Page 1

LS

LS

LS

LS

LS

Tema och Fakta Används även som allmän PULS-logo 25% svart 13% gul

Materialbank

PULS

Fysik för grundskolans senare del

Allmän logo vid tryck med enbart svart 30% svart

FOKUS ORDLISTA för elever med svenska som andraspråk Maria Ramsby Ylva Yngwe

FLIK 7

Att arbeta med elever med svenska

som andraspråk (lärarhandledning)

FLIK 8

Ordlista för elever med svenska

som andraspråk

LS

LS

ISBN 978-91-27-41135-7

9 789127 411357


FLIK 7 – ATT ARBETA MED ELEVER MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK INNEHÅLL

Målgruppen PULS NO Fokus Ordlistan Lärobokstext Vad är svårt i lärobokstexter? Arbeta med texten

7:1 7:3 7:4 7:5 7:6 7:9


LÄRARhandledning

Att arbeta med elever med svenska som andraspråk PULS NO Fokus är bearbetade versioner av PULS NO grundböcker. Fokusboken är avsedd för elever som behöver en lättare text, t ex flerspråkiga elever med begränsade färdigheter i svenska. De här eleverna måste arbeta språkutvecklande parallellt med sitt kunskapsintag. För att kunna ge stöd i detta arbete måste alla lärare som arbetar med dessa elever se sig själva som språklärare.

Målgruppen PULS NO Fokus kan användas av elever som i någon mån kan göra sig förstådda skriftligt och muntligt på andraspråket, dvs har uppnått en språknivå motsvarande avancerad nybörjarnivå eller låg mellannivå (läs om språknivåer i Pirkko Bergman och Lena Sjöqvist, Att undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial, Skolverket 1999). Det kan vara • elever som är födda i Sverige, men som av någon anledning inte har utvecklat sitt andraspråk till en åldersadekvat nivå. • elever som vistats kort tid i landet, men som ändå deltar i ämnesundervisning i vanlig klass. Fokusboken är inte avsedd för elever som helt saknar kunskaper i svenska språket. I en förberedelseklass kan den fungera för elever med begränsade kunskaper i svenska språket. Men då krävs att eleverna har stark studiemotivation och/eller god skolunderbyggnad och att de får mycket stöd av läraren.

Bas och utbyggnad – en kamp om tiden Barn som har svenska som modersmål har utvecklat ett basordförråd om 8 000–10 000 ord redan innan de kommer i skolåldern. Från och med skolstarten byggs språket ut med upp till 3 000 ord per år under hela grundskoletiden. Elever med annat modersmål än svenska måste arbeta med bas och utbyggnad parallellt eftersom delar av basen – ord som tas för givna att man har när man börjar skolan – saknas. För dessa elever innebär det därför en stor utmaning att studera och tillägna sigFakta ämneskunskaper på ett språk de inte till fullo behärskar. Tema och Används även som tidskrävande. Det är dessutom

PULS

allmän PULS-logo 25% svart 13% gul

PULS Allmän logo

Fysik för grundskolans senare del MATERIALBANK

7:

© 2008 Maria Ramsby, Ylva Yngwe och Bokförlaget Natur och Kultur ISBN denna del: 978-91-27-41135-7 ISBN hela materialbanken: 978-91-27-61643-1


LÄRARhandledning

Eleverna behöver utmaningar Språk och kunskap hänger ihop. Man tillägnar sig kunskap, ämnets innehåll, med hjälp av språket och utvecklar samtidigt språket med hjälp av ämnesundervisningen. Eleverna måste få möta ord och begrepp i många olika sammanhang för att effektivt bygga ut sitt andraspråk. Ett flertal språkforskare, däribland den amerikanske lingvisten Stephen Krashen, talar om vikten av att välja rätt svårighetsnivå i undervisningen. Det ska vara en nivå som varken skapar ängslan eller leda hos eleverna utan som ger dem en lagom stor utmaning. Krashen betecknar denna nivå med formeln i+1, där i står för den befintliga språknivån hos eleverna och 1 står för den utmaning eleverna behöver utsättas för, för att deras språk ska utvecklas.

Olika kulturer – olika referensramar En elev som har vistats kort tid i Sverige har delvis andra referensramar än elever som är födda här. Det kan göra det svårt för dem när de ska dra slutsatser och skapa sammanhang i lärobokstexter. Därför är det viktigt att du som lärare tar reda på vad eleverna får för associationer kring ett begrepp för att på så sätt kontrollera att de har förstått innebörden i texten. I Sverige har vi till exempel fyra årstider, medan många andra länder har två. När vi talar om svensk sommar, får vi en bild av hur den brukar vara och hur den upplevs här. En elev som är född i Centralafrika kan förstå vad sommar är, men har en annorlunda bild av den. Ett exempel på uttryck som kan skapa svårigheter är gå i skogen. I Sverige är uttrycket förknippat med utflykt, gummistövlar och matsäck. Att gå i skogen är ofta något lustfyllt och ska ge avkoppling. Det kan vara spännande och kan väcka fantasin. Den som är född och uppvuxen i ett ökenområde har sannolikt aldrig upplevt detta. Och för den som i stället har bott nära en regnskog, innebär uttrycket gå i skogen något annat.

PULS Tema och Fakta Används även som allmän PULS-logo 25% svart 13% gul

PULS Allmän logo

Fysik för grundskolans senare del MATERIALBANK

7:

© 2008 Maria Ramsby, Ylva Yngwe och Bokförlaget Natur och Kultur ISBN denna del: 978-91-27-41135-7 ISBN hela materialbanken: 978-91-27-61643-1


LÄRARhandledning

PULS NO Fokus Texterna i Fokusboken är bearbetade för att innehållet ska vara lättillgängligt. I jämförelse med grundboken är språket i Fokusboken enklare och många ord och begrepp förklaras direkt i texten. Men det är viktigt att ha i minnet att texten ändå kan innebära svårigheter för en elev med annat modersmål än svenska. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av innehållet. Där finns också ett antal begrepp presenterade som eleverna förväntas kunna efter arbetet med kapitlet.

Materialbanken Materialbanken innehåller förutom ordlista och handledning för undervisning av elever med annat modersmål än svenska (flik 7–8): • laborationer och frågor ur grundboken som kopieringsunderlag med skrivrader (flik 1–3) • frågor direkt kopplade till Fokusboken (flik 4–5, se även handledning till detta material under flik 6) • ett material för begreppsträning inklusive handledning (flik 9).

Parallellanvändning Inga klasser är fullständigt homogena språk- och kunskapsmässigt. I förberedelseklasser varierar dessutom elevernas referensramar stort. En viktig uppgift för dig som lärare är att kartlägga eventuella förkunskaper och att fylla ut kunskapsluckor där sådana finns. Ge eleverna förförståelse inför mötet med en ny text genom att berätta muntligt om vad texten kommer att handla om. Elever som kommit längre i sin språkutveckling, eller som är mycket studiemotiverade, kan behöva språkliga och kunskapsmässiga utmaningar. Då kan grundboken tjäna som fördjupning till Fokus. Läraren kan presentera utvalda stycken som komplement till det avsnitt som behandlas i klassen. Allt för att ge dessa elever ytterligare stimuli. I en klass där merparten av eleverna har svenska som modersmål, men där det också finns ett antal elever med svenska som andraspråk, kan Fokusboken och grundboken användas parallellt. Du kan börja med att presentera textinnehållet muntligt för hela klassen. Eleverna arbetar därefter i grundbok eller Fokusbok med samma innehåll men med texter av olika svårighetsgrad. Följ upp med uppgifter till hela gruppen på sådant som eleverna har läst om i båda böckerna. Använd då gärna de uppgifter och praktiska övningar som finns på kopieringsunderlag under flikarna 1–5 i Tema och Fakta Materialbanken. Du kan också t.ex. be eleverna att i grupper plocka ut Används även som tre saker som de fått veta. Här kan det vara en fördel om grupperna är allmän PULS-logo blandade. 25% svart Då får eleverna som läst Fokusboken möjlighet att fördjupa 13% gul sina kunskaper i samtal med sina klasskamrater som läst grundboken som ju presenterar mer fakta.

PULS

PULS Allmän logo

Fysik för grundskolans senare del MATERIALBANK

7:

© 2008 Maria Ramsby, Ylva Yngwe och Bokförlaget Natur och Kultur ISBN denna del: 978-91-27-41135-7 ISBN hela materialbanken: 978-91-27-61643-1


LÄRARhandledning

Materia

fokus ordlista

Ordlistan

Ingressen s. 6 Fast, flytande eller gas? s. 8 Under flik 8 i Materialbanken finns en ordlista till Fokusboken med väger att väga (väger, vägde, har vägt) ha en viss vikt fast (fast, fasta) hård och som t.ex. inte är en vätska och förklaringar på lätt svenska. Ord som förklaras i själva texten ingår inte är mjuk u Hur mycket väger du? Jag väger 55 kilo. inte i ordlistan. tar plats att ta plats behöva plats, behöva utrymme (flytande, flytande) som rinner eller är en vätska Ordlistan är tätare inledningsvis och blir glesareflytande mot slutet. u Den här väskan tar för mycket plats. Du får lämna den gasgången en gas (gasen, Det beror på att ord endast tas upp i ordlistan första de några gaser, gaserna) ett ämne som är hemma. som luft, inte fast eller flytande att ta (tar, tog, har tagit) För att ordlistan ska fylla sin funktion förutsätter förekommer i texten. sortera att sortera (sorterar, sorterade, har sorterat) dela det därför att (ämnet, ni arbetar boken från ämnen ett ämne någramed ämnen, ämnena) detbörjan till slut. Om du väljer in någonting i olika grupper u Jag vill att du sorterar dina som finnsmed i någotett u I kapitel grönsakerifinns många som kommer eleverna inte att få att börja mitten avämnen boken, smutsiga kläder i två högar, en hög med ljusa kläder och en är bra för din den hjälp dekropp. behöver av ordlistan. hög med mörka. dess som den eller det har är korta och kompletteras ibland med en Ordförklaringarna vätska en vätska (vätskan, några vätskor, vätskorna) exempelmening där ordet ingår.några Exempelmeningen ärnågot ibland för t.ex. vatten eller bensin u När som till är flytande, egenskaper en egenskap (egenskapen, egenskaper, ett sätt att vara som är man är sjuk ochmen har hög feber är det viktigt att dricka att elevernaegenskaperna) ska få uppleva ordet i ytterligare ett sammanhang, typiskt för t.ex. en sak, en människa eller ett ämne mycket vätska. ibland fungerar den som en förstärkning till förklaringen. Vid en del en betydelse känner 'till att känna 'till veta att något finns eller är på ord används(betydelsen, en bild i några ställetbetydelser, för en förklaring eller som komplement betydelserna) hur viktigt något är ett speciellt sätt till den. att känna (känner, kände, har känt)

Fysik förklarar s. 7

vattenånga (vattenångan) en gas som kommer från vatten som kokar u När vattnet kokade kom det vattenånga ur kastrullen.

en trollkonst (trollkonsten, några trollkonster, troll­ konsterna) något som en trollkarl gör, t.ex. tar fram en kanin eller en blomma ur en hatt eller får saker att försvinna

kvicksilver (kvicksilvret) en giftig metall som är flytande och ser ut som silver

verka att verka (verkar, verkade, har verkat) se ut

koldioxid (koldioxiden) en gas utan färg som djur och

eller låta på ett visst sätt, fast det kanske inte är så i verkligheten u Ibland kan det verka som om jag är arg även om jag inte är det.

människor andas ut och som skapas (blir till) när något brinner

dessutom också

flyter att flyta (flyter, flöt, har flutit) ligga på vattenytan

former en form (formen, några former, formerna) hur

(den översta delen på vattnet) och inte sjunka

något ser ut eller är, t.ex. runt eller flytande

sjunker att sjunka (sjunker, sjönk, har sjunkit) försvinna

Orden förklaras enligt den modell som används i Natur och Kulturs Svenska som orsak u Hur du lyckas på provet beror på hur mycket Ordbok, dvs med hjälp av en synonym du har läst. eller en fras och i vissa fall en exempelatt bero (beror, berodde, har berott) mening.

beror på att bero på hänga ihop med något, ha något

från ytan på t.ex. vattnet och röra sig neråt

elektrisk ström något som används för att få t.ex. lampor och datorer att fungera

uppstår att uppstå (uppstår, uppstod, har uppstått)

tryck ett tryck (trycket, några tryck, trycken) en kraft eller

plötsligt komma eller börja

tyngd som gör att något blir platt eller måste flytta sig Ord som förklarats i ordlistan kan senare förekomma i förklaringar pyramiderna en pyramid (pyramiden, några pyramider, till andra ord. På det sättet får eleverna möta en del av orden i flera pyramiderna) en stor gravbyggnad i Egypten i norra Bildtext s. 8 olika Afrikasammanhang. (Se bild på sidornaDärmed 158–159.)ökar elevernas möjligheter att förflytta nämligen Används när man vill förklara exakt vem, vad ordet från det passiva ordförrådet till det aktiva. Att eller ett varför ord ingår i det följer att följa (följer, följde, har följt) hända eller göra på u Två elever hade alla rätt på provet, nämligen passiva ordförrådet betyder att man känner igen det när man ser eller ett sätt som är bestämt Nadia och Nils. hör det. Ett ord som finns i det aktiva ordförrådet kan själv välja naturens lagar hur allt i naturen fungerar utan att fyllerman att fylla (fyller, fyllde, har fyllt) ta plats inuti något utmänniskan och använda när man behöver det. bestämmer något

PULS

bubblorna en bubbla (bubblor, några bubblor,

dessa just de

bubblorna) något med luft i som ser ut som en liten boll och som man kan se igenom u Jag tycker om att dricka saft med sugrör för om jag blåser i sugröret blir det bubblor i saften.

Tema och Fakta Används även som s. 8 allmän PULS-logo 25% att ordna (ordnar, ordnade, har ordnat) ställa saker ordnasvart 13% gulde står eller ligger i en viss ordning u Kan ni vara så att

Ordna materia i grupper

syns går att se att synas (syns, syntes, har synts)

snälla och ordna bänkarna i klassrummet? Ställ bänkarna två och två.

kannan en kanna (kannan, några kannor, kannorna) ett kärl med ett handtag och som man kan ha t.ex. saft eller vatten i (Se bild på sidan 8.)

exakt inte mer eller mindre utan just på ett visst sätt

PULS PULS Allmän logo

7:

Fysik för grundskolans senare del MATERIALBANK

Fysik för grundskolans senare del MATERIALBANK

8:

© 2008 Maria Ramsby, Ylva Yngwe och Bokförlaget Natur och Kultur ISBN denna del: 978-91-27-41135-7 KOPIERINGSUNDERLAG ISBN hela materialbanken: 978-91-27-61643-1 © 2008 Maria Ramsby och Bokförlaget Natur och Kultur ISBN denna del: 978-91-27-41135-7 ISBN hela materialbanken: 978-91-27-61643-1

9789127411357  

S S S S S FLIK 8 Ordlista för elever med svenska som andraspråk FLIK 7 Att arbeta med elever med svenska som andraspråk (lärarhandledning) M...

9789127411357  

S S S S S FLIK 8 Ordlista för elever med svenska som andraspråk FLIK 7 Att arbeta med elever med svenska som andraspråk (lärarhandledning) M...