Page 1

The largest irrigation project in Turkish history: The Southeast A n atolian Project C u m h u r iy e t tari


İstanbul Office: (90-212) 231 77 99, İstanbul Osmanbcy: (90-212) 232 08 04, İstanbul Florya: (90-212) 624 64 64, İzmir EGS Park Bornova: (90-232) 343 66 92, Eskişehir: (90-222) 236 04 00, Mersin: (90-324) 237 26 26, Samsun: (90-362) 230 75 18, Kıbns: (90-392) 227 23 15


Y IL / Year 17

S A Y I / N unıber 181

H eybetli B ir D ağın G ölgesinde

D O Ğ LREYAZIT

74 lıı a M o u n la in ’s S lıa d o u By RONI ASKI Y-DORAN

Rir Z a m a n la r Kapı Tokm akları YÖ NETİM / M A N A G E M E N T

84

Yönetim Kurulu Başkanı C baim ıan o f tbe Board

01(1 T u rk is lı D o o r K ııo cke rs

C E M M. K O Z L U

By MEHMEE Z EK İ KLŞOGLU

Türk Hava Yollan Adına Sahibi / Publisberon b e h a f o f THY Genel Müdür / President a n d CEO Y U S U F B O L A Y IR L I

YA YIN / PRO D U C TIO N G enel K oordinatör General Coordinalor Ü M İT U M A R

Yayın K oordinatörü /E ditorial Coordinator A D N A N B O S T A N C IO Ğ L U

H a liç’ in S o n K ayık çıları

Yazı I$leri M üdürü / M atutginy>Editör E N G İN Ö K T E M E R

Sanat Y önetm eni / Art D irector LALEHAN UYSAL

Editörler / Editors

Kapak / Cover

9 4

SERVET D İIB İR

LasI B oatm en o f tlıe G olden H orn

G ü n eyd o ğ u A n ad olu P ro je si

By GÖKHAN KEPTlG

B A R IŞ D O Ğ R U BAH AR KALKAN

Euglish Editorial M A R Y IŞ IN

Fotoğraflar / Photos Ö N D E R D U R M A Z (Editör) Ç E T İN K O R K M A Z ( Editör ) E R D A L A LO K

Grafik / Grapbic Ö ZLE M SAR AR C KENAN Ö ZKAN

Reklam / Adi'ertising DUYG U TAMER Y U R D A G Ü L A L T IN Ö Z

6 The S ou th e a st A n a lo lia n P rojeot By SED EF AEAM

NU R H AYAT KASABALI HÜLYA ÇAPRAZ

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1174 Adres i Address Türk I lava Yolları G enel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34830 İSTANBUL

ıoo

By GÜLGÜN KÖR0ĞLIJ

U çuş Noktası

KAZAN

T ü rk iy e 'n in İlk G em i M üzesi

20

T CG GAYRET

F lig h l D e stin a tio n : Kazan By İSMAİL TİRKO ĞLIJ

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1184/1185 Reklam K oordinatörleri i A dıvrtisitıg Coordinalors

SİLİFK E

ııo

Turkey’s First Museum Ship By NALAN DÖNMEZ

K u ş k a y a sı Anıtı

32 Kuşkayası M oııııınent By NECDET SAKAOfiLlı

İzm ir’de T re k k in g Keyfi

122 T re k k in g A ro u n d İz m ir By LEVENE VILDIRIM

Yapım

Producthm

C E N A JA N S GREY

R o llu ca Ç o c u k Köyü

132

Reklamcılık A.Ş. Hacı O sm an Bayırı No: 64 H0900 Tarabya - İSTANBUL Tel: (0212) 223 96 00 (20 hat)

R o llu ca C h ild re n ’s V illa g e By BAHAR KALKAN

Editoryal Üretim /E ditorial Produclion

Akdeniz’ in Nehirlerinde Rafting PRİNT LTD. ŞTİ. İn ö n ü C a d . G ü m ü ş k o n u k A p i.

No: 44, Kat: 2. Daire: 6 80060 Güm üşsüyü - İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30 245 26 93 / 292 37 22-23-24 E-Mail: um itum ar @ superonline.com Faks: (0212) 245 26 94 Ba sk ı-Cilt / Prirıting-Biuditıg

DOĞAN OFSE T Doğan Ofset Yayıncılık ve M atbaacılık A.Ş. 34625 Sefaköy - İSTANBUL Tel: (0212) 698 58 58 Faks: (0212) 698 98 28-29 Renk Ayrımı / Colour Separution

STACOPA Crosfield Studiolink sistcıni Heyapılmıştır.

42 R a ftin g on M e d ite rra n e a n R ivcrs

174

By ILGIN KUZEY

D I J T Y F R E E ON B O A R D

SAND ALET

188

53

IN FO R M A T IO N & R E S E R V A T IO N

S andals

212

B\ SABAHAI ŞENER

O Y U N L A R / P L IZ Z L E S

İstanbul’un K asır ve Köşkleri

220

62

V İD E O

R oyal Lodges and P avilio n s in İsta n b u l By AFİFE BAEUR

Dercimizde yayınlanan ya zı nefotoğraflardan kaynak M iniİm edeıı tam iv özel alııılt yapılamaz. SKYIJFH, THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is puhlisbed montbly by t i t)

140 C IT V S C O P E

224 K A R T P O STA L/ PO STCARD


jjjja n g g z TÜRKİYE'DE İLK GAZ

Ü cre tsiz T ü k etici D an ışm a H attı

0800

211

60

12

-13

T ü rk iy e’nin ilk gazı M ilangaz, ö ncü o larak başladığı gaz se k tö rü n d e liderliğini devam e ttiriy o r. Hayatın h e r alanında, sanayide evde, o te ld e re s ta u ra n tta ; herbiri sigortalı, TSE standartlarına uygun, güvenli ve tam dolu tüpleriyle çalışmanın rahatlığını yaşatıyor. 2.800 ana bayi, 10.000’i aşkın tali bayi, 25.000 to n stoklam a kapasitesi ve 155 tan k erlik nakliye filosu ile M ila n g a z ;

38 y ıld ır ihtiyacınız olan her yerde, h e r zaman sizinle.

|> D E M İ R Ö R E N G A Z

G R U B U

“G ü v e n liğ in iz d e n ve k o n fo r u n u z d a n s o r u m lu ”

« v 3 8 .* f M ila n g a z GENEL MÜDÜRLÜK:

M ik ja z

LI Kİ DG A Z

GÜNEŞGAZ

MUTFAKGAZ

T el: (0212) 238 22 72 (8 hat) Fax: (0212) 235 00 10/2 53 74 36 LPG GRUBU DOLUM TESİSLERİ: A d a n a Tesisi: (0322) 332 80 96-97-98 A lia ğ a Tesisi: (0232) 616 30 83-84 A n k a ra Tesisi: (0312) 818 61 29-30-31 A n k a ra B ölge: (0312)441 58 80-81/441 58 85-86 A n ta ly a Tesisi: (0242)421 32 18/421 33 07 A y d ın Tesisi: (0256) 212 19 5 7 /2 2 5 62 21 B u rsa Tesisi: (0224) 261 00 89/261 04 79 D e v re k Tesisi: (0372) 532 73 39/532 71 56 D iy a rb a k ır Tesisi: (0412) 316 21 00/223 57 10 D ö rty o l Tesisi: (0326) 734 25 45 (8 hat) E rzurum Tesisi: (0442) 641 52 48-49 E s e n yurt Tesisi: (0212) 620 13 13/620 23 87 E skişe h ir Tesisi: (0222) 411 24 59/411 24 76 G a z ia n te p Tesisi: (0342) 428 11 28-29 Iş ık k e n t Tesisi: (0232) 436 21 9 1 / 436 21 53 K a h ra m a n m a ra ş Tesisi: (0344) 21101 05-06-07 K a rta l Tesisi: (0216) 353 21 33/353 42 66 K a y s e ri Tesisi: (0352) 385 11 55 (3hat) K ır ık k a le Tesisi: (0318) 266 90 19 (3hat) K o n y a Tesisi: (0332) 271 31 15-16 M e rs in Tesisi: (0324) 221 47 03/221 45 15 S a m sun Tesisi: (0362) 256 29 41-42 S ivas Tesisi: (0346) 211 00 5 3 / 211 01 38 V a k f ık e b ir T e s is i: (04621 841 42 64-65 Y a r ım c a T e sisi 1: (0262) 527 22 4 2 /5 2 7 20 40 Y a r ım c a T e s is i 2 : (0262) 527 27 7 9 /5 2 7 14 38


D

ea r Passengers ayın Yolcularımız İn m y M ay 9 8 letBeğeniyle o k u d u ­ te r in S k y life 1 ğ u n u z d e rg im iz g a ve y o u details o f S k y life ’ın M ayıs “T h e Q ııa lif\y e v '98 sayısındaki ya­ 5 G r o u p ”, f o r m e d b y z ım d a, a y rın tılı o la ra k s u n d u ğ u m , İsv iç re 'n in Sıvitzerla n d s SA irGroup S A irG ro u p (S w issA ir), ( S ıv is s A ir ), B e lg iu m ’s B e lç ik a ’n ın Sabena, Sabeııa, A u stria ’s AustriA vusturya’nın Avusturya a ıı A irlin e s, P o r tu g a l’s Hava Yolları, Portekiz'in TAP, F ra n ce’s AOM a n d TAP, Fransa’nın AOM ve T n r k is b A ir lin e s . T h e T ü rk H ava Y o lla rı’nın Q ualiÜ ycv G ro u p offers b irlik te o lu ş tu rd u k la rı y o ı ı a ıv id e r c h o ic e , “The Q ualif\yer Group", m ore com fortable, m ore s iz le re ç o k s e ç e n e k li, p u n c tu a l a n d cheaper daha konforlu, daha da­ flig h t opportunities, a n d kik ve daha ucuz seya­ a d d ito n a l n eıv a d v a n hat o la n a k la rı ile yeni a v a n ta jla r sağ lam ak tages are in tbe pipetine a n d tvill be intro d u ced amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor. as soon as possible. Şimdi sizlere, bu bağlam da gerçekleş­ Tbis m o n tb I u ’ill teli y o u a b o u l tbe tirdiğimiz, 1 Ağustos 1998 tarihin A n k a r a -Z ıt ric b /Z ıı ric b -A n k a ra den itibaren SwissAir ile m üş­ route u ’bicb ive bave la u n cb ed terek icra edeceğim iz Ankajo in tly ıvitb SıvissAir as o f 1 ra-Z ü rih / Z ü rih -A n k ara 4 ııg ııst 1 9 9 8 ıv itb in tb e hattını tanıtacağım. fra m e ıvo rk o f The Q ualBilet satışları, Q ualiüyer /flyer G roup agreement. işb irliğ i ç e rç e v e s in d e Ticket sales are carried S w issA ir ile b e r a b e r ou t jo in tly ıvitb SıvissAir y a p ıla c a k . Bu d ire k t in accordance ıvitb tbe uçuşlar THY’nin uçak­ a g r e e m e n t. D i re c t ANKARA - ZÜRİCH ları am a SvvissAir ve .fligbts betıveen tbe tıvo ZÜRİCH - ANKARA Türk Hava Yolları kon­ capital cities are by THY foruyla icra edilecek. Se­ a irc ra ft, a n d orıce o u r fer numaraları Türk I lava neıv Boeing 737-800 a ir­ Yolları ve SwissAiı'in birlik­ craft go into operation they teliğ in i sim g e ley e n A nkara w ill f l y tbis roııte. The flig h t Z ürih p a rk u ru n d a TK 1905/SR n u m b e rs TK 1905/SR 8 5 7 7 f o r 8577 ve Z ürih-A nkara p a rk u ru n d a A n k a r a - Z u r ic b a n d TK 1 9 0 6 /S R ise TK 1906/SR 8576 sefer num araları ile 8 5 7 6 f o r Z u ric h -A ııka ra fligbts, reflecting gösterilecektir. tbe co o p era tio n betıveen Tnrkisb A irlin e s a n d Uçuşlar, her gün mahalli saatle 08.30 da Anka­ SıvissAir on tbis route. ra’dan Zürih’e, saat 12.00’da ise Ziirih’ten An­ O u r A n ka ra -Z u ricb fligbts depart da ily a t 08.30 kara’ya planlanm ıştır. Bu yenilik, Türk Hava loca! time, a n d o u r Z ııricb-A ııkara fligbts depart Yolları nın d o ğ ru d an hizm et verm ediği Zürih da ily a t 12.00 local time. ötesi noktalara da eskiye oran­ W e a re b a p p y t o a n n o u n c e YUSUF BOLAYIRLI la d ah a uygun ücretlerle her th a t tb is in n o v a tio n m e a n s G enel M üdür gün seyahat imkanını getiriyor. tb a t c o ıı n e c tin g f l i g b t s v ia P resid etıt a n d CEO Y en i B o e in g 7 3 7 -8 0 0 se ri Z ü r ic h t o ot h e r d estirıa tio n s uçaklarımızı, filomuza katıldık­ not served by Tnrkisb Airlines tan sonra bu hatta kullanaca­ d ir e c tly tv ill b e c h e a p e r a s ğız. iveli as accessible o n a d a ily H epinize iyi yolculuklar dile­ hasis. rim. 1 ıv ish a li o f y o u p l e a s a n t Saygılarımla. fligbts.

A '* (

NEW DAILY FLIGHTS

f^/s s<*


v a r a slın d a birbirim izden farkımız

Ydşatbantfih fcirlçıyı en iyi bilenler Yaşarbank müşterileridir. Yüşârbank'în müşterilerindet\ biri olduğunuzda, ÎSÖ 9001 BeTgtdi bir bankayla çalıŞriıântn ayrıcalığını s *« , ., T? ‘* >— . •siz tfe’hissedersiniz... 'tz s ' j- -C- ; r.


Kişisel ilıtiyaçlarını/ı k a rşıla m a k , d ile d iğ in iz taşıtı, k o n u iu jş a tm alm ak .

a

f|>:

w

şim d i Y a ş a r b a n k ’ın hızlı tüketici kredileri ve kredili m e v d u a tla ç o k kolay. T o p lu nakit ihtiyacı d u y d u ğ u n u z d a , size e n yak ın Y aşarbaıık şu b e sin e u ğra yın Y a ş a r b a n k 'ı n nakit kredisi, taşıt kredisi, ko nut kredisi, K O B İ kredisi ya d a kredili m e v d u a t im k â n la rın d a n h e m e n y ararlanın...

Ö z e l ihtiyaçlarınızı g id erin , sıfır k ilo m e tre ya d a üç yaşını a ş m a m ış taşıtı satın alın, düşlerinizi süsley e n k o n u ta taşının ya d a işinizi b ü y ü tm e k için g e re k e n yatırım ı h e m e n y apın. N akit ve K O B İ k re d ile rin d e 12 ay, taşıt k re d ile rin d e 24 ay ve k o n u t k re d ile rin d e 36 a y a k a d a r uzan a n vad elerle. Y a ş a r b a n k 'ın s u n d u ğ u T L ya d a d ö v iz e e n d e k s li tüketici kredileri a v a n ta jın d a n ya rarlanın. Y a ş a r b a n k 'ta k i “ k re d in iz i” k ullanın.


By S E D E F A T A M *

P h otos S E R V E T D İL B E R - E N G İN K A B A N


Harran'ın adı ilk olarak çivi yazıtlarında Harranu’ ola­ rak geçiyor. Bu adın yol anlamına gelmesi, bölgenin çok eski zamanlardan beri Doğıı ile Batı arasında me­ kik dokuyan yorgun ticaret kervanlarının geçiş yeri ol­ duğunu gösteriyor. Güneş de bu toprakları hep çok sevmiş, kavurucu sıcağını hiç esirgem em iş ondan. Harran topraklan, tarih kadar eski o uzun yolculuklar­ dan beri su için yanıp kavrulmuş. Toprağın bu bin yıl­ lık sesini teknoloji duymuş sonunda ve derdine çare olmuş... Ve bugün Harran'da suyuna kavuşan toprak gülücükler saçıyor. Kısacası, artık su da çok seviyor onu. Su ile ovanın kavuşmasının ardından iki yıl geçti. Pey-

Assyriaıı cuııeiform inscriptiom speak o f H am ım ı, tbe plaiıı and toıvn knoıvtı today as Harran. II is a word meaning road, a name appropriate fo r a region aeross ıvhich caravans plodded tbeir ıveary ıvay betıveen East and Wesl from very early times. The sun too bas alıvays loved tbis land, blazing doıvn on tbe landscape fo r nıost o f tbe year. Harran bas alıvays beeıı sbort o f ıvater ever since tbose ancient caravans began making tbeir ıvay into Anatolia. Tbe thirsty soil has had to ıvait fo r 20tb centııry lechnology to ansıver its plea. a n d today irrigation canals are bringing smiles to tbe J'ace o f tbe Harran plain. İt is tıvoyears now since tbe irrigcıtion channels first filled

Güneydoğu Anadolu Projesi ile b irlik te bölge suya kavuştu ve son dönemde tarım sal faaliyetlerde büyük a r tıj gözlenm ekte. / The GAP project has brought vvater to this fertile bu t arid region, p e rm ittin g an unprecedented expansion of agricultural produetion.

with ıvater. and tbe region s main city of'Urfa, knoıvn as tbe city o f prophets, is already undergoing great changes. Its groıvtb rate o f 9.7 is one of tbe higbest fo r any Tıırkisb city. Witb Ihe ıınion o f ıvater and soil tbe landscape bas been transformed from broıvn to green. Harran, 44 kilometres from Urfa ıvas Jbr centuries a centre of trade betıveerı Anatolia and Mesopolamia, a trade ıvhich ıvas controlled by tbe Assyriarı merehants. Witb tbe completion o f tbe Soııtheast Anatolia Project (betler knoıvn in its abbreviated form as GAP) Harran looks set to once more become an important commercial centre in tbe neıv millentıium. GAP is Turkey’s largest ever integrated project. İt ıvas launcbed in 1981. and covers a region of 9 .7 percenl of

gamberler şehri olarak anılan Şanlıurfa büyük bir de­ ğişim içine girdi. Yüzde 9.7 büyüme oranı ile Türki­ ye’nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olan Şanlıur­ fa, su toprakla buluşunca adeta cennete dönüştü. Asır­ lar öncesinden Anadolu ile sıkı ticari ilişkileri bulunan Asurlıı tüccarlar için büyük önem taşıyan, Şanlıurfa’nın 44 km dışındaki Harran, yüzyıllar boyunca AnadoluMezopotamya arasındaki ticaretin merkezi olmuş. Bu­ gün de GAP ile 21. yüzyılda yeniden ticaret merkezi olmaya aday. Türkiye’nin en önemli entegre projesi olan ve 1981 yı­ lında başlatılan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) içinde yeralan bölgeler, Türkiye toplam yüzölçümü­ nün yüzde 9.7’sini kapsıyor. Toplam 75.358 kilometre8 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


C um huriyet ta rih in in en büyük projesi ile b irlik te Güneydoğu, ta rih î ve kü ltürel zenginliğine ekonom ik ve sosyal gelişmeyi de katacak. / Thanks to the largest construction project in the history of the Turkish Republic, the southeast Anatolian region w ill combine economic and social developm ent w ith its rich hıstorıc and cultural legacy.

kare üzerinde, 22 baraj, 19 hidroelektrik santral ve 2 sulama tünelinden oluşan GAP. Fırat ve Dicle nehirleri ile kollarının yayıldığı ve etkilediği Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Bat­ man illerini içine alıyor. Dünyanın en büyük dokuz projesi arasında gösterilen GAP bünyesindeki Atatürk Barajı ise dünyanın en büyük altıncı barajı. Atatürk Barajı ile Harran ovasının suya kavuşması en çok köylünün yüzünü güldürdü. Güneydoğu bölgesi-

Tıırkey’s total arca. Within tbis 75,358 sqttare kilonıetres 22 dams, 19 bydntelectric plants and 2 irrigation tumıels are being constrııcted on tbe Eupbrates, the Tigris and tbeir tribııtaries. Tbe project encompasses tbe provinces of Şanlıurfa. Mardin. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şırnak and Halımın. and is one o f tbe ıvorld's largest nine projecls. Atatürk Dam is tbe ıvorld’s sixth largest dcım. By bringing iniler to tbe Harran plaiıı Atatürk. Dam bas


GAP bünyesindeki sulama şebekelerinin 1.7 m ilyon he ktarlık b ir alanın üzerinde inşa edileceği dü§ünüldüğünde, proje alanının birçok Avrupa ülkesinden daha büyük olduğu orta ya çıkıyor. / Planned irrig a tio n netvvorks under the project w ill eventually cover an area o f 1.7 hectares, larger than many European countries.

nin refah düzeyini yükseltecek ve tüm ülkenin ekono­ misine katkıda bulunacak GAP, bir mühendislik proje­ sinin ötesinde her türlü altyapı, tarımsal üretim, ulaş­ tırma, sanayi, eğitim, sağlık gibi sektörlerin gelişmesini de kapsayan entegre bir proje. 6 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin yüzde 10’unu tem­ sil eden bu bölgede su ile yepyeni bir uygarlık yaratı­ lacak. Türkiye sınırları içinde 1.263 kın'lik bir uzunlu­ ğu olan Fırat nehri ile. 523 km uzunluğundaki Dicle nehri, ülkenin su kaynaklarının yüzde 28'ini oluşturu­ yor. Sulama şebekelerinin 1.7 milyon hektarlık bir ala­ nın üzerinde inşa edileceği düşünüldüğünde, proje alanının birçok Avrupa ülkesinden, sözgelimi Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'ıın toplamından ya da İrlan­ da’dan daha büyük olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar proje için yapılan 13 milyar dolarlık harcamanın büyük bir bölümü ulusal kaynaklardan

abvady had a visible impact on tbe rural economy. The GAP project is expected to rapidly rcıise living standards in southeast Anatolia, a n d coııtribııte to tbe nationa! econoıııy as a ırbole. This is not nıerely an engineering project. but involves a conıprebensive ratıge o f inrestment projects in infrastrııcture, agriculturcıl prodııction, transport, industry, education and health. Witb a popıılation o f 6 million. this region represents 10 percent o f Turkey's total popıılation. An adequate ıvater sııpply m il enable a ııetc civilisation to be created bere. The liııphrates and Tigris rurı fo r a distance o f 1263 and 523 kitometres respctiıvly throııgb Turkey. and constitııte 2S percent o f tbe cotıntıy's ırater resources. İrrigation channels irili be constructed över an area of 1.7 ınillion hectares. u’hich is greater than the area o f m any European countries sııch as Ireland, and larger than Belginin, tbe Netberlands and Lııxembourgput together.


Cep t e l e f o n u n u z l a k o n u ş u r k e n neler y a p a b iliy o rs u n u z ?

Evde, ofiste, otom obilde, parkta, bahçede... Kısaca her yerde, artık ellerinizi kullanmadan cep telefonunuzla konuşabilirsiniz. Hem de araç kiti, kulaklık vb. hiçbir aksesuara gerek duymadan. Eğer cep telefonunuz, “Handsfree” özelliğine sahip Netas Planet’se... Planet, özel algılayıcısı sayesinde, uzaklığınızı belirler ve ses alışverişini otom atik olarak ayarlar. P lanet’ le konuşm ak, sizi diğer işlerinizden alıkoym az.

işte Planet'in diğer büyük yetenekleri: • S e s l e a r a m a d a , a r a n a n k işin in a d ın ı t e k r a r e t m e v e e k r a n d a g ö s t e r m e ( 9 9 3 m o d e li iç in g e ç e r li d ir .) • 3 , 5 s a a t k e s in t i s i z k o n u ş a b ilm e v e 8 g ü n b e k le m e sü re s i • 5 sa tırlık , g e n iş g r a fik e k r a n • V e ri v e f a k s g ö n d e r ip a la b ilm e • Ç ağ rı b e k l e t m e v e 5 ’ li k o n f e r a n s • Z il k a p a lı y k e n g e le n ç a ğ rı için ışık la u y arı • S a b it a r a m a liste s i v e ç a g n ü cret b ilg ile ri • Y ü z e u y u m lu e r g o n o m ik d iz a y n * "Se sle Arama” özelliği sadece 9 9 3 modelinde bulunmaktadır.

’etaş

PLANET, SİZE NETAS GÜVENCESİYLE VE TÜRKİYE'NİN EN YAYGIN YETKİLİ SATICI-TEKNİK SER VİS AĞIYLA SUNULUYOR. İZE EN YAKIN PLANET SATIŞ NOKTASINI ÖĞRENMEK İÇİN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. İSTANBUL: (0 2 12 ) 2 7 4 34 74 ANKARA: (0 3 12 ) 4 6 6 10 2 0 İZMİR: (0 2 32 ) 4 S 9 3 3 3 3 ANTALYA: (0 24 2) 2 4 8 5 0 5 0


karşılandı. Dünya Ban­ kası gibi u lu slararası kuruluşlar, projeye kre­ di sağlamakta tereddüt­ lü davrandılar. Yine de çeşitli u lu slararası finans kuruluşlarından, ya doğrudan GAP’a ya da fiziki tesislerin yapımını üst­ lenen firmalara kredi temin edilmesi yoluyla sınırlı öl­ çüde dış kaynak sağlandı. GAP'ın en önemli hedeflerinden biri, kuşkusuz kırsal ve kentsel alanlarda yeni iş imkânları yaratarak bölge­ deki göçün sona erdirilmesi. 32 milyar dolarlık bu

A large proportion o f the 13 billion dollars spent on GAP so fa r bas been met by Turkey's own resources. International institutions sucb as tbe World Bank bave besitated to provide direct loans fo r tbe project, but various foreign financial institutions bave provided loans on a limited scale eitber directly to tbe GAP project or to the fo re ig n co n tracting com panies w bich bave undertaken tbe construction work on tbe project. One o f tbe cbief goals o f tbe GAP project bas been to

GAP ile b irlik te , Türkiye gıda üretim inde kendi kendine ye te rli 7 ülkeden b iri olacak. 2005 yılında ya tırım ların tam am lanm asıyla, tarım sal gelirlerde 2.2, toplam gelirlerde 3.8 ka t artış gerçekleşmesi bekleniyor. / The GAP project w ill put Turkey among the seven w orld countries self-sufficient in food production. W hen completed in 2005 ag ricultura l revenues are expected to rise 2.2 fold and to ta l revenues 3.8 fold.

projenin neticelenm esi ile birlikte tarım üretiminin 2010 yılında 6.6 milyar dolarlık bir rakama ulaşması amaçlanıyor. GAP master planında öngörülen hedef ise bölgenin tarıma dayalı bir ihracat üssü haline getirilmesi. Bölge­ de 3.5 milyon kişiye istih­ dam sağlayacak proje, 1.7 milyon hektar alanın su­ lanmasını öngörüyor. 151 bin hektarlık Harran ovası­ na su, Atatürk Barajından kazılan ve 16’şar mil uzun­ lukta olup d ünyanın en uzun sulama tünelleri ola-

create job opportunities in tbe rural and urban areas o f soutbeast Turkey, a n d so stern tbe tide o f migration westwards. When finally completed the project tvill bave cost an estimated 32 billion dollars, and as a result tbe agricultural production target fo r the y ea r 2010 is expected to reach 6.6 billion dollars. The goal o f the GAP master p la n is to transform the region into an agriculturebased export centre, and to provide ıvork fo r 3- 5 milliorı people. Water is carried


AM<*( Artu* ÇtHtttOM

~ < ta y M d

#!*• Çvuktrer (« k a rtl

(kı«o (kr((tı«M K o r

(n rm n l-rerre^ M * trottex

Jfcü Urofte UMcovne U (oV ^fo rtrf

BM3 W î; ' f

3* i«& ü M■ 1

ı ı

II

'

. f

V

■ı-

j m

P

A m i b i n *?!

Amphitheatre and courtyard activities... Arcade Kids Club... t> rııc i0 w !

Samples of world cuisine... Traditional Turkish food... Fast food choices... ( vltvhal!

Turkish Arts & Crafts Gallery... Classical music and movie nights at the amphitheatre...

Kadriye V illage Belek S erik-A ntalya Phone: 0 2 4 2 7 2 5 51 8 0 PBX Fax: 0 2 4 2 7 2 5 51 83

Belek A rcade... The place w here th e w orld's best nam es of quality are gathered with prices you can trust... Belek Arcade is beyond an ordinary shopping mail, it's a recreation city filled w ith sheer culture and fun.

belek

JUNCTION SERİK

K a d r iy e

Sea, sun, history and Belek A rcade... Here is your four good reasons to be in Antalya! Belek Arcade will serve you a heavenly cocktail of holiday, shopping and fun... So refreshing th a t is, you will be com ing for more!


rak kabul edilen iki tünelden ulaşıyor. Yatırımların ta­ mamlanması ile birlikte, 2005 yılında tarımsal gelirler­ de 2.2. toplam gelirlerde 3-8 kat artış gerçekleşmesi bekleniyor. Bölgenin büyük bir kısmının sulanmasını sağlayan Atatürk Barajı, 2.400 MW’lık kurulu güçle, yılda 9 milyar KW saat elektrik enerjisi sağlıyor. Proje kapsamındaki tüm barajlar tamamlandığında ise 7.576 MW kurulu güç ile yılda 27 milyar KW saat elektrik üretimi sağlanacak. Bu miktar Türkiye’nin hidroelekt­ rik üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini temsil ediyor. Bölgenin suya kavuşması ile birlikte ekim faaliyetinde büyük artış gözlendi. Üstelik toprakların her türlü ürü­ nün ekilebileceği kadar verimli olduğu çıktı ortaya. GAP İdaresi Başkanlığı'nm Çukurova Üniversitesi Zira­ at Fakültesi nin yaptırdığı çalışmalar, Harran ovasının Çukurova ile aynı iklime sahip olduğunu ortaya koy­ du. 50-100 dönümlük topraklarda yapılan çalışmalar neticesinde her türlü sebze ve meyvenin yetişebileceği

from Atatürk Dam to tbe 151,000 bectcıre Harran Plain via tıvo tunnels, each 16 rniles in length. Primarily an irrigation project, GAP ıvill ıvater 1.7 million hectares o f land, resulting in a 2:2 fold increase in agricultural sector revenues in the year 2005, and a 3-8 fold increase in total revenues. Atatürk Dam, ıvhich has an installed capacity of 2400 MW, and is the main source o f irrigation usater, generates 9 billion KWb of electricity per year. When ali the dams are completed, tbey ıvill hane a total installed capacity o f 7576 MW andproduce cı total 27 billion KWh o f electricity per year. This represents approxinıate!y 70 percent ofTurkey ’s total hydroelectric output. Tbe arrival o f irrigation ıvater bas already brought about a large increase in crop soıving. VZith tbe presence of ıvater tbe soil bas proved sufficiently fertile fo r ali kinds o f crops. Research carried out by Çukurova Agricultural Faculty fo r the GAP Administration has sboıvrı that Harran Plain bas tbe same climatic pattems as tbe prosperoııs Çukurova to

GAP için bugüne kadar yapılan 13 m ilya r do la rlık harcamanın büyük b ir bölüm ü ulusal kaynaklardan karşılandı. / Most o f the 13 m illion dollars spent on GAP so far has been m et from national resources.

kanıtlandı. Malatya kayısısından daha tatlı kayısı, İs­ tanbul bostan patlıcanından daha lezzetli patlıcan ye­ tiştirmek mümkün artık bu topraklarda. Ve sulamanın başlamasının ardından bölgenin hakim ürünleri buğ­ day ve mercimeğin yanı sıra susam, mısır, sebze gibi ürünlerinde ekilmesi ile birlikte tüm dünyanın dikkati­ ni çekti GAP bölgesi. GAP ile birlikte, Türkiye gıda üretiminde kendi kendi­ ne yeterli 7 ülkeden biri haline gelecek. Sulamalar ta­ mamlandığında. bölgede soya üretimi yüzde 300, fıs­ tık yüzde 65, sebze yüzde 20, susam yüzde 250, pirinç yüzde 85, meyve üretimi yüzde 50 oranında artacak. Geniş kapsamlı bir bölgesel kalkınma projesi olan GAP’ın, toprak ve su kaynaklarının ileri teknolojiye dayalı bir yaklaşımla, sanayileşme hedefi doğrultusun­ da harekete geçirilmesi, bölgenin bitki çeşitliliğinde, işletme büyüklüklerinde, üretim teknolojileri ve örgüt­ lerinde. yöredeki halkın beklentilerinde, tüketim

tbe soutbıvest on tbe Mediterranean coast, and proved that ali kinds o f vegetables and frııit will grow bere, making it possible to groıv apricots finer tban tbose of Malatya, and aubergines tastier tban tbose o f İstanbul. Wbere previously ıvheat and lentils ıvere tbe staple crops o f tbe region, farmers are noıv brancbing out into sesame, maize and vegetables, a n d can choose tbeir crops according to demand pattems on export markets. GAP will put Turkey amongjust seven ıvorld countries selfsufficient in food production. When irrigation is in fu ll operation soya bean production in the region ıvill increase by 300 percent, pistacbio nut production by 65 percent, vegetable production by 20 percent, sesame production by 250 percent, rice production by 85 percent, and frııit production by 50 percent. This broad scoped regional development project uses adımnced tecbnology to exploit soil and ıvater resoıırces in line ıvith industrialisation targets. Inevitably it ıvill bring

14 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


Ilın ik

j milin (^ u lııg tu m

j{ulile...

GOLDEN ROCK swıss

New Collection Series : 24 K Gold Swiss Tech, Diam ond Stone, Sapphire Glass and Swiss Ronda Gold Movt with 18 K Gold Crown.

Sapphire Colleclion Registered Models

G E N E V E - P A R İS - L O N D O N - İ S T A N B U L - K U W A I T İstanbul office CTR : Tel (0212) 527 86 95 - %


GAP’ ın ekonom ik gelişme süreçleri üzerindeki etkisi, bölge halkının sosyal hayatında da olum lu sonuçları beraberinde ge tiriyo r. / The boost to economic developm ent lent by the GAP project is already having a positive influence on social life in the Southeast Anatolian region.

normları ve yaşam tarzlarında, kaçınılmaz olarak kök­ lü değişimler meydana getirecektir. Bu değişim süreci­ nin yatırımlara bağlı olarak giderek artan oranlarda devam etmesi bekleniyor. Sulama olanaklarının gelişti­ ği bölgede, tarımsal üretim faaliyetine katılan kesimin tüketim düzeyinin gittikçe geliştiği gözle görülebiliyor. Gelir ve tüketim düzeyindeki bu artış doğal olarak farklı toplumsal değişimleri de doğuruyor. Sözgelimi bölge kadınlarının okuma ve istihdam oranında belir­ gin bir artış sözkonusu. İklimsel değişikliklerle birlik­ te, baraj gölünde sıı sporları yarışmaları gibi daha ön­ ce sıcaklığın etkisiyle görülen bir serap sayılabilecek etkinlikler bugün apaçık bir gerçek. Her yıl yaz ay­ larında yüzlerce sporcu, bu yarışm alara katılmak üzere Şanlıurfa'ya akın ediyor. Bu kadar büyük çaplı bir projenin kuşkusuz bazı top­ lumsal ve çevresel problemleri de beraberinde ge­ tireceği açık. Bu sorunların en büyüklerinden biri baraj suları altında kalan topraklarda ikamet eden in­ sanların yerlerinden yurtlarından olması. Bu sorunların da yeni açılacak iş sahaları ve toplum sal yaşamın yeniden düzenlenmesi sayesinde giderilmemesi için hiçbir neden yok. •

aboııt radical cbanges in tbe plarıt diversity of tbe region, tbe size o f Processing a n d m a n u fa c tu rin g plarıts, production tecbnology and organisation, and in local consumer pattems, lifestyle and expectations. Tbis process of cbange is expected to increase at an ever grounng rate as investment continues. Already consumer consumption levels in bousebolds engaged in agricııltural production are rising tbanks to irrigation. Social cbange is also coming aboııt as income an d consum ption levels rise. For example, literacy a n d employmenl rates among ıvomen are climbing. Even leisure pıırsuits bave been affected. Waler sporls, önce no more Ihan a mirage in tbis bol dry region, bave lost no lime in making ııse o f tbe dam reseıvoirs, and bıındreds o f atbletes now conıe to UrJ'a during tbe summer montbs to participate in contesls bere. A project o f sııcb buge dimerısions is boıınd to creale some social a n d envirorımental problems, an d GAP is no exception. One o f the greatest o f Ibese is tbe relocation of tbose tvhose land bas been or ıvill be submerged under the dam waters. But Ihere is no reason why tbese problems catınot be resolved by altern a tive em ploym enl opportunities and carefulplanning. •

* S e d e f A tam , g azeteci.

'S e d e f Alcım is ajournalist.

16 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


An iııspired tim epiece lo r lovers of the o pen sea, A drııiral's C u p "M arees" is a ıııasterpiecc oi tlıe vvatchm aker's art. It gives the tim e of lıigh and low tide* and the streııgth o f cu rren t in relation to phases o f th e 1110011. 18 tarat gold o r Steel and precious vello\v m etal, aııtonıatic m ovem ent. Pateııted.

A d m ira l’s C u p “M a re e s”. T h e sp irit o f th e sea.

CORUM SIIISSE

N E T D IA M O N D - A km crkcz, İstan b u l. C O R U M SERV İCE Ç E N T E R - Şişli, İstanbul. C O R U M , 2301 La C h au x -d e-F o n d s, S w itzerland. In te rn e t: h ttp |//\v w \v .c o ru m .c h


"Daha neler! Mağaza içinde bir banka! Olacak şey mi!" Artık olacak şey. Bankacılığı Türkiye'ye tanıtan ve pek çok ilke imza atan Osmanlı Bankası, mağaza içinde açtığı şubelerle yine Türkiye'de ilk kez "Mağaza İçi Bankacılığı"nı başlattı. Osmanlı Bankası Mağaza İçi Bankacılık Şubeleri, tüm Metro, Real ve Praktiker mağazalarında hizmete girdi. Osmanlı Bankası Mağaza İçi Bankacılık Şubelerinden, gerekli bütün bankacılık hizmetlerini alabileceksiniz. Üstelik mağaza açık olduğu sürece Osmanlı Bankası Mağaza İçi Bankacılık Şubeleri de açık olacak. Osmanlı Bankası, güvenilir bir bankaya ihtiyaç duyduğunuz her noktada, eğitimli ve yetkili personeliyle, tüm bankacılık hizmetlerini vermeye devam ediyor. Beklenmedik yerlerde karşınıza çıkıp sizi şaşırttığımız için özür dileriz.

OSMANLI BANKASI w w w .o tto m a n b a n k .c o m .tr


KAZAN B y İS M A İL T Ü R K O Ğ L U *

Pbutos Ç E T İN K O R K M A Z

T ataristan C u m h u riy eti’nin b a şk e n ti K azan, aynı z am an d a R usya’n ın e n ö n em li k ü ltü r m e rk e z le rin d e n biri.

Kazan , tbe Capital o f Tatarstan, is one o f the Rnssian Federatiorı 's foremost cultural ceııtres.


K azan şehrinin içinde b u lu n d u ğ u coğrafi bölge, 3. yüzyıldan itibaren çeşitli Türk devletlerinin ha­ kimiyet sahası oldu. Bölgeye hayat veren ve çok önem li geçiş yolu olan; T atarların İdil, Rusların Volga dedikleri nehir, Çanakkale ve İstanbul b o ­ ğazlarından daha geniş o lu p H azar D enizi’ne ka­ dar ulaşm aktadır. Idil'in diğer bir kolu olan Çıılm an nehri de Orta İdil bölgesini Ural dağları ve Batı Sibirya’ya kadar bağlam aktadır. Yatlarla Kazan ’dan İstanbul’a gelm ek bile m üm kündür. 1241 yılında Cengiz H an ’ın büyük oğlu Ö geday Han ölünce, torunu O rda, Batı Sibirya. İli. Alakul ve Amıı D erya’d an İrtiş’e k adar olan sahada e g e ­ menliğini ilan etti. Yukarıda bahsi geçen İdil b o ­ yu ise B atu’ya kaldı ve A ltınordu devleti kıırul-

T b e Tatarstan Republic, ıvhose capital is tbe city o f K azan, ıvas ruled by varioııs Turkic states fr o m th e J r d c e n tu r y u n til th e R u ssia n concjuest in tb e I 6 t b c e n tu r y . Tbe life a r te r y o f tb e r e g io n is tb e V olga, knoıvrı to tbe Tatars as tbe Idil. This great river w hich is broader th a n e ith e r tb e Ç a n a k k a le strait or the Bospborus is a cru cia l transportatioıı route Jloıving into th e C a s p ia n S e a . A

Bogoyavlensky Kilisesi (en üstte), Musa Çelil anıtı ve arka planda Krem lin (üstte), Kazanka’da kü rekçile r (a ltta ). / Bogoyavlensky Church (top), the Musa Çelil M onument w ith the Kremlin in the background (above), and oarsmen the Kazanka (below).

m uş oldıı. Bugün eski Ka­ zan o la ra k a n ıla n şe h ir, K a z a n ’ı ik iy e b ö le n Kaz a n k a ırm a ğ ın ın 45 km d ah a yukarısında y er alı­ yo rd u . D aha so n rak i yıl­ la rd a ş e h ir K a z a n k a ’n ın Idil Iım ağı’na karıştığı ye­ re taşın d ı. B u g ü n k ü Kaz a n ’ın kuruluş tarihi kesin o la ra k b ilin m e m e k te d ir. 1552 yılında IV. tvan tarafından Rusya İm paratorlu ğ u ’na bağ lan an şehrin fethi sırasında Tatarlara

trib u ta ıy o f the Volgcı is the Ç u lm an river, u ’hich links tbe midclle Volga to the Ural m o u n ta in s a n d Westertı Siheria. A stonishingly it is possihle to sail ali tbe ıv a y fr o m K a za n to İstanbul, a distance o f a ro u n d fo u r th o ıısa n d kilometres, by sailing doıvrı tbe Volga a n d taking tbe c a n a l linking this river to tbe Don, a n d fr o m there sailing into the Sea o f A z o v , a c r o s s th e B la c k Sea a n d th r o ııg h tb e Bospborus. Eski or old K a za n in the 13tb cerıtury w as fo u n d ed a fte r the d ea tb o f G h e n g iz K b a n 's eldest son Ö geday K b a n in 1241. H is tw o sons d iv id e d ııp his territory, O rda taking tbe eastenı region fr o m

22 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


ait b ü tü n kültür izleri o rtadan kal­ dırıldığı için, şehrin kuruluş tarihi ile ilgili kesin bilgi şim diye kadar bulunam am ıştır. 1437 yılında k uru­ lan K azan H a n lığ ı n ın b a ş k e n ti o la n K azan, b u ta rih te n itib aren önem li bir ticaret m erkezi oldu. Si­ birya ve O rta Asya'ya ulaşım yolla­ rı ü zerinde bulunm ası ve bölgede yaz ayların d a k u ru lan panayırlar, şeh rin ticarî b a k ım d a n ö n e m in in dah a da artm asına n ed en oldu. 20. yüzyıla girerken Kazan, Rusya İm paratorluğu nun en önem li ima­ lat m erkezlerinden biri duru m u n a g e ld i. N ite k im b u g ü n k ü s a n a y i dalları büy ü k bir çeşitlilik göster-

ıve stern S ib e ria s o ııtb to tb e A m u D a ry a (tb e a n c ie n t O xus) river, a n d B atıı beconıing rııler o f tbe Volga region. ıt'bere b e fo ıın d e d tbe Tatar state oj tbe Golden Horde. B atıı establisbed K a za n on tbe K a za ııka river, 4 5 kilom etres upstream from its preseni site. A t tbe e n d o f tbe 14tb cen tu ry tbe c ity ıvas m o v e d so ııtb ıvest to a n eıv site a t tbe ınoııtb o f tbe river ıvbere itflo ıvs into tbe Volga. Little is kııoıvn aboııt tbe early bistory o f K azan, e ve ıı tbe d a te o f its establisbm ent being obscııre, because tvben Ivan IV tbe Terrible conq u ered tbe city in 1552 be sıvept a ıvay most o f tbe Tatar city a n d bııUt a Russian K rem lin in p la ce o f tbe Tatar fortress. A /ter tbe fa il o f tbe Golden H orde in tbe 1 5tb c e n tıu y K a z a n b e c a m e tb e C apital o f tbe K a za n K b anate in 1437, a n d greıv into a m ajör tra d in g centre. ta kin g a d va n ta g e o f its situatioıı on tbe m a in trade roııtes into Siberia a n d Central Asia. Great fa ir s took place bere d u rin g tbe sıım ıner m ontbs. its c o m m erc ia l im p o rta n c e c o n tin ııetl to groıv ııııd er th e cetıturies o f Russian dom ination. B y tb e 2 0 tb c e n tu r y it ıvas o n e o f tb e R ııssiaıı

23 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


in ek te d ir: S ab u n im alatı, d e ric ilik , k ü rk ç ü lü k , ayakkabı yapım ı, petrol arıtm a, uçak, elektronik ve hassas aygıt yapım ı ile kimyasal m ad d e üretimi hayli gelişmiştir. Ayrıca pam uklu dokum a, çikola­ ta ve gıda üretim i d e yapılm aktadır. Tataristan Cum huriyeti nin bug ü n k ü nüfusu, 1989 nüfus sayım ına g ö re 3-641.742 olup. T atarlar b u ­ g ün cum huriyet n ü fusunun ancak % 52'sini teşkil etm ektedirler. Oysa Rusya F ederasyonu ve diğer Tiirkî cum huriyetlerde yaşayan Tatarların toplam sayısı 1989 nüfus sayım ına g ö re 5.519.605 kişidir. Kazan şehri, İdil Ural bölgesinin en önem li kültür E m p ire ’s m o st im p o r ta n t m a n u fa c tu r in g cities, a n d today stil/ bas a ıvide range o f industries. To tbe tra d itio n a l soap nıaking, leather ıvorkirıg, f u r prep a ra tio n a n d sboe m a n u fa c tu rin g h a ve been a d d e d petrol refirıing, aircraft m a n u fa c tu re , electrica l a n d p recisio n en g ineering, c h e m ic a l p r o ­ d u c tio n , cotton textile production, chocolate a n d foodstııffs. Tbe p o p u la tio n o f Tatarstan is över tbree a n d a b a lf m illion, o f ıvbom tbe Tatars co n stitu te on ly 52 p e rc en t o f the total today. A fu rtb e r tıvo m illion Tatars live elseu'here in tbe R u ssian F ederation a n d otber Tıtrkic republics. m erkezlerindendir. 1804 yılında kurulan ve Rus­ ya'nın sayılı ü n iv ersitelerin d en olan, T olstoy ve Lenin gibi ünlü isimlerin de eğitim g ördüğü Ka­ zan Üniversitesi şehre Rusya içinden ve dışından çok say ıd a ö ğ re n c i ç e k m e k te d ir. Ayrıca Rusya İlim ler A kadem isi nin şubesi, bir k o nservatuvar, çeşitli yüksek (jğıetim kurum lan ve üç Tiirk-Tatar lisesi bulunm aktadır. .Şehirde görülm esi gerek en en önem li yapıt, Kazan 'd a K azan Hanlığı n d a n kalan tek e se r o lan S uyuııbike Kulesi dir. Kırmızı tu ğ lad an yapılm ış bu kule 53 m etre yüksekliğindedir ve şehrin en yüksek noktasına inşa edilmiştir. B uradan veya 15 K a za n is eme o f the m ost im portant c u ltu ra l centres in tbe Volga Ural region. K a z a n U niversity fo u n d e d in 1804 is o n e o f R ussia ’s ’s fo re m o st educa tio n a l institutions, ıvitb su cb renoıvned fo rm er students as Tolstoy a n d Lenin, a n d m a n y students fr o m oııtsid e tbe rep u b lic a re a ttra c te d bere to study. Tbere is also a bra n ch o f tbe A c a d e m y o f Sciences, a conservatory, a n d tbree Turkic Tatar higb sebools. Tbe m ost strik in g m o n u m e tıt in tb e c ity is tbe S u y u n b ik e Toıver, tb e o n ly s tr u e tu r e su rv iv in g fr o m tbe K a za n K banate. C onstructed o f red-brick tbis tou’er is 5 3 metres in beigbt a n d situ a ted at

24 S K Y L IF E

AĞUSTOS

— J> -

AUGUST

1998


o k U to a y t

çekjyıiş

% °tes

olmalı.

S iz de özel n o tla rın ız için Post-it* N o t ’u n safari, p aste l, fosfor, b u z m a v isi y a d a tro p ik r e n k le rin d e n d ile d iğ in iz i seçin. İş v e alışv e riş listesi y a p m a n ız , n o t a lm a n ız , n ot b ıra k m a n ız , h a tırla m a n ız , h a tırla tm a n ız v e y a m e sa j ile tm e n iz g e re k tiğ in d e P o s t- it ” N o t ’un renk li g ü c ü n d e n y a ra rla n ın .

Ofis Ürünleri Bölümü 3M San. ve Tic. A.Ş. N isp e tiye C a d . A k m e rk e z B lo k 3 Kat: 1 -5-6 E tiler 8 0 6 0 0 İs ta nb u l Tel: (0 2 1 2 ) 2 8 2 2 3 8 2 Faks: (0 2 1 2 ) 2 8 2 17 42

3 M Innovatiorı


katlı üniversite b in asın d an Idil havzasını seyret­ m ek doyum suzdur. Bıı seyri kısın yaparsanız ko­ ca İdil nehrinin karların altında yok oluşuna şahit olursunuz. Eğer baharda Kazan'a giderseniz, h a ­ vaların ısınm asıyla Idil'de başlayan b u z g ö ç ü n e d e rastlarsınız. Kazan Üniversitesi nin 1825’te inşa ed ile n ana binası. D evlet M üzesi, T atarların en m eşhur şairi T ukay adına kurulan m üze, milli kü­ tüph an e, o p era binası, kültür m erkezi, Tatar tiyat­ rosu. sirk, M ercani Camii, A panay Camii, Ercim Camii, Burnay Camii (K azan d a her cami değişik bir planda yapılm ış, bu n ed en le hepsini g ö rm e­ nizde fayda var), St. Paul ve St. P eter Katedrali, Gorki Parkı. Stalin d ö n em in d e konut olarak yapı­ lan ap artm an lar, K azan çla görülm esi ve ziyaret edilm esi g erek en yerler arasında bulunm aktadır. Ayrıca şehir m erkezindeki bazı sokaklar sizi 19. yüzyıla g ötürecek k ad ar orijinal haliyle m uhafaza

th e h ig h e s t p o i n t o f th e c ity . c o m m a n d in g a breathtaking vieıv över the Volga Valley. İn ıvinter the great river is concealed heneath the snoıv a n d ice, but in spring it g ra d u a lly mak.es its appeara n c e a g ain as the ice hegins to break up. O ther sights o f interest a re the m a in ın ıive rsity

edilm iş. K azan’ın k en ar m ahallelerindeki a h şa p ­ tan yapılm ış süslü Tatar evlerini görm eyi d e u nut­ mayın. K azan’ın dışındaki m ahallelerde ve köylerde h e­ m en h er Tatar’ın evinde bir ınunça' (Fin H am a­ m ı) b u lu n m a k ta d ır. E ğer sizi m isafir e d e rle rse

building datirıg fr o m 1825, the State M useum , a m u seu m declicated to Tukay, the celehrated Tatar poel, the N a tio n a l Lihrary, opera house, cu ltu ra l centre, Tatar theatre, circus, the M ercani, A p a n a y a n d E rc im m oscjııes ( s in c e e v e r y m o scjn e in K a za n has a dijferent p la n they are al! worth visiting), the C athedral o f St Peter a n d St Paul. Gorki Park, a n d a p a rtm e n t b u ü d in g s d a tin g fr o m the Stalin era. Som e o f the streets in the city centre h a r e been co n se rred m u c h as th ey irere in the 19th cen tu ry a n d ca rıy yo ıı back into th ep a st. Do n o t fo r g e t to visit th e tr a d itio n a l tim h e r T a ta r houses ıvitb their rich decoration on the outskirts o f K azan. A lm ost every T atar house in K a za n ha s its oıvn m ıın ç a or F innish bath, ıvhich y o ttr host is certain to insist on y o u trying a tfir s t h a n d . To refuse is discourteoııs. a n d in d ee d ıvhy s h o u ld y o u ıvant

2 6 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


G ü c ü le r in iz in filrn s e r i d i r . Ünlü bir inşaat firması... Ünlü bir mimar imzası... Antalya’nın en özel, en ayrıcalıklı konutları için biraraya geldiler... Size seçkin bir yaşamın kapılarını açıyorlar Fener Evleri, çağ d aş yaşam ın gereği olan tüm olanaklara sahip. Her daireye 2 a d e t olm ak üzere, toplam 4 4 araç kapasiteli bir kapalı garaj, yine her daireye özel, havalandırm alı d e p o odası, görüntülü iletişim, 24 saat güvenlik hizm eti bunlardan bazıları... Daha ilk bakışta ayrıcalığı gözler önüne seren panoram ik asansör, sizi konutunuza A kdeniz’in m uhteşem m anzarasını izleterek ulaştırıyor. Palmiye v e hurm a ağaçları artısından geçilerek ulaşılan Fener Evleri, yalnızca sakinlerine ait yüzm e havuzu, tenis kortu v e sosyal avantajları ile insanların yaşam ına zevk katıyor... Antalya Fener Evleri’nde 241 m 2’lik dairelerden 4 2 0 v e 4 4 0 m 2’lik dubleks dairelere kadar, her zevk v e ihtiyaca g ö re farklı seçenekler sunuluyor.

Pek yakında vizyona girecek...

52 m 2, 8 2 m 2, 88 .5 m 2 STÜDYO DAİRELERİMİZ’in satışına başlanmıştır.

İ D İ L İN ŞAA T T İC A R E T A .Ş . F e n e r M o h . 1 99 5 S k . i d i l Astur Sitesi 8 -16 B l o k N o : 4 / 2 0 7 1 0 0 ANTALYA T e l . : 0.24 2. 323 48 91 (Pbx) 323 61 63 Fox: 0.24 2. 32 3 48 90


İnşaat halindeki Kul Şerif Camii ve arka planda Blagochevsky Katedrali (solda); Kazanka Nehri’ nde yelkenciler (sağda); yayalara mahsus Baumann Caddesi (a ltta ). / Kul Şerif Mosque, now under constructıon, w ıth Blagochevsky Cathedral in the background (left); River Kazanka (rig h t); Baumann Street (below).

m uhakkak m unçaya so k a­ c ak la rd ır. G irm e z se n iz , ev sahihine biraz saygısızlık et­ miş olabilirsiniz. Bıı n ed en le t e r e d d ü t e t m e d e n g irin . Eğer böyle bir im kanınız o l­ m azsa, şeh rin bazı se m tle ­ rin d e o ld u k ç a lü k s d ö ş e n ­ miş m ıınçalar da var. B ö lg e d e h ü k ü m s ü r m ü ş T ü rk d e v le tle rin d e n k alan önem li kalıntı m erkezi, b u ­ g ün ‘Bulgar’ adıyla anılm akta ve StT alanı olarak korun m ak ta. K azan’d an n e h ir yoluyla yapılacak iki saatlik bir yolculukla (kışın ulaşım h em en h e­ m en im kansız gibi), İdil Nehri ne hakim bir tep e üzerine kurulm uş Bulgar şehrinin kalıntılarını zi­ yaret etm ek m üm kün. Kazan’a eğ er so n b ah ard a giderseniz, bizdeki d e ­ niz otobüslerine b enzey en küçük nehir otobüsleri ile, m utlaka İdil n eh rin d e seyahat edin. Bu kadar güzel bir sonbaharı başka yerde görem ezsiniz. Tatar y em eklerinden beliş, perem eç, üç puşm ak, g ıib e d iy e ve k ıs tıb i’yi d e ta tm a y ı u n u tm a y ın . Y em eğin üstü n e çayla birlikte tatar tatlısı ‘çek ç e k ’ çok hoş oluyor. Ç aydan bahis açılm ışken; Tatarlar çayı m isafirlerine yanında m utlaka çeşitli reçeller, ballar, kuruyem işler, çikolatalar ve u n d a n yapıl­ mış tatlılarla sunuyorlar. T ü rk H av a Y o lla rı g e ç tiğ im iz M art a y ın d a n itib a r e n T a ta r is ta n C u m h u r iy e ti'n in b a ş k e n ti K a z a n ’a tarifeli se fe rle r d ü z e n le m e y e b a şla d ı. K uşkusuz bu seferlerin ekon o m ik ve kültürel iliş­ kilerimizin gelişm esine çok önem li katkısı olacak. K azan’a y apılacak seyah atle b ö lg ed ek i d iğ er iki Tiirkî topluluk olan Çuvaşların ve B aşkurtların ül­ kesini de ziyaret etm ek m üm kün. • * İsm a il T ü r k o g lu , M arm ara Ü n iv e r s ite si T ü r k iy a t A ra ştır­ m aları E n stitü sü ara ştırm a g ö r e v lis i.

to m iss tbe cbarıce o f su cb a p lea sa n t experience? I f y o u bave no lo c a l a c q u a in ta n c e s to i n v ite y o u b o m e , tb e ıı tb e r e a r e s o m e lu x u r io u s p u b lic m u rıça y o u c a n visit instead. A j o u r n e y o f tıvo boıırs by boat upriver brings y o u to tbe ru ins o f a n a n c ie n t Turkic city knoum today as Bulgar, on a billtop site overlooking tbe river Volga. Sm all river buses p ly tbe river, a n d i f y o u visit K a za n in a u tu m n be sure to tak.e tbe tim e f o r su cb a ride to see botb the fa sc in a tin g ru ins a n d tbe spectacular a u tu m n a l scenery. T atar c u is in e fe a tu r e s su c b sp ecia lities as belis (pies fille d untb millet), perem eç (d e e p frie d pasties fille d ıvitb ebopped m eat), gıibediye (a p ie untb a seven layer fillin g o f meat, n u ts, vegetables, eggs. berbs, d ried J'rııit a n d y o ğ u rt) a n d kıstıbi (a baked rice disb), fo llo ıv e d by çek çek (a k.ind o f c a k e m a d e ıvitb lin y f r ie d p u ffs o f d o u g b sıveeten ed ıvitb b o ney) ıvitb tea. Tea is a cerem onial a ffa ir in Tatarstan, a n d alıvays a c c o m p a n ie d by frııit preserves, boney, d ried fr ııit, chocolate or stveet pastries. Turkisb Airlines la u n e h ed tbeir scbedııledJligbts to K a za n , ccıpital o f tb e T ata rsta n R epublic, o n 5 M arcb 1998. Tbese Jligbts ıvill u ııd o u b ted ly contribute to tbe developm ent o f econom ic a n d cultura l relations betıveen tbe tıvo countries. From K a za n it is also possible to visit tıvo other Tıırkic republics in the Russian Federation, Chuvasb to the ıvest a n d B ashkir to tbe soutbeast in the'Urals. • * İsmail lürkoglu is a researeher at Marmara Universily Institııte o f Turkic Stııdies.

28 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


First on your “must see” tist in Turkey:

Cash Point M aestro M

C ır r u s

VISA E le ctro n

U^PLUS

Whenever you n e e d cash in Tıırkey, whatever card you have, Garanti 24 cash points are ready to serve you in English, or French, or German, or Spanish, or Italian 24 hours a day! Also d o n ’t forget to see the natural beauty o f Ölüdeniz...

4$ GARANTİ BANK


REKLAMCILIK

OASİS

PAZARLAMA

OFİSİ

GÜMBET KAVŞAĞI KARŞISI / BODRUM TEL: 313 12 81 - 82 FAKS: 313 12 82


o

o

j

o

n

o

do

o

Bodrum'da alışveriş dediğin eğlenceli olmalı. Tıpkı Oasis'teki gibi. Oasis'te yaz boyu -her akşam19:00-21:00 arasında "Sokak Konserleri" var. Oasis açık alanları canlı Klasik, Türk, Jazz, Pop ve Rock müziği ile cıvıl cıvıl... Kaliteli bir alışveriş, benzersiz bir eğlence. Oasis'te sıkılmak gerçekten yasak.

Neye ihtiyacınız varsa, Oasis’t e ! 3. Dünya, Abbate, Adidas, Beer Garden/Operated by Sheraton, Buharalı Halıcılık, C a lifo rn ia

B

O

D

R

U

M

B ar& C afe

-

Sunshine, Can K ard eşler

ALIŞVERİŞ KÜLTÜR V E EĞ LENCE MERKEZİ

K u ru y em iş, C ine M arine Sinemaları, Delta Evcil Hayvanlar, D ürüm Tim e, Egebank, Elle,

Euromoda Bijuteri, Ganej Hediyelik, Gizmo, Hülya Home, Interboat, internet Cafe, imge Kitabevi, İpekyol, irme Kırtasiye, Karum Kuaför, Kentbank, Lee Cooper, Nokta Kuzine Süpermarket, Nurol Menkul Değerler, Orient House, Paşabahçe, Polo Garage, Prenses Silver, Prestij Bovvling, Sandal Büfe, Sarar, Seçkin O ptik, Sedir Antika, Show Off/Esin Maraşlıoğlu, Standart A.Ş., Sporting O'Neill, Tattoo, Tvveen by Damat, Ö zet Ticaret (Tekel), Ucuz-Ucuz/Esin Maraşlıoğlu, Urfa Mutfak-Pizza, Yemeni Ayakkabı, Yurtbank (Alfabetik sırayla)


m s


B y NECD ET SAKAO Ğ LU *

Yaşamı, eşleri ve iz­ T h e R o m a n Em per­ lediği politika ile ilgi or Tiberius C laudius uyandırmış olan Ro­ G erm arıicus (4 1 -5 4 ma İmparatoru TibeA D ) is rem em bered riu s C la u d iu s G erf o r h is p o l i t i c a l m anicus’un (MS 41a c c o m p lis b m e n ts 54) batıda G erm en­ a n d h is s e v e r a l le r l e , d o ğ u d a Part u>ives. H e a v o id e d Im p a ra t o r l u ğ u ’y la w a r ıvith th e T eusavaşm am ayı gözet­ tons to the ıvest a n d Kuşkayası’ nı ilk kez tanıtanlardan X. Hom m aire de Hell’ e (1846) e jlik eden ressam tiği; b u n a k arşılık , the P arthians to the Laurens; bu ejsiz kabartm ayı geçen yüzyıldaki ro m a n tik görünüm üyle be tim lem iştir. Rom a e y a le tle rin in e a st, in s te a d c o n Tbe artist Laurens, who accompanied X. Hom m aire de Hell on his travels through ulaşım ve bayındırlık c e n t r a t i n g o n th e Turkey in the I8 4 0 ’s, depicted the Kuşkayası relief in this rom antic engraving dated işlerine önem verdi­ c o n s tr u c tio n of 1846. ği; kral yetkili Strateroads, p u b lic buildgosların da (eyalet valileri) onun buyrukları ve Se­ ings a n d sim ilarprojects. The p ro vin cia l govem ors natonun çıkardığı yasalar gereği önem li çalışmalar k n o ıv n a s strategos c a rrie d o u t very sig n ific a n t yaptıkları biliniyor. im p ro v em e n ts in lin e w ith orders issu ed by the Adı geçen im paratorun güvenini kazanmış başarılı em peror a n d laıvs passed by the Senate. kom utan ve yöneticilerden, Doğu Eyaletleri İnşaat A ro u n d the y e a r 5 0 A D G aius Ju liu s Aquilla, comOrdusu (Legion) komutanı Gaius Julius Aquilla da m a n d e r o f the Eastern Legion ıvho h a d u>on the MS 50’ye doğru, Krateria’yı (G erede) Bithynia’nın trust o f the em peror f o r both his m ilitary a n d politi­ yazlık m erkezi Amastris’e (Amasra) bağlayan dağ cal a c u m e n , constructed a road över the m o u n yolunu, Lejyon birliklerine açtırarak bu kampanyaya ta in s lin k in g K ra teria (tb e m o d e rn G erede) to katılmış; bu başarısından dolayı yaşam boyu BithyA m astris (m o d e m A m asra), tbe s u m m e r capital o f nia-Pontus (Marmara ve Karadeniz Bölgeleri) valili­ B itbynia on tbe B lack Sea. As' a reıvard f o r this be ğine atanmış; bununla da kalınmayarak kendi adına ıvas appointed lifelong governor o f B ithynia-P onbir yol anıtı yaptırtmasına izin verilmişti. Anadolu’da tus (today's M arm ara a n d Black Sea regions), a n d bir başka örneği bulunmadığı gibi dünyanın en eski given perm ission to construct a m o n u m e n t on tbe yol anıtlarından olan görkemli Kuşkayası Anıtı, bu road in his oıvn nam e. The Kuşkayası M o n u m en t iznin eseridir. Karadeniz kıyılarının sarp tepelerinis the only one o f its kirıd in A n a to lia a n d one o f

3 3 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


de, yoğun doğa örtüsünün tb e o ld e st r o a d c o n gizlediği hu kaya kom po­ stru c tio n m o n u m erıts zisyonunun bir diğer özel­ in tb e ıv o rld . T b is liği, yazıtının daha o çağ­ r e l i e f r o c k c a r v in g da to p lu m la rın b a rış ve a n d inscription in tbe dostluk içinde yaşamaları craggy b eig b ts o f tbe mesajını içermesidir. B la ck Sea m o u n ta in s H alkın, K uşkayası adıyla is m e m o r a b le f o r its andığı bu kaya kabartm a­ message o f p ea ce a n d sı; G e re d e -A m a s ra e sk i a m i t y b e tıv e e n p e o d a ğ y o lu ü z e r in d e ve ples. Amasra’ya 4 km uzaklıkta K notvn to local people olup yan yana iki koşum as Kuşkayası, tbe rock arabasının hareketine ola­ c a r v in g is s i t u a t e d nak v e re c e k (y ak laşık 5 f o u r k ilo m e tre s fr o m m) genişlikte, kayalıkların A m a s r a , a t tb e la s t traşlanmasıyla açılan tarih­ b a ltin g p la c e o n tb e sel y o lu n so n d in le n m e o ld m o u n ta in ro a d , n o k ta s ın d a d ır . A nıtın ıvhicb w as created by ö n ü n d e k i yerli k a y ad an c u ttin g tb r o u g b tb e yol tab an ın ın yanlarında, rock. Tbe road is 5 m su m ecralarına, korkuluk­ ıvide, j u s t e n o u g b to lara, çırağmalara (aydınlat­ alloıv tıvo carts to pass ma oyuğu) ait izler görüle­ one anotber. İn fr o n t b ilm ek ted ir. Bu izlerden o f tb e m o n u m e n t a t ve geçen yüzyıllarda Kuşth e e d g e o f tb e ro a d k a y a s ı’nı g ö re n y a b an cı ca n be seen tbe traces gezginlerin bıraktıkları çi­ o f sockets f o r torcbes, zim ve notlardan anlaşıldı­ a b a lu s tr a d e a n d a ğına göre anıtın yanında ıv a t e r c o u r s e . F ro m bir yol çeşmesi, çevresin­ tbese traces a n d fr o m de d e su n ak lar, lahitler; tbe a c c o u n ts o f travbiraz aşağıda, girişi Kutup ellers to th e a r e a in Yıldızı’na bakan bir tapı­ e a r lie r c e n tu r ie s ive nak, yol boyunca da ka­ k.rıoıv tb a t o rig in a lly y a la ra o y u lm u ş n iş le r, tbere ıvas a fo u n ta in o turm a yerleri, sim gesel n e x t to th e m o n u ­ ta p ın a k m ak etleri vardı. m ent, a n d a r o u n d it Fakat bu n lar, 1890'larda altars a n d sarcophagi. Bartın yolu yapılırken tah­ A little doıvn the road rip edilmiş, çeşm enin su ­ ıvas a te m p le ıvh o se yu ise Ordulu Hüseyin ad­ e n t r a n c e f a c e d tb e lı hay ırsev er b ir askerin N o r tb S ta r, a n d a li yaptırdığı daha aşağıdaki along tbe road nicbes Romalı Gaius Julius Aquilla’ nın MS I. yüzyılda yaptırdığı dinlenm e yerinde­ “Askersuyu” pınarına bağ­ a n d bencbes hew n ki kayaya o y u lm u j rö lyef ve dev ka rtal figürü “ Kuşkayası” olarak anılıyor. lanmıştır. Son yıllarda bu o u t o f the rocks, a n d 19 30’ la rd a B a rtın ’ a ve A m asra’ya gelen ya bancı k o n u k la r ö n ce likle pınarın yıkıntısı kaldırıldığı sbrines in tbe fo r m o f Kujkayası’ na çıka rtılırla rd ı. / This relief rock carving with its gigantic eagle gibi, ünlü Askersuyu kay­ m odel temples. Unforand inscription was executed for the Roman general Gaius Julius Aquilla in nağı da kurumuştur. tu n a tely tbese ive re ali the İst century AD to commemorate the road which he built betvveen Amas­ ra and Bartın. İt is one of the most notable sights in the area. D ağın y ü z ü n e k a b a rtm a d e s tr o y e d ıv b e n th e tekniğiyle işlenen kom po­ r o a d to B a r tın ıva s zisyon, bir sütuna konm uş görkemli bir kartal ile b ein g b u ilt in the 1890s, a n d tb e sp rin g ıvater niş içine alınmış toga giyimli bir insan figüründen, ıvhicb f e d tb e fo u n t a i n ıvas d iv e rte d d o ıv n tbe oturma sekileriyle birkaç küçük nişten, çok muntam o u n ta in to a n o tb e r fo u n ta in built by a soldier

34 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


n O, konfor ile estetiğin buluştuğu

bir kavram...

0, 2 0 0 0 'ii yılların yaşam tarzını

size bugünden sunan

bir sistem ...

0, Ankara'nın dışında değil, içinde.

O, bir düş değil, bir gerçek.

O, bir C on dom inium ...

[

1550$'dan başlayan, 48 aya varan taksitlerle!

]

I

A K M A N C 0 N D 0 M IN IU M 2 O O O "lifestyle" / \

L

M e r k e z S a t ış B ü ro s u : A k m a n C o n d o m in iu m K on ya y o lu üze ri N o :8 4 B a lga t/A nk a ra Tel: ( 0 3 1 2 ) 2 8 5 0 0 13 - 2 8 6 0 3 67 A n k a r a S a t ış B ü r o s u : A k m a n H o ld in g U ğ u r M u m c u C a dd esi N o :1 9 G a zios m an pa ş a/A n ka ra Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 7 1 5 1 2 İs t a n b u l S a t ış B ü r o s u : P iya sa C a dd esi P iya sa Ç ıkm a z S oka k No:1 S arıy e r/İs ta n b u l T e l:(0 2 1 2 ) 2 4 2 4 4 56


Roma im p a ra to ru

C erm anicus’ un anıldığı Kuşkayası ya zıtla rın d a , doğu ve batı to p lu m la rın ın

barış içinde yaşam aları dile ğ i de v u rg u la n m ış tır.

The inscription at Kuşkayası expresses the wish fo r peace betvveen peoples in the name of the Em peror Cermanicus.

n a m e d O n lu lu H üseyin a n d knoıvn as Askersuyu (Soldier’s Spriııg). İn recent yea rs tbe latter fo u n tain too has disappeared a n d the spring itself has d ried tıp. G aius J u liu s A cjuilla’s m o n ıım e n t depicls a m agnificerıt eagle perched on a colum n, a h u m a n fig ­ üre in a toga set in a niche, stone henches a n d several sm all niches. The Latin inscription is in tıvo parts ahove. Both h e a d a n d J'eet o f the life size d figüre are missing, so it is impossihle to knoıv ıvhether the figıtre depicts the Emperor C laudius o r J u liu s A quilla. İt starıds in a n arched niche 2 .6 m high, 1.4 m tvide a n d 0 . 5 m deep. To tbe right o f the n iche is the bııge eagle 2 m high a n d 0 .5 m wide, carved in Tuscan style high relief. The eagle, ıvhich ıvas tbe sym hol o f tbe R om an legionaries, bas also lost its head. Tbe fir s t p a rt o f the inscription is situated ahove tbe fig ü re in tbe niche, a n d tbe second lies to tbe left. Tbe inscription ıvas read by G ustav H irschfeld in

zam dilimlenmiş kayaların yukarı kesim inde de m e­ tinleri birbirini tamamlayan Latince iki yazıttan iba­ rettir. 2,6x1,4 m boyutunda, 0,5 m derinliğindeki kemerli nişte yer alan toga kuşamlı, normal büyüklükteki “orta kabartm a” insan figürünün başı ve ayakları kopm uştur. Bu nedenle, rölyefin İmparator Caludius’u mu, Julius Aqııilla’yı mı sim gelediği bilinm e­ mektedir. Nişin sağında, 2 m yüksekliğinde ve 0,5 m. çapındaki T oskan üsluplu “yüksek kabartm a” sütunun başlığına konm uş biçim de betim lenen az­ man kartal ise Roma lejyonlarının sim gesidir ve ne yazık ki onun da başı kırılmıştır. Y azıtlardan ilki, insan figürlü nişin y ukarısında, İkincisi ise k a b a rtm a la rın b a tısın d a d ır. G u stav Hirschfeld, 1882’de bu Latince yazıtları okuyarak B erlin’d e C orpus Inscriptonum Latinorum ’da ya­ yınlam ıştır. Birbirini tam am layan yazıtların ortak metni şudur: “Devletler ve toplum lar arası barışın ve dostluğun anısına, İm parator Cerm anicus’un yüceliği için!

36 S K Y L IF E

AĞUSTOS

— j» .

AUGUST

1998


■R& ? ’

Ofiste kalitenin tasarımı

CALLI STO

İSTA N B U L

İZM İR

ME RK EZ

MERKEZ

H acı O s m a n B a y ır ı 3 5 B ü y ü k d e r e S a r ıy e r 8 0 8 9 0 İs t a n b u l T el: ( 0 2 1 2 ) 2 2 3 1 3 2 0 p b x Fax: (0 2 12 ) 2 9 9 17 4 5

K ü ltü r M a h a lle s i 1 4 4 4 S k . 6 A ls a n c a k 3 6 2 2 0 İzm ir Tel: ( 0 2 3 2 ) 4 2 2 5 2 1 7 , 4 2 2 7 1 4 3 F ax: ( 0 2 3 2 ) 4 6 3 3 0 0 1

TEK İR D A Ğ A NKARA B Ü R O M O B İ L YA L A R I S A T I Ş M E R K E Z İ

A ta tü rk B u lv a rı 2 3 7 / 1 3 K a v a k lıd e r e 0 6 6 9 0 A n k a r a T el: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 6 9 5 1 F ax: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 2 1 8 5 E V M O B İ L YA LA RI S A T I Ş M E R K E Z İ

A ta tü rk B u lv a rı 19 9 / C K a v a k lıd e r e 0 6 6 9 0 A n k a r a T el: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 9 5 8 8 Fax: (0 3 12 ) 4 2 6 8 7 4 4

F AB Rİ KA VE S A T I Ş M E R K E Z İ

M a lk a r a Y o lu 6 . Km 5 9 1 6 0 T e k ird a ğ Tel: ( 0 2 8 2 ) 2 2 9 2 0 1 4 F ax: ( 0 2 3 2 ) 2 2 9 2 0 1 3


Daha önce im parator Aııgustus tarafından öm ür bo­ yu Strategos ve iki kez de Lejyon komutanı atanan; konsül Gabinius Secundııs ile konsül Taurus Statiliu s’un, k en d isin in ö d ü llen d irilm esi k o n u su n d a k i önerilerinin Senato’da onaylanm ası üzerine, kamu hâzinesinden gereken izni ve ödeneği alan Gaius Julius Aquilla, dağı yardı. Bu dinlenm e yerini de kendi özel ödeneğinden harcayarak yaptırttı.” 19- yüzyılda’da A nadolu’ya gelen yabancı gezgin ve araştırm acılardan William Ainsvvortlı (1836), Eııgene Bore (1838). X. Hom m aire de İleli (1846). W. von Diest (1886) Karadeniz’in dik yam açlarındaki bu eşsiz anıtı incelem işler ve eserlerinde tanıtm ış­ lardır. Bunlardan, W. Ainsvvorth’un “...Şekiller veri­ lerek yontulm uş kayaların yüzünde, karşıdan an ­ cak ‘Protage norenti Claııri G erm anici’ gibi birkaç kelimesi seçebilen bir yazıt; bun u n az ötesinde de levhalar, kemerli bir niş içinde togalı bir Romalı, hem en yanında da kafası kopm uş dev bir kartal k a b a rtm a s ı” d iy e ta n ım la d ığ ı K u şk a y a sı’ni; X. H om m aire de H ell’e eşlik ed en ressam Laurens, rom antik bir yorumla ve önündeki eski Roma yo­ lunun o yıllarda kullanıldığını da vurgulayarak be­ timlem iştir. Bu resim de, insan ve kartal figürleri başsız olduğuna göre sözkonusu tahribat daha ö n ­ ceki yüzyılların işidir. •

1 8 8 2 a n d p u b lis b e d in B e r lin b y tb e C o rp u s Inscriptonum L atinonım . // reads: "İn com m em oration o fp e a c e a n d a m ity betıveen states a n d peoples, tbe glory o f tbe Kmperor G erm anicus! G aius Ju liu s Aquilla, wbo ıras earlier appuinted Ufelong strategos by the Em peror A ugustos a n d tıvice legion c o m m a n d e r, received tb e necessa ry perm issiorı a n d fttn d s from tbe pııblic treasury ıvben tbe prop o s a l to r e ıv a r d b in i p u t f o r ı v a r d b y C o n s u l G abinius Secıındııs a n d Consııl Taurus Statiliııs ıras ratified by tbe Senate. at ırbicb be carved ou t tbe m o u n ta in . He b a d tbis balting pla ce tnade at his owıı expense. " A m o n g th e l ()tb c e ııtu ry fo r e ig n travellers a n d seholars teho h a re left accounts o f tbe m o n ıtm en t a r e W iU ianı A iııs ır o r tb ( 18, >(>). E ııgerıe B o re (18^8). X. H om m aire de İleli <1846). a n d W. von D iest 1 1886). A iıısıro rtb ırrote tb a t o n ly a J'eır ıvords. sııch as Protage norenti C kıuri G erm anici' could be discenıed, a n d deseribed the R om an fig ­ üre in a toga set in a n arehed nicbe a n d the bilge eagle. He notes tbat the heads o f botb irere missing. The artist Laurens ırho a cco m panied X. H om ­ m aire de İleli sketebed a rom antic pictu re em phasising boır a n aııcieııt R om an road ıras stili being ıısed. • * N ecdet Sakı/oglıı is a ırritcr.

* N e cd e t S a k a o g lu , y azar.

38 S K Y L IF E

AĞUSTOS

— jj-

AUGUST

1998


BAZI Ç O C U K L A R MUTLUDUR.


BAZILARI D A H A MUTLUDUR.


BURASI KEMER COUNTRY. Ç o k re n k li eğlence ve sp o r o rta m ıy la v e y a m y a şın d a k i H i s a r E ğ i t i m V a k f ı ’n ı n s u n d u ğ u k a l i t e l i e ğ i t i m o lan aklarıy la, K e m e r C o u n t r y ç o c u k l a r için gerçek Lir c e n n e t. .. M u t l u ç o c u k l u k l a r , m u t l u b i r e y l e r y a ra tır. Ç o c u k l a r ı n ı z ı , K e m e r C o u n t r y ’n i n o l a ğ a n ü s t ü dünyasıyla tanıştırın . A ilen iz in ve çocuklarınızın m u tl u geleceğine y a tır ım yapın.

H a y a t a bak ışın ızı değiştirin. S a d e c e e v in iz i d eğiştirerek ! K e m er C o u n tr y n in so n m ah a lle si Y a lık o n a k la r 1 5 0 m 2'd e n 3 0 0 m 2'y e k a d a r k o n a k d a i r e l e r i v e to w n -h o u se lardan

o lu şu y o r...

G ö l k ıy ısın d a k i

Y a lık o n a k la r, a n a lıta r teslim 3 8 0 . 0 0 0 U S D d a n t a ş l a y a n f iy a t l a r l a ve 6 yıllık O y a k b a n k k r e d is iy le sa kipi erini te k l i y o r.

K e m e r Yapı ve Turizm A.Ş. Göktürk Beldesi 34993 İstanbul Tel: (0212) 239 77 70 Faks: (0212) 239 77 76 http:Wwww.kemercountiy.com E-mail: evsatis@kemercountiy.com


A İ D E N İ Z 'İ jB NEHİRLERİNDE F1AFTİNG By IL G IN K U Z E Y *


Yaz sıcaklarının gelmesiyle, deniz, kum ve güneş üçgeninin eşsiz buluşması gerçekleşti ve Akdeniz kı­ yıları yine canlandı. Ancak günüm üz insanı, tatil an­ layışına tarih, doğal güzellikler ve en son olarak do­ ğa sporlarını kattı. Ar­ tık yüzlerce insan tatil bölgelerinde yürüyüş­ lere çıkıp, jeep safari­ lere, motosiklet turla­ rına katılıyor. T ekne­ lerle dalış turlarına çı­ kıp, ş e la le le rle dolu k a n y o n la rd a n g e çiş y ap ıy o rla r. B un ların h e p sin in d ışın d a bir de Akdeniz bölgesinin en heyecanlı aktivitesi, ıafting var. Raftingi en basit anla­ mıyla, nehirlerde şiş­ me botla yapılan yol­ culuk olarak tanım la­ yabiliriz. Raftın büyük­ lüğüne göre 4 ila 8 ki­ şinin bin d iğ i botları, bir raft rehberi kum an­ da e d e r. E tk in liğ in hangi nehirde yapıldı­ ğına bakmaksızın, tur­ dan önce herkese raft ve ra ftin g h a k k ın d a brifing verilir; rehberin k o m u tla rı d o ğ r u ltu ­ sunda yapılacak hare­ k e tle r ve k ü re k le rin

Witb the arrival o f high sıımmer, the sea, sand a n d surı trio have brought holidaymakers flocking to the shores o f the Mediterranean. İn addition to sıvimming a n d s u n h a th in g , e xp lo rin g a n c ie n t r u in s a n d discovering local b ea u ty spots, outdoor sports have in c r e a s in g ly b ecom e indispensable elem ents o f v a c a tio n in g . H ik in g th ro ııg h c a n y o n s a n d negotiating ıvaterfalls, jeep sa fa r is a n d m o to rc y c le tours, sc u b a d iv in g a n d sa ilin g a re so m e o f tbe m a n y activities available. A n d ive m u st n o t fo r g e t rafting. the most tbrilling o f a li Rafting involves is sailing doıvn rivers in rııb b er d in g h ie s. E acb d in g b y b o ld s betıveen f o u r a n d e ig b t p eo p le tın d e r the c h a rg e o f a g u id e iveli accjuainted ıvith tbe river. B e fo re s e ttin g out p a r tic ip a n ts are g ive n a b rie fin g on ra ft s a n d ra ftin g , ta u g b t the c o m m a n d s g iv e n by the guides, a n d in stn ıcted in ı ıse o f the oars. R a ftin g is a sport ıvhich g e n e r a te s p le n ty of a d r e n a lin . and the

44 S K Y L IF E

AĞUSTOS

— J-»

AUGUST

1998


kullanımı konusunda, tüm katılımcılar bilgilendirilir. Şimdi adrenalin yüklü ve bir o kadar da zevkli rafting bölgeleri hakkında bilgilere geçelim. Bu yerle­ rin başında, Dalaman çayı geliyor. Çayın tepelerin arasında çizdiği her zigzag, önünüze müthiş bir m an­ zara seriyor. Yaklaşık 1 sa­ at süren bir yolculuk sonu­ cunda, parkuaın başlangıç no ktasın a ulaşıyorsunuz. Raft şirketince size verilen kıyafetleri (w et-suit, can yeleği, kask, patik) giydik­ ten so n ra ön b ilg ilen m e zam anı geliyor. H er raft için gruplara ayrılan katı­ lımcılar, kendi nehir reh­ berinden bilgi alıyor. Nere­ d e ve nasıl o tu ra c a ğ ın ız gösteriliyor. Bundan sonra rehberinizin komutuyla su­ ya giriyorsunuz. İlk başlar­ da oldukça durgun giden sudan ve birkaç küçük rap id d e n g e ç e re k raftin g e a lışıy o rsu n u z . En az iki raftla yapılan turlarda, raftlar sırayla rapidlerden ge­ çiyo rlar ve siz g e ç tik te n sonra kıyıda diğer grubu bekliyorsunuz. Onların ge­ çişlerini izlemek ve çığlık­ la rın ı d u y m a k ay rı b ir zevk. İnsan eli değm em iş bir doğanın içinde yaptığı-

excitem ent enhances tbe pleasure. C hief mong the nvers on Tıırkey’s Mediterranearı coast wbicb attract ra ftsm en is tbe D a la m a n tuhich zig za g s its ıvay tbrough the bills, revealing spectacular new vieıvs r o u n d e very b en d . A drive o f an h o u r takes you to the starting point o f y o u r rafting course. H ere y o u are p ro v id e d with wet suit, life jacket, helmet a n d shoes. Once dressed in these it is time f o r th e b rie fin g . E ach g ro u p is in itia te d in to the basics o f the sport by th e ir oıvn g u id e , a n d tb e n sh o ıvn hoıv a n d tvhere to sit in tbe raft. A t a c o m m a n d fr o m y o u r g u id e , y o u s ta rt p a d d lin g in to m idstream . A t fir s t tbe rive r is sluggisb, tb en g a in s m o m e n ttim to p o u r över several snıall rapids u’hicb give you a fla v o u r o f real rafting. The d in g h ie s sboot tbe ra p id s o n e a t a tim e , a n d once över yo u p u ll in to tbe river bank an d ıvait f o r tb e o thers. \Vatching them go över the rapids a n d bearing th e ir sc re a m s of

45 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


excitement is ali part o f the furt. Anotber pleasııre is the ıvild scenery ıvhicb is oftetı incıccessihle by ııny otber means. A rich scent from the m any storcvc trees ıvhich are common in this region fills tbe air. TİJe highligbt o f tbe coıırse is the Great Kapicl, ırbicb ranks quite high on the diffiaılty ratings. Tbe im ler foams fıırioıısly a n d Us eııergy is catching. i-'olloıring tb e c o m m a n cls o f y o u r guide you begin to paddle in to th e to ssin g traler. A fter shooting tbat rapid you are alloıred to regard y o u r s e lf as a rea l raftsman. a n d / might as iveli teli you noır tbat once you bave tried rafting yoıı irili pm bably be hooked on tbe sport. AJ'ter a b r ie f bre a k f o r lııncb yoıı sel o ff again, a r r iv in g a t A k K öprü y o ıır o rig in a l departııre po int tbat m om ing - ıvet. b a p p y a n d ıvilb ireli slocked a d ren a lin levels. Here, to celebrate tbe eud o f tbe coıırse y o ıır g u id e ptısbes you into the river to sb o o t th e f i n a l tiııy rapid by body rafting. For the nıore adveııturoııs try tb e tıvo d a y ra ftin g tour u’bich begiııs bigher

nız bu yolculukta, bölgede bolca bulunan günlük ağaçlan o eşsiz kokularıyla sizlere eşlik ediyor. Sa­ dece nehir yoluyla ulaşılan bölgeyi müthiş bir açlık­ la içinize dolduruyorsunuz. Ve işte rotanın en can alıcı noktası "Büyük Rap id". Yüksek zorluk derece­ sindeki bu rapidde deli gibi akan suyun enerjisi sizleri de sarıyor. Rehberinizin komutlarıyla kürek çek­ meye başlayıp bu çılgın suya g iriy o rsu n u z . Bu rapidden çıktıktan sonra artık siz de g erçek bir raftingci sayılırsınız. Ama h e m e n b e lirte lim , ra f­ ting. kanınıza bir defa girdi mi bu işten kurtu­ luşunuz yoktur. Kısa b ir ö ğ le y em eğ i m olası ard ın d an tek rar suya giriyorsunuz. Sabah hareket ettiğiniz noktaya (Ak köprü mevkii) ıslak, m utlu, adrenalin d e p o ­ lanmış halde geliyorsu­ nuz. Burada bitişi kutla­ mak amacıyla rehberiniz sizi suya atıyor ve son küçük rapidi body-rafting y a p a ra k ta m a m lı­ yorsunuz. İkinci parkur ise, nehrin daha üst kısım larından başlıyor ve kam p kuru­ larak gerçekleştiriliyor.

46 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998

(v


B İA T

her türlü m ekana uygun yüzlerce parçadan oluşan ürün çeşidi, yıllık 150.000 parça m obilya, 6 3.000 parça koltuk üretim kapasitesi, yurtiçinde 52 bayi, yurtdışında 10 temsilciliği ile Dünyanın dört bir yanında ^

çağdaş ofisler kuruyor. B İA T O R M A N Ü R Ü N L E R İ S A N A Y İ VE T İC A R E T A .Ş . O rga n ize Sanayi Bölgesi Turgut Ö za l C ad. N o : 2 0 2 İkitelli / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel.: (90 2 1 2 ) 5 4 9 2 6 03 (6 Hat) Fax.: (9 0 2 1 2 ) 5 4 9 28 38 w w w .b ia t.co m .tr


ııp th e riv e r a n d in c i ııd e s a n i g b t ’s c a m p in g . A d riv e o f th re e t o th re e a n d a h a lf hoıırs takes you to th e s ta r tin g p o in t, u’here a g a in y o ıı are briefed on rafting safety a n d th e river. Soon a fte r s e ttin g o u t y o u m ust negotiate a series o f challenging rapids. This is a course certain to satisfy a n yo n e ıvith th e ra ftin g hıtg. Camping in a beautiful deserted spot next to the river, e n jo y in g ca m p fo o d a n d a sk y fille d ıvith m ore sta rs tb a n y o ıı b a v e e v e r seen before is a m em orable part o f this tour. A notherpopular rafting destination in the area is tbe Köprü river ıvhich rııns through Köprülü Canyon National Park. The rapids are not as h ig h as on the D a la m a n , b u t it is ıv o n d e r fu l to p a d d le through the cool ıvater

İlk gün parkurun başı­ na ulaştırılıp -ki bu 33.5 saat kadar sürüyortekrar nehir ve rafting h a k k ın d a b ir ön b il­ g ile n m e a lıy o rsu n u z . Daha sonra birbiri ardı­ na gelen ve zorluk de­ recesi hayli yüksek rapidlerin olduğu parkura giriyorsunuz. Bu parkur sizi kelimenin tam anla­ mıyla raftinge d oyura­ cak. K am p çılık , k am p y e ­ mekleri ve çadırda ko­ naklama tam bana göre diyorsanız, ikinci p a r­ kur sizin için ideal ola­ bilir. Bir d iğ e r m a c e ra da K öprü çay ın d a. D ala­ man nehrine göre daha düşük rapidlerin oldu­ ğu çay, K öprülü K an­ yon Milli Parkı nın için­ de yer alıyor. Antalya sıcağ ın ın için d e serin sularda kürek çekm ek inanılmaz keyif veriyor insana. G ü n lü k tu rlar halinde düzenlenen ge­ çişlerde bol bol suyla

48 S K Y L IF E

AĞUSTOS

--J ^ .

AUGUST

1998


28° 08' 3 0 " E 36°45' 3 0 " N

e invite y o u to sail to Hisarönü, one o j the m ost spectacular sailing areas o j the E a ste m M editerranean. W e are now ready to w elcom e y o u here in our M artı M arina, the nevvest and the m ost environm ent-friendly m arin a * in the region. We do not only provide a protected basin in M artı M arina, but o/fer an extensive range o f services to m a ke y o u r stop a m em orable one.

W h en y o u ch o o se M a rtı M a rin a f o r a sh o rt o r lon g sta y, y o u g e t g re a t v a lu e f o r y o u r m oney. *

M a r tı M a r in a is g ra n ted th e In te r n a tio n a l Blue F la g fo r th e c le a n lin e s s o j its water.

M ► Safe m ooring u p to 25 m e ters LOA ► Fuel (diesel an d p etro l) ► C o m p reh en siv e 24 - h o u r security ► Electricily, w ater (pedestals) ► Lifting an d la u n eh in g (60 to n ) ► M ası crane ► NVC and showers ►W aste vvater & vvaste oil disposal ►Bilge pum p ► Restaurant and bar ► Launderette ► S üperm arket ► ice ► Full boat repair facilities (ineluding engine an d h ull repairs, w orkshops) ► Diver ► W inter storage ► C om m unication facilities (telephone, fax, e-m ail) ► W eather service ► Free shuttle service to and from M arm aris ►Travel and to u r arrangem ent ►Safebox ►Medical aid ► Car p arking ► Luxury hotel (d u e for o p en in g in 1999) Ma r t ı

M a r i n a

is

a

s ubs idiar y

of

and

op e ra l ed

by

A K D E N t Z

MARTI

T U R İZ M

Y A T I R I M

R

T

I

U I* . H

ve

A

M A R İ N A

^

O

T

E

L

A .Ş .

H is a rö n ü / O rh a n iy e / T u rk e y P h o n e : 9 0 (2 5 2 ) 4 8 7 10 6 3 - 64 - 6 5 F a x: 90 (2 5 2 ) 4 8 7 10 66 h ttp ://w w w .m a rti.c o m .tr E -m a il: m a rtim a rin a @ h o tm a il.c o m


oynuyorsunuz. Cam göbeği rengindeki berrak su, etrafınızı saran yemyeşil doğa, günü tarifsiz bir gü­ zelliğe sürüklüyor. Öğlen verilen molada ise, m uhte­ şem bir alabalık ziyafeti sizleri bekliyor. Köprü çayında raftingin yanısıra şişme kayaklarla da geçiş gerçekleştirebilirsiniz. İki kişilik bu kayaklar için gerekli eğitim yine rehberler tarafından sizlere sunuluyor. Gereken tek şey, biraz cesaret ve dina­ mizm. Diğer bir alternatifiniz de. Alanya yakınlarındaki Dim çayı. B urada raft yerine şişm e kayaklarla geçişler yapılıyor. Dim çayını çev­ releyen doğad an b ah set­ mek gereksiz. Sadece gi­ din ve görün diyebilirim. Alanya outdoor sporların­ da birçok ilkin gerçekleş­ tiği bir yer. Bunun en gü­ zel örneği, Dim çayında iki s e n e d ir d ü z e n le n e n rafting triatlon. Türkiye'de rafting sporlarının ön pla­ na çıkmasında önemli bir yeri olan bu organizasyo­ na, bu sen e T ürkiye'nin ilk river-kayakking yarışı da eklendi. Bu gizli cen­ net, Türkiye'nin sahip ol­ duğu eşsiz güzelliklere iyi bir örnek oluşturuyor. •

a n d breathtaking scenery on a bol duy. The day lorıg rafting tours here incinde plenty o f opportunities to sıvim in tbe crystal clear turquoise ıvater in remote a n d heautiful terrain. Tor lunch there is delicious troııl. On the Köprü an alternative to rubber dingbies is inflatable ka y aks, eacb seating tıvo. A fter a b rie f training session ıvith y o u r guide, ali yoıı need is a little coıırage. Alanya is a place ıvith a pioneering record in the J'ield o f o u td o o r sports, a n d thefinest example o f th is is tb e ra ftin g tria tb lo n , ıvhich b a s takeıı place on the river D im f o r th e p a st tıvo years. This event has p u t rafting on tbe map ıvhere Turkey is concemed, a n d this y e a r tbe c o u n try 's f i r s t riv e r k a y a k k in g c o m p e titio n ha s been a d d e d to tb e e v en t. in fla ta b le k a y a k tours a re a v a ila b le on Ibis riv er too. The sc en ery through ıvhich this river ru sh es is a bidderı p a ra d ise a n d al! 1 can say is, go a n d see it fo r yourself •

* Ilgın K u zey , g azeteci.

*

50 S K V L IF E

AĞUSTOS

- - j^

AUGUST

1998

Ilguı Kuzey is a journalist.


Kapınız "Kale" Olsun; Gece Gündüz, Servisiniz Olsun!

ulaşılacak ve kapınız kırıl-

K ale Ç e lik Kapı ala n la r

maksızın açılacaktır. Bu ser­

hep rahat, hep huzurlu, hep ayrıcalıklı. Çünkü Kale Çelik Kapı

vis, sadece K a le Ç e lik K apı yı

alanların arkasında her zaman gü­

tercih edenlere özgü hizmet üstün­

venecekleri bir "hizm et a ğ ı" var.

lüğüne bir örnek.

A n ahtarınızı içe ride unutup veya

Güvenli bir kapı ve huzurlu bir be­

kaybedip; kapıda mı kaldınız? Gece

raberlik istiyorsanız sizin de te rc i­

yarısı bile olsa, 0212 482 15 19'dan

h in iz K a le Ç e lik K a p ı o lm a lı.

24 saat kesintisiz servis veren M ü ş ­

Çünkü Kale Çelik Kapıların kalite,

teri Hizm etleri M e rk e z i mizi arayabilirsiniz. Türkiye

model zenginliği ve satış sonrası servis üstünlükleri­

Bayi T e ş k ila tım ız kapsam ında size en kısa sürede

nin ardında koşulsuz M üşteri M em nu niyeti yatar...

KR S

//

S ad e ce D İN V 1 8 1 0 3 d a y a n ık lılık te s tin d e n g e ç e b ile n k a p ıla ra v e rile n ve A lm a n y a 'd a b ile h iç b ir m a rka n ın s a h ip o lm a d ığ ı bu ü s tü n E T 3 K a lite B e lg e sin e ;

-----

K a le Ç e lik K a p ı la yık g ö rü lm ü ş tü r

ET 3 K aW e

A N A D O L U B A Y İL İK L E R I

A DANA : (032 2 ) 458 83 50

K ale Ç elik Kapı ların kilit sisteminde ISO 9002 K alite B elg eli silindirler Ibareller) kulanılmaktadır

A M A SYA : (0 3 5 8 )2 1 8 84 84 ANKARA : (031 2 ) 285 17 76 ANTALYA : (0 242 ) 346 07 20 B ALIKESİR : (0266 ) 221 21 56 B U R S A : (022 4 ) 234 34 42 E D İR N E: (028 4 ) 213 57 90 G İR E S U N : (045 4 ) 216 63 16 İZMİR : (0232 ) 463 80 30 < M A R A Ş : (034 4 ) 225 33 50 TRABZO N : (0462 ) 321 68 26

KALECELiH KAPI K A P I N I Z I

■ GENE L M Ü D Ü R L Ü K : D A V U T P A Ş A C A D D E S İ , KALE İŞ M E R K E Z İ . 3 11 , TOPKAP I M AL T EP E İ S T A N B U L

S A Ğ L A M A

A L İ N

T E L E F O N : ( 0 2 1 2 ) 4 8 2 1 5 19 ( 6 H A T ) F A K S : 1 0 2 1 2 ) 4 8 2 1 5 2 5


Bir taban, iki bant

A sole and two straps By S A B A H A T Ş E N E R * Pbotos Ö N D E R D U R M A Z

Sıcaktan buram buram terlediğim iz günlerde k en­ dimizi hafif giysilerle rahatlatm aya çalışıyoruz. Ya gündelik koşuşturm anın içinde bun alan ayakları­ mız ne durum da? Yaz gelince, klasik ayakkabı ve botların, yerlerini sa n d a le tle re b ıra k m a y a b a ş la m a sın d a n en çok ayaklarım ız rahatlam ış olmalı. Yaz m evsimi nasıl özgürlüklerin, yeni aşkların sem bolü ise m odacılar için de u çu k lu ğ u n had safh ay a u laştığ ı, m o d e lle rin d e ö zg ü rleştiğ i b ir m ev­ sim. Elbette, san d alet­ ler de b u n d an nasip­ lerini alıyor.

I n th e h e a t o f sum m er dressing to mirıimise the effects o f h la z in g s u n is a top priority. Feet especially are in c lin e d to f e e l th e s tr a in o f h o t pavements, a n d ive are doing them a kindness to p u t aıvay shoes a n d hoots a n d let the a irg e t to them in a p a ir o f sirnple sandals. S u m m e r is a seasorı s y m h o lis in g fr e e d o m a n d romance, a n d the tim e ıvhen fa sh io n designers can let their im aginations go a n d throıv o ff constraints. This goes fo r sandals too. They m ight ju st he hasically a sole a n d tıvo straps, hut this sim p licity hides a m yriad sm all variations. Those in striking prim ary colours attract the eye o f frie n d a n d fo e alike, unlike the m axim that frien d s see y o u r fa c e a n d fo es y o u r

53 S K Y L IF E

AĞUSTOS

«aja»

AUGUST

1998


Bu n ed en le, siz b a k m a y ın san d aletlerd e öyle bir taban iki bant ol­ d u ğ u n a; o b asit g ö rü ­ n ü m le rin d e n e d e ta y la r saklarlar. Bazen kırmızı, yeşil, sarı renkleri ile ilk bakış­ ta g ö z e ç a rp a r, d o st başa d ü şm a n ayağa bakar sözünün aksi­ ne, d o stu n d ü ş m a ­ nın g ö z ü n ü alırlar. Bazen de pastel to n ­ ları ile en son g ö rü lü r sandaletler. En çok tercih edilenleri d e ­ riden, kahverengi tonlarındakilerdir. Kalın ince farketm ez, bantlar hakim dir bu m odel sandalet­ le re . A n cak teknoloji işin içi­ ne girince, b ilek ­ te n b a ğ la m a lıla rı, s e n te tik v e d a h a renklileri, deri, hasır ö r m e g ib i d e ğ iş ik m a d d e le r in k a rış ım ı olan çeşitleri üretilmiştir. Onlar, her d ö n em ba.şkald ıran bağım sız m o delleri ile gözde (hımışlardır. Sandaletler ilkel görünüm leriyle asırlar­ dır ayaklarım ızda. Antik d ö n em d en g ü n ü ­ m üze çok az değişikliğe uğrayarak ulaşmıştır sandalet. Ö y le ki. h a tırla y a c a k s ın ız , 1991 yılında İtalya-Avustuıya sınırları yakınında dağcılar 5 b in yıl ö n c e s in d e n kalm a bir b u zad am b u lm u ş la r d ı. Ö tzi olarak adlandırılan bıızadam ın a y a k la rın d a , sa n d a le t b e n z e ri deriden bir giysi vardı. Ayaklarını sıcaktan ve soğuktan korum ak iste­ yen ilk insanlar yaprak, çim en, hay­ van derisi gibi doğal ürünler kullanıyorlar­ dı. Zam an içinde çok daha sık kullanılan sanda-

fe e t - in other ıvords tbat people wbu do not knoır y o u ju d g e by appearances. İn pastel tones, on tbe other h a n d , t hey can be tbe last piece o f apparel anyone notices. Classic brotvn le a th er sa n d a ls rem airı the m ost popular. Wbether broad or narroır. the slraps are the ıısııal fe a tu re o f this type. H ou’ever. v a ria tio n s are m a n y. ırith a tıkle thongs, p la itin g , or the a d d itio n o f sy n th etic a n d c o lo u r e d m a te r ia ls . Sııch re b e llio u s a n d independent models are alıvays favoıırites. S a n d a ls are a p ri» ıitiv e fo n u o f Jbo tırea r u’bose origins go tvay back to ancient times, a n d they hare changed ıvlatively liltle örer the loııg centııries. Early fo rm s ofshoes to protect tbe fee t fro m heat a n d cold u ’ere m ade o f vahoıts natural substances sııch as leares orgrass stalks as ireli as leather. P erhaps y o u irili re m em b er the ice m a n ırho ıras d isc o re re d on the b ö n ler betıreen Ita ly a n d A u stria in 1991. a n d ırho tıırııed ou t to h a r e d ie d o f exp o su re a n d been b ıır ie d in tb e ice fir e tboıısaııd yea rs ago. G iren tb e n a m e O etzi. the ice m an ıras ırearing a type o f leather sandal on his Jeet. l ’b e leather sandal, siınple as il might seem to us. becanıe a status sym bolfor tbe ricb a n d po irer fu l in societies in A frica. E ııro p e and A sia . d is tin g u is b in g fr e e m en from slaves ırho ırent barefoot. Sandals ıvere ırorn in a n c ie n t Egypt. Greece. Rom e. a n d e r e n f a r t h e r a fie h t ö r e r A sia a n d tb e A m e r ic a s . But th e ir red isco very in m ore m o d ern tim es as a J'ashion garm erıt goes back surprisingly only to ottr oum century. İt bas been j u s t a f e w d e c a d e s tb a t tb e sa n d a l has canıe back into d a ily itse in Eıırope a n d N o rtb A m e r ic a , t o becom e an indispensable


11-12-13 SEPTEMBER 1998 Beylikdüzü - İstanbul - Türkiye

Paristaribul The Pole Star of leatlıer world relocates to İstanbul the tradltion of September fairs that was the symbol of Paris for years. Türkiye, as the new homelaıul of leather, is prepared to give an acceleratioıı to this tradition by unjing the potential of Nortlıern markets with the International Leather Days Fairs. İstanbul nowadays prepares to host the sector professionals at the 6 th International Leather Days Fair to be held bet\veen 11-13 September with an overall presentation from A to Z from leather garments to vvallets and suiteases, from leathergoods and articles to womeıı, men, and t lıildren footwear, ali types of stoııt leather and leather kinds, and leather chemicals and machineıy. Sector's tradition continues along \vith Turkish hospitality.

FDERH GÜNLERİ EU R O PE -A S 1A LEA TH ER FAİR

M o lla Fenari Sokak. Ağaoglu A pt. 3 7 /2 Cagaloglu 3 4 4 1 0 -îs ta n b u l Phone: (0 2 1 2 ) 513 59 6 0 • 5 1 3 59 8 2 - 5 2 7 0 7 2 0 ■ 5 2 7 0 7 28 Fax: (0 2 1 2 ) 5 1 2 6 2 8 1 - 513 6 0 4 9 e.m all: ezgl@ ezglajans.com / web: w w w .ezglajans.com


le ti A frik a ’da, A v ru p a ’da ve Asya'da g ü d ü ­ le r ve ze n g in le r g iy iy o rla rd ı. Sandalet statü giysisi o ld u ğ u için k ö le le r y a lın ayak g e z iy o r [ardı. İ l k iş le n m iş a y a k g iy s is i o la n sandaletlere ise M ısır, Y u n a n is­ ta n ve R o m a ’da ra s tla n ıy o r. Sıcak ik lim li A frik a , Asya ve A m e r ik a ’ da d a s a n d a le tin ra ğ b e t g ö re n b ir a y a k g iy s is i o ld u ğ u b ilin iy o r. A ncak, sandale­ tin ye n id e n k e şfe d ilip , m oda unsu ru olarak tü k e tic ile re sunulm ası 20. yü zyıla rastlıyor. 20. y ü z y ıld a A v ru ­ p a 'd a ve K u z e y A m e rik a ’da y e n i­ den doğ an sandalet, haya tım ıza sı­ zarak, va zg e çilm e z le rim iz a rasındaki y e rin i aldı. S an dalet y a p ım ın d a k u lla n ıla n ü r iin le ı is e , ü r e t il d ik l e r i ü lk e d e k i ka yn a kla ra , ze vk le re g ö re değ işiyor. Sandaletlerin ta­ ba n ı M ıs ır’da b ir d ö n e m pa p irü ste n veya p a lm i­ y e y a p r a k la r ın d a n , H in d is t a n ’da t a h t a ­ dan, Ç in ve Ja p o n ya ’da p irin ç kam ışından, G üney A m e rik a ’da k e n e v ird e n y a p ı lııd ı. La stiğ in ke şfe ­ d ilm e s in in ar d ın d a n ise bu m adde san­ d a le tle rd e de k u lla n ılır o l­ du. Ü lk e m iz d e

is e s a n d a le t d e n in c e a k la

p a rt o f o u r ıvardrobes today. T raditional sa n d a ls b a ve v a r ie d a c c o r d in g to tbe types o f m aterials a v a i l a b l e in e a c b country. Itı E g y p tfo r instance tbe soles ıvere m a d e o f p a p irü s reeds or p alın leaves, tvhile in India tbese ıvere o f ıvood, in C bina a n d la p a n rice straıv, a n d in South Am erica bemp. W ith tb e ıv id e s p r e a d p r o d u c tio n o f r u b b e r th is sııbstan ce becatne often u se d fo r san da! soles. İn Turkey tra d itio n a l sa n d a ls a re associated ıvith B odrum , a n d in p a rticu la r ıvith Ali Güven, ıvho has been m aking sa n d a ls b y h a n d in his ıvorkshop f o r

56 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


ORK

J E W E L L E R Y Mücevher Mağazaları Zinciri

.., de^t . * V ■■

İSTANBUL CAPİTOL

AKSARAY

ORDU

İSTANBUL KADIKÖY

İstiklal Cad. No: 76

Bankalar Cad.

Süleyman Felek Cad. No: 79

Söğütlüçeşme Cad. No: 49

Tophanelioğlu Cad.

55200 Samsun

Park Karşısı No: 18

52100 Ordu

81320 Kadıköy

Capltol Alışveriş Merkezi

STORK'S MERKEZ

SAMSUN

SÜMER KUYUMCULUK A.Ş. kfik Medrese Sok. No: 17 34410 Çemberlitaş/İstanbul

Tel: (0 362) 432 44 77

68100 Aksaray

Tel: (0 4 5 2)2 14 72 96

Tel: (0 216)4 14 33 23-24

No: 92 /2

Tel: (0 212)5 14 09 41 (3 Hat)

Faks: (0362) 432 75 27

Tel: (0 382)2 14 22 77

Faks: (0 452) 225 30 75

Faks: (0 216)414 25 26

81130 Altunizade/Üsküdar

Faks: (0 212) 528 08 28

Faks: (0 382)214 22 79

Tel: (0 216) 391 18 90


B o d ru m ’d a k i A li G ü ­

th e p a s t 3 0 y e a r s . H e b a s solci p a i r s o f h is sııperb san dals to nıcıny intem ationcıl celehrities in his tim e. He tvorks to order only, a n d as there ğında. Sipariş üzerine is a lıv c ty s a lo n g ç a lış a n A li u s ta d a n u’a itin g list w o ııld -h e d a n a d e r is i b ir ç if t p ıır c h a s e r s m u st wcıit s a n d a le te s a h ip o l ­ tw o m o n th s f o r a p a ir m ak için 2 ay b e k le ­ o f c a lf leather sandals. m eyi göze alm ak ge­ Every stiteh a n d cu t in re kiyo r. these san dals is carried D ik iş in d e n k e s im in e o u t b y b a n d . T h o se kadar el y a p ım ı olan m a d e o f th in le a th e r s a n d a le tle rin in c e c ik tcıke tw o d a ys to make, d e r id e n o la n la r ı 2 a n d th o s e o f tbick. gün d e y a p ılırk e n , da­ leather f o u r days. First ha k a lın d e rid e n ya ­ th e c a l f le a th e r is p ıla n la rı 4 g ü n s ü rü ­ so a k e d in ıv a te r f o r cı yor. Ö nce dana derisi y e a r . W h en a li tb e 1 y ıl su için d e b e k le ­ m oisture b a s d rie d oııt tiliy o r ve d e rin in ne­ o f tb e le a th e r it is m i g ittik te n sonra iş­ ta n n e d ıv itb a c o r n s lenm eye başlıyor. Pa­ a n d p i n e b a rk , a n d la m u t ve çam k a b u ­ th e n dyed w ith ğuyla e ğ itile n deriye, vegetable dyes in tbree to p ra k b o ya üç aşa­ stages. Önce the desired Türkiye’de sandalet denince akla Bodrum ’daki Ali Güven usta gelir. 30 yıld ır m ada k a tılıy o r. İste n i­ c o lo u r hcıs b ee n atölyesinde ü re ttiğ i sanat eseri sandaletler, dünyaca ünlü pek çok insanın aya­ le n re n k tu ttu r u lu n ğında. Sipariş üzerine çalışan Ali ustadan dana derisi b ir çift sandalete sahip ol­ acbieved, tbe leather is m ak için 2 ay beklem eyi göze alm ak gerekiyor. / İn Turkey tra d itio n a l sandals caya k a d a r bu işlem oiled ıvitb olive oil. The are associated w ith Bodrum , and in p a rticular w ith Ali Güven, who has been s ü rü y o r. D aha sonra result is a leather ıvhicb m aking sandals by hand in his w orkshop fo r the past 30 years. He has sold ise, d o ğ a l z e y tin y a ğ ı n e v e r sm e lls , n e v e r pairs of his superb sandals to m any intern atio nal celebrities in his tim e. He ile yağ la nıyor. Sanda­ causes tbe fe e t to sıveat, works to order only, and as there is always a long w a itin g list would-be purle t le r in e n ö n e m li chasers m ust w a it two m onths for a pa ir of calf leather sandals. a n d proteets them from ö z e llik le r i ise k o k u , fu n g a l skin infeetions. m antar yapm am ası ve ayağı Ali Usta 's grecıtest disappointm en t is te rle tm e m e si. K e n d in d e n h is f a il a r e to f i n d a n y o n e sonra bu m esleği ya p a ­ ıvishing to lea n ı his İrade to ca k k a lfa la r b u la m a y a n ccırıy it on a fter he gets too ve bu yüzden biraz o ld to ıvork. k ü s k ü n o la n A li H e s a y s th e r e a r e tıv o U sta, bu s a n a tın im p o r ta n t s e c r e ts to ik i p ü f noktası nıaking sa n d a ls ıvhicb d a h a o ld u ­ sta n e l o u t f r o m th e ğ un u am a re st, b u t b e is b u n l a r ı w c ıitin g f o r a k i m se y e d ed ica te d p u p il s ö y le m e y e ­ to com e ceğini anla­ a I o n g tıy o r. A m a o bef o r e he da b a ş k a b ir ıv ill r e v e a l y a zın ın konusu. • them! • ven usta gelir. 30 y ıl­ d ır atölyesinde ü re tti­ ğ i sanat eseri sanda­ le tle r, d ü n ya ca ü n lü p e k çok insanın aya­

* Sabahat Şener, gazeteci.

* Sabaha! Şener is a joum alist

58 S K Y L IF E

AĞUSTOS

--J» »

AUGUST

1998

j

\ \ '

, j


^/a şa m iK vi2i t a t i l e d ö r v ü ş f ü r m e r v \n m

n

u

m

a

m

s

ı

A ^ ü k e m m e l m im a r i t a s a lı m ; A r a d ı ğ ı n ı z u y u m l u m e k a n la » * .

M u h t e ş e m A k d e n i z m a n z a r a lı T a a u z a k l a r a g id in . ;A k ş a m y e m e ğ i n d e d ö n e r s in iz .

3 250 m2 daireler D u v a r la r u z a k d u rs u n s iz d e n .

A CTsı y a lıt ım lı d u v a r la r > ıs ı c a m lı p e n 'le r C Js ı c e n n e t a y a r ı n d a .

£ ö ü n e ş k e s ic i p a n j u r l a r ö ü l e g ü le g ü n e ş , h o ş g e ld in g ü n e ş .

A ^ o d e r n m u tfa k v e b a n y o la r B ü tü n a y r ın tıla r ta m a m .

/ M o b i ly a k a p ı la r ■H ep m u t lu lu ğ a a ç ıl ı r l a r .

K ız lı a s a n s ö r le r T a tild e s in iz , ( g e r e k s iz y o r g u n lu k la r y o k !

Ç Y ü z m e k a v u z u , g ü n e ş le n m e t e r a s la r ı S a d e c e g ü n e ş e b ı r a k ı n k e n d i n iz i. S o n r a s e r i n b ir m o l a .

O T ~ a le z le rd e n d e n iz e in iş p la t f o r m la r ı S i z , d a l g a l a r v e m a r t ıla r .

i '

K a p a l ı v e a ç ık o t o p a r k l a r l- ’ a r k y e r i s e .v M İtAo t r \ u v y c \ k e s i n t e d a v i .

Ç o cu k bakçesi ®

- H e p d u y u n c ı v ıl t ıl a r ın ı, y a ş a m ı n a s ı l u s t a s ı ç o c u k l a r d ı r .

B i r k e n tte n k a ç ış c e n n e ti ise h a y a lin iz , a r a d ığ ın ız ı b u ld u n u z. D o ğ a ,

d e n iz ,

k o n fo r v e

s iz

^ A n ta ly a

F a le z

K o n u t la r ı n d a

a y n ı e v d e s in iz

l i DORUK

HOLDİNG Uzunçayır Caddesi N o :6 8 1 0 2 0 Hasanpaşa - Kadıköy - İSTANBUL Tel: (0216) 3 2 7 8 7 5 0

Fax: (0 2 16 ) 3 2 7 4 6 2 0 e-mail: info@doruk.com.

Doruk İnşaat ve San. A.Ş. " y a ş a m ı n d û d o r u ğ u h e d e f le y e n l e r 1


bizde!

Üretim g ü c ü n ü z e güç katmak, pazardaki y er in iz i sa ğ la m la ştır m a k için finansal g ü ç b i r l i ğ i n e mi i h t i y a c ı n ı z var£ ?

Deneyimi,

katıyor.

uygun

uzmanlığı

VakıfLeasing,

sürede,

larına,

ve

tam

bilgisayar

güçlü

finans

tüm

enerji

finansal

destek

sistemlerinden

yapısıyla

VakıfLeasing,

projelerinize,

sağlar.

komple

en

uygun

gücünüze.güç

koşullarda

Enerji y a t ı r ı m l a r ı n d a n

fabrikaya;

deniz

ulaşım

inşaat

ve

en

araç­

araçlarından

? hava

ve

yatırım

projelerinize

destek sağlayan VakıfLeasing'in güçlü finans yapısından

V

I I j i B# 1 f

siz

S S S nsaA uaV mM

de

kara

ulaşım

yararlanın...

5

t r i l y o n

araçlarına

kadar

projeleriniz

ö z s e r m a y e l i

e-mail:

pek

yarım

V a k ı f L e a s i n g ,

çok

konuda,

kalmasın!

bi r

V a k ı f

B a n k

^ V A lU r

k u r u l u ş u d u r .

vakifIeasing@vakifleasing.com .tr

I n t e r n e t :

w w w .v a kif le a s ing.c om .tr

G enel M üdürlük: Tel: (0212) 249 99 53 - 249 99 54 - 252 96 31 (5 Hat) Faks: (0212) 252 96 30 Tlx: 38157 Vakf tr Ankara: Tel: (0312) 419 01 55 (5 Hat) Faks: (0312) 419 01 50 İzmir: Tel: (0232) 441 69 80 (3 Hat) Faks: (0232) 482 09 69 Bursa: Tel: (0224) 223 76 83 (3 Hat) Faks: (0224) 223 25 93 Gaziantep: Tel: (0342) 234 05 01 - 231 06 15 Faks: (0342) 233 99 87 A nkara Vakıffiank Finans M arket: Tel: (0312) 468 83 70 (5 Hat) Faks: (0312) 468 83 78 İstanbul VakıfBank Finans M arket: Tel: (0212) 252 59 00 (10 Hat) Faks: (0212) 251 94 54 İzm ir Vakıffiank Finans M arket: Tel: (0232) 446 29 00 (20 Hat) Faks: (0232) 446 15 52


r ' '

;V-

By A F İF E B A T U R * Photos A R A G Ü L E R


M im arlık tarihi terim i ola­ rak “kasır” , içinde hüküm ­ darın maiyeti ve askerleri ile y a ş a d ığ ı k o ru n a k lı meskenlere verilen addır. A ncak O sm a nlı m im a rlı­ ğında “ kasır” sözcüğü, ge­ n e llik le kent dışında yer alan ve s ü re k li o tu rm a k için değil, mevsim geçir­ mek veya gezinti amacıyla gidilen konut tip i için ku l­ lanılm ıştır. “ Köşk” ise saray veya konak kom pleksi

İ n O tto m a n tim e s a k a s ır ıv a s a ro y a l residence, often outside th e c i ty a n d u s e d f o r tem porary sta ys du rin g s u m m e r o r ıv b en o u t h u n tin g . Its o r ig in a l meaning ıvas a fortified residence f o r a ruler, his retin u e a n d soldiers. A köşk, usually translated as pavilion, ıvas a separate house helonging to a p a la c e com plex a n d used f o r

Aynalıkavak Kasr-ı Hümayunu; selamlık girişi (en üstte), Divanhane (üstte), çeşme (altta). / Aynalıkavak Kasır; entrance to the selamlık (state apartment) (top), Divan­ hane (above), fountain (below).

içinde yeralan, ana yapıdan bağımsız ve yine sürekli kullanılmayan b ir ko­ nut tip id ir. İstanbul’da 17. yüzyıldan başlayarak çok sayıda kasır ve köşk yapılmıştır. Kasır ve köşkler, özellikle 18. ve 19. yüzyıllar Istanbulu’nda yerli gelenekle Avrupa m im arlığının değişik buluşma modellerini yansıtan örneklerdir. Rekreasyon amaçlı bu konutların gü­ nümüze kalabilmiş en eski tarihli ola­ nı Aynalıkavak Kasrı’dır. Kasır, b ir za­ manlar H aliç’teki en büyük sahilsaray olan Tersane Sarayı’nın yapılarından

recreational purposes. Hoıvever, the tıvo terms te n d to sh a d e into one an other a n d huildings do not alıvays f i t tbese definitions precisely. Wbat ive can say is tbat tbey ıvere definitely not dıvellings in te n d e d f o r p e r m a n e n t y e a r -r o u n d habitation. From the I7tb century orııvards large n ıım b e r s o f k ö şk s a n d k a s ır s ıvere constructed in İstanbul by the Ottoman su lta n s. Tbose c o n str u c te d fro m th e IS th c e n tu ry o n ıva rd s in p a r tic u la r d is p la y a s y n tb e s is o f tr a d i tio n a l Turkish a n d E uropean a rc b ite c tu ra l

64 S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


b iriy d i. H a liç’in suyunun tem iz, k ıy ıla rın ın sahilsaraylarla bezeli olduğu dönemde, Tersane kıyıla­ rından O km eydanı’na kadar uza­ nan büyük koruluğun içine yapı­ lan kasrın ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinm iyor. Yalnızca, I. Ahm ed’in l6 l 3 ’te bir kasır yaptır­ d ığ ı, 1 677’de ya n a n k a s rın 1679’da yenilendiği b iliniyor. I I I . Selim tarafından 1791’de yeniden yapılan köşk, bazı değişm elerle günümüze kadar gelebilmiş.

styles. The oldest su rvivin g exam ple o f su ch h u ild in g s is A y n a lık a v a k Kasır, ıvhich ıvas originally p a rt o f Tersane Palace, the largest o f the ıvaterfron t p a la c e s b u ilt on the Golden Horn ıvhen the shores o f th is ıva terıva y ıvere u n spoilt co u n trysid e a n d the ıva ter stili clean a n d unpolluted. The kasır s to o d in a la iğ e p a r k ıvh ich stretch ed fro m tb e N aval D ocks ( Tersane) to Okmeydanı. In 1613

Jale Kasr-ı Hümayunu, kuzeydoğudan görünüş (en üstte) ve giriş holü (altta) (Raimondo D’Aronco, 1898-1899). Üstte, yemek salonu (Sarkis Balyan, 1889) / Şale Kasır, wing designed by Raimondo d'Aronco, 1898-1899, view from northeast (top) and entrance hail (below). Şale Kasır, vvıng designed by Sarkis Balyan, 1889, dining room (above).

Kasrın tarihindeki en canlı anı­ la rd a n b ir i, 1720'de III. A h ­ m ed’in oğullarıyla b irlik te yüz­ le rce y o k s u l ç o c u ğ u n sü n n e t e d ilm e s i iç in d ü z e n le n e n ve otuz gün süren büyük şenliktir. Şair Vehbi'nin bu sünnet düğü­ nünü anlatan manzum “Surname-i Vehbi” isimli ve ünlü nak­ kaş Levni tara fında n m in y a tü r olarak resimlenen yapıtı, Haliç’te yapılan düğünü ve Aynalıkavak K a srı’n d a ki S ultan ın ö n ü n d e n

Ahmecl I built a kasır here ıvhich ıvas d a m a g e d b y f ir e in 1 6 7 7 a n d r e s to r e d in 1 6 7 9 , b u t ıv h e th e r th is ıva s tb e s a m e b u ild in g ıv h ic h ıva s u s e d b y A hin e d III in th e e a r ly 1 8 th cen tu ry a n d extensively altered in 1791 by Selim III is uncertain. In 1 7 2 0 th e c ir c u m c is io n festivities f o r the sons o f A hm ed III a n d h u n d r e d s o f p o o r ch ild ren ıvere h eld here. These festivities ıvere a brilliant affair


geçen senlik alaylarını betimler. Kasrın alt katında, aynı zamanda besteci olan III. Selim in anısına atfen Türk Müziği Çalgı Müzesi o la ra k d ü z e n le n m iş b ö lü m d e bulunan ve dönem in çalgılarını ve eğlencelerini betimleyen şen­ lik alayı resim lerinde Aynalıkavak Kasrı, sahilde ve d ire k le r üzerinde denize çıkma yapan üç eyvanlı konut tip in in güzel b ir örneği olarak görülür. Sonradan Tersanenin gelişmesiy­ le önü doldurulm uş olan Kasrın

of J'eastin g and p u b lic entertainm ents lasting thirty days. An ep icp o em describing the event. the Surnam e-i Vehbi, ıvas ıvrittetı by the p o et Vehbi a n d iUııstrated ıvith m itıia tu r e s b y th e f a m o u s p a i n t e r L ev n i d e p ic tiııg th e festivities. Several shotv processions p a ssin g in f r o n t o f A ynalıkavak. Kasır. ıvhere the su ttan is seated. brom these p a in tirıg s ive see that the kasir ıvas a fin e exam ple o f tbe tr ip le e y v a n h ouse, ıvith a b a y projecting över the ıvater on posts.

1849-1855 yıllarında, dönemin tanınmış mimarlarından Nigoğos Balyan tarafından yapılan Ihlamur Kasr-ı Hümayunu Merasim Köşkü giriş merdiveni (en üstte), kuzey­ doğu cephesi (üstte), çeşme (altta). / Ihlamur Kasır Merasim Köşk, designed by Nigoğos Balyan, 1849-1855, the steps as seen from the entrance (top), northeast façade (above), fountain (below).

girişi, kara tarafındandır. Osmanlı kon ul geleneğinin divanhane şem alarının ku lla n ıld ığ ı Aynalıkavak Kasrı nın dekorasyonu da A vrupa lı b ir çizgiyi. 18. Y üzyıl sonunun B aroktan A m p ire y ö ­ nelen üslup özelliklerini yansıtır. Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Ihlam ur Mesiresi'ndeki Ihlamur Kasrı ise. Sultan A b d ü lm e c id ta ra fın d a n 18491855 yıllarında yaptırıldı. Bu ta­ rihten önce, Abdülmecid bu me­ sire alanına iki biniş köşkü ve

In la te r y e a r s tb e se a h ere ıvas filled in to cıvate more la n d fo r the N a va l D ocks a n d the k a sır ııoıv s ta n d s so m e d is ta n c e fr o m th e shore. Tbe ju ttin g bay ıvas located över the sectiotı o f the kasır ıvhich ııoıv bouses the Museum oJ'Turkish M ıısical Instruments. This museum ıvas lo c a te d b e r e in m e m o ry o f S elim / / / ıvho ıvas a n o te d composer a n d knoıvn to bave spent much lim e here. The decoration in tbe d iva n h a n e o r ıııa in ro o m o f th e k a s ır is


Paranın iki şekl i

J

Reklam Tanıtını

]

K e - i T t e l 'i.SG.ooaccct —

1

]

5000000

F a c to rin g y a p ılm a m ış ş e k li

F a cto rin g y a p ılm ış

şe k li

G ün üm üzü n iş d ü n y a s ın d a başarılı olabilm ek, etkin bir nakit yön etim i ile m üm kü nd ür. Ç o ğ u zam an y a ş a d ığ ın ız nakit sıkıntısı elinizi kolunuzu ba ğla r, ka p ın ıza ka d a r g e le n fırsatla r kaçar.

ilke F a c to rin g ’le y a p a c a ğ ın ız fa c to rin g işlem i ile nakit soru nu nuz tam am en orta d a n kalkacak, ala ca k takibi, tahsili ve m u h a se b e sin e a yıra ca ğ ın ız zam anı işinize ve ke n d in ize ayıra b ile ce ksin iz. Bugün ke n d in iz ve şirketiniz için bir iyilik yapın. H em en 0 212 283 92 32 nolu te le fo n d a n ilke F a c to rin g ! arayın.

® İLKE FACTORİNG Hacı Adil Sokak 10. Aralık No:2

3. Levent 80620 İSTANBUL Tel: (0 212) 283 92 32 Faks: (0 212) 283 92 35

ilke Factoring b ir C ıngıllı H olding kuruluşu ve

Factoring D erneği üyesidir

FLNC

G ö re ce ksin iz sıkın tıların ız bite cek, iş ve özel hayatınız ço k d a h a iyi olacak.


injluenced by late IStb century European siyle, in the process o f tra n sitio n fro m baroqu e to em pire style, a lth o u g h th e la y o u t o f th e ro o m s is tr a d itio n a l Ottoman. Ihlamur Kasır is situated in ıvhat remains o f a once large royal p a rk in the valley between Beşiktaş a n d N işantaşı. İt ıvas bu ilt betıveen 1 8 4 9 a n d 1855 by Sultan Abdülmecid. Earlier in his reign the sultan h ad built tıvo sm all riding lodges a n d a fo u n ta in in the park, which he rıam ed Nüzhetiye. The neıv kasır ıvas designed by a young architect, Nigogos Balyan, fo r the sultan ’s use ıvhen he cam e here bunting or Jbr archery practice. The kasır consists o f a mairı building, ıvhicb is knoıvn

çimde bezenmiştir. Maiyet Köşkü, iki katlı, orta sofalı ve daha sade b ir ya­ pıdır. Maslak Kasırları, Sarıyer ilçesinde, B iiyiikdere Caddesi'nin İstinye ve Tarabya kavşaklarıyla sınırlanan kesi­ m inin doğu kenarında b ir av ve dinlenm e köşkleri grubudur. Maslak kasırlarında ilk yapılaşma 19. yüzyıl başlarında, I I . Mahmud dönem inde başlamış ancak asıl gelişimi yüzyıl sonunda, A bdiilaziz ve I I . A bdiilham id döne­ minde tamamlanmıştır. Kası-ı Hümayun olarak da adlandırılan yapı, chalet ti­ pinde, alt katı kagir, üstü ahşap b ir konuttur. Abdiilaziz dönem inin çizgilerini taşıyan köşkte, giriş taşlığı ve ahşap işçiliği dikkat çekici, N eo-G otik b ir merdiven

as M erasim Köşk, a n d a se c o n d a ry b u ild in g , the Maiyet Köşk., f o r the use o f his, retinue. Theform er has a sin g le storey ra ised on a bigh basem erıt, a n d a sim p le p la n o f a n en tra n c e h a il leadirıg in to tıvo ro o m s. Irı c o n tr a s t th e J'a ça d e is e x tr a v a g a n tly d ec o ra te d in n eo-baroque style, a n d ■the in terio r particu larly tbe room used by the sultan him self - is rich ly o rn a m e n te d ıvith g ild in g , c o lo u re d stu cc o m oulding, p a in te d decoration, a n d decorative glass a n d metalıvork, again in neo-barocjue style. The Maiyet Köşk, f o r the su lta n ’s sııite is less ornately decorated. İt is a tıvo-storey building ıvith a central gallery knoıvn as a sofa. In Maslak, on the su m m it o f a ridge overlooking the Bosphorus is an otber royal lodge. Maslak Kasırs are a

çe Palace A rchive

b ir çeşme yaptırarak Nüzhetiye adını vermişti. Kasır ise, dönem in genç ve tanınmış mimarı Nigogos Balyan tarafından, av partileri ile ok talim leri için dinlenme mekanı olarak tasarlandı. Merasim Köşkü veya asıl Ihlam ur Kasrı, yüksek b ir subasman üzerine tek katlı, kesme taştan ve b ir giriş ho­ lü ile iki salondan oluşan yalın planlı b ir binadır. Buna karşın cephesinde, çift kollu merdiven ve balkona eş­ lik eden girland, istiridye kabuğu, vazo, salkım vb. plastik motiflerden oluşan abartılı b ir Neo-Barok beze­ me ve gösterişli b ir tasarım vardır. İç mekanlar, özel­ lik le Sultan’a ayrılm ış olan salon, altın varak, stuka (renkli ve desenli alçı), peinture, cam ve metal te kn ik­ leri kullanılarak yine Neo-Barok üslupta yoğun b ir bi-

68 S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


ilk Penceresi 'VC se ktö rü n ü n en b ü y ü k üreticisi PAKPEN A.Ş., yılların d e n eyim i ve so ru m lu lu ğ u yla başlattığı yeni uygu la m a ;erçevesinde y u rt ç a p ın d a 4 0 0 'ü n üzerin de ki bayisine T.C. Sanayi B akanlığı' nın 40 7 7 sayılı Tüketici H aklarını to ru m a Kanunu uyarınca G aranti Belgesi ve Satış Sonrası H izm et Yeterlilik Belgesi alm a çalışm alarına son hızla levam etm e kte d ir. B ugüne k a d a r 200'e yakın bayisinin belgelerini alan ve diğerlerin inkini de '98 yılı içerisinde m a rn la m a y ı h e d e fle y e n PAKPEN, y ılla rd ır o ld u ğ u g ib i b ir ilke d a h a im z a a tm a n ın g u ru ru n u y a ş ıy o r. iuna göre, tü m P A K P E N b a y ile ri tü k e tic ile rin e satış sıra sın d a G a ra n ti B elgesi, satış s o n ra sın d a d a b akım , o n a rım e k u lla n ım a ilişkin h e r tü rlü se rv is h iz m e tle rin i y e te rli o la ra k v e rm e k z o ru n d a d ır . Jdığımız bu belgelerle PAKPEN'İ seçen siz değerli m üşterilerim izin haklarını güvence altına alabilm em iz için lütfen ’AKPEN taklitlerinden sakınınız ve m utlaka sözleşm e yapınız. 'ıllardır kaliteden asla ödün ve rm e de n üretim yapan sektörünün öncüsü PAKPEN üretim iyle garantiyi, hizm etiyle le güveni belgeleyen 400 usta bayisinin varlığından g u ru r duyuyor. B aşkaları sizin p a ra n ız ın d e ğ e rin i b ilirk e n (Bankalar, finans danışm anları, başka PEN’ler!) P A K P E N sizin g a ra n tin iz in v e g ü v e n in iz in d e ğ e rin i b iliy o r.

:0332.321 0538 KO NYA MRK. İS T A N B U L BÖ L. M D . :0216.410 7108

• A N K A R A BÖ L. M D . :0312.4423395(PBX) • İZ M İR BÖ L. M D . :0232.464 5620


yardır. Üst katın orta sofalı düzenlemesi, tavandaki groııp of bııildings constructed by Sultan A b d iila ziz peyzaj ve natürmort resmedilmiş madalyonlar ve bir t 1860-1876) a n d Sultan Abdi'ılbamid II (1876-1909) kısmı özgün ahşap eşya bu küçük kasrı lj> ı H ı ­ as a hunting lodge a n d coııntry retreat. Earlier, at the özelliklerdir. beginning o f tbe I9th cen tu ry, M a b m u d II b a d tbe M abeyn-i Hüm ayun olarak J'irst building constructed in bilinen küçük köşk ise, tek tb e r o y a l p a r k h ere. Tbe k a tlı ve k a g ird ir. M erm er m a in lo d g e , tb e K a sr-ı basamaklarla çıkılan girişin H ü m a y u n , o r lıv p e r ia l sağ ve solunda küçük oda­ l.odge, is a c h a le t s iy le lar ve servis hacim lerinden building typical o f the reigtı sonra büyük bir salona g iri­ o f S u lta n A b d iila z iz ıvitb lir. Salon, b ir zamanlar de­ g r o ıu ıd s to r e y ıv a lls o f ğ e rli b itk ile rin b u lu n d u ğ u m ason ry a n d ııpper storey b ir seraya açılır. Küçük b ir ıvalls o f ıvood. At tbe back havıız ve grotto ile canlan­ o f tb e sp cıcio u s e n tr a n c e d ırılm ış o lan sera, salonu h a il a n a ttr a c tiv e d o u b le gerçekten de dinlenme me­ staircase in neo-Gothic style kanı olarak betimler. A bdiilleads tıp to tbe living storey. h a m id ’in Fransızca olarak ıvb ere room s le a d o /f tb e tasarlanmış A. ve H. rümuzCentral sofa or gallery. Tbe lıı markası, madalyonlara iş­ ceilings are decorated ıvitb lenmiştir. landscapes a n d still-lifes set D ö n e m in esprisine uygun in medallions, a n d some o f biçim de b ir İng iliz bahçesi th e o r ig in a l ıv o o d eıı figürü olan ve Çadır Köşkü J'ıımitııre can stili be seen. olarak anılan m in ik köşk, Tbe sınailer single storeyed tam bir chalet’dir. Alt kattaki b u ild in g is c a lle d tb e ocaklı bir oda ve iki yanın­ M a b e y n -i Hü m a y ıt ı ı . dan ç ık ıla n m e rd iv e n le rle M arble steps lead up to tbe ulaşılan ve kenarları balkon­ en tra n ce ıvbicb is Jla u k ed la çevrili küçük bir sekizgen by sınall rooms. Beyond the odadan ibarettir. Çatı saçak­ se rvic e a re a s is tb e m a in larının ve balkon ko rku lu k­ roonı. ıvbicb opetıs onto a la rın ın ahşap oym aları se­ la rg e c o n se rv a to r y ıvbere vim li bir kır yapısı betimler. ra r e p la n ts ıvere o n c e Bir tören yapısı olarak inşa g ro ıvn a n d c o ııta in in g a edilen ve Y ıld ız Sarayı'nın sın all p o o l a n d grotto. On kuzeydoğu kesiminde bu lu ­ th e ıvalls o f tb e roonı a re nan Şak- K asrı veya Şale m edallion s co ııta in in g the Köşkü de İstanbul'un önem­ letters A.II.. tbe monogram li kasırları arasındadır. Kas­ o f A bdülham id II. rın, üç aşamada gerçekleşti­ tu th e g a r d e n is a p r e tty rilmiş ilginç bir yapını tarihi m in ia tu re p a v ilio n in the vardır: İlk yapı, büyük olası- -ğ fo rm o f a chalet called the lıkla 1879-80 yıllarında yaÇ a d ır Köşk. Tıvo o u ts id e pılmıştır. Kemerli penceıele- | staircases lead up to a tirıy ri klasik bir çizgi kazandırsa İr oclagonal roonı surroıınded da ahşap oyma cephe kap- 1 by a b a lc o n y ıvitb ca r ve d lamaları köşke chalet vurgu- 3 ıv o o d e ıı r a ilin g s and su getirir. overhung by carved ıvoodeıı Maslak Kasr-ı Hümayunu, g irij holü (en üstte). Maslak Mabeyn-i Hümayun K a srın ik in c i b ö lü m ü eaves. Kasrı (üstte). / Maslak Imperial Kasır, entrance hail (top). Maslak Mabeyn-i 1889’da Sermimar-ı Devlet Hümayun Kasır (above). O ne o f the m ost inıposing Sarkis Balyan tarafından A l­ kasırs in İstanbul is the Şale manya İmparatoru II. W ilhelm 'in ve Inıpaıatoriçe’nin K asır aI Y ıldız Palace. I I ıvas co n stru cted in three İstanbul'a gelişi onuruna ve onlara tahsis edilmek üze­ stages as tbe state apartm ents o f the pakıce. The J'irst re yapılmış; eski köşke de büyük b ir tören salonu ek­ ıving is thought to d a te fro m 1879-80 a n d ıvbile tbe lenmiştir. cırched ıvindoıvs le ııd a cla ssic a l c b a r a c te r to tb e

70 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


Merasim Dairesi olarak adlandırılan üçüncü bölüm ise yine II. W ilhelm ’in İstanbul'a ikinci kez gelişi «nuru­ na, tanınmış İtalyan mimar Raimondo d ’Aronco tara­ fından tasarlanıp inşa edilmiştir. İki cephesi geniş ve yüksek pencerelerle aydınlanan, diğer ikisi ise büyük aynalarla donatılan ışıltılı b ir salon olan Merasim Salo­ nu, köşkün en görkem li bölüm üdür. Şale Köşkü, bütün bölüm leri yüksek ve kagir b ir bod-

Dolmabahçe Palace A rc h iıv

Dolmabiihçe Palace A rchive

building, the carved ıvooden facade is inspired by Sıviss cbalet arcbitecture, bence tbe nam e Stile. Tbe se co n d ıving ıras b u ilt in 1889 b y C h ief Court Arcbitect Sarkis Balyan to boııse Emperor Wilbelm II o f G erm any ancl his tvife ıvhen they p a id a stale visit to İstanbul. Al tbe sam e tim e a large reception bati, tbe Merasim Salon. ıras a d d ed to tbe earlier u’irıg. Tbe tbird ıving, ıvbicb is knoıvn as tbe Merasim Dairesi or Ceremonial Apartments, ıvas built in preparatioıı J'or W ilbelm U s se co n d visit to İsta n b u l by tb e Ita lia n arcbitect Raimondo dA ronco. Tbe rnost magnificent par! o f this kasır is tbe Merasim Salon. ıvbicb is illum inaled by broad high ıvindoıvs in tu’o ıvalls. The ligbt is reflected in tali p ier mirrors on the ot her tıvo ıvalls. The Şale Kasır consists o f tıvo m aiıı tim ber storeys a n d a high masonry basement. Tbe three ıviııgs, each designed

Maslak Kasr-ı Hümayunu, Merasim Salonu (solda). Maslak Kasırları serası (üstte). Maslak Imperial Kasır, Merasim Salon (left). Maslak Kasır, conservatory (above).

rum üzerinde yükselen, iki katlı ve ahşap b ir yapıdır. Çeşitli tarihlerde farklı mimarların tasarımıyla yanyana eklenerek oluşturulan K öşk'iin lineer b ir diziliş şeması vardır ve bölüm ler içerde kendine özgü üslup özellik­ leri taşısa da, cephede ilk yapım ı sürdürerek bütünlük sağlayan b ir tasarım gerçekleştirilmiştir. Köşk, em peryal yaşam b içim in e ve törenlere özgü zenginlikle tasarlanmış ve çok renkli peinture, altın varak, stuka, sedef kakma, vb. tekniklerle bezeli anıt­ sal mekanları kadar değerli eşyalarıyla da ünlüdür; bu eşyalar arasında, merasim salonunun Beykoz camları­ nı, 400 metrekare b ü yü klüğündeki tek parça özgün Art Nouveau desenli Hereke halısını, yemek salonu­ nun sedef kakma masasını ve birbirinden değerli çini sobaları sayabiliriz. •

by differerıt architects at differerıt times, adjoin to form a single straight J'açade. The tıvo la ter sections ıvere designed in keeping ıvith the character o f th efirst wing, so despite som e stylistic discrepancies betıveen the three sections the fa ç a d e Jbrms a harmonious u’hole. Tbe interior is ricbly a n d ornately decorated to reflect im p e ria l sp len d o u r, in a v a r ie ty o f m a te ria ls a n d technicjııes, in clu d in g polych rom e paintirıg, gildiııg, stu c c o m o ııld in g . a n d m o th e r o f p e a r l in la y . İts valııable furn ish in gs incinde Beykoz glass a n d a 400 scjuare m etre H ereke c a rp e t ıvith a n a rt n o ııve a u p a tte r n in th e M erasim Salon, a ta b le in la id ıvith m other o f p ea rl in the din in g room. a n d several tiled stoves. • Prof. Dr. AfiJ'c B a lın is a tecln rer aI İstan bu l T ecbn icat l ııiıvrsily Facıılty o f Arcbitecture. *

* Prof. Dr. Afife Batıır, ITÜ Mim arlık Fakültesi öğretim üyesi.

71 SKYUFE

AĞUSTOS

-< J --

AUGUST

1998


Temponu düşürme, enerjini belli e t ! Enerjiksin, kıpır kıpırsın... Yaşam ının tem posu hiç aksam asın istiyorsun, ancak

u y u u id u ı ı ıı .

A lcatel O n e Touch Easy kalem pille de çalışır.

S e n i y a rı y o ld a b ıra k m a z .

Ayrıca,

farklı renkten birini seç... 7 gün stand-by' da kal... 6 saat d u rm ad an konuş.

tek d o ku n u şla istediğin fo n k siy o n la ra kısa yo ld an ulaş...

Alcatel One Touch Easy tam senin d engin ! Hızlı ya şa , enerjini belli et !

r

ı


MENÜ

ONE TOUCH

“Tek dokunuşla mesaj (SMS) fonksiyonu

“Tek dokunuşla tüm fonksiyonlara ulaşma ve yönlendirme Y etkili D is trib ü tö rle r: E R -T E L : (0 2 1 2 ) 2 8 7 6 7 6 7 (p b x) • K .V .K .: (0 2 1 6 ) 4 1 0 8 5 0 0 (p b x )


In âm ou n tain ’sshadoM/

Heybetli bir dağın gölgesinde By R O N İ A S K E Y -D O R A N *

Pbotos A R A G Ü L E R - S A B İT K A L F A G İL


Ara G üler

C o n ıin g fro m tb e north, o n tb e ıv in d in g m o u n ta in road, a b o u t 1 5 0 km d ista n t from D o ğ u b eya zıt, Mt. A ra ra t a p p ea rs o u t o f tb e b a z e lik.e a n eerie g b o st o f a m o u n ta in . Tbe sn o tv a n d ice e n cru sted p e a k is p l a i n l y v is ib le b u t th e a p p a r e n tl y s o lita r y , ex tin c t vo lca n o is d u lle d b y m ist a n d b a r d to see cle a rly fro m tb a t d ista n c e . The m o u n ta in lo o m s ö ve r tb e b a rren la n d sc a p e like a n a rro g a n t lord, a n d re m a in s in vie w f o r tb e re m a in d e r o f the trip to D o ğ u b eya zıt. B rillian t, cloudless d a y s sh oıv o ff Turkey's b ig h est peak. ıvith s ta r tlin g c la r ity but, m o re often th a n n o t, t b e to p o f th e 5 ,1 3 7 m high vo lca n o is d r a p e d in s u l t r y c lo u d . T h e re a r e a c t u a l l y tıv o m o u n ta in s ıv itb tb e s a n ıe n a m e , L ittle A r a r a t, at an im p r e s s iv e 3 ,8 9 6 m, basks in the sh a d o w o f G reat A r a r a t, t o tb e e a s t. B oth m o u n ta in s carı be seen fro m tb e ou tskirts o f D o ğ u b eya zıt.

K a rs ’tan A ğ rı’ya g e lirk e n , D o ğ u b e y a z ıt’a ya kla şık 150 kilom etre kala, A ğrı Dağı ince b ir dum anın için ­ den hayalet g ib i belirir. Rüzgarlı dağ yolunda ilerler­ ken kar ve buzla ka p lı zirvesi iyice belirginleşir. K ı­ raç arazide, olduğundan daha heybetli, m ağrur b ir hüküm dar g ib i duran A ğ rı'n ın görüntüsü, D oğube­ yazıt yolculuğu nun en berrak resmi olarak k a lır z ih ­ ninizde. Ö ze llikle parlak, bulutsuz günlerde T ü rk i­ ye’nin en yüksek zirvesi şaşırtıcı b ir a çıklıkla ke n d in i gösterir, ama 5.137 metre yü kse kliğ in d e ki volkan y i­ ne de boğucu b ir b u ­ lu tla k a p lıd ır. A slına b akılırsa D oğubeyazıt c iv a rın d a n g ö rü le b i­ le n , a y n ı ad ı taşıyan iki dağ var: 3-896 m et­ re y ü k s e k liğ in d e k i K ü ç ü k A ğ r ı, B ü y ü k A ğ r ı’ n ın g ö lg e s in d e doğuya doğru uzanır. Nesilden nesile aktarı­ lan h ika ye le rin , efsa­ n e le rin ka yn a ğ ı olan A ğrı D ağı’na ilk tırm a­ nan kişi, 1826 yılında, A lm an dağcı Parot o l­ m uş. A ğ rı, o zam an-

76 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


Doğubeyazıt sakinlerinin b ir bölüm ü göçebe ya ja m biçim in i sürdürürken geçim lerini ağ ırlıkla hayvancılıktan sağlam akta. Bölgenin b ir diğer geçim kaynağı ise tarım . / Part of Doğubeyazıt's populatıon preserve their nomadıc lıfestyle and make a living p rim a rily from th e ir flocks. Agriculture is the other main occupation of the area.

dan lıe ri d ünyanın her k ö ­ şesindeki dağcıların k e n d i­ le r in i is p a tla m a la rı iç in öne m li b ir m ihenk taşı k o ­ num unda.

M o u n t A ra ra t h as heerı a n e n d le s s s o u r c e o f s to r ie s a n d r e to ld le g e n d s f o r c o u n tle s s g e n e r a tio n s . It ıv a s fir s t c lim b e d b y a Germ a n , b y th e n a m e o f P a r o t, in 1 8 1 6 a n d h a s sin c e p ro v e n itself to b e a g r e a t c h a lle n g e a m o n g m o u n ta in e e rs a r o u n d the ıvorld. The little to ıv rı of D o ğ u b e ya zıt, 3 5 km fr o m the Ira n ia n border, h a s a lo t to o ffer th e in cp ıisitive g u e st. The in h a b ita n ts o f th e r e g io n a r o u n d M t. A r a r a t a n d D o ğ u b e y a z ıt a re m a d e u p o f a cu rio u s m ix tu re o f restless n o m a d s livin g in big ıvhite ten ts in the m o u n ta in s a n d o n the p la in s , h a r d -tv o r k in g fa rm e r s eeking ou t a livin g r a is in g c ro p s a n d a n im a ls , a n d th e s e r e n e to ıv n s p e o p le , th e tr a d e r s

İra n s ın ırın a 35 k ilo m e tre uzaklıkta bulunan D oğube­ yazıt ilçesinin m eraklı ziya­ retçilerine sunacak pek çok ö z e lliğ i var. A ğ rı D ağı ve D oğubeyazıt bölgesinin sa­ kinleri, dağlarda b ü yü k be­ yaz çadırlarda yaşayan, sü­ re kli hareket ha lin d e ki g ö ­ çebeler; ovalarda g e ç im in i yetiştirdiği ürün ve besledi­ ği h a y v a n la rd a n sağlayan çalışkan çiftçiler; çevredeki h a lk a s a d a k a tle h iz m e t eden tüccar ve kasabalılar olarak sayılabilir. B ö lg e h a lk ı, ka sa b a la rın a veya k ö y le r in e g e le n y a ­ bancı ziyaretçilere karşı çok m isafirperverler. B üyük ih ti­ malle daha önce hiç yaban- I cı b iriyle karşılaşmayan k ii- |

77 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


a n d bıısinesspeople ıvbo fa ith fıılly şe rre tb e su r r o u n d in g c o r ım u n ilies. They a re gerıera lly q u ie t , g en tle p e o p le ıvbo cıre operıly cu rio u s a b o ııt toıırists a n d very ıvelconıing to u ’a r d s f o r e ig n v is ito r s to th e ir trancjııil toıvns a n d villages. O /ten th e y o ı ı n g e r c b i ld r e n ıv ill h a r e n ever before seen a fo re ig n e r a n d ıvill b e eith e r sb o c k ed a n d terrified in to a th u n d ero u s stornı o fte a r s o r fe a r le s s ly o p en a n d f r ie n d ly . The o ld e r, b ig b s c h o o l c b ik lr e n a r e p r o u d l y e a g e r to p r a c t i c e th e ir sc b o la stic a lly a cc/ııired Hnglisb o r d e r m a n ıvith p a s sin g travelers. A cıtrio ııs rıeıvcom er lo D o ğ u b e ya zıt c a n e a sily f i n d th em selves in v ite d i n to t b e h u m h le b o m e s o f tb e f r i e n d l y lo c a ls a n d ıv a r m ly ıvelc o ın e d ıvith freshly m a d e ta n d o o ri b re a d a n d oodles o f strong, b itter b lack tea. İs h a k P a ş a S a r a y ı s its g r a r ı d ly a strid e a sm all, h are biUtop , 5 km lo the east o f D o ğ u b e y a zıt. its corıstructiorı ıvas b egıın iıı 1 6 8 5 a n d th e in t r i c a t e l y d e s ig n e d p a l a c e took a n in ere d ib le 9 9 y e a r s to be com pleted. Tbe f in e re lie f ıvork on tb e r e m a r k a b le g a te s a n d d o o rıv a y s a n d th e v a r y iııg c o m b in a tio n s o f a re h itee tu re ıısed, a s iveli a s the strik in g location , rnake the im p r e s s i v e p a h ı c e a n ı ı n ı ı s ı ı a l p la c e t o dişit. Doğubeyazıt, Türkiye’ nin en yüksek dağının (Ağrı Dağı, 5137 m) gölgesine kurulm uş b ir yerleşim. O pposite İshak P a şa S a ra yı is th e Bölgenin en önem li ta rih i yapısı ishak Paşa Sarayı 17. yüzyıl sonu ile 18. yüzyıl başında inşa edil­ s i t e o f a r u i n e d J 'o r tre ss a n d miş. / Doğubeyazıt, is a town in the shadow of Ağrı Dağı (M ount A rarat), vvhıch at 5137 metres moscjııe elim h in g ııp the sid e o f a ıs Turkey's highest m ountain. The most im p o rta n t historic m onum ent in the region is İshak Paşa Sarayı, a palace constructed between the late 17" and early 18" centuries. steep rock fa c e . Though tb e a scen t is ardoııs, tb e vieıv fr o m the top o f the rocky cra g is spectacıılar, ta k in g in the oııtlyç iik çocuklar, şaşkınlık ve korkuyla gözyaşlarına bo­ iııg villa g e s, v a st d e s o la te p la in s , a n d s ıv a m p s ğ u lu y o r veya korkusuz, açık ve m eraklı o luyorlar. te e m in g ıv itb n ıic r o s c o p ic ıv ild lif e . S c a lte r e d Yaşça daha büyük, lise çağında olanları ise okulda a r o ıın d tb e b a se o f the p a la c e a re tb e rııin s o f Eski öğrendikleri Almanca veya İngilizceleriyle g elip ge­ B e y a zıt ıvhich a re h elieved to h a ve been f o ıın d e d çen yolcularla konuşmaya oldukça hevesliler. D oğu­ d ıır in g th e reign o f th e U ra rtia ıı e ıv p ir e - c irc a beyazıt’a yeni gelen m eraklı b iri, kendini b ir anda 8 0 0 BC. m iitevazi evlerden birine davet edilm iş; taze tandır A c co rd in g to legerıd the rem a iu s o f N oab s A rk a re e km e ğ in in ya nında d e m li çayla sıcak b ir şe kild e s a i d to b e p e r e h e d s o m e ıv b e r e o n th e p e a k o f ağırlanırken bulabilir. M o u n t Ararcıt. The ark. ıvitb its z o o lo g ic a l ed rg o B ölgenin en önem li tarihî kalıntısı, D oğubeyazıt’ın 5 ıvas so iveli b id d e n tb a t th e p re c ise location is a n kilo m e tre doğusunda ç ıp la k b ir te p e n in üzerinde a n c ie n t m y s le r y s tili ıv a itiııg to b e so lv e d . The b üyük bir haşmetle duran İslıak Paşa Sarayı. Y apım ı Bihle relales tb a t N o a b a n d h is f a m ily se ltle d iıı 1685 yılında başlatılan ve karışık b ir m im arî üslubu tb e f e r t ile p la in s o f n e a rb y İğ d ır ıvhen th e flo o d olan saravın tamamlanması tam 99 vıl sürmüş. Ku-

78 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


G °Ü 0

. 3

^

Deplasman maçı daha zor, puanlar çok daha değerli. Bilgi ve hız çağında kaybetmeye yer yok. Tek hareketle işi bitirmek gerek. İşte... Yapı Kredi Faktoring bunu yapıyor. Tek hareketle, faktoringle, sürekli deplasmanda çalışan ihracatçılara geniş istihbarat, sigortalı alacaklar, finansman ve satışlarda rekabet avantajı sağlıyor.

En iyisi... Gelin Yapı Kredi Faktoring’e !

Y A P I 'C K R E D i

FAKTORİNG GENEL MÜDÜRLÜK: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:4 Levent 806Z0 İstanbul Telefon: (0212) 325 16 26 pbx Faks: (0212) 325 16 36 EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Cumhuriyet Bulvarı Ataman Erman İş Merkezi 90/10 35210 İzmir Telefon: (0232) 441 20 71 - 489 08 16 Faks: (0232) 489 20 39 GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: İnönü Caddesi No:73 Yapı Kredi Han Kat:4 01010 Adana Telefon: (0322) 363 19 80 • 363 19 81 Faks: (0322) 363 19 82

<

fc i ^

F a c to r s C h a in I n t e r n a t i o n a l Ü y e s i.

<t> F a c t o r in g D e r n e ğ i Ü y e s i.


Sabit K alfauil

İshak Paşa Sarayı’ nın karşısındaki yamaçta, surların dibinde inşa edilm iş olan ta rih î mescit. / The hıstorıc mescit located at the foot of the walls on the hillside facing ishak Paşa Palace.

ru ld ıığ ıı yerin e tkile yiciliğ i yanında, muhteşem ka p ı­ ların ve avlu girişlerinin ü /e rin d e k i ince rö lye fle r ve kullanılan çok çeşitli mim ari uygulam alar h ıı e tk ile ­ yici sarayı olağanüstü b ir mekana dönüştürüyor. İshak Paşa Sarayı nın karşısında y ık ık surların ka lın ­

treılers r e c e d e d a n d t b e y ir e r e a b le ta d e s c e ııd J'ronı tb e f>reat p e a k . O n e tr a d itio n a l loca! sto r y relates tb a t G o d clid not ırisb a n y o n e to ca st £ jy c w on tb e m ira c ıılo ıısly //rese n e ü ship, so b e h a d it ireli c a ııc e a le d tıpan tb e g la c itıl eresi o f th e n ıaıın ta in . A large m eteor h as lefl its m ark a b o ııt J 2 kın from

tılarını ve kayalık b ir bayıra yaslanan cam iyi g ö rü r­ sünüz. l'z u n b ir uğraş sonucu kayalık uçurum un te­ pesine çıktığ ın ız d a , civa rd a ki tüm k ö yle ri, alabildiğine uzanan ıssız ov aları, ba ta klıkla ­ rı içine alan manzara nefes kesici. Sarayın tabanına yayılan l's k i Beyazıt k a lın tıla rın ın M Ö 800'lerde U rartıılar zamanından kalm ış o klu ğ u sanılıyor. İncil de, N uh'un Gemisi nin ka lın tıla rın ın Ağ­ rı Dağı n ın zirvesinde b ir ye rle rd e o ld u ğ u s ö y le n iy o r. T u fa n d a n k u rta rıla n c a n lıla rla yü klü gem inin çok iyi saklanmış olması, tam olarak yerinin belirlenm esini güçleştiriyor ve eski zamandan kalma bu sır hâlâ çözülm eyi bekliyor. Kutsal kitaplarda anlatıldığına g ö ­ re, Nuh ve ailesi, sel suları ç e kilip de gem i­

Sahil Ka//aı>iı

nin o tu rd uğu zirveden inm eyi başardıkla­ rında. İğ d ır y a k ın la rın d a k i v e rim li ovalara yerleştiler. Yerel b ir hikayeye göre ise. Tan­ rı, m ucizevi b ir şekilde kurtulan gem iyi k im ­ senin görm esini istem ediğinden dağın bıız-

80 S K Y L IF E

AĞUSTOS

- - j^ .

AUGUST

1998


^^Kalite yapımızda var!

Yönetim ve İnşaat Kalitemiz Uluslararası Onaylı. B A Y T U R İN Ş A A T T A A H H Ü T A .Ş .. 1 9 7 6 y ılın d a n b u g ü n e , a lty a p ı in ş a a tla rın d a n y ü k s e k te k n o lo ji g e re k tire n a n a h ta r te s lim i ya p ıla ra , e n d ü s tr iy e l te s is le r d e n y e rle ş im ve t ic a r e t m e r k e z le rin e , ra fin e r ile r d e n k ö p r ü ve a r ıtm a te s is le r in e a çıla n g e n iş b ir y e lp a z e d e , üç k ıta d a , e tk in y ö n e tim ve y ü k s e k in ş a a t te k n o lo jis i g e r e k tir e n s a y ıs ız p r o je y i ta m a m la y a ra k , d ü n y a n ın b ü y ü k u lu s la ra ra s ı in ş a a t k u r u lu ş la r ı a ra s ın d a k i s e ç k in y e r in i a ld ı.

ISO 9001

FS 39620

"B A Y T U R Y ö n e tim ve İn ş a a t K a lite s i''n in . “ ISO 9 0 0 1 U lu s la ra ra s ı K a lite S ta n d a r d ı n a u y g u n lu ğ u n u n , d ü n y a n ın en s a y g ın k a lite o n a y k u ru lu ş la rın d a n BSI (B ritis h S ta n d a rd s In s titu tio n ) ta ra fın d a n o n a y ı, " T ü r k İn ş a a t S e k tö rü ''n e y e n i u fu k la r a ç a ra k e k o n o m im iz e ö n e m li k a tm a d e ğ e r le r y a r a ta c a k tır .

Ö n cü lü ğü m ü zden k ıva n ç d u y u y o ru z...

BAYTUR İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 19 Mayıs Cad. No:34 Şişli 80220 İstanbul Tel:(0.212) 212 85 05 pbx Telefax:(0.212) 212 68 17- 212 69 32 e-m aiI:baytur@superonline.com - www.baytur.com

ÇUKUROVA


S ı t ! t a <• şahit

Kurulduğu yerin etkile yiciliğ in in yanısıra, kapıların ve avlu girişlerinin üzerindeki süslemeler İshak Paşa Sarayı’ nı olağanüstü b ir m ekana dönüştürüyor. The carved decoıation on the gatevvay ıııto the courtyaıd and palace portal, combined wıth the speçtacular settıng lend İshak Paşa Sarayı an unforgettable nıagıc.

D o ğ ıt b e y t ı z ı l tın ıl s e e ıııs l<> (illrcıct its f a ir sb a re o f risitors. The rillııgers o f (H irhıılıık sa y Ilıtıl so m e tiın e in 1 9 2 0 tb e ir aııccstors ııv r e rııtlely tıırokeıı in tb e n titltlle o f th e ııigh l to tııı e a r s f l itli ııg . Ih tıin le r i ııg crıısb tbııt frig b le ııe tl bolb [m>jıle a n d tın iın tıIs tılik e . The ne.\1 m o n ıiııg . t b e y d isco rered a n e ı ıo n u o ııs e m l e r in th e etirlb. IOO m fr o m tb e İnin tan b ö n le r . ın e tısıırin g tı/)/>ro.\im tılely 6 O m tıcross t ı n ı l . >0 m dee/>. The (iü rh ıth ık e m le r is th e s e c o n d la r g e s t k ııo ıe n m eteorite e m le r in th e m » id . itık e l'ish (liıılıkgöh'i) is 2 .5 5 0 ııı tıb o re seti lerel tın ıl is oııe o f th e bigbest Iıı kes in Turkey. II is lo e ııte ıl to tb e ir e s i o f A ra n ıl, in a r o lc ıın ic region

larla k a p lı z irv e s in d e b ir yere gizledi. D oğubeyazıt'ın önem li b ir gezin­ ti yeri de büyük m eteor çukuru. Kasabaya 32 kilom etre uza klıkta ­ ki C iü rb ııla k k ra te ri, d ü n y a n ın ikin ci b ü yük krater cu k u rıı sayılı­ yor. Ciürbıılak köylü le rin in anlat­ tıklarına göre. 19211'lerde ataları, gecenin b ir yarısında hem insan­ ları hem de hayvanları korkutan kulak tırm alayıcı, sarsıcı b ir çarp­ m a n ın e tk is iy le y a ta k la rın d a n sıçramışlar. Kilesi sabah. İran sı­ n ırın a !(>(• m etre u z a k lık ta . (>() metre çapında. 3*1 metre d e rin li­ ğinde büyük b ir kraterle karşılaş­ mışlar. C) gün bugündür, birçok yabancı ziyaretçi sırf burayı g ö r­ mek için bölgeye gelivor. Deniz, seviyesinden 2.550 metre y ü k s e k lik te k i B a lık g ö lii T ü rk i-

82 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


nt\ ye'nin en yüksek ra kım lı g ö lle rin d e n b iri. A ğ rı'n ın batısında, vo lka n ik b ir arazide yer alan göl, binlerce y ıl önce vo lka n ın patlamasıyla oluşmuş. G öl taşan sularını B alıkg ö lii nehrine boşaltıyor ve nehir vadi­ nin içinden geçerek, D oğubeyazıt'ın dışındaki ov ala­ rı suluyor. G ölün saydam yüzeyini kaplayan ağlarla yakalanan sazan balığı ve alabalıklar b a lıkçıla r tara­ fından elle kıyıya çekiliyor. Çevrede lezzetiyle ünlü olan alabalık, civar bölgelerdeki pazarlarda çabucak satılıyor. Ateşi tezekle beslenen toprak fırınlarda p i­ şirilen sazanlar da bölge s a k in le rin in m utfağından eksik olm uyor. D oğubeyazıt'ın 40 kilom etre batısında bulunan D i­ yadin çok sıcak, hoş k o k u lu sülfür kaynaklarına sa­ hip. Tükenm ek bilm eyen yollarda ve acımasızca sar­ san dolm uşlarda tutulan eklem leriniz ve ağrıyan kas­ larınız bu kaynaklarda yapacağınız banyodan sonra tam aıniyle şifa bulacaktır. D oğubeyazıt ve çevresini keşfe çıkan gezginlerin ru h la rın ı dinlendirecek en iyi tedavi bu olsa gerek. Anlaşılabileceği üzere T ü rk iy e 'n in doğusuna yapaca­ ğ ınız bu gezi, b ild ik mevsim turisti için, istenen k o n ­ foru içerm eyebilir, ama şık garsonlardan ve oda ser­ vislerinden çok daha güzel ve ilginç anılar kalacaktır hafızalarınızda.

c r e a te d ıvb en tb e v o lc a n o e r ııp te d tb o tıs a ııd s o f y e a r s ago. Tbe overfloıv fro n ı tb e cb illy lake p o ıırs ö r e r tb e h m o f v o lc a n ic la v a in to tb e B a lık g ö lii River. ıv b ic b tb en c o n liııııe s to f lo tv tbroıış>b tb e v c ılle y a n d in to tb e p l a i n s o n t b e f r i n g e s o f D o ğ u b eya zıt. Tbe lake is f is b e d b y tb e loca Is. ccırp a n d troııl being ca ııg b t in nets sp re a d oııt on tb e lake 's nıirror-like sıırface a n d p a iııs la k iııg ly d ra ıv ıı iıılo sb o re b y b a n d . Tbe p o p u la r delicio ııs Iroııt is so ld t/ııickly a l m arkets in tb e sıırro u u d iu g districts a n d tb e c a ıp is laken b oın e to b e p re p a re d in m ııd oven s fııe le d ıvitb d rie d ca ttle d ıın g. Tbere a re lııx n rio u sly bol. Iboıtgb n ıtb e r odoriferoıts, s ttlp b u r sp rin g s a l D iy a d in . 4 0 km ivesi o f D o ğ u b eya zıt. İlere y o u ca n b a t b e a n d g e n tly ease a ıv a y a li tim se s t i / f jo i n t s a ıııl a c b iııg n ııısc le s ca ııse d b y eııdlessly p ıın isb in g roads a n d releııllessly jo ltin fi dolm nşes. Tbis is a tvell-earııed trea t f o r tb o s e I r a v e l- ıv e a ıy s o ııls tb a t b a v e tb o r o u g b ly e.yplored D o ğ u b eya zıt a n d Us enviroııs. A lri/> lo tb e J a r east o f Tıırkey n uıy not b a v e tbe c re a tııre con ıforls o n e ın a y ex p ect a s a se a so n e d ıvorld İla veler but D o ğ u b e ya zıt b o ld s reıvards J d r m o re ıııen ıo ra b le tb a ıı s m a r tly dressecl b ellb o p s a n d rot m ı-service. • * Koııi A sk ıy-D o m ıı is rı ıt riler.

‘ K o n i A s k e v -D o ıa n . v;ız;ır.

83 S K Y L İF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


Old Turkish Door Knockers

By M E H M E T Z E K İ K U Ş O Ğ L U *

Y apıldıkları devirlerin karakterini ve y ö re n in özelliklerini taşıyan kapı tokm akları, m a d e n sanatım ızın ve A nadolu k ü 11ürüm üzün güzel ü rıinlerin dend i. Ç o ğ u n lu ğ u dem ir, tu n ç ve sarıd an yapılırdı.

Every region and every period had its oıvıı cbcırcıcteıislic door knockers. ıvhich cıre lovely e.ramples of hoth ıi'orkmanship and trcıditional Anatolian at Ilıtre. The majority ıvere incide ofiron. broııze or hrass.

84 S K Y L IF E

AĞUSTOS

--J ^ .

AUGUST

1998


T ü rk ç e d e v u rm a k , ç a k m a k

U n til tb e a d v e n t o f elec tric d o o r bells e v e r y b ö n se h a d its d o o r k rıo ck er a n d e v e ry p e r s o n tb e ir c b a r a c te r is tic k n o c k . D o n o t im a g ir ıe tb a t 1 a n ı a b o ııt to m o u m tb e d is a p p e a r a n c e o f tb e d o o r krıocker. I a m n o t o n e o f tb o s e w b o ıts s ıım e tb a t e v e r y tb in g in th e p a s t ıv a s a d m ir a b le p e r se. H oıvever, I d o regret tb e ıv a y tb a t a r t b a s b een a lie n a te d f r o m o ı t r d a i l y l i v e s in t b e n a m e o f p r a c tic a lity a n d m o d e rn ity. T be tr a d itio n a l d o o r k n o c k e r s ıv b ic b b la c k s m itb s a n d m e ta l c a s te r s m a d e in T u r k e y f o r c e n tu r ie s b e r a ld e d tb e a r r iv a l o f visitors. From tb e to ııe o f tb e krıock, ra n g in g f r o m v io le n t t o c o u r te o u s , tb e b o ııs e b o ld g o l a n id e a o f u’h e tb e r tb e c o m e r ıva s ju s t a n e ig b b o u r d r o p p in g b y o r a b r in g e r o f h a d n e ıv s. B e fo r e m ost o f us b eg a n liv in g in f la ts iııs te a d o f d e t a c b e d b o u s e s ıv ith t b e i r o ıvrı g a r d e n s , d o o r k n o c k e r s ıvere a d e c o ra tiv e f e a tu r e o f tb e m a in g a t e in t b e g a r d e n ıv a ll. So tb a t tb e ıvo m en a n d c b iİdren o f tb e b o ııs e -

m anasında k u lla n d ığ ım ız to k ­ m a k k e lim e s i b ir is im f iild ir . Ç o k d e ğ il, y a k ın g e ç m iş im iz d e e v le r im iz in k a p ıla r ı h e p to k m a k lıy d ı. O n la r, adeta k a p ıla ­ rım ız ın süslü b ire r g e rd a n lığ ı id i. “ H e r y iğ id in b ir y o ğ u rt y i­ y iş i v a r" m is a li h e r k iş in in d e b i r to k m a k t ı k ır d a t ı ş ı va rd ı. T o k m a k te rk e d ilin ­ ce b ü tü n e v le rim iz z illi o l­ du. A s lın d a , t o k m a ğ ın

yok

o lu ş u n a ağıt y a k m ıy o ru m . G e ç m iş in h e r ş e y in in g ü ­ z e l o ld u ğ u n u d a s ö y le ­ y e n le r d e n d e ğ ilim . K o ­ la y lık , ç a ğ d a ş lık ve m o ­ d e r n lik

a d ın a

s a n a tın

g ü n lü k h a y a tım ız d a n d ış ­ la n a ra k y o k e d iliş in e y a ­ n a n la rd a n ım . O ysa d e m ir­ c i ve d ö k ü m c ü u s ta la rın ın e lle r in d e n ç ık m ış , b in le rc e y ı l l ı k g e ç m iş i o la n k a p ı t o k ­ m a k la rım ız va rd ı. H id d e t, n ezake t hatta acı h a b e r h e p b u k a p ı to k m a k la rın ın tık ırtıs ın d a n an la şı­ lırd ı. D a ire ve a p a rtm a n g e le n e ğ in in o lu ş m a d ığ ı, b it iş ik n iz a m ın b ilin m e d iğ i ve e v le r im iz in b a h ç e li o ld u ğ u g ü n le r in , b a h ç e k a p ıs ın ın , y a n i c ü m le k a p ıs ın ın süsü id i k a p ı to k m a k la rı. B ir d e e v in e rk e k le ri d ış ın d a , k a d ın ve ç o c u k la rın eve g e l-

Karşı sayfada, Cizre Ulucami kapısından İslam Eserleri Müzesi’ ne ge tirilen, Selçuklu dö­ nemi, ç ift ejderha ortasında aslan başı olan tunç kapı tokm ağı g ö rülüyor (27x24x3 cm ölçülerinde). En üstte, Tanzim at’tan sonra yapılan, Avrupa tarzı m im ariden etkilen­ miş yapılarda kullanılan kadın eli şeklinde b ir kapı tokm ağı. Yanda ve üstte, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönem i kapı tokm ağı ve to km a k aynaları.

/ Facing page: Seljuk

bronze door knocker from Ulucami Mosque in Cizre. The knocker, which is in the form o f a lio n ’s head between a pa ir of dragons and measures 27 x 24 x 3 cm, is now in the Museum of Turkish and Islam ic Art in İstanbul. Top: Knockers in the form of a woman's hand were common on European style buıldings datıng from the m id -1 9 th century onwards.

85 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


•Şıpdüşenler ve Anadolu evlerine a it kapı tokm akla rı. En sağda, D iyarbakır yöresinden b ir konağa a it kapı tokm ağı. A ltta kuş şeklinde b ir kapı tokm ağı. / Latches and door knockers from Anatolian houses. Far righ t: A door knocker belonging to a house in the D iyarbakır region. Belovv: A door knocker ın the form of a bird.

d ik le r in d e t o k ­ m a k ç a lm a d a n k a p ıy ı d ışa rd an açm a la rın a yara­ y a n . “ ş ıp d iiş e n ” veya ".şıkdü.şen” le r v a rd ı. A d ın ı, k ilit d ilin in d ü ş ü ş ü n ­ d e k i sesden a l­ d ığ ı an la şıla n hu a le tle o y n a m a k , o s e s i d in l e m e k e n b ü y ü k z e v k le r im d e n d i ç o c u k lu ­ ğ u m d a . Y ı l l a r s o n ra K o n y a ’da b ir h u rd a c ı p a ­ z a rın d a b u ld u ğ u m ş ıp d ü şeni e lim e a lıp o y n a d ığ ım d a ç o c u k lu k arkadaşım a rastlam ış k a d a r s e vin m iştim . B iz y in e k a p ı to k m a k la rın a d ö n e ­ lim ... Ö z e llik le y a p ıld ık la rı d e v irle ­ rin k a ra k te rin i ve y ö re n in ö z e llik le ri­ ni taşıyan k a p ı to k m a k la rı, m a d e n sa­ n a tım ız ın ve A n a d o lu k ü ltü rü m ü z ü n g ü ­ zel ü rü n le rin d e n d i. Ç o ğ u n lu ğ u d e m ir, tunç

b o lci ılicl n o t h a v e to k n o c k e a c b tim e th e y ıv a n te d to b e let in, th e g a te ıva s fitte c i ıvitb a la te b c a lle d a ş ıp d iiş e n o r şık d ü şe rı. W ben / ıvas a c b ild 1 lo v e d p la y in g ıvitb tb e la te b a n d b e a r tb e lo ııd click it n ıa d e a s it f e l i . Years la te r I fo ıı n d o n e o f tb e se o ld -fa s b io n e d la tc h e s a t a s e r a p m a r k e t in K o n y a , a n d it m a d e n te a s b a p p y to to u c b o n e a g a in a s i f l h a d c o n ıe a ero ss a c b ild b o o d frie rıd . B ı ıt to r e t u m to t b e d o o r k n ockers. E very region a n d e v e r y p e r io d b a d its oıvıı c b a r a c te r is tic d o o r k n o c k ­ ers. ıv h ic b a r e lo v ely e x a m p le s o f b o tb ıvork.m ansh ip a n d tra d i t i o n a l A n a to lia n c u ltu r e . The m a jo r ity ıvere m a d e o f iron, b r o n z e o r brass, a n d th e k n o c k e r its e lf f r e q u e n tly in c o r p o r a te d tb e a n i ı n a l f i g ıır e s ıv h ic h a r e a d i s t i n e t i v e f e a t u r e o f T u r k is h a r t. T he b a c k p l a t e ıv a s u s u a l l y e n g r a v e d ıv itb g e o m e tr ic d esign s.


Viscose /Polyamid Stretch, Vıscose / Acetate, Viscose / Wool / PES Stretch, Cotton / Acetate, Viscose / Wool Stretch, 100 %Viscose tâbrics.

A li in our A / W 2000 Colkction.

LLCMJCMM' US'.

• Premim Vision period at Le Grcınd Hotcl betıveen 2 -5 October 1998, • Intexpo ’98 in İstanbul bettpeen 23 - 25 October 1998. S A Y D A M TE K S TİL S A N A Y İİ ve TİC . A .Ş . İz m ir C a d d e s i N o : 2 8 2 , 1 6 1 1 0 B u r s a -T U R K E Y T e l: (+ 9 0 2 2 4 ) 4 4 1 1 3 3 0 ( p b x ) Fax: (+ 9 0 2 2 4 ) 4 4 1 1 3 3 5 h t tp :/ / w w w . s a y d a m . c o m . tr

e-m ail: s a y d a m @ s a y d a m .c o m .tr


ve s a rıd a n y a p ılır la r d ı. T ü r k s a n a tın ın b e lir ­ g in ö z e ll ik l e r i n d e n o la n h a yva n fig ü rle ri s ık ç a k u ll a n ıl m ı ş t ı r k a p ı to k m a k la r ın d a . T o k m a k a y n a la r ı ise b e n d e s i m o t if o y g u lııd u rla r. N e y a z ık tır ki, T ü rk m i­ m a rlık g e le n e ğ in e d a ir y a z ıla n e s e r le r d e b u g ü z e llik le r ç o ğ u n lu k la g ö z d e n k a ç m ış tır. H a l­ b u k i S e lç u k lu

ve O s ­

m a n lI'd a b ir sanat e s e rin ­ de, b ü tü n ne ka d a r ö n e m li is e d e t a y la r ı d a o d e r e c e ö n e m liy d i. O s e b e p le d ir k i, Se lim iy e , S iile y m a n iy e . S u lta ­ n a h m e t g ib i e s e rle rin y a l­ n ız k a p ıla r ın ın to k m a k ­ la r ı n ı g ö r m e k , s a n a t e h li iç in y a p ın ın b ü tü ­ n ü n ü k a v ra m a k d e ­ m e kti. O s m a n lı m im a rla rın ın ye tişm e ta rzla rın a g ö z a tt ığ ım ız d a , m e s le k te

H

ilk y ılla r ın d a k ü ç ü k ö l­ ç e k li e s e rle r y a p t ık la r ın ı ve u stala ştıkta n sonra, za­ m an iç in d e ç a p ı b ü y ü ­ y e n e s e rle r y a p a ra k m im a rb a ş ılığ a y ü k ­ s e ld ik le rin i g ö rü rü z . S u lta n a h m e t C a m ii m im a r ı M im a r b a ş ı

D o o r k n o c k e r s b c ır e l a r g e ly b e e n ig n o r e c l b y s c b o l a r s r e s e a r c b i n g T nrkisb cırcbitectııve. Yet f o r b o tb tb e S eljıtk s a n d O tto m a n s tb e detcıils o f U F ıvork. o f a r t ir e r e a l ı v a y s o f e q ı t a l im p o r ta n c e u n th tb e ır b o le . h o r t b a t reci son, tb e d o o r k n o c k e r a lo n e g iv e s tb e k n o ıi'led g ea b le o b se rv e r a n id e a o f tb e c o n c e p t b e b iııd g ıv a t m o n u m e n ts s u c b a s tb e S elim iye , S iile y m a n iy e o r S u lta n a h m e t ınosc/ues. D ıtr i r ıg th e e a r l y s t a g e o f t h e i r c a r e e r s O tto m a n a rc h ite c ts le a rn t to p e r fe c t detcıil in s m a l l b ııU d in g s , a n d o n ly a f t e r th e y b a c l b e c o m e m a sters o f tb e se irere th ey let loose ou s te a d ily la rg e r builclings, ıın til th e besi a m o n g th em f i n a l l y ro se to tb e p o s itio n o f tb e c b i e f a r c h ite c ts ıv b o d e s ig n e d m cıjo r n ıo n u m e n ts. O n e su c b e x a m p le ıva s tb e 1 7 tb -c e n tu ry c b ie f a r c h ite c t S e d e jk û r D a lg ıç M e h m e t A ğa, ıv b o d e s ig n e d S u lta n a h m e t M osqııe. In b o tb S e lju k a n d O tto m a n a r c h i t e c t ı ı r e d o o r s ıv e r e tb e f o c a l p o i n t o f tb e e x te r io r . In d eed , f o r tb e Seljuks, p o rta ls ıvere tr e a te d a s

Türk maden sanatının ilginç ürünlerinden olan kapı tokm akla rı, genellikle dem ir, tunç ve sarıdan ya pılırlardı. Bu tokm akla ra a it aynalar ise hendesi m o tif oyguludurlar. / Door knockers made of iron, bronze and brass are an interesting product of Turkish metalvvork. The backplates are decorated w ith geom etric m otifs.

88 S K Y L IF E

AĞUSTOS

— J~-

AUGUST

1998


Çıragarı Palace Hotel Kem pinski İstanbul Sw iss H o fe //lsta n b u l

Hilton H o fe //lsta n b u l

Sirena H o tel/ Antalya

Planeta H o fe //C rim e a

Conrad Hotel / İstanbul

Gasprom Hotel /S ochi

Dedeman H o te l/ İstanbul

Four Seasons Hotel

Mövenpick H o te l/ İstanbul

İstanbul

Flamada H o te l/ Mersin

Intercontinental

Sea Garden Hotel/Bodrum

Tashkent

Hyatt Regency H o te l/ İstanbul

Ankara H o fe //A lm a ty

Hyatt Regency Hotel / Baku

Turquoise Hotel

Hyatt Tower & Casino / Baku

Side - Antalya

Gasprom C om plex/ Moscovv

Hilton H ofe//B ucharest

Irıter Hotel Petrograd

Migdalot/Israel

St. Petersburg

Çıragan Palace Hotel Kempinski / İstanbul

Eresin H o f e / / İstanbul

ARCHITECTURAL COIMSTRUCTION & TRADE INC.

Atatürk Cad. No: 17 Zümrütevler K. Maltepe - İstanbul - TÜRKİYE Phone: (90-216) 305 75 50 (4 lines) 383 75 86 (7 lines) Fax:(90-216) 371 19 86 Moscovv Office: Kutuzovsky PR.26 KB.330 Phone: 7 (095) 249 07 60 - 56 4 80 30 Fax: 7 (502) 224 20 30 E-Mail Address:fekaarcconsinc@superonline.com.


Solda, Türkistan’daki Ahm et Yesevi Türbesi’ nin kapısı; sağda, aynı türb enin batı cephesi kapısının rum i desenli kapı tokm ağı. / Left: Main do or of Ahm et Yesevi tom b in Turkestan. On the rig h t is the door knocker w ith rum i scrolhrork on the west door o f the same tom b.

S ede fkâ r D a lg ıç M e h m e t Ağa b u n la rd a n y a l­ nızca b ir ta n e sid ir. K a p ıla r, ö z e llik le S e lçu klu ve O s m a n lı m im a ri­ s in in en g ö rk e m li k ıs ım la rıd ır. I latta, S e lçu klu m im a ris in d e c ü m le k a p ıla rı başlı b aşı­ na b ir e r a b id e d ir. K a p ıla r b ö y le ö n e m li o lu n c a , k a p ıy la ilg ili he rşe yin ö n e m li o la ca ğ ı ke n d iliğ in d e n orta ya ç ık a r. D o ­ la y ıs ıy la , b ir m im a rî e ser

ın o n u m e n ts iıı t b e m s e l v e s . S iııc ı• d o o r s ıv ere r e g a r d e d ıv itb sııc h iın p o rta n c e , il ır a s n a tııra l tb a t e v e r y tb in g c o tın e c te d ır ith tb e m s b o ı ı l d r e jle c t tb e s a m e a t t i t ı ı d e . Su ır h e n y o ı t ııe.rl r is il a b is to r ic a l T ıırkisb bitildinf>, J'irst g o s tr a ig h t to tb e d o o r to iıısp e c t tb e d o o r k n o c k e r , lo c k a n d h ey. a n d y o n ir i li b e s ı ı ı p r is e d a t th e f a s c iı ıa lin g d is c o v e r ie s y o ıı irili m ııke. •

in c e le n ir k e n ö n c e li k le to k m a k , k ilit, a n a h ta r ve k a p ıla rı in c e le n m e li d i­ ye d ü ş ü n ü y o ru m . • * P r o f . D r. M e h m e t Z e k i K u.şoğlu, M a rm ara Ü n iv e rsi­ tesi ö ğ re tim iiyesi.

* l’ırıf Dr. Mcbıı/et /e k i Kıtşoğht is a leclıııvrııt Manitanı Uııiıvısily

90 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


B R IC IT T E B A R D O T A N D S A C H A D IS T E L W ERE E N C A C E D .

T U R K IS H AIR LIN ES B O U G H T FIVE V İS C O U N T STYLE 4 -E N G IN E AIRPLANES

E L IZ A B E T H TA Y LO R STARRED İ N ' C A T O N A H O T T IN R O O F "

BRASIL F O O T B A L L T E A M W IT H PELE A N D D İD İ T O N T H E W O R L D F O O T B A L L C H A M P İO N S H IP . EM EK C IN E M A O P E N E D İTS D O O R S İN T H E B E Y O Ğ L U D IS T R IC T O F İS T A N B U L.

T H E N A U T IL U S S U B M A R IN E T R A V E LE D U N D E R T H E 1CECAP A N D R E A C H E D T H E N O R T H POLE.

H O L L Y W O O D P R O D U C E S BEN H U R " T H E F İL M T H A T M A D E C IN E M A H IS T O R Y W IT H 1 1 OSCARS.

T A X I PRICES W E N T U P A T İS T A N B U L. O P E N IN G M E TE R PRICE 100 T U R K IS H K U R U Ş

T H E H U L A H O O P C RAZE SW EP T T H E W O R L D .

BORIS PASTER N AK W O N T H E N O B E L LİTE R A TÜ R E PRİZE FO R HİS N O V E L DR. Z H IV A C O "

ÇINAR HOTEL * %# * % Fener Mevkii 34800 Yeşilköy - İstanbul TURKEY Phone: +90 (212) 663 2900 (18 lines) Fax: +90 (212)663 2917

Rc|ın-M-nU'd hv

SRŞ

STE IG E N B E R G ER RESERVATION SERVİCE


A ugust25, 1997 We set sail today with a modern, dynamic and experienced crew. Our aim: to chart a new coursefor banking. Decem ber 3 1 ,1997 Within our fırstyear, we managed to cali on 13 different ports. Now we have 13 branches, each with a modern technological base and expert personnel. January 26,1998 Taking on board brave entrepreneurs dreaming ofopen seas, we started out on a new journey. To serve their needs as afinancial “süpermarket”, we set up DenizLeasing, DenizFactoring and DenizYatırım . March 23,1998 Starting a M anagem ent Trainee Program, we took the fırst step towards training the navigators oftomorrow. M ay 12,1998 We covered quite a few nautical miles in consumer banking, offering a wide range o f services: investm ent funds, credit cards, au tom otive and housing loans, ATMs, deposit accounts w ith credit, direct paym ents... M ay 29,1998 With thousands o f customers, a crew o f500 highly qualified specialists, and 150 correspondent banks, we’re travelingfast on banking’s new route. Having called upon 17 ports to date, it won’t be long before the number o f our branches reaches 30.

June 1,1998

A nd w eyre m aking waves... Before the end o f our firstyear, w e’ve received a recognition from across the seas:

ISO 9001 Quality Certificate Granted by AOQC Moody International, U.K., this quality assurance certificate encompasses ali banking activities. D enizbank is the only bank in the world to have been avvarded the ISO 9001 Quality Certificate in the first year o f its operations.

Proud o f our accomplishments, we’re sailing ahead... right on course. Hakan ATEŞ President & CEO _

DeııizBank


H a liç , ya da B izans d ö n e m in d e k i a d ıyla K h ryso keras ya n i A ltın B oynuz... K ıy ıla rı, k o ru la rı, k ö ş k ­

T b e G okleıı H oru, Irarıslalion o f th e B y ztın tin e Khrysokeras, is a long ıvin din g inlet a t the South­ ern e n d o f th e B ospbon ıs Strcıit. Before Istanb ııl's s u h ıır h s s p r e a d a lo tıg its sh o res in th e 19th a n d 2Uth centııries the tıpper reaches o f the i n le t ir e r e l i n e d ıv ith s u m m e r p a la c e s, p a v ilio n s a n d m e a d o u ’s. C a iq u e s c a r r i e d th e ir passengers here to p ic n ic h e n e a th tb e s h a d e o f sp rea d i ıif> trees, a n d tbe b o a t tr i p ııp tb e in le t a n d K a ğ ı th a n e r iv e r ıv a s p e r b a p s tb e m o s t p le a s u r a b le p a r t o f tb e excursion. A ccordin g to tb e I7 tb cen tıı ry teriler E vliya Ç elebi, illu sio n ists, m a g i c i a n s a n d o tb e r perform ers p ııt on s b o ıv s f o r th e c r o ıv d s ıvbo c a m e b e re d it rin g tb e sum m er. C a icp ıe s, tb e g r a c e f u l n a r r o ıv r o ıv in g b o a ts

le ri, sa ra yla rı, y a lıla rı ve san dal g e z in tile riy le H a ­ liç , O s m a n lı d ö n e m in d e “ İs ta n b u l’u n in c is i” d iy e a n ılıy o r d u . E v liy a Ç e le ­ b in in anla ttığ ın a g ö re 17. y ü zy ıld a H a liç ’te m e vsim i g e ld iğ in d e ç a d ırla r k u ru ­ lur, d ü k k a n la r a çılır, h o k ­ kabaz ve sih irb a z g ö ste ri­ le r i d ü z e n le n ir, s e y ir lik o y u n la r o y n a n ır, sa n d a l sefaları y a p ılırd ı. Ö n c e le ri, H a liç ’te ik i ya ­ ka arasında u laşım k a y ık ­ larla sağ la nıyordu. Y e rle ­ şim ye ri b ü y ü d ü k ç e k ö p ­ rü ih tiy a c ı doğm uş; ö z e l­ lik le 19. y ü z y ılın ilk y a rı­ sında ahşap k ö p rü le r inşa e d ilm iş a n c a k b u n la r u zu n ö m ü rlü olm am ışlar. Bu arada ye ri g elm işken. H a liç 'in ik i yakasın ı b ir b i­ rin e ba ğlam ak üzere p ro ­ je g e liş tir e n le r a ra s ın d a L e o n a r d o da V in c i ile

96 S K Y L IF E

AĞUSTOS

--J ^

AUGUST

1998


S e r^ d o , s p a r e s n o th in g to Pr th e

u c e best

^rting. to p r od u c e o n 1y

the

f i II e s t s h irts . M est o f a shirt is the shirting you make it w ith. The finest shirts dem and the best shirting. Serdo knovvs that the finest shirting is produced using the best m aterials and the latest technolog y and m achinery.

Tl

ı

.1

I D

W OVEN FABRIC M ILL INC., İSTANBUL, TURKEY

Q Öco-Tex Product

100 % Pure Cotton


M ic h e la n g e lo ’n u n da o ld u ğ u n u b e lirte lim . G erek Bizans d ö n e m in d e , gerekse O s m a n lıla r za­ m a n ın d a k u ru la n ç e ş itli k ö p rü le re ra ğ m e n H a ­ liç 'te k a yıkçıla ra d u y u la n ih tiy a ç h iç b itm e d i. N i­ te k im b u g ü n de Rıza B o d u r, M ehm et K a la b a lık, M ehm et Ç ınar, tlyas Ç ınar, .Şakir M eriç, M e h m e t Yavaş b u g e le n e ğ in son te m s ilc ile ri. A ltı y ü z y ıllık

ıvbicb ıvere a p rin c ip a l fo r m o f tran sport a ro u tıd İsta n b u l in p a s t ceııtııries. ıvere tb e o n ly ıvcıy to ero ss tb e G o ld eıı H o n ı ıv b ic b d iv id e d İ sta n b u l p ro p e r fr o m tb e G enoese toıvn o f P era. A lthou gb tb e fir s t ıvoodeıı b ridge ıvas c o n stn ıc te d över tb e ıv a te n v a y in the 19th century, ca u jııes ıvere stili ıvidely ıısed, a n d to d a y th eıv a re stili a h a n d fu l o f b o a tm e n ıvh o s tııb b o r n ly c o n tin ııe to p l y th is a n cie n t trade. O ne o f th em is M ehm et Çınar. ıvho has b ee n ferryin g passengers in his roıving boa t f o r the p a st six ty years, a s his Jath er d id before bini.

geçm işe sahip ola n b u m esleği inatla s ü rd ü rü y o r­ lar. A ra la rın d a M ehm et Ç ınar g ib i bu m esleği e lli y ıld ır y a p a n la r b ile var. M ehm et Ç ın a r m esleğin k e n d is in e ba b a sın d a n g e ç tiğ in i s ö y lü y o r. A ra la ­ rında b e lk i de en k ıd e m li M e h m e t Ç ın a r o l­ d u ğ u iç in o k o n u ş u y o r b e n im le . B iraz ö v ü ­ nerek bu m esleği sadece k e n d ile rin in y a p tı­ ğ ın ı s ö y lü yo r. D aha ön ce ya p a n la r varm ış. Mesala 9-10 sene ö n ce sin e kadar, H a skö yBalat arasında k a y ık la ulaşım y a p ılırk e n , ar­ tık y a p ılm a z olm uş. Y in e Y e m iş-Y a ğ ka p a n ı arasında 15 sene ön ce sin e ka d a r y a p ılıy o r­ m u ş. B u g ü n b ir te k E y ü p S u lta n -S ü tliic e a ra sı y a p ılıy o r k a y ık d o lm u ş ç u lu ğ u . B iz M e h m e t Ç ın a r'la E y ü p S u lta n is k e le s in d e ko n u şu yo ru z. D e n iz c ilik İşle tm e le ri n in Balat a ka d a r sete­ ri halen sü rü yo r. Ben de zaten ö y le ulaştım H a liç 'in son k a y ık ç ıla rın a . D e n iz c ilik İşle t-

98 S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGÜST

1998


J

Wherı I m et Ç ın a r a t E yüpsultan je tty b e explairıed tb a t u n til a decacle ago t b ere ıvere stili boatm erı c a r r y in g p a s s e n g e r s a c r o s s tb e G o ld e n H o rn betıveen H asköy a n d Balat, a n d u n til 1 5 ye a rs ago b e tıv e e n Y em iş a n d Y a ğ k a p a n ı. B u t to d a y tb e r e m a in in g b o a tm e n o n ly f e r r y a cro ss tb e ııp p e r e n d o f tb e ıv a te n v a y betu>een E yü psu ltan on tb e Southern shore a n d S ütlüce on tb e nortbern sbore. M o to r ferries c a r ry p a ssse n g e rs a s f a r a s B a la t, startin g fro n ı Ü sküdar a n d stopping a t E m inönü, K asım paşa a n d Fener on tb e ıvay. From B alat it is a 10 o r 1 5 m in u te ıvalk to Eyüpsultan. Tbe ııpper reacbes o f the G olden Horn b ecam e too silted up a t on e tim e f o r even roıvirıg boats to cross, bu t eigbt m onths ago a dredgirıg operation m a d e this a rea o f tb e ıva ten va y n avig a b le on ce more. Tbe g e n tle so u n d o f sp la sh in g oars is a p le a sa n t ch an ge fro m the roar o f engirıes, a n d I u’isb ed tb a t the trip across la sted lon ger th an the b rie f fiv e m inu te s it to o k f o r tb e b o a t to f e r r y m e a c r o s s to Sütlüce. I w a s re m in d ed o f tb e fo llo tvin g lin es b y the p o e t K em al Özer: Tbe ca iq u es n ever tire A s they p ly fr o m sbore to shore. With invisible stitches The caiqu es ıveave a destin y. •

m e le ri’n in m o to ru , Ü s k ü d a r’dan k a lk ıp sırasıyla E m in ö n ü , Kasım paşa, Fener ve B a la t’a u ğ ru y o r. B alat’tan 5-10 d a k ik a lık b ir y ü rü y ü ş le E yü p Sulta n ’a ulaşıyo rsu n u z. K a y ık ç ıla r burada sizi b e k li­ y o r. Eğer karşıya S ütlü ce ’ye g e çe ce kse n iz d u r­ m a yın he m en atlayın . 5 d a k ik a sonra S ü tliic e ’desiniz. K a y ık ç ıla r, b ir d ö n e m H a liç ’te çalışam am ış. Ç ün­ kü , a lü v y o n b irik m e s i ve k e n t a tık la rı n e d e n iy le H a liç 'in uç kısm ın a d o ğ ru , ö z e llik le E y ü p -S iitlü ce arası b ir k a y ığ ın d a h i g e ç e m e y e c e ğ i k a d a r sığlaşm ış. B u d u ru m , B e le d iy e ’n in y a p tığ ı te m iz ­ lem e çalışm ası so n u cu 8 ay ön ce d ü z e lm iş ve k a y ık la r y in e ik i k ıy ı a ra s ın d a g id ip g e lm e y e başlam ış. B u g ü n de k ö p rü le re ra ğ m e n H a liç k a y ık ç ıla rı, y o k o lm a kta o la n b ir m e sleğin son te m s ilc ile ri o la ra k y ü z y ılla ra kafa tu tu y o rla r. M o to r y e rin e k ü re k k u lla n a ra k g e le n e ğ i s ü rd ü r ü y o r la r . V e H a liç ’in d u rg u n s u la rın ı yararak y o lla rın a devam e d iyo rla r. T ıp k ı şair K em al Ö z e r’in d iz e le rin d e k i g ib i: Y o ru lm a k b ilm e z k a y ık la r İk i k ıy ı arasında, G ö rü n m e z ilm ik le rle B ir ya zgı d o k u y a n d o lm u ş k a y ık la rı.

* G ö k h a n K ep tığ , f o to ğ ra f sa n a tç ısı.

*

Gökhan Kepltğ is a photographer.

99 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


A d ın ı. İ s k e n d e r ’in g e n e r a l l e r i n d e n S e le u k o s 'ta n a la n S ilifk e ’n in , Akderjj&i,<

s

O r ta A n a d o lu 'y a b a ğ l a y a n S e rta v u l y o lu ü z e r i n d e y e r a lm a s ı, K ıb rıs 'a y a k ın lığ ı veM e z o p o t a m y a ’y a k a d a r u z a n a n y o lla r la ilişk isi n e d e n iy le , ta r ih b o y u n c a ö n e m li b ir s tr a te jik k o n u m u o lm u ş tu r .

.

Silifke takes its name from Seleucos, one o fAlexander tbe Great's geji&rcıjfcJt ljtys on. tbı Sertavul roacl linkirıg the Mecmerranean coast to Central Anatolia. and tbis,*plus its proxim ity to Cyprus and link ıvith the roads into Mesofiotamia, r-> gave the toıvn its prom inent strategic role tljfougboııt histöty. By G Ü L G Ü N K Ö R O Ğ L U * I'hulus Ö N D E R D U R M A Z


S ilifke. A kdeniz bölgesinde, ’l’a.şeli d iye adlandırılan platoda, G öksu n ehrin in denizle buluştuğu noktada­ ki alüvyonlu ovanın kıyısında kurulm uştur. Torosları, G öksu vadisini izleyerek geçen ve A kd e n iz b ö l­ gesini Orta A nadolu'ya bağlayan Sertavııl y o lu üze­ rin d e k i ko n u m u , K ıbrıs'a y a k ın lığ ı ve M ezopotam ­ ya’ya kadar uzanan yollarla ili.şkisi, kente tarih için ­ de ön e m li b ir stratejik ko n u m kazandırm ıştır. Kent, S ilifke adını, İskender’in generallerinden Seleukos N ik a to r I d ö n e m in d e a lm ıştır (M Ö 296-280). Seletıkos, K ilik y a ’nın ezeli p ro b le m i olan korsanlık y ü z ü n d e n y e te rin c e g e liş m e y e n H o lm i (T a ş u c u ) ke n tin i S ilifke ile birleştirerek buraya G öksu Silifkesi yani 'Seleukia ad Kalykadnos' adını verm iştir. Daha sonraki yılla rd a kenti, İske n d e r'in b ir başka güçlü ko m u ta n ı olan P tolem aios’un k u v v e tle ri ele g e çir­ m iştir. Hu yıllarda da korsanların varlığı, tüm K ilik ya’yı olduğu gib i bu b ölgeyi de tehdit etm eye de­ vam etm iştir. B u n ıın üzerine (ince Rom alı general Puplis Seruliııs Isaricus (M Ö 77) ve daha sonra ge­ neral P om p eiu s buraya g e le re k b ö lg e y i tü m ü y le korsanlardan tem izlem iştir (M Ö 67). Bu d ö n e m d e n itib a re n b ir Roma k e n ti o lan S ilif­ ke'nin önem i Ortaçağ boyunca giderek artm ıştır. H ı­ ristiyan lığın yeni b ir inanç olarak ortaya çıkm asıyla b ir lik te T arsuslu St. P aııl ıın m ü rid i o la n T h e kla , Konya'dan S ilifke'nin 1.5 km güneyinde bulunan ve daha sonra M eryem lik adını alacak olan bölgedeki b ir mağarada yasamaya başlamıştır. Azize Thekla sa­ yesinde H ıristiyanların sayısı bölgede kısa zamanda g id e re k artm ıştır. H ıris tiy a n lığ ın 330 y ılın d a Roma İm p a ra to rlu ğ u ’nu n resmi d in i olm asıyla, S ilifke ve çevresinde bulunan ta p ınaklar kiliseye çevrilm iş ve

S ilifke is a toıvıı in Turkey s Mecliterranearı region, sitııated on the Taşeli plateau cıt the edge o f an allııi’ial ptaiıı created by the Göksu river on its ıvay to the sea. İts locatioıı on the Sertavııl ro a d ıvbicb follotvs tbe Göksıı va lley across tb e Toros n ıo ıın ta iııs. lin k in # c e ııtn ıl A n a to lia to th e M e d ite rra ııe a n coast. its p ro x im ity to Cyprııs a ııd liııks ıvitb tb e roads into Mesopolanıia gave the toıvıı its strategic importance in the past. The toıvıı is nam ed after Alexaııder tbe Gıvat's general Seletıkos Nikator I (296-2H0 BC). \\h en the Coastal port o f H olm i ( Taşııcıt) ıvas u n a h le to d ev elo p d ite to ram pan t p ira cy, a m ajör prohlenı f o r tb e ıvgion o f C ilicia. Seletıkos m o ve d tb e toıvıı p ro p e r to a s a f e d ista ııc e iııla n d ıın d g a v e toıvıı a n d p o rt tb e jo iııt n a m e o f S eleu k ia cııl K a ly k a d n o s (S ilifk e on tb e G öksu). S ııb se tjiteu tly tb e toıvıı ıvas c a p tıır e d b y Ptoleıııy. a ııo tb er o f A lexan der tbe G ıvat's poıverfııl g e ııe r a ls. P ira te s c o n tin u e d to tb r e a te n s e c u r ity tb r o ııg h o n t G ilic iıı ıın til in 77 BC a n d 6 7 BC respectively tbe Koman geııerals Puplis Senılitıs Isaricus ıtıul Pom peius led can tpaigııs ıvhich ıviped out the piritte stmngholds. Tbe im portance ıvhich Silijke h a d enjoyed ıın der the P om aııs in crea sed throııgh B y za n tin e tiınes as the toıvıı hecame an important centre o fea rly Christianity. Tbecla. a Jölloıver o f St P aul o f Tarsus, ca m e front Konya to liıv in a cave 1.5 kilometren soııtb o f city in a n a rea ıvhich la te r becaın e knoıvn as M eryem lik (place ofM aıy). The Christian com m ınıity here cjnickly increased as a resıılt, a ııd ıvhen the neıv fa tih becaıne the official religion o f tbe Roman Empire in 330, tbe pagan teınples in a n d a ro ıın d Silijke ııvre converted

102 S K Y L IF E

AĞUSTOS

— j- .

AUGUST

1998


MS 77 yılında Roma im paratoru Vespesianus’ un oğulları tarafından yaptırılan ve Silifke’ nin iki yakasını b irb irin e bağlayan taş köprü, geçirdiği onarım lar sonucu orijin a l görünüm ünü büyük ölçüde yitirm iş . Silifke’deki önem li ka lıntılardan b iri de 2. yüzyılda inşa edilen Jü pite r Tapınağı (a ltta ). / The stone bridge över the rive r running through the town was constructed by the son of the Roman em peror Vespasian in 77 AO, but due to successive repairs it bears little resemblance to the original structure today. One of the most interesting sights o f Silifke is the remains o f the Temple of Jüpiter dating from the 2nd century AD (below).

yeni kiliselerin inşasına başlanm ıştır. 5. yüzyılda ya­ şayan ve aslen S ilifke ya kın la rın d a ki Isavria bölge­ sinden olan Bizans İm paratoru Zenon ve eşi. hem Isavria hem de S ilifk e ’de yeni k ilis e le rin inşasına olanak sağlam ışlardır. Azize T h e kla 'n ın yaşamış o l­ duğu kabul edilen ve zamanla b ir hac m erkezi h a li­ ne dönüşen yerde. İm parator Z e non’ıın katkılarıyla yapılm ış yo k sayıda kilise, sarnıç, hamam ve d iğer yapı ka lın tıla rı b ulunm aktadır. 12 ve 13- yüzyıllarda Silifke, D oğu Roma (Bizans) İm paratorluğu ile K aram anoğıılları arasındaki savaş-

J

-J

into cbıtrches a n d tbe constnıction o f neıv chıırches beğeni. The 5th century B yzantine Emperor Xenon, a ı taline o f tbe region oflsa ııria near Silifke, a n d his tvife botb foıınded neıv cbıtrches in Sili/ke a n d Isattria. Tbe area tebere St Tbecla ıvas believed to bave lived became a m ajör p la c e o f pilgrim age, a n d tb e rıtins o f large n ıın tb ers o f cb ıtrc h e s, c iste rn s, b a th s a n d o th e r bııildiııgs constructed ıvitb tbe fin a n c ia l belp o f tbe em peror can stili be seen bere. İn tbe 12th a n d 13tb centuries Silifke ıvas loru by ırars fo u g h l b etıve en tb e T ıtrk isb K a r a m a n o ğ ıılla r ı


Silifke Kalesi, 6. yüzyılda inşa edilm iş; I I . yüzyılda ise kapsamlı b ir otlarım dan geçmiş (en üstte). Şehrin kuzeyindeki yüksek b ir tepeye kalenin surlarında yörede çıkarılan kireç taşı kullanılm ış. Silifke’ nin O rtaçağ’da Anadolu’daki önem li H ıristiyanlık m erkezlerinden

b iri

inşa edilen olduğu bilinm ekte.

Üstte, Azize Thekla’ nın yaşamış olduğu kabul edilen ve zamanla b ir hac merkezine dönüşen m ağaranın girişi ve içi görülüyor. / Silifke Castle was b u ilt in the 6th century and extensıvely repaired ın the l l t h century (top). Buılt o f limestone quarrıed locally, it is located on a high

hill n o rtlı of the town.

Silifke was an im p o rta n t centre of Chrıstıanity in the m ıddle ages. Above is the entrance and in te rio r of the cave vvhere Saint later became a place of pilgrim age.

Thecla lived and vvhich

lara tanık olm uştur. 1448 yılın a kadar devam eden m ücadeleler, 1471 ’de ke n tin O sm anlı idaresine gev­ mesiyle sona erm iştir. Silifke şehir m erkezinde karşılaştığım ız ta rih î yapıla­ rın başında S ilifke Kalesi gelm ektedir. .Şehrin kuze­ y in d e k i yüksek b ir tepe üzerine inşa e d ilm iş olan kalenin duvarlarında yörede çıkarılan kireç taşı k u l­ lanılm ıştır. 6. yüzyılda inşa e dilm iş olan kalenin, 11. yüzyılda yenilend iği anlaşılm aktadır. O n burcu g ö ­ rülen kalenin en ilgi çekici ö zelliği, girişin k o rid o r şeklinde olm asıdır.

prin cipality a n d tbe B yzan tin e Eınpire. Tbe struggle f o r possessioıt o f tbe region contiııııed ıtntil 1448, a n d sbortly afterırards in 147! Silifke becaıne a part o f tbe Ottoman Eıttpire. Eoremost anıong tbe bistoric laıulınarks in Silifke is tbe 6lb centıny Silifke Castle ti'bich stands on a bigb bili ııortb o f tbe toti’iı. Tbe castle ıvalls are m ade o f locally t/uarried limestone. Tbe castle bas ten toıvers, a n d the entrance is in tbe form o f a passageıray to facilitate its defence. Tbe castle ıras exten sively repaired in tbe I Itb centıny. Near tbe castle is a rectangıılar cistenı carved oııt o f tbe rock ırith cııt slone ıvalls sııpporting tbe stnıcture

Kaleye yakın b ir yerde b ü y ü k b ir kaya kü tle sin in Oyulması ile oluşturulm uş, ayrıca dıştan kesme taş-

104 S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


Ş iş e c a m

’d a n

y a p ı

s a n a t ın a

y e n i

b i r

L a r a

a r m

G &

a ğ a n ...

t t t r T u ğ lt m

Bugüne dek yapı sanatına birçok ilki sunan Şişecam’dan, Lara Cam Tuğla Serisil Dünya standardında, yüksek kaliteli üç ayrı desen; Lara Dalga, Lara Çizgi, Lara Mozaik! Işığıyla, estetiğiyle iç ve dış mekânların havasım değiştirecek...

Cam Tuğla'da Şişecam amblemini arayınız. CAM T U Ğ L A

Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. Danışma Merkezi Ücretsiz Danışma Hattı: 0800 211 08 33 Büyükdere Caddesi, No: 37 80670 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: (0212) 285 10 00 Faks: (0212) 285 44 63 internet: sisecam.com.tr

ŞİŞECAM Ş İ Ş E C A M B ir T Ü R K İY E İ Ş B A N K A S I K u ru lu ş u d u r.


fro m tbe oııtside. Kııoırıı ııs Tekir Ambarı, tbe cislerıı m easııres 4 5 .y 2 J metres, a n d is 12 m etres dee/>. There cıre alcoves iıı the ıra/Is. ırhicb a ıv plastered on tbe inside to prereııl the ıra ter seepiıif> oııt. Anotber intereslin,ı> J'eature o f this cistern is a ciıcııla r stııircase at the soıılheast. Tbe Teınple o f Jüpiter in tbe loırıı is kııoırıı by lo c a l peo p le as D ikilitaş. Hxcaı a tio n s o f the teıııple c a r r ie d ou t b y S ilifke M useum h a re sboırıı tbat it dates froın the 2 n d cen tıııy a ıu l ıras coıırerteıl into a chıırch dtırin,ı> Byzantine times.

Bölgede ortaya çıkarılan ta rih î ka lın tıla r, 1974 yılında ziyarete açılan Silifke Miizesi’ nde sergileniyor. / Archaeological finds from the area are exhibited at Silifke Museum, which was opened ın 1974.

tan ö rü lm ü ş d u v a rla rla d e s te k le n e n sıı sarnıcı g ü n ü m ü zd e T e k ir A m b a rı adıyla ta n ın m a k ta d ır. n x 2 3 m. ö lç ü le rin d e ve 12 iıı d e rin liğ in d e k i dörtgen p lanlı sarnı­ cın duvarlarında nişler açılm ış ve sıı ge­ çirm esini (inlem ek için de Horasan harcı ile duvarlar içten sıvanm ıştır. Sarnıcın b ir diğ e r ilgi çekici ö /e lliğ i, güneydoğu kesi­ m inde bulunan yuvarlak m erdivendir. S ilifke kent m erkezinde b u lu n a n Jü p ite r tapm ağı, yö re h a lk ı ta ra fın d a n D ik ilita ş a tlıy la b ilin ir. S ilifk e M üzesi n in y a p tığ ı kazılar sonucu ortaya çıkartılan tapınağın 2. yüzyılda inşa e d ild iğ i ve Bizans d ö n e ­ m inde kiliseye çevrilerek k u lla n ıld ığ ı ka­ lıntılarla belgelenm ektedir.

106 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


u

a w M

il O

bG rs

CÖ * d ı H

a e

a u

s o

i

b

r t n

p ip i'

r s r s r jR ij

I

I

I

55SS ■

rlrf rf, |

r tr îM

M U M

ı

T

r * ı r f W

E İB ir ^ K

I W> W * İHP h v |

i

lfl|lE (« l

m

r i R P m


The stone hridge across the Göksıt river, ıvhich rııııs th ro u g b th e c e n tr e o f tb e to w n , ıra s o r ig in a lly constructed fo r Titııs a n d Domitianus. tbe soııs o f tbe Roman Emperor Vespasiaıı, by tbe g ovem or o f Cilicia O ctavianııs Memor. Hoıvever, repairs a n d additions in olan taş kö p rü , sonraki d önem lerde g e çirdiği ona­ rım ve e k le m e le rle later centuries mean tbat o rijin a l g ö rü n ü m ü n ü tb e b rid g e n o lo n g e r yitirm iştir. resem bles tb e o rig in a l. H ellenistik, Roma ve M odern Silifke lies ö rer B iz a n s y e rle ş im le ri tb e H ellen istic, Rom an ile m o d e rn S ilifk e and B y z a n tin e aynı ye rd e k u ru ld u ­ se ttle m e n ts , a n d in tb e ğundan tiyatro, stadicoıırse o f road ıvorks a n d um , n e k r o p o l, e x ca va tin g fo u n d a tio n s g y m n a s iu m ve b ü ­ in the toıvıı the rem ains y ü k b ir ham am a ait o f a n a n c ie n t tb e a tre . o ld u ğ u s a p ta n a n stadium . necropolis, a n d m ozaik taban, şehir­ g y m n a s iu m , a n d a d e y a p ıla n h a friy a t mosaic flo o r belonging to ça lışm a la rı sırasında a large b a tb h a re been b u lu n m u ş ; b u ra la r­ re v e a le d . O th er J'inds dan ele g eçirilen ta­ in c lıu le a r c b ite c tu r a l şın a b ilir m im a rî plas­ stone carving, sculpture, t ik , h e y k e l, ç a n a k po ttery, glass, je tv e lle ry ç ö m le k , cam , a ltın , m ade o f gold, sil ver a n d g ü m ü ş -b ro n z ta k ıla r bronze, a n d coins. Tbese ve s ik k e le r 1974 y ı­ can ali be seen in Silifke lında ziyarete açılan Museıım ıvbicb opened in S ilifke M üzesi ne ta­ 1974. şınm ıştır. S ilifke çev­ O th er a n c ie n t ru in s in re s in d e y e ra la n tbe area incinde tbe cities U zu n ca bu rç (D io c a of U zu n cabu rç iseria), Uğra (O lb a ), ( D io c a e s a r ia ) , Uğra A y d ın c ık (A p h ro d isi( O lb a ) a n d A ydın cıka s) v e d iğ e r ö re n (A p b r o d is ia s ) , u’h ic b yerlerind en gelen ta­ b a ve also y ie ld e d m a n y rih î eserler ile M ey­ artefacts, as bas the castle dancık Kale'de Fran­ o f M e y d a n c ık , ıv b e re sız A la in D a v a e s 'in e x c a v a tio n s hcıve been ba şka n lığ ın d a y a p ıl­ carried oııt b y a French mış ola n a rk e o lo jik te a m o f a rc b a e o lo g is ts Bugün Tekir Ambarı olarak isim lendirilen sarnıç, kaleye yakın b ir alanda büyük k a z ıla r so n u cu gü n under Alain Davaes. The b ir kaya kütlesinin oyulması ile yapılm ış. Sarnıcın ilg i çekici yanlarından b iri de ışığına çıkartılan b u ­ m useıım is d iv id e d into güneydoğu kesim indeki döner m erdiven. / The cistern known as Tekir Ambarı lu n t u la r da S ilifk e f o u r sections d evo ted to today is carved out of a large outcrop o f rock near the castle. An interesting Müzesi nde sergilen­ feature is the spiral staircase a t the southeast side. a rc h a e o Iog i c a l fiıı d s , m ektedir. A rk e o lo jik coins a n d jetvellery, stone Eserler, Sikke ve Takılar, Taş Eserler ve Etnografik caıvhıg a n d etbnography. It also has storage rooms. a Eserler salonlarıyla, depo, laboratuvar ve konferans laboratoıy a n d a conference room. M any o f the large salonuna sahip m üzenin bahçesinde de heykel, ka­ ston e item s su cb a s statues, reliefs, f u n e r a l steles, bartma, m ezar steli, lahit, sütun başlığı, ro lik e r g ibi sarcophagi, colum n capitals a n d reliı/ııaries, together taş eserler ile pişm iş b ü y ü k to p ra k ka p la r sergilen­ ıvitb la rg e e a r tb e n tv a re j a r s a re e x h ib ite d in tb e m ektedir. • museıım grounds. • Şehir m erkezinde bulunan kö p rü , ke n tin ik i yakası­ nı b irb irin e bağlar. MS 77 y ılın d a Roma İm paratoru Vespesianus’un o ğulla rı Titus ve D om itianus tarafın­ dan, K ilik y a valisi O ctavianııs M e m o r’a ya p tırılm ış

* Yrd. D oç. Dr. G ü lg ü n K öroğlu, M im ar S inan Ü niversitesi, A rkeoloji v e S anat T arihi B ölüm ü ö ğ retim üyesi.

* Assistant Prof. Dr. Gülgün Köroğlıı is a leclıırer iıı aıvhaeolog)’ a n d ıırl bisloıy al Mimar Sınan University.

108 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


Temkinli.

Bankacılığın esas değerlerini muhafaza eden bir banka var.

TEKFENBANK Cmniyetli Bankacılık

]

MERKEZ TEKFEN SİTESİ D BLOK ETİLER 80600 İS T A N B U L S A N T R A L : (2 1 2 1 28 7 00 00 F A K S : ( 2 1 2 ) 2 5 7 77 77 T E L E K S : 3 9 1 7 7 T Y F B TR 3 9 1 7 8 T E Y B TR

PBX


T ürkiye’n in ilk gem i-m üzesi

Turkeys First Museum Ship Uy N A L A N D Ö N M E Z *

Pbotos Ö N D E R D U R M A Z

1 10 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


İs ta n b u l'd a n İz m it'e g iriş te o to b a n ın sağında m e ra k lı b a k ış la rı ü z e rin e çe ke n sessiz ve ih tiş a m lı ta n ık ,

A s y o u e tile r tb e toum o f İ zm it iresi o f İsta n b u l tb ere is a n a v a l sbif> b e r t b e d to t b e r i g b t o f t b e m o to n v a y teb ere il rtıııs a lo n g t b e c o c ıst. T h is is t b e TC G G ayret. n o w iıt retirem en t fr o m a d iv e service an cl e m b a rk e d ou a n ete c a r e e r a s a m ıtseıım . Tbe G a yret M useum operıed on 2 0 A u g u s t 1 9 9 7 a s a m u seu m o f T u rk isb rıa v a ! b is to r y ö v e r tb e p a s t tb o u s a n d y e a r s . a n d o n e o f its a im s is to en c o u ra g e t b e y o ı ı n g e r g e n e r a t i o n to cb o o se a n a v a l career. Tbe G ayret is a n A m e r ic a n d e s t r o y e r b u ilt in

k ü ltü re l ve eğitsel h iz m e t veren G ayret G em isi dir. Y e n i yetişen n e sille rin d e n iz c ili­ ğe ö ze n d irilm e s i, T ü rk le rin 1000 y ılı b u la n d e n iz c ilik s e rü v e n in ­ den ke sitle rin su n u la ra k ta rih b i­ lin c in in g e liş tirilm e s i a m a c ıy la 1997’n in ilk ayla rın d a d ü z e n le n ­ m e ça lış m a la rı ba şla ya n G a yre t M üzesi, 20 A ğustos 1997’de ziya ­ rete a ç ıld ı. 1946 y ılın d a A m e ri­ ka ’da m u h rip o larak inşa e d ile n ve ilk adı IJSS E versole o la n bu ih tiş a m lı

111 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


Türkiye’ nin ilk ve ş im d ilik tek gemi-müzesi olan Gayret, b ir yıld ır ziyaretçilerine kü ltürel ve eğitsel hizm et veriyor. / Turkey's first and fo r the present only museum ship, the Gayret, was opened a year ago.

g e m i, 1 9 7 3 ’d e T ü r k sancağı ç e k ile r e k T ü rk S ilahlı K u vve tle -

1 9 4 6 , a n d o r ig in a lly n a m e d th e USS Eversole. Tbis m a g n ifice tıt s b ip jo i n e d tb e T nrk­ is b N a v y in 1 9 7 3 , b e c o m i n g t b e TC G G a yret. S be is 1 1 9 m lo n g a n d 1 2 .5 m ıv id e , a n d T u r k e y 's f ir s t a n d o n ly m its e ­ lin i a f l o a t . So n o ıv l e t ’s b o a r d h e r a n d look a ro ıın d . W b e n y o n e n t e r tb e sb ip tb e sig ııs le a d y o ıt fir s t to tb e tb ree a re a s ö n c e ııs e d a s a m ess b y tb e s a ilo r s , a n d rıoıv h o u sin g a vid eo c u b e , u ’b o s e b ııg e screen sh oıvs scen es o f life a n d a c tio n in tb e n a v y to tb e a c c o m p a n i m e n t o f m ıı s ic . T b ese i n c in d e la n d , a ir , s e a a n d ıın d e r ıv a te r b o m b a rd m en ts, s u b m a r in e s , b e lic o p te r s la u d in g a n d

r i ’ n e d a h il o ld u v e TCG G ayret a d ın ı al­ dı. Şu anda T ü r k iy e ’n in ilk ve te k g e m i-m ü z e si o lm a ö z e lliğ in i ta ş ıy a n 119 m e tre u z u n lu ğ u n d a ve 12.5 m e tre g e n iş liğ in d e k i T C G G a y r e t M iiz e s i’n d e kısa b ir y o c u lu ğ a ç ık a lım iste rs e ­ niz... G e m iy e g ird iğ in iz d e , y ö n le n d irm e levhala rı s iz i ilk o la ra k , e s k i­ d e n e r m a n g a sı o la ­ ra k k u lla n ıla n ü ç lü b ö lü m e , y a n i G a yre t M ü ze si’n in ç e k ird e ğ i­ n e in d ir e c e k t ir . Hu b ö lü m d e , ziya re tçile ri sergiye hazırlayan b ir v id e o - c u b e b u lu n u ­ y o r. M ü z ik e ş liğ in d e g e m i y a ş a n tıs ın d a n

1 12 S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


Gayret’te güverteden başlayarak, geminin tüm bölümlerinde denizciliğe ilişkin çok sayıda obje sergileniyor. / From the decks downwards, every pa rt of the Gayret is filled w ith nautical exhibits.

kısa kesitler gösteren hu dev ekranda, kara-havasualtı-suüstii b o m b ard ım an ların d an denizaltılara, helikopter iniş-kalkışlarından SAT kom andolarının gösterilerine kadar ziyaretçilerin m erakını cezbedecek bir dizi g örüntü birbiri ardına geçiyor. Biraz ilerde, D eniz Kuvvetleri birlik ve gem ilerine ait şilt ve kokartların sergilendiği salon b u lu n u ­ yor. Salonda b u lu n an d o kunm atik bilgisayardan, deniz çevreciliği, büyük Türk denizcileri, u çar ve yüzer unsurlar, savaş harekat m erkezi, köprüüstii hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Yine bu salo­ n u n k ö şe sin d e lo m b o z k a p a k la rın ın ark asın d a, gem i yaşantısından kesitlerin su n u ld u ğ u d o k u n ­ matik ekranlı bir bilgi­ say ar b u lu n u y o r. Bil­ gisayarlarda biraz va­ kit g e ç ird ik te n so n ra arkanızı d ö n d ü ğ ü n iizde, o rta d a , gem i m a­ ketleriyle karşılaşıyor­ su n u z . Şeffaf v itrin in a rk a s ın d a n , d u v a ra g ö m ü lü 3 slid e -sh o w ise, tek n o lo jid en hoşlananlara göz kırpıyor; “T e r s a n e T a r ih ç e s i”, “D o n a n m a T a rih ç e si” ve “C um huriyet Devri G em ileri”ni konu edi-

taking o fffr o m ncıval vessels, a n d displays by SA T co m m a n d o s. A fte r th is e x c itin g in tro d u c tio n to na va l life, y o u h ea d f o r tbe n ext room wbere there is a n exhibition o f badges a n d p la q u es belonging to ıın its a n d sb ip s o f tb e T u rkisb N avy, a n d a toııcb-screen Computer ıvbicb p ro vid es d e ta ile d in fo rm a tio n a b o u t e n v ir o n m e n ta l p ro te e tio n o f tbe sea, great Tıırkish seam en. n a va l a ir a n d sea ıın its, b a ttle m a n o e v e r b e a d q u a rte rs, a n d tb e bridge. B e b in d tbe portboles in o n e c o m e r o f the room is a n o tb e r touch-screen Computer shoıving sceııes fr o m life on hoard sbip. İn tbe centre o f the room a re m o d els o f sbips, a n d b e b in d a gla ss s e r e e n a r e th r e e slide shou>s shoıving th e h is to r y o f th e N a v a l D o c k s in İstanbul, tbe history o f the Tıırkish navy, a n d T ıırkish n a v a l s b ip s s i n c e tb e establishm ent o f tbe Tıırkish Repııhlic in 1923 respectively. The signs theıı lea d y o u back to the ce n ­ tr e m e s s ro o m . ıvbere collage p a n els shoıving exhibits

1 1 4

S K Y L İF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


İnşaat sektöründeki yatıranlarda "yükseklik korkusu"na kapılmamak için "sağlam temel" atmak gerekiyor. G aranti Leasing, orta ve küçük ölçekli işletmelerin so ru n ların ı biliyor, doğru y a n ıtla rı buluyor. İşletmenizi geliştirmek ve yatırımlarınızı büyütmek için güçlü bir kaynağa ve güvenilir bir danışmana

J

ihtiyaç duyduğunuzda, G a ran ti L easing hızı ve uzmanlığıyla yanınızda. Kiralayın, y a ra rla n ın !

GARANTİ LEASİNG

II

K i r a l a y ı n

II

GENEL MÜDÜRLÜK (0-212) 290 28 28 TEKSTİL G RUBU /M erter (0-212) 505 36 7b ÇUKUROVA ve GÜNEYDOĞU BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ/Adana (0-322) 363 25 37 GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ (0-342) 230 63'80 EGE BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ/İzmir (0-232) 489 85 70 BURSA TEMSİLCİLİĞİ (0-224) 224 41 40 DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ (0-258) 264 65 46 G A R A N T İ L E A S İN G bir

DO ĞUŞ HO LD IN G kuruluşudur.


r Gayret Müzesi’nin makina dairesi (üstte) ve gemi hayatında üstlenilen görevleri temsil eden mankenlerden biri (altta). / The Gayret Museum's engine room (above) and a wax model of a naval seaman (belovv).

nen ekranlarda, arkada sabırsızlıkla sı­ ra b e k le y e n le ri d e u n u tm a d a n vakit geçirebilirsiniz. S alo n d an çık ış sizi ilk in d iğ in iz o rta m angaya te k ra r ulaştıracak. Türk d e ­ nizcilik tarihinden kesitlerin yansıtıldığı salondaki panoların kurgusu, orijinalle­ ri B eşiktaş’taki D eniz M üzesi koleksi­ yonun d an , D onanm a K om utanlığı arşi­ vinden ve G ölcük Deniz Müzesi nden biraraya getirilen görsel m alzem elerin kolajlanm asıyla oluşturulm uş. K ronolo­ jik olarak sunulan ve “D enizlerde 1000 Yıla Doğru " isimli slide-shovv’da, Tiirklerin 12. yüzyılda denizle ilk buluşm a­ sından b u g ü n e kadaıki gelişm eler, ta­ rihsel olaylar, zaferler, yenilgiler, tek ­ nolojik ilerlem elerle birlikte anlatılıyor. Keyifli bir deniz tarihi ziyafetiyle hafızanızı tazele­ dikten sonra iskeleden bir üst kata geçtiğinizde, uzun bir k o rid o ru n so n u n d a , A tatürk'ün G ülcemal V ap u ıu 'n d a çekilm iş o iinliı fotoğrafı, birden k arşın ız a ç ık ıv e re c e k . A la b a n d a d a , A ta tü rk ’ün isim koyduğu gem ilerin fotoğrafları ve ziyaret etti­ ği gem ilerin şeref defterlerindeki yazılarından o lu ­ şan nostaljik bir d ü zen lem e yapılmış. G em inin kum anda idare m erkezini m erak ediyor­ sanız, biraz dik bir iskeleyi tırm anıp k ö p rü ü stü n e çıkm alısınız. Buradaki bilgisayar ekranına doku-

s-

in tbe Narcıl M ıtseıtm in Beşiktaş, docım ıents fr o m tbe Ncıva! C o m m a n d arcbive a n d ıncıterial fr o m G ölcük N a va l M u seu m illu stra te T urkish narcıl history. A n o tb e r slid e shoıv e u title d Toıvcırds a T h o ıısa ııd Years a t Sea g iv e s a c b r o n o lo g ic a l cıccount o f the Turkish n a ıy fr o m the I2tb centııry. ıvhen the la ııd -b o ıın d Seljuk Tıırks m a d e their fir s t a c q u a in ta n c e ıvith the sea in A natolia. This in c lııd e s h is to r ic e v e n ts. ııa v a l v ic to r ie s a n d defeats, a n d technologiccıl developm ents över tbe centuries. 1I6

S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


Bir yapıyı “ yapıt a dönüştüren, altındaki imzadır.

Tasarımı ve inşaat kalitesiyle,

çağdaş Türkiye portresinde yerini

almış iş merkezlerine ve m odem

ofis b in a la rın a b ir bakın...

KORAY'ın imzasını göreceksiniz.

İnşaat sektörümüzde mimari yapıt

niteliği taşıyan pek çok projeyi

h a /a ta g e ç ire n

KORAY,

yeni çağın Türkiyesi'ne katkıda

b u lu n m ay a d ev am

edecek.

Vj K O R A Y ŞİflKETLER

TOPLULUĞU

M erk ez: B ü yü k d ere Caddesi Y a p ı K r e d i P l a z a C Bl o k Kat 19 • 20 L e v e n t 8 0 6 2 0 İ S T A N B U L Tel : ( 0 - 2 1 2 ) 2 7 9 70 82 Faks: ( 0 - 2 1 2 ) 2 6 8 00 97 T e I e x 2 6 2 1 5 k y e t İr We b Page htt p : / / w w w .k o r a y . c o m


Gayret Müzesi’nde, klasik müzecilik anlayışından uzak, video-cube ve bilgisayar donanımlı interaktif anlayışta bir sergileme hedeflenmiş. / A hands-on approach makes the Gayret Museum fascinating fo r children and adults alilce. A video-cube and computers enable visitors to enjoy an interactive learning experience.

A fte r this fa s c in a tin g jo u r n e y tb ro u g b the past, y o n asceıul to the n e x t deck via the com p a n io n ıvay on the p o rt side, ıvbere a t the encl o f the corrid o r is the fa m o ıts photograpb o f A ta tü rk o n the SS G iilcem al. To starhoard are photographs o f ships ııa m e d by A ta tü rk a n d co m m en ts ıvhich be ıvrote in the visitors' hooks on various narcıl ships. I f y o ıı are cıırioııs a b o u t the ship s control centre, a steep c o m p a n io n ıra y ta kes yo ıı up to tbe hridge. A n o th e r toucb-screen co n ıp u ter here nıcıkes y o u J e e l lik e a s a ilo r a t sea. a s y o u ıra tc h o ffic e rs c h a rtin g courses, tvo rkin g in th e ir cahins. a n d co m m u n ic a tin g by radio. Clim bing one nıore c o m p a n io n ıra y takes y o u up to the fly in g hridge. ıvbere y o u ca n look tbrougb tbe binocıılars över tbe G u lf o f İzm it. AJ'ter heing im m ersed in tbe atm ospbere o f a fig b tin g vessel f o r so long, y o u look oııt hopefully J'or the sight o f a su b m a ritıe surfa cin g in the calnı hine ıvcıtersf To enjoy th e fre sh sea a ir f o r a little lorıger stop by the cafe on the helicopter Jlight tleck. Note tbat this is opeıı a lly e a r roıınd. The Gayret M useum 's interactive approach m akes it a stim ıılating d a y oııt f o r children a n d adıılts alike, a n d a ıın iıp ıe o p p o rtu n ity to visit a real ıvarsbip. Tbe m u se u m is opeıı d a ily ex ce p t f o r M ondays a n d Tuesdays J'rom 0 9 .0 0 to 17.00. •

nursanız kendinizi bir an seyire çıkmış bir denizci gibi hissedebilirsiniz. H aritada rotayı çizen, kam a­ ralarında çalışan, telsizle irtibat sağlayan subaylar, seyir sırasındaki orjinal hayatı canlandırıyorlar. İs­ k eled en bu kez son bir defa daha tırm anıp çıktı­ ğınız başüstiindeki dü rb ü n le, berrak havalarda İz­ m it K ö rfe z i'n in karşı k ıy ıların ı izley eb ilirsin iz. G erçek bir savaş gem isinde bu k adar zam an g e ­ çirm enin doğal bir son u cu olsa gerek, d ü rb ü nle ta ra d ığ ın ız m avi s u la rd a n b ir d e n iz a ltın ın fır­ lamasını bekliyorsunuz! Bu uzun ve keyifli tarih yolculuğunun so n u n da, tertem iz deniz havasını ciğerlerinize çekm ek için ö n ü n ü z e çık an k a h v e m olası fırsatını m u tlaka d e ğ e r le n d ir in ; k a f e te r y a o la r a k d ü z e n le n e n helikopter platform u, yaz-kı.ş ziyaretçilere hizmet veriyor. G ayret M üzesi’nde, klasik m üzecilik anlayışından uzak, interaktif anlayışta bir sergilem e h ed eflen­ miş; en iyi akılda kalanın sıkm adan, hoşça vakit g eçirerek ö ğ re n ile n le r o ld u ğ u u n u tulm am ış. İyi d e olm uş. Eğitimin yanı sıra insan doğasının vaz­ geçilm ez güd ü lerin d en eğlenm e işlevini d e yerine getiren; Pazartesi ve Salı dışındaki g ü n lerd e saat 09-00 ile 17.00 arası ziy arete açık o la n G ayret M ü zesi, ta r ih e ve d e n iz c iliğ e m e ra k lı k ü ç ü k büyük herkes için oldukça ilgi çekici. •

‘ Sateni D ö ıııııcz is a historiaıı.

* N a la n D ö n m e z , tarih çi.

1 18 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AÜGUST

1998

V».


£ SSgt İ p p ■i * İfi»

L ife:

LK

G alileo R e zervasyo n S iste m i, seyahat acentelerine sınırsız olanaklar sunuyor. Siz de Galileo ile sınırları aşabilirsiniz! Sadece Galileo sistemi için tasarlanm ış olan S p e c tru m ile detaylı şehir haritaları ü ze rin d e ,

bö lge

seçim i,

is te n ile n

b ö lg e le rd e

o te lle rin

b e lirle n m e si

Vv/iv )

ve

re z e rv a s y o n y a p ılm a s ı b irk a ç s a n iy e lik iş ... S p e c t r u m i l e 1 4 0 0 a y r ı n t ı l ı şehir haritası ve 30.000 otele giriş yapabilir ve bu oteller hakkında bilgi alabilirsiniz. U n u tm a yın ... D ü n y a n ın tü m ş e h irle rin in s ırla rın a b irk a ç tu ş la u la ş a b ilirs in iz !

G ALİ LEO --------------T Ü R K İ Y E

G alileo T ü r k iy e • Türk Hava Yolları B ilg i İşlem M erkezi • Atatürk Hava Lim anı İstanbul Tel: (0212) 663 93 55/3 hat Fa ks: (0212) 574 00 21


Pa m u k Factoring

v cy F a c t o r s C h a in I n t e r n a t i o n a l

F A C r O R İN G DERNEĞİ ü y e s id ir

Çağdaş işletmeler artık alacak hesaplarının yönetimini Pamuk Factoring'e bırakıyor. ~ Vade beklemek tarihe karışıyor. Etkili ve gerçek istihbarat, sigortalı alacaklar, finansman ve satışta rekabet gücünüzü arttırıyor. Kredi limitleri, teminat arayışları Pamuk Factoring'le çözüme dönüşüyor.


Çünkü; P a m u k F a c to rin g , h ızlı p a ra d e m e k tir . P a m u k F a c to rin g , d ü z e n li n a k it akışı d e m e k tir . P a m u k F a c to rin g , g a ra n tili ih ra c a t d e m e k tir .

Pamuk Factoring, çözüm demektir!

PAMUK

FACTORİNG Cumhuriyet Caddesi, Elmadağ Han No:8 K: I 80200 Elmadağ - İstanbul Tel: (0212) 230 54 40 pbx - (0 2 12) 296 85 05 pbx Fax:(0212) 234 13 98


E g e k ü ltü r ü n ü n g e ç m iş te n b u g ü n e u zan an izlerini aradı­ ğım ızda ilk bakacağım ız y er­ lerin başında İzmir gelir, b in ­ lerce yıldır insanoğluna evsahipliği y apan bu tarihî şehir, aynı iklimi gibi sıcakkanlı in­ sanlarıyla da dikkati çeker. Ancak İzm ir’in önem i sadece insanlıkla yaşıt tarihî kalıntıla­ rı ve insani özellikleri ile sı­ nırlanam az. B üyük şehirlerde yaşay an ların başlıca sıkıntısı o lan k alab alık ve y o ğ u n lu k ­ tan uzaklaşm ak, küçük kaça­ m ak la r y a p m a k için d e h o ş sürprizleri var İzm ir’in. İzm ir’in h em en yanı başında b u lan a n d o ğ a harikaları, u y ­ gu n trek k in g rotaları, bu tü r sıkıntılar için b irebir. Şehrin içinden kalkan beled iy e o to ­ büsleriyle bile gidebileceğiniz m esafedeki b u yerlerden bir­ kaçını ö rn ek v ererek , sizleri bu güzelliklerin içine çekm ek en doğrusu gibi gözüküyor. İzm ir’e 45 kilom etre uzaklıkta ve 2000 m etre­ nin ü stü n d e zirvesiyle yaz kış gezi olanağı su ­ nan Bozdağ, Nif ve Spil dağı çevresi kadar bi­ linm ese de, gerçek bir d oğa cenneti. Kışın ete­ ğinde kurulu olan telesiyej ile zirvesine kadar ulaşabileceğiniz Bozdağ, m üthiş m anzarasının yanında, kış aylarında kayak yapm ak isteyen­ ler için d e iyi bir seçen ek . D ağın e te k le rin e kurulu B ozdağ köy ü n d en başlayan ve h oş bir patikayla d ere yatağıyla birleşen rota, yaz ayla­ rı için old u k ça ııygun. D ere yatağım takiben sü ren yürüyüş yolu, dağın sırtına geldiğinizde bitiyor. 1.5 saat k adar sü ren bu yürüyüş için en uygun mola yeri burası. Mola sonrası gide­ rek yükselen ve zirveye ulaşm anın 2.5 saati al-

İ z m i r , tb e a n c ie n t S m y r n a , is tb e rig b t plcıce to start exploring A eg ea n cu ltu re o f p a st a n d preseni. Tbis m odern p o rt city. tbe la test in a series o f se ttle m e n ts ıvh icb go hack tboıısands o f years. is also kn o ıvn f o r in b a h ita n ts ıvbose hearts a re as ıvarm as the clim ate. Less iveli kn o ıvn is tbat İz m ir is ıvitbin easy re a c h o f su p e rb trekkirıg ro u te s tb ro u g h sp ec ta c u la r scenery. Tbese offer d e lig h tfu l sıırprises J b r big city dıvellers ıvbo n eed to esc a p e fr o m th e c ro ıv d e d c ity ö n c e in a ıvbile. A n d ıvh a t is m o re s o m e a re everı accessible by m ıın icip a l hus. Here a r e ju s t a fe ıv exam ples o f m a n y h e a ı ı t i f ı ı l s p o ts ıv b e r e ıv a lk in g is a r e a l pleasure. M o u n t B o zd a ğ 4 5 km fr o m İz m ir attracts skiers in ivin ter. b u t tb is 2 0 0 0 m h ig b m o u n ta in is also id e a l f o r tr e k k in g ıv in te r a n d s u m ­ mer, a n d q u ite tıs lovely as tb e b e tte r k n o ıv n b e a u ty spots a r o u n d N if a n d M ount Spil. In ıvinter y o u can take tbe c b a ir lift to the su m m it t o e n jo y th e e x tr a o r d in a r y view, a n d eitb er trek or ski doıvn. In su m m e r try taking tb e tr a c k l e a d i n g f r o m B o zd a ğ village on the skirts o f tb e m o u n ta in u p to tbe sum m it. Tl^e track fo llo u ’s a d r y s tr e a m b e d u p to tb e s b o u ld e r o f th e m o u n ta in .

Konak’tan kalkan otobüslerle ulaşabileceğiniz Teleferik mevkii, şehrin hemen kıyı­ sında bir cennet. Yüksek tepelerin arasında karşınıza çıkan göletler, burada yapacağınız gezinin sürprizleri. / Buses from Konak go to Teleferik, an idyllic spot alm ost on the outskirts of İzm ir. Small lakes hidden in the hills are surprises fo r those exploring the area.

124 S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


İzmir çevresinin trekking güzergahlarından biri de Kemalpaşa’ya bağlı Yukarı Kızılca koyu'. Bu güzergah, küçük bir dağcılık gezisinin sonunda Mahmut dağı zirvesinde son buluyor. / One of the beautiful trekking routes near İzm ir starts at Yukarı Kızılca village near Kemalpaşa. A short but demandıng climb brıngs you to the sum m it of Mahmut Dağı.

^

d ığ ı b u y ü r ü y ü ş , tü m o v ay a b a k a n m u h te şe m bir m anzarayla son b u lu ­ yor. Zirve y a p m a k y e ri­ ne, daha kolay bir rotada tem bellik yapm ak istiyor­ s a n ız , m o la y e r in d e k i sırttan aşağıya, G ö lcü k ’e inebilirsiniz. G ölcük etra­ fındaki küçük tepecikler­ de yapacağınız güzel yü­ rüyüşü, g ü n e ş batınım da tep elerd e içeceğiniz sıcak bir bardak çayla nokta­ layabilirsiniz. Bu rota size uzak geliyorsa, Konak tan kalkan b e ­ lediye otobüsleriyle ulaşabileceğiniz Ö rnekköy iyi bir alternatif olabilir. Ö rn ek k ö y ’de iki trekking ro­ tası sizi bekliyor. Birincisi; Ö rn ek k ö y çıkışından başlayacağınız, eşsiz güzellikteki doğası ile insanı çarp an d eren in kıyısından sü re n yürüyüş rotası. Bu bölge, özellikle b ah ar ve yazın başlarında ye­ şillin h er çeşidi ile doyum suz bir m anzara su n u ­ yor. İki saate yakın bir yürüyüşle K ayakalesi’ne ulaşıy o rsu n u z. Y ürüyüş y aptığınız gizli cen n e ti burada te p e d e n seyretm ek d e ayrı bir zevk. Bura-

ıvbere it com es to a n e n d a f t e r a ıv a lk o f a b o u t o n e a n d a h a l f b o u rs. This is the best p la c e to rest before ta c k lin g tbe steep h a u l to tbe sum m it, ıvh ic h ta k e s a b o u t tıvo a n d a h a lf bours, a n d is reıvarded by a p a n o r a m ic vieıv in its s u m m e r garb. A n easier a lte rn a tive to c lim b in g a li tb e w a y to tb e s u m m it is to h e a d do ıvm va rd s fro n ı the resting p o in t a t the e n d o f the track toıvards Gölcük. This is a pleasarıt walk. a m o n g sm a ll hills, ıvbere y o u c a n e n d the d a y untb a glass o f scalding fre sh tea as y o u sit ıvatching the sunset. I f B o zd a ğ is too f a r or y o u have no c a r tben try g o in g to Ö rn ekk ö y. M u n ic ip a l bııses lea ve f o r Ö rnekköy fr o m K onak in İzm ir. Tbe first trekking route here starts a t tbe f a r e n d o f tbe village a n d f o l l o u ’s a s tr e a m th r o u g h tv o n d e r fu l sc e n e ry , ıvhich is a t its best in spring a n d early su m m e r ıvhen tb e ve g eta tio n is lu sh w ith every to n e o f

12 5 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


dan, isterseniz Sancaklı köy ü n e inebilirsiniz veya geldiğiniz d eren in diğer tarafından yürüyerek baş­ langıç noktasına geri dönebilirsiniz. İkinci alterna­ tif ise; Ö rn ek k ö y ’d en başlayan Karagöl tabelaları­ nı izleyerek arabayla yukarıya çıkm ak. Hafta so n ­ ları in san ların p ik n ik ziy aretleri dolay ısıy la bir hayli k alab alık olan K aragöl, hafta içi o ld u k ça tenha oluyor. Burada gölün mavi-yeşil arası suyu ile d o ğ a n ın y eşili­ nin birbirleriyle ya­ rış y ap tığ ın a tanık o la c a k s ın ız . K ara­ göl girişinde b u lu ­ n a n v e g ittik ç e y ü k s e le n yoldan-, İzm ir’i ve Karagöl'ü y ü k s e k le rd e n se y ­ retm e o la n a ğ ı b u ­ luyorsunuz. D önüş yolu için, yüzlerce a lte rn a tifte n birini seçip, kendi rotanı­ zı oluşturabilirsiniz.

green. A tıro h o ıır ıvtılk takes y o u to Kayakalesi. ıi'bicb ojfers y o ıı a va ntage poirıt örer tbe hiddeti p a radise tbrougb ıvbicb y o ıı b a ve jııst been. From bere y o ıı ca n eitber nuıke y o ıır ırcıy d o ırııb ill to tbe villa g e o f S a n c a k lı, o r r e tu n ı tb e ıva y y o ıı c a m e , th is tim e a lo n g tb e o th e r b a n k o f th e st recim. The sec o n d roııte a t Ö rnekköy recjuires a c a r to d riv e to Karagöl. a ııearby lake ırhich is cro ıv cled ır ith p ic nickers at ııveken d s b u t cjııiet a n d trcınL/ııil d ıı r in g th e ive e k . H e re th e greeııisb hlıte ıraters o f th e U ıke h a r ­ m o n is e ır ith tb e g r e e n e ı y tb a t sıırr o u n d s it. A s y o u approach tbe lake a road clim hs ııp irıto tbe hills, fr o m ırhere

Örnekköy’den başlayacağınız bir yürüyüşte, yol boyunca yeşilin her tonuna rastlayacaksınız (üstte). Tepelere tırmanan patikalar, küçük mağaracıkların ve kaya oluşumlarının bulunduğu dere yatağı Gaziemir çevresinin ilginç rotalarından (altta). / Ö rnekköy is the starting po ın t fo r a w alk through enchantıng lush green countryside (above). Paths w inding up into the hills, small caves, and a stream flow ing through fascinating rock form ations are the attractions of several walks near G aziemir (below).

126 S K V L IF E

AĞ USTOS

— j* .

AUGUST

1998


Z A M A N I N KI SA TARİFİ

ÛUANTUM Z 951 Masif komple çelik, 200 metre derinliğe kadar su geçirmez, döner çerçeve, takometre, 1/20 kronometre, vida kilitli kurma mekanizması, emniyet kelepçeli bilezik, fosforlu kadran, 2 yıl garanti.


c

c

Nif dağı ve çevresi, birçok trekkingcinin favori rotalarından biri. Eteklerindeki dereler, özellikle yaz sıcaklarında serinlemek için çok uygun. / Mount Nif and its surroundings are a popular destination for trekkers. The cool vvater of the mountain streams Is particularly welcome in hot weather.

th e r e is a m a r v e llo u s v ie tv ö v e r İ z m i r a n d Karagül. Choose y o u r oıvn re tu m route fr o m bıındreds o f altem atives. D iscovering y o ıır oıvn p a tb a n d describ in g il elo q u e n tly to fr ie n d s on y o ıır retu n ı is ali p a rt o f tbe fim . G a ziem ir soııtb o f İ z m ir is a n o th e r go o d starting p o in t. B e b in d tbe toıvn a gravel road leads into tbe forest, ıvbere tbere are several pa tb s to cboose fro m , som e clim bing tıp into tbe bills a n d otbers doum to tbe river bed, ıvbicb ru n s through fa scina tin g rock fo n n a tio n s ıvitb tirıy caves. l f y o u ıvisb to see som e history on y o ıır ıvalk. drive d ir e c tly s o ııtb f r o m İ z m i r to D e ğ ir m e n d e r e , h a l f ıva y t o K u şa d a sı. F in d tb e n e ig h b o u rh o o d called Malta, a n d h e a d fo r tbe village o f K araca­ d a ğ . This g h o st v illa g e ıvas a b a n d o n e d b y its in h a b ita n ts in tbe 1950s a n d its typical A egean houses are noıv in nıiııs. The past seem s to com e to life as y o ıı ıvalk through the village. ıvbere a stream Jloıvs through green vegetation. For a n c ie n t history choose Yoğurtçu Kalesi at tbe village o f U zu n b u ru n , n ea r E m iralem on the road fr o m İzm ir to M anisa. The castle o f Yoğurtçu lies in cou n trysid e com pletely u n to u c h e d b y b u m a n

B azen in sa n ın k en d i rotasını b u lm ası ve b u n u şeh re geri d ö n d ü ğ ü n d e ballandıra ballandıra a n ­ latması oldukça keyifli oluyor. G aziem ir tarafları da sizin için bir diğer seçenek olabilir. K asabanın arkasından başlayan ve orm an içine giden stabilize yol bizler için başlangıç no k ­ tası. Bu yolu izleyerek p atik aların b aşlan g ıcına ulaşıyorsunuz. Ya tep elere doğru giden patikaları izleyeceksiniz ya da aşağıya, d ere yatağına doğru gidenleri. Küçük m ağaracıkların ve kaya oluşum ­ larının b u lu n d uğ u d ere yatağı ilgi çekici. Biraz ya­ kın tarih görelim diyorsanız, o zam an rotanızı g ü ­ neye çevirm eniz gerekiyor. İlk ö n ce D eğirm endere'ye, oradan da Malta m ahallesine ulaşıp Karacad a ğ ’a y ö n elm en iz g erek m ek te. K aracadağ köyü 1950'li yıllarda sakinlerinin göçüyle tam am en ter­ kedilm iş. Tipik F.ge m im arisine sahip köy, şim di­ lerde yıkıntı halinde. Evlerin sadece dış duvarları­ nın bir bö lü m ü ayakta kalmış. Sonsuz yeşilliğin içinden akan deresi ve evleriyle burası bir zam an tünelini andırıyor. Ama siz illa daha eski tarihlere ait birşeyler gör­ m ek istiyorum diyorsanız, Y oğurtçu Kalesi tam si­ ze göre. tzmir-M anisa yolu üzerindeki Emiralem

128 S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998

/

^


'

r: | 4 elektronik algılayıcı

' '1

Yüksek perform anslı elektronik beyin "/

5'inci nesil ABS frenler

•'••••ass.

100 km/saat'ten 0 km /saat'e 3.2 saniye


Emiralem’den yola çıkıp Uzunburun köyüne ulaştığınızda, yüzlerce yıllık geçmişine rağmen, surları hayli sağlam görünen Yoğurtçu Kalesi’yle karşılaşıyorsunuz. From Emiralem head fo r the village of Uzunburun, where the ancient castle of Yoğurtçu Kalesi is stili defying tim e despite the passage of centuries.

ilk başlangıç noktanız. B u ra d a n U z u n b u ru n k ö y ü n e g id e c e k sin iz . İyon d ö n em in e ait ol­ d u ğ u s ö y le n e n Y o­ ğ u r tç u K a le si t a m a ­ m e n e ld e ğ m e m iş b ir d oğanın içinde yükse­ liyor. G eçirdiği yüzyıl­ lara bakarak, oldukça iyi durum da olduğunu söyleyebiliriz. Kalenin arkasındaki surlar, hâ­ lâ sapasağlam ayakta. B uradan aşağıya doğru inen patikaları izleyerek küçük bir d erey e ulaşıyorsunuz. D erenin en hoş tarafı, 100 m etre uzaklıkta küçük bir kanyoncuğa sahip olm ası. 50 m etreyi bulan yüksek kaya d u ­ varlarıyla çevrili olan kanyon, b ölgenin sürprizi. Sakın b ü tü n gezi rotalarını bu k ad ar sanm ayın; daha birçok rota sizi bekliyor. Ege’nin incisi İz­ m ir’i, bir d e b u y ö n ü y le g ö rm ek ve keşfetm ek m utluluk verici. •

h a n d . Tbe castle is in a f i n e S ta te o f p r e s e r v a tio n c o n s id e r in g tb a t it is b e lie v e d to d a te o r ig in a lly fr o m Io n ia n times, a n d tb e s tr o n g ıv a lls b e b i n d a r e s tili s t a n d i n g . F ro m b e r e p a t b s le a d d o ıv n to a s m a ll s tr e a m , ıv b ic b a b o u t 1 0 0 m etres fu r tb e r on floıvs into a ca n yo n - tbe surprise fe a ture o f this area - ıvhose rock ıvalls tise up to 5 0 m in beigbt. Tbe ıvalks described bere are ju s t a selection fr o m m a n y in a region ıvhose celebrated sigbts te n d to get ali tbe attention. Leaving the beaten track o f the g u id e hooks is the ıvay to discover this idyllic A e g e a n s c e n e r y a t close q u a rte rs, ra tb e r th a n glim psed fr o m a speeding c a r or coach. • * Levent

L e v e n t Y ıld ırım , d o ğ a s p o r la r ı f o to ğ r a fç ıs ı.

Yıldırım is a n ou td o o r sports photographer.

13 0 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


Hesap ekstresi var; Hesap

ekstrası

yok! Lütfen

kontrol ediniz:

• Kredi kartı ödem eleriniz için % kaç ödüyorsunuz? (V a kıfB a n k Kredi K artlarında en d ü ş ü k fa iz ora n ıyla ödem e yaparsınız!)

• Banka kartı kredileriniz için % kaç faiz ödüyorsunuz. (V a k ıfB a n k B a n k o m a t 7u , te en d ü ş ü k fa iz ora n ıyla ödem e ya p a rsın ız)

• Hesap ekstrelerinizde giydirilmiş masraflar var mı? ( V a k ıfB a n k ekstrelerinde giyd irilm iş m a s r a f yo ktu r.)

• İşlem leriniz için % kaç komisyon ödüyorsunuz? (V a k ıfB a n k 'ta işlem lerinize en d ü ş ü k ko m isyo n u ödersiniz.)

• Kredi kartlarınızda faizlendirm e hangi tarih ten başlıyor? ( V a k ıfB a n k kredi k a rtla rın d a fa izle n d irm e hesap kesim ta rih in d e n başlar.)

• Kredi k artlarında faizinizi harcam a

V akıfB ank B ankom at 724 Kartı ve Kredi Kartlarında ekstra ö d em e yok, yüksek

tutarı üzerinden mi, ödem ediğiniz tu tar üzerinden mi ödüyorsunuz? (V a k ıfB a n k 'ta ö dem ed iğ in iz tu ta r ü zerin d en ödersiniz.)

fa iz y o k , g iy d ir ilm iş m a sra f y o k ! F aizler v e m a sra fla r e n d ü şü k o ra n d a .

• Kredi k artlarında b ankanız size başka avantajlar sunuyor mu? (V a k ıfB a n k Kredi K artıyla y a p tığ ın ız h er a lışveriş size V a k ıf P u a n siste m iyle b irb irin d en g ü ze l

F a iz le n d ir m e a lış v e r iş ta r ih in d e n d e ğ il, h e sa p k e sim ta r ih in d e n b a şla r.

hediyeler ka za n d ırıyo r)

G ecik m e ü creti a lın m a z . L im it a şım ın a ü cret a lın m a z . Y ü k sek kart ü creti

a lın m a z . V ak ıfB an k k a rtla r ın ın h e sa p lı a v a n ta jla r ın d a n siz d e yara rla n ın !

V ak ıfB an k "21. Yü z y ı l

Bankacı l ığı "


Kim sesiz çocuklara uzanan sıcak bir el

BOLLUCA ÇOCUK KOYU Bolluca Childrerı’s Village Uy B A H A R K A L K A N Pbolos Ö N D E R D U R M A Z

“Bak, şimdi uçağı yakalayacağım ” diye bağırıyor Bulut, salıncağına hız verirken. “Ben de, b en d e ” diye eşlik ediyor ona Koray. Recep ise, bir gözü bizde, kaydırağın tep esin d e çeşitli akrobatik h are­ k e tle re g irişiy o r. Z ü b e y d e , g ö z le ri p ırıl pırıl, Kurt’un basını sevgiyle okşarken "Büyüyünce ve­ teriner olacağım , " diyor. Pam uk D ede ise b ah çe­ d e etrafını sa ra n ço cu k larla p azarlığ a girişiyor. Binbir ö zenle bakılan bahçen in eriklerini, yem ek sonrasında yiyebileceklerini öğrend ik lerin d e onu ra h a t b ırak m ay a razı o lu y o rlar. B olluca Ç ocuk

‘Luok at me, I’m going to reach tbat airplane!’ shouts Bulut as be sıvings bigher. 'Me too, me too,' cries Koray. Witb one eye on us. Recep starts doing acrobatics at the top o f the slide. Bright-eyed Zıibeyde pats Kııı1 affeetionately on the head as she explains tbat she ıvants to he a vet ıvhen she groıvs up. Meanwhile Pamuk Dede is bargaining ıvith a group o f children surrounding him. When he telis them tbat after supper they can eat some o f the plums in the carefully tended garden they scatter. Like ali large fam ilies time passes quickly at Bolluca Children ’s Village. I32

S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


This home fo r orpbaned a n d abandoned children ıras establisbed by tbe Tıırkish Foundation fo r the Protection o f Chil­ dren iıı 1992 ıvith the object ofbringing tbeın ııp in a loving fam ily atmosphere and educating them to be useful members o f society. The fo u n d a tio n is a voluntary organisation dependent entirely on donations. Bolhıca Chil­ dren 's Village is the outeome ofdedicated ejfort and cooperation by fo u n ­ dation members and volıınteers. Half o f the la n d f o r the village, wbicb totals 5.2 heetares ıras donated by Sabri Akın a n d the otber h a lf pıırchased at a very loıvprice. Construction costs and technical ecjuipmeııt costs ıvere met by SOS Kinderdorf In te rn a tio n a l, a n d fıır n is h in g expen ses ıvere

K öyü n d e zam an , hol çocuklu h er ailede o ld u ­ ğu gibi çahuk geçiyor. 1992 yılında hizm et v e r­ m e y e b a ş la y a n B o llu c a Ç ocuk Köyü, kim sesiz ço ­ cukları a n n e sevgisi ve aile an lay ışı iç in d e b a rın d ırıp , eğiterek top lu m a k azan ­ d ırm a y ı a m a ç e d in m iş T ü r k iy e K o ru n m a y a M u h taç Ç o c u k la r Vakfı tarafından kurulm uş. Va­ kıf, faaliyetlerini k urucu ve g ö n ü llü kişilerin ç a ­ baları ve bağışlarla y ürü­ tü y o r . B o llu c a Ç o c u k K öyü, g e rç e k te n g ü ç lü bir d ay an ışm an ın , ö z v e ­ rinin ve y ardım sever ki­ şilerin bir ürünü. 52 bin m etrekarelik alanın yarısı Sabri Akın tarafından bağışlanm ış, diğer yarısı ise çok cüzzi bir m iktara satın alınmış. Jnşaası ve tek­ nik donanım ı, SOS K inderdorf International tara­ fından sağlanm ış. Tefrişi ise Vakfa katkı sağlayan hizm et kuruluşları ve şahıslar tarafından yapılmış. B ugün Bolluca Çocuk Köyü nde 36 si kız, 47’si e r­ kek toplam 83 çocuk yaşam ını, 12 evde, standartın ü stü n d e koşu llard a sü rd ü rü y o r. H er eve bir 133 S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


met by imtitııtional an d individual donors. Today 36 girls a n d 47 boys live at Bolluca Child re n ’s Village. Eacb o f tbe tiveİve bouses has a mother caringfor eigbt children. The bouse mothers are appointed after a careful selection process and tben receive training. Each fa m ily ’ o f eigbt children are brought up to look upon one another as brothers a n d sisters, an d eacb fa m ily bas its oıvn individual character depending on the perso n a litie s o f its m em bers, tbe relâ tionsbips betıveen tbem a n d its oıvn individual ıvays o f doing things. The children enjoy an above average Standard o f living. Wheıı the children finisb prinıary school at the age o f 12 or 1 3 , t hey m ove into bouses f o r teenagers. Tbe teenager bouses are a neıv project set up ırith the aim offocusiııg on tbe special needs and problems o f adolescents. an d teacbing tbem tbe skills tbey irili need to take care o f themselves later on. Tbe foundation plans to assist tbose children ıvho go on to ııniversity as fa r as its means alloıv, and to send the others to training coıırses so tbat tbey are equipped to make their oıvn living. Hoıvever, the children ivil! not be obliged to leave the village the moment they are 18, but assistecl until tbey J'ind a job and are able to stand on their oıvn feet. Like eveıy bome. the village s expenses are considerable, and tbe foundation is alıvays in searcb ofsponsors. You can sponsor a childfor 150 DM per annum or a house fo r 1000 DM per annınn. Private donations are alıvays ıvelcome. n e r e are around one million children in need o f institııtional care in Turkey. but only enoııgh places in children s homes fo r one quarter o f this number. Children s villages are an important step toıvards solving this serious social problem, n e foundation has jusl founded a secoıul village, Barbaros Children 's Village, in tbe toıvn o f Urla near İzm ir ıvbicb provides a bome for a further 65 children.

anne ve h er an n ey e 8 çocu k düşüyor. Ç ocuklar oturdukları eve “yuvam ”, h er biri ö zenle seçilen, çağdaş, özel eğitimli insanlara “a n n e m ” ve ailesin­ deki diğer çocuklara “kardeşim ” diyor. H er evin birbirinden farklı karakterde yaşayanları, ken d in e has düzeni, ilişkileri var; tıpkı sizin evinizde o ld u ­ ğu gibi. Ç ocuklar ilkokulu bitirdiklerinde gençlik evlerine alınıyorlar. Yeni bir proje olan gençlik evlerinin am acı, gelişm e çağındaki çocuklara olum lu alış­ kanlıklar edindirm ek, o d ö n em e ait özel sorunla­ rın ç ö z ü m ü n e yardım cı olm ak, ço cuklara kendi kendilerine yetebilm eyi öğretm ek. Vakıf yetkilile­ ri, eğitim ine devam etm ek isteyene im kân sağla­ m aya çalışırken, yüksek tahsil yapam ayacak olan çocukları beceri k urslarından g eçirerek en azın­ dan m eslek sahibi yapm ayı planlıyor. 18 yaşına g e ld ik le rin d e ise. g e n ç le re “artık b ü y ü d ü n ü z , kendi başınızın çaresine b ak ın ” denm iyor. Bir iş bulana, kendi hayatlarını kurup, yardım a ihtiyaç­ ları kalm ayana kadar, Vakfın him ayesinde yaşaya­ biliyorlar. H er evin o ld u ğ u gibi, k ö y ü n d e o ld u k ç a yüklü bir masrafı var. Vakfın yöneticileri bu ö n e m li s o r u n u s p o n s o r l a r l a a ş m a y a çalışıyorlar. Yıllık 150 DM'ye bir çocu ğ u n ya da 1000 DM’ye bir evin sp o n so ru olabiliyor­ sunuz. Ö zel bağışlar da kabul ediliyor. T ü rk iy e ’d e k o ru n m a y a m u h ta ç 1 m ily o n civarında çocuk var. Yurtlarda ise ancak 2025 b in ç o c u ğ a b a k ıla b iliy o r . B ö y le s in e ön em li sosyal b ir p ro b le m in çö z ü m ü için ç o c u k k ö y leri ö n e m li b ir ad ım . .Su a n d a y in e V akfın ça b a la rıy la, İzm ir U rla’da 65 ç o cu ğ u b a rın d ıra n B arb aro s Ç ocuk K öyü faaliyete geçm iş durum da.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı / Turkish Foundation f o r the Protection o f Children Tel: 0212 274 95 45

13 4 S K Y L IF E

AĞUSTOS

— j» .

AUGUST

1998


Nasıl bir tatil düşlüyorsunuz ? Kontorlu, sporla dolu ? Rahat, şık ? Romantik, eğlenceli ? Tatil anlayışınız ne olursa olsun, Çeşme Altın Yunus’ta hepsi var! Klimalı, uydu antenli, mini harlı tam konforlu odalar, süitler, restoranlar, cafeler, barlar, plaj, marina, yüzme havuzları, tenis kortları, çocuk kulübü ve Revit Fitness Club... Tüm bu olanaklarıyla, düşlerinizdeki tatili gerçekleştirebilmeniz için Çeşme Altın Yunus sizi bekliyor.

nm us ÇEŞME

l Ilın

Yıımıs (j-şm e Turistik Tesisler A.Ş. 3 5 9 1 8 (/'ş m e /lz tn ir - TI KKİYI-! Tel: (O 2 3 2 ) 7 2 3 12 5 0 F.ıks O) 2 3 2 ) 7 2 3 2 2 5 2 K A la il: iııfo @ nH inyunus.co m .tr •T u ris tik T r s ls lr r İ N h ır \ w V M I I a Ş d l

k n ru lu s ıu lm


KİTAP / B O O K REVIEVV

By B A R IŞ D O Ğ R U

Journey to Asia M inör in the Sum m er o f 1895

K Ü Ç Ü K A S Y A S E Y A H A Tİ 1895 YAZI

Küçükasya Seyahati-1895 Yazı Friedrich Sarre A lm anca’dan çeviren: Dârâ Çolakoğlu Yayıncı: Pera Turizm ve Ticaret A.Ş. Alâattin Eser Kitaplığı

J o u rn e y to A sia M in ör in th e S u m m er o f 1895 By F ried rich S a rre T ıırkish T ran slation f r o m th e G erm an by D â râ Ç olakoğlu P u blish er: P e ra T u rizm ve T icaret A £. A lâattin E ser K ita p lığ ı

K üçükasya Seyahati, sanat ta­ rihçisi Friedrich Sarre'ın 1895 yazı b oyunca, İzm ir’d e n b a ş­ ladığı ve 13- yüzyıl S elçuklu İm paratorluğu mim arisini araş­ tırm ak am acıyla çıktığı Konya yolculuğunun sonuçlarını kale­ m e aldığı önem li bir araştırm a kitabı. Sarre’ın, Antik çağın Fıigya, L ykaonia ve Pisidya b ö lg e le rin in to p rak ları üzerinde kurulm uş bir O sm anlı Vilayeti olan Kon­ ya ç ev re sin e , y ak laşık 100 yıl ö n c e yaptığı bu araştırm a gezisinde eld e ettiği bulgular, A nadolu Selçuklu sanatının tanınm asına ö n cülük etmiştir. Ö zgün adı “Reise in Klein a s ie n - S o m m e r 1 8 9 5 ” o la n b u ç a lışm a n ın a n a ro tası A laşeh ir, B u ld an , Pam ukkale, Ladik, Dinar, Akşehir, Ilgın, K adınhanı ü z e r in d e n K o n y a ’y d ı. D ö n ü ş y o lu n d a d a D oğ a n h is a r , S u lta n d a ğ ı, E ğirdir, B e y şe h ir ve İs­ p arta'd an g eçen yolculu­ ğu b o y u n c a S a rre , a n a ç a lışm a a la n ı o la n S el­ çuklu m im arisinin yanısı-

A r t hlstorian Friedrich Sarre ’s J o u r n e y t o Asicı M in ö r (Reise in K leinasien - S om m er 1895) is a n a c c o u n t o f his jo u r n e y fr o m İ z m ir in the su m m e r o f 1895 in search o f thirteenth c e n tu ry Selju k arcbitecture. S a r r e s f i n d i n g s in th e p r o v i n c e o f K o n y a , ıv h ic h e n c o m p a s s e s th e a n c ie n t la n d s o f Phrygia, Lycaonia a n d Pisidia, p io n e e re d knoıvledge o f A n a to lia n Seljuk art iıı the ıvorld o f scholarship. Sarre tra velled to K o n y a via A laşehir, B u ld a n , P a m u k k a le , L adik, D in a r, A k şe h ir. Ilg ın a n d K a d ın h a n ı, a n d o n th e re t ıır n jo u r n e y v is it e d D o ğ a n h isa r, S u l­ ta n d a ğ ı, E ğirdir, B e y ş e h ir a n d İs ­ p a r ta . T h r o u g h o u t th e j o u r n e y he s tu d ie d no t o n l y th e S e lju k . a r c b ite c tu r e ıv h ic h ıv a s h is m a in o b je c t h ııt th e r e m a ir ıs o f 13 6

S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


KİTAP / B O O K REVIEVV

Sarre’ın 100 yıl önce ha­ zırladığı ‘ Küçükasya Seya­ hati - 1895 Yazı’ kitabı, yazarın kendi çektiği bir­ birinden ilginç fotoğraflar­ la zenginleştirilmiş. En sol­ da, Beyşehir’ deki ta rih î kapı; üstte elde işlenmiş b ir keten örtü; solda ise İshanlı'daki bir cami kalın­ tısı görülüyor. / S arre’ s a c c o u n t o f his jo u rn e y through Asia M inör in the ye ar

1895 is illu s tra te d

w ith

m any

p h o to g ra p h s

fa s c in a tın g ta k e n

by

Sarre him self. Far le ft is the h isto ric city gate of B e y ş e h ir;

a b o ve

is

an

e m b ro id e re d lin e n cloth; and left are the ruins of a mosque in ishanlı.

ra, bu topraklarda kurulm uş birçok antik m edeni­ y etin izlerine kayıtsız kalm am ış, geçtiği y erlerd e b u lu n a n G rek çe yazıtların ve A rapça k itab elerin kopyalarını çıkartm ış ve fotoğraflamıştır. At sırtında yapılan bu yolculuk boyunca, A nadolu insanı ile sıcak ilişkiler kuran; pazar yerlerini dola­ şan; tarlaları, ekinleri ve bozkırın doğasını incele­ yen Sarre’ın kitabı, içerdiği mim ari ve sanat tarihi bilgilerinin yanısıra, 100 öncesi A nadolu’n un g ü n ­ delik hayatı ve kültürü üzerine de zengin gözlem ­ lerle dolu. Pera Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından, kitabın oriji­ nal A lm anca baskısı ü zerin d en , titiz bir editoryal çalışma ve m ükem m el diyebileceğim iz bir baskı ile hazırlanan Küçükasya Seyahati, Friedrich Sarre’ın çektiği 76 fotoğraf, çizdiği orijinal illüstrasyonlar ve R. K iepert'in hazırladığı kapsam lı harita ile, yalnız sanat tarihi ve m im arî ile ilgilenenlerin değil, 100 yıl önceki A nadolu’d an insan ve hayat m anzaraları g ö rm e k iste y e n le rin d e ilgisini ç e k e b ile c e k bir çalışma. •

m a n y a n tiq u e civilisations ıvbicb h a d com e a n d gem e in this region. H e co p ie d d o ıv n a n d p b o tograpbed Greek as iveli as A ra b ic inseriptions be c a m e aeross. Tbrougbout this jo u r n e y ıvbicb he m a d e on horseback he took a n interest in thep eo p le he met, visited m arket places, a n d observed crops, agriculture a n d the countryside. A s a result S a rre’s book is not o n ly a n a c c o u n t o f tbe historic arcbitecture a n d w orks o f a rt w h ich b e c a m e to see, b u t g ives a vivid p ic tu re o f the d a ily life a n d cultııre o f A n a to ­ lia a c en tu ry ago. Pera T urizm ve Ticaret A .Ş .’s Tıırkish translation o f S a r r e ’s book is illu stra te d by 76 p h o to g ra p h s taken by Sarre, his draıvings. a n d a detailed m ap by K. Kiepert. A part fr o m the text it is id entical to the original ıvork. B eautifully p ro d ııced a n d p r in te d , the book ca n be e n jo y e d b y th e g e n e r a l r e a d e r in te r e s te d in Turkey ’s p a st, both a n c ie n t a n d m odern, as iveli being a n asset to the scholarly library. • 137

S K Y L IF E

AĞUSTOS

— J~ -

AUGUST

1998


BARCELO NA Phone: (34) 33088766 Fax: (34) 332663374 ■ : HON G K ON G Phone: (86) 23677075 F A X : (86) 23110589 ■ İS TA n B U k ^ LO N D O N Phone: (44) 1714873989 F A X : (44) 1714875179 ■ N E W Y o fffâ PARİS Phone: (33) 77544218 Fax: (33) 77544313 ■SANTİAGO Phone: (562) 25U (55) 118397552 Fax: (55) 118397554 ■TOKYO Phone: 03(3419) 2211 Fax: 03(3419) 6688 E-mail: yunsa.com.tr

u t ^ ü s is E jS E k't't-t*-

2340167 ■SAO P A UZjb L F lıc tıe :


W OOLSTREET These people determine the coıırse of the world economy. You can probably guess whose cloth they’ve wom for the past 25 years.

Y Ü N 0O

jp: Y^nsa is one o f T u rk e y ’s la rg e s t w o o l fabric ' ’ p ıo d u c e rs a n d e x p o rts m o re w o o l fabric th an the re s t o f the T urkish w o o l fab ric in d u s try COmbined.

e o


Guide: Hotels, Special License Hotels, Holiday Villages, Museums, Sightseeing, Embassies

I. Uluslararası Kültür Mirası Çok Kültürlü Çekim Noktaları ve Turizm Kongresi

First International Cultural Heritage Multi-cultural Phenomena and Tourism Conference B oğaziçi Ü niversitesi T urizm işlet­ m e c iliğ i U y g u la m a v e A ra ş tırm a M erkezi ile K arşılaştırm alı A vrupa Çalışmaları Merkezi nin yanışını Tür­ kiye Ekonom ik ve Toplumsal Tarih V akffnın ortaklaşa düzenledikleri I. Uluslararası Kültür Mirası, Çok Kül­ tü rlü Ç ek im N o k ta la rı ve 'Turizm K o n g re si, 25-27 A ğ u sto s ta rih le ri arasında İstanbul. Lütfi Kırdar K ong­ re Salonu nda gerçekleştiriliyor. "K ü ltü r M ira sı”, Mirasının Y orum u ", "Ûriin O luşturm a ve Seyahat Ti­ careti", “G elenek ve Yaşa­ yan Kültürler”, Kültür Mi­ rasının S o ru m lu lu k la Pazarlanm ası”, "Şehirlerin ve Kırsal K esim lerin Turizm A ç ıs ın d a n P la n la n m a s ı" olarak tanım lanan altı ko­ nu başlığı altında g erçek ­ le ştirile c e k k o n g re , tüm d ü n y a d a n turizm , kültür, tarih, arkeoloji, pazarlam a, planlam a ve turizm e n ­ düstrisi uzm anlarını biraraya getirm eyi hedefliyor. U y g a rlık la r b e şiğ i İ s ta n b u l'd a y a p ıla c a k o la n kongreye, yerli ve yabancı p ek ço k kültür ve tu ­ rizm kuruluşu destek veriyor.

J o i n t l y o r g a n is e d b y B o ğ a z iç i thıiversity Tourisnı M anagem ent a n d R esea rch C entre, th e C o m p a ra tiv e E ıtro p e a n S tu d ie s C e n tre a n d th e Tıırkish E conom ic a n d Social History F o u n d a tio n , th e First In te rn a tio n a l C u ltu r a l H e r ita g e , M u lti- c u ltu r a l P henom ena a n d Tourism Conference is heing h eld on 2 5 -2 7 A ııgust a t the L ü tfi K ırd a r C o n fe re n c e C en tre in İstanbul. The c o n fe re n c e u'ill ta c k le its s u b je c t ıın d e r s ix beadings: C u ltu r a l H e rita g e . Interpretatiorı o f the C u ltu r a l H e rita g e , P r o d ııc t F o r m a tio n and th e T ravel S e c to r . T r a d itio n a n d Living Cultııres. R e sp o n s i h I e M a r k e tin g o f th e C u ltu r a l H e r ita g e , a n d I rbaıı a n d R u ra l P latining ıvitb Respect to Tourism. The conference tvill hring together pcırticipauts fr o m ali o ıv r tbe ıvorld representing the tourism sector. p la ıın in g departm ents a n d c u ltu r­ a l a n d aca d em ic institııtions.

B oğaziçi Ü niversitesi / B o ğ a ziç i U n iversity T e l (0 2 1 2 ) 2 6 5 9 7 73

140 S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998


^

L i * Ü U '4 u z L a t i L i a t a ı u L ı u ^ n ı j m

u u ıtu z .

GENERAL I

E

W ATER1 B A Y İL E R İM İZ

B SANTEKNO

«• S A N T E M Ş U B E : Altınordu Cad. N o:10 B uyükada-İS TA N B U L Tel: (0 2 1 6 )3 8 2 73 54 • A T O L H A V U Z C U L U K : P erpa Tic. M erkezi K .13 1N o :23 29 O km eydanı-İS TA N B U L Tel: (0 2 12 ) 2 20 03 14 • A Q U A H A V U Z : Ali Nihat Tarlan C ad. 7 9 /2 8 1 0 0 0 Ü stbostancı/İS TA N B U L Tel: (0 2 1 6 ) 4 6 3 10 7 4 -7 5 • N E T A H A V U Z : Kördere Sok. 3 1 /2 G ü ler Apt. 8 1 0 3 0 K ızılto p ra k/İS T A N B U L Tel: (0 2 1 6 ) 4 1 8 3 9 9 7 • E Y Ü P K U R U Ç A Y : Şair Nedim C ad. 51 B eşiktaş/İS TA N B U L Tel: (0 2 1 2 ) 2 5 9 3 2 3 4 - 2 3 6 22 12 • B IY IK O Ğ L U İN Ş .: S anayi M ah. Sultan Selim

IC ad. 6 0 /3 ım m s m

©

4 .L event/İS TA N B U L Tel: (0 2 12 ) 281 5 7 3 4 - 281 5 4 0 2 • U L U S A N H A V U Z C U L U K : Fetihtepe M ah. Dereiçi Sok. N o:226 K.3

D .4 O k m e y d a n ı-İS T A N B U L T e l: (0 2 1 2 ) 2 3 5 5 4 5 0 • Ö Z G Ü N M Ü H E N D İS L İK : B e led iy e C a d . Y ılm a z E rka n iş H a n ı N o :1 6 /9 A v cıla r-İS TA N B U L Tel: (0 2 1 2 ) 6 53 8 2 6 5 • M E L T E S : P erpa Tıc. M erkezi K:9 No:1511 O km e y d an ı/İS T A N B U L T e l:(0 2 1 2 ) 2 2 2 56 43

ü.,FT*R

Cvystal

• S T E R İL 21 H A V U Z C U L U K : Y eniocak Sok. N o:16 B ağlarbaşı/İS TA N B U L Tel: (0 2 1 6 ) 341 59 0 3 • Y A P T E S Y Ü Z M E H A V U Z L A R I: AytarC ad. Ö ztürk P alas 10/4 Levent/İS T A N B U L Tel: (0 2 1 2 ) 2 6 4 0 0 3 7 • V E D A T F A R U K T A N : Bebek Ç am lık Yolu 7 /7 Yüngül A p t

w a fe rs

Etiter/İSTANB UL Tel: (0 2 12 ) 2 57 71 8 8 • 4 .R M Ü H E N D İS L İK : 1 1 45/13 Sok. B Blok No:8 Y enişehir/İZM İR Tel: (0 2 32 ) 4 4 9 3 3 6 6 • Ö ZE L A R IT M A : G azinolar C ad. NaciBey Pasajı No:6 Ayvalık/BALIKESİR Tel: (0 2 66 ) 3 12 18 08 • S U T U R İZ M : Altınkum Yolu Üzeri Aygaz Yanı Y enihisar/D idim -A Y D IN Tel: (0 2 56 ) 811 12 2 0 * S U A R T E K : 1. C ad. N o:12 B algat/A N K A R A Tel: (0 3 1 2 )2 8 6 8 5 66 * P O R T R E : Ulusal Egem enlik Caddesi N: 5 0/2 4 8 7 0 0 M arm aris Tel: (0 2 5 2 ) 4 1 3 2 0 4 7 • P R E S T İJ S A U N A : M e rke z M ah. A kbayram Sokak Yeni D Blok

*>i.

F IB E R P O O L

N.1 K o c as in a n /İS T A N B U L T e l: (0 2 1 2 ) 6 5 6 5 9 1 6 • A K Ç A Y S O Ğ U T M A : Edrem it Caddesi S ezgin iş M erkezi N .7 1 03 90 Akçay/Edrem it Tel: (0 2 66 ) 3 8 4 2 0 51 • A K K O R M Ü H E N D İS L İK : Hûdavendigar M ah. Hizm et Sokak M im oza 2 Apt. N .9 D .2 B U R S A T el: (0 2 24 ) 2 3 5 1 9 19 • N E T IS IT M A : T e p e M a h. D atça Yolu N .8 /5 M arm aris Tel: (0 2 52 ) 4 1 3 83 7 5 • H İT A Ş H A C IS A L İH O Ğ L U İN Ş .: K em erkaya Mah. Balıkpazarı S o ka k N .1 7 T R A B Z O N Tel: (0 4 6 2 ) 3 22 5 7 3 3 • T A Ş K IN K İM Y A A R IT IM H İZ M .: Piri Reis M ah. Fener C addesi Ç a rp ar Apt. N .2 11 İS K E N D E R U N

CDJj

T e l: (0 3 2 6 ) 6 1 4 4 5 8 9 • 3 -Z S o ğ u tm a /A r ıtm a : K o naçık M e v kii Bodrum 4 8 4 0 0 T e l: (0 2 5 2 ) 3 1 6 7 5 92

HYDRO A IR ITI I N D U S T R I E S inc » Q

(^ M E N E R G A

I

BmCUDfl

SA N TEM

ENDÜSTRİ - KONUT SA N . v e TİC. A .Ş . Sıracevizler Cad. No: 14-16 80260, Şişli-İstanbui Tel: (0212) 232 40 04 - 246 20 02 Faks: (0212) 231 16 00


city scope

"Ü" Codes: Tıırkey 90, A nkara 312, İstanbul: Eııropean Side 212, A sian Side 216, İz m ir 232, A ntalya 2 4 2

Ayşegül Y e ş iln il Resim S ergisi / Ayşegül Y e ş iln il P a in tin g E xh ib itio n

KADIN / WÖMAN D okuz Eylül Üniversitesi G üzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm ü Tekstil Tasarımı Ana Sanat Dalı m ezu n u A yşegül Yeşilnil, eğiti­ m inin ard ın d an Devrim Erbil Atöiyesi'nde resim çalışm aları yaptı. M oda d e s in a tö r lü ğ ü , ev ve te k n e d e k o r a s y o n l a r ın a y ö n e lik te k stil ça lışm a la rı v e afiş ta sa rım la rı y a p a n Yeşilnil, ayrıca 1987 yılın­ d a n b eri caz g ru p la rı ile ç a lış ıy o r v e k o n s e r le r veriyor. B u g ü n e k a d a r, d a h a ç o k caz k o n u lu resim ler ü reten sa n a tç ın ın 31 A ğustos ta İs­ tanb u l M enkul K ıym etler Borsası Sanat G alerisi n d e açılacak o la n s e r g is in in a n a te m a s ı, tü m A nadolu uygarlıklarında önem li bir rol oynayan kadın.

A yşeg ü l Yeşilnil ıvorked in tbe p a in tin g studio o f D evrim Erbil a fte r g r a d u a tin g in textile d e s ig n f r o m tb e F in e A r t s F a c tılty o f D o k u z E y lü l University. She n o w designs te x tile s f o r clo tb in g , a n d b o m e a n d y a c b t fu m is b in g s, and d e s ig n s posters. S in c e 1 9 8 7 s b e b a s su n g ıvitb j a z z groups, a n d h e r love o f j a z z bas in s p ir e d m o s t o f h e r p a i n t i n g s u n t i l n o ıv . Hoıvever, h e r la test exhib itio n ıv h ic b o p e n s a t İstanbul Stock E xcbange Art G a llery o n 3 1 A ııg u s t b a s a neıv theme, tbat o f ıvom an, ıvbo bas p la y e d sııcb a sig n ifica n t role in ali tbe civilisations o f A natolia.

İMKB Sanat Galerisi / İMKB A rt G allery T e l (0 2 1 2 ) 2 9 8 2 5 11

G e n i ş A ç ı Y a z ‘9 8 / W i d e A n g l e S u m m e r ‘9 8 T b e s u m m e r issue o f B o ğaziçi U n iversity P h o to g ra p h y C lub (BÜFOK) ’s fo u r -m o n tb ly jo u r n a l W ide A ngle is noıv out. its fe a tu r e tb is m o n tb is W om en a n d Photography, a n d there is a deta iled a rt içle on M a g n u m p b o to g ra p b agerıcy, ıvhicb a t 5 0 y ea rs old is a m ilestone in tb e b is to r y o f p h o to g r a p h y . O tb e r c o n t e n t s i n c l u d e a n in te r v ie ıv ıv ith iv e li k n o ıv n Turkish pbotograpber İsa Çelik., p b o to g ra p b s o f tb e d istric t o f S iile ym a n iye in İstanbul, a n d a revieu>oj' tbe transparency sboıv entitled İn O ne D a y by ıvorld fa m o u s p b o to g ra p b er Eve A rn o ld a n d Cemil Agactkoğlu.

Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık K lubü (BÜFOK) ta ra fın d a n d ö rt aylık periyodlarla yayınlanan G e­ niş Açı d erg isin in Yaz ‘98 sayısı çıktı. Dosya k onusu olarak “Kadın ve F o to ğ ra fın seçildiği d erg in in bu sayısında, yarım yüzyıllık g eç­ mişi ile fo to ğ raf san atın ın kilo­ m e tr e ta ş la r ı a r a s ın d a s a y ıla n M agnum fotoğraf ajansının geniş bir tanıtımı bulunuyor. Dergi k a p ­ sam ında ayrıca, ünlü fotoğraf sa­ natçım ız İsa Çelik le yapılan söy­ leşi; Siileym aniye sem ti fotoğrafla­ rı; dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Eve Arnold ve Cemil A ğacıkoğlu’n u n “Bir G ü n ­ d e ” adlı saydam gösterisinin tanıtım ı ve fotoğ­ raf sanatı ile ilgili çeşitli yazılar yeralıyor.

BÜFOK, Tel (0212) 263 15 40 (2201)

142 S K Y L IF E

AĞUSTOS

--J **

AUGUST

1998


T ü r k i y e ' n i n

En

Büyük

S ody um

Sülfat

Ü r e t i c i s i

Hayatınızın her alanında, her anında görünm ez

Sodyum sülfat, cam sanayiinden tekstile, kağıt

bir kahraman var.., Kullandığınız deterjanlarda, camda, tekstil

sanayiinden deterjana kadar birçok sektör için vazgeçilmez

ve kağıtta bu görünmez kahramanın payı büyük.

bir hammadde. Alkim ise, yerli ve yabancı birçok sanayi

Hayatınızdaki görünmez kahramanı, gözle görülür

devi için sodyum sülfat üreten, ihraç eden bir kuruluş.

hale getiren formül, NaîSO-ı, yani sodyum sülfat... Görünmez kahraman, dünyanın 5 büyük sodyum sülfat üreticisinden

Hammadde kaynaklarındaki imtiyaz hakları, Afyon ve Konya'daki kimya tesisleri ile Türkiye'nin en büyük üreticisi.

biri; adı Alkim.

Dünyada ISO 9002 standartlanna sahip ilk kuruluş. A lk im 50 y ıld ır s iz in iç in ü r e t iy o r ; y a rın d a sizin için ü re te c e k .

ALKİM

ALKALİ

KİMYA

A

Ş.

S e tü s tii N o . 4 7 Kabataş 8 0 0 4 0 İstanbul Te l: (0 -2 1 2 ) 2 93 85 5 0 Faks: (0 -2 1 2 ) 2 5 2 7 6 60 w e b s ite : w w w .a lk im .c o m

e-m ail: a lkim @ b iste k.n e t.tr


city scoDe

"ÜT Codes: Turkey 90, A n ka ra 312, İstanbul: European Side 212, A sian Side 216, İz m ir 232, A ntalya 2 4 2

Genç sanatçılardan Yeni Önermeler / Yeni Öneriler New Proposals/New Proposings by young artists Bu yıldan itibaren yaz ayla­ rını, genç sanatçı adaylarının y a p ıtla rın ın se rg ile n m e sin e ayırm aya karar v eren Borus a n S a n a t G a le r is i’n in b u kapsam daki ilk sergisi, “Ye­ ni Ö neriler/Y eni Ö n erm eler” b a şlığ ın ı ta şıy o r. M arm ara Ü niversitesi G ü zel S anatlar Fakültesi D ekanı ve öğretim görevlileri ile Borusan Sanat G a le risi y etk ili k u r u lu n u n belirlediği sekiz genç san at­ ç ın ın y a p ıtla rın ın y erald ığ ı serginin ilk bölüm ü 15 Temm u z ’da açıldı. 15 A ğustos’a k a d a r s ü r e n ilk b ö lü m d e , Canan Şenol, G ürdal Yücel, Simge U ygur ve Ünsal Bahtiyar’ın yapıtları sergileniyor. 20 A ğustos’ta başlayan ikinci b ö lü m d e ise Ş ü k ra n M ertcan, Şeyda Ce­ sur, Başir Barlakov ve D eniz A k a y d ı n ’ı n y a p ıtla r ı y e r alacak. D e ğ iş ik a t ö l ­ y elerd e eğitim g ö re n genç s a n a tç ıla rın y a p ıtla rın ın y e r a ld ığ ı s e r ­ g id e ağırlığı, e n ste la sy o n ve v id e o çalışm aları oluşturuyor. B orusan Sanat Galerisi yöneticileri, g ençlere sunulan bu olanağın gelecek yıllarda da sürdürüleceğini, yelpazesinin genişletileceğini ve sadece İstanbul’daki güzel sanatlar fakülteleriyle sınırlı kalm ayacağını belirtiyor.

B o r u s a n A r t G a lle r y b a s d e c i d e d to e x h i b i t e d tb e tv o r k s o f u p a n d c o m in g y o u n g a r tis ts d u r i n g th e s u m m e r m o n th s a n d th e e x h ib itio n is e n title d N em P roposals/N eu; P ro posings. Works by eigbt y o u n g artists s e le c te d hy M a rm a ra U n iv e rsity F a c u lty o f F in e A r ts a n d B o r u s a n A rt G allery ıvill be sb o ıvn in to parts, the fir s t fr o m 15 J u ly through to 15 A u g u st fe a tu rin g C a n a n Ş e n o l, G ü r d a l Y ü c e l, S im g e U y g u r a n d Ünsal B ahtiyar, a n d tbe seco n d fr o m 2 0 A u g u s t ıvith Ş ü k r a n M e r tc a n , Ş e y d a Cesur, B a şir B a rla k o v a n d D e n iz A ka yd ın . Installations a n d video fo r m the m a in fo c u s o f the exhibition. B orusan A rt Gallery m a n a g e m e n t say tb a t tbey p la n to m a ke this a n a n n u a l event, a n d e x p a n d it to in c lu d e y o u n g artists fr o m a rt schools in other cities as iveli as İstanbul.

Borusan Sanat G alerisi / B o ru sa n A rt G allery T e l (0 2 1 2 ) 292 0 6 5 5

144 S K Y L IF E

AĞUSTOS

--J *-

AUGUST

1998


T

0 P R A K

11 ü n 1K A S I

Bazı d u y g u la r a n la tıla m a z v e s a d e c e y a ş a n ır. C o u n try , ö z g ü rlü ğ ü n b a ğ ım lılık la , g e ç m i ş i n g e le c e k l e , s a k in liğ in h a re k e tlilik le TO P R A K

b u l u ş t u ğ u b i r s e r a m ik .

S E RAM İK

P A Z A R L A M A

VE

TİC ARET

A.Ş.

T el : ( 0 2 1 2 ) 2 3 2 31 0 0 (1 2 H A T ) F a k s : ( 0 2 1 2 ) 2 3 0 4 2 1 2 e - m a i l : s e r p a z ® t o p r a k . c o m . t r İ n t e r n e t : h t t p : / / w w w . t o p r a k . c o m . tr


: 215 beygirlik 5.0 it i SOHC V8 motoruyla | Explorer Limited

205 beygirlik 4.0 İt SOHC V6 motoruyla Explorer XLT

ö re r

A m erika’da en çok satılan 4x4 F ord E x p lo rer’la tanıştınız Şim di F o rd E xplorer, XLT 4.0 V ö’dan sonra, L im ited 5.0 V8 m odeliyle sunuluyor. D eğişik m o to r seçenekleri ve sayısız ü stü n lü ğ ü y le Ford E xplorer serü ven için sizi bekliyor... H azır m ısınız?

F o rd A m e r ik a n a r a ç la r ı y e t k i l i s a tıc ıla r ı: Adana • T o r o to (3 2 2 ) 4 4 1 17 17 Ankara • O t o k o ç (3 1 2 ) 2 8 7 3 5 5 0 A ntalya • O t o m o t ö r (2 4 2 ) 3 4 0 2 6 8 5 İstanbul • D o ğ a n O t o (2 1 6 ) 3 2 6 2 9 5 5 • M o t o r T ic a r e t (2 1 2 ) 2 7 5 7 2 8 0 • S ta n d a r d B e ld e ( 2 1 2 ) 2 3 2 15 0 0 • Ş a h s u v a r o ğ lu (2 1 6 ) 4 4 1 4 2 7 8

İzmir • E ge O to (2 3 2 ) 4 6 2 62 62

F o r d 'd a h e p d a h a fa z la s ın ı b u la c a k s ın ız .


scope

Codes: Turkey 90, A n ka ra 312, İstanbul: European Side 2 İz A sian Side 216, İzm ir 232, A ntalya 2 4 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması İstanbul Metropolitan Municipality Photography Competition İstanbul B üyükşehir B eledi­ yesi K ültür İşleri D aire Baş­ k a n lığ ı ta r a f ın d a n h e r yıl d ü z e n le n e n F o to ğ raf Y arış­ m a s ın ın b u yıl ki te m a s ı “G ü n ü m ü zd e Haliç ve Çev­ re si” o la ra k b e lirle n d i. F o­ to ğ r a f D e rn e k le ri Ç alışm a K urulu tarafın d an d e ste k le ­ n e n yarışm a, ren k li, siyahbeyaz ve deneysel-dijital o l­ m ak üzere üç dalda d ü z e n ­ leniyor. Seçici k u ru lu Ş enol D em iröz, Prof. Dr. G ü le r Ertan, Ali Ih s a n G ö k ç e n , A h m e t K ot, H alim K u lak sız, A ras N e ftç i v e İ b r a h im Z am a n ’d a n o lu ş a n y arışm ay a son katılm a tarihi, 12 Eylül 1998. Sonuçları 16 E ylül'de açıklan acak olan yarışm ada d e re c e y e g ire n e se rle r, b ir katalog olarak yayınlanacak ve 1-15 Kasım tarihleri ara­ sında sergilenecek.

T h e s u b je c t o f th is y e a r 's p h o to g r a p h y c o m p e titio n o r g a n is e d a r ı n u a l l y h y İs ta n b u l M e tr o p o lita n M u n icipality C ultural Office is The Golden H o m a n d its E n virons Today. O rganised ıv ith th e s u p p o r t o f tb e C o u n c il o f P h o to g r a p h y Societies, the com petition is d iv id e d in to th re e groups: c o lo u r p h o to g ra p h s, b la c k a n d wbite, a n d experim erıtal/digital. The j u r y c o n sists o f Ş e n o l D e m ir ö z , P rof. D r. G ü le r Eı-tan, A li İ h s a n G ö k çe n , A h m et Kot, H alim K ulaksız, A r a s N e ftç i a n d İ b r a h im Z a m a n . A li entries m u st be su b m itte d by 12 Septem ber 1998, a n d tbe results ıvill be announced on 16 S e p te m b e r . T b e ı v i n n i n g p h o to g r a p h s ıv ill be p ııb lisb e d in a c a ta lo g u e a n d exhibited betıveen 1 a n d 15 November.

Yarışm a Sekreterliği / C om petition O ffice T e l (0 2 1 2 ) 2 2 7 3 3 9 0

148 S K Y L IF E

AĞUSTOS

«aja-.

AUGUST

1998


The Black Sea, Marmara, Mediterranean and Aegean... These are what make Turkey a great resort country. A ta sa y , th e g o ld o c e a n o f Tur If the c ry sta l clea r w a ters o f the Turkish seas, sunshine and san d m ade y o u r se le c tio n fo r this visit you are a bso lu tely righ t in this selection , since there y o u w illfin d m ore than w h a t y o u ex p ected l But there is a new a d d ition to Turkish seasx Atasay, the g o ld ocean o f Turkey. As the largest g o ld produ cer o f the countÄąy, A ta sa y m il appeal to y o u w ith its high q u a lity produ cts d esign ed w ith exclusive presentation s, unique craftsm an sh ip, w a rra n ty and rich collection . You w ill n ever be â&#x20AC;&#x153; F- S

a llo w ed to fe e l u n derestim ated and e m p ty handed w ith A tasay. W itn e ss a n d d isc o v e r it w ith le a d in g je w e le r s o f T u rk ey


Y ü k s e ğ e , d a h a yü k s e ğ e ... O nlar yerçekimine meydan okumanın ayrıcalığını yaşadı...

M ontgolfier Kardeşler: Balonla ilk sey ah at...

İSTANBUL Merkez • Avcılar • Bahçeşehir • Bayrampaşa • Beşiktaş • Bostancı • Eminönü • Esentepe • Etiler • Feneryolu • Güneşli • İkitelli • Karaköy • Kavacık • Kazasker • Kozyatağı • 4 Levent • Maltepe Mega Çenter • Merter • Suadiye • Şirinevler • Şişli • Taksim • Yeşilköy • Zeytinbumu • ADANA • ANKARA Ankara • Çankaya • Kızılay • Ulus • Yıldız • ANTAKYA • ANTALYA Antalya • Hal «Kumluca • BODRUM • BURSA ÇORUM • DENİZLİ • ELAZIĞ • ESKİŞEHİR • GAZİANTEP Gaziantep • Şehit Kamil «İZMİR İzmir • Bornova • Gıda Çarşısı • Karabağlar «İZMİT • KAHRAMANMARAŞ • KAYSERİ • KONYA • MALATYA • MERSİN • SAMSUN


Y u k a rı, d a h a y u k a r ı

Gelin, siz d e K ent’li olm anın avantajlarını yaşayın. j Güvenilir yapısı, uzman kadrosu ve istikrarlı büyüm e oranlanyla K entbank daim a m üşterisinin yanında.

R A K A M L A R

L

(MİLYAR TL)

30/06/1997

LİKİT DEĞERLER MEVDUAT KREDİLER GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR KÂR (BRÜT) KÂR (NET) TOPLAM AKTİFLER DIŞ TİCARET HACMİ (MİO USD) ŞUBE SAYISI

A

K

19,024 45,566 43,948 67,918 6,473 1,218 1,218 75,019 688 37

E

N

T

B

3 0 /0 6 /1 9 9 8

A

N

K

ARTIŞ(%)

4 8 ,0 1 8 1 2 6 ,585 9 8 ,6 0 6 191,121

152.4

11,203 3,0 5 5 1,859* 1 8 7 ,0 9 8 1,156 57

73. 1

177.8 124.4 181.4 150.8 5 2 .6 149.4 6 8 .0

(•) 1998 yılı başında yürürlüğe giren düzenlemeler nedeniyle ayrılan ertelenmiş vergi karşılığı düşüldükten sonraki tutardır.

J

□ KENTBANK GENEL MÜDÜRLÜK: Tevfik Erdönmez Sokak 18 80280 Esenlepe - İSTANBUL Tel. (0212) 274 89 00 Faks. (0212) 274 89 20 İLETİŞİM HATTI: 0800 211 31 28


scope

~ tk Codes: Tıırkcy 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 21 ± Asiau Side 216, İ z m ir 232. A ntalya 2 4 2

67. İzmir Enternasyonal Fuarı 67th International İzmir Fair T ürkiye'nin en eski ve köklü fuar organizasyonu olan İzmir E nternasyonal Fuarı, 26 Ağustos tari­ h in d e açılıyor. Bu yıl 6 7 .'si d ü z e n le n e n fuara, o n u r k o nuğu olan H indis­ tan'ın yanısıra, 35 ülke ka­ tılıyor. T em elleri 1923 yı­ lın d a k i İz m ir 1. İk tis a t K o n g re s i’n d e a tıla n fu a r k a p sa m ın d a , C u m h u riy e ­ tin ve T ü rk fu a rc ılığ ın ın 75. yılı da kutlanacak. 1500'ü ask ın yerli ve ya-

T u rk e y ’s oldest trcule fa ir, İzm ir International Fair opens this year on 26 August ıvitb India as guest o f bonour. A furtber 3 5 countries bave pavilions at the J'air. The original ideafor İzm ir F air goes b a c k to tbe First Fconomic Coııgress beld in the city in 1923, a n d this y e a r ’s fa ir ıvill also commemorate tbe 75tb anniversary o f tbe establis h m e n t o f th e Tıırkish Republic that same year. O ıvr 1500 Tıırkish andforeign

hancı firm anın katıldığı fu­ ar k ap sam ın d a ayrıca, 16 ülken in tem sil edildiği 5. Uluslararası Halk Dansları Festivali, 32 ülkenin temsil edildiği 4. Uluslararası Sa­ nat G ünleri. İşadam ı G ü n ­ leri, İEF Futbol Turnuvası, foto ğ raf yarışm ası, m üzik ve tiyatro gruplarının gös­ terilerini içeren G ençlik Şenliği gerçekleştirilecek. Kıtaları, ülkeleri ve kültürleri birleştirerek dünya b arışın a k a tk ıd a b u lu n a n ve İZFAŞ ta ra fın d a n dü zen len en İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 Eylül’e kadar açık kalacak.

firm s ıvill participate in tbe fair. Related events inchıde tbe 5tb In te r n a tio n a l Folk D a n c in g Festival to be attended by danc­ ing team s fro m 16 coııntries, the 4th International Art Days a tte n d e d by 32 c o u n trie s. B usin essm en ’s Days, tbe İEF Football T ournam ent, photograph competition, an d a Yoııtb Festival ıvith a programme o f concerts a n d theatre. İzm ir In tern a tio n a l Fair is a n event ıvhich forges bonds betıveen contirıents, countries a n d peoples in both the commercial a n d cultural spberes. Organised by İZFAŞ it remains open ııntil 10 September.

İZFAŞ, Tel- (0 2 3 2 ) 418 12 70

I52 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


İKİIMCİ’/ O YIL İLERİ

B A N K A C I L I K

Çocuğunun eğitim ini bugünden hesaplayanlara: m

O ^ 0 l l U

;m tr r rm u a m ,

W **; U M A U ■ 'HU i

O k u llu H e s a p , ç o c u ğ u n u z u n e ğ it im h a y a tı b o y u n c a s iz e h u z u r v e g ü v e n s u n u y o r. Ç ü n k ü b u h e s a p ç o c u ğ u n u z u n e ğ i t i m h a r c a m a la r ı n ı k a r ş ı la m a y ı a m a ç lı y o r . A y lı k 2 5 0 - 5 0 0 y a d a 1 0 0 0 d o la r l ı k s e ç e n e k le r le a ç ı la b ile n O k u ll u H e s a p s iz i, 7 y ı lı n s o n u n d a , a y lı k y a t ı r ı m ı n ı z ı n 1 0 0 k a t ı n ı a ş a n b i r f o n u n s a h ib i y a p ıy o r . A y r ıc a O k u llu H e s a p 'ı a ç tı ğ ı n ı z a n d a n it ib a r e n , a y lı k t a s a r r u f t u t a r ı n ı z ı n 1 0 0 k a tı k a r ş ılığ ı b i r h a y a t s ig o r t a s ı n ı n d a s a h ib i o lu y o r s u n u z . A y r ı n t ı lı b il g i e d in m e k v e O k u llu H e s a p a ç t ı r m a k iç in , F in a n s b a n k b ir a z ile r id e . . .

F in a n s b a n k ENEL M Ü D Ü R L Ü K ( 0 212 ) 216 70 70 • F İN A N S B A N K M E R K EZ Ş U BE ( 0 212 ) 216 70 70 • F İN A N S B A N K A D A N A ( 0 322 ) 459 52 52 • F İN A N S B A N K A N K A R A ( 0 312 ) 4 68 45 60 • F İN A N S B A N K A N K A R A . G A Z İO S M A N P A Ş A 0 312 ) 447 58 61 • F İN A N S B A N K A N T A L Y A ( 0 242 ) 243 08 61 • F İN A N S B A N K B O D R U M ( 0 252 ) 313 58 58 • F İN A N S B A N K B U R SA ( 0 224 ) 224 91 20 • F İN A N S B A N K DEN İZLİ ( 0 258 ) 241 04 60 • F İN A N S B A N K DİYAR BAKIR 0 412 ) 228 87 00 • F İN A N S B A N K G A Z İA N T E P ( 0 342 ) 220 57 50 • İS TA N B U L • F İN A N S B A N K A H L SERBEST B Ö LG E ( 0 212 ) 661 68 44 • F İN A N S B A N K

A T R IU M ( 0 212 ) 560 90 60 • F İN A N S B A N K

AVCILAR

( 0 212 ) 694 86 18

FİN A N S B A N K B A K IR K Ö Y ( 0 212 ) 571 44 04 • F İN A N S B A N K B A Y R A M P A Ş A ( 0 2 1 2 ) 501 78 00 • F İN A N S B A N K BEBEK ( 0 212 ) 257 55 30 • F İN A N S B A N K BEŞİKTAŞ ( 0 2 1 2 ) 236 23 46 • F İN A N S B A N K ÇİF TE H A V U ZL A R ( 0 2 1 6 ) 302 00 57 FİN AN SBAN K E L M A D A Ğ ( 0 212 ) 233 11 50 • FİN A N SBAN K ETİLER ( 0 2 1 2 ) 287 28 24 • FİN AN SBA N K FLORYA ( 0 2 1 2 ) 662 19 80 • FİN AN SBAN K GÜNEŞLİ ( 0 212 ) 656 81 00 • FİN AN SBAN K KALAM IŞ ( 0 216 ) 418 85 34 • FİN AN SBAN K KAZASKER 0 216 ) 478 05 10 • F İN A N S B A N K K O Z Y A T A Ğ I ( 0 216 ) 302 99 50 • F İN A N S B A N K LE V EN T ( 0 212 ) 283 57 97 • F İN A N S B A N K M ALTEPE ( 0 216 ) 442 88 00 • F İN A N S B A N K M E C İD İY E K Ö Y ( 0 212 ) 216 04 37 • F İN A N S B A N K M ERTER 0 212 ) 637 72 00 • F İN AN S BA N K N İŞAN TA ŞI ( 0 212 ) 233 22 50 • F İN A N S B A N K PENDİK ( 0 216 ) 488 26 30 • F İN A N S B A N K S U L TA N H A M A M ( 0 212 ) 520 85 25 • FİN AN S BAN K Ş A ŞK IN B A K K A L ( 0 2 1 6 ) 369 17 00 • F İN AN S BAN K Ü M R A N İYE 0 216 ) 344 21 31 • F İN AN S BA N K Ü S K Ü D A R ( 0 2 1 6 ) 492 65 18 • F İN AN S BA N K Y E Ş İLK Ö Y ( 0 2 1 2 ) 663 98 40 • FİN AN S BAN K İZMİR ( 0 232 ) 489 20 00 • FİN AN S BAN K İZMİR. A LS A N C A K ( 0 232 ) 463 92 60 • FİN AN SBAN K İZMİR, KAR ŞIYAK A 0 232 ) 369 95 00 • F İN A N S BA N K KAYSERİ ( 0 352 ) 222 00 78 • FİN AN SBA N K K O N Y A ( 0 332 ) 237 77 50 » FİN AN SBAN K KU Ş A D A S I ( 0 256 ) 613 33 04 » FİN AN S BAN K M A L A T Y A ( 0 42


S IN IR

T A N IM A Z

BİR G ELECEK İSTANBUL ÇATALCA'DA SERBEST BÖLGE

“İSBAŞ” A F U T U R E W lT H O U T B

O

U

N

D

A

R

I

E

S

FREE T R A D E Z O N E IN İSTANBUL, Ç A T A L C A

İ SBAŞ İstanbul-

Trakya

S e r b e s t

B ölge

(PX 2)

Kurucu ve İ ş l e t i c i s i A.Ş.

S h o v v r o o m: A y a z m a Yo l u O k u l Sok. N o : 7 / 2 Ö Z T E K ÇENTER 8 0 3 5 0 K a ğ ı t h a n e - İ S T A N B U L Tel : 021 2 - 2 2 5

1 f» 1 7 ( p b x


İSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGESİ'NİN AVANTAJLARI ADVANTAGES OF İSTANBUL THRACE FREE ZONE

Sizi sınır tanımaz bir geleceğe taşıyacak bu yeni ya tırım m odeli için de yerinizi almaya davet ediyoruz. W e invite y o u to take y o u r p la c e in this n e w in v estm e n t m o d e l w h ich w ill carry y o u to a fu tu re vvithout b o u n d a rie s .

• T A P U : İSB A Ş sunduğu "Satın Al, Sahip Ol" uygulam ası ile S e rb e st Bölge'ye farklı bir b a k ış getiriyor: Arazi v e y a bina m ülkiyetine sa h ip yatırım cılar, mülklerini b a şk a b ir k u lla n ıc ıy a

sa tm a ,

k ir a la m a v e y a

d e v re tm e

h a k k ın a s a h ip

o lu y o r .

• T I T L E - D E E D : İS B A Ş w ith its "P u rc h a s e it a n d o w n it" a d v a n ta g e , g iv e s th e in v e s to r th e o p p o rtu n ity to o w n , le a s e a n d s e li th e la n d a n d th e b u ild in g . • K O N U M : İS B A Ş , İstanbul'un y a n ıb a şın d a , T E M otoyolunun Ç a ta lc a çık ışın d a Levent'e 25 dakika, Mahmutbey gişelerine 12 dakika uzaklıktaki ayrıcalıklı konumunun

SERBEST BÖLGE DE 3218

yan ısıra sizlere sın ırsız teşvik imkanları sunuyor.

SAYILI KANUNA GÖRE:

• L O C A T IO N : W ith its c lo se p ro x im ity to İstanb ul, The İsta n b u l T h rac e F re e Z o n e lo c a te d a t Ç a ta lc a a re a ; is 2 5 m in u te s to L e v e n t, 12 m in u te s to M a h m u tb e y toll

• İşçi ve personele ödenen Gelir Vergisinin yanısıra muhtasardan da

plazas, p ro vid e s an id e a l location w ith re g a rd to accessibility a n d h u m a n resources.

muafiyet • Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyeti

A L T Y A P I : İS B A Ş , ideal teknik ve s o sy a l altya p ısı, m u h teşem tekn o parkı ile

(Yurtdışından elde edilen gelirlerde

yaşam kalitesini ve işgücünü arttıran her türlü üretim ve faaliyetin sorunsuz ilerlemesini

Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyeti) • Türkiye'den satın alınan ürünlerin

sa ğ layan bir düzen içinde ç a ğ d a ş bir ortam sunuyor.

ihracat sayılmasından ötürü K.D.V

• IN F R A S T R U C T U R E : İS B A Ş pro vides b e tte r opportunities fo r the e stablishm ent o f a hig h te c h n o lo g ic in fra s tru c tu re to e n s u re th e c o m fo rt a n d e ffic ie n c y o f the investors.

muafiyeti • Yurtdışından getirtilen ürünlerde Gümrük Vergisi ve K.D.V muafiyeti • Yurtdışından kredi kullanan

: 021 2 - 2 2 5

24

üt !

e. m a iI : in fo @ ı sb a s. c o m . t r

şirketlere % 6 KKDF muafiyeti

h t t p : / / w w w . i s b a s . t o m. İ r

• Banka işlemi için geçerli olan % 5'lik vergiden muafiyet • Yakıt, elektrik ve benzeri giderlerde Vergi ve K.D.V muafiyet

A C C O R D IN G TO 3218 N U M B E R E D F R E E TRAD E Z O N E LA W

% 100 co rp o ra te tax exem ption

% 100 in co m e tax exem ption

E xem p tio n from im p o rt d uties

• L o w la b o r co sts • Lo w -in te re st rate b ank cre d its • E xem p tio n from V.A.T

• Fre e o f ch a rg e p ro fit tran sfers • Strike an d lockout ban for 10 years • M in im u m B u re a u cra c y


İS T A N B U L

l t i / V ^ / / 'i V 1 L l l Cl t

EMERGENCY

T e l e p h o n e : I n te r n a tio n a l c o d e f o r T u rk e y ; 9 0 , İs ta n b u l a r e a e o d e s : E u ro p e a ıı s id e 2 1 2 , A sian s id e 2 1 6 . Local n u m b e r s o n t h e E u r o p e a n s id e b e g a n w ith 2, 5 o r 6 , th o s e o n th e A sian s id e vvitlı 3 o r 4. F o r in te r c ity c a lls vv ith in T u r k e y first d ia l "0", th e n t h e a r e a c o d e , a n d th e n th e lo c a l n u m b e r . F o r in te r n a tio ııa l c a lls first d ia l "00".

Hilton İstanbul (*” **)

HOTELS

The Aşiyan Museum

Harbiye, Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65

( H O U S E D İN R E S T O R E D

Aşiyan Müzesi

Ambulance

Holiday Itın (“ **)

Tel: 112 (AH över Turkey)

Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 5 5 9 4 9 19

H IS T O R IC B U I L D I N G S )

Holiday Inn Crovvne Plaza (*"")

Avicenna

Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55

Şehir Müzesi

Sultanahm et Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55

Yıldız Tel: 258 53 44

Ayasofya Pansiyonlar

The Museum of Caricature and Humour

Poliçe Tel: 155 (Ali uver Turkey)

Fire

Hotel Airport Inn

Tel: 110 (Ali över Turkey)

Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Fax: 663 78 62

Tourism poliçe Tel: 527 45 03

Hotel Emperyal (****)

Gendarme

M eşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 F ax :2 5 2 43 71)

Tel: 156 (Ali över Turkey) TOURİSM

INFORM ATIONS

TURİZM DANIŞM A

Atatürk Airport

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93

Hilton Hotel Arcade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port / Karakiiy Limanı Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Inform ation

The City Museum

Sultanahm et Tel: 513 3 6 6 0 Fax: 513 3 6 6 9

Citadel

Karikatür ve Mizah Müzesi Fatih Tel: 521 12 64

The Tanzimat Museum

Hotel İstanbul Conti (**")

Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 1 3 8 4

Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05

Hıdiv Kasrı (The Khedive's Summer Palace)

G iilhane Parkı, Tel: 512 63 84

Hyatt Regency (“ ***)

Ç ubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34

Topkapı Sarayı Müzesi

Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 F ax:225 70 07

Hotel Amber

Sultanahm et Tel: 512 04 80

Sultanahm et Tel: 518 48 01 Fax: 518 81 19

W omen’s Library and Inform ation Çenter Foundation

Hotel Armada

Kcıclın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

İstanbul Savoy Hotel (****) Taksan Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10

Ahırkapı Tel: 6 3 8 13 7 0 Fax: 518 50 60

Kalyon (****) Sultanahmet Tel: 51” 44 (X) Fax: 638 1111

Sirkeci Turizm Danışma Miictürliiğii

Bebek Tel: 263 6 9 86

Keban ( ***)

Tanzimat Müzesi Topkapı Palace Museum

Hotel Cartoon

Haliç, Tel: 534 95 50

Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 238 52 01

Yıldız Palace Museum

Hotel Historia

Yıldız Sarayı Müzesi

Tel: (0212) 511 58 88

Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10

Sultanahm et Squarc

Kervansaray (**“ )

Sultanahm et Tel: 517 74 72 Fax: 5 1 6 8 1 6 9

Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 7 8

The Turkish Touring and Automobile Club

Hotel Türkom an

Klassis (•"")

Türkiye Tııriııg ve Otomobil Kıırtımıı (H ead O ffice - Merkez) Tel: 282 81 40

Sultanahm et Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57

Klassis Park Hotel (***")

İbrahim Paşa Hotel

Beylerbeyi Palace / Beylerbeyi Sarayı

Sefaköv, Tel: 624 23 3" Fax: 598 96 11

Sultanahm et Tel: 5 1 8 0 3 94 F ax :5 1 8 44 57

Çavırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20

Sultanahmet Meydanı

Tel: 518 18 02

H O TELS/ OTELLER

Silivri, Tel:

T

40 50 Fax: 727 40 49

Kumburgaz Princess Hotel (*“ **) Aden (****) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25

(T

Akgiin Hotel (****•)

34910 Kumbıııgaz, Tel: 885 90 (X) Fax: 8 8 i 05 30 - 31

Maç ka Hotel (****)

Beşiktaş Tel: 258 30 80 PA LA C E S/ SARAYLAR

Kariye

Dolmabahçe Palace

Edimekapı, Tel: 534 84 1 4 Fax: 52166 31

Dolmabahçe Sarayı

Splendid Palace

Beşiktaş Tel: 258 55 44

Ihlam ur Kasir / Ihlamur Kcısrı

Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26

Teşvikiye, Tel: 234 32 (X) Fax: 240 76 94

Büyiikada (Prince İsi.) Tel: 382 6 9 50 Fax: 382 6* 7 5

The Marmara İstanbul (” “ *)

Vardar Palace Hotel

Askoç Otel ('***)

Taksim, Tel: 251 46 96 Fax: 244 05 09

Taksim Tel: 252 28 9 6 Fax: 252 15 27

Sirkeci, Tel: 5 11 80 89 Fax: 511 70 53

Merit Antique İstanbul (**'**)

Yeşil Ev

Büyük Sürmeli (” *” )

laleli. Tel: 513 93 (X) Fax: 512 63 90

Gayrettepe, Tel: 272 1160 Fax: 266 3669

Mim (" " )

Sultanahm et Tel: 517 6 7 85 F ax :5 1 7 6 7 81)

Ceylan İnter-Continental İstanbul

Beşiktaş, Tel: 246 55 07 Fax: 230 73 77

M USEUM S/ MÜZELER

Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır

A skerocağı Cad, Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 80

İstanbul Princess Hotel ( ......) Maslak. Tel: 285 0 9 0 0 Fax: 285 09 5 1

Archeological Museum

Yıldız Parkı Tel: 276 10 22

Ortaköy Princess Hotel ("'**)

Arkeoloji Müzesi

Color Hotel (****) Iııu lık /ad c Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42

Conrad İstanbul (***") Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 (>6 67

Çınar Hotel (***” ) Yeşilköy Tel: 663 2 9 0 0 (1 8 lineş/lıat) Fax: 663 29 21 Çırağaıı Tel: 258 33

Dedem an İstanbul (*“ **) Esentepe Tel: 274 88 (X) Fax: 2” 5 ll (K)

Dilson (***') Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70

Divan (***•*)

CHURCH ES AND

Nippoıı (****)

SYNAGOGUES

Taksim Tel: 254 99 (X) Fax: 250 45 53 O lc a y (***•) Topkapı. Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05

Pera Palas (****) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 4 0 8 9

Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 •

Calligraphy Museum

Meşelik Sokak I l / l . Taksim Tel: 244 13 58

Church of St. Saviour in Chora

Dutch Chapel (Union Church)

Kariye Müzesi

İstiklal C addesi. Dııtclı Consıılale Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sııııday Mass in English.

Edinıekapı Tel: 523 30 09

The Plaza Hotel C”' 11")

Haghia Sophkı / Ayasofya Müzesi

Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90

Sultanahmet Tel: 522 09 89 - 522 17 50

Polat Renaissaııce Hotel(“ *“ )

Military Museum / Askeri Müze

Yeşilyurt. Tel: 663 17 (K) Fax:663 l - 55

Harbiye Tel: 232 16 98

President (*’” )

Museum of Painting and Sculpture

Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 6 9 99

Resim ve Heykel Müzesi

Prestige

Beşiktaş Tel: 261 ı2 98

Eresin Hotel İstanbul (“ s,s)

laleli. Tel: 5 1 8 8 2 8 0 Fax: 518 8290

Topkapı, Tel: 631 12 12 Fax: 631 3 " 02

Hotel Mercure İstanbul (” **)

Museum o f Turkish and Islamic Art

Eysan Otel ( "*) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3 1—2529

Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax:24981) 33

Four Seasons Hotel İstanbul (

Richm ond ( s” )

)

Sultanahm et, Tel: 638 82 (MI Fax: 6 3 8 82 10

Bevoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07

Grand Tarabya Hotel (***“ )

Riva (’*“ )

Taralıya. Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60

Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20

Güneş (****)

Swissötel the Bosphorus (**"*)

M e rte r. Tel: 555 24 41 Fax: 554 4 1 08

Maçka, Tel: 259 0 1 0 1 Fax: 259 01 05

AĞUSTOS

Neve Shaloııı (Synagogue) Biiyiik H endek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 6 6 - 293 8 ” 95

San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325. Beyoğlu Tel: 244 06 35 Sııııday m ass in Italian.

Tiirk re İslam Eserleri Müzesi

St. Esprit (Catholic)

İbrahim Paşa Sarayı Sultanahm et Tel: 518 18 0 5 - 0 6

C um huriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sııııday m ass in Frenelı.

Rahmi M. Koç Industrial Museum

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi Hasköy Tel: 256 ^ 1 53 - 54

Sadberk Hanım Museum

Scıdberk Hanım Müzesi B ü y ü k lere C addesi, 27-29 Sanver Tel: 242 38 13 15 6

S K Y L IF E

Aya I'riada (Greek Orthodox)

Beyazıt Tel: 527 58 51

Hat Sanalları Müzesi

Eresin (**” )

11 C

Yıldız Köşkleri: Şcıle, Malta ve Çadır

Atatürk M useum /Atatürk Müzesi

Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27 Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253

Büvükdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22

Sultanahm et Tel: 520 77 40

Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95

Fax: 259 66 8 '

Maslak Kasirs /Maslak Kasırları

Ortaköy, Tel:22^60 10 F;ıx:26021 48

Parksa Hilton ( ***)

Çırağatı Palace Kempinski (***” )

İhlam ur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 2 9 9 1

AUGUST

1998

Christ Church, (Anglicaıı) The Crimean Memorial Serdarı Ekrem Sok. No:82. Tünel Tel: 251 56 16 (Belıiııd tlıe Svvedislı Consulate) Hol) Euclıarist Suııdavs 10.00 anı.


OT Ö M O T IV

PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ : " Ankara Asfaltı, Yakacık Yanyol Üzeri No:25 T e l : ( 0 2 1 6 ) 3 7 7 1 7 7 0 (1 6 H a t / D a h i l i 2 1 6 )

81 4 5 0 K a r l a I / i S T A N B U L F a x : ( 0 2 1 6 ) 3 7 7 01 81

TEMSA OTOMOTİV, araçların tüm teknik ve ekipman Özellikleriyle renklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

eo

M IT S U B IS H I MOTORS


Altınşehir

Sultan

tUKSU

T«vfıkbe\

' '^afraköy,

Büyükha!

Y a r ım b u r g a z

?

2500

r

THY OFFICE

-

5000

SEA BUS LINES

-------------

Q

FERRY BOAT LINES

-------------

n

RAILVVAY

STREETS

MAİN ROADS

MOTORVVAYS

Habibler

Pirinçci

Yeşilköy Br.

m iTBEYK'r*$ ı f W Yeni M

-------------

S E S S E

Çanarlıhan

;fiyiellı

KEY TO SYMBOLS

Baruthane

Arışkıran

Amavutköy

KEMERBURGAZ KP

jalrçâfşı

B E Y O Ğ L U "

Kaptan Paşa

Vayla Fer(köy B ! K İ İ B M i f f i ^ ura(l,l

Paş”

' C U M H U fm tT

</ jfebetpaşa Ş

5» . ( } w

ce •-

■/

J® -

/yyMVEriT2' \ -

EHKEZ Hürriyet

'

KefeliRöy j

'r ^ y

Yen iköy

E m irg âıy

İstinye

f^ rah ev teK

\

/

Hisarı:in .-

'M O IZK 6

&

/

Nrsbetıye \ ARNAVUTKÖY /^Vanikpy

[VACIK'KS

'

\

> k rl M ahalli

Vt

Kazım Karabektr

KANDİLLİ ‘

/ j ; Göksu

// Hisârt

J; K ü çü k fy

:VİerLEVENT BEBE£s/ fEKÖY Kültür |

şmniyet Etiler

.Kordonb?

Rahm anlar Esentepe Karlıktepe

T a m irh a n e ^ \

r

Şamandıra

■*

Yayalar^

Dolayoba. İRENDİK f f

Hürriyet

KARTAL K12

Y a k a c ık

Büyük Bakkalköy

;şilbağlat

Yunus

Gâm öşpınar"

Soğanlık

Başıbüyük

Sarıgazi

lYk.Dudullu

Çekm eköy

Taşdelen

Cıımhuriyetköy

Alemdağ

Polonezköy

Dutdere

CEVİZjj-

- Atışokulu

11Bf

K ıvırcık K ara k o lu

Kayışdaği/

( ü ç Ok +a u

[A L T E i

İcîealtepe

İR PARKI K9

G üm üşsüyü Pa şa bahçe

Çiıhijkla_ '

*

'

/ / . . -Octacesme

Acartabya

Boyacıköy i ' / ^ a n l ıc a LEVENTK5 . Balta Üraanı 1, ~

. Pmar

ii

Y

'^ •T â f a b y a A

Krreçbumu

m aslak

I v , /"*"

İ V ,/ /

S A R I Y E R '-

BVYÜkOCREKJ,

Ayazaga

rahyaKemaî H Â ty E Ş ırin te ı

KEM ERBURGAZ

Büyükdere

İS T A N B U L


J L U S L A R A R A S I K O N U T , V İ L L A , P L A Z A VE İ Ş Y E R İ F U A R I IN TER N A TIO N AL HOUSING, VİLLA, PLAZA A N D OFFICE FAİR

1

5

-

1

October

8

1

9

9

8

CNR Dünya Ticaret M erkezi, Y eşilk ö y - jstanbul C N R V Vorld T ra d e Ç e n te r, Y e ş ilk ö y - İs t a n b u l

T ü rkiye'd e g ayrim en ku l ya tırım ı yap m ak isteyenlere çok akılcı bir seçenek! A

r a t i o n a l c h o i c e i n v e s t in

f o r

t h o s e

r e a l e s t a t e

in

w

a n t i n g

t o

T u r k e y !

t vSv

t y/

w â m.m

/V IJJ -------

Türkiye'nin en yeni konutlarını en yeni işyerlerini en çağdaş yaşama ortamlarını görmek isteyenler, yatırım yapmak isteyenler... ce Türkiye'nin tek Konut&İşyeri '98 Fuarı'na gelin, emlak dünyasının yerli, yabancı tüm firmalarını, Türkiye'nin dört bir yanındaki konut ve işyeri kooperatiflerini, en iyi seçenekleri bir arada inceleyin; isteklerinize, bütçenize en uygun olanını öyle seçin.

eople who are interested in the contemporary housing, business centers and the recent life style in Turkey, those who want to invest... First, visit the only fair in Turkey, Housing&Office '98; observe ali the national and foreign firms o f the real estate vvorld together; the housing and business cooperations and study the alternatives together, then decide on the most suitable option for you that fits to your budget.

Öylece, cennet Türkiye'de en akılcı gayrimenkul yatırımını siz yapın! fıs, be the one to make the most intelligent real estate investment in Turkey-the paradise! konutisyeri on-line: konut-isyeri.cnr.net C &

n r

U l u s l a r a r a s ı F u a r c ılık

I n t e r n a t io n a l F a ir O r g a n iz a tio n s

ITn»mD: TOPLUKONIT YAPIMCILARI DERNEĞİ

O lfic ia l Carrîer: T U R K I S H A I R L I N E S R.smf T a fıyıcı T Ü R K H A V A Y O L L A R I

CNR D ü n y a T ic a r e t M e r k e z i, A t a t ü r k H a v a lim a n ı K a rş ıs ı, Y e ş ilk ö y 3 4 8 3 0 İs ta n b u l / T ü r k iy e T e l: ( + 9 0 2 1 2 ) 6 6 3 0 8 81 ( 1 0 0 l i n e s ) Fax: ( + 9 0 2 1 2 ) 6 6 3 0 9 7 3 - 7 5 e-m ail: in fo @ c n r.n e t h ttp : / / w w w . cn r.n et


ANKARA

S V _J

r

, ,

Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 312. Forintercity calls within Turkey fırst dial "O", then the area code, and then the local numher. For intemational calls

"MClG

fırst d ia l "00". EMERGENCY

Ambulance Tel: 112 (AH över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) TOURİSM

INFORMATION

M U SEU M S/ MÜZELER

Museum of Aııatolian Civiüsations

Brasil / Brezilya

New Zealand / Yeni Zelanda

Gaziosm anpaşa Tel: 468 53 20

Kavaklıdere Tel: 467 90 54

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Bulgaria / Bulgaristan

Norway / Noıreç

Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 3161 O pen daily ex c ep t M ondays Pazartesi dışında hergün. 08.30 -17.30

Kavaklıdere TeF 426 74 55

Gaziosm anpaşa Tel: 437 99 50

Canada /Kanada

Oman / Umman

G aziosm anpaşa Tel: 436 12 75

Gaziosm anpaşa Tel: 447 06 31

The People's Republic o f China / Çin Halk Cumhuriyeti

G aziosm anpaşa Tel: 427 14 10

Atatürk's Vlausoleum

Anıtkabir Müzesi

Gaziosm anpaşa Tel: 446 85 43

Turizm Bakanlığı - Hahçelievler

Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 231 79 75 O pen daily cx c ep t Mondays. Pazartesi dışında her gilıi. 09.00 • 17.00

İsm et İn önü Bulvarı No: 5 Tel: 212 83 00 F:ıx: 212 02 55

The Ankara State Museum of Painting and Sculpture / Ankara

Croatia / Hırvatistan

Turizm Danışma - Tandoğan

Derlet Resim re He)'kel Müzesi

Cuba /Küba

Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 • 488 70 07 Fax: 231 55 72

O pera Meydanı Ulus Tel: 310 20 94 O pen daily ex c ep t Mondays.

Gaziosm anpaşa Tel: 439 53 62

Esenboğa Airport Tel: 398 03 48

Pazartesi dışında her gün.

TURİZM

DANIŞM A

H O TELS/ OTELLER

Ankara Dedeman Oteli (****) Büklüm Sok. 1Tel: 417 62 tM) Fax: 417 62 14 Best Apart (****) Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 44680 80 Best Oteli ('***) Atatürk Bulvan 195. Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Bilkent Ankara Oteli ("**) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax:2664679 Büyük Ankara Oteli (*“ **) Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli (“ **) Cihan Sok. 6 Tel: 231 7660 Fax: 229 51 % Büyükhanlı Park Hotel&Residence (**") Simon BolivarCad. 32, Çankaya Tel: 4415600 First Apart Flotel İnkılâp Sok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Flilton (**"*) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Ayma C***) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 Far 4191855 İç Kale Oteli (•***) Gazi Mustafa Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 231 77 10 t a 23061 33 Kent Oteli (****) Mitlıatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 King Apart Hotel PiyadeSok. 17 Çankaya Tel: 44079 31 Mercure In n Ankara (“ ■) Atatürk Bulvan. 80. Kızılay Tel: 41785 85 Fax:4l78592 Merit Altınel Otel (“ *” ) Tandoğan Meydanı Tel: 2317” 6li Fax: 23023 30 Neva Palas (**” ) Esat Cad. No: 32 Küçükesat Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 Mega Residence (Apart-Hotel) Tahran Cad. 5. Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Sergah Oteli (*” *) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 (X) Fax: 311.31 00 Sheraton Ankara (**” *) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 1136 Stad Oteli (****) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 3108969 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58. Kızılay Tel: 419 29 46 Fax:4l’ 4915

0 8 .3 0 -1 2 .0 0 /1 3 .3 0 - 1 7 .3 0

Ethnographic Museum

Etnografya Müzesi Ulus Tel: 3 1 1 9 5 56 O pen daily ex c ep t Mondays.

Chile / Sili

Pakistan / Pakistan Poland / Polonya Kavaklıdere Tel: 426 16 94

Çankaya Tel: 438 94 44 Gaziosm anpaşa Tel: 436 62 12

Portugal / Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90

Romania / Romanya

Czech Republic / Çek Cumhuriyeti

Çankaya Tel: 4 2 7 1 2 43

The Russian Federation

Gaziosm anpaşa Tef: 446 12 44

Rusya Federasyonu

Denm ark / Danimarka

Çankaya Tel: 439 21 22

Gaziosm anpaşa Tel: 468 77 60

Saudi Arabia

Egypt / Mısır

Suudi Arabistan

Kavaklıdere Tel: 426 64 78

G aziosm anpaşa Tel: 436 69 21

Slovakia Republic

Pazartesi dışında her giin.

Finland / Finlandiya

0 8 .3 0 -1 2 .3 0 /1 3 .3 0 -1 7 .3 0

Farabi Sokağı Tel: 426 49 64

Slovakya Cumhuriyeti

Gordion Museum

France / Fransa

Kavaklıdere Tel: 426 58 87

Gordion Müzesi

Kavaklıdere Tel: 468 11 54

Somalia / Somali

Yassıhöviik Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52 O pen daily ex c ep t Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-17.30

Federal Republic o f Germany

Çankaya Tel: 427 51 92

Almanya Federal Cumhuriyeti

South Africa / Güney Afrika

Kavaklıdere Tel: 426 54 65

Filistin Caddesi 27 Gaziosm anpaşa Tel: 446 40 56

Georgia / Gürcüstan

MTA, Natural History Museum

G aziosm anpaşa Tel: 447 17 21

.1/7/1, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 O pen daily. ex c e p t for public holidays.

South Korea / Güney Kore

Greece / Yunanistan

Çankaya Tel: 468 4 8 22

(iaziosm anpaşa Tel: 436 88 60

Spain / İspanya

Holy See / Vatikan

Çankaya Tel: 438 0 3 9 2

Resini baynmı tatilleri dışında her gün. 0 8 .3 0 -1 7 .3 0

Çankaya Tel: 4 3 9 0 0 41

State of Palestine

Hungary t Macaristan

Filistin Devleti

Cumhuriyet Müzesi

Kızılay Tel: 418 92 38

G aziosm anpaşa Tel: 436 08 23

Cum huriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 3 1 1 0 4 73 O pen daily ex c ep t Mondays Pazartesi dışında her gün, 09.00-17.00

India / Hindistan

Sudan / Sıtdaıı

Ç ankaya Tel: 438 21 95

Çankaya Tel: 441 3 8 8 5

Indonesia / Endonezya

Syria / Suriye

Çankaya Tel: 438 21 90

Çankaya Tel: 4 3 8 8 7 0 4

Roman Baths

İran /İran

Svveden /İsveç

Çankırı Caddesi, Ulus, Closed Mondays.

Kavaklıdere Tel: 427 43 20

Kavaklıdere Tel: 428 67 35

Pazartesi dışında her gün.

Iraq / Irak

Switzerland / İsviçre

Museum of theRepublic

08.30-12.30/13.30-17.30

Gaziosm anpaşa Tel: 468 74 21

Kavaklıdere Tel: 4 6 7 55 55

War o f Independence Museum

Israel / İsrail

Thailand / Tayland

Kurtuluş Sarası Müzesi

Ç ankaya Tel: 426 49 93

Çankaya Tel: 440 66 81

Cum huriyet (a d d e s i 14 Ulus Tel: 310 5 3 6 1 - 3 1 0 7 1 40 O pen daily ex c ep t Mondays. Pazartesi dışında h er gün. 0 9 .0 0 -1 7 .0 0

Italy / İtalya

Tunisia / Tunus

EM B A S S I E S / E L Ç İ L İ K L E R

Kavaklıdere Tel: 426 5 4 6 0

Japan / Japonya G aziosm anpaşa Tel: 446 05 00

Jordan / Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54

A fg h a n is ta n / Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21

Kazakhistan /Kazakistan

Albania / Arnavutluk

Kırgızhistan / Kırgızistan

G aziosm anpaşa Tel: 441 61 05

G aziosm anpaşa Tel: 446 84 08

Çankaya Tel: 441 2 3 0 1

Algeria Cezayir

Kuvvait Kuveyt

Çankaya Tel: 427 83 85

G aziosm anpaşa Tel: 445 05 76

Argentina /Arjantin

Lebanon / Lübnan

G aziosm anpaşa Tel: 446 20 61

Çankaya Tel: 426 37 29

Australia / Avustralya

Libya

G aziosm anpaşa Tel: ^46 11 80

Kavaklıdere Tel: 446 99 28

Kavaklıdere Tel: 419 04 31

Turkish Republic of Northern C yprus /K uzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti G aziosm anpaşa Tel: 437 95 38

T ürkm enistan / Türkmenistan G aziosm anpaşa Tel: 446 35 63

Ukrania / Ukrayna ÇankayaTel: 439 9 9 73

United Arab Emirates

Birleşik Arap Emirlikleri Ç ankayaTel: 4 4 0 8 4 10

United Kingdom / İngiltere

Çankaya Tel: 4 3 8 1 1 10

Macedonia / Makedonya

Austria /Avusturya

G aziosm anpaşa Tel: 437 7 8 1 2

Çankaya Tel: 468 62 30

United States

Amerika Birleşik Devletleri

Malaysia /Malezya

Kavaklıdere Tel: 468 61 10

Azerbaidjan / Azerbaycan

G aziosm anpaşa Tel: 446 08 70

Uzbekistan / Özbekistan

Çankaya Tel: 441 2 6 2 1

Mexico /Meksika

Bangladesh / Bangladeş

Kavaklıdere Tel: 467 50 56

A hm et Rasim Sok. No: 14 Çankaya Tel: 4 3 9 2 7 40

Çankaya Tel: 439 27 50

Moldova / Moldovya

Venezuela

Belgium / Belçika

G aziosm anpaşa Tel: 446 55 27

Çankaya Tel: 439 31 98

G aziosm anpaşa Tel: 446 82 50

Morocco / Fas

Yemen / Yemen

Bosnia and Herzegovina

G aziosm anpaşa Tel: 437 60 20

Bakanlıklar Tel: 446 17 78

Bosna ve Hersek Cumhuriyeti

Netherlands / Hollanda

Yugoslavia / Yugoslavya

G aziosm anpaşa Tel: 446 40 90

G aziosm anpaşa Tel: 446 04 70 160

S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998

Kavaklıdere Tel: 426 03 54


I.

i

/■' <' V - tmı ı j u n u y u

v>t ı

http:!l www.pasabahce.com

uŞuuuııçe

•_

4 o

4 Ia

4

/■ İ 4. İ ,,

ıc. A .ş . s±ıııuıı u /\ajuuı ı^ ıtitıeı

«f ı •• o i ' Tftrt rr ' i f J ,, l 1/ T 7 T n î ' F * ' l v i v v k u o ı / u u i uuuı-Lsuınuuu 1 1 K K t L ı

T - i . zırt m / ı ı / t r f v ' T' * i» , i k i . y u \ £ ± u ) j y j j< * / o ı . u m i t > 1/ ( 4

t ' * . * . , O/ i

s r ux.

ı/ i

1u)

ı/ır j y j z .o

4 f -io

*1


ANKARA


Mag ürünleri, hidrolik ve pnömatik teknolojisinde yalnızca Mert kalite güvencesini taşımakla kalmıyor, satış öncesinden satış sonrasına ulaşan özel hizmet anlayışıyla bütünleşiyor. m

m

STANBUL: (212) 252 84 35 (5 HAT) ADANA: (322) 352 00 21-35111 67 ANKARA: (312) 342 38 26-342 38 27 BURSA: (224) 254 27 28-254 55 69 İZMİR: (232) 458 4141-458 44 44


İ

Z

M

İ

R

İN

AND AROUND

EMERGENCY A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e Tel: 155 (Ali över Turkey) F ire Tel: 110 (Ali över Turkey) G e n d arm e Tel: 156 (Ali över Turkey) TOURİSM

INFORMATION5

TURİZM DANIŞM A A d n a n M e n d e re s A irp o rt Tel: 274 24 24 A ls a n c a k Tel: 422 10 22

T

,

,

rUlCLd

International code for Turkey: 90, İzmir arca code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calis within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

T e le p h o n e :

H OLIDAY V IL L A G E S TATİL KÖYLERİ A ltın y u n u s T a til K ö y ü (G o ld e n D o lp h in H o lid a y V illag e) K alem bum u, Boyalık Plajı, Çeşm e Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52 C lub C ard ia (H o lid a y Village) Çiftlikköv, Çeşm e Tel: 712 11 11 Fax: 712 12 27 C lu b M ed K u şa d a s ı H o lid a y V illage A slanbum u, Kuşadası Tel: 6 1 4 1 1 35 Fax: 614 11 25 Foça C lub M ed H oliday'Village Foça Tel: 812 1 6 0 7 Fax: 812 21 75

B ü y ü k Efes O teli Tel: 484 21 47

H a n e d a n (H o lid a y V illage) Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51

Ç e şm e Tel: 712 66 53 F o ç a Tel: 812 12 22 K u şa d a sı Tel: 614 11 03 - 614 62 95

K u ş tu r T a til K ö y ü (H o lid a y V illage) Bavraklıdere, Kuşadası Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32

S elç u k Tel: 892 69 45 - 892 63 28

N e p tü n V illage Büyük Akkum. Seferihisar Teİ: 745 74 55 Fax: 745 70 38

B e rg a m a Tel: 633 1862

H O TELS/ OTELLER İ Z M İ R

A n b a O te li (***) C um huriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 B alço v a K a p lıc a T e sisi O Balçova Tel: 285 48 50 B ü y iik Efes O teli (*” **) G aziosmanpaşa Bulvan, 1 Tel: 484 43 00 Fax:441 5 6 9 5 C lu b H o te l E p h e s u s P rin c e s s (” *” ) Pam ucak Mevkii / Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 Ege P ala s (***■) C um hurivet Bulvan, 210 Tel: 463 9 0 90 Fax: 463 8 1 0 0 G r a n d H o te l M e rc u re İz m ir (****') C um huriyet Bulvan, 138 Tel: 489 İ 0 90 F ax :4 8 9 4 0 89 G r a n d Z e y b e k O teli (*” ) Fevzi Paşa Bulvan, No:5-6 Tel: 441 9 5 9 0 H o tel İ s m in i C " ) Gaziosm anpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93 H o te l K ay a P re s tig e (****) Şair Eşref Bulvan. 1371 Sokak, No." Tel: 483 03 23 F a x :4 8 9 2 2 9 9 H o te l M e rc u re K o n a k (****) M ithatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 15 00 F a x :4 8 9 1 7 0 9 H o te l R ic h m o n d E p h e s u s (****) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 31 O tel A n e m o n İz m ir (****) M ürselpaşa Bulvan No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 O tel Ege S ağlık (****) Ege Üniversitesi K ampüsii / Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İz m ir H ilto n (*•*") Gaziosm anpaşa Bulvan, 7 Tel: 441 6 0 6 0 Fax: 441 2 2 7 7 İ z m ir P r in c e s s O teli (***“ ) 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 51 Fax: 239 W 39 İ z m ir P ala s O te li O Vasıf Ç ınar Bulvan, Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 K ıs m e t H o te l ( " ') 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax:421 48 56 M arla H o te l (*"’) Kazım Dirik Caddesi 7. Pasaport Tel: 4 4 1 4 0 00 Fas: 441 1150

Ö m e r H o lid a y V illage Yavansu Mevkii. Kuşadası Tel: 614 37 00 F a x :6 l4 43 44 P in e B ay H o lid a y V illage Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax: 612 22 07 S u n s e t Vievv H o lid a y V illage G azibeğendi, Kuşadası Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 T u r b a n H o lid a y V illage Davanıklı Köyü. G üm üldür Teİ: 742 25 48 Fax: 742 11 76 S IG H T SE E IN G / GEZİNTİ

B alço v a T h e r m a l S p rin g s

Balçova Kaplıcaları İzm ir province abouııds in m ineral and therm al springs, th o se at Balçova b eing just 15 km from th e city cen tre and served by m unicipal buses. K now n in antiquity as th e A gam em non Therm al Springs, Balçova has b ee n a therapeutic c e n tre for thousands o f years.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Antik dönemde Agamemnon Kaplıcaları demlen bu yer çağlar boyunca bir “şifayurdu” olarak kullanılmış. B ird P a ra d is e / Kuş Cenneti This eight thousand lıectare bird sanctuary is a tem porary and perm anen t hom e to millions o f birds. Situated on th e outskirts o f th e city, it consists o f islets, m arshes, deltas an d m eadow s. At various tim es o f vear över 190 species o f bird can be seen here.

Kentin yanıbaşında koruma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, delta­ lar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190't aşkın türde mil­ yonlarca kuş barındırdığı için dünya çapında bir "kıış cenneti”sayılmak­ tadır. E p h e s u s / Efes W ithiıı easv reach o f İzmir (72 km ) and Kuşadası (18 km ), the spectacular buildings and streets of

an cien t Ephesus have an unforgettable charism a Established in 3<XH) BC and including rem ains from th e Ionic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight n ot to h e m issed. In nearby Selçuk th e re is the basilica o f St.John (6 th century'), a su p erb m useum and İsa Bey Mosqııe. Also in th e vicinity is th e H ouse o f th e Virgin Man-, and th e Cave o f th e Seven Sleepers.

İzmir’den (72 km) ve Kuşadası ’ndan (18 kııı) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip aııtik kent. İÖ 3000 yıllarında kurulan ve İoıı, l.idya. Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutla­ ka vakit ayırılmalt. Efes’in çok yakınında St. Jean Bazilikası. Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik gezi yerleri bulunmaktadır. H o u s e o f th e V irg in M ary

Meryem Ana Evi T he Virgin Mary cam e to Ephesus w ith St.John, and sp en t th e rem ain d er o f h e r life here. T h e h o u se built in th e 4 th century' at th e place w h ere slıe died w as recognised as a sh rin e by th e Vatican in 1957. The h o u se is 8 0 km from İzm ir and 7 km from Ephesus o n Bülbül Dağı, a hill forested w ith pines, planes and olive trees. Mass is celeb rated h ere every m o m in g at 7.30 and o n Sunday m o m itıg sa t 10 .3 0 .

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana nın hayatının sön döne­ mini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. I957’de Vatikan'ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, aııtik Efes kentin­ den 7 kın uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı’ııdadır. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10.30'da ayin düzenlenmektedir. K a d ife k a le F o r tr e s s / Kadifekale T he fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. T he 20-25 m etre high vvalls w e re originally 6 km in length. Today th e fortress is a fam ous ex cu rsio n sp o t w ith pleasan t tea gardens, com m anding a fabulous vievv o f th e city'.

İzmir'in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-25 metre olan duvar/anıtın uzunluğu eski dönemlerde 6 kın'yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla iinlü bir gezinti yeri. P e r g a m u m / Bergama T h e nıiııs o f Pergam um , a m ajör c en tre o f civilisation o f th e ancient w orld, are situated 105 km from İzmir. T he acropolis and am p h ith eatre p erch e d o n a tovvering hilltop, and on th e outskirts o f th e to w n o f Bergama th e A sklepion o r health cen tre d edicated to Asklepios th e god o f health are in a rem arkable State o f p reservation. T he site is o p en daily b cn v ecn 08.3 0 and 18.30. 164

S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

19 9 8

In th e to w n is an o th er interesting building. th e Tem ple o f Serapis, k n o w n locally as th e Red Courtyard d u e to its tiles. T he to w n is also \vorth visiting to see th e narrovv streets w ith th e ir historic Turkish buildings and th e colourful bazaar in th e old quarter.

İzmir’in 105 km kuzeyindeki bıı il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık merkeziPergamon’un kalıntıları bu­ lunuyor. Görkemli bir tepedeki ııkropolis ve amfitiyatronun yanısıra, ilç­ enin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 -18.30 arasın­ da ziyarete açıktır. Bergama'nın için­ deki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapı­ nağı da dikkat çekicidir. Ayrıca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokakları ve yapılanyla eski mahalle­ leri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özelliklerdendir. M USEUM S/M ÜZELER A rc h e o lo g ic a l M u se u m

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı. Konak Tel: 4 2 5 4 9 2 9 O p en every dav ex c e p t Mondays. 09.00-17.30. P.tesi dışında her gün. A ta tü rk M u se u m /Atatürk Müzesi Birinci K ordon 148 Tel: 421 7 0 26 O p en every dav ex c e p t Mondays. 09.00-17.00. Pazartesi dışında İjergün. B erg am a M u seu m / Bergama Müzesi Bergama Tel: 633 10 96 O p en every dav. 08.30-17.30 Her gün. E p h e s u s M u se u m / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 6 0 1 0 -8 9 2 6 0 11 O p en every' dav. 08.30-18.30 Her gün. Ö d e m iş A rc h e o lo g ic a l M u se u m

Ödemiş Arkeoloji Müzesi Ö demişTel: 545 11 84 O p en every day. 08.30-17.30

Hergiin.

M u se u m o f P a in tin g a n d S c u lp tu re

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 8 9 4 5 S .Y aşar A rt M u se u m

S. Yaşar Resim Müzesi Cum huriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CH URCH ESAND SYNAGOGUES B et I s r a e l (S y n a g o g u e ) M ithatpaşa Caddesi 265 Karataş St. H e le n e ( C a th o lic ) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka S t . J o h n (A n g lic a n ) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 463 72 63 S a n ta M a ria (C a th o lic ) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 8 6 32 N ö tre D a m e d e L a u rd e s (C a th o lic ) 81. Sokak, 11 Tel: 232 11 45 St. P o lic a r p e ( C a th o lic ) Gazi O sm an Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 S h a a r A s h a m a y a n (S y n a g o g u e ) 1390 Sokak 4 /2 Alsancak


Türkiye'yi dünya pazarına taşıyan güç

İZDER Başarısı, Saygınlığı, Ticari Anlayışıyla 2000'li Yıllara Hazır.

^SizDer Dış Ticaret A.Ş.

1370 Sok. No: 42 Kat: 8 M ontrö - İZMİR • Tel:0.232.489 23 68-489 23 69Telefax: 0 . 232 . 489 30 92 • E-mail: izder@egenet.com.tr

1


A R O U N D

İZM İR

K


Bir fo to ğraf bin kelim eye bedeldir...

Zeytinaları, İzmir Gölet çevresinde 25.000 m 2 yeşillik içine yerleştirilm iş herbiri değişik m im aride tam am ı bitm iş 17 villa. • Gölette su oyunları • Evcil hayvanlar ve atçılık • Şelale • Kapalı ve açık yüzm e havuzu • Sauna • Havuz bar • Gölet cafe • Sosyal kulüp binası • Basketbol ve voleybol sahası • Antuka tenis kortu • M ini golf • Masa tenisi • Bilardo • Büro hizm etleri merkezi • Teknik servis • Siteye özel hizm et aracı • 24 saat güvenlik • Biyolojik arıtm a ---------« ::

— H «-----------

Konacık, Bodrum Huzurlu, sakin ve sam im i bir köy ortam ında şahane deniz m anzaralı tam am ı bitm iş 10 villa... • Bol su ve yeşil alan • Havuz Bar • M odern yüzm e havuzu • Bahçe bakım ı • Teknik servis • 24 saat güvenlik

İZMİR TURİZM İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. Tel: 0 (232) 2387878 Fax: 0 (232) 2387510


A N T A L Y A

/^ 7

İN A N D A R O U N D

v

E M E R G E N C Y _________________

Telcphone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls witlıin Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first

S h e ra to n V oyager A n taly a (*•***) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 S u n se t H otel (****) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 22913 89 T aly a H otel (*“ **) Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax:241 54 00

A n ıb u la n c e : Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liçe: Tel: 155 (Ali över Turkey) F ire: Tel: 110 (Ali över Turkey) G e n d a rm e : Tel: 156 (Ali overT ıırkey) TOURİSM

. »

T 111(ı ( ’

INFORMATION

TURİZM DANIŞM A

SP E C IA L LIC EN SE HOTELS A n taly a Kaleiçı Tel: 247 05 41 - 242 18 33 A n ta ly a Cum huriyet Mahallesi Tel: 241 1747 A lan y a Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40

Kaş Cum huriyet Meydanı Tel: 836 12 38 K em er Belediye Binası Tel: 814 15 36 H O TELS/ OTELLER ANTALYA A d o ra G o lf R e so rt H o tel (*“ *”) Belek/Serik Tel: 725 4051 Fax:725407 l A ltis G o lfh o te l Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 A n taly a D e d e m a n (**•**) Lara Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 A n taly a R e n a issa n c e R eso rt (***•*) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax:824 84 30 A n tb el B elek H o tel ( “ ” *) Belek / Serik Tel: (242 ) 7254102-05 Fax: 7254268-70 A n ım H o tel& A p artm en ts (***••)

ÖZEL LİSANSLI

H O L İ D A Y VI L L A G E S

Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 4140 C e n d e r H o tel (*'” )

TATİL KÖYLERİ

İşıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 C lu b H o te l S era (•****) lara Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 F alez H o tel (•**“ ) Konyaaltı Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 G lo ria G o lf R eso rt (*'***) Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 G ra n d P restig e H o tel S ide ("***)

| |

Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 G ra n d H o tel A donis ( ’**” ) Eski ta ra Yolu Tel: 323 44 44 Fax: 323 10 31 H o tel O fo A n taly a (*” ” ) Lanı Tel: 349 40 00 / 15 hat Fax: 349 40 16 H o tel B ilk e n t K e m e r (****) Göynük-Kemer Tel: 815 15 38 / 20 hat Fax:815 15 37 H o tel S u lta n S aray (***” ) Göynük-Kemer Tel: 815 1 4 8 0 /2 0 hat Fax: 815 14 99 K ışla H a n H o tel (****) Kazım Özalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 L eto o n ia G olf R e so rt (* "” ) Belek/Antalya Tel: 715 14 50 Fax:715 14 54 R e n a issa n c e A ntalya R eso rt Beldibi/ Kemer Tel: 8 2 4 8 4 31 Fax:824 84 30 R o y al R eso rt H o tel ( “ *“ ) Göynük / Kemer Tel: 815 23 70 Ptx Fax:815 16 27 G o ld e n R ing H o tel ( ” **) Güllük Cad. No: 71 Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22

OTELLER

| A bad H otel | Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 A rgos H otel Opposite of Atatürk Highschool, Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 24175 57 A sp e n H otel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 K ary atit H otel Kaleiçi Tel: 244 (X) 55 Fax: 244 00 54 M arina H otel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 N a tu rla n d H otel Çamyuva / Kemer | Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 T u rb a n A dalya H otel | Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 T u v a n a H otel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 19 81 Tütav T ürk e v leri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19

| |

I I

A ttaleia H oliday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 C lub Alda Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 C lub A ldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 C lub Ali Bey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20 C lub A q u am a rin e Beldibi-Kenıer Tel: 824 85 00 Fax: 824 80 52 C lub A steria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 M Fax: 725 40 02 C lub K astalia Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28 C lub M ed P alm iye Tekerlektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 hatTines) C lub M ed iterran ee K em e r KemerTel:814 1009 Fax:8141018 C lub M ega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 C lub T u ra n P rin ce Kızılağaç Köyü, Side Tel: 748 24 00 (8 hat-lines) Fax:748 2 4 0 9 -1 0 EHA H oliday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 E ld a ra d o r P haselis KemerTel: 815 16 31 Fax: 81516 37 H am d u llah P aşa Konaklı Mevkii, Alanya

I Tel: 565 15 20 Fax: 565 15 31

K em e r H o liday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax:815 1465 O asis B each Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 P alm ariv a H o lid ay Village Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax:821 40 40 1 P a rk K im ero s Göynük, Kemer Tel: 815 1663 Fax:815 1672 R o b in so n C lub P am filya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 7 5 6 9 3 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax:763 6 l 14 S im e n a H o lid ay Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 F a x :8 2 4 6 3 8 i Sol M una Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 T u rtel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 T u rtel Side H o lid ay Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 T u r tle s C lub M arco P o lo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63.36 Fax: 824 63 46 V aran H o lid ay Village Taşlıbunın Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 S IG H T S E E IN G / GEZİNTİ A lan y a C ita d e l ! Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is vvalled (8 km). The “Red f o w e r ” was built by th e Seljuk’s Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small m useum containing etnographical collections.

Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kııle’si 1226'da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnogmfik eserlerin sergilendiği küçük bir müzedir. A n taly a M u seu m / Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvarı Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily ex cep t Mondays.

Pazartesi dışında her gün. The province o f Antalya is endow ed w ith the richest lıistoric treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area o f 30,000 square metres w ith thirteen galleries, an open-air gallery, a chil­ dren s gailen- (w here children may be left) and a w ide yard. Approxi-mately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The m useum receive an award from the Council o f Europe as the Museum of the Year in 1988.

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezindiler. A sp e n d o s A majör port and com mercial centre in antiquity. Aspendos today lies iııland, 48 168

S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998

km east o f Antalya. İts magnificent am phiteatre is th e best preserved in the w orld and knovvn for its superb acoustics and is stili used for concerts.

Antalya'nın 48 km doğusunda Antik Çağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kul­ lanılmaktadır. D am lataş C ave / Damlataş Mağarası This bew itching cave in Alanya is full of stalactites and stalagmites.

Sarkıt ve dikitlerden oluşan, olağanüstü görüntüsüyle ünlü, Alanya yakınlarında bir mağara. D ü d en F alls / Diiden Şelalesi A very beautiful vvaterfall (12 km north o f th e city centre).

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. O ld Q u a r te r / Kaleiçi The historic nucleus o f Antalya. This district is now restored and has becam e an attractive touristic centre w ith its tavems, hotels, restaurants and entertainm ent facilities. its narrow streets lead dovvn to the old harbour (today an intem ational yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. P erg e The origins o f this aııcient city 18 km northeast o f Antalya go back to 1000 BC, but th e surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya'nın 18 km kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi İÖ 1000yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Koma dönem­ lerinden kalma bir açık hava müzesi. Side At this lively resort east o f Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably interw ined. Tilere are nvo agoras, an am phiteatre and a m useum in w hich statues and otlıer vvorks o f art found here are exhibited.

Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki biiyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. T e rm esso s Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park nortlnvest o f Antalya. The am phiteatre is hew n out o f the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history museum at the park entrance.

Denizden 1050 m yüksekllikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park. Yivli (flu te d ) M in a re t a n d M o sq u e

Yivli Minare The Symbol o f Antalya. This 13th century fluted minaret built by the Seljuck is deco­ rated w ith dark blııe and turquoise tiles.

Antalya'nın sembolü olan bu minare Selçuklulardan kalma bir !}.yy. yapısıdır. Koyu ınavi ve turkuvaz çinil­ erle süslenmiştir.


BEDAVA

S E R V IS L IN K

OAG

E L E K T R O N İK

TERCÜM AN

Organizasyon Ltd. Şti. Y ıld ız C a d . N e s te re n A p t. 4 3 /5 B e ş ik ta ş /İS T A N B U L T e l: 2 1 2 . 2 5 8 6 4 4 3 Fax: 212. 2 5 8 9 6 92

VVhere travel begins

Size OAG Cep Uçuş Rehberini sunuyoruz... Bugün abone olun ve Elektronik Tercümanınızı BEDAVA alın. OAG Cep U çuş Rehberi ile a n ın d a ö ğ re n e b ile c e k le r in iz : • A v ru p a , A fr ik a v e O r ta d o ğ u a ra s ın d a k i b a ğ la n tıla r ile d ü n y a n ın h e r ta r a fın d a n u ç u ş la r h a k k ın d a d e ta y lı b ilg i. • B a ğ la n tılı s e fe rle r, h a n g i h a v a lim a n la rın d a n v e s ü re le ri • Y e r e l s a a te g ö r e k a lk ış v e in iş z a m a n la rı • H a v a lim a n ın d a n ş e h re tr a n s fe r d e ta y la rı • H a v a y o lu ş ir k e ti ile u ç u ş v e re z e r v a s y o n k o d la r ı, u ç u ş s ın ıfı, u ç a k c in s i v e d u r a k la m a n o k ta la rı s a y ıs ı OAG Cep Uçuş Rehberine a b o n e o lm a k iç in a ş a ğ ıd a k i İstek Formunu d o ld u r u p , b iz e p o s ta la m a n ız v e y a fa k s la m a n ız y e te rlid ir.

|/ EVET! Teslimfiyatl DM150 olan

İngilizceye, Fransızcaya, İspanyolcaya, A lm a nca ya , İtalyancaya ve H ollandacaya çeviri yapar.

Lütfen bedava E lektron ik Tercüm anım ı da acilen gönderiniz.

Ö d e m e S e ç e n e k le ri □

Çek ile ödeme. “ Reed Telepublishing Gm bH” lehine düzenlenmiş çek ilişiktedir. Bu sipariş formu ile birlikte çeki SERVİSLİNK Ltd. Şti. Yıldız Cad. Nesteren Apt. 43/5 Beşiktaş-İSTANBUL adresine postalayınız.

Kredi Kartı ile ödeme:

H e r dilde 6850 kelim e hâzinesi 10 haneli hesap m akinesi

^ep

R eh b er' ne abone " olm ak istiyorum . (Fiyata dünya çapında teslim dahildir.)

VISA

A m e h ic ^ n I^ Ç P R E Ş S

Kart numarası Son. Kul. Tarihi

llllll D ö v iz kuru hesaplayıcısı

BUĞUN ABONE OLUN!

m

aboneliğinizle beraber

O A G Cep U çu ş Rehberi

A b o n e liğ im in a k s a m a m a s ı iç in , b e n d e n y a z ılı d u r d u r m a e m ri g e lm e d iğ i ta k d ir d e , k re d i k a r tım ı k u lla n a r a k a b o n e liğ im i y e n ile y in .

İmza

Tarih

Garanti: 1 2 a y b o y u n c a h e r a y g ü n c e lle ş tir ilm iş “OAG Cep Uçuş Rehberi" s a y ıs ı b a n a g ö n d e r ile c e k . A b o n e liğ im in h e rh a n g i b ir a ş a m a s ın d a m e m n u n k a lm a z s a m , y a z ılı d u r d u r m a e m r in i v e r d iğ im a n d a , y o lla n m a m ış s a y ıla rın ü c re tin in b a n a ia d e e d ile c e ğ in i b iliy o ru m . ( L Ü T F E N B Ü Y Ü K H A R F L E R L E Y A Z IN IZ .)

İsim

Soyadı

Görevi Şirket A d ı. Adres

En hızlı servis için siparişinizi fakslayınız

0.212

-

258 96 92

Posta Kodu

Ülke Adı

Telefon ___

F a k s ___

zz

_

_

-

S

-

±

_

OZGİ FlVSdt İÇİVİ IStGİC FOriYlU 31 Ağustos 1998 tarihine kadar geçerlidir


A R O U N D ANTALYA


Sabancı Dü 1921 yılında Hacı Ömer Sabancının temelini attığı ve 1967 yılında Sabancı Holding şemsiyesi altına girer Sabancı Topluluğu 1995 yılında Türkiye’nin toplam vergisinin % 4.4’ünü, 1996 yılında % 5.3’

Yabancı O rtaklıklar SABAIMCI TO PLULUĞU, TOYOTASA, BR İSA , D U Ş A , l-B IM SA . M A R S A -K J S B E K SA A K Ç A N S A , DAIMOIMESA. H O E C SA ve O L M U K SA kuruluşlarında %50-%50 ortak olmuştur. •

OTA © 0 Toyota, M itsui (Japonya) Sabancı O to m o b il Ü retim i

toy

BIMP-AK-DRESDIMER BAIMK B N P (Fransa) - D resdner B an k (Almanya) - A kb an k /B an k acılık

ı ı w

BIMP-AK-DRESDIMER LEASIIMG B N P (Fransa) - D resdner B an k (Almanya) - A k b an k /L easin g

B R i© © B rid gesto n e 0aponya) Sabancı Lastik Ü retim i

Y A Z A K i© © Yazaki (Japonya) Sabancı Elektrik K ablo Ü retim i

*1%

HOEC©© H o ech st (Almanya) Sabancı Polyester İplik ve Polyester Esaslı K o rd B ezi Ü retim i BEK©© Bekaert (Belçika) Sabancı Çelik Kord Hamm adde Üretimi

DU©© D u Pont (ABD) Sabancı Endüstriyel Hammadde Üretimi

A K Ç A IM © © C B R (Belçika) Sabancı Çim ento Ü retim i

l- B I M © © IB M (ABD) Sabancı Bilgi İşlem Sistemleri M A R © © -K J S K raftjaco b s Suchard (ABD) Sabancı Gıda M am ülleri Ü retim i to y u m © o

Toyota Sabana 100.000

kapasiteli otomobilfabrikası

B R İ Q Q Bndçestone Sabana Lastik Fabrikası

PHIL © © Philip M orris (ABD) Sabancı Sigara (Marlboro, Parliament) Üretim i

PHILIP M O R R I S © © Philip M orrİS (ABD) Sabancı Sigara (Marlboro, Parliament) Pazarlama, Satış, Dağıtım ı

MARŞ^-KJSKraJiJacatsMjrdSdİMniıGıdaMaiHülIrriFMkdtı

01M U K

H IL T O N (Ş Q

M IT S U B IS H I (»obüs Üretimi T E , u

Inıtrfulimıl I t y r O

Sairnı

M Azantlni

OLM UK©© International Paper C o. (ABD) Sabancı Kağıt ve Ambalaj M alzem eleri Üretim i

I

V

*

M E R S İN Hilton International Sabana O ltl Yönetimi

© 0

DAIMOIME © © D anone (Fransa) Sabancı Gıda M am ülleri Ü retim i

CARREFOUR©© Carrefour (Fransa) Sabancı Hiperm arket Zinciri

C A R R E F O l'R

Carrefour Sabana, Hipermarket Z ina n

B N P A K -D R E S D N E R B A N K M İ ı a l ı l t / L r m g

H .O . Sabancı H o ld in g A.Ş.; S ab an a Ç e n te r 80745 İstanbul / T ü rk iy e T e l : +(90.21


lya ile Elele uluk, konusunda ve sektöründe öncü ve lider 54 şirketi ve 30.000 çalışanı ile Türk halkına hizmet vermektedir. 19V7 yılında da % 5.4’ünü ödeyerek Türk hâzinesine her yıl artan bir payla katkıda bulunmaktadır.

Uluslararası İşbirliği • m

K O M A TS U

HİLTON © © A N K A R A Hilton International (Ingiltere) Sabancı O telYönetim i

LTD -

(Japonya) A ğır tş M akinalan Üretim i - T E M © © K O M A TSU FORKLIFT LTD. (Japonya) Forklift, istif M akinalan Üretim i - T E M © ©

HİLTON © © M E R S İN Hilton International (Ingiltere) Sabancı O telYönetim i

M ITSUBISHI HEAVY IN D U STR IE S LTD. (Japonya) Klim a Cihazları - T E M © ©

HİLTON © © A D A N A Hilton International (İngiltere) Sabancı O telYönetim i

M ITSUBISHI MOTOR CORPORATIOİM (Japonya) O tobüs, M inibüs, Kam yonet Üretim i - T E M © © S H A R P CO. (Japonya) Yazarkasa, Hesap Makinası Üretim i - T E M © ©

P A R K © © H ILTON-ISTANBUL Hilton International (İngiltere) Sabancı OtelYönetim i

|U

*

IN O A C (Japonya) Otom otiv tç Donanımı ve Plastik Parça Üretimi - P İ L © © TA K A SH IM A Y A IMIPPATSU KOGYO (Japonya) Otom otiv tç Donanımı ve Plastik Parça Üretimi - P İ L © ©

KM*

S A N G O CO. (Japonya) Egzos Üretim i - A K K A R D A IM © ©

LIM AGRAIN HYBRID S E E D S (Fransa) Yüksek Verimli (Mısır, Soya) Tohum Üretim i - S A P E K © © C R O W N CORK A N D SEA L CO. (ABD) Plastik Kapak Üretim i - P İ L © ©

Yurtdışı Yatırım lar ve Ortaklıklar H O L © © IN C . Uluslararası Ticaret (N e w Y o rk - A B D ) © © B A N C I BANK (Londra - Ingiltere)

D i

0 © Dm Pont Sabana I:nJustnyel Hammadde Fabrikası

© © B A N C I BA N K G U ER N SEY (Guernsey - Channel Adaları)

l - B I M Q Q l H \ I Sabana B ilgi Iflem Merkezi

E X © © U K GARFORTH Tekstürize H am m adde Fabrikası (Leeds - Ingiltere) E X © © U K LTD. Uluslararası Ticaret (Londra - Ingiltere) a k

:a s Q Q

C B R Sabana Çimento Fabrikası

O O B A S C I B A S K Londra

U N IV E R SA L TR A D IN G Uluslararası Ticaret (Londra - Ingiltere)

- Ingiltere

E X © © D EU T SC H L A N D Uluslararası Ticaret (D üsseldorf - Almanya) ■ ^"1^

K O M A T S U Forklift

ı* A ğır l j

Makinalan liretim i, TF.M ©

O

ra z /M © ©

NILE KOR D O © Lastik Kordu Ham m adde Üretim i / KORO © © M isr Packaging Ltd. (Mısır)

Ya;akı Sabana Otomotiv için Elektrik Kablo Fabrikası

F. HEFTI a n d C o. AG Uluslararası Ticaret (İsviçre) 1 U

*

E X © © ITALIA Uluslararası Ticaret (M ilano - İtalya) E X © © S P A IN

D A \'O N E ©

j>00

O

Danone Sabam Hayat Ş ijt Suyu Üretimi

P H I L Q Q Philip Morris Sabana, Marlboro Parlıament Sigara Üretimi

F a k s :+ (9 0 .2 1 2 ) 281 02 72 h ttp ://w w w .sa b an ci.co m .tr. e-m ail: sainfo@ ibm .net

Ç im ento Üretim i (Sevilla - Ispanya)


DUTY F R E E

O fl BOARD

TURKISH A IR L IN E S /£ \ TÜRK H AVA YOLLARI '‘O

1

DUTY FREE

DUNE Eau de Toilette Spray 50 ml. 5 6 DM

TENDRE

PO ISO N

FAHRENHEIT Eau de Toilette Spray 50 mİ. 4 8 DM

TENDRE POISON Eau de Toilette Spray 50 ml. 5 6 DM DIOR SVELTE PERFECT Advanced Body Refining Gel 200 ml 4 9 DM

D

İ

?

6

w ^ *

BVLGARI Eau de Toilette Spray 50 ml. 6 2 DM

“8BB*

M*

/ D IO R SVELTE PERFECT


DUTY FR E E

OTl BO ARD

DAVIDOFF COOL WATER WOM AN Eau de Toilette Spray 50 ml. 5 8 DM

JILSANDER S U N r tA G R A N C f E A U O f T O l lE T T t

J IL SANDER SUN 3 5 DM

POLO SPORT Eaıt de Toilette Spray 75 ml. 4 1 d m

VI ralph lauren

\<:uı \ \( (H \ 1)1 C r-L - o

C İO İU İİO

di

( i10

\H M \ M

GIORGIO ARMANI

LANCO M E

POLO SPORT VVOMAN Eau de Toilette Spray 100 ml. 4 6 D M

ACOUA Dİ GIÖ Eau de Toilette Spray 50 ml 4-8 D M ACQUA Dİ POUR HOMME Eau de Toilette Spray 5 0 m! 4 1 D M POEME Eau de Parfüm Spray 50 ml 6 3 DM

TRESOR Eau de Parfüm Spray 50 ml. 6 5 DM


DUTY F R E E

O fl BOARD

BURBERRYS WEEK END Eau de Parfüm Spray 50 ml 4 5 DM

TURKISH A IR L I N E S / ^ TÜRK HAVA YOLLARI

BURBERRYS WEEK END

DUTY

FOR M EN

Eau de Toilette Spray 50 ml 3 5 DM

i/lItnİA t d -

Burberr#8

VAKKO Eşarp / Scarves

T a k e Jıome 7 0 0 y e a rs o f history.

1 4 0 DM

in p a r e silk. VAKKO OTTO M AN ARİ C O I.I.K C 1 IO N

TURKISH AIRLINES TÜRK H A V A YOLLARI

MISAK1 JAPANESE PEARLS Büyük İnci 2 5 0 DM Kolye - Küpe lO O D M

DUTY


...at a P am ukbank A T M ! This is vvhere you

A n d n o w , y o u can s h o p a ro u n d th r o u g h

get the easiest connection to the international

P am ukbank POS's also... vvherever you see

A T M n e tv v o rk s o f V IS A / M a s te rC a rd /

M a e stro / E lectron / EDC signs! This is th e

Plus / C irru s a n d e u ro c h e q u e in T u rk e y .

m ost p ra ctica l w a y to keep in to u c h w ith

You can w ith d r a w in s ta n t cash 24 hours a

y o u r account back hom e.

day a t รถve r 450 locations. This gives you a g o o d re a s o n t o s to p a t t h e re d lig h t . . . rig h t? !...

Cirrus


İstanbul'un gözde S o y a k K a n d i l l i A y ı ş ığ;

Soyak, 40 yıla y a k la şa n d e n e y im in i, m o d e rn k o n u tla ş m a y a y e p y e n i ç ö z ü m le r g e tire n K andilli - A yışıgı V adisi E vleri ile zirv ey e taşıy o r. M ü sta k il g irişle ri o la n 3 8 5 m "'lik 2

d u b le k s v illa la r ve 4 5 5 m 'lik trip le k s v illalar; tü m ü y le ith a l m u tfa k la rı, a n k a s tre ith a l b ey az eşy aları, b a n y o la rı, ö z e n le h a z ırla n m ış b a h ç e p ey z a jı ve ö zel h a v u z b a şı d ü z e n le m e le riy le 22 a d e t y ü z m e h a v u z u , kap alı ve a ç ık o to p a rk la rı ile en in ce a y rın tıs ın a k a d a r e s te tik d u y a rlılık ve te k n ik g ü n c e llik iç in d e g e rç e k le ştiriliy o r. Bu p ro je , çağ d aş k o n u tla ş m a n ın çiz g ile rin i b elirliy o r. A yışıgı V ad isi E v leri B o ğ a z içi'n d e , K a n d illi b a h ç e le ri iç in d e . A ynı z a m a n d a k ö p rü le rin 2 d a k ik a

ta m

o rta s ın d a , ik is in e de

m e s a f e d e . A y ış ıg ı V a d is i E v le r i ile

ilg ili

b ilm e n iz g e r e k e n d a h a p e k ç o k k e y ifli a y rın tı v ar. Ö r n e k v illa m ız ı g e z ip g ö r m e n iz iç in te le f o n u n u z u b e k liy o r u z .


adresi: Vadisi E v l e r i .

Kandilli'nin İstanbul tarihinde hep özel bir yeri oldu... OsmanlI sultanları burayı kendilerine ayırmıştı: Yeşillikler arasında, kat kat setler üstünde, bahçeler içinde köşk ve kasırlarla donattılar. "Doğası ve havasıyla " saray çevresinin ve İstanbul'daki AvrupalI ailelerin d e g ö zd esi oldu Kandilli. Sınırlı bir yerleşimle, tipik Boğaziçi köyü niteliğini hep korudu. Yakın zamanlara kadar "Kandilli Bahçesi" olarak anılan Kandilli, bugün de İstanbul1un Boğaziçi'nin doğasını, insani boyutlarını ve ilişkilerini yitirmemiş yörelerinin başında a c e n te

geliyor.

S

A y ı ş ı ğ ı

V a d i s i

Soyak - Kandilli " Ç a ğ d a ş

y a ş a m

ç i z g i s i "

RASATHANE CADDESİ. PERAKENDE SOKAK, KANDİLLİ / İSTANBUL TEL: (0216) 308 86 13 - 332 24 09 FAKS: (0216) 308 86 13 Satış bürom uz Cum artesi, Pazar dahil her gün 19.00'a kadar hizm etinizdedir.

http://w w w .soyak.com .tr


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Information andReservation

D IŞ B Ü R O L A R

BANGKOK (GSA) G ulf Express Transport Agency

IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S

>

CP. Tower 3rd Level 313 Silom Road, 10500

ABU DHABI (GSA ) Sultan Bin Yousuf and Sons Ground Floor Sultan Bin Yousuf

Tel: (66-2) 2310300 (7 lines-hat) BASEL(GSA) RF.CA Handels Gmbh und CH 4051 Basel Switzerland

Sheikh Hamadan Str.

Tel: (061) 2059660

O pp. Çenter Hotel Nouotel P.O.Box No. 698 Tel: (971-2) 3026693-3026694

Gefİnor Centre

Tel: (251-1) 182222

Rııe Clemenceau

Kazakhstan Tel: (7) (3272) 506220 - 501067 AMMAN Jabal Amman Third Circle Riyadh Centre 8th Floor

S/R Tel: (962-6) 659102 - 659112 AMSTERDAM Stadhouderskade 2, 1054 ES S/R Tel: (3120) 6853801

Mouhandeseen Bldg.

BELGRADE TRG Nikole Pasica No: 8 / IV BERLİN Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin S/R Tel: (49) (30) 2624033/34/35 BİŞKEK Sovyetskaya 136 CM A R.Tel: 007-3312- 660008-9 Fax: 007-3312- 661580 BRUSSELS-BRU KSEL

(10 lines-hat)

51 Cantersteen, 1000 Bruxelles

ARJANTİN (GSA) lntercontinente S.A suipacha No: 1087 piso 5A Tel: 54-1-3139243

Tel: (736) (32) 510666-511666512219

S/Tel: (30-1) 3222569

CAIRO - KAHİRE (GSA) Mustafa Kemal Sq. No: 3

R/Tel: (30-1) 3221035-3222569

Tel: (20-2) 3908960 - 3958031

E-mail: grturk®.ibm.net

GSA: Imperial Trv. Çenter 26

P.O. Box 828

Tel: (66-3) 8950044 - 8954904 DHAKA-DAKKA (GSA) Bengal Airlift Ltd. 54 Motijheel C.A. Dhaka 1000 Tel: (880) (2) 243059 DOHA-KATAR (GSA ) Al-Rayan Travel Agency

DUBAİ 63-B Sheikh Hamdan Bldg.

Mahmoud Bassıouny Str. Tel: (20-2) 758939 - 761769

Tel: (0973) 211896

P.O. Box: 1200 UAF. R/Tel: (971-4) 270500 - 237230 DUBLİN (GSA) Aerlingus Dublin Airport Tel: (3531)370011 DUSSELDORF Graf Adolf Str. No. 21 40212 Dusseldorf Tel: (49X 21 1 )3 7 3 0 6 2 FİLİSTİN (GSA) J O Y International Tours and Travel Manger Square (G eorge Wasser Bldg) P.O. Box 630 Bethlehen Tel: (02) 6740130

8001 South Africa

E-mail: turkair@batelco.com.bh BAKU Husi Hacıyev Cad.

Tel: (27-21) 4108702-03 CHİCAGO - ŞİKAGO

FRANKFURT Baseler Str. 35-37 60329

625 North Michigan Avenue,

Frankfurt/Main

No: 11 Azerbeycan

1400 Chicago, Illinois 60611

S/Tel: (49) (069) 27300731/32-33

Tel: 0099-412 942505 941943

Tel: (312) 943 7858 (8 lines/hat)

R/Tel: (49) (069)

Fax: 0099-412 980047

E-mail: thychi@aol.com

273300720/21/22/23 GENEVA-CENEVRE Rue de ChantepouletNo. 1-3 1201 Geneva

TURKISH

BUSINESS

Tel: (41-022) 7316120 -7316129 HAMBURG Hermannstr 46 20095 Hamburg

CLASS

S/Tel: (49) (040) 325805-0 325805-11-12

AIRLINES

AĞUSTOS.

Strachen Road S/Tel: (92) (21) 5682078 R/Tel: (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: Paktürk Enterprises lmtaz Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503 - 301029 KAZAN Sat/Rez.: 007-8432-379863 Fax-Tel: 007-8432-729144 KİEV 4 Kari Marks Str. No: 4 Apt: 22 252001 Kiev - Ukraine Tel: (380) (44) 2284103 - 2291550 2749978 KU VVAI T- KUVEYT ( G S A ) Fahad Al-Salem Str. Dowliah Complex P.O. Box 23959 13100 Safat- Kuwait Tel: (965) 2453820/21 - 2422889 LEFKOŞA Mehmet Akif Cad. 52 Tel: (392) 227106i-22” 1382 LISBON-LİZBON (GSA) Edificio 25. Aeroport Lislx>n-5 Tel: (3511)899121 L ON DO N- LO NDR A 125 Pall Mail London SWLY. 5EA S/R.Tel: (44) (171) 766 93 00976 17 38 LYON 91 Rue Bugeaud 69006 Lyon Tel: (33) (4) 78241324 MADRİD Torre de Madrid Plaza de Espana 18 PLT 14 OFC. 11 28008 Madrid

R/Tel: (49) (040) 325805 13-14-15

Tel: (34-91) 5416426 - 5416849

E-mail: tkham@t-online.de

E-mail: turkish@ t-idecnet.com

180 S K Y L IF E

Fax: (27) (11) 883 35 71 KARACHI-KARAÇİ 12 Avenue Centre

Al Maktoum Str.

C A P E T OWN Safmarine House, 2nd Floor 22 Riebeek Street

Manama-Bahrain

Tel: ( 2 7 ) 0 1 ) 8 8 3 37 71

P.O. Box: 739

Tel: (361) 2968079 - 2664269

BAHRAIN - BAHREYN (GSA) Manama Travel Company W.L.L.

P.O. Box 782 726, Sandton. 2146

Alnimran Complex Centre

P.O. Box: 363

Apaczaı Csere Jan os U.4

A T H E N S - ATİNA Philellilon Str. No: 19 10557

Maud&Fifth St. Sandton. 2196

Abdiilaziz Str.

Tel: (974)412911 -412912

BUDAPEST-BUDAPEŞTE 1052 Budapest,

JOHANNESBURG The Forum/lOth Floor CNR

Alkhobar 31952

S/Tel: (401)3112410- 3113210 E-mail: thy@ m b.roknet.ro

A SH GABAD - AŞKABAT Magtymguly Av. 71 - 744000

Medina Road. P.O. Box. 11563 21425

R/Tel: (32-2) 5126781 - 5126782BUCH AREST-BÜ KREŞ BI). N. Balcescu 35-A

Tel: (6221) 5211360 JEDDAH-CİDDE City Çenter Annex 12/13

Tel: (966) (02) 6600127

S /T e l: (32-2) 5020711 5140453 - 5117676

Buenos-Aires

World Trade Çenter l6tlı floor JL Jen d Sudırman Kav 29-31

Tel: (963-11) 222828 i - 2239770 -

DHAHRAN-DAHRAN (GSA) ABC Travel Agency King

Tel: (38-11) 333277- 332561

JAK AR T A (GSA) PT Angkasa Cahaya Cemerlang

Maysaloun Str. P.O. Box. 8389 2232190(10 lines-hat)

Tel: (961) (1)741391-92

Amsterdam

Fleet House 38 Gloucester Rd. Tel: (852)8613111

Agency Dar-EI

P.O. Box 113 - 5486

ALMATY Kazlx?k Be str. No: 81- 83

1550 Copenlıagen V.

GSA: Al-Faradees T. Tourism

(GSA) Pan Asiatic

HONG K O NG ( G S A ) Best Holidays Ltd. Rms 1603-4

S/Tel: (45-33) 144055 - 144499

Tel: (963-11) 2227266 - 2239770

Tel: (961) (1) 408096-407236

P.O Box: 1755

(4 lines-hat)

Ibem Zaidıın Bldg. 3rd Fİ.

Autostrade Jal El Dıb

ADIS-ABABA (GSA) Ethiopian Airlines Bole Airport

S/RTel: (49) (511)3048210

R/Tel: (45-33) 145190

BEIRUT-BEYRUT Mazda Building 5th. Floor.

Abudhabi-UAE

S/Tel: (49-0221) 134443

DAMASCUS-ŞAM Alfardos Str.

(061) 2059661

HANNOVER Emst-August Platz 6 30159

R/Tel: (49-0221) 134071/72/73 COPENHAGEN-KOPENHAG Radhuspladsen 16, 1

REISEACENTUR Centralbahn Str.7

Alyousuf Bldg.

A.

COLOGNE-KÖLN Trankgasse 7-9 50667 Cologne

AUGUST

1998


Y e r e l , u lu s a l y a d a d ü n y a ç a p ın d a k i t e m iz lik v e h ijy e n s t a n d a r t l a r ı n ı k o r u m a n ı z ı k o l a y l a ş t ı r ı y o r u z . B u n e d e n le , i ş i n i z i n e r e y e g ö t ü r ü y o r s a n ız D iv e r s e y L e v e r y a n ın ız d a o ls u n . B iz U n i l e v e r ’ in b i r p a r ç a s ı y ı z . K a y n a k l a r ı m ı z v e k u ll a n d ı ğ ı m ız t e k n o lo ji ile h iç b ir ra k ib im iz y a n ş a m a z . Y i y e c e k v e iç e c e k ş i r k e t l e r i , b ir a fa b r ik a la r ı, h ız lı s e r v is , r e s t a u r a n t , o t e l iş le t m e c iliğ i, s a ğ lık h iz m e t le r i, fa r m a k o lo ji v e b u n la r g i b i h i jy e n i n ca n a lıc ı ö n e m t a ş ıd ığ ı d iğ e r e n d ü s t r ile r d e fa a liy e t g ö s t e r e n ş i r k e t l e r i iş o r t a ğ ı o l a r a k g ö r e n a n l a y ı ş ı m ı z l a , h e m b u ş ir k e t le r e h e m d e m ü ş t e r ile r in e k u s u r s u z h iz m e t v e h ijy e n g ü v e n l i ğ i s a ğ la r ız . İş t e b u n e d e n le , d ü n y a n ı n i l k 1 0 0 ş ir k e t i a r a s ın d a b u l u n a n b i r ç o k ş i r k e t h e r a la n d a o n la r ın ü r ü n l e r i n e v e h i z m e t l e r i n e k a t t ı ğ ı m ı z a r t ı d e ğ e r i t a k d ir

J

e tm e k te d ir . D e ğ iş m e z h e d e fim iz m ü ş t e r ile r im iz in m a r k a la rın ı v e itib a r la r ın ı g ü ç l e n d i r e r e k , m ü ş t e r i l e r i n i n o n la r a o la n g ü v e n i n i k o r u m a k t ı r . B u n e d e n le , n e r e d e i s e n i z v e n e r e y e g i t m e y i p l a n l ı y o r s a n ı z , b iz i h em en (2 16 ) 4 6 3 9 1 89 n u m a r a lı t e l e f o n d a n a r a y ı n y a da

www.diverseylever.com

a d re s in d e k i w e b s a y fa m ız ı z i y a r e t e d in .

O

DiverseyLever W

e

t a k e

c a r e


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Information andReservcıtion

MALTA(GSA) Arrigo Groııp Limited 248 Tower Road, Sliema

Edobori 1-10-2 Nıshı-Ku Osaka

Tel: Ö s S 316615 - 316705

R/Tel: (81) (06) 441 86 90/91

;

Cargo Kargo Tel: (161) 4980235 Manchester Tel: (161)4895289 - 4895290 MECCA-MEKKE(GSA) ABC Travel Agency Al Mansour Str. Al Khazendar Bklg. Tel: (966) (02) 5ı31887 MEDINA-MEDİNE (GSA ) ABC Travel Agency

Tel: (33-D 42664740 Minitel: 3615 TURKİSH

(Same address-aynı adres) Tel: (966) (1) 4642667

MI L A N - M I L A NO Largo Augusto 1 A 20122 Milano Tel: (39) (2) 76007107 76007111 MONTREAL(GSA) Repvvorld Inc. 1250 Rene Levesque, Süite 2200 Q uebec H3B 4W8 Tel: (514)9893110 MOSCOW -MOSKOVA Bolshaya Dmitrovka Street 8/1 Building 5. Moscow Tel: (7 ) (095) 2924345-2925121 GSA: Aeroflot Fnızenskaya Naberezlınaya 4 Tel: (7) (095) 2466996 M U N I C H - MÜ N İ H Bayer Strasse 43 D-80335 München S/Tel: (49) (089) 51410931/51410932 R/Tel: (49) (089) 51410920 (25hat/lines) MUSKAT-MASKAT (GSA) SUNRISE Travel and Tourism Agencies I.I.C, P.O. Box. 5490 Ru\vi. Muscat Tel: (968) 707303-707310

Tel: (7-371) 152 52 52/53/54

-

NİCE (GSA) Sultan Tourisme 28. Rue Massena 6000 Nice Tel: (33) (4) 93877207 NURNBERG Anı Plaenvr S 90429 Nurnberg

\ V S K İV İ ‘ w ı f(N U ) 929720V J IJ H I|J | ODESA Turkish Airlines Tel: (380) (482) 490100

AFYON (GSA) Gold Turizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Atatürk Cad. Kat: 1 N o.l Emirdağ Tel: (272) 4415194 - 4415044

Tel: (98) (21) 8737383 - 8737464 TELAVIV Hayarkon Str. 78 zip code 63432 Tel: (972) (03) 5172333/34/35 E-mail: markthy@ netvision.net.i I

ROME-ROMA Plaza Della Republica 55 00185

TBILISI-TİFLİS 147, Agmashenebeli Avenue, Georgia - Gürcistan

Rome S Tel : (39) (6) 4873368 R Tel: (39) (6) 4819535 S A R A J E V O - S A R A Y B O S N A (GSA) Sime Milutinovica No: 9&10 ji Bosnia and Herzegovjna Tel: (38“ -" 1)666092

AĞRI (GSA ) Çobanoğlu Turizm Seyahat Acentası

S/R Tel: 00-995-32-953022-940703 Fax: 00-995-32-940704

Cumhuriyet Cad. No: 32 Tel: (472) 2157436

TIRANA-TİRAN (GSA) GSA: Kam International S. H. P.K. Tirana International Hotel-

A K SA R A Y (GSA) 1-Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı Kütüp Sok. D/2

Business Hail Skanderbeg Scjuare

Tel Fax: (387-71)214681

Tirana i Aibania Tel: (355) 42 34185(Ext: 10" 112)

Tel: (387-71) 463198 SEOU L-SEUL (GSA) E&M Air Travel

Tef

TOKYO Toranomon Rapport. ıF. !()-()

Services Co. Ltd.

No: 1 Ortaköy

W Tel: 0^-5251-1511

Hotel) 188-3 Euljıro.lGA, Ju n g Gu

Tel: ( 382) 3518162-35131" 1

P j f (03)-5251-155l ( RSV)

Tel: (8-22) 757-0280

ANKARA Atatürk Bulvarı No: 125

GSA: Kindai Air System Co. LTD.

7777055

GM Bldg. 8F 10-10 Ginza Chuo-Ku Tokyo, Japan. 104 Tel: (03 ) 3543-9781 (81)

SI N G A P O R E - S İ N G A P U R 300 Orchard Road The Promenade No: 06-11 Singapore 0923

Kat: 2. 3. 5. Tel: (312) »192825 REZ Tel: (312) 4192800 (15 lines-hat) Şehir Ofisi-Town Office: Atatürk

(03) 3543-9785

Tel: (65) 7324556 - 7324557 f A

Bulvarı 231/3 Kavaklıdere, Tel: (312)4687340 GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat

TORONTO ( G S A ) Rep\vorld Inc. 372 Bay Street, Süite 405 Ontario M5H 2W9

E-mail: tk235air@ambox3 singnef. com .sg SOFİ A-SOFYA Sabom a Str. No: 11 -A Tel: (359) (2) 883596 - 874220

Acentası. Ankara Cad. Çavuşoğlu

Tel: (955) 8591

Sok. Kat: 1 No: 1. Şereflikoçhisar / Ankara

TRIPOLI-TRABLUS

Muhammed Megarif Str.

STOCKHOLM-STOKHOLM & Vasagatan 7, P.O. Box 73

Tel: (312) 6872383

Cezayir Sq. Tel: (218) (21) 4448798-3338236 TUNISIA-TUNUS Complexe El Mechtel Boulevard Qulet HafFouz, 2 Eme Etage Tunıs

Tel: (46) (8) 218534-218535 STRASBOURG-STRASBURG 2 Allee I)e La Robertsau 67000 Strasbourg

Tel: (216) (1) 786473 - 787033

Tel: (33) (3) 88 521413 (3 lines-hat) 88 250017

VANCOUVER(GSA) Repworld Inc. 1166 Alberni Str.

STUTTGART Lautenschlager Str. 20, 70173

Süite 1202 B.C. V6E 323 Tel: ((>04) 6837824

Stuttgart 1 Tel: (49) (711) 2258222 (7 lines)

VI E N N A- V İ Y A N A O perngasse 3 1010 Wien

SYDNEY-SİDNEY Level lb , Süite 603 16 Barrack St. Sydney, NSW, 2000

Tel: (43) (1) 5862024 ZÜRİCH-ZÜRİH Tal Strasse 58 8001 Zürich

2132&!

2-Aksaray Seyahat Acentası Zafer Malı. Devlet Hastanesi Karsısı

Toranom on 1-Chome Minato-Ku Tokyo. Japan 105

202 Baek Nam Bldg ( President

10121 Stockholm NEW YORK 437 Madison Avenue 17.B New York NY 10022 Tel: (1) (212) 3399650 3399661 E-mail: thynyc@msn.com

Emniyet KarşısıNo: 46/C Kahta Tel: (416) 7257705/06

No: 239

Tel: (96(>) (1)4631600 - 4632087

Belıind Sony Co.

Tel: (416) 216 14 36/37/38 M. Kemal Cad.

TEHRAN-TAHRAN Ostad Motahari Avenue

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str.

Tel: (966) (Ol) 8224426 - 8221828

Atatürk Bu varı, Emniyet Yanı, No:l

TASHKENT-TAŞKENT Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 24 j

Tel: (42) (2) 20104111 - 20104310

(İSA: ABC Travel Agency

İnandı Turizm ve Seyahat Acentası

Lung Meh Bldg. Tel: (02) 7733266

Rl Y A D H - R İ Y A D

Kurban Al Nazil Sır.

ADIYAMAN (GSA)

8F. 134 Sec. 4, Chung Hsigo E.R.D. j

PRAGUE-PRAG (GSA) Czech Airlines V Celnici S. Praguö 1

BÜROLAR

ADANA Stadyum Cad. No. 32 S/R Tel: (322) 4570222

P.O. Box 2746 Tel: (966) (02) 7324777 TAIPEI (GSA ) Golden Foundation Tours Corp.

PARİS 1 Rue Scribe 75009 Paris

P.O. Box. 25194 Riyadh 11466

İÇ

D O M E S T IC O FF IC E S

Shubra Str. O ppasite Saudi Cairo

S Tel: (81) (06) 441 87 69

MANCHESTER Turkish Airlines

TAIF (GSA) ABC Travel Agency,

OSAKA (GSA) GSA: Higobashi Nittai Bldg 4F

ANTALYA Cumhuriyet Cad. Özel İdare tşhanı Altı S/R Tel: (242) 2434383 j

ANTAKYA (GSA) i Ant-Tur Turizm ve Seyahat ' Acentesi v İnönü Cad. Rana Apt. 15/D Tel: (326) 214 9497-216 01 50 ARDAHAN (GSA) Kongre Cad. No: 99/A, Ardahan Tel: (478) 211 28 42 ARTVİN (GSA ) Turhunt Turizm Seyahat Acentası İnönü Cad. No: 16

Tel: (61) (02) 9299 8400

Tel: Rez: (4 1 )(1 ) 2252323

Karahan Otel Girişi

TÜRK AIR AUSTRALIA NET AU

Tel: BS: ( 4 1 ) 0 ) 2252311

Tel: (466) 2121800

182 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


Burada çok iyi vakit geçiriyorum. Türkiye'deki herkese selamlar. Sizi çok|

T u r k c e ll F a k s ve D a ta H iz m e ti’y le hen ü z

C e p te le fo n u n u z u b ilg isa y a rın ız a b a ğ la y ın

t a n ışm a d ıy sa n ız , e lin iz d e k i o la n a k la rd a n

y eter. S o n ra b u lu n d u ğ u n u z y e rd e n iste d iğ in iz

y e te rin c e y a r a r la n m ıy o r s u n u z d e m e k tir.

y ere fa k s g ö n d e r in , fa k s a lın , in te rn ete

T u r k c e ll'le T ü r k iy e ’ n in d ö r t b ir y a n ın d a ve

b a ğ la n ın , e-m ail v e d o s y a a lışv e r iş i y a p ın .

AO’t.ın fazla d ü n y a ü lk e s in d e en yakıtı fa k s

T u r k c e ll sa d e c e ö z g ü rc e k o n u ş m a n ız için d eğ il,

ve d a ta b a ğ la n tıs ı h em en elin izin a ltın d a .

fa k s ve d a ta ile tişim in iz için d e h iz m etin izd e.

TURKCELL T ü rk iy e ’nin gü ven ilir, lider G S M o p e ratö rü


d a n i ş m a V E R E Z E R V A S Y O N / Information a n d Reservation

BATMAN (GSA) Bat-Air Turizm ve Seyahat Acentası, Diyarbakır Cad. lllihan Oteli altı, No:75 Batman, Tel: (488) 2139149 B A LIKE SİR (GSA) Konak Arda Turizm

KA RS (GSA) Sınır Turizm ve Seyahat Acentası

FETHİYE (GSA) Fetur Turizm ve

k.

Funya Motel altı,

KAYSERİ Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No. 1

Kordon Boyu No: 33/A Tel: (252) 6142034-6142443 GAZİANTEP

Tel: (352) 2223858 KIRŞEHİR (GSA)

S/Tel: (342) 2301563-64

Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat

Çavuş Sok.

R/Tel: (342) 2301565-66

Acentası, Atatürk Cad. No: 7/2

Tel: (426) 2786765 BİTLİS (GSA) Oztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Sitesi Tel: (434) 2269898 BODRUM,MUĞLA Neyzen Tevfık Cad. No:208

No:73 12/E Tel: (224) 2211167- 2212838 ÇORUM (GSA ) Çavuşoğlu Turizm ve Seyehat Acentası Gazi Cad. No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 ÇANAKKALE(GSA) Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş. Kem alpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. Anafartalar Oteli Tel: (286) 2123366/ 2172622 DALAMAN, MUĞLA R/Tel: (252) 6925499 S/Tel: (252) 6925899 DENİZLİ

Eğer Turizm Seyahat Acentası

Cihanbeyli

Atatürk Cad. Sular Sok. No: 21

Tel: (332) 6732306 - 6731367

Tel: (476) 2279435

2. (GSA) Orhangazi Yıldız Seyahat

Akita Turizm Seyahat Acentası

No. 10/A. Kulu

istiklal Mah. İstasyon Cad.

Tel: (332) 6416350 - 6416710 KUŞADASI (GSA) Osman Turizm Ticaret AŞ

İSKENDERUN (GSA)

Sedan Turizm Seyahat Acentası Bedesten Dış Dükkanları No: 25 Tel: (284) 2120761 ELAZIĞ

Kilise Dükkanları No: 21 Tel: (326) 6138383-6134495 İSTANBUL A. İstanbul Satış Müdürlüğü No. 199-201 R/Tel: (212) 6636363

1. Kadıköy, Bağdat Cad.

Tel: (482) 2130315-2122575 MARMARİS

No: 27 Kızıltoprak, Tel: (216) 4184486

Atatürk Cad. No: 50-B Tel: (252) 4123751-4123752 MERSİN

2. Harbiye, Cumhuriyet Cad. No: 199/201 Tel: (212) 2250556

istiklal Cad. 27. Sok. Çelebi Işhanı No: 7 Tel: (324) 2315232-2321278-

(6 Lines-hat) 3. Taksim,

2330100-2330274 MUŞ (GSA ) Muşovası Turizm Sey. Act. İstasyon Cad. Vilayet karşısı

No: 162 Kat. 6 Tel: (212) 5119222-23 5117860-5117978 İ Z Mİ R Gaziosm anpaşa Bulvarı No: 1/F Büyük Efes Oteli Altı

(5 lines-hat)

Tel: (446) 2146784

Dış Ticaret AŞ. Karayolları Karşısı, Yenişehir

Satış Büroları - Sales Offices

S/Tel: (232) 4841220

ERZURUM

Bilem Turizm ve

S/Tel: (212) 2250556

R/Tel: (424) 2181576 - 2182300

Hükümet Cad. 13,

Cumhuriyet Meydanı, Erdef Oteli altı. No: 9/B Tel: (484) 2237574-2233069 SİVAS (GSA) Sivas Turizm ve Seyahat Acentası İstasyon Cad. 30.Yıl Sitesi. No: 7-8 Tel: (346) 2211147-221368"2244624 ŞA N L IU R F A (GSA) Kalinı Turizm ve Seyahat Tic. AŞ

Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037 KARAMAN (GSA) Citur ve Seyahat Acentası

No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344 - 2154548 ŞIRN AK (GSA) Rüzgâr Turizm Sey.Act. Cumhuriyet Cad. Tel: (486) 216 36 70-216 39 57 TEKİRDAĞ (GSA) Trakya Turizm Sey. Act. Atatürk Bulvarı Yıldız Apt. No. 88/A Tel: (282) 2618438 - 2618439 TRABZON Kemerkaya Mah. Meydan Parkı Karşısı Tel: (462) 3266433-34 UŞAK (GSA)

Tel: (436) 2123070 NEVŞEHİR (GSA)

Vatan Seyahat Acentası

Argeus Turizm Seyahat Acentası İstiklal Cad. No: 13 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207 Nİ ĞDE ( G S A ) Sobek Turizm Sey. Act.

No: 85 Kat: 2

Tel: (388) 2132117 - 2321507 ORDU ( G S A ) Cotonak Turizm Seyahat Acentası

İsmetpaşa Cad Tel: (276) 2152033 - 2125129 VAN Enver Perihanoğlu Iş Merkezi

Rahima Hatun Mah. Lise Cad. K:1

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri

Konya Cad. No. 55

No:9

No: 24 Tel: (442) 2181904

Tel: (338) 2120680

Tel: (322) 8149229 - 8133404 1 8 4

--J *.

Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2161019 - 2161241 YOZGAT(GSA) Çavuşoğlu Turizm Sey. Act.

Şarkiye Mah. Belediye Binası Altı Tel: (452) 2252054 OSMANİYE (GSA) Osair Turizm Seyahat Acentası

Orman İşletmesi Karşısı

AĞUSTOS

Sara yönü Cad.

istasyon Cad. No: 67

KAHRAMANMARAŞ(GSA) Döngel Turizm Seyahat Acentalığı

S K Y L IF E

Seyahat Acentası

Tel: (236) 2346311 MARDİN (GSA )

Kat: 3 Harbiye

S/Tel: (424) 2183730

Seyahat Acentası

4315065 SİİRT (GSA) BAT-AIR Turizm

Anafarta Mah. G aziosm anpaşa Cad. Merkez İş Hanı,

R/Tel: (232) 4258280

Polat Turizm ve

Yol Turizm Sey. Act.

Cumhuriyet Cad.

Şehit İlhanlar Cad. No: 26/D

ERZİNCAN (GSA)

Tel: (256) 6144205 - 6149382 MALATYA Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı Tel: (422) 3211920-3211922 MANİSA (GSA)

Mareşal Fevzi Çakmak Cad.

Tel: (212) 2521106 (6 Lines/hat) B. Aksaray Satış Müdürlüğü Atatürk Bulvan. Gülpalas Apt.

EDİRNE (GSA)

R/S Tel: (362) 4313455

İnönü Bulvarı No: 18/A

Rende Tia Tour Seyehat Acentası

Gezi Dükkanları No: 10

İnönü Cad. No: 8

Tel: (264) 2749688 SAMSUN Kazımpaşa Cad. No. 18

Acentası, Atatürk Cad.

İSPARTA (GSA)

istiklal Cad. No: 27/B

Tel: (412) 2212314 - 2226143

Ankara Cad. lşbankası karşısı No:l

1. (GSA) Vatan Seyahat Acentası Ankara Cad. Ayvaz Pasajı No: 41

Tel: (258) 2648661-2648671 DİYARBAKIR

SA K A R YA (GSA) Sakarya Tur ve Seyahat Acentası

Tel: (332) 3512000 - 3512032

İĞDIR ( G S A )

Tel: (246) 232 25 92

ugtaş İş Merkezi

Alaaddin Cad. No. 22 Kat 1/106

Tel: (452)2124880

Milas Tel: (252) 5366596/99 BURSA Doğan Bey Mah. Haşini îşcan Cad. T

KONYA

Cotanak Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvan No:33/A

Çağlar Apt. No: 23/1

Kat: 1 Tel: (464 ) 2130591 - 2130592

Tel: (386) 2121172 - 2121718

GİRESUN (GSA)

RyTel: (252) 313 3172-173

Belediye Sosyal Hizmetler Binası

Tel: (474) 2123838(4 hat)

Atatürk Bulvarı No. 30/B

BİNGÖL (GSA) Özkalsın Turizm Seyahat Acentası Özel İdare Işhanı No: 4

Kazdal Camii Yanı

Atatürk Cad. No: 80

Seyahat Acentası

Seyahat Acentası Eskikuyumcular Mah, İnal Apt. 15/1 Tel: (266) 2437575

RİZE

AUGUST

1998

Lise Cad. No: 16. Tonos Apt. Tel: (354) 2129193 - 2123946 R

: Rezervasyon / Reservation

S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası General Sales Agency


-Ü f-

m t.îp ^ p -f . ' ;*

^ JtM İr

T R O P I C A L "PulI the right string" SERFIL, F a tih C a d . N O . 4 6 G ü n e ş li, 3 4 5 4 0 İ S T A N B U L / T U R K E Y T e l . + 9 0 - 2 1 2 - 5 1 5 4 6 1 5 F a x : + 9 0 - 2 1 2 - 6 5 1 6 2 6 2 Tlx. 2 8 5 0 3 m u s e tr


s to n e

N ow available in Turkey: N ew technology in floor and w all coverings. Ç İM ST O N E provides interior and exteriors the unique durability and attractiveness o f the stone. Ç ÎM ST O N E transform s the strength o f quartz into beauty.


Çimstone reunites buildings with the stone. D urable: 9 5 % ofÇ İM STO m ıs made up quartz , one o f nature’s strongcst most durable materials. With thı feature Ç İM STO N E ma kes even high traffic areas resistant to scratcbing and scraping. Ç İM STO N E's low rate o f ıvater absorption ensttres tbat surfaces impregmıble to moisture and dut İts high compressive and flexm a strengtb means that it ıvill not bı or become defonned. ÇİM STOb is also resistant to the effects o f c and alkalis. İT Ü C h e m istr y L a b o r a to r y

İstanbul

D a m a t T vveen

İstanbul

A ttra c tiv e : ÇİM STO N E is produced in 120 x 180 cm slabs and ıs available in a range o f colors and textures. İt can also be custom-made accörding to sizes, sbapes, colors and textures. Ç İM STO N E is available witb different finishes: pölished . sandblasted or boned.

İb n -i S in a H o s p ita l

Ankara

A k s C o n su ltin g

İstanbul

H ygenic: Çİ M STO N E ’s compact strııcUtre and lack o f ha ir cracks and veins nıakes it very resistant to bacteria. its sm ootb , stain-free surface allotvs for easy cleaning and nıaintenance.

E G S P ark

İzmir

V e s te l

B u i l d i n g s ’ / ife - l on g

Çim stone ıs a m em ber o' ÇİMENTAŞ Group o f Companies

Ç İM E N T A Ş

İZ M İR

D O Ğ A L

K O M P O Z E

Ç İM E N T O

F A B R İK A S I T Ü R K

T A Ş

A .Ş .

İ Ş L E T M E L E R İ

fr ie n d

İstanbul

St o n e breton

Faclory K em alpaşa Cad. N o.23 İşıkken! 3 5 0 7 0 Izmir/TURKEY Phone: (+ 90 232) 4 3 6 29 63 pbx Fax: (+ 9 0 232) 43 6 29 72 Regional Sales Offices: Ege Phone: (+ 9 0 232) 4 3 6 29 63 Fax: (+ 9 0 232) 4 36 29 72 M arm ara Phone: (+ 90 216) 411 64 05 Fax: (+ 90 216) 411 60 72 İç Anadolu Phone: (+ 90 312) 481 50 50 Fax: (+ 9 0 312) 481 93 93 A ntalya Phone: (+ 90 242) 322 64 84 Fax: {+ 9 0 242) 322 34 88 E-mail: info@ cim stone.com .tr


T U R K ISH A I R L I N E S INFORMATION

YAPMAYIN! / DONT! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR

EQLIPMENT WHICH İT IS FORBIDDENI TO LJSE OR TIIRN ON DIJRING TAKE-OFF OR LANDING, AMD THROllGHOUT THE FLIGHT

Sayın Yolcularımız,

Dear Passengers,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş em­ niyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımız­ da uçuş emniyeti ve can güvenliği açı­ sından cep telefonlarının kapalı tutul­ ması gerekmektedir.

Portable phones interfere vvith the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched off during the entire fligth to provide personal and aircraft safety.

Sayın yolcularımız, Uçuş emniyeti için; inişte, kalkışta ve­ ya “ Kem erlerinizi B a ğ la y ın ız ” ikaz ış ık la rı yanarken; her türlü taşınabi­ lir radyo, kaset ça­ lar, compact disc player, elektronik o y u n la r, la p to p kompüter ve benzeri elektronik cihazların kullanılma­ sı yasaktır.

Ladies and Gentlemen For safety reasons, it is forbfddeo to use any electronically operated device such as portable radios, cassette/compact disc players, electronic entertainment devices and laptop computers, during take-off, landing or vvhen the "fasten seat b e lt" sign is on.

Sayın yolcularımız, Tüm uçuş boyunca, compact disc player, radyo ve tele­ vizyon alıcıları ile taşınabilir telefonlar ve telsiz cihazları yolcular tarafından kesinlik­ le kullanılamaz.

Ladies and Gentlemen D uring the entire flig h t, the operatio n o f co m p a c t disc players, radio and TV recievers, m o b ile p hones and vvalkie talkies is s tıic tly prohibited.

Sayın yolcularımız, Tüm uçuş boyunca, lütfen pipo, puro ve sigarillo iç­ meyiniz.

Ladies and Gentlemen Please r e fr a iıı fro m smokin» pipes and cigars during the entire flight.

Sayın yolcularımız, Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Dear Passengers, Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, vvhether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not sııffer similar inconvenience.

188 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


S IE M E N S

G ig as e t ailesinin yaygın iletişim uzmanı:

Gigaset 1

0

5

4

• DECT standartlarında gizlilik, güvenilirlik, doğal ve yüksek ses kalitesi • Kolay kullanım, pratik bağlantı • 2 harici hatta bağlantı, mobil ünitelerle 8 dahili aboneye genişleyebilme özelliği • Kablo aracılığıyla modem ve telesekreter gibi maksimum 2 ayrı cihaza bağlanabilme • Çağrı toplama, çağrı yönlendirme özelliği • Üçlü konferans görüşmeleri yapabilme olanağı SİMKO Ticaret ve Sanayi A.Ş.

• Ev ve işyerleri için tasarlanmış ideal özellikler • Satış sonrası Siemens güvencesi

S ie m en s AG T ü rk iy e G enel M ü m e s s ili Özel Haberleşme Sistemleri Tel: (0212) 251 64 76 A D A N A ABEL (0322) 459 38 88 • DÜŞMEZ PAZARLAMA (0322) 459 00 69 • YILDIRIM TELEFON 10322) 359 45 95 A D A P A Z A R I TESFA (0264) 279 76 97 A N K A R A ANTEL (0312) 426 73 28 12 HAT) • ETA10312) 468 64 40 • FLAŞ (0312) 231 65 09 • TEKAT (0312) 425 89 33 • YUNUS ALSAN (0312) 310 27 24 AN T ALY A SÖZ-ER (0242) 746 60 21 B U R S A DİBEK (0224) 362 00 00 • SMC (0224) 251 00 00 DENİZLİ ALTINEL (0258) 265 46 57 G A Z İA N T E P EKSAN (0342)230 52 30 İS T A N B U L AYKA (0212) 256 62 50 (2 HAT) • BALKAN (0212) 538 99 03 • BESTCOM (0212) 635 20 50 • CESA (0212) 213 42 85 (3 HAT) • ÇAĞRI (0216) 412 37 05 (2 HAT) • İNTERCOM (0212) 272 55 43 • İNTERKOM (02121251 97 92 • MOTT/S (0212) 272 39 00 • ORCOM (0212) 284 50 50 • SELKOM (0212) 639 48 10 (2 HAT) • ŞAHİN (0216)345 57 23 (3 HAT) • TELTEKS (0212) 249 66 20 • TESAN (0212) 254 88 54 «TEST (0212) 227 50 45 • UZMAN (0212) 227 71 13 (2 HAT) İZM İR ATAÇ (0232) 369 92 93 • TÜR (02321425 50 20 K A H R A M A N M A R A Ş ASİNTEL10344) 225 20 20 K O NYA CİNCİN (0332) 322 19 56 M E R SİN ROTEC (0324) 237 34 73 RİZE SEFER (0464)214 16 16 TEKİRDAĞ MERT (0282) 652 73 16


T U R K ISH A I R L I N E S INFORMATION TELEFON HİZMETLERİ

TELEPHONE SERVICES

Uzun hatlarda uçan A-310 ve A-340 uçaklarımızda tele­ fon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Economy Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçaklarının Economy Class kabininde ise 4 adet telefon mevcuttur. Eğer Skyphone’un kullanma koşullarını öğrenmek ister­ seniz kabin memurundan yardım isteyebilirsiniz.

Teleplıones are available on our A-310 and A-340 aircraft, vvhich fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-310s has tvvo telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you vvish to knovv further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

Nasıl kullanılır?

Instructions

a) Telefonu kaldırın. b) İngilizceyi seçmek için “ 1” tuşuna basınız. c) Türkçeyi seçmek için “ 2” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menüden “ 1” i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına baka­ cak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekran­ da “ kart kabul edildi” yazısı­ nı göreceksiniz. Bu kartını­ zın kabul edildiği anlamına g elir. Telefon num arasını tuşlayınız. Sonra “+” tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda “ telefon bağlandı” yazısını gördüğünüz zaman telefonu kulağınıza koyunuz. Görüşmeniz bittikten sonra “ End C ali” tuşuna basın. Başka b ir num arayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. “ End Cali” tuşuna bastıktan sonra görüşme üc­ reti duracaktır.

a) Lift the handset b) To choose English press 1 c) To choose Turkish press 2 d) Select 1 from the menü on the screen e) Place your credit card vviththe magneticstrip facing left, and slide it tovvards you. VVhenyou see the message “ Card accepted” on the screen, enter the number you vvish to cali. Then press the '+’ key. VVhen the message “ Cali conn e c te d ” a p p e a rs on the screen place the receiver to your ear. VVhen the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the nevv number and p re ss the '+ ’ key a g a in . C h a rg in g stops when the handset is returned to the cradle.

Geçerli Kredi Kartları

C red it C a rd s and Charges

American Express, Visa, Diners Club, JBS ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 LISD’dir.

American Express, Visa, Diners Club, JBS and Masteıcard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part thereof.

Yardım

Assistance

Eğer telefonla görüşmek için herhangi bir problemle karşılaşırsanız 6 8 # ’i tuşlayınız. Bu durumda Skyphone Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulty vvith your cali you may dial 68#, vvhich vvill connect you to Skyphone Customer Services Centre. There is no charge for this cali.

ALO FLİGHT

ALO FLİGHT

24 saat hizmetinizde olan bu servisle telefonun tu şla rın ı kullanan Mileage Club üyelerimiz toplam veya kalan pu­ a n la rın ı ö ğ ren eb ilir, uçuş hesap dö­ kü m lerinin fakslanm asını iste yeb ilir­ ler.

Our Mileage Club members can find out their mileage totals and remaining points, or request a fax vvith their flight calculations and points, just by pressin g the te le p h o n e keys. The Flyer Phone is available 24 hours a day.

190 S K Y L IF E

A G U S TO J.

AUGUST

1998


Her yatırımcının amaç ve beklentilerinin en kısa ve kesin özeti, yatırımının değerini reel olarak artırmaktır.

Cevap Bir Sermaye piyasası araçları arasında en doğru seçimi, bu araçları en iyi tanıyanlar yapabilir.

"Sermaye piyasası araçlarına yaptığım yatırımı, en zahmetsiz, en verimli, kısa vadeli koşullarıma uygun ve uzun vadeli beklentilerimi karşılayacak biçimde nasıl yönetebilirim?"

Sermaye piyasası araçları içinden size en uygun olan bileşimi, sizi en iyi tanıyanlar oluşturabilir.

Yapı Kredi Yatırım, Portföy Yönetimi ile, her yatırımcının en temel kaygılarını dile getiren bu sorusuna şu cevapları veriyor:

Alım-satım kararlarının en doğrusunu, en uygun zam anda, ekonominin ve piyasaların nefesini dinleyenler verebilir.

Cevap İki

Cevap Üç

Cevap Dört Yatırımlarınızla ilgili güven duygusunu, sizi en iyi bilgilendirenler verebilir.

Yapı Kredi Yatırım, yatırım fonları yönetimindeki engin deneyimini, şimdi sizin kişisel portföyünüze sunuyor. Yapı Kredi Yatırım, her yatırımcının ihtiyaçlarına, beklentilerine, özel koşullarına birebir uyan bir portföy oluşturuyor ve bunu en verimli şekilde yönetiyor. Yapı Kredi Yatırım'da, portföylerini emanet eden yatırımcılar önceden hazırlanan bir havuz içinde yer alan kalıplara uydurulmaya çalışılmıyor. Yapı Kredi Yatırım’daki fark, sizin portföyünüz, sadece sizin ihtiyaç ve beklentilerinize göre tespit edilip yönetiliyor... Yapı Kredi Yatırım, portföyünüzün geleceği, rahatınız, mutluluğunuz ve koşullar ne olursa olsun kazanmanız için var.

Size, yola bizimle çıkmayı öneriyoruz.

M erkez: YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş. Yapı Kredi Plaza Büyükdere Cad. Levent 8 0 6 2 0 İstanbul Tel: (0 2 1 2 ) 2 8 0 10 3 0 (pbx) Yapı Kredi Y atırım Şubeleri: YKY İst. S u lta n h a m a m : (0 2 12) 5 1 2 6 0 6 2 • YKY İst. Plaza: (0 2 1 2 ) 2 7 0 4 6 9 7 YKY İst. O sm anbey: ^0 21 2 ) 2 3 2 6 2 0 0 • YKY İst. G öztepe: (0 2 1 6 ) 411 6 9 0 0 • YKY A nkara: (0 3 12) 431 9 8 16 YKY İzm ir: (0 232) 4 8 9 6 3 4 3 • YKY Adana: (0 3 22) 4 5 8 2 0 0 2 • YKY B ursa: (0 2 24) 2 2 4 14 6 0 Yapı Kredi Y atırım A centalari: İst. S u lta n h a m am : (0 2 1 2 ) 5 2 2 31 54 • İst. Bakırköy: (0 2 12) 6 6 0 16 71 İst. Ş aşk ın b ak k al: (0 21 6 ) 4 7 8 31 5 3 • İst. Şişli: (0 2 12) 2 3 3 6 0 74 • A nkara K.Dere: (0 3 1 2 ) 4 6 6 4 3 90 İzm ir Fuar: (0 232) 4 6 4 17 3 8 • B ursa Ulucam ii: (0 2 24) 2 2 5 3 0 5 3 • A dana A ta tü rk Bulv.: (0 3 2 2 ) 4 5 8 7 5 2 2 A ntalya A kdeniz: (0 2 42) 2 4 7 3 7 7 2 ve tü m Yapı Kredi B ankası Şubeleri

YAPI N r KREDİ YATIRIM Hayat b ir yolculuksa, yeriniz önde olmalı.


T U R K ISH A I R L I N E S INFORMATION FAX HİZMETLERİ

FAX TRANSMISSION

Başlamadan önce fax çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Fax cihazının arkasın­ daki Povver anahtarının “ON" konumunda olduğundan emin olun. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­ kilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve fax terminali tarafından ka­ bul edildiyse “ PLEASE VVAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başla­ yınca, OO+ülke kodu+alan kodu+fax numarasını tuşla­ yım Not: a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “ PLEASE VVAIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Fax göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, size yardımcı olacaktır.

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you vvish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the povver svviteh at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face dovvnvvards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal vvill grip it. 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downvvards. 3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light vvill go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBEfi light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number. Nlotes: a) If your card is invalid, not accepted or uııreadable the ERROR light vvill come on. İn this case press the STOP/C button. b) If the number is engaged press STOP/C button and try agaiıı. 4. VVhen the coıınection is made the PLEASE VVAIT light vvill come on and transmission begiıı. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

INTERNET

INTERNET

vveb adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our website addresses: http://www.turkishairlines.com

THY ile ilgili tiim bilmek istediklerinize web sitemizden erişebilirsiniz. THY’niıı tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz nokta­ larla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaraları; özel yolcu program­ ları; ikram servisimiz; First ve Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line tarife ve iç hat rezervasyon sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün.

t -

vA A

Everything you need to know about THY is available at our website. Information ineludes a history of the airline, the composition of its fleet, flight destinations and information about these cities and airports, addresses of our sales and reservations offices with their telephone and fax mınıbers, frequeııt flyer programmes, cateriııg services, First and Business Class services and services for sick, infant and disabled passengers. Our online timetable and domestic flight reservations pages caıı also be reached at this address.

»(__ M -e r.

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

THY'nin tiim seferlerinin tarifesini on-line olarak görüntüle­ yebilir ve iç hat rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

You may see the timetable for ali THY flights on screen, and make your own domestic flight reservations.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com THV vveb sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşabilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com We welcome your views on the THY website, and ıequest that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding THY ser­ vices please wı ite to: customer@thy.com

19 2 SKYUFE

AĞUSTOS

AUGUST

1998


MARTI m a r m a r Is

/ İç m e l e r /

turkey

A five star h o lid ay pleasure w h ic h offers every com fort in a perfect w ay . U nforgettable days a w a it y o u w h ere th e A egean and th e M ed iterran ean Seas m eet.

M ARTI

D

R

E A

M

KEMER / TEKtROVA / ANTALYA / TURKEY

A holiday paradise, so free, so integrated w ith the unique n atu re o f Kemer. Ali th e details have b een considered for a first class holiday.

MARMARİS / İÇMELER / TURKEY

A n ideal choice for a rom antic h o lid ay a t th e edge of pine forests. T he gendeness and hospitality o f M artı will en te rta in y o u a t La Perla in th e b e st w ay.

MARTI HOTELS Head O ffice (for reservation and further informatlon): K o ş u Y o lu A k s u C a d ., N o .3 , B a k ırk ö y 3 4 7 3 0 İS T A N B U L / T U R K E Y P h o n e : ( 9 0 - 2 1 2 ) 5 4 3 6 0 5 0 (P b x ) F a x : ( 9 0 - 2 1 2 ) 5 7 2 0 9 1 6 h t t p : //w w w .m a r ti .c o m .t r e - m a il : m a r t i@ e s c o r t n e t .c o m


T U R K IS H A I R L I N E S INFORMATION

BEBEKLER İÇİN B e b e k m a m a sı, THY d ış h a t u ç u ş la rın d a “ Ö zel Y em e k T a le p le ri” k a p s a m ın d a d ır. T a le p , re ze rva sy o n sıra ­ s ın d a ve ya ta rife li ka lkış s a a tin d e n 2 4 s a a t ö n ce y a p ılm a lıd ır. C am kava­ n o z iç in d e y ü k le n e n m a­ m a la r, se b z e li ve m eyveli o lm a k ü ze re ik i ç e ş ittir. K ısa ve o rta m e n z illi dış h a t p a rk u rla rın d a , b e b e k li y o lc u la ra da­ ğ ıtm a k ü ze re h a z ırla n m ış p la s tik ça n ta ; b ir a d e t ç o c u k bezi, k re m ve ik i a d e t te­ m iz le m e m e n d ili ih tiv a e d e r. U zun m en ­ z il u ç u ş la rın d a , ila ve o la ra k lo s yo n , b ib e ­ ro n ve k a ğ ıt ö n lü k y e r a lm a k ta d ır. K a b in g iriş in d e , sa ğ , s o l veya o rta s ıra k o ltu k la rın ö n ü n d e sa d e ce d ü z u ç u ş sı­ ra s ın d a d u v a ra m o n te e d ile b ile n bez p u ­ s e tle ri k u lla n m a k iç in , y e r n u m a ra n ız ı a lırk e n , b e b e ğ in iz o ld u ğ u n u ve ö n d e o tu rm a n ız h u s u s u n u h a tırla tm a lıs ın ız . B e b e ğ in a ltın ı d e ğ iş tirm e k iç in , k a b in d e ­ k i k o ltu k la r y e rin e , bu iş le m i ko la yla ş tı­ ra n özel m o d ifik a s y o n lu tu v a le tle ri d e n e ­ m e n iz i ta vsiye e d iy o ru z .

INFANT PASSENGERS P ro v is io n o f b a b y fo o d on THY in te rn a tio n a l flig h ts is p a rt o f o u r S p e c ia l Caterin g R e q ue sts s e rv ic e . The re<|uest ın u s t be s u b m itte d at th e tim e o f re s e rv a tio n o r vvithiıı 2 4 h o u rs o f s c h e d u le d ta k e -o ff tim e . The d in n e rs a re fille d in to g la s s ja r s , a n d corne in tw o v a rie tie s -veg e ta b le a n d fr u it d in n e rs . On s h o rt a n d m e d iu m ra n g e in te rn a ti­ o n a l ro u te s a B ab y P ack is d is trib u te d to p a s s e n g e rs vvith b a b ie s, c o n s is tin g o f a p la s tic b a g c o n ta in in g o n e d is p o s a b le n a p p y , b a b y c re a m , a n d tvvo m o is tu ris e d vvipes. O n lo n g ra n g e flig h ts th is p a c k a l­ so c o n ta in s lo tio n , a fe e d in g b o ttle a n d p a p e r b ib . If y o u vvish y o u r b a b y to u se th e ca n vas c ra d le s vvhich ca n be h u n ğ (d u r in g c ru is in g o n ly ) fro m th e vvall in fr o n t o f th e fr o n t se a ts to riğ h t o r le ft a t th e e n tra n ce to th e c a b in , o r o n th e d iv id in ğ w a ll in fro n t o f th e rovv a t th e c e n tre o f th e ca­ b in , y o u m u s t s p e c ify th is a t c h e c k -in . W h e n y o u have to c h a n g e y o u r b a b y’s n a p p y vve s u g g e s t yo u vvill fin d it e a s ie r to u se th e n a p p y c h a ıığ in ğ ta b le s in the s p e c ia lly m o d ifie d to ile ts ra th e r th a n th e se a ts in th e c a b in .

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN

EVCİL HAYVANLAR İÇİN C a n lı e v c il h a y v a n iç in re z e rv a s y o n ge­

H asta yo lcu iç in b ile t a lın ırke n “ H asta Yol­ cu F o rm u ” d ü ze n le n e re k b ile t kapağına m u tla ka iliş tirilm e s i g e re kir. H asta yo lcu ­ n u n uçm ası iç in h a sta lık tü rü n ü b e lirte n ve bu hastalığın u ça k y o lcu lu ğ u n a engel teş­ kil etm eyeceğine d a ir b ir d o k to r ra p o ru ge­ re k lid ir. Bu ra p o ru n ta rih i 1 0 gü n de n eski olam az. Hasta yo lcu , b e ra b e rin d e d o k to r ra p o ru getirem ezse, DHMİ Genel M ü d ü rlü ­ ğ ü işle tm e H e kim liğ i Meydan d o k to ru n d a n u ça b ile ce ğ in e d a ir onay a lın ır. Bakım a m u h ta ç d e re ce d e h a s ta o la n y o lc u b e ra b e rin d e re fa ka tçi getirm ezse u çu ru lmaz. A yrıc a , ta le p e d ild iğ i ta k ­ d ird e , b a ya n y o lc u la rım ız iç in h ijy e n ik b a ğ b u lu n ­ d u ru lu r. B u k o n u d a lü t­ fe n h o s te s in iz e b a ş v u ru n . H a m ile y o lc u , y o lc u n u n k e n d i d o k to ru n d a n veya DHMİ G enel M ü d ü rlü ğ ü İşletm e H e kim liğ i M eydan d o k­ to ru n d a n “ Llçak ile seyahatında sakınca y o k tu r” şe klin de ra p o r ib raz etm esi h a lin ­ de u ç u ru lu r. Bu ra p o ru n ta rih i 7 günden e ski olam az.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS VVhen p u re h a s in g th e ir tic k e t s ic k pas­ se n g e rs sh o u ld fiil in a S ick P asse n g e r Form , w h ic h m u s t be a tta ch e d to th e co ve r o f th e tic k e t. A d o c to r’s re p o rt s p e c ify in ğ th e n a tu re o f th e illn e s s fro m vvhich th e p a ss e n g e r is s u ffe rin g and d e c la rin g th a t th e re a re no re a so n s w h y th e p e rso n c o n c e rn e d sh o u ld n o t fly is a lso re q u ire d . T h is re p o rt m u s t n o t be dated m o re th a n 1 0 days p rio r to th e flig h t d a te. If th e s ic k p a ss e n g e r is u n a b le to s u b m it a m e d ica l re p o rt, th e n th e State A irp o rts A d m in is tra tio n M edical O ffice vvill c o n s u lt th e p a ss e n g e r’s physicia n fo r c o n firm a tio n th a t th e p a ssen g e r is fit to fly . P asse n g e r w h o se illn e s s is severe e n o u g h to re q u ire ca re c a n n o t fly u n a cco m p a n ie d . P le a se a s k o n e o f th e h o s te s s e s if yo u n e e d s a n ita r y p a d s, vvhich a re a v a ila b le f o r vvom en p a s s e n g e rs . E xp e cta n t m o th e rs a re p e rm itte d to fly u p o n s u b m is sio n o f a m e d ica l re p o rt fro m th e ir ovvn d o c to r o r th e S tate A irp o rts A d m in is tra tio n M ed ica l O ffice d e c la rin g th a t th e re a re no o b je e tio n s to th e ir tra v e llin g by a ir. T h is re p o rt m ay n o t be d a ted m o re th a n 7 days p rio r to th e flig h t date.

1 9 4

S K Y L IF E

AĞ USTOS

AUGUST

1998

re k ir. Y o lc u y a b ile t k o n tro lü s ıra s ın d a v e rile n ve y a y o lc u ta ra fın d a n g e tirile n e v c il h a y v a n u y g u n b ir k u tu iç in d e k a ­ b in e a lın ır. Y o lc u ta ra fın d a n g e tirile n m u h a fa z a , C h e c k -in s ıra s ın d a is ta s y o n g ö re v lis i ta r a fın ­ d a n u y g u n g ö r ü l­ m ezse

h a y v a n ın

ta ş ın m a s ı

kabul

e d ilm e z . K u tu iç in d e k a b i­ n e a lın a c a k c a n lı e v c il h a y v a n ın ge­ ç e r li

b ir

b e lg e s i,

s a ğ lık k im lik

c ü z d a n ı, a şı k a ğ ı­ dı y o lc u b e ra b e rin d e m e v c u t o lm a lıd ır. E vcil h a y v a n la r k a b in d e o ld u k la rı s ü re iç in d e b u lu n d u k la r ı m u h a fa z a la rı te r k e d e m e z le r ve m u h a fa z a la r, s a h ip le ri­ n in o tu rd u k la r ı k o ltu k la r ın ö n ü n d e ka ­ b in iç in d e k i g id iş ve g e liş e e n g e l o lm a ­ y a c a k ş e k ild e y e r le ş tir ilir . Y o lc u k a b in in d e ta ş ın m a s ı m ü m k ü n o l­ m a y a n ve y o lc u b e ra b e rin d e s e y a h a t e d e n e v c il h a y v a n la r, y o lc u ta ra fın d a n g e re k li ş a rtla ra u y g u n m u h a fa z a la rın iç in d e , k a rg o k o m p a rtm a n ın d a ta ş ın ır.

DOMESTİC PETS R e s e rv a tio n s a re re q u ire d f o r d o m e s tic p e ts. T h e a n im a l c a n o n ly b e ta k e n on b o a rd in s id e a s u ita b le C o n ta in e r p ro v id e d a t c h e c k -in o r b ro u ğ h t b y th e p a s s e n g e r. If th e C o n ta in e r b ro u g h t by p a s s e n g e r is n o t fo u n d to be s u ita b le b y th e s ta tio n o ffic e r a t c h e c k -in , th e n th e a ir lin e re s e rv e s th e r ig h t to re fu s e to c a r r y th e a n im a l. D o m e s tic a n im a ls fly in g in th e p a s s e n ­ g e r c a b in m u s t p o s s e s s a v a lid a n d u p to -d a te re c o rd o f h e a lth a n d v a c c in a tio n . VVhile o n th e a ir e r a ft d o m e s tic p e ts m a y n o t be a llovved o u t o f th e ir c a rry in g c o n ta in e rs , vvh ich m u s t be p la c e d in fr o n t o f th e o vv n e r’s s e a t s o a s n o t to o b s tru c t m o v e m e n t vv ith in th e c a b in . D o m e s tic p e ts a c c o m p a n y in g p a s s e n ­ g e rs a n d vvh ich c a n n o t be c a rr ie d in th e c a b in c a n be c a r r ie d in th e h o ld in a p p r o p r ia te c o n ta in e r s s u p p lie d b y th e ir ovvners.


the latest technology and with the cooperation of famous Italian designers, Bossa Shirting is now in the vvorld m arkets, realizing the im portance of the brand behind. The mili has been certified by ISO 9001 quality assurance and Ö K O -Tex 100 Standard. W ide variety of high quality designs are created for the guality conscious individuals around the vvorld.

&

V

f f ISO 'a

a ^ /S H IR T IN G

h <>onı )1 v

✓ v

S c h a d s to ffg e p rijfte Textilien

“Sıra göm leğe gelince...’

S( ’h ip o ld u ğ u m u z k a lite y e d ü n y a te p k is iz k a la m a zd ı.

Mersin Yolu Üzeri 01323 Adana P.O. Box: 574 Adana/Turkey Phone: +90 322 441 07 71 Fax: +90 322 441 01 48 Teletex: 63885 c bc tr.

G

O

-


/ - \

oTolbuhil

m

1 _ ---------------1 O

1 :6 5 0 0 0 0 0

Karpathos

Rodos

/

v C o n s ta n fa

İSTANBUL Sea of Manfı

)

7^

|ram((a l e > V j ^ '

o Pinarbaşı

K o Ç f t t aMaİp

ypH'ovg/ati

o fe g ra d

Ruse

~ — t3Taraşı

C yp ru s

K I B R I S

Karaman

Sevastopol'

Lamaca

Tripolip

tay (Antak'

J s k e n d f |( i u

BEİRUTg) ilahi

L E B A NfO î *

(1 Tarsı^

N o v o r o s s ijs l

/ o S™ Bıyâr

Al ûaryiStam /

^

Raqş8

Euphrates'

J JsA r

HasaKa

M ûâmishfi

S u W W ('''l c

Rawândûz

S V O ro v a b 3 '

a xerbavi


U Ç U Ş B İ L G İ L E R İ Flight Information M ESAFELER

F L İG H T D IS T A N C E S

İstanbul'dan / From İstanbul

Km

N. Miles

ALMATY A L A

4223

2280

AMMAN A M M

17 6 0

950

A B U DHABİ / A B U DHABl A U H

3426

AM STERDAM A M S A ŞK A B A T / ASHGABAD A S B A TİN A / A T H E N S A T H BAH RAIN B A H

Km

N. Miles

LYON L Y S

2241

M ADRİD M A D

2897

12 10 1564

18 50

M A N C H ESTER MAN

2838

1534

2321

1253

M İL A N O / M IL A N L I N

1828

987

2808

1516

M O S K O V A / MOSCOVV M O W

1904

1028

646

349

MÜNİH / M U N I C H M U C

1704

920

3 14 3

1697

NEW Y O R K N Y C

8404

4538 1 101

BAKÜ B A K

190 8

1030

NİCE N C E

2039

BANGKOK B K K

7806

4 2 15

NURENBERG NUE

1756

948

BASEL B S L

1937

104 6

OSAKA KİX

9856

5322

B ERLİN S X F

18 37

992

O DESSA ODS

B EY R U T / BEIRU T B E Y

1048

566

PA RİS / O RLY O R Y

B İŞ K E K / B ISK EK F R U

4052

2188

PRAG / PRAGUE PRG

160 2

865

BR Ü K SEL/ BRU SSELS BRU

2271

1226

RIYAD / R lY A D H R U H

3087

1667

BUDAPEŞTE / BUDAPEST BU D

1 137

6 14

R O M A ( R O M E ) / F IU M I C I N O F C O

1554

839

565

305

SA R A YB O SN A / SA R A JE V O S J J

1714

926

9089

4908

SİN G A PU R S IN

8904

4808

B Ü K R E Ş/ BUCHAREST BUH C A P E TO WN

CPT

680

367

2365

1277

CEN EVRE / GENEVA GVA

2093

1 130

SO FY A / SO FlA S O F

CİD D E / JE D D A H J E D

2604

140 6

STOCKHOLM A R N

DUBAİ D X B

3295

1779

DÜSSELDO RF DUS

2148

1 160

FRANKFURT F R A

1935

10 4 5

HAM BURG HAM

218 0

1 17 7

ŞİKA G O / CH İCAGO O R D

91 64

4948

HANNOVER H A J

2145

1 1 58

T A H R A N / TEHRAN T H R

2222

1200

JO H A N N ESB U R G J N B

7930

4282

TAŞKENT T A S

3598

1943

KAH İRE / CAIRO C A I

129 8

701

T İF L İS / TBILISI T B S

144 6

781

KARAÇİ / KARACHI KHI

4065

219 5

TELAVIV T L V

12 7 4

688

502

271

2389

1290

STRASBO URG S X B

1987

10 7 3

STUTTGART ST R

1859

999

ŞAM / D A M A S C U S DA M

1545

834

KAZAN KHI

2681

144 9

TİRAN T l A

876

473

KO PEN H A G / CO PENHAGEN CPH

2 1 19

1 144

TOKYO N R T

9799

5291

K İ E V 1E V

1 163

628

T U N U S / T U N U SIA T U N

1822

984

KÖLN / C O L O G N E C G N

2085

1 126

V İYA N A / V lE N N A V I E

138 5

748

K U V E Y T KWI

2972

16 0 5

ZÜRİH / Z U R lC H Z R H

18 52

10 0 0

845

456

2635

1423

LEFKO ŞA ECN L O N D R A / LONDON L H R

- Dergimizin bu sayfasında yayınlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. / The distance in kilom etres and nau tical m iles in the table on this page is the projected distance on the ground f o r the route flotvn by the aircraft. - Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The fig ü re shoıvn on the cabin m onitors give the actu al distance flotvn by the aircraft through the air, including adjustm ents o f direction to compensate f o r ıvind, an d other u'eather conditions. - özel Yolcu Programlarımızda (Frequent Flyer - Milage Club) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacıhk Teşkilatı nın (IATA) yayınlamış olduğu rakamlardır. / The distance in n autical m iles used by the Frequent Flyer - Mileage Club Programmes are those published by the I n t e r n a t i o n a l A i r T r a n s p o r t A s s o c i a t i o n (IA T A ). ______________________________________________________________ _________________________ T H Y U Ç U Ş L A R I / T H Y F L İG H T S M E S A F E L E R / F L İG H T D IS T A N C E S

Ankara’d an (km)/ From Ankara (km)

İstanbul’d an (km)/ From (km) ADANA A DA A N KA R A E S B A N TA L YA A Y T BATMAN B A L B ODR UM B J V DALAMAN DLM DENİZLİ DN Z Dİ YA RBA KI R DIY ED R EM İT EDO ERZURUM E R Z E S K İ Ş E H İ R A OE GA Z İ A N T E P G Z T İ S P A R T A İSE İZMİR A D B KAYSERİ A SR KONYA K YA MALATYA MLX SAMSUN SS X T R A B Z O N T ZX VAN VAN

787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 460 430 706 537 874 691 989 1345

443 508 848 441 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 806

AD ANA ADA ADIYAMAN A D F AĞRI AJI A N TA L YA A Y T BATMAN B A L BOD RU M / MİLAS B J V DENİZLİ DN Z DİYA RBA KI R DIY ELAZ IĞ E Z S ERZ İN C AN E R C ERZURUM E R Z GAZİANTEP GZT İS T A N B U L İST İZMİR A D B KA H RA MA N M ARA Ş KCM KARS KSY KA Y SE R İ A S R MALATYA MLX MU Ş M SR

198 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998

SAMSUN SS X SİİRT S X Z Sİ N O P S I C SİVAS VAS ŞANLIURFA SFO TOKA T T J K T R A B Z O N T ZX VAN VAN

309 824 274 350 757 476 606 935

İzm ir'd en (k m ) / From İz m ir (k m )

ADAN A ADA

863


a

TAL

Dünyada bütün bunları yapabilen başka bir işitme cihazı yoktur.

-

• % 100 DİJİTAL «Bütün seslere tam OTOMATİK »S es ayarlama, uzaktan kumanda, bilgisayarla ayarlamaya gerek yoktur. • Kulakları yormaz, tembelleştirmez. »Saniyede 40 MİLYON aritmetik ses hesaplaması ile kulağa CD kalitesinde ses iletir. »Kalabalık yerlerde, otomobilde, çarşı pazarda, konserde vs. yerlerde TV seyrederken, insan sesini ÖN PLANA çekerek anlam aları kolaylaştırır. »Telefon / Cep telefonu ile rahatça konuşabilirsiniz. • Cihazların kontaktları altın olduğu için, paslanmaz, okside olmaz. Bütün dünyada İLK ve TEK işitme Bilgisayarıdır. • ileri derecedeki ses kayıpları için de güçlü modelleri vardır. (P37-P38) DİKKAT:

Dünyada

so 'dan başka hiçbir işitme cihazı

gibi % 100 dijital

işitme Bilgisayarı değildir.

★ işitme cihazlarınızı sigorîalatabiliriz. ■Bütün cihazları 2 yıl Fabrikasyon garantilidir. Ü C R E TS İZ D A N IŞ M A TEL: D A N İ M A R K A

0 8 0 0

2 1 1

6 2

6 8

D ig it a lly A h e a d O f İ t s T im e A Y R IC A : B ilg is a y a r P ro g ra m lı L o g o M o d e lle ri, A n a lo g C ih a z la r, (C e p -K u la k A rk a s ı, K u la k içi M o d e lle ri)

Senso C.I.C. Dünyanın yegane % 100 Dijital, Tam otomatik ve en küçük, en güçlü Kanaliçi işitme Bilgisayarıdır.

Türkiye M üm essili: ELEKTROM EDİKS K A R A B EYO Ğ LU LTD. ŞTİ. MERKEZ: Taksim, Receppaşa Cd. 12/7 - İstanbul Tel: (0212) 237 57 85 - 235 80 12 - 250 71 45 - 250 67 20 - 235 20 85 Faks: (0212) 254 66 65 ŞUBE: Kadıköy, Rıhtım Cd. No. 2 Kat. 1 Ümit İşhanı İstanbul Tel: (0216) 349 65 80


T H Y Y E N İ U Ç U Ş N O K T A L A R I / THY’s Neıv Flight Destinatiom

SARAYBOSNA SARAJEVO

KA7AN

İlk uçuş tarihi: 24 Kasım 1997 Non-stop Pazartesi-Salı-Çarşamba Perşembe-Cuma Pazar: İstanbul/Saraybosna/istanbul

İlk uçuş tarihi: 5 Mart 1998 Non-stop Pazartesi-Perşembe: İstanbul/Kazan/İslanbııl

First flight: 24 November 1997 Non-stop Mondays-Tuesdays-Wednesdays Thursdays-Fridays-Sundays: Istanbul/Sarajevo/lstanbul

First flight: 5 March 1998 Non-stop Mondays-Thursdays: Istanbul/Kazan/lstanbııl

CAPE TOVVN İlk uçuş tarihi: 27 Ekim 1997 Non-stop Pazartesi-Cuma: İstanbul/Johannesburg/Cape Tovvn/ Johannesburg/İstanbul First flight: 27 October 1997 Non-stop Mondays-Fridays: Istanbul/Johannesburg/Cape Town/ Johannesburg/İstanbul

CHİCAGO_____ İlk uçuş tarihi: 7 Mayıs 1997 Non-stop Çarşamba-Cuma-Pazar: İstanbul/Chicago/İstanbul First flight: 7 May 1997 Non-stop YVednesdays-Fridays-Sundays: Istanbul/Chicago/lstanbul

İlk uçuş tarihi: 15 Haziran 1997 Non-stop Salı-Perşembe-Pazar: İstanbul/Manchester/İstanbul First flight: 15 June 1997 Non-stop Tuesdays-Thursdays-Sundays: İstanbul/Manchester/İstanbul

ZIJRIH ZÜRİCH İlk uçuş tarihi: 1 Ağustos 1998 Non-stop Hergün: Ankara/Zürih/Ankara First flight: 1 August 1998 Non-stop Everyday: Ankara/Zurich/Ankara TK/SR

c


.g o ld a s.com


UÇAK FİLOSU

The Fleet

A 340-311 MUMBER OF PU N ES/U ÇA K ADEDİ: 5 NAMES/ADURI: İSTANBUL/İSPARTA/ANKARA/İZMİR/ADANA MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 257.000 (258.000) kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 60.304 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.689 m HEIGHT/VERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16.828 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 890 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIMUU CRUISING AITIHJDE/AZAMİ UÇUŞ Y ÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 945 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km

< *'

A 310-304 f W

CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 16.000 kg.

T U R K İS H

A 310-203 NUMBER OF PU N ES/U ÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADI ARI: SEYHAN/CEYHAN/DIMI /FIRAT/KIZILIRMAK/YEŞİLIRMAK/SAKARYA MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ K A İK IŞ AĞIRLIĞI: 142.000 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.81 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 86 0 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK AOEDİ: 225 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (T A V A N I): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 90 0 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 6.480 km

NUMBER OF PU N ES/U ÇA K ADEDİ: 7 NAMES/ADURI:ARAS/ÇORlJH/ERGENE/AKSU/GÖKSl MERİÇ/DAIAMA\ MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAM| KALKIŞ AĞIRLIĞI

ARAS/ÇORUHERGENE/AKSLJ 153.000 kg GÖKSU/MERİÇ/DALAMAN 157.000 kg WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.81 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km/lı SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: ARAS/ÇORUH/ERGENL/AKSl 210. (.(İKSU/MERİÇ/DAUMAN 17<> MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 900 km/lı MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8.100 kın CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9 .000 kg

B 737-400 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 2 S NAMES/ADLARI: KEMER/AYVALIK I

MARMARİS/AMASRA/İİRGİ P ^ ALANYA/ANTALYA/FETHh E KUŞADASI/BODRUM/ ÇEŞME/GÖREME

SİLİFKE/TEKIRDAC/AR1VI\ BALIKESİR/BOLU '* * * ■ MUĞLA/ESKİŞEHİR ÇANAKKAl F KAYSERİ/EFES/SİDE BERGAMA/MAUTYA/GELİBOIIJ ANADOLU/TRAKU MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.038 kg.

CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9 .0 0 0 kg.

TI ıo tsıc i-1 ■■■■■»■»«i l

R 737-500 NUMBEB OF PU N ES/U ÇA K ADEDİ: 2 NAMES/ADURI: TRABZON/BURSA MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 60.702 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.01 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.15 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 698 km/saat SU T IN G CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.865 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg.

|

VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36.40 ra HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.15 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 698 km h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.350 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 3.800 kg.

T U R K İS H IB S

R.l 70 NUMBEB OF PU N ES/U ÇAK ADEDİ: 4 NAMES/ADI ARI: LRZİNCAN/UŞAK/KAHRAMANMARAŞ/MUŞ MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.823 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 26.16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.61 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 7 2 0 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 20 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 5 00 kg.

B 727-200 F CARGO______ NUMBER OF PU N ES/U ÇAK AOEDİ: 3 NAMES/ADURI: EDİRNE/KARS/SİNOP MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 86.409 kg VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 37.584 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 54.813 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.832 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 862 km/h MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14616 m MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.450 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 19.300 kg.

. - T U R K İ S H CARGO

R.l 100 NUMBER OF PU N ES/U ÇA K ADEDİ: 9 NAMES/ADURI: DENİZLİ/ERZURUM

KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTFP/KÜTAHYA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.039kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.339 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30.995 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.585 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/ h SU T IN G CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 kırı CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1.000 kg.

THY


Pencere Tipi Klima

Dış Ünite

"Ohh!" dedirten keşif

"Ohh!" dedirten fiyat

"Ohh!" dedirten seçenekler "Ohh!" dedirten servis

Size "Ohh!" dedirtecek bir kolaylık, ihtiyacınız olan klima tipine ve gücüne, uzman mühendislerin ücretsiz olarak vereceği keşif hizmeti sonunda karar verin.

Şık tasarım, cazip fiyat ve uygun taksit seçenekleriyle klima alırken "Ohh!" deyin.

Pencere tipi, duvar tipi split, tavan/yer tipi split, salon tipi split, kanallı split ve kanallı paket soğutmalı veya ısıtmalı klimalarla "Ohh!" deyin.

■*"*. | TUKI lıCI -IMNUNİY

Klimanız ücretsiz monte edilsin. Yurt çapında 230 klima yetkili servisi ve 250 klima bayisi ile DemirDöküm servisi ve gücü size "Ohh!' dedirtsin.

T Ü K E T İC İ D A N IŞ M A

SERVİ Sİ

0 800 261 1950 0 800 261 1951

[Ot

T ü r k D e m ir D ö k ü m F a b r ik a la r ı A . Ş . P a z a r la m a v e S a t ış G ru b u :

A d a n a B lg . S a tış M d ./S h o w R o a m : T e l: ( 0 3 2 2 ) 4 5 9 3 0 9 6 (3 H a t) A n k a r a B lg . S a tış M d .: T e l: ( 0 3 1 2 ) 2 4 5 0 2 11 ( p b x )

Ç a m lıc a İş M e r k e z i, B 2 B lo k , L ln a la n M a h a lle s i,

B u rs a B lg . S a t ış M d ./S h o w R o o m : T e l: ( 0 2 2 4 ) 2 5 7 3 6 1 0 ( 7 H a t)

A y a z m a C a d d e s i, K ü ç ü k Ç a m lıc a 8 1 1 9 0 Ü s k ü d a r - İs ta n b u l

İz m ir B lg . S a tış M d ./S h o w R o o m : T e l: ( 0 2 3 2 ) 4 5 8 5 8 5 8

T e l: ( 0 2 1 6 ) 4 5 4 1 6 2 4 F a k s : ( 0 2 1 6 ) 4 5 4 1 5 1 6

S a m s u n B lg . S a tış M d ./S h o w R o o m : T e l: ( 0 3 6 2 ) 4 3 5 1 0 5 2

İs ta n b u l M e r k e z S h o v v R o o m : T e l: ( 0 2 1 6 ) 4 7 4 0 3 3 0

İn te rn e t: d e m ir d o k u m .c o m .t r

Q> DemirDöküm


;

« ± r.

yılanda

Ki"

r

ou

,cko

ORo«ock

° V ısm ar

(HAMBURi !

' /• ,

^«Kfenb^ v

tzec in oStarg.ırü S.cretınsk

İııenberge

:rankf jr t

İ ’B L I C

y C ^ Ş S İ f St£t,

f ? P; * ^ S"°

/S to v jN i r jM fo Uail

U dm eo

'i

''S aitat1

^ -6

. na'

l? 's 4

8 o ,°g n a

0 LaSpezfg

© R avenn;

0flımmı ° ' PE!

oAncona ®M>ce>aia

I / <Tf/6a

TYf* R H E N l A N SEA Marina di , Belvedere

M e s s in a

/

x

°c*r*

< > V . ' ^ > C a ta n ia

AgngenroO C afta m sse tia

ö S ıra c u s a Pantelleria

^

<t

j

/ ( p de Hammamet I

^S ousse

\ m a l t a

V a lle ıia r 7

'

°M a h d ıa

s

Lampedusâ

)u9gourı

o l , î » Mis s ii

Gharyano

y Nart*8


Oiajınn '

.S T O C KHOLM

E S T O

ıHaapsaKı \

N

/

1

Cudskoe \

\

o P a tfv d y s /

T H U A

o'auıage

Ç

iv * <y\

^ t 9 Olsztyn o B ia İy s to K

o M Ş0DW5't ' I '\

oBıelsk'

Wteı:t ıwek'

Ölfyno

o Kıelce^

,Nıwohıaö'<c

o Koi|aWn '

ChmeVn^fl

M ^8

k0 «

^ o S a iu M are

O Debrece

O p to e ş ti

*Kragu.evac \ q y*

o^aına

f İ ’*

Rodos

c Tintron

k ih Ws

.Kârpathos

Uâkhon

~CyPras

o K ritf[C retel

SKYLIFf ®

o Aıdabıya

Al Jaghbûb


T p P v cKolItasrags j

Uland

İjSfrms^

K la ip e d a t

E L 'A B IN S K „■ G K op ejsk

İIraickl—- i

tıml/anskoıe Vdchr

SimferoMft °fotl Savtente

Socrçk

*

Suchum r

SevCenko

s r

i

TAK L İ M A K A N SHA

K riti

temi

.

I raklion

'S t a t

B F a iyıım 0 o B e ı j 'B3hawalpur

E G Y \k ( J 4 Al M in y â ö f e

1

O AL KUFRA °AI Jawl

.

Ja m n a M E

© M ^ jfk a h (M e e c a )

Porbandar <

JE D D A H ®

O m durm an'

/

v.

«Miıeid ■

'°AI faşta ?

ffS m C

M a n g a lo r e

Aden

Laccadive Is.

Ö P jib o u ti G U L f

<*ö,

Crf

» Ü B O U II

A11e ppe y G V j S S R S » . ,

vTrincomafc

Trwandrum*^!*'cor'1 C o lo m b o G ale M A L D IV E S IS L A N D S

Amirante Is. ° SEYCHELLES

. ',0

A ldabra )s. C t r l I. (Seych.J fa rçu h a r Is. Cap d'Ambre (Seych.J /jAmeserana Mahori(Fr)

*

SRİ

LA N K A


O KHOTSK

Mys [h/tvtty

Sahalin

H o k k a id o

' C h 'ö n g jin

lo r io k a ’ Kam aıshı

Ilk o r e a L

so u th

N a g a s a k i©

»- Shikoku

^1R u m a m o t o

K y u s h u f .l

? r ^ M iy a z a k i { Tanega

Ddito Is £j Katan Is C (Vokanols) T A IW A N

NORTHERN MARIANA Luzon

ISLANDS

M erg u i

SULU

[u ala Trengganu f r j M

A

L

.

S£A

t H v M in d a n a o

BELAU P a la u la <;

Ng

A Y S

' • A nam bas

FEDERATED STATES OF MICRONESIA

N ia s '

A d m ira / ty Is. S e râ rh Buru LAUT

F lo te s

Ja va

P A P U A

G U IN E A


I 6 (U H -

«OTV*fjSw

n vc

•d ° Juoı5qe-j

jV M Sioa

V

V j

*VOOAJ

■4*U \

NV300

^

** v ih in v n

~

w

i

'■

DUlDVd

ı

V3NIHD

o Noavb

*w m \0 y

jm o

noom hw v;

NVOIMdV - rf lllN lJ

1 0 3 1 V H H 3 IS

a^Nino^jÇ'ssıa jNino " I*"» *_V1HMVO

as

vn oyı

yavN3)io

1VD3NHS - -

a v HD

* 3 0

I N v i N v ı ı v n v

I H V Î , V

d o d 7 n fi

1S3M

1X3 n

VHVHVS «»0*.rio

anvsV ^ H I

VA8 n

^ 6 ° , 1HVIISI

V I ) I 3 0 T V

IZVH0N V8

T"™

fSBsra

VXTVW

V I H A S.

saioiy ,vuVo;

'cnow HNlV>i>in

•ıBoepA

MVRUVta

v ıs s a s o ıa A B □VÂ)!5ÜB )AON

İHZIN

ONVIOd

►Avım ı ıv a a o ~

viNvnHİri o ® 5^ viaivi

V issn » '

t/

V1N O İS3

3S

uoavusvı

0 u u ıııe ı

ounasu3i3d ıs □

m

AV9 NOSOHH

Nisva

l eeu n n

m /ee/e)/

f)fJBLUUBQ)

p u e / u o j £) uaBjagzyds


D o ğ ru h a m le ...

İş dü nyasında doğru ham le her z a m a n kazandırır. Demir Leasing yatırım finansm anınıza doğru çözümü, ta m z a m a n ın d a sunar.

® D EM İR LEASİNG “ günü y a k a l a y ı n ”

(© C IN G IL L I HOLDİNG

Büyükdere Caddesi No:122 B Blok Özsezen İş Merkezi Kat: 3 Esentepe 80280 İstanbul Tel: (0212) 288 05 65 Faks: (0212) 275 90 45


fatura ödem eleriniz için İş B a n k a sı’ nın 825

Her ay faturanızı ödem ek için

bir Otomatik Ö dem e Talimatı ve:

Bankamatikler ve İnteraktif Telefon hizmetinizde)

İş Bankası ’nda bir Ek Hesabınız varsa, e r y t r 1e İt

Gerekli miktar Ek Hesabınızdan!

faturanızıııs»


e l si m

f a t u n u ıız

s o n

c e p

te le f o n u

ö d e m e

ta r ih in d e

kendiniz ödem ek istiyorsanız


BULMACA

S E D A T YA ŞA Y A N

Resimdeki güzelim iz

E lastiki

A. Ilhan'ın şiir

Kara ordusu

Şöhret

Resmi bir

S atrançta b ir

JİEL

ta}

kitabı

Aktinyum un

B ir meyva

simgesi

Cennet kızı

Bir gıda

Yasa m addesi

Çiğiyle

M ısra

ö rtü

maddesi

Kısa yazı

Kalender

Yüze ta k ıla n Gülm ece

m iza h sanatı

► T

J İIİL

Eski d lid e su

Küçük to rb a

Raks

Antik b ir ke n t

Meyva kurusu

içim lik

Köle

D o ğ ru lu k

K üçük su

S uriye’nin

ka na lı

başkenti

Güm üş

Kalayın

B ir gezegen

►T

simgesi

Kaba kom edi

G üzel ka dın

Senaryo ö z eti

G ü rcis tan ’ın

Hile

başkenti

G. A m erika’da

B ir bağlaç

b ir ülke

B ir gösterm e

Parola

B a kırın

sıfatı

,ka îjg ; hram a n

A lm an fılo z o fı

B ir önceki gün

Koca

simgesi

K adın

D efa

p iy a n is tim iz

Boru sesi

B a ğ ıtla m a

Siper

B ir b a lık

Bir cins

Z a m an , çağ

Baston

ayakkabı

Ç ıp lak vü cut İlk e l be n lik

resm i

Kısa oyun

A frik a ’d a b ir

TY’de kanal

Geçmiş

değiştirme

z am an

Ekilen yer

ülk e Başkan

E ksiksiz B ir cins

B ir uskum ru tü rü

İlave

B ir yarış

m a k a rn a

Ticaret eşyası

G eleneksel

B ir tü r

Bir dans ve

m ü rek ke pbalığı

m ü zik

ka yığı

B ir no ta İlg i eki

Y atayın

Akıl hastalığı

ka rş ıtlı

Fas’ ın plakası

Hasır şapka

Yoksul kim se

Şahıs

B erilyum un

Y abancı

simgesi

Gümüşün Danslı gösteri

simgesi

r şiir tu ru

Eski d ild e göz

Franz K afka’nın ilişkin, değgin

rom anı Kinaye Kalın sicim Ö zel gemi

Bir haber

Genişlik

ajansı

Tem el, esas

H a m u r tahtası

B ir elem ent

Titanın simgesi

Ç ö zü m ü 4 s a y fa ileride

212 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


U ç u ş y ü k sek liği O fe e t

R o v e r... U f a k y o lc u lu ğ u n u n g ü v e n ve k o n fo ru n d a n yerd e de v a z g e ç m e y e n le r

G R EY

ıc ın ...

Eoronkay TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ: BORONKAY OTO TİC. ve SAN. A.Ş. Merkez Mah. Çınar Sok. No: 8 34530 Yenibosna/istanbul T el: (0212) 654 17 07 (pbx) Faks: (0212) 551 25 25-652 97 67 • BORONKAY (Etiler) T e l : (0212) 282 73 51 - 282 79 98 - 269 40 25 • BORONKAY (Göztepe) T e l: (0216) 467 01 26/27 YETKİLİ BAYİLER : ARAÇ TİCARET (Balmumcu) T e l: (0212) 266 06 96/97 - 275 12 62/63 • ARAÇ TİCARET (istinye) T e l: (0212) 229 5410/11 • AV-CAR (Avcılar) T e l: (0212) 421 33 70-71 • Ba-0 (Kazasker) Tel: (0216) 362 58 88 - 361 64 51 • ElîSU (Topkapı) Tel : (0212) 534 69 16/17 • O fiUL (Bahçelievler) Tel : (0212) 554 75 55/56 • DERMANCI (Ankara/Çankaya) Tel : (0312) 441 37 00 (pbx) • D U M A N C I (Ankara/Balgat) Tel : (0312) 285 67 67 (pbx) • ROD-KAR (İzmir/Bayraklı) Tel : (0232) 461 06 82/83 • ROD-KAR (Izmir/Alsancak) Tel : (0232) 422 51 81 • ÇE .İKKANAT (Bursa) Tel: (0224) 253 93 85-25411 11-25411 32 SABUNCUOĞLU (Eskişehir) T el: (0222) 230 77 66 - 230 71 11 - 231 70 73 • ROVCAR (Gaziantep) Tel: (0342) 322 11 90 (7 hat) • R O TO M O TİV (A ntalya) Tel : (0242) 323 05 55 - 323 23 59 • ÖZTÜRK (Trabzon) Tel: (0462) 230 40 01/02/03 • BERKAN (Tekirdağ) Tel : (0282) 261 40 88


OYUNLAR / PUZZLES

CROSSVVORDS ACR055 1. Nearly, 7. Guess, &. Oppose, 9. Part of foot, 10. 5word, 12. Second-hand, 14. Ancient harp, 16. Send, 15. Kotatee, 21. Compass point, 24. Kili violently, 26. Twine, 27. Com­ pleted, 2&. Temporarily in charge, 29. Spill out, flood, 30. Grieve.

DOWN 1. Antenna, 2. Skilled craftsman, expert, 3. Tie up, 4. Rivulet, 5. Foundation, 6. BiMical king, 11. Trifling, trivial, 12. Speak, 13. Greek qod, 15. Shout, 17. Age, 19. Rebellion, 20. Write illegibly, 22. Couneel, suggest, 23. Objective, 24. Ladle, 25. Perennial flower.

S A T R A N Ç — CHESS

* r *

B R İ^

B e y a z o yn a r,

White to play and mate in two movee.

G ün ey

Kuzey

Doğu

Pass

Pass

Pass

1*

Dbl

4*

Pass

Pass

B a tı

iki h a m le d e m a te d e r.

Pass

A tak ♦

K.

ilk löveyi rakip renge devam eder umudu

f û iâ .

i

ile bıraktınız, ancak defans küçük ♦

S a tra n ç s o ru s u İs ta n b u l S a tra n ç D erneği ta ra fın d a n h a zırla n m ıştır.

devam ede r.

Cheee problem s e t b y İs ta n b u l Cheöö öociety.

Yerden hangi 4 ’i oynarsınız?

Tel: (0 2 1 2 ) 2 4 4 2 7 3 5 H a z ırla y a n : E rc a n KURU E -m a il: z ip ir^ s u p e ro n lin e .c o m

FARKI BULUN / TH A T LITTLE B İT OF DIFFERENCE

Kesimdeki karelerin h e r b ir ir ı d e , b ir a y r ı n t ı d iğ e r ü ç kareden f a r k l ı d ı r . B u d ö r t a y r ı n t ı y ı b u la b il ir m is in iz ? Can you find th e miesing d e ta il in each p ictu re t h a t is preeen t in th e oth e r th ree?

Çözümler 2 sayfa ileri de / 5 o lu t io n s 2 p a g e s f u r t h e r on ^

S K Y L IF E

AĞUSTOS

- ■j* -

AUGUST

1998


1

?e f a o

Y

'd

a

Klima

i k

bir

kere

i n

alınır!

EPAR ENDÜSTRİ VE TESİSAT P A Z A R LA M A A.Ş. İs ta n b u l B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü Yeniyol Sok. Teba iş Merkezi N o .20

81020 Acıbadem

- İstanbul Tel: (0216)

327 41 10 Faks: (0216) 327 49 81

I j m i r B ö lg e M ü d ü r lü ğ ü Yazıbaşı Köyü Bozalan M evkii 35875 Torbalı • İzmir Tel: (0232) 853 82 85 Faks: (0232) 853 82 84 A n k a ra B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü Atatürk Bulvarı Selcan Han N o .127 Kat 9 06640 Bakanlıklar Ankara Tel: (0312) 419 17 06-07 Faks: (0312) 419 17 09 A d a n a B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü Ziyapaşa Bulvarı Çınarlı Mah. M. Paksoy Apt. Kat: A n ta ly a B ö lg e M ü d ü r lü ğ ü

100.

Yıl Bulvarı O nur Apt. No. 102-5

07050

1 N o .1

Adana Tel: (0322)

Antalya Tel: (0242)

459 37 58 Faks: (0322) 459 37 58 237 65 54-55 Faks: (0242) 237 65 55

l) \ \

Unutmayın, yere indiğinizde hava bu kadar serin olmayacak!


ÇÖZÜMLER / SOLUTIONS

B R İÇ A L M 0

Batı

Kuzey

Doğu

E R 1 A L

Güney

Pass

Pass

1V

DM

Pass

Pass

Pass

4 ’e doğru k arar versek bile 1 löve kaybedeceğimiz kesindir. İki ♦ kaybımız olduğuna göre, oyunu yapmamız için, ♦

empasının geçmesi

şarttır. Bu ön koşulu dikkate aldığımızda, Batı'nın elinde ^ K Q

(şu

ana kadar

S P 0 0 N

S T S E S T 1 M ■ A E S 1 S T R H E E L T E P E E A U R Y E R E M 1 T 0 T T E E E T U R N S A Y C 0 R L E S 0 V E R T A c T 0 V E R F L 0 W R T L A M

H B A T E R S 1 0 S E D R 0 A S T D A V R 1 N G E C E N T

oynanan kartlardan biliyoruz) ve ♦ « . olduğunu varsayıyoruz. Bu da 8 puan eder. Eğer B atı’da

olsa idi, 12 puan eder ve oyunu açardı.

SATR A N Ç / CH ESS

Dolayısıyla yerden J oynayıp, ♦ û 'ı n Batı 'da olmasını ummaktan başka şansımız yok.

1. Ş a 6 ,

FARKI BULUN TH A T L ITTL E B İT OF DIFFERENCE

BULMACA

1 . K a d ın ın g iy s is in d e k i s iy a h d e s e n , 2 . G e ç e n a r a c ın e g z o s d u m a n ı, 3 . S o ld a k i o t, 4 . A r k a d a k i p a lm iy e a ğ a c ı.

1- Large dark mark on ıvoman ’s skirt, 2- Puff of smoke on track, 3- Plant on left, 4- Frond o f palm-tree.

216 S K Y L IF E

AĞUSTOS

V a3

2. K a 5 ++ M AT

- - j^

AUGUST

1998

1. K a6,

Q a3

2 . C a 5 ++ MATE


İŞ İN İÇ İN D E T E M S A

K O AA A T S U

M İNİ YÜKLEYİCİ

BEKO LODERLER

S K 0 7 J (P A N D A )

• S A B İT

R E A C H TR U C K

LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖRLER

• F B 15 R L -1 0 • F B 18 R S -1 0

• P W 75 • P W 95 • P W 15 0 • P W 210

• B E L D E N K IR M A

FO R K LİFTLER (i.5-43Ton) DİZEL GAZLI (LPG) ELEKTRİKLİ

KOM ATSU JENERATÖRLER • 2 7 K V A dan 1100 KVA y a kadar

PALETLİ DOZERLER • D155 A-2 • D 155 A-3 • D 355 A-3

KONTEYNIR ELLEÇLEME 4 - 5 - 6 S IR A

H İDRO LİK KIRICI

PALETLİ EKSKAVATÖRLER • PC 20 0 • PC 2 4 0 • PC 30 0 • P C 4 0 0 • PC 750

GRAYDERLER • G D 6 6 1 A -1 • G D 7 0 5 A -4

LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER • W A 32 0 • W A 38 0 • W A 42 0 • W A 47 0 • W A 50 0 • W A 800

YAYGIN YEDEK PARÇA VE SERVİS AĞI

T E M

© ©

K O M J M fc ll

İstanbul Ankara İzmir

Tel: (0216) 377 49 50 pbx Tel: (0312) 397 22 20 (9 Hat) Tel: (0232) 435 31 73

Adana Tel: (0322) 346 15 90 (7 Hat) Diyarbakır Tel: (0412) 238 04 48 Samsun Tel: (0362) 266 68 69

Antalya Kayseri Bursa


c

OZBUCAK “ stretch your Creative horizons”

T u rk e y Ö zb u c a k S an . Tic. A .Ş .

Mersin Yolu, Şakirpaşa Mevkii, P.K. 270, 0 1 190 Adana Tel: (90 322) 421 54 49 (4 Lines) Fax: (90 322) 421 53 83 - 421 52 85 U K & Ire la n d Benbovv & Co.

32 Newman Street, London WIP 3PD Tel: 0171 637 0111 Fax: 0171 580 6374 H o lla n d Gustav C. W e b e r B.V.

WFC Kon. VVilhelminaplein 13 Code 20605, 1062 HH Amsterdam Postbus 69255, 1060 CH Amsterdam Tel: 20 615 9666 Fax: 20 615 1771


EPSiLON

“With such a difficult name to pronounce, they can only survive by producing quality fabrics” Fabric you buy from us does m ore than just p u t a spring in you r designs It's also got a look and feel th a t add richness and style to whatever you do. When you're lo okin g for fabrics o f sup erio r quality, the only name you need is Özbucak. At Özbucak, quality is about more than just production - it's about relevance From casual weekend clo th in g to sophisticated sporty looks. Özbucak gives you fle x ib ility to express yourself. Stretch your Creative horizons w ith lasting beauty... Özbucak!

i l AYK

is,

İY İ - I

CONFIDENCra^> İN TEXTILES

\

Possad fo r ta r m fu l substoncos


T H Y VİD EO PROGRAM I /

BLU ES BROTHERS 2 00 0

K 1 S S IN G A F O O L

T H E V V E D D IN G S IN G E R

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

D an A yk ro yd , Jo h n G o o d m an ,

J a s o n L e e , M ili A v i t a l, V a n e s s a

A d a m S a n d le r , D r e w B a r r y m o r e ,

A re th a F r a n k lin , J a m e s B ro v vn ,

A n g e l, K a ri W u h r e r , B o n n ie H u n t

C h r is tin e T a y lo r , A ile n C o v e r t ,

B .B . K in g

YÖNETMEN / DIRECTO R

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

D o u g E llin

F ran k C o raci

J o h n L a n d is

İ n g i l i z c e / E n g l is h

İ n g iliz c e / E n g lis h

İ n g i l i z c e / E n g l is h

Ja p o n c a /Ja p a n e se

T ü r k ç e a l t y a z ı lı / T u r k i s h s u b t i t le s

Ja p o n c a / Ja p a n e s e

T ü r k ç e a l t y a z ı l ı / T u r k i s h s u b t i t le s

T ü r k ç e a l t y a z ı lı / T u r k i s h s u b t i t le s

Ç o k iyi a r k a d a ş o la n M a x v e J a y y a ğ ile

R o b b ie H art h a y a tın ı d ü ğ ü n le r d e şa rk ı s ö y l e y e r e k k a z a n m a k t a d ır . A sıl h a y a li

E h v o o d 1 8 y ıl s o n ra h a p is te n ç ık a r v e

su g ib ile rd ir. M ax , ç a p k ın b ir s p o r m u ­

ise , şa rk ı s ö z ü y a z a r ı o lm a k tır. B ir t ö ­

d e ğ iş e n b ir ç o k ş e y o ld u ğ u n u n fa rk ın a

h a b iri; J a y ise a y rıld ığ ı k ız a rk a d a ş ın ın

re n sır a sın d a ta n ıştığ ı g ü z e l g a r s o n Ju li-

v a r ır . O rta ğ ı J a k e ö lm ü ş tü r . En y a k ın

e tk is iy le k e n d in i k ita p y a z m a y a v e rm iş

a ile b ir b ir le r in in d ü ğ ü n le r in d e ç a l ı ş ­

a k r a b a s ı b ir p o lis o la n C a b e l d ır, fak at

b ir ro m an tik tir. J a y k e n d is in i işin e o k a ­

m a y a s ö z v e r i r le r . F a k a t R o b b i e ’n in

o d a b u a k r a b a lık b a ğ ın a p e k b ir a n ­

d a r k a p tın n ış tır k i. e d itö r ü o la r a k y a ­

m ü s ta k b e l g e lin a d a y ı d ü ğ ü n g ü n ü e v ­

la m v e r e m e m e k te d ir . E lw o o d , b u a ra d a

n ın d a ç a l ı ş m a y a b a ş l a y a n g ü z e l S a -

le n m e k t e n v a z g e ç i n c e , J u l i a , b u z o r

k e n d in e y e n i b ir g ö r e v e d in ir; e s k i g r u ­

m a n th a ’y ı b ile fa rk etm em iştir. T an ıştır­

g ü n le r i n d e R o b b i e ’y e d ü ş t ü ğ ü b u n a ­

b u to p la m a k v e L o u is ia n a 'd a k i K ra liç e

d ığ ı M a x ile S a m a n tlıa a ra sın d a b ir y a ­

lım d a n k u rtu lm a sı için y a r d ım e d e r .

M o u se tte y a n ş m a s ın a k atılm ak . B u a r a ­

k ın lık g e liş ir v e k ıs a b ir s ü re iç in d e d e

d a g r u b a B lu e s h a k k ın d a b ir a z b ilg isi

n iş a n la n ır la r . A n c a k , M a x s e v g ilis in in

o la n b a r m e n M a c k M c T e e r d e katılır.

s a d a k a tin i test e tm e k için J a y 'e Sa m a n th a ile flört e tm e s in i s ö y le r . J a y , iste m e ­ y e r e k k a b u l e ttiğ i b u g ö r e v s ır a s ın d a , S a m a n th a ’y a a ş ık o ld u ğ u n u an lar.

Blues Brothers 2000 picks up IH years after the hrothers original "missiorı from God" left o/f u ith Hlıvood getting out o f prison a n d discovering that much has changed in the time he's been aıvay. His partner, Jake, is dead. The closest living relative he has left is Cabel, his alm ost-step-brother , a straight-as-an arrou\ by-the-book cop, who doesn t exactly acknotvledge any family ties. Elıvood soon realizes that he h as embarked on a u’bole neıv missiorı - to reassemble the old band, compete at Queen Mousette’s Battle o f the Bands in Louisiarıa, and set the wayward Buster on the path to redemption. That path leads them to bartender Mighty Mack McTeer. tvho knoıvs a thing or tııo about the blues himself.

Best friends Max an d Ja y are !ik.e oil a n d ıvater. M ax is a w om anizing sportscaster, ıvhilejay, stili reeling över the loss o f his girlfriend, tbroıvs himself into ıvriting his book. İn fact, he is so completely uninterested in romance that ıvhen beautiful young Samantha is appointed his editör, he immediately fix e s her up ıvitb M ax. M ax a n d Sam an th a, ıvildly attracted to each other, soon get engaged. Complications set in ıvhen Max, increasingly anxious över the upcoming nuptials (and questioning his oıvn ab ility to rem ain monogamous), ask sjay tojliıi ıvith his fiancee to test her loyalty. Ja y halks at the idea, but ıvhile ıvorking closely ıvith Samantha on his book, he realizes he isfalling in love u’ith her.

220 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998

Theyear is 1985, and Robbie H ail is a struggling m usician ıvith dream s o f being a songıvriter. Reduced to making ends meet a s a su b u rb an ıvedding singer, Robbie an d his band belt out tunes at a loca! reception hali During a break, he meets Ju lia, a beautiful ıvaitress Jlustered by herJ'irst day on the job. /İs the two get to know each other, tbey realize tbat tbey bave something in common: tbey are both ‘g etting hitched”, and ironically, each is scbeduled to work at the otber’s u’edding. Unfortunately, Robbie s ıvalk doıvn the aisle beconıes a hum iliating fia sc o ıvhen Unda, his bride-to-be, leaves him standing at the alter. Luckily Ju lia is there to put him back on track.


T

H

E

a s ıla / v

Y

ç i m e l i

R

A

E

W V

R

F

.İV cttü 'ıfü A İ^ jin i ^ i n

ö ^ e , f - ü f m a j t ı jc T f c l c e n s?e

fıu ^ ııfa tıfa n

E

E

la tife

ın c jc a n f u K İ a

I c t m u J c (a ı u n ( m c lc u n fu ıd u

lU jı jı ı n , lc e ı jı | Y t

in t e c c a u n i? d c tjt^ ıjc

l u t i tT<ı t

Oe

K ıs m e t u ^ ü ı

c lu ıfe ııc e

0*

jy

00 G öyn ü k K em er ANTALYA - TÜRKİYE Tel: 90-242. 8 1 S 23 70 Fax: 90.242.815 16 27

p A o t|ta m f c m

ı i c , ..


T H Y V İD EO PROGRAM I /

1 9 2 4 ’le r d e g e ç e n g e r ç e k b ir o la y d a n e-

D E E P IM P A C T

T H E O L D C O U P L E II

k a r d e şin , 8 0 b a n k a v e 6 tren i s o y m a la ­

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

s in le n e r e k ç e k ile n b u film d e , T e x a s ’lı 4

rı a n la tılıy o r.

R o b e r t D u v a ll, T e a L e o n i, V a n e s s a

J a c k L e m m o n , W a lt e r M a t t h a u .

R e d g ra v e , M o rgan F reem an

YÖNETMEN / DIRECTO R

k a r d e ş in tü m b u m a c e r a b o y u n c a tek

YÖNETMEN / DIRECTOR

H o v v ard D e u tc h

b ir k iş iy i b ile ö ld ü rm e m e le r i.

M im iL e d e r

İ n g iliz c e / E n g lis h

İ n g iliz c e / E n g lis h

T ü r k ç e a lt y a z ılı / T u r k is h s u h t it le s

T ü r k ç e a l t y a z ı lı / T u r k i s h s u h t i t le s

A m a a s ıl in a n ılm a z o la n , 4 s o y g u n c u

F e lix v e O s c a r y a n lış lık la a r a b a la r ın ı

A t a s ö z ü n d e s ö y le d iğ i g ib i “ h a y a tın ız ın

p a r ç a la d ık ta n s o n ra , y o la d ü n y a n ın e n

h e r g ü n ü n ü , y a ş a m ın ız ın s o n g ü n ü y ­

y a v a ş R o lls R o y c e ’u ile d e v a m e d e r le r .

m ü ş g ib i y a ş a y ın .” B ir T V m u h a b iri ta ­

O ğ lu n u n v e k ız ın ın d ü ğ ü n ü n e y e tiş m e ­

r a lın d a n y ö n e lt ile n “ F,ğer h e r ş e y in

y e ç a lış ır k e n b a ş la r ın a g e l m e y e n k a l­

1

y ıl iç in d e b ite c e ğ in i b ilse n iz b u g ü n , y a ­

m a z . 1 9 6 5 ’te ç e k i le n “ O ld C o u p I e ” ın

rın . b ir h a fta s o n r a n a sıl y a ş a r d ın ız ? ”

d e v a m ı o la n b u film d e W a lte r M atthau

s o r u s u , b ilim a d a m la rın ın , b ir k u y r u k lu

v e j a c k L e m m o n te k r a r b ir k a h k a h a tu ­

y ıld ız ın d ü n y a y a ç a r p m a s ı s o n u c u n d a ,

fa n ı y a ra tıy o rla r.

d ü n y a d a y a ş a m ın s o n a e r e c e ğ i te sb it ed i ld i ğ in d e o r t a y a a tılm ış tı. D e e p Im p a c t, b ir a s tro n o t g r u b u n u n , tü m d ü n ­ y a n ın g e le c e ğ in e k a rşılık o la r a k k e n d i g e le c e k le r in i o r ta y a k o y m a la r ın ı g e r e k ­ tiren b u ü m itsiz g ö r e v e a ta n m a s ın ın h i­ k a y e si.

“Live eacb day . " goes a traditional saying, "as i f il irere y o u r la st . " llow ıvoııld yon lire today. tomorroıv, next ıveek, if you ktıeıv Ibe world might end iıı a year? Tbat is Ibe questiotı Jaced by a risitıg youııg television reporter; by a p air of teenagers just emharking on life an d by every person in Ibe world in "Deep Impacl ", ırben scienlisls discover Ibal a comet is on a collision course ıvitb tbe earlb- a comet so massive tbat its iınpacl ırilb earlb irili caıtse an “ILIM. ”, an Ibctinction Level üreni, and end life as we knoır it. II is Ibe qııeslion Ja c e d by a leaın o f aslronaıtls on a desperale mission lo deflecl tbe comet. a mission in ırbicb Ibey stake Ibeir oıvıı fulııres againsl the Jııture o f tbe ırorld.

liven after accidentally destroying their car, Oscar and Felix forge on; hitehing rides Jrom fruil trııcks and perbaps the u’orld's oldesl and sloıvest Rolls Köyce. Former strapbangers on the Neıv York Iransporl system, Felix an d Oscar are nothing if not fisbes out of ıvater. True lo Ibeir personality types, Ibe obsessive Felix reınains sleadfastly focused on Ibe goal ıvbile Ibe nonebalant Oscar improvises his way from calamity to catastrophe.

Set in 1942 tbe amazing true story of fo u r brothers from Texas wbo ıvent about, in a very bıısiness -like fasbiotı, robbing an unbelievable 80 banks a n d 6 Irain s; one alo n e y ield ed S .i000.000.

Throughout ali o f this, Ibey never fired a fata l shot. N A T IO N A L G E O G R A P H IC DOCUM ENTARY İ n g i l i z c e / E n g l is h T ü r k ç e a l t y a z ı lı / T u r k i s h s u h t i t le s B ir b ir in d e n fa rk lı v e ilg i ç e k ic i d o ğ a h ik a y e le r in in e k r a n a ta ş ın d ığ ı b u b e l­ g e s e lle r , d o ğ a n ın re n k li, b ilin m e d ik v e

T H E NEW TO N BO YS

k a rıy o r.

M a tth e v v M c C o n a u g h e y , E th a n H a v v k e , S k e e t U lr ic h , V i n c e n t D ’O n o f r i o

YÖNETMEN / DIRECTOR R ic b a rd L in k la te r İ n g i li z c e / E n g lis h T ü r k ç e a lt y a z ılı / T u r k is h s u h t it le s

222 AĞUSTOS

AUGUST

s e r iy o r . İz le y e n le r i k ü r e s e l b ir d o ğ a , ç e v r e , tarih v e k ü ltü r y o lc u lu ğ u n a ç ı­

OYUNCULAR / CAST

S K Y L IF E

m a c e r a d o lu y a ş a m ın ı g ö z le r ö n ü n e

1998

Tbese National Geographic documerıtaries bring interesting, colourful and exciting glimpses into natura! bislory to your sereen and take you on global explorations o f nature and tbe environnıent, tecbnology, bislory, buman adventure, people, places and cultures.


Yarns: Cotton, Linen, Polyester-Viscose Fabrics: ıoo %Cotton, Cotton-Lycra, Polyester Cotton, Linen Blends, Polyester Viscose, Polyester-Viscose-Lycra, Corduroy Special Blends: Tencel, Modal Ready-made Garments

I NT ECRA T ED

Q U A L I T V

M ENSA IS A MEMBER OF ULUTAŞ GROUP OF COM PANIES ers İn A s f a l t i

14. km . P.K. 560 01323 ADANA TURKEY T el : +90 322 441 00 47 (p b x ) Fax: +90 322 441 01 00 h tt p : / / w w w .m e n s a .c o m .tr


Geçmiş Zam an Olur ki / ONCE UPON A TIME S a lu t de

.

C h a r d o d â m 6 n a g e m e n t. (

C onstantınople.

ta r ih

boyunca

o lm u ş tu r .

S o k a k la r ı d a r , d o ­

y a p ıla n m a lı

Göç

İs ta n b u l g ib i

k e n t le r in ö z e llik le tic a r e t m e r ­ k e z le rin d e rin d e

ve

u la ş ım

lim a n s ık

s ık

ç e v r e le ­

A r a l» a sı

k ilit le n i­

y o r d u . İ n s a n k a l a b a l ı k l a r ı , s ır t v e s ı r ı k h a m a l l a r ı , y ü k v e b in e k h a y v a n la r ı; ta ş, m o lo z , t o p r a k , e m tia v e e ş y a ta ş ım a y a

m ah su s

“y ü k ” , “ m u h a c ir ” , “ ta ta r” v e

“ fıç ı”

a r a b a la r ı, e n a ğ ı r y ü k l e r iç in k u lla n ıla n d o m u z a r a b a ­ la r ı, k a ğ n ıla r , k u p a , la n d o ,

fa y to n , k o ç u

ve

b en zeri

b in e k a r a b a la r ı, b ir d ö r t y o l a ğ z ın d a v e y a d ö n e m e ç t e d ü ğ ü m le n ir ; d in g il ç ık m a s ı, a r a b a d e v r ilm e s i g ib i d u ­ r u m la r d a is e y ığ ılm a la r o lu r , k a v g a la r y a ş a n ır d ı. T r a fik

a ç ıs ın d a n

e s k i İs t a n b u l’u n

b ir b a ş k a

so ru n u ,

h e r y ıl y a z b a ş ın d a s a y f i y e s e m t le r in e , g ü z o r t a s ın d a d a ş it a iy e ( k ış lık ) d e n ile n k o n u tla r a ta ş ın m a a lış k a n lı­ ğ ın d a n

k a y n a k la n ıy o r d u . T a ş r a d a n

İ s t a n b u l 'a g ö ç e n ­

le r e , b ir e v d e n b a ş k a b ir e v e t a ş ın a n la r a is e y ılın b ü ­ tü n g ü n le r in d e r a s t la n ıy o r d u . B ü t ü n b u t a ş ın m a la r d a , e n v a r lık lı a ile le r d e n y o k s u l h a lk a k a d a r h e r k e s , “ g ö ç a r a b a s ı ” d e n i l e n b i r ç i f t ö k ü z k o ş u l u t a ş ı t la r ı t e r c i h e t ­ m e k t e y d ile r . U y s a l ö k ü z le r in ç e k t iğ i g ö ç a r a b a la r ın ın , s a p a n la r la d in g il b a ş la r ın a

b a ğ la n m ış u z u n

ve

d e r in

k a s a la r ı, e v e ş y a s ı t a ş ım a y a e lv e r iş li o ld u ğ u g ib i, d e v ­ r i lm e t e h l i k e s i d e y o k t u . G ünüm üzün, evden

eve

eşya

n a k le d e n

dev

araç­

la r ı n ı n y ü z y ı l ö n c e k i s e v i m l i “ c ü c e ” a t a s ı s a y ı l a b i l e c e k g ö ç a r a b a la r ın ı, s ü r ü c ü ile y a r d ım c ıs ı y ü k l e y i p b o ş a l­ t ı r la r ; y o l c u l u k

s ır a s ın d a

a ile d e n

L a r g e c it i e s h a v e h a d traffic prohlem s th ro u gh o u t history. in İstanbul, untb its n a r ro ıv , ıv in d irıg , h illy s lr e e ts , th e c o m m e r c ia l a r e a s a n d d o c k s ıvere often ja m m e d ıvith crotvds o f pedestriarıs, porters carty in g lo ad s on their hacks o r su sp en d ed fro m poles a c ro ss the sh ou lders o f tıvo o r m ore men, p a c k a n im a ls a n d p e o p le on h orseh ack , a n d carts, c a rria g e s a n d ıvagon s o f a li kirıds, hoth m oving lo a d s a n d carry in g people. Som etim es the stream o f traffic ıvould he hlocked a t a crossro a d s o r hrought a sta n d still by a c a rt ıvhich h a d broken a n a x le o r overtıırned, a n d arg ıım ents ıvould break out. In sprin g fa m ilie s ıvho cou ld affo rd it m oved out o f th e c ity to s u m m e r r e s id e n c e s a l o n g th e B osphorus o r in the countryside, a n d in au tu m n m oved b ack ag airı, ıvhile a t a li se aso n s people m ig ratirıg to İ s ta n b u l fr o m tb e p ro v in c e s, o r moving house ıvithin the city. They a li a d d e d to the a lre a d y heavy traffic ıvith their m oving ıvagon s (göç a r a b a sı), lo ad ed ıvitb bousehold goods a n d fü m itu re , d raıv n by a p a i r o f oxen. These ıvere loıv-slung a n d b ro ad so that there ıvas no risk o f overturning. Everyone, rich o r poor, ıısed these ıvagons, ıvhich ıvere the p re d e ce sso rs o f to d a y ’s m oving vans. One m em ber o f the fa m ily ıvo u ld rid e the ıvagorı to sh oıv the d riv e r the ıvay.

Moving Wagons

sö zk o n u su

la m b a ç lı v e in iş li- y o k u ş lu ; s ık ı­ ş ık

G (o t» c h - A r a b a ı s i ) •

Ch. r d »

B ü y ü k k e n t le r iç in tr a fik s o r u ­ nu

By N E C D E T S A K A O Ğ L U

b ir k iş i d e a r a b a y a

b in e r d i.

224 S K Y L IF E

AĞUSTOS

AUGUST

1998


1998 08  
Advertisement