Page 1

foto: carola björk

Anna Forsberg är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet. Hon har en gedigen erfarenhet av sjuksköterskors utbildning från grund- till forskarnivå. Tidigare har hon varit medförfattare till bland annat Leva vidare – när organdonation gör det möjligt.

Omvårdnad på akademisk grund

Lärarhandledning finns på www.nok.se/omv_akad

Anna Forsberg

Vad innebär det egentligen att vara sjuksköterska? Den här boken ger vägledning för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor att forma sin yrkesidentitet och finna kärnan i sin profession. Anna Forsberg guidar läsaren i att reflektera över vad det innebär att ge omvårdnad på akademisk grund utifrån vetenskap, etik och praktik. Hon sätter detta i sitt sammanhang med hjälp av de sex kärnkompetenser som sjuksköterskan förväntas förvärva.   I yrkesrollen krävs inte bara kliniska färdigheter utan även drivkraft, mod att ta ansvar och förmåga att sätta patienternas bästa främst. Teoretiska avsnitt varvas med kliniskt verksamma sjuksköterskors tankar kring sin profession och sitt ansvar i mötet med patienterna.   Boken vänder sig till sjuksköterskestuderande på såväl grundläggande som avancerad nivå samt till alla sjuksköterskor som vill växa och utvecklas.

Anna Forsberg

Omvårdnad på akademisk grund Att utvecklas och ta ansvar

ISBN 978-91-27-14146-9

9 789127 141469

NOK_FORSBERH_OMVARDNAD_PA_AKADEMISK_GRUND.indd Alla sidor

2016-05-20 14:14


OmvĂĽrdnad-pĂĽ-akademisk-grund.indd 2

2016-05-25 16:52


Anna Forsberg

Omv책rdnad p책 akademisk grund Att utvecklas och ta ansvar

natur & kultur

Omv책rdnad-p책-akademisk-grund.indd 3

2016-05-25 16:52


INNEHÅLL

Förord till dig som är student eller sjuksköterska 11 Förord till dig som undervisar och handleder 14 Tack 17

DEL I: HUR BLIR MAN EN SJUKSKÖTERSKA PÅ AKADEMISK GRUND? 19

Kapitel 1. Omvårdnad som akademiskt ämne En mer humanistisk vård 22 Sjuksköterskans vetenskapliga och teoretiska grund Omvårdnadens praktik 26 Omvårdnadens fokus 27 Forskning om omvårdnad 30

21 24

Kapitel 2. Vad innebär det att tillhöra en profession? 34 Professionsbegreppet 35 Den organisatoriska aspekten – hur professioner organiseras och kontrolleras 37 Den performativa aspekten – hur man uppträder när man har en profession 40

Kapitel 3. Professionsetik – vilja, mod och förmåga att ta ansvar 44 Professionell trovärdighet 44 Den etiska koden 47 Det personliga ansvaret 48 Vad innebär det att ta ansvar? 49 Vikten av att välja 52 Mod kan se ut på olika sätt 53

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 7

2016-05-25 16:52


Kapitel 4. Konstruera en yrkesidentitet

55

En modell för professionell kompetens 56 Särskiljning och makt 59 Respektabilitet – den goda sjuksköterskan 60

Kapitel 5. Utveckla ett vårdande språk Begreppen som formar vår yrkesidentitet Perspektiv på kroppen 64

Kapitel 6. Tänk kritiskt

62

63

67

Egenskaper som främjar kritiskt tänkande 68 Sju färdigheter i kritiskt tänkande 70 Tekniker för att utveckla ett kritiskt tänkande 72 Kännetecken på kritiskt tänkande 73

Kapitel 7. Arbeta processorienterat

76

Omvårdnadsprocessen som stöd 76 Omvårdnadsprocessens fem faser 79

Summering av bokens första del

89

DEL II: VILKA KÄRNKOMPETENSER BEHÖVER EN AKADEMISK VÅRDARE? 93 Kärnkompetenser – vad är det?

94

Kapitel 8. Personcentrerad vård

97

Därför är personcentrerad vård viktigt 98 Vad är personcentrerad vård? 99 När patienten blir en person 100 Skillnaden mellan patient och person 102 Berättelsen som en del av vårdandet 104 Partnerskap och ömsesidig förståelse 104 Vad krävs för att införa personcentrerad vård? 105 Byggstenar för att skapa en personcentrerad vård 106

Kapitel 9. Samverkan i team

110

Hur uppstår fungerande team? 111 Sjuksköterskan och teamet 112 Att arbeta mot gemensamma mål 114 Sjuksköterskans roll som samordnare 114 Kommunikation och teamarbete 115 Arbetsplatsens kultur och hur vi förhåller oss till varandra

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 8

117

2016-05-25 16:52


Kapitel 10. Evidensbaserad vård

120

Barriärer för att utöva evidensbaserad praktik Vad menas med evidens? 122 Att förhålla sig till evidens 123 Olika perspektiv på evidens 125

121

Kapitel 11. Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling 134 Nationella kvalitetsindikatorer 134 Standardiserade vårdplaner 135 Förbättringsarbete 136 Implementering 138 Mäta och följa upp kvalitet 140

Kapitel 12. Säker vård

143

Patientsäkerhetslagen 144 En stark patientsäkerhetskultur 146 Vårt beteende påverkar patientsäkerheten

Kapitel 13. Informatik

148

151

Kunskapshantering 151 Informationsteknologi för människors hälsa

Summering av bokens andra del Efterord

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 9

157

159

Referenser Register

154

160

174

2016-05-25 16:52


FÖRORD TILL DIG SOM ÄR STUDENT ELLER SJUKSKÖTERSKA

Under min långa yrkestid som fortfarande innefattar kliniskt vårdarbete flera dagar i veckan, har jag behövt göra en mängd val i relation till de krav som ställs på ett professionsyrke. Ofta har jag önskat att jag hade haft någon att diskutera dessa val med, bolla mina perspektiv och fått stöd att utveckla mitt kritiska tänkande. Nu hoppas jag att denna bok kan bli ett sådant stöd i de val som du behöver göra i relation till dig själv och ditt yrke. Vårdandets förhållningssätt, tekniker och metoder hör ihop med det vetenskapliga ramverket. Utövande av vård och vetenskaplig kunskap om vård utgör en helhet. Att utvecklas till en akademisk vårdare innebär val och konsekvenser. Det som krävs av dig som läser är att reflektera över vad det innebär att ha ett akademiskt yrke och över de val som behöver göras i relation till detta. De val du gör får konsekvenser för dig och för dem vars tillit och förtroende du ska förtjäna för att den professionella trovärdigheten ska etableras. Jag som författare vill ta dig i handen och lotsa dig på vägen mot att bli en akademisk vårdare med insikt om vad det innebär att ha ett professionsyrke och att genomgå eller ha genomgått en akademisk yrkesutbildning. Vad menar jag då med att vara en akademisk vårdare? EN AKADEMISK VÅRDARE har ett vetenskapligt och systematiskt förhåll-

ningssätt till bedömning, analys, beslut och åtgärder avseende patientens hälsosituation. Hen1 handlar utifrån sjuksköterskans professionsetik och det akademiska ämnet omvårdnad.

1 Jag har valt att använda hen som könsneutralt pronomen, förutom i de avsnitt där Stefan och Therese delar med sig av sina tankar och erfarenheter.

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 11

2016-05-25 16:52


12 • O M VÅ R D N A D PÅ A K A D E M I S K G R U N D

På den vandring vi ska göra tillsammans har jag bjudit in två sjuksköterskor som hjälper oss att förstå hur det kan vara och kännas att utvecklas i yrket. I bokens första del möter du Stefan som vid tidpunkten för vårt samtal hade arbetat sitt första år i yrket. Innan han blev sjuksköterska arbetade han i mataffär, men valde vårt yrke för att han vill arbeta nära människor. Han har många tankar kring sitt arbete, men brukar inte vara den som diskuterar högst i personalrummet. Han reflekterar hellre själv än ihop med andra, vilket jag tror stämmer för de flesta sjuksköterskor som är nya i yrket. I bokens andra del möter du Therese som hade arbetat drygt fyra år när jag började skriva boken. Hon är trygg i sin yrkesroll och har ett specialuppdrag att utveckla personcentrerad vård på sin arbetsplats. Detta gör hon vid sidan av det direkta patientnära arbetet. Hon praktiserar dagligen flera av de kärnkompetenser jag beskriver och är ett exempel på en person som gör resan som boken vill beskriva. I bokens första del kommer du att få reflektera över omvårdnad som akademiskt ämne för att sedan få möjlighet att sätta dig in i  vad det innebär att tillhöra en profession och vilka etiska krav professionsetiken ställer på oss. Det finns en mängd formella kriterier och kännetecken som du behöver ta ställning till och fundera på hur du lever upp till. Redan här behöver du göra val. Hur vill du sträva efter att leva upp till professionskraven? Att vara tydlig i sin kompetens innefattar också ett språk som fokuserar på omvårdnad. Jag återkommer till det i kapitel 5 som handlar om hur man utvecklar ett vårdande språk. Med hjälp av reflektionsfrågor kan du fundera över vilket språk du själv använder. En central del i ett akademiskt yrke är att utveckla ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Kapitel 6 handlar om vad som kännetecknar ett kritiskt tänkande, vilka egenskaper och färdigheter du kan utveckla och tekniker för det. Bokens första del avslutas med att du får reflektera över vårt vetenskapsområde och det diagnostiska system som är av betydelse för att fatta beslut om vilka hälsoproblem som kräver omvårdnad. Bokens andra del handlar om sjuksköterskans sex kärnkompetenser och du får arbeta med ditt förhållningssätt till dessa. Jag menar att det varken går att förvärva dessa kompetenser eller utöva dem på ett professionellt sätt om man inte förstår grundmotivet till dem och förankrar dem i såväl vårt ämne som i vår professionella etik. Jag kommer att vägleda dig i hur du kan tänka kring detta så att du precis som trädet kan ha dina kärnkompetenser stadigt förankrade i ett rotsystem.

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 12

2016-05-25 16:52


F Ö R O R D T I L L D I G S O M Ä R S T U D E N T E L L E R S J U K S KÖ T E R S K A • 13

På vägen vill jag också motivera dig till att reflektera och göra val. Val som är nödvändiga för att utvecklas till en akademisk vårdare. Du kanske redan nu undrar varför det är en viktig uppgift för mig. Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 25 år. Redan i samband med examen 1991 förstod jag att det bara var början på ett livslångt lärande inom yrket. Efter fem år valde jag att påbörja forskarutbildning och var vid tiden för disputationen 2001 den näst yngsta sjuksköterskan i Sverige som disputerat. Ytterligare tio år senare, 2011, blev jag professor i vårdvetenskap. Hela tiden har jag arbetat med frågor som rör yrkets utveckling från praktikeryrke till akademiskt yrke. Jag har lång erfarenhet av att utbilda sjuksköterskor på både grundnivå och avancerad nivå. Min övertygelse är att allt startar i utbildningen till sjuksköterska och tas vidare när vi studerar på avancerad nivå eller forskarnivå. Men väldigt mycket sker också i den vårdmiljö där vi utövar vårt yrke. Är det en kultur som främjar ett evidensbaserat vårdande eller är fokus enbart på produktion? Eftersom vårt yrke är starkt kopplat till etiska ställningstaganden kan vi luta oss tungt mot professionsetiken. Ändå har jag märkt att förvånansvärt få sjuksköterskor håller sig uppdaterade om den etiska koden eller påminner sig om de krav som ställs på en profession. När jag genomgående ber dig att reflektera kring ett antal frågor är det för att jag av erfarenhet vet att denna reflektion har stor betydelse för de val som du behöver göra. Genom att du inte bara är ansvarig för det du säger och gör utan även för det du inte säger och gör, väljer du vem du vill vara som professionell yrkesutövare av vård. Att utvecklas är fantastiskt, men innebär alltid en viss rädsla. Se det här som en möjlighet att växa till den du vill vara. Det handlar om den ädla konsten att utvecklas och ta ansvar, att nå sin fulla potential.

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 13

2016-05-25 16:52


FÖRORD TILL DIG SOM UNDERVISAR OCH HANDLEDER

Du håller nu en ny bok i din hand och kanske undrar du vad den ska tillföra den kunskap du redan har om sjuksköterskors lärande och professionella utveckling. Utifrån det förord till studenterna som du precis läst förstår du att jag vill utmana dig att tänka nytt kring hur du kan bygga ett ramverk för sjuksköterskans utbildning och utveckling. De styrdokument som finns för utbildningen ger ett relativt stort utrymme för respektive lärosäte att bygga egna strukturer och vägar där studenterna ska vandra fram till examen. Att sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning har stått klart sedan länge. Men hur får vi denna utbildning att leda fram till ett akademiskt vårdande i  praktiken och inte bara till en akademisk yrkesexamen på papperet? Sedan 2002 har jag inom universitetets väggar arbetat med utbildning och handledning på både grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor. Min uppfattning är att en av de största utmaningarna för studenter inom sjuksköterskeutbildning på grundnivå eller avancerad nivå är att ”få ihop” alla delar av sitt kommande yrke med kraven på ett akademiskt vårdande och de förväntningar som fordras av en profession. Samma utmaning gäller för de redan yrkesverksamma. Jag ser några anledningar till att denna utmaning är så stor. Det krävs en tydlig struktur i utbildningen så att studenterna kan konstruera en yrkesidentitet utifrån de krav som råder på en profession. Vidare är få lärartjänster inom högskola eller universitet konstruerade på ett sätt som möjliggör en klinisk förankring. Att kunna förmedla hur ett akademiskt vårdande kan utövas baserat på evidens och teori underlättas av att man som pedagog behärskar såväl praktik som teori på ett naturligt sätt. I egenskap av lärare känner du till att motiven för att studera till sjuksköterska/specialistsjuksköterska inte alltid är att ha ett akademiskt yrke utan oftare bottnar i ett behov eller önskan att ta ansvar och ge

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 14

2016-05-25 16:52


F Ö R O R D T I L L D I G S O M U N D E R V I S A R O C H H A N D L E D E R • 15

omsorg. Utan ett tydligt ramverk för hur detta behov ska kanaliseras tror jag risken är stor att mötet med vårdens verklighet kan bli svårt och ibland utmattande med risk för att tiden inom yrket blir kortvarig. Jag vill att den här boken ska erbjuda dig som lärare och/eller handledare ett ramverk för hur studenter i teori och praktik kan utvecklas till akademiska vårdare. Motivet är att göra det möjligt för studenter eller redan yrkesverksamma sjuksköterskor att identifiera och förstå det akademiska vårdandets sammanhang utifrån vetenskap, etik samt praktik och att göra detta sammanhang synligt med hjälp av de sex identifierade kärnkompetenser som sjuksköterskan förväntas förvärva. Detta är inte en bok om att vara sjuksköterskestudent eller att läsa till sjuksköterska. Det är en bok om att utvecklas till en akademisk vårdare oavsett var studenten befinner sig mellan utbildning och praktik. Dagens hälso- och sjukvård styrs av ekonomiska kriterier och krav på produktion. Vårdandet riskerar att reduceras till metoder och tekniker istället för att förankras i grundläggande värden för vårdande och den vårdvetenskapliga forskning som finns. Det biomedicinska paradigmet är oförändrat starkt inom hälso- och sjukvården trots att allt fler av medborgarna söker vård för social eller mental sjukdom snarare än fysisk sjukdom. Det som vi lär ut på lärosätena stämmer då inte med en praxis som lägger fokus på enbart medicinsk behandling och uppföljning. Jag menar inte att vi som lärare ska anpassa oss till den vårdsituation som är rådande med produktion som främsta drivkraft. Vi ska utbilda för en framtid som är delvis okänd och som kräver analytiska, systematiska och stringenta sjuksköterskor med ett vetenskapligt förhållningssätt och en kompetens i processorienterad omvårdnad. Sjuksköterskor utgör numerärt den största andelen i den grupp som tillhör omvårdnad eller vårdvetenskap som forskningsområde. Det innebär också att det är den numerärt största gruppen inom vården med akademisk yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Bristen på akademiskt välutbildade sjuksköterskor som förebilder är stor. Dessa yrkesutövare skulle kunna öka takten i  det förändringsarbete som är nödvändigt för att möta ett förändrat behov hos allmänheten avseende hälso- och sjukvård. Jag uppmanar och utmanar dig som är lärare och handledare att använda bokens olika avsnitt för att främja ett akademiskt vårdande och vägleda de studenter som du möter till att få ihop teori och praktik på

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 15

2016-05-25 16:52


16 • O M VÅ R D N A D PÅ A K A D E M I S K G R U N D

ett sätt som gör att de kan utvecklas och vågar ta ansvar. Samtliga delar har jag infört och prövat i praktiken inom sjuksköterskeprogrammet i Lund. Med egna ögon har jag sett vilken fantastisk utveckling det resulterar i med stolta, starka och ansvarstagande sjuksköterskor som efter examen möter vårdens krav och behov. Med på studentens vandring genom boken finns två kliniskt verksamma sjuksköterskor, Stefan och Therese. Båda kommer att dela med sig av sina reflektioner och kanske bidra med såväl igenkänning som nya förhållningssätt. Vidare byggs varje kapitel upp kring en mängd reflektionsfrågor som du med fördel kan använda i samband med seminarier och olika läraktiviteter. Till din hjälp har jag tillsammans med förlaget utvecklat ett material på webben som du kan använda för olika läraktiviteter såväl på campus som i samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Min förhoppning är att du vill göra resan tillsammans med dina studenter. När du som pedagog definierar dig själv i relation till vårt akademiska ämne och den kunskap du vill bidra med kommer du att bli en av de förebilder våra studenter så väl behöver för att nå sin fulla potential. Det är aldrig för sent att växa och utvecklas.

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 16

2016-05-25 16:52


TACK

Inspiration till den här boken har jag fått från fem unika sjuksköterskor som jag därför vill nämna: Matilda Almgren – för att du står stadigt jordad i den professionella grunden och är så briljant. Kristofer Bjerså – för att du personifierar det stolta trädet som jag beskriver i  boken. Alltid stadigt rotad i  den vetenskapliga kunskapen och vår teoretiska grund, men också i den etiska koden och insikten om vad det innebär att tillhöra en profession. Martina Lundmark – för din ständiga strävan efter att veta och förstå, vilket är en sådan drivkraft i den professionella utvecklingen. Emmie Sandin – för att du har allt i dig och precis har börjat din resa. Du är rosenknoppen som kommer att utvecklas till en blomma och slå alla med häpnad. Hanna Skog – för att du gör den här resan som boken beskriver, mitt framför ögonen på mig och det är fantastiskt. Jag vill framföra ett särskilt tack till alla medlemmar och forskare inom Nationellt nätverk för vårdvetenskaplig forskning inom organdonation och organtransplantation. Ni får mig att vara den jag vill vara. Jag vill också tacka Per Ola Kimblad, verksamhetschef för Thoraxkirurgi vid Skånes Universitetssjukhus. Du gör det så roligt och meningsfullt att vara klinisk vårdprofessor. Med ditt uthålliga stöd får jag pröva att genomföra allt jag tror på och denna bok utgör en del av det. Lund, våren 2016 Anna Forsberg

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 17

2016-05-25 16:52


OmvĂĽrdnad-pĂĽ-akademisk-grund.indd 18

2016-05-25 16:52


DEL I HUR BLIR MAN EN SJUKSKÖTERSKA PÅ AKADEMISK GRUND?

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 19

2016-05-25 16:52


K APITEL 1

Omvårdnad som akademiskt ämne

Samtidigt som jag skriver den här boken råder det en stor brist på sjuksköterskor i Sverige. Arbetsgivare inom vård och omsorg försöker på olika sätt finna vägar att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Eftersom de möter stora svårigheter i denna strävan uppstår en mängd idéer kring hur de sjuksköterskor som finns kvar ska kunna nyttjas för så många patienter som möjligt. Sjuksköterskors arbete analyseras på olika sätt. Syftet är att överföra så många arbetsuppgifter som möjligt på andra yrkesgrupper och därmed kunna använda sjuksköterskan till fler patienter. Bristen på sjuksköterskor resulterar ibland i utebliven eller bristfällig vård. I debatten är det intressant att notera att när den medicinska säkerheten eller kvaliteten på den medicinska behandlingen hotas, handlar argumenten främst om att läkare är överbelastade eller saknar resurser. När det är omvårdnadskvaliteten som brister hävdar man att sjuksköterskor har fel utbildning och är otillräckliga i sitt vårdande. Denna retorik används såväl i media som bland politiker, allmänhet och beslutsfattare inom vården, där majoriteten inte är sjuksköterskor, aldrig har varit det och inte heller kan bli det. Vårdkvaliteten utarmas och det är ett stort bekymmer, men orsaken kanske inte primärt beror på sjuksköterskors utveckling från ett praktiskt till ett akademiskt yrke. Hälso- och sjukvårdens olika verksamheter förväntar sig i dag resultat av den vårdvetenskapliga och akademiska forskningen. Samtidigt påtalas den allt större klyftan mellan vetenskap, forskning och det praktiska utövandet av vård (Gro, 2001). Jag vill påstå att vetenskapen om vårdande är både synlig och osynlig. Det akademiska vårdarbetet blir synligt genom sjuksköterskor som har en akademisk yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Samtidigt är det för få yrkesutövare som efter sin examen fortsätter att använda vetenskaplig kunskap (Forsman, 2011). Ännu färre är det som väljer att forska och ta fram ny kunskap

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 21

2016-05-25 16:52


22  •  D e l   I  | H U R B L I R M A N E N S J U K S KÖT E R S K A PÅ A K A D E M I S K G R U N D ?

om vårdandet. Forskarna är för långt ifrån det praktiska vårdarbetet och har därmed inte heller möjlighet att främja ett evidensbaserat vårdande, det vill säga att yrket utövas på basen av tillgänglig vetenskaplig kunskap. Rådande sjuksköterskebrist är en utmaning eftersom den också föder desperation hos olika arbetsgivare, vilket riskerar att leda till utarmning av professionen. I diskussioner om olika lösningar på problemet framhålls aldrig att sjuksköterskor utgör en profession. Inte heller lyfter man fram betydelsen av att det är en grupp som bygger sitt arbete på vetenskaplig kunskap och teorier om vårdande. Många beslutsfattare inom och utom vården gör sig till språkrör för vad omvårdnad är och hur den ska bedrivas. Det framkommer mängder av synpunkter på hur utbildningen ska organiseras och genomföras, hur nästa generation sjuksköterskor ska rekryteras och hur yrket ska regleras. Aldrig hör man någon hänvisa till sjuksköterskans etiska kod eller de krav som ställs på ett professionsyrke. Det är istället vårdens akuta behov av ”flinka händer” som lyfts fram.

En mer humanistisk vård I diskussionen om hur vård ska bedrivas finns en risk att omvårdnad förenklas och tas för given, som något enkelt att utöva när människor behöver vård och omsorg. Många personer har vittnat om att de hamnar i vårdens händer och far illa av dåligt bemötande, felbehandlingar eller utebliven vård. Målande exempel finns bland annat i boken Vården inifrån (2012) skriven av Petra Lilja Andersson. Petra har intervjuat sjuksköterskor som blivit patienter och tagit del av deras upplevelser och perspektiv på den sjukvård de själva har verkat inom. Vad dessa sjuksköterskor berättar om är ett vårdlidande. Det vill säga ett lidande orsakat av själva vården, som dessutom förvärrar situationen genom att belasta ett redan befintligt sjukdomslidande. I januari 2016 publicerades en debattartikel i Göteborgs-Posten om den inhumana vården (Persson, 2016). Artikeln är skriven av en man med en svårt sjukdomsdrabbad hustru. Han beskriver hur patienten reduceras till ett vårdobjekt på sjukhusen. I naturvetenskapens namn och dess fantastiska medicinska framsteg har den humanistiska omtanken försvunnit och patienten blivit uppdelad i fragment. ”Patienten är inte längre en människa utan ett vårdobjekt som man inte ens behöver hålla

Omvårdnad-på-akademisk-grund.indd 22

2016-05-25 16:52


foto: carola björk

Anna Forsberg är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet. Hon har en gedigen erfarenhet av sjuksköterskors utbildning från grund- till forskarnivå. Tidigare har hon varit medförfattare till bland annat Leva vidare – när organdonation gör det möjligt.

Omvårdnad på akademisk grund

Lärarhandledning finns på www.nok.se/omv_akad

Anna Forsberg

Vad innebär det egentligen att vara sjuksköterska? Den här boken ger vägledning för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor att forma sin yrkesidentitet och finna kärnan i sin profession. Anna Forsberg guidar läsaren i att reflektera över vad det innebär att ge omvårdnad på akademisk grund utifrån vetenskap, etik och praktik. Hon sätter detta i sitt sammanhang med hjälp av de sex kärnkompetenser som sjuksköterskan förväntas förvärva.   I yrkesrollen krävs inte bara kliniska färdigheter utan även drivkraft, mod att ta ansvar och förmåga att sätta patienternas bästa främst. Teoretiska avsnitt varvas med kliniskt verksamma sjuksköterskors tankar kring sin profession och sitt ansvar i mötet med patienterna.   Boken vänder sig till sjuksköterskestuderande på såväl grundläggande som avancerad nivå samt till alla sjuksköterskor som vill växa och utvecklas.

Anna Forsberg

Omvårdnad på akademisk grund Att utvecklas och ta ansvar

ISBN 978-91-27-14146-9

9 789127 141469

NOK_FORSBERH_OMVARDNAD_PA_AKADEMISK_GRUND.indd Alla sidor

2016-05-20 14:14

Profile for Smakprov Media AB

9789127141469  

9789127141469  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded