9789147116416

Page 1

Cege Ekström Ronald Fagerfjäll Carina Jansson

Entreprenörskap Utveckling av företagande Andra upplagan

Lärarhandledning med CD


Entreprenörskap – utveckling av företagande Lärarhandledning med CD ISBN 978-91-47-11641-6 © 2013 Författarna och Liber AB Redaktör: Per-Olof Bergsten Omslag och typografi: Fredrik Elvander Sättning: Gunilla Svanholm, Blå Huset Upplaga 2:1 Tryck Esser Druck GmbH, Tyskland 2013

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om produktstöd, viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se [titel   produktstöd/komplettering].

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 kundservice.liber@liber.se


Förord Denna lärarhandledning är avsedd att vara ett stöd för de lärare och handledare som använder den kombinerade fakta- och uppgiftsboken Entreprenörskap – utveckling av företagande som läromedel i olika typer av kurser inom företagande, bl a Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande. Författarna

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Innehåll Entreprenörskap – utveckling av företagande 5 Användningsområden 5 Innehåll 5 Pedagogiskt upplägg 6 Exempel på bakgrund till pedagogiskt upplägg 6 Entreprenörer – bristvara i samhället/UF 8 Studieplansförslag 11 Kursplan 17 OH 23

Del A

Del B

A1. Varför behövs utveckling? 26

B1. Företagande och företagsformer 90

Från idé till succé

Företagandets villkor

Kommentarer till kapitlet 27 OH 29

A2. Tänka nytt och hitta lösningar 32

A3. Projektarbete 44

A4. Förverkliga idéer 56

Kommentarer till kapitlet 33 OH 35

Kommentarer till kapitlet 91 OH 94

B2. Räkna med resultat 104

Kommentarer till kapitlet 105 OH 108

B3. Att utveckla kostar pengar 122

Kommentarer till kapitlet 45 OH 47 Kommentarer till kapitlet 57 OH 59

Kommentarer till kapitlet 123 Leasingberäkningar med annuitetsmetoden 125 OH 130

A5. Ta ansvar för produkten 66

B4. Vad vill marknaden ha? 144

A6. Ständig förnyelse – ett måste 74

B5. Marknadsföring 156

A7. Vad är den nya ekonomin? 80

B6. Ekonomisk redovisning och analys 176

Kommentarer till kapitlet 67 OH 69 Kommentarer till kapitlet 75 OH 77 Kommentarer till kapitlet 81 OH 83

Kommentarer till kapitlet 145 OH 147 Kommentarer till kapitlet 157 OH 160

Kommentarer till kapitlet 177 OH 180

Mallar 203 Extrauppgifter/Provuppgifter 221 Del A 222 Del B 233

Extrauppgifter/Provuppgifter/Lösningar 251 Del A 252 Del B 261

CD bakpärmen OH-bilder (pdf) Mallar Extrauppgifter/provuppgifter (Word) Lösningar (Word)

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Entreprenörskap – utveckling av företagande Användningsområden Entreprenörskap – utveckling av företagande är avsedd för olika typer av kurser inom företagande, bl a småföretagande, grundläggande företagsekonomi och entreprenörskap. Exempel på kurser inom gymnasiet och komvux är Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap – utveckling av företagande kan med fördel användas som grund för att driva Ung företagsamhet (UF). Materialet är också lämpligt för tillämpande kurser inom Yrkeshögskolan (Yh) och företagsutbildningar samt inom grundläggande högskoleutbildning. Det kan också användas för självstudier för att starta eget företag, utveckla egna produkt- eller företagsidéer eller som inspiration för kreativ produktutveckling i företag.

Innehåll Kunskaper om företagande Boken handlar om företagsutveckling och företagandets villkor. Innehållet tar upp en del om entreprenörskap genom olika tider. Vad som ligger bakom utvecklingen av företag och nya produkter och vad som driver en nyföretagare och entreprenör. I boken finns inblickar i företag, presentation av kända innovatörer samt exempel på företags- och produktutveckling samt de lagar som omgärdar företagets verksamhet. Boken innehåller även moment i grundläggande företagande och hur ett projekt ska planeras uttryckt i ekonomiska termer. Viktiga inslag är också muntlig och skriftlig presentation av projekt för att ytterligare på så vis utveckla deltagarens kommunikativa, samarbets- och ledarskapsförmåga. För att ge ytterligare inspiration finns historiska berättelser om några av 1900-talets framgångsrika svenska företagsentreprenörer samt bakgrundskunskaper till hur företag och produkter utvecklas.

Två block Materialet är indelat i två block: en utvecklingsdel – Från idé till succé – och en del om Företagandets villkor – med kunskaper inom bl a företagsjuridik, kalkylering, finansiering, marknadsföring och redovisning. Gå gärna igenom bokens innehåll med OH 1–2.

OH 1–2

Fakta- och uppgiftsbok Boken är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok. Kortfattad och lättsam text med många praktiska exempel – aktuella och historiska – i avsikt att ge inspiration till nyskapande verksamhet. Illustrerande bilder och figurer, lagom med övningsuppgifter och genomgående stöd för eget projektarbete uppmanar till egen aktivitet. Uppgifterna består av rätt/ fel-frågor, tillämpningsuppgifter, utvecklingsuppgifter och en löpande projektuppgift.

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

5


Pedagogiskt upplägg Entreprenörskap – utveckling av företagande är flexibel vad gäller användningssätt. Undervisningen innefattar inslag av entreprenöriellt arbete varvat med inlärning av baskunskaper enligt följande alternativ: 1. Som en traditionell lärobok som ger kunskaper inom entreprenörskap och företagande. Lärargenomgångar kan varvas med att kursdeltagarna löser övningsuppgifter i klassrummet. Övningarna innehåller visst mått av problemlösning och kreativt arbete. 2. Som ovan men mer tid läggs på de kreativa uppgifterna som finns i varje kapitel och kursdeltagarna redovisar sina förslag i klassen. 3. Kursen läggs upp på ett projektbaserat sätt enligt anvisningarna i uppgift A3:2, dvs ett utvecklingsprojekt i nio steg som genomförs löpande i takt med att man läser de olika kapitlen. Läraren fungerar både som handledare och föreläsare. 4. Inlärningen sker som självstudier/distansstudier, eventuellt kompletterat med inlämningsuppgifter och projektredovisning. 5. Ett annat upplägg som kan vara en kombination av punkt 1–4 ovan. Oavsett alternativ ovan är målsättningen att materialet ska ge såväl kunskaper om entreprenörskap och företagande som inspiration till nyskapande och initiativtagande.

Exempel på bakgrund till pedagogiskt upplägg Entreprenörskap – process och resultat Entreprenörskap är ett ord som ofta dyker upp i samhällsdebatten. Ordet har självklart många innebörder men är alltid positivt laddat, ofta med en viss dynamik. Det handlar om att våga och vilja tänka i nya banor, att driva och genomföra nya idéer. Kreativitet brukar vara en viktig ingrediens i begreppet entreprenörskap. Entreprenörskap kan förekomma i många olika sammanhang, t ex i • förenings- och samhällsverksamhet • undervisning • kommersiellt företagande Inom utbildningar kan dessa sammanhang kombineras för att utveckla och befästa olika sorters kunskap. Det handlar om att våga öppna upp undervisningssituationen för att lyfta fram kreativitet och idéer, men under planerade former och med nödvändiga anvisningar och instruktioner. Om projektet är ämnesövergripande gäller det också att göra upp vilka lärare som ska göra vad, vilka som ska vara med på redovisningar etc. Det innebär givetvis såväl problem som möjligheter att vara flera lärare som medverkar i ett projekt. Men även själva processen är en del av utveckling av entreprenörskap. Nedan ges ett exempel utifrån egen erfarenhet:

6

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Exempel på utvecklingsprojekt Projektet ska tas fram parallellt med den vanliga undervisningen. Projektet innebär att man ska utveckla en ny produkt (vara eller tjänst), förbättra en befintlig produkt eller starta ett nytt företag. Projektarbetet bör göras i grupp om 3–6 deltagare. Omfattningen, och också tidsåtgången, bestäms av gruppen själv. Vid arbetet med projektet finns boken som stöd. Dessutom arbetar man med tillämpningsuppgifter till kapitlen i den ordinarie undervisningen. Starta med affärsidé och en produkt

I det här projektet ska gruppen komma på eller utveckla en affärsidé genom att besvara följande frågor, vilka förklaras närmare i kapitel A4, A6 och B5: • Vilket/vilka behov ska ni tillfredsställa? • Vilka kunder/kundgrupper ska ni vända er till? • Vilken är er produktidé som ska uppfylla kundernas behov? • Vilka resurser och kunnande finns i er projektgrupp? • Hur ska ni utveckla er produktidé? När gruppen är klar med svaren gäller det att försöka komma på ett bra produktnamn som passar företagets inriktning. • Därefter ska en affärsplan utformas, mer information finns i kapitel B1. • Projektet ska redovisas i en skriftlig rapport enligt anvisningar i kap A3 och med PowerPoint i samarbete med ämnet Data. Redovisningen ska göras i klassen, men också för branschföreträdare. Leta gärna på Internet för att få lite tips och idéer om tänkbara företags- eller produktidéer och företagsnamn. Använd en sökmotor, t ex www.google.com, för att hitta liknande företag eller produkter. Resultatet

Följande produkter togs fram Safe Tan (nytt sätt att sälja solskydd) ICA Drive In (drive in-concept) Städ & Klipp AB (service till hushåll) Personal Protection System (säkerhetsskydd) SEEN Event (eventföretag inom fordon) GAT’s event & charity – GBG FC 2007 (ideell fotbollsturnering) Man kan här lätt konstatera vilka trenderna är just nu inom företagande! Flera av produkterna skulle kunna utvecklas kommersiellt, varför endast själva rubriken kan avslöjas.

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

7


Entreprenörer – bristvara i samhället? / UF Att använda sig av entreprenörskapstänkandet i undervisningen finns det ett färdigt koncept för och det är • UF – ung företagsamhet Syfte: Att under ett skolår starta upp ett företag med en affärsidé, att genomföra den och att avveckla företaget. Under detta år sker många och ibland omtumlande händelser för alla inblandade. Allt ifrån glädje till tårar och ovänskap (för det mesta tillfälligt). Slutprodukten kan ligga långt ifrån där man började, men det är vägen dit som är det viktigaste.

Genomförandet Det finns fem basmoment som eleverna ska genomföra: • Registrera sig som UF-företagare • Skriva en affärsplan • Ha minst två försäljningstillfällen • Göra ett bokslut med resultat- och balansräkning • Ha minst en rådgivare utanför skolan Utöver det ska eleverna göra tre moment som de kan välja från en lista. Här följer några exempel: • Skapa en logotyp • Göra en hemsida • Skriva en miljöplan • Delårsrapport • Utökad affärsplan UF som organisation stöder både lärare och elever under tiden som skolåret pågår. Allt från handfasta råd och besök på skolan till utbildning av både elever och lärare.

Lärarrollen Att arbeta med UF-metoden innebär att man som lärare är mer en coach än en traditionell lärare. • Ibland handlar det om att lyssna när det gnisslar mellan gruppdeltagarna, vilket händer då och då. • Ibland handlar det om att lyssna på affärsidéer som är högtflygande, kräver stora resurser etc, och försöka få det mer realistiskt. • Strukturera när det behövs. • Ibland är det en vanlig föreläsning om ett ämne/ämnesavsnitt.

8

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Hur kan man läsa UF? Att arbeta med UF skiljer sig från skola till skola (vilka ämnen som ska ingå). Ett praktiskt prövat förslag: • 100 p Projektarbete i årskurs 3 ligger som bas. • 100 p Praktisk marknadsföring B. (Under höstterminen gäller det att färdigställa marknadsplanen som ska ingå i affärsplanen, och under vårterminen planeras mässdeltagandet med allt som hör till.) • 100 p Småföretagande B kan vara ett alternativ (är inriktad på fördjupning inom småföretagande). • Varje elev skriver loggbok varje vecka där de berättar om sitt eget deltagande i gruppen. • Därefter följer andra ämnen i den mån som det ges möjlighet, både karaktärsämnen (Administration B, Webbdesign) och kärnämnen (Svenska).

Vad ger det? Efter ett genomgånget skolår är de flesta delaktiga i gruppen trötta men glada. • Teoretisk kunskap har fått utföras i praktiken. Bokföring får en mer konkret innebörd när man känner till vad man bokför, att gestalta allt nedlagt arbete i ett konkret resultat, förhoppningsvis vinst, att marknadsundersökningen tvingade gruppen att tänka om m m. • Gruppsamarbetet har på ett annat sätt tvingat alla att delta. De som brukar få ”glida med” får inte den möjligheten. Nu är det allvar. Avtal skrivs och bryter någon mot detta upprepade gånger riskerar man att ”kickas”. • Känslan av att detta är något annat än vanligt skolarbete. Något som individerna själva skapar och är stolta över.

Kommentarer från UF-deltagare Kommentarer från UF-deltagare till niondeklassare och deras föräldrar på en ”Öppet Hus-dag” för niorna, där de visade upp sina UF-företag. ”Det är jobbigt och man måste ligga i hela tiden men det är jättekul.” ”Ibland så tror man att allt ska misslyckas, men så på något sätt funkar det i alla fall.” ”Roligaste vi har gjort.” ”Jag har lite svårt för att prata med folk som jag inte känner, så det är lite jobbigt att sälja. Kolla här vilka snygga smycken! Kostar nästan inget.” (I samma ögonblick till person som UF-företagaren inte kände!) ”Titta, detta har vi gjort själva.” Som lärare är det roligt att se hur tron på den egna individen växer under processen. Bra sidor utvecklas och mindre bra sidor förändras. Konflikter måste lösas. Teori för förståelse i praktiken! Varför ska man bokföra, skriva en affärsidé, göra marknadsundersökningar, göra priskalkyler, tänka på reklamkostnader osv? Affärsplanen är en form av en rapport som svensklärarna är intresserade av.

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

9


Nackdelar • Det finns inget ”facit” • Risk för att någon misslyckas • Ovänskap i gruppen som kan bli bestående • Någon ”halkar ur” gruppen • Kan vara svårt att ha kontroll om det är många grupper

Fördelar • Glädje • Vilja • Växande • Får praktisk kunskap • Självförtroende • Ingen lektion är den andra lik • Ökad respekt mot varandra och omgivningen • Ämnesintegrering Att arbeta med UF ger möjlighet att ämnesintegrera, kanske inte rakt över men stora bitar. Även i tidigare årskurser kan man koppla till UF, så att eleverna vet att det som de läser just nu kommer tillbaka i UF. Skapa loggbok är ett moment som man kan arbeta med i olika ämnen från årskurs 1.

10

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Studieplansförslag Entreprenörskap 100 poäng Entreprenörskap och företagande 100 poäng Yh (Yrkeshögskola) Ekonomi Projektarbete 100 poäng – Entreprenörsinriktning

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

11


Studieplan för Entreprenörskap 100 poäng Lärobok: Entreprenörskap – utveckling av företagande, Fakta & uppgifter

Vecka Avsnitt

Kap

1–2

Introduktion: Varför behövs utveckling? Tänka nytt och hitta lösningar

A1 A2

3–4 Projektarbete Uppstart av projektarbete (uppgift A3:2) Görs parallellt under terminen

A3

5

Förverkliga idéer

A4

6

Ständig förnyelse ett måste

A6

7

Vad är den nya ekonomin?

A7

8

Prov 1

9

Företagande och företagsformer

B1

10–11

Räkna med resultat Delrapport från projektet steg 1–3 lämnas skriftligt

B2

12–13

Att utveckla kostar pengar – investering och finansiering

B3

14

Vad vill marknaden ha?

B4

15

Marknadsföring – introduktion

B5

16

Prov 2

17

Redovisning av projektet steg 1–5 (6–7) Skriftlig redovisning och muntlig presentation av projektarbetet med PowerPoint

Fördjupningskapitel (presenteras) A. Ta ansvar för produkten eller B. Ekonomisk redovisning och analys

A5 B6

OBS! Kapitlen ska läsas på före lektionstillfället.

12

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Studieplan för Entreprenörskap och företagande 100 poäng Lärobok: Entreprenörskap – utveckling av företagande, Fakta & uppgifter (2 tillfällen per vecka, en termin)

Vecka Avsnitt

Kap

1–2

Introduktion: Från idé till succé Varför behövs utveckling? Tänka nytt och hitta lösningar

A1 A2

2

Löpande projektarbete Uppstart av projektarbete (uppgift A3:2) Görs parallellt under terminen

3–5

Tema: Utveckla och förnya Förverkliga idéer Ta ansvar för produkten Ständig förnyelse ett måste Vad är den nya ekonomin?

6

Prov 1

6

Delrapport från utvecklingsprojektet steg 1–3

7–8

Utforska – välj ett av följande teman: - Blir jag en bra entreprenör? – Gör ett självtest. - Vilka är entreprenörerna i det lokala näringslivet? - Vilken hjälp kan en entreprenör och nyföretagare få? - Vilka blir de framtida trenderna för varor och tjänster? - Hur ska man hitta det unika? - Hur utvecklas stora företag? - Kan man arbeta med utveckling som anställd?

Gör en kortfattad skriftlig rapport 1–2 sidor

9–11

Företagandets villkor 1 – Starta och driva företag: Företagande och företagsformer Räkna med resultat Att utveckla kostar pengar – investering och finansiering

B1 B2 B3

12–13

Företagandets villkor 2 – Kontakt med marknaden: Vad vill marknaden ha? Marknadsföring – introduktion

B4 B5

14–15

Företagandets villkor 2 – Följa upp och analysera: Ekonomisk redovisning och analys

B6

16

Prov 2

16–17

Redovisning av projektet steg 1–5 (6–7) Skriftlig redovisning och muntlig presentation av projektarbetet med PowerPoint

A3

A4 A5 A6 A7

OBS! Kapitlen ska läsas på före lektionstillfället. Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

13


Studieplan för Yh (Yrkeshögskola) Ekonomi 60 timmar* Lärobok: Entreprenörskap – utveckling av företagande, Fakta & uppgifter (2 tillfällen per vecka)

Vecka Avsnitt

Kap

1–2

Introduktion: Från idé till succé Varför behövs utveckling? Tänka nytt och hitta lösningar

A1 A2

3

Projektarbete Uppstart av projekt (uppgift A3:2) Görs parallellt under terminen

4–6

Utveckling och ansvar Förverkliga idéer Ta ansvar för produkten Ständig förnyelse ett måste Vad är den nya ekonomin?

7

Tentamen 1

7–8

Företagandets villkor Företagande och företagsformer

Delrapport från projektet steg 1–3 lämnas skriftligt

9–10

Räkna med resultat

B2

11–12

Att utveckla kostar pengar – investering och finansiering

B3

13–14

Vad vill marknaden ha? Marknadsföring – introduktion

B4 B5

15–16

Ekonomisk redovisning och analys

B6

17

Tentamen 2

18–19

Redovisning av projektet steg 1–5 (6–7) Skriftlig redovisning och muntlig presentation av projektarbetet med PowerPoint

A3

A4 A5 A6 A7

B1

OBS! Den skriftliga rapporten kommer att presenteras i ledningsgruppen. En av grupperna kommer att få göra en muntlig redovisning i samband med en branschträff. OBS! Kapitlen ska läsas på före lektionstillfället.

* I detta fall ”Yh Framtidens fordonssäljare Ekonomi 60 tim”

14

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Studieplan för Projektarbete 100 poäng – Entreprenörsinriktning Lärobok: Entreprenörskap – utveckling av företagande, Fakta & uppgifter

Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att självständigt planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde, ett program eller en studieinriktning. Projektarbete innebär planering, genomförande och utvärdering av ett arbete som innebär lösning av ett problem. I projektarbetet är arbetsprocessen minst lika viktig som slutprodukten.

Projektarbete Arbetsprocessen Idé

Skiss

Planering

Plan

Genomförande

Produkt

Presentation

Vad krävs av mig? Du ska • Välja en inriktning som följer programmålen för ditt program.

Redovisning

• Ha en problemformulering (utforma dina egna frågeställningar). • Göra en projektplan för arbetet. • Föra loggbok (veckodagbok) över arbetet. • Göra dels en skriftlig rapport, dels en muntlig presentation av projektet. • Kunna arbeta självständigt, även i de fall som du ingår i en grupp. • Utvärdera arbetsprocessen och resultatet.

Hur bedöms jag? Betyget i projektarbetet beror på: – Hur du genomför arbetet – Hur din rapport och din presentation är och om du har – Formulerat ditt problem på ett tydligt och klart sätt – Skrivit en genomtänkt projektplan – Fört loggbok med kommentarer (reflektioner) – Hållit tidsplanen och lämnat in i tid – Haft välplanerade träffar med dina handledare – Haft ett bra samarbete i gruppen

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

15


Ett bra betyg förutsätter att du har – Löst ditt problem på ett bra sätt – Skrivit en välstrukturerad rapport som innehåller alla delar, även analys av uppnått resultat – Gör en medryckande och intressant redovisning som tydligt förklarar vad du kommit fram till och hur

Hur arbetar jag? Introduktion: Arbeta i projekt Uppstart av projekt (uppgift A3:2)

Kapitel A3

Introduktion: Företagande Varför behövs utveckling? Kapitel A1 Kapitel A2 Tänka nytt och hitta lösningar Kontakta en förening, ett företag eller en entreprenör för inspiration Inspiration finns också i uppgift A1:10, A2:7, A4:13, A5:12, A6:6 och A7:5 Introduktion: Utvecklingsarbete Förverkliga idéer Ständig förnyelse ett måste Delrapport från projektet steg 1–3 lämnas skriftligt

Kapitel A4 Kapitel A6

Introduktion: Affärsplan och företagsformer

Kapitel B1

Introduktion: Företagsekonomi Räkna med resultat Att utveckla kostar pengar – investering och finansiering

Kapitel B2 Kapitel B3

Introduktion: Marknadsföring Vad vill marknaden ha? Marknadsföring

Kapitel B4 Kapitel B5

Redovisning av projektetet steg 1–5 (6–7) Skriftlig redovisning och muntlig presentation av projektarbetet, enligt anvisningar i kapitel A3 Alternativ utvidgning av projektarbetet A. Vad är den nya ekonomin? (utveckling och globalisering) eller B. Ta ansvar för produkten (juridik) eller C. Ekonomisk redovisning och analys (bokföring och bokslut)

Kapitel A7 Kapitel A5 Kapitel B6

Exempel på presentationsformer • Hemsida • Utställning i t ex korridor eller klassrum • PowerPoint-presentation • Skärmutställning • Teaterföreställning • Tidning • Broschyr • Artikel som publiceras i någon tidning • Videopresentation • Presentation inför en större grupp • Demonstration • Prototypbygge, t ex husmodell, kläder, kylanläggning

16

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Kursplan Entreprenörskap Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekts ekonomi eller i att starta och driva företag och genom det även utveckla kunskaper i företagsekonomi. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang. Undervisningen i entreprenörskap ska bedrivas i projektform med innehåll från andra ämnesområden. Med utgångspunkt i elevernas idéer och arbetsprocess ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar både teoretiska och praktiska kunskaper. I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter för att dra lärdom av dem. Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. 2. Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag. 3. Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag. 4. Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag. 5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. 6. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.

Kurser i ämnet Entreprenörskap, 100 poäng.

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

17


Entreprenörskap, 100 poäng Kurskod: ENTENR0 Kursen entreprenörskap omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att starta, genomföra, avsluta och utvärdera ett projekt. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. Grundläggande mötesteknik och dokumentation. Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.

Kunskapskrav Betyget E

Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt. Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.

18

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Eleven beskriver översiktligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C

Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt. Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering. Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

19


problem som uppstår i projektet. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt. Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Entreprenörskap och företagande, 100 poäng Kurskod: FÖRENT0 Kursen entreprenörskap och företagande omfattar punkterna 2—4 och 6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att starta, driva, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. Försäljningsteknik och argumentation. Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.

20

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.

Kunskapskrav Betyget E

Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag. Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel affärsplan. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag. Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess. Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C

Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Dessutom redogör eleven utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag. Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel affärsplan. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med viss säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

21


Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess. Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Betyget A

Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag. Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad affärsplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Dessutom presenterar eleven med säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

22

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


OH 1

Entreprenörskap – utveckling av företagande A. Från idé till succé 1. Varför behövs utveckling? - Introduktion till entreprenörskap och produktutveckling 2. Tänka nytt och hitta lösningar - Fokusering på teknikutveckling med historisk översikt 3. Projektarbete - Projektarbetsmetodik inkl rapportskrivning 4. Förverkliga idéer - Produktutvecklingens olika steg, patentskydd 5. Ta ansvar för produkten - Köplagar, produktansvar, miljöskydd och producent­ansvar 6. Ständig förnyelse – ett måste - Produktlivscykeln 7. Vad är den nya ekonomin? - Global produktion och marknadsföring, riskkapital

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

23


OH 2

B. Företagandets villkor 1. Företagande och företagsformer - Affärsplan, juridiska företagsformer, franchising 2. Räkna med resultat - Beräkning av resultat, resultatbudget, moms och priser 3. Att utveckla kostar pengar - Kapitalbehov, likviditetsbudget, investeringskalkyl 4. Vad vill marknaden ha? - Marknadsundersökning, sammanställning 5. Marknadsföring - Affärsidé, marknad, 4P, konkurrenslagen, marknadsföringslagen 6. Ekonomisk redovisning och analys - Ekonomisk rapportering, resultatrapport, balansrapport, bokföring

24

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Del A Från idé till succé

A1.

Varför behövs utveckling?

A2.

Tänka nytt och hitta lösningar

A3.

Projektarbete

A4.

Förverkliga idéer

A5.

Ta ansvar för produkten

A6.

Ständig förnyelse – ett måste

A7.

Vad är den nya ekonomin?

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

25


A1. Varför behövs utveckling?

26

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


Kommentarer till kapitel A1 Kapitel A1 introducerar bokens tema om vikten av utveckling och nytänkande. Temat påbörjas av artikeln som föregår varje kapitel, i detta fall Entreprenörer – teknik och affärssinne, om några av Sveriges mest kända entreprenörer det senaste århundradet. Glöm inte att lyfta fram denna finess för eleverna. Sist bland uppgifterna finns också instuderingsfrågor till artikeln. Begreppen vilda och tama produkter illustrerar skillnaden mellan beprövade produkter och nyskapande. Det är nyskapandet som för utvecklingen framåt. Därefter fastställs att produkt inte bara är varor utan också kan vara tjänster – eller en kombination av dessa. Det gäller att eftertryckligt visa kursdeltagarna att tjänster inte bara är en produkt utan också en växande marknad i industriländer. Men än viktigare än dessa begrepp är givetvis det behov som styr efterfrågan på produkter. Behovet kan göras konkret genom att visa vilka behov som vi människor har enligt Maslows klassiska behovstrappa. Gå igenom produkter och behov med OH A1:1. Diskutera med kursdeltagarna vilka steg i behovstrappan de själva prioriterar. Nya produkter ger nya behov som föder nya produkter. Utvecklingen tar aldrig slut. Bakom denna finns människor som vill utveckla och förändra, men med olika vinkling:

OH A1:1

• Uppfinnare – idégivaren • Innovatör – utvecklaren • Entreprenör – drivkraften Dessa skillnader är viktiga att framhålla, dvs att det finns olika faser i en produkts utveckling och samtidigt olika roller för de människor som arbetar med utveckling. Gå igenom detta med OH A1:2. Hör med kursdeltagarna vilken roll de själva skulle vilja ha. Det är viktigt att framhålla att det ofta förekommer produktutveckling inom större företag, t  ex Ericsson, ABB, AstraZeneca, Volvo, Stora Enso m fl. Här är det forskare som får agera uppfinnare och innovatörer, medan företagsledningen får stå för entreprenörskapet. Men naturligtvis är det även här så att enskilda personer med goda idéer och drivkraft är oerhört viktiga för produktutvecklingen. Lyft gärna fram Inblick i företaget som beskriver utvecklingen av det framgångsrika läkemedlet Losec hos AstraZeneca. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om innovatörens roll som en brygga mellan uppfinnare och entreprenörer. Lika viktig i små som stora företag. Innovatören fångar upp idéer och utvecklar vidare samt tar fram underlag för att visa att produkten är lönsam. Gå igenom detta med OH A1:3.

OH A1:2

OH A1:3

Uppgifter Första uppgiften i alla kapitel är Rätt eller fel?, så även i detta. Dessa snabbfrågor kan användas som repetition efter genomläsning av kapitlet, men de kan också användas för genomgång i klassen. Inte minst för att reda ut eventuella missförstånd vad gäller texten eller frågeställningen. Uppgift A1:1 fokuserar på vilka vilda produkter som finns i närmiljön, även i skolmiljön (eller brist på sådana i skolmiljön). Uppgift A1:2 är en liten inventeringsövning för att klara ut vad som menas med produkt. A1:3–4 handlar om människans behov enligt

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

27


Maslows behovstrappa, en bra grund för en entreprenör. Utan behov – ingen marknad för produkter, något att framhålla för de studerande. Genom A1:5–6 kan skapas en debatt i klassrummet om viktiga innovationer och viktiga entreprenörer. Här bör också komma många tips och förslag som kan sammanfattas på tavlan. A1:7 fortsätter denna debatt med betoning på varför utvecklingen måste fortgå. Uppgifterna A1:8–9 är mindre projektuppgifter som handlar om utveckling av en egen produkt respektive arbete kring vilka produkter som lyckas respektive misslyckas. Dessa två alternativa uppgifter kan bli en förövning till det större projekt som ska starta upp i anslutning till kap A3 Projektarbete. En mycket lämplig träning i mindre skala. I varje kapitel, så även i detta, finns en alternativ projektuppgift med inriktning på mer ideellt arbete istället för kommersiellt. I uppgift A1:10 gäller det att göra ett förslag till en gladare närmiljö. Förslaget ska också presenteras som en liten utställning på en väl synlig plats. Detta kapitel, liksom alla övriga, avslutas med några instuderingsfrågor till den entreprenörsartikel som ligger före kapitlet. I detta fall är artikeln en kortfattad översikt över några kända svenska entreprenörer under det senaste århundradet. Lite kontroll över hur kursdeltagarna tagit till sig denna allmänbildning om entreprenörer genom historien.

OH-förteckning A1

28

OH A1:1

Vad är en produkt? Produkter fyller behov

OH A1:2

Teknikutveckling – produktutveckling Vem utvecklar produkter?

OH A1:3

Produktutveckling inom större företag Innovatörens roll

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB


OH A1:1

Vad är en produkt? •

Vara, tjänst eller en kombination •

tama produkter – som alltid behövs •

Vilda produkter – för utvecklingen framåt, ny teknik

Produkter fyller behov Självförverkligande Uppskattning Gemenskap Trygghet Fysiska behov

Maslows behovstrappa

Entreprenörskap – utveckling av företagande, Lärarhandledning. © Liber AB

29


Entreprenörskap Utveckling av företagande Lärarhandledning med CD Hur kommer nya företag till? Vad driver en nyföretagare och entreprenör? Vad ligger bakom utvecklingen av nya företag och produkter? Bl a detta behandlas i denna bok. Entreprenörskap handlar om att kunna ta initiativ, ta ansvar och vara kreativ – egenskaper som kännetecknar en företagsam person. Boken innehåller moment som ska utveckla läsarens entreprenöriella medvetenhet och handlande, bl a genom att planera, genomföra och utvärdera projekt. Den innehåller också moment i grundläggande företagande och hur ett projekt ska planeras uttryckt i ekonomiska termer. Materialet är indelat i två block: en utvecklingsdel: Från idé till succé – och en del om ekonomi (kalkylering, finansiering, juridik, marknadsföring och redovisning): Företagandets villkor. Del A 1 Varför behövs utveckling? 2 Tänka nytt och hitta lösningar 3 Projektarbete 4 Förverkliga idéer 5 Ta ansvar för produkten 6 Ständig förnyelse – ett måste 7 Vad är den nya ekonomin?

Del B 1 Företagande och företagsformer 2 Räkna med resultat 3 Att utveckla kostar pengar 4 Vad vill marknaden ha? 5 Marknadsföring 6 Ekonomisk redovisning och analys

Boken är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok. Här finns koncentrerade faktaavsnitt med insprängda praktiska exempel och reportage. Dessutom speglas svensk entreprenörshistoria i ett antal porträtt av kända entreprenörer och företag. Övningsuppgifter av olika slag samt stöd för eget projektarbete uppmanar till egen aktivitet. Lösningsförslag finns i häftet Kommentarer & lösningar. Entreprenörskap – utveckling av företagande är avsedd för olika typer av kurser inom företagande, entreprenörskap, entreprenörskap och företagande och grundläggande företagsekonomi. Exempel på kurser inom gymnasiet och komvux/vuxenutbildning är Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande och även för Företagsekonomi 1 samt olika lokala kurser i entreprenörskap och företagande. Materialet kan också användas för att exempelvis driva Ung Företagsamhet (UF). Entreprenörskap – utveckling av företagande är också lämplig för tillämpande kurser inom Yrkeshögskolan (Yh), företagsutbildningar och grundläggande högskolekurser. Boken kan även användas i självstudier för att starta eget, utveckla egna produkt- och företagsidéer eller som inspiration för kreativ produktutveckling. Cege Ekström, ekonom, samhällsvetare och lärare inom bl a Yrkeshögskolan (Yh), tillika läroboksförfattare. Ronald Fagerfjäll, ledarskribent på Dagens Industri och författare till böcker om svenskt näringsliv. Carina Jansson, ingenjör, ekonom och gymnasielärare. Alla tre har arbetat med företagande i olika former.

Best.nr 47-11641-6 Tryck.nr 47-11641-6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.