De bergtagna - Ostrobothnia Jazz Sextet

Page 1

Folkmusik rån Finla OSTROBOTHNIA JAZZ SEXTET — DE BERGTAGNA —


OSTROBOTHNIA JAZZ SEXTET — DE BERGTAGNA — Folkmusik från Finlands svenskbygder 37 SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut Ljudtekniker och mixning: Stefan Backas Mastrering: Daniel Hjerppe Inspelad i Midas Studios i Replot, Korsholm (6–7.3 & 10–11.4.2021) Producerad av Ostrobothnia Jazz Sextet och Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Musikerfotograf: Frank Strengell Foto av Agda Nyberg: Bo Lönnqvist Foto av Lennart Wik: Fotograf okänd Foto på omslaget: Fotograf okänd Texthäftets sista foto: Aarón Blanco Tejedor/unsplash.com Sjökort: Sjöhistoriska museets arkiv, 1966:34/digitaltmuseum.se Layout: Selma & Louise/Ulrika Öhman Översättning till engelska: Scandix käännökset Oy översättningar Ab © Svenska litteratursällskapet i Finland 2021 www.sls.fi/folkmusik Facebook: @ojsjazzOSTROBOTHNIA JAZZ SEXTET DE BERGTAGNA

Ostrobothnia Jazz Sextet grundades 2013 av några rutinerade yrkesmusiker som främst verkat inom jazzmusiken. Sammansättningen är en traditionell jazzsextett med rötterna i ett klassiskt 1960-talsidiom. Gruppen har tidigare gett ut skivan Hotel Astor (2017) med musik av den argentinske tonsättaren och musikern Astor Piazzolla. Medlemmarna i Ostrobothnia Jazz Sextet kommer alla från det svenska Österbottens kusttrakter eller är verksamma i regionen. För den här skivan

har de hämtat inspiration och material ur den folkliga traditionen med särskilt fokus på musik som anknyter till skärgården och havet. Den folkliga musiktraditionen som består av allt från medeltida ballader till yngre folkvisor och spelmanslåtar. Materialet som legat till grund för de musikaliska arrangemangen kommer till största delen från Svenska litteratursällskapets arkivsamlingar. Även de arkivinspelningar som kan höras i några av skivans låtar kommer från SLS arkiv.


Jazz och folklore i den finländska skärgården

Idén till att göra en skiva med anknytning till kusten, havet och skärgården växte fram naturligt eftersom vi alla i gruppen har en nära relation till den österbottniska kusten. När samarbetet med SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut förverkligades såg vi en möjlighet att söka en förankring i ett äldre folkmusikaliskt uttryck inom den egna traditionen. Detta med utgångspunkt i den stil som växte fram i Sverige på 1960-talet då svenska jazzmusiker på ett spontant och nyskapande sätt lät sig inspireras av traditionell svensk folkmusik. Vi ville återknyta till den traditionen och skapa musik med utgångspunkt i gamla inspelningar och uppteckningar av melodier som spelats

och sjungits vid våra kuster i många hundra år. I SLS arkiv har vi hittat för oss både kända och okända stycken som legat till grund för nya arrangemang. Skivan är ett exempel på hur vi som jazzmusiker kan inspireras av folkmusik och tidigare generationers musicerande och hur det äldre, traditionella materialet förvandlas till ny musik och lever vidare i vår tid. Skivans titel De bergtagna1 är ett poetiskt namn som kan tolkas på många olika sätt. Titeln beskriver hur vi har fascinerats av de gamla visorna och mystiken som de ofta omges av.

Ofttrobothnia Jaz

1 Bergtagen har i folktron använts i betydelsen att bli lockad in i ett berg av ett övernaturligt väsen. Ordet beskriver också att man kan vara så fängslad av något att man är alldeles bergtagen.


OSTROBOTHNIA JAZZ SEXTET DE BERGTAGNA (THE ENCHANTED ONES)

Ostrobothnia Jazz Sextet was founded in 2013 by a few experienced professional musicians who have mainly worked in jazz music. They are a traditional jazz sextet with roots in classic 1960s style. The group has previously released the album Hotel Astor (2017) featuring music by the Argentine composer and musician Astor Piazzolla. The members of Ostrobothnia Jazz Sextet all come from the coastal areas of Swedish-speaking Ostrobothnia or are active in the region. For this album,

inspiration and material has been taken from folk tradition, with a special focus on music related to the archipelago and the sea. A folk music tradition consisting of everything from medieval ballads to younger folk songs and fiddle tunes. The material that formed the basis for the musical arrangements comes from the archive collections of the Society of Swedish Literature in Finland. The archive recordings that can be heard in some of the album’s songs also come from SLS archives.


Jazz and folklore in the Finnish archipelago

The idea to make a record related to the coast, the sea and the archipelago arose naturally because all the members of the group have a close relationship with the Ostrobothnian coast. When the collaboration with SLS/ Finland-Swedish Folk Music Institute was realized, we saw an opportunity to seek an anchoring in an older folk music expression within our own tradition. This is based on the style that emerged in Sweden in the 1960s when Swedish jazz musicians were inspired by traditional Swedish folk music in spontaneous and innovative ways. We wanted to reconnect to that tradition and create music based on old recordings and preserved melodies that have been played and sung on our shores

for many hundreds of years. In the SLS archive, we found both known and unknown pieces that have formed the basis for new arrangements. The album is an example of how we as jazz musicians can be inspired by folk music and the music making of previous generations and how older, traditional material is transformed into new music and lives on in our time. The title of the album De bergtagna (The enchanted ones)2 is a poetic name that can be interpreted in many different ways. The title describes how we have been fascinated by the old songs and the mystique that often surrounds them.

Ofttrobothnia Jaz

2 “Bergtagen” has been used in folklore to mean being lured into a mountain by a supernatural being. It also describes how you can be so captivated by something that you are completely enchanted.


OSTROBOTHNIA JAZZ SEXTET

Peter Nordwall kommer ursprungligen från Örnsköldsvik Sverige, men flyttade efter avlagda musikstudier vid Musikhögskolan i Piteå till Vasa år 2000. Peter har både Sverige och Finland som sitt arbetsfält, ofta på Österbottens olika professionella teatrar. Han drar också egna projekt där allt från storband till duos ingår. Peter är en flitig kompositör och arrangör med ett brett spektrum som sträcker sig från asiatisk popmusik till jazz och storband. Rickard Slotte är bosatt i Jakobstad där han undervisar i musik på Yrkesakademin. Han leder och skriver musik till jazzkvintetten Melomatic orchestra och jobbar även som frilansande trumpetist i olika orkestrar och projekt. Rickard har en magisterexamen från Musikhögskolan i Malmö.

Mikael Långbacka är uppvuxen i Vasa. Han har studerat vid Sibelius-Akademin och är sedan 1984 anställd som bastrombonist vid UMO Helsinki Jazz Orchestra. Han har medverkat i många orkestrar och storband både i Finland och Sverige, spelat i teater- och studiosammanhang och arbetat med olika typer av pedagogisk verksamhet. Mikael har också spelat i mindre sammansättningar som ”Tribute to Lars Gullin”, Trio Bröder och Sam. Ralf Nyqvist kommer från Vasa och har en bakgrund som jazzpianist och kompositör. Som arrangör har han ofta arbetat med olika projekt där folkmusik har ingått. Han har en lång karriär som teatermusiker och är känd i Svenskfinland som en musikalisk mångsysslare, ofta med inriktning på det jazzmusikaliska uttrycket.


Marcus Söderström har varit verksam som musiker och pedagog sedan början av 1990-talet och har samarbetat med nationella och internationella musiker och artister i både studio- och live-sammanhang. Han har medverkat som musiker i ett flertal musikalproduktioner vid Wasa Teater, Vaasan kaupunginteatteri och i YLE-produktioner. Marcus är i dag verksam som utbildningsledare för musik och scenkonst vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Stefan Brokvist är född och uppvuxen i Malax men är numera bosatt i Vasa. Han började spela trummor som femåring, nynnandes på låtar som hans far spelade på sin fiol. Stefan har sedan tidigt 1990-tal varit verksam som professionell musiker, främst inom rockoch jazzmusiken.
Ralf Nyqvist: flygel, elpiano Peter Nordwall: saxofoner, klarinetter och flöjter Mikael Långbacka: trombon Rickard Slotte: trumpet, flygelhorn Marcus Söderström: bas Stefan Brokvist: trummor Agda Nyberg: sång 3,7,9 Lennart Wik: sång 11 Arrangemang: Ralf Nyqvist All musik bygger på traditionellt materialAgda Nyberg hemma från Tenala (1885–1983), eller Gropmor som hon också kallades, började redan som väldigt ung skriva ned texter till alla visor hon hörde. Till hennes repertoar hörde allt från folksånger, folkliga dansmelodier, gamla ramsor, sånglekar och visor. Agda Nyberg blev under sina levnadsår flitigt dokumenterad och inspelad av både arkiv, radio och TV på grund av hennes stora kännedom om den folkliga kulturen. Lennart Wik hemma från Söderudden, Korsholm (1913–1992) växte upp i en familj där sång och musik var en viktig del av fritiden. Han spelade fiol och sjöng, bland annat tillsammans med sina bröder, på så kallade knutdanser där traktens ungdomar samlades för att dansa. Det var främst valser, schottisar och polkor som spelades till dans och senare även modernare stilar som jazz och foxtrot. Han spelade fiol och var medlem i kören Wasa sångargille under hela sitt yrkesverksamma liv. Agda Nyberg blev inspelad av Sinikka Segerståhl och Bo Lönnqvist vid SLS fältinsamling i Tenala 1968. Lennart Wik spelades in av Helena Boucht vid SLS fältinsamling i Vasa 1972.LÅTAR 1) Sjömansgossar I

Visan Kom hurtig sjömansgossar som ligger till grund för låten upptecknades i Strömfors vid Finska vikens kust. Texten till sjömansvisan är tidigast belagd i ett skillingtryck från 1805. Text och melodi publicerades i samlingsverket Nyland 1887. 2) Tankar om havet

Låten bygger på sjömansvisan Skeppet vilar i Köpenhamn som upptecknades i början av 1900-talet av Otto Andersson efter Karl Johan Fagerström i Lojo (ÅA Cultura IF 170). 3) Jazztrall I

Denna vals som ursprungligen utfördes på fiol trallades av Agda Nyberg på en fältinspelning från 1968. Grabbens hemman i Tenala har genom tiderna närt många spelmän i den Nybergska släkten. Inspelningen med Nyberg ingår i arkivsamlingen SLS 900.


4) Den bergtagna

Låten bygger på en uppteckning av folkvisan Den bergtagna. Visan återfinns i hela Norden och hör till folkvisegenren medeltida ballad. Den variant som ligger till grund för detta arrangemang upptecknades i Replot av Wilhelm Sjöberg i slutet av 1800-talet och ingår i arkivsamlingen SLS 63. 5) Kyrkogården

Låten bygger på en variant av den sorgliga folkvisan om flickan som sörjer sin älskade vid dennes grav. Visan var mycket populär kring sekelskiftet 1900 och finns upptecknad i ett åttiotal varianter i SLS arkiv. Den visa som ligger till grund för detta arrangemang sjöngs av Rut Danielsson på Utö. Visan upptecknades av Greta Dahlström 1928 och ingår i arkivsamlingen SLS 352. 6) Sjömansgossar II

Låten bygger på sjömansvisan Sjömansgossar hissar på sin hatt, upptecknad 1928 efter Ella Sundqvist på Brändö, Åland och ingår i arkivsamlingen SLS 508. I SLS arkiv finns det många sjömansvisor som upptecknats på Åland vilket har sin naturliga förklaring i att sjöfart varit och fortfarande är en betydelsefull näringsgren på Åland. Visan upptecknades av Alfhild Adolfsson (g. Forslin) som tillsammans med Greta Dahlström samlade in tusentals folkvisor i Ålands, Nylands och Åbolands skärgård.


7) Jazztrall II

Denna vals hade Agda Nyberg lärt sig efter sin far Johan Henrik Nyberg (f. 1845). Inspelningen med Agda Nyberg ingår i arkivsamlingen SLS 900. Fältinspelningen är från 1968 då SLS samlade in folkvisor i Tenala. 8) Johan och Hilma

Svea Jansson (1904–1980) på Nötö i Åbolands skärgård upptäcktes sommaren 1923 av Greta Stenbäck (g. Dahlström). Jansson blev sedermera en vida ansedd vissångerska i hela Norden som behärskade en stor visrepertoar. På äldre dagar kunde hon sjunga minst 1000 visor utantill. Under det första mötet med Jansson upptecknade Stenbäck bland annat skillingtrycksvisan om Johan och Hilma, som med sin särpräglade melodi med inslag av äldre modala drag, inspirerat till denna jazzvals. 9) Bulders valsn

Trallvals om Bulder som spelar på trumman. Agda Nyberg trallade även denna vals på inspelningen från 1968 då SLS gjorde fältinsamlingen i Tenala (SLS 900).


10) Fru Spolander

Låten bygger på en variant av den medeltida balladen om Liten Karin, som är en av de mest upptecknade balladerna i Finland. Den handlar om Liten Karin som trotsade den unge kungens inviter och bestraffades med att placeras i en tunna full med spik som rullades nerför en backe. Liten Karin hämtades upp till himlen av två duvor medan kungen fördes ner till helvetet av två korpar. Balladen är ett vittnesmål om äldre tiders hedersmord och kvinnovåld. Visan upptecknades 1875 i Lappfjärd av klockaren och organisten Jonas Spolander efter hans fru, därav titeln på låten. 11) Söderuddens sång

(Melodi: trad. Ack Värmeland du sköna. Text: Joel Blomqvist) Söderudden är en by i Replot utanför Vasa. Lennart Wik som var hemma från byn sjöng in sin variant av Söderuddens sång 1972 i samband med att SLS gjorde en fältinsamling om Replot. Inspelningen ingår i arkivsamlingen SLS 1068. Melodin är den traditionella Ack Värmeland du sköna och texten är skriven på 1910-talet av Vasabon Joel Blomqvist, som ofta vistades i den karga men idylliska skärgården.


V vill tacka: Svenska kulturfonden William Thurings stiftelse Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse Konstsamfundet Arkivpersonalen vid SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.