Page 1

Boπko JagodiÊ Ivan MrkonjiÊ NA©A MATEMATIKA 1 RADNA BILJEÆNICA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ©KOLE

1


Nakladnik NIP ©kolske novine d.o.o. A. Hebranga 40, Zagreb Za nakladnika Ivan Vavra Urednik i lektor Ivan RodiÊ Recenzenti Blanka CrnkoviÊ, uËitelj mentor Tomislava VidiÊ, dipl. uËiteljica GrafiËka urednica Morana Kukec Ilustracije Dubravko Kastrapeli Oblikovanje naslovne stranice Morana Kukec

∂ NIP Školske novine d.o.o., Zagreb, 2014. Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji naËin reproducirati bez nakladnikova pisanog dopuštenja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske rješenjem klasa: odobrilo je ovu radnu bilježnicu za uporabu u školi. ISBN

CIP zapis dostupan u raËunalnome katalogu Nacionalne i sveuËilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem Tisak

2

www.skolskenovine.hr


Zagreb, 2014.

www.skolskenovine.hr

3


4

www.skolskenovine.hr


UVODNE PRI»E I PITALICE TIJELA I BOJE - USPORE–IVANJE PREMA BOJI POGLEDAJ SLIKU I ISPRI»AJ KOJE BOJE VIDI©.

PROLJE∆E

LJETO

JESEN

ZIMA

www.skolskenovine.hr

5


1.

TIJELA U PROSTORU KUGLA

MOÆE© LI NABROJITI JO© NEKE PREDMETE KOJI IMAJU OBLIK KUGLE? OBOJI NA CRTEÆU SVE PREDMETE KOJI IMAJU OBLIK KUGLE.

PREKRIŽI LOPTE.

6

www.skolskenovine.hr


KOCKA

KOJI PREDMET IMA OBLIK KOCKE ?

OBOJI KOCKE.

KOCKE OBOJI PLAVOM, A KUGLE CRVENOM BOJOM.

PREKRIŽI ULJEZA.

www.skolskenovine.hr

7


KVADAR CRTOM SPOJI CIGLE S MJESTOM KOJEMU PRIPADAJU.

PREKRIŽI KVADRE.

POSPREMI SVAKO TIJELO U NJEGOVU KUTIJU.

8

www.skolskenovine.hr


VALJAK KOJI OBLIK IMAJU PREDMETI NA SLICI?

VALJAK KOJI OBLIK IMA KOVANI NOVAC? PREKRIŽI VALJKE.

OBOJI.

www.skolskenovine.hr

9


PIRAMIDA CRTOM SPOJI PIRAMIDU S UDICOM DA BI JU DJE»AK MOGAO UPECATI.

TIJELA ISTOGA OBLIKA OBOJI ISTOM BOJOM.

OBOJI ROBOT PREMA PREDLO©KU.

10

www.skolskenovine.hr


PONAVLJANJE CRTOM SPOJI GEOMETRIJSKA TIJELA S PREDMETIMA ISTOGA OBLIKA.

CRTOM SPOJI SVAKO NACRTANO TIJELO S NJEGOVIM NAZIVOM. KOCKA

VALJAK

KVADAR

KUGLA

PIRAMIDA

NASTAVI NIZ STRJELICOM.

OBOJI ROBOTE PREMA PREDLO©KU.

www.skolskenovine.hr

11


2.

RAVNE I ZAKRIVLJENE PLOHE KAKVE PLOHE IMAJU NACRTANA TIJELA?

PREKRIŽI TIJELA KOJA IMAJU BAREM JEDNU ZAKRIVLJENU PLOHU:

RAVNE PLOHE OBOJI PLAVOM, A ZAKRIVLJENE CRVENOM BOJOM.

NACRTAJ STRJELICU I OBOJI PLOHE.

12

www.skolskenovine.hr


RAVNE I ZAKRIVLJENE CRTE POGLEDAJ SLIKU. KAKVE CRTE CRTA DJEVOJ»ICA, A KAKVE DJE»AK?

PODEBLJAJ CRVENOM BOJOM RAVNE CRTE, A PLAVOM BOJOM ZAKRIVLJENE CRTE.

NACRTAJ KU∆U S RAVNIM CRTAMA I OBOJI JU.

NACRTAJ SLONA OD ZAKRIVLJENIH CRTA I OBOJI GA.

www.skolskenovine.hr

13

3.


4.

TO»KA

TO»KA KAO PRESJEK CRTA SJECI©TE CRTA ISTAKNI KRUÆI∆EM I OZNA»I SLOVOM. A

B

C

KROZ TO»KU A NACRTAJ TRI RAVNE CRTE, A KROZ TO»KU B »ETIRI ZAKRIVLJENE CRTE. A

A

B

OBOJI MJESTA GDJE SE SIJEKU PUTOVI.

DOPUNI CRTEÆOM TABLICU.

14

www.skolskenovine.hr

B


SPAJANJE TO»AKA CRTAMA

TO»KE A I B SPOJI JEDNOM RAVNOM I JEDNOM ZAKRIVLJENOM CRTOM.

A

TO»KE A, B I C SPOJI ZAKRIVLJENIM CRTAMA.

A

B

• •

A

B

B

C

C

TO»KE D, E, F SPOJI RAVNIM CRTAMA. A

F

B

C

• D

E

www.skolskenovine.hr

15


UPI©I NAZIVE GEOMETRIJSKIH TIJELA I LIKOVA. DOBIT ∆E© JEDNU RIJE» U NAZNA»ENOM STUPCU. (PRO»ITAJ ODOZGO PREMA DOLJE).

Z A K R

16

I

V LJ E N A

C R T A

www.skolskenovine.hr


ODNOSI ME–U PREDMETIMA VE∆I- MANJI PREKRIŽI ONO ©TO JE MANJE.

©TO JE VE∆E, A ©TO JE MANJE?

KOJE JE BOJE MANJI AUTO? KOJE JE BOJE VE∆I AUTO?

©TO VIDI© NA SLICI? TKO JE VE∆I, A TKO MANJI? ISPRI»AJ NE©TO O OVOJ ÆIVOTINJI.

TKO JE NAJVE∆I? TKO JE NAJMANJI?

www.skolskenovine.hr

17

5.


UNUTAR - NA - IZVAN POGLEDAJ SLIKU. ©TO JE UNUTAR, ©TO JE NA, A ©TO JE IZVAN?

ZAOKRUÆI DJECU KOJA SU IZVAN IGRALI©TA.

PREKRIŽI ONOGA KOJI JE NA LINIJI IGRALI©TA.

PREKRIŽI ONO ©TO JE IZVAN ZATVORENE CRTE.

18

www.skolskenovine.hr


6.

GEOMETRIJSKI LIKOVI KRUG

KOLIKO RAVNIH PLOHA IMA VALJAK? KAKO ZOVEMO TE RAVNE PLOHE?

NABROJI JO© NEKE PREDMETE KOJI IMAJU OBLIK KRUGA.

OVAKO MOÆE© NACRTATI KRUG:

OBOJI KRUG.

UPOZNAJ OVE PROMETNE ZNAKOVE. KAKAV OBLIK IMA ZNAK OBOJEN PLAVOM BOJOM ?

ZABRANA PROMETA ZA BICIKLE

BICIKLISTI»KA STAZA

OBVEZATNO ZAUSTAVLJANJE

www.skolskenovine.hr

19


PRAVOKUTNIK

STRANE KVADRA SU PRAVOKUTNICI. KOLIKO IH IMA ?

OBOJI PRAVOKUTNIKE RAZLI»ITIM BOJAMA.

POGLEDAJ SLIKU I UO»I PRAVOKUTNIKE.

RAZGLEDNICA

PROMETNI ZNAK

KAKAV OBLIK IMAJU STRANE KUTIJE ©IBICA?

20

SLIKA

PLOHA STOLA

KOLIKO MANJIH PRAVOKUTNIKA DOBIJE© OVAKVIM REZANJEM?

www.skolskenovine.hr


KVADRAT KAKO ZOVEMO STRANU KOCKE?

©AHOVSKA PLO»A SADRÆI MNOGO KVADRATA.

KOLIKO KVADRATA OME–UJE KOCKU?

NAJMANJI KVADRAT OBOJI PLAVOM, NAJVE∆I ZELENOM, A OSTALE ÆUTOM BOJOM.

PREKRIŽI KVADRATE.

NA SLICI UO»I KVADRATE I OBOJI IH ÆUTOM BOJOM.

www.skolskenovine.hr

21


TROKUT PREKRIŽI TROKUTE.

ZAOKRUÆI TROKUTE ISTIH BOJA.

PROMETNE ZNAKOVE SPOJI S LIKOVIMA ISTOG OBLIKA.

22

www.skolskenovine.hr


7.

BROJEVI OD JEDAN DO PET BROJ JEDAN

VJEÆBAJ PISATI BROJ JEDAN.

UPI©I BROJ JEDAN.

1

PLAVOM BOJOM OBOJI ONE LIKOVE KOJIH IMA SAMO PO JEDAN. OSTALE LIKOVE OBOJI ZELENOM BOJOM.

NACRTAJ ONO ©TO SE ZAHTIJEVA .

1

1

1

1

www.skolskenovine.hr

23


BROJ DVA VJEÆBAJ PISATI BROJ DVA.

JEDAN I JEDAN, TO SE ZNA DAJU NOVI BROJ, A TO JE _________.

1

1

2

2

2

UPI©I BROJ 2.

2

DOPUNI ONO »EGA JE MANJE ILI PREKRIŽI ONO »EGA JE VI©E.

2

1

2

BROJEVI POKAZUJU KOLIKO KUGLICA SLADOLEDA TREBAŠ OBOJITI.

2

24

1

www.skolskenovine.hr

2

2


BROJ TRI POGLEDAJ SLIKU. »EGA NA SLICI IMA PO TRI?

VJEÆBAJ PISATI BROJ TRI. ODGOVORI: DVA I JEDAN JE _________.

2

1

UPI©I ODGOVARAJU∆I BROJ. 3 PREBROJI I OBOJI ZADANOM BOJOM. 123-

www.skolskenovine.hr

25


BROJ »ETIRI VJEÆBAJ PISATI BROJ »ETIRI:

A MOÆE I OVAKO:

ODGOVORI: TRI I JEDAN JE _________.

3 1 UPI©I ODGOVARAJU∆I BROJ.

4

NACRTAJ »ETIRI BUBAMARE S »ETIRI TO»KICE.

26

www.skolskenovine.hr


BROJ PET VJEÆBAJ PISATI BROJ PET.

ODGOVORI: »ETIRI I JEDAN JE _________.

4

1

U KRUÆI∆E UPI©I ODGOVARAJU∆E BROJEVE.

1 4 3 2 5

OBOJI KVADRATI∆E. 5421-

www.skolskenovine.hr

27


8.

USPORE–IVANJE BROJEVA DO 5 ODGOVORI NA PITANJA I UPI©I ZNAK.

ZNAK 1 2 3

< »ITA SE : JE MANJI

< 2 JEDAN JE __________ OD DVA. < 3 DVA JE __________ OD TRI. 4 TRI JE MANJE OD »ETIRI.

1<2<3<4 ODGOVORI NA PITANJA I UPI©I ZNAK. ZNAK 2 3 4

> »ITA SE: JE VE∆I

> 1 DVA JE __________ OD JEDAN. > 2 TRI JE __________ OD DVA. 3 »ETIRI JE VE∆I OD TRI.

4>3>2>1 UPI©I ODGOVARAJU∆E BROJEVE I ZNAKOVE

3

2

< ,>,=.

4

3

UPI©I BROJEVE I USPOREDI IH. 1 1

4

2

<

5 5

1

28

3

5

>

www.skolskenovine.hr

<5


ZBRAJANJE BROJEVA OD JEDAN DO PET ZBRAJANJE BROJEVA I BROJA JEDAN IZRA»UNAJ I NACRTAJ PREMA RJE©ENJU. i

i

9. 1.

JE

JE

i

JE

2.

IZRA»UNAJ.

2+1= NAPI©I ODGOVARAJU∆E BROJEVE PA IZRA»UNAJ.

1+3=

i +

NACRTAJ ONO ©TO NEDOSTAJE I UPI©I BROJ KOJI NEDOSTAJE.

=

i

2 +

+

i

i

=

+

i

= 3

+ 1 = 2

3. =

i

+

= 5

www.skolskenovine.hr 29


1.

ZBRAJANJE BROJEVA DO PET IZBROJI, ZAPI©I BROJEVE I IZRA»UNAJ.

+ 1 =

2 + 2 =

+

=

2.

IZRA»UNAJ I ZAPI©I BROJEVE.

3.

CRTAMA SPOJI ODGOVARAJU∆E KNJIGE I TORBE. OBOJI KNJIGE TAKO DA BUDU ISTE BOJE KAO I TORBE.

4.

CRTAMA SPOJI KARTICE S ODGOVARAJU∆IM KUTIJAMA.

+

BROJKE NA KARTICAMA OBOJI KAO I ODGOVARAJU∆E KUTIJE.

30

www.skolskenovine.hr

=


ODUZIMANJE BROJEVA OD JEDAN DO PET ODUZIMANJE BROJA JEDAN 2 MANJE 1 JE 1.

3 MANJE 1 JE _____.

10.

1.

5 MANJE 1 JE _____. -1

1

4 MANJE 1 JE _____.

NAPI©I RA»UN I IZRA»UNAJ.

RA»UNAJ I OBOJI RIBICU.

2

3

4

5

4 MANJE 1 JE _____.

2.

4-1=3

3.

12345-

IZRA»UNAJ I UPI©I BROJEVE.

2

4.

+1

-1

+1 -1

www.skolskenovine.hr

31


1.

ODUZIMANJE BROJEVA DO PET

POGLEDAJ SLIKU. ISPRI»AJ PRI»U. ISPOD SLIKE NAPI©I JEDNAKOSTI. IZRA»UNAJ. 5-1= 4-1=

3-1= 2-1=

2.

ODUZMI.

5-1= 4-1 = 3-1= 2-1=

3.

KOLIKO MORA© ODUZETI DA JEDNAKOSTI BUDU TO»NE?

5234-

4.

ISPRI»AJ PRI»U I IZRA»UNAJ.

5 -3 = 5-2=

__ __ __ __

5-3= 5-2= 4-2= 3 - 2=

= 5-4= 4-2=

__ __ __ __

__= 4 __ = 1 __ = 2 __ = 3

3-2= 4 -1 =

4 - 3 = __ 5 - 4 = __

4554-

__ __ __ __

=2 =2 =3 =1

2+3= 5-1 = 5-2= 5-3=

32

www.skolskenovine.hr


BROJ NULA I RA»UNANJE NULOM ZBRAJANJE NULE S BROJEVIMA DO 5 I ODUZIMANJE NULE OD BROJEVA DO 5 VIDIMO JEDNU KOCKU.

ISPRI»AJ PRI»U.

11.

1.

AKO JE UZMEMO, ©TO JE OSTALO ? NI©TA! I TO SE PI©E OVAKO: 0 (»ITAJ: NULA). 1 - 1 = 0

JEDAN MANJE JEDAN JE ________.

2 - 2 = 0

DVA MANJE DVA JE _________.

3 - 3 = 0

TRI MANJE TRI JE _________. 4-4= 5-5=

ODUZMEMO LI OD BROJA TAJ ISTI BROJ, REZULTAT JE __________.

DODAVANJE NULE: 1+0= 2+ 0 = 3+ 0 = 4+0= 5+0= A ISTO TAKO I

ODUZIMANJE NULE: 1 -0= 2-0= 3 -0= 4 -0= 5 -0= 0+0 = 0

0-0=0

AKO NEKOM BROJU PRIBROJIMO NULU, BROJ SE NE _______________. AKO OD NEKOGA BROJA ODUZMEMO NULU, BROJ SE NE _____________.

www.skolskenovine.hr 33

2.


12. 1.

2.

BROJEVNA CRTA NA BROJEVNU CRTU UPI©I ODGOVARAJU∆E BROJEVE I SVAKU PTICU SPOJI S NJEZINIM BROJEM.

1

0

5

POPUNI TABLICU.

BROJ

0

BROJ ZA 1 VE∆I

1

3.

POPUNI TABLICU.

BROJ

1

BROJ ZA 1 MANJI

0

4.

IZRA»UNAJ I BALONE CRTAMA SPOJI S BROJEVIMA NA BROJEVNOJ CRTI.

0

5.

• 1

4

2

3

1

3

5

4

2

2

3

4

5

IZRA»UNAJ I RAZLIKE CRTAMA SPOJI S ODGOVARAJU∆IM BROJEVIMA NA BROJEVNOJ CRTI. 4-2

34

0

• 1

5-2

1-1

5-0

3- 2

5-1

2

3

www.skolskenovine.hr

4

5


RA»UNSKE PRI»E DJE»AK JE ULOVIO 3 RIBE. NJEGOV JE OTAC ULOVIO 2 RIBE. KOLIKO SU UKUPNO RIBA ULOVILI?

1.

RA»UN: _________________________ ODGOVOR: ______________________

U PODRUMU JE BILO 5 VRE∆A ©E∆ERA. KAMION JE ODVEZAO 2 VRE∆E. KOLIKO JE VRE∆A ©E∆ERA OSTAL0?

2.

RA»UN: ____________________________ ODGOVOR: __________________________

MAJKA JE NA STOL STAVILA 4 KOLA»A. JEDAN JE KOLA» POJEO TATA, A DVA JE POJEO SRE∆KO. KOLIKO JE KOLA»A OSTALO?

3.

RA»UN: _________________________ ODGOVOR: _______________________

4 - ___ + 2 = ___ U IGRI JE BILO »ETVERO DJECE. JEDAN JE DJE»AK OTI©AO, A DVOJE JE DO©LO. KOLIKO JE TADA BILO DJECE?

www.skolskenovine.hr 35

4.


PITALICA I ODGOVOR ©TO JE TO: KU∆A U KOJOJ JE NAJVI©E –AKA?

AKO TO»NO RIJE©I© ZADATKE I UPI©E© SLOVA KOJA ODGOVARAJU RJE©ENJIMA, DOBIT ∆E© ODGOVOR NA PITALICU.

ZADATCI:

1. 2. 3.

4.

5.

36

RJE©ENJA ZADATAKA

NEDA JE UBRALA 2 KILOGRAMA KRU©AKA, A MIRNA 1 KILOGRAM. KOLIKO SU UKUPNO KRU©AKA UBRALE? NA POLICI SU 4 KNJIGE. AKO DJE»AK UZME 2 KNJIGE, KOLIKO ∆E TADA KNJIGA OSTATI NA POLICI? ÆARKO JE NA JEDNOJ UTAKMICI DAO 1 GOL, A NA DRUGOJ 3 GOLA. KOLIKO JE UKUPNO GOLOVA DAO NA TIM DVJEMA UTAKMICAMA? IVANA JE IMALA 2 PSI∆A. JEDNOGA JE DALA PRIJATELJICI. KOLIKO JE TADA IVANI OSTALO PSI∆A? DARKO JE SVOJOJ MAMI KUPIO 3 CRVENA I 2 ÆUTA CVIJETA. KOLIKO JE UKUPNO CVJETOVA DARKO KUPIO MAMI? 5

1

2

3

4

A

L

K

©

O

www.skolskenovine.hr

SLOVA IZ TABLICE


PONAVLJANJE SLIKA SLAGALICA 1 RIJE©I SLJEDE∆E ZADATKE:

5-3=

1+3=

3-3=

2+3=

ZBROJ DVAJU BROJEVA JE 5. JEDAN PRIBROJNIK JE 2. KOLIKI JE DRUGI PRIBROJNIK?

KOLIKA JE RAZLIKA BROJEVA 4 I 3?

AKO TO»NO RIJE©I© ZADATKE, MOÆE© SLOÆITI SLIKU 1 KOJA SE NALAZI NA KRAJU KNJIGE.

www.skolskenovine.hr

37


13. 1.

BROJEVI OD ©EST DO DESET BROJ ©EST I BROJ SEDAM POGLEDAJ SLIKU I UVJEÆBAJ PISATI BROJ 6.

+1 0

1

2

3

4

5

6

5+1=6

2.

POGLEDAJ SLIKU I UVJEÆBAJ PISATI BROJ 7.

6

1

+1 0

1

2

3

4

5

6

7

6+1=7

3.

IZBROJI I UPI©I ODGOVARAJU∆E BROJEVE:

4.

DOPUNI.

5

38

6

www.skolskenovine.hr

7


BROJ OSAM I BROJ DEVET POGLEDAJ SLIKU I UVJEÆBAJ PISATI BROJ 8.

7

1.

1 +1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7+1=8

2.

PREBROJI I UPI©I BROJ ILI DOCRTAJ TO»KE.

3.

POGLEDAJ SLIKU I UVJEÆBAJ PISATI BROJ 9. +1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8+1=9

4.

NA BROJEVNOJ CRTI UPI©I BROJEVE IZME–U 1 I 9. 0

1

1

9

+1

+1 +1

UPI©I BROJEVE.

+1 +1

+1

5

+1 +1

9

www.skolskenovine.hr 39


ZBRAJANJE BROJEVA DO 9 1.

UPI©I 1 + 8 = 9 BROJEVE 2 + 7 = 9 KOJI = 9 NEDOSTAJU. 3 + 4 + = 9 5 + = 9 6 + = 9 7 + = 9 8 + = 9

2.

IZRA»UNAJ.

3.

UPI©I PRIBROJNIK KOJI NEDOSTAJE.

4.

9 9 9 9 9 9 9 9

+ + + +

8 7 6 5 4 3 2 1

+ 1 + 2 + + + + + +

2+4= 3+5= 3+4= 4+5= 3+3=

4+2= 5+3= 4+3= 5+4= 4+4= 3 4 5 2

= = = = = = = =

= = = =

5 6 9 8

+ + + +

2 3 5 4

= = = =

5 6 9 8

POGLEDAJ SLIKU. KOLIKO JE JAJA NA PRVOME TANJURU, A KOLIKO NA DRUGOME? NA TRE∆EMU TANJURU NACRTAJ TOLIKO JAJA KOLIKO IH JE NA PRVIM DVAMA. KOLIKO JAJA TREBA NACRTATI NA TRE∆EMU TANJURU? RA»UN: _______________________________ ODGOVOR: ____________________________

40

www.skolskenovine.hr


ODUZIMANJE BROJEVA DO 9 1.

ISPRI»AJ PRI»E I IZRA»UNAJ.

IZRA»UNAJ I USPOREDI STRANE PA UPI©I ZNAKOVE: , ILI

=

6

2.

6

9-3

< > =.

-

=

8-2

8-2

3+4

7- 2

5-1

3+3

8-1

3+1

9-4

9-2

6+2

3.

VEDRAN JE 9 PUTA IZVODIO LOPTOM UDARAC NA GOL. POSTIGAO JE 5 POGODAKA. KOLIKO JE PUTA PROMA©IO?

KOJI BROJ NEDOSTAJE?

3 5 2 1

= = = =

4 8 6 7

-

5 6 4 6

= = = =

-

4.

2 3 4 1

OD 7 KRI©KA KRUHA TOMICA JE S MEDOM POJEO 4 KRI©KE. KOLIKO JE KRI©KA OSTALO?

www.skolskenovine.hr

41


BROJ 10 1.

KOLIKO IH IMA?

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=

2.

10

UVJEÆBAJ PISATI BROJ 10.

POGLEDAJ SLIKU. KOJI JE BROJ SLJEDBENIK BROJA 9? 9

1 +1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 + 1 = 10

3.

OBOJI ONOLIKO KVADRATI∆A KOLIKO IZBROJI© KOMADA VO∆A. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

42

www.skolskenovine.hr

10


USPORE–IVANJE BROJEVA OD 0 DO 10 1.

USPOREDI NACRTANE ©AHOVSKE FIGURE PO VISINI. PRO»ITAJ ZNAKOVE , , .

<=>

PRO»ITAJ.

4 < 5

6 > 4

1 = 1

3.

UPI©I ODGOVARAJU∆I ZNAK ILI .

< >

4

3

4.

UPI©I ODGOVARAJU∆E BROJEVE PA IH USPOREDI.

USPOREDI BROJEVE I UPI©I ODGOVARAJU∆E ZNAKOVE: , ILI

< > =

2.

7

5

0

2

8

9

3

3

10

6

1

0

5.

NAPI©I BROJEVE KOJI SU VE∆I OD 3, A MANJI OD 9. _______________________________________________________________ KOJI SU BROJEVI MANJI OD 7, A VE∆I OD 0? _______________________________________________________________ NAPI©I BROJEVE MANJE OD 10, A VE∆E OD 1. _______________________________________________________________

www.skolskenovine.hr

43

6.


ZBRAJANJE BROJEVA DO 10 1.

POGLEDAJ SLIKU PA IZRA»UNAJ.

5+5=

2.

IZRA»UNAJ.

3.

IZRA»UNAJ.

7+3= 5+5= 7+3= 6+4= 9+1= 8+2= 10 + 0 = 4+5= 8+0= 2+7=

3+ 7= 4+ 6= 1+ 9= 2+8= 0 + 10 =

1+6= 0+5= 3+4=

3 +

4+4= 4+2= 2+3=

7+1= 6+3= 5+3=

=

4.

ANA IMA 4 GODINE, A NJEZIN BRAT MARKO IMA 5 GODINA VI©E, KOLIKO GODINA IMA MARKO?

5.

KOLIKO JE KNJIGA? DJEVOJ»ICA JE RA»UNALA OVAKO: 3 + 4 +

=

DJE»AK JE RA»UNAO S DESNE STRANE NALIJEVO:

+4+3=

JE LI REZULTAT ISTI? ______________

44

www.skolskenovine.hr


ODUZIMANJE BROJEVA DO 10 1.

POGLEDAJ SLIKU PA IZRA»UNAJ.

10 - 2 = IZRA»UNAJ.

10 - 2 = 8 10 - 3 = 10 - 4 = 10 - 5 = 10 - 1 = 10 - 0 =

2.

10 - 8 = 2 10 - 7 = 10 - 6 = 10 - 9 = 10 - 10 =

3.

ISPRI»AJ PRI»U I IZRA»UNAJ.

10 - 3 = ___ IZRA»UNAJ RAZLIKE I OBOJI DJE»AKA.

4. 1 PLAVO 2 ÆUTO 3 CRVENO 4 ZELENO 5 SME–E 6 SIVO 7 NARANDÆASTO 8 LJUBI»ASTO

www.skolskenovine.hr

45


ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA 1.

IZRA»UNAJ I SPOJI PAROVE.

2.

UPI©I BROJ TAKO DA REZULTAT ZBRAJANJA ILI ODUZIMANJA BUDE JEDNAK BROJU NA LOKOMOTIVI.

3.

POPUNI TABLICE.

+ 5

46

3

1

4

0

-

2

5

9

7

4

10

2

7

1

8

www.skolskenovine.hr

5

7

6


PITALICA I ODGOVOR ©TO JE TO: CIJELI DAN KNJIGE LISTA, A NE PI©E NITI »ITA?

1.

AKO TO»NO RIJE©I© ZADATKE I UPI©E© SLOVA KOJA ODGOVARAJU RJE©ENJIMA, DOBIT ∆E© ODGOVOR NA PITALICU.

ZADATCI:

RJE©ENJA ZADATAKA

MIRKO JE KUPIO SLADOLED ZA 4 KUNE I JEDNU »OKOLADICU SESTRI ZA 5 KUNA, IMAO JE 10 KUNA. KOLIKO MU JE KUNA OSTALO?

2.

U JEDNOME GNIJEZDU BILO JE 5 PTI∆A, A U DRUGOME 4. ODLETJELA SU 2 PTI∆A. KOLIKO JE TADA BILO PTI∆A U OBA GNIJEZDA?

3.

BORIS JE U DVA DANA PRO»ITAO 8 STRANICE ZANIMLJIVE KNJIGE. PRVOGA DANA PRO»ITAO JE 3 STRANICE. KOLIKO JE PRO»ITAO DRUGOGA DANA?

4. 5. 6.

SLOVA IZ TABLICE

NIKOLINA JE IMALA 3 LUTKE, A NJEZINA SESTRA 2 LUTKE VI©E. KOLIKO SU LUTAKA IMALE UKUPNO? KOLIKI JE ZBROJ BROJEVA 3 I 6? KOLIKA JE RAZLIKA BROJEVA 9 I 7?

