Page 1

MARIKA RONTHY

LQ LEDAR INTELLIGENS

SÅ UT VECKL AR DU DIN L E D A R I N T E L L I G E N S M E D H J Ä L P AV S J Ä L , H J Ä R TA O C H H J Ä R N A


Innehåll

Förord......................................................................................................... 9 Inledning.................................................................................................12 Kapitel 1. Ett helhetsperspektiv behövs i synen på ledarskap....................17 Ledarskap är en helhet..............................................................................................................17 Begreppet intelligens sett ur flera infallsvinklar...............................................................18 Ledarskap är att integrera chefsrollen med ledarrollen................................................ 20 Konsten att vara både och.......................................................................................................21

Kapitel 2. Ledarskapet står inför nya utmaningar...........................................25 Testa dina attityder till ledarskap......................................................................................... 25 Morgondagens chefer och ledare......................................................................................... 27 Två olika sätt att hantera nödvändigheten av förändring........................................... 30 Paradigmskifte och förändring.............................................................................................. 32 Att tänka i nya banor och därmed upptäcka nya möjligheter................................... 35 IT på gott och ont...................................................................................................................... 38 Den nya tanken i ledarskap.....................................................................................................41 Vi och dom................................................................................................................................... 42

Kapitel 3. En värdeförskjutning i l­edarskapet träder fram.............................................................................................44 Var läggs grunden till goda mänskliga värden?.............................................................. 44 En öppning för nya värderingar i en MBA-utbildning................................................... 45 Värderingars betydelse för dig som chef............................................................................ 46 Ledarskapets komfortgräns..................................................................................................... 48 Att bli medveten om sin komfortgräns är att lära sig mer om sig själv.................. 50

6


I n n e hå ll

Hur kan du bemöta motstånd mot förändring?.............................................................. 51 Ny syn på ledarskap.................................................................................................................. 52 Nya värderingar kräver nya ledare....................................................................................... 54 Exempel A: Vd:n som upptäckte en ny framgångsväg.................................................. 55 Exempel B: Ett samtal med den insiktsfulle chefen........................................................ 61 Exempel C: Jag är chef men jag vill också vara människa........................................... 70 Eftersträva en värdekultur........................................................................................................74

Kapitel 4. Ledarens tre intelligenser...................................................................76 Vad menas vanligtvis med intelligens?............................................................................... 76 Ny syn på intelligens................................................................................................................ 78 Rationell intelligens endast en fjärdedel av framgången............................................ 81 En undervärderad intelligens – om själslig intelligens.................................................. 81 Motivation är en del av den själsliga intelligensen........................................................ 85 Värdebegrepp i dagens företag för ökad medvetenhet.................................................91 Hur är det idag och hur borde det vara i organisationer?........................................... 92 Hur kan du ta ansvar för begreppens innebörd i ditt ledarskap?.............................. 93 Vad menas med emotionell intelligens, EQ?.................................................................... 95 Vad menas med självkännedom?......................................................................................... 99 Vad menas med självmedvetenhet?..................................................................................101

Kapitel 5. Dialog ger dig möjlighet att utvecklas........................................ 103 Dialogens ursprung.................................................................................................................103 Dialog skapar närvaro............................................................................................................104 Det sokratiska samtalet..........................................................................................................106 Dialog – en metod att ta vara på den kollektiva intelligensen................................107 Inträdet i dialogen går via komfortgränsen....................................................................108 Gruppdialogens ursprung.....................................................................................................109 Skillnaden mellan diskussion, debatt och dialog...........................................................112 Dialog, kvantfysik och framtiden........................................................................................ 114 Dialogträning för chefer........................................................................................................ 115

7


Inn e hå ll

Kapitel 6. Metoder för att utveckla din ledarintelligens...................................................................................118 Vad menas med begreppet process?................................................................................. 118 Hur kan du arbeta i process utifrån dina tre intelligenser?....................................... 119 Själslig intelligens skapar integritet och ger mening...................................................122 Emotionell intelligens utvecklar goda relationer...........................................................124 Rationell intelligens för struktur och ordning................................................................127 Att hålla en utvecklingsprocess vid liv..............................................................................128

Kapitel 7. Metoder för att använda ledarintelligens i verksamheten..................................................................................... 132 Tankemodell Komfortgränsen®............................................................................................132 Dialog sätter tankar i rörelse...............................................................................................135 Dialog utvecklar ledarintelligens........................................................................................136 Dialog och reflektion som verktyg och arbetssätt........................................................137 Att genomföra dialog i grupp..............................................................................................138 Feedback.....................................................................................................................................139 Om konsten att ge och ta emot feedback....................................................................... 141 Olika typer av coachning.......................................................................................................145 Att leda lärande........................................................................................................................ 147

