VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA: Guoda Serapinaitė

Page 1

1

DARBO ANOTACIJA Darbo pavadinimas: Daugiafunkcio dviračių centro interjero projektas Ignalinoje Autorius: Guoda Serapinaitė Vadovas: Rasa Mazūrienė Kalba: lietuvių Darbo tikslas: Suprojektuoti daugiafunkcį dviračių centrą, kuriame būtų vykdomos bendruomenę augti skatinančios veiklos bei teikiamos komercinės paslaugos;

Darbo trumpas apibūdinimas: Projekto situacijai pasirinktas Turistų g. 30, Ignalinoje esantis objektas. Jį supantys aplinkiniai sporto ar aktyvaus laisvalaikio paskirties objektai bei dviračių maršrutai tapo rodikliais, kurie nulėmė apsisprendimą dėl kuriamos interjero idėjos. Ieškant projektuojamo interjero užduoties sprendimų, buvo remtasi lyginamosios analizės ir apklausos gautais rezultatais, pagal kuriuos kuriamas daugiafunkcio dviračių centro interjeras. Gvildenant projekto idėją buvo iškelti klausimai kaip: koks dviračių eksponavimo būdas optimaliausias, kokios veiklos asocijuojamos su dviračių kultūros bendruomene ir numatytų patalpų aktualumas bei siekta išsiaiškinti, kokie trūkumai dažniausiai pastebimi dviračių salonuose. Į visus šiuos klausimus atsakymus pavyko gauti anketavimo būdu. Su apdailos medžiagomis, prekių apšvietimu ir parduodamų dviračių eksponavimo būdais susijusiais klausimais remtasi lyginamąja analogų analize. Ją atlikus išsiaiškinta, kokios interjero projektavimo tendencijos vyrauja dviračių salonuose. Apibendrinus gautų tyrimų rezultatus buvo sudarytas projekto scenarijus, padėjęs sistemingai planuoti funkcinį zonavimą su klientų srautais bei baldų ir apšvietimo planus. Pritaikius surinktą informaciją bei turimas žinias, suprojektuotas daugiafunkcis dviračių centras. Pabaigai atlikti pastato energetiniai skaičiavimai ir nustatyta bendra projekto kainos suma.


2

TURINYS

ĮVADAS........................................................................................................................................................ 3 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA...................................................................................6 2. TAIKOMASIS TYRIMAS........................................................................................................7 2.1. Tyrimo įvadas............................................................................................................................. 7 2.2. Lyginamoji analogų analizė.............................................................................................8 2.3. Lyginamosios analogų analizės išvados.........................................................................11 2.4. Apklausos rezultatų analizė............................................................................................12 2.5. Apklausos išvados..........................................................................................................19 3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI......................................................................................................20 3.1. Situacijos analizė............................................................................................................20 3.2. Funkcinis planinis sprendimas.......................................................................................22 3.3. Projekto idėja..................................................................................................................25 3.4. Stilistinis pagrindimas....................................................................................................26 3.5. Koloritas.........................................................................................................................26 3.6. Detalizacija.....................................................................................................................27 4. EKONOMINĖ DALIS.............................................................................................................28 4.1. Tiesioginės išlaidos........................................................................................................28 4.2. Darbo užmokesčio analizė..............................................................................................36 4.3. Netiesioginės išlaidos.....................................................................................................37 4.4. Pridėtinės išlaidos...........................................................................................................39 4.5. Savikaina........................................................................................................................39 4.6. Antkainis.........................................................................................................................40 4.7. Pridėtinės vertės mokestis..............................................................................................40 4.8. Galutinė kaina užsakovui.................................................................................................41 5.

TECHNINĖS PRODUKTŲ SPECIFIKACIJOS....................................................................43

IŠVADOS.................................................................................................................................................... 44 INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS....................................................................................45 VIZUALINĖS MEDŽIAGOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS..................................................................47 PRIEDAI.........................................................................................................................................48


3

ĮVADAS Darbo aktualumas ir praktinė reikšmė Lietuvoje, šiuo metu vis labiau plečiantis dviračių takų infrastruktūrai, žmonės skatinami rinktis draugišką aplinkai keliavimo būdą – aktyvų laisvalaikio praleidimą. Vienos savivaldybės tai daro kurdamos agitacinius paveikslėlius, kitos patvirtinančios naujus projektus dviračių takų vystymui. Tačiau ar to užtenka? Mikaelis Kolvilis-Andersenas (Mikael Colville-Andersen) – urbanistikos dizaineris ir judumo mieste ekspertas vadovaujasi filosofija, jog miestai turi būti projektuojami, o ne kuriami. M. Kolvilis- Anderseno darbai ir daug metų keliamos problemos tapo inspiracija atkreipti dėmesį į Lietuvos dviračių takų infrastruktūrą ir suvokti situacijos realybę – automobiliai dominuoja kelyje. Remiantis ERSO (European Road Safety Observation) statistika, 2016 metais Lietuva užėmė antrąją vietą tarp dviratininkų mirtingumo atvejų, tenkančiam milijonui gyventojų pagal šalis. Nors duomenų apie dėvimas dviratininko apsaugas nėra, tačiau vėlesnėje statistikoje pateikiama informacija, jog didelis procentų avarijos atvejų įvyko dėl prastos eismo komunikacijos tarp vairuotojų ir dviratininkų. Kolinas Klarkas (Colin Clarke) 2019 metais Telforde, Anglijoje vykusioje Didžiosios Britanijos nacionalinio kelių saugumo konferencijoje pristatė pranešimą, „Effect of bicycle helmet wearing on accident and injury rates (liet. Dviračio šalmo dėvėjimo efektyvumas nelaimingų atsitikimų ir sužeidimų atvejais)“, kuriame analizuota beveik 30-ties metų intervalą apimanti statistika, kurios rezultatai suteikia svarių argumentų pagrįsti išvadai, jog šalmus dėvintys dviratininkai patiria kur kas daugiau viršutinės kūno dalies galūnių traumas, nei šalmų nedėvintys vairuotojai, kas indikuoja dažnesnius kritimus nuo dviračių. Tai gali lemti kūno disbalansas, prie kurio prisideda būtent šalmai, neaiškus periferinis matomumas, kuriam kliudo tam tikrų šalmų dizainai, būtent kai dviratininkas nuleidžia galvą norint pagerinti savo aerodinamiką. Šis tyrimas pažymi, jog šalmų nedėvėjimas nulemia dviratininkų susižalojimus ar mirtinus atvejus kur kas rečiau ir leidžia spekuliuoti, kad ši problema dėl didelio procento sužeidimų ar mirtinų atvejų dviratininkų atžvilgiu slypi visuomenės požiūryje į pati dviratininką. Renkantis baigiamojo bakalauro darbo temą mąstyta, kokiais būdais interjero dizaineris gali prisidėti prie dviračių kultūros skatinimo ir visuomenės informavimo apie tikrąsias šios bendruomenės vertybes. Kuriamas daugiafunkcis dviračių centras saugi ir atvira vieta visiems, kas važinėja dviračiu dėl skirtingų priežasčių. Tai ne tik miesto traukos centras, bet ir vietinių entuziastų susibūrimo taškas, kuriame randama viskas, ko gali prireikti sklandžiam pasivažinėjimui dviračiu.


4

Svarstant apie patį kuriamą centro interjerą, vykdyta apklausa. Respondentams vienas iš daugelio užduotų klausimų buvo „Ar jums aktualu tvarus interjeras?“. 82 procentų atsakiusiųjų pažymėjo teigiamą atsakymą. Tai rodo, jog tvarus gyvenimo būdas, įskaitant supanti aplinka, dviračių kultūros atstovams yra svarbus aspektas. Ignalinos r. sav. mini, kad pastatas, kuriame projektuojamas darbas, yra reprezentatyvioje miesto dalyje, tačiau nenurodė, kad šis turi būti naujai statomas. Kuriamas daugiafunkcis dviračių centras – realus pasiūlymas miesto savivaldybei, o interjeras projektuotas atsižvelgiant į potencialią situaciją, jog Turistų g. 30 esantis objektas būtų restauruojamas,

tad

pasirinkta

stilistika

ir

kuriamas antrinio panaudojimo

interjeras

patenkina šios bendruomenės susirūpinimą ekologija. Šiuo bakalauro darbu siekiama prisidėti prie dviračių kultūros skatinimo Lietuvoje ir paraginti į jos atstovus pažvelgti kita prizmės puse. Darbo objektas: Turistų g. 30, Ignalina. Projektuojamas visas pastatas, detalizuojamos informacijos centro, dviračių pardavimo, kavos baro-poilsio zonos. Darbo tikslas – Suprojektuoti daugiafunkcį dviračių centrą, kuriame būtų vykdomos bendruomenę augti skatinančios veiklos bei teikiamos komercinės paslaugos; Darbo uždaviniai 1. Atlikti Turistų g. 30, Ignalinoje esančio objekto teritorijos ir pastato istorijos vertinimą; 2. Suplanuoti patalpų funkcinį planą pagal respondentų įvardintas veiklų asociacijas tyrimo metu; 3. Parengti baldų ir apšvietimo planus pagal techninius nurodymus; 4. Suprojektuoti ir pateikti informacijos centro, dviračių pardavimų ir kavos baro zonų vizualizacijas; 5. Apibendrinti darbo rezultatus ir padaryti išvadas; Darbo metodai 1. Lyginamoji analogų analizė; 2. Anketos rezultatų susisteminimas; 3. Pasirinktos teritorijos analizė; 4. Funkcinis planinis sprendimas; 5. Idėjos vystymas; 6. Stilistinis ir spalvinis pagrindimas; 7. Informacinių šaltinių rinkimas ir pritaikymas;


5

Profesinės kompetencijos •

Gebėjimas pritaikyti šiuolaikinės kultūros kontekstą;

Gebėti analizuoti šaltinius ir jų išvadas pritaikyti darbuose;

Mokėjimas planuoti projekto procesą, įgyvendinti praktinius dizaino projektų reikalavimus;

Profesionalus meninės kūrybos principų pritaikymas darbo procese;

Gebėjimas naudotis kompiuterine įranga ir ją pasitelkus sukurti vizualinę-grafinę medžiagą;

Demonstruojami komunikaciniai ir rašytiniai gebėjimai valstybinėmis ir užsienio kalbomis;


6

1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA Siekiant išanalizuoti ir atskleisti pasirinktą baigiamojo darbo temą, buvo apžvelgti įvairaus pobūdžio literatūros šaltiniai, kuriuos galima susisteminti į tam tikras grupes: 1. Žurnalistika Urbanisto ir judumo mieste eksperto Mikaelio Kolvilo-Anderseno publikuojami straipsniai ir vieši pranešimai tapo atspirties tašku pradedant gvildenti projekto idėjos užuomazgas ir įsigilinti į visuomenėje esančią problemą (8,9). 2. Statistiniai tyrimai Vieną iš tyrimų, kuriuo remiamasi darbe, pristatė Kolinas Klarkas spaudos konferencijoje Anglijoje, 2019 metais. Jame aptariama tris dešimtmečius aprėpiančią statistiką susijusią su avarijos atvejais dviratininkų atžvilgiu. Šio pranešimo įžvalgos ir prieitos išvados pagelbėjo nagrinėjant pasirinktos baigiamojo darbo temos aktualiją ir svarbą visuomenės kontekste (6). Sekančiame pasirinktame šaltinyje pateiktos įvairios statistikos, susijusios su kelių eismo saugumu. Šio šaltinio analizė atskleidė informaciją, leidžiančią daryti prielaidas ir plėtoti temą, vedančią prie projekto idėjos (7). 3. Bendrieji reikalavimai Siekiant kompetentingai parengti baigiamojo darbo projektą buvo atsižvelgta į statybos techninius reglamentus ir higienos normas, kurie padėjo suprojektuoti baldų ir apšvietimo planus (2,3,4,5). 4. Analogų šaltiniai Tyrimo metu buvo parinkti panašios paskirties objektai – dviračių salonai su kavinių zonomis. Šie analogų šaltiniai padėjo atkreipti dėmesį į vyraujančias interjero tendencijas, apdailos medžiagų pasirinkimą tokio tipo erdvėms bei išsiaiškinti, koks apšvietimas ir prekių išdėstymas yra optimaliausias pasirinkimas (žr. 1 priedą 1.1-10.2 pav.)


