Page 1

Lärarbok

A HĂśst & VĂĽr A VĂĽr

AH

Tolv steg i svenska

Kerstin Bergsvik Kurt Rosenlund Pär Sahlin

Tolv steg i svenska Akrobat är ett läromedel i svenska fÜr ür 4–6. Här für alla elever mÜjlighet att arbeta pü sin egen nivü inom ett och samma tema. Läsa, Tala, Skriva finns i bÜckerna HÜst och Litteratur, Sprük, Grammatik i bÜckerna Vür. Varje tema är indelat i 12 steg med Ükad svürighetsgrad. Steg 1–4 finns i A-bÜckerna, Steg 5–8 i B-bÜckerna och Steg 9–12 i C-bÜckerna. Till varje grundbok hÜr en Üvningsbok. Med Akrobat für eleverna utvecklas helt i sin egen takt, samtidigt som de bjuds mycket kunskap, roliga Üvningar och regelbunden üterkoppling.

Litteratur SprĂĽk Grammatik

Läsa Tala Skriva A HÜst Grundbok Steg 1–4

AC VĂĽrVĂĽr B BVĂĽr VĂĽr Ă–va mer Ă–va mer A VĂĽrHĂśst Ă–va mer A HĂśst Ă–va mer

A Vür Grundbok Steg 1–4

Ă–va mer Ă–va mer

B HÜst Grundbok Steg 5–8

C HĂśst

Grundbok Steg 9–12

Ă–vningsbĂścker

H C HĂśst VĂĽrB HĂśst VĂĽrA HĂśst

Lärarbok Vür Lärarbok Lärarbok

B Vür Grundbok Steg 5–8

C VĂĽr

Ă–va m er

r e m a Öv Steg 1–4

Grundbok Steg 9–12

Lärarböcker *4#/

  

#FTUOS

Lärarbok A Natur och Kultur


Tidskrävande arbeten ligger inom temana Läsa, Skriva, Litteratur och Språk.

Måluppfyllelse Då läromedlet är ganska gediget och stort är det nästintill omöjligt att någon elev/klass hinner med allt i Akrobat. Du måste själv bedöma vad eleverna eller klassen bör göra och vad ni ska välja bort. De flesta elever bör klara målen för år 5 om de gjort A-böckerna.

Följa och dokumentera elevernas utveckling För att du ska kunna följa dina elevers utveckling i svenska finns det i Akrobat flera olika delar som du kan vara hjälpt av:

tema (steg 1–4), kan se om de nått de mål som de arbetat med. På kopieringsunderlag 1 finns ett föräldrablad. Där finns läromedlet Akrobat beskrivet: hur det är uppbyggt och vad det innehåller. Där beskrivs även de mål eleven ska sträva mot med Akrobat som hjälp. Kopieringsunderlagen 6 (fladdermöss) kan även användas som ett ”test” på läsförståelse. Tips Det finns som du sett ovan, flera olika sätt för dig som lärare att följa dina elevers utveckling. Det finns också arbetsmoment i Akrobat där eleven får ta eget ansvar för sitt eget lärande. Alla dessa ovan nämnda saker blir bra underlag för dig att använda under utvecklingssamtal och när du gör individuella utvecklingsplaner. Individuell utvecklingsplan

Grundböckerna I förordet till varje grundbok finns en introduktionstext till eleven. Där beskrivs i stora drag vilka uppgifter eleven kommer att möta. Texten kan även du använda dig av för att samtala med eleven om vilka uppgifter de har gjort och vad de har lärt sig. I slutet av varje steg får eleverna möjlighet att testa sina kunskaper genom att svara på några frågor under rubriken Testa. Metoddel I lärarbokens metoddel finns Lpo 94s uppnåendemål och strävansmål beskrivna. Vi har visat på vilka mål som eleverna får arbeta med under respektive tema. I metoddelen finns även konkreta mål beskrivna för enskilda övningar I Temaplanering (s 62) har konkreta mål satts upp inom vissa teman, som t ex I sagans värld. Kopieringsunderlag På kopieringsunderlag 2 och 3 finns ett lärarblad där du kan fylla i vilka steg dina elever har gjort klart. Med hjälp av lärarbladet får du en överblick över hur långt respektive elev har arbetat. På kopieringsunderlag 4 och 5 finns ett elevblad varje elev kan fylla i när de arbetat klart med ett steg. På kopieringsunderlagen 14–20 finns repetitionskort där eleverna, när de gjort klart ett

8 Akrobat Lärarbok A

Sedan den 1 januari 2006 ska varje elev i grundskolan ha en individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen kan se olika ut och utformas av respektive kommun/skola/ arbetslag. Planen sammanställs av läraren tillsammans med elev och föräldrar och ska grunda sig på elevens utveckling i förhållande till läroplanens mål. Den individuella utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande och utgå från elevens förmåga, intresse och starka sidor och uttrycka positiva förväntningar på eleven. Planen kan innehålla mål som eleven ska uppnå på kort och lång sikt och på överenskommelser som gjorts upp mellan lärare, elev och förälder. (källa: www.skolverket.se) Med hjälp av Akrobats lärarblad, elevblad, repetitionskort och lärarbokens metoddel får du en generell och översiktlig bild av vilka kunskapsmål dina elever har arbetat mot. För att upprätta en individuell utvecklingsplan måste du förutom detta också följa det dagliga arbetet i klassrummet, samtala med eleverna och läsa elevernas texter och svar på uppgifter för att få en tydligare bild av vilka mål eleven nått och vilka mål eleven kan nå på kortare eller längre sikt.


Knep & Knåp Vid slutet av många steg finns det ett Knep & Knåp. Dessa uppgifter tränar eleverna att använda sig av logik och sin språkliga intelligens. En del av knepen är riktigt svåra medan andra är mer lekfulla. En del av uppgifterna bör eleverna klara på egen hand, medan andra kräver hjälp från både kamrater, vuxna och facit. Många elever upplever Knep & Knåp som roliga belöningar när de har gjort klart ett steg. Uppmuntra eleverna att försöka göra dem och pröva även att lösa dem tillsammans i mindre grupper eller med hela klassen.

Kopieringsunderlag På s 69 hittar du kopieringsunderlag till Akrobat. Där finns material som direkt knyter

an till uppgifterna. I metoddelen nämns när det passar att göra dessa uppgifter. En del av kopieringsunderlagen är, som nämnts ovan, avprickningslistor och repetitionskort där elever och lärare kan pricka av hur långt de arbetat och bekräfta att de har nått målen.

Metoddel Vi börjar varje tema med en sammanfattning över innehållet, läroplanens mål och våra tankar kring arbetsområdet. Sedan övergår vi till att konkret beskriva hur du kan arbeta med de olika momenten inom temat. När det gäller arbetet i Öva mer har vi valt att bara kommentera de övningar som kräver en kommentar eller kan utvecklas ytterligare eftersom instruktionerna är enkla och tydliga.

Våra idéer med Akrobat

9


Översikt

A Höst Läsa 1 Skönlitteratur

Skriva 1 Lämna ett meddelande

Läsförståelse, skönlitteratur: Jupiter, Jupiter Läsförståelse tidningskåseri Önska dig en häst så får du en kattunge

2

Skrivredan Stor och liten bokstav – stora skiljetecken Författarverkstan Beskrivningar Poesi Tänk och skriv En mycket speciell bok

Faktatexter

Läsförståelse, skönlitteratur: Rasmus och Kungarnas träd Läsförståelse, faktatext: Eken – ett urgammalt träd

3

Sökläsning Läsa en instruktion

4

Skyltar och symboler

2

Skriva brev Skrivredan Sammansatta ord Dubbelteckning eller inte? Författarverkstan Platsbeskrivningar Inledningar Berätta utifrån bilder Tänk och skriv Min favoritmånad

Läsförståelse, skönlitteratur Resan

Tala 1 Berätta Roliga historier Om en sak, om en kamrat Tankekarta Dramatisera Enkla övningar

2

3

Läsa högt

Berätta en saga

Spela upp en saga

4

Berätta med tankekarta

Dramatisera händelser

10 Akrobat Lärarbok A

Rektorn berättar

Intervjua Skrivredan Skiljetecken, kommatecken Stava med o eller å? Författarverkstan Skriva händelser Måla med ord, bygga ut meningar Poesi Tänk och skriv Vad är en vän?

Betona på olika sätt Dramatisera känslor Prata med kroppen

3

Brev från Lisen

4

Din vän dagboken Skrivredan

Talspråk och skriftspråk Stava med e eller ä? Författarverkstan Vem är det som berättar? Poesiknep Tänk och skriv Då blev jag glad


A Vår Litteratur 1 Den magiska boken

3

Bokstavsordning om flera ord börjar på samma bokstav Ordverkstan Om arvord och lånord från engelska Liknelser med djur Ordlistan, ledord Utöka ordförrådet Skriftens historia Hieroglyfer

Boklistan Bibliotek

2

Författarträff

Ulf Stark Laura Trenter Skriva författarporträtt

3

I sagans värld

Folksagor Konstsagor

4

4

Spela teater

Språk 1 Vårt språk

2

Grammatik 1 Substantiv Samla, skriv i bokstavsordning Verb Samla Pantomim Skriv en verbdikt Adjektiv Samla, beskriva med adjektiv

Alfabetet

Bokstavsordning om orden börjar på olika bokstäver Bokstavsröra Vokaler Ordverkstan Sätt ihop ord – om sammansatta ord Motsatsord Ordlistan Språket lever – om utrotningshotade ord Våra efternamn – lite historik Skriftens historia Sagan om Gilgamesh: Den stora översvämningen

Alfabetet

Bokstavsordning, samla ord på T Ordverkstan Stavelser Lånord från tyska och franska Onomatopoetiska ord Utöka ordförrådet Synonymer och antonymer Skriftens historia Hieroglyfer – från bild till bokstav Rosettestenen

Plats på scen! Teaterhistoria

Språk som är släkt med svenskan Repetera alfabetet Skriv en dikt Vokaler och konsonanter Ordverkstan Olika sätt att rimma, slutrim och allitterationer Hoppa, skutta, studsa – om synonymer Våra förnamn – namnhistoria, modenamn Skriftens historia – kilskrift

Alfabetet

2

Substantiv

En eller ett Ett substantiv för varje bokstav i alfabetet Obestämd och bestämd form Substantivdikt Verb Grundform, infinitiv Känna igen begreppen Adjektiv Samla, beskriva med adjektiv

Översikt 11


3

Substantiv

4

Substantiv

Grundform En eller ett Grundform Singular – plural Böja substantiv Stam ändelse Verb Ord som kan vara både substantiv och verb, t ex åker ”Alla barnen” – verser Tempus Tidsformer, presens imperfekt Leta verb i bild

Känna igen substantiv i singular och plural Substantiv med samma form i singular och plural Böja substantiv singular plural, obestämd och bestämd form Diktskrivning Konkreta och abstrakta substantiv

Adjektiv

En äventyrsberättelse

Efterlysning Böja adjektiv Pantomim

Samla 10 substantiv, verb och adjektiv till en berättelse

12 Akrobat Lärarbok A

Verb

Känna igen verb Adjektiv

Labans cykel Yttre och inre egenskaper


B Höst VårA Höst Vår Lärarbok Lärarbok


Lärarbok

A HĂśst & VĂĽr A VĂĽr

AH

Tolv steg i svenska

Kerstin Bergsvik Kurt Rosenlund Pär Sahlin

Tolv steg i svenska Akrobat är ett läromedel i svenska fÜr ür 4–6. Här für alla elever mÜjlighet att arbeta pü sin egen nivü inom ett och samma tema. Läsa, Tala, Skriva finns i bÜckerna HÜst och Litteratur, Sprük, Grammatik i bÜckerna Vür. Varje tema är indelat i 12 steg med Ükad svürighetsgrad. Steg 1–4 finns i A-bÜckerna, Steg 5–8 i B-bÜckerna och Steg 9–12 i C-bÜckerna. Till varje grundbok hÜr en Üvningsbok. Med Akrobat für eleverna utvecklas helt i sin egen takt, samtidigt som de bjuds mycket kunskap, roliga Üvningar och regelbunden üterkoppling.

Litteratur SprĂĽk Grammatik

Läsa Tala Skriva A HÜst Grundbok Steg 1–4

AC VĂĽrVĂĽr B BVĂĽr VĂĽr Ă–va mer Ă–va mer A VĂĽrHĂśst Ă–va mer A HĂśst Ă–va mer

A Vür Grundbok Steg 1–4

Ă–va mer Ă–va mer

B HÜst Grundbok Steg 5–8

C HĂśst

Grundbok Steg 9–12

Ă–vningsbĂścker

H C HĂśst VĂĽrB HĂśst VĂĽrA HĂśst

Lärarbok Vür Lärarbok Lärarbok

B Vür Grundbok Steg 5–8

C VĂĽr

Ă–va m er

r e m a Öv Steg 1–4

Grundbok Steg 9–12

Lärarböcker *4#/

  

#FTUOS

Lärarbok A Natur och Kultur

9789127727601  

Öva mer Steg 1–4 Tolv steg i svenska A Höst A Vår Natur och Kultur A Höst & Vår

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you