Page 1

',)-4!2!6 %./39.,)''5$ Mรถten med Gud i vardagen

fรถr kvinnor


"IBELCITATENÛRHÛMTADEFRËNENRADENGELSKABIBELšVERSÛTTNINGAR$ETGÛLLERFšLJANDE(OLY"IBLE .EW)NTERNATIONAL6ERSION.)6 (OLY"IBLE .EW)NTERNATIONAL2EADERS6ERSION.)26 +ING *AMES6ERSION+*6 #ONTEMPORARY%NGLISH6ERSION#%6 4HE,IVING"IBLE4," 4HE.EW +ING*AMES6ERSION.+*6 (OLY"IBLE 2EVISED3TANDARD6ERSION236 (OLY"IBLE .EW,IVING 4RANSLATION.,4 4HEMESSAGEUTSKRIVET 4HE(OLY"IBLE .EW#ENTURY6ERSION.#6 SAMT 4HE!MPLIlED"IBLE!-0  (ÛR HAR EN DIREKTšVERSÛTTNING TILL SVENSKA AV DE ENGELSKA BIBELVERSERNA GJORTS OCH I SAMTLIGA FALL HAR FšRKORTNINGEN AV DEN AKTUELLA ENGELSKA BIBELšVERSÛTTNINGEN ANGETTS INOM PARENTES EFTER RESPEKTIVEBIBELHÛNVISNING!NLEDNINGENTILLDESSADIREKTšVERSÛTTNINGARÛRATTDEHARBEDšMTSBÛTTRE šVERENSSTÛMMA MED DE ENGELSKA ORIGINALEN ÛN DE OFlCIELLA SVENSKA šVERSÛTTNINGARNA )BLAND HAR DOCKÛVENDESENAREANVÛNTS$ETGÛLLER"IBEL" 3VENSKA&OLKBIBELN3&" SAMT ËRSšVERSÛTTNING 'LIMTARAVENOSYNLIG'UDn-šTENMED'UDIVARDAGENFšRKVINNOR /RIGINALTITEL'LIMPSESOFAN)NVISIBLE'ODFOR7OMENn%XPERIENCING'ODINTHE%VERYDAY -OMENTSOF,IFE 3AMMANSTÛLLTAV6ICKY+UYPEROCH3TEPHEN0AROLINI #OPYRIGHTÚ(ONOR"OOKS 3VENSKCOPYRIGHTÚ-ARCUS&šRLAG "OX ™REBRO WWWMARCUSFORLAGSE ™VERSÛTTNING%LISABETH,INDGREN 'RAlSKFORM#AROLINE,UNDBÛCK 4RYCK73"OOKWELL &INLAND  )3".  "OKNR


Inledning -ERÛNNËGONSINTIDIGARELÛNGTAROCHSšKERMÛNNISKOREFTERETTDJUPAREFšRHËL LANDETILL'UD$EmESTAHARINGETPROBLEMMEDATTKÛNNAIGENHANSSUVERÛNA SKAPARHANDIREGNBËGENSKLARAFÛRGER INATTHIMLENSMAGNIlKAMAJESTÛTELLERI 'RAND#ANYONSHISNANDEVYER-ENMËNGAAVDESSASšKAREHOPPASPËNËGON TINGMERÇRHANNÛRVARANDEMITTIMINAVARDAGSRUTINERUNDRARDE /MDUHARSTÛLLTDIGDENFRËGAN DËÛR'LIMTARAVENOSYNLIG'UDRÛTTBOK FšRDIG-EDANDULÛSERIGENOMDEN SIDAFšRSIDA KOMMERDUATTNJUTAAVDE SMËBERÛTTELSERNAOMMÛNNISKORPRECISSOMDU MÛNNISKORSOMUPPTÛCKERATT 'UDVERKLIGENlNNSTILLFšRDEM&šRVARJEBERÛTTELSEHARVIANGETTBIBELSTÛLLEN FšRATTVÛGLEDADIGIDINLÛSNING$UKOMMEROCKSËATTFËSEVADSOMKANHÛNDA NÛR'UDTRÛDERINISËVÛLDESTORASOMDESMËDETALJERNAIDITTLIV 6IVETATTDUKOMMERATTBLIVÛLSIGNAD NÛRDUFËRKLARTFšRDIGHURINNERLIGT 'UDÛLSKARDIG OCHNÛRDUINSERATTHANHARLOVATATTVANDRAVIDDINSIDASTUND FšRSTUND
Du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta.

-OSEBOKEN"

De som söker Herren saknar ej något gott.

0SALTAREN3&"

Sedan han (Jesus) hade sänt i väg folket, gick han upp till berget för att få vara för sig själv och be.

-ATTEUS236
Ka๏ฌ€et och tystnaden +LOCKANKVARTยšVERTVร‹Pร‹EFTERMIDDAGENMร‹DDE*ENNYSOMBร›ST$ร‹Lร‹G"EN JAMINOCHSOVMIDDAGOCH*OHNSKULLEINTEVARATILLBAKAFRร‹NSKOLANFยšRRร›NOM ENTIMME$ISKENVARAVKLARAD OCH*ENNYSATTOCHSMUTTADEPร‹ENKOPPKAFFE (ONVISSTEPRECISHURMร‹NGAKLUNKARDETSKULLETAINNAN*OHNKOMSTUDSANDEIN GENOMDยšRREN.ร›RDETVARDAGSFยšRDENSJUNDE GJORDEHONETTUPPEHร‹LLFยšRATT FUNDERAยšVERVADHENNESGRANNEHADESAGTFยšRNร‹GRAVECKORSEDANv'UDร›RREDO Nร›RDUร›RDET(ANSTร‹RDร›ROCHVร›NTARPร‹DIGv -ENVARUNDRADE*ENNY Nร›RHONBยšRJADEPร‹KLUNKNUMMERร‹TTA$ร›REFTER TOGHONENPAUSIGEN OCHINSร‹GTILLSISTDETSJร›LVKLARA*AGBEHยšVERINTESยšKAEFTER DIGPร‹Nร‹GONEXOTISK AVLร›GSENPLATS$UHARJUVARITVIDMINSIDAHELATIDEN *ENNYSTร›LLDEKAFFEKOPPENPร‹BORDETOCHLOGGENOMTร‹RARNAv'UDJAGVILL Lร›RAKร›NNADIGv VISKADEHON/CHJUSTDร›RIDENSTUNDENBยšRJADEHENNESRELA TIONTILL'UDATTFORMASPร‹ALLVAR 'UDVร›NTARPร‹DIGOCKSร‹3TRร›CKDIGUTTILLHONOMIDAG

Att be betyder inte bara att sรถka hjรคlp; det betyder ocksรฅ att sรถka Honom.
Sannerligen, du är en Gud som verkar bakom kulisserna.

*ESAJA4HE-ESSAGE

Kom och se vad Gud har gjort, hur mäktiga är inte hans gärningar för människans skull!

0SALTAREN.)6

Ty jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är goda planer och inte onda för att ge er en framtid och ett hopp.

*EREMIA4,"
Glada รถverraskningar v'UD JAGHATARDETHร›RJOBBET+ONTORETร›RSร‹STORTATTJAGHELTENKELTKร›NNER MIGVILSEBLANDALLAMร›NNISKOR*AGSTร‹RINTEUTMEDDETHร›RMYCKETLร›NGRE*AG Kร›NNERMIGSร‹ENSAMOCHMISSMODIGv SA+RISTENISINBยšNvยฐHOCHEH TACKFยšRMATENv +RISTENSLOGUPPยšGONENOCHBยšRJADEINTASINLUNCHIENSAMHET PRECISSOM HONHADEGJORTVARJEARBETSDAGUNDERDESENASTETVร‹VECKORNA%NKLAPPPร‹AXELN lCKHENNEATTRYCKATILLv+RISTEN)NTEVISSTEJAGATTDUJOBBADEHร›Rv v0EGv+RISTENSร‹GSINGAMLASKOLKAMRATMISSTROGETIยšGONENvร‡RDETVERK LIGENDU*AGBยšRJADEHร›RFยšRBARAETTPARVECKORSEDANv(ONFORTSATTESKYGGT v*AGANTARATTJAGFORTFARANDEร›RNYKOMLINGv v)NTE Sร›RSKILT Lร›NGEv REPLIKERADE 0EG MED ETT LEENDE v,ร‹T MIG PRESENTERA DIGFยšRGร›NGETv 4ร›NKPร‹Sร‹DANASMร‹Hร›NDELSERSOMOVร›NTADETELEFONSAMTAL PLยšTSLIGASAM MANTRร›FFANDENOCHยšVERRASKANDESKยšNHETSGLIMTAR2ยšRDETSIGENBARTOMTILLFร›L LIGHETER ELLERHARVIATTGยšRAMEDGLIMTARAVENOSYNLIG'UD6ADTRORDU

En tillfรคllighet รคr ett litet mirakel, dรคr Gud fรถredrar att fรถrbli anonym.
Där du står just nu är Guds plats för dig. Lev och lyd, älska och tro just där.

+ORINTHIERBREVET4HE-ESSAGE

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt eget förstånd. Sök hans vilja i allt vad du gör, så skall han vägleda dig.

/RDSPRËKSBOKEN .)26

Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.

&ILIPPERBREVET"
Hemma, det är där vår Fader är $ONNAMËSTELÛMNAALLTBAKOMSIG IGENnSITTARBETE SINAVÛNNEROCHSINAAN HšRIGA JATILLOCHMEDSINFšRLOSSNINGSLÛKARE/CHUNDERHENNESANDRATERMIN SKULLEDOKTOR0ARKERSANSIKTEHAVARITENVÛLKOMMENSYN-ENMAKENSSENASTE FšRmYTTNINGHADEFšRTDEMTUSENTALSKILOMETERBORTFRËNALLTSOMVARTRYGGTOCH VÛLBEKANT v6ËRSKRIVARGRUPPHADEJUSTFËTTLUFTUNDERVINGARNA 'UDv KLAGADEHON v/CHVADSKAJAGSÛGAOM3ANDYDË$ETVARVERKLIGENROLIGTATTHAENVÛNINNA SOMVARMEDBARNSAMTIDIGTSOMJAGv$ONNABRASTUTITËRARnIGEN-ENNÛR DETRINGDEPËDšRRENSKYNDADEHONSIGATTTORKABORTDEM (ONšPPNADEDšRREN0ËTRAPPANSTODENUNGKVINNAOCHRÛTTADEFšRLÛGET TILLSINMAMMAKLÛNNINGv&šRLËTATTJAGSTšRv SAHONLEENDEv*AGBLEVSËGLAD NÛRJAGSËGERmYTTAIN*AGHARBETTTILL'UDOMNËGONATTFËSAMTALAMEDv 'UDSšRJERFšRVARJEOMSTÛNDIGHET™PPNADITTHJÛRTA OCHANFšRTRODINLIVS SITUATIONËTHONOM

Herren har förvandlat alla våra solnedgångar till soluppgångar
Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte.

+LAGOVISORNA3&"

Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom.Gud är vår tillflykt.

0SALTAREN3&"

Rädda mig, Gud, ty jag har tagit min tillflykt till dig. Jag sade till honom: ”Du är min Herre; jag har ingen annan hjälp än din.”

0SALTAREN 4,"
Slussarna öppnas 3USANHADEETTTIMSLËNGTTELEFONSAMTALMEDSINMOR ETTSAMTALSOMBLANDADES MEDTËRAROCHFRUSTRATION3EDANRINGDEHENNESSONSLÛRAREOCHMEDDELADEATT 3EANSKULLEFËUNDERKÛNTIGEOMETRI3USANSMAN 'ARY HADEBERÛTTATATTHAN RÛKNADEMEDATTARBETAÛNNUENHELNATTPËKONTORET(UNDENHADELYCKATSTA SIGINISKAFFERIETIGEN/CHKLOCKANVARINTEENSTOLVPËDAGEN3USANHšLLPË ATTEXPLODERA $ETVARDAGSATTHITTAENAVSKILDPLATS DÛRHONKUNDEšPPNAvSLUSSARNAvOCH LËTA'UDFËVETAHURHONKÛNDEDET(ONVISSTEATTDETINTESPELADENËGONROLL FšRHONOMOMHONROPADEELLERTILLOCHMEDVRËLADE(ANKUNDEHANTERAHEN NESFRUSTRATION SËHONSLÛPPTELOSSALLASINAKÛNSLOR .ÛRHONHADETšMTURSIGALLTHONHADEATTSÛGA TOG3USANLITEMERATID nNËGRAšGONBLICKnOCHLÛT'UDFYLLAHENNEMEDSËDANAGODATINGSOMFRID TËLAMOD KÛRLEKOCHVISHET &INNSDETSAKERSOMDUBEHšVERTALAMED'UDOM6ARUPPRIKTIGnHANTËL DET'ENOMATTLËTAHONOMTADELAVDET FËRDUHJÛLPATTKOMMAUTURDET

Gud tar livets skärvor, fogar ihop dem och ger oss fullständig frid.
Min själ är bedrövad i mig, därför vill jag tänka på dig.

0SALTAREN.)6

Jag kommer ihåg dig när jag ligger i sängen. Jag tänker på dig under nattens timmar.

0SALTAREN.#6

Jag vill minnas Herrens gärningar, förvisso vill jag minnas dina forna under.

0SALTAREN.+*6
Fรถr evigt vรคlsignad $EPRESSIONHADEVARITENDELAV$OROTHYSLIVSร‹Lร›NGEHONKUNDEMINNASร‡VEN Nร›RDETVERKADESOMOMALLTINGIGRUNDOCHBOTTENVARSOMDETSKULLE Kร›NDE HONATTDETVARNร‹GOTSOMINTESTODRร›TTTILL)mERAร‹RHADEHONร›TITANTIDEPRESSIV MEDICINOCHGร‹TTITERAPI %FTERENTIDLADE$OROTHYSVร›NNERMร›RKETILLATTDETHADEHร›NTNร‹GOTMED HENNEHONTYCKTESHAFร‹TTENNYGLร›DJE.ร›RDEUNDRADEVADSOMVARORSAKEN TILLDENNAFยšRร›NDRINGIHENNESLIV KUNDE$OROTHYINTELร‹TABLIATTBERร›TTAOMSIN vVร›LSIGNELSEv BOK v6ARJEMORGONร›GNARJAGENSTUNDร‹TATTLร›SA0SALTARENv FยšRKLARADE$OROTHY v*AGKร›NNERIGENMIGIDENNAKร›NSLOMร›SSIGABERG OCH DALBANA3EDANSKRIVER JAGNERALLTSOMJAGร›RTACKSAMFยšRIMINDAGBOKร‡RDETENJOBBIGMORGONGร‹R JAGTILLBAKAOCHLร›SERVAD'UDHARGJORTFยšRMIGIDETFยšRmUTNA$ร‹BLIRJAGALLTID Pร‹MINDOMNร‹GOTNYTTSOMJAGBEHยšVERSร›GATACKFยšR$EDร›RKORTASTUNDERNA MED'UDGERMIGMODATTMยšTADAGENMEDENPOSITIVINSTร›LLNINGv +ANSKEATTENvVร›LSIGNELSEv BOKOCKSร‹VORENร‹GONTINGFยšRDIG

Rรคkna dina vรคlsignelser, sรฅ gรถr du sorgen mindre.
När dina ord öppnas, ger de ljus.

0SALTAREN3&"

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.

0SALTAREN"

Låt Kristi ord, i all sin rikedom, leva i era hjärtan och göra er visa.

+OLOSSERBREVET.)26
En upptäckt "RIANHASADESIGFRAMLÛNGSKÛLLARGOLVET OCHLYSTESNABBTMEDlCKLAMPANFRËN VÛNSTERTILLHšGERv*AGVETATTDENLIGGERHÛRNËGONSTANSv,JUSCIRKELNSTANNADE šVERENSTORKISTA3ËFORTHANšPPNADEDEN BšRJADEMINNENASTRšMMAUT "RIANlCKTËRARIšGONENNÛRHANBLÛDDRADEIGENOMSITTBRšLLOPSALBUM.ÛR HAN VÛNDE ÛNNU ETT BLAD FšLL lCKLAMPAN NER I KISTAN OCH RULLADE MOT BAKRE DELENAVTRÛLËDAN,JUSETFOKUSERADEENBOKMEDSVARTASKINNPÛRMAR "RIANTOGUPPSINFRUSBIBEL DAMMADEAVDENOCHSTOPPADEDENUNDERAR MEN-EDSORGDROGHANSIGTILLMINNESDENSISTAOCHENDAGËNGHANHADEFšLJT SINFRUTILLKYRKANPËHENNESBEGRAVNING"RIANLADEFšRSIKTIGTTILLBAKAALBUMEN PËSINPLATSOCHSTÛNGDEKISTAN&RAMMEVIDTRAPPANUNDRADEHANOM"IBELN KUNDEKASTANËGOTLJUSšVERHANSSITUATION.ÛRHANHADEKOMMITUPPFRËNKÛL LARENVARHANSÛKERPËDET &INNSDETENBIBELIDITTHEMSOMBEHšVERDAMMASAV

Bibeln är ett ljus man kan se både under den mörkaste natt och den ljusaste dag.
Du bevarar i fullkomlig frid alla som fÜrtrÜstar pü dig, och vars tankar är koncentrerade pü dig.

*ESAJA.,4

Detta har jag talat till er, fĂśr att ni skall ha frid i mig.

*OHANNES3&"

Ty han är vür frid, han som av de büda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss.

%FESIERBREVETĂ‹RSšVERS
En frรฅga om perspektiv !TTSESINABARNVร›XAUPPBLEVFยšR3ARAHENPร‹MINNELSEOMHURDETVARATTSJร›LV VARABARNnATTALLTIDSTร›LLAFRร‹GORv6ARFยšRร›RGRร›SETGRยšNTvv6ARFยšRDRUNKNAR INTElSKARNAvv6ARFยšRMULLRARร‹SKANSร‹HยšGTv3OMVUXENlCK3ARAHBARAACCEP TERAATTDETFANNSFRร‹GORSOMHONALDRIGSKULLEFร‹SVARPร‹ TILLEXEMPELv"ยšRJADE LIVETBARAAVENSLUMPvv6ADHร›NDEMEDMINMAMMANร›RHONDOGvv$ETJAG GยšR GยšRDETNร‹GONVERKLIGSKILLNADIDENHร›RVร›RLDENv .ร›RENAVHENNESVร›NNERBERร›TTADEATT"IBELNINNEHยšLLENDELAVDESVARHON SยšKTE EFTER BยšRJADE 3ARAH Lร›SA4ILL SIN ยšVERRASKNING FANN HON INTE BARA SVAR UTANOCKSร‹ETTHOPPOCHENNYPASSIONFยšRLIVET $ETFANNSFORTFARANDESร‹DANTSOMHONINTEFยšRSTOD MENJUMER3ARAHLร›RDE SIGOM'UD DESTOMERLITADEHONPร‹ATTHANHADESVARPร‹ALLAFRร‹GOR .ร‹GRASMร‹GLIMTARAVENOSYNLIG'UDKANGEDIGFRIDIHJร›RTATOCHGLร›DJEI LIVET

Andra bรถcker har vi fรฅtt fรถr att vi ska bli informerade. Bibeln har vi fรฅtt fรถr att vi ska bli fรถrvandlade.
-

ITTIALLTDITTARBETELÛNGTAR'UDEFTERATTFËBERšRA DIGMEDSINKÛRLEKOCHNËD(ANVILLBEFRIADIGFRËN DENSTRESSDULEVERUNDEROCHTILLFREDSSTÛLLADEVERK LIGABEHOVENIDITTLIV NÛRDUšPPNARDITTHJÛRTAFšRHONOM "OKEN 'LIMTAR AV EN OSYNLIG 'UD FšR KVINNOR KVINNOR ÛR FULL AV KRAFTFULLA BIBELCITAT OCH INSPIRERANDE BERÛTTELSER OM KVINNOR PRECISSOMDU KVINNORSOMFËRUPPLEVA'UDSNÛRVAROMITTI SITT VARDAGSLIV $ESSA UPPMUNTRANDE VITTNESBšRD OCH FUNDE RINGARVILLVISADIGVÛGENTILL'UDSHJÛRTAOCHHANSFRID 'UDSKAPADEDIGFšRATTDUSKULLELÛRAKÛNNAHONOM OCH HANKOMMERINTEATTGšRADIGBESVIKEN0ËDESSAUPPLYFTANDE BOKSIDORFËRDUENGLIMTAVHANSHJÛRTELAG(ÛRKOMMERDUATT UPPTÛCKAVILKENKRAFTDUFËRAVGLÛDJENINFšRHANSANSIKTE (šRDUHURHANKALLARDIGVIDNAMN

WWWMARCUSFORLAGSE

9789179994327  

för kvinnor Möten med Gud i vardagen Inledning De som söker Herren saknar ej något gott. Sedan han (Jesus) hade sänt i väg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you