Page 1

Sårbehandling 2013/2014 har sammanställts av

Margareta Grauers, dermatologsjuksköterska och sårkonsult, och Christina Lindholm, leg. sjuk­ sköterska, medicine doktor och professor i klinisk omvårdnad.

2013/2014

2013/2014

ställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla produkterna indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels lig­ ger de i bokstavs­ordning med beskrivningar.   Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar val av förband vid olika sår­ stadier och olika sårproblem för vårdpersonal.

KATALOG ÖVER SÅRPRODUKTER

Sårbehandling 2013/2014 är en unik sam­man­

Sårbehandling

Katalog över sårprodukter

Sårbehandling 

Sårbehandling 2013/2014


© 2013 Christina Lindholm, Margareta Grauers och Gothia Fortbildning AB. ISBN 978-91-7205-877-4 Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Fortbildning AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Omslag och grafisk form: Richard Persson, RPform Redaktör: Susanne Bardell Carlbring Femte upplagan, första tryckningen Tryck: Ednas Print, Slovenien 2013 Denna bok är tryckt på miljövänligt papper. Gothia Fortbildning Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70, Fax 08-644 46 67 info@gothiafortbildning.se www.gothiafortbildning.se


Innehåll Förord 4 Rengöring av sår  6 Produktkategorier 10 Företagsregister 18 Val av sårförband  23 Produktbeskrivningar 25 Mer att läsa  330


Förord Sårbehandling 2013/2014 är en nyreviderad utgåva i Sårbehandlingsserien.   Syftet med Sårbehandling är att ge en uppdaterad förteckning över alla de sårbehandlingsprodukter som i dag finns på den svenska marknaden, produkternas egenskaper, indikationer och kontraindikationer samt beredningsformer, storlekar och förpackningsstorlekar.   I dag råder konsensus om att aktiv sårbehandling leder till att fler sår läker och att tiden för sårläkningen kan kortas. Tidigare har vi haft en mer passiv attityd, och ansett att den lokala sårbehandlingen inte spelar någon roll. Givetvis är korrekt diagnostik och behandling av eventuella bakomliggande sjukdomstillstånd den primära utgångspunkten för läkning. Dock har lokalbehandlingen av såret med modern medicinsk teknologi kommit att få allt större betydelse för sårläkningen. Med moderna produkter är det i dag också möjligt att komma till rätta med problem som kraftigt stör livskvaliteten hos patienterna så som smärta, kraftig sårsekretion och obehaglig lukt från såret.   Mot bakgrund av den hotande resistensutvecklingen av många bakterier, inte minst sådana som finns i sår, är det globala och nationella målet att minska antibiotikaförskrivning angeläget. Att förebygga sårinfektion blir därför en viktig del av professionell sårbehandling. Lokalantiseptiska behandlingsmetoder vid kritisk kolonisation/sårinfektion kan göra att antibiotikaanvändningen kan minskas. Moderna antiseptiska sårprodukter som innehåller exempelvis jod, medicinsk honung, PHMB eller silver medför heller inga eller ringa biverkningar, såvida de används rätt och under begränsade perioder. När den kraftiga kolonisationen i såret minskar ökar betingelserna för sårläkning. Internationell konsensus stöder denna uppfattning.   Olika alternativ för kompressionsbehandling vid bensår presenteras också, liksom olika hjälpmedel vid bandagering av svårläkta sår.   Nya tekniskt avancerade medicintekniska produkter som underlättar diagnostik och behandling presenteras. Rätt användning av dessa kan innebära väsentliga läkningsfördelar, kortare vårdtider och minskat lidande för patienten. En sårbehandling där olika produkter, även avancerade sådana, används av kunnig personal som har tydligt fokus på aktiv sårläkning kommer alltid att vara kostnadseffektiv. Genom att öka våra kunskaper om de produkter som står oss till buds kan vi veta vad vi gör och göra det vi vet. Det är vår förhoppning att denna nya upplaga av Sårbehandling ska komma till glädje i vardagsarbetet med att behandla patienter med sår.   Företagen har själva formulerat texterna och ansvarar för dessa. Vi har dock valt, i enlighet med svenska skrivregler och för att förbättra läsbar4


heten, att inte använda oss av logotypskrivning, dvs. vi har i det närmaste normaliserat alla produktnamn när det gäller gemener och versaler. I möjligaste mån använder vi också svensk stavning för den medicinska terminologin. Stockholm november 2012 Christina Lindholm Margareta Grauers Professor Dermatologisjuksköterska/sårkonsult