7

2. DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO INTERJERO DIZAINO YPATUMAI Tyrimo problema Atsižvelgus į pastarųjų metų aktualijas, galima teigti, jog klimato krizė yra viena opiausių šios kartos problemų. Vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių oro taršos rodiklius, yra anglies monoksidas, prie kurio daugiausiai prisideda kuru varomas transportas. Dėl šios priežasties, globaliai visuomenė skatinama keisti savo įpročius ir rinktis ekologiškai draugiškas transporto priemones. Tačiau kyla klausimas, kaip kuriama aplinka paskatina žmones rinktis tvaresnį gyvenimą ir kaip prie to prisidėti gali interjero dizaineriai. Pastarąjį dešimtmetį, įvairiose pasaulio šalyse, kuriose vyrauja dviračių kultūra, vis dažniau kuriasi daugiafunkciai dviračių centrai, siūlantys ne tik dviračių pardavimus ir remontą, bet ir visas kitas paslaugas susijusias su šia dvirate transporto priemone: individualių dviračių surinkimus, jų nuomą, saugyklas. Be tiesioginių šiai kultūrai aktualių veiklų, tokio tipo centrai organizuoja įvairius renginius bei turi poilsio erdves-kavines, kuriose galima prisėsti ir luktelt arba sutikti bendraminčių dviračių entuziastų. Tokie centrai, manoma, jog pritraukia daugiau žmonių rinktis dviratį kaip transporto priemonę ir padeda augti šiai „bendruomenei“. Deja, Lietuvoje minimo centro skirto laisvalaikio praleidimui ir teikiančio įvairias dviračių kultūrai būdingas paslaugas – nėra, nors ir yra pretenduojančių į tokio tipo erdvių užuomazgas. Problema – kokių erdvių poreikis vyrauja tarp Lietuvos dviračių kultūros atstovų? Tiriami objektai •

Daugiafunkcio dviračių centro funkcinis zonavimas ir erdvių poreikis;

Parduodamų dviračių eksponavimas;

Apšvietimas;

Kuriamo interjero sprendimai ir stilistika.

Tyrimo tikslas - atskleisti daugiafunkcio dviračių centro interjero dizaino ypatumus ir poreikius. Tyrimo uždaviniai 1. Išanalizuoti užsienio daugiafunkcių dviračių centrų pavyzdžius; 2. Nustatyti daugiafunkcių erdvių sąsajas su dviračių kultūra bei jų poreikį; 3. Apibrėžti interjero sprendimus; 4. Apibendrinti surinktus tyrimo duomenis ir pateiktis išvadas.


8

Tyrimo metodai - tyrimą nuspręsta atlikti remiantis dviem metodais apklausa (anketavimu) ir lyginamąja analogų analize.

TYRIMO REZULTATAI Lyginamoji analogų analizė Lyginamieji objektai/analogai (žr. 1 priedą) 1. „Factory Five“ dviračių salono – kavos baro interjeras / Linehouse / 2014 / Kinija // https://www.thecoolist.com/factory-five-bike-shop-shanghai-linehouse-architecture/ 2. „The Wheelhouse“ dviračių salono – kavos baro interjeras / Satori & Scout / 2015 / Kalifornija // https://www.satoriandscout.com/lifestyle/wheelhouse-bikes-and-coffee 3. „Steel Vintage Bikes“ dviračių salono – kavinės interjeras / Projekto autorius nežinomas / 2015 / Vokietija // https://globalvintagemedia.com/cafe-gallery 4. „Steel Vintage Bikes“ dviračių salono – kavinės interjeras / Projekto autorius nežinomas / 2019 / Vokietija // https://www.facebook.com/steelvintagebikes/ 5. „Standert“ dviračių salono – kavos baro interjeras/ Accidental Concrete / 2018 / Vokietija // https://accidentalconcrete.com/projects/stander-bicycles-shop-interior/ 6. „Lock 7 Cycles“ dviračių salono – kavos baro interjeras/ Projekto autorius nežinomas/ n.d. / Jungtinė Karalystė http://www.copenhagenize.com/2009/07/lock-7-cycle-cafe-in-hackney.html 7. „Rapha Clubhouse“ dviračių salono – kavos baro interjeras / BRINKWORTH / 2020 / Vašingtonas, JAV // http://brinkworth.com/projects/rapha-clubhouse 8. „Bike and Brew“ dviračių salono – kavos baro interjeras / Projekto autorius nežinomas / n.d. / Kanada // https://www.gobikeandbrew.ca/ 9. „Distrito Fijo Cycling Club“ dviračių salono – kavos baro interjeras / DCPP arquitectos / 2015 / Meksika // https://www.archdaily.com/784497/distrito-fijo-cycling-club-dcpp-arquitectos


9

10. „Voyage 798 Coffee House“ dviračių salono – kavos baro interjeras / atelier suasua / 2016 / Kinija // https://www.archdaily.com/921532/voyage-coffee-798-atelier-suasua Lygintinų objektų/analogų pasirinkimo pagrindimas Pasirinkti analogai – įvairūs daugiafunkcės paskirties dviračių salonai įvairiose pasaulio šalyse. Būtent šie analogai pasirinkti dėl jų pardavimų ir poilsio erdvių suderinamumo bei vyraujančio industrinio interjero stiliaus. Tyrimo analizei atrinkti 10 daugiafunkcių erdvių projektai, kuriais siekiama išsiaiškinti naudojamų medžiagų tendencijas ir jų pritaikomumą erdvėms, kurių fundamentalus poreikis yra patvarumas bei parduodamų prekių eksponavimą, patalpų apšvietimą. Lygintinų kriterijų išskyrimas 1. Dviračių ekspozicijos sprendimai; 2. Apšvietimas; 3. Apdailos medžiagos, dangos (grindų, lubų, sienų) Dviračių ekspozicijos sprendimai Kiekviename pasirinktame analoge dviračių salonai turi skirtingus dviračių eksponavimo būdus – juos visus lemia patalpų kvadratūros aplinkybės. Juos išanalizavus, šiuos būdus būtų galima suskirstyti į šias grupes: integruotas į interjerą, organizuotas, organiškas, chaotiškas. Dažniausiai pasikartojantis būdas, kurį sudaro 60 procentų analogų (2.1-4.2, 7.1-7.2, 9.1-10.2 pav.), yra parduodamų dviračių integravimas į interjerą. Savotišku būdu, tai tampa neatsiejama interjero dekoro detale. Šis būdas ypatingai pasiteisina didelės kvadratūros ir aukštų lubų patalpose – dviračiai papildo tuščias sienas ir išnaudoja erdvių aukštį. Taip išlaikoma atvira erdvė praėjimams ir nesukeliamas vizualinis triukšmas (2.1-2.2, 7.1-7.2, 10.1 pav.). Parduodamų prekių organizavimas yra kur kas rečiau sutinkamas dviračių salonuose – šis būdas sudaro 20 procentų analogų (1.1-1.2, 5.1-5.2 pav.). Dviračiai gali būti suskirstomi pagal jų klasifikavimą pateikiant juos individualiose lentynose (6.1 pav.) arba net atskiromis dalimis, taip leidžiant klientui susirinkti dviratį pagal asmeninius poreikius (1.1 pav.). Organiškas būdas, t.y., kai dviratis eksponuojamas pastatytas arba ant pakylos, klientui laisvai pasiekiamame aukštyje. Šis prekės pateikimo būdas aptinkamas 20 proc. analogų (1.1, 4.1 pav.) Tai sąmoningas sprendimas tiek dviračių salono personalui, tiek klientams – pastarieji nėra priklausomi

nuo

pardavėjo-konsultanto

ir

prekę

gali

apžiūrėti

be

asistavimo.

Analogų 3.1-3.2, 6.1, pavyzdžiai rodo, jog chaotiškas prekių eksponavimas yra neretai pasitaikantis būdas, sudarantis 30 proc. atvejų. Įprastai toks variantas pasirenkamas, kai taupoma


10

erdvė, tačiau tai gali sukelti keblumų. Per gausus prekių išdėstymas vienoje erdvėje gali apsunktini klientų susitelkimą ties vienu daiktu. Apšvietimas Analizuojant analogus atkreiptas dėmesys į bendrą patalpų bei parduodamų prekių apšvietimą. Didžiojoje dalyje analogų (60 proc.) dominuoja natūralus dienos apšvietimas, kuriam palankus lubų aukštis ir dideli langai (1.2-2.1, 6.1-7.2, 9.1-10.2 pav.). Papildomam bendrų patalpų apšvietimui, esant atviroms lubų konstrukcijoms arba dalinei apdailai, 50 proc. atvejų pasitelkiama bėginės apšvietimo sistemos (1.1-2.2, 7.1, 8.1, 10.2 pav.) arba pakabinami šviestuvai (7.1-8.1 pav.). Kitais likusiais atvejais montuojami LED šviestuvai į lubas (3.1, 4.1-4.2, 6.1 pav.), naudojami pakabinami šviestuvai (9 pav.) arba įrengtas paslėptas LED juostos apšvietimas (9.1-9.2 pav.) Remiantis 20 proc. analogų, matoma, jog parduodami dviračiai apšviečiami kryptiniais šviestuvais (1.1, 5.1 pav.). Apdailos medžiagos, dangos (grindų, sienų lubų) Peržvelgus atrinktus analogus pastebėta, jog 50 procentų atvejų grindų dangai pasirinkta lieto betono grindys (1.1-2.2, 6.1-7.2, 10.1-10.2 pav.). Ši grindų danga pasižymi praktiškumu. Tai yra populiarus pasirinkimas dėl jų patvarumo, lengvos priežiūros bei ekonominių priežasčių. Lieto betono grindys, taip pat, yra dažnai pasitaikanti danga visuomeninėse erdvėse, kuriose yra pastovus didelis žmonių srautas, kadangi šiai medžiagai būdinga mažesnė nusidėvėjimo rizika ir defektai nėra akivaizdžiai matomi. Kur kas rečiau, tačiau įprastas pasirinkimas dviračių salonuose yra akmens masės arba betoninės plytelės. 3.1-3.2, 8.1-9.2 paveikslėliuose galima įžvelgti vieną bendrą šias rdves siejančią ypatybę – kur kas mažesnė tūrinė erdvė nei kitų pavyzdžių. Šiuose konkrečiuose analoguose matoma, jog patalpose naudojamos didelių išmatavimų plytelės (neretais atvejais tokios plytelės parenkamos norint sukurti iliuziją, jog erdvė yra gerokai didesnė). Retais atvejais tokio tipo dviračių salonuose renkamasi medžio masyvo danga (4.1-5.2 pav.). Ši danga nuo lieto betono ar akmens masių plytelių skiriasi tuo, jog medinės grindys suteikia jaukumo. Deja, šis pasirinkimas nėra praktiškiausias erdvėse, kuriose dideli žmonių srautai ir laikomi tokie objektai kaip dviračiai, tačiau tai yra natūrali medžiaga, kurios defektai indikuoja, jog čia lankosi žmonės, verda veiksmas. Medinės parketlentės yra dažnas pasirinkimas erdvėms, kuriose kuriamas ne tik interjeras, tačiau norima sukurti patalpoms jaukią atmosferą. Analizuojant analogus, pastebėta, jog net 80 procentų atvejais, lubos paliekamos visiškai atviros konstrukcijos (1.1-2.2, 6.1-7.2, 10.2 pav.) arba naudoja tik dalinę apdailą (nudažomi vamzdžiai ir lubos, 8.1 pav.) arba tik nudažomos (5.1-5.2, 9.1-9.2 pav.) ar naudojamos lubų apdailai plokštės (10.1 pav.), paliekant kitus elementus (vamzdžiai, elektros laidai, balkiai) tokiu, kokie jie