9

2

7

5

8

1

A

R

J

E

T

V

www.skolskenovine.hr

47


RAZNI ZADATCI POGLEDAJ SLIKE: DADO VOLI JESTI MED. ZA JEDAN DAN POJEDE 3 ÆLICE. KOLIKO MEDA POJEDE ZA 2 DANA?

DADO SVAKI DAN POPIJE 3 ©ALICE MLIJEKA. KOLIKO POPIJE MLIJEKA ZA 3 DANA?

DADO IDE U ©KOLU. ZAJEDNO JE S JASNOM I DARKOM. DADINA TORBA IMALA JE 4 KILOGRAMA, JASNINA 3 KILOGRAMA, A DARKOVA 2 KILOGRAMA. KOLIKO SU IMALE KILOGRAMA SVE TORBE ZAJEDNO?

DADO JE U ©KOLI. NA PODU JE DOSTA PAPIRI∆A. DADO JE U KO© BACIO 6, A DARKO 4 PAPIRI∆A. KOLIKO SU UKUPNO PAPIRI∆A BACILI U KO©?

DADO JE IZBROJIO NALJEPNICE NA MARKOVOJ TORBI. MARKO JE IMAO 8 NALJEPNICA, A 3 JE DAO DARKU. KOLIKO JE NALJEPNICA MARKO NALIJEPIO NA SVOJU TORBU?

48

www.skolskenovine.hr


JASNA JE RADOSNO DO»EKALA BAKU I DJEDA. U JASNINOJ OBITELJI SU: BAKA, DJED, MAMA, TATA, JASNA I NJEN BRAT. KOLIKO IH IMA? IZRA»UNAJ 2 + 2 + 1 + 1 =

TORTA JE PODIJELJENA NA 7 KOMADA. SVAKI JE POJEO PO 1 KOMAD. KOLIKO JE KOMADA TORTE OSTALO?

DADO JE IMAO 10 KUNA. KUPIO JE NOVINE TATI ZA 6 KUNA I SLADOLED ZA 3 KUNE. KOLIKO MU JE NOVACA OSTALO?

DADO JE S MAMOM I TATOM U RIBOLOVU. ULOVIO JE 3 RIBE, TATA 4 RIBE, A MAMA NIJE ULOVILA NI JEDNU. KOLIKO SU ULOVILI UKUPNO? KOLIKO JE 3 + 4 + 0?

www.skolskenovine.hr 49


14.

ZAMJENA MJESTA PRIBROJNIKA

1.

5+3=8

3+5=8

VRIJEDI: 5 + 3 = 3 + 5 JE LI : 8 + 2 = 2 + 8 4+5=5+4 3+0=0+3 VRIJEDI OP∆ENITO: ZBROJ OSTAJE ISTI AKO PRIBROJNICI ZAMIJENE SVOJA MJESTA.

2.

RIJEŠI OVE ZADATKE. ZATIM ZAMIJENI MJESTA PRIBROJNIKA I ZBROJI. JESI LI DOBIO JEDNAKE REZULTATE? 3+4= 2+7= 6+4=

3.

4+3= 7+2= 4+6=

5+2= 4+2= 1+8=

3+

=7 + 4 =6 1 + =9

IZRA»UNAVANJE ZBROJA TRIJU PRIBROJNIKA 3 + 5

+ 2=?

3 + 5 + 2= 8 + 2=

50

IZRA»UNAJ OVAJ ZBROJ I NA DRUGI NA»IN: _______________________________ _______________________________

www.skolskenovine.hr


1.

UPI©I PRIBROJNIKE KOJI NEDOSTAJU.

IZRA»UNAJ.

IZRA»UNAJ PA USPOREDI. UPI©I ZNAKOVE: , ILI

< > =.

ANA IMA 4 ZECA, A IVO IH IMA 5 VI©E. TOMICA IMA 3 ZECA MANJE OD IVE.

9 6+3

>

2.

3 + 3 + 4 = 10 2+3+ = 9 1+ 5 + = 8 1+ 1 + =7

6+1+2= 9 3+4+1= 4+2+1= 2+2+6=

8 9-1

4+5

8+2

7-5

8-6

10-3

3+4

4+1

7-1

8+1

9-2

8-2

9-8

7+3

9-2

3.

4.

KOLIKO ZE»EVA IMA IVO? RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: ___________________________________ KOLIKO ZE»EVA IMA TOMICA? RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: ___________________________________

www.skolskenovine.hr

51


15. 1.

VEZA ZBRAJANJA I ODUZIMANJA UO»I DA JE:

6+2=8

2.

AKO OD ZBROJA DVAJU PRIBROJNIKA ODUZMEMO JEDAN PRIBROJNIK, DOBIT ∆EMO DRUGI.

8-6=2 8-2=6

________________________.

DUÆIH OLOVAKA IMA ________.

NA SLICI SU NACRTANE DUÆE I KRA∆E OLOVKE.

KRA∆IH OLOVAKA IMA ________.

ZBROJI: 6 + 4 = _____ ; KOLIKO JE 10 - 4 = ______ , A KOLIKO 10 - 6 = ____.

3.

IZRA»UNAJ.

7 + 3 = 10 10 - 7 = 10 - 3 =

4.

RIJE©I.

OD ZBROJA BROJEVA 3 I 6 ODUZMI BROJ 3.

3+5= 8-3= 8-5=

3 + 6 = ___

2 +7 = 9-2= 9-7=

___ - 3 = ___

OD ZBROJA BROJEVA 2 I 8 ODUZMI BROJ 8. ___ + ___ =

5.

___ - 8 = ___

NINO JE NA SKIJANJU KUPIO TRI KARTE ZA ÆI»ARU. DAMIR MU JE DAO PET KARATA. NINO JE ZATIM PRIJATELJU POKLONIO TRI KARTE. KOLIKO MU JE OSTALO? RA»UN: 3 +

-

=

-

=

ODGOVOR: ______________________________________________________

52

www.skolskenovine.hr


DJEVOJ»ICA JE SKUPILA 3 ORAHA. DJE»AK JE SKUPIO 5 ORAHA. KOLIKO UKUPNO IMAJU ORAHA?

VJEVERICA JE ODNIJELA 3 ORAHA. KOLIKO JE ORAHA OSTALO DJE»AKU I DJEVOJ»ICI?

PI©EMO: 3 + 5 = ___

___ - 3 = ___

IZRA»UNAJ.

2 +3 = 5 - 2= 5 - 3=

4+6= 10 - 6 = 10 - 4 =

9 +0 = 9-0= 9-9=

IZRA»UNAJ.

4 +5 = - 4= 5 9 =4

2+ =10 - 3=9 - 0=1

10 =6 - 7 =1 0 =0

POPUNI TABLICE.

PRIBROJNIK PRIBROJNIK ZBROJ

2 6

UMANJENIK UMANJITELJ RAZLIKA

10 3

3 7 5 3

4 9 6 4

1

0 5

10

5 5

0 7

1. 2. 3. 4.

5.

UPI©I BROJEVE KOJI NEDOSTAJU.

www.skolskenovine.hr 53


RA»UNANJE I POGA–ANJE TO»NIH RIJE»I AKO TO»NO RIJE©I© ZADATKE I UPI©E© SLOVA KOJA ODGOVARAJU RJE©ENJIMA, DOBIT ∆E© RIJE»I POHVALE. KAD UPI©E© SLOVA, PRO»ITAJ ODOZGO PREMA DOLJE.

SLOVA

7+ 2 = 4+ 6 = 1+ 5 = 10 - 3 = 9- 1 = 3- 3 = 5+ = + 6= 8 = - 2= +5=

7 9 7 2 10

SLOVA

9 2 1 6 10 9 6 2

- 6 +6 +9 - 5 - 8 - 5 +3 + + 4 7+ 9-

= = = = = = = = 7 = 10 = 7 = 2

8 6 7 10 9 4 3 2 0 1 5

8 3 1 10 6 0 5 9 7 4 2

I » N O T N » A R U I

O T E J » N I L O D O

54

www.skolskenovine.hr


PITALICA ©TO JE TO: ÆIVO JE, LETI I SVIJETLI?

ZADATCI:

AKO TO»NO RIJE©I© ZADATKE I UPI©E© SLOVA KOJA ODGOVARAJU RJE©ENJIMA, DOBIT ∆E© ODGOVOR NA PITALICU.

RJE©ENJA ZADATAKA

1.

NA CVIJETU SINCOKRETA BILA SU 4 LEPTIRA. DOLETJELO IH JE JO© 5. KOLIKO JE TADA LEPTIRA BILO?

2.

KONJ MOÆE NOSITI 2 VRE∆E PUNE BRA©NA. KOLIKO VRE∆A MOGU NOSITI 2 KONJA?

3.

U STAROJ KU∆I BILO JE 6 MI©EVA. KADA JE DO©LA MA»KA, 4 MI©A SU POBJEGLA. KOLIKO JE TADA MI©EVA OSTALO U KU∆I?

4. 5. 6.

SLOVA IZ TABLICE

KOLIKO NOGU IMAJU 3 PATKICE? KOLIKO UKUPNO NOGU IMAJU JANJE I NJEGOVA MAJKA OVCA? U AUTOMOBILU JE BILO 5 OSOBA, KOLIKO IH JE BILO U AUTOMOBILU KAD SU 3 IZI©LE, A JEDNA U©LA?

7.

U KAMION JE UTOVARENO 6, A ZATIM 4 VRE∆E ©E∆ERA. ISTOVARENE SU 3 VRE∆E. KOLIKO JE TADA VRE∆A OSTALO U KAMIONU?

8.

U LUCI JE BILO 7 BRODOVA. 6 BRODOVA JE ISPLOVILO. KOLIKO IH JE TADA OSTALO U LUCI?

9.

INES JE IMALA 3 LUTKE. BAKA JOJ JE KUPILA JO© JEDNU I DJED JEDNU LUTKU. KOLIKO JE TADA INES IMALA LUTAKA?

10. MATKO JE U JEDNOM DANU PRO»ITAO 4 STRANICE KNJIGE.

A DRUGI DAN PRO»ITAO JE 6 STRANICA. KOLIKO JE STRANICA KNJIGE MATKO PRO»ITAO U TA DVA DANA?

10 A

7 N

5 C

1 I

9 K

8 E

6 J

3 S

2 I

www.skolskenovine.hr

4 R

55


PONAVLJANJE RIJE©I SLJEDE∆E ZADATKE:

SLIKA SLAGALICA 2.

10 - 6 =

5 + 4=

7-2+1=

3+4+1=

2+8=

8-5=

1+0=

9-3-4=

10 - 0 - 5 =

7-0=

AKO TO»NO RIJE©I© ZADATKE, MOÆE© SLOÆITI SLIKU 2 KOJA SE NALAZI NA KRAJU KNJIGE. KAD SLOÆI© SLIKU, ISPRI»AJ ©TO VIDI© NA SLICI.

56

www.skolskenovine.hr


BROJEVI OD JEDANAEST DO DVADESET BROJENJE, »ITANJE I PISANJE BROJEVA DO 20 NA SLICI SU NACRTANI KVADRATI, TROKUTI I KRUGOVI. KOLIKI JE:

16. 1.

BROJ KVADRATA _____________ BROJ KRUGOVA _____________ BROJ TROKUTA _____________

2.

UPI©I SVE BROJEVE OD 20 DO 1 KOJI NEDOSTAJU U TABLICI. 10

20

1

NAPI©I BROJEVE. TRI

SEDAM

DVANAEST

©ESNAEST OSAMNAEST

DVADESET

4.

PRO»ITAJ BROJEVE U TABLICI I NAPI©I IH RIJE»IMA. 4

6

12

17

3.

19

NAPI©I SVE BROJEVE OD 0 DO 9. _______________________________________________________________ NAPI©I SVE BROJEVE OD 10 DO 20. _______________________________________________________________

www.skolskenovine.hr

57

5. 6.


17. 1.

JEDNOZNAMENKASTI I DVOZNAMENKASTI BROJEVI JEDINICA I DESETICA PROU»I SLIKE.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10 10 JEDINICA = 1 DESETICA 10 J = 1D

10

1 1 1

1D i 3J 1D i 3J JEST 13.

10

1 1 1 1 1

1D i 5J 1D i 5J JEST 15.

2.

NAPI©I ODGOVARAJU∆I BROJ.

1D i 5J JEST 15.

1D i 4J JEST _____.

1D i 7J JEST _____.

1D i 9J JEST _____.

3.

DOPUNI.

11 IMA 1D i 1J.

16 IMA _____ i _____.

13 IMA _____ i _____.

18 IMA _____ i _____.

20 IMA _____ i _____.

19 IMA _____ i _____.

4.

POGLEDAJ SLIKU I DOPUNI.

1D i 1J JEST 11. __________________ __________________ __________________ 2D i OJ JEST____.

5.

KOLIKO SE BROJEVA DO 20 MOÆE NAPISATI ZNAMENKAMA 0, 1, 4? _______________________________________________________________

58

www.skolskenovine.hr


DODATNA VJEÆBA KOJI JE BROJ ZA 1 VE∆I OD BROJA 17? __________

1.

KOJI JE BROJ ZA 1 MANJI OD BROJA 20? __________

2.

ISPI©I REDOM SVE BROJEVE VE∆E OD 8, A MANJE OD 19.

3.

________________________________________________________________

4.

KOJI SE BROJEVI NALAZE IZME–U BROJEVA 14 I 19? _______________________________

5.

NAPI©I BROJEVE U TABLICU KOJI IMAJU: DESETICA 1 1 0 1 0

JEDINICA 1 4 8 7 9

BROJ

DOVR©I BROJENJE I NAPI©I BROJEVE DO 19. 1, 2, 3,__________________________________________________________ DOVR©I BROJENJE I NAPI©I BROJEVE DO 20. 2, 4, 6,__________________________________________________________ UPI©I ODGOVARAJU∆E BROJEVE. 1D i 5J 15 1D i 3J

1D i 6J

1D i 0J

1D i 2J

2D i 0J

www.skolskenovine.hr 59

6. 7. 8.


18. 1.

USPORE–IVANJE BROJEVA DO DVADESET PRI USPORE–IVANJU BROJEVA KORISTILI STE SE NEKIM ZNAKOVIMA. PONOVIMO IH.

6=6 »ITAMO:

<

>?

IZRA»UNAJ I PROVJERI JESU LI U KRUÆI∆IMA UPISANI ODGOVARAJU∆I ZNAKOVI: , ILI .

<> =

2 + 7 = 7+2

0+ 8

4+6 = 1+9

9+ 0

<

1 +8

0+9

3.

<7

©EST JE JEDNAK ©EST. ©EST JE MANJI OD SEDAM. ZNAK = »ITAJ: JE JEDNAK ZNAK »ITAJ: JE MANJI

KAKO »ITAMO OVAJ ZNAK:

2.

6

3+5

> > <

4+4 3+5 4+4

PROMOTRI SLIKU I ODGOVORI: ©TO JE VE∆E, A ©TO MANJE?

MI© JE ______________ OD MA»KE.

60

MA»KA JE ______________ OD MI©A.

www.skolskenovine.hr


UPAMTI: ZNAK ZNAK

< »ITAJ: JE MANJI. > »ITAJ: JE VE∆I.

4.

BROJEVI OD 1 DO 14 POREDANI SU PREMA VELI»INI PO»EV©I OD NAJMANJEGA BROJA. UPI©I BROJEVE KOJI NEDOSTAJU. 1

<2<3<

<5<

<7<8<

< 10 < 11 < < < 14

BROJEVI OD 13 DO 1 POREDANI SU PREMA VELI»INI PO»EV©I OD NAJVE∆EGA BROJA. UPI©I BROJEVE KOJI NEDOSTAJU. 13

> 12 > 11 >

> 9 >8>

>6>

>4> 3 >

>1

JESU LI U KVADRATI∆IMA UPISANI ODGOVARAJU∆I BROJEVI? 5

< 6 <7

14

< 15 < 16

8

> 7 >6

17

> 16 > 15

5. 6.

PROVJERI JESU LI NAPISANI SVI BROJEVI KOJI SU VE∆I OD 8, A MANJI OD 13: 9, 10, 11, 12.

7.

IZRA»UNAJ ZBROJEVE I U KRUÆI∆E UPI©I ODGOVARAJU∆E ZNAKOVE =, ILI .

8.

< >

6 +1

<

1 +8

7 +2 = 3+6

8+2

6+4

0+7

1+5

3+7

4+5

9+0

6+4

www.skolskenovine.hr

61


DOPUNSKA VJEÆBA

1.

PROMOTRIMO BILO KOJI BROJ OD 0 DO 20 NA BROJEVNOJ CRTI. UZMIMO, NA PRIMJER, BROJ 15. +1 -1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

< 15 JER JE 14 + 1 = 16 > 15 JER JE 16 - 1 =

14 15 16 MANJI VE∆I

17

18 19

20

14

< <

<7 < 10

> 17 >

2.

UPI©I 5 ODGOVARAJU∆E 8 BROJEVE.

3.

ZAOKRUÆI BROJEVE VE∆E OD 13.

5.

U KRUÆI∆E UPI©I ODGOVARAJU∆I ZNAK:

12, 14, 5, 7, 16, 19, 20, 9, 4

>4 > 15

6

< 0<

18

< 20 <2

BROJEVE MANJE OD 12. 4.ZAOKRUÆI 7, 10, 11, 8, 6, 17, 1, 19, 14

>, = ILI <.

4

3

8

13

19

17

6

10

11

11

17

20

DODATNA VJEÆBA

1. 3.

POREDAJ OD NAJMANJEGA DO NAJVE∆EGA SLJEDE∆E BROJEVE:

OD NAJVE∆EGA DO 2.POREDAJ NAJMANJEGA SLJEDE∆E BROJEVE:

11, 7, 9, 17, 6, 19, 15, 2, 8, 20

6, 16, 5, 15, 4, 14, 3, 13, 1, 10

______________________________

______________________________

IZRA»UNAJ I U KRUÆI∆ UPI©I ODGOVARAJU∆I ZNAK:

>, = ILI <.

3+4+2

5+4

9+0

1+5+3

4+1+3

8+1

1+3

0+1+4

2+5+2

5+5

6+2

4+3+0

62

www.skolskenovine.hr


PRIKAZIVANJE BROJEVA DO 20 NA BROJEVNOJ CRTI POGLEDAJ SLIKU:

1.

MRAV IDE REDOM PO KVADRATI∆IMA I NE PRESKA»E IH. MOÆE PRIJE∆I PREKO KVADRATI∆A SAMO AKO JE U KVADRATI∆U BROJ, INA»E PADNE U RUPU. POMOZI MRAVU DA DO–E DO CILJA. U KVADRATI∆E UPI©I REDOM BROJEVE KOJI NEDOSTAJU. U KVADRATI∆E UPI©I ODGOVARAJU∆E BROJEVE.

0

1

10

2. 20

NAPISANI SU NEKI BROJEVI. KOJI SU OD NJIH JEDNOZNAMENKASTI? 5 11 7 17 10 3 9 0 20

3.

JEDNOZNAMENKASTI BROJEVI SU: _________________________________

KOJI SU OD NAPISANIH BROJEVA DVOZNAMENKASTI? 5 11 7 17 10 3 9 0 20

4.

DVOZNAMENKASTI BROJEVI SU: ____________________________________

NAPI©I SVE DVOZNAMENKASTE BROJEVE MANJE OD 20. TO SU BROJEVI: __________________________________________________

www.skolskenovine.hr 63

5.


19. 1.

REDNI BROJEVI DO 20 2.

KOJE REDNE BROJEVE VIDI© NA SLICI?

1.

2.

3.

1. 2. 3. U KOJEMU SE RETKU I STUPCU NALAZI KOJI LIK?

3.

4.

SPOJI CRTAMA DJE»AKE I REDNE BROJEVE.

POPUNI TABLICU. DRUGI

©ESTI 5.

5.

DESETI 4.

1.

PETNAESTI 13.

DVADESETI 19.

6.

KOJI JE PO REDU: A) ZELENI VAGON, B) PLAVI VAGON, C) ÆUTI VAGON, D) CRVENI VAGON?

64

NA KOJEM SE KATU NALAZI ÆENA, A NA KOJEMU MU©KARAC?

www.skolskenovine.hr


ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 20 ZBRAJANJE BROJEVA (NA PRIMJER, 5+5) I ODUZIMANJE BROJEVA (NA PRIMJER, 10-2)

20. 1.

PROU»I SLIKU PA IZRA»UNAJ. 5+5= +5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 - 2 = -2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IZRA»UNAJ I REZULTATE CRTAMA SPOJI S ODGOVARAJU∆IM BROJEVIMA NA CRTI. 3+4

10 - 8 7-6

10 - 4

10 - 5

9-6

10 - 10 0

2.

10 - 2

8-4 1

2

3

3. IZRA»UNAJ. 9+ 1=

1 + 9 =

8+2=

2 + 8 =

7+3=

3 + 7 =

10 + 0 =

0 + 10 =

4+6=

6+ 4 =

5+ 5=

10 - 5 =

4

9-0 5

6

7

4+6 8

9

10

U PRAVOKUTNIKE UPI©I PO DVA PRIBROJNIKA TAKO DA IM ZBROJ BUDE 10. 7+3 10

www.skolskenovine.hr 65

4.


1.

ZBRAJANJE BROJA 10 I JEDNOZNAMENKASTOGA BROJA POGLEDAJ SLIKU I RIJE©I ZADATKE. 10 + 2 =

+5 0 1

10

+

5

2

3 4

5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

= +10 0 1

10

10

+ 10

1

1

1

1

3.

3 4

5 6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

=

10

10 + 4 =

2.

2

1

1

10

1

10 + 3 =

1

1

1

1

1

1

10 + 6 =

IZRA»UNAJ NAPAMET. 10 + 7 10 + 0

7 + 10 0 + 10

10 + 1 10 + 4

ZDENKO JE U©TEDIO 10 KUNA, A NJEGOVA JE SESTRA U©TEDJELA 7 KUNA VI©E. KOLIKO JE KUNA U©TEDJELA ZDENKOVA SESTRA? RA»UN: ________________________ ODGOVOR: ______________________________________________________

66 www.skolskenovine.hr


ZBRAJANJE BROJEVA U DRUGOJ DESETICI (NA PRIMJER, 14 + 3)

PROU»I SLIKE I RIJE©I SLJEDE∆E ZADATKE.

2+2=

12

+

2 =

2+2=4

1

2

+2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2+4=

12

13

1

2

3

4

14

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

17

18

19

20

3. 15

16

17

18

19

20

4.

12 + 7 = +7

1

16

+4

2+7=

0

15

12 + 4 =

+4 0

2.

12 + 2 = 14

+2 0

5

+7 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5.

IZRA»UNAJ. 1+2=3 2+3= 3+4= 4+5= 5+5= 0+4= 3+3= 8+2=

1.

11 + 2 = 13 12 + 3 = 13 + 4 = 14 + 5 = 15 + 5 = 10 + 4 = 13 + 3 = 18 + 2 =

www.skolskenovine.hr

67


DODATNA VJEÆBA

1.

JEDAN JE BROJ ZA ©EST VE∆I OD 13. KOJI JE TO BROJ?

2.

KOJI BROJ TREBA DODATI BROJU 13 DA SE DOBIJE BROJ 19? 13 13 +

+

= 19 0 1

2

3 4

5

6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.

IVONA IMA 14 GODINA, A MARIO IMA 4 GODINE VI©E. KOLIKO GODINA IMA MARIO? ________________________________________________________________

4.

U RAZREDU JE 11 DJE»AKA I 7 DJEVOJ»ICA. KOLIKO JE UKUPNO U»ENIKA U RAZREDU? ________________________________________________________________

5.

NA POLICI ZA KNJIGE U JEDNOME SE REDU NALAZI 12, A U DRUGOME 8 KNJIGA. KOLIKO SE KNJIGA NALAZI NA POLICI? ________________________________________________________________

6.

GORDANA JE PROVELA ODMOR S RODITELJIMA NA MORU I U PLANINAMA. NA MORU SU BILI 14 DANA, A U PLANINAMA 5 DANA. KOLIKO JE DANA OBITELJ PROVELA NA ODMORU? ________________________________________________________________

68 www.skolskenovine.hr


ODUZIMANJE JEDNOZNAMENKASTIH OD DVOZNAMENKASTIH BROJEVA (NA PRIMJER, 13 - 3) NA STOLU JE BILO 16 JABUKA. 6 JABUKA POJELA SU DJECA. KOLIKO JE JABUKA OSTALO?

2.

IZRA»UNAJ. -1

10

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

11

12

13

12

13

11 - 1 = -2

1

10

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 - 2 =

10

1

1

1

1

14 - 4 =

10

1

1 1

1 1

15 - 5 =

KOJI BROJ TREBA ODUZETI BROJU 13 DA SE DOBIJE BROJ 10? 13 -

3.

= 10

NA TANJURU JE BILO 18 KOLA»I∆A. MIRKO I JASNA POJELI SU SVAKI PO 4 KOLA»I∆A. KOLIKO JE KOLA»I∆A OSTALO NA TANJURU? ________________________________________________________________

www.skolskenovine.hr 69

4.


ODUZIMANJE BROJEVA (NA PRIMJER 13 - 2) 1.

PROU»I SLIKU PA IZRA»UNAJ. 1

1

10

1

3 - 2=

1

1 1 -2

13 - 2 = 11 0 1

1

1

1

1

1

1 1

7-4=

10

1

1 1

1 1

-2

2 3 4

5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 -4

17 - 4 = 0 1

2 3

4 5 6 7

-4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.

IZRA»UNAJ.

3.

IZRA»UNAJ.

4.

INES IMA 15 KUNA. KUPILA JE SLADOLED ZA 4 KUNE. KOLIKO JOJ JE KUNA OSTALO? ________________________________________________________________

70

2-1=1 5-1= 4-2= 5-4= 6-3= 5-2= 5-0=

7-5=2 7-7= 8-5= 9-6= 9-3= 9-8= 8-7=

www.skolskenovine.hr

12 - 1 = 11 15 - 1 = 14 - 2 = 15 - 4 = 16 - 3 = 15 - 2 = 15 - 0 =

17 - 5 = 12 17 - 7 = 18 - 5 = 19 - 6 = 19 - 3 = 19 - 8 = 18 - 7 =


DODATNA VJEÆBA

1.

KOJI BROJ TREBA ODUZETI OD BROJA 14 DA SE DOBIJE BROJ 11? 14 -

= 11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

KOJEMU BROJU TREBA ODUZETI BROJ 7 DA SE DOBIJE BROJ 12? ________________________________________________________________

2.

ZORICA IMA 18 BOJICA, A ZVONKO IMA 3 BOJICE MANJE OD ZORICE. KOLIKO BOJICA IMA ZVONKO? ________________________________________________________________

3.

ZLATA JE ZA SVOJE PRIJATELJICE PRIREDILA 16 KOLA»A, ALI JE SAMA ODMAH POJELA 3 KOLA»A. KOLIKO JE KOLA»A OSTALO ZA NJEZINE PRIJATELJICE? ________________________________________________________________

4.

VERA JE IMALA 19 KUNA I POTRO©ILA JE 7 KUNA. MIRA JE IMALA 17 KUNA I POTRO©ILA JE 4 KUNE. KOJOJ JE DJEVOJ»ICI OSTALO VI©E NOVCA? ________________________________________________________________

5.

www.skolskenovine.hr

71


ZBRAJANJE BROJEVA DO 20 1.

ZBROJI.

2.

ZBROJI.

3.

ZBROJI.

4.

ZBROJI.

5.

IZRA»UNAJ.

6.

KOLIKI JE ZBROJ BROJEVA 6 I 8? ___________________________________

5+2= 4+3=

10 + 1 = 10 + 7 =

5+6= 7+4=

12 + 7 = 14 + 5 =

2+6= 1 +7=

6+3= 8+2=

9+0= 0+5=

10 + 9 = 10 + 10 =

2 + 10 = 5 + 10 =

0 + 10 = 10 + 0 =

8+6= 7+8=

2+9= 4+8=

7+7= 9+8=

15 + 3 = 11 + 9 =

3 + 12 = 7 + 11 =

0 + 19 = 2 + 18 =

7.

KOJI BROJ DOBIJE© AKO BROJ 5 UVE∆A© ZA BROJ 9? _________________

8.

NAPI©I BROJ KOJI JE ZA 7 VE∆I OD BROJA 12? ________________________

72

www.skolskenovine.hr


ODUZIMANJE BROJEVA DO 20 1.

ODUZMI. 5-2= 8-3= 9-4= 7-1= 9-6= 8-7=

10 - 2 = 10 - 4 = 10 - 5 = 10 - 6 = 10 - 8 = 10 - 9 =

11 - 2 = 13 - 5 = 14 - 6 = 16 - 8 = 14 - 7 = 12 - 9 =

19 - 7 = 16 - 3 = 19 - 5 = 16 - 6 = 18 - 13 = 20 - 7 =

IZRA»UNAJ.

2.

NEVEN IMA 8 GODINA. KOLIKO JE GODINA IMAO PRIJE 3 GODINE? KOLIKO ∆E GODINA NEVEN IMATI ZA 6 GODINA? _______________________________________________________________

3.

IVAN JE IMAO 16 KUNA, A ANA 14 KUNA. IVAN JE POTRO©IO 8 KUNA, A ANA 5 KUNA. KOME JE OSTALO VI©E KUNA? _______________________________________________________________

4.

IZRA»UNAJ I POPUNI PRAZNE KVADRATI∆E.

9 9 12 12

-5 -4

-7

13

-7 -5

-6 -8

15

-7

5.

-6

6

-7

16

-8 -9

www.skolskenovine.hr

73


TABLICE ZBRAJANJA I ODUZIMANJA 1.

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE TRIJU I VI©E BROJEVA TABLICA ZBRAJANJA + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.

IZRA»UNAJ I RJE©ENJA PROVJERI POMO∆U TABLICE.

3.

IZRA»UNAJ I UPI©I BROJEVE.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NA SLICI JE PRIKAZANO KAKO SE U TABLICI ZBRAJAJU BROJEVI 5 I 7, OBOJENA JE PRUGA OD BROJA 5 I PRUGA OD BROJA 7. NA MJESTU GDJE SE TE PRUGE SIJEKU NALAZI SE ZBROJ TIH BROJEVA.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 + 7 = 12

5+7= 6+9= 8+7=

8+4= 9+3= 7+6=

20

-3

-4

+2

+3

4.

RAZLICI BROJEVA 19 I 18 DODAJ BROJ 8.

5.

OD RAZLIKE BROJEVA 18 I 17 ODUZMI BROJ 6.

9+8= 9+9= 5+9=

-7

+7

-2

+4

4 4

___________________________________________________________

___________________________________________________________

74

www.skolskenovine.hr


IZRA»UNAJ.

ZBROJI REDOM KAKO JE NAPISANO.

IZRA»UNAJ.

7+5+4= 9+6-8= 12 - 9 + 7 =

1.

18 - 6 - 7 = 19 - 14 + 8 = 20 - 9 + 6 =

6+5+3= 6+4+7= 7+3+9=

11 + 2 + 4 = 10 + 5 + 3 = 12 + 1 + 5 =

PRIBROJNIK PRIBROJNIK ZBROJ

9 5

6

4 7

14

2.

7+4+5= 7+8+4= 9+9+2=

17 13 15 0 7 18 19 20 16 18

3. 4.

POGLEDAJ SLIKU I PONOVI. 1

+

5

=

5

+

1

ZBROJ SE NE MIJENJA AKO PRIBROJNICI ZAMIJENE SVOJA MJESTA. JE LI: 1 + 15 = 15 + 1 ?

POPUNI TABLICU. ©TO UO»AVA©?

PRIBROJNIK PRIBROJNIK ZBROJ

6 5 11

5 6

7 8

8 7 15

12 6

6 15 0 12 0 15 18 15

www.skolskenovine.hr

75

5.


1.

TABLICA ODUZIMANJA 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

1 19 18 18 16 15 14 13 12 11 10

2 18 17 17 15 14 13 12 11 10 9

3 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

4 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

6 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

7 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

8 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

9 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 - 9 = 7 RIJE©I POMO∆U TABLICE. 20 - 6 = 14 - 2 = 18 - 7 =

16 - 6 = 15 - 5 = 19 - 9 = 17 - 5 = 13 - 3 = 12 - 9 =

2.

IZRA»UNAJ REDOM KAKO JE NAPISANO.

3.

POPUNI TABLICU.

4.

IZRA»UNAJ.

5.

JASNA I NJEZIN BRAT JOSIP IMALI SU U JEDNOM TJEDNU 17 RAZGOVORA MOBITELOM. JOSIP JE IMAO 9 RAZGOVORA. KOLIKO JE RAZGOVORA IMALA JASNA?

10 + 6 - 3 = 13 + 3 - 8 = 14 + 5 - 7 =

UMANJENIK UMANJITELJ RAZLIKA

12 - 4 + 7 = 14 - 8 + 6 = 13 - 7 + 9 = 11 3 8

14 12 7 8

16 15 6 9

4+3+2+5+1+2+0+1= 12 + 5 - 3 + 2 - 6 + 5 - 3 + 1 =

RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: _______________________________________

76

www.skolskenovine.hr

6+9-8= 4+7-2= 8+8-7= 17 13 19 20 7 5 9 10


1.

NACRTANA JE BROJEVNA CRTA. -4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

UO»IMO DA JE 15 - 4 = 11.

2.

IZRA»UNAJ. PRI RA»UNANJU SLUÆI SE BROJEVNOM CRTOM. 15 - 2 = 17 - 3 = 19 - 4 = 0

1

17 - 6 = 18 - 5 = 20 - 4 = 2

3

4

5

6

7

19 - 8 = 20 - 6 = 14 - 0 = 8

9

10

11

16 - 4 = 12 - 2 = 15 - 4 =

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3.

IZRA»UNAJ. PRI RA»UNANJU PROMATRAJ BROJEVNU CRTU. 12 - 5 = 15 - 8 = 14 - 6 = 1 7 - 9=

11 - 2 = 13 - 4 = 15 - 7 = 13 - 9 = 0

1

ZBROJI

2

3

4

5

6

7

10 + 5 + 2 = 14 + 1 + 3 = 12 + 7 + 0 =

8

9

10

11

12

7+8= 8+9= 6+8= 12 + 6 = 13

14

15

16

17

18

19

20

4.

3 + 5 + 11 = 4 + 0 + 12 = 5 + 2 + 10 =

www.skolskenovine.hr

77


RA»UNANJE I POGA–ANJE TO»NIH RIJE»I AKO TO»NO RIJE©I© ZADATKE I UPI©E© SLOVA KOJA ODGOVARAJU RJE©ENJIMA, DOBIT ∆E© RIJE»I POHVALE. KAD UPI©E© SLOVA, PRO»ITAJ ODOZGO PREMA DOLJE.

SLOVA

10 13 6 8 10 14 7 4

+ 5 + 6 + 5 + 8 + + + + + 3 + 2 + 7 + 13

= = = = = 18 = 19 = 13 = 13 = 13 = 19 = 14 = 13

SLOVA

16 17 12 15 14 18 17 11 -

6 5 4 9

= = = = = = = = 5 = 6 = 4 = 10 =

10 11 8 8 6 7 15 10

16 11 15 19 9 6 8 5 0 10 7 17

6 8 10 12 20 13 19 9 11 3 7 4

O M S A O K T A E D LJ A

© A Z N I A T » N U A R

78

www.skolskenovine.hr


PONAVLJANJE RIJE©I SLJEDE∆E ZADATKE:

SLIKA SLAGALICA 3.

7+9=

13 - 7 =

3+4+5=

5+8-9=

17 - 7 =

15 - 8 =

19 - 3 - 5 =

14 - 7 + 8 =

16 - 7 - 9 =

19 - 16 =

5+7+2=

20 - 18 =

IZRA»UNAJ ZBROJ BROJEVA 5 I 8.

KOLIKA JE RAZLIKA BROJEVA 19 I 14?

ZBROJU BROJEVA 7 I 6 DODAJ BROJ 5. KOJI SI BROJ DOBIO?

OD RAZLIKE BROJEVA 16 I 9 ODUZMI BROJ 6. KOJI SI BROJ DOBIO?

ZBROJU BROJEVA 9 I 4 DODAJ BROJ 7.

OD ZBROJA BROJEVA 12 I 8 ODUZMI BROJ 1.

ZA KOLIKO JE ZBROJ BROJEVA 11 I 9 VE∆I OD BROJA 12?

ZA KOLIKO JE BROJ 19 VE∆I OD RAZLIKE BROJEVA 10 I 8?

AKO TO»NO RIJE©I© ZADATKE, MOÆE© SLOÆITI SLIKU 3 KOJA SE NALAZI NA KRAJU KNJIGE. KAD SLOÆI© SLIKU, ISPRI»AJ ©TO VIDI© NA SLICI.

www.skolskenovine.hr

79


NOVA IGRA DOMINA UPI©I BROJEVE KOJI NEDOSTAJU. UPI©I ODGOVARAJU∆E BROJEVE TAKO DA PLO»ICE ZA DOMINO BUDU TO»NO POREDANE.

SASTAVI RA»UN TAKO DA ODGOVARA NAPISANIM BROJEVIMA I TAKO NAPRAVI NOVA DOMINA.

80

www.skolskenovine.hr


PITALICA I ODGOVOR ©TO JE TO: PUNA ©KOLA –AKA, NI PROZORA NI VRATA ?

AKO TO»NO RIJE©I© ZADATKE I UPI©E© SLOVA KOJA ODGOVARAJU RJE©ENJIMA, DOBIT ∆E© ODGOVOR NA PITALICU.

ZADATCI:

RJE©ENJA ZADATAKA

1. 2.

KOLIKO NOGU IMAJU 2 KONJA, 2 VOLA I 2 PIJETLA?

3.

U VO∆NJAKU JE POSA–ENO 9 STABALA JABUKA, 6 KRU©AKA I 4 TRE©NJE, KOLIKO JE TO UKUPNO VO∆AKA?

4. 5. 6.

SLOVA IZ TABLICE

PAPIGA KIKI IMA 12 GODINA. MACA MIKI IMA 7 GODINA MANJE OD PAPIGE, A PSI∆ TIKI IMA 3 GODINE MANJE OD MACE. KOLIKO GODINA IMA PSI∆ TIKI?

U VO∆ARNU JE DOVEZENO 9 SANDUKA JABUKA. KRU©AKA JE DOVEZENO 2 SANDUKA MANJE. KOLIKO JE UKUPNO SANDUKA KRU©AKA I JABUKA DOVEZENO? U ZRAKU JE 17 KOMARACA. LETI 9 LASTAVICA. SVAKA LASTAVICA U LETU POJEDE PO JEDNOGA KOMARCA. KOLIKO JE TADA KOMARACA OSTALO? DARKO IMA 17 KUNA, A NJEGOVA SESTRA MIRNA 11 KUNA. KOLIKO KUNA TREBA DATI DARKO SESTRI DA BI IMALI JEDNAKO?

7.

RIBAR JE ULOVIO 8 VE∆IH I 9 MANJIH RIBA. »ETIRI MANJE RIBE PUSTIO JE U MORE. KOLIKO MU JE TADA OSTALO RIBA?

8.

TKO IMA VI©E NOGU I ZA KOLIKO: 6 KOKO©I ILI 4 ZECA?

13 C

8 N

4 A

3 I

19 B

20 16 2 L E U

www.skolskenovine.hr

81


MAGI»NI KVADRATI za male i veÊe - rijeπite ih znanjem i s malo sreÊe ! MNOGI ZA NJIH ZNAJU JO© OD NEKAD, NEKI TKO ZNA OTKAD, A VI MLADI NAU»ITE SAD, KAKO SE RJE©AVA MAGI»NI KVADRAT. NACRTATI KVADRAT, TO VI ZNATE SVI, PA GA PODIJELITE NA MANJE KVADRATE, TRI PO TRI. UPISATI BROJEVE OD 1 DO 9, NIJE TO TE©KO, TO ZNA SVAKA DJEVOJ»ICA, A I SVAKI DE»KO.

6 7 2 1 5 9 8 3 4

U »EMU JE MAGIJA, TKO NAM TO KAÆE? KAKVO JE TO »UDO? ZA MENE TA MAGIJA NE IZGLEDA LUDO. MAGI»NE KVADRATE LJUDI SU OBOÆAVALI, SVE SU ZA NJIH DAVALI, OKO VRATA IH NOSILI, DA NE BI BOLOVALI, NITI PROSILI.

82

www.skolskenovine.hr

6 + 7 + 2 = 15 1 + 5 + 9 = 15 8 + 3 + 4 = 15 6 + 1 + 8 = 15 7 + 5 + 3 = 15 2 + 9 + 4 = 15 8 + 5 + 2 = 15 6 + 5 + 4 = 15


U KVADRATI∆E UPI©I BROJEVE TAKO DA DOBIJE© MAGI»NE KVADRATE. 15

6

8

7 15

= 15 = 15

15

15

9

4

15

15

15

15

= 15

2 15

6

= 15

5

= 15 = 15

6

2 5

= 15

15

15

15

15

15

= 15

4

= 15 15 IZRADI NOVI MAGI»NI KVADRAT.

6

7 1

2 5

8

9

3

4

www.skolskenovine.hr 83


21. 1.

ZADATCI RIJE»IMA U ZDENKOVOJ ©KOLI BILO JE 6 RA»UNALA. DOBILI SU NA POKLON JO© 9 RA»UNALA. KOLIKO SADA IMAJU RA»UNALA?

RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: ______________________________________________________

2.

GORANU JE TATA DAO 15 BOMBONA, A NJEGOVOJ SESTRI 19 BOMBONA. TKO JE DOBIO VI©E BOMBONA I ZA KOLIKO?

RA»UN: ____________________________ ODGOVOR: __________________________

3.

DJE»AK IMA 14 BOJICA, A NJEGOV BRAT OSAM. KOLIKO BRAT MORA KUPITI BOJICA DA BI IH IMALI JEDNAKO?

RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: __________________________

84

www.skolskenovine.hr


4.

DJEVOJ»ICA JE IMALA 14 TRAKA ZA KOSU. DVIJE JE IZGUBILA. KOLIKO JOJ JE TRAKA OSTALO? RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: _____________________________________

5.

DJE»AK JE KUPIO 9 »OKOLADICA. »ETIRI »OKOLADICE POKLONILA MU JE SESTRA. KOLIKO JE »OKOLADICA DJE»AK TADA IMAO? RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: ______________________________________________________ NIKA IMA 4 LUTKE, A MAJA 8. KOLIKO UKUPNO LUTAKA IMAJU DJEVOJ»ICE?

6.

RA»UN: _________________________ ODGOVOR: ______________________ DJE»AK JE UHVATIO 12 LEPTIRA, ALI MU IH JE 5 ODLETJELO. KOLIKO MU JE LEPTIRA OSTALO?

RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: __________________________

www.skolskenovine.hr 85

7.


1.

MIRNA I DARKO SU DONIJELI SVOJOJ BAKI KOLA»E. MIRNA JE DONIJELA 9, A DARKO 8 KOLA»A. KOLIKO SU UKUPNO KOLA»A DONIJELI BAKI? RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: ______________________________________________________

2.

DARKO JE POSLIJE RU»KA OPRAO 8 MALIH TANJURA, A NJEGOVA SESTRA 6 VELIKIH TANJURA. KOLIKO SU UKUPNO OPRALI TANJURA? RA»UN: _______________________ ODGOVOR: _____________________

3.

DARKO JE BRISAO PRA©INU S KNJIGA I BROJIO KNJIGE. U JEDNOJ POLICI BILO JE 16, A U DRUGOJ 20 KNJIGA. KOLIKO JE VI©E KNJIGA U DRUGOJ POLICI? RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: ______________________________________________________

4.

DJE»AK JE KUPIO 3 SLADOLEDA: BAKI, SESTRI I SEBI. SVAKI SLADOLED STOJI 4 KUNE. KOLIKO JE KUNA UKUPNO PLATIO? RA»UN: _______________________ ODGOVOR: _____________________

86 www.skolskenovine.hr


5.

JASNA JE MIRNI PONUDILA 20 BOMBONA. MIRNA JE UZELA 8 BOMBONA. KOLIKO JE BOMBONA OSTALO JASNI? RA»UN: _______________________ ODGOVOR: _____________________

6.

MARKO I DADO RAZMJENJUJU SLI»ICE. MARKO JE IMAO 11, A DADO 13 SLI»ICA. DADO JE MARKU DAO 5 SLI»ICA, A MARKO NJEMU 4 SLI»ICE. KOLIKO JE SLI»ICA TADA IMAO MARKO, A KOLIKO DADO? RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: ______________________________________________________ DARKO, MIRNA I DADO HRANE PSI∆A. DONIJELI SU MU PSE∆E KOLA»I∆E. DARKO JE DONIO 5, MIRNA 7, A DADO 6 KOLA»I∆A. KOLIKO SU UKUPNO KOLA»I∆A DONIJELI PSI∆U?

7.

RA»UN: _______________________ ODGOVOR: _____________________

8.

PROMOTRI SLIKU: - VI VOZITE BICIKLE SA DVA KOTA»A - DOVIKUJU DJEVOJ»ICE DJE»ACIMA. - A MI IMAMO BICIKLE S TRI KOTA»A. KOLIKO UKUPNO KOTA»A IMAJU BICIKLI DJE»AKA I DJEVOJ»ICA? RA»UN: _____________________________ ODGOVOR: ______________________________________________________

www.skolskenovine.hr

87


88

www.skolskenovine.hr


SADRÆAJ

UVODNE PRI»E I PITALICE 5 1. TIJELA U PROSTORU 6 2. RAVNE I ZAKRIVLJENE PLOHE 12 3. RAVNE I ZAKRIVLJENE CRTE 13 4. TO»KA 14 5. ODNOSI ME–U PREDMETIMA 17 6. GEOMETRIJSKI LIKOVI 19 7. BROJEVI OD JEDAN DO PET 23 8. USPORE–IVANJE BROJEVA DO 5 28 9. ZBRAJANJE BROJEVA OD JEDAN DO PET 29 10. ODUZIMANJE BROJEVA OD JEDAN DO PET 31 11. BROJ NULA I RA»UNANJE NULOM 33 12. BROJEVNA CRTA 34 13. BROJEVI OD ©EST DO DESET 38 14. ZAMJENA MJESTA PRIBROJNIKA 50 15. VEZA ZBRAJANJA I ODUZIMANJA 52 16. BROJEVI OD JEDANAEST DO DVADESET 57 17. JEDNOZNAMENKASTI I DVOZNAMENKASTI BROJEVI 58 18. USPOREđIVANJE BROJEVA DO DVADESET 60 19. REDNI BROJEVI DO DVADESET 64 20. ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO DVADESET 65 21. ZADATCI RIJE»IMA 84

www.skolskenovine.hr 89


90

www.skolskenovine.hr


SLIKA SLAGALICA 1

www.skolskenovine.hr

91


92

0

1

2

3

4

5

www.skolskenovine.hr


SLIKA SLAGALICA 2

www.skolskenovine.hr 93


94

9

4

8

6

3

10

2

1

7

5

www.skolskenovine.hr


SLIKA SLAGALICA 3

www.skolskenovine.hr 95


96

14

10

1

4

8

18

16

15

13

7

3

17

5

12

19

20

6

2

11

0

www.skolskenovine.hr

Profile for Školske novine

Naša matematika 1 (radna bilježnica)  

Naša matematika 1 (radna bilježnica)  

Advertisement