VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA: Dorotė Granickaitė

Page 1

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS DIZAINO FAKULTETO DIZAINO KATEDRA

DOROTĖ GRANICKAITĖ INTERJERO DIZAINO STUDENTĖ

KVIETIŠKIO DVARO SODYBOS VANDENTIEKIO BOKŠTO TERITORIJA MARIJAMPOLĖJE Projektinis pasiūlymas „Structum“ konkursui

Vilnius, 2021


2

TURINYS ĮVADAS ............................................................................................................................................ 3 INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA .................................................................................... 4 SITUACIJOS ANALIZĖ IR TERITORIJAI GALIOJANČIŲ REGLAMENTŲ APRAŠYMAS ... 4 FUNKCINĖ IR ERDVINĖ IDĖJA ................................................................................................... 7 DARNIOS IR TVARIOS KONCEPCIJOS APRAŠYMAS ............................................................. 9 IŠVADOS .......................................................................................................................................... 9 RĖMĖJŲ PRODUKTAI ................................................................................................................... 10 LITERATŪRA .................................................................................................................................. 11 PRIEDAI ........................................................................................................................................... 12


3 ĮVADAS Vilniaus technologijų ir dizaino studentė vadovaujama lektorės Structum organizuojamame konkurse „Išmanusis miestas VII“ iš pateiktų teritorijų pasirinko Marijampolės savivaldybės teritoriją – Kvietiškio dvaro vandentiekio bokštą, kurioje norima sukurti patrauklią aplinką lankytojams. Problematika: Kvietiškio dvaro sodybos teritorijoje vandentiekio bokštas yra neveiklus, o teritorija aplink jį nėra išnaudota tikslingai. Teritorija yra istoriškai svarbi ir joje būtina numatyti patrauklumą didinančių elementų bei plėtros koncepciją. Tikslas: Įveiklinti Kvietiškio dvaro sodybos parko teritoriją pateikiant konceptualų infrastruktūros modelį ir patrauklius elementus. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti Kvietiškio dvaro istorinį kontekstą; 2. Išnagrinėti teritorijos plėtros galimybes; 3. Sukurti patrauklių elementų aplinkai; 4. Išanalizuoti lankytojų srautus.


4 INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA Projektuojant Kvietiškio dvaro parką buvo remtasi įvairiais informaciniais šaltiniais, kurie padėjo kuriant idėjas ir priimant įvairius kitus sprendimus: 1. Analizuojami istoriniai, meno palikimo šaltiniai; 2. Ieškomi analogai, analizuojami ypatumai; 3. Susipažinama su kultūros vertybių registro įrašais apie bokštą; 4. Ergonomikos, projektavimo principų ištyrimas. SITUACIJOS ANALIZĖ IR TERITORIJAI GALIOJANČIŲ REGLAMENTŲ APRAŠYMAS Kvietiškio dvaro sodybos ir kitų statinių komplekso vandentiekio bokštas (Unikalus kodas - 36746) Šį objektą galima rasti P. Armino gatvėje, Marijampolėje. Bokštas yra inicjuotas skelbti Valstybės saugomu, nes turi regioninę ir architektūrinę reikšmę. Pastatytas XX a. 4-ame dešimtmetyje, bokštas turi šešiabriaunę plytų mūro konstrukciją, kurio būklė yra patenkinama. Apskrito plano bei kompaktinio tūrio struktūra ant viršaus laiko skardinį piramidės formos stogą, kurio būklė yra bloga. Langų angos ir būklė yra patenkinamos,o durų anga – užmūryta. Fasado būklės visuma, viinės struktūros ir sienos yra patenkinamo lygmens. Kvietiškio dvaro sodybos ir kitų statinių kompleksas (Unikalus kodas 337) Visas kompleksas yra Marijampolėje, P. Armino gatvėje. Kompleksas yra inicijuotas skelbti Valstybės saugomu, jį sudaro 17 pastatų. Ši vietovė turi nemažai vertingų architektūrinių, inžinerinių, istorinių ir kraštovaizdžio savybių: 1. Planavimo sprendiniai - tūrinės erdvinės kompozicijos fragmentai, kuriuos sudaro centrinėje teritorijos dalyje esantys gyvenamosios-reprezentacinės zonos pastatai: namai, ūkinis pastatas, kluono liekanos, rūsys, Š teritorijos dalyje - ūkinėje zonoje esantys ūkiniai pastatai, siurblinė ir medinių sandėlių (TRP 18, 19) tipas, bei P teritorijos dalyje esantis vandentiekio bokštas. 2. Buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - septinto ūkinio pastato vieta ŠV pusėje (-; -; TRP 20; FF Nr. 269; 2017 m.); rūsio vieta į R nuo antro namo (užstatyta plytų mūro antžeminė dalis; -; TRP 21; FF Nr. 31; 2013 m.); šulinio vieta


5 ūkinės zonos P dalyje (šulinio vietoje suręstas naujas g/b rentinio šulinys; -; TRP 22; FF Nr. 9; 2013 m.); 3. Žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas su Garnupio upelio šlaitais centrinėje teritorijos dalyje ir Šešupės upės dešiniojo kranto šlaitu V teritorijos dalyje (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 3-5; FF Nr. 10, 13, 20, 22, 24; 2013 m.); 4. Takai, keliai ar jų dalys - V-R, Š-P ir ŠV-PR krypčių kelio trasos centrinėje teritorijos dalyje (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1-3; FF Nr. 1, 2, 4, 5, 8; 2013 m.); 5. Želdynai ir želdiniai - lapuočių medžių alėja į P nuo dvarininko namo (vyrauja liepos; būklė patenkinama; TRP 24; IKONOGR Nr. 3; FF Nr. 25, 26; 2013 m.); lapuočių medžių alėja ties V teritorijos riba (alėja išlikusi fragmentiškai; būklė bloga; TRP 24; IKONOGR Nr. 3; FF Nr. 28, 29; 2013 m.); alėjoms statmena lapuočių medžių eilė (medžiai išretėję, vyrauja klevai; būklė bloga; TRP 25; IKONOGR Nr. 3; FF Nr. 27; 2013 m.); pavienių lapuočių mečių grupės į R-PR nuo dvarininko namo (-; būklė bloga; TRP; IKONOGR Nr. 3; FF Nr. 30; 2013 m.); Sukilėlių arba Kvietiškio ąžuolas į V-PV nuo dvarininko namo (pasodintas apie 1831-1833 m.; būklė patenkinama; FF Nr. 268; 2016 m.); 6. Upės, natūralūs vandens telkiniai - Garnupio upelio vaga centrinėje teritorijos dalyje (-; -; TRP 26, FF Nr. 20; 2013 m.); tvenkinys R teritorijos dalyje (-; -; TRP 27; FF Nr. 20; 2013 m.); tilto-užtvankos vieta ŠR teritorijos dalyje (XX a. II p. toje vietoje pastatytas g/b konstrukcijų tiltas-užtvanka; -; TRP 28; IKONOGR Nr. 1-3; FF Nr. 20, 21; 2013 m.); 7. Faktai susiję su objektais ar vietovėmis - Marijampolės miesto pradžia yra Kvietiškio dvaro sodyba, kurią 1717 m. pastatė Prienų seniūnas Morkus Antanas Butleris ir jo žmona Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė. Kvietiškio dvaro sodybą sudarė mediniai dvaro rūmai, 3 klojimai, 2 klėtys, 3 tvartai, bravoras, grūdų magazinas, vežiminė, vandens ir vėjo malūnai, plytinė. Netoli Kvietiškio dvaro sodybos atsirado Marijampolės miesto pradininkė Starapolė. 1750 m. grafienė Pranciška pakvietė marijonų vienuolius, fundavo bažnyčios ir vienuolyno statybą. 8. Kvietiškio dvaro sodybą, kurią (kaip ir visą seniūniją) po grafų Butlerių su pertraukomis valdė Sapiegų giminė: Kazimieras Nestoras Sapiega (1782 - 1798 m.), Aleksandras Sapiega (1807 - 1812 m.), jo žmona Ona Zamoiska - Sapiegienė (1812 - 1859 m.), jos sūnus Leonas Sapiega (1802- 1878 m.). Po 1863 m. sukilimo caras dvarą padovanojo Fiodorui Rembertui fon Bergui (apie 1864 - 1874 m.). Ši vokiečių kilmės giminė valdė iki dvaro išparceliavimo, 1924 m. Tai - Fridrichas


6 Georgas (1874 - 1879 m.), Georgas Erichas (1879 - m.?), Julijus fon Bergas, Fridrichas fon Bergas, Fiodoras fon Bergas (1909 - 1915 m.). 9. Su Kvietiškio dvaro sodyba susiję daug istorinių įvykių bei asmenybių: kai kurių istorikų teigimu 1807 m. dvare lankėsi Napoleono maršalas M. Nėjus, čia gyveno dvaro valdytojas B. Mikuličius, vadinamas pirmuoju šio krašto tremtiniu (po 1831 m. sukilimo buvo ištremtas į Sibirą), pietvakariniuose Kvietiškio dvaro sodybos laukuose vyko stambiausias Suvalkijoje 1831 m. sukilimo mūšis. 1900 m. dvaro administratorius buvo Juozas Pavalkis, kurio šeimoje 1865 m. gimė Joana, prezidento K.Griniaus žmona. Būtent Juozui Pavalkiui Kvietiškio dvaro sodyboje draudžiamus lietuviškus spaudos leidinius pristatydavo Petras Kriaučiūnas. Epizodiškai 19 a. 8 - ame dešimtmetyje dvare gyveno ir rašytojas Petras Arminas Trupinėlis. Nuo 1909 m. dvaro sodyboje veikė „Žiburio“ draugijos įkurta pradinė mokykla. 1926 m. įkurta Žemės ūkio mokykla. Pirmasis direktorius buvo mokslininkas Domas Aleksandravičius. Nuo 1945 m. mokykla pervadinta technikumu. 1990 m., atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, technikumas perorganizuotas į Marijampolės aukštesniąją žemės ūkio mokyklą. Nuo 2001 m. iki šių dienų Kvietiškio dvaro sodyboje veikia Marijampolės kolegija.


7 FUNKCINĖ IR ERDVINĖ IDĖJA Analizuojant esamo ir vienintelio pastato struktūrą, nuspręsta kaip pagrindinę idėją naudoti jo architekūrinę formą – šešiabriaunį. Jis atsispindi kiekviename projektuojamame objekte – suoliukuose, informaciniuose stenduose, rotondoje, taip sukurdamas harmoningą visumą ir įsiliedamas į gamtos bei architektūrinį kontekstą.

1 pav. Situacijos schema su numeracija Iš miesto keliu pasiekus bokšto teritoriją numeriu 1 pažymėtame plote numatyta parkingo aikštelė, iš kurios galima patekti į tolimesnes numatytas vietas. Numeriu 2 pažymėta teritorija yra bokštas ir suformuota aištelė aplink jį, kuria galima apeiti aplink pastatą ir pasižiūrėti iš visų pusių ar pasėdėti ant suoliukų. bokšte siūloma įrengti arba perkelti dalį muziejaus ekspozicijos. Numeriu 3 pažymėtais takais eidami pasivaikščioti lankytojai galės išbandyti interaktyvų pažintinį taką ir naudodami savo išmaniuosius įrenginius galės klausytis įgarsintų istorinių istorijų ar faktų ir t.t. bei pasiekti numeriu 4 pažymėtus takus. Jie turi “žiedus” kurių viduje numatyti suoliukai su sodinamais medžiais viduryje jų ir praeinamais informaciniais stendais didesnėse takelių aikštelėse. Čia bus galima susipažinti su vietine krašto istorija praeinant bokštą atkartojančias struktūras.


8 Numeriu 5 pažymėta vietiniais augalais apželdinta teritorija norint apsupti miškų harmonija pažymėtą, tačiau nedetalizuotą, siūlomą rodontos struktūros vasarą veikiančią kavinę (6). Jai palikta daug suformuoto ploto staliukams/terasoms išdėstyti. Kavinę galima pasiekti takeliais esančiais šalia parkingo.

ŠEŠIABRIAUNIAI SUOLIUKAI, KURIŲ VIDURYJE SODINAMI MEDŽIAI LEIS LABIAU ĮSILIETI Į MIŠKŲ APSUPTĄ TERITORIJĄ BEI SUTEIKS PAVĖSĮ . 2 pav. Suoliuko idėja ANT BOKŠTO SIENŲ NUMATYTI STILIZUOTI PIEŠINIAI, ĮKVĖPTI BUTLERIŲ ŠEIMOS HERBO FRAGMENTŲ, KURIE PRITRAUKTŲ DAUGIAU LANKYTOJŲ DAUGIAU SUŽINOTI APIE BOKŠTĄ PUOŠIANČIUS VAIZDUS. PIEŠINIAI SPAUSDINAMI ANT ĮTEMPIAMOS TEKSTILĖS, KURI TVIRTINAMA 3 pav. Fasado idėja

NEPAŽEIDŽIANT ESAMO FASADO.

ŠEŠIABRIAUNIAI PRAEINAMI STENDAI - TAI NE TIK BOKŠTO ARCHITEKTŪROS ATKARTOJIMAS, BET IR LABIRINTUS PRIMENANTI PASIVAIKŠČIOJIMO DETALĖ, Į KURIĄ UŽĖJUS GALIMA PERSKAITYTI ISTORINĘ INFORMACIJĄ. 4 pav. Informacinių stendų konstrukcija


9 DARNIOS IR TVARIOS KONCEPCIJOS APRAŠYMAS Esamo bokšto konstrukcija – šešiabriaunis – tai palikimas, atsikartojantis mažojoje architektūroje, išsidėsčiusioje takeliuose bei aikštelėse. Tam panaudojamos ir vietinės medžiagos – molis. Iš jų pagaminti informaciniai stendai ne tik darniai įsilietų aplinkoje, bet ir sustiprintų palikimą atkartojančią struktūrą, suteiktų formai juntamą autentiškumą. ŽALIŲJŲ TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS: visų takelių ir architektūros apšvietimui naudojami saulės baterijomis įkraunami apšvietimo stulpai. IŠVADOS Atlikus šį koceptinį projektą galima teigti, jog buvo išpildyti darbo uždaviniai, bei prieita prie išvadų: 1. Vandentiekio bokštas tampa veiklus, nes aplinkui jį suprojektuoti takai ir kavinė pritraukia lankytojų dėmesį. 2. Atvykę lankytojai gali įdomiu būdu susipažinti su vietine istorija ir pažinti kraštą iš arčiau. 3. Atkartotas Butlerių šeimos herbo fragmentas iš tolo simbolizuos apie esamo parko tematiką ir taip pritrauks dėmesio. 4. Funkciškai išpildyti lankytojų srautai, leidžiantys pasirinkti eiti pažintiniu taku arba į kavinės zoną.


10 RĖMĖJŲ SIŪLOMŲ GAMINIŲ PANAUDOJIMAS PROJEKTE Takeliams suformuoti naudojamas rmėmjų BETONO MOZAIKA profesionalus surišėjas skaldai. ši danga apsaugo medžių šaknis, yra pralaidi vandeniui ir ypatingai stipri. Dėka šio produkto galima suformuoti lygų paviršių, kuris bus tinkamas tiek pėstiesiems, tiek pravažiuojantiems dviračiu ar paspirtuku, tiek neįgaliesiems. Siūlomai rotondos konstrukcijai – kavinei puikiai tiktų rėmėjų ETEX GROUP siūlomos Cedral kvadratinio dengimo lygiaus paviršiaus molio raudonumo plokštelės fasadui, kurios moderniai atkartotų esamo bokšto fasado ritmiką. Vandens bokšto sienų restauracijai ir atnaujinimui naudojama rėmėjų SCHOMBURG greito rišimosi cementinė elastinga hidroizoliacija „Aquafin-rb400“. Pagal vandentiekio bokšto formą siūloma įrengti rotondą, kurios antrame aukšte būtų panaudoti rėmėjų VELUX siūlomas šviesos tuneliai „TCF“ plokštiems stogams norint išnaudoti stogo plokštumą ir viduje išgauti kuo daugiau natūralios šviesos dienos metu. Vandens bokšto teritorijoje numatyta daug erdvės laisvalaikiui lauke, todėl tam pasirenkami UAB Traida lauko baldai: komplektas „Serengeti“ bei plastikinė šiukšliadėžė „Prima“. Norint išryškinti vandens bokšto architektūrines formas nakties metu panaudojama rėmėjų STS architektūrinio apšvietimas Teclumen. Tamsiuoju paros metu į pastatą nukreiptas apšvietimas atitinkamomis RGB spalvomis papuoš fasadą ir suteiks patrauklaus žaismingumo. Siūlomoje rotondoje- vasaros kavinės pastato antrame aukšte numatomi langai per visą aukštą, todėl pasirinkta rėmėjų HYDRO BUILDING SYSTEMS/WICONA „Wictec 50 SG design“ sistema, kuri atvers galimybę į nebrangų, estetišką bei maksimalaus skaidrumo sprendimą. Kadangi pati teritorija nelabai turi aiškaus ir tikslaus situacijos plano ir tikslingų duomenų, prieš pradedant betkokius darbus pirmiausia būtų kreipiamasi į rėmėjus GEO PARTNERIS, kurių pagalba būtų galima surinkti detalius žemės paviršiaus duomenis, fiksuoti faktinę situaciją, tikslingai ją įvertinti, palyginti skenavimo duomenis bei parengti topografinį planą.


11 LITERATŪRA •

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kvietiškio_dvaras

http://www.noriuzinoti.lt/lt/veidaknyge/51-politikai/1101-butleriene-pranciska

Martinaitienė, Gražina Marija. Užnemunės grafai Butleriai ir jų meninis palikimas, Vilnius: Savastis, 2002.

https://www.archdaily.com/956936/albanian-carpet-casanova-plus-hernandezarchitects?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects&fbclid=IwAR2 VtyHEucahru0Mrk9S1WB6TC_FB9U7sQAaTB3M-vJvbfulS_hO05sArTo

https://www.archdaily.com/961586/zaraysk-renovation-of-historical-centermikhail-khaikin?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmarkshow&ad_content=currentuser&fbclid=IwAR1ftCmberBwnsJTSF74BgNna6ABwbYbJokzJspvn9dEAiQDme CCLeyR5_I

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/20f1063d-b25d-4269-a98a-e327a4c82452

https://kvr.kpd.lt/?fbclid=IwAR34KjIXZ7m0OeVVLqXOvrqE2d8tmrQvwjsWos5 mDrO82mEPYosdWV0XFyg#/static-heritage-detail/732DF92F-1160-4D38-98DCD14782057F25/true


12 PRIEDAI – planšetas: