Page 1


SVERIGEDEMOKRATERNA


SVERIGEDEMOKRATERNA Inifrån och utifrån LARS-ARNE SJÖBERG


© Lars-Arne Sjöberg, 2016

Förlag: BoD – Book on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD - Book on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN:978-91-7569-328-6


Prolog.............................................................................................................7 1.

Inledning................................................................................................9

2.

En bakgrundsbeskrivning...................................................................... 10

3.

Sverigedemokraterna - partiet och dess ledning ................................. 22

4.

Några andra av Sverigedemokraternas politiker ................................... 42

5.

Sverigedemokraterna och invandringen ............................................... 54

6.

Sverigedemokraterna och Vit Maktrörelsen ......................................... 68

7.

Sverigedemokraternas människosyn .................................................... 72

8.

Sverigedemokraternas kvinnosyn och jämställdhet mellan könen ........ 76

9.

Sverigedemokraternas kommunikationsstrategi................................... 89

10.

Flyktingkatastrofen – landet de flyr från............................................... 98

11.

Flyktingkatastrofen – landet de kommer till ....................................... 104

12.

Flyktingkatastrofen – flyktingarnas väg genom Europa ....................... 122

13.

Rasismen inom Sverigedemokraterna ................................................ 132

14.

Sverigedemokraterna och de kristna .................................................. 144

15.

Sverigedemokraternas nämndemän ................................................... 153

16.

Myter och fördomar........................................................................... 159

17.

Sverigedemokraterna i riksdagen ....................................................... 162

18.

Sverigedemokraterna, romer och tiggare ........................................... 166

19.

Ensamkommande flyktingbarn ........................................................... 172

20.

Sverigedemokraterna och HBTQ-frågor .............................................. 178

21.

Muslimer och islam ............................................................................ 188

22.

Sverige och svenskheten .................................................................... 201

23.

Sammanfattning av vad Sverigedemokraterna står för ....................... 209

Epilog ......................................................................................................... 211 Bilaga 1: Myter om invandring .................................................................... 212 Bilaga 2: Sverigedemokraternas principprogram ......................................... 216 Bilaga 3: Det sverigedemokratiska trädet .................................................... 243


Tack:

Hans Kvarnström för bilder på fram- och baksida Inte rasist men…(IRM), Polimasaren och Motargument för att ni ställt material till mitt förfogande


Prolog Denna bok ska försöka spegla hur Sverigedemokraterna framställer sig själv och hur omgivningen reagerar på detta. Boken gör inget anspråk på att vara annat än ett urval ur den rika floran av notiser, som finns om detta parti. Denna genomgång bygger i stor utsträckning på vad någon sagt eller skrivit. Med nödvändighet innebär detta att många citat infogats ordagrant i stället för ett referat. I första hand är texten baserad på över 1 000 tidningsartiklar och referat från radio och TV. Dessutom är material hämtat från olika hemsidor, bloggar, Facebook m.m. men har här systematiserats för att ge en allsidig bild av olika frågeställningar, som beskriver Sverigedemokraterna och deras företrädare. Jag hoppas att respektive textavsnitts upphovsman anser att jag gett dem fullgoda hänvisningar. En svårighet har ibland varit att spåra den ursprungliga källan eftersom samma artikel kan dyka upp – ibland samtidigt - i flera tidningar. Sverigedemokraterna har en osedvanlig dålig partidisciplin, dvs. många partiföreträdare uttalar sig i olika frågor utan att detta är förankrat i ett partiprogram. Uttalande av de tre i partiledningen och av partiets talesperson inom ett ämnesområde, har jag ansett som en partiståndpunkt. Övriga personer, som förekommer i texten har alla minst ett förtroendeuppdrag i partiet, i ett nationellt eller lokalt organ. Dessa är citerade för att visa vilka värderingar dessa har, som deltar i beslutande organ såsom riksdagen, landsting, kommuner och i många fall även som nämndemän. Svårigheter i detta arbete har varit att göra ett representativt urval ur det material som finns tillgängligt. I varje val av underliggande texter ligger en värdering. Även om jag försökt vara saklig så framgår det säkert att jag är mycket kritisk till Sverigedemokraterna och deras värdegrund. Jag tror inte att så många SD-sympatisörer kommer att läsa denna bok, men den kanske kan vara till hjälp som underlag för diskussioner kring fikaborden, i vänkretsen, i skolor mm. Om vi hjälps åt kan vi säker sticka hål på SD-bubblan, vilket är den primära uppgiften, som jag delar med alla SD-kritiska journalister, som jag refererar till. Jag kan aldrig ge avkall på principen om människors lika värde – oavsett ras, nationalitet, religion eller etnicitet. Denna värdegrund delar jag inte med Sverigedemokraterna.

Karlstad i mars 2016 Lars-Arne Sjöberg

Sida 7


1.

Inledning

Den nya tidens snabba kommunikation via sociala medier och andra webbtjänster har förändra våra kommunikationsmönster. Ett budskap som skrivs i sociala medier sprids sekundsnabbt i princip över hela världen. Man kan visserligen ta bort ett olämpligt bidrag från den synliga dataskärmen, men dokumentet finns kvar som en osynlig text på någon server eller hårddisk. Man vet dock inte heller om det hunnit delas innan man tar bort detta. Ändå är det lättare att spy galla på nätet än det är i en icke-digital miljö, skriver psykologiprofessorn Sverker Sikström enligt en artikel i Metro1. Om du skulle ställa dig på en scen inför tiotusentals personer skulle du antagligen välja dina ord. Varför fungerar det inte så i sociala medier? Trots att de haft tid att tänka har högvis med debattörer och politiker skjutit sig själva i foten med utbrott som de sedan ångrat. När man skriver på nätet finns det en upplevd anonymitet, att man skriver till datorn, säger Sverker Sikström. När det gäller de rådande problemområdena med flyktingströmmen, integrationsmöjligheter och de romska EU-immigraterna är det mest SD-anhängare som spyr galla. Några exempel: - Kan ingen ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta! skriver Gunilla Schmidt. Hon är ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i skånska Åstorp och sitter som nämndeman i tingsrätten. Citatet är enligt Aftonbladet2 ett meddelande på Twitter med anledningen av att flyktingar är på väg genom Danmark och Tyskland till Sverige. När hon får en kompletterande fråga om vad hon skulle göra med kulsprutan svarar hon - Du måste vara extremt dum i huvudet. En SD-ledamot i Falköpings kommunfullmäktige skrev på Facebook om tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt (m). Facebooksidan är nu borttagen, men det har citerats i en rad tidningar bl.a. GP3: - Reinfeldt skadade Sverige medvetet med invandringen, som han sedan delade och fortsatte: - Landsförrädare blev straffade med döden förr i tiden, kanske dags att införa det igen. -

Det är svårare när man ser människor i verkligheten att inte vara socialt önskvärd, men i sociala medier kan man lättare uttrycka sig utan social önskvärdhet, skriver Sverker

1

Metro 30 sept.2015 <http://www.metro.se/nyheter/professorn-darfor-ar-det-lattare-att-spy-galla-panatet/EVHoij!ssLkpWv7n2/> 2 Aftonbladet 9 sept. 2015 < http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21386442.ab> 3 GP 20 aug.2015 <https://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2808095-sd-politiker-foreslog-avrattning?m=print>

Sida 9


Sikström4 enligt en artikel i Svenska Dagbladet. Den moderna digitala tekniken innebär både möjligheter och faror. Ett förfluget ord ”kan få vingar”, varför vi måste vara noga både med det vi säger och det vi skriver. Båda ovanstående uttalanden är borttagna, men de hann spridas i stor omfattning. Inget av dessa påstående hade troligtvis framförts om talaren stått på en scen med flera hundra åhörare, men i praktiken framförs deras budskap på ett ögonblick till flera miljoner personer. Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson anser i en artikel i Expressen5 att det behövs ”städas upp” i de egna leden. …från och med nu råder nolltolerans och arbetet med att städa upp i leden ges högsta prioritet. Det är lika bra att de lämnar SD om de känner sig träffade av brevets innehåll skriver Åkesson: - Det skulle bespara oss en hel del arbete. Den som ändå väljer att stanna kvar, kommer inom kort att bli föremål för personärende och uteslutning, lyder texten i ett brev till de förtroendevalda. SvD6 skriver om bakgrunden till flera uppmärksammade uttalande av lokalpolitiker, vilket handlar om rasistiska uttalanden. Men det finns andra exempel t.ex. att det borde vara ”skottpengar” på statsministern. Sverigedemokraterna anser att vi 87 procent, som inte röstade på SD i 2014:års val inte vet vårt eget bästa. För SD är det en tidsfråga när de får egen majoritet i riksdagen. I SD:s värld är de c:a 110 000 muslimerna i Sverige ett hot för 9,6 miljoner svenskar. Nej, låt oss ta väl hand om dessa nya svenskar, så att de förstår att vi kan leva sida vid sida som vänner och tillsammans skapa det framtida Sverige.

2.

En bakgrundsbeskrivning

Här redovisas en del bakgrundsfakta till områden där SD skapat myter och förstärker rädslor och fördomar. Här ställs ett antal frågor som kan härledas från SD:s politik, och i inget fall delar jag SD:s slutsatser. 4

SvD 12 okt. 2012 <http://www.svd.se/akesson-stadar-upp-i-sd> Expressen 12 okt. 2012 <http://www.expressen.se/nyheter/jimmie-akesson-vill-sparka-ur-olampligapersoner/> 6 SvD 12 okt. 2012 < http://www.svd.se/akesson-stadar-upp-i-sd> 5

Sida 10


In- och utvandring – inget nytt

Dagligen matas vi med bilder hem i våra vardagsrum från TV, radio, tidningar och sociala medier. Frågan är om att vi matas med så mycket elände att detta påverkar vår attityd till flyktingarna. Det verkar vara ett plötsligt uppvaknande nu när man tycker att många flyktingar kommer till Sverige och söker asyl. Men har vi glömt vår egen historia? Låt oss göra några jämförelser. Uppgifterna är från SCB7, Wikipedia8 och Faktawebb9: 1. Knappt en miljon svenskar emigrerade till Amerika under åren 1851 till 1910. 20 procent av männen och 15 procent av kvinnorna födda under senare hälften av 1800-talet lämnade landet. Det fick naturligtvis konsekvenser för tillgången av arbetskraft och befolkningstillväxt. De flesta sökte sig till USA 948 823 av de totalt 1 170 456 som lämnade landet. Uppgifterna är hämtade från tabellerna i Historisk statistik för Sverige (SCB). 2. Fram till andra världskrigets utbrott under 30-talet tog Sverige inte emot mer än omkring 5 000 flyktingar från Tyskland. Cirka 3 000 av flyktingarna var judar (Fakta-webb) 3. Omkring 25 000 ester, 5 000 letter och 200 litauer kom till Sverige under andra världskrigets senare skede. Många tog sig över havet i bräckliga farkoster mitt i vintern med fara för sitt liv. Lettiska motståndsmän organiserade flykten av letter över till Gotland, som tog emot många av de baltiska båtflyktingarna. En del av esterna och letterna blev kvar på Gotland medan andra fortsatte över till fastlandet (Fakta-webb). 4. Vid andra världskrigets slut beräknar man att det fanns omkring 185 000 flyktingar och evakuerade från Finland i Sverige (SCB). 5. Ungernrevolten var ett folkuppror i Ungern 1956 riktat mot landets dåvarande regering styrd av det kommunistiska Ungerska arbetarpartiet (Magyar Dolgozók Pártja, MDP), samt mot Sovjetunionens inflytande i Ungern. Den ägde rum mellan 23 oktober och 4 november. Över 200 000 ungrare flydde efter den misslyckade revolten 1956. Cirka 8 000 av dem kom till Sverige (Wikipedia). 6. Migrationen till Sverige från Sydamerika förknippar de flesta med Chile och förtrycket efter Pinochets maktövertagande 1973. Pinochet regerade i Chile till år 1990. Det var under perioden fram till 1990 som personer flydde från Chile till Sverige. Därefter har migrationen från Sydamerika legat på en låg nivå. Förutom 28 000 från Chile finns det 8 000 från Colombia och 5 000 från Peru personer bosatta i Sverige. Familjeband är den dominerade grunden för uppehållstillstånd. Från Chile kom till en början splittrade familjer som senare kunnat återförenas. En stor andel, 9 000, av invandrarna från Sydamerika är barn adopterade av svenska familjer. Av dessa kommer 5 000 från Colombia och 2 000 från Chile (SCB). 7. Många flyktingar kom till Sverige under 1980- och 1990-talen som en följd av oroligheter i länder som Polen och senare Jugoslavien. Med asylsökande följde sedan invand7

SCB: Historisk statistik <http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Massutvandring-till-Amerika-slag-motbefolkningen/ > < http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Massutvandring-till-Amerika-slag-motbefolkningen/> 8 Wikipedia <https://sv.wikipedia.org/wiki/Ungernrevolten> 9 Faktawebb: <http://www.motallaodds.org/factualweb/se/2.3/articles/1930_talet.html>

Sida 11


ring av familjemedlemmar till de asylsökande, familjebandsinvandring. De asylsökande blev så många att restriktivare regler för vem som var i behov av asyl infördes. Det blev tillfälligt svårare att få uppehållstillstånd, men redan 1991 upphävdes dessa restriktiva regler. Invandringen ökade under perioden, med en topp 1994 då 42 500 personer invandrade från forna Jugoslavien, på grund av inbördeskriget där (SCB) Vi ser alltså att det finns många exempel på flyktingsströmmar både från och till Sverige bara under 1900-talet och vi har visat tidigare att vi klarat av att integrera stora flyktingsströmmar i det svenska samhället. Det finns inget som tyder på att vi skulle klara det sämre idag. Många av dem som kommit till Sverige som flyktingar återvänder till sina respektive hemländer, när situationen stabiliserats.

Befolkningspyramid

Vi brukar tala om att det finns en befolkningspyramid, som används för att illustrera en befolknings åldersfördelning, det vill säga hur många människor det finns i olika åldrar. Under de senaste 100 åren har Sveriges åldersstruktur förändrats väsentligt. År 1900 var närmare en fjärdedel av befolkningen 10 år eller yngre och mindre än var tionde var 65 år eller äldre. I takt med att vi lever längre och föder färre barn ser åldersstrukturen idag helt annorlunda ut. Andelen 65 år och äldre har mer än fördubblats, medan andelen barn som är 10 år eller yngre nästan halverats. Denna förändring gör att Sveriges befolkningspyramid snarare är formad som ett torn enligt SCB10. I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor (SCB11). En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. De länder i Europa, som välkomnar flyktingar från de krigsdrabbade länderna kommer att vara vinnare (se tabell nedan). Efter att ha sett de asylsökandes väg hit till oss inses att det är bara de fysiskt och psykiskt starka som klarar av dessa omänskliga lidanden. Först ett tungt beslut att ge sig iväg från sina släktingar och vänner för att de känner sig tvingade. Därefter har de kanske vandrat långa sträckor ibland nattetid i obanad terräng med rädsla för att bli upptäckta, åkt i en överfull båt som i många fall saknar sjöduglighet och ibland ilastade på flaket i en lastbil för vidare färd genom Europa. Att många av de asylsökande är i yrkesaktiva åldrar ser vi i nedanstående tabell. Det är alltså personer i ålder 25-45 år som dominerar och som kommer till vårt land. Dessutom är 2 av 3 män. Pensionärerna stannar kvar.

10 11

SCB 14 maj 2014 < http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Befolkningspyramiden-har-blivit-ett-torn/> SCB 24 maj 2014 < http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Europa-blir-aldre/>

Sida 12


2014 0-24 år 25-45 år 46-64 år 65 – år

Svensk bakgrund 30 % 23 % 22 % 22 % 100 %

Utländsk bakgrund 30 % 35 % 24 % 11 % 100 %

Det är de som kommer hit som kommer att blir vår framtida räddning. De länder som tar ett ansvar och välkomnar de asylsökande kommer att vara rustade att möta framtiden och det möjliggör en tryggad ålderdom för oss alla. De asylsökande är i yrkesverksam ålder och kommer under många år att arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd.

Otäck jämförelse

Aftonbladet12 skriver i en artikel där man drar otäcka paralleller mellan det som sker idag i Sverige och i Tyskland på 30-talet. Gemensamt är att en politisk opinion söker syndabockar. I Tyskland fick judar, romer, kommunister och homosexuella skulden för allt ont. Jimmie Åkesson skrev redan 2009 i samma artikel på Aftonbladets debattsida - … att den muslimska invandringen är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Och han fortsatte - Jag ska göra allt i min makt för att vändatrenden I en riksdagsmotion (Motion 2014/15: 110613) föreslår Sverigedemokraten Kent Ekeroth att Kriminalvården och andra myndigheter ska registrera den svenska befolkningen efter nationell bakgrund. Han tar ett jättekliv mot sådana lagar. SD vill inte enbart registrera dem som är utrikes födda eller har utländskt medborgarskap. Till och med svenska medborgare som är födda i Sverige, men med minst en utlandsfödd förälder, ska registreras. Ekeroth tror att kriminalitet är kulturellt betingat. Aftonbladet14 skriver att modern kriminologisk forskning säger motsatsen, men sådant biter inte på en man med den högre missionen att ge SD ammunition för att påstå att invandrare är kriminella.

Internationell jämförelse

Nyheter2415 visar hur nazisterna i Tyskland hetsades mot "yrkestiggeriet" genom att sprida 12

Aftonbladet 19 okt. 2009 <http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article12049791.ab> Sveriges Riksdag <https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-2014151106Reformering-a_H2021106/> 14 Aftonbladet 12 dec. 2014 < http://www.aftonbladet.se/kultur/article20012410.ab> 13

Sida 13


historier om att tiggare visade upp en annan sida när de inte tiggde. Tidningarna i nazistiska Tyskland hakade på och hetsade mot romer och spred vidare lögner. Romerna arresterades och tvångssteriliserades. 1938 skickades över 30 000 "asociala" till koncentrationsläger. Därmed hade tyskarna avskaffat tiggeriet. Nazityskland införde de så kallade Nürnberglagarna, vars syfte var att stärka Nazitysklands och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets antisemitiska politik. Myndigheterna skulle skilja ut landets judar från andra medborgare och särbehandla dem. SD:s rädsla för muslimer finns även internationellt. Vi kan göra en jämförelse mellan retoriken hos Adolf Hitler och Donald Trump. Den senare försöker bli president i stormakten USA. Adolf Hitler Antijudisk fascist Använde rasismen för att öka sin makt Föreslog massdeportation av judar Ansåg att judarna skulle bära särskilda ID Lovade att göra Tyskland till en stormakt igen Anklagade judarna för Tysklands problem

Sverigedemokraterna Antimuslimer Använder rasismen för att motivera en minskad muslimsk invandring Vill stänga Sveriges gränser för asylsökande Vill registrera alla invandrare (Motion 2014/15:1106) Lovar att göra Sverige till en enpartistat Anklagar invandrarna för Sveriges problem

Donald Trump Antimuslimsk fascist Använder rasismen för att öka sin makt Föreslår massdeportation av muslimer Föreslår att muslimer ska bära särskilda ID Lovar att göra USA till en stormakt Anklagar muslimer för USA:s problem

Vilka kommer hit och vilka får stanna? Aktuella siffror från 2014 från Migrationsverket visar att antalet beviljade arbets- och uppehållstillstånd var totalt 110 610 personer. Av de tillstånd som utfärdas så är en del en följd av att vi är medlemmar i EU och FN (35 procent), personer vi behöver i arbetslivet (23 procent), återförening med familjer i Sverige (38 procent) och personer som behöver skydd enligt kriterier beslutade av Sveriges riksdag (4 procent). Slutsatsen är att det är endast fyra procent av de asylsökande, som vi själva kan besluta om för ingen vill väl som SD hindra familjeåterförening och det arbetskraftstillskott som vi så väl behöver? Nu har situationen förändrats med den stora flyktingkatastrofen med mycket större asylinvandring och siffrorna för 2015, och säkert många år framåt, kommer att vara mycket förändrade. 15

Nyheter24 15 dec. 2014 < 785296-6-otacka-fakta-som-visar-likheterna-mellan-sverige-i-dag-och-tyskland-pa30-talet>

Sida 14


EU:s asylpolitik handlar om vem som har rätt att få asyl i ett EU-land. Som medlemmar i EU måste vi vara solidariska med de bindande beslut som har fattats. EU-reglerna gäller för dem som är flyktingar enligt FN:s Genèvekonvention och för vissa andra grupper.

Har vi en massinvandring? Nu finns det c:a 60 miljoner flyktingar i världen. Av denna flyktingström söker sig en liten rännil hit till oss. I slutet av 2015 har antalet asylsökande ökat kraftigt både av vuxna och av ensamkommande barn. Egentligen ligger det en djup tragedi med alla ensamkommande barn. Det är svårt att föreställa sig den vånda det innebär att skicka iväg sitt barn långt bort till en främmande miljö, kultur och språk. Under de tio första månaderna under 2015 ansökte följande asyl enligt Migrationsverket: Totalt Varav män Varav kvinnor Varav barn (inkl. ensamkommande) Varav ensamkommande Ensamkommande barn Varav från Afganistan Varav från Syrien Varav pojkar Varav flickor

112 264 80 086 32 178 45 403 23 349

c:a 14 000 c:a 3 000 21 232 2 117

Expressen16 citerar professor Hans Rosling - Om denna fortsätter som i dag är andelen män och tonårspojkar i Sverige lika hög som i Kina om fyra månader. Kina räknas som det land i världen med störst obalans mellan könen. Där föds bara 832 flickor per 1 000 pojkar på grund av selektiva aborter. Denna politik har man nu övergivit. Hans Rosling varnar i samma artikel och förutspår att det finns en del problem med en sådan könsobalans. - Vi har goda skäl att betrakta det som en nackdel att det blir en påtaglig könsojämlikhet, säger professorn. Den största effekten blir enligt Hans Rosling: svårt att hitta en partner. personer av olika kön generellt söker sig till olika delar av arbetsmarknaden 16

Expressen 26 nov. 2015 < http://www.expressen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/>

Sida 15


det blir en påtaglig könsojämlikhet, dvs. det som kallas "balanserad befolkning", om lika många barn föds varje år underlättas planeringen av dagis, skola och jobb Hans Rosling fortsätter och menar att det måste bli enklare för hela familjer att söka skydd tillsammans.

- Det är anmärkningsvärt, och det är väldigt svåra situationer som ligger bakom att man skickar i väg de här killarna..

De flesta flyktingar är unga män – varför?

Expressen17 berättar att de som flyr till finns – unga och gamla, fattiga och rika. Men man finner ett överskott av yngre män. Varför? En tänkbar anledning kan vara att inte kvinnor i samma utsträckning som männen i krigets fasor. Dessutom kan det gälla yngre män som vill undvika att bli inkallade till militärtjänstgöring. Det skulle vara en fördel för kvinnorna om det fanns fler legala vägar in i Europa. Dessutom är det säkert välkänt att kvinnor kan utsättas sexuellt under resan genom Europa. Kvinnorna skulle gynnas av fler lagliga vägar in i Europa. I socialt konservativa länder innebär det ofta att kvinnor är beroende av en manlig släkting eller annan manlig anhörig.

Kostar det mycket pengar?

Det finns nationalekonomiska studier från Tillväxtverket18, som gjorts avseende invandring och effekter på exempelvis tillväxt, handel, företagande, löner och offentliga finanser. Det finns inget självklart sätt att foga samman dessa olika perspektiv till ett svar. Det som måste värderas är åldern på invandrarna, deras utbildning och kompetens samt om vi har en fungerande arbetsmarknad. En förbättrad integration kan ge stora positiva effekter. Analyser av hur invandringen påverkar samhällsekonomin som helhet genom ökad tillväxt, handel och företagande är svåra att göra. De som invandrar är i stor utsträckning i yrkesaktiv ålder och kan bidra till den svenska samhällsekonomin i många år. Utan invandring minskar befolkningen i arbetsför ålder. Därför måste man se våra eventuella tillfälliga kostnader som en ”investering” med kort ”avskrivningstid”. 17

Expressen 6 sept. 2015 <http://www.expressen.se/nyheter/de-flesta-flyktingar-ar-unga-man--varfor/> Tillväxtverket - möjlighternas marknad, en anatologi om företagare med utländsk bakgrund; ESO-rapport: Invandringen och de offentliga finanserna; Studie publicerad i Ekonomisk debatt: Utlandsfödda främjar företagens utrikeshandel samt http://mytknackarna.blogspot.se/ 18

Sida 16


Profile for Smakprov Media AB

9789175693286  

9789175693286  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded