Page 1

Lärarhäfte Stavning

åk 4-6 Jonny Lindén

Kopieringsunderlag: Protokoll • Mallar till diktamen • Läxor • Facit

Jonny Lindén


Stavning åk 4-6

B

LÄ R A R H Ä F T E

Text: Jonny Lindén Form: Björnekull Design Tryck: Risbergs Information & Media, Uddevalla 2015

ISBN: 978-91-982108-3-5 © 2015 Jonny Lindén och Lindéns Läromedel

www.lindenslaromedel.se


Välkommen till Stavning åk 4-6 B! Till läraren Stavning åk 4-6 B innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment. Elevboken Varje kapitel innehåller fyra sidor. Första sidan: • Regelruta för aktuellt stavningsmoment • Ordruta med sexton ord • Rader där man skriver av de sexton orden • Rader där man bildar meningar Andra sidan: • Korsord där man jobbar med de sexton orden Tredje sidan: • Berättande text med tillhörande övning Fjärde sidan: • Varierande övningar, som ibland kan vara extra kluriga Samtliga övningar är inriktade mot träning av kapitlets stavningsmoment. Även om huvudsyftet med övningarna i boken är att träna just stavning, så får man också annat ”på köpet”: • Ordkunskap • Träning i att använda en ordlista Lärarhäftet Detta häfte innehåller kopieringsunderlag: • Träningsblad (läxa 1) – 16 ord • Mall till diktamen – 16 ord • Manus till diktamen – 16 ord • Träningsblad (läxa 2) – diktamenstext • Mall till diktamen – text • Individuellt diktamensprotokoll för eleven • Klassprotokoll till diktamen • Facit till elevboken

2

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

Förslag på arbetsgång till varje kapitel: Vecka 1 1. Börja med gemensam genomgång av regelrutan på första sidan. 2. Läs orden i ordrutan högt tillsammans. 3. Eleverna jobbar individuellt. övning A: Skriv av orden från ordrutan. övning B: Bilda meningar med fem av orden. övning C: Korsord 4. Ge eleverna träningsblad för de sexton orden i hemläxa (läxa 1). Kopieringsunderlag finns i Lärarhäftet. 5. Genomför diktamen på orden. I Lärarhäftet finns kopieringsunderlag till manus och elevblad. 6. Fyll i resultaten i de individuella diktamens­ protokollen och i klassprotokollet. Vecka 2 1. Börja med gemensam högläsning eller individuell tystläsning av den berättande texten på tredje sidan. 2. Eleverna jobbar individuellt med övningen/ övningarna som hör ihop med texten. 3. Du som lärare, avgör om alla elever ska ha kravet på sig att göra den fjärde sidan. Den kan fungera som en ”När jag hinner-sida”. 4. Ge eleverna träningsblad för diktamenstexten i hemläxa (läxa 2). Välj ut en begränsad del av texten. Texterna är alltför omfattande för att användas i sin helhet. 5. Genomför diktamen på texten. I Lärarhäftet finns kopieringsunderlag till elevblad. 6. Fyll i resultat/bedömning i de individuella diktamensprotokollen och i klassprotokollet

Jonny Lindén - författare LINDÉNS LÄROMEDEL


Innehållsförteckning kopieringsunderlag Mall till diktamen – 16 ord �������������������������������������������������������������������������� sid 4 Mall till diktamen – text �������������������������������������������������������������������������� sid 5 - 6 Individuellt protokoll – diktamen �������������������������������������������������������������� sid 7 Klassöversikt – diktamen ���������������������������������������������������������������������� sid 8 - 9 Varje kapitel har tre kopieringsunderlag: Träningsblad – 16 ord, Manus till diktamen – 16 ord och Träningsblad – text Kapitel 1 – En eller två konsonanter? . . . . . . . . . . . . . . . . sid 10 - 12 Kapitel 2 – Släktord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sid 13 - 15 Kapitel 3 – E eller ä? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sid 16 - 18 Kapitel 4 – J-ljudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sid 19 - 21 Kapitel 5 – Å-ljudet ���������������������������������������������������������������������������� sid 22 - 24 Kapitel 6 – Sj-ljudet ���������������������������������������������������������������������������� sid 25 - 27 Kapitel 7 – Tj-ljudet ��������������������������������������������������������������������������� sid 28 - 30 Kapitel 8 – S-ljudet ���������������������������������������������������������������������������� sid 31 - 33 Kapitel 9 – N-ljudet ���������������������������������������������������������������������������� sid 34 - 36 Kapitel 10 – M-ljudet ������������������������������������������������������������������������� sid 37 - 39 Kapitel 11 – Ng-ljudet ������������������������������������������������������������������������� sid 40 - 42 Kapitel 12 – K-ljudet före t ���������������������������������������������������������������� sid 43 - 45 Kapitel 13 – K-ljudet före s ���������������������������������������������������������������� sid 46 - 48 Kapitel 14 – Sammansatta ord ��������������������������������������������������������� sid 49 - 51 Kapitel 15 – Svårstavat ���������������������������������������������������������������������� sid 52 - 54 Facit till elevboken ��������������������������������������������������������������������������� sid 55 - 62

LINDÉNS LÄROMEDEL

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

3


Läxa 1.  Diktamen – 16 ord Namn: Kapitel:

 klass:

 datum:

 Stavningsmoment:

1.

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

Antal rätt:

4

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

LINDÉNS LÄROMEDEL


Läxa 2.  Diktamen – text Namn: Kapitel:

LINDÉNS LÄROMEDEL

 klass:

 datum:

 Stavningsmoment:

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

5


Läxa 2.  Diktamen – text  (fortsättning)

Typ av stavfel:

Kommentarer:

6

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

LINDÉNS LÄROMEDEL


Protokoll – Diktamen  klass:

Namn:

kapitel / stavningsmoment

antal rätt / felmarkeringar

1. En eller två konsonanter?

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

2. Släktord

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

3. E eller ä?

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

4. J-ljudet

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

5. Å-ljudet

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

6. Sj-ljudet

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

7. Tj-ljudet

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

8. S-ljudet

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

9. N-ljudet

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

10. M-ljudet

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

11. Ng-ljudet

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

12. K-ljudet före s

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

13. K-ljudet före t

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

14. Sammansatta ord

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

15. Svårstavat

16 ord – antal rätt Text – antal felmarkeringar

LINDÉNS LÄROMEDEL

datum

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

7


8

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

15

14

13

12

2

1

2

Släkt­ord

En/två kons

1

2

1

1

2

E eller ä?

3

1

2

J-ljudet

4

1

2

Å-ljudet

5

7

1

2

1

2

Sj-ljudet Tj-ljudet

6

1

2

S-ljudet

8

1

2

N-ljudet

9

11

1

2

1

2

M-ljudet Ng-ljudet

10

1

2

K-ljudet före s

12

14

1

2

1

2

K-ljudet Sammanföre t satta ord

13

1

2

Svår­ stavat

15

Klass:

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Namn: 1

1 = 16 ord – antal rätt 2 = text – antal felmarkeringar

Kapitel

Klassöversikt – Diktamen  Läsår:  

LINDÉNS LÄROMEDEL


LINDÉNS LÄROMEDEL

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Namn: 16

1 = 16 ord – antal rätt 2 = text – antal felmarkeringar

Kapitel

2

1

2

Släkt­ord

En/två kons

1

2

1

1

2

E eller ä?

3

1

2

J-ljudet

4

1

2

Å-ljudet

5

7

1

2

1

2

Sj-ljudet Tj-ljudet

6

1

2

S-ljudet

8

1

2

N-ljudet

9

11

1

2

1

2

M-ljudet Ng-ljudet

10

1

2

K-ljudet före s

12

14

1

2

1

2

K-ljudet Sammanföre t satta ord

13

1

2

Svår­ stavat

15

Klass:  Läsår:  

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

9


Läxa 1 – Kapitel 1:

En eller två konsonanter? Efter lång betonad vokal skriver man oftast en konsonant. exempel: vas, stil, val, lok, haka, fina, vin Efter kort betonad vokal skriver man oftast två konsonanter. exempel: vass, still, vall, lock, hacka, finna, vind Några undantag: han, hon, den, än, vän, din, man Vokalen är lång om den låter som i alfabetet. Vokalerna är: a o u å e i y ä ö Alla övriga bokstäver i alfabetet är konsonanter.

Träningsblad – 16 ord

Om man skriver två likadana konsonanter efter den korta betonade vokalen, kallas det dubbelteckning. EXEMPEL: brunn När man ska dubbelteckna konsonanten k, skriver man ck. EXEMPEL: lycka

ORDRUTA

Betonad vokal betyder att man uttalar just den vokalen med mer tryck/kraft.

1. krok 2. krock 3. vila 4. villa

5. bok 6. bock 7. hål 8. håll

9. möte 10. mötte 11. mäta 12. mätta

13. han 14. hann 15. stranden 16. vilken

A.  Läs orden i ordrutan högt. Tänk på var betoningen ligger. B.  Skriv av orden. Stryk under den vokal som är betonad. 1.

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

C. Låt någon läsa orden högt för dig. Du skriver orden på ett papper. Kontrollera att du har rätt. Träna tills du är helt säker på att stava alla orden rätt.

10

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

LINDÉNS LÄROMEDEL


Manus till diktamen – 16 ord - kapitel 1: En eller två konsonanter? 1. I hallen finns en krok, där du kan hänga upp din jacka.

Skriv krok.

2. Det blev en våldsam krock mellan de två cyklarna.

Skriv krock.

3. Jag är jättetrött! Nu ska jag vila i soffan.

Skriv vila.

4. Mamma och pappa säger att vi ska köpa en villa nästa år.

Skriv villa.

5. Vilken är den bästa bok du har läst?

Skriv bok.

6. Gethanen kallas bock.

Skriv bock.

7. Smilla grävde ett stort hål i gräsmattan.

Skriv hål.

8. Åt vilket håll ska jag gå för att komma till affären?

Skriv håll.

9. Idag har jag ett möte, som jag inte får komma för sent till.

Skriv möte.

10. Mötte du farfar igår?

Skriv mötte.

11. Kan du hjälpa mig att mäta längden på huset?

Skriv mäta.

12. Alla var väldigt mätta efter middagen.

Skriv mätta.

13. Henrik lovade att han aldrig skulle ljuga igen.

Skriv han.

14. Lovisa hann precis i tid till tåget.

Skriv hann.

15. Jag älskar att ligga på stranden på sommaren.

Skriv stranden.

16. Hm, vilken jacka ska jag ha på mig idag?

Skriv vilken.

LINDÉNS LÄROMEDEL

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

11


Läxa 2 – Kapitel 1: En eller två konsonanter?

Stressigt – Helt fantastiskt, Ellen! Ellen kände själv att hon hade gjort något riktigt bra. Berömmet hade kommit från Anders, Ellens fotbollstränare. Nu var det mindre än en minut kvar av den viktiga cupmatchen. Om de lyckades vinna den, så var de klara för final nästa vecka! Ellens lag ledde med 1 - 0, när en av motståndarlagets anfallare plötsligt blev helt fri med bollen. Hon avancerade snabbt mot målet. Ingen verkade klara av att hinna ikapp henne. När hon kom in i straffområdet, tittade hon upp för att se var Ellen befann sig. Det här kunde ju inte sluta på något annat sätt, än att det blev 1 - 1. Anfallaren fick till ett oerhört hårt vristskott. Bollen for iväg som en raket mot krysset – en mycket snygg kvittering skulle bli ett faktum. Men då hände något som ingen trodde var möjligt. Ellen kastade sig som en panter och ”klistrade” bollen innan den passerade mållinjen. Det var alldeles tyst under några sekunder, när Ellen hade landat på gräsmattan med bollen i famnen. Ingen verkade förstå vad som egentligen hade hänt. Men så ljöd domarens visselsignal. Anders blev alldeles till sig av glädje, och fortsatte att ropa:

Träningsblad – text – Helt fantastiskt! Helt fantastiskt! Ellen kunde inte resa sig upp. Hon hade fått alla lagkompisar över sig i en stor glädjeskrikande hög. Ellen kände sig lycklig – men stressad! Hon var tvungen att skynda sig nu. Ikväll skulle det vara konsert med hennes rockband. Hon var bandets sångare, så hon kunde ju inte gärna strunta i det. – Underbart, tjejer! stönade hon ansträngt under de andra. Men jag måste sticka nu! Ni får fira segern utan mig idag. Ellen hade snabbt sagt hej då till lagkompisarna och Anders, för att sedan rusa till parkeringen där pappa stod och väntade med bilen. – Gasen i botten, pappa! Nu är det bråttom! – Vilken dag! suckade Ellen, när hon kom hem efter en mycket lyckad konsert. Det hade varit en underbar dag, men stressig också. Hon öppnade kylskåpet och hittade en tallrik med köttfärssås och spagetti, som hon värmde i mikron. Det var nödvändigt att få lite energi. För det var tyvärr inte slut på dagens stressande. Hon var tvungen att läsa på inför morgondagens biologiprov. Tur att det är fredag imorgon! tänkte Ellen.

Förslag på hur du kan träna: A. Läs den del av Stressigt, som din lärare har besämt att du ska ha i läxa. B. Skriv av texten på ett papper. C. Låt någon läsa texten högt för dig, i lagom tempo. Skriv det som dikteras (läses högt) för dig. D. Jämför det du har skrivit med texten. Stryk under eventuella stavfel. Låt någon diktera de felstavade orden för dig. Du skriver dessa ord. Träna tills du kan stava alla ord rätt.

12

KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

LINDÉNS LÄROMEDEL


Facit – STAVNING ÅK 4-6 B Familjeäventyr Sofia hoppade till av det oroväckande ljudet. – Vad var det?! pep hon nervöst. Tänk om vi hamnar i vattnet! – Det är ingen fara, svarade pappa. Det smäller alltid till litegrann i rampen när man kör över till färjan.2 Sofia försökte slappna av lite. Det här skulle ju bli en fantastisk resa med3hela familjen. Hon hade blivit så glad när mamma och pappa hade berättat att de skulle åka på en fyra dagars minisemester till Danmark. Lillebror Martin hade, om möjligt, blivit ännu gladare när han hade förstått att han skulle få 5 ledigt från skolan i flera dagar.

KAPITEL 1, SIDAN 5 – ÖVNING C

S V T K R O C K I B R L A O V I L K E N B O C K D I K A E L H A N N Ä T A A A H A L L A N 1

2

Ellen kände själv att hon hade gjort något riktigt bra. Berömmet hade kommit från Anders, Ellens fotbollstränare.

7

Nu var det mindre än en minut kvar av den viktiga cupmatchen. Om de lyckades vinna den, så var de klara för final nästa vecka!

M Ö M Ä T T T M Ö T E

9 1 - 0, när en av motståndarEllens lag ledde med lagets anfallare plötsligt blev helt fri med bollen. Hon avancerade snabbt mot målet. Ingen verkade klara av att hinna ikapp henne. När hon kom in i straffområdet, tittade hon upp för att 11 10 se var Ellen befann sig. Det här kunde ju inte sluta på något annat sätt, än att det blev 1 - 1. Anfallaren fick till ett oerhört hårt vristskott. Bollen for iväg som en raket mot krysset – en mycket snygg kvittering skulle bli ett faktum. Men då hände 12 något som ingen trodde var möjligt. Ellen kastade sig som en panter och ”klistrade” bollen innan den passerade mållinjen.

Det var alldeles tyst under några sekunder, när Ellen hade landat på gräsmattan med bollen i famnen. Ingen verkade förstå vad som egentligen hade hänt. Men så ljöd domarens visselsignal.

Anders blev alldeles till sig av glädje, och fortsatte att ropa: – Helt fantastiskt! Helt fantastiskt! Ellen kunde inte resa sig upp. Hon4 hade fått alla 3 5 lagkompisar över sig i en stor glädjeskrikande hög. Ellen kände sig lycklig – men stressad! Hon var tvungen att skynda sig nu. Ikväll skulle det vara konsert med hennes rockband. Hon var bandets 6 gärna strunta i det. sångare, så hon kunde ju inte

S

7

Äntligen! tänkte Sofia när pappa parkerade bilen på bildäcket längst ner i färjan. Nu kan jag känna mig lugn.

– Underbart, tjejer! stönade hon ansträngt under de andra. Men jag måste sticka nu! Ni får fira segern utan mig idag.

Mamma vände sig mot Sofia och Martin: 8 – Nu när vi går upp till passagerardäck, är det viktigt att vi håller ihop. Ingen får springa iväg på egen hand! Det borde vi väl klara? Resan från Göteborg till Fredrikshamn tar bara 9 drygt tre timmar. – Ja, ja! suckade Martin otåligt. Nu går vi! Vi kan väl börja med att handla godis? Snälla?!

Ellen hade snabbt sagt hej då till lagkompisarna och Anders, för att sedan rusa till parkeringen där pappa 8 stod och väntade med bilen.

F Ä L S P I L L A

– Gasen i botten, pappa! Nu är det bråttom!

– Vilken dag! suckade Ellen, när hon kom hem efter en mycket lyckad konsert.

Tiden bara flög iväg, tyckte Sofia. Det hade varit 12 en jätterolig båtresa. Martin hade fått som han ville – de hade börjat med godisköp i taxfreebutiken. 13 Sedan hade de gått runt och utforskat färjan, både inne och ute på däck. Det var en härlig och solig vårdag. Sofia hade njutit av att stå lutad mot relingen och spana ut mot horisonten.

Det hade varit en underbar dag, men stressig också. Hon öppnade kylskåpet och hittade en tallrik med köttfärssås och spagetti, som hon värmde i mikron. Det var nödvändigt att få lite energi. För det var tyvärr inte slut på dagens stressande. Hon var tvungen att läsa på inför morgondagens biologiprov.

Långt bort hade hon sett en flock fiskmåsar, som kretsade ovanför en fiskebåt.

Tur att det är fredag imorgon! tänkte Ellen.

6

Understruket ord

I N G

T R Ä D D A Y N I N G G T R Y G G

G

Sofia log inombords och tänkte för sig själv: Jag tror aldrig jag har sett pappa skämmas så mycket, som då!

betonad kort vokal + en konsonant

betonad kort vokal + två lika konsonanter (dubbelteckning)

betonad kort vokal + två olika konsonanter

gris

han

hoppa

sant

när med klara gasen dag

hade den en domarens hej

stressigt berömmet snygg trodde lyckad

mindre kunde under skynda värmde S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

Släktord

Understruket ord

Släktord

öppen, öppning öppna smäller kände, känt, 2. 9. känna trött tröttna erkände – Hjälp E. Väderstreckslabyrint kaptenen på färjan Stena Da 3. håller hållning, hållna 10. hem hemma, hemåt att navigera på havet, så att han inte kör på något grund. 4. 11. snälla snällt hoppar hoppning Följ instruktionerna och skriv upp bokstaven färjan 5. framme fram, framåt 12. vatten vattna, bevattning hamnar på efter varje instruktion. Om du sätter ställd, ställt 13. 6. ställe full fullt dessa bokstäverställning i rätt ordning, så bildas ett ord. 7. 14. simma simning drabbade drabbning smällde, smällt

1.

betonad lång vokal + en konsonant

KAPITEL 1

Sofia hade svårt att hålla ögonen öppna. Hon var trött, men lycklig, där hon satt i bilens baksäte. De 6 var på väg hem igen. Det här har varit några av de bästa dagarna i mitt liv! tänkte hon. Hon kunde knappt bärga sig till nästa dag. Då var det måndag och dags att gå till skolan igen. Alla klasskompisar skulle bli gröna av avund, när hon berättade vad hon hade varit med om. Det absolut roligaste minnet var när pappa hade försökt visa sig på styva10linan. Han skulle minsann visa sina barn hur man hoppar en riktig ”kanonkula”, så att det stänker11mycket vatten. Med full fart hade han sprungit mot en av bassängerna. Han lyckades fantastiskt bra med sin kanonkula. Sofia och Martin jublade och applåderade. Men det fanns en person som inte jublade. En äldre dam, som satt och drack kaffe vid ett cafébord nära bassängkanten, drabbades av pappas konststycke. Hon blev fullständigt genomvåt av allt 14 vatten som stänktes upp från bassängen.

KAPITEL 2, SIDAN 10 – ÖVNING D

D. I texten Stressigt är tjugo ord understrukna. Skriv in dem på rätt plats i tabellen.

PE L:

K O P P E L N K N Ä C K T E S C K O P P L A L R A

D. Läs igenom texten Familjeäventyr. Fjorton ord är understrukna. Skriv in dem i tabellen och skriv minst ett släktord till varje understruket ord. Du får hjälp med det första.

KAPITEL 1, SIDAN 6 – ÖVNING D

EX EM

P P I L L A C S K S K V A L V P A C K N L Ä L L N I N E R Ä D D D E

8.

Vilket? 10

KAPITEL 2

S TAV N I N G Å K 4 - 6 B

KAPITEL 2, SIDAN 11 – ÖVNING E

Instruktion

Färjan hamnar på följande ruta:

KAPITEL 1, SIDAN 7 – ÖVNING E

Start

MÅLBUR MYSTISKT SKRATTADE FOTBOLLSMÅL MÅLVAKT NÄT

1. Gå två steg åt söder, sedan två rutor åt öster.

J

2. Gå fem steg åt norr, sedan tre steg åt väster.

T

3. Gå fem steg åt söder.

O

4. Gå ett steg åt nordväst, sedan tre steg åt norr.

S

KAPITEL 1, SIDAN 7 – ÖVNING F

5. Gå två steg åt söder.

K

1. CYKELKEDJOR 2. SPINDELNÄT 3. GRÖNSAKER 4. FJÄRRKONTROLL 5. HÄNGLÅS 6. TURIST

6. Gå tre steg åt nordost, sedan två steg åt öster.

R

7. Gå fem steg åt söder, sedan ett steg åt sydväst.

Ö

Ordet är

SJÖKORT

SY

LINDÉNS LÄROMEDEL

1. KÄNGURU 2. ELEVERNA 3. HÅRDA 4. MJUKA 5. VOKALER 6. KONSONANTER

Start

NO

– Helt fantastiskt, Ellen!

KAPITEL 2, SIDAN 9 – ÖVNING C

VÄ S T E R

Stressigt

Nu var de redan framme i Fredrikshamn – eller Fredrikshavn, som det heter på danska. Sofia anade att bilresan inte skulle bli lika rolig som båtresan. Målet var Billund – en 21 mil lång bilresa på nästan tre timmar. Men det skulle det förstås vara värt. Där skulle de1 bo i ett lyxigt hus på ett ställe som heter Lalandia. Hon längtade efter att få leka och simma i det fantastiska badlandet, som hon hade sett bilder på. Legoland fanns ju i närheten också. 4

Kan du förklara vad ordet betyder?

Förslag på svar: SJÖKORT är en karta man använder för att navigera och hitta rätt när man är ute på havet.

F. Gör din egen väderstreckslabyrint, som du låter en klassko KO P I E R I N G S U N D E R L AG – S TAV N I N G Å K 4 - 6 B NORR

55


STAV N I N G B • Å K 4 – 6

www.lindenslaromedel.se

Profile for Smakprov Media AB

9789198210835  

9789198210835  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded