Page 1

Skrivcirkeln Genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och läsförståelsestrategier

Metodbok åk 2-3 Co

Berättande text

wb

oy en

Återberättande text S på

g u m ma n

Beskrivande text Förklarande text Instruerande text Argumenterande text Konstn ä

en Dete ktiv

p Re

or

t

n er

Visa vad du kan

4

1 3

By g g a u pp

2

re n

kuns kaper

Läsa och lära

iva Lära och skr ans m til lsam

MARIA SÖDERGREN


isbn 978-91-47-12495-4 © 2018 Maria Södergren och Liber AB Projektledare: Louise Mückstein Projektgrupp: Louise Mückstein, Karin Örn Produktionsledare: Eva Runeberg Påhlman Formgivning: Lotta Rennéus, Marta Coronel Bilder, inlaga: Shutterstock Foto, omslagets baksida: Yvonne Ekholm, Stilfoto Första upplagan 1 Repro: Integra Software Services Tryck: Esser Print Solutions GmbH, Tyskland 2018

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovs­ rättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/ förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i bonus-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. undantag

Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade ”Kopiering tillåten”. Sådan kopiering får endast ske till eleverna på den egna skolan. Kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Det innebär bl. a. att kopiorna endast får göras digitalt tillgängliga i skolans slutna nätverk. Upphovspersonens ideella upphovsrätt enligt upphovsrättslagen och källangivelse i övrigt ska respekteras på sätt som anges i BONUS-avtalet. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn: 08-690 90 00 kundservice.liber@liber.se www.liber.se


