Page 1

är ett helt nytt läromedelspaket som leder in i ett företagsamt tänkande! Steg för steg utvecklar du ditt personliga entreprenörskap – du lär dig att forma din egen framtid och bli en individ som ”tar sig för”. Till faktaboken hör denna tankebok med olika typer av övningar där du reflekterar över faktabokens innehåll. Du ska få ”lust att lära”, hitta styrkor och svagheter, våga ta för dig, tänka nytt. Tankeboken innehåller även kreativitetsövningar som skapar motivation.

Skapa din arena! • ger dig förståelse för vem du är och hur du fungerar i olika sammanhang • hjälper dig att se möjligheter och utveckla en drivkraft för att skapa en egen framtid • ger dig förståelse för företagandets möjligheter och problem, oavsett om du har tankar på att starta ett eget företag eller inte

Karlsson • Kristoffersson • Sandås

Skapa din arena!

Skapa din arena!

Skapa din arena!

är avsedd för gymnasieskolan i första hand, men kan också användas i eftergymnasiala utbildningar och inom andra utbildningar för såväl ungdomar som vuxna. Läromedlet passar alla program och inriktningar och kan knytas till flertalet ämnen och kurser inom programmen. Det gäller för samhällsvetare och ekonomer, tekniker och naturvetare, esteter och humanister samt alla yrkesförberedande program. Exempel på ämnen och kurser där läromedlet kommer till pass är Lärande och pedagogiskt ledarskap, Företagsekonomi, Starta eget, Projekt och företagande samt Teknikutveckling och företagande. Materialet kan också kombineras med ett Projektarbete eller ett UF-projekt. Skapa din arena! är även tänkt för olika lokala kurser i entreprenörskap/företagsamhet samt för dig som arbetar med att coacha ungdomar ut till arbetslivet. Det kan också användas i ett lärarlag som samarbetar kring tematiska studier och integrerar olika ämnen. Skapa din arena!–paketet består av Faktabok – lär entreprenörskap, Tankebok – tänk entreprenörskap och Lärarhandledning med cd.

Tankebok

Författarna har under ett antal år arbetat med entreprenörskap i gymnasieskolan och mot bakgrund av dessa erfarenheter har detta läromedel vuxit fram. Harriet Karlsson – har lång erfarenhet som ämneslärare i ekonomiska ämnen i gymnasieskolan Ingrid Kristoffersson – har i många år arbetat som rektor i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Skapa din arena! Entreprenörskap – företagsamt lärande

Inger Sandås – har stor erfarenhet av att vägleda ungdomar i arbetet som studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan

Best.nr 47-08683-2

Tryck.nr 47-08683-2-00

Tankebok – tänk entreprenörskap Harriet Karlsson

OMSLAG_304x210mm.indd 1

Ingrid Kristoffersson

Inger Sandås

08-07-15 14.56.13


Skapa din arena! Entreprenörskap – företagsamt lärande Tankebok – tänk entreprenörskap ISBN 978-91-47-08683-2 © 2008 Författarna och Liber AB Redaktör: Per-Olof Bergsten Formgivning och omslag: Fredrik Elvander Teckningar: Helena Halvarsson Layout: Grafisk Form LNHB Produktion: Thorwald Persson Upplaga 1:1 Typografi: Adobe Garamond Pro 11,5/13 Printed in Slovenia by Korotan. Ljubljana, Slovenien, 2008

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se (titel produktstöd/komplettering). Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25 86 00 och begär vår Kundservice, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 205 10 Malmö Tel: 040-25 86 00. Fax: 040-97 05 50 Beställning: Tfn 08-690 93 30. Fax 08-690 93 01 http://www.liber.se/

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 2

08-07-15 08.33.26


Innehåll Inledning 4 Reflektera över ditt lärande 6 1. Entreprenörskap 9 Övningar 9 Case: Cykeluthyrning 14 Reflektera 15 2. Tillbaka till framtiden 17 Övningar 17 Case: Vad kan vi göra tillsammans? 22 Reflektera 23 3. Vem är jag? 25 Övningar 25 Case: Varför är jag annorlunda? 32 Reflektera 33 4. Social kompetens 35 Övningar 35 Case: Kört fast 41 Reflektera 41 5. Mitt drömyrke 43 Övningar 43 Case: Måste man offra allt för att vinna? 46 Reflektera 47 6. Vi tillhör grupper 49 Övningar 49 Case: Atmosfär i ett arbetslag 54 Reflektera 55 7. Ledarskap 57 Övningar 57 Case: Rollerna är besatta – spelet kan börja! 61 Reflektera 63

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 3

8. Projekt och företagande 65 Övningar 65 Case: Skolresan 70 Reflektera 71 9. Mitt bollplank 73 Övningar 73 Case: Samtala – hur svårt kan det vara? 76 Reflektera 77 10. Starta eget 79 Övningar 79 Case: Starta eget 84 Reflektera 85 11. Ekonomisk planering 87 Övningar 87 Case: Impulsköp 92 Reflektera 93 12. Förverkliga din affärsidé 95 Övningar 95 Case: Hur får man nöjda kunder? 100 Reflektera 101 13. Din framtid 103 Övningar 103 Case: Hur ser mitt liv ut om tio år? 108 Reflektera 109 Byggstenar över inre och yttre företagsamhet 110 Förklaring på byggstenarna 111 Länktips 115 Slutord 116

08-07-15 08.33.27


Inledning

Tänk vad som skulle hända om... Vi fantiserar för sällan. Vad skulle hända om du tänkte ”Vad skulle hända om…” lite oftare? Prova får du se! Tänk om... du skulle få studielön för att gå i skolan! Tänk om... du skulle bygga skolan i en cirkel! Tänk om... du skulle få göra det du innerst inne drömmer om och som du inte vågar berätta för någon! Denna tankebok ska inspirera och motivera dig till att locka fram nya idéer. Skriv ner dina tankar, idéer och iakttagelser. Gör en skiss, en anteckning eller en notering. Till slut har du lyckats få ihop dina idéer med alla reflektioner samlade i en idébank. Du får arbeta med din egen personliga utveckling, lära dig lite om dig själv genom att tänka i nya banor, veta vad du mår bra av, kunna sätta upp mål och våga göra nya saker i okända situationer. Senare i framtiden kan du ha nytta av dina nedskrivna idéer. Du kan gå tillbaka i dina anteckningar och återuppta en idé eller sätta ihop en gammal plus en ny idé; som kan bli en ”lysande” idé.

4

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 4

08-07-15 08.33.27


I N LE DN I NG

I varje kapitel har vi i tankeboken lagt in en eller flera ”byggstenar”. De beskriver en speciell kompetens som du arbetar med under just det kapitlet. För varje kapitel lägger du några byggstenar på plats och till slut har du lagt grunden för din egen företagsamhet. Du har skapat din egen kompetens för dagens och morgondagens arbetsliv. Sist i boken hittar du hela pusslet på byggstenarna och en förklaring på varje kompetens. Tankeboken innehåller ett antal arbetsuppgifter som inte har en given lösning. Det är du själv som bestämmer vad som är rätt svar. Du provar dig fram och arbetar undersökande. Du finner lösningar genom att vara öppen och kreativ. Du reflekterar också över ditt lärande. Inledningsvis har vi lagt in en sida med tips över hur du ska reflektera. I vissa arbetsuppgifter föreslår vi att du arbetar i grupp eller i par, men det är inget som hindrar att du arbetar ensam. Avslutningen i varje kapitel består av ett case, som du löser på egen hand. Tummelplats för fantasier och kreativitet! Varför inte använda en webbdagbok. En blogg! Ett sätt för dig att skriva ner dina anteckningar och dina lösningar kan vara att använda en blogg, dvs. en webblogg på Internet. Kan användas mellan dig och någon annan skribent. Formellt är en webblogg eller en blogg en webbplats som består av daterade anteckningar av samma typ som i en logg- eller dagbok. Du kan givetvis använda en vanlig anteckningsbok eller jobba i ett wordprogram. Välj det som passar dig bäst!

en en? l l d o i b du v r r ta nga s ka . Få ! u in ig N d d l är til n lle o B

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 5

5

08-07-15 08.33.27


S K APA D I N AR E NA – TAN K E B O K

Reflektera över I ditt kommande yrkesliv behöver du en bred uppsättning av färdigheter för att kunna fungera och anpassa dig till ständiga förändringar. Du behöver också lära dig mer allmänna färdigheter som att kunna organisera ditt eget lärande. Att skriva reflektioner är ett sätt att följa upp studierna. Du blir medveten om hur du tar in kunskaper och det blir en del i din lärprocess. När du reflekterar över din inlärning och de arbetsuppgifter du genomfört kommer du ihåg vad du läst och arbetat med. Du observerar ditt eget sätt att tänka, känna och handla och du lär dig förstå andras tankar, känslor och handlingar. Reflektioner innebär kritiskt tänkande och genom att reflektera utvecklar du dig själv. Du får nya kunskaper som ger dig nya sätt att lösa problem. Det kan vara svårt de första gångerna att skriva ner dina tankar, men för varje gång du gör det går det bättre och bättre. Dina anteckningar kan bestå av påståenden, frågor och funderingar och behöver inte omfatta mer än motsvarande en halv A4-sida. Om du skriver på ett papper eller på datorn spelar ingen roll. Språket och formuleringarna är inte så viktiga från början. Det tränar du alltefter som du skriver. Vad det handlar om är helt enkelt att du samlar bitar kring ditt eget lärande, och till slut blir du medveten om att du kan beskriva dina egna lärprocesser.

6

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 6

08-07-15 08.33.28


R E F L E K TE RA

ditt lärande! Här ser du några förslag på frågor att besvara: • Vad har jag lärt mig i detta kapitel? • Vad kunde jag tidigare och vad är nytt för mig? • Hur kan jag ha nytta av dessa kunskaper? • Vilka strategier använder jag för att lära mig? • Fick jag utrymme när vi jobbade i grupp eller diskuterade? • Har jag varit till någon hjälp för någon annan? • Hur blev resultatet och varför? • Hur vill jag gå vidare och varför? Du kan givetvis använda andra frågor om du hellre vill det.

Denna nyckelkompetens ”reflektion” använder du i slutet av varje kapitel i denna bok.

7

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 7

08-07-15 08.33.28


o r t a k Du s g själv på di Du ska tro att du är något. Du ska tro att du är minst lika klok som alla andra. Du ska tro att du är minst lika bra som alla andra. Du ska tro att ibland vet du mer än andra. Du ska tro att du är enastående. Du ska tro att du duger till mycket. Du ska skratta åt dig själv, det gör dig fri. Du ska tro att många bryr sig om dig. Du ska tro att du kan lära andra en hel del och lära av dem något.

Du är någon. En som behövs!

”Jantelagen” omformulerad till ett positivt innehåll. Själva begreppet ”Jantelag” kommer från en roman skriven 1933 av Aksel Sandemose. I denna roman ironiserar författaren över vårt sätt att trycka ner en medmänniska och inte tillåta varandra att vara stolt över sig själv.

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 8

08-07-15 08.33.28


1. Entreprenörskap

et

Kreativit

Mod

1. Din entreprenörsanda Din entreprenörsanda handlar om att du ska förverkliga drömmar, ha roligt, testa dina idéer, lära känna nya människor och må bra. Kärnan i entreprenörskap är den enskilda människan och hennes personliga utveckling. Alltför ofta rusar livet förbi och vi tar inte vara på de möjligheter som finns. Det handlar om dig och att du ska skapa och leva det liv du vill leva. A. Gå till bilden över byggstenar som du finner i slutet av boken, byggstenar över inre och yttre företagsamhet. 1. Plocka ut de byggstenar som visar dina styrkor, dvs. det som du är bra på. Vilka är de? Hur kan du förstärka dina starka egenskaper och använda dem på ett bättre sätt? 2. Alla människor är olika och vi har därför skilda behov av vad vi behöver utveckla. Plocka ut en egenskap/byggsten du saknar. Hur ska du arbeta för att utveckla denna förmåga? B. Förflytta dig ett år framåt i tiden i dina tankar. Under detta år har du har arbetat med dig själv och tränat din entreprenörsanda. Du har utvecklat din inre och yttre företagsamhet – dina byggstenar. 1. Vad har du lärt dig under denna tid? Vad blir ditt nästa mål, dvs. vilka byggstenar behöver du fortsätta att utveckla?

9

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 9

08-07-15 08.33.29


S K APA D I N AR E NA – TAN K E B O K

2. Kreativt tänkande A. Välj ut två saker i ditt liv som du brottas med och som du vill förändra. Det kan vara något som är mycket vardagsnära och som du hanterar varje dag. Du ska förändra dessa två saker genom att fatta nya beslut. 1. Välj först ett enklare beslut som du tror att du lätt kan klara av. 2. Välj sedan ett mer utmanande beslut som kommer att vara svårare att klara av. 3. Gör en bedömning av dina fattade beslut. Kommer du att klara dessa två förändringar? Hittar du kraften att göra det som du har beslutat? Klarar du av att fokusera på det som är viktigt?

3. Läs tidningar A. Läs dagstidningar noggrant under en vecka. 1. Plocka fram artiklar, nyheter, annonser och annat material där ordet entreprenör, entreprenörskap och företagsamhet finns med. 2. Diskutera med de andra i din grupp vad ni hittat. På vilka olika sätt används begreppen?

4. Från 40 kilo till 40 gram För mindre än 50 år sedan var mobiltelefonen en halvtokig idé i några ingenjörers hjärnor. Idag finns det fler mobilabonnemang än invånare i Sverige och för många är denna lilla apparat det nav som vardagslivet snurrar kring. Från början vägde telefonen 40 kilo, idag stoppar vi den i fickan. Det är en oerhört snabb teknisk utveckling och det kommer inte att stanna där.

10

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 10

08-07-15 08.33.31


1 . E N TR E P R E N Ö R S K A P

A. Fundera över vilka konsekvenser vår mobilanvändning får för vårt sätt att leva. 1. Hur användes mobilen från början när den kom ut i marknaden? Den var stor och klumpig att bära. Vilka använde mobiltelefonen och i vilka sammanhang? 2. Hur använder vi vår mobil idag? Hur påverkar den t.ex. vår tidsanvändning, vårt umgänge med vänner, vår kunskap och kompetens? 3. Hur kommer vi att kommunicera med varandra om ett antal år? Vad händer med utvecklingen av mobiltelefonen?

5. Ta initiativ ”Jag heter Marcus och är 23 år. Mina kompisar tycker att jag är bra på att fixa saker. Jag har spelat trummor i ett band i många år och tycker det är kul med musik. Problemet är att det inte finns någon lokal i stan där olika band kan uppträda inför publik. Jag har i ett par års tid försökt driva tanken att kommunen skulle bygga ett Musikens hus för ungdomar. Jag har pratat med politiker och olika företagsledare för att få dem att förstå hur viktigt det är för ungdomar att ha en egen lokal att gå till på kvällar och helger. Plötsligt i vintras bestämde sig kommunens makthavare för att de skulle köpa en gammal tom fabriksbyggnad och bygga om den till en ungdomslokal. Jag fick vara med och påverka hur det skulle se ut. Jag och några kompisar var också med på kvällar och helger och hjälpte till för att få ombyggnationen klar i tid. Vi slet i flera månader på vår fritid. Vi fick ingen lön för vårt arbete, men vi fick ett löfte om att få använda en av lokalerna gratis för att repa med vårt band.”

11

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 11

08-07-15 08.33.31


S K APA D I N AR E NA – TAN K E B O K

A. Fundera över hur du skulle agera i en liknande situation. 1. Har du drivkraften att agera och försöka påverka som Marcus gjorde? 2. Skulle du ställa upp och jobba ideellt för något du brinner för? Hur motiverar du ditt svar? B. Vilka är Marcus styrkor, dvs. vilka byggstenar är hans starka sidor?

12

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 12

08-07-15 08.33.31


1 . E N TR E P R E N Ö R S K A P

6. Hitta dina passioner Passionerna kan vara många och varierar beroende på vilken livssituation du befinner dig i just nu. Dina intressen varierar också över tid. Människor gör olika saker under olika perioder i livet. Vad du vill göra idag är inte detsamma som det du vill göra i morgon.

A. Tänk dig ett liv där du har möjlighet att göra det du brinner för. Vi brinner alla för något i livet. Det gäller att stanna upp och reflektera över vad det är. Du kanske kan finna en möjlighet att leva på din passion? Det kan bli en ingång till ett yrke, ett eget företag eller ett socialt engagemang. 1. Skriv en lista på saker du känner ett djupt engagemang för. Det kan vara vad som helst, t.ex. miljöfrågor, snygga kläder, dataspel och snowboard. Ingenting är för stort eller för litet.

s13

2. Välj ut en av de saker du skrivit ner. Börja leta efter idéer hur du kan utveckla det du valt ut. Kanske upptäcker du något helt nytt. Är det en hobby du kan ha som en inkomst, kan du starta en butik och sälja en vara, kan du engagera dig på fritiden och jobba ideellt med något? Behöver du skaffa dig en utbildning för att få ägna dig åt det du helst vill? Utveckla dina kreativa tankar kring din idé. Hur skulle du kunna jobba vidare med just det? Låt dig inte hejdas av att du känner att det inte är möjligt att genomföra.

13

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 13

08-07-15 08.33.32


S K APA D I N AR E NA – TAN K E B O K

Case

Cykeluthyrning

Det är i början av maj månad och Julia och Oskar, som båda är 18 år, har fortfarande inte lyckats få något arbete under det stundande sommarlovet. De vill tjäna pengar för att kunna göra en resa innan skolan startar till hösten igen. Efter många och långa diskussioner bestämmer de sig för att försöka starta en egen liten verksamhet och driva den under några veckor under högsommaren. På så sätt tror de sig kunna tjäna ihop tillräckligt med pengar för att åka en vecka till Medelhavet och bada innan de börjar plugga igen. Dessutom tycker de att det verkar spännande att starta ett eget företag. Ingen av deras kompisar har gjort det. De tänker ut ett antal olika affärsidéer och till sist kommer de fram till att de ska hyra ut cyklar till turister som kommer på besök till deras stad. De tar kontakt med Eva som är chef för turistinformationen och förklarar sin idé. Eva tycker att det verkar vara ett bra initiativ och lovar dem att hon ska försöka skaffa fram 20 begagnade cyklar. Glada i hågen skyndar Julia och Oskar hemåt för att planera vidare. Ett par veckor senare hämtar Oskar och hans pappa cyklarna. Det visar sig att några är i dåligt skick och måste repareras för att de ska vara säkra att cykla på. Oskars pappa lovar att hjälpa dem med dessa småreparationer. Julia och Oskar tänker också måla cyklarna i en orange färg för att de ska synas väl på gatorna. De har drygt en månad på sig för att få dem klara. Dessutom måste de planera sin affärsverksamhet. Vad behöver de tänka på? Hjälp Julia och Oskar att planera sin cykeluthyrning. Vad behöver de tänka på? Det är mycket som ska ordnas för att allt ska gå i lås. Sätt upp de punkter som de måste planera och fatta beslut om innan de startar sin cykeluthyrning.

14

ArenaTankebokK01_s001-015.indd 14

08-07-15 08.33.32


5. Mitt drömyrke

ar

m och dröm Visioner

aft

Vilja och drivkr

Livslångt lärande

1. Personlig karriärplan A. Du har nu läst om de fyra grundstenarna i faktaboken om träningen mot att forma sitt eget liv. Här nedan vill vi att du gör följande uppgift. Som hjälp att komma igång så råder vi dig att forska vidare med IT-verktyget på hemsidan: www.syoguiden.com. Det blir lättare att reflektera över framtiden efter det att du först gjort lite research kring olika tänkbara yrken som passar dig. Du kommer att upptäcka yrken du kanske aldrig hört talas om. Nya möjligheter öppnar sig. 1. Vilket är mitt mål? a. Kartlägg ditt mål. b. Vilka resultat ska uppnås? c. Ange en tidsram. 2. Hur ser min verklighet ut? a. Vilka resurser har jag? b. Vilka resurser behöver jag? 3. Vilka är mina valmöjligheter? a. På vilket sätt ska jag angripa problemet? b. Vilket ger bästa resultatet? c. Vilka är fördelar och nackdelar?

43

ArenaTankebokK05_s042-047.indd 43

08-07-15 08.44.34


S K APA D I N AR E NA – TAN K E B O K

4. Genomförandet! a. Vilka tillvägagångssätt ska jag välja? b. I vilken omfattning uppfyller det målsättningen? 5. Intervjua sedan en person som har det yrke du funderar över. Vilka erfarenheter har denne från yrket ifråga?

2. Hur hamnar jag på ett jobb? A. Fråga några personer i olika åldrar: 1. Varför har de det jobb de har? 2. När började de jobba där? 3. Hur länge har de varit där? 4. Hur ser de på framtiden? 44

ArenaTankebokK05_s042-047.indd 44

08-07-15 10.29.32


5 . M ITT D R Ö M Y R K E

B. Är det någon skillnad på svaren beroende på vilket yrke de har, i vilken ålder de är och om de är man respektive kvinna?

3. Trivsel och arbetsglädje Vad är det som skapar trivsel och arbetsglädje på en arbetsplats? A. Välj ut en arbetsplats och gör en intervju. 1. Vad är det som skapar trivsel och arbetsglädje? 2. Vilka hot finns mot trivseln? 3. Vad kan du som enskild person göra för att öka trivseln och vad kan en grupp göra tillsammans? B. Diskutera med dina kompisar och jämför era svar med vad ni får fram efter era samtal med personer ute på olika arbetsplatser. C. Ställ därefter samman resultaten och analysera svaren. Varför blev svaren som de blev?

45

ArenaTankebokK05_s042-047.indd 45

08-07-15 08.44.35


S K APA D I N AR E NA – TAN K E B O K

Case

Måste man offra allt för att vinna?

Anna funderar. Funderar och försöker komma på vad hennes grej är. Alla ska ju tydligen ha en grej nu för tiden: ett intresse, en talang eller något annat som sticker ut. Alla som är något börjar tidigt, vilket får Anna att känna panik och hon undrar om det är för sent för henne. Anna säger: ”Jag kan knappast börja satsa på att bli fotbollsproffs vid 18 år. Modeller blir oftast upptäckta innan de fyller 16 år och det känns hopplöst att bestämma sig för att bli läkare nu, då man tydligen måste ha högsta betyg i allt. De framgångsrika personer som syns i media förklarar ofta sina genombrott med fraser som att de blev upptäckta då de handlade frukostflingor, att de var klassens teaterapa redan i ettan eller att de hoppade av skolan och satsade stenhårt på sin grej. Är en framgångsrik karriär körd för någon som inte tagit dessa vägar? Vi hade en föreläsning i skolan för några veckor sedan av en man som brann för sin grej och inte tyckte att det spelade någon roll att han knappt hade pengar till hela och rena kläder.” Också då funderade Anna. Hon kunde inte komma på något intresse, någon talang eller något ämne som attraherade henne så pass mycket att hon inte ens hade en tanke på vad som skulle hända om hon misslyckades med att nå målet. ”I situationer då man ska berätta om sig själv blir man också en segrare om man har sin grej. Det är ju väldigt intressant med någon som är svensk juniormästare, samlar på dyra frimärken eller vet exakt vad han eller hon vill bli och hur man ska komma dit. Jag vill också vara en sådan man höjer på ögonbrynen åt då man hör vem jag är och vad jag gör.” Anna fortsätter att fundera över vad hennes grej skulle kunna vara. ”Kan bara komma på en endaste sak som jag brinner för. Kärlek? Det är väldigt ordinärt och troligtvis inte något man hamnar i media för eller som får folk att höja på sina ögonbryn, men det är något jag skulle kasta mig handlöst in i.” Har du några idéer på hur Anna skulle göra för att komma på vad hennes grej är? Tror du att hon måste göra en personlig karriärplan?

46

ArenaTankebokK05_s042-047.indd 46

08-07-15 08.44.36


s n e r a s j e K nya er… kläd

…är en saga om en kejsare som bara brydde sig om kläder och som spenderade alla pengar på att skaffa sig nya. En dag erbjöds kejsaren att köpa ett nytt, fantastiskt tyg, som hade den egenskapen att det var osynligt för den som inte kunde sköta sitt jobb eller var väldigt dum. Kejsaren själv ville naturligtvis inte medge att han inte kunde se tyget. När ”kläderna” väl var färdiga tog kejsaren på sig dem och gick på en parad genom staden. Alla vuxna låtsades se kläderna, till dess att ett litet oförstående barn ropade: ”Han har ju ingenting på sig!” Då började människorna inse att de hade blivit lurade. Ingen av dem såg att kejsaren hade några kläder på sig. Snart begrep också kejsaren att han hade blivit lurad, men tänkte att han skulle hålla ut tills processionen var över och han låtsades inte om någonting. Vad kan vi lära av detta? Ibland lär vi oss att agera och tycka som alla andra. Vi gör som vi blir tillsagda. Det kan vara ett starkt grupptryck och ingen vågar säga emot. Vi bryter mot grundläggande värden med motiveringen ”vi gjorde bara vad som förväntades av oss”. Det finns flera historiska exempel på detta. Sagan är skriven av H. C. Andersen

ArenaTankebokK06_s048-055.indd 48

08-07-15 12.24.58


är ett helt nytt läromedelspaket som leder in i ett företagsamt tänkande! Steg för steg utvecklar du ditt personliga entreprenörskap – du lär dig att forma din egen framtid och bli en individ som ”tar sig för”. Till faktaboken hör denna tankebok med olika typer av övningar där du reflekterar över faktabokens innehåll. Du ska få ”lust att lära”, hitta styrkor och svagheter, våga ta för dig, tänka nytt. Tankeboken innehåller även kreativitetsövningar som skapar motivation.

Skapa din arena! • ger dig förståelse för vem du är och hur du fungerar i olika sammanhang • hjälper dig att se möjligheter och utveckla en drivkraft för att skapa en egen framtid • ger dig förståelse för företagandets möjligheter och problem, oavsett om du har tankar på att starta ett eget företag eller inte

Karlsson • Kristoffersson • Sandås

Skapa din arena!

Skapa din arena!

Skapa din arena!

är avsedd för gymnasieskolan i första hand, men kan också användas i eftergymnasiala utbildningar och inom andra utbildningar för såväl ungdomar som vuxna. Läromedlet passar alla program och inriktningar och kan knytas till flertalet ämnen och kurser inom programmen. Det gäller för samhällsvetare och ekonomer, tekniker och naturvetare, esteter och humanister samt alla yrkesförberedande program. Exempel på ämnen och kurser där läromedlet kommer till pass är Lärande och pedagogiskt ledarskap, Företagsekonomi, Starta eget, Projekt och företagande samt Teknikutveckling och företagande. Materialet kan också kombineras med ett Projektarbete eller ett UF-projekt. Skapa din arena! är även tänkt för olika lokala kurser i entreprenörskap/företagsamhet samt för dig som arbetar med att coacha ungdomar ut till arbetslivet. Det kan också användas i ett lärarlag som samarbetar kring tematiska studier och integrerar olika ämnen. Skapa din arena!–paketet består av Faktabok – lär entreprenörskap, Tankebok – tänk entreprenörskap och Lärarhandledning med cd.

Tankebok

Författarna har under ett antal år arbetat med entreprenörskap i gymnasieskolan och mot bakgrund av dessa erfarenheter har detta läromedel vuxit fram. Harriet Karlsson – har lång erfarenhet som ämneslärare i ekonomiska ämnen i gymnasieskolan Ingrid Kristoffersson – har i många år arbetat som rektor i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Skapa din arena! Entreprenörskap – företagsamt lärande

Inger Sandås – har stor erfarenhet av att vägleda ungdomar i arbetet som studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan

Best.nr 47-08683-2

Tryck.nr 47-08683-2-00

Tankebok – tänk entreprenörskap Harriet Karlsson

OMSLAG_304x210mm.indd 1

Ingrid Kristoffersson

Inger Sandås

08-07-15 14.56.13

9789147086832  
9789147086832  

Entreprenörskap – företagsamt lärande Tankebok – tänk entreprenörskap Harriet Karlsson Ingrid Kristoffersson Inger Sandås Printed in Sloveni...