Page 1

Att förstå

Vad är företagsetik? Hur kan man förstå moraliska problem i näringslivet? Kan ett företag vara moraliskt? Hur arbetar företag med etikfrågor? Denna bok ger en tydlig och pedagogisk introduktion till ämnet företagsetik. Man kan förstå ett företag på många olika sätt och det får skilda konsekvenser för synen på företagets ansvar. Författaren diskuterar hur värderingar och normer kan styra företagets verksamhet, men också hur man kan styra och påverka dessa. Genom att förstå företagsetikens idéer och de verktyg som företagen har att tillgå, kan man bättre förstå och möta omvärldens krav och förväntningar på företags moraliska ansvar.

Magnus Frostenson

Magnus Frostenson är ekonomie doktor och forskare i företagsetik, verksam vid Uppsala och Örebro universitet. Han har publicerat ett flertal artiklar, bokkapitel och rapporter inom ämnet företagsetik. Framför allt har han studerat frågor om hur etiken formas inom organisationer. Dessutom har han forskat kring hur idén om företagens sociala ansvar sprids, om hållbarhetsredovisning, om etik i kärnavfallsfrågan och om etiska frågor inom detaljhandeln.

Att förstå företagsetik

företagsetik

Att förstå

företagsetik Magnus Frostenson

”På samma sätt som vår människosyn formar vår syn på etiken, påverkar vår uppfattning om vad ett företag egentligen är vår syn på dess skyldigheter, rättigheter och moraliska ansvar.”

Boken vänder sig till såväl studenter och forskare på universitet och högskolor som till yrkesverksamma och andra som vill fördjupa sina kunskaper om företagsetik och kunna föra diskussionen om företagens ansvar på en högre nivå.

Best.nr 47-09647-3

Tryck.nr 47-09647-3-00

Att fo rsta fo retagsetik - omslag.indd 1

11-02-08 11.39.48


Att förstå företagsetik ISBN 978-91-47-09647-3 © 2011 Författaren och Liber AB Förläggare: Ola Håkansson Redaktör: Carina Blohmé och Birgit Hortlund Omslag och grafisk formgivning: Fredrik Elvander Upplaga 1:1 Sättning: Integra Software Services Tryck: Sahara Printing, Egypten 2011

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

2

Att förstå företagsetik.indd 2

2011-02-02 21.57


Innehåll Förord………………………………………………………………………5 Inledning……………………………………………………… 7 Kapitel 1. Vad är företagsetik?……………………………… 11 Företagsetik som begrepp………………………………………… 11 Varför företagsetik?………………………………………………… 14 Företagsetikens nivåer……………………………………………… 19 Kapitel 2. Vad företagsetiken handlar om…………………26 Värderingar, värden och normer………………………………… 26 Värderingar i företag……………………………………………… 29 Kapitel 3. Att förstå företaget……………………………… 37 Vad är företaget?……………………………………………………… 37 Företaget som intressentarena…………………………………… 38 Företaget som moralisk gemenskap…………………………… 42 Företaget som en uppsättning ­kontraktsrelationer………46 Kan ett företag vara moraliskt?………………………………… 48 Kapitel 4. Att förstå företagets ansvar…………………… 53 Teorier om företagets ansvar…………………………………… 53 Fyra varianter av intressentteori………………………………… 54 Agentteori……………………………………………………………… 61 Integrativ social kontraktsteori………………………………… 65 Varför etik och CSR? Nyinstitutionell teori och översättningsteori……………………………………… 71

Att förstå företagsetik.indd 3

2011-02-02 21.57


Kapitel 5. Att bedöma företagets ansvar…………………… 77 Normativa teorier…………………………………………………… 77 Utilitarism……………………………………………………………… 78 Pliktetik………………………………………………………………… 82 Rättighetsetik………………………………………………………… 84 Dygdeetik……………………………………………………………… 86 Diskursetik…………………………………………………………… 90 Att bedöma moralisk problematik i näringslivet………… 92 Kapitel 6. Att styra etiken i ­företaget………………………99 Instrument för att styra etiken i företaget…………………… 99 Instrumentens funktioner……………………………………… 102 Att implementera etik…………………………………………… 106 Kapitel 7. Etiken och ­omvärldens krav………………… 116 Mjuka ramverk…………………………………………………… 116 Olika syn på företagens ansvar i Sverige och internationellt………………………………………………… 124 Varför CSR i Sverige?…………………………………………… 128 Omvärldens förväntningar på företagen……………………131 Kapitel 8. Att skriva om ­företagsetik…………………… 140 Kvalitetskrav på texter om företagsetik…………………… 140 Vilka teorier kan användas till vilka frågeställningar?…………………………………………………… 148 Referenser………………………………………………… 151 Register……………………………………………………… 157

4

Att förstå företagsetik.indd 4

2011-02-02 21.57


Förord Den här boken är en vägledning för alla som vill lära sig mer om företagsetik. Den bygger delvis på forskning och insikter från projekt som har finansierats av Vetenskapsrådet, Handelns Utvecklingsråd och Handelsbankens forskningsstiftelser. Ett tack till dessa finansiärer. Ett stort tack också till Ola Håkansson och Liber för råd och stöd under ­skrivprocessen.

