9789187027123

Page 1

J O H A N WANL O O

Vad gor varulven n채r han inte bits?


JOHAN WANLOO

Vad gor varulven när han inte bits?

ISBN: 978-91-87027-12-3 Vad gör varulven när han inte bits? © Johan Wanloo 2012 Lilla Piratförlaget AB, Stockholm Tryckt XXX www.lillapiratforlaget.se


Vad gÜr varulven när han inte bits?


Han kanske borstar tänderna?

Vad gör draken när den inte flyger runt och sprutar eld?


Han kanske borstar tänderna?

Vad gör draken när den inte flyger runt och sprutar eld?


Den kanske blåser såpbubblor?

Vad gör riddaren när han inte slåss mot drakar?


Den kanske blåser såpbubblor?

Vad gör riddaren när han inte slåss mot drakar?


Han kanske leker med Lego?

Vad gör spöket när det inte skräms?


Han kanske leker med Lego?

Vad gör spöket när det inte skräms?


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.