Innehåll Förord 

3

Inledning 

5

Skrivcirkeln 

5

RT-metoden 

5

Genrepedagogik 

5

Cirkelmodellen – en pedagogisk modell för arbete med skolgenrer 

6

Därför passar det bra att kombinera RT-metoden och cirkelmodellen 

7

Skrivcirkelns komponenter och förslag på arbetsgång 

8

Skrivcirkeln Metodbok 

8

Skrivcirkelns elevböcker åk 2-3 

8

Symboler, verktyg och viktiga hjälpmedel  Viktigt att tänka på 

9 10

Så här kan man arbeta med läsförståelsestrategierna 

12

Textkoppling 

13

Checklista 

13

Självbedömning och lärarens bedömning 

13

Så här kan du introducera och arbeta med elevboken Fantastiska djur åk 2 

14

Så här kan du introducera och arbeta med elevboken Oändliga universum åk 3 

21

Kopieringsunderlag

1.  Lathundar – Berättande text/Återberättande text 

28

2.  Lathundar – Beskrivande text/Förklarande text 

29

3.  Lathundar – Instruerande text/Argumenterande text

30

4.  Checklista – Berättande text 

31

5.  Checklista – Valfri texttyp 

32

6.  Modelltext – Berättande text – Ovanliga vänner 

33

7.  Modelltext – Berättande text – Orion 

34

8.  Modelltext – Återberättande text – Skrämmande spår 

35

9.  Modelltext – Återberättande text – Stjärnhuset 

36

10.  Modelltext – Beskrivande text – Brachiosaurus 

37

11.  Modelltext – Beskrivande text – Venus 

38

12.  Modelltext – Förklarande text – Varför leker djuren? 

39

13.  Modelltext – Förklarande text – Så blir man astronaut 

40

14.  Modelltext – Instruerande text – Fruktsallad 

41

15.  Modelltext – Instruerande text – Såpbubblor 

42

16.  Planeringsmodell – Berättande text 

43

17.  Berättande text – Fantastiska djur – Apan som tog en selfie 

44

18.  Berättande text – Oändliga universum – Jakten på en ny planet 

45

19.  Informationsbrev till föräldrar 

47

Litteraturlista 

48


Förord ”Vi måste hitta den röda tråden!” Hur ofta har inte vi lärare sagt så till varandra? Vi vill ju så gärna hitta den heltäckande, magiska lösningen som gör att eleverna får allt som står i läroplanen och kursplaner. Som jag ser det, efter många års erfarenhet i svensk skola, är problemet att vi har svårt att göra flera bra saker samtidigt. När vi hittar en ny metod eller modell som fungerar så satsar vi helhjärtat på den och glömmer andra bra metoder eller modeller vi faktiskt tidigare använde. Antingen fördjupar vi oss i nya metoder i läsförståelse och då kanske vi låter skrivandet få stå tillbaka eller så fokuserar vi stenhårt på skrivandet och helt plötsligt hamnar läsförståelsen i bakvattnet. Idag ligger mycket fokus på ett språkutvecklande arbetssätt. Har vi med det kanske hittat den röda tråden? I ett språkutvecklande arbetssätt är samtal om text, ordförståelse, läsning och läsförståelse lika viktigt som skrivandet av olika texttyper. Från början förknippades ett språkutvecklande arbetssätt med nyanländas lärande, men idag är nog de flesta lärare överens om att det gynnar alla elever. Det passar såväl infödda som nyanlända, elever med läs–, skriv– eller inlärningssvårigheter och elever som kommit långt i sin utveckling och behöver utmaningar. Maria Södergren

Kopiering förbjuden, se s. 2


Inledning Skrivcirkeln I Skrivcirkeln Åk 2-3 får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande och instruerande. För att kunna lära sig det behöver eleverna läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Metoden som ligger till grund för läsförståelsestrategierna är RT-metoden. Sättet att arbeta med de olika texttyperna kommer från genrepedagogiken och modellen som på ett strukturerat sätt tillämpar genrepedagogiken är Cirkelmodellen. Cirkelmodellen bygger, precis som RT-metoden, på ett sociokulturellt arbetssätt där eleverna går från att gemensamt arbeta med texter och texttyper, dess innehåll och struktur samt språkliga drag, till att på egen hand kunna skriva olika texttyper. Skrivcirkeln kan bidra till att skapa den röda tråden i ämnet svenska genom att den kombinerar arbetet med läsförståelsestrategier med genrepedagogik enligt cirkelmodellen.

RT-metoden RT-metoden bygger på fyra läsförståelsestrategier. De är från början utarbetade på 1980-talet av läsforskarna Palinscar och Brown där de ingår i en modell för textsamtal som de kallat Reciprocal Teaching, vilket kan översättas med ömsesidig undervisning. Palinscar och Brown utgick från strategier som goda läsare använder: HH att förutspå HH att reda ut oklarheter HH att ställa frågor HH att sammanfatta

Kopiering förbjuden, se s. 2

Metoden har utvecklats och strategierna har förknippats med olika symboler för att eleverna lättare ska komma ihåg vad de står för. Den amerikanske pedagogen Oczkus har sedan låtit olika figurer som Spådamen, Detektiven, apan Nicke Nyfiken och Cowboyen gestalta strategierna (Reichenberg, 2008 och 2011). RT-metoden skapar balans i läsundervisningen genom att den uppmuntrar eleven till eget tänkande, samtidigt som den ger eleven bra verktyg för sitt läsförståelsearbete. Metoden är mycket tydlig och strukturerad. Genom att alla kan bidra i textsamtalen med den kunskap de har, utifrån sin utvecklingsnivå, gör den alla delaktiga.

Genrepedagogik Genrepedagogik är en metod som ursprungligen kommer från Australien och som används runtom i världen, framförallt i flerspråkiga miljöer. Metoden är ett sätt att undervisa strukturerat och tydligt i hur olika slags texttyper är uppbyggda och vilka olika syften texttyperna har. Arbetssättet hjälper också eleverna att förstå och upptäcka de språkliga mönster som finns i olika texttyper samt ge eleverna ord och begrepp. Genom att tydliggöra textstrukturer underlättar det för eleverna att läsa och förstå och det ger dem också kunskaper i hur man skriver olika texttyper. ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” (Johansson & Sandell Ring, 2012)

5


Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben:

ben

ben

1

3

ben

Ben 1

2

En teori om lärande

Vygotskys sociokulturella perspektiv – lära genom samarbete – närmaste utvecklingszonen – stöttning Ben 2

En teori om språk

Hallidays systemisk–funktionella grammatik – fokuserar på språk och kontext – fokuserar på språket som verktyg för kommunikation – fokuserar på grammatik som betydelseskapare Ben 3

Martins och Rotherys skolgenrer och cykeln för undervisning och lärande

– fokuserar på specifika skolgenrer – fokuserar på ämne och språk – fokuserar på explicit och stegvis undervisning om språkliga mönster – fokuserar på ett gemensamt metaspråk (ur Låt språket bära, Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 28) Vygotskis teorier om det sociokulturella lärandet präglar det genrepedagogiska arbetet genom att lärandet sker i ett samspel mellan lärareelev och elev-elev. Stöttning genom bland annat stödstrukturer och modellering av läraren bidrar till att elevens lärande sker i den närmaste utvecklingszonen. Den närmaste utvecklingszonen, eller den proximala utvecklingszonen som den också kallas, är en zon där lärande kan ske med någon annans hjälp, kallat stöttning. Zonen ligger utanför den egna kunskapszonen och för att nå den behöver den lärande hjälp och stimulans från någon annan. Det kan t.ex. vara en lärare eller en kamrat.

6

Hallidays systemisk-funktionella grammatik (SFG) är en teori om språk. Grammatiken har en tydlig funktion och syftet är att vara ett meningsskapande verktyg. Den är en god hjälp för lärare och elever i analyserandet av texter, synliggörandet av strukturer och jämförandet av genrer. Istället för att använda termer som substantiv, verb osv. använder man deltagare, process och omständighet. Deltagare kallas i den ”traditionella” grammatiken för substantiv eller pronomen. Processer (verb) indelas i aktion, mentala, verbala och relationella. Omständighet (som svarar på frågorna när, var, hur, varför, med vem) kallas i den traditionella grammatiken för adverb. I Skrivcirkeln har vi valt att använda de traditionella grammatiska termerna som substantiv, adjektiv, verb osv. För den som i stället vill använda sig av SFG finns den tydligt och ingående beskriven i Låt språket bära, Johansson & Sandell Ring, 2012.

Cirkelmodellen – en pedagogisk modell för arbete med skolgenrer När man undervisar i genrepedagogik använder man ofta cirkelmodellen. Cirkelmodellen utgår från Rotherys och Martins pedagogiska modell för skolgenrer och cykel för undervisning och lärande. Skolgenrer är de texttyper som vi använder i skolan. I denna modell tydliggörs en texttyps innehåll, struktur och språkliga drag genom fyra olika faser: 1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet. 2. Studera texter inom genren för att få förebilder. 3. Skapa och skriva en gemensam text. 4. Skriva en egen text. I Skrivcirkeln har vi valt att kalla de fyra faserna: 1. Bygga upp kunskaper 2. Läsa och lära 3. Lära och skriva tillsammans 4. Visa vad du kan Cirkelmodellen är strukturerad och mycket tydlig och eleverna blir väl förtrogna med de olika texttyperna. Arbetssättet ger eleverna stödstrukturer för att kunna känna igen olika texttyper samt att lyckas med att skriva olika texttyper: berättande, återberättande, beskrivande, instruerande och förklarande text. Kopiering förbjuden, se s. 2


Eftersom argumenterande text inte finns med i det centrala innehållet för åk 1-3 finns den inte med i elevböckerna för åk 2 och 3. Däremot finns det här i Metodboken förslag på muntliga övningar där argumentation tränas som en förberedelse inför skrivandet av argumenterande text i åk 4. Cirkelmodellen är väl beprövad och syftar till att stärka språket och lärandet för alla elever, inte minst andraspråkselever i samspel med förstaspråkselever.

Visa vad du kan

4

1 3

By g g a u p

2

pk unskaper

Läsa och lära

iva Lära och skr s a m n til lsam

Därför passar det bra att kombinera RT-metoden och cirkelmodellen Det finns många likheter mellan RT-metoden och cirkelmodellen: HH att förförståelsen är viktig för såväl läsförståelsen av en text som för förståelsen av olika texttyper. HH att det är viktigt att läraren modellerar (visar) såväl hur man använder läsförståelsestrategier som hur man skriver olika texttyper. HH att det är viktigt att öka ordförståelsen inför såväl läsningen av en text som inför skrivandet av olika texttyper. I cirkelmodellen får eleven bekanta sig med ämnesspecifika ord innan hen arbetar med texterna och i RT-metoden tar eleven själv ansvar för att uppmärksamma vilka ord som hen behöver få förklarade, reda ut. HH att elever lär av varandra. Det sociokulturella synsättet genomsyrar såväl RT-metoden, genrepedagogiken som cirkelmodellen. Vägen till enskilt arbete och eget kunnande går via gemensamt arbete och arbete i grupp och par.

förkunskaper om ämnet och bli bekanta med ämnesspecifika ord. Då passar det utmärkt att använda läsförståelsestrategierna Förutspå och Reda ut oklarheter. I fas 2, som i det här läromedlet kallas Läsa och lära, får eleven genom exempeltexter kunskap om hur en speciell texttyp är uppbyggd, dess innehåll och struktur och de språkliga drag som är typiska för texttypen. I bearbetningen av texterna passar då läsförståelsestrategierna Förutspå, Reda ut oklarheter och Ställa frågor. Genom att göra textkopplingar och att skapa inre bilder av det lästa kan också upplevelsen av texterna fördjupas. I fas 3, som i det här läromedlet kallas Lära och skriva tillsammans, får eleven tillsammans med en eller flera kamrater använda sina kunskaper om texttypen och planera en text tillsammans. I planeringen av texterna kan det då passa bra att använda strategierna Ställa frågor eller Sammanfatta, genom att t.ex. göra en tankekarta. I fas 4, som i det här läromedlet heter Visa vad du kan, får eleven visa att den kan skriva en egen text i den texttyp hen har arbetat med. Genom att i bilder uttrycka de inre bilder eleven fått under skrivandet av sin text ges texten ytterligare en dimension.

Cirkelmodellen bygger på ett arbete i cykler, där man genom olika faser skaffar sig kunskap om en texttyp för att till slut, i den fjärde och sista fasen, kunna skriva en egen text. I fas 1 som i Skrivcirkeln kallas Bygga upp kunskaper är tanken att eleverna ska skaffa sig Kopiering förbjuden, se s. 2

7


Skrivcirkelns komponenter och förslag på arbetsgång Skrivcirkeln Metodbok I Metodboken beskrivs tydligt de olika metoder och modeller som ligger till grund för materialet. Genom konkreta tips och modellektioner beskrivs hur du kan kombinera arbetet med läsförståelsestrategier med ett genrepedagogiskt arbete enligt cirkelmodellen.

Skrivcirkelns elevböcker åk 2-3 Gå igenom introduktionssidan tillsammans. Dela också in eleverna i par, så att de vet vem de ska arbeta med i fas 3 Lära och skriva tillsammans. Sedan kan Berättande text

eleverna sätta igång arbetet med uppgifterna. Vill du ge eleverna mer förförståelse om lässtrategier, vad som är typiskt för de olika texttyperna och om cirkelmodellens fyra faser så hittar du det på sidorna som följer här i metodboken. I Skrivcirkeln åk 2 behandlas varje texttyps struktur på ett grundläggande sätt. I Skrivcirkeln åk 3 sker sedan en gradvis progression samt mer fokus på texttypens språkliga drag. Texternas genomgående tema är för åk 2 Fantastiska djur, och för åk 3 Oändliga universum.

Struktur

Språkliga drag

Hur en berättelse är uppbyggd: • Rubrik • Inledning (vem/vilka, var) • Händelser med ett problem • Avslutning

• Tidsord

• Flera försök till lösningar • Ett eller flera problem

• • • •

Struktur

Språkliga drag

• Inledning som beskriver: När? Vem/Vilka? Var? Varför? • Händelser i kronologisk ordning • Avslutning

• Tidsord • Adjektiv som beskriver djur

• Avslutning som uttrycker tankar och känslor

• Adjektiv som beskriver människor och känslor • Evaluerande språk med kommentarer, tankar och känslor

Struktur

Språkliga drag

Åk 2

• Rubrik • Underrubriker med beskrivningar av utseende, utbredning och föda

• Expertord

Åk 3

• • • •

Åk 2

Åk 3

Återberättande text

Åk 2

Åk 3

Beskrivande text

8

Personbeskrivning Miljöbeskrivning Dialog med talstreck Verb

Inledning Flera underrubriker Egna underrubriker Styckeindelning

Kopiering förbjuden, se s. 2


Förklarande text

Struktur

Språkliga drag

Åk 2

• Rubrik ställd som en fråga • Förklaringar med orsaker

• Orsaksord: för att, därför att, eftersom, så att

Åk 3

• Rubrik ställd som påstående • Inledning – vad texten ska förklara • Förklaringar i olika steg

• Orsaksord: för att, därför att, eftersom, på grund av

Struktur

Språkliga drag

• Rubrik som talar om vad som ska göras • Instruktioner i kronologisk ordning

• Verb

• Lista med material

• Verb i imperativ form

Struktur

Språkliga drag

• • • •

• Orsaksord: därför att, för att, eftersom

Instruerande text Åk 2

Åk 3

Argumenterande text (muntliga övningar)

Åk 2

Diskussion Åsikt Motivera Argumentera

• Debatt

• Orsaksord: därför att, för att, eftersom, på grund av, på så sätt • Ordna argumenten: för det första, för det andra, dessutom, slutligen • Synonymer till ordet tycker: anser, påstår, menar, hävdar

Åk 3

Symboler, verktyg och viktiga hjälpmedel

Förutspå

Reda ut oklarheter

Sammanfatta

Ställa frågor

I Skrivcirkeln kombineras genrepedagogik med de fyra läsförståelsestrategier som utgår från RTmetoden: Att förutspå, Att reda ut oklarheter, Att ställa frågor och Att sammanfatta. Vi har också lagt till strategin Att skapa inre bilder. Ordsamling

Längst bak i elevboken finns Min ordsamling. Där ska eleverna samla svåra ord och ta reda på vad de betyder och skriva orden med förklaringar. Det kan göras gemensamt i klassen eller individuellt genom att eleverna exempelvis frågar en kompis, läraren eller söker efter förklaringar i ordböcker.

Skapa inre bilder Kopiering förbjuden, se s. 2

9


Tankekarta

Tankekartor är ett ypperligt sätt att strukturera och sammanfatta kunskap. Börja med att använda enkla tankekartor där alla ord strålar ut från mitten. Visa sedan hur man gör när man ”bygger ut” en tankekarta med olika sidogrenar.

andra källan skriver eleven i den högra cirkeln. I mitten, där cirklarna går ihop, skriver de det som är gemensamt och lika från båda källorna. I elevböckerna för åk 2 och 3 finns inte någon uppgift där de ska göra ett Venn-diagram. Det finns dock här i Metodboken förslag på övningar där det är lämpligt att använda ett Venn-diagram.

VÖL-tabell

Stödstrukturer ”Det stöttande klassrummet”

Ett mycket elevaktivt sätt att jobba med exempelvis faktatexter är med hjälp av en VÖL-tabell. Syftet med modellen är att visa eleverna hur de kan vidga sina kunskaper utifrån det de redan vet. HH V står för vet och här skriver eleven allt som hen vet om ämnet HH Ö betyder önskar veta och här skriver eleven frågor kring vad hen önskar få veta om ämnet HH L står för lärt mig och där skriver eleven sedan svaren som hen fått på frågorna under Ö.

Genom att sätta upp stödstrukturer för texttypers innehåll och språkliga drag på väggarna i klassrummet finns det tillgängligt och stödjande för alla. Samma sak gäller tankekartor, bilder och ”ordbanker” med ämnesspecifika ord som exempelvis tidsord och checklistor.

Svaren kan eleven söka i böcker, på säkra sidor på internet eller genom att göra intervjuer. V

Ö

L

Checklistor

I Skrivcirkeln finns checklistor till varje texttyp. Eleven kan använda checklistan som en stödstruktur under tiden hen skriver och efteråt som ett stöd i bedömningen av sin text. Som kopieringsunderlag finns en checklista för berättande text och en checklista där läraren själv kan fylla i det som den vill att eleven ska få med i sin text. Checklistorna kan med fördel förstoras och sättas upp på väggen i klassrummet. Lathundar

Venn-diagram

Ett sätt att låta eleverna jämföra texter och att börja träna sig i att kritiskt granska texter är att göra ett Venn-diagram.

Till varje texttyp finns som kopieringsunderlag en lathund. Den kan du som lärare kopiera och ha som en påminnelse om vad som tas upp i varje texttyp när det gäller innehåll, struktur och språkliga drag. Där står också vilka förberedande aktiviteter som bör ske (enligt cirkelmodellen och läsförståelsestrategierna) innan elevernas eget skrivande.

Viktigt att tanka på

I den vänstra cirkeln skriver eleven fakta som är unik för den ena källan. Det som är unikt för den 10

Gemensamt för både RT-metoden och cirkelmodellen är att man betonar betydelsen av elevernas förförståelse. Innan man läser en text eller ska skriva en text är det viktigt att förförståelsen är aktiverad. Då blir resultatet så mycket bättre! Eleverna kan arbeta självständigt med elevböckerna efter att ni gemensamt gått igenom introduktionssidan. Självklart är det viktigt att bara låta dem arbeta med en texttyp i taget. Efter noggranna genomgångar kan de sedan börja med Kopiering förbjuden, se s. 2


nästa texttyp i elevboken. Vill du ge eleverna fördjupad förförståelse och jobba mer ingående med RT-metoden och cirkelmodellen ska du ta fasta på: HH att de känner till och att ni har arbetat gemensamt med de olika läsförståelsestrategierna HH att de känner till och har arbetat gemensamt med olika texttyper HH att de känner till och har arbetat med de olika faserna i cirkelmodellen HH att ni haft gemensamma samtal om olika djur (åk 2) och om universum (åk 3).

Information till föräldrar

Informera gärna på ett föräldramöte om hur du tänker arbeta med läsförståelsestrategier enligt RT-metoden och texttyper enligt cirkelmodellen. Du hittar ett förslag på brev till föräldrar i kopieringsunderlag 19.

Här i metodboken finns en tydlig beskrivning av hur du kan arbeta med läsförståelsestrategier i kombination med genrepedagogik och cirkelmodell. Här finns strukturerade förslag på hur du kan introducera och arbeta med varje texttyp innan eleven arbetar med elevboken. Ett annat alternativ är att arbeta gemensamt med böckernas fas 1 Bygga upp kunskaper och fas 2 Läsa och lära och att sedan låta eleverna jobba i par med Fas 3 Lära och skriva tillsammans och självständigt med Fas 4 Visa vad du kan. En texttyp i taget

För att eleverna ska bli säkra på varje texttyp är det viktigt att du går igenom en texttyp i taget. Genom att följa cirkelmodellens fyra faser blir eleverna mycket väl insatta i varje texttyp. Samma sak gäller läsförståelsestrategierna. Om ni inte har jobbat tidigare med dem är det viktigt att du går igenom dem en i taget. Modellera

Såväl RT-metoden som cirkelmodellen går ut på att du som lärare modellerar, det vill säga visar eleverna hur de ska göra. Då får de en modell för hur de använder läsförståelsestrategier och hur de skriver en text i en viss texttyp. Ett bra sätt när man modellerar är att man tänker högt under tiden man visar. Målet

Målet är att eleverna på egen hand och på ett naturligt sätt ska kunna använda sig av läsförståelsestrategierna i sin läsning och att de på egen hand ska kunna skriva olika typer av texter.

Kopiering förbjuden, se s. 2

11


Skrivcirkeln Metodbok Åk 2-3 Foto: Yvonne Ekholm, Stilfoto

I Skrivcirkeln Åk 2–3 får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande och instruerande. För att kunna lära sig det behöver eleverna läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Det genrepedagogiska arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser:

Maria Södergren är läromedelsförfattare, mellanstadie- och speciallärare. Hon är utbildad inom både RT-metoden och genrepedagogik.

1. Eleverna bygger upp kunskaper om ämnena, olika ämnesord och begrepp, för att förstå texterna i varje genre.

3. Eleverna samtalar, lär och skriver tillsammans i par genom att diskutera formuleringar och struktur.

2. Eleverna läser exempeltexter och lär sig om genrernas struktur och språkliga drag.

4. Eleverna visar vad de lärt sig genom att skriva individuella texter i varje genre.

I Metodboken Åk 2-3 får du som lärare konkreta tips på hur du kan introducera och arbeta med elevhäftena, information om genrepedagogiken, cirkelmodellen, olika läs- och skrivstrategier samt språkutvecklande arbetssätt för alla elever. Här i Metodboken finns det även muntliga övningar i genren argumenterande text. Det finns också flera kopieringsunderlag för att fortsätta utveckla elevernas förmågor att läsa, förstå och skriva olika texter. I serien ingår: H Skrivcirkeln Fantastiska djur Åk 2 H Skrivcirkeln Oändliga universum Åk 3 H Skrivcirkeln Mysterier Åk 4 H Skrivcirkeln Otroliga rekord Åk 5 H Skrivcirkeln Resor i världen Åk 6 H Skrivcirkeln Metodbok Åk 2-3 H Skrivcirkeln Metodbok Åk 4-6

Skrivcirkeln Best.nr 47-12495-4 Tryck.nr 47-12495-4

9789147124954  
9789147124954