Page 1

208s Munken Polar 100gr bulk 1,13 rygg = 15 mm

Per-Olof Eurell, Civ ek Handelshögskolan, Stockholm, M.B.A. Rhode Island, USA, tidigare VD vid Becker Industrifärg AB, Creando AB, COO Attendo Senior Care. vd Shiloh Management AB

Tommy Lilja utbildar fler än 5000 ledare varje år, på tre kontinenter. Han leder två internationella organisationer och har arbetat som och med ledare i över 25 år.

”Boken blev en vändpunkt i mitt liv. Plötsligt insåg jag att det Tommy presenterade handlar om grundläggande lagar som tar fram den inneboende ledaren och från insidan kan förändra och omdana varje företag, organisation och ledare.” Stefan Holmgren, VD och ägare Holmgrens plast AB, Scandiwheels AB och A/S Purteco

Personligt ledarskap

Som ledare kan du ha alla resurser, men om ditt personliga ledarskap är eftersatt och inte utvecklas blir det din ledarskicklighet som sätter gränsen för ytterligare utveckling och framgång. Bokens utgångspunkt är att ledarskap utövas i relation till människor. Men vad är det som gör att människor låter sig ledas? Författaren ger dig en rad beprövade metoder och handlingsplaner för hur just du kan utveckla och utöva ett personligt och framgångsrikt ledarskap. Genom målande exempel och beskrivningar växer grundläggande principer fram som, om du följer dem, obevekligen får konsekvensen att människor vill följa dig. Boken ger dig dessutom en ledarskapsmodell som tar sin början i de syften som driver dig och slutar med din vision. Författaren kopplar på ett unikt sätt ditt ledarskap till din värdegrund och hjälper dig på så sätt att forma ett intakt och balanserat ledarskap. Du kommer att utveckla ledaren inom dig på ett sådant sätt att du blir den du är – en ledare.

Tommy Lilja

”Boken är mästerlig! Den beskriver det moderna, framgångsrika ledarskapets förutsättningar, med ett unikt tilltal. Jag har sällan känt att jag så fullständigt kunnat identifiera mig med en ledarskapsbok som med denna!”

PERSONLIGT LEDARSKAP – hur du utvecklar ledaren inom dig

”Tommys ledarerfarenheter lyser igenom på ett positivt sätt.Mycket bra djup samtidigt som den är lättläst. Laddad med hopp, uppmuntran och goda råd. Unik när det gäller etik, moral och integritet. Användbar i alla typer av organisationer.” Magnus Jonegård, F.d. Regionchef Management konsulting, Division Syd, Cap Gemini Sverige samt Vice President, South East Division, Cap Gemini America

Best.nr 47-09000-6

Tryck.nr 47-09000-6-00

Tommy Lilja


Personligt ledarskap ISBN 978-91-47-09000-6 © 2009 Tommy Lilja och Liber AB

Redaktör: Lars Abramson Formgivning och omslag: Fredrik Elvander Layout: Catharina Grahn/ProduGrafia Foton: photos.com, Corbis (s 183) Figurer: Lars Gylldorf Upplaga 1:1 Tryckt på miljövänligt papper Sättning: Teckensnitt: Brödtext, ITC Cheltenham. Rubriker: ITC Avant Garde Gothic Tryck: Elanders 2009 Omslagsfoto: Corbis

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

Personligt ledarskap.indd 4

09-01-23 08.15.57


Innehåll

Förord

6

Introduktion

7

GRUNDEN Disciplin 1: Ledarskapets grunder Nyckeln till framgångsrikt ledarskap är att framgångsrikt leda andra

11

Disciplin 2: Människor – hur du motiverar din största tillgång Inte en hand – utan en hel människa

35

EGENSKAPERNA Disciplin 3: Teamarbetets grunder för gemensam framgång Team Work equals Dream Work

59

Disciplin 4: Karismans betydelse Den vinnande attityden

83

Disciplin 5: Effektivitet, om strategisk målinriktad planering Prioritera – stressa mindre för att hinna mer

99

Disciplin 6: Problemlösning, snabbaste vägen till framgång Andras problem – ledarens möjligheter

121

FRÅN SYFTE TILL VISION Disciplin 7: Visioners makt och ledarens ansvar Dagens dröm – morgondagens verklighet

141

Disciplin 8: Etik, moral och integritet Integritet – ledarens kvalitetsstämpel

163

Disciplin 9: Ledarskapets syften och kärnvärderingar En ledare byggs från insidan och ut

183

Källor

207

Personligt ledarskap.indd 5

09-01-22 15.29.34


Förord

Ledare har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Tar vi bort ledarna kommer samhället att stanna upp till dess att vi tillsätter nya ledare. Ledarskap är en del av varje sammanhang där det finns människor och varje sammanhang där det finns människor har behov av att utveckla ledare. Över hela vår värld finns ledare som genom hårt arbete gör en betydande insats. De finns inom non-profit-organisationer, idrottsrörelsen, politiken, den offentliga sektorn och i alla typer av företag. Några har gått den långa vägen, andra har blivit ledare på grund av att de varit duktiga inom sin profession, många har en ingenjörs- eller ekonomexamen i bagaget, men långt ifrån alla har utbildats i ledarskap. Därför ser vi ledare som inte ”levererar”, ”går in i väggen”, eller gör skandal. Vi har eftersatt att utbilda det viktigaste momentet av ledarskapet, själva ledarförmågan. Hur gör man då, när man vill leda andra? I hela mitt vuxna liv har jag både varit och utbildat ledare. Min erfarenhet är att det finns en rad universella principer – ”discipliner” – som, om vi implimenterar dem i vår ledar­skaps­modell, gör att vi med framgång och uthållighet bättre förmår leda andra, oavsett vilket sammanhang vi utövar ledarskap i. Mitt mål är att hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap utifrån dessa discipliner. Vi börjar med att defini­era vad ledarskap är och bygger med definitionen som utgångspunkt en komplett ledarskaps­modell. Det är min förhoppning och övertygelse att du som läsare och ledare ska få stor behållning, nytta och glädje av min bok. Tommy Lilja 6

Personligt ledarskap.indd 6

09-01-22 15.29.34


Introduktion

Personligt ledarskap.indd 7

09-01-22 15.29.36


Introduktion

L

edarens huvuduppgift är att leda människor. Genom historien har framgångsrika ledare i medgång och motgång mejslat fram principer för hur man gör detta på ett vinnande sätt. I arbetet med boken ”Personligt ledarskap – hur du utvecklar ledaren inom dig” var vår frågeställning: Om ledarskap är att leda människor, vilka principer och discipliner måste man som ledare behärska för att framgångsrikt leda andra människor? Det första svaret vi kom fram till var att det finns en rad principer som, om man följer dem, kommer att få konsekvensen att människor följer oss. Men vi fann vi också att ledarskap utgör en homogen helhet. Vi kan inte bara hänvisa till principer, utan måste ta ett steg till in i ledarens personlighet, därför att principerna vilar på ledarens värdegrund. Att lära ut principerna utan att koppla dessa till värdegrunden skulle bli fruktlöst, som att skrapa på ytan. Det skulle vara att lura läsaren. Därför behandlar boken så mycket mer än enbart framgångsrika metoder. Den ger en modell som beskriver helheten av ett framgångsrikt ledarskap, som tar sin början i syftet och slutar med visionens för­verk­ligande – den går inifrån och ut.

Två paralleller – ledaren och det framgångsrika företaget När ledarskapsmodellen växte fram, gjorde vi ytterligare en upptäckt. Framgångsrika företag och organisationer är uppbyggda efter en likartad modell. I en jämförelse av små och stora företag under 1900-talet med företag som blommat ut de senaste 20 åren, fann vi att de framgångsrika företagen tog sin början i själva syftet. De styrdes utifrån en klart uttalad värdegrund, som reglerade princi­perna, vilka i sin tur satte ramarna för metoderna som gav resultatet. De var uppbyggda inifrån

8

Personligt ledarskap.indd 8

09-01-22 15.29.36


Introduktion

och ut. Därför ger denna bok också en vägledning i hur man kan bygga upp en framgångsrik företags- och organisations­ kultur.

Från syfte till vision Till sist kom vi fram till att det finns nio områden som, om vi implementerar dem i vår värdegrund samt i våra principer och metoder, kommer att hjälpa oss att framgångsrikt leda männi­ skor och att gå från syfte till vision – förverkligandet av våra planer. Vi ställde oss frågan: Vad ska vi kalla dessa områden? Då de utgjorde strukturen för en bok, hade den enklaste lösningen varit att låta de olika områdena bli kapitel. Vi funderade över begreppen principer, metoder eller faktorer, men kom till sist fram till att definiera varje område som en disciplin. Därför att det är just vad de är. Att läsa boken och förstå dess innehåll är bara början. Fram­gångs­rikt ledarskap byggs inifrån och ut genom att ledaren dagligen och disciplinerat lever sitt liv utifrån en genomtänkt värdegrund och fasta principer. Det som till sist kommer ut blir fram­gångsrika metoder, som hjälper oss att leda de människor som finns runtomkring oss.

9

Personligt ledarskap.indd 9

09-01-22 15.29.37


Introduktion

Ledarskapets nio discipliner Det här är de nio disciplinerna. Discipliner som, om du implementerar och utvecklar dem i ditt dagliga ledarskap, kommer att hjälpa dig att framgångsrikt leda andra människor. Följ dem – och andra kommer att följa dig. Disciplin 1: Ledarskapets grunder Nyckeln till framgångsrikt ledarskap är att framgångsrikt leda andra Disciplin 2: Människor, hur du motiverar din största tillgång Inte en hand – utan en hel människa Disciplin 3: Team, grunden för gemensam framgång Team Work equals Dream Work Disciplin 4: Karisman, den personliga inställningens betydelse Den vinnande attityden Disciplin 5: Effektivitet, om strategisk målinriktad tidsplanering Prioritera – stressa mindre för att hinna mer Disciplin 6: Problemslösning, snabbaste vägen till framgång Andras problem – ledarens möjligheter Disciplin 7: Visionen, vägen in i framtiden Dagens dröm – morgondagens verklighet Disciplin 8: Etiken, dess väsen, fallgropar och försvar Integritet – ledarens kvalitetsstämpel Disciplin 9: Syften och kärnvärderingar, du blir den du är En ledare byggs från insidan och ut 10

Personligt ledarskap.indd 10

09-01-22 15.29.37


GR UNDE N

Disciplin 1:

Ledarskapets grunder Nyckeln till framg책ngsrikt ledarskap 채r att framg책ngsrikt leda andra

Personligt ledarskap.indd 11

09-01-22 15.29.39


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

S

edan människans ungdom har makten stått i centrum. Den fascinerar de flesta och även om vi varnar för makten tilltalar den många och förhäxar en del. Historien har visat – alltför många gånger – hur sårbar den enskilda människan är för makt. När man väl har den i sin hand tycks den kunna förvrida sinnena och få en att använda makten för att behålla, just makten. Ibland kan det tyckas som om makten levde sitt eget liv, som härskarringen i Tolkiens ”Sagan om ringen”. När man väl en gång fått härskarringen i sin hand och på sitt finger, vill man aldrig skiljas ifrån den, även om det innebär att man måste sälja sin själ. För ledare finns makten ständigt närvarande, som en del av det man gör. Med makt kan du tvinga människor att följa och åtlyda dina beslut. Men det här är en bok om hur du som ledare kan utveckla ditt ledarskap på ett sådant sätt att människor följer dig för att de vill, inte för att de måste. Hur du lyfter människorna runtomkring dig till nya höjder, hjälper dem att lyckas och transformerar inte bara dig själv utan också din omgivning till gemensam framgång. ”Äkta ledarskap finns det bara när människor ställer upp trots att de har full frihet att låta bli”1 De ledarskapsmoment boken berör kommer, om du praktiserar principerna, villkorslöst att ge dig ett mått av makt. Men det inflytande du kommer att få över människors liv, kommer inte att bygga på ett tvingande ledarskap. Tvärtom – de faktorer som de olika ledarskapsmomenten innehåller kommer att göra dig till en uppskattad ledare. Det inflytande över människor som boken ger dig, blir ett inflytande som utvecklas utifrån ett dynamiskt förhållande mellan dig och dem du leder. Din makt kommer att stå i relation till hur du hjälper dem att förverkliga 12

Personligt ledarskap.indd 12

09-01-22 15.29.39


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

sina drömmar och sina liv. Konsekvensen blir att deras lycka blir din framgång. Ju fler människor på din arbetsplats, i ditt företag eller i din organisation som utvecklas och får framgång, desto större kommer ditt ledarskap att bli. Genom att hjälpa andra, kan du nå de mål du strävar efter. Du kommer att bli ”störst” genom att betjäna andra, en paradox för många, men ett faktum för dem som vågar pröva. Med andra ord: Nyckeln till framgångsrikt ledarskap blir att framgångsrikt leda andra!

Allt handlar om ledarskap Vi ser det hända ständigt, inom den offentliga sektorn, politiken, idrottsrörelsen och näringslivet: resultatet blev inte det förväntade, någon måste ta konsekvenserna och allt som oftast är det ledaren. Men den omvända situationen är lika vanlig – resultatet blev över förväntningarna och ledaren lyfts fram som avgörande för framgången. Nu är verkligheten mer komplex än så, men mycket handlar om ledarskap och när vi vill förändra, förnya, förbättra och utvecklas så måste det börja med dem som leder. Förändra ledaren så kan organisationen föränd- Skilj kroppen från ras! Varför? Därför att ledarskap är en del av sam- huvudet, och kroppen hällskroppen. Allt du gör – gör din kropp. Därför dör. Skilj samhället kan vi människor inte isolera oss från ledarskap. från ledarna, och Ledarskap är ett av de vitala och oumbärliga or- samhället dör. ganen i samhällskroppen. Skilj kroppen från huvudet, och kroppen dör. Skilj samhället från ledarna, och samhället dör. Därför kommer ledarskap alltid att vara en del av det som händer oss människor. Ledarskap är en aktiv del i allt som händer, en funktion som vi inte kan vara utan. Ta bort lagledaren från fotbollslaget, ordföranden från bostadsföreningen, läraren från klassrummet, 13

Personligt ledarskap.indd 13

09-01-22 15.29.39


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

verkmästaren från verkstadsgolvet, gruppledaren från politiken, VD:n från företaget och verksamheten upphör att fungera. Hur länge? Tills någon annan ikläder sig funktionen. Utan ledare kommer inga resultat. För att verkligen belysa detta, låt oss titta på fyra olika ledarskapssituationer i vitt skilda miljöer och århundraden. Fyra moment av ledarskap: Ledarskicklighet, beslutsfattande, lagbygge och företagsstrategi. Moment där ledarens egenskaper blir avgörande för resultatet. Moment 1: Allt handlar om ledarskap – ledaren sätter gränsen för utvecklingen En organisation kan aldrig utvecklas och, över en längre tid, producera över den förmåga ledningen har. Låt oss anta att ett mellanstort företags ledningsgrupp på en skala från 1 till 10 leder utifrån en samlad När jag mötte dem, hade ledarskicklighet på nivå 6, dvs. den är ganalla samma problem: De ska medelmåttig. VD:n själv når precis upp hade kört fast, de kom inte längre. Men – de hade inte till nivå 6. Konsekvensen blir, oavsett yttre nått taket för sin potential! gynnsamma faktorer, att företagets samlade produktivitet aldrig når en kontinuerlig effektivitet som överträffar den nivå ledarna leder utifrån. De kommer att fortsätta att ha ett medelmåttigt företag. Om nu ägarna vill att företagets resultat ska förbättras för att möta den framtida konkurrensen, måste en av följande saker hända: Antingen byter man ut VD:n eller – om VD:n har potentialen – vidareutbildar man honom/henne. I min vardag möter jag ofta denna verklighet. Duktiga människor vars ledarskapsskicklighet slagit i taket. Det kan bero på olika faktorer, men oftast på att man inte har någon ledarskapsutbildning alls! Det är allt från entreprenören som tillsammans med sin bror startade en fabrik i djupaste Småland och som idag har 200 anställda med dotterbolag i flera länder, till sjuk­ 14

Personligt ledarskap.indd 14

09-01-22 15.29.39


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

Sambandet mellan ledarskicklighet och kontinuerlig effektivitet. Produktionen bestäms av vilken nivå ledarskapet utövas på.

sköterskan som på grund av flit och företagsamhet fått tjänsten som enhetschef över två äldreboenden och en mindre mottagning på landet. Det är VD:n som gått den långa vägen eller den kommunala parkarbetaren som, mot alla odds, till slut fick jobbet som förvaltningschef. Karriären de gjort vittnar om deras kvaliteter – framförallt inom deras profession – men tyder också på att deras ledaregenskaper måste vara goda. När jag mötte dem, hade alla samma problem: De hade kört fast, de kom inte längre. Men – de hade inte nått taket för sin potential. När de fick en adekvat ledarskaps­utbildning som hjälpte dem att sätta ord på vad de egentligen redan visste, som förstärkte de ledarskapsmoment de varit osäkra på och som visade på hur andra ledare gjort före dem, kunde de gå vidare i karriären och utifrån en högre nivå av ledarskap lyfta sitt företag och ansvarsområde till bättre effektivitet och resultat. 15

Personligt ledarskap.indd 15

09-01-22 15.29.39


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

Moment 2: Allt handlar om ledarskap – varje beslut du tar är viktigt Att ta beslut tillhör en ledares vardag, men det är också ett stort ansvar och det är många ledare som fått bita i det sura äpplet, just därför att de rutinmässigt eller spontant i en stressad situation tagit beslut utanför sitt kompetensområde. Ett illustrerande exempel var Gustav II Adolf, som en bit in på 1620-talet hade varit kung i drygt 10 år. Kungen var en utmärkt politiker och vem vet var hans karriär hade slutat om han inte stupat 1632. Flottan var i dålig kondition och Sverige var fullt upptaget med ett krig med Polen och följde samtidigt oroligt utvecklingen av Trettioåriga kriget nere i Tyskland. Kungens intentioner krävde stark kontroll över Östersjön. 1625 beställde kungen därför fyra fartyg, två större och två mindre. Vasa skulle bli det praktfullaste och kraftigaste skeppet som någonsin funnits. Under året fälldes 1000 ekar bara för Vasa. Skeppet började byggas i januari 1626. Skeppsbyggmästare var den erfarne holländaren Henrik Hybertsson. Innan skeppsbygget tog verklig fart krävde kungen, som befann sig i krig i Polen, att få godkänna ritningarna. Trots att kungen aldrig byggt några fartyg ändrade han på dem. Han lade till ett kanondäck! Det var säkert inte ett stort beslut för kungen. Kunde man lägga till en våning på en herrgård, kunde man väl göra det på en båt. Ingen sa något, kanske till och med applåderade man. Men man får anta att, utifrån den tidens skeppsbyggarkonst, Hybertsson insåg att kungens ändringar gav skeppet farligt fel proportioner. Men vem vågade tala emot kungen av Guds nåde? Fartyget sjösattes 1628 och flottans chef, viceamiral Klas Fleming, lät utrusta fartyget och utföra ett antal stabilitetsprov. 30 man ur besättningen sprang från den ena sidan till den andra tre gånger, men fartyget krängde så mycket att Klas Fleming valde att avbryta försöket. Det stod för mycket på spel. Så

16

Personligt ledarskap.indd 16

09-01-22 15.29.40


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

trots det avbrutna stabilitetstestet lättade Vasa ankar den 10 augusti 1628 för att segla ut från Stockholm. Vinden var svag, Vasa gled långsamt längs Skeppsbron och sen sakta ut längs södra bergen på Södermalm. En bris tog tag i henne i höjd med Tegelviken och katastrofen var ett faktum. Vasa sjönk efter 20 minuter och, i sträcka mätt, ca 1300 meter. Det andra kanondäcket, som skulle gett fartyget dess styrka och överlägsenhet i strid, blev istället hennes fall.2

Allt handlar om ledarskap. Gustaf II Adolf är en av Sveriges mest framgångsrika och hyllade kungar. Ingen svensk politiker har någonsin kommit i närheten av det inflytande denne kung hade. Ändå fanns det i kungens ledarskap egenskaper som gjorde att Vasa sjönk. Kungen detaljstyrde och tog beslut för verksamheter han inte hade en aning om och få av hans underordnade, om någon, vågade ifrågasätta hans order. Gustav II Adolf levde i en tid då man trodde att Gud själv ledde kungen till rätt beslut. Det hierarkiska systemet var uppbyggt på att kungen inte kunde ha fel. Men som ledare har du ibland fel, och enda sättet att komma till rätta med dina brister är att andra vågar tala om det för dig. Därför är det viktigt att du skapar miljöer där kon- Varje beslut du tar är ett struktiv kritik är en del av din vardag. Dess- viktigt beslut – antingen utom lär oss skeppet Vasas historia att varje det är tjugotusen eller en, beslut man fattar som ledare är ett viktigt som arbetar för dig. beslut. Därför bör du också omge dig med människor som hjälper dig att ta besluten. Den kontroversielle, stenrike mediamogulen Donald Trump skriver i sin School of Business: ”Det är då – att vara ledare – får en ny dimension. Varje beslut du tar är ett viktigt beslut – antingen det är tjugotusen eller en, som arbetar för dig.”3

17

Personligt ledarskap.indd 17

09-01-22 15.29.40


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

Moment 3: Allt handlar om ledarskap – att bygga och coacha ett vinnande lag Att allt handlar om ledarskap blir också tydligt i lagidrottens värld där ledarens roll framför allt består av två moment, att sätta ihop och att coacha laget. I företagsvärlden är avståndet mellan orsak och verkan oftast relativt lång – det tar tid innan man ser effekterna av ett dåligt lagbygge. Inom idrottsvärlden däremot ser man verkan direkt, i ishockeyvärlden tar det t ex tre perioder. Svenska landslaget i ishockey är ett tydligt exempel på hur viktigt det är med ”rätt” ledarskap. Samma spelare hade år efter år, trots att de tillhörde den absoluta världseliten, misslyckats med att vinna de avgörande matcherna. Inför hockeyåret 2006 med både VM och OS var förväntningarna på det svenska landslaget varierande. Trots att laget på pappret var klar guldaspirant vågade få hoppas, då laget misslyckats med ”att gå hela vägen” flera gånger tidigare. Men 2006 blev året då stjärnorna fick spelet att stämma, året blev det mest framgångsrika någonsin i svensk ishockeyhistoria, med både VMoch OS-guld. Den som tillskrevs den avgörande skillnaden var landslagets nye tränare Bengt-Åke Gustafsson. För insatserna belönades han med TT:s idrottsledarpris, och på den stora idrottsgalan i januari 2007 tog han emot utmärkelsen ”Årets tränare”, samtidigt som Tre kronor utsågs till ”Årets lag”. En av Sveriges idrottsledare uttryckte sig så här: ”Den känsla för personkemi och lagbygge som Bengan har kan man inte lära sig på en ledarskapsutbildning. Den som har den känslan kan vara chef i vilket sammanhang som helst.”

Vad var det då som hade hänt? För att få ett svar måste vi analysera den svenska superfemman, med bland andra Forsberg, Sundin och Lidström. Spelare som på en vecka tjänade mer än vad den då bäst betalda svenska VD:n tjänade på en månad. 18

Personligt ledarskap.indd 18

09-01-22 15.29.40


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

Ledare underordnar sig inte andra ledare, vilka leder utifrån en lägre nivå, än den nivå de själva leder utifrån.

Alla tillhörde de den yttersta världseliten. Stora företag kyss­ te deras fötter för att få teckna reklamkontrakt med dem och själva ägnade de sig utanför sporten framgångsrikt åt affärsverksamhet. Jämförelsen kanske haltar något, men tänk dig att du bildar en ledningsgrupp med Sveriges fem tyngsta ledare inom näringslivet. Vem skulle kunna ta på sig uppgiften att leda dem? Det finns en grundläggande princip om ledarskap som säger att ”ledare underordnar sig inte ett ledarskap som leder utifrån en lägre nivå än den nivå de själva leder utifrån”. Om du utifrån en ledarskicklighetsskala från 1 till 10 leder utifrån en 7:a, kommer du inte att få 7:or, 8:or, 9:or och 10:or under dig. Du attraherar med andra ord ledare som kan se upp till dig. Att leda världens bästa hockeyspelare kräver alltså att du har förmågan att lägga dig snäppet över dem för att få deras förtroende! Tyd19

Personligt ledarskap.indd 19

09-01-22 15.29.41


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

ligen mötte Bengt-Åke Gustafsson detta krav. Det hör också till historien att sista målet, som gav guldet, var en framspelning av Sundin till Forsberg som lämnade till Lidström, som fick en drömträff. Med rätt coaching gjorde supertrion vad hela hockeysverige väntat på i ett decennium: De levererade när det stod som mest på spel – ett OS-guld i hockey. Det är en sak att ha duktiga medarbetare, kanske till och med de allra bästa, men det krävs en ledare som mer än väl motsvarar arbetslagets kvaliteter för att nå mästarklass. Bakom varje framgångsrikt team finns det alltid en framgångsrik ledare. Det är en del av gruppdynamikens vinnande förutsättningar. Moment 4: Allt handlar om ledarskap – strategins betydelse för framgång ”Det hade gått några dagar sedan vinstvarningen. Men nu satt han där till slut, Ericssonchefen Kurt Hellström, i nyhetsstudion på bästa sändningstid. Det var torsdagen den 15 mars 2001. Ericsson hade vinstvarnat, men krisen höll på att förvärras, utvecklingen var katastrofal och Hellström hade inga besked att ge.” Två år senare hade Carl-Henric Svanberg tillträtt som ny koncernchef för Ericsson och kunde visa upp de första vinstsiffrorna på tre år. Konstrasten mellan Hellström och Svanberg var slående. Borta var podiet, från vilket den gamle koncern­chefen talade. Här stod den nye VD:n, på golvet mitt bland journalister och aktie­ ägare, och på ett enkelt sätt förmedlade han koncernens mål och framtid till alla som ville lyssna.4 5 När Svanberg tillträdde inleddes en omtumlande tid för koncernen. Parallellt med de nödvändiga nedskärningarna växte en ny strategi fram som Svanberg kallade för ”Ericssons framgångsfaktorer”. ”Vi ska se till så att alla anställda inom koncernen känner till strategin”, sa Svanberg och betonade att ”vi i ledningen har naturligtvis ett stort ansvar för att strategin är så genomtänkt, enkel och logisk som

20

Personligt ledarskap.indd 20

09-01-22 15.29.41


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

möjligt. Men det krävs också att medarbetarna förstår och tar till sig den. En väl förankrad strategi är i det långa loppet en avgörande förutsättning för framgång.”6

Åren 2003–2006 visade det sig att Ericssons framgångsfaktorer fungerade. Man hade lyckats att både kommunicera och implementera dem i verksamheten. Man kan fråga sig om en enda person kan vara avgörande för en koncern som Ericsson? Så är det naturligtvis inte, men med rätt ledare i spetsen kan mycket förändras. Svanbergs karriär tog fart på Securitas, som åren 1988–1994 expanderade starkt. Därifrån kom han som koncernchef till Assa Abloy, vars omsättning under nio år ökade från 3 till 27 miljarder och vinsten från 50 miljoner till 2 miljarder! Sedan rekryterades han till det förlusttyngda Ericsson, som under hans ledning återigen blev en framgångsrik koncern. Det kan knappast vara en tillfällighet att tre stora koncerner blomstrat under Svanbergs ledning. Allt handlar om ledarskap Oavsett om ledaren är kung, förbundskapten eller koncernchef är dennes verkställande beslut, förmåga att leda laget och att lägga den rätta strategin av avgörande betydelse. Med rätt ledarskap hade skeppet Vasa inte fått ett extra kanondäck, med fel ledarskap hade Sveriges ishockeylag förmodligen ännu en gång blivit utslaget ur finalspelet i OS och med ett svagt ledarskap utan ”framgångsfaktorer” hade kanske Ericsson idag varit uppstyckat och sålt på den internationella marknaden. Allt handlar på ett eller annat sätt till sist om ledarskap. Därför kan du som ledare aldrig smita från ditt uppdrag, om du vill behålla det. Man kan delegera allt utom huvudansvaret. Det kommer därför stunder när du kommer att vara mer ensam än någonsin – även om du just då är omgiven av vänner. 21

Personligt ledarskap.indd 21

09-01-22 15.29.41


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

Det är när de avgörande besluten ska tas. Beslut som bara du kan fatta. Det är oftast svåra beslut, som kan vara både riskfyllda och impopulära, det är därför de till sist hamnat på ditt bord – ingen annan vill hålla i svärdet. Det är i den processen som agnarna skiljs från vetet. Det är då du som ledare verkligen behövs och det är då de verkliga ledarna träder fram. Om du lyckas eller inte, beror på hur förberedd du är för uppgiften.

Vad är då ledarskap? Annika Falkengren, som 43 år gammal tog över vd-stolen i Wallenbergarnas 150 år gamla slagskepp SEB, beskriver ledarskap så här: ”Det är viktigt med ledarskap. Det är ju det som sätter tonen i ett företag. Jag tror mycket på det här med leading by doing. Det handlar om hur man gör för att få folk att brinna för sin sak. Hur man får rätt person på rätt plats som gör rätt sak. Och om att ha sin strategi, Affärsvärlden har föränd­ tro på den och orka hålla fast vid den även rats. Chefskap handlade tidigare om att driva på om det kortsiktigt kan vara motigt.”7 Ungefär andra för att skapa resul­ samma sak säger Dale Carnegie, vars institat. Ledarskap handlar tut utbildat ledare över hela världen de seidag om att motivera naste femtio åren: ”Som chef räcker det inte andra att skapa resultat. att tala om för dina medarbetare vad de ska göra. Nu är det du som ska påverka deras val och hjälpa dem att nå uppsatta mål. Du styr inte; du får andra att se saker och ting ur din synvinkel. Du bestämmer inte, du inspirerar! Affärsvärlden har förändrats. Chefskap handlade tidigare om att driva på andra för att skapa resultat. Ledarskap handlar idag om att motivera andra att skapa resultat.”8 Det är självklart att Annika Falkengren som koncernchef har makt, men det intressanta är att hon inte lyfter fram sin titel och position som medlet att driva företaget. Istället betonar 22

Personligt ledarskap.indd 22

09-01-22 15.29.41


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

hon vikten av att skapa en atmosfär, en ”ton”, genom att föregå med gott exempel för att få människor att ”brinna för sin sak” och tro på strategin för att uppnå uppsatta mål.

Hur kan vi definiera ledarskap? I sin utmärkta bok, ”När vinst inte är målet”, skriver Jim Collins: ”Äkta ledarskap finns det bara när människor ställer upp trots att de har full frihet att låta bli. Om människor som inte har något val följer dig, då leder du inte.”9 Ledarskap handlar alltså om de faktorer som gör att människor, av olika orsaker, gör det du vill att de ska göra. Den framgång du vill nå, måste ske i ett samspel med andra människor. Människorna runt omkring dig är din största tillgång, eller motsatsen – din största belastning. Som man uttrycker det på engelska: ”The people around will either make you or break you.” Ju fler människor som verkligen vill samarbeta med dig, desto större kan ditt arbete bli. Detta leder fram till definitionen av vad ledarskap är. James C. Georges, på ParTraining Corporation, sa i en intervju i Execu­tive Communications: ”Ledarskap är förmågan att erhålla efterföljare.”10 Ledarskap är alltså när andra frivilligt låter sig ledas av dig. Han fortsatte: ”När du en gång definierat ledarskap som förmågan att erhålla efterföljare, arbeta dig då utifrån denna referenspunkt bakåt, för att lära dig förstå hur man leder.”

Olika nivåer av ledarskap Vilken nivå leder du utifrån? Var befinner du dig i ditt ledarskap? För att hjälpa dig få svar på frågan har vi utvecklat en 23

Personligt ledarskap.indd 23

09-01-22 15.29.41


Disciplin 1: Ledarskapets grunder

ledartrappa, främst för att visa på det faktum att ledarskap är något man utvecklas till. Även om det måste finnas en viss medfödd potential, så handlar det till sist ändå om att man är beredd att betala priset, som består av att ge mycket tid, studera och ständigt arbeta på sin ledarskap­skicklighet. Men också för att du ska kunna sätta in dig själv i ett utvecklingsperspektiv. Den förklarar på ett metodiskt sätt utvecklingslinjen från potentiell ledare till mästerligt ledarskap. Man föds inte till ägare och koncernchef för exempelvis Microsoft eller Tetra­pak. ­Gates och Rausing hade bevisligen unika potentialer, men utan träning, misstag, erfarenhet och nya misstag, där de ständigt strävat efter att bli bättre och bättre, hade de aldrig förmått prestera ett ledarskap där deras företag skulle komma att dominera delar av världsmarknaden.

24

Personligt ledarskap.indd 24

09-01-23 08.16.14


Di s c i p l i n 1 : L e d a r s k a p e t s g r u n d e r

Nivå 1: Potentiellt ledarskap Potentiella ledare är ganska lätta att känna igen. Förutom att de har talang, kompetens och goda arbetsvanor, finns det några egenskaper som gör att vi ”känner igen” ledaren i dem. De har en naturlig och inneboende drive att ta egna initiativ. De har en naturlig förmåga att påverka andra och samla människor runt omkring sig. De tänker annorlunda, de har redan från början ledarens förmåga att se hela bilden och samtidigt analysera detaljerna. De har ett reflektivt tänkande som aldrig stängs av och en uppdaterad strategi. En erfaren ledare älskar att ha denna typ av människor runt sig. De är ofta vakna och ambitiösa och ser varje uppdrag som en utmaning och ett steg på karriärstegen. Nivå 2: Formellt ledarskap Alla börjar inte på nivå ett. Beroende på utbildning eller socialt sammanhang kommer många direkt till nivå 2, formellt ledarskap. Däremot passerar alla ledarkarriärer den här nivån och tyvärr kommer några aldrig längre. På den här nivån får du en titel, ett ansvarsområde och underställda medarbetare. Du bemyndigas med ett mått av ”makt”, därför att dina med­arbetare måste göra vad du säger. I vår kultur är ledarskap generellt förknippat med makt och privilegier. Det är ett arv som lever kvar från den period då det verkligen var så. Men ”bossens” tid är definitivt förbi. Den auktoritet som följer med en titel eller ett ämbete är ytterst begränsad. För på den här nivån av ledarskap kommer ingen att göra mer än de behöver. Gränsen för hur långt dina underställda är beredda att gå tillsammans med dig slutar där din formella behörighet upphör.

25

Personligt ledarskap.indd 25

09-01-22 15.29.42


208s Munken Polar 100gr bulk 1,13 rygg = 15 mm

Per-Olof Eurell, Civ ek Handelshögskolan, Stockholm, M.B.A. Rhode Island, USA, tidigare VD vid Becker Industrifärg AB, Creando AB, COO Attendo Senior Care. vd Shiloh Management AB

Tommy Lilja utbildar fler än 5000 ledare varje år, på tre kontinenter. Han leder två internationella organisationer och har arbetat som och med ledare i över 25 år.

”Boken blev en vändpunkt i mitt liv. Plötsligt insåg jag att det Tommy presenterade handlar om grundläggande lagar som tar fram den inneboende ledaren och från insidan kan förändra och omdana varje företag, organisation och ledare.” Stefan Holmgren, VD och ägare Holmgrens plast AB, Scandiwheels AB och A/S Purteco

Personligt ledarskap

Som ledare kan du ha alla resurser, men om ditt personliga ledarskap är eftersatt och inte utvecklas blir det din ledarskicklighet som sätter gränsen för ytterligare utveckling och framgång. Bokens utgångspunkt är att ledarskap utövas i relation till människor. Men vad är det som gör att människor låter sig ledas? Författaren ger dig en rad beprövade metoder och handlingsplaner för hur just du kan utveckla och utöva ett personligt och framgångsrikt ledarskap. Genom målande exempel och beskrivningar växer grundläggande principer fram som, om du följer dem, obevekligen får konsekvensen att människor vill följa dig. Boken ger dig dessutom en ledarskapsmodell som tar sin början i de syften som driver dig och slutar med din vision. Författaren kopplar på ett unikt sätt ditt ledarskap till din värdegrund och hjälper dig på så sätt att forma ett intakt och balanserat ledarskap. Du kommer att utveckla ledaren inom dig på ett sådant sätt att du blir den du är – en ledare.

Tommy Lilja

”Boken är mästerlig! Den beskriver det moderna, framgångsrika ledarskapets förutsättningar, med ett unikt tilltal. Jag har sällan känt att jag så fullständigt kunnat identifiera mig med en ledarskapsbok som med denna!”

PERSONLIGT LEDARSKAP – hur du utvecklar ledaren inom dig

”Tommys ledarerfarenheter lyser igenom på ett positivt sätt.Mycket bra djup samtidigt som den är lättläst. Laddad med hopp, uppmuntran och goda råd. Unik när det gäller etik, moral och integritet. Användbar i alla typer av organisationer.” Magnus Jonegård, F.d. Regionchef Management konsulting, Division Syd, Cap Gemini Sverige samt Vice President, South East Division, Cap Gemini America

Best.nr 47-09000-6

Tryck.nr 47-09000-6-00

Tommy Lilja

Personligt ledarskap  

Tommy Lilja – hur du utvecklar ledaren inom dig

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you