Page 1

08 01 09

15.35

Sida 1

HARGEVIKS ENGELSKA GRAMMATIK

REVIDERAD UPPLAGA

Hargeviks Engelska Grammatik är avsedd för gymnasieskolan och motsvarande utbildningar. Den har utarbetats av Stieg och Christina Hargevik. Till grammatiken finns två övningsböcker med separata facit.

,!7IJ1C1-cafa g!

Best nr 21-20500-6 Tryck nr 21-20500-6-03

ENGELSKA GRAMMATIK

Hargevik oms segel OK

Almqvist&Wiksell

HARGEVIKS


Eng. gram. förord s I-IV_Eng. gram. förord s I-IV.qxd 2012-09-17 09.34 Sida 2

ISBN 978-91-21-20500-6 ©1993 första upplagan, 2003 andra upplagan, Stieg Hargevik, Christina Hargevik och Liber AB Redaktion Ingrid Teemant, Susanne Svensson Formgivare Ingmar Rudman Produktion Björn Trygg Omslagsfoto Photo Disc Serien ”Tiger”, s 202, återges med tillstånd av Bulls Presstjänst Övriga teckningar Lasse Persson Granskning Förlag och författare önskar tacka följande personer för värdefulla synpunkter och påpekanden: Professor Mats Rydén, Uppsala, David Bolton, Bristol (språklig granskning), Jörgen Gustafsson, Lerum, Lennart Peterson, Palma, Gracie Sandberg, Järfälla m fl gymnasielärare samt gymnasieeleven Maria Mörck, Lidingö. Andra upplagan 4 Repro Repro 8 AB, Stockholm Tryck Kina 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01, e-post: kundservice.liber@liber.se ii


Eng. gram. förord s I IV 06 01 17 10.53 Sida 3

Ny upplaga I den här upplagan hittar Du bl a

• regler och exempel som anpassats till 2000-talet. • ett helt nytt kapitel om att skriva formell engelska. • ett utökat kapitel om amerikansk grammatik. • en innehållsförteckning med exempel så att Du lättare finner vad

Du söker. Revideringen är gjord för att underlätta att ny och gammal upplaga används tillsammans. Mycket få förändringar har gjorts i paragrafindelningen.

Till Dig som ska använda den här grammatiken Den här grammatiken är skriven för Dig som vill

• hitta en genväg till att lära dig engelska. Grammatiska termer som är nödvändiga förklarar vi på ett enkelt och lättfattligt språk.

• veta hur engelska av idag ser ut. Vi har i många fall använt stora datorkorpusar för att välja konstruktioner och fraser.

• kunna använda ett aktuellt ordförråd. Vi har hämtat exempel från vardagliga situationer, film och TV men naturligtvis också från tidningar, romaner, internet osv.

• lära Dig både informellt och formellt språk. Informellt språk använder vi

till vardags, ofta både på arbetet och privat. Ett kapitel ägnas åt hur man uttrycker sig i vissa vanliga talsituationer. I ett nyskrivet kapitel har vi samlat det som är typiskt för formellt språk. När man t ex skriver eller redovisar en rapport, använder man sådant språk. Ibland ger vi Dig ett råd i stället för en regel. Det finns inte alltid bestämda regler för hur man uttrycker sig utan det beror på situationen.

• lära Dig den engelska som används internationellt. Skriven engelska följer i stort sett samma regler överallt i världen. Vi har markerat typiskt brittisk engelska med BE och amerikansk engelska med AE. iii


Eng. gram. förord s I IV 06 01 17 10.53 Sida 4

• lära Dig det viktigaste inom engelsk grammatik. Sådana saker som vi av erfarenhet vet att många har problem med, har vi märkt ut med en liten blå groda i kanten. Mindre vanliga saker är tryckta i liten stil.

För att Du själv ska kunna använda grammatiken som uppslagsbok finns ett stort register och en innehållsförteckning med exempel. Det är praktiskt och roligt att lära sig engelsk grammatik. Stockholm i januari 2003 Christina & Stieg Hargevik

iv


Eng. gram. innehåll s V VIII 06 01 17 10.58 Sida 1

Innehåll För att du lättare ska hitta vad du söker, finns det exempel på ord och konstruktioner efter varje titel.

Den engelska satsen §1

Sida

Rak ordföljd

She wrote the e-mail.

§2

Ordföljd i nekande satser

She didn’t write it.

3

§3

Frågeordföljd

Did she write it?

4

Räknebara substantiv Oräknebara substantiv Substantiv i plural Singular eller plural? Genitiv och of-konstruktion

a house, many houses

§ 25

Artiklarnas form och uttal

§ 26

Artiklarnas plats

2

Substantiv §§ 4–7 §§ 8–11 §§ 12–15 §§ 16–18 §§ 19–24

8

luck, money, advice

14

people, scissors

19

the family was/were

23

John’s bike

25

an apple, a boy; the apple

32

Artiklar

§§ 27–30 §§ 31–37 §§ 32–34 §§ 35–37 §§ 38–40

33

Obestämd artikel Bestämd artikel Med bestämd artikel Utan bestämd artikel Namn med eller utan artikel

a, an

33

the

37

the right person

38

modern society; at school

41

the Thames, Central Park

45

Personliga pronomen

you, she, they

52

Motsvarigheter till ’man’

one, you, they

54

Motsvarigheter till ’det’ Possessiva pronomen Reflexiva pronomen Demonstrativa pronomen Frågepronomen Relativa pronomen Obestämda pronomen

it is, there is

55

my – mine, her – hers

61

myself, themselves

63

’någon, något’

some – any

Pronomen §§ 42–50 § 44

§§ 45–50 §§ 51–52 §§ 53–55 §§ 56–57 §§ 58–61 §§ 62–67 §§ 68–83 §§ 68–72

this – that, these – those

66

who? what? which?

68

who, which, that – som

71 75

v

75


Eng. gram. innehåll s V VIII 06 01 17 10.58 Sida 2

§ 73 §§ 75–76 § 77

’ingen, inget’

no one, neither

80

’alla, allt’

everybody, all

81

’de flesta’

most girls

84

Adjektivens användning Komparation Substantiverade adjektiv Nationalitetsord Stödordet one ’Egen’ Adjektivens plats

it smells awful; she’s alone

92

big, bigger, the biggest

95

Adjektiv §§ 84–85 §§ 86–91 §§ 92–93 § 94 § 95 § 96 § 97

the only thing, the right man

100

English, Swedish

102

my old one

105

a room of my own

106 106

Adverb §§ 98–99 Adverbets form och bildning §§ 100–103 Adverb eller adjektiv? § 104 Adverbens komparation §§ 105–112 Några engelska adverb §§ 113–116 Några svenska adverb § 117 Några falska vänner §§ 118–120 Adverbial och deras plats i satsen

careful – carefully, happy – happily 110 happy or happily?

112

more happily

117

very – much, far – long

118

först, hellre, nog

122

even, eventually, namely

124

you never know

125

Grundtal och ordningstal

three, the third, 9 milllion

130

§ 122

Att räkna på engelska

two plus two equals four

133

§ 123

Ålder

he is 26

134

Räkneord §§ 121

§§ 124–127 Klockan, datum, år, århundrade § 128

Mått

134 a pint, a mile

137

Verb § 129

Regelbundna och oregelbundna work worked worked verb, temaformer take took taken §§ 130–143 Tempus

140 141

§§ 131–133 Presens

he, she, it works – we work

141

§§ 134-135 Imperfekt

we worked

143

§§ 136–137 Perfekt

we have worked

145

§§ 138

we had worked

146

we will work

147

Pluskvamperfekt

§§ 139–140 Futurum vi


Eng. gram. innehåll s V VIII 06 01 17 10.58 Sida 3

§§ 141–143 Konditionalis

we would work

147

we would have worked

§§ 144–152 Framtid – ’ska/skulle’ § 152

will, would; be going to; is leaving 150

’borde; skulle händelsevis’

should

§ 153 Konjunktiv §§ 154–155 Be, have, do – tre viktiga verb

155 153

was – were; have – has; do, does, did

156

§§ 156–158 Do-omskrivning §§ 159–162 Några modala hjälpverb

Does she speak English?

160

can, may, must, dare, need

164

§§ 163–166 Några svenska verb §§ 167–171 Några engelska verb

vill, brukar, bli, låta

169

make – do; lend – borrow;

§ 173 Påhängsfrågor §§ 174–177 Passiv §§ 178–180 Pågående form §§ 181–185 Infinitiv §§ 186–189 Objekt + infinitiv

teach – learn

172

Nice day, isn’t it?

177

He was killed

179

I am watching TV (I watch TV ) 181 to learn

185 189

§ 186

objekt + infinitiv med to

I want Tom to listen

189

§ 187

preposition + objekt + infinitiv

I am waiting for Tom to listen

190

§ 188

objekt + infinitiv utan to

I’ll make Tom listen

191

I saw them come/coming

192

§ 189

§§ 190–196 Ing-form

192

§ 190

preposition + ing-form

without saying goodbye

193

§ 192

uttryck + ing-form

busy writing; it’s no use asking

195

§ 193

verb + ing-form

stop smoking

196

§ 196

objekt + ing-form

keep her waiting

199

Preposition + svensk att-sats Satsförkortningar Oregelbundna verb

on arriving in Sydney

§ 197 § 198 § 199

200 201 202

Konjunktioner § 200 Samordnande konjunktioner § 201–208 Underordnande konjunktioner

and

224

when, because

224

at 7, on Monday

232

at the office, arrive in/at

235

Prepositioner §§ 209–214 Tidsprepositioner §§ 215–218 Rumsprepositioner vii


Eng. gram. innehåll s V VIII 06 01 17 10.58 Sida 4

§§ 219–234 Några vanliga engelska prepositioner

about, of, for

238

unhappy, subconscious

254

survival, suspicion, dangerous

257

Ordbildning §§ 235–240 Prefix §§ 241–247 Suffix §§ 248–249 Att byta ordklass § 250–251 Kortformer m m

a brake, to brake

262

ad, VAT, car keys

264

Grammatiken i funktion § 252

Att påbörja eller avsluta ett samtal

§ 253

Upplysningar, tillstånd, förbud, uppmaningar

271

§ 254

Erbjudanden och inbjudningar

273

§ 255

Att uttrycka sina känslor

274

§ 256

Att delta i diskussioner

276

268

Regler för stavning, kommatering och uttal §§ 257–261 Stavningsregler § 262 Kommateringsregler §§ 263–265 Uttalsregler

preferred, earlier, stopped

280 283

catches, ended, James’s

284

Att skriva formell engelska § 266 § 267

288 Att påbörja och avsluta brev

292

Amerikansk grammatik § 268

294

Register

299

viii


s 001 006 Den engelska satsen 1 06 01 17 11.08 Sida 1

Den engelska satsen


s 001 006 Den engelska satsen 1 06 01 17 11.08 Sida 2

1

Christine wrote the letter – rak ordföljd

A. subjekt

predikat

rak ordföljd

Engelskan har normalt rak ordföljd i en jakande påståendesats. Rak ordföljd innebär att subjektet (ofta den som utför en handling) kommer först och följs av predikatet (talar om vad subjektet gör). På svenska kommer ibland predikatet före subjektet. Jämför engelsk och svensk ordföljd:

Yesterday Igår

After she had met Ben, När hon hade träffat Ben,

subjekt

predikat

objekt

Christine

wrote

the letter

yesterday.

Christine

skrev

brevet

igår.

Christine

wrote

the letter.

skrev Christine

Christine

wrote

skrev Christine

brevet.

the letter. brevet.

Objektet (’brevet’, vad Christine skrev) står normalt efter predikatet. På svenska är det inte ovanligt att sätta objektet först (’Brevet skrev Christine igår’). På engelska gör man det bara när man verkligen vill betona något mycket starkt. Jämför

I wouldn’t do that if I were you. Det skulle jag inte göra om jag var du.

Jämför

I know lots of things about him, but that I didn’t know. Jag vet många saker om honom, men just det visste jag inte.

B.

I följande fall kan predikatet stå före subjektet (’omvänd ordföljd’):

1

när satsen inleds med ord som here eller there och dessa följs av verb som be, come, go, stand, sit, live och appear och man vill betona subjektet (substantiv eller namn): Here comes Mrs Barker.

Här kommer fru Barker.

MEN Here we go again. (subjektet är ett personligt pronomen)

2


s 001 006 Den engelska satsen 1 06 01 17 11.08 Sida 3

2 den engelska satsen 2

i sägesatser (’sade han’) när subjektet är ett substantiv eller namn: “What do you mean by that?” asked Joan ( Joan asked).

”Vad menar du med det?” frågade Joan.

MEN rak ordföljd är nödvändig: “Who wrote that?” she asked. (subjektet är ett personligt pronomen) “What’s the problem?” the teacher asked her. (predikatet har ett objekt) “What’s eating you (Vad är du så sur för)?” her father had often asked. (sägesatsen har ett hjälpverb)

2

Christine didn’t write the letter – ordföljd i nekande satser subjekt

hjälpverb + not

/huvudverb/

ordföljd i nekande satser

Typiskt för nekande satser som innehåller ordet not är att ett hjälpverb eller en form av verbet be måste stå före ordet not (t ex isn’t, weren’t, hasn’t, can’t, wouldn’t). När satsen inte innehåller ett annat hjälpverb används do-omskrivning (don’t, doesn’t, didn’t § 157). Jämför engelsk och svensk ordföljd: subjekt

hjälpverb + not

huvudverb

I

couldn’t

write

the letter.

Jag

kunde inte

skriva

brevet.

I was afraid

he

wouldn’t

read

it.

Jag var rädd för att

han

inte skulle

läsa

det.

Ben

didn’t

read

it.

Ben

If

she

Om hon

läste inte

doesn’t

tell

det.

him, no one will.

inte berättar det för honom, kommer ingen att göra det.

Däremot står i formellt språk not alltid framför to-infinitiv och ing-former. Try not to worry! As a child, I was the type of kid my mother told me not to play with. Not knowing what to do, she began looking for something to read.

Försök att inte oroa dig! Som barn var jag det slags unge min mamma sa åt mig att inte leka med. Eftersom hon inte visste vad hon skulle göra, började hon leta efter något att läsa.

3


s 001 006 Den engelska satsen 1 06 01 17 11.08 Sida 4

den engelska satsen 3

3

Why did Christine write the letter? – frågeordföljd

A. hjälpverb

subjekt

/huvudverb/

frågeordföljd

I frågor används frågeordföljd. Före subjektet står ett hjälpverb eller en form av verbet be (t ex is, were, have, can, will). När satsen inte innehåller ett annat hjälpverb, används do-omskrivning (do, does, did) § 157.

Jämför

Why Varför

hjälpverb

subjekt

huvudverb

did

she

write

skrev hon

Are you angry with me? Has it stopped raining yet? Would you open this door for me, please? Why do you want to come along?

the letter? brevet?

Är du arg på mig? Har det slutat regna än? Skulle ni kunna öppna dörren åt mig? Varför vill du hänga med?

MEN rak ordföljd utan do-omskrivning i frågor där frågepronominet är subjekt. Who is coming?

Vem är det som kommer?

Who knows this?

Vem vet det här?

B.

Frågeordföljd används också i satser som börjar med:

1

so ’det… också’ och där subjektet är betonat (§ 49):

2

I had a crush on her, and so had (did) most of the other boys. MEN rak ordföljd då predikatet är betonat.

Jag var förälskad i henne, och det var de flesta av de andra pojkarna också.

We promised we’d come, and so we did.

Vi lovade att komma och det gjorde vi också.

nor eller neither ’det… inte heller’ (§ 49). I’m not interested in sailing, nor is my sister. (eller: and my sister isn’t either)

4

Jag är inte intresserad av segling och det är inte min syster heller.


s 001 006 Den engelska satsen 1 06 01 17 11.08 Sida 5

3 den engelska satsen 3

not, no (nowhere, nothing osv), little, few, only (’först’), seldom, rarely, hardly, no sooner och never om satsens betydelse därigenom blir nekande eller begränsad. Sådana satser förekommer mest i formellt skriftspråk. Hardly had I arrived home when the telephone rang. Only then did she realize how much he meant to her. Only in America does a pizza get faster to your door than an ambulance.

Knappt hade jag kommit hem, förrän telefonen ringde. Inte förrän då insåg hon, hur mycket han betydde för henne. Bara i Amerika kommer en pizza snabbare hem till dig än en ambulans.

Frågeordföljden är alltid i huvudsatsen. Only when she reached the end of the corridor, did she realize that there was no way out. Not until he had been at home for three weeks, did he pass on the information to the CIA. Jämför Not until three weeks later did he pass on the information to the CIA.

Först när hon nådde slutet på korridoren, insåg hon att det inte fanns någon utgång. Inte förrän han hade varit hemma i tre veckor, lämnade han över informationen till CIA.

Inte förrän tre veckor senare lämnade han över informationen till CIA.

MEN rak ordföljd måste användas när bara den första delen av satsen är nekad eller begränsad och vid jakande grundbetydelse. Only a week ago there was another heavy storm. No doubt she had meant to come.

4

Bara för en vecka sedan var det ett rejält oväder igen. Hon hade säkert tänkt komma.

such och ibland vid so+adjektiv eller adverb. Such are the conditions. So brilliantly did he lecture that his audience was spellbound.

Sådana är villkoren. Så lysande föreläste han att hans publik var trollbunden.

5


s 001 006 Den engelska satsen 1 06 01 17 11.08 Sida 6


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 7

Substantiv


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 8

Substantiv betecknar bl a olika slags personer a singer, a neighbour, an idiot föremål a chair, a computer ämnen butter, silver, water företeelser rain, swimming, a laugh, a mistake abstrakta idéer happiness, democracy, justice Lär dig skillnaden mellan räknebara och oräknebara substantiv. Då är det lättare att förstå hur du använder substantiv och artiklar (a, an, the) på engelska. Läs mer om engelska oräknebara substantiv i § 9. Räknebara substantiv ”kan räknas” 1 kan stå i både singular och plural: 2 har obestämd artikel:

Did you go to the party? Their parties are fun. We’re having a party.

Oräknebara substantiv ”kan inte räknas”

4

1 står alltid i singular:

Is spaghetti fattening?

2 har inte obestämd artikel:

We had spaghetti for dinner.

Räknebara substantiv §§ 4–7 S-plural Den vanligaste pluraländelsen är -s. Det finns en del stavningsregler. Om hur ändelsen uttalas kan du läsa i § 263.

8


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 9

4 substantiv

A. many girls De flesta substantiv bildar plural genom tillägg av ändelsen -s.

a

an

dog house [haUs] dollar toy photo CD uncle

many

Det gäller även de flesta sammansatta ord. dishcloth can-opener grown-up a many press-up (BE) push-up (AE) 14-year-old MEN passers-by prisoners of war

dogs houses [}haUzIz] dollars toys photos CDs (CD’s) uncles

dishcloths can-openers grown-ups press-ups push-ups armhävningar 14-year-olds

förbipasserande krigsfångar

B. many bushes Ord som slutar på -s, -z, -x, -sh, -ch har ändelsen -es [ız] i plural.

a

an

bus quiz box dish watch address

many

buses quizzes frågesporter boxes dishes watches addresses

9


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 10

substantiv 4

C. many countries Ord som slutar på konsonant (t ex b, p, n, d)+y slutar på -ies i plural.

a an

factory lady pony opportunity

many

factories ladies ponies opportunities tillfällen

MEN efter vokal (a, e, o, u) + y bara -s: days, monkeys, boys, guys

D. many thieves Följande ord byter ut -f och -fe mot -ves i plural.

a

knife life wife

a

calf half leaf loaf shelf thief wolf

many

knives lives wives

many

calves halves leaves blad, löv loaves limpor shelves hyllor thieves wolves vargar

MEN övriga ord behåller -f: chiefs, safes kassaskåp, roofs. Det heter normalt: scarves (även scarfs).

E. many tomatoes Några ord som slutar på -o stavas -oes i plural:

a

potato tomato hero

many

potatoes tomatoes heroes hjältar

Så även: echoes ekon, goes försök, vetoes vetoröster, negroes (ofta blacks eller black people) MEN de flesta orden på -o har vanlig s-plural: euros, kilos, pianos, radios, videos, photos, avocados, tattoos. I en del ord kan du välja: ghetto/e/s, cargo/e/s (laster), mosquito/e/s (myggor), volcano/e/s.

10


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 11

5 substantiv

5

Oregelbunden plural

A. many women Följande vanliga ord har helt oregelbunden plural. man woman child foot tooth goose mouse louse

a

many

men women children feet teeth geese gäss mice lice löss

Om datormöss används både mice och mouses. Sammansatta ord som innehåller ett sådant ord får också oregelbunden plural. grandchild saleswoman Irishman

a an

many

grandchildren saleswomen Irishmen

MEN many Germans, Romans I sammansättningar där woman eller man har betydelsen ’kvinnligt/manligt’ får båda orden pluralform. a woman student

many women students

B. many aircraft Oförändrad form i plural har: 1

följande ord efter ord som anger antal.

one

dozen hundred thousand million

five two many a few

dozen hundred thousand million (mindre ofta: millions)

MEN dozens, hundreds, thousands of visitors dussintals, hundratals, tusentals besökare

11


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 12

substantiv 5 2

några andra ord. an

aircraft spacecraft hovercraft a dice horsepower quid Lägg märke till följande ord på -s:

a

barracks crossroads means series species steelworks

many

many

aircraft spacecraft hovercraft/s/ dice horsepower quid

flygplan

barracks crossroads means series species steelworks

baracker vägkorsningar /hjälp/medel serier arter stålverk

rymdfarkoster svävare tärningar hästkrafter vardagligt för ’pund’

Pound är ibland oförändrat i plural i talspråk. Använd pounds när du skriver.

3

nationalitetsord som slutar på -ese samt Swiss (schweizare).

a

4

Chinese Lebanese Japanese Swiss

many

Chinese Lebanese Japanese Swiss

many

sheep deer reindeer/s/ fish salmon trout

några djur.

a

sheep deer reindeer fish salmon [}sæmEn] trout

Fishes används när man talar om olika arter eller enstaka fiskar: three small fishes MEN How many fish did you catch?

12

får hjortar renar fiskar laxar foreller


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 13

5‒6 substantiv

many crises – utländsk plural

C.

Lånord har ofta regler från ursprungsspråken. 1

Ord som slutar på -is [Is] får i stället ändelsen -es [i:z] i plural. an a

2

many

analyses [E}nælEsi:z] crises [}kraIsi:z] diagnoses [{daIEg}nEUsi:z]

many

referendums, referenda nuclei phenomena criteria algae [}ældZi:]

Det finns andra vanliga utländska pluraländelser:

a

an

6

analysis [E}nælEsIs] crisis [}kraIsIs] diagnosis [{daIEg}nEUsIs]

referendum nucleus phenomenon criterion alga [}ælgE]

folkomröstning kärna fenomen kriterium alg

A five-year-old girl I sammansättningar som bildas av räkneord + substantiv står substantivet i singular. räkneord + substantiv

a

four-day

trip

en

fyra dagar lång

resa

Ibland används inte bindestreck. a ten-man tent a two-car family a multi-storey car park a six month course a ten-euro note

ett tiomannatält

many ten pound notes a few five dollar bills two 13-page articles

många tiopundssedlar

en familj med två bilar ett parkeringshus (i flera plan) en sexmånaders kurs en tioeurosedel

några femdollarsedlar två artiklar på tretton sidor var

13


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 14

substantiv 7‒8

7

Några exempel på pluralbildning Both aircraft were grounded. Meet Big Bertha, the cow with 39 calves. The goldfish just aren’t biting today. The country has been hit by a series of economic crises lately. Several Israelis lost their lives. Just send two photos of yourself. We paid more than thirty pounds for it. She got on well with her sons-in-law (informellt son-in-laws). Very few women writers have been awarded the Nobel Prize.

Båda flygplanen fick flygförbud. Får jag presentera Big Bertha, kon med 39 kalvar. Guldfiskarna nappar inte idag. Landet har träffats av en serie ekonomiska kriser på sistone. Åtskilliga israeler miste livet. Skicka bara in två foton av dig själv. Vi betalade mer än trettio pund för den. Hon kom bra överens med sina svärsöner. Mycket få kvinnliga författare har fått nobelpriset.

Oräknebara substantiv §§ 8–11 Oräknebara substantiv (uncountables) är sådana som man normalt inte använder i plural (t ex butter, traffic och luck). De betecknar oftast en obestämd mängd av t ex ämnen, olika företeelser och abstrakta idéer. Se särskilt upp med de orden som är oräknebara på engelska men inte på svenska, se § 9.

8

What luck! Många ord är oräknebara både på svenska och engelska. Den enda skillnaden mellan språken är att på svenska använder man ibland ’en, ett’ (obestämd artikel) framför sådana ord. Det får du inte göra på engelska. Window cleaning is hard work. What terrible traffic! Not even our dog likes going out in weather like this. What bad luck! He started working with such energy that we were all astonished.

14

Att putsa fönster är ett tungt arbete. En sån förfärlig trafik! Inte ens vår hund gillar att ge sig ut i ett sånt väder. En sån (Vilken) otur! Han började arbeta med en sådan energi att vi allihop blev förvånade.


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 15

8‒9 substantiv

The safest way to double your money is to fold it over once and put it in your pocket.

A job (arbetsuppgift, arbetsplats) är räknebart. Work (själva arbetet som du utför) är oräknebart. I like having a job; it’s the work I hate.

Jag tycker om att ha ett arbete (jobb); det är själva arbetet jag avskyr.

What luck! – Aldrig a, an framför ett oräknebart ord.

9

No news is good news – oräknebara på engelska Följande ord är speciella eftersom man på engelska upplever dem som en enhet t ex news – ’nyhetsmaterial’, medan man på svenska använder dem som vanliga substantiv – ’en nyhet, flera nyheter’. De är alltså oräknebara på engelska. De orden måste du lära dig att känna igen. money pengar advice råd business affärer, affärsverksamhet cash kontanter evidence bevis furniture möbler Not much is needed. läxa, läxor homework information information, upplysningar knowledge kunskap, kunskaper news nyhet, nyheter progress framsteg pollution föroreningar 15


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 16

substantiv 9 My wife took the money we were saving for a rainy day and blew it (gjorde av med dem) on a movie.

A, an kan inte användas framför oräknebara ord. De kan inte heller stå i plural. När du använder ett sådant engelskt ord, kom ihåg: 1. Verbet har alltid singular form. 2. Använd it (inte them) när du syftar tillbaka på ordet. 3. Använd some framför dem (inte a, an eller räkneord). 4. Bestämningsordet står alltid i singular, t ex this, that, much, less. How much furniture do you need for your new flat? But the money was great. That is not the information I asked for.

Where is my money? – I hid it under your bed. I need some advice. This money is yours.

Hur mycket (många) möbler behöver du till din nya lägenhet? Men jag fick jättebra betalt. Det är inte de upplysningarna (den upplysningen) som jag bad om.

When does the news start? – It’s starting now. Some progress is better than none. What homework do we have for tomorrow? – No idea. Too much anyway. Business has been slack for a long time now. There was no evidence. Is this all the cash we’ve got?

När börjar nyheterna? – De börjar nu. Några framsteg är bättre än inga. Vad har vi för läxor tills i morgon? – Ingen aning. För många i alla fall. Affärerna har gått trögt länge nu. Det fanns inga bevis (inget bevis). Är det här alla kontanter vi har?

Man använder oftast a framför knowledge: She has a good knowledge of electronics. Hon har goda kunskaper i elektronik. I de flesta fall kan de här oräknebara substantiven motsvara både singular och plural på svenska. This advice is useless. I can’t accept it.

16

Det här rådet är värdelöst. Jag kan inte följa det. De här råden är värdelösa. Jag kan inte följa dem.


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 17

9 substantiv När du vill betona just ’ett råd’, ’en möbel’ osv måste du använda dig av någon omskrivning, men det är ganska ovanligt på engelska. a word (bit, piece) of advice a useful bit (piece) of information a piece (an item) of valuable furniture a news item, a piece (bit) of news two lots of homework

ett råd en nyttig upplysning en värdefull möbel en nyhet två läxor

an improvement (a step forward) a /business/ deal

ett framsteg en /affärs/uppgörelse

Jämför

en tvål ett bröd, en limpa

a bar of soap a loaf of bread

I vardagsspråket heter det: Surely you don’t have to bring so much gear. There has been some really good stuff on TV lately.

Inte behöver du väl ha med dig så många grejor. De har kört riktigt bra grejor på TV på sistone.

Kom ihåg att news alltid är singular (trots att det slutar på -s)!

– Good morning, doctor, how am I? – Well, Mr Jones, good news and bad news. – What’s the bad news? – Well, I’m afraid we’ve amputated the wrong leg. – You’ve done WHAT? – What’s the good news, then? – The bad leg is getting better! 17


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 18

substantiv 10‒11

10

I love cheese – especially French cheeses She has lovely hair! My grandpa has just one hair left.

hår hårstrå

En del substantiv är oräknebara i en viss betydelse och räknebara i en annan. räknebara

oräknebara

kan inte ha a, an framför sig och saknar plural:

kan ha a, an framför sig och få plural form:

work business coffee crime paper

arbete

a work a business a coffee a crime a paper

ett litterärt verk, en bok

space sugar

rymden

a space one sugar

ett tomrum, ett utrymme

affärer, affärslivet brottslighet

en firma, en historia en kopp kaffe ett brott en tidning, en uppsats, ibland: ett papper en sockerbit, en sked socker

Många ord är ibland räknebara och ibland oräknebara. Använd ett helengelskt lexikon om du är osäker. Lexikon använder förkortningarna C för countable (räknebart) och U för uncountable (oräknebart).

Two coffees, please. How would you like your tea? – Milk and two sugars, please. She runs a thriving business. That is a serious business. Did you find a parking space? A lot of people go in for health foods today.

Två /koppar/ kaffe, tack. Hur vill ni ha ert te? – Mjölk och två skedar socker, tack. Hon driver ett framgångsrikt företag. Det är en allvarlig historia. Hittade du någon parkeringsplats? Många människor går in för hälsokost idag.

Liksom foods (matvaror) används andra oräknebara ord ibland i plural i betydelsen ’massor av’ t ex: waters (vattenmassor, farvatten), snows (snömassor).

11

A large income An income, a fine betyder ’inkomst/er/’, ’böter’. Incomes och fines används bara om flera olika inkomster eller flera bötesbelopp.

18


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 19

11‒12 substantiv Now that she has started her own company she has a very high income. Her parents have higher incomes. Derek had to pay a heavy fine.

Nu när hon har startat eget företag, har hon mycket höga inkomster. Hennes föräldrar har högre inkomster. Derek fick dryga böter.

Substantiv i plural §§ 12–15 Några ord är alltid plurala på engelska men singulara på svenska. När du använder dessa ord, kom ihåg: 1. Verbet står i plural. 2. Använd they, them (inte it) när du syftar tillbaka på ordet. 3. Bestämningsordet står i plural t ex many, these, those, few.

12

Where are the police? Where are the scissors? saxen – They are on your desk. Those are my pyjamas.

How many people were there? – plurala ord utan s-ändelse Följande ord är plurala på engelska utan att ha s-plural: people. folk, människor There were too many police. polis, poliser boskap cattle. There were too few people there. Where are the police when you need them? Several police /officers/ were injured.

Det var för lite folk där. Var är polisen när man behöver den? Åtskilliga poliser blev skadade.

19


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 20

substantiv 12‒13 His cattle have caught the mad cow disease. Singular till

people police cattle

är

Hans boskap har fått galna kosjukan.

a person, man, woman (pluralformen persons är mycket formell) a police officer, policeman, policewoman, law enforcement officer (AE) a cow, bull

People kan också betyda ’folkslag, nation’ och får då plural-s: “A History of the English-Speaking Peoples” is a famous book by Churchill.

”De engelsktalande folkens historia” är en känd bok av Churchill.

Police behandlas normalt som singular om enskild polisstyrka: The Metropolitan Police is linked with Interpol.

Londonpolisen är kopplad till Interpol.

Folk/s/ och vermin (ohyra) behandlas också som plural. ’Fem personal’ kan heta five staff.

13

Where are the scissors? – plurala ord med s-ändelse

A. I fråga om kläder, verktyg och liknande som består av två eller fler delar tänker man på engelska på delarna (plural!), medan man på svenska upplever delarna som en sak. scissors? sax binoculars? I need them. kikare Where are my braces? tandställning, hängslen pyjamas? pyjamas These

stairs are slippery. steps

trappa (oftast inomhus) yttertrappa

Andra ord: pliers flacktång, pincers hovtång, tongs tång, tweezers pincett, culottes byxkjol.

På svenska kan man säga både ’jag köpte nya jeans’ och ’jag köpte ett par nya jeans’. På engelska säger man på samma sätt I bought some scissors och I bought a pair of scissors.

pliers

20

scissors

tongs


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 21

13 substantiv A flight of stairs används när man tänker på trappan mellan två plan i ett hus; a staircase är oftast en trappa med trappräcke. A stair (a step) betyder normalt ’ett trappsteg’.

Your pyjamas (AE pajamas)? How am I supposed to know where they are? I need scissors for this. Where are they? We met on the stairs. I’d like to buy a pair of pincers. Luckily we’ve got two pairs of binoculars.

Din pyjamas? Hur ska jag veta var den är? Jag behöver en sax till det här. Var är den? Vi träffades i trappan. Jag skulle vilja köpa en hovtång. Som tur är har vi två kikare.

– Do these stairs take you to the second floor? – No, you’ll have to walk.

B. Följande ord är också plurala: clubs, diamonds hearts, spades customs the Middle Ages

klöver, ruter hjärter, spader tull/en/ medeltiden

minutes outskirts the pools (BE) premises scales (BE) scale (AE)

/mötes/protokoll utkant fotbollstipset fastighet, lokal/er/ våg

21


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 22

substantiv 13‒14 How long does it take to get through customs? The Skeltons live on (ibland: in) the outskirts of Birmingham. Not to be drunk on the premises. We’ve won £200,000 on the pools!

Hur lång tid tar det att komma igenom tullen? Familjen Skelton bor i utkanten av Birmingham. Får ej förtäras i denna lokal. (skylt på pubar angående inköpta oöppnade flaskor) Vi har vunnit 200.000 pund på tipset!

I vardagsspråket används fraser som: I haven’t got the guts to do it. Give me the works! Use your brains!

14

Jag har inte mod att göra det. Tala om rubbet för mig! Använd skallen!

Mind your manners! Följande ord har olika betydelser i singular och plural. plural

singular

content damage look firework manner moral spirit

halt; abstrakt innehåll skada, skador titt fyrverkeripjäs sätt moralisk lärdom ande

The contents of the parcel were damaged. The storm caused a great deal of damage. She had everything: looks and youth. It’s bad manners to stare at people. Some people keep their spirits up by pouring spirits down.

contents damages looks fireworks manners morals spirits

Innehållet i paketet var skadat. Ovädret förorsakade stora skador. Hon hade allt: utseende och ungdom. Det är ohövligt att stirra på folk. En del människor håller humöret uppe genom att hälla i sig sprit.

It was love at first sight. Then I took a second look.

22

innehåll skadestånd, ibland även skador utseende fyrverkeri uppträdande moral sprit; humör


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 23

15‒16 substantiv

15

Let’s shake hands Engelskan är ibland mer logisk än svenskan. I uttrycket shake hands ’skaka hand’ tänker engelskan på ’bägge händerna’ medan vi använder singular. Samma skillnad finns i många andra fall. Let’s change places. They shook their heads. Sue’s parents had changed their minds. The team changed ends. He changed planes at Amsterdam. Have you made friends with the new girl yet? This was common in the 17th and 18th centuries.

Kan vi inte byta plats? De skakade på huvudet. Sues föräldrar hade ändrat åsikt (sig). Lagen bytte sida. Han bytte plan i Amsterdam. Har du blivit god vän med den nya tjejen än? Det var vanligt på 1600- och 1700-talet.

MEN change colour, change the subject byta ämne

16

Singular eller plural? §§16–18 The whole class was having a picnic Kollektiva ord som family, the public (allmänheten), crew (besättning), class, crowd (folkhop), government (regering) osv kan behandlas både som singular och plural i BE. Det beror på att du kan tänka på de orden både som en enhet (singular) och som olika individer (plural). I AE används oftast singular vid sådana ord. singular

Our family is huge: it consists of five boys and three girls. (familjen som en enhet) Our staff is hardworking. (hela personalen som en enhet) Boston was beaten. (AE)

plural

My family are perfectly normal. (familjemedlemmarna) The staff have all gone for their lunch. (enskilda personer) Arsenal were beaten. (BE)

23


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 24

substantiv 17‒18

17 A.

Statistics is an important subject De flesta ord som slutar på -ics t ex aerobics, athletics (friidrott), ethics, gymnastics, economics, politics, statistics behandlas som singulara när man talar om själva ämnet, t ex ’statistik’, men som plurala när man tänker på den praktiska tillämpningen av ämnet, t ex ’statistiska tabeller och resultat’. Economics is not his strong point. (Ekonomi är inte hans starka sida.) Statistics is important in modern society. (Statistik är viktigt i det moderna samhället.) Politics has never been an exact science. (Politik har aldrig varit någon exakt vetenskap.)

The simple economics of the case are easy to explain. (de ekonomiska omständigheterna) These statistics show an increase in serious crimes. (De här siffrorna visar på en ökning av allvarliga brott.) What are your politics? (Vad har du för politisk uppfattning?)

Physics används bara som singulart ord: Physics is tricky. Några ord har även singularformer utan -s t ex a statistic (ett statistiskt resultat), a tactic (en taktik).

B.

Data/media kan vara både singular och plural. This data is (These data are) important. The /mass/ media have (informellt has) a lot of power today.

C.

Några ord har ibland singular, ibland plural form. My wage is (wages are) too low. He’d been for a walk in the wood/s/. We’re going to Italy for our holiday/s/. MEN to be on holiday (vara på semester)

18

Dessa data är viktiga. Massmedia utövar stor makt idag.

Min lön är för låg. Han hade varit ute och gått i skogen. Vi ska åka till Italien på vår semester.

The US is a great country I vissa fall uppfattas ord i plural som en enhet. De behandlas då som singular:

1

några namn som the United States (the US), the United Nations (the UN), the Netherlands (Nederländerna, Holland), the Philippines. The UN is an organization of independent states. It was established in 1945.

24

FN är en sammanslutning av självständiga stater. Den bildades 1945.


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 25

18‒19 substantiv 2

måttsuttryck, när man tänker på summan eller mängden och inte på t ex ’kronorna’ eller ’timmarna’ för sig. Where’s that 40 bucks I lent you? Fish and chips has gone up. Four hours is a long time to wait. 60p [pi:] (vardagligt för pence) is too much.

Var är de där 40 dollarna jag lånade dig? Fisk och pommes frites har blivit dyrare. Fyra timmar är länge att vänta. 60 pence är för mycket.

One penny – two pennies används om själva mynten.

Genitiv och of-konstruktion §§ 19–24 Både på engelska och svenska kan genitiv uttryckas antingen med en s-form eller med en preposition. 1 S-formen kallas apostrofgenitiv eftersom den skrivs med en apostrof. Den används främst om levande varelser. Uttalsregler finns i § 263. John’s book the twins’ budgie

Johns bok tvillingarnas undulat

2 Prepositionsfrasen kallas of-genitiv eftersom engelskan normalt har of. Den används främst om saker. on the roof of the house

på husets tak

Apostrofgenitiven är speciellt vanlig i informellt språk både om personer, djur och saker, medan of-genitiven oftare används om saker i formellt språk.

19

Apostrofens plats Att placera apostrofen på fel ställe anses obildat.

A. 1

Apostrofen står: före genitiv-s i singular. Lisa’s mum the EU’s headquarters my father-in-law’s house

Lisas mamma EU:s högkvarter min svärfars hus

25


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 26

substantiv 19 2

före genitiv-s vid substantiv som inte slutar på -s i plural. the children’s toys men’s rights women’s lib/eration/

3

mäns rättigheter kvinnors frigörelse (kvinnorörelse)

efter plural-s. the girls’ bikes the Barkers’ country cottage

B.

Apostrofen utelämnas ibland:

1

på skyltar och i firmanamn. ladies underwear mens /toilet/ at Harrods at the newsagents

2

barnens leksaker

flickornas cyklar familjen Barkers sommarställe

damunderkläder herrtoalett på Harrods (varuhus) i tidningsaffären

i tidsuttryck i plural. three weeks holiday

tre veckors semester

Om ett namn slutar på -s används ibland bara en apostrof: Dickens’ [}dIkInz] eller [}dIkInzIz] novels Dickens romaner

The best way to keep children’s clothes clean for several days is to keep them off the child. 26


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 27

20 substantiv

20

Apostrofgenitivens användning Apostrofgenitiven används:

1

2

om levande varelser (speciellt vid personnamn). Robert’s boots the dog’s puppies somebody else’s bag

Roberts stövlar

the dogs’ puppies the Knights’ house her parents’ car

hundarnas valpar

någon annans väska

familjen Knights hus hennes föräldrars bilar

i många tidsuttryck. today’s special two months’ notice

3

hundens valpar

dagens rätt två månaders uppsägningstid

ofta om platser, organisationer och saker. Sweden’s foreign policy the school’s budget the plane’s engine the train’s arrival

Sveriges utrikespolitik skolans budget planets motor tågets ankomst

Även of-genitiv är ofta möjlig i dessa fall. Jämför med § 22.1. Den variationen finns också på svenska. the name of the company the company’s name

namnet på företaget, företagets namn

Särskilt vanlig är apostrofgenitiven vid geografiska namn följda av en superlativ eller only. Engelskan kan också använda prepositionen in. Hollywood’s hottest name the hottest name in Hollywood

Hollywoods hetaste namn det hetaste namnet i Hollywood

Ripon’s only pet shop the only pet shop in Ripon

Ripons enda djuraffär den enda djuraffären i Ripon

27


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 28

substantiv 21‒22

21

Dinner at the Nicholsons’ Om huvudordet kan förstås av sammanhanget utelämnas det oftast.

22

I like my room better than Jane’s. Let’s meet at Melanie’s /place/. at the dentist’s /surgery/ in St Paul’s /Cathedral/ to stay at the Wilsons’ /house, home/ MEN

Jag tycker bättre om mitt rum än Janes.

to stay with the Wilsons (inget utelämnat ord, § 215)

att bo hos familjen Wilson

Jag tycker att vi träffas hos Melanie. hos tandläkaren, på tandläkarmottagningen i St Paulskatedralen att bo hos familjen Wilson

Of-genitivens användning Of-genitiven används:

1

oftast om saker. at the foot of the mountain the top floor of the house the end of the film

vid bergets fot husets översta våning filmens slut, slutet på filmen

Ibland används apostrofgenitiv utan att betydelsen förändras. Så det kan heta både: the owner of the car bilens ägare, ägaren till bilen the car’s owner 2

om abstrakta begrepp. the meaning of life the power of love

3

livets mening kärlekens makt

om substantiverade adjektiv (§ 93.2). the conditions of the unemployed

de arbetslösas situation

My problem is that it takes me six weeks to read the Book of the Month.

28


s 007 030 Substantiv 2 06 01 17 11.28 Sida 29

23‒24 substantiv

23

A friend of my brother’s Ibland används både of-konstruktion och apostrofgenitiv samtidigt (dubbel genitiv, § 51). She’s a friend of my brother’s (of my brother). He’s a pal of Joe’s (ibland: of Joe).

24

A nice cup of tea Prepositionen of används i många konstruktioner där svenskan inte har någon preposition:

1

i många uttryck för mått och mängd. a lot of friends lots of friends (informellt) a pint [paInt] of beer a teaspoonful of flour heaps (loads) of money (informellt) a box of chocolates a bunch of flowers a series of events a packet (AE pack) of cigarettes

2

en massa vänner en stor öl (BE 0,57 liter) en tesked mjöl en massa pengar en chokladask (med chokladbitar i) en blombukett en serie händelser ett paket cigaretter

i en del fraser. a game of chess on the stroke of 12 not a word of English

3

en massa vänner

ett parti schack på slaget 12 inte ett ord engelska

mest i BE efter ord som city, town, suburb, province, county, state, republic, kingdom, island och isle + namn. the City of York the Kingdom of Sweden the Isle of Man the Republic of Russia the state of Washington

staden York kungariket Sverige ön Man republiken Ryssland staten Washington

29


08 01 09

15.35

Sida 1

HARGEVIKS ENGELSKA GRAMMATIK

REVIDERAD UPPLAGA

Hargeviks Engelska Grammatik är avsedd för gymnasieskolan och motsvarande utbildningar. Den har utarbetats av Stieg och Christina Hargevik. Till grammatiken finns två övningsböcker med separata facit.

,!7IJ1C1-cafa g!

Best nr 21-20500-6 Tryck nr 21-20500-6-03

ENGELSKA GRAMMATIK

Hargevik oms segel OK

Almqvist&Wiksell

HARGEVIKS

9789121205006  
9789121205006