Page 1

Journal Chinois Sinoquébec

ॐ஠ ብ ዴ ఴֆ

Sinoquebec Chinese Newspaper

ƾ˖‫̖ڍ‬าবᕱྫྷ੆ѫलҪᎾઝউ 1þҪ‫ྱڍ‬зÿ

w w w. s i n o q u eb e c . c o m -FBEJOHUIFXBZGPSNPSFUIBOZFBST

ࣱత௅ኃయ ࣱత௅ኃయ

ႂព͛ᄽ ӑᎾБ᠟ ॱζTJOPRVFCFD@NFEJB

ƾ᱆ӑАʸ˓пߢऎϛᑇ‫ڠ‬

1þᗛۡ᮲ৰÿ

ƾᣏᢽԺᑞࠪள$IBNQMBJOೃΥᙌ

1þᗛۡၶาÿ

ƾ᱆ӑАᎤ࠵Տӝၶ

1þᗛۡၶาÿ

ƾᗛྱѽ࠶Ͱੜባಕੌ਎Ҫ௾᥅

1þᗛۡ‫̖ڠ‬ÿ

ƾሧඞߔ‫ݘ‬ᄉԩஓᐱርऎఝᰳ

1þߥ‫ڙ‬ᗛۡÿ

ƾֆళ̜ཁ

1ࡊྟ

ႂᥪJOGP!TJOPRVFCFDDPN ႂߔઐXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

ᗛྱѽ࠶ྫྷˉሯ௙ࣱ๨ᰳᒯ

ᗛྱѽ࠶ࣉ᫁7BMjSJF1MBOUF̅త௅М࣊Ф͉Юᄉኃ̃͊ࣉஊᮔኪ಴njࣱ ࣉஊᮔኪ಴˖ణल̠Сซᄉ௦௙ࣱՉӜྫྷˉሯᄉុ๨ࣧऎnjࣰ‫ڨ‬ᏪᝒὋᗛྱѽ࠶ˉ˞ ᄉྫྷˉሯ᠟঳ͳ̨‫ܘ‬ҪὄnjᄫґὋᗛྱѽ࠶࿗በͰ߳ᄉࣰ‫͈ڨ‬ಪ˝ʹЊὋ਒։ ᅋྫྷˉሯ௙ࣱʼ๨ጝЊnjМࠟ࠱ԩҁᄉॕֽణ࠴Ὃྫྷˉሯࣰ‫ܘڨ‬᫁ည̨˝ὄὋ ˠΒ౎ឬὋ͈ϘʹЊᄉМࠟὋྫྷˉሯ̨ʼ๨Њnj઴థН˓੊ఝܲМࠟᄉतኒྫྷ ࠱ԩҁణː᧗ᄉ੩ѣὋྫྷˉሯʼ๨Ժᑞ࠭ᒰࣰ‫ڨ‬ੜሜʼ๨ὄ὚ˏҁ̊‫ݒ‬Мࠟᄉ‫ܬ‬ यͰ߳तኒᄉࣰ‫͈ڨ‬Ϙ˝ ЊὋྫྷˉሯ࠱ʼ๨ὄὋԀЊnj‫ܬ‬यМࠟ˞᜵ၸ ͺѢሜὋᤇ਒։ᅋὋ᝴ܲੜˋ͗࠱ᮨܰ᠟ၸᣀ޽ፋੜࠆnj Л˓ᛠஊӜᄉࣰ‫ڨ‬๨͈ࣧऎ࠱ᰳ̅ᗛྱѽ࠶ὄᄉ‫ࣧܘ‬ὋФ˖ణܷ๨ࣧ࠱‫ڙ‬Ὑ 7FSEVO Nj$PUFEFT/FJHFTú/PUSF%BNFEF(SBDF Nj1MBUFBV.POU 3PZBM Nj7JMMF.BSJF Ὃᤇ̎Ӝᦏ௦ᄫґੜ͈ʼӣᣖབᄉ‫ڠ‬Ӝnj ‫ˉྫྷˉࢹ֖ˉ׷‬ᄉྫྷˉሯʼ๨ጝnj ૊ཱᮔኪ಴ͤ᝟Ὃ௙ࣱࣉஊ঳ஂѢ‫ܘ‬Ҫ˿ὄ὇̢ЊὈὋ᣹ҁ̢Њnjᤇ ˀࣱᄉᮔኪᄰඊథॡܷᄉଡᰳὋॆௐᄉஂѢ‫ܘ‬᫁˿ὄnj ᗛྱѽ࠶ࣉ᫁ᛪᇧὋ੝̾ஂѢఝܲὋᦉѫ௦‫˝ځ‬ஊउ˝ఝܲᄉᠪఴ̶൛Ꮺʿ௦ύ ൛njࣉஊउᤆ̯Ф̴ஊउᦉ᫂ᖌ३ఝܲၸ̅ᇪ͗Ͱੜኍᮉᄫᄉᣀሧஂ̶nj ‫ܘ‬᫁ᄉԓ‫˞ځ‬᜵௦‫ܘ‬Ҫ˿ᡓ᣾̢ЊᄉͰੜ᝟Ѳnj‫ڙ‬ᤇቷ൛ᮉ˖Ὃᗛྱѽ࠶ࣉ᝟ ѲஂѢ̢ЊὋत᝹ᇪ֖͗ፂ฿᤟ၸͰੜὋࣲΧᤈᗛྱѽ࠶ࡏඞ὇࠾Ф௦ࠑऐὈ᠓ ˻ྫྷˉnj ࣉஊउܷᦉѫᮨܰஂѢ࠱ၿ᱆ӑАᄴஊउଡΘnjʿӉહ౎ᒬ$"2ஊउᄉ̢Њ અᠪὋࣉஊउͤ᝟௙ࣱᄉஂѢþࠃᬄÿ‫ܘ‬᫁ҁὄnj .POUSjBM/PSEӜ᫁$ISJTUJOF #MBDLࠪᤇ͊ᮔኪ಴ᄉਕՃ௦Ὑþϗҫ֖ஂѢ༎ ‫ܘ‬njÿ಩૵ԥࠪЖ&OTFNCMF.POUSjBMᄉឬกὋ‫ݟ‬౦෤థþ᱆ӑА̠ÿᄉ᠈ஊஂ૆ ౎ࠃဗࣱᮔኪὋᤇएۡࣉࡂ௃กᥗБ᧚ᚷӿ఺nj ʼֆὋþ+PVSOBMEF.POUSjBMÿ‫ڙ‬ᮔኪ಴଍Ѣґ੝ͺᄉʶ͊ុಉѫౡૈѢὋ7BMFSJF 1MBOUFஊउ‫˝ځ‬धஂࢼܷὋ࠱΍ࣉஊउ᠈ஊ࿃хଋᤂ༪ᬱὋ࠱࠭ᒰܷ᧙ᮔኪҏђnjࠪ ൤Ὃࣉஊउ̀̾ՠᝢnj

͈ಪֵͯ᠎· i 6

Кளஇྟ

͇̀䬕䂓㈨㐌হ㻳䶾⯾ᣔ

˖ܼ ઐ

᝜ ጆፑ

ࣱ᠟̨

$145!23#$%&'(4'#)#25#,//0,6*7 !"#$%&'(&')#*+,+-.,/*-01

ੲ ੲʶ䔯वѼႲহੳ͇Ꮔ䨧

Ժᄯ᯶᝜ࡌ

ᔭ ก

!"#$%&'(")*++," -./01/2.*("3$4"5!$

ϛ௅஺ᛠᇪ ᝠͮႂពẓ 

఺ᇽܷྱ͈ ᡐ

ࡉ‫ଁڙ‬ଦ ੣఺ྟ

Ⴖ‫ڕ‬䂓្㈨㐌

ሜੜ˻ੜ ˻ၶ਒

com

i 6 ࢐‫߃ޘ‬

i 6 .com

JVDPN

੼ੜ੼ၶ਒ i 6 ඇܸܷ᧙ளᄧʼࣉὀ

!"

ᮺӑ̚ʼ๑

̼ူՉܷᓇቆМՂ

԰ࣄ‫׍᜴ܚ‬ዴᤤ‫ڃ‬ ຝ‫׍‬ӧ፤ܲѽ̍ᮊ᥊ຣ ᤓலࡈ൓ˬࠑऐຣ ҪҾඊ๑‫˖ڠ‬๑៷ӧຣᣂ ӑ̚ʼ๑ኍ‫ڃ͈ྱڠ‬ ̼ူ

႐ߥၶᣀሧඞ

̼ူ

ࠑ࡚‫ڃ‬ᐐሧඞ

̼ူ

႐ߥၶӝႤγᬖ

̼ူ

ྗආଉ̝஺ຣγᬖ

3N EF.BJTPOOFVWF8 .POUSFBM<DPEF> ᤂऔܷ(VZ‫ڠ‬ᨠቢ


Ç&#x2018;á&#x2014;&#x203A;ŰĄÓ§Ě ŕŞ? %JTUSJCVUJP

á&#x160;&#x192;

!"#$!%&"'(")*+","-$./.$%&"01" $/"'023Ç&#x2026;$IJOBUPXOâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; ፠á&#x201E;¨ŕŁ¸â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;ŹĘśŕ´? â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹáŹ&#x201E;â&#x20AC;ŤÚŁ×ˇâ&#x20AC;ŹĘśŕ´? á&#x152;&#x2122;ŕ &#x201A;á&#x2020;&#x201A;ጤŕ &#x2018;Ęśŕ´?

ŕž&#x;

ŕť&#x2014;ŰĄÓ§Ě ŕ°¨ŇŤË&#x2013;༜ 

Ç&#x2026;7FSEVOâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; ፠ۥáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;"WF7F

1XSDNéť&#x201E;čą&#x2020; !"#

1XSDNĺ°?红čą&#x2020; !"#

á žâ&#x20AC;ŤÚ&#x2020;â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;8FMMJO Ç&#x2026;%PXOUPXOâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122;

ࣸ Őś Îś ŕ§&#x2039;

á&#x201E;¨â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;á˝&#x2021;EV'PSUá&#x203A;Ł1"

Ížâ&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;.BJTTP

"EPOJTáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;4UF$

ፚĐ?áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;4U.BUI

á?&#x201D;᣹஺ຣ"-JODPM

Î&#x2021;Ó§Ë&#x2013;஠ߥಢá˝&#x2021;Ö&#x2020;Đ?á˝&#x2C6; Ç&#x2026;.POLâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122;

á&#x2022;ĽÓ§áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;á˝&#x2039;CPVM Ç&#x2026;/%(â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122;

Ë&#x2013;â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x2039;´Öľŕ¤&#x2020;á˝&#x2039;4IF

<?,@=!.$5?

.VMUVN์á&#x2013;&#x153;ŕ¤&#x2020; 4

5

4!56-*57,8$569.&7:"3;,"'2;" <=>6<=?7, &>6<!57:"(;,'0;

$10.12/kg

$9.68/kg

459

Ib

4

Ib

ABC:"GD33

ABC:"GD33

äš&#x152;头 äš&#x152; 头

ĺ?&#x2022;çşż

Ib

ABC:"FD33 AB

ĺ°?ç&#x2030;&#x203A;ĺ°ž ĺ°?

çž&#x160;č&#x201A;Š

399

$8.80/kg

399

39 Ib

Ib

ABC:"1D33

219

鸥çż&#x2026;

$3.51/kg

Ib

ABC:"ED33

ea/ch h

$4.39/kg

988

159

Ib

199

ea/ch

ABC:"'D33

999

999

999

ABC:"HD33

ĺ&#x2020;°é¸­

$4.83/kg

1XSDUNĺ&#x17D;ťčĄŁçťżčą&#x2020;OE

399

Ib

ABC:""ED'3

$8.80/kg

1XSDUNçťżčą&#x2020;OE

$8.80/kg

198

鲊鹟ć&#x2030;&#x2019; 鲊 鲊鹟 éąźć&#x2030;&#x2019; éąź ć&#x2030;&#x2019;

1XSDUNéť&#x2018;čą&#x2020; OE

1XSDN红čą&#x2020; !"#

$4.37/kg

ABC:"22D33

ä¸&#x2030;ć&#x2013;&#x2021;éąźć&#x2030;&#x2019;

8

Merci de magasiner chez nous! Thank you for shopping with us !

$22.03/kg

Ib

ea/ch

4!56-*57,8$569.&7:"3;,"'2;" SPĂ&#x2030;CIAUX GĂ&#x2030;ANTS EN MAGASIN TOUTES LES SEMAINES / SPECIAL SAVINGS IN STORE EVERYWEEK ea/ch ea/ch <=>6<=?7, &>6<!57:"(;,'0;

ç&#x2030;&#x203A;č&#x2026;Š

ĺ?&#x2030;ç&#x192;§

999

8

ea/ch

88

5

VIANDE D /M DE MEAT EA A

POISSON SSON S SON / SE SEAFOOD EAFOOD 游水é˛&#x2C6;éąź

88

+DODOé&#x2026;¸ĺĽś J

999

ea/ch

ea/ch

ea/ch

0DSOH/HDI%UDQGç Ťč&#x2026;ż J

éž&#x2122;ĺ&#x2C6;Šéąźć&#x;łOE

0DLQ6WUHHW%UDQGč&#x201A;&#x2030;ç&#x2030;&#x2021; J

Ib

ABC:"21D33

ABC:"ED33

Fruits et LĂŠgumes / Fruits & Vegetable č&#x17D;˛č&#x2014;&#x2022;

č&#x160;Ľč&#x201C;?

ĺ?°ćšžç&#x2122;˝

ࣹŕ°¤ŕŻ&#x2026;á&#x160;&#x192;ŕ°Ż

$1.94/kg

Produit du Mexique

88

$2.84/kg g

$3.29/kg

¢ lb

149

lb

Produit du Mexique

ABC:2D13

鸭梨

ĺ°?ç&#x2022;Şč&#x152;&#x201E; J

lb

1

Produit des Ă&#x2030;-U

ABC:"2D33

29

lb

ABC:"2D33

ć&#x2014; 核红ć??

红č&#x2039;šć&#x17E;&#x153;

&DUYHU V&KRLFH%UDQGĺ&#x;šć š J

lb

ABC:"'D33

)&ç&#x2122;˝č&#x2122;žOE

ea/ch

ea/ch

ABC:"FD00

ABC:"'DE3

499

599

ea/ch

ea/ch

59

1

Produit du Mexique

177

128

$3.51/kg

$2.84/kg

129

Produits de la Chine

ABC:"'D13

ç˛&#x2014;é&#x2022;żć¤&#x2019;

ĺ&#x160; ĺˇ&#x17E;ç&#x2022;Şč&#x2013;Ż

ABC:"GD33

ABC:"(D33

çž&#x160;č&#x201A;&#x2030;é&#x201D;&#x2026;č´´J

á­˝â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;%FDBSJF á­˝â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;4U+BD Ç&#x2026;1MBNPOEPO$PUFE á?¤áĄ&#x17D;ᰠಢ7JUPSJB ŕ &#x153;ŕ¸?áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; Ç&#x2026;+FO5BMPOâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; ŕ¸?Ö&#x2013;áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; 4U%FO Ë&#x2039;ழáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; ŕ¸?Ö&#x2013;áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;ŕ Ş Ç&#x2026;7JMMF4U-BVSFOUâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153; Ë&#x2020;á&#x152;ĄáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;-BVSF á&#x201E;¨ŕ¸?áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;.BSDFM Ő?Î&#x2021;ྤÓ?ࡴá&#x201A;¤Ë&#x2013;༜ áŠ&#x2020;ፚԌŕ¤&#x2122;%FDBSJF Ç&#x2026;&BTU.POUSFBMá˝&#x2122; á§&#x161;Ó§áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;á˝&#x2039;#WME á§&#x161;ÔŚáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;+BSSZ& â&#x20AC;ŤÝ&#x20AC;Ţ&#x17D;Ü­â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;1JF Ç&#x2026;4PVUI4IPSFâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; á§&#x161;ÔŚáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; Ë&#x2020;á&#x152;ĄáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; ܡŕ &#x153;áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; Ç&#x2026;-B4BMMF-B$IJOFâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Ź á&#x2C6;&#x2C6;ŕť&#x2014;ŕ´?ጤŕ &#x2018;/FX Ç&#x2026;8FTU*TMBOE%%0â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Ź á&#x201E;¨ŕ¸?áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;%FT4P á&#x153;´ŕĄłË&#x2013;஠ߥಢ4U á&#x153;´ŕĄłß&#x2014;ß&#x201D;߼ಢ Ö&#x2020;Đ?

Ć˝.VDI.PSF ŕ şŕ°ĽĘśĚ&#x17D;ÔŚá&#x203A; ŕ˝ లѴ ÔŚá&#x203A; ŕ˝ á&#x17E;Żá&#x2019;°á&#x201A;&#x201A;á˝&#x2122;

ç&#x2030;&#x203A;ç&#x2122;žĺ?ś

ç&#x152;ŞčĄ&#x20AC;J

č&#x153;&#x153;ć&#x;&#x161;

$8.56/kg

Produit du Mexique

2/1

$1.74/kg

50 Produits de la Chine

ABC:"'IED00

79

88

Produit des Ă&#x2030;-U

lb

ABC:"2D'3

¢ lb

ABC:"2D'3

1

Produit des Ă&#x2030;-U

28 lb

ABC:"'DF3

Produits de la Chine

1

98

3

ea/ch

38

10

ea/ch

7

ea/ch

ABC:"FD33

ABC:"ED33

99

ABC:"2HD33

áŤ?á&#x17E;łĐ&#x161;á&#x201E;˝á&#x201A;&#x201A;ß&#x201D;ŕž&#x;á˝&#x2039;Íłá°?޴ͳளŕŻ?ĚźXXXTJOPNPOUSFBMDBOFXTQBQFS

X-&S$"6&'%$"( 大éť&#x201E;éąź *::`)::& ;.6

K0#$%U$B#%&'%$"(&ĺ&#x152;&#x2014;ć&#x17E; č´?&4::6

99

6

ea/ch

XS&'%$"( 澡é˛&#x153;ć?&#x201A;é&#x201D;Ś )4:6

]%$U$U&'%$"( ć˛&#x2122;河ç˛&#x2030;

V P

99

9

ea/ch

5pJ

!"#(,&''

99

2/5

ea/ch

!"#($$&''

!"#$%&'%$"(&ç &#x152;湤水鼺

23/$"&KD8/+#&'%$"( ĺ&#x201C;?é&#x201C;&#x192;ĺ?ˇ ;Q96

388

799

3

ea/ch

ABC:"3D33 3

?"B%-#&'%$"(&ĺ&#x2018;łç˛ž& E80(#"& U$008U&& =:01 ä¸&#x153;č&#x17D;&#x17E;çąłç˛&#x2030; 4::6VQ:

^-/(&'%$"(& éąźé&#x153;˛ _*=,0V;*

6?

6?

):V4=46&

1

99

ea/ch

Ib

ABC:"1D33

ABC:"FD33

FOURNITURES POUR / RESTAURANT SUPPLIES

CONGELĂ&#x2030; / FROZEN #$38-0&'%$"(&ç&#x201A;¸č&#x2122;ž&*;`*=&*::6

$2.82/kg

$1.94/kg

¢

00

6

6?

6

!"#,&''

?+#$"&@$%A#3B&'%$"(&éążéąźç­&#x2019;&*01

C%/"6&D8,#&湤ĺ&#x153;&#x2020; *::6

6?

6

大鸥č&#x2026;ż

6?

6

ĺ°?鸥č&#x2026;ż

ÔŚá&#x203A; ŕ˝

螣ć¤&#x2019;é&#x2026;ą =::6V*4

>..&č &#x201D;沚&QV*<*.6

6?

6

ÔŚá&#x203A; á§&#x2122; 6

ç&#x152;Şç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030; ç&#x152;Ş

ç&#x152;Şć&#x17D;&#x2019;骨

SG'&ć&#x2DC;Ľĺ?ˇ ĺ&#x2020;ťé¸Ąč&#x192;¸č&#x201A;&#x2030; *=6V4:C+3V;:18V#3

The Largest

most distribut 6?

2/6

368

88

129

ea/ch

!"#()&''

!"#*&''

Ă&#x20AC; partir de 40lb b

case boĂŽte

40lb and up

ç&#x2026;¤ć°&#x201D;ç&#x201A;&#x2030;

Ă&#x20AC; partir de 20lb

1199

ea/ch

ea/ch

!"#$%&''

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ă&#x2030;PICERIE Ă&#x2030;PIC PIC / GROCERY OCE Y OCERY -./"&č?&#x17E;麌é?˘ )01

5$"6&78%#$"&ç&#x192;§ç&#x192;¤é&#x2026;ą&94:6

129

Ă&#x20AC; partir de 40lb

lb

40lb and up

139

2

Ă&#x20AC; partir de 30lb 30lb and up

lb

40lb and up

ć&#x2013;°é˛&#x153;č&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

20lb and up

lb

2

lb

Produits de la Chine

7/%/"&'%$"( ĺ?&#x2C6;ĺ?&#x17D;红č&#x152;ś ;<=>

No other Ch

paper can m

č&#x160;Ľč&#x201C;?

ä¸&#x160;澡ç&#x2122;˝

tribution in gra

20lb and up

2399

ea/ch

Ă&#x20AC; partir de 40lb b

lb

59

!"#(+&''

1

99

Ă&#x20AC; partir de 10lb b 10lb and up

lb

2

39

Ă&#x20AC; partir de 10lb b

lb

10lb and up

ĺ&#x160; ĺˇ&#x17E;ç&#x2022;Şč&#x2013;Ż č&#x2013;Ż

č&#x17D;˛č&#x2014;&#x2022;

1299

239

ç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

ç&#x152;Şć&#x2030;&#x2019;

ç&#x201A;&#x2019;é&#x201D;&#x2026;&)*+,

P!0$"(&'%$"(&湤é&#x201D;&#x2026; *Q+,

2699

Ă&#x20AC; partir de 20lb b

ea/ch

!"#($&+'

Ă&#x2030;PICERIE / GROCERYΡጪá&#x2022;łá&#x2C6;¸ á&#x2022;ł O%/(#&'%$"(&湤é&#x201D;&#x2026; *:+,L*4+,

699

ea/ch

6

79

4999

Produit des Ă&#x2030;-U

case boĂŽte

1

99

4559999 4

lb ç˛&#x2014;é&#x2022;żć¤&#x2019;

99 case boĂŽte

39

Produits du Mexique

99

region.

case boĂŽte

大ć´&#x2039;č&#x2018;ą =:01

Produits du Mexique

case boĂŽte

32

Produits du Mexique

2499

case boĂŽte

1999

Produits du Quebec

case boĂŽte

J&>2&K$%B#&L $-BM&N"3B$"B$"M&ç&#x17D;°ç&#x201A;šç&#x17D;°ç&#x201A;&#x2019; BMM N B ç&#x201A;&#x2019; 9HUPLFHOOHVDXWpDXERHXI

233/&'%$"(&ç´ é?˘&401

1RXLOOHV6DXWpHVDX[ )UXLWVGH0HU0pODQJq

嚲ç&#x201A;&#x2019;ç&#x2030;&#x203A;河

5L]VDXWpDXPDVVDJRHW %kWRQQHWVGH6LPLOLFKDLU GHFUDEH

澡é˛&#x153;ç&#x201A;&#x2019;沚é?˘

&KRZ0HLQ&DQWRQDLV ĺšżä¸&#x153;ç&#x201A;&#x2019;é?˘

ĺŻ&#x152;č´ľç&#x201A;&#x2019;鼭

3

99 ea/ch h

!"#(*&''

3

99

3

ea/ch

!"#(*&''

29 RST ć˛&#x2122;ç?Şç&#x17D;&#x203A; Q:96 RS

X#%%#%8&Y8+D#% é&#x2021;&#x2018;č&#x17D;&#x17D;塧ĺ&#x2026;&#x2039;ĺ&#x160;&#x203A; *4C+3L):C+3

O%83C#%8B!&'%$"(&é?˘çłťĺ&#x2C6;&#x2014;&QW:6

599

ea/ch

!"#()&''

599

Portion

( [$/\Y83#&'%$"(&大繳 4:01

2

ea/ch

!"#()&''

99

Aire de restauration / Food court

Portion

Portion

5RXOHDX3KLOLGHSKLD 3KLOLGHSKLD5ROOSFV

5RXOHDX0RQWUpDO 0RQWUHDO5ROOSFV

.DPLND]HSFV

599

599

Portion

2HLOGX'UDJRQ 'UDJRQ(\HSFV

঳á&#x17D;&#x192;á˝&#x2122;ŕą&#x201D;á&#x153;´ 6?

6

29

99 ea/ch

1

99

6?

ea/ch

2

6

D$"!-$"&桹幹é&#x203A;Şč&#x20AC;ł&*::6

E%#$BU$00&'%$"(&éť&#x201E;ĺ&#x2020;°çł&#x2013; 4=46

ea/ch

99

$2

! !"#(+&''

!"#>&''

! !"#(>&'' !"# "# " >&' >&'' ''

KD#U!&'%$"(&äš&#x152;ĺ&#x2020;Źé?˘&*::6V4 U! '%$"( '%$ %$ $"( äš&#x152;ĺ&#x2020;Ź *:: ::6 6V4 4 ĺ&#x2020;Źé?˘ *

$4

88 -./0

99

!"#()&''

ć¤&#x2019;ç&#x203A;?č&#x2122;ž

$3

3URPRWLRQGX9HQDXGLP )UL6DW6XQRQO\

éąźéŚ&#x2122;č&#x152;&#x201E;ĺ­?

ç&#x201A;¸çŤ&#x2039;éąź

嚲ç&#x201A;&#x2019;ç&#x2030;&#x203A;河

49

!"#(%&''

$4

99

!"#(+&''

ä¸&#x192;彊ä¸&#x160;ç´

ç&#x201A;¸ć&#x2DC;Ľĺ?ˇ

á&#x17D;žŕ˘šá˝&#x2122;ŕ ´ŕ¸&#x161;

Un plat au choix+Riz $4.99 Un plat au deux choix +Riz $5.99 Un plat au trois choix +Riz $6.99

Z/"$,/0.&'%$"( ç&#x201A;źĺĽś&)::,0

ŕŹ?ࣸá˝&#x2122;á?&#x17E;Ń˝

ŕ°´ŕŞ?ภ༤áŽ&#x17D;áŤ&#x2021;á˝&#x2122;Ě&#x2026;

12304.(5.(63/73/(30((8304.(9:;5.(.7( SLTXDQWH HVWRá&#x201A;&#x2021;HUW

1

78 ea/ch

!"#,&''

99

¢ ea/ch

!"#($&''

4

68

One dish with a choice+Rice$4.99 One dish with two choices+Rice$5.99 One dish with Three choices+Rice$6.99

19

1

ea/ch

!"#(+&''

ea/ch

!"#($&''

E#B&F58"B8"&38-C&8%&D8B&G&38-%&38-CH I8%&I%##

5

99 portion

!"#(+&''

2

49 portion

!"#(,&''

3

99 portion

!"#()&''

3

99 portion

!"#(*&''

3

99 portion

!"#()&''

10/1

00

!"#(*<$&==

ć°­ĺ&#x203A;żĺ&#x2020;­ĺ° â&#x2022;&#x2122;ć&#x2C6;˝ć&#x203A;&#x2022;â&#x2DC;śâźşĎŞä&#x2039;´ă&#x17D; â&#x2030;żâ&#x160;?Ńł

We are hiring all departements, experience is an asset. Tel: 514 653 6096 On embauche pour tous les departements avec bon salaire, les personnes avec experience ont la priorite. Tel: 514 653 6096 Nous n'acceptons pas les règlements par Carte Jusqu' Ă ĂŠpuisement des stocks! d e C r ĂŠ d i t I n t e r n a t i o n a l ; c a r t e P r e Pa i d ; c a r t e cadeau;AmĂŠrican Express Q;&@$"K!=5?&?&$R"4=R?"S We do not accept payment by International credit card, prepaid card, gift card, American Express 2''00" J*!@D" 4=!.$5?&$5 Ĺ? 9pULÂżHUOHVSUL[Dá&#x201A;&#x2C6;FKpVHQPDJVLQHQFDVGHGLYHUJHQFHHQUDLVRQG HUUHXUG LPSUHVVLRQGDQVODFLUFXODLUH & 76XSHUPDUFKpVHUpVHUYHOHGURLWGHOLPLWHUOHVTXDQWLWpVDQFXQHJDUDQWLHUpFDOPH -*5?.B=@" KL" M1N" 2-3 O$@D:" F21,EEG,EFFF Ĺ? 9HULI\WKHSLFHVRQVWRUHGLVSOD\WDJVLQFDVHRIGLVFUHSDQF\GXHWRSULQWLQJHUURULQWKHĂ&#x20AC;\HU & 76XSHUPDUNHWUHVHUYHVWKHULJKWWROLPLWTXDQWLWLHV1RUDLQFKHFNV 9=P:" F21,EE2,0GGG Ĺ? ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ĺŚ&#x201A;ć&#x153;&#x2030;ĺ?°ĺ&#x2C6;ˇé&#x201D;&#x2122;误诡䝼ĺş&#x2014;ĺ&#x2020;&#x2026;ć &#x2021;筞为ĺ&#x2021;&#x2020;ă&#x20AC;&#x201A;ć&#x2030;&#x20AC;ć&#x153;&#x2030;ç&#x2030;šäťˇäş§ĺ&#x201C; ć&#x2022;°é&#x2021;?ć&#x153;&#x2030;é&#x2122;?ďź&#x152;ĺ&#x201D;ŽĺŽ&#x152;ĺ?łć­˘ă&#x20AC;&#x201A;C&T čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;äż?ç&#x2022;&#x2122;ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ć&#x153;&#x20AC;çť&#x2C6;解é&#x2021;&#x160;ć?&#x192;ă&#x20AC;&#x201A;

ST-LAURENT S

á&#x17D;&#x192;ᣣá˝&#x2122;ß&#x201D;á&#x2020;&#x201D;Ç&#x2039;â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;Źŕť§ á&#x152;ˇŕž&#x;á˝&#x2122;Ęśá˛?

Ѣŕž&#x;ÔŚá&#x203A; ŕž&#x;ŕ°žŕŠ?

á&#x2014;&#x203A;ŰĄÓ§Ě Ţ´Íłŕ˘š

4JOPRVFCFD.FEJ â&#x20AC;ŤÜĽâ&#x20AC;ŹŕŻ&#x2122;á˝&#x2122;

ƽఴŕŞ?á&#x17D;ˇŐ?஠á&#x2030;ĽĘż

á&#x153;šŕ˝ á˝&#x161;ŕ°´ŕŞ?ʿγá?źŕŠ?

á&#x201E;&#x2030;Ń?á&#x2020;ˇŕŚŹá˝&#x2039;ʿ੽ŕŞ?â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Ź

लáĄ?á&#x201E;&#x2030;Í&#x2030;Í´á &#x2030;Í&#x2030;á˝&#x161;

ƽఴŕŞ?Îłá&#x201A;?á&#x17D;ˇŐ?ŕŽ

á&#x201E;&#x2030;ŕž&#x;ŕ°žá˝&#x2039;ŕ°´ŕŞ?Îłá&#x201A;?á¤&#x153;

Ѹŕ¨&#x2019;á?§ŕ¸ ༤á &#x2030;Í&#x2030;á&#x201E;&#x2030;

ƽఴŕŞ?ࡤ఼Í&#x2030;Í´á&#x2021;Ş Í&#x2030;Í´ŕŽ&#x160;ࡴĎ&#x2122;Ő&#x201C;Ç&#x152;


сЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙро│соФсКкр▓┤рпЩрг▒р╛м╦ЙсИпр╣ис░│сТп ╨д╦Ц╩╢╙ж╠╛╩╝сБ╕╠ЕсеКсб╕╓Цр╢┤╤╜█▓сЖисЭ╣ ро╢╟М се╗╙ЬроВ╤вс╜Щ╥Брг▒с╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢се╗╙Ь сДЙ╦Усе╗╙Ьра▒╨а╒О╦ЭсЭЬ╥лсКН╨а╠Щр░и╥лроВ ╠╢с╜ДсДЙсаЯсБ╕╟М═нрпжр░е╠ОсЗк╙Ь╘БсеТ╘й╦┐ ▄╖ргзрдОсДЙ╥крзЛ╟М╬ТтАл▌ЯтАмс╜Л#FBDPOTGJFMEра▒▄▓ роВ╠╢с╜Дс╜ЛтАл▄ШтАм╥ксдВ╩╣сО╛╨К╟М ╨Ь╨а╠Усдпс╜ЩсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙра▒╦Э▄╖сжП═Ч сдБсгд╨Ь╒Всои▄░рллр╡Ы╩╣╨Кс╜ЛсдЗсЙ╖саЯсБ╕ ╦АсаУ╦╗ро│тАл█ЛтАмр║И╒Л╥о╥ж╨Ь╠Усв╗р░е╨б╟М╘▓▄░ ╩╣сО╛╨Кра▒сБ╕╠ЕсЬ║╤▓тАл┌атАмсиасДЙсЧпсМ▓╓Ц╘║ сСЮсДЙро│сЛЯсМ▓сДЙрй░рбШ╟М сИИ╤╜═░рйЬс╜Щрг▒ра▒рк╖╤в╠в╥к ╨КсБ╕╠Ерй░▄╖╓ЦроЗ╪ТсЮЮргЙсДЙсЗк═Ч╬│смйржм ═░рйЬргЙтАл┌гтАм╟М тАл╦╣┌ОтАмспЭрк╖ р╡Ы ╩╣╨КсБ╕╠ЕсПбро│ ╓Ц рй░рдд╦П╦УтАл╦╣┌ОтАмспЭс╜Щ═о╠Е- B 4 B M MFсДЙ

сКГ-├╜0DUPHPOF╓Ц═о╠Е.FSDJFS)PDIFMB HB.BJTPOOFVWFсДЙ.BJTPOOFVWF╟М ═М╦Й╦Юс╜ЩтАл┌атАмро┤═М╦ЙсДЙсИпроЕ╤Т╨Ср╡г тАл▄╖рй░┌ЩтАм╟М╘Ьрг▒с╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙраЗргКра▒снг ═░▀│р╛м╦Й═И╧Ш╦ЦсДЙ╥С╩╣╨КсДЙсИпр╡Ы ╤Тра╡с╜Д╟М╠мрг▒с╜Л╥С ╨КсДЙсИпр╡Ы смЛ═пс╜Д╟М #*9*сИЬсв╗с╜ЩтАл┌ЩтАм╩╗рг▒╨осоФсВР ╩╣ ╨Кс╜Л╠╛роЗ╪ТсТмсЫасв╗╨а╠Щр░и╥лс╜Л╨д╦Ц╙Йрк╣ тАл┌ЩтАмсТмсЫасв╗╨а╠Щсв╗сл▓╦ЦтАл▄ШтАм╥к сгЩсВВ╥о сТмсЫасв╗с╜Л╨д╦Ц╙Йрк╣рпЩрг▒сДЙ сгЩ╟М ╠асЫар┤╢сеКр╝дс╜Щ╩╗рг▒╨осФИсаЯ ╩╣с╜Л тАл┌ЩтАмр╢З╦УсжатАл╠У▄лтАмсдп╬╢╒Бр╝дсДЙ╠У╘бсб╕╘птАл▄ШтАм ╥кргЫ╧ЗроЬсЭЯрпР┘зсДЙсЫа╠ар╝д╟М р░и╥лс╜ЩтАл▄ШтАм╥ксм╖сБ╕╒П╒┐рв╣с╜Л╠╛ ╤Тра╡сКНреЯрк╖рййргЙроК╒БсЖЙ╠╛рамр╢║╬╢рзЛ рйКрмб╤вркЕсЮГсДЙрбПр╢ЮсДЙсКНреЯрпРслН╟М

р╛Я

с▒Ж сД┤ ро│ слФ

рг▒ргЙроКсоФсКкр▓┤╦Ц╒Й╙Ьр╛м╦ЙсИпр╣иргз рбПр╢Ю р╛м╦ЙсИп рж│сЭЯтАл▄ШтАмслБ 

рбПр╢Юр╛м╦ЙсИпсЛЬ╤╛ р┐ЧсЙарбУ╨ЬраЯсТптАл▌ТтАм

тАл╠╛▌ТтАм╩╝

тАл▄мтАмрдп тАл▄мтАмрдп

  рг▒  р░д рпЕсКГр░п

тАл▄ШтАм╥к╦┐с╜Дс╜З╠в╨Кс╜Ис╜Лсг╣╥Б╠в╨К╟М сдЗ╦Арг▒сДЙсоФсКксД░р╢Кр░ереб▄╖сДЙрмбс░│с╜Л реЖрпРсДЙроВ╤втАл▄ШтАмслБ╦┐с╜Д╟М сЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙслБсЫксЗзс╜ЛрйЭ╠╛роВ╤вр░Э р╛м╦ЙсИп╩╝р╣и ▄▓с╜ЛсжЙ╤лрпжтАл╦Э┌БтАмроКрдЙ╦Эр░Э▄▓сДЙсакр░┤╠╢р╡Ы соФсКкр▓┤╦Цр░грд▓╠а╨бр╕ЛсДЙрпжрпЩрг▒╒Й сПк╩┐рпж╧Нр╡Ы╟МргЙроКрдЙсдЖ╠п╨д╠┤роКрдЙсжЙ ╙Ьр╛м╦ЙсИпсДЙсЮ╗р╣иргзрдО╟Мрг░тАл┌итАмсПксЭТс╜ЛсЧЫ слВсЦМрейр░Э▄▓сБ╕╠ЕсЗк═Ч═░рйЬсКНсоЙсДлсДЙсгА р╛▒╤╜ра╢╦Й ╦ЮсДЙр╛м╦ЙсИпсаЯрж│═│╠итАл▄ШтАм╥к сИзроВ╠╢╟М с╜Д╟МсДл╥Сс╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢р┐ЧсЙа═░▀│сДЙрг░тАл┌итАм тАл▄ШтАмслБсДЙ╘УтАл╦Ю┌БтАмсЬ╡рпжтАл▄ШтАм╥к╦┐сбУсг╛╠в ═Ир▓к╦Э╩╣╨Кс╜ЛриТ╓ЙсЕЛр╛м╦ЙсИпрпЩрг▒╩╝р╣и ╨КсДЙ═░рйЬсЭЯ╤▓╟МтАл┌ЩтАмсдЗсЙ╖р╡ЫсоЙ╦Цс╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ сМЭ╨К╟М ра╢ргЙсЭЯ╤▓роВ╤в╠в╨Кс╜ЛрддсЭ╣сЗк═Ч╓ЦсНВ ╨ЬраЯра▒╘й╥БсДЙреХ╓╜р░гра┤с╜Лр╛м╦ЙсИп р╕┐сдЯсБ╕═░рйЬс╜Лрг▓╬зсдИсЧЫр╛▒╤╜ра╢рбПр╢Юс╜Зра╛ рг░тАл▄Ш┌итАмслБсАК╠и╦Эс╜Дс╜Л╦а╬Тр▒ОсЮмс╜Л═И╧Ш ╨дрпжраСрдРс╜ИсаУ╦╗р╛м╦Й╟М ╩╣╨КсДЙ╨ЬраЯс╜Лр╛м╦ЙсИп╠и╩╝р╣и╨К╟Мрк┤ снж╦ЩсЕЛрйЬтАл═И╠Ц┌атАм╧ШрпмсЧВтАл▄ШтАмслБсДЙсЧЫ р░е╨Э╦УрйКр░Э▄▓╨ЬраЯсДЙрддсКТр╛мра▒╘й╥Бр░г р╛▒╤╜ра╢ргЙс╜ЛсдЖра▒"DDiT-PHJTсЭЯ╤▓сДЙсоФсКк ╦РсзЧсДЙрйй╤гс╜Лр╛м╦ЙсИп╩╝р╣и╘║сСЮрансТ░рг░тАл ┌итАмрмбс░│╦┐╩╣╨Кс╜Лсг╣╥Б╩╣╨К╟МроКрдЙ рйЬсИЬ╩╝р╣ис╜Дс╜ЛсЭ┤▄▓рйЬ╦Л═Чра▒сои▄░саЯсБ╕ сдЖсЭЯ╤▓тАлрг▒┌ЩтАмркЕсак╩╣╨КсБ╕╠ЕсаУ сгА▐╜сНЛрйЬраЖ╟М ╦╗тАл┌а┌ЧтАмс╜Лр╛▒╤╛рпжсдпсг╛═Х╨ОсаУ╦╗р░╛╟МсдЗ╠О ╨Ы╦УсЫароК╙ЬсДЙрг░тАл┌итАмр╣и═ИргзрдОра▒с░│╠Е рмПро╢рпИтАлргЮ┌ЩтАм╥псЮЮ█бргЙр░ЭрмЛсдВ╨д╥Брг▒ сЧЫр╛▒╤╜ра╢с╜ДсДЙтАлргз▄ШтАмс╜ЛтАл┌ЩтАмсдЗ╦У╙Ь╦Цс╜Лр░г тАлргЙ█б┌ЩтАмрддсд┤╓ЦсПбро│ ╦УсЗк═Ч╓ЦсЗк╙Ь ▄╖р╣иргзра▒тАл┌ЩтАмс╜Щ ═░рйЬ╙м═осДЙсДлр▓Х╟М╥БсДл╥С╦Эр╡вс╜ЛргВсНВраГсАЧ 7FSEVO QFSDFOU

╦┐сМЭс╜ДсДЙсДлр▓Х╟М $PUFEFT/FJHFT├║/PUSF%BNF ргЙроКрдЙ▄╖сжЙ╤лсои▄░роВ╤вра▒сБ┐с▒Ж╙С EF(SBDF QFSDFOU

╨РсД┤роКрдЙрмб╬Ш╟М╩┐╙Йрк╣р▒ОсТм$"2роКрдЙ 1MBUFBV.POU3PZBM QFSDFOU

сДЙ╠в╨КркЕсакс╜ЛргЙроКрдЙ═дсЭЯрпЩрг▒сДЙроВ 7JMMF.BSJF QFSDFOU

╤в├╛раГсмД├┐тАл▄ШтАмслБ╥Бс╜Д╟М 3JWJiSFEFT1SBJSJFT1PJOUFBVY .POU SjB M/PSE╙ЬслБ$I S JTU J OF 5SFNCMFT╙ЬсДЙр╛м╦ЙсИпра▒╩┐═ЧтАл▄ШтАм╥к╟М #MBDLраксдЗ═КсоФсКкр▓┤сДЙриХ╒Грпжс╜Щ ├╛╧Ч╥л╓Ц рб│╨осгЦ╦Э╧ЯсдЙсДЙ╙ЬскЩр╣иргзсгЦра┤с╜Л роВ╤вр╝ОтАл▄ШтАм╟М├┐р▓йрл╡ргЙроК╘ерак╨Ц&OTFNCMF ╙Йрк╣с╜Щ .POUSjBM сДЙсЮмр╕Бс╜ЛтАл▌ЯтАмр▒жр╖др░е├╛с▒Ж╙С╨Р "OKPV QFSDFOU

╠а├┐сДЙсаИроКроВрлЖр▒ОраГсАЧрг▒соФсКкс╜ЛсдЗ 4U-jPOBSE QFSDFOU

рдП█бргЙрбВрпГр╕БсеЧ╨СсзЪсЪ╖╙┐р░║╟М *MF#J[BSE├║4UF(FOFWJiWF ╩╝╓Жс╜Л ╟С+PVSOBMEF.POUSjBM╟ТтАл┌ЩтАмсоФ QFSDFOU

сКкр▓┤рмН╤в╥СрйЭ═║сДЙ╩╢═КсЮ╗р▓Й╤лр▒брлИ╤вс╜Л .FSDJFS├║)PDIFMBHB.BJTPOOFVWF 7BMFSJF1MBOUFроКрдЙтАл╦Э┌БтАмрдзроВрв╝▄╖с╜Лра▒╬НргЙ QFSDFOU

роКрдЙсаИроКр┐Г╤ЕрмЛсдВр╝ксм▒с╜ЛрансТ░▄╖сзЩсоФсКк рг░тАл┌итАмсПксЭТс╜Лрк┤р░е╦П╥Б╠КтАл▌ТтАм╨ЬраЯсДЙтАл ▄мтАм╥П╤Т╟Мракр╡дс╜ЛргЙроКрдЙ╠А╠╛╒асЭв╟М рдп═░▀│рддсКТсДЙрг░тАл═И┌итАм╧Ш╦Э ╨Кс╜Л соФсКкр▓┤╦ЦсДЙсзЧсЬ╡рдзроВ р╛м╦ЙсИпра▒╩╝р╣ис╜Дс╜Л╘А╨К╟М╨д╦Цр╣иргз █▓р░┤рв╣сИнс╜ЩтАл┌ЩтАмр░▓р▒О╩╗рг▒╦Цс╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ р░г▄╖сДЙрпжргЙ╦Цре╢сДЙ7JMMF.BSJF QFS DFOU $PUFEFT/FJHFT├║/PUSF%BNF ра╢ргЙсоФсЭЯра▒тАл┌ЩтАм█▓сЖирддсЭ╣╩╝сФИсаЯ╠в╨Кс╜Л EF(SBDF QFS DFOU BOE 0VUSFNPOU QFSDFOU ╟М тАл╦Йр╛м╦Йрв╣╓Ц╦Й╫╖тАмсДЙр╛м╦ЙсИп╩╝р╣исМЭ с╜ЛсгЦс░│сДЙ╙Ь╦Эс╜Щ 0VUSFNPOU QFSDFOU

с▒ЖсД┤роКрдЙтАлракрг▒┌ЩтАм╟С╨Ьсб╕▀╢╨ЪсЬ║ 4VE0VFTU QFSDFOU

сФ┤╟ТсдИсЫа╬╜роЗ╒Ррмб╤всДЙро│р╕БсЬ║╠Ер░д 1MBUFBV.POU3PZBM QFSDFOU

╘╡р░е4U-jPOBSE╙ЬсДЙснгр╢ЮсБ╕рддсКТсДЙ рпЕсБ╢роМ╟Мро│р╕БсЬ║ра╛╨драксжд╒Рс░Бсв╗сДЙ╒В р░║тАл▄ктАмсОо╦Р╘Л╟М р╛м╦ЙсИп╤ИсНЖ╩┐р╣и╟М с▒ЖсД┤╠УсдпсжЙслБ'SBODPJT#POOBSEFMсЫк тАл╦Й╦Йр╛м╦Й╫╖тАмсИп╩╜смЛсДЙ╙Йрк╣с╜Щ сЗзс╜ЛрлКр╜▒ро│р╕БсЬ║с╜Лрг▒╨о╦Пр╡ТсЬБркД═░тАл┌ЩтАм "OKPV QFSDFOU

сжд╒Рс░Бсп╣св╗сгЩсДЙ╒Вр░║с╜Лра▒реБ╥ГтАл┌ЩтАм╨др╖Усв╗ .POUSFBM/PSUI QFSDFOU

*MF#J[BSE├║4UF(FOFWJiWF ╩╝▀╢сЬИ╓Пр╢ар│Ьр╕╜═Ас╜ЛсПк╦Дра▒═жсмгсМ╗св╡╟М ▀╢сЬИ╒Рс╜ЛтАл┌ЩтАмр╢Зр╡Т╒и╥осв╗сгЩ╥Сс╜Лс░Бсв╗сПзре╕ QFSDFOU

соЛ╒Ур░║┘з╒ор╢ас╜ЛсЭ╝рпЩсЫЭр╣о╦ЦсДЙсждсЛ┤╒дсзЩ 1JFSSFGPOET3PYCPSP QFSDFOU

с╜З#"$с╜И═п╠Ер╕БредсЬ║▀┐сДЙр▒ЬсмМс╜Зс▒Ж╙С╨Р сД┤╦Э╨Рс╜Ис╜Лр╖Усв╗рйесСЮ╘ж╥ос╜Л╒а╤╢с╜Лр╖У ргЙроКсДЙрдзроВтАлр▒ОсзЦ╫ТтАмс╜Ю рлКр╜▒соФсКкр▓┤═дсЭЯс╜ЛрпЩрг▒ргЙроКрж│роВ╤в св╗╩┐сСЮ╘ж╥о╟М

с▒ЖсД┤р░г╦Р╠УсЬ║╦Рр▓Йсждс░БсБ╢роМсждр╕╜св╗сйЩра▒═жсмгсМ╗св╡ сдЗсдЖ╩┐╙Йрк╣рйЖ╙б╩╝╩╣сДЙсмГргЫ╘йраОсПзс╜Л ╠┤═Вре╕соЛтАл▄╛сА░▄ктАм╘Ь╠Э╠арйКргЮ╥п╠┤═ВрдФ тАл▄мтАмсДЙ╠Врз░╟М├┐ ╠УсдпсжЙслБ'SBODPJT#POOBSEFMреБсЮ╗с╜Щ смгсЕЛсдЗсоЙрмПро╢ра▒╠Ер░дрпЕсБ╢роМс╜ЛрйЗ ═В╒У╒Вр░║╓ЦрбЬр┐АсПз╘ж╤врпЩсЖ╖сДЙ╬╢рзЛс╜Щ тАлсжд┌ЩтАмсЛ┤рйКр╢И╓╡реХ╓╜╩╜с░Бсп╣рпж╩┐╘║рмЛ ╘йсДЙ╟М тАл┌ЩтАмсв╗╩╝▀╢сЬИ╦┐реБ╥ГржмсждсЛ┤р╜Бр╝бсйЩ сДЙ╠асжП╘║╠╛тАлрг▒┌ЩтАм╒Р╒Ур╕БсмТрмбсбР╩╝ сЮГ╟М ╤ЦсИЧр░в╠╝с░Бсп╣сДЙро┤р╕Бс╜Щ╬НсБ╕╨Ь╨а ╠Усдпрв╣╨ес╜ЛрнГ╦▒╤всИЬсв╗рйКрамрй╝╠╝с░Б╟М

рй╝рйЬрй╝сБ╢риТ сЮп╩╝

i 6DPN сЧЫр╛▒╤╜ра╢р░г╨Ъснжр░г╦Г╦ЙсДЙ╦ЦроатАл╠Ц┌атАм╬╢рзЛрг░╘╗ р┐Ч╨е╠Ьр╜Б ╓Жсг╖╬╢рзЛсТм╥о╒╡сАЧ сБ╢р╕▓р░║сСЮ╟ЛсЗк╙ЬсНЖр▒Э

╓Жсг╖╒ОсЛЬрйЬр║╕╬╢рзЛ тАлрй╝┌О┌атАмрйЬтАл┌атАмсиарй╝рйЬ▀е╙Ьрй╝рйЬ

р┤НсДз╟ЛсБ╢риТр╢З▄╕ра┤рпРр░Эро│▄╖сзЩ╤всИЬ╟ЛтАл╫лтАмрйЬ╟ЛсБ╢риТ╬╢рзЛсКН═╛рй╝

XXXTJOPRVFCFDDPN

╦Ар╡д╒ОрпРс╜Л╒Вр░║сДЙс░Бр╜▒╦╢ра▒сЬБтАл▄лтАмр▓┤с╜Л ╠╛╬жсЭЬравсЕ╗сеКсЬ╡р▓Йрй╝сЮЮсЭ╣тАл▄лтАм╟М ╨д╠┤тАл▄ктАмсОо╙Йрк╣с╜Щ╒НсйШс░Бр╜▒с╜ЛрйнркШсв╗ сгЩс╜ЛсОор╡Ыс╜ЛреБ╥Г╘Я╥ксЫа╦ЭсЭ┐╤╗сКН╟М ро│сДЙ▀╢╨ЪрмПро╢рпИтАл┌ЩтАмсоФсл╕ржмтАл┌атАм╤Тра╡сеК сб╕╩╝╘йрлос░Бсп╣сПзсДЙроЬсзЩ╟М #POOBSEFMсЮмс╜Щ ├╛рбЙсКнс▒Ж╙С╨РсДЙсеКсб╕ ▀╢╨Ър┐Г╤Ер╡гтАл┌ЩтАмроЗ╪Тс╜Л═нр╢Зрг▒тАлсжд┌БтАм╒Рс░Б сп╣сд┤рйЖсДЙ╠Усдп╠ВроЛ╠ор╜ирансТ░сг╛▄▓сДЙ╠а р╡к╠С╟М├┐╠прг▒╥Брг▒с╜Л╦АсждсЛ┤р░е ╨бсДЙ╠Усдп╠ВроЛр╢Зрг▒рг░тАл┌итАмсд┤рйЖ╠ар╡к ╠Сс╜Лсд┤рйЖ╠а╦РсзЧ═ЭраО╓Ц ╠асгПре▒ ═ЭраО╟Мс▒ЖсД┤р╖Усв╗╬│смЦрбМ4""2рлИ╤вс╜Щ ├╛

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг р▒Ф сЬ┤

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

сЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙслБ7BMjSJF1MBOUF╓ЦргЙроК рйпсЫатАл▐БтАм╒┐═Ч╦ЮргЭ#FOPJU%PSBJT╠Ер░дрпЕ ╨ЬргК╦┐рг▒ргЙроКсоФсКкр▓┤╟М


᱆ᄴஊउ௙ࣱ௢ܸࠃஶளก᜺෴ူႂߔཎ

 ྟ

᱆ ᄴ ள ᫔

ႂߔཎ‫ࣱڙ‬ᣏ̠ॆ˖ᡔ౎ᡔึᛠὋल ᡐ˿ϣऔ˃ࠑᄉઝউnj᱆ᄴஊउэ‫ࠪܫ‬ႂ ߔཎᄉ΍ၸNjႂߔཎෳᄉຊҪҍᄉԯ։̾ ԢФ˖ᄉࡈ԰ʷᄉդ᧙ͺѢᬌ҃nj ᱆ᄴӻၶᦉ᫁%BOJFMMF.D$BOOԀ࠱࠱ ‫ڙ‬௙ࣱ௢ܸґࠃஶᤇ̎ก᜺nj˝˿ࣞү‫ݜ‬ ᄉᦉ᫂‫ڙ‬ᬌ҃ႂߔཎᄉ᫇ᮤʼ߸੆በกὋ ‫੆࠱ݜ‬በʶᄯþྱѾ࣯ᮔ࠴ጷÿnjᤇஂ᫲ ͏࠱͗ၿ᱆ᄴМРϣऔҨМࠈᄉ᠆᠉̠὇ EJSFDUFVSOBUJPOBMEFTBOUjQVCMJRVFὈ)PSBDJP "SSVEB᠆᠉ࣛᮖnj ᱆ᄴஊउЮᦉᄉʶՏᅻৰ̠‫ܢ‬ᛪᇧὋ ᤇԵ᫲͏ᄉ˞᜵͉ҫ௦ࠪႂߔཎᄉԯ։Nj ࡈ԰ʷդ᧙̾ԢࠪႂߔཎԢᄰСֵ̖ᄉ ΍ၸϡѢᬌ҃njᤇஂ᫲͏ᄉᆐቂᄉణጻ ፆ᝶ᮔ᝟࠱‫ڙ‬ʿ௸̅௙ࣱతϡѢὋՎௐὋ ளก᜺ॡథԺᑞ̯ѷѷ‫ڙ‬త௅በกᄉ өថᄴύ᧜ፂᰍnj ᤇஂ᫲͏ᄉ˞᜵੆տ࠱౎ᒬ̅᱆ᄴӻ ၶᦉ̾Ԣ᱆ᄴМРϣऔᆐቂ੝὇*/412Ὀnj ᤇ̎੆տ࠱͗եԨ౎ᒬܲ˓ጷጺᄉ਒᜸Ὃ

Ӊહ᱆ᄴཎᕘ֖ϣऔ‫ށ‬տ͗NjҪૅܷ჻Ⴡ ጷጺNjˀᗛྱѽ࠶ॶᑥႼჀᆐቂ੝ᄰСᐎ ᄉጷጺ$BQTBOBὋ̾Ԣܷ᧙ᄉॶᛝክ֖ᐴჀ ˃ࠑnj ᱆ᄴஊउ᝟Ѳࠪႂߔཎֵ̖ᄉᖌԨᤈ ᛠᬌ҃Ὃᬓ൤˧ܰᤆ࠱ԩҁᬌ҃ᄉ௦ႂߔ ཎֵ̖ᄉԯ։Ὃ‫˝ځ‬ҪЙᯭ஧ᄉႂߔཎࠪ ࣱᣏ̠థॡुᄉխलҦnjᬓ൤˧ܰὋథ̎ႂ ߔཎෳ᧖ᄉࡈ԰ʷդ᧙᣾ᰳὋᤇֵ̖̎˶ ࠱௦᱆ᄴஊउᄉ෴ူᄫಕnj ̯௙ࣱ௢ܸᡐὋөថᄴ࠱͗ᬌ҃ྱ൳ԯ ։ᄉႂߔཎᄉᩘ‫׫‬njᤇֵ̖̎࠱Եᑞ‫߿҃ڙ‬ ᄉ‫׷‬ᩓѢ‫׫‬ὋᏪԵథࡦ੊̾ʼᄉ̠੥ᑞ᠓ ˻njΦѽआ࠱ʿᑞ‫ڙ‬Ѣ‫׫‬ᤇֵ̖̎nj ᬓ൤˧ܰὋөថᄴஊउᤆ᜺߿Ὃႂߔཎ ֵ̖˖ᄉࡈ԰ʷդ᧙ʿᑞᡓ᣾ඇඒӣඒ АὋᏪᄫґᄉʶֵ̖̎ॆ˖ᄉࡈ԰ʷդ᧙᣹ ҁ˿ឞಕэᄉυnjԲܰὋႂߔཎֵ̖࠱͗ᜁ ា̾᧗ሯ὚Ꮺ߱͂ᄉӉᜈ˶ॸᮋϷ͛ፑᯭཎ ʶಧὋ௦˖বᄉnj ᱆ᄴஊउॡԺᑞ͗‫ڙ‬෴ူႂߔཎᄉ᫇

බள᠈ࠜክူМՂ !"#$%"&'"()*+,)"+-'"*./0"1)&230""%"#&'"14 ᝼҅ᩏᛠయ᠍ܲᮖ۪અᠪፂᰍ Ҫ‫ڍ˖ڍ‬ᯭຠदࣱܲူ᠈ζ᝗

ᾬ≨ᯠ

ఴМՂˢ͟ங̠࠮γᬖМՂ᤯᣾Ф࡚ʽᦉ᫂ ͟ஙူ᠈˧૾ాѫᩘ‫׷‬

5POZ-PV

‫ڙ‬थ喟FYU 'BY喟 ౝ౭喟#PVM3FOF-FWFTRVF ੣఺  8 .POUSFBM2$)(5 ႂᥪZPOHYJOMPV!GGDPN 㑾〆喟XXXZPOHUSVTUDPN 

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS

γᬖ ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

̠࠮ጻᢵѫጙ᧗Ⴠᤆఴ ྤӝྗආଉ̝ᡓጞኣ᝼ ణ͕৻‫ڍ‬ᬄ႐ߥၶγᬖ

અᠪ γఴ۲᧚33413&41 5'4"Бሯ᠌ਖ਼੫ክઅᠪ

᠝൛ ੜࡓ᠝൛3341᠝൛ែ 䉱 ⤳ 䉏 䉱 ϔ 䙺 㒛 䃟 Ꮤ ȠⰛ‫ݺ‬ែ䉱☚◦ܳᲽ ☚◦㗎⺕ᬻᭌധ䛾◦䃱

Ƞ仆⍜ࣷ䉥ᭀᝅᄦែ䉱ᰶ҂ᒞ৺ ⅴ⢴ⅴጯ౧䊝ा

Ƞᱻ়ͧ҂ࣨ㒻పⰸ⭹⫴ ᕨ䉦⩕็ᄾ ߍϧᓄ䛺⫲䰭㺮ࣨ㒻ⰸॄ Ν็ᄾԊ䮖์⩕ Ƞ䔭о㻱ܿუᏚ䉏ჹэឬ⼻ߎ㻱䖬᫦ᵵ ᬣ䬡ᰵᬒ ক‫ ◦ࡵ̸ ښ‬ౝ◦‫ڙ‬थẩ 䄤⩢䄊ᝃᓛԎ䶱㏓ ᓛԎतMPVZY

᠈ 㖅 ߖ ⤳ ऺ

ဌ඄នઅᠪˀ᠈ࠜክူМՂ

%&'()*#,-".#/"012(31"(2#-"4#,1-5(6#7-"-.131"(#/"'8####

ᮤʼᡋ३ఝᤉnjʶՏஊउЮᦉ̠‫ᤨܢ‬᭚Ὃ ᱆ᄴ࠱Ժᑞ͗߸КሄൢᒬҮ‫ྱࠪ఺᠍׫‬൳ ԯ։ᄉႂߔཎᄉᩘ‫׫‬nj᱆ᄴ࠱ॡԺᑞ͗Ե Љ᝴‫ڙ‬ᕱआѢ‫׫‬іሗԯ։ᄉႂߔཎὋࣲ˄Ե థૅᅋӝၶ‫ܪ‬ழᄉᥦ̎ណ‫ੈڎ‬ཎᄉჀ̠੥ ᑞ᠓˻njᤇሗଏஶˀᄫґဗᛠᄉክူࡈ԰ ʷ᠚ྞᄉ᜺߿ዜͪnj ‫ڙ‬ᐎᥧஊउழ᭦ὋҪૅܷӻၶᦉ‫ڙ‬᣾ Ԝі˓త̾౎ʶᄯ‫ࠪڙ‬ႂߔཎᄉ᫇ᮤᤈᛠ ֦លnjᄫґ˝ൢὋᐎᥧஊउᤆ෤థ᧪ࠪႂߔ ཎᮑ͉࣊ʹଏஶnjӻၶᦉᛪᇧὋႂߔཎథ ᅋФྱథᄉ᮲ᬖὋᏪឞֵ̖̠ࠪᄉϣऔᄉ ᫁యॕֽᄫґᤆʿຌഁnjՎௐὋႂߔཎ᧖դ థஜӠሗӐߥֵ̖nj

խႂߔཎԺᑞ࠭ᒰཎჷ ੔ൢᒯత௅ὋҪૅܷК‫ࣂڍ‬ፂథ˿ ᡐ‫ځ‬ႂߔཎᏪलᡐᄉː᧗ᐴჀᄉ಴ΒὋФ ˖Β‫ڙ‬᱆ӑАNjΒ‫ڙ‬өថᄴnj᱆ᄴᄉኃʶ ˓಴Β‫ࣱ̬ڙ‬తѢဗnj ᙉཨల੆ࣱ̠ᜁሄൢ᠓˻ႂߔཎὋ಩૵

ऴ̜᠈ࠜክူˀሯҫ᜺ѲМՂ 7JDLZ;IBOH8FBMUI.BOBHFNFOU*OD(FTUJPOEF1BUSJNPJOF7JDLZ;IBOH*OD ఴМՂˢ͟ங̠࠮γᬖМՂ᤯᣾Ф࡚ʽᦉ᫂͟ஙူ᠈˧૾ాѫᩘ‫׷‬

षФऴ'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS A"BCD%EF:0G džʼ๑̓᤯ܷߥ‫ܢߥߥ׷‬ džడ͉ᔈூᩏᛠ˓̠ူ᠈ፂူࣱܲ

 

੣఺ ႂពY ͛ᄽ ႂᥪRJIPOH!HNBJMDPN WJDLZ[IBOH!GGDPN 6 МՂ‫"! ڦڠ‬#$%&''()&*'%+,!-./$012314$56!$%7(8,0#91:-(;<%=&>%)?@ γ DŽѫጙ̠࠮γᬖẅШᏤබˣDŽ᧗ܷႼჀγᬖẅᤄᤆఴ᧚ ᬖ DŽྗආଉ̝γᬖ 461&37*4" DŽ‫ڍ‬ᬄ႐ߥၶγᬖ DŽγఴ۲᧚ẅซбᤝ͓ϱᗧ᝟Ѳ3341ẅБሯϱᗧ࣐ਖ਼5'4" અ DŽีোࣱ᧚33*'ẅጻၶஅЙ۲᧚-*' ᠪ DŽஓᐱ۲᧚3&41DŽ˓̠᠝൛DŽሯҫ᜺Ѳ

⣀࠙

ఴઐКᄽႂߔྟXXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

"VUIPSJ[FEEJTUSJCVUPSPG-POEPO-JGF*OTVSBODF$PNQBOZ UISPVHIJUT'SFFEPN'JOBODJBMEJWJTJPO

偮ⰮহႶⰮ∕‫ڹ‬ч䃎ጵប⚔ ुᬫ ᠚᰾   㒻 ప ч 䃎 ጵ ប ⚔    䛾 㲺 㻱 ܿ ጵ ប ⚔ ߍᠬ๔∕‫ڹ‬ч䃎ጵ$1" ч䃎ጵत⴮

㒻ప∕‫ڹ‬ч䃎ጵ$1" ч䃎ጵत⴮$$

∕‫ڹ‬䛾㲺䉏ߎ㻱ܿጵ ប⚔त⴮

㧆➦‫ݖ‬ᅁ๔႓.#"

ఴМՂˢ͟ங̠࠮γᬖМՂᄉ૾ాፂᩘ‫ ׷‬ ᤯᣾Фᬃ࡚఺ౝ͟ஙူ᠈ଡΘnj МՂ‫@?>=ڦڠ‬#A1"BCDB012E!1#,12(F#:!&(1#>@@#7)"(*1-5F#G!BH1'#I>J#=KL

 ᜾ Й ㇫ ߋ  䲋 ⼻ ߎ ᅲ ℾ ‫ ⼌ ܧ‬ᝬ ្ ⼻ 䲋 ⼻ ߎ ᅲ ℾ ࢃ ᝬ ⌲ ⼻

ဌ඄ន.#"

 ⪆ ႓ ⩌ Ν ᝬ 䔭 ⼻ ᪆ 㗟 ധ 䛾

!"#$%&'()*+#,-". 9&"-"'&-5#:1'!*&(;#<40&2)* ᳠۲࠶ܷߥࢹ‫׷‬ክူᆯ‫ܢ‬

dž

 

੣఺Ὑ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ႂពὙ &YU ͛ᄽὙ  ႂᥪὙWJDUPSXBOH!MPOEPOMJGFDPN

㖁㈨᫦∂

 ᫝ ⼨ ℾ 㥪 ౝ ⼻ ⩠ ្

ߋ‫ڙ‬ౝ౭ 600 Sherbrooke East, Suite 201, Montreal Quebec H2L 1K1 喍ౝ䧮〆Sherbrooke ᫉ᄦ䲏喎

 䗛マ ᓛԎ

DŽᬥሎ۲᧚ ซбᤝ͓ϱᗧ᝟Ѳ3341 Бሯϱᗧ᝟Ѳ5'4"

#$"% !"+)"*./$,

DŽีোࣱ᧚ ซбᤝ͓அЙ۲᧚33*' ጻၶஅЙ۲᧚-*' DŽ˓̠͝Ⴠγᬖ

ੲଠʽழ̃፤ᆉ੊଼ጉ ॱζՁὙWJDUPSXBOHDB

DŽ˓̠᧗ܷႼჀγᬖ

%&'()*#,-".#/"012(31"(2#-"4#,1-5(67-"-.131"(#/"'8#&2#-#M#*3#&"#&"2!*-"'1#)N#O1*2)"28

Ꭱᰵᬒ ক‫◦ࡵ̸ ښ‬ÿ◦ ᫝⼨ℾຯ҂㻱ܿ‫ڒ‬ධ‫្⩠ߎ⼻⮱ऻݺ‬喤 ᫝⼨ℾ‫ڒ‬ධऻຯ҂⩠្㥪ౝ⼻喤 ຯ҂⩠䄤➈ຣ䛾 ᪆㗟ധ䛾喤 ⪆႓⩌হᠮጒカ㔲ຯ҂㻱ܿ ౕߍᠬ๔⮱䉏ߎ 䉚ᝬᰶ‫ߎ⼻⮱ڠ‬䬛䷅ȡ ᠬ‫ݝ‬$42᭜॓䰭㺮្⼻喤 ͚ߍ䛾㲺Ԏᖜοᢏ$34჋㵹ВᲒ ຯ҂⩠្⊤ใᩣ‫ڒ‬হጰᅭ⊤ใ䉱ϔ喤 ᩣ‫ݝ‬๔䷊⊤ใⅴ̻ज㘪⮱ ⼻ߎ䷻䮖ܳᲽȡ

҃㒤᰿䮆 䄭䊬ᔡឡⴷ

514-209-9540

ᝃ᠕ក⩢䄊䃏Ꮤ 䃟 Ꮤ ౝ ౭ ␎೻ࡻϧ᰺ߎ͚ᓰẩ987 rue Côté, Montréal, H2Z 1L1 ਽ϧ㶄ࡻϧ᰺ߎ͚ᓰ

DŽ˓̠ϣऔԢྤመγᬖ

ࡻϧ᰺ߎ͚ᓰ‫ߎ⼻⯷ڙ‬䃟Ꮤ 䃟 Ꮤ ‫ ڲ‬ღ

!"#$"%&$'()*+$!,-&)+

DŽ˓̠̠࠮γᬖDžѫጙयDž߿యDž༦าබˣ

ҪૅܷК‫ࠪ᧪ࣱڙڍ‬ཎNjᦤ֖ඈֵᄉܷ ᭦ሤុಉὋ᱆ᄴᄉ˖ߥၶሗథઙ᣾ႂߔ ཎὋథ‫ڙ‬ଋԩុಉᄉܸЮઙ᣾nj ᤇ̎ႂߔཎֵ̖ࣂፂ੆˿ߥಢ᧖ᄉʶ ܷሁࠎnj߱͂ᄉࡆ֖ࠩʶ˓6ᄧᄰᤂὋ᭣࣡ ࠓ௛ᬤᘨnjʶֵ̖̎Ժ̾ଌ҃௦ՠ̖ၶԺ ᜸ᄉᗡීnj ಩૵᱆ᄴஊउᄉʶ͊஠͇Ὃ΍ၸႂߔ ཎథԺᑞ͗ᝧᥦ̎൤ґ෤థཎჷᄉࣱᣏ ̠ణጻԪ੆ཎඞnjܲ͊ᆐቂᄉፆ౦௬ᇧὋ ʿઙཎᄉࣱᣏ̠‫ڙ‬ध‫ݼ‬ઙႂߔཎՐҁࣱ ЮԪ੆ཎඞᄉіည௦ʿઙႂߔཎᄉࣱᣏ̠ ᄉᜁnj Ꮎ‫ڍ‬঳ྱబ௾‫ࣱ̬ڙ‬తଡҁ˿ᒬࣁ࠱ ͗ኣᎷʶ͊ሄൢᩘ‫׫‬ᬓ˿ᯭཎԯ։͉̾ܰ ʹԯ։ᄉႂߔཎᄉሄ̽njͭ௦̴ᄉበ‫ڙڣ‬ణ ᤂథ੝ౚҮὋࣲ‫ڙ‬ʼֆᛪᇧ‫ݟ‬൤ːಪᄉ࠱͗ ᴁҴ᠎᧙ఝͯᄉᳫࣉֵ̖‫ڣࣉڙ‬ʼึᛠnjᏪ ᤇ˶௦ႂߔཎᛠˉʶᄯၸ౎˝ᒬࣁᣲએᄉ᝶ ཁ˧ʶnjʿ᣾ὋᎾ‫ڍ‬ᄉʶ̎ࢶஊउࣂፂ᧓Ԩ ॸ᜵ᄉ੣ൿ౎ሄൢᬃҪԯ։ᄉႂߔཎᄉᩘ ‫׫‬njᎾ‫ڍ‬ႼჀ᫸෴˖ॶ‫ࣱ̬ڙ‬త௅˝ൢ ঳Рઐն˿ᡐ‫ځ‬ႂߔཎलᡐᄉː᧗ᐴჀ ᄉ಴ΒὋФ˖థ̠ࣂፂ൪̑nj

๔ߋ‫ڙ‬ბ‫⼌ܧ‬

᠈㖅

喍 ౝ 䧮 〆 1 - " $ & % ă" 3 . & 4 喎

ౝ䧮〆4)&3#300,& ‫ڞ‬Ϙ‫ݺ‬झহч䃛ბ ᝬ⼌ᰵ ᠈㖅͇ߎ⛌㏰⮱ч䃎ϧঅ 㺮Ⅿ̀⻾В̷ℂ͇ ᎡВ̷ጒ҉㏼侹 ᰶጒカ ౕ偮Ⱞᝃ㔲ႶⰮጒ҉ ᒲ䕴ϻх 偮Ⱞߋ‫ڙ‬ბओใ᠈ᩣ̭ऺᰶ仆⍜ᝃ㔲᫝ߍಎጒ҉㏼侹⮱অጒ


ᜁૈ᠉ᬱऎ᣾ᰳ

᱆ᄴஓᐱᦉ࠱νஇࣱጞஜߥᏥណЮࠓ

ᲃ᮫⢾ 45@5,,=3'!3EF+G-..H I!"=",!=>3J5,%<!:$3KL6!7-< ;%:%=>3I%"L345M<575":=:!65

ҍ݇ສ䰭㺮 ᜾݇ສ͇̀

ϻₑ᜾Й᜽ͧजԎ䊃⮱᰸ࣸ

!"#$%!#"&"& ext 2528 䗤ョ

!"#$%&'!()**)+,-.

౦౶/0012/*0345"51'56578%53957:3

333333333;-":<5=>3?%5@5,3A/B32CD

ߍᠬ๔⤳䉏

Ꭱ

䉏ჹノ⤳㏼侹 ȣऺ⼃ㆱುԓ䮟 ȣ⤼䉘㻺݈ ȣ๐⼃់䉺䃗݈ οᘍ 䯁⻨ധ䛾 㗎⺕

ȣ͠ϰ з͐ा∋䖵⽄ ȣ᝵ᆁ䉭⁴ 3341䉭⁴ ȣ䖍ϝі឵㻺݈ 䖄୞

व҉ఏ䭌⼻∂ᒸጵ喑ែ䉱̀უ喑Ԋ䮖̀უ喑ᝬ䉤̀უ

͈ ͏ ⮹ గ 䭔 䃞 ҕ ᄮ ᱟ Ლ ᰩ Ⴞ ᓸ

ஓᐱᦉ‫ڙ‬ζ˖ૈѢὋ‫ڙ‬ల౎і˓త ЮὋஊउ͗ᤈᛠʶጆѴᄉଉᝦ֖࠼ណὋ ̾ය‫ڙ‬ஜߥᤇ˓መᄫᄉஓߥ֖฽ណᄉ᫇ ᮤʼԺ̾ͺѢఝҪՋူᄉф߿nj ᱆ᄴᄉஓ࣍ࢹ͗'4&$42ᛪᇧὋஓ ᐱᦉՓᤇᅋൣᆷᄉழՓ᣿Ѣ˿᧗᜵ᄉʶ ൥njࢹ͗˞ࣝ+PTjF4DBMBCSJOJᛪᇧὋ൤ґ ᄉᏥណᄉ᫁ऎ֖ᬱऎ‫ࣱڙ‬ጞᏤ࣍˖ᫍ लᡐ˿ुཉʿ໗njॡܲஓ࣍ᦏ᜵යஊउ ࠪᏥណᤈᛠఝஇὋᏪ'4&$42˶ф߿̭ Й൤̂ὋஙΧஓᐱᦉঋᤳᛠҮnj '4&$42ᤆᝢ˝КᦉᄉஜߥᏥណ֖ ஜߥᤇ˓መᄫःឞͺ˝ʶ˓ஞͳᜁ᧗ள ᝹᝟Ὃࣲ˄ᛪᇧ࠱͗ሤ౜ᡱᤈஊउ‫ڙ‬ఝ இࢹͺʼᄉᤈऎnj +PTjF 4DBMBCSJOJᛪᇧὋ᧗ள᝹᝟Ꮵ ណЮࠓԵᑞᝌфʶᦉѫᄉ᫇ᮤnj̴͂ᝢ ˝Ꮵណᄉௐᫍ᣾̅ᬶ˖Ὃፋߥၶࣛ౎ॡ ܷԌҦnj

 ྟ

᱆ᄴʶࠑ̊ԯᜁ᯵ᤩѢܑ ʶ˓‫ڙ‬᱆ӑА&BTUFSO 5PXOTIJQT‫ڠ‬ Ӝ4IFSCSPPLFࣉၶา˿ᤂࣱᄉ‫͟׍‬ඊ̍ ࠑऐὋ‫ڙ‬ᐎᥧஊउધፏ˿̴͂ᄉࣼએႁឯ ՐὋࣂፂ̅త௅ᜁ᯵ᤩѢܑὋᄅʼᮺज़ ᜴ာྤᄉᮺ఺Ὃᤇ˶௦̴͂ॆࣱᮺ౎Ҫૅ ܷᄉ‫ࠑڍ‬nj /PSNBOEP$IBSSJT̴֖ᄉ‫ߔݸ‬$BSPMJOB #BUBMMBࣱ̅̊ґࣛᅋˏ˓‫ݘ‬Ї౎ҁҪૅܷὋ ࣲႁឯᬱඞὋ̴͂ឬὋࣂፂၸࡉʶѬҨกὋ ࣎భᑞܴˀʻ˓ߦߔʶᡐࡏͰ‫ڙ‬᱆ӑАὋ Ф˖ʶ˓ߦߔ‫ڙ‬ҪૅܷѢၶnj ‫ڙ‬ᜁ᯵ᤩґὋ/PSNBOEP $IBSSJT̯ࢹ ͺӬͮᣮᐋnj‫ߔݸ‬#BUBMMBС᫆˿‫ݜ‬੝ፂᖸ ᄉ௅੫˖ॶὋ̴͂ᄉˏ˓ߦߔ˶ᜁᤔ֖Վ ߥឬв᜸nj 4IFSCSPPLFࣉ᫁4UFWF -VTTJFSࠪᤇࠑ̠ ᄉሎधᛪᇧܾభnj̴‫ڙ‬ଋԩ᧓᝺ௐឬὋ̴ ࠳᧗ก।Ὃͭ˶࣎భᏥᘼҁࠃৰnj̴ૈѢὋ ᤇ˓ࠑऐࣂፂॡ‫ڠݝ‬ᚷЙ˿ॆ‫ڠ‬ᇪӜὋྗආ ࢹͺὋߦߔ͂‫ߥڙ‬ಢᛪဗ˶ॡ‫ݝ‬nj̴͂ൣ௦ ᱆ӑАᭉ᜵ᄉሧඞnj

("3"(&$)"44&ࣱᡐ˝ܷ͔నҫ

త௅Ὃ᱆ᄴЮ᫙Ꭻథ‫ڠ‬ଡՏʶՏ෤ థ᝜ࠢᐿ௿ᄉ‫ݘ‬ব஠ᐋ̠տ+PIBOOF#FBV TPMFJMઝ͉᱆ᄴ᝜ࠢణᰳ఺ౝúú᱆ᄴ߶К ԉ Sûreté du Québec)ᄉ˙ௐ˞ክὋᤇ˶௦᱆ ᄴԊԽʼᯪ൒ၿ‫ݘ‬বᮖ࠭ᄴ᝜ᦉ᫲njМР ߶Кᦉ᫁(FOFWJiWF (VJMCBVMUᄉଡՏᮔ᝟ ࠱ᖌ३Ю᫙ᄉ੺эnj ဗࣱࡦᄉ+PIBOOF #FBVTPMFJMᄫґ‫ڙ‬ ᗛྱѽ࠶ࣉ᝜ࠢࡌࢹͺὋ˧ґడઝ͉᣾᱆ ᄴ߶КԉᄉЮᦉࠅ᝟࣍nj+PIBOOF #FBVTP MFJMѢၶ̅ᗛྱѽ࠶Ὃ઴థ᱆ӑАܷߥᗛ ྱѽ࠶ѫಢ὇62".ὈᄉߥͮὋࣲ઴థก ‫ࠑڍڍ‬ᛠஊክူߥᬒ὇&/"1ὈᄉМРክ ူᆯ‫ͮߥܢ‬nj‫ݜ‬ᤆ઴థࣱᄉ᱆ӑА৿ஓ ‫ܪ‬నҫࢹͺፂᰍὋઝ͉᣾৿ஓ‫ܪ‬МР߶К ᦉҝᦉ᫁nj ‫̅࠱ݜ‬త௅ध‫ݼ‬ளࢹͺὋଋ͉ဗ͉ ᱆ӑАᄴ᝜˙ௐ˞ክ.BSJP #PVDIBSEᄉᐋ ҫὋՐᏧ‫ڙ‬ᄴ᝜ࠢࡌࢹͺࣱՐᤝ͓nj ̬ ࣱ తὋ᱆ ᄴ ᄴ ᝜ ˞ ክ . B S U J O 1SVEýIPNNFᜁϢᐋុಉὋஊउ͉֐.B SJP #PVDIBSE᠆᠉ᮖ࠭ᄴ᝜ᦉ᫲Ὃͭ.BSJP #PVDIBSEࣂࠇ࣊᝟Ѳ࠱̴ᄉᤝ͓᝟Ѳଡґ ҁత˖ொὋ‫ځ‬൤Ὃ᱆ᄴஊउʿ३ʿᏥᘼ ளᄉ̠ᤤὋ.BSJP #PVDIBSEՓᄴஊउ଍ᕚ ˿+PIBOOF#FBVTPMFJMnj ᄴ᝜ґ˞ክ.BSUJO1SVEýIPNNF࠺ల ᜁ૬੊ᜁૈଌ͉ʹᎴՏὋ̮‫ڙ‬КᮨᮖԨᘠ පὋឞ಴͇ࣂሧ̓ፋ࿗በុಉࡌ὇#&*Ὀnj థઐ᥊ሥὋ.BSUJO 1SVEýIPNNFᜁϢ ᐋˀ᱆ᄴԥᑻ᠋ᦉ᫂ᄉζো෹໣థСnj

⼌䉮͗ᰵ 仃Ѕ ѻ㜠

কЅ

㞜ᓰፓᲒԎ㾶喑Ͳ㏼㔰侹⮱Фᵩ̻᰺ߎ Julien Guo

 

ᰶ็50:05"䃑䃮ι᝸䒓䨭ਜ਼

͈ͯ˻‫ݝ‬ᢻὋͦ;ʶᡸԦὀ ౝ౭36&4"*/5$"5)&3*/&0./53&"-

⩢䄊喟

䓾 ౝ 䧮 㐬 ㏬ "58"5&3〆

ᰶ‫ٺ‬䉦։䒓Ѻ

䌜ౕ㙇̸ ̻LEXUS̭ह‫ݺ‬㵹 ጒ㞧㇫⎈喑Ⴙ㒻͸҉

䒓䒳Фᵩ 䊤

⼌䉮Ѕ

ᑍႼь ᠓ᢻనҫ ύ᠝ႁឯ .POU3PZBM

ࠈЮϢᢻͮ

ᰭ᫝⪆႓⩌ܳ᱌Ѕ䃎ܿ

仃Ѕѻ㜠

ϑ䉔ៅថ倅䓫

ࣹক ⼌ 䉮 Ꭱ ‫ ݖ‬⢴  ‫ ͗ ڞ‬ᰵ 

ओᰶऱಸ͝⩝ι᝸䒓

仃ፚࡻ䄚䛾❹䨭ਜ਼

សৰឯᄅे XXXDIBTTFUPZPUBDPN

‫ڦڠ‬Ḭ3BDIFM&TU .POUSFBM)+) ႂពḬ ੣఺Ḭ͛ᄽḬ &NBJMḬI[IBOH!DIBTTFUPZPUBDPN ᝸ᱧ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

XXXTJOPRVFCFDDPN

䘚εϙ

᱆ ᄴ ள ᫔

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

‫ڙ‬அҁܷ᧙અឃ˧ՐὋ᱆ᄴஓᐱᦉ ф߿ࠪ࠴ߥࣱጞᄉஜߥᏥណᄉЮࠓᤈ ᛠνஇnjԜࣱὋឞᏥណᄉ᫁ऎ֖ᬱऎᦏ ԩҁ˿ૈ᠉nj ૵ ৘Ὃʽʶࡒ ᄉ ஜߥ Ꮵ ណ ࠱ ͗‫ڙ‬ ܸЮ߸ ੆ὋᏪ ʿ௦ ൤ґᄉܸὋ‫˝ځ‬ ࣱᄉᏥណመᄫ࠱̯͗̾ґᄉ᫂Ԫ ੆᫂nj ᱆ᄴஓᐱᦉ‫ڙ‬ʶ࠯̅ఴֆԦፋКᄴ ᄉஓᐱᎩፎᄉζ˖ᛪᇧὋஜߥᏥណ˖Ὃ ःၸᮤᄉஜ᧙Ὃ࠱̯͗൤ґᄉ᥊ђ࠵ ҁ᥊njζ˖ᤆૈѢὋߥၶ͗ᜁፋ̀ఝܲ ᄉௐᫍ౎߸੆ඇʶ᥊ᮤὋᏪ˄Ꮴ࣍ѻԃ ᄉௐϊ˶͗३ҁఝҪសጹᄉಕэnj ᬓ˿ःၸᮤ̾ܰὋஜߥᏥណᤆӉહ ʶ͊࣡᜺Ꮵԃ̾Ԣʶ᥊᫇ኔᮤnjᏥណᄉ ፆ౦ӳ૵ߥၶॆࣱ੆ፚᄉnj ൤ܰὋ᱆ᄴஊउᤆᮔ᝟࠱ࣱࠪ ྟᄉஜߥᏥណͺѢఝҪ᧗ܷᄉុஞnj

᱆ᄴᯪ൒͉֐‫ݘ‬ব ઝ͉᱆ᄴ߶Кԉᮖ࠭

  ࣱ  త ௅ኃయ

ᗛྱѽ࠶Ԧ࣊МР̓᤯Ӡࣱ᜺Ѳ ణᤂὋᗛྱѽ࠶М̓ࡌМ࣊˿Ӡࣱᮔ ኪ᜺ѲὋӠࣱᮔኪᮔ᝟࠱ᔈ᠟̢ЊὋФ ˖ ʹЊ࠱ၸࣱ̅nj М̓ࡌ੽ឲ‫ڙ‬Ӡࣱґ࠱ఝܲᄉМ̓ ᢻஇ˝ຈՋҮҦὋ‫ܘ‬ҪఝܲႂҮࣄ‫ܢ‬nj ҁ௙ࣱࣱऄὋ‫ڠ‬ᨠ˖ԠథѴளᄉ "[VSᢻԔᤈЙᤁᖸὋᤇ਒։ᅋ፮ጲःឞ థὄᄉᢻԔஇ˝ளᢻnj੣఺Ꭹፎᄉᤋ ଋ࠱ੰࡘҁ੝థ‫ڠ‬ᨠቢnj ࣱᄉᮔኪை‫ܘڙ‬Ҫ֖இؒనҫnj ̯ఝ᫁ᤉᄉᝇऎ౎ᄹὋМ̓ࡌѴѢ˿˴˓ ᮉᄫὋ࣎భ‫ࣱڙ‬ऄࠃဗὋӉહὙ ᬓ˿ࣂፂ‫ܘ‬Ҫ˿ᣙள‫ۋ‬ຈՋҮ ҦМ̓ᢻܰὋМ̓ࡌᤆ࣎భ ̯ဗ‫ڙ‬ҁ ࣱв᠓˻ᤂ ᣙຈՋҮҦМ̓ ᢻὋᤇ਒։ᅋӳМ̓ᢻ঳᧙ᄉὄnj ҃߿$PUF7FSUV֖4BVWjቢ˧ᫍᄉঋ ᤳМ̓నҫὋ̾΍᤯ӂᏧԺ̾ఝᣏౚ‫ڠ‬ ̯ീᓣጲᄉʶቪҁ᣹Բʶቪnj ҁࣱ઴థ˓ᦠ‫ܫ‬ႂ೘ᄉᢻ ቢnj ‫ڙ‬М̓ᢻՐᦉຊҪМ̓Ӵᰍ᝼٧nj

㇫䕇͚㠞∂䄚


Ҫ‫ॱڍ‬ӯ ኃ

ᗛۡӧ̠ઐॱӯᎩ‫ڦ‬ IUUQTUXJUUFSDPNTJOPRVFCFDNFEJB IUUQXFJCPDPNTJOPRVFCFD

 ྟ

̅Ҫૅܷ‫ژ‬Ҷ͟லັᄉᯰಪ᣹͟ Ꮕࡳ .BHEBMFO*TMBOET ‫ځ‬థ࿗ྱᄉ ๑с֖๑៻Ꮎ˟௿៵ὋᏪᜁǑ‫ڠࠑڍ‬ ူǒఽং᝿ᤤ˝ࣱణ·஺ᛠᄫᄉ‫ڠ‬ ˧ʶnjఽংᴁҴ஺ࠆґज़ᬭ࡚᱆ӑАᄉ ᯰಪ᣹͟ᏅࡳὋ‫˝ځ‬ᤇ᧖Ժ̾Ǔᄹҁʶ ˓Ꮎ˟ͭᤩຑђ࠵ᄉсˆႌ ̾ԢΙ ᠺ̅൤ᄉቡ၀๑៻njǔ ᤇ̎ࡳࡥͮ̅ྕॳӧဌߔࡳ̾ӑ֖ ጰᔃПᄴ᜴̾Ὃࣲ઴థ̠̽৲Ճᄉጙᓣ ১࢖njǑ‫ူڠࠑڍ‬ǒఽংतᝫ஺ࠆణ‫ݝ‬ ‫ڙ‬త੊తᤴ᝺൤‫ڠ‬Ὃణ‫ݝ‬௦˱‫ڮ‬ຣᓘ ੊௦ᄯӣ఺ᄹቡ၀๑៻Ժྕᄉࣶࢠnj

ͮ

Ҫ ‫ڍ‬ ள ᫔

ᥧกᬒᤂ௅ನэ˿ᐎᥧஊउˀԦ

ᐎᡐᬶͳឃ᝷ᄉ‫ڙ‬నУक़ௐᥒԩব ΥࠎᄉҪૅܷи̠᣹੆ᄉ֖ᝌӨᝫὋ ᐎᥧஊउРᠸϩ̢ЊὋФ˖̢Њፋ ԩࠎᄉҪૅܷи̠Ὃ̢Њፋԩࠎᄉ‫ڍ‬ ᫸ᦉᬷտnjత௅М࣊ᄉѻф˹ሥὋΙ ૵͝ࠎርऎὋᠸϩ᧚ʶᓉ˝ඇ̠ᾝ ЊὋణᰳԺᖌᰳ᣹ʹЊᄉᠸϩnj ԩࠎ̠థ᫁᣹˓తᄉௐᫍଡ̓ጉᠸ ᛪὋ˄௃ᭉଡΘԯܿ᝼ជ੊ଋԩᄧ᫇̾ ᫸ൢв൒ԩҁ͝ࠎnj ૵Ҫૅܷፑ᝟ࡌᄉុಉઐնὋҪૅ ܷи᫲বΥ಴͇ᮟԦᏪ˄ː᧗Ὃ‫ڙ‬அҁ ᄉ ͊᫇ԃ˖Ὃࣱథᄉи̠ ሥᥒ᥄᣾ʿՎ्यᄉবΥ࿀ὋᏪ‫ݘ‬Уఝ ௦বΥඊညణᰳᄉᏅͳnj ថᄴʶࠪӧ̠ܺ‫ځݣ‬Ѣ‫׫‬ϛгᄉᡸ

ᔩ ႃ

ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

Ҫૅܷሧඞࢹ̠ᜁగᥒᬷ˞ҙҏ

ஞူఴઐ

ө௛‫ގ‬ᄅ὇-PVJT7VJUUPOὈኍ˓‫ڍ‬ᬄ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

ᅻՏֵྠ‫ֵ׷‬ὋᜁѻΥ࿀ྟాᎴ੆በὋ Ꭾ൛ʹЊnj ก ऐ ஠͇ ௬ ᇧὋဌ ౼ ˀ ౏ ౼ ̯ ࣱతध‫ݼ‬Ὃܲ൒᤯᣾ॱζ᠌ਖ਼Ѯ ᄅࣸնὋМधѢ‫׫‬ϛгᄉՏྠ‫ֵ׷‬ὋӉ હˌࣇNj᭮ߔNjᒈࣛNjᛧనNjဨࠂNjࣤߔNj ܹ᫹᪪Njᛠృ኷ኍὋःథࡉథnj ᝜ழడ‫ڙ̴͂ڙ‬өថᄴᄉͰ੝Ꭰᖌ ܷጝ͇ϛгᄉᡸ௛‫ގ‬ᄅ‫ֵ׷‬njᤆ‫ڙ‬ ̴͂Ѵ෴஠1BSLFS1MBDF‫ڣ׷‬Юፂᖸᄉआ ᩓ᧖Ꭰᖌϛгᄉᤓ‫ݗ‬ᄔӉኍྫྷnj

!"#$% #$%&'#%(%)*+,-*./0-+1 '23%(%2"%1+40/0**

偮Ⱞ∕‫߈⩢ڹ‬ឬ࠲ੳ .BTUFS⩢ጒ ឬᣒℾᅲ ੳ͇⩢߈ጒ⼸ 䙺⩢Ⰵᩦ䕍෋ღ ⩢ᯃႶ㷲 -&%㞯㘪⚔ᬻ ẩႴ㜗ߕࡃࣷႶ䭟ጒ⼸ "%5ᢵᱰܳ䨭ੳ ᣽ӈᬍ㏬ᮧ㘪͚๛䂓្㈨ 㐌 (㰯⿊䕇䃜 ᬍ䰭ధჇ⩢䄊 ‫ٺ‬ᐭᝤ䉦 ᝸ᱧ䔉⼸ᣔ‫ݣ‬䬕䨮 䒓Ꮐ䬕 ⩢ᯃ ☚∢⍖Ꮣࣷ㻳䶾ᒂ‫׼‬

᠈㖅ᠮ❹⩢ጒহ჋΍⩢ጒ

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ꮑ㖅䄤㖁㐉M!HNBJMDPN ⩢䄊 㑾౭XXXQPMZEPNPUJRVFDPN

௦ਆ᜵᣾ʼఝ‫ݝ‬ᄉၶาnj ᤇ͊ઐն੼Ѣᄉ᫇ᮤჁፆ௦Ὃܷܲஜ ̱ंࢹ̠ᦏ௦᤯᣾߶Ꮅ఺ౝᬷၸᄉὋ‫ڙ‬ॡ ܲ಴Β˖Ὃ߶Ꮅ఺ౝᤆ᜵அԨࢹ̠࠱ᤂʶ Ӧᄉࢹᠪͺ˝Ϳ᧚nj̯੾శʼᝮὋᬷၸࢹ ̠ᄉ௦߶Ꮅ఺ౝὋᏪʿ௦̱ंnj ಩૵ᤇᮉុಉὋ̱ंሧඞࢹ̠˖̠ ஜణܲᄉ௦๑‫ڠ‬ሧඞὋӳ঳ஜᄉὄnj Ԝࣱ̯ࡈ௅ѽ̍ሧඞҁ᱆ӑАᄉ0MB XBMF 0HVOEJQFᛪᇧὋ̴᤯᣾߶Ꮅ఺ౝ‫ڙ‬ 5.3ࢹˉ‫چ‬Ӝᄉ%PMMBSBNḆं˖੼ҁ ˿ʶ͊ࢹͺnj ಩૵0HVOEJQFᄉԫᤗὋ̴‫ࢹڙ‬ͺˏֆ Րੴ͝˿ᑭᢇnjͭ௦̴ૈ᠉ឬὋ%PMMBSB NḆं‫̴ڙ‬ԩ͝Ր෤థଡΘ͉ʹࣞүὋ ൤Րʿˣ̴ࡂᣮᐋ˿njణጻὋ0HVOEJQFᒬ ࣁ‫ڙ‬ʶࠑᕱआ᠓˻˿᭣‫ܪ‬ழᕱྫྷ౎ђᣏ ᑭᢇႺ჋nj̴‫ॹٿ‬ឬὋ̴‫ڙ‬ԩ͝ՐበԀՓ ʼՂઐն˿͝ҸὋͭԁᜁնᅻὋМՂᬓ˿ࠪ ൤ᛪᇧ᥋ਲ਼˧ܰὋФ̴ᄉ௃ᑞ˝Ҧnj

ణளМ࣊ᄉʶ͊ઐնሥὋᗛྱѽ࠶ܷ ‫ۋ‬ᭅ‫׷׫‬आᄉ̱ंፂ࣡ব‫ڙߚڠ‬ҙҏሧ ඞࢹ̠ᄉ̂ৰὋᤇ̎ࢹ̠˖థॡ̠ܲ‫ࢹڙ‬ ͺ˖ԩ͝Ὃͭᬷ˞ԁ̴ࠪ͂ʿ᫔ʿ᫇nj ࣱ̬‫ܸܭ‬Ὃʶᮉၿሧඞࢹ̠˖ॶ὇*N NJHSBOU8PSLFST$FOUSFὋ*8$Ὀᤈᛠᄉុಉ ԦဗὋథʻѫ˧̃ᄉ̱ंࢹ̠ᜁᤔҪာࢹ ͺὋࣲ˄̴͂ᮖԨᄉઐᦰͯ̅᱆ӑАణͯ ௐᘠЊnj త௅Ὃґ̱ंࢹ̠.PIBNFE#BS SZ‫͗ࢹࠑڍڙ‬ᐎՋ͗὇$4/Ὀ঳ᦉˠᛠᄉ ள᫔Ԧ࣊͗ʼឬὋᤇࡂϷ᠏ӭ‫ݙ‬ᬭʶಧὋ ࢹ̠͂෤థాѽὋᤇ௦ʶሗᝧ̠̯ዴᇷ ҁᐚͳᦏ௃กਕҁ߶Кᄉၶาnj#BSSZ‫ڙ‬ ࣱԾᒑԩ͝Ὃ˧Րᦏ᜵જᅋદైᡋ ᡸnj ᗛྱѽ࠶ܷᦏࣉ‫ڠ‬Ӝథᡓ᣾ Տ ࢹ̠‫ୂ̯̂˖ं̱ڙ‬ᤁ኷ߔ֖ᰁ᯹ԡᢻ ᄉࢹͺὋФ˖ܲ᣹ὄᄉ̠௦ሧඞὋ̴͂ ˖థॡ̠ܲ౎ᒬ᭣ฮ‫ࠑڍ‬Ὃ౎ҁҪૅܷ

ӧᜍˉ˞අᮋ˝໎χ‫ڙ‬᫂ґᄉᏤ̠᠆᠉ өថఴૅඊʶͮʸொ᫁ᏧὋጝˏࣱґ ‫ڙ‬ʶᫍੜࡓ᫂ґᛠ̠᥊ʼ໎χԩ͝Ὃ̂Ր ̾ˉ˞లథ‫ॆݯ‬ຌူሤᭂ˝ၿጉϩnjөថ ణᰳกᬒ௅ґᜆ߿Ὃˏ˓ӧᜍˉ˞අᮋ ੽ઝᄰС᠉͉nj ̂Ԧࣱ̅త௅ʼӤὋॆௐ ࡦᄉॳ࠶὇%BSXJO%FSὈ֖‫̯ߔݸ‬ʶࠑ ఽ᠍आ᠓˻˿ʶ੩ᲛᙫՐ൥ᛠᤄࠑὋͭ ᛠፂၿᡎ௔ "OH ;IBPὋដᮂ ˀ᳦ᕕሖ 2VBORJV )VBOHὋដᮂ ૆థᄉʶ࣮ੜࡓ ܰᛠ̠᥊ाᝇௐ਒ܰ໎χnj ಩૵ॳ࠶Փกᬒଡᡐᄉࠇ᝙˹˖ૈ ѢὋ̴ᢅʼᣂ೯̠‫ܢ‬΍ၸᄉᛠ̠᥊ाᝇ ࠴ன‫ڸ‬ௐ቉ཨՓՐ໎χnj̴ᆀఆ‫ܾڠ‬Ԝ ᅻ᜿Ὃॆ‫ܬٿ‬ຌᧇՐὋΦਕҁᐪᒒNjᮘᦉ ֖ᐿᦉҚ჋Ὃࣲ˄௃กҮीnjॳ࠶ఝՓ กऐଡΘ̴ॆ௅ቇᅋᄉ᭮ߔཱྞὋ᝼௙ ࡚̅ऄᦉథʶ߿᫸໎ҩᑞᄉᆀ᭪nĵՐὋ ᤇͮᤝ͓̠‫ܢ‬ᮋ᜵ଋԩ੣శ᧗ளଋ᯶ᑢ ʷ౦ௐ᝿˃ಜ య

ೲͮᎵὋᏪᤇ൒਒ܰ˶࠭ᒰ̴Ѣဗ౼ሗ ርऎᄉჯდnj กऐ஠͇௬ᇧὋˉ˞ᡎග᳦֖ගѷ ‫ڙ‬਒ܰԦၶॆ௅੥᣺ЙឞੜࡓࡏͰnjᡎග ‫ܥ‬ሥ̂ԦґіܸὋ̴ࣂፂᥕߵࣉउᬃΒὋ ຌူ᫂ґᛠ̠᥊ʼᄉሤᭂnjᏪ᳦ගఝᛪ ᇧὋॆ௅௉ʼడ‫ڙ‬ᛠ̠᥊୞ᄡnj ʿ᣾Ὃ̂஋᧗ጷ˃ࠑᖇಪྱ὇5JN -FHHFUUὈଡ̓ᄉʶ͊ઐնૈѢὋͯᬅࣰԓ Ӝᄉፆс֖ᚷᝌֆయὋ̽ҁᩋᭂՐᄉᛠ̠ ᥊ࠓ௛Ѣဗᳫсᄉৰхnj ө ថ ణ ᰳ ก ᬒ ก ߽ ᳠ А ឲ ᮏ὇ )FBUIFS .BD/BVHIUPOὈ௅ґૈѢὋˏ˓ ˉ˞ຌူᛠ̠᥊ʼᄉሤᭂ̾ଡᰳ߶К ऎὋͭԥᏪ̽ҁ᤬ፂᛠ̠ఝ௛໎χὋᜆ߿ ˏ̠අᮋ੽ઝ਒ܰ᠉͉nj ᤇᮉᜆф਒։ᅋὋԀ΍ˉ˞෤థᥕ ߵࣉउ᜺߿ᩋᭂ֖୞ᄡὋ˶ʿ͗‫ځ‬థ̠ ໎χᏪᜁᤜቂ᠉͉nj

ʿ᣾Ὃ%PMMBSBNBМՂᄉԦᝒ̠-ZMB 3BENBOPWJDI‫ڱ‬ሥὋМՂፋ̱ंࢹ̠ଡΘ ᄉय़᥄௦ᓡ‫ݝ‬ᄉnjࣲሥ%PMMBSBNB‫ڙ‬Фᦠ ᤞ˖ॶ֖̱ϱ᝹ஶ˖੯ᛠ˿ːಪᄉϣऔ ˀ߶КಕэὋᤇ̎ಕэ᤟ၸ̅੝థ̠Ὃథ ᅋѢᓣᄉ߶К᝭े὚МՂ˝Кͳˉҫᦉ᫂ ᄉտࢹܲЊӐਕҁᒬ៷Ὃᤇ̼ᛪ˿МՂ੝ నҫᄉᇪӜᄉܲಧবnj൤ܰὋМՂʿ̨˝ տࢹଡΘ˿౜Хባ́ҦᄉᘠᦰὋᤆ˝̴͂ ଡΘ˿าᡣᄉNj෤థ൧᜼ᄉࢹͺဖܑnj ሧඞࢹ̠˖ॶൣ‫֏ڙ‬Շ᱆ӑАᄴஊ उ᤯᣾ʶᮉก̽Ὃ˝̱ंࢹ̠᝹߿РՎ ಕэὋФ˖ӉહథγᬩᄉᘠᠪNjࣛᘠϛయ ֖Ⴠϛኍnjሧඞࢹ̠˖ॶᄉ᠆᠉̠.PTUBGB )FOBXBZ‫ڙ‬ʶ͊‫ܥ‬௙˖ᛪᇧὋᗛྱѽ࠶ᄉ ̱ंᄰ̈˧ᫍᦏ௦థСጆᄉὋ‫ځ‬൤տࢹ ͂෤థܲ࠵ຘ᥊ᑞܴ੼ҁᬶͳጷጺnj̴ ૈѢὋ̱ंᬷ˞᜵යࢹ̠͂᤟ःጊषᄉ ࢹͺᤈऎὋͭ௦ԁʿፋ̴͂ଡΘ߶К᝹ ‫੊ܫ‬۱ᝪnj

ᳫ̠ႃߔ‫ߥܷڙ‬෽ዬᜁબ ᤂ௅लԦࣸคСซᄉܲܲ͟ࣉܲ੝ ܷߥಢ‫چ‬Юᄉนዬ಴նᆠnjత௅௸Ὃ ܲܲ͟᝜ழࠇ࣊Ὃ̴͂ࣂબ૬˿ࡦᄉ ߀࿀4BNVFM 0QPLVὋࣲଌ̾̊ᮉ΍ၸ൦ ٧ᜂѣὋ̾Ԣ̊ᮉᛠ˝ʿ೜ᎴՏnj ʼֆὋܲܲ͟ణᤂଋᤋԦၶʻᡐܷ ߥಢ‫چ‬นዬ͇̂ὋФ˖ˏᡐ‫ܷܲܲ͟ڙ‬ ߥὋʶᡐ‫ڙ‬ጝАܷߥnjᤇ̎಴͇ᄉͺ಴ ੣กዜͪὋ൩१ᦏ௦੣૆ʶ˓ᄨ໗˿̠ ዬࡋᄉ)PNF%FQPUೊὋᔩ௃Ф̂‫ڠ‬ᡋҁ ԩࠎ̠ஷ᣷Ὃ࠱ዬࡋน‫ݜڙ‬὇̴ὈᄉᢵʼὋ ཨՐ᣽ᤳ‫ڠ‬१൥ሎधဗ‫ڣ‬nj ᝜ழ‫ࠪڙ‬ඊ˿ʻ˓಴Ԧဗ‫ڣ‬ᄉᄢଌ ᜼ᮟՐὋ۲ఴᆷ߿˿ᤇ̎಴͇ᄉ߀࿀௦ Վʶ̠Ὃࣲ̅త௅࠱̴ᄉຌఀཱྞМ ͔࣊̅Ὃॆܸ௸ʼ࠱ࡦᄉܲܲ͟ࡏඞ 4BNVFM 0QPLVબ૬nj᝜ழᤆ଼Ꭰ˿߀࿀ ᄉͺ಴ࢹХὋʶ˓)PNF %FQPUࢹХआᄉ ೊὋࣲ࠱߱ᤞҁกӝ‫߿᧜ܪ‬nj̯ᄫґᄉ ុಉ౎ᄹὋ߀࿀௦ᬣ఺ͺ಴nj

఑Ҧ௦ᯭຠӜᝫ͗ᤤˠᄉ‫׬‬ʶᣤࠑ

ፂ᣾̊˓ܲతᄉܷ᜺ഴઇ́Ԣᤂయ ༎ཉᄉ᝜ඞу቉ՐὋᯭຠ‫ڙ‬త௅ˠᛠ ࣱӜᝫ͗ᤤˠnj‫ڙ‬અᇽቢ࠺లС᫆ґᄉ ፑ᝟ࣂፂ௬ᇧὋᤇ൒ᤤˠᄉઅᇽညࣂѸʽጡ ेὋᡓ᣾˿̾ज़͉ʹʶ൒Ӝᝫ͗ᤤˠnjణጻ ཁᇽ௬ᇧὋᤇ൒Ӝᝫ͗ᤤˠઅᇽညᰳ᣹ʸ੆ ܲὋ‫ڙ‬ᤇ൒ᤤˠ˖РՏϊᤤ̠‫ڙ‬ᤇ൒ᤤ ˠ˖ᝇᤩᯭຠ˓ӜᄉР˓Ӝᝫ͗ᝫࣝὋ Ф˖त҃ีᝫտ৾᠋ὋคඞҦ᧙ܷᖌКᑇnj ྱᯪౣ᥿త‫ޞ‬ᛪ௙᜵ៜөϙեඞ਒nj ‫ڍ‬ᬄ޴ͳᝢ˝Ὃᤤˠ௦ᯭຠඞ͔ࠪྱӜ ஊउᄉМઅὋ˶௦ࠪ̊˓తᯭຠઇ́ᄉᛪ খὋᤇࠪӑ̚ʿѽnj൳ʿᅻὋᤇ‫ڣ‬ᤤˠὋణܷ ᄉᡄࠑѶ௦ӑ֖̚ᯭຠὋ‫˝ځ‬þʶ‫҃ˏڍ‬ÿ‫ڙ‬ ᤇ൒ᤤˠ˖ᜁ᝼௙௦ᄽᄉὋʿ௦ϛᄉnj‫˝ځ‬ ӑ̚᭣ͭ෤థ࣯ᮔᤤˠὋ˶෤థધፏ੽ᝢ ᤤˠፆ౦ὋࡉክܷМઐ੺᝿คඞᑇ˧ʿ൦nj ʶܸᄉᤤˠὋፋˏ˓తᄉᯭຠ఑˼Ὃʽ˿ൢ ᕱὋ̼͈ॡͯnjᯭຠᤤඞ௦థఄਥᄉὋ௄ཨ

ஊउ֖᝜ழ௃Ҧ҃఑Ὃᥦࡂ᤯᣾ᤤඞᄉᤤᇽὋ ઁࣱᣏ̠ᄉʿ໗֖‫ܥ‬ᮂડ‫ࣰ֖ٿ‬ᄉඞ˞ᝫ͗Ὃ ડ‫ྱٿ‬Ӝᄉͳ҃ЮὋ౎ࣰ֖ᝌфnj ᯭຠᄉґ᤬ʿԺᑞ᤯᣾Һ൦ีᄉ఑Ҧ౎ ᣹੆ὋᏪ‫̅ڙ‬ก෴ก֖҃ᝫ͗ඞ˞njੇ͂ၶ า‫ڙڙ‬ҪૅܷὋథඞ˞ᒬၿὋథઅᇽాὋຆᅻ ᤇ˓҃ऎԺࣰ֖̾ᝌфᇪ͗ᄉᬱᮤnj‫̬ݟ‬ᯭ ຠፂ᣾˿̊˓ܲతᄉҮᕤὋ࠾Ф௦ˏ˓ܲతᄉ ఑ҦþรᇩÿὋ੥вऎᤀ౎˿᮲จᄉᣀઈཁὋ ̼͈ʿԺ៊ʿᰳnjᯭຠඞ͔᤯᣾ᤤˠὋ੥ᑞ Ѭᢵͳᰍþʶ‫҃ˏڍ‬ÿ௦ʶሗለචὋФ̴˖‫ڍ‬ ᄉۡࣉࣲʿХ‫ܫ‬ᄉnj ᯭຠథþʶ‫҃ˏڍ‬ÿὋథ۲ఴกγᬩᄉ ᤤˠాѽὋథᒬၿᄉᠪఴ˞˦ࣉ‫ڣ‬ፂ฿Ὃᤤˠ ґӑ̚˶֏Շ֖ᝢՎÿ̾ᇽ҃఑ÿὋၸþᤤᇽ ߵએࠑ‫چ‬ÿὋᤤՐྱӜஊउ˶ᛪ᣹ϙեඞ਒Ὃ ᤇࡂ௦˖‫ڍ‬ᯭຠᄉþ͕ᡔবÿὋ௃᝶त҃ีᤆ ௦คඞᝫտὋᦏ᜵ဢ৸ᤇሗ౎ᒬʿ௛ᄉඞ˞ ాҦnj᜵ᅻ᥊ὋԀ΍‫ڙ‬ຠᔭஊउௐయὋᯭຠ

஠ʷ౦

̠˶෤థᤇಧᄉஊ෴य़᥄nj௃กՠᝢὋ‫ڙ‬ இ᭨धஉᄉܷ໼ʽὋ˖‫ܷڍ‬ᬅܷۡࣉࢗᡐὋ ʼ๑Njӑ̚Njຆ‫ڡ‬ኍ‫ڙڠ‬ፂ฿ʼঋᤳࢗᡐὋ ᯭຠፂ฿ᄉ᧗᜵বܷࣧऎՐᤝὋᯭຠ‫ڙ‬ள ௐ̼ᄉ߿ͮʶᄯ௃กᖿࠃnjԓథ͕Ҹ෤˿Ὃ ளᄉ߿ͮᎤܾὋຠ̠ᬱБథܾᖿਕὋࣱᣏ ̠థཤᘼਕnj ͭ௦Ὃ۲ఴก᜺߿ᄉʶ‫҃ˏڍ‬Ὃፋ˿ᯭ ຠˀ‫ڍ‬ᬄଋᢽᄉྱ൳్͇ὋᏪ۲ఴก᜺߿ ᄉᝫ͗ඞ˞ᄉ९ࣿຑᤈὋ˶ፋ˿ᯭຠඞ˞ ̠ాᄉγᬩὋᏪᯭຠ઴థᄉᒬၿࣉ‫ڣ‬۲‫ځ‬Ὃ ˶ፋ˿ᯭຠвऎᣜཫᄉԺᑞnjᯭຠ௃กୋᑱ ˖‫ڍ‬ᄉᯭຠᤇ˓þ֐߿ÿὋͭᯭຠԺ̾ፋ˖‫ڍ‬ ᄉల౎ࣛ౎᧗ܷᄉࣞү֖ըᇧnjੇࠪᯭຠథ ζॶὋ˶‫ڱ‬ζᯭຠʶ‫҃ˏڍ‬ᄉࠃ᡺Ὃࠪ˖‫ڍ‬ ᄉల౎ґ᤬థ᧗ܷᄉᇧᔴͺၸnjᯭຠ௦ˋ ழᄉ௙ဨὋͭ‫ݜ‬ᯪЎࡂ௦˖‫ڍ‬ᄉ௙ဨὋКီ ӧ̠ᦏ᜵౎Сॶ֖ྕએᯭຠnj

К᭦ᄉሒ̠᠈ҫክူὋ৥ᭉ᜵˃੥ᄰүὋንѲ৥ᄉழՓὋᎁᤴ৥ᄉల౎

8FOEF 'SBOL ;IPVྱ᝴᧚ᚷѫౡ࣍੣఺ ႂពFYU &NBJMXFOEFXFBMUI!HNBJMDPN

ʶ˓ሶϣᄉူ᠈γᬩ᜺Ѳ௦᫙ʽ᣹੆ᄫಕ֖೔ਆᄉС᪃ ৥ᭉ᜵ʶ˓˃੥ࣞү৥҃ᝠʶ˓Ժ̾ү৥᣹੆ᄫಕᄉ᜺Ѳ ֆ஠ॳЎၶ උˉ̅ຌӧܷߥὋ௦ྱ᝴᧚ᚷѫౡ࣍὇$'"ὈԢ᧚ᚷክူழՓᄉࢹ‫׷‬ክူᆯ‫ܢ‬὇.#"Ὀnj ̴ХథࣱܲˉႌనҫፂᰍὋཿ৘Չሗሒ̠ူ᠈ን႔ԢՉሗሶϣᄉઅᠪழ಴ὋនζᒯʼὋᑞ˝ࠆਖ਼ଡΘʶቢय ᄉК᭦ሒ̠ူ᠈నҫnj

ྱѾ ዴᤤ ̼ူ

ྗආଉ̝ϣऔγᬖ դ4VQFS7JTBγᬖ ܲሗ͈ͯᤤસ 

‫ڍ‬ᬄ႐ߥၶγᬖ ܰѢ஺ຣϣऔγᬖ

Dž˓̠ϣऔԢྤӝγᬖ Dž˓̠ӿ᧗ႼჀγᬖ γ Džࣱ᧚ 33*'Ԣ-*' ᬖ Dž˓̠͝൴γᬖ Dž˓̠̠࠮γᬖ ߿యγᬖ ѫጙयጻၶγᬖ ༦า‫ۋ‬ጻၶγᬖ

Džγఴઅᠪ۲᧚Ԣซбᤝ͓ϱᗧ᝟Ѳ 3341 અ DžРՎ۲᧚ ᠪ

ซбஓᐱϱᗧ᝟Ѳ 3&41 ซбᤝ͓ϱᗧ᝟Ѳ 3341


 ྟ

565,000 $ + tax

Ѻλ#SPTTBSE-ࡧᎠ᫦ᅧ⮱㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ͉ࢄ᱊ाࣹ䒓Ꮐᝬ䬡ጰᅭ᭜͗ᝬ䬡  ͗ ࢘⩌䬡 ፓ䋰ᅯρܳ䧌ࢠज䓫ⴒऺ䉚➖͚ᓰ%JY ܳ䧌̷倅䕌 㐆ᗕ᣽ӈᰭх⮱‫ܧ‬㵹᲎Уহ 䉚➖⣜ධক䓦ᰶऱ๔͚㺬ϧ䊲ጯ ऱㆨ丽亳Вࣷ⩌≨Ӭ‫ݖ‬䃫᫪͡䓾‫ڙ‬చВࣷऱㆨ႓ᵎ➦‫ݘ‬ 䔯वᰶ႖ၽ⮱უᏚᅲѼ

Ѻλ#SPTTBSE-ࡧᎠ᫦ᅧ⮱㖁ᢿ‫ݘ‬඲ 㺬ࡄ᱊ाࣹ䒓Ꮐᝬ䬡ጰᅭ᭜͗ᝬ䬡 

͗࢘⩌䬡 ፓ䋰ᅯȡρܳ䧌ࢠज䓫ⴒऺ䉚➖͚ᓰ%JY ܳ䧌̷倅䕌 㐆ᗕ᣽ӈᰭх⮱‫ܧ‬㵹᲎ Уহ䉚➖⣜ධȡক䓦ᰶऱ๔͚㺬ϧ䊲ጯ ऱㆨ丽亳Вࣷ⩌≨Ӭ‫ݖ‬䃫᫪ȡ͡䓾‫ڙ‬చВࣷऱㆨ႓ ᵎȡ➦‫ݘ‬䔯वᰶ႖ၽ⮱უᏚᅲѼ

939,000 $ + tax

499,000 $ + tax

ࢄᇥ#SPTTBSEጯ0ࡧᅧ‫ڕ‬᫝䆗ࡻ‫ݘ‬඲̷ጯ㐊ᬍϲᰶᝬၽক䓦⣜ධх䯲 ϑ䕇Ӭ‫ݖ‬ᐭ −๔䱟झᕔФ℁倅 ᱧ̺ज๞

Ꭰ᫦ᅧ⮱⠙⿸➖‫ܧ‬ਜ਼‫ڲ‬䘕ᵩᅭͧ䬡࢔ბ 䬡࢘⩌䬡ᝬ⎽Ѻλᅲℾࡧ͚ᓰ ͡䓾‫ڙ‬చ ੳ͇ͨ㶄 䴠ͽ႓ᵎᆋλ䬦͚ः䲆⮱̭❴ࡧഌ䒓⼸ܳ䧌ࢠज‫ݝ‬䓫(SBOE喒BMMFF ౕ䔆䛹ᰶ Ɑᗕ⩌≨᝭䰭⮱‫ڕ‬䘕䃫᫪ ੳ౧ 䊲ጯ ⩢ᒞ䮏 丽亳ぶぶज䅀̭ᏁԞ‫ ڕ‬㐆ᗕ⩌≨᣽ӈγᬍ䭽 ⮱Ӭ‫ݖ‬

634,000 $ + tax

547,000 $ + tax

䒓ܳ䧌‫ݝ‬䉚➖͚ᓰ 丽亳 䊲ጯぶ ⩌≨ϑ䕇ᵤᵤӬ‫ݖ‬㇫㷲ԛ‫ڕ‬䘕ࣕᝬⴠ㠞ⴠझ䲏 ბใⅡ

OFFER ACCEPTED ࢄᇥ4U)VCFSUጯ‫ڕ‬᫝⠙⿸5SJQMFY̷ጯ㐊ສѺ㒛 ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬䉚➖͚ᓰ ᐭ䒓ܳ䧌‫ݝ‬ 1BOBNB‫ڙ‬ϑᕨ〆ᝬၽক䓦⣜ධх䯲 ϑ䕇Ӭ‫ݖ‬ᐭ䒓ܳ䧌‫ݝ‬䉚➖͚ᓰ 丽亳 䊲ጯぶ ⩌≨ ϑ䕇ᵤᵤӬ‫ڕݖ‬䘕ࣕᝬⴠ㠞ⴠझ䲏 ฺवౝᲬ䶱ѝᰵ⼌䛾ज䓫⃼͗ᰵ Ꭱᩣ‫݆ڒ‬ज䓫 ᬍ䰭䷊ใ㐡ԛ㐡៑䉦⩕ᕔФ℁倅 ᱧ̺ज๞

㖁㈨᫦ᐼ

Ѻλ#SPTTBSE"ࡧᎠ᫦ᅧ⮱⠙⿸ᅸᝬ䬡ጰᅭ᭜͗ᝬ䬡 ͗࢘⩌䬡̭ܳ䧌ࢠजᐭ̷ 5BTDIFSFBVͨ㶄㐆ᗕ᣽ӈᰭх⮱‫ܧ‬㵹᲎Уক䓦ᰶऱ๔͚㺬ϧ䊲ጯ ऱㆨ丽亳Вࣷ⩌≨Ӭ‫ݖ‬ 䃫᫪͡䓾‫ڙ‬చВࣷऱㆨ႓ᵎ➦‫ݘ‬䔯वᰶ႖ၽ⮱უᏚᅲѼ

514-885-4853㘎 ᄼ ໽ kokohu@habitationsdessoleils.com

XXXTJOPRVFCFDDPN

590,000 $ + tax

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  ࣱ  త ௅ኃయ

ࣸ ն ζ ো


ྱ ሼ ˖‫̖ڍ‬าবᕱྫྷ੆ѫलԦҪᎾઝউ ̯ઇၶገNjઇં᥷ᕱ֖ӐႤᕱྫྷὋҁܰመ੣శॸʿԺ࠵ᄉઇѕҍὋҪૅܷ̠๖᠟ᄉᕱֵᡔ

౎ᡔܲᄉ᧓ၸ̖ᒬ˖‫ڍ‬ᄉาবᕱྫྷ੆ѫ὇̕Ԁԓ஧ᕱὈnj‫ڙ‬Ҫ˖ˏ‫̓ܰڍ‬Сጆጊष˧ᬄὋ௦ՠः

ឞ˝ᤇሗΙᠺবਕҁউᘼ὞

 ྟ

Ҫ ‫ڍ‬ ྱ з

Б᠟฽᧙᝹᝟ ࢹԇ͈ಪ ֵ᠎γ᝼ Dž˃ˉᝠ҃Ҫૅܷఴ‫ڠ‬ ʿՎ౅஧Nj͉਒ࡆࠩᄉ ൄ಄ ๐಄ ᛧ಄ ᦤ಄ ԢՉሗ‫ࡘˉ׷‬ᇧ಄ ϱᘨ಄ԢࣶЇ‫چ‬ᛧࣤ಄ ᎩቢὙXXXNGXJOUFSOBUJPOBMDPN Džྱ͈ᩘ‫߶׫‬ᜈ ႂព  ܸཨᔈ࡯ࡷ ੣఺  ‫ڦڠ‬Ὑ3VF-BQJFSSF -B4BMMF ̠ᤴᆂᔭᆂԻ᭦ 2$$BOBEB)/8 DžΧᩘҪૅܷࠃఱൄ಄ ࢹͺௐᫍ".1. ֆʶᒯֆН

ֵ᠎γ ᝼ ᗛྱѽ࠶ܷߥМ᝼กᰳኍกߥߥԊ ˖กᅻՏ।࣍̂ҫ੝੯ˉ।࣍ፂᰍ

ၾӧ

ࣄᳩӮழܷߥൖᄩ‫׷‬กᆯ‫ܢ‬ ʼ๑ܰ‫ڍ‬ឥܷߥ‫ڍ‬ᬄፂ฿กߥ‫ܢ‬

᱆ᄴ੯ˉМ᝼̠ !"#$%&'()"*+',""!$-+%'#-.'/+0#*',.1)2!$

ࣱ̾ܲࠃҫፂᰍ˝৥ଡΘ̾ʽก।నҫ Dž‫Ͱ׷‬഍ߴ˻ӭ DžᡐᕘՉዜ૾ా‫ށ‬੫˹ Džᩏᛠᚷᠪύ᠝ Džᝢ᝼Չሗ஠͇Ԣ‫ܥ‬௙ Dž᥋ٖᝠበԢ᥋̖ѫᦠ DžМ᝼ުґުՐ᠈̖Өᝫ ˀ˖‫ڍ‬।࣍ Džၶ਒ᣀᝧԢМՂᠪ̖அ᠓ Dž̼Ҩ˖‫ڍ‬ੜ̖Չᮉ̂ҫ ̂ҫ੝Ջͺ

ႂព͛ᄽ E-mail: info@notairetian.com ঳ᦉ6300, avenue Auteuil, Suite 535, Brossard, QC, J4Z 3P2 ᤂ1BOBNBМ̓঳ቢ

ѫ੝204, rue Notre-Dame Ouest, Suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T3 ീጲ1MBDFE"SNFTቢ ‫̠נ‬ᛣѢԯԾᣀ

‫ى‬ζᰍੜ ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

Ҫૅܷ‫ࠑڍ‬ጞᝢ᝼ᰍੜ࣍ Ҫૅܷࢹርߥᆯ‫ܢ‬ ᱆ᄴᰍੜ࣍˃ˉӨ͗"/*&#‫׬‬ʶӧ̠͗տ ࠴ௐᰍੜௐᫍὋᮅ˃ˉᰍੜઐն

ᬇʶள

!"#$%&!'()

ࡓᮆ‫ڠ‬۲  ੜࡓፆౝ  ʼʽපᡸ ႂᡸፆౝ  чఋጆፑ  γຝ᤯᮲ ጙܰ᝹‫  ܫ‬፤એतᝫ  ᬗՎᄹੜ

*/41&$5*0//07"-*&3*/$ ᰍੜ࣍˃ጲὙ &NBJM*OTQFDUJPO/PWBMJFS!HNBJMDPN 22ᏅὙ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

ହ়侼ᅻ

ᎃᣣᏤ˜

֖੆ӡʼʹᄉҪૅܷ̠ʶಧὋࡦᄉ1JFSSF.PSJO̾ ґʶᄯనၸࡢॳ‫ܢ‬МՂ὇4BOEP[Ὀၶ̖ᄉ᎘෡‫౎ں‬෴ Ⴄ̴ᄉᰳᛝԌnjࣱὋ̴ᄉࠑऐӝၶឬ̴ॸᮋ૰ʶ ሗᕱὋ‫˝ځ‬Ҫૅܷӻၶᦉ὇4BOUj $BOBEBὈࠇ̴࣊నၸ ᄉᥦ൛͋҃ᕱԺᑞդథʶሗՏ˝/̍ᆲ۲̃ႀᑜ὇ /%."Ὀᄉྫྷ᠎njឞྫྷ᠎ᜁᝢ˝Ժᑞ̠ࠪዜХథᒰ჻ বὋ߶ܷ႔ᄴၴᒯԦၶ᣾΍ၸ/ ̍ᆲ۲̃ႀᑜᄉඈ ఼ల᥂಴njᤇ˓᫇ᮤःឞ௦ॕֽ˿ʶ߿ஜ᧙ᄉჀ̠Ὃ උቤҪૅܷథॡܲᕱआ‫׫‬ӭ᎘෡‫ں‬njᬓ˿ࡢॳ‫ܢ‬МՂ ၶ̖ᄉ᎘෡‫ܰ˧ں‬ὋҪૅܷӻၶᦉᤆʽ̽Է‫˿ٿ‬5FWBNj 4BOJTNj"DUBWJTNj1SP%PD֖4JWFNМՂၶ̖ᄉ᎘෡‫ں‬nj‫ݟ‬൤ ʶ౎Ὃᤇሗᕱֵ‫ڙ‬ҪૅܷࡂԪ३᭣࣡Ꭻ᜸nj 1JFSSF.PSJOឬ̴ဗ‫ڙ‬ʿ३ʿ΍ၸʶሗఢ̼᎘෡‫ں‬ ᄉளᕱὋឞᕱ෤థ̣˥ҝͺၸὋͭ஌౦ʿ௦ॡሶ߿nj ˝̣˥ࡢॳ‫ܢ‬Nj5FWBNj4BOJTNj"DUBWJTNj1SP %PD֖ 4JWFNМՂ͗‫ڙ‬ՎʶௐᫍԩҁՎʶ˓᫇ᮤᄉॕֽ὞ኔ ಴ॡኤӬὙ‫˝ځ‬ᤇ̎МՂၶ̖ᄉ᎘෡‫ں‬௦ၸՎʶ˓Θ ः‫׷‬ଡΘᄉՎʶሗԓ஧ᕱ҃੆ᄉnjᥦ˓Θः‫׷‬௦ʶࠑ ઴థՏᬷտᄉ˖‫ܷڍ‬ᕱ͌úúๅ෇ӧ๑ᕱˉᐦ ͊థᬌМՂnjុಉ௬ᇧὋӧ๑МՂ‫ࣱڙ‬ఝ૰˿᎘ ෡‫ᦠں‬ழ˖ᄉໄҍὋԺ௦෤ซ਒ҁளໄҍ͗ၶѢʶሗ ᒰ჻বᄉҝֵ̖nj ᤇ˓஋̂ପ᭚Ѣʶ˓ᱤ˝̠ᅻᄉ̂ࠃὙ᜴ழ‫ࠑڍ‬ ‫ڙ‬ᕱྫྷΘःழ᭦ᡔ౎ᡔΙᠺ˖‫ڍ‬njࣱὋᎾ‫ڍ‬МРϣ औ͟ူᆐቂ఺ౝֺலම˖ॶ὇)BTUJOHT$FOUFSὈᄉՋ͖̠ 3PTFNBSZ (JCTPO୨зᄉὋை‫ڙ‬઒᭚Ꮎ‫ڍ‬ӝᕱࠪ˖‫ڍ‬Ι ᠺ᮲ᬖᄉǑ˖‫ܪڍ‬ழǒ὇$IJOB3YὈʶ˹Ѣྟ᭦ˆnjᤇͮ ᆐቂ̠տ‫˖˹ڙ‬ሥþ˖‫ڍ‬ൣ‫ˆ˝੆ڙ‬ႌᕱੜÿnj ‫ڙ‬Ҫ˖ˏ‫̓ܰڍ‬Сጆᬋᒯсཁ˧ௐὋᤇಧᄉ्Ҹ लԦ˿̠͂ᄉউᘼnjᒬ̯Ҫૅܷॆࡌࣱ̅తબ૬ ˿ӧ˝МՂᰳክߠ௸ᓂ̾౎Ὃ˖‫̾ڍ‬ӿࠎ‫߶ࠑڍ‬К֖ ᠏ඈ˝ၿὋ᤹૬˿ˏՏҪૅࣲܷ̠࠱Фѻ‫ܪ‬൪ѱnjˀ൤ ՎௐὋ˖‫ڍ‬ᤆࠇ࣊Ϣൢ̯Ҫૅܷᤈԯ౼іሗйֵ̖Ὃᄯ ҁґʿˣ੥ध‫ܬুݼ‬ᤈԯҪૅܷ࿵ᐚnj ૊ཱ॓ӯ὇#MPPNCFSHὈ᧚ᚷᬶ‫ڃ‬ᄉፑ᝟Ὃ᎘෡‫ں‬ᄉ Է‫ٿ‬Ժᑞॕֽҁ˿˓‫ࠑڍ‬ᄉʹՏჀ̠njґ஠ឬҁ ᄉ1JFSSF .PSJOࠪ൤ःឞʿ͗ਕҁ৲ᝲnj‫̅ܪ̬ݟ‬Ӧᤝ ͓࿃খᄉ1JFSSF .PSJOడፂઝ͉᱆ᄴӝᕱࢹˉӨ͗὇MF (SPVQFNFOUQSPWJODJBMEFMýJOEVTUSJFEVNjEJDBNFOUὈᮖ ̠࠭᣹ࣱ˧ˣὋ̴ຌഁ‫ڠ‬ᅻ᥊˖‫ڙڍ‬᱆ᄴ҃ᕱˉ˖ ӳథᄉቆᫍᡔ౎ᡔܷnj

щѐᮢѐθᇘ㿸‫↙ޢ‬

లᅻᄉඊည

Ҫૅܷࣉ᭦ʼథܲ࠵ᕱֵ੊าবᕱྫྷ੆ѫ౎ᒬ˖ ‫ڍ‬὞Ҫૅܷӻၶᦉ‫ٿ‬ኔឬ௃กፋѢˀ൤ᄰСᄉፑ᝟ ्㗄⌞߂僂ኁᐾঅՐщѐ䇚䇷 ஜ૵nj ѣള਀ࣖᤵཝᔰㆇᐛぁ⺋༡ᐛぁᐾ ʿ᣾Ὃ̯Ҫૅܷӝᕱᤈԯ఺ౝᄉˉҫৰх౎ᄹὋ ᒪѣളᔰㆇᐛぁ਀䍞䠅ⴇ⨼㔅僂 ˖‫ࣲ˪ͪڍ‬෤థӳ૵˞࠭‫ͮڠ‬nj ‫ڙ‬Ҫૅܷ੆ֵᕱᤈԯ ∘‫ڼ‬侼ᅻጸ ᒪ具ⴷ‫⭞≇਀ާޢ‬ᔰㆇᐛぁ㔅僂 МՂᄉΘः‫˖׷‬Ὃ˖‫ˉ͌ڍ‬੝ӳඊညʿҁnj‫ڙ‬Ҫૅ DPD[LQVSHFWLRQ#KRWPDLOFRP ܷԓ஧ᕱᤈԯМՂᄉΘः‫˖׷‬Ὃ˖‫ˉ͌ڍ‬੝ӳඊည˝ ཐᒪ㫏ค਀ઞ䗯คᐸ僂ኁ㔅僂䙐Ᲊ具ⴷᵢ൦ᔰㆇ㔉ᶺૂ㿺㤹 nj ཐᒪࣖѣᔰㆇᐛぁ਀䍞䠅ⴇ⨼㔅僂ᱥ僂ኁⲺ䍞䠅ؓ䇷 ҪૅܷӻၶᦉᛪᇧὋᄰࠪ̅Ҫૅܷ֖Ф̴‫ࠑڍ‬ᄉ ӝᕱ᠞௛ᏪᝒὋҪ˖ˏ‫˧ڍ‬ᫍᄉӝᕱᤈѢԯ‫ڙ‬ᕱֵஜ 儎〇ᢶᮦᆍ਀䘒㓘ཌ䇴༽䖻ࣟỶ⎁߼⺤儎᭾щѐ ᧙֖᧚ᮨழ᭦‫̅ܪڨ‬ᣖͯපࣰnj щѐ㓼㠪Ⲻ僂ᡵૂᇂ஺Ⲻ୤੄ᵃࣗᱥᛞᣋ䍺Ⲻ‫ؗ‬ᗹؓ䇷 ͭʶ̎˃ࠑࠪᤇ˓ឬกଡѢ˿᠎Ⴀnj ЎՐ‫ڙ‬Ӡ౎ࠑ͌ˉࢹͺ˿ࣱᄉӝᕱႌᠪຆ̠‫ܢ‬ 4JNPO#jDIBSE‫ڙ‬ଋԩ޴ͳ᧓᝺ௐឬὋҪૅܷ੺эʼࣉ ᄉᕱྫྷథᒯ௦ၸ˖‫ڍ‬ၶ̖ᄉԓ஧ᕱ҃੆Ὃ˖‫ڍ‬ ̠ଌ҃˿ӉહҪૅܷ‫ڙ‬ЮᄉᎾฮӝᕱΘःᩖnj ᤇͮ‫ڙ‬Кˆႌܲ˓‫ڠ‬Ӝԟ᜹᣾ӝᕱၶ̖۲‫ڠ‬ᄉ ˃ࠑᝌ᧕ឬὋ˖‫҃ڍ‬ᤴᄉาবᕱྫྷ੆ѫᜁᤁᒯҪૅ ܷNjᎾ‫֖ڍ‬ൖฮᄉ҃ᕱԇὋˀᜁ ሥ˝ᠱ्ҍᄉ᭣าব੆ѫ૊ʶ ߿ඊΒຈՋ‫ڙ‬ʶᡐὋࡂၶ̖Ѣ ˿੆ֵᕱnj ૵᱆ ᄴӝᕱࢹ ˉ Ө ͗ᄉ EDDIE WANG ᓛԎ !!" ##$$ ౝ ϔ ㏼ ㏗ 䗛マ eddiewangremax@gmail.com 1JFSSF.PSJOͤ᝟ὋҪૅܷࣉ᭦ʼ ʸ੆௦ၸ˖‫੊ڍ‬Ӿ 㜗 Ԏ 䄇 Ԏ 㔽 ᓰ ⩕ ᓰ  ⩕ ᜾ ⮱ ̀ ͇ ߖ ᗕ Ⴖ უ 㒛 ͇ ᄉᕱֵథНNj ऎၶ̖ᄉԓ஧ᕱ҃੆nj߶ᄴጝА ᫝Ⰵ ᫝Ⰵ ᫝Ⰵ ᫝Ⰵ ᫝Ⰵ ܷߥМРӻၶክူˀஊንߥᬒ ᄉՏ᝗ஓ૾+PFM -FYDIJOᝢ˝ᤇ ˓ඊညᰳ᣹nj ᱆ᄴ͋҃ᕱၶ̖‫׷‬1IBS 1770 Rue Rigaud, 1675 Avenue 1288 Avenue des 1900, Boulevard 6094 Rue Dumas, NBTDJFODFМՂᄉஊउ̂ҫᦉ˞ Brossard Stravinski,Brossard Canadiens-de-Montréal,apt.2211 Angrignon,apt.606 Le Sud-Ouest ͉"MBJO#PJTWFSUឬὋ˖‫ڍ‬௦ʶ˓ #SPTTBSEх㒻 #SPTTBSE3ࡧ ጯ͚ᓰ叱䛾ౝፓ "OHSJHOPOౝ .POLౝ䧮〆䭱

উᘼᄉᎾ‫̠ڍ‬ ‫ڙ‬ӝᕱழ᭦ࠪ˖‫ڍ‬ᄉΙᠺࣂ੆˝Ꮎ‫̠ڍ‬௾᥅Сซ ᄉʶ˓᫇ᮤnj૵ͤ฽ὋᤈЙᎾ‫ڣࣉڍ‬ᄉᕱֵథᒯ ௦ၸ˖‫੊ڍ‬Ӿऎၶ̖ᄉԓ஧ᕱ҃੆njࣱ̬తὋ 3FTFBSDI BOE .BSLFUᆐቂМՂ‫˝ڙ‬Ꮎ‫ڍ‬ӝᕱᛠˉᎃз ᄉʶ͊ઐն˖ྱѾଡҁ˿ᤇ˓ஜ૵nj Ǒ˖‫ܪڍ‬ழǒᄉͺ Ꮷ3PTFNBSZ(JCTPOறᝒὋ‫ݟ‬౦෤థ˖‫ڍ‬ᄉԓ౅஧ὋӾऎ ᄉ҃ᕱˉࡂ͗ᯰʼϢୋὋ੝̾ឬ᜴ழ‫ڙࠑڍ‬ӝᕱΘःழ ᭦௦ᄯଋ੊ᫍଋ‫ڠ‬Ιᠺᅋ˖‫ڍ‬nj᱆ᄴӝᕱᮎ᫇4JNPO #jDIBSEૈѢὋ‫ڙ‬Ҫૅܷ̠๖᠟ᄉՉሗᕱֵᐿՐὋі˪ᦏ థ˖‫̖ڍ‬าবᕱྫྷ੆ѫᄉॕߔnj3PTFNBSZ(JCTPOѶुុ ឬᎾ‫ڍ‬в˶҃ᤴʿѢ͈घྫྷᎾᄉ᭞᭏ገὋ˖‫ڍ‬Ѷі˪‫ۈ‬ ற˿Ӊહ፤ၶገ$‫ڙ‬Юᄉʶ̎ᕱֵᄉၶ̖nj త௅ὋᎾ‫͔ڍ‬ᝫᬒᑞຸˀ‫ށˉ׷‬տ͗ጷጺ˿і ‫ࠪ᧪ڣ‬Ꮎ‫ڍ‬ӝᕱࠪ˖‫ڍ‬Ιᠺ᫇ᮤᄉե᝼͗nj Ꮎ‫ڍ‬ඞ͔ࠪ˖‫ڍ‬ӝᕱᄉউᘼѫ˝ˏ˓ழ᭦Ὑʶ௦ ઝॶ˖‫ڍ‬ၶ̖ᄉาবᕱྫྷ੆ѫ᠎᧙ʿ᣾СὋ̃௦ࠎঢ ࠪ̅˖‫ֵ̖ڍ‬ᄉː᧗Ιᠺ͗࠭ᒰ‫ڠ‬ᎅஊ෴᮲ᬖnj Ꮎ˖ፂ฿ˀ߶Кࠅಉ‫ށ‬տ͗੆տ.JDIBFM38FT TFM‫ڙ‬ե᝼͗ʼૈѢὋၿ̅ܰ̓СጆጊषὋ˖‫ࣂڍ‬ፂϢൢ ˿ࠪ௅ఴᄉሩ‫ڗ‬Ѣԯnj˖‫˶ڍ‬Ժ̾ѽၸᒬᢵ‫ڙ‬ᕱྫྷΘः ᩖ˖ᄉͮᎵὋ࠱ӝᕱͺ˝൦٧౎̶ࠪᎾ‫ڍ‬nj Ҫૅܷܰ̓ᦉʿਜࡂҪૅܷӝᕱࠪ˖‫ڍ‬Ιᠺᄉ᮲ ᬖᄯଋԦᛪ᝿᝶ὋԵ௦ឬҪૅܷஊउþࠪ˖‫ڍ‬ణᤂӉહ ᬣ਒બሄҪૅܷМඞ֖ፋ̴͂ᬣ਒߿Ꮄѻѱ‫ڙ‬Юᄉʶ ጆѴᛠҮຆਕСѬÿnj Ҫૅܷܰ̓ᦉԦᝒ̠ࠪ޴ͳᛪᇧὋࡉክҪ˖Сጆ ဗൣ‫̅ܪ‬ʶ˓ᓢᬱௐయὋͭ௦ܷᦉѫҪૅܷ͌ˉ̮ፘ ፝ˀФՋͺ͖ͦγ૆ᅋሤ౜ᄉ‫׷‬᠞Сጆnj ˖‫ڍ‬᯾ᗛྱѽ࠶঳ᮖ̂ᯝሥþ˖ழᄽន࣎భҪຆ ˖Ҫˏ‫˧ڍ‬ᫍൣ࣡ᄉԤ᣷̓ึˀՋͺὋᏪʿ௦ᄰԥÿnj ঳ᮖᯝ෤థࠪӝᕱ᠞௛्ҸᤈᛠХͳ᝿᝶Ὃͭᛪᇧ࣎ భþ˖ҪՋͺʿ᜵ᜁ᣾ऎஊ෴Ӑᝌឳÿnj ᱆ᄴӝᕱࢹˉӨ͗ᄉ1JFSSF .PSJO੽ᝢ̴ඊᣖઝ ॶ‫ڠ‬ᎅஊ෴᮲ᬖὋ‫̴˝ځ‬ఴ̠ࣂፂԩҁ˿᎘෡‫ں‬ᆀᎤ ᄉॕֽnj

Amax Inspection Service

⢻ᩮ

514.996.7066________________

ిૂ僂ኁࣟᛞᆿቻᰖᘝ

XXXTJOPRVFCFDDPN

⢸↌䦷514-560-3965

3ࡧ⠙⿸ᅸ ࢍౝ Ꭱᐧ⠙⿸ ᅸ ₒ㵹ܳ䧌㜠 Ꭰᅧ  ࢄᇥ㦄ऺ⻮ᵎࢍ ࢔ ࢘⩌䬡 ࣹ ౝᎠᅧ ι 䒓 Ꮐ ͚ ๛ ۤ ᯃ ẩఈ࢔͑࢘ 䙺ิ ≄᝸䬡ࣷࣕᝬ䛺 ͚๛ۤᯃ 㜗ߕ૤ ᫝ 㷲 ԛ ϑ 䕇 Ӭ ⋸㈨㐌ᐧま䉕䛼 ̷΅ ᝬᅸఈ䲏‫ڕ‬ ᢤ ⵃ Ԋ‫ڨ‬Ҡ घФϲ̴ घФϲ̴ Centris No.15139256 Centris No.20779776

᧗᜵ᄉԓ஧ᕱΘः‫ڍ‬njԓ஧ᕱᄉၶ̖‫̍ڙ‬ฮὋྱѾ௦ ‫ڙ‬Ӿऎ֖˖‫ڍ‬Ὃᆷࠃ௦థʶ߿ᄉᬶ˖ऎnj "MBJO #PJTWFSU੽ᝢ˖‫ڍ‬Хథॡुᄉၶ̖ᑞҦὋᑞ ܴ໗ᡛՉ‫ڍ‬ӝᕱ͌ˉܷࠪ੺᧙ֵ̖ᄉᭉයὋ̴ͭुុ ሥ1IBSNBTDJFODFМՂ΍ၸᄉܷܲஜาবᕱྫྷ੆ѫࣲ᭣ ౎ᒬ˖‫ڍ‬nj

࢔‫ڙ‬ᄀ ࠲᠙ ბ‫ڲ‬䒓Ѻࣷ‫➖ו‬ 䬡 Ꭰᅧ ‫ڲ‬ 䘕㷲ԛ倅ᶐ ᠒ᰶ ᬍ䖛ᡎᮜ㻯ẩ‫ڲ‬ 䙺ิႶԊ᰺ ߎࣷ∠↍ ֒䏘ᝬ ぶ䃫᫪ 㜗Ѽែ䉱 ⮳჉ घФϲ̴ Centris No.27294700

䧮〆䭱䓾࢔‫ڙ‬ ᄀ 䌊⻨ౝ䧮ࣷ‫ڙ‬ ϑᕨ〆ϲᰶ᪝ₒ ͸䖒 ܳ䧌‫ݝ‬ 䓫ጯ͚ᓰ ϑ䕇Ƞ ⩌≨᫦Ӭ࢔ ࢘ Ꭰᅧ ࠲᠙ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ࣷ‫➖ו‬䬡 घФϲ̴ Centris No.16910940

䓾ࡷ⠙⿸ᅸ ࢔ ࢘ ࢍౝᎠ ᅧह̭ᝬͨᅲѼ 䊲䓴Ꭱ Ԋ‫ڨ‬ ҠᕔФ℁Ხ倅 䔯व㜗Ѽᝃែ䉱 㔨ԛऻࡴթ⾧䬡 ๔ घФϲ̴ Centris No.25344451

˖‫ڍ‬ᕱԇԩҪૅܷӻၶᦉᄢክ՘὞ ੝థᤈЙҪૅܷࣉ‫ڣ‬ᄉԓ஧ᕱΘः‫ॸᦏ׷‬ᮋՓҪ ૅܷӻၶᦉγ᝼̴͂ᥕ९ˆႌӻၶጷጺᄉǑᓡ‫ݝ‬ၶ̖ ᜺ᔴǒnjҪૅܷӻၶᦉϥ࠶͗ี̠ҁ˖‫ڍ‬ᕱԇ੯ᛠ೜ ಉ͉ҫnj‫ڙ‬ᒯሯҫࣱऎὋҪૅܷӻၶᦉ঳Рࠪ ܰ‫ڍ‬Θः‫׷‬ᤈᛠ˿൒೜ಉὋФ˖Եథ൒௦‫ڍ˖ڙ‬njඇ ˓˖‫ڍ‬Θः‫ᦏ׷‬३ҁ˿þቿՋ᜺ᔴÿᄉ᝿߿njᭉ᜵ૈѢ ᄉ௦Ὃܰ‫ڍ‬Θः‫׷‬᤯࣡͗̂Ў३ҁ೜ಉ᤯ᅻnjҪૅܷӻ ၶᦉᤆˀᎾ‫ڍ‬Njᔭ‫֖ڍ‬་ܷѽ̍ኍ‫ڍ‬ᄉӝႤӻၶክူ ᦉ᫂धࡘՋͺὋՐᏧ͗‫ڙ‬ᒬᛠ೜ಉ˧Ր࠱ፆ౦᤯ઐፋ ґᏧnj‫ڙ‬ᒯሯҫࣱऎὋҪૅܷӻၶᦉРࠅಉ˿ ͊˖‫ڍ˖˝ࡌॆڍ‬Θः‫׷‬ଡΘᄉՋ᜺᝼௙nj Ꮎ‫ڍ‬ᗂՏၶ֐መߥ޴ͳ45"5ࣱ̬ሖߢМ࣊ᄉʶᮉ ុಉፆ౦௬ᇧὋˀӾऎNjൖฮ੊Ꮎ‫ڍ‬ᄉᕱԇᄰඊὋ˖‫ڍ‬ ᕱԇ‫ڙ‬ଋԩᎾ‫ڍ‬ᮻֵᕱֵᄢᅕክူࡌ὇'PPEBOE%SVH "ENJOJTUSBUJPOὋኤሥ'%"Ὀ೜ಉՐஅҁᤊ᜺᤯ᅻᄉᮟည ֖͡ᤴNjୱጪஜ૵ᄉඊည᜵ఝᰳʶ̎nj ‫ڙ‬Ꭴ˫߽ழஜ૵ᄉৰхʽὋॡᬱ‫ٿ‬ኔᤇ˓᫇ᮤnj 3PTFNBSZ(JCTPO‫ݜڙ‬୨зᄉǑ˖‫ܪڍ‬ழǒʶ˹˖ឬ‫ݜ‬Ե ᧪ࠪ͋҃ᕱᛠˉnj᱆ᄴӝᕱࢹˉӨ͗ᄉ1JFSSF.PSJOឬ ૵̴੝ᅻὋԵథ͋҃ᕱߚ‫ڙ‬ᅋࠪ˖‫ڍ‬ᄉΙᠺবnjԺ௦ࡂ ‫ࣱ̬ڙ‬తऄὋ̾Ѹளᕱ᫔ՏᄉКီᮆጞ҃ᕱࢼܿឲӧ МՂ὇/PWBSUJTὈС᫆˿ឞМՂ‫࠶ྕڙ‬Пᄉʶᫍาবᕱ ྫྷ੆ѫၶ̖ԇnjᤇࠑ͌ˉ‫ͳ޴ˉ˃ڙ‬ǑJO1IBSNB5FDI OPMPHJTUǒʼࠇሥ̴͂þ᭦˙ᅋᑞܴ̾ఝХባ́Ҧᄉ͈ಪ ଡΘᤇֵ̖̎ᄉܰᦉΘः‫׷‬ᄉૌੌÿnj Ҫૅܷ͋҃ᕱྫྷӨ͗὇"TTPDJBUJPO DBOBEJFOOF EV NjEJDBNFOUHjOjSJRVFὈҝ˞ࣝ+FGG$POOFMMૈѢὋҪૅܷ ࣉ᭦ʼᄉፏܷᦉѫֵྠᕱྫྷᦏ௦ᤈԯᄉnjᤂࣱ౎Ὃᥦ̎ ֵྠᕱ҃ᤴ‫׷‬ጬጬС̴᫆͂‫ڙ‬Ҫૅܷᄉᕱֵၶ̖ԇὋ࠱ અᠪᣀሧҁథघ͈ҶҮҦԺၸᄉͯ੆ఴ‫ࠑڍ‬nj

倅䪬䢼

!"#$%!& '()

∕‫ڹ‬侹ᝬጵ

!"#$%&#&'!(#*#+,-./0*1+,2/3451067*38/16

㏏ใ㏬᜽‫׼‬Зக䒲ߖᷭ≸ ⠡ 

͈͏

䄏Ԗ

㕅ᓸ

㏻㜩

㧆๔ጒ႓䮏ౌ᱕ጒ⼸㐀Ჱ͇̀ℂ͇ ι࡮็Ꭱᐧまጒ⼸͇̀㏼侹 偮ࡄ‫ٸ‬ጒ⼸ጵࡼч 0 * 2 чঅ 偮 ࡄ ‫ ٸ‬侹 ᝬ ጵ ࡼ ч "*#2 ч অ 侹ᝬጵ䉐ШԊ䮖 ͧᗕ㼐め侹ᅸ͚Ш҂䬛䷅ Ꭳ᣽ӈ㐡ԛᐧ䃛ࣷ∕ᘼθ䶦


᳦᳊ ‫̖ڠ‬ፂጡ

Agence immobillière Franchisé Indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc.

! "#$%&'()'$*+''('$,'-./0)(.#$1)23'4$5!6$78

ႂព 

HAUTE PEREORMANCE INC. !"#$%&''()''%*++&,%&''- ./! 0#&1(&213*&),2!''45''678'' 9:

ᥪ኷IVBOHIF!IPUNBJMDPN

⩌ᘼፓ➖͇‫ܧ‬ਜ਼

⩌ᘼ‫ܧ‬ਜ਼ Dž ᇈ‫ڲ‬䊲ጯ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴ Вᱯ䉔ͧͨ ‫⋓ݖ‬倅 ⼌䛾Ӭ჉ ⼌㏓ສ ᰵ ⼌䛾 㥒͇ᬣ䬡ⴚ ᬖ◦ᐭ䬕 ᮇ̷◦‫ڠ‬䬕 ᎡK‫̴⋓ݖ‬В̷ घ Ф̴ /&8

/&8 Dž ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ4U"NBCMFጯ ⻨ᇈ‫ܳڲ‬䧌䒓⼸ 㥒͇䷊̴क़ᒖ ⺕̴ ᰵ⼌ Ꮔ䲏๔ Ѻλͨ㶄 घФव⤳ ϲਜ̴਼ /&8

/&8 Dž ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫͚ڣ ̴ݺ‬ᱯ䉔̴ ᒖ⺕̴ 䒓⺕̴ ౝ⤳Ѻ㒛х䊷 Ѻλͨ㶄 ⼌㏓ສ ह̭ᏄͨᎡ ⼌䛾ϲ⋕ٰ ⣝ᰵ⼌ 䛾 ధჇ̺⋕ ‫ڠ‬䬕ᬖ ⃼๖◦ࡷ‫ڠ‬䬕 ⇎ᰶใࢃ ㏜‫ ̴ݖ‬घФ ̴ 0''&3

0''&3 Dž ࢄᇥ๔ಸᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫̴ݺ‬क़ᒖ⺕̴হ‫ڙ‬䒓⺕̴

Ꮔ䲏๔ ᝬ⼌व⤳ Ѻλᅲℾࡧ ϧऐჳᏓ๔ 》ζⰥᄦᄾ ۭ‫ ̴ݖ‬ह̭ ᏄͨᎡ 䔭о䒙䃖 घФ̴ %PSWBM๔ಸᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫̴ݺ‬क़ᒖ⺕̴ Ꮔ䲏๔ Ꭰ᫦ᅧ 䲋፥ღᭀ᧺҉ ⼌㏓ສ ݇カ⮱ᎡใߍᎡ⮱⼌㏓ ⼌䛾व⤳ কడ⇎ᰶᱯ䉔Ꮔহ䊲ጯ ⇎ᰶ》ζ 些᫆⮱䨭ਜ਼䷊Ѻλ㺬ᇈ⮱‫⋓ݖ ऺݺ‬ 倅䯫ᓄ⮱ສᏄ Ꮔͨ䔭о‫ܧ‬ਜ਼ घФ̴ ᇈ‫ڲ‬7&3%6/ࡧᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴क़ᒖ⺕̴ ᱯ䉔 ̴В̷ ᰵ⼌ٰक़ᯃ⅁ ᰶใࢃ ह̭ᏄͨᎡВ̷ ㏜‫ݖ‬ᰭᄾ̴ В̷ घФ̴ Dž ͉ࡧ䉚➖͚ᓰ๔ಸ5"#"(*&‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴ ‫͚ڣ‬ᒖ⺕̴ ↪ 䒓⺕̴ ☌̴ ‫ڣ‬Ⴐͧᱯ䉔 ᱯᔄহΓ᱙㥒͇ᬣ䬡ⴚ ̻䉚➖͚ᓰह ₒ ̷⤚⣜ධສ Ⴖ‫ ڕ‬ह̭ᏄͨᎡ ㏜‫ ̴⋓ݖ‬घФ̴ OFX

/&8 Dž ᇈ‫ڲ‬ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴क़ᒖ⺕̴ ᜽᱙ѻ ᝬ⼌Ӭ჉ ᰵ⼌ क़ੳ͇⼻ 㥒͇ᬣ䬡ᬖ‫ݝ◦ژ‬ᮇ̷◦ 䲍䓾̭͗๔ಸ⮱‫ڨ‬㔮䮏 䨭ਜ਼䷊Вᱯ䉔ͧͨ ‫⋓ݖ‬倅 ۭ‫̴⋓ݖ‬В̷ ⁏䓻䌌Ꮔ ह̭ᏄͨᎡ घФ̴ Dž 䉚➖͚ᓰ⮱ৃ઎Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴ ⼌䛾Ӭ჉ ‫ ࠲ڕ‬᜽᱙Ხ ѻ ⼌㏓ສ 㥒͇䷊倅 ‫⋓ݖ‬倅 㥒͇ᬣ䬡ສ ᬖ̷ ক‫ښ‬ কᬒ Ꭱ㏜‫ݖ‬ज䓫̴ घФ̴ Dž /%(ࡧᎡࢳट๔ಸ᎟≄Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴В̷ Ꮔ䲏๔ ⼌䛾 ѻ Ѻ㒛➦‫ݘ‬ສ 㗹䲍⮴უᆞ Ѻλͨ㶄 ϧ≮䛼๔ ჏ᝤ৮䉕倅 ≄㶐 Фᵩສ ‫⋓ݖ‬倅 䃫ิ⟣ᔮҠ ⒉߈ጕ๔ ⩞λ䏘Ҁ࣌఍ ᎠФ䒙䃖 घФ ̴ ‫ښ‬๖㥒͇ Dž ᇈ‫ڲ‬ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴क़ᒖ⺕̴ ᜽᱙ѻ ᝬ⼌Ӭ჉ ᰵ⼌ क़ੳ͇⼻ 㥒͇ᬣ䬡ᬖ‫ݝ◦ژ‬ᮇ̷◦ 䲍䓾̭͗๔ಸ⮱‫ڨ‬㔮䮏 䨭ਜ਼䷊Вᱯ䉔ͧͨ ‫⋓ݖ‬倅 ۭ‫̴⋓ݖ‬В̷ ⁏䓻䌌Ꮔ ह̭ᏄͨᎡ घФ̴ Dž ⻨ࢄᇥ#3044"3%ጯܳ䧌⮱EPMMBSᏄ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫ݺ‬ ̴ Ꮔ䲏๔䓾Ꭰ᫦ᅧ ᝬ⼌Ӭ჉ ᰵ⼌ٰ 㥒͇ᬣ䬡ສ́ⴚ ‫ڕ‬ক㥒͇ᬣ䬡ϲ͗ᄼᬣ ສក⤳ ᄼ䩴ੜ̭⮱%0--"3Ꮔ ⇎ᰶ 「ζ ह̭ᏄͨᎡ Ꮔͨ䏘Ҁ࣌఍ᕒਜ਼ 䔅ᰶᒵ๔⮱ࣾᆂ⒉߈ घФ ̴ 䉔ѝФ ̴

ᑊʸʶӯ‫ܢ‬

CELL:514-577-5767 BUR:514-933-6781

TEL:514-824-2163

FAX:514-933-5024 EMAIL:huihuacheng@yahoo.com

EMAIL:maryt.t@sympatico.ca

!"#$%&'"'!$()*+!)

Dž #SPTTBSE3ࡧ䆗Ⴒ‫ܧ‬ਜ਼ ࢍౝ䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ѼႲ䲏⼜⃼ᅯ䓾 Dž Ꭰ᫦ᅧ ‫̶ڞ‬ᅯ ᰶ‫͗ڞ‬ᝬ䬡 ͑͗ࣕᝬ ఈ͗≄᝸䬡 㥪ౝ⍥∠↍ ͑͗䒓 Ꮐ ᫸䒙ẩᷜ ऻ㟞చ‫ڕ‬䘕ⴠⵃܴ᜽ 䬕ऐ䌜‫ڙ‬ϑ䒓Ⱑ䓫ጯ͚ᓰ ܳ䧌 ̷त倅䕌 ܳ䧌‫ݝ‬䓫̓㏗䊲ጯ 䓾‫ڙ‬చ ᄼ႓হࢄᇥ㦄ऺ⮱ప䭲͚႓ घФ̴ Dž Dž ࡄᇥ464)*Ꮔ䔋ᝬ‫ܧ‬ਜ਼ 䲋䔋䨮 Ꭱ㥒͇䷊̴В̷ ‫ڕ‬᫝⮱➖͇ ᫝㷲 ԛ ᫝䃫ิ Ꮔ䛹⣜ධх䯲㜿䔯 㥒͇ᬣ䬡Ხⴚ ̭কϲጒ҉͗ᄼᬣ ᧺ ҉キࢂ 䔅ᰶጕ๔⮱⒉߈ ᝬၽͧੳ͇⮱$0/%0 Ꭱᐧ ౝ⤳Ѻ㒛 ᲮҠ Ѻλ4BJOUF5IjSiTF⮱ጯ͚ᓰ⮱࡮ႄ䌜ऐ ๔ẩ䛹ᰶ⮫็͗ ѼႲࢂѺ ⩌ᘼ⽠Ⴧ 䔅ᰶጕ๔⮱⒉߈ घФ䔋ᝬፓᏄ̴⩌ᘼजВࢂ ࢃ घФ̴ Dž ᇈใ䔋ᝬፓᏄ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫̴ݺ‬क़ᒖ⺕̴ Ꮔ䲏᎟ۭ᪡∮␯ ϛ ẩ̷ᰶ̭͗๔̰ࡷ ፓᰶఈ͗ᝬ䬡 Ꭱ㏜‫ݖ‬ज䓫̴В̷ घФव⤳ 䔋ᝬፓᏄ̴ Dž 㺬䓦ᄼ䩴䔋ᝬፓᏄ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ̭͗䲋፥␯ϛ⮱䷻ᮜࡧ‫⻨ ڲ‬ጯ͚ᓰܳ 䧌䒓⼸ 㥒͇䷊̴क़ᒖ⺕̴ ᄼ䩴ੜ̭⮱ᱯ䉔Ꮔ ⇎ᰶ》ζ ⍥჏็ ‫⋓ݖ‬倅 ㏜‫ ̴ݖ‬ᝬၽጯᩬᏉѝФ̴ ẩ̷ᰶ̭͗ࡷ Νუज⩕Გ㜗 Ѽ Όज‫ ⼌ܧ‬䔋ᝬፓᏄघФ̴ Όजࢂࢃ⩌ᘼघФ̴

MARY TSAKALOS THIBAULTHUI HUA (KAREN) CHENG

ផफ़ਫ਼̘Ѥ‫׭‬ὍГᠡខͦὍஇᠡՍဲ Սဲ ⠙⿸ᅸ‫ܧ‬ਜ਼

䙚 ᘍ 㤜 ‫̖ڠ‬ፂጡ

% P S W B M 4 P V U I ๔ % P S W B M 4 P V U I 䆗 ‫ܧ‬ ‫ܧ‬ ಸ⠙ᴸ‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ Ф 㤜Ⅱᮜ䆗Ⴒ‫ܧ‬ਜ਼ Ф ਜ਼ ਜ਼  ౝ⤳Ѻ㒛  ࢄࡄ ᱊ा ᝬ ⊡࣍ 䆗㤜 ࡮ܳх䊷 ℄䗨4U-PVJT ⇠ࢄࡄ᱊ा ᝬ䬡ጰᅭ⤳ Ⅱᮜ䆗Ⴒ ‫ڕ‬䲏㔨᫝ ⤫ ᘠ ᝬ ⊡࣍ 䏷 А䷕ᵩ ბใ⍥∠↍ ౌ ౝᎠ᫦ᅧ ℄䗨 Ꮨ Ꭺ䲆 ⣜㐂Ɑ㐬ౝϑ䕇 4U-PVJT⇠ х䉕ᄼ ᫦Ӭ ᰺ߎ䃫᫪命‫ڕ‬ᐭ䒓 ႓ 䯫ᓄສᝬ ็ܳ䧌 ็ܳ䧌ࢠज‫ݝ‬䓫㧆 ࢠज‫ݝ‬䓫㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ ➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ ᪡Ҁ⣜ධ %037"-‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ %037"-‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ ͚ᓰ 䲍䓾䉚➖͚ᓰহ х㒻 䲍䓾䉚➖͚ᓰহ‫ڙ‬ #03%%6-"$-",&4)03& ‫ڞ‬ϑ䕇䯫ᓄສᝬ #03%%6-"$-",&4)03& ‫ڞڙ‬ϑ䕇

‫ܧ‬ ਜ਼

10*/5&$-"*3& 䆗㤜Ⅱᮜ‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ਜ਼

ੲᤇ˓̃፤ᆉ᝺᫇ੇᄉ഍ᄧ

⩢䄊

‫̖ڠ‬ፂጡ ඞၸ֖‫׷‬ၸԤ᝼‫̖ڠ‬ፂጡ ᠪຆ᠝൛ᮎ᫇

1PJOUF$MBJSF䆗 㤜Ⅱᮜ‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ਜ਼ Ф  Ꭱᐧ ‫ڕ‬᫝䆗Ⴒ‫ڙ‬ ᄀ Ꭰ᫦ᅧ ᝬ ⊡࣍ 䏷Ꮨ⧝ධᄔ䲉 䓾त倅䕌‫ڙ‬䌜 䲍䓾䉚➖͚ᓰ ‫ڞڙ‬ϑ 䕇 ႓ᵎ ᬒច$1& ‫ڙ‬ చ 㜗㵹䒓䖀 䕇ࠑ݄䒓 ぶ⮱‫ڞڙ‬䃫᫪

घ‫ ئ‬ Ѻ᫩8FMMJOHUPO㶄 ̷ 4UVEJPMPGU‫ܧ‬ ਜ਼ Ꭱᐧ Ꭰ᫦

ጯ͚ᓰ倅㉇‫ڙ‬ᄀѺ ᅧ 䓾㔮⍜ Ⴅᵎ ౝ䥢 Ѻ᫩8&--*/(50/㶄̷

514-748-9441 ‫ڙ‬थౝ౭

ጯ͚ᓰ倅㉇‫ڙ‬ᄀѺ

‫ܧ‬ ਜ਼

ࣸ ն ζ ো

эⱌ

514-747-9822

! ! "# $ % & ' ( ") $ * % + , "-! . / "0 1 2 ) $ * % ' , 1 / "3 4 # "5 ) 5

 2JZJ@IV!IPUNBJMDPN ॱζՁIVRJZJ

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

i 6 DPN

ȕ ᫝Ⰵ➦‫ݘ‬ᣕ㡽 ౝ䧮ऐ䓾ᾆ㏬.POUNPSFODZ㏵ 䲋፥ᭀ‫ݺⰛ ⼌ܧ‬ᩣ⼌℈ᩣ‫ ͧڒ‬⣝䭺Фᕒ

ਜ਼ ຯ᳉ᗕᘠहᬣࢃ̸ੳ䨧 㜗Ѽߍ㏼㥒 ᭜ᰭҠ䔶᠖ Ꮔ䨧হ㜗Ѽᬍ䰭‫ں‬ᩜЅ⼌䛾 㔹́䔅ᰶ͑ Ъ㏼≻Გ⎽ ⼌䛾হᏄ䨧㏼㥒 ̭უ㔮ᄾ⩌≨Გ⎽⽠Ⴧ 㔹Ԋ䯉 ȕ‫ڙ‬ᄀᝬ‫࢔͑ࡧ͉ ⼌ܧ‬ბओߍፓ䬕䬮ẩ 䓾౐ߠѓ๔ ⇠䓦 ⣜ධх㒻 䔯व䔭оᅲѼ ⃼ᰵ ȕ ̴ /%(႓ࡧᝬ 䓾4OPXEPOౝ䧮〆 䓾В̸ ႓ᵎ !"#!$%&%'#()#$*+',-"#.!"/,01,.%$*"1!')#$*+', !2 "#1,01,3"!$41)56,7!4"12489" ᝬ࢘⩌䬡 Ꭰ᫦ㆠ ᅲѼ䲏⼜ ̭͗ბใ䒓Ѻ ែ䉱ᅲѼ͑⮳჉ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕ㺬ᇈ⠙⿸ᝬ ࣌໸ФѺ̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕࢄᇥ⠙⿸ᝬ ࣌໸ФѺ̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕጯ͚ᓰ‫ڙ‬ᄀᝬ ࣌໸ФѺ̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕጯࡧ⮴უᆞͨም 倅㏔ѼႲ ̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕ㧆೻㺬ᆞ倅㏔䆗Ⴒ࣌໸ФѺ⮫̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬

˃ˉ‫˻̖ڠ‬ӭ ᰳපэК᭦ྫྷˉࣉ‫ڣ‬᝿ͤ ణ·ᄉᝦ͈ᤆ͈ૈ࠭ ణ·੆͈̓ ˃ˉ᠝൛ஂ૆ ᯪ̶ ෤థஅЙ ளᏤሧඞᦏԺᖌ३᠝൛ ఴ‫̖ڠ‬МՂ௦Кᄴ‫׬‬ʶʶࠑࠓ᝴ኣጝࠆਖ਼Ժ̾ᒬࣁࠬ੼ࠆਖ਼ ᝧ̼ူ᠟ᄯᬋҁ 

2

ੲʶੲʼழ̃፤ᆉ ੊ຊҪॱζՁḬNUM

!"#$%&&'!()'*

ʹ ൥ᛠѫ᧾ҁ ‫ژ‬Ҷ͟ல෱ ᤂМ‫ چ‬ ߥಢԢʶѬၶา᝹ஶ

+"!,-.*&-#,*".-()'*

Ԛຟᇇ⇟ᮛ倄㏓‫ژ‬ჿ

-BTBMMF ࡦ 7*%" ᱋ᝫ㖀ᢾ‫ݗ‬න ጮ͙ᓯ㧅೺ᰬ倄ẨⰄ䶰ਗ਼

͈᭦ᝫ ͈᭦ᝫ ʹᡐ 5BY ဇᬼ ʹᡐ ሯ ๬ᖼ ʹ ሯᡐ ๬ᖼ "OHSJHOPOМ‫چ‬ஷ ʹ ሯᡐ ๬ᖼ ̓᤯Φѽ 4&5$POEP ᖦѽ๋லՁ ӹ Ԥᢻं ᝹ஶᴎК ͔ܲਖ਼‫ ۋ‬ Юᮔ߿ ᬌௐ͕৻ ᰳጞМࠟ ᬌௐྱ৻ ܲਖ਼‫ ۋ‬ൗᤤ̯ᤳ ᬌௐྱ৻

"OHSJHOPO 0164 ࢓‫ژ‬ჿ ʹ ᰳጞМࠟ ᤂʶѬၶา᝹ஶ

.POL ౜䧭᫭ 5SJQMFY ‫ܦ‬ਗ਼ "OHSJHOPO ࢓‫ژ‬ჿ

ጮ͙ᓯ ࢓‫ژ‬ჿ‫⼋ܦ‬

㺫ᇇ ,JSLMBOE ⠘⿷ᅷ

త ʹ ̓᤯ழΦ ᤂ‫ڠ‬ᨠ ӹ ӻ М̓ቢ ൥ᛠҁ᳠Ռ࠶ ᝹᝟ዴᎾ ౅஧ʶึ औܷԢ᠓ྫྷ˖ॶ ࣛᢻं

ጮ͙ᓯ倄㏓‫ژ‬ჿ‫ܦ⼋ܦ‬ਗ਼ ʹ ๬φ ӹ ๐ ᜈνဗ̼ࠔ஖ ᤂʶѬၶา᝹ஶ

"OHSJHOPO 㖀ᢾ‫ݗ‬න

4BJOU"OJDFU Ⅰᮛ‫ݗ‬න

L'Île-Perrot Triplex

ʹ ๬ᖼ ̓᤯ழΦ ൥ᛠҁ‫ڠ‬ᨠቢ ၶา᝹ஶᴎК

ʹ ๬ᖼ ࣱᰳጞМࠟ ࠈЮᢻͮ ᤂʶѬၶา᝹ஶ

ʹ ๬ᖼ ӹ ӻ ᤂ‫ڠ‬ᨠ ‫ߥݝ‬Ӝ Ԥᢻं

ʹ ๬ᖼ ࣱ᧗त ᮲௿‫ݟ‬ႆ ̯లԩҁප༪ॕֽ

ʹ ˓Ӧ ˓Ӧ #VOHBMPX

⎂䓥⠘⿷‫ݗ‬න

⠘⿷‫ݗ‬නຩ႒ࡦ

-BTBMMF ႒ࡦ⠘⿷‫ݗ‬න

ࢃᇤ - ࡦࡶ⠘⿷ѻႱ

ࢃᇤ䉙➕͙ᓯ ⩋ᘻ

̳ ௿Ꮎ ‫ܷڠ‬ ӣϘ໷Ҧܷ

ʹ ๬ᖼ ӹ ӻ ࣛ᫹Џੜ ‫ߥݝ‬Ӝ

ʹ ͮ̅ߥӜ ᝹ஶᴎК ဖܑ͕Ꮎᤂ፮‫ڠ‬

ʹ ๬ᖼ ӹ ࣛᢻं ‫ڠݝ‬ൿ

ʹ ᤝ͓੽ᝧ դ‫ ڠڗ‬ ‫ˉ׷‬ੜԢၶ਒

ጟ ਜ਼

ጟ ਜ਼

ጟ ਜ਼

ጟ ਜ਼

ጟ ਜ਼

-BDIJOF1-&9

"OHSJHOPO &2 ࢓‫ژ‬ჿ

ʹ ˓Ӧ ˓Ӧ ˓Ӧ અᠪᯪᤤ

ʹ ࣱᰳጞМࠟ ᤂʶѬၶา᝹ஶ

"OHSJHOPO

 ࢓‫ژ‬ჿ "OHSJHOPO 0164 ࢓‫ژ‬ჿ "OHSJHOPO 䶢ᅮ‫ژ‬ჿ

ʹ ࣛᢻं ᤂʶѬၶา᝹ஶ

ʹ ࣱᰳጞМࠟ ᜼᧘‫ࣛ ݝ‬ᢻं ᤂʶѬၶา᝹ஶ

!"#$%&'"'!$()*+!)$

!"#$%&'"'!$()*+!)$

Nicolas Y. Jatoul Kailash Patel !"#$%&'"'!$ 8*33!)51"#$()*+!)$

8-")'!)!,$ !"#$%&'"'!$ 8*33!)51"#$()*+!)$

514-831-1824 514-880-4908 514-963-3448 514-996-8282 514-715-6425 514-748-9441 ,"&-!./012-*'3"1#45*3

5-*"#!6".,!)2#17!45"

.9""'*:#;2/3"1#45*3

+"1#"&-271,!*')*.45"

ȓ $BUJOP䔋ᝬፓᏄ‫ܧ‬ਜ਼ ⠙⿸ᅸ ⻨పчᆞᎱᐭ䒓‫̰ܳ ښ‬䧌 Ѻλ⹫ࡧ͚ᓰ 䭱䓾ᰶ႓ᵎ ‫ڙ‬చẩ̷‫ڙ‬ᄀ䲏⼜ TGFFUT ẩ̸Ꮔ䲏TGFFUT ‫ߍں‬ౝ̸ბᏄ͉㏼㥒Ꭱ็ ጒ҉ᬣ䬡ϻᬖ◦㜠ᮇ◦ ߍৃ઎ᬖ◦ ࣷキࢂᔘ 丽 ๔ᰶ⒉߈᣽倅⩌ᘼⰛ‫ݺ‬Ꭱ㥒͇䷊̴ ๘໨㏼㥒ۭ‫ ̴⋓ݖ‬ਜ਼Ф̴ ȓ ጯ͚ᓰ᫲⍥ࡧߋ‫ڙ‬๔ẩ‫ڲ‬ρ๖䔋䨮ৃ઎Ꮔ Ѻ㒛ᲮҠ ⣜ධ㜿䔯 ⻨ౝ䧮ࣷ‫ڙ‬䒓䊝䌜̭͑ܳ䧌 ౕ᫲⍥͇㍮ࡻౝ⃢ ϑ䕇 ᫦Ӭ ๔ẩ჏≮ᬧⰈ Ꭳᰶ๔䛼㻯‫ٶ‬჏ϧᝬ⼌ѻ ⼌㏓䪬 ᎡВ̷ ह̭Ꮔ͉Ꭱ Ꭱ㥒͇䷊䓾̴ ថ䮑䯴অ̴ጒ䉱 হ᝭ᰶᐭ䨭 ۭ‫̴⋓ݖ‬Ꮔ͉㺮᫲⍥ࡷᎡ 䭺Ф‫ܧ‬ਜ̴਼ ȓ ࢄᇥι࡮็Ꭱ๔ಸᱯ䉔Ꮔ Ѻλ㍮ࡻੳ͇๔㶄 কడ⣜ධສ ⩌ᱧ߰߰ ჏≮ᬧⰈ ⩌ᘼ⽠Ⴧ Ꭱ㥒͇䷊䓴⮫̴ ፓใࢃ ᝬ⼌ ѻ ᰵ 䔅ߍ๔ౝ̸ბকడ》ζᄼ ‫⋓ݖ‬倅 Ꮔ͉㏼㥒Ꭱ ថ䮑᝭ᰶᐭ䨭হ̴ϧጒ ㏜‫⋓ݖ‬䓴̴ ਜ਼Ф̴ ȓ 㧆ጯࡄੳ͇ẩ‫ڲ‬5IBJ&YQSFTT ㍮ࡻ๔㶄 ρ๖㥒͇ ̭ẩѺ㒛ສ Ꮔ䲏ც᪋ࣵᬻϛ ℁䗨‫܍‬უੳ͇‫ڙ‬थ TGFFUT ‫ڲ‬ 䃫͗ᏔѺ 䔅ᰶ⒉߈᣽倅⩌ᘼ 䔯वᰶ㏼侹㔲ࣾᆂ 㥒͇䷊̴ጓठ 㠒უᏚ㏼㥒 ថ䮑ᐭ䨭ऻۭ‫ ̴⋓ݖ‬ਜ਼Ф̴ ȓ ࢄᇥ๔ಸᱯ䉔Ꮔ䔋ߍ⇦〆 䲍⇠䓦হ倅䕌䌜ऐ কడ᭜ჳ䯳ᅲℾѼႲࡧ 䶫჏⽠Ⴧ 》ζᄼ ‫⋓ݖ‬倅 Ꮔ‫ৃࢃڲ‬઎ ⒉߈๔ ⼌㏓䪬 ᰶ᫝‫ڙ‬ᄀẩ㓑㺮ౕ䭱䓾ᐧ䊤 ፓᲒ⩌ᘼ䔉ᮜᎡ㥒͇䷊̴ क़⇦ ℈‫⋓ݖ‬䓾̴ 㠒უᏚ㏼㥒㏜‫ ̴⋓ݖ‬ ਜ਼Ф̴ ȓ 㧆ጯࡄ䔋䨮ᱯ䉔Ꮔ#POJTPJS Ꭱ㥒͇䷊̴ ࢍౝ4'54 Ꮔ䲏ც᪋ᬻϛ কడ》ζᄼ ‫⋓ݖ‬倅 ⼌㏓䪬 㠒უᏚ ㏼㥒 ថ䮑᝭ᰶᐭ䨭ۭ‫̴⋓ݖ‬㺮Ф̴ %8

ᰡ็᫝ⰅԎᖜ 䄤࣯㻯᜾⮱*6DPN͗ϧ㑾〆ᝃ⌨ߍ᜾⮱ᓛԎतX

‫ڙ‬थ1350,René-Lévesque Ouest/West,Suite 300 Montreal,QC,H3G 1T4

0GGFSᣒ ऄ -BTBMMF ⇟䓥⠘⿷‫ݗ‬න

Hui ling (Lynn)

:BOH -J ‫̖ڠ‬ፂጡ

នड़ྫྷˉѢ‫ ׫‬Б᠟֦ល᝿ͤ ӨүҨူᩏᛠ᠝൛ḓ

ʹᡐ 5BY ͮᎵፏ· ӮӑమՓ ܲਖ਼‫ ۋ‬ Ӈࠓᩱ᣾

Alexander cho

Кርనҫ

  

"OHSJHOPO౜䧭⣜ᝫ᱋ᝫ (SJGGJOUPXO ᫜ẨⰄ‫ڱ‬䘔䶰ਗ਼

8-")'!)!,$ !"#$ %&'"'!$()*+!)$<=%>?

ʹ ӹ ளᜈν ࣛᢻं

᝸᣽ 514

812-3668

‫ڙ‬थ 514 931-4242 Ext.2218 ⩢䗛richard.cao@f55f.com పȠ㇑Ƞ㠞䄚᰺ߎ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

/B +JO(VBOH ‫̖ڠ‬ፂጡ

!"#$%&'"'!$()*+!)$

䘚ᶲ

XXXTJOPRVFCFDDPN

˃ˉጷՋ

⢸キ႓

  ࣱ  త ௅ኃయ

◦〆ౝ䧮ऐ ࢔ბ ࢲ ࢘⩌⮱‫ڙ‬ᄀᝬ Ꭰㆠ Ⱋ‫ݺ‬ ᕒਜ਼䭺Фͧ ‫ڙ‬ᄀノ⤳䉦ϲϲ⃼ᰵ ᫝ౝᲬ ᫝ࣕᝬ ⴠᱽ䲏 ៽㻿ࢂѺ ̶͗᫦ाᰶ⿄ᝤ ᬻ ϛ䕇䷻ ‫ܳ܍‬䧌䌜⼸ज‫ݝ‬䓫㧆๔ܳᵎ $PMMFHF.POU NPSFODZ ੳ͇͚ᓰ 倅䕌䌜 ࡷᄼᬣ䒓⼸जВ‫ݝ‬䓫 ጯ͚ᓰ ࡷᄼᬣౝ䧮जВ‫ݝ‬䓫叓शᅁ๔႓ 䊲թ➖͇ ᅲ უែ䉱ᰭҠ䔶᠖ ज䪬⼌ ⴚ⼌⁏䓻ⰸᝬ ȕ᫝Ⰵ➦‫ݘ‬ᣕ㡽 ࡷੳ̶͇ᅯẩႴ 㧆೻͉䘕䓾ጯࡧ ࡧഌ क़͑͗ℾ⩕‫⼌ܧ‬ᝬ ̶̭͗࢔ბ ̭͗͑࢔ბ Ꮒ ᅯͧӬ‫ݖ‬Ꮔ ज̭䊤‫ܧ‬ਜ਼ ౝัϧऐჳ䯳⮱ѼႲࡧ ₒ 㵹ఈܳ䧌‫ݝ‬ౝ䧮+0-*&55&〆 ₒ㵹ఈܳ䧌‫ݝ‬-"- "/$&55&‫ڙ‬చ ܳ䧌䒓⼸ᅞज‫ݝ‬䓫ᢿऺす̭⮱ऺ ᵎ$0--&(&+&"/&6%&4 㧆೻ຒ᳄ࡦᵩҀ㗟 ౧হḺ➖చ Ⱞ⿸๔ఫΓ亳 ܳ䧌䒓⼸ज‫ݝ‬䓫叓श ᅁ๔႓ ጯ͚ᓰੳ೻ 䙿॔㶄 㔮⍜᫲⍥ࡧ 㞧ᱜᎬ౧ぶ


Ჲ۲Ꮅˉ⢸ᮀም

!"#$$#!%&&'()$*+&&)%,&&-%*(./.#0( '()$&&(0*)*(&&)1(%(+

‫˻̖ڠ‬ӭ ၶ਒ᮆᝧ ᐦ͊ᣀᝧ ͌ˉࣲ᠓ ྫྷˉክူ

ࣸ ն ζ ো

༉ᮄᮃ ౝϔ㏼㏗

Ѽᝬੳ͇ࣹ❹⚔ౝϔ㏼㏗

514-869-6866

514-963-3988

ᓛԎQBTDBMXYG PGGJDFXYG!HNBJMDPN

ᓛԎCSPLFSKII PGGJDFKII!HNBJMDPN

˃ ˉ ‫ ڃ‬᫲  ͕ ᠎ న ҫ ጯ͚ᓰߋ‫ڙ‬ბౝ౭3VF4BJOUF$BUIFSJOF0)(3(VZ$PODPSEJB

᥿ᲲᏔ

5PNNZ);)&/(

$IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS "&0

  !""#$%&'()*+,!-./+!"

‫ڍ‬NjዪNj໼NjᔭNjกឥనҫ

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

i 6 DPN

ࣱత௅ኃయ

͚ᐼㆶ䲏ᔘ丽Ꮔ Ѻλ1JF*9ౝ䧮〆䭱䓾 ‫ښ‬๖㥒͇ Ꭰ౴⃼๖㥒͇䷊ ιࡰ Ꮔ䲏Ხᄾ ϧ≮̺᫚ ϲ㺮Ф̴Ꭱ㏜‫̴ݖ‬ -BWBM㔮㭻ᱧ॔ ᱧ̴ Ხᄾ䙿Ⅱ 䪬⼌㏓ Ꭱ㏜‫ ̴ݖ‬㺮Ф̴ ͉ࡧౝ䧮〆䭱䓾ᱯ䉔Ꮔ Ꭱ㥒͇䷊䓴⮫̴ ‫͚ڣ‬ᒖ⺕̴ 䪬⼌㏓ 㺮Ф̴ 㺬ᇈ1JFSSFGPOET⇠ᮜᝬ ࢍౝ̴ࡰॻ ᬍ᩹⇠ᮜ ⻮უ⴮๡ ბใ ࣕᝬ ఈⲎᝬ ๔䱟झ ϲ㺮Ф̴ 䔯व䛺ᐧ -BWBMВࡄ4U&VTUBDIF䩴ᄼ䙿॔ ఈझ㔮㭻ᱧ‫ ็̴ښ‬䙿ι࡮‫܍‬ ̴᎟ۭ᪡∮ キࢂᭀក⤳ ⼌㏓䪬 ։䒓Ѻ‫ٲ‬䋠 㺮Ф̴ ࢂ̭⼌჏倅ఋ្➖͇ Ѻλ͉ࢄ᫦๔䩴 ̭ᄼᬣ䒓⼸ Ꭱۭ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬ ⼌჏Ѕ᝭ᰶ䉦⩕ ι࡮Ꭱ⼌㏓ ᬍ䶨ក⤳ 㺮Ф̴ ̺जВ䉤 4U-BVSFOUࡧ䓾ࡻϧ䊲ጯ ͑Ⲏᝬ$POEP Ꭱᐧま 㺮Ф̴ Ⱋ‫⃼ݺ‬ᰵ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬ Ꮣմᅸ⩕ౝ ⛌ౝ Ѻλ3BXEPO䩴 ᄼᬣ䒓⼸ 䙺ຄ䃫᫪Ⴙ઱Ꭳ䃫ᰶ ᄼࡧԞͽ䘕 ⃼❴ౝ̴ॻ䊤 ⃼ॻ̭ߍٰ ็Νᰶхᘍ -BDIJOFࡧ‫ڕ‬᫝ੳ͇ẩ ̭≮⼌჏࠲᠙5JN)PSUPOT ᕨᩣ⼌̴ ۭ ᩣ⼌̴ ᎡᎡ⋕⼌ ‫ڕ‬䘕⼌␎ 㺮Ф̴ 仃Ѕ̴ 㺬ᇈ͚䘕ੳ͇㶄 ⮫็Ѻ͚丽ࢲ‫ܧ‬ਜ਼ ‫࡮܍‬Ꭱ㔮Ꮔ Ⱋ‫ݺ‬Ϻౕ䒰ສ⮱䊏‫ݖ‬ ⟣ᔮ Ꭱ㥒͇䷊̭⮫็̴ ϲ㺮Фι࡮̴ᰵᕨ⼌䛾̴̭ ‫ٲ‬䋠։䒓Ѻ 䔯व և๔哆㮫⊤凉丽亳 㧆೻͉ࢄ᫦ाᄼ䩴 䌊⻨ࢄᇥ#SPTTBSEఈ࡮ܳ䧌䒓⼸ ๔ಸੳ͇➖͇ ፓ䊲ጯ ࢍౝΊ̴ॻ ᐧま➖ι̴ρࡰॻ Ꭱᕨᩣ⼌̴ ۭ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬ ̴ ጯᩬѝթι⮫̴ 䨣㵹ѝթ̴ 㺮Ф̴ ग䔯व䉱䛾‫ٲ‬䋠⮱ែ 䉱㔲

᱙‫ڙ‬थય ᐏ ౝϔ㏼㏗Вࣷᄼ⩌ᘼА⤳

ႛ࡯᝴

‫⼔ܯ࠺ڝ‬

 

ࢄᇥ$BOEJBD䊲倅ᕔФ℁‫ݘ‬ ඲ ࢔ ࢘ᝬᅸ㷲ԛ䷻ ᵩ⣝А ιẩᰶ̶䬡䊲๔࢔ბ 䓾็᝭͚႓ х䉕႓ࡧᝬ䓾 হत倅䕌 ‫ܧ‬㵹Ӭᢤ

㐄⊃დᘕ

 ᰵ

ߍᠬ๔ϧι᱌䆗ࡻ࢔‫ڙ‬ᄀ ‫⼌ܧ‬Ѻλẩ 䛴‫ٶ‬ສ㻳䛻 ສⅡ⩢ᯃ㑾უ‫࠲ڕڤ‬䮼ᬣ ៻࠲‫ڒ‬Ѽౝ⤳Ѻ㒛х䊷ẩ̸ 䕇䖀जⰡ䓫ౝ䧮〆

ႛ࡯౥䧶 

ጯ͚ᓰ࢔倅ᶐ‫ڙ‬ᄀ 㐊Ҡౝ⤳Ѻ 㒛 ₒ㵹ܳ䧌ࢠज‫ݝ‬䓫"UXBUFS ౝ䧮〆 ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬-BTBM MF$PMMFHF ܳ䧌‫ݝ‬䉚➖͚ᓰ ܳ䧌‫ݝ‬$PODPSEJB6OJWFSTJUZ

倍ఓ៚

 

⍖ 仕 ⠙ ⿸ ᅸ Ѻ λ ࢄ ᇥ -F7JFVY-POHVFVJM ̭ᅯ ͗࢔ბ ౝ̸ბᰶ⠙⿸⮱ࣕᝬ হ‫ܧ‬ऐ ज҉ͧ‫⼌ܧ‬Ҭ⩕᫮ 䓦ᅞ᭜႓ᵎᕔФ℁䊲倅

 

ࢄ ᇥ 㖁 ᢿ ‫ ܧ‬ਜ਼  ͗ 6 OJ U ⼌ 䛾ఋ្⢴Ხ倅ϷᎡᩣ⯷ͧ ₒ㵹‫ܳ܍‬䧌ज‫ݝ‬䓫 Ꭹច͚ᓰ 䭱䓾ᰶ็᝭‫⿸ڙ‬Ƞ ⻮⿸͚ᄼ႓

ႛ࡯᝴ 

ࢄᇥ/ࡧ㏼≻㜿䔯ಸ䋰ᅯ‫ڙ‬ ᄀ䰴᧩̷ጯᝬᅸᰶ̭͗䊲๔ 䋰ᅯₒ㵹‫ܳ܍‬䧌౴ज‫ݝ‬䓫ᄼ ႓Ƞ͚ᓰȠᎩច͚ᓰ䊲倅ᕔ Ф℁ ࢄᇥ៏᝸‫ڙ‬ᄀ

⩔ᙄᣝ㢅 䔆͋㏟ 

䒛҂Ȩߓ‫ڡ‬კ‫⼔ܯ‬

ࢄᇥ3ࡧ⠙⿸䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ࢔Ƞ ࢘ȠࣹԺߍ๔䒓 Ꮐ䊝䌜ܳ䧌ज䓫̓㏗䊲 ጯ

䲏䃛

ጯ͚ᓰ็͗ბ‫ڲ‬䒓Ѻࣷߋ‫ڙ‬ ბ‫⼌ܧ‬Ѻ㒛ສФᵩ჋ᘍ⁏ 䓻ᗕᲒ⩢৕䄏

᝸ᱧ⩢㘾Ꮔ ߍ⼻ ㍮ࡻ๔㶄 㐬㏬ౝ䧮〆᫮ͨ㥒͇ ᝸ᱧ ⩢㘾 㷲ᱧ 㐡ԛ ‫ܜ‬χА⤳ ߋ‫ڙ‬䃫ิぶ ৃ઎Ꮔ ߍ⼻ ࢄᇥᄼ೻ጯ䉚➖͚ᓰ‫ڲ‬ੜ̭ৃ઎ Ꮔ Ꭱ‫⋓ݖ‬8͇ͨጟ㏼㥒Ꭱ 䃫 ิ命‫҉᧺ ڕ‬キࢂᭀ̷᝸ 䉦⩕ѻ ͚丽亳 ߍ⼻ ጯ͚ᓰ叱䛾ౝ⃢ⴒऺ͚丽ࢲ 㷲ԛ 倅ᶐȠ㤉৮㇫㜡Ƞ䃫ิ᫝Ƞϧ⅁ ᬧȠऐⶾສ

⩌ᘼ䄓ᗲ䄤Გ⩢৕䄏 ᰡ็ᝬϔহ⩌ᘼ䉱䃜喑⁏䓻ᗕម⴮৕䄏喑‫∕ڠ‬ᓛԎ‫ڙ‬фत ߍᠬ๔㧆೻㒛͇喑ᝃᴒⰸ㑾〆

www.montrealtor.com

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

នड़ੜຸ Б᠟᝿ͤ

Béatrice Baudinet !"#$$!%&"&!$$' ()!

੣఺ ҨМ ᥪ኷CBVEJOFU!SPZBMMFQBHFDB

ᬇᭂྉSophia Chen $$ !"#$$!%&"&!$$' ()!

੣఺ ᔭឥ=กឥ=‫ڍ‬ឥ=ዪឥనҫ ᥪ኷YDIFO!SPZBMMFQBHFDB 7*1ፂጡ̠˞ᮅ

Top 1% in Canada for Royal LePage in 2017

i 6 DPN

घФ ̴ घФ ̴ Ꮴ๔ౝ䧮〆ₒ㵹͑ܳ䧌喑 .POUSFBM0VFTU ࡧ ͑࢔̭͑࢘䒓Ꮐ喑͡䓾̭  ࢔ ࢘ ⠙ ᴸ 㶄 ܴ⩌≨䃫᫪হጯ‫็ڲ‬᝭ ࡧ Ⴖ ‫ ڕ‬Ⴎ 䲆 ᫝ 㷲 ԛ ๔႓喑㜗Ѽែ䉱̺ι䔶᠖ ㏼≻ಸᄼ䆗Ⴒ 

घФ ̴ 㧆➦‫ݖ‬ᅁࡄ䘕䊲թ 5SJQMFY ‫ܧ‬ਜ਼ ⣜ධႶ ‫⼌ڕ‬䛾ज㻯 जВᩦ 䕍ͧ 2VBESVQMFY

घФ ̴ 㺬ᆞ  ࢔  ࢘㏼ ‫ڥ‬䆗Ⴒ Ѻλ㺬ᆞ͚ ᓰ ㉔䲍ᢿऺす̭㠞 䄚䶱⻾ .BSJBOPQPMJT

घФ ̴ /%( ࡧ  ࢔  ࢘ 䩆 ᅯ ⠙ ⿸ ᅸ 䒓 Ꮐ ᰭ䓾㔨᫝ 䲍䓾 Ꮴ๔ -PZPMB ᵎࡧ 

घФ ̴ ԛຠᇈ㖁ᢿ‫ݘ‬඲䓦㻿 ࢂ ٰ  ࢔  ࢘ 䒓Ꮐ 

घФ ̴ ጯ͚ᓰ "UXBUFS ๔㶄 ࢔ ࢘倅㏔‫ڙ‬ᄀ䓦㻿ࢂ ٰ ͡䓾㧆➦‫ݖ‬ᅁᕨࡨ 䮏ࣷ䉚➖͚ᓰぶ䃫᫪ 

घФ ᰵ ̴ ߍᠬ๔ϧι᱌ ࢔ ࢘ 䒓Ꮐ倅ᅯ $POEP ᅯᬍ᩹ ᮜ㻯Ԝⳝ㧆➦‫ݖ‬ᅁ जბ‫ڲ‬ Ⱑᣒ䔈‫ ڒ‬8JOETPS ▘䒓〆 

घФ ̴ ࢄᇥ #SPTTBSE ጯ 0 ࡧ ࢔  ࢘ 䒓 Ꮐ 㜿 䔯⠙ᴸ‫ݘ‬඲ ᝬᅸ⟣ۢ ສ ᝤಸ᫦ₐ‫ٶ‬㏬‫ٲ‬䋠 

घФ ̴ ጯ͚ᓰ(PMEFO4RVBSF.JMF 叱䛾Ѻ㒛 4IFSCSPPLF ๔ 㶄 ࢔  ࢘ 䶣 ㏔ 䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀ 

घФ ̴ ࢄ ᇥ #SPTTBSE ጯ $ ࡧ ࢔ ࢘ ⠙ ᴸ ‫ݘ‬ ඲ 㺬ࢄ᱊ाᝬ咱᫝ ͡䓾 %JY ϑ䕇᫦Ӭ 

ਜ਼‫ܧ‬

ਜ਼‫ܧ‬

ਜ਼‫ܧ‬

घФ ̴ Ѻλ 4OPXEPO ౝ䧮〆䭱䓾 ⮱ᅲѼ䲏⼜䊲๔⮱ %VQMFY ℄䗨х䉕႓ࡧ ែ䉱Фթ䊲 倅 叱䛾ౝ⤳Ѻ㒛 

घФ ̴ ‫ ݝ‬ጯ ͚ ᓰ ܳ 䧌 䒓 ⼸ ԛຠᇈ㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ፓ䊲๔䬮ẩ 

घФ ̴ 7JMMF.BSJF ࡧ ຄែ䉱ẩ Ꭱ⼌䛾 ᩣ ‫ ̴ ڒ‬䓾 'SPOUFOBD ౝ䧮〆 

XXXTJOPRVFCFDDPN

घФ ̴ ጯ͚ᓰ㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ̭ẩౝ̸ბ जևߋ‫ڙ‬ბ ιẩ̶ẩͧᅲѼ 䲏⼜ Ꭰㆠ⮱䊲๔̶࢔ბ‫ڙ‬ ᄀ ₒ㵹ఈܳ䧌‫ݝ‬Ꮴ๔ౝ䧮〆 

घФ ̴ ᯄ Ⰵ )BNQTUFBE ࡧ ᅧ ⠙ ⿸ ᅸ ࢔ ࢘ ࣹ 䒓 Ꮐ ፓ ⻮უ㟞చহ∠↍ 

‫ܧ‬ਜ਼

ࣂѢ‫׫‬

ࣂѢ‫׫‬

ࢄ ᇥ #SPTTBSE&JHIU QMFY ‫ ژ‬ຄ ఈ ͗ ࡷ ‫ ڙ‬ᄀ 䊲 ๔ 䲏 ⼜ 䓾 ᅧ 䔯 व ែ䉱 Ꭱᩣ⯷䊲䓴 ̴ߍ ጮ ক䓦‫ڞڙ‬䃫᫪命‫ ڕ‬ϑ 䕇᫦Ӭ 䓾 %*9 ੳవহ᱗ Გ䒨䒕〆 ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ #SPTTBSE&JHIU E&J IU QMFY ‫ ژ‬ຄ ఈ ͗ ࡷ ‫ ڙ‬ᄀ 䊲 ๔ 䲏 ⼜ ‫ ڞ‬ᅧ 䔯 व ែ䉱 Ꭱᩣ⯷䊲䓴 ̴ߍ ጮ ক䓦‫ڞڙ‬䃫᫪命‫ ڕ‬ϑ 䕇᫦Ӭ 䓾᱗Გ䒨䒕〆 ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ $BSJHOBO ጯ #SPTTBSE ͡ጯ ‫⤰۝ݺ‬䭌 অ⠙⿸䆗Ⴒ Ꭱᐧ  ࢔  ࢘ ࣹ䒓Ꮐ 䊲䓴 ̴ᅧࢍౝ 䆗ࡻࣕᝬ ๔⤳ ⴠझ䲏 ᠾ倅ᅸ䶣 ፓბใ ∠↍ ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ #SPTTBSE3 E3 ࡧ ⠙ ⿸ ‫ ݘ‬඲ Ѻ λ Ⴖ 䲆 ⹫ ࡧ  ࢔  ࢘ ࣹ 䒓 Ꮐ ౝ Ꮐ ⊡ბ 䬕⿄ぶ᫝㔨ԛ ক䓦 ‫ڞڙ‬䃫᫪‫ ڕ‬䓾倅䕌 ‫ڙ‬ చ $PTUDP ͚㺬䊲ጯぶ ਜ਼ ̴ 

ࢄᇥ $BSJHOBO ጯࣹ䒓Ꮐ⠙⿸ ᅸẩ㟞 ࢔  ࢘ 䊲๔ࢍౝ 㠞ᅧ ⣝Аࡃ䃫䃎 倅ᶐ ᐧᱽҬ⩕ ౝ⤳Ѻ㒛ᲮҠ ক䓦 ‫ڞڙ‬䃫᫪命‫ ڕ‬⣜ධ㜿䔯 ჉ϧ ᅲѼ ਜ਼ ̴ (45245

ࢄᇥ #SPTTBSE3 ࡧ᫝ᐧ⠙⿸ ‫ݘ‬඲  ࢔  ࢘ ࣹ䒓Ꮐ 䶱䃎 Ꭱ ᰵᏂϑᝬ 㠞ᅧ ᅧᅯ倅 ౝᏀ‫ڕ‬䘕Ⴙ᜽ ‫ڕ‬䘕䛴⩕倅ᶐᐧᱽ ਜ਼ ̴ (45245

ࢄ ᇥ $IâUFBVHVBZ ጯ ⠙ ⿸ ᅸ Ꭱᐧᝬ ̴̭็㠞ᅧ 䊲๔ࢍౝ  ࢔ ࢘ ࣹ䒓 Ꮐ ߍც䒓䖀ज⇷ 䒓 ፓბ ใ∠↍ 䓾‫ڙ‬చ ႓ᵎ 倅ᅁ ๘⤰౧ 倅䕌ぶਜ̴਼

ࢄᇥ #SPTTBSE- E- ࡧࣹᠩ‫ݘ‬඲ ጓठ͑ຄहᬣ‫ܧ‬ਜ਼ ࢔  ࢘ ࢂ䒓Ꮐ Ꭱᐧᝬ ࢍ ౝ Ꭰ᫦ㆠ 䓾 %*9 ੳ వȠ倅䕌Ƞ‫ڙ‬చȠ႓ᵎぶ ক 䓦‫ڞڙ‬䃫᫪命‫ ڕ‬ਜ਼ ̴ 

0GGFSଋԩ

ࣂѢ‫׫‬

ࢄ ᇥ -POHVFVJM ጯ 5SJQMFY 5SJQMFY ̭ ຄఈ͗ࡷ ͑ຄ‫ࢂ ࡷ͗ښ‬䒓 Ꮐ ࣹ䒓Ѻ ࢍౝ䲏⼜䓫 ᅧ ែ䉱㜗Ѽ⮳჉ক䓦ϻ %BZDBSFȠ͚ᄼ႓‫ ݝ‬$&(&1 ̭ ᏁԞ‫ ڕ‬ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ #SPTTBSE- E- ࡧ 倅 ㏔ ‫ڙ‬ ᄀ ࢔ ࢘ ፓ ͗ ბ ‫ ڲ‬䒓 Ѻ Ꭱ᫝ᐧᝬ 㠞ᅧ ᅧᅯ倅 㻿㥪ࢂٰ 䭠‫ٲٶ‬ 䋠 Ѻλ %*9 ੳవ 䓾倅䕌 ‫ڞڙ‬䃫ิ命‫ ڕ‬ਜ਼ ̴ 

ణள͈ಪ

ࣂѢ‫׫‬

ࢄ ᇥ #SPTTBSE" SPTTBSE" ࡧ Ꭰ ᅯ ⠙ ⿸ ᅸ  ࢔ ࢘ ࢂ 䒓 Ꮐ ็㠞ᅧ䊲๔ࢍౝ ᅧᅯ倅 ऻ䮏ፓ∠↍䓾 1BOBNB ‫↪ڙ‬ᕨ〆 ⩌≨ϑ 䕇Ӭ‫ ݖ‬ਜ਼ ̴ 

ࢄᇥ -B1SBJSJF J ጯఈ͗ࡷ‫ڙ‬ ᄀ Ꭱ ᐧ ᝬ ࢔  ࢘ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻ Ꭰ᫦ ᅧ ፓ⩢க‫ښ‬Уຄ 䓾‫ڙ‬చ 倅䕌 ႓ᵎ 倅ᅁ๘⤰౧ぶ ⩌≨ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ਜ਼ ̴ 

ࣂѢ‫׫‬

ࣂѢ‫׫‬ ࢄ ᇥ #SPTTBSE0 ࡧ 㖁 ᢿ ‫ݘ‬ ඲  ࢔  ࢘ ࢂ䒓Ꮐ ౝᏀႹ᜽㷲ԛ ѺλႶ䲆㶄ࡧ 䌊⻨͚㺬䊲ጯ 䨣㵹 ‫ڙ‬ϑ䒓 〆 ႓ᵎ ‫ڙ‬చぶ‫܍‬ₒ͸䖒 ‫ڞڙ‬䃫᫪命‫ ڕ‬ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ਜ਼ ̴ᝃ‫ ⼌ܧ‬ᰵ 

ࢄ ᇥ #SPTTBSE/ E/ ࡧ ⠙ ⿸ ᅸ  ࢔ ࢘ ࢂ䒓Ꮐ 䒓䖀 ज⇷ 䒓 ౝᏀႹ᜽㷲ԛ ࢍౝ 䲏⼜ 㠞ᅧ ক䓦͚㺬䊲ጯ ႓ᵎ ‫ڙ‬చ 䉚➖ੳవぶ̭ᏁԞ ‫≨⩌ ڕ‬ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ਜ਼ ̴ 

‫ݝ‬ੜѢሜ ࢄᇥ 4BJOUF$BUIFSJOF ࡧ͑ბ ̭ ࢘ ‫ ڙ‬ᄀ ፓ ࢂ 䒓 Ѻ Ꭱ ᐧᝬ ᕨ䲏⼜ 㠞ᅧ 䓾倅䕌 ‫ڙ‬చ Ꭹ٬చ ᄼ႓ ͚႓ ‫ڙ‬ ϑ䒓〆ぶ ϑ䕇⩌≨Ӭ‫ ݖ‬䲋፥ 䔯व݊㒛͇უᏚ ਜ਼ ̴ 

ᅁጯ͚ᓰ  ࢔ ࢘‫ڙ‬ 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ ᄀ क़უ⩢ Уຄ ▶๡ ‫۝‬ マ ≄㶐★᎟ᱧহ≄ⷄᱧ ౝ⤳Ѻ㒛Ҡ 䓾叓शᅁ๔႓ ⩌≨ϑ䕇Ხ‫ڣ‬Ӭ‫ ݖ‬䌊ౝ䧮〆 ‫܍‬ₒ͸䖒 ⼌䛾  ᰵ 


!"#$%&#'%((!)%*%&#'+,#--

514-999-2918 www.timngo.com

REMAX 3000 Inc. !"#$"%&''()*+*,-" .-/#$0*12%*#324"#3/#5%"5%/65(#('"%% 3"%789: ;%<62)"$%*#$=

 р╛Я

сДЖсзЪтАл▌СтАм

рбЬсЦМр╡│сХе р╡│сХе

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

9280 Boul. de L'Acadie , тАл┌НтАмсЮе сЛксЮе р╗╝рв╢ сФнроа р╕Броар░и╥л ╥л Montreal, Qu├йbec, H4N 3C5 тАл┌ЩтАмрде╤Нт▒М

рйЗ ═В сдФ ╤м снЙ сЬ╡ ╒Й рдп р┤Н сДз ╠╛ р╗Ч сбЫ ╦╗ раС ╓Ц ркЕ сак сПз сДЙ снЙ р╢║ сЮп сРО сМЖ рйЗ ═В слесЭ┤ Z"[%E/*#5DF/6-"#5%9 Z"[%E/*#5DF/6-"#5%9% %XA@A%76"%N"/#DM-6$0"1* JIHL%76"% -506-Db*++"#"6P" сЯ╖╙з▀┐╥Гр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙╣раИ ╙╗ сЯ╖ ╙з ╙м рйЩ ═░ ▀│ ═о ╠Е сЕ╗ ╒П сЗк ╙Ь р╣Р╙РтАл▌втАмслН ▄╕р╜ир╢атАл▄ЭтАмр╝отАл┌атАм╩╜раИ▀╕ %PNBJO-FEVD4BJOU-BVSFOU р░г╬ЗрддсКТ тАл╦з╫╖тАм╩╢(*%"-рй╜рдд ╙╣раИ ▄╖╙╗р╣Р рйЖ ргЫ▄╖тАл▄╕рбО╦ЮраИ╦м▐а█ЛтАмсФИр▒Ыс░│ раФроЦсЙЖслН сЬИр╗╣сБ╕р▒Ес░│сМЮтАл┌атАм╩╜раИрмб╬Ш сФнрбЖ ╨Ър▓Щс░│сЙксЬИ╬╜╘дсв╗рдВ сИТраЪ╒Р р┐ЧсЙарбП═░сЙЖслН ргЫ╘ШрйЬ сбРрбПраИ со┐ смТ рве╨Щрдпр╕Тр╖Ир╡есЫа╘║сг╣╨Ь╨а╠Усдп ╘Й ╙╣раИ╘враСрдРреХсмТ сдЯ╒Л═║р╛Чр╢ЖрйЬро│ ╬Шр░ЛсИШрй╛ тАл┌атАмр╜Ц сВВсаЯсМЭрг▒ре╕соЛ сндсдВрйЭр░есЭ╣ро╢╘╢═И  ╩╢сД╣$FOUSJT╘╢═И 

Z"[%E/*#5DF/6-"#5%9% JL@A%76"% -506-Db*++"#"6P" рг▒сЭ╣сЭЯргН╦ЭсТмргБ▀┐╥Гр╗а╠Ь═░▀│сбУ рг░рбЖсбРрбПсЙЖслН╦ЭсИЖриТ═ЫсНСсо▓р▓к сЭосЙВ со▓р╢┤ ╨МсДЬр╡гсСЮсзЩргЫрдзслкраЖ╘Й раФроЦсо┐╘Й ╘ШрйЬргЫсо┐р▓╖р│п╓ЦрпЕрдпр┤вр┤всЛЪсБ╕со┐╙Ь ╙╣ раИ ╙╗р╣Р тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ргЫраСрдРреХсмТрйЬ сжд сЙТ╓Цр║грйЕрйЬ╩╗р┤Н ▌ВрбО р░еY╦Ю╙╣ ргЫ р╡е╨ЩрдпсЫзр▓Д╓Цр┐ЧсЙар╣РраИ р░ераЖ╘ЙргЫтАл▄ЭтАмр╝оре╕ соЛ╩╢сД╣$FOUSJT╘╢═И 

слесЭ┤

сле╨м

слесЭ┤

E/*#5DF/6-"#5%9% J@L%M(6+=%\"!6*-"%]HAAL р╗а╠Ь╤всИЬсоЖрбО╨ЬраЯ ╦ПрбО сбУ рг░рбЖ╤ЛрбП═░снжсИд╨а╙╣ раИ ╙╗р╣Р раИ╨осв╗═о раИ╨о р╕Тр╖И р▓║рлЕрйЬ╓Ц╧гсв╡рйЬр┤Н рв╝▄╖р░▒р▒Ысл╣╘╗ сЧЫ█бсо▓рп┐╤ЛроЕ сЕКрдД$FOUSJTр░д сИЬсзЪ╘╢═И р░д р░гра╡╦У р░дсИЬр░п

:(#5-"/+%QE5D:*$0"+S%9% @?JJD@?JL%HX"% P" р╗а╠Ь%VQMFY ╦У╙ж╨ЬраЯ▄░╥к ╦У╙жтАл┌атАм╩╜раИ ╨ЪсжЙргВсИЬсИЬ раЖроВ╠╢сВВр░Л╤╣р╡ТркЕсаксПзрйКсТм ═░╦Й╦ЮсДЙсНП╬Зр░║═Ч═о╠Еснг ргб▀╢снбсЫгсеК рпГсе╡сТ╗ргпрй╖р╡е сЫа╘║╥Б▀ер▓в ╨Ь╨а╠Усдп╓Ц╨Ь тАл┌ЖтАм$FOUSJT╘╢═И 

E/*#5DF/6-"#5%QM(*1D.-/#$S%9% TJIT%76"%3"1%8^6*#(U"1 сЯ╖╙зсРОрмЕ╤╛тАлрг▒ ▄ТтАмрдд с░│ сЙксЬИ╬╜ ═о╠ЕсЕ╗╒ПсЗк╙Ь р╡есЫа╘║ сг╣#PJT'SBODрпРра║саУр╛мтАл╫╖тАм╙Ь ╘вр░▓р▒ОсгПсв╜3&.сФнрбЖс░│▄╕ сФИр▒Ы ргЫ▄▓сИЧсАЧ╠╝р╜▒рпЩ╙гсМЮ ра░ р╝др╢ЗслН╙╣раИргЫ╙╗р╣Р р╗а╠Ь╒РсмТ ╘врп┐сЬ╣ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╘дсв╗рдВ╘╢ ═И 

сле╨м

сле╨м

F/P/+%QB0('"3"RS%9% E/*#5DF/6-"#5%9% THH>%76"%./65"6U TAAA%76"%36%B(++,!" снг ргб р╗а ╠Ь раФ роЦ ╤╛ тАл┌а ═о рбУ ра┤ ▄ТтАмр╡┐тАл┌атАмр╡┐ р┐ЧсЙарг░рйЬ╤╛тАл ▄ТтАм ╠Е $ I P N F E F Z снг ргб ▀╢ снб сЗк ═о╠Е4U-BVSFOUр▓ире╢═осО╡ р╡есЫа ╘║сг╣%V$PMMFHFтАл┌атАмсиа ╨Ь╠У р░и ╙Ь ▄╖ ╦Ю ╙╣ ╨Ъ рбУ снг ргб сЛ┤ сО╛ ргК ╥лсЭ╣ро╢ ро┤╬ж╘║сг╣ ╒Бс░│ рбМтАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╦Ц▄╝╬Шр░Л╓ЦсЙЖ сд│рмб╬Ш╙╣раИ ╦Ю╙╣ргЫтАл▌ТтАм╨о╙╗сБ╢ сЮ╗сбУ▄╖сИТраЪ╒РсмТсндсдВрйЭр░есЭ╣ слНраЖ╘Йсо┐╘ЙрдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ╘ШрйЬ ргЫсБ╕со┐ра┤╘Й тАл┌атАм╩╜раИсПбро│ре╕соЛ ро╢$FOUSJT╘╢═И ╩╢сД╣╘╢═И  

E/*#5DF/6-"#5%9% TILJDTILI%76"%F/`-/#$" рдд╠Ерг▒▀┐╥ГUSJQMFY рддсКТснжсИдсФн рбЖYсФнрбЖJSS╦УтАл┘╜тАм╙ж ╦У╦┤╙ж тАл┌атАм╩╜раИ ▀╕рйЖ ╠╝смД╨ЬраЯ╦УтАл┘╜тАм╙жрг▒роЕ╨Щ сИЬрйЩроВ╠╢сВВ╬Шр░Л╩╢р┤НрдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ╦Ю╙╣ ргЫр┐ЧсЙа╙╗сБ╢слН ╙╣раИ╓ЦраСрдРрйЬсжПраФроЦ ╦УраИ╨осв╗рдВ сЖВ▄┐св╗сеКргЙтАл┌гтАмсИйр░еUSJQMFY тАл▌ЭтАмрйЬсЫа╥осЬ╡ржЛ$FOUSJT╘╢ ═И 

E/*#5DF/6-"#5%9% XA>A%a*++*/'DB0/4'/# р╗а╠Ь▀┐╥Г╤╛тАл┘╜ рбУра┤▄ТтАм╓Жр║И╤ХтАл┌Й┌ЧтАм тАл ▄ЦтАм╙╣раИ ╙╗р╣Р тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╘дсв╗рдВ рве╨Щрдп╥кр╜Цр╕Тр╖И╦Ц▄╝╬Шр░Л ╓ЦсЙЖсЮ╗ ╦Ц▄╝╒нра╣сМЖсНСр╗а╠ЬтАл▌ЭтАмрйЬ═о ╠Еснгргб▀╢снб▀е╙ЬсАЦ▄С ргЫро│ра┤▀ере╕ соЛ╩╢сД╣$FOUSJT╘╢═И  

сле ╨м  рда ╨м 

р╣ЮрйгтАл▄птАм

р╣ЮхАН╧Грда

слесЭ┤

слесЭ┤

Z"[%E/*#5DF/6-"#5%9% XJ@@%."+*UDF"$+"-$ р╗а╠Ь▀┐╥Гр┐Чр▓Щ╤╛тАл┌а┌Ч ▄ТтАмснжсИдсбУ рг░рбЖреЖтАл┌атАмс░│сМЮрддсКТтАл╫╖тАм╬НсБ╕с░│р│Бр▒ЕрозсЬИ ╬╜ сЯ╖╙з╨оспО ргЫраФроЦ╙╣раИ╙╗р╣Р╙РтАл▌втАм слН ▄╖╘ШрйЬсЬ╝сМ▓сдЛсдпраФроЦраСрдРрйЬ тАл▀в┘╜тАмсл╣ ╨ПрйЬсЬ╝сМ▓╘║сЬ╕рв╝тАл█ЛтАмр░осЬ┤сИТ╠а╒РсмТтАл┌атАм╩╜ раИ▀╕рйЖ ▄╖тАлраС раИ╦м▐атАмрдРрйЬ сКГ╠Г╦У╘ШрйЬ╘д св╗рдВ раИ▄░╧всв╗═осНдркПсМ╣сТ░ре╕соЛ╩╢ сД╣$FOUSJT╘╢═И 

Z"[%E5DF/6-"#5%9% J>>A%76"%O*"--"D\/P*/6+5 ▀┐╥Гс░│р│Б═░▀│ сзУсБ╕с░│сЙкр▒Ероз рдй тАл┌НтАмрз░сЮ╗р░▒тАл┌атАмр▒Ы раФроЦ╘ШрйЬ ╙╣ раИ ▀╕роЮ╙╗р╣Р тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ргЫр║г рйЕраИ╓ЦраСрдРреХсмТ▄╖сИТ╠а╒РсмТ ргЫтАл┌атАмснж╥кр╜Цр╕Тр╖И╘дсв╗рдВре╕соЛ ╩╢сД╣$FOUSJT╘╢═И  

╨мрйгтАл▄птАм

р╣ЮхАН╧Грда

╨мрйгтАл▄птАм

E/*#5DF/6-"#5%9% E/*#5DF/6-"#5%QM(*1D.-/#$S%9% Z"[%E5DF/6-"#5%9% E/*#5DF/6-"#5%9% E/*#5DF/6-"#5%9%??L%M(6+=% IHHT%M(6+=%V"#-*DM(6-/11/%W HXTT%76"%3"%FY8P"-"15 XLLJ% P=%."+*UDF"$+"-$ H?>?DH?IJ%76"%E5DK"-'/*# N6+"1DO(*5-/1G%/45=%HAI р╗а╠ЬсРОрмЕ╤╛тАлркБ▄ТтАмсЭЗ╙м╨К ргЫ▄╖ р╗а ╠Ь сРО рмЕ ╤╛ тАл ╠Е ═о ▄ТтАм# P J T р╗а╠Ь╦Дро│сЬИ╬╜сРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАмсЭЗсЦ┐ снгргбтАл═о▌ЭтАмсО╡5SJQMFY ╦У╙ж сЭЗ сЦ┐ ╙м ╨К ╙╣ раИ ▄╖ ╙╗ р╣Р рдз смТ▀Ф╓ЦраФроЦрбП═░сЙЖслН▀┐╥Грдд 'SBODснгргб▀╢снбсЗк╙Ь ро│сдВсЬИ ╙м╨К ═о╠Е╘йр╡УсдАсЗк╙Ь р╡есЫа╘║ ╦У╙ж сИЬраЖсТм╠╢сВВр░ЛсаЯ рг▒р╢П роЙ рдп сЙЖ слН ╘Ш рйЬ р╡Д р▓Д ▄▓ сЖ╡ р░▒ сКТ ▄╖╙╣раИ сЬИ╬╜сЛ┤сО╛с░│р│Б╘д ╬╜ ╙╣ раИ тАл ┌атАм╩╜ раИ ▀╕ рйЖ ргЫ св╗ сг╣╨Ь╠УсЙвр╜Б ╨ЬтАл┌ЖтАмсАЦсНИраСсЬИр╗а роЕ╨Щ ргВ╨ЪсжЙргВсИЬ ═Х тАл┌атАмр▒Ы сЙЖсЮ╗ сл╣╘╗ ╧▒р╛мслН раИ╨о св╗рдВ ═о╠Еснгргб▀╢снбра┤сЫгсДЙтАл рдВ ▌ЭтАмсИТраЪ╘║р╛Х╒РсмТсндсдВрйЭр░есЭ╣ ╠Ь рдзроЙрдпраЖ╘Йсо┐╘Й ╘ШрйЬ╓Цр░▒ саОсИЬраЖслБр░п╨Щ═░р╡есЫа╘║сг╣╨Ь ╧в св╗ ═о раИ ▄░ св╗ ═о снд сдВ тАл┌атАм ═осО╡р╡есЫа╘║сг╣╨Ь╠УсЙвр╜Б ро│ра┤ ро╢╘╢═И 

тАл┌атАмр▒ЫсПбро│╙╣раИ ╘дсв╗рдВ сИТраЪ ╠УсЙвр╜Б ▀ер▓в ╨ЬтАл ┌ЖтАмсбУргЙсЫа╥о сиа р╝б св╗ сбУ ргЙ ▀е р▓в ре╕ соЛ ╩╢

▀есДЙ▀е╙Ь$FOUSJT

╒РсмТ ╦Г╦ЙтАл┌ЖтАмр▒гре╕соЛ╩╢сД╣╘╢═И сЬ╡ржЛр░║═Чсм▒рей╘╢═И 

сД╣$FOUSJT╘╢═И

╘╢═И 

 

 

сле╨м

хАН╧Грда╨м

рйгтАл▄птАм

Z"[%E5DF/6-"#5%9% E/*#5DF/6-"#5%QM(*1D.-/#$S%9% ITI@%M(6+=%V"#-*DM(6-/11/%W= TA@?%M(6+=%_0*'"#1G%/45=%JA@ р╗а ╠Ь сРО рмЕ ╤╛ тАл ▄ТтАмсЭЗ сЦ┐ ╙м ╨К #0*4'3"/$ сбУр│бсЭЗсЦ┐╙м╨К ╙╣ раИ ╓Ц  ╙╗ р╣Р ргЫ тАл ┌атАм╩╜ рдзроЙрдпсЙЖслН ╙╣раИ▄╖╙╗р╣Р сФн рбЖс░│▄╕сФИр▒Ы сЖВсФн╘ШрйЬ╘╗снж▄╖ раИ тАл ╦м ▐атАмрйЬ   рг▒ рбУ соЖ ро│ сЙУрйЩ╓Ц▄╕сЙУрмб╬Шр▒Ь╬ЗсзУ╨П▄╖ сПб ро│ рдз роЙ рдп сЭ╣ сЭЯ сДЙ раЖ ╘Й тАл█ЛтАмснЪ╘╗сЭ╣р░е╧▒р╛мслН сЙЖсЮ╗╓ЦраИ ╦А со┐ ╘Й ╨Ъ ▄╕ сТм р╜и ╨П сМ▓ р▒Ь ╨о╧всв╗═осндсдВрйЭр░есЭ╣ро╢ре╕соЛ ╩╢сД╣$FOUSJT╘╢═И ╬З$FOUSJT╘╢═И  

сМзрйг :(#5-"/+%9%>?@A%B0=% 3"%+/%BC5"DE5DF6$G%/45=%>A> снгргбр╗а╠Ь$POEP рг▒╨Ъро│ сПб╬╜ ═о╠ЕсЕ╗╒ПсЫг╙Ь ╙╣раИ ╙╗р╣РраИ╨о╧всв╗═о р┤НсЬ╝сМ▓р▒Ь ╬З▄╖р┤НргЫраИ╨ораИ▄░р╕Тр╖И ╨Ъ рг▒сл╣╨ПрйЬ ╧гсв╡рйЬ р▓║рлЕ╓Цр╜Ц р╢┤р╖И╤лсз╛╨Ь╠У╥БргЙ╦Цре╢рдФ ▄╖╓Цс│а▄╖сндсдВсаУр╛м╦Цре╢╦АсбУ ргЙ$FOUSJT╘╢═И 

сМзрйг

сМзрйг

сМзрйг

E/*#5DF/6-"#5%9% Z"[%E/*#5DF/6-"#5%9% E/*#5DF/6-"#5%9% ?TH%76"%:/-+/55 XA>A%O+/$"%N"/#DK-*'/+3* T?X?%O+/$"%:/$<6""# снгргбраФроЦр╗а╠Ьсй▒рбО снгргб▀╢снб тАл┌атАмр╡┐снгргбтАл▌ЭтАмр┐ЧсЙарбУ сЕ╗╒ПсЗк╙Ь ╙жр┐ЧсЙара┤рбУ сАЦ▄СтАл▀╢╠Е═о ▌ЭтАмснб ра┤╙Ь ╙╣раИ╙╗р╣Р раФроЦраЖ╘Й ▀╢снбра┤сб╕▀┐╥ГрддсКТ раФроЦ╙╣ ра┤сб╕ рг░рбЖ╙│тАлраФ▄╖┌атАмроЦ со┐╘Й╘ШрйЬсПбро│снгргбраФроЦрдзроЙ раИ ╙╗р╣Р тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖсБ┐ ╙╣раИ ╙╗р╣Р тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ рдпраСрдРрйЬ╓ЦтАлраИ╦м▐атАм╘дсв╗рдВ тАл ┌ЖтАм/FX4BJOU-BVSFOUр░г╬ЗрддсКТ р╡есЫа╘║сг╣╨Ь╠УсЙвсндсдВрйЭр░есЭ╣ р▒грп┐сЬ╣═ХсО╛р╡есЫа╘║сг╣╨Ь╠УсЙв тАл╦з╫╖тАм╩╢(*%"-рй╜рддр░║═Чсм▒рей ро╢сЫа╥осЬ╡ржЛ═Ир▓ксКН╒ОргЙроК═д ре╕соЛ╩╢сД╣$FOUSJT ═И р▓к сЮй рз┤ р┐Ч р░е рйЬ р║╕  ╘╢ ═И ═И╘╢═И ╘╢═И 

 

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОй тАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

╦Г ╦Й ╠╝ сА░ ркЕ сак р╛м ╦Й тАл ╦Й рв╣ ╦Й ╫╖тАмр┤Н ╤в тАл ╫лтАмсгА сЭз

рвНр▒Э сОасЕзто▒фК▓р╣ФфЖЧсВ▓ ╤║╬╗у║мсЗИ1JFS SFGPOEрбДф▓ПтЕбфУж ▄│═ифТ▓с║й фФпрд╡╠╗уФо╧з╠╢╨Р рд╣сЕ▓смНсй╣тЗасоЬ т╗осГгт┤ор╣б рвФ рвШ сГС тАл┌▓тАм╚асГСр╣Г╓ЙфТУ╤║ сШ╝р╣ФтАл▌ЦтАму╖▓╘Ыф╖╗с╡й тйХслЖуФ░ т╛гф╛ЮфТУ▄│фзМтАл▌ЭтАмрддхАЕфХМ тВТу╡╣▄│фзМтАлтЦШ▌ЭтАм фТУуАЖ ржХфУжфЩ║р║ДфГлслксВ╣рк▒рдШ╨д 

то┤сГгсЖЮрб╖сЖЮфЖЧсВ▓ р╕Ыу╗пр║пр│╗р╡О р▒ХфЖЧсВ▓╬╛фп│то▒ 3FEQBUI$SFTDFOUтаЩс┤╛╠нсНЙуЙФфЧито┤сГгсЖЮ с╕Ыс│ДтАл┌ТтАмрдР тВРф▓П╘Ьт│Эр▒Р▀а╤УслЬтЗарвНр▒Э сОаслжсЕз рвФсГС рвШтКб рд╗фоПт╗осГ│╠╗с╕Ыс│Д т░ефФЛрдШ╨д 

1JFSSFGPOEсмНсй╣тЗасоЬсЭм ф▓ПтЗафЖЧрб╗уекр▒Эт┐Д сД│ уЬЧтЩгуТ╗соЬсВ╣тАл┌ХтАму▓║тАл┌ТтАмсЕ▓сГгтйМтЙирвНр▒Э сОа слжсЕз фК▓р╣Фт╗осГ│рд╗фоП т╗осГгт┤ор╣б рвФ  рвШ рг╣фТУсПА ▀НтШЪр▒Эс▓м с▓лс▒Ху╖▓ф║Э фК▓хАЕсЕ╕ф╢г╧С фХЗ╙мтАл ▌ЦтАмсРнфТУ▄│фзМрвардЬ╠╖рддхАЕфХМ тВТу╡╣уЬа тЦШфТУуАЖ╧▓ф░н▄│фзМрдШ╨д 

$ UF4BOJU-VDтаЩт┐╕фЖЧсВ▓ р▒╜саТ═ЭсГ╣то▒ скЖуЧЯфЙ▒тО╜рвНр▒ЭсОасЕз рвФсГС рвШ тКб ╧СфХЗслж╙м у╢ДрбзсВ╢ф▓Жф╢гсЕпфК▓р╣Фт╛зфмбрдЬтЦв тЙи╥мтйХ ╥Й═зр╜Ю═╜сГСсЭГфпБтАл▄зтАмс░бр╣ЗсЭмфмбрдШ╨д  

7FSEVOрбзтАл ═ЗтЮЦт╝М▄зтАмтВТу╡╣тАл▌ЭтАмр▒ЭфзоуАЖ▄│фзМ ф╛Ю

рб╖ сОбсйгтАл┌ТтАмфУ╛╠┤рдШ╨д 

╤║╬╗"OHSJHOPOтАл┌ЩтАмр░ЪслофУжто▒4JYQMFY тВТу╡╣тАл▌ЭтАм р▒ЭфзоуАЖ▄│фзМ тАл рб╖═Ч┌Ъ┌ЮтАмснАтАл т╝М▄зтАмсОбт╝МфЫ╛сйг тп╖╠┤фДТс║йтЯг█вр║к ═З═иуЗлсУ░уРбсЯС сОбсЭм═ислЭсвП╬│сЕ╕ф╢г сОгфЫ║слЭу╖▓╘Ы╬│сЭнс░╢то▒рвШ тйМфмбрг╖ргХсЭм с░бслЭ╬│╠нрб╖то▒уГОфЦАфГлслкрдШ╨д 

тАл█ЙтАмр▒зр▒ХузЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБсТнрвД▄│фзМфТУт╝╕ фУ╛уТ╗р░кфУжр╢░ рвНр▒ЭтАл┌ЩтАмф╢д с░╢ с╕Ыс│Д╚ас│Йр░Ъ╚ауб╢р▒Э╚атЖНр╢Е тЙЛхАЕсЕБр╣Штд░р▒з╚асД╝р▓╕фЛатд░р▒з сОгс░╢ тПЧтЙот╛мфУ┤рдЬIJLJOH "57фК╖фЫ╗ тпЫ▄┐уЭ┤╬Ос▒╛ф╖╗т┤ар╣бтИ╕сЭм р▒Э╠╕сГС фЩ║с░╢фЩ┐т┐ГслофУжфн▒с║й═иу║отйХ╬╗сйлуТЫсМТтАл┌дтАм╚а"57фК╖фЫ╗фТУ╚а(PMG тд░фТУуБ╢рдУс░╢╠нс┤╕таЩт┐╕фТУсПА═З═ифФЕрдЬ╨ТтАл┌║тАмсРзтАлр╕▒▄НтАмтаЩт┐╕тИ╕сЭм сЭГ рйЫрвГ сЭГсПУ╒┤тАл т╝М▄зтАмфШкснЬ╠║фйЖто▒фФ╢саЦрдШ╨д 

╤║╬╗-B4BMMFрбзфУ╛фУ╜тЗатАл┌ЩтАмр░Ъ тгЬр╢░╤ЕуТ╗ф╛ЮфТУ ▄│фзМрдЬ╠╖тАл▌ЭтАмрддхАЕфХМ ▄│фзМ╠╖тАл▌ЭтАмрдд хАЕфХМ тАл"▌ЭтАмOHSJHOPOфЙЪтЮЦ═ЪсУ░╧▓▄│фзМтАл┌ЮтАм р║Д ═Чрб╖ ═Чрб╖ ═Чрб╖т╝МфЫ╛сйгтп╖фУ╛ ╠┤рдШ╨д 

4BJOU-BVSFOUрбзуЗлрзотАл┌ЩтАмсДА ф╢гсЕп уТ╗сР╝у╖▓╘Ы ф╖╗с╡й с▒Крд╛р║кфЫ┤тАл┘▓┘╢тАмфЛа сОаслжсЕзфК▓р╣Ф сЕ▓╤╝ф▓Пт╝Ь т▓ОсЭм рвШтКб тВТу╡╣уЬас╛ЖуПмр▒Эфзо%V $PMM!HF╧▓▄│фзМ ф▓НфУ╛рддрж╣рддхАЕфХМтАл┌ЩтАм фМЬ ╧СфХЗс▓отАл┌гтАм╙мтАл ▌ЦтАмрдШ╨д 

"OHSJHOPOтАл┌ЩтАмр░ЪфУжслЭт░ЕтгЭсЭмтАл▄зтАмрйЫтгЬр╢░сОкф▓Ж тйМтЙи ╙мсвд ╧СфХЗслж╙м фУ╛р▒Эфзо фУ╛хАЕфХМ5PXO)PVTF ╠н с┤╕р░ИсЭд тГ╝сЭдфШкснЬтаЩт┐╕то▒р░ИсЕпс║йсЭмр▒Э╠╖╠╢сЕп р▒Э╠╕ сГС═зрг╣фТУсПА рдЬ╓Й═СфТ│фТУ╠нс║йсНУ╠н═Чр╣Фф▒ЯрдЭ рж╣╠н ═ЧуЯЮр░ЪтАл┌ХтАмслЭтгЭ╨Ру╖▓╘Ы фФ╢с▒╜уФ░т╛г р╣Фтд│т┤ардЭф▓П сГЛ с▒Хр▒Эс▓мрдШ╨д 

ужДрд║то▒рддтолуФотЕ┤хАЕс╢РтАл┌ЩтАмсДА р▒Эр╕▒3FOj -"WFTRVFуНорб╗р╣ФфЦА сОбуП╝фУ┤тАл┌ХтАмслЭуФи╘Ы фУ╛р▒Эфзо╚ари╜╧зу╢Д╚ауФотНЬ╚афигу╡╣ ╨Трг╖рд▒уЮЯуТ╗ ржаф║ЪсПДрвФрвШ т░ЫтАл▌║тАмсНУт╝МуПУс░╡ уЬЧ ╤╝╚асЯВфЙ▒фШкснЬ╠╖╥афФ╢саЦрдШ╨д 

тАл┌ЩтАмсДАс║йсРз╬╗сОб уЙФфЧисПдр╣Ф╚а%BXTPO$PMMFHFрж╣ -B4BMMF$PMMFHFтАл▌ЭтАмс╛ЖуПмрж╣уРмуПмр▒ЭфзоуАЖрдЧф░нтВТу╡╣ ▄│фзМфн▒фУ╛фХ║сМ░рд▒т╗║уС╛уППсПД╚аф╕╜рв▓╚афК▓сМпуБ╢ тйМтЙис▓о тАл┌гтАм╙мсвдфДТтАл┌ЩтАмсДА═зрвФрвШ сНУ╠н═ЧсОауЖато▒фнардЭфДТтАл┌ЩтАм сДАуГОтд│фЙж╤╗ т░етДБфн▒фУ╛уЖи╤йтАл┌ЩтАмсДА тАл┌гтАмсЕ▓╤╝сЬ╜с▒ЩфТ░╤╗смН фГзснЬуЬЧ╤╝╚асЯВфЙ▒ фШкснЬ╠║фйЖто▒фФ╢саЦрдШ╨д 

сПдр╣Фсло4JYQMFYтАлрвВт╝М▄зтАм╤║ рб╖р▒Э╠╕═зрй│тйХ ╠н фмб═зс▒пфЙФсПД рдУ╠нфмб═зуП╝уеТр╣ЗсОбто▒сШ╝р╣ФтАл▌ЦтАмф╕╜ ф║│рй│ с║й╠╖╠╢сЕпс░╢═Чрб╖ ═Чрб╖сЭмсЕ╕уП╝фУ┤ р╣ЗтБОу╖▓╘Ы тЯгсФор║ксОбсйгтАл ┌ТтАмрдШ╨д  

╤║╬╗узЖр│╗═Й+FBO5BMPOрй│═З═ЪсУ░то▒фФЖс┤╕р╣Фс║й фУ╛рдд хАЕфХМ с║й╠╕+FBO5BMPOр╣Фу╢Дс░╢р╣ЗфМЬтАл┌ЩтАм╧СфТУ у╗▒▄┐═Ъто▒р▒Э фзосД│╧╗фмХтАл▌║тАмфХЗфУ┤фн▒фУ╛тЕ┤уЦЗ╬│рд▒т╗║рй│р▒з ф║ЪсПДфДТр╣Фс║йр▒Э ╠╖тАл┌ЮтАмсЕп р▒Э╠╕╠нс║й═з╓ЙфТУр▒з ═ЧфТУ╤║╠нс║йснЬ1IBS NBDJFрж╣╠нсГгрзГркОрв▓с║й╠╖сЕпс░╢фУ╛═ЧтАлрвВт╝М▄зтАм╤║ сОбт╝М фЫ╛тДИтАл╠┤тЛУ▌Ц█н ╠┤▌ЦтАмрдШ╨д 

сПдр╣ФслосЯВфЙ▒тЮЦ═З рй│╤╝═СтйХ с░╢р╣З═ЧтАлрвВт╝М▄зтАм ╤║тАл┌▓тАмфШХтАл┌ХтАмслЭу╖▓╘Ы сНУтйвс╖Ь сГСр╣Гс░╢╓ЙфТУ╤║ ╠н с║й╨Трг╖р▒Э╠╕сГСрдЬтйХ╬╗р╣Зт╗║рй│═ЗтйХфХБ ╬╣с║й╨Т ╠╖р▒┤═зр╣Зр║Д╤╝сВ▓ рдЬтйХ╬╗уП╝уеТ"JSCOC сЯВфЙ▒р░Л сЯТтв┤хАЕрдШ╨д 

╤║╬╗ри╜╧зу╢Дс░нуНорб╗р▒ЭтГв ╧зтЙофЫ╝р╣Ф ╧зтЕБсмз тЗму╢ДфШкснЬтйМсШ╝тАл┌бтАмфо│то▒сПДфизфДТрй│═Зс║йтАл┌ЮтАмр░ИсЕп р▒Э╠╖╠╢сЕп р▒Э╠╕╠нсЕп тГ╝сЕпр╣ФуПУсОасЕз фоС╠╢ с║йр╣Г р▒┤сМЯтАл т╝М▄зтАмс░╢ф╕╜ф║│╚ауТ╗сГжфоПрж╣ф░грйЫсПД тгЭс░╢т╝МфЫ╛сйгтп╖тГ╝сОбуПУ═з╠┤ тТЙр▒Хт╝МфЫ╛█нсйг тп╖уПУ═з╠┤рдШ╨д 

-F.*-тАл ═ЗтЮЦт╝М▄зтАм╤║╬╗-BWBMто▒═ЪсУ░ р▒Хрдд╚арддхАЕ фХМ═╕фмб тАл▌ЭтАмузЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБсМп═ЪсУ░╬╣рботАл▄│▄НтАмфзМфТУт╝╕фн▒фУ╛с░╢ 6OJQSJY $-4$ 4VCXBZуБ╢ тйМтЙи╙мсвд"╚а#═Сс┤╕с║й═Ъфмбс░╢╠н ═Чт░ефФЛто▒сОасЕпсРзуБ╛ тАл┌▓тАмс░╢тАл┌Ю┌ЩтАмсЕЮф╕╜рбзрж╣ф╕Мр┤пс║йтАл┌▓тАмсаТс░╢╓ТфПШ ═ЪсУ░╚атжЙ╤кф║│уБ╢ фГлслкхС╜тАл┌ХтАмс░╢р╣ФфЫ╝то▒р▒Э╠╕рг╖р▒Э╠╖╓ЙфТУ╤║фДТ сЯВфЙ▒тЮЦ═ЗсОбт╝МфЫ╛сйгтАл┌ТтАмфУ╛╠┤ █нтАлтЛУ▌ЦтАмсгТфУ╛╠┤ $BQ3BUF р╣Ф╬╗ снЬ╠н═Ч╤ЕуЮЬто▒сЯВфЙ▒ф╢жт░ЫрдШ╨д 

фХМ ▄│фзМтАл▌ЭтАмсМп═ЪсУ░тАл┌ЮтАмр║ДтАл┌ЩтАмсДА ═Чрб╖ ═Ч

тАл▌ШтАмр╢▓р▒ХсМпрбзсТнрбДф╛ЮфТУсД╝смг уЙФфЧи$BSMJOHтОГхАЕсЕБр╣Штд░р▒зтАл▌ШтАмр╢▓сРз╬╗сОб ╧╗рд╗фоПто▒ф▒ЯрдЭс▒ИтАл▄зтАм рги ╙мснЬуТ╗═кто▒тОГсоЬ тгЬр╢░╤ЕуТ╗фн▒фУ╛фФЕс░╢тП╛ф░Чр▒з╚аф╛╛ф╛Щ╚афК╖фЫ╗фТУфЦА╚атНЦтЗ╢уБ╢тАл┌гтАм╨Гто▒р╜Ю═╜фГлслк снЬр░ИсВРфШкрдЬ╨ТфФ╢саЦто▒сПУ╒┤тд│сШа═╕р▒ЭтАл▌ШтАмр╢▓то▒р▒Э╠╕сГС═з╠нр║Дра▓саЩ╬│ргХсЭмр▒ХтАлто▒┌▓тАмсВ╣скбр║ДсЭм с░╢рвВ таЩто▒тАл▄зтАмрдРрдШ╨д 

XXXTJOPRVFCFDDPN

уФотНЬто▒с▓орзофЖЧсВ▓ ╤║╬╗рв│рдЯ╘КсЯСсРзуБ╛сйжфХН рд╗то▒фЖЧрб╗тАл┌ЩтАмсДАф╢гс║й сТПсР╝таЩтЮж уокснЬ1FOU IPVTF рвбрг╡снЬтаЩс┤╕фЖЧсВ▓ снЬ╧▓с░╢то▒р░Ис┤╕сРзуБ╛ ═╕╠нтАл┌ЮтАм╧БсЕп фЖЧрб╗уекр▒Эт┐Д сД│р▒Р▀а╤УслЬтЗауТ╗ соЬсЕксйгт▒йсПВтйвс╖Ьт░бфУл рдУс░╢═ЧсГСтАл┌▓тАмфТУ╤║рдШ ╨д 

фТУ▄│фзМ╠╖тАл▌ЭтАмрддхАЕфХМ ▄│фзМ╠╖тАл▌ЭтАмрддхАЕ

  рг▒  р░д рпЕсКГр░п

╒лр▓Э╘ж

сКГ

Tim (Wu) Ngo


ྱబ௾ኣᎷǑᯭຠ̠ాˀඞ˞ก಴ǒल˖‫ڍ‬ઇᝫ

 ྟ

К ီ ፫ ᜾

‫ڍڍ‬ҫᬒᭉ᜵ඇࣱࠪᯭຠࡌҸᤈᛠ᝿ͤ ࣲՓ‫͗ڍ‬ଡ̓ઐնὋᆷᝢᯭຠ̮̙థᡛܴ ᄉᒬ෴‫ͮڠ‬ὋԵథ໗ᡛᤇʶ్͇Ὃᯭຠ੥ ᑞፘ̯፝Ꮎ‫ڍ‬ᥦ᧖ᖌ३ྱ൳᠞௛य़᥄njᤇ ʶय़᥄ࠪ̅ᯭຠͺ˝ˆႌ᧚ᚷ˖ॶᄉ‫ͮڠ‬ Хథ᧗᜵਒˦nj ൤ܰὋឞกᤆࠪΥ࿀̠ా҃߿˿҃ᜆ ᄉ్൛Ὃก಴᜵යᎾ‫ڍ‬঳ፑ‫ڙ‬ឞกၶ஌Ր ܸЮὋଡ̓ᯭຠ੩Ԍள᫔Ѣྟኍ۲ఴᒬ ၿ֖̠ా̾Ԣ࠱ᄰС̠‫ܢ‬लນᒯ˖‫ܷڍ‬ᬅNj બ႐֖ࠅѻᄉ᠉͉̠ՏӬnjࣲΙกшፆᤇ̎

Ꮎ‫ྱڍ‬బ௾త௅ൣयኣᎷ˿ʼֆ ‫ڙ‬Ꮎ‫͗ڍڍ‬᤯᣾ᄉǑᯭຠ̠ాˀඞ˞ก ಴ǒnj˖‫֖ᦉ̓ܰڍ‬ᯭຠஊउ‫ڨ‬Ԧᛪ‫ܥ‬௙ ᛪᇧþ‫ڱ‬фԥࠪÿ֖þ౜ऎ᥋ਲ਼ÿnj˖‫ܰڍ‬ ̓ᦉҝᦉ᫁ˬဋ੆˝൤Է᜸˿Ꮎ‫ڍ‬᯾ӧܷ ΍࣊Пல‫ॳ܈‬὇5FSSZ#SBOTUBEὈὋࠪྱబ௾ ঳ፑኣᎷǑᯭຠ̠ాˀඞ˞ก಴ǒ̾ԢǑ ᯭຠγએกǒᛪᇧुཉઇᝫnj ʼֆὋᎾ‫͗ڍڍ‬ԟᝫᬒКͳ᤯᣾Nj ͔ᝫᬒ̾ʶᇽ˧ࢿ᤯᣾Ǒᯭຠ̠ాˀඞ ˞ก಴ǒnjឞก಴ၿ঳ፑኣᎷၶ஌ՐὋᎾ

మᱤྨ˜ࢎˬ‫ڃ‬ в൒Ԩ๖˖‫ڍ‬໥Ѣ

త௅Ὃ‫ࣱࣱ̬ڙ‬ѹ୅ࣛܲᦉႂߔ ֵ̖᭣ก᫈ЙᎾ‫ڍ‬঳ፑྱబ௾ᯰᬀડൠ ࣺ‫چ‬ᄉ˖‫̠׷ݘڍ‬षဋެ‫ڙ‬Ꮎ‫ڍ‬ᜁѻ‫ܪ‬ Л˓తᄢሄnj ᒬత௅̾౎Ὃဗࣱࡦᄉषဋެ ࣂፂᜁબ႐˿ʸ˓ܲతὋ‫ݜ‬Ժᑞ‫ڙ‬іܸ Юࡂ͗Ѣ࿜njᐎᥧก߽ʽ̽Ὃࡒௐ࠱᯵ ᤩФѢܑnj षဋެడ̅త‫ځ‬๗߀୰ᒬ᫈Йྱబ ௾ࣺ‫ࣲچ‬Փᐎᥧྱࢹ୞ៅᏪᜁ߿Ꮄnjᥦ ൒ኤᆀᄉࠅѻలᑞफຌഁषဋެቂቤ௦ ʶ˓ዹ๔ᄉຣࠆᤆ௦ܰ‫ڍ‬ᫍោnj षဋެత௅‫ڙ‬ऐʼ‫૆ڱ‬ᛪᇧὋ‫ݜ‬ ௦˝˿᜸Ꮎ‫ڍ‬঳ፑ̴֖ᄉࠑ̠ὋԵ௦˝˿ ̓ధԣnjÿ‫ݜ‬ሥὋྱబ௾঳ፑ̾౼ሗழय ᥘឯ‫ݜ‬ҁ̴ᄉͰ੝Ὃͭก߽៪᠉ФՓஊ उ୞ៅࣲஇԪឬกnjก߽ᛪᇧὋ‫ݜ‬ᄉ᭣ก ΥЙ࿀Ꮄዜͪ̅᫈ Йи̂᝹ஶᤇಧᄉ ஊउ᝹ஶὋ þᤇ௦ ː᧗࿀Ꮄÿnj Өүषဋެ ᣲએᄉᄉ।࣍А ᧖ ல ᗓeዚ ѽ ฐ ȕ㒻 ⮱ ࣷ ⊤ ᅁ ㈨ ݄ ≄ 㶐 ᱧ 䄓㏳⮱ϔ ฦ ,SJTUZ .JMJUFM ৮Ԏᖜ䄤 ȕ᫦ ๗ ࡻ ፊ ࣷ ⮴ ‫ ۍ‬㈨ ݄ ៪ ⇦ ☌ ᱧ ⰸ᱙‫ڙ‬थ MP ឬὋषဋެథʶ ౕ㧆೻ࡻ ȕᵩ ߈ ࣷ ⊤ ᅁ ㈨ ݄ ܳ Ҁ ⾧ 䄰 ˓þ݈‫ݫ‬ᄉ˞਒ÿὋ ϧ㑾ᬒ⩕ ȕ 㒻⮱ Ί䭠 ‫ݖ‬Ϯࣷᅇ᰸യ㈨݄ᄼუ⩢ ᴼⰛ䛹⮱ ᝧ‫ݜ‬ᑞˀ঳ፑፆ੆ Ꭼॷ Ժᑞᄉ‫͖ͦˉ׷‬С ȕχ 䘪 ࣷ ‫ ڣ‬Ⴐ ㈨ ݄ ᄼ უ ⩢ ጆnjᆀζ௬ᇧ‫ࠪݜ‬ ౦౶ ⩫䄓 ˀྱబ௾ᄉ͗᭦᭣ ࣡ਕТᡙnj

੆ ϰ 㶍 ళ 䭻 ੼ ౰ ̶ Ẳ 3  䨰 ҃ ᬟ".ᮐ1. ঞςчᖥ

ࣱత௅ኃయ

❞ᮛ⩢க უ⩕⩢க⮱䰣ਜ਼ ឦࣾ 

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

1111 Saint-Urbain,Unit R17 514-871-8868 #--B4BMMF -B4BMMF 2$ )3. МՂ 

!"#$%&'(()#*+),

င௫̔ ౝ

ϔ

䄇 ᒮ ➖ ͇ ‫ ܧ‬ਜ਼   ‫ ٺ‬䉦 䃱 ѝ   ᰺ ߎ ‫⼸ ڕ‬ ̾

᫝Ⰵ

ʽ

᠉͉̠‫ڙ‬Ꮎ᠈̖Ὃࣲધፏ̴͂ЙܑᎾ‫ڍ‬nj ྱబ௾঳ፑᤆኣᎷ˿Ꮎ‫͗ڍڍ‬൤ґ᤯ ᣾ᄉԲʶ˓థСᯭຠᄉก಴ὋԀǑᯭຠγએ กǒሄൢᎾ‫ڍ‬ՓᯭຠॆࡌѢԯϳฌीNjᑊ೴ ‫ؤ‬ᭈ֖ൂᄔߔीኍ̠Ꮕଌֵ̖҃nj త௅௸ᫍὋܷ੺ᯭຠࣉඞԟҪ˿˖ ဖྕʷ‫ڣࣸۿ‬ˠᛠᄉਕ৆ᓫᬶ͗Ὃਕ៘Ꮎ ‫͗ڍڍ‬᤯᣾Ԣ঳ፑྱబ௾ኣᎷǑᯭຠ̠ా ˀඞ˞ก಴ǒnjᬶ͗‫௸ڙ‬ʼܷጝௐፆోὋ ܷ͗ࠇ࣊థጝʹ̠ԟˀὋ᝜ழᛪᇧὋథ ̠ԟˀᬶ͗nj

୰᫈Ꮎ‫ڍ‬঳ፑྱబ௾ࣺ‫چ‬ᄉ˖‫ߔݘڍ‬ѻᄢሄЛ˓త

˝ጡএ˖మत̓ֆࣱὋ˖ழᥘឯ ྨ˜ࢎˬ‫ڃ‬᝺ӧ໥Ѣnjԓ߿̅త௅‫ڙ‬ ӑ̊̚೪ౚћᤓડА˖ॶˠᛠᯪ໥Ὃࣲ ᄰፘ‫ڙ‬ʼ๑Nj൦ලNj᧗ࣻNj੆ᦏNjࣸࢶNj ຆ‫ڡ‬Njဨ๑Nj‫ސ‬ऄNj᫁෡ኍ‫ڠ‬ᛪ໥njͭణ ᤂ௬ᇧ໥Ѣ᝟Ѳͪ˪ࣂᜁ˖றnj థ๖োሥὋణᤂᎾమ௃ನӐៀѻ в൒ᬝЙЀࡌὋᎾమᫍᅷᄳੰܷὋ˖‫ڍ‬ ழ᭦Ꮵᘼҁᤇ͗҇༎ҁൣ‫ڙ‬ՎФᤈᛠ ᠞௛ៀѻᄉᎾ‫ڍ‬nj˶థ̠ᝢ˝Ὃ˖‫ڍڍ‬ ࠑ˞ࣝ˷ᤂࣰ࠱ᅋ᧗இؒˀ᭽‫ڍ‬ᄉܰ ̓СጆὋ˖ழᤇʶੌ႔ុஞ੊̽మᱤழ ᭦ሮథʿ໗nj ྨ˜ࢎˬ‫ڃ‬డࣱ̅తґज़˖ ‫ڍ‬ӑ̚ˠᛠ໥ѢὋͭၿ̅˖ழ᜵යୣ૿ ᓁԻʼᄉþನ࠭ीÿᐿ௿ὋᜁమழધፏὋ ‫ڙ‬ध໥ґ቉ཨԨ๖໥Ѣᤄ‫ٿ‬మᱤnj

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

᜹Џࠆ‫ڙ‬፴ႄ஺ຣௐᢌ‫ڠ‬ᭆ

‫ڨ‬

˝

̼

  

㺬ᇈL’ÎLE BIZARD ᫝ Ⰵ 㺬ϧ倅৮Ѻ⠙⿸ᅸ

㺬ᇈ,*,-"/% ␯ϛ⠙⿸ᅸ ᐭФ̴

ᐭФ̴

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ꭱᐧま ₑ␯ϛ⠙⿸ᅸ౽㥪λᇈ̷ ๴ᐯᇈ 倅ᅇౝ⃢͸̭ ℄䗨㦄ऺ倅ᅁ๘⤰౧4U3BQIBFMHPMGDPVSTF ᫮䓦ᰶϧጒ⇆␖ ᪐ₒᄼ䖀 㜗㵹䒓䖀হ㜗♣‫ڙ‬చ ჈ຯѺλ๖♣⅔॔͸䬡䄒ᄼ ࡧ‫ͻ܍‬ᒵᄾᰶᝬ⎽‫ܧ‬ਜ਼ ̭ᬓᠯ❹ᒵᔘᅞч㷘ΝუΝᢶ ࢔ ᝬ ࢘⩌䬡 ࣹ჏ࢲ ࣹ丽ࢲ ࣹࣕᝬౝ̸ბ⣝Аࡃ㷲ԛ ࠲᠙ ̭䬡࢔ᝬ ̭䬡ߋ‫ڙ‬ბ Вࣷ࢘⩌䬡 ჏ࢲ ࣕᝬ 丽ࢲࣷ䙿᏷๔ࣹ 䒓Ꮐ 䒓Ꮐ䬕ࣷᝬၽ⮱‫ݺ‬䬕‫ڕ‬᫝ ბใ։䒓䖀λ͇̀᫝䨧䃫䲋፥ ᰶ৮ঠ⮱㺬ϧ͇ͨ็ᎡᲒᄦᝬᅸ̭Ⱑᰡ᫝㐡៑ ᝬၽ㷲ԛ倅ᶐ ևጒ㇫㏳‫ڕ‬䘕䛴⩕ᾎ᱕ౝᲬ ᾎ᱕ẩᷜឣ᝸ ๔⤳ⴠझ䲏ऻ䮏చ ᳄㏼䓴㇫ᓰ䃫䃎 ͗ᕔࡃ䃫䃎⮱ⴠ๡ใෆЀᝬ䕍Фᒵ倅‫ऻݺ‬䮏 㡶ಗহϧ㵹䖀⩞͇̀‫ڙ‬थ䛺᫝䨧䃫 ᫝Ꮪ䮏䧮䬕ࣷᴲᴼ㟞㡶ᴾ ᱕䩆㥪ᰶ㜡㐊ᄦ᭜⍖仕ࣵᰶ৮ঠ⮱ѼႲ̺໕ϟ䏘ᲒҀч ⰥԎ ҍ̭Ⱪᅞч❞̷຦䌊⻨,VQFS .BSJF$MBJSF $IBSMFNBHOF⻮ ⿸႓ᵎϲ‫ܳ܍‬䧌䒓⼸᝭ᆋ‫∂⿸ڙ‬䄚ᄼ႓ᰶ⁏䓻⤚

౽㥪λ㺬ᇈ,JSLMBOE↰ᅁ⣈䭱䓾⣜ᒏႶ䲆ᄼࡧᆋ λ㦄ऺĄ.POTBEFMIPNFąᐧま ࢔ᝬ ࢘ ⩌䬡ࣹ჏ࢲ ࣹ丽ࢲ ࣹ䒓Ꮐ⿄ᝤც᪋ 䛴‫ٶ‬Ხສ䊲 ๔⌤‫ౌ܊‬䭠झ ␯ϛ๔ऻ䮏㻳䛻ᐭ䭁倅ᠾࣹ䒓Ꮐ ბ ใࣹ䒓䖀䭱䓾‫ܳ܍‬䧌䒓⼸ࢠ᭜4BJOU$IBSMFTੳ͇ ๔㶄হ㦄ऺ⮱'BJSWJFX๔ಸ䉚➖͚ᓰ㦄ऺ㠞䄚⻮ ⿸ᄼ႓͚ࣷ႓,VQFSࣹࣷ䄚⻮⿸႓ᵎ.BSJF$MBJSF ౴ౕρܳ䧌䒓⼸͸‫ ڲ‬䌊⻨∂䄚⻮⿸ᄼ႓হ͚႓ $IBSMFNBHOFܳ䧌䒓⼸ ᆋλᢿऺ‫∂⮱⮱݄ݺ‬䄚 ‫⿸ڙ‬4U3FNJᄼ႓ᝬᅸࢍౝ䲏⼜㠞ᅧ ᅲѼ䲏 ⼜䓾Ꭰㆠ ̺ツౝ̸ბ 㐊ᄦສᝬ

षဋެ௦ʶ Տ౎ᒬʼ๑ᄉ᠈ ҫᮎ᫇Ὃ‫̯ݜ‬ల ᜁ ૈ ଌ ̯̂ ᫍ ោาҮnjॆௐὋ ‫ ݜ‬ଡ ᅋʶ ˓ ᑞ ܴ ᫽ ૔ႂ ᇒ ζ Ձᄉกડኃ᛺Ὃ ᧖᭦ థ ‫ ᦉ ٽ‬੣ ఺NjʶԻႂᑧ֖ ʶ˓ܰଋᆵᄧnjॆࡌ‫̅ͮݜڙ‬Բʶࠑೢ ഓໝᦤआᄉੜᫍ᧖Ԧဗ˿˴˓᫄ߚ᯵Ү ٧Nj̊ष੣఺4*.ӴNjʶ˓ၸ̅೜฽ᬤᘨ ᄰ఺ᄉ᝹‫ܫ‬Ὃ̾ԢጝᎾЊᄉဗ᧚njก ߽᜵ය‫ݜ‬ᝌ᧕˝̣˥ᭉ᜵ᥦ˥ܲ᝹‫ܫ‬nj षဋެឬὋͺ˝ʶ˓࿗ᒬ஺ᛠᄉ‫ݘ‬বὋ ‫ݜ‬᭣࣡࠴ॶnj ᧙ѱૈӮतᝫࠪषဋެѻ‫ܪ‬ణܲН ˓తᄢሄὋ‫ݜ‬ᜁଌ࿀థ୰᫈ᄉᣏᎴ֖Փ ᐎᥧྱࢹᘾϛᬇᤗᄉ᧗ᎴnjԜࣱὋүူ೜ ߽ࠢᎬПܲeҪ᜴̍ 3PMBOEP(BSDJB డ᜵ යก߽ѻ‫ܪ‬षဋެ˓తᄢሄὋူၿ௦‫ݜ‬ ᄉᎴᛠХథː᧗ব᠎Ὃࣲ˄థॸ᜵᫸ൢዜ ͪᄉᛠ˝njᏪ˄षဋެᤆࠪ‫ڠ‬ழก߽ឬ ˿ៅὋ‫ݜ‬෤థնឃᥦͮก߽Ὃᒬࣁ‫ڙ‬Ꮎ‫ڍ‬ ʶࠑᩏᛠᄉ᠌ਖ਼᧖ߚథʹᎾЊὋ੝Ͱᦤ आᤆథᎾЊဗ᧚nj षဋެឬὋ‫౎̯ݜ‬෤థᜁ᫇ᡐ᣾ᒬ ࣁᄉፂጡ᠌ਖ਼nj಩૵ஊउᄉឬกὋ‫˖ڙݜ‬ ‫ڍ‬઴థ͈ϘʹᎾЊᄉੜ̖nj षဋެ୰᫈ឞࣺ‫چ‬ᄉˠ ᛠ఑᭚˿ ᯰᬀડൠࣺ‫߶ڙچ‬Кழ᭦ᄉ໷‫ڙ‬໣วnj

DONG MEI GUO

ౝϔ㏼㏗

4VOOZ-Jᠪຆӧ̠ซбᰍࡓ࣍ ႂពὙ !"#$919-1888 +PTIVB;IBOHषߔ‫ڃ‬᫲ 

ᎡᎡ๔ጵ຃ Ꭱ$FOUVSJPO 1SPEVDFS Ꭱ 3FNBY䔋Ꭱऱ⻺х⻭຃ 3FNBYऺϧയ๔຃

3FBM&TUBUF#SPLFS‫̖ڠ‬ፂጡ

 

੣఺ FRVJQF[IBOH!HNBJMDPN

!"#$$!%&"&!$$"'!()*

ࣲ‫ڎ‬ᬅ‫̗ڡ‬ፃᰎḙसߕ‫ڄ‬᫳ḙቪប˞০ଢΙ͖᠏఩Ҭ

!"#$%&"'()*+,-./"01,234-5 6.+/"7#"*!8"9:!

็ຄᩣ⼌➖͇ f4UVEJP f ࢔ f ࢔ ᰶ⩢ᷜ ౝᏀ‫ڕ‬㷲 ԛᎡᐧ ጯᩬѝФ 

ẩ N E W

,*3,"/%

偮ࡄ‫ٸ‬ጯຄఈࡷ ‫⼌ܧ‬ᝬ䄇ਜ਼  BC!"?D."E.2"',+-2"@" *9="F#G

ែ䉱ສᱧч Ѻλ⼌჏⽠ Ⴧ⮱-JNPJMPVࡧ Ѽ჏㜗 ЅⅡ⩢ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ᝬᅸ⟣ ᔮສ ⼌჏⽠Ⴧ ែ䉱ఋ្ ⢴倅

NEW P R I C E 2014Ꭹᐯ 䔆㐴㏴ ANGRIGNON౥

倍ᶘႛ࡯᝴ ਜ਼Ф 

͂㺶䩎䓼

䧶『 ㇳ㓃㖉҈‫ݠ‬ ਜ਼Ф ය ᝴ࢠ

ౝ౭B+8+Q./"*+!,R)(S&$/8,-./'(!$&,01"2>T"3U; ౝ౭5NN;"*+!" +"J.)G@ !G@1$(L!(G"#$G$&@ ᵩᅭ ࢔ ⊡ ჏ࢲ 丽ࢲ ࣕᝬ &!"O-./'(=B&P,#$G$&&!,-./'(!$&,01"2NE"?BN %FO Γᝬ ࣹ䒓Ꮐ ᵩᅭ ࢔ ⊡ ჏ࢲ 丽ࢲ ࣕᝬ ࣹ䒓Ꮐ Ѻλ㦄ऺ⮱ᴜ‫ڝٸ‬㺬ࡄ⮱๔ᝤϧუᎡᐧ ㏓ Ꭰ᫦ᅧ䓾᱗Გ⮱3&.䒓〆 倅䕌‫ڙ‬䌜 䉚➖͚ᓰ ‫ڙ‬చ -BTBMMFࡧ Ꭱᐧ䕍 ㇫㒻㖁Ҁ‫ݘ‬඲䲍䓾"O ᬒចহ႓ᵎ೰⻾߿⣈ͪe‫ٸ‬㣞ᅁ ೰ㆠᅁe‫ݖڲ‬ᵦ ⣈ᵩ HSJHOPO๔‫ڙ‬చ 䓾‫ڙ‬䒓〆 䓾倅䕌‫ڙ‬䌜 䓾ౝ䧮〆 ͪ➦eᰩḛ թᓄ侱‫ן‬ౝ᠒ᰶ㒻ͪ⮱ⴠ๡ใෆ ̺㺮䩆䓴 ࢠ㐬㏬"OHSJHOPO㏵◦〆

S O L D

ह̭ᝬ͉ጟ㏼㥒γ Ꭱ Ꭱ‫ڕ‬᫝⇦㑽 ⇦ 〆 ᱯ䉔Ꮔ ੳ͇ᝬ ‫࠲ڕ‬ Ф̴

ƽ፤ν᠟ၸ͈ͤ ƽសࡉᝌ᧕ኔႠ ƽဗ‫ڣ‬੩Ӿઐն

ቩនనҫΟႌࣱảࣂ‫ڙ‬᱆ᄴ೜ᰍஜӡඞࡏNj഍ߴ஺आảཿ৘ܷ ໗ࣉՉӜʿՎࣱ̼ࡏࡓ᝹᝟Ԣၸ౅ྱཁảዴ᤯ᐎᥧԢᄴࣉतኒ౅஧᜺ ᔴԢ໥Ԫ੆‫ځ‬njੇ͂ᄉፂᰍ௦৥અᠪᄉγᬩnj

⩢ၽ䗛УELD1M2D661<N31O"

! !";-,<65=.-<50->6,26. '(83,.<<.5'1?.66."* @"A;B

௅ఴஊउᖌ৘Ὃࣸࢶࣉ˖ጞ̠ඞก ᬒࣱ̬త௅ࠪԜࣱతᜁબઘᄉʶ ͮ௅ఴМඞѻѱࣱὋ෤அʹЊ˓̠᠈ ̖ὋФᎴՏ௦ᤊԥ˖‫ڍڍ‬Юกnjᄫґᤆʿ ຌഁឞᬷտቂቤ௦ϡ˿̣˥̂ৰӿࠎ˿ ˖‫ڍ‬ᄉ‫߶ࠑڍ‬Кnj ૵৘ὋᤇՏܲࡦᄉᬷտ͉ᐋ̅௅ఴ ܷ᠞௛МՂ͎ᘭআ‫̂׷‬Ὃᬭ࡚ˋ̚঳М ՂὋᜁ૬ௐൣ‫̅ܪ‬ሒ̠஺ᛠᄉ᤬˖njnj ઐ࠭ૈѢὋ˖‫̾౎ࣱ̯̾ڍ‬๗߀ ᫍោᛠҮ˝ၿ᤹૬Տ௅ఴႃ‫ݘ‬ὋФ˖థ ̠ᥒᡐឃὋ̠ᜁ᧕உ੊γ᧕Ὃγ᧕Ꮷ˖ Ӊહࣱ̬తᖌᥘҁӑ̚᝺᫇Րᜁબ႐ᄉ ӑ๑᥊ܷߥஓ૾ࡷ៭࠱njʶՏܲࡦ௅ఴ ႃߔ‫ࣱ̬ڙ‬త̅ຫӮ᫁෡ᥒ˖‫̾ࡌॆڍ‬ ᫍោᎴ˝Տ᤹૬nj

ƽ‫ڠ‬۲ፆౝ ƽፋΘଅප ƽࡓᮆܸ᭦ ƽγຝ౅஧ ƽႂҦጆፑ ƽчఋ᤯᮲ ƽጙܰੲଠ̀೜฽໣පẁԲஅ᠟Ẃ

᝸ᱧHA9BI""KFG5KA9B

NEW

௅ఴʶᬷտᜁ˖‫ڍ‬ѻѱࣱ

Building inspection

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

偮ࡄ‫ٸ‬ጯ๔ಸ䔋䨮 ߍ⇦〆6MUSBNBS 䄇ਜ਼  

Ꮎ‫ڍ‬๑СԢ᣷ܑγӻࡌૈѢὋత ௅‫ڙ‬ᐯ‫܈‬۲ࢶᡸ௛፤࠶὇-PVJTWJMMFὈ ಉᖌܲषϛᄉᢵѫខѾ᝼Ὃॆ˖Ӊ હष͡ᤴᄉᰁཱὋ੝థྫྷֵКᦏ౎ ᒬ˖‫ڍ‬nj Ꮎ‫ڍ‬๑СԢ᣷ܑγӻࡌ‫߽ڙ‬Ꭹૈ ѢὋष͡ᤴᰁཱˀषӦ੆ֵѫ ᜈ‫˖ྫྷ᠍੺ڙ‬Ὃ‫ڨ‬௦‫ڙ‬ᡸ௛፤࠶ॆ‫ڠ‬ ᄉঋᤳ࠘‫ˉ׫‬ҫ˖ॶಉᖌὋᤇ̎ᰁཱ᤟ ၸ̅ܲ˓ࢶὋԲܰ‫ڙ‬ၾጩ᜴ࢶߠᖦல὇ .FNQIJTὈ˶ಉᖌष͡ᤴᰁཱnj ߽ழૈѢὋᤇ੺᠍ྫྷԓఴ௦᜵࠘ፋ ጰጝ‫ڠ‬ӜʶՏᜁѻథᎴᄉЇቧु‫ݛ‬࿀Ὃ ൣ‫ڙ‬ፘ፝ຆЙᤜಉ಴ৰnj

Inspection en bâtiment

偶ࡌ‫ڀ‬ጷ͈㖁౥Ϝ㐄㏟ ⩢䄊HA9BI""C J59 9 i 6 DPN ͗‫ڙ‬ᄀឦ䛼䨭ਜ਼  

NEW

Ꮎಉᖌ᥀ष˖‫ڍ‬ᤴϛ᝼͇

ฐᇻᰍࡓ SafeGuard

ఝ ܲ ྫྷ ˉ ζ ো  ஛ ឯ ౎ ႂ ಉ ល

䘚ۙᶲ

Տܰ‫ڍ‬᜹Џࠆణ஧ҁ፴ႄӑᦉᄉ བ᫂ᤉᡛ‫ڠ‬Ӝ௜Ӱ὇)TJQBXὈຣဓὋߩ஧ Ф˖̠ൣ‫ݝ‬ᢌ‫ڠڙ‬ᭆʼᜁཀ൪ὋԲՏ ‫ݘ‬ব˶ԩ͝ᤞӝnj࠱൪Ꮷ֖͝ৣࣛҁॆ ‫ڠ‬ӝᬒᄉਝؒጷጺᛪᇧὋ̠ᄉ‫ڍ‬ዙ࠺ ௃กᆷᝢὋၶᤆ‫ݘ‬বͪ˪৲Օ᣾ऎҁဗ ‫ᦏڙ‬ᤆʿᑞ‫ٿ‬ኔ᫇ᮤnj ૵ઐ࠭Ὃ፴ႄၿ̅ஜӠࣱЮੌᄉԓ ‫ځ‬Ὃ࠭ᒰՉ‫ᦏڠ‬Ժᑞ۠థ‫ڠ‬ᭆὋ᮲௿‫ݟ‬ႆ ᄉ௜Ӱᙉཨ௦བ᫂௿ཁὋͭ˶௦ஊउиˀ Ԭ˼͊ߔᤂі˓త౎Ԧၶу቉ᄉӜ۪nj ᤇࣂʿ௦௜Ӱᯪ൒Ԧၶ‫ڠ‬ᭆ͇̂Ὃ ࣱὋՏॳ‫ڍ‬஺ࠆ֖Փ࠭‫ڠڙ‬ᭆྏཀ ˖ᜁᆠྞѣ͝nj

S O L D

NEW P R I C E Ꭹᐯ ጷ͢

ᓸ叹䜆౥⃪ᭃ᭔ằ Ⰽ "58"5&3౥ 䧶『 ᝴ࡿ ፛⼔ ਜ਼Ф ओᰶẩᮜ㻯๔̶ࡷ ᅧ ⮴უᆞᮜ㻯  ㏛ ⩔≰᫮Ӵ ౝ౭5D5D"1K.I!8!L"*+!,-./'(!$&,01"232"?BM ᵩᅭ࢔ ⊡ ჏ࢲ 丽ࢲ ࣕᝬ

㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ⮱උ㐡‫ݖ‬χ‫ڙ‬ᄀ 䬡࢔ბ 䬡⊡ბ ͗‫➖ו‬䬡‫ݝ‬ẩ̸⮱"U XBUFSౝ䧮〆 ⩢ᒞ䮏".$ 䉚➖͚ᓰ Ꮴ⻾䔗χ๔႓ 䖀ḛহ៶㥕ᅁ႓䮏 ᭌጡ‫ ٸ‬ ऱ⻺丽亳 䭬็ᅩ᫜䊲ጯ䘪䓾ౕ৘ᅧᅲѼᝃែ䉱⮱㐊Ҡ‫ڙ‬ᄀ䄒‫ڙ‬ᄀ᠒ᰶ‫ڕ‬ຄ ‫ڞڙ‬䃫᫪䃫᫪命‫֒⮱ڕ‬䏘ᝬ ፓᕿ⍖⮱ఈ႐ბใ⍥∠↍ ᵾᠬ 㧥↪⊡ბ ۤ⊡⯳ ☚Ⅱ⊡↍ ⦉Ѫბ ᰡ㶐ბ ⋸⊡ბͨ‫ڒ‬ऐᰶᄼᬣԊႶፓ᧋⤰ᵹ⮱⍥᜼ბ Ϳ ΀⤰‫⩕ڙ‬ᅸ䶣䱟झ ᅸ䶣⍥∠↍ 䱟झ ☔☑▶ፓࣕᝬ ⊡ბ ᵹၽ Ḳၽ⮱ч䃛ბ

S O L D

S O L D

ਜ਼Ф 

ਜ਼Ф 

ਜ਼Ф 

ਜ਼Ф 

ౝ౭-!GG)!("*+!,J(.GG$(8,#./V +!+)&,01"TDU"5WM ᵩᅭ ࢔ ⊡ ჏ࢲ 丽ࢲ ࣕᝬ "%FO ࣹ䒓Ꮐ #SPTTBSE .ࡧ 䲍䓾%*9๔䉚 ➖͚ᓰ  ͗ᝬ䬡 ͗ࣂ᝭ ࢄᇥ.ࡧ 䲍䓾%*9๔䉚➖͚ᓰ 䔯 व๔ᝤϧუ ᝬ䬡 ͗⊡ბহ ≄᝸䬡 ͗ࣂ᝭ ϑ䕇᫦Ӭ ⠙䬕⠙ ᝤ Ꭱᐧ䕍 ࣕᝬ㇫㷲ԛ 䘕ܳ࢘ ⩌䬡Ό㷲ԛγ ᫝ᅸ䶣 ᫝ѻФᵩ ̴ ᔘ᝸जᓄ

ౝ ౭ 2 $ F ! & "* + ! , . & & $ ( 8 @ ! G @ H(I!$+A,-./'(!$&,01"2>J"519 ᵩᅭ࢔ ⊡ ჏ࢲ 丽ࢲ ࢂ䒓Ꮐ 㺬ᇈສࡧ⠙⿸ᅸ 䓾䒨䒕〆 䓾ऺᵎ $PMM<HF#FBVCPJT ᝬ࢘ ౝᏀႹ᜽㒻ͪ⮱ ࢔ბ⮱⠙⿸‫ݘ‬ ඲ Ѻλ㺬ᇈ%%0⮱⤳ᘠѺ㒛䔆͗ ᷓჽВⅯ⮱უచ 䔯वᗕ⮱უᏚ㇫ ᒖহࣸສ⮱⹫ࡧ 䌊4VOOZCSPPLF 〆ϲ‫ܳ܍‬䧌䒓⼸ Ό᭜᱗Გ⮱䒨䒕 〆䲍䓾‫ڙ‬చ ႓ᵎহ䉚➖౧᝭ ᱧч ̺ღ䩆䓴

ౝ౭ !"#$"%!&'()!"*+!,-./'(!$&, 01"234"563 ᵩᅭ574'+8). 579: ࢔ 57;: ࢔ ࣹ䒓Ꮐ ႓ࡧᝬ %VQMFYߍ4UVEJP ‫ݝ‬ᢿ ऺす̭႓ᵎ$PMM<HF#S=CFVGग ᰶㆠສౝ⃢ ႓ࡧᝬ ㆠ‫ݝ‬ 偮Ⱞᢿऺす̭⮱͚႓䓾͗ౝ䧮 〆 䌜‫ڙ‬ϑ䒓‫ݝ‬ጯ͚ᓰহ⮴უᆞ ጯѺλ$%/͚ᓰౝ⃢ ̶ຄ‫ڙ‬ᄀ ⟣ۢ㞜ສ ‫ڕ‬᫝ᅸ䶣 Ⴖ䲆⮱㶄 䖀 䲍䓾᝭ᰶ᰺ߎ ႓䮏Ƞ๔႓Ƞఫ Γ亳Ƞ丽ࢲȠ$-4$

ౝ౭>?9"4$)/'!@1(.)A"BC,4$)/'@ #$+(!/',-./'(!$&,01"2D#"9E> ᵩᅭ࢔ ⊡ ჏ࢲ 丽ࢲ ࣕᝬ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ

$PUF7FSUVౝ䧮〆 7BOJFS႓䮏䓦 ᝬ࢘ ፓ 䒓Ꮐ 䙺⾧䄰 ᱊ࢄ᫝‫ڙ‬ᄀ䭠‫ٶ‬ᬻ࿇⮱࢔⊡ბ 倅㏔‫ڙ‬ᄀ ፓ̭͗ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ຯ䰭すι͗䒓Ѻज В䉚Ν 䙺ᄼಸ͚๛⾧䄰 Ѻλẩ ჋ ᱕㇫㒻᱕ౝᲬ ๖㟞Წͧ ⊡ბহₒ‫ڒ‬ᐼ㶐ᴉ ౕͨ࢔ბ ႅ‫⾧ו‬䬡 ͚๛⾧⅁䲍䓾᝭ᰶ᰺ߎ ౝ 䧮 ႓䮏 ఫΓ亳 䊲ጯ 䲍䓾倅䕌‫ڙ‬䌜হ ぶ ぶᎡ⌤‫ౌ܊‬㐀Ჱ ‫ڤ‬ᰶࢀ䊷⮱䯁䴠ෆ̺ ज็ᓄ⮱᱊ाࢄᮧ㔲ᓲᓄ ែ䉱㜗Ѽᕨ䔯჉

੾ଌࠇਗ਼᠔੝‫ނ‬੬ ᠫງ‫̗ڡ‬ፃเ എᔉઆᠫ˄ࠒஜឰ‫ۇ‬វ


ᯭຠᤤඞଅ᫁᫲ԟˀӜᝫ͗ᤤˠଢ଼คඞีܷᑇ ᯭຠ̅త௅ˠᛠӜᝫ͗ᤤˠὋ ᙉཨӜᝫ͗ᤤˠ˝‫ڠ‬ழব᠎Ὃі˪੝థ Ӝᝫտࣝͮᄊ˝௾ᤤ̖ၶὋͭ௦Ӝᝫ͗ ʿХ‫ܫ‬በกాὋԵ௦‫ڠ‬Ӝࡎ᭦ᄉ۲ࡎ఺ СὋӜᝫտ᠆᠉‫ူܪ‬ᇪӜࡎ᭦̂ҫὋඊ ‫ݟ‬М̓ᢻᡸጲNj‫ڥۇ‬அᬶኍὋ͛ፑʼὋᯭ ຠ̠ࠪӜᝫ͗ᤤˠࣲʿӠѫਕТᡙnjཨ ᏪὋ‫ڙ‬Ԋௐ̊˓ܲతᄉઇ́าҮԢ༎ཉᄉ ᝜ඞࠪࢆᇪ͗ᐿ௿֖ඦ‫ډ‬ʽὋՉႌ࠱൤൒ ᤤˠፆ౦᜼˝ᯭຠඞ͔ࠪᯭຠஊउ̾Ԣ ӑ̚ॆࡌᄉʶ൒ඞ਒Мઅnj ॆܸὋКຠܲʹᤤඞጝథᡓ᣾ ʹ̠ᄅ᝭ԟˀઅᇽὋઅᇽည˝Ὃ

ѸʽԊԽጡेnj᝴ܲઅᇽቢଅ໗᫁᫲Ὃᤤ ඞ͂Ꮼॶኍय़ᤈ‫ڣ‬nj คඞ˞ีϊᤤ̠ᤇ൒Ӝᝫ͗ᤤˠ˖ ̾Ԍχবᄉᑇѽѣ᠋̝ӑ̚ᄉत҃ี᫻ ᖸὋ‫ڙ‬Кᦉ˓ᝫࣝ˖Ὃૅʽ˓ᝫ ࣝὋᡓ᣾nj þԥᤞ˖þᤁҮ˖าᡣᄉඞ˞ีNjґ ߥၶᮖ᛽Ԣᯪ൒ԟᤤᄉඞ˞ีገ̠Кᦉ ᑇѢὋФ˖ӉહὋడፂᜁ੩͝ᄉඞ᫻Էᬶ ̠࡬ߔ౔Ὃߥᐎґҝማ˹᫁࡬ஒ௶ኍnjԲ ܰὋᯭຠ͔ংማ˹᳦᫁˧ᩣ˧ґᜁॆࡌ Ԩ๖ԟᤤᠪಪὋ̼ఢ̴ԟᤤᄉᄉౣ์จ ˶ᮊѽᑇѢnj

នड़Չሗੜຸ Б᠟᝿ͤ ˃ˉనҫ

ֆ˟ ᱆ᄴ‫̖ڠ߳Ͱ֖ˉ׷‬ፂጡ ॱζՁὙ[IPVMJNPOUSFBM

ᥪ኷Ὑ[IPVMJNPOUSFBM!HNBJMDPN

!"#$%&ࡧ'倅ఋ្()$* &+

ែ䉱 㜗Ѽ ౝ౭',-'!./'

01234-/'5647890:/';"'#,<'=>?

ຄࡷ ຄࡷ ౝ ̸ბᰶ‫⾧➖ו‬䬡 ̭ẩ͚๛⾧䄰ȡᩣ ‫⼌ ڒ‬䛾 ⽠Ⴧȡ䓾႓ᵎȠ⹫ ࡧ᰺ߎȠ倅䕌ȡ ‫ ׭‬ ͊

 

偶ⰶࢃϯ俁᝴ጽࢄяя঍ "*#2俁᝴ጽ㒆̿तᴚ

᠟̢ܲԻࣈ᠓˻˿þкॳᤉ᜸ÿʶஞࡎ ഍ᄉˏਖ਼៷߳nj݈ͭযᄉ௦Ὃˏ̠෤థ ࡏͰὋᤇ൒ҁԻັʽഢᄉ௦ՙ৤ᦤआnj ઐ࠭ᤆឬὋ൤‫ܪ‬ੜ̖Ⴀͪˏ̠‫ڙ‬Nj ࣱᫍ᠓ЙὋͭ੝థా̠ᄅ᝭ࣲ᭣ ̴͂ܺ‫ݣ‬κnj త௅௸Ὃʼ๑᝜ழᛪᇧὋဌበु ௦ʶᡐគᰔ಴˖ᄉþ๗಴‫̠ᤠڙ‬տÿὋ ‫ܥ‬௙ሥþࣱతὋဌበुᘾౝᤈԯ ීᢻઅᠪᮉᄫគᰔో౼ͷʹЊ̠ඞ ࣈnjÿ᝜ழత௅ࠪဌበुᤈᛠበ಴Ν ಉnjФ੝૆థᄉ˖ӧ̠ඞР֖‫ڍ‬એཱ֖ ᯭຠබˣࡏඞᢵ͊᝼‫ڨ‬ጆ͡ᤴ᝼͇nj త௅Ὃ˖‫޴߽ڍ‬ǑဖီௐઐǒԠ గЏ˿ဌበुࣱ‫ڙ‬กऐԩࠅᝢᎴគ ᰔ಴ᄉॕྞnjဌበु๗߀‫˝ࣱڙ‬ԩ ࠎ̠ᰳ౼౼ᄉߔ‫ݘ‬Ҩူ႐ߥὋគᰔʹ Њnjᜁѻ‫ܪ‬థయ१ѱʶࣱʻ˓తὋᎀѱ ʶࣱН˓తnj ឞઐ᥊෤థଡԢဌበु ᜁʼ๑М߶఺Сበ಴ុಉʽὋ௦‫੆ʹݟ‬ ҩѢᡋ་ܷѽ̍ኍܑܰnj థઐ᥊ឬὋႆ᭦˖Ὃဌበुൣ᭦ॕ ϷԵథʶሙ᧾ࢺԾௐᫍnjԲܰὋဌበु ‫ڙ‬Փ་ܷѽ̍޴ͳగ஧ௐၸᄉþဌበ ुÿ௦ϛՏnj

þԥᤞ˖ÿઇᝫᏧ‫ڙ‬త͊డଡѢ̊ ᮉឃයὋኃʶὋ ख़ऄୣ‫ᤠٿ‬࿀్Β὚ኃ ̃Ὃ ୣ‫ٿ‬఑Ү߿ব὚ኃʻὋ ॸʿᤜ ቂԥᤞ˖ઇ́Ꮷ὚ኃ‫ٽ‬Ὃ ੆በ࿗በ‫ށ‬տ ͗Ὃख़ಉ᝜ழ໚ా໚఑ԢЊబ఑Ҧ͇̂὚ ኃ̊ὋК᭦ᖿࠃԤᄽ௾ᤤnjᄫґԵథኃʶ ᮉឃය३ҁ˿໗ᡛnj ྱᯪᤤˠ‫ށ‬տ͗ᄉ˓‫ށ‬տ˖థ ˓ፂၿඞᤤӜᝫտᄰ̈ᤤѢᏪ̖ၶnj ൤൒ඞ˞ี‫ڙ‬Ӝᝫ͗ᤤˠ˖ᖌ३᣾Ӧᝫ ࣝὋ̴͂ࠪᤤˠ‫ށ‬տ͗ᄉଌ҃͗‫ܘ‬Ҫnj ‫̾ڙ‬ज़ᄉӜᝫ͗ᤤˠ˖Ὃ̝ӑ̚ᄉ ᫻ᖸʶᄯ઴థ͕ҸnjʼࡒӜᝫ͗ᤤˠ˖Ὃ ̝ӑ̚᫻ᖸӳ૵˓ࣝͮ˖ᄉࣝὋඞ ˞ีԵ઴థ˓ᝫࣝnj

˖‫ڍ‬ՓЮᗛ‫ؤ‬ยйᕱ᫸ᴄႮ

ᰭ䄓჋⮱᣼䔝ᰭₐ㻱⮱្ॷ

㶮Ⅵϛ ͚ ᪴ 㠞 䄚 ∂ 䄚

514-606-9518

偮Ⱞᰭ๔侹ᝬጵࡼч"*#2∕‫ڹ‬侹ᝬጵ ߍᠬ๔侹ᝬጵࡼч$")1*чঅ 㧆➦‫ݖ‬ᅁᝬౝϔ႓䮏侹ᝬጵ͇̀ℂ͇ ∂ప*"&1BSJTጒੳノ⤳ⶂธ ㏏ใ☚᜽‫׼‬З̭㏔䃮Γ ǀࣲˇႍूथና͍ˊ‫ڎ‬ᬅࢺሮፃᰎ ǀࣲᗜۢைࡔஈᤵᏢழፃᰎ

"$6)!$'()*+!,$'-%/"!01*,/ Ȕ᫝ ᝬ 侹 ᩣ Ƞ ਜ਼ ᝬ ࣷ 䉚 ᝬ ‫ ݺ‬ᷭ 侹 Ȕ≮ ⼸ 㻱 㠰 Ƞ ្ ॷ ‫ ڕ‬䲏 Ȕₐ 㻱 㵹 ͇ 䉐 Ш Ԋ 䮖

Ⴖ䉐侹ᝬ

 ྟ

˖ ຠ Ի ள ᫔

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

$ & / 5 6 3:  䔋 㐚 Ꭱ ๔ ጵ ຃ ߍᠬ๔すऺ偮ࡄ‫ٸ‬すऺߍᠬ๔すऺ䔋㐚Ꭱ㢐㣤͗ϧᰭ倅຃$&/563*0/

਽࢘䱿

!"#$"%&#'(%& ౝϔ㏼㏗)*!(+#,-.(.!#/012!0

!"#$%&# '"'

weiqingtang@yahoo.com /& 8

̀ ͇ 䄇 Ԏ

/& 8

թ ᓄ Ԏ 䊃

/& 8

/& 8

/& 8

㺬ᇈ㞫ㆠͪᄼ႓ ႓ࡧᝬ ()*+,-#.-,,+/012

ࢄᇥ #3044"3% ‫ڙ‬ᄀ

"/(3*(/0/ ౝ䧮〆๔䲏⼜ฺᐼᝬ ࢔࢘ፓ䒓Ꮐ

$%/ࡧ Ꭱᐧ 㖁ᢿ‫ݘ‬඲

.$(*--๔႓᫮ 倅ᶐ‫ڙ‬ᄀ -&1&5&340/

䌊⻨LVQFS䒓⼸ܳ 䧌 GBJSWJFX䒓⼸ܳ 䧌 ᱗Გ䒨䒕〆Ѻ㒛 ↰ᅁ⣈ LJSLMBOEఫΓ 亳 ጯᩬࢲ ᐭ䒓ܳ 䧌 .BSJF$MBJSFᄼ ႓⮱䌊⻨ܳ䧌 ক䓦 ⩌≨䙺ຄႹ઱᜽⛌ 䊲ጯ丽亳ϑ䕇䘪ᒵ 䓾‫ݘ‬඲ᐧλᎡ ᐧま䷻ᵩ⣝А ᕨ䲏⼜ TRGU ბใᰶ ␯ϛ⮱ᬍ䓦๔∠↍‫ݘ‬ ඲‫ڞ‬ᰶ ࢔ბ 㷲ԛ ‫࢘ݺ‬ᬣᅇ ⩕ᱽ㔰⾣ घ Ф 

‫ڙ‬ᄀѺλࢄᇥ#SPT TBSE ᐭ䒓ܳ䧌ጓठ ‫ݝ‬%JYੳ͇͚ᓰ ᐭ 䒓̰‫ܳژ‬䧌‫ݝ‬䓫ࡻϧ 䊲ጯ䛾ࣾࣷ䛾͝䙿უ 䓾ᅇᮛ‫ڝ‬๔ᶒ ᔘ䕌䔈 ‫ܧ‬तȠतহ त倅䕌‫ڙ‬䌜 ẩ̸ᅞ ᰶ倅ም䒓जⰡ䓫#P OBWFOUVSFౝ䧮〆䄒 ‫ڙ‬ᄀѺλ๔ẩ䓦䬡 䲏 ⼜Ꭰㆠ ओፓ̭͗ ბใ䒓Ѻ हᬣ䔅ᰶ ӈძ჏͡ᬣ։⇷⮱䒓 ѺघФ 

‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬䬕ᅞ᭜"OHSJHOPO ๔ಸ‫ڙ‬చ ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ "OHSJHOPOౝ䧮〆 ౽ౝ 䧮Გܳ䧌Ⱑ䓫Ꮴ๔ᄦ 䲏 ᭜ $ B S S F G P V S " O H S J HOPO4IPQQQJOH.BMM ‫ڲ‬ ᰶ↰ᅁ⣈ 1SPWJHP $BOB EJBOUJSF #FTUCVZ .BYJ ぶぶऱⴒऺੳᏄ 䒓⼸‫ܳ܍‬ 䧌䓫त倅䕌 ⻨᫝ԛ⮱ 䊲㏔ࡨ䮏ᒵ䓾 䭱䓾ₐౕ᫝ ᐧ̭᝭ప䭲ᄼ႓ক䓦‫ڙ‬ϑ ㈨㐌 㢜Ꮔ 丽亳 䨣㵹 ႓ᵎ ぶ⩌≨䙺ຄႹ઱๔ẩᰶ∠ ↍ ‫ڙ‬ᄀฺͧᐼ ̷̸‫ڞ‬ Ꭰ᫦ㆠ Ꭰ᫦ᅧ ፓ⩢ ᷜ ࢔ბ ᰶ͗࢘⩌䬡 Ҭ⩕䲏⼜ც᪋ ⾧䬡๔ ፓ䒓 Ꮐ Ѻλ̶ẩ ᰶ⩢ᷜघФ 

Ѻλ$%/ࡧ 䬕ऐ ࢠ‫ڙ‬చ ͫₒज䓫 ( B S F $ B O P S B ▘ 䒓 〆 ܳ䧌‫ݝ‬EUₒ㵹 ㆠ ‫ & ݝ‬4. 3 ͚ ႓ 4 D I P P M 4 F D P O E BSZ.POU3BZBM 䌜⼸ ܳ䧌‫ڲ‬ᰶ͚ᄼ႓ 䒓 ⼸ܳ䧌‫ݝ‬䓫๔ಸጯ౧ +FBO5BMPO.BSLFU ‫ݘ‬඲䲏⼜Ꭰ᫦ ᅧ ࢔ ࢘ ࣹ䒓Ꮐ 䙺ᰶ䘕ܳუ‫≄ ڤ‬㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ ࢠᬒ䊤ज‫ڒ‬ Ѽ⼌䛾 ᰵ

-FQFUFSTPOₒ㵹ܳ 䧌‫ݝ‬QMBDFEFTBSTౝ 䧮〆 ๔ẩᐧま䕍ಸ⠙ ➦᫝䷃ ๔യᐯ፥⅁≫ 䙺ᰶ̶㻿䧏⥡ࣷ๔ಸ ≨ߕბ ≨ߕბ‫ڲ‬ᰶࣕ ᝬȠझ⤰ᵹぶ䃫᫪ ᅯ๔ಸ䱟๖⩟Წ䃫ᰶ ##2ࡧഌࣷᨭᇖෆ ᝭ ᰶ䔆ψ䃫᫪जӈѼᝤ ‫ڞ‬ϘҬ⩕䄒ᝬᅸѺλ ẩ⮱䓦䬡 ‫ڕ‬㷲‫ ⼌ܧ‬ ⼌䛾 ᰵ ࠲क़ Ⅱ⩢கუ‫ ڤ‬䒓Ꮐओ⼌ ᰵ Ꭱᰵ ᬒज‫ڒ‬Ѽ 

Ვ ᒞ ͚ ᪴ 㠞 䄚 ∂ 䄚

438-929-0813 俁᝴ጽ㖁͏䉘а䮞

ᤂ௅Ὃ˖‫ڍ‬ӑழ‫ڠ‬ӜЎՐԦဗᡐᴄ ႮჀΒnj ࣱ̬తྏԦኃʶᡐ‫᠋ځ‬ᛝব ᴄႮ൪̑ᄉ಴ΒὋ‫ڠ‬ཁͮ̅ၲᐖᄴᦤ෻ ࣉnjФ߱ᡐ౎ᒬЮᗛ԰ᒬ෴Ӝ᩷ౣᦋҾ ᄩὋࣂᤴ੆̠൪̑Nj̠Ⴠӿnj ̾ஐବ˝˞ᄉӧ॒ᓇቆ௅ґԦ࣊ॱ ӯሥὋឞᓇቆᄉ౵ᄯӣ఺᫲ࣂѫˏ੺ ‫ڙ‬᩷ౣᦋҾᕘԓὋઅᕱ༣ᴄnj Юᗛӻϣ‫ށ‬త௅ሥՏˀᐴᴄ ႮৣᏧࠚѬଋᝎᏧ௃̠ਕ౿Ὃࣂᝌᬓ᜹ ࠢయnjʿ᣾Ὃథ๖োሥὋЮᗛNjၲᐖNj߰ ‫ܭ‬NjளႝNj᣸֖߰ՌౣኍӑழᄴӜܲ ˓ెᜈᜁ߸К࠯ᩙὋెඞʿ᝴ᤈѢ὚ె ࣺ᤯ᝬ˶ᥒѬறnj

偮Ⱞᰭ๔侹ᝬጵࡼч"*#2чঅ ߍᠬ๔$")1*侹ᝬጵࡼччঅ ࡮̰Ꭱ⩢߈ጒ⼸ጵ㕹͇㗹ᮜ ࡮̰Ꭱᐧまጒ⼸㕹͇㗹ᮜ

ᬍ̭䖄␼⮱侹ᝬ ᭜᜾⮱᱙㕹ጒ҉ ⴒᬍ̺㼭⮱䃟䔝 ᭜᜾⮱ัθ݆࣌

!"#!$%&!$'()*+!,$-.,+/"!01*,/ Ȕឬᣒ᫝ᝬ侹ᩣ ᬔᅸᷭ侹 ੳ͇⩕ᝬᷭ侹 Ȕ㏏ใ☚᜽‫׼‬ᷭ≸ ౝധᣏ⎬ЗⅡᎠЗᷭ≸ Ȕ≮⼸㻱㠰 ‫*"ڤܧ‬#2ࡼч㐌̭䄓㏳ᴴ۳侹ᝬ្ॷ

ᑍ ⥝ ͚ ᪴ 㠞 䄚 ∂ 䄚

514-296-8762

უ‫ڡ‬侹ᝬ

∂పࣷߍᠬ๔ౌ᱕ጒ⼸ⶂธ 㧆➦‫ݖ‬ᅁᝬౝϔ႓䮏侹ᝬጵ͇̀ℂ͇ 偮Ⱞᰭ๔侹ᝬጵࡼч"*#2чঅ ߍᠬ๔‫ڕ‬ప侹ᝬጵࡼч$")1*чঅ 偮Ⱞጒ⼸ጵࡼч0*2чঅ ǀข‫ڎ‬ԣҫ૆ࣲܸܳ੝ࡔnj᥋ೄnjࡸ‫ژ‬኎

ࢺሮ᝺ᝠˁஷࢺᄣေፃᰎ ǀᤰ௴ҫ૆ܸ੝ࡔथᤵԋԾnj౞ᤵྲག ֗తழथና᜻ᔵ

!$'()*+!,$'2,3*0!)4-,3+0,,51*,/ Ȕ䔈㵹͗๔䶦Ƞ͗ܳ䶦⮱䄓㏳ᝬᅸᷭ≸ Ȕ㜠ᄾ͗ᄼᬣ⮱侹ᝬᬣ䬡Ƞ䊲䓴䶢⮱ 䄓ᅪ侹ᝬ្ॷ 䃖᝭ᰶ䬛䷅ᯡ䱟ᬍ䖄

ᰶ䖀侹ᝬ

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

᧚Njಢԣ֖͗ஓᐱ۲᧚͗ኍழयયӁЮ ‫ߥڠ‬ၶὋҪЙߥၶ͗ὋԦဗஂ૆࿗በᄉ าҮ̠‫ܢ‬nj̴ᤆሥὋ̴ᄉጷጺࣂፂ᤯᣾ ซᠪຕᤨҁᯭຠ޴ͳnjʶᫍ˞᜵̍ฮႂ ᜼Ꭹᄉᰳጞፂူ௦ဗ͉˖‫ڍ‬ѫиӜՂ̽ տጞѾᄉʶ࣯ͮᦉnj་޴ࣲ෤థМधᤇ ᫍ఺ౝᄉՏሥnj ဌበुឬὋѸளМՂ௦ܲᫍ˖‫ڍ‬ৰઐ ఺ౝᄉґጲМՂὋᏤ౛Փॶ௦ʶՏᰳጞৰ ઐ̠տὋడઝ͉‫ڍ‬ҫᬒᥳࠑӧҝ঳ူᄉ ማ˹ʶᐋὋՐҁ‫ڍ‬᫸መࢹ‫᠉᠆ށ‬и̂ᆐ ቂnj‫ڙ‬ᯭຠ‫ॅٿ‬ґὋԩиழᰳࡎᄉ‫ีށ‬Ὃ ࠱ФԓՏþՓএॶÿஇՏ˝þՓॶÿὋҁᯭ ຠ᝹በМՂnj Мध๖ো௬ᇧὋѸளᬶ‫ڃ‬঳ᜆՓॶ

ࣱ̬ࡦὋడ‫ڍ˖ڙ‬ᔩ࣯ܷ‫఺ۋ‬ౝࢹͺὋ ࣲ᫁య̯̂መ੾ᮉᄫክူԢМՂን႔ᆐ ቂnj̴˶௦˖‫ڍ‬መ੾ஓᐱ۲᧚͗ᄉူ̂ ᫁njՓॶ‫ڙ‬ඒ௃ԦᤛԽᄉৰхʽὋஅ᠓˿ ˏࠑᯭຠʼࣉМՂὋ Ǔ˖‫ڍ‬ѸளǔˀǓ˖‫ڍ‬ ᡕҸଌᐦǔὋᠪ᧚౎ຸ੆៓njᤇࠑМՂࣱ ઐˏࣱᠽᤂ̢ຠࣈὋ‫ڙ‬ᯭຠᐦࣉᄉᐦ͈ ԁ௦ѫຠࣈὋࣉϘ੥̢ຠࣈnj Փॶᄉ‫ߔݸ‬ᴝ᭞డ‫ڍڍ˖ڙ‬᫸መ੾ ζো˖ॶὋ̾Ԣ˖ζ‫ڍ‬ᬄՋͺМՂኍ˖‫ڍ‬ ܷ‫఺ۋ‬ౝࢹͺnjဌበुૈὋᴝ᭞డ᤯᣾޴ ͳࠇ͛Njማࠚፑੌ֖ࢼᮨᠪ᧚ஂ૆ࣞүԻ ັ‫ڍ‬ඞЖᡄ३ࣱ˴ՋʶᤤˠὋᄫґൣ ‫ڙ‬ሤ౜э‫ܫ‬᫽ൢᗿᔭ஠ᤋ͉Ὃࣞү‫ڍ‬ඞЖ ϊᤤ̠᭽‫ڍ‬၊ᑇᤤnj ஏਕௐ఺ὋՓॶNjᴝ᭞ܺ‫ݣ‬ቤཨ‫ڙ‬ ԻັဗᢵὋత௅э‫ܫ‬ሎܑґज़ᯭຠὋ ᥒԻັុಉࡌવʽᦠՋុಉᤂ࠴ௐὋ ௅௸ᫍཁᜁ̾Ǒ‫߶ڍ‬กǒሧᤞԻӑ‫ڠ‬ ೜Ꮇଋ፝ΝᝬὋ௅ё௽ᜁ೜ழ៌̽ᬌ ҃ѢܑNjѢ๑nj̠̃ᡐѹ‫ܥ‬ሥʿᝢខဌ በुὋͭԻ೜ុ቉ѣࠅᝬௐὋѢᇧ˿̴͂ ˀဌበुᄉՋཱnj ૵Փॶܺ‫ݣ‬ሥὋ̴͂‫؝‬൓ԻັὋፂ࣡ ౎ज़Ὃࣲ‫ڙ‬ԻັᎵˉὋ‫ڙ‬Իӑࣉζ˦Ӝᔈ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ᤂ௅˖‫ڍ‬ᫍោဌበु὇8JMMJBN 8BOH -JRJBOHὈՓ་ฮ Փ་ܷѽ̍޴ͳþగ ஧ÿ˖‫ڍ‬ৰઐ఺ౝþЮ࣪ÿὋ࿆‫ݟ‬᭍୭ीὋ ᭍ҮൖᎾຠԻᇪ͗nj ဗࣱࡦᄉဌበुࣱ̬త‫ڙ‬Փ་ ฮ߶Кৰઐጷጺ὇"4*0ὈଡΘᄉࠇ᝙‫ܥ‬ ௙˖ឬὙ þੇఴ̠డ๗Йࣲԟˀ˿ʶጆѴ ᫍោาҮÿὋဌበु઒᭚ѢὋ̴డԟˀԻ ັܷᤤNj᪙Ԍᯭຠᇧ‫ގ‬ᏧNjԢࣱᨶ᩹ ັ˹आબ૬˹‫׷‬ᄉᛠҮnj ፫Ջઐ࠭ὋဌበुѢၶ̅ለतὋᎾశ ˃ˉߥၶὋ‫ݸ‬Їᦏ‫ڙ‬་ܷѽ̍ၶาὋᏪ̴ Ѷ‫ڙ‬ᯭຠʼࣉМՂ˖‫ڍ‬ѸளઅᠪథᬌМՂ ὇$IJOB*OOPWBUJPO*OWFTUNFOU-JNJUFEὈ͉ ᐋὋᤇᫍМՂ˞᜵̯̂иඞˏၸᛠˉઅᠪ ˉҫᄉМՂnjઅᠪᮉᄫӉહиࢹϱᑞႂ ෈Njள‫ۋ‬Џֵຸ̖Njၶখᜈ‫౅ܫ‬஧̾Ԣᓫ ᑞ޴ͳጻቪnjМՂซб‫ڙڠ‬धఠᏅࡳnj ဌበुࠪ་޴ឬὋ̴̾˖‫ڍ‬Ѹளઅᠪ МՂᄉ‫̠׷‬ᢵ͊ϡ଎એὋ‫ڙ‬ᯭຠधࡘৰઐ ࢹͺὋ þஅᬶˀஂ૆ຠ࿗థСᄉζোÿnj ̴ឬὋ̴ᄉৰઐࢹͺ˞᜵‫ڙ‬ᯭຠᄉ ܷߥᤁͺὋࣲ‫ܥ‬ሥὋ̴੝‫ڙ‬ᄉጷጺþࣂፂ ຕᤨҁ੝థܷߥὋӉહߥၶ֖͗Ф̴ߥ ၶ‫ͳڃ‬njÿ̴᠆᠉ѽၸ‫᧚ߥݑ‬Nj஺ᛠᛩү

  ࣱ  త ௅ኃయ

ྱࢹþဌበुÿԬᤠ་ฮྏ᧗ᇓζোᜁ˖‫ᤠڙ˝ૈڍ‬គᰔ࿀


Ҫૅܷ჻ჁӨ͗ଡᧇ‫ݘ‬বԟҪБ᠟ᄉ˽ੜ9Џཱॕ೜ಉᎃᣣ‫נ‬໧

 ྟ

ᗛ ۡ ၶ า

ᄉඊည᣹ҁ˿nj Ҫૅܷ჻ჁӨ͗‫ځ‬൤࠱ซ਒Ҧஉ ‫ڙ‬ॕֽФࠇ͛ζো͛ᤫᄉឥᝒᬥ᫚Njខ ஠றߙᑞҦʿᡛԢФ̴ʶ̎ᬩᆽʼnjឞ ఺ౝ̾Ր࠱˝ఝ‫ڠݝ‬ᝎԢþ౎ᒬ࠵ஜඞ ி஠ӐᇪӜ֖ᇪ͗ፂ฿‫ͯͮڠ‬ʽᄉ‫ݣ‬ ‫ݘ‬ÿͺѢఝܲҰҦnj Ҫૅܷ჻ჁӨ͗ᮔ᫸ˀϣऔΧᤈ ᦉᄉᮉᄫፂူ7jSPOJRVF(BMMBOUᛪᇧὋ ෤థԟҪ˽ᒌ჻ኘಉ᝟Ѳᄉ‫͗࠱ݘݣ‬ அҁʶ͊ᥘឯѥnjᏥᘼҁឥᝒᬩᆽᤇ ˓᫇ᮤὋҪૅܷ჻ჁӨ͗੩ኪΙ᭤ኤӬ ௛਴ᄉࠇ͛౅஧Njԯܿζো͛ᤫ֖Ѹत ளᄉՋ͖͖ͦСጆὋ౎Ҫुˀ࠵ஜிᜍ ‫ݘݣ‬ᄉ෣᤯nj ᗛྱѽ࠶‫ॶژ‬ӝᬒ὇)PQJUBM EV 4BDSj$PFVSὈᄉᐸცܰመӝၶ%PNJ OJRVF4ZOOPUUૈѢὋ‫ݘݣ‬ʿਜϡ˽ੜ9Џ ཱॕ೜ಉథʻܷԓ‫ځ‬ὋФ˖ణ˞᜵ᄉ௦

త௅Ὃ‫ڙ‬Ҫૅܷ჻ჁӨ͗὇MB 4PDJjUj DBOBEJFOOF EV DBODFSὈᄉኃ Ӡʶࡒþ.jNPNBNPÿኡ൛าҮध ‫˧ݼ‬ᬄὋឞӨ͗ࠪʿܹซ᧗˽ᒌ჻߿ యኘಉᄉͯஅЙ֖ሧඞ‫˿̾̀ݘݣ‬ ྱѾСซnj Ҫૅܷ჻ჁӨ͗ᝢ˝Ὃᒯࡦ ֖ᒯࡦᄉ‫ݘݣ‬ःឞඇˏࣱϡʶ൒ థү̅᣽ᤳԦဗ˽ᒌ჻ᄉ˽ੜ9Џཱ ॕ೜ಉnjࠪ̅Ҫૅܷ‫ݘ‬ব౎ឬὋ˽ᒌ ჻௦ణ࣡᜸ὋՎௐ௦ᒰ൪ညኃ̃ᰳᄉ ჻Ⴡዜ‫ۋ‬nj ཨᏪὋ‫ڙ‬᱆ᄴᒯࡦᄉ‫˖ݘݣ‬Ὃ థʻѫ˧ʶ̾ʼᄉ̠෤థԟҪ᣾Б᠟ ˽ੜ9Џཱॕ೜ಉᄉ˽ᒌ჻ኘಉ᝟Ѳ ὇MF1SPHSBNNFEFEjQJTUBHFEFDBODFS EVTFJOὋኤሥ12%$4Ὀnj൤᝟Ѳ௃ᭉፂ ᣾ӝၶὋ̨њҪૅܷ჻ჁӨ͗ᄉᥘឯ ѥΦԺᮔጝnj‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ὋలԟҪᏧ "GGJMJBUFESFBMFTUBUF"HFOUౝϔ㏼㏗

㠄ࢀ

͊ಬួ஠

"GGJMJBUFESFBMFTUBUF"HFOUౝϔ㏼㏗

ᑍ჊䓵⋴

В̸ẩⰅ ౴⠙უА⤳

!"#$%&" ⩢䄊

⩢䄊

&NBJMNJBP[IVP!IPUNBJMDPN

&NBJMNBHHJF@[IBOH!ZBIPPDB

ࢌᇭ๜-࡯Ꭹ䊺䆟ࢃ‫ݠ‬ය Է͉ ࣱత௅ኃయ

̴ߍጮ .-4 ࢔ბ ⊡ࣂ ใ㻯๔⅁‫ڥ‬䯲 ‫ڲ‬䘕㷲ԛ㇫㜡䆗ࡻ㕄ᬣ䓾ఈ Ꭱ㇫ᓰក䕍㔹᜽ᠾ倅჏ࢲ 䕇䔼ᬻϛ὞ᵰ᱕᪡Ҁ䬕ຄࣷᾞᴉ ‫܍‬ ͻ⃼͗࢔ბ䘪䙺ᰶ⠙⿸࢘⩌䬡ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ბใ ։䒓Ѻ ᰡ

Ԏ

Ͱ‫ڙ‬᱆ᄴὈᜁងறѢৣథ˽ ᒌ჻nj %PNJOJRVF 4ZOOPUUӝၶ ुុឬὋϣऔᄉᯌᮻ֖᤟ॆ ᄉᤁҮ௦ʿᡛ̾ᮔ᫸˽ᒌ ჻ᄉὋၸᒬੇ೜ಉ̼ఢ˽ੜ 9Џཱॕ˶ʿԺԨὋ‫˝ځ‬ඒ ዚᄉჀԪጷጺʿԺᑞၸ੣ ᝎୖҁnjʶ߿ʿ᜵ኍҁథਕ ᜿ᄉௐϊ੥Ԝᄹӝၶnj Ҫ ૅ ܷ ჻ Ⴡ Ө ͗ ˝þ .jN P NBNPÿኡ൛าҮ଍Ѣ˿ʶ̎‫͈׫‬Ҫ Њ὇᱆ᄴᄉ+FBO $PVUVᕱआథ‫׫‬Ὃᄯᒯ ௙ࣱత௅Ὀᄉྱ൳ᨄӒ੭njᄹҁᤇ൛ ᨄӒ੭Ὃ̠͂ΦԺᅻ᥊˽ੜ9Џཱॕ೜ ಉ೜฽ѢᄉჀԪጷጺ᜵ඊᒬੇ೜ಉୖ ҁᄉᐸ‫࠵ܲ࠴ڰ‬Ὃ̯Ꮺͳ͗ҁ˽ੜ9Џ ཱॕ೜ಉࠪ̅Ԣ௉Ԧဗ˽ᒌ჻౎ឬథ ܲ˥᧗᜵nj

͊ಬួ஠

வᄩ

$&''%(#)*&+'

ౝ౭-BQJOJFSF #SPTTBSE +8.‫ڙ‬थ⩢䄊

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

‫˝ځ‬ઝॶಉѢ˽ᒌ჻Ꮺ ᤤસϡᲪᲙnj ̂ ࠃ ʼὋኃʶ ᫼ ൿ ˽ᒌ჻ᄉ෴Ⴄ௦౜˝థ ஌ᄉnj ॡ̠ܲᝢ˝˽ੜ9Џ ཱॕ೜ಉ௦ʶ˓჋ᔪᄉ ᣾ርὋͭ௦૊ཱ%PNJ OJRVF 4ZOOPUUӝၶᄉᝌ ᧕Ὃᤇᮉ೜ಉԵ͗ᝧ̠̖ၶþ૆፝і ሙ᧾ᄉʿ᤟ਕÿnj ԲܰὋథʶ̎ᢵͳϣऔᄉ‫ݘ‬বᝢ˝ ᒬࣁʿ͗३˽ᒌ჻nj %PNJOJRVF4ZOOPUUӝၶឬὋӝߥႌ ဗ‫ڙ‬ᤆ෤థफຌഁ˽ᒌ჻ᄉԦჀԓ‫ځ‬Ὃ Եᅻ᥊థ‫̎ג‬ӿᬖ‫ځ‬ገ͗࠭ᒰᤇሗႼ Ⴠnjᢵ˝‫ݘ‬বὋࡂథԺᑞ३˽ᒌ჻nj ፑ ᝟ ஜ ૵ ௬ ᇧ Ὃඇ ࣱ ܷ ጝ థ ՏҪૅܷ‫ݘݣ‬὇Ф˖థՏࡏ㧆 ➦ ‫ ݖ‬ᅁ ጯ ͚ ᓰ 䓾 4)&3#300,㶄  1 - & 9 ຄ ๔ ఈ ࡷ ⠙⿸჏ࢲ जᩦ᜽⠙⿸ ࢔ბ Ꭱ⼌䛾̴ ᫝ ᅸ䶣 ᫝ใෆ ᫝䭠झ ⼌ ჏⽠Ⴧₒ㵹ࡷܳ䧌㜠 4)&3#300,㶄‫ڙ‬ϑ 䒓〆 ܳ䧌ज䓫叓शᅁ ๔႓ ܳ䧌‫ݝ‬Ꮴ๔ᝬۢ Ҡ घФ̴

͊ಬួ஠

㧆 ೻ ᔘ 丽 Ꮔ ᕒ ਜ਼ 䓾 #SPTTBSE0ࡧࡷ⠙⿸‫ ݘ‬#SPTTBSE/ࡧࡷ⠙⿸‫ݘ‬ /BNVSౝ䧮〆 Ѻλੳ͇ ߋ‫ڙ‬ẩ̭ᅯ ᝬ⼌ϲ̺‫ݝ‬

඲ ិ 㻿 ๔ ऻ 䮏 ͗ ࢔ ඲ ࢔ბ ࢘⊡ ࢂ

̭ࡰ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫ ̴ݺ‬ბ ࢘⊡ 䓾ᄼ႓Ƞ͚

䒓Ꮐ ⃼ᅯ䲏⼜ᣒ䓾

ᅧࢄࡄ䕇䔼 ㉔䗨‫ڙ‬చ ϧጒѻ ㉔䗨‫ڙ‬ᄀѼႲ᫝ ႓Ƞ倅䕌 ⩌≨Ƞϑ䕇Ӭ ₒ㵹㜠ᄼ႓͚ࣷ႓ ᄼࡧ ࡧ ⒉߈ጕ๔Ⱋ‫ݕݺ‬䮑ϧ ‫ ݖ‬ᄼࡧ⣜ධх㒻Ⴖ䲆घ ࡃ➖͇ノ⤳ ϑ䕇Ხ‫ڣ‬Ӭ ጒȠᱯ䉦 ㏜‫̴ݖ‬घ Ф ̴

Ф̴

வᄩ

‫ݖ‬घФ̴

வᄩ

- B 4 B M M F ࡧ 䊲 ๔ ࡷ ⠙ ⿸ #3044"3%$ࡧ䆗ࡻ ‫ ݘ‬඲ ࢔ ࢘ ᝬ ၽ ც ‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ ࢔ბ  ⊡࢘ ⊡ბౝᯃ‫ⵃڕ‬ใෆ ᪋ ᬻ ϛ ᄼ ࡧ Ⴖ 䲆 䓾 ౝ ጡ㺬ᵰ㟞ᓰ᱕ౝᲬ ̭ẩ 䧮 4IPQQJOH.BMMВࣷ㦄 ᅯ倅ᅧ*OHSPVOE⍥∠ ऺ⮱"OHSJHOPO‫ڙ‬చ⩌ ↍䊝䌜ܳ䧌‫ڙݝ‬ϑ 䒓ᕨ〆ࣷ᱗Გ䒨䒕〆 䓾 ≨ ϑ 䕇 Ხ ‫ ڣ‬Ӭ ‫ ݖ‬घ Ф %JY4IPQQJOH.BMMघ Ф̴ ̴

வᄩ

# S P T T B S E - ࡧ   Ꭱ $POEP‫ܧ‬ਜ਼ ฺᐼ㐀Ჱ Ѻλすすᅯ ͗࢔ ბ ࢘⊡ ც᪋ᬻϛᄼ ࡧ⣜ධх㒻Ⴖ䲆 ϑ䕇䉚 ➖Ხ‫ڣ‬Ӭ‫ݖ‬䓾㦄ऺ䉚➖ ͚ᓰ%*9ₒ㵹ܳ䧌ࢠ ज‫ݝ‬䓫‫ڙ‬ϑ䒓〆 ऱㆨ亚 Ꮔࣷੳ䨧घФ̴

- F 7 J F V Y - P O HVFVJMᎡ$POEP‫ܧ‬ ਜ਼ ㏓Ꭰ᫦ᅧ ࢔ࣂ Ѻλᅯ ც᪋ᬻϛᰶ̭ ͗ბ‫ڲ‬։䒓Ѻহ̭͗ბ‫ڲ‬ ‫ו‬㫼䬡⩌≨᫦Ӭ ϑ䕇Ӭ ‫ݖ‬⣝ጟ‫ ⼌ܧ‬ᰵ⼌䛾 ߍጮ ែ䉱㜗Ѽ͑Ⱕ჉घ Ф̴

ᑧᑧ㖁व ߖᗕ⊤ใႶᅲͽ͇ ‫ڡ‬ᬧࣾ䓫 ᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

և๎࢏ 514.576.0923

"

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

‫➂ڞ‬๐㘳 ‫ڞ‬ᓹ‫ڞ‬ᙅ ‫⽁ڞ‬᱃ߗ ⩢䗛 DIJOFTFCSPLFS!IPUNBJMDBэⱌ 

2

,

Dž㺬ᇈສࡧ Ꭱ ຄ๔ఈࡷ‫ܧ‬ ⼌ ẩ ̴ 䄇 ਜ਼ Ԋ ‫ ڨ‬ສ ⟣ ᔮ Ҡ ⼌჏㉍䉕倅ᭀក⤳ ⁏䓻ᰶ჋߈Νუ Გ⩢৕䄏 Džጯ͚ᓰ๔ᐧま ̴䄇 ਜ਼ ສࡧ䓾ౝ䧮 ⼌჏ࢂ̭ ⼌䛾倅ᩣ‫ ⽠ڒ‬

XXXTJOPRVFCFDDPN

Džࢄᇥ⻨㧆 ܳ䧌ᄼ䩴 ፓч᝭ 丽亳 ᕨ䲏⼜䓾 Ꭰ᫦‫ڙ‬䛹 ᴴ ۳倅ᅁ๘ ̴ៈਜ਼ ̺‫ݝ‬ጯᩬ ѝФ 䲋䄇ࠬឝ 䅏㐊ສ๴កᣏ 

"

ȕ䌊ࢄᇥ䛾̭ࣾᄼᬣ䒓⼸ጯ͚ᓰ䓾͑⮫̴̷ ᅲ̸䨧ᱯ䉔Ꮔ ̴ 䄇ਜ਼ 䉦⩕ѻ ᬍใࢃ ᬍ䒓⺕ 》ζᄾ ‫ڕ‬Ꭰ䲏᧺҉ 䋠̺‫ܧ‬ᝤև㔮 Წ Ѻ㒛ສ ⟣ۢҠ वह‫࠲ ڕ‬䔮䉔̷䬕 䒨䒨ᲫᲫ䊇๔䧞 䏧䊏ϧ⩌ 䩆䓴ᗁ̭⩌喆

Dž偮ࡄ‫ٸ‬೻Ⅱᮣ┾ጰ ᪆യ䓦̷ᅲ̸䨧䄇ਜ਼  ䷻ Ⅱ ჊ ౝ ज 䉤 ⣝͇ͨ㏼㥒็Ꭱ 䲋፥⽠Ⴧ Ꭱ㥒͇䷊ ̴ ۭ‫ ̴ ݖ‬ ȕ偮ࡄ‫ٸ‬೻็უ䔋ᝬፓᏄ 㗜 ᓤധ‫ܧ‬ਜ਼ ⁏䓻䄇ᘼΝუ৕䄏 

+

Dž ࢄᇥ 1 ࡧ㖁ᢿ‫ݘ‬඲䓦㻿ࢂѺ‫ܧ‬ਜ਼ ̴  ࢔  ࢘⊡ ࢄࡄ䕇䔼‫ٶ‬ ㏬䋠 䧏ᶮ㐀ᲱԊ‫ڨ‬ສ ็䶦㔨᫝⟣ۢ Ҡ Ⴖ䲆㶄ࡧϑ䕇Ӭ ສᝬगぶᰶ㑅ϧ Dž #SPTTBSE0 ࡧ Ꭱ ᐧ ⠙ ⿸ ᅸ  ࢔ ࢘⊡ ბ‫ ڲ‬౽ࢄ ᱊ࡄ 㐀Ჱ᫦ₐ Ԋ‫ڨ‬Ҡ ࢍౝ๔ Ⴖ䲆‫ڲ‬㶄 䬦͚ፓ䲆 䙺ຄ᜽⛌ 

,

ȕ㧆೻ Ꭱ฼≈༰㟞చᄼ ளᄧ

ࡧ ᅯ㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ፓ䒓Ꮐऻ䮏ࣷԖ 䭟䰗䖛䭠㻯ᮜ๔䭠झ  ࢔ბ  ࢘⩌䬡 ᬍノ⤳䉦 ϑ䕇᫦Ӭ 䙺ຄ ᜽⛌ घФϲ ̴ 

2

ȕ %VQMFYࡷ⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄ‫̭ ࡷژ‬ຄ࡮ιࡷ 

㺬ᆞ ࡷ⠙⿸‫ݘ‬඲

)".145&"%ࡧ ⠙⿸‫ݘ‬඲

㺬ᆞࡷ⠙⿸‫ݘ‬඲ 㐡็ ‫ݖ‬χᐼ䷻ᵩѼႲ 䲋܎ ⠙➦⮱ᐧま䃫䃎Бϧᗷ द ࢔ბ ࢘⊡ 䒓Ѻ ᝤಸ᫦ₐ 䛴‫ٲٶ‬ 䋠 ᪡ᎏᝬᅸ㇫ᓰ㐡៑ 㷲ԛ㇫㜡‫ڥ‬䯲 ᝬ䬡ც ᪋ᬻϛౝั㺬ᆞᄷ䉢 ࡧഌ 䓾х䉕ऺᵎ ఫΓ 亳 о䬟͚ᓰ 㺬ᆞ‫ڙ‬చ ࡴթᬍ䭽 Ф̴

)BNQTUFBEࡧ⠙ ⿸‫ݘ‬඲ ‫࡮ښ‬ᎡА ᝬ ࢔ბ ࢘ ⊡ 䊲๔ࢍౝᎠ ᅧ ࣹ䒓Ꮐࣹ䒓Ѻ ᐧ まহ䃫᫪‫ڕ‬䲏ࡴ㏔ 㷲 ԛࡻ䉢‫ڥ‬䯲 ᝬ䬡䛴‫ٶ‬ ‫ٲ‬䋠 ᐭᩫᐼ๔ࣕᝬহ 丽ࢲ ⠙⿸ߋ‫ڙ‬ბ ౝ ̸ბͧუᏚཞͽ⾧䬡 倅৮䉕䙺ຄ䓾͚ᄼ႓ ᵎ ࡨ䮏 ‫ڙ‬చ ‫ڞڙ‬ϑ 䕇 ক䓦⣜ධх㒻Ф ̴

᥿

䒓Ꮐ ᝬᅸ㇫ᓰ㐡៑ ‫ڕ‬䲏ᰡ᫝ࡴ㏔Ѻ㒛Ҡ ⻨.FU SP$%/)&$๔႓䲋፥䓾 ‫ݝ‬ౝ䧮䊝䌜ܳ䧌 㶄 ᄦ䲏᭜4U.BSZ T)PTQJUBMࡨ䮏 䊝䌜ܳ䧌჉ᅲᭀ ⼌Э̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ %VQMFYࡷ⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄ‫̭ ࡷښ‬ຄ̰ࡷ ࣹ 䒓Ꮐ 䒓Ѻᝬᅸ㐡៑̭≮ ‫ڕ‬䲏ࡴ㏔ Ѻ㒛Ҡ ⻨ $!UF4BJOUF$BUIFSJOFౝ䧮ㆠ ₒ㵹ܳ 䧌 䓾)&$๔႓ 4U.BSZ T)PTQJUBMࡨ䮏 /PUSF %BNF)JHI4DIPPM ऺᵎ#S"CFVGⰛ‫ڕݺ‬䘕‫⼌ܧ‬ ͚ Ꭱᩣ‫̴ڒ‬Э̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ %VQMFYࡷ⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄρࡷ ̭ຄ‫ ࡷژ‬䒓Ꮐ 䒓Ѻᝬᅸ㐡៑̭≮ ⟣ۢҠѺ㒛Ҡ ⻨4OPXEPO ౝ䧮ₒ㵹ܳ䧌 䓾䊲ጯ 丽亳 ႓ᵎ ࡨ䮏 ‫ڙ‬చᎡᩣ ‫̴ڒ‬ែ䉱㜗Ѽ͑Ⱕ჉Э̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ %VQMFY⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄρࡷ ̭ຄ̰ࡷᝬᅸ㐡 ៑̭≮ ็ัᰡ᫝Ѻ㒛Ҡ ⻨4OPXEPOౝ䧮ₒ㵹ܳ 䧌 䓾䊲ጯ 丽亳 ႓ᵎ ࡨ䮏 ‫ڙ‬చᎡᩣ‫̴ڒ‬ែ䉱 㜗Ѽ͑Ⱕ჉Э̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ %VQMFYែ䉱➖͇ ̭ຄρࡷ ̭ຄ̰ࡷ 䒓Ꮐᝬᅸ ㇫ᓰ㐡៑ ็ัᰡ᫝Ѻ㒛Ҡ ⻨4OPXEPOౝ䧮ₒ㵹 ܳ䧌 䓾䊲ጯ 丽亳 ႓ᵎ ࡨ䮏 ‫ڙ‬చᎡᩣ‫̴ڒ‬Э ̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ 5SJQMFYࡷ⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄఈࡷ ιຄρࡷ 䒓Ꮐ 䒓Ѻᝬ䬡ც᪋ᬻϛ 䭠‫ٲٶ‬䋠 㐡៑ສѺ㒛Ҡ ⻨ $!UF4BJOUF$BUIFSJOFౝ䧮ₒ㵹ܳ䧌 䓾႓ᵎ ࡨ䮏 䊲ጯ ‫ڙ‬చ ‫ڙ‬ϑЭ̽᫝Ⰵ ளᄧ

/P4BMFT#SPLFSJO 

#$%&'())*+(,-

 Ḛḛ

YJBOIPOH[IFOH!HNBJMDPN

ᄽន֖˃ˉγ৥ᄴॶ߶ॶ

438.764.9918

ȕࢄᇥ झ㔮㭻ᱧ䙿॔ፓ➖͇ 䄇ਜ਼ ̴ Ꭱ℈‫⩌ ̴ ݖ‬ ᘼ⽠͚ᰶࡴ 㔮㭻ᱧ᪝䛼ᰶԊ䃮ȕ ⻨ ࢄ ᇥ 䛾 ࣾ ܳ 䧌 ᄼ䩴Ⱞ䖀䓦ⴒऺߍ⇦〆 䔋 ➖ ͇ Ѽ ᝬ ̴ ‫ܧ‬ ਜ਼ ⁏䓻䄇ᘼΝუ৕ 䄏 ᱧ̺ज๞ ᬣ̺‫ں‬Გ 

ȕ๔㧆ౝࡧ็უᱯ䉔Ꭱ 㥒͇䷊䓴⮫̴๔Ꮔ‫ܧ‬ ਜ਼ ⁏䓻ᰶ჋߈⮱Νუ ৕䄏 䲋䄇ࠬឝ 

+

Dž㔮⍜ᔘ丽Ꮔ Ꭱϲ ጒ҉ ͗ᰵ ‫͚͑ڣ‬ ͗ᰵगᰶࡷ๖ 䒨Ძ ᡐ䧞 ⩌ᘼ̺₏ͧⱩ ‫ ≨⩌⮱ݺ‬䔅ᰶЃᬒ ⮱䄄হ䔉᫦ 

ளᄧ Dž %V$PMMFHF

ౝ䧮〆䓦ι࢔㇫㜡 $0/%0 ፓ̭ბ‫ڲ‬䒓 Ѻ‫➖ו‬䬡 ᝤಸ᫦ₐ ჋⩕ ‫ښ‬ẩ᱊ा㺬ࢄ ‫ٶ‬⡈ᬍ䖛ᡎ ᄼ႓ 㔮 Ꭱ‫ڙ‬ᄀ ‫ڙ‬చ䓾ౕ৘ ᅧ 䙺ຄႹ઱ ノ⤳䉦 ѻ 䄇ਜ਼ ̴ 

Džࢄᇥᄼ䩴 Ꭱᐧ⠙⿸‫ݘ‬඲ ䷻ᮜх 㒻⾧⅁ສ ፓᵾᠬহ๗䭠ᝬ घФ ̴ 

А⤳ౝ䧮〆䭱䓾Ƞ ጯ͚ᓰぶ☚䨭ẩⰅẩ㟞 ⁏䓻Გ⩢৕䄏喆ဌп೎

$ % / / % ( ࡧ ែ 䉱 ➖ ͇

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

१๟

i 6 DPN

‫̖ڠ‬ፂጡ ˖ᔭกʻឥనҫ8JOWFTUPS*NNPCJMJFS*OD

XENDISJTUJOF!HNBJMDPN

!"#$%&'() ఝܲੜຸԢઅᠪྫྷˉ஛ឯੲ̃፤ᆉҪॱζ੊౎ႂ‫ۆ‬ល

ள ͈ ಪ

ள ഍ ᄧ

ள ഍ ᄧ

0GGFSଋԩ

ਜ਼Ф ਜ਼Ф UBY䊤 ਜ਼Ф ਜ਼Ф 4BJOU-BVSFOU$JU ጯ ͚ ᓰ 䓾 Ꮴ ๔ ౝ .JEUPXOι᱌䶱ਜ਼៏ 䧮 4 U V J E P   Ꭱ ‫ٵ‬䃏ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬ %V$PMMFHFౝ䧮〆 ᐧ Ꭰᅧ ̺͡㶄 䓾͚ప๔䊲ጯ̭࢔ბ  UBY䊤ι ፓ⻮უᄼ䮏 ‫⼌ܧ‬㜗 ࢔ბ UBY 䊤 ⩕͑Ⱕ჉

ጯ͚ᓰ⮪䛾ౝ⃢ߍᠬ ๔ϧι᱌ࣹ࢔ࣹ࢘倅 ㏔‫ڙ‬ᄀ ፓ̭ბ‫ڲ‬䒓 Ѻ Ѻλᅯ ᰭҠ᱊ ा Ꮣ‫ڕ‬ᮜᬍ䖛ᡎ ᮜ㞟ᬍ᩹ ֒䏘ᝬ⍥∠ ↍ 倅㏔ч᝭̭ᏁԞ ‫͇ͨڕ‬䄇ਜ਼ Фज䃛

ࢄᇥ$ࡧࡷ⠙⿸ᅸ ̶࢔ბ ≄᝸䬡 ᫝㷲ౝ̸ბ ბ‫ࢂڲ‬ 䒓Ꮐ ⵃⴠ䒓䖀‫ڕ‬ᅸ ⌞㞟х䉕ౝᲬ ͇ͨ ㇫ᓰ㐡៑ ⟣ۢᲮҠ


:BO1V5IFSFTB

͚ 㠞 ∂ ‫̖ڠ‬ፂጡ

᝸ᱧ 

⩢䗛 ZBOQVUIFSFTB!ZBIPPDPN 㑾〆 XXXZBOQVUIFSFTBDPN ߋ‫ ڙ‬эⱌ /PUSF%BNF0.POUSFBM 2$ )$#

 Ꭺ๝ጾຌ Ꭺ䜇ຌ Ꭺȩ Ꭺȩ Ꭺ๝ጾຌ Ꭺ⮳䜇ຌ Ꭺ䜇ຌ Ꭺ⮳䜇ຌ

Sᣒऄ ๖0GGF ̴ ࢄᇥ#SPTTBSE$ ࡧᎡ⠙ᴸ‫ݘ‬඲ࢍౝ Ꭰㆠ Ҭ⩕䲏⼜Ꭰ ᅧ ࢔ ⊡ࣂ ჋᱕ౝ Წ ๔⤳ⴠࣕᝬझ䲏 ͚๛ۤ ᯃ ‫ڕ‬䘕⩕⩢ ̭᝸ᅸͨ ㇫ᓰ 㐡៑ ᐧまᬣߍ๔䭠झহ䭠झ 䬕 ࣕᝬᾞᴉࡴ㏔ ࣕᝬ෋ߍ ๔⤳ⴠᇈ 䒓Ꮐ⩢ߕᐭ‫ڠ‬䓾 $ࡧສ႓ᵎ 䓾‫ڙ‬ϑ ₐࢄₐࡄ ᱊ा ㏵ᬒᰶ䭠‫ ٶ‬ბ‫ٶڲ‬㏬ ສ䓾ᄳᲒ䒨䒕〆ᰶ䒰๔ࡴ թ⾧䬡ᅸͨᥙ⻨㧆೻ ᓺ⬈‫ޟ‬ ❞ᔘ᝸ᓄ.-4

  ̴ ࢄ ᇥ ̴ ࢄᇥ#PVDI #SPTTBSE 4ࡧ ࡷ⠙ FSWJMMF Ꭱᐧ ຄ‫͇➖⼌ܧ‬ຄ๔ ⿸ ᝬ   Ꭱ ᐧ  ࡷ ࢔ბ ๔჏ࢲ ๔ࣕ ࢔  ⊡ ࣂ ჋ ᱕ ౝ ᝬ ͗ბใ䒓Ѻ ᐧま Წ ⩢ ߕ 䒓 Ꮐ ๔ ऻ 䮏 䉕䛼ສ ͇ͨ࡮‫܍‬Ꭱ㇫ ᓰ㐡៑ ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬Ꭱ 䓾ࢄᇥສ⮱ᄼ႓হ͚ ᩣ⯷Ꭱ ⼌䛾 ႓ ϑ 䕇 Ӭ ‫ ݖ‬ᰶ ສ 䗨 䔅ᰶ̷⋕⾧䬡 ⼌჏㜗 ᅲ ‫ ڤ‬ᰶ ߍ ๔ ࡴ թ ⾧ Ѕ⩢䉦হःᯃ䉦⼌჏ 䬡.-4 ㉍ 䉕 倅 ჏ ⎽ ⽠ Ⴧ ᧺ ᓰᄾ ఋ្倅㺬ϧᅸ ͨ䔭о‫ڨ‬㔮 ែ䉱ສᱧ ч.-4

̴ MPDBUJPO-PDB UJPO-PDBUJPO㧆➦‫ݖ‬ᅁ ჹϧࡧ ࢍౝᎠㆠ ࢔ ᅸͨ㇫ᓰ㐡៑ ็ั㔨 ᫝ 䃫ิᰡ᫝ 䃫᫪命‫ڕ‬䊲 ๔ᐭᩫᐼ჏ࢲহ๗䭠ᝬ ᫸䒙ᐼ㺬∸ẩᷜ Ⴖ䲆๔ ऻ䮏㉔ᡕᄼ‫ڙ‬చ ܳ䧌 ₒ㵹‫ݝ‬ౝ䧮〆 䓾㧆➦‫ݖ‬ ᅁ᝭ᰶᰭສ⮱͚႓হᄼ ႓⠙̭ᬍι⮱ສѺ㒛䆗 Ⴒ ᬍ䰭❙ಎ̷౻ ₒ㵹ܳ 䧌ज䓫᝭ᰶ‫ڞڙ‬ϑ䕇̺ ⰸऻᗁ.-4

᫝ Ⰵ

᫝ Ⰵ

̴ 㧆೻7FS E V O   Ꭱ ⩢ ᷜ ‫ڙ‬ ᄀბ ࢲ ⊡ࣂ 㜗ጞ ⮱≄㶐ᝬ ჋᱕ౝᲬ ࢄ ा 䭠‫ٲٶ‬䋠 ⩢ᷜ 䭠झ ‫➖ו‬䬡 ბใ䒓Ѻፓ‫۝‬ マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ䓾E MFHMJT㐬㏬ ౝ䧮〆 ጒ҉ ⩌≨䲋፥ ᫦Ӭ᜽⛌⹫ࡧ᰺ߎສ ᱧч.-4

ᰵ ‫ڕ⼌ܧ‬᫝‫ڙ‬ ᄀ Ꭱ ̭ბ̭ࢲ ẩ ፓ‫۝‬マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ ֒䏘ᝬ ∠↍ ࠲☚Ⅱ ͚๛⾧䄰 ‫➖ו‬䬡 䓾Ꮴ๔হ叓๔ ₒ 㵹ܳ䧌В‫ݝڲ‬䓫䓾 ౝ䧮 䓾䊲ጯ 䓾᝭ᰶ᰺ ߎ ͚㺬ᐼ丽亳 ጓठ䘪 ᰶ᫦Ӭ͸Ხ⾧ᝬ ៻࠲‫ڒ‬ Ѽ.-4

ᰵ ‫ڕ⼌ܧ‬᫝‫ڙ‬ ᄀ ࢄ ᇥ # S P T T B S E $ ࡧ ࢔ ⊡ࣂ‫ڕ‬᫝‫ڙ‬ᄀ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻহ‫➖ו‬䬡 ‫ڕ‬ຄ䆗ࡻუ‫۝ ڤ‬マ ▶ ๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐ᱧ ᎟㶐 ᱧ ͗๔Ꮇ ͗䪬⇆ࣾ र亚ᵹহិḲၽ ᝭ᰶ ⿄ፅ ᠔࠲‫ڒ‬Ѽ‫ܧ‬䬕‫ڙ‬ ϑ䒓〆 䓾႓ᵎ ႓ᵎ䘪 ᰶᵎ䒓ᣒ䔮⩌≨䲋፥᫦ Ӭ.-4

᫝ Ⰵ ᰵ 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ ᓰ‫ڙ‬ᄀ‫̭ ⼌ܧ‬ბ̭ ࢲ ẩ ч჏ࢲ ֒䏘ᝬ ᵾᠬ ბใ∠↍ ᄼᬣԊႶ ჋᱕ ౝᲬ ࠲‫۝‬マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ ̭͗๔Ꮇ ̭ ͗ᄼᎷ ⇆ࣾ 亚ᵹ Ꮇ๡▜ Ḳၽ ‫ۆ‬ႄझ झ▜ ̭ᏁԞ ‫ ڕ‬᠔࠲‫ڒ‬Ѽ䓾叓शᅁ๔႓ ₒ㵹ܳ䧌̶ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰᰭ๔䉚➖ ͚ᓰ 䔅ᰶ℁䔆ᰡ᫦Ӭ⮱ॄ

  ࣱ  త ௅ኃయ

ऄ 0GGFSᣒ

26*/;&$&/5 㧆➦‫ݖ‬ ᅁጯ͚ᓰ (VZহ3FOF -FWFTRVFϑࣶั ̭ࣵᴸ ⣝Аࡃ䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀᦖ๖๔ẩ ⵡౌߕጒ ᄳλᎡ᭒ ๖ϑЅҬ⩕̭ẩͧੳ䨧 ‫ͧ҆ڣ‬ѼႲ ܳTUVEJP ̭ბ ̭ࢲ ბ̭ࢲ ბ̭ࢲহ ᅸ䶣䆗ࡻຄ䬡ぶ็ຄ ‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ਜ਼ ज㣤ᓄ‫ٺ‬䉦͗ ‫➖ו‬䬡 ‫ٺ‬䉦‫ڙ‬䃮ጵ䓴ᝤ ̭Ꭱ‫ڙٺ‬ᄀ䉦ܳ䧌ₒ㵹 ‫(ݝ‬VZ$PODPSEJB๔႓ ᔘ᝸ᓄ҉ͧᠴჇА⤳㏼≻ ϧ 䄤ᅪᔘ㖁㈨᜾䉚ᝬ

ຌ

ऄ 0GGFSᣒ

̴ ‫ܧ‬ਜ਼㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ ᓰ ็Ꭱ䊷ࢄ丽亳 ⩌ ᘼ⽠Ⴧ ⼌䛾Ӭ჉ ᰵ⼌ 䛾ᰵߍ⼻ गև ᮇ丽 ϧजВក⤳ᰶ 䒰๔㥒͇䷊ࡴթ⾧ 䬡.-4

ᐆ‫ݟ‬ᖈ‫̖ڠ‬МՂ

3ODFH2SpUD%URVVDUG4&-<= МՂ͛ᄽ

PGGJDFOJF!HNBJMDPNМՂᎩ‫ڦ‬XXXSFBMFTUBDPN

ᐆ‫ݟ‬ᖈ &2857,(5,002%,/,(5$*5ee

ᰳ஌ዴᔭ‫ڃ‬᫲˃ˉនζనҫ

&2857,(5,002%,/,(5

&2857,(5,002%,/,(5

#JBODB#JBO 

ృఱൔ 

NEW PRICE

40-%*/%":4 ጯ͚ᓰᎡᐧ䆗ࡻ4UVEJP ᬣᅇ䃫䃎 倅ᶐ㷲ԛ Ѻλẩ 㻳䛻ᐭ䭁 Ԝⳝ೻ጯᮜ㻯হ⮴უᆞ㧆 ೻ᓰ㘼ౝፓ 䓾ౝ䧮〆হᰭ㍮ࡻ⮱䉚➖о䬟㶄ࡧ 叓๔হᏤ๔䘪ౕₒ㵹䌊⻨ẩ‫ڕڲ‬๖ՆႶԊȠ֒ 䏘Ƞо䬟䃫᫪̭Ꮑ命‫ڕ‬䔮‫܍‬У倅㏔უ⩢হ‫ו‬ ➖䬡ਜ਼Ф Όज‫⼌ܧ‬ᰵ .-4

4 0 -% * / 8&&, 4

#SPTTBSEጯ.ࡧ⠙⿸䩆ᅯ‫ݘ‬඲ Ⴖ䲆㶄ࡧ 䓾๔ಸ͚

#SPTTBSEጯ0ࡧ๔ಸ⠙⿸‫ݘ‬඲ Ꭱᐧ䆗ࡻ

㺬ᇈ,JSLMBOE䆗ࡻ‫ݘ‬඲䬗ϛ⮨౧䗨䓾㦄ऺ⮱⻮⿸႓

㺬ϧ䊲ጯȠক䓦ᰶф็͚ప亚Ꮔ 䓾⹫ࡧ≨ߕ͚ᓰȠ

㷲ԛ 倅ᶐᐧᱽ 䊲๔჏ࢲ ϧ㻮ϧ❞⮱ࣕᝬহ丽ࢲ

ᵎ 䯫ᓄ⮱ສ႓ࡧ⣜ධх䯲 㐬ᴾ᜽㢘侞䒓‫ܳ܍‬䧌ᅞ

͚႓হᄼ႓Ƞ$PTUDPࣷ%*9䉚➖͚ᓰ ⩌≨Ƞ႓

ιẩఈ䬡ც᪋࢔ბ ͑͗ᬣᅇ㜿䔯⮱⣝Аࡃ⊡ბ

जВ̷त倅䕌হ๔ಸ䉚➖͚ᓰࢃუ҉γ๔䛼⮱

΍হо䬟䘪䲋፥Ӭ‫ڲݖ‬䘕‫ڕ‬䘕㷲ԛ ጰᅭव⤳ ც᪋

ౝ̸ბ‫ڕ‬䘕Ⴙ᜽ ̭͗‫͑ ࢘ڕ‬䬡࢔ბᝃߋ‫ڙ‬ბਜ਼

ࡴ㏔ᩦ䕍 ㇫ᓰԊ‫ڨ‬ఈ䬡࢔ბ ࢘⊡ऻ䮏ც๔⮱

㜿䔯ਜ਼Ф .-4

Ф 

䱟झহ‫ڒ‬ౝ⍥∠↍ਜ਼Ф 

#SPTTBSEጯ0ࡧ㇫㜡⠙⿸‫ݘ‬඲ 䲆䅔‫ڲ‬㶄 ᜽⛌⹫ࡧ ‫ڒ‬䄨᫝ᐧ‫⿸ڙ‬ᄼ႓Ƞప䭲͚႓ 䗨䓾๔‫ڙ‬చȠࡻϧ䊲 ጯȠ⹫ࡧ≨ߕ͚ᓰহ$PTUDP 侞䒓‫ܳ܍‬䧌ज២倅䕌 䌜Ƞ仆ἌᶒᎡᐧ ᝬᅸ倅ᶐ⅁≫ Ԋ‫ڨ‬ສ ࢔ბ ⊡ࣂ ჏ࢲȠ丽ࢲহუᏚࢲ‫ٶ‬㏬‫⇈ٲ‬Ƞᬻ ϛ㜿䔯

䗨䓾#FSSJ6RBN̶࢔ბ‫ڙ‬ᄀ Ꭱᐧ 䲋፥х 䊷⮱ౝ⤳Ѻ㒛 䓴㶄ᅞ᭜᫝ᐧ⮱㧆๔ࡨ䮏হ偮๔ ‫ܧ‬㵹Ƞ̷႓Ƞо䬟䉚➖䘪Ხ‫ڣ‬Ӭ‫ݖ‬ẩ‫ڲ‬᣽ӈ๔䛼 ‫⩕ڙ‬䃫᫪হ⾧䬡Ѻλẩ 䓦㻿ࢂѺ 㜗♣‫ٶ‬㏬‫ٲ‬ ⇈ 㻳䛻ᲮҠ 䔉Ⱨ⮴უᆞ䔮ბ‫ڲ‬䒓Ѻহ‫➖ו‬䬡ਜ਼ Ф .-4

ጯ͚ᓰ᫝ᐧ䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀ ι࢔ι࢘ ც᪋㜿䔯ᬣᅇ䃫 䃎 倅ᶐ㷲ԛ Ѻλẩ 䲏᱊͉᫦ Ԝⳝ೻ጯᮜ㻯হ ⮴უᆞ叱䛾ౝ⃢ 䓾ౝ䧮〆হᰭ㍮ࡻ⮱䉚➖о䬟㶄 ࡧ 叓๔হᏤ๔䘪ౕₒ㵹䌊⻨ẩ‫ڲ‬ႶԊȠ֒䏘Ƞо 䬟䃫᫪命‫ ڕ‬ბ‫ڲ‬䒓Ꮐহ‫➖ו‬䬡 䔮ρУ倅㏔უ⩢ਜ਼ Ф 

#SPTTBSEᎡᐧ5PXOIPVTF Ѻλ#SPT

ࢄᇥ-ࡧ⠙⿸5SJQMFY‫ܧ‬ਜ਼ ጯ౧䯫ᓄ̭㻮⮱ສ➖

ࢄᇥ$ࡧ๔ಸ䆗ࡻ‫ݘ‬඲‫ ⼌ܧ‬Ꭱᐧ ࢔

㺬ᆞ䊲㏔䆗Ⴒ‫ ⼌ܧ‬ౝᴴᐼᐧま ៏ࢍ㺬ᆞᰭ倅ም Ԝ

:6-倅ᶐ‫ڙ‬ᄀ‫ ⼌ܧ‬Ѻλẩ⮱͉ࡄ㻿 㻳䛻ᐭ䭁 Ԝ

͇ 䲋፥ສ⮱ౝ⤳Ѻ㒛 হ#FMM≨ߕ͚ᓰȠ%JY

ბ ⊡ࣂ ࣹ䒓Ꮐ倅ᶐᬣᅇ ც᪋๔⅁ ‫ڥ‬䯲㜿

ⳝᬍ᩹ᮜ㻯 ౽ౕ჏ࢲ ጯღⅡᮜ̭㻵ᬍ䖄䓾Ꭱ‫ڕ‬䘕

ⳝ೻ጯᮜ㻯̭࢔̭࢘ 䔅ᰶ̭͗%&/ ज⩕҉ߋ‫ڙ‬ბ

䉚➖о䬟͚ᓰ䯁㶄Ⱕ᱈Ꭱᐧ 㐡៑᜽᱙

䔯䲍䓾๔‫ڙ‬చ ఈ䗨ࣸ઱ Ⴖ䲆Ⴖ‫ڕ‬侞䒓‫ܳ܍‬䧌ज

ᩦ䕍㔨ԛ 䃫䃎⣝Аຏࡻ Ϙऄⱌₐ⮱䉢᫼⩌≨ρ䬡

ᝃᐭ䬕ᐼ࢔ბᐭᩫᐼ⩌≨⾧䬡 ᱕ౝᲬ ๔⿄ᝤ ‫ٶ‬㏬

Ხѻ ᩣ‫⽠ڒ‬Ⴧ ፥Ꭱ␎⼌ਜ਼Ф 

䓫%*9䉚➖͚ᓰȠ仆Ἄᶒᝃ倅䕌䌜䮼ᬣ‫ڒ‬Ѽ ⼌

࢔ბ ρ͗⊡ბ ‫ڕ‬ຄ倅ᶐუ⩢Фᵩ ᰵ

‫⇈ٲ‬क़ͨ㺮უ⩢ₒ㵹ࢠज‫ݝ‬䓫᝭ᰶ᰺ߎহ䃫᫪ ๔

.-4

䛾ᰵ .-4

40-%

40-% TBSEᰭऄࡻϧ䔪ᢔ⮱/ࡧ 䲍䓾๔‫ڙ‬చȠ⹫ࡧ≨ߕ ͚ᓰ ㉔䗨͚႓হᄼ႓͉䓦ຄࢂѺ ‫ٶ‬㏬‫ ⇈ٲ‬㻳䛻ᐭ 䭁Ԋ‫ڨ‬䲋፥ສ ᰶ䒓Ꮐহ։䒓Ѻਜ਼Ф Όज‫⼌ܧ‬ᰵ

3&/5&%

႓হౝ䧮〆

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

!"#$%&'$()*+)*$ ,%-..)%/$0($1"2$ 34

̴ ࢄᇥ#SPT TBSE$ࡧ Ꭱ⠙ᴸ‫ݘ‬ ඲ࢍౝᎠᅧ  ࢔ ⊡ࣂ ც๔ࣕᝬ ⴠ 㠞ⴠझ䲏 ჋᱕ౝᲬ ͚๛ ۤᯃ ‫ڕ‬䘕⩕⩢ ⩢ߕ䒓Ꮐ ⵃ䖀जВ։ᩫ䘕䒓 ιẩ ც๔ͨ࢔হࣂ᝭䓾᝭ᰶ ᰺ߎ䃫᫪হສ႓ᵎᅸͨ ㇫ᓰ㐡៑ 䲋፥䔯वუᏚ ᅲѼ.-4

̴ -BWBMጯ͚ᓰ ౝ䧮EFMBDPODPSE᫮ 䓦 Ꭱࣹᠩᝬ ࢔ ⊡ࣂ ჋᱕ౝᲬ ⩢ߕᐭ‫ڠ‬䒓Ꮐ Ⴖ䲆 ᄼࡧ ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ౝ 䧮 ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬倅䶾 ‫ڙ‬ϑ䒓〆 ক䓦๔䊲ጯ ̭ᏁԞ‫ ڕ‬䓾႓ᵎ ‫ڙ‬ చᅸͨᥙ⻨ᷓ೻ ᓺ⬈ ‫❞ޟ‬ᕔФ℁Ხ倅ᓲ ⰸ.-4

XXXTJOPRVFCFDDPN

᱙কᬒ̸ࡵ 1.

౥Ϝ

ౝᐯ䶮Ⱓ

᫝ Ⰵ ̴ /%( ࡧ 8FTUNPVOU᫮䓦 ⠙ᴸ‫ݘ‬඲ 䆗Ⴒࡧ ࢍౝ Ꭰㆠ ࢔ ⊡ࣂ ᅸ ͨᎡ‫ڕ‬䲏㷲ԛ ‫ڕ‬ ᫝ࣕ࢘ ‫ڕ‬᫝ᅸ䶣 㜗ߕ ≴╹㈨㐌 ჋᱕ౝᲬ ͚ ๛ۤᯃ ๔ऻ䮏 ⻮ჳᕔ ᑧ ౝัႶ䲆ᄼࡧ 䊝䌜 ܳ䧌‫ݝ‬4OPXEPOౝ䧮 〆 䓾㧆➦‫ݖ‬ᅁ᝭ᰶᰭສ ⮱⻮⿸႓ᵎ ‫ܧ‬䬕‫ڙ‬ϑ ౝ䧮 䊲ጯѼⱭ㜿᰺ ᫦ Ӭ‫ڤ‬ᰶᒵ๔⮱ࡴթ⾧ 䬡.-4

#SPTTBSE

㜗⩞䃬䬛ᬒ

᫝ Ⰵ

̴ 㺬ᇈ1JFS   ̴ 㧆 ೻ 㺬 䓦 厓 SFGPOET Ꭱ⠙ 卶ᇈ ⠙ᴸ๔Ꭰᝬ ࢍ ౝᎠㆠ ⴠ๡ᝬ ᴸ ‫ ݘ‬඲ ࢍ ౝ   ‫ⴠڕ‬๡෮▶ ࢔ ➦๔ ᅧ ࢔ ⊡ࣂ ͨ ϧ ࢔ ბ ჋ ᱕ ౝ Წ ჋ ᱕ ౝ Წ ͚ ๛ ۤ ᯃ ۤᯃ⾧䄰 ๔ౝ̸ბፓ ࣹϧᠶᦖ⊡㑥 ბ‫ڲ‬䒓 ࣹ䒓Ꮐ Ⴖ䲆ᄼࡧ 䓾 Ꮐፓḛ᳄๔ऻ䮏 Ⴖ 㺬ᇈᰭສ⮱ᄼ႓হ͚ 䲆㜿䔯 ᭜䔭о‫ڨ‬㔮 ႓ ϑ 䕇 ⩌ ≨ ᫦ Ӭ 䗨 Ϙऄ⩌≨ສࣨั᫮䓦 ⍥㝴Ԟͽ䘕 䓾⎃䓦 ᅲ ສ Ԋ թ ࡴ թ ⒉ ߈ о䬟ಯ䧀 ᅪϘϧ䬡๖ ๔.-4 യ.-4

ࣸ ն ζ ো

‫ޞ‬ Ҏ

᫝ Ⰵ

᫝ Ⰵ

ࢌᇭ


i 6.com ྱ ጝ ‫̖ڠ‬ᠪᝬ

ੜࡓሜ‫׫‬ၶ਒˻ӭʶᎩ੩ࡉֆ᣷ဖܑၶา఺ᑞʶᄫ˿ཨ

www.iU91.com

ᗛྱѽ࠶ࣉ˖ॶ‫ڠ‬Ӝ‫׷‬ᩓቆᎵည

ᎃᣣ‫נ‬໧

ᗛ ۡ ‫ڠ‬ ̖

ᗛྱѽ࠶ࣉ˖ॶ‫ڠ‬Ӝᄉ˙ᛣᄉ‫׷‬ ᩓᄉቆᎵည‫ڙ‬᣾Ԝࣱ౎ʶᄯ෤థϢ ൢ‫ܘ‬᫁Ὃ‫ڠࢹڙ̬ݟ‬ᬣ‫ܪ‬Ժ᜸ᄉࣉ˖ ॶὋͮ̅ᛣ᣷ᄉ‫׷‬ᩓᄉቆᎵညࣂፂଋ ᤂ‫ٽ‬ѫ˧ʶnj ಩ ૵ ᗛྱ ѽ࠶ࣉ ஊ उ ଡ Θ ᄉ ஜ૵Ὃၿ‫ˉ׷‬Ԧࡘጷጺ%FTUJOBUJPO $FOUSF7JMMF᠆᠉଍ࣸᄉ‫׷‬ᩓॆ˖ၿ ࣱ̯ґᒯ̬ʶᄯ‫̅ܪ‬ቆᎵᄉ ࿃খnj Ꮺ‫ࣱڙ‬Ὃ̯ࣉ˖ॶᄉನॶ‫׷‬ ˉᛣ4BJOU$BUIFSJOFᄉ᧗ܷνᡸࢹር ध‫ݼ‬ᄉᥦʶܸᡐὋֆ᣷‫ڠ‬Ӝᄉ‫׷‬ᩓቆ Ꮅညࣂፂʼӣҁ˿nj ᬓ˿4BJOU$BUIFSJOFᛣ̾ܰὋࣉ˖ ॶ‫ڠ‬ӜᄉФ̴ʶ̎˞᜵‫ˉ׷‬ᛣ˶ԩ

ҁ˿᥊ᡸஶࢹᄉॕֽnjФ˖Ὃࣉ˖ॶˋ Ξᄉ4BJOU%FOJTᛣ‫ࣱڙ‬ҁࣱ యᫍᜁ߸КᏡνnjᤇ్ᛣʼᄉ‫׷‬ᩓᄉ ቆᎵညࣱ̯ᄉʼӣҁ˿ࣱ ᄉnj %FTUJOBUJPO$FOUSF7JMMFጷጺ᠆᠉̠ &NJMF3PVYᛪᇧὋࣉ˖ॶࠚᬶᄉतኒࢹ ‫ڠ‬ᐯ߿ࠪֆ᣷‫׷‬ᩓᤴ੆˿ॕֽnjͭФॕ ֽ˞᜵ͳဗ‫ࠑ׷ڙ‬ᄉᩘ‫׫‬ᮨὋᏪʿ௦̠ ึ᧙nj̴ᤆᝢ˝ࣉஊउᄉஜ૵థ̎᣾ ̅݁ष˿nj ࣉ ஊ उᄉፂ฿Ԧ ࡘ ̂ҫ᠆᠉̠ 3PCFSU #FBVESZᛪᇧὋ‫ڙ‬ஶࢹయᫍὋ 4BJOU%FOJTᛣஞ˓ᦏԪ੆˿ʶྞࢼܷᄉ ࢹ‫ڠ‬Ὃͭ௦‫ڙ‬ஶࢹፆోՐ̠͂ԁԦဗֆ ᣷ᄉᛣ᥊᝹ஶ֖᝹᝟෤థ͉ʹஇؒnj

̴੽ᝢὋᗛྱѽ࠶ࣉ˖ॶ‫ڠ‬Ӝᄉ‫׷‬ਖ਼ቆ Ꮅည᣾ᰳὋᏪ̴͂ᤇ˓ᦉ᫂ᄉ˞᜵ᄫಕ ࡂ௦ࡉʶѬԺᑞ࠱Фᬋͯnj ‫ڙ‬Բܰʶ˓ᜁܷ᧙ࢹ‫ډڠ‬ፈᄉ‫׷‬ ˉӜúú1MB[B 4U)VCFSUὋ‫׷‬ਖ਼ቆᎵည ԩҁᄉуѣᄰࠪᣖ࠴Ὃͭ௦ឞ‫ڠ‬Ӝ᣾Ԝ ࣱ౎ᄉቆᎵညՎಧյʼӣᡕҸnj ᗛྱѽ࠶ࣉ˖ॶ੝థ‫ˉ׷‬Ԧࡘ఺ ౝʽᣧᄉ‫ڠ‬Ӝᄉࣰ‫ڨ‬ቆᎵည௦nj˃ ࠑᛪᇧὋʶ్઴థϣऔᄉፂ฿ͳጆᄉ‫׷‬ ˉᛣᄉቆᎵညःឞʿᰳ̅nj %FTUJOBUJPO$FOUSF7JMMFጷጺ᠆᠉̠ &NJMF3PVY˶੽ᝢὋ᣾Ԝʻࣱ౎ࣉ˖ॶ ᄉ‫׷‬ᩓቆᎵညᆷࠃథ੝ʼӣnjͭ௦̴ʿ ᝢ˝ХͳஜߙϷࣉஊउፑ᝟ᄉᥦಧ݁ षnj̴ᄰζࣉ˖ॶᄉ4BJOUF$BUIFSJOFᛣ

ᄉ‫׷‬ਖ਼ቆᎵညःឞ‫੊ڙ‬nj̴ᤆ ᛪᇧὋʶܷ̎‫ۋ‬ᭅ‫׷׫‬Ὃඊ‫ݟ‬%jDBUI MPO 6OJRMP֖.JDIBFM,PST࠱͗‫ڙ‬ʿˣ˧ ՐЙ᯾ࣉ˖ॶὋᏪᤇ̎ளआᩓԺᑞᤆ෤ థᜁࣉஊउᄉፑ᝟̠տ᝟ኪ‫ڙ‬Юnj ᠆᠉Ԧࡘ)PDIFMBHBᄉፂ฿Ԧࡘጷ ጺ4%$)PDIFMBHBՎಧࠪࣉஊउᄉஜ૵ ᛪᇧ৲ᝲnjឞጷጺࠪॆ‫׷ڠ‬ᩓቆᎵညᄉ ፑ᝟ፆ౦ԵథὋᤆʿҁࣉஊउ੝ ፑ᝟ᄉᄉʶӦnj 4%$)PDIFMBHBᄉ᠆᠉̠+JNNZ7J HOFVYᛪᇧὋʶ̎‫׷‬ᩓᄉˉ˞ྱ਒ᝧ‫׷‬ ᩓቆᎵὋ‫̴͂˝ځ‬ᄹҁ˿અ఺ᄉ఺͗Ὃ ࣎భ‫˧ڙ‬Ր̾ఝᰳᄉ͈ಪ࠱ФѢ‫׫‬nj ᠆᠉4BJOU%FOJTᛣᄉ4%$ 4BJOU %FOJTѶᛪᇧឞጷጺʽᣧ‫ڠ‬Ӝᄉ‫׷‬ᩓቆ Ꮅည᣹ҁ˿Ὃͭ௦ᤇ˓ፆ౦௦‫ڙ‬ ࣱ̬తፑ᝟ᄉnj ၿ̅ࠪࠈЮՉ‫ڠ‬Ӝ‫׷‬ᩓቆᎵညᄉፑ ᝟ፆ౦ᄉэᆷऎԟࢿʿᴎὋࣉஊउᮔ᝟ ‫ڙ‬іֆЮध᝹ʶ˓ளᄉ‫ށ‬տ͗Ὃ̾ᬶ˖ ᝌфᤇ˓᫇ᮤnj %FTUJOBUJPO$FOUSF7JMMFጷጺ᠆᠉̠ &NJMF3PVYᛪᇧὋᤇ˓‫ށ‬տ͗᭦˙ᄉᯪ ᜵᫇ᮤࡂ௦ࠪஜ૵ᄉஅᬶ̾Ԣನࠃnjॆ ஜ૵அᬶ๗Ԣҁሜਖ਼ὋᏪʿ௦੝థζো ᦏᜁМधᄉˉ˞ᄉௐϊὋፑ᝟ࢹͺࡂ͗ Ԫ३‫ڇ‬ᬱnj ࣉ ஊ उᄉፂ฿Ԧ ࡘ ̂ҫ᠆᠉̠ 3PCFSU #FBVESZᛪᇧὋᬓ˿ࠪ‫׷‬ᩓቆᎵ ညᤈᛠэᆷᄉፑ᝟̾ܰὋឞ‫ށ‬տ͗ᤆ͗ ᆐቂ௦ՠథԺᑞ˝˿ଡᰳ‫׷‬ਖ਼ӳၸညᏪ ᧓Ԩʶ̎ु҃বଏஶὋඊ‫ࠪݟ‬஋਒࠱‫׷‬ ਖ਼ଌ҃ᄉˉ˞ड़அቆੜሯnj

ʿᓡࠆਖ਼ࣱ̬࠱ᝧ᱆ӑАපႂࡌ૮ܾʶ̢Њ

ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

૊ཱ ᱆ ӑА පႂ ࡌ὇)ZE S P 2VjCFDὈᄉᮔ฽Ὃ௃กஂ̶ႂ᠟᠌ Ӭᄉʿᓡࠆਖ਼ࣱ̬Ժᑞ͗ᝧឞࡌᗛ ԩʶ̢ҪЊᄉ‫᠌ڭ‬૮ܾnj ̯᱆ӑАපႂࡌଡΘፋᄉஜ૵ ౎ᄹὋᒬࣱࣱ̬ѹ̾౎Ὃឞࡌᄉ‫᠌ڭ‬ ᧚ᮨ‫ܘ‬Ҫ˿nj ‫ࣱڙ‬ᄉґ˴˓త˖Ὃ᱆ӑА පႂࡌᄉ‫᧚᠌ڭ‬ᮨࡂ᣹ҁ˿ʹ ЊὋФ˖థʹЊ௦ፋͯஅЙࠆਖ਼ ᄉઈ੭njឞࡌᮔ᝟ࣱኃ‫ߢٽ‬ऎᤆ ͗థʹЊᄉ‫᠌ڭ‬Ѣဗnj ‫ࣱڙ‬ᄉణՐʶ˓ߢऎὋ᱆ӑ Аපႂࡌᄉ‫᠌ڭ‬૮ܾ˝ʹЊnj

᱆ ӑ А ප ႂ ࡌᝢ ˝ ‫᠌ڭ‬ᄉ‫ܘ‬Ҫˀࣱࣱ̬ѹ ᄉ౜ܸࠞචࠚѬᄰСnj ឞࡌԦᝒ̠-PVJT0MJWJFS #BU U ZᛪᇧὋ˝˿ђ࠵‫ڭ‬ ᠌Ὃපႂࡌ଍Ѣ˿ܲᮉˠ ଏὋඊ‫ݟ‬ឬˀ൑᠟ࠆਖ਼ኣᝠ˓বӐᄉ ̶൛Өᝫnj Ժ௦Ιཱ๖᠟Ꮷᐎᄩ὇6OJPO EFT DPOTPNNBUFVSTὈᄉ᜹ࠢὋ᱆ӑАපႂࡌ ઱߿ᄉ̶൛Өᝫज़ज़ࠪࠆਖ਼ʿܹథѽnj ឞ఺ౝᄉᑞຸѫౡ࣍7JWJBOFEF5JMMZૈ ѢὋՓࠑऐፂ฿ՋͺӨ͗὇"TTPDJBUJPO DPPQjSBUJWF EýjDPOPNJFT GBNJMJBMFTὈ

ࠬයࣞүᄉࠆਖ਼ˀපႂ ࡌኣᝠᄉӨᝫఝ˝Ջ ူNjఝࠓ௛ᖿࠃnj ࣰ‫ڨ‬ᏪᝒὋ᱆ӑА පႂࡌඇࣱՓપ൑ႂ ᠟ᄉʿᓡࠆਖ਼ԦѢʹ ͊றႂ᤯ᅻnjࣱὋឞࡌЎՐϢൢ˿ ܷࠪጝʹՏࠆਖ਼ᄉႂҦΘःnj ᧜̅᱆ᄴణᤂᤇൿௐᫍᄉࠞчܸ චὋ᱆ӑАපႂࡌф߿ፋΙேల̶ႂ ᠟ᄉܲՏͰ߳ࠆਖ਼ু‫ܬ‬Θႂnj ᤯࣡Ὃ‫ڙ‬త௅ᒯኃࣱ̃ᄉత௅ యᫍὋ᱆ӑАපႂࡌॸᮋፋᜁறႂᄉ൑ ᠟ࠆਖ਼ু‫ܬ‬Θႂnj

ᒽ◉䱿 514-806-6238 ⩢䄊

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

!"#$"%&# "''"() *+

,-+./"!.#"))-0"'"!.#.12"3!%/"!'

XFJRJOHYV!JDMPVEDPN

MPWFBOJNFT

45678#.+!#9(%()(#0+.:#4478#.-22(.3#;<

#=,>

នड़ྫྷˉԢၶ਒Ѣ‫ˉ˃ ׫‬᝿ͤ

➦‫ݘ‬ ᣕ㡽

XXXTJOPRVFCFDDPN

<ਜ਼Ф >ࢄᇥែ䉱➖͇ 䓾 )PQJUBM$IBSMFT-FNPZOF )$-. ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬#PVM5BTDIFSFBV䄒 ➖͇ࢍౝᎠ᫦ㆠ⮱⠙⿸͑ᅯᐧ ま̭ẩ͑ੳ䨧‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬ιẩ̭͗ࡷ Ꭱ๔䘕ܳ㔨᫝ হࡷ Ꭱ ‫ڕ‬䘕㔨᫝ ⿄ 䒓Ѻ ᝬ䶣‫ڕ‬䘕䓾Ꭱ㔨 ᫝ᩣ‫⽠ڒ‬Ⴧ Ꭱۭᩣ‫ ڒ‬

Ѻλ$BOEJBDౝࡧ䓾倅ᅁ๘⤰౧⮱倅 ㏔ࣹ䒓ᏀѼႲ ‫ࡧڕ‬В㻱὎ࡃ倅䉕䛼 ѼႲ㓑㔹䬨ऺ हᵤ॥ᑂᬍ᪝Νუ‫ݺ‬ ᒭ⮱䔅ᰶ‫ڣ‬Ӭ‫⮱ݖ‬᰺ߎВࣷ䖀䌜ϑ䕇 ぶぶ ࢔ ࢘⊡ ࢃუ㇫ᓰԊ‫ ڨ‬ ᝬᅸ⟣ۢສጯᩬ䃱ѝФ ౝ⼻ ႓ᵎ⼻ घФ 

4U)VCFSUౕᐧฺᐼ‫ڙ‬ᄀ ࢔ ࢘⊡䄒䶦Ⱋᐭࣾੳ᭜ ͗"1$)2ࢀ䊷຃⮱㣤ᓄ㔲 ᠒ᰶ‫ڕ‬᫝⮱䃫䃎⤳ᔢহх ⻭⮱䃫䃎ᐭࣾఏ䭌 ᄳ㺮ͧᗕ☚ᗲᣕ‫ܧ‬䓾+BDRVFT$BSUJ FS๔ᶒহ5BTDIFSFBV๔㶄⮱ฺᐼ‫ڙ‬ᄀₑѼႲౝ⤳Ѻ㒛 х䊷 䗨䓾ࢄᇥͨ㺮ϑ䕇ߕ㘶 ⩌≨Ƞϑ䕇᫦Ӭ͡䓾ⴒऺ ᄼ႓ ‫⿸ڙ‬ᝃ⻮⿸͚႓ ๔႓ Ꭹ٬చぶ ᰡजܳ䧌‫ݝ‬䓫叱 ㏬ౝ䧮 ᭜仃⁎㒛͇㔲⮱̺ι䔶᠖घФ 59 䶱䃎ᎡᎡᏂϑᝬᐭࣾੳρᎡ䉕Ԋ

‫ ׭‬  ͊ 㥛͐䷓̽ 㐅‫ڮ‬%FQBOOFVS 䔔᝵፜Ꮝ➟͐࢖౦ Ꭹ᫯ᅰ ̀ᅻ́䨰 ̶Ẳ%FQBOOFVS ᬖ์ࢌ ᬖ䊀 䉜 ᬖ㩢㤒Ⅺ᳒ ςẲ̿࢝ლ҅Ⴛ ౦́ლͰЉᏉ℅ᅸ䲘 ⼥౽ͰᎩ᫯ᅰ➟͐҃τᅻⅇࡰͣᓹ Л᩵ᏒጛҒ ϰ঎ᅻ๐➟͐⟬۫䲔፮ຳ Ꮝ䲘 ᅻ҅ ౦́ლ䘳Ꭸ۶᪪ 咆ₚ⩕ᙅূ➟͐᭥ᗞ⮺䉘ߗ‫̶̀͠ۃ‬द䭬⮺ຳᎩद

<ਜ਼Ф >㦄ऺ䔋䨮৮❹5&3*:",*⮱ၽ৮❹"-"+"1 0/"*4&ᬒᐼ䧮Წ☔౽㥪λ偮ࡄ‫ٸ‬೻ੜ̭̭უᏄ䲏Ѻλጯ͚ᓰᰭ ㍮ࡻ4IPQQJOH.BMM1MBDF4UF'PZ‫ ڲ‬Ꭱ‫ڕ‬᫝㷲ԛ ‫ڕ‬᫝䃫 ิ 㥒͇ᬣ䬡व⤳ ㉔䗨-BWBM6OJWFSTJUZ ࡨ䮏 কడ䙿Ꮔ᳄⿸᱙Ꮔ ౕₑ䉚➖͚ᓰ͚ጟ㥒͇҆Ꭱ 㥒͇䷊䔋Ꭱ̷ࡴ ᭜̭̺͗ज็ᓄ ⮱䊇䧞ສᏄ <ਜ਼Ф 䭺Ф㜠 >ࢄᇥ #SPTTBSE3ࡧ 㖁ᢿ‫ݘ‬ ඲ #SPTTBSE倅ᅇѼႲࡧᅲѼ䲏⼜ Ꭰ᫦㠞ᅧ ࢔ბ ⊡ ბ ౝ̸ბႹ᜽ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐᄼࡧ‫ڲ‬㶄 ౝ⤳Ѻ㒛Ҡजₒ㵹‫ڙݝ‬చ㐬ౝ ₒ㵹‫ݝ‬$PTUDP 䓾ప䭲͚႓ 䓾⻮⿸͚႓$PMMiHF+FBOEFMB.FO OBJT Ѻλऱ⻺䉚➖ 䊲ጯ⮱͚ᓰౝፓ ᭜ᗕ⩌≨ ႓΍ о䬟⮱ສ䔶᠖ <ਜ਼Ф >㧆➦‫ݖ‬ᅁⅡᮣ䙿Ꮔ‫ڙ‬ᄀ Ѻλጯ͚ ᓰ (0-%&/4266"3&.*-&すᅯ ࢔ ࢘ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ჋⩕ 䲏⼜Ꭰ᫦ㆠ 䶣㏔䆗ࡻ䙿Ꮔᐼ‫ڙ‬ᄀ 䙿Ꮔᄼᬣᬍᓛ̺㜠⮱‫ڠ‬ᔭ হ᰺ߎ 㐆ᗕፓᲒᄷ䉢⮱Ϙऄ

偼㤺 9-.:$;<..+=$$>1-

ѼႲੳ͇ࣹ䃮ౝϔ㏼㏗

⩌ᘼ‫ܧ‬䃖

‫͇➖⼌ܧ‬

<ਜ਼Ф >%&1"/ /&63ࢄᇥ#SPTTBSE㒄 侙㶄%FQBOOFVS‫ܧ‬ਜ਼ 䄒Ꮔ Ѻλ๔㶄䌜䓦⩌ᘼ⽠Ⴧ ჏ ⎽ສ ࢂၽ๔ Ꭱ㥒͇䷊㏓ ̴ ᬍใࢃ ह̭͇ͨጟ㏼㥒 Ꭱ ᩣ‫⽠ڒ‬Ⴧ ⣝۳ิ䔭о <ਜ਼Ф >%&1"/ /&63Ѻλ7FSEVOࡧ ౝ ⤳Ѻ㒛䲋፥ສ ౝ䧮‫ܧ‬Გऻ す̭͗Ꮔ ᬍใࢃ ⒉߈๔ ͇ ̷ͨᎡ㏗ ᬍ߈㐔㐚㏼㥒

%PXO5PXO‫ڕ‬᫝ ‫ڙ‬ᄀ ࠲‫ڕ‬᫝⩢⅁ₒ 㵹ܳ䧌‫ݝ‬Ꮴ๔ ᰵ⼌  ࣄѤሞ %PXO5PXO⍖㢻‫ڙ‬ ᄀ ᰵ⼌ ࡷ ᱊ाສ ࠲უ‫៻ ڤ‬ ࠲‫ڒ‬Ѽ ࣄѤሞ 4U-BVSFOU ᰵ⼌ 㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ࢔ბ ႓ࡧᝬ ࠲უ‫ ڤ‬ ࣄѤሞ ៻࠲‫ڒ‬Ѽ

ౝ䧮#&33* 62".⮱㔮ᐼᢿẩ ̴

ᐐ㞜స 514-971-8628

514-649-9868

⩢䄊

!?#@A8A@B?#B 䗛マ +..+C1-D&'E(&&F)G&H эⱌ

͇̀ⱌ䄇թᓄԎ䊃䄇ᒮᝬ⎽‫ٺ‬䉦䃱ѝ ‫ڙ‬थౝ౭ !"#$%&'()$*+,-.-/012$30&44+05$6!7$ *8

ȕ㧆ጯ͚ᓰ㔮⍜਽ϧ㶄͑࢔‫ڙ‬ᄀ̴

Ꭱ᫝ಸ‫ڙ‬ᄀ ͉ࢄ᱊ा䛴‫ٶ‬ສ Ꭰ᫦㠞ᅧ Ѻλ㔮⍜ᵥᓰੳߎࡧₒ㵹̶ܳ䧌㜠 ౝ䧮4RVBSF7JDUPSJB 䓾तহत倅䕌ক䓦ᰶ䊲ጯ 丽亳 ৃ઎Ꮔ ⩢ᒞ䮏 ≄㶐Ꮔ ぶ䭱䓾ᰶᒵ็倅㏔‫ۆ‬ႄẩ ᭜ऱ๔‫ڙ‬थ䯳͚⮱ߋ‫ڙ‬ౝ◦‫ڙ‬ᄀ䲋፥䔯व㜗Ѽᝃ㔲‫ ⼌ܧ‬ ౝ䧮#&33*62".䓦̷̸͑ Ꭳ́‫ڤ‬ᰶᲮ๔⮱ࡴթ⾧䬡ᐧλᎡ 䧏へⅡ−䯁䴠᩵᳉ສ ẩ‫ڲ‬ᰶ⩢ᷜࣷऱ⻺Ӭ‫ݖ‬ 䃫᫪ ࠲᠙ბ‫֒ڲ‬䏘ᝬ ბ‫ڲ‬ᵾᠬᝬ ბใ⍥∠↍ぶ๔ẩノ⤳㻱㠰 ᰶ្䂓㈨㐌ࣷթ⤚Ⴖ ᅯ⮱508/)064& ጕ๔⒉ Ԋϧঅᝬᅸ⟣ᔮ᫝ 䙺ᰶ͚๛⾧䄰 㷲ԛ䷻ᵩキ㏓ ‫ڕ‬䘕䛴⩕჋᱕ౝᲬ‫ٺ‬䉦䊍䔮⩢க ࠲ ߈ Ф̴䔋Ҁ็Ꭰ᫦ ᠙‫۝‬マ ▶‫☑ ڤ‬マ ᓛ∏▶ ≄㶐ᱧࣷ★᎟ᱧ ᅧ⮱๔508/)064& ᎡᐧѺλх䊷⮱ౝ⤳Ѻ㒛ₒ ȕ㧆ጯ-"4"--&ౝ䧮ᄦ䲏‫ښ‬ຄែ䉱➖̴͇ 㵹 ज 䓫 ᝭ ᰶ ϑ 䕇 䃫 ᫪ 䊝 䌜 ̶ 㧆ጯ-"4"--&ౝ䧮ᄦ䲏‫ښ‬ຄఈࡷែ䉱➖͇ 叱䛾ౝ⃢ 㐡៑ສ Ꭱ ᰶ๔䛼⮱ᄦࣕᝬ ܳ䧌‫ݝ‬#&33*62".ౝ䧮 ≄᝸䬡 ౝᲬ⮱ᩦᐧ㔨᫝ᅸ䶣㔨᫝ᰶᎡጓठᝬᅸԊᠮ㞜ສ⟣ᔮ ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬ 䓾‫⩢ ̴ښ‬䉦Ƞःᯃ䉦হ☚Ⅱ⩞⼌჏ᩜЅ ᭜ែ䉱⮱仃䔶⩌≨᫦Ӭ ϧऐ䯳͚ 䭱䓾⼌ᝬ䰭 〆 㐬㏬হᾆ㞟ౝ䧮ϑ⩹ጯ͚ Ⅿᒵ๔ ⼌჏็ͧ倅㉍䉕⮱ߋ‫ڙ‬ბ⮪䶳ᝃ㔲.D(JMM๔႓႓⩌‫⼌ܧ‬ღᭀ ノ⤳᫦Ӭ ᭜̺ज็ ᓰ ↪ 䒓 ᕨ 〆 ‫ ڙ‬ϑ 䒓 ぶ ౝ 䧮 㜠 ᓄ⮱ែ䉱ẩ䭱䓾ᰶ."9*䊲ጯহ$BOBEJBOUJSF 䉚➖᫦Ӭ䲍䓾᝭ᰶ䃫᫪౐ߠѓ᫜⇠ ⊤ Ꮴ๔ 叓शᅁ๔႓ϲܳ䧌⃼ ␕‫ڙ‬చ 㜗㵹䒓䖀 䉚➖͚ᓰ ࡨ䮏 䨣㵹 ᬒច ͚ᄼ႓Ꭱᩣ‫̴ڒ‬ᄦⱭౝ䧮 ‫⼌ܧ‬⢴ ᅯ็Ꭰ᫦ᅧ ࢔̶≄᝸ 䬡 ߍ ᱗ Ⴙ ᜽ ౝ ̸ ბ   Ꭱ ȕ1"1*/&"6㶄ᱯ䉔Ꮔߍẩ̷‫̴͇➖ࡷښ‬ ⮱ ᫝ ᅸ 䶣 ๔ ⿄ ᝤ 䭠 ‫ ≨ ⩌ ٶ‬㧆➦‫ݖ‬ᅁ೻1BQJOFBV㶄ࡷੳ͇‫⼌ܧ‬ẩ⩞͑ᅯ㏱᜽ ̭ẩ‫⼌ܧ‬㐆ᱯ䉔Ꮔ ह̭Ꮔͨ็ Ꭱ Ꮔᰵ⼌䛾ٰͧ ̭Ꭱᩣ⼌ ⼌㏓‫ݝ‬Ꭱᰵᬒιᅯ᭜̭ຄᰶ͗ ⹫ ࡧ ᜽ ⛌ 䌊 ⻨ ͚ ప ೻ 䊲 ጯ ࢔ბ⮱͗ࡷ‫⼌ܧ‬ᝬ ᰵ⼌䛾ٰ Ꭱᩣ⼌ͧ ⼌㏓‫ݝ‬᱌ᬒͧᎡᰵᬒⅡ ࡨ䮏 ͚పࡨ䮏 ๔ಸ䉚➖ੳ౧ ⩢䘪⩞⼌ᝬ㜗䉌䄒➖͇ౝั㍮ࡻ๔㶄䓦 ‫ڙ‬ϑ䒓ᅞౕ䬕ऐ ⻨ᰭ䓾⮱ౝ䧮〆#FBVCJFO $PNQMFYF%FTKBSEJOT 偮Ⱞ 䊝䌜㏓ܳ䧌 ⻨+FBO5BMPOጯ౧Ό̺䔉⩌≨᫦Ӭ ϧऐ䯳͚ ‫⼌ܧ‬ღᭀ ノ⤳᫦Ӭ ᭜ ๔ఫΓ亳ϲܳ䧌ₒ㵹㜠㔮⍜ ̺ज็ᓄ⮱ែ䉱ẩ䄒➖͇䉤仃Ѕ㺮Ⅿ็λВ̭‫ڙ‬ᄀ⮱Фᵩ जВΝ‫̭ݝ‬㜗Ѽ ⴮๡ϲܳ䧌⁏䓻ᰶ㏼侹ᰶ ⮱‫ࡷښ‬হ̭ᩣ⼌䓴̴⮱ᱯ䉔Ꮔ➖͇ ჋߈Νუ ԲథՉሗʿՎᄉ‫ˉ׷‬અᠪྫྷˉ ൓ᤀ‫ۆ‬ល ȕ

‫ ׭‬  ͊ ͒ࡰ䊻๝࢝$POEP ᅻ҅䲘⼥Ꭹㆩ ࢡ⊪ ज์Ꭹㆩლ‫ڻ‬䒜Ꮙ ̓࢖䲘⼥‫➟מ‬䬪 䊻๝ლ์䒜 ҃Ꭺ់‫̽ڛ‬䔑㶂μ⌧Ꮬ㷻Ԥ ౦Ჵ 䘞ܼ⿍ᢘ ᫦ ෷▿ 䭩द䜃᫦㷻亦 ᣈⅪ㈱㐕‫ڞ‬䘞ᢘ᫦ ๟㟧Ჵුߖ䯊 䴩᷿ܼ䧕ₛ㶂‫ݦ‬㐵㏵౦䧷)POPSF#FBVHSBOE ܼ䧕‫ڢݦ‬䒜』

͛ᄽNJTTMJNP!IPUNBJMDPN

!"#$%&'(

)!*+,!'-+&.#)!&.#/*-&-!#01"2!1

HVBOHMFP!PVUMPPLDPN

$?@A$ /B<C=<

3454#0"%.!6&1,# &7&..!8# &7&..!8#9:8#;<)#=>3

偮ⰮჅ᫦䃑䃮͇̀ౝϔ㏼㏗㕹͇͇̀᪙͇ ፛ᗕÿÿ ‫ٺ‬䉦䃱ѝ ‫ٺ‬䉦ឫᝬ ࡼߖ侹ᅸȠᝬ䉤Ƞ‫ڙ‬䃮喑‫⼸ڕ‬᰺ߎ喑ߖᗕΝᝬែ䉱ᬍᔔ

͑ ๔ ☚ ࢃ ẩ 㟞

倅ᶐ‫ڙ‬ᄀ㉔䗨ౝ䧮/".63Ƞ4/08%0/

䔉Ⱨ⮴უᆞ䷻‫⮱ٶ‬倅ᶐ‫ڙ‬ᄀ !"# $%&'()*+)(

$BOEJBD4BVWFSOZ㶄В‫ڣ‬倅৮䉕⮱ᐧま䉕䛼হӬ‫ݖ‬䃫᫪ 㔹㦄⼝䓾䕇ࠑ▘䒓 倅䕌‫ڙ‬䌜 ႓ᵎВ̭ࣷ≮⮱٬〒‫ڙ‬చ ₒ㵹ࢠज‫ݝ‬䓫Ⅱ̷⍥ͽ౧䄒‫ݘ‬඲х䯲ᬻϛ ̭ẩ๖㟞Წ 倅㠞ᅧ ჏ࢲ䃫ᰶ⛰⅁෮▶ 䊤ᅲბহუᏚ≨ߕბც᪋ᬻ ϛẩ̷䃫ᰶ͗๔࢔ბহ͗⊡ბ ͨ࢔ፓ͗ₒ‫ڒ‬ᐼ෮ᾞ হ⻮ϧ⊡ბౝ̸ბ䃫ᰶუᏚ≨ߕბ ⍥᜼ბ ߋ‫ڙ‬ბ ⊡ბ হ≄㶐ᝬ䮏㥪ᮜ㻯х㒻Ⴖ䲆 䃫ᰶౝ̸⍖Ⅱ⍥∠↍ጯᩬ䃱 ѝФ ౝ⼻ ᵎ⼻घФ 

4U)VCFSU1BSD%F-BDJUj᫮ፓ䒓Ꮐ⠙ ⿸ᅸ ࢔ ࢘⊡ ࢂ䒓Ꮐ ࣹ։䒓ѺѺ 㒛х䊷䲍䓾1BSDEFMB$JUj 䓾㜗㵹䒓䖀 ⏉‫۝‬౧ ᒿₒᄼᒱহ䊷䛻⏾䰗౧ 䓾⎃⇷ᬍ 䯉ⶺϑ䕇㉔͡‫ڙ‬ϑ〆 䲍䓾त倅䕌‫ڙ‬ 䌜 $-4$ Ꭹ٬చܳ䧌‫ݝڲ‬䓫1SPNF OBEFT4U#SVOPጯᩬ䃱ѝФ ౝ⼻ ᵎ⼻घФ 

#SPTTBSE$ࡧ‫ڙ‬ᄀ ࢔࢘ Ѻλ ẩ ‫ٶ‬㏬㻳䛻ສ჏ࢲ๔ᄼ䔯͚ ፓᰶ 䃥็⿄ᝤ 䛴‫ٶ‬ສ丽ࢲ̻჏ࢲহࣕ ᝬⰥ䔋 ᐭᩫᐼ䃫䃎 ࣕᝬ๔䛼⮱ႅ ‫⾧ו‬䬡≄᝸䬡ፓ⠙⿸⮱⣨⦰⋸⊡ হႅ‫⾧ו‬䬡ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻጯᩬ䃱ѝ Ф ౝ⼻ ႓ᵎ⼻ ➖͇䉦घФ 

⻨4OPXEPOౝ䧮〆ϲㆠ 䨫ᣒᾆ㏬হ㨊㏬ౝ䧮 ܳ䧌ጓठᾆ㏬ౝ 䧮Ⱑ䓫ጯ͚ᓰ̶᝭㦄ऺ๔႓Ꮴ๔Ƞ叓शᅁȠ偮๔ 㨊㏬ౝ䧮Ⱑ䓫⮴უᆞ ࡄ叀⮱㧆๔ Вࣷᢿऺす̭⮱#SFCFVG͚႓হຠᵎѺ㒛Ხ‫ڣ‬х䊷 Ꭱᰵϑᝬ ౴Фহ$POEP䉦ϲⰥᒀλ%5हㆨẩ㟞⮱ጓठ 䊤Ф

̭࢔ბࢂѺ Ꭰᅧ

 5"9&4 ι࢔ბࢂѺ Ꭰᅧ

 5"9&4 䋰ᅯ-0'5ࢂѺ Ꭰᅧ

 5"9&4

 Ꭱ㐊Ҡౝ⤳Ѻ㒛 ϑ䕇Ӭ ‫ ݖ‬䓾ऱ⻺᰺ߎ䃫᫪࠲㡶ಗȠ䒓䖀Ƞ ⇦☌ᱧȠ☚ⅡகȠᢿ䰕ノȠⅡ−㸆 ぶ᫝ᝬᎡ䉕Ԋ  क़⼻

.FSDJFS)PDIFMBHB.BJTPOOFVWF5SJ QMFY ␯ϛ⮱ែ䉱➖͇ ̭ẩࡷߍౝ̸‫➖ו‬ 䬡ज⩕λ͇ͨ㜗Ѽ ẩ̷ຄࡷ‫⼌ܧ‬Ⴖ䲆 ‫ڲ‬㶄 䓾‫ڙ‬చ ⣜ධສ ։䒓᫦Ӭ䪬᱌⼌჏ ็䶦㔨᫝ ᝬᅸԊ‫ڨ‬ສ᱊䭠๔ऻ䮏 जᩦᐧ ᜽։䒓౧‫ ⼌ܧ‬෋ߍᩣ‫ڒ‬䓾倅䶾䒓〆 ‫ܳ܍‬ 䧌‫ݝ‬䓫1JF*Yౝ䧮〆℈ᩣ‫ ڒ‬ౝ ⼻ ႓ᵎ⼻ घФ 

ࢄᇥ4U)VCFSU5SJQMFY ຄࡷ Ꭰ᫦ ᅧҬ⩕䲏⼜ᐧまᱽ᫆ສ 䉕䛼х ₐ䲏‫ⵃڕ‬ᐭ ࣾੳ࠲⼌჏ ⼌䛾 ⼌჏㜗Ѕ⩢ᯃФᵩ ࠲᠙͚͗๛॥ᅅக ͗෮ᠯᐼ⾧䄰 ͗䬕 ጒ‫ڤ‬ᝬ ͗ߍϾ☚Ⅱக ͗⾧⅁ϑᢏக ̺͗䨵䧏៪⇦☌ᱧ ⊡ბ䙺У ᢿⅡ⇌ 㡶ಗ ϧ 㵹䖀 䒓䖀⇒䱿ぶᗕग䰭౽ᩣ⼌䛾ᎡᏂϑᝬ ϲ‫ޖ‬ᰭऻ̭ຄ घФ क़⼻

/BNVSౝ䧮〆ₒ㵹ܳ䧌 㗹䲍㦄ऺჹϧࡧ5.3 ⩞ ฝ㾶ࢀ㦄⮱ᝬౝϔᐭࣾੳᐧ䕍 ⣝А㞯㘪⣜Ԋ᫝ắᔢ ‫ڥ‬䯲‫ڙ‬ᄀ̶᱌Ꭱ݊ϑᝬ ఈ᱌Ꭱ݊ϑᝬ 䊤Ф

̭࢔ბࢂѺ Ꭰᅧ

 5"9&4 ι࢔ბࢂѺ Ꭰᅧ

 5"9&4

ओใι᱌䔅ᰶ䘕ܳᅫⰅजВ䶱ჇᎡᰵϑᝬ ⣝ౕ䶱㏓䃏ᝬ॔ ᰶ䷊ใສ⹩Ⱕ䔮 "/(3*(/0/ౝ䧮⣝ᝬӰ䨭ᝤಸ 䘕ܳᝤಸज䔮䒓Ꮐ 䄒‫ڙ‬ᄀ⻨"OHSJHOPOౝ䧮〆 ẩᅯ 䲏⼜ ࢔ბ ࢘⊡ ノ⤳䉦 Ӱ䨭Ф ౝ⼻ ႓ᵎ⼻ 䒓Ꮐ ㆠ ᫝ឦ۳⮱ప䭲ᄼ႓႓ࡧᝬ ܳ䧌ܳ䧌ౝ䧮Ⱑ䓫$PODPS 209 1135 2 2 $208 $414,440 $2,999 $514

⣝ౕᐭ໸䶱䃏 ᰶ䷊ใສ⹩Ⱕ䔮

SOLD ጟਜ਼ ຄࡷ ែ䉱ఋ្⢴倅 ⼌䛾ज䓫

㉔䗨ჹϧࡧ5.3䉌៲ᓄ䊤⮱‫ڥ‬䯲‫ڙ‬ᄀ *%' ,-$.&/)( $"#0̶Ƞఈ᱌

⣝ᝬ

䔮 䒓 Ꮐ

㐬㏬ౝ䧮"/(3*(/0/

倅㏔‫ڙ‬ᄀ⣝ᝬӰ䨭

EJBহ.D(JMM๔႓হጯ͚ᓰ

201

1148

2

2

$210

$419,016

$2,892

$494

309

1135

2

2

$208

$432,328

$3,027

$519

509

1135

2

2

$214

$435,656

$3,080

$530

䔮䒓Ꮐ

䔮䒓Ꮐ ूᬬ᰿ლ‫ڻ‬䒜҃ӑ䔿䉣 䄜ᗻ฽ᴛ 䔮䒓Ꮐ ᝬФጟक़⼻ ́࠲क़᝭ᰶᝬಸ౴䙺

⣝ ᝬ Ӱ 䨭 

‫ڤ‬ҀᝬಸᎠ䲏ఫิ㉏

609

1135

2

2

$217

$436,696

$3,104

$534

301

1317

2

2

$241

$483,496

$3,660

$641

601

1317

2

2

$252

$491,400

$3,747

$658

801

1317

2

2

$261

$499,096

$3,825

$673

䔮䒓Ꮐ ᰶ෮ᠯᐼ⾧䄰 Ꭳ䊍䔮ρ У⩢க 䔮䒓Ꮐ ‫۝‬マȠ▶▣Ƞ≄ⷄᱧȠ≄㶐ᱧȠ

110

1290

3

2

$236

$466,856

$3,522

$615

䔮䒓Ꮐ ᎟㶐ᱧ ࠲☚Ⅱ


඀৤

%BOJFM#MFBV

(SPVQF3PZBM-FQBHF5SJPNQIF*OD $IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS

(SPVQF3PZBM-FQBHF5SJPNQIF*OD 3FTJEFOUJBM3FBM&TUBUF#SPLFSHSPVQFSPZBMMFQBHFUSJPNQIF%# &YQFSUDPNQUBCMF "HFOUJNNPCJMJFSBHSFF

ZZMJBNZJO!HNBJMDPN

TJZBOHUPOH!IPUNBJMDPN

ECMFBV!TVUUPODPN

ᰵ᫥Ьᵱ

䔆౥䧶‫ڡ‬ఢ

ሱ Ը   ሱ Ը ͊ ͊  

ࢄᇥ#SPTTBSEĄ/ąࡧᎡ๔ᝤಸ㖁ᢿ ‫ݘ‬඲ ࢔ბ ⊡ࣂ䃫䃎㇫ጔ ც᪋ᬻ ϛ ㇫㷲ԛ͚๛ۤᯃᢏ⅁॥ᅅ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ౝᏀႹ᜽ᄼࡧ⣜ධх䯲 х䉕႓ࡧᝬ㉔䲍 ᄼ႓হ͚႓ᐭ䒓ܳ䧌ప䭲͚႓㉔䲍‫ڙ‬చ 䋠⤰౧ ㄛ⤰౧ ⍥∠亳 㑾⤰౧ぶ‫ڞڙ‬䃫᫪ হ䨣㵹䊲ጯぶ᰺ߎ䃫᫪ϑ䕇᫦Ӭ䓾EJY

40-%

Ը  ͊

#SPTTBSEĄ.ąࡧ᫝ᐧ⠙⿸‫ݘ‬඲⣜ධ х㒻 ᜽⛌⹫ࡧ ‫ڲ‬㶄Ⴖ䲆 ㉔䗨‫ڙ‬చহ႓ ᵎ‫ڲ‬ใ䃫䃎キ∮⣝А ㇫ጔ჋⩕ ࢔ ბ ⊡ࣂ जВ‫ں‬և࢘⩌䬡ᰶ͗ຄ ᝬ ჋᱕ౝᲬ ㇫㷲ࣕᝬহ࢘⩌䬡 ͚๛ ۤᯃ

㧆ጯ-BTBMMFࡧᎡ㉔䲍‫ڙ‬చ⮱๔ ᝤಸ㖁ᢿ‫ݘ‬඲䃫䃎㇫ጔ჋⩕ ๔ᝬ 䬡 ⊡ࣂ ͗ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ऻ䮏ᰶც᪋ ⮱⻮ϧ䱟झࣕᝬ㇫㷲ԛ 㟞ᇄᇖझ䲏䓾 ౝ䧮 ‫ڞڙ‬ϑ䕇 倅䕌‫ڙ‬䌜 䉚➖হ‫ڙ‬చ Ҭ䄒䶦Ⱋ᜽ͧუᏚহ๔㜗♣❞ສ㔲⮱⤳ ᘠ䔶᠖

ᷛᘨძఢ

㒊㻶᫥Ⰽ̿ጷ

Ը   Ը ͊ ͊   #SPTTBSEĄ-ąࡧ䆗ࡻ‫ݘ‬඲ใ㻯๔⅁ ⷲ⹡ ‫ڲ‬㷲ԛຏࡻ⣝А ⩕᫆㔰⾣ Ხ‫ڤ‬㞧 ᱜ⅁䉕 ࢔ბ ⊡ࣂ ͚๛ۤᯃ ࣹ 䒓Ꮐ䬕‫ݺ‬㘪։䒓Ѻ ౝᏀႹ᜽ᰶᕿ⍖䙿 ⿃็⿄ᬻϛ 䛴‫ٶ‬ᲮҠ⃼ᅯ䘪ᰶ䴠৺㷲 㒛 ࢠҬ䒓Ꮐ䘪㇫㷲ԛ䙺ᰶ⾧䄰

 ྟ

˃ˉጷՋ ᄽនనҫ࿗ࠑ̼ူʶ੣഍ᄧ ఝܲᠪᝬ ৊ϊ‫ۆ‬លὀ ᫥Ⰽ̿ጷ

ࣸ ն ζ ো

Ը  ͊

#SPTTBSE๔Ą-ąࡧ䆗ࡻ‫ݘ‬඲‫ڲ‬ 㷲ԛ倅〜䆗ࡻ 䊲倅ᅸ䶣 ⅁߬ⷲ⹡ ࢔ბ ⊡ࣂቹ‫ڒ‬ᐼ෮▶ ᐭᩫᐼࣕᝬ 䙺ᰶ⣝Аቹ‫ڒ‬ᐼ倅ᶐ⩢கࣷ䊲๔ξⴠझ 䲏䆗ࡻͨ࢔䙺䊲๔㇫㷲ₒ‫ڒ‬ᐼ㶐ᴉ⣨ ⦰䪣‫ڒ‬ᐼ͇̀䙿⿃ ᵾᠬᅸࣷ֒䏘ᝬ ‫ݺ‬ ͇ͨ᭜㧆➦‫ݖ‬ᅁ‫⤰۝‬䭌䭌䪬

Ѻ λ - B W B M $ I P N F E F Z ࡧ 倅 ㏔ ⠙ ⿸ 5SJQMFY 3JWJiSFEFTQSBJSJFT↌䓦 ऻ䮏 ⻮ϧ⴮๡ज։㝦 जಯ䧀࢔ბ ࢘⊡ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ͚๛ۤᯃओፓ͑ຄ⼌⩕‫ڙ‬ ᄀ ⣝⃼ᰵᰶᩣ‫ڒ‬㺬ϧ̭᝸͇ͨ ᐧ まੳ㜗Ѽᝬ 䧏へⅡ−㐀Ჱ 䉕䛼㐊Ҡც᪋ ᬻϛ ᮜ㜡х㒻 ϑ䕇Ӭ‫≨⩌ ݖ‬䃫᫪命‫ڕ‬ႂពḬ

‫̖ڠ‬ፂጡ

ᥪ͇Ḭ%BWJEGPSUISFF!ZBIPPDPN МՂ‫ڦڠ‬Ḭ.POLMBOE.POUSFBM2$)"$

ᓛ Ԏ त 喟 $ V J    喍 㼭 䒨 喎

ౝัጯ͚ᓰᮜ㞟叱䛾 ͑ ࢔ ̭ ࢘ 䗨 䓾 ౐ ౝ⃢ ͑࢔͑࢘ ẩ ߠ ѓ ᫜ ⇠ ℄ 䗨 Ⰸ ፓ䒓Ꮐহ-PDLFS ऺ ႓ Ꮙ 4 U " O O F হ 4U-PVJTF႓ᵎ

ఈᝬࣹ͑࢘䒓Ꮐ ࡮ ܳ䔯჉ᅲѼᐭ䒓ܳ 䧌ज‫ݝ‬㠞䄚⻮⿸႓ᵎ ,VQQFS"DBEFNZ

䲍䓾ࢄᇥᢿऺす̭⮱ ‫⿸ڙ‬ᄼ႓ DPMF1MFJO 4PMBJSF ⣜ධх㒻 ‫ܧ‬ 㵹᫦Ӭ 䓾倅䕌‫ڒ‬ऐহ $PTUDP

☔Ꮜᱷ䉜Ꮜ‫ܯ‬੣ ⮴უᆞ倅ᶐ㇫㜡‫ ݘ‬㺬 ᇈ % % 0 ⠙ ⿸ ‫ ݘ‬-"$)*/&ࡧ‫ڙ‬ᄀ ⮴უᆞࡧ䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ඲‫ܧ‬ਜ਼ ਜ਼Ф̴ ඲‫ܧ‬ਜ਼ ਜ਼Ф̴ ‫ܧ‬ਜ਼ ਜ਼Ф̴ ‫⼌ ⼌ܧ‬䛾ᰵ

ࣹ࢔ࣹࣹ࢘䒓Ꮐ 䗨 䓾㦄ऺ∂䄚‫⿸ڙ‬ప 䭲͚႓.POU3PZBM ⣜ධх㒻 ϑ䕇࡮ܳ Ӭ‫ݖ‬

݅⎅⑀-JMZ-JV

514.458.0032

㺬ᇈ%%0⠙⿸‫ݘ‬ ඲ ࢔ბ ⊡ ბ ⣜ධх㒻 ౝ⤳Ѻ 㒛х䊷 䗨䓾ࢠᄳᐧ ᜽⮱䒨䒕〆

-BDIJOFࡧ‫ڙ‬ᄀ ࣹ ࢔ࣹ⊡ ℄䗨ऺᵎ 4BJOU"OOF ᭜ᗕ⮱ ͗ϧѼ᝭Вࣷែ䉱⮱ ᰭҠ䔶᠖

⮴უᆞࡧ䊲๔‫ݘ‬ ඲ ࢔ბ ⊡ ბ ౽ࡄ᱊ࢄ ‫͑ऻݺ‬ 䮏࡮ܳᐭ䭁 ጰᅭव ⤳ ́‫ڲ‬क़䭠‫ٶ‬ᝬ

ȕ㧆೻䔋䨮ᱯ䉔Ꮔ 㥒͇䷊̴ ‫͚ڣ‬ᒖ⺕̴ ᱯ䉔̴ 䙿̴ ☌̴ ⼌䛾⃼ᰵ᠒ᰶͨ㺮☌䙿‫ڙ‬थ⮱፥Ꭱӈ 䉔वह 䔈Фᬻ᭫ѻλ̭㝙⮱ᱯ䉔Ꮔ 䶫჏⊵䉦㘪߈倅 ㈃᳉些 ᫆ぶ倅‫⋓ݖ‬ϔ৮፥Ꭱ⩲䨭㺮Ф̴ ȕጯ͚ᓰ▘䒓ᕨ〆‫ܧ‬ऐߋ‫ڙ‬ẩ‫ڲ‬๖☌Ꮔ 㥒͇䷊̴ ‫͚ڣ‬ ᒖ⺕̴ ☌‫ݖ‬䓫‫ ݝ‬ᩣ‫ ̴ڒ‬Ф̴ ȕጯ͚ᓰ๔ಸౝ䧮〆‫ܧ‬ऐ☌Ꮔ ㉔䗨䉚➖͚ᓰࣷ႓ᵎ 㥒͇䷊

͚㠞∂

i 6 DPN

-./012&)34'&"$$567183'7&$$.091 %7:;<+=$$(9>$$98?

ౝ౭#PVM-F$PSCVTJFS -BWBM 2D)4,㑾౭XXXSPZBMMFQBHFFYQFSUDPN 䲏䃛

ዴອกឥᔭឥ˖஠ ࣞ;ᄴᨐᄴॶᄴҦ

ள͈

Ф̴

久亻ࣿোખᏌ ȕρ๖䲋䔋䨮ৃ઎Ꮔ ๔ಸߋ‫ڙ‬ẩ‫ڲ‬๖ߋ‫ڙ‬ẩ‫ৃڲ‬઎Ꮔ ߋ ‫ڙ‬ẩ፥Ꭱ‫⼌ܧ‬⢴В̷ Ⱑᣒ䔋ᣒ๔ಸ͚䒙ౝ䧮〆কడᰶ 䃥็㧆๔Ƞ偮๔ࣷ䄨๔̀⮱႓⩌ᅲѼ ᩲ䯴অ䲋፥ღᭀ ノ⤳ キࢂ ϻᲒ⇎ᰶ䯴̺‫ݝ‬व䔯অጒ⮱☓ᖩᏄ䨧䲋䔋䨮 ፥Ꭱ⽠ Ⴧӈ䉔ੳ 䔈䉔᜽᱙ѻ䉕䛼ສ ‫⋓ݖ‬⢴Ხ倅Фᵩ̴ ͑Ꭱ็ ᩣఋែ䉱᜽᱙ ȕ๔ಸ䔋䨮ᬖ丽Ꮔ㺮Ф̴ 㧆೻㦄ऺ๔ಸ䔋䨮ᬖ丽Ꮔ ็ Ꭱ㔮Ꮔ 㥒͇䷊̴ ⼌䛾⃼ᰵ ⼌㏓䔅ᰶᎡगևᬖ 丽হࡵ丽 ⃼๖̸ࡵ◦̸⤚⁏䓻ᄦ丽些ᙌ‫ڡ‬䋐⮱᰸ࣸಯ䄏 ȕጯ͚ᓰ䔋䨮ৃ઎Ꮔ 㧆ጯ͚ᓰ䲍䓾㔮⍜ Ꭱ្⼻㥒͇ ䷊̴็ ᰵ⼌䛾࠲᠙ౝ⼻ੳ͇⼻ノ⤳䉦ϲٰ ᅇᰶ Ꭱ⼌㏓⩌ᘼ䷊䔽Ꭱ̷ࡴ 》ζᄼ কడᰶ็უ๔‫ڙ‬थ 䶫჏ᩣ ‫ڒ‬倅ᐭ䬕ᬣ䬡ᬖ◦㜠ᮇ◦ ক᱘◦‫ڠ‬䬕ࢃუᩜЅ䔋䨮 ‫ڙ‬थ䒙䃖䉦 Νუग䰭Ѕദ䃚䉦䞡λₑᏄᆋλᩬᏉࢳट᪴ࡃ Ԋ៑ᐧまࡧ‫ ڲ‬ᕨ‫ڙ‬थ̺जВ㺮ⅯᄦᏄ䨧䔈㵹๔ಸ㷲ԛ 䖬‫ٺ‬ γ㜠Ꭱ䔋䨮Ꮔ㷲ԛ᜽᱙ᐭᩜ⁏䓻ᰶ‫ڡ‬䋐⮱ែ䉱჏ಯ䄏

!"#$$%&'$$()"$$*"+,

!"#$%&#''%((!)%*%&#''#+,%-&.$%&*'

 CTNJDIFMMF!IPUNBJMDPN

ᓛԎत CTNJDIFMMF

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

ᰨ๎៉䉸Йࣾ㜞҃➝͎ 䄫Კ⩩ড়䄖ᝊ㔹 ⮨䭳 ❼䲖᰽䮄 ᰨ๎ᰴ᫤ᰴᔟ䉸䃣䄤⌨ߍᓛԎ

฀ Ф̴

ȕѺ㒛ፓᩬᏉ㶒䉡Ꭹ٬చ Ѻλ(BUJOFBV ፓФթ̴ẩ ͇ ‫ڕ‬䘕䯴ϧノ⤳ ㏜‫̴⋓ݖ‬ᰭ᫝䭺Ф㜠̴ Ꭰ౴⃼͗ Ѻ㒛Фᵩ̺‫̴ݝ‬Ꭱ⩌ᘼ䷊℁Ꭱᰶᬻ᭫෋ߍ

ඞၸ ‫׷‬ၸԤྠཱፂጡḚกᔭ˖ዪḛ

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

฀ Ф̴

Ꮁ‫ٴ‬ఢ

᭽п೎

Courtier immobillier

quebechotelseller@gmail.com

็̴ ᱯ䉔䊲䓴̴ ‫⋓ݖ‬倅 ᭀក⤳ 䯴ϧ᫦Ӭ Фᵩ̴ Ꭱ͸‫ڲ‬ᩣఋែ䉱

i 6 DPN

ள͈

ள͈

ள͈

฀ Ф ̴

Ф̴ ฀

฀ ჋Ф̴ 0''&3ጟᣒऄ ฀

฀ Ф̴ ฀ Ф̴ ฀ Ф̴ ฀ Ф̴ 䞡λᲒⰛ‫ߍڕ‬ऱౝࣷ㒻ప ͚ప झ⎫ऱౝ჏ᝤ䊷Გ䊷็৕䄏ᰶ‫ڠ‬䉚Ν偮Ⱞძ亳⼨ℾ偮Ⱞ䶦Ⱋ ᱙ϧጟ̻ऱౝ㦄ऺ㏼㏗ ͇̀ ⼨ℾᒸጵ ч䃎ጵव҉ 䄤Გ⩢ᝃ䗛У৕䄏 ヴ፲ᰶ䭽 А⤳ძ亳ᬍ∂‫ڕ‬䲏ϸ㏺ 䄤๔უ‫ݝ‬JVDPN㑾䶢ᴒⰸᰡ็Ꭼॷ 䅏䅏

ᑍ႓∝ࢇธ

9VF5BJ 5PN ;IBOHౝϔ㏼㏗ ᝸ᱧ 

758-9699

㩎䱋ࢇธ

9JB 5FSFTB $BJౝϔ㏼㏗ ᝸ᱧ 

PGGJDF[YU!HNBJMDPN

961-6765

UFSFTBDBJ!HNBJMDPN

䄎ԕ ͇͎ 倌᩼ জ‫̴ ݤ‬Ვ响ᑃ᱁ߕ Ꭼᒮऱㆨᝬ⎽ ‫ٺ‬䉦䃱ѝ 䃖ᗕᩫᓰȠⰮᓰ ᰳುѾ‫ܒ‬ ᰳುѾ‫ܒ‬ ᰳುѾ‫ܒ‬

㺬ᇈ%%0䊲䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ࢍౝ䲏⼜็Ꭰ ᫦㠞ᅧ ᅲѼ䲏⼜Ꭰ᫦㠞ᅧႶ䲆ᄼ㶄 䲍䓾‫↪ڞڙ‬䒓 ‫ڙ‬చ ႓ᵎ ࢔ბ ⊡ ბ ๔䛼㷲ԛ⣝ₐВ⃼ᰵ‫⼌ ⼌ܧ‬᱌‫ݝ‬ ᬻᎡ‫ښ‬ᰵᏂ ज䃛㺬ᇈ㒛͇仃䔶Ф̴

㺬ᇈ,JSLMBOE䆗ࡻ‫ݘ‬඲ Ꭱᐧ ࢔ ბ ⊡ბ ⯽Ⅱߍ☚⍥∠↍㺬ϧ͇ͨ ㇫㜡 Ԋ‫̻ڨ‬㷲亝 ࠲᝭ᰶ倅ᶐ⩢கႶ䲆‫ڲ‬㶄 ℄䗨 ‫ޔ‬䮏ੳᏄ‫ڙ‬చх䉕㠞䄚͚႓त倅䕌ࣷ ᱗Გ䒨䒕〆ࡴթ⾧䬡๔ Ф̴

#3044"3%0ࡧᎡ⠙⿸ᅸ Ⴖ䲆‫ڲ‬ 㶄 䲍䓾ऱ⻺᰺ߎ䃫᫪Ƞ႓ᵎȠ‫ڞڙ‬ϑ䕇হ 䉚➖͚ᓰ2VBSUJFS%*9 ࢔ბ ⊡ ბ ࢂ䒓Ꮐ㺬ϧ͇ͨ ㇫ᓰ㐡៑̻Ԋ‫็ ڨ‬䶦 㔨᫝ Ф̴

ᰳುѾ‫ܒ‬

ᰳጞМࠟ

యੜ഍ᔈ

$ I U F B V H V B Z   Ꭱ ᐧ ‫ ݘ‬඲  ࢔ ბ ⊡ࣂ ც᪋⮱ᅲѼ䲏⼜হ䊲๔̴ࡰ ็ᅧ⮱Ꮪ䮏 ፓ⍥∠↍䂓្㈨㐌ჳ⴮䨮䔉 ⼸䖒ᣔ͚๛⾧䄰෮▶᜽⛌⹫ࡧ 䔯व๔უᏚ 仃⁎㒛͇㺮Ф̴

ጯ͚ᓰ⍖㢻‫ڙ‬ᄀ͑ᝬ̭ࢲ倅㏔‫ڙ‬ᄀ ͗䒓 Ꮐ Ꭱᐧ ቚ᫝ౝᲬহ‫ ␳ݤ‬䬦͚ः䲆 ‫ڲ‬ᮜ 㟞చ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬䓾ౝ䧮Ƞ.FUSPȠ$045$0 倅䕌๔႓䊲ጯ丽亳‫ڙ‬ᄀႶ‫͒ڕ‬ჳ ᎟ۭ㐡៑ 㞜ສ᭜%08/508/̷⤚᫼̻႓⩌⮱ᰭҠ 䔶᠖ ᫝Ф̴

4"*/5-"63&/5ࡧѺλत̻ तϑ⩹ั⮱3PZBMNPVOU᫝ࡧ Ꭱ ᰵᐭᐧ Ꭱ฼๖Ⴙጒᰭऻ‫܍‬ຄ 508/)064& 䊤 ࠲⼻হ̭ ͗䒓ᏀѺ $POEP䉦ͧᎠᅧ7*1჏ᝤ ज‫ٺ‬す̭Ꭱ$POEP䉦ᔘ㔲ᓄ

-"4"--&ࡧ ࡷ⠙⿸#6/("-08

ጯ͚ᓰ叱䛾Ѻ㒛 ៏᝸‫ڙ‬ᄀ

- B T B M M F ӝ ӧ ࿘ ቡ ࣊˗ॷ᳧᧛ͯᎶએ੤Н #VOHBMPX᭧ሥܸ ࣜᢼ ࠠ $IPNFEFZ Ӻࠉ Ӽ๑ ࿘ቡᢼ ः ੇྀᇫӝࣲழ ः -PDLFSழʽ࣊ උ᥶ ࡔᮇ ‫ڡ‬඀‫߷ ݞ‬᭢Яᛤ ੝ ќ၍၀ܸᛤ ᬄᤃ‫ڡ‬ᨡ क ܸ -BTBMMFߦᬓ આᠫᒭͱ ‫ࠕی‬஗ ᧔Аི௚ΈघФ ᯫᤥ.-4 ̴ घФ̴

ࢄᇥ#3044"3%1ࡧ Ԋ‫ڨ‬ສ⮱ࡷ⠙⿸ᅸ

䲍䓾Ꮴ๔ᵎࡧ /%(ࡷ⠙⿸53*1-&9

ӯࢀ#SPTTBSE1ӝ δ /%(ӧ࿘ቡ5SJQMFY ᭥ Щ‫ܳ ݞ‬ᮊఞழᄊӧ࿘ቡ ᤃ क ܸ - P Z P M B ಣ ӝ ˊ ࡔ Ӻࠉ Ӽ๑ ˟ ᒭ ͱ ‫ ݓ‬ʷ ‫ ݓ‬ӧ ѣ ‫ݞ‬੝ ܸᬓߕ ̿ԣ຤ณ ም ‫ ڡ‬ʾ ࠉ ӧ Л ழ ᜉ ෉.-4घ ξ.-4घ Ф̴

Ф̴

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ф̴

  ࣱ  త ௅ኃయ

ጯ ͚ ᓰ 倅 ᶐ ‫ ڙ‬ᄀ %037"- 㺬ᇈ,*3,-"/% ࢄᇥ$"/%*"$倅ᅁ 30$$"#&--" Ꭱ ᫝ ᐧ ‫ ڙ‬ᄀ ਜ਼ Ф ⠙⿸‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ ਜ਼Ф ๘⤰౧⠙⿸‫ݘ‬඲ఈᝬ̶ ‫ܧ‬ਜ਼ ਜ਼Ф̴ ̴ ̴ ⊡‫⼌ ⼌ܧ‬䛾ᰵ

ȕѺλ-BWBM๔$0/%0 ᐧλᎡ Ѻλ̶ẩ ๔࢔ბ᱊ 䭠 䛴‫ٶ‬Ხສ ፓბ‫ڲ‬倅᩵ܳҀ⾧䄰̻ह᱌$0/%0Ⱕ℁ᰶ็ ͗ࡴ㏔䔶䶦ࣕᝬ๔㟞ᇄᇖझ䲏ᐣѥ ䷊ใ⮱ᾞᴉ ⊡ბ䊲๔䪉 ၽ ⊡ბ㟞ᇄᇖझ䲏ᐣѥ ͨ࢔ბₒ‫ڒ‬ᐼ㶐ᴉ䪉ၽᣕ៶䬕 ‫ڒ‬ऐ ₒ‫ڒ‬ᐼ㶐ᴉ䪉ၽᣕ៶䬕 ‫ڒ‬ऐ๔⤳ⴠぶẩ‫ڲ‬䙺⣝А䆗ࡻ⩢ᷜ 㜗Ѽᝃែ䉱౴जₑẩ䲍䓾 হत倅䕌‫ڙ‬䌜 ‫ܧ‬㵹Ƞ 䉚➖Ხ‫ڣ‬᫦Ӭ Ф̴ ȕౝ䧮"UXBUFS‫ܧ‬ऐᎡᐧࡷ$POEP 䲏⼜ᅧѺλ $IPNFEFZ ‫ژ‬ẩ᱊ा㺬ࢄ 䛴‫ٶ‬ສ 倅ᶐ㷲ԛ⣝ౕ‫ܧ‬ ⼌ ⼌჏ᰶ⽠Ⴧጒ҉ ᰵ⼌䛾̺࠲⩢ᯃ Фᵩ̴ ȕ/%(๔ಸ$0/%0 ᅧ ̶࢔̭࢘ 䓾๔႓ࣷ㠞䄚⻮ ᵎ ܳ䧌‫ݝ‬ౝ䧮〆 Ф̴ ȕ5SJQMFY Ѻλ7JMMFSZ㶄̻45%FOJT䌜ऐ ιẩ̶ࣷẩܳ‫ݘ‬ ᰶ̭ຄ๔ࡷ ιẩᝬ͉㜗Ѽ ̭ẩፓౝ̸ბ‫⼌ܧ‬㐆ᱯ䉔Ꮔ ᕨ ⼌䛾ᩣ‫ ็̴ڒ‬Ф̴

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

㜟҄ࣿ៊䉹➞͏


ᗛྱѽ࠶Ͱੜᩘ‫׫‬ባಕੌ਎Ҫ௾᥅

ᎃᣣߔᆔ

 ྟ

ᗛ ۡ ‫ڠ‬ ̖

‫̖ڠ‬ፂጡ/BUIBMJF #jHJO‫ࣱڙ‬ᐋ ˉၶ๭˖Ὃ̯ల᜸᣾ఴ‫ڠ‬ੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ Ѣဗ‫ݟ‬൤ϟՓӭழࣉ‫ڣ‬ᄉৰ्nj‫ݜ‬ˠΒ ሥὋʶಙԤࡎੜ‫ڙ‬ᆀᆀܸ˧Юࡂխल˿ ͮ˻ࠑઐ͈njʿ᣾Ὃ#jHJOધፏᤨ᭚̓ ௛ᄉᆷѬ᧚ᮨὋԵ௦ᛪᇧᤇಙੜࡓణጻ ̾ᰳѢ᜵͈ʹЊᄉ͈ಪ‫׫‬Ѣnj ఴ‫ڠ‬ʶࠑ޴ͳࠪ21"3&#ᄉஜ૵ ᤈᛠѫౡՐԦဗὋ‫ڙ‬᣾Ԝᄉʶࣱ˖Ὃ "IVOUTJDӜᄉੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ၴᒯᤋᗛྱѽ ࠶ణབ᫂ᇪӜੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ᄉґՏᦏ ෤థ૗ᤈԜnj ಩૵21"3&#ᄉஜ૵Ὃᖌ३ੜ̖᠓ ˻ባಕ˧ဌሥՁᄉᇪӜ௦3PTFNPOUnj‫ڙ‬ త௅ፆోᄉᤇ˓ࣱऎ˖Ὃ3PTFNPOUӜ ߸੆ᄉКᦉੜ‫̖̓ڠ‬௛థὄᄉ੆͈̓ ᡓ᣾˿ੜ˞᜵͈nj‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ࡳЮᄉК ᦉᇪӜ˖Ὃ3PTFNPOUӜᄉᤇʶඊΒ௦ణ ᰳᄉnj21"3&#ᄉᤇ˓ஜߙ௦಩૵ੜ̖ ζোጆፑ$FOUSJTᄅ᝭ᄉੜ̖३Ѣᄉnj

‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ణབ᫂ᄉ˓ᇪӜ˖Ὃ Фͷᄉ˓ᇪӜ1MBUFBV.POU3PZBMNj 4VE0VFTUNj7JMMFSBZ֖ν‫ࡳݘ‬Ὃ੆͈̓ᰳѢ ӭழ᜵͈ᄉੜ̖Ὃ‫Ͱڙ‬ੜᩘ‫׫‬঳᧙˖Кᦉ ᦏᡓ᣾˿nj 7JB$BQJUBMFEV.POU3PZBMੜ‫̖ڠ‬М Ղᄉፂጡ̠3PNBJO-FDPNUF᠆᠉ᗛྱѽ ࠶˖ᦉ‫ڠ‬Ӝ὇‫ݟ‬1MBUFBV.POU3PZBM֖ 3PTFNPOUὈᄉˉҫnj̴ឬὋ̴ణᤂ̯̂ᄉ ੜ̖̓௛ܷᦉѫᦏ͗ଋҁܲ͊ઐ͈nj૊ ̴ཱᄉឬกὋణܲᄉ௦ʶ‫ܪ‬࿗ಙͰ߳Ὃ அҁ˿͊ઐ͈nj -FDPNUFឬὋ̠͂࣎భࡏͰ‫˖ࣉۡڙ‬ ॶ‫ڠ‬ӜὋͭ௦ᤇ᧖ԁ෤థܲ࠵ੜ̖ᄅ᝭ य़‫׫‬njʶಙय़‫Ͱ׫‬ੜଋҁܲ͊ઐࣲ͈ल Ԧባ͈ܷੌࣂ੆˝࣡খὋᏪ˄ৰх͗Ԧ ࡘ३౜Ф᣽ᤳὋ̠͂ၴᒯᦏ౎ʿԢϡѢ ԥःnj ‫̖ڠ‬ፂጡ͂ᦏᛪᇧὋʶᦉѫ˻ࠑ᭣࣡ ຢభᑞܴ߸੆̓௛Ὃ̾ᒯ̴̅͂࣡࣡͗ᬋ

Ვϛ 514-572-5959

T homas Li ᓛԎ2:

$FOUSJT/P

⩌ᘼ‫ܧ‬ਜ਼

‫ ׭‬  ͊ ਜ਼Ф 

ևெʾӥ ᰭ᫝៏᝸႓ࡧᝬ #3044"3%ᵥᓰࡧഌ 4ࡧᎡ⠙⿸ᅸ ࢔

ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ბ ࢘⩌䬡ₒ㵹‫ݝ‬䓫㦄ऺ4UMBVSFOUᄼ႓ ప䭲͚႓ DPMFJOUFSOB UJPOBMF-VDJMMF5FBTEBMF #SPTTBSEጯᩬᏉ ఫΓ亳 ̓㏗䊲ጯ ‫ڙ‬ϑ䒓〆

ౝ౭%&'()*+,#-./"012)3+,--"+4)567)%8% $FOUSJT/P

ਜ਼Ф ᫝ Ⰵ

/%(ສ႓ࡧ䊲թ $0/%0‫ܧ‬ਜ਼࢔ ბ ͗ࡷ$POEP ፓ̭ ͗ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ౝ౭6666,Avenue Fielding, apt.602 H4V 1N6

$FOUSJT/P

ਜ਼Ф 

- " $ ) * / &  & 㶄 䲍 䓦 ࢂ ٰ 508/)064& ႓ࡧᝬ ̺ज䩆 䓴Ꭱᐧ ιᅯ5PXOIPVTF ̭ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ౝ౭697 36e Avenue Lachine (Montréal) H8T 3L1

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

МՂḬ ͛ᄽḬ МՂ‫ڦڠ‬Ḭ !"##$%&'(&##)*+###### ####################################,(-.&/01&234',5#&67## ####################################89##:/;## )<

ѼႲੳ͇ౝϔ㏼㏗

MYEUIPNBT!IPUNBJMDPN 8F$IBU*%-9%.POUSFBM

ᙼ ਪ ࡀ Δ 7*1㏼㏗ͨ䶢 !"#$%&'(#)*+"

!"#$

͇̀倅᩵䄇Ԏ͒䅕 FEXBSEZBOHDB!IPUNBJMDPN $FOUSJT/P

ՎௐὋ4VE0VFTU֖7JMMFSBZ˶௦Ӭਖ਼ यͰ߳ᩘ‫׫‬ణူਆᄉࣉ‫ڣ‬njஜ૵௬ᇧὋ ‫ڙ‬ᤇˏ˓ᇪӜᄉӬਖ਼यͰ߳ᩘ‫˖׫‬Ὃథ Ԧၶ˿Ҫ͈ባ᠓njଅ‫ڙ‬ᤇˏ˓ᇪӜ Ր᭦ᄉ௦3PTFNPOUὋФӬਖ਼यͰ߳ᩘ‫׫‬ ˖ᄉὄѢဗ˿Ҫ͈ባ᠓njᄰඊ˧ʽὋ᜴ ࡳ1PJOUF$MBJSFᄉӬਖ਼यͰ߳ᩘ‫׫‬ὋԦၶ Ҫ͈ባ᠓ᄉԵӳͰ߳ᩘ‫׫‬ᄉὄὋ$PUF EFT/FJHFTú/PUSF%BNFEF(SBDFӜ˝ ὄnj ࡂܲࡎͰੜᩘ‫׫‬ᏪᝒὋ8FTUNPVOUӜ ̾ᄉͰੜ̓௛͈ಪᡓ᣾˿ੜ˞Զ͈ Ꮺଅ‫ڙ‬ᯪͮnjФ̴‫ڠ‬Ӝ7FSEVO ν‫ࡳݘ‬ ˝ὄὋ3PTFNPOU˝ὄὋ4VE0VFTU˝ ὄnjᙉཨ1MBUFBV .POU3PZBMӜᄉܲࡎ Ͱੜᩘ‫׫‬Եథὄᄉ̓௛͈ಪᡓ᣾˿ੜ ˞Զ͈Ὃ̮ͭཨଅᤈ˿ґՏnjஞͳ౎ᄹὋ ܷᗛྱѽ࠶‫ڠ‬Ӝᄉ੝థੜ‫̖̓ڠ‬௛˖Ὃጝ థὄᄉ‫͈׫‬ᡓ᣾˿᜵͈njԜࣱՎయὋᤇ ʶஜߙ˝ὄnj

ᱻ႓͉ 514-813-7043

⩢䄊

ౝ ϔ ㏼ ㏗

్͇ͯ੊߸Кஉपੜࡓ೜ಉ౎‫ܘ‬Ҫ੆̓ ఺͗nj#jHJOឬὋ˝˿ᑞܴ˻ҁੜ̖Ὃ̴͂ ज़ज़͗ቩࡉКҦnjͭஜࣱ˧ՐὋॆੜࡓᭉ ᜵ᤈᛠஞνఝளᄉௐϊὋ̴͂Ժᑞࡂ͗Ր ড়ᤇಧϡ˿nj ஜ૵௬ᇧὋ੔ൢҁత௅ὋॆѢ͈ ᰳ̅᜵͈ᄉৰхԦၶௐὋܷᗛྱѽ࠶‫ڠ‬ ӜᄉͰੜ‫͈׫‬Ὃࣰ‫͗ڨ‬ඊ᜵͈ᰳѢὄὋ Ԁ Њ὚ᤇʶඊΒ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ࡳЮၴ ᒯఝᰳὋ˻ࠑᄉѢࣰ͈‫͗ڨ‬ඊ᜵͈ᰳѢ ὄὋԀ Њnj ‫ڙ‬᣾Ԝᄉʶࣱ˖ὋࡂМࠟᩘ‫׫‬ᏪᝒὋ 3PTFNPOUԠʶ൒੆˝ӭழᄉူਆ˧‫ڠ‬nj 21"3&#ஜ૵௬ᇧὋ‫ڙ‬੔ᒯత௅ፆో ᄉᤇ˓ࣱऎ˖Ὃ3PTFNPOU‫ڠ‬ӜМࠟᩘ‫׫‬ ጝథὄᦏԦၶ˿Ҫ͈ባ᠓njФ̴བ᫂ᇪ Ӝ‫ݟ‬1MBUFBV.POU3PZBM֖0VUSFNPOUὋҪ ͈ባ᠓ᄉМࠟ‫ڨ‬ӳМࠟᩘ‫׫‬ᄉὄ὚4VE 0VFTU֖7JMMFSBZᤇˏ˓ᇪӜὋҪ͈ባ᠓ᄉ Мࠟ‫ڨ‬ӳМࠟᩘ‫׫‬ᄉὄnj

#3044"3%-ࡧ䊲๔508/ )064&ᰭ᫝̷ጯ 䲍䓦ࢂٰ ̭ 䲏䗨ᅲສࡧ ສᝬ ᫝Фᵩ Ꭱᐧ Ҭ⩕䲏⼜䊲䓴᱙ࡧ⮱ࣹᠩࢍ ౝᎠᅧ ౝ̷ᅲѼ䲏⼜ Ꭰᅧ ࢔ბ ࢘⩌䬡ౝ̸ ბႹ᜽ ࢔ბ უᏚ≨ߕ⾧䬡 ⣝ և.PWJF3PPNҬ⩕ Ⴙ᪡≄᝸ 䬡 ‫ⵃڕ‬㐀Ჱ ᐧま䔶ᱽх㞜 䉕䛼 ̷΅ ᝬᅸ⟣ۢᲮҠ ౝ౭7765 Rue de la Loire Brossard J4Y 0H8 $FOUSJT/P

ਜ਼Ф 

Ꭱᐧ͑ᅲბ$0/%0䲏⼜ Ꭰᅧ ̭ᅯࡷѺ㒛 䊲๔䭠झ ᐭ ᩫᐼࣕᝬ ፓ-PDLFS क़̭ბใ䒓 Ѻ䲍䓦ࢂٰ 䛴‫ٶ‬ᲮҠ ౝ౭6535 Rue Laurendeau,apt.4 Le Sud-Ouest H4E 3Y6

ࢄᇥ͚丽亳ፓ➖͇ѻФ䨭ਜ਼ ͡⎃ ͡ప䖀 ჏⎽⽠Ⴧ ݈͇⩌≨̺͑䄜 ਜ਼Ф (45245 $FOUSJT/P 㧆೻ࡄ䘕45$"-*95&䔋ᝬፓ Ꮔ%&1"//&63‫ܧ‬ਜ਼ Ꮔ䲏⼜๔㏓Ꭰㆠ ẩ̷㜗Ѽ ᝃज‫⃼⼌ܧ‬ᰵ㥒͇䷊ ̴⃼Ꭱ ‫͚ڣ‬-PUP̴ ઑ䙿 ̴ ☌̴ ‫ͧ҆ڣ‬ᱯ䉔 ‫⋓ݖ‬ ̴Ꭱധ᱙䉦⩕Ԋ䮖Ꭱ ⩢䉦 ᰵ ౝ⼻ ᵎ⼻ ਜ਼Ф 䉔ओใ㐀ツ Ѻλ#3044"3%⮱٬〒ཞͽ͚ ᓰ‫ܧ‬ਜ਼ 㥒͇䷊ ‫ ⋓ݖ‬ ఍͇ͨᰶ‫ڣ‬Ѓ⩌ᘼ Ѻλ#304 4"3%㍮ࡻ͚ᓰੜ̭⮱٬〒⍥ͽచ ‫ܧ‬ਜ਼᧺҉キࢂ ᭀ̷᝸䔯वუᏚ㏼ 㥒 㥒͇ᬣ䬡ⴚ䔯वᆮВ̸٬〒о 䬟ສࣨั Ꭳजͫߋ⩌ᬒ㖇чᝃऱ ⻺㖇чᕔ䉕⮱1BSUZ ज᣽ӈ丽◦᰺ ߎ ᰶუ䪬оᖜࡧ ౕ႖ၽᐭᓰ⣖㔺 ⮱हᬣუ䪬ЙΌजВᐭᓰ⩲䄵ਜ਼ Ф ౝ౭Taschereau Boul,Brossard,Long ueuil, QC J4Z 1A6

‫ܧ‬ ⼌

$ 3& ."; * &ౝ䧮 〆 % 6 1-&9̭ẩ͗ߋ‫ڙ‬ბߍч 䃛ბ ‫⼌ܧ‬ᰵ 䔯व‫ڙ‬ 䃮ጵ ч䃎ጵぶιẩ, ࢔ 䆗ࡻ㷲ԛ ‫⼌ܧ‬ᰵ ‫ܧ‬ ਜ਼

‫ܧ‬ ਜ਼

႓ࡧᝬ%61-&9ܳ䧌 ₒ㵹‫⻾ݝ‬ឭᄼ႓ 䭱䓾ᰶ 3FHJOB 4PQIJF#BSBU͚ ႓ ࢠᄳ̷ጯ ܳ䧌‫ݝ‬ౝ䧮〆 4BVWF ਜ਼Ф̴ ‫ܧ‬ ਜ਼

‫ܧ‬ ਜ਼

30$$"#&--"‫ڕ‬᫝䆗ࡻ‫ڙ‬ ᄀ∠↍ უᏚᒞ䮏 ཞͽࢲぶ‫ڞڙ‬ 䃫᫪命‫ڕ‬ౝ䧮-VDJFOM "MMJFS ➦๔, ࢔࢘ ਜ਼Ф̴ ‫ܧ‬ ⼌ᰵ ࠲უ‫ ڤ‬ ‫ܧ‬ ਜ਼

ጯ͚ᓰ‫ڙ‬ᄀ䲍䓾͗ౝ䧮 䓾 ౝ䧮-*0/&-(3069䭱 ຄ ែ 䉱 ᝬ 倅 ᅇ ⹫ ࡧ х 䉕 叓๔̻਽ϧ㶄 ̭࢔ ਜ਼Ф 䓾䊲๔䲏⼜ ࢔ბ 䆗ࡻ㷲ԛ ⼌჏̴䓾ౝ䧮 Ꭱᩣ⼌ ̴ 䊲ѻФ ፓ䒓Ꮐਜ਼Ф̴ ̴

ܸ᫅Љ !"##$%!"## &"

ၶ਒ԢྫྷˉѢ‫׫‬Ѣሜ ԲଡΘ᜴̠˃ˉྫྷˉክူ ʶ్ᴜనҫ

੣఺Ḭ &NBJMḬZUJBOZVO!IPUNBJMDPN

ᑊ຋-PVJT ѵ ᧚ྠྱ᝴ፂጡḞ‫ߥˉ׷‬ᬒߥ‫ܢ‬Ԣ .$4 ᆯ‫ڃܢ‬᫲ ଡΘ‫ˉ׷‬᠝൛ḞੜࡓḞၶ਒Ḟઅᠪྫྷˉ˻ӭԢክူ

䊲 ㏔ %&1"//&63 㥒 ͇ ䷊ .JMMJPO ࢳ ट 㔮Ꮔ ⣝䔋ᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ ̷ᅲ̸䨧 Ӭ‫ ≨⩌ݖ‬キࢂ⮱ Ӭ‫ݖ‬Ꮔ㏼㥒὎ᐼ 䲋䊲ጯ ᬍ㖶㤉 ᱯ䉔㥒͇䷊Ხ 倅 ᬍѻФ》ζ ສ⮱☌䙿ᱯ䉔ӈ䉔वह 倅‫ ⋓ݖ‬ 㥒͇䷊䔽Ꭱ⽠͚ᰶࡴ ᄾ㻮⮱ສ⩌ᘼ 䌊㧆೻⮫‫ڙ‬ 䛹‫ ڲ‬᝭ౕ೻ጯ㍮ࡻ‫ڡ‬ᬧ ϧऐัλᔘ䕌෋䪬͚ ᱙ Ꮔ䗨䓾᜽ϧ႓ᵎ ক䓦ᅲℾ็ͧ㨊䶳ጒϧࣷ᜽ϧ႓ ⩌ Ხສ⮱ %FQBOOFVS ⊵䉦㓑Ҁ Ѻλ࡮ႄ䌜ऐ ᫦Ӭ։䒓 䔋ᝬϔघФ ̴ߍ䉔 ᏁᏄͨ͒㖰㺮 Ⅿ ࣯㻯‫ݺ‬䰭‫⹧ܧ‬䉱䛾䃮ᬻ ⁏䓻৕䄏 

XXXTJOPRVFCFDDPN

⠙უА⤳㺬ᇈ #&"$0/4'*&-% ࡧ⠙⿸‫ݘ‬ ඲ Ѻλ౐䌜ᭀ᫜⎃̻ " 倅䕌䌜͸䬡倅ᅇ ⹫ࡧ‫ࢍ ڲ‬ౝ Ꭰㆠ ক䓦᳄᱕⣜㐂 䲆 䅔х㒻 ⻮ჳऻ㟞చᮜ㻯‫ݘ‬㜡 ‫ⵃڕ‬ใෆ ࢄ ࡄ᱊ा 䭠‫ ⇈ٲٶ‬㐡៑Ԋ‫ڨ‬Ҡ 㦄ऺ∂䄚ప 䭲ᄼ႓ 4U3FNJ ႓ࡧᝬ 䗨䓾ऱ⻺᰺ߎ䃫᫪ ϑ䕇Ӭ‫Ⲏ ݖ‬ᝬ  ࢘⊡ घФ ̴ 

偮ࡄ‫ٸ‬೻๔ಸߍ⇦〆䔋ᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ ᝬϔ̭ͧ ẩ⩌ᘼ ιẩ͑ຄ ࡷ ౝ⤳Ѻ㒛ᲮҠ Ѻλ त倅䕌೻‫ͨڲ‬㺮‫ܧ‬ऐ ࡮ႄ䌜ऐ 䒓㵹Ӭ ‫ ݖ‬ह̭უᏚ㏼㥒 ҆Ꭱ ㏼㥒キࢂ ‫⋓ݖ‬倅 㥒͇䷊䊲 ̴ घФ ̴ 

䌊⻨㧆➦‫ݖ‬ᅁ̭ᄼᬣ䒓⼸ %36..0/%7*--& ጯ䊲๔ಸᱯ䉔Ꮔ䔋➖͇‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ្⼻㥒͇䷊ ̴ ⩌ᘼ⽠͚ᰶࡴ ‫͚ڣ‬㏜ᱯ䉔㥒͇䷊䓫 ̴҆ 仆☌ 㥒͇䷊ ̴ 䙿 ̴ -050 ̴ ̺㏼㥒㩙㤉 ࣷ㖶ㆨ ㏼㥒キࢂ Ѻλጯ‫࡮ڲ‬ႄ䌜ऐ 䒙㻿։䒓 ౧ 䶫჏ᒭᲒᲮͧӬ‫ ݖ‬䗨䓾᜽ϧ႓ᵎ ჏⎽⽠Ⴧ㉍ 䉕倅 ᝬϔͧ⌤‫ౌ܊‬㐀Ჱ㏜ੳ⩕ᐧま Ҭ⩕䲏⼜䓫 Ꭰᅧ Ꮔ䲏ც᪋̷ᶐ⁎ Ꮐᝬ䲏⼜‫ٲ‬䋠 䔈‫ܧ‬ 䉔➖ᲮͧӬ‫ ݖ‬Ꭰ䲏᧺҉ߠߕᑧᏓѻ ⣝Ꮔͨጟ㏼ 㥒 ҆Ꭱ गևノ⤳ ጒ҉ᬣ䬡ⴚ ㏼ੳ̻⩌≨͑ ̺䄜 ສ⩌ᘼ̺ज็ᓄ घФ ̴ߍႅ䉔 

-ă*-&#*;"3% ᇈ Ꭱᐧ౐ߠѓ᫜⇠䓦䆗ࡻ ‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ 䲏ࢄ㗹ࡄ 䭠‫ ⇈ٲٶ‬㐊㒻⇠ᮜ ࢍ ౝ䓫 Ꭰ᫦ㆠ ऻ䮏ც᪋㡶ಗⰡ䕇⇠䓦 ज ᐧ⠙⿸⴮๡ ࢔ბ  ࢘⊡ ᝭ᰶ࢔ბ ჏ࢲ ࣕᝬ 丽ࢲ䘪ᰶ䉼ᓰᗓⰛ⮱⇠ᮜ কడᴾ᱕⣜㐂 ⣜ධ჉ϧ ᝬᅸᐧま䉕䛼ᲮҠ ጯᩬѝФ ̴ घФ ̴ Ხສᱧч $FOUSJT

ႂពḬ ᥪ͇ḬIVLFMMZ!HNBJMDPN 7*1ፂጡ̠˞ᮅ i 6 DPN ӑᎾБ᠟᫁᤬ ᒬͰ

Dž Ф ̴ 4BJOU

.JDIFM 倅ᩣ⯷ 5SJQMFY ຄ ࡷ ຄ ࡷ 40-% Dž Ф ̴ #SPTTBSE ጯ 3 ࡧ ࢔䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ສ႓ࡧ ᱧч䯫ᓄ ᓲⰸ Dž Ф ̴ ԛຠᇈ䆗ࡻ ↌ᮜ $POEP ࢔ ࣹ࢘ 䒓Ѻ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬৮䉕⩌ ≨ Dž Ф ̴ 4U 4BVWFVS ጯ ࢔‫ݘ‬඲ ䷻ ᮜ⻭ͪ ⏾䰗❙ᆞ ֒Ꮴ ⩌≨ ѻλጯᩬѝФ䄇 ਜ਼ Dž Ф ̴ -B4BMMF ጯ ࢔ $POEP ⩌≨Ӭ‫ ݖ‬ ᰶ䒓Ѻ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬䲍 "OHSJHOPO ‫ڙ‬చ 

અᠪྫྷˉ

Dž Ф ̴ ౝ 䧮 #FSSJ

62". 䭱䓾 ᅯੳ䨧 Dž Ф ̴ 叓शᅁᵎࡧ ᅯ ᱯ 䉔 Ꮔ  ᅯ ͧ ‫ڲ‬ᱯ䉔Ꮔ Ꭱ㥒͇䷊ ̴ Ꭱ‫ ̴ ݖ‬/&8 ᝬ䬡᫲Ꮔ Ꭱۭ‫ ̴ ڒ‬ Dž Ф ̴ 㺬ᇈ▘䒓〆᫮ Dž Ф ̴ ጯ ͚ ᓰ ౝ ੳ͇➖͇ ẩ̷ߋ‫ڙ‬ბ 䧮䓦䔋䨮Ⅱ᳉Ꮔ Ꭱ ẩ̸Ӭ‫ݖ‬Ꮔ 㥒 ͇ ䷊ ̴ Ꭱ ‫ ݖ‬ ̴ 0''&3&% ၶ਒˻ӭ Dž Ф ̴ ౝ 䧮 〆 ☌ 㡶 Dž Ф ̴ 㺬 ᇈ ▘ 䒓 〆 䓦 В %&-* ͧͨ⮱Ӭ‫ݖ‬ Ꮔ Ꭱ㥒͇䷊ ̴ Ꭱ Ꮔ ̭Ꭱఋ᱙ 䭺Ф ‫ ⃼ ̴ ݖ‬ᰵ ⼌ 䛾 યሜ ࡰ 䭺Ф Dž Ф ̴ 叓शᅁ๔႓ᄦ Dž -BWBM 䓾 ౝ 䧮 〆 䲏䔋䨮ৃ઎Ꮔ Ꭱ㥒͇ .POUNPSFODZ ̭ ䷊ ̴ Ꭱ‫ ̴ ⋓ݖ‬ ࢔ $POEP ፓ ̭ 䒓 Ꮔ̺ͨ౽Ꮔ 䭺Ф Ѻ Ф ᵩ ߍ ٰ Dž Ф ̴ -BWBM ੳ ᰵ /&8 ͇ ࡧ 䲋 䔋 䨮 ᄬ थ Ꮔ Ꭱ Dž .DHJMM ᵎ ࡧ ‫ ڲ‬䌊 Ӕ 䬕 㥒 ͇ ䷊ ̴ Ꭱ ‫ݖ‬ ㆠ ็ ຄ ‫ ⼌ ܧ‬Ф ᵩ ÿ ߍ ٰ  ̴ Dž Ф ̴ ጯ ͚ ᓰ ੳ ͇ ᰵ ࡧ 䔋 䨮 ͚ 丽 Ꮔ Ꭱ 㥒 ͇ Dž 7FSEVO ࡧ䓾ౝ䧮 䓾倅 ䷊ ̴ Ꭱ ‫ ̴ ݖ‬ 䕌 Ꭰ᫦ᅧ‫ו‬ႅ⾧ 䬡 ᰵ⼌ ٰ ज䉤 /&8

ᇗᆂ㺬ϧ➖͇͇̀ノ⤳ ᗕ䉚Νγែ䉱➖͇喑఍䄚㼭᪴ࡃᝃϧౕ͚ప喑๡⬈➖͇ノ⤳ᝃᄨ ឫ᫝჏ᝤࣷᩣ⼌䛾⮱䬛䷅ॄ喤̺⩕ࣾᘮ喑᜾Й⮱㺬ϧ͇̀➖͇ノ ⤳‫ڙ‬थч〚䄇ͧᗕ᣽ӈऱ䶦Ⱕ‫ߎ͇ڠ‬ȡ 45-";"3& ࡧ䌊㺬ᇈ ܳ䧌䒓⼸⍒๗ࡻ᫦ा᳄͚‫ݘ‬඲ ‫ܧ‬ਜ਼Ꭱᐧ λᎡ㜠Ꭱ䬡࢔ბ ࣕᝬ ჏ࢲ 丽ࢲ ࢘⊡ ౝ̸ბ ᅸ䶣‫ڕ‬䘕㔨᫝ ᝬᅸ⟣ۢᲮҠ ࢍౝ䓫 Ꭰ᫦ㆠ ࢠजϘऄ᳄͚䲆䅔⩌≨ ϑ䕇ࣵᲮͧӬ‫ ݖ‬ᐭ䒓‫ܳ܍‬䧌ज䓫 त倅䕌  ࢔ბ ࢘⊡ ⣝ͧ倅㉍䉕㺬ϧ⼌჏⼌Ѽ Ꭱ ⼌㏓ ែ䉱ສԊ䯉 घФ ̴ $FOUSJT

⃼ᰵჇ᱌㻳ᄌ喑ᰶ䬛䷅ࣷᬣั⤳喑䃖ᗕౕߍᠬ๔⮱ែ䉱➖͇⽠ₒ ෋թ喆 ➖͇᭜䰭㺮㐡ԛহែ䉱⮱喑䔶᠖᜾Й⮱᰺ߎᬣ喑̺㺮ᔅ䃝喑ᗕ䯴 Ґ᜾Й᝭㟞䉦ᒵ็䉦⩕喑᭜जВ២⼻⮱喑᝭ВᗕजВ䒨Ძᘶᔘ⮱ 䊇䧞喑⩞͇̀‫ڙ‬थノ⤳喑᭜Ⱞ䧞喑Ⱞ߈⮱ສា᠖喆

➖͇㐡ԛ 喍ᰬᗕᄨឫ͇̀᰺ߎ喎 ᬔࢂٰ㔨ԛࡴ㏔ ᄨឫ᫝⼌჏ 㗹ᮜࣷԎ㾶䄰ᴒ ᩣ⼌䛾 Аᰬᝬ̷ͨ∂Ꮪั⤳̻ ⼌჏ࣷᝬノч⮱ζ䃛 АЅᩬᏉ⼻ࣷԊ䮖䉦ぶ

㠞∂᪴᰺ߎ喟͚᪴᰺ߎ喟


ᬇᱫ᬴ ᧚ྠ‫̖ڠ‬ፂጡ

㢐 㣤  _  Ꭱ - 0 / % 0 / 0 ౝ ϔ ‫ ڙ‬थ ᰭᑧఏ䭌ࣷ倅䨭ਜ਼͗ϧ䶦๔຃

ଦ ͎ ఓ ᤘ ⋣ Ӿ ਸ

%BWJE)B[J[B

ౝϔ㏼㏗3FBM&TUBUF#SPLFS

ౝϔ㏼㏗3FBM&TUBUF#SPLFS

!"#$:##&%%;;

!"#$%!!&#'()

ጯ͚ᓰ7JMMF.BSJF

ጯ͚ᓰ7JMMF.BSJF

ጯ͚ᓰ-F4VE0VFTU

ጯ͚ᓰ䇤‫ڙ‬ᄀ ᱌ᝬὀ㟞⃼Ꭰ᫦ॻ ጟ㋀ᮛ䕺䊲䕻Ꭰ᫦ॻ 䖱̺ ࠲䏷Ѻᣕ㫓䕆ຄࡷ‫ڙ‬ᄀѺ᫩ ὀग㺮Ꭰ᫦ॻ 䲏⽺Ꭰ ᫦ॻ ౝ䥢 䊲ጯ 䞭㵹ₒ㵹ܳ䥅 ज䖁 ग㺮㥙

ጯ͚ᓰ䇤‫ڙ‬ᄀ ᱌ᝬὀ㟞⃼Ꭰ᫦ॻ ጟ㋀ᮛ䕺䊲䕻Ꭰ᫦ॻ 䖱̺ ࠲䏷Ѻᣕ㫓䕆ຄࡷ‫ڙ‬ᄀѺ᫩ ὀग㺮Ꭰ᫦ॻ 䲏⽺⃼ Ꭰॻ ౝ䥢 䊲ጯ 䞭㵹ₒ㵹ܳ䥅 ज䖁 ग㺮㥙

ጯ͚ᓰ䇤‫ڙ‬ᄀ ᱌ᝬὀ㟞⃼Ꭰ᫦ॻ ጟ㋀ᮛ䕺䊲䕻Ꭰ᫦ॻ 䖱̺ ࠲䏷Ѻᣕ㫓䕆ຄᎡᐧ ࡷ ‫ڙ‬ᄀѺ᫩ὀग㺮Ꭰ᫦ॻ 䲏⽺Ꭰ᫦ॻ ౝ䥢 䊲ጯ 䞭㵹 ₒ㵹ܳ䥅ज䖁 ग㺮㥙

Ꭹ‫ڦ‬XXXNFMMPSHSPVQDB

ཿ৘ఴ‫ ڣࣉ̖ڠڠ‬ዴ̅ߥӜੜ ࣱܲఴ‫ڠ‬ੜ̖ੰत ᧗त Ꮱν ᜈνፂᰍ ˃ˉ ஛ˉ௦;˻ੜ ӭੜᄉ‫ݝ‬ү੣ !"#$%&'()"*+,,-.+/

ᐭФ899,000$

ౝ౭231 Rue Mirabel Dollard-Des Ormeaux H9A 3J5

!"#$%&'()"0*-,3*.0

ᐭФ690,000$

ౝ౭22 Rue de Shediac Kirkland H9J 2J9

!"#$%&'()"0/.1.-/2 ጯ͚ᓰ-F4VE0VFTU

ጯ͚ᓰ7JMMF.BSJF

ጯ͚ᓰ7JMMF.BSJF

ጯ͚ᓰ-F4VE0VFTU

ጯ͚ᓰ䇤‫ڙ‬ᄀ ᱌ᝬὀ㟞⃼Ꭰ᫦ॻ ጟ㋀ᮛ䕺䊲䕻Ꭰ᫦ॻ 䖱̺ ࠲䏷Ѻᣕ㫓䕆ຄᎡᐧ ࡷ ‫ڙ‬ᄀѺ᫩ὀग㺮Ꭰ᫦ॻ क़̭䏷Ѻ 䲏⽺Ꭰ᫦ॻ ౝ䥢 䊲ጯ 䞭㵹ₒ㵹ܳ䥅ज䖁 ग㺮 㥙

ጯ͚ᓰ䇤‫ڙ‬ᄀ ᱌ᝬὀ㟞⃼Ꭰ᫦ॻ ጟ㋀ᮛ䕺䊲䕻Ꭰ᫦ॻ 䖱̺ ࠲䏷Ѻᣕ㫓䕆ຄᎡᐧ ࡷ ‫ڙ‬ᄀѺ᫩ὀग㺮Ꭰ᫦ॻ क़̭䏷Ѻ 䲏⽺Ꭰ᫦ॻ ౝ䥢 䊲ጯ 䞭㵹ₒ㵹ܳ䥅ज䖁 ग㺮 㥙

ጯ͚ᓰ䇤‫ڙ‬ᄀ ᱌ᝬὀ㟞⃼Ꭰ᫦ॻ ጟ㋀ᮛ䕺䊲䕻Ꭰ᫦ॻ 䖱̺ ࠲䏷Ѻᣕ㫓䕆ຄᎡᐧ ࡷ ‫ڙ‬ᄀѺ᫩ὀग㺮Ꭰ᫦ॻ क़̭䏷Ѻ 䲏⽺Ꭰ᫦ॻ ౝ䥢 䊲ጯ 䞭㵹ₒ㵹ܳ䥅ज䖁 ग㺮 㥙

ጯ͚ᓰ䇤‫ڙ‬ᄀ ᱌ᝬὀ㟞⃼Ꭰ᫦ॻ ጟ㋀ᮛ䕺䊲䕻Ꭰ᫦ॻ 䖱̺ ࠲䏷Ѻᣕ㫓䕆ຄᎡᐧ ࡷ ‫ڙ‬ᄀѺ᫩ὀग㺮Ꭰ᫦ॻ क़̭䏷Ѻ 䲏⽺Ꭰ᫦ॻ ౝ䥢 ₒ㵹ܳ䥅ज䖁 ग㺮㥙

40-%

40-%

ᔘ䕌䈐‫ܧ‬

ᔘ䕌䈐‫ܧ‬

๖‫ڔ‬ᔘ䕌䈐‫ܧ‬

๖‫ڔ‬ᔘ䕌䈐‫ܧ‬

!"#$%&'(#)*+,-'.-)*(/*01. $2(13,+4-5673+.7%+//.#89*137:6/; ?)@A'B'

"<#=(.#'.#/>?(7,-@*+7 $A/B.7#8C63+1.6(; C(CA"D;

<DE#$%&#'.,#F+//.(/, $A/B.7#8C63+1.6(; C;EA"F)

G<H!#=(.#'.#I+B6 )7*,,67' C#DAG?:

40-%

ᔘ䕌䈐‫ܧ‬

40-%

ᔘ䕌䈐‫ܧ‬

G"D"#$%&9*(136+1#O+023,L6M3&N!" "G!!#)*(/&56%.1'+,2L6M3& <!G 5R3.-'.,-@.+0.,S@*37.-Q6B.- 5R3.-O6+13-I(4 ?#OA"P; '.-C7T4.#89*137:6/;A?#NAGI#

᫝Ф399,000

ౝ౭46 Av. Garden City Sainte-Anne-de-Bellevue H9X 1V9

!"#$%&'()"*1.+,/**

!"#$%&'()"*,3,10,-

40-%

ᔘ䕌䈐‫ܧ‬

ᔘ䕌䈐‫ܧ‬

"G!!#)*(/&56%.1'+,2L6M3&D!G 5R3.-O6+13-I(4 ?#OA"P;

G!D!#=(.#$//67'L6M3&"DN I6O6//.#89*137:6/; ?;QAGR!

᫝Ф699,000

ౝ౭58 Rue Vincent-Blouin Kirkland H9J 4B3

ᐭФ1,150,000

ౝ౭14 Place du Madeira Kirkland H9H 5J6

!"#$%&'()"0-303,2, 40-%

40-%

"D""#$%&'(#P674L6M3&E!" I.#P/63.6(-9*13-=*A6/ 89*137:6/;A?'FA#L(

40-%

"! - "!N#)*(/&Q.,B67426+, I.#O('-?(.,3#89*137:6/; ?#KA'M)

40-% EJJ"#)*(/&K.17+-)*(76,,6#?&L 6M3&" N#O6+13-I6(7.13# 89*137:6/;A?#HAGI!

40-%

EGH#=(.#'.#O3-O.7%61 O6+13.-Q*7*32:.#8I6%6/; ?:BA)B;

40-%

N"!- N"E#=(.#C*2+.7 O6+13-I6(7.13#89*137:6/; ?#HA)C(

40-%

HN!#)*(/&9674./-I6(7+1L6M3&N!J O6+13-I6(7.13#89*137:6/; ?#@AGI'

!"#$%&'()"*+-22232   ࣱ  త ௅ኃయ

40-%

ౝ౭15 Av. Girouard (rue privée) Dorval H9S 2R1

ᐭФ1,795,000

ౝ౭8 Rue Sunny Acres Baie-d'Urfé H9X 3B6

D D"#)*(/&F2+B.1,L6M3&D!N O6+13-I6(7.13#89*137:6/; ?#JAGK%

99,000$

ౝ౭272 Ch. des Chenaux Vaudreuil-Dorion J7V 8P3

#FBDPOTGJFME֖#BJF%VSGFӜ෱௿ੜథ‫ݝ˓ܲ ׫‬ᄧ ൓ᤀ౎ႂ֦ល

ၶ਒଍ᕚ

ȮⅥᐧ㒛͇ȯ:6-

ᐭФ1,399,500

ੜ̖଍ᕚ

800,000$

550,000$

320,000$

ᣕ㡽

᫝Ⰵ

ᣕ㡽

᫝Ⰵ

<4VTIJ4IPQ Ѻλ.POU3PZBM ⩌ᘼज䉤> ৮❹ϸ㏺.5:ᬄ̸䔋䨮ᄬथᏄ4VTIJ4IPQ‫ܧ‬ਜ਼ ᕨ 䘕᣽ӈദ䃚 キࢂᭀև⼌䛾ᰵᎡ㥒͇䷊ ̴ጓठ㥒͇ᬣ䬡๖ ক̭‫ݝ‬কᬒ".1.

<⩌ᘼᣕ㡽 %jQBOOFVS ߍ⇦〆➖͇हᬣ‫ܧ‬ਜ਼ Όज ࢂ⠙䉚Ν>ᇈใ%jQBOOFVS ߍ⇦〆➖͇‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒 ͇䷊̴ࢍౝ䲏⼜ͧ NҬ⩕䲏⼜ Ꭰㆠ ᎠᅧᐧまᎡЪᎡᐧま⩕䕁ੳ͇

<ᇈใ1FOUIPVTF‫ܧ‬ਜ਼>⻨㧆➦‫ݖ‬ᅁϲܳ 䧌䒓⼸ 䊲๔ᝤಸ ᕨ䲏⼜Ꭰㆠ ᅯ 䒓Ѻ

͗‫➖ו‬䬡 䊲๔䱟झ 䆗ࡻ㷲ԛ ⣜ධх㒻 䄒➖͇䌊ক䓦ᰶ็͗‫ڙ‬చजӈ⍥⣖̻ᩫᲫ

<䓾Ꮴ๔ౝ䧮〆 ㇫৮‫ڙ‬ᄀ͗ࡷ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻ ѻФ‫ܧ‬ ਜ਼>ᐧλᎡ Ҭ⩕䲏⼜Ꭰᅧ ẩ ጯ͚ᓰ叱䛾Ѻ ₒ㵹㜠(VZ$PODPSEJBౝ䧮〆ϲܳ䧌 ক䓦͡䓾ऱ ㆨ⩌≨䃫᫪ 䨣㵹 丽亳 ੳᏄ 䉚➖͚ᓰ ϑ䕇䲋፥᫦Ӭ

198,000$

488,000$

320,000$

829,000$

ᣕ㡽

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

᫝Ф

ป㻯⮱ᮜ㞟 ‫ܧ‬ф⮱䛴‫ٶ‬হႶᓰ⮱䯁䴠 ㈨㐌:6-ᬣᅇ‫ڙ‬ᄀ В㇫㜡व⤳⮱㷲ԛ ̻ጰᅭͧᗕ᣽ӈᰭ㜿䔯⮱೻ጯ⩌≨ В ᬍᓛ̺㜠⮱㇫ᓰ䃫䃎ͧᗕ㥒䕍倅䯲ᬣᅇ ⮱⩌≨⾧䬡 ẩ‫ڲ‬䙺ᰶऱㆨ倅〜䃫᫪

<#SPTTBSE䔋䨮Ӭ‫ݖ‬Ꮔ #POJ4PJSᎡ 㥒͇䷊㏓̴>䲏⼜Ꭰᅧጓठ ⼌ ㏓ Ꭱ‫⼌ڲ‬䛾ధჇ ̭Ꭱ‫ڕݺ‬᫝㷲 ԛᎡ㥒͇䷊㏓̴㥒͇ᬣ䬡๖㥒͇

<㺬ᇈ䔋䨮㺬丽ࢲ Ꭱ㥒͇䷊̴В̷ ສ⩌ᘼ>ₑ 䔋䨮丽ࢲВキࢂ⮱х䉕᰺ߎȠ㇫㒻⮱丌➖হ⣝А㷲 ⒏ͧắᔢ ຯϷጟࣾᆂ᜽ͧ็͗㍮㢐⮱౧᝭⃼কᰶ ‫܍‬䒳⼨ߕ丌৮ࢎ䒓ͧ᪝ࡰऺ䲋፥␎ᘼ⮱䶫჏᰺ߎ

<ጯ͚ᓰ䓾Ꮴ๔ ㇫৮‫ڙ‬ᄀ͗ࡷ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻ ѻФ‫ܧ‬ ਜ਼>ᐧλᎡ Ҭ⩕䲏⼜Ꭰᅧ ẩ ጯ͚ᓰ叱䛾Ѻ ₒ㵹㜠(VZ$PODPSEJBౝ䧮〆ϲܳ䧌 ক䓦͡䓾ऱ ㆨ⩌≨䃫᫪ 䨣㵹 丽亳 ੳᏄ 䉚➖͚ᓰ ϑ䕇䲋፥᫦Ӭ

<ࢄᇥ#SPTTBSE3ࡧ⠙⿸‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼>ࢍౝ䲏⼜ Ꭰᅧ 䊲๔ᅲѼ⾧䬡 ፓ⻮უ∠↍ ᄼࡧ⣜ ධႶ‫ڕ‬ȠᎪ䲆 ⩌≨Ӭ‫ ݖ‬Ⴖუ⮱㐊Ҡ䔶᠖‫ݘ‬඲ ‫ڞ‬ᅯ ౝ̸ბ ბ‫ࢂڲ‬䒓Ꮐ %SJWFXBZ

倅ᕔФ℁ ⼻‫ ݺ‬ᐭᩫ ᐼ4UVEJP 䲏⼜Ꭰᅧ ᱊ा 8FTU ➖͇䉦ᰵ जፓ䒓Ѻ

᫝Ⰵ

Გ㜗:6-⮱䯲㜡೻ጯ⩌≨

99,000$

39,000$ ᫝Ф

580,000$ ᫝Ф

1,200,000$ ᫝Ⰵ

<䊷ࢄ丽亳 Ѻλ㧆➦‫ݖ‬ᅁ.POU3PZBM&>䊷 <㺬ᇈϧ⅁ᄬथᏄ ⽠䊇⩌ᘼສᏄ䒙䃖>Ꭱۭ‫̴ݖ‬ᰶ <ᬻ⤍ᄼࡧ㖁ᢿ‫ݘ‬඲>4BJOU-BVSFOUࡧ ⣜ <⠙⿸Ⅱᮜ‫ݘ‬඲ ፓ∠↍ Ѻλ㧆➦‫ݖ‬ᅁ͉ࡧ>ፓ

̸䰗⮱ۙ๖䃖ҍ⮱❞䒓ΌᰶѺजᅲѺ ࢄౕև∂̷իा๖♣⌲❪ ВԊႅ㤉᫆⮱࣌ঠ 䙿❹ ͧใፓͨ㥒ऱㆨ݈ᘼᄬथ㤉৮ ఍㔹ᰶ๔ ධх㒻 ⹫ࡧ倅ᶐ ϑ䕇᫦Ӭ䔯व๔უᏚ‫↍∠ ڒ‬⠙⿸Ⅱᮜᝬ 䲍⇠䓦 কడᬍ䗨ᅲ जϘऄ⠙ ݆ͧ࣌ 䶴ऄ֒Ꮴ些丌≫⮱ᣕሴ丽ࢲ䲏⼜ 䛼ᔍ჋䶫჏ ⩌ᘼສև̭ক㥒͇ρ๖ࡷ Ꮔ‫ڲ‬䃫ิ Ѽ ᅯ 䬮ẩ ౝ̸ბ ऻ䮏‫ݘ‬඲ᐧλ ᰶ⮱ႶႮহϘऄᐧま‫ڞ‬ᅯ ౝ̸ბ ბ‫ࣹڲ‬ λጯ͚ᓰϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬䓾ౝ䧮〆ܳ䧌 䓾 Ꭰᅧ⃼ᰵ⼌䛾㥒͇ᬣ䬡๖㥒͇ Ⴙ઱́Ⴙສ ᫝ᢏγ‫۝‬マ䲋፥䔯व๘໨ᝃუᏚᣒᏄ Ꭱࢍౝ䲏⼜ Ꭰᅧ࢔࢘䒓Ѻ͗ 䒓Ꮐ ͗%SJWFXBZᝤಸ ࢔ ࢘ ‫ڙ‬䒓〆 䓾倅䕌䌜⩌≨᫦Ӭ 䗨䓾ऱ͗႓ 299,000$ 468,000$ 2,000,000 $ 1,000,000$ ᵎ ‫ڙ‬చ 䨣㵹 䉚➖㶄 ф็͚㺬丽亳 䉚 ➖ੳ౧ࣷऱㆨ᰺ߎ䃫᫪ ౴ₒ㵹ज㜠

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

ᣕ㡽

ᣕ㡽

<%jQBOOFVSӬ‫ݖ‬Ꮔ 㧆➦‫ݖ‬ᅁ㔮⍜ ࡧ䭱䓾>Ѻλ3PTFNPOU 䓾㔮⍜ ჏⎽ ⽠Ⴧ Ꭱ㥒͇䷊̴䲏⼜Ꭰᅧᰵ ⼌ UBYF⼌㏓᫝⼌㏓ ๖㥒͇

<-"7"-ສࡧ䓾倅䕌 䔋䨮㺬丽>䔋䨮⩌ ᘼ Ѻλ-"7"-ສࡧ 䓾倅䕌䌜 ੳ͇͚ᓰ ‫ ڲ‬Ꭱ㥒͇䷊㏓̴ ఋ្倅 ღᭀノ⤳䲏 ⼜Ꭰᅧ⼌㏓‫ݝ‬Ꭱᰵ

<䓾Ꮴ๔ 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰੳ͇ߋ‫ڙ‬ẩ>ጯ͚ ᓰੳ͇ߋ‫ڙ‬ẩ‫ܧ‬ਜ਼ ⣝ጟ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬ज⼌䉮䲏 ⼜ͧ Ꭰ᫦ᅧ Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ߍ̴ͧڒ‬ ጮ ࣨ䮑᝭ᰶᩜ‫ۭܧ‬ᩣ‫ߍ̴ͧڒ‬ጮ

<-B4BMMFែ䉱➖͇ 1MFY䓾⓭≮ᇈ‫ڙ‬చ> ែ䉱➖͇'PVS1MFY‫ܧ‬ਜ਼-0$"5*0/-0$"5*0/ -0$"5*0/⣜ධх㒻 Ѻλ-B4BMMF䓾⓭≮ᇈ⩌ ᔮ‫ڙ‬చ ጟ㔨᫝ ែ䉱ఋ្⢴倅

৕䄏☚㏬

!"#$%$#$%!! JOGP!SFBMUZXBOHDPN

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

40-%

ᐭФ1,999,000

!"#$%&'()"0212-13/

XXXTJOPRVFCFDDPN

40-%

ࣸ ն ζ ো

ႂᥪDIFOMJYJPOH!SPZBMMFQBHFDB

㘪䇤Ӭ჉ ◧҂䇤䇡 ‫ئ‬ᵩ℁̭℁ ጯ͚ᓰ7JMMF.BSJFҨМ  

*+,-*./012*121341567819

ጯ͚ᓰ䇤‫ڙ‬ᄀ ᱌ᝬὀ㟞⃼Ꭰ᫦ॻ ጟ㋀ᮛ䕺䊲䕻Ꭰ᫦ॻ 䖱̺ ࠲䏷Ѻᣕ㫓䕆ຄࡷ‫ڙ‬ᄀѺ᫩ ὀग㺮Ꭰ᫦ॻ क़̭䏷Ѻ 䲏 ⽺Ꭰ᫦ॻ ౝ䥢 䊲ጯ 䞭㵹ₒ 㵹ܳ䥅ज䖁 ग㺮㥙

偮Ⱞ͗ϧ䨭ਜ਼‫ऺ࡮ݺ‬ ੣఺ 

<=00>/012*121341567819Ƞ䔋㐚Ꭱ30:"--&1"(& ⮴უౝϔ

ప䄚 Ꭼ͉ झ䄚 㠞 ∂᪴᰺ߎᓛԎLFMMZIVBOHNPOUSFBM22

,FMMZ)VBOH


ॊ ๞ 㝇 ̀ ͇ ᪙ ͇ !"#$ %#%& %

͇̀ఏ䭌〚䄇ͧᗕ᰺ߎౝϔ㏼㏗

ࣸ ն ζ ো

ᓛԎ‫ڙ‬фत ߍᠬ๔๖๖ౝϔ

⩢ 䄊喟 &NBJM喟SFBMFTUBUFRD!IPUNBJMDPNᓛԎत喟UJBOTIV 㑾〆ŗ喟NPUFMIPUFMGPSTBMFDB㑾〆Ř喟RDSFBMFTUBUFDPN ㇫

$649,000

$649,000

$1,358,000

㏼㥒㠰డ偮ࡄ‫ٸ‬ႶⰮ

䙿Ꮔ‫ڙ‬ᄀែ䉱➖͇ ѼႲऱ ㆨ ๔ ᄼ ⩌ ᘼ

$1,190,000

$799,000

$3,490,000

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

)064&ᣕ㡽

)064&ᣕ㡽

ࢄᇥ$BOEJBDጯ Ꭱᐧ⮱э 㐌䷻ᵩ⠙⿸‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ Ⲏᝬ უᏚ≨ߕბ ࢂ䒓Ꮐࢍౝ䲏⼜ Ꭰᅧ ᕔФ℁倅 ⣜ධສ 䲍䓾 ऱ⻺⩌≨䃫᫪ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ສ႓ࡧ

# S P T T B S E 0 ࡧ ⠙ ⿸ ‫ݘ‬ ඲ Ꭱᐧ ࢔ ბ ࢘⩌䬡 ౝ̸ბႹ ᜽ბ‫ߍڲ‬ც䒓Ꮐࢍౝ䲏 ⼜㏓Ꭰ᫦ᅧ

$3,339,000

$1,099,900

)064&ᣕ㡽

)064&ᣕ㡽

)064&ᣕ㡽

#SPTTBSE$ࡧ䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ᐧ ࢄᇥ$BOEJBDጯ Ꭱᐧ ' B S O I B N ᄼ 䩴   Ꭱ λᎡ ࢍౝ็Ꭰㆠ ⮱⣝А䷻ᵩࣹ䒓Ꮐ⠙⿸‫ ݘ‬⠙ ⿸ ) P V T F ࢍ ౝ 䲏 ⼜ ࣹ䒓Ꮐ ࢔ბ 㠞ᅧ⮱ ඲‫ܧ‬ਜ਼ ࢔ბ 䓾Ꭰㆠ ᩬᏉѝթ ๖㟞Წ ओፓᎠᅧ⠙⿸  䌊⻨㧆೻ ࣕᝬ4UVEJP ᄼᬣ䒓⼸ 䓾त倅䕌

$1,150,000

$1,990,000

$399,000

.05&-ᣕ㡽

偮ࡄ‫ٸ‬೻ᭌ㏔᫲Ꮔ‫ܧ‬ ਜ਼͗ᝬ䬡 ࢍౝ䲏⼜ ็Ꭰㆠ ჏ᝬ‫ڕͻ܍‬ 䘕䛺᫝㷲ԛ Ꭱ䓾̴㥒 ͇䷊

$448,000

.05&-ᣕ㡽

.05&-ᣕ㡽

.05&-ᣕ㡽

.05&-ᣕ㡽

.05&-ᣕ㡽

䔋ᝬፓᏄᣕ㡽

ࢄᇥ䬡ᝬ᫲亳 Ѻλͨ᎟䖀 ̷ 䌊⻨㧆➦‫ݖ‬ᅁ‫ڙ‬䛹 ₒ 㵹ܳ䧌‫▘ݝ‬䒓〆 䊲ጯ 丽亳 ‫ڙ‬చ͇ͨ䓾‫܍‬Ꭱጟᰡᢏᝬ䬡 䃫ิ ᝬᅸ⟣ᔮສ ᬍ䰭㔨ԛ

᫲亳Ѻλ-BVSFOUJEFT᫲⍥ ࡧ ‫ڙ‬䌜᫮ ᐧλᎡ ࢍ ౝᎠ᫦ᅧ 䬡ፓ⾧䄰⮱ ჏ᝬহ̭ຄ͗ࡷ‫ڙ‬ᄀ䌊⻨㧆೻ ᄼᬣ䒓⼸ 4BJOU4BVWFVS ܳ䧌 .POU5SFNCMBOUܳ䧌

㧆➦‫ݖ‬ᅁࢄᇥ㍮ࡻᄼ䩴 ι ᭌ㏔ 䬡჏ᝬፓ㜗Ѽ‫ڙ‬ ᄀ᫲Ꮔ Ѻλ㍮ࡻᄼ䩴ጯ͚ ᓰह̭ࢃუጟ㏼㥒γᎡ ᬍᬖ丽 ᬍ⍥∠↍ ᬍጒч

#SPTTBSEጯ 䬡჏ᝬ᫲ Ꮔፓ㜗Ѽ‫ڙ‬ᄀ ౝ⤳Ѻ㒛Ხ ҠѺλ㧆➦‫ݖ‬ᅁࢄᇥ 䓾౐ ߠѓ᫜⇠⪁͡倅䕌‫ڙ‬䌜 ᐭ 䒓ܳ䧌‫ݝ‬㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ

̶⇠ጯιᭌ㏔䙿Ꮔ 䬡჏ ᝬߍ㜗Ѽᝬ Ѻλ౐ߠѓ᫜ ⇠⇬ᇥ त倅䕌‫ڙ‬䌜᫮ ₒ㵹ܳ䧌㜠⇠␖ࢍౝ䲏 ⼜ Ꭰ᫦㠞ᅧ

偮ࡄ‫ٸ‬೻倅‫⋓ݖ‬ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ ਜ਼ 䔋ᝬፓᏄࡷ⠙⿸ᅯᐧ ま ࢍౝ䲏⼜㏓Ꭰㆠ ẩ ̷๔ρࡷ ẩ̸ᱯ䉔Ꮔ㔮Წ ጟ㏼㥒䊲䓴Ꭱ

$498,000

$569,000

$729,000

$129,000

$275,000

$275,000

ࣱత௅ኃయ

䔋ᝬፓᏄᣕ㡽

䔋ᝬፓᏄᣕ㡽

䔋ᝬፓᏄᣕ㡽

⩌ᘼᣕ㡽

⩌ᘼᣕ㡽

⩌ᘼᣕ㡽

䌊㧆೻ܳ䧌䒓⼸ᄬथᏄ 䔋ᝬፓᏄ‫ܧ‬ਜ਼䃫ิ‫ڕ‬᫝ ჹ ϧࡧ ‫⋓ݖ‬倅 ᬍ》ζࢸ߈ ➖͇䲏⼜Ꭰㆠ ፓ͗ 䒓Ѻ ጯᩬѝթ 

㧆 ➦ ‫ ݖ‬ᅁ ጯ - F 4 V E 0 V F T U ࡧੳѼ͑⩕%VQMFY䌊⻨ +PMJDPFVSহ.POLౝ䧮〆ₒ㵹 ग㺮ܳ䧌䔋ᝬፓᏄ ̷ᅲ̸ 䨧ẩ̸㏓Ꭰㆠᱯ䉔䨧 ẩ̷ 䬡࢔ბ๔ࡷ ͇ͨ㜗Ѽ

-B4BMMFᱯ䉔Ꮔ⩌ᘼፓ➖͇‫ܧ‬ ਜ਼ ⩌ᘼФ̴ߍጮ➖͇Ф ̴ߍጮᎡᐧࡷ⠙⿸ ➖͇ ຄੳ͇Ꮔ䨧 ຄѼႲࢍ ౝ䲏⼜Ꭰᅧ

㺬ᇈ䓾Ꭱࢳटχ≟丽亳‫ܧ‬ ਜ਼ⴒऺᏓহ㒻㾶Ꮣ䘪ᒵ倅䓾倅 䕌 䶫჏็ͧকడప䭲๔‫ڙ‬थ⮪ 䶳Ҭ⩕䲏⼜㏓Ꭰ᫦㠞ᅧ ᕨ䓾͗Ѻ㒛 ፓ̭͗7*1ᝬ ‫ڕ‬᫝㷲ԛ ‫ڕ‬᫝ᵹḲज䉤

ࢄᇥ#SPTTBSEጯ 1BOBNB↪ 䒓ᕨ〆᫮$IBNQMBJO.BMM‫ڲ‬ 5BCBHJF‫ܧ‬ਜ਼ੳ͇͚ᓰ‫ ڲ‬჏≮ ⽠Ⴧ 㥒͇䷊ສ ᱯ䉔‫⋓ݖ‬倅 ̭ ϧ䒨Ძក⤳ ᰵ⼌䛾‫ ࠲ڕ‬ ፓ̭͗ЀᏀ

㧆➦‫ݖ‬ᅁࢄᇥ#SPTTBSEጯ 5BTDIFSFBV๔㶄ᱯ䉔Ꮔፓߍ ⇦〆‫ܧ‬ਜ਼㍮ࡻ๔㶄 Ѻ㒛ສ ⼌ 䛾ѻ 㥒͇䷊倅 㺬ϧ㔮Წጟ㏼ 㥒Ꭱ ⣝ 䔭о 䄇ᓰ‫ܧ‬ਜ਼

$2,590,000

$9,980,000

ȕ偮ࡄ‫ٸ‬ጯ䗷๔ಸ䔋䨮䙿Ꮔ Ф 䬡჏ᝬ Ꭱ㥒͇䷊̴ ܳ䧌䒓⼸ज

‫ݝ‬偮ࡄ‫ٸ‬ጯ+FBO-FTBHFప䭲ᱧ౧ ܳ䧌‫ڲ‬ᰶ๔ಸ4IPQQJOH.BMMᬍ丽亳 ᧺҉キࢂ ȕ<⠙უА⤳>ࢄᇥᄼ䩴๔ಸ䔋䨮ᭌ㏔䙿Ꮔ Ф ͗ᝬ䬡 ‫ڕͻ܍‬

᫝㷲ԛ 䌊⻨㧆೻ᄼᬣ䒓⼸ ȕ䓾㧆➦‫ݖ‬ᅁ ፓ⻮უ⎃ 䬡჏ᝬ)PUFM Ф ᴴ۳ᭌ䙺㒛 ᐧλ

‫ڣ‬Ѓ㇫䔶ᣕ㡽

‫ڣ‬Ѓ㇫䔶ᣕ㡽

䌊⻨㧆೻䒓⼸̭͗ࡷᄼ ᬣ䬡჏ᝬ ჏ᝬᎡᩣ‫ڒ‬ ̴࡮झ㔮㭻ᱧᎡᩣ‫ڒ‬㏜ ̴䙿॔Ꭱᩣ‫̴ڒ‬ፓ丽 亳 丽亳ज‫⼌ܧ‬

䙿ᏄѺλ偮ࡄ‫ٸ‬ጯ೻ त倅䕌 ᫮ ᐭ䒓ܳ䧌‫ࢠڲ‬ज២䓫偮ࡄ‫ٸ‬ ጯч䃛͚ᓰহ⮫θҀ㗟亳ᕨࢍౝ 䲏⼜Ꭰㆠ ‫ڞ‬ᰶ䬡ᝬহ䬡 䙿॔ ᰶझ㔮㭻ᱧহ͗ბ‫ڲ‬⍥ ∠↍ౕCPPLJOH̷⮱䃱ܳ Ꭱ 㥒͇䷊̴ͧ ज⩠䄤䨣㵹䉤

Ꭱ ᩬᏉѝթ ᕨࢍౝ䲏⼜ Ꭰ᫦ㆠბ‫ڲ‬ბใ͑͗⍥∠ ↍ 41" ᰶ̭͗䲋፥͇̀⮱ࣕᝬ जВև丽亳 ᰶ⚑⅁ノ䖀 ȕ ‫ڕ‬᫝.PUFMѺλ$I'UFBVHVBZᄼ䩴 Ф ̷̸͑ᅯ 䬡჏ ᝬ Ꭱᰵ‫ڕ‬䘕䛺᫝㷲ԛᕨࢍౝᎠㆠ ͗։䒓Ѻᐧま࠲᠙̭丽 亳 Ҭ⩕䲏⼜Ꭰᅧ ⼌䛾㏓ͧ⃼ᰵ ᰶ䙿❹ ͇̀ࣕᝬ䃫ิ ៘㥕▶ ͗ۤᏀࣷ๔ЀᏀओᰶ̭㒻ღ䮏ᄦใ‫⼌ܧ‬ ȕ &BTUNBOᄼ䩴↪䒓᫲Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ф ͑ܳ䧌‫ݝ‬-BD% BSHFOU⎃ 䌊⻨ .POU0SGPSEపუ‫ڙ‬చܳ䧌䒓⼸䬡჏ᝬ ऻ䮏ӈᰶ1JDOJD ##2 41"ぶ䃫᫪ ᬍ᩹ᆞᮜ ȕ̶⇠͗ᝬ䬡᫲亳 Ф 䌊⻨̶⇠ጯ͚ᓰহ̶⇠ᱧ౧౴ܳ䧌䒓 ⼸ 䓾‫ڙ‬䌜 ‫ڕ‬᫝㔨ԛ ‫ڙ‬ᄀᐼፓࣕᝬ ज㜗ጞև亚 ᝬ䬡๔ ᰶ̶ᑍᎷፓუᏚ ᝬ ౝ̸ბͧ≨ߕბ ᰶͿ΀⤰ झ⤰ YCPY XJJぶ

㇫䔶ែ䉱ᝬ⾧ౝᣕ㡽 <䓾̶⇠4)"8*/*("/ጯ็ຄᩣ⼌➖͇ፓ⮫̴ᱯ䉔Ꮔ ‫ܧ‬ਜ਼>➖͇ᕨࢍౝ䲏⼜Ꭰㆠ ‫ڞ‬ᅯ ຄੳ͇ ຄ ࡷ ຄࡷ ຄࡷ ፓᰶ͗։䒓Ѻ Ꭱ⼌䛾ᩣ‫็̴ڒ‬Ф  <㧆➦‫ݖ‬ᅁࢄᇥ⠙ᴸែ䉱➖͇>̭͗ੳ䨧ߍ͑ຄ‫⼌ܧ‬ᝬ 䓾त倅䕌̭ẩᱯ䉔ᏄЅ⮱ౝ⼻ ⮱႓ᵎ⼻ࣷ 䮑䰗䉦⩕ह̭͇ͨノ⤳Ꭱ Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ ͧڒ‬Ф  < ੳ Ѽ ͑ ⩕ ࡷ ⠙ ⿸ ែ 䉱 ➖ ͇ > Ѻ λ 㧆 ➦ ‫ ݖ‬ᅁ ᇈ ࡄ 䘕 ፓ ͑͗։䒓Ѻ̭ᅯ͑ຄੳ䨧ιᅯ͑ຄ̶͗ࡷ ᩬᏉѝթ  Ꭱ⼌䛾 Ф <㧆➦‫ݖ‬ᅁࡄᇥ454"67&63䭱䓾 ₐᄦⱭ⎃⮱̶಄⾧ౝ ‫ܧ‬ਜ਼>⃼಄ౌౝਜ਼Ф̴ߍጮ ⃼Ꭰᅧ जᐧ⠙⿸Ƞࡷ⠙⿸ᝃ᭜็ຄ➖ ͇ᰭ倅͑ᅯ ᰭ็ຄധ⵭䃫᫪Ⴙิ ጟᣒጯᩬ̷̸Ⅱࣷ⩢㑾Ф 

ŗ<ࢄᇥ㔮ႄत้ᕨч>้ᕨчѺλ㧆➦‫ݖ‬ᅁ ࢄᇥ #SPTTBSE ㍮ࡻ㶄䖀᫮ ჏≮䲋፥๔ ։ 䒓Ѻ็᠒ᰶᎡࢳट⮱㔮ႄत ᠒ᰶ➦₷䙿 ❹ប⚔ ౧ౝҬ⩕䲏⼜๔ 㝋↍䃫䃎⣝А ▜‫ٶ‬ 䴠৺䃫ิ‫ٵ‬䔈 䙺ᰶ͇̀%+जВहᬣღ㏠ ็ϧ⮱㖇чФ Ř<ࢄᇥ೻ጯ๔ಸ䔋䨮丽亳4VTIJTIPQ>͑ უᏄ䨧ក࠲‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴ Ꭱ㏜‫⋓ݖ‬ ज䓫̴ Ф ř<4BJOU)ZBDJOUIFጯ͚ᓰᱯ䉔Ꮔ䔋ᝬ ፓᏄ>⻨㧆೻‫ڙ‬䛹 ₒ㵹͑ܳ䧌ᅞ᭜㒻ͪ⮱ :BNBTLB⇠⪁ ࢍౝ็Ꭰㆠ ᐧλ Ꭱ Ꭱ⮱㥒͇䷊᭜็̴☌䙿䘪ᰶवह ⇎ᰶ䒓⺕ऱ⻺ㆨ⮱ᱯ䉔‫⋓ݖ‬⢴ᒵ倅ह̭͇ ͨጟ㇫ᓰ㏼㥒ᎡФ Ś<ੳѼ͑⩕ែ䉱➖͇>Ѻλ(VBEFMPVQFᄼ 䩴 ㉔䗨त倅䕌 䌊⻨4IFSCSPPLFጯহ 2VFCFD$JUZ๔㏓䘪ܳ䧌䒓⼸ࢍౝ䲏⼜ Ꭰ᫦㠞ᅧ⼌჏ͧ"㏔⼌ᝤ4"2হ偮 Ⱞ㦄ऺ䔋䨮ᏄLPSWFUUF ओᰶຄ͗ࡷᎡ℈ ‫ݖ‬Ф ś<䔋䨮᳉ⅮᏄ>Ѻλࢄᇥᄼ䩴㦄ऺੳ͇͚ᓰ 䲍䓾त倅䕌㏼㥒᜽᱙ѻ 丌➖᜽᱙गࢍ‫ݝ‬ ᭀ᧺҉ ̭͗ϧࢠजក⤳ 㥒͇ᬣ䬡ⴚ ‫ࣇ͝⋓ݖ‬Ф 

٬

ŗ<㧆➦‫ݖ‬ᅁᇈ‫͗ڲ‬Ѻ㒛ፓᩬᏉ㶒ߖᎩ٬ చ‫ܧ‬ਜ਼>ፓ➖͇ ࢍౝ䲏⼜㏓Ꭰㆠ ᪆ጵ⽠ Ⴧ 㥒͇䷊倅 ღᭀノ⤳Ф  Ř <  ͗ Ѻ 㒛 ⻮ ⿸ ᩬ Ꮙ 㶒 ߖ Ꭹ ٬ చ > 仃 Ѕ ̴ क़͗ᄼλ͗ᰵ⮱٬〒䓾2VF C F D $ J U Z ፓ ➖ ͇ Ꭱ ‫ ̴  ݝ ̴  ⋓ ݖ‬Ф  ř<-BWBMጯᎩ٬చፓ➖͇‫ܧ‬ਜ਼>͗Ѻ㒛 ፓᩬᏉ㶒䉡➖͇Ꭱ᫝ᐧ ᕨࢍౝ䲏⼜ Ꭰ᫦ㆠ ‫ڞ‬ᰶ͑ᅯ ፓ͗։䒓Ѻბ ใহᝬ䶣ऱᰶ̭͗ᒵ๔⮱ბใ≨ߕ౧Ф  Ś<͗Ѻ㒛ᩬᏉ㶒ߖᎩ٬చ>ࢃუឬ䄧Ꭱ ‫ڲ‬෋ߍ‫͗ݝ‬Ѻ㒛ፓ➖͇䓾偮ࡄ‫ٸ‬೻ ᰶ䊲 ๔ᝤใ≨ߕ౧ౝ ᰶ㏼侹͝ჹ⮱᪆ጵఏ䭌ज ពᐧ Ꭱۭ‫̴ݖ‬В̷Ф  ś<ࢄᇥ4U)VCFSUጯ㺬ϧᎩ٬చ‫ܧ‬ਜ਼ ፓ ➖͇>䓾(SBOE"MMFF๔䖀 䓾5BTDIFSFBV๔ 䖀 䓾‫ڙ‬చ ͑ᅯ⠙⿸ᐧま Ѻλᅲℾࡧ‫࡮ڲ‬ႄ 䌜ऐั ࢍౝᎠㆠ ᩬᏉѝթ Ꭹ ٬చᰶ͗Ѻ㒛 ፓᩬᏉ㶒ߖ ᰶ͇̀ノ⤳ఏ 䭌Ф 

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

XXXTJOPRVFCFDDPN


λ‫ڕ‬㞜

Ვ̭᫝

➦䃥ౝϔ㏼㏗

!"#

ౝϔ㏼㏗

ᱻ๴ም

⢸䱋

ౝϔ㏼㏗

Ვ㤺

ౝϔ㏼㏗

ౝϔ㏼㏗

݅⢶∏

ႆ᫝߈

ౝϔ㏼㏗

$# %%%

!".33 #%%36

!"#>$%#34%%

!"# "3#456%

!"#43!#!4%%

!"#> >#5444

!"#""%#5!44

&'()*+(),-'.-(/00#102

-(),-+:+)44.,2(+*#102

-9A2(B@9B.,2(+*#102

780))9:;(),.,2(+*#102

1+)<-=-#4%.,2(+*#102

-'?0!5!4./0@2(+*#102

*9*9-+-+),.,2(+*#102

ȹ ͈ ძ ౥ Ϝ ౥ Ϝ ͈ ძ ȹ ֆళ01&/)064& 0GGFSଋԩ

ᬣ䬡ᰵᬒকᬒ1.1. ౝ౭62 Rue Allard, Châteauguay, QC J6K 5B1 ࢄᇥ$ICUFBVHVBZ ⇠ᮜ‫ݘ‬඲ 䨣㵹ఋ ᩣ ࢔ᝬ ჏ࢲ ࢘⩌䬡ใߍព ᆂ䘕ܳ‫࢔ڲ‬ᝬ ࢘⩌䬡 ჏ࢲ 㷲ԛ ᅇᒲႹ᜽‫ڕ‬䘕⩢ᯃ ბใ䒓Ѻ 㺮Ф ̴ ѻλጯᩬѝФ 

ளᄧʼࣉ

䓾"OHSJHOPOౝ䧮 0614 倅㏔‫ڙ‬ᄀ 㐀Ჱສ 䲏ᄦ㟞చ ࣹ࢔ᝬ ⩢ᯃ ⾧䄰 ბ‫ڲ‬䒓 Ѻ㺮Ф̴

ౝϔ㏼㏗www.ImmoExpertsmtl.com

40-%

㺬ࢄࡧ %VQMFY Ꭱᐧ ຄࡷ ຄࡷ ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬ᝬ ჏⩢ᯃ Ꭱᅸ䶣 䓾ౝ䧮 㺮Ф̴

ளᄧʼࣉ

㺬ࢄࡧ ຄ๔ಸែ䉱➖ ͇ Ꭱᐧ ‫ڕ‬䘕ࡷ ⩢ᯃ ᫝ᅸ䶣ᎡԊ䃮 ‫ڲ‬ใ็䶦㔨 ᫝ 䓾ౝ䧮 㺮Ф̴

㺬ࢄࡧ ຄ๔ಸែ䉱➖͇ ຄ ࡷ ຄࡷ ̭ẩੳ͇ ‫ڕ‬䘕⩢ ᯃ Ѻλੳ͇㶄 䓾ౝ䧮 㺮Ф ̴$FOUSJT

ளᄧʼࣉ

䓾"OHSJHOPO ⠙⿸‫ݘ‬඲ ẩ࢔ᝬ হẩ䶣䱟झẩᰶ࢔ᝬ ჏ࢲ ࣕ ᝬহ࢘⩌䬡ౝ̸ბႹ᜽ ≄㶐ᝬহ 䨲▶ᝬऻ䮏ᰶЀᏀহ䒓Ꮐ䓾ౝ 䧮 ႓ᵎ ‫ڙ‬చ 㺮Ф̴

-B4BMMF %VQMFY ࡷ ࡷ ౝ̸ბႹ᜽ ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬ᝬ჏ ⩢ᯃ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬㺮Ф ̴$FUSPJT

6678 Boul. Monk, Montréal Qc H4E 3J1

ᇈใ䔋ᝬፓᏄ ⻨㧆೻ࡷᄼᬣ䒓⼸ ጟ ᰶᎡࢳट⮱ᱯ䉔Ꮔ⩞ऺ͇ͨহ ऺ䪬᱌䯴অ㏼㥒 Ѻλᅲℾࡧ‫ ڲ‬჏⎽ ⽠Ⴧ ϑ䕇Ӭ‫ݺݖ‬Ꮔऻᅲ 䉤䷊倅 ➖͇㺮Ф̴ ⩌ᘼ㺮̴ 䉔ओ䃎͇ͨᰶθᕒਜ਼ ФᵩजВੳ䃛

-B4BMMF ࡷ⠙⿸%VQMFY Ꭱᐧ ࡷ ࡷ ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬ ᝬ჏⩢ᯃ ბใ䒓Ѻ 䓾⇠ ᮜ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬㺮Ф ̴$FOUSJT

̀ უ ౝ ϔ 㐔 㐚 䄇 ᠈ ᠮ❹ౝϔ㏼㏗

ளᄧʼࣉ

㺬ࢄࡧ ๔ಸែ䉱➖͇ ẩຄࡷহ͗ %FQBOOFVS ẩຄࡷ 䓾ౝ䧮 ⩢ःᯃ 䓾ౝ䧮‫ڙ‬ϑ "OHSJHOPO䉚➖͚ᓰ➖͇ 㺮Ф̴ %FQBOOFVS㺮Ф ̴$FOUSJTȠ

ࣸ ն ζ ো

ੳ͇㶄̷ੜ̭⮱%PMMBSᏄ 䲏⼜ 䓾ౝ䧮 ‫ٺ‬䉦։䒓 ᬍᰵ䉦 ๔Ꭰᅧ ᫝䓾㷲ԛ ჏≮ᬧ ‫ٺ‬䉦᣽ӈឭᱜᩜᠮ 㥒͇䷊倅 㥒͇ᬣ䬡ⴚ 䓾ౝ䧮 ⤳ᘠ⩌ᘼ㺮Ф̴ 䉔 ⁏䓻⢸߽䷃ߍⰌ̀უౝϔ

̊௠Ꮅˉ˝৥నҫ ੜ̖˻ӭၶ਒ᣀᝧБ᠟֦លБ᠟͈ͤ

ளᄧ

ளᄧ

ளᄧ

ᗛࣉӮࡿ ‫׷‬ၸઅᠪྫྷˉѢ‫׫‬

ᗛࣉӑᦉ4U4BVWFVS ໎ᭂ஺ຣऎϛᑇ‫ڠ‬ ܷ‫ࡢۋ‬ᮆ៷ӧࣺ‫چ‬

ᗛࣉᗂՏֵྠ ࢻАҦᮻֵԇ Ѣ‫׫‬

ሜ᧚ሶ߿ѽ๦ᰳͮ̅ԯ᛺‫ۋ‬ Ͱ߳ӜᄉѢЙԯ ˞᜵ሜࠆ௦ ၶ਒ሶ߿ᄉ&440ҪෳቢΦѽ आ ᫁యሜጝෳቢ᝹‫ˉྫྷ֖ܫ‬ ࣂКᦉᏡளෳМՂፋᩘ‫׫‬ଡ ੆ඇࣱᤂʹᄫґࣱஅЙʹ ܲ ыѽʹܲᬣᅋஷ᣷ ਖ਼ளͰ߳Ӝᄉत੆ Ҫෳቢᩘ ‫᧙׫‬ᤆ͗థॡܷ‫ܘ‬᫁ᩏᛠԺ ଡΘ‫ˉ׷‬᠝൛᜵͈ʹ

ᡯᗛࣉѫ᧾ᢻርӳ‫ࡆࣰʹڠ‬ ᔭ̘МᮇѾ‫˝ܒ‬ᗂՏतᤴ‫׷‬ ᒬत ळᎬ᧖᣹तኒ᮲ಪ ঳᭦ሤ ࣰࡆ ᅓੜ ๐ӻ Ԙੜ ܷ ࠆԉࡎᰳࡆКᦉ‫ڠ‬བ᧓ఋ ဗ ̼ᜈν ៷ӧฒ෈ᤨ᣾௙̜ܷቓ ξᅯࡢʽ ֆ‫ډ‬Ꮎ௿ʶ᜾௃ͷᮖ ‫᧖ڠ‬ፂ࣡థ᳗֖᧘ၶ༡Მ᯾ᡛࣉ ஊ᜺ѲՎ਒ѫҞѢˏ‫ڰ‬Рʹࣰ ࡆᄉ‫̬ڠڗ‬ՐѢ‫׫‬᜵͈ʹ

ᰳቪࢻАҦၶ̖ ̯ԓ౅஧ҁ੆ֵҁӉ ᜈҁ੺Ԧᩘ‫׫‬ʶ్ᴜ ࠆਖ਼˝ᭅ‫ܷ֖׷׫‬ МՂ ࣱыѽʹӡ ‫͗఺ݝ‬ ध͈ʹӡ

᱆ᄴˋᦉᤂᎾ‫ڍ‬ ᣷ܑဗ̼Ӑ ‫ྥݚ‬й‫ڣ‬Ѣ‫׫‬

ᔭ̘й‫ ڣ‬ तࣱ̅ ˓ ྥ‫ ړ‬ ܿᕲПሗ)PMTUFJO ᰳ̖‫ྥݚ᧙ݚ‬ "(30163੆տ థ߿᧙அ᠓ૈಕ ӭࠑଡΘ۱ᝪ ͈ʹ

Chartered Real Estate Broker

 B[IBJ!GJWFTUBSJNNPCJMJFSDPN

‫͗఺ݝ‬

͈ᄇʹ

ளᄧ

ᗛࣉӮࡿ ៷ӧ෱௿Ѿ‫ܒ‬ Ѣ‫׫‬

᱆ᄴ ᧓ᆇ᝹‫ܫ‬ԇ Ѣ‫׫‬

ᗛࣉ"/+06Ӝ Ӧ࿗በѾ‫ܒ‬Ѣ‫׫‬

ͮ̅߶᭡Юᛣ ঳᭦ሤࣰࡆ ᅓੜ ๐ӻ ᜈνᏥቂ ᓧశචোใ᥷ ᢻंԺϢκᢻ ‫ڠ‬ʽҪབฒ෈ ᜵̨͈ʹ

᧓ᆇ఺೙᝹‫ܫ‬ၶ̖ ፂ‫֖׫‬Ѣԯ ᝹‫ܫ‬፤એ ፤ν֖ఝள ᝹‫ܫ‬ᭅᦉ͇ၶ̖֖ ፂᩘ ၸਖ਼߿҃᝹‫ܫ‬ ͈ᄇʹ

ၿԓ౎ᄉEVQMFYՋࣲᏡ ளᏪ੆ ̮Ժ಩૵ᭉ᜵ু ‫੆ܬ‬EVQMFY̓᤯ழΦ ѫ᧾൥ᛠԺҁ፮ጲ‫ڠ‬ᨠ ‫ݼ‬Ԧቢᅓੜ ๐ӻ ˞ ̠‫ݒ‬ੜ ࠃఱ‫ڠ‬౛ Ԥᢻ ੜᡯሎˏ˓ܷ‫ۋ‬᠓ྫྷ˖ ॶʿҁМ᧖ ᤂՁ֖ ՁᰳᤳМᡸᒬͰઅᠪ ঳ᄰࠁध͈ʹӡ

 ளᄧ ᗛࣉӮࡿ‫ݝ‬Ӝ Ѿ‫ܒ‬Ѣ‫׫‬

  ࣱ  త ௅ኃయ

Ͱ߳NjМࠟNj‫ˉ׷‬Njၶ਒ અᠪྫྷˉNjй‫ڣ‬

ͮ̅߶᭡Юᛣ ᐿ᭤ ၶখγએౣ‫ڠ‬ᅓ ੜ ๐ӻᰳುࠃఱ‫ڠ‬ ౛ ʶࡎࡎᰳࡆ Ԥч བ᮲ጆፑ Кᆑᢻ᥊ ‫ڠ‬ʽຣฒ෈᜵̨͈ ʹӡ൤ӜѢ‫׫‬ᄉ ੜຸॡ࠵ ેྠԀ઎

ߕᠴ๜⍤‫ݞ‬㶁 ߍప⹩৮̀ࢃᏄ Royal Jubilee Ginseng

䔋㐚Ꭱ᜽ͧߍᠬ๔ႶⰮ㟞ᬄ࣯ᠴჇ䨭ਜ਼ੳ

ऱㆨ⹩৮ӈ䔶䉚

㘪Ⱑ䗛 ‫͚ݝ‬ప ᱙‫ڙ‬थᰶ๔䛼

ߍᠬ๔ႶⰮ㟞ᬄ࣯ ㇫䔶⊤࣯✂⿊㟞㘣 䘪㘪㑾̷䃏䉚䔮‫ߍڕݝ‬ᠬ๔

जВ⮨ᒂ‫ݝ‬᱙‫ڙ‬थ㑾䶢

www.royaljubilee.netᝃ

Ҭ⩕ҍ⮱ᮧ㘪᝸ᱧ䃏䉚ȡ䄤侙̷ߍ᜾ЙᓛԎत

๏ћ๏ 䄤 ϟ͡‫ݝ‬ 4168 Finch Ave E Unit G53, Scarborough Ontario ⩢䄊1-416-986-7788 ݄ ⇨᪴ᬣАᎬ౧ ⍞ਚࢃ 4000 No 3. Rd Unit 2395, Richmond, BC

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

ྱѾ˝ளሧඞଡΘଋᤞNj Ҩ᝼Nj߶ࠑNjᎵˉNjЙߥNj ۱ᝪኍ᠚ॶనҫ

XXXTJOPRVFCFDDPN

Agence Immobilière Real Estate Agency


&'()*'%+(,-(."/0(1*!2!*%+(34(&*2(,356

á&#x160;&#x192;

 ŕž&#x;

ࣸ Őś Îś ŕ§&#x2039;

!"##$!% POISSON ISSON IS SSON / SE SEAFOOD EAFOOD

VIANDE AN / MEAT

游水é˛&#x2C6;éąź

ç&#x152;Şć&#x2030;&#x2019;

SPĂ&#x2030;CIAUX GĂ&#x2030;ANTS EN MAGASIN TOUTES LES SEMAINES / SPECIAL SAVINGS IN STORE EVERYWEEK

Merci de magasiner chez nous! Thank you for shopping with us !

ç&#x2030;&#x203A;ć&#x;ł

$22.03/kg

$10.34/kg

$3.29/kg

999

1

Ib

PQRC(55F66

469

49lb

Ib

PQRC(LF66

PQRC,FN6

äš&#x152;头

ĺ?&#x2022;çşż ĺ?&#x2022;çşż

é&#x2021;&#x152;č&#x201E;&#x160;č&#x201A;&#x2030;

$3.73/kg

$3.51/kg

1

$4.83/kg

59

2

Ib

PQRC(,F66

Ib

$8.80/kg

69

399

Ib

Ib

PQRC(IF66

PQRC(MFI6

ĺ&#x2020;°é¸­ 鸭

$8.80/kg

3

1

19

PQRC(IF66

鲊鹟ć&#x2030;&#x2019;

ä¸&#x2030;ć&#x2013;&#x2021;éąźć&#x2030;&#x2019;

ç&#x2030;&#x203A;äť&#x201D;骨 ç&#x2030;&#x203A;

大鸥č&#x2026;ż

9

$10.12/kg

99

4

Ib

PQRC(LF66

59 Ib

$2.62/kg

88

119

ea/ch

lb

PQRC(54F66

PQRC(5F66

PQRC(LF66

Fruits et LĂŠgumes / FFruits rrui uit & Vegetable č&#x160;Ľč&#x201C;?

ĺ?°ćšžç&#x2122;˝

ࣹŕ°¤ŕŻ&#x2026;á&#x160;&#x192;ŕ°Ż

$3.29/kg

$1.94/kg

Produit du Mexique

88

lb

PQRC(,F46 6

鸭梨

 ĺ°?ç&#x2022;Şč&#x152;&#x201E; J

Produit du Mexique

1

Produit du Mexique

PQRC5F46

2/1

1

lb Produits de la Chine

Produits de la Chine

PQRC(,SIF33

29 9

lb

lb

PQRC(5F,6

29

lb

PQRC(5F66

ć&#x2014; 核红ć??

红č&#x2039;šć&#x17E;&#x153;

79¢

1

Produit des Ă&#x2030;-U

PQRC(5F66

$1.74/kg

50

$3.51/kg

$2.84/kg

$2.84/kg g

49

¢

ç˛&#x2014;é&#x2022;żć¤&#x2019;

ĺ&#x160; ĺˇ&#x17E;ç&#x2022;Şč&#x2013;Ż

č&#x17D;˛č&#x2014;&#x2022;

88

Produit des Ă&#x2030;-U

$2.82/kg

¢

PQRC(5F,6

Ă&#x2030;PICERIE / GROCERY

159

lb

PQRC(,F66

č&#x153;&#x153;ć&#x;&#x161;

$1.94/kg

lb

Produit du Mexique

128 lb

Produit des Ă&#x2030;-U

PQRC(,FM6

198

ea/ch

Produits de la Chine

PQRC(IF66

FOURNITURES POUR / RESTAURANT SUPPLIES

R$*13=*1+"H="$'()"*+'ç&#x201C;&#x153;ĺ­?',001 鼟嚲ćŁ&#x2019;'-0X#J

â&#x20AC;Ťá§&#x2013;×&#x2019;â&#x20AC;Źŕ°Ľá&#x17D;Š â&#x20AC;ŤŕĄ&#x201A;á§&#x2013;×&#x2019;â&#x20AC;Źŕ°ĽÇ&#x2018;á&#x2014;&#x203A;ŰĄÓ§Ě ŕŞ?Ç&#x2019;XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

L%*!'M$$+&!'N$%#!'()"*+'é?˘çłťĺ&#x2C6;&#x2014;'O%1%+"$JP"*1'()"*+'ć&#x2013;šäžżé?˘çłťĺ&#x2C6;&#x2014;' >/>1 ?016>Q--/16/

399

269

é?&#x2019;ć&#x;łč&#x152;ś',001

Y"#U=!'()"*+ č&#x2026;°ć&#x17E;&#x153; >/>1

699

188

ea/ch

ea/ch

ea/ch

!"#$'&''

!"#$%&''

!"#$+&''

case e boĂŽte te te

!"#$+&''

H%=+' ()"*+ éąź 7,/3&6-,

é&#x153;˛

"38"&'C!&!:'ç´ čžŁ ć¤&#x2019;é&#x2026;ą'?</&865

2400

case boĂŽte

case boĂŽte

case boĂŽte

boĂŽte case

4800

4800

39000

ea/ch

F!")&'G=A!)'()=+1!' ()"*+'ĺ&#x2018;łç˛ž /0&8

2"!#)='红ĺ&#x2019;&#x2013;ĺ&#x2013;ą -->16>?

9:: 澡é˛&#x153;é&#x2026;ą ;6-<7/9

4200

4200

boĂŽte case

boĂŽte case

boĂŽte case

399

3000

3500

3100

ea/ch

!"#$+&''

!"#$%&*'

Y$)U$'č&#x160;?éşťçł&#x160; -;01

299

299

ea/ch

!"#$*&''

!"#$)&''

鼟嚲'/>1

199

ea/ch

ea/ch

D=::$3"*'é&#x2026;ąć˛š'-?<E9

9::'č &#x201D;沚',<,7:16;

9:: č &#x201D;沚';6,<,:1

@"A$)' B"&&$B'()"*+'ćą&#x;é&#x2014;¨ ć&#x17D;&#x2019;ç˛&#x2030; >/>1650

2"34'çąłç˛&#x2030; 50657/1

4800

boĂŽte case

boĂŽte case

ĺ°?鸥č&#x2026;ż H%=+'8)"*+ éąźé&#x153;˛'7,/3&

2!)=&=* 螣ć¤&#x2019;嚲 >/>1

3

I"&8!!'()"*+ 麌ç&#x2030;&#x2021;'?001

179

99

9

ea/ch

ea/ch

!"#$%&+'

!"#$+&''

R SN'()"*+'éŚ&#x2122;č?&#x2021;ç´ č°&#x192;ć&#x2013;&#x2122; /001

XXXTJOPRVFCFDDPN

ea/ch

ea/ch

!"#$+&''

!"#$*&''

ea/ch

Ă&#x20AC; partir de 40lb

CONGELĂ&#x2030; / FROZEN

249

lb

!"#$%&'()"*+'ç&#x201A;¸č&#x2122;ž ,-.,/',001

199

699

ea/ch

999

ea/ch

!"#$%&''

W#="*'IP$=J!'()"*+ ĺ&#x201C;?é&#x201C;&#x192;ĺ?ˇ -;?1

@%'V"*1'()"*+'大éť&#x201E;éąź ,00.500' -:1

I&!")B"U!)'()"*+'ĺ&#x152;&#x2014;ć&#x17E; č´? >001

ea/ch

!"#$,&''

2/688 !"#*&''

2/500 !"#%&''

168

2/6

ea/ch

88

!"#)&''

!"#$(&''

Ă&#x20AC; partir de 10lb 10lb and up

ć&#x2013;°é˛&#x153;č&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

239

Ă&#x20AC; partir de 10lb

Ib

10lb and up

č&#x17D;˛č&#x2014;&#x2022;

Ă&#x20AC; partir de 20lb

Ib

239

20lb and up

199 Ib

lb

40lb and up

ç&#x152;Şç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;

249

Ă&#x20AC; partir de 20lb

Ib

20lb and up

259 Ib

č&#x160;Ľč&#x201C;?

Produits du Mexique

3299

case boĂŽte

Produits du Mexique

ç˛&#x2014;é&#x2022;żć¤&#x2019;

ĺ&#x160; ĺˇ&#x17E;ç&#x2022;Şč&#x2013;Ż

139

Ă&#x20AC; partir de 40lb

lb

ä¸&#x160;澡ç&#x2122;˝

@V'()"*+ 澡é˛&#x153;ć?&#x201A;é&#x201D;Ś 5>01

!"#$((&''

O%'R"'M="*1'()"*+ 水鼺'>/>1

KA!)1)!!*'()"*+'椰弜鼎ĺ&#x201C; ,E03&

279

30lb and up

ç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

case boĂŽte Ă&#x20AC; partir de 40lb

ĺ?&#x2030;ç&#x192;§ ZM$*'K*&!A!)'&"'[)"=##!.M$' I&!"*'@"U\

Ă&#x20AC; partir de 30lb

40lb and up

2699

-

40lb and up

ç&#x152;Şć&#x17D;&#x2019;骨

大鸥č&#x2026;ż

!"#('&''

-.

case boĂŽte

boĂŽte case

1299

!"#$+&''

7000

39000

ea/ch

!"#$((&''

I$$:!)'D=*1'()"*+'ç&#x201A;&#x2019;é&#x201D;&#x2026; 5,J3'

399

399

ea/ch

ea/ch

799

!"#$(%&''

2"T!#U4'()"*+ č&#x2026;?獚 5>01

麝螣č&#x160;ąç&#x201D;&#x;'>-01

399

99

ĺ&#x2020;ťé¸Ąč&#x192;¸č&#x201A;&#x2030;

VS( ć&#x2DC;Ľĺ?ˇ ,/16>0XJ#6-08$6!#

ĺ&#x17D;ťčĄŁč&#x160;ąç&#x201D;&#x; /0&8

č&#x2026;°ć&#x17E;&#x153;'/0&8

F!")&')=A!)'8)=+1!'ćˇťä¸ ç&#x201D;&#x153;é&#x2020;&#x2039; ,,/03&

3999

case boĂŽte

大ć´&#x2039;č&#x2018;ą'/0&8

4*!")'()"*+'湤ĺ&#x153;&#x2020;'>001

199

ea/ch

!"#$%&''

Produits de la Chine

4999

case boĂŽte

Produit des Ă&#x2030;-U

45599

case boĂŽte

Produits du Mexique

2499

case boĂŽte

Produits du Quebec

1999

case boĂŽte

ć°­ĺ&#x203A;żĺ&#x2020;­ĺ° â&#x2022;&#x2122;ć&#x2C6;˝ć&#x203A;&#x2022;â&#x2DC;śâźşĎŞä&#x2039;´ă&#x17D; â&#x2030;żâ&#x160;?Ńł We are hiring all departements, experience is an asset. Tel: 514 653 6145 On embauche pour tous les departements avec bon salaire, les personnes avec experience ont la priorite. Tel: 514 653 6145

Nous n'acceptons pas les règlements par Carte de CrÊdit International;carte PrePaid;carte cadeau;AmÊrican Express We do not accept payment by International credit card, prepaid card, gift card, American Express

=';?1";@0A*;?B!+@C(680(,58(D$E?D$<@0&+E?D';@C(-80,38 Jusqu' Ă ĂŠpuisement

!"##$!% -,33( "'9F

9pULÂżHUOHVSUL[Dá&#x201A;&#x2C6;FKpVHQPDJVLQHQFDVGHGLYHUJHQFHHQUDLVRQG HUUHXUG LPSUHVVLRQGDQVODFLUFXODLUH G$#28*!*$'H5I33 & 76XSHUPDUFKpVHUpVHUYHOHGURLWGHOLPLWHUOHVTXDQWLWpVDQFXQHJDUDQWLHUpFDOPH des stocks! Ĺ? 9HULI\WKHSLFHVRQVWRUHGLVSOD\WDJVLQFDVHRIGLVFUHSDQF\GXHWRSULQWLQJHUURULQWKHĂ&#x20AC;\HU !"##$!%(:J()4K(,DL & 76XSHUPDUNHWUHVHUYHVWKHULJKWWROLPLWTXDQWLWLHV1RUDLQFKHFNV G*9C(4M30LN50,--78+9*(:'$;<+<+*#(=$#<(> Ĺ? 7 ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ĺŚ&#x201A;ć&#x153;&#x2030;ĺ?°ĺ&#x2C6;ˇé&#x201D;&#x2122;误诡䝼ĺş&#x2014;ĺ&#x2020;&#x2026;ć &#x2021;筞为ĺ&#x2021;&#x2020;ă&#x20AC;&#x201A;ć&#x2030;&#x20AC;ć&#x153;&#x2030;ç&#x2030;šäťˇäş§ĺ&#x201C; ć&#x2022;°é&#x2021;?ć&#x153;&#x2030;é&#x2122;?ďź&#x152;ĺ&#x201D;ŽĺŽ&#x152;ĺ?łć­˘ă&#x20AC;&#x201A;C&T čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;äż?ç&#x2022;&#x2122;ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ć&#x153;&#x20AC;çť&#x2C6;解é&#x2021;&#x160;ć?&#x192; Ĺ?

B$OC(4M30LN50---3


Qu├йbec.ca/francais

> 514 864-9191 (

) > 1 877 864-9191 (

)

XXXTJOPRVFCFDDPN

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОйтАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  рг▒  р░д рпЕсКГр░п

сКГ

 р╛Я

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ


ઐնሥ3&.ᣏᢽథԺᑞ͗ࠪள$IBNQMBJOೃᤴ੆Υᙌ

ᎃᣣߔᆔ

 ྟ

ᗛ ۡ ၶ า

ʿˣґМ࣊ᄉʶ ͊ઐնሥὋ᝟Ѳ‫ڙ‬ᗛ ྱѽ࠶ణளઅЙ΍ၸ ᄉ4BNVFM%F$IBNQ MBJOܷೃʼतᤴᄉᣏ ᢽ༡ᢻጲᡸὋథԺᑞ ͗ࠪᤇएᏱᠪ̢Њ ᄉܷೃᤴ੆Υᙌnjॆ ࡌᛪᇧὋൣ‫᧓ڙ‬Ԩʶ Ѭॸ᜵ଏஶ౎ᥗБ ᤇሗৰхᄉԦၶnj Ԥ Փ Л ᢻ᥊ ᄉ 4BNVFM%F$IBNQMBJOܷೃࣱ̬̅త͊К ᭦ध᤯ὋԨ̼˿‫ځ‬᣾ऎ΍ၸᚷᭂᄡᏪː ᧗ԩ૮ᄉԓ$IBNQMBJO#SJEHFܷೃnj᜺Ѳ ˖ᄉ༡ᢻᣏᢽጲᡸ࠱तᤴ‫ڙ‬ளೃ˖ᫍὋ ᤯᣾౵ቆႂ፵ଡΘ͑ᄉᄯึႂͺ˝ ҮҦnjͭ௦‫ڙ‬ᤇ˓ጆፑ˖ὋႂҦథԺᑞ͗ ෹᭚ᤈЙೃೌፆౝࣲᬣᅋௐᫍᄉึᤱᤴ ੆ೃೌᄉᑻᙌnj థСᤇ˓᫇ᮤᄉઐնሥὋ˝ᣏᢽ༡ ᢻଡΘҮҦᄉᄯึᦠႂጆፑథԺᑞ̖͗ ၶఽ஘ႂึὋᤇ̎ఽ஘ႂึ͗෹᭚ҁܷ ೃᄉ‫ڠ‬۲˧˖Ὃᤴ੆ܷೃ᣾௉‫ڠ‬ԩҁΥ ᙌnjᄫґὋᤇ͊ઐնࣂԦᤞፋ3&.ᮉᄫ ᄉᯪࣝࢹር࣍Ὃࣲ˄ࣂᜁѴЙ಩૵Ǒζ োᖌ३ก಴ǒԺ̾Мधᄉ஠͇njઐնሥὋ Ժ̾᤯᣾΍ၸྱ҃ౢఱNj೜฽ఽ஘ႂึ ᄉ͛ਕ٧̾Ԣ߿య፤એ֖ᆷγᢽ᥊γ૆ ຌผኍଏஶ౎ᬋͯᤇሗ᮲ᬖnj

Ҫૅܷ۲ᆨ᝹ஶᦉᄉԦᝒ̠-BNB ,IPESᛪᇧὋஊउॆࡌࣂˀೃೌतᤴ‫׷‬ 4JHOBUVSFPOUIF4BJOU-BXSFODF὇44-Ὀᬶ‫ڃ‬ ̾ԢᣏᢽᎩፎᦏࣉঋጲ὇3jTFBV FYQSFTT NjUSPQPMJUBJOὋ3&.Ὀᄉܲࠑतᤴ‫ࡘ׷‬ध ࠚѬՋͺὋᆷγܷೃԩΥᙌᄉৰхʿ͗ Ԧၶnj ,IPESᛪᇧὋҪૅܷ۲ᆨ᝹ஶᦉ࠱͗ ˀ44-̾Ԣ3&.ᮉᄫ‫ڃ‬᫲ጊࠚՋͺὋᆷγ ܷೃ˖ᫍᄉᣏᢽ̓᤯ጆፑʿ͗ࠪᤇए࠱ ᜵΍ၸࣱᄉೃೌᄉፆౝᤴ੆͉ʹ૮ ࠎnj,IPESᛪᇧὋ۲ᆨ᝹ஶᦉ˶͗ˀᗛྱ ѽ࠶ॆࡌՋͺὋ̾ᆷγ᧓Ԩ੝థॸ᜵ᄉଏ ஶὋᥗБೃೌ‫߶ڙ‬ᜈᣏᢽௐԩ૮nj‫ݜ‬ឬὋ ೃೌᄉ᝹᝟‫ڙ‬ᣏᢽ᝹᝟߿ሼ˧ґࡂࣂፂ ߸੆˿nj ۲ᆨ᝹ஶᄉΥᙌ᫇ᮤ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ʿ௦ ̣˥ளᱤ̂nj‫ڙ‬ᤋଋᗛྱѽ࠶ˀӮࡿᄉ̊

एܷೃ˖Ὃ૊ཱतᤴௐᫍὋतࣱ̅ᄉԓ $IBNQMBJOܷೃࠃᬄʼ௦ኃࣱ̃ᣏᄉὋͭ௦ ၿ̅तᤴௐ෤థᏥᘼଅපὋ΍Ф᣾௉‫ڠ‬ԩ ҁ˿Υᙌnj ॆௐᄉतᤴᏧ෤థਆҁ͗‫ڙ‬ೃೌʼ΍ ၸ᥊ᡸᚷᭂᄡὋᏪܷೃᄉतᤴழयԠ΍३ ઞᬓ֖ఢ૰ᦉѫԩΥᙌೃ᭦੆˝ʿԺᑞnj ප֖ᄡᄉຈՋྫྷ्੆ᄉᑻᙌͺၸː᧗૮ ‫˿ڭ‬ೃೌὋॆஊउ‫ڙ‬ʼˆጡࣱ̼ध‫ݼ‬ᅋ ੣ᝌфଅප᫇ᮤௐὋೃೌᄉܷᦉѫᦏࣂፂ ԩҁΥᙌ˿nj ణᤂіࣱὋᐎᥧॆࡌ˝˿፤એᤇएே ೃઅЙ˿ᡓ᣾̢Њᄉᠪ᧚Ὃ̨̨ͭ௦˝ ˿΍ேೃᑞܴ‫ڙ‬ளೃत੆ґγ૆ध᤯֖ ᤁᣀnjဗ‫ڙ‬Ὃேᄉ$IBNQMBJOܷឞೃࣂፂС ᫆Ὃ࠱ࣱ̅ઞᬓ߸උὋઞᬓࢹርᏱᠪ ̢Њnj ᠆᠉ᣏᢽ3&.ᮉᄫतᤴᄉ᱆ӑАᤝ ͓ϱᗧઅᠪ۲᧚὇$BJTTFEFEFQPUFUQMBDF NFOUEV2VjCFDὋ$%12Ὀ۲ᆨ᝹ஶᦉᄉ ˞ክ+FBO7JODFOU-BDSPJYᛪᇧὋतᤴ‫ࠪ׷‬ ఽ஘ႂึ᫇ᮤ᭣࣡ຌഁnj̴ឬὋ3&.ࣲʿ ௦ኃʶ˓‫ڙ‬ೃೌʼतᤴᄉᣏᢽጆፑὋ‫ူܪ‬ ᤇሗဗ៵ᄉ੾శࣂፂፂ᣾˿฽ណ֖ᰍ᝼Ὃ

Ꮺ˄ࣂፂ३ҁ᝼௙௦థ஌ᄉnj -BDSPJY‫ڙ‬ʶ࠯ႂߔᥪ͇˖з᥊Ὃఽ஘ ႂึᄉဗ៵Ժ̾ၸ໣ප౎ඊཱnj‫ڙ‬ႂҦጆ ፑ˖Ὃ‫ڙ‬᝹᝟੊᜺߿ᄉႂᡸ‫ٿ‬ᡸ̾ܰึ Үᄉႂึᜁሥͺఽ஘ႂึὋ˶ᜁሥ˝þᤙ ึÿnjᤇ̎࠵᧙ᄉႂึ෤థᥕ९᜺Ѳᄉႂ ᡸ὇᤯᣾১ቆႂ፵֖ᨠᢽὈึҮὋᒬࣁ੼ ҁ˿Բܰʶ్ႂึ᤯ᡸnj -BDSPJYᛪᇧὋͺ˝3&.ᮉᄫᄉʶᦉ ѫὋʿክ௦‫ڙ‬$IBNQMBJOܷೃʼᤆ௦‫ڙ‬Ф̴ ೃೌʼὋतᤴ‫ᦏ͂׷‬థζॶԺ̾ःࠪᤇሗ ৰхnj‫ڙ‬3&.ᮉᄫᔴ‫ډ‬Юतᤴᄉ੝థ۲ᆨ ᝹ஶὋᦏ͗థஞՋଏஶ౎ःࠪఽ஘ႂึᄉ ᫇ᮤnj૊̴ཱᄉឬกὋतኒ‫͂׷‬ൣ‫ڙ‬ೃೌ ʼ߶ᜈஅᬶႂึᄉ᧚࡚ᦉ͇ὋՎௐᤆ࠱߶ ᜈᄢଌ᝹‫ܫ‬Ὃၸ̾೜฽ࣂ߶ᜈᄉγએጆፑ ௦ՠԦၶ஋ᬩnj -BDSPJYᛪᇧὋ$%12ࣂፂˀ44-֖Ҫૅ ܷ۲ᆨ᝹ஶᦉᄉ᝹᝟࣍ࡘधՋͺὋథζॶ ᤯᣾ᮔ᫸ব᝹᝟ଏஶ౎ᥗБள4BNVFMEF $IBNQMBJOܷೃ̾Ԣ3&.Ф̴۲ᆨ᝹ஶ᣾ ௉‫ڠ‬ԩҁΥᙌnj૰ԱពឬὋԺ̾ᐯ߿ᄉ௦Ὃ ள$IBNQMBJOܷೃʿ͗‫˝ځ‬3&.ᣏᢽᮉᄫ Ꮺ΍ΥᙌҪᤳnj

͔ᄝ᫂ቓԇ 17$ᨷՋ᧚᫂ቓ ࣰழࡆԇੜ˃ˉ᝹‫ܫ‬ၶ̖Ҫࢹ 17$ᨷՋ᧚᫂ቓӬԤࡎလၔ

ྫྷᎾ͈घБ᠟᝿ͤ᫁య᠎γ

ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ᝠ᠍བጲḬ ‫" ! ڦڠ‬#$%&#'&()#*+,--.)#/#0(1(--&#2 3#4'5#/#6%&7&8

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

̅บ

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

 +BTPO ‫̖ڠ‬ፂጡ

i 6 DPN ˖ᐯᄉतᝫူবᄉ᝿ͤ ˃ˉᄉనҫ˗ԑᄉ‫ٿ‬ઐ੣఺ &NBJMJBNZV[F!HNBJMDPN ‫"ڦڠ‬WF(SPTWFOPS 8FTUNPVOU 2$ ):5

λ∪㏼㏗᱙ϧᅲѼλ8FTUNPVOUࡧ ᄦ᱙ౝᝬ⎽ ᝬᅸᐧま㐀Ჱ ࡧഌ㻱ܿВࣷকడऱ๔‫⿸⻮ڙ‬႓ᵎᰶ⌞‫⮱ݨ‬γ㼐 䓾᱌ጟ᜽ߌࡼߖ็Ѻ⼨ℾ᰸ࣸ ౕ8FTUNPVOUࡧࣷጯ͚ᓰΝᝬ㒛͇ Ꭳऄ‫ݝ‬᱙ౝ㠞្᪴㏥Ȩ5IF(B[FUUFȩ⮱䛴䃬 ⁏䓻ऱѺ᰸ࣸᲒ⩢৕䄏᝭ᰶⰥ‫ߎ͇ڠ‬

40-%

Ѽ ែ

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

40-% 㺬ᆞ⠙⿸䆗Ⴒ

᫝Ⰵ⻮ਜ਼ Ѻλ㺬ᆞ䆗Ⴒࡧ ౽ࡄ ᱊ࢄ 䭠‫ٶ‬ᬻ࿇ ౝ◦㐊Ҡ 䌊⻨ ऱ䶣ᅃ⻮ᵎ䘪৘ᅧ͸䖒 䓾Ꭱጟ ㏼䓴๔䛼㔨᫝ ‫ڕ‬᫝ࣕᝬࣷ࢘⩌ 䬡 ࢔࢘ ⻮ჳऻ㟞చࣷ䒓Ꮐ ᐭФ̴ ̺㺮䩆䓴

⠙უА⤳8FTUNPVOU㺬ᆞ㏼‫ڥ‬䆗Ⴒ Ѻλࡷᆞ㚝 ࢔ ࢘⊡ ⠙⿸䒓Ꮐ ፓ䒓Ѻ 䓾ᎡᲒ㏼䓴๔䛼㷲ԛࣷ㐡 ៑ ᝬᅸ⟣ᔮᲮສ ᬍ䰭Ш҂㷲ԛ ज ៻࠲‫ڒ‬Ѽ 䓾ऱ๔䶣㏔͚ᄼ႓ 䶱⻾ ᬍ᩹MPDBUJPO ⻮ჳऻ㟞చ 䊲๔䱟झ ➦‫ݘ‬䔯वఈऐ͸უᅲѼ ᐭФ̴

8FTUNPVOU"EKBDFOU⍖仕‫ݘ‬ ඲‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ⮴უᆞ̷ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ 䓾ጯ͚ᓰ䓾ౝ䧮〆̻CVT〆 ₒ 㵹जВऱ䶣㏔⻮ᵎ ⻨ᰭສ⮱䶱 ⻾.BSJBOPQPMJT$PMMFHF৘ᅧ͸ 䖒 ࢔⊡ 㷲ԛᎡ᫝ ㇫㒻ऻ㟞 చ ᐭФϲ̴ ⁏䓻Გ⩢䶱㏓

㺬ᆞ8FTUNPVOU䶣䘕䆗Ⴒ‫ܧ‬ਜ਼ Ⴎ 䲆ᄼ㶄 Ⴙ㒻ౝ◦ কడ㐬ᴾ᜽㢘 ⣜ ධх㒻 ㏜ⴠ๡ᐧま ౝ̷͑ᅯใߍ す̶ᅯ䬮ẩ ࡷౝ̸ბጟᩦ㷲ͧ⠙⿸ BQBSUNFOU ࢔ბ ⊡࢘ ბ‫ڲ‬ 䒓Ꮐ -PDBUJPO-PDBUJPO-PDBUJPO ສᝬၽҍթᓄ᠒ᰶᐭФ̴

8FTUNPVOU㺬ᆞ䆗Ⴒࡧ7JDUP SJB7JMMBHF䆗ࡻ⻮Ⴒ‫ܧ‬ਜ਼ ࢔ ⊡ბ ౝ̸ბ‫ڕ‬᫝㷲ԛ 㷲ԛ‫ڥ‬䯲 ऑᱡ̻⣝Аᙌ⮱Ⴙ㒻㲺व ϑ䕇 Ӭ‫ ݖ‬ₒ㵹जࣨ䊲ጯ ⹫ࡧ͚ᓰ ‫ڙ‬ చ 䶣㏔⻮ᵎ न͉̩ʺ

౽㥪䷻Ⅱ㘉ౝ⮱⮴უᆞᆞ㚝 Ꭱ‫ⴠڕ‬๡ᐧ ま⠙⿸䆗Ⴒ ࢍౝᎠ᫦ᅧ 䊲๔㜗უऻ㟞 చ ఈ࢔ࣹ࢘ 䊲็‫⾧➖ו‬䬡ࣷბ‫ڲ‬䒓Ꮐ Ꭱ᪡ᴸᝬၽᒨᏂ㔨᫝ ‫ڕ‬᫝ᅸ䶣 ‫ڕ‬᫝ӈᯃ䃫ิ ‫ڕ‬᫝ౝᲬ ‫ڕ‬᫝ࣕᝬহ࢘⊡ 䓾䶣㏔⻮⿸㠞᪴ᄼ ႓͚႓হ‫Ⱞڕ‬ᰭສ⮱㇫㠞䶱⻾ΝუजВ៻࠲ ‫ڒ‬Ѽ 䊍䔮᝭ᰶ⩢க ▜‫⿄ࣷڤ‬亝ᐭФ̴

40-%

๖‫ڲ‬᜽ϑ

40-%

40-%

40-%

̭͗ᰵ‫ڲ‬ਜ਼‫ܧ‬

40-%

ࢄᇥ#SPTTBSE -ࡧ⠙⿸䆗 Ⴒ Ꭱᐧ ᅧࢍ ౝ ᅧბ‫ڲ‬䲏⼜ ใߍ‫ڕ‬Ⴙ᜽ ㇫㷲ౝ̸ბࣷბ‫ڲ‬䒓Ꮐ 㷲ԛ㇫ 㒻 ᵩᅭव⤳䃟⾣ ࢔ბ  ࢘⊡ ፓ᝭ᰶ⩢கࣷ⿄ፅ ౕᄥౌ ᄥ䛾⮱-ࡧ ᐭФϲ̴

㺬ᆞ⠙⿸䆗Ⴒ ౽ࡄ᱊ࢄ 䲍ᆞ㔹 ⿸ ბ‫ڲ‬㷲ԛ৮ঠ‫ڥ‬䯲 ιẩ͗ ๔࢔ბ ‫ڕ‬᫝ࣕᝬ ౝ̸ბፓუᏚ ᒞ䮏 䓾ऱ๔䶣ᅃ⻮ᵎ ⠙⿸ᅸ ͚ᕔФ℁Ხ倅 ᱧ̺ज๞ ᐭФϲ ̴

㺬ᆞ⠙⿸䆗Ⴒ 䶣㏔࣌ⴠᐧま ࢍ ౝ̷̴ᅧ 䓾ऱ๔䶣ᅃ⻮ᵎ ‫ڲ‬䘕 䓾Ꭱ‫ڕ‬㷲ԛ ऑ‫̻ڥ‬⣝А⮱Ⴙ㒻 㐀व ࢔ბ ⊡ࣂ ბ‫ࣹڲ‬ 䒓Ꮐ 䊲๔ऻ䮏 ➖ᰶ᝭թ ᗕ⤳ᘠ ͚⮱䆗ႲᐭФ̴

㺬ᆞᬍ᩹ᮜ㻯䆗Ⴒ ㏜ⴠ๡ᐧ ま ᅯߍౝ̸ბ‫ڕ‬䘕ፓᮜ㻯 ज Ⱑᣒ䔉Ⱨ౐ߠѓ⇠ Ѻ㒛ᲮҠ ბ‫ڲ‬䲏⼜๔ ䷻ᵩ㐊Ҡ ࢔ ბ ࢘⊡ हФѺᝬᅸ͚ᕔФ ℁Ხ倅ᐭФ̴

ࢄᇥ#SPTTBSE$ࡧ⠙⿸ᅸ  ࢔ბ ⊡ࣂ 䊲๔ऻ䮏 ϑ䕇Ӭ ‫ ݖ‬Ꭱᐧᝬ ᝬۢສ ϑ䕇Ӭ ‫ ݖ‬घФ̴

ԛຠᇈႮ䲆ᄼࡧ‫ڲ‬䋰ᅯ‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ ਜ਼ 叱䛾ౝ⃢ ࢔ბ ⊡࢘ ⠙⿸ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ 㷲ԛ㇫㒻 䭠‫ٶ‬ᬻ ࿇ ፓ䭠झࣷ⠙⿸Ꮪ䮏 䔮᝭ᰶუ ⩢ϑ䕇᫦Ӭ ܳ䧌ज㜠ጯ͚ ᓰ 䓾‫ڙ‬ϑ〆 䓾ᄼ႓ কడ䃫᫪命 ‫≨⩌ ڕ‬Ӭ‫ݖ‬

ጯ ͚ ᓰ ‫ ڙ‬ᄀ ‫ ܧ‬ਜ਼ 䓾 Ꮴ ๔ -BTBMMF$PMMFHF Ꭰㆠ๔ ಸ4UVEJP ็⮱ᰵ$POEP䉦 ጟ࠲⩢ᯃ ᕔФ℁䊲倅 䔯व႓⩌ Ꭱ䒨๘໨ ែ䉱㜗Ѽ͑Ⱕ჉ ᐭФ ϲ̴

⠙უА⤳㺬ᆞ䆗Ⴒ Ѻλࡷᆞ㚝 ౽ ࡄाࢄ Ԝⳝ౐ߠѓ⇠ ᫝㷲ԛ ‫ڕ‬ ჋᱕ౝᲬ ౝ̷̶ᅯใߍౝ̸ბ 䊲 ๔ࣹ䒓ᏀⰡ䕇ბ‫ ڲ‬喚࢔喘⊡ 䊲๔ ᅲѼ䲏⼜ Ꭺ䲆ऻ㟞చ ࢀ䊷৮䉕‫ڥ‬ 䯲㷲ԛ কడ䶣ᅃ㠞᪴⻮ᵎ⮳৘ᅧ ͸䖒 ̺ღ䩆䓴ᐭФ̴

40-%

XXXTJOPRVFCFDDPN

ੳ ͇ ᱧ ч

᫝Ф

䔋ᝬፓᏄ

-POHVFJMQMFY‫ܧ‬ਜ਼ ຄੳ͇ ຄѼ Ⴒ Ѻλͨ㶄࡮ႄ䌜ऐ ϑ䕇᫦Ӭ ჏≮ 䛼๔ ᩣ⼌⽠Ⴧ Ꭱᩣ⼌̴ हᬣ࠲᠙̭ ẩᱯ䉔Ꮔ 䔋ᝬፓᏄᐭФ̴

ጯ͚ᓰੳ౧‫ڲ‬䔋䨮ৃ઎Ꮔ.VGGJO1MVT‫ܧ‬ਜ਼ ⃼ কጒ҉๖ কᬒоᖜ ϧ≮ᬧ ⩌ᘼ⽠Ⴧ ᝬ⼌Ხ ѻ ࢸ߈ᄼ ⒉߈๔ Ꮔͨጟև็Ꭱ ⣝ѻФ䒙䃖 ϲਜ̴਼

ᇈ‫ڲ‬4U-BVSFOUࡧੳ౧‫ڲ‬๔ಸٰ̭Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ ᅧ⮱Ꮔ 䲏 Ꮔ‫ڲ‬᎟ۭ᪡∮ 䉔᳣‫ٲ‬჋ Ꮔͨ‫ڕ‬䯴ϧᩣ䨣 㜗ጞग䉌 䉐ノ⤳ ⼌䛾व⤳ ჏⎽⽠Ⴧ ࣨᢶ᝭ᰶᐭ䨭ࣷϧጒऻ ۭ ‫ݖ‬Ϻᰶ̴ ຯ᳉㜗ጞᩣ䨣 ‫⋓ݖ‬ᰡ倅ᏄͨጟևᎡ ጹ ᱈ឫ‫ݝ‬䄇ᘼࢃუ ज䃛Ф̴ߍႅ䉔 ⁏䓻Გ⩢৕䄏

᫝Ⰵ

㧆೻ࢄᇥᄼ䩴̷‫ڕ‬᫝ߍ⇦〆ፓᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ ‫ڕ‬ ᫝ᐧ᜽ ᫝⇦㑽 ᫝䃫᫪ 䊲䪬⼌㏓ ᝬ⼌व⤳ ใ ፓ㜗ߕ≄䒓 㥒͇䷊ጟ䊲‫ܧ‬ᕨ䘕䶱᱌ ⩌ᘼ㧥㧥 ᬒ̷ न͉ʺ ใߍႅ䉔ࣷႅ⇦ ज⩠䄤䨣 㵹䘕ܳ䉤㏓̴ 䲋䄇ࠬឝ

᫝Ⰵ

ᇈ‫ڲ‬㦄ऺੳ౧1MBDF7FSUV‫ڲ‬㔮❹͚丽䔋䨮Ꮔ 5JLJ.JOH‫ܧ‬ਜ਼ ⩌ᘼ⽠Ⴧ 㥒͇䷊倅 ᝬ⼌व⤳ 䓾᱌݇݇‫ڕ‬䘕㷲ԛ ‫ڕ‬᫝Ꭱ⼌㏓ ᝭ᰶ䉦⩕ጟ Ѕ⌲ ΝუजВᩫᓰ㏼㥒 ᬍऻ䶫͸ᔔन͉̩ ʺ

㧆೻4U-BVSFOUࡧߋ‫ڙ‬ẩ‫⃼ڲ‬ক๖㥒͇⮱ৃ ઎Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ ㏼㥒ᬖ丽হࡵ丽ͧͨ ᬖ◦㜠̸ࡵ ◦ ѻᝬ⼌ѻᐭ䨭 䒨Ძ㏼㥒ᬍࢸ߈ Ꭱ‫ڒ‬㶸䒨 Ძ䓴̴ ᐭФ̴ ⁏䓻ಯ䄏

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

᫝Ф

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

㧆೻ጯ͚ᓰߋ‫ڙ‬ẩ‫ڲ‬5BCBHJF‫ܧ‬ਜ਼ ⃼কጒ҉ ๖ ᱊Ίᮇρ ጒ҉ᬣ䬡ⴚ ᰶ䋠์⮱оᖜᬣ䬡 䮗ѡუϧ 㥒͇䷊⽠Ⴧ ̭ϧज䒨Ძក⤳ Ѻλ ""㏔ߋ‫ڙ‬ẩ‫ ڲ‬Ⴖ‫ڕ‬ᬍ䷻䮖 ᐭФϲ̴⁏䓻 Გ⩢৕䄏

ᢛ㧆೻ ᄼᬣ䒓⼸ᄼ䩴‫ڕ‬᫝∝丽5IBJ&Y QSFTTহ1JUBιव̭‫ܧ‬ਜ਼ 䓾倅䕌 ๔ಸੳ౧‫ ڲ‬ ϧ⅁ᬧ ⩌ᘼ‫ڡ‬䮳 ݇݇ᐭ͇ࡷᎡ็ 㥒͇䷊ጟ ឣᥴⰡ̷ ‫⋓ݖ‬倅 ჏≮๔ ⣝ᐭФ̴

ጯ͚ᓰ㦄ऺጔ‫߈ٸ‬䔋䨮䰣ਜ਼Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλͨ㶄 䓾叓๔ 㞧ᱜᎬ౧ -B#BJFੳ౧ぶ ᝬ⼌ѻ ⼌㏓ 䪬 ᐭ䨭ࢸ߈ᄼ ৮❹倅〜 ᬍ䔋䨮䉦 ̭͗ϧ䒨Ძ ノ⤳ ⃼ক๖㥒͇ Όज䔯᱌ক᱘ᐭ䬕㥒͇䷊ ⽠Ⴧ ⣝ᐭФ̴ 䲋፥䔯वຠธࢂ⠙㏼㥒

᫝Ⰵ

ጯ͚ᓰͨ㶄4UF$BUIFSJOF๔㶄ᰭ㍮ࡻౝ⃢ 亚Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ 䲏⼜๔ ᝬ⼌ѻ ⼌㏓䪬 ჏≮䛼๔ ⩌ ᘼᰶԊ䯉 䊲๔ࣕᝬ 䃫ิ‫ ڕ‬㷲ԛ᫝ ज䔯वև Ш҂ㆨಸ⮱丽亳 ᐭФ̴

䄇ᒮА⤳ऱㆨᝬᅸ➖͇ᝃ⩌ᘼ ‫ٺ‬䉦䃱ѝΝᝬࢃᝬ 䨣㵹䉤 侹ᝬ‫ڙ‬䃮 㷲ԛ㐡៑ ̭᲎哆᰺ߎᰡ็ᝬᅸԎᖜ ⁏䓻Გ⩢ಯ䄏


᱆ӑА᮲ৰ

͗‫ڙ‬త௅ध‫ݼ‬ᖸˉnj ᦤआੜᫍὙᓫ௅యᫍʶ˓‫ٽ‬ԯ˧ࠑ ᄉ͈ಪ˝ඇ௸ЊᡐὋาҮᭉᮨ̶ܰ ᠟njᎩ‫ڦ‬ὙWBMDBSUJFSDPN

᱆ӑАʸ˓пߢऎϛᑇ‫ڠ‬

ᎃᣣ‫נ‬໧

2. LE DOMAINE BAZINET ᤇएͮ̅-BOBVEJiSF‫ڠ‬Ӝᄉ4BJOUF &NjMJFEFMý&OFSHJFᄉຫ᣷ऎϛె᭣ ࣡᤟Ջࠑऐऎϛnj᤟ՋЇቧᄉาҮӉહ ᤙ;й‫ڣ‬Njᣂᑁ໎ᭂNjᭂ᭮१൥Nj໎с‫ڣ‬ ֖༤Џཱ࠰ᄉ༘࣊njᬓ൤˧ܰὋᤆథ‫ڙ‬ ॆ‫ึڠ‬ᛠᄉс᧴Თ᱒nj ඇ௅͈ಪὙᦤआͰࠖ੆̠ЊὋఱࡓ Ͱࠖ੆̠ЊNjҁࡦᄉЇቧӦ͈nj᧴ ᱒ᭉᮨ̶ܰ᠟njᦤआଡΘӉդᮿᯌᄉ‫ݒ‬ ᮿ͈ಪnj Ꭹ‫ڦ‬ὙEPNBJOFCB[JOFUDPN 3. L’ESTÉREL RESORT ͮ̅-BVSFOUJEFTᄉ˖ॶ‫ࣛڠ‬ᄉᤇࠑܷ ‫ᦤۋ‬आᒽ᤟ऎ᭣࣡ᰳὋ௦᤟ՋৰΛऎϛ ᄉ‫ڠ‬ཁnj‫ݒ‬ᫍ᧖ଡΘԤ᭦‫ܝ‬༮njᦤआЮᦉ థࠑॡೡᄉᮿԉὋᤆథʶएϘ३ԟ᜹ᄉ ᦤቒὋࣲ˄ଡΘᗇᖬᦤ֖ཉᦤֵ࠼าҮnj ࠈܰาҮӉહᭂ᭮१൥֖໎ᭂnj þDBEFBVEF/PFMBNPVSFVYÿ‫ݒ‬ᮿὙԤ ̠‫͇ݒ‬ᄉ͈ಪ̯ඇ௸ЊᡐὋӉહචง

'!"#$!()*+(,-&#

ᓛԎ

ᕨ 㐌 ๔ ຃ ‫ܧ‬ ਜ਼

‫ܧ‬ ਜ਼

ጯ͚ᓰᰭ☚ẩⰅ̭࢔̭ࢲ倅㏔‫ڙ‬ ᄀ 㺮Ф 㐊Ҡ⮱ౝ⤳ Ѻ㒛֒䏘ᝬ ⍥∠↍ぶ䃫᫪̭ᏁԞ ‫ͧ ڕ‬Ѽᝤহ̷⤚᫼᣽ӈᰭх䉕⮱ ⩌≨ጒ҉⣜ධ ែ䉱㜗Ѽ‫ک‬䶫

‫ܧ‬ ਜ਼

ጯ͚ᓰ.DHJMM๔႓䭱䓾ᰭ᫝㇫৮̭࢔‫ڙ‬ᄀ 㺮 Ф Ѻλ㧆➦‫ݖ‬ᅁ叱䛾ౝ⃢ ₒ㵹 㜠叓शᅁহᏤ๔ ㉔䗨ౝ䧮〆 ℄䗨㍮ࡻ๔㶄 4BJOUF$BUIFSJOFẩ‫֒ڲ‬䏘ᝬ ბ‫ڲ‬⍥∠↍ ⦉Ѫᝬ ч䃛ბぶ䃫᫪̭ᏁԞ‫ ڕ‬ᄼᬣԊႶ

‫ܧ‬ ਜ਼

ౣˋࣻ

-&4&5ι᱌ (3*''*/508/叱䛾ౝ⃢‫ڙ‬ᄀ

# S P T T B S E 0 ࡧ ⠙ ⿸ ᅸ 㺮 Ф ౽ࢄ᱊ࡄ Ⴖ䲆㶄ࡧ ‫ݺ‬Ꮪऻ䮏ᴾ᱕㦞䗮ᵥᓰສࡧ 䓾ࢄ ᇥప䭲͚႓ ࡻϧ䊲ጯ

ÿÿ

 

ȕ ȕ

᜴ࡳCFBDPOTGJFMEᮆጞᇪӜ៷߳

ࣱत ᜴̠ʶ੣ࡓ˞ ዴॶ፤એ ᤂ᜴ࡳՉ˓ᔭก Տಢ ఺͗ᬱ३

ȕ ȕ

ȕ

ʹ ᜵͈

SMJV!TVUUPODPN

ÿÿ

⩌ ᘼ ȑ

ȑ

ȑ

ȑ ȑ ȑ

ᇈ‫"ڲ‬IVOUTJDᎡ᫝ᱯ䉔Ꮔ ᫝㷲ԛ ᫝䃫ิ ᬍ》ζ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ‫͚ڣ‬ᒖ⺕ᒖ⺕̴ ☌ ̴ ઑ䙿̴ ᱯ䉔̴ უᏚ㏼㥒ज䊇 ̴ Ф̴ ࢄᇥ☌㡶Ꮔ ह̭Ꮔͨ㏼㥒Ꭱ Ꭱ䨭ਜ਼ ̴ ᝬ⼌ᰵ क़⩢ᯃ ੳ͇⼻HTUহRTU ⼌ ㏓䪬 䉓ߎ⌲ᮝ ᬍ⣝䛾 ᰶᢛजᴒ 㔮Წ̺ևᏄ 䮑ࣨϧጒ Ꭱۭ‫ݖ‬ᰶ̴ घФ̴ ᇈ‫ڙߋڲ‬๔ẩ๖ጒ҉䔋䨮ৃ઎Ꮔ ⠙უ丽些 ͇ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ᝬ⼌ᰵ ࠲⩢ੳ͇⼻ ‫ ̴⋓ݖ‬Ф̴ -BWBMᱯ䉔Ꮔ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ᝬ⼌ᰵ ह ̭Ꮔͨጒ҉Ꭱ Ф̴ 䉔 䰗㠱ឦࣾ‫ڙ‬थᎡ䨭ਜ਼. ᝬ⼌̴Ꭱ 䮑 ࣨ᝭ᰶ䉦⩕ Ꭱۭ‫ ̴ݖ‬Ф̴ -BWBM๔ಸ4IPQQJOH.BMM☌㡶Ꮔ Ꭱ䨭ਜ਼ ̴ ᝬ⼌ᰵ Ꭱۭ‫ ̴ݖ‬Ф̴

☚㏬ 

䭺Фᔘਜ਼

ࢄᇥᎡ䨭ਜ̴਼.5:䔋䨮ᬖ丽Ꮔ

ȕ"MMP.PO$PDP䔋䨮ᬖ丽Ꮔ Ѻλ #PVDIFSWJMMFੳ͇ࡧ ȕ᫝ᐭ͇Ꭱ ⩌ᘼ㍮ᔆᔘ䕌෋䪬 Ꭱ䨭 ਜ̴਼

ȕ⼌㏓ᎡధჇ̺अ ⼌᱌ ȕ‫ڕ‬䘕䯴ϧ㏼㥒ノ⤳ Ꭱۭ‫ݖ‬В̷ ȕ͇ͨ఍უᏚ࣌఍䭺Фᔘਜ਼ ̴ ࣌Ф̴

XXXTVUUPORVFCFDDPN CPVM-BTBMMF -BTBMMF 2$)3.

‫̖ڠ‬ፂጡ

㜗 ᰶ 㑾 〆 ᗛྱѽ࠶ੜ̖ζোᎩ ͚ ᪴ ⩹ 䲏

А⤳ऱㆨѼႲ ➖͇ ๔ᄼ⩌ᘼ䉤

ȕѺλ偮Ⱞ%PMCFBV.JTUBTTJOJ ጯ͚ᓰ㍮ᔆౝ⃢ ȕᎡᵦᢛ䙿ᅭ4"2㺮Ⅿᐧ䕍 ࢍౝ㏓̴Ꭰᅧ ȕ䪬᱌㖅⩕ᒀౝ➖͇㏼⤳ノ⤳ ͇ ͨᬍ䰭᧺ᓰ ȕ Ꭱ⼌㏓ Ꭱ⼌䛾̴ ۭᩣ ‫ڒ‬㏓̴ ȕ㺮Ф̴

 "J SC OC ចノ ㏼ 㥒  ऱ ㆨ ⾧ 㒛 Ѽ Ⴒ ច ノ 䊤  ऱ ㆨ ᩣ ⼌ ➖ ͇ ノ ⤳䊤

ែ䉱➖͇㑾̷ᰡ็㇫䔶➖͇ ȕ̴$%/Ꭱᐧ 1MFY Ꭱ⼌䛾̴

ȕ  ̴   Ꭱ ᐧ ߋ ‫ ڙ‬ẩ ‫ ➖ ו‬䬡 ‫ ⼌ ܧ‬Ꭱ ⼌ 䛾 ̴ ȕ̴-BDIJOF͗Ѻ㒛Ꭹ٬చ 䔋ह‫͇➖⼌ܧ‬䒙䃖 ȕ ̴Ꭱᐧ 4"2䪬⼌ẩ Ꭱ⼌䛾̴ ۭ‫ݖ‬ ̴ ȕ̴1MFY ຄࡷ ຄࡷ Ꭱ⼌䛾̴ ȕ  ̴   Ꭱ ᐧ ߋ ‫ ڙ‬ẩ ‫ ➖ ו‬䬡 ‫ ⼌ ܧ‬Ꭱ ⼌ 䛾 ̴ ȕ̴-B4BMMFᩬᏉߋ‫ڙ‬ẩ Ꭱ⼌̴ ۭ‫̴⋓ݖ‬ ȕ ̴䓾4BVWFౝ䧮ߋ‫ڙ‬ẩ Ꭱ⼌䛾̴ ۭ‫ݖ‬ ̴ ȕ ̴-BWBMᎡᐧ 6OJQSJY䉚➖͚ᓰ Ꭱ⼌ ̴ ۭ‫̴ݖ‬ ȕ ̴Ꭱᐧ ࢂٰ‫ڨ‬㔮䮏 Ꭱᩣ‫ڒ‬ ̴ ۭ‫̴ݖ‬

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

&NBJMREMJVSVJYJB!HNBJMDPN

ᗛۡྫྷˉክူМՂ

"#$%$&' #() *) #+ ) ,- ./+

ȕѺλ4U-FPOBSEࡧ͚ᓰ ℄䗨䉚 ➖͚ᓰ Ხ‫ڣ‬᫦Ӭ ȕᲮѻౝ⼻఍͇ͨ⃼̶Ꭱ䌌ᩬᏉ ϑ⊶̭⁎ౝ⼻̷⋕ ȕ࢔ბ࢘⩌䒓ᏀᅲѼ䲏⼜ Ꭰࢍౝ䓾̴Ꭰ ȕౝ̸ბ䙺ᰶࣕᝬ࢘⩌䬡 जࢂ⠙ 䃫㒛᜽‫ٰࢂ⼌ܧ‬ ȕ➦Ф̴ 䄒ࡧᲮ‫ڣ‬㒂㻮 

ႂព

䄇Ԏ͇̀჏ᝤ㜠̷☚ᔞক‫⼸ڕݝ‬᰺ߎ

www.EstateMTL.com

Ꭱᐧ偮Ⱞ䙿ᅭ4"2䪬⼌ẩጯ͚ᓰ䓾Ꮴ๔ Ꭱ$POEP ͑࢔ბ 䲏⼜ᅧ Ф̴ #SPTTBSE"ࡧᎡᐧ᫝ᝬ ࢔ ბ ⊡࢘ ბ‫ࣹڲ‬䒓Ѻ ͇ͨጟ㏼և 㡶ಗ 䒓䖀 ᴲᴼぶ Ф̴ ࢄᇥ4U)VCFSUᎡ⠙⿸Ꭰ᫦  ࢔ბ ⊡࢘ ᰶბใ䒓ḇ Ф̴ "IVOUTJDᎡ$POEP ࢔ბ ࢘⩌ 䬡 䲏⼜ᅧ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ Ф̴ "IVOUTJDᎡ$POEP ࢔ბ ࢘⩌ 䬡 䲏⼜ᅧ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ Ф̴ #SPTTBSE.ࡧᎡ⠙⿸Ꭰᝬ ࢔ ბ⊡࢘ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ࢍౝᅧ Ф ̴ -BWBMᎡf $POEPহ͗ੳ ͇Ꮔ䨧 䧏へ⌤‫ౌ܊‬㐀Ჱ Ꭱᩣ⼌ ̴ Ф̴ 䰭㺮䔋ᝬፓᏄ̭䊤䉚Ν

514! 825-0589 ᣕ㡽倅ఋ្ែ䉱➖͇

6

➖ ͇

ȕ

ᣕ㡽䊲թ䆗Ⴒ

J

‫̖ڠ‬ፂጡ

!"#$%&'()*"+,-$ ./",

ȕ

࢔࢘Ꭰ᫦ᅧࢍౝ̴Ꭰፓ䭠‫ٶ‬ᝬ

ѵ။᭖$IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS 3PVUF5SBOTDBOBEJFOOF 

ʹ ᜵͈

ౝϔ㏼㏗

 МՂ

(SPVQ4VUUPO&YQFSU

,JSLMBOE ))+

!"#"$%&'$(

ᰈ౔

Өү᠝൛Ὃѽည‫ݝ‬njКርనҫὋࠆਖ਼ᒯʼὀ

㒿ࢠ᫁

‫̖ڠ‬ፂጡ

%POH2JOH 3PHFS -JO

lind@sutton.com

⻨Ꮴ๔‫ڙ‬䛹 ‫ܧ‬䬕‫ڙ‬ϑⰡ 䓫Ꮴ๔ܳ䧌 ᝃ㔲ₒ㵹‫ڙ‬ 䛹ܳ䧌⻨ጯ͚ᓰᰭ䓾⮱ Ѻ㒛কడᬣᅇ丽亳᳄⿸ ₒ 㵹㜠"58"5&3ጯ౧ 䓽⇠ ‫ڙ‬చ ᭜೻ጯᎡ䒨⮪䶳ᰭ❞⮱ ⹫ࡧ⣝ᰶ̭͗࢔ბ ι͗࢔ ბ ẩ䶣1&/5)064&ऱ⻺ ᝤಸ

!"#'$&()$*)

ጟ ਜ਼

㺬ᇈ⠙⿸ᅸ 㺮Ф Ѻ λ㺬ᇈ倅ᅇ⹫ࡧ ⣜ධх䯲 Ꭰᅧ๔䮏 ࢔ბ ᝬၽᐧま䉕䛼 ̭≮ 㷲ԛ‫ڥ‬䯲๔⅁

᳋᲻ࡳප௿ੜὋᒬͰ͓᫋ˏᄰࠁ

䲏⼜ॻ ऻ䮏Ӭ᭜౐䌜 ᭀ᫜⎃ౕ̺㝗䖀̸ ̺᭜Ⅱ⌦ ౝᝬၽѺλ%037"-ࡧᰭ ᑂϧ‫ڒ‬㘉⮱̭᲎㶄 ౕ䭠‫ٶ‬ᝬ ͚⁐䉼౐ߠѓ᫜⇠ఈ႐⮱अ ᢏ䔉ั᭜ᇈ ᮜ㞟अࡃᰶ㜡 ̺ग᭜㟺㣪Ⅱᮜᝬၽⴠ๡ใ ෆ ᫦ₐ๔⅁ẩ̶䬡࢔ბ‫ڕ‬ ᭜ፓ≄᝸䬡⮱ຄ䬡᫝ᅸ䶣 ᫝ ⾧䄰⁏䓻ᰶ჋߈⮱Νუ

!"#$%$&'$$'

!"#$!%&

-B4BMMFࡧᰭ๔ౝϔ䶦Ⱋ ‫ڕ‬᫝ẩ Ⰵ 䓾"OHSJHOPOౝ䧮〆7JEB㖁 ᢿ 䊤 ‫ڙ‬ᄀ 䊤䶦Ⱋ㉔䗨䓽⇠ ẩ̸ࢠ᭜ 1MBDF-B4BMMF䉚➖͚ᓰ

ੜ͈ᫍಪὙᦠథኤ௛Ԙੜᄉಕэ Ԥ̠ੜ὇ణܲԺͰ̠Ὀᄉ͈ಪ˝ඇ௸ ҪЊnjˀ࿤ᤂᡯሎଋᝎᄉาҮ͈ಪ ˝ҁЊnjᭉᮨ̶ܰ᠟ᄉาҮὙс᧴ Თ᱒Njᭂ᭮१൥Nj࿐ડᭂഽ֖ᭂ‫୔ڠ‬ ੫njᮿᯌᭉ᜵Ӭཁnj Ꭹ‫ڦ‬ὙGFSNFFUPJMFTDPN

%037"-Ⅱᮜ䆗Ⴒ ䷻ⅡᲮҠ

Ⴖ უ 㒛 ͇ ‫ ⼸ ڕ‬᰺ ߎ ̀ ͇ 䄇 Ԏ

⩌ ᘼ

ᗛ ۡ ᮲ ৰ

7. LA FERME 5 ÉTOILES 5. LE VILLAGE VACANCES VALCARTIER ̾ᣂᑁ໎ᭂѢՏᄉᤇ˓ͮ̅᱆ӑ АۡӑᦉᄉऎϛెᤆథʶएԶϡ#PSB 1BSDᄉࠈЮපʼຣˬ‫چ‬nj൤ܰὋऎϛె᧖ ᤆథʶए໎с‫ڣ‬NjࠈЮපႤ˖ॶ"SPNB 4QB̾ԢҪབᄉຣฒ෈njᤇ᧖ᄉсᦤआ

514-402-6968

ౝ ϔ ㏼ ㏗

㧆➦‫ݖ‬ᅁͨ᎟䌜1BQJOFBVੳ͇ࡧ 䓦ᄬथᏄ ⩌ᘼ▘✳ 䲋䔋䨮 Ꭱ㥒͇䷊̴҆ ្⼻㏜‫⋓ݖ‬ ̴䄇ᘼᕒਜ਼ 

4. JOUVENCE ᤇ௦ʶࠑͮ̅.POU0SGPSEᄴጞМ‫چ‬ ᄉᮿᯌКӉᄉ࠴ᦤआὋФ‫ڠ‬ཁ᭣࣡Ё᭡nj ᤟ՋৰΛNjӬ̠੊௦࣎భࠬ੼ʶ̎߰᭡ ᄉྗආnjาҮӉહᣂᑁ໎ᭂNj໎сNjᭂ᭮ १൥Nj໎ᭂὋ̾Ԣ಺ૅ֖૊୔๐෈nj þSBOEPOOFVSTÿ‫ݒ‬ᮿὙ੆̠ඇ̠ඇ௸ ЊᡐὋӉહᮿᯌNj.POU0SGPSEᄴጞМ ‫چ‬᫂ᇽ̾Ԣ٧౅ሜᠧnj Ꭹ‫ڦ‬ὙKPVWFODFDPN

  ࣱ  త ௅ኃయ

䊢䒶

6. ENTOURAGE-SUR-LE-LAC ᤇ एͮ̅᱆ӑАۡᬃᤂᄉ- BD #FBVQPSUᄉ‫ٽ‬௠ጞᦤआԺʿᎤ࠵าҮ ᮉᄫnjᭂʼᒬᛠᢻNjᭂ᭮१൥Nj໎сNj၊ ͫាርNjϣᢵੜNjຣ੅ੜNjࠈܰ૊୔๐ Ꭳ̾Ԣࣛ༡༮ᄉ᭚ܸᕏएnj௃᝶௦Ӭ ̠NjৰΛᤆ௦ࠑऐὋᤇᦏ௦ʶ˓Ջ᤟ᄉ ऎϛ‫ڠ‬ཁnj ੜ ᫍ ͈ ಪ὇Ӊ હ ॱ จ ༮ ֖ ࠴ с ኷ὈὙඇܸЊᡐ὇Їቧ಩૵ࣱᴓᭉᮨ ̶ܰ᠟ὈnjᦤआԺύၸᒬᛠᢻNjс֖᭮ᭂ ᭮njᎩ‫ڦ‬ὙFOUPVSBHFSFTPSUDPǸ͇ఏ䭌 ノ   ⤳ ㏼侹͝ჹ ᩣ䉦Ხѻ

㇫䔶⩌ᘼ㑾̷ᰡ็㇫䔶⩌ᘼ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

1. L’HÔTEL SACACOMIE ͮ̅4BJOU"MFYJTEFT.POUTᄉ.BT UJHPVDIFᒬཨγએӜӮᦉᄉᤇएၸ‫ڒ‬ఱ੩ ᤴᄉ᬴͚ᄉ‫ٽ‬௠ጞᦤआξᅯᅋ4BDBDP NJFຫnjਖ਼ܰาҮӉહ໎ᭂNjᭂ᭮१൥Nj ᣂᑁ໎ᭂ֖໎сnjࠈЮาҮӉહ4QB֖ ࠈЮຣฒ෈njᦤआᄉᮿԉଡΘॆ‫ڠ‬ԯ։ ᄉᖜᐲnj þ&WBTJPO/BUVSFÿ‫ݒ‬ᮿᄉ͈ಪὙԤ̠ ੜᫍ˓௸ʼඇ̠ЊᡐὋӉહ௉ᮿNj‫ٽ‬ ᥊ᖜᄉ௸ᮿNj(&0441"පႤ˖ॶ̾Ԣ੝ థᄉาҮnjᭉᮨܰஅ᠟ᄉาҮὙ࿐ડᭂഽ ֖ᭂ‫୔ڠ‬੫nj Ꭹ‫ڦ‬ὙTBDBDPNJFDPN

ᦤNjࢻАҦNjᤞᮿʼ᫂ᄉ௉ᮿὋ4QB̾Ԣࠈ ܰ૊୔๐෈nj Ꭹ‫ڦ‬ὙFTUFSFMDPN

XXXTJOPRVFCFDDPN

‫ڙ‬᱆ӑАఴ‫ڠ‬ᄉᦤआ੊௦ऎϛె ऎϛᄉణܷᄉ‫ࡂܪݝ‬௦ὋʶѬᦏ‫͂ੇڙ‬ ͨ੣ԺԢᄉᔴ‫ډ‬ЮὋᏪ˄ʿၸ‫ڙ‬஺ᛠ᝟ Ѳʼ᣾ऎ᠟ॶnj‫ژڙ‬ភ֖ளࣱԀ࠱ҁ౎ ᄉᓫ௅యᫍὋᤇ̎ᆀ᤬஺ᛠ‫ڠ‬Ժ̾ᝧ৥ ‫ڙ‬ऎϛ˧ͷథఝܲᄉௐᫍԜᬗͦࠑ̠ ֖ధԣnj

ȕ㦄ऺ"MMP.PO$PDP䔋䨮ᔘ丽Ꮔ➦Ф̴Ꭱ䨭

ਜ̴਼ ȕ ߍ⇦〆ፓ≄䒓̴ᱯ䉔Ꮔ̴ ⇦̴ ۭ‫ݖ‬ ̴ ȕ 䙿̴॔झ㔮㭻ᱧ̴ 䙿Ⅱ̴ ۭ‫ݖ‬ ̴ ȕ 䙿̴॔झ㔮㭻ᱧ̴ 䙿Ⅱ̴ ۭ‫ݖ‬ ̴ ȕ➦Ф๔ಸ☌Ꮔ̴Ꭱ䨭ਜ̴਼ क़ᒖ⺕̴ ۭ ‫̴ݖ‬ ȕߍ⇦〆̴ᱯ䉔Ꮔ̴ ᒖ⺕̴ ۭ‫̴ݖ‬ ȕ䙿̴॔झ㔮㭻ᱧ̴ 丽些̴ ۭ‫̴ݖ‬ ȕ ๖ 䔋 䨮 ৃ ઎ Ꮔ Ꭱ 䨭 ਜ਼ ䷊  ̴ ⼌ 䛾  ̴ ۭ ‫ݖ‬ ̴ ȕ ߍ⇦〆䔋ह➖̴͇ᱯ䉔Ꮔ̴ ᒖ⺕̴ ⇦̴


˻$0/%0੼)FOSZ ӭ$POEPᤆ௦੼)FOSZ ˻$

ᄋࠑ‫̖ڠ‬ ՀͺТథᬌМՂ

ՀͺТ)FOSZ:F

 ྟ

!"#$%%&''()&*&"+%% !+""੣఺ 

 ࣱ Ҫૅܷᄋࠑ‫̖ڠ‬501

&NBJMDIJOBBHFOU!HNBJMDPN

ࣸ ն ζ ো

నҫ̅ӧ̠ᇪӜ ੆᫁̅ӧ̠ᇪӜ ᄽॶࠃ਒ਕ៘ӧ̠ᇪӜஂ૆ ࣱ௢ᓫኔ៘ࠆਖ਼ઙ‫ݑ‬าҮᤆ࠱ፘ፝

!"#$%&'$()*+,-.,/0.11.$2(3$456*7+893$:($;<=$#>?

.BO-J ృྃ

ѵሌॎ

իࡷ

ष᪙

‫̖ڠ‬ፂጡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

 

 

NBOMJNPOUSFBM!HNBJMDPN ZVUPOHMJV!HNBJMDPN

ʼᄇ˓࿗ࠑ഍ᄧܲਖ਼‫ܲۋ‬ழͮઅᠪᒬͰܲᤤસ ឯಉᄹᄋࠑ‫̖ڠ‬ՀͺТథᬌМՂᎩቢ

ᄋࠑ‫ڃ̖ڠ‬᫲ᨚᆂ‫ݑ‬ ᄋࠑ‫̖ڠ‬᱆ᄴ‫ڃ‬᫲ኃ̊Տ

 

HVBOGVXV!HNBJMDPN

 

[[IBOHNUM!HNBJMDPN

XXXIFOSZZFNPOUSFBMDPN

䉚Ν⠙⿸ᅸ Ꮣմᅸ ែ䉱➖͇⮱჏ᝤ䄤‫⮴∕ڠ‬უౝϔण҉‫ڡ‬ఏ䭌Ȩ⠙⿸ᅸᏓմᅸែ䉱➖͇̀❵ȩ 0GGFSଌԪ

࣊˗ॷ᳡ܸ‫ڡ‬ᨡஸ Нࠠ

‫ ڣ‬ᗜ࣊-F4VE0VFTUӝ ːࡏНࠠ Ѓ

‫ڞ‬ ノ ➖ ͇ CONDO

ࣱత௅ኃయ

㧆ጯ͚ᓰ㞧ᱜᎬ౧℄䗨叓श ᅁ๔႓-PVJTF#PIFNF ⱌₐጯ͚ᓰ䲏ᄦ+B[[Ꭼ౧㒻 ̺㘉ᩣᮜ㻯 ჋᱕ౝᲬ ̺䨵䧏 ⩢க ͚๛⾧䄰⁔ᐼ䷻ᵩᵾᠬ ֒䏘ᝬఫΓბহბ‫ڲ‬㟞చ ᄼᬣԊႶ ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬ .D(JMM $PODPSEJB 62". ਽ϧ㶄ぶ Ⱑ䕇ౝ䧮1MBDF%FT"SUT

ጯ͚ᓰ⍖㢻‫ڙ‬ᄀ⠙უẩⰅ

ȕẩᅧ䊲๔ ࢔ბ ⊡ბ ፓბ‫ڲ‬ 䒓ᏀMPDLFS घФ ̴ $FOUSJT ᫝䭺Ф ȕẩᅧᬍ᩹‫ڕ‬ ᮜ䊲๔࢔ ⊡ბ ፓ 䒓ᏀMPDLFS घФ ̴ $FOUSJT ᫝Ⰵ ȕ ẩ   ᅧ 䊲 ๔ ࢔ ბ  ⊡ ბ ፓ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ घФ ̴ $FOUSJT ጟਜ਼ ȕẩᅧ䊲๔ ࢔ბ ⊡ბ ፓბ‫ڲ‬䒓 Ꮐ ͗MPDLFS घФ ̴ $FOUSJT ᫝䭺Ф

ȕᎡẩᅧ͑ბ䶣 ᅯ៽㻿ࢂٰ ፓ䒓Ꮐহ⻮ϧ ‫➖ו‬䬡 ᱊ा㟞చघФ ̴$FOUSJT ጟਜ਼ ȕᎡẩᅧ͑ ბ ̭ ࢲ ፓ 䒓 Ꮐ হ ⻮ ϧ‫➖ו‬䬡घФ ̴$FOUSJT ᫝Ⰵ ȕᎡẩᅧ̭ ბ ̭ ࢲ ፓ 䒓 Ꮐ হ ⻮ ϧ‫➖ו‬䬡घФ ̴$FOUSJT ᫝Ⰵ ȕᎡẩᅧ̭ბ ̭ࢲ ፓ䒓Ꮐহ⻮ϧ‫➖ו‬ 䬡 ᱊ा㟞చघФ ̴$FOUSJT ᫝Ⰵ

Ꭱᐧጯ͚ᓰ㦄ऺ䶦 Ⱋ-F4FSWJMMF ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬ౝ䧮〆"UXB UFS Ꮴ๔ %BXTPO -BTBMMF $PMMiHF ٬〒ࡨ䮏ぶ౴ౕ ₒ㵹ܳ䧌‫ڲ‬䙺ຄ֒䏘 ᝬ ბ‫ڲ‬ใ⍥∠↍ ᵾᠬ ᅸ 䶣☔☑∠↍䱟झ ᮜ㻯оᖜ ბ ⍥᜼ბ ᰺ߎ䃫᫪命‫ڕ‬

ȕẩᎠᅧ ࢔࢘ 㺬ࢄ᱊ा ៽㻿ࢂٰ ፓბ ‫ڲ‬䒓Ѻ -PDLFS ᫝ᢏ倅㏔ 䒜᱕ౝᲬ ᫝ࣕᝬ घФ ̴$FOUSJT ᫝Ⰵ ȕẩᎠᅧ ࢔࢘ 㺬ࢄ᱊ा ៽㻿ࢂٰ ፓბ ‫ڲ‬䒓Ѻ -PDLFS घФ ̴$FOUSJT ᫝Ⰵ ȕẩᎠᅧ ࢔࢘ ፓ-PDLFS ‫ڕ‬ᅸ᱕ౝᲬ ࣕᝬⴠ㠞झ䲏 घФ ̴ $FOUSJT ᫝Ⰵ

‫ڙ‬

ᅸ䶣㟞చፓ૤⇶∠↍ᵾ ᠬ֒䏘ᝬ䃫ิ命‫ ڕ‬䓾 -6$*&/-ă"--*&3ౝ 䧮হ#0/"7&/563&ౝ 䧮 ₒ㵹ܳ䧌 जₒ㵹㜠 $PODPSEJB .DHJMM๔႓ぶ ᰺ߎ䃫᫪命‫ڕ‬

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ՀͺТ‫ڃ‬᫲

ᄀ ẩ Ⰵ

๖ਜ਼‫ܧ‬

ბ‫ڲ‬䒓Ѻ -PDLFS 䙺ຄẩ䶣 㻿 ࢂ ٰ 䭠 ‫ ٲ ٶ‬䋠 ፓ ბ ใ ̀ ⩕䒓Ѻ⩌≨᫦Ӭ 䓾႓ᵎ ࡨ ∠↍ ֒䏘ᝬ ⍥᜼ბ оᖜბ 䮏 ‫ܧ‬䬕‫ڙ‬ϑ〆 ऱㆨ丽ࢲ ぶₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬.D(JMMౝ䧮 ࡻϧ䊲ጯぶ䔯वᄼ᰸ࣸ䒰 Ҭ⩕䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ࢔ ࢘ ፓბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ბใ䒓 〆 䲍䓾㔮⍜ ਽ϧ㶄 ऱ๔ੳ ็⮱უᏚ⩕ᰭᄾ⮱ែ䉱᠒ Ѻ ⻮ϧऻ䮏䓾"OHSJHOPO‫ڙ‬చ .POLౝ䧮〆ₒ㵹 ܳ䧌㠰డ‫ڲ‬ᰶ1SPWJHP *(" 8BMNBSU $BSSFGPVSぶऱ๔ ͇㶄ౝ⤳Ѻ㒛Ҡ ϲघФ ᰶ ᆋ λ 㜗 ጞ ⮱ უ घ Ф   㺬ϧੳ౧䊲ጯघФ̴$FOUSJT

0GGFSଌԪ (SJGGJOUPXO ᮇࡏНࠠ

࣊˗ॷ஡ӑӝ ‫ڡ‬ᨡஸ4UVEJP

Ꭱᐧ ℄䗨ጯ͚ᓰ 㔮 ⍜ -BDIJOF䓽⇠ ₒ㵹ܳ䧌 ‫ݝ‬#POBWFOUVSFౝ䧮〆䙺ຄ ֒䏘ᝬ ᅸ䶣䱟झ ბใߍ☚∠ ↍ ⍥᜼ბ 䶣ᅯч᝭ぶẩ ࢔࢘ Ꭰᅧ ፓბ‫ڲ‬䒓 ѺহMPDLFS ጒ⼸᱕ౝᲬ ๔ ⩢க Ⴧ‫⿄ݣ‬ፅぶ घФ ̴$FOUSJT

Ѻλ3FOj-jWFTRVF๔ 㶄 ₒ㵹ܳ䧌㜠#FSSJ6RBN ౝ䧮〆 ܳ䧌‫ݝ‬㔮⍜ Ꭰᅧ䊲๔Ҭ⩕䲏⼜ ፓ䭠झ ᱊ा‫ڲ‬㟞చ๔ẩ䙺ຄ֒䏘 ᝬ ᄼಸఫΓ亳 ẩ䶣䱟झぶ ‫ڙ‬ᄀ䉦࠲क़☚Ⅱ ⩢ ᯃФᵩ ࠲क़๔⩢க ϲघФ ̴$FOUSJT

๖ਜ਼‫ܧ‬

0GGFSଌԪ ࣊˗ॷ៸ӨНࠠ :6-ᮊᄬ Ꭱᐧ ẩ4UVEJP 倅ᶐ㷲 ԛ Ҭ⩕䲏⼜Ꭰᅧ ͇ͨϲ҉ ͧߋ‫ڙ‬ბҬ⩕Фᵩ࠲क़๔⩢ க ᰶ䭠झ 㥪ౝ⿄ ᮜ㻯䲋፥ສ ๔ẩ䙺ຄბ‫ڲ‬ใ⍥∠↍ ᵾᠬ ֒ 䏘ᝬ Ꭰ᫦㠞ᅧ⮱̀ᆋ㦞 䗮Ꮪ䮏ぶ䌊⻨-VDJFO-,"MMJFS ౝ䧮〆ϲㆠ ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬ Ꮴ๔ ϑ䕇⩌≨䘪Ხ‫ڣ‬Ӭ‫ ݖ‬घФ ̴$FOUSJT ओბ‫ڲ‬䒓Ѻ̴ ፓ‫⩢ٲ‬ ᶖ $FOUSJT

੣ ఺ 

XXXTJOPRVFCFDDPN

㉔ᡕ3FOj-jWFTRVF๔㶄 ₒ㵹ܳ䧌‫(ݝ‬VZ$PODPSEJB ౝ䧮〆 Ꮴ๔ ऱ๔ͨ㶄ぶ ౝ⤳ Ѻ㒛Ҡ࢔࢘ Ҭ⩕䲏⼜ Ꭰᅧ ᱊ा͉ࢄ 㺬ࢄ ᮜ㻯ສ ‫ٶ‬㏬䋠Ꭱᰡᢏ⮱᱕ౝ Წ Ꭱ䛺և⮱ࣕᝬ ⟣ۢ ᲮҠ๔ẩ䙺ຄԊႶ ∠↍ぶ‫ڙ‬ ᄀノ⤳䉦࠲क़⩢ ᯃघФ ̴$FOUSJT

࣊˗ॷࣲथ ဘ̽ӑ᣸ᝈНࠠ

ழᄨ ࣊˗ॷ៸ӨНࠠ :6-ધᝈӭЋ

ᄰᬌʺ ξ‫ࡴݙ‬ᰴቫ ෲఀНࠠ

‫ࡧڞڙ‬ഌ䙺ิγ̓⩹㦄ऺ䃫䃎 ጵ(JPSHJP"SNBOJͨ⤳⮱৮❹ 䭬⣈ᅩ‫⮱ᦿܜ‬უ‫ڤ‬হ㷲ԛຏࡻ ⮱ბ‫ ↍∠ڲ‬ბใ∠↍ Ꭰ᫦㠞ᅧ⮱㦞䗮Ꮪ䮏 䶣ᅯ‫ڕ‬ᮜ 㻯ᮜझ䌊⻨-VDJFO-ă"MMJFS ౝ䧮〆ϲㆠ 䊝䌜ܳ䧌 ‫ݝ‬$PODPSEJB๔႓ጯ͚ᓰᵎ చᎠ᫦ᅧ⮱࢔࢘‫ڕ‬ ᫝Ꭱ倅〜DPOEP ፓ䒓Ꮐ হ‫ו‬㫼ბ 倅ᶐ㷲ԛघФ ̴ $FOUSJT

ԛຠᇈᎡᅧ๔ఈ ࡷ‫ڙ‬ᄀ 䓦㻿ࢂѺ࢔࢘ ፓ 䒓Ꮐহ⻮ϧ‫➖ו‬䬡 ๔䭠झ ჏ࢲ ࣕᝬহ⃼䬡࢔ბ䘪᭜ᬍ ᩹⇠ᮜᝃ೻ጯᮜ 䆗ࡻ倅〜⣝ Аࡃ㷲ԛ ‫ڕ‬᱕ౝᲬ ๔ẩፓ ბ‫ ↍∠ڲ‬41" ֒䏘ᝬ ᄼ ᬣԊႶ ϑ䕇Ӭ‫䷻ ݖ‬ᮜх㒻 ⣜ධႶ䲆‫ڙ‬ᄀ䉦࠲क़䘕ܳ ᯃ⅁হۤ⅁䉦⩕घФ ̴ $FOUSJT

ጟਜ਼

ᄋࠑ‫̖ڠ‬

Ҫૅܷᄋࠑ‫̖ڠ‬501

ՀͺТథᬌМՂ ͇

̀

ழᄨ ᜵ࡴ,JSLMBOE ʼࡏ࿘ቡ៸ߴ

᜵ࡴ%%0 ʼࡏ࿘ቡࡔ

ࢍౝ䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ᱊ा͉ࢄ  ࢔ ࢘ ጟႹ᜽ౝ̸ბₒ㵹ܳ䧌 ‫ݝ‬$IBNQMBJO䉚➖͚ᓰ ᱗Გ䒨䒕হ‫ڙ‬ ϑᕨ〆1BOBNB 侞䒓ܳ䧌‫ݝ‬䛾 ࣾ䊲ጯ %JY ̓㏗䊲ጯぶ䒨Ძ䔈‫ڒ‬ त त倅䕌 Ꭱ䒨უᏚ⮱仃䔶घФ ̴ $FOUSJT

᪡ᴸẩ‫ڕ‬᫝㷲ԛ ຄ͗ࡷ ຄ͗ࡷ ࢍౝᎠ᫦ᅧ 䊲๔ऻ䮏 ͗ბ‫ڲ‬ 䒓Ѻ ͗ბใ䒓ѺѺλ4IFSCSPPLF 㶄 䲍䓾̭ܴ⩌≨䃫᫪ ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬ౝ 䧮〆1SjGPOUBJOF͇ͨノ⤳ 䪬ⴚ⼌ 㐀व Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬ᄳ䓾̴ ఋ្⢴倅 घФ̴$FOUSJT

Ꭱᐧ 叱䛾Ѻ㒛Ѻλፓ⎃⇷⮱$FOUFO OJBM๔‫ڙ‬చ㺬䲏䌊⻨%%0ጯᩬহ㺬ᇈ⮱㜗⩞䯳ጯ -B.BSDIFEF-.0VFTU ⍥∠ ⏾‫ ۝‬ఫΓ亳 ऱ⻺Ҁ㗟≨ ߕ 㺬ᇈ⮱ᰭ๔䉚➖͚ᓰ'BJSWJFX $PTUDP ऱㆨ㺬ϧ ͚ ప䊲ጯ䘪᭜ᐭ䒓ܳ䧌В‫⻨ڲ‬㺬ᇈ㦄ऺࣹ䄚⻮⿸͚႓ 8FTU*TMBOE$PMMFHF Ꭱ‫͚Ⱞڕ‬႓ᢿऺす ϲ‫ڙ‬䛹 䌊⻨ࢍౝ䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ࣹ䒓 Ꮐ ͗ბใ䒓Ѻⴠ๡ใෆ ใ㻯⅁≫̭᝸͇ͨ Ԋ‫ڨ‬Ხ Ҡ ␯ϛऻ䮏 ߍ☚∠↍घФ̴$FOUSJT

Ꭱᐧ ႓ࡧᝬ㺬ᇈ⮱ᰭ๔䉚➖͚ᓰ 'BJSWJFX ऱㆨ㺬ϧ ͚ప䊲ጯ त倅䕌 䘪᭜ᐭ䒓ܳ䧌ጓठ䌊⻨‫ݝ‬ᢿऺす̭⮱ ‫⿸ڙ‬ᄼ႓-NJMF/FMMJHBOহ㦄ऺ㠞䄚⻮ ᵎ,VQFS"DBEFNZ͚႓ϲ‫ڙ‬䛹䌜⼸ ࢍౝ䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ࢔ბ ࢘ ⩌䬡 ࣹ䒓Ꮐ ͗ბใ䒓Ѻ ࣹࣕᝬ जܳ 䬕䔈‫ⴠڒ‬๡ใෆ ใ㻯⅁≫̭᝸͇ͨ Ԋ ‫ڨ‬ᲮҠ घФ̴$FOUSJT

㺬ᇈ叱䛾Ѻ㒛 Ѻλፓ⎃⇷⮱$FOUFOOJBM๔‫ڙ‬ చ㺬䲏䌊⻨%%0ጯᩬহ㺬ᇈ⮱㜗⩞䯳ጯ -B.BSDIFEF-.0VFTU ⍥∠ ⏾‫ ۝‬ఫΓ亳 ऱ⻺Ҁ㗟≨ ߕ 㺬ᇈ⮱ᰭ๔䉚➖͚ᓰ'BJSWJFX $PTUDP ऱㆨ㺬ϧ ͚ ప䊲ጯ䘪᭜ᐭ䒓ܳ䧌В‫ڲ‬䌊⻨⻨㺬ᇈ㦄ऺࣹ䄚⻮⿸ ͚႓8FTU*TMBOE$PMMFHF Ꭱ‫͚Ⱞڕ‬႓ᢿऺす ϲ ‫ڙ‬䛹䌊⻨ࢍౝ䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ࣹ䒓Ꮐ ͗ბใ䒓Ѻⴠ๡ใෆ ใ㻯⅁≫͇ͨ㜗ᐧ㜗Ѽ ᝬ๔䛼㷲ԛ ⟣ۢᲮҠघФ̴$FOUSJT

ழᬌ͉ 3PTFNPOUӧ࿘ቡ %VQMFYѣ‫׬‬

ழᄨ ࣊˗ॷ᳧᧛‫ڡ‬඀ ӧ࿘ቡѿ‫ܓ‬

ࢍౝᎠᅧ ຄ͗ࡷ ፓ͗ბ‫ڲ‬ 䒓Ѻহ͗ბใ䒓Ѻ ‫ऻݺ‬䘪ᰶ䱟झ ̭ Ⱑ᭜͇ͨ㜗Ѽ ⟣ۢᲮҠ㠒‫⼌ܧ‬䶱䃎 ⼌䛾ᰵহᰵ Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬ ᄳ䓾̴ठ䓦ㆠ᭜+PTFQI1BSF‫ڙ‬ చ ᰶ⍥∠↍ ⍥ͽ౧ ㄛ⤰౧ぶ䃫᫪ক 䓦ᰶࡨ䮏 ႓ᵎ ੳ౧ 㢜Ꮔぶ ⩌≨Ხ‫ڣ‬ Ӭ‫Ⱞڕ⻨ ݖ‬ᢿऺす⮱⻮⿸͚႓$PM MFHF+FBO&VEFTܳ䧌䒓⼸ែ䉱㜗 Ѽ仃䔶घФ̴$FOUSJT

⼭㑧ᝬ⎽ ೻͚ᬻ⤍㉔䗨ౝ䧮(6: $0/$03%*" ౝั㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ ᓰᓰ㘼ౝፓ‫ݘ‬඲ใ䘕䕍ಸѻ䄰‫ڥ‬䯲 ‫ڲ‬䘕䓾ᎡᲒև䓴๔䛼⮱㷲ԛ 䃫䃎ᬣ ᅇ‫ࣕ࢘ݺ‬ᝬ≄᝸䬡␎䋠⣝Аϧ⮱‫ڕ‬ 䘕⩌≨䰭Ⅿ̭ẩ᪋ᐭᐼࣕᝬ ჏ࢲ হ丽ࢲ ιẩ䬡䊲๔Ⲏᝬ䔯वუᏚ ᅲѼ䶣ẩᰡᰶ䃫䃎Ⴙ㒻⮱⾧͚㟞 చౝ̸ბ๔䛼ႅ‫⾧ו‬䬡घФ ̴ $FOUSJT

ழᄨ

࣊˗ॷ஡ӑӝ‫ˊ׸‬ ᳧᧛௓ᩔѣ‫׬‬

$,UFEFT/FJHFT䊲๔䲏⼜ែ䉱 ẩౝั叱䛾ౝ⃢ ㍮ࡻ䬦ጯੳ͇㶄 ࡧ Ꭱᐧ 䓾ᅧ䊲๔䲏⼜ ᰵ‫⼌ܧ‬Фᵩ ⣝䓽㥒ੳ͇ %PMMBS$घФ̴ែ䉱ఋ្䒰 倅$FOUSJT

㉔ᡕϑ䕇᳏㏪ౝ䧮〆#FSSJ6RBN ℄䔋ͨ㶄.BJTPOOFVWF Ꮔ䨧͡㶄 䬕䲏䭁䓫ᬻ᱄ ๔㥪ౝ⿄ੳ৮᰺ߎ̭ Ⱋγ♣Ꭱ䛺᫝㔨ԛ ᰡᢏノ䖀 ㏬䌜 ౝᲬ ᯃ⅁㈨㐌ぶ ᎠᅧҬ ⩕䲏⼜ ᵩᅭҠ ࢘⩌䬡 ࣕᝬ⩕丽ࡧ 命‫ ڕ‬᭜㏼㥒㢜Ꮔ ߋ‫ڙ‬ბ 䃷᝭仃䔶 䔅ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻ ᬍ䰭៲ᓰጯ͚ᓰ։䒓 䯫घФ̴$FOUSJT

ழᄨ ழᬌ͉ 0GGFSଌԪ ழᄨ ᗜ࣊Ӓ᣸4U4BVWFVS࣊ ᗜ࣊Ӓ4U4BVWFVSӝ ӧ࿘ቡᐏଆѿ‫ܓ‬ ӧ࿘ቡࡔ#VOHBMPX

ழᄨ

ழᄨ

Ꭱᐧ Ꭰ᫦ᅧࢍౝ䲏 ⼜ Ꭰ᫦ᅧҬ⩕䲏⼜ ࢔ ბ ࢘⩌䬡 ẩহౝ̸ბܳ䬕䔈 ‫͑ ܧ‬ຄܳ‫⼌ ⼌ܧݘ‬䛾ܳ‫ݘ‬᭜ ᰵহᰵ Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬䊲̴ₒ 㵹䌊⻨‫⏾ݝ‬䰗㘉ౝ ⍥ͽచ 侞䒓 ܳ䧌‫ݝ‬䓫ऱ๔䊲ጯ ੳ౧ 亚Ꮔ घФ ̴$FOUSJT

Ꭱᐧ‫ڕ‬᫝࢔࢘Ꮣմᅸ ࢍౝ ̴็ᅧ Ѻλ.PSJO)FJHIUTࡧ͚ ᓰѺ㒛 কడ*(" 4"2 ႓ᵎ 亚Ꮔ ぶ⩌≨䃫᫪Ꮑᰶᅪᰶ ᝬᅸ̶䲏⣨ ⦰ 䛴‫ٶ‬ᲮҠ কడᆞⅡ⣜㐂 ䷻ᮜх 㒻 ฼ಯ䧀 ۙ⏾䰗 ϲघФ̴ߍ ⼻$FOUSJT

⎃䓦႐Ꮣմᅸ࢔࢘ ࢍౝᄳ䓾 ̴ࡰᅧ 䊲๔ऻ䭠झ䔯व☔☑ 䓾Ꭱ ็䶦㷲ԛ㐡៑ ᫝ᢏᅸ䶣 ៻࠲‫ڒ‬Ѽ ܳ䧌ₒ㵹㜠⎃䓦 কడᆞⅡ⣜㐂 ䷻ ᮜх㒻 ฼ಯ䧀 ۙ⏾䰗 ϲघФ ̴$FOUSJT

ழᄨ ழᄨ -BWBM࣊$IPNFEFZӝ -BWBM 7JNPOU ӝ ࿘ቡࡔ#VOHBMPX ࡏ࿘ಚ៸Өѿ‫ܓ‬ ࢍౝᎠᅧ ࢔ ࢘ ᝬᅸ⟣ۢ Ҡ̭ẩᐭᩫᐼࣕᝬ 䊲๔丽ࢲ ᐣѥᐼ჏ࢲ ჏ࢲ̶䲏ෆ䘪ፓᰶ๔ಸ㥪ౝ⿄ ൗ℁䭠‫ٶ‬ ᝬ 䬡๔Ⲏᝬহ͗⠙⿸⋸⊡࢘⩌䬡 䲋፥ც ᪋ᬻϛౝ̸ბᰶ͗უᏚᝬ 䬡Ⲏᝬߍ䬡 ߋ‫ڙ‬ბ जᩦ᜽ⲎᝬҬ⩕ 䬡⊡ბহ≄㶐ᝬ 䲋፥䔯व̭๔უᏚᅲѼ䊲๔ऻ䮏⩞ᴾㄞడ 䊤Გ 䲋፥⻮ჳকడ䙺ຄ䃫᫪命‫ ڕ‬ᄼ႓ច٬ ᝭䘪ౕₒ㵹䌊⻨‫ڲ‬䲍䓾倅䕌 䌊⻨ጯ͚ᓰ ܳ䧌䒓⼸ घФ̴$FOUSJT

ࢍౝ䲏⼜Ꭰᅧ Ҭ⩕䲏⼜ Ꭰᅧ ࢔ ࢘ ბ‫ࣹڲ‬䒓Ꮐ ბ ใ䒓Ѻፓბใߍ☚∠↍ უᏚᒞ䮏 䴠৺㈨㐌 ᅪϘ倅〜⩌≨৮䉕ऻ䮏ᮜ 㻯╹⎶㈨㐌 ☔☑䱟झ ज䒨Ძღ㏠᪝ ࡮ϧ⩕丽 о䬟ཞͽ䭱䓾ᰶ͚ᄼ႓ ๔‫ڙ‬చ ੳ౧ 䊲ጯ ‫ڙ‬ϑぶ䌊⻨ጯ͚ ᓰܳ䧌䒓⼸ϑ䕇⩌≨Ӭ‫ ݖ‬घФ ̴$FOUSJT

ӯࢀ4U)VCFSUӝ

0GGFSଌԪ

ࢍౝᎠᅧ ͗ბใ։䒓Ѻ ፓ 䊲๔ऻ䮏‫ڞ‬ຄ͗ࡷ 䓾Ꭱ๔䛼 㷲ԛ ᝬᅸ⟣ۢᲮҠ Ꭱ᫝ᢏ ᅸ䶣Ⱋ‫ݺ‬ጟ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬ 䊲̴কడ๔ᄼ‫ڙ‬చ䕺ጰ ͚ᄼ႓ ᳄⿸ 䬕ऐ̺䔉ᅞᰶ‫ڙ‬ϑ〆 ੳ౧ 䊲ጯ 亚Ꮔぶ⩌≨䙺ຄ䃫᫪䘪ౕₒ 㵹㠰డ‫ڲ‬ᬍ䃧᭜‫⼌ܧڕ‬ᝃࡷ‫⼌ܧ‬ ࡷ㜗Ѽ䘪᭜ᲮҠ䔶᠖ ⣝घФ ̴$FOUSJT

Ꭱᐧ倅㏔‫ڙ‬ᄀ ࢔ፓბ ‫ڲ‬䒓Ѻহ⻮ϧ‫➖ו‬䬡 ̺䨵䧏 ⩢க ẩ䶣ߍ☚∠↍ ☔☑ࡧ ֒䏘ᝬ ↄ㧥ᝬぶ䙺ຄ䃫᫪命 ‫㉔ڕ‬ᡕ4U$BUIFSJOF๔㶄 ₒ㵹ܳ䧌‫ݝڲ‬㐬㏬(VZ $PODPSEJBহᾆ㏬-VDJFO -,"MMJFSౝ䧮〆 Ꮴ๔䲍䓾̭ܴ ⩌≨䃫᫪ Ხ‫ڣ‬Ӭ‫ݖ‬घФ ̴ $FOUSJT

ழᄨ ᜵ࡴ%%0 ʼࡏ࿘ቡࡔ

ࡄ ழᄨ

մ

ᐧλᎡ ẩ Ҭ⩕䲏⼜ ㏓Ꭰ᫦ᅧ ࢔⊡ፓბ‫ڲ‬ 䒓Ѻ -PDLFS ๔䭠झϘऄ4U -BXSFODF⇠ᮜ ೻ጯᮜ㻯 倅 ᅁ๘⤰౧ᮜ㻯๔ẩ䙺ຄ๖ ᄼᬣԊႶ ბ‫ ↍∠☚ߍڲ‬ᵾᠬ ↄ㧥 ֒䏘ᝬぶ侞䒓ϲ䰭ܳ 䧌ࢠज‫ݝ‬䓫ጯ͚ᓰ घФ ̴$FOUSJT

ழᄨ ழᬌ͉ ᗜ࣊.FSDJFS)PDIFMBHB ݉पࡴ‫ڡژ‬ѣ‫׬‬ .BJTPOOFVWFӝ આᠫྭˊ1MFY

ጟਜ਼

ழᬌ͉ ࣊˗ॷᮇࡏ ᣸ᝈӭЋ

ழᄨ #SPTTBSE1ӝ ࿘ቡࡔ#VOHBMPX

䲏⼜̴็Ꭰᅧ Ѻλ㺬ᇈࡄ〜 ㉔ ᡕ⮴უ倅ᅁ๘Ԟͽ䘕 䗨䓾⎃䓦 ䷻ ᮜх㒻 ⟦ຯ㒛䏘Ꮣմ㘉ౝ 㐊Ҡᱧ чᐧ䕍̭͗ᆋλ㜗ጞ⮱ᷓᘠუచ ᝃ᭜ᣕԿᬔᅸ㔨᫝䛺ᐧघФ ̴$FOUSJT

ᗜ࣊Ӓ᣸4U4BVWFVS ࣲथ‫ݓ‬આᠫྭˊ

ጟਜ਼ ࢍౝ䊲̴Ꭰᅧ ຄ͗ࡷ ຄ͗ࡷ ͗ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ͗ბใ䒓Ѻ Ԋ ‫ڨ‬Ხສ ⟣ۢຯ᫝ ጟ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬䊲䓴̴ᔘ䕌ᩣఋែ䉱 ᅪᬖ ჋⣝⯵‫ݖ‬㐊ᄦ⮱ែ䉱仃䔶 倅ఋ្䶦Ⱋ䄒➖͇Ѻᅲ⩌≨͚ᓰࡧഌ ₒ㵹ᝃ ᐭ䒓‫ܳ܍‬䧌‫ࢠڲ‬ज‫ݝ‬䓫ੳ౧ 亚Ꮔ 䊲ጯ 䨣㵹 㢜Ꮔぶ㉔䗨ऱ๔⏾䰗㘉ౝ 倅ᅁ๘⤰౧ Ꮣմࡧ ⩌≨᲎УຯₑӬ‫⼌ ݖ‬჏⽠Ⴧ ᬍ䰭៲ᓰ‫⼌ܧ‬䬛䷅⣝ घФ̴$FOUSJT

‫ݞ‬ምࠇழઆᠫഎ

䉱 ࿘ቡઆᠫྭˊ5SJQMFY ܸ‫ی‬આᠫྭˊᏆ

࣊˗ॷፐΈͯᎶ

 ࣱ ᅸ

ऱ⻺䴠ͽ㞯 ⑁‫ߕ≨ ܧ‬ぶघФ

ழᄨ ξ‫៸ࡴݙ‬Өෲఀ ધᝈНࠠ

ጟਜ਼

մ

〆4U-BVSFOU ܳ䧌‫ݝ‬਽ ϧ㶄 ऱ๔䊲ጯ ੳ౧ ᅞ䓾࣯ߍ

̴$FOUSJT

᪡ᴸ๔ẩ㺳Ⰳ8J'J ẩ ᎠᅧҬ⩕䲏⼜ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻ হ‫➖ו‬䬡 ⌤‫ౌ܊‬㐀Ჱ ᱊ा ͉ࢄ ๔ಸ㥪ౝ⿄ ᬏ᠒ᰶ‫ٲ‬ 䋠 ⮱ 䭠 ‫ ࣵ ٶ‬Ϙ ᰶ 0 M E . U M হ +BDRVFT$BSUJFSᶒ⮱ปͪᮜ 㞟๔ẩ䃫ᰶ֒䏘ᝬ ᣽ӈ‫ڕ‬๖ ՆႶԊ᰺ߎ᪴ࡃ ᅲѼ ੳ͇ ͚ᓰ ₒ㵹䌊⻨㜠ౝ䧮#FSSJ 62".ᅸ䶣䱟झᰶߍ☚⍥∠ ↍ ᵹၽ о䬟ࡧহ☔☑䃫᫪घ Ф̴$FOUSJT

!"#$%&'$()*+,-.,/0.11.$2(3$456*7+893$:($;<=$#>?

‫➖ו‬䬡ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬㐬㏬ౝ䧮

̴$FOUSJT

ጟਜ਼Ꭰ᫦ᅧ ፓ‫ڕ‬᫝⩢க 䭠झ ⻮ϧ

̴$FOUSJT

-F1MBUFBV.POU3PZBMࡧ ‫ڙ‬ᄀ Ꭰᅧ࢔㦄ऺ⮱㐡็ ‫ݖ‬χᐼѼႲ ▝㞟ⴠᱽใ㻯 ‫ڕ‬ ᅸ᱕ౝᲬ ⴠ㠞झ䲏 ͨ࢔䕇ᒭ ๔䭠झᰭऄ⁏䓻⮱Ѻ㒛䲍䓾 叓शᅁ๔႓ ጯ͚ᓰ⮱ᵥᓰ ⮴ უᆞᐭᩫᐼ㷲ԛắᔢ 䓦㻿ࢂ ٰፓ䃥็๔⿄ᝤ 㠞ᅧ๖㟞 Წ ࣌໸᾽ऐহᐧま㏳㞯Ԋ䃮γ 䭠‫ٶ‬ᬻ࿇䲍䓾᝭ᰶ䃫᫪ጯ౧ ̷Ხͧ㒂㻮⮱ᝬ⎽ घФ ̴$FOUSJT

&NB J M D I JO B B H F O U  !H NB J M D P N

ழᄨ ࣊˗ॷЛழНࠠ

Ҭ⩕䲏⼜Ꭰᅧ ࢔࢘ ፓ ᇈ ‫ ڲ‬/ % ( ‫ ڙ‬ᄀ Ⲏ ᝬ ៽ Ꭱᐧ ͗ࡷ Ҭ⩕䲏⼜

!"#$%%&''()&*&"+%% !+""

ழᄨ

4U4BVWFVSࡧ͚ᓰѺ㒛ࡷ⠙⿸ᅸ ࢍౝᎠᅧ Ҭ⩕䲏⼜Ꭰ ᅧ ࢔ ࢘ ऱ⻺ੳ౧ 䊲ጯ ႓ ᵎ 亚Ꮔぶ䙺ຄ⩌≨䃫᫪䘪ౕₒ㵹䌊 ⻨‫≨⩌ ڲ‬᲎У࡮ܳӬ‫ ݖ‬䌊⻨⏾䰗 ౧ ⍥ͽ౧ϲܳ䧌䒓⼸ घФ ̴$FOUSJT

㧆ጯࢄ䓦ܳ䧌䒓⼸&BTU5PXOTIJQౝࡧ ᎏែ䉱➖͇ 䲍䓾त倅䕌 䭱䓾ᰶ㦄ऺ #SPNPOU⏾䰗౧ Ꭱᐧᴸ‫⼌ܧ‬ẩ 䘪᭜ Ⅱ−㐀Ჱ Ԋ‫ ≮̭ڨ‬䓾᱌ᒵ็ᰡ᫝ ‫͚ڣ‬ᴸ ᰶຄ‫ڙ‬ᄀ ᴸᰶຄ‫ڙ‬ᄀ ᴸᰶຄ‫ڙ‬ ᄀ̭‫ڞ‬ຄ‫ڙ‬ᄀ๔็᭜  ࢔‫ڙ‬ᄀ Ხ ᭀ‫ ⼌ܧ‬፥ᎡᲮѻ⾧㒛⢴ ➖͇‫ڲ‬䘕㐡៑ສ ბ ‫ڲ‬䨧ౝᲬ ᰶ䬕࢘ ߋ‫ڙ‬ბ ‫ڕ‬䘕䯴ϧノ⤳ថ䮑 ᝭ᰶノ⤳ 㐡ԛ ϧጒ䉦⩕ऻۭᩣ‫ڒ‬䓾̴䲍 䓾䉚➖͚ᓰ ႓ᵎ ‫ڙ‬చᴸ๔ẩᰶ‫⮱⩕ڞ‬ბ ใ⍥∠↍ᴸ๔ẩᓲ䶨̭䊤䉚Ν ⃼ᴸẩᐭФ ̴ ᕨФ̴ͧᒵສ⮱ែ䉱ఋ្ ⴒ ᰡ็䄓㏳Ԏᖜ 䄤㜡⩢$FO USJT ぶ‫ڣ‬Ѓ͗

ጟਜ਼

ጟਜ਼

7FSEVOࡧែ䉱➖͇QMFYϑ䕇Ӭ ‫ܧ ݖ‬䬕ᅞ᭜‫ڙ‬ϑ〆 ₒ㵹ܳ䧌͸ ‫ݝڲ‬ౝ䧮〆 কడੳ౧ 㢜Ꮔ 䊲ጯ ‫ڙ‬ చ ႓ᵎぶぶ⩌≨䃫᫪命‫ ڕ‬䲍䓾4U -BXSFODF⇠ ౝ⤳Ѻ㒛ᲮҠ ̺⩕ᘮ ⇎ᰶ⼌჏ ‫ڕ‬䘕ຄ‫ڙ‬ᄀ䘪ጟ‫ ⼌ܧ‬Ꭱ ⼌䛾ᩣ‫ ڒ‬ᝬᅸ⟣ۢᲮҠ घ Ф̴$FOUSJT

)PDIFMBHB.BJTPOOFVWF Ꭱ᫝ᐧᅧੳ͇ែ䉱ẩ ፓ̭ࣕ ᝬ ̭≄᝸䬡 ᰶ⋸⊡ ๔䬕ͧ㜗ߕ⏾ 䖀䬕 ᅧ倅ḇ䶣 -&%㞯㘪▜⣝⼌ 㐆4"2 Ꭱ⼌㏓ ᰵ⼌ ᰶᘼ㔲䄤㜡⩢ᴒ䄏䄓㏳Ԏᖜ᫝Ф ̴$FOUSJT

Ꭱᐧ ࢔ბ ࢘⊡ ፓბ ‫ڲ‬䒓Ꮐ ͗ბใ䒓Ѻ ᝬᅸԊ‫ڨ‬Ხ ສѺλ͚ᓰѺ㒛 䭱䓾ᰶ4"2 䊲ጯ 1SPWJHP ႓ᵎ 亚Ꮔぶ䌊⻨4PN NFU4U4BVWFVSϲܳ䧌䒓⼸ ฼๖ ⣖Ⅱ ⻸๖䉼᳘ ۙ๖⏾䰗⮱ສࣨั 䲍䓾倅䕌 ϑ䕇᫦ӬघФ̴ 䯁 ෮ࡷ⠙⿸ᅸजहᬣ‫ܧ‬ਜ਼ घФ ̴ $FOUSJT

̭͗䲋፥⻮ϧ⮱㐬ᴾ᜽㢘⮱ẩᷜᄳፓ ᗕ‫ݺ‬ᒭᰭ䮽⻮ Ⴎ䲆হႶႮ⮱‫ب‬䲆უ చ䔆ᴸᬻϛ㜿䔯⮱ც᪋ѼႲ౽㥪ౕ䓾 Ꭰ᫦㠞ᅧ⮱ౌౝ̷ কడ⣜㐂Ɑ ᜽⛌⮱ᴾ᱕ ᣽ӈ䃥็ᮜ㻯 ࠲᠙ᆞᮜ᭜ ̭͗ᰶ‫ݖ‬λᩫᲫ⮱Ⴙ㒻უచ ࢔ ბ ⊡ბ 䙺ຄ⾧⅁ϑᢏ ͚๛॥ᅅ ្䂓㈨㐌 ᵾᠬᝬぶকడ倅ᅁ๘⤰౧ ⏾䰗౧ घФ̴$FOUSJT

๖ਜ਼‫ܧ‬


᱆ӑАᎤ࠵Տӝၶ

ᎃᣣ‫נ‬໧

 ྟ

Diane Francœur

ᗛ ۡ ၶ า

᱆ᄴՉ‫ڠ‬ӜӝၶቆᎤᐋͮ MONTRÉAL CÔTE-NORD CENTRE RÉGIONAL DE LA BAIEJAMES

MAURICIE

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE   ࣱ  త ௅ኃయ

NUNAVIK

CHAUDIÈRE-APPALACHES MONTÉRÉGIE CONSEIL CRI DE LA BAIE-JAMES

OUTAOUAIS

LAURENTIDES

Anthony Lemme

͚Ƞ㠞Ƞ∂Ƞᘼ *..01-64

䉺⌧౦ϝ㐅㏠ BAS-SAINT-LAURENT

!"#$"%%&''()*+*,-"

‫ނ‬ ᝸ᱧ Ქ‫ܯ‬ᝅᅦ຋ࣿᎩ䶫㏜๜ጽ຋ ͚᪴ ͋㏟‫ڡ‬भ‫ߕڝ‬ᠴ๜

㣬๏䶮

⩢䗛anthony.lemme@century21.ca ᓛ Ԏ antlemme@gmail.com 㑾〆www.century21.ca/cn/anthony.lemme ‫ڠ‬ ∕

LANAUDIÈRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

ᙔ䅗๏ᎩᲚᩤᠶᝆС⮹᱀ऀС⺒ा⺚ືᙄ 䘣ຩม㜠Ꭺ䊭Єρ႟ႆ⮺᪏㗨㻺݈ ࠻ᠢ႓ᵎ㔰ᄌ‫ڒ‬႓⩠䄤䲏䄂 ᫝ᵎ䔯Ꮑ䄫⼸䄰᪡႓ᵎ⇌䕇ࡴ႓ᠴᄩぶ ๐ृႜ⩕‫ڛ‬䄱̶≷⮺㠧∋ ⻷、‫ͣ、ڢ‬ᅅႜ̈́͌⪂ृ➂๝ႜᰴ๐⁗㏺㏽ͣߖृᵗᵗ䭻Ϛ≷

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

:BOH:BOH

‫̖ڠ‬ፂጡ ˖ ᔭ ก 

 

&MJTB-BDIBRFMMF ‫̖ڠ‬ፂጡ ᔭ ก ਒

 

ੇ͂˃ˉᄉనҫ இؒ৥ᄉၶาቆᫍ ଡӣ৥ᄉၶาֵ᠎ ˖᜴Ջၛᠪຆ‫ڃ‬᫲ ʶึనҫᤜයӫᡔ

˃ˉ᜴ࡳ࿗ࠑఌᄧ ᜴ ࡳ ణ ள ሒ ᄧ ᜴ ࡳ ణ ள ሒ ᄧ

๬ᖼ

J6㑃त

᜴ ࡳ #FBDPOGJFME ణ ள 倅ᶐ㶄ࡧ  ሒ ᄧ

๬φ

ₒ㵹㜠 ,VQQFS 

ጯ͚ᓰ叱䛾ౝ⃢倅ᶐẩⰅ3PDPCFMMBᎡ䆗ࡻ᫝‫ڙ‬ᄀ͉ࢄा ጯ ͚ ᓰ 叱 䛾 Ѻ 㒛 䛾 㲺͚ᓰ 倅৮䉕࢔ ࢔࢘ፓ䒓Ѻ ₒ㵹㜠叓शᅁ๔႓হᏤ๔Ƞౝ䧮ੳ͇䊲ጯȠጯ͚ᓰ ࣷ ࢔ ‫ ڙ‬ᄀ ‫ ܧ‬ਜ਼ ऺ ࣷ㺬ᆞ̭≮⻮⿸͚ᄼ႓䯣ᆋλ̭≮㺬ᆞ‫⿸ڙ‬ᄼ႓ᄼᬣԊႶȠ ᐭ ࣾ ੳ ₒ 㵹 ‫ ݝ‬叓 शᅁ๔႓̻Ꮴ๔Ƞ ∠↍ᵾᠬ֒䏘ᝬუᏚᒞ䮏ч䃛ბ☔☑ࡧბใ䱟झぶ䃫᫪命‫ ̭ ڕ‬䓾 ౝ 䧮 Ƞ 䨣 㵹 丽 ࢲ ≮⩕ᱽȠ倅ᶐუ⩢ ᭜ጯ͚ᓰᄾ㻮⮱๔ᝤಸẩⰅ Ѽᝤͧ倅ᩣ‫ڒ‬ϧ 䊲 ጯ ⩢ ᒞ 䮏 䓽 ߕ ͚ ᓰᐭФ࢔̴Ƞ 㓑͇ͨఋ≮ 䄇ਜ਼ᐭФϲ̴ ࢔̴

J6㑃त

๬ᖼ

J6㑃त

倍ᶘ

ߦӝ੝

Ꭱ‫ڕݺ‬䲏᫝㷲ԛ⮱࢔࢘䆗ࡻ‫ݘ‬඲ Ѻλ㦄ऺ⮱⟦๗ϧᅲѼࡧ ⣜ ჹϧࡧԛຠᇈ࢔ ࢘ࢂ䒓Ꮐࡷ⠙⿸㖁 ධх㒻Ƞ̭≮‫ڙ‬ᵎ ᐭ䒓‫ݝ‬㺬ᆞ̻ጯ͚ᓰ̭≮⮱⻮ᵎ̻๔႓ϲܳ ᢿ‫ݘ‬඲ Ѻλᇈ̷叱 䧌ც᪋ᐭᩫᐼᎠᝬ 䙺ᰶ‫ܧ‬㞟⮱倅๖㟞Წ̻๖⿄ͨᅯȠౝ̸ბუ 䛾Ѻ㒛Ⴖ䲆㶄䖀䓾 ‫ڙ‬చ̻̭≮Ꭹ٬చ ᏚࢲȠऻ䮏䱟झ౴ፓ⣜㐂䴠৺㈨㐌⊡ბౝ☚㈨㐌ࣷ倅৮䉕Ⴧ‫ݣ‬㏱ ࣷᄼ႓ 䓾ੳ͇䊲ጯ ᴉࣕᝬ㟞ᇄⴠझ䲏ȠⴠᱽౝᲬȠ倅৮䉕Ⴧ‫ݣ‬ᾞᴉ ͇̀䃫䃎⮱ऻ ̻‫ڞڙ‬ϑ䕇 ᐭ䒓‫ݝ‬ ጯᓰܳ䧌Ƞ㺬ᆞ 䮏ፓ⻮ϧ䱟झȠ㜗ߕ╹⎶㈨㐌ᐭФ̴ ܳ䧌ᐭФ̴

ጟ ਜ਼

㔍⎃ᆞᎱ 䙿Ꮔᐼ‫ڙ‬ᄀ ែ䉱㜗⩕͑Ⱕ჉ 

3PZBM-FQBHF )FSJUBHF(MPCBM&MJUF

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

i 6 DPN

XXXTJOPRVFCFDDPN

᫥Ⰽ

ߦӝ੝

3-1&YDFQUJPOBMF4FSWJDF(SPVQ

.BZ(VP ˖஠үူ ᠪຆஓᐱ˃ࠑ

ጟ ਜ਼

ESTRIE

0''&3ᣒऄ

㺬ᇈ倅ᅇ‫ݘ‬඲ࡧ 䓾 㦄 ऺ ䷻ ᮜ ೻ ጯ ₒ 㵹 ‫ ⿸ ڙ ≮ ̭ ݝ‬,OPXMUPO⮱ጯ͚ ᄼ ႓ 䓾 㦄 ऺ ⻮ ᵎ ᓰ ᐭ䒓ܳ䧌䓾䷻ ᮜ⎃#SPNFᏓմ ̻ ࣹ 䄚 ႓ ᵎ 䓾 㘉ౝ ࢍౝϖ 㺬 ᇈ ᰭ ๔ ⮱ ੳ ͇ 㐬ᴾ㦞䗮Ƞᄼᶒ≮ 'BJSWJFX1PJOUF$MBJSF ⅡȠᆞᮜ ጟᰶᩬᏉ ᐭФ̴ 䃥जᐭϲ̴

႓ࡧᝬ

ጟ ਜ਼

ࢄᇥ᫝ࡧ$BOEJBD ჹ ϧ ࡧ ԛ ຠ ᇈ 倅 ৮ ⠙ ⿸ ‫ ݘ‬඲ ࢔ 䉕⇠ᮜ‫ڙ‬ᄀ࢔࢘ 㻯䰴᧩ᬒ‫ܧ‬ᬒ㥪݊ ࢘ ̭ ≮ ‫ ⿸ ڙ‬ᄼ ࡴᰵ㒻ᮜ ऺᐭࣾ ႓ 䓾 ࢄ ᇥ ᰭ ສ ⮱ ੳȠ⣜Ԋ-&&%䛾 ̭ ≮ ⻮ ⿸ ͚ ᄼ ႓ ຃ᄼᬣԊႶ֒䏘 ᝬᵾᠬ∠↍䓾ऺᵎ +FBOEFMB.FOOBJT ጯ͚ᓰ᱗Გ䒨䧮ᐭ 䓾‫ڙ‬చ ᫝Ⰵ̴ Ф̴

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

‫ڕ‬᫝ᐧᝬ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

LAVAL

ࢄᇥ#SPTTBSE䓾 ᱗Გ䒨䧮‫ڕ‬᫝ᐧ䃫 ࢔ბ ࢘⩌ 䬡⠙⿸‫ݘ‬඲ ፓͨ࢔ ຄ䬡 ⣝А䃫䃎倅 ᶐ⩕ᱽ 䛴‫ٲٶ‬䋠 ᬻϛФᵩϲ̴ हㆨᝬ͚ᕔФ℁ᰭ 倅᱗Გ෋թ⒉߈๔


˗Ջ͗᝟̂ҫ੝МՂጩሯኡѲ  ˓̠᠈ҫ᜺Ѳ

᠈ҫతઐࣱፆ

ႂᑧᘘ᝭

МՂᄅ᝭ซб

ᐦ͊ᣀᝧ

˃ˉ͗᝟֦ល  ᠈ҫઐᛪѫౡ

ᗛ ᭽ప‫ގ‬$("Ҫૅܷྱ᝴͗᝟࣍ ᝢᄽː៞ᄉࢹͺখऎ ۡ ၶ ˝৥᝹᝟ణՋူᄉМሒጩሯழ಴ ႂព  า &.BJMTUFMMBIBO!HNBJMDPN ˗Ջ͗᝟

$

̼ူܲࠑγᬖМՂ᝟ѲὙ

3#$ #.0 442 $BOBEB-JGF &NQJSF-JGF 'PSFTUFST *OEVTUSJBM"MMJBODF .BOVMJGF #MVF$SPTT 4VO-JGF 5SBOTBNFSJDB-JGF FUD

̠࠮γᬖ ᧗ܷႼჀ ͝൴γᬖ ਒ܰγᬖ

‫ڍ‬ᬄߥၶ ஺ຣଉ̝ 4VQFS7JTB ኍኍ

Stella Lu Financial Security Advisor

 stellalulife@gmail.com

ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ᗛྱѽ࠶࠱ࡘधࠪึํ࿶ፏᐱᄉណཁᮉᄫᎃᣣ‫נ‬໧ ᗛྱѽ࠶࠱͗ࡘधʶᮉࠪ ึํ࿶ ᤈᛠፏᐱᄉណཁᮉᄫὋᏪᤇሗϡกᄉᄫ ᄉ௦ፋึቕ‫ڙ‬ᛣܿᄉ࿶֨͂þ႐ʶ్า ᡸÿnjᤇሗᄰ̠ࠪ᥊ං༣ఝҪ̠বᄉϡก ࣂፂ‫ڙ‬Ф̴‫ڠ‬Ӝᖌ३˿੆ҩὋඊ‫ݟ‬ᐱቆ֖ ʶ̎Ꮎ‫ࣉۡڍ‬njᤇ̎‫ڠ‬Ӝ‫ํึࠪڙ‬࿶ᬶ ͳፏᐱՐὋึํ࿶ᄉஜ᧙ᦏध‫ݼ‬ʽᬋnj ᣾Ԝіֆ̾౎Ὃ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ᄉԥࠪ൴ ॼࠪय़Үྫྷጷጺ41$"ᄉᄢᅕʽὋʶ੺૬ ࿶ᬝ᫷ᜁ߶Ꮅ‫˿ڙ‬ᗛྱѽ࠶ᄉ-B4BMMFNj 4VE0VFTU֖7FSEVOnjᤇі˓Ӝᜁᤤ˖ ԟҪឞណཁᮉᄫ௦‫ڙ˝ځ‬ឰ‫ݟ‬-BDIJOFᤁ ෱ኍ෱ึᬃᤂὋึํ࿶ఝࠓ௛੆Ꮕፆ᫲ ᄉၶߚnj ‫ڙ‬ʶ˓ӦతЮὋԵึํ࿶ᜁፏᐱὋ ࣲ಩૵߱͂ᄉ˓ͳᭉයᜁଋሗႮᔟ֖ ᯵ᙁὋࣲ˄‫ڙ‬ᜁሥͺþ࿶֨ঋᢻÿ὇DBU NPCJMFὈᄉ఺ౝᄉᄢᅕʽᜁ᧗ளஉ‫ܷٿ‬ᒬ ཨnj41$"ᝌ᧕ឬὋᤇ̎ᢻᣙథᅋ߸ؒᄉ ᜈ‫ܫ‬Ὃࣲ˄Ժ̾ᜁᦉᎷ‫ڙ‬ʶ̎ੌ႔বᄉС ᪃ͮᎵὋඊ‫ݟ‬ឬϢᢻ‫֖ڣ‬М‫چ‬ኍnj 41$"᠆᠉̠&MJTF%FTBVMOJFSTᛪᇧὋ ‫ݜ‬ᄉጷጺᄉࢹͺ̠տ͂ᅻ᥊‫ʹݟ‬᭦ܷࠪ ᜺ഴፏᐱᄉ͉ҫὋͭ௦‫ڙ‬ਖ਼ܰ߸੆ᤇሗࢹ ͺࣲʿࠓ௛nj߸੆ᤇሗ᜺ഴᄉࢹͺᭉ᜵ ংਜᏧᄉࣞүnj‫ݜ‬ᄉጷጺ‫ڙ‬યጩЪӝᄉ ௐϊ᥄ҁ˿‫ڇ‬ᬱὋ‫˝ځ‬ᤇழ᭦ᄉ̠੥ॡ ሩᎤnjͭ௦̴͂ణጻᤆ௦੆ҩ˿njᆐቂᛪ ௙Ὃܷ᜺ഴፏᐱࠪଌ҃ึํ࿶ஜ᧙థᅋ ሤ౜ͺၸnjᏪణ̠̽ൔ‫؝‬ᄉፆ౦ࡂ௦Ὃᤇ ̎࿶֨ᥗБ˿ᜁ̠᥊ං༣ᄉ֐ᤁnj ಩૵ၿ᱆ᄴЪӝӨ͗὇Mý0SESF EFT WjUjSJOBJSFTEV2VjCFDὈԦ࣊ᄉஜ૵Ὃ᱆

⁏䓻ᠮᰶ ऱㆨカ䃮 ⮱᰸ࣸ ‫ݺ‬Გ৕䄏ᰶ‫ ڠ‬᝴ᆀ ↲䒛

᫺⍭Ԓ䮞 ぶ͇ߎ

+,-./01-.#ᒚ‫۝‬

2,/3,-./41-.#ႌ⿸㠞

5,67/41,/81#҂ᄼᶲ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

!"#$%%#)*"!

!"#$$&#''!(

!"#$%%# "& 9:555:;<4:54<6 =>?@A%B09< CD"#!E)773+)+"F$) ప䄚Ƞ∂䄚Ƞ㠞䄚

9:555:;<4:54<6% =>?@A%B095 7G"#!E)773+)+"F$)

9:555:;<4:54<6% =>?@A%B0H0 .I"E)773+)+"F$)

ప䄚Ƞ∂䄚Ƞ㠞䄚

㇑䄚হప䄚

!"#$"%&'%(')*+,"*%-,.%/0%1*233)*&%4560%12'7%8"&'$%1'*")'%/0 "MMTUBUF*OTVSBODF$PNQBOZPG$BOBEB㣤❹⚔䃥ज喑Ҭ⩕"MMTUBUF*OTVSBODF$PNQBOZ᠒ᰶ͸ੳᴴȡ‫Ͱˉ׷‬ੜීᢻγᬖ ੇ͂௦˃ࠑ ՉዜѢሜੜ ੺Ԧᭅ‫׫‬आ ង੝ зߙ഍ ࣯รआ Φѽआ ᮿᯝ ֝‫׾‬ԉ Չዜ஺ᯝኍ

̼ူᡓ᣾γᬖМՂ ঳థʶࠑ᤟Ջ৥ ˝৥Pγᬖ

$SFNB[JF&TU #VSFBV .POUSFBM 2$);- ⩢䗛JOGP!BTTVSTPMVUJPODB ‫ڙ‬थᕨᱧ эⱌ

514.276.0000

ள‫ܘ‬

஺ຣଉ̝γᬖ

ᐎጆ̠ὙᡎЎၶᄴᄫґ঳РၿʹԵൣ‫̅ܪ‬ၶᐱࣱᴓᄉ ࿶ὋФ˖Ӊહၿ˞̠ᄉ࿶֖ึํ࿶njᤇ᧖ ᭦థʹԵᬹবnj ЪӝӨ͗˞ࣝ$BSPMJOF ,JMTEPOLࠪ ̅ᗛྱѽ࠶ᄫґࡘधᄉᤇ˓ណཁᮉᄫ᭣ ࣡ᄹ‫ݝ‬njФ̴ʶ̎ۡࣉ˶ጬጬ஌͋ὋӉહ ᱆ӑА֖ۡ(SBOCZnj $BSPMJOF,JMTEPOLᛪᇧὋ᣾Ԝᄉፂᰍ ௬ᇧὋ̠᥊ං༣ࠪ̅ึํ࿶ᄉஜ᧙ᄉଌ ࣲ҃ʿ௦ॡథ஌nj‫ݜ‬ᝌ᧕ឬὋึํ࿶ၶ า‫ۋܷڙ‬ᄉᦉᖿᄉॆ˖Ὃᥦ᧖థ‫ڄ‬ሤᄉ ᮻྫྷnj‫ݟ‬౦ʶ˓‫ڠ‬ӜᄉʶᏅ࿶ᜁुᛠຌ ᬓὋᥦ˥Ф̴‫ڠ‬Ӝᄉ࿶͗ୂЙҁᤇ˓‫ڠ‬ Ӝnj‫ុुݜ‬Ὃ࿶ణ௉ௐ᧘ၶҮྫྷὋ߱͂௦ ܸၶᄉ૬ᮻᏧnj ᗛྱѽ࠶ࣉ᫁ҨМࠈᄉள᫔Ԧᝒ̠ $BUIFSJOF $BEPUUFᛪᇧὋࣉஊउ੯ᛠ‫ށ‬

տ͗ൣ‫ڙ‬ኍय़ᅋណཁᮉᄫፆ౦ᄉઐնὋ ̾ф߿ʽʶ൥࠱‫ʹݟ‬ґᤈnjឞណཁᮉᄫ ᄉઐնᮔ᝟࠱̅ఴతऄМ࣊nj ಩૵ʶ్ளᄉก᜺Ὃࣱ̯త௅ ᡐὋᗛྱѽ࠶੝థᄉ࿶࿐ᦏॸᮋᜁፏᐱ ̾Ԣ‫ڙ‬ᄔʽሗೱॱᔆྞnj੝థ઴థࣱᴓ‫ڙ‬ ˓త̾ʼᄉГߔᄉ˞̠͂˶ॸᮋᆷγ‫ڙ‬ ᤇʶܸ˧ґ̴ࠪ͂ᄉГߔ߸੆ፏᐱnj ၿ41$"ᄉᯪࣝЪӝ(BCSJFMMF $BS SJiSF᠆᠉ᄢᅕᄉᗛྱѽ࠶ึํ࿶ ፏᐱ ᮉᄫࣱ̯̬ѹध‫ࣂݼ‬ፂ߸੆˿ࠪԵ ึํ࿶ᄉፏᐱnjᤇ̎ึํ࿶౎ᒬ̅˓ ᦉᖿὋ˞᜵౎ᒬ̅$PUFEFT/FJHFT /PUSF%BNFEF(SBDF  TVJWJF QBS 4BJOU-BVSFOU  3JWJiSFEFT1SBJ SJFT1PJOUFBVY5SFNCMFT ֖.PO USjBM/PSE nj ᎃᣣᏤ˜

ᎮӬ࠴஋̂

˖ߥၶ‫ߥڙ‬ಢᬃᤂຣᕤᜁᎮЊ ‫ڙ‬᱆ᄴᄉ4U)ZBDJOUIFࣉὋʶ̎‫ڙ˝ځ‬ ࡂឳᄉ˖ߥґþຣᕤÿᏪᜁ‫̾ܪ‬ඇ̠Ҫ ЊᎮ൛ᄉ᭞࠵ࣱԢФࠑ᫁ࠪ᝜ழᄉþ᣾ ऎÿ࣯ᮔԦѢ˿៪᠉˧‫ܥ‬nj ʶՏԩҁ᱆ᄴ߶Кԉ὇MB 4VSFUj EV 2VjCFDὈល᫇ᄉ‫ߦݘ‬ᄉආ̝$ISJTUJOB(B HOPOචਘ‫ڠ‬ឬὋ᝜ழ൤൒धѢᄉᎮӬ᭣࣡ ᕜ២Ὃ‫ݘݜ‬ЇԵ௦‫ڙ‬ᩱឧᄉௐᫍѢဗ‫ڙ‬ᩱ ឧᄉ‫ڠ‬ཁnj ᱆ᄴ᱆ᄴ߶КԉᄉМС᠆᠉̠*OHSJE "TTFMJOᤨ᭚Ὃࣱ̯̬ሖߢधߥध‫ݼ‬Ὃ᝜ழࡂ ଋҁ˿ॡܲ఺Үᢻᰁ᯹տ֖ᒬᛠᢻᰐ੣Ὃၴ ᒯᛠ̠ᄉઅឃnjઅឃᏧઔভሥ$BTBWBOU˖ߥ ґᄉ᥊ᡸᜁʶᏅᐐᬶ‫ڙ‬Φѽआܰ᭦ᄉߥၶ ‫˿Ͱ܃‬nj ૊ཱіՏ᭞࠵ࣱߥၶᄉᝌ᧕Ὃ̴्͂ ੆‫ڙ‬Φѽआܰᐐᬶᄉ˷਄Ὃణध‫ݼ‬௦‫ߥ˝ځ‬ ಢᬃᤂᎤ࠵Ժᝧ̠խᮻႂߔཎᄉ‫ڠ‬ழnj 4U)ZBDJOUIFࣉஊउʿˣґ‫ڙ‬Φѽआᄉ ԲʶΞधᣯѢ˿ʶྞМР͓᫋ቆᫍὋͭ௦ᥦ ˓‫ڠ‬ழᄯҁణᤂΙཨᜁሤᭂ᜷ᄥnj *OHSJE"TTFMJO᝜߽ૈѢὋ᝜ழ‫ࣱ̬ڙ‬ሖ ߢࣂፂፋᤇࣱ̎ᣏ̠ԦѢ˿‫ݝ‬і൒᝜նὋၴ ᒯᤆፋ̴͂ᄉࠑ᫁з˿ʶ࠯ζnj‫ڙ‬᝜ն௃஌ ᄉৰхʽὋ᱆ᄴ᝜Ꮇ੥Үၸ˿іᣙ᝜ᢻnj ܷጝథՏߥၶԩҁ˿᝜ࠢᄉល᫇nj ૊ཱߥၶ͂ᄉឬกὋ᝜ࠢ‫ڙ‬ᆷᝢ̴͂ᄉᢵ ͊ௐὋ᜵ය̴͂෸ᅋߥಢ‫ܖډ‬ʶߙଅधnj ‫ڙ‬᝜ࠢល᫇ᄉᤇ̎ߥၶ˖Ὃࣱ໗ֆ ࡦᄉᦏஅҁ˿Ὃ੊Ꮷ௦Ԁ࠱᤯᣾ᥪ͇அҁ ᤊ᜺ᎮӬnj૵*OHSJE"TTFMJO᝜߽ᤨ᭚Ὃᜁ‫ܪ‬

̾Ꭾ൛ᄉРథ౎̠nj ‫ݝ‬іͮࠑ᫁ࠪ᝭ᏧឬὋ‫ڙ‬᝜ࠢល᫇ ߥၶᄉᥦ˓௸ʼὋ̴͂ଋҁ˿‫ݘ‬Ї‫ד‬ᅋ ੩౎ᄉႂពnj$ISJTUJOB (BHOPOᤆឬ‫ݘݜ‬ Їᅻ᥊ࠑ᫁෤ᨐፋ‫̓ݜ‬Ꭾ൛nj ʶ̎ߥၶ˶ឬ̴͂ʿᅻ᥊ᒬࣁᝎ࿀ ˿ก᜺Ὃࡉክ˧ґడፂஅҁ᱆ᄴ᝜ᎷԦ Ѣᄉ᝜նnj ࡦᄉ.JHVFM 4JNBSEᛪᇧὋ᝜ழඇ ൒ᄉឬกᦏʿʶಧὋʶ͗Їឬሄൢ‫ڙ‬ᯰ ᡸʼᐐ͔᤮႐Ὃʶ͗ЇԠឬʿᑞ‫ڙ‬Φѽ आܰ੦۶njథ̠̎ᝢ˝᝜ࠢᄉ࣯ᮔ੣ก ܹ᣾ዣ᱔Ὃល᫇ߥၶᄉௐϊࡂϷ௦‫ڙ‬Պ ‫؞‬ʶᏅྯԯnj ࡦᄉ.BUIJT $IBQVUឬ̴ॆௐ௦ᡱ ధԣʶᡐҁΦѽआ˻ᐚඹ‫᦯ݚ‬ᘢ్Ὃ̴ ˻‫̾ݝ‬ՐὋࡂቢ‫ܰڙ‬᭦ኍధԣnj ᱆ᄴ߶КԉѶሥ᝜ࠢ‫ڙ‬ᛠҮ˧ґὋ ࣂፂᘨ‫ڙ‬෤థ௙௬ಕខᄉᬤ्ੌᢻ˖ࠪ ᥦࣱ̎ᣏ̠ᤈᛠ˿Ќѫᄉ᜹ࠢnj ΦѽआᏤ౛.BSUJOF -FNJSFᝢ˝Ὃ᫇ ᮤᄉჁፆ‫ࣉۡ̅ڙ‬ᄉጷጺˀ᜺Ѳnj‫ݜ‬ឬ ‫ݜڙ‬ᄉΦѽआ᫂ԯὋ‫ڠ‬᭦ᄉ̠ᛠ᥊௦Փґ ढࡘᒯˀᢻ᥊ᄰᤋὋॆᥦ̎᭞࠵ࣱߥၶᢵ ‫̠ܪ‬ᛠ᥊ᄉढ᫁ᦉѫௐὋࡂ͗ᝧ̠ឧ̾˝ ̴͂ቢ‫ڙ‬ᯰᡸʼ᫽ᆽ̓᤯nj .BSUJOF -FNJSFᤆᝌ᧕ឬὋߥၶ͂ ‫؝‬൓մ‫ݜڙ‬ᄉΦѽआґ᭦Ὃ௦‫˝ځ‬ᤈѢ Φѽआᄉ᤯᥊ʼᄉሤᭂ঳௦३ҁԢௐຌ ᬓὋʿϷஷ᣷ࣉஊउளधѢ౎ᄉМ‫چ‬ᥦ ಧᜁᭂ᜷ᄥnj

ӧᄝγᬖፂጡМՂ !""#$%&'(" )*&+,*(& -&'.

:6-D5+2(+5(611@,65B+(C+(C.EE6F+1

↪ 䒓 Ԋ 䮖 ȕ ᝬ ᅸ Ԋ 䮖 ȕ ੳ ͇ Ԋ 䮖

‫ޅ‬༃ Ӭ஠ԓ ѵ˟ᔃ Ԋ䮖㏼㏗ϧ

Ԋ䮖㏼㏗ϧ

Ԋ䮖㏼㏗ϧ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ϧᄬ䛺๔⫫⫲➆ࡨᝬ䉤䮖 ᣏϟ᫲⍥ప䭲⪆႓⩌ࡨ⫄䮖 ᝸ᱧ

!"#''%#=!&$

᝸ᱧ

!"#%"'# $%%

䗛УBGD65FH-+775+2IB6(((J+5A@651*65H-+775+2IB6((7DK+57D@H-+775+2IB6

Τ˜ѕ

ృ‫ࡢݟ‬

‫ ڍ‬ก ᔭ

‫ ڍ‬ዪ ᔭ

ዪ ก ᔭ ಋ

ዪ ก ᔭ ಋ ᡔ

ᳩ̈́с Zhongbing Li

$IBV.JDIFM

షॳЏ"MFY

౏஠ᴎ ‫ ڍ‬ᔭ

ࣱܲγᬖ֖᥋̖᜺Ѳፂᰍ ̼ူՉܷγᬖМՂγᬖ᝟Ѳ ˝৥ᤤસব͈ඊణᰳᄉγᬖֵ̖

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS

#.0 $BOBEB-JGF *OEVTUSJBM"MMJBODF (SFBU 8FTU .BOVMJGF 3#$ 4UBOEBSE-JGF 4VO-JGF 5SBOTBNFSJDB &NQJSF-JGF -B$BQJUBMF FUD

੣఺  ͛ᄽ 

[IPOHCJOHMJ!IPUNBJMDPN

న ᠈̖γᬖ ̠ᢵγᬖ ̠࠮γᬖ ҫ ੜࡓγᬖ ᧗ܷႼჀγᬖ ීᢻγᬖ Ю ᫁యએူγᬖ ࠓ ஺ຣଉ̝γᬖ அЙγᬖ ӝႤγᬖ

#BSDMBZ 4VJUF .POUSFBM 2VFCFD)4,

⩢䄊 !"#$"%#$$&$ эⱌ !"#$"%#$$'$ ౝ౭"%&#!'$&()*+,-,../+(0+123(4.52,+67(89:;(<=<(!>$ ᭤ᤂ?@A#:.5B.,CD6‫ڠ‬ᨠቢ

www.yangrunqiu.com

㑾〆

ሖ ࠃ γ ᬖ અ ᠪ ᮎ ᫇ М Ղ

̯ˉࣱនζԺ᭤ Super Visa

ྗආଉ̝ӝႤγᬖ

Džଉ̝ӝႤγᬖ DžளሧඞӝႤγᬖ Dž႐ߥၶӝႤγᬖ DžҪ‫ࡏڍ‬ඞ஺ຣγᬖ

Dž̠࠮γᬖ Dž᧗Ⴠγᬖ Džஓᐱϱᗧ Džγఴ۲᧚

ߋ‫⤳ߖڙ‬ &NBJMSR@ZBOH!IPUNBJMDPN "MFYJT/JIPO TVJUF ੣ ఺ 4U-BVSFOU 2$)./
ᗛྱѽ࠶ᎮӬ᜵๨͈

ᎃᣣߔᆔ

᫗⅚ℑ៺ ̺̀ਙದ

౎ឬὋ௃Ⴀ௦˓‫ݝ‬๖ োnj.6)$۲᧚͗ଡ Θ˿ʹЊᄉᠪ᧚Ὃ ΍३ឞ‫ݒ‬ನᇒР૜ጆ ፑᄉ᠓Й੆˝Ժᑞnj ՎௐὋ۲᧚͗ᄉᤇቷ ᠪ᧚ᤆ࠱‫ڙ‬ల౎ࣱ̊ Ю˝ॶᑥ੆Ϸᆐቂଡ Θᠪүnj ‫᧓ڙ‬᠓ᤇ‫ݒ‬ನᇒ Р૜ጆፑᄉˏࣱௐᫍ ᧖Ὃ.6)$ʶᄯˀ̾᱆ᄴतኒࢼ୶4/$ -BWBMJOМՂ˝ᯪᄉNj᠆᠉ᡓጞӝᬒ፤એᄉ ሒᖸᐎᖸ᠈‫́ڃ‬੯ʿ͓nj‫ڙ‬త௅ᄉ߶ ᜈᛠҮध‫˧ݼ‬ґὋࢹ̠ʿ३ʿ‫ڙ‬ॕϷመ %Ӝ̃഍Ր᭦ᄉ‫ڠ‬౛ʼ੩Ѣʶ˓ܷวὋ ੥ᑞ߶ᜈᤇ‫ݒ‬.3*఺٧nj ːಪ౎ᝮὋ᱆ӑАᄴஊउԵ੺э˿ .6)$࠱ᤇԻ.3*఺٧ၸ̅ᆐቂᄫᄉ Ꮺ᭣˙ࣽःၸὋᤇ௦ʶ˓΍ӝၶਕҁ෮ ˑᄉ߽Ϲф߿njʿ᣾Ὃᰳຌఀऎᄉॶᑥ ੲଠ˶ᑞ΍˙ࣽӝၶࠪৣᏧᄉងற३ҁ இؒὋ̯Ꮺᖌ३ఝ‫ݝ‬ᄉፆ౦nj 'SJFESJDIᛪᇧὋॕϷመ࠱͗˝і˪੝ థᄉःឞᤈᛠ࣡᜺ನᇒР૜ੲଠᄉৣᏧ ଡΘԟˀᬒழ˙ࣽᆐቂᄉ఺͗ὋᤇಧὋ ӝႤ̠տࡂԺ̾΍ၸᤇ̎ஜ૵njՎௐὋ .6)$˶࠱͗‫ڙ‬ង੝֖Ⴠੜ˖યӁԟҪ ̠տnjӝႤ˖ॶథᆐቂએ‫ܢ‬Ὃ̴͂࠱͗૊ ཱӝၶᄉ᜵යὋᥘឯৣᏧԟҪᆐቂnj 'SJFESJDIឬὋࡂ̴˓̠ᏪᝒὋ̴ࠪ᱆

ӑАஊउ෤థ˝ॶᑥ ನᇒР૜ᄉ˙ࣽःၸ અЙఝܲᠪ᧚Ꮺਕҁ ᥋ਲ਼njᙉཨၸ̅˙ࣽᄉ ᇒР૜ੲଠ̀͗థү ̅ђ࠵ϊង̠տՏӬὋ ͗΍ងறఝҪዴэὋ ͗ఝҪᓫᄴᠪ᧚Ὃͭ௦ ஊउʿЉ᝴᠓˻nj૵˿ ᝌὋ.6)$ᄉᤇ‫ॶݒ‬ ᑥನᇒР૜ጆፑ‫ڙ‬અ Й΍ၸՐὋඇࣱԺ̾ᤈᛠܲ᣹൒ᄉ ᆐቂੲଠnj 'SJFESJDI௦ॳ‫ڍ‬۱ШѢ౎ᄉКီᮆ ࠸ᄉॶᛝክॕϷ˃ࠑ˧ʶὋ̴డ‫ڙ‬ᗛྱ ѽ࠶ॶᑥᆐቂ੝ࢹͺ᣾ὋՐࣱ̅Ҫ Й᳠Ռ࠶ܷߥӝႤᎩፎࢹͺὋॡܷርऎ ʼ௦‫˝ځ‬.6)$࠱߶ᜈᤇ‫ॶݒ‬ᑥನᇒ Р૜ጆፑnjᤇ‫ݒ‬ጆፑ௦ҪૅܷణЎᤈᄉ ᝹‫ܫ‬nj ᤯ၸМՂᄉॶᑥನᇒР૜መߥࠑ "OESFX$PSJTUJOFᮔ᝟Ὃ.6)$ᄉᆐቂ࠱ ͗ࣛ౎ளᄉಕэӐᄉॶᑥੲଠὋʿ̨Ժ ̾΍˙ࣽӝၶ೜ಉ֖ងறඊ̾ज़͉ʹௐ ϊᦏ᜵ܲ३ܲᄉৣᏧὋᏪ˄ᤆԺ̾ϡѢ ఝዴᆷᄉងறnj̴ឬὋឞੲଠ̀௦᤯ၸ ӝႤМՂನᇒР૜ጆፑ˖ᄉூᓌֵ̖nj ʿ᣾ణ᧗᜵ᄉ௦ὋМՂ࠱͗ˀ᳠Ռ࠶ܷ ߥᄉ˙ࣽመߥࠑ̾Ԣʶ̎੾శᮖЎᄉӝ ߥॕϷМՂՋͺὋ΍ၸᤇ‫ݒ‬᝹‫౎ܫ‬ᤈᛠ ఝܲఝளᄉᆐቂnj

కͯ‫❦ڨ‬ కͯԒ䮞

ZQX CANADA INC.

क़⼻

իѥᔌ)FMFO8V ‫ڍ‬NjԻNjᔭNjกNjዪ̊ឥనҫ ႂពὙ͛ᄽὙ ᥪ኷ὙIFMFOXV!HSPVQFJIDB ‫ڦڠ‬Ὑ#PVM-F$BSSFGPVS 4VJUF# -BWBM 2$)53

͗ ϧ ្ ⼻ क़ ⼻  䊤

‫ ڙ‬थ ្ ⼻   5 9 䊤

⩢ၽ្⼻ ⿸ぶजः ‫ٺ‬䉦1%'‫ޜ‬᱙

‫ڙ‬थ∕‫⼻ڹ‬त䃫⿸‫ڙ‬थ㐀͇䉓त‫ڠ‬䬚 ⩢㘾ㅬ䃝Ƞ(45245Ƞ1":30--ȠᎡ្Ƞ$/&445Ƞ⼻ߎᷭᴒȠぶぶ‫ڕ‬䲏᰺ߎ

⩢䄊

514-573-3466

ౝ౭ 685 boul. Décarie, Bureau 208, SaintLaurent, QC, H4L 5G4 ㉔䗨du Collègeౝ䧮〆

EMAIL:zhaoqingxue@gmail.com

੝ࡔોଫ˄ࠒ

᠓Ꮅੜࡓ̖ˉ௦‫ڙ‬Ҫૅܷ߶ࡏᄉ᧗᜵ʶ൥ ̯ᮔЎ੺эੜࡓ᠝൛ҁੜࡓ᠝൛ᤤસὋ ଡΘ༦าᤆ൛ᤤᮉὋ ᧙ᢵᝠᤴ৥ᭉ᜵ᄉੜࡓ᠝൛nj

ੇ̼͂ူՉܷᩏᛠੜࡓ᠝൛Ԣ‫ˉ׷‬᠝൛ὀ

ॱζḬCBJTJCBJDIBP

γ㼐ຯ҂Ⱞ⼻Ƞ㞯⼻Ƞ‫⼻ۼ‬Ƞ‫⼻ٺ‬Ƞᐣ⼻ ͨ䷅̭ືҊ⩝‫ڡ‬भ⮹䧦㐎㗖͑ΥԒ䮞 ͨ䷅ιືҊ⩝‫ڡ‬भ⮹䧦㐎㗖͑Υ๜⫺Ԓ䮞 ͨ䷅̶⇖᰾ᎨႾΛ䖌୦ᄮ⽃ߖ⮹ᒦਂ ͨ䷅ఈ͂ु៊䉹䶮ⰣϜ৶΀⽃ߖጣᐷ ͨ䷅ρᐫ⽃Ȩ‫៊⽃ڂ‬䉹33415'4" ͨ䷅‫ښ‬ᅄж͏᰾᩽ⰶ⽃⮹‫҈ڬ‬᫮∊

䘢φ⻵ᗛ ۡ ၶ า

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ᬣ䬡ᰵᬒকఈ̷ࡵ◦ÿ◦ ౝ◦#PVM5BTDIFSFBV #VSFBV Ằ #SPTTBSE +;" ⩢䗛ZVOYJVHVP!TVOMJGFDPN 㖁㈨ ̀ᴼIUUQHVPZVOYJVXPSEQSFTTDPN ᫦ᐼHVPZVOYJV!IPUNBJMDPN

Ⅵᬻ䛾㲺

ౝ౭4U$BUIFSJOF8FTU4VJUF .POUSFBM 2VFCFD)#7

ීᢻγᬖੜࡓγᬖ ͌ˉγᬖ̠࠮γᬖ ˖஠నҫృ࠴‫ܢݘߛ֖ݽ‬ ႂពẓ 

ΦѽआḞᦤաḞй‫ڣ‬ḞรᛧआḞᮿᯌˉḞ஺ᛠᇪḞᤁᣤˉḞМࠟḞ ੜ‫ˉ̖ڠ‬Ḟ*5ႂᑧᠪᝬనҫḞࣶЇ‫چ‬ኍՉዜ͌ˉ̾ԢՉሗ᠉͉ᬖ͛ᄽẓ  XXXBDDFOUBTTVSBODFDPN ‫ڦڠ‬EF.BJTPOOFVWF8FTU 4VJUF 8FTUNPVOU 2VFCFD);/ ‫ڦڠ‬#PVM/FXNBO4VJUF -BTBMMF 2$)/9

XXXTJOPRVFCFDDPN

៚⽃ $ 50

㜟҄᫥ᐯ᝴ᆀ䔵⽃ ‫⼔ܯ‬᫥ᐯ᝴ᆀ䔵⽃ ↲ 䒛 ‫ ܯ‬घ 䔵 ⽃ 䲓 ᅺ ⅆ ៚ ⽃ ๋ ⼰ ᅺ ⅆ ៚ ⽃

䔾᠞Ԓ䮞 ‫❦ڨ‬ᰩԒ䮞 Ю͇ͨহ㜗䯴ϧธ䉏ߎ䃟Ꮤ Ί

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

త௅Ὃᤴ͈᣹ʹЊᄉ᤯ၸӝႤ МՂᄉ5 (FOFSBM &MFDUSJD 4*(/"ನᇒ Р૜ੲଠ੆Ϸጆፑ‫ڙ‬᳠Ռ࠶ܷߥӝႤ˖ ॶ὇.6)$Ὀᡓጞӝᬒ߶ᜈ߸੆nj‫ڙ‬ஷ ᜹Ꮷᄉซ᜼ʽὋʶԻᡐ᧗఺࠱ᤇԻ᧗᣹ բᄉӝߥ̀٧ଡӣҁ˿உ࠰መ̃഍ᄉ ʶ˓धԯ‫ܪ‬nj .6)$ᄉॶᛝክॕϷመ˞͉.BUUIJBT 'SJFESJDIӯ‫ܢ‬ឬὋᤇ௦ʶԻణЎᤈᄉ఺ ٧ὋԺ̾ᝧ˖ॶᄉӝႤ̠տ‫ڙ‬ˀМՂ֖መ ߥࠑᄉՋͺ˧ʽὋधԦѢளᄉងႤழกὋ ʿ̨͗΍ॶᛝክងற೜ಉԪ३ఝঋNjఝ ᣏౚὋᏪ˄ᤆ͗ఝ߶КNjఝэᆷnj 'SJFESJDIᝌ᧕ឬὋᤇԻ఺٧΍ॕϷ መᄉӝႤ੾࣍ᑞܴᄹҁ‫ڙ‬Ф̴఺٧ʼᄹ ʿҁᄉˋ᜴Ὃඊ‫ॶݟ‬ᑥᐸᐹNjॶᐜᑟᐫ դ᧙‫ܘ‬Ҫ̾ԢॶᐜᎤඬᄉৰхኍኍnjˠ Β౎ᝮὋॆৣᏧ‫ڙ‬ᡋ൥఺ʼᢌᢅௐਕҁ ᑛ჋Ὃ࣡᜺೜฽̨ᑞ‫ॶڙ‬ႂ‫ڎ‬ʼᄹѢஇ Ԫnjͭࠃᬄʼ‫ڙ‬ᑛ჋Ԧၶ˧ґὋॶᐜդ ඬৰхࡂʿൣ࣡˿ὋᏪ΍ၸᤇԻளᄉನ ᇒР૜఺٧ੲଠ఺ὋӝႤ̠տࡂԺ̾ᄹ ҁᤇʶཁnj ᤇ‫ॶݒ‬ᑥನᇒР૜ጆፑᄉ᠓Й֖ ߶ᜈὋ௦‫ڙ‬቉Ѣुុ˿.6)$ᄉመᆐˀ ˙ࣽ΍֐ᄉৰхʽ੥३̾߸੆ᄉὋᤇࠪ ᒬࣱతᡓጞӝᬒधˉ̾౎ࡂʶᄯ ˀ᠐ᑻ˂᫔ଡ଼ʿຌСጆᄉМበӝᬒᎩፎ

ᮔ᝟ࣱࣱ̬ऄ˧ґᗛྱѽ࠶ࣉᄉᎮ Ӭ঳அЙ࠱᣹ҁܷጝ̢ЊὋӉહᤊ ብϢᢻᎮӬNj̓᤯ᤊ᜺֖Ф̴Ꭾ൛njᤇ ᤉͯ̅ᗛྱѽ࠶ࣉஊउԜࣱᮔኪ҃߿ᄉ ̢Њᄉᄫಕnj ᗛྱѽ࠶੯ஊЖ1SPKFU .POUSjBM˝ ࣱ̬ᄉᎮ൛அЙ᝹߿˿ఝᰳᄉᄫಕὋᰳ᣹ ̢Њnj1SPKFU .POUSjBM࣎భ̾ܲሗ ழयࠃဗᤇʶᄫಕnj಩૵ᮔኪ஠͇Ὃ౼̎ Ϣᢻ֖̓᤯ᤊ᜺ᛠ˝ᄉᎮ൛᧚ᮨ࠱‫ڙ‬త ௅ଡᰳnjࣉஊउ࠱Փීᢻ᝜ઐ٧௃஋ ԦѢ‫੊ֽܥ‬ᤊԥ٩ᮂก᜺ᄉᛠ˝धѢఝ ܲᎮӬnj ʿ᣾Ὃᗛྱѽ࠶ࣉ᫁7BMjSJF 1MBOUF੽ ឲʿ͗ু‫ܫܬ‬ԩ́ᝫᄉᎮӬᦠᮨ҃Ὃឞ҃ ऎ‫ࣱڙ‬ѹᜁԨ๖nj

  ࣱ  త ௅ኃయ

ᗛྱѽ࠶.6)$लᤈ࠸ቪॶᑥನᇒР૜̀


᱆ᄴНʹܲ˖ߥКᦉ߶ᜈ ॶᑥᬓᮮ٧

 ྟ

ߥ ‫ڙ‬ ᗛ ۡ

ፂ ᣾ ܲ ࣱ ᄉ ኡ ൛ า ҮὋ᱆ ᄴ ᄉ ܲ੝Мበ˖ߥဗ‫ڙ‬Кᦉᦏᦠ‫˿ܫ‬ ᒬҮᬓᮮ٧὇EFGJCSJMMBUPSTὈnjᤇʶᛠҮ ௦ၿ"$5۲᧚͗ᡁүᄉὋ "$5ᄉѸ‫ݼ‬ ̠Щ੯ᛠᗈ̂4BOESB$MBSLFʶᄯ‫ࣞڙ‬ү ᬓᮮ٧ᤈЙҪૅܷՉ‫ڠ‬ᄉߥಢnj̴͂ʿ ̨ᆷγߥಢ઴థԺ̾ু‫ܬ‬ൣ࣡ॶ᡹ᄉ᝹ ‫ܫ‬ὋᏪ˄ᤆᆷγஜ̾ӡ᝟ᄉஓ࣍ଋԩ˿ ॶᐴ‫ܬ‬ᔙశஓጶᄉ۱ᝪὋࣲ۱ᝪ˿੆ӡ ʼʹᄉߥၶᤈᛠॶᐴ‫ܬ‬ᔙశnj 4BOESB $MBSLFឬὙ þ "$5۲᧚͗ᄉ ᄫಕ௦ᆷγឞ‫ڍ‬ඇ੝ᰳ˖ᦏథᬓᮮ٧Ὃ ඇ˓ࣱᣏ̠ᦏः̯ᰳ˖උˉὋᅻ᥊ॶ ᐴ‫ܬ‬ᔙశ̾Ԣ‫ʹݟ‬΍ၸᬓᮮ٧Ὃ̾΍̴ ͂థᑞҦૠஐၶ֐njÿ‫ૈݜ‬ѢὋॆ౼̠ థॶᑥϣऔ᫇ᮤௐὋᤳऎ௦෴ႤᄉС ᪃nj௉యᬓᮮ࠱΍ৣᏧᄉၶߚ఺͗ଡ ᰳܲ᣹ὄnj ԜࣱతὋᗛྱѽ࠶˖ߥၶ4UFQIBOJF (PZFUUF3PMMJOൣ‫ߥ˝ځ‬ಢᦠ‫ܫ‬ᄉᬓᮮ ٧΍‫ॶܬুݜ‬᡹nj

ઐն௬ᇧҪૅܷሧඞߔ‫ݘ‬ᄉԩஓᐱርऎఝᰳᎃᣣᏤ˜ ʶ͊ణᤂၿҪૅܷፑ᝟ࡌМ࣊ᄉ ઐն᝼ࠃ˿̠͂᫁య̾౎੝᜹ࠢҁᄉ ʶሗဗ៵Ὑሧඞᄉߔ‫ݘ‬᤯࣡ඊҪૅܷ ఴ‫̠ڠ‬ᄉߔ‫ݘ‬ᄉԩஓᐱርऎ᜵ఝᰳnj Ф˖౎ᒬ̅ʶ̎‫ڠ‬Ӝᄉሧඞᄉߦߔᄉ ԩஓᐱርऎ᜵ඊఴ‫̠ڠ‬ᰳѢॡܲὋФ ࢿᡯ̠̽Ո৲nj ឞઐնᄉͺᏧ.BSUJO 5VSDPUUF௦ ࣱࣱ֖ࠪҪૅܷ̠ԯ௾ಉᄉ ፆ౦ᤈᛠѫౡՐϡѢʼᤗઐնᄉnj̴ ࣱ̯ᄉ̠ԯ௾ಉઐնሗኘᤤѢ˿ ʶ੺ҁࡦNjథሧඞᐿ௿ᄉ᭞࠵ࣱὋ ࣲૅ̴͂ˀྗආ‫ڙ‬ҪૅܷѢၶᄉʶᏅ ߦߔͺඊᣖnj ಩૵ሧඞԓ‫ڍ‬ᬄᄉʿՎὋథ̎Ꮕ ጷᄉሧඞᄉඊᣖፆ౦̠̽Ո৲njࣰ‫ڨ‬ ౎ᝮὋሧඞࠑऐ᧖ᄉߦߔథణጻ͗ ᖌ३ܷߥ஠њὋᏪᄰඊ˧ʽὋࠑ᧖ʻ̼ ̾ʼᦏ௦Ҫૅܷ̠ᄉఴ‫ڗ‬᭞ࣱ̠Եథ

ᖌ३ܷߥ஠њὋԤழᄰࢿnj ‫ڙ‬Ҫૅܷፑ᝟ࡌ੝ፑ᝟ᄉ˓‫ڠ‬ Ӝॆ˖ὋԵథ౎ᒬՉ‫ڠ‬ӜᄉሧඞᄉՐ ̼ᖌ३ܷߥ஠њᄉඊည᜵ͯ̅Ҫૅܷ ఴ‫̠ڠ‬ᄉߔ‫ݘ‬nj ‫ڙ‬੝థᤇ̎‫ڠ‬Ӝॆ˖Ὃᖌ३ܷߥ஠ њᄉߔ‫ݘ‬ᄉඊΒణᰳᄉ௦ᄉˋ̍Ὃ ᬣՐ௦ᄉӮ֖̍ᄉӑ᭣nj .BSUJO 5VSDPUUFᛪᇧὋሧඞߔ‫ݘ‬ʼ ܷߥࣲᖌԨ஠ᐏᄉඊΒఝᰳᄉХͳԓ ‫ځ‬ᤆథय़Ꮵ᝼njᄫґణึᛠᄉϛਆ˧ ʶ௦ͺ˝ሧඞᄉྗආࠪᤇ̎ߦߔᤴ੆ ᄉॕֽnj಩૵ॡܲ஠ብ֖ઐնᄉͺᏧὋ ሧඞ௦౜ХᤈԨॶ֖᧘ॶᄉʶ˓̠Ꮕnj ॆ̴͂ሎधᒬࣁᄉᇱ‫ڍ‬ௐὋ̴͂ᄉ˞᜵ ҮҦ௦˝˿ᖌ३ఝ‫ݝ‬ᄉၶา్͇Ὃ˝˿ ᒬࣁὋఝ˝˿ᒬࣁᄉߦߔnjᏪᤇఝ‫ݝ‬ᄉ ၶา్͇ज़ज़˶͗ͳဗ‫ˉߥڙߔߦڙ‬ ᄉ੆ҩʼnj

ࡉཨԩஓᐱርऎఝᰳὋሧඞߔ‫ݘ‬௦ ՠథᅋఝ‫ݝ‬ᄉࢹͺ὞ኔ಴ࣲʿ௦ᥦ˥ኤ Ӭnjʶ̎‫ڠ‬ӜᄉሧඞὋӉહӑ᭣Nj᜴̍Nj ҪҾඊ๑֖ᄇਢܷ‫ڠ‬Ӝ̾Ԣ୞ֺડ̾ Ӯᄉ᭣ฮὋ̴͂ᄉࡂˉည௾᥅ͯ̅ྗ ආѢၶ‫ڙ‬Ҫૅܷᄉఴ‫ࣱڠ‬ᣏ̠njᒯ̅ அЙὋ‫ݘ‬বሧඞ֖Ҫૅܷఴ‫ݘڠ‬বᄉ அЙᄰᤂὋᏪᄰඊ˧ʽႃবሧඞߔ‫ݘ‬ᄉ அЙ᜵ͯ̅ఴ‫̠ڠ‬nj ᤯࣡౎ᝮὋྗආԩஓᐱපࣰᣖͯᄉ ߦߔᄉԩஓᐱපࣰ˶͗ϟͯnjͭ௦ઐն ૈѢὋᤇ˓ဗ៵‫ڙ‬ሧඞࠑऐॆ˖ʿ෤థ ᥦ˥௙௬nj ᤇ͊ᜁ֐Տ˝Ǒሧඞߔ‫ݘ‬ᄉԓዙࠪ Фஓᐱපࣰ̾Ԣࡂˉපࣰᄉॕֽǒᄉઐ նሗૈѢὋᙉཨͺ˝ሧඞᄉྗආᄉஓᐱ පࣰᄰࠪҪૅܷఴ‫̠ڠ‬᜵ͯʶ̎Ὃሧ ඞߔ‫͂ݘ‬ᄉԩஓᐱපࣰԁ᜵ܷࣧᰳ̅ ఴ‫ݘߔ̠ڠ‬nj

ែ 䇴 㼵ް Ԋ䯗 ⼲ ࠆ 㼵ް ᝬ䇥

㼵ް 㼵ް

᜽Խ⮰倄⌔ը㇪㠝⤲䇍ౄ䮶 ‫ڔ‬᫥ѹ◦ᗔ⮰䇍ჸԉ企䂣㝖

ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

⤳䉏喑⼻ߎ喑∂ߎ喑㖁व๔ಸ䃟Ꮤ ᬫ‫پ‬专䕒喙ᗿఓ介 ែ䉱䊇䧞γ⩌ᘼ๔ສγΝࢃᝬγć

ጟ䓾ᎡᏂÿ ᰶ⇎ᰶև̭͗Ⲭᮧ⮱⼻ߎゃܿ७喤 䉏ϔ७ ‫ڨ‬㔮㻱ܿ੷ ႖ၽᄳᲒ੷

͈ძ㼘ᘆ

ϧ㜠͚Ꭱÿ ᔻᵤ᝺㘪ᰶ̭͗व⤳⮱∂ߎႶᢿএ喤 ➦䖭∕‫ڹ‬ч䃎ጵȠ䉱⌞ᒸጵȠ∕‫⤳ڹ‬䉏ጵ㖁वͨ䃟

䃟Ꮤ ᭌ᱌ρᰵᬒȠ ᰵᬒȠᰵᬒ̸ࡵ◦ᐭ໸ ᬣ䬡 ᭌ᱌ᬒᰵᬒȠᰵᬒȠᰵᬒ̸ࡵ◦ᐭ໸ 䃟Ꮤ 㺬ᇈ6500 Trans-Canada Hwy Suite 600, Pointe-Claire, Quebec H9R 0A5 ࢄᇥ1850 Avenue Panama Suite 600, Brossard, QC J4W 3C6 ౝ◦ %PXOUPXO2001 boul. Robert-Bourassa, Montréal, QC H3A 2A6 㖁㈨ϧ䘊ᄼ໽⁔䭠‫⩌ٵ‬

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

XXXTJOPRVFCFDDPN


ᰡ䄓㏳Ԏᖜ ᰡ ็㇫ᒖ‫ڲ‬ღ䄤ម ι㐡⴮ ‫∕ڠ‬䯭 ͸▢ᓛԎ‫ڙ‬фत

S E G ప 䭲 ᪆ 㗟 䯳 ఏ ㇫ ৮ 䄫 ⼸

ߥ ‫ڙ‬ ᗛ ۡ ǃᵇ䈥᫝丣

㠦䄢ह⼂➮㞧㠦䄢⤢Ȩ̵ᄮ̵⻶᪎䄳

㖁㈨ϧ ॡ 㔮 ጵ514-662-1502".:㔮ጵ514-621-1677 ."/%:㔮ጵ514-662-8155ᱻ 㔮 ጵ514-885-8068

  ࣱ  త ௅ኃయ

-"4"--&ᵎࡧ !"#$%&'()!*+,-)#'* ( # , - . //// %0 - # %+ , $ 1 # ) ) # . + , 2 , 3 3 # . 4 5 6 7 8 %9 : ; & ' " ) 1 " ' < ' ౝ 䧮 〆 ‫ ܧ‬ऐ ᥚ ΅ ‫ڙ‬䒓㏓ܳ䧌 त䬕䔈‫̷ڒ‬ẩ

7&3%6/ᵎࡧ;=>/%?,'','@A'#.B#)(-'5 6;C%/DE5B#)(-'≨ߕ͚ᓰẩ 㐬㏬7FSEVO ౝ䧮㏓ܳ䧌

4 5 - " 6 3 & / 5 ᵎ ࡧ / F F = %G < - 3 5 H#I,)1#.2@*+,-)#'@56;+%E8=JKI<3#%?1* 31'"-#%8<@)#%H,L#%(#%21<'M ᾆ㏬ N@#*B#)@-ౝ䧮

ࢄ ᇥ ᵎ ࡧ O 9 > = . 0 - # %C ) , ' ( # * &33!#.?)<PP,)(.4 .:;Q%ER/ ̻.JMBO㶄ϑ⩹ ㆠጓठ

% 0 8 / 5 0 8 / ᵎ ࡧ / 7 / S %0 # ' # * +#T#PU-#.2-1@#%E/956E6%9V= (VZ$PO DPSEJBౝ䧮〆 4U.BUIJFV‫ܧ‬ऐₒ㵹ܳ䧌᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

ρ ๔ ᵎ ࡧ ౝ ౭

XXXTJOPRVFCFDDPN

⣝្ౕऺ̭ᰵЪ䄫⼸хᘍ็็

䯭 ͸ ▢


આᮂ‫ڍ‬ᬄྟ5JL5PL੽ឲၸਖ਼ζোʿԩӑ̚ክᣧѺၸਖ਼᜼ᮟल́ᝫ

 ྟ

ஜ ᆉ ၶ า

5JL5PL௦Кˆႌʽᣑణܲᄉ᜼ᮟ ःၸᣃ͇Ὃ᭞࠵ࣱ͂˝ᤇᐦབ໼଍จү ༈Ὃʼ͛ణᆀሙ᧾ᄉ᜼ᮟὋᛪဗᒬࣁ ᡹ᓁNjࠪԯ‫׮ۋ‬ൠNjᏫࠂNj༸Ꮳኍኍnj 5JL5PLᜁӑ̚ߙᓫ᡹Үመ੾థᬌМՂ அ᠓ՐὋ੆˝˖‫ڍ‬བ᫂ःၸþઆᮂÿᄉ‫ڍ‬ ᬄྟnjᎾ‫ڍܰڍ‬અᠪ‫ށ‬տ͗ൣ‫ࡂڙ‬ឞМ Ղ‫̠˓ူܪ‬ஜ૵ᄉழयᄉ߶Кবᤈᛠࠅ ಉnjᎾ‫ڍ‬ᄉᝫտ͂ઝॶઆᮂ5JL5PL͗ࠪ ஊ෴ஏਕЮࠓஶҪଌ҃nj Ꮎ‫ࡦڍ‬ᰳ˖‫ݘ‬ၶ᠟ᎬᕺeᬀᴎЧ὇ 'FSP[B"[J[Ὀʼֆళ‫ڙ‬5JL5PLʼʼ͛˿ʶ

˓ஓ̠݂ᅊᅙඏᄉᎾ‫ݢ‬᜼ᮟὋʿ᣾Ὃᤇͮ ሽலౣ‫ݘ‬ၶ‫ڙ‬ᤇ˓᜼ᮟ˖֏Շܷࠑ˿ᝌ ࣲ͛୦ሽலౣ‫ڙ‬ளႝᜁબሄᄉᄽᄰὋᤇ ˓᜼ᮟॡঋ‫ڙ‬5JL5PLᡋጙnjᬀᴎЧ˧Ր ᤆʼ͛˿ˏ˓ዜͪᄉᎾ‫ݢ‬᜼ᮟὋ᜼ᮟ˖ ˶݂ఽ˿նឃܷࠑ‫˝ʹݟ‬ᜁબઘᄉளႝ ሽலౣԦ‫ܥ‬ᄉ᝿᝶nj ʿˣՐὋᬀᴎЧԦဗ‫ݜ‬௃กᄅेᒬࣁ ᄉ5JL5PL࣐Ձnj‫̅ݜ‬త௅‫ڙ‬UXJUUFSʼ ͛˿࣐Ձ੔‫ڎ‬Ὃ௬ᇧ‫ځ ݜ‬þ஘൥঻ণ˞ ˦ᄰСЮࠓÿᜁ 5JL5PL ఆௐ࠯Ձ˿nj ᬣՐὋ‫ݜ‬Ԡ࠱ᜁ࠯ᄉ᜼ᮟԦ࣊ҁ଍ྱ֖

̚ˋூʽМՂՓܑܰᣀሧܰ඼ᜁᎮӡʹ

ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ᤂ௅Ὃ̚ˋ‫ۡ׷‬Ѹ‫̠ݼ‬ѵुˋூʽ ̚ˋ᧚ᚷᄉКᠪߔМՂᎩᩏ‫ڙ‬ጲመ੾ థᬌМՂ὇ኤሥὋᎩᩏ‫ڙ‬ጲὈὋ‫ܑ࠱ځ‬ Юܰ඼ᣀሧܑܰὋᥒᎮ൛ʹЊ̠ඞ ࣈnjథᎩඞকႠѵुˋ᜵ᡪᡸnj ˖Р‫ܰࠑڍ‬඼ክူࡌӑܰ̚඼ክူ ᦉᄉ̚඼ᎮǚǛՁᛠஊ‫ܪ‬Ꭾф߿ ˹௬ᇧὋᎩᩏ‫ڙ‬ጲ‫ځ‬ᤊԥ᜺߿࠱ܑЮܰ ඼ᣀሧܑܰὋ੝̾ὋΙ૵˖Рܰ඼ክူ ్Βኃ్᜺߿ὋᎮ൛ʹЊnj ᤇ௦Ꭹᩏ‫ڙ‬ጲ੆በ̾அҁᄉణܷᎮ ӬὋ˶௦˖Рܰ඼ࡌథԽ̾౎ࠪኃʻழ ஂ̶఺ౝधѢᄉణܷʶषᎮӬnj Ꭹ ᩏ ‫ ڙ‬ጲ ߽ Ꭹ ௬ ᇧὋឞ МՂ ̅ ࣱ੆በὋࣱᜁ̚ˋ‫ۡ׷‬அ᠓nj ̚ˋ᧚ᚷ੆በՐὋᎩᩏ‫ڙ‬ጲ̯̚ˋ‫ۡ׷‬ ॅҁ̚ˋ᧚ᚷூʽὋ੆˝˝̚ˋ᧚ᚷᄉ КᠪߔМՂnjဗథտࢹͷ̠nj ˖Рܰ඼ክူ్Βኃ్᜺߿௬ ᇧὋథᤊԥ᜺߿࠱ܑЮܰ඼ᣀሧܑܰὋ ੊Ꮷ̾൚ᰔ੣ൿ࠱ܑЮᠪఴᣀሧܑܰ ኍᤠ඼ᛠ˝ᄉὋ‫ᤠܪ‬඼᧚ᮨ̾ʽᄉ Ꭾ൛὚ৰᓫː᧗ᄉὋ‫ᤠܪ‬඼᧚ᮨ̾

ʼኍϘ̾ʽᄉᎮ൛὚ౝ੆࿀ᎴᄉὋᤜቂ ѱ̂᠉͉nj థᎩඞ಩૵൤᜺߿᝟ኪὋሥþ඼ѢԜ ࠱ᤂʶ˓̢ÿnj Ꭹᩏ‫ڙ‬ጲ‫ٿ‬ःሥὋឞ͇̂ጆࣱᎩ ᩏ‫ڙ‬ጲ‫ᦉځ‬ѫ‫׷‬ਖ਼эЙဖᓫѢဗ႟ܾὋ ᤴ੆˓Ѿܰᦉʿก‫׷‬ਖ਼ѽၸᄰС̓௛᤯ ᥊ᤈᛠᤊ᜺̓௛njឞˉҫЮᦉଅಉԦဗ ᫇ᮤՐࣂКᦉСϢὋ‫׷‬ਖ਼Кᦉຌᤝnj ᬣᅋኃʻழஂ̶ᛠˉᄢክ૆፝ᡕːὋ ஂ̶МՂᜁᎮ᧚ᮨ˶þ࡜Ѹளᰳÿnjᤂ௅Ὃ ‫ܰࠑڍ‬඼ክူࡌ઒᭚ᛠஊ‫ܪ‬Ꭾф߿˹Φ ௬ᇧὋᎩᩏ‫ڙ‬ጲNjડӴડ̾Ԣ௛ࠂஂ̶ኍ ʻࠑМՂὋ‫ځ‬ᤊԥ‫ܰࠑڍ‬඼ክူ్ΒὋѫ Ѿᥒҁ˿ᄢክᄉ‫ܪ‬Ꭾnj ‫ځ‬þᏥડड़ζ᮲จÿຆᬝᒹ᝶஼๣ᄉ ડӴડὋ‫ࣱځ‬తᒯࣱతᡓᬌᮨ ᠓̶඼Ὃᜁ‫̾ܪ‬Ꭾ൛ʹ὚௛ࠂஂ̶‫ځ‬ ࣱతᒯࣱతᡓᬌᮨ᠓̶඼Ὃᜁ ‫̾ܪ‬Ꭾ൛ʹЊnj ௛ࠂஂ̶ࣱЮࣂᜁᄢክ‫ܪ‬Ꭾʻ൒nj Ꮺ૵ʿ߸Кፑ᝟Ὃᒬࣱ̾౎Ὃ௛ࠂஂ ̶ᒯ࠵ࣂፂஅҁ˿षᎮӬnj

*OTUBHSBNʼὋलᡐࣸคСซnj ‫ݜ‬Ԧ࣊ᤇ̎᜼ᮟ˧ௐὋൣϘӧᄨᮏ ᭣ஊउጷጺþ‫ڍ‬ᬄុಉ᝭ᏧՎᄩÿగЏ ளʶ੺థСளႝબሄᖸᄉ˖‫ڍ‬ஊउЮᦉ ஠͇nj˖‫ڍ‬ʶᄯ‫ڱ‬ሥὋᥦ̎௦̠͂ᒬਜԟ ˀᄉᐋˉ۱ᝪ˖ॶὋࣲሥளႝ᧓Ԩᄉ௦ ԥ঻֖Ԝ౜ቪӐଏஶnj ˀ൤ՎௐὋઆᮂ‫ڍ‬ᬄྟ5JL5PL‫ڙ‬Ꮎ ‫˶ڍ‬लԦॡܲ́ᝫnjᎾ‫߶ࠑڍڍ‬Кᦉ᫂ ൣ‫ࠪڙ‬આᮂ‫ڍ‬ᬄྟ‫̠˓ူܪ‬ᠪ஧ᄉ߶К বᤈᛠុಉnj Ꮎ‫ڍ‬ᄉஊႌ̠‫ܢ‬ઝॶὋ5JL5PLᣤѢЮ ࠓࠅಉὋᤆࠪᎾ‫ڍ‬ᄉ‫߶ࠑڍ‬Кౝ੆‫ގ‬ᐺnj ߙᓫ᡹ҮМՂൣ‫ڙ‬ҰҦҪঋ˿ᝧ߱ᄉᇪ ޴ͳःၸᣃ͇આᮂ‫ڍ‬ᬄྟˀ‫ڍ‬Юˉҫѫ ሎᄉᤳऎὋឞМՂՓþᎾ‫ڍܰڍ‬અᠪ‫ށ‬ տ͗ÿ὇$'*64Ὀγ᝼Ὃઆᮂ‫ڍ‬ᬄྟ‫ူܪ‬ ᄉ˓̠ஜ૵߶К‫ڠ‬ϱߚ‫ڙ‬Ꮎ‫ڍ‬Ὃʿ͗ԩ ҁ˖‫ڍ‬ஊउᄉଌ҃nj ᬀᴎЧᜁ࠯ՁὋलԦ౜ܷ́ᝫὋॡܲ Ꮎ‫ڍ‬ᎩԣᛪᇧὋ5JL5PL̮ཨԩҁ˖‫̈ڍ‬ ᐎᎩЮࠓࠅಉᄉଌ҃nj 5JL5PL̅త௅ՓᬀᴎЧᛪᇧ᥊ ൟὋឬᤇ௦þ̠ࢹࠅನܾឧÿnj5JL5PLᤆឬ ឞ᜼ᮟ‫ڙ‬ʿҁʶ࠴ௐЮ३ҁ˿ু‫ܬ‬ 5JL5PLᎾ‫߶ڍ‬Кᦉ᫂᠆᠉̠ᓩ᧖ Аe᭽὇&SJD )BOὈឬὙ þੇ͂ਜ਒ࡂੇ

ழԦၶᄉᤇ˓ܾឧՓᤇͮၸਖ਼ᛪᇧ᥊ ൟnjÿᓩ᧖Аe᭽ឬὙ þၿ̠̅ࢹࠅನܾ ឧὋత௅Ԧ࣊ᄉᤇ్བ᫂᜼ᮟᜁૅ ૿˿njॸᮋ༂ຌᄉ௦Ὃੇ͂ᄉᇪӜэѶ˖ ෤థ͉ʹ్൛ሄൢϷᤇ˓᜼ᮟ˧ዜᄉЮ ࠓnjឞ᜼ᮟʿःॆᜁѺᬓnjÿ આᮂ ආМՂߙᓫ᡹ҮᄉԦᝒ̠Ҫ ྱጩ +PTI (BSUOFS ‫ٿ‬ःሥὋᬀᴎЧᄉ 5JL5PL࣐ਖ਼ᜁ࠯Ὃ௦‫ݜ˝ځ‬ၸ˧ґᄉʶ ˓࣐ਖ਼Ԧ࣊˿ʶൿӉդ‫ݗ‬ᖻᯰeఴeડᄅ 0TBNB CJO -BEFO ‫ڎ‬Ϸᄉ᜼ᮟnjҪྱጩ ឬὋᤇᤊԥ˿5JL5PL᧪ࠪ঻ণ˞˦Юࠓ ᄉஊንὋ‫ځ‬൤ࣰԻሄൢ˿‫ݜ‬ᄉ࣐Ձ֖‫ݜ‬ Ԧ࣊Юࠓᄉ᝹‫ܫ‬nj Ꮎ‫ܰڍ‬અ‫˃ށ‬᫂᠆᠉ࠪ๗Ԣҁ‫ࠑڍ‬ ߶Кᄉܰ‫ڍ‬અᠪ੊Щࣲᄉ‫ˉ׷‬ᛠ˝ᤈᛠ ុಉnjߙᓫ᡹ҮМՂ‫ࣱڙ‬அ᠓˿Ꮎ‫ڍ‬ ᇪ޴ͳःၸᣃ͇þ.VTJDBMMZÿᄉஅ᠓̓௛ ͈Ϙ̢ᎾЊnjᤇʶЩࣲ௦˝˿ፋઆᮂ‫ڍ‬ ᬄྟᄉঋᤳԦࡘ‫߿ݕ‬۲ᆨnjᤇቷ̓௛ൣ ‫ڙ‬ଋԩᎾ‫ܰڍ‬અ‫ށ‬ᄉࠅಉnj ࣱ̬‫ߢܭ‬Ὃ5JL5PL‫ڍ‬ᬄྟˉҫᦉѫ ̯ܰ᭦ᐏឯ˿ʶࠑ֦លМՂࠪМՂϱߚ ᄉ˓̠ஜ૵ᄉ߸ஞবᤈᛠࠅ᝟njឞМՂ ᛪᇧὋᎾ‫ڍ‬ၸਖ਼ᄉஜ૵߸ஞ‫ڠ‬ϱߚ‫ڙ‬Ꮎ ‫ܑڍ‬ЮὋͭ‫ڙ‬ளҪ‫ڸ‬థʶ˓‫͊ܫ‬nj˖‫ڍ‬ஊ उࠪઆᮂ‫ڍ‬ᬄྟ෤థՂกክᣧాnj

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ȕ

‫ݖ‬⢴ज䨮Ⴧ๖

ȕ

䲋ᅲℾВࣷ᫝⼨ℾ䉤

ȕ

㜗䯴ϧธ➦₷䉤䃎ܿ

ȕ

ጟᰶᝬϔ‫ں‬២៩䉤

ȕ

#.0㧆➦‫ݖ‬ᅁ䨣㵹ᝬ䉤̀უ

ण ⌓ Ye Gan

‫ڣ‬Ѓ䛾㲺ᱧᲱ‫ݝ‬᱌䒙䉤

gan.ye@bmo.com

Cell: 514-808-1168 Fax: 438-638-0098

䉬 Ռ߶ႂߔ

 [IU!IPUNBJMDPN

XXXTJOPRVFCFDDPN

‫ܭ‬ ߢ ܷࠓ᧙Ὃ᣾ֵ̖὚ ˃ࠑᎃርὋጆፑୱͺኤΦԺ᭤njЛ ႂߔ߶᫸ጆፑ᝹᝟߶ᜈ᝴ԺՁὙ4& ઈ ᜼ᮟᄢଌ "-"3. ͕ ेϷ௠యᡐ ˖ܼઐ᝜ὋIనҫ ͕᠎ֵ̖ ৻ ᔭก˖ዪឥஂ૆ ˃ˉ߶ᜈ ᱆ᄴሯࡌ૾ా

Νᝬহ⩌ᘼ䉤 ᰶఝ䯫ॄ ឫ᜾Й㗜Ⴧᰶߋ∂ ፛̷ᗕ⮱ᔆ

ᮿᯌˉNjᡓࣉఽ᠍आஅᩏ఺὚ႂᑧஅᩏጆፑ ᦤաึ᧙ጆፑ ὚Չሗᦠ‫ݒ‬ၸֵ὚Չሗሥ᧙٧

㠞∂䄤⩢ Mr.Sean

514-777-1055 Email:sean@landmark-canada.com ͚᪴䄤ᓛԎ݅‫⩌ٵ‬LOUIS6667

Email:dk.visa168@gmail.com

ࠑ ˬ ч ఋ ࢹ ር ,BMP"QQMJBODF*OD నҫ໗ۡӧ̠̃Ӡࣱܲ

 ૆ྠὋ˃ˉὋនζ

ၿ૆ྠ˃ˉ੾࣍ଡΘ

˃ˉ᝹᝟ ऎᢵᝠᤴՉ൛8BMLJO чᯌᦤ಄ኍчं߶ᜈ ܷ˖‫ܼ˖ۋ‬чఋච ‫׷‬ၸNjࠑၸ߶ᜈԢ፤ν ̼ူᩘ‫ܲ׫‬൛Տྠѫͳ఺ ˖ܼчఋච఺ ˖‫(ྠֵڍ‬3&&ಪҦ

ࣱКγ

ӑᎾՏྠ:03, ௅ఴࠜ‫'ܢ‬6+*546 ࣱКγ

˖‫ྠֵڍ‬Ꮎᄉ Ԍ᎕఺ ᦠࣱ͇Кγ

ї߶ᜈ ᰳ஌ᑞчఋච఺ Ժᖌஊउᛩү

ФྱবХథὙᓫᑞ ᡓ᭡ᮂ Ԫᮟኍnj , , , , , #56 ʶપ̃ ʶપʻܲ൛ጷՋԺΘᤤસ ‫׷‬ၸࡓᮆ఺բբ

‫ڦڠ‬Ὑ45+"$26&4.0/53&"-2$ )+5 ႂពὙᐎጆ̠ὙիЎၶ Ꭹ‫ڦ‬ὙXXXPOMJOFLBMPDPN

ֵ̖᠎᧙γ᝼ ‫׫‬Րనҫஉॶ


ŕŠ&#x153;ŕĄ&#x201C;á ?ŕľ&#x203A;Ë&#x192;ŕ &#x2018;Ë?ৼá§&#x2122;ᢾŇ&#x192;ßż ঳థʶŕľ&#x203A;ௌৼణÎ&#x2021;ᤤસ Ě&#x2013;־ࣸ

ణͯԺᣚᯪ̜á˝&#x161;ளá&#x2C6;§ŕś&#x17E;ࡤ఼࢚ͺ˜á&#x2018;&#x17E;á ?ŕľ&#x203A;á˝&#x161; â&#x20AC;ŤßżÚ&#x152;â&#x20AC;ŹŃ˝á&#x20AC;&#x160;Ë&#x20AC;ŕš&#x17D;ŇŽŃ˝á&#x20AC;&#x160;á&#x152;ˇŐ&#x2039;Îśá ¸áŽ¨ŕ¤&#x17D;á ?ŕľ&#x203A;á˝&#x161; Îśá ¸áŽ¨ŕ¤&#x17D;á ?ŕľ&#x203A;á˝&#x161;ŕŁ&#x201A;థྫྷË&#x2030;вá ?ŕľ&#x203A;á˝&#x2039;ŕ &#x192;á&#x20AC;&#x2014;â&#x20AC;ŤÜ&#x2DC;â&#x20AC;ŹĎ&#x2DC;

నҍÎ&#x2021;

ŕŻ&#x192;á­&#x2030;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Ź5%á?šŕ°ĽŕŁ?ŕŠ&#x2122;á˝&#x161;Í&#x2030;;ழΦŕŻ?áŤ?á˝&#x161; ŕĄ&#x201A;á¤&#x201A;ŕŽ&#x201A;á&#x203A; ଡÎ&#x2DC;Đ&#x161;â&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;Źŕ°¨ŇŤá˝&#x161; ŕ ´ŕŻ?Ԩ༊ನŃ?á?&#x2020;์

Ń˝á&#x20AC;&#x160;Í&#x2022;

ଡŇ&#x2018;áŠ&#x2122;ßżܸѽá&#x20AC;&#x160;á??ŕ ŞÍ&#x2022;ঢ়

á&#x160;&#x192;

 ŕž&#x;

ࣸ Őś Îś ŕ§&#x2039;

áŹ&#x2021;ŕ ´á&#x2021;&#x2022;

áŹ&#x2021;᯴

9JBP-FJ$IFO

$IJ$IFO

áĄ&#x17D;á&#x2013;?ŕł&#x201E; :JOHIVB;IBP

5%ŕŠ&#x153;ŕĄ&#x201C;á ?ŕľ&#x203A;á?&#x201A;á&#x20AC;°

5%ŕŠ&#x153;ŕĄ&#x201C;á ?ŕľ&#x203A;á?&#x201A;á&#x20AC;°

5%ŕŠ&#x153;ŕĄ&#x201C;á ?ŕľ&#x203A;á?&#x201A;á&#x20AC;°

 á&#x201A;&#x201A;á&#x17E;&#x2013; á&#x201A;&#x201A;á&#x17E;&#x2013;á&#x201A;&#x201A;á&#x17E;&#x2013; Í&#x203A;á&#x201E;˝ Í&#x203A;á&#x201E;˝ Í&#x203A;á&#x201E;˝ DIJBDIFO!UEDPN ZJOHIVB[IBP!UEDPN YJBPMFJDIFO!UEDPN

,-.

áąťŕ˘&#x20AC;༮

C)!D+-'B#)-

,,5

A!-6'B$!'

ä­ľ ä¸&#x2039; Ξ Ý&#x2026; áł&#x2DC; á&#x201A;´ ăŠ&#x17D; 㣎 

Č&#x2018;Űłâś&#x203A;ä&#x192;ąŃ?ä&#x2030;¤â Ťă&#x2DC;Şß&#x2C6;ß&#x2013;

*+,!-),,'.)/)0123)-4' 51%46$6)'=2)"!$0!,4 5$-$6)%7'8,!$-'5$%9)4

á&#x2014;&#x2022;á&#x17E;Ťâ&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źŕ¤ľä&#x201D;Żá?ŹĎ&#x201D;

%!"#$%&:0));&),<$%&!-,:"13

E)!D+-:"#)-;&),<$%&!-,:"13

!"# $ %&'()*'+'

"(! $ %"&#)*"43

/012%'##"**!

'"#)-FGHFIJKFLM

8800 boulevard Leduc, Brossard NQuĂŠbecO J4Y 0G4

A)P'%)D'(!+

=!>+-'?+

༥ á&#x2022;&#x160; ä&#x201D;ˇ 

51%46$6)'=2)"!$0!,4

51%46$6)'=2)"!$0!,4

51%46$6)'=2)"!$0!,4

<)P'%)D:0!+;&),<$%&!-,:"13

<!-6:"$!;&),<$%&!-,:"13

,!:>+-:@+;&),<$%&!-,:"13

"(! $ %3'#)#(""

"(! $ %"&()4433

"(! $ %&+")3&*"

'<)Q ''!+RS

ĺ ŽŕĄ&#x201E;â&#x20AC;ŤŕŁšŕĄťÍ&#x161;ٸâ&#x20AC;Źá Žâ?šâź¨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A;य़Ń&#x2021; !!"#$ %$"&'()!'#*$#!'#+$&"$!',$#)&#$-!' .'/.-0)# ĺ śâ°śŕŠ¤Ěľŕ˘&#x192;ϯठ᠜â&#x17E; âź°â&#x2026;&#x2020;䜳䏣ŕ˘&#x201E;Ń? ÍŻá&#x2014;?á¤&#x2026;Ó?Őąá&#x201C;&#x152;Ô&#x2013;ä&#x160;&#x2039;⎚ß&#x2022;á ´ŕš&#x153;â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źă&#x2C6;°â&#x20AC;Ťâź°Ý&#x152;â&#x20AC;Źâ&#x2026;&#x2020;䜎Ⱓáą&#x201A;ß&#x2013; ß?á Źŕš&#x201D;â&#x201A;?ăťąâ&#x2C6;&#x2022;â&#x20AC;Ťâź¨âŽąÚšâ&#x20AC;Źâ&#x201E;žÍ&#x20AC;Í&#x2021;ϧŕ¸&#x2DC;⚍ŕ°?ĺ&#x2013;&#x2018;â&#x2C6;&#x2022;â&#x20AC;ŤÚšâ&#x20AC;Źŕ¤¤ !"###$%&ČĄâ&#x2C6;&#x201A;᪴â&#x20AC;ŤÚ&#x2022;â&#x20AC;Ź âź?ĺ&#x2013;&#x;'(()*+,-+)./ 01(/ 2342(/ *5+.)+(/ 6+*1.*+7(/ ,8/ 987:1*ȥय़Ń&#x2021;Í&#x161;⎹á?­ á°śá&#x153;˝ŕŚ&#x2026;ŕą´á­&#x153;ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A;⯞ă&#x192;&#x17D;य़Ń&#x2021;ĺ&#x2013;?42232;23242ĺ&#x2013;&#x17D;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026;ŕŚšĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ ĺ&#x2013;?<4=4ĺ&#x2013;&#x17D;ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;ŽâŽąÍ&#x20AC;Í&#x2021;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A;ĺ&#x2013;&#x2018;ă&#x2021;Ťä&#x2022;&#x2021;ă &#x17E;â&#x2C6;&#x201A;Í&#x161;Ěśä&#x201E;&#x161;⎹⟨â&#x201E;žä&#x2030;ąâ&#x152;&#x17E;Í&#x20AC;Í&#x2021;ϧŕ¸&#x2DC;ĺ&#x2013;&#x2018;á°ś ä&#x2030;ąä&#x2030;&#x2022;â°ĄáŁ&#x2019;Đ?⤳á&#x192;?á?¤ŕ¤žß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žá&#x2026;­ĺ&#x2013;&#x2018;ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;ŹĐ&#x192;â°Ž१⟨â&#x201E;žá&#x2019;&#x20AC;á&#x2026;­ä&#x201D;żĎ&#x2018;ĺ&#x2013;&#x2018; Đ?⤳⟨â&#x201E;žâŠ ä&#x201E;¤ĺ&#x2013;&#x2018;á&#x17D;Łŕą&#x2022;⟨â&#x201E;žĐ&#x;㡎á?&#x161;ĺ&#x2013;?43>ĺ&#x2013;&#x17D;̡Đ?ăś&#x2022;á&#x192;?á?¤á&#x2019;&#x20AC;á?&#x161;ä&#x201C;&#x2013;á&#x;&#x2018;ĺ&#x2013;?'??1,6ĺ&#x2013;&#x17D;ČĄ य़Ń&#x2021;ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;

www.rcicinquebec.com

ă§&#x2020;á&#x153;ľß&#x2C6;

Đşá&#x2018;?á&#x2DC;?

ä­ľÖ&#x2019;

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Žâź¨ â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

ĺ ŽŕĄ&#x201E;â&#x20AC;ŤŮ¸â&#x20AC;Źŕ¤Ľâ&#x2C6;&#x201A;á&#x2026;­ŕź Ш ⯞ăż&#x20AC;á&#x152;ľ

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A;⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Žâź¨â&#x201E;žäśŤ äŹ&#x203A; 

ĺ ŽŕĄ&#x201E;â&#x20AC;ŤŮ¸â&#x20AC;Źŕ¤Ľâ&#x2C6;&#x201A;á&#x2026;­ŕź Ш ⯞ăż&#x20AC;á&#x152;ľ ß?á Źŕš&#x201D;Í&#x20AC;Í&#x2021;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A;य़ Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; $"1*$

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤ äŹ&#x203A;⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

Cangary Consultant Services ଶß&#x2C6;⟨â&#x201E;ž

Immigration Lauriers Canada Inc. ß?á Źŕš&#x201D;áŤ?⟸⟨â&#x201E;ž

Inwest Consulting Inc. Ě´ŕ§&#x2022;⟨â&#x201E;žâŞ&#x2020;á&#x201A;&#x201C;

514-583-9566

514-465-4486 438-833-9806

514-800-3786 514-800-1778

418 Sherbrooke E H2L1J6 ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;www.LauriersCanada.com ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;info@LauriersCanada.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;LauriersCanada1

Í&#x161;ప⊢ä&#x201E;&#x160;(+86) 139-7887-3072 ă&#x2018;žŕą­www.inwestim.com ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;info@inwestim.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;2306002861

ä&#x2026;?ᜲ

਽ᢤ

("3: Č?

Č?

Č?

Suite 404,1440 Ste-Catherine West H3G 1R8 ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;www.jialicanada.com ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;cangarynet@hotmail.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;Cangary_Immigration (1968176401)

ŕŚ&#x2022;⯾ ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

ĺ ŽŕĄ&#x201E;â&#x20AC;ŤŮ¸â&#x20AC;Źŕ¤Ľâ&#x2C6;&#x201A;á&#x2026;­ŕź Ш ⯞ăż&#x20AC;á&#x152;ľ Č?

Č?

Č?

4"#3*/" Č?

Č?

Č?

,&/ Č?

Č?

514-516-2726 511,Place dÂ&#x2019;Armes,suite 358 H2Y 2Y7 ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;www.canadaentryvisa.ca/wp ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;info@canadaentryvisa.ca á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;canadianimmigration

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

Č?

Č?

ä&#x2030;Ť㢜 ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Žâź¨ â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

Č?

Č?

á&#x2018;?á&#x2022;&#x17D;â&#x2122;Ł

⢸ä&#x201C;&#x2C6;â ?

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

ĺ ŽŕĄ&#x201E;â&#x20AC;ŤŮ¸â&#x20AC;Źŕ¤Ľâ&#x2C6;&#x201A;á&#x2026;­ŕź Ш ⯞ăż&#x20AC;á&#x152;ľ

*3&/& Č?

Č?

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

ĺ ŽŕĄ&#x201E;â&#x20AC;ŤŮ¸â&#x20AC;Źŕ¤Ľâ&#x2C6;&#x201A;á&#x2026;­ŕź Ш ⯞ăż&#x20AC;á&#x152;ľ Č?

Č?

Č?

Canada New Continent Immigration Service Inc. áŤ?ŕš&#x201D;䭳⟨â&#x201E;žâŞ&#x2020;á&#x201A;&#x201C;ŕ§&#x2022;ä&#x201E;?á°şß&#x17D;á°śä­˝â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľ

438-998-0718 201#,2100 Rue Guy H3H 2M8 ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;www.xindaluyimin.com ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;xiemei99@hotmail.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;xiemeicanada

4*44: Č?

Č?

Č?

Č?

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

ß?á Źŕš&#x201D;â&#x17E;Śä&#x192;ĽÍ&#x20AC;Í&#x2021;Ń&#x2021; ä&#x192;&#x17D;á&#x152;ľ$1" ĺ ŽŕĄ&#x201E;â&#x20AC;Ťâ&#x17E;ŚŮ¸â&#x20AC;Źä&#x192;ĽÍ&#x20AC;Í&#x2021;Ń&#x2021; ä&#x192;&#x17D;á&#x152;ľ$1" Č?

Č?

Č?

Č?

IMMIGRATION MBZY â&#x2030;&#x;ä&#x160;?ŕ°Şä­˛âŞ&#x2020;á&#x201A;&#x201C;⟨â&#x201E;žÎ¸ß&#x17D;á?­

â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x2021;&#x2021;

JTC Business Immigration JTCੳÍ&#x2021;á&#x;&#x201A;ä&#x2030;ąâź¨â&#x201E;ž

514-886-9765 3285 Boulevard Cavendish,suite 618, MontrĂŠal QuebĂŠc H4B 2L9 ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;www.Jietangcanada.com ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;mrjietang@gmail.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;soccerdaddy

Lan Lan Immigration Services Inc. ß?á Źŕš&#x201D;â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x2021;&#x2021;⟨â&#x201E;žá°şß&#x17D;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľ

514-578-6868 880 Croissant Savard, Brossard J4X 1X8 ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;to_lanlan@hotmail.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;तPe120102

Ni-Jia Immigration Consulting Inc. Ő&#x2014;Ň âŞ&#x2020;á&#x201A;&#x201C;⟨â&#x201E;žÎ¸ß&#x17D;á?­

Groupe Phaeton LGI inc. â&#x2C6;&#x201A;ä&#x2022;&#x2021;䯳ŕ°?

514-699-8818

514-800-0888 514-699-0686

Í&#x161;ŕ°Şâ°Ąá &#x2022;⊢ä&#x201E;&#x160;950-4033-6633 2000 McGill CollegeAv.H3A 3H3 ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;nijia.immigration@gmail.com

927-460 Sainte Catherine Ouest H3B 1A7 ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;www.fatong.ca ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;irenezhang6@yahoo.ca á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;fatong2008

438-288-0101 514-605-1688 2015 Rue Drummond,Suite 662, MontrĂŠal,QC H3G 1W7 ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;www.cciosg.com ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;infocelebritycanada@gmail.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;mingshiyimin

�ᴞͪ

äž&#x2122;ÍŞá˛?

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

ß?á Źŕš&#x201D;Í&#x20AC;Í&#x2021;⟨ â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A;य़Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; $"1*$

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

ß?á Źŕš&#x201D;Í&#x20AC;Í&#x2021;⟨ â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A;य़Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; $"1*$

D&C Express Immigration Consultation Inc. D&Cŕ§&#x2022;ä&#x201E;?

Immigration Camon Inc. ß?â°&#x152;⟨â&#x201E;žâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľ

CANBEC IMMIGRATION INC. ŃŞŇ?á&#x192;?âŞ&#x2020;á&#x201A;&#x201C;⟨â&#x201E;žá°śä­˝â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤Ľ

USTAR Group Inc. Ń&#x2026;á&#x2022;&#x160;ß?⟨â&#x201E;žáŞ&#x2020;ă&#x2014;&#x;䯳ŕ°?

438-387-6996

438-989-7658

123 rue Saint-Pierre H2Y 2L6 ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;www.immiquebec.com ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;info@immigrationcamon.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;lijiema2013

507 Rue Abelard,Verdun H3E 1B6 ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;Chris.linb@gmail.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;xiaolindunzi

514-989-2486 514-618-8169

Č?

Č?

Č?

438-800-1111 514-562-2979 Suite 508,998 boul.St-laurent H2Z 9Y9 ă&#x2018;žă&#x20AC;&#x2020;www.eiccanada.com ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;dongshuli@eiccanada.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;Express-Immigration

Č?

Č?

Č?

áł&#x201E;ă¨&#x20AC;

Celebrity Canada Group Immigration Service Inc. ß?á Źŕš&#x201D;ऺĐ&#x201A;âŞ&#x2020;á&#x201A;&#x201C;⟨â&#x201E;žäŻłŕ°?

$)3*4

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A;⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Žâź¨â&#x201E;žäśŤ äŹ&#x203A; 

ĺ ŽŕĄ&#x201E;â&#x20AC;ŤŮ¸â&#x20AC;Źŕ¤Ľâ&#x2C6;&#x201A;á&#x2026;­ŕź Ш ⯞ăż&#x20AC;á&#x152;ľ ß?á Źŕš&#x201D;Í&#x20AC;Í&#x2021;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A;य़ Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; $"1*$

Č?

Č?

Č?

Ý&#x2026;â&#x17D;&#x2026;ŕ˝&#x152; -*4"

ß?á Źŕš&#x201D;⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; ⯞ă&#x192;&#x17D;ŕź ŕŚ&#x2026;Ń&#x2021;Ń&#x2021;ŕŚ&#x2026; 3

ĺ Žâ°Žâź¨â&#x201E;žá&#x2026;­ä&#x192;&#x2018;ä&#x192;Ž ⟨â&#x201E;žäśŤäŹ&#x203A; 

Č?

Č?

Č?

Suite 2200,1250 Rene-Levesque Ouest,Montreal,H3B 4W8 ä&#x2014;&#x203A;ă&#x192;&#x17E;groupustar@gmail.com á&#x201C;&#x203A;Ô&#x17D;lisaliu_520

  ࣹ  ŕ°¤ ŕŻ&#x2026;á&#x160;&#x192;ŕ°Ż

हă&#x2020;¨ŕ˛¸Ńźá&#x201A;˛ä&#x2030;¤â ŤÍ&#x20AC;á&#x192;Ł

!"#$%&'())'

â&#x20AC;Ťá§&#x2013;×&#x2019;â&#x20AC;Źŕ°Ľá&#x17D;Š â&#x20AC;ŤŕĄ&#x201A;á§&#x2013;×&#x2019;â&#x20AC;Źŕ°ĽÇ&#x2018;á&#x2014;&#x203A;ŰĄÓ§Ě ŕŞ?Ç&#x2019;XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

Č&#x2018;ŕş&#x201E;â&#x20AC;Ťâź&#x152;ܧâ&#x20AC;Źá&#x2026;¸ŕŁˇâ&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;ŹĐ&#x192;

XXXTJOPRVFCFDDPN

á?Źä&#x2030;¤ Í&#x20AC;á&#x192;Ł


www.sinoquebec.com

ኃྟ ኃ

ሧඞᠪᝬ᱆ӑАᄴሧඞᦉᄉþ᱆ӑАፂᰍᮉ ᄫÿ὇1&2Ὀ௦˝˃ˉ̠੥֖੾శࢹ̠᝹ በᄉঋᤳሧඞ᤯᥊njᜁᤇ˓ᮉᄫଋጩᄉ ్͇˧ʶ௦กឥපࣰὋᏪႁឯ̠᝼௙ᒬࣁ กឥ᣹ಕᄉழय˧ʶ௦᤯᣾กឥᑞҦᏥ ណnjͭ௦᱆ᄴሧඞᦉԦဗὋథ̎ႁឯ̠ᙉ ཨ᤯᣾˿ᏥណὋԁʿ͗ឬกឥnj ᱆ᄴ᝜ழԥ᠐ᑻᦉ᫂὇6 1"$Ὀᒬ ࣱᡐध‫ុݼ‬ಉ൤̂nĵࠃʼὋൣ௦᝜ ழᄉଡᧇΧ΍᱆ᄴሧඞᦉ᧓ԨʶጆѴଏ

ஶὋӉહᄫґᜁԶϢᄉ1&2இ᭨nj ࣎భ᤯᣾1&2ᮉᄫሧඞҪૅܷᄉႁ ឯ̠Ὃ‫ݟ‬౦ʿ௦‫ڙ‬᱆ᄴ੽ᝢᄉกឥ˃ˉ ੊ឞᄴกឥߥಢඋˉὋࡂॸᮋၸʶष᝼ ˹౎᝼௙ᒬࣁกឥᑞҦ᣹ҁ˿᜵යnj˝˿ ᖌ३ᤇष᝼˹Ὃႁឯ̠ॸᮋԜᜁᄴሧඞᦉ ੽ᝢᄉߥಢʼกឥាࣲ᤯᣾Ꮵណnj ࣱὋᄴሧඞᦉ߽տ‫ڙ‬ፋʶ̎ᖌ३ ᝼˹ᄉႁឯ̠੩ႂពௐԦဗὋ̴͂ॆ˖థ ̠̎۲ఴʼ௃กၸกឥ̓ึnjॆࣱతὋ

䄇 Ԏ ̀ ͇ ͒ 䅕 倅 ᩵

㖁 䗓 ⼨ ℾ 䶫 䬛 ⯾ ノ ༁ অ ч ч অ 偮 ࡄ ‫ ⼨ Ⱞ ٸ‬ℾ ᅭ 䃑 䃮 ⼨ ℾ 䶫 䬛

⪆႓᰺ߎ

1&2㠧ȩ∋䄣䄴⽁ᔡ䕕⩩䄭 ‫ڢ‬ȩ⻷、‫ݓ‬ȩ倎ͣ䶺⼇ȩᱢȩⶋ

ੳ͇⼨ℾ

់䉺⼱ⅇȩз͐წ⼱ⅇȩ㜠䯽⼱ⅇ 㖊䗜‫⼱͐ݑ‬ⅇऺⰷⰷᤆृ

‫ڣ‬Ⴐ᰺ߎ

㖊䗜ᔡ䕕䕐䖉ȩఘ㖐⼱ⅇȩ⪏ႜ⩕ 䒢⼱ⅇゴ䃷᱃ߗ䄹ᶙ̀䃿

ᇪ͗

514-972-1178

514-253-8891 䉢᫼႓ᵎȠ下㵹႓䮏፥Ꭱ᠈⩌

PIE-IXౝ䧮〆‫ܧ‬ऐₒ㵹ܳ䧌 Collège de Maisonneuve᫮

ࣱత௅ኃయ

‫ࠃى‬ሧඞ ‫ڃ‬ᐐሧඞ ᦠϥ‫ڃ‬ᐐ ྗආ‫ڃ‬ᐐ ߔ‫ڃݘ‬ᐐ

Jasper Immigration Services Inc. Ҫૅܷሧඞᮎ᫇ᄢᅕክူ‫ށ‬տ͗ *$$3$ ͗տὋ᱆ᄴሧඞࡌᝢ᝼ᮎ᫇ 4IFSCSPPLF8FTU 4VJUF .POUSFBM 2$))& (VZ$PODPSEJB‫ڠ‬ᨠ 4U.BUIJFVѢԯ ࢹͺௐᫍֆʶᒯֆ̊ ֆН

൓ᤀ‫ۆ‬លὋ֦លБ᠟

੾శሧඞ

᝺᫇ኣ᝼

᱆ᄴ੾శሧඞ ᱆ᄴፂᰍሧඞ ᐎᥧ੾శሧඞ Ҫૅܷፂᰍሧඞ

ᡓጞኣ᝼ ‫׷‬ҫኣ᝼ ࢹͺኣ᝼ ߥ˷᝴Ժ

Ф̴నҫ ౯ՀӴఝள МඞЙዙ ᜁધሧඞ಴͇ʼឃ ᝢ᝼ᏡដՉሗ஠͇

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ᗛྱѽ࠶ᔭឥஓ‫&ށ‬.4#૾ాયၶ̼ᛪὙ Б᠟Ҩူ࠴ߥ ˖ߥ֖࠴ௐ1&2ঋᤳሧඞᮉᄫᄉႁឯ֖ซб

1&2ঋᤳሧඞὙ᱆ᄴ֖ᐎᥧԤ᧗ᠪ᠎Ὃ ႐ߥሧඞ‫ݒ‬ᮿనҫ ᬌయ͕৻ ࡉঋᐎጆ ௾᤯ពὋዪឥὋกឥὋᔭឥ

᳦ᮢ।࣍

᱆ᄴᗂՏᔭឥกឥ᠛ிߥಢ ࣱ࣡યၶὙ࠴ာὋ࠘ࠖ

੾శሧඞὋ‫ڃ‬ᐐሧඞὋઅᠪሧඞὋ႐ ߥၶܑЮᣀሧඞὋ᝺ࠆኣ᝼Ὃ႐ߥኣ ᝼Ὃࢹͺኣ᝼Ὃ౯ՀӴ፝ኣὋМඞЙ ዙὋՉዜᜁધ಴͇ʼឃnj

XXXTJOPRVFCFDDPN

ሯ ˓̠Ԣၶ਒ᄴሯን႔ὋՉጞሯࡌ̓ ҫ ๗ៀѻὋ᥋̖᜺ѲὋ᥋ٖζ੫nj ก

‫ ׷‬МՂ੆በὋၶ਒˻ӭὋᐦˋӨᝫὋ ˉ ᤋᩙፂᖸὋ‫ˉ׷‬ሜጝὋՉዜ‫׷‬ҫ጗ ก ጬ‫ူܪ‬nj ࠑ ՉሗࠑऐСጆᄰС̂ࠁὋӨᝫ੊᭣ ऐ ӨᝫሎުὋ᠈̖ѫᦠὋᡃШ᠟ၸὋ ก ߦߔᄢએଉ᝺ాnj

᮲ᬖ ᐎ੣К‫ڍ‬ᮆ࠸᜴̠।੝੽ҨՉዜː᧗̠ᢵ͝ࠎ0ӝႤ̂஋0ֵ̖᠉͉ឃ᝷಴͇Ὃ ̼ူ ʿ੆ҩʿஅ᠟nj

ҨМ‫"!! ڦڠ‬#$%&"'()*"+*,(-.%("/0"1%2"3!440"5$)62*7&0"89":;#"3<= ὇$*#$ᩏᛠܷ഍ ᤂ1FFM֖#POBWFOUVSF‫ڠ‬ᨠቢὈ ႂព ˖஠˃ጲ ͛ᄽ 

‫ى‬Ҧሧඞ

ᠮ❹⼨ℾ䶫䬛᪆㗟ᅭჅ᫦ᢵᱰ 1&2͇̀Ԋ䃮 ∂䄚䓴‫ ڠ‬ 䶧 ‫ ݖ‬ᠬ ‫ ݝ‬$ 4 2 ែ䉱⼨ℾȠ Ю͇უ⼨ℾȠ ऱⰮ᣽ऺ⼨ℾ䶦Ⱋ

⼨ℾ䘕 ⪆႓⩌䒙⼨ℾ ऱⰮጒ҉ㆨ‫⼨ݘ‬ℾ ឭᱜ⼨ℾ Ю͇უ⼨ℾ ែ䉱⼨ℾ

䄚㼭䘕 ∂䄚㇫৮݊㏔‫ڒ‬䬕⤚ 䲏䄂ദ䃚⤚ UFGBR㔰‫ݺ‬ദ䃚ߍᑧ⤚

͚ᄼ႓ࣷ㕹͇ദ䃚䘕 ‫ٺ‬䉦្ऺ ‫ٺ‬䉦ᰡᢏカ䃮ࣷ䕇ⴒ䒙႓ ͇̀ࡼ䄰

㧆᜵߈‫⩌ٵ‬

ȕߍᠬ๔⼨ℾ䘕ᢵᱰ⮱⼨ℾ䶫䬛 3$*$

ȕߍᠬ๔⼨ℾ䶫䬛⯾ノ༁অчᠮ❹䶫䬛 *$$3$

ȕߍᠬ๔偮ࡄ‫⼨Ⱞٸ‬ℾ䘕∕‫ڹ‬䶫䬛 .*$$

ȕߍᠬ๔偮ࡄ‫ߎ∂Ⱞٸ‬䘕༁Ш⯾㿀ጵ +VTUJDF2VjCFD

ȕߍᠬ๔͇̀⼨ℾ䶫䬛ࡼччঅ $"1*$

˃ஈ႐ߥԢሧඞႠᬱఽჁὙ $"2ԢߥኣᜁધḞߥኣࢹኣᢵ͊᣾య

˃ˉҨူՉዜ‫ڃ‬ᐐሧඞ ҪૅܑܷЮ஺ຣኣᣀߥኣᮉᄫ੆ҩည

ႂពḬ514-583-9566

514-577-2888 Z5145772888

㖁㈨⩢䄊 ᓛԎ

ྕধ᣹ሧඞ႐ߥ ૆ྠᮎ᫇˃ˉనҫԯᆿᄰ͛ζॶγᬩ ൓ᤀ֦ល ॱζՁIPOHYJBXFO JDFTUBSDPOTVMUJOH!HNBJMDPN ᔭกឥࠃၸ࠴ာ ⃼ᰵᐭ䄫 ሧඞ႐ߥ ຣߥଉ̝ ࠑऐ‫ڃ‬ᐐ ុುʼឃ ЙዙМඞ %*:ૈ࠭౅஧ጻࠅᝢ᝼ᏡដӝႤγᬖ௃࿀Ꮄ᝭े᝼௙ ‫ڍ‬ዪࠆࠑᔭกʶࠪʶ᭦ណᣘ࠭ ᎩቢḬ !"#$%&'("))"*('&"+,!#+) ‫ڦڠ‬Ḭ-./01(2$13(2))+,45162"&$178851 111111111119+,&($':51;<=1/>?

‫ڦڠ‬Ḭ1440 Ste-Catherine West Suite 404 Montreal H3G 1R8 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ4UF$BUIFSJOFহ.BDLBZ㶄⮱ϑ⩹ั喑 ౝ䧮(VZ$PODPSEJB〆(VZ‫ܧ‬ऐₒ㵹͑ܳ䧌ࢠ‫ݝ‬ȡ

!!"

˃ˉᰳ஌នζ ƽੇ͂ᄉ͕Ҹ ƽੇ͂ᄉనҫ

ƽੇ͂ᄉ੽ឲ

ᝢ᝼ᐎᥧ᱆ᄴሧඞᮎ᫇ ዴҨᐎᥧ᱆ᄴՉዜሧඞ ̝ᒬଋय़ ዴҨҪૅܷՉᬒಢ႐ߥ ̝ᒬ֦ល ዴҨՉዜ‫ڃ‬ᐐሧඞ ̝ᒬҨူ ዴҨ$&$1&2ሧඞ ࣱܲሧඞก̯ˉፂᰍ ዴҨଉ̝஺ຣ‫׷‬ҫኣ᝼ ᬣௐଁଦణளሧඞζো ዴҨՉᄴᄴଡՏᮉᄫሧඞ ᯪ੺᱆ᄴᝢ᝼ሧඞᮎ᫇ዴҨՉዜኣ᝼᝴Ժढయ Ҫૅܷᐎᥧሧඞᮎ᫇ ᯪ੺*$$3$ᝢ᝼ሧඞᮎ᫇ ዴҨՉዜᜁધ಴вႁឯ ᱆ᄴሧඞࡌᝢ᝼ᮎ᫇

Ꭹ‫ڦ‬Ḭwww.jialicanada.com ႂᥪḬcangarynet@hotmail.com

ឬᣒऱㆨ⪆႓Ƞ ⼨ℾ᪴ᵵ喑 ᠒ᰶ̭ᩜᑧ๔Ƞ ㏼侹͝ჹ⮱ ᪴ᵵఏ䭌 倅᩵Ƞ۳⶛Ƞ ‫ڕ‬䲏⮱ั⤳ऱㆨ⪾Ƞ ៿カ⮱ᵵၽ

䄇ᄨव҉цѡ

႐ߥሧඞֵྠ

カ䃮䘕 ⩠䄤$"2 ᫲⍥カ䒙႓カ ጒカ ᄼカWJTB 㒻カࣷ⁔≟カ

‫ڙ‬थᕨ㏼⤳

ߍᘼ⼨ℾ‫ڙ‬थ

anise Immigration Inc.

᱆ӑАᄴሧඞ।࣍Ө͗͗տ ᗛྱѽ࠶ܷߥกߥߥ‫ͮߥܢ‬ ᳠Ռ࠶ܷߥ͗᝟ᆐቂၶ஠њ

᱆ᄴ੯ˉ।࣍Ḟ̝ᒬၸ˖ᔭก஠˝৥ଡΘ̾ʽก।నҫ ሧ ඞ ก

᱆ᄴ᝜ழध‫ࠪݼ‬൤ᤈᛠុಉnj ‫ڙ‬३ҁ᝜ழ᤯ᅻՐὋ᱆ᄴሧඞᦉᒬ ࣱతᡐध‫ᦉܷࠪݼ‬ѫᖌ३กឥᑞ Ҧ᝼˹ᄉ1&2ႁឯ̠ᤈᛠ᭦ណὋ੔ൢҁ ࣱతР᭦ណ̠njፆ౦௦Ὗ̴ ॆ˖ᰳ᣹ᄉ̠ʿХ‫ܫ‬1&2੝᜵යᄉ กឥԯឥᑞҦὋФ˖ܷᦉѫ౎ᒬ˖‫֖ڍ‬ Ӿऎnj ᤇ ̎෤థ᤯ ᣾᭦ណᄉႁឯ̠ᜁ ̯ 1&2ᬓՏnj̴͂ॆ˖థ̊Ӡ̠ܲՓกऐଡ Ѣ˿ऩᝫὋူၿ௦ᄴሧඞᦉ෤థ̂Ў᤯ᅻ ̴͂᜵ᤈᛠԯឥ฽ᰍὋϡกʿቿՋ᜺߿nj ૊ཱ࣡᜺Ὃႁឯ1&2ᆷࠃ෤థ᭦ណnj ᱆ᄴሧඞᦉ߽տյ̓กऐᄉᠪ஧௬ ᇧὋࣱ᤯᣾กឥ᝼˹౎᝼௙ᒬࣁก ឥᑞҦᄉ̠ణܲὋ᣹ҁ̠nj̴͂ॆ˖ ෤థ᤯᣾ᄴሧඞᦉ᭦ណᄉ̠˶ణܲὋ᣹ҁ njʶ˓กឥ௾᤯ពࣸˋពԯដտၴ ᒯᜁឯ౎‫ݝ‬і൒ॆᏡដnj ࣱతὋ᱆ᄴᰳኍกᬒѻфႁ ឯ̠ԓնᑇឃὋူၿ௦᱆ᄴሧඞᦉᄉϡ กʿቿՋဗᛠథС᜺߿njሧඞᦉࣂଡѢ ʼឃnj

᱆ᄴሧඞᦉյ̓กऐᄉ౅஧˖ଡҁ і੝Փሧඞႁឯ̠ଡΘกឥាᄉߥಢὋ ሥ߱͂ᄉϡก૮ࠎ˿ஜ˓᱆ᄴሧඞᮉᄫ ᄉМൣবnjᤇ̎ߥಢᜁ᠎Ⴀᄉழ᭦Ӊહ ߱͂ԦஉᄉกឥᑞҦ᝼˹ᄉᄽࠃবὋ‫ڙ‬ ᤇ̎ߥಢซбᄉሧඞႁឯ̠௦ՠᄽൣ ԜʼាὋ̾Ԣႁឯ̠௦ՠᄽൣଡᰳ˿ก ឥᑞҦnj กऐᠪ஧ᤆ௬ᇧnjʶ̎˃᫂Ԝ‫ܰڍ‬ યஅ႐ߥၶᄉ˖̭МՂ˶ྰ๗Ф˖Ὃᤇ ̎МՂ֖ଡΘกឥាᄉ๗಴ߥಢ௦థ ᐎጆᄉnjФ˖ᄉߥಢ౎ᒬᔭឥߥಢ‫ށ‬տ ͗Nj-FTUFS#1FBSTPOߥಢ‫ށ‬տ͗Nj/FX 'SPOUJFSTߥಢ‫ށ‬տ͗ኍὋ๗ԢᄉߥಢӉહ ᗛྱѽ࠶ᄉ-F$PMMiHF.BUSJYNj$jHFQEF MB(BTQjTJFኍnj ᱆ᄴஓᐱᦉ‫ࣱڙ‬ऄ˶ᤈᛠ˿ុ ಉὋࣲઁథСζো̓ፋ˿᝜ழnj᝜ழᛪᇧ ុಉࣲ෤థϢൢὋͭધፏᤨ᭚សৰnj ᱆ᄴሧඞᦉᄉஜ૵௬ᇧὋࣱᒯ ࣱ˧ᫍὋ঳Рథ ̠ᖌ३1&2᝼ ˹Ὃͭ௦ᖌ३กឥᑞҦ᝼˹ႁឯ1&2ᄉ̠ ‫ࣱᤩڙ‬ђ࠵Ὑࣱ˝̠Ὃࣱ˝ ̠Ὃࣱ˝̠njᒬࣱ̾౎Ὃ᤯ ᣾1&2ሧඞ᱆ӑАᄉ̠ᤂʹ̠nj

䄇᠈ऱ䮏ᵎ⪆႓͇ߎА⤳

⩫䄓 㒇』www.accesmondial.com⩫䗤info@accesmondial.com ౦౶2801, Avenue d’Orléans, Suite 101, Montréal, H1W 3S7 ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ఴྟ᠉͉ᎃᣣʶᲝ

᤯᣾กឥපࣰᏥನᄉ᱆ᄴ1&2ሧඞႁឯ̠᭦ណᭉࣛᏡដ

̠ ‫ڙ‬ ᗛ ۡ

ඥ߃ખཽઐ

ࣱత௅

*$$3$.&.#&3

བৰଋय़ ˃ˉ̼ူ ːߵ੽ឲ ζ᝗ኃʶ ᝿ͤэᆷ Ҩူጹᒰ ርࣿᤨ௙ ζোγࠚ Ԩ಴ਠ᧗ ˓಴‫ူܪ‬ ᡱᤈԢௐ ซ᧗஌ည ՋՎຌఀ அ᠟Ջူ ᤜᢍనҫ ໗਒˝ൢ

⼰ⅆ䶳䬣͈㏴514-835-2393

ᓣԖAndrewtao1213

喕ঝ̵‫ݥ‬ঝωBNQN喖

ᮣ䕏䄒喙㇙䄢喙㠦䄢喙∊䄢

CANSCENE INC !"#$%&'!())*+!!!,,, &-%.&'%' &/0 1!2'.30/4%35!#64-7'8!#4$3'!191)8!2'.30/4%38!:4';'&8!<*=!(>? @'AB!C195D*C5(*?*8!E-FB!C195G?D51G*D!H0-$AB!I00J/%.4A3-%3KJ-%#&'%' &/0! ћζМՂԣৰଡᇧIUUQXXXJDDSDDSDJDDB ћζሧඞࣱ᫁યᐏ஠಴ࢹͺ̠տԢࣉ‫ڣ‬Ջͺ̼ူ *$$3$͗տᠪಪԵ૾̀˓̠Ḟ̯ʿ૾͉̀ʹМՂ థТᡙឯԦኤԊҁћζᥪ኷੊ႂពᐎጆћζጝៀ           ˖̭МՂϡࣸն૊᜺߿ᮋѴ௙੝ᬷሧඞᮎ᫇‫ހ‬Տ


р╢е▀ГркЦр╜╜ркР

сИзр╢ЮсаксЭм

сКГр╛Я

рг▒р░дрпЕ

сКГ

роарнС╦Э╥крлЕ▄╖раЬтАл╫╖тАмс┤Эрп│╙зр╢╝р╡Ы╩╣сДЙро│сЬ┤╨Я╙з╠ар╢Ж▀ФсЬБрмМр╕гсиР ╨Ярбж╙зтАл╫╖тАмсЦ║сЙ╢р╝Ис╜З9JBPMBO 9JBPс╜ЛсоВсЮКс╜И тАлргЮ┌БтАм╥пс┤Эрп│╙зр╕гсиРс╜ЛсЬБро│сЬ┤╨Яр╕БрдР╤╗тАл▄ктАм сОосзЪ╩╣ро│сЬ┤╨Я╨Кс╜ЛсНВсЦ╕сзЪсЪ╖╨Ь╒В═╖ рг▒сДЙсЦ║сЙ╢р╝Исмг╘АраЗргКсЖа╠Ц╟М╦з╒Р╠┤тАл┌Щ┌БтАм╘▓ ╩╢соЙсзЧ▄╖р╢И╓╡╠УрпЫ╦Цр╕гсиРсЬБ╤╗р░есО┤с╜ЛсДл╥С ╠отАл┌ЩтАмр░и╤▒с╜ЛснЙсЗк╙ЬсДвсИД╦Ур░д╓Ц╘Я╥кра┤ рпРсЗк╙Ь╥╢╥о╟М роа═ЗрпмсЗзс╜Лс┤Э╒Уро│сЬ┤╨Я╙з╠асЦ║сЙ╢р╝ИсНВ сЦ╕сДЙрг░▀╢сзЪсЪ╖╨Ь╒Вс╜З1JOH"O'JOBODFс╜ИсгАсИз ╦┐сЙ╖╦У╠ар╡ЫсоЙс╜Л╙Йрк╣сгА╨Щрг░▀╢╨Ь╒ВрмМ╥Г сДЙ╦ЦтАл▄С┌НтАм╨осйПсЫасаМрйЩ╟М ро│сЬ┤╨Я╨ороКсжЙ╠п рг▒рбВрдзтАлрак▌╝тАмсРЮрп│╨ЯсдИсЫасЮ╗р▓Йс╜Лрг▓╘ж сАЧ╨дсзЪсЪ╖╨Ь╒ВтАлрг▒┌ЩтАмр░дрпЕсТпрг▒ р░дрпЕслНрмЛ╘й╦┐роЬ╙б╩╣╨К╘║сВасаксзЪс╜Л═н ╠пр░▓╩╝ркРреЖрбМ╟М сЦ║сЙ╢р╝И╤всБ╢╠Е╙С╠Ъс╜ЛргВ╨Щро│сЬ┤╨ЯтАл┌НтАм сЛЩ╟М╠┤рпжро│сЬ┤╨ЯрмН╤в╟С╘ер╕гсиР╓Црйй╤гсак╥п рж╗ржг╦Ю╦жр╕Б╟Т╒РсКГ╩╢╦УсЬБ╤╗р░есО┤сДЙ╠а╟М рл╡ркРсеКс╜Л╥крлЕ▄╖тАлраС┌НтАмсВВсЬ╝╘╗╘╗слБс┤Эрп│ ╙з╠Ерг▒рдДсЬБрлмс╜ЛсЬБрлмр╡ТрпЕсЦМ╤Н╬│сзХ╟М с┤ЭсЬБрлИрмМ╠Ерг▒р░дрпЕсТпрг▒

р░дрпЕр░пслНр╣Ч▀А╩╜сдЧ╨е═│╤▒╠ВсО┤╒Пс╜Щ ╤▒р╕БсКГ  B р▒НсЮВс░Ф  ╥к ╨К╠╛╩╝с╜Ъ ╤▒р╕БсКГ  р▒Нрк┤р░ер┐АсО┤рйЭрейсДЙ саИ╠Цс╜Ъ ╤▒р╕БсКГр▒Нр╕гсиРр┐АсО┤рйЭрейс╜Ъ ╓Ц ╤▒р╕БсКГ C р▒Н═бсд┤роа═З╟М сдЗ╠ОрлИрмМр╣Ч╘в╒У╦ЦтАл┌НтАм╨Ьр╢ЮсЮВс░ФржмтАл┌атАм сйШтАл╫лтАмроЬ╠в╥к╨КсДЙ╦ПраС╨Ь╒ВсДЙсЭ╝╥Ес╜Щ0╙Э сХ▒╨Ь═Фр░есмМ╨Ь╒В 01IBSNB1-$ ╓Ц╥к рлЕ▄╖тАлраС┌НтАмсВВсЬ╝╘╗╨Ь╒В $BOBEJBO /BUJPOBM 57*OD ╟М ▀╢сД┤сЭ╝сДв═ЧсдИ╩╢р╡ерлИрмМс╜Лс┤Эрп│╙зсЮВ с░Фр╣Ч╘всДЙ╨Ь╒В╙Йрк╣сБ┐с┤Эрп│╙зсдБсЦ╕сДЙ0 ╙ЭсХ▒╨Ь═Фр░есмМ╨Ь╒В 01IBSNB1-$ ╓Ц ╥крлЕ▄╖тАлраС┌НтАмсВВсЬ╝╘╗╨Ь╒В $BOBEJBO/BUJPOBM 57*OD с╜ЛсдЗ╦ПраС╨Ь╒ВсЬБрлИ╒У╦ЦтАл┌НтАм╨Ьр╢ЮсЮВс░Ф ржмтАл┌атАмсйШтАл╫лтАмроЬ╠в╥к╨Кс╜Лрг▓╒ОрпРтАл┌а▄▓▄╖┌ЩтАм╙ЬсЯВ ╤▓сЭ╝╥ЕсйШтАл╫лтАмс╜Лр░г╒РсЮЮс░ФрбМрйЭрейсДЙ▄╖сжЙ╤л саксзЪс╜ЛсжПсЬБсгА╨Щ╦┐с┤Эрп│╙зтАл┌ЩтАм╥крлЕ▄╖сДЙ╦У

тАлрйЖ┘╜тАм╘йсЭ║р║а╠арййсКксИзр╢ЮрйКсИзрбП▄░тАл┌атАм рмЛсдЛ╤Ц╦Ур░дсДЙ├╛╬╜╬Тсо▓р╕И├┐╩┐╠исзЧ╤╕ спнр║асНВр╕┐╓ЦсЗк═Чс╜Лрак╠Ер║а╠атАлрбОсА░ре╢┌ЩтАмснжсДЙ реХ╓╜╦╢╩┐сСЮржТсЬ╝╟М╩╢╠Ор░║р▒ЭсДЙсЮ╗р▓ЙроЬрл╡ рпмсЗзс╜Лр║а╠асИзр╢Ю╧Щ╒УрпЩрпмтАл▄ШтАм╥кс╜Л ├╛ро│╩╢сгВ сДЙсИзр╢Юр╗╝рзЧр╜ир▒О╦Щ├┐╟М ╟Сспнр║атАл╫╖тАмркР╟Тр░дрпЕркРсеКсИес╜ЛроКр╖┤ ╠Бркл▄▓╟ЛсЗк═ЧрнЯсЬЗ╦РсзЧреЫреЫрпжр░г▄▓╠армб ╘всддрк╕сИзр╢ЮсДЙтАл┌БтАмсМИ╟Мспнр║а╦Цроа▄╖▀ер░д ╘жргКсДЙ╩╢соЙсЮ╗р▓ЙрпмсЗзс╜ЛсДЙ╘йсЭ║ргЙр╢Ю р░есИзр╢ЮрйКсИзрбП▄░тАл┌атАмсДЙрййсКкс╜Лр╢К╘Ьрг▒рг▒рдД ╩╝╙гс╜Л╨д╦Цр░есдВ╩╢рйЖ╘йсЭ║сПзргВ╠╢сЮ░сЫа ╥о╟МсО╛сРОсИзр╢ЮсоОслЗсНСсЭЯсДЙроЬрл╡╦╢рпмсЗзс╜Л сТмр░дсбРроЕ╥БсДЙр║а╠асИзр╢Юр▓ЙсЮЫ╩┐ро▒╩╝╙гс╜Л ╨д╦Цр░дроЕ╥БсДЙр▓ЙсЮЫсзЩр╢Кр░држк╙г╧Е╟М ╨║█ктАл╦Й╫╖тАм╘всНВр╕┐сЖРсЙВ╦Цре╢╦Ю═Й╨бр╜ер╜▒ сИес╜Лр░гсдВсИзр╢ЮсЭордПтАлр╛П┌г┌гтАмр╗Чс╜ЛтАл▌ЯтАмр▒жсАЧтАл┌ЩтАм

сДЙсЗк═ЧслЗсодр╖др░ероЗ╘кс╜Л╠╜ргЙр╢Юракспнр║асДЙ ╦ЦслБсдЙсНВр╕┐╟ЛроКр╖┤сАЦ▄С▄╛╘Ь╬╢ре╢с╜Л ├╛сИз р╢Юр╗╝├┐рбВ═Ч╤всАЧ╟М╠┤сЮмс╜Л▄╖▄▓роЬсПесШ╝сИзр╢Ю сПзрпж╦Ц╠Цсл╝рбО╓Ц╦Г╦Й╠атАл▄втАмс╜ЛтАл┌ЩтАмспнр║ар░е╩╢ ▀┐сДЙсаксзЪсИдсММс╜ЛсРЛ╦Й╙Йрк╣редргН╟ЛсйПсЫараС ╓Ц╙ЭсБ╢сКНтАл▌ЯтАмр▒ж╠┤═ВсИзр╢Юс╜Лра▒рансТ░спнр║а▄╖ сзЩ╦Грйер╕╢▄╛╟М сТп╠ЕсИзр╢ЮсДлсДЙтАл┌атАмс╜ЛрмЕтАл┌ЩтАм╥С╩╗╒ПсДЙ╤л╤╛ рпж╥крлЕ▄╖╟Лр╝Л▄╖╤╜╠Н╓Ц╘╗р║▒╟М╨д╦Ц╥крлЕ▄╖ рпж═ЫсНС╩╝сгЦ╘йр║а╠ар╡УсдАсДЙсИзр╢ЮтАл┌атАмс╜Л═нреЖ тАл┌атАмр╢а╧Кр╢КсгЦраЮ╤Зс╜ЛсБ╢р╕▓▀░снбс╜Л╦╖риД╦┐р╜ЦслТ сДЙспнр║а╠а╘║сСЮ╩┐сдЯрдГр╝Л▄╖╤╜╠Н╦Аспнр║асДЙ рпРрв┐сгЦра┤с╜Лр╢а╧Кр║Э╓Цс╜Л╥к╩╝сжПрпжраГсЫасФн рдпрп╛сдпр╕БтАл┌атАм╙Ьс╜Л╦Г╦Й╠атАл▄втАмсгЦрпЫтАлрбВ┌ареЖ┌ЩтАм ╦Й╘╗р║▒сДЙ═Х╥╕╤╢тАл╠Е┌ЩтАмсбпсИОспнр║ар╢КсгЦсдВс╜Л сжПрпж╙з╠асЗк═Чс╜Л╦ДсИзр╢ЮрйЖр░┤р╢КсгЦ═пс╜Л╘╡сЬ╡

р╢║ркЕсак╩╣╨Кро│╘╗ргИс╜ЛсМЭ╒Л╩╣р║а╨К╟М сТп╠ЕсО╛тАл┌НтАмс╜ЛсБ┐╠ЕсДл╥СроКр╖┤╩╝р░е╘есИзр╢Ю╧Щ ╒Ус╜Л╥к╩╝рпР╩┐рпРр░ер░С╥жр▒о╤г╠В═З╘жсБ╢с╜Л╠╜ р║а╠асИзр╢ЮсДЙриТриЬсмЛ═п╟М спнр║а╦Цроа▄╖▀е▀есПзрг║▄╣сзЩсИес╜Лр║а╠а сддрк╕сИзр╢Юрг▓снг╘╡тАл┌БтАм╙м╩╢╘УтАл┌БтАмс╜ЛтАл▌ЯтАмспнр║асДЙ р┤Н═Исг╛с░│╟ЛсБ╢р╕▓рйЖр░┤с░│сКНсжПрпжреХ╓╜сДЙтАл┌БтАм сМИс╜Л═нсИзр╢Юр░е╩╢▀┐со▓смЦс╜ЛтАл▌ЯтАмроЕ╨Щ╟Л╙ЭсВд╟ЛспМ со╗╦╖риДсКНс╜ЛтАл┌ЩтАм╤Д▀┐╥СрдГсЮЮсЭвсД╜сПесШ╝╟МсО╛сРО р╛м╦Йс░│сМЮсЧИ╠ВсЯШр│Сс░лсЭв╦Эс╜ЛсИзр╢Ю╩┐рпж╙м╩╢ рпРр╡┐╟ЛсПкрпж═Чсб┤сбФ╤Црг▒сДЙсг╛сИнс╜Л╠мрг▒╩╜╙ж рг▒рдзтАл╓ж▌╝тАмсЮЫсИзр╢ЮсДЙ╠ароЬ╩╝╙гс╜Л═нтАл╠п╦Э┌БтАмсВБ сЮп╥Б╤Д▀┐снЙсЬ╡╩╢р╡┐рпРслНс╜ЛсАЧсл╝р╡┐сЬ╡╤╗ро▒ р░┤р╡ТсИзр╢Юр╗╝сДЙсЬ║р┤┤р░е▄▓▄╖╦ЭрпРсг╛рпЙ╟МсдЖр░е ╤лр▒бсИес╜Лспнр║а╠╛╥С╦╢р░есг╛╤Цр╡Т├╛сИзр╢Юр╗╝├┐с╜Л ═н╦з╒РсжПр░е╠асддрк╕тАлр╕╢┘┐тАм╟М

╠асйПсЫасаМрйЩ╟М с┤Эрп│╙зр╣Ч═И╧Ш╠всО╛╨КсДЙсзЪ▀ЩтАл▄ИтАмрдп ═ЫсйШсЭЯ╤▓с╜Л╙Йрк╣тАл┌Н╦Ц┌ЩтАмсЮВс░ФржмсйШтАл═И╫лтАм╧ШроЬ ╠в╥к╨КсДЙсЭ╝╥Е╟М сЮЮс░ФрбМрйЭрейсДЙсаксзЪ╦Цреб▄╖╩╢сжЙ╤лсЬБ сгА╥Б╦┐с┤ЭтАл┌ЩтАм╥крлЕ▄╖сДЙсйПсЫасаМрйЩс╜Лр╜и╒РсЬБ с┤Э╦Э╦┐╦У╠а╤╜сДЭ╬НсБ╕╟М сЩЙр╜исЮВс░Ф╘йраОсПзтАл┌Н╦Ц┌ЩтАмс╜Л═нсКХ╤▓сЮВс░Ф сДЙ╦ЮсВар┐Арпж╥крлЕ▄╖сДЙс┤Эрп│╙з╟Мрл╡╦з╥СсДЙ ▐┤═│ркРранс╜Лро│сЬ┤╨Я"/;сйПсЫарг▒р░дрмб ╠УсДЙ├╛╘║сВа╠УрпЫркР╒╢├┐с╜ЛрансТ░сЭЬро┤ракс┤Эрп│ ╙з╒и╥осЮ╗р▓Йс╜Л╒Рр▒О╘жрбШрйЖ╦Э╥крлЕ▄╖╟Лро│сЬ┤ ╨Я╓Ц╦ЦтАл┌НтАм╒Л═║сЮ╗р▓Йс┤Эрп│╙зр╣Ч▀АтАл┌ЩтАм╥крлЕ▄╖ сдБ═║▄╖сЬ║р┤┤сЮВс░Фр▓┤╟М сБ┐╠Ес┤Эрп│╙з╩╢рдОр╕▓сбг╠Е╦Ц╥кроКрдЙслНс╜Л тАл┌БтАмр╡дс╜Л╠┤сЮВс░Фр▓┤рд▓сбР╦┐▐┤═│сДЙ╨бр╕Л╟М тАл┌ЩтАмр▓┤╘ж╥Сс╜Лс┤Эрп│╙з╓Ц╦Ц╨асоЦспЭсНВргбреЫ р▒Ос╜Лрг▓сИдр▒ЬрмЛсЭО╥крлЕ▄╖роКрдЙс░│▀╜╟Мрл╡╟СсАЦ сАосекркР╟ТркРранс╜Лрг▒тАл▄▓═Я▄▓┌ЩтАмсБ┐╙з╠а╦а ╥исДЙ├╛сФИсиР╦╗сЬ╕снжс╜ЗDBTIGPSBDDFTTс╜И├┐сКб р╡Ыр╕▓╥ос╜Лр╣Ч╘в╥Брж│сА░р╛▒с▒Ф▄▓с╜ЛсЮЮр╕▓╥осЬБ▐┤ ═│рг╕р╕ДсРРр╜дс╜Лс┤Эрп│╙з╦╢рпж╘Я╦АсПз╦з╩╢╟М с┤Эрп│╙з╒асЭврак╠┤сДЙрлИрмМс╜Лрг▓сИесзкрак╠┤ сДЙсЭ╝рл╡рпж╩╢╠О╠атАл┌Н╦Ц┌ЩтАмсЬБсд┐╬Шрей╥БсДЙ╟МсзЬ ╠Е╦Ц╨а╒Вр╕БсМЖсНС▀ЪтАл┌ЩтАм╤▒сЭмсд┐╬ШсДЙ╠ВраГс╜ЛсБ╕ ╠Е▀┐сО┤сДЙсЭ╝рл╡сДЙ╘║╬╢ржм╘а▀ЪтАл┌ЩтАмслЗсодс╜ЛтАл┌БтАм р╡дс╜Лс┤Эрп│╙зсДЙр▓┤▀ФсНЛ╥крлЕ▄╖╒Вр╕БсМЖсНС╤в╦┐ ╩╢сеКсм▒сод╟М ╥крлЕ▄╖сЭЬро┤сд╣рлмс┤Эрп│╙з╥С╦Ур░дс╜Л═║ ╦Э╨ЪсАо╙и╥псЮ╗р▓ЙсДЙ╩╢сжЙ╤лсЫа╥ос╜Лро│сЬ┤╨Я сЭЬро┤╤ИсНЖ╦┐с┤Эрп│╙зтАл┌ареЖ┌ЩтАмсдВ ╩╣ро│сЬ┤ ╨Я╨КсДЙсак╠Ц╟М с┤Эрп│╙зсЮВс░Фр▓┤сдЖр╛░╤в╦┐╨дрд╢с┤Э▀┤рг░ с╜З:V1JOH(POHс╜ИтАл┌ЩтАмро│сЬ┤╨ЯсДЙсдасИпр▓┤╟Мс┤Э ▀┤рг░сТмсИерг▒╨ороЕ╨Щ╩┐╘в╨Кс╜ЗсМ░ргИс╜Л ╩╜ ╒Ос╜Ис╜Л═н╘БсЬБро│сЬ┤╨Яр╕БсмТр╖дроЕ╦┐═И╧Ш═╖ ╩╣╨КсДЙроЬтАл▌ТтАмрйЬ╠Ц╟Мро│сЬ┤╨ЯсЭЬро┤сЮ╗р▓Й╘жсАЧс╜Л ═║╦Э╩╢╒Пр╢┤сКнрв╣с╜ЛрбП═░тАл▌Ч┌ЩтАм╨Р╨ЯсДЙс┤Э▀┤рг░ тАл▄етАмсИесТмргБсг╛╘Ьрг▒сзЦроЕ╨Щ╩┐╥Б╨Кс╜Л═н раГсмД╩╝с┤Эр░┤╠а╘в╨д╨Ь╒Вс╜З%BWJE5SVTUFF -UEс╜Ирг▒р░пслНсДЙроЕ╨Щс░│сг╣╩╣╨К╟Мс░│сдЙрбШ редргН

--# +%

╚СхБорбДтАл┌╣тИХт░о┘╕тАмсТ╕сМ╡ ╚СузЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБр╣ФсВУтИВсВУфоПтИВсТ╕ рвЗр╕Ш ╚СузЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБр╣ФсВУтИВсВУфоПтДВ═З  

 

╦ЦсФнр╕Б╩╗сЮе╦Эрзермб╬Шр╕Бредр░и╥л

рйЬтАл╠Ц┌атАмр╕Б ╤всИЬрйЬсД░╨бр╕Бред╓жсЮЫ рйЬ╦ЛрйЬраЖсМЧсМм !"#$%&'%()"$*$+,╤врдР редргН╬╢

раСрдРр╕Б

тАл╦Й╫╖тАмр╕Б

сИзр╢Юр╕Б

╥╢рв╣р╕Б

╒ЙсЛЬраСрдРсД░╨бслЗсод╓жсЮЫ сИО▐кр╕Б ╨ЗсЙзсКн╨исДвркПр░╛ ╬│╨исаЯ

тАл╦Й╫╖тАмсМЧсМмтАлсА░▄ктАм сБ╢риТ╦╗╙н тАл╦Й╫╖тАмсИЬсМЭ

сВР▀есБ╢сКгсЭ╝ сВР▀есБ╢▄С╨осгАсИзр╢Ю ркЕсаксИзр╢Ю

╥╢рв╣╒Л╒О см╢═│╙исЭл

сВВсЮЦс╕м ═ЫсД╜с╕м сВВсекс╕мHBPBWPDBU!HNBJMDPN

сИзр╢Юр░и╥л сВВсЮЦ ═ЫсД╜  &NBJMJOGP!NFSDBODPNсОйтАл┌жтАмXXXNFSDBODPN ╟Ж╟Ж╟ЖсО╛тАл┌НтАмркЕсаксИзр╢Ю&#соЙсДл╟Ж╟Ж╟Ж р╜ЦслВсВБсЮпсИнрг┐сКд╙мс╜Л саЯсБ╕═пс╜Л╨ер░е╥крлЕ▄╖тАл╦Й╫╖тАмсЛЬсИзр╢ЮрпГр╕Бр╢Крк▒сДЙ═Х╥╕╟М╦Ар╡д╒О

сИзр╢Юр░и╥лсоЙсДлс╜Щ

╟Ж ╥крлЕ▄╖╒ЙсЛЬтАл╦Й╫╖тАмсИзр╢Ю ╟Ж с▒Ж╙С╨РсНВс░НсЛЬсИзр╢Ю 1&2

╟Ж с▒Ж╙С╨Ррй╛р░╢сИзр╢Ю 248

╟Ж сРОсезрй╛р░╢сЛЬсИзр╢ЮржЛсд│сдпсеК &&

╟Ж ╒ЙсЛЬсД┤рмб╒П 1/1

╟Ж см╖╦ЮсИзр╢Ю -.*" р╕Лс╜Щ╤ЧрлЖр░есЭ║слЗсКгсЭ╝сПзс╜Л тАл┌итАмр░ер░║═ЧсВБсЮп1&2с╜Л сЮЯрз░р▒ОсВВ╓жсЮЫ╟М

рпРс╜ЛсО╛тАл┌НтАмсНо╙┤сДЙсв╡═КсД░рак╥крлЕ▄╖р░ЭраУрпЫ╬│сВР╟МсЮЯрз░р╡УсдАр▒ОсВВ╓жсЮЫ╟М

сО╛рдФ╬╢сЭЧ╬│сЭ╝с╜ЩркЕсакр╡ЫсдДсдЖсНПрак╘врпР╟ЛсндсЯзс╜Ас╜Ас╜А

тАл▌ЭтАмр╣ЦрзЛс╜ЩсО╛рдФ&#раЖрйЩргВсмЕсНЭрей╥БсдДр╡Ыс╜Л╘К╘╜сдЖр╡ЫсАКс╜А╨ер░е═Х╨О сдЖр╡ЫсНПрак═Х╥╕с╜Ас╜ЗсЮЯрз░сЮпсЬ╕▀╜сОйс╜И ╨Ь╒Вр╛▒р╜Бс╜Щ сИзр╢ЮсоОслЗс╜Щ

.S+FSPNF.PSHBO ╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсоОслЗ╙и═Ч═Ч╒┐ 3$*$/P3 ╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсДвсКнтАл▐БтАм╒┐═ЧрйЖ╒┐ ╨д╠┤═о╥крлЕ▄╖с▒Ж╙С╨РсИзр╢ЮсоОслЗ╙и═Ч═Ч╒┐ с╜ЗсЮЯрз░сЮпсЬ╕╨Ь╒В▀╜сОйс╜И

р░г╨есЬ║р┤┤с╜Щ╠╛сЧЫр╛▒╤╜ра╢рж│сжЙ╦Э╦Цре╢с╜Л роЬ╙а╠╝сА░тАлргКсеЕ▄ктАм╨ЪсАос╜Ър░г╨есНВс░Нс╜Щ сТмрг▒╤╕рдд╠╛р▒ОсдЮ═ЗрпГроЬс╜ЛрйЖ╥й сАК▄╖╠Ес╜Ас╜Ас╜А

╨Ь╒В▀╝рпИс╜Щ ╘ир▓┤риасзЧс╜Л╥ир▓┤тАл┌ТтАмр╗Ч ╠╛рйЖ╥йсНВс░Н╬│сЭ╝рзесДЙрйЖ╥й

р╜ЦржОрамр╢║╒Л═║═Ц═ж╘в╦Й╥л╠╝сА░с╜ЛсФйр░ериТ╒УсЮпр▒ОрмЛр╕┤ !"#$%&#$'()$*&*)+, -./&%01234+563&73819&:;<13&=>/9& 0?1235@9&A;3B3C9&#5?5D5&EFG&>). сО╛рдФ╨Ь╒В╦ЦтАл┌НтАмрж│сжЙс╜Щ╙С╠Ъ╦Ц╥ксО╛рдФркЕсаксоОслЗр░есмМ╨Ь╒В тАл┌ж┌атАмс╜Щ╙С╠ЪргЙр░осл╣╙Ь╦Л╩╗сАЦ╙Ссб╕╦И╒Бс╜З▄╕╨Кр║а"рдПс╜И╟ЛраИ сВВсЮЦс╜Щ 

рмЛ╘й╬╢сБ╕╙┤роВ╠╢ реЖснж╓жсЮЫрпГснЙсоФсМЭ

╥ксИнсИзр╢ЮсВР▀е

$BOKPVSOFZ*NNJHSBUJPO$POTVMUJOH*OD

с▒ИсД╢ркЗсам═О╦ЛраУсТосм╣сИйр╢асВГсЮ▒рмг╥У╙╢═░╦Ш ро╝р║есКесгВ▀зсКерйИ╥лсАМр░Мр░▒ркК тАл╦Й╫╖тАмсИзр╢Ю

рй╛р░╢сИзр╢Ю

тАл┌ГтАмсРРсИзр╢Ю

уРмуПм.D(JMMуАЖсЭГ с╛ЖуПм#POBWFOUVSFуАЖ

!!╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсоОслЗсДвсКнтАл▐БтАм╒┐═Ч *$$3$сакр║Ж═Ч╒┐ !!с▒Ж╙С╨РсИзр╢ЮрбМ.*%*р╕Л╨▒соОслЗ !!с▒Ж╙С╨Рр╕Л╨▒сИзр╢ЮредргН сВВсЮЦс╕м рйгр░║с╕м

сВР▀ер░и╥л

сКгсЭ╝р░и╥л

╨д╠┤р░и╥л

ркЕсаксИзр╢Ю

рй╛р░╢сИзр╢Ю

р╛Чр╢ЖтАл┌ГтАмсРР

╨ЬсЙа╦Цра┤▀е

ро║р║гсКгсЭ╝

═М╦ЙраСсИзр╢Ю

сВР▀есИзр╢Ю

▄║тАл┌Г▌╕тАмсРР

сИТсЙа╦Цра┤▀е

рмЙ╠ЭсКгсЭ╝

╤╕╦ЙсИзр╢Ю

см╖╦ЮсИзр╢Ю

▀ФтАл┌Г▌ШтАмсРР

соФсИШ▄╖╦Г

▀есБ╢сКгсЭ╝

ркзсКгтАлсА░▄ктАм

сТмсм╖сИзр╢Ю

рв╣сКгсИзр╢Ю

сбУсМЮсКгсЭ╝

р░┤сИШсЖРсЙВсБ╢

рв╣═║сКгсЭ╝

сПбсЮКраЗсЭЩ

ркЕсаксИзр╢Ю╟Л═М╦ЙраСсИзр╢Ю рмб╥СсйЩ▀┐ркЕсаксИзр╢Юсжасоис╜ЛрлЖсНЭ╘йсА░╒ЙсД┤═М╦ЙраСсИзр╢Ю тАл┌ГтАмсл▓рг▒╠╛╩╝╦Г╦ЙсНВс░Нс╜ЛсбУ╙б╬ТтАл╦Й╫╖тАмсИзр╢ЮрйЖ╥йр▓┤╬Т рлЖр╛асИзр╢ЮсоОслЗ╟ЛредргН╟Лроар▓┤рж│сДв╨ЪсИн╥исА░с╜Л╠У╘браЕр▓и

1&2ржЛсд│сНВс░НсЛЬсИзр╢Ю ╒ЙсФнр╕БсЮероУсР▒рбМрл╛р░╛ркпсБ╢р░║р▒Эс╜ЛсВР▀есИзр╢Ю╩╢р▒Нс┤Ьр░и╥л ╨СсаЯсВБсЮпсРЛ╦Й█▒сЭк╟Л▀есмТсЮ╢сИнс╜Лр░Эро│$"2╘в▀е╦╖сЭ┤╘║ ро║р║гсКгсгА▀есКгс╜Лр░дсФнсЮер╕БсЮесЮ╢сИн▄▓сдпсеК╬│смйро┤р▓┤

рл░р▒п╒А╙┤

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг ╩╢ с▓Э

XXXTJOPRVFCFDDPN

╥и╨ЬтАл┌ж┌атАмс╕м1MBDF7JMMF.BSJF CVSFBV .POUSFBM 2$ )#&

сО╛рдФркЕсаксИзр╢Юр░есмМ╨Ь╒В

╠а тАл┌ЩтАм сЧЫ █б

  рг▒  р░д рпЕсКГр░п

╦Прг▒╥СсЬБ╥крлЕ▄╖▀╢сД┤сЭ╝ сДв═ЧрлИрмМ р╡ЪсЮВсКНсО┤сДЙ╙з╠араЬтАл╫╖тАмс┤Эрп│╙зс╜З&EXBSE (POHс╜Ис╜Лр╣Ч▀Асдпсг╛ро│сЬ┤╨ЯтАл▌ЧтАм╨Р╨ЯргЙсДЙр╢Ж▀Ф ╬║смдсШи╦┐╩╣ро│сЬ┤╨Я╨Кс╜ЛсДл╥Ср╢Ж▀Ф╬║сЬБ ╤╗р╕гсиРсКНсоЙсО┤╒ПрйЖсЙа╟М рл╡╟Сро│сЬ┤╨Я╨Осп╡ркР╟ТркРсеКс╜Л═о╠Еро│ сЬ┤╨ЯтАл▌ЧтАм╨Р╨ЯсДЙтАл┘ЙтАм╬╢саИ╥лр░есмМ╨Ь╒Вс╜З+JBYJO 'JOBODF-JNJUFEс╜И╟ЛсЮЮ╨Ь╒ВсДЙсЧИ╠ВрбжсДЙ╧л реБс╜З2JBOH'Vс╜ЛсоВсЮКс╜И╘в╨др╢Ж╠ЭрбжсДЙсв╗раЬ ╙Вс╜З'VRJO$IFс╜ЛсоВсЮКс╜ИсдВрпЕсЬБ╤╗соЙсО┤╒ПрйЖ сЙас╜Л╠┤═Вр░▓сСЮ╬│▀Ъ▀╝╘║сВа╠УрпЫсДЙсЭнреЗс╜Л ╦╢р╖др░еркР╒╢сдЗ╠О╠УрпЫ╟Мр╢Ж▀ФсЬБ▀┐сО┤сжПрпж ╦Э╦┐╩╢╒ПсоОраЖ├║├║с┤Эрп│╙з╟М р╕Б▀╜рлИс┤Эрп│╙зтАлрг▒┌ЩтАм╨ора▒╦ЦтАл┌НтАмсДЙснгр╕Б роЕ╨Щ╩╣ро│╨К▀Ъ╨Щро│сЬ┤╨Яс╜Л╒Рр▒Ор░есдВ ╩╣╨К╠про│сЬ┤╨ЯсгАсИз╥Б╦┐╥крлЕ▄╖╟М с┤Эрп│╙зсдЖтАл▌Ч┌Щрг▒╓Црг▒┌ЩтАм╨Р ╨ЯсДЙ1BONVSF╓Ц&BTU 5BNBLJсаУ╦╗╦┐╦ПтАл▄ктАм р╛м╦Йс╜Л╠┤╠╛сАЧсзЪроВ╠╢с╜Л╦ПтАл▌ТтАмрйЬрбУсДЙрж│═И╦Э ╩╣╨К╟М рпЙтАлрг▒┌ЩтАмр░дс╜Л╘▓▄░╩╢═о╙з╠ас╜Лро│сЬ┤

р╛Я

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОй тАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

www.sinoquebec.com

р░┤р╛ЯсаЙ═ЙсОГсгг╩╢с▓Э

ре▒ ре▒╬╢DBOKPVSOFZI[SPTTBOB сВВсекJOGP!DBOKPVSOFZDPN сВВ сОйтАл┌жтАмXXXDBOKPVSOFZDPN сОй тАл┌ж┌атАм4IFSCSPPLF8FTU тАл┌атАм 4VJUF .POUSFBM)"& 4 тАл┌атАмсиасНосМ▓.D(JMMсЙв6OJPO╤в╘п╘╛ркжсЛЪ

сВВсЮЦ ╦ЦтАл┌НтАмсДпрк╖

сВВ ╦ЦтАл┌НтАм╤л╨Ь╒Вр▒Трв╢ргЙсЬ┤р║л╙Ь▀есмТсб╕╒Б ╦Ц с│жс┤ЬтАл┌НтАмсмД╦Цре╢(рдП с│ж

сНесОбсаИраМ═Ър░кр╣Ффн│р│╗сМпрд╡╥Й╤Ж╤б сНе


ሓಝ˧Ꮎ஠ጙࡢဋ

 ྟ

ۡ ஠ ᔚ

ᗛ ۡ ஠ ᔚ

ᗛۡ஠ᔚઅሼ‫ڦڠ‬ &."*-FE!TJOPRVFCFDDPN

ሖܸ᱆ӑАᄉ౯Հథᅋӡ‫ޓ‬ᄇ޵ ᄉഴಧὋඇʶ˓ॆ‫̠ڠ‬Ὃඇʶ˓ܰ౎ᄉ ຣ̠Ὃ௃ʿᜁ౯ՀᄉᎾ੝ઈన֖ϙχnj ႂ᜼᧖Ὃႂॕ᧖Ὃ̠͂ᄉᄰб˖Ὃ̠͂ ௅࣡̓ึᄉॱζధԣ‫˖ړ‬Ὃҁ‫ᦏܪ‬ฟຼ ᅋʶྞྞܷ‫ݝ‬ᄉሖᓣὋᡆീ᳦፮᭞ᗯ ጋ౿ጙ˿̠͂ᄉ᜼᧘Ὃ˶ၒၜ˿̠͂ ᄉॶ༦nj ˆᫍፏܷܲஜ̠ᦏ‫؝‬൓ᄹ፮੆ ᕎὋॐՀத஥ᄉಝ͂njԺ௦Ԡథឹ̠ซ ਒ҁᥦ̎ᖿЏ˿Հߔᄉሓಝ˧Ꮎ὞ ෤థʶྞՀߔᥓ૔Ὃ͉᮲ծὋ͉ᭀ ๷Ὃሓಝ૟በ‫ܸڙ‬ቆ˧ʽὋᝧ᫹Џᐘ਒ ཱ࠰ᤈᒬࣁᄉᰣߔ᧖nj᮲᭕ᭀᭂ˖Ὃሓ ಝࡂᥦ˥ᰆϴᄉቢᅋὋᢵʼᄉඇʶࠩ ᐜᐨ֖ᰣᰪᦏ͉ˆ̠ʶ᜾௃ͷnjᑂწὋ ᰳᆁὋ໠̜ˀՠὋᢵʼథ௃Ⴌ჈Ὃጲ్௦ ՠຌఀ̜˟ὋᬣΦ͉ᄹ᜸߱ᄉ̠᝿ឬnj ሓಝࡂᥦಧ᭡᭡ᄉϙեὋ̯౎ʿ‫ᝒึځ‬ ᚏឥᏪ൓Ꮺ‫ד‬Ὃఝ̯౎ʿॕֽᒬࣁᤜᤩ ᫹ЏՓܸቆᏪၶ᫁ᄉ౧౧˔˔nj

̠ҁ˖ࣱᄉᔪˀ‫؝‬஠௢ఋ

ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

̠ҁ˖ࣱὋ‫ڙݟ‬ၶาᄉ༎ึ˖ᛠᡋὋ ˷਄˿ᐿ᣾ᢵߔ‫ד‬Ὃᣀ᣾ᢵߔቶnj థௐϊὋԵਆෛ᳭Ὃʿ௦ʿ਴Ὃʿ௦ ᜈຌᰳὋԵ௦ጌ˿Ὃʿਆឬnj ੆ࣱ̠ᄉˆႌ᧖ὋᡔԦ਴३࿗‫ܪ‬Ὃ᫋ ఈௐὋ੩धᮂˬὋෛ๒‫ڙ‬ʶ˓̠ᄉˆႌ᧖Ὃ ‫ڙ‬ᰳͯᡐ͑ᄉᮂˬ‫˖ܥ‬Ὃઔጊᒬࣁnj ̠าᅋὋథௐᄽᄉॡጌὋᡔ௦ܰᛪध బᄉ̠ὋЮॶᡔᑠिὋᡔ௦ᛪ᭦ᄹᡐ౎௃ ੝៊ᄉ̠Ὃᡔ‫ڙ‬਒ᄉܲnj

ඇ˓̠ᄉॶ᧖ᦏథʶழܸ‫ڠ‬Ὃ;ᡋʿ ᤈ౎Ὃ̴ᡋʿѢԜὋ̅௦Φߥ͗˿‫ڙ‬ᒬࣁᄉ ˆႌ᧖Ὃุቶ੆ൠnj ਤਤ‫˿͗ߥڠ‬ὋᔪᏪʿᝒὋ‫؝‬ᏪʿឥὋ‫ځ‬ ˝;ᄉʿࠓ௛ὋѾ̠లॸᑞܴឳ਴Ὃ;ᡋᄉ ᡸὋԵ௦Ѿ̠ᅊ˖ᄉʶ‫ܪ‬᮲௿nj в‫ुڱ‬ᄉ̠Ὃ˶͗‫ࡐށ‬Ὃ˶͗ᬱ᣾Ὃͭ ௦;᜵ᄰζὋඇ˓̠ܿᮆʼᦏథʶྞܸὋඇ ˓̠ᄉ̠ၶᦏ͗థ᫺ఁ‫ڒ‬Ꭴnj ̠ҁ˖ࣱὋ᜵ߥ͗ᒬࣁԜ‫ݏ‬ᡪὋඇܸᅌ *+,"+,-./+!.01123+"+!4.0,5#

ౝϔ㏼㏗ 869:;*2:%<((6=*+*2:%>/:??

%&'()&)) ˃ˉᖸᩘ

!"#$ !"#$%%

&'()*+,%%-*.+*./01*234)566076(

ቩនనҫ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

Ͱ߳ྫྷˉዴᤤ

ၶ਒ᣀᝧ ‫ˉ׷‬഍Ѣ‫׫‬

-BWBMᏅࡳ෱ႏᎫ᜸៷ӧᎾశѾ‫ ܒ‬ӹ ˹ੜ ๐ ࠈЮᓧశ ௐ࠺᝹᝟ ප௿Nj‫چ‬௿Njౣ௿ ቇଢፆՋ ᖸᤴຝᯯᄉ᮲ৰ፮ᓣ ̙ԩ ঩̠Ꮎ௿ ਏ৤ᢵॶ ᤂ༡ᢻቢ֖ᣏᢽNjᰳᤳ֖ᰳ࠶ܺီ ‫ ڣ‬ѫ᧾ҁᗛۡࣉ˖ॶ ளᄧ Dž ᗛ᳦ۡ᧚‫ڠ‬ൿ໠̜અᠪྫྷˉ ఱ‫ڠ‬౛ ܲᮉᏡள ௐ࠺᝹᝟ ᤂ .D(JMMNjᄋࠑࡢМ‫ڠ֖چ‬ᨠ ள͈ ளᄧ Dž ᗛ᳦ۡ᧚‫ڠ‬ൿઅᠪྫྷˉ ‫׷‬ᩓӳ‫ڠ‬᭦ሤጝࣰࡆ ᤟Ջᒬࣂၸ ౎ϡआᩓ ഍ʼథ‫ܷྱݒ‬М֖ࠟ‫ݒ‬੣ࢹͺ‫ ک‬ఱ౛‫ ڠ‬ᰳܸᔈ ౛ ॡథઅᠪ໷Ҧ ள͈ ளᄧ Dž ᗛۡ‫ݝ‬Ӝ‫ܷ ݒ‬Ӧ֖Ӧ અᠪྫྷˉ ˉ˞અᠪᤂʹᏡள Кࣂ Ѣሜ ඏѽᤂʹ ఱ‫ڠ‬౛ ᢻं ᭤ᤂ+FBO&VEFTߥಢ ᤟Ջᒬࠑ Ͱ ᜵͈ ளᄧ Dž ஺ຣӜ,BNPVSBTLBᬃᤂᄉӦளऎϛѾ‫ ܒ‬Տतኒ࣍˧ͺ ͮ̅ ࡢᮆ ᅉభᎾ˟ᄉ‫ژ‬Ҷ͟ல෱ႏ ऎᎾ௿ ᡯ᱆ӑАࣉጝ ࠴ௐ ӹ๐ Ժ̾ၸ౎ϡඞࠖ"JSCOC ᜵͈ ளᄧ

ᗛۡˋ᜴ᚷՋ࠮Ղᮿᯝ ᖸˉᮨʹࢺԾ ѽ๦ညᰳ ඇֆᖸˉ ܸ ыѽጝʹ ᤆథॡܲ໷Ҧ ᜵͈ ளᄧ Dž ᗛ᳦ۡ᧚‫ڠ‬ൿʼࡏʽᩓ ఽ᠍आӳ‫ڠ‬᭦ሤጝࣰࡆ ᖸˉᮨ ܲʹ ഍ʼ‫ݒ‬ӦМࠟ ᤟Ջ᧗ளधԦᮉᄫ ᜵͈ ளᄧ Dž ᗛۡሒበࣶЇ‫ ˉྫྷࣛچ‬ॡܲᏡள ໠̜ஞผ ˓ͮК໗ ᤂ‫ڠ‬ ᨠቢ ᤟ՋథࣶЇஓ࣍੯ཱᄉ̠ፂᖸ ᜵͈ ளᄧ Dž ᗛۡࣉ˖ॶ᭽‫ڍ‬ᑠᄔᲛआ Кளᜈ໹ ࣯ыஞผ ၶ਒Тᬟ ᖸˉᮨ ʹܲ ыѽጝʹ ඇֆᖸˉܸ ᤆథॡܲ໷Ҧ ள͈ Dž ᗛۡఽ᠍आ ‫ڠ‬ൿ‫ ݝ‬आ᭦ஞผ ᖸˉᮨܲʹ ள̨͈ ளᄧ Dž ᗛۡҨМ഍᧖ᄉᤋᩙঋᮿᯝ ᳦ͮ̅᧚‫ڠ‬ൿ ‫ڠڙ‬ᨠቢஷ᣷ ʶֆ ᖸˉܸ ࠓ௛੩ူ ள͈ ளᄧ Dž ᗛۡ៷ӧဨࠂआࣛྫྷˉ ࣂፂᖸࣱܲ आ᭦ӧ˟໠̜ ၶ਒ሶ߿ ыѽᒯ࠵ʹ ʶֆᖸˉܸ ᜵͈Р Ҫ᠍ Dž 7BMMFZGJFMEࣱܲฐᮿᯝ आ᭦࿗Хྱᓣ ᖸˉᮨᤂʹ ᜵͈ ளᄧ Dž ᡯᗛۡጝ࠴ௐᄉ࠴᪙ʼᄉᦤաᤋྫྷˉѢ‫ ׫‬դԻᏤᘹ఺ ᜵͈ 

Dž

Dž

ఄѽ᧚ᚷူ᠈ᮎ᫇МՂ

$IFMFF'JOBODJBM4FSWJDFT*OD

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ŀ̼ူ᭣ᐦࣉ‫ۋ‬۲᧚ ʿԩࣉ‫ڣ‬ԪҮઅᠪ̅߶ᄴߥ

ၶМࠟԢͰࠑМࠟ‫߿ڌ‬அЙ % ੆᫁ ᣾ज़ ࣰ‫ٿڨ‬ઐ᣹ % ࣱ‫ځ‬ሧඞ๘Й߶ᄴ அ ሜညᰳ ᣹̾ʼ‫ٿ‬அ ʶ൒ੜ᠝அЙ۲᧚‫ี߿ڌ‬ো % ॸᮋߚʻࣱ

ŀ % ̃൒ੜ᠝அЙ۲᧚‫ี߿ڌ‬ো ʶࣱయМՂϗ҅ ʶࣱጻԺԨ‫ ٿ‬෤੣፝᠟

Ł ࣱ̃యМՂϗ҅ ࣱ̃ጻԺԨ‫ ٿ‬෤੣፝᠟

6

12

7 8.5

̾ʼֵ̖Ժၸ341Nj5'4"Ԣဗ᧚࣐Ձ ႂពẓ МՂ  ੣఺

ᥪ኷ẓ !""#$%&'"()*+',-.,"$%! ‫ڦڠ‬ẓ/012234%!.*'2256)+$72289:;722 22222222222222222222222<-=>!?.'"-722@?4A'%222222B0>229>C2222 Ⓨౡᬷ !""#$$%&'" D,-'22E'.-?

ੇ࠾Ф‫؝‬൓ሓಝnjੇ‫؝‬൓߱Զੇᄹ ᜸߱ᐪᒒ˧ʼᏪಟᄉᲙࢸnjੇ‫؝‬൓߱Љ ੇభ᜸ౚᴄ᡹ᡣᤜᤩᄉᢵॕὋੇ‫؝‬൓ሓ ಝᄉຌ຀ࠣൗ˧ᢵnjੇఝ‫؝‬൓ሓಝᄉᤇ ͊‫ںں‬ᕤᕤnj ሓಝઁ੝థᑞᥓ૔ᒬࣁᐜᐨᄉՀߔ ᦏ਩ਦᄉᤆፋܷ‫ڠ‬ආ̝Ὃፋܷ‫ڠ‬ᩓʼʶ ࡎ᧚ὋʶࡎጋὋʶࡎ᳦Ὃፋආ̝઒ʼʶ˓ ᓣॐத஥ᄉᔈᜁὋܷ‫ڠ‬ආ̝ፌཇ˿Ὃሓ ಝᄹᡐ౎੥ఝᎾὋఝ࿗ʶ௃̃njᙉཨ̠ ͂Ժᑞᝢ˝߱థ̎ߣ࿗Ὃ࠾Ф௦Ӭ࿗ક ઇ௅ຑ࿫࿈ᄉӑ᮲֖ᄏᄏᄆᭂᄉௐϊὋ ᏜᏜᓁᅋᄉсяᄉᭂ‫ޙݾ‬ၸາ๦ᄉ੣ ઉୖᅋሓಝᄉᢵᢷὋథௐϊᭂ‫ޙݾ‬᜿३ ሓಝܹʿซ᧗̅ᒬࣁᄉܰᛪὋ᣾̅ʿν ᣷ࣧὋ̅௦ᭂ‫ࡂޙݾ‬ᒬͺ˞षᄉፆ੆с ంὋ੊ᏧహహсᔈὋ፬உ‫ڙ‬ሓಝᄉᐪᒒ ˧ʼnj̅௦̠͂Φ݁Ꮳсంᄉผᄆ֖Ꮎ ˟ὋԺ௦ሓಝᅻ᥊Ὃ‫ݟ‬౦෤థ˿ᒬࣁᄉ ᒥᒒὋ‫ݟ‬౦෤థ˿ᒬࣁ૟ᄯᄉᑢೌὋс ం੊᝴Եᑞ௦‫ڠ‬ʼᤩຑᜁ̠͂ᢌᑥ˿ धᅊᅒࡂ᭦˙ᅋʿԺ଍Ԅᄉ᠉͉Ὃ੝̾в ᔪвጌᦏʿᑞχʽnj षྕဘឬὋҁ˿˖ࣱᄉႃ̠ௐ࣡͗ਕ᜿ ߣ࿗Ὃ‫̴˝ځ‬ʶᅌᅊК௦᜵Ι᭤̴ᄉ̠ὋᏪ ෤థ̴Ժ̾Ι᭤ᄉ̠nj ˖ࣱ̠ၶὋຢభథʶԤܷᄉᏐᒒὋ˝̝ ̠ଢ଼ᡐʶழܸቆὋ঳ਆፋߦߔʶྞ೧ౣὋ ঳ਆ੆˝ྗආᅊ˖ᄉᰆϴὋ঳ਆ੆˝ధԣ ˖ᄉ΋΋ᏧὋ‫ځ‬Ꮺ᜵֪ጊྤСὋʿறᄉЌ ࠃᒬࣁnj ̠ҁ˖ࣱὋᄹʿᤨᄉ̠ॶὋஉʿʽᄉ᠉ ͉Ὃ௃᝶ຆܳ‫ʹݟ‬጗ፆὋ௃᝶Юॶథঞಧᄉ Ⴔ਀Ὃܸ̜ΙཨԜ‫݋‬஦Ὃ ௃᝶థঞಧᄉᤙ ᕇὋᦏʿ஗Ϣʽґᛠᄉᑭ൥nj ̠ҁ˖ࣱὋ‫؝‬ᏪʿᝒὋ჋ᏪʿឥὋвᔪ вᬱ˶᜵ଢ଼ᡐʶྞܸὋ‫ݝ‬ᄉ‫ڭ‬ᄉᦏਤਤஅ ᡐὋፂԊ᣾Ὃв‫ܿٿ‬ὋʶѬᦏኪʿ˿̣˥nj ጻథʶܸὋ;͗‫ڙ‬ਤʽ౎ᄉௐЏ᧖Ὃ‫؞‬ ʶ౓ࡦతᄉ᫋ᕏὋ᥊ʶ‫ܥ‬ਕ៘ᒬࣁὋਕ៘ᤇ ʶᡸʼੇ͂ᦏ෤థஉपnj

ᄉʶ۶ᭂ੊Ꮷᜁ᫹ЏᚷӐᄉʶᐦᐮᑥ ᄉපึᏪࣂnj ͭ௦ሓಝ̯౎ʿ‫˝˪ڙ‬Ѿ̠ϡ޽ ᛧnjሓಝᝢ˝Ѿ̠าᄉ໠̜˿ὋᒬࣁФ ࠃၶ֐᣾ር˶ࡂ˗໗˿Ὃᥦ˥ᒬࣁ‫ڙ‬ᤇ ˓ˆႌʼ˶ࡂʿ͗ߣ࿗ᄉߚ‫˿ڙ‬njੇྕ ሓಝὋੇྕሓಝᄉᒬ੆᮲௿njੇ͂ᦏः ឞϷሓಝߥ˷nj‫૆ڱ‬ᔩ࣯˓௢‫ܭ‬ሖпὋ ੇᄰζੇ͂ᄉ༦᱇ᦏ͗Ϸሓಝʶᓉᇕ ᖿnj ሓಝᄉᔭҺ˶௦Ϙ३̠͂ߥ˷ᄉὋ ሓಝषधᅋᒥᒒὋխЉᅋпߢԪӐᅋ ᄉቆචὋ੊໼Ὃ੊າὋ੊௏Ὃ੊ࠞὋ੊݂ ᅋ֏؊Ꮺ᣾ᄉᢻᄉࡊචὋඇʶሗቆචᦏ ࣛᅋʿԣ‫ݝ‬ᄉᏥᰍᏪ౎Ὃඇʶሗቆචᦏ ࣛᅋ໗ᒋᄉૌੌᏪ౎ὋԺ̴͂ణՐᦏ ᩂᏍᏪॅnjሓಝ̯౎෤థᝧྕᅋ߱ᄉ ੇܾభnj ᦏ౎ྕሓಝաὋ̴͂ࡂᥦಧॼᅋᯄ ࠞὋኍ;౎ʶᡐᡱ᮲‫ݏ‬ᡪὋኍ;౎ʶᡐ ᄹܹ᫹ˋӣ᜴ᖿnjኍ;‫ڙ‬௢ܸʶᡐ౎ ፬உ໗ಝጒᔈὋሖܸፆʶಝጌጌᆯ౦nj ౎աὋኍ;౎ʶᡐ੆᫁Ὃᦏ᫁੆ʶ೪೪ ԟܸܷಝnj

ዴҨሎު ࣞ৥̾ణ࠴੆ఴ߸੆ሎު

ᡎሑ޵ ।࣍ ࠑऐុᝌտ ‫ڦڠ‬SVF#FBVESZ὇‫ڠ‬ᨠ፮ጲ#FBVESZቢὈ

.POUSFBM 2VFCFD)-& ႂព὇Ὀ͛ᄽ὇Ὀ ႂᥪNDIJV!PVFMMFUOBEPORDDB

ଡΘ࠴ௐБ᠟ሎުઉШ᫇ᮤុᝌనҫ ᧪ࠪథߦߔᄉܺ‫ݣ‬


сКГ

 р╛Я

  рг▒  р░д рпЕсКГр░п

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

3VF$MBSL .POUSFBM );,═о ╠Е тАл ╠а ╫атАмсЫг сЦ╕╦ЙрпРслНс║У╓ЖрпЕ═УрзЛ ╓Ж╩╢сТп╓Ж╠К ╓Ж╨Э

р╡УсдАро│рпЗраЖрйЩ ╥Б╘ирг▒рлЗ╘К

сВВсЮЦс║У ═ЫсД╜с║У  XXXWBDBODFGFTUJWBMDPN

сБ┐╙а▄▓рг▒сакр║Жро║р║гсоОслЗр▒Гр╣╣тАл ╠│▌Ш▐втАм-PSOB-FFNT ╦ЮсА░

╦Эрзерййсд┤ рдО╧ЫсЛ┤сддрмНсХЪ ╩╝р╣Ср╖З╙о╙з╦Л╩╕▄╕сЯ╖╙зр║г

тАл┌Н┘┐тАмсоКсеКр║г ╬╢ре╢╬│сЭ╝ ═Ир▓к╙Йрк╣ранр║г сждрдЖ сТасо╗сКН р░ер▒Н═З╟ЛрпРслНсмМ╥Г ╨О╥Б╨Орей тАл▀╕╫лтАм╘Ар╡в

╘║╥кр║грпЦрпЩ╟Лспнр▓ксзЦркб╟ЛрйЖсжП╟Л╦┤ражр╖г╟Лрд╖раСсВМ─А─А

ро│╥ктАл ┌╕тАмсп░р▒О р╕РтАл┌НтАмсЛ┤╓╡▄╕

сВЙр║гро│╥ктАл ┌╕тАмсп░╨ЭсВА ╒МсмЯтАл ┌╕тАмсФДрмбсм╡ ╠╜═╛р░ериТриЖ╩┐╥БсДЙро║сИн

сАир╖ЗсО╛со╗ р║асАир╝Л▄╖р│Г сбФ╙о╩╜с┤Ьр║▒▄╕

рг╕рв╢сО╛со╗ р║асАир╝Л▄╖р│Г р╣С╩╝р▓пр▒г├║├║╩╜с┤Ьр║▒ ▄╕█╡рб│ ╓╡ра╝сбФ╙о╓ЭтАл ╫╛тАмр╜ЦргЫр╢┤р▒жсо┐ р╢┤╩╝р░▒╧есЫкр╗е─А─А

сДЛраС╥к╥╛р╢Кр║гсгВрдзре╢╦зро║ сВЙр║г╥к╥╛р╢Кр╣С╟ЛтАл╦Ц┌атАмр╣С╟ЛсЬ┤╙о╙Ср╡Ц╟ЛрпЕсн╜╟Л╦Л╙о╠НсКН

тАл▌ЧтАм╨Я▄▓ргД╓║сп░сл╣╨ПсОРсМмр║гсгВ╦зро║ ▀╢рмЕсАУсеЕ╦Юсод╨ЬтАл╠Щ ┌ЖтАм╘йсЧп▄╕сДЙргД╓║сп░

сЦ┐█▓рбв р╕жр▒БсЖГ ркбро▓сНд╥кро▓сдзсеРр║г ▄╕сЛ┤сддсЫасИн ╬╢ре╢сДЙ╬│сЭ╝

╦ЦтАлсЯ╖┌НтАм╙зсЬ╣╨ПтАл┌ГтАм ╙С╠Ъ▄╕ 

╙С╠Ър╖З╙о▄╕ 

╙з╦Лр╖З╙о▄╕ 

рйЖсжПсМЩ╘Ус│жс┤ЬрвЛсД╕рбв▄╕ сбР спнр▓ксзЦркб▄╕сЖВр▒г▄╕ 

рг╕╦ЛсАир╖З▄╕ 

рг╕╦Лс│жр▒жр▓ЭсО╛рп┐сО╛со╗ ╒дсЛксаЫр▒ОтАл┘┐тАм╥осв╗сЗ╜ VT 

рд╖раСсВМ╤Ш╤Ь╘░█б▄╕ 

с│жрбврп┐ре│скЩ▄╕ VT 

сЬ┤▀╢╙зрбв▄╕ 

р▓пр▒грбвр╢┤▄╕ 

снЮрб│р╕Ррбвр╕┐╙о▄╕ 

р╣С╙ор╣С╘п╩╗╠Н▄╕ 

╘ЧслВсИИрв╢▄╕ 

╩╗рвЗр╖З╙о▄╕ сбР ╦Л╙С╩╗сД┤слБсДЖрбв▄╕ VT 

саЫрв╢с│жр▒жр▓Э╩╗рвЗ▄╕ ╒дсаЫсл╣реЫраБрпШр░║сЗ╜  сбР ╩╗рвЗрйЖсжП╦┤ражрвЛсД╕▄╕  сбР

╨Ъ ╥жсЛ┤ рмНсдд сХЪр║г

╞┐р╕РтАл┌НтАмр░асЯнсФДрмбсм╡▄╕рп╕

╞┐╘╗╙СсФИсЦИс░│см┤рпЕр░др╗╗▄╕рп╕

╞┐сн╜тАл┌НтАмспкра╢р╣Нр╗лр║г▄╕рп╕

╞┐╦Л╠ЪраЬтАл▄╖сжП╠Ърбв▄втАмсл╡рпЕсЛ┤╙з

╞┐рпЕр░┤╙Ср╣СсеКрпЕр║Эр╖╗сО╛со╗╦зро║

╞┐╘╗р║▒ р╕РтАл ┌НтАмсн╜тАл ┌НтАмсбФ╙о соКсеКр║г╦╗╩╢сдЮ╩╢

р╡УсдАрлЖр▒п╒А╙┤╘вр║а р╝Л ╘╗р║▒╒ОсСЙ╘Я╥к╦ЦтАл┌НтАмр║г рйЭр░еро║сЫатАл┌ГтАмсЫасИн═Ир▓к╘║сСЮр░ерйЭроЗ╘к ╠╛ркР╒ПрпР╦Э╤Н

╠╝╥и╦ЦтАл┌НтАмсКгсЭ╝

╠╝сЭа╦ЖсВМ╒ЙтАл┌атАмслБсЖАсМ▓ро║сЫатАлсжд┌ГтАмрдЖс║Еро║р║г╬│смЦсКН

рз▓тАлр░║╪ЭтАмсЗ╜═Ир▓к

╙С╠Ъ ╩╝р╣С рг╕рв╢ спнр║а ╘╗╙С р░асЯн сСКржВрпЩ рпа╥ктАл ╠Ъ╦Л ┌╕тАмр╢╜█б рзШрбИ тАлра╢▄ЪтАмр░┤ тАл▌ЧтАм╨Р╨Я р│╣╥ксг╣ сп░рбИркб ╒МсмЯтАл═Я ┌╕тАмроЩ ргДс│й ╘▓р░е═Хрз╗╦ЦтАл┌НтАм╘в╒ЙтАл┌НтАм╨осмЕр░║сЗ╜

 сЮп сТ░ сВВ тАл █ЖтАмсЮЫ

╘░ргД

▄╕рп╕

сл╣╨Пр╣Ср╗Э╦зро║

рпасМЮсждрдЖ р░║сЗ╜ со┐спМ╨Ъ╙Й сбУ═Хрз╗р▒ОсВВ╓жсЮЫ

▄▓рпЩрбИ╥к

▄╕рп╕рпасждрдЖ

═УслЛ╦зро║

р░║сЗ╜ ╩╗со┐╨Ъ╙Й сбУ═Хрз╗р▒ОсВВ╓жсЮЫ

тАл▌ЧтАм╨Я▄▓р╛▒╤╛рмН╠н

▄╕рп╕ ╙ЙсИЬсв╗ сждрдЖ р░║сЗ╜ ╘ШрйЬ сбУ═Хрз╗р▒ОсВВ╓жсЮЫ

тАл┌м╫НсЬ┤▄ЪтАмрпЦсВЙр║гспксдд ▄╕рп╕ ╙Йр░║сЗ╜╟ЛсждрдЖ╟Лсо┐спМсТасо╗ сбУ═Хрз╗р▒ОсВВ╓жсЮЫ

сЛ┤сддсоКсеКр║г

р║ЭтАл╫НтАм╙зр╕жсЖГрбвтАл╠К┘╜тАм╨Э▄╕╦зро║ 

тАл▌ЧтАм╨ЯрдОсдзсеРр║г▄╕ 

тАл▄╕▌А▐О▄нтАм сбР р╕жр▒БсЖГ╟Лркбро▓сНд╥кро▓╟Л╩╗сШоргЙ▄╕  сбФ╙о╟Лр▓Л█драж▄╕р╛▒рз╗р║г  сбФ╙ор╖▒╨о╩╜с┤Ьр║▒▄╕ 

р▓Л█драж╒лтАл╫НтАмсЙЧ▄╕ 

сн╜тАл┌НтАмспкра╢р╕┐рв╢рб│рп╕сЛ┤сддр║г VT 

спнр║ар╝ЛслВсЛ┤реРсОРсМмр║г▄╕  VT 

╠╝сА░сексгВсЯ╖╙зр║г

р╡УсдАтАл█ЖтАмсЮЫ

$BSOJWBM$SVJTF-JOF %JTOFZ$SVJTF-JOF .4$$SVJTF /PSXFHJBO$SVJTF-JOF F 3PZBM$BSJCCFBO $FMFCSJUZ$SVJTFT сВЙр║гсмАркбро▓╥к ргД╓║сп░ ╥к╥╛р╢Кр╣С сО╛тАл ╫НсЬ┤▄Ъ ┌НтАмр╡Цр╕о слБсЖАсМ▓ ╬│сЭ╝р░г═п═И

р╡Цр╕осЛ┤сддсЫасИн ▄╕риТ▄╖╤╜сЯ╖рз░╦зро║ сбР сИп ▄╕р╡Цр╕ослД╠Ь╦зро║ сбР сИп ▄╕сЧЗсЦмр╛д сЬ┤сАмр╛дсЯ╖рз░р║г сбР сИп ▄╕╦Лр╡Ц╙Лр╛д╤╜ ╨РсОмтАлрл╕ ╠Н┌атАм╨РсКН╨жсм╡╦зро║сбР сИп ╠╛╩╝саЯсБ╕╙Йрк╣с║УтАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜ ╠Усдп сждрдЖ сТасо╗ ра║р░е╨д╠┤р╡Цр╕о ╦Ц╙осО╛р╕ослБсЖАсМ▓тАл ┌ГтАмроЫсЮптАл█ЖтАмсЮЫ

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

р╛ар╜▒╒БсЖЙ 

XXXTJOPRVFCFDDPN

р╢К╦Г╦Йр░Э╦Г╦ЙсДЙсЛ┤сЗ╖р╢К═ХсаОр░Э═ХсаОсДЙр░и╥л


 ྟ

‫ޠ‬ ˬ ௠ ᫔

ࣱత௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ರ ߔ

ᯭຠជ̠ౣ‫ځܯ‬ଢ଼ຠᥒ࠯఼ʻӡܲͺֵКᦉʽ౵

ࣝဿeᤓᏏ‫ڣٽ‬໥‫͗׮‬ लྏࠑ˸ե͔ᄉབৰ

డ˝ஜӡͮൠ੣з᣾ൠជᄉᯭຠᗂ Տ‫܌‬ជ̠ౣ‫ܯ‬Ὃ‫˝ځ‬Ҧ૟ຠ̠ઇ́Ὃణᤂ ᥒܷᬅ࠯఼Ὃᡓ᣾ᯪ‫܌‬ជͺֵКᦉ ʽ౵nj ఴՏೌ͚஠ᄉౣ‫ܯ‬උˉ̅ᯭຠ˖஠ ܷߥὋ̯ᰳ˖ௐయࡂध‫ݼ‬зൠὋ̴੝Ջͺ ᣾ᄉൠ੣ᰳ᣹ͮὋФ˖ʿ˫ˏࡿʻ‫ڠ‬ ᅻՏᄉൠ੣ὋӉહᬇ‫ݐ‬᣽NjဌᖦNj԰ࢼ۲Nj ౏ӡೄNjᳩ௙ኍᦏ௦ܲ൒Ջͺᄉൠ੣Ὃष ߥԣNjౣॹᖈNjष৻‫ݷ‬Nj̊తܸNjᗿΙౣNj ߛྉ‫ލ‬ኍൠ੣˶ᦏ‫׮‬᣾ౣ‫ܯ‬੝зᄉൠὋ̴ ᤆ‫˝ࣱڙ‬ӑ̚‫ݗ‬ᤁ͗‫܌‬ជࣸ˝ึ͛ ᄉൠఛǑӑ̚൓ᤀ;ǒnj ౣ‫ܯ‬థʿ࠵ᑣ༵̠ԯᄉͺֵὋడ̅ ࣱᒯࣱᤋ፝˴ࣱᖌ३Լ֣ˬ ‫܌ڲ‬ជ̠ܷ‫ݑ‬Ὃ௦ణ᫁ᤋ፝݃३ឞ‫ݑ‬ ᮉᄉ‫܌‬ជ̠ὋԠࣱ̅ᒯࣱвऎ ᤋ፝‫ࣱٽ‬ᖌԼ֣ˬ‫܌ڲ‬ជ̠ܷ‫ݑ‬nj੔ ᒯࣱൢὋౣ‫ܯ‬੝Ѹͺᄉൠជࣂᡓ᣾ ᯪὋ̴ʿ̨зዪឥൠ˶з‫ڍ‬ឥൠជὋ і˪੝థᯭຠൠ੣ᦏ‫׮‬᣾̴੝зᄉͺ ֵὋᬓ൤˧ܰ˶ᖌ३ᄉ᧚ఛ‫ݑ‬ᄉᐯ߿Ὃ డ‫ࣱڙ‬њဌᖦᄉൠఛǑᑴǒNjࣱ ष৻‫ݷ‬ᄉൠఛǑध᫂᜸ࡢǒὋˏऎᖌ३᧚ ఛ‫ึݑ‬ᛠዜణ·ͺជ̠ᄉ൳ᕥnj Сॶௐ̂ᄉౣ‫ܯ‬డܲ൒ԟˀᇪ͗ᤁ ҮὋӉդ‫ܥ‬ବН‫߶ܸٽ‬᫂ߥၶᤁҮὋᤆ зʽНతᮺ᭕ʶជὋ৯এН‫ٽ‬nj̴డဗᢵ ஂ૆þᭀ͙ᤁҮÿnj ᯭຠþԥᤞ˖ÿઇ́૆፝ढདὋౣ‫ܯ‬ డܲ൒Мध‫ܥ‬ବὋൠ੣ʹᮃថ‫ڙ‬þԻ ັଢ଼ຠܷຣᛠÿௐᥒน໡͇̂ՐὋॆܸ ௸͗ʼԻԩ᝺Ὃౣ‫ܯ‬ᡱ͔ܲඞ͔ʶᡐг ᭀቢ‫ڙ‬ຣᛠᄉ̠Ꮕ˧˖ὋࣲКርԟˀᒯ ௸͗าҮፆోὋ̴ͭ෤థʼԻὋԵ௦‫ڙ‬Ի

᱆ӑАܸՐൠ੣ࣝဿeᤓᏏ὇$FMJOF %JPOὈʼֆ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ࠑ˸ˠᛠᄉ໥ ‫͗׮‬ཁ྆ஜӡՏ᜹͔ᄉབৰnj૵#JMM CPBSEઐ᥊Ὃ‫ڙݜ‬#FMM˖ॶᄉ‫ڣٽ‬ᮂˬ͗ ष᫂ᇽКᦉ‫׫‬ᎦὋஅЙ᣹ʹЊὋ ᤇ௦ࣱ̬ሖܸ‫ݜ‬ᄉþ$PVSBHFҺචÿˆ ႌࢷ‫ٿ‬໥‫͗׮‬ణᠽᨐᄉʶቢnj ‫ڙ‬൤˧ґᄉ‫ڣ‬໥Ѣᖌ३˿ ʹ ЊᄉஅЙnj಩૵#JMMCPBSE #PYTDPSFஅᬶ ᄉஜ૵Ὃࣱ̬ࡦᄉࣝဿeᤓᏏ‫ॆڙ‬ґణ ԩ൓ᤀᄉࢷ‫ٿ‬໥‫׮‬ച˖̮ՏѴґᔶnjᗛ ྱѽ࠶ቢᄉ໥ѢஅЙ΍ࣝဿeᤓᏏ‫ڙ‬ᐋ ˉၶ๭˖ᖌ३ᄉ঳அЙ᣹ҁ̢ЊὋ ቉ᆠʹष᫂ᇽnj ࣝဿeᤓᏏᄉþ$PVSBHFҺචÿˆႌ ࢷ‫ٿ‬໥‫̅͗׮‬త௅̯᱆ӑАۡᡐርὋ ԓ߿త͊‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶໥ѢὋԁ‫ֲؕ˝ځ‬ Ԧ༰Ὃʿ३ʿ଍ᤌҁత˖ொnj ᗛྱѽ࠶ʶՓ௦ࣝဿeᤓᏏణӭए ᄉۡࣉὋࣱᄉ‫ࢷߢܭ‬໥˖Ὃ̴‫᠄ڙ‬ ࠶˖ॶˠᛠᄉ‫ڣ‬ᮂˬ͗Кᦉ‫׫‬ᎦὋ խल˿ ՏዟˌὋஅᖌ ʹЊ὚ ࣱᄉþӡࠬˆႌࢷ‫ٿ‬໥‫͗׮‬ÿ˖Ὃ ̴‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶‫्ڒ‬Қ‫ڣ‬ᄉʶጆѴ໥Ѣ੩ ᆠ˿Չሗ‫ྞ׮‬ᄉ᝭ेnj̴ᄉ‫ڣ‬ᮂˬ͗ խल˿ ՏൠᤙὋࣲᖌ३ጝʹ ЊஅЙnj ᒬ̯‫ݜ‬ध‫ݼ‬Һචˆႌࢷ‫ٿ‬໥‫̾͗׮‬ ౎ὋࣝဿeᤓᏏ὇$FMJOF %JPOὈʼ‫ڣ‬ඇ௸ ࣰ‫ ˝ڨ‬Տൠᤙ໥‫׮‬Ὃඇ‫ڣ‬໥‫͗׮‬ᄉ ᠟ၸጝ˝ʹᎾЊnjᤇ̎ஜߙᡓ᣾˿ડ ல፤Ҫலћ୞ࠌᄉஜߙnj ࣝဿeᤓᏏ὇$FMJOF%JPOὈ࠱̅௙ࣱ త௅֖௅‫ٿ‬ҁᗛྱѽ࠶᠄࠶˖ॶв ᤈᛠˏ൒ᛪ໥nj

Ꮴ් νᢻᛠ 50.("3"(& ӑ Ꮎ ˃ ࠑ ྠ

ᤀߢᦰࠕ ᢻͳஞν Б᠟߶೜

ӧ

҆ᢻ ଅචና ऄᄧ১ે ̠ Ꮴ

γ᠎᧙ ʿᣀӉ ੼Ꮴ්

ழΦঋ૸ ૰ᑁ఺ෳ ѕᑟ᫸᩠ ߙ

Ձ ࣛಕэ‫ؤ‬໡ᢻᫍ Ժ੽ଋ̂஋γᬖԢேᢻᏡள

‫ڦڠ‬Ὑ(%V1BDJGJRVF -BDIJOF)43 ႂពὙ ੣఺Ὑ 

.FUTPܷ഍

ࣸζνᢻᛠ !"!

#$

%!&

$'(&

នζፂᖸ͈ಪМ᥊੾శዴອᄽនనҫ ྱ͈Ὑ૰఺ෳNj૰ᣂᑁNj᫸᩠ ˃ˉ፤νὙԦҮ఺ෳႂᡸԢ఺೙ଌ҃ጆፑNj ҆ᢻԢழՓଌ҃ጆፑNjऄᄧ১ેጆፑNj КᢻႂᡸԢႂ٧ጆፑ

1131 Rue Hickson,Verdun, QC H4G 2L3 ĝ Юᤈዚ

1121

!"# 0))/

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

௾᤯ពNjᔭ஠̓ึ

!"# $%&'()* !"# +# ,-#./%(#

XXXTJOPRVFCFDDPN

ࣸˋពNj௾᤯ពNj ᔭ஠నҫ

̃Ӡࣱීᢻ፤ν ፂᰍ੾࣍ ቩន˝৥నҫ

514.678.0950 438.877.2612

)%"650

ࠨ᣹ීᢻ፤ν˖ॶ

ள‫ڠڣ‬ൣयᖸˉ ӧ̠ᯪࠑ%‫ٽ‬ᣂ߿ͮ̀

˃ˉᣂᑁ఺ ᧪ܷࠪࡆࠩᣂᑁ ᫸ྏᣂᑁ /ᣂᑁЌධචనҫ КᒬҮቆុ೜฽̀ ˃ˉᢻᢵ᫸᩠‫ؤ‬๔఺ Ԧႂ఺೜฽ ႂ෈ν‫఺ܬ‬ ԦҮ఺ႂᑧ೜฽ ҆ᢻጆፑ ଅචጆፑ ऄᄧ১ેጆፑ Кள‫ ڠڣ‬ఝ˃ˉ᝹‫ࡉॶࡉ ܫ‬Ҧ˝৥నҫ ‫ڍ‬ឥ ዪឥ Իࡢព ᔭกឥనҫ

!"#$%&#$ && %&''()*+(,-./0(1-23*+4(56/07+-8(9":!;'(

Б᠟೜ಉЇቧ᜼Ҧ ࡦ̾ʽథӝႤӴ

Б᠟ ‫ݟ‬౦;థߥၶ᠝൛֖үߥ᧚ Б᠟ ‫ݟ‬౦;థߥၶγᬖ ᰍЏNjᦠ᪪Njᬤ्᪪

Ժ΍ၸߥၶγᬖNjஊउ᠝൛Ԣүߥ᧚ઐᩘ᜼Ҧ೜ಉԢᦠ᪪ њ൤ࣸն

᭽‫ึڍ‬ᛠᮂൠ੣ᭂᕹ 4VMMJ ʼతፆో ˿ᒬࣁᄉၶ֐ՐὋՎ˝ൠ੣ᄉХᕲડ (PP )BSB ᭣࣡ᬱ᣾Ὃ‫ڙݜ‬ʶ˓ᄯ୦᜼ᮟ˖ˀ ‫ݜ‬ణ‫ݝ‬ᄉధԣնѾnj ͭ‫ڙ‬త௅Ὃ˶ࡂ௦ࡦᄉᭂᕹԜ ˆНֆՐὋХᕲડఴ̠ᜁԦဗ‫ڙ‬ᯪ࠶ᄉࠑ ˖൪̑Ὃ᝜ழሥ‫ݜ‬௦ᒬ఼njុಉ̠տᤆԦ ဗ˿ʶ͊੣зᄉ‫ܫ‬ঃेὋХᕲડ‫᧖ڙ‬᭦ᛪ ᣹˿ፏభ˧ৰnj ‫࡚̠̅ˏ͂ݜ‬᭽‫ڲˬڍ‬ణԩ൓ᤀᄉ ௙௠˧ѴὋФᒬ఼ᝧ᭽‫ˬڍ‬ᤙ͂ध‫ݼ‬ԥ ধឞ‫ڍ‬ణ੆ҩᄉ஠ӐᣤѢúú,QPQҁ ऄѢ˿̣˥᫇ᮤnj డፂ ˞ ᜵ ‫̍ ڙ‬ฮ ‫ ึࠑ ڍ‬ᛠ ᄉ , QPQ‫ߔݘ‬ጷՋ֖#54ᤇಧᄉႃߔ‫ͳڃ‬Ὃ‫ݟ‬ ̬‫ڙ‬Кီ઴థܷ᧙ᤜᬣᏧnjᤇሗᮂˬዜ ‫ۋ‬ᚷՋ˿ൠఛNj᜼ᮟᓧశNjௐ࠺ᄉనᜈὋ ̾ԢຈՋ୤̠বਕ֖ܸᄽᅊᇷᄉՎ൥ᓁ ᢛὋ઄Ͱ˿ˆႌՉ‫ڠ‬ൠᤙᄉਆϷnj ͭ‫ڙ‬᱊Ҧ‫࠰ٽ‬ᄉᛪ៵ʽὋ,QPQᛠˉ ˂᫔ᎌᢵὋ‫ࠑ˃ˉˬޠ‬௉ࡂࠪ߱ᄉ᫺ఌ᭦ ԦѢ˿᝜նnj ܷ੺ࣱᣏᄉ᭽‫̠ڍ‬᤯̯࣡Ӡіࡦध ‫ݼ‬અЙࣱܲᝪጶὋᇛጶൠ‫֖ࢻ੾׮‬ᓁᢛ

ҮͺὋ࣎భ੩Үþ௙௠ፂጡМՂÿὋᝧ߱ ͂᜿३ᒬࣁᡛܴ͕ሑὋԺ̾଍Ѣᯪஂൠ ఛnjԀ΍੆˝᭽‫ึڍ‬ᛠϥϷ˧ՐὋ̴͂ ᄉ௙௠‫˶ͮڠ‬ॡ࠵ᑞ૆፝ॡ᫁ௐᫍὋ‫ځ‬ ˝ఝࣱᣏᄉ௙௠̾ఝԺྕᄉܰᛪ֖ఝᔈ ‫א‬ᄉᓁ൥Ԩ̼˿̴͂nj ,QPQဗ៵˞᜵᤯᣾:PV5VCFNj*O TUBHSBNNj5XJUUFS֖Ф̴ᇪ̓޴ͳຘ᥊͛ ୦Ὃ௙௠͂‫ڙ‬ᤇ̎ຘ᥊˖ʿ̨͗அҁܷ ᧙ዟˌ౎ζὋᤆథЌ໗̪৅ᄉ᝿᝶֖Ꭹ ፎ᭛ёὋ̯ܰᛪҁൠ‫ࢻ੾׮‬вҁሒၶาὋ ඇ˓ழ᭦ᦏ͗ԩҁஈѣnj ࣱὋడ௦᭽‫ߔݘڍ‬ጷՋG Y ੆տᄉ ᭂᕹԟҪ˿Բʶͮ,QPQൠ੣Njࡦᄉ᧚ ᧾ᨧ ,JN +POHIZVO ᄉ৯এาҮnj᧚᧾ ᨧ‫ڙ‬႐ʽʶषጭ్Րᒬ఼Ὃʼ᭦зᅋ̴ ᜁં᥷੝՛٫nj ᭂᕹడ༎ཉଌឃᥦ̎൧᜼‫ݘ‬বᄉᎩ ፎ‫ߔؤ‬Ὃ࠾Ф௦‫ݜڙ‬ԟҪ˿ʶ˓ώ࠭ʿቇ ᑛᎳᄉ‫ాݘ‬ᤁҮ˧Րnj ࡦᄉХᕲડడ௦ࣸԩ൓ᤀᄉ, QPQ‫ߔݘ‬ጷՋ,BSBᄉ੆տὋ‫˶ݜ‬డԩҁᎩ ፎஈѣᄉ‫੷ڇ‬Ὃᜁ‫ؤ‬ஞࠓ੣శnj‫੽ݜ‬ᝢ ‫˝ځݜ‬ᅊᄔʽ‫ۆ‬ϡ᣾੣శnj

ࢄᇥ ᘍუ 䒓㵹

Garage Auto L.T.C Inc

ф䄇↪ԛ

ౝ౭4435 Thibault Avenue,Local-7 Saint-Hubert.J3Y 7N1

514-572-7309 450-486-6888

⩢䄊

㥒͇ᬣ䬡ᭌ᱌̭㜠ᭌ᱌‫ښ‬08:00AM — 19:00PM

‫ڕ‬᫝䃫ิ ᠮ❹ឭጒ х䉕᰺ߎ

ᐭ Фᵩ‫ڙ‬䖀 ͇ 㜗ₑᎬॷ㻮្ᬒ 䚙 䊤 㜠Ꭱᰵ ძ ᬒ ܎ౕ᱙Ꮔ䔈 㵹䒓䒳㐡ԛ㐡៑

Soucy Auto ႃភ 438-722-8818

ϧጒᩣ䉦

‫ ڧ ڡ‬1600 Rue Soucy, #103, Saint-

Labour Fee

Hubert, QC J4T 1A3 䓾)PNF%FQPU

ளርൄ಄

ӑ Ꮎ ள ൛

᠎͕͈घ ζॶγ᝼

ழܹઙෳཎ఺

ྱጝፂᩘ‫׷‬

8FBSFUIFCFTU

൤ઈ੭ʿԺˀఴआФ߱Χᩘࣲၸ

ଡΘ˖஠నҫ

Б᠟Ϣᢻ

%S%"7*%,8"7/*$,ᅊመ˃ࠑᰍЏ࣍ 1535 Sherbrooke Street West ᤂ(VZᛣԯ 

(VZ$PODPSEJB

ᖸˉௐᫍẓֆʶᒯ̊ "N1NֆНẓ"N1N

15% off

Ț᰺ߎჄᬕ䶫჏㜠̷ ͇̀䃫䃎 ㇫㜡᫪ጒ Ⴙ㒻᩵᳉

ឯᐎጆẓ ᄉǑ᧾௃ᓤǒ̾Ԣ೎ᓤᔉ ᄉǑͪ௦஋̠౎ǒNjष‫ڍ‬ ᕥᄉǑࢺԾ੣ǒኍὋ ౣ‫ܯ‬௦ፘ᳦Ꮳ௙Njʹ ᮃថNjՀॳ‫ޢ‬NjС๹঩Nj 3VCCFS#BOENj$"MM4UFSኍ ̠˧Րᜁ˖‫ܷڍ‬ᬅКᦉ ʽ౵ͺֵᄉᯭຠᮂˬ̠ ˧ʶὋ˶௦᣼̬ᥒ˖‫ڍ‬ક ҃ൠఛஜ᧙ణܲᄉᯭຠ ᮂˬ̠nj ࠯఼๖োʶѢलᡐՉ ႌ‫׆‬ཨὋܷܲஜᄉᎩԣᝢ ˝Ὃʽ౵ౣ‫ܯ‬ᄉͺֵܹ᣾ѫὋᔩ௦ख़ऄ࠯ ఼ౣ‫ܯ‬ὋኍՎ̅ࣸˋൠఛ෤ᖿᄉध‫ݼ‬Ὃథ ̠ૈὋ˖‫ڍ‬ᔩ࠯఼ౣ‫ܯ‬Ὃ þዪឥӜ᧗༪ʿ ԺਆϷÿὋ þౣ‫ܯ‬і˪ఢᯭຠ੝థ͕ሑൠ ੣з᣾ൠὋ࠯̴఼ࡧʿ௦ક҃ᯭຠ੝థ ͕ሑൠ੣ÿnj

᭽‫ڍ‬,QPQ௙௠ᭂᕹ֖Хᕲડᄰፘᒬ఼

ᅊᅒ௦ߥ˷ᄉቓԯ ˝̣˥ʿ̬ܸࡂ೜ಉփ

᠓˻ᅊ᪪Ժᖌઈ੭

ఴआፂᖸ‫ݟ‬ʽֵྠ᪪౵ẓ 3BZ#BOὋ"SNBOJὋ.PTDIJOPὋ%(Ὃ)VHP#PTTὋ %VCVDὋ&BTZDMJQĀĀ

ʽଋԩ᧓᝺ௐਕ៘Իັ ඞ͔ᄉஂ૆nj త௅Ὃౣ‫ܯ‬ဗᢵ ԻӑὋѢࣝþଢ଼ᯭຠὋ᜵ ᒬၿᮂˬ͗ÿὋ̴‫ڙ‬ʼԻ ኤᆀ໥ᝮௐሥþဗ‫ڙڙ‬ ᯭຠ‫ؖ‬üᯭຠҪෳý௦ʶ ሗᎴὋᆠ‫ڭ‬ᯭຠก෴ᄉ ̠Ὃʿ௦ઇ́ᏧὋᏪ௦੯ ᛠNj໚ၸˀ҃߿ก।ᄉ ̠njÿ̴в൒ुុὙ þᒬၿ ඞ˞३౎ʿ௛Ὃ࣎భܷࠑ ᜵ဢ৸njÿౣ‫ܸॆܯ‬ᤆ଍Ѣ ˀ༣༡٧ˬ‫ڃ‬ՋͺᄉளൠǑԤۡ᝭ǒnj ᬣՐὋౣ‫܌ܯ‬ជᄉᡓ᣾ܲᯪፂ Цൠ৘ஜ̯˖‫ڍ‬ᄉᎩʼᮂˬࣰԻʽ౵Ὃ ‫ݟ‬ဌᖦᄉǑఌ๘ǒ֖Ǒጙ៯ǒNjᬇ‫ݐ‬᣽ᄉ Ǒࠜ‫ࡢܢ‬ʽǒNjဌҦ߹ᄉǑྕ;ኍ̅ྕᒬ ࣁǒNj౏ӡೄᄉǑв᜸̃ʷᄫǒNj៘߶ျ

˃ˉ‫ڃ‬᫲˝৥੩ᤴ #FBVUJGVM,JUDIFO

㖁㈨⩢䄊喟 !"#$%$#!&&&''' (&#&%%# )$$' ౝ౭喟 )*$'+,-./0'12230'+,00.4'02/'5-,6'7 8'(9: &NBJM喟;,<=>?@?.0ABCDE-?2F=<E 㑾౭喟GGGF5,<=>?@?.0HEF=-

ࠃఱൄ಄ ๐ࠈ಄ ᔈ࡯ࡷᆂᔭԻ᭦ ร੣ᄛὋපᴜܿ ၫᆑ ੺Ԧᭅ‫׫‬


ҪૅܷዙԻັᓧ̠ᰳ̾Ꮤे҃ๅ෇ӻ᜼ᰳुऎᄽ̠ሑᓫᄫௐ࿯൪

ᄉ዇ီᤤ੣nj ૵৘Ὃৣథਕгᄉᰳ̾Ꮤ̅త௅ ௉ʼક᣹ๅ෇߰จὋௐӦበ҈ध‫ݼ‬ԟˀ ǑᤜੇաǒᄉेॕὋʶᄯતҁኃܸ̃ё௽ ௐѫnjࢹͺௐ᫁ᡓ᣾˓࠴ௐnj Ѣ̂ௐे҃ᄉဖᓫ௦ᰳ̾Ꮤ֖ܷᬅ ໥տ̅඄‫ڙ‬ᡪὋገ̠‫ڙ‬ᤜnj‫˝ځ‬ገ̠ᡪ३

ঋὋ੝̾ᓧ̠‫˶ࠕى‬Եᑞૂ֐‫ڠ‬ᡪnj థဗ‫ڣ‬᜹͔Փ޴ͳᤨ᭚Ὃᰳ̾Ꮤ‫ڙ‬ ᡪ˿ʶൿՐὋ‫˿ؖ‬ʶԱþੇʿᛠ˿ÿΦχ ‫ڠڙ‬ʼὋཨՐథʿ࠵୉ϷᡱʼԜὋဗ‫ڣ‬ Ф̴ᓧ̠Ὃ‫ݟ‬ᬇ͚ᭌNj᳦௿၊ኍበ҈ᡏ ҁᰳ̾Ꮤᄉᢵ᣷ὋԻັᓧ᳦̠௿ਏপ३ ܷԶܷᰅὋ᣾˿ʶ͗Ὃʿᅻ᥊ឹуᅋ୉Ϸ ͂ᰅ˿ʶԱὋ þ̠ᦏᤇಧ˿;͂ᤆતÿὋ ဗ‫ڣ‬థʿ࠵̠ध‫ݼ‬ᰅ୉Ϸnjʿ᣾ឞ᜹͔ ᝢ˝Ὃ୉ϷథԺᑞ̾˝ᤇ௦ဗ‫߶ڣ‬ଅᄉ ဖᓫnjӝၶ˶ॡঋҁဗ‫˿ڣ‬Ὃ઎ஐ˿іѫ ᧾˧ՐὋဗ‫ڣ‬᜹͔եҁ˿ʶ‫ܥ‬Ὃ þॶ᡹ু ‫˿ܬ‬ÿnjཨᏪὋణՐᰳ̾Ꮤ‫௵ڙ‬χՐѫ ᧾Ὃጝё௽ཁӦ੥ᜁᤞʼஐએᢻnjҁ᣹ ӝᬒௐὋࣂ઎ஐ௃஌nj ‫ܷڍ˖ڙ‬ᬅ֖Իັᄉᇪࣰ̓ԻὋథ ॡܲᎩԣࠪФሎˆᛪᇧ৳৸Ὃࣲ֏ՇС ซ࿯൪᫇ᮤnj‫ॱڙ‬ӯʼὋॡܲᎩԣ๘ЙǑ ᤜੇաǒᄉ˞ᮅὋ᜵යᓫᄫጷ੽ઝ᠉͉nj థᎩԣ᠎Ⴀᓫᄫጷ˝ʹᤈᛠ᫁ௐᫍNjᰳ ुऎᄉे҃Ὃࣲ᠎᫇þᤇಧᄉ౜ᬌૌੌ ቂቤథ̣˥਒˦὞ÿnj

డፂԟҪ᣾ឞᓫᄫᄉᓧ̠᧾ഁఘ ‫ٿ‬ः൤́ᝫௐሥὋे҃ឞᓫᄫþܹጌ ܹጌ˿ÿὋ þॶᑥᄽᄉ͗ԩʿ˿ÿὋࣲᤨ ᭚ᒬࣁे˿ˏయࡂ‫ڱ‬фʿԜे҃˿Ὃे ߸ᓫᄫᭉ᜵ᎀˏ˓తὋၴᒯՈ˿ʻܸ ᤳ஌ஐॶ˛nj ˖‫ߥܷ޴͛ڍ‬ள᫔͛୦ߥᦉஓ૾ ట۱᧦ឬὋᄽ̠ሑᓫᄫ‫ڙ‬ፂԊ˿іࣱ ᄉ༎ཉባ́ՐὋʶ̎ዜѾ᧗‫ܬ‬ᄉᓫᄫ ᤩຑխलʿҁԩ͔nj‫ڙ‬ᤇሗৰхʽὋᓫ ᄫᄉૌੌবʿற‫ुܘ‬njԲܰὋ þ፫ᓧᓫ ᄫे҃ௐὋ༤ЏNj‫ڠڣ‬Nj̠տᦏ௦૊࠴ ௐኪᄉὋ‫ځ‬൤ፂ࣡ʶ᥅े߸Ὃ໥տᄉ͓ োௐᫍॡᬱၸ఺҃ԜγᬩὋÿట۱᧦ ឬ᥊nj ᓫᄫ҃ͺ‫׷‬ѶᛪᇧὋ੝థ҃ͺ̠տ ᦏþਕҁ௃ඊ჋ॶ֖ʹѫ৫͝ÿὋ̴͂ ൣӨՎࠑ̠РՎ‫ؒူܪ‬Ր̂ࠁnj૵৘Ὃ ᰳ̾Ꮤᄉፂူ̠МՂᏤ౛ဌᨆNjˇሑဨ ࣂፂᡏᡍๅ෇Ὃᰳ̾Ꮤᄉ‫ݘ‬ԣᔙຬ๯὇ #FMMBὈ̕ᡱᬣґज़ὋᏪᰳ‫ݤݤ‬Ѷ‫˝ځ‬ኣ ᝼᫇ᮤఆௐ̮లᑞᡐᛠnj

 ྟ

‫ޠ‬ ˬ ௠ ᫔

Ҫૅܷ໗‫ڠ‬Ժܷߥྤӝ˃መඋˉ Ҫૅܷ‫ྤࠑڍ‬ӝߥ͗ఏ ᱆ӑԺᄴྤӝߥ͗ซбКመྤӝ

人㓜ᡌᙛ䈀䈭⭫φ៘ֵൔ

ྤӝ

%S*%"5+*"%%4

ၶԢ̝ԣ͂ᄉᬗͦὋᝧ‫ݜ‬ ‫ڙ‬ፏభ˖ᄹҁఔЏnj ष֨ᄉፂጡ̠౏จԦ ஠ᤨ᭚Ὃࣱ̬త͊Ὃष֨ᜁ ᆷងৣ჻ὋӦࣱᄉ෴Ⴄ˖Ὃ ౏จ̝ᅊᄫᅛ˿ष֨ˀჀ ᱑ᮍुઇ́ᄉ᣾ርnjஉႤ ֖ӐႤ᣾ር˶ॡ჋ᔪὋͭष ֨ԥᏪ঳௦߶ਧܷࠑnj˝˿ ᝧ̝ԣ͂ॶৰ‫ݝ‬ԩʶ̎Ὃ঳ ௦᭦ࣛॱቶnj౏จᛪᇧὋष ֨ʶᄯ‫ڙ‬ሤ౜ˬ᜹ᄉ෴Ⴄ ˖Ὃయय़݈ᤛᄉѢဗnj ࣱ̬ࡦᄉष֨‫ڙ‬ʼˆጡࣱ̼ᅻ Տऎ౜ᰳᄉൠ੣ὋࡦࡂࣂፂѢ᥊‫׮‬ൠὋ ࣱ‫ځ‬໥‫˿׮‬བ᫂ႂ᜼ҚǑМС࠴‫ݽ‬ǒ ˞ᮤఛǑ݊࿸ǒᏪጙ᥅ܷ෇Ӯӑnjࣱ ԟҪ˖ܼႂ᜼ԻК‫ڍ‬᭞ࣱൠ੣ႂ᜼ܷ‫ݑ‬ ᠾࣲᖌ३ኃʶՏnjᖌ‫ݑ‬ᄉष֨‫ڙ‬Իʼฉ ʿ੆‫ܥ‬Ὃᬓ˿३‫ݑ‬ᄉ‫؝‬৤ᅊฌܰὋఝܲᄉ ௦͝჋nj‫˝ځ‬Ὃष֨‫ڙࡂݤݤ‬ඊᠾయᫍ‫ځ‬ ৣৎবᑧცԜˆnjॆௐὋष֨ʶ᣷‫ڙ‬ӝᬒ ཱᮎৣჀᄉ‫ݤݤ‬Ὃʶ᣷‫࣡ݟ‬ԟᠾὋ‫ुڱ‬ᄉ ˓বԺ᜸ʶதnj ੥ӧശຼᄉष֨ʿЏ௦ൠ੣Ὃᤆ௦ణ

᤯௳‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥ $&/53&%&/5"*3&&5*.1-"/50-0(*&

௉Ѣ˹зᒬ͛Njતႂ᜼ ҚNjॆഴྱЇᄉൠ੣Ὃ ̂ˉʶऎ୻ʼᰳࢎnj ष֨௦ ᳫ ᴜ෇ᄴ ͎௢ࣉ̠Ὃ‫ࣱڙ‬ᣏడథ ᣾ʶൿܾ᠋ᄉު‫ތ‬Ὃ ࡦௐˀґܺၶʽ‫ݘ‬Ї ృฦ͎njᬣՐґज़ࣸˋ Ԧࡘnjष֨డ‫ૈځ‬΍̴ ̠ൾ੩ൠ੣ඏ߰ᏪᜁՉ ܷ޴ͳ࠯఼Ὃᤉᡋऩ‫ڍ‬ ̴˸Ԧࡘnjґࣱ̎Ὃष ֨ʿͭ̂ˉᣀ‫ۋ‬Ὃፆ ខ˿ܲͮܰ‫ڍ‬ႃԣὋᤋᐨᓣNj੩ੵ֖‫ݢ‬ ࠓᦏᡔ౎ᡔൖᎾӐnjᙉཨὋ‫ݜڙ‬ᢵʼథ ॡܲ́ᝫὋͭ˓বψुᄉ‫ݜ‬Ιཨੇᛠੇ ገὋϡᅋᒬࣁ‫؝‬൓ᄉ̂nj Ԝࣱత͊Ὃष֨ᒬగвުὋᏤМ 'SFE௦Ҫૅܷ̠Ὃ‫ݜ‬ᤆడѫ̙˝ᏤМԟ Ҫຝ‫׍‬ӧࣉஊባᤤ੩DBMMᄉཱྞὋཨᏪὋ ణᤂॱӯ˖ࣂፂ੼ʿҁᤇጷཱྞὋʿᅻ ‫˥̣˝ځ‬ԓ‫ځ‬КᦉѺᬓ˿nj ॡܲᎩԣ֖ൠᤙጬጬ˝ष֨ᇮለὋ ࣎భ‫ݜ‬ᑞੌᑇჀ᱑ὋѸᤴ݈ᤛnj

П㓃΅㏙҈㓃䷑͢ᓸ

7"/)03/& .0/53&"-

Esthetique la Chance Inc.

 ͮ̅$05&%&4/&*(&4ᛣᝇ

ႂពὙ

ᠳ㖻Ꭹ䚡䈈 ␴ጷ⢝ძИ⤻䴈ీ๞♫৶➁ ᒙ ϶ ⼍ 1 I Z N P O TI F 㓃ీ৶➁.BJPOF ∊ీ৶➁:POLB ह⽣䂬㛏㓃ხ⩗৶ ᕨᏄ喟ࡻ഍ప䭲ੳ౧.ბ 䗨䓾䛾͝䙿უ

.4U6SCBJO .POUSFBM 2$);: ⩢䄊喟 эⱌ喟 XXXFTUIFUJRVFMBDIBODFDPN 偶ⰶ͈͏ᠾᦞጽࣿ㜟♫⫌∊ࢄяᝅ঍喙तᤅӐԒ䮞㉗Ьࢊᢣȩ П㓃΅喙᱂ߖ᰾㺶ⅷࣿ৶ন⮹ᗝ喎 Пხ㓃㞨喙Йϯ䊓㓖ȩ

喖⩪Ⲡℐ 喖ᠾᦞ 喖⭛䲗 喖㕨☐ 喖㙦᫆⬘ 喖㏮आ㏴䯅ᒗⱱ㏴ 喖‫⫌پ‬៙㗙 喖᫥ཌྷᝋℊ͏ࡋົआೀ䃳䃖 喖჏҂⭛䏠 喖ក㙏ࣿ㘁䘝៙⤻ 喖从㫥㓃ხ 喖㱑㱖㙦ℐⅭͺ㙦ℐ 喖䔷ऽ͂ु⯣㗙㓃ხ⫌⽀ 喖ङ∊㙦䲗ℐ 喖 ҈ᴉⰾ 喖͈͏㓃ხ᪼‫ܢ‬䄳⽀

эᘕ

丽ጫ㏥䨊⯳㘣‫ࣶܭ‬ ᱕イၽ㏥㶸㘣झጰ झ㏥࢘⩌㏥㘣㶸 ρ

ౝ౭3050 Rue Adam,Montréal,QC H1W 3X3

514-597-2020

⩢䄊 эⱌ514-597-0087 ⩢䗛info@wingfung.ca

Ț

ੜ̭ࡻϧ➦㏓А⤳

"#䷉㞟ใࢃ㘣⯿ ( & / 1" , ऱ ใ ࢃ ∎ ⇘ ⯿ ȕ 4 0 -0 ใ ࢃ 䚞 ᫆ ⯿ ȕ ' 0 /% " ใ ࢃ ㏥ ⯿ ȕ

ȕ

Ț

Ͱ‫ݫ‬

Ꭼ͉䲏̭უ䲏̷⊤䲏 ξो⯛ ᭒ࢤ⯛ ͚㺬ᱯ䉔ऱㆨ㑽๡䅶⇦ঠ㇫ ⇦㈃仆᫆ࣕᝬ⩕‫ڤ‬

͈㥚

喍㢐͝❹喎

͊㠄⮪ㆠ㏜ₐ⨉㤉⇦ ऱㆨ ∝ప仆ㆠ∝ప⇠ㆶ᎟ 䲏ㆶ ᄬथళㆠ㖴Ꮃᢿㆠㆶ ⩌ㆶ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

త௅Ὃൠ੣ष֨‫ڙ‬ᇪࣰ̓Իᒬగ ৣʼ჻Ⴡ௸యὋМधᄉཱྞ˖Ὃष֨ᄹ ᡐ౎᭣࣡ਬ৬ὋԠᳫԠწὋ֖˧ґาҦ Ӡᡛᄉ‫ݜ‬Ϸˏ˓̠ʶಧnjͭ‫ݜ‬ΙேӬ੣ ඊ7Ὃᑴʼฟຼᅋ‫ुڱ‬ᏪԠ႔௬Ⴔ਀ᄉ ॱቶnj ᬣՐథ޴ͳઐ᥊ሥὋष֨ৣᄉ௦ਫ਼ ರͳ჻௸యὋࣂΥ࿀ܲ˓ጷጺὋ௃กឬ ព֖ᤈᮻnj૵৘Ὃਫ਼ರͳ჻ૈᡐຸ̅ԯ ֲˏΞ‫ܝ‬ਫ਼ರͳቖЮᄉৎবᐸცὋӳК ᢵᐸცᄉnj ֖ॡܲ჻ჁৣᏧʶಧὋष֨ፂԊ˿ ௃ஜ൒ӐႤ֖உႤὋᑱԦኍॡܲ෴Ⴄࣛ ౎ᄉҝͺၸ̽ष֨ᔪʿ‫ᝒ܁‬njࣳ‫ݝ‬థӝ

  ࣱ  త ௅ኃయ

ൠ੣ष֨ৣਫ਼ರͳ჻ࣂ௃กឬព֖ᤈᮻ

XXXTJOPRVFCFDDPN

Իັ ᓧ̠ᰳ̾Ꮤత ௅‫ڙ‬ๅ෇߰จे҃ʶುᄽ ̠ሑᓫᄫௐ࿯൪Ὃ‫ܷڍ˖ڙ‬ ᬅ֖ԻັलԦ᭍Үnj ᰳ̾Ꮤॆௐൣ‫҃ेڙ‬ๅ ෇ӻ᜼ʶುՏ˝Ǒᤜੇաǒ ᄉባ੾ሑᓫᄫnj૵ઐ᥊Ὃ̴ ‫ݏڙ‬ᡪ᤬˖቉ཨχ‫ڠ‬Ὃ઎ஐ ѫ᧾Րॶ᡹ু‫ܬ‬Ὃͭ௦Ὃ ‫ᤞڙ‬ӝՐஐ෴ʻ࠴ௐᜁࠇ ࣊൪̑Ὃࣱ̨ࡦnj ᰳ̾ᏔὋԓՏటংᏔὋ ྗ̝௦Իັࠜ‫׷‬Ὃආ̝డᖌ ᯰ౎᜴̍࠴‫ݽ‬njᰳ̾Ꮤ‫ڙ‬Ի ӑѢၶὋࠑ˖ᤆథˏ˓ ‫׍‬ ‫׍‬Ὃ̴̯࠴‫ڙ‬Ҫૅܷຝ‫׍‬ӧܷ᫁Ὃ઴థ Ҫૅܷ‫ڍ‬ዙὋඋˉ̅ӑຝᄉӴ௾Пឲܷ ߥ὇$BQJMBOP6OJWFSTJUZὈnjᢵ౅ᰳܷNjᄰ ᠁ᔭΪᄉᰳ̾Ꮤ௉ґ̾ഴྱᢵ͊Ѣ᥊Ὃ ࣱᤈЙॕ᜼‫ړ‬Ὃᤂࣱ౎ԟ໥ܲᦉႂ ॕ֖ႂ᜼ҚὋࣱ‫ᝒڙ‬ৰҚǑ᥄᜸ဌ ෧ࢵǒ˖ᯎ໥˞ᝇᏪᜁܷࣸ᜹͔ཿᅻnj ̴˶௦Ҫૅܷ஺ຣࡌᄉܷ΍Ὃ˝଍ࣸҪ ૅܷ஺ຣત୉˃ᮤྞnjࣱὋᤋ፝‫ٽ‬ ࣱЙᤤþКီᄇܷణ࣋᭦ߗଅᛠചÿnjథ ๖োሥὋ̴э‫ܫ‬௙ࣱ֖Ҫૅܷዙӧᜍ‫ݘ‬ ԣ#FMMBፆުnj Ǒᤜੇաǒ௦ๅ෇ӻ᜼ࣱ̬త଍Ѣ ᄉʶುᦏࣉܳ௿ᤜᡪባ੾ሑὋ ᓫᄫ˞᜵ѫ ˝ˏܷࠪੌὋၿ௙௠‫ࠕى‬ૌੌገ̠੊Ф ̴ᓧ̠Ὃ᤯᣾ௐᫍ́݃ੌኍ݃३ᑇѽnj ԟˀᄉ௙௠Ӊહᬇ͚ᭌNjᔴˍˍNj ᳦௿၊Nj߷ᇱЇNjիࠇ̀Njᖺ஛ᒐNj᧾ഁ ఘኍnj‫ڙ‬Ф˖ʶᬶ᧖Ὃᤤ੣͂ॸᮋྒྷʼ ʶएࡎᰳᄉзߙ഍ὋཨՐвՍᨁˌҁ ࠪ᭦ᄉܷ഍nj ˖‫ͳ޴ڍ‬ઐ᥊Ὃឞᓫᄫை‫ڙ‬ૌੌᤤ੣ ᄉᢵͳ౜ᬌὋ᤯࣡Եథᢵͳ‫ݝ‬ᄉ̠੥͗ᜁ ᥘឯԟҪnjᰳ̾ᏔབྕᤁҮὋ௦ʶՏѢᓣ
 ྟ

λ  㧆೻ Ꭱ 㠞 ᰵ ្᪴ ᬒ აэ ㏥(B ⮱➆ [F 咬ⴘ UUF ₐ̀ უ㓑 

իᇊత իࠑᴜ %S/JDIPMBT(P 5IPSQF

%S3PTBMJOEB(P

ᗛ ۡ ᮲ ৰ

ߕᠴ๜∝‫➎ہ‬咴ⴠₘ͈ძ

䉩ᓸ

➎ࡰ䃿᝵ ㏻ᓸ

➆咬ⴘₐ হḺ➆ ‫ٺ‬䉦৕䄏

#FGPSF

ᗝ‫ڝ‬

30 ̀ Ꭱ ͇ В ㏼ ̷ 侹

ძतКԖа⮹➎ࡰ

̶㝢➏⼇ȩ䶺䭨ᕝূԤใ➏⼇

ͨ⇨➆ক⫲Ƞ➆咬ⴘₐȠᮧ咬ᦅ䮑ȠḺ➆ぶऱㆨ➆⻾᝸ᱜ

"GUFS

᪝࡮Ꭱ➆咬ⴘₐ㏼侹Ꭳౕ́.D(JMM๔႓ হ㧆➦‫ݖ‬ᅁ٬〒ࡨ䮏䏘㛧᪆ፚ 㧆೻仃ፚ*OWJTBMJHOⴘₐ̀უ㓑 ᣽ӈ䮽䔯㒻➆咬ⴘₐக喑␎䋠ऱᎡ咱ᅯ হ㕹͇䰭Ⅿ ౝ౭喟3VF%SVNNPOE.POUSjBM 2$)(#1FFM‫ڠ‬ᨠቢ4UBOMFZѢԯ ౝ౭喟-BDMJOJRVF%JY#PVMFWBSE-FEVD 4VJUF #SPTTBSE +:& 䶱㏓⩢䄊喟 ͚㠞∂᪴᰺ߎ

&NBJM喟JOGP!HPPSUIPEPOUJTUFTDPN㑾〆喟XXXHPPSUIPEPOUJTUFTDPN

ᰶ‫پ‬䔑⮺᪦ႍఴ؅喚ᰶ᫦ាᱥূ䃴฽ ‫ܚ‬ₑᎬॷजϘऄ

➆咬ⴘₐхᘍ $

Эᵲा⤼喚थܼ᱕Ў⁴

500

थᣛऍ๝๐᪦ԓ䮟

ͯ ࢃ ϯ ⹳ ࡯ ᱂ ߖ 䊺 䓼  Ꭹ 

514-270-2838 5158 Av du Parc, Montréal, QC H2V 4G6 ᾆ㏬Laurier 㐬㏬Place-des-Arts

㧆ጯ͚ᓰক᱘ᐭᩫ

ఴઐॡܲС̅᱆ӑАᇪ͗஠Ӑζো‫ڙ‬Ꭹʼ੼ʿҁὋᤂయ˶ʿ͗உҁᎩʼ ˿ᝌ᱆ӑАఴ‫ڠ‬ᇪ͗஠Ӑ Ǒᗛۡӧ̠ઐǒʿԺ੊Ꭴ

ҪૅܷԢ᱆ӑАྤӝߥ͗ซбྤӝ Ҫૅܷ%BMIPVTJFܷߥྤߥᬒఴመඋˉ Ҫૅܷᗛྱѽ࠶ܷߥྤߥᬒӯ‫ܢ‬උˉ

ఴઐКᄽႂߔྟXXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

Ӡ ࣱ ԯ ᑾ ˙ ࣽ ፂ ᰍ

5&- 

˖‫ڍ‬ӧ᜴ӝመܷߥԯᑾߥᬒఴመԢᆯ‫ܢ‬උˉ ԓࣸࢶఏӮܷߥӝߥᬒᬃ࡚˙ࣽӝᬒԯᑾመ˞ ෴ӝ࣍

්ဘ

ྤӝӯ‫ܢ‬ ̝Ѭᄉ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

ͳNj ‫ڃ‬ ଋ ԩ γᬖ ߥၶ

1)050්ဘӯ‫ࢹܢ‬ͺཱ

ࣱత௅ኃయ

ྤӝងႤ˖ॶ

$PUFEFT/FJHFT 4VJUF .POUSFBM 2VFCFD )45

➆ࢇธ➆ࡨ͚ᓰ

XXXTJOPRVFCFDDPN

䶱㏓ 934-0404 ⩢䄊 ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

ள‫ܘ‬

(514)

পង ྱ͈

ྤֆჀ൪எ úú༎Џ;PMBS఺

ੇ͂ु‫ܤ‬ᄉ᫲͏Ḟፂᰍ˗ࠜᄉܰመ˃ࠑ֖ஞ्ᅾൣ˃ࠑᝧ‫ఽܬ‬ჀΒʶ൥ҁͮ

%S.BSJOᯰӝၶ

➦㖅Ꭱ㏼侹 ⻺Ḻ➆ ᮧ咬̀უ ฺᱯ ⫲Ҹ̀უ ߍᠬ๔হ偮Ⱞ‫ࡨ➆⻾ڕ‬

%S5BSFL

ߍᠬ๔হ偮Ⱞ∕‫ ࡨ➆⻾ڕڹ‬Ꭱ͇̀ ➆咬ⴘᒏ㏼侹 ℂ͇λ∂ప%601̀⻾

Їቧྤመ

ᮔጝႂពẓ 

ྱ͈ሗೱྤ

džᄅ‫ܢ‬౻ᬤ्ᒬᩙᅾൣdžՋူ͈ͮὋѫయ̶൛

*NQMBOU

dž*OWJTBMJHOᬤ्ᅾൣ

੝థᅾ्ৣᏧБ᠟֦លࣲ̙ԩᮨ͕ܰ৻

ࣉ˖ॶង੝‫ڦڠ‬Ḭ

Ӯࡿង੝‫ڦڠ‬Ḭ

3550 Cote-des-Neiges,Suite 350 H3H 1V4

5630 Auteuil, Brossard J4Z 1M4 ᤂ 1BOBNBᕧ䒒々 ܷ᧙‫ٹ‬䉥ֈ䒒෼ͮ

(VZ‫ڠ‬ᨠቢ൥ᛠ੊ᣀ˱ 䌛‫ژ‬䒒ʻቢԀҁ

$PUF7FSUV‫ڠ‬ᨠቢࠪ᭦1IBSNBQSJỸ഍ Йԯ‫ࢺڙ‬᣷Ξ᫂

ҪૅܷԢ᱆ӑАྤӝߥ͗ซбྤӝ Ҫૅܷᗛྱѽ࠶ܷߥྤӝߥᬒඋˉ ʼ๑ኃ̃ӝመܷߥԯᑾӝߥᬒඋˉ ԓʼ๑ኃ̃ӝመܷߥᬃ࡚ኃ˴̠ඞӝᬒԯᑾመӝ࣍ ԓก‫ࣄڍ‬ᳩኃНܷߥӝߥᬒԯᑾӝᬒͰᬒӝ࣍ ԓก‫ࣄڍ‬ᳩኃНܷߥӝߥᬒࠆएᝮ࣍

᳠Ռ࠶ܷߥྤӝߥᬒඋˉ ԓጰጝᄋՐӝᬒ᯾ᬒӝ࣍ Ҫૅܷྤӝߥ͗Ԣ ᱆ӑАྤӝߥ͗ซб

ᨐፂጯ ྤӝӯ‫ܢ‬

ࡦ̾ʽЇቧњܹ᫹Ӵ Б᠟೜ಉNj෴Ⴄ

ߥၶγᬖ"4&2 ૈ߿ӝႤ˖ॶ ଋԩՉሗྤӝγᬖ Ԣѫయ̶൛

3VF%FDBSJF 4VJUF 4U-BVSFOU )-.

Ӯࡿង੝

㥑͆ᬢ䬠ঔ̬㜟ঔᬑ

᝹‫ܫ‬Ўᤈፂᰍ˗ࠜ

%S8)/BO%%4

%S2JBO+JOH'BOH

ဌဣ ྤӝӯ‫ܢ‬ %S+VF8BOH

፰ጴ8GTFWP‫ڢ‬ᨢѤԱ ‫ڕ‬᫝䃫ิ⊵⃿͒ᵩ ϑ䕇Ӭ‫ٺݖ‬䉦։䒓᝹థ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

‫ڦڠ‬7FSEVOḞ7FSEVOḞ2VFCFD)(. !"#$%#&'(&)*(%'+#,(& รྤ࣍

*(%'#&'() ྤӝ


᢬ Ԗ ᱂ ߖ 䛾Ⴖప䭲 ᎡԎ㾶

੺Ԧ

丽亳=ৃ઎Ꮔ 䙿Ꮔ= DEPANNEUR

ၸֵ

i 6

̾Ҫ˘‫ڏ‬Ԥ̶‫ڏ‬Ώᯟᝤ᝾Ǎ ኃ እ᝾Ὅ঍ૺផθ ‫ڙ‬थ䃮Γ喑㐀྇Ƞ‫⩌ܧ‬Ƞ႓Ѻ䃮Γ

ࣸ ஶΨǍ͊͗Ǎ˅ˋὍଣΚҬবపҭ ն ⩢䄊514-244-6709 ζ E-mail: jansonzj@gmail.com ো 㑾〆www.visa4u.ca !"

JVDPN

ক ̭ 㜠 ক ρ ‫ ٺ‬䉦 䔮 䉔 喑 㜗 ᣽ 3 % ៅ ថ 喑 ࡰ ⻺ ੳ ৮ ぶ ҍ 䔶 䉚

ᝬϔ༁ច喑䨣㵹༁ច喑䃶䃩༁ច 䖄ϔฝᬻ喑ࢂ䏘ฝᬻ喑䏘Ъฝᬻ

i 6 .com

ሜੜ˻ੜ ˻ၶ਒

ឦࣾᩣ䨣㏥ 丽ጫ㏥ ᨓ᝸㏥ ‫ ࣶࠧܭ‬᝸ຄ ㏥㶸 ൾ᫆㶸 ৃ઎Ნ ۤ些Ნ ॥ノ 㞟៶⯿ ᄬथ⯿ 䚞᫆⯿ 䨊Ⰵ

͈͏ 䃞ᗝ

ၡ಴ᄎင

ᙔऌ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

䉝 ৶

⩔≰⮹⍞Ꮫ

‫ڕ‬ᅸ⻮ϧჇ‫ݣ‬

ᾞᴉ㶐፪䬡⊡ბᴉぶ ੳ͇‫ڞڙ‬䶦Ⱋ

‫ݺ‬झࣷऱ⻺षᴉぶ

丽亳 .PUFM %FQBOOFVS Ꭹ٬చぶ

⩢䄊喟XXXSFWFDVJTJOFDPN ᆂࢲ喟 CPVM%BOJFM+PIOTPO -BWBM 2$ )7$

᧛ሗ᤟

ྜྷ ௑̽࿹ ᇪ

1 䒙㻿⇆ࣾߧ✻Ь 3 ᫝৮‫ڕ‬⠙⿸ᑦㅔᎷ೘эᘕЬ 4 ➦⶙Π㘣Ꮇ೘‫ڕ‬㈨݄Ą‫ژ‬ៅąхᘍ

ক ̭ 㜠 ক ᬒ ".1.

2 ᫝৮⣨⦰丽ᵹУຄᗿ✻Ь

‫ݐ‬㞯ࢠ⊩ ឦࣾ䰣ਜ਼ऱ⻺ᬍ䧲䨉Ⅱ哆๡ ࣕᝬⅡἪ 䲏 ⯳ ⊡ბᴉ ⊡ბ⣨⦰䬕 侙ᶣ ⊡㑥 ⋸⊡ᅼ ℈ጫ᳣ᠯУϔ৮䉕䛼Ԋ䃮 䃫䃎᫝⣝Ꮃ ⺊কᎡ≨ߕহᥙ䓮᫝๔Ꮔ ᝭ᰶϔ৮࠲⼻

䘕ܳϔ৮ᰡᰶ 50% ៅថ

514-638-4638

≨ߕ᝗₏ᬒ᱌ਜ਼Ⴙࢠ₏

ខ ᱰ喨 ౦ ౶喨36&$03%/&3-"4"--&2$)/8 &NBMM喨-9!DPN

Ꭷ᫥ ۵‫ݥ‬ 㝇ᮯ 䔷㘲 ᫥価 ҈ᶫ 俁Ⰻ

XXXTJOPRVFCFDDPN

  ࣱ  త ௅ኃయ

ႃភ‫ڧڡ‬3VF*TBCFMMF#SPTTBSE2$ +:3

 ੲ ʶ

⁗䔃䃳

䃖ጽু

ᐯゆ੻

‫ނ‬Ლऽ

ґ

‫ڙ‬थ⩢䄊 !"#$%&#'#%%())))эⱌ !"#$%&#$#%&% *+,-. -/012-/34/5-1/+,-61/781+ ౝ౭ &9:.,84);<)=1++4>849?>166,>;9@=9A!B)CDE F/-5 &GAH 㑾౭ III7-/34/5-1/+,-61/781+


ఴ‫ ڠ‬ణܷѫዜζোࣰԻ

 ྟ

͗᝟నҫ ૜ Т ᠈ ሯ $1" $" МՂ˓̠᠈ሯК‫ݒ‬నҫ Өүႁឯஊउ͕৻᠝൛   JOGP!GQBDDPVOUBOUDPN

ᰳᏤࣺࣸնࢹͺࠈ ય ྠ ༤ ኷ በ ͳ ߙ ҈ ߙ ൄ ቓ Nj ᢻ ᠚ ࣸ ն  XXXHSBQIJDTJHODPN

ᬀડʷཱ௙ ༤Џ᝹᝟

᧦ຸ͗᝟̂ҫ੝$1"

$"0#&$औฐчఋМՂ

+ (, .B T U FS ႂ ࢹӧᤉ͗᝟$1"     

1BOOFUPO1BOOFUPO̱ϱୂࠑ %#4ႂҦчఋࢹርМՂ .BTUFSႂࢹNj3#2$.&2$$2

XXXQBOOFUPOQBOOFUPODPN М Ղ ሯ ҫ Ὃ ᘘ ᝭ Ὃ ࢹ ᠪ Ὃ %06#-&%&1ႂҦੰࠓNjҪᛪNjႂ ੽ଋՉዜୂᤁ Ժ᫁᤬ୂᤁ Ժ̱ϱ Ժ੩ М Ղ త ઐ ࣱ ઐ ᠈ ҫ ઐ ᛪ Ὃ Ӊ Ϙ३ζᠺ ͈ಪՋူ థγᬖ ࣱᛠˉ ఋNjཱ௙NjଢएNjབප༮὚ՉሗቆុNjབ ࠅ᝟ԢࠅಉὋซбὋሯҫ᜺Ѳ ณNjс኷NjчंNjᯰ᣹Njಉ໣NjЌටnj ፂᰍ థ͕৻͈ Ꮴ੘   J O G P ! Q B O O F U P O Q B O O F U P O D P N ᝭᠌ తઐߢઐࣱઐ ࢹᠪ (45245 ˓̠֖МՂሯ ሯҫ᜺Ѳ ͌ˉ᝹በ֖֦លኍ DPOTVMUBUJPOZI!HNBJMDPN

˃ ˉ Ժ ᭤ ࢼ ᮨ γ ᬖ Ͱ ࠑ ‫ ࢹ ࠴ ܷ ˉ ׷‬ር ੰ ࠓ ႂ ኷ ႂ ఋ $ . & 2 $ $ 2 3 # 2       

߹။ୂࠑᤁᣤ

။᣹NBTUFSႂࢹМՂ

+ " 40/с኷ ч ఋ ࣱܲፂᰍ˃ˉԺ᭤ ፤ ν ፤ એ ߶ ᜈ с ኷ ч ं ቆ ុ བ ณ Ҫ ට ᛩ ໣ 3 # 2       

ፘ Ꮤ ቆ ុ ҃ ч

Ռѽᮎ᫇

ᭅ‫੺׫‬Ԧ˃ˉ႟᤯ප෈ὋᯰೊὋ๐ᎣԢՉሗ ʽපክ᥊njᰳԌපຌรʽපክ᥊nj       ᝴ࢹ

1BST1MVNCJOH*ODපఋ

߶ᜈ፤νʼʽපክ᥊Ὃӻ๐ၸХNjපؕὋႂ བප༮ รᇁ఺Ὃรᖜ෈Ὃ‫ڥۇ‬ዟᆾ఺nj˃ˉ ႟᤯ክ᥊njఋචNjܸ྆ච߶ᜈ፤νnj XXX1BSTQMVNCJOHDB3#2 ᔭก ˖

ဗ᧚அ᠓ઐऋᢻ

ᄨˆ͗᝟నҫМՂ

&$0/ቆុ߶ᜈчंतᤴ

ࣱత௅ኃయ

͌ˉ᠌ҫ‫ࢹ ူܪ‬ᠪ ๖᠟ሯ ஂ̶ဗ᧚ὋଡΘ4""2ᭉ᜵ᄉஅ૵Ὃ ( 4 5 2 4 5 ႁ ઐ ߢ ፆ ࣱ ઐ ሯ ҫ ࡌ ቆុὙӑᎾֵྠ‫׷‬ၸࠑၸቆុ߶ᜈ፤ν ҃чὙΦѽआᦤंNjᮿᯝчं߶ᜈ፤ν Б᠟પᢻঋ૸నҫ ̂ҫ‫ ူܪ‬ಉ᠌ᬗՎ ႁឃઐն  నҫܷᗛྱѽ࠶‫ڠ‬Ӝ ᤁᣤԢᄰС͌ˉෳሯԢζোႁઐ 3 # 2              ὇ᔭกὈ  

w w w.

i 6  .com

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPNPOUSFBMDBOFXTQBQFS

ሜ ‫ ׫‬ၶ ੜ ੜ ਒ ᗛྱѽ࠶ణ˃ˉᄉ ˖஠‫̖ڠ‬Ꭹ

ᜈν፤એ

倍ᶘ҄Ⴚ㔰ԣ

XXXTJOPRVFCFDDPN

久ࢺ ੻͏ằ䃳䃖̓᫲ጚ

‫̵ڝ‬ក㐄⤻

514-777-8369 ( & 2 1 ' 8 /('

,7

(

501 0

+(,

˃ˉੜᮆ ள‫౅ۋ‬஧ፂˣᏬၸ ဖγᓫᑞ̙ԩᛩ᠚ ᜴̠࣍ϫࣱܲፂᰍ ྠཱᴎКࢼᮨγᬖ

ӧ፤ཛྷଋ፤ν ͈ಪ Ջူ

%SJWJOH4 4DIPPM

㔶䊪侳ᵖ www.topdrivingschool.ca

৕䄏⩢䄊

ʿ᩠ᨁ὇ᄆᨁὈ

34&᫝∂侫侣䄫⼸͚ప侫⚔㔨䃾㏰䒓㶒䧌 㔰䄂⼌䒓䶱㏓ぁ䄂䌜㔰ᰭ᫝͚᪴ぁ䄂䉱᫆

ԘХ፤νNjҪࢹ

ளርᜈν

⁏䓻৕䄏ߋ‫ڙ‬ბ

eએಜҪᰳNjҪࠚὋࣞ৥᤯᣾ஊ

ጚґᬫ䬩̵ঝ̸๞BNQN

‫"ڦڠ‬WF7JDUPSJB 4VJUFḞ.POUSFBM )84 ᤂ1MBNPOEPO‫ڠ‬ᨠቢ

ࠑᣜᜈνМՂ

औฐ˃ˉቆុ e3#2$$2੆տӬͮeஊउᠪ᠎eᛠˉγᬖ

Ꮎ‫҃ڍ‬ᤴ ˆႌՏྠ

औฐྱ᝴ ૾ా̼ူ

$"0#&$*/$

Б ᠟ ʼ ᫂ ᝿ ͤ ဗ ‫ ֦ ڣ‬ល त ᝫ XXXDBPCFDDPN ܷ‫ࡓˉ׷ۋ‬ᮆቆុ)05&-.05&-˃ˉቆុ ࠴‫ˉ׷ۋ‬ᓫᑞቆុࠑࡏఄᑞቆុܲܿѫͳ௃ᭉክ᥊

‫ڠ‬౛഍೘КࡓᏡள‫੆߸ंڠ‬ Չዜఱࢹ‫ڠ‬ඓၫᆑ នζనҫዴࢹࣰ͈Б᠟᝿ͤ ႂព   "MFO ॱζI P O H M F J  

੽ଋࠑऐᜈνὋ‫׷‬ᩓᦤआᜈνὋ ੜࡓᏡளὋБ᠟᝿ͤὋᔈ‫چ‬ஞူ МՂયࣞࢹὋ࣍ϫ టЎၶ 

᧦᤯᫂ቓԇ

Б᠟᝿ࣱͤܲፂᰍ17$ᨷՋ᧚᫂ቓ ߶ᜈ᫸એಜࠈЮᜈνγ᠎γ᧙ #SBCBOC.BSJOFBV 4U-BVSFOU2$)4-       

˴᳿तኒᜈνМՂ

˃ ˉ ន ζ ͕ ᠎ ዴ ֵ К ࡓ Ꮱ ள இ ᤴ ‫ࡓ ੆ ߸ ं ڠ‬ᮆᏡள ள त Ю ܰ ഍ ೘ ᫹ Ի ̱ ੜ Ԙੜӻ๐ 

ዴࢹतኒᬶ‫ڃ‬МՂ ˃ˉNj᠎͕Nj᠆᠉ RBQ : 5669-4375-01 ዴ ࢹ ᜈ ν М Ղ (Entrepreneur Générale) "1$ ) 2͗ տ ᜈ ν ᠎ ᧙ γ ᬖ ඞ ߳ ‫ ׷‬ᩓ ᜈ ᯎ ᜈ ν γ ᬖ ጉ ᠸ ༪ Ր ᧗ त ዴ ࢹ ႂ Ҧ М Ղ (Entrepreneur Électricien) $.&2͗տRéno-DépôtኣጝМՂ ඞၸͰ߳ ‫׷‬ၸआᩓᄉ੝థႂҦࢹር  

ࣱܲፂᰍὋ˃ˉᝢᄽὀ

 

C550279

Б᠟᝿ͤ ଡΘ˹᭦γ᝼ ੝థዜ‫ۋ‬ᄉ௖ᙁ ֖‫׵‬ᴐҮྫྷ

Ͱ߳‫ˉࢹˉ׷‬

GEORGE STAPPAS

 ὌὌ ͛ᄽ

220 JEAN TALON WEST.MONTREAL,QC H2R 2X5

ᎾࠓᎾԦ

᠆᠉

ᝢᄽ

ጹᒰ

˖஠ႂពὙ

ᬀ͚

఼ᙁ༣ᴄ ஊउ੯ྠࣱܲ˃ˉనҫ ႂព

࠴ ృ ܷ ᤋ Х థ ‫ ڍ‬Ю ࣱ ᎾԦፂᰍ֖Нࣱఴ‫ࠃڠ‬᡺  % F DB S J F $P UF 7F SUV ‫ڠ‬ᨠ

  ෼ᢻழΦ

ଡ Θ ૊ ୔ γ ᬖஅ૵

 ˃ ˉ ‫ݘ‬Ԧ ᝹ ᝟ ႃԦዴ Ҝ Չ ൛ པ Ԧ ౿Ԧ ᖸШએ ူ ˃ˉள‫ޙ‬Ӑ‫ݢ‬ᤴ‫ۋ‬ଡΘ୉ॕԢ୉Ϸనҫ  .POL ᤂ.POL‫ڠ‬ᨠ ϢᢻழΦ 

ੜࡓ ሜ‫׫‬ ၶ਒ ˻ӭ

ᙁࠎጻፆቢḓ ˃ˉᝌфФ߱МՂ ʿᑞ‫ူܪ‬ᄉ᫇ᮤ ˃᫁ᛈᚲࣽᙄᏤᴄ౦᚞ᙎᙍᚐᚃኍ

i 6 ࢐‫߃ޘ‬ w w w. i 6  . c o m ሜੜ ‫׫‬ੜ ၶ਒

ᗛྱѽ࠶ణ˃ˉ ˖஠‫̖ڠ‬Ꭹ

ྱጝᩘ‫̼׫‬ᛪဌЎၶၾЎၶ‫ڦڠ‬5IJNFOT 4U-BVSFOU)3#ᩆ᫹Ԧङ ֆʻ ͓ো

౿౿Ԧ‫ۋ‬᝹᝟

នζ

$"&YUFSNJOBUJPO

4%˞ஈ%PSWBM )FOSJ#PVSBTTB -BWBMᏥ‫ڣ‬

1,఼ᙁ༣ᴄМՂ ̯ˉࣱὋ˝৥Б᠟᝿ͤ ˝৥សጹ଼֖ࠬᝮᝌᙁᴄࠎᄉ ౎ຸὋ‫ူܪ‬᣾ርԢؒՐᮔ᫸౏ஓጶ 

̼ူܲ൛Տྠѫͳቆុ˖ܼቆុܷ‫׷ۋ‬ၸࡓᮆ఺ ᤟ၸ̅ࢹˉԇੜ‫ࠕॶ˖ˉ׷‬ᯝᦤआ࠴‫߳Ͱࡏࠑˉ׷ۋ‬

ੇ͂๖༣ʶѬࠎ̠ᙁ˖ࡢ៷ऐᜈνМՂ

ᰁಢᛩ᧾

उ֖γᬖМՂ೜ಉnj

514-546-8996

ᮧᓣୃᦠ‫߳Ͱˉ׷‬Ԙੜ๐ࠈ

߶ᜈνူ˖ܼቆុ ѫͳቆុ ˃ˉࡓᮆ፤νὋ˃ˉࡓᮆᏡள ੽ଋԘੜ๐ࠈᏡளὋዟ҄Ὃᩓ‫ڠ‬౛nj བณ чш чᘨं с኷ч಄ ႂ བጆፑ ͌ˉ‫ ఺ࠑ׷‬ႂ᝹‫ܫ‬፤ ՉዜࡓᮆὙ(SBWFM 4IJOHMFTኍ ᠎᧙‫͈ݝ‬ಪՋူὋథᭉ᜵੩ႂព νnjនζ˝ఴnj   %BWJE ᔭก

      ͏Ўၶ ႂ ព     Ὄ    

νὋᏡளnj

֦លႂព

᱆ᄴ૆ྠᜈνМՂ

3#2Ձ

#&/:˃ˉชපࢹ

᫸ᄦએಜnj

ۡ႘ᰵ᫥эᘕ

ӧผᜈνᜈᯎ

 ᗛ ۡ ӧ ̠ ᯪ ᤤ ᰳ ব͈ ඊ‫ ˉ ׷‬Ԣ ࠑ ऐ ᜈ ν న ҫ М ՂǗ௢ߢ ͕৻ ৲ ‫ ؝‬ൣ ‫ڙ‬ ᤈ ᛠ ˖ ǘ ੇ ͂˃ซ ̅ నҫˀ ֵ ᠎ ፋ ৥ᰳব ͈ඊ ᄉ ᜈ ν ͳ ᰍ           

eඞ߳Nj‫ˉ׷‬आᩓ᫂ቓ᫸ᄦᎩὋ e഍೘NjએಜNj᫹ԻὙ߶ᜈὋ፤

঩ࠑᜈν

ࠑᎾᜈν᝹᝟МՂ

᜴̠ࡓᮆМՂ

ፘ۵чఋ ఺ႂ፤ν

EXTERMINATING SERVICES inc.8JMM$POTUSVDUJPO*OD3#2

+725FDIੜࡓᜈν

Ͱ߳‫ˉࢹˉ׷‬ Ꮼ༡ᆑ ᆂ౅ ᆑ ଋᎊ ཎ‫ ڈ‬ၫ ᆑ νᛩ ᔈ࡯ࡷ ܷူᆂ ᢻ᥊     ᔭ ก

఼ᙁМՂ 

ܷ੆ඁࠈܰࢹርМՂ $$2.BTUFS#SJDL-BZFS̃ᄇʹ᠉͉γᬖ ˃ˉᆑ‫ܖ‬Ὃᆂ‫ܖ‬፤ν‫ंڠ‬໣ප ᝧ৥໗਒   

๐ ࠈ Ԙ ੜ Ꮱ ள ‫ڠ ੆ ߸ ं ڠ‬౛ၫᆑ ࡓᮆ ᫂ቓ ‫ډ‬ಜ ᫹Ի Юܰෳ໡ ၫᆑ ܰ ‫ ܖ‬૰ ᆑ ෳ ඐࡓᮆ᫹Ի‫ډ‬ಜ γ ᬖ ‫ڠ‬౛ ፋଅප ੜࡓ Ԙԏ ‫ڠ‬ʽࠈνူᏡள ူ ᠸ Б ᠟ ᝿ ͤ      ӠࣱᜈνፂᰍҨူੜࡓγᬖူᠸ 3#2      3#2 ॱ ζ Ձ BM PI B WD    

˃ˉࠈЮܷܰ࠴ࢹርᜈν ӻ๐Ԙੜஇᤴዴᜈ‫ंڠ‬ ‫ڠ‬౛ၫᆑෳ໡ൄ಄߶ᜈ ᠎᧙γ᝼ 

൓ᤀ̝˙ఴМՂࡘᇧ˖ॶeᤂ"/(3*(/0/М‫ چ‬ᩘ‫׫‬ ‫ ڦڠ‬36&-&(&3 -"4"--& 2$)/- བጲ

Westmount N.D.G. T.M.R.

(

˃ˉ߶ᜈͰࠑe‫ˉ׷‬᫸༡᫸ᄦጆ ፑ ࠴ௐ˖ܼઐ᝜నҫ ᫆ᡸॕ៵ᄢ ᜼ ѢЙ߶Кଌ҃Ӵ ႂពጆፑ ࠪᝮ ఺3#2 ႂព ੣఺ 

i 6 ࢐‫߃ޘ‬

CORNELI·YANG ·com

&2

50/:፤ν࠴ௐ

"DUJWF߶ൔγКМՂ

᧦๑तኒࢹርМՂ

ளतNjੰतࢹርὋ‫ڎ‬ጭ᝹᝟Njࣉஊ᝴ Ժ ᜈνNjࡓᮆᏡளNjࡓ᭦ଅපNj‫ڠ‬ʽ ࠈҪຆNjกयଅප ᆑ‫ܖ‬ᆂ‫ ܖ‬෧᭞ᡸ᭦        

धబतኒ᝹᝟ࢹͺࠈ

ఋච ܸཨච߶ᜈ፤ν3#2 ᢻ࣍ϫ 

˃ˉ͕᠎នζ ࠑऐԢ‫ࠈˉ׷‬Ю᝹᝟˃ˉఱࢹ Ԙੜ๐ࠈၫᆑ‫ڠ‬౛ ዴ᤯පႂ഍೘੹੣‫ंڠ‬ᢻं ႂព 

Ԥ˝ᜈν

ॏ ᗛ ۡ ᏤߙՁ ˃ˉ੾࣍߶ᜈ፤νབප༮ รᇁ఺ ๐ԏ Ԙੜ᝹‫ ܫ‬ᗡීΘఋክ᥊ පክ᫘᫂ໞප ܸᔈ໣ප ክ᥊႟᤯ ੾శ֦ល γνӉν ዴᔭ˃ˉ‫ڃ‬᫲ ଡΘՉዜतኒ᝹᝟֦លన ҫ ӉહͰ߳ ‫ˉࢹ ˉ׷‬तኒ ˖ᰳࡎ ࠈЮ $)&4පఋࢹርМՂ ᝹᝟ˀ࠴Ӝ᜺Ѳnjˉҫᔴ‫̯ډ‬ழ಴ҁஶࢹ ‫̯ ڎ‬ᮔኪҁઐत̾ԢஶࢹክူՎௐଡΘ ᱆ᄴ.BTUFSክ᥊ࢹ ..52 $$2͗տ ࢹርᄢူనҫnj ˖ᔭก ߶ᜈ፤νʼʽපክ᥊ පᛪ ප᫘ བප٧

ႂ٧ᩘ‫׫‬፤એ

ேᢻ‫ٿ‬அ‫៷ى‬ᜈν GENERAL CONTRACTOR ᠪಪྠཱஜᄇʹࢹͺγᬖ ܲሗ͗տᠪಪ3#2 $.&2 "1$)2 γᬖጉᠸᮿᯝᦤա ҨМ‫׷‬ᩓࡓᮆ഍೘ ளੜतᤴපႂᏡள ᝹᝟ஶࢹ஌౦‫ࢹ ڎ‬ርઐ੺ 

ˋழክ᥊႟᤯МՂ

᠞ᏅᏱ౅

᳦̇͗᝟࣍

ࠂᄨᜈνतኒМՂ

᧦ᓧࡓᮆМՂ

፤ν߶ᜈ˖ܼቆុ བณ ‫׷‬ၸчं ఋ᤯ࢹ ር с኷ᭂ಄ኍ҃ч᝹‫ܫ‬njఴ̠૆$$2ቆុ ᝼Ԣႂࢹ᝼МՂ˝3#2$POUSBDUPS 3#2      ԢԘੜ֖ӻၶᫍՉዜผХ ঋᤳ႟᤯ʽප

੽ଯ੝థඞၸ ‫ˉ׷‬ႂࢹࢹͺ ୰ܷ᫁‫੽ ࠑୂۋ‬ଋ੩Ӊઞᜈ̱ϱᜈ Ԣ ࠑ ࡏ ዴ ᜈ ν Ԅኍʶ్ᴜ᫁ᆀ᤬ୂࠑԢᤞ᠍֖‫ˉ׷‬ᤁ 3#2 ᣤ ᗛۡʶึᄉ˃ˉ᫲͏ ᝹‫֖ܫ‬నҫ Ӡ  іࣱ̯ˉፂᰍ ࡆՉዜ‫ۋ‬Ӵᢻnj Б᠟ᄉనҫդ ʶᓉྫྷֵγᬖ ζ᣹ႂ٧፤ν ʼ͈᫂ͤ ˃ˉᛧన኷ᄉ΍ၸ +-$POTVMUBOU Ԥ᝼ႂࢹὋ˃ˉ፤νՉዜ‫ˉ׷‬ $% ቆ ុ ᤯ ᮲ ҃ ч ‫ڠ‬౛γએᑚۘ Ф̴᝹‫ܫ‬΍ၸ $(" $1" ὇ΦѽआᡓࣉᮿᯝรᛧआὈԢͰ߳ႂ ˃ ˉ ͈घපч இ᮲ ч ὚ ྱ͈ ᩘ ‫ ׫‬Ԣ ࣽۘࣽᄣᄉள‫܇‬஧Ӊ᜜ ࣱܲఴ‫᠈ڠ‬ҫࢹͺፂᰍ ٧᝹‫ܫ‬ὋӉહቆុὋఋචὋ҃чὋࠑႂ ߶ ᜈ ˖ ܼ֖ ѫͳቆ ុ ὚ МՂሯҫ ᘘ᝭ ࢹᠪ ซб ֦លˉҫ XXX%FNFOBHFNFOUGVNPOUDPN ኍὋႂ٧ጲᡸ஋ᬩ೜฽nj - &/ / 09 ( 00 % ." / ྱѾ̼ူ ॱζՎՁ ߹။˧ᡸ

      ੩ӾᏱ౅ ‫ܚ‬ᄣὋᆮᴁ ੺Ԧᭅ‫׫‬Ꮎ ˝ ᮿ ᯝ ᡓࣉ Ԣ ᮻֵ ࢹ ԇள त чं Ԣ శၸֵὋฒᛧὋฒ᪪̼ူ˖‫ڍ‬Ԣ ᤯᮲ Nj҃ ч ጆ ፑ ఝܲనҫζোឯ᝺᫇ Ҫૅܷঋᤫᝠ᠍̾ʼБ᠟ᤞ᠍ $("$1"$1" 64

Ӡ ܲ ࣱ ፂ ᰍ ֵ ᠎ γ ᝼ 3VF$IPVJOBSE -B4BMMF ໣ප᤯පႂᡸ᫂ቓՉሗႂ٧ TJOPRVFCFDDPN ҪૅܷᎾ‫ڍ‬МՂԢ˓̠ሯҫ ܷ‫ ࡘ ۋ‬ᇧ ԉ ൓ ᤀ ౎आ ԟ ᜹ )/- ቆុఋචс಄҃с఺รᛧ఺ኍ ҪૅܷᎾ‫ڍ‬Ԥ᣷ሯҫӨᝫ ႂ ពὙ       ࣯รआᦤաᮿᯝᡓࣉՉሗ᝹‫ܫ‬ ႂព  SVFEF-PVWBJO0 )/(  &NBJMI V BO H ZV O DH B! Z BI P P DB ᦤआ‫׷‬ᩓ഍ߴࠑऐཱ௙ ࣸն༤኷҃ч᝹‫ཱܫ‬௙      MBQJFSSF MBTBMMF )/4$$2Nj 3# 2˃ˉ ੯ཱ ន ζ Ժ ᭤ ˃ ˉ ᝢ ᄽ nj ‫ ڠ‬ʽ ࠈ ᜈ ν ࡓ ᮆ Nj පമNj ཎ‫ڈ‬ ே ੜ ஞ ͳ Ꮱ ள ‫ ڠ‬౛ ߶ ᜈ ෳ ໡ ၫ ᆑ Ꮱள Njνူ֖፤એ ප ႂ ఝ ૰ ˃ ˉ ᆂ ᒖ ౛ ν ᛩ Ԣ ࠴ ྫྷ ͇ ӧ ̠ ࣍ϫࣱܲፂᰍ ˃ ˉ న ҫ ߶ ᜈ              

ለ˙පఋМՂ

  

Ӡ ܲ ࣱ ᗛ ۡ ˃ ˉ ᜈ ν ፂ ᰍ Б᠟᝿ͤ᝹᝟ γ ᝼ ᠎ ᧙ ͈ ಪ Ջ ူ ន ζ Ժ ᭤ 

ܷࡓᜈνМՂ

˃ ˉ ੯ ཱ3# 2 ܷ࠴ᜈνࢹርԘੜὋ๐ࠈὋ‫ڠ‬౛Ὃ ၫᆑὋБ᠟͈ͤὋ ႂ ព       $.. 52 $$ 2͗տ Ὃ .B T U F S ክ ᥊ ࢹ nj ክᡸ இ ᤴ ፤ ν ႟ ᤯ Ὃ བ පᎨ ผ Х ᦠ ͇ ኍ߶ ᜈ ፤ ν Ὃ ࠴ ௐన ҫ nj 3 #2            ० 

Ꭼ᜴ܹ̠ୂࠑ᠍ᤁ

 Ὄ

˖ԓᜈνࢹርМՂ

-FNPZOFክ᥊ࢹርМՂ

ႂ٧ᩘ‫׫‬፤એ

XXXUSBOTQPSUBMNDPN

ᎾᣴᨠᓧҪࢹԇ

ᤁ᤯පఋࢹርМՂ

ႂ٧ᩘ‫׫‬፤એ Չዜቆុс኷чंႂ٧ࠑၸ‫׷‬ၸᴎК ܷ‫ۋ‬᫂आ̱ϱчఋ᝹‫᠎͕͈͇ᦠܫ‬γ ˃ˉ૆ྠ᝹᝟ТतγШ፤νֆКԢௐ   XXXDBPCFDDPN

௙ӯႂҦࢹርМՂ

᱆ᄴNBTUFSክ᥊ࢹ $..52 $$2 3#2 ᠪ᠎߶ᜈ፤νපᛪ ʼʽපክ᥊ ఝ૰፤ν བප༮ รᇁ఺ ප᫘ ප෈ ᯰೊԢክ᥊႟᤯ ኍnj࠴ௐপν 3#2       ẁ ᬜ Ẃ 

ୂࠑଋᤞ ܷ‫ۋ‬኷यӴᢻ˃ᖸ᠍ᤁୂࠑୂᨁ၀ К ᦉ΍ၸॆ‫ڠ‬ᐋˉ᱆ӑАࢹ̠ࢹͺὋᦠ‫ܫ‬ ႂҮӣᬋԻὋ᝹‫ܫ‬ᴎКὋ˃ˉᄴௐᰳ஌

Bureau de Finance Prosperite

ᜈν፤એ

පఋనҫ

੣఺ಉលԦ࣊ঋ૸ழΦ

ඇܸіᄇ్ζোԦ࣊੊ఝள ࣸ ն ࣸնᐎጆႂព (ӑᎾБ᠟ႂព) ζ ࣸնᐎጆ&NBJM BE!TJOPRVFCFDDPN ো

યྠӾ҄

ᜈν፤એ

.BTUFSႂࢹ %&1 $.&2 $$2 ˃ ˉཛྷ ଋ nj ੽ ଋ ᫸ᄦ ᫂ቓὋએಜ੹ ࢹˉὋ‫ˉ׷‬ԢͰ߳ႂଌጆፑ ᦠႂ߶ᜈ ੣ Ὃ ፆ ౝ ஂ ౵Ὃዴࢹᨠఱ ፆՋ ࠑ Ԣ፤νஇᤴ ႂҦ‫ ࠓܘ‬ႂఋཱ௙ Х nj ᨠ Nj ᨷ Njʿ᩠ᨁ౅஧ ܲಧ nj ኍ3#2        ᦋဋ௙ 

www.sinoquebec.com ̃੣˻ӭஜᆉႂᝬයᐋયᐏܰࣈ̓૰Վᛠૂᢻୃͦࣛྫྷ ˀᢻᄰСᇽ҅ᣀᝧ‫˹ڎ‬ាఴሜੜӭੜၶ਒ᮆᝧ᝹‫᠍ߚܫ‬

ႂ٧ᩘ‫׫‬፤એ


ઐǒԦᛠཁ PO4QPUT$PUF

7FSEVO

OHUPO

1"ᡓࣉࠪ᭦Ὀ

POFVWF8FTU

$BUIFSJOF8FTU

IJFV

MO

Ὀ%BXTPO$PMMFHF

.POL

ࣸ ն ζ ো

FSCSPPLF8FTU

4PNFSMFE

F DRVFT8FTU EFT/FJHFT‫ڠ‬ӜὙ B 4VJUF

OJT὚ ࠪ᭦

ӜὙ FOUJFO M-BVSJO %FDBSJFὋ4VJUF F

4U.JDIFM &BTU *9

᧙ణܷ quantity with

tion spots.

hinese news-

match our dis-

and Montreal

໧NjᏤ˜

Ὑ̅߰

੝థὙ

ࢹͺࠈ

JB*OD

ʿ̼ᛪఴઐበ‫֖ڣ‬

੝ѮᣑᄉКᦉζো

‫ځ‬΍ၸఴઐζো੝

஠ብ֖ࣸն‫ڎ‬஠᝹᝟

ᤜቂ੿ᜂఴઐ‫ڎ‬஠

ᄉాѽ὚

ᇪ‫ڃ‬ጷጺᐿ௿ὋʿХ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

ཁణܲ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ѴФ˖Ὃಉល৥ᬃᤂᄉ nj

  ࣱ  త ௅ኃయ

‫ڠ‬ӜὙ XNBO ‫ڠ‬ӜὙ PVSDFT +FBO#VM 1JFSSFGPOET


ࣱత௅ኃయ

ֆళ̜ཁ Džᗛྱѽ࠶Ӯࡿ.BJM$IBNQMBJO‫ژ‬ភาҮ ఴֆ̊ध‫ݼ‬ὋӮࡿ.BJM$IBNQMBJOध‫ݼ‬ˠҨ ‫ژ‬ភาҮ˿Ὃ‫ژ‬ភᏤ̠ࡒௐ࠱‫ڙ‬ဗ‫ڣ‬ˀߦߔ ཱ͂ᄰnjඇ˓ߦߔཱ߸ᄰՐᤆ͗அҁʶ͊ྱ Ѿᄉ࠴ᇩྫྷnjХͳௐᫍ߶ଅឯᄹ߽Ꭹnj ‫ڦڠ‬Ὑ2151 Boulevard Lapinière, Brossard ߽ᎩNBJMDIBNQMBJODBFO Dž‫ژ‬ភѴᢻ ‫ژ‬ភᜈੵᄉ༡ᢻὋᤆథ༡ᢻഴ‫ۋ‬Ὃ˝ߦߔ͂ ᖸᤴʶ˓൓ˬᄉᓫ௅චඦnjథᝮ஋̂Njథဓ Хຣ੅ὋᤆԺ̾ፋ‫ژ‬ភᏤ̠зζnj ௅యࣱత௅ ‫ڦڠ‬110 St. Pierre St. St. Constant, QC J5A 1G7 ᎩቢXXXFYQPSBJMPSH DžᗛྱѴ༤Џ‫ؤ‬෻ሑ ‫ژ‬ភᓫঋҁ˿ὋКۡᄉ‫׷‬आ‫ڙᦏڣ׷‬ϡ‫ژ‬ភ ᜈᯎὋణ໠̜ᄉज़ज़ᑞխलఝܲᄉ̠ึnjͭ ʿክঞ˥ឬὋஞ˓ᗛྱѽ࠶ణ‫ܤ‬᜹ᄉᓫ௅

࣊Ꮅःឞࡂ࡚˙ᤂ‫̠נ‬ᛣᄉ$PNQMFYF %FTKBSEJOT˿njඇࣱὋᤇ᧖ᄉ'POUBJOF #PSFBMF‫ؤ‬෻༤Џሑᦏᑞࣛፋܷࠑ̊ॐ ᎐ጬὋঋˬ൓ࣻᄉᓫ௅ඦ‫ډ‬nj ௐᫍత௅త௅ ‫ڦڠ‬Ὑ150 St-Catherine St W, Montreal, QC H2X 3Y2 Džፋ‫ژ‬ភᏤ̠зζ᜵ᇩྫྷඇ࠯ζᦏథ‫ܬٿ‬ ፋ‫ژ‬ភᏤ̠࠘‫ژ‬ភਜభຌӬ௦ߦߔ͂ణဢ᠛ ᄉቧࣱ‫ॹٿ‬ὋҪૅܷᄉߦߔ࠾ФࣳᤁὋ‫˝ځ‬ ‫ژ‬ភᏤ̠͗ኔ‫̴ܬ‬அҁᄉඇʶ࠯ζnjͭథˏ ˓᧗᜵ᄉ᜺Ѷ᜵ᥕ९Ὑʶ௦᜵ᆷγ‫ڙ‬ζ࠯з ‫ٿ‬ᥪ‫ڦڠ‬Ὃ˄ၸ‫ܚ‬ප˹зnj $BOBEB1PTUᤆథʶ˓ζܿഴ౛nj࠘ፋ‫ژ‬ភᏤ ̠ᄉζ͇ʿᭉ᜵ஂ̶ᥪᠪὋԦᤞζ͇ᄉ੔ൢ ௅య௦త௅Ὃ̾ᆷγ;ᄉߦߔ३ҁኔ ‫ܬ‬nj὇ߥಢ֖௅੫Ὑζ͇ॸᮋ‫ڙ‬త௅˧ ґԦᤞὋ̾Φ‫͓ڙ‬ϛґᖌ३‫ܬٿ‬njὈ "EESFTTUP 4BOUB$MBVT /PSUI1PMF))) $"/"%"

ᗛۡளาҮ ෛ๒य೛ᰳᓧశࡘ ໫൥೛ᰳͺֵᄉෛ๒यࡘ᜾࠱̅త௅ ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ध࣪ὋௐᫍԵథˏ˓తnjឞࡘ᜾ ࠱̾ґ੝లథᄉழयࡘᇧ೛ᰳ὇7JODFOU 7BO (PHIὈᄉࣧͺֵὋӉહፂЦᄉǑ௠ܳǒὋ ǑՓ௅ᗏǒὋ ǑᲜࡊᔈǒኍnjԟ᜹ᏧԺ̾‫ڙ‬ੜᫍ ᧖໫൥Ὃᄹ‫ܖ‬ʼࢼܷᄉ஠೧ྱe೛ᰳᄉႆͺὙ ጹᓫὋᝎਕὋ౅஧Ὃᓣॐࣛፋ὇ԟҪᏧὈʶሗ ᭣їᄉͳᰍὋ༎Ԧ;ᄉਕ߽ὀ‫ ڦڠ‬SVF 8JMMJBN"STFOBMBSUDPOUFNQPSBJO ᤇ൒ࡘ᜾௦߶‫᠄ޚ‬Ҿeᖅಪ὇"OOBCFMMF.BVHFSὈ֖షѽ߶eࣄ͟὇+VMJFO#BSPOὈ ᄉѸ਒Ὃ̴͂ѽၸᬀ࠶ͣྱe௾ᖇ᜴὇"MCFSU1MjDZὈౝধᄉþКϷÿഏএὋՋͺ‫ڙ‬௾Ꭼ ௒ல‫ڠ‬Ӝ-FT #BVYEF1SPWFODFᄉ‫ڎ‬ϷӯྫྷᯝѸͺ˿ᢵ˙Фܑᄉᛪ໥njܲઅॕᄉЎ ᤈ੾శ֖֖ᢵ˙ФܑᄉᮂˬὋ˝ඇࣧ‫ڎ‬Ϸ‫ܘ‬ຊ˿ৰਕຆऎὋ΍ੇ͂ᑞܴᄽѬਕԩҁ ᓧశࠑᄉѸᤴ᱆Ҧnjత௅ध‫׫ݼ‬ᇽὋᇽ͈‫ڙ‬ҁЊ˧ᫍnj ‫׫‬ᇽᎩቢὙIUUQTJNBHJOFWBOHPHIDB

*44/ఴઐѢྟԦᛠྟా੝థ4JOP2VFCFD.FEJB*ODఴઐᥪஊ‫ڦڠ‬10#PY 4VDD%FTKBSEJOT .POUSFBM 2D $BOBEB)#$ႂព͛ᄽឥᮂ ᤶֆ̊ѢྟCopyright©2001-2019 by SinoQuebec Media Inc.

Profile for Sinoquebec Media

Sinoquebec #855 - Nov. 29, 2019  

Sinoquebec #855 - Nov. 29, 2019