Page 1

– böcker i SO och NO för skolår 4–6 L ärar bo k e n ti ll U pptäc k Sve r i g e G e og rafi Den här lärarboken innehåller tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta med varje uppslag i grundboken Upptäck Sverige Geografi. Här finns också många arbetsblad för kopiering. Det är extra övningar till varje kapitel och repetitionsuppgifter – Vad minns du? Kan du det här? De underlättar för dig när du ska utvärdera och följa upp varje elevs framsteg. På medföljande cd finns alla arbetsblad med uppgifter, vissa både som pdf och som wordfil. Det betyder att du själv kan gå in och förändra uppgifterna om du vill. På cd:n finns också facit.

LÄRARBOKEN S V E R I G E S G E O G R A F I O C H N AT U R

Böcker i Upptäckarserien:

Upptäck Sverige Geografi

Upptäck Europa Geografi

Upptäck Världen Geografi

Upptäck Sverige Biologi

Upptäck Europa Biologi

Upptäck Världen Biologi

Upptäck Religion Håll utkik efter fler titlar i Upptäckarserien på www.liber.se

Best.nr 47-08369-5 Tryck.nr 47-08369-5

HIPPAS ERIKSSON


ISBN 978-91-47-08369-5 © 2009 Hippas Eriksson och Liber AB Redaktör: Inga Henriksson Formgivning: Lotta Rennéus Omslag: Lotta Rennéus Teckningar: Johnny Dyrander Ä-figuren: Mats Johansson Kartor och landskapsdjur: Liber Kartor Första upplagan 1 Tryck Elanders Vällingby 2009

Ko pi e r i n g s fö r b u d Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Innehåll Välkommen till Upptäckarserien! 4

  3. Spåren efter isen 17

Upptäck Sverige Geografi 4

  4. Årstider och klimat 18

Samverkan med biologi och andra ämnen 5

  5. På ängen 20   6. Den odlade marken 25

Syftet med SO 6

  7. Kusten och havet 35

Hur kan man bedöma och utvärdera arbetet? 7

  8. Vid sjön 46

Några allmänna tips och idéer 8

  9. I staden 55 10. I skogen 65

1. Hej Sverige 9

11. Vid älven 79

2. Vi lär oss kartan 14

12. I fjällen 85

Kopieringsblad Vad minns du? 1. Hej Sverige 97 2. Vi lär oss kartan 98 3. Spåren efter isen 99 4. Årstider och klimat 100 5. På ängen 101 6. Den odlade marken 102 7. Kusten och havet 103 8. Vid sjön 104 9. I staden 105 10. I skogen 106 11. Vid älven 107 12. I fjällen 108

Norrbotten 121 Närke 122 Skåne 123 Småland 124 Södermanland 125 Uppland 126 Värmland 127 Västerbotten 128 Västergötland 129 Västmanland 130 Ångermanland 131 Öland 132 Östergötland 133

Kan du namnen?/Vad minns du? Blekinge 109 Bohuslän 110 Dalarna 111 Dalsland 112 Gotland 113 Gästrikland 114 Halland 115 Hälsingland 116 Härjedalen 117 Jämtland 118 Lappland 119 Medelpad 120

Övriga kopieringsblad Naturen i Sverige 134 Stora landskapskrysset 135 Landskaps-memory 136 Geografi-ord 1 141 Geografi-ord 2 142 Geografi-ord 3 143 Geografi-ord 4 144 Från naturtillgång till färdig produkt 145 Hitta Familjen Hamster! 146 Förminska och förstora 147 Färger och tecken på kartan 148

Gör en egen karta 149 På ängen – Sant eller falskt? 150 Den odlade marken – Bondgårdskrysset 151 Kusten och havet – Fågel, fisk eller mittemellan? 152 Vid sjön – Sveriges sjöar 153 I staden – Skapa din egen stad 154 I skogen – Trädets delar 155 Vid älven – Så fungerar ett vattenkraftverk 156 Vid älven ­– Vattenkraft, ja eller nej? 156 I fjällen – Sveriges högsta fjälltoppar 157 Mina Sverigekunskaper 1 158 Mina Sverigekunskaper 2 159 Mina Sverigekunskaper 3 160 På medföljande cd finns alla kopieringsblad, vissa både som wordfil och pdf, samt Facit.

3


2. Vi lär oss kartan

s. 14–15

Mål för uppslaget Att se vårt lands läge på jordklotet i förhållande till polerna. Att lära sig de fyra väderstrecken och lära sig känna igen en kompassros. Att förstå vad ett gradnät är och hur det kan användas.

Ord och begrepp pol Nordpolen Sydpolen väderstreck norr söder väster öster

kompass breddgrad ekvatorn längdgrad gradnät Norra halvklotet Södra halvklotet

Så här kan ni börja Vad finns det för olika slags kartor? Vad har man för nytta av en karta? Finns det arbeten där man måste ha karta? Behöver man kartor på fritiden? Vad har ni för kartor i klassrummet? Vad är det för skillnad mellan en jordglob och en platt karta? Visa var ekvatorn finns och hur globen är uppdelad i breddgrader och längdgrader. Kolla kartan Ta hjälp av en jordglob för att prata om väderstrecken. Utgå från ekvatorn och gå norrut mot Nordpolen, sedan söderut mot Sydpolen. Titta i en atlas för att förtydliga gradnätet. Titta hur gradnätet ser ut på en världskarta, en Europakarta och slutligen en karta över de nordiska länderna. På vilken breddgrad och längdgrad hittar ni Sverige? Lektips Rita en kompassros på tavlan och skriv ut de fyra väderstrecken. Bestäm att norr är framåt i klassrummet. Alla ställer sig upp med näsan mot kompassnålen. En leder leken och säger hur man ska gå utan att nudda varandra: två steg norrut, ett åt väster, tre åt söder. Försök att göra samma sak utan att titta.

14

Att prata om och diskutera Vad menar man när man säger att alla kartor utom jordgloben ”ljuger”? När använder man väderstrecken? Kan man säga åt vilket håll norr är utan att ha en kompass? Har någon i klassen ritat en egen karta någon gång? I vilket sammanhang? Kan man se ekvatorn i verkligheten? Berätta för klassen De första kompasserna härstammar från 300-talet i Kina. Man använde dem för att inte komma vilse när man letade efter ädelstenar. De första magnetiska kompasserna användes som navigeringsinstrument för sjöfarare, men också av magiker för att sia om framtiden. De användes dessutom vid husbyggen för att skapa harmoni, en tidig form av fengshui. Koppling till Arbetsboken På s. 8–9 i Arbetsboken finns uppgifter för att öva väderstreck och jordglobskunskap. Karta i häftet Kopieringsunderlag Glober som visar gradnätet sett från Nordpolen och Sydpolen, s. 48. Hemuppgift Vad har ni för kartor hemma? Vilka slags kartor kan du se på tv, nätet, i tidningar, på väg till skolan? Länktips www.smhi.se www.lantmateriet.se Boktips Sveriges landskap, Liber Europas länder, Mårtensson, Liber Almqvist & Wiksells Atlas, Liber Kolla vad du kan om Kartan, Liber


Kartan är en bild av verkligheten

s. 16–17

Mål för uppslaget Att lära sig se kartan som en slags bild av verkligheten. Att förstå vad en karta är och hur den är uppbyggd. Att bli förtrogen med kartans färger och olika tecken.

Ord och begrepp atlas kartbok satellit teckenförklaring riksgräns landskapsgräns höjd över havet järnväg Europaväg å kärnkraftverk ort skalstock

Att diskutera i klassen Hur gjorde man kartor innan det fanns flyg och fotografier? Varför och hur tror du att den första kartan kom till? Finns det svåra och lätta kartor?

Så här kan ni börja Jämför fotot och kartan över Gamla stan på s. 16. Hur har det här gått till? Hur har fotot tagits? Vilken bild av verkligheten är mest sann – fotot eller kartan? Vad är skillnaden mellan de två? Vad finns på ett flygfoto som inte finns på en karta? Vilken är lättast/svårast att tyda?

Koppling till Arbetsboken På s. 9–10 finns övningar för att träna kartkunskap och att själv rita en karta.

Kolla kartan Titta på kartan på s. 17. Varför har kartan olika färger? Vad betyder de? Vilka olika slags tecken och linjer finns på kartan? Vad betyder de? Beskriv med hjälp av väderstrecken till vilka orter du kan åka tåg från Nässjö. Vad visar skalstocken längst ner till höger? Hur långt är Småland från norr till söder och från väster till öster på det bredaste stället? Välj två orter på kartan och försök bedöma avståndet mellan dem. Ärende till kartboken Slå upp Småland i en atlas. Titta på olikheter och likheter med Grundbokens karta. Är skalan annorlunda? Ser färgerna likadana ut? Finns det fler/färre namn på platser, orter och tecken?

Berätta för klassen Den äldsta kartan som ger en någorlunda korrekt bild av Norden är Olaus Magnus Carta Marina från år 1539. Den bestod ursprungligen av nio blad som sattes ihop till en större karta på 170x125cm. Den innehåller beskrivningar över platser och företeelser. En bild av kartan och tillhörande beskrivning finns på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida (www.uu.ub.se).

Hemuppgift Att repetera alla de färger och tecken som finns på kartan på s. 17. Öva på att med egna ord förklara vad de betyder. Länktips www.uu.ub.se (En bild av Olaus Magnus Carta Marina) www.smhi.se www.lantmateriet.se www.maps.google.se Boktips Sveriges landskap, Liber Europas länder, Mårtensson, Liber Almqvist & Wiksells Atlas, Liber Kolla vad du kan om Kartor, Liber

15


Sverige har en lång kust

s. 58–59

Mål för uppslaget Att visa vilken lång kust Sverige har. Att beskriva kustens varierande natur. Att berätta vilka hav som omger Sverige. Att berätta att vattnet i haven runt Sverige har olika salthalt och varför de har det.

Ord och begrepp Västkusten Ostkusten sanddyn klippkust skärgård kobbe

vik skär strömma salthalt bräckt vatten sund

Så här kan ni börja Skriv upp alla ord och begrepp på tavlan. Prata om vad de betyder. Varför ser kusterna olika ut i Sverige? Varför är det inte sandstrand eller klippor överallt? Låt eleverna berätta vad de vet, tror och hur de tänker. Studera bilderna Titta på de tre små bilderna på s. 58 som visar olika kustområden. Vad är det som skiljer naturtyperna åt? Vilken typ av kust ligger närmast där ni bor? Titta på bildförklaringarna i den gula ordlistan längst ned. Vad är det för skillnad på en vik och ett sund? Kolla kartan Studera kartan på s. 59. Hur stor del av Sveriges gränser är mot hav? Går det att uppskatta? Jämför Västkusten med Ostkusten. Vilken är längst, viktigast? Vad tror ni? Vad heter de hav som omger Sverige? Vilket hav bor ni närmast? Att prata om och diskutera Titta på en jordglob. Vår planet består av så mycket vatten. Hur skulle ni kunna färdas på vattnet runt hela jorden från Sverige? Finns det flera olika rutter ni kan välja? Vilken fördel är det för ett land att ligga vid havet? Finns det nackdelar också? Vissa hav är salta och vissa är bräckta. Varför är det så? Varför har vi saltvatten på Västkusten och bräckt vatten på Ostkusten? Varför är havsvatten så salt? Vad tror ni? Kan man dricka saltvatten? Kan man dricka bräckt vatten?

36

Berätta för klassen Stockholms skärgård är Sveriges största skärgård. Den sträcker sig 60 km ut och består av ca 30 000 öar. Vissa öar är ensliga och obebodda medan andra har både hotell och restauranger. Ärende till kartboken Jämför kartan på s. 59 med en atlas. Följ kusten från norr till söder. Vilka platser känner ni igen? Kan man se om naturen ser olika ut längs de svenska kusterna? Samverkan med andra ämnen Läs mer om salt och bräckt vatten och om vilka djur som trivs i vilket slags vatten på s. 32–33 i Upptäck Sverige Biologi. Tips och idéer Följ Sveriges kust landskap för landskap. Ta hjälp av kartan Sveriges landskap på s. 3 i häftet Kopieringsunderlag och visa med hjälp av färgpennor hur naturen ser ut. Hemuppgift Att skriva ner sina egna funderingar kring vatten. Vad har vi för nytta av haven? Vad är det för bra med att ha en lång kust? Finns det några nackdelar? Länktips www.naturskyddsforeningen.se www.vattenkikaren.gu.se www.havet.nu Boktips Landskapsboken, Andersson, Liber Kusthav – en bok om djur och växter i havet, Lennmark, Platypus förlag


Livet längs kusten

s. 60–61 Mål för uppslaget Att ge en bild av hur det kan se ut vid kusten. Att titta närmare på en näringskedja i havet.

Ord och begrepp hamn alger plankton mikroskop näringskedja stim rovfisk Så här kan ni börja Titta på bilden på s. 60. Vad ser man på bilden? Vem bor här? Var i Sverige tror ni att det är? Varför? Har någon varit på en liknande plats? Tror ni vattnet är salt eller bräckt? Studera bilden Prata om vad alger är för någonting. De pyttesmå alger, som lever bland tång och sjögräs, kallas plankton. Vilka djur äter plankton? Småfisk. Vilka djur äter småfisk? Större fiskar. Vilka djur äter större fiskar? Sälar. Det är exempel på en näringskedja. Titta sedan på Från plankton till säl på s. 61 och läs texten.

Samverkan med andra ämnen Läs mer i Upptäck Sverige Biologi om livet i havet och näringskedjor på s. 34–35 och om djurlivet på havsstranden på s. 30–31. Tips och idéer Rita en kustbild. Försök få med följande saker på bilden: klippa, säl, mås, krabba, fiskebåt, segelbåt, vik och brygga. Hemuppgift Att skriva (och rita) en egen näringskedja från plankton till säl. Gör det som en tecknad serie. Länktips www.naturskyddsforeningen.se www.vattenkikaren.gu.se www.havet.nu Boktips Landskapsboken, Andersson, Liber Kusthav – en bok om djur och växter i havet, Lennmark, Platypus

Att prata om och diskutera Vad äter vi som kommer från havet? Finns det någon fisk som inte går att äta? Berätta för klassen Fiskebåten på bilden på s. 60 hör hemma i Strömstad. Man använder första och sista bokstaven i ortsnamnet för att berätta var fiskebåten hör hemma. SD = Strömstad. Titta på en karta över Västkusten och gissa var båtar med beteckningen LL hör hemma. Koppling till Arbetsboken På s. 31 i Arbetsboken kan eleverna arbeta vidare med livet längs kusten.

37


Västergötland

s. 92–93 Mål för uppslaget Att med text, faktaruta, bilder och karta ge kunskap om vad som kännetecknar just detta landskap. Att inspirera till vidare fördjupning för att lära sig ännu mer om landskapet.

Kopieringsblad • Vad minns du? s. 129

Ord och begrepp kanal Hornborgasjön Vänern Vättern Västgötaslätten åkermark

platåberg nationalpark mejeri cement Liseberg sädesslag

Så här kan ni börja Fråga vad eleverna redan vet om Västergötland. Var i Sverige ligger det? Hur ser det ut i Västergötland? Är det platt eller bergigt? Vad finns det för kända orter, platser och byggnader? Hur pratar man i Västergötland? Vilka kända personer kommer därifrån? Vad tror eleverna att en turist vill se? Skriv upp allt de kommer på. Studera bilderna Bilden på s. 93 visar den stora Västgötaslätten. Hur kan man beskriva den? Vad är det för bruna och gröna ränder på bilden? Kolla kartan Vad berättar kartan om Västergötland? Hur ser naturen ut? Finns det skog och odlad mark? Ser ni några bergstoppar? Vilka vatten finns i och utanför Västergötland? Vilka orter känner ni igen? Vilka orter är störst? Var i landskapet verkar det bo flest människor? Vilka landskap gränsar till Västergötland? Använd skalstocken och en linjal för att ta reda på hur långt och brett landskapet är. Att prata om och diskutera I Göteborg finns en av Sveriges mest besökta platser – nöjesfältet Liseberg. Varför är nöjesfält så populära? Vad är det som lockar? Berätta för klassen Tranan övervintrar i Spanien och flyger sedan hela vägen till Sverige. Efter dansen vid

Hornborgasjön fortsätter de flesta tranparen till norra Värmland, Jämtland och Ångermanland för att häcka. Ärende till kartboken Jämför kartan av Västergötland på s. 92 med hur landskapet ser ut i en atlas. Är det någon skillnad? Vad i så fall? Vad heter det kända slottet på Kållandsö i Vänern? Karta i häftet Kopieringsunderlag En blindkarta över Västergötland, s. 12. Tips och idéer Låt eleverna arbeta med landskapskartan, bilderna och texten. De kan utifrån texten skriva frågor och svar. De kan lista viktiga ord och begrepp samt öva sig på att förklara dem med egna ord. De kan rita typiska bilder som symboliserar landskapet: blomma, vapen, djur. Redovisa arbetet på olika sätt: en turistbroschyr, en liten bok, en gemensam tidning, en frågesport, datapresentation, dramatisering eller ett spel. Hemuppgift Att låtsas göra en resa i landskapet. Att skriva ett vykort från resan och berätta vad man som turist sett och gjort. Rita en passande bild på framsidan. Länktips www.hembygd.se (hembygdsföreningar) www.ur.se (om svenska landskap) www.sverigeguiden.com www.vastergotland.com Boktips Sveriges landskap, Liber Landskapsboken, Andersson, Liber Landskapsdjur och blommor i Sverige, Bood, Semic Våra landskapsdjur, Brucewitz, ICA Sveriges landskapsblommor och deras historia, R&S

53


Västergötland

gb s. 92–93

Kan du namnen? 1. Västergötlands största stad heter ___________________________________. ­­­­­­­­­­­ Genom den staden rinner älven ____________________________ ut i havet som heter ______________________________________________________. 2. Västergötland ligger mellan Sveriges två största sjöar. Vad heter de? ________________________________________________________________________________________

Vad minns du? 3. Skriv något som ät typiskt för naturen i Västergötland. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

4. Vad är Galtåsen och Billingen? ________________________________________________________________________________________

5. Vad gör man på ett mejeri? ________________________________________________________________________________________

6. Vad vet du om Göteborg? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

Kan du det här? A. Vad är Hornborgasjön känd för? B. Vad har Trollhättan och Hollywood gemensamt? C. Varför är Liseberg en av Sveriges mest besökta platser?

Namn: __________________________________________________________________________________

Kopiering tillåten Upptäck Sverige Geografi Lärarboken © 2009 Författaren och Liber AB

129


Gör en egen karta Rita, måla och markera det som beskrivs i texten.   1. I mitten av kartan finns en sjö.   2. Från sjön rinner ett vattendrag mot sydväst.   3. I mitten av vattendraget finns två vattenfall.   4. Väster om sjön finns tre bergstoppar.   5. I det nordöstra hörnet ligger en stor stad.   6. Sydväst om staden finns en flygplats.

  7. En järnväg går från staden till en mindre ort på sjöns östra sida.   8. En liten väg går sydost från orten till ett slott.   9. Öster om slottet finns ett fornminne. 10. I nordväst ligger ett stort skogsområde. 11. E  n större väg går västerut från staden till skogsområdet. 12. N  orr om sjön och på båda sidor om ån är det odlad mark.

Norr

Väster

Öster

Söder

Namn: __________________________________________________________________________________

Tips

• Gör egna beskrivningar och låt en kompis rita och måla. Kopiering tillåten Upptäck Sverige Geografi Lärarboken © 2009 Författaren och Liber AB

149


Den odlade marken

(gb s. 36-49)

Bondgårdskrysset

Skriv rätt ord på rätt plats.

1. Har ull

1.

2. Att samla in mogna grödor

2.

3. Ett sädesslag

3.

4. Stora vita inplastade bollar

4.

5. Ett annat ord för bondgård

5.

6. Ger oss chips och pommes frites

6.

7. Kan man göra malt av

7.

8. Den mat som ges till djuren

8.

9. Plöjer man med 10. I en sådan bor djuren.

9. 10. 11.

11. Används bland annat i knäckebröd 12.

12. Att ge extra näring till växterna

13.

13. Finns i lim och lakrits 14. Mal korn till mjöl 15. Är det som odlas utan bekämpningsmedel

14. 15. 16. 17.

16. Fårmamma 17. Gör vi bland annat gröt och müsli av

18.

18. Att lägga ner frön i jorden

19.

19. Djurhud 20. Här gör man smör, ost och mjölk. 21. Att ta bort klumpar i jorden

20. 21. 22.

F R Å N B O N D G Å R D E N O C H Å K E R N

22. Ger ägg och dun

Namn: __________________________________________________________________________________

Kopiering tillåten Upptäck Sverige Geografi Lärarboken © 2009 Författaren och Liber AB

151


– böcker i SO och NO för skolår 4–6 L ärar bo k e n ti ll U pptäc k Sve r i g e G e og rafi Den här lärarboken innehåller tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta med varje uppslag i grundboken Upptäck Sverige Geografi. Här finns också många arbetsblad för kopiering. Det är extra övningar till varje kapitel och repetitionsuppgifter – Vad minns du? Kan du det här? De underlättar för dig när du ska utvärdera och följa upp varje elevs framsteg. På medföljande cd finns alla arbetsblad med uppgifter, vissa både som pdf och som wordfil. Det betyder att du själv kan gå in och förändra uppgifterna om du vill. På cd:n finns också facit.

LÄRARBOKEN S V E R I G E S G E O G R A F I O C H N AT U R

Böcker i Upptäckarserien:

Upptäck Sverige Geografi

Upptäck Europa Geografi

Upptäck Världen Geografi

Upptäck Sverige Biologi

Upptäck Europa Biologi

Upptäck Världen Biologi

Upptäck Religion Håll utkik efter fler titlar i Upptäckarserien på www.liber.se

Best.nr 47-08369-5 Tryck.nr 47-08369-5

HIPPAS ERIKSSON

Profile for Smakprov Media AB

9789147083695  

SVERIGES GEOGRAFI OCH NATUR HIPPAS ERIKSSON Tryck Elanders Vällingby 2009 Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Ko...

9789147083695  

SVERIGES GEOGRAFI OCH NATUR HIPPAS ERIKSSON Tryck Elanders Vällingby 2009 Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Ko...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded