Page 1

Pedagogiska trender och metoder

Spr책ket 1 Handledning i montessorimaterial kring skrivning och l채sning bodil cronquist


Innehållsförteckning Inledning

4

Montessori

5

Montessoripedagogiken 7 Montessoripedagogikens grunder 8 Språket 17 Introduktion till övningarna 21

Inledande övningar Ritramar Sandpappersbokstäver Trestegslektion Stora rörliga alfabetet

Det rosa materialet Föremål och ordkort Bild- och ordkort Ark och ordkort Rosa ordlistor Rosa små böcker Rosa hemligheter

22 22 26 28 30

32 34 35 36 38 39 40

Det blå materialet

42

Föremål och ordkort Bild- och ordkort Ark och ordkort Blå ordlistor Blå små böcker Blå hemligheter Meningar med fast bild Meningar med lös bild Blå böcker

44 45 46 48 49 50 52 53 54

Grammatik del 1

56

Substantivleken Substantiv i omgivningen Bondgården – substantiv Singular och plural 1 Adjektivleken Bondgården – adjektiv Verbleken Verbleken – uppmaningar Bondgården – verb

57 58 60 62 64 66 68 69 70

Det gröna materialet

72

Bild- och ordkort Det lilla rörliga alfabetet Grön ordlista Gröna små böcker Meningar med fast bild Meningar med lös bild Gröna familjer

77 78 80 81 82 83 84

Grammatik del 2

86

Ljudstridiga substantiv i omgivningen Substantivkort med namn Bondgården eller vilda djur – substantiv Singular och plural 2 Singular och plural med omljud Adjektiv-triangelleken Substantiv-adjektivleken Bondgården eller vilda djur – adjektiv

86 88 90 92 94 96 98 100

Praktisk handledning

102

Litteraturförteckning

126

3


Även annat pedagogiskt material används i ett montessoriklassrum. Det finns ett stort utbud av konkret material som baseras på samma principer som montessorimaterialet. Exempelvis förlaget Betapedagog har en rad olika material som barnet kan arbeta med på egen hand. Principen är den samma med att barnet själv kan korrigera sina fel.

Pedagogen Montessoripedagogiken bygger på självständighet. Montessori avfärdade förmedlingspedagogiken och menade att all onödig hjälp är ett hinder för barnet. Pedagogen ska observera, stimulera och handleda barnet på dess nivå och se till dess olika behov, samt behandla barnet med respekt. En bra pedagog är alltid före i tanke och efter i handling. Barnet ska vara aktivt för att kunna tänka, handla och vara verksamt självt. Relationen mellan barnet och pedagogen är viktig. Pedagogen ska respektera barnets arbete och inte avbryta eller störa i onödan. Hon eller han ska tala lugnt, tydligt, lagom högt och med ord som barnet förstår samt undvika långa, svåra förklaringar. Pedagogen ska vara väl förberedd samt vara en god samtalspartner för barnet, och ska fungera mer som en handledare än en kunskapsförmedlare.

13


Introduktion till övningarna Innehållet i denna idébok består av förslag på olika övningar som Du som pedagog kan tillverka och därefter använda tillsammans med Dina barn/elever. Varje ny övning presenteras med ett namn på själva uppgiften. Därefter preciseras vilket material som krävs för att genomföra övningen, till exempel vilken färg på papper som ska användas. Information om hur materialet ska förvaras presenteras och föreslås. Varje uppgift har ett eller ofta flera syften. Här förklaras vilket/vilka mål och avsikter som finns för att arbeta med materialet. Nästa rubrik är själva presentationen av övningen. Här anges om det är en enskild övning eller en gruppövning. Pedagogen ska introducera de flesta övningarna tillsammans med barnet/barnen (en del övningar bygger på samma princip som barnet tidigare har arbetat med, och då kan de själva eller tillsammans med en kamrat arbeta vidare). I detta avsnitt introduceras själva övningen, hur den är tänkt att fungera. Samtliga övningar har en felkontroll. Denna ska hjälpa barnet att själv finna sina fel och därmed kunna avsluta uppgiften på egen hand. Vissa uppgifter kräver att en pedagog eller en kamrat som har gjort övningen tidigare slutför uppgiften tillsammans med barnet. Framför allt gäller det då barnet ska läsa högt. Varje övning avslutas med ett exempel på material. Här visas en bild på hur materialet ser ut. Alla bilder i manualen är inte skalenliga.

Färgkodning Det inledande materialet kallas för det rosa materialet. Alla ord är ljudenliga, en bokstav för varje ljud och vokalerna låter precis som i alfabetet. Nästa material som presenteras är det blå materialet. Här låter alla ljuden inte som i alfabetet. Det är icke ljudenliga ord. Någon eller några korta vokaler finns i orden. Det tredje och sista materialet kallas för det gröna materialet och här är orden ljudstridiga. Det betyder att en eller flera bokstäver tillsammans bildar ett nytt ljud, t.ex. ng-, sj- , tj- och j-ljud. I grammatikövningarna tydliggörs vilka färger de olika ordklasserna har. Längst bak i boken hittar Du utförliga instruktioner på hur de olika materialen ska tillverkas.

21


Stora rörliga alfabetet

Material:

Syfte: Att ge barnet kunskap om hur man bygger och skriver ord

Att lära barn hur man analyserar ord – förberedelse för läsning, skrivning och stavning Att göra barnet uppmärksamt på ordningsföljden av ljud i ord

Introduktion: Hämta lådan med det stora rörliga alfabetet.

En stor låda med ett fack för varje bokstav i alfabetet Vokalerna är röda/rosa och konsonanterna blå Rosa askar med tillhörande föremål Rosa askar med tillhörande ordkort Detta material kan senare användas då barnet ska introduceras för det blå materialet

Placera lådan på barnets icke dominanta hands sida. Be barnet para ihop sandpappersbokstäverna med det stora rörliga alfabetets bokstäver. Be barnet att hitta de olika bokstäverna. Barnet tittar i lådan och plockar fram rätt bokstav.

Övning 1: Pedagogen berättar för barnet att de med hjälp av de lösa bokstäverna ska

bygga ordet hus. Fråga barnet vilka ljud det kan höra i ordet h u s. Pedagogen läser avslutningsvis ordet tydligt så att barnet hör de olika ljuden i ordet.

hus

Felkontroll: Pedagogen

30


Övning 2: Material: Presentation:

Felkontroll:

Rosa ask med föremål Barnet ger namn åt föremålen. Placera föremålen i en lodrät rad. Barnet bygger med hjälp av de lösa bokstäverna orden till föremålen (till höger om föremålen). Pedagogen

Exempel på material:

mus Övning 3: Material: Presentation:

Felkontroll:

Rosa ask med bilder för ljudenliga ord Barnet ger namn åt bilderna. Placera bildkorten i en lodrät rad. Barnet bygger orden till bildkorten. Pedagogen

Exempel på material:

mus Ytterligare språkövningar: Ett skepp kommer lastat, rimlekar m.m. Barnet skriver/lägger egna ord med hjälp av det stora rörliga alfabetet.

31


Det rosa materialet

Ljudenlig stavning: En bokstav för varje ljud

Vokalerna är ljudenliga när de låter som i alfabetet A O U Å E I Y Ä Ö

Syfte: Ge barnet säkerhet i att läsa ljudenliga ord högt

De flesta ord i svenska språket stavas som de låter. Det kallas för ljudenlig stavning och betyder att varje bokstav står för ett ljud. Det rosa materialet innehåller endast ljudenliga ord. De här två sidorna sammanfattar och beskriver det rosa materialet. Här finns exempel på ord som kan användas vid materialtillverkningen.

Ge det skrivna ordet en betydelse Läsförståelse Utöka ordförrådet

Ordkort: Enbart ljudenliga ord

Rosa kort

Det rosa materialet

För fler instruktioner, se sidorna 103–108 i slutet av boken. 1. Föremål + ordkort 2. Bild- + ordkort 3. Ark + ordkort 4. Rosa ordlistor 5. Rosa små böcker 6. Rosa hemligheter

32


Ark och ordkort

Material:

Syfte: Att öka läsförmågan och läsförståelsen

Att öka förståelsen för ljuden och orden Att visualisera och analysera ordens olika ljud Att lära sig känna igen orden som ordbilder

Presentation: Visa barnet var arken förvaras.

Rosa ark Sex fasta bilder och tillhörande lösa ordkort Ett rosa kuvert fäst på baksidan av arket, att förvara ordkorten i Svart text

Låt barnet läsa ordkorten högt. Visa barnet att ordkorten ska placeras under varje bild.

Felkontroll: Pedagogen eller en kamrat som har gjort övningen tidigare

36


Exempel pĂĽ material:

hus

sol

ris

ros

smĂśr

sko

37


Det blå materialet

I flera ord i svenska språket finns det ljud som inte låter som i alfabetet. Det kallas för icke ljudenlig stavning. Det blå materialet innehåller ord där något eller några ljud inte låter som i alfabetet.

Ibland behövs två konsonanter av samma sort, till exempel ordet hatt där vi använder två t. När vi skriver ordet mask använder vi två konsonanter men av olika slag, s och k.

Vissa ord har en ändelse där ljudet inte låter som i alfabetet, till exempel apa. Det första vokalljudet låter som i alfabetet, men inte det sista. Därför tillhör ordet det blå materialet!

De här två sidorna sammanfattar och beskriver det blå materialet. Här finns exempel på ord som kan användas vid materialtillverkningen.

Icke ljudenlig stavning: Något ljud i ordet låter inte som i alfabetet

Syfte: Öka barnets läsförståelse

Ord med kort vokal Vokalerna är icke ljudenliga och låter inte som i alfabetet A O U Å E I Y Ä Ö

Lästräning

Ordkort: Icke ljudenliga ord

Blå kort

Blå materialet

För fler instruktioner, se sidorna 109–117 i slutet av boken. 1. Föremål + ordkort 2. Bild- + ordkort 3. Ark + ordkort 4. Blå ordlista 5. Blå små böcker 6. Blå hemligheter 7. Meningskort med fast bild 8. Meningskort med lös bild 9. Liten bok med en berättelse

42


Grammatik del 1 Barnens första grammatiska övningar innebär fortsatt lästräning med ljudenliga ord (rosa) och icke ljudenliga ord (blå). Ordklasserna presenteras alltid med en lek. Montessoripedagogikens färgkodning för de olika ordklasserna är: Substantiv Artikel Adjektiv Verb

svart grått blått rött

Ovanstående färger används då Du tillverkar de olika ordklasskorten. Substantiv (sakord), är namn på föremål, personer, djur och händelser, samt geografiska namn. Adjektiv beskriver substantivet och talar om hur någonting är eller ser ut. Verb talar om vad någon gör eller vad som händer. Artikel är inte en egen ordklass utan används tillsammans med ett substantiv.

En gullig katt spinner.

56


Substantivleken

Substantiv (sakord), är namn på föremål, personer, djur och händelser, samt geografiska namn.

Material: Olika föremål i omgivningen Syfte: Få barnet att förstå substantivets funktion och betydelse Presentation: Gruppövning

Pedagogen ber flera barn att hämta olika föremål. T.ex. ”Malin, ge mig en bok!” ”Lina, ge mig en väska!” Gör de här övningarna några gånger. Därefter utelämnas substantivet. T.ex. ”Rickard, ge mig en …” ”Marianne, ge mig en …”

Barnen brukar gissa och hämtar alla möjliga föremål. Pedagogen svarar till exempel ”Nej, jag vill inte ha en stol.” ”Nej tack, jag vill inte ha en kaffekopp.”

Till slut talar pedagogen om vad det är hon eller han vill ha: ”Ge mig en linjal!” Barnen gillar att upprepa denna lek flera gånger!

57


Det gröna materialet

Det gröna materialet innehåller ord som är ljudstridigt stavade. Det betyder att en eller flera bokstäver tillsammans bildar ett nytt ljud, t.ex. ng-, sj-, tj- och j-ljud. I vissa ord låter bokstaven annorlunda, exempelvis i ordet tomte, där o låter som å och i ordet bäst, där ä låter som e. Här kan en del dialektala skillnader uppstå. Pedagogen kan aktivt välja att lyfta fram de språkmässiga svårigheter som finns i den aktuella dialekten.

Denna sida sammanfattar och beskriver det gröna materialet. Här finns exempel på ord som kan användas vid materialtillverkningen.

Material: Ljusgrönt papper Syfte: Att lära ljudstridig stavning

Öka barnets läsförståelse Lästräning

Ordkort: Gröna kort

Ljudstridigt stavade ord

Gröna materialet

För fler instruktioner, se sidorna 118–124. 1. Bild- + ordkort 2. Det lilla rörliga alfabetet 3. Grön ordlista, bild plus rödmarkering 4. Gröna små böcker med rödmarkering, utan bild 5. Meningskort med rödmarkering 6. Meningskort med lös bild och rödmarkering 7. Gröna familjer, utan rödmarkering

72


Meningar med lös bild

Material:

Syfte: Presentation:

Felkontroll:

Gröna askar eller kuvert (markerade med rätt ljudstridighet på framsidan, t.ex. n) som innehåller gröna kort med en mening Gröna bildkort som passar till meningarna Ljudstridigheten skrivs i rött Att läsa meningar med ljudstridig text Visa barnet var materialet är placerat. Be barnet att lägga ut alla bildkorten i en lång rad. Barnet läser därefter meningskorten och lägger ut dessa till höger om bilderna. Barnet läser meningarna högt för en vuxen eller en kamrat som har gjort övningen tidigare. Pedagogen eller en kamrat som har gjort övningen tidigare

Exempel på material:

Familjerna sitter på plankan.

83


Grammatik del 2 Ljudstridiga substantiv i omgivningen

Material: Svarta ordkort

Att förbättra läsflytet

Presentation: Enskild övning eller gruppövning

Ljudstridigt stavade ord på föremål i klassrummet

Syfte: Att öka ordförrådet

Barnet har nu gått igenom ljudenlig, icke ljudenlig samt ljudstridig stavning. Nu är barnet redo för att arbeta med alla ord oberoende av stavning. Från och med nu kan materialet tillverkas med vilka ord som helst.

Visa barnet var materialet finns. Be barnet att läsa de olika ordkorten och placera dessa vid rätt föremål i klassrummet. Låt barnet sedan visa och läsa ordkorten för en vuxen eller en kompis. Barnet ansvarar för att plocka tillbaka alla ordkorten igen. Ibland vill barnet att korten ska ligga kvar ett tag och kan då plocka ner dem i lådan vid ett senare tillfälle.

Felkontroll: Pedagogen eller en kamrat som har gjort övningen tidigare

86


Adjektiv-triangelleken

Material:

En ask med sju satser olikformade trianglar (63 st.) Tre olika färger: röd, gul och blå Tre olika storlekar: liten, mellanstor och stor Olika former: liksidig, rätvinklig likbent, spetsvinklig likbent, trubbvinklig likbent, rätvinklig oliksidig, spetsvinklig oliksidig, trubbvinklig oliksidig Finns att köpa hos Nienhuis, www.montessori.nienhuis.com

Syfte: Att få barnet att förstå adjektivets funktion och betydelse

Utöka ordförrådet Få klart för sig att man kan använda flera olika adjektiv när man beskriver något

Presentation 1: Gruppövning: pedagogen namnger de olika trianglarna genom en

Presentation 2: Uppmana en grupp barn att sprida ut alla 63 trianglarna på golvet.

trestegslektion, se sidan 14. Barnen lär sig namnen på de olika trianglarna. Denna övning bör upprepas flera gånger så att barnen får tid att memorera namnen på trianglarna.

Pedagogen tänker på en triangel och ber ett barn att ge henne en av trianglarna. Tacka nej om det inte är rätt triangel och beskriv den genom att säga ”Nej, jag vill inte ha en liten, liksidig, triangel”. Barnet plockar då bort alla små likbenta trianglar. Detta fortsätter tills endast en triangel finns kvar och då svarar pedagogen: ”Ja, det var en liten, grön, trubbvinklig, oliksidig triangel som jag ville ha”! Denna övning kan göras enklare genom att man endast arbetar med de olika trianglarnas färg, storlek eller namn.

96


Exempel p책 material:

97


Pedagogiska trender och metoder

Språket 1 Handledning i montessorimaterial kring skrivning och läsning bodil cronquist

I böckerna Språket 1 och Språket 2 får du tips och råd kring montessori­ metodik. På ett handfast och tydligt sätt guidas du genom tekniker, mate­ rial och pedagogik. Böckerna fungerar både för vana ­montessoripedagoger, och för de som aldrig tidigare har kommit i kontakt med pedagogiken. I Språket 1 ligger fokus på skrivning och läsning. Här får du redskap och inspiration att hjälpa eleverna till en större säkerhet med det skrivna ordet. Boken innehåller också en allmän introduktion till montessoripedago­ giken. Bodil Cronquist är grundskolelärare för åldrarna 7–12 år, och montes­sori­ lärare för åldrarna 6–12 år. Hon har arbetat med montessoripedagogik sedan 1990 och varit verksam lärare fram till hösten 2008. Sedan 2005 arbetar hon som lärarutbildare och kursledare för montessoriutbildningen vid Malmö högskola.

Gleerups kompetensutveckling Inspirerande och utvecklande litteratur för lärare och skolledare inom områdena:

• • • •

Pedagogiska trender och metoder Specialpedagogik Inspiration och personlig utveckling Skolutveckling

• • •

Portfolio / IUP Social och emotionell kompetens Digital kompetens ISBN 978-91-40-66525-6

9

7 8 9 1 4 0

6 6 5 2 5 6

9789140665256  
9789140665256  

Handledning i montessorimaterial kring skrivning och läsning bodil cronquist Pedagogiska trender och metoder