Page 1

Socialpedagogik

Socialpedagogik

sa r a h joh a nsson l a rs sk ä rgr en

Grundläggande i det socialpedagogiska arbetet är individens förutsättningar, motivation, livsvärld och lärande liksom det mellanmänskliga mötet samt individens och gruppens relation till samhället och dess normer. Med individens inneboende möjligheter och behov som utgångspunkt stödjer arbetet hennes delaktighet i samhällets gemenskaper och vardagsnära uppgifter. Personalens arbetssätt utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Detta är den röda tråden i bokens upplägg. Socialpedagogik syftar till att eleven ska utveckla förmåga att planera, genomföra och utvärdera socialpedagogiska uppgifter. Boken tar upp områden som utanförskap, mötet med brukare och socialpedagogiska insatser och uppgifter. Förutom en mångfald av fallbeskrivningar finns en beskrivande lärtext som visar på olika perspektiv. Boken har dels uppgifter som stödjer förståelse av texten, dels uppgifter som utvecklar elevens förmåga att inhämta, granska och värdera kunskap inom området. Varje kapitel avslutas med en självskattning. Boken är främst avsedd för kursen ”Socialpedagogik” på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Likväl är den ett bra stöd i samband med kompetensutveckling för olika yrkesgrupper inom vård- och omsorgsverksamheter.

Socialpedagogik Sarah Johansson Lars Skärgren

Sarah Johansson är socialpedagog. Förutom arbete inom funktionshinderområdet har hon lång erfarenhet av arbete på behandlingshem och inom socialtjänst. Lars Skärgren är lärare och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildningen. Han har även erfarenhet av handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.

Best.nr 47-10837-4 Tryck.nr 47-10837-4

4710837_omslag.indd Alla sidor

2014-06-10 10.23


Socialpedagogik SARAH JOHANSSON LARS SKÄRGREN

LIBER

4710837_inlaga.indd 1

2014-06-10 10.43


ISBN 978-91-47-10837-4 © 2014 Sarah Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion Anders Wigzell, Stina Gardestrand Formgivning Eva Jerkeman, Nette Lövgren Bildredaktion Marie Olsson Omslagsbild Maja Modén Illustrationer Janette Bornmarker Produktion Thomas Sjösten Första upplagan 1 Repro Repro 8 AB, Stockholm Tryckt i Egypten, 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30 fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

4710837_inlaga.indd 2

2014-06-10 10.43


BILDFÖRTECKNING 8 13 17 20 20 30 41 43 45 49 54 60 63 66 72 79 94 96

Thomas Karlsson/DN/TT Bengt af Geijerstam/Bildhuset/TT Frank Leonhardt/DPA/IBL (1) Ann Ronan Picture/Heritage Images/IBL (2) Chris James/TT Hasse Holmberg/TT Ragnar Küller/Malmö museer/IBL Olle Sporrong/XP/TT TT Lars Pehrson/SvD/TT Fredrik Sandberg/TT Maskot/TT Maskot/TT Nils Petter Nilsson/XP/TT Jessica Gow/TT Shutterstock Apelöga/Maskot/TT Fredrik Sandberg/TT

4710837_inlaga.indd 224

101 115 126 128 134 142 145 148 153 155 163 179 180 187 190 197 199

William Davies/AFP/TT Hasse Holmberg/TT Polisen/TT Paul Hanna/Reuters/TT Larseric Linden/GT/TT Patrick Sörquist/TT Anna Rehnberg/TT Anette Nantell/DN/TT Lars Lindqvist/DN/TT Jens L›Estrade/TT Ingvar Karmhed/SvD/TT Ylwa Yngvesson/XP/TT Friso Gentsch/DPA/TT Jeppe Gustafsson/TT Eva Strignert/TT Emma Larsson/Sydsv/IBL Klara G/Bildhuset/TT

2014-06-10 10.45


Innehåll

1.

Socialpedagogik och begrepp 7 Socialpedagogik 8 Begrepp 20 Samhällsutvecklingens påverkan på vård och omsorg 38

2.

Kommunikation och samtalsmetodik 59 Samtal och kommunikation 60 Samtal i socialpedagogiskt arbete 82 Mänskliga relationer vid kommunikation och samtal 96 Tolka samtalet 112

3.

Utanförskap, livsvillkor, socialpedagogiska insatser och uppgifter 125 Utanförskap och livsvillkor 126 Socialpedagogiska insatser 152 Metoder och teorier 176 Socialpedagogiska uppgifter 190 Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera 204

4710837_inlaga.indd 3

2014-06-10 10.43


4

Om Socialpedagogik Välkommen till Socialpedagogik! Boken innehåller ett viktigt och spännande område för arbete inom vård och omsorg. Den har som syfte att visa det socialpedagogiska arbetets betydelse i vård- och omsorgsarbete. I detta ingår bland annat att bidra till att brukare blir delaktiga i samhället. Boken passar både för lärande i grupp och för elever som läser kursen på distans. Bokens innehåll utgår från kursen Socialpedagogik. Den har tre avdelningar med fokus på olika temaområden. De flesta kapitel följer samma upplägg och struktur. För att kunna uppnå ett så gott studieresultat som möjligt är det en god hjälp att läsa igenom följande beskrivning:

Bokens upplägg Inledning – som inledning till varje kapitels ämnesområde

finns en text eller bild som visar på ett autentiskt exempel från en verksamhet. Det finns också en inledande text som beskriver kapitlets innehåll och syfte. Begrepp – under denna rubrik tas de ord, begrepp och kunskapsområden upp som du ska behärska när du tagit till dig innehållet i kapitlet. I ett kunskapsområde ingår flera ord och begrepp som hänger samman. Du kan arbeta med dem på två sätt: Arbetssätt– det första arbetssättet går ut på att först läsa

texten, och sedan förklara orden, begreppen och kunskapsområdena. När du förklarar dem utgår du från kunskapskraven för kursen. Enligt betygskriterierna kan dina förklaringar vara ”utförliga och nyanserade”, ”utförliga” eller ”översiktliga” beroende på vilken målsättning du har. Det andra arbetssättet innebär att du gör om orden och begreppen till frågor. Du kan till exempel göra om begreppet socialpedagogik till frågor. De skulle då kunna vara: ”vad är socialpedagogik?” och ”i vilka situationer inom vård och omsorg utförs socialpedagogiskt arbete?”. Därefter går du vidare och söker svar på frågorna i boken och kanske också på internet och i annan litteratur. Även här ska du satsa på att besvara frågorna utifrån kunskapskraven för kursen.

4710837_inlaga.indd 4

2014-06-10 10.43


5

Lärtext – texten beskriver och förklarar men visar också på

olika synsätt inom ämnesområdet. I texten finns exempel på situationer hämtade från arbetslivet. Repetera och resonera – under rubriken finns uppgifter.

De är placerade med jämna mellanrum i texten. I vissa av uppgifterna ska du söka vidare information på internet. Tänk då på att vara källkritisk! Säkert minns du att det innebär att ställa sig frågan: ”Kan jag lita på dessa uppgifter?”. Utifrån kunskapskraven för kursen kan du satsa högre genom att formulera dina svar utförligt, noggrant och med välgrundade argument. Självskattning – efter att ha arbetat med kapitlet ska du

under denna rubrik själv bedöma – skatta – hur väl du lärt dig kapitlets begrepp. På så sätt värderar du din egen kunskap. Självskattningen följer denna struktur: a. Skriv i punktform vad du lärt dig efter att ha studerat kapitlet. b. Skatta hur väl du lärt dig och förstått innebörden av orden, begreppen och kunskapsområdena som finns i början av kapitlet. När du gör skattningen använder du den färgade skalan. c. Resonera tillsammans i gruppen hur ni skattat er kunskap! Har ni skattat lika? Olika? Hur har ni resonerat?

Brukare och personal Inom vård och omsorg arbetar människor med människor. Den verksamma personalen kan ha olika yrkestitlar. Några sådana är undersköterska, habiliteringspersonal, mentalskötare och personlig assistent. För att förenkla läsningen har vi valt att benämna dem som arbetar med vård, omsorg och omvårdnad med personal. På samma sätt har vi valt att oftast använda benämningen brukare för patienter och brukare av hälso- och sjukvård och omsorg. Detta trots att det finns en mångfald av begrepp som klient, barn och ungdomar, omsorgstagare, kund, den enskilde och den äldre. Oftast använder vi också han istället för han/hon/person.

4710837_inlaga.indd 5

2014-06-10 10.43


4710837_inlaga.indd 6

2014-06-10 10.43


1.

Socialpedagogik och begrepp

4710837_inlaga.indd 7

Socialpedagogik och begrepp

7

2014-06-10 10.43


8

SOCIALPEDAGOGIK

KAPITEL 1

Socialpedagogik

4710837_inlaga.indd 8

2014-06-10 10.43


■ Jag känner mig ensam och vilsen. Mer och mer glider jag in i min egen värld. In i dimmorna. Jag är utanför och ångestens grepp om mig blir starkare för varje minut, timma och dag. Var är min familj? Mina vänner? Var är kompisgängen jag brukade hänga med? Hela tiden gnager en fråga i mitt huvud – har människorna och samhället förändrats mycket under tiden som jag varit på behandlingshemmet? Har jag förändrats eller är jag samma gamla Edwin. Jag vill tillbaka! Hjälp! Jag vill förstå vad som hänt och jag önskar att jag kan vara som alla andra. Jag vill vara ”normal”.

9

Socialpedagogik och begrepp

SOCIALPEDAGOGIK

Fallbeskrivningen ovan visar att Edwin befinner sig i en utsatt situation där hans upplevelse är att han håller på att mista sina sociala relationer. Syftet med detta kapitel är att ge en översiktlig bild av ämnesområdet socialpedagogik, och vad man inom ramen för socialpedagogiken kan göra för att hjälpa individer som Edwin.

ORD, BEGREPP OCH KUNSKAPSOMRÅDEN

social

socialt arbete

pedagogik

socialpedagogik

socialpedagogiskt arbete

förebyggande insatser

direkta insatser

yrkesrollens socialpedagogik

socialpedagogiskt förhållningssätt

4710837_inlaga.indd 9

2014-06-10 10.43


10

SOCIALPEDAGOGIK

Social ”Tillsammans” är en synonym till social. Tillsammans arbetar och umgås vi men tillsammans löser vi också samhällsproblem och samarbetar internationellt. ”Vi” i detta sammanhang står för dig, dina vänner och familj, och för arbetsplatsens personal. Men också för invånare och beslutsfattare i ett samhälle eller land. En annan betydelse av social är att människan är skapad för att umgås med andra människor. Det står för att människan behöver andra människor för att utbyta tankar med och få respons (= svar, feedback) av, annars utvecklas hon inte. Ytterligare en användning av ordet är när vi säger att en person är social. Vi menar då att han har lätt för att kommunicera med andra personer. Eller annorlunda uttryckt: personen är sällskaplig, trevlig och utåtriktad. Inom ditt yrke används social för insatser av olika slag. Insatserna bygger på att samhället ger bistånd till personer som av skilda skäl är utsatta och inte alltid är, eller kan vara, delaktiga i samhället. Det kan då handla om att personen har ett missbruk, en funktionsnedsättning, en psykisk sjukdom, inte har möjlighet att försörja sig eller att han nyss flyttat till Sverige. Biståndet betalas gemensamt – kollektivt – via skatter från samhällsmedborgare och organisationer. Andra ord för social i detta sammanhang är solidarisk och humanitär.

Socialt arbete Många av de arbetsuppgifter som ingår i din yrkesroll är eller hör samman med socialt arbete. Några exempel på det är stöd till brukare för att aktivera sig socialt, förbereda brukaren för flytt till eget boende eller att uppmärksamma och rapportera om en brukare använder droger. En utgångspunkt för socialt arbete är att ta tillvara och stärka svaga gruppers intressen i samhället. Detta är också innebörden i de lagar, till exempel HSL, SoL och LSS, som styr vård- och omsorgsverksamheter. En annan utgångspunkt i socialt arbete är att relationen mellan personal och brukare är annorlunda jämfört med till exempel sjukhusvård eller annan

4710837_inlaga.indd 10

2014-06-10 10.43


vård på institution. Relationen kännetecknas av att personalen och brukaren ska vara mer jämlika samtidigt som personalen tydligt visar att man är yrkesmässig. Socialt arbete förklaras på olika sätt beroende på vilken värdegrund och vilket synsätt man utgår från. Gemensamt för förklaringarna är att arbetet inriktas på sociala problem, vad problemen kan leda till och hur man löser dem. Ett sådant exempel är en brukare som har ett dolt missbruksproblem – ett socialt problem. Vad medför problemet för brukaren, hans omgivning och för samhället – vilka blir konsekvenserna? I det sociala arbetet ställs också frågan: ”hur arbetar personalen med att ge stöd till brukaren för att komma till rätta med missbruket?” – vilken lösning kan man hitta? Vanligast är att det sociala arbetet riktar sig till brukare som har behov av stöd eller behandling, men arbetet kan också vara förebyggande. Ämnet gränsar till sociologi, psykologi och nationalekonomi. Det är ett eget ämne på universitet och högskolor.

11

Socialpedagogik och begrepp

SOCIALPEDAGOGIK

REPETERA OCH RESONERA a. Hur definieras ordet social? b. Hur definieras socialt arbete? Vilka är utgångspunkterna/ grunden för socialt arbete? c. Ge exempel på socialt arbete i din yrkesroll! Gör en dokumentation. d. Jämför era slutsatser i gruppen. Är era exempel på arbetsuppgifter desamma? Skiljer de sig åt?

4710837_inlaga.indd 11

2014-06-10 10.43


12

SOCIALPEDAGOGIK

Pedagogik Pedagogik handlar om människan: vad han är och kan idag, och vad han kan utvecklas till. I denna utveckling är lärandet centralt, det vill säga vad han lär, hur det sker och på vilket sätt han kan använda sig av kunskapen.

Inte bara skola En första association när vi hör pedagogik är antagligen utbildning och skola. Men pedagogiken inbegriper mer än det. Ämnet omfattar även människans lärande i andra livssituationer oberoende av var han befinner sig. Det betyder att i varje situation och handling lär sig människan mer. De nya upptäckterna görs genom att ställa sig och besvara frågorna ”vad har jag lärt mig?” och ”hur lärde jag mig det?”. Inom pedagogiken förklaras därmed vad människan lär i alla sociala och kulturella sammanhang, hur lärandet går till och vilken utveckling personen genomgår i samband med lärandet. Ett exempel får beskriva definitionen av pedagogik: ■ När jag började jobba på ett särskilt boende för utvecklingsstörda fick jag bakgrundsinformation om varje brukare. Juan var en av dem som jag skulle vara kontaktperson för. Han ville sällan vara tillsammans med de andra boende. Enligt vad den övriga personalen sa var skälet att Juan kände sig hotad och blev aggressiv. När jag mötte honom fick jag en bestämd känsla av att han var nyfiken på mig. Jag kunde också iaktta att han sneglade på vad som hände ute på gatan. Min tanke blev direkt: han kan mer än vi tror! Efter detta första möte arbetade Juan och jag långsamt och systematiskt (= steg för steg) för att stärka och lära honom hur man umgås. Efter bara någon månad var första målet nått: Juan åt tillsammans med de andra boende.

I Socialpedagogik utgår vi från följande definition av pedagogik:

Pedagogik handlar om människan; vad hon är, vad hon bör vara och vad hon kan utvecklas till”.

4710837_inlaga.indd 12

2014-06-10 10.43


SOCIALPEDAGOGIK

13

Pedagogik gränsar bland annat till ämnena psykologi, sociologi och etik. Det är ett eget ämne som kan läsas på högskolor och universitet och det bedrivs forskning inom ämnet. Ämnet kan definieras på olika sätt beroende på vilket synsätt man har.

Pedagogik inom vård- och omsorgsarbete Att vara pedagog är att leda andra och sig själv till mer kunskap, kompetens och till att utvecklas både inom yrket och som person. Som personal förväntas du vara pedagog! I denna

Socialpedagogik och begrepp

Ämnet pedagogik

I yrkesrollen ingår det att vara pedagog.

4710837_inlaga.indd 13

2014-06-10 10.43


14

SOCIALPEDAGOGIK

roll gäller det både att se brukarens förutsättningar idag och vad han kan utvecklas till. Det gäller också att se hur denna utveckling sker på bästa sätt utifrån hans förutsättningar. Situationerna där du är pedagog är många i vård- och omsorgsarbete. Ett exempel är när en brukare ska lära sig att sköta sin ADL, ta ansvar för sin egen hälsa och vård, att använda it som hjälpmedel eller förstå vilka sociala regler som gäller.

REPETERA OCH RESONERA a. Förklara innebörden i ämnet pedagogik! b. I vilka vård- och omsorgssituationer ser du nyttan med pedagogik? c. Ge exempel på situationer inom yrket där du är pedagog! På vilket sätt är du det? Sammanställ svaren i form av en lista! d. Sök på internet efter tre definitioner av pedagogik! Sammanställ synsätten. Vilka likheter finns i definitionerna? Vilka olikheter finns? På vilket sätt kan du använda definitionerna inom ditt arbete? e. Sammanfatta slutsatserna i en skriftlig reflexion. Ta också ställning och argumentera för en av definitionerna.

4710837_inlaga.indd 14

2014-06-10 10.43


SOCIALPEDAGOGIK

15

Tänk efter hur begreppen social och pedagogik beskrivits och definierats! Socialpedagogik är en sammansättning av dessa ord. Ämnet har sina rötter i både socialt arbete och pedagogik och det sägs ibland att det ligger mitt emellan de båda ämnena. En definition skulle då kunna vara att socialpedagogik är att arbeta pedagogiskt inom området socialt arbete. Ibland beskrivs också ämnet som ett arbetssätt eller arbetsmetod i socialt arbete. Här följer några av de grundläggande utgångspunkterna i socialpedagogik, nämligen att

människan behöver sociala relationer för ett kvalitativt bra

alla individer har inneboende resurser att förändra sin livs-

• • •

Socialpedagogik och begrepp

Ämnet socialpedagogik

liv situation. Det kan ske med stöd från personal stödja personer/brukare som av olika anledningar står utanför samhällets grupper eller som är i en socialt utsatt situation. Målet är att personerna ska bli delaktiga i samhället med lärande ska socialpedagogik bidra till att leda brukaren till en högre kunskapsnivå så att han förstår och blir delaktig i samhällets gemenskaper motverka negativa strömningar i samhället såsom missbruk, kriminalitet och främlingsfientlighet.

Personalen möter brukaren utifrån hans kunskap och förutsättningar. I mötet mellan dem skapas ett samspel som ger en social inlärning. Det ger brukaren förutsättningar att förändra sin livssituation. Inom socialpedagogiken kan man även arbeta med flera brukare samtidigt, det vill säga i grupp. Förutom att det leder till en personlig utveckling för individen tränas också samarbete.

Socialpedagogiskt arbete Övergripande kan socialpedagogiskt arbete delas in i två grupper. Den ena är det arbete som är förebyggande så att en grupp medborgare eller brukare inte ska råka ut för sociala problem av olika slag. Några arbetsuppgifter som är före-

4710837_inlaga.indd 15

2014-06-10 10.43


16

SOCIALPEDAGOGIK

byggande är: drogprevention, sociala aktiviteter för brukare med psykisk diagnos och ungdomsprojekt mot våld. Den andra gruppen av arbetsuppgifter är direkta insatser. Dessa insatser sätts in för att ett problem redan har uppstått. Stödet kan vara av kortare eller längre slag. Exempel på direkta insatser är: bistånd till brukare enligt SoL, särskilda boenden inom funktionshinderområdet, skyddat boende, integrering i samhället efter ett fängelsestraff och omhändertagande enligt LVM (lag om vård av missbruk i vissa fall) eller LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Läs mer om LVM på s. 152 och om LVU på s. 166. Mycket av socialpedagogiskt arbete riktades tidigare till barn, ungdomar och familjer. Idag utgör arbetet ett naturligt inslag i allt vård- och omsorgsarbete oavsett ålder på brukaren.

Yrkesrollens socialpedagogik Yrkesrollen i ditt yrke har tidigare haft starka inslag av vård och hjälp med praktiska uppgifter. Idag har den rollen förändrats och istället betonas bland annat rollen som pedagog. Det kan uttryckas som att personalen arbetar med att lära brukaren att lära sig själv för att klara fler uppgifter i sitt vardagsliv. Socialpedagogiska uppgifter kan också handla om sociala aktiviteter som ska bidra till att brukaren möter andra personer och kommer in i sociala sammanhang som passar hans intressen. Exempel kan vara att gå med i en förening, spela teater och att gå på café. För ditt yrke gäller att de socialpedagogiska uppgifterna ska utföras på ett yrkesmässigt sätt, det vill säga: etiskt, estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller habiliterande, ergonomiskt och hälsofrämjande.

Socialpedagogiskt förhållningssätt I många socialpedagogiska arbetsuppgifter förutsätts det att personalen har en akademisk utbildning som exempelvis socialpedagog, socionom eller en annan beteendevetenskaplig utbildning. Samtidigt är arbetssättet användbart i alla vårdoch omsorgssituationer inom ditt yrke.

4710837_inlaga.indd 16

2014-06-10 10.43


foto kommer

17

Socialpedagogik och begrepp

SOCIALPEDAGOGIK

Vid utförande av socialpedagogiska uppgifter ska du utgå från ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Det står för att • skapa en trygg och förtroendefull relation till brukaren. Det görs genom att arbeta nära brukaren och genom att personalen delar hans vardagsliv. I det arbetet får personalen förståelse för brukarens bild av sin livssituation och hans syn på omvärlden. • visa respekt för brukarens person och tillhörigheter. • skapa motivation hos brukaren att vilja förändra sin livssituation. • brukaren ska vara delaktig i de beslut som rör honom själv. • låta brukarens resurser styra genom att betona hans starka sidor och det friska. Utgångspunkten är alltid brukarens kunskaps- och kompetensnivå, hälsa eller eventuella funktionsnedsättning. • se möjligheterna hos brukaren genom att ”sikta framåt”. • stimulera till sociala aktiviteter och förhindra att brukaren faller utanför samhällsgemenskapen. Vi upprepar: att använda sig av ett socialpedagogiskt förhållningssätt gäller vid varje möte med brukare och patienter inom vård och omsorg, oavsett inom vilket verksamhetsområde man arbetar.

4710837_inlaga.indd 17

2014-06-10 10.43


18

SOCIALPEDAGOGIK

REPETERA OCH RESONERA 1. Repetera begreppen I början av kapitlet finns en lista på ord, begrepp och kunskapsområden som du nu ska behärska. a. Kontrollera att du kan, förstår och kan förklara de som du har läst om. b. Ge exempel på användningsområden av dem i din yrkesroll. c. Är det något eller några av orden, begreppen eller kunskapsområdena du behöver fördjupa din kunskap om? Använd då internet för att söka mer information om dem. Tänk på att vara källkritisk. 2. Socialpedagogik a. Beskriv ämnet socialpedagogik! Hur hör ämnet samman med socialt arbete? Med pedagogik? Ge exempel från ditt yrkesområde! b. Vilka är de grundläggande utgångspunkterna i socialpedagogik? Ge exempel! c. Förklara vad socialpedagogiskt arbete är! Hur kan det delas in? För vilka vård- och omsorgssituationer ser du nyttan med socialpedagogik? d. Hur arbetar personal inom ditt yrke utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt? Ge fem exempel på arbetsuppgifter! e. Ta ställning till i vilken arbetsuppgift/situation inom ditt yrke socialpedagogiken är viktigast, näst viktigast och så vidare. Ge argument för hur du resonerar. f. Gör en dokumentation. 3. Definitioner av socialpedagogik a. Sök på internet efter tre förklaringar av socialpedagogik! Sammanställ synsätten. b. Vilka likheter finns i förklaringarna? Vilka olikheter finns? På vilket sätt kan du använda förklaringarna inom ditt arbete? c. Sammanfatta slutsatserna i en skriftlig reflexion om hur socialpedagogik hör samman med ditt yrke!

4710837_inlaga.indd 18

2014-06-10 10.43


SOCIALPEDAGOGIK

19

a. Skriv i punktform vad du lärt dig efter att ha studerat kapitlet. b. Skatta hur väl du lärt dig och förstått innebörden av begreppen som finns i början av kapitlet. Begreppen i kapitlet behärskar jag …

inte alls

med viss säkerhet

med säkerhet

Socialpedagogik och begrepp

SJÄLVSKATTNING

c. Resonera tillsammans i gruppen hur ni skattat er kunskap efter kapitlet! Har ni skattat lika? Olika? Hur har ni resonerat?

4710837_inlaga.indd 19

2014-06-10 10.43


20

BEGREPP

KAPITEL 2

Begrepp

Från onormalt till normalt; förr betraktades kaffe som ett gift, idag står det för en livsstil.

4710837_inlaga.indd 20

2014-06-10 10.43


■ 1700-tal. En betjänt blir yr i huvudet, svimmar och faller i golvet. Med den medicinska kunskap som finns konstaterar man att orsaken är de kaffeångor han inandats. Man slår fast att kaffe är giftigt och det betraktas därför som något man ska undvika och som inte är normalt att dricka. Idag är det en självklarhet – och därmed helt normalt – att vi slår oss ned på caféet och tar en mugg tillsammans med vännerna. Det sägs också att kaffe kan ha vissa positiva hälsoeffekter.

Exemplet visar på att det som betecknas som avvikande vid en tid ses som normalt vid en annan. Syftet med detta kapitel är att beskriva begrepp inom socialpedagogik och socialpedagogiskt arbete.

21

Socialpedagogik och begrepp

BEGREPP

ORD, BEGREPP OCH KUNSKAPSOMRÅDEN

begrepp

värderingar

värdegrund

gemenskap

normer

socialisation

socialisationsprocess

resocialisering

nätverk

statistiskt synsätt

medicinskt synsätt

kulturellt synsätt

juridiskt synsätt

etiskt synsätt

psykologiskt synsätt

normalisera

avvikande

marginalisering

ofullständig marginalisering

social mobilisering/mobilisera

bildning

etiska riktlinjer

etiskt dilemma

teori

socialpedagogisk teori

4710837_inlaga.indd 21

2014-06-10 10.43


Socialpedagogik

Socialpedagogik

sa r a h joh a nsson l a rs sk ä rgr en

Grundläggande i det socialpedagogiska arbetet är individens förutsättningar, motivation, livsvärld och lärande liksom det mellanmänskliga mötet samt individens och gruppens relation till samhället och dess normer. Med individens inneboende möjligheter och behov som utgångspunkt stödjer arbetet hennes delaktighet i samhällets gemenskaper och vardagsnära uppgifter. Personalens arbetssätt utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Detta är den röda tråden i bokens upplägg. Socialpedagogik syftar till att eleven ska utveckla förmåga att planera, genomföra och utvärdera socialpedagogiska uppgifter. Boken tar upp områden som utanförskap, mötet med brukare och socialpedagogiska insatser och uppgifter. Förutom en mångfald av fallbeskrivningar finns en beskrivande lärtext som visar på olika perspektiv. Boken har dels uppgifter som stödjer förståelse av texten, dels uppgifter som utvecklar elevens förmåga att inhämta, granska och värdera kunskap inom området. Varje kapitel avslutas med en självskattning. Boken är främst avsedd för kursen ”Socialpedagogik” på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Likväl är den ett bra stöd i samband med kompetensutveckling för olika yrkesgrupper inom vård- och omsorgsverksamheter.

Socialpedagogik Sarah Johansson Lars Skärgren

Sarah Johansson är socialpedagog. Förutom arbete inom funktionshinderområdet har hon lång erfarenhet av arbete på behandlingshem och inom socialtjänst. Lars Skärgren är lärare och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildningen. Han har även erfarenhet av handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.

Best.nr 47-10837-4 Tryck.nr 47-10837-4

4710837_omslag.indd Alla sidor

2014-06-10 10.23

9789147108374  
9789147108374