__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VIPS

Lärarhandbok förskoleklass

LENA HULTGREN

4712462_Omslag Vips Lärarhandledning.indd 1

2017-07-10 15:04


ISBN 978-91-47-12462-6 © 2017 Lena Hultgren och Liber AB Projektledare och redaktör: Malin Wedsberg Formgivare: Cecilia Frank/Frank Etc. AB Illustrationer: Sara N Bergman Produktionsledare: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Esser printSolutions GmbH, Tyskland 2017

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/ förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. UNDANTAG Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08–690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08–690 93 30, fax 08–690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Vips Lärarhandbok Förskoleklass final.indd 2

2017-07-11 07:44


Vips Lärarhandbok Förskoleklass Innehållsförteckning Komponentbeskrivning och Arbetsgång ..........................................................................s.4 Lärarbokens upplägg till varje kapitel .............................................................................s. 6 Kapitel 1

Kung Karons lotteri ..............................................................................s. 9

Kapitel 2

Skurken i tunnan ................................................................................s. 12

Kapitel 3

Stjärnvinsten .......................................................................................s. 15

Kapitel 4

Tecken och krumelurer .......................................................................s. 18

Kapitel 5

Myror och vrål ....................................................................................s. 20

Kapitel 6

Bubblor och paket ..............................................................................s. 23

Kapitel 7

Skrattar bäst som skrattar sist ..............................................................s. 25

Kapitel 8

Skyltar och krokar ...............................................................................s. 27

Kapitel 9

Kung Karons hemlighet ......................................................................s. 29

Kapitel 10

Uppochner eller tvärtom?....................................................................s. 32

Kapitel 11

Skatten och vatten ..............................................................................s. 34

Kapitel 12

De osynliga små ..................................................................................s. 36

Kapitel 13

Kullerbyttor och balansgång................................................................s. 39

Kapitel 14

Hemligheter och mystik ......................................................................s. 42

Kapitel 15

Ängeln och valpen ..............................................................................s. 45

Kapitel 16

Bus, bovar och bananer .......................................................................s. 48

Kapitel 17

Otto söker jobb...................................................................................s. 50

Kapitel 18

Bagage och kamouflage .......................................................................s. 53

Kapitel 19

Tur på turen ........................................................................................s. 55

Kapitel 20

Valpen i korgen ...................................................................................s. 57

Kopiering förbjuden

Kopieringsunderlag ......................................................................................................s. 60

VIP S L Ä R ARH ANDB OK F- KLASS © LIBER AB

Vips Lärarhandbok Förskoleklass final.indd 3

3

2017-07-11 07:44


Komponentbeskrivning och Arbetsgång Från och med kapitel 2 finns det en resumé som gör att både du och eleverna snabbt kommer in i sammanhanget. I lärarhandboken hittar du förslag på samtalsämnen och frågeställningar som passar före och efter högläsningen. Varje kapitel i högläsningsboken motsvaras av ett kapitel i arbetsboken och i lärarhandboken.

Arbetsbok

Förskoleklass

Vips Lärarhandbok

NAMN:

LENA HULTGREN SA RA N BERGMA N

Vips Arbetsbok På första sidan i varje kapitel finns en samtalsbild som visar en händelse som du just har läst om i högläsningsboken. Bilden kan projiceras med dokumentkamera eller på annat sätt. Grundtanken i Vips läromedel är att läraren introducerar och har genomgångar med hela eller en del av barngruppen. Barnens frågor, åsikter och tankar i lärarledda samtal och diskussioner ökar kunskapen och stärker både självkänslan och grupptillhörigheten. Ni arbetar alltså gemensamt med varje uppgift. Arbetsbokens innehåll är ämnesintegrerat och övningarna är kopplade till varje kapitels handling och karaktärer. I uppgifterna kompletteras bilderna oftast med namn, ord och korta meningar skrivna med enbart versaler eller med vanlig text som innehåller både versaler och gemener. Några barn kan redan läsa, några har just börjat ”knäcka koden” medan andra kommer att låtsas att de kan läsa orden under bilderna innan de ”läser på riktigt”. I vissa uppgifter är det extra viktigt för dig att veta exakt vad en bild föreställer. Då står ordet endast med gemener, som t.ex. när barnen ska rimma eller hitta motsatsord.

Kopieringsunderlag Vips Högläsningsbok I högläsningsboken läser du ett kapitel i taget. Här i lärarhandboken finns det förslag på hur varje kapitel kan delas och läsas i två avsnitt. Läs ett halvt eller ett helt kapitel ur högläsningsboken. Handlingen går vidare genom hela boken och fortsätter med nya berättelser där flera av karaktärerna finns med ända upp i årskurs 3.

4

Vips Lärarhandbok Förskoleklass final.indd 4

K

hittar du i slutet av lärarhandboken. Symbolen K visar att det finns ett kopieringsunderlag till uppgiften.

Det lilla landet Måla en bakgrund på spännpapper som sätts upp på väggen. Sedan ritar och målar ni detaljerna tillsammans med barnen så att miljöerna konkretiseras allteftersom händelserna utspelar sig i högläsningsboken.

VI P S L Ä RA RH A NDB O K F- KL A S S © LI BE R A B

Kopiering förbjuden

Lärarhandboken är skriven för att förenkla din planering. Du kan följa moment för moment i varje kapitel eller hämta inspiration bland förslagen på introduktioner, genomgångar av arbetsuppgifter, teman och andra aktiviteter. Lärarhandboken, högläsningsboken och arbetsboken har vardera 20 kapitel. Det ger er möjlighet att arbeta tematiskt och få tid till annan planerad samverkan. Lärarhandboken förbereder och bearbetar successivt handlingen och innehållet i högläsningsboken. Lärarhandboken innehåller också ett kopieringsunderlag (K). Här finns det extra övningar som på olika sätt förstärker, fördjupar och repeterar innehållet i högläsningsboken och i arbetsbokens uppgifter. Det finns också flera kopieringsunderlag som kan användas oberoende av det aktuella kapitlet. I kopieringsunderlaget hittar du diagnoser som kan användas i slutet av vårterminen. På Libers hemsida www.liber.se finns det också ett omfattande extramaterial till Vips läromedel.

2017-07-11 07:44


De olika figurerna kan också flyttas och sättas där de befinner sig i handlingen. I det lilla landet finns det en stad. Barnen kan redan till första kapitlet rita och måla hus av alla de slag som sätts upp runt torget i stadens mitt. En av huvudfigurerna heter Otto och bor på sjätte våningen i ett hyreshus. Berätta för barnen innan de börjar rita och måla, att deras hus kommer att sättas upp med viss överlappning eftersom hus står tätt i en stad. Alldeles i utkanten av staden ligger slottet med en slottsträdgård runtomkring. En bit därifrån ska det finnas ett stort grönområde, Parken Kronan som nämns i första kapitlet. I mån av plats, kan det lilla landet med staden, slottet, Parken Kronan, ån, vägar, havet, återvinningsstation, trädtält och så småningom Vov Hotell också byggas upp tredimensionellt. Vissa delar, som t.ex. trädtältet, kan varje barn skapa oavsett om ni har en väggbakgrund eller har byggt landet tredimensionellt. Under varje kapitels rubrik Tema och aktivitet hittar du fler förslag.

Anteckningar

Nycklarna i receptionen

Kopiering förbjuden

När Vivi och Ivar kommer till Vov Hotell hänger rumsnycklarna på väggen bakom receptionsdisken. Vivi och Ivar tar med sig alla nycklarna när de går för att titta hur det ser ut i alla rummen. För att öva talföljd och talens positioner kan barnen tillverka var sin nyckel som hängs på små tavelkrokar på väggen. Skriv talen 1–30 på självhäftande etiketter och sätt dem ovanför varje krok. Varje nyckel ska också vara numrerad. I Vips Arbetsbok på s. 36 ser du nycklarna. Klipp 30 nyckelkort i kartong. Gör ett hål i ena kortändan. När du läser avsnittet om nycklarna i berättelsen visar du några olika nycklar, både moderna och gammaldags. Barnen beskriver nycklarna, vad nycklar används till och varför vi låser med nycklar. Prata också om moderna nycklar, hänglås, kodlås m.m. Berätta att ni ska hjälpas åt att göra Vov Hotells rumsnycklar. Varje barn väljer själv hur deras nyckel ska se ut, men precis som på andra nycklar måste det finnas ett hål där kortet med rumsnumret kan fästas. Använd olika material t.ex. ståltråd, aluminiumfolie, metallpapper, piprensare. När nycklarna är färdiga fäster ni dem på rumskorten. Låt varje barn låtsas checka in och ta sin nyckel och hänga den på rätt krok på väggen. Använd nycklarna för att öva talföljden. Barnen kan också lägga sina nycklar i rätt ordning i en lång rad på golvet. Du kan även byta plats på nycklarna på väggen. Vem kan med ord beskriva vilken nyckel som hänger på fel plats och var den ska hänga? Varför finns det ingen nyckel som är numrerad med en nolla?

VIP S L Ä R ARH ANDB OK F- KLASS © LIBER AB

Vips Lärarhandbok Förskoleklass final.indd 5

5

2017-07-11 07:44


Lärarhandbokens upplägg i varje kapitel

Samtala om rubriken och berätta att den på något sätt ger en ledtråd till vad som ska hända. Vem tror de att kapitlet kommer att handla om? När du har läst kapitlet färdigt kan du fråga barnen om de tycker att rubriken passar. Vem har förslag på en annan rubrik som också hade passat?

Ord och uttryck att samtala om är hämtade ur högläsningsbokens kapitel. Naturligtvis kan du välja vilka ord och uttryck som passar din barngrupp. När ni jämför och pratar om betydelser, motsatser och synonymer utökas barnens ordförråd samtidigt som de blir vana vid att fundera över vad ord och uttryck betyder. Orden och uttrycken är spaltade som i en ordbok med en kortfattad förklaring. Det är förstås enklare att förstå orden och uttrycken när du läser dem i sitt sammanhang. Men låt barnen uppleva och leva sig in i handlingen under högläsningen. Bryt inte stämningen och deras inre fantasivärld för att förklara eller samtala om något.

Tänk efter och tänk vidare! Frågeställningarna leder in barnens tankar på vad som har hänt tidigare och på vad de tror kommer att hända. Barnen vänjer sig vid att det som händer hänger ihop i dåtid, nutid och framtid. Ofta ställer vi frågorna: Vad hände först, sedan och till slut? Här finns det också frågor som uppmanar barnen att tänka på konsekvenser: Varför? Varför inte? Vad hade hänt om inte …? Hur hade det också kunnat sluta?

Viktig information om samtalsbilden Läs mer under rubrik Vips Arbetsbok, Samtala om bilden

Läs kapitlet i förväg och ta reda på var den illustrerade händelsen står beskriven. I värsta fall kan bilden avslöja i förväg det som texten bygger upp en spänning kring. Andra gånger kan det vara bra att visa och att prata om samtalsbilden innan du läser kapitlet, så att barnen kan lyssna koncentrerat och inte behöver vänta med att prata om t.ex. små fantasirika detaljer som illustratören har lagt till.

6

Vips Lärarhandbok Förskoleklass final.indd 6

Läs kapitlet i Vips Högläsningsbok Förslag på indelning av kapitlet Underrubriken ger förslag på en indelning av kapitlet i två avsnitt när er barngrupp behöver kortare lässtunder. När du läser miljö- och personbeskrivningar och dramatiska dialoger med inlevelse blir du en förebild som god läsare. Du ger också barnen en upplevelse som ger dem förförståelse inför vad som ska hända. Dessutom får ni en fantasifull, men samtidigt konkret, gemensam utgångspunkt för de olika moment som ingår i läroplanen, som t.ex. dramaövningar, det kunskapsvidgande och utvecklande tematiska arbetet i förskoleklassen, men innehållet stimulerar och inspirerar också barnen att samtala om värderingar och att uttrycka känslor och åsikter. Självklart läser du även andra böcker högt för din grupp, men med VIPS kan du ge barnen en läsupplevelse som hör ihop med det språkliga, matematiska, och samhälls- och naturorienterande innehållet i deras arbetsböcker.

Vips Arbetsbok Samtala om bilden Läs under rubrik Viktig information om samtalsbilden.

Samtalsbilden finns på första sidan i arbetsboken och illustrerar något som hände i högläsningsboken. Tanken är att samtalsbilden projiceras med hjälp av dokumentkamera eller på annat sätt. Avgör när bilden ska visas: innan du börjar läsa kapitlet, före eller efter ett visst textavsnitt, eller efter högläsningen. Samtala om vad vi ser på bilden och vad som händer på bilden. Vad finns inte med på bilden? När på dygnet hände det som visas på bilden? (natten, dagen) Hur ser vi det?

Återberätta muntligt på olika sätt Använd samtalsbilden som underlag när ni återberättar tillsammans. Du kan också ställa de föreslagna frågorna för att bearbeta innehållet i texten. Variera gärna återberättandet med att låta barnen improvisera och dramatisera vad som hände. Några barn kan visa vad som hände först, andra kan visa som hände sedan och till slut. Du kan låtsas vara en av reportrarna som går runt med en låtsasmikrofon och intervjuar barnen som om de var med om det som hände.

VI P S L Ä RA RH A NDB O K F- KL A S S © LI BE R A B

Kopiering förbjuden

Kapitelrubriken

2017-07-11 07:44


Återberätta med bilder på olika sätt

Gemensamma genomgångar

Direkt efter högläsningen kan barnen välja en händelse och skapa en egen bild som illustrerar det som har hänt. Förbered om möjligt olika material så att barnen kan välja om de vill rita och måla, klippa och klistra, bygga, rita en serie … Visa hur de kan mäta upp jämna rutor så att serien kan visas som en kort film genom att den dras mellan två lodräta skåror i en stor låda.

Det är inte tänkt att barnen ska arbeta på egen hand med uppgifterna. I lärarhandboken finns förslag på hur du kan förbereda och introducera uppgifterna. Arbetsbokens sida kan projiceras med dokumentkamera eller på annat sätt. Då kan du samtala med barnen och ha en första genomgång av uppgiften innan barnen tar fram sina egna böcker och pennor. Har du tillgång till dokumentkamera kan du och barnen göra uppgifterna samtidigt. Du avgör naturligtvis vilka uppgifter som de flesta barnen klarar att slutföra på egen hand.

Återberätta skriftligt på olika sätt Använd barnens egna illustrationer eller skriv om möjligt ut samtalsbilden i färg. Berätta för barnen att deras bilder eller samtalsbilden ska sättas upp i hallen/ korridoren så att alla ska få se den. Men hur ska alla som ser bilden få veta vad som har hänt i Vips-boken? Barnen föreslår säkert att de kan turas om att stå där och berätta, men det dröjer nog inte så länge förrän de säger att ni kan skriva en text till bilden. Bestäm tillsammans vad ni ska skriva först, sedan och till slut. I början räcker det med tre meningar. Skriv så att barnen ser vad du skriver. Skriv de meningarna som barnen föreslår med vanlig brödtext, d.v.s. med versal först i första ordet, därefter med gemener och en punkt sist. Ljuda när du skriver. Skriv en mening i taget, berätta vad du skriver så att barnen både hör och ser hur texten växer fram. Efter varje mening säger du: Nu måste vi läsa och kolla så att alla orden har kommit med. Låtsas glömma en punkt och låtsas upptäcka den om inte barnen gör det. Avsluta med att läsa en mening i taget. Är barnen nöjda med texten? Vill någon pröva att läsa första meningen? Hela texten?

Kopiering förbjuden

Återberätta med räknehändelser Hitta på och berätta räknesagor/händelser muntligt. Skriv också räknesagor/händelser tillsammans. Skriv en kort text med ord och skriv själva uträkningen med tal och tecken. I samtalsbilderna och i högläsningsbokens kapitel finns det flera direkta uppslag till problemlösning, som t.ex. i kapitel 3 när Vivi och Ivar ska få stjärnvinsten. Återberätta och skriv räknehändelsen även om de flesta barnen varken kan läsa eller vet hur talet 30 skrivs: Vivi går 30 meter. Ivar går 30 meter till. Hur många meter går de sammanlagt? Skriv också 30 meter + 30 meter = 60 meter. Berätta och repetera ofta att tecknet = ”är lika med” kan jämföras med en gungbräda. Tecknet används när det väger jämnt, d.v.s. när det är lika mycket, lika många, lika tungt på båda sidorna. ”Är lika med” används aldrig i dagligt tal. Därför behöver barnen få flera synonyma uttryck tills de har blivit vana vid och förstår betydelsen. Säg lika mycket som, lika många som …

VIP S L Ä R ARH ANDB OK F- KLASS © LIBER AB

Vips Lärarhandbok Förskoleklass final.indd 7

Symboler som instruerar De här symbolerna används i arbetsboken: Dra streck. / Para ihop.

Sätt kryss.

Ringa in.

Rita och måla.

Skriv/Spåra

Pratbubblan

K

Barnen känner igen pratbubblor från serietidningar och tecknade barnprogram. I kopieringsunderlaget hittar du en sida med olika ”bubblor” som du kan förstora eller använda som de är. Tanken är att barnen också ska få färdiga pratbubblor att använda, men visst kan både du och barnen rita och klippa ut egna.

Ljudet och bokstaven I många läromedel är bokstavstecknet utgångspunkt för läsinlärningen. Jag vill understryka att det är ljudet som har ett skrivtecken och inte tvärtom. Det är inte ”bokstaven som låter Sss” utan ljudet ”Sss” som har ett tecken, en bokstav som heter S (äss) och skrivs Ss. De ljud som vi gör när vi talar har fått ett eller flera tecken för att vi ska kunna kommunicera med varandra skriftligt. Bokstäverna är symboler för ljud som bildar olika ord som tillsammans ger en mening, en betydelse.

Versaler och gemener I lärarhandboken används då och då begreppen versaler och gemener istället för stora och små bokstäver. Anledningen till att de inte skrivs genomgående är att begreppen inte används frekvent, inte ens i skolan. Visst nämns versaler och gemener av pedagoger, men barnen hör i princip aldrig de begreppen utanför skolan. Det är viktigare att barnen förstår vad vi menar. Ta inte för givet att alla barnen förstår vad som menas med ord och bokstäver. När vi pratar är det

7

2017-07-11 07:44


Ord och text med versaler och med gemener I arbetsboken används bilder som illustrerar ord som behövs i språklekar och andra uppgifter. När utrymmet har funnits under bilderna har namn och ord skrivits med versaler och med gemener. Ibland har ord skrivits med enbart gemener för att du säkert ska veta vilket ord som är illustrerat, som t.ex. i uppgifter där barnen ska rimma eller tänka ut ett motsatsord.

Ord med bildstöd För att kunna skriva enkla texter kan vissa ord behöva illustreras. Då läggs en liten bild ovanför ordet. Både i arbetsboken och i kopieringsunderlaget används bildstöd. Eftersom arbetet leds av dig har vissa bildstöd använts trots att de inte alltid är entydiga. Men eftersom du alltid läser tillsammans med barnen, så blir det rätt. Glädjen att läsa tillsammans är viktigare än att alla kan koda av och läsa på riktigt.

Siffror och tal

K

Samtala med barnen om att räkna. Är det viktigt? När? Varför? Vad brukar de räkna? Vad räknar vi varje dag här i förskoleklassen? Finns det något i rummet som vi kan räkna? Hur ska vi skriva det talet? Det finns speciella tecken för att skriva tal. Vad kallas de? (siffror) Jämför gärna med bokstavstecknen. Fråga vilka tecken vi använder vi när vi skriver namn? Hur många bokstäver finns det? Bokstäverna är tecken för olika ljud. Vilka ljud finns det speciella tecken till? Läs alfabetet tillsammans. Är det någon i klassen som kommer från ett annat land och kan andra tecken för ljud eller ord? Jämför med teckenspråk, trafiksymboler m.m. Talen kan också skrivas med bokstäver. Skriv ETT TVÅ TRE och ett två tre … Vad kallas tecknen som vi oftast använder när vi räknar? (siffror) Hur många olika siffror finns det? (10) Vilka tio siffror finns det? Skriv och visa hur siffrorna skrivs, var de ”börjar och var de slutar”. Siffrorna som vi använder är 0 1 2

8

Vips Lärarhandbok Förskoleklass final.indd 8

3 4 5 6 7 8 9. Det finns alltså ingen siffra 10, 11 eller 32. Alla tal/antal över 9 skriver vi med en kombination av siffror. Däremot är 0–9 både siffror och tal.

