Page 1

Tjänstepensioner – regler, redovisning och skatter

Tjänstepensioner – regler, redovisning och skatter Tjänstepensioner – regler, redovisning och skatter

Olika former av anställningsförmåner blir allt viktigare för arbetsgivare för att kunna behålla befintliga och attrahera blivande medarbetare. Det medför ett ökat fokus på långsiktiga och tydliga riktlinjer vad gäller pensions- och andra förmånsrelaterade frågor inom både privat och offentlig sektor. Ett väl genomtänkt förmånspaket ger fördelar i konkurrens om arbetskraft. Individens eget ansvar för den framtida pensionen har ökat under senare år. Anledningen är främst att den slutliga pensionens storlek allt mer beror på den avkastning individen lyckas få genom att använda de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som ITP (Industrins och Handelns Tilläggspension) och andra kollektivavtalade tjänstepensionssystem. Genom detta har behovet av att ge anställda information och kunskap om pensioner i allmänhet och tjänstepensionen i synnerhet ökat. Denna skrift riktar sig till HR-avdelningar och andra som kommer i kontakt med tjänstepensioner. Den syftar även till att ge en ökad kunskap om pensioner och därmed underlätta för individen att ta ett eget ansvar för sin framtida pension. Skriften beskriver på ett samlat och lättöverskådligt sätt det svenska pensionssystemet och även de redovisnings- och skatteregler som är tillämpliga på pensioner.

Första upplagan

Art.nr 37878

www.studentlitteratur.se/pwc

978-91-44-09406-9_01_cover1.indd 1

2013-08-27 09.24


www.pwc.se PwC Sverige är marknadsledande inom r­ evision, redovisning, skatt och ­affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik ­branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 180 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Art.nr 37878 ISBN 978-91-44-09406-9 Foto på omslag/titelsida: PwC Brand © 2013 Författarna, Studentlitteratur och PricewaterhouseCoopers i Sverige AB Första upplagan Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Printed by Elanders Poland, Poland 2013 2  Tjänstepensioner  2013

978-91-44-09406-9_01_book.indd 2

2013-08-27 07:04


Innehåll

Författarpresentation   5 Förord   7 1 1.1

Inledning   9 Utvecklingen i Sverige   9

2

Begreppsförklaringar   11

3

Det svenska pensionssystemet   15

4 Allmän pension   17 4.1 Ålderspension   17 4.2 Efterlevandepension   18 5 Tjänstepension – privatanställda tjänstemän   19 5.1 ITP 1   20 5.2 ITP 2   22 6 6.1 6.2 6.3

Tjänstepension – arbetare inom privat sektor   27 Ålderspension    27 Efterlevandeskydd    28 Premiebefrielse   29

7

Tjänstepension – andra pensionsavtal inom privat sektor   31

8 Tjänstepension – kommuner och landsting   33 8.1 KAP-KL och dess förmåner   34 8.2 Finansiering och redovisning av pensioner inom kommuner och landsting   36 9 Tjänstepension – anställda inom staten   37 9.1 PA 03   37 10 Tjänstepension – ej kollektivavtalade   39 10.1 Individuella pensionsavtal/chefsplaner   39 10.2 Ej kollektivavtalade pensionsavtal   39 11 Redovisning   41 11.1 Översikt över olika regelverk   41 11.2 Redovisning enligt Bokföringsnämndens kategorier ”större”, ”mindre” och K2   45 11.3 Redovisning enligt K3   47 11.4 RFR 2   50 11.5 Redovisning enligt IFRS   51 11.6 Särskilda frågeställningar   57 2013  Tjänstepensioner  3

978-91-44-09406-9_01_book.indd 3

2013-08-27 07:04


12 Beskattning   61 12.1 Vad avses med tjänstepension enligt Inkomstskattelagen   61 12.2 Arbetsgivarens avdragsrätt för pensionskostnader   62 12.3 Byte av tryggandeform   69 12.4 Direktpension   71 12.5 Särskild löneskatt på pensionskostnader   72 12.6 Avkastningsskatt    74 12.7 Pensioner internationellt    74 Bilaga 1, Exempel på notupplysning för pensioner enligt Tryggandelagen, FAR RedR 4, K2 och K3 77 Bilaga 2, Aktuariella aspekter IFRS – IAS 19 79 Bilaga 3, Exempel på notupplysning för pensioner enligt IFRS – IAS 19 85 Bilaga 4, Löneskatteschema 101 Bilaga 5, Förklaringar av förkortningar 103

4  Tjänstepensioner  2013

978-91-44-09406-9_01_book.indd 4

2013-08-27 07:04


Författarpresentation

Tom Ekberg är pensionsspecialist och har lång erfarenhet av olika frågeställningar inom HR- och pensionsområdet. Han är även ansvarig för PwC:s aktuariella pensionsaffär, vilket innefattar bland annat beräkningar av pensionsskulder. Christian Stralström är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist med fördjupad kompetens avseende redo­ visning av pensioner. Han är en omtyckt föreläsare och håller kurser i kvalificerade redovisningsfrågor. Klas Wennerström är skattejurist med mångårig specialisering inom pensioner samt aktiebaserade incitamentsprogram. Klas ingår i PwC:s internationella pensionsnätverk samt i PwC Nordic Reward Team. Författarna är alla verksamma inom PwC.

Tom Ekberg tom.ekberg@se.pwc.com

Christian Stralström christian.stralstroem@se.pwc.com

Klas Wennerström klas.wennerstrom@se.pwc.com

2013  Tjänstepensioner  5

978-91-44-09406-9_01_book.indd 5

2013-08-27 07:04


978-91-44-09406-9_01_book.indd 6

2013-08-27 07:04


Förord

Olika former av anställningsförmåner blir allt viktigare för arbetsgivare för att kunna behålla befintliga och attrahera blivande medarbetare. Det medför ett ökat fokus på långsiktiga och tydliga riktlinjer vad gäller pensions- och andra förmånsrelaterade frågor inom både privat och offentlig sektor. Ett väl genomtänkt förmånspaket ger fördelar i konkurrensen om arbetskraften. Individens eget ansvar för den framtida pensionen har ökat under senare år. Anledningen är främst att den slutliga pensionens storlek allt mer beror på den avkastning individen lyckas få genom att använda de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som ITP (Industrins och Handelns Tilläggspension) och andra kollektivavtalade tjänstepensionssystem. Genom detta har behovet av att ge anställda information och kunskap om pensioner i allmänhet och tjänstepensionen i synnerhet ökat och är större än någonsin. Denna skrift riktar sig till HR-avdelningar och andra personer inom företag som kommer i kontakt med tjänstepensioner. Den syftar även till att ge en ökad kunskap om pensioner och därmed underlätta för individen att ta ett eget ansvar för delar av sin framtida pension. Tanken är att den ska vara ett levande dokument som ska anpassas till utvecklingen på försäkringsmarknaden och kommande förändringar inom tjänste­ pensionsområdet. Skriften beskriver på ett samlat och lätt­ överskådligt sätt det svenska pensionssystemet och även de redovisnings- och skatteregler som är tillämpliga på pensioner. Maj 2013 PwC

2013  Tjänstepensioner  7

978-91-44-09406-9_01_book.indd 7

2013-08-27 07:04


978-91-44-09406-9_01_book.indd 8

2013-08-27 07:04


3 Det svenska pensionssystemet

Det svenska pensionssystemet består av tre delar; pension från staten (allmän pension), pension från arbetsgivaren (tjänstepension) och privat sparande.

Det svenska pensionssystemet

Privat

Tjänstepension Allmän pension Figur 3.1 Den allmänna pensionen är lagstadgad. Allmän pension ingår i det som kallas för ”socialförsäkringsförmåner” och regleras i Socialförsäkringslagen. I begreppet socialförsäkringsförmåner ingår, utöver allmän pension, även andra ersättningar och bidrag som personer som bor och/eller arbetar i Sverige, kan 2013  Tjänstepensioner  15

978-91-44-09406-9_01_book.indd 15

2013-08-27 07:04


Tjänstepensioner – regler, redovisning och skatter

Tjänstepensioner – regler, redovisning och skatter Tjänstepensioner – regler, redovisning och skatter

Olika former av anställningsförmåner blir allt viktigare för arbetsgivare för att kunna behålla befintliga och attrahera blivande medarbetare. Det medför ett ökat fokus på långsiktiga och tydliga riktlinjer vad gäller pensions- och andra förmånsrelaterade frågor inom både privat och offentlig sektor. Ett väl genomtänkt förmånspaket ger fördelar i konkurrens om arbetskraft. Individens eget ansvar för den framtida pensionen har ökat under senare år. Anledningen är främst att den slutliga pensionens storlek allt mer beror på den avkastning individen lyckas få genom att använda de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som ITP (Industrins och Handelns Tilläggspension) och andra kollektivavtalade tjänstepensionssystem. Genom detta har behovet av att ge anställda information och kunskap om pensioner i allmänhet och tjänstepensionen i synnerhet ökat. Denna skrift riktar sig till HR-avdelningar och andra som kommer i kontakt med tjänstepensioner. Den syftar även till att ge en ökad kunskap om pensioner och därmed underlätta för individen att ta ett eget ansvar för sin framtida pension. Skriften beskriver på ett samlat och lättöverskådligt sätt det svenska pensionssystemet och även de redovisnings- och skatteregler som är tillämpliga på pensioner.

Första upplagan

Art.nr 37878

www.studentlitteratur.se/pwc

978-91-44-09406-9_01_cover1.indd 1

2013-08-27 09.24

Profile for Smakprov Media AB

9789144094069  

9789144094069  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded