Det Grå Fyr aktivitetskalender

Page 1

Det Grå Fyr aktivitetskalender

20-04-2024
2024

DetskeriDetGråFyr

Velkommen til en helt ny sæson i Det Grå Fyr.

Himmelske portrætter

'HimmelskePortrætter'erensansestimulerende udstillingogsombesøgendeindbydesmantilat kommehelttætpåfuglefotografensarbejde.

'HimmelskePortrætter'erenudstillingforhele familien.Deterenudstilling,derinviterersine gæstermedbagkulissenogsomsætterbåde fugleneogfotografenicentrum.Udstillingen zoomerindpådenenkeltefugl,menogsåpådet storefugletrækoverSkagen.

Desmukkefotografierertagetafdenlokale naturfotografJulieSkiveren,somsidenhunvarbarnharværetoptagetafnaturenog dedyr,derbeboerden.Julieerselvlært,ogdeterdemangetimerinaturenmedsit kamera,derhargjorthendetildenheltigennemdygtigefugle-ognaturfotograf,hun eridag.

Udstillingenkanoplevesfremtilden27.oktoberiDetGråFyr.

Fyrmesterens bolig og fyrtårnet

DetGråFyrtændtelysetførstegangden1.november1858efteretbyggerisom varedei4år.DetGråFyrharsidenværetbrugtsompejlemærkeforsøensfolk,ogdet erdetfortsat.Dukankommeopifyretogoplevedenfantastiskeudsigt.Ogdukan kommepåbesøgifyrmesterensbolig,somviharindrettetmedudstillingogkaffestue. Skagen Fuglestation drivesafDanskOrnitologiskForening. Fuglestationensmedarbejdereringmærkerogobservererfuglehverdag åretrundt.Observationerogringmærkningbliverregistreretogindsendt tilZoologiskmuseum. Viharofteguidederingmærkningsture,hvordu kansefuglenehelttætpåoghøremereomSkagenFuglestationsarbejde.

DukanfølgemediSkagenFuglestationsobservationerpåwebsiden: www.skagenfuglestation.dk

IsommerperiodenharBLINKåbentisidebygningentilDetGråFyr.Her kanduoplevenaturenpåentallerken.BLINKharogsåaftenåbent.Sederes åbningstiderpåwww.blinkblinkblink.dk Blinkharåbentfredag,lørdagogsøndagogi heleuge42.Herefterlukkerdeforsæsonen.

NårBLINKikkeholderåbentkandualtidnydeenkopkaffeogetstykketærtei fyrmesterenskaffestue.

HvisduviltilmeldesnyhedsbrevfraDetGråFyr,kandusendeenmailpå Skagengraafyr@nst.dk.Visendernyhedsbrevetudhvermånedmedinfoom arrangementerogandrenyheder.

1

DetskeriDetGråFyr

Lørdag den 4. maj 9.00 - 11.00 - Vandretur på Grenen - fugletræk og ringmærkning

Foråretbyderpåetstortfugletræk.PådennevandreturkommerviforbiSkagen FuglestationsringmærkningvedKabeltromlen.Derudoverforventerviatsebåde trækkendesmåfugleogrovfugleiluftrummetoverGrenenpåderesvejnordpå.Der ringmærkesover4.000fuglehvertåriSkagen,ogviserhvordanfuglenefanges,vejes ogringmærkes,førdeefterkorttidatterflyvervidere. Ringmærkningenblevoprindeligtopfundetafendansker,H.C.C.MortenseniViborg tilbagei1899ogharsidenverdenoverbidragettilatforståfuglenestrækruter. RovfugletrækketiSkagentiltrækkerflerehundredeornitologerogdetskyldes,atder årligttrækkermereend10.000rovfuglenordpå.Antalletaføvrigefugle,dertrækker nordpå,kendesikkenøjagtigt,mendeterformentligtpæntoverenhalvmillionfugle. Vandrerutenfastlæggeseftervejretpådagen.Komogværmedoghørdespændende historierfrafuglenesverden.

Mødested: DetGråFyr Guide: AndersØsterby Pris: Gratis

Tilmeldingernødvendig.SMSnavnogantaltil40

516233

2

DetskeriDetGråFyr

Søndag den 5. maj kl. 10.00-13.00 – FamilieNaturklubben – Lyde i naturen

Naturenerfuldlyde-bladeneraslerpåtræerne,havetbruser,greneknirkerog

fuglenesynger.Vitagerpåturoglyttertilnaturen.VistarteriBirdersClub,hvorvi lyttertilnogledyrelydeogfuglestemmer.Måskevikangenkendedeminaturen.

VislutterafiBirdersClub,hvorvihyggermedkaffe,theogsaftevand.

Mødested: BirdersClub,DetGråFyr

Husk tilmelding

Tilmeldingsenestdagenførklokken16.00påmailtilMette–metmc@nst.dkmed informationomantalvoksneogbørn(ogalder)

Fordeltageresomikkeharkøbtårskortkosterdetpr.gangsombetalesvedankomst tilFyret.

Voksenkr.75,00

Barn(4-15år)kr.30,00

Forårskortholdere – gratis at deltage

3

DetskeriDetGråFyr

Søndag den 19. maj kl. 04.15 - 05.15 – Se pinsesolen danse

Enturfordemorgenfriske,dervilstartepinsedagmedenfantastiskudsigtog solopgang.Med210trinog46metertiltoppenerDetGråFyrdethøjestestedi Skagen.

ISkagenstårsolenopklokken04.47dendag,såvistarteropstigningen04.20foratfå heleoplevelsenmed.Dererinkludereténkopkaffe.

Mødested: DetGråFyr

Arrangør:DetGråFyr

Tilmelding: påmailtilmetmc@nst.dksenestdagenførklokken18.00.

Pris: 50kroner(sombetalesvedankomst)

Pris med årskort: Gratis

4

DetskeriDetGråFyr

Søndag den 19. maj kl. 08.00 - 11.00 – FamilieNaturklubben – Ringmærkningstur ved Kabeltromlen

VitagerudogbesøgerSkagenFuglestationenvedderesringmærkningsstedKabeltromlen.HerringmærkerFuglestationenhverdagfrasolopgangogetpartimer frem.Måskevierheldige,atdererkommerensjældenhedinettet,sålængevierder.

Mødested: DetGråFyr.VigårsamletudtilKabeltromlen.

Husk tilmelding

Tilmeldingsenestdagenførklokken16.00påmailtilMette–metmc@nst.dkmed informationomantalvoksneogbørn(ogalder).

Fordeltageresomikkeharkøbtårskortkosterdetpr.gangsombetalesvedankomst tilFyret.

Voksenkr.75,00

Barn(4-15år)kr.30,00

Forårskortholdere – gratis at deltage

5

DetskeriDetGråFyr

Søndag den 19. maj 9.00 - 11.00 - Vandretur på Grenen - fugletræk og ringmærkning

ForåretbyderpåetstortfugletrækogpådennevandreturkommerviforbiSkagen FuglestationsringmærkningvedKabeltromlen.Derudoverforventerviatsebåde trækkendesmåfugleogrovfugleiluftrummetoverGrenenpåderesvejnordpå.Der ringmærkesover4.000fuglehvertåriSkagenogviser,hvordanfuglenefanges,vejes ogringmærkes,førdeefterkorttidatterflyvervidere.

Ringmærkningenblevoprindeligtopfundetafendansker,H.C.MortenseniViborg tilbagei1899ogdenharsidenverdenoverbidragettilatforståfuglenestrækruter. RovfugletrækketoverSkagentiltrækkerflerehundredeornitologer,ogdetskyldes,at derårligttrækkermereend10.000rovfuglenordpå.Antalletaføvrigefugle,der trækkernordpå,kendesikkenøjagtigt,mendeterformentligtpæntoverenhalv millionfugle.

Vandrerutenfastlæggeseftervejretpådagen.Komogværmedoghørdespændende historierfrafuglenesverden.

Mødested: DetGråFyr

Guide: OlufLou

Pris: Gratis

Tilmelding ernødvendig.SMSnavnogantaltil40516233

6

DetskeriDetGråFyr

Søndag den 26. maj kl. 10.00 - 13.00 – FamilieNaturklubben – Biodiversiteten omkring Fyret.

Derermassereaflivinaturenpådettetidspunktafåret,bådeto-,fire-,seks-,otte-og dyrmedflereben,menhvormangeforskelligeslagskanvifindeomkringDetGråFyr.

Visnakkerom,hvorfordyreneserud,somdegørogomhvadbiodiversiteter.

Mødested: DetGråFyr

Husk tilmelding

Tilmeldingsenestdagenførklokken16.00påmailtilMette–metmc@nst.dkmed informationomantalvoksneogbørn(ogalder).

Fordeltageresomikkeharkøbtårskortkosterdetpr.gangsombetalesvedankomst tilFyret.

Voksenkr.75,00

Barn(4-15år)kr.30,00

Forårskortholdere – gratis at deltage

7

DetskeriDetGråFyr

Søndag den 2. juni kl. 10.00 - 13.00 – FamilieNaturklubben – Farver i naturen

Inaturenerderbådemegetfarverigedyrogdyrmedmereneutralefarver.Men hvorforerdersåstorforskelpåfarverneinaturen.Hvorforerensvirrefluef.eks.gul ogsort–måskefordidenikkevilspises?

Mødested: DetGråFyr

Husk tilmelding

Tilmeldingsenestdagenførklokken16.00påmailtilMette–metmc@nst.dkmed informationomantalvoksneogbørn(ogalder)

Fordeltageresomikkeharkøbtårskortkosterdetpr.gangsombetalesvedankomst tilFyret.

Voksenkr.75,00

Barn(4-15år)kr.30,00

Forårskortholdere – gratis at deltage

8

DetskeriDetGråFyr

TejsterfraHirsholmen.Foto:JanSkriver

Søndag den 9. juni kl. 9.45 - 13.00 – FamilieNaturklubben – Besøger Hirsholmen

FamilieNaturklubbentagerpåøturtilHirsholmen.Deterenø,derliggerudforFrederikshavn ogerejetafNaturstyrelsen.Øenerhovedsageligterbeboetaffugleogbl.a.tejsterog stormmågeryngleristoreantal.

Vitagerfærgenderoverpræciskl.10.00fraFrederikshavnvedPier5(koordinater: 57.43973293942428,10.549035664411146).

Ervejretdårligtmedmegetblæstvilturenbliveaflyst,dafærgenikkevillekunnesejle. Dererikkedrikkevandpåøen,såtaggernegodtmeddrikkevarermed.

Dererpladstil12ombordpåfærgen,sådeterførsttilmølle.

Tilmelding: påevent.it/detgraafyr

Pris: 139,-perperson

9

DetskeriDetGråFyr

Søndag den 23. juni klokken 10.00-13.00 – FamilieNaturklubben tager til Skarvsøen

HvadmonSkarvsøenharatbydepåensøndagformiddag.ViergaranteretSkarv,men måskeviogsåfinderenGråstrubetlappedykker.

VimødesvedDetGråFyriBirdersClubogtagerderefterudtilNordstrandogmødes vedparkeringspladsen.

Vislutterafmedhygge,saftevand,kaffeogtepåNordstrand,hvisvikanfindeetstedi læ.

Mødested: DetGråFyr

Husk tilmelding

Tilmeldingsenestdagenførklokken16.00påmailtilMette–metmc@nst.dkmed informationomantalvoksneogbørn(ogalder)

Fordeltageresomikkeharkøbtårskortkosterdetpr.gang,sombetalesvedankomst tilFyret.

Voksenkr.75,00

Barn(4-15år)kr.30,00

Forårskortholdere – gratis at deltage

10

DetskeriDetGråFyr

Søndag den 30. juni klokken 10.00-13.00 – FamilieNaturklubben - Kan vi finde en Myreløve?

VitagerudogkiggerefterdefascinerendeMyreløver.Delokkerderesbytteienstejl fælde.KanIgætte,hvaddemonspiser? Monvikanfindedem?

VimødespåparkeringspladsenvedÅlbækvejogHulsigstieniSkagenklitplantage (koordinator:57.70093780007083,10.493306816369916)

Husk tilmelding

Tilmeldingsenestdagenførklokken16.00påmailtilMette–metmc@nst.dkmed informationomantalvoksneogbørn(ogalder).

Denneturergratis,menhusktilmelding.

11

DetskeriDetGråFyr

Lørdag den 20. juli klokken 09.00-12.00 – FamilieNaturklubben – Sæltur

FamilieNaturklubbenfårbesøgafAndersØsterby,somvedrigtigmegetomsæler.Han tagerosmedpåguidetturpåstranden,hvorvivilspejdeeftersælerogAndersvil fortælleomdesælervihariSkagen.

Husk tilmelding

Tilmeldingsenestdagenførklokken16.00påmailtilMette–metmc@nst.dkmed informationomantalvoksneogbørn(ogalder).

Husk tilmelding

Fordeltageresomikkeharkøbtårskortkosterdetpr.gang,sombetalesvedankomst tilFyret.

Voksenkr.75,00

Barn(4-15år)kr.30,00

Forårskortholdere – gratis at deltage

12

DetskeriDetGråFyr

13
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.