11

yra. Tokia apdaila populiari industrinio tipo interjeruose, kuriose dominuoja atvirų konstrukcijų elementai, kurie yra vieni iš daugelio industrinio stiliaus charakteristikų. Žvelgiant į analogus, pastebima tendencija, kuri pasikartoja net 90 procentų atvejų, jog atviros plytų ar tinko sienos yra dažniausiai aptinkamas sienų apdailos pasirinkimas tokios paskirties erdvėse. Tai gali būti tiek atidengta pastato konstrukcija (sprendžiama iš nutrupėjusių dažų likučių, trūkstamų ar aptrupėjusių plytų (1.1, 5.1-5.2 pav.)), tiek imitacijos būdu kuriama apdaila (didelė dalis sienų dengtos mikrocementu (9.1-9.2 pav.)). Analogų 1.1-3.2, 7.1-10.2 pavyzdžiai rodo, jog didžioji dalis projektų, kurie sudaro 70 procentų, kombinuoja atvirų konstrukcijų sienų apdailą su baigtine medžiagų apdaila. Toks interjero sprendimas užtikrina industrinio stiliaus išpildymą pritaikant individualų spalvinį sienų sprendimą, kurio koloritas būdingas projekto firminiam stiliui ir suteikia charakterį patalpoms. Išvados 1. Populiariausias pasirinkimas daugiafunkcės paskirties dviračių salonuose grindų dangai yra lieto betono grindys arba akmens masės, didelio formato plytelės. Šie pasirinkimai užtikrina praktiškumą ir patvarumą. Rečiausiai pasirenkamos medžio masyvo grindys; 2. Didžiulė procentų persvara atitenka atvirų konstrukcijų luboms, kurioms 40 procentų atvejų taikoma dalinė apdaila. Toks pasirinkimas populiarus ir dažniausiai sutinkamas industrinės stilistikos erdvėse; 3. 70 procentų atvejų paliekamos atviros sienų konstrukcijos, kombinuojant jas su baigtine sienų apdaila, kurios pasižymi individualiu spalviniu sprendimu, būdingu kuriamų erdvių firminiam stiliui; 4. Dažniausiai pasitaikantis parduodamų dviračių eksponavimo būdas – jų integravimas į interjerą. Tai itin pasiteisina patalpose, kuriose esą aukštos lubos; 5. Organizuotas dviračių pateikimas naudojamas tada, kai šie yra skirstomi pagal jų klasifikaciją; 6. Organiškas prekių pateikimas užtikrina, jog klientas nebus priklausomas nuo pardavėjo – konsultanto ir leidžia savarankiškai išsirinkti prekę; 7. Chaotiškas dviračių eksponavimo būdas renkamasi tais atvejais, kai patalpos yra mažos. Tai gali sukelti keblumų klientui; 8. Dažniausiai bendram patalpų apšvietimui naudojamos bėginės sistemos, o parduodamoms prekėms – kryptiniai šviestuvai.


12

APKLAUSOS REZULTATŲ ANALIZĖ Apklausa atlikta siekiant išsiaiškinti respondentų nuomonę apie tai, kokios erdvės ir kokie interjero dizaino sprendimai aktualūs daugiafunkciam dviračių centrui (žr. 2 priedą). Šiai apklausai respondentai buvo atrinkti paprastuoju atsitiktiniu būdu. Klausimai buvo orientuoti į įvairaus amžiaus dviračiu

važinėjančius

www.manoapklausa.lt,

asmenius. adresu

Apklausa

buvo

sukurta

internetiniame

www.manoapklausa.lt/apklausa/1275589348/

puslapyje ir

platinama

socialiniame tinkle „Facebook“ bei įvairiose ten esančiose dviratininkų grupėse. Apklausa buvo vykdoma nuo 2021 m. balandžio 7 d. iki balandžio 9 d. Iš viso apklausoje sudalyvavo 136 respondentai. Anketos klausimynas buvo sudarytas iš 16 klausimų (žr. priedą), kuriuos galima suskirstyti į 4 grupes: 1. Respondento identifikavimas (1-2 klausimai), kuriuo siekta sužinoti respondentų amžių, gyvenamąją vietą; 2. Klausimai, kurie padeda išsiaiškinti, kokia respondentų sąsaja su dviračiais bei dviračių kultūra, padėsiantys suprasti, kaip tai nulemia jų atsakymų pasirinkimus (3-5 klausimai); 3. Funkcinis zonavimas ir erdvių poreikis (6-11 klausimai); 4. Klausimų grupė, aprėpianti interjero sprendimus ir stilistiką, kuria siekta sužinoti respondentų preferencijas ir įžvalgas apie esančių dviračių salonų trūkumus bei atviras klausimas pasiūlymams, ką respondentai norėtų išvysti daugiafunkciame dviračių centre ( 12-16 klausimai); 1 . Respondento identifikavimas (1-2 klausimai) Pagal pateiktus identifikavimo klausimus buvo siekiama išsiaiškinti, kokio amžiaus ir kokio miesto gyventojai daugiausia važinėja dviračiais bei naudojasi dviračių salonų teikiamomis paslaugomis. Abiem klausimam buvo taikyta laisva pasirinkimo forma su mintimi, jog konkretus atsakymas padės lengviau įvertinti varijuojančius atsakymų rezultatus. Apklausoje dalyvavo 136 asmenys, kurių amžių intervalas 15-65 metai. Atsakiusiųjų amžiaus vidurkis 28–29 metai. Iš visų atsakiusiųjų pateiktų atsakymų apie jų gyvenamąją vietą, buvo išvesta procentų lentelė (1.1 pav.). 1 pav. Respondentų gyvenamoji vieta


13

Iš gautų rezultatų, galima daryti prielaidą, jog dviračių kultūra labiausiai vystoma sostinėje ir ją sudaro jaunesnio amžiaus asmenys. Atsižvelgiant į tai, jog anketa buvo orientuota į Lietuvoje gyvenančius respondentus, užsienyje gyvenančių atsakiusiųjų asmenų procentas nežymiai atsilieka nuo mažesnių miestų gyventojų. Tai rodo, jog dviračių kultūra užsienyje kur kas populiaresnė nei Lietuvoje ir tai gali nulemti anketavimo rezultatus. 2. Sąsajos su dviračių kultūra (3-5 klausimai) Respondentams užduotas klausimas „kokiu tikslu važinėjate dviračiu?“ bei leista pasirinkti iš šių variantų: susiekimo tikslais, aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdas, sveikos gyvensenos ir sporto tikslais ar su galimybę įrašyti kitą variantą. Iš visų apklaustųjų, 46,3% atsakė, jog dviratį, renkasi aktyvaus laisvalaikio praleidimui, 28,2% respondentų dviratį renkasi dėl sveiko gyvenimo būdo, o 22% atsakiusiųjų dviračiu naudojasi kaip pagrindinę transporto priemonę susisiekimui. Mažiausia dalis respondentų, kurią sudaro 3,5% atsakiusiųjų, įvardijo, jog dviratis jiems yra skirtas darbui (maisto išvežiojimas), vasaros sezonu važiuojant į pliažą ir retkarčiais prasiblaškymo būdas. Sekančio klausimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, jog Lietuvoje dviračių kultūra yra vystoma, tačiau daug kas apie tai net nebuvo susimąstę. Daugiausiai apklaustųjų priskiria save dviratininkų bendruomenei, mažu skirtumu atsakiusiųjų apie tai net nebuvo susimastę. Žymiai mažesnis procentas respondentų savęs nesieja su dviračių kultūra (žr. 1.2 pav.).

1.2 pav. Apklausos diagrama


14

Einamajame klausime prašyta respondentų, atsakiusių į 4 klausimą teigiamai, įvardinti, kokios veiklos jiems asocijuojasi su dviračių kultūra. 49 respondentai iš 53 pateikė sąrašą veiklų, kurios tendencingai kartojosi pas kone visų atsakiusiųjų. Peržvelgus ir apibendrinus atsakymus, buvo sudarytas sąrašas veiklų, kurios yra neatsiejama dviračių kultūros dalis: •

Dviratininkų ir entuziastų susibūrimai, klubas;

Įvairūs renginiai, paskaitos ir filmų peržiūros;

Dviračių dalių „gyvas“ turgus;

Bendravimas su bendraminčiais, socializacija prie gėrimų ar maisto;

Dirbtuvės ir mokymai;

Varžybos, naujų maršrutų sudarymai, kova už dviratininkų teises; 3. Funkcinis zonavimas ir erdvių poreikis (6-11 klausimai) Pirmojo klausimo, susijusio su erdvių poreikių analize, rezultatai parodo ir patvirtina

respondentų asociacijas, jog zona, kurioje vyktų su dviračių kultūros susiję renginiai, dirbtuvės ir mokymai yra išties reikalinga. 61,8 proc. respondentų pasirinko teigiamą atsakymą, tuo tarpu 38,2 proc. atsakiusiųjų mano, jog tokios erdvės nereikalingos. Galima teigti, jog tokias veiklas siūlančios erdvės nereikalingos respondentams, kurie nepriskiria savęs dviračių kultūrai. Remiantis klausimu apie perkamų dviračių išbandymo erdvę, paaiškėjo, jog net 83,1 proc. respondentų norėtų išbandyti dviratį pačiame salone prieš jį nusiperkant, likusi mažoji dalis atsakovų (16,9 proc.) mano, jog tokia galimybė visai nebūtina. Sekančio klausimo rezultatai atspindi, jog dviračių centre viena iš daugelio paslaugų, kaip dviračių remontas, nebūtinai turi būti atlikta pačio centro darbuotojų – dauguma tai rinktųsi atlikti patys ( žr. 1.3 pav.).

1.3 pav. Apklausos diagrama


15

Likusiais funkcinio zonavimo ir erdvių poreikių klausimais siekta sužinoti, kokios respondentų preferencijos ties zonų atskyrimo. Į klausimą „ar jums svarbu stebėti dviračio remonto procesą?“ 63,2 proc. respondentų atsakė neigiamai, tačiau likusi nemaža dalis – 36,8 proc. atsakiusiųjų domintų vykdoma veikla ir norėtų tai stebėti. Siekiant išsiaiškinti, ar dviračių centro patalpose poilsio zona turėtų būt atskirta ar visgi paliktos atviros patalpos, klausimo atsakymo rezultatais respondentai pasidalino beveik vienodai ( žr. x pav.). Didžiausias procentas respondentų nėra apsisprendę, arba jiems nesvarbu, dėl poilsio erdvės atskyrimo nuo kitų veiklos zonų (38,2 proc.), vos kelių procentų skirtumu (35,3 proc.) atsakiusiųjų mano, kad skirtingo pobūdžio patalpos neturėtų būti sujungtos, tačiau, taip pat, mažesnė, bet nemaža dalis (26,5 proc.) norėtų apjungti skirtingas zonas į vieną. Į paskutinį šios grupės klausimą respondentai atsakė kone vienareikšmiškai; Sustojus prie dviračių centro ir užsukus į kavinę, net 94,9 proc. atsakiusiųjų norėtų jaustis saugiai ir užtikrintai dėl paliktų dviračių, 5,1 proc. atsakovų tai nesvarbu. Nė vienas iš respondentų nepasirinko neigiamo atsakymo – jie nenorėtų palikti savo dviračio nepriežiūrai (žr. 1.4 pav.).

1.4 pav. Apklausos diagrama Šios klausimyno dalies rezultatai parodo, jog daugiafunkciame dviračių centre turi vyrauti ne tik komercines paslaugas teikiančios erdvės, bet ir bendruomenę skatinančias veiklas ir joms skirtas patalpas. Nors būta įvairių nuomonių, nemaža dalis respondentų visgi norėtų centre jausti bendruomeniškumą ir neskirstyti zonas pertvaromis.


16

4. Klausimų grupė apie interjero sprendimus ir stilistiką (12-16 klausimai) Atkreipiant dėmesį į tai, jog kiekvienas dviračių salonas turi skirtingus dviračių eksponavimo būdus ir daugelių atvejų lemia mažos patalpos, tuo tarpu, rengiamo projekto patalpos yra didžiulės ir kvadratūra palanki patenkinti visus lankytojų poreikius. Respondentams užduotas klausimas, kurį parduodamų dviračių išdėstymą jie rinktųsi matyti centre. Pateikti trys skirtingi variantai: minimalus/organiškas, integruotas į interjerą, organizuotas. Didžiausia dalis respondentų pasirinko organizuotą dviračių eksponavimo būdą. Kita nemaža dalis rinktųsi minimalų, organiškai atrodantį išdėstymą. Nedidelė procentų persvara, tačiau mažiausiai atsakiusiųjų pasirinko dviračių integravimo į interjerą būdą (žr. 1.5 pav.).

1.5 pav. Klausimo rezultatai Respondentams anketoje duota galimybė atvirame klausime išsakyti įžvalgas apie jau esančių dviračių salonų trūkumus. Iš 136 respondentų, 10,3 proc. pasirinko neatsakyti į šį klausimą, dar 16,9 proc. nurodė, jog nėra atkreipę dėmesio arba dviračių salonuose nesilanko. Likę 72,8 proc. respondentų pateikė įvairiausių nuomonių apie trūkumus, su kuriais teko susidurti. Peržvelgus ir apibendrinus, sudarytas sąrašas, kokie dažniausiai trūkumai pastebimi dviračių salonuose: •

Mažai vietos;

Viskas sugrūsta, nepalikta vietos erdviam praėjimui;


17

Organizuotumo nebūvimas;

Interjero estetikos trūkumas;

Prastas apšvietimas;

Sunku iš arti apžiūrėti dviratį, nėra galimybės jo paliesti iš išmatuoti;

Nėra aikštelės dviračių išbandymui;

Šviesi grindų danga dviračių servise – matosi visi nešvarumai ir sunkiai nusivalo;

Mažos dviračių serviso patalpos;

Per daug dviračių – sudaromas vizualinis triukšmas;

Nėra galimybės palikti dviratį viduje;

Spyruoklinės durys; Sekantis klausimas susijęs su tvariu interjeru ir klausimas užduotas respondentams norint

sužinoti, ar jiems aplinkai draugiški interjero sprendimai aktualūs. Dauguma pažymėjo, jog jiems tvarus interjeras yra aktualus, perpus mažiau atsakė, jog niekada apie tai nebuvo susimąstė. Mažai likusiai daliai tvarus interjeras visiškai neaktualu (žr. 1.6 pav.).

1.6 Apklausos diagrama Daugiafunkcio dviračio centro interjero stilistiką diktuoja faktas, jog patalpos yra buvusios gamyklinės – buitinės. Esančios plytų sienos ir aukštos lubos lėmė sprendimą, jog projektui pasirinktas industrinis interjero stilius. Respondentams pateiktas anketoje klausimas, padėsiantis nuspręsti, kuris industrinis interjeras daugumai atrodo patrauklesnis ir koks dekoras bei spalviniai sprendimai turėtų dominuoti kuriamose erdvėse. (žr. 1.7 pav.)


18

1.7 pav. Klausimo rezultatai Apibendrinti apklausai, užduotas dar vienas atviras klausimas, ar turi pasiūlymų daugiafunkciam dviračių centrui. Į klausimą pasirinko atsakyti 36,8 proc. respondentų. Apibendrinti ir pateikti atsakymai: •

Vengti barjerinio zonavimo (prekybos, remonto ir renginių erdvių griežtas zonavimas);

Pasitikėjimas klientu – įrankius naudojimui nekabinti „ant grandinėlių“;

Dviračius saugojimui kabinti ant sienos arba į specialius rėmus;

Dviračių saugykla pastate;

Dviračius staklės prasivažinėjimui;

Informacijos centras;

Jaukus interjeras neprimenantis garažo;

Prieblandinis kavinės interjero apšvietimas;

Prekėms dedikuotas apšvietimas išskiriant ant pjedestalo;

Atskirti profesionalių ir laisvalaikio dviračių pardavimų erdves;

Vandens papildymo talpos;

Skelbimų lenta reikštis bendruomenės idėjoms;

Medpunktas;


19

Išvados 1. Respondentai dviračių kultūrą sieja su socializacija ir bendruomenės vystymu; 2. Daugiafunkciame dviračių centre turi vyrauti ne tik komercines paslaugas teikiančios erdvės, bet ir bendruomenę skatinančios veiklos ir tam skirtos patalpos; 3. Dviračių centre reikėtų vengti griežto barjerinio zonavimo – turi būti kuriama bendruomeniška aplinka; 4. Projektuojamos pardavimų zonos turi būti laisvai prieinamos kliento savarankiškam apsipirkimui, prekės organizuojamos pagal dviračių klasifikavimą ir detales; 5. Patalpos turi būti erdvios, neperkrautos – vengti vizualinio triukšmo; 6. Interjeras turi būti tvarus ir draugiškas aplinkai;


20

3. DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO „DVIRAČIO NEIŠRASI“ PROJEKTINIAI SPRENDIMAI SITUACIJOS ANALIZĖ

1 pav. Situacijos planas

Teritorijos aprašymas Projektuojamo baigiamojo darbo daugiafunkcio dviračių centro „Dviračio Neišrasi“ vieta yra Ignalinos r. sav. Ignalinos m. Turistų g. 30 vakarinėje dalyje prie Gavio ir Gavaičio ežerų. Objektas buvęs UAB „Ignalinos vanduo“ gamybinis-administracinis pastatas su priklausiniais (garažu ir sandėliais). Toje pačioje teritorijoje yra viešoji rekreacinė infrastruktūra – pagrindinis miesto paplūdimys, paplūdimio futbolo ir tinklinio aikštelės, lauko treniruokliai, žygio ir dviračių takai bei komercinė rekreacinė infrastruktūra – viešbutis. Teritorijos problematika Teritorija randama pačiame miesto centre, patrauklioje ir dažnai lankomoje Ignalinos miesto dalyje. Objektas yra reprezentaciniu požiūriu svarbioje vietoje, visai šalia gatvių, kurios veda į gyventojų bei turistų lankytiną vietą – miesto paplūdimį. Šiuo metu pastatas stovi be jokios paskirties ir miesto savivaldybė atvira projektiniams pasiūlymams, nurodant naują naudojimo paskirtį. Statybos metai: pagrindinis pastatas – 1979 m., rūsys – 1979 m., pusrūsis – 1988 m.; Bendras plotas: 697,77 m2, projektuojamas plotas – 519,02 m2; Pastato apdaila: pagrindinio pastato sienos yra plytų, rūsio – betono, pusrūsio taip pat plytų. Bendro pastato pertvaros yra plytų, perdangos – betono; Vidaus apdaila: pagrindinio pastato sienos yra tinkuotos-dažytos, kitų likusių patalpų tinkuotos;


21

Pamatai: gelžbetonio blokų; Baigtumas %: 100; Aukštų skaičius: 2;

2.1 pav. Pastato fasado Šiaurinė pusė

2.2 pav. Pastato fasado Pietinė pusė


22

FUNKCINIS PLANINIS SPRENDIMAS Projektuojamame objekte numatytos patalpos pasirinktos neatsitiktinai – atlikus anketavimo apklausą, išsiaiškinta, kokios veiklos asocijuojamos su dviračių kultūra. Respondentai išskyrė kelias pagrindines veiklas, kaip: •

Dviratininkų ir entuziastų susibūrimai;

Įvairūs renginiai;

Dviračių dalių „gyvas“ turgus;

Bendravimas su bendraminčiais;

Dirbtuvės;

Varžybos, naujų maršrutų sudarymai, kova už dviratininkų teises;

Atsižvelgiant į išskirtus punktus, suplanuotos patalpos ir jų paskirtis patenkintų dviračių kultūros atstovų poreikius. Dviračių centras iš esmės gali būti dalinamas į tris pagrindines zonas: komercinė, nekomercinė, bendruomeniškumo. Prie pirmo aukšto komercinių zonų priskiriama centro teikiamos dviračių, jų detalių ir aksesuarų pardavimų zona, dviračių remonto zona, nuomos punktas bei dviračių saugykla. Nekomercinės zona: informacijos centras ir medicinos punktas. Bendruomeniškumo – dirbtuvių zona.

KLIENTŲ SRAUTAS KLIENTŲ SU DVIRAČIAIS SRAUTAS

3 pav. Pirmo aukšto funkcinis planinis sprendimas


23

Pirmame aukšte numatyti du pagrindiniai įėjimai. Vienas skirtas tiesioginiam pateikimui į bendrų dirbtuvių zonas, iš kurių galima patekti į nuomos punkto zoną arba į medicinos punktą. Bendrų dirbtuvių zonose būtų vykdomi įvairūs mokymai, susiję su dviračių surinkimais, jų remontu. Esant poreikiui, remonto stalus galima naudoti „gyvo“ turgaus prekių išdėstymui. Dirbtuvių zonoje esantys laiptai skirti klientams be dviračių, kuriais užlipus galima patekti į koridorių. Iš jo patenkama į šias zonas: •

Sanitarinis mazgas;

Infocentras;

Laiptinė vedanti į antrą aukštą; Tačiau nurodomieji ženklai ant pastato fasado rodytų pagrindinį įėjimą į informacijos centrą.

Iš jo patenkama į visas reikiamas patalpas ir yra orientuotas ne tik į žmones, norintiems gauti informaciją apie dviračių maršrutus, bet ir pirmą kartą centre besilankantiems klientams. Projekte taip pat suplanuota dviračių saugyklos zona. Šioji skirta visiems, kurie nori ilgam laikui palikti dviratį priežiūrai arba neturi sąlygų šios transporto priemonės laikyti namuose. Saugykloje numatyta 21 vieta dviračiams. Trečias įėjimas / išėjimas numatytas pardavimų zonoje. Šis skirtas klientų srauto valdymui arba tiesioginiam patekimui į dviračių saloną. Ketvirtas įėjimas randamas prie laiptinės. Jo paskirtis skirta tiek avarijos atveju, personalo judėjimui, tiek nuolatinių klientų lankymuisi, kurie dažniau lankosi antro aukšto esančiose zonose. Antrame aukšte suplanuotos komercinės ir nekomercinės paslaugos: dviračių centro kavinė bei kultūrinė erdvė. Į antrą aukštą patekti galima ir liftu. Šis skirtas turintiems negalią, fizinių sveikatos sutrikimų ar dėl kitų priežasčių negalintiems naudotis laiptine, taip pat ir personalo poreikiams. Laiptine užlipus galima tiesiogiai patekti į visas reikiamas erdves. Kavos baro poilsio zonoje atsiveria vaizdas iš antro aukšto į pirmame esančią pardavimų zoną. Sąmoningai ardoma dalis perdangos, taip sukuriant lofto tipo erdves. Šioje erdvėje numatyta 15-16 sėdimų vietų.


24

KLIENTŲ SRAUTAS

4 pav. Antro aukšto funkcinis planinis sprendimas


25

PROJEKTO IDĖJA Idėja projektui kilo išanalizavus temą, kurioje keliamas probleminis klausimas – kodėl Lietuvoje dviračių kultūra yra diskriminuojama? Padarius prielaidas, kad tai yra dėl visuomenės požiūrio, jog dviratis – tik eilinė susisiekimo priemonė ir neturinti jokių kitų socialinių sąsajų, nuspręsta – bakalauro darbe paruošti pasiūlymą Ignalinos savivaldybei įkurti daugiafunkcį dviračių centrą, kuris atspindėtų šios kultūros ypatumus ir patenkintų jos bendruomenės poreikius. Ignalinos savivaldybė siūlo net penkis dviračių maršrutus, kas indikuoja šio miesto populiarumą aktyvaus laisvalaikio mėgėjų rate, renkasi dviratį ir suka gamtos link. Kuriamas daugiafunkcis dviračių centras būtų tarsi tarpinė arba pradinio taško stotelė. Joje galima pasistiprinti prieš arba po kelionės dviračiu, jį paruošti saugiam važiavimui, gauti daugiau informacijos apie takus, išsinuomoti ar net nusipirkti naują dviratį, kuris pritaikomas ir surenkamas pagal visus kliento poreikius ir pageidavimus. Daugelyje kavinių dviratis yra nepageidaujamas objektas, o vietos jo saugoti už pastato durų nėra. Tokiu atveju dviratininkai renkasi išgerti ar užkandžiauti lauke, net jeigu oras ir nepalankus ramiam prisėdimui ir atsipalaidavimui. „Dviračio neišrasi“ centras atviras visiems klientams – su dviračiais ir be jų. Tai saugi, draugiška ir atvira erdvė tiek profesionalams, tiek mėgėjams, pradedantiesiems ar tiesiog besidomintiems asmenims.

5 pav. Copenhagenize iliustracijos (liet. trumpa eismo inžinerijos istorija )

6 pav. Ignalinos r. sav. siūlomi dviračių maršrutai


26

STILISTINIS PAGRINDIMAS

Projektuojamas interjeras Turistų g. 30 objekte, kaip ir minėta, gamybinės-administracinės paskirties. Raudonų plytų fasadas bei aukštos pastato lubos diktuoja industrinio stiliaus pasirinkimą, kuriam be šių dviejų aspektų, būdingi dar kiti elementai kaip: betonas, medis, metalas, organiškos spalvos, sąmoninga eklektika. Šiuo pasirinktu stiliumi komplimentuojama dviračių pramonės industrija, kurioje apstu metalo. Industrinis stilius leidžia klientui pajausti patalpose vyraujančią atmosferą ir atspindi tai, kas joje siūloma.

7 pav. Stilistinis koliažas

KOLORITAS Atlikus tiriamąjį darbą ir suformulavus išvadas apdailos medžiagų klausimu, atsižvelgta, kokios spalvos dominuoja tokio tipo centrų interjeruose. Daugelyje jų organiškos spalvos išgaunamos iš medžiagų kaip: betonas, tinkuotos sienos, medis, spalvotieji ir nespalvotieji metalai. Pagrindinės spalvos interjere perteikiamos per grindų dangą bei sienas. Daugiausia dominuoja pilka, šiltesnio atspalvio pilka, šviesaus medžio ir rudai-raudona spalvos. Akcentines spalvas interjerui suteikia parduodami dviračiai, papildantys koloritą savo spalvine gama. Koloritui atspindėti pasirinktas įvaizdis, atitinkantis parinktą spalvų paletę.


27

8 pav. Įvaizdis ir spalvų paletė

DETALIZACIJA Detalizacijai pasirinkta kurti dekoratyvų baldą, puošiantį aukštas pastato sienas. Modulinis senų vandens vamzdžių ir dviračių segmentų duetas sujungia buvusią pastato paskirties istoriją su dabartine dviračių centro idėja. Vamzdžiams suteikta estetinė išvaizda, išlaikant industrinio stiliaus įvaizdį. Tam pasitelkta imitacijai sukurti skirtais dažais. Seni vamzdžiai paruošiami ir nugruntuojami, dažomi raudonais metalo dažais bei panaudojamas rudžių efekto reagentas. Tokiu būdu jie atnaujinami, tačiau naujai sukuriamas siekiamas rustikas.

9 pav. Dekoratyvaus baldo aksonometrija


28

4. EKONOMINĖ DALIS TIESIOGINĖS IŠLAIDOS 1 lentelė Šviestuvų parinktys ir jų konstrukcinė dalys Eil. Nr.

Gamintojas, pavadinimas, Flos Infrastructure Light Tube

1.

Flos Infrastructure Suspension Panel 2.

Flos Infrastructure Spot 150 Dali Black 3.

Flos Infrastructure Spot 90 Dali Black 4.

Santa&Cole Arne Domus 5.

6.

Martinelli Luce Bombo

Montavimo, Kiekis šviečiančio elemento Vnt. tipas, savybės

1 vnt., EUR.

Viso suma, EUR.

Jungiamas prie nuleidžiamos konstrukcijos, 1 x LED 30W, Dvipolis sensorinis jungiklis, IP20, 2700K d = 30mm, H = 1200mm;

6

613,11

3 678,66

Jungiamas prie nuleidžiamos konstrukcijos, 1 x LED 20W, Dvipolis sensorinis jungiklis, IP20, 3000K d = 605mm, H = 494mm;

5

1560,54

7 802,70

Jungiamas prie nuleidžiamos konstrukcijos, 1 x LED12,5W, IP20, 3000K, d = 46mm, H = 158 mm;

22

385,51

8 481,22

Jungiamas prie nuleidžiamos konstrukcijos, 1 x LED 8.5W, IP20, 2700K, Ilgis = 178mm, Plotis = 35mm, H = 126mm;

2

297,3

594,60

Pakabinamas šviestuvas, 1 x LED 33W, Dvipolis sensorinis jungiklis, IP54, 2700K, Ilgis = min. 700mm / max. 4400mm;

6

933,3

5599,80

Magnetiniu būdu jungiamas į lubinį profilį,

56

324,52

18 137,12


29

1 x LED 17,3W, 3000K;

Mullan Lighting Bridgetown 7.

Martinelli Luce Sistema Spotto 8.

Pakabinamas žalvarinis šviestuvas, max. 40W, IP20, standartinis laido ilgis 1000mm;

1

902,8

902,80

7

1256,6

8 796,20

Įmontuojama LED panelė, 1 x LED 16,5W, 4000K, IP20, d = 216mm;

31

21,9

678,90

Įmontuojama LED panelė, 1 x LED 5,5W, 4000K, IP20, d = 117mm;

59

11,9

702,10

Kabinamas ant santvaros, Šviestuvo sukimasis ant pagrindo 180 °, šviestuvo kryptingumas 130 °, IP65;

10

689,30

6 893,00

Sieninis šviestuvas, EP26, 1 x 60W max,, gaubto d = 180mm, ilgis = 155mm + 105mm;

2

45,99

91,98

Ilgis = 1600mm;

29

78,84

2 286,36

Kabinamas ant santvaros, aliuminis šviestuvas, 1 x LED 30W Dvipolis sensorinis jungiklis, 3000K;

Eglo Fueva

9.

Eglo Fueva

10.

Artemide Cariddi 11.

IC Instant Coach

12.

13.

Flos Aluminium Stencil installation


30

Flos Electrical Feed Rod Rose Ilgis = 149mm, Plotis = 50mm, H = 700mm;

15.

2

196,02

392,04

Magnetinis profilis, Ilgis = 3000mm, Plotis = 70mm; H = 45mm;

33

539,06

17 788,98

Magnetinis profilis, Ilgis = 2500mm, Plotis = 70mm; H = 45mm;

5

458,47

2 292,35

Magnetinis profilis, Ilgis = 2000mm, Plotis = 70mm; H = 45mm;

2

380,06

760,12

Magnetinis profilis, Ilgis = 1500mm, Plotis = 70mm; H = 45mm;

1

299,47

221,07

Magnetinis profilis, Ilgis = 1000mm, Plotis = 70mm; H = 45mm;

7

221,07

2 096,29

Iš viso:

88 196,29

Flos The Tracking

16.

Flos The Tracking

17.

Flos The Tracking

18.

Flos The Tracking

19.

Flos The Tracking

20.


31

2 lentelė Apdailos medžiagos Eil. Nr.

Gamintojas, pavadinimas, paveikslėlis

Aprašymas

Plotas m2

1m2 / 1 / vnt. kaina, EUR.

Bendra suma, EUR.

522,8

15/m2

7 842,00

21,6

6,61 / vnt.

79,32

184

65,45 / 10l

130,90

1,76

32,00 / vnt.

32,00

8,81

41,89 / 2,5l

41,89

8,81

16,59 / 0,5l

33,18

Tinkamos visuomeninei patalpai Mapei Ultratop Polished 1.

Tvirta ir atspari grindų danga Lengva priežiūra Atsparios purvui, smėliui, dėmėms ir stipriems smūgiams

Beasbestinis lakštas ETERNIT BANGA

Estetiškas vaizdas Tamsiai raudona, 875x920 mm Neatsiranda pelėsis, nesikaupia drėgmė

2.

Lengvas montavimas Dažai Luboms Top Color Ceramic Ultra Mat 3.

Spalvų kodas: ral8003 Tinka luboms ir sienoms Matinis paviršius

Rudžių efekto reagentas Reactiv Leaf Rust 4.

Skirtas sukurti natūralų dekoratyvinį rūdžių efektą ant spalvotųjų metalų Bekvapis Vandens pagrindo

Metalo Dažai HAMMERITE HAMMERED FINISH 5.

6.

Raudonos spalvos Apsauginiai metalo dažai, sutiekiantys kaldinto paviršiaus išvaizdą Užtikrina atsparumą smūgiams ir įbrėžimams

Metalo Gruntas HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER

Galima dažyti ir negruntuotą surūdijusį paviršių Raudonos spalvos Skirtas nerūdijančiojo plieno, galvanizuotiems, karštai cinkuotiems ir spalvotųjų metalų paviršiams gruntuoti


32

Tinka spalvotiesiems metalams (varis, aliuminis ir kt.) Skirtas apdailos dažų sukibimui pagerinti Kilmės šalis: Europos Sąjunga Tinka visuomeninėms erdvėms

7.

Mikrocementas sienoms Hauptmann TOP 2K

Naudojant Hauptmann Epo40 gruntą, mikrocementu galima dengti bet kokius paviršius Laiko išbandytas stiprumas ir atsparumas drėgmei Nepakartojamas raštas, skirtingai nuo pramoniniu būdu išlietų betono plokščių

-

Skaičiuojama pagal užsakymą

-

Betono plokštėms montuoti reikalinga laikančioji siena, todėl tvirtinimui prireiks tvirto geležinio rėmo Iš viso:

8 159,29


33

3 lentelė Detalizuotų patalpų baldų ir kitų gaminių parinktys Eil. Nr.

Gaminio pavadinimas, paveiksliukas

Gamintojas

Matmenys

Kiekis, Vnt.

Vieneto kaina, EUR

Viso kaina, EUR

4

309

1236

1

80

80

Kėdė

Etnicraft N2

1.

Gylis 690mm; Plotis 580mm; Sėdimas aukštis 400mm; Aukštis 700mm;

Antrų rankų krėslas

V. E. Cukermanienė Ąžuolas

2.

Stalas 3.

Prostoria Strain

Diametras 700mm; Aukštis 360mm;

1

402

402

Prostoria Strain

Diametras 520mm; Aukštis 460mm;

2

527

1054

2

70

140

2

51,25

102,5

Stalas

4.

Vintažiniai antrų rankų krėslai

5.

6.

Baro tipo kėdė

La Maison Chic

Plotis 400mm; Aukštis 655mm; Gylis 400mm;


34

Vertikaliai varstomas dviračių laikiklis

7.

Feedback Sports

5

23,02

5

8

8,2

8

Dviračių laikymo kabliai

8.

Iš viso

3195,2


35

DARBO UŽMOKESČIO ANALIZĖ Tačiau dažniausiai meno sričių specialistai, jeigu jie dirba tik tam tikram projektui arba yra samdomi, jų darbo užmokestis priklauso nuo vienos valandos darbo įkainio. Remiantis https://www.manoalga.lt/salaryinfo/statybos-ir-nekilnojamasis-turtas/interjero-dizaineris

darbo

užmokestis

pagal

neto

rankas)

vidutiniškai

950

euro.

Taigi,

https://www.auditum.lt/index.php/atlyginimu-skaiciuokle/atlyginimo-skaiciuokle , darbo užmokestis bruto (ant popieriaus) yra 1514,73 eurų. Remiantis šiuo darbo užmokesčiu, vienos valandos įkainis yra 9,07 eurų. Vienos valandos darbo užmokestis yra apskaičiuojamas pagal laikinę darbo užmokesčio sistemą: BDU = D * t kur: 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 – bruto darbo užmokestis; eur. 𝐷𝐷 – valandinis tarifinis atlygis; eur. 𝑡𝑡 – dirbtų valandų skaičius, val.

Tarkim projektuojant visuomeninį interjerą užtrukome 240 val., tai skaičiavimai atrodytų taip: 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 = 240 *9, 07 = 2176,8 eur.

Norint įvertinti galutinį darbo užmokestį reikia nepamiršti, kad būtina įvertinti ir įmokas mokamas Sodrai, garantiniam fondui, ilgalaikio (ne)darbo išmokų fondui.

VSD = BDU * 1,45 % kur: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 – įmoka Sodrai, eur.

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 – bruto darbo užmokestis; eur.

VSD = 2176,8 * 1,45 % = 31,56 eur. GF = BDU * 0,16 %


36

kur: 𝐺𝐺𝐺𝐺 – įmoka garantiniam fondui, eur. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 – bruto darbo užmokestis; eur.

GF = 2176,8 * 0,16 % = 3,48 IDIF = BDU * 0,16 %

kur: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 – ilgalaikio (ne)darbo išmokų fondas, eur. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 – bruto darbo užmokestis; eur.

IDIF = 2176,8 * 0,16 % = 3,48

Taigi viso įmonės išlaidos vieno darbuotojo išlaikymui: BUF = BDU + VSD + GF + IDIF kur: 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 – darbo užmokesčio fondas, vienam dirbančiajam. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 – bruto darbo užmokestis; eur. 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 – įmoka Sodrai, eur.

𝐺𝐺𝐺𝐺 – įmoka garantiniam fondui, eur.

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 – ilgalaikio (ne)darbo išmokų fondas, eur.

DUF = 2176,8 + 31,56 + 3,48 + 3,48 = 2215,32eur.

Projektui atlikti per 240 val. Įmonės išlaidos darbuotojui yra 2215,32 eurai.


37

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS Įrenginių nusidėvėjimas Nustatant užsakymo kainą, reikia įvertinti įrengimų naudojimo išlaidas, nusidėvėjimą. Visai naudojamai įrangai yra nustatymas normatyvas 3 metai bei likutinė vertė 10 % pradinės vertės. 2021 m. per metus yra 2009 darbo valandos. 3 lentelėje pateiktas ilgalaikis turtas, kuris nupirktas. 4 lentelė Įrangos ir įrengimų metinis nusidėvėjimas

Turtas

Pradinė vertė, V1

Ilgalaikio turto likutinė vertė, V2

Nusidėvėjimas, N

Nusidėvėjimas per 1 h.

Nusidėvėjimas per 240 h.

Nešiojamas kompiuteris Lenovo LEGION Y540

1400

140

420

0,20

48

Windows 10 pro 64b

164

13,8

50,06

0,02

4,8

AutoCAD 2021

99,99

9,99

30

0,01

2,4

SketchUp Pro 2020

274

27,4

82,2

0,04

9,6

Microsoft 365

149,99

14,99

45

0,02

4,8

Adobe Illustrator CC

433,99

43,99

130

0,06

14,4

Adobe Photoshop CC

433,99

43,99

130

0,06

14,4

Lumion 10

2999

299,9

899,7

0,44

105,6

Iš viso:

𝑁𝑁 =

𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉2 𝑇𝑇

kur: 𝑁𝑁 - ilgalaikio turto metinis nusidėvėjimas, eur. 𝑉𝑉1 - ilgalaikio turto pradinė vertė, eur.

𝑉𝑉2 - ilgalaikio turto likutinė vertė, eur.

𝑇𝑇 - ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvas, m.

204


38

Nkompiuterio = (1400 – 140) / 3 = 420 eur. N Windows 10 = (164 - 13,8) / 3 = 41,4 eur. N AutoCAD = (99,99 - 9,99) / 3 = 30 eur. N SketchUp Pro = (274 – 27,4) / 3 = 82,2 eur. N Microsoft 365 = (149,99 – 14,99) / 3 = 45 eur. N Illustrator CC = (433,99- 43,99) / 3 = 130eur. N Photoshop CC = (433,99- 43,99) / 3 = 130eur. N Lumion 10 = (2999- 299,9) / 3 = 899,7 eur. Kadangi projektas vyksta ne visus metus, reikia įvertinti ilgalaikio turto nusidėvėjimą per projekto laiką, todėl pirmiausia reikia sužinoti nusidėvėjimą per 1 darbo valandą.

𝑁𝑁1 ℎ = kur:

𝑁𝑁 2009

𝑁𝑁 - ilgalaikio turto metinis nusidėvėjimas, eur.

𝑁𝑁1 ℎ - ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 1 darbo valandą, eur. N 1 h kompiuterio = 420/2009 = 0,20 eur.

N 1 h Windows 10 = 50,06/2009 = 0,02 eur. N 1 h AutoCAD = 30/2009 = 0,01 eur. N 1 h SketchUp Pro = 82,2/2009 = 0,04 eur. N 1 h Microsoft 365 = 45/2009 = 0,02 eur. N 1 h Illustrator CC = 130/2009 = 0,06 eur. N 1 h Photoshop CC = 130/2009 = 0,06 eur. N 1 h Lumion 10 = 899,7/2009 = 0,44 eur.

kur:

𝑁𝑁240 = 𝑁𝑁1ℎ ∗ 240

𝑁𝑁240 - ilgalaikio turto nusidėvėjimas per projekto laiką, per 240 val., eur. 𝑁𝑁1 ℎ - ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 1 darbo valandą, eur.


39

N240 kompiuterio = 0,20 * 240 = 48 eur. N240 Windows 10 = 0,02 * 240 = 4,8 eur. N240 AutoCAD = 0,01 * 240 = 2,4 eur. N240 SketchUp Pro = 0,04 * 240 = 9,6 eur. N240 Microsoft 365 = 0,02 * 240 = 4,8 eur. N240 Illustrator cc = 0,06 * 240 = 14,4 eur. N240 Photoshop cc = 0,06 * 240 = 14,4 eur. N240 Photoshop cc = 0,44 * 240 = 105,6 eur. Išlaidos ilgalaikio nusidėvėjimui per 240 val. sudaro 204 eurai. PRIDĖTINĖS IŠLAIDOS Atliekant interjero projektą buvo patirtos išlaidos, kaip interneto ir telefono sąskaita. Sąskaitos išlaidos per mėnesį buvo 23,50 eurų, kai internetas 13,50 eur, telefono sąskaita – 10 eur. PI = 13,50 + 10 = 23,50 eur. SAVIKAINA Savikaina – tai visos išlaidos, kurios buvo patirtos suteikiant paslaugą. 𝑆𝑆 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

kur:

𝑇𝑇𝑇𝑇 - tiesioginės projekto išlaidos. Sudaro apdailos medžiagos, gaminiai ir darbo užmokestis. 𝑁𝑁𝑁𝑁 - ilgalaikio turto nusidėvėjimas per projekto laiką. 𝑃𝑃𝑃𝑃 - pridėtinės išlaidos projektui.

Tiesioginės išlaidos, kai vertinamos apdailos medžiagos, baldai ir kiti gaminiai: TI = 88 196,29 + 8 159,29 + 3195,2 + 2215,32 = 101 730,1 eur. SI = 101 730,1 + 204 + 23,50 = 101 957,6 eur.


40

Projekto savikaina įvertinus pasiūlytas apdailos medžiagas, baldus ir gaminius yra 101 957,6 eur. Tiesioginės išlaidos, kai vertinamos tik apdailos medžiagos: TI = 8 159,29 + 2215,32 = 10 374,61 eur. SI = 10 374,61 + 204 + 23,50 = 10 602,11 eur. Projekto savikaina, kai pasiūlytos tik apdailos medžiagos yra 10 602,11 eur. ANTKAINIS A – pageidaujama pelno norma arba vadinamasis antkainis. Antkainis yra taikomas tuomet, kai projektas (užsakomasis darbas nėra socialinės krypties). Antkainio dydis yra nereglamentuotas, todėl jis dažnai nustatomas atsižvelgiant į panašių projektų kainas rinkoje. Pvz. kaina 111 876,11 eurų, kai įvertintos apdailos medžiagos, baldai ir gaminiai. Tai remiantis nustatyta projekto savikaina, kuri yra 101 730,1 eurų, antkainis turėtų būti 10 173,01 eurų (10%). Pvz. kaina 11 662,32 eurų, kai nėra vertinami gaminiai ir baldai. Tai remiantis nustatyta projekto savikaina, kuri yra 10 602,11 eurų, antkainis turėtų būti 1 060,21 eurų (10%). PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS Remiantis LR Valstybine mokesčių inspekcija, standartinis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas yra 21 procentas.

kur:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑆𝑆 + 𝐴𝐴) ∗ 21 %

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 – pridėtinės vertės mokestis. 𝑆𝑆 – savikaina, eur.


41

𝐴𝐴 –antkainis, eur.

Pridėtinės vertės mokestis, kai skaičiuojama pasiūlymo su apdailos medžiagomis, baldais bei kitais gaminiais savikainos suma: PVM = (101 957,6 + 10 173,01) * 21 % = 23 493,98 eur. Pridėtinės vertės mokestis, kai skaičiuojama pasiūlymo tik su apdailos medžiagomis savikainos suma: PVM = (10 602,11 + 1 060,21) * 21 % = 2 449,08 eur.

GALUTINĖ KAINA UŽSAKOVUI 𝐾𝐾 = 𝑆𝑆 + 𝐴𝐴 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

kur: 𝐾𝐾 – kaina, eur.

𝑆𝑆 – savikaina, eur. 𝐴𝐴 –antkainis, eur.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 – pridėtinės vertės mokestis, eur.

K = 101 957,6 + 10 173,01 + 23 493,98 = 135 624,59 eur.

Taigi, galutinė projekto kaina, įvertinus apdailos medžiagas, baldus ir gaminius yra 135 624,59 eurų. K = 10 602,11 + 1 060,21 + 2 449,08 = 14 111,4 eur. Galutinė projekto kaina, jei nevertinama siūlomų baldų ir gaminių kaina, yra 14 111,4 eurų. 4 lentelėje yra pateikiamos išsami informacija apie patirtas išlaidas ir nustatytą savikainą, pasirinktą antkainį, mokesčius bei galutinę kainą užsakovui.


42

5 lentelė Paslaugos išlaidų ir kainos nustatymas Išlaidų straipsniai 1. Tiesioginės išlaidos

Užsakymo išlaidos, EUR

Užsakymo išlaidos (tik apdailos medžiagų įvertinimas), EUR

101 730,1

10 374,61

204

204

23,50

23,50

4. Savikaina

101 957,6

10 602,11

5. Antkainis

10 173,01

1 060,21

6. Kaina

111 876,11

11 662,32

7. PVM (21%)

23 493,98

2 449,08

8. Kaina su PVM

135 624,59

14 111,4

2. Netiesioginės išlaidos 3. Pridėtinės išlaidos

Taigi uždaroji akcinė bendrovė už mano atliekamą projektą, kai yra pasirinktos medžiagos ir siūlomi gaminiai turėtų sumokėti 135 624,59 EUR. Kai yra pasirinktos tik apdailos medžiagos, be siūlomų baldų ir kitų gaminių, uždaroji akcinė bendrovė už mano atliekamą projektą turėtų sumokėti 14 111,4 EUR


43

5. TECHNINĖS PRODUKTŲ SPECIFIKACIJOS THERMAFLEX Flaxalen HRV naudojama energijos atgavimo iš vėdinimo sistemų sprendimas užtvirtins projektuojamose patalpose tvirtą, saugią ir nepriekaištingą ortakių sistemą. Šia rekuperatoriaus sistema siekiama sukurti sveiką ir švarią aplinką daugiafunkcio dviračių centro aplinka klientams bei dirbančiam personalui. TECHNONICOL vienasluoksne dangų medžiaga pakeičiama esantis asbestinė stogo danga. STS kabinamomis SB15 žemių dažnių audio sistema užtikrinama, jog centro klientai mėgautųsi muzika bei naudojamos santvaros prožektorių tvirtinimui, kurios skirtos prekių apšvietimui, sprendžiant aukštų lubų problematiką. SELTEKA LED biodinaminės cirkadinės šviesos maišymo technologija BIOWNLIGHT pasirūpinama, jog kavos baro-poilsių zonose įrengtas apšvietimas SCHOMBURG BALTIC produkcija pasirūpinama, jog seno pastato betono konstrukcijos būtų apsaugotos bei naudojama BETOCRETE hidroizoliacinė sistema, kuriama siekiama išvengti grunto drėgmės. Taip pat šių gamintojų siūlomos epoksidinės pramoninės grindys užtikrintų industrinio stiliaus išlaikymą ir patvarumą tokio tipo paskirties pastate. SCHNEIDER ELECTRIC Argus būvio ir judesio davikliais užtikrinamas šviesos naudojimas tada, kai jis reikalingas – tokių erdvių kaip: dviračių nuomos punktas, dviračių saugykla nereikalauja nuolatinės šviesios. Merten System Design antracito spalvos jungikliai bei tokios pačios spalvos rėmeliai derinami prie interjere vyraujančių betono ar tinkų sienų.


44

IŠVADOS 1. Atlikta objekto teritorijos ir pastato analizė, prie kurios pritaikyta projektuojamo interjero paskirtis; 2. Suplanuotos funkcinės erdvės atsižvelgus į apklausos respondentų nurodytas asociatyvias dviračių kultūrai veiklas; 3. Parengti baldų ir apšvietimo planai pagal STR ir higienos normas; 4. Suprojektuotos ir detalizuotos informacijos centro, dviračių pardavimų ir kavos baro zonos remiantis atliktu tyrimu; 5. Apibendrinti darbo rezultatai ir padarytos išvados;


45

INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

1. Rašto darbų reikalavimai, Vilnius: VTDK, 2018 2. STR. 2.02.02:2004 „VISUOMENINĖS PASKIRTIES STATINIAI“ 2004.02.27 3. STR. 2.01.01(2):1999 „ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. GAISRINĖ SAUGA“ 1999.12.27 4. STR 2.09.02:2005 „ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS“ 2005.06.09 5. HN. 55:2001 „VIEŠIEJI TUALETAI“ 2001.11.30 6. Clarke, C. (2019). Effect of bicycle helmet wearing on accident and injury rates. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/337367329_Effects_of_bicycle_helmet_wearing_on_a ccident_and_injury_rates 7. European Road Safety Observatory (2018). Traffic Safety Basic Facts. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/pdf/statistics/dacota/bfs20xx_cyclist s.pdf 8. Colville-Andersen, M. (2019). The Arrogance of Space. Prieiga per internetą: https://colvilleandersen.medium.com/the-arrogance-of-space-93a7419b0278 9. Colville-Andersen, M. (2012). Bicycle Culture By Design. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=pX8zZdLw7cs 10. „N2“ / Medinės kėdės / Etnifract / Prieiga per internetą: https://www.sediarreda.com/en/p-etn2-ethnicraft-n2 11. „Ąžuolas“ / Minkšti krėslai / V. E. Cukermanienė / Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/groups/595051604404627/permalink/923654861544298/ 12. Vertikaliai varstomas dviračių laikiklis / Feedback Sports / Prieiga per internetą: https://www.containerstore.com/s/garage/sports-bike-storage/bikehanger/12d?productId=11008688 13. Dviračių laikymo kabliai / Prieiga per internetą: https://www.containerstore.com/s/garage/sports-bike-storage/bikehanger/12d?productId=11008688 14. Baro tipo kėdė / La Maison Chic / Prieiga per internetą: https://www.la-maison-chic.co.uk/item/medium-metal-bar-stool/ 15. „Strain“ / Kavos staliukai / Prostoria / Prieiga per internetą: https://www.koperhuis.be/collections/prostoria/products/strain-coffee-table 16. Antrų rankų vintažiniai krėslai / Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/groups/595051604404627/permalink/925348971374887/


46

17. Šviestuvai / Archiproducts / Prieiga per internetą: https://www.archiproducts.com/en/products/lighting 18. „Infrastructure“ / Šviestuvai / Flos / Prieiga per internetą: https://www.dmlights.com/filter?search=flos+infrastructure 19. Sieniniai šviestuvai / IC Instant Coach / Prieiga per internetą: https://www.amazon.com/ALLTRUST-Lights-Industrial-SconceFinish/dp/B07M9JCRY5/ref=sr_1_161?dchild=1&keywords=Industrial+Wall+Light&qid=1621 773386&sr=8-161 20. „Fueva“ / Montuojamos LED panelės / Eglo / Prieiga per internetą: https://www.amazon.com/ALLTRUST-Lights-Industrial-SconceFinish/dp/B07M9JCRY5/ref=sr_1_161?dchild=1&keywords=Industrial+Wall+Light&qid=1621 773386&sr=8-161 21. „HAMMERED FINISH“ / Metalo dažai / Hammerite / Prieiga per internetą: https://www.ermitazas.lt/Apdailos-prekes/Dazai-lakai/Emaliniai-dazai/Alkidiniai-emaliniaidazai/Metalo-dazai-HAMMERITE-HAMMERED-FINISH-raudonos-sp-2-5-l129105.html?listtype=search&searchparam=hammerite& 22. „SPECIAL METALS PRIMER“ / Metalo gruntas / Hammerite / Prieiga per internetą: https://www.ermitazas.lt/Statybines-medziagos/Glaistai-gruntai/Metalo-gruntai/Metalo-gruntasHAMMERITE-SPECIAL-METALS-PRIMER-raudonos-sp-500-ml-130702.html 23. „TOP 2K“ / Mikrocemento danga sienoms / Hauptmann / Prieiga per internetą: https://hauptmann.lt/mikrocementas/mikrocemento-sienos/ 24. „Ultratop Polished“ / Lietas betonas grindims / Mapei / Prieiga per internetą: https://paslaugos.lt/uab-velve-mst--mapei-lietuva-ag187 25. „Reactiv Leaf Rust“ / Rūdžių efekto reagentas / Owatrol / Prieiga per internetą: https://dazaiinternetu.lt/dekoravimo-da%C5%BEai-ir-efektai/2070-rud%C5%BEi%C5%B3efekto-reagentas-reactiv-leaf-rust.html 26. „Ceramic Ultra Mat“ / Dažai luboms / Top Color / Prieiga per internetą: https://dazai24.eu/produktas/dazai-luboms-top-color-ceramic-ultra-mat/ 27. „ETERNIT BANGA“ / Beasbestinis lakštas / Cedral / Prieiga per internetą: https://www.lankava.lt/beasbestinis-siferis/beasbestinis-lakstas-eternit-banga-tamsiai-raudona875x920-mm--5930.html


47

VIZUALINĖS MEDŽIAGOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

1 pav. Situacijos planas. STRUCTUM Išmanusis Miestas VII konkurso failai. Prieiga per internetą: https://drive.google.com/drive/folders/1HMCORKYu387Jyz-Ok494jte0U9bJloN3 2.1 pav., 2.2 pav. Pastato fasado nuotraukos. STRUCTUM Išmanusis Miestas VII konkurso failai. Prieiga per internetą: https://drive.google.com/drive/folders/1N5eKtIxyEcwX6kAbRzaPEOq_JH6s2VeZ 3 pav. Funkcinis planas. Asmeninis darbas 4 pav. Funkcinis planas. Asmeninis darbas 5 pav. Copenhagenize iliustracija. Prieiga per internetą: https://twitter.com/Onemile_Global/status/923498524855058433/photo/1 6 pav. Ignalinos r. sav. siūlomi dviračių maršrutai. Prieiga per internetą: https://www.ignalina.info/marsrutai/ 7 pav. Stilistinis koliažas. Asmeninis darbas 8 pav. Įvaizdžio nuotrauka. Prieiga per internetą: https://fixedgearlifestyle.tumblr.com/ 9 pav. Dekoratyvaus baldo aksonometrija. Asmeninis darbas


48

PRIEDAI 1 Priedas. INTERJERŲ ANALOGAI; 2 Priedas. ANKETOS KLAUSIMAI; 3 Priedas. PIRMO AUKŠTO STATYBINIS PLANAS M1:100; 4 Priedas. ANTRO AUKŠTO STATYBINIS PLANAS M1:100; 5 Priedas. PIRMO AUKŠTO APŠVIETIMO IR LUBŲ PLANAS M1:100; 6 Priedas. ANTRO AUKŠTO APŠVIETIMO IR LUBŲ PLANAS M1:100; 7 Priedas. PIRMO AUKŠTO BALDŲ IR GRINDŲ PLANAS M1:50; 8 Priedas. ANTRO AUKŠTO BALDŲ IR GRINDŲ PLANAS M1:50; 9 Priedas. ARCHITEKTŪRINIS PJŪVIS A-A M1:25; 10 Priedas. ARCHITEKTŪRINIS PJŪVIS B-B M1:25; 11 Priedas. BALDO DETALIZACIJOS AKSONOMETRIJA M1:50; 12 Priedas. VIZUALIZACIJOS C6 IR C1; 13 Priedas. VIZUALIZACIJOS C2 IR C3; 14 Priedas. VIZUALIZACIJOS C5 IR C4;


49

1 PRIEDAS

1.1 pav.

1.2 pav.

„Factory Five“ dviračių salono – kavos baro interjeras / Linehouse / 2014 / Kinija // https://www.thecoolist.com/factory-five-bike-shop-shanghai-linehouse-architecture/

2.1 pav.

2.2 pav.

„The Wheelhouse“ dviračių salono – kavos baro interjeras / Satori & Scout / 2015 /Kalifornija // https://www.satoriandscout.com/lifestyle/wheelhouse-bikes-and-coffee


50

3.1 pav.

3.2 pav.

„Steel Vintage Bikes“ dviračių salono – kavinės interjeras / Projekto autorius nežinomas / 2015 / Vokietija // https://globalvintagemedia.com/cafe-gallery

4.1 pav.

4.2 pav.

„Steel Vintage Bikes“ dviračių salono – kavinės interjeras / Projekto autorius nežinomas / 2019 / Vokietija // https://www.facebook.com/steelvintagebikes/


51

5.1 pav.

5.2 pav.

„Standert“ dviračių salono – kavos baro interjeras/ Accidental Concrete / 2018 / Vokietija // https://accidentalconcrete.com/projects/stander-bicycles-shop-interior/

6.1 pav. „Lock 7 Cycles“ dviračių salono – kavos baro interjeras/ Projekto autorius nežinomas/ n.d. / Jungtinė Karalystė http://www.copenhagenize.com/2009/07/lock-7-cycle-cafe-in-hackney.html


52

7.1 pav.

7.2 pav.

„Rapha Clubhouse“ dviračių salono – kavos baro interjeras / BRINKWORTH / 2020 / Vašingtonas, JAV // http://brinkworth.com/projects/rapha-clubhouse

8.1 pav. „Bike and Brew“ dviračių salono – kavos baro interjeras / Projekto autorius nežinomas / n.d. / Kanada // https://www.gobikeandbrew.ca/


53

9.1 pav.

9.2 pav.

„Distrito Fijo Cycling Club“ dviračių salono – kavos baro interjeras / DCPP arquitectos / 2015 / Meksika // https://www.archdaily.com/784497/distrito-fijo-cycling-club-dcpp-arquitectos

10.1 pav.

10.2 pav.

„Voyage 798 Coffee House“ dviračių salono – kavos baro interjeras / atelier suasua / 2016 / Kinija // https://www.archdaily.com/921532/voyage-coffee-798-atelier-suasua


54

2 PRIEDAS

Anketos klausimynas 1. Koks Jūsų amžius? 2. Kuriame mieste gyvenate? 3. Kokiu tikslu važinėjate dviračiu? (keli galimi atsakymai) 4. Ar Jūs save priskiriate dviračių kultūrai? 5. Jeigu į praeitą klausimą atsakėte "taip", įvardinkite veiklas, kurios Jums asocijuojasi su dviračių kultūra. (atviras klausimas) 6. Ar yra poreikis erdvių, susijusių su dviračių kultūros skatinimu (paskaitos, mokymai, dirbtuvės)? 7. Ar, Jūsų nuomone, reikalingos erdvės, esančios salone, dviračių išbandymui? 8. Ar Jums reikalinga erdvė, kurioje būtų suteiktos priemonės patiems susitvarkyti dviratį? 9. Ar Jums svarbu stebėti dviračio remonto procesą? 10. Ar poilsio zona turi būti atskirta nuo kitų erdvių, kuriose vykdoma veikla susijusi su dviračiais? 11. Sustojus prie kavinės, Jūs verčiau dviratį laikytumėte jį Jums matomoje arba saugomoje vietoje? 12. Kuris dviračių eksponavimo būdas Jums atrodo priimtinesnis?

13. Kokių trūkumų esate pastebėję dviračių salonuose? (atviras klausimas)


55

14. Ar Jums aktualus tvarus interjeras? 15. Kuris interjeras jums atrodo patrauklesnis?

16. Ar turite pasiūlymų daugiafunkcio dviračių centro interjerui? (atviras klausimas)


56

3 PRIEDAS

6

5

3300

1

3

2

4

14005 4635

E 1300

1300

1575

1250

2420

2600

3730

3810

9420

1520 850

6240

1790

1130

1000

7

900

C

3460 4150

5880

2770

B

1200

9370

3

1300 1660

1800

2

1800

1

1800

2240

5220

8

1900

1200

1880

1335

1500

4440

5400

10000

9660

3000

9660

900

7250

3655

3370

3370

1335

D1

1000 7960

1400

1380

1350

900

4800

4980

1000

7180

480

7700

D

7180

1000

3850

4145 7800

4980

800

E

2740 5300

800

F

4320

1335 4800

3280

1335

900

610

4150

3710

5220

ARDOMA KONSTRUKCIJA 1500

5600

STATOMA KONSTRUKCIJA

1200

5350

1200

2000

1400

A

A

5880

6180

5880

17940

4

5

7

8

DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO PIRMO AUKŠTO STATYBINIS PLANAS Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Metai

Vadovas

R. Mazūrienė

2021 m.

Studentas

G. Serapinaitė

2021 m.

PIRMO AUKŠTO STATYBINIS PLANAS M1:100

Laida 0 Grupė

Lapas

Lapų

DN18D

1

1


57

4 PRIEDAS

5

4

6

9230 5930

3300

F E

5280

5300

6060

2870

1000 1620

1600

800 800

2230

1075 1075

8

7

3500

5880

3300 1000

B 5610

1920

1300

5350 2165

1900

1800

1660

1800

19075

1580

11825

1200

1680

A1

10100

3000

6730

7250

2040

9660

9410

2040

900

2165

ARDOMA KONSTRUKCIJA

5400

A

A 5880

6180

STATOMA KONSTRUKCIJA

5880

17940

4

5

8

7

DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO ANTRO AUKŠTO STATYBINIS PLANAS Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Metai

Vadovas

R. Mazūrienė

2021 m.

Studentas

G. Serapinaitė

2021 m.

ANTRO AUKŠTO STATYBINIS PLANAS M1:100

Laida 0 Grupė

Lapas

Lapų

DN18D

1

1


58

5 PRIEDAS

675 +3.100

1685

2105 975

855

855

+3.100

1460

1200

1460 970

6

1460 2220

910

2000

1200

2000

1090

400 800

+3.100

735

1255

890

1460

5

690

5

1710

1590

2000

4

1195

1990

1400

1120

1025

1635

515

Santa&Cole

2

6

2. 3.

1334

Kondicionavimo agregatas 80x80

218

218

506

d= 125 mm; h= 60 mm

7.

h= 150-230 mm;

8.

d= 240 mm; h= 230 mm;

9.

Bėgine sistema

Pakabinamas

17,3W

Mar�nelli Luce

40W

Mullan Ligh�ng

56

4.

Esamos lubos

5.

Dūmų daviklis Indikatorius

6.

Judesio daviklis

7.

Pakabinamų šviestuvų, bėginių sistemų konstrukcijos

8.

Santvara

1

Kabinamas 30W LED ant santvaros

Mar�nelli Luce

7

d= 600 mm;

Kabinamas ant santvaros

9W

Artemide

11

10.

d= 117 mm;

Montuojamas į lubas

5,5W

Ekoliumenas

59

11.

d= 216 mm;

Montuojamas į lubas

16,5W

Ekoliumenas

31

756

1545

1890

2200

2063

1500

+7.400

2361

744

622

1400

6.

+3.500

2810

543

+3.500

3

Pakabinamos lubos

2

552

1334

1485

2200

543 199

1920

Kondicionavimo agregatas 60x60

2200

1144

1500

1144

1334

PAVADINIMAS

2390

1.

ŽYMĖJIMAS

1435

Flos

22

NR.

1

1819

Flos

6

199

1990

1400

508

1120

1500

1500

1845

7W

Flos

ŽENKLINIMAS PLANUOSE

1255

8,5W LED

1140

170

1378

2122

2200

22,5W LED

700

2810

1650

Pakabinamas

38W LED

800

1605

d= 116 mm; h= 440 mm;

170

1051

Tvir�namas d= 30mm; prie ilgis=1500mm; pakabinamos konstrukcijos Tvir�namas prie d= 150mm; pakabinamos konstrukcijos Tvir�namas prie d= 90mm; pakabinamos konstrukcijos

1166

1051

5

817

717

Flos

751

668

20W LED

826

1500

Tvir�namas prie pakabinamos konstrukcijos

807

1500

d=605mm;

1033

VAIZDAS

1500

KIEKIS, VNT.

880

5.

GAMINTOJAS

936

4.

ELEMENTO GALIA

668

3.

MONTAVIMO TIPAS

717

2.

MATMENYS

936

1.

ŠVIESTUVŲ EKSPLIKACIJA ŽYMĖJIMAS

850

1615

570

ŠVIESTUVO TIPO NR.

735

2200

920

1825

1440

+3.100

1335

685

1055

1060

+3.100

1215

1200 +3.100

925

925

640

1720

1720

1720

1500

665

+3.100

1250

+4.550

730

500

+3.100

1055

2300 1500

1780

545

500

+4.950

1470

505

855 +4.950

1250

1500

559

1080

4270

8

505

680

1580

1580

1580

1500

10

1500

2465

810 3115

1820

680

660

1150

1530

11 3000

1500

1190

1190

+4.950

755

1190 1080

1470

670

425

1295

1580

1470

1465

1820

1500 1470

2140

9

735

680

+4.550

7

670

700

1500

1450

735

1580

2300

1500

+4.550

1820

700

675

1780

1140

DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO PIRMO AUKŠTO APŠVIETIMO IR LUBŲ PLANAS Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Metai

Vadovas

R. Mazūrienė

2021 m.

Studentas

G. Serapinaitė

2021 m.

PIRMO AUKŠTO APŠVIETIMO IR LUBŲ PLANAS M1:100

Laida 0

Grupė

Lapas

Lapų

DN18D

1

1


6 PRIEDAS

59

1520 1980

1900

1900

1820

1980

675

1520

1870

1980

2000

2000

+3.100 1520

2750

1855

570

+3.100

1520 +3.100 434

819

+3.100 434

801

1520 1220

950

1150

416

2000

950

1094

416

1280

+3.100

718

17,3W

Mar�nelli Luce

7.

h= 150-230 mm;

Pakabinamas

40W

Mullan Ligh�ng

+3.500

Mar�nelli Luce

7

9.

d= 600 mm;

Kabinamas ant santvaros

9W

Artemide

11

10.

d= 117 mm;

Montuojamas į lubas

5,5W

Ekoliumenas

59

11.

d= 216 mm;

Montuojamas į lubas

16,5W

Ekoliumenas

31

6.

Judesio daviklis

7.

Pakabinamų šviestuvų, bėginių sistemų konstrukcijos

8.

Santvara

750

Dūmų daviklis Indikatorius

760

865

5.

300

650

330

1200

800

735

1560

1890

1890

535 1190

1190

1200

715

Kabinamas 30W LED ant santvaros

Esamos lubos

1334

d= 240 mm; h= 230 mm;

8.

4.

800

277

910

1450

875

+7.400

1335

1800

1530

2340

1

Bėgine sistema

+1.850 440

1770

56

6.

d= 125 mm; h= 60 mm

2360

Pakabinamos lubos

2320

3.

585

6

Pakabinamas

2340

Santa&Cole

d= 116 mm; h= 440 mm;

1770

7W

5.

650

720

1800

1980

1776

Kondicionavimo agregatas 80x80

1260

2.

6755

2

+3.500

1530

1290

Flos

1560

455

8,5W LED

440

1290

1.

+1.850

Kondicionavimo agregatas 60x60

7400

22

+3.500

PAVADINIMAS

875

1907

Flos

ŽYMĖJIMAS

1450

1820

22,5W LED

NR.

910

1150

6

1800 1980

ŽENKLINIMAS PLANUOSE

800

Flos

1800

940

38W LED

715

942

1335

810

435

5

+3.100

1260

Flos

VAIZDAS

6755

KIEKIS, VNT.

1345

GAMINTOJAS

340

Tvir�namas d= 30mm; prie ilgis=1500mm; pakabinamos konstrukcijos Tvir�namas prie d= 150mm; pakabinamos konstrukcijos Tvir�namas prie d= 90mm; pakabinamos konstrukcijos

ELEMENTO GALIA

1130

4.

d=605mm;

Tvir�namas prie 20W LED pakabinamos konstrukcijos

417

3.

MONTAVIMO TIPAS

880

2.

MATMENYS

755

1270

755

1.

ŠVIESTUVŲ EKSPLIKACIJA ŽYMĖJIMAS

1235

ŠVIESTUVO TIPO NR.

1345

+3.100 1345

DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO ANTRO AUKŠTO APŠVIETIMO IR LUBŲ PLANAS Pareigos

V. Pavardė

Vadovas

R. Mazūrienė

Parašas

2021 m.

Metai

Studentas

G. Serapinaitė

2021 m.

ANTRO AUKŠTO APŠVIETIMO IR LUBŲ PLANAS M1:100

Laida 0

Grupė

Lapas

Lapų

DN18D

1

1


60

7 PRIEDAS

5

4

3

2

1

6

F E 1700

E

9

7

3280

5300

3600

2600

7700

3850

4800

3730 4800

D1

8 6

1520

7180

4524

3370

10 3330

4440

3370

11

850

D

3810

4980

3730

8

7

5

3810

C 2240

800

B

4

3

1800

2

4180

1

B

1660

2

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Infocentras

54,5

2

Pardavimų zona

51,7

3

Dviračių remonto zona

39,9

1

9660

1

3

9660

PATALPA

PLOTAS KV. M.

C1

7250

NR.

5400

A

A

C2

4

Personalo patalpos

11

5

Koridorius

49,2

6

Valytojo sandėlis

5,1

7

Sanitarinis mazgas

17,9

5350

5600

A

A

B

8

Medpunktas

12,6

9

Dirbtuvės

56,1

10

Dviračių nuomos punktas

21,3

11

Dviračių saugykla

38,3

4

5

7

8

BENDRAS PIRMO AUKŠTO PLOTAS: 357,6

DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO PIRMO AUKŠTO BALDŲ IR GRINDŲ PLANAS

PASTABA: grindų dangai naudojamas lietas betonas

Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Metai

Vadovas

R. Mazūrienė

2021 m.

Studentas

G. Serapinaitė

2021 m.

PIRMO AUKŠTO BALDŲ IR GRINDŲ PLANAS M1:50

Laida 0

Grupė

Lapas

Lapų

DN18D

1

1


61

8 PRIEDAS

4

5

6

F E 5300

2230

1075

5280

2.2

7

1075

1636

8

2.1

2.3

1636

B

B

2.4

1800

3500

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Koridorius

32,5

2.2

Kultūrinė zona

28

2.3

Sanintarinis mazgas

7,8

2.4

Neįgaliųjų sanitarinis mazgas

5,5

2.5

Kavos baro zona

36,3

2.6

Kavinės sandėlis

3,6

2.7

Poilsio zona

60,7

A1

C4

1882

2.7 C3

2179

9660

2.1

C6

3835

PATALPA

6080

1660

6730

NR.

PLOTAS KV. M.

2.6

A

A

2.5 C5

5400

A

A

BENDRAS PIRMO AUKŠTO PLOTAS: 165,2 PASTABA: grindų dangai naudojamas lietas betonas

B

4

5

7

8

DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO ANTRO AUKŠTO BALDŲ IR GRINDŲ PLANAS Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Metai

Vadovas

R. Mazūrienė

2021 m.

Studentas

G. Serapinaitė

2021 m.

ANTRO AUKŠTO BALDŲ IR GRINDŲ PLANAS M1:50

Laida 0

Grupė

Lapas

Lapų

DN18D

1

1


62

9 PRIEDAS

+9.300

+8.750

+8.750

+8.050

+6.200

+5.250 +4.950

+1.150 +1.450 +0.000

5880

4

5880

6180

5

6

7

DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO ARCHITEKTŪRINIS PJŪVIS A - A Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Metai

Vadovas

R. Mazūrienė

2021 m.

Studentas

G. Serapinaitė

2021 m.

ARCHITEKTŪRINIS PJŪVIS A- A M1:25

Laida 0 Grupė

Lapas

Lapų

DN18D

1

1


63

10 PRIEDAS

+9.300

+8.750

+7.950

+6.050

+3.950

+1.150

+1.450

+1.300

10100

A

B

DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO ARCHITEKTŪRINIS PJŪVIS B - B Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Metai

Vadovas

R. Mazūrienė

2021 m.

Studentas

G. Serapinaitė

2021 m.

ARCHITEKTŪRINIS PJŪVIS B - B M1:25

Laida 0 Grupė

Lapas

Lapų

DN18D

1

1


64

11 PRIEDAS

DAUGIAFUNKCIO DVIRAČIŲ CENTRO BALDO DETALIZACIJA Pareigos

V. Pavardė

Parašas

Metai

Vadovas

R. Mazūrienė

2021 m.

Studentas

G. Serapinaitė

2021 m.

AKSONOMETRIJA M1:50

Laida 0 Grupė

Lapas

Lapų

DN18D

1

1


65

12 PRIEDAS


66

13 PRIEDAS


67

14 PRIEDAS