Page 1

LEVANDE HISTORIA 8

LEVANDE HISTORIA 8

FOKUS

Kaj Hildingson och Lars Hildingson

O FOKUS

Boken innehåller nio kapitel: Europa börjar formas, Tre stormakter, Nya idéer och handelsvägar, Den amerikanska revolutionen, Franska revolutionen, Den industriella revolutionen, Drömmen om ett Europa i fred, Sverige blir industriland och USA blir en stormakt.

LEVANDE HISTORIA 8

Levande historia 8 Fokus är en lättare version av Levande historia 8 och är anpassad till Lgr 11.

FOKUS

Levande historia 8 Fokus finns även som digital bok med inläst text. Till boken finns en arbetsbok med uppgifter. Mer information om komponenter, beställningsnummer och priser finns på www.nok.se/sol4000

I serien SOL 4000 finns: Levande historia

Geografi

Samhälle i dag

Religion och liv

är samhällsorienterande

Kaj Hildingson Lars Hildingson

läromedel för de senare skolåren. Samtliga

8

delar är strukturerade på samma sätt.

ISBN 978-91-27-42283-4

9 789127 422834

SOL_Fokus_Omslag_Historia8.indd 1

2012-11-07 13.34


fokus historia 8.indd 1

2012-11-23 12.39


Innehåll Historien går vidare Europa börjar formas

6

Kyrkan och kejsaren 7 Nya uppfinningar 10 Feodalism 12 Städerna 13 Konsten att trycka böcker

14

Tre stormakter

Drömmen om ett Europa i fred 64

4

Kungar och adel försöker slå tillbaka 65 Konservatism, liberalism och socialism 68 Det kommunistiska manifestet 70 Preussen – en ny stormakt i Europa 71

16

Släkten Habsburg 18 Frankrike och Storbritannien

20

Nya idéer och handelsvägar Renässansen 24 Nya vägar över haven Upplysningen 30

28

22

Start i sågverken 75 Människor vid maskinerna Till Amerikat 80

78

usA blir en stormakt 82

Den amerikanska revolutionen 32 Kolonierna gör sig fria 34 Krig mot Storbritannien 36 Amerikas Förenta Stater – USA

Franska revolutionen

sverige blir industriland 74

38

Järnvägar och råvaror 84 Inbördeskriget 86 Indianerna 90 Industrialiseringen skapar makt

92

40

Kris i Frankrike 42 Fem år av revolution 44 Napoleon erövrar Europa 48 Nya mått, vikter och lagar 50

Den industriella revolutionen 52 Jordbruket förändras 54 Uppfinningar och maskiner Järn, kol och ånga 58 I kolgruvan 60 I staden 62

fokus historia 8.indd 3

56

2012-11-23 12.39


Historien går vidare under många hundra år hade det mäktiga romarriket styrt stora områden runt Medelhavet och långt upp i Europa. Men romarriket föll sönder och andra folk tog över de områden där romarna härskat. Vad hände sedan? Det får du läsa om i den här boken. Den handlar om tiden från mitten av 700-talet till början av 1900-talet, när det samhälle vi nu lever i började skapas.

städer och länder Efter romarrikets fall fick människor i Europa det sämre. Vägar och hamnar blev förstörda utan att någon brydde sig om att laga dem. Det fanns ingen stor armé som kunde se till att det var fred. I stället blev det små krig och uppror på många platser. 5

10

Det tog flera hundra år innan människorna i Europa fick det bättre igen. Kristendomen hade spritts över hela Europa och genom kyrkor och kloster nådde ny kunskap ut till folk i olika länder. Bönderna fick till exempel lära sig att odla nya växter. Så småningom gjorde nya uppfinningar att skördarna ökade. Då kunde bönderna sälja en del av sin skörd till människor i städerna, och själva köpa sådant de behövde. När handeln ökade växte städerna.

Nya tankar

15

4

På 1400-talet började en tid som kallas renässansen. Den startade i Italien och fick människor att börja fråga sig om allt som kyrkan sa verkligen var sant. Under renässansen skapade berömda konstnärer några av Europas mest beundrade konstverk. Från Italien spred sig renässansen till andra länder.

Historien går vidare

fokus historia 8.indd 4

2012-11-23 12.39


Nya handelsvägar På 1400-talet började skepp från Europa också segla allt längre ut på de stora haven och hitta nya vägar till andra världsdelar.

5

Spanjorerna fann till och med en världsdel de inte hade känt till tidigare – Amerika. Därifrån började de skicka mängder av guld och silver till Europa. Men många människor fick betala med sina liv. Spanjorerna dödade hundratusentals indianer och stal deras guld och silver. Från Afrika rövades miljoner afrikaner bort, fördes över Atlanten och såldes som slavar.

Tre revolutioner 10

15

Två revolutioner på 1700-talet, i Nordamerika och Frankrike, ledde till att folket fick mera makt. USA blev ett självständigt land. De idéer om rättvisa och jämlikhet som fördes fram under de här revolutionerna lever kvar än i dag. En tredje revolution var den industriella revolutionen, alltså när maskinerna tog över arbete som människorna tidigare hade gjort för hand. Det är en av de största förändringarna i människans historia. Den industriella revolutionen började i Storbritannien på 1700-talet och kom hit ungefär hundra år senare. Då började Sverige förvandlas till det samhälle vi har i dag.

stormakten usA 20

På 1800-talet började många människor från Sverige och andra länder utvandra till USA. Det var en av flera anledningar till att USA växte till en stormakt. I början av 1900-talet var USA ett av världens rikaste och mäktigaste länder.

Historien går vidare

fokus historia 8.indd 5

5

2012-11-23 12.39


Bilden visar hus fr책n medeltiden i staden Brygge i Belgien.

6

fokus historia 8.indd 6

2012-11-23 12.40


Europa börjar formas År 395 delades romarriket i två delar, Västrom och Östrom, med var sin kejsare. År 476 avsattes den siste västromerske kejsaren. Nu fanns det inte längre någon kejsare i Rom och det fanns inte heller någon romersk armé som kunde hindra olika folk från att börja kriga med varandra. Det blev många krig och Västrom blev uppdelat i flera mindre riken. 5

10

15

Vägar, hamnar och hela städer blev förstörda och byggdes inte upp igen. Vattenledningar och avlopp som romarna hade byggt fungerade inte längre. I de nya små rikena fanns det inte tillräckligt med kunskap och pengar för att bygga upp allt som hade förstörts. Det blev sämre tider för människorna i Europa. Runt västra Europa fanns flera mäktiga riken. Österut låg Östrom, som nu kallades Bysans. I söder fanns muslimska välden. Men så småningom blev västra Europa starkare och mäktigare än både Östrom och de muslimska väldena. Det berodde bland annat på några viktiga uppfinningar. Två av dem var vattenhjulet och konsten att trycka böcker. Även kristendomen hjälpte till att bygga upp Europa. Genom kyrkor och kloster spreds kunskap till många människor.

Kyrkan och kejsaren 20

25

I romarriket hade kunskap spritts från Rom ut till hela riket. När Västrom var borta var det bara kyrkans organisation som kunde nå ut till stora delar av västra Europa. De kristnas högste ledare var påven och precis som de gamla romerska kejsarna fanns han i Rom. Under påven fanns en ärkebiskop i varje land. Ärkebiskoparna hade i sin tur flera biskopar under sig och under varje biskop fanns det präster i nästan alla delar av landet. Därför kunde budskap från påven nå ut till alla överallt. Europa börjar formas

fokus historia 8.indd 7

7

2012-11-23 12.40


N V

Ö S

Paris

Aachen

S V A RTA H AV E T

Rom

Konstantinopel

MED

ELH

AV E T

Kairo Frankerriket Bysans Arabväldet

0

Damaskus Jerusalem

1000 km

Olika riken runt Medelhavet år 750.

Klostren sprider kunskap Kristna män och kvinnor som ville leva helt för Gud lovade att bli munkar och nunnor som bodde i kloster. De första klostren byggdes under 200- och 300-talen.

5

10

8

Munkarna och nunnorna hade stora kunskaper. De lärde bönderna att odla nya sorters växter, till exempel kål och rotfrukter. De hjälpte sjuka och fattiga, och de gav bort frön från växter som kunde läka sår och lindra sjukdomar. Med hjälp av klostren spreds ny kunskap ut över Europa, samtidigt som kristendomen fick större inflytande. Klostren låg ofta långt bort från städerna, i de minst utvecklade delarna av Europa. Det betydde att munkarna och nunnorna spred sin kunskap till de områden där den gjorde störst nytta.

Europa börjar formas

fokus historia 8.indd 8

2012-11-23 12.40


Karl den store På 700-talet var större delen av Europa uppdelat i småriken där olika folk krigade mot varandra. Ett av folken hette frankerna. De bodde i det som nu är Frankrike. 5

10

Frankernas mest berömde kung hette Karl den store. Han blev kung år 768 och under hans tid växte frankernas rike eftersom Karl besegrade andra härskare och tog deras land. När Karl den stores rike var som störst sträckte det sig över det som i dag är Frankrike, Belgien, Holland, Luxemburg och Schweiz. Det omfattade också stora delar av nuvarande Tyskland och Österrike och mer än halva den italienska halvön. Karl besegrade flera härskare som var fiender till påven. Påven tackade genom att kröna Karl till kejsare på juldagen år 800. Karl blev därför den förste kejsaren i västra Europa sedan Västroms fall år 476.

15

20

25

30

På den här tiden kunde de flesta människor i Europa inte läsa och skriva, inte ens alla kungar och kejsare. Karl den store hade aldrig gått i skola, men han lärde sig läsa ändå. Han försökte lära sig skriva också, men det gick inte lika bra. Karl den store bodde helst i staden Aachen, som ligger i nuvarande Tyskland. I Aachen fanns det en skola för präster och munkar. Där fick de bland annat lära sig att skriva av Bibeln och gamla böcker från romartiden. Att skriva av en bok var enda sättet att få flera böcker eftersom ingen i västra Europa visste hur man skulle kunna trycka böcker. Karl den store gav de färdiga böckerna till kloster och kyrkor. På så sätt fick många kloster till slut stora boksamlingar, bibliotek. Alla böckerna var på latin, samma språk som romarna hade talat och kyrkan använde. Därför blev latin ett språk som alla som ville läsa måste lära sig. Latinet blev alltså ett gemensamt språk för de kristna i Europa. Karls rike enade västra Europa för första gången sedan romartiden. Men efter hans död delades det efter hand upp i flera mindre riken.

Europa börjar formas

fokus historia 8.indd 9

9

2012-11-23 12.40


Nya uppfinningar Fyra viktiga uppfinningar gjorde att livet blev lättare för människorna i västra Europa. 1. En bättre plog

5

I norra Europa är jorden på åkrarna tung och fuktig. Det var svårt att få det att växa bra. Men på 600-talet uppfann man en ny plog som kunde plöja djupare. Då växte det bättre på åkrarna och skördarna blev större. Med den nya plogen gick det också lättare att odla upp helt nya åkrar. Nu räckte maten till flera människor. Därför började Europas befolkning att öka.

De nya plogarna gick djupare i jorden och då växte det mer på åkrarna. Med de nya selarna kunde hästarna dra bättre.

2. En ny sele 10

15

20

I flera tusen år hade människorna mest använt hästar för att rida på. Det berodde på att det inte fanns något bra sätt att använda hästens dragkraft. Under romartiden lade man en ring om hästens hals när den skulle dra vagnar. Men om hästen drog för hårt klämde ringen till om luftstrupen och hästen fick ingen luft. Därför kunde hästen inte dra för fullt. På 800-talet uppfann man en sele som gick att lägga om hästens bog, alltså bröstet. Den klämde inte till om hästens hals. Därför kunde en häst som hade en sådan sele dra 4 till 5 gånger så tunga lass som en häst som hade halsring. Tidigare hade bönderna mest använt oxar för att plöja, men med den nya selen gick det mer än dubbelt så fort att plöja med hästar än med oxar. 3. Vattenkraften

25

10

Rinnande vatten kan få ett hjul att snurra. I mitten av hjulet kan man sätta en stång som kallas axel. När hjulet drivs runt av vattnet går också stången runt. Om man sätter en kvarnsten i stångens andra ända driver vattnet runt stenen. Då kan man mala sädeskorn till mjöl genom att kornen krossas mellan

Europa börjar formas

fokus historia 8.indd 10

2012-11-23 12.40


Vattnet får vattenhjulet att röra sig. Hjulets rörelse överförs sedan till en kvarnsten. Den börjar i sin tur röra sig så att det går att mala mjöl.

den sten som går runt och en annan sten som ligger stilla. Vattenhjulet gör att människor eller djur inte behöver dra runt tunga kvarnstenar.

5

Vattenkraft kunde användas till mycket annat, till exempel driva pumpar som höll undan vatten i gruvor. Vattenhjulet var alltså en maskin som kunde driva andra maskiner. Ett stort vattenhjul kunde ge lika mycket kraft som 80 människor. 4. Vindkraften

10

15

Man började också bygga väderkvarnar. En väderkvarn mal säd till mjöl med hjälp av vindkraft. När vinden blåser går vingarna på kvarnen runt. I mitten av vingarna sitter en axel och när vingarna snurrar går axeln runt. I andra änden på axeln sitter en kvarnsten och när den går runt krossas sädeskornen, och mals till mjöl, mellan den sten som vingarna driver och en annan sten. Vattenhjulen och väderkvarnarna gjorde lika mycket arbete som många tusen människor hade gjort tidigare. Nu kunde många i stället arbeta med att väva tyg, bygga hus eller odla upp nya åkrar. Då fick människorna mer mat och befolkningen ökade. Europa börjar formas

fokus historia 8.indd 11

11

2012-11-23 12.40


LEVANDE HISTORIA 8

LEVANDE HISTORIA 8

FOKUS

Kaj Hildingson och Lars Hildingson

O FOKUS

Boken innehåller nio kapitel: Europa börjar formas, Tre stormakter, Nya idéer och handelsvägar, Den amerikanska revolutionen, Franska revolutionen, Den industriella revolutionen, Drömmen om ett Europa i fred, Sverige blir industriland och USA blir en stormakt.

LEVANDE HISTORIA 8

Levande historia 8 Fokus är en lättare version av Levande historia 8 och är anpassad till Lgr 11.

FOKUS

Levande historia 8 Fokus finns även som digital bok med inläst text. Till boken finns en arbetsbok med uppgifter. Mer information om komponenter, beställningsnummer och priser finns på www.nok.se/sol4000

I serien SOL 4000 finns: Levande historia

Geografi

Samhälle i dag

Religion och liv

är samhällsorienterande

Kaj Hildingson Lars Hildingson

läromedel för de senare skolåren. Samtliga

8

delar är strukturerade på samma sätt.

ISBN 978-91-27-42283-4

9 789127 422834

SOL_Fokus_Omslag_Historia8.indd 1

2012-11-07 13.34

9789127422834  
9789127422834