9789147110704

Page 1

Fixa läsningen Läsförståelse Träna läsförståelsestrategier genom strukturerade textsamtal

Metodbok

DETEKTIVEN

SPÅGUMMAN

COWBOYEN

KONSTNÄREN

REPORTERN

Maria Södergren

Metodboken_Fixa_lasningen_omslag.indd 1

2014-08-20 07.53


ISBN 978-91-47-11070-4 © Maria Södergren och Liber AB Redaktör: Malin Wedsberg Form: Ammi Johansson Produktion: Eva Runeberg Påhlman Illustrationer: Kristina Grundström Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Tyskland 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUSavtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 99 Stockholm Tfn 08 690 90 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08 690 93 30 e-post: kundservice.liber@liber.se

2

Metodboken_inl.indd 2

2014-08-20 08.36


Innehåll

Inledning .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Symboler .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Produktöversikt och arbetsgång Viktigt att tänka på

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

. . . . . . . . . . . . . . .

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Hur man kan arbeta med läsförståelsestrategierna . Hur man kan arbeta med Arbetsböckerna .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Hur man kan bedöma elevernas läsförståelse Slutord

Kopieringsunderlag Lathundar .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Symbolkort .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informationsbrev till föräldrar . Läxor .

35

38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Lästexter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Att sammanfatta .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bedömningsmatris . Litteraturlista .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 63 65

3

Metodboken_inl.indd 3

2014-08-20 08.36


Inledning ”Var i texten står det vad jag ska tycka?” frågar en elev sin lärare. Han har just läst en SO-text och i sin studiebok fått en fråga där han ska ta ställning. Vad beror hans frustration på? Har den något att göra med hur den tidigare undervisningen i läsförståelse gått till eller kanske snarare avsaknaden av undervisning i läsförståelse? Utan tvekan råder här en klar obalans mellan författarens förväntan på elevens förmåga att läsa mellan raderna, att göra texten till sin och elevens förväntan på att svaren alltid finns i texten. Elevens fråga belyser hur viktigt det är att undervisa i läsförståelse och läsförståelsestrategier och att starta tidigt.

Bakgrund Ingen kan väl ha undgått att läsa om de nedslående resultaten från olika undersökningar av svenska elevers läsförståelse. Aktuell läsforskning visar att vi behöver undervisa eleverna i läsförståelse. Vi behöver ge dem läsförståelsestrategier som de kan använda vid läsning av såväl skönlitteratur som facklitteratur. Vi behöver öva upp deras metakognition, de behöver bli medvetna om när de förstår och inte förstår vad de läser och veta vad de ska göra för att förstå.

Fixa läsningen Att få elever att förstå vad de läser är ingen ”quick fix” – nej, precis tvärtom. Det är ett arbete som tar tid och som måste få ta tid. En god läsförståelse är ju avgörande för hur eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet i texter av olika slag och i olika ämnen. I Fixa läsningen tränar eleverna på läsförståelse genom strukturerade lässamtal. Vi utgår från de fyra strategier som RT-metoden (se s. 5) bygger på. Vi har också lagt till en strategi. De strukturerade samtalen sker gemensamt i helklass, grupp och i par. När eleverna blivit väl förtrogna med en strategi är tanken att de på egen hand ska kunna träna strategin i materialets fem arbetsböcker. Självklart kan man också jobba med arbetsböckerna gemensamt eller i par. Eleverna får även bekanta sig med metoden QtA – Questioning the Author (se s. 5).

4

Metodboken_inl.indd 4

2014-08-20 08.36


RT-metoden RT-metoden bygger på fyra läsförståelsestrategier. De är från början utarbetade på 1980-talet av läsforskarna Palinscar och Brown där de ingår i en modell för textsamtal som de kallat Reciprocal Teaching, vilket kan översättas med ömsesidig undervisning. Palinscar och Brown utgick från strategier som goda läsare använder: • Att förutspå • Att reda ut oklarheter • Att ställa frågor • Att sammanfatta Metoden har utvecklats och strategierna har förknippats med olika symboler för att eleverna lättare ska komma ihåg vad de står för. Den amerikanske pedagogen Oczkus har sedan låtit olika figurer som Spådamen, Detektiven, apan Nicke Nyfiken och Cowboyen gestalta strategierna. (Reichenberg, 2008 och 2011) Min egen erfarenhet av RT-metoden är att den skapar balans i läsundervisningen genom att den uppmuntrar eleven till eget tänkande, samtidigt som den ger eleven bra verktyg för sitt läsförståelsearbete. Metoden är mycket tydlig och strukturerad. Genom att alla kan bidra i textsamtalen med den kunskap de har, utifrån sin utvecklingsnivå, gör den alla delaktiga.

QtA QtA (Questioning the Author) är en modell för strukturerade textsamtal utarbetad av Beck et al vid University of Pittsburgh. Modellen går ut på att ifrågasätta textförfattaren. Den kan användas vid läsning av såväl faktatexter som skönlitterära texter. Avsikten med QtA är att göra eleven uppmärksam på att det finns en författare bakom varje text. Metoden syftar till att bryta ner avståndet mellan läsare och författare och lyfta skuldbördan från elevens axlar för att den inte förstår en text. Förutom att eleverna lär sig att kritiskt granska en text blir de också aktiva, medskapande läsare genom att ställa frågor och komma med förslag på omformuleringar. (Reichenberg, 2008) Eleverna får också fundera över vad författaren försöker säga med texten och för vem författaren skrivit texten. (Westlund, 2012)

5

Metodboken_inl.indd 5

2014-08-20 08.36


Symboler I Fixa läsningen arbetar du med strategierna genom symbolerna: Spågumman – att förutspå Genom att titta på bilder och läsa rubriker får vi en förförståelse för vad texten handlar om och tränar upp förmågan att dra slutsatser. Detektiven – att reda ut oklarheter Genom att ta reda på vad obekanta ord och uttryck betyder gör vi texten lättare att förstå. Reportern – att ställa frågor Genom att ställa frågor på texten tränar vi på att skilja det väsentliga från det oväsentliga i texten. Cowboyen – att sammanfatta med egna ord Genom att med egna ord sammanfatta texten tränar vi på att fokusera på det väsentliga i texten. Konstnären – att skapa inre bilder Genom att använda våra sinnen, lever vi oss in i texten och kan se, höra och känna vad texten handlar om Konstnären finns inte med som strategi i RT-metoden, men strategin utan att nämnas vid namn beskrivs av Barbro Westlund och har sedan fått namnet Konstnären av projektet En läsande klass. (Westlund 2012) (En läsande klass 2014)

6

Metodboken_inl.indd 6

2014-08-20 08.36


Produktöversikt och arbetsgång Metodbok I Metodboken beskrivs tydligt, genom konkreta tips och modellektioner, hur du startar arbetet med att introducera en läsförståelsestrategi och hur eleverna sedan tränar på strategierna i gemensamma lässamtal (s. 10 ff). När du gått igenom och tillsammans med eleverna arbetat med en strategi får eleverna jobba i sina arbetsböcker: Arbetsbok 1 Här arbetar eleverna med strategierna Spågumman och Konstnären. Arbetsbok 1 har enkla texter och tydliga bilder. Arbetsbok 2 Här arbetar eleverna med strategierna Spågumman, Detektiven och Konstnären. Arbetsbok 2 har längre texter med lite svårare ord och färre bilder. Arbetsbok 3 Här arbetar eleverna med strategierna Spågumman, Reportern och Konstnären. Arbetsbok 3 har lite längre texter där läsaren även får träna sig att läsa mellan raderna och bortom raderna. Arbetsbok 4 Här arbetar eleverna med alla läsförståelsestrategierna i faktatexter Arbetsbok 5 Här arbetar eleverna med alla strategierna i sagor och berättelser. Arbetsbok 4 och 5 har texter som kräver god läsförmåga.

Målgrupp Fixa läsningen vänder sig till alla elever i åk 1 – 3 som knäckt läskoden. Du som lärare känner dina elever bäst och vet hur långt de kommit i sin läs- och skrivutveckling och när de kan vara mogna att använda de olika arbetsböckerna. Om man tänker sig att hela höstterminen i åk 1 ägnas åt gemensamma textsamtal kan de flesta elever börja med Arbetsbok 1 på vårterminen i åk 1 och fortsätta med Arbetsbok 2 och Arbetsbok 3 i åk 2, men det är som sagt mycket individuellt. Eftersom Arbetsbok 4 och Arbetsbok 5 kräver god läsförmåga kan de vara lämpliga för goda läsare redan i åk 2 men framförallt för elever i åk 3.

7

Metodboken_inl.indd 7

2014-08-20 08.36


Viktigt att tänka på En strategi i taget Det är mycket viktigt att du går igenom en strategi i taget och arbetar med den under en längre tid. Träna den gemensamt, i grupp och i parläsning. Ha inte för bråttom med att gå igenom en ny strategi. Jobba hellre med den strategi du gått igenom i alla ämnen så att den verkligen ”sitter”.

Modellera lektioner Metoden går ut på att du som lärare modellerar, visar eleverna hur de ska göra, så att de får en modell för hur de sedan ska agera. Ett bra sätt är att tänka högt. t. ex: ”När jag läser den här texten tänker jag... därför att…” ”Jag tror att... därför att…” Du modellerar också hur eleverna till exempel ska göra en tankekarta eller hur de ska sammanfatta en saga eller en berättelse.

Texten Valet av text är viktigt. Exempel på goda texter är berättande texter där ”författarens röst” finns med. Texten delas upp i mindre delar när den ska bearbetas.

Parläsning Ett bra sätt att träna strategierna är att låta eleverna parläsa. Det innebär att de har samma text som de turas om att läsa. Med de små symbolkorten (se kopieringsunderlag s. 43-45) till hands tränar de strategierna. När de vill använda en strategi håller de upp sitt symbolkort. Tänk på att det är du som delar in eleverna i lämpliga pargrupper. För att läsupplevelsen ska bli så positiv som möjligt är det viktigt att paren kommit ungefär lika långt i sin läsutveckling. Skiljer det för mycket i läsflyt är det risk att den som har bra flyt tröttnar och tappar koncentrationen och att den som inte kommit så långt i sin läsutveckling blir stressad över att inte läsa lika flytande som kamraten. Ett smidigt sätt kan vara att tänka sig eleverna som läsare A, B och C där C är den som kommit längst i läsutveckling. Sedan kombinerar man A+A eller A+B, B+B eller B+C men aldrig A+C.

Målet Målet är att eleverna på egen hand ska kunna använda sig av strategierna i sin läsning. De ska kunna fungera som samtalsledare i mindre grupper och så småningom även kunna ansvara för att strategierna används vid textsamtal i grupp.

8

Metodboken_inl.indd 8

2014-08-20 08.36


Slutmålet är alltså att eleverna på ett naturligt sätt ska kunna använda strategierna vid all sin läsning, att det är så automatiserat att de inte tänker på att de gör det. Syftet är ju att få eleverna att förstå vad de läser och att göra texten till sin. Förhoppningsvis får vi då elever som kan läsa såväl mellan raderna som bortom raderna, dra slutsatser och ta ställning och som inte, som eleven i inledningen, förväntar sig att svaret alltid finns i texten.

Information till föräldrar Informera gärna på ett föräldramöte om hur du tänker arbeta med läsförståelse. Berätta om den metod du tänker använda och de olika strategier som ni kommer att jobba med. Ett bra sätt att få föräldrarna delaktiga är att låta eleverna få som läxa att träna på strategierna. Det är mycket viktigt att det finns tydlig information och instruktion tillsammans med läxan så att läxstunden med strategierna blir en positiv stund. I Metodboken finns förslag på informationsbrev till föräldrarna (kopieringsunderlag s. 46) och förslag på läxor till strategierna (kopieringsunderlag s. 47-52).

9

Metodboken_inl.indd 9

2014-08-20 08.36


Fixa läsningen • Läsförståelse • Metodbok I Fixa läsningen får eleverna verktyg för sitt läsförståelsearbete genom att arbeta med forskningsbaserade modeller. Eleverna tränar på läsförståelse i strukturerade textsamtal i grupp. Målet är att de på egen hand ska kunna använda sig av läsförståelsestrategier i sin läsning. Läsförståelsestrategierna visualiseras av figurer så att eleverna lättare kan ta dem till sig:

• Spågumman förutspår • Reportern ställer frågor • Konstnären skapar inre bilder • Detektiven reder ut oklarheter • Cowboyen sammanfattar Fixa läsningen består av en metodbok och fem arbetsböcker. Varje arbetsbok innehåller både texter och övningsuppgifter. Målgrupp är åk 1–3.

Metodbok M

ingen Fixa läsn tåelse Läsförs

ståels Träna läsför

k 1e textsa mtal bourerad etsstrukt Arbgenom

H Här beskrivs tydligt, genom konkreta tips och modellektioner, hur arbetet startar m med att läraren introducerar en lässtrategi i taget och hur eleverna sedan tränar p på strategierna i gemensamma lässamtal.

estrat egier

Me tod bo

k

DETEKTIVEN SPÅGUMMA

N

KONSTNÄRE

N När läraren gått igenom, och tillsammans med eleverna arbetat med en strategi ffår eleverna jobba i sina arbetsböcker – gärna i grupp för att inte missa de viktiga ttextsamtalen!

N

COWBOYEN

REPORTERN

en Maria Södergr

Arbetsbok 1

ingen Fixa läsn tåelse Arb

A Arbetsbok 4

ingen Fixa läsn tåelse

Läsförs

Läsförs

Eleverna arbetar med strategierna Spågumman och Konstnären. Arbetsbok 1 har enkla texter och tydliga bilder.

ets bo k 1

SPÅGUMMAN S

Arb ets bo

E Eleverna arbetar med alla sstrategierna i faktatexter.

k4

SPÅGUMMAN

DETEKTIVE N

COWBOYE N

REPORTER N

KONSTNÄR EN

n

n

Maria Södergre

Maria Södergre

071-1

KONSTNÄR EN

071-1

A Arbetsbok 2

ingen Fixa läsn tåelse Läsförs

E Eleverna arbetar med strateg gierna Spågumman, Detektiven o och Konstnären. Arbetsbok 2 h har längre texter med lite ssvårare ord och färre bilder.

k2 Arb ets bo

SPÅGUMMAN

A Arbetsbok 5

ingen Fixa läsn tåelse Läsförs

Arb

ets bo k 5

SPÅGUMMAN

DETEKTIVE N

COWBOYE N

REPORTER N

DETEKTIVE N

n Maria Södergre

n

Maria Södergre KONSTNÄR EN

KONSTNÄR EN

A Arbetsbok 3

ingen Fixa läsn tåelse Läsförs

Arb ets bo

k3

SPÅGUMMAN

REPORTER N

KONSTNÄR EN

n

Maria Södergre

E Eleverna arbetar med strateg gierna Spågumman, Reportern o Konstnären. Arbetsbok 3 och h lite längre texter där läsaren har ä även får träna sig att läsa m mellan och bortom raderna.

E Eleverna arbetar med Spåg gumman, Cowboyen och K Konstnären i sagor och berätttelser. I sista texten finns även D Detektiven och Reportern m med, vilket gör att eleverna ffår träna på alla strategier. Arbetsbok 4 och 5 har texter som kräver god läsförmåga.

Best.nr 47-11070-4 Tryck.nr 47-11070-4

Metodboken_Fixa_lasningen_omslag.indd 2

2014-08-20 07.53


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.