Page 1

LÄRARHANDLEDNING MED CD F Ö R E TAG S E KO N O M I

JAN-OLOF ANDERSSON • ANDE RS PI H L SGÅRD ANNA M AUL ÉON • ANN A KRI ST E N SSON

4710530ot.indd 1

29/11/12 3:32 PM


F Ö R E TAG S E KO N O M I

2

JA N - O L O F A N D ERSSO N • A N D ER S P I HL SG Å R D A N N A MA UL ÉO N • A N N A K R I ST E N SS ON

LÄRA R H A NDL E D NI NG M ED CD

L IBER

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 1

11/20/12 4:31 PM


Förord

Denna lärarhandledning är avsedd att vara ett stöd för alla lärare som använder läromedelspaketet Access Företagsekonomi 2 i sin undervisning. I handledningen finns pedagogiska tips och PowerPoint-underlag kapitel för kapitel som stöd för lektionsplaneringen. På den tillhörande cd:n finns PowerPoint-presentationer, provuppgifter i Word-format och lösningar till provuppgifterna. Vi hoppas att lärarhandledningens innehåll ska underlätta och göra så att Access Företagsekonomi 2 fungerar på ett bra sätt i undervisningssituationen för dig och eleverna. Lycka till! Författarna

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 3

11/20/12 4:31 PM


INNEHÅLL

Inledning

Kapitel 6 Genomföra – från plan till handling 48

Arbetssätt 7

Faktaboken 48

Faktabokens upplägg 7

Uppgiftsboken 49

Uppgiftsbokens upplägg 8

PP-bilder 50

Integration/blockuppgifter 9 Praktikfall 9 Projektarbete 10 Fadderföretaget 10 Några olika sätt att arbeta med Access Företagsekonomi 2 11

Block 2 Integration 56 Praktikfall: Skivbolag i förändring 56 Projektuppgift: Johanssons Bil 56 Fadderföretaget 57

Lärarhandledningens innehåll 12

Block 3 Inköp och kalkylering 59 Block 1 Att göra affärer i en global värld 13

Kapitel 7 Inköp – nyckeln till framgång 60

Kapitel 1 När företaget växer utanför landets gränser 14

Faktaboken 60

Faktaboken 14

PP-bilder 62

Uppgiftsboken 15 PP-bilder 15

Uppgiftsboken 61

Kapitel 8 Investeringskalkyler – att välja det

mest lönsamma alternativet 69

Kapitel 2 Affärsplanen – ett stöd i ledningen av företaget 21

Faktaboken 69

Faktaboken 21

PP-bilder 70

Uppgiftsboken 22 PP-bilder 23

Block 2 Marknadsföring 29 Kapitel 3 Marknadsunderökning

– för bättre resultat 30 Faktaboken 30

Uppgiftsboken 70

Kapitel 9 Volymen – en viktig faktor för lönsamheten 77 Faktaboken 77 Uppgiftsboken 78 PP-bilder 78

Kapitel 10 Bidragskalkylen – en hjälp vid

beslutsfattande 85

Uppgiftsboken 31 PP-bilder 31

Faktaboken 85 Uppgiftsboken 86

Kapitel 4 Marknadsplanering – sätta upp mål

och bestämma hur man ska nå dem 38 Faktaboken 38

PP-bilder 87

Block 3 Integration 93

Uppgiftsboken 38

Praktikfall: V&B Shoeshop 93

PP-bilder 39

Projektuppgift: Johanssons Bil (forts.) 93

Kapitel 5 Skapa relationer – få trogna kunder 43 Faktaboken 43 Uppgiftsboken 44 PP-bilder 44

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 4

11/20/12 4:31 PM


INNEHÅLL

Block 4 Att organisera företaget 95 Kapitel 11 Medarbetarna – att bygga ett

vinnande lag 96 Faktaboken 96 Uppgiftsboken 97

Kapitel 18 Ekonomiska rapporter – för extern

kommunikation 150 Faktaboken 150 Uppgiftsboken 150 PP-bilder 151

PP-bilder 97

Block 5 Integration 154

Kapitel 12 Arbetsrätt och diskriminering 101

Praktikfall: Give-a-Gift AB – GaG 154

Faktaboken 101

Projektuppgift: Johanssons Bil (forts.) 155

Uppgiftsboken 102 PP-bilder 103

Kapitel 13 Ledarskap – att driva och

Block 6 Uppföljning av verksamheten 157 Kapitel 19 Avstamp inför framtiden

utveckla 109

– håller affärsidén i praktiken? 158

Faktaboken 109

Faktaboken 158

Uppgiftsboken 110

Uppgiftsboken 159

PP-bilder 111

PP-bilder 160

Tre fallbeskrivningar till uppgift 13:16 117

Block 6 Integration 165

Block 4 Integration 119

Praktikfall: VÅRAB – Vård och Rehabkliniken AB 165

Praktikfall: Dofta AB 119

Projektuppgift: Johanssons Bil (forts.) 165

Projektuppgift: Johanssons Bil (forts.) 119

Bilagor 166 Block 5 Bokföring och bokslut 121

Ansökan 166

Kapitel 14 Bokföringens och bokslutets grunder

CV 167

– repetition 122

Anställningsavtal 168

Faktaboken 122 Uppgiftsboken 122 PP-bilder 123

Anställningsavtal till uppgift 12:5 169 Arbetsgivardeklaration 170 Mervärdesskattedeklaration 171 Förenklat årsbokslut 172

Kapitel 15 Kontering 130

Resultaträkningens uppställning 173

Faktaboken 130

Exempel på resultat- och balansräkning 176

Balansräkningens uppställning 174

Uppgiftsboken 130 PP-bilder 131

Kapitel 16 Fler affärshändelser 138

Innehåll cd-skiva PowerPoint-bilder

Faktaboken 138

Förslag till provuppgifter

Uppgiftsboken 138

Lösningar till provuppgifter

PP-bilder 139

Filer till praktikfall Give-a-Gift AB

Kapitel 17 Bokslut med periodisering 143 Faktaboken 143 Uppgiftsboken 143 PP-bilder 144

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 5

11/20/12 4:31 PM


Inledning Access är ett läromedelspaket för kurserna Företagsekonomi 1 och 2 enligt GY11/Vux12 på gymnasieskolan och komvux/vuxenutbildningen samt för annan grundläggande företagsekonomisk utbildning. Access kan också, genom sitt flexibla upplägg, användas på andra grundläggande utbildningar i företagsekonomi. Såväl Access 1- som Access 2-paketet består av faktabok, uppgiftsbok, lösningar till uppgiftsbok och lärarhandledning. Access Företagsekonomi 2 har tre nyckelord: • förlopp • helhet • verklighet. Dessa nyckelord genomsyrar läromedlets alla delar. Boken bygger på ett aktivt arbetssätt och genom dess rikhaltiga innehåll av många olika slags uppgifter och projekt kan du ge elevernas studier den profil som passar dem. Läromedlet kan också användas i andra grundläggande ekonomikurser samt för självstudier. Access Företagsekonomi 2 tar vid där Access Företagsekonomi 1 slutar – i ett företag som börjar växa. Du får lära dig hur ekonomin fungerar på ett lite större företag. Som en röd tråd genom boken löper en story om två traineestudenters praktik. Berättelsen introduceras i block 2, och du får sedan följa dessa studenter från avdelning till avdelning och får på så sätt bra helhetsbild av hur olika enheter fungerar på ett större företag. Resan går genom fem block med start i marknadsföringen och avslutas med uppföljningen. Boken är indelad i följande sex block med sammanlagt 19 kapitel: Att göra affärer i en global värld 1 När företaget växer utanför landets gränser 2 Affärsplanen – ett stöd i ledningen av företaget Marknadsföring 3 Marknadsundersökning – för bättre beslut 4 Marknadsplanering – sätta upp mål och bestämma hur man ska nå dem 5 Skapa relationer – få trogna kunder 6 Genomföra – från plan till handling Inköp och kalkylering 7 Inköp – nyckeln till framgång 8 Investeringskalkyler – att välja det mest lönsamma alternativet 9 Volymen – en viktig faktor för lönsamheten 10 Bidragskalkylen – en hjälp vid beslutsfattande

6

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 6

11/20/12 4:31 PM


INLEDNING

Att organisera företaget 11 Medarbetarna – att bygga ett vinnande lag 12 Arbetsrätt och diskriminering 13 Ledarskap – att driva och utveckla Bokföring och bokslut 14 Bokföringens och bokslutets grunder – repetition 15 Kontering 16 Fler affärshändelser 17 Bokslut med periodisering 18 Ekonomiska rapporter – för extern kommunikation Uppföljning av verksamheten 19 Avstamp för framtiden – håller affärsidén i praktiken?

Arbetssätt Uppgiftsboken till Access Företagsekonomi 2 innehåller ett stort antal uppgifter som är sorterade efter svårighetsgrad. Du har möjlighet att låta eleverna arbeta mer traditionellt med repetitionsuppgifter och olika Träna-uppgifter. Uppgiftsboken ger också möjligheter till ett mer aktivt lärande i form av projektuppgifter, praktikfall och fältuppgifter som knyter samman kunskaperna i bokens kapitel till en helhet. Redan nu vill vi påpeka att Access Företagsekonomi 2 mer än väl täcker behovet för kursen företagsekonomi 2. Att hinna med alla uppgifter, fältuppgifter, praktikfall, projektuppgifter och fadderföretagskontakter är långt ifrån realistiskt. En kombination av mer traditionella uppgifter och olika övergripande integrationsuppgifter kan vara en bra lösning.

Faktabokens upplägg Faktaboken är upplagd på följande sätt: • Bokens struktur finns på insidan av bokens pärmar. Där kan eleverna få en god överblick och se hur allt hänger ihop. • Varje block efter block 1 inleds med en story där läsaren möter två traineestudenter som arbetar på ett företag som tillverkar gräsklippare. Var och en av blocken motsvaras av en avdelning på företaget och ger eleverna en översikt över verksamheten på avdelningen. Eleverna får genom texten en inblick i hur företagsekonomin tillämpas i praktiken. • Kapitlen inleds sedan med en enkel företagssituation som speglar delar av avsnittets innehåll. Direkt efter den beskrivna företagssituationen får eleverna ta ställning till några frågor som rör denna situation. Dessa frågor ger eleverna en chans att pröva de kunskaper de har när de börjar läsa företagsekonomi. • Efter inledningen tas de viktigaste begreppen upp och förklaras med enkla och tydliga exempel som eleverna lätt kan sätta sig in i.

7

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 7

11/20/12 4:31 PM


INLEDNING

• För att ytterligare stärka verklighetsanknytningen finns det rikligt med exempel och reportage hämtade från autentiska företag. • Förutom faktatexten finns också fördjupningar och fördjupande exempel i Med mera-rutor. • I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning under rubriken ”Detta har du lärt dig” där de viktigaste begreppen förklaras.

Uppgiftsbokens upplägg Uppgiftsboken följer faktabokens upplägg med block och kapitel. Varje kapitel består av fem delar: • Repetera: instuderingsuppgifter som eleverna kan använda för att snabbt kontrollera sin inlärning. • Tänk till: enkla uppgifter som bygger på elevernas förförståelse. De är oftast i form av diskussionsuppgifter eller reflekterande uppgifter. De kan förslagsvis göras innan genomgång och faktastudier. • Träna: uppgifter som följer samma ordning som faktaboken. Här finns uppgifter av en svårighetsgrad som alla elever bör klara av. Denna del täcker och ger kunskaper som räcker för betyget E. • Träna mera: uppgifter av fördjupande karaktär som kräver lite mer arbete och mer kunskaper. Här finns uppgifter som tränar eleverna för de högre betygsnivåerna C–A. • Fråga företaget är en uppgift med ett antal frågor som eleverna kan ställa till ett lokalt företag – en så kallade fältuppgift. Datoruppgifter på internet Några av uppgifterna är märkta med en datormus-symbol i marginalen. Denna visar att de kräver tillgång till dator med internetanslutning. Uppgifter som även finns på bokens cd-skiva Cd-symbolen i marginalen markerar de uppgifter som återfinns som förberedda kalkylblad på den medföljande cd-skivan. Uppgifternas kalkyluppställning finns dels med endast rubriker där eleverna själva ska lägga in siffror, dels som kompletta kalkyler med alla uppgifter inskrivna som eleverna kan kontrollera sina lösningar mot. Den medföljande cd-skivan i uppgiftsboken har följande innehåll: • kalkylövningar till samtliga uppgifter med cd-symbol i bokens marginaler • lösningar till kalkylövningarna kapitelvis • blanketter och bokföringsmaterial.

8

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 8

11/20/12 4:31 PM


INLEDNING

Integration/blockuppgifter Sist i varje block, utom det första, finns under rubriken Integration tre mer omfattande blockuppgifter. Tanken är att eleverna ska arbeta med dessa först efter att ha gått igenom hela blocket. Uppgifterna integrerar kunskaperna från kapitlen som ingår i blocket. Integrationsuppgifterna finns under följande rubriker: • Praktikfall: en större integrerande uppgift som kan lösas fristående. • Projektuppgift: en uppgift som löper genom hela boken som ett integrerat projekt. • Fadderföretaget – en uppgift som antingen går ut på att ta reda på hur det går till i verkligheten, det vill säga i ett företag, eller ska fungera som stöd för elever som använder fadderföretag som en del av undervisningen. I uppgifterna under Integration tränar eleverna på den kunskapsnivå som krävs för betygen C–A.

Praktikfall Idén med praktikfall är att låta eleverna arbeta med en större uppgift där flera olika områden inom företagsekonomin kommer in. Här möter de frågeställningar som har tagits upp inom respektive kapitel men som nu samlats i en uppgift. Tanken är att eleverna ska få en förståelse för att företagsekonomiska frågeställningar och beslut inte är uppdelade i avsnitt utan att de bygger på varandra och ger konsekvenser inom olika områden i företaget. Förhoppningen är att eleven ska få en helhetsbild av företagets olika delar, som att ett beslut inom marknadssidan kan ge konsekvenser för inköpssidan, produktion och andra funktioner och vise versa. Gruppsammansättningen avgör hur du väljer att arbeta med praktikfallen. De kan lämpa sig för grupparbete men också som enskild uppgift. De passar dock bäst för grupparbete, då eleverna kan ta olika roller inom företaget. Redovisning av ett praktikfall kan ske både skriftligt och muntligt. Tidsåtgången varierar självklart beroende på hur grundligt man låter eleverna arbeta med uppgiften, men 2–4 timmar per praktikfall kan vara rimligt. Många av frågorna i praktikfallen är öppna frågor och därför finns det flera tänkbara lösningar. I häftet Lösningar ges förslag på hur en lösning till praktikfallet kan se ut, men den är i de flesta fall inte den enda möjliga. Läs mer om de enskilda praktikfallen under rubriken Integration i slutet av varje block.

9

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 9

11/20/12 4:31 PM


INLEDNING

Projektarbete Projektarbetet är tänkt att användas för att befästa kunskaperna i företagsekonomi som eleverna inhämtat i kapitlen som ingår i de olika blocken. En annan vinkling är att låta projektarbetet styra studierna. Då börjar eleverna tidigt med att arbeta med projektarbetet, men går tillbaka till de olika kapitlen för att skaffa sig de verktyg som behövs för att lösa olika deluppgifter. Omfattningen på detta projektarbete kan varieras. Det beror på vilken ambitionsnivå du vill sätta på elevernas arbete, men en rimlig tidsåtgång är 2–4 timmar per block. Redovisning projektarbete Uppgifterna är relativt avgränsade och det är därför naturligt att ha en gemensam genomgång efter varje block. Efter den sista deluppgiften kan du be eleverna göra en sammanställning av sitt arbete. Det är alltid intressant att få presentera det egna arbetet. Extra kul blir det om man gör presentationen lite skarp. Kanske har ni möjlighet att be någon från en bilfirma att lyssna på elevernas presentationer och kommenterar deras slutsatser. Betygsättning projektarbete Eftersom projektarbetet är en tillämpningsuppgift kan du använda de olika deluppgifterna som betygsunderlag. Väljer du att låta eleverna göra en delrapport efter varje block kan dessa bedömas och utgöra ett utmärkt betygsunderlag. Eftersom projektarbetet är tänkt att användas i grupp, måste det förstås också till en individuell bedömning. Läs mer om projektarbetet under rubriken Integration i slutet av varje block.

Fadderföretaget Fadderföretaget bygger på att eleverna går ut och undersöker hur ett företag arbetar med företagsekonomins olika delar. Ett sådant besök är både roligt och lärorikt för eleverna. Fadderföretagsuppgifterna går ut på att eleverna ska ta reda på hur ett utvalt företag gör med de olika delarna som Access Företagsekonomi 2 tar upp. Efter att eleverna varit hos sina företag kan de göra en liten rapport och en presentation inför kursgruppen. Det skärper kraven och sprider dessutom kunskapen vidare i kursgruppen. Glöm inte att sätta ramarna för arbetet och hur du tänker dig redovisningen av arbetet redan innan eleverna sätter igång. Inför arbetet med fadderföretagsuppgifterna kan det vara bra att du tipsar eleverna om hur man gör intervjuer och hur man hanterar diskussionen hos företaget så att det verkligen blir givande för eleverna. Roligast blir det om eleverna väljer olika slags företag. Då blir presentationen intressant eftersom de olika redovisningarna speglar olika företags förutsättningar och arbetssätt. När eleverna sedan redovisar kan de tillsammans ge en bra bild av hur det går till i olika företag. Extra kul blir det om du samlar rapporterna i ett litet häfte som alla elever får.

10

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 10

11/20/12 4:31 PM


INLEDNING

Tidsåtgången för fadderföretagsuppgifterna beror på ambitionsnivån. Men eleverna behöver tid för bokning, förberedelse, genomförande av intervjun/ besöket och sammanställning av rapporten. Det blir troligen 3–4 timmar per block om en del av jobbet görs som hemuppgift.

Några olika sätt att arbeta med Access Företagsekonomi 2 Vi ska nedan visa på några möjliga upplägg av arbetet med Access Företagsekonomi 2. Konkretisera med hjälp av praktikfallen Ett spännande sätt att arbeta med Access Företagsekonomi 2 är att eleverna först arbetar med uppgifterna i de olika kapitlen i blocket och kanske rent av gör någon fältuppgift. Därefter integrerar de kunskaperna med hjälp av praktikfallet i Integration. Dessa praktikfall är relativt öppna uppgifter som kräver att eleverna använder sina faktakunskaper i en situation som är verklighetsbaserad. Företagen i praktikfallen varierar en hel del till art och storlek, vilket ger en bredd i studierna. Eleverna behöver förstås en hel del tid för att kunna gå på djupet i frågeställningarna. Som lärare behöver du stötta eleverna i arbetet och fungera som handledare. Projektarbetet som röd tråd I Integration finns instruktioner till ett projektarbete. Det går ut på att eleverna i smågrupper ska arbeta med att hjälpa en bilfirma med ett antal problem och sedan göra bokföring och analys av verksamheten i fem steg, ett för varje block. I arbetet med detta projektarbete kommer eleverna i kontakt med en situation där de kan tillämpa sina kunskaper från olika block på ett företag och hjälpa dem att modernisera verksamheten. Till sin hjälp i detta arbete har de kapitlets fakta och den träning de fått av att göra Träna-uppgifterna. Din roll som lärare i detta arbete kommer troligen till stor del att bestå av att entusiasmera och handleda dem i deras arbete. Konkretisera med hjälp av fadderföretag Ett annat sätt att arbeta med Access Företagsekonomi 2 är att först arbeta igenom de olika kapitlen i blocket och se till att eleverna har tillräckligt djupa kunskaper i detta. Därefter går eleverna ut i verkligheten och tar reda på hur ett lokalt företag fungerar i enlighet med kursens olika moment. Till stöd för detta arbetssätt finns ett stort antal frågor under rubriken Fadderföretaget sist i integrationsavsnittet. Denna uppgift går ut på att eleverna ska presentera ett företag, dess verksamhet och hur det arbetar just med de områden som eleverna studerat. Eleverna bör gå igenom dessa frågor innan de går ut och intervjuar företaget och anpassa frågeställningarna till det enskilda företaget och kanske ställa kompletterande frågor.

11

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 11

11/20/12 4:31 PM


INLEDNING

Konkretisera med hjälp av material som eleverna söker på internet Flera av uppgifterna i Access Företagsekonomi 2 bygger på att eleverna söker information på internet och löser problem med hjälp av denna information. Internet är ett viktigt hjälpmedel som eleverna är väl förtrogna med redan när de börjar sina studier i företagsekonomi. På detta vis lär de sig också använda internet för systematisk informationssökning. Ett intressant sätt att följa upp dagsaktuella frågor inom företagsekonomi är att ha en nyhetsbevakning och dela upp arbetet med denna på pargrupper av elever. Dessa pargrupper ansvarar för att inför en viss lektion ta fram en intressant artikel som belyser det område som för närvarande behandlas. De kan samtidigt också få i uppgift att göra två tre intresseväckande frågor till artikeln som kursgruppen sedan diskuterar. Variation i lärandet Access Företagsekonomi 2 är som framgått av exemplen ovan ett läromedel som erbjuder många alternativa upplägg av studierna – allt från relativt självständigt arbete av självstudiekaraktär till relativt traditionellt arbete med lärarledd undervisning. Oavsett vilket sätt du vill arbeta på kan du alltid finna material i Access Företagsekonomi 2 som stöder ditt arbetssätt. Kombinationsmöjligheterna är många, men som du förstår hinner eleverna inte med att göra allt som vi räknat upp – det kan du själv styra genom en lämplig mix av uppgifter.

Lärarhandledningens innehåll Denna lärarhandledning har följande innehåll: • Kommentarer och tips till faktatext och uppgifter i de 19 kapitlen • PowerPoint-presentationer som kopieringsunderlag • Kommentarer till deluppgifterna i Integrationsavsnitten • Bilagor Cd:skivans innehåll: • PowerPoint-presentationer som kan användas vid genomgång av kapitlet • Provuppgifter i Word-format • Lösningar till provuppgifterna • Filer till praktikfallet Give-a-Gift AB

Block 1

12

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 12

11/20/12 4:31 PM


Att göra affärer i en global värld

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 13

Innehåll 1. När företaget växer utanför landets gränser 14 2. Affärsplanen – ett stöd i ledningen av företaget 21

Att göra affärer i en global värld

Block 1

Marknadsföring

Block 2

Inköp och kalkylering

Block 3

Att organisera företaget

Block 4

Bokföring och bokslut

Block 5

Uppföljning av verksamheten

Block 6

11/20/12 4:31 PM


Kapitel 1

När företaget växer utanför landets gränser

Faktaboken Kapitlet är avsett som en inledning för att eleverna ska förstå det växande företagets situation i en alltmer globaliserad och konkurrenspräglad värld, och vilken betydelse detta har för svensk välfärd. Det första stycket behandlar detta kortfattat och i nästa avsnitt beskrivs de krav som ställs på ett företag som har bestämt sig för att söka nya marknader utanför landets gränser. Betona gärna vikten av att ett företag skaffar sig goda kunskaper om den nya marknad som man planerar att ge sig in på (PP 1:1 ). Eleverna kan säkert bidra med många exempel på problem som kan uppstå för ett företag som inte gjort sin hemläxa, vilket också kan bidra till en intressant inledning på kapitlet. Passa även på att ta upp vilka möjligheter det finns för ett företag att få hjälp vid en utlandsetablering (PP 1:2 ). Samtidigt är det viktigt att eleverna förstår varför vi även behöver utländska etableringar i Sverige, att det inte enbart betyder ökad konkurrens för svenska företag, utan att det också är nödvändigt för vårt lands ekonomi (PP 1:3 ). Diskutera gärna vad som kan locka hit utländska företag (PP 1:4 ) Med ökande internationell konkurrens ökar trycket på företagen att ta fram konkurrenskraftiga produkter på både den inhemska och den globala marknaden. Detta ställer i sin tur större krav på kunskap, kompetens, satsningar på forskning och nya innovationer, men även på lokal anpassning (PP 1:5 ). I anslutning till avsnittet om EU:s konkurrenslagstiftning, och att dessa regler även gäller för offentlig upphandling (PP 1:6 ), kan det säkert bli en intressant diskussion i klassen. Även avsnittet om hållbar utveckling kan ge underlag till intressanta diskussioner. Då det i dag ställs stora miljökrav på all företagsverksamhet behöver detta särskilt belysas (PP 1:7 ) och (PP 1:8 ). Det sista avsnittet handlar om de ökande kraven som ställs på företag att ta ett socialt ansvar. Många företag använder sig därför av så kallade uppförandekoder, eller CSR, Corporate Social Responsibility (PP 1:9 ). Här har eleverna säkert många åsikter, vilket kan bidra till en bra och intressant avslutning på kapitlet. 14

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 14

11/20/12 4:32 PM


KAPITEL 1 • NÄR FÖRETAGET VÄXER

Uppgiftsboken I Tänk till-uppgiften (1:1) ska eleverna fundera på om och på vilket vis ett hållbart förhållningssätt kan stärka ett företags konkurrenskraft, eller till och med ses som en affärsmöjlighet. Denna uppgift kan ge underlag till en spännande diskussion, då detta är ett ämne som engagerar många elever. Den första Träna-uppgiften (1:2 ) är också en lämplig diskussionsuppgift där den ökade globaliseringen tas upp. Eleverna får fundera på vad som ligger bakom denna utveckling och vad det inneburit för svenska företag. I nästa uppgift (1:3 ) ska eleverna själva ta ställning till vad ett företag bör ta reda på innan det satsar på en etablering utomlands.

Block 1

Den första Träna mera-uppgiften (1:4 ) är en uppföljning av föregående uppgift och här ska eleverna ta reda på vilka olika lagar och andra krav som kan komma att ställas på ett företag inför en utlandsetablering. Denna uppgift är ganska omfattande och kräver lite mer tid. Låt gärna eleverna lämna in uppgiften skriftligt, så upplevs den som mer seriös. Det gäller dock att ge dem feedback på lämpligt sätt, förslagsvis genom formativ bedömning. Uppgiften kräver tillgång till internet. Uppgift (1:5 ) handlar om utländskt företagsägande i Sverige. Den sista Träna mera-uppgiften (1:6 ) är också ganska omfattande och tidskrävande. Frågor om både socialt ansvarstagande och frågor om konkurrensbegränsning tas upp och eleverna behöver tillgång till internet. Även denna uppgift lämpar sig för en gemensam avslutande diskussion.

POWERPOINT-BILDER PP 1:1 Global marknadsföring PP 1:2 Råd och stöd vid utlandsexpansion PP 1:3 Utländsk företagsetablering i Sverige PP 1:4 Sveriges styrkor PP 1:5 Globala behov med nya möjligheter och krav PP 1:6 EU:s konkurrensregler PP 1:7 Hållbar utveckling PP 1:8 EU:s miljölagstiftning PP 1:9 Socialt ansvarstagande

15

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 15

11/20/12 4:32 PM


BLOCK 1 • ATT GÖRA AFFÄRER I EN GLOBAL VÄRLD

Global marknadsföring Att förstå nya marknader: Lagar och marknadsregler Språk Kultur Seder och traditioner Access – Företagsekonomi 2. Kopiering tillåten © Liber AB

• • • •

1:1

Råd och stöd vid utlandsexpansion

Access – Företagsekonomi 2. Kopiering tillåten © Liber AB

• Lokal samarbetspartner • Exportrådet • Almi Företagspartner

1:2

16

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 16

11/20/12 4:32 PM


Access Företagsekonomi 2 Lärarhandledning med cd ISBN 91-47-10530-4 © 2013 Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Mauléon, Anna Kristensson och Liber AB Redaktion: Lena von Sydow och Lena W Henrikson Formgivare: Nette Lövgren Ombrytning: Integra Software Services Faktor: Jürgen Borchert Första upplagan 1 Repro: Integra Software Services Tryck: Tyskland 2013

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av ev. fel i materialet m.m. hittar du på vår hemsida: www. liber.se KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse ), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB 113 98 Stockholm Tel: 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Access 2LH kap 1-9_i_mall.indd 2

26/11/12 10:07 AM


FÖRETAGSEKONOMI Access är ett läromedelspaket för kurserna Företagsekonomi 1 och 2 enligt GY11/Vux12 på gymnasieskolan och komvux/vuxenutbildningen samt för annan grundläggande företagsekonomisk utbildning. Access Företagsekonomi 2 tar vid där bok 1 slutar – i ett företag som börjar växa. Innehållet hålls ihop av ett praktikfall med två traineestudenter som följer arbetet på företagets olika avdelningar. Det ger en bra helhetsbild av hur arbetet fungerar och ett avstamp in i bokens kapitel, som är indelade i sex block: • • • • • •

Att göra affärer i en global värld Marknadsföring Inköp och kalkylering Att organisera företaget Bokföring och bokslut Uppföljning av verksamheten

Faktabokens texter varvas med mängder av exempel från verkliga företag som speglar den kreativitet, det nytänkande och den entreprenörsanda som är så viktig inom företagsvärlden. Bokens röda tråd ger eleverna en god förståelse för logiken i ett företags ekonomi och hjälper till att placera olika begrepp i sitt rätta sammanhang. I uppgiftsboken finns ett stort antal övningar av olika karaktär och svårighetsgrad – från repetitions- och övningsuppgifter till praktikfall, fältuppgifter och integrerade uppgifter. Det breda urvalet av övningar samt datortillämpningar på cd erbjuder stor flexibilitet och variation i undervisningen. Lärarhandledningen innehåller kommentarer och pedagogiska tips till både faktatexter och uppgifter samt till blockens olika integrationsuppgifter. Här finns också PowerPoint-underlag, kapitel för kapitel, som stöd för lektionsplaneringen. På den tillhörande cd-skivan finns PowerPoint-presentationer, provuppgifter och lösningar som kan underlätta vid sammansättningen av prov samt några Excelfiler. Access består av följande komponenter: Access Företagsekonomi 1 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningar • Lärarhandledning med cd

Access Företagsekonomi 2 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningar • Lärarhandledning med cd

Best.nr 47-10530-4 Tryck.nr 47-10530-4

4710530ot.indd 2

29/11/12 3:32 PM

9789147105304  
9789147105304