Sammanfattning................................................................................ 150 Nyckelbegrepp..........................................................................................................................154 Om författaren..........................................................................................................................155 Litteratur...................................................................................................................................... 157

8


Förord Alla har en stor outnyttjad potential inom sig att utvecklas fullt ut. Med fullt ut menar jag att bli den du vill vara och inte bli den du tror att andra vill att du ska vara. Denna bok är en vidareutveckling av tankar om ledarskapets intelligens som beskrevs i min bok 2006 med en liknande titel. Under snart tre decennier har jag följt chefer i olika organisationer och chefers frågeställningar har i princip inte förändrats under dessa tre decennier. Strukturer och förutsättningar förändras men inte människans behov, beteende och reaktionsmönster. Jag tror att det är viktigt att inta en kritisk hållning till den syn på ledarskap som är präglad av att en organisation ska vara funktionell, rationell och bygga på kontroll och där chefsrollen har en mer framträdande plats än ledarrollen. Morgondagens ledarskap är ett medmänskligt ledarskap där respekten för själva människan är i fokus och där ledarrollen väger tyngre än chefsrollen. Begreppet ledarintelligens innebär att chefen kan integrera färdigheter och kompetenser som tillhör både den rationella och kognitiva intelligensen (IQ) med den känslomässiga (EQ) och själsliga (SQ) intelligensen. Människans djupaste behov är att bli sedd. I framtidens organisationer kommer framgång att uppnås genom kreativitet, innovation, relationsbyggande och samarbetsförmåga. Detta kräver ett helt nytt ledarskap. De senaste 20 årens ökade globala konkurrens har betonat vikten av effektivt ledarskap, vilket ofta har förstärkt behovet av kontroll och rationalitet. Detta har bidragit till uppfattningen om hur en chef/ledare skall agera. Mot denna bakgrund är det än viktigare att lyfta fram vad som ingår i såväl chefsrollen som ledarrollen. Denna uppdelning är viktig att förstå då chefsrollens dominans fortfarande råder med krav på leverans, effektivitet och nytta emedan vi samtidigt talar om ­ledarrollens 9


Fö rord

stora betydelse som mer handlar om att utveckla relationer. Vi har skapat en ekvation som inte riktigt går ihop. Båda rollerna behövs för ett fullgott ledarskap. Det är mot denna bakgrund som jag i den här boken delar med mig av mina erfarenheter och slutsatser kring vad jag menar är värdefullt att utveckla i ledarskapet och vilka färdigheter som är nödvändiga för att styra en verksamhet och leda människor. Det är först när man uppnår balans mellan dessa båda roller som man kan skapa livgivande verksamheter, oavsett om de är privata eller offentliga organisationer eller om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Chefer kan vinna mycket på att lära sig mer om mänskligt samspel, förstå processer, värna om etiska värden och sträva efter att uppnå en god självkännedom. Först när du kan leda dig själv kan du leda andra. Därför bör inga trender inom ledarskap göra sig besvär. Ledarskap handlar mer om hur du som ledare ska vara än vad du som chef ska göra. Ditt varande anpassas till det sammanhang som du befinner dig i just nu. Du behöver alltid förstå din samtid och ju bättre själsligt och mentalt rustad du är, desto större förutsättningar har du att lyckas med ditt ledarskap. Mycket av det som ska göras och det som krävs av dig i din chefsroll är inte förhandlingsbart utan oftast givet. Däremot hur uppgifter ska lösas och hur människor tillsammans ska hjälpas åt för att nå målet, det är vad den här boken handlar om. Boken handlar mer om att leda än att styra. Begreppet Ledarintelligens är ett resultat av hur jag tolkat och förstått det som krävs av chefer och ledare idag och inför framtiden. Ledarintelligens är ett utvecklande ledarskap där kunskap, självinsikt, självmedvetande och relaterande hela tiden samspelar.

10


F ö rord

Boken vänder sig till dig som vill

• utveckla din ledarintelligens för att kunna växa både som människa och i rollen som chef och ledare

• reflektera över och tänka i olika tankebanor om hur ledarskap kan tolkas och förstås

• få idéer till arbetsformer för att skapa en samverkande och utvecklingsvänlig arbetsmiljö.

Min önskan är att du ska bli inspirerad och stärkt, och att du ska få idéer till att arbeta vidare med såväl ditt ledarskap som din verksamhet. Stockholm i januari 2013 Marika Ronthy

11


Inledning Min erfarenhet som organisationspsykolog är att ett företag eller en organisation aldrig kan utvecklas längre än dess ledare. Har du just blivit chef? Har du varit chef ett antal år eller vill du snart ta på dig ett chefsuppdrag? Du är en mycket betydelsefull medarbetare i din organisation. Jag vill inspirera dig till att utvecklas i rollen som chef och ledare, som i sin tur gör att dina medarbetare får chansen att utvecklas i sitt arbete. Bokens första tre kapitel ger dig en bakgrund till att synen på ledarskap håller på att förändras. Kapitel fyra beskriver begreppet intelligens och innehållet i både ledarintelligens och ledarskapets intelligens. I kapitel fem introduceras du till dialogens möjligheter och i de två avslutande kapitlen får du metoder och verktyg för att utveckla ditt ledarskap och din verksamhet. I boken kombineras erfarenhet, teori och praktisk tillämpning. Jag kan se en begynnande omvärdering av vad som anses vara eftersträvansvärt i arbetslivet. Jakten på yttre värden såsom ständig materiell belöning, makt, prestige och framgång börjar tonas ner. Kan det vara så att vi närmar oss en tid där fler människor upptäcker betydelsen av inre värden såsom familjetid, tid för personlig utveckling, vårda vänskap, uppskatta naturen, lyssna på musik och vara mån om sin hälsa? Är det inte så att jakten på yttre värden kan vara slöseri med mänsklig kvalitetstid? Den viktiga frågan är hur du kan kombinera ett meningsfullt liv med ett likaså meningsfullt arbetsliv.

12


I n led n i n g

Genom åren har jag träffat många chefer som ifrågasatt mycket men inte sett möjligheten att ompröva vad de egentligen vill, och varför. Jag har träffat många chefer som, när de ser på sin yrkeskarriär, reflekterar över på vilket sätt de hade kunnat få till fler förändringar. Hur de borde ha satsat mer på samarbete i stället för konkurrens. Hur de borde ha prioriterat sina arbetsuppgifter annorlunda för att få en bättre balans mellan privat- och yrkesliv. Min önskan är att dagens chefer i framtiden ska kunna se tillbaka på sin karriär och känna att de skapat förändringar som varit utvecklande, att de samarbetat, haft framgång, att de fört något framåt och till något bättre, och att de gjort detta i ett arbetsklimat där det funnits glädje och omtanke. Kort sagt att deras insats gjort skillnad i arbetslivet. När det gäller ledarskap har jag tre övertygelser som har stöd av forskningsresultat och av erfarenheter från praktiken, och som jag vill dela med mig av i boken:

• Vikten av att eftersträva inre värden såsom omtanke om andra, medkänsla, samarbete och glädje.

• Vikten av en meningsfull kommunikation. Jag kommer pre-

sentera min modell för samtal och dialog som stimulerat flera ledare och organisationer att skapa framgång.

• Vikten av att komma till självinsikt, ägna tid till reflektion och bli mer medveten, inte bara om sig själv, utan också om sin omgivning.

Allt detta förutsätter att du kliver ut ur din komfortzon och utmanar din komfortgräns.

13


In led n in g

Som chef har du många krav och förväntningar på dig: från ägare, högre chefer, medarbetare och inte minst från dig själv. Du måste därför ha dina medarbetare med dig för att uppnå gemensamma mål och förverkliga organisationens visioner. Det är från dig de ska få stöd och inspiration till att vilja bidra till utveckling av er verksamhet. Hur du förhåller dig i samspelet er emellan är därför avgörande för det slutgiltiga resultatet. Ledarskap handlar både om vad som ska göras och hur man ska vara. Det handlar alltså i hög grad om den egna förmågan att utveckla och visa upp ett bredare och djupare register av sina mänskliga sidor. Det finns ingen examen som förbereder dig på hur det är att vara chef i den praktiska verkligheten. Det finns ingen utbildning som uppmuntrar dig till att ta reda på vad du egentligen vill i ditt ledarskap. Det är aldrig för sent att göra den upptäcktsresan. Den här boken kommer ursprungligen från en analys som jag gjorde i slutet av 1980-talet för att undersöka kvaliteten av utvecklingssamtal. Analysen utmynnade i en modell som fick namnet Komfortgränsen® (Ronthy). Modellen är beskriven i boken Samtal som utvecklar, (Ronthy, M. & Rosendahl, S. 1993, 2010) samt i boken Utvecklingssamtalets 7 nycklar (Ronthy, M. 2004). Det visade sig att innehållet i utvecklingssamtalet handlade mer om vad som skulle presteras och mindre om hur och varför. Snart upptäckte jag att betoningen i chefsrollen också var på vad som skulle presteras och mindre på hur och varför vilket gjorde att jag introducerade begreppet ledarintelligens för att visa på vikten av att kunna veta när man ska vara chef och när man ska vara ledare och vilka förmågor som krävs i chefsrollen respektive ledarrollen. Ledarskap är en kombination av att både vara chef och ledare, och när du leder använder du mer dina medmänskliga egenskaper än dina sakkunskaper, vilket innebär att frågorna hur och varför blir lika viktiga som vad som ska presteras. Den här boken betonar vikten av att använda alla dina förmågor och beskriver hur du kan använda dem på bästa sätt. 14


I n led n i n g

Det är sju år sedan min första bok inom ledarintelligens kom ut och mycket har förändrats sedan dess. Även jag har utvecklat mina tankar och fått nya erfarenheter. Trots mina snart fyrtio år som yrkesverksam psykolog upptäcker jag att det inte finns någon slutdestination för utveckling. Tur är väl det! Jag kan se en värderingsförskjutning i synen på ledarskap som representeras av en generation människor som förväntar sig att bli mer ledda än styrda. Synen på ledarskap står inför ett skifte vad gäller värdesystem. Vi har nu en generation som är framtidens opinionsbildare och förändringsagenter. Äldre chefer behöver samarbeta mer och visa en vilja till att lära av den yngre generationen. Alla generationer har något att lära av varandra. Framtiden lyfter fram nätverkens betydelse, vilket även ska uppmuntras inom en organisation där det finns en hög grad av kollektiv intelligens (summan av alla de anställdas erfarenheter av företaget och den samlade sakkunskapen) och en blandning av flera generationers tänkesätt. Framtidens chef behöver tänka mer ”vi” än ”jag”. Framtidens chef är mer ledare än chef, en ledare som hellre står bakom scenen än på scenen – en ledare som lyfter fram sina medarbetare och låter omgivningen förstå att det är vi tillsammans som åstadkommer resultat, inte endast jag som chef. Den organisationskultur som du som ledare skapar är en spegel av din medvetandenivå, dina värderingar och ditt beteende. Den här boken bygger på lång erfarenhet av chefshandledning och konsultation i en mängd olika organisationer. Ett flertal magisteruppsatser har skrivits under de senaste sju åren där min ledarmodell prövats i olika syften. Forskning pågår. Jag kan se ett nytt mönster för ledarskap som växer fram. Det finns en nyckel till ledarskapets dörr! Den nyckeln har du. Om du vill utveckla alla de förmågor som finns beskrivna i den här boken har du öppnat dörren till framtidens ledarskap.

15


In led n in g

Jag är övertygad om att framtidens ledarskap kräver förmåga att utveckla ett dagligen och stundligen reflekterande förhållningssätt. Detta bidrar till en ökad medvetenhet och insikt som påverkar dina handlingar. Skillnaden mellan den traditionella chefsrollens inriktning på att styra och den reflekterande ledarrollens inriktning på att leda måste tydliggöras för att vi ska förstå hur det påverkar oss själva och arbetsgruppen. Det är dessa två roller tillsammans som är ledarskapets intelligens. Sammantaget handlar den här boken om VAD ledarskapets intelligens är och HUR ledarskapets intelligens kan utvecklas och VARFÖR det är viktigt.

16


LQ – Ledarintelligens Balansera relation och prestation i ditt ledarskap ISBN 978-91-47-11104-6 © 2013 Författaren och Liber AB Förläggare: Sten Lindquist Redaktör: Cecilia Björk Tengå Omslag och grafisk form: Fredrik Elvander Grafiska illustrationer: Ranelid reklambyrå AB Layout: OKS, Indien

Upplaga 1:1 Tryck: Sahara Printing, Egypten 2013

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Figuren Komfortgränsen® är registrerat varumärke och ägs av Amfora Samtal & Ledarskap AB. www.amforasamtal.se Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post kundservice.liber@liber.se


LQ LEDARINT ELLIG E N S Morgondagens ledarskap är ett medmänskligt ledarskap där respekten för individen är i fokus och där ledarrollen väger tyngre än chefsrollen. För att nå framgång i framtidens organisationer gäller det att kunna balansera relation och prestation. I den senaste tidens globala konkurrens har prestationen fått stort utrymme. Men i den här boken lyfter författaren fram den mänskliga aspekten i ledarskapet, som är så viktig för att både kunna bidra till att medarbetare hittar sin motivation och att möta kraven från en snabbföränderlig omvärld. I boken får du såväl tankeväckande idéer kring själslig, emotionell och rationell intelligens som konkreta verktyg för att utveckla din egen ledarintelligens och förslag till arbetsformer för att skapa ett samverkande och utvecklingsvänligt arbetsklimat.

LQ = SQ+EQ+IQ Ledarintelligens = själslig intelligens + emotionell intelligens + kognitiv intelligens

Best.nr 47-11104-6

Tryck.nr 47-11104-6-00

9789147111046  
9789147111046