Alfabetet Barnen känner säkert igen ABC och de flesta vet nog vad ett alfabet är. Finns det barn i klassen som kommer från länder där de använder andra bokstavstecken, som arabiska eller kinesiska, eller barn från våra nordiska grannländer där de har bokstäver och skrivtecken som skiljer sig från våra? Be barnen att ta med sig och visa hur de ser ut. Samtala om när det är bra att kunna alfabetet. I skolan använder vi ofta begreppen tecken, bokstavstecken, symboler och bokstäver. Vi kan inte förutsätta att alla barn förstår vad en bokstav är, att det är ett tecken för ett ljud.

Den osynliga pennan I inlärningen av bokstavs- och sifferformer använder jag här i lärarhandboken uttrycken ”den osynliga pennan” och ”skriva i luften”. Stå framför barngruppen. Säg och visa att du låtsas hålla i en osynlig penna, en penna som du kan skriva osynliga bokstäver med direkt i luften. Du kan stå till hälften vänd från barnen för att visa rätt skrivriktning, men det är förstås ännu bättre om du lär dig att skriva spegelvänt så att du kan stå framför barnen. Då ser du direkt vilka barn som behöver hjälp. Bokstäverna formas och skrivs på ett visst sätt för att förenkla och ge flyt i skrivandet. I slutet av barnens arbetsböcker finns det sidor som visar både bokstäver och siffror med startprickar och skrivriktningspilar. Skriv ut i A3-format och plasta in. Sätt upp på väggen så att barnen kan pekskriva när de får lust. Det finns många sätt att öva bokstavs- och sifferformer. Variera gärna de olika sätten. Måla bokstaven/siffran med vattenfärg, rita regnbågsfärgade bokstäver och siffror med kritor eller tusch-pennor, forma dem i sand, i lera, av piprensare, avlånga ballonger och snören. Använd också kropparna. I idrottssalen eller rörelserummet kan grupper av barn bilda bokstäver eller siffror liggande. Hela gruppen kan också försöka lägga sig efter varandra och bilda till exempel ett O eller en nolla. Gör det till en rutin. Det är en utmärkt kontakt- och gruppövning. Fotografera! Sätt in i ett fotoalbum så får gruppen en egen rolig ABC-bok.

Vips alfabetssånger Till Vips finns en cd-skiva med sånger till alla figurer i Vips åk 1, men flera av dem presenteras här i Vips Förskoleklass. Texter och noter laddas ner på www.liber.se under Vips Extramaterial. Där kan även instrumentala versioner av sångerna laddas ner som mp3-filer.

VI P S L Ä RA RH A NDB O K F- KL A S S © LI BE R A B

Kopiering förbjuden

ytterst sällan som varje ord sägs och hörs var för sig utan orden hänger ihop i en enda fras, som tonerna i en melodi. Fråga barnen som kan bokstäverna i alfabetet om de minns hur de lärde sig dem. Berätta att alla barn kommer att känna igen alla bokstäver till slut, och att de till och med kommer att minnas och känna igen de flesta orden på samma sätt som de känner igen och kan namnen på fantasifigurer, bilmärken och fåglar. Man måste träna och ha tålamod på samma sätt som man har med allt annat som man lär sig, som att dribbla en boll, cykla eller kunna simma. När man har lärt sig läsa kommer man ihåg det hela livet. Alla kan lära sig läsa. Det tar bara olika lång tid.

2017-07-11 07:44


KAPITEL 1

KUNG KARONS LOTTERI

Läs s. 3–7 i Vips Högläsningsbok Förslag på indelning av kapitel 1 om barngruppen behöver kortare lässtunder

A Läs Kung Karons brev, som slutar på s. 5. B Vad skrev Kung Karon i sitt brev? Återberätta

VIPS HÖGLÄSNINGSBOK

tillsammans. Läs vidare från stycket ”Publiken klappade i händerna …”

Arbeta med språket Ord och uttryck

Vips Arbetsbok s. 2

Arbetsbok

Förskoleklass

att samtala om före högläsningen NAMN:

presentatör programledare, konferencier nykrönta  Kung Karon har nyss blivit krönt till kung kronan ”den översta”, jmf m trädkrona torg öppen plats i stora städer/små samhällen applådera klappa händerna flock grupp, klunga, hop (djurflock: hjord) mummel av verbet mumla, prata med svag röst agent person som har ett hemligt uppdrag spana speja, hålla utkik tröstpris en extra vinst till de som inte vunnit kuvert här: omslag till brev, (jfr m eng. cover = täcka) sigill här: stämpel som äkthetsbevis invånare de som bor i ett land/en stad lotteridragning när vinstnummer ska dras flakmoppe lastmoped, förklaras i kap. 1 i högläsningsboken stjärnvinst här: förstapris, högsta vinsten

Förbered material

K

som konkretiserar innehållet i högläsningsboken

Istället för att läsa Kung Karons brev ur högläsningsboken: Vik ett kuvert av guldpapper. Skriv ut Kung Karons brev, kopieringsunderlag 1. När Visse Vass ska läsa brevet tar du fram guldkuvertet, öppnar det och läser brevet.

Förslag på frågor som förbereder innehållet i kapitel 1.

Kopiering förbjuden

Vad är ett lotteri? Brukar alla vinna ett pris? Vad är vanligast, att ha tur eller att ha otur? Vem bestämmer vem som ska vinna? Vilka tecken/symboler finns det som betyder att hoppas på tur? (hålla tummen, tummen upp, fyrklöver/lyckoklöver, hästsko)

VIP S L Ä R ARH ANDB OK F- KLASS © LIBER AB

Vips Lärarhandbok Förskoleklass final.indd 9

LENA HULTGREN SARA N BERGMAN

Samtala om bilden Läs mer i inledningen, Samtala om bilden. Frågorna bearbetar också textinnehållet i kapitel 1.

Projicera bilden med hjälp av dokumentkamera eller på annat sätt. • Varför har så många samlats på torget den här dagen? (Kung Karons lotteri) • Vilka ser vi på torget? (Agent X, Visse Vass, publik, fotografer, Otto i vilstol) • Vad ser vi mer på bilden? (bl.a. scen, ridå, mikrofon, butiker, byggnader, kungens röda bil) • Om det här hade varit ett fotografi/foto, var stod fotografen? • Vad händer just nu på bilden? • Varför kom inte Kung Karon dit? (feber) • Vem berättar det för publiken? (Agent X) • Vilket arbete har Agent X? (kungens specialagent) • Vad betyder X i Agent X? (hemligt namn, utom för kungen) • Vad får alla i tröstpris av Kung Karon? (Parken Kronan) • Hur ska alla kunna dela på det priset? (Alla får önska vad som ska finnas där.) • Vem sköter lottdragningen av andrapriset? (Visse Vass) • Vem får ta vinstlotten? (Agent X) • Hur går dragningen till? (Agent X drar numrerad lott)

9

2017-07-11 07:44


Lärarhandbok Förskoleklass ingår i läromedlet Vips för åk F - 3. Lärarhandboken är skriven för att förenkla din planering med Vips förskoleklass. Den förbereder och bearbetar successivt handlingen och innehållet i högläsningsboken. Du kan följa moment för moment i varje kapitel eller hämta inspiration bland förslagen på introduktioner, genomgångar av arbetsuppgifter, teman och andra aktiviteter.

Så här arbetar ni med Vips i förskoleklass: VIPS LÄRARHANDBOK F

Här finns förslag på introduktioner, teman, aktiviteter och tips på hur man använder Vips i det dagliga praktiska arbetet tillsammans med barnen.

VIPS HÖGLÄSNINGSBOK F

Du läser ett kapitel högt för eleverna innan ni fortsätter med arbetsbokens uppgifter som både anknyter till och bearbetar handlingen i det aktuella kapitlet.

VIPS ARBETSBOK F

Ni arbetar tillsammans med hela språket, ljuden, bokstäver och symboler. Barnen tränar också på matematiska begrepp, antal, siffror och uttrycksformer.

VIPS ALFABETSSÅNGER

Sångerna till berättelsen om Vips, representerar olika musikstilar och genrer och kan användas i musikundervisningen.

Best.nr 47-12462-6 Tryck.nr 47-12462-6

4712462_Omslag Vips Lärarhandledning.indd 2

2017-08-14 08:29

Profile for Smakprov Media AB

9789147124626  

9789147124626  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded