Det Grå Fyr aktivitetskalender

Page 1

DetGråFyraktivitetskalender

2022 17 10 2022

DetskeriDetGråFyr

Velkommen til en helt ny sæson i Det Grå Fyr.

VILDE HJEM.

TemaetforåretsudstillingerVildeHjem. Vigåridialogmeddeforskelligehabitater somfuglenebori.Dukankommeindenfor påstranden,irørskoven,påklitheden,i klitplantagenogendeligidinegenhave. Komindenforogsehvordanfuglenebor.

Fyrmesterens bolig og fyrtårnet

DetGråFyrtændtelysetførstegangden1.november1858efteretbyggerisom varedei4år.DetGråFyrharsidenværetbrugtsompejlemærkeforsøensfolk,ogdet erdetfortsat.Dukankommeopifyretogoplevedenfantastiskeudsigt.Ogdukan kommepåbesøgifyrmesterensbolig,somviharindrettetmedudstillingogkaffestue.

Skagen Fuglestation drivesafDanskOrnitologiskForening. Fuglestationensmedarbejdereringmærkerogobservererfuglehverdag åretrundt.Observationerogringmærkningbliverregistreretogindsendt tilZoologiskmuseum. Viharofteguidederingmærkningsture,hvordu kansefuglenehelttætpåoghøremereomSkagenFuglestationsarbejde.

DukanfølgemediSkagenFuglestationsobservationerpåwebsiden: www.skagenfuglestation.dk

IsommerperiodenharBLINKåbentisidebygningentilDetGråFyr.Herkanduopleve naturenpåentallerken.BLINKharogsåaftenåbent.Sederesåbningstiderpå www.blinkblinkblink.dk Blinkharåbentfredag,lørdagogsøndagogiheleuge42. Herefterlukkerdeforsæsonen.

NårBLINKikkeholderåbentkandualtidnydeenkopkaffeogetstykketærtei fyrmesterenskaffestue. HvisduviltilmeldesnyhedsbrevfraDetGråFyr,kandusendeenmailpå detgraafyr@nst.dk.Visendernyhedsbrevetudhvermånedmedinfoom arrangementerogandrenyheder.

Hvisduharetarrangement,somkunneværespændendeatafholdemedDetGråFyr somomdrejningspunkt,såkontaktgernecenterlederpåtlf.72109011.

1

DetskeriDetGråFyr

KøbbogenSkagensFyributikken.Bogenerfyldtmedhistorieomdemangefyrderer blevetbyggetpåSkagensOdde.Hvorforoghvor?Hvadsketedermeddem,derboede der?

HansNielsenharigenbegåetenflotfortællingogdykkernedidemangehistorierom fyrreneiSkagen.

Bogenkosterkr.169,00 ogkankøbesibutikkeniDetGråFyr,påSkagensMuseum oghosSkagenBoghandel.HarduårskorttilDetGråFyrerprisenpåbogen99,00 

2

DetskeriDetGråFyr

Mandag d. 17. lørdag d. 22. oktober - Naturbutikken besøger Det Grå Fyr

NaturbutikkendragernordpåogkommertilDetGråFyriSkageniefterårsferienfrad. 17. 22.oktober.

Framandagd.17.vilviståklarmedfremvisningogsalgafNaturbutikkensoptik. DufårrigmulighedforatprøvevoresprodukterideflotteomgivelseromkringDet GråFyr,ogvistårklarmedrådogvejledningtilvalgafkikkertellerteleskop.Defleste optikmærkerfravoressortiment,vilværerepræsenteret. Åbningstiderneibutikkenvilværemandagtillørdag10 16.

NaturbutikkenkommertilatholdetiliBirdersClubvedDetGråFyr.

ViglæderostilatsejervedDetGråFyriSkagen! ��

3

DetskeriDetGråFyr

sætditegetpræg

4 Mandag den 17. oktober kl. 10.00-13.00 – Græskarskæring Vistilleroptilgræskarskæringigården.Komogskæretgræskarog
påHalloweenudsmykningenvedDetGråFyr. Mødested: Gården,DetGråFyr Pris: Gratis Arrangør: DetGråFyr

DetskeriDetGråFyr

Mandag den 17. oktober kl. 13.00-13.30 - Åben fryser

ViskalhaveryddetopiFuglestationensfryser,såvikanfåpladstilnoglenyeting.Vær mednårviåbnerfryserenogserpåfuglene,somerindleveretiåretsløbefterathave kollideretmedvinduer,kørtoverafbiler,skylletilandellerblevettagetkatte.Få dennedagmasserafvidenomikkekunfuglenesdødmenogsåderesliv!

Pris: Gratisarrangement

Mødested: Gården,DetGråFyr.

Arrangør:DetGråFyr,SkagenFuglestation,FugleforAlle.

Projekt Fælles om rovfuglene

Viskalpassebedrepådedanskerovfugle.DerforerDanmarksJægerforbund(DJ)ogDanskOrnitologisk Forening(DOF)gåetsammenomprojektet’Fællesfokuspådedanskerovfugle’. Misforståelserogmanglendevidenharimangeårresulteretigentagneeksemplerpådrabpårovfuglei Danmark.VedfælleshjælpvilDOFogDJnukommemisforståelsernetillivsgennemformidlingomrovfuglenes biologiogrolleinaturen.Formidlingenkommerblandtandettiludtrykiformafforskellige undervisningsmaterialersamtenkonferenceomrovfugle.

Projekteterstøttetaf15.JuniFondenogløberfremtilnovember2022.Læsmereomprojektetpå https://www.jaegerforbundet.dk/vildt og natur/traekvildt/projekter traekvildt/faelles fokus pa de danske rovfugle/

5

DetskeriDetGråFyr

Tirsdag den 18. oktober kl. 11.00-15.00 - Gittes Naturværksted i Det Grå Fyr.

Tirsdagiuge42kanbørnognysgerrigevoksneigenmødeGitteoghendesfjeredeog knogledevenner.

Hvorforerderforskelpåenuglesogenmågesvingerogfødder?Hvadfodrerhvepsevågen sineungermed?Oghvemkanværefuglenesfjender?Detteogmegetmerekanmanfåsvarpå, hvismankiggerforbiGittesNaturværksted.Dervilværeaktivitetersåsom"Hvilkenfugl synger?","Gætetkranie"ogtegneværksted.

Mødested: DetGråFyr,kaffestuen.

Arrangør:DetGråFyr

Tilmelding:Ingentilmelding.

Pris: Gratis

6

DetskeriDetGråFyr

Onsdag den. 19 oktober kl. 10.00-11.00 - Familietur til Kabeltromlen

FamilieturtilfuglestationensringmærkningsstedpåGrenen:Kabeltromlen.Kompåen turindiforskningenogtrækfuglenesverden!Voresdygtigeringmærkerestårklartil atvise,hvordandevildefuglefangesogringmærkes,samthvordanvipådennemåde fåretstørreindblikifuglenesfantastiskerejser!

Mødested: KioskenpåGrenensP-plads.

Tilmelding: dagenførinden18.00påevent.it/detgraafyr

Pris: 85forvoksneog30forbørn.Billetterneerinklusiv entrétilDetGråFyr. Gratis forårskortholdereiDetGråFyr ogmedlemmerafØrneklubben.

7

DetskeriDetGråFyr

Onsdag den 19. oktober kl. 20.00-22.00 - Nattur - Fugle og dyr på Grenen

Forsynetmedkraftigelygterognatkikkertfølgervifuglenesogpattedyreneslivlangs kystenogpålandtilGrenensspids.Vejretafgørheltoplevelsensindholdogkarakter. Måskeerdetsælerneellerfuglene,vifølgermednatkikkertenogudgøroplevelsen ellermåskeerdetenstorm,derharsatdetmesteafområdetundervand.Underalle omstændighedersørgforvarmtpåklædningogfodtøj,dertålervand.

Mødested: DetGråFyr gården

Guide: NielsEriksen

Arrangør:DetGråFyr,SkagenFuglestation

Tilmelding: påevent.it/detgraafyrinden18.00dagenfør

Pris: 60kronerforvoksneog30kronerforbørn. Gratis forårskortholdereiDetGrå FyrogmedlemmerafØrneklubben.BetaleskontantellerviaMobilePayvedfremmøde.

Kikkertkanlånes. Derermax.30deltagerepåturen.

8

DetskeriDetGråFyr

Topmejse finder du i udstillingen Vilde Hjem

Beskrivelse Topmejsenerenmegetkarakteristiskmejsemedsinsort og hvidspættedetopogdensort hvidehovedtegning.Fjerdragteneriøvrigt karakteriseretvedenmørktgråbrunoversideogenlysegråunderside.

Levested TopmejsenynglerkuniEuropa,dogsålangtøstpåsomtildenordlige Uralbjerge.IEuropaerdenudbredtideflestelande,mendenforekommerikkepåde nordligstebreddegraderogienstordelafdetsydøstligsteEuropa.Denfindessåledes ikkepåIsland,iIrlandellerItalien.IDanmarkertopmejsenenalmindeligynglefugli JyllandogpåFyn,hvordenynglerinåleskov,gerneældrefyrrebevoksninger.Eftersom størrebælterogsundeudgørstærkespredningsbarrierer,manglertopmejsenheltøst forStorebælt.

Imodsætningtilandremejserudhuggertopmejsenselvsineredehuller.Deter hunnen,somforestårdenneopgave,ogdeterligeledeshende,derstårfor udrugningenafdet4 6ægstorekuld.Kuldeteriøvrigtdetmindsteblandtmejserne. Topmejserneerstandfugle,somopholdersigindenforderesterritoriumåretrundt.

Føde Insekter,edderkopperoggranfrøstårpåtopmejsensmenu.Dissefødeemner hamstresistorudstrækningomefteråret,hvorfødenerrigelig,oggemmesf.eks.i revneribarkenrundtomkringpåterritorietstræer

9

DetskeriDetGråFyr

Torsdag den 20. oktober kl. 7.30-8.30 - Solopgang fra Skagens højeste punkt

Med210trinog46metertiltoppenerDetGråFyrdethøjestestediSkagen.Den20. oktoberkandukommemedtiltopsognydesolopgangen. ISkagenstårsolenop klokken08.03dendag,såvistarteropstigningen7.30foratfåheleoplevelsenmed.

Mødested: DetGråFyr

Arrangør:DetGråFyr

Tilmelding: påevent.it/detgraafyrinden16.00dagenfør.

Pris: Almindeligbilletpris Voksenkr.85,00,børn(4 15år)kr.30,00.Billettengælderogsåtiludstillingogfyrtårn restenafdagen.

10

DetskeriDetGråFyr

Rødglente

Fredag den 21. oktober kl. 10.00-12.00 – Fugle og dyr på Grenen

TrækfuglenefranordprægerligenufuglelivetpåGrenenogdagensvandreturgår forbiringmærkningsstedet,hvorviviloplevefuglestationensarbejdemedfangst, opmålingogregistreringaffuglenessundhedstilstand.Viderelangskystenvilvifølge havfuglene,beundresulensstyrtdykihavetforatsikredagensfødeogpåvoresvej håbervipåoverraskelseriformafsæl,enørnellermåskeentrane. Greneneretunikt stednatur ogfuglemæssigtogalleturemedkyndigguidebyderpåfineoplevelser.

Mødested: DetGråFyr–gården–lidtførkl.10.00

Guide: HansChristophersen

Arrangør:DetGråFyr,SkagenFuglestation

Billetterkøbes(senestdagenførkl.16.00) på: https://event.it/detgraafyr

Pris voksen kr. 125,00 inkl. entre Årskortholder kr. 60,00

Pris barn (4-15 år) kr. 60,00 inkl. entre Årskortholder kr. 30,00

Kikkertkanlånes. Derermax.30deltagerepåturen.

11

DetskeriDetGråFyr

Skovspurven er en af de fugle du kan se mere om i udstillingen Vilde Hjem. Alle fuglene i udstillingen er i rigtig størrelse. Du bliver overrasket, så kom og se!

Beskrivelse

Skovspurvenminderoverfladiskomgråspurvehannenogforvekslesoftemeddenne, menskovspurvenkanletkendespådensortepletpådenhvidekindsamtpåden chokoladebrunekalot.Detokønkanikkeskelnesfrahinanden.Skovspurvenerlidt mindreendgråspurven.Densflugtkalderethurtigt,klangfuldt tæk, tæk, tæk.Dens kvidrenmindermegetomgråspurvens.

Levested

SkovspurvenerudbredtistørstedelenafEuropaogAsienbortsetfradenordligste egne,herunderdetnordligeSkandinavien,samtIndien.IDanmarkerskovspurven ogsåvidtudbredt.Herminderartensudbredelsemegetomgråspurvens,hvilketvil sige,atdenermesttalrigidetøstligeDanmark.Isærpådenjyskehedesletteerder ikkemangeskovspurve.Imodsætningtilgråspurvenforekommerskovspurvendog sjældentmidtindeidestorebyer,bortsetfraparkeroganlæg.

ISkagenserduofteskovspurvenihaverne,menimodsætningtilgråspurven,der byggerredeitagrenderunderhustagene,byggerskovspurvensinredeihuler hule træer,redekasseroglignende.

12

DetskeriDetGråFyr

Søndag den 23. oktober kl. 13.00 16.00 FamilieNaturklubben Naturquiz i Fyrhaven

VislutterFamilieNaturklubsæsonenafmedennaturquiz.Hvorklogerdupånaturen?

DerbliverhængtposteroprundtiFyrhavenoginaturenomkringmedspørgsmålog opgaveromnaturen.Hvadhedderdeorangebærpåbuskeneomkringfyret?Ogspiser bænkebidereegentligbænke?

Komogværmed 

Vislutterafmedhyggeogsaftevand/kaffeiBirdersClub.

Mødested: DetGråFyr,BirdersClub

Tilmelding påwww.event.it/detgraafyr ellertilmelddigpåmailtilMette memoc@nst.dk.

Fordeltageresomikkeharkøbtårskortkosterdetpr.gang

Voksenkr.75,00

Barn(4 15år)kr.30,00

Forårskortholdere gratis at deltage.

13

DetskeriDetGråFyr

Tirsdag den 25. oktober kl. 11.00 – 13.13 - Solformørkelse over Skagen

IDetGråFyrkandukomme46metertætterepådendelvisesolformørkelseover Skagen.Solen Månen Jordenstårpålinjeogfrajordenserdetudtil,atmånentager enbidafsolen.Underdennesolformørkelsevilca.1/3afsolskivenblivedækketaf Månen.

Naturformidlerenholderetkortoplægomsolformørkelseroghvordandeopstår klokken11.00.DereftergårviiFyretogsersolformørkelsen.

Selvesolformørkelsenstrækkersigfra11.05 13.13medmaksimumklokken12.08. Husksolformørkelsesbriller.Dervilværeetbegrænsetantaltilsalgibutikken. Vihåberpåenskyfridag.

Mødested: DetGråFyr Kaffestuen

Guide: MetteMøllerChristensen

Arrangør:DetGråFyr

Pris: entrétilDetGråFyr.85kr.forvoksneog30kr.forbørn.Gratisfor årskortholdere.

Tilmelding: ingentilmelding

14

DetskeriDetGråFyr

Køb af ÅRSKORT

VedkøbafårskorttilDetGråFyrerdumedtil,atstøtteaktiviteterogdagligdriftafDetGrå Fyr.

Med årskortet får du:

Gratisadgangtilarrangementer,herunderFamilieNaturklubben.

GratisentrétiludstillingogFyrtårnhelesæsonen.

Invitationertilsærligearrangementerogaktiviteter(derkanværedeltagerbetaling).

GratisdeltagelseellerrabatpåturederudgårfraDetGråFyr.

NyhedsbrevfraDetGråFyr

SpecialprispåbogenSkagensFyr

Tagengæstmedtilkun60kroner

Årskortet giver dig også rabat på adgang til:

Vadehavscentret PortentilUnescoVerdensarv 50%rabat

NordsøenOceanarium

LilleVildmoseCentret

50%rabat

Gratisentré

RandersRegnskov 50%rabat

UDFYLD:

Navn

Adresse

Dato

Post nr/By

adresse

Pris: Voksen:o.15år kr. 200,00

kr. 50,00 Barn

Tilføj hvis medlemskabet omfatter børn

Navn Født år

3år

ratis

kontant i butikken i Det Grå Fyr, eller på https://event.it/detgraafyr

årskorterpersonligtoggiverfriadgangtiludstillingogfyrietårfrakøbsdato.

dermåtteskeændringer,somkanhavebetydningforditårskort,vilvikontaktedigpr.mail. DutilladerosvedindsendelseafblankettenpåE mail,atopbevareditnavn,adresseogmail.

opbevarerdinedataihenholdtilpersondataforordningen

15
Barn: 4 15år:
0
g
Betaling:
Dit
Såfremt
Vi
(https://www.datatilsynet.dk/generelt om databeskyttelse/lovgivning/) 
Mail
Tlf