Page 1

tummen

tummen UPP!

UPP!

Tummen upp! Mål i svenska är ett arbetsmaterial

där du som lärare noga kan kartlägga, diagnostisera och följa upp elevernas kunskaper i svenska. Tummen upp! Mål i svenska omfattar förskoleklass till och med åk 3. Till förskoleklassen finns ett kartläggningshäfte med läraranvisningar. Till åk 1­–3 finns ett kartläggningshäfte och tillhörande lärarpärm med uppföljning såsom handledning, bedömningskriterier, diagnoser och reparationsmaterial.

a k s n e v s i l må ggning ä l t r a 1 –k

Elevhäfte–kartläggning åk 1 innehåller de delmål

inom Tala/Lyssna, Läsa och Skriva som är en förutsättning för att eleverna ska nå målen i åk 3. Lärarpärmen åk 1 innehåller råd och anvisningar

till elevhäftet–kartläggningen, samt diagnoser och Träna-uppgifter som kopieringsunderlag.

I serien ingår följande titlar: • Mål i svenska Fsk • Mål i svenska åk 1 Lärarpärm åk 1

• Mål i svenska åk 2 Lärarpärm åk 2 • Mål i svenska åk 3 Lärarpärm åk 3

Serien kommer att utökas med material för åk 4–6.

T A L A • ly s s n a • l ä s a • s k r i v a

FSK

1

2

3

4

5

6

Best.nr 47-08363-3 Tryck.nr 47-08363-3

Susanne Holm Marie Wredenfors


Den lilla råttan som var rädd Det var en liten råtta som sa: – Jämt får en liten råtta vara rädd. Katten vill ta råttan och ugglan vill ta råttan och räven vill ta råttan. Och folk sätter ut fällor för råttan. Jämt får en liten råtta vara rädd. Men det finns ingen som är rädd för råttan. Den lilla råttan sa till solen: – Du är väl aldrig rädd? Men solen sa: – Jo jag är rädd för molnet. Det kan ställa sig framför mig så att jag inte kan lysa på jorden. Då sa råttan till molnet: – Du är väl aldrig rädd? Men molnet sa: – Jo jag är rädd för vinden.

Han kan blåsa bort mig. Då sa råttan till vinden: – Du är väl aldrig rädd? Men vinden sa: – Jo jag är rädd för muren. Den kan stanna mig. Då sa råttan till muren: – Du är väl aldrig rädd? Men muren sa: – Jo jag är rädd för råttan. Hon kan gnaga hål i mig. Då blev den lilla råttan glad. Nu visste hon att det fanns någon som var rädd för henne också.

Instruktion: s. 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

s. 11

Rita tre äpplen i trädet. Ovanför trädet ser du en fågel. Måla den svart. Rita en fjäril i den tomma rutan framför fågeln. Haren har ätit upp blommorna. Rita nya blommor. Rita två små stenar nedanför den stora stenen. Det börjar regna från molnet. Rita fem regndroppar. En flicka är ute och går i regnet. Rita ett paraply till henne. Ekorren saknar sin svans. Rita den. På marken ligger ett fågelbo. Rita dit fyra ägg.

(Ur Nu ska vi läsa, andra boken, Borrman, Salminen, Wigforss. Almqvist & Wiksell/Hugo Gebers Förlag 1948)

ISBN 978-91-47-08363-3 © 2009 Susanne Holm, Marie Wredenfors och Liber AB Redaktör: Sofia Warsén, Birgit Eriksson Form: Toula van Rooij Teckningar: Leif E Eriksson Produktion: Bertil Stålenmark Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Hägersten Tryck: Multivista Indien 2009 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Snögubben Det var en gång en snögubbe som frös. – Jag fryser så, sa snögubben. – Jag vill bli varm. En tår föll från gubbens kind. Den frös till is. – Tänk om jag hade en halsduk. Det skulle vara varmt och skönt. Nästa dag syntes en blek sol. – Hej, sa solen. – Nu är jag här, sa solen. – Bra, sa gubben! Men snögubben töade bort som snögubbar gör när det blir vår. Måla bilden!

s. 21

Skriv sa på raden där det står en etta. Skriv jag där det står en tvåa. Skriv is där det står en trea. Skriv och där det står en fyra. Skriv sol där det står en femma. Skriv hej där det står en sexa. Skriv här där det står en sjua. Skriv bra där det står en åtta. Skriv vår där det står en nia.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Tummen_1_Omsl.indd 2

09-05-08 12.57.15


Innehåll tala/lyssna läsa

............

..............................

skriva

........................

sidan 2

sidan 12 sidan 18

Till läraren Med Tummen upp! kan du som lärare kartlägga varje elevs kunskaper i ämnet svenska. Materialet utgår från målen i åk 3 och innehåller viktiga delmål för åk 1. Delmålen är en förutsättning för att eleverna ska nå målen i åk 3 och uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå i åk 1. För att du som lärare ska kunna göra en korrekt bedömning av varje elev bör eleverna utföra uppgifterna individuellt. Samtliga sidor ska genomföras på ett sådant sätt att eleverna inte stör varandra. Detta är viktigt för att kartläggningen ska ge en så rättvis bild som möjligt av varje elev. Ofta finns ett övningsexempel högst upp på sidan. Gör exemplet tillsammans. Kontrollera att alla har gjort rätt. Eleverna arbetar sedan vidare i egen takt. Vi rekommenderar att eleverna gör uppgifterna i grupper om ca 12 elever. Om några elever visar sig ha bristfälliga kunskaper inom något delmål finns möjlighet att reparera kunskaperna med Träna-uppgifter i Lärarpärmen. En diagnos före Träna-uppgifterna kartlägger vari bristerna finns hos eleverna. Lärarpärmen innehåller handledning, anvisning om lägsta godtagbar nivå, diagnoser och reparationsmaterial för varje delmål.

Tummen_1_inl.indd 1

09-04-29 13.46.16


Ö V E RSIKT – TALA/LYS S N A Jag kan ... $ J A N UA R I

vv

$

n

/ berätta om en bild

F E B RUA R I

bokstavskontroll (finns i Lärarpärmen)

ELEVEN SKA I ÅRSKURS 3

Y

/

+

återberätta

kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår,

DECEMBER

'

MARS

APRIL

/ bilda nya ord

/

+

beskriva ett föremål

kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner, och

N OV E M B E R

/ höra var i ord ljudet hörs

MAJ

/ lyssna och förstå en muntlig instruktion

+

kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer.

O K TO B E R

/ höra antalet ljud i ord

SEPTEMBER

höra första ljudet i ord

/

ZY

@ JULI

F e

/

JUNI

Bm

AU G U S T I

använda rimord

2

Tummen_1_inl.indd 2

Översikten beskriver målen i åk 3. Den visar också de delmål som är anpassade för elever i åk 1 och som är en förutsättning för att eleverna ska nå

målen i åk 3. Delmålen är placerade vid den tidpunkt då det kan vara lämpligt att utföra kartläggningen, men den kan även utföras vid annan tidpunkt.

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

i

09-04-29 13.46.18


TALA/LYSSNA

Jag kan använda rimord

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

Tummen_1_inl.indd 3

Instruktion: Eleverna ska ringa in det ord som rimmar på ordet längst till vänster (rot–fot).

3

09-04-29 13.46.19


14

Tummen_1_inl.indd 14

Hej

Hej Noa och Sia!

sa

Kom, sa mamma.

Jag

Jag kommer, säger Sia.

kan

Sia kan läsa.

en

Hon läser en bok.

är

Noa är Sias bror.

Här

Här är Noa.

ett

Han har ett lok.

Vi

Vi är syskon, säger Noa.

och

Mamma och Noa och Sia ler.

Instruktion: Eleverna ska kunna känna igen vanliga ordbilder. De ska jämföra orden till vänster med orden i meningarna och stryka under ordet i respektive mening.

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

LÄSA

Tala/lyssna

Jag kan läsa ordbilder

09-04-29 13.46.35


Jag kan läsa ord med två och tre bokstäver

SA

LO

NI

SE

RO

AV

EL

SOL

MAT

NÄT

VIS

te

is

ren

tal

räv

mos

val

säl

LÄSA

VI

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

Noa ser en räv. Sia tar mat. En val är vit.

Instruktion: Eleverna ska koppla ihop bilden med rätt ord och sätta X i rätt ruta. I rutan längst ner ska eleverna dra streck mellan mening och bild.

Tummen_1_inl.indd 15

15

09-04-29 13.46.35


tummen

tummen UPP!

UPP!

Tummen upp! Mål i svenska är ett arbetsmaterial

där du som lärare noga kan kartlägga, diagnostisera och följa upp elevernas kunskaper i svenska. Tummen upp! Mål i svenska omfattar förskoleklass till och med åk 3. Till förskoleklassen finns ett kartläggningshäfte med läraranvisningar. Till åk 1­–3 finns ett kartläggningshäfte och tillhörande lärarpärm med uppföljning såsom handledning, bedömningskriterier, diagnoser och reparationsmaterial.

a k s n e v s i l må ggning ä l t r a 1 –k

Elevhäfte–kartläggning åk 1 innehåller de delmål

inom Tala/Lyssna, Läsa och Skriva som är en förutsättning för att eleverna ska nå målen i åk 3. Lärarpärmen åk 1 innehåller råd och anvisningar

till elevhäftet–kartläggningen, samt diagnoser och Träna-uppgifter som kopieringsunderlag.

I serien ingår följande titlar: • Mål i svenska Fsk • Mål i svenska åk 1 Lärarpärm åk 1

• Mål i svenska åk 2 Lärarpärm åk 2 • Mål i svenska åk 3 Lärarpärm åk 3

Serien kommer att utökas med material för åk 4–6.

T A L A • ly s s n a • l ä s a • s k r i v a

FSK

1

2

3

4

5

6

Best.nr 47-08363-3 Tryck.nr 47-08363-3

Susanne Holm Marie Wredenfors

9789147083633  

FSK 1 2 3 4 5 6  tummen uPP! TALA • LyssnA • LäsA • skrivA fl susanne Holm marie Wredenfors