5

Att förstå företagsetik.indd 5

2011-02-02 21.57


Att fรถrstรฅ fรถretagsetik.indd 6

2011-02-02 21.57


Inledning Boken Att förstå företagsetik är introducerande men leder samtidigt läsaren ett gott stycke på vägen mot fördjupad förståelse av företagsetik. Den handlar om företagsetik, men är inte ett av de många brandtal för att företagen ska bli ”goda” (även om jag själv tycker att de ska vara det, men hur och på vilket sätt förklarar jag i andra sammanhang). Boken har forskningsanknytning. Det innebär att referenspunkterna för hur man kan och bör förstå företagsetik hämtas från en tradition där man vetenskapligt undersöker, och i många fall ger råd om, etiska frågor som uppstår i eller angår näringslivet. Den som vill fördjupa sig och studera frågorna på ett mer professionellt sätt kan gå till ledande tidskrifter, till exempel Journal of Business Ethics, Business Ethics: A European Review eller Business Ethics Quarterly. Men trots den vetenskapliga ansatsen är boken inte en metodbok för hur man skriver en uppsats eller en forskningsartikel (även om en hel del tips ges framför allt i kapitel 8). Detta hantverk kan man lära sig med hjälp av någon av de otaliga böcker om vetenskapligt skrivande som finns på marknaden. Boken är snarare en introduktion för den som vill veta mer om företagsetik eller behöver verktyg eller redskap för att kunna tala om företagsetik på ett djupare plan. De senaste åren har det kommit ut ett antal böcker som handlar om företagens sociala ansvar (corporate social

7

Att förstå företagsetik.indd 7

2011-02-02 21.57


I nlednin g

­responsibility, CSR, som är den förkortning som man för det mesta använder också på svenska). En del av det som skrivs är bra och går på djupet. Annat är ytligt. Den här bokens bidrag är inte bara att den fördjupar diskussionen utan också att den lyfter fram just företagsetik snarare än CSR. I någon mån har företagsetiken hamnat i skymundan när CSR har blivit alltmer etablerat som begrepp under det senaste decenniet. Det har till och med gått så långt att man ibland hör (främst en och annan varumärkesexpert eller kommunikationskonsult) hävda att CSR inte har något med etik att göra. Även om det är positivt att olika aktörer börjar intressera sig för ansvarsfrågor så tycks dessvärre en hel del insikter och idéer som präglar företagsetiken ha glömts bort. Inte sällan försöker man uppfinna hjulet på nytt. Den idédiskussion som fördes för ett par årtionden sedan står sig därför än idag. Den hjälper oss nämligen att förstå den utveckling som har skett i näringslivet under de senaste åren. Inte minst är kunskaper om idéer och verktyg för att förstå företagsetiska frågor viktiga för exempelvis studenter som vill fördjupa sig i ämnet. I CSR-litteraturen är det inte alltid som dessa verktyg går att finna, även om denna litteratur ofta rymmer en upplysande diskussion om vad CSR är för något, hur företag arbetar eller borde arbeta med etik och socialt ansvar, vilka instrument de har att tillgå, hur ett begrepp som CSR har etablerats och spridits som idé, och så vidare. Boken är strukturerad utifrån en tanke – från individ till organisation till omvärldssammanhang. Det är människor av kött och blod som befolkar näringslivet. Det är dessa människor som etiken i strikt mening utgår ifrån. Därför inleds boken (efter ett introducerande kapitel om ­företagsetik)

8

Att förstå företagsetik.indd 8

2011-02-02 21.57


I nlednin g

med en diskussion om värderingar, värden och ­normer som formas i sammanhang där människor möts och interagerar. Det sammanhang som företagsetiken intresserar sig för är primärt företaget eller organisationen. Företagets natur och hur ansvar bör förstås i det organisatoriska sammanhang som företaget utgör är en diskussion som sedan följer. Möjligheterna att påverka ansvaret i företaget är också centralt att visa på. Sedan problematiseras dess förhållande till omvärlden, bland annat genom att de verktyg som företaget har att tillgå och de krav och förväntningar som omvärlden har på företaget tas upp till diskussion. Den här grundtanken vägleder bokens åtta kapitel. Kapitel 1, Vad är företagsetik?, är introducerande. Det ­diskuterar varför företagsetik är ett lämpligt begrepp att använda och vad det står för. Det behandlar i någon mån bakgrunden till den företagsetiska diskussionen och tar också upp de olika nivåer som företagsetikens frågor finns på. I kapitel 2, Vad företagsetiken handlar om, diskuteras värderingar, värden och normer. Det lyfter fram grunderna för ställningstaganden i fråga om vad som är rätt eller fel i näringslivet. En bärande idé i kapitlet är att värderingar kan betyda väldigt många olika saker och att en fördjupad förståelse för företagsetik innebär att man kan se igenom det, ofta ytliga, prat om värderingar som finns i näringslivet. Kapitel 3, Att förstå företaget, tar upp tre grundläggande synsätt på vad företaget egentligen är. Det diskuterar också en angelägen fråga, nämligen om och i så fall hur ett företag kan vara moraliskt. I kapitel 4, Att förstå företagets ansvar, fördjupas frågan om företagets ansvar. Det berör olika teorier som ger en

9

Att förstå företagsetik.indd 9

2011-02-02 21.57


I nlednin g

f­örståelse för frågan om företagets moraliska ansvar i förhållande till omvärlden. Dessutom ges här en teoretisk ram kring hur man kan förstå varför och hur vissa företeelser, som till exempel kan handla om CSR, etableras i näringslivet. I kapitel 5, Att bedöma företagets ansvar, tas normativa teorier från filosofin upp. Sådana teorier (utilitarism, plikt­ etik, rättighetsetik, dygdeetik och diskursetik) gör det i varierande grad möjligt att förstå rätt och fel i företagsetiken. Kapitlet exemplifierar också hur man kan komma fram till olika omdömen beroende på vilken moralfilosofisk utgångspunkt man har. Kapitel 6, Att styra etiken i företaget, knyter an till hur man brukar agera i näringslivet för att styra etiken i organisationer. Olika instrument för att göra detta tas upp. En stor del av detta kapitel handlar dock om det organisatoriska sammanhanget och de möjligheter man har att praktiskt styra etiken där. Exempelvis berörs frågor om implementering av olika instrument för förbättrad etik. I kapitel 7, Etiken och omvärldens krav, diskuteras företaget i förhållande till omvärldens normer och förväntningar, vilket i dagens näringsliv ofta tar sig uttryck i så kallad mjuk reglering. Detta kapitel tar också upp företagens sammanhang och de olika synsätt och förväntningar som finns på företagen och deras sociala ansvarstagande. Bokens åttonde och avslutande kapitel, Att skriva om företagsetik, bygger på de tidigare kapitlen och ger råd och idéer om vad man bör tänka på när man skriver om företagsetik, till exempel på uppsatskurser på universitetsnivå.

10

Att förstå företagsetik.indd 10

2011-02-02 21.57


1. Vad är företagsetik? Företagsetik som begrepp Etik handlar om reflektion kring moral, som i sin tur berör ställningstaganden, överväganden och handlingsmönster i förhållande till vad som är rätt och fel. Detta innebär att etik ytterst handlar om en förståelse av tillvaron som formuleras i termer av rätt och fel. Vad som är rätt och fel, gott och ont, vackert och fult, behagligt och obehagligt förstår vi utifrån värderingar, värden och normer. När boken talar om företagsetik så handlar det om den reflektion som finns kring moraliska frågor och som ryms inom eller berör näringslivets verksamhet. När boken däremot talar om företagens eller enskilda personers moral, handlar det mer om konkreta handlingsmönster och ställningstaganden i frågor som har att göra med rätt och fel. Begreppen etik och moral är alltså inte värdeladdade i den här boken. Det betyder att bara för att ett företag har en viss moral så är det inte nödvändigtvis ett ”gott företag”. Snarare kan denna moral vara bättre eller sämre. Företagsetik är en tillämpad etik. Det innebär att det handlar om etik som den ser ut i ett visst sammanhang, ­företagsvärlden. Vårdetik och forskningsetik är andra exempel på tillämpad etik. Detta gör att företagsetiken egentligen inte skiljer sig från etik i allmänhet annat än att

11

Att förstå företagsetik.indd 11

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

s­ ammanhanget har en tendens att villkora etiken. Detta gör att man ofta kan använda beprövade filosofiska metoder och teorier för att förstå företagsetiken (vilket ska diskuteras i kapitel 5). Men det är också viktigt att förstå det sammanhang som etiken kommer till uttryck i. Detta sammanhang är företaget och den miljö som det verkar i. Tanken med den här boken är att den ska bidra till fördjupad förståelse för företagsetik. Redan här har man anledning att fråga sig om man bör tala om företags-etik. Det är nämligen inte självklart. Om boken skrivits på engelska hade den förmodligen fått heta Understanding B ­ usiness Ethics. I alla fall hade business ethics varit det grundbegrepp som boken hade utgått ifrån. Det är en term som omfattar ganska mycket; etiken inom företag, mellan företag, i ­näringslivet i stort, inom affärsförhållanden och i förhållandet till ­omvärlden och till de intressenter som finns runt ­företag. På svenska blir det knepigare. Talar man om företagsetik kan läsaren förledas att tro att det handlar om en tillämpad etik i det p­ rivata näringslivet så att det blir synonymt med näringslivsetik, ett begrepp som knappast ­används. För att vidga perspektivet talar man ibland om organisationsetik. ­Därigenom ­kommer också offentlig sektor, ideella föreningar och andra sammanhang där man talar om etik i och mellan organisationer att omfattas. Ibland talar man om a­ ffärsetik, som är ett något snävare ­begrepp och som brukar knytas till frågan om hur man gör affärer på ett moraliskt godtagbart sätt, till exempel i förhållande till ­leverantörer. ­Ibland handlar affärsetik om etiska förhållningssätt i affärsvärlden, någon gång används det också när man talar om ­ledarskapsfrågor. För att komplicera det finns den ­omfattande diskussionen om CSR,

12

Att förstå företagsetik.indd 12

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

c­ orporate social responsibility, som ju ordagrant betyder företagens sociala ansvar eller CR, corporate responsibility, som man ofta föredrar att tala om i det privata näringslivet, eftersom man vill ­undvika att redan från början vinkla frågan om företagens ansvar till att handla om sociala eller samhälleliga ­frågor snarare än om exempelvis affärsetiska frågor. En viktig poäng, om man vill motivera varför man talar om företagsetik, är att företagssammanhanget är ganska omfattande. Företagsvärlden är inte nödvändigtvis begränsad till det privata näringslivet. Den omfattar också statligt och kommunalt ägda företag och, kan man hävda, det sammanhang där företag är verksamma, både nationellt och internationellt. Detta gör att också globala frågor, till exempel kring hur man bör hantera verksamhet i utvecklingsländer, kommer in i diskussionen om etiken i företagsvärlden. Även om det hade varit fullt möjligt att tala om organisations­ etik i denna bok är det ändå företaget och näringslivet som är centralt i den diskussion som den här boken kommer att föra. Det tillämpade sammanhang som diskuteras är alltså det på marknaden verksamma företaget. Detta innefattar också förhållandet till företagets omgivning, medarbetarfrågor och det i regel hierarkiska sammanhang och den institutionella struktur som företaget ingår i. Detta motiverar i mitt tycke att man talar om företagsetik, eftersom det är företaget som är noden i denna diskussion. I näringslivet och i forskningen finns alltså många begrepp i omlopp. Ibland, till och med inom forskningen, ­ används begreppen företagsetik och CSR närmast ­synonymt. Det är inte särskilt lyckat. I många fall kan man fråga sig om den omfattande diskussion som finns om CSR

13

Att förstå företagsetik.indd 13

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

egentligen har särskilt mycket med etik att göra. Märkligt nog – eftersom responsibility faktiskt är ett etiskt begrepp – används CSR då och då i sammanhang som man knappast kan se som företagsetiskt relevanta. Till exempel finns det ibland en tendens, kanske framför allt inom den kommersiella diskussionen om CSR, att knyta detta begrepp till frågor om varumärke, strategi, anseende och kommunikation snarare än till grundläggande värderingar, värden och normer. Till skillnad från många andra böcker kommer denna inte att fästa sig så mycket vid alla begrepp som florerar på marknaden. Oavsett om man talar om CSR, CR, ESG (som är en förkortning av environmental, social, governance och är ett begrepp som används när man talar om ansvarsfulla investeringar), hållbar utveckling, corporate citizenship eller ­sustainability (märk väl att diskussionen kryllar av anglicismer som letat sig in i svenskan) är den viktigaste frågan för den här boken hur man kan förstå etiska frågor i företagsvärlden, både inom f­öretagen, mellan företagen och i det övergripande företagssammanhanget. För denna förståelse är den etiska begreppsapparaten i de flesta fall god nog.

Varför företagsetik? Företagsetik är sedan flera årtionden ett etablerat ämne inom universitetsvärlden, i synnerhet i USA. I mer organiserad form kom ämnet till Sverige på nittiotalet.1 Med tiden, särskilt från runt millennieskiftet, har ett allt större 1 Redogörelser för forskning kring företags- och organisationsetik i Sverige finns i Brytting & Egels (2004) och i Brytting & Westelius (2010).

14

Att förstå företagsetik.indd 14

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

i­ ntresse kommit att ägnas CSR. Alltfler aktörer med mycket ­varierande bakgrund har fått upp ögonen för ämnet. Detta har inneburit att personer med bakgrund i allt ifrån fi ­ losofi och statsvetenskap till kommunikation, strategi och miljö, för att nämna några områden, har kommit att intressera sig för CSR-frågor. I näringslivet talas det mycket om etik och CSR. Medias intresse för frågorna har ökat ­markant. Aktörer som socialt ansvarsfulla investerare, konsulter och NGOs (non-governmental organizations) driver frågorna och gör dem angelägna för företagen. Längre fram i boken kommer detta att uppmärksammas. Inte så mycket för att beskriva den ”rörelse” eller ”CSR-industri” som driver frågorna på global nivå2, utan mer för att förstå i vilken mån CSR egentligen är en företagsetiskt relevant diskussion och vad denna i så fall betyder för företagen idag. Att så många samhällsaktörer intresserar sig för näringslivets etik beror självfallet på att frågorna har fått ökad ­uppmärksamhet och relevans under de senaste åren. Allt ifrån företagsskandaler (som i Skandia, Enron, WorldCom och Parmalat, för att nämna några) till globaliseringens ­negativa konsekvenser, det bristande förtroendet för näringslivet, miljöproblematiken, den senaste finanskrisens excesser, insikten om företagens ökade makt och många andra faktorer brukar anges som förklaring till intresset. Dessvärre kan man knappast säga att detta ökade intresse alltid har följts av en fördjupad förståelse för den etiska problematiken 2 Begrepp som ”CSR-rörelse” och, i något mer nedvärderande termer, ”etikindustri” förekommer i diskussionen. ”Rörelse” antyder att det handlar om aktörer som driver frågorna av ideologiska eller etiska intressen; ”etikindustri” och liknande termer antyder att det finns en kommersiell marknad där vissa aktörer har ekonomiska intressen eller eftersträvar ökat inflytande genom att driva frågorna. Se till exempel Bendell (2009).

15

Att förstå företagsetik.indd 15

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

i frågor som rör näringslivet. Ofta slår man mynt av ­frågorna i politiska diskussioner, till exempel kring höga bonusar i ­näringslivet eller frånvaron av jämställdhet i börsbolagens styrelser, eller också kopplar man med automatik frågorna till problem i utvecklingsländer i stället för att fördjupa den etiska reflektionen kring företagens agerande. I den mer kommersiella diskussionen handlar det om att arbeta med etik- och CSR-frågor för att stärka företagets anseende och varumärke för att i förlängningen kunna göra bättre affärer. Även om man i den allmänna diskussionen sällan fördjupar de mer genuint etiska frågeställningarna, rymmer den på ett mer övergripande plan de argument som brukar framföras för att motivera företag att ta etiskt, socialt och ­miljömässigt ansvar. Det finns en form av frivillighet som brukar förutsättas när man talar om företagens ansvarstagande. Denna går utöver vad lagstiftningen kräver (vilket till exempel EU uttryckligen skriver i sin definition av CSR).3 Senare i boken kommer jag att återkomma till orimligheten i att hävda att etik är ”överflödigt” och att lagstiftning är tillräckligt, som man ibland hör CSR:s belackare hävda. Också förhållandet till lagstiftning innebär etiska överväganden. Hur man än ställer sig till CSR kommer man inte ifrån företagsetiska frågor. Värderingar, värden och normer finns i alla läger. Genom att undersöka dessa får man en fördjupad förståelse av etiken i näringslivet utan att nödvändigtvis behöva ta ställning till CSR. Företagsetiken är därför på ett vetenskapligt plan inte beroende av CSR-diskussionen, även om denna rymmer relevanta företagsetiska frågor. 3 Se Frostenson & Borglund (2006).

16

Att förstå företagsetik.indd 16

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

I den allmänna diskussionen om företagens ansvar ­hävdas det att företag som tar ansvar vinner på det i förlängningen. De minskar risker, stärker sina intressentrelationer, ­förekommer och undviker tvingande lagstiftning, ­förbättrar sin förmåga att locka investerare, stärker sin konkurrenskraft, ­vårdar sitt varumärke, förbättrar sitt anseende och blir attraktivt för nuvarande och framtida medarbetare. Ofta talar man om att företag genom att ta ansvar stärker sin legitimitet, ett slags mandat att verka i samhället som bara kan fås om man lever efter vissa normer och värderingar.4 Listan skulle kunna göras ännu längre. Men ytterst brukar diskussionen kunna återföras på två huvudargument. Det ena är affärsmässigt. I förlängningen kommer företagen att tjäna också ekonomiskt på att agera ansvarsfullt. Det kommer nämligen i det långa loppet att ge resultat i form av förbättrat anseende, fler riskvilliga investerare, kunder som ser ­positivt på företaget och så vidare. Det andra är moraliskt. Företagen ska ta ansvar därför att det är moraliskt rätt. Figur 1 på nästa sida visar att de bägge argumenten används parallellt i diskussionen. De ger på ömse håll näring åt företags arbete med etik och svarar på frågan varför man ska ta frågorna om etik på allvar. Det är också en förklaring till att så många olika aktörer, kommersiella, politiska, idealistiska, investerare och media, för att nämna några, har närmat sig frågan om företagens sociala ansvar. Man gör det från olika håll och talar på ytan om samma sak fastän de underliggande bevekelsegrunderna skiljer sig åt. 4 Det här diskuterades ganska ingående i Frostenson (2006). För en diskussion om ­företags behov av mandat att verka (licence to operate) i samhället, se exempelvis De Geer (2002).

17

Att förstå företagsetik.indd 17

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

Figur 1: De två grundargumenten för varför företag ska ta ansvar Lönsamhetsargumentet Ansvarstagande leder i förlängningen till bättre affärer

Det moraliska argumentet Ansvarstagande är moraliskt rätt och riktigt

Etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande

Längre fram i boken kommer figur 1 att fördjupas. Men den visar redan i detta skede att motiven för ansvarsfullt handlande i näringslivet är sammansatta. En uppgift inom företagsetiken är att förstå den växelverkan som finns och vilka uttryck den tar sig eller bör ta. Det är inte alltid vattentäta skott mellan de bägge argumenten. Företag eftersträvar lönsamhet och har en tendens att ta till sig lönsamhetsargumentet, till stor del eftersom det är detta språk som talas i näringslivet snarare än det moraliska.5 Samtidigt finns det (ofta säkert outtalade) moraliska argument i näringslivet, inte minst därför att det rymmer individer som medvetet eller omedvetet gör moraliska val i sin vardag och när de bestämmer färdriktningen för sina liv. Företag vill tjäna pengar. Men var och på vilket sätt? Lagstiftning och regelverk reglerar naturligtvis delvis detta. Men att följa lagar och regler är också ett moraliskt val. Dessutom väljer man vilken bransch man vill tjäna pengar i. Om lönsamhet vore det enda argumentet skulle företag, i syfte att maximera sina vinster, utan tvekan ge sig in i branscher som är lagliga men ändå anses 5 Claes Trollestad har beskrivit detta som ”moralisk stumhet”, se Trollestad (2009).

18

Att förstå företagsetik.indd 18

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

moraliskt tveksamma. Bevisligen gör man dock inte det. Det är uppenbart att det finns moraliska drivkrafter i näringslivet av annan natur än lönsamhets­överväganden.

Företagsetikens nivåer Företagsetiska frågor återfinns på olika nivåer. Ofta talar man om en makro-, en meso- och en mikronivå. Gränserna är flytande, men det är ändå bra att peka på att det finns olika fokus i de frågeställningar som diskuteras. Frågorna om ­företagsetik varierar beroende på vilken nivå de formuleras på. Olika aktörer intresserar sig för frågor på olika nivåer. Är man till exempel intresserad av frågan om h ­ uruvida det är rimligt med vinstdrivna skolor, sjukhus eller daghem, ­befinner man sig på makronivån. Här finns ideologiska ställningstaganden på övergripande nivå som kan handla om ­vilken ­principiell syn man har på en viss företeelse. Om man intresserar sig för moraliska aspekter av vad en viss rådgivare säger till en ­bankkund, handlar det om en fråga på individnivå (som kan ha koppling till organisations- och ­ledningsfrågor på ­mellannivå). Makronivån rymmer frågeställningar som har att göra med till exempel det moraliska rättfärdigandet av det privata näringslivets verksamhet i stort, vilka villkor som näringslivet måste uppfylla för att bidra till ett bättre samhälle, vilken roll företag kan spela i försöken att lösa övergripande sociala och ekonomiska problem och så vidare. Det är på denna nivå inte säkert att man går in på detaljfrågor, utan ofta låter man diskussionen handla om övergripande principer.

19

Att förstå företagsetik.indd 19

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

Mesonivån, den mellanliggande, rymmer frågor som kan handla om organisationer och förhållanden organisationer emellan. Här finns en mängd frågor, till exempel kring branschkoder som kan gälla en viss industris eller branschs förhållningssätt till underleverantörer i utvecklingsländer. Här kan också frågor som till exempel berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare komma in, eller frågor om mer övergripande principer för affärer i en viss organisation eller grupp av organisationer. Mesonivån rymmer också frågor om moraliskt försvarbara strukturer och belöningssystem. Mikronivån avser individnivån och i någon mån också företagsnivån. Här finns etiska frågeställningar som berör förhållanden, aktiviteter och förehavanden inom företaget eller i dess affärsverksamhet och direkta påverkanssfär. En rad frågor kommer in, till exempel om insiderhandel, hanteringen av ingångna avtal, rimliga krav på medarbetare, ­ledarskap, personliga dygder i näringslivet och etiska koders användning. Med andra ord finns det en rad frågor, ofta av mer affärsetiskt slag, som ryms här. Generellt omfattar mikronivån etiska frågeställningar på både individnivå och mellanmänsklig nivå i organisationen. Förutom att olika företagsetiska frågor finns på olika nivåer, kan de vara av olika karaktär. Man kan vara intresserad av vilken etik som finns i näringslivet eller av hur etiken i näringslivet bör se ut. Detta innebär att man har ett deskriptivt eller normativt intresse för företagsetiska frågor. Om man är deskriptiv så beskriver man vad någonting är, hur det ser ser ut eller hur det hänger ihop. Är man normativ så talar man om hur någonting bör vara, till exempel hur företag bör

20

Att förstå företagsetik.indd 20

2011-02-02 21.57


1. VA D Ä R F ö R ETA g S ET I K ?

hantera sina intressenter. Denna åtskillnad kommer att diskuteras djupare längre fram i boken. Företagsetiska frågor kan alltså förstås både på olika nivåer och utifrån en deskriptiv eller normativ ansats. Detta kan illustreras i en matris (se figur 2). När man talar om företagsetiska frågor bör man förstå var i matrisen man befinner sig, inte minst för att förtydliga diskussionens utgångspunkter och antaganden. Exempel på frågeställningar ges i matrisen. Figur 2: Nivåer och ansatser i företagsetiken

Nivå

Deskriptiv ansats (exempel på frågor)

Normativ ansats (exempel på frågor)

Makronivå

— Vilken roll spelar företag för förbättring av levnadsvillkor i utvecklingsländer?

– Bör man ur etisk synvinkel värdera företags ekonomiska stöd vid naturkatastrofer annorlunda än privatpersoners och staters stöd?

– Vilka följder får ekonomiska frizoner (där företag ges mycket generösa villkor om de etablerar sig)? Mesonivå

– Hur hanterar klädbranschen frågor om god arbetsmiljö i underleverantörers fabriker? – På vilka etiska grunder ansluter sig företag till FN:s initiativ Global Compact?

Mikronivå

– Är det moraliskt acceptabelt att sälja vapen till krigförande stater? – Hur bör skogsindustrin redovisa sin miljöpåverkan? – Bör man återkräva statligt stöd till banker i kris om dessa sedan betalar ut höga bonusar till chefer?

– Skiljer sig de dygder och egenskaper som vårdpersonal måste ha på ett privatägt sjukhus från motsvarande på ett landstingsdrivet sjukhus?

– Hur bör en policy för e-post- och Internetanvändning se ut för att på bästa sätt tillvarata företagets intressen och de anställdas integritet?

– Vilka blir effekterna av att ett gott uppförande blir ett lönekriterium i en viss organisation?

– Vilka disciplinåtgärder är moraliskt försvarbara om en anställd missbrukar droger?

21

Att förstå företagsetik.indd 21

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

Utifrån de olika nivåerna går det att klassificera mycket av det som skrivs om företagsetik. Mycket förenklat kan man säga att det finns en anglosaxisk, särskilt amerikansk, tradition att diskutera företagsetiska frågor på mikronivå och i någon mån även på mesonivå. Företagens faktiska verksamheter är utgångspunkten för analysen. De ses som givna storheter. Mera sällan är utgångspunkten för företagsetiken ­företagets roll i samhället eller marknadsekonomins moraliska förtj­änster eller tillkortakommanden, som ofta är fallet i en mer europeisk tradition.6 I den anglosaxiska traditionen (för att använda en grov generalisering) intresserar man sig för hur företag och individer agerar eller bör agera på ett moraliskt försvarbart sätt.7 Frågor på individnivå är alltså aktuella. Detta har en motsvarighet i en europeisk dygdeetisk tradition (se kapitel 5), som är levande hos flera ledande företagsetiker från exempelvis Spanien och Italien, och som talar om vikten av goda personliga moraliska handlingsdispositioner i ­näringslivet. Ett intressant exempel på hur man i det amerikanska sammanhanget lägger fokus på organisationen, dess ledning och förhållande till omvärlden är intressentteorin, som kommer att diskuteras i kapitel 4. Teorins nydanare, R. Edward Freeman, vars idéer har blivit riktningsgivande för många inom företagsetiken, betonade med eftertryck tillsammans med ett par kollegor för några år sedan att intressentteorin inte är en övergripande samhällelig teori utan 6 Den kanske mest framträdande representanten för denna, framför allt kontinentaleuropeiska, tradition är Peter Ulrich. Se Ulrich (1997). 7 Den som vill läsa mer om skillnaderna mellan en amerikansk och en europeisk tradition inom företagsetiken kan till exempel läsa Melé (2008).

22

Att förstå företagsetik.indd 22

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

handlar om ­organisationsetik.8 Företaget är inte en i­ solerad ö, utan det är verksamt i en miljö som präglas av relationer till omvärlden. Men det är företagets strategiska situation och dess moraliska skyldigheter som är utgångspunkt för analysen, inte samhället och den funktion som företaget kan fylla i det. Detta sade Freeman och hans kollegor i kontrast till många andra som såg teorin som tillämpbar på den samhälleliga makronivån. Det finns en tendens att debatten och forskningen kring CSR intresserar sig mer för makro- och mesonivån än för mikronivån. I och för sig är detta en sanning med modifikation eftersom det är i enskilda företag som det som anses vara socialt ansvarsfullt ska förverkligas, till exempel genom att ställa krav på att produktionen hos underleverantörer lever upp till vissa regler eller att ett aktivt mångfalds- eller miljöarbete bedrivs. Tydligt är dock att när man i det svenska sammanhanget talar om CSR så handlar det sällan eller aldrig om insiderhandel, personligt ansvar för att fylla i tidrapportering korrekt eller moraliskt försvarbart användande av e-post och Internet, för att ta några väldigt konkreta exempel. Den svenska CSR-diskussionen och CSR-­forskningen berör för det mesta inte individnivån, utan har mer att göra med företagens generella policys eller aktiviteter, oftast i förhållande till omvärlden. Ofta finns ett intresse för frivillig reglering, socialt ansvarsfulla ­investeringar, miljöfrågor, korruptionsbekämpning och företagens övergripande roll och ansvar. Frågor om anställningsvillkor, ­förhållandet ­mellan chef och medarbetare, 8 Phillips, Freeman & Wicks (2003).

23

Att förstå företagsetik.indd 23

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

pensioner och annat som CSR-begreppet ofta berör i ett anglosaxiskt sammanhang, har lägre prioritet i det svenska samman­hanget där det sociala ansvaret av tradition har axlats av staten och där frågor om löner och anställningsvillkor förhandlats fram mellan ­arbetsmarknadens parter.9 Detta gör såklart inte CSR-diskussionen företagsetiskt irrelevant, men det är värdefullt att förstå i vilken mån den är företagsetisk till sin natur. Företagsetiska frågor kan alltså återfinnas på olika n ­ ivåer. Men de kan på ena eller andra sättet återföras på frågan om vad som är moraliskt rätt och fel och hur människor och grupper av människor uppfattar och ser på vad som är rätt och fel. Med andra ord finns kärnan i företagsetiken i värderingar, värden och normer, som kommer att diskuteras i nästa kapitel. CSR-frågor och företagsetiska frågor kan överlappa varandra på olika nivåer. CSR är en företagsetiskt relevant diskussion, kan man hävda, i den mån den handlar om just moraliska frågor, värderingar, värden och normer. Den annars vida diskussion som betecknas som CSR och som till exempel kan handla om varumärken, kommunikation och anseende, kommer endast i begränsad del att beröras i den här boken. Figur 3 illustrerar förhållandet mellan företagsetik och CSR. Det finns alltså ingen motsättning mellan företags­­etik och CSR. Det som figur 3 visar är att det finns en överlappning mellan företagsetik och CSR genom att det finns etiska aspekter av till exempel strategiska frågor, miljö och kommunikation. Däremot bör man vara medveten 9 Se till exempel De Geer, Borglund & Frostenson (2009).

24

Att förstå företagsetik.indd 24

2011-02-02 21.57


1. Vad är f ö reta g setik ?

Figur 3: Förhållandet mellan företagsetik och CSR

Företagsetik Etiska värderingar, värden och normer och uttrycken för dem i näringslivet

Etisk aspekt av de olika områden som CSR-diskussionen handlar om

CSR Strategi Kommunikation Anseende Miljö Varumärkesvård Riskhantering Fattigdomsbekämpning osv

om att man inte med automatik positionerar sig inom det ­företagsetiska fältet om man ägnar sig åt CSR som konkurrensmedel eller CSR-kommunikation.

25

Att förstå företagsetik.indd 25

2011-02-02 21.57


2. Vad företagsetiken handlar om Värderingar, värden och normer Det är en sak att hävda att företag ska vara moraliska och ta ansvar. Det är en helt annan sak att motivera vilket innehåll etiken ska ha. Det finns olika uppfattningar om vad som är moraliskt rätt och vad som är moraliskt fel i en organisation. Men detta gäller såklart i samhället också. Uppfattningen om vad som är god etik skiftar mellan kulturer och tider, och även individer emellan. Till exempel är det intressant att se vilka företeelser som fondplacerare, ofta kallade socialt ansvarsfulla investerare, brukar klassa som oetiska. Dessa uppfattningar varierar både över tid och mellan k­ ulturer. För att förstå företagsetiska ståndpunkter är det därför av yttersta vikt att förstå de värderingar, värden och normer som ligger till grund för uttalanden, handlingar och strukturer i ­näringslivet. En företagsetisk förståelse av ett visst sammanhang innebär att man problematiserar, undersöker, beaktar eller argumenterar för eller emot de värderingar, värden eller normer som ligger till grund för företagens och deras chefers och anställdas agerande. Detta är utgångspunkten, men det betyder naturligtvis inte att företagsetiken är så snäv att den

26

Att förstå företagsetik.indd 26

2011-02-02 21.57


2 . Vad f ö reta g setiken handlar om

r­educeras till en rent begreppslig eller moralfilosofisk analys. Ofta innebär det att man sätter in handlingar, strukturer, ställningstaganden och sedvänjor i ett sammanhang för att förstå dess grunder. Dessa kan motiveras, kritiseras eller diskuteras. Företagsetiken kan vara praktiskt a­ nvändbar. Till ­exempel kan man vara normativ och argumentera för att företag bör ha en viss moral och av den anledningen agera på ena eller andra sättet. Man kan lyfta fram normer och värderingar i näringslivet och visa på deras rimlighet eller orimlighet. Somliga försöker att visa på vilket sätt företag kan vara moraliskt ansvariga. Andra är intresserade av etiska koder i näringslivet; hur de formuleras och tillämpas på bästa ­möjliga sätt. Eller så kan man vägleda företag som verkar i komplicerade moraliska kontexter, till exempel när de är ­verksamma i kulturer där en annan moral är påbjuden än i hemlandet. Möjligheterna är nästan obegränsade. Dock kan man, som jag varit inne på i förra kapitlet, knappast hävda att man ägnar sig åt företagsetik om man diskuterar CSR enbart som konkurrensmedel och varumärkesfråga eller ur någon annan aspekt som egentligen inte har någonting att göra med värderingar, värden eller normer. Ofta talar man om att det är värderingar som ligger till grund för både individers och företags agerande. Man talar också om att företagen måste anpassa sig till rådande normer i samhället för att få legitimitet. Då är det rimligt att fråga sig vad begrepp som värderingar och normer står för. Svaret är att de, och då särskilt värderingarna, står för många olika saker. Detta komplicerar dessvärre diskussionen om etik i näringslivet. I detta kapitel ska frågan om vad värderingar, värden och normer är besvaras.

27

Att förstå företagsetik.indd 27

2011-02-02 21.57


2 . Vad f ö reta g setiken handlar om

När man talar om värderingar i etiska sammanhang är det rimligt att se dem som trosuppfattningar som villkorar våra bedömningar av rätt och fel i specifika situationer. De är ofta generella och stabila över tiden och har betydelse för hur vi resonerar och tänker i olika sammanhang, till exempel när vi gör en bedömning av om en handling är moraliskt försvarbar eller inte. Det är knappast rimligt att sätta likhetstecken mellan värderingar och preferenser, vad vi för stunden råkar föredra. Man kan hävda att värderingar formar våra preferenser i det enskilda fallet. En värdering är en grundläggande uppfattning, till exempel om värdet av rättvisa, som gör att vi i ett enskilt fall finner det moraliskt förkastligt att döda någon oskyldig utan rättegång. Vi har en preferens i det enskilda fallet – vi föredrar att den oskyldige inte dödas – och den grundar sig på vår värdering. Värderingen innebär att någonting värdesätts. I exemplet ovan talar jag om rättvisa. Att bli dödad utan att förtjäna det (om nu någon kan göra det) uppfattas som djupt orättvist. Rättvisa är ett värde, alltså någonting som värdesätts därför att det – förmodligen utan vidare diskussion – förutsätts vara någonting gott. Det har alltså ett etiskt värde. Ibland, inte minst i näringslivet, talar man om värderingar och värden som om det vore samma sak. Det är mindre lyckat eftersom det egentligen handlar om olika saker. Det ena avser vår uppfattning om något, medan det andra är det vi värdesätter. Normer är ett uttryck för en viss grupp människors värderingar. Man talar ibland om normer som oskrivna regler som gäller i ett visst socialt sammanhang. Normerna talar om vad som är rätt att göra, tycka eller tro i förhållande till en viss fråga eller situation. ­Normerna ­rymmer ­förväntningar.

28

Att förstå företagsetik.indd 28

2011-02-02 21.57


2 . Vad f ö reta g setiken handlar om

­ öretagsetikern Henk van Luijk har definierat normer som F ”kollektiva förväntningar på en viss typ av beteende”. Dessa förväntningar kan vara uttalade eller outtalade. När någon bryter mot normer finns – till skillnad från tvingande regler – sällan eller aldrig formella sanktioner eller straff, men ­däremot informella. Den som bryter mot en viss norm får svårare att göra sig gällande i ett socialt sammanhang.

Värderingar i företag Lite hårdraget kan man säga att det bara är individer som har värderingar. Trosuppfattningar är ju något som den ­enskilda personen har, även om en viss uppfattning naturligtvis kan delas av flera personer och alltså vara intersubjektiv. Värderingarna är ett slags grundläggande u­ ppfattningar som villkorar våra bedömningar i specifika situationer och ­sammanhang. Om nu värderingar i grund och botten är individuella, kan det vara förvirrande att man så ofta talar om att ­organisationer eller företag har värderingar. Förvirringen minskar knappast då man inser att talet om värderingar i näringslivet ofta syftar på helt olika saker. Man kan, som i figur 4 på nästa sida, visa på både hur värderingar kan förstås ­ ärderingar i och vilken funktion de fyller i organisationen. V ­organisationer kan ses som ”hejaramsor”, tankedirektiv, bärande idéer, framförhandlade ledstjärnor eller som ett slags majoritetsuppfattning om vad som är rätt och vad som är fel. När företag talar om värderingar handlar det ofta om ­näringslivets form av hejaramsor. Hejaramsor är i överförd bemärkelse ett slags slogan som kan användas i både inre och yttre syfte för att profilera organisationen. Det h ­ andlar mer

29

Att förstå företagsetik.indd 29

2011-02-02 21.57


Att förstå

Vad är företagsetik? Hur kan man förstå moraliska problem i näringslivet? Kan ett företag vara moraliskt? Hur arbetar företag med etikfrågor? Denna bok ger en tydlig och pedagogisk introduktion till ämnet företagsetik. Man kan förstå ett företag på många olika sätt och det får skilda konsekvenser för synen på företagets ansvar. Författaren diskuterar hur värderingar och normer kan styra företagets verksamhet, men också hur man kan styra och påverka dessa. Genom att förstå företagsetikens idéer och de verktyg som företagen har att tillgå, kan man bättre förstå och möta omvärldens krav och förväntningar på företags moraliska ansvar.

Magnus Frostenson

Magnus Frostenson är ekonomie doktor och forskare i företagsetik, verksam vid Uppsala och Örebro universitet. Han har publicerat ett flertal artiklar, bokkapitel och rapporter inom ämnet företagsetik. Framför allt har han studerat frågor om hur etiken formas inom organisationer. Dessutom har han forskat kring hur idén om företagens sociala ansvar sprids, om hållbarhetsredovisning, om etik i kärnavfallsfrågan och om etiska frågor inom detaljhandeln.

Att förstå företagsetik

företagsetik

Att förstå

företagsetik Magnus Frostenson

”På samma sätt som vår människosyn formar vår syn på etiken, påverkar vår uppfattning om vad ett företag egentligen är vår syn på dess skyldigheter, rättigheter och moraliska ansvar.”

Boken vänder sig till såväl studenter och forskare på universitet och högskolor som till yrkesverksamma och andra som vill fördjupa sina kunskaper om företagsetik och kunna föra diskussionen om företagens ansvar på en högre nivå.

Best.nr 47-09647-3

Tryck.nr 47-09647-3-00

Att fo rsta fo retagsetik - omslag.indd 1

11-02-08 11.39.48

9789147096473  

Att förstå Magnus Frostenson Förläggare: Ola Håkansson Redaktör: Carina Blohmé och Birgit Hortlund Omslag och grafisk formgivning: Fredrik E...