KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Page 1

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IRPRAMOGŲ CENTRO KONCEPCIJA

ŽURNALO „STRUCTUM“ KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS VII“

Klaipėda 2021


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Dalyviai Eil. Nr. 1 2 3 4 5 6

Dalyviai Justė Bacevičiūtė Egidijus Grublys Egidijus Valantinas Martynas Gabalis Paulius Butvydis Jonas Šimutis

Studijų kryptis Skaitmeninė geodezija Statybos inžinerija Statybos inžinerija Statybos inžinerija Statybos inžinerija Statybos inžinerija

Kursas III kursas B III kursas B III kursas B II kursas B II kursas B II kursas B

Vadovai Vilma Vaičekauskienė KVK, TF, ASI lektorė, atestuota ypatingojo statinio projekto vadovė, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė, ypatingojo statinio statybos vadovė ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovė, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertė. Rasa Varpiotaitė-Tiutiunik KVK, TF, ASI lektorė, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertė. Indrius Kuklys KVK, TF, ASI, lektorius, matininkas, geodezininkas, bepiločio orlaivio valdytojas.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

2


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

SANTRAUKA Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija Išmaniam miestui skirtas koncepcinis projektas Konkurso metu, visi komandos nariai pasiskirstė pagal savo studijuojamas disciplinas: statybos inžinerijos, skaitmeninę geodeziją, teritorijų planavimas, pastatų projektavimas ir planavimas, konstrukcijų parinkimas bei projektavimas, efektyvių statybinių

medžiagų

analizė

ir

parinkimas,

pastato

ekonominis

pagrindimas,

skaičiuojamosios kainos nustatymas, išmaniosios statybų technologijos ir pastato energinio poreikio nustatymas bei jo naudingumo projektavimas. Problema. Sklypas problematiškas, problema su stovėjimo aikštelėmis. Aplink ežerą planuojama pratęsti pėsčiųjų taką, kuris ves iki stovėjimo aikštelės, kuri yra netoliese. Šis takelis veda pro pat pastatą Tikslas - būsimą pastatą įkomponuoti į Zaraso ežero šlaitą taip, kad neužgožtų atsiveriančio vaizdo nuo miesto pusės bei išnaudoti esamą teritoriją, kaip miesto gyventojų ir svečių traukos centru skirtu, poilsiui, kultūros renginiams, sveikatingumo procedūroms. Uždaviniai. 1. Atlikti mokslinės literatūros analizė, bei išnagrinėti darnios aplinkos vystymo principus. 2. Bendradarbiaujant su įvairių sričių profesionalais ir savivaldybės atstovais pasiekti optimaliausius rezultatus. 3. Parengti pastato projektą su poilsio, kultūros ir maitinimo paslaugų paskirties erdvėmis. Metodai.

Buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, bei išnagrinėti darnios

aplinkos vystymo principai. Bendradarbiaujant su įvairių sričių profesionalais ir savivaldybės atstovais buvo stengiamasi pasiekti optimaliausius rezultatus. Išvados. Sėkmingi pavyzdžiai esantys Lietuvoje, kai projektų vystytojais tampa investuotojai kartų su savivalda. Sėkmingai pavyko įkomponuoti pastatą į esamą sklypą, pasiekėme užsibrėžtus tikslus ir įvykdėme sau užduotas užduotis.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

3


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

SUMMARY Concept of multifunctional sensation and entertainment center of Zarasai city, Zarasai lake observation wheel A conceptual project for a smart city During the competition, all team members were divided according to their study disciplines: civil engineering, digital geodesy, spatial planning, building design and planning, structural selection and design, analysis and selection of efficient building materials, building economic justification, estimated pricing, intelligent construction technologies and determination of the energy demand of the building and design of its efficiency. Problem. The plot is problematic, there is a problem with parking. It is planned to extend the hiking trail around the lake, which will lead to the parking lot, which is nearby. This trail leads right through the building The aim is to incorporate the future building on the slope of Lake Zarasai in such a way that it does not obscure the view from the city side and to use the existing territory as a center of attraction for city residents and guests for recreation, cultural events and health treatments. Tasks. 1. To analyze the scientific literature and to examine the principles of sustainable environment development. 2. To achieve the most optimal results in cooperation with professionals from various fields and representatives of the municipality. 3. To prepare a building project with recreation, culture and catering service spaces. Methods. An analysis of the scientific literature was performed, and the principles of sustainable environment development were examined. In cooperation with professionals from various fields and representatives of the municipality, efforts were made to achieve the most optimal results. Conclusions. Successful examples are in Lithuania, when project developers become investors with local government. We successfully integrated the building into the existing plot, achieved the set goals and completed the tasks assigned to us.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

4


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

TURINYS SANTRAUKA................................................................................................................................ 3 SUMMARY.................................................................................................................................... 4 TURINYS....................................................................................................................................... 5 LENTELIŲ SĄRAŠAS.................................................................................................................. 7 ĮVADAS..........................................................................................................................................8 1. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS........................................................................................ 10 2. ANALOGŲ STUDIJA..............................................................................................................17 3. PROJEKTUOJAMO PASTATO ARCHITEKTŪRINĖ, FUNKCINĖ IR ERDVINĖ IDĖJA21 3.1. Poveikis gamtai ir žmogui............................................................................................. 21 3.2. Pirmas aukštas............................................................................................................... 23 3.3. Antras aukštas................................................................................................................27 3.4. Trečias aukštas...............................................................................................................29 3.5. Ketvirtas aukštas............................................................................................................30 3.6. Fasadas...........................................................................................................................32 4. TERITORIJOS SKENAVIMAS IR MODELIAVIMAS.........................................................34 4.1. Erdvinių duomenų rinkimas.......................................................................................... 34 4.2. 3D žemėlapio sudarymas...............................................................................................36 5. TVARUMAS............................................................................................................................ 38 5.1. Objekto aprūpinimas energija, naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas......................................................................................38 5.2. Žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas.................................................................. 40 5.3. Betoninės konstrukcijos.................................................................................................40 5.4. Pastatų valdymo sistemos..............................................................................................41 5.4.1. Apšvietimas........................................................................................................42 5.4.2. Šildymas ir vėsinimas........................................................................................ 43 5.4.3. Erdvinis garso pojūtis.........................................................................................45 6. INŽINERINĖS SITEMOS........................................................................................................46 6.1. Vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros tinklai........................................................... 46 6.2. Lietaus nuotekų tinklai.................................................................................................. 46 6.3. Rekuperacija.................................................................................................................. 47 6.3.1. Ortakiai...............................................................................................................47 6.4. Elektra............................................................................................................................48 7. PROJEKTUOJAMO PASTATO, PASTATŲ, PASTATO DALIES PAGRINDINIAI RODIKLIAI, ENERGETINIAI IR KITI SKAIČIAVIMAI........................................................ 49 7.1. Bendrieji statinių rodikliai.............................................................................................49 8. PROJEKTO EKONOMINIAI RODIKLIAI, PLANUOJAMOS PRELIMINARIOS INVESTICIJOS.............................................................................................................................51 8.1. Sprendimai.....................................................................................................................51 8.2. Projektuojamo pastato energetinis naudingumas.......................................................... 53 9. PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS...................................................56 10. PASIRINKTŲ RĖMĖJŲ SIŪLOMŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMO PROJEKTE APRAŠYMAS.............................................................................................................................. 63 LITERATŪROS IR KITŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.......................................66 PRIEDAI....................................................................................................................................... 68

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

5


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 1 pav. Zarasų rajono geografinė padėtis.............................................................................................10 2 pav. įrengtas naujas takas................................................................................................................ 12 3 pav. Zarasų miesto turizmo ir rekreacijos specialusis planas..........................................................13 4 pav. Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės............................................................................ 15 5 pav. pirmo aukšto patalpų planas.................................................................................................... 27 6 pav. antro aukšto patalpų planas......................................................................................................28 7 pav. antro aukšto patalpų planas......................................................................................................29 8 pav. trečio aukšto patalpų planas.....................................................................................................30 9 pav. Wictec50 langas.......................................................................................................................32 10 pav. Equitone tectiva..................................................................................................................... 32 11 pav. Vidinės C50 žaliuzės............................................................................................................. 33 12 pav. Išorinės C80 žaliuzės............................................................................................................. 33 13 pav. Bepilotis orlaivis „DJI Matrice 600 Pro“...............................................................................34 14 pav. Kamera „Zenmuse X5“..........................................................................................................35 15 pav. Skrydžio trajektorija „Pix4Dcapture“ programa....................................................................35 16 pav. „YellowScan CloudStation“ programinė įranga....................................................................36 17 pav. Projektuojamas pastatas ant 3D skaitmeninio žemės paviršiaus modelio............................. 37 18 pav. Adfil PP fibra......................................................................................................................... 41 19 pav. EcoStruxure........................................................................................................................... 42 20 pav. Pakabinamas šviestuvas SL-B6-2765-1-S............................................................................. 43 21 pav. Įleidžiami į lubas šviestuvas SL-B6-2765-1-R1/R2/R3........................................................ 43 22 pav. Samsung Wind-Free 4-Way kondicionierius.........................................................................44 23 pav. EHS, TDM Plus sistema........................................................................................................ 44 24 pav. Geberit Pluvia sistema........................................................................................................... 47 25 pav. EVR technologija...................................................................................................................47 26 pav. Mazgas 1, siena......................................................................................................................51 27 pav. Mazgas 2, žalias stogas..........................................................................................................51 28 pav. Mazgas 3, grindys ant grunto.................................................................................................52 29 pav. Mazgas 4, cokolis.................................................................................................................. 52 30 pav. energijos sąnaudos................................................................................................................. 58 31 pav. energinio naudingumo sertifikatas.........................................................................................59 32 pav. energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai.............................................................................. 60 33 pav. energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos..................................................................61 34 pav. pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai.................................................................. 62 Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

6


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

LENTELIŲ SĄRAŠAS 1 lentelė. Pirmo auktšto patalpų eksplikacija.......................................................................... 27 2 lentelė. Antro aukšto patalpų eksplikacija............................................................................28 2 lentelės tęsinys kitame lape.................................................................................................. 28 2 lentelės tęsinys...................................................................................................................... 29 3 lentelė. Trečio aukšto patalpų eksplikacija...........................................................................30 4 lentelė. Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija........................................................................31 6 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai....................................................................................... 49 7 lentelė. Duomenys apie projektuojamą pastatą.................................................................... 53 8 lentelė. Duomenys priimti energijos sąnaudų skaičiavimuose............................................ 53

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

7


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

ĮVADAS Konkurso „Išmanusis miestas VII“ bendrieji reikalavimai Projekto tikslas – parengti išsamius ir matyvuotus projektinius pasiūlymus pasirinktai teritorijai. Numatyti: 1. Poreikių išpildymas. Zarasų savivaldybei svarbios bei perspektyvios teritorijos pritaikymas šiandienos ir ateities poreikiams; 2. Išmanumas. Atsinaujinančios energetikos ir išmaniųjų technologijų, bei inovatyviais architektūriniais sprendiniais siekiama pagerinti miesto aplinką, lankytojams ir gyventojams skirtas paslaugas; 3. Darnumas. Kompleksinis Zarasų miestui svarbios teritorijos atnaujinimas vadovaujantis darnios plėtros principais. 4. Tarpdiscipliniškumas. Skirtingų disciplinų kompetencijų suderinimas ieškant visapusiškai motyvuotų, integruotų ir realistiškų pasiūlymų. Pasirinkta teritorija – Zarasų miesto, teritorija Nr.1, Zaraso ežero apžvalgos rato pastato teritorija. Duomenys apie nagrinėjamąją teritoriją Teritorija yra Zaraso ežero Pietryčių pusėje, Zarasų mieste. Nagrinėjamas sklypas yra D. Bukonto g. 11B, į sklypo teritoriją patenka Zaraso ežero apžvalgos ratas, kuris yra gerai matomas važiuojant automobiliu. Aplankius apžvalgos ratą galima nusileisti žemyn laipteliais pasivaikščioti 1,4 km ilgio Zaraso ežero pakrantę juosiančiu pėsčiųjų ir dviračių taku bei apžiūrėti pakrantėje esančias skulptūras. Teritorija yra didžiausią turistinį ir rekreacinį potencialą turinti teritorija. Šalia esamo sklypo įsikūręs Zarasų krašto muziejus, kuris, kaip ir sklypas patenka į Kultūros paveldo zoną, bei aerodromo apsaugos zoną. Nuo sklypo iki informacinio centro vos 600 metrų, puikus susisiekimas A6 valstybinės reikšmės keliu, kuriuo praeina Nacionalinė autoturizmo trasa. Prie sklypo ir Zaraso ežero apžvalgos rato galima patekti pėsčiųjų ir dviračių takais. Šalia šio sklypo bus sutvarkyta miesto centre esanti apleista teritorija kompleksiškai atnaujinant apleistus ir neefektyviai naudojamus pastatus bei pritaikant juos verslui ir bendruomeninei veiklai. Projektavimo uždaviniai Vienas iš svarbiausių savivaldybės keliamų uždavinių sukurti būsimo pastato patrauklų funkcionalų planą, patrauklų investuotojui, naujai, inovatyviai veiklai, deranti su unikaliu kraštovaizdžiu. Mūsų siūlymas planuoti sveikatingumo centrą su kompleksiniais Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

8


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

paketais Zarasuose, gerinant infrastruktūrinę miesto dalį. Šis kompleksas pritrauktų žmones, gamtos ir malonumų atokvėpio ieškoti šiaurės rytinėj Lietuvos dalyje, vietoj keliavimo į vidurio ar pietų Lietuvoje esančius Birštoną ar Druskininkus. Naujas kompleksas tuo pačiu sukurtų konkurenciją minėtiesiems miestams, dėl to kiltų paslaugų ir infrastruktūros gerinimo ir augimo sparta. Projektavimo tikslai 1.

Sukurti būsimo komplekso funkcionalumą.

2.

Išanalizuoti pastato patrauklumą investuotojams.

3.

Pastato derinimas prie esančios infrastruktūros.

4.

Numatyti inovatyvų, ergonomišką, nesunkiai ekonomiškai išlaikomą pasatą.

5.

Pastatas turi nedengti kraštovaizdžio nuo gatvės.

6.

Sukurti Lietuvoje ir užsienyje analogų neturinčią idėją

7.

Projekto

įgyvendinimo

metu

į

procesą

pritraukti

žurnalo

„Structum“ partnerius, panaudojant siūlomus produktus. Planuojama teritorija yra Zarasų mieste. Šiauriausios ir piečiausios planuojamos teritorijos atkarpos ribojasi su magistraliniu keliu A6 (D. Bukonto ir Vytauto gatvės). Pietuose planuojama teritorija apima nedidelę dalį rytinės Zaraso ežero pakrantės ploto, kerta D. Bukonto gatvę, tęsiasi šiaurės vakarine ir šiaurine Zarasaičio ežero pakrante, apima Laukesos upės slėnį, Obelų sodo teritoriją, miško plotus (patikėjimo teise valdo Zarasų sav.) Preliminarus planuojamos teritorijos plotas – 24,5 ha. Daugiakriteriniai optimizavimo metodų pagalba SAW (Simple Additive Weighting), TOPSIS. (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution), COPRAS (Complex Proportional Assessment) buvo nustatomos pastato vieta sklype. Darbo grupė analizuoja teisės aktus, statybos techninius reglamentus, teritorijų planavimo bei pastatų projektavimo dokumentus. Projektui suplanuoti ir parengti komandos narių naudojami programiniai paketai: Auto Cad, Revit, Staad Pro, NRGpro, Luminion, ProSama 5G bei kitas.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

9


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

1. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS Zarasai – patrauklus svečiams bei jaukus vietiniams gyventojams miestas stovi 155,5 metrų virš jūros lygio pakilusioje vietovėje, kurią supa net 7 ežerai (Zarasas, Zarasaitis, Baltas, Griežtas, Lazdinis, Malavara, Purvinka). Daugelis gatvių atsiremia į Zaraso, Zarasaičio, Griežto ir Balto ežerus. [33] Zarasų miesto urbanistinę vertę lemia savitas taisyklingas planas su radialinių – žiedinių gatvių tinklu ir viena kompoziciniu atžvilgiu ypač pabrėžta Sėlių aikšte, į kurią sueina visos radialinės gatvės. Tai vienintelis tokios formos miesto planas Lietuvoje tarp XIX a. taip vadinamų rusų miestų pavyzdžiu planuotų vietovių.[33]

Zarasų rajono infrastruktūros analizė Zarasų rajono savivaldybė išsidėsčiusi Šiaurės Rytų Lietuvoje, Utenos apskrityje, pasienyje su Latvija ir Baltarusija. Zarasų rajono savivaldybės plotas – 1334 km2 (18,5 proc. apskrities ploto). Zarasų rajonas skirstomas į 10 administracinių vienetų – seniūnijų: Antalieptės, Antazavės, Degučių, Dusetų, Imbrado, Salako, Suvieko, Turmanto, Zarasų miesto, Zarasų. [33]

1 pav. Zarasų rajono geografinė padėtis

Zarasų rajono savivaldybėje yra 2 miestai – Dusetos ir Zarasai ir 3 miesteliai – Antalieptė, Salakas ir Turmantas. Rajono savivaldybės centras – Zarasai. Rajonas garsėja kalvų, ežerų ir miškų gausa. [33]

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

10


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Tarp daugiau nei trijų šimtų ežerų įsikūręs Zarasų rajonas yra vienas ežeringiausių Lietuvoje ir puikuojasi vienais didžiausių šalies ežerų – Drūkšiais, Luodžiu bei ilgiausią kranto liniją šalyje turinčiais Sartais, vaizdingosiomis Antalieptės mariomis. Zarasų kraštas lankytojus žavi ne tik savo vandenimis, bet ir vaizdinga bei unikalia sausumos gamta. Krašte yra įsikūrę įvairūs muziejai, lankytini objektai, aktyvaus poilsio kompleksai, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos.[33] Vykdomi projektai Projekto tikslas – skatinti Zarasų miesto socialinę ir ekonominę plėtrą gerinant viešosios infrastruktūros būklę bei kuriant palankias sąlygas paslaugų sektoriui plėtoti. Zarasaičio ežero paplūdimys – nuo seno yra vienas iš traukos objektų vasaros metu Zarasų mieste, tačiau teritorija nėra patraukli, kadangi labai trūksta mažosios architektūros elementų, aktyvaus laisvalaikio įrenginių vaikams ir sportuojantiems. Projekto metu siekiama vykdyti darnią ir nuoseklią miesto plėtrą, suteikiant daugiau bei įvairesnių poilsio ir pramogų galimybių, didinant gyventojų užimtumą, gerinant gyvenimo kokybę ir aplinką, skatinant kurti verslo idėjas bei jas vystyti. [36] Projekto įgyvendinimo metu bus kompleksiškai sutvarkytos Zarasaičio ežero teritorijos viešosios erdvės, atnaujinant esamus ir įrengiant naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, paplūdimio tinklinio aikštelę, apšvietimą, vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklus, sutvarkant paplūdimį, iškertant dalį medžių, krūmų ir pasodinant naujų. Prie Zarasaičio ežero taip pat bus įrengta aktyvaus poilsio infrastruktūra (lauko treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelė, piknikų zonos) bei mažoji architektūra (suoliukai, dviračių stovai, šiukšliadėžės, persirengimo kabinos).[36] Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, sustiprinus Zarasų miesto traukos centrą, padidės gyventojų užimtumas, pagerės gyvenimo kokybė ir aplinka, bus sudarytos sąlygos paslaugų sektoriaus kūrimuisi ir/ar plėtros skatinimui. Numatoma, kad atnaujinta viešoji infrastruktūra į rajoną pritrauks naujų investuotojų.[36]

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

11


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

2 pav. įrengtas naujas takas

2020 buvo įrengtas Naujasis takas (0,55 km) išplėtė Zarasų miesto susisiekimo tinklą bei gyventojų mobilumo galimybes renkantis sveikatai naudingesnius judėjimo būdus, tuo pačiu prisideda prie aplinkos taršos mažinimo. Takas sujungė Vytauto ir Griežto gatves toje miesto dalyje, kuri nebuvo pritaikyta susisiekimui, be to, jis yra bendros dviračių takų infrastruktūros, kuri numatyta dviračių takų infrastruktūros specialiajame plane, dalis.[36] Elektromobiliai atkeliauja į mūsų pasaulį – tai net ne ateitis, o dabartis. Tačiau dažnai manoma, jog elektromobilį galima naudoti tik mieste, o užmiestyje jis nepraktiškas. Prieš 2–3 metus taip ir buvo: tuomet infrastruktūra buvo prastai išvystyta, greitojo įkrovimo stotelių skaičius artimas nuliui. Šiandien infrastruktūra gerokai platesnė ir mes norime parodyti, kad protingai ją naudojant galima visą šalį apvažiuoti. [36] Elektromobilių greitojo įkrovimo stotelės yra išdėstytos pagrindiniuose Lietuvos magistraliniuose keliuose. Daugiausia jų yra greitkelyje Vilnius–Klaipėda, tačiau protingu atstumu jos išdėstytos ir kituose keliuose,

Zarasuose taip pat planuojamos tokios

aikštelės.[36]

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

12


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

3 pav. Zarasų miesto turizmo ir rekreacijos specialusis planas

Zarasų miesto gyventojai ir svečiai džiaugiasi sutvarkyta viešąja infrastruktūra – Zaraso ežero pakrante, apžvalgos ratu, rekonstruotomis gatvėmis, viešosiomis erdvėmis, tačiau tikrasis šių investicijų tikslas – vietos verslo skatinimas. Vietos verslininkai pamažu pradeda suprasti, kad gali gauti naudos iš tolygiai augančių turistų srautų vasarą – džiugina mieste naujai atsidariusios maitinimo įstaigos, kleganti Zaraso ežero pakrantė, prekyba prie apžvalgos rato, 3 veikiantys laisvalaikio inventoriaus (valčių, baidarių, vandens dviračių, dviračių) nuomos punktai, tačiau vis dar yra daug neišnaudotų galimybių. Tačiau automobilių parkavimas opi problema, savivaldybė numato viešą automobilių stovėjimo aikštelę prie Zarasų apžvalgos rato.[36] Socialiniai- ekonominiai sprendiniai Pastaraisiais dešimtmečiais sparčią turizmo plėtrą lėmė bendrosios visuomenės vystymosi tendencijos – turizmas tapo viena iš populiariausių laisvalaikio veiklų. Globalizacija ir postmodernizmas sukūrė personalizuotą, įvairiapusę turizmo pasiūlą ir paklausą. Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją, sparčiam turizmo augimui didžiausią įtaką padarė globalizacijos procesas, sustiprintas žemiau išvardintų socialinių–ekonominių veiksnių: • didėjančios gyventojų pajamos ir paveldimas turtas; • prailgėjusi gyvenimo trukmė; • greitesnis ir pigesnis susisiekimas oro transporto priemonėmis; • pagerėjęs įvairių turistinių vietovių pasiekiamumas; Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

13


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

• intensyvus informacinių technologijų panaudojimas (kas leidžia su minimaliais kaštais pasiekti didesnį skaičių turizmo paslaugų vartotojų); • didėjantis pragyvenimo lygis naujai besivystančiose atvykstamojo turizmo rinkose (Kinijoje, Indijoje, Rusijoje ir Rytų Europoje, ypač Lenkijoje). Išsivysčiusiose šalyse ilgėja gyventojų vidutinis amžius, todėl daugėja žmonių, turinčių daugiau laisvo laiko kelionėms ir galinčių didesnę dalį pajamų skirti turizmui, o ne pirmojo būtinumo išlaidoms. Prognozuojama, kad: • 2020 m. trečdalis Japonijos ir Vokietijos gyventojų bus vyresni nei 60 m.; • 2020 m. daugiau nei ¼ Prancūzijos, Pietų Korėjos ir Jungtinės Karalystės gyventojų bus vyresni nei 60 m.; • JAV gyventojai taip pat sensta, nors ir ne taip sparčiai kaip Europoje; • Kinijoje šiuo metu gyvena 11 proc. žmonių, kurių amžius viršija 60 m., tačiau numatoma, kad 2050 m. senyvo amžiaus žmonių skaičius išaugs iki 30 proc. Atsižvelgiant į prognozuojamus demografinius pasikeitimus turės būti keičiami turizmo produktai ir rinkodaros priemonės. Pavyzdžiui, 55 m. ir vyresni (55+ „auksinio amžiaus“) turistai keliauja toliau nuo namų ir ilgesniam laikotarpiui, vienos kelionės metu aplanko kelias turistines vietoves, keliauja su vienu šeimos nariu, jų išlaidos viršija vidutines turistų kelionių išlaidas. Pagyvenę turistai ateityje bus geresnės sveikatos ir turės daugiau pajamų. Tai lems paklausą: • kokybei, patogumui ir saugumui; • patogesniam ir greitesniam susisiekimui; • atsipalaidavimo produktams ir įvairioms veikloms (golfo kursai, SPA ir pan.); • kultūrinio turizmo produktams. Pramogos Zarasuose Nuo 2011-ųjų rudens 17 m aukščio ir 34 m skersmens apžvalgos ratas (architektas Š. Kiaunė) – analogo Lietuvoje neturintis statinys. Sustojus ant jo atsivers nuostabūs vaizdai į Zaraso ežerą ir jo apylinkes, tad vargu ar greitai pamiršite tai, kas bus taip arti jūsų: vanduo ir dangus. Nuo rato nusileidę žemyn galėsite pasivaikščioti ežerą iki Didžiosios salos juosiančiu taku, pasimėgauti įrengtu fontanu, pailsėti ant lieptelių, aktyvaus poilsio inventoriaus nuomos punkte išsinuomoti valtis, būrinius laivelius, dviračius, o susirinkus grupei paplaukioti katamaranu. Yra įrengta žaidimų aikštelė vaikams. Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

14


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Vandenlenčių sporto entuziastams tikras rojus, yra įrengta trasa, tramplinai bei nuomojama visa reikalinga įranga. Šalia yra įrengtos tinklinio bei krepšinio aikštelės, kavinės, vaikučiams žaidimų vietos, o taip pat - puiki smėlėta pakrantė maudymuisi.[36] Gausioje Zarasų rajone teikiamų turistinių pramogų įvairovėje ką nors mėgstamo sau ras kiekvienas atvykęs. Paslaugų teikėjai pasiūlys pramogų ne tik ramybę vertinančiai šeimai bet ir azarto ištroškusiam jaunuoliui. Galite išmėginti save dalyvaudami edukacinėse programose ar pajusti kitokį verdantį gyvenimą viename iš Zarasų krašto teminių kaimų. Mūsų projektas gali pasiūlyti: vandens pramogas, skanų maistą, nakvynę, pailsį su šeima ir dar daug kitų veiklų vienoje vietoje. Apsilankius galite mėgautis iškart visomis pramogomis, nereikia keliauti po skirtingas vietas, kad galėtumėte pasimėgauti atostogomis. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė SSGG – yra akronimas, sudarytas iš šių žodžių pirmųjų raidžių: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės ( Kraštovaizdžio planavimo vadovas, 2013).

4 pav. Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

15


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Analizuojant esamą situaciją buvo atlikta tiriamos teritorijos stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė, į kurią atsižvelgiant buvo teikiami koncepcijos pasiūlymai, siekiant susilpninti teritorijos silpnybes ir grėsmes, išnaudoti galimybes, sustiprinti teritorijos stipriąsias puses (žr. 1 paveikslą).

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

16


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

2. ANALOGŲ STUDIJA Vienas iš pavyzdžių būtų „PEPPERS MINERAL SPRINGS HOTEL“, [13] kuris randasi Australijoje ir suteikia svečiams SPA paslaugas su įvairiausiomis pirtimis, masažais ir t.t. Jame gausu natūralios šviesos, kurią sustiprina raminantis SPA vandens garsas ir kvapą gniaužiantis vaizdai. Svečiai gali pasirinkti individualias procedūras iš SPA meniu arba pasirinkti vieną iš „viskas įskaičiuota“ tipo apgyvendinimo SPA paketų.

„VILNIUS GRAND RESORT“, kuris randasi Vilniuje, įsikūręs šalia akį traukiančio ežero. Šis sveikatingumo centras yra ne tik populiarus dėl savo teikiamų SPA paslaugų, bet ir dėl jį supančios aplinkos, kuri yra populiari dėl šalia esančio Ežeraičio ežero ir dėl užburiančių miškų. [32]

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

17


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

„HOTEL SPA HEVIZ“ yra vienas iš pavyzdžių, parodantis jog sveikatingumo centrai įsikūrę šalia ežerų yra ne tik populiarūs Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Šis sveikatingumo centras yra įsikūręs ant didžiausio terminio ežero pakrantės Europoje. [9]

„LEFAY RESORT & SPA“ Šis sveikatingumo centras Italijoje yra populiarus savo nuostabiu kraštovaizdžiu kurį galime stebėti per šio pastato langus. [12]

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

18


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

„AQUA DOME“ Austrijoje pasižymi didelėmis burbulinėmis voniomis po atviru dangumi, kerinčiu vaizdu į kalnus ir nuostabia gamta. [1]

„LODORE FALLS HOTEL & SPA“ Yra išskirtinis, jog jame galite praleisti savo atostogas ar apsilankymą kartu su savo augintiniu. [11]

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

19


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

„See through & Clear bottom kayaks Gilli islands“ Tai yra permatomos valtys, per kurias galima stebėti ežere esančius augalus, bei gyvūniją, tai taip pat padeda atsipalaiduoti, bei pamiršti kasdienes problemas. [27]

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

20


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

3. PROJEKTUOJAMO PASTATO ARCHITEKTŪRINĖ, FUNKCINĖ IR ERDVINĖ IDĖJA 3.1. Poveikis gamtai ir žmogui Yra žmonių, kurie neigia klimato kaitą ir jiems atrodo, kad klimatas nešyla. Bet mokslininkai įrodė faktais, kad klimato kaita yra reali. Apie tai liudiją tirpstantys ledynai, kylantis vandens lygis, vis trumpesnės žiemos, naujos gyvybės atsiradimas ten, kur jos ankščiau nebuvo ir nykstanti fauna, kuri gyvavo iki šiol. Todėl išsilavinę ir mąstantys žmonės pradėjo rūpintis savo planeta ir mažinti klimato šiltėjimo procesą įvairiais būdais. Tai galime padaryti sumažindami išlaidas skiriamas pastatams šildyti ir šaldyti. Vis dažniau naudojame energijai išgauti atsinaujinančius energijos šaltinius, tokius kaip: saulė, vėjas, vanduo. Taip mes užkertame kelią savo planetos naikinimui. Taip pat vis dažniau naudojame medžiagas, nors jos dažnai būna ir brangesnės, bet jas galime perdirbti ir naudoti antrą kartą, kas yra labai svarbu norint išvengti augančių atliekų kalnų sąvartynuose. Kiekvienas galime prisidėti prie savo planetos išsaugojimo, mums tik reikia mažiau koncentruotis į save ir daugiau žvelgti į mus supančią aplinką. Mūsų projektas irgi ne išimtis, kiek įmanoma stengėmės naudoti perdirbamas arba pagamintas iš antrinių žaliavų medžiagas. Žinoma reikia atsižvelgti į kainą ir kad medžiagos projekte būtų panaudotos tikslingai. Termoizoliacinės medžiagos naudojome tokais kaip: polistireną ir putstiklį [7], abi medžiagos pilnai perdirbamos. Projektuojant A++ svarbu naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, didžiąją pastato dalį aprūpinsime elektros energija gaunamą iš gamtos, tai saulė. Pastato vėsinimui ir šildymui įrengsime sistemą vanduo - vanduo, panaudodami šalia esantį ežerą. Taip reguliuosime patalpų temperatūrą, grindins naudosime patalpoms šildyti, lubas patalpų vėsinimui. Pastato viduje taip pat norėjo išlaikyti stiprų ryšį su gamta. Pastato interjero dekoravimui pasirinkimo gyvąją gamtą. Kad atėjus šaltajam laikotarpiui būtų galima pasimėgauti žaliąja gamta. Panaudodami sienų dekoravimui krūmus, vijoklius bei kitus augalus, juos apjungėme su modernia apšvietimo sistema, kurią mums padėjo suprojektuoti “Salteka” [16] apšvietimo įdėjos, nes šis vardas skiria daug dėmesio sveikai šviesai. Taip mes irgi prisidedame prie planetos išsaugojimo. Gamta ir žmogus yra neatsiejami dalykai. Sunaikinę gamtą - sunaikinsime ir save. Todėl kiekvienas nors maža dalimi prisidėkime prie savo ir mūsų ateinančių kartų ateities. Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

21


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Moderni architektūra gamtoje Mūsų uždavinys buvo sujungti modernią architektūrą ir esamą kalno

šlaitą.

Pasistengėme

suprojektuoti pastatą, kuris netik puoštų Zaraso ežero pakrantę, tačiau trauktų turistų ir keliautojų dėmesį. Eksterjere nusprendėme panaudoti gyvąją gamtą. Didžiąją dalį eksploatuojamų lauko erdvių nusprendėme dekoratyviniais

apipavidalinti medžiais

krūmais. Tokie sprendimai naudojami urbanizuotuose vietose, kuriose trūksta

ir

žaliųjų

erdvių. Šiuo atveju žaliąja erdve paversime visą pastato aplinką.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

22


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

3.2. Pirmas aukštas Pirmas aukštas skirtas poilsiui, atsipalaidavimui ir sveikatai. Šiame aukšte suprojektuoti masažo ir druskų kambariai. Įėjus pro paradines duris galima užsukti į kavinębarą. Norintiems palaikyti fizinę formą įrengiama sporto salė. Lauke planuojame nuomoti valtis ir vandens dviračius.

Masažo kambarys.

Masažas didina darbingumą ir stiprina raumenis. Masažuojamame plote spartėja arterinė kraujotaka, todėl organizmui lengviau maitinti audinius. Masažas taip pat pagerina kraujo pasiskirstymą tarp raumenų ir vidaus organų. Masažo veikiamos paviršinės ir giluminės kraujagyslės tai susispaudžia, tai vėl išsiplečia – taip sumažėja arterinės didžiojo kraujotakos rato dalies pasipriešinimas, taigi palengvinamas širdies darbas. Subjektyvūs, pacientų fiksuojami pojūčiai, kuomet teisingai taikomi masažuojantys veiksmai, masažo metodika ir technikos bei tiksliai nustatoma procedūros trukmė, yra apibūdinami kaip maloniai po visą kūną sklindanti šiluma, bendras savijautos pagerėjimas, padidėjęs tonusas ir akivaizdžiai sustiprėjusi bendra fizinė organizmo būklė. [4] Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

23


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Druskų kambarys.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

24


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Druskų kambario terapijos nauda: gydo plaučių ir kvėpavimo takų ligas; gerina kvėpavimo funkciją; profilaktinė priemonė prieš virusines infekcijas ir peršalimo ligas; lengvina alergijos simptomus; gerina psichinės sveikatos būklę; gydo širdies ir kraujagyslių ligas; gydo odos ligas (aknė, žvynelinė). [30] Sporto salė.

Tyrimai parodė, kad bet koks fizinės veiklos kiekis, nesvarbu, kokiame amžiuje, yra naudingas. Ir, kuo daugiau esame fiziškai aktyvūs, tuo akivaizdesnė nauda. JAV Nacionalinė mokslų akademija rekomenduoja pasistengti fiziškai judėti bent vieną valandą per dieną. Skamba daug, tačiau tą valandą galima padalinti, kad ir į dvi dalis (pasivaikščiokite, padirbėkite sode, sutvarkykite namus, t.t.). [28] Fizinė veikla be galo svarbi metant svorį ir reikalinga tam, kad netektumėte daugiau riebalų ir neprarastumėte raumenų masės. Fizinė veikla bei sportas turi ir daugiau privalumų.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

25


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Kavinė- baras.

Poilsio zona.

Pirmo aukšto patalpų planas Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

26


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

5 pav. pirmo aukšto patalpų planas

1 lentelė. Pirmo auktšto patalpų eksplikacija Pavadinimas Plotas Virtuvė 25 m² Druskų kambarys 80 m² Foje 467 m² Masažų kambarys 77 m² Pag. patalpa 11 m² Darbuotojų kambarys 41 m² Sporto salė 86 m² Mot. tualetas 20 m² Vyr. tualetas 14 m² Kavinė 75 m² Viso: 897 m²

Tūris 60.27 m³ 194.32 m³ 1132.31 m³ 188.92 m³ 27.76 m³ 99.83 m³ 209.38 m³ 49.5 m³ 34.52 m³ 181.76 m³ 2178.81 m³

3.3. Antras aukštas Į antrą aukštą patenkame skiriamuoju šio pastato bruožu tapusiais laiptais. Čia atsiduriame foje, kurioje mus pasitinka žalia gamta ir durys į miegamuosius kambarius. Antrame aukšte suprojektuoti išskirtinio dizaino erdvūs ir jaukūs miegamieji. Dalis jų suprojektuoti su tiesioginiu išėjimu į lauko terasą ir vaizdu į ežerą. Lauko terasoje taip pat

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

27


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

gausu žalios gamtos, ir galimybių atsipalaiduoti joje. Vietoj įprasto denginio kaip terasinės lentos ar plytelės pasirinkome dirbtinės žolės paklotą. Antro aukšto patalpų planas

6 pav. antro aukšto patalpų planas

Pavadinimas Kambarys 1 Kambarys 2 Kambarys 3 Kambarys 4 Kambarys 5 Kambarys 6 Kambarys 7 Kambarys 8 Vonia 1 Vonia 2

2 lentelė. Antro aukšto patalpų eksplikacija Plotas Tūris 42 m² 103.17 m³ 45 m² 110.44 m³ 48 m² 116.01 m³ 33 m² 81.21 m³ 37 m² 89.07 m³ 14 m² 84.8 m³ 33 m² 79.81 m³ 37 m² 89.14 m³ 6 m² 14.74 m³ 6 m² 14.09 m³ 2 lentelės tęsinys kitame lape

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

28


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Vonia 3 Vonia 4 Vonia 5 Vonia 6 Vonia 7 Vonia 8 2 a. patalpa Viso:

11 m² 8 m² 8 m² 14 m² 6 m² 11 m² 323 m² 702 m²

2 lentelės tęsinys 25.89 m³ 18.36 m³ 19.04 m³ 35.34 m³ 79.81 m³ 27.26 m³ 788.38 m³ 1711.86 m³

3.4. Trečias aukštas Trečiame aukšte numatyta kultūros zona. Čia įrengtos pasirodymams skirtos platformos, fortepijonas skirtas gyviems muzikiniams pasirodymams. Apšvietimas ir išplanavimas puikiai pritaikytas konferencijoms ir parodoms. Lauke taip pat turime erdvę terasą, kurioje pasinaudojant geru oru galima rengti pasirodymus bei parodas. Trečio aukšto patalpų planas

7 pav. antro aukšto patalpų planas

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

29


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Pavadinimas Renginių salė Vyr. tualetas Mot. tualetas Viso:

3 lentelė. Trečio aukšto patalpų eksplikacija Plotas 338 m² 14 m² 20 m² 373 m²

Tūris 815.61 m³ 34.52 m³ 47.59 m³ 897.72 m³

3.5. Ketvirtas aukštas Ketvirtas aukštas stebina panoramą į ežerą ir jame esančias salas. Šiame aukšte suprojektuotas restoranas, kuriame gausu gyvos gamtos, su ja turės galimybę susipažinti ir vaikai. Čia esantis mažas baseinas, kuriame gyvena vėžliukai ir kiti gyvi organizmai tikrai trauks mažųjų dėmesį. Taip pat žaidimų aikštelė, kurioje žaidžiantys vaikai leis tėvams pasimėgauti skania vakariene. Taip pat norintiems ištiesti kojas, čia laukia hamakai ir šalia esantis baras su gaiviais gėrimais. Ketvirto aukšto patalpų planas

8 pav. trečio aukšto patalpų planas

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

30


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Pavadinimas Virtuvė Tualetas Poilsio zona Kavinės zona Vaikų zona Viso:

4 lentelė. Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija Plotas 24 m² 13 m² 64 m² 232 m² 188 m² 520 m²

Tūris 58.31 m³ 31.19 m³ 153.98 m³ 558.28 m³ 458.29 m³ 1260.05 m³

5 lentelė. Lauko terasų eksplikacija Pavadinimas Plotas Lieptas 465 m² II a. lauko terasa 332 m² III a. terasa 509 m² IV a. denginio terasa 552 m² Viso: 1.858m² Lauko erdvė.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

31


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

3.6. Fasadas Langai projektuojami pasinaudojant “Wicona” gamintojo aliuminio profilio WICTEC50 vitrininiais langais, kurių bendras plotas 835m2. Ekologija turėtų būti svarbiausias visų mūsų tikslas. Šie langai gamina iš Circal (75R) 75% perdirbto aliuminio. Langų gaminimo procese CO2 išskiriama į aplinka iki 5 kartų mažiau lyginant su Kinijos produkcija. [35]

9 pav. Wictec50 langas

Fasado apdailai pasirinkta EQUITONE [tectiva] [6] fasadinės plokštės TE85 spalvos. Kiekviena EQUITONE plokštė yra unikali, pabrėžianti tikrą, neapdorotą bazinės pluoštinio cemento medžiagos tekstūrą. Pluoštinis cementas yra cemento mišinys, kurį sudaro cementas, celiuliozė ir mineralinės medžiagos, sutvirtintos matoma matrica. Ir nieko daugiau.

10 pav. Equitone tectiva Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

32


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Pirmame aukšte projektuojama “BAREMA Rytai” C50 vidinės žaliuzės, kuriuos programuojamos pagal poreikį. Antrame, trečiame ir ketvirtame aukštuose išorinės “BAREMA Rytai” C80 žaliuzės, taip sujungiamos į bendra BMS sistemą, arba paliekamas automatinis valdymas. Žaliuzių projektavimą atlieka “BAREMA Rytai”.[2] Išorėje, o ne viduje pritvirtintos apsaugos sulaiko net iki 80 proc. pro langą patenkančios saulės energijos, lyginant su viduje montuojamų žaliuzių efektyvumu. Kitaip nei esant vidinėms žaliuzėms, sumontavus išorinę pastatų apsaugą nuo saulės, oras tarp lango ir apsaugos neįkaista. Todėl neatsiranda įtaka kambario temperatūrai. Vasarą galima palaikyti net iki 9 laipsnių vėsesnę temperatūrą pastato viduje, lyginant su temperatūra, kai nuo saulės apsaugo vidinės žaliuzės. Taip sukuriamas modernus architektūros sprendimas. Oro stotelių pagalba jos atlieka automatišką saulės šviesos kontrolės funkciją, arba galima valdyti išmaniais prietaisais.

11 pav. Vidinės C50 žaliuzės

12 pav. Išorinės C80 žaliuzės Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

33


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

4. TERITORIJOS SKENAVIMAS IR MODELIAVIMAS 4.1. Erdvinių duomenų rinkimas Multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro teritorijai skenuoti naudojome „DJI Matrice 600 Pro“ bepilotį orlaivį – droną (10 pav.). Šio bepiločio orlaivio pagrindinės savybės (DJI, 2021):

±1.5 m.

1. 2. 3. 4.

Svoris (su šešiomis TB47S baterijomis) - 9,5 kg. Atsparus vėjui, kai didžiausias vėjo greitis – 8 m/s. Maksimalus greitis – 65 km/val. Sklandymo/ kybojimo tikslumas (P-GPS) - vertikalus: ±0.5 m, horizontalus:

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sklandymo laiko trukmė (su šešiomis TB47S baterijomis) – 32 min. Skrydžio kontrolės sistema - A3 Pro. Skrydžio aukštis – iki 2500 m. Veikia, esant temperatūrai: nuo -10° C iki 40° C. Fotokamera: Zenmuse X5, Zenmuse XT; 3D LiDAR sistema MAPPER LITE 2.

Bepiločio orlaivio korpuse sumontuotos naujausios DJI technologijos, įskaitant „A3 Pro“ skrydžio valdiklį, „Lightbridge 2 HD“ perdavimo sistemą, išmaniąsias baterijas (Intelligent Batteries) ir baterijų valdymo (Battery Management) sistemą. Palyginti su tradicinėmis ne intelektualiomis baterijomis, „M600 Pro“ baterijų valdymo sistema supaprastina

priežiūrą

ir

padidina

saugumą.

Akumuliatoriaus

valdymo

(Battery

Management) sistema stebi kiekvieną akumuliatorių skrydžio metu, užtikrindama saugų nusileidimą, net sugedus vienai baterijai. (DJI, 2021)

13 pav. Bepilotis orlaivis „DJI Matrice 600 Pro“

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

34


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Ortofotografiniams žemėlapiams sudaryti yra naudojamos prie bepiločio orlaivio pritvirtintos kompaktiškos bei galingos fotokameros. Zarasų miesto teritorijos aerofotografavimui naudojome kamerą „Zenmuse X5“ (11 pav.), kuri yra specialiai sukurta fotografavimui iš oro ir kinematografijai. Ši kamera gali įrašyti 4K (3840 x 2160) iki 30 kadrų per sekundę, 2,7K (2704x1520) iki 30 kadrų per sekundę ir „Full HD“ (1920 x 1080) iki 60 kadrų per sekundę MP4 / MOV formatais. „Zenmuse X5“ kameros viduje įmontuotas galingas „Micro Four Thirds“ jutiklis, kuris leidžia įrašyti aiškią ir detalią vaizdo medžiagą. Greičio signalo nuskaitymas slopina langinės efektą, todėl vaizdo medžiaga aiški net ir skrendant dideliu greičiu. (DJI, 2021)

14 pav. Kamera „Zenmuse X5“ Šaltinis: https://www.dji.com/lt/zenmuse-x5

Multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro teritorijai skenuoti buvo naudojamas maršrutas sudarytas „Pix4Dcapture“ programa (14 pav.)

Šiai teritorijai skenuoti buvo

nustatytas 50 metrų aukštis. Skrydžio trukmė – 15 minučių. Aerofotografinių vaizdų priekinis persidengimas 80%, o šoninis 70%. Bepiločio orlaivio skrydžio greitis nustatomas automatiškai. (Tomas Ablonskis 2021)

15 pav. Skrydžio trajektorija „Pix4Dcapture“ programa

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

35


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

4.2. 3D žemėlapio sudarymas Vizualiniam modeliavimui naudojama programinė įranga buvo sukurta specialiai jiems ir skirta pagerinti infrastruktūros turto našumą ir kokybę, taip pat paspartinti projekto įgyvendinimą. Jis gali būti naudojamas daugybei komunalinių paslaugų ir infrastruktūrų, tokių kaip keliai, bėgiai, pastatai, tiltai, kasybos, perdirbimo gamyklos, taip pat vandens ir ryšių

tinklai.

Aukštos

kokybės

skaitmeninius

rezultatus,

kuriuos

infrastruktūros

profesionalai turi sukurti projektams, galima lengvai apdoroti naudojant „MicroStation“. BIM palaiko programinę įrangą, leidžiančią vartotojams kurti pristatymus ir modelius, reikalingus statyboms, architektūrai, inžinerijai ir infrastruktūros operacijoms. Vartotojai taip pat gali naudoti programinę įrangą, kad sukurtų tikrus 3D parametrinius modelius, todėl daugelio rūšių geometrines formas galima praktiškai modeliuoti. (Bentley MicroStation review, 2021) Zarasų miesto multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro teritorijos, bepiločiu orlaiviu ir ,,LiDAR‘‘ skeneriu surinktus duomenis importuojame į „YellowScan CloudStation“

ir

„POSPac

UAV“

programines

įrangas.

Naudodami

„POSPac

UAV“ programą išlyginame iš LitPOS serverio ir bepiločio orlaivio gautus duomenis, suderiname trajektorijos laikus. Naudodami „YellowScan CloudStation“ programą (25 pav.) prideriname taškus su „POSPac UAV“ programos pataisytais duomenimis. (Tomas Ablonskis 2021)

16 pav. „YellowScan CloudStation“ programinė įranga

Gavus skenuotą 3D teritorijos modelį savo suprojektuotą pastatą Revit programoje užkėleme ant 3D skaitmeninio žemės paviršiaus modelio Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

36


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

17 pav. Projektuojamas pastatas ant 3D skaitmeninio žemės paviršiaus modelio

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

37


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

5. TVARUMAS Pastato statyboje naudojamos energetiškai tvarios medžiagos ir technologijos. Elektros gamybai panaudojama saulės energija. Įrengiami foto moduliai ant pagrindinio pastato. Siekiant išvengti pastato perkaitimo ir didelio energijos suvartojimo pastato vėsinimui, įrengiamos pasyvios ir aktyvios fasadų šešėliavimo priemonės. Lietaus vanduo bus panaudojamas įrengto žalio stogo drėkinimui. Susidarantis lietaus vandens perteklius panaudojamas techniniams tikslams-želdinių laistymui. Pastato vėdinimui panaudojamos aukšto efektyvumo ir didelės šilumogrąžos sistemos. Pastatų šildymui panaudojama geoterminio šildymo žemė-vanduo sistema. Vasaros metu sistema bus panaudojama pastato vėsinimui. Kad pastatas būtų kuo draugiškesnis gamtai, planuojama, kad pastatas bus kuo labiau apželdintas ir apsodintas įvairiais medžiais ir kitais ekologiškais augalais. Taip pastatas taps žalesnis, neišsiskirs iš gamtos ir nedarkys vaizdo. Nors pastatas planuojamas prie ežero kranto, į ežerą nebus leidžiamos jokios galinčios jam pakenkti medžiagos. Į ežerą nebent bus nuleidžiamas lietaus vanduo, kuris yra švarus ir jokios grėsmės aplinkai nedarys.

5.1. Objekto aprūpinimas energija, naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas Norint, kad pastatas tinkamai funkcionuotų, jis turi būti aprūpintas elektros energija. Taip pat norint kuo labiau išvengti įvairių energijos nuostolių ar trikdžių objekte esamos instaliacijos turėtų būti įrengtos tinkamai, kokybiškai ir ilgaamžiškai. Tokio dydžio pastate energijos suvartojimas turėtų būti tikrai ne mažas, tad turėtų būti stengiamasi energiją paskirstyti kuo geriau, įvertinti įvairius aspektus, įrengiant elektros sistemas naudoti kuo kokybiškesnes, gamtai saugias medžiagas, kad būtų įmanoma kuo labiau sumažinti energijos suvartojimą. Ir žinoma tokiame pastate nereikia pamiršti ir atsinaujinančių energijos šaltinių. Pasirenkant tinkamą vietą ir tinkamą sprendimą bus sutaupoma nemažas kiekis pinigų, kuriuos reikėtų mokėti už elektros energiją. Taip pat naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius pastatas taptų daug draugiškesnis gamtai ir aplinkai. Šiame objekte turbūt geriausia būtų, kad energiją teiktų pati Zarasų miesto savivaldybė. O tinkamus elektros instaliacijos darbus, kad energija būtų paskirstoma kuo Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

38


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

geriau galėtų užtikrinti vienas iš konkurso partnerių „Schneider Eletric“. [21] Ši įmonė teikia veiklos našumo ir tvarumo didinimo energijos ir automatizavimo skaitmeninius sprendimus. Jungia pirmaujančias energijos valdymo technologijas, realiojo laiko procesų automatizavimą, programinę įrangą, paslaugas į integruotus sprendimus, skirtus namas, pastatams, duomenų centrams ar infrastruktūrai ir pramonei. Ši įmonė užtikrina procesų ir energijos saugumą, patikimumą, našumą ir tvarumą. Ši įmonė taip pat teikia aukščiausios kokybės elektros instaliacijos gaminius. Pasirinkus šios įmonės teikiamas paslaugas ir sistemas kaip EcoStruxure Building būti atlikti darbai nuo projektavimo bei integravimo iki atidavimo eksploatuoti. EcoStruxure Building platforma, tai inžinerinis sprendimas pastato efektyvumui užtikrinti. Kartu teikiamos turto ir energinio naudingumo patikros paslaugos, bus stebima, kad pastatas išliktų efektyvus visą jo eksploatavimo laiką, o žmonės pastate galetų, saugiai ir našiai dirbti, atostogauti, pramogauti bei jaustis komfortiškai. Tokio tipo pastatas beveik neįsivaizduojamas be atsinaujinančių energijos šaltinių. O tokio tipo pastate turbūt geriausias sprendimas būtų naudoti saulės energiją. Kadangi šis objektas būtų skirtas poilsiui, dėl to vėjo energija netiktų, nes vėjų jėgainių mechanizmai ir besisukančios mentės sukelia triukšmą, žiemos metu galimas menčių apledėjimas, o nuo jų gali būti švaistomas ledas, tad vėjo energijos panaudojimas čia sunkiai įsivaizduojamas, kad jis netrukdytų žmonėms ilsėtis. Kadangi objektas yra prie vandens telkinio būtų galima įsivaizduoti hidroenergijos gavimą, tačiau ir šis sprendimas nebūtų tinkamas, kadangi čia taip pat būtų išskiriamas nemažas triukšmas, reikėtų pažeisti natūralų kraštovaizdį. Tad tinkamiausias variantas liktų panaudoti saulės energiją. Būtų galima įrengti saulės kolektorius pietinėje pusėje ant šlaito, taip nebūtų užgožtas pastatas ir būtų gaunama atsinaujinanti elektros energija, kas būtų taupiau išlaikant pastatą ir iš dalies būtų pasirūpinta gamta. Kadangi kolektoriai planuojami būti įrengti ant šlaito, tam geriausiai tiktų vakuuminiai saulės kolektoriai, kadangi jie yra sudaryti iš stiklinių vamzdžių, tarp kurių yra tarpai, todėl žiemą mažiau kaupiasi sniegas. Plokštieji saulės kolektoriai yra ištisinės plokštumos ir jei jis pastatytas ant žemes, jis labiau kaupia sniegą. Kaip vakuuminiai saulės kolektoriai puikus variantas būtų U-Pipe/10, [5] nes jie pasižymi puikiomis savo savybėmis. Ilgaamžiškumas – net 50 metų – saulės kolektorius neturi gendančių, dylančių dalių. Dvigubas varinis vamzdelis užtikrina dar didesnį įsisavinamą, patikimumą ir perduodamą šilumos kiekį. Didelis šių saulės kolektorių privalumas – jie puikiai dirba ir žiemos metu. Taip yra todėl, kad šie kolektoriai yra pildomi neužšąlančiu Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

39


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

skysčiu iki -35 °C. Taip pat, šaltuoju metu laiku, kai yra žema minusinė temperatūra, saulėtų dienų būna daugiau nei rudens laikotarpiu, todėl šie saulės kolektoriai puikiai dirbs ir žiemos metu. Apsiniaukusiomis dienomis taip pat dirbs, bet mažesniu pajėgumu. Tokia temperatūra taipogi pasisavinama kai teisingai sumontuota sistema. Vakuuminiai saulės kolektoriai geras kainos ir kokybės santykis. O jų parametrai: Kolektoriaus absorbcija – daugiau nei 92 %; Įkaista iki +230 C; Skaidrios dangos plotas – 1 m2; Kolektoriaus matmenys – 810 x 1985 x 130 mm; Svoris – 32 kg; Sertifikatas – ISO 9001; Ilgaamžiškumas – net 50 metų.

5.2. Žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas. Kad pastatas būtų kuo draugiškesnis gamtai, planuojama, kad pastatas bus kuo labiau apželdintas ir apsodintas įvairiais medžiais ir kitais ekologiškais augalais. Taip pastatas taps žalesnis, neišsiskirs iš gamtos ir nedarkys vaizdo. Nors pastatas planuojamas prie ežero kranto, į ežerą nebus leidžiamos jokios galinčios jam pakenkti medžiagos. Į ežerą nebent bus nuleidžiamas lietaus vanduo, kuris yra švarus ir jokios grėsmės aplinkai nedarys, o kitos nuotekos turės savo nuotekų vamzdynus. Taip pat, kad pastatas būtų kuo draugiškesnis gamtai, būtų gerai įrengti rūšiuojamas šiukšlines, kad šiukšlės nebūtų numetamos bet kur ir vėliau jas būtų galima prikelti naujam gyvenimui, perdirbamos. Taip pat pastatas naudos ir atsinaujinančią energiją.

5.3. Betoninės konstrukcijos Kai kurioms G/B konstrukcijoms planuojama naudoti SCHOMBURG Betoncrete-C [22] serijos priedą, kuris pagerina betono hidrofobines savybes ir atsiradus trūkius. Šis priedas naudojamas Kryžminių polių technologijai ir grindų įrengimui. Taip pat betonas maišomas šiuose mazguose kartu su ADFIL PP fibra [15]. Grindims naudojant PP fibrą nebededamas viršutinis armavimo sluoksnis.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

40


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Pagrindiniai mikro fibros privalumai yra du. Pirmasis – ji sumažina galimybes betonui trūkinėti tiek pirminėje stingimo stadijoje. Taip sumažinama nuostolių tikimybė bei gaunamas kietesnis, tvirtesnis betonas. Taip pat jis tampa atsparus ne tik karščiui, bet ir kitokiam išorės poveikiui – šalčiui, drėgmei, vandeniui, druskoms ir kitoms cheminėms medžiagoms. Ši fibra gali būti naudojama kartu su metaline armatūra ar armatūros tinklais ten, kur vien polipropileno betono armavimui nepakanka.

18 pav. Adfil PP fibra

Naudojant BETOCRETE-C produktus vandens įgeriamumas sumažinamas iki 80 %. Betonas su priedais tampa atsparesnis karbonizacijai, chloridų migracijai, šalimo šilimo ciklams ir cheminiam poveikiui. Atsiradus trūkiams kaskart aktyviajai medžiagai sureagavus su vandeniu pradeda augti nauji nano kristalai ir šis procesas nesustoja daugybę metų. Betonas su BETOCRETE®-C produktais turi savybę savaime užauginti 0,4 mm kiaurai einančius trūkius ir 0,5 mm nepilnus įtrūkimus. Tai sumažina pastato priežiūros išlaidas.

5.4. Pastatų valdymo sistemos PVS(pastatų valdymo sistemos) - tai aibės sistemų sujungimas į vieną, tokių kaip: apsaugos sistemos, avariniai apšvietimai, energijos paskirstymo įranga, apšvietimas, ŠVOK valdymas ir įranga, šaldymas ir kt. Visos išvardintos sistemos šiame poskyryje jungiamos į bendrą sistemą. Šiuos visus klausimus galima išspręsti pasitelkiant į pagalbą SCHNEIDER Electric. [21] Visi įrenginiai sujungiami su IoT objekto integratoriumi ir visa kontrolė vykdoma su EcoStruxure Building. Sujungus šias sistemas į vieną galima lengviau stebėti pastatą, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

41


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

valdyti nuotoliniu būdu, identifikuoti gedimus, valdyti ir kontroliuoti pastato išlaidas, tikrinti saugos sistemas. Elektros ir automatizacijos prietaisai parenkami ir projektuojami su Schneider Electric specialistais.

19 pav. EcoStruxure

5.4.1. Apšvietimas SALTEKA [16] skiria didelį dėmesį sveikai šviesai, todėl nebuvo sunku apsispresti, kuom pasitikėti šiuo klausimu. Apšvietimui bus naudojami Skylighter [17] pakabinami ir įleidžiami šviestuvai. Šie šviestuvai unikalūs tuo, kad spalvinės atgavos koef. CRI Ra>95. Taip pat dėl unikalios technologijos šviestuvas maišo spektro spalvas. Pagal nustatytus dienos parametrus automatiškai pateikia tinkamą apšvietimą pagal paros valandą. Spalvų temperatūra kinta 2700K - 6000K. Reguliuojami išmaniais prietaisais WIFI pagalba. Vienas didžiausių privalumu, nėra šviesos mirgėjimo, o tai priešingai nei LED šviestuvai mažiau kenkia regėjimui. Iš vieno šviestuvo apšviečiama 5-7kvm . Su kontroleriu galima prijungti iki 64 šviestuvų.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

42


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

20 pav. Pakabinamas šviestuvas SL-B6-2765-1-S

21 pav. Įleidžiami į lubas šviestuvas SL-B6-2765-1-R1/R2/R3

5.4.2. Šildymas ir vėsinimas Šis darbas patikimas Samsung prekės ženklui. Inovatyvios įdėjos ir valdymas nuotoliniu būdu, integravimas į BMS, energijos taupymas - svarbiausi kriterijai šiuolaikinėje statyboje. „Samsung Wind-Free™“ [18] klimato sistema orą po kambarį švelniai ir tolygiai paskleidžia per 21 000 mikroskylučių. Taip be šalto oro gūsių palaikoma maloni vėsa. Automatiškai palaikoma oro temperatūra, neišjungus įrenginio, energetiškai efektyviau palaikyti oro temperatūra užuot vėsinus intervalais kaip tai daro įprasti oro kondicionieriai. Pastovus temperatūros palaikymas nereikalauja įrenginio maksimalaus įrenginio rėžimo, tai sumažina diskomfortą dėl keliamo kondicionieriaus triukšmo ir sumažina riziką susirgti Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

43


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

peršalimo ligomis. Sergantiems alergija svarbus dalykas, kad šis kondicionierius taip pat valo patalpų orą.

22 pav. Samsung Wind-Free 4-Way kondicionierius

Šildymui bus naudojamas Samsung EHS, TDM Plus [19] sistema. Ši sistema gali tiekti vandenį ir orą, kurie yra šildomi arba vėsinami vienu išoriniu įrenginiu. Naudojant „oras–oras“ tipo sistemą greitai pasiekiama stabili temperatūra, o naudojant „oras– vanduo“ tipo sistemą karštas vanduo tiekiamas į radiatorius, grindinio šildymo ir sanitarinius vandens tiekimo įrenginius. Ši ekonomiška ir aplinkai nekenkianti technologija sumontuota vienoje išorinėje dėžėje, todėl puikiai tinka mažai erdvės turinčiose aplinkose.

23 pav. EHS, TDM Plus sistema Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

44


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

5.4.3. Erdvinis garso pojūtis Pastate projektuojama konferencijų ir parodų salė, todėl reikalinga ir kokybiška garso aparatūra. Suteikti komfortišką erdvinį garsą gali padėti STS [23] scenos techninis servisas. Ši įmonė užsiima erdvių projektavimu, kad esama erdvė išgautų kuo puikesnį įgarsinimą, taip pat galima numatyti ir vakarėlių apšvietimą esant reikalui. Ilgametę patirtį dideliuose renginiuose turinti įmonė gali išspręsti bet kokius iškilusiu klausimus. Gyvenamiesiems kambariams taip pat projektuojama įmontuojama garso aparatūra, kurią lengvai galės valdyti kiekvienas kambario gyventojas savo išmaniais įrenginiais ir klausytis mėgiamų kūrinių ar susieti su televizoriaus ekranu.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

45


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

6. INŽINERINĖS SITEMOS 6.1. Vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros tinklai Vandentiekio tinklai buitiniam naudojimui numatyti iš centralizuotų miesto vandentiekio tinklų Priešgaisriniam gesinimui numatyti ESFR [31] gaisrų gesinimo sistemos sprendinius, numatant priešgaisrinius rezervuarus papildyti iš centralizuotų miesto tinklų. Tokios paskirties pastate bus sunaudojama daug vandens. Tad kiekvienas sutaupytas litras padės ne tik sutaupyti, bet ir paversti pastatą draugiškesniu aplinkai. Vienas iš taupymo būdų kai bus montuojami kranai su maišytuvu kaip Ideal Standart Cerafine. [34] Jie tiekia vandenį mažesniu slėgiu, tačiau juose esantis aeratorius intensyviau sumaišo vandenį su oru. Šitokie kranai padeda sutaupyti vandens, tačiau vartotojams nesukelia jokių nesklandumų. Taip pat dušuose bus naudojamos žemo slėgio dušo galvutės, kurios veikia tokiu pačiu principu kaip ir anksčiau minėti kranai. Tokių kranų ir dušo galvučių yra įvairių dizainų, tad juos bus galima puikiai įkomponuoti, kad viskas atrodytų gražiai ir estetiškai. Klozetams bus naudojami tik bakeliai su dvigubu vandens nuleidimo mechanizmu, kadangi tai yra taupesnis variantas tausojant vandenį. Vamzdynų izoliavimui pasirinkome THERMAFLEX [29] produkciją. Ši įmonė produkcija gamina iš ekologiškų perdirbamų medžiagų, pasibaigus tarnavimo laikui, su minimaliu papildomu priedu, vėliau būtų perdirbamos ir prikeliamos naujam gyvenimui (cradletocradle). Izoliacinių medžiagų tarnavimo laikas 5 dešimtmečiai.

Buitinių nuotekų tinklai numatyti prisijungiant prie centralizuotų miesto tinklų, taip pat žemiausiame pastato aukšte numatant buitinių nuotekų siurblinę. Elektros tinklai bus prijungiami prie miesto, bet pagrindinis elektros šaltinis bus iš įrengtų saulės elektrinių, kurios taip pat sujungiamos su PVS(BMS) sistema.

6.2. Lietaus nuotekų tinklai. Lietaus nuvedimo sistemoms naudojama GEBERIT PLUVIA [8] sistema. Nors naudojama dvigubai mažesnio diametro vamzdžiai, tačiau dėl sukeliamo neigiamo slėgio vanduo yra išsiurbiamas ir taip dvigubai daugiau surenkama vandens ir reikia dvigubai mažiau įlajų. Lietaus nuotekų tinklai suvedami į šalia esantį ežerą.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

46


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

24 pav. Geberit Pluvia sistema

6.3. Rekuperacija Rekuperacijai pasirinkta SAMSUNG ERV [20] rekuperatoriai. Jie automatiškai keičia darbo režimą pagal lauko ir vidaus temperatūrą. Tai leidžia įmonėms taupyti elektrą bet kokiomis sąlygomis. Jei oro temperatūra lauke ir viduje labai skiriasi, ERV padeda susigrąžinti šilumą. Jei temperatūros skirtumas nedidelis, šis ERV veikia kaip įprastas ventiliatorius ir padeda sutaupyti. Šį ERV naudojant su kitais oro kondicionieriais, galima sutaupyti daug šilumos, elektros energijos ir mėgautis nepriekaištingai veikiančiu gaminiu.

25 pav. EVR technologija

6.3.1. Ortakiai Ortakių sistemai numatomi ekologiški ORTIS “P3ductal Careplus [14] ortakiai. Jie dengti aliuminio folijos danga, pagaminti iš vientisos medžiagos, ilgaamžiai, netrūnija kaip įprastos ortakių izoliacijos. Careplus danga užtikrina savaime išsivalančią sistemą, prie šios Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

47


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

dangos nekimba jokie nešvarumai ir mikroorganizmai. Ypač lengvas svoris neapsunkina konstrukcijos, vos 1,5kg/m2, tvirti, lengvai montuojami, dėl unikalios sujungimo sistemos užima mažai vietos. Izoliacinė poliuretano medžiaga pagamina vandens pagrindu ir tai reiškia, kad ši medžiaga yra draugiška aplinkai

6.4. Elektra Vienas iš elektros taupymo būdų būtų automatinė klimato kontrolės sistema. Norint ją taupyti pastate būtų įmontuoti išmanieji termostatai ir sensoriai. Šie sensoriai automatiškai reaguoja į temperatūros pokyčius ir automatiškai reguliuoja temperatūrą, kad nebūtų per daug šildomos ar vėdinamos patalpos. Tokiu būdu sutaupoma lėšų kurios būtų naudojamos šildymui arba vėdinimui. Tai taip pat yra ir paprastas būdas reguliuoti temperatūrą pastate, kadangi užtenka tik parinkti norimą temperatūrą ir visą darbą įtaisai atliks patys. Šiais išmaniais laikais tokių įtaisų yra įvairiausių, tad pasitelkus tinkamą įrenginį programa stebės vietines oro sąlygas, rinks duomenis ir apskaičiuos optimaliausią energijos suvartojimą realiuoju laiku ištisus metus. Vienas iš tokių prietaisų būtų Zigbee multisensorius Aqara. [10] Jis realiu laiku stebi ir fiksuoja patalpų temperatūrą, drėgmę ir atmosferos slėgį. Dabartiniai ir ankstesnio laiko duomenys rodomi programoje. Taip pat pagal matuojamus parametrus gali būti suaktyvinti kiti išmanieji priedai kurie automatizuos pastatą. Dar vienas elektros taupymo būdas būtų išmanieji elektros lizdai kaip „Belkin wemo“.[26] Kadangi tokiame pastate būtų gan daug įvairių elektros prietaisų jie eikvotų daug energijos. O šie išmanieji elektros lizdai skirti, kad būtų galima automatiškai išjungti nenaudojamus elektrinius įtaisus. Jie gali veikti arba infraraudonaisiais spinduliais arba gali būti užstatomas laikmatis. Kai elektros lizdas pajaučia, kad tam tikras prietaisas yra nebenaudojamas jis yra automatiškai atjungiamas ir jam nebėra teikiama elektros energija ir taip yra taupomos lėšos. [3]

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

48


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

7. PROJEKTUOJAMO PASTATO, PASTATŲ, PASTATO DALIES PAGRINDINIAI RODIKLIAI, ENERGETINIAI IR KITI SKAIČIAVIMAI 7.1. Bendrieji statinių rodikliai STR

1.04.04:2017

„Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas 6 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai Mato Pavadinimas vienetas I SKYRIUS SKLYPAS 1. sklypo plotas m2 2. sklypo užstatymo intensyvumas 23 013,963 3. sklypo užstatymo tankis 10 228,4280 II SKYRIUS PASTATAI 1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 2. Pastato bendrasis plotas.* 3. Pastato naudingasis plotas. * 4. Pastato tūris.* 5. Aukštų skaičius.* 6. Pastato aukštis. * 7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: 7.2. 2 ir daugiau kambarių 8. Energinio naudingumo klasė 9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 11. Kiti papildomi pastato rodikliai III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 1. kelio kategorija 1.2. kelio ilgis* 1.3. kelio juostos plotis

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

% %

m2 m2 m³ vnt. m vnt. vnt.

Kiekis

Pastabos

12 785,535 16,53 37,2

3805 2362 5759,45 4 16,751 A++ C I -

km m 6 lentelės tęsinys kitame lape 49


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

6 lentelės tęsinys 1.4. eismo juostų skaičius 1.5. eismo juostos plotis 1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis 2. Geležinkeliai: 2.1. kategorija 2.2. ilgis* 2.3. apsaugos zonos plotis 3. Gatvės: 3.1. kategorija 3.2. ilgis* 3.3. važiuojamosios dalies plotis 3.4. eismo juostų skaičius 3.5. eismo juostos plotis IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 4. inžinerinių tinklų ilgis* 5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis V SKYRIUS KITI STATINIAI 1. Lieptas 2. Terasa ant vandens

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

vnt. m m

-

km m

-

km m m m

-

m mm vnt.; mm2 vnt.; mm2 m2 m2

138 465

50


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

8. PROJEKTO EKONOMINIAI RODIKLIAI, PLANUOJAMOS PRELIMINARIOS INVESTICIJOS 8.1. Sprendimai Mazgai suprojektuoti pagal gamintojų rekomendacijas ir pagal A++ pastatų energetinio

efektyvumo

reikalavimus.

Reikia

priimti

neeilinius

sprendimus,

nes

projektuojamas pastatas yra įprojektuotas į kalno šlaitą. Sienos veikiamos didelės drėgmės ir apkrovų todėl reikėjo parinkti tinkamas medžiagas, kad atlaikytų poveikius bei apkrovas.

26 pav. Mazgas 1, siena

27 pav. Mazgas 2, žalias stogas Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

51


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

28 pav. Mazgas 3, grindys ant grunto

29 pav. Mazgas 4, cokolis Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

52


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

8.2. Projektuojamo pastato energetinis naudingumas Pagrindinis pastato energetinio naudingumo projektavimo tikslas – pagal techninio darbo projekto sprendinius įvertinti pastato energinio naudingumo klasę ir apskaičiuoti projektuojamo pastato energijos suvartojimą. Pastato projekto energijos suvartojimui apskaičiuoti ir pastato energiniam naudingumui įvertinti naudota kompiuterinė skaičiavimo programa ,,NRG5“

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

1 2 3 4 5

6 7

7 lentelė. Duomenys apie projektuojamą pastatą Pastato paskirtis Viešbučio paskirties pastatas Adresas Zarasų r. sav., Zarasų m., D. Bukonto 11 B Pastato aukštų skaičius 4 Bendras plotas 2362 m2 Naudingasis (šildomas) plotas 2362 m2 Pastato ilgis 31,62 m Pastato plotis 29,19 m Pastato H nuo žemės pav. iki šild. 4,55 m patalpų lubų Pastato patalpų aukštis nuo grindų ~4,1 m iki lubų Pastato šildomų patalpų tūris 11360,95 m3 8 lentelė. Duomenys priimti energijos sąnaudų skaičiavimuose Šil. perd. Atitvara ar inžinerinė įranga koef. vertė, Pastaba W/(m²·K) Išorinė siena U=0,123 Pagal sudarytus mazgus (1) Stogas U=0,106 Pagal sudarytus mazgus (2) Grindys ant grunto Rf =8,492 Pagal sudarytus mazgus (3) Cokolis Rf= 8,056 Pagal sudarytus mazgus (4) Langų istiklinimas=Lango Langai/Vitrinos (plastikiniai, kvadratūra-35% 2-ų U≤0,65 (Skaičiavimuose naudojami rėmėjų kamerų, 2 stiklas selektyvinis) WITECH 50 HI langai) Tambūro nėra (Skaičiavimuose Durys, vartai U≤0,65 naudojami rėmėjų WITECH 50 HI durys ir vartai) Šiluminiai tilteliai: - cokolis ψ= 0,15 - siena-stogas (išorinis ψ= 0,05

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

53


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

kampas) - langų angos - durų angos - fasado kampas (išorinis)

ψ= 0,25 ψ= 0,35 ψ=0,05

11

Apšvietimas

-

12

Karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynai (be cirkuliacinio kontūro)

Šviestuvai su halogeninėmis ar liuminescensinėmis (tame tarpe „taupiomis“) lempomis – ɳ_E=50

-

Sikrstomieji patalpų vamzdynai įrengti po grindimis/tinku – apšiltinti. 8 lentelės tęsinys kitame lape 8 lentelės tęsinys

13

Šilumos šaltinis

-

14

Šildymo sistemos reguliavimo įtaisai

-

15

Karšto vandens ruošimas

-

16

Vandens talpos

-

17

Vėdinimas

-

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

Skaičiavimuose naudojams rėmėjų SAMSUNG EHS TDM PLUS 16 KW Šilumos siurblys/energija iš oro, naud. koef. 3,78 Taip pat skaičiavimuose skaičiuojama šilumos tinklų ir centinio šilumos punkto naudojama energija Reguliavimo įtaisai apima visų patalpų šildymo reguliavimą naudojant patalpų arba išorės termostatą ir termostatinius šildymo prietaisų ventilius - ɳ1= 0,98. Šilumos siurblys/energija iš oro, naud. koef. 3,78 ≤. Su automatiniu reguliavimu pastovios temperatūros k.v. talpose palaikymu 500 litrų, apšiltinta, karšto H2O vandens talpa yra šildomoje patalpoje ir prijungta prie šildymo sistemos. Mechaninis, su rekuperacija, be oro pašildymo. Ventilaitorių naudojamas suminis el. energijos kiekis – ≤0,55 Wh/m³. Rekuperatoriaus naudingumas – 0,80≤; Paskaičiuota su SAMSUNG RHF035EE rekuperatoriumi 54


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

18

Vėsinimas

-

19

Atsinaujinantys šaltiniai

-

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

Pastatas vėsinamas SAMSUNG EHS TDM PLUS 16 KW šilumos siurblys/energija iš oro pagalba Pastatui paskaičiuota 50 vnt. monochrominių saulės baterijų su dvipuse apskaita, kurios sumontuotos Zarasų ežero šlaite. Modulių gamintojas SAMSUNG Axitec, 400w Mono Solar Panel, 144 Half Cut Cells, Silver Frame White Backsheet, AC385MH/144S

55


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

9. PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS Pastato

energinio

naudingumo

vertinimo

metu

apskaičiuojami

norminiai,

atskaitiniai ir skaičiuojamieji energijos suvartojimai vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo (šildomo) ploto. Pastato energinio naudingumo klasė nustatoma pagal šių pastato rodiklių vertes: pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių; pastato sandarumo; mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių; energijos sąnaudas pastatui šildyti; pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumines savybes; pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui; pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti; pastate sunaudojamos energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių. Pastato projektinio naudingumo skaičiavimo rezultatai A++ klasės sąlygos: C1=0,2969; C2=0,2689 Ilg.šil.tiltelių Ψ verčių skaičiavimas patvirtintas pagal A++ sąlygą. Rekuperatorių energ.sąnaudų reikšmė 0,39 tenkina A++ klasės reikalavimą (≤ 0,45). Rekuperatorių naudingumo reikšmė 0,89 tenkina A++ klasės reikalavimą (≥ 0,80). Metinės šil.energ.sąnaudos šildymui 16,316

neviršija A++ klasės norminių sąnaudų

(29,019). Sandarumas išmatuotas. Sandarumo reikšmė 0,56 tenkina A++ klasės reikalavimą (1,0). Savitieji Henv=1049,723 atitinka A++ klasės reikalavimą (1200,952). Patvirtinta PEN klasė A++. Sandarumas A++ klasės gyvenamieji namai turi atitikti sandarumo reikalavimus: esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro apykaita turi neviršyti 1,0 karto per valandą. Namo konstrukcijų Sandarumo kontūro užtikrinimas: • Išorinės sienos: vientisas tinko sluoksnis ant sienų vidinio paviršiaus; kruopščiai įrengtas tinko sluoksnis vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose. Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

56


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

• Pamatai: horizontalus hidroizoliacijos sluoksnis virš betoninės pamatų plokštės suklijuojamas su vertikalia sienos hidroizoliacija. • Sutabdintas apželdintas stogas : vientisa garo izoliacinė plėvelė įrengta prieš išorinį instaliacinį šilumos izoliacijos sluoksnį (tarp šilumos izoliacijos sluoksnių). Plėvelės kraštai turi persidengti ne mažiau kaip 100 mm; perdengtos siūlės užklijuojamos lipnia sandarinimo juosta. Jungtyje su išorės siena plėvelės kraštas turi būti užleidžiamas ant sienos ir įrengiama sandari jungtis. • Vidinės pertvaros ir šlaitinio stogo jungtyje stogo garo izoliacinė plėvelė turi būti užleidžiama ant pertvaros paviršiaus ir įrengiama sandari jungtis naudojant lipnią sandarinimo juostą (tinkas-garo izoliacija). • Langai ir durys iš vidinės pusės – garo izoliacinė sandarinimo juosta įrengta ant lango/durų rėmo ir angokraščio. Iš išorinės pusės - difuzinė sandarinimo juosta įrengta ant lango/durų rėmo ir angokraščio. Angokraščiai turi būti kokybiškai nuglaistyti.

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

57


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

30 pav. energijos sąnaudos Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

58


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

31 pav. energinio naudingumo sertifikatas

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

59


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

32 pav. energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

60


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

33 pav. energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

61


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

34 pav. pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

62


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

10. PASIRINKTŲ RĖMĖJŲ SIŪLOMŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMO PROJEKTE APRAŠYMAS Rėmėjo pavadinimas

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

Rėmėjo siūlomi produktai Grindinio trinkelės, grindinio plokštės, šaligatvio plytelės. Putstiklio izoliacija, tvirtinimo elementai

Panaudoti produktai

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) planai, topografiniai, kontroliniai planai, skenavimas su 3D lazerine sistema LIDAR Stoglangiai

Kadastriniai matavimai

Mūro blokai, silikatinės plytos

Pertvarų mūras M10 ir M18

Šilumos rekuperavimo sistemos, sujungimo technologijos, izoliacija, iš anksto izoliuoti vamdžiai, elektriniai šildymo kabeliai

Vamzdynų termoizoliacinės medžiagos

Trinkelių takeliai

FOAMGLAS T4+, T3+, Perinsul HL ir kitos montavimo priemonės

-

63


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Ritinės stoginės ir hirdroizoliacinės medžiagos, mastikos, gruntai, šilumos izoliacija

XPS Carbon proof 300; Tecnoelast Green, PV S5S; Bicroelast HPP, Drenažinė membrana

Betono konstrukcijų armavimas polipropile fibra. Ekonomiška ir pažangi technologija

PP fibra

Buitinė technika

Elektros instaliacija, vidutinės ir žemos įtampos paskirstymas ir tinklo automatika, saulės ir energijos saugyklos. Išmanūs šviestuvai

Hidroizoliacija, restauracija, plytelės, grindų apsauginių dangų sistemos ir betono technologijos. Apsauginės žaliuzės, saulės kontrolės sistemos, markizės

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

SAMSUNG EHS TDM PLUS 16 KW; SAMSUNG RHF035EE; SAMSUNG Axitec Elektros instaliacija, PVS, apsaugos sistemos

Šviestuvai Skylighter

Hidroizoliacijos, plytelių klijai, plytelių siūlių užpildai, gruntai, betoncrete-C Ventiliacijos grotelės, Žaliuzės C50, C80

64


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

Fasadai, langai, durys, stumdamos sistemos. AL fasado sistemos

Vitrininiai langai WICTEC 50 ir durys, WICSLIDE 160, WICSTYLE 75 evo

Scenos techninis aptarnavimas ir aprūpinimas

Sceną ir jos priedai, garso įranga

Fasadinės plokštės

Equitone Tectiva

65


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

LITERATŪROS IR KITŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 1. Aqua Dome. Prieiga per internetą: https://www.aqua-dome.at/en/ 2. Barema Rytai. Žaliuzės. Prieiga per internetą: https://baremarytai.lt/produktai/fasadines-zaliuzes/ 3. Bobvila. Creative Outlets. Prieiga per internetą: https://www.bobvila.com/articles/smart-outlets/ https://www.bobvila.com/articles/low-flow-faucets/ 4. Charm. Prieiga per internetą: http://www.charm.lt/naujienos/masazo-poveikis-ir-nauda/ 5. City-Line.

Vakuuminiai

saulės

kolektoriai.

Prieiga

per

internetą:

https://www.specdarbai.lt/produktas/vakuuminiai-saules-kolektoriai-u-pipe10/ 6. Equitone. Equitone Tectiva. Prieiga per internetą: https://www.equitone.com/lt-lt/ 7. Foamglas. Termoizoliacinės plokštės. Prieiga per internetą: https://www.foamglas.com/ltlt/produktai/ 8. Geberit. Geberit Pluvia. Prieiga per internetą: https://www.geberit.lt/produktai/pastatu-nuotekusalinimo-vamzdynu-sistemos/geberit-pluvia/ 9. Hotel Spa Heviz. Prieiga per internetą: https://hotelspaheviz.hu/en 10. Improveit. Zigbee. Prieiga per internetą: https://improveit.lt/produktas/zigbee-multisensoriusaqara-temperaturos-dregmes-atmosferos-slegio-jutiklis-wsdcgq11lm/ 11. Ladore Falls. Prieiga per internetą: https://www.lakedistricthotels.net/lodorefalls/offers 12. Lefay. Prieiga per internetą: https://www.lefayresorts.com/en 13. Mineral strings hotel. Prieiga per internetą: https://www.mineralspringshotel.com.au/ 14. ORTIS. P3ductal Careplus. Prieiga per internetą: https://www.ortis.lt/p3ductal-careplus 15. PP baltic. PP fibra. Prieiga per internetą: https://ppbaltic.lt/ 16. Salteka. Prieiga per internetą: https://www.selteka.eu/ 17. Salteka. Skylighter. Prieiga per internetą: https://biownlight.com/ 18. Samsung. Wind-Free. Prieiga per internetą: https://www.samsung.com/lt/business/residentialair-conditioners-rac/wind-free-indoor/ 19.

Samsung.

EHS,

TDM

Plus.

Prieiga

per

interntą:

https://www.samsung.com/lt/business/climate/ac-ehs-ae160mxtpgh/ae160mxtpgheu/ 20.

Samsung.

ERV

rekuperatorius.

Prieiga

per

internetą:

https://www.samsung.com/uk/business/climate/ac-erv-anxxxjsklkn/an050jsklkneu/ 21. Schneider Electric. Prieiga per internetą: https://solar.schneider-electric.com/ 22. Schomburg. Betoncrete-c. Prieiga per internetą: https://www.schomburg.com/de/en/news/pressreports/betocrete-c-series-innovative-crystalline-waterproofing-of-concrete-structures 23. STS. Renginių techninis aptarnavimas. Prieiga per internetą: http://sts.lt/ Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

66


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

26. Topmix. Belkin wemo. Prieiga per internetą: https://topmix.lt/produktas/ismanus-elektros-lizdasbelkin-wemo/ 27.

Tripadvisor.

Clear

Bottom

Kayaks.

Prieiga

per

internetą:

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g664666-d12481592-ReviewsSee_Through_Clear_Bottom_Kayaks_Gili_Islands-Gili_Trawangan_Gili_Islands_Pemenan.html 28. The Royal Athletic Club. RaClub. Prieiga per internetą: http://www.raclub.lt/6-priezastyspradeti-sportuoti/ 29. Thermaflex. Prieiga per internetą: https://thermaflex.com/lt/komponentai/is-anksto-izoliuotivamzdziai 30. Uosto klinika. Prieiga per internetą: https://uostopoliklinika.lt/paslaugos/drusku-kambarys/ 31. VFP. Fire Systems. Prieiga per internetą: https://www.vfpfire.com/systems-esfr.php 32. Vilnius Grand Resort. Prieiga per internetą: https://www.vilniusgrandresort.com/ 33. Visuotinė Lietuvos enciklopedija. Zarasų rajono savivaldybė. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/zarasu-rajono-savivaldybe/ 34. VoniaPlius. Ideal standart Cerafine O. Prieiga per internetą: https://www.voniaplius.lt/idealstandard-cerafine-o-praustuvo-maisytuvas-su-pop-up 35. Wicone. Wictec50. Prieiga per internetą: https://www.wicona.com/en/uk/products/facadeswictec/stick-system-curtain-wall/wictec50/ 36. Zarasų rajono savivaldybė. Prieiga per internetą:

http://www.zarasai.lt/informacija-viesuju-

erdviu-prie-zarasaicio-ezero-sutvarkymas-ir-aktyvaus-poilsio-infrastrukturos-irengimas_4836

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

67


Zarasų miesto, Zaraso ežero apžvalgos rato multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro koncepcija

PRIEDAI 1 PRIEDAS. Kiekiai 2 PRIEDAS. Sąmata 3 PRIEDAS. Architektūriniai brėžiniai 1-7 4 PRIEDAS. Architektūriniai brėžiniai 2-7 5 PRIEDAS. Architektūriniai brėžiniai 3-7 6 PRIEDAS. Kryžminių polių technologinė kortelė 4-7 7 PRIEDAS. Plokštuminio pamato technologinė kortelė 5-7 8 PRIEDAS. Teriva perdangos technologinė kortelė 6-7 9 PRIEDAS. Sklypo planas 7-7

Klaipėdos valstybinė kolegija, 2021

68


1 RPIEDAS DARBŲ APIMČIŲ SKAIČIAVIMO LENTELĖS 1 lentelė. Žemės darbų apimčių skaičiavimas Eil. Nr. 1 1

2 3

Darbų pavadinimas 2 Augalinio sluoksnio nukasimas

Skaičiavimo formulė

3

4

5

Grunto išvežimas Grunto tankinimas

S1  2917.556 2  255 m2

8925

p(vnt ) =126 poliai

141.73

�2 = �1 ∙ 35 = 8925

Polių gręžimas supilant gruntą į sankasas Pastato tūris grunte

l = 44m b = 36m h = 0,15m

Kiekis, m3 Mech Rank 5 6 237.6

V1  lbh 44 36 0.15 237.6m3

Šlaito kasimas

4

6

Schema

V4=141.73 m3 �2 = 30.31 ∙ 17.556 ÷ 2 = 266.06 �2 �5 = �2 ∙ 33.22 = 8838.5 m3 V6 =�5+V4= 8836

-8978 489,6

�7 = 36 ∙ 34 ∙ 0.4 = 244.8 m3

2 lentelė. Konstrukcijų betonavimo darbų apimčių skaičiavimas Eil. Nr. 1 1

2

Darbo pavadinimas 2 Siena (kryžminiai poliai) Perdanga Teriva

Schema 3 89x16,751=1491m 522m

Skaičiavimo formulė 4 Sienos tūris V1 = P ∙ 0.5 = 363,69m3 Armatūros kiekis: 30t 18∅ = 3,8 P2=2988m2 h=0.34m Perdangos tūris:

V2  2988 0.341016m3

Betono kiekis: �3 = �2 ∙ 0.097 = 289.84�3 Armatūros kiekis: P ∙ 25kg = 74.7t 18∅ = 9.5m3

Element. skaičius 5

Kiekis (m3) 6 468

3 289,84

4

2 lentelės tęsinys kitame lape


2 lentelės tęsinys 3

Grindys ant grunto

P3=897m2 h=0.4m Grindų tūris:

359

V4  897 0.4  359m3

4

5.

6.

7

8

9. 10

1

Armatūros kiekis: P ∙ 15kg = 13,46t 18∅ = 1,7m3 3 V5=61,35m �1 = �5 /(0.4 ∙ 0.8) = 227.53� �4 = 227.53 ∙ 0.8 = 182�2 Armatūros kiekis: P ∙ 40kg = 9.1t 18∅ = 1,16m3 3 V6=40,83m �2 = �6 /(3.14 ∙ 0.22 ) = 1935.75� �5 = 1935.75 ∙ 0.3544 = 686.03�2 Armatūros kiekis: P ∙ 40kg = 27.44t 18∅ = 3.49m3 3 V7=55,22m �3 = �7 /(3.14 ∙ 0.252 ) = 1238.88� �6 = 1238.88 ∙ 0.443 = 548.82�2 Armatūros kiekis: P ∙ 40kg = 21.953t 18∅ = 2.93m3 �8 = 1007 ∙ 0.05 = 50.35

Sijos

Kolonos

Pamatiniai poliai

Išlyginamasis po pama (liesas betonas) Laiptai

72.81 1

243.13 1

141.73 126

50.35 1

L=29m H=0.25m B=3m V8=21.75m3 42,57 33,6

Inkarinės sijos Rostverkas

21.75 1 -

42,57 33,6

1722, 78

VISO:

3 lentelė. Montavimo darbų kiekių skaičiavimas Eil. Nr. 1 1

Gaminių pavadinimas.

Markė

2 TERIVA 8.0

3 -

Elemen tų skaičiu s 4 -

Matmenys (mm)

Vieno elemeto

Visų elementų

Masė, t

Tūris, m3

Masė, t

Tūris, m3

6 -

7 -

8 -

9 1016

5 340x2988’000mm2

4 lentelė. Pamatų izoliavimo darbų kiekių skaičiavimas Eil. Nr. 1

Darbų pavadinimas, vieta (ašys) Horizontali termoizoliacija

Izoliacijos rūšys Foamglas Ready board T4+

Matmenys Ilgis, m

Plotis, m

Storis, m

33,222

30,31

0,12

Plotas, m2 arba tūris, m3 120,83

4 lentelės tęsinys kitame lape


4 lentelės tęsinys 2

Horizontali termoizoliacija

Foamglas T4+

33,222

30,31

0,2

201,4

3.

Vertikali termoizoliacija

Foamglas S3+

127,06

0,72

0,2

18,3

4.

Horizontali hidroizoliacija

MIDA HPP BICROELAST (2 sluoksniai)

33,222

30,31

0,01

1007

5.

Vertikali hidroizoliacija

Membrana PLANTER

127,06

0,72

0,01

91,5

6

Sustiprinimas po vitrina Sustiprinta termoizoliacija virinia Papildoma termoizoliacija vitrinai (viduje) Viso:

CETRIS cement. plkokštė

47

0,2

0,02

9,4

Foamglas Perinsul H

47

0,32

0,1

1,5

Foamglas S3+

47

0,12

0,1

0,57

7 8

Foamglas S3+ (100mm) Foamglas S3+ (200mm) Foamglas PERINSUL H (100mm) Foamglas T4+ (120mm) Foamglas READY BOARD T4+ (120mm) CETRIS cement. Plkokštė MIDA HPP BICROELAST(2 sluoksniai) Membrana PLANTER

0,57 m3 18,3 m3 1,5 m3 201,4m3 120,83m3 9,4 m2 2014 m2 91,5 m2

5 lentelė. Stogo įrengimo darbų apimčių skaičiavimas Eil. Nr.

Stogo schema

Darbų pavadinimas

Plotas m2

Storis, m

1

2

3

4

5

Mato vnt. m3, m2, vnt/ m3 6

0,1

m3

55,2

0,05

m3

27,6

Viso:

m3

82,8

-

468

Matmenys

1.

Augalinis sluoksnis

468

Drenuojantis sluoksnis 2.

468

Geotekstilė

>300g/m2

468

Geotekstilė

>150g/m2

Kiekis 7

468

-

468

3.

Membrana PLANTER

468

0,01

468

4.

Bituminė danga TECHNOELAST GREEN

468

0,004

468

5.

Bituminė danga TECHNOELAST PV S5s

468

0,004

468

Bituminis gruntas

468

-

468

Viso:

468

m3

169

169

11.

XPS CARBON PROOF 300

468

0,36 Viso:

6 lentelė. Grindų įrengimo darbų apimčių skaičiavimas Eil. Nr. 1 1.

Grindų tipas 2 Plytelės

Patalpa

Pjūvis

3 I a.

4

Medžiagų pavadinimas 5 1. Akmens masės plytelės 2. Klijai

Medžiagos storis, m 6 0,015 0,005

Bendras plotas m2 arba m3 7 1007 m2 1007 m2

6 lentelės tęsinys kitame lape


2

Dirbtinė žolė

Terasos

3

Plytelės

II a., IIIa., IV a.

4

Parketas

II a.

5

Vaikų zona

IV a.

6 lentelės tęsinys

1. Dirbtinė žolė 2. Armuotas betono sluoksnis 3. PE plėvelė 4. Drenažinė membrana 5. Termoizoliacija PIR 6. 2 Midos sluoksniai 7. Gruntas 1. Akmens masės plytelės 2. Klijai 3. Armuotas betono sluoksnis 1. Parketas 2. Klijai 3. Armuotas betono sluoksnis 1. Dirbtinį žolė 2. Armuotas betono sluoksnis

0,03 0,05 0,01 0,18 0,008 0,015 0,005 0,05 0,015 0,005 0,05 0,03 0,05

1306 m2 42,05 m3 841 m2 841 m2 151,4 m3 2612 m2 1306 m2 1097 m2 1097 m2 54,85 m3 310 m2 310 m2 15,5 m3 188m2 9,4 m3

7 lentelė. Įtempiamų lubų įrengimo kiekių skaičiavimas Pertvarų parametrai plotis, m

Eil. Nr. 1

Darbo vieta 2

Ilgis, m 3

4

5

1.

I a. Virtuvė, tualetai, kavinė

-

-

134

2.

II a. Kambariai ir vonios 1-8

-

-

379

3.

III a. tualetai

-

-

34

4.

IV a. virtuvė ir tualetas

-

-

Plotas, m2

37 Viso

584

8 lentelė. ArmStrong lubų įrengimo kiekių skaičiavimas Pertvarų parametrai plotis, m

Eil. Nr. 1

Darbo vieta 2

Ilgis, m 3

4

5

1.

I a.

-

-

683

2.

II a.

-

-

323

3.

III a.

-

-

338

4.

IV a.

-

-

483

Plotas, m2

Viso

1827

9 lentelė. Sienų izoliacijos darbų kiekių skaičiavimas Eil. Nr.

1 1 2 3 4 5 6 7

Viso:

Darbų pavadinimas, vieta

Izoliacijos rūšys

A-A, D-D, 4-4 A-A, D-D, 4-4 A-A, D-D, 4-4 A-A, D-D, 4-4 A-A, D-D, 4-4 A-A, D-D, 4-4 A-A, D-D, 4-4 D-D, A-A

Membrana PLANTER Bituminė danga TECHNOELAST GREEN Bituminė danga TECHNOELAST GREEN Foamglas READY BLOCK T3+ Klijai PC 56 Foamglas T3+ Klijai PC 56 Pluoštinio cemento plokštės Klijai PC 56

2

3

Matmenys Plotas, m2 Storis, m Aukšti 4 6 s,835 m5 0,01 835 835

0,004 0,004

935 935 935 100

0,3 0,02

Kiekis m2m3

7

835m2 835m2 835m2 935m2 374m3 935m2 100m2 1870m2


10 lentelė. Langų įstatymo darbų kiekių skaičiaviams Eil. Nr. 1.

Langų tipas

Kur statoma

Vieno lango Plotis, m

Ilgis, m 212,946

Plotas, m 835 Viso: 2

Kiekis, vnt

Bendras plotas, m2

22 17

835 835

11 lentelė. Durų įstatymo ir dažymo kiekių skaičiavimas Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Durų tipas

Kur statoma

Plotis, m

WicStyle M_Door-Curtain-Wall Sliding Door M_Door-Curtain-Wall Frameless glass door Frameless glass door Saloon Door M Single Flush

I a. Kavinė, III a. Kavinė III a. I a., III a. I a., II a. Kavinė I a., II a.

1,495 1,489 2,438 1,371 1,1 1 0,914 0,864

Vienerių durų Aukštis, Plotas, m2 Kiekis, vnt Bendras plotas, m 2m2 2,464 1,964 3,048 1,964 2,1 2,1 2,134 2,032

3,68 2,92 7,43 2,69 2,31 2,1 1,95 1,76 Viso:

2 10 1 1 5 15 1 8 11

7,36 29,2 7,43 2,69 11,55 31,5 1,95 14,08 105,76

12 lentelė. Vidaus sienų tinkavimo darbų kiekių skaičiavimas Eil. Nr. 1 1.

Darbo vieta

Tinko rūšis

Skiedinys

2

3 MP-75

4 Gipsinis

Viso:

Sienos ir pertvaros Ilgis, m Aukštis, m Plotas, m2 5 6 7 3256 3256

13 lentelė. Vidaus apdailos darbų kiekių skaičiavimas Eil Nr. 1 1. 2. Viso:

Patalpos Nr. 2

Sienos ir pertvaros Apdailos darbų rūšys Ilgis, m Aukštis, m 3 4 5 Glaistimas, švitrinimas, gruntavimas, dažymas Sienos plytelių klijavimas Glaistymas, šlifavimas, gruntavimas dažymas Akmens imitacija Sienų plytelės

Plotas, m2 6 2776 480 2755 501 480

14 lentelė. Aplinkos tvarkymo darbų kiekių skaičiavimas Eil. Nr.

Darbo pavadinimas

vnt

Plotis, m

Ilgis, m

Aukštis, m

1 1. 2.

2 Sklypo planiravimas Trinkelių klojimas

-

3 -

4 -

5 0,2 -

-

Plotas, m2 Arba tūris, m3 6 560m3 100m2


15 lentelė. Įvairių darbų apimčių skaičiavimas Eil. Nr.

Darbo pavadinimas

1

2

1.1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ilgis, m

Aukštis, m

Plotas, m2

Kiekis, vnt

3

4

5

6

Plotas, m2 7

4,9

-

0,9

-

-

-

-

-

-

430

0,02

0,1

240,5

-

33,23

Viso 8

Tūris, m3 9

-

58

-

-

-

16,751

-

-

-

-

430

-

1,2

288,6

3

288,6

240,5

-

0,25

-

8,3

1

8,3

33,23

-

-

-

-

-

10

-

100

-

33,23

0,15

-

5

-

5

33,23

-

240,5

0,2

-

48,1

-

48,1

240,5

-

-

465

-

-

-

465

-

-

-

101,82

-

-

-

101,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 vnt

Vidaus laiptų turėklai Lifto įrengimas Grindjuosčių tvirtinimas Terasų turėklų montavimas Lauko palangių montavimas I a. Lietaus sistemos įrengimas GEBERIT Cokolio klinkerio klijavimas Karnizų skardinimas Terasos ant vandens įrengimas Kelio įrengimas Saulės elektrinės įrengimas

Plotis, m

Ilgis, m

Aukštis, m

Plotas, m2

2

3

4

5

1. 2.

-

-

-

512 130

6 7 8 9 10 Vidinės sienos (arko blokeliai) 1013 130 Viso: 1143

Mūro kiekis, m3

Ilgis, m

1

Plotas, m2 Kiekis, vnt Bendras angų plotas, m2

Darbų vieta, (ašys)

Markė

Eil. Nr.

Angos

Bendras sienų plotas be angų, m2 Sienų storis, (plotis kanalams) m

16 lentelė. Mūro darbų apimčių skaičiavimas

Sienų pjūvis

11

12

13

0.18 0.1 Viso:

183 13 196


2 PRIEDAS

SUDERINTA:

TŪKST. EUR

TVIRTINU:

TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2021 M.

2021 M.

MĖN. D.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMTA NR. S1 Sudaryta 2020 m. 10 mėn. kainomis

K001 Pirmas kompleksas O1 Objektas S1 Sąmata Iš viso:

3/31/2021 Eil. Nr.

3,358,751.72

Lapas: 1 Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

Kiekis

Kaina

Tiesioginės išlaidos EUR MechaDarbas Medžiagos nizmai

Iš viso

Žemės darbai 1 Dvisluoksnio pagrindo (grunto) tvirtinimas, įšvirkščiant sintetines dervas 2 Lengvų adatinių filtrų įsmeigimas ir ištraukimas kai filtro ilgis 4 m, gruntas III grupės 3 Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas kai gruntas I grupės 4 I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 9.000 km ir darbas sąvartoje (3 grupės gruntas) K9=1.15 5 I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis K8=1.14, K9=1.15

A26-50

m2

150

79.8588

11,881.80

MN1P-0802-1 vnt.

8

24.4228

130.42

MN1P-0201-1 t.m2

0.2376

481.8060

97.03

5.55

11,978.83 64.96

195.38

114.48

114.48

31,396.03

34,862.93

186.48

732.13

H07K-1

t. m3

8.978

3,883.1508

3,461.35

N1-381-1

100m3

4.896

149.5363

545.65

Iš viso už skyrių:

16,019.22

102.58

31,761.95

47,883.75

Betonavimas 6 Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo iki 500 mm (pamatiniai poliai, kryžminiai poliai) K1=1.13, K2=1.13, K9=1.15 7 Rostverkas K8=1.04, K9=1.15 8 Poliai pamatams K1=1.13, K2=1.13, K9=1.15 9 Gelžbetonio tankiabriaunės 34cm aukščio perdangos "Teriva", kai atstumas tarp sijų ašių 45cm, įrengimas K8=1.04 10 Plokštuminis pamatas 11 Monolitinės gelžbetonio sijos (rygeliai) K8=1.04, K9=1.15 12 Inkarinės sijos K8=1.04, K9=1.15 13 Monolitinės gelžbetonio kolonos K8=1.04, K9=1.15 14 Betono pagrindai po pamatais (liesas betonas) K9=1.15 15 Gelžbetoninių laiptai K1=1.04, K2=1.04, K8=1.04, K9=1.15 16 Armuoti grindų betono sluoksniai

N5P-0603-1 m3

363.69

779.0128

199,114.60

31,858.37

52,346.20

283,319.17

F6-2-3 m3 N5P-0603-1 m3

33.6 55.22

429.8125 779.0128

6,861.25 30,232.09

6,892.18 4,837.14

688.27 7,947.86

14,441.70 43,017.09

F7-4-9

100m2

29.88

6,645.7713

58,537.23

119,642.81

20,395.61

198,575.65

F11-3-18 F6-2-3

100m2 m3

3.59 61.35

4,249.9862 429.8125

2,745.34 12,527.92

11,837.01 12,584.38

675.10 1,256.70

15,257.45 26,369.00

F6-2-3 F6-2-2

m3 m3

42.57 40.83

429.8125 442.9924

8,692.97 9,171.42

8,732.14 8,011.74

872.01 904.22

18,297.12 18,087.38

F1-4-4

m3

50.35

99.8666

648.80

3,946.27

433.21

5,028.28

N6-149

m3

21.75

490.7398

6,549.64

3,786.61

337.34

10,673.59

F11-3-18

100m2

29

1,570.2020

22,176.88

17,905.56

5,453.42

45,535.86

Iš viso už skyrių:

357,258.14

230,034.21

91,309.94

678,602.29

146,942.39

1,670.89

16.01

148,629.29

Pamatų įzoliavimas 17 Rūsio sienų (pamatų) šiltinimas iš išorės F60-8-2 izoliac. putų polistirolo plokštėmis ir įrengiant teptinę izoliaciją

m2

1,007

147.5961


3/31/2021 Eil. Nr.

Lapas: 2 Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

Tiesioginės išlaidos EUR MechaDarbas Medžiagos nizmai

Iš viso

146,942.39

1,670.89

16.01

148,629.29

163.0929

9,397.98

20,082.55

2,485.67

31,966.20

Iš viso už skyrių:

9,397.98

20,082.55

2,485.67

31,966.20

7,527.6783

9,282.84

23,840.01

2,106.68

35,229.53

Iš viso už skyrių:

9,282.84

23,840.01

2,106.68

35,229.53

25,248.00 61,166.67 3,510.94

22,520.58 51,068.14 11,343.68

89.21 5,878.91 116.80

47,857.79 118,113.72 14,971.42

Kiekis

Kaina

Iš viso už skyrių: Mūro darbai 18 Pertvarinių sienų mūras K8=1.12, K9=1.15

N8P-0201-2 m3

196

Stogo įrengimas F12-7-4 19 Plokščių ekspl.atvirkštinių apželd.stogų,šiltinant ekstruz.polistir.plokštėmis ir dren.sluoksniu,įrengimas (det.PEAZ-02) K8=1.07, K9=1.15

100m2

4.68

Grindų įrengimas 20 I-IV a. plytelės 21 Terasos įrengimas K8=1.07, K9=1.15 22 Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo kai lentelių kiekis 1m2 iki 60 vnt K8=1.1 23 Vaikų zonos grindys

N15P-0304-1 m2 F12-7-4 100m2 N11P-1201-1 m2

JJJ 01

m2

2,104 13.06 310

22.7461 9,043.9296 48.2949

188

29.0000

5,264.00

188.00

5,452.00

Iš viso už skyrių:

95,189.61

84,932.40

6,272.92

186,394.93

21.0000 31.3384

2,920.00 24,445.26

8,760.00 32,538.87

584.00 271.13

12,264.00 57,255.26

Iš viso už skyrių:

27,365.26

41,298.87

855.13

69,519.26

16,932.1320 750.1770

4,430.59 5,132.81

153,872.95 1,870.94

11.89 10.40

158,315.43 7,014.15

Iš viso už skyrių:

9,563.40

155,743.89

22.29

165,329.58

Lubų įrengimas JJJ 01 24 Įtempiamos lubos 25 "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų F15-1-10 su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas

m2 m2

584 1,827

Sienų įzoliavimas N26P-1205-1 100m2 26 Sienų šiltinimas N15P-1311-1 100m2 27 Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais sienos su angomis K8=1.15, K9=1.15

9.35 9.35

Langų įstatymas N9-356 28 Vitrinų karkasų (rėmų) iš lengvų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betono konstrukcijų 29 Vitrinų įstiklinimas,kai įstiklinimo plotas N15-282 virš 1.5m2

100m2

8.35

11,112.6310

8,350.00

84,384.27

56.20

92,790.47

100m2

8.35

16,157.9172

8,872.71

125,976.45

69.45

134,918.61

Iš viso už skyrių:

17,222.71

210,360.72

125.65

227,709.08

Durų įstatymas 30 Durų montavimas

N2P-0307

m2

324.5996

2,493.29

31,770.09

66.27

34,329.65

Iš viso už skyrių:

105.76

2,493.29

31,770.09

66.27

34,329.65

636.6632

13,141.32

6,726.90

861.53

20,729.75

Iš viso už skyrių:

13,141.32

6,726.90

861.53

20,729.75

12,564.95 20,728.09

3,807.63 21,622.23

887.89 36.17

17,260.47 42,386.49

Vidaus sienų tinkavimas 31 Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (mechanizuotai) K8=1.12

32 Sienų dažymas 33 Plytelės

N15-76-3

SSS 01 SSS 01

100m2

vnt vnt

32.56

1 1

17,260.4700 42,386.4900


3/31/2021 Eil. Nr.

Lapas: 3 Pavadinimas

Kodas

Mato vnt.

Kiekis

Kaina

Tiesioginės išlaidos EUR MechaDarbas Medžiagos nizmai

Iš viso

Aplinkos tvarkymas N57P-1608-1 t.m2 34 Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu gruntas I grupės K9=1.15 100 m2 35 Šaligatvių įrengimas iš betoninių plytelių H20K-27 (50x50x7cm) ant smėlio pagrindo, užpildant siūles cemento skiediniu K9=1.15

0.56

418.3988

234.30

234.30

1

1,877.0891

418.27

1,433.30

25.52

1,877.09

Iš viso už skyrių:

652.57

1,433.30

25.52

2,111.39

1,710.24

50,434.32

Įvairūs darbai 36 Šlaitų tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio sluoksniu kai šlaito nuolydis statesnis kaip 1:3 K9=1.15 37 Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant 38 4-ių sustojimų krovininio lifto, kurio keliamoji galia iki 3200 kg, montavimas 39 Apvalių arba stačiakampių porankių laiptų turėklams įrengimas 40 Lauko turėklų įrengimas 41 Palangių skardinimas 42 GEBERIT PLUVIA nuvedimo sistema 43 Cokolio aptaisymas plytelėmis K9=1.15 44 Terasos ant vandens įrengimas 45 Kelio įrengimas K9=1.15 46 Saulės elektrinįs įrengimas

MN8P-1001-2 100m3

6.33

7,967.5065

3,423.62

45,300.46

4.3

323.4800

947.38

443.58

N11-162-1

100m

N49-10

vnt

1

46,589.2213

45,043.37

1,086.97

N10-167

m

58

146.6739

8,506.28

0.81

N10-167 JJJ 01 N12P-0801-3 N15P-1101-1 JJJ 01 N57P-3241-3 JJJ 01

m m2 m m2 m2 100m2 vnt

240.5 33.23 100 5 465 1.0182 50

166.8000 13.0000 20.6030 35.7669 501.0000 1,073.0760 301.0000

40,081.73 199.38 555.00 126.68 93,000.01 861.27 5,000.00

33.67 199.38 1,500.00 51.97 139,500.00 101.73 10,000.00

33.23 5.30 0.18 464.99 129.61 50.00

40,115.40 431.99 2,060.30 178.83 232,965.00 1,092.61 15,050.00

Iš viso už skyrių:

197,744.72

198,218.57

2,852.43

398,815.72

935,566.49

1,031,644.84 3%

139,686.05 2,106,897.38 30,949.35 3% 4,190.58 74,845.32

1,010,411.81 1.79%

1,062,594.19

143,876.63 2,216,882.63 18,086.37

1,028,498.18 9%

1,062,594.19 9%

143,876.63 2,234,969.00 9% 201,147.21

1,121,063.02 20.9%

1,158,227.67

156,825.52 2,436,116.21 211,176.07

1,332,239.09 5%

1,158,227.67 5%

156,825.52 2,647,292.28 5% 132,364.61

PVM

1,398,851.04 21%

1,216,139.05 21%

164,666.80 2,779,656.89 21% 583,727.95

Iš viso

1,692,609.76

1,471,528.26

199,246.82 3,363,384.84

Iš viso Papildomų medžiagų vertė Papildomų mechanizmų vertė Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Iš viso Soc. Draudimas

Iš viso Statybvietės išlaidos

Iš viso (tiesioginės išlaidos) Pridėtinės išlaidos

Iš viso Pelnas

Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)

Sudarė: Egidijus Grublys S40-3 Tikrino:

8%

1,390.96 458.88

46,589.22 8,507.09


1200

TERIVA 8.0 perdanga Garso izoliacinis sluoksnis EPS T Skiriamasis sluoksnis Išlyginamasis betono sluoksnis Skiriamasis sluoksnis Medinės grindys

-800

-4000 IV a. -4588

-12000 II a.

-10800

-8000 III a. 4

1500

-12588 340

38650 . . 2300

60

-16751 0.00 -17284

200

5

2300

1

. 7100

Sr.1 200

3-4

4 1500

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

WICTEC 50 vitrininių langų sistemos siūlo labai ploną 50 mm. Profilio galimi išmatavimai nuo 50mm iki 260mm. Šią sistemą galima išlenkti iki 90 ° kampinius architektūrinius fasadus. Profilio sienelės storis nuo 3 iki 63mm. Šilumos laidumo koeficientas iki U=0,65 W/(m2K). Langai tvirtinami prie lubų ir apšiltinami iš abiejų pusių termoizoliacija, kurios šilumos laidumo keficientas nedidesneis nei U=0,25 W/(m2K). WICTEC 50 vitrininių langų sistemos siūlo labai ploną 50 mm. Profilio galimi išmatavimai nuo 50mm iki 260mm. Šią sistemą galima išlenkti iki 90 ° kampinius architektūrinius fasadus. Profilio sienelės storis nuo 3 iki 63mm. Šilumos laidumo koeficientas iki U=0,65 W/(m2K). Langai tvirtinami prie lubų ir apšiltinami iš abiejų pusių termoizoliacija, kurios šilumos laidumo keficientas nedidesneis nei U=0,25 W/(m2K). Laiptinės vitrina

3217

1500

1964

Medinės vidaus durys, spalvą pilkas klevas

D3

1 8

2108

D3

WICTEC 50 stick system curtain wall Sistemos storis 50mm, dvivėrės durys integruota į WINTEC 50 sistemą U = 0.65 W/(m²K)

D4 1371

D4 1

Dvivėrės durys, WICSTYLE 75 evo. Durys skirtos išorei, užpildas - stiklo paketai U = 0.8 W/(m²K)

D5 2438

D5

Berėmės stiklinės vidaus durys

D6

D6

15

Berėmės stiklinės vidaus durys

D7 1100

D7

1

5

D8

Salūno dvivėrės medinės durys

1

B (1:20)

8 250

180 50

10

500

-8000 III a.

30

Polių siena Drenažinė membrana Oro tarpas Betoninė siena Klijai PC56 FOAMGLAS T3+ Armuojamasis tinkas KLEBESPACHTEL P

1

-8588

8

250

180 50

500 10

TERIVA 8.0 perdanga Garso izoliacinis sluoksnis EPS T Skiriamasis sluoksnis Išlyginamasis betono sluoksnis Skiriamasis sluoksnis Medinės grindys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

5

Betonas Betono pjūvis

559

Termoizoliacija Gruntas

3138

1880

Armuotas betonas Surenkama konstrukcija

2131

3811

187

2947

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRO KONCEPCIJA

16960 7196

7196

7106

7420

7196

7196

7106

30566

2

3

1

1000

30566

13606 7420

1

1

439

10500

10

180 50

33222

6146 1814

12 44 7

2944

405 52.67

2

340

6094 6150 6150

1085 6146

560 1611

R

24 70

4519

303

16401

6150

3000

B A

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

5119

18988642369

3185

9020

6150 6150

1

C 438

402 13.77

2674

6150

1 05 40.9 5

1471

4511

495

818

13641

101 11.40

13606

1

R 6000

D

109 86.42

2422

2122

861

2073

D6 0 0 20

D3

3120

341

864

3177

L1 Wicona vitrina

200

1233

WICSLIDE 160 Lifting-sliding system. Užpildo storis nuo 4 mm iki 50 mm, konstrukcijos gylis 160 mm, kabinimo zona be matomų varžtų U = 1.0 W/(m²K)

1829

2418

1814

44 69 2192

D6 2000

10 28 8 6094

D7

1100 3380

66 22

1747

2989

2288 7231900

2289

200

107 77.84

401 25.59

404 339.92

99 119

7413

86 513 4 D3

6150 6150 13828

749

902

344 3 377

15686

376

1292

6094 6150

WICTEC 50 vitrininių langų sistemos siūlo labai ploną 50 mm. Profilio galimi išmatavimai nuo 50mm iki 260mm. Šią sistemą galima išlenkti iki 90 ° kampinius architektūrinius fasadus. Profilio sienelės storis nuo 3 iki 63mm. Šilumos laidumo koeficientas iki U=0,65 W/(m2K). Langai tvirtinami prie lubų ir apšiltinami iš abiejų pusių termoizoliacija, kurios šilumos laidumo keficientas nedidesneis nei U=0,25 W/(m2K).

Kiekis

864

D8

0 060 ø1

1513

3165

7377

39

403 96.76

4360

4700

92

6941 0 0 2

E

3165

D1

1

WICTEC 50 vitrininių langų sistemos siūlo labai ploną 50 mm. Profilio galimi išmatavimai nuo 50mm iki 260mm. Šią sistemą galima išlenkti iki 90 ° kampinius architektūrinius fasadus. Profilio sienelės storis nuo 3 iki 63mm. Šilumos laidumo koeficientas iki U=0,65 W/(m2K). Langai tvirtinami prie lubų ir apšiltinami iš abiejų pusių termoizoliacija, kurios šilumos laidumo keficientas nedidesneis nei U=0,25 W/(m2K).

Medžiagos ir kiti paaiškinimai

WICTEC 50 stick system curtain wall Sistemos storis 50mm, dvivėrės durys integruota į WINTEC 50 sistemą U = 0.65 W/(m²K)

D2 1489

559

31 17

F

8383

3164

6146

R

49 98

1814

102 14.16

14111

33222

G

29 18

4180

110 464.53

1900

B

200 18 0 38 110 D7

2213

8004

73 34

5314

D6 0 0 20

3164

C

7521

48 34

108 80.25

106 74.28

L1 Wicona vitrina

206

11624

3 66

202 4866

1350

1

2438

6291

104 24.66

295

3541

383

6850

E

D

1

103 20.30

1100 D7

F

A

10436

415

415

G

14110 .

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS (1:200)

30346

D1

2464

4000

1450

Kolona

180 70 28

-8588

3

32700 .

-8000 III a.

-6800

41400 .

1500

200

1495

D2

1500

C (1:20) 200

D1

3048

FASADAS 1-5 (1:200)

2

Plotas 26 m² 14 m² 97 m² 340 m² 53 m² 529 m²

Virtuvė Tualetas Vaikų zona Kavinės zona Poilsio zona

WICTEC 50 vitrininių langų sistemos siūlo labai ploną 50 mm. Profilio galimi išmatavimai nuo 50mm iki 260mm. Šią sistemą galima išlenkti iki 90 ° kampinius architektūrinius fasadus. Profilio sienelės storis nuo 3 iki 63mm. Šilumos laidumo koeficientas iki U=0,65 W/(m2K). Langai tvirtinami prie lubų ir apšiltinami iš abiejų pusių termoizoliacija, kurios šilumos laidumo keficientas nedidesneis nei U=0,25 W/(m2K).

Bendras vaizdas ir išmatavimai

1964

A

Pavadinimas

Markė

Kiekis

2515

G

Pat. Nr. 401 402 403 404 405 Viso: 5

Medžiagos ir kiti paaiškinimai

45900 .

KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

-17271

1525

DURŲ ŽINIARAŠTIS

2100

-16751 0.00

1500

3300

-12588

1525

800

-10800

3300

-12000 II a.

3100

-8588

1

2500

-8000 III a.

-6800

Bendras vaizdas ir išmatavimai

800

-4588

Aukštas

Plotas 11 m² 14 m² 20 m² 25 m² 41 m² 74 m² 78 m² 80 m² 86 m² 465 m² 895 m²

2500

-4000 IV a.

Pavadinimas Pag.patalpa Vyr. Tualetas Mot.tualetas Virtuvė Darbuotojų kambarys Kavinė Masažų kambarys Druskų kambarys Sporto salė Foje

2500

Pat. Nr. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Viso: 10

-800

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

2100

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

600

0 Žemė

2500

FASADAS A-G (1:200)

1200

15000

35645

4

5

6

1

2

3

4

5

6

V. Pavardė Dalyviai Egidijus Valantinas Egidijus Grublys Jonas Šimutis Justė Bacevičiūtė Martynas Gabalis Paulius Butvydis

Parašas

Data

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRAS Lapas Lapų STRUCTUM IŠMANUSIS MIESTAS VII

1

7


PJŪVIS 1-1 (1:100)

PAMATŲ PLANAS (1:200)

A

1200

5353

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2144

800

500 3382

1000

-4588

-6800

B

-8000 III a. Inkarinis polis

S2

1

1312

-8588

1788

1

S1

-8648

C 1

2100

-12000 II a. -12000

588 2063

S1

-12648

-12588

2063

S1

200

250

250

438 2100

200 -16751 = 0.00

-16751 0.00

250

D F

2

2 500

2

2

2131 2548 1611 7106

4

A (1:20)

15250

8971

5

6

10 50 300 100

Drenuojantis sluoksnis Surenkama konstrukcija

8 250

180 50

340

400

10

500

-16751 0.00

Vandens nutekėjimo griovelis

29

Klinkerinės plytelės Armuojamasis sluoksnis Foamglas T3+ Grindų betoninė plokštė

500

Inkarinė sija 500x500mm

250

180 50

500

-17284

5

1

20

GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ ŽINIARAŠTIS

400

Žymuo arba Eil. Nr. P1

50 250

Pamatis polis

Polis

Kolona

10

PASTABOS • Kryžminių polių sienos polių centrai gręžiami kas 900mm • Armatūros sujungimai prakeičiami >700mm. • A mazge inkarinės sijos armatūra sulenkiama 90 laipsnių kampu ir kablio ilgis >700mm • D mazge pamatinio polio armatūra perrišama su grindų plokšte ir toliau so kolona armatūra perkeičiant 700-1000mm • Inkarinės sijos įrengiamos kastiniuose klojiniuose, naudojamas gydomasis betonas. • 3-4 aukšto vitrina įrengiama kartu su laiptinės vitrina.

320

501

-16751 0.00

5

-16751 0.00

50 250

Akmens masės plytelės Plytelių klijai G/B grindys Skuriamasis sluoksnis MIDA BICROELAST HPP FOAMGLAS READY BOARD T4+ 100mm FOAMGLAS T4+ 150mm Išlyginamasis smėlio pasluoksnis Išlyginamasis/paruošiamasis betono sluoksnis C16/20 Gruntas

150

Rostverkas

Akmens masės plytelės Plytelių klijai G/B grindys Skuriamasis sluoksnis MIDA BICROELAST HPP FOAMGLAS READY BOARD T4+ 100mm FOAMGLAS T4+ 150mm Išlyginamasis smėlio pasluoksnis Išlyginamasis/paruošiamasis betono sluoksnis C16/20 Gruntas

200

1200

1000

-1300

6

D1 durys Montažinė medžiaga 20mm CETRIS cemento plokštė 20mm FOAMGLAS PERINSUL HL

400

-800

5

F (1:20)

20

D (1:20)

4

Kolona

KUNEX sandarinimo tarpinė FOAMGLAS T3+

15000

E (1:20)

Akmens masės plytelės Plytelių klijai G/B grindys Skuriamasis sluoksnis MIDA BICROELAST HPP FOAMGLAS READY BOARD T4+ 100mm FOAMGLAS T4+ 150mm Išlyginamasis smėlio pasluoksnis Išlyginamasis/paruošiamasis betono sluoksnis C16/20 Gruntas

Gruntas

500

7106

3

Armuojamasis tinkas KLEBESPACHTEL P FOAMGLAS T3+ Klijai PC56 Oro tarpas Drenažinė membrana Pilių siena Termoizoliacija

Termoizoliacija

8429

7196

2

Betono pjūvis

499

7196

1

Betonas

0 Žemė

10881

7420

15000

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Augalinis sluoksnis Drenuojantis sluoksnis Geotekstilė >300g/m2 Drenažinė membrana PLANTER XPS CARBON PROOF 300 Geotekstilė >150g/m2 MIDA TECHNOELAST GREEN MIDA TECHNOELAST PV S5S Bituminis gruntas TERIVA 8.0 perdanga

500

20

4826

3

-23000 Polių apačia

400

5129 7196

2

8

Rostverkas

50 250

4165 7196

1

Armuojamasis tinkas KLEBESPACHTEL P FOAMGLAS T3+ Klijai PC56 Betoninė siena Oro tarpas Drenažinė membrana Polių siena FOAMGLAS T3+ -1800

685 2515

-4648

720 2100

2500

S1

100

7420

-800

Inkarinė sija

-4000 IV a.

3138

2073 3811

861 3217

-460

250

309

ø 500

-160

4519

3120

ø 500

500

2324

1814

1471

B

-860

3382

500 2500 500 2500

6146

14190

-800

-4648

2100

C

2500

500

2192

3164

S1 S1

33630

500 2500

3165

S1

618 2063

6150

235

500 2500

1

D

2288

2289 1742

1513

500 2500

1497

500 2500

6150

4030

500 2500

Kryžminai armuoti poliai D500x21200

377

1291

6150

Kryžminių polių sienos rostverkas

E

A

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

500 2500

6094

ø 500

F

0 Žemė

-800

500 2630

ø 500

500

S3 Inkarinė sija

616

G

Inkarinis rostverkas

366

125

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2257

2

-17471

500

Kiekis Vnt. Pavadinimas

0a.

1a.

2a.

3a.

4a.

Viso

Masė, t

Pamatiniai poliai

50

50

138,05

P2

Polių siena

77

77

794,075

P3

Inkariniai poliai

23

115,15

K1

Laikanti kolona

39

9

8

8

64

102,8

S1

Sijos 400x400

34

25

17

17

64

136,85

S2

Sijos 400x250

12

16,525

S3

Inkarinė Sija 500x500

12

12

106,425

R2

Rostverkas

2

2

84,075

P2

Plokštuminis pamatas

1

967,945

23

12

1

Pastabos

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRO KONCEPCIJA V. Pavardė Dalyviai Egidijus Valantinas Egidijus Grublys Jonas Šimutis Justė Bacevičiūtė Martynas Gabalis Paulius Butvydis

Parašas

Data

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRAS Lapas Lapų STRUCTUM IŠMANUSIS MIESTAS VII

2

7


ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200) 15000

1500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500

6150 6146 1814

71 99

9188 241

D10

2517

0 75 10

209 8.84

1664

R6 900

5493

A

6094 6150

3862

2525

C

258 180 438

3165

430

6150

8466

1203

R

301 354.13

1747

R 6000

3164

B

415 998

2658 377

1513

2289 1742

6150

1

D

1497 3450

1100 3380 7627

13 82 19 12 25 27

15 89 6150

376

3165

4448

1

Pat. Nr. 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 Viso: 18

Pavadinimas Foje Kambarys 1 Kambarys 2 Kambarys 4 Vonia 5 Vonia 4 Vonia 1 Kambarys 5 Vonia 7 Kambarys 6 Vonia 8 Kambarys 7 Vonia 2 Vonia 3 Kambarys 8 Lauko terasa Vonia 6 Kambarys 3

Plotas 319 m² 43 m² 45 m² 33 m² 8 m² 6 m² 6 m² 38 m² 9 m² 33 m² 14 m² 33 m² 6 m² 11 m² 37 m² 327 m² 11 m² 47 m² 1027 m²

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA Pat. Nr. 301 302 303 304 Viso: 4

303

4318

1

2135

R 6400

1055

6146

6146

211 13.71

E

D2

303 15.01

2455

303

D6 00 10

D6

3164

1814

6079

19 40

3176 203

1000

1571 1

2 41

202 3116 1000

3922

09 45

D6

208 38.34

3270

D3

217 10.64

6248

3549

68 018 100

218 47.42

5503 D6

495

4959

210 33.07

1814

1828

204 33.31

6150

7488

304 513.29

F

43312

6150

37 88 79 45

01 10 D6

6322

1500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500150015001500

6094

2429

203 10624

33222

ø1 000 0

3929

203 1884 203 5483 5520 203

6150

15201000

2708

6032

4844 203 7690

261 864 4 305 1 5996

201 318.92

215 D3 D2 6 8651232 4 501

6190

6000

1500 6000

D6

10 01

6149

1832 1500

6291

415 383 32549

7496

9 86

A

4891

D2

2348

B

215 36.57

2205

2 1838 3110 6 6

D4

4437

C

D6

61 65

18 31

205 7.53

212 32.77

31293

1500

1

D6

200

7225

73 34

203 45.42

D2

86 D3 4 241 6

338 6

D3

3825

2377

20746

10091

5140

498 1000 3105

93 34

4500

D

9241

206 6.42

878

G

1635

1500

L1 Wicona vitrina

E

D2

4 56

14 81 3

202 42.86

30 35

86 D3 5

47 14

216 327.21

6899

4500

F

2171 1500

27 142

1410

100 0 D6

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

559

302 21.45

214 11.18

213 6.21

207 6.26

10821

2316

G

15236

559

33222

52740

6150

7106

233

7196

3007

7196

2288

7420

TREČIO AUKŠTO PLANAS (1:200)

Pavadinimas Salė Mot. tualetas Vyr. tualetas III a. lauko terasa

165 R 10

Plotas 354 m² 21 m² 15 m² 513 m² 904 m²

23803 6023

8875 7420

15359 7196

7196

559 7106

7196

7196

2

3

15000

15000 26297

30798

1

7106

4

5

6

3D LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ VIZUALIZACIJA (1:200)

2

3

4

5

6

3D FASADO VIZUALIZACIJA (1:200)

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRO KONCEPCIJA V. Pavardė Dalyviai Egidijus Valantinas Egidijus Grublys Jonas Šimutis Justė Bacevičiūtė Martynas Gabalis Paulius Butvydis

Parašas

Data

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRAS Lapas Lapų STRUCTUM IŠMANUSIS MIESTAS VII

3

7


KRYŽMINIŲ POLIŲ SIENOS ĮRENGIMO TECHNOLOGINĖ KORTELĖ POLIŲ SIENOS ĮRENGIMO SCHEMA

Polis su armatūra

1

2

3

1

1

Polių be armatūros gręžimas

2

2

Polių su armatūra gręžimas

3

3

Rostverko įrengimas

4

4

G/B inkarų įrengimas

0.000

1000 -1.300

-1.800

-23.000

310

500

3

5

Ø18 Ø8

500

250 250

Ø18 Ø8

500

Reikšmė

1

2

3

1

D1, D2, D3

Projektinė darbuotojų buvimo vieta

900

900

2

darbų atlikimo judėjimo kryptis

4

Betoninis paviršius

5

Gruntas

6

Smėlis

7

Mediena

DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI Darbo vieta privalo būti saugi ir paruošta darbui, negali būti padėti pavojingi daigtai vietose kur bus planuojami darbai. Naudojant lektros laidus jie turi būti saugiai pakelti nuo žemės, kad neturėtų jokio kontakto su vandeniu, visi laidų sujungimai ir pažeistos vietos turi būti tinkamai izoliuotos Darbuotojos atsako už savo saugumą ir privalo rūpintis šalia esančių žmonių saugumu. Kranas turi būti pastatyas ant lygaus ir tvirto pagrindo. Prieš keliant elementus ir medžiagas į jiems skirtą vietą, būtina pakelti į 200-300mm aukštį, įsitikinti krano stabilumu. Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama. Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti. Sumontavus pastolius būtina patikrinti jų saugumą ir stabilumą. Leidžiamas tik išilginis pakloto skydų sujungimas užleidžiant ant atramų ne mažiau kaip 0,20 m. Kranas privalo stovėti ne arčiau kaip metras, kai iškasos gylis yra 0,5m.

Ø500

6

Žymuo

900

Armuojamas polis

500

D2

Pirmiausia pasiruošiama darbo vieta, užlyginamos duobės (jeigu tokių yra), pašalinami nereikalingi daigtai, kas galėtų trugdyti vykdyti darbus. Pirmiausias nukasamas juodžemis ir supilamas į sankasas, kad vėliau būtų galima panaudoti aplinkos tvarkymui. Tada kasame iki inkarinės sijos apačios aukščio, vėliau ant šio pagrindo bus įrenginėjama inkarinė sija. Iškastas gruntas pilamas ir išvežamas savivarčiu. Nusižymime ašis, bei pasitiksliname projektinius aukščius. Tada iškasame tranšėjas iki polių projektinio aukščio, gruntas smėlis, tai šlaito nuolytis yra 1:0,5m. Iškasus tranšėjas galima sižymėti pirmųjų polių gręžimo vietas, grežiame kas 900mm 5 ašimi link 1 ašies. Kai baigti gręžti pirmieji nearmatūriniai poliai, pradedame grežti į tarpus polius į kuriuos bus montuojamas armatūros karkasas. Abiems atvejais naudojama CFA polių gręžimo technologija. Vos išgrėžus polio artmę kuri jau užpildyta C20/25 betono krano pagalba įleidžiame armatūros karkasą. Betono siurblys gali stovėti už 6 ašies ribų, kad netrugdytų bendriems darbams. Armatūros strypai turi kyšoti virš projektinio polio aukščio 1,3m, kad vėliau būtų galima sujungti rostverką ir toliau einančią perdanga. 6 ašies poliai taip pat gali būti gręžiami nelaukiant, gręžiama iki -12.000 altitudės kas 1,5m centrai. Šiuose poliuose armatūrą iškišti nedaugiau kaip 95cm nuo projektinio polių aukščio Užbaigus gręžti visus polius galima iškart montuoti Rostverką. Rostverkas surenkamas su išardomais klojiniais. Armatūra perrišama su polių armatūromis. Apsauginis betono sluoksnis 40mm. Bet tuo pačiu įrengiama ir inkarinių polių rostverką, taip inkarines sijas, sijų galų armatūra užlenkiama daugiau kaip 700mm į šonus. Viskas betonuojama vienu metu, be pertraukų. Išardome klojinius tik pilnai sudžiūvius betonui.

Eil. Nr.

1-1

Bearmatūrinis polis

250

2-2 500

BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS VYKDYTI

EKSPLIKACIJA

250

Betonvežis

3

Reikšmė

2

5 6

Rostverkas 500x1000

Žymuo

Betono siurblys

310

500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1

Ši technologinė kortelė skirta Multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro statybos projekto laikančiųjų konstrukcijų technologijos projektui. Poliams betonas naudojamas C25/30 stiprumo klasės, montažinė armatūra nudota 8mm S500, darbinei armatūrai panaudota 18mm S500 klasės. Rostverkams ir sijoms naudojame surenkamieji klojiniai. Altitudės polių apačia -23000, viršus -1800, inkarinių polių apačia -12000

Eil. Nr.

Ø500

1500

IV ETAPAS POLIŲ ARMATŪROS KARKASO MONTAVIMAS

1500

dirbti be darbo rūbų ir šalmo; artintintis prie grąžto jeigu tam nėra būtinybės; draudžiama stovėti po keliamais armatūros karkasais; atkabinti elementus galima tik įsitikinus, kad jie tvirtai padėti ant pagrindo. dirbti su nusidėvėjusiomis apsaugos priemonėmis.

Inkarinis polis

1500

D1

1500

Armatūros karkasas

4

Ø8 Inkarinė sija Klojinys

>700

Templė

Ø8 Ø18

Liktinė įvorė Templė

Ø8

Inkarinis rostverkas

0.000

Liktinė įvorė

-1.300

1500

D3

Kokybės kontrolė pradedama kai atvežamos statybinės medžiagos. Visi gaminiai turi atitikti atitikties deklaraciją. Būtina stebėti kasimo darbus, kad darbai vyktų pagal projektą ir nebūtų pažeistos kitos komunikacijos. Prieš pradedant darbus, geodeziniais įrankiais nusistatome tikslias ašis, kad nebūtų nuokrypių nuo projekto. Leistini nuokrypiai: · vertikalaus paviršiaus 2 m ruože 10mm · horizontalių apaviršių 10m ilgio ruože 10mm · atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių aukščiau 10mm · polių centrų nuokrypiai leistina iki 20mm · konstrukcinių ašių nuokrypiai nuo projektinių 10mm Naudojama rifliuota armatūra turi būti be riebalų ir didesnių rudžių likučių Armatūros karkasas virinamas tik kvalifikuoto suvirimo meistro, prieš montuojant patikrinamas virinimo siūlių tvirtumas Visi mūro konstrukciniai elementai montuojami tiksliai kaip numatyta statybos projekte. Taip pat vietoje rišama armatūra tik kvalifikuotų meistų. Armatūros prakeitimas leidžiamas mažiausiai 700m, galai būtinai inkaruojami, užlenkiant 700mm 90° kampu. Klojiniai tepami specialiais tepalais, kad nesukibtų su betono sluoksniu. Po inkarininėmis sijomis gruntas papildomai tankinamas. Betoną būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir didelės kaitros. Būtina periodiškai drėkinti.

Ø18 Ø8

Ø18

Ø18

1500

4

Ø18 Ø8

4-4

Polių sienos rostverkas

1500

Inkarinė sija 500x500

KOKYBĖS KONTROLĖ

Armatūros karkasas

>700

32504

2

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

1

Polis be armatūros

900 900 900 900 900 900 900 900

G

DARBŲ PLANO ETAPAI

III ETAPAS POLIŲ BE ARMATŪROS SUGRĘŽIMAS

Inkarinė polis

310

TECHNOLOGINĖS KORTELĖS PASKIRTIS

1000

1000

Templė

15000

30

5

6

-1.800

250 250 30

375

375

Polių siena

-1.800

375

Inkarinis polis

30 250 250 30 30

30

5

1

1

6 -23.000

I ETAPAS GRUNTO NUSTŪMIMAS IKI INKARINIŲ SIJŲ APAČIOS

310

250

2 40

40 420 500

-1.800

KRANO SIEKIO DIAGRAMA

VI ETAPAS INKARINĖS SIJOS ĮRENGIMAS 0.000

TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI

250

250

Ø18 Ø8

5

2

Eil. Rodiklių pavadinimas Nr. 1 2 1 Darbų apimtis 2 Bendros darbo sąnaudos 3 Mechanizmų darbo sąnaudos 4 Vieno darbininko vidutinis dienos išdirbis 5 Produkcijos vieneto darbo sąnaudos

-12.000

300

310

>700

>700

500

A

6

Pagal normatyvus 5 439,76 505,5 46,6 0,87 -

Rodikliai

Pagal tech. kortelę 6 418 42,7 1,05 -

ĮRANKIAI IR INVENTORIUS

Polių siena

310

Mato vnt. 3 m³ Žm. d.d. Maš. pam. m³ Žm. d.d.

250

0 H,m 45

Eil. Nr.

Įrankio pavadinimas

Kiekis

1

2

3

1

Kastuvas

2

2

Mūrininko mentė

2

3

Plaktukas

3

4

Gulščiukas

2

5

Lazerinis nivelyras

1

6

Virvė

10

7

Vielos rišimo aparatas

1

8

Elektrinis pjūklas

2

9

Trintuvė betonui

1

10

Parfuratorius

2

11

Suktukas

2

12

Klotiniai

1

40 35 -1.300

II ETAPAS GRUNTO NUKASIMAS IKI PROJEKTINIO POLIŲ AUKŠČIO

-0.800

25

Ø8

Ø18

30

V ETAPAS ROSTVERKO ĮRENGIMAS

Liktinė įvorė Ø18

150

Ø18 Ø8 Templė

500

20

4

4

15

-1.300

Ø8

10

30

500

Templė

30

Ø18

5

0.000

35

30

25

20

15

10

5

1300

40

0 L,m

300

30 45

-.800

40

Ø8

3-3

Templė

500

30

40

Ø18

-1.300 -1.800

560

3

250

5

1

Darbų pavadinimas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

11

12

2,21

2

740

9,37

8

117

1

2,34

2

4

2

Polių gręžimas

609

301

250

120

1

30

25

10

Betono siurblys

37,8

35

4

Rostverko įrengimas

33,5

83,75

70

119

1

8,34

7

10

Betono siurblys

2,87

2,5

10

Betono siurblys

3,72

42,57 106,38

90

118,2

1

11,82

9

Gegužė

Balandis 5-9

12-16

19-25

26-30

3-7

10-14

14-21

250 Templė

24-28

310

Grunto nukasimas

-1.800

Eil. Nr.

Medžiagos pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1

2

3

4

1

Betonas C20/25

642,5

2

8mm rifliuota armatūra

kg

1700

3

18mm armatūra

kg

21000

14

1

Inkarinių sijų įrengimas

2022

Ø8 Ø18

1000

Darbų atlikimo Mechanizmai Įvykdymas Pamainų trukmė d.d. Darbininkų % skaičius skaičius Norminė Mašinų Priimta Norminė Priimta Norminė Priimta maš. Mato vnt. Kiekis maš. pam. pavadinimas žm.d.d. žm.d.d. žm.d.d žm d.d. pam.

PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS

Templė Liktinė įvorė

Darbų sąnaudos

Buldozeris ekskavatorius

5

3

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS Darbų kiekis

Eil. Nr.

Ø8

3,2

250

250

30

250

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRO KONCEPCIJA

30

30

5

5 6

V. Pavardė Dalyviai Egidijus Valantinas Egidijus Grublys Jonas Šimutis Justė Bacevičiūtė Martynas Gabalis Paulius Butvydis

Parašas

Data ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRAS Lapas lapu STRUCTUM IŠMANUSIS MIESTAS VII

4

7


PLOKŠTUMINIO PAMATO TECHNOLOGINĖ KORTELĖ

PAMATO ĮRENGIMO SCHEMA 1 2 3

4

5

I ETAPAS, GRINDŲ TANKINIMAS

G D2

D3

D4

II ETAPAS, IŠLYGINAMASIS BETONAVAS

D1 1

Reikšmė

1

2

3

1

1

Išlyginamojo betono sluoksnio klojimas

2

2

Foamglas T4 ir T4+ klojimas

3

3

Prilydomos dangos įrengimas

4

4

Armatūros karkaso įrengimas

5

5

Betonavimas

50 50

-17.521

-17.521

ĮRANKIAI IR INVENTORIUS Eil. Nr.

Įrankio pavadinimas

Kiekis

1

2

3

1

Teptukas

4

2

Mūrininko mentė

2

3

Plaktukas

2

4

Gulščiukas

1

5

Lazerinis nivelyras

1

PC 56 klijai

6

Virvė

4

Faomglas T4+

7

Pjūklas

1

8

Dujinis degiklis

50 150 100

D5

2

9

Statybinis peilis

4

10

Vėlos rišimo aparatas

1

50

32504

Žymuo

-17.421

50

-17.471

Ši technologinė kortelė skirta Multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro statybos projekto laikančiųjų konstrukcijų technologijos projektui. Liesam išlyginamajam sluoksniui naudojame C16/20 stiprumo klasės. Šiltinamoji medžiaga Foamglas T4+ montažinė armatūra nudota 8mm S500, darbinei armatūrai panaudota 18mm S500 klasės. Cokolinė juosta šiltinama Foamglas T3+ 200 mm plokštėmis. Betono plokštei naudojamas C20/25 klasės betonas.

Eil. Nr.

Polių siena

2

TECHNOLOGINĖS KORTELĖS PASKIRTIS

DARBŲ PLANO ETAPAI

11

Užtrinimo aparatas

1

12

Parfuratorius

1

III ETAPAS, TERMOIZOLIACIJOS KLOJIMAS

30 200

-16.751

3

Faomglas READY BOARD T4+

Ø18 Ø8

>700

Foamglas T4+

PC 56 klijai

Klojinys

50

Spyris

300

600

600

D6

A

-17.271

600

4

600

600

-17.521

Išlyginamasis smėlio pasluoksnis

28697

Darbo vieta privalo būti saugi ir paruošta darbui, negali būti padėti pavojingi daigtai vietose kur bus planuojami darbai. Naudojant lektros laidus jie turi būti saugiai pakelti nuo žemės, kad neturėtų jokio kontakto su vandeniu, visi laidų sujungimai ir pažeistos vietos turi būti tinkamai izoliuotos Darbuotojos atsako už savo saugumą ir privalo rūpintis šalia esančių žmonių saugumu. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. Kranas turi būti pastatyas ant lygaus ir tvirto pagrindo. Prieš keliant elementus ir medžiagas į jiems skirtą vietą, būtina pakelti į 200-300mm aukštį, įsitikinti krano stabilumu. Būtina laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų kai lydoma danga naudojant dujinį degiklį: naudoti karščiui atsparius avalynę ir pirštines; naudoti respiratorius; nenaudoti degių medžiagų; užtikrinti, kad nebus pažeisti elektros laidai. draudžiama stovėti po keliamais elementais; atkabinti elementus galima tik įsitikinus, kad jie tvirtai padėti ant pagrindo; dirbti su nusidėvėjusiomis apsaugos priemonėmis.

KOKYBĖS KONTROLĖ Kokybės kontrolė pradedama kai atvežamos statybinės medžiagos. Visi gaminiai turi atitikti atitikties deklaraciją. Termoizolacinės plokštės, betonas, mida turi atitikti matmenis numatytus projekte ir atitikties deklaracijoje. Mūro mišinys turi būti sausas, nepažeista pakuote. Prieš pradedant darbus pradedama pamato kokybės kontrolė, patikrinama ar nėra nukrypimų nuo ašių. Visi gamybos procesai atliekami pagal gamintojo nurodymus ir naudojamas taip kaip nurodo gamintojas ant esamos pakuotės. Prieš klojant pirmą eilę termoizoliacijos, geodeziniais įrankiais nusistatome tikslias ašis, kad nebūtų nuokrypių nuo projekto. Leistini nuokrypiai: · angoms 15mm · vertikalaus paviršiaus 2 m ruože 5mm · horizontalių apaviršių 10m ilgio ruože 10mm · atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių 10mm · termoizoliacijos plokščių siūlių pločio nuokrypiai: a. horizontalių +-3mm b. vertikalių +-2mm · konstrukcinių ašių nuokrypiai nuo projektinių 10mm Naudojama rifliuota armatūra turi būti be riebalų ir didesnių rudžių likučių Armatūros karkasas rišamas tik kvalifikuoto meistro. Visi elementai montuojami tiksliai kaip numatyta statybos projekte.

1749

5

5 250

250

V ETAPAS, ARMAVIMAS 50

BETONO SIURBLIO SIEKIO DIAGRAMA

1 A

500

IV ETAPAS, PRILYDOMOS DANGOS DENGIMAS

0 H,m

-5

-16.751

30 200

>700

Foamglas T4+

Ø18 Ø8

MIDA BICROELAST HPP Faomglas READY BOARD T4+

Midos ritinys

50

150

-25 50 150 100

150

50 250 50

Eil. Rodiklių pavadinimas Nr. 1 2 1 Darbų apimtis 2 Bendros darbo sąnaudos 3 Mechanizmų darbo sąnaudos 4 Vieno darbininko vidutinis dienos išdirbis 5 Produkcijos vieneto darbo sąnaudos

-20

Faomglas T4+

-17.271

600

600

45

40

35

30

25

20

15

10

-30 0 L,m

5

-17.521

Mato vnt.

Kiekis

1

2

3

4

1

Liesas betonas c16/20

50,35

2

Foamglas T4+

151

250

3

Foamglas READY BOARD T4+

100,7

300

Foamglas T3+ -16.751

1 A

4

Foamglas T3+

0,57

5

Foamglas PERINSUL

1,5

Klojinys

MIDA BICROELAST HPP Faomglas READY BOARD T4+

6

18mm armatūra

kg

1246

200

200

Spyris

200

198

200

200

200

S1Ø16

150

-17.271

Faomglas T4+

7

8mm armatūra

kg

1000

8

Betonas

359

600

Eil. Nr.

Žymuo

Reikšmė

1

2

3

Išlyginamasis smėlio pasluoksnis

1

D1, D2, D3

Projektinė darbuotojų buvimo vieta

Pamatinis polis

2

darbų atlikimo judėjimo kryptis

3

Žvyras arba smulki skalda

4

Betoninis paviršius

5

Armuoto betono pjūvis

6

Termoizoliacija

7

Mediena

600

-17.521

5 CETRIS cemento plokštė Foamglas T3+ -16.751

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Išlyginamasis betono sluoksnis

32,3

9,44

8

118

1

1,18

2

4

Betono siurblys

1,88

1,8

2

Grindų įzoliavimo darbai

895

100

90

101

1

10

9

10

-

-

-

7

Betono siurblys

3

Betonavimas

359

39,5

35

113

1

3,95

5

22,75

21

249

2022

Darbų sąnaudos

1-4

7-11

14-18

21-25

28-30

100

Birželis

100

Darbų pavadinimas

251

200

20

Eil. Nr.

120

Darbų atlikimo Mechanizmai Įvykdymas Pamainų trukmė d.d. Darbininkų % skaičius skaičius Mašinų Norminė Priimta Norminė Priimta Norminė Priimta Mato vnt. Kiekis pavadinimas maš. pam. maš. pam. žm.d.d. žm.d.d. žm.d.d žm d.d. Darbų kiekis

EKSPLIKACIJA

50

600

5

200

100

200

600

50

S2Ø16

600

40 400

1 50

1

30 200

Ø18 Ø8

40

50

250

>200

600

50

200 200 200 200 200 200 180

S3Ø8

Pagal tech. kortelę 6 133 22,8 6,7 -

Medžiagos pavadinimas

VI ETAPAS, BETONAVIMAS

Inkaravimo gylis >200mm

>700

60

S1Ø16

Rodikliai

Eil. Nr.

Pamatinis polis

Griovelis vandeniui >40

5

Pagal normatyvus 5 895 148,94 24,63 6 -

PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS

Išlyginamasis smėlio pasluoksnis

1-1

Mato vnt. 3 m² Žm. d.d. Maš. pam. m³ Žm. d.d.

50

600 560

TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI

-15

Klojinys Spyris

-10

Dujinis degiklis

-16.271

Pirmiausia pasiruošiama darbo vieta, užlyginamos duobės (jeigu tokių yra), pašalinami nereikalingi daigtai, kas galėtų trugdyti vykdyti darbus. Pagal turimas ašines įrengiamas gardas, ašsižymint ašis. Panaudojant lazerinį nivelyrą nustatome aukščius. Prieš klojant išlyginamąjį betono sluoksnį sutankiname gruntą ir tada betonuojame išlyginamąjš 50mm sluoksnį Išdžiūvius išlyginamajam sluoksniui dengiamas plonas smėlio pasluoksnis, kad sumažinti termoizoliacijos deformacijos. Termoizolacinės plokštės tarpusiavyje klijuojamos PC 56 klijais, taip užtikrinama, kad sistema bus visiškai sandari. Perimetru, bet išskyrus 5 ašį įrengiame klojinius panaudodami Foamglas T3+ plokštes, taip pat jas paremdami, kad betonuojamos grindys neišverstų klojinio arba neatsirastų nepageidaujamos deformacijos. Atlikus šiuos veiksmus lydome MIDOS 2 sluoksnius, kad išvengti žmogiškų klaidų, taip pat svarbu užlenkti MIDĄ ant liktinio klojinio sienutės. Atlikus šiuos darbus įrengiamas armatūros karkasas, apatinė dalyje rišamas kas 200mm, viršutinėje kas 600mm, armatūros apsauginis sluoksnis turi būti apie 40mm. Ašyje 5 reikia sugręžti armatūras į polių sieną įskipai. Armatūros tinkas rišamas vėla tarpusavyje ir tarp pat surišamas su pamatinių polių armatųra. Betonuojame nuo ašies 5 ir judame tarp ašių A ir G, pastingųsi betoną ištriname.

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

Pamatinis polis

1

BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS VYKDYTI

200 320

Faomglas T3+

1 A

Faomglas PERINSUL

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRO KONCEPCIJA

MIDA

V. Pavardė Dalyviai Egidijus Valantinas Egidijus Grublys Jonas Šimutis Justė Bacevičiūtė Martynas Gabalis Paulius Butvydis

Parašas

Data ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRAS Lapas lapu STRUCTUM IŠMANUSIS MIESTAS VII

5

7


TERIVA PERDANGOS TECHNOLOGINĖ KORTELĖ 2

3

4

Žymuo

Reikšmė

Klojinys

1

2

3

1

1

Sijų montavimas

I ETAPAS LAIKANČIŲJŲ SIJŲ KLOJINIŲ ĮRENGIMAS 60

Teriva blokeliai

90

50

G

200 355

50

D1

D2

D3

D4

D5

D6

2

2

Blokelių montavimas

3

3

Armavimas

4

4

Betonavimas

50 Statramstis

Teriva sijos

BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS VYKDYTI Pirmiausia pasiruošiama darbo vieta, užlyginamos duobės (jeigu tokių yra), pašalinami nereikalingi daigtai, kas galėtų trugdyti vykdyti darbus. Lazeriu nusistatome projektinius aukščius. Pradedame susiringdami bokštelius/pastolius. Surinkinėjame medinius klojinius, kurie bus kaip atrama TERIVA sijų galams. Į šiuos klojinius perdanga remsis didžiąja dalimi, todėl naudojame medinius tašus 50x200mm. Didelis skerspjūvis leis atlaikyti didesnes apkrovas montavimo metu. Taip pat kas 1m perkaleme 90x400mm tašu, kad sutvirtinti vidurinė klojinio dalį. Klojinius sukame tvirtais medsraigčiais, kad vėliu būtų patogu išardyti. Klojinius ištepame specialiais tepalais. Skersinis tašas 90x400 prisukamas prie statramsčio. Statramstis įrengiamas 1-2-3-4 ašyse. Galima darbus atlikti tiek nuo A tiek nuo G ašies. Prie kolonos gręžiame klojinius tiesiogiai. Toliau įrenginėjame laikančiųjų sijų armatūros karkasus, armatūra 18mm darbinė 8mm montažinė. poto į juos įstatome TERIVA sijas. Pasistatome 2 bokštelius darbinėje pozicijoje, kad būtų patogu TERIVA siją užkelti ant klojinio. Bokšteliai stovi ties klojiniais, kurie įrengti laikančiosoms sijoms. Darbus atlieka 4 žmonės. Sijas pradedame montuoti nuo A ašies. Prieš pradedant montuoti blokelius reik suramstyti TERIVA sijas. Remiama Mediniais tašais 150x50 kas 1,5. Mediniai tašai remiami kas 1m. Kai sijos pilnai suramstytos galima montuoti blokelius. Montuojame nuo bokštelio, pasikėlus bokštelio pagrindo aukštį taip, kad būtų patogu montuoti blokelius. Papildomai armuojame TERIVA sijų galus. Nuo atramos krašto armatūros tinklas turi išsikišti nemažiau kaip 1,5. Viršuje naudojame 16mm darbinę, 170mm žemiau naudojame 10mm darbinę armatūrą ir 6mm montažinę armatūra sujungti tinklui į krūvą. 5 ašyje sugręžiame armatūrą į polių sieną ne mažiau kaip 150mm. Perimetru įrengiame žiedą 250mm aukščio ir 200mm pločio. Vietose kur perdanga stovės kaip konsolė, armuojame papildomai kaip ir ties atramomis, viršutinėje dalyje 16mm skersmens armatūra. Tarp 1-2 ašies visuose A-G ašyse papildomai sustiprinama armatūros karkasu. Antro aukšto dalinai remsis į pirmo aukšto perdangą Įrengus visus klojinius perimetru ir surišus visas armatūras galima pradėti betonuoti. m

ĮRANKIAI IR INVENTORIUS

1050

1 2 3 4 32504

Ši technologinė kortelė skirta Multifunkcinio pojūčių ir pramogų centro statybos projekto laikančiųjų konstrukcijų technologijos projektui. Šiame projekte numatoma įrengti TERIVA 8.0 perdangą. Ši perdanga rišama su G/B laikančiosiomis sijomis į vientisą konstrukciją. Betonas naudojamas C20/24 stiprumo klasės, skersinė armatūra naudojama 8mm S275, darbinei armatūrai panaudota 18mm S400 klasės.

Eil. Nr.

200

1

G/B 400x400 sijos

TECHNOLOGINĖS KORTELĖS PASKIRTIS

DARBŲ PLANO ETAPAI

PERDANGOS ĮRENGIMO SCHEMA

Eil. Nr.

Įrankio pavadinimas

Kiekis

1

2

3

1

Aliuminis bokštelis

3

2

Suktukas

2

3

Užtrinimo aparatas

1

4

Gulščiukas

2

5

Lazerinis nivelyras

1

6

Plaktukas

2

7

Rankinis pjūklas

4

8

Diskinis pjūklas

1

9

Statybinis peilis

4

10

Vėlos rišimo aparatas

1

11

Kibiras

6

12

Parfuratorius

1

Bokštelis Betono siurblys

1400

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

>6000

II ETAPAS TERIVA SIJŲ MONTAVIMAS

A

Teriva sija

7196

PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS 60

7106

1

2

3

4

-12.588

5

Eil. Nr.

Medžiagos pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1

2

3

4

1

Mediena klojiniams

32.3

2

TERIVA sijos 7.15m

vnt

318

3

TERIVA EPS blokeliai

vnt

9448

4

Statramsčiai

vnt

260

5

8mm rifliuota armatūra

kg

3

6

18mm armatūra

kg

22

7

C20/C25 betonas

101,67

200

28697

40

7196

7200

50

200 355

Klojinys 50 Statramstis

1

III ETAPAS STATRAMSČIŲ MONTAVIMAS

60

40

Teriva sija

200

1 Atraminė sija

Statramstis

Statramstis

200

Klojinys

450

450

450

450

450

Statramstis

150

40

50

Bokštelis

Varžtas

1500

-12.738

1500

Atraminė sija

1400

Statramstis

Statramstis

1000

1000

Teriva blokelis 16Ø

700

2

Papildomas armavimas

16Ø

300

BETONO SIURBLIO SIEKIO DIAGRAMA

-12.588

TERIVA perdanga

0 H,m

Bokštelis

300

16Ø 8Ø

-12.588 -12.648

Klojinys

150

2

40

60

Sr. 1

16Ø >150

150

10 250

50

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Laikančiųjų sijų įrengimas

29

72,5

65

111,54

1

14,5

13

5

Betono siurblys

2,875

2,5

Betono siurblys

30,5

TERIVA 8.0 perdangos įrengimas

955

285,5

250

114,2

1

285,5

25

10

>150

6-10

11-17

27-30

1

2

3

-20

1

D1, D2, D3

Projektinė darbuotojų buvimo vieta darbų atlikimo judėjimo kryptis

2

30

25

20

15

10

5

-30 0 L,m

450

450

450

Sąramos žymėjimas

4

Betoninis paviršius

5

Armuoto betono pjūvis

6

Termoizoliacija

7

Mediena

300

170

Sr.-1

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRO KONCEPCIJA

4-7

120 25

35

2-2

10Ø

Spalis 20-24

1

50

2022

1-3

-15

16Ø 6Ø

Rugsėjis

40

250

Darbų atlikimo Darbų kiekis Darbų sąnaudos Mechanizmai Įvykdymas Pamainų trukmė d.d. Darbininkų % skaičius skaičius Mašinų Norminė Priimta Norminė Priimta Norminė Priimta Mato vnt. Kiekis maš. pam. maš. pam. pavadinimas žm.d.d. žm.d.d. žm.d.d žm d.d.

45

5

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Reikšmė

3

80

1

Darbų pavadinimas

16Ø

500

Pagal tech. kortelę 6 250 25 4,11 -

Žymuo

-25

40

Eil. Nr.

180

Rodikliai

Eil. Nr.

40

200

Pagal normatyvus 5 1027 285,5 30,5 3,59 -

EKSPLIKACIJA

-10

1500

1 2 3 4

Mato vnt. 3 m² Žm. d.d. Maš. pam. m³ Žm. d.d.

-5

Kolona 200

Eil. Rodiklių pavadinimas Nr. 1 2 1 Darbų apimtis 2 Bendros darbo sąnaudos 3 Mechanizmų darbo sąnaudos 4 Vieno darbininko vidutinis dienos išdirbis 5 Produkcijos vieneto darbo sąnaudos

1400

1500 50

Kokybės kontrolė pradedama kai atvežamos statybinės medžiagos. Visi gaminiai turi atitikti atitikties deklaraciją. Būtina stebėti kasimo darbus, kad darbai vyktų pagal projektą ir nebūtų pažeistos kitos komunikacijos. Prieš pradedant darbus, geodeziniais įrankiais nusistatome tikslias ašis, kad nebūtų nuokrypių nuo projekto. Leistini nuokrypiai: · vertikalaus paviršiaus 2 m ruože 10mm · horizontalių apaviršių 10m ilgio ruože 10mm · atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių aukščiau 10mm · polių centrų nuokrypiai leistina iki 20mm · konstrukcinių ašių nuokrypiai nuo projektinių 10mm Naudojama rifliuota armatūra turi būti be riebalų ir didesnių rudžių likučių Armatūros karkasas virinamas tik kvalifikuoto suvirimo meistro, prieš montuojant patikrinamas virinimo siūlių tvirtumas Visi mūro konstrukciniai elementai montuojami tiksliai kaip numatyta statybos projekte. Taip pat vietoje rišama armatūra tik kvalifikuotų meistų. Armatūros prakeitimas leidžiamas mažiausiai 700m, galai būtinai inkaruojami, užlenkiant 700mm 90° kampu. Klojiniai tepami specialiais tepalais, kad nesukibtų su betono sluoksniu. Po inkarininėmis sijomis gruntas papildomai tankinamas. Betoną būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir didelės kaitros. Būtina periodiškai drėkinti.

TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI

1000

Teriva sija

Polių siena

V ETAPAS PERDANGOS ARMAVIMAS

Statramstis

IV ETAPAS BLOKELIŲ MONTAVIMAS

Statramstis

16Ø

dirbti be darbo rūbų ir šalmo; draudžiama stovėti po keliamais elementais; atkabinti elementus galima tik įsitikinus, kad jie tvirtai padėti ant pagrindo; lipti ant perdangos sijų kai dar nėra sudėti blokeliai arba jeigu nėra įrengtas paklotas blokelių montavimui; dirbti su nusidėvėjusiomis apsaugos priemonėmis.

KOKYBĖS KONTROLĖ

Teriva sija

Teriva sija

naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.

1-1

1050

-12.588

Atraminė sija

1 2 3 4

Darbo vieta privalo būti saugi ir paruošta darbui, negali būti padėti pavojingi daigtai vietose kur bus planuojami darbai. Naudojant lektros laidus jie turi būti saugiai pakelti nuo žemės, kad neturėtų jokio kontakto su vandeniu, visi laidų sujungimai ir pažeistos vietos turi būti tinkamai izoliuotos Norint kažką numesti ant žemės privaloma įsitikinti, kad ta zona kur bus metama nėra pavojaus kito žmogaus gyvybei ar sveikatai. Darbuotojos atsako už savo saugumą ir privalo rūpintis šalia esančių žmonių saugumu. Kranas turi būti pastatyas ant lygaus ir tvirto pagrindo. Prieš keliant elementus ir medžiagas į jiems skirtą vietą, būtina pakelti į 200-300mm aukštį, įsitikinti krano stabilumu. Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama, jeigu keliamos nesaugios pakuotės, būtina užtikrinti, kad 7 metrų spinduliu nebūtų pašalinių asmenų. Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti. Sumontavus pastolius būtina patikrinti jų saugumą ir stabilumą. Leidžiamas tik išilginis pakloto skydų sujungimas užleidžiant ant atramų ne mažiau kaip 0,20 m. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydžio kopėčios. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos,

V. Pavardė Dalyviai Egidijus Valantinas Egidijus Grublys Jonas Šimutis Justė Bacevičiūtė Martynas Gabalis Paulius Butvydis

Parašas

Data ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRAS Lapas lapu STRUCTUM IŠMANUSIS MIESTAS VII

6

7


SITUACIJOS SCHEMA

Vm. 3

5

SKLYPO PLANAS (M1:500) F1

F1

3

es a

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1 F1

F1

F1

F1

V1

V1 V1 V1

V1 V1

1

esa m. 3 3

4

2 x x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

PVC Ø160

D

D

L=4 .0 i=0.0 8m PVC 17 Ø16 0

L=3 .82 m i=0 .01 PVC 5 Ø16 0

0s PE8

D

.Ø90 l.vam

2

a

200 1

191

F

0

.Ø9

vam

0sl.

PE8

F

90

D

2

WC

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

V1

F1

V

F1

V1

V1

Esamas vandentiekio tinkas

V

L

L

V1

F1

Apžvalgos ratas

V1

Planuojamas vandentiekio tinkas Esamas lietaus nuotekų tinklas

L1

Planuojamas lietaus nuotekų tinkas

F

Esamas buitinių nuotekų tinklas

L

L

Planuojamas buitinių tinklų tinklas

L

F1 D

2

Pėsčiųjų takas

D

Esamas drenažo tinklas Lapuočiai

1

181

1

L1

2

182

V

Medinis takas

141

s taka1 iVūjų Pėsč

V V

PE80sl.vam.Ø

Pėsčiųjų takas

F1

2

i=0.02

i=0.02

F

D. Bukonto g.

Zarasų ežeras

ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRO KONCEPCIJA

zarasu

Vardas Pavardė Egidijus Grublys Dalyviai Paulius Butvytis Martynas Gabalis Justė Bacevičiūtė Jonas Šimutis Egidijus Valantinas

Parašai

Data ZARASŲ MIESTO, ZARASO EŽERO APŽVALGOS RATO MULTIFUNKCINIO POJŪČIŲ IR PRAMOGŲ CENTRAS

STRUCTUM IŠMANUSIS MIESTAS VII

Lapas

Lapų

7

7