5


Rengöring av sår Under de senaste 15–20 åren har såromläggning med ren rutin, dvs. omläggning med kroppstempererat färsktappat kranvatten och höggradigt rena instrument, fått en ökad användning inom sjukvården i Sverige. Den rena rutinen innebär fördelar i vissa situationer, då man får en bättre mekanisk sårrengöring genom att använda rikligt med vatten. I andra situationer är den inte lämplig. God mekanisk rengöring kan även uppnås med steril rutin under förutsättning att man använder rikligt med vätska.   Vi vill i detta avsnitt klargöra skillnaderna mellan ren och steril rutin, i vilka situationer steril metod bör väljas och vilka förutsättningar som måste finnas om ren rutin ska tillämpas.   Läs mer om basal hygien i Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19 [M]) på Socialstyrelsens webbplats: www.sos.se/sosfs/2007_19/2007_19.htm Val av rutin

Vid val av metod för omläggning/rengöring av sår bör man ta hänsyn till förväntad mikrobiell kontamination av det aktuella såret och vilken risk patienten utsätts för genom att ytterligare mikroorganismer tillförs. I färska oinfekterade operationssår förväntar man sig en låggradig kontamination. Man önskar inte heller tillföra mikrober till dessa sår. Svårläkta venösa bensår och trycksår är däremot kontaminerade/koloniserade med bakterier i mer än 90 procent. Att tillföra en liten mängd lågpatogena mikroorganismer till denna typ av sår har i de flesta fall mindre betydelse.   Omläggnings-/rengöringsrutinerna kan med hänsyn till renhetsgrad indelas i steril rutin och ren rutin.   Skillnaden mellan de båda metoderna är den definierade renhetsgraden hos de instrument och utensilier som används. Även de använda vätskornas renhetsgrad skiljer sig åt. Ordination

Vilken typ av rengörings-/omläggningsrutin (steril respektive ren), som ska användas för ett visst sår hos en patient, ska ordineras av behandlande läkare. Ordinationen ska dokumenteras i patientjournalen.   Om rengöringsrutin (steril respektive ren) inte ordinerats eller om osäkerhet råder beträffande vilken rutin som ska användas bör steril rutin väljas.

6


Co-Plus Typ Självhäftande medelelastisk

binda. Egenskaper Häftar i sig själv. Ger ihållande stöd och kompression utan att glida. 100 % töjbarhet. Räcker oftast till hela underbenet. Kvarliggande bandage vid kompressionsbehandling. Indikationer Fixering av förband. Ger lätt kompression och stöd. Dubbelbandagering av venösa bensår. Kontraindikationer Iaktta försiktighet vid arteriell insufficiens. Utgå från ankel/arm-index. Applikation Appliceras i cirkelturer med 50 % sträckning och 50 % överlappning vid kompressionsbehandling. Tätheten på turerna och sträckningen på lindan avgör kompressionstrycket. Linda ej av bindan från rullen före applicering. Använd endast Co-Plus 7,5 cm eller 10 cm vid kompressionsbehandling. Observera! Co-Plus innehåller latex. Huden kan skyddas av polstringslager för att undvika direkt kontakt med huden. Kan kombineras med olika innerförband såsom Zipzoc Salvstrumpa eller tubgas. Storlek/förp Osträckt längd: 3 m. Utsträckt längd: 6,3 m. Bredd: 2,5, 5, 7,5 och 10 cm. Styckförpackade. 5 års hållbarhet. CE-märkt produkt. Finns även Latexfri. Olika färger. Företag BSN medical AB.

Cosmopor E Typ Sterilt, självhäftande

absorptionsförband. Innehåll Non-woven-väv. Absorptionsdyna av viskos med icke vidhäftande yta. Syntetisk häftmassa. Kolofoniumfritt. Egenskaper Absorberande, icke vidhäftande, luftgenomsläppligt. Rundade hörn. Indikationer Postoperativa sår, steril behandling av småsår och som skydd över suturerade sår. Kontraindikationer Överkänslighet mot häftmassan. Storlek/förp Sterila, styckförpackade: 5 5 7,2 (10, 50 st), 6 5 10 (25 st), 6 5 15 (25 st), 8 5 10 (25 st), 8 5 15 (25 st), 8 5 20 (25 st),10 5 20 (25 st), 10 5 25 (25 st) och 10 5 35 cm (25 st).

95


Finns även

Osteril, Cosmopor strip. Företag HARTMANN-ScandiCare AB.

Cosmopor IV Förband för tuber och katetrar, steril. Non-vowen polyester med en sårdyna av viskos med polyetylennät. Häftmassa baserad på syntetiskt gummi. Egenskaper Självhäftande slitsat förband med sårdyna. Ingår ytterligare en lös dyna för rengöring. Indikationer För fixering av intravenösa katetrar och tuber mot huden. Storlek/förp 6 5 8 cm (50 st). Finns även Cosmopor E, Cosmopor strip. Företag HARTMANN-ScandiCare AB.

Typ

Innehåll

Cosmopor Strip Typ Självhäftande sårförband. Innehåll Viskossårdyna,

non-woven polyester och polyakrylathäftmassa. Egenskaper Självhäftande, absorberande och vidhäftande förband. Indikationer Skär- eller rivsår och suturerade sår. Storlek/förp Längd: 10 cm. Bredd: 4, 6 och 8 cm. 10 st/ask. Rulle längd: 5 m. Bredd: 4, 6 och 8 cm. Finns även Cosmopor E steril i många storlekar. Företag HARTMANN-ScandiCare AB.

Coverflex Typ Tubbandage. Innehåll 91 % viskos,

4 % elastan och 5 % polyamid. Egenskaper Coverflex är ett elastiskt, hudvänligt tubbandage att användas som antingen fuktigt eller torrt skyddsbandage vid atopiska eksem. Indikationer I den akuta fasen av atopiska eksem som ett fuktigt svalkande bandage i kombination med intensiv fuktbehandling med salvor för att dämpa smärta och klåda. Även under den kroniska fasen som ett skyddande bandage för salvor och krämer på känslig och ek-

96


sematös hud. Som tubbandage vid t.ex. kompression och för att hålla andra förband säkert på plats. Storlek/förp Storlek 1: Barn/arm/fot 8–15 cm. Storlek 2: Arm/barnhuvud 10–25 cm. Storlek 3: Arm/vad/barnhuvud 20–45 cm. Storlek 4: Huvud/ben/barnhuvud/bål 35–65 cm. Storlek 5: Bål 50–120 cm. Längd: 10 m. Bredd: 3,5, 5, 7,5, 10,75 och 17,5 cm. Företag HARTMANN-ScandiCare AB.

Crimpelast Typ Självhäftande elastisk

gasbinda, typ kling­binda.

Innehåll 100 % bomull. Egenskaper Självhäftande

med kardborreffekt. God absorption. Luftgenomsläpplig. Invikta råkanter, fransar ej. Indikationer Bandagering och fixering. Speciellt till koniska kroppsdelar, huvud, knä, armbågar etc. och för patienter med känslig hud. Storlek/förp Utsträckt längd: 4 m. Bredd: 6, 8, 10, 12 och 15 cm. Avdelningsförpackning: 20 st. Finns även Bredd: 6 och 8 cm. Sterilförpackade. Företag AKLA AB.

Curafix Typ Fixeringsväv. Innehåll Non-woven,

50 % polyester och 50 % poly­amid. Häftmassan består av hudvänligt polyakrylat. Egenskaper Oelastisk non-woven-häfta för fixering av kompresser och sårförband. Speciellt lämpad för fixering av större förband. Kan även användas i andra sammanhang, där en säker och varaktig fixering eftersträvas. Curafix har en mycket god permeabilitet med sin porösa väv. Storlek/förp Längd: 2 och 10 m. Bredd: 5, 10, 15, 20 och 30 cm. Företag Lohmann & Rauscher AB.

97


Curafix H Typ Adhesiv elastisk fixeringshäfta. Innehåll Non-woven

av 100 % polyester. Häftmassa av polyakrylat. Egenskaper Vit, elastisk, självhäftande fixerhäfta av luftigt och poröst material. Ger en säker fixering med hudvänlig häftmassa. Indikationer För fixering av sårförband, katetrar, dränage m.m. Applikation Applicera Curafix H utan att sträcka eller dra den. Storlek/förp Rulle i hygienisk dispenserkartong. Benämning Storlek Avd fp/Trsp fp Längd 2 m Curafix H 15 cm 1/72 Längd 10 m Curafix H 5 cm 1/36 Curafix H 10 cm 1/45 Curafix H 15 cm 1/30 Curafix H 20 cm 1/24 Curafix H 30 cm 1/15 Finns även Oelastisk Curafix. Företag Lohmann & Rauscher AB.

Curagard Typ Transparent kanylfixeringsförband. Innehåll Semipermeabel

polyuretanfilm med en hudvänlig klistermassa av polyakrylat. Egenskaper Curagard är ett transparent retentionsförband för fixation av kvarliggande kanyler. Materialet består av en semipermeabel polyuretanfilm med en hudvänlig klistermassa av polyakrylat. Den transparenta filmen fungerar som ett skydd mot yttre infektioner, samtidigt som den möjliggör inspektion av injektionsstället. Storlek/förp Fyra olika modeller finns att tillgå: Två omegaformade modeller, en för vuxna och en för barn, och två rektangulärformade för fixering av bl.a. CVK. 7,5 5 6,5 cm, omega för vuxna, 4 5 6,5 cm, omega för barn. 7 5 6 cm, rektangulär, 13 5 10 cm, rektangulär. Företag Lohmann & Rauscher AB.

98


Curaplast Typ Plåsterförband. Innehåll Hudfärgad non-woven,

100 % polyester. Häftmassa av polyakrylat. Egenskaper Mjukt och formbart plåster av högsta kvalitet. Lätt elasticitet för god passform. Observera! Plåster av modell ”sensitiv”, mycket hudvänligt, då häftmassan är fri från lanolin, latex och kolofonium. Storlek/förp Finns i olika storlekar och utföranden: På rulle i metervara och färdigstansade plåster i dispenser. Företag Lohmann & Rauscher AB.

Curapor Typ Sterilt, självhäftande

absorptionsförband. Allt-i-ettförband. Innehåll Elastisk non-woven 100 % polyester. Häftmassan består av polyakrylat och är mycket hudvänlig, då den är fri från lanolin, latex och kolofonium. Egenskaper Kompressen består av ett absorberande skikt viskos/ polyester med ett yttre skikt av polyester/polyetylen, vilket har den egenskapen att kompressen ej fastnar i såret. Indikationer Mångsidigt förband för flertalet olika sårtyper med extremt god absorptionsförmåga. Förbandet är idealiskt vid applicering på kroppspartier, där det vanligtvis är svårt att få ett förband att fästa. Kompressen kan lätt avlägsnas från huden och lämnar ej kvar några klisterdelar. Storlek/förp Storlek kompress (storlek på sårdyna): 7 5 5 cm (4 5 2,5 cm), 10 5 8 cm (4 5 6 cm), 10 5 15 cm (5 5 11 cm), 10 5 20 cm (5 5 16 cm), 10 5 25 cm (5 5 20 cm), 10 5 30 cm (5 5 25 cm) och 10 5 34 cm (5 5 29 cm). 50 st/förp. 7 5 5 cm och 10 5 8 cm finns även 5 st/förp. Företag Lohmann & Rauscher AB.

99


Curapor Transparent Typ Sårfilm med icke vidhäftande

sårdyna. Innehåll Polyuretanfilm med sårdyna. Häftmassa av polyakrylat. Egenskaper Sårfilmen är luftgenomsläpplig, vattentät och ogenomtränglig för bakterier. Sårdynan är centralt placerad, absorberande och icke vidhäftande. Häftmassan är av hudvänlig polyakrylat. Det går att duscha med förbandet då det är vattentätt. Indikationer Som postoperativt förband, vid mindre incisioner, lacerationer. Till lätt vätskande, ytliga sår och som sekundärförband över t.ex. alginater, geler m.m. Applikation Rengör såret enligt gängse rutin. Torka även omkringliggande hud. Fatta tag i de underliggande vita skyddsflikarna och dra åt sidorna. Placera förbandet över såret. Fortsätt att avlägsna det övre skyddspapperet genom att dra den ena vita fliken över förbandet. Storlek/förp Sterila och individuellt förpackade. Storlek Storlek Avd fp/ sårdyna Trsp fp 4 5 2,5 cm 5/120 5 5 7 cm 4 5 2,5 cm 50/500 5 5 7 cm 4 5 6 cm 5/170 8 5 10 cm 4 5 6 cm 25/200 8 5 10 cm 5 5 11 cm 25/225 10 5 15 cm 5 5 16 cm 25/225 10 5 20 cm 5 5 20 cm 25/225 10 5 25 cm Finns även Suprasorb F sårfilm utan sårdyna i kompress eller rulle. Företag Lohmann & Rauscher AB.

Curea P1 superabsorberande förband Typ Curea P1 är är ett

superabsorberande förband. Extrem hög absorptions och retentions kapacitet. Steril, Absorberar 1,9 g/cm2–0,9 % saline Innehåll Cellulosabaserad SuperCore Airlaid med superabsorbent utan lim eller bindemedel. Thermo-mechanical fibrer som hindrar förflyttning av superabsorbent. Hydrofobic semipermiabelt spärrskikt. Innehåller inga allergiframkallande material. Egenskaper Thermo-mechanical fibrer hindrar förflyttning av

100


Patenterad SuperCore superabsorbent och gör att förbandet effektivt tar upp och binder, samt håller kvar vätska och bakterier. Extrem hög absorptions och retentions kapacitet. Ytan mot såret och huden förblir torr, reducerar risk för maceration. Reducerar lukt. Reducerar behovet för bandagebyte och ökar patientkomfort. Indikationer Kraftigt och medelvätskande sår. Hindrar maceration och skyddar sårkanter. Observera! Får ej klippas. Innehåller superabsorbent. Applikation Tvätta såret enligt gällande principer. Applicera Curea P1. Sidan med blå text skall vara ut från såret. Vid kraftig sekretion välj en större storlek för extra absorptionskapacitet. Byt förband när det är fyllt. Kan sitta på såret max 7 dagar. Storlek/förp Curea P1 utan fixering: 7,5 5 7,5 cm, 10 5 10 cm, 10 5 20 cm, 10 5 30 cm, 20 5 20 cm, 20 5 30 cm Curea P1 splitbandage: 12 5 12 cm Finns även Osteril, absorptionskapacitet 1,1g/ kvadratcm Företag PartnerMed AB.

Curea P2 superabsorberande förband med sårkontaktlager Typ Curea P2 är är ett

superabsorberande förband med sårkontaktlager. Hög absorptions och retentions kapacitet, ej häftande och antimikrobiellt fungerande. Absorberar 1,5 g/cm2–0,9 % saline Innehåll Cellulosabaserad SuperCore Airlaid med superabsorbent utan lim eller bindemedel. Tre dimentionellt ej häftande sårkontaktlager med kapillärstruktur som hindrar att förbandet fastnar i såret.Thermo-mechanical fibrer som hindrar förflyttning av superabsorbent. Hydrofobic semipermiabelt spärrskikt. Innehåller inga allergiframkallande material. Egenskaper Ej häftande sårkontakt lager med kapillärstruktur hindrar att förbandet fastnar i såret. Thermo-mechanical fibrer hindrar förflyttning av Patenterad SuperCore superabsorbent och gör att förbandet effektivt tar upp och binder, samt håller kvar vätska och bakterier.

101


Tar upp och låser in bakterier i förbandet. När superabsorbenten expanderar låses bakterier in och dör av brist på syre och näring. Hög absorptions och retentions kapacitet. Ytan mot såret och huden förblir torr, reducerar risk för maceration. Reducerar lukt. Reducerar behovet för bandagebyte och ökar patientkomfort. Indikationer Kraftigt och medelvätskande sår. Förhindrar maceration och skyddar sårkanter. Infekterade sår. Observera! Får ej klippas. Innehåller superabsorbent. Applikation Tvätta såret enligt gällande principer. Applicera Curea P2. Sidan med blå text skall vara ut från såret. Vid kraftig sekretion välj en större storlek för exstra absorptions kapacitet. Byt förband när det är fyllt. Kan sitta på såret max 7 dagar. Storlek/förp Curea P2 utan fixering: 11 5 11 cm, 10 5 20 cm, 20 5 20 cm, 20 5 30 cm. Företag PartnerMed AB.

Cuticell Classic Typ Salvkompress. Innehåll Cuticell Classic

är ett sterilt förband av gles gasväv med paraffinbeläggning. Egenskaper Cuticell Classic är ett sårbäddsskydd som är impregnerad med mjukt paraffin, vilket ger låg vidhäftning. Den glesa väven släpper igenom sårvätskan så att den kan absorberas av ytterförbandet. Gasvävens struktur gör att den inte fransar sig när den klipps till önskad storlek. Finns också i en praktisk dispenseringsförpackning. Indikationer Cuticell Classic används som sårbäddsskydd vid behandling av ytliga vätskande sår som mindre brännoch skållningsskador, tag – och transplantationsställen vid hudtransplantation, skärsår och skrubbsår samt bensår. Kontraindikationer Känd allergi eller överkänslighet mot något av innehållsämnena. Applikation Rengör såret som vanligt. Avlägsna Cuticell Classic från den isärdragna förpackningar och klipp det till önskad storlek om så behövs. För att absorbera sår-

102


vätska kan Cuticell Classic täckas med ett sterilt absorberande förband. Fixera förbandet med en linda eller tejp. Cuticell Classic ska avlägsnas senast när paraffinet börjar lösas upp. Observera! Cuticell Classic har förpackats för engångsbruk. 1 burk/rulle skall endast användas till en patient. Storlek/förp Sterilt, individuellt förpackade: 5 5 5 cm, 10 5 10 och 10 5 40. Förpackningar om 5, 10, 50 eller 100 st. Sterilt, förpackade i plastburk eller dispenserrulle: 10 5 10 cm, 10 5 7 m och 15 cm 5 2 m. Företag BSN medical AB.

Cutifilm Typ Transparent förband

för lätt vätskande sår. täckt med polyakrylathäftmassa. Egenskaper Transparent. Skyddande, bakterie- och vattentätt. Genomsläppligt för syre och avdunstning. Indikationer Förband av primära och sekundära torra eller lätt vätskande sår. Täckning av kompresser. Oberserva! Bör ej användas vid infekterade eller vätskande sår. Storlek/förp 5 5 7,5, 7,5 5 10 och 10 5 14 cm. Företag BSN medical AB. Innehåll Polyuretanfilm

Cutimed Siltec Typ Cutimed Siltec är

ett sortiment sterila, skonsamma polyuretansskumförband med superabsorbenter och ytskikt av silikon. Innehåll Cutimed Siltec är ett förband av polyuretanskum som innehåller superabsorberande partiklar, som absorberar och håller kvar sårvätska. Närmast såret ligger ett perforerat ytskikt av silikon. Ytskiktet säkerställer en skonsam vidhäftning till huden som omger såret, men fäster inte i den fuktiga sårbädden eller det läkande sårets epidermis. På så sätt minimeras uppkomst av vävnadsskador och smärta i samband med förbandsbyte. Den yttre filmen är vattenavstötande, men släpper igenom luft och låter huden andas. Egenskaper Skumförbandet och de inneslutna superabsorberande partiklarna har konstruerats för att absorbera och hålla kvar överskott av vätska i förbandet. Det främ-

103


Sårbehandling 2013/2014 har sammanställts av

Margareta Grauers, dermatologsjuksköterska och sårkonsult, och Christina Lindholm, leg. sjuk­ sköterska, medicine doktor och professor i klinisk omvårdnad.

2013/2014

2013/2014

ställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla produkterna indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels lig­ ger de i bokstavs­ordning med beskrivningar.   Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar val av förband vid olika sår­ stadier och olika sårproblem för vårdpersonal.

KATALOG ÖVER SÅRPRODUKTER

Sårbehandling 2013/2014 är en unik sam­man­

Sårbehandling

Katalog över sårprodukter

Sårbehandling 

Sårbehandling 2013/2014

9789172058774