__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

REPARATIONSKURS ENGELSKA GODKÄNT I ENGELSKA ÅR 9

VOCABULARY SPEAKING WRITING GRAMMAR READING NATIONAL TEST

kopieringspärm KARIN HOLMBERG


REPARATIONSKURS

ENGELSKA

Innehåll Introduktion. ......................................................................................................................................................... 5 Level 1.......................................................................................................................................................................... 7 Vocabulary 1–7................................................................................................................................................ 8 Speaking (& Writing) 1–7......................................................................................................................... 16 Grammar 1–9................................................................................................................................................... 27 Reading 1–5. ................................................................................................................................................... 42 CHECKPOINT 1................................................................................................................................................ 51

Level 2....................................................................................................................................................................... 55 Vocabulary 8–14............................................................................................................................................ 56 Speaking (& Writing) 8–13. ..................................................................................................................... 64 Grammar 10–18............................................................................................................................................. 75 Reading 6–10.................................................................................................................................................. 89 CHECKPOINT 2............................................................................................................................................. 102

Level 3.................................................................................................................................................................... 107 Vocabulary 15–20. ..................................................................................................................................... 108 Speaking (& Writing) 14–19. ............................................................................................................... 119 Grammar 19–28.......................................................................................................................................... 127 Reading 11–14............................................................................................................................................ 140 CHECKPOINT 3............................................................................................................................................. 150

National Test. .................................................................................................................................................. 155 1. Winston Churchill . ............................................................................................................................... 156 2. One Word Gaps (1) . ............................................................................................................................. 158 3. Robin Hood .............................................................................................................................................. 159 4. One Word Gaps (2) . ............................................................................................................................ 162 5. Short Texts . ............................................................................................................................................ 163 6. One Word Gaps (3) . ............................................................................................................................ 165 7. Where Would You Like to Live? ................................................................................................... 166

Facit.........................................................................................................................................................................169 Oregelbundna verb....................................................................................................................................181


REPARATIONSKURS

ENGELSKA

Introduktion OM MATERIALET

Materialet Reparationskurs engelska är precis vad det låter – ett material framtaget för att reparera de luckor elever kan ha i sin kunskapsbank i engelska. Detta är ett kopieringsmaterial där elever kan arbeta metodiskt med att beta av övningar som inkluderar färdigheterna Vocabulary, Speaking, Writing, Grammar och Reading samt ett ”mock” National Test. Detta liknar ett riktigt nationellt prov i engelska och omfattar ovannämnda färdigheter. Tanken med att inkludera detta är att eleverna ska få en möjlighet att öva på formen för detta viktiga prov och förhoppningsvis känna att de har en chans att klara av det efter att ha arbetat sig igenom pärmen. Svårighetsgraden på National Test är snarlik det riktiga nationella provet för Engelska steg 5 på gymnasiet. Färdigheten listening är exkluderat i detta reparationsmaterial och kan behöva kompletteras med andra material vid behov. Självklart kan läraren här välja att läsa texter för eleven/eleverna och på så vis simulera en listening-övning. SVÅRIGHETSGRAD OCH DELPROV

Materialet har en progression i svårighetsgrad och är därför uppdelat i tre nivåer: Level 1, Level 2 och Level 3. Det finns också ett självtest, Checkpoint, i slutet på varje nivå som kollar av att man har tillgodogjort sig tillräckligt mycket för att gå vidare till nästa nivå. När eleven har jobbat sig igenom materialet och klarat Checkpoint 3 samt National Test i slutet av pärmen är hon/han väl förberedd inför gymnasiets nationella kurs Engelska A. INDIVIDANPASSNING

Materialet lämpar sig mycket väl för individanpassad undervisning. En del elever har stora luckor och behöver träna på samtliga färdigheter. I dessa fall kan man låta eleven metodiskt jobba sig igenom materialet från början till slut. Andra elever kanske har fått ett IG-dokument där det står att de har uppfyllt vissa mål, men behöver träna på t.ex. grammatik eller utöka sitt ordförråd, och då plockar man ut dessa delar och låter eleven träna enbart på dem. ARBETSSÄTT

Uppgifterna för Reading, Writing, Vocabulary och Grammar är individuellt inriktade, men Speaking-uppgifterna är av naturliga skäl framtagna för att arbetas med i par, grupp eller elev-lärare. De flesta Speaking-uppgifter efterföljs av tillhörande Writing-uppgift. Detta för att det ska vara lättare för eleven att komma igång med skrivandet, och tanken är att om man precis har diskuterat ett ämne, reflekterat över det, så kan det vara lite lättare att komma igång och skriva lite om det. Ett par Speaking-uppgifter mynnar ut i en presentationsuppgift, en uppgift i muntligt framförande, då detta kan vara väldigt bra att öva på. Eleven kommer att stöta på uppgifter som denna på gymnasiet och det kan kännas tryggt att ha provat på det lite innan i lugn miljö. Självklart är det upp till läraren och i viss mån eleven vad man väljer att träna på, fokusera på, utifrån vilka luckor varje individ har i sina engelskkunskaper. Bedömning av Speaking- och Writing-övningarna ligger på den undervisande läraren och bör naturligtvis följa de rådande betygskriterierna i ämnesplanen för Engelska åk 9.

5


REPARATIONSKURS

ENGELSKA DELMOMENTEN

• Vocabulary – här finns varierade övningar för att träna på och utöka ordförrådet. Övningar med snarlika ord gör att eleven även tvingas fundera kring stavningen lite extra. • Speaking – här behöver elever arbeta i par eller i grupp. De får en kort information om ett ämne och frågor att diskutera kring. De längre Speaking-texterna har ordlista. • Writing – dessa uppgifter kommer i anslutning till Speaking-uppgifterna. Detta för att eleverna först ska bekanta sig med ett ämne, fundera ut egna åsikter, prata kring eller diskutera olika aspekter och därefter ha en bra utgångspunkt för att kunna komma igång med skrivandet. • Grammar – här finns de mest grundläggande grammatiska momenten med, som behövs för att klara av att nå kunskapsmålen. Varje grammatikmoment inleds med en förklaringsruta. De olika momenten återkommer i Level 2 och Level 3 för repetition, med en liten progression i svårighetsgrad. • Reading – här möter eleven längre texter där olika typer av läsförståelseövningar ingår: flervalsfrågor, fria svar, avsluta meningen etc. Detta för att öva inför nationella provets Reading-del som innefattar de olika läsförståelsemomenten. Reading-texterna har inte någon ordlista då tanken är att öva läsförståelse utan hjälp av ordlista, vilket är en färdighet som skall uppvisas på nationella provet i engelska. Materialet innehåller slutligen facit till samtliga övningar, samt en lista på oregelbundna verb. Jag som arbetat fram detta material i samarbete med Gleerups Utbildning heter Karin Holmberg. Jag är gymnasielärare i sv/eng/media, vetenskapsjournalist samt läromedelsförfattare. Jag har arbetat som gymnasielärare sedan 1997 och har i alla år arbetat på både yrkesprogram (främst elprogrammet) och studieförberedande program. Jag har tidigare skrivit läromedel för gymnasiets Engelska A, ett förberedande studiematerial i engelska för individuella programmet samt läromedel i engelska för elprogrammet. Jag hoppas och tror att detta material, Reparationskurs engelska, kan komma att vara till stor hjälp för de elever som har luckor i sina kunskaper, och att materialet ska förbereda dem väl inför gymnasiets kurs Engelska A. Vänligen Karin Holmberg

6


REPARATIONSKURS ENGELSKA GODKÄNT I ENGELSKA ÅR 9

LEVEL 1


REPARATIONSKURS

ENGELSKA

LEVEL 1

Vocabulary 1 Färdighet: träna och utöka ordförrådet; lästräning, översätta till korrekt svenska Read the text and translate the underlined words into Swedish.

The rising wave of crime Crime stories are more popular than ever among book fans. Bookshops often devote entire floors to the genre and many titles sell by the thousands every year. Crime novels by authors such as James Patterson, Minette Walters and Michael Connelly can be found on bookshelves across Europe, and many of the most popular titles have been made into films or TV series. And although British and American crime writers have dominated the market for many decades, many European authors have also become extremely popular in the last few years. The most famous crime writer of all time, however, must be Agatha Christie. She lived from 1890 to 1976 and wrote some of the most popular crime books ever, such as Murder on the Orient Express and And Then There Were None. Most book fans have read at least one of her novels, and many more recognize her name. In total, she has sold over two billion books worldwide, which is an impressive figure whichever way you look at it! But why do so many people love reading crime novels? Well, perhaps for the same reason that films or TV series involving serial killers and police officers are so popular nowadays: we like to be scared, and we enjoy picking up the clues and trying to figure out who committed the crime – before eventually finding out the truth. 1. crime

11. decades

2. ever

12. become

3.

among

13. famous

4.

entire

14. at least

5. titles

15. recognize

6. every

16. impressive

7.

8

novels

17. reason

8. authors

18. clues

9. bookshelves

19. figure out

10. dominated

20. eventually

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.


REPARATIONSKURS

LEVEL 1

ENGELSKA

Speaking 3 (with Writing) Life in Outer Space? Färdighet: träna läsförståelse; öva uttal och förmåga att diskutera ett givet ämne; träna på att utifrån ett givet ämne skriva en reflekterande eller diskuterande uppsats A. True or false? Read the following statements and decide if they are true or false.

True False

1. There must be life somewhere out there in outer space. 2. Aliens regularly visit the Earth. 3. There are aliens among us right now. 4. There are people who have been abducted by aliens. 5. All stories about alien abductions are lies. 6. The FBI has secret documents about aliens. 7. The authorities are covering up the truth about UFOs. 8. All UFO sightings are fake. 9. There are no other life forms in the universe besides us. 10. God created human beings and the Earth, and he may have created

life forms on other planets as well.

B. Discussion Work in pairs or groups. Discuss the statements in part A, and explain what you think is true or false about life in outer space. Are we alone? If not, who or what else might be out there? Have they already contacted us? Do you think the FBI or other authorities would tell us about it? C. Writing: Essay Write down your own ideas and beliefs about Life in outer space. Try to state your opinions and explain your reasons. Write about half a page, and include a short introduction at the beginning and conclusion at the end.

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.

19


REPARATIONSKURS

ENGELSKA

LEVEL 1

Grammar 5 Färdighet: träna på pronomen som anger ägande Possessiva pronomen (1) Dessa ord talar om vem som äger något, eller vem något tillhör: my – min/mitt/mina your – din/ditt/dina, er/ert/era her – hennes, sin/sitt/sina his – hans, sin/sitt/sina

its – dess, sin/sitt/sina (blanda ej ihop med it’s = it + is!) our – vår/vårt/våra their – deras, sin/sitt/sina

A. Fill in the missing possessive pronouns. 1. Bernard lost all ___________ money in a poker game. 2. Is that ___________ dog? I didn’t know you had a pet. 3. Me and my family like ___________ house. We’re very happy there. 4. What have I done with ___________ bag? 5. Ask your sister, I think I saw it in ___________ room. 6. My friends really enjoyed ___________ trip to Greece. 7. – Was this ___________ idea? – Yes, it was mine. 8. The children played with ___________ toys all day. 9. The dog wagged ___________ tail happily. 10. _The plane dipped ___________ wings before it landed.

B. Translate these sentences into English. 1. Jag tycker om din mat, mamma. _______________________________________________________

34

2. Vår lärare är från England.

_______________________________________________________

3. De öppnar sina böcker.

_______________________________________________________

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.


REPARATIONSKURS

ENGELSKA

LEVEL 1

Reading 1 A Swedish Barbecue Färdighet: läsövning, utöka ordförrådet inom ämnesområden mat, traditioner och sociala sammanhang; träna läsförståelse – helhet och detaljer; träna på att konstruera korrekta meningar Read the article, then answer the questions below with complete sentences.

In the summer, barbecues are very common in Sweden – in fact, they seem to be growing in popularity every year. Some people start barbecuing in their back garden as soon as the snow has melted away, wanting to beat everyone else in the neighbourhood to it. But for most, the barbecue season begins at the end of May or the beginning of June. Meat is the most popular food on the grill, but chicken and fish are also very common. Hot dogs and hamburgers are the number one choice for children, with chips on the side. Potato salad is an extremely popular side dish among adults, as are vegetables of all shapes, sizes and colours: peppers, tomatoes, sweetcorn, onions and mushrooms, for example. Although really, just about any vegetable will do!

1. When do most people start barbecuing in Sweden?

_________________________________________________________________________________________ 2. What is the most common food at a Swedish barbecue?

_________________________________________________________________________________________ 3. What do most Swedish children like to eat at a barbecue?

_________________________________________________________________________________________ 4. What do grown-ups like to eat with their grilled foods?

_________________________________________________________________________________________

42

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.


REPARATIONSKURS

ENGELSKA

LEVEL 1

CHECKPOINT 1 A. Vocabulary. Translate the words into English. (10 points) 1. varje

= _ ____________________________________________________

2. författare =

3. brott

_ ____________________________________________________

= _ ____________________________________________________

4. årtionde = _ ____________________________________________________ 5. berömd

= _ ____________________________________________________

6. väga

= _ ____________________________________________________

7. förbjuda = _ ____________________________________________________ 8. misslyckas = _ ____________________________________________________ 9. vägra

= _ ____________________________________________________

10. dyr

= _ ____________________________________________________

B. Vocabulary. Translate the words into S wedish. (10 points) 1. cover (verb)

= __________________________________________________

2. perform

= __________________________________________________

3. crowded (adj) = __________________________________________________ 4. survive

= __________________________________________________

5. common (adj) = __________________________________________________ 6. amused (adj) = __________________________________________________ 7. memory

= __________________________________________________

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB.

51

Profile for Smakprov Media AB

9789140672193  

REPARATIONSKURS ENGELSKA kopieringspärm GODKÄNT I ENGELSKA ÅR 9 KARIN HOLMBERG

9789140672193  

REPARATIONSKURS ENGELSKA kopieringspärm GODKÄNT I ENGELSKA ÅR 9 KARIN HOLMBERG

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded