Page 1

I ”Ledarskapets milstolpar” presenteras de 50 viktigaste managementmetoderna. De har alla inneburit avgörande förändringar och utvecklingssteg inom managementpraxis; de har bidragit till att forma nutidens företag, sättet att styra och leda dem. Författarna förklarar varför de behövdes, hur de uppstod, hur de spreds vidare och vilken inverkan de har haft på hur saker och ting görs idag.

”Det är mer sannolikt att innovationer inom management ger fördelar på lång sikt än innovationer inom arbetsmetoder, produkter eller affärsmodeller.”

– Gary Hamel

”Den här boken kommer att överraska, informera och inspirera alla chefer som behöver förnya sitt ledarskap.” – Lynda Gratton, Professor of Management Practice, London Business School Michael J. Mol är lektor i Strategic Management vid University of Reading och gästforskare på Management Innovation Lab (MLab) vid London Business School. Han har tidigare skrivit tre böcker, nu senast ”Outsourcing: Design, process and performance”. Julian Birkinshaw är professor i Strategic and International Management vid London Business School och en av grundarna av Management Innovation Lab (MLab). Han har tidigare skrivit tio böcker, bland annat ”Inventuring, Entrepreneurship in the Global Firm”.

Best.nr 47-09016-7 Tryck.nr 47-09016-7-00

9

789147 090167

Michael J. Mol & Julian Birkinshaw

Boken ger både djup och sammanhang. Framför allt ger den läsaren en bättre förmåga att utvärdera och implementera de viktigaste managementmetoderna – genom att lära oss av tidigare generationer av företag, står vi bättre rustade att fatta välgrundade beslut i våra egna företag.

Ledarskapets milstolpar

Vad är det som gör att ett företag konsekvent kan överträffa konkurrenterna, kan överträffa sig självt? Vilken är hemligheten bakom långsiktiga konkurrensfördelar? Svaret är innovativa managementmetoder – nyskapande idéer om hur företag organiserar, koordinerar, planerar, motiverar och allokerar resurser.

Michael J. Mol & Julian Birkinshaw

Ledarskapets milstolpar

50

– de

viktigaste managementmetoderna


Ledarskapets milstolpar ISBN 978-91-47-09016-7 © Michael J Mol & Julian Birkinshaw 2008 Svensk copyright © 2009 Liber AB This translation of GIANT STEPS IN MANAGEMENT – INNOVATIONS THAT CHANGE THE WAY YOU WORK (01 edition) is published by arrangement with Pearson Education Limited Översättning: Ann Lagerhammar Redaktör: Anders Abrahamsson Fackgranskning: Ulla Eriksson-Zetterquist Omslag och grafisk formgivning: Fredrik Elvander Upplaga 1:1

Sättning: Bild & Form Jonny Hallberg Teckensnitt: Brödtext, Sabon. Rubriker: Sabon Tryck: Elanders 2009

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 0

Ledarskap milstolpe ny.indd 4

09-06-08 09.39.22


Management: företagsledning, ledarskap. Managementinnovation: ett företags förmåga att åstadkomma fundamentala förändringar i hur det fungerar internt. Inga arbetsmetoder är heliga. Det är därför företagsledare ofta testar nya saker och nya sätt att göra saker och ting på. Stora organisationer har alltid någon managementinnovation på gång. Många misslyckas. En del fungerar. Ett fåtal går till historien. De mest värdefulla fångas upp och sprids inom olika branscher och till olika länder. Vi upphör aldrig att förundras över den kraft – och potential – som finns i managementinnovationer. Det är den mest förbisedda av alla potentiella konkurrensfördelar.

Ledarskap milstolpe ny.indd 5

09-06-08 09.39.22


Innehåll Om boken.................................................................... 9 Förord av Gary Hamel............................................... 13 Inledning.................................................................... 17 Att dyka efter pärlor.................................................................... 18 På jakt efter managementinnovationer......................................... 20 Managementinnovationer som konkurrensfördel......................... 22 Hur uppstår managementinnovationer?....................................... 24

Kapitel 1. Processer.................................................... 27 Inledning...................................................................................... 27 Scientific management................................................................. 31 Det löpande bandet...................................................................... 37 Lean production.......................................................................... 42 Total quality management........................................................... 47 Delvis självstyrande grupper........................................................ 52 Kundanpassad massproduktion................................................... 56 Business process re-engineering.................................................... 60 Supply chain management........................................................... 64 Sex sigma..................................................................................... 68

Kapitel 2. Pengar........................................................ 72 Inledning...................................................................................... 72 Kostnadsberäkning...................................................................... 77 Return on investment (ROI)........................................................ 81 Diskonterade kassaflöden............................................................ 84 Budgetlös styrning....................................................................... 87 Aktivitetsbaserad kalkylering....................................................... 90

Ledarskap milstolpe ny.indd 6

09-06-08 09.39.22


Balanserat styrkort...................................................................... 94 Ekonomiskt mervärde.................................................................. 99

Kapitel 3. Personal................................................... 104 Inledning.................................................................................... 104 Utvecklingen av personalledning: en föreställning i tre akter..... 105 Corporate welfarism.................................................................. 110 Professionella ledare.................................................................. 113 Ledarskapsutbildning................................................................. 117 Prestationsbaserad lön............................................................... 119 Assessment center...................................................................... 124 T-grupper.................................................................................. 127 Arbetslivskvalitet....................................................................... 130 Mentorskap och chefscoachning................................................ 134 360-graders feedback................................................................. 137

Kapitel 4. Intern struktur......................................... 141 Inledning.................................................................................... 141 Divisionsstrukturen.................................................................... 145 Strategiska affärsenheter............................................................ 149 Matrisorganisationen................................................................. 152 Workout-grupper....................................................................... 157 Communities of practice............................................................ 160

Kapitel 5. Kund- och partnerrelationer..................... 165 Inledning.................................................................................... 165 Franchising................................................................................ 171 Direktmarknadsföring............................................................... 174 Marknadssegmentering.............................................................. 178 Brand management (varumärkeshantering)............................... 182 Customer relationship management........................................... 186 Vertikal integration.................................................................... 189 Outsourcing............................................................................... 193 Konsortier och allianser............................................................. 197

Ledarskap milstolpe ny.indd 7

09-06-08 09.39.23


Kapitel 6. Innovation och strategi............................ 202 Inledning.................................................................................... 202 Industriella forskningslaboratorier............................................. 207 Skunk works.............................................................................. 212 Riskkapitalverksamhet............................................................... 215 Open innovation........................................................................ 217 M책lstyrning (MBO)................................................................... 222 Strategisk planering................................................................... 226 Scenarioplanering...................................................................... 229 Benchmarking............................................................................ 233

Kapitel 7. Informationseffektivitet............................ 238 Inledning.................................................................................... 238 Operationsanalys....................................................................... 241 Yield management..................................................................... 245 MRP I och MRP II..................................................................... 248 Resursplanering (ERP)............................................................... 252

Sammanfattning: Managementinnovationernas k채rna......................... 255 Inledning.................................................................................... 255 Managementinnovationer som en medveten handling?.............. 259

Litteraturlista........................................................... 260 Register.................................................................... 272

Ledarskap milstolpe ny.indd 8

09-06-08 09.39.23


Om boken Hur styr och leder du? Vilka färdigheter, idéer, verktyg och metoder använder du dig av? Och varför? Hur man styr organisationer – och sig själv – förändras jämt och ständigt. Ledare är rastlösa figurer – de experimenterar och testar nya angrepssätt. De flyger drakar. De prövar sig fram. Och på vägen uppstår fundamentala förändringar i sätten att styra företag och organisationer. Hur man styr idag skiljer sig avsevärt från hur man styrde för en generation sedan. Innovationer är en nyckelfråga inom management. De är avgörande för framgångsrik företagsledning. ”Ledarskapets milstolpar” handlar om managementinnovationer. Den presenterar ett tankeväckande urval av de senaste 150 årens viktigaste managementinnovationer och undersöker vilken effekt de har på management idag. Men vi tittar också på hur själva managementprocessen har gått till, vilken roll innovatörerna har spelat och hur dessa människor lyckades ta sig förbi alla hinder på vägen. Under arbetet med ”Ledarskapets milstolpar” har vi tagit några steg fram, sedan några tillbaka, sedan några i sidled. Vi har arbetat som konsulter, undervisat, skrivit och pratat om managementinnovationer under mer än tio år. Och på vägen har vi upptäckt att ledare och företag som vill ägna sig åt managementinnovationer ofta ställs inför två problem. Ett problem är att de inte alltid är medvetna om vilka innovationer som har funnits tidigare och hur dessa historiska innovationer har bidragit till det klimat som råder idag. Det andra problemet är att ledare saknar kunskap om hur managementinnovationer uppstår. ”Ledarskapets milstolpar” diskuterar båda dessa frågor. Vi har identifierat de viktigaste historiska innovationerna, förklarar ingående varför varje innovation behövdes, vad den 

Ledarskap milstolpe ny.indd 9

09-06-08 09.39.23


O m b oke n

försökte göra, hur den uppstod, hur den spreds till andra organisationer och vilken inverkan den har på hur saker och ting görs idag. De 50 utvalda managementinnovationerna kan sorteras i ett antal olika områden: människor, pengar, kundrelationer och så vidare. Dessa områden är naturligtvis inte helt avgränsade – många managementinnovationer är sådana till sin natur att de sträcker sig över olika områden. Men våra undersökningar har visat att det är bra att kategorisera managementinnovationer på detta sätt, eftersom tydliga linjer då framstår. I varje kapitel ger vi en kort översikt över de större trender som vi har urskiljt inom varje managementområde under de senaste 150 åren. Därefter presenterar vi ett antal fallbeskrivningar – en för varje viktig managementinnovation inom det aktuella området. I det sista kapitlet sammanfattar vi de olika inriktningarna och lägger fram en managementinnovationernas agenda. Vi inser att varje urval av managementinnovationer kan te sig slumpmässigt. Urval av detta slag väcker alltid debatt. En del läsare kommer ofrånkomligen att framhålla managementinnovationer som vi har bortsett från eller som vi anser inte har tillräcklig inverkan på företagsledning i praktiken. En del tycker kanske att vi har tagit med för många innovationer och menar att några av de exempel vi har tagit med inte är tillräckligt nyskapande, eller inte ens handlar om management. Och ytterligare en del tycker kanske att vårt urval fokuserar alldeles för mycket på USA, vilket vi kan hålla med om, samtidigt som vi menar att det är svårt att undvika. Det är omöjligt att vara alla till lags, men vi är alltid öppna för att diskutera managementinnovationer, och särskilt dem som ingår i denna bok. Ett av skälen till att vi har skrivit boken är just en önskan att väcka debatt kring frågor som dessa. Hur kom vi då fram till just detta urval av managementinnovationer? För det första var vi noga med att identifiera exakt vad vi menade med managementinnovationer. Sedan gjorde vi en bred sökning av managementlitteraturen för att identifiera intressanta kandidater. Vi gick igenom ett antal listor över mana10

Ledarskap milstolpe ny.indd 10

09-06-08 09.39.23


O m b oke n

gementinnovationer som andra forskare hade sammanställt, inom specifika områden som HR (human resources), och dessutom en lista som vi hittade i Harvard Business Review. Vi rådfrågade även ett antal experter, bland annat vid London Business School, och bad dem hjälpa oss plocka ut de viktigaste managementinnovationerna inom just deras område. Sedan vände vi oss till yrkesverksamma ledare för att kontrollera om de hade samma syn på saken. Denna bok presenterar en topp 50-lista över managementinnovationer sedan industriella revolutionen. När vi hade valt ut de viktigaste innovationerna undersökte vi var och en i detalj. Denna bok baserar sig således på hundratals olika källor: tidskrifter inom ledarskap som Harvard Business Review; akademiska tidskrifter som Business History Review och Journal of Operations Management; olika företagsledares sidor på nätet, som www.schneiderman.com; och böcker som Alfred Sloans ”My years with General Motors” och Mikel Harry och Richard Schroeders ”Six Sigma: The breakthrough management strategy revolutionizing the world’s top corporations”. Utifrån alla dessa källor smälte vi ner våra historier om världens viktigaste managementinnovationer. I inledningen till varje kapitel nämner vi några av de managementinnovationer som visserligen också var betydelsefulla men inte kom med bland våra topp 50. Och som vi påpekade ovan: en del läsare hade kanske gärna sett att de kommit med. Boken avslutas med en litteraturlista. (För en komplett referenslista går det bra att kontakta oss direkt – michael@michaelmol.com.) Vi tror att det finns mycket att lära av dessa managementinnovationer. De har påverkat vårt sätt att arbeta och vårt sätt att tänka kring management. En del läsare känner säkert till några av innovationerna, men kanske inte de som ligger utanför det egna expertområdet. Några läsare är kanske intresserade av hur innovatörerna gick till väga, hur de gjorde för att hantera hinder på vägen och hur det gick för dem. En del vill kanske veta vad som gjorde att vissa innovationer var framgångsrika, vilka som fortfarande är viktiga i det praktiska arbetet och vilka som har

11

Ledarskap milstolpe ny.indd 11

09-06-08 09.39.23


O m b oke n

ersatts med nyare managementinnovationer. Eller så är man kanske bara ute efter en intressant bok att läsa. Oavsett vilket hoppas vi att de managementinnovationer som vi granskar här hjälper läsaren att förändra sitt sätt att tänka och agera när det gäller management. Vi menar nämligen att det inte finns något som är så praktiskt användbart som en riktigt bra managementinnovation. Vi vill tacka Steve Coomber, Stuart Crainer, Latchez Hristov och Ignacio Vaccaro för all hjälp med att dokumentera och beskriva dessa innovationer. Vi är mycket tacksamma för det arbete de har lagt ner. Vi har fått råd och tips från ett stort antal personer, vilket har förbättrat boken avsevärt. Vi vill också tacka AIM (Advanced Institute for Management Research) som har varit huvudfinansiär för projektet. Michael J. Mol och Julian Birkinshaw

12

Ledarskap milstolpe ny.indd 12

09-06-08 09.39.23


Förord av Gary Hamel Vad är det som gör att ett företag konsekvent kan göra bättre ifrån sig än konkurrenterna? Vad krävs det för att en organisation ska överträffa sig själv? Vilken är hemligheten bakom långsiktiga konkurrensfördelar? Frågor som dessa har länge sysselsatt forskare och företagsledare – och Michael J. Mol och Julian Birkinshaw tror att de vet svaret. I ”Ledarskapets milstolpar” menar författarna att det är managementinnovationer – nyskapande idéer om hur företag organiserar, koordinerar, planerar, motiverar och allokerar resurser – som leder till långsiktiga framgångar. Låt oss titta på några exempel. General Electrics (GE) oerhörda tillväxt och utveckling i början av 1900-talet var en följd av skapandet av världens första moderna FoU-laboratorium. Genom att kombinera ledningsdisciplin med uppfinnandets kaotiska process lyckades GE ta fram fler nya produkter mer effektivt än någon av konkurrenterna. Och Toyotas långvariga och oavbrutna dominans som världens ledande storskaliga bilproducent beror mycket på att de har lyckats utnyttja de anställdas förmåga att lösa problem. Även om det har skrivits tusentals artiklar och böcker om betydelsen av strategiska och tekniska innovationer, har managementinnovationernas betydelse för långsiktig framgång inte uppmärksammats i någon större utsträckning förrän nu. Denna försummelse är förvånansvärd, eftersom det är mer sannolikt att innovationer inom management ger fördelar på lång sikt än innovationer inom arbetsmetoder, produkter eller affärsmodeller, vilket Mol och Birkinshaw också visar. På senare år har många forskare intresserat sig för hur nya managementmetoder överförs från ett företag till ett annat. Men trots detta intresse för spridningen av nya managementidéer har 13

Ledarskap milstolpe ny.indd 13

09-06-08 09.39.23


F ö rord av G ar y H A mel

det forskats mycket lite kring hur nya managementmetoder skapas. Genom att belysa managementinnovationernas skapandeprocess ger ”Ledarskapets milstolpar” dagens innovatörer viktiga insikter om vilka möjligheter och fallgropar det finns inom management. ”Ledarskapets milstolpar” är inte en historisk presentation av managementtänkandet, utan snarare historien om hur dagens managementmetoder – det vill säga de processer och arbetsmetoder som tillämpas i samband med ledning och styrning av i stort sett alla företag i hela världen – uppstod i praktiken. En del exempel – som Alfred Sloans lansering av divisionsstrukturen hos GM på 1920-talet – är kända, men de flesta är det inte. Faktum är att de flesta företagsledare, eller till och med handelshögskolornas lärare, skulle ha problem med att redogöra för hur de mest centrala managementmetoderna, från strategisk planering till kassaflödesanalys, faktiskt har uppstått. ”Ledarskapets milstolpar” beskriver ursprunget till 50 viktiga managementmetoder som har uppfunnits under de senaste 150 åren. Man kan läsa boken på två olika sätt. Man kan använda den att slå i eller för att lära sig mer om ursprunget till och logiken bakom till exempel balanserat styrkort. Eller kan man läsa den från början till slut. Varje kapitel behandlar ett större managementområde (till exempel människor eller pengar) och visar hur innovationerna inom det området har uppstått och utvecklats med tiden. Hur kommer det sig, till exempel, att innovationer inom kvalitet och produktionsprocesser tycks hänga ihop och bygga på varandra, medan innovationer inom personalstyrning tycks stå lite för sig själva och sällan lyckas slå rot? Nu för tiden, när man så ofta ställs inför nya utmaningar, är det viktigare än någonsin att se tillbaka och försöka förstå hur vår tids managementmetoder har uppstått. Ett fåtal av de verktyg och metoder som kom i samband med den industriella revolutionen håller kanske än – men de flesta gör det inte. Jag skulle tro att det som mest håller tillbaka dagens organisationer är inte deras arbetsmodeller, eller affärsmodeller, utan snarare deras

14

Ledarskap milstolpe ny.indd 14

09-06-08 09.39.23


F ö rord av G ar y H A mel

managementmodeller. Att skapa sig en förståelse för ursprunget till nedärvda tankar och idéer är ett viktigt första steg mot att kunna bestämma vilka av tankarna och idéerna vi ska vårda och bära med oss in i framtiden, och vilka vi ska göra oss av med på vägen. Därför är ”Ledarskapets milstolpar” en viktig källa till kunskap för den som vill ta managementinnovationer på allvar.

15

Ledarskap milstolpe ny.indd 15

09-06-08 09.39.23


Ledarskap milstolpe ny.indd 16

09-06-08 09.39.23


Inledning Det saknas aldrig nya idéer inom management – eller åtminstone inte nya varianter av gamla idéer. I skrivande stund innehåller bästsäljarlistan inom företagsekonomi böcker med lockande titlar som ”The world is flat”, ”Blue ocean strategy” och ”The long tail”. Tidskriften Fortune lockar med den sanna historien om Googles företagskultur och konsultfirman McKinsey lanserar sina senaste tankar om globala trender och företagsstrategi. Alla kloka ledare inser att de måste vara insatta i de senaste tankegångarna. De måste veta hur företagsklimatet förändras, och därför håller de hela tiden utkik efter de där lysande idéerna som ska ge dem och deras företag konkurrensfördelar. Men samtidigt kan det vara bra att förhålla sig lagom skeptisk till alla nya idéer och modeflugor. Hur kan de vara till nytta i min organisation? Vad innebär de i praktiken? Och på vilket sätt skiljer sig en så kallad ny idé från det som Peter Drucker talade om för 50 år sedan? Faktum är att idéer och praxis inom management kommer och går. Bakom en del tankar ligger djupgående insikter: Douglas McGregors teori om motivation (Teori X kontra Teori Y) är ett exempel, och Michael Porters tankar om konkurrensstrategier kanske ytterligare ett. Men sanningen är att genuint nya och tidlösa idéer inom management är ungefär lika vanliga som engelska Wimbledonsegrar. Därför är det en stor fördel om man som företagsledare är väl förtrogen med dessa idéer. En del idéer inom management uppstår som en följd av teknisk utveckling eller olika sociala och ekonomiska trender. Sådana idéer utgör sällan revolutionerande lösningar på stora managementproblem, utan handlar snarare om olika sätt att hantera förändringar i företagens omvärld. Till exempel har det under de senaste tio åren kommit en uppsjö av tankar och funderingar – en 17

Ledarskap milstolpe ny.indd 17

09-06-08 09.39.24


I n led n i n g

del bra, en del mindre bra – om Internets inverkan på affärslivet. Studier har även gjorts av hur management kommer att behöva anpassas till de behov som Generation Y kan tänkas ha, dvs. de unga människor som nu är på väg in på arbetsmarknaden och som kommer att bli viktiga kunder i framtiden. Många idéer inom management är helt enkelt ”nytt vin i gamla läglar”. Forskare och andra som på olika sätt ägnar sig åt management är lite som Hollywoods regissörer när de gör remakes av klassiska filmer – de omformulerar gamla idéer, moderniserar dem och presenterar dem för en publik som inte känner till den ursprungliga idén. Det finns givetvis många klassiska idéer som dagens ledare måste känna till, men den enorma mängd böcker och artiklar som florerar inom ämnet idag spär bara på den skepsis som många chefer hyser mot genren. Det finns helt enkelt ett överflöd av managementlitteratur och alldeles för mycket av det som finns är gammalt material i ny klädnad.

Att d y ka efter pärlor

Så hur hittar man pärlorna? Hur kan man få en bättre förståelse av management – rådande tankar, de nya idéer som alla pratar om och dessutom alla de idéer som envist håller sig kvar ute på företagen, inneslutna i samma gamla standardprocedurer år ut och år in, långt efter att upphovsmakarna har gått vidare i sina tankar? Och hur vet man vilka – om några – av alla dessa idéer som passar ens eget företag? Tanken är att vi med denna bok ska ge läsaren en bättre bild av den överväldigande mängd idéer och metoder som finns inom management, och därigenom en bättre förmåga att utvärdera och implementera dessa idéer och metoder. Detta gör vi genom att titta närmare på de stora managementinnovationerna, det vill säga avgörande förändringar och utvecklingssteg inom managementpraxis som har bidragit till att forma nutidens företag och sättet att styra och leda dem. Genom att redogöra för uppkomsten av viktiga, nya managementmetoder visar vi hur vissa 18

Ledarskap milstolpe ny.indd 18

09-06-08 09.39.24


I n led n i n g

affärsområden avsevärt har förbättrat sin effektivitet, medan andra har fastnat i nyckfulla modesvängningar. Till stora delar handlar det om historiska analyser, men vi undersöker även ursprunget till många nutida managementinnovationer. Innovationer som sex sigma, balanserat styrkort, customer relationship management, corporate venturing, outsourcing, supply chain management, mentorskap och open innovation är vanligt förekommande metoder som ofta tillämpas på företag idag, även om sättet att resonera kring begreppen förändrats. Varför ska man då läsa en bok av det här slaget? Det finns två viktiga skäl till att en bok som analyserar managementinnovationernas historia kan vara till hjälp idag. För det första sätter historien nutiden i perspektiv. För att citera George Santayanas berömda uttalande: ”De som inte kommer ihåg historien är dömda att upprepa den.” Genom att lära oss av tidigare generationer av företag är vi bättre rustade att fatta välgrundade beslut i våra egna företag. Eller mer konkret: en bättre förståelse av managementinnovationens historia kan förbättra vår förmåga att bedöma var framtidens möjligheter inom management finns. Hur kommer det sig, till exempel, att man ungefär vart trettionde år inom human resource management intresserar sig för och engagerar sig i de anställdas välbefinnande (human relations movement, arbetskvalitet, empowerment), utan att någonsin helt och hållet lösa problemen? Varför går man aldrig helt till botten med frågor som rör kundfokus? Om man vill förstå huvuddragen inom olika managementområden är en bra utgångspunkt att bli medveten om de strider som tidigare ledare har utkämpat. I denna bok ägnar vi oss inte åt att ”tappa nytt vin i gamla läglar”, utan vi undersöker istället vad de gamla läglarna har att erbjuda oss. För att kunna bidra till förnyelsen av management måste man nämligen veta både var möjligheterna och var fallgroparna finns. För det andra, dagens managementpraxis bygger på gårdagens. Detta kan jämföras med avlagringsprocessen i en sjö eller en flod: nya lager samlas ovanpå de gamla, men de gamla lagren fort19

Ledarskap milstolpe ny.indd 19

09-06-08 09.39.24


I n led n i n g

sätter att påverka flodbädden och flyter till och med ibland upp till ytan. Detsamma gäller managementpraxis. Trots allt prat om att hierarkier inte längre är aktuella på arbetsplatser fortsätter vi att tillämpa militärtermer – linje, stab, kontrollspann, frontlinjen och så vidare. Och oavsett vad man tycker om pionjären Frederick W. Taylor inom managementområdet idag, lever hans tankar kring scientific management kvar i många organisationer – tidsoch rörelsestudier, planering med hjälp av Gantt-schema och så vidare. På ett gruvbolag som vi känner till är tankegångarna fortfarande starkt präglade av Elliot Jacques stratified systems theory (SST), trots förändrat ägandeskap och trots att det är mer är femton år sedan Jacques var involverad i bolaget. Om man funderar på att presentera nya tankar i detta bolag, bör man först sätta sig in i hur de relaterar till SST!

P å jakt efter ma n ageme n ti n n ovatio n er

Vad är då en managementinnovation? Enligt den amerikanske managementgurun Gary Hamel handlar det om förnyelse av managementprinciper och managementprocesser, vilket så småningom leder till förändringar i hur ledare arbetar i praktiken. Det skiljer sig från till exempel processinnovation, som handlar om själva arbetet med att förvandla input till output. Under de senaste åren har vi, tillsammans med Gary, diskuterat managementinnovationer med hundratals ledare. Vi vet att det finns många olika synpunkter på begreppets innebörd. Man pekar gärna på de klassiska exemplen – total quality management, divisionaliserad struktur, kapitalbudgetering – som alla kan enas om; men det är inte fullt så enkelt att ringa in vad en managementinnovation inbegriper. Gränsen mellan operativ innovation, processinnovation och managementinnovation är särskilt diffus. Det är inte vår avsikt här att ge oss in i en akademisk diskussion (vi gör det visserligen gärna, men inte här och nu). Vi har emellertid genom vår egen forskning inom området identifierat 20

Ledarskap milstolpe ny.indd 20

09-06-08 09.39.24


I n led n i n g

fyra karakteristiska drag. Detta är viktigt eftersom det hjälper oss att skilja mellan olika innovationer. Följande fyra kriterier utgår vi alltså från för att avgöra om något handlar om en managementinnovation: 1. En managementinnovation förändrar ledningsarbetet: den leder till nya managementprinciper och nya managementprocesser. Total quality management, till exempel, inverkar direkt på det dagliga arbetet för anställda och deras chefer, alltså räknas det. Men det finns många managementidéer – Porters femkraftsmodell, den lärande organisationen och empowerment, till exempel – som verkar på en högre abstraktionsnivå som inte direkt påverkar ledningsarbetet, och alltså inte räknas i sammanhanget. Man kan resonera i termer av två sfärer: den teoretiska och den praktiska. Open innovation förekommer framförallt i teorin, medan Procter & Gambles connect and develop tillämpas i praktiken. Även om man ofta för enkelhetens skull använder teoretiska benämningar, är vi mest intresserade av det praktiska arbetet i den här boken. 2. En managementinnovation är något nytt i förhållande till det som gäller just nu. Det handlar inte om ännu en tillämpning av sex sigma eller balanserat styrkort utan om ett tydligt steg vidare från nuvarande praxis, och det lanseras utan koppling till likartade fenomen. Det innebär inte att en managementinnovation måste vara först i sitt slag i världen; det vore ett alltför högt krav att ställa. Istället kan man se det som ett ärligt försök av ett företag att röra sig bort från mängden och skapa något nytt. 3. En managementinnovation kräver implementering. Det låter kanske som en självklarhet, men många både bra och mindre bra idéer förverkligas aldrig. I en värld styrd av teknik handlar innovation om att sätta idéer i bruk, inte att komma på idén först, och denna princip gäller även i det här sammanhanget.

21

Ledarskap milstolpe ny.indd 21

09-06-08 09.39.24


I n led n i n g

4. En managementinnovation hjälper till att förverkliga företagets mål. Återigen kan detta te sig som en självklarhet, men det är viktigt att betona att innovationer handlar om att lösa specifika managementproblem, de är inte ett medel i sig. Företag säljer inte managementinnovationer, de använder dem för att sälja något annat. (Men, som många konsulter väl vet, kan en innovation, när den väl har tagits i bruk, användas även i försäljningssammanhang). Och kom ihåg att mål inte bara innebär ekonomiska mål – många managementinnovationer syftar till att få de anställda att trivas bättre eller att ta ett tydligare socialt ansvar. Observera att vi inte sätter likhetstecken mellan managementinnovation och framgång. En del fungerar, en del inte. På varje framgångsrik managementinnovation – total quality management och så vidare – går det flera misslyckanden: Volvos experiment med tillverkning i delvis självstyrande grupper är ett exempel. I den här boken tar vi naturligtvis bara upp innovationer som är eller har varit framgångsrika, åtminstone under en tid. Det beror på att vi fokuserar på de innovationer som har spelat en viktig roll i affärsvärlden – inte på att alla managementinnovationer lyckas. Tvärtom, det finns all anledning att komma ihåg att managementinnovationer, precis som alla andra typer av innovationer, ganska ofta misslyckas.

M a n ageme n ti n n ovatio n er som ko n kurre n sf ö rdel

Tiotusenkronorsfrågan lyder kort och gott: Hur viktiga är managementinnovationer för ett företags framgångar? De är viktiga. Om ett företag implementerar en genuint radikal innovation kommer det med all sannolikhet att håva in vinsterna under många år framöver. Men naturligtvis är långsiktiga framgångar, oavsett om man mäter dem i pengar eller i konkur-

22

Ledarskap milstolpe ny.indd 22

09-06-08 09.39.24


I n led n i n g

rensfördelar, alltid en kombination av ett otal olika samverkande faktorer, av vilka många inte ens går att styra. Det finns tre bärande argument för att managementinnovationer kommer att leda till ökade vinster. För det första kan man ta en titt på de historiska fallbeskrivningar som vi presenterar i boken. Procter & Gamble skaffade sig ett rejält försprång framför konkurrenterna när de införde brand management, eller varumärkeshantering, på 1920-talet. De upprätthåller än idag positionen som branschens främsta när det gäller brand management. VISA uppstod i slutet av 1960-talet genom en helt ny typ av samarbete mellan tiotusentals olika banker och dominerar än idag på kreditkortsmarknaden. Toyota står bakom många av komponenterna i det som idag kallas lean production och upprätthåller fortfarande utifrån detta konkurrensfördelar när det gäller massproduktion av bilar. Om varaktiga konkurrensfördelar är målet – då är managementinnovation en av de mest lovande metoderna. För det andra kan det vara värt att fundera över anledningen till att managementinnovationer kan leda till konkurrensfördelar. Företagets interna kompetens – de områden där företaget utmärker sig – kan bara bidra till framgång om den är svår att kopiera. Vår forskning visar att managementinnovationer ofta skiljer sig från teknikinnovationer just på grund av att de är svåra att kopiera. Ledare från Ford och GM har besökt Toyotas anläggningar ett otal gånger under åren. GM har till och med grundat en fabrik tillsammans med Toyota (NUMMI) för att få en insyn i sin japanska konkurrents hemligheter, men har trots det misslyckats med att kopiera Toyotas modell. Total quality management är så djupt förankrad i mänskliga beteendemönster, och omfattar så många aktiviteter och funktioner i organisationen, att den har visat sig vara näst intill omöjligt att kopiera. En managementinnovation är svår att spåra rent tekniskt, och det gäller i stort sett alla de managementinnovationer som vi diskuterar i den här boken.

23

Ledarskap milstolpe ny.indd 23

09-06-08 09.39.24


I n led n i n g

För det tredje vill vi framhålla den viktiga akademiska studien som försökte spåra resultatet av informationstekniska (IT) investeringar i termer av produktivitet. Denna studie från 2001, ”Knowledge, work organization and economic growth” av nationalekonomerna Elena Arnal, Wooseok Ok och Raymond Torres, fokuserade på två variabler: företagens ekonomiska investeringar i IT, och det arbete de lade ner på att utveckla nya arbetsmetoder i samband med IT-investeringarna (med andra ord, managementinnovationer). Studiens primära resultat var tydligt: de företag som investerade i managementinnovationer parallellt med IT fick ett avsevärt bättre resultat i produktivitet än de företag som bara investerade i det ena. Denna studie granskade inte de specifika innovationer som implementerades, men den utgör ett konkret bevis som omfattar många sektorer inom näringslivet. Slutsatsen är att managementinnovationer bidrar till att effektivisera uppfinning och implementering av ny teknik.

H ur uppst å r ma n ageme n ti n n ovatio n er ?

Managementinnovationer spelar en avgörande roll för förbättringen av företagets resultat. Men verkliga managementinnovationer kommer inte särskilt ofta. Företag justerar visserligen kontinuerligt sina löneförmåner, tänker i nya termer när det gäller struktur och förbättrar sina tillverkningsprocesser, men om man tänker sig en skala med inkrementella, eller stegvis växande, managementinnovationer i ena änden, och radikala innovationer i den andra, kan man konstatera att det stora flertalet innovationer ligger i den inkrementella änden av skalan. Antalet genuint radikala managementinnovationer – som de som beskrivs i den här boken – är mycket få, och det är just därför dessa innovationer är så avgörande i det praktiska arbetet ute på företagen idag. Varför kommer då radikala managementinnovationer så sällan? De sociala och strukturella krafterna i stora organisationer understödjer upprätthållandet av status quo. Vi är så starkt på24

Ledarskap milstolpe ny.indd 24

09-06-08 09.39.24


I n led n i n g

verkade av de förhållanden som råder på våra arbetsplatser att vi har extremt svårt att tänka oss exempelvis ett företag utan chefer. De managementprocesser som är kopplade till kapitalbudgetering eller talent management, till exempel, sitter så hårt i företagskulturen att de är oerhört svåra att utmana. Och även om man lyckas tänka ut ett sätt att utmana dessa inrotade tänkesätt och processer, står man sedan inför utmaningen att få människor att våga sig på ett nytt och riskfyllt alternativ. Eller se det så här: om ett företag har ett problem som kräver stora förändringar i sättet att arbeta, vilket är då mest troligt – att det ber en konsultfirma som McKinsey att implementera en variant av en beprövad modell som andra redan har köpt, eller att det på egen hand söker efter en helt ny lösning? De flesta tycker att det känns tryggare och mer bekvämt att tillämpa den konsultstyrda lösningen, men detta leder ofrånkomligen till upprätthållandet av best practice snarare än till skapandet av vad man skulle kunna kalla ”next practice”. En del företag – som GE och Procter & Gamble – har tillräckligt med självförtroende och kompetens för att initiera nya sätt att arbeta, och ställer sig dessutom positivt till det nya. Men flertalet är mer riskaverta och hamnar därför i den inkrementella änden av skalan när det gäller managementinnovationer. Vilka huvudelement måste till för att en managementinnovation ska uppstå? Det finns inget enkelt svar på den frågan; ingen receptsamling och inga säkra knep. Men ett av huvudskälen till att vi ger oss i kast med denna studie av managementinnovationer är att vi hoppas kunna definiera faktorer som ofta förekommer i samband med managementinnovationer. I följande kapitel beskriver vi olika drivkrafter i samband med managementinnovationer, och i det sista kapitlet sammanfattar vi våra egna tankar om vilka som är de viktigaste och mest framträdande faktorerna. Vi diskuterar också hur managementinnovationer kommer till stånd.

25

Ledarskap milstolpe ny.indd 25

09-06-08 09.39.24


I ”Ledarskapets milstolpar” presenteras de 50 viktigaste managementmetoderna. De har alla inneburit avgörande förändringar och utvecklingssteg inom managementpraxis; de har bidragit till att forma nutidens företag, sättet att styra och leda dem. Författarna förklarar varför de behövdes, hur de uppstod, hur de spreds vidare och vilken inverkan de har haft på hur saker och ting görs idag.

”Det är mer sannolikt att innovationer inom management ger fördelar på lång sikt än innovationer inom arbetsmetoder, produkter eller affärsmodeller.”

– Gary Hamel

”Den här boken kommer att överraska, informera och inspirera alla chefer som behöver förnya sitt ledarskap.” – Lynda Gratton, Professor of Management Practice, London Business School Michael J. Mol är lektor i Strategic Management vid University of Reading och gästforskare på Management Innovation Lab (MLab) vid London Business School. Han har tidigare skrivit tre böcker, nu senast ”Outsourcing: Design, process and performance”. Julian Birkinshaw är professor i Strategic and International Management vid London Business School och en av grundarna av Management Innovation Lab (MLab). Han har tidigare skrivit tio böcker, bland annat ”Inventuring, Entrepreneurship in the Global Firm”.

Best.nr 47-09016-7 Tryck.nr 47-09016-7-00

9

789147 090167

Michael J. Mol & Julian Birkinshaw

Boken ger både djup och sammanhang. Framför allt ger den läsaren en bättre förmåga att utvärdera och implementera de viktigaste managementmetoderna – genom att lära oss av tidigare generationer av företag, står vi bättre rustade att fatta välgrundade beslut i våra egna företag.

Ledarskapets milstolpar

Vad är det som gör att ett företag konsekvent kan överträffa konkurrenterna, kan överträffa sig självt? Vilken är hemligheten bakom långsiktiga konkurrensfördelar? Svaret är innovativa managementmetoder – nyskapande idéer om hur företag organiserar, koordinerar, planerar, motiverar och allokerar resurser.

Michael J. Mol & Julian Birkinshaw

Ledarskapets milstolpar

50

– de

viktigaste managementmetoderna

9789147090167  

Ledarskapets milstolpar viktigaste managementmetoderna – de Michael J. Mol & Julian Birkinshaw Översättning: Ann Lagerhammar Redaktör: A...