9789180577205

Page 1

HITTARÄTTI

Uppenbarelseboken förklarad av Olof Amkoff isamarbetemed Leif Pettersson

MÖRKRET

Uppenbarelseboken

förklarad av Olof Amkoff

isamarbetemed Leif Pettersson

Närjag (LeifPettersson) varledarepåett sommarmusikläger innanpandemin slog till ifebruari2019, fick jagenandlig upplevelse.Den varstark ochkändessorglig.Allamusikanter ochledarevar på vägatt ätalunchtillsammans.Åldernpå

deltagarnavar mellanc:a 11-17år. Jagkom sist ochvar på väg innanför dörrentill matsalen då jagplötsligtfickenkonstig magkänsla.Detta harinträffatvid andratillfällenoch då vetjag attGud vill säga något. Precis närjag skagåinsåbörjarjag gråta. Ivanligafallbrukarlägerchefen medsin hustrusitta tillsammans medalla övriga, meninteden härgången. De satt lite avskilt från barnen ochjag skämdes, gick medraska steg till demför attintebarnenskulle se mig, sattemig nedoch sa: “Vad skahända meddessa ungdomar,för detkommeratt komma svåratider?” Lägerchefentittadepåmig ochsa: “Jag förstårDig!” Jagberättade tankarnaoch badhonom atttänka på detta ochhaenavslutning, somvialltidhar på kvällarna, ochdär ge demtrygghetinför framtiden. Skulle jaghahaft avslutningensjälv så hade jagskrämtupp dem. Någon kväll senare hade hanenfantastiskavslutningsom handladeom trygghetoch kärlek tillvarandraävenomdet ibland skulle kunna kännassvårt.

Detta varupptaktentill attjag bestämde migför attförstå Uppenbarelseboken. Jaghar läst hela Bibeln ettpar gånger, både Nya- ochGamla Testamentet. Tyvärr harjag inte alltid förstått attNTärenspegelbildavGT.

Jagblevkristen närjag var19åroch detvar en stark upplevelse av totalfriheti Gudoch till livet. Jaghar variten mycket engageradkörledare,dirigentför många orkestraroch även somprofessionell trumpetare.Tro nu inte attjag är bra ellervill sätta mig på en piedestal. JagtackarGud föratt Han gett mig möjligheteratt få ge av detjag harfått. Vägenhar inte

2
FÖRORD

alltid varitrak ochjag hargjort många misstag,men jaghar aldrig lämnat Gudi mitthjärta.

På senare tid harGud börjatjobba medmig på allvar.Jag tog en fasteveckahöstenefter attpandeminbrötut. Pandemitiden tror jagGud gavoss föratt vi skulle stanna upp, rannsakaoss själva ochfåenny synpåtillvaron. Nu läserjag Bibeln varje dag, d.v.s.minst ettkapiteliNToch etti GamlaTestamentet, ochför mig är detenkompass förmig attlärakänna Gudoch Guds ordatt hålla migtillden rättavägen.Visst,jag faller ibland menhittar vägensnabbtigen.

Trotsminaambitioneratt förstå Uppenbarelsebokenså konstaterarjag attden är svår.Avenhändelseträffade jagen bibellärare somheter Olof Amkoff. Vi fikade ochjag förstod hans kunskapoch haninspirerade mig.Jag tänkte: alla somvill ochönskarsig en djupare förståelse av Uppenbarelseboken, måstefåchansen attseoch förstå den, precissom jag.

EttSTORT TACK till Olof!

Mitt hjärta haralltid varitatt alla människor bör få möta Gud ochkänna trygghetitron. Därför kom idén attskrivaenbok ellerrättare sagt skriva av Uppenbarelsebokenoch låta Olof Amkoffstå förkunskaperna/tolkningarna/uttydningarna. Den blir lätt attläsamed direktaförklaringari de verser somär svåraatt förstå.

Nu fåralla en möjlighetatt se vilken tidvilever ioch vadsom väntar oss. Då tänkerjag framföralltpånär Jesuskommer tillbakaoch till denhimmeloch jord somblir ny, därinte längretårar ochorättvisa skaråda. Jaghar gjortdetta av mitt hjärta till Digsom läsare ochdet kanbådebli ett diskussionsunderlag blanddinavänner, idin bönegrupp eller tillsammans medennyvän somvill upptäckatron.

Leif Pettersson,Gemla,Januari 2024.

3

Inledning

Idén attskrivaenkommentar till Uppenbarelsebokenkom i sambandmed Kuwaitkriget 1991 ochdet däravnymornade intressetför bibliska profetior. TV ochtidningargav exempel på vanligtfolks spontanaintresseför Uppenbarelseboken. Med tanke på hur svårtoch tidskrävande detärför bibeltroende kristna, attkomma igenom hela Uppenbarelseboken, och dessutomförstånågot av den, förstodjag atthålla min kommentar kortoch koncis,omallaintresseradeska ha en chansatt kunna få ut någontingavUppenbarelseboken. Väl införstådd idetta behov, infann sigenglädjeoch längtan attta itu meddetta storaarbete. Förhar Herrenbefallt något,såger det "glädjeåthjärtat", sägerPsalm 19:9. Jagkände migäven mogenför detta arbete,för underdeårsom gått sedanjag blev en härligtpånyttfödd kristen1980, harjag läst igenom Bibeln från pärm tillpärm, om ochomigen, isnitt 1,5 gångerper år. Kallelsen sombibellärare fick jagrentprofetisk 1984 genom riksevangelistBill Stenberg,dåjag gick hans bibelskolaTrons Livi Östersund. Dessutom haralltid just Uppenbarelseboken varitmitt speciella intresse,såden harjag djupstuderatett antal gånger, vidsidan av mindagliga bibelläsning. Underårens lopp harjag även plöjtigenom mängderavkassettundervisning om Bibelnsprofetiorsamtflera kommentarer till Uppenbarelseboken. Idetta studerande harjag "prövat allt och behållit detsom är gott"enligt1 Tess.5:20-21.

Efteratt de 6förstakapitlenvar kommenterade, hade jagen dröm.Jag sågSvenReichmannsbok "Judarna" ochhörde en röst säga "Om du vill komma vidarei ditt arbete,läs denna bok."

4

OBS! Detärsamma bokmen itvå olikaupplagor.

Detmärkligavar attjag redanhadeköpt denbokenett halvtår tidigare, menintefåttnågon längtan attläsaden.Men helt plötsligtinfannsig denna längtan,och jagfickkraft till att "lyda denhimmelska synen", (Apostlagärningarna26:19.) De andligasanningarjag fann iden bokengjordeett så oerhört starkt intryckpåmig då jagläste denatt jaggrätmig igenom vissa kapitelavdjupförkrosselse. Framföralltfickjag kärlek till Israel ochjudarnasamtenhelhjärtadtacksamhettillGud fördetta folk ochdessfrälsningshistoriska uppgifter,som långt ifrånärfullbordade!

Vadgällerförståelseoch tolkning av Uppenbarelsebokengäller iförstahand(somvid allbibeltolkning!)Psalm 119:160 "SummanavDittord är sanning".Endast densom harinsikt om vadsom står skrivetpåövrigaställeni Bibeln,i ettoch samma ämne ellerfråga,kan pusslaihop sanningen. Detärhela tiden så jaghar arbetatmed tolkningenavUppenbarelsebokens alla symboler ochförebilder, somjuärhämtade från Gamla Testamentet. Därfinns alltid denrätta tolkningenavensymbol. Då behöverman inte ta till utombibliska förklaringar. Vidare

5

mänskligaförståndets bristfälliga karaktär,(1Kor 13:9,2:13) införvarje arbetspass,alltidbett om denheligeAndessmörjelse ochledning av mitt hjärtasalla tankar, ordoch gärningar(Ords 3:5, 28:26),vilketjag med stigande förvåningsettfungera ialltmittarbetemed att kommenteraUppenbarelseboken. Minsyn på Uppenbarelsebokens tidsdimension är attden är både rakoch upprepad på samma gång. M.a.o. det7:e sigilletbeskrivs detaljerat ide7 basunerna. Den7:e basunenbeskrivsdetaljerat ide7 skålarna.Kronologinärupprepad.Dessutomvilljag göra klartför läsarenatt jaghar satt in Uppenbarelsebokeni vårtid, somomden gällervår tid.

Förklaringar: Bokstavenf efterenbibelhänvisningbetyder följande vers.Omett bibelrum angesendast medsiffror, menasoftastUppenbarelseboken, om inte detframgår tydligt attdet är sammabok ellerbrevsom förstangavs i uppräkningenavbibelställen. Liteta efterenbibelvers betyder första delen, litetb efterenversbetyderandra delenavversen. DenBibel jaganväntoch därmed hänvisartillärSvenska Folkbibeln iminakommentarer,men själva bibeltextenärfrån Bibel2000.

”Salig är densom läserupp ochsaligadesom lyssnar till profetians ordoch tarvarapådet somstårskrivet i den, förtiden är nära.” Uppenbarelseboken1:3.

6 harjag medinsiktomdet

Inledningoch hälsning

Kapitel1

1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse,som Gudgav honom föratt visa sina tjänare vad somsnart skaske.Han sände sinängel ochlät sintjänare Johannesvetadet, uppenbarelsenfrånJesus = GudvisadeJesus: vad somsnart skaske,som isin turvisadedet förJohannes.

sina tjänare = judarna, Israel,5 Mos32:43, 3 Mos25:42, Luk1:5,Ett annatbevis föratt det förstoch främst är judarsom Uppenbarelsebokenvändersig till,ärdess285 Gammaltestamentligacitat,symboler och hänsyftningar. Attjämföra medMatteus somhar 92 styckensådanaoch Hebréerbrevetsom har 102 st.Ävengrekiskan iUpp. harentydlig anknytning till dethebreiska språkets framställningsformer”(enligtEbbe Arvidssons bok: De sjubreven,SKDB)

2 hansom harvittnat om Guds ordoch Jesu Kristi vittnesbörd,allt hanhar sett.

3 Salig densom läserupp ochsaligadesom hörordet i denna profetia ochbevarar detsom står skriveti den. Ty stundenärnära.

Redanhär försäkrarJesus ossatt detärsaligt, välsignat, lyckobringande attläsaoch studera hela denna sammanhängande apokalyps, uppenbarelse.

7 Johannesuppenbarelse

4 Från Johannestill de 7församlingarnai Asien. Nådoch frid från honomsom är ochsom var ochsom kommeroch från de 7andarnaframförhanstron.

De 7församlingarna= denkristna församlingens 2000-åriga tidsåldersom beskrivs ikapitel2:1 till 3:22. Dessa7 församlingarvar inte de enda iområdet då.Vid sammatid fanns detävenförsamlingari Kolosse, Troas, Hierapolis,Magnesiaoch Tralles. AttJesus valdeatt ta upp endast dessa7 tyderpåatt talet skatolkasandligt. 7stårför fullbordan, helhet, Guds tillfälligaperfektion. Idetta sammanhang menasalltsåhelakristenheten, såvälgeografiskt somtidsåldersmässigt. 7andar införGudstron= Guds Andesfullhet, d.v.s.”Herrens ande,vishetenoch insiktens ande,klokhetens och kraftens ande,kunskapens ochgudsfruktans ande”enligtJesaja 11:2. Även regnbågenrunt Guds tron i4:3 talar om Herrenshärlighets fullhet,enfärgför varje karaktär,5:12.

5 ochfrånJesus Kristus, dettrovärdiga vittnet,den förstfödde från de döda ochhärskaren överjordens kungar.Han somälskaross ochhar löst ossfrånvåra syndermed sitt blod = Guds allsmäktighet, se Ordspråksboken 21:1, Daniel 2:21,Lukas 1:52

6 ochsom hargjort osstillett kungadöme, till prästeråt sinGud ochFader,honom tillhörhärligheten ochväldeti evigheternas evighet, amen. Vers 4-6 är en välsignelsebön ochlovprisning enligt judisktmönster.

8

7 Se,han kommermed molnen,och varje öga skase honom, ocksådesom hargenomborrat honomoch alla jordensstammarska brista ut iklagan förhansskull. Ja, amen.

genomborrathonom = klar hänsyftningtill

Sakarja12:10.

8 Jag är Aoch O, sägerHerren Gud, hansom är ochsom var ochsom kommer, allhärskaren.

9 Jag, Johannes, er broder somi Jesusdelar lidandet, kungavärdigheten ochuthållighetenmed er, hade kommit till ön Patmosför Guds ordoch Jesu vittnesbördsskull.

Patmos= en östrax väster om Efesus,nära dagens Kusadasi,där Johanneshadevarit föreståndare innanhan blev förvisad dit.

10 Jag komi hänryckning på Herrensdag ochhörde bakommig en starkröst, somenbasun, Herrensdag = Joel 1:15, Amos 5:18, Apg2:20, 1Tess5:2,2 Tess 2:2.

Detärinteensöndag. Kanävenöversättas “Jag komgenom andehänryckningini Herrens dag” Söndagbenämns alltid som “första veckodagen”,seMatteus 28:1, Markus 16:2, 9 Lukas24:1, Johannes 20:1, 19,Apg 20:7och 1Kor 16:2.

11 ochden sa:”Vadduser,skriv deti en bokoch skicka dentillde7 församlingarna,till Efesos,Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes,Filadelfia ochLaodicea.”

12 Jag vände migomför attseröstensom talade till mig. Ochnär jagvände migomsåg jag 7lampställ av guld,

9

7församlingarsom kyrkans tidsålder delasini,se1:20.

13 Ochmittiblandlampställen sågjag någon somvar lik en människoson,i fotsid klädnadoch medett bälteavguld om bröstet.

människoson= JesusKristus,Daniel 7:13,Matteus 26:64 fotsid klädnad= Israelsöversteprästeroch domarevar förordnadavGud attsom ämbetsdräktbäraenfotsidklädnad. Dettalar om attJesus är både våröversteprästsom bärvåra böneroch offerinför Gud, se Hebr.kap 810 samt atthan är jordensdomareenligtApg 17:31.

bälteavguld= Guds rättfärdighetoch trofasthet,Jesaja11:5, menävenenantik symbol förkungavärdighet. Jesusbär bevisetpå atthan är kungars Kung.

14 Hans huvud ochhår var vitt somvit ull, somsnö och hans ögon var someldslågor

hårsom vitull,som snö= Daniel 7:9beskriver “den gamle av dagar” på samma sätt. Alltså är Jesustillavevighet. hans ögon var someldslågor = Jesu heliga blickgenomskådar allting, både synd, mörker ochreligiöst hyckleri.

15 Hans fötterliknade gyllene brons närden glöder i smältugnen ochhansröstvar somröstenavstora vatten, = jämför Hesekiel 1:26-28.

16 Isin högrahandhöllhan 7stjärnor,och ur hans mun komett skarpt,tveeggat svärd, ochhansansikte var som solennär denlyser isin kraft.

10
= de
7lampställ

"Salig är den som läser upp och salig är de somlyssnar till profetiansord och tar varapådet somärskrivet iden för tiden är nära."Uppenbarelsboken 1:3.

Du kommer att bli salig och välsignad av Gud om du studerar Jesu sista ord till sin församling.

Dennabok hjälper dig att komma igenom Uppenbarelsebokenoch förstå den! 9577205

789180
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.