Page 1

Journal Chinois Sinoquébec

Sinoquebec Chinese Newspaper

ॐ஠ ብ ዴ ఴֆ ƾ᱆ᄴੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ԩ̍ฮ˻ࠑуѣ 1þҪ‫ྱڍ‬зÿ

w w w. s i n o q u eb e c . c o m -FBEJOHUIFXBZGPSNPSFUIBOZFBST

ࣱత௅ኃయ ࣱత௅ኃయ

ႂព͛ᄽ ӑᎾБ᠟ ॱζTJOPRVFCFD@NFEJB

ƾᗛྱѽ࠶ʸ˓Ꮎ։ᴜᙊԃᮿԉ

1þᗛۡ᮲ৰÿ

ƾ᱆ᄴ̬‫ܭ‬ဓ໎ጉᄉ˓‫ڠݝ‬ழ

1þᗛۡ᮲ৰÿ

ƾ᱆ӑАੜࡓѢሜ˖ᄉ൚គᤛ៵

1þᗛۡ‫̖ڠ‬ÿ

ƾ੩ᡄ̓᤯նᇽᄉі్तᝫ

1þᗛۡᢻ̂ÿ

ƾ%PSDIFTUFSࣸ‫ؤڣ‬෻ᖿ੆

1þᗛۡၶาÿ

ƾֆళ̜ཁ

1þᗛۡ᮲ৰÿ

ႂᥪJOGP!TJOPRVFCFDDPN ႂߔઐXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

᱆ӑАᕱҍ࣍࠱ԺଡΘఝܲనҫ

᱆ᄴஊउ̅త௅᤯᣾ኃՁก಴ὋЉ᝴ᕱҍ࣍˝ৣᏧଡΘఝܲӝႤγϣన ҫnj಩૵ளᄉበกὋᕱҍ࣍࠱ᑞܴὙ

͈ಪֵͯ᠎·

धХ֖ክူႮᔟ‫ܪ‬ழὋซ࠰Ⴎᔟ὚ धХ੝థ᭣‫ܪ‬ழᕱ὚

i 6

᤯᣾ᴊЮ੣ൿஶၸᕱྫྷ὚

JVDPN

ុஞ੊ढ᫁ӝၶᄉ‫ܪ‬ழ὚ ಩૵ध‫ܪ‬ழᏧᄉ᜵යὋፂ֦លՐϢൢ౼̎ᕱྫྷ෴Ⴄnj ឞก।ᤆᠱ̀ᕱҍ࣍᝿ͤʶ˓̠ᄉᢵͳ֖ዴᇷ࿃хᄉాҦὋ̾ᆷγൣᆷ΍ၸ ᕱྫྷnjԲܰὋၿ̅Ⴎᔟଋሗ᝟Ѳᄉ‫ఽܬ‬বὋᕱҍ࣍࠱௃ก˝ࡦ̾ʽᄉЇቧଋሗ ႮᔟnjіֆґὋӻၶᦉ᫁ %BOJFMMF .D$BOO ࠇ࣊Ὃᡓጞએ‫࠱ܢ‬థాងற֖ध‫ܪ‬ழ ᕱྫྷnj

!"

i 6 .com

ሜੜ˻ੜ ˻ၶ਒

ੲ ੲʶႶ‫ڕ‬䂓្㈨㐌 ͇̀䬕䂓㈨㐌হ㻳䶾⯾ᣔ

˖ܼ ઐ

᝜ ጆፑ

ࣱ᠟̨

$145 !23#$%&'(4'#)#25#,//0,6*7 !"#$%&'(&')#*+,+-.,/*-01

䔯वѼႲহੳ͇Ꮔ䨧

Ժᄯ᯶᝜ࡌᔭ ก

!"#$%&'(")*++," -./01/2.*("3$4"5!$

̼ᛪКᄴ᱆ӑАᄉܲࠑᕱआᄉᕱҍ࣍Ө͗὇"211Ὀࠪஊउᄉள᜺ᛪᇧᡁ ੳnjʿ᣾Ὃဗ‫ڙ‬ᤆ௃กᆷ߿ᕱҍ࣍ᄉనҫ᠟ၸ௦ՠԺᖌӝႤγᬖࡌઐᩘnj ৣᏧాѽώ࠭Ꮷ1BVM#SVOFUᛪᇧὋ‫ڙ‬ᖌ३ӝႤγϣழ᭦Ὃ᱆ӑАᤉᤉᖿՐ̅Ф ̴ᄴ͊njΒ‫ݟ‬Ὃ߶ܷ႔ᄴᄉᕱҍࣱ࣍ܲ౎ʶᄯଡΘႮᔟଋሗnjՎௐὋᕱҍ࣍੽ઝ ʶ̎᭣᧗᜵ᄉӝႤనҫὋ˶Ժ̾ђᣏӝၶᄉ᠆ઝnj Ҫૅܷ੝థФ̴ᄴ͊Љ᝴ᕱҍ ࣍‫ڙ‬۱ᝪՐଋሗႮᔟὋӉહᤈᛠॶᐴ‫ܬ‬ᔙ὇$13Ὀnj

ଦ͎ఓ CentraCondos ⛾᧶ऻ؄Ӿਸ

Ꮴ๔Ƞ叓๔႓ࡧᝬ喑 ẩ̸ࢠౝ䧮〆 ᰡ็Ԏᖜ䄤৕䄏

514.871.0000 ᝃᓛԎCentraCondos

Վ᜖ᡠ㠩ᴾᰛ


Ç‘á—›ŰĄÓ§Ě ŕŞ? %JTUSJCVUJP

ኃ

!"#$!%&"'("#!&)"*"+$,-,$%&"'."#!&)"/0'. !"#$ "#$ $!%&"'("#! % "'("#!&)"**"+$,-,,$% $%&"'."# "'."#Ç…$IJOBUPXOâ€ŤÚ â€ŹÓœá˝™

1MBDF%Ă˝"SNâ€ŤÚ â€Źá¨ á‰˘ĐŽ

Đ?ӧᛠEFMB(BVDI

ŕŽłâ€ŤÚ?‏ӧ˚आ὇‍ڙ‏$MBSLᛣ

ŕž&#x;

á¤ˆŕ˘Žâ€Ť×ˇâ€Źŕ¤†á˝‡$MBSLᛣὋӎ

ԣѽ‍ס‏आ#PVM4U ᎊѽఽá ?á› #PVM á??ԣᥓࣉ

༭ᕠᢞ�ࣺ )PMJEBZ*

ࣸ ՜ Μ ো

Ó§ŕŻżŕŽşá› á‡Ş"WF7J

Ç…/FX*NNJHSBOUT4F

ŕť—ŰĄÓ§Ě ŕ°¨ŇŤË–ŕĽś 

ӧӨ͗ /PUSF%

ÓŽŕĄżÓ§Ě ŕ°¨ŇŤË–ŕĽś 

PZOF -POHVFVJM 2 Ç…%PXOUPXO

1"ᥓࣉEV'PSU . ဖĚ?ŕŽşá› á‡Şá˝‹-JOD

9<*>:!,$)<

Ç&#x2026;7FSEVOâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122;

.FUSP᎝־áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;EF-Ă˝F

1!)2+3)4*5$)26,&47".8*"/'8" 9:;29:<4* &;29!)47"=8*/08 VIANDE DE / M MEAT EA A

POISSON IS SSON S SS SON / S SEAFOOD AFO AFOOD OOD éž&#x2122;č&#x2122;ž

2 4 2 4 SPĂ&#x2030;CIAUX GĂ&#x2030;ANTS EN MAGASIN TOUTES LES SEMAINES / SPECIAL SAVINGS IN STORE EVERYWEEK 9:;29:<4* &;29!)47"=8*/08

Merci M Me e de magasiner gassin chez nous! Thank you for shopping with us ! gasin

ç&#x2030;&#x203A;äť&#x201D;骨

ç&#x152;Şć&#x17D;&#x2019;骨

<1'"#"=/ ĺ&#x2019;&#x2013;ĺ&#x2022;Ąä¸&#x2030;ĺ?&#x2C6;ä¸&#x20AC; [J $4.83/kg /kg /k g

$17.62/kg

219

799

澡é?&#x2019;ç?­

-",./$ 01'$%&"'($čą&#x2020;čą&#x2030;鲎鹟 234,

399

Ib

Ib

?@A7"'(B.. ?

!"!#"$%&"'( ç&#x201E;Śçł&#x2013; / ĺąąć ¸ćĄ&#x192;ç&#x201C;&#x153;ĺ­?$ )*+,

0DPD5RVD ćŠ&#x201E;ćŚ&#x201E;沚 >9

$8.80/kg

Ib

?@A7"CB(.

?@A7"(B'.

ç&#x2030;&#x203A;č&#x201A;&#x2030;ç&#x153;ź ç&#x2030;&#x203A;č&#x201A;&#x2030;ç&#x153;ź

çž&#x160;č&#x201A;Š $10.56/kg

479

399

79

3

ä¸&#x2030;ć&#x2013;&#x2021;éąźć&#x2030;&#x2019; ä¸&#x2030;

äš&#x152;头

$8.80/kg

$8.36/kg

Ib

?@A7"IB..

Ib

Ib

?@A7"CB..

?@A7"DB/.

2/5

鸥çż&#x2026;

ĺ&#x160; çž&#x17D;鸥 鸥

50

999

?@A7"'FB..

(B..$:E-8 $11.00/kg

$3.95/kg

179

4

Ib

99

10

Ib

?@A7"IB..

?@A7"/B..

$5.27/kg

99

239

ea/ch

2/4

ea/ch

5"(06" 麝沚$27*89

ć&#x2019;ź 䝡

?@A7/BC.

0DSOH/HDI%UDQGç Ťč&#x2026;ż$*++,

:!"'6;"'$%&"'($éť&#x2018;ć&#x153;¨č&#x20AC;ł$28+,

é&#x153;&#x2021;

00 $VWURé&#x2026;¸ĺĽś 2@8,

Ib

?@A7"'DB..

?@A7"(B..

GH

G

Fruits et LĂŠgumes / Fruits & Vegetable

ࣹŕ°¤ ŕŻ&#x2026;á&#x160;&#x192;ŕ°Ż

Produi du Produits Mexique

1/100 ?@A7"'E/B00

Produits du Mexique

7/1000 ?@A7"(E'B00

$3.51/kg Produit du Mexique

Produit des Ă&#x2030;-U

159

Ib

?@A7"/B..

2/1500 ?@A7"/E(B00

ç&#x2122;˝é&#x20AC;&#x161;

88¢

lb

?@A7"/BC.

Produit des Ă&#x2030;-U

Produit des Ă&#x2030;-U

?@A7"/E(B00

ĺ&#x201C;&#x2C6;ĺŻ&#x2020;ç&#x201C;&#x153;

88¢

lb

?@A7"'BD.

?@A7"CBD.

GH

88¢

lb

?@A7"'B(.

Produit du mexique

ea/ch

?@A7"'=B..

?@A7"'E(B..

599

ea/ch

ea/ch

ć&#x2013;°é˛&#x153;ç&#x2026;˛ćą¤é¸Ą

G

399

1399

299

00

?@A7"0B=.

éť&#x2018;çŤ&#x2039;$8.C

+lDJHQ'D]Vĺ&#x2020;°ćˇ&#x2021;ćˇ&#x2039;PO ??2$%&"'($ç&#x203A;&#x2019;čŁ&#x2026;éążéąź NJ

č˘&#x2039;čŁ&#x2026;ç&#x2030;&#x203A;沚ć&#x17E;&#x153;

$1.94/kg

Produit dess Ă&#x2030;-U

?@A7"CB..

?@A7"CB..

?@A7"'.B..

4A $ç&#x2122;˝č&#x2122;ž$)2B)8$).C

lb

3/1

ea/ch

ea/ch

ea/ch

379

199

450

1699

$8.36/kg

2/1500

$1.94/kg

$1.94/kg Produit du Mexique

Produit de la CorĂŠe du sud

çž&#x17D;ĺ&#x203A;˝ĺŻ&#x152;壍

ć&#x2022;´ä¸Şč? č??č&#x153;&#x153; č? č??č&#x153;&#x153; č? č??č&#x153;&#x153; č&#x153;&#x153;

é?&#x2019;ĺ&#x201D;?č&#x160;š

é&#x2021;&#x2018;é&#x2019;&#x2C6;č?&#x2021;

ĺ&#x201D;?ç&#x201D;&#x;č?&#x153;

é?&#x2019;ć&#x;

é?&#x2019;ĺ&#x153;&#x2020;ć¤&#x2019;

?@A7"FB..

ea/ch

239

?@A7".B..

?@A7"(BD.

799

ea/ch

?@A7"=B..

ea/ch

FOURNITURES POUR / RESTAURANT SUPPLIES 大鸥č&#x2026;ż

ç&#x2122;˝č&#x2122;ž DEFGB

áŤ?á&#x17E;łĐ&#x161;á&#x201E;˝á&#x201A;&#x201A;ß&#x201D;ŕž&#x;á˝&#x2039;Íłá°?޴ͳளŕŻ?ĚźXXXTJOPNPOUSFBMDBOFXTQBQFS

=4+>)!#?!)@#椰弜 ABB<C@DA

12999

3100 ç&#x152;Şç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;

40lb and up

219

Ă&#x20AC; partir de 30lb

lb

20lb and up

30lb and up

219

Ă&#x20AC; partir de 10lb 10lb 0ba nd up and

189

é&#x2021;&#x2018;é&#x2019;&#x2C6;č?&#x2021;

3599

ĺ&#x201D;?ç&#x201D;&#x;č?&#x153;

2499

1699

Produits du Mexique

boĂŽte case

Produit des Ă&#x2030;-U

case boĂŽte boĂŽ oĂŽĂŽte

č&#x2039;ąĺ&#x203A;˝éť&#x201E;ç&#x201C;&#x153;

Produit de la CorĂŠe du sud

case boĂŽte

á&#x153;´ŕĄłß&#x2014;ß&#x201D;߼ಢ Ö&#x2020;Đ?

๯Ő&#x20AC;á&#x17D;žŕ°śßĽŕ˛˘ Ö&#x2020;Đ?

ÓŽŕĄżÓŻŕ śŕˇĄË&#x2013;஠ߥಢ Ć˝.VDI.PSF ŕž&#x;á­ŚŕŠ?áŹ&#x152;á˝&#x2039;Ö&#x2013;â&#x20AC;ŤË&#x2030;סâ&#x20AC;Źá&#x2C6;&#x203A; ÔŚá&#x203A; ŕ˝ లѴФË&#x2013;á˝&#x2039;ŕ˛&#x2030;á&#x17E;&#x203A; á&#x2019;°á&#x201A;&#x201A;á˝&#x2122;

lb

u 20lb and up

Produits du Mexique

lb

10lb and up

lb

189

Ă&#x20AC; partir de 20lb

lb

é?&#x2019;ć&#x;

Ă&#x20AC; partir de 10lb

lb b

é?&#x2019;ĺ&#x201D;?č&#x160;š

40lb and up

ç&#x152;Şć&#x2030;&#x2019;

239

ć&#x2013;°é˛&#x153;č&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

ç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

119

Ă&#x20AC; partir de 40lb

lb

ĺ?&#x2030;ç&#x192;§ $H&'#I'C!J!+#C4# +4:((!FH&#3C!4'#94".

Ă&#x20AC; partir de 20lb

Produits du Mexique

129

Ă&#x20AC; partir de 40lb

case boĂŽte

case boĂŽte

ĺ°?鸥č&#x2026;ż

1799

case boĂŽte

ç&#x201D;&#x;ĺ§&#x153;

699

Produits de la Chine

boĂŽte case

2699

case boĂŽte

XXXTJOPRVFCFDDPN

0#12#34+"!#564)"7#8'("4'"4'7#ç&#x17D;°ç&#x201A;šç&#x17D;°ç&#x201A;&#x2019; "77 8 " 9HUPLFHOOHVDXWpDXERHXI

1RXLOOHV6DXWpHVDX[ )UXLWVGH0HU0pODQJq

嚲ç&#x201A;&#x2019;ç&#x2030;&#x203A;河

5L]VDXWpDXPDVVDJRHW %kWRQQHWVGH6LPLOLFKDLU GHFUDEH

澡é˛&#x153;ç&#x201A;&#x2019;沚é?˘

&KRZ0HLQ&DQWRQDLV ĺšżä¸&#x153;ç&#x201A;&#x2019;é?˘

ĺŻ&#x152;č´ľç&#x201A;&#x2019;鼭

599

599

Portion

2HLOGX'UDJRQ 'UDJRQ(\HSFV

঳á&#x17D;&#x192;á˝&#x2122;ŕą&#x201D;á&#x153;´

$4

99

$4

! !"#$9&'' "# " 9'

*+,-

ć¤&#x2019;ç&#x203A;?ć&#x153;&#x2030;头č&#x2122;ž ć¤&#x2019;ç&#x203A;?ć&#x153;&#x2030;头 ć¤&#x2019;ç&#x203A;? ć¤&#x2019; ç&#x203A;?ć&#x153;&#x2030;头 头č&#x2122;ž 头 č&#x2122;ž

99

!"#$9&''

ć&#x153;¨č&#x20AC;łčą&#x2020;č&#x2026;?

3URPRWLRQGX9HQDXGLP )UL6DW6XQRQO\

č&#x2019;&#x153;č&#x201C;&#x2030;輿ĺ&#x2026;°č&#x160;ą č&#x2019;&#x153;

$2

99

!"#$(&''

嚲ç&#x201A;&#x2019;ç&#x2030;&#x203A;河

$4

99

!"#$9&''

鸥ç&#x201A;&#x2019;鼭

ç&#x201A;¸ć&#x2DC;Ľĺ?ˇ

ŕŹ?ࣸá˝&#x2122;á?&#x17E;Ń˝

ŕ°´ŕŞ?ภ༤áŽ&#x17D;áŤ&#x2021;á˝&#x2122;Ě&#x2026;

./0-1+$2+$30,40,$0-$$50-1+$6782+$+4$ SLTXDQWH HVWRá&#x201A;&#x2021;HUW

One dish with a choice+Rice$4.99 One dish with two choices+Rice$5.99 One dish with Three choices+Rice$6.99 !"#$%&'"&'#(&)*#&+#,&"#-#(&)+#(&)*. /&+#/+!!

á&#x17D;&#x192;ᣣá˝&#x2122;ß&#x201D;á&#x2020;&#x201D;Ç&#x2039;â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;Źŕť§ á&#x152;ˇŕž&#x;á˝&#x2122;Ęśá˛? á&#x17D;žŕ˘šá˝&#x2122;ŕ ´ŕ¸&#x161;

Un plat au choix+Riz $4.99 Un plat au deux choix +Riz $5.99 Un plat au trois choix +Riz $6.99

5

99 portion

!"#$)&''

3

99 portion

!"#$(&''

2

99 portion

!"#$(&''

3

99 portion

!"#$%&''

3

99 portion

!"#$(&''

10/1

00

!"#$%:;&<<

ć°­ĺ&#x203A;żĺ&#x2020;­ĺ° â&#x2022;&#x2122;ć&#x2C6;˝ć&#x203A;&#x2022;â&#x2DC;śâźşĎŞä&#x2039;´ă&#x17D; â&#x2030;żâ&#x160;?Ńł

We are hiring all departements, experience is an asset. Tel: 514 653 6096 On embauche pour tous les departements avec bon salaire, les personnes avec experience ont la priorite. Tel: 514 653 6096 Nous n'acceptons pas les règlements par Carte Jusqu' Ă ĂŠpuisement des stocks! d e C r ĂŠ d i t I n t e r n a t i o n a l ; c a r t e P r e Pa i d ; c a r t e cadeau;AmĂŠrican Express G8&>$"K!:)<&<&$Q"1:Q<"R We do not accept payment by International credit card, prepaid card, gift card, American Express '//00" J3!>B" 1:!,$)<&$) Ĺ? 9pULÂżHUOHVSUL[Dá&#x201A;&#x2C6;FKpVHQPDJVLQHQFDVGHGLYHUJHQFHHQUDLVRQG HUUHXUG LPSUHVVLRQGDQVODFLUFXODLUH$ & 76XSHUPDUFKpVHUpVHUYHOHGURLWGHOLPLWHUOHVTXDQWLWpVDQFXQHJDUDQWLHUpFDOPH +3)<,@:>" KL" MDN" '+. O$>B7" C'D*((F*(CCC Ĺ? 9HULI\WKHSLFHVRQVWRUHGLVSOD\WDJVLQFDVHRIGLVFUHSDQF\GXHWRSULQWLQJHUURULQWKHĂ&#x20AC;\HU$ & 76XSHUPDUNHWUHVHUYHVWKHULJKWWROLPLWTXDQWLWLHV1RUDLQFKHFNV 6:P7" C'D*(('*0FFF Ĺ? ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ĺŚ&#x201A;ć&#x153;&#x2030;ĺ?°ĺ&#x2C6;ˇé&#x201D;&#x2122;误诡䝼ĺş&#x2014;ĺ&#x2020;&#x2026;ć &#x2021;筞为ĺ&#x2021;&#x2020;ă&#x20AC;&#x201A;ć&#x2030;&#x20AC;ć&#x153;&#x2030;ç&#x2030;šäťˇäş§ĺ&#x201C; ć&#x2022;°é&#x2021;?ć&#x153;&#x2030;é&#x2122;?ďź&#x152;ĺ&#x201D;ŽĺŽ&#x152;ĺ?łć­˘ă&#x20AC;&#x201A;C&T čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;äż?ç&#x2022;&#x2122;ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ć&#x153;&#x20AC;çť&#x2C6;解é&#x2021;&#x160;ć?&#x192;ă&#x20AC;&#x201A;

ST-LAURENT S

The Largest quant bution spots. No other Chines match our distribu treal region.

Portion

Portion

5RXOHDX3KLOLGHSKLD 3KLOLGHSKLD5ROOSFV

5RXOHDXGH3RXOHW &KLFNHQ5ROOSFV

5RXOHDX&UHYHWWH)ULW 9+:!;#6,+:<*#5ROOSFV

ÔŚá&#x203A; འణܲ

599

599

Portion P ortio on

Aire de restauration / Food court ouurt our rt

᤯ᣚáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;"WF7 ளË&#x2014;ŕŽ&#x2026;â&#x20AC;ŤÚ&#x2020;â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; ᤯ᣚáĄ&#x201C; ளӧáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;8FMMJO Ç&#x2026;.POLâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; á?&#x2DC;á&#x201D;&#x161;ጤŕ &#x2018;á˝&#x2039;CPVM .JLFనҍá˝&#x2039;+PMJDPV %FDPSDIF[/PVT Ç&#x2026;/%(â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; Ë&#x2013;â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x2039;´Öľŕ¤&#x2020;á˝&#x2039;4IF .VMUVN์á&#x2013;&#x153;ŕ¤&#x2020; 4 á­˝â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;%FDBSJF Ç&#x2026;1MBNPOEPO$PUFE á?¤áĄ&#x17D;ᰠಢ7JUPSJB .BSJF7JDUPSJO$PMMFHF á§&#x161;ÔŚáĄ&#x201C;á&#x152;&#x17E;ŕŁ&#x2030;â&#x20AC;Ť(ÚŁâ&#x20AC;Ź Ç&#x2026;+FO5BMPOâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; ŕ¸?Ö&#x2013;áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; 4U%FO Ë&#x2039;ழáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; ŕ¸?Ö&#x2013;áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;ŕ Ş Ç&#x2026;7JMMF4U-BVSFOUâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153; Ë&#x2039;ழáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;á˝&#x2039;1PJSJFS â&#x20AC;ŤÝ&#x20AC;Ţ&#x17D;Ü­â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; á§&#x161;Ë&#x2014;ጤŕ &#x2018;á˝&#x2039;5IJNF ŕ &#x153;á§&#x161;Ó§ŕš&#x2018;Ṥጤŕ´? Ő?Î&#x2021;ྤÓ?ࡴá&#x201A;¤Ë&#x2013;༜ Ç&#x2026;&BTU.POUSFBMá˝&#x2122; á§&#x161;Ó§áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;á˝&#x2039;#WME á§&#x161;ÔŚáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;+BSSZ& Ç&#x2026;4PVUI4IPSFâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; ӎॿӧ̠Ë&#x2013;༜1MBD -POHVFVJM á§&#x161;ÔŚáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; Ë&#x2020;á&#x152;ĄáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; Ç&#x2026;-B4BMMF-B$IJOFâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Ź #VGGFU1BMBDF0SJFOUBM .BSDIF'SBJT/PUSF% %BNF -BDIJOF Ç&#x2026;8FTU*TMBOE%%0â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Ź á§&#x161;Ó§áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;%FT4P *OUFSOBUJPOBM /FXT á&#x153;´ŕĄłË&#x2013;஠ߥಢ4U .PVSFMBUPT 4U+P Ć˝$PNQBOJFTBOE$PM 4IBEE#VTJOFTT$FOUSF +',#VTJOFTT$FOUSF 3PTFNPOU5FDIOPMPHZ CJFO&BTU .BSJF7JDUPSJO$PMMFHF Ć˝$IJOFTF4DIPPMT Î&#x2021;Ó§Ë&#x2013;஠ߥಢá˝&#x2021;Ö&#x2020;Đ?á˝&#x2C6; á&#x2014;&#x203A;ŰĄË&#x2013;஠ߥಢá˝&#x2021;Ö&#x2020;Đ?á˝&#x2C6; á&#x153;´ŕĄłŕ§&#x2020;á&#x2C6;&#x2C6;Ë&#x2013;஠ߥಢ Ö&#x2020; á&#x153;´ŕĄłË&#x2013;஠ߥಢ Ö&#x2020;Đ?

Ѣŕž&#x;ÔŚá&#x203A; ŕž&#x;ŕ°žŕŠ?

á&#x2014;&#x203A;ŰĄÓ§Ě Ţ´Íłŕ˘š

4JOPRVFCFD.FEJ â&#x20AC;ŤÜĽâ&#x20AC;ŹŕŻ&#x2122;á˝&#x2122;

ƽఴŕŞ?á&#x17D;ˇŐ?஠á&#x2030;ĽĘż

á&#x153;šŕ˝ á˝&#x161;ŕ°´ŕŞ?ʿγá?źŕŠ?

á&#x201E;&#x2030;Ń?á&#x2020;ˇŕŚŹá˝&#x2039;ʿ੽ŕŞ?â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Ź

लáĄ?á&#x201E;&#x2030;Í&#x2030;Í´á &#x2030;Í&#x2030;á˝&#x161;

ƽఴŕŞ?Îłá&#x201A;?á&#x17D;ˇŐ?ŕŽ

á&#x201E;&#x2030;ŕž&#x;ŕ°žá˝&#x2039;ŕ°´ŕŞ?Îłá&#x201A;?á¤&#x153;

Ѹŕ¨&#x2019;á?§ŕ¸ ༤á &#x2030;Í&#x2030;á&#x201E;&#x2030;

ƽఴŕŞ?ࡤ఼Í&#x2030;Í´á&#x2021;Ş Í&#x2030;Í´ŕŽ&#x160;ࡴĎ&#x2122;Ő&#x201C;Ç&#x152;


ᛩ᠚ᄉὋФ˖ܷᦉѫၿᄴஊउଡΘnj̴ဗ‫ڙ‬ ࡏͰ‫ڙ‬ʶ˓ளतᄉՋͺͰੜᮉᄫ˖Ὃ᧖᭦੝ థࡏඞᦏ௦ᤇएМࠟ഍ᄉРՎ੝థᏧὋРՎ ክူᤇएतኒྫྷnjࠪʶᄯΙ᭤ለѽ᧚ၶาᄉ .BSUJO౎ឬὋඇ˓తૅѢஅЙᄉὄ౎ஂ̶ ੜሜὋ᫁൤̾ज़௦ᬱ̾˝ፘᄉnj ૵৘Ὃࣉஊᦉ᫂ࣂፂतበ˿ʶ͊សጹᄉ ஜߙ‫ڎڠ‬Ὃឞ‫ڎڠ‬಩૵ੜ̖͈Ϙ࠱ۡࣉѲѫ ˝ʿՎᄉӜ۪nj‫˖ڎڠ‬ஞՋ˿ʶ˓ᣃ͇ር ࣿὋЉ᝴੽त̠‫˖ڎڠڙ‬ଢЙᮉᄫஜ૵Ὃణ Ր्੆ஊउᭉ᜵ᄉᇪ͗ͰੜNjԺ᠆ઝͰੜ ֖ࠑऐͰੜӬЊᄉຌӬnj ࣉஊउᄉౝਆ௦࣎భ੝థᄉ̠ᦏᑞܴ Р̙Ꮎ‫ݝ‬ௐЏὋͭࠃဗᡐ౎ԁ͗థՉሗ᫇ ᮤnjͰ‫ڙ‬ᇪ͗ͰੜЮᄉ3JDIBSE.BSUJOឬὋ̴ ᄉՋͺͰ߳Мࠟథௐᬱ̾ክူὋ‫˝ځ‬థ̎ࡏ ඞʿஂ̶ੜሜ੊Ꮷ௦ʿ࡞ᛠФ‫ڙ‬౼̎‫ށ‬տ ͗ᄉᐋ᠉njʿ᣾Ὃࠪ̅ᑞܴ‫ڙ‬ᤇ˓ۡࣉ˖ࡏ ͰᤈʶएளᄉNj࣯ыஞผᄉМࠟὋ̴ʶᄯॶ ߚਕ༎Ὃ‫̴֖˝ځ‬థᅋՎಧܑ᥄ᄉ̠ᤆథॡ ܲॡܲὋᏪ̴͂ᦏ෤థ̴֖ʶಧᄉࣳᤁnj ள᜺Ѷ̮ᭉፂူ̂͗੺эὋ‫ݟ‬౦᤯᣾Ὃ ࠱ࣱ̅త௅ၶ஌nj

᱆ᄴ4"2ᦤֵʶࣱᜁᄦʼӡʹҪЊ ‫׷‬आᄦቊᤇʶ࣡᜸ဗ៵ፘ፝ᝧ᱆ᄴ ᦤˉክူࡌ὇MB 4PDJjUj EFT BMDPPMT EV 2VjCFDὋኤሥ4"2Ὀᥒԩࢼܷ૮Ᏹnj૵ ৘Ὃ̨ԜࣱʶࣱὋआЮ‫ֵ׷‬ᜁᄦˀං૮ፋ ᱆ᄴᦤˉክူࡌᤴ੆ᄉᖸஅ૮ܾࡂᡓ᣾ ˿ʹЊnj ૊ཱ޴ͳ३ҁᄉஜ૵Ὃ᱆ᄴᦤˉክ ူࡌ‫ڙ‬ᒯ᠈ҫࣱऎᄉߚ᠍ы૮ ܾ὇ӉહᜁᄦNjंߚុஞ֖ං૮Ὀᰳ᣹ ʹҪЊnj‫˝ځ‬ឞࡌᄉ‫ֵ׷‬ᭅ‫ڨࣰ͈׫‬ ౎ឬ௦Фᤈ᠍͈ಪᄉυὋ੝̾ʹҪ Њᄉߚ᠍૮ܾܷጝᄰॆ̅ʹҪЊᄉ ᖸஅ૮ܾnj ᱆ ᄴ ᦤ ˉ ክ ူ ࡌ Ԧ ᝒ ̠ - J O E B #PVDIBSEૈѢὋឞࡌᡱФ̴‫఺ˉ׷‬ౝʶ ಧὋБʿ˿᥄ʼ‫ֵ׷‬ᜁᄦ֖ං૮Ὃ̴ͭ͂

ᄉंߚ૮Ᏹညᤆ௦ͯ̅ఴᄴᭅ‫ڙˉ׫‬ᤇ ழ᭦ᄉࣰ‫ڨ‬Ϙ὇ࢺԾὈnj ‫ڙ‬ᒯ֖ᒯᤇˏ˓ ᠈ҫࣱऎὋआЮ‫ֵ׷‬ᜁ ᄦˀං૮ፋ᱆ ᄴᦤˉክူࡌᤴ੆ᄉᖸஅ૮ܾѫѾ˝ ʹ֖ʹҪЊnj ૵-JOEB #PVDIBSEᤨ᭚Ὃ‫ڙ‬᝜ழᄉ ࣞүʽὋ᱆ᄴᦤˉክူࡌ‫ڙ‬᣾Ԝᄉʶࣱ ˖঳Р੔ᖌ˿Տ͌‫ڎ‬ፈ᣾அᩏԻὋʿ ̶ᨐࡂઁᦤૅᡋᄉࠆ̠nj൤ˠᝧ᱆ᄴᦤ ˉክူࡌᤜ‫˿ٿ‬ၪᦤὋᤇ̎ᦤᄉ঳͈ Ϙጝ˝ҪЊnj Ꮺ‫ڙ‬ґʶࣱ˖Ὃᤇࠑ‫ڍ‬థ͌ˉРᤜ ‫͈˿ٿ‬ϘҪЊᄉၪᦤnj -JOEB #PVDIBSEुុሥ᱆ᄴᦤˉክ ူࡌൣ‫ڙ‬ʿற߸ؒ᫸ᄦଏஶὋФ˖ᄉ

᧗᜵ʶဖ௦Ҫुտࢹ۱ᝪnjឞࡌᮖ࠭ࡎ ᄰζὋሤ౜˞Үᄉ࣯ᮔ֖᫸ᔴᑞܴథ஌ ᬋͯᄦቊ૮Ᏹnj ‫ڙ‬ឬҁЮᦉϦᄦᤇ˓᫇ᮤௐὋ᱆ᄴ ᦤˉክူࡌ੽ᝢ̴͂ԜࣱԠ᤹Ͱ˿ʶ̎ ੣ᑭʿ࣯ыᄉᬷտὋᤜ‫͈˿ٿ‬ϘҪЊ ᄉၪᦤnj ‫ڙ‬ᒯ᠈ҫࣱऎὋឞࡌРᤜ‫ٿ‬ ˿Юᦉ̠տϦᄦᄉၪᦤ὇͈ϘҪ ЊὈnj Ϙ३ʶଡᄉ௦Ὃ᱆ᄴᦤˉክူࡌ‫ڙ‬ ణ ᤂі ࣱ˖੼Ѣ˿ʶ̎ၸ̅ђ࠵Юᦉ ൚គ಴ᄉளҨกὋྱѾ௦ध᤯˿ʶ్ˠ ઐ˃ጲnj᱆ ᄴᦤˉክူࡌԜࣱР߸੆ ʹቷ̓௛Ὃࣱऎᩘ‫׫‬঳ᮨ᣹ҁ̢ ҪЊnj

 ྟ

᝜ࠢࠪᝮ఺࠱߶ᜈ(14 ઐն˖ଡѢὋᗛྱѽ࠶᝜ࠢࡌ࣎భ‫ڙ‬ ల౎і˓తЮ˝੝థ᝜߽ᄉࠪᝮ఺ʼ߶ᜈ (14߿ͮᔆྞὋឞᮉᄫൣ‫ڙ‬ၿᗛྱѽ࠶ࣉ ᄉ੾శ˃ࠑᤈᛠnj᝜ࠢࡌ௉‫ࡂࣱڙ‬ଡ Ѣ᣾ᤇ˓ᮉᄫʼὋͭʶᄯలᑞࠃᛠnj᝜ࠢࡌ ࡌ᫁4ZMWBJO $BSPOᛪᇧὋᤇʶˠଏþ௦˝˿ ᝧ᝜ࠢᑞܴఝ‫ڙڠݝ‬ФክᣧܑЮనҫὋ̾ Φఝ‫ڠݝ‬ःࠪϥཨԦၶᄉ͇̂njÿ

᱆ ᄴ ள ᫔

΍ၸႂѣ౮ܷࣧ‫ܘ‬Ҫ ࣱᄉઐն௬ᇧὋˀґіࣱᄰඊὋᗛ ྱѽ࠶ࡳᄉႂᑡу౮὇˶ሥ˝ฐ၌౮Ὀᄉ ΍ၸథ੝‫ܘ‬Ҫnj‫ࣱڙ‬Ὃ᝜ࠢ΍ၸ൤ዜ ൦٧൒Ὃᄰඊ˧ґᄉ൒ࣱ֖ᄉ ൒Ὃథܷࣧ‫ܘ‬Ҫnj಩૵4ZMWBJO $BSPOᄉ ឬกὋ᝜ࠢ΍ၸႂᑡу౮ஶஉᄉ௦߶Кᄉ ႂึὋᏪʿ௦౮ीnj߽ͭழԥࠪี᝜ࠢ᝿᝶ ࠑ"CEFMIBR4BSJࣲʿᡁՎᤇʶ᜹ཁnj

̪৅࿀Ꮄညʼӣ ˀʼʶࣱᄰඊὋᗛྱѽ࠶Ԧၶᄉࣱ ᄉ̪৅͇̂௬ᅋ‫ܘ‬Ҫnjᗛྱѽ࠶᝜ழ᝭े˿ ᡐ͇̂ὋФ˖Ӊહ‫'ڙ‬BDFCPPLʼԦ࣊ᄉ ̪৅๖োnjࣱὋࣱऎઐն̨᝟ኪ˿ᡐ ൤ዜ͇̂nj᝜ࠢࡌࡌ᫁4ZMWBJO$BSPOૈѢὋ ᙉཨඇʶ൒͇̂ʿʶ߿๗Ԣ࿀ᎴὋͭඇ൒ ᦏ͗థ᝜࣯ࠢᮔnj

ᒰ֐ᢻሁ‫ܘ‬Ҫ ᗛྱѽ࠶᝜ࠢࡌፑ᝟ஜ૵௬ᇧὋᗛྱ ѽ࠶ࣱԦၶᄉᢻሁ࠭ᒰࣱ̠൪ ̑Ὃඊґʶࣱ̠ܲnjࣱѹ̾౎Ὃʿҁ ӦࣱὋࣂథ̠‫ۡڙ‬Ю‫ځ‬ᢻሁˑၶnj4ZMWBJO $BSPOᝢ˝ᤇ௦ʶ˓̠̽ઝউᄉৰхὋᭉ᜵ ‫ࣉۡڙ‬ᄉ౼̎̂஋ܲԦ‫ڠ‬ൿ‫ڠ‬Ӝᤈᛠࠇ͛ ֖ᮔ᫸ࢹͺnj ԜࣱతὋᗛྱѽ࠶ࣉࣉ᫁7BMjSJF1MBO UFࠇ࣊˿ʶᮉђ࠵᥊ᡸʼ൪֖̑᧗͝ᄉᛠ Ү᝟ѲὋឞ᝟Ѳ࠱ࠅಉᒰ֐ᢻሁణ࣡Ԧၶ ᄉ‫ڠ‬ழᄉ̓᤯࣊ࡌnj

  ࣱ త  ௅ኃయ

ᗛྱѽ࠶‫ࣉݘ‬᫁7BMjSJF 1MBOUF࣎భᗛ ྱѽ࠶੆˝፤૆ͰੜԺ᠆ઝবᄉЎᩣnjᝧ ʿൢ௦ࠜథᄉ̠Ὃᤆ᜵ᝧФ̴ࣰඞᦏᑞ᠆ ઝᡐͰੜnjᗛྱѽ࠶ࣉ࣎భ᤯᣾᧪ࠪͯஅ ЙࠑऐᭉයᄉଏஶὋᆷγФ‫ڠ‬ӜЮᄉͰੜ ͈ಪሶ߿nj ࣱὋᗛྱѽ࠶̾ᄉፂ฿‫ܘ‬᫁ည ᮖЎ̅ҪૅܷՉܷۡࣉὋˀ൤ՎௐὋۡࣉੜ ‫ڣࣉ̖ڠ‬ᄉᛪဗᒬࣱ̾౎ᯪ൒ᡓ᣾˿ ֖ܲܲ͟ຝ‫׍‬ӧnj ࣉஊउ੽ឲὋளᄉก᜺࠱͗థᡛܴᄉ༦ าবὋʿᒯ̅᫽ᆽఴࣉᄉतኒབ໼njͭ௦ध Ԧ‫͂׷‬ԁઝॶὋࣉ᫁7BMjSJF1MBOUFᮖ࠭ᄉክ ူ‫ڃ‬᫲ᄉᤇሗϡกὋ࠱͗΍̬ՐᄉͰ߳ध Ԧᮉᄫ௃ѽԺ‫ڎ‬nj 3JDIBSE .BSUJO௦ʶՏࡦᄉႃߔὋ‫ڙ‬ ࣱతୂЙ˿ࣉஊउᄉᇪ͗Ͱੜnj‫ڙ‬൤ ˧ґὋ̴ᭉ᜵ૅѢඇతஅҁᄉለѽ᧚ᄉὋ ౎ஂ̶੝ࡏͰМࠟඇతЊᄉሜ᧚njဗ‫ڙ‬Ὃ ᗛྱѽ࠶ࣉஊउэ‫ܫ‬଍ᛠᄉᤇᮉก᜺ஊንὋ ࠱͗˝3JDIBSE.BSUJOᤇಧᄉ̠ଡΘࣞүnj .BSUJO̾ґඇ˓తᦏ᜵ԜᮻֵᩏᛠᮖԨਝؒ ૫үᄉᮻྫྷnjဗ‫̴ڙ‬ᄉሜ᧚థὄ௦ၿஊउ

ᗛྱѽ࠶ࣉ᝜ࠢࡌࡌ᫁4ZMWBJO$BSPO̅ తՓᗛྱѽ࠶МР߶К‫ށ‬տ͗ଡ̓˿ ࣱࣱऎઐնnj

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

ᗛྱѽ࠶‫ࣉݘ‬᫁7BMjSJF1MBOUFВဗባᤤ ੽ឲὋ̅త௅ጻ̅଍ѢథСᇪ͗ͰੜᄉК ள్ΒὋሥ˝þÿnj ឞ్Β᜵යधԦ‫׷‬ඇतʶ˓ளᮉᄫὋᦏ ॸᮋՎௐ੩ᤴʶ߿ඊΒᄉፂ฿᤟ၸੜὋ੊˝ ᇪ͗ͰੜᚷᠪଡΘᠪ᧚njள᜺Ѷ᜵යὋ‫ݟ‬౦ धԦ‫׷‬ਆ᜵तᤴʶएథ˓Ͱ߳ӬЊᄉܷ ഍ὋФ˖᜵ӉહὄၿஊउଡΘКᦉ੊ᦉѫ ᛩ᠚ᄉᇪ͗ͰੜὋ᜵Ӊહፂ฿᤟ၸͰੜᄉ ὄ὚ࣲ‫̴͂ڙ‬ᄉᮉᄫ˖तᤴὄҁὄᄉ ࠑऐͰੜὋ˶ࡂ௦థʻᫍ੊ఝܲᫍӹࠈᄉМ ࠟnj˓ᇪ͗ͰੜӬЊʿʶ߿௦‫ڙ‬Վʶ˓Ͱ ߳ᮉᄫ˧ЮὋ˶Ժ̾तᤴ‫ࣉۡڙ‬ֆ᣷ᄉ‫ڠڗ‬ ʼnjᗛྱѽ࠶Ͱੜክူࡌ࠱͗˝໷‫ڙ‬ᄉ˻ࠑ ᮔ̶ܷᦉѫᄉᯪ̶൛Ὃˉ˞‫౎࠱ڙ‬Ѣ‫Ͱ׫‬ੜ ௐ̀̾ϩᤆnj ᗛྱѽ࠶ࣉ࣎భᴁҴधԦ‫׷‬ඇࣱतᤴ ‫ݒ‬ᇪ͗ͰੜὋ ‫ݒ‬ፂ฿᤟ၸͰੜ֖ ‫ࠑݒ‬ऐͰੜ὚Վௐᤆ࣎భኡᬶʹЊ ᠓˻‫੊ڠڗ‬ᛩ᠚Ф̴ᇪ͗Ͱੜnj ឞก᜺˞᜵᧪ࠪ˓੊ఝܲӬͮᄉМ ࠟᮉᄫधԦ‫׷‬Ὃʶ̎࠴᜺ഴᄉМࠟधԦᮉᄫ ʿ͗ԩҁ᜵යnj

ᗛྱѽ࠶੝థ᝜ࠢ࠱߶ᜈ(14

XXXTJOPRVFCFDDPN

ᗛྱѽ࠶ࣉଡ̓ளᇪ͗Ͱੜत᝹్Β


$)6.ӝߥᆐቂ˖ॶ᣾ԜࣱᫍᜁគᰔʹҪЊ

 ྟ

᱆ ᄴ ள ᫔

ࣱ̯ҁࣱὋ‫ٽ‬Տࠑऐ੆տᐎ Ջᡐ౎ʶࠑ̠ʶᡐᰔԨ˿$)6.ӝߥᆐ ቂ˖ॶ঳Рᡓ᣾ʹҪЊὋᄫґൣ᭦˙ܲ ᮉૈଌnj 4ZMWJF%BHFOBJTࣱ̯ҁࣱయᫍ ʶᄯ‫ڙ‬$)6.ӝᬒઝ͉ӝႤүူʶᐋὋՎ ௐᤆЩ͉$)6.ӝߥᆐቂ˖ॶᄉ˙ࣽᆐቂ Өူտnjͭ௦Ὃ಩૵ᗛྱѽ࠶กᬒ‫ڙ‬త௅ ԦѢᄉ͛ᇽ௬ᇧὋ‫ݜ‬᭦˙൚គNj΍ၸ֖૆థ ͡ᤴ᝼͇ᰔԨࢹͺᐋͮኍ঳Рᮉૈଌnjᤇ ̎஠͇ణᤂ੥ࠪܰМ࣊nj థ᝼૵௬ᇧὋ4ZMWJF%BHFOBJT‫ࣱڙ‬ త௅ҁࣱత௅˧ᫍ᤯᣾൚ᰔ੊फ ᘾͺϛᄉគᰔ੣ൿὋ੆ҩ̯ᗛྱѽ࠶ܷߥ ӝߥᬒ$)6.Ὃ$)6.ӝႤᆐቂ˖ॶὋ̾ Ԣ᱆ӑАஊउᥦ᧖ᰔԨᡓ᣾ҪЊnj Ф̴ʻ̠˶ᜁૈଌՎಧᄉᎴᛠnj̴͂ ѫѾ௦%BHFOBJT‫ܢݘ‬ᄉʺܺ%BOOZ&EJTCVSZὋ ဗࣱࡦὋ̾Ԣ̴͂ᄉˏ˓Їߔ'SBODJT&EJT CVSZ ࡦ ֖$BSM&EJTCVSZ ࡦ nj ಩૵᧪ࠪఴ಴ԦѢᄉ଼ಉ̽Ὃࣱ

త$)6.ӝߥᬒൣ᭦˙ୂ᣺ὋʶՏ̠Ҧᠪ ຸᦉᄉᮎ᫇ซ਒ҁ‫ڙ‬4ZMWJF %BHFOBJTᄉՏʽ ࡏཨథˏ͊տࢹು಴nj ᱆ᄴᄴ᝜ᄉុಉտ,BSJOF 4U+FBOᜁૈ ѢὋᜁն̠̯$)6.ӝߥᬒඇֆᮖԨ࠴ ௐᄉࢹᠪὋՎௐᤆ̯$3$)6.ӝߥᆐቂ˖ ॶᮖԨඇֆ࠴ௐᄉࢹᠪnj ᝜ࠢ‫ڙ‬ઐն˖ૈѢὋ%BHFOBJT‫̯ܢݘ‬ ࣱध‫ڙࡂݼ‬$)6.ӝߥᬒᄉ෽ࡋመઝ ͉'SFE 4BBEӝၶᄉӝႤүူnj‫ុڙ‬ಉտᄉ ុಉ᣾ር˖Ὃᤇͮӝၶᝌ᧕ឬὋ‫ڙ‬᣾Ԝᄉᤇ ࣱ̎᧖Ὃӝߥ᝭ेᄉ੆ఴ֖Ջጝ͈ಪᄉʼ๨ ᦏ‫࠭ڙ‬ᒰᆐቂ۲᧚ᄉʿற‫ܘ‬Ҫnj̴డፂ᜵ය 4ZMWJF%BHFOBJT༦าୱͺὋઁ‫ܘ‬Ҫᄉᮔኪѫᦠ ҁˀӝႤᆐቂథСᄉᮉᄫʼnjၿ̅ࢹͺ᧙ᄉ ʿற‫ܘ‬ҪὋ࠾Ф௦ҁ˿ࣱᄉௐϊὋ4ZMWJF %BHFOBJTᬓ˿ԓఴᄉࢹͺ̾ܰὋᤆ᜵᠆᠉ॅ ು஠͇ὋԟҪ$)6.ӝߥᆐቂ˖ॶᄉՉሗ ͗ᝫὋ߸੆஠͇ᄉᏡដὋክူՉዜ۲᧚ᄉᮔ ኪ὇ӉહՓએ‫֖ܢ‬ՓԟˀᄰСᮉᄫᆐቂ̠տ ஂ̶ࢹᠪኍὈὋክူ֖ࠅ੺տࢹࢹͺௐᫍᛪnj

බள᠈ࠜክူМՂ !"#$%"&'"()*+,)"+-'"*./0"1)&230""%"#&'"14 ᝼҅ᩏᛠయ᠍ܲᮖ۪અᠪፂᰍ Ҫ‫ڍ˖ڍ‬ᯭຠदࣱܲူ᠈ζ᝗

ᾬ≨ᯠ

ఴМՂˢ͟ங̠࠮γᬖМՂ᤯᣾Ф࡚ʽᦉ᫂ ͟ஙူ᠈˧૾ాѫᩘ‫׷‬

5POZ-PV

‫ڙ‬थ喟FYU 'BY喟 ౝ౭喟#PVM3FOF-FWFTRVF ੣఺  8 .POUSFBM2$)(5 ႂᥪZPOHYJOMPV!GGDPN 㑾〆喟XXXZPOHUSVTUDPN 

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS

γᬖ ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

̠࠮ጻᢵѫጙ᧗Ⴠᤆఴ ྤӝྗආଉ̝ᡓጞኣ᝼ ణ͕৻‫ڍ‬ᬄ႐ߥၶγᬖ

અᠪ γఴ۲᧚33413&41 5'4"Бሯ᠌ਖ਼੫ክઅᠪț ᮾ ᱌ ែ 䉱 ⤳ 䉏 䃟 Ꮤ ț ȠⰛ‫ݺ‬ែ䉱☚◦ܳᲽ ☚◦㗎⺕ᬻᭌധ䛾◦䃱

Ƞ䉥ᭀᝅᄦែ䉱ᰶ҂ᒞ৺ ⅴ⢴ⅴጯ౧䊝ा

Ƞᱻ়ͧ҂ࣨ㒻పⰸ⭹⫴ ᕨ䉦⩕็ᄾ ߍϧᓄ䛺⫲䰭㺮ࣨ㒻ⰸॄ Ν็ᄾԊ䮖์⩕ Ƞ䔭о㻱ܿუᏚ䉏ჹэឬ⼻ߎ㻱䖬᫦ᵵ ᬣ䬡ᰵᬒ ক‫ ◦ࡵ̸ ښ‬ౝ◦‫ڙ‬थẩ

᠝൛

䄤⩢䄊ᝃᓛԎ䶱㏓ ᓛԎतMPVZY

᠈ 㖅 ߖ ⤳ ऺ

ੜࡓ᠝൛3341᠝൛

‫ݜ‬ᄉࢹͺࣂፂ᣹ҁ˿ᡓ᠆ᕲᄉርऎnj 4BBEӝၶնឃុಉտὋ̴͂ϥ࠶͗ஂ̶ 4ZMWJF %BHFOBJTʶ̎ҪာᄉᛩϩὋᤇ̎ᛩϩ ၸ̅‫ݜ‬ᤉር‫ࠑڙ‬ҪာௐᄉࢹᠪὋ੊௦˧ґ ˝ᆐቂ˖ॶᄉ۲᧚ᮉᄫ̶Ѣᄉܷ᧙ᮨܰᄉ ࢹͺnjͭ௦Ὃ̴ࣲ෤థ᜵ය‫ݜ‬ඇ˓ֆళᦏҪ ာὋఝʿ͗᜵ය‫ڙݜ‬ᓫϛ௅యᫍҪာnj଼ಉ ̽˖ᄉុಉઐն˶௦ᤇಧ᝭ेᄉnj ‫ុڙ‬ಉઐն˖௬ᇧὋడፂథʶ൒Ὃၿ̅ ʶ˓ᮨܰᄉࢹͺᮉᄫὋ4ZMWJF%BHFOBJTడतᝫ ӝၶᬷၸ‫ݜ‬ᄉЇߔͺ˝˙ௐᆐቂտnj˝൤Ὃ ᆐቂ˖ॶՓ̴ஂ̶᣾ʶ൒ࢹᠪnj%BHFOBJT‫ݘ‬ ‫ܢ‬ᤆడतᝫӝၶ࠱‫ݜ‬ᄉԲʶ˓Їߔ$BSM˶ ᬷ˝Щᐋᆐቂտnj ុಉտ‫ڙ‬ઐն˖з᥊Ὃࣱ̯త௅ ҁࣱత௅Ὃ$BSM &EJTCVSZඇֆᦏ‫ڙ‬ᮖ Ԩᒯ࠵˓࠴ௐᄉࢹᠪnjԩᬷ̅ុಉឞ಴ ͇ᄉܰᐏࠅ᝟տ‫଼ڙ‬ಉઐն˖ૈѢὋ‫ڙ‬Վ ಧᄉௐᫍൿЮὋ̴͂ᤆᮨܰ᜵ය˿ʹҪЊ ᄉҪာ᠟nj ॆᆐቂᮉᄫʿறੰܷὋาҮᡔ౎ᡔܲ

ௐὋ4BBEӝၶడፂЉ᝴%BHFOBJT‫ܢݘ‬ᐏၸ‫ݜ‬ ʺܺ%BOOZ &EJTCVSZ੝઴థᄉМՂᤈᛠ˙ ௐՋͺnjӝၶՓᆐቂտुុὋ̴̯౎ʿడ ਆ᣾᜵К௅֖҃ᤇࠑМՂγ૆ՋͺСጆὋ ఝʿԺᑞ̾‫߿ڌ‬௅యᄉ्यՓ̴͂ஂ̶‫ڌ‬ ߿᧚ᮨnjុಉտ‫ڙࠃݟ‬ઐն˖᝭े˿ᤇʶ ཁnj‫ڙ‬ᜁ᫇ԢХͳᄉาҮ͇̂ௐὋ4BBEӝၶ ࠱-B 1SFTTFઐᇪᄉ᝭Ꮷ଍ፋ˿$)6.ӝႤ ˖ॶᄉࠪܰ᤯ᝬᦉnj ᬓ˿᧪ࠪᤇʶࠑ‫ٽ‬ԯᡓ᣾ҪЊᄉ ൚គᛠ˝̾ܰὋᤆథʻᮉૈଌԵ᧪ࠪ4ZMWJF %BHFOBJT ֖‫ݜ‬ᄉʺܺ%BOOZ &EJTCVSZnj̴͂ ᜁૈଌ‫ࣱڙ‬ҁࣱయᫍὋʿ߿యܲ൒ ΍ၸᘾϛԦᇽ֖Ф̴͡ᤴ஠͇̯$)6.ӝ Ⴄᆐቂ˖ॶែԨፂ฿ѽᄝnj ᤇͮဗࣱࡦᄉ‫ߔݘ‬ᤆӬ࿗᭦˙ᮨ ܰʻᮉૈଌὋФ˖Ӊહ‫ࣱڙ‬త௅ҁ ࣱత௅యᫍὋ΍ၸᘾϛ஠͇njឞ஠ ͇᜵ය$)6.ӝႤᆐቂ˖ॶ፝ኣՋՎὋ ࣲஂ̶ՋՎ᧚ᮨnjՐԦဗឞՋՎ௦ၿᜁն ͡ᤴᄉnj ᤇ‫ٽ‬Տᜁն࠱̅త௅Ѣࣲࣝଋԩᗛ ྱѽ࠶กᬒᄉࠅѻnj

ऴ̜᠈ࠜክူˀሯҫ᜺ѲМՂ 7JDLZ;IBOH8FBMUI.BOBHFNFOU*OD(FTUJPOEF1BUSJNPJOF7JDLZ;IBOH*OD ఴМՂˢ͟ங̠࠮γᬖМՂ᤯᣾Ф࡚ʽᦉ᫂͟ஙူ᠈˧૾ాѫᩘ‫׷‬

षФऴ'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS !"#$%&'()* džʼ๑̓᤯ܷߥ‫ܢߥߥ׷‬ džడ͉ᔈூᩏᛠ˓̠ူ᠈ፂူࣱܲ

 

੣఺ ႂពY ͛ᄽ ႂᥪRJIPOH!HNBJMDPN WJDLZ[IBOH!GGDPN МՂ‫ڦڠ‬TVJUF "W.D(JMM$PMMFHF .POUSFBM)"+ H γ DŽѫጙ̠࠮γᬖẅШᏤබˣDŽ᧗ܷႼჀγᬖẅᤄᤆఴ᧚ ᬖ DŽྗආଉ̝γᬖ 461&37*4" DŽ‫ڍ‬ᬄ႐ߥၶγᬖ DŽγఴ۲᧚ẅซбᤝ͓ϱᗧ᝟Ѳ3341ẅБሯϱᗧ࣐ਖ਼5'4" અ DŽีোࣱ᧚33*'ẅጻၶஅЙ۲᧚-*' ᠪ DŽஓᐱ۲᧚3&41DŽ˓̠᠝൛DŽሯҫ᜺Ѳ

ဌ඄នઅᠪˀ᠈ࠜክူМՂ

%&'()*#,-".#/"012(31"(2#-"4#,1-5(6#7-"-.131"(#/"'8####

("3"(&$)"44&ࣱᡐ˝ܷ͔నҫ

ఴઐКᄽႂߔྟXXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

"VUIPSJ[FEEJTUSJCVUPSPG-POEPO-JGF*OTVSBODF$PNQBOZ UISPVHIJUT'SFFEPN'JOBODJBMEJWJTJPO

ఴМՂˢ͟ங̠࠮γᬖМՂᄉ૾ాፂᩘ‫ ׷‬ ᤯᣾Фᬃ࡚఺ౝ͟ஙူ᠈ଡΘnj МՂ‫@?>=ڦڠ‬#A1"BCDB012E!1#,12(F#:!&(1#>@@#7)"(*1-5F#G!BH1'#I>J#=KL

ဌ඄ន.#" !"#$%&'()*+#,-". 9&"-"'&-5#:1'!*&(;#<40&2)* ᳠۲࠶ܷߥࢹ‫׷‬ክူᆯ‫ܢ‬

dž

 

੣఺Ὑ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ႂពὙ &YU ͛ᄽὙ  ႂᥪὙWJDUPSXBOH!MPOEPOMJGFDPN

DŽ˓̠̠࠮γᬖDžѫጙयDž߿యDž༦าබˣ DŽᬥሎ۲᧚ ซбᤝ͓ϱᗧ᝟Ѳ3341 Бሯϱᗧ᝟Ѳ5'4" DŽีোࣱ᧚ ซбᤝ͓அЙ۲᧚33*' ጻၶஅЙ۲᧚-*' DŽ˓̠͝Ⴠγᬖ

ੲଠʽழ̃፤ᆉ੊଼ጉ ॱζՁὙWJDUPSXBOHDB

DŽ˓̠᧗ܷႼჀγᬖ DŽ˓̠ϣऔԢྤመγᬖ

ᑍႼь ᠓ᢻనҫ ύ᠝ႁឯ .POU3PZBM

ࠈЮϢᢻͮ

ᰭ᫝⪆႓⩌ܳ᱌Ѕ䃎ܿ

ओᰶऱಸ͝⩝ι᝸䒓

សৰឯᄅे XXXDIBTTFUPZPUBDPN

‫ڦڠ‬Ḭ3BDIFM&TU .POUSFBM)+) ႂពḬ ੣఺Ḭ͛ᄽḬ

%&'()*#,-".#/"012(31"(2#-"4#,1-5(67-"-.131"(#/"'8#&2#-#M#*3#&"#&"2!*-"'1#)N#O1*2)"28

&NBJMḬI[IBOH!DIBTTFUPZPUBDPN


᱆ᄴஊउ߿˦߼ஓಕং

ᗛྱѽ࠶࠱ु҃Ͱ߳ᦠ‫ܫ‬ դࣱᩚႂ෈ᄉཎᭈଉ฽٧ ᗛྱѽ࠶ࣉ̅త௅ࠇ࣊Ὃ̯త ௅ध‫ݼ‬Ὃ੝థ‫ࣱ̾ڙ‬ґतᤴᄉᗛྱ ѽ࠶ࡳʼᄉͰ߳࠱ᭉ᜵ु҃ᦠ‫ܫ‬դࣱ ᩚႂ෈ᄉཎᭈଉ฽٧nj ឞଏஶ᝟Ѳၿᗛྱѽ࠶ᬶ‫ށڃ‬տ͗ ὇̼ᛪឞࡳʼᄉඇ˓ࣉஊॆࡌὈ᤯᣾Ὃ ࣲ࠱በԀၶ஌njᗛྱѽ࠶ࣉ᠆᠉๖᫸߶ Кᄉ੯ᛠ‫ށ‬տ͗੆տ3PTBOOJF 'JMBUPᛪ ᇧὋᤇ௦ឞࣉᒬࣱ̾౎ᯪ൒ఝளФ ๖᫸߶Кก᜺Ὃ̴ᛪᇧþཎᭈଉ฽٧௄ ΦࠁԠథ஌ὋԺ̾ૠஐၶ֐njÿ3PTBOOJF 'JMBUPૈѢὋឞଏஶᥕ९ࣱᰍࡄઐն ᄉतᝫnj ‫ڙ‬Վʶ൒ள᫔Ԧ࣊͗ʼὋᗛྱѽ࠶ ࣉ᫁7BMjSJF1MBOUFՎௐࠇ࣊Ὃ੝థᗛྱѽ ࠶๖᫸ࡌᄉ๖᫸տὋဗࣂଋԩ᣾ጩฦᦱ ὇/BMPYPOFὈᄉ෴Ⴄ۱ᝪὋጩฦᦱ௦ʶሗ ၸ̅ࣞүనၸᬀྞዜᕱྫྷ᣾᧙ᄉ̠ু‫ܬ‬ ֏խᄉᝌඈҍnjጩฦᦱԺ̾ఆௐϢൢᬀ ྞዜᕱྫྷᄉͺၸὋࣲ‫ڙ‬᣾᧙నၸయᫍࣞ үФু‫֏ܬ‬խnj ᬀྞዜᕱྫྷӉહ՘‫׾‬Ὃ๑ฦ‫ځ‬ὋᎾ෡ ᦱὋᔃܹࡈ֖ᏃᏥᦱnj ૵৘Ὃᒬత͊̾౎Ὃᗛྱѽ࠶๖᫸տ ࣂፂஐ෴᣾ܷጝՏనၸ᣾᧙ᕱྫྷᄉ̠Ὃ ̠੆ҩஐาὋԵథʶ̠൪̑nj‫ڙ‬Ф˖‫ٽ‬ ᡐ಴͇˖Ὃ๖᫸տ३ҁ˿6SHFODFT4BOUjপ ஐ੾శ̠տᄉӨүnj

+FBO#PVMFUԉ᫁ըҮ˿ʶᮉᛠҮ᝟Ѳnj ᤇͮஊउᰳ߽ඒʿᬤᅦ‫ڠ‬ឬὋМඞ ᢵ͊ክူ‫˧ܪ‬੝̾ʿᑞԢௐᮑԦՉሗ ᝼௙˹Ὃ˞᜵௦‫̠˝ځ‬੣ʿᡛNj‫ڠڣ‬൑Ꭴ ֖ࢹͺጷጺ३ʿܴ‫ݝ‬nj ‫ڙ‬᣾Ԝ˓త˖Ὃ᱆ӑАМඞᢵ͊ክ ူ‫ܪ‬ፂԊ˿ʶጆѴ᧗ܷᄉጷጺԪ᭨Ὃூʽ ள‫˿ܘ‬Ӊહ᱆ᄴ౮೙ᄅ᝭‫ܪ‬὇MF SFHJTUSF EFTBSNFTgGFVEV2VjCFDὈ‫ڙ‬Юᄉ˓ ᄅ᝭‫ܪ‬nj ˝˿ᝧੰࠓՐᄉМඞᢵ͊ክူ‫ܪ‬ୋ ᑱ‫ܑڇ‬Ὃ+FBO#PVMFUԉ᫁੺э˿ឞ఺ౝય ᐏ̃Ӡ౎ՏளᐋտᄉឯයnjԲܰὋМඞᢵ ͊ክူ‫ܪ‬ᤆ᤟ॆ‫ڠ‬ढ᫁˿ࢹͺௐᫍὋሜ

ᠧ˿ᮨܰᄉࢹͺ‫ڠڣ‬nj +FBO#PVMFUԉ᫁࣎భʼᤗଏஶᑞܴᡐ ҁበቮ᜸ॕᄉ஌౦nj̴Վௐ˶࣎భМඞ ᢵ͊ክူ‫ܪ‬ᄉՋͺ͖ͦὋ‫ݟ‬᱆ᄴМ᝼࣍ Ө͗὇MB$IBNCSFEFTOPUBJSFTEV2VjCFDὈ ֖᱆ᄴൻᗋ࣍Ө͗὇MB $PSQPSBUJPO EFT UIBOBUPMPHVFT EV 2VjCFDὈὋᑞܴሤ౜ᦠ ՋὋࡉԺᑞ‫ڠ‬ᆷγ͛ᤫፋМඞᢵ͊ክူ ‫ܪ‬ᄉ஠͇ᄉ߸ஞবὋ̾Φႁឯ̠ᑞܴࡉ ঋᖌ३̴͂ᭉ᜵ᄉ᝼௙˹nj ૊ཱ+FBO#PVMFUԉ᫁ᄉᮔ฽ὋМඞᢵ ͊ክူ‫᧓ܪ‬Ԩᄉᥦ̎ளˠଏὋԺᝧឞ఺ ౝᮑԦՉዜ᝼௙˹ᭉ᜵ᄉௐᫍ‫ࣱڙ‬ ࣱऄґ᎕ᆀᒯᣖ˝Ջူᄉʻ˓௠యnj

.BJTPOOFVWF3PTFNPOUӝᬒဗ̼Ӑᤨౡ˖ॶᖿ੆ .BJTPOOFVWF 3PTFNPOUӝᬒᬒ᫁Щ ӻ ၶ ֖ ᇪ ͗న ҫ ᦉ὇ .JOJTUSF EF MB 4BOUj FU EFT 4FSWJDFT TPDJBVYὈᦉ ᫁%BOJFMMF .D$BOO̅ త ௅ࠇ ࣊Ὃឞ ᬒ ᄉ 3BZNPOE#BSDFMP፫Ջᤨౡ˖ॶൣयࠇն ᖿ੆Ὃࣲ࠱̅త௅ᤀ౎ኃʶ੺ৣᏧnj ᤇएᏱᠪʹҪЊᄉᤨౡ˖ॶ௦ ᱆ӑАᄫґణܷᄉᛝ๮ᤨౡ෴Ⴄ఺ౝὋࣂ ፂᜁయय़˿ࣱ˧ˣnj‫ڙ‬໫᫁ᄉνत᣾ር ˖ὋৣᏧ͂ʿ३ʿͰ‫ڙ‬ԺሧҮᄉ˙ௐ౛ੜ ˖ᤈᛠ෴Ⴄnj ᦉ᫁%BOJFMMF .D$BOO‫ڙ‬ள᫔Ԧ࣊͗ ʼឬὋ.BJTPOOFVWF3PTFNPOUӝᬒ‫ڙ‬ᐷ ჀNjᐷᛯቩ֖ᛝ๮ᤨౡᮖ۪ࣂፂԨ३˿ˆ ႌЎᤈපࣰὋளᄉᤨౡ˖ॶᮊѽत੆Ὃࠔ ஖௙̜ᄉܷ഍̕ᑞܴࣛፋৣᏧఝ‫ݝ‬ᄉࡂ ӝͳᰍnj 3BZNPOE#BSDFMP˖ॶᄉत᝹૆፝˿ ˏࣱnjᬓ˿ຝఋ֖௙̜ᄉቆᫍܰὋᤆ᧓ၸ ˿Кளᄉᛝ๮ᤨౡ੾శNj‫ܘ‬᝹˿Кளᄉᣂ ೯Ὃၴᒯඇ˓෴Ⴄ̀٧ʼᤆ߶ᜈ˿ႂ᜼Ժ ΘৣᏧଅ᥏ௐᫍnj ᤯࣡ὋৣᏧ ඇֆᭉ᜵ ଋԩ ʻ൒ ᛝ๮ ᤨౡ෴ႤὋᏪඇ൒෴Ⴄௐܷᫍጝᭉ᜵‫˓ٽ‬ ࠴ௐnj .D$BOOᦉ᫁ឬὋৣᏧᭉ᜵‫ڙ‬ᛝ๮ᤨౡ ̀٧ʼऎ᣾ॡ᫁ᄉௐᫍὋ੝̾ᓡ‫ݝ‬ᄉ෴Ⴄ

ဖܑథү̅ଡӣॶူϣऔ ֖ৰ፛Ὃ̯ᏪஇؒৣᏧᄉ ஞͳϣऔ࿃хnj‫ݝ‬ᄉဖܑ Վಧ˶Ժ̾΍ӝᬒࢹͺ̠ տࢹͺௐఝҪਏঋnj ᏡளՐᄉ3BZNPOE #BSDFMP፫Ջᤨౡ˖ॶ࠱ ઴థ˓ᤨౡቢὋඊ˧ґܲ‫˓ٽ‬nj಩૵ᗛ ྱѽ࠶ࡳˋᦉ$*6444ᄉӝߥనҫӨុտ +POBUIBO 1FSSJFSᄉឬกὋᄫґథՏৣᏧ ඇֆᭉ᜵‫ڙ‬ᤇ᧖ଋԩʻ൒෴Ⴄnj ‫ڙ‬.BJTPOOFVWF3PTFNPOUӝᬒᖌ३ ᤨౡ෴ႤᄉৣᏧӳ᱆ӑА੝థᤨౡৣᏧᄉ ὄnjள‫ܘ‬Ҫᄉ˓ᤨౡቢ΍ឞ˖ॶԺ̾ ࠓጩణܲՏৣᏧὋူ᝶ʼᑞ໗ᡛᄯҁ ࣱᄉᭉය‫ܘ‬᫁nj ᤇ᧖ᬓ˿͛ፑᄉᤨౡቢܰὋᤆ‫ܘ‬Ҫ˿ ۱ᝪቢὋ̾Ҫঋࠪథ్͇ᤈᛠࠑऐᛝ๮ᤨ ౡ੊ᒋᒚᤨౡᄉৣᏧᤈᛠ۱ᝪᄉᤳऎnj ᤇ௦ԲʶሗԺ̾௬ᗂ‫ܘ‬ҪৣᏧᒬ˞ব෴Ⴄ ᄉழกnj ᤨౡԺ̾ຌผᛝ๮Ὃࣞүᐷᑥʿᑞܴ вᤈᛠ᣾໙ࢹͺᄉৣᏧԜᬓᛝ๮˖ሤᐐᄉ ̼៘‫ڥۇ‬njᤨౡࠪᐷᛯቩৣᏧ౎ឬ௦Ӡѫ ᧗᜵ᄉ෴ႤὋ࠾Ф௦ࠪᥦ̎ࣂፂܾԜ˿ଅ ࡋᑞҦᄉৣᏧnj

᱆ᄴ‫׫‬Ѣᄉ᳣ܷКҪణܲ ᒬԜࣱత᳣ܷՋกӐ̾౎Ὃ4PDJj UjRVjCjDPJTFEVDBOOBCJT὇42%$Ὀᯪ൒ М࣊˿Фᩘ‫׫‬ஜ૵Ὃፆ౦௦̠̽᭍৲ᄉnj ࣱత௅ᒯࣱత௅ᄉኃʶ ˓᠈ஊࣱऎὋ42%$‫׫‬Ѣ˿͈ϘʹЊ ᄉ᳣ܷὋᤇᄰॆܷ̅ጝМբὋ ᄟ Ղ੊ А᧗᧙ᄉ᳣ܷnj ಩૵̴͂ᄉᩘ‫׫‬ஜ૵Ὃܷܲஜ̠ᦏ௦ ‫׷ڙ‬आᏪʿ௦Ꭹआʼ᠓˻᳣ܷὋ‫׷‬आథᤂ ʹቷ̓௛ὋᏪᎩʼԵథ ቷ̓௛Ὃ ʶ൒̓௛ᄉࣰ‫ڨ‬ᔈ᠟˝ЊὋᏪᎩʼ˝ ЊnjᏪ᱆ᄴ̠᠓˻ᄉ᳣ܷ௦ణܲᄉὋ ᡓ᣾˿ҪૅܷФ߱੝థ‫ڠ‬ழnj ᙉཨኃʶ˓᠈ࣱ̮௦̆૮Ὃ42%$֖ ᱆ӑАஊउᮔ᝟‫ڙ‬ʽʶ˓᠈ࣱԺ̾ࠃဗᄜ ѽὋᮔ᝟঳அЙ࠱᣹ҁጝʹЊnj

L E XU S F SP ORT 䬗 㔭 ≨ ߕ

ᰵᬒকᬒ

514-572-8430 albert.hadida@century21.ca

কЅ

 

ᰶ็50:05"䃑䃮ι᝸䒓䨭ਜ਼

͈ͯ˻‫ݝ‬ᢻὋͦ;ʶᡸԦὀ ౝ౭36&4"*/5$"5)&3*/&0./53&"䓾 ౝ 䧮 㐬 ㏬ "58"5&3〆

ᰶ‫ٺ‬䉦։䒓Ѻ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

᝸ᱧ

㇫䕇͚㠞∂䄚

XXXTJOPRVFCFDDPN

Albert Hadida Affiliated Real Estate Agent CENTURY 21 Vision

㞜ᓰፓᲒԎ㾶喑Ͳ㏼㔰侹⮱Фᵩ̻᰺ߎ

⩢䄊喟

'41035хᘍ

仃ፚࡻ䄚䛾❹䨭ਜ਼

⼌䉮͗ᰵ

Julien Guo

仃Ѕѻ㜠

⼌䉮Ꭱ‫ݖ‬⢴ ‫͗ڞ‬ᰵ

仃Ѕ ѻ㜠

䘚εϙ

⼌䉮Ѕ ࣹক

!"#$%"&'##()"""*"""+,-./01!1222

᱆ ᄴ ள ᫔

䨸㞿͸҉

㜗⩞࣯㻯

⠙⿸%VQMFY )BNQTUFBE͚ᓰౝ⃢ ऐⶾສ䊲 ๔̭ẩ ᬻϛ࢔ბ ๔࢘⊡ ౝ̸ბႹ᜽ც᪋ι ẩ ࢔ბ ࢘⩌䬡᫝⿄ᝤ ᫝ᅸ䶣 ᫝ⴠ๡झ䭣ࣷ ‫ऻݺ‬䭠झ 䊲ც䒓Ѻ䒓Ꮐᓲ䶨̭ⰸ䒙ⳙࢠਜ਼

యय़ࣂˣᄉᗛྱѽ࠶7FSEVO෡ໝጻ ̅᜵धஉ˿nj ෡ໝͮ̅"SUIVS5IFSSJFOМ‫چ‬ЮὋ᭤ ᤂ)JDLTPO4USFFUᄉ(BjUBO-BCFSHF#PV MFWBSEஷὋ‫ڙ‬7FSEVO"VEJUPSJVNՐ᭦nj ෡ໝᄉधஉ௅య˝త௅Ὃణѹᮔ᝟ ੆ఴ˝ʹЊὋͭణጻ੆ఴᤂʹЊnj

䒓䒳Фᵩ

‫ ׭‬  ͊7FSEVO෡ໝጻ̅धஉ

Hampstead͚ᓰౝ⃢ສᝬ‫ܧ‬ਜ਼ 1.

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

 ᱆ᄴҶҮԉԉ᫁+FBO #PVMFUᤂ௅ሥ ˝ఴᄴࡏඞᖌ३Ѣၶ᝼Njፆު᝼੊൪̑ ᝼੝ᭉௐᫍᄉ‫ܘ‬Ҫਕҁઝউnj ᱆ӑАМඞᢵ͊ክူ‫ܪ‬὇MF %JSFDU FVSEFMýjUBUDJWJMὈ‫ူܪ‬ᄉ˓಴ஜ᧙ࣂၿ ࣱత͊ᄉ͊‫ܘ‬ᒯࣱతऄ ᄉ͊njឞ఺ౝᮑԦ൪̑᝼NjѢၶ᝼ ֖ፆު᝼ᭉ᜵ᄉࣰ‫ڨ‬ௐᫍὋၿᮔ߿ᄉ˓ ࢹͺ௅ѫѾ‫ܘ‬ᒯNj֖˓ࢹͺ௅nj +FBO #PVMFUԉ᫁ुុឬὋᝧႁឯ̠‫ڙ‬ ࡉԺᑞᆀᄉௐᫍЮᖌ३᝼௙˹௦ॡ᧗᜵ ᄉʶ͇̂Ὃ̴˝ဗ‫ڙ‬ᤇሗ᣾̅໫᫁ᄉኍ य़ਕҁઝউnj ࣱ̯̬తध‫ݼ‬Ὃ࠼ណᅋੴᣀࡌ᭦ᄉ

і˓త̾౎Ὃ᱆ᄴஊउʶᄯધፏፋѢ ߼ஓಕংᄉХͳ߿˦ὋԵ௦ឬᤇ̎ಕং ௦þ௬Ꮺ௛᜸ÿᄉnj త௅௸ʼὋ$"2ஊउ͔ᝫᬒᮖ̠࠭ 4JNPO+PMJO#BSSFUUFଡ̓˿ʶ͊νൣ಴Ὃࠪ ߼ஓಕংᤈᛠ˿ᣖ௙ᆷᄉ߿˦nj ಩૵νൣ಴Ὃ͉ʹþӉહనᜈὋቿՁὋ ࠂᆂὋᜈᯎֵὋᦠᯎ੊ܿᯎᄉྫྷֵὋ‫ݟ‬౦ˀ ߼ஓζ̓੊ζএథСὋ࠱ᜁ᜼˝߼ஓಕংὋ Фܷ࠴௃Сጊ᜵njÿ ᤇ਒։ᅋὋ‫ڙ‬ஓ۵ፆުᄉ̠੝੘ᄉੈ ૈ˶ᜁ᜼˝߼ஓಕংnj ˧ґМ࣊ᄉʶᮉ$301ុಉ௬ᇧὋܷ ܲஜ᱆ӑА̠ᡁ੆ሄൢМРᦉ᫂տࢹ΃੘ థ߼ஓቿՁᄉಕংnjុಉፆ౦ᤆᛪ௙Ὃ᱆ӑ А̠ࠃᬄʼࠪஓ࣍ःឞᜁЉ᝴‫ڙ‬ஓࠈ᧖ቇ ̣˥߼ஓቿՁᏪߚ‫ڙ‬ѫ൧ὋLJQQBᄉԥࠪည ˝ὄὋܿࣇ˝ὄὋܷӠߙ౵˝ὄnj

  ࣱ త  ௅ኃయ

᱆ӑАМඞᢵ͊ክူ‫ܪ‬ᮑԦ᝼௙˹੝ᭉௐܷᫍᡓᮔయ


Ҫ‫ॱڍ‬ӯ ኃ

˖‫ٿڍ‬ፏҪૅܷ঳ူ౉᱔ܲ࣎భˀృАु͗ៀᄉឯය

ஞူఴઐ

ᗛۡӧ̠ઐॱӯᎩ‫ڦ‬ IUUQTUXJUUFSDPNTJOPRVFCFDNFEJB IUUQXFJCPDPNTJOPRVFCFD

 ྟ

૵$#$ઐ᥊Ὃࣱ̬௉̎ௐϊὋҪૅ ܷ঳ူ౉᱔ܲі൒ណ‫߶ڎ‬ଅˀ˖‫ڍ‬঳ ူృАुࠪពὋ࣎భࠪ‫ڍ˖ڙ‬ᜁબ႐ᄉ Ҫૅܷ̠಴͇ᤈᛠ࣯ᮔὋͭӑ̚ழ᭦ʶ ᄯ෤థူ̴͗njత௅Ὃ౉᱔ܲҨМࠈ ణጻᆷ߿Ὃ˖‫ڍ‬ஊउൣय‫ٿ‬ፏ˿ᤇ˓ࠪ ពឯයnj ʼֆὋ‫ڙ‬ก‫ڍ‬᝺᫇ௐ౉᱔ܲడᛪᇧὋ ࣎భ‫ڙ‬తऄ௅ఴܷ᫵ˠᛠᄉ̃Ӡ‫ڍ‬ᰳࢎ ͗὇(Ὀௐ֖˖‫˷ࣝ˞ࠑڍڍ‬ᤂࣰᄯଋ ଋᝎnj౉᱔ܲឬὋ˖‫ڍ‬ஊउፘ͉፝਒બ ႐ˏՏҪૅܷ̠Ὃᤇ௦̴ణСซᄉ᫇ᮤ ˧ʶὋ‫ݟ‬౦Ժ֖̾˷ᤂࣰ͗᭦Ὃ͗᜵ය̴

லመᒻᄴᄴ᫁4UFQIFO .D/FJMᛪ

Ҫ ‫ڍ‬ ள ᫔

ளᇧὋֺ᧖กАலԀ࠱ध᤯ᄯ᣹˖ ‫ڍ‬ᄉᓇာnj ૊ཱᄴउᄉឬกὋᄯᮺʿ̨̨௦˝ ຣࠆనҫὋ‫˝ځ‬ளᄴԜࣱՓ˖‫ڍ‬Ѣԯ˿ ܷ᧙ᴜᙊὋ̾ԢᗯᕼὋᄴउᄰζὋध᝹ ֺ̯᧖กАல὇)BMJGBYὈᄯᮺ˖‫ࣉۡڍ‬ ᄉᓇာ࠱ᤈʶ൥Χᤈளᄴᄉፂ฿Ԧࡘnj ૵৘ὋҪૅܷளலመᒻᄴֺѽกАல఺ ‫ڣ‬Ԝࣱᤁᤞᄉ๑ֵ̖ܲ᣹ բὋඊ ࣱ‫ܘ‬ҪὋѸʽࣱᤋ፝‫ܘ‬᫁ᄉ ԊԽ᝭ेnj

ᒬၿЖஊउଡѢࣱሄൢ‫܇‬஧ֵ҃

Տ‫ڙ‬ก‫ڍ‬੎ጩᜁፄ౵ᄉҪૅܷ‫ݘ‬ ߔᤂ௅ᖌஐὋՏ๗߀ፄ౵ᄉႃߔ ᜁબ႐nj ˏՏ‫ߔݘ‬ѫѾ˝ࡦ֖ࡦὋ౎ᒬ Ҫૅܷܲܲ͟Ὃ௦ᜁܲܲ͟ᄉ:PVUI $IBMMFOHF*OUFSOBUJPOBM᭣ᄜѽጷጺีज़ ੎ጩࢹͺᄉnj‫̅͂ݜ‬త௅‫ڠॆڙ‬ᄉʶ ˓ᰳ࠶ܺီοˬᦉᜁፄ౵ᄉnj ੎ጩζোᦉ᫁ᛪᇧὋᎴ࿀෤థଡѢ ᠴ᧚᜵යὋ˶లԦဗᎴ࿀ˀஊ෴֖߼ஓ ጷጺథСᐎnj

ˏ

Ҫૅܷ঳ူྱ᱔ܲ௅ࠇ࣊ὋҪૅ ܷణ௉࠱ࣱ̅ሄൢ΍ၸʶ൒ব‫܇‬஧ ֵ҃Ὃ̾ђ࠵๑ฟ෉౿njҪૅܷᤆ࠱˝ၶ ̖֖ᩘ‫܇׫‬஧ֵ̖ᄉ͌ˉ᝹߿ᄫಕὋᝧ ̴͂‫܇ူܪؒݯ‬஧‫ڥۇ‬nj ૵$#$๖োὋХͳ᜵ሄൢ‫܇̎ג‬஧ ֵ҃ᄫґࣲలᆷ߿Ὃͭ๖ো̠‫ܢ‬ሥʶ൒ বᯌ஧౓Njʶ൒ব‫܇‬஧ᮿХNjʶ൒বঋ

КҪСซ࿭ᴜ᫲঳фᠾ ܲܲ͟࿭ᴜ᫲‫ڙ‬ఴࡒ/#"঳фᠾʼ ᄉᛪဗὋᜁКီ዇ီᤙᄉСซnjܲܲ͟࿭ ᴜ᫲‫ڙ‬Ꮎ‫ီڍ‬᫲ӳ˞ึᄉ/#"ࣲʿ௦ʶ ஂु᫲Ὃͺ˝Ҫૅܷ‫ڙ‬/#"ᄉ‫׬‬ʶʶஂ ီ᫲ὋԽʼᯪ൒੩ᤈ/#"঳фᠾnj ‫ڙ‬঳фᠾࣂፂᤈᛠᄉ‫ڣ‬ඊᠾ˖Ὃ ࿭ᴜ᫲̾ඊᮖЎnj˞࣋ጩலᤨ᭚Ὃ࿭ ᴜ᫲੆ҩማ᝻௦ஞ˓‫ڃ‬᫲γ૆ܿᑧч ᭡nj ᤇሗॶখᄉʶᦉѫ౎ᒬ᫲˖ʿࡐ

Ҫૅܷ޴ͳ(MPCBM /FXTុಉԦ ဗὋ#$ᄴѴ෴஠ᄉᒬၿЖᝫտᔙ በ᥊ +PF1FTDIJTPMJEP ᄉ।࣍̂ҫ੝ὋԺ ᑞ๗߀ࣞү˖‫ڍ‬ඈֵܷ΄ᤈᛠማࠚᄉ ᧚ᚷ̓௛úú᤯᣾‫ܷڙ‬ຝ‫ڠ‬Ӝ˻ӭМ ࠟ౎รᨐnj ᔙበ᥊।࣍̂ҫ੝ᄉᤇᮉనҫᜁሥ ϡþ௃ઝγζ੫ÿ὇CBSFUSVTUὈՋͺnj ಩૵Ҫૅܷ᣷ܑనҫࡌ὇$#4"Ὀ ᄉᠪ஧Ὃࣱᔙበ᥊।࣍̂ҫ੝Ө үᄉʶᮉ‫̓ڠڗ‬௛๗Ԣʶࠑၿ៣‫ڍ‬আ὇ 5BN,XPL$IVOHὋᮂដὈ઴థᄉМՂὋ ៣‫ڍ‬আ૵ሥ௦Ҫૅܷӧ̠ᳫࣞþܷ‫ړ‬ ࣞÿᄉ᧗᜵੆տnjกऐ᝭े௬ᇧὋᔙበ ᥊।࣍̂ҫ੝‫̓੆߸ڙ‬௛ௐὋ៣̮ཨ ‫ࣱ˝ڙ‬ᄉ᠏ඈᎴనѱnjᔙበ᥊।࣍ ̂ҫ੝ᄉþ௃ઝγζ੫ÿనҫࣞү៣‫ڙ‬ #$ᄴᰳ᠛ౣࣉ̾ʹЊ᠓˻ᔭ̘ᄉ ੜ̖Ὃឞੜ̖Ր౎‫ʹࣱ̾ڙ‬Њ ᄉ͈ಪ੆̓nj

ᔩ ႃ

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

ʿ ૓ ᄉࢼ௠͟ ጩ ॳ ,BXIJ -FPO BSE nj͟ጩॳ௦Ԝ ࣱ‫ܸܭ‬Ὃ࿭ᴜ᫲ၸ ီ௠ॳᎬบ %F.BS %F3P[BO ̯‫ˋ߶ژ‬ ᯰ҇᫲ 4QVST ̓૰ ౎ᄉnj ҪૅܷК‫ڍ‬Չ ‫ ڠ‬ᄉ ီ ᤙ ᄲభ ࿭ ᴜᑞࠃဗࣱᄉᯪ ˓঳ки೔nj

❞ᮛ⩢க უ⩕⩢க⮱䰣ਜ਼ ឦࣾ

㒻⮱ࣷ⊤ᅁ㈨݄≄㶐ᱧ ȕ᫦ ๗ ࡻ ፊ ࣷ ⮴ ‫ ۍ‬㈨ ݄ ៪ ⇦ ☌ ᱧ ȕᵩ ߈ ࣷ ⊤ ᅁ ㈨ ݄ ܳ Ҁ ⾧ 䄰 ȕ 㒻⮱ Ί䭠 ‫ݖ‬Ϯࣷᅇ᰸യ㈨݄ᄼუ⩢ ȕχ 䘪 ࣷ ‫ ڣ‬Ⴐ ㈨ ݄ ᄼ უ ⩢ ȕ

౦౶

䄓㏳⮱ϔ ৮Ԏᖜ䄤 ⰸ᱙‫ڙ‬थ ౕ㧆೻ࡻ ϧ㑾ᬒ⩕ ᴼⰛ䛹⮱ Ꭼॷ

⩫䄓

XXXTJOPRVFCFDDPN

1111 Saint-Urbain,Unit R17 514-871-8868 ੆ ϰ 㶍 ళ 䭻 ੼ ౰ ̶ Ẳ 3  䨰 ҃

ࡉঋஉ̠nj ཨᏪὋʿ֖ͭ˖‫ࣝ˞ࠑڍڍ‬෤థ᜸ ʼ᭦Ὃᤋ֖˖‫ڍ‬঳ူᄉ͗ ៀ˶ᜁધፏ ˿nj þᤇᛪ௙˖Ҫ˧ᫍᄉܰ̓Сጆᤆ᜵૆ ፝чшʶൿௐᫍÿὋຜܹӧܷߥМР֖‫ڍ‬ ᬄ̂ҫҝஓ૾3PMBOE1BSJTᛪᇧὋ þᤇ௦᭣ ࣡ᰳጞѾᄉὋˏ‫ڍ‬᤯ᝬ˧ᫍᄉ˖றnj ൤ґҪૅܷܰ̓ᦉ᫁$ISZTUJB 'SFF MBOE ˶ࠬයˀ˖‫ܰڍ‬᫁ဌ඄᜸᭦Ὃͭ௦ ᦏ෤థ३ҁ˖ழᄉ͉ʹ‫ٿ‬ःnj ʼ˓తὋ˖‫࣊ࠇᦉ̓ܰڍ‬ὋˏՏҪૅ ܷМඞࣂᜁΙก੺э᤹૬ὋФ˖औ௙ћ὇ .JDIBFM+PIO,PWSJHὈ๗߀˝ܑܰ҇ଉ‫ڍ‬

ᮿᄣኍ࠱ᜁሄൢnjྱ᱔ܲѶᛪᇧὋஊउ ࠱ԟཱൖᄩಕэὋᆐቂф߿Хͳሄൢ‫ג‬ ̎‫܇‬஧ֵ҃nj ૵ઐ᥊ὋᄫґҪૅ̨ܷథᄉ‫܇‬஧ ౓‫ٿ‬அὋ þᔩ௦ʿϡѢஇԪὋҁࣱὋҪ ૅܷඇࣱ࠱̖ၶ͈Ϙጝ̢ᎾЊᄉ‫܇‬஧ ֵ҃ÿnjԲ૵Ҫૅܷஊउஜ૵ὋᄫґКီ ඇࣱథܷጝʹԵᲙNjʹԵ๑ฟҮྫྷ ‫ځ‬ឧᮻ‫܇‬஧ֵ҃ԩ͝ၴᒯ൪̑nj ‫ʹݟ‬ःࠪ‫܇‬஧෉౿ࣂፂ੆˝ʶᮉК ီૌੌnjᤂіࣱ౎Ὃܲ‫ڍ‬ѢԻ˿ሄൢ‫܇‬ ஧ֵ҃ᄉ᜺߿njࣱ̬తὋᐎՋ‫ڍ‬ሥ˓ ‫ࣂࠑڍ‬ፂ᣹੆ӨᝫὋђ࠵‫܇‬஧ֵ҃̾ђ ᣏ๑ฟ෉౿nj᝴ܲ‫܇‬஧ֵ҃ణጻ͗ᤈЙ ๑ฟὋࠪ᱒ዜNj๑ᴟNjᱼԢФ̴๑ฟၶ ྫྷᤴ੆͝ࠎnjൖฮᝫ͗Ԝࣱత᤯᣾ก ಴Ὃሄൢ΍ၸʶ൒ব‫܇‬஧ֵ҃Ὃࣲ᝟Ѳ ‫ࣱڙ‬ґ‫ٿ‬அᄉ‫܇‬஧ᯌ஧ၪnjᔭ ‫ࣱ̬ڍ‬త˶ᛪᇧὋ࠱ᒬࣱᡐሄൢ΍ ၸ‫܇‬஧ֵ҃nj

ࠑማࠚ֖ৰઐ὚ல࣓ळ὇.JDIBFM4QBWPSὈ ๗߀˝ܑܰቊԨNj᭣กଡΘ‫ࠑڍ‬ማࠚnj ౉᱔ܲ঳ူడᛪখឬὋ˖ழᤇ˥ϡ ߸К௦Ѣ̅ஊ෴ԓ‫ځ‬Ὃ௦ࠪҪૅܷ᤹૬ ߠ௸ᓂὋ̾ԢᎾ‫ڍ‬᜵යलນᤇͮӧ˝ᰳ ክᄉ੩ѣઐ‫ܬ‬nj Ҫૅܷґ঳ူАᭆᗓ߶὇+FBO$ISj UJFOὈణᤂ᤯᣾ФԦᝒ̠ᛪᇧὋ‫ݟ‬౦঳ူ ౉᱔ܲଡѢឯයὋ̴ਜ਒ґज़˖‫ڍ‬ៀѻὋ ፆోҪ˖ˏ‫ڍ‬ᄉܰ̓ЀࡌnjАᭆᗓ߶‫ڙ‬ ࣱ̼ઝ͉Ҫૅܷ঳ူᄉࣱᫍడፂ ൒᝺ӧὋᤝͮՐ˶ܲ൒᝺᫇˖‫ڍ‬ὋФࠑ ிᄉၶ਒‫˶ڍ˖ڙ‬థᄰॆࣸค‫ڠ‬धࡘnj

Ҫૅܷበกሄൢ‫ړ‬Шᱼ᱒֖๑៴ С̅ሄൢ‫ړ‬Шᱼ᱒֖๑៴ᄉᐎᥧก ಴ᮔ᝟͗‫ڙ‬తऄൣयၶ஌nj˶ࡂ௦ឬὋ ̬Ր‫ڙ‬Ҫૅܷв˶ᄹʿҁ‫ړ‬Ш‫ڙ‬පிᯝ ੊˞ᮤМ‫᧖چ‬ᄉᱼ᱒֖๑៴Ὃ̾Ԣ߱͂ ᄉᛪ໥˿njʿ᣾Ὃளበกథ˓໣วὋᙉཨ ߱ᑞ᫸ൢளᄉᱼዜҮྫྷᜁ‫ټ‬ሄὋͭ߱ʿ ͗᧕உᄫґᜁ‫ټ‬ሄ‫߶ڙ‬ᄴ੊өថᄴᄉ ᱼ᱒֖๑៴njԲܰὋ૬ᖌᱼዜҮྫྷ˶థˏ ˓ΒܰὙၸ̅థ੯ཱᄉመߥᆐቂ὇ஐବ֖ औ‫ܬ‬ὈὋ੊Ꮷᜁᝢ˝௦ࠪҮྫྷథѽᄉৰх ʽὋ‫ڨ‬Ժ̾઄૬߱͂nj ሄൢ‫ټ‬ሄᱼ᱒֖๑៴ኍᱼ៴ዜҮྫྷ ᄉ4ก಴ణѹၿґᒬၿЖԟᝫտ8JM MJF.PPSFଡѢnjፂ᣾ᤂࣱᄉᣲ᝶֖ᆐቂ ՐὋឞก಴̅Ԝࣱత͊‫ڙ‬ԟᝫᬒᖌ३᤯ ᣾Ὃࣲᖌ३˿ʿՎஊЖԟᝫտᄉࣸคஂ ૆njᤇ్ก಴᤯᣾̾ՐὋ‫ړ‬Ш֖ጒ൸ᱼዜ ‫ڙ‬Ҫૅܷ࠱੆˝ѱ̂࿀Ꮄnjᬓ൤˧ܰὋᤈ ԯᱼዜҮྫྷԢФዴߔὋ‫ړڙ‬Шᄉৰхʽᤈ ᛠጒ൸˶ʿЉ᝴njᤊԥก।᜺߿ᄉපʼ М‫چ‬Ժᜁ‫̾ܪ‬ᰳ᣹ʹЊᄉᎮ൛nj

ʷ౦ௐ᝿˃ಜ య

஠ʷ౦

‫ʹݟ‬ᝌឳӧ˝ᄉӿ఺὞ ЛӠࣱ̼ੇ‫̚ˋڙ‬႐ߥὋਕԩ௅ఴፂ฿‫ݟ‬௅˖ܸᄉ௿៵Ὃ ˶ਕԩᎾ‫ࠪڍ‬௅ఴᄉ੩Ԍnjᥦௐᄹ᣾ʶఴॡ҇༎ᄉ˹ὋᎾ‫̠ڍ‬ зᄉὋ˹Տ௦Ǒ‫ࠑڍ‬ᄉ᫺ែǒὋܷ਒௦௅ఴᄉ᤯̖ᄴ֖ܷᘨᄴ ᤯᣾࣪Րᄉૈ࠭ӨុὋ΍௅ఴ͌ˉ३̾‫ڙ‬ՎᎾ‫ˉ͌ڍ‬ᄉባ́ ˖ᖌᑇὋᤇ௦౜ʿМࣰᄉ̂ৰnjᎾ‫ˉ͌ڍ‬᭦˙ᄉὋʿ௦ʶˏ˓ ͕ሑ௅ఴ͌ˉᄉባ́ὋᏪ௦ஞ˓௅ఴnj˝൤ὋᎾ‫ڍ‬Ԧᡐ˿þ੩ѣ ௅ఴÿᄉᤁҮὋၴᒯథӧ̠‫ڙ‬Ꮎ‫˝ځڍ‬ᜁឧᝢ˝௦௅ఴ̠Ꮺᥒ ҁሗி൧᜼ব᠎ᄉѣ఼njͭ௦Ὃੇॆௐፏࠪ෤థਆҁὋʻӠࣱ ՐὋᎾ‫ڍ‬ቤཨ͗̾ˠ‫ڍ‬ᄉҦ᧙Ὃ౎࠯఼ʶ˓˖‫ڍ‬ᄉ᤯ζ᝹‫ܫ‬М ՂὌӧ˝njᤇឬ௙Ὃྱబ௾ᝢ˝Ὃӧ˝ࠪᎾ‫ڍ‬ᄉ‫ގ‬ᐺὋࣂፂᡓѢ ˿ॆࣱˋᓹNjౚʽኍМՂࠪᎾ‫ڍ‬ᄉ‫ގ‬ᐺnjӧ˝‫(ڙ‬ᮖ۪ᄉᮖЎὋ ᆷࠃᝧᎾ‫ˆ֖ڍ‬ႌ৲ᝲnj ͭ௦Ὃ̯ᄫґՉሗᤛ៵౎ᄹὋྱబ௾ࠪӧ˝ᄉ੩ԌὋ‫ੌڙ‬ ႔ʼ௦ܾኪᄉὋͭԁ᝼௙Ꮎ‫ڍ‬௦ᄽᄉᛯᤝ˿njௐᫍᤝ‫ٿ‬ʻӠ ࣱὋᎾ‫ڍ‬ʿၸឬ੩Ԍʶ˓МՂ௦࠴ᖜʶᇆὋࡂ௦ࠪʶ˓˖‫ڍۋ‬ ࠑҮ൦Ὃ˶ʿ͗ᄕᄸܿnj̬ܸͭ੩Ԍӧ˝Ὃᄆࠌሄ̽ʶѢὋࡂ ᜵ढᎀܸnjᬣᅋ੩ԌҪҚὋᎾ‫ˉ͌ڍ‬ᄉ͝჋˶ᤩຑ௬ဗὋ̾ ᒯ̅ᄆࠌᮔኪҨМࠈԦѢ᝜նὋ᜵යፘ፝ढᎀሄ̽ᄉК᭦ࠃ ஶnjᏪఴ౎ࣂፂᡱӧ˝றፏज़౎ᄉᎾ‫ڍ‬МՂNjߥశ఺ౝὋԠጬ ጬઁӧ˝ឯ˿‫ٿ‬Ԝnjᤇឬ௙̣˥὞ᤇឬ௙‫ڙ‬КီӐᄉ౵ౝʽὋ ˆႌࣂፂᚷ˝ʶͳὋ;˖థੇὋੇ˖థ;njӧ˝ᠽᨐὋᥦࡂథʶ ܷ۶МՂᡱᅋӧ˝ʶᡐᠽᨐnj൤ܰὋ˶ឬ௙ӧ˝෤థᥦ˥ӿ ᬖὋ‫ݝ‬ϷᎾ‫ڍ‬ᄉ‫߶ࠑڍ‬Кጆ̅ӧ˝ʶᢵnj૰ԱពឬὋӧ˝ࡂ௦ ྱబ௾੩᠞௛ੌᄉʶ˓ኡᆉὋʶ˓೟ߔὋʶषྠnj ˖Ꮎ᠞௛ੌʶ ெᝌ‫ݒ‬Ὃӧ˝˶͗ᝌ‫ݒ‬nj ੝̾Ὃྱబ௾චҸිි੩Ԍӧ˝ὋԥᏪᝧᎾ‫ڍ‬᭚ѢᣃᐛὋᛪ ௙Ꮎ‫ڍ‬ᄉ᭛ా‫ڙ‬ᛯᤝὋᎾ‫ڍ‬ᄉѸளᑞҦ‫ڙ‬ᛯᤝnjࠪ൤Ὃ֖ྱబ

௾᤯ពᄉґ঳ፑӴྱឬ३ॡຌഁὋܹ௸˿ὋᎾ‫ڍ‬૔ʿͰ˖‫੆ڍ‬ ˝ፂ฿ᄉᡓጞुాnjྱబ௾‫ڙ‬ᤇழ᭦௦ӠѫஏਕᄉὋ̴উᘼ˖ ‫ˆ˝੆͗ڍ‬ႌᯪुnjʿ̨‫ݟ‬൤ὋᎾ‫ڍ‬ᄉૈ૘ೡ˶ܾ༦˿njྱబ௾ ʿᣮᣬҶὋֆຣᄩ‫ڍ‬Ὃࡂ௦᜵ឬనᄩ‫ڍ‬ᡱᎾ‫ڍ‬Վ൥ક҃ӧ˝njፆ ౦‫ʹݟ‬὞ܷᦉѫ‫ࠑڍ‬ᛪ᭦ዹफྱబ௾ὋࠃᬄʼॡਵনᡱᎾ‫ڍ‬ᡋnj ॳกఴ౎ࡂʿ˻Ꮎ‫᠌ڍ‬Ὃᔭ‫ڍ‬௦࿆ઔ၁၂Ӧᥓ᭦ὋᏪΨᎬலNjࣄ ᜴ኍˆႌள‫ۋ‬ፂ฿ͳᄉ‫ࠑڍ‬Ὃᦏࠪþ͈घྫྷᎾÿᄉӧ˝(ὋМध ˀᎾ‫׮ڍ‬ԥុὋՓӧ˝ͨѢ˿൓ᤀᄉԤ੣ὋၴᒯᎾ‫ڍ‬ᄉՐᬒડᎾ ‫ࠑڍ‬Ὃ˶ᦏધፏԟҪᎾ‫ڍ‬ᄉ‫܃ډ‬ᛠҮnjᤇಧὋ‫ྱڙ‬బ௾ᄉʶᡸ ੩ԌʽὋӧ˝ૅҁ˿ᤂ͊ԟˀКီ‫ࠑڍ‬त᝹(ጆፑᄉՋՎὋ ஜ᧙̨‫̅ܪ‬ଅ‫ڙ‬ኃʶᄉឲ۲̍nj ጰጝௐઐ᝸҇ྱబ௾෤థतᡐᎾ‫ܚ‬᣷ܑᄉ‫ܖډ‬Ὃԁ᜵त ᡐ‫ڍ˖܃ډ‬ᰳመ੾ԦࡘᄉþԲዜ‫ܖډ‬ÿnjͭ௦Ὃᤇ˓‫ܖ‬ඊ᣷ܑ ‫ܖ‬ఝᬱतnjᎾ‫ڍ‬෤థ࠯൪ӧ˝Ὃԁፋ˿ӧ˝Ꮅ൪‫ڠ‬ᏪՐၶᄉԊԽ ఺᥄Ὃ͉ൣ᭣Ꮴᇷ‫ڙڙ‬ὋըҮ˿๑ல‫ܫ‬ၸᔆྞὋࣲुӐ˿ᒬ˞ध ԦᄉҩᑞὋଡґ฽ណᒬࣁᄉୱͺጆፑþᲲᗛ04ὋᏪᤇ˓ጆፑඊ ӧ˝˧ґ΍ၸᄉ߶ӫጆፑὋᤁᛠᤳऎ᜵ঋН੆̾ʼὋᏪ˄੩᤯ ˿੣఺NjႂᑧNjࣰ౛Njႂ᜼NjීᢻNjఄᑞቇ੘ኍՉ˓ᮖ۪Ὃᤆ࠱ Щࠓ߶ӫःၸ֖੝థ8FCःၸnjᙉཨӧ˝ͯុ‫ڠ‬ឬὋ᭦˙ྱబ ௾ᄉሄ̽Ὃӧ˝Ժᑞ᜵ढᤌఄᑞ੣఺ˆႌኃʶᄉᄫಕὋͭఝԺ ᑞᄉ௦Ὃ੊᝴‫ځ‬൤ߘᐱѢఝुܷᄉӧ˝nj ˖‫ڍ‬ஊӨ˞ࣝ෍ฟ‫ڙ‬ଋ᜸ԻັளЖᮖ᛽᥷ਢ௙ଡԢྱబ ௾ᄉ᠞௛ੌὋઁྱబ௾‫܃ډ‬ᄉþ‫ܪݝ‬ÿቪ˿Ѣ౎ὋሥФፋ˖‫ڍ‬ ̠ඞࣛ౎˿উৣ਒ខὋ᤿ᅋܷᬅՓѸளௐ̼ᣀԪὋҪᤳຆऎஇ ᭨Ὃ᤯᣾ባ́Ὃᄽൣᡄ३ܷ‫ͮڠڍ‬nj ˖Ꮎ᠞௛ੌʶெఆௐ͓੩Ὃణࡃࡁᄉॆ࡚౉᱔ܲὋ‫੆̴˝ځ‬ ˿Ꮎ‫̠ڍ‬ᬣௐԺ̾ѽၸ֖ઊपᄉ೟ߔnj

ᬟ".ᮐ1. ঞςчᖥ

К᭦ᄉሒ̠᠈ҫክူὋ৥ᭉ᜵˃੥ᄰүὋንѲ৥ᄉழՓὋᎁᤴ৥ᄉల౎

8FOEF 'SBOL ;IPVྱ᝴᧚ᚷѫౡ࣍੣఺ ႂពFYU &NBJMXFOEFXFBMUI!HNBJMDPN

ʶ˓ሶϣᄉူ᠈γᬩ᜺Ѳ௦᫙ʽ᣹੆ᄫಕ֖೔ਆᄉС᪃ ৥ᭉ᜵ʶ˓˃੥ࣞү৥҃ᝠʶ˓Ժ̾ү৥᣹੆ᄫಕᄉ᜺Ѳ ֆ஠ॳЎၶ උˉ̅ຌӧܷߥὋ௦ྱ᝴᧚ᚷѫౡ࣍὇$'"ὈԢ᧚ᚷክူழՓᄉࢹ‫׷‬ክူᆯ‫ܢ‬὇.#"Ὀnj ̴ХథࣱܲˉႌనҫፂᰍὋཿ৘Չሗሒ̠ူ᠈ን႔ԢՉሗሶϣᄉઅᠪழ಴ὋនζᒯʼὋᑞ˝ࠆਖ਼ଡΘʶቢय ᄉК᭦ሒ̠ူ᠈నҫnj

ྱѾ ዴᤤ ̼ူ

ྗආଉ̝ϣऔγᬖ դ4VQFS7JTBγᬖ ܲሗ͈ͯᤤસ 

‫ڍ‬ᬄ႐ߥၶγᬖ ܰѢ஺ຣϣऔγᬖ

Dž˓̠ϣऔԢྤӝγᬖ Dž˓̠ӿ᧗ႼჀγᬖ γ Džࣱ᧚ 33*'Ԣ-*' ᬖ Dž˓̠͝൴γᬖ Dž˓̠̠࠮γᬖ ߿యγᬖ ѫጙयጻၶγᬖ ༦า‫ۋ‬ጻၶγᬖ

Džγఴઅᠪ۲᧚Ԣซбᤝ͓ϱᗧ᝟Ѳ 3341 અ DžРՎ۲᧚ ᠪ

ซбஓᐱϱᗧ᝟Ѳ 3&41 ซбᤝ͓ϱᗧ᝟Ѳ 3341


०ॎ

ХథतኒԢᜈν˃ˉ ᅻខࣱ֖ܲˉЮፂᰍ ࠪੜࡓፆౝԢ᝹ஶథ ຆ҈ᝢខ಩૵৥ᄉᭉ ᜵ ˝৥ଡΘ᧙ᢵᝠϡ ᄉనҫ

$FSUJGJFE3FBM&TUBUF#SPLFS

੣఺ !"#$%%&'%%() ͛ᄽ !"#$%(*'*"## +,-./01234))!5/.6,,78,9

!"#$%&'!() ጯ͚ᓰ䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀ

㺬ᆞ䶣㏔䆗Ⴒ

⮴უᆞ‫ڕ‬⠙⿸‫ݘ‬඲

នड़഍ᄧ Б᠟͈ͤ ྫྷˉክူ ᠝൛ಉល

 ྟ

᫹Џྫྷˉክူᄴॶ ˃ˉ ᫹Џੜࡓ˻ӭនζ ፂᰍ 㜗

㺬ᆞᆞ䶣⠙⿸‫ݘ‬඲

Ѽ ߍ

‫⼌ ܧ‬

ƽ⮴უᆞ.POU3PZBM‫ڕ‬⠙⿸‫ݘ‬඲ ࢍౝ Ꭰ᫦ᅧ 䋰ᅯᐼ⠙⿸ᝬᅸ ߍ☚⍥∠↍ ࢔ᝬ ͗࢘⩌䬡 㷲ԛ̭≮ ‫ऻݺ‬㟞చࣹ䒓Ꮐ⩢ߕ䬕 䭠‫ٶ‬ᝬ ౝ̸ბႹ᜽ 䓾ऺᵎহ‫ڙ‬చ ᐭФ̴ NEW

ጯ͚ᓰ倅ᅯ‫ڙ‬ᄀ:6-̭᱌ ‫ڕ‬᫝‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ਜ਼ ẩᰶ̭ ͗࢔ᝬߍ̭͗%FO ̭͗ ࢘⩌䬡 Ꭱᐧ Ꭰ ᫦ᅧ ࢄ䲏ᬍ䖛ᡎ ₒ㵹Ꮴ ๔ぶ႓Ꮙ ᐭФ̴ ࠲ ᠙У⩢க ᣽࠲䮼ᬣ‫ڒ‬Ѽ

ƽც᪋ᬻϛ⮱ᅯȠ͗࢔ბ Ꭰ᫦㠞ᅧ⮱ᐭᩫᐼ䃫䃎 䭠‫⮱⯵ٲٶ‬೻ጯ⩌≨⠙̭ᬍι⮱㖁

NEW

8FTUNPVOU㺬ᆞ‫ڕ‬⠙⿸ 䶣㏔䆗Ⴒ ࢍౝᎠ᫦ ᅧ ₒ㵹‫ݝ‬ऱ๔䶣㏔⻮⿸ ႓ᵎ 䆗ࡻ㷲ԛ ͗࢔ᝬ ͗࢘⩌䬡 ࣹ䒓Ꮐ ⻮ჳ ऻ㟞చ ๔䛼㷲ԛԊ‫̭ڨ‬ ≮ ᐭФ̴჋߈Νუ ᴒ䄏

⮴უᆞ.POU3PZBM‫ڕ‬ ⠙⿸‫ݘ‬඲ ࢍౝᎠ᫦ ᅧ 䋰ᅯᐼ⠙⿸ᝬᅸ ߍ☚ ⯽Ⅱ⍥∠↍ ࢔ᝬ ͗࢘⩌䬡 ࢘⩌䬡‫ڕ‬䘕ౝ ☚㈨㐌 㷲ԛ̭≮ ‫ऻݺ‬㟞 చࣹ䒓Ꮐ⩢ߕ䬕 ౝ̸ბ Ⴙ᜽ 䓾ऺᵎহ‫ڙ‬చ ᐭФ ̴

8FTUNPVOU㺬ᆞ‫ڕ‬⠙⿸ ➖͇ Ѻλ㺬ᆞ䶣ᅯ䆗Ⴒ ࡧ ࢍౝᎠ᫦ᅧ ₒ㵹 ‫ݝ‬ऱ๔䶣㏔⻮⿸႓ᵎ 䆗 ࡻ㷲ԛ ͗࢔ᝬ͗࢘⩌ 䬡 ࣹ䒓Ꮐ ⻮ჳऻ㟞చ ๔ 䛼㷲ԛԊ‫ ≮̭ڨ‬जВߍ Ⰳ͑ᅯ 䭱䓾ᝬϔ౴Ф ̴ᐭФ̴

ࣸ ն ζ ো

ᢿ‫ݘ‬඲ ፓᰶ⻮ϧ⩢ᷜȠ㟞చȠ䶣ᅯ䱟झȠౝ̸։䒓౧Вࣷᬍ䭽⩲Ϙ᝭ᰶ‫ڞڙ‬䃫᫪ 䲏᱊ป㻯 ⮱Ꮪ䮏ᮜ㻯キ㔹㼭͸ Ⴙ㒻͸҉ ㇫⯷Ⅿ㇫㧆➦‫ݖ‬ᅁੜ̭᣽ӈ㏵Ხຏࡻ㖁ᢿ‫ݘ‬඲⮱倅〜ᝬౝϔ ᐭࣾ䶦Ⱋ̴ߍ⼻็ຄẩ㟞̴䊤 Გ⩢ᴒ䄏 ƽ㧆➦‫ݖ‬ᅁᇈ‫ڲ‬7FSEVOᅲℾࡧ‫ ڲ‬䊝䌜‫ݝ‬-BTBMMFౝ䧮〆ܳ䧌 ̶ຄᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ ܳ‫⼌ܧݘ‬  ᝬϔᎡᐧࡷ⠙⿸➖͇ ̭ẩᱯ䉔Ꮔ ι̶ẩ๔͑ຄ๔ࡷ ‫ڕ‬䘕㔨ԛ㟞 䉦䓾̴ ➖͇ᐭФ̴ ƽᇈ‫ڲ‬-BTBMMFࡧ⇠ᮜᝬ‫ܧ‬ਜ਼ ᄦ䲏⇠ᮜহ‫ڙ‬చ ࢍౝᎠ᫦ᅧ ͗࢔ᝬ͗࢘⩌䬡 ࣹ䒓Ꮐ ‫ݺ‬

㺬ᇈఈ႐⇠ᮜ๔Ꭰᝬ

๔ಸ䊲ጯߍᝬϔ

ጯ͚ᓰ͑࢔ᝬፓბ‫ڲ‬䒓Ꮐ倅㏔‫ڙ‬ᄀ

ᇈใ䔋ᝬፓᏄ

ऻ㟞చ ๔䛼㷲ԛԊ‫ ≮̭ڨ‬ᐭФ̴ ƽ4U1BVMࡧౝ䧮〆"OHSJHOPOᄦ䲏Ꭱᐧຄ‫ڕ‬ᄦ⿸➖͇ ຄ๔ࡷߍຄࡷ ‫ڕ‬䘕‫⼌ܧ‬Ꭱᩣ ‫ ̴ڒ‬ᰶ‫ऻݺ‬㟞చহ䒓Ꮐ 䓾‫ڙ‬చহੳ౧ ϑ䕇᫦Ӭ ᝬᅸ㏼䓴㷲ԛᎡ᫝ᅸ䶣 ᱕ౝᲬ ज В㜗Ѽᝃ᫝⼨ℾᣒᒲ〆 ᐭФ 

NEW

㺬ᇈ1JFSSFGPOETఈ႐⇠ ᮜ๔Ꭰᝬ‫ܧ‬ਜ਼ ‫ڲ‬㶄Ꭺ䲆 ࢍౝ䲏⼜̴ࡰᅧ ጯᩬ Ꮙѝ䃎ᝬϔߍౝФթ ̴ ࢔ᝬ͗࢘⩌䬡 ౝ ̸ბႹ᜽ ᬍ᩹⇠ᮜᝬ 䓾 ⹫ࡧ‫ڙ‬చ႓ᵎ ๔䱟झ ࣹ 䒓Ꮐ ᐭФϲ̴

㧆ጯࡄ䘕ᐭ䒓ᄼᬣ#POJDIPJY ᱯ䉔Ꮔߍᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ ᰶ4"2হ 㩙㤉 Ꭱ㥒͇䷊̴‫͚ڣ‬ ̴-PUP 㥒͇䷊ज⽪ᴒ ⇎ᰶใ ࢃ 㥒͇ᬣ䬡ᬖ̷◦‫ݝ‬ᮇ̷ ◦ ᰶ仆☌वह Ⱋ‫ݺ‬ᰶ‫͗ښ‬䯴 অ 㔮Წग࣯̻ノ⤳ ιẩᰶ ͗࢔ᝬ ᝬ͉㜗⩕ ᰶ๔䛼։䒓 Ѻ⩌ᘼߍᝬϔᐭФ̴ߍ䉔 䄇ਜ਼ ⁏䓻䄇ᘼΝუᴒ䄏

ጯ͚ᓰ䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀ ͑͗࢔ ᝬহ̭͗䒓Ꮐহ̭͗‫ו‬ ➖䬡 ẩᎠ᫦ᅧ ᰶ 䭠झ ᬍ䖛ᡎ 䓾๔႓ౝ䧮 BUXBUFSক䓦䃫᫪命‫Ⱋ ڕ‬ ‫⃼⼌ܧݺ‬ᰵ ⼌჏ जВ䮼ᬣᥙუ जВ㜗Ѽ ᝃ㔲‫ ⼌ܧ‬ᐭФϲ̴

ࢄᇥᄼᬣ䒓⼸䔋ᝬፓᏄ ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴‫͚ڣ‬ ̴-PUP 㥒͇䷊ज⽪ᴒ ⇎ ᰶใࢃ 㥒͇ᬣ䬡ᬖ̷◦ ‫ݝ‬ᮇ̷◦ ᰶ։䒓ѺᎡۭ ‫ ̴ݖ‬ẩ̷͇ͨ㜗Ѽ ᝬϔ ጯᩬѝФ̴ जВ䨣㵹 䉤 ᝬϔߍ⩌ᘼᐭФϲ ̴ߍ䉔 䄇ਜ਼ 

⇠ᮜ䆗Ⴒ

͇ͨ⃼কϲጒ҉ᄼᬣ

᎟≄Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼

ᇈ‫ڲ‬䔋ᝬፓᏄສ⩌ᘼ

⩌ ᘼ

䒙 䃖

ƽ͚ప೻➦㞟丽亳๖≒࠲ၽ䨧䒙䃖 ສ⩌ᘼϧ≮ᬧ ㏓͗ᏔѺ Ꭱ㥒͇䷊̴ ۭ‫ ̴ݖ‬⍥჏ͧ ͨ ࠲᠙᝭ᰶ䃫ิ ΌजВᐭࣾ᫝㤉㈨ ᐭФ̴ ᒀᎡఋ᱙͇ͨᥙუ NEW ๔ ಸ

ែ 䉱

➖ ͇

ƽጯ͚ᓰຄ➖͇ ຄѼႲߍຄੳ͇Ꮔ䨧 4OPXEPOౝ〆䧮ᄦ䲏 ੳ͇๔㶄 ࡷহࡷ࠲ᯃ⅁ ̺࠲⩌≨⩕⩢ Ꭱ℈ᩣ‫ۭ ̴ڒ‬ᩣ‫⼌ ̴ڒ‬჏⽠Ⴧ ᐭФ̴ NEW ƽఈᭌ䙿Ꮔ͗ᝬ䬡হ̭͗倅ᅁ๘⤰౧‫ܧ‬䃖 䌊㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ͗็ᄼᬣ䒓⼸ 䄇ᘼΝუ㖁㈨ NEW ƽ1JF*9ౝ䧮〆ₐᄦ䲏ຄែ䉱➖͇Ꭱᐧ 䓾႓ᵎহຒ᳄ࡦ‫ڙٸ‬చ ϑ䕇᫦Ӭ Ԋ‫ڨ‬ສ‫ڲ‬ẩ ᷜ ຄ๔ࡷߍຄࡷহ̭ຄࡷ Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬᱕ౝᲬ⩢ᯃ⅁ ̭ࡷ⼌჏㜗ЅⅡ⩢䉦 ᝬ⼌ᰶ

NEW

NEW

-BWBMੳ͇๔㶄㔮ႄत᎟≄ Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ ๖ጒ҉⃼Ꭱ̭কо ᖜ Ꮔͨ⃼কगጒ҉๖‫ڕ‬䘕 䄤ϧ 䲋䔋䨮㜗ͨ㏼㥒 Ꭱ㥒 ͇䷊̴ ᝬ⼌ѻ व ह Ꭱۭ‫ ̴⋓ݖ‬ጒ҉ ᬣ䬡ⴚ䃫ิ᫝ ᐭФ̴ߍ 䉔 䉔㏓̴ ͇ͨ᜽ߌ㼐 䮑⼨ℾ᲎У ദ䃚ߍ䄇ਜ਼

㧆➦‫ݖ‬ᅁᇈ͉ᱯ䉔Ꮔߍᝬϔᕒਜ਼ ̷ᅲ ̸䨧 Ꭱ㥒͇䷊̴ ⣝ШᏄͨጟ㏼‫ݝ‬ 䔭оᎡ咱 ᅪᔘ‫ܧ‬ਜ਼‫⋓ݖ‬倅》ζᄾ 䉦 ⩕ѻ̴‫ڕ‬Ꭱ Ꭱۭ‫̴⋓ݖ‬ᰶ䙿व ह ᝬϔᎡᐧ‫ڕ‬⠙⿸➖͇ ̭ẩᱯ䉔 Ꮔ ιẩ๔ࡷⲎᝬ㷲ԛ␯ϛ ౝ̸ბ Ꭱԛ㟞䉦̴ ᫝ᅸ䶣Ꭱ 䬕⿄Ꭱ ใෆᎡࡰ ᰶ։ 䒓Ѻ➖͇ߍ⩌ᘼᐭФϲ̴ߍ䉔 ͇ͨ䔭о䄇ਜ਼ ܳ䧌ᐭ䒓‫ݝ‬ጯ͚ᓰ जВ䨣㵹䉤ᝬϔጯᩬᏉѝ䃎̴

590,563 $ + tax

-POHVFVJM‫ڕ‬᫝ࡷ⠙⿸5SJQMFY̷ጯ͑ຄ ज̭䊤䉚‫ڒ‬䄒ᝬ⎽Ѻλ⼌჏ᰭ็ᰭ ສ⮱-POHVFVJMጯ ᝬၽক䓦⣜ධх䯲 ϑ䕇Ӭ‫ݖ‬ᐭ䒓ܳ䧌‫ݝ‬䉚➖͚ᓰ ⩌≨᫦ Ӭᝬᅸ⃼ᅯᅲѼ䲏⼜๔㏓Ꭰ᫦ᅧ ‫ڞ‬䃎̶ᅯẩ⃼ᅯ᭜̭͗Ⴙ᪡ఈ͗ࡷ⮱ᵩ ᅭ‫ڕ‬䘕ࣕᝬⴠ㠞ⴠझ䲏 ฺवౝᲬ⃼ᝤ䔅࠲क़̭͗ბใ։䒓Ѻ䶱ѝᰵ⼌ज倅䓫 Ꭱۭᩣ‫ ڒ‬Ꭱ᫝ᝬ䉕䛼Ԋ䯉 ᬍ䰭䷊ใ㐡ԛ㐡៑䉦⩕ᱧ̺ज๞

626,000 $ + tax

ࢄᇥ4U)VCFSUጯ‫ڕ‬᫝⠙⿸5SJQMFY̷ጯ㐊ສѺ㒛 ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬䉚➖͚ᓰ ᐭ 䒓ܳ䧌‫ݝ‬1BOBNB‫ڙ‬ϑᕨ〆ᝬၽক䓦⣜ධх䯲 ϑ䕇Ӭ‫ݖ‬ᐭ䒓ܳ䧌‫ݝ‬䉚 ➖͚ᓰ 丽亳 䊲ጯぶ ⩌≨ϑ䕇ᵤᵤӬ‫ڕݖ‬䘕ࣕᝬⴠ㠞ⴠझ䲏 ฺवౝᲬ䶱ѝ ᰵ⼌䛾ज䓫⃼͗ᰵ Ꭱᩣ‫݆ڒ‬ज䓫 ᬍ䰭䷊ใ㐡ԛ㐡៑䉦⩕ᕔФ ℁倅 ᱧ̺ज๞

4 0 6$: ែ䉱ఋ្⢴ܳᲽ㶕

⩌ᘼ ⽠Ⴧᩣ‫ ڒ‬ᐭФ̴ NEW ƽጯ͚ᓰ䓾๔႓叱䛾ౝፓ ੳ͇๔㶄ᭌ๔䙿Ꮔ ͗ᝬ䬡 Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬ສౝ◦倅ఋ្ ᐭФ̴ ƽጯ͚ᓰ䓾๔႓叱䛾ౝፓ ੳ͇๔㶄‫ ͇➖⼌ܧ‬Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬ສౝ◦倅ఋ្ ᐭФ̴ NEW ƽ"OKPVࡧ‫ڕ‬䘕๔ࡷ‫ڞ‬䃎ຄ➖͇Ꭱᐧ ϑ䕇᫦Ӭ Ԋ‫ڨ‬ສ‫ڲ‬ẩᷜ ͑ᴸܳ‫ݘ‬ຄ๔ࡷ ‫ڲ‬ẩᷜ ๔ᝤಸ ᱕ౝᲬ ๔䛼㔨᫝ Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬᱕ౝᲬ⩢ᯃ⅁ ⼌჏㜗ЅⅡ⩢䉦 ᐭФ̴ΌजВ͑ ᴸܳᐭࢃ NEW

521,000 $ + tax

Ѻλ#SPTTBSE"ࡧᎠ᫦ᅧ⮱⠙⿸ᅸᝬ䬡ጰᅭ᭜͗ᝬ䬡 ͗࢘⩌䬡̭ ܳ䧌ࢠजᐭ̷UBTDIFSFBVͨ㶄㐆ᗕ᣽ӈᰭх⮱‫ܧ‬㵹᲎Уক䓦ᰶऱ๔͚㺬ϧ 䊲ጯ ऱㆨ丽亳Вࣷ⩌≨Ӭ‫ݖ‬䃫᫪͡䓾‫ڙ‬చВࣷऱㆨ႓ᵎ➦‫ݘ‬䔯वᰶ႖ၽ⮱ უᏚᅲѼ

521,000 $ + tax

Ꭰ᫦ᅧ⮱⠙⿸➖‫ܧ‬ਜ਼‫ڲ‬䘕ᵩᅭͧ䬡࢔ბ 䬡࢘⩌䬡ᝬ⎽Ѻλᅲℾࡧ͚ ᓰ ͡䓾‫ڙ‬చ႓ᵎᆋλ䬦͚ः䲆⮱̭❴ࡧഌ䒓⼸็ܳ䧌ࢠज‫ݝ‬䓫ࢄᇥ㦄ऺ⮱ 䉚➖͚ᓰ%JY ౕ䔆䛹ᰶⱭᗕ⩌≨᝭䰭⮱‫ڕ‬䘕䃫᫪ ੳ౧ 䊲ጯ ⩢ᒞ䮏 丽亳ぶ ぶज䅀̭ᏁԞ‫ ڕ‬㐆ᗕ⩌≨᣽ӈγᬍ䭽⮱Ӭ‫ݖ‬

㖁㈨᫦ᐼ

info@habitationsdessoleils.com

(514) 885-4853㘎ᄼ໽

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

㧆➦‫ݖ‬ᅁ͉ࡧᱯ䉔Ꮔ ̷្ᩬᏉᎡ㥒͇ ䷊̴̺࠲᠙⼻ ज⽪ᴒ ᱯ䉔̴ ᔘ 丽倅‫⋓ݖ‬হ-PUP̴ ⣝ШᏄͨ㏼㥒 Ꭱ ᰶ͑͗☌㡶वह ᰶ/FTUMFवह ᰶ͑ ͗䙿वह Вᱯ䉔䨭ਜ਼ͧͨ ᰶใࢃ 㥒͇ ᬣ䬡ᬖ◦‫ݝ‬ᮇ 㔮Წ⃼কϲጒ҉ ᄼᬣ ‫ڣ‬Ѓᬣ䬡䄤ϧ Ꭱۭ‫ߍ̴⋓ݖ‬ ̷̴অጒጒ䉱 ᐭФ̴ߍ䉔ຯ ᳉෋ߍᔘ丽䘕ܳ‫⋓ݖ‬ᰡ倅 ᝬ⼌वह Ꭱ ᝬ⼌࠲ᯃ⅁ ̶͗䯴অߍ̶͗ใࢃጒ Կ⤚Ꮔͨओᰶθ͇ࣾᆂ 䄇ᘼ䒙䃖

XXXTJOPRVFCFDDPN

NEW -BWBM⇠ᮜ䆗ႲᐭФ̴ 䯁෮᠒ᰶ ⮫Ꭱࢳट⮱倅ᅁ๘Ԟͽ䘕 ბใ⍥∠ ↍ 䙿⿃ ֒䏘ᝬ ⍥᜼ბ უᏚᒞ䮏ბহ ࣹ䒓Ꮐ ̭≮⮱倅〜ѼႲѺλ䯱ь⮱ %FT1SBJSJFT⇠ᇥ䓦 ‫ڞ‬ᰶ䬡჏ᝬ ࠲ ᠙䬡࢔ბহ 䬡⊡ბ䔆ᴸ᫝ᐧ⮱ ѼႲ䮑γ⩞λ⿄ᝤ͝ჹ㔹Ხ‫ڣ‬ᬻϛ͸ ใ ౕ‫ࡧ≨⩌ڞڙ‬᣽ӈγ๔䛼⮱⾧䬡 䃖ϧᙌऄ‫ݝ‬Ⴜь⮱⾧䬡হᬍ̻ѓ℁⮱ ⾧䬡ᙌ⩞λ๔䘕ܳ⿄ᝤ䘪᭜ϻౝᲬ ‫ݝ‬๖㟞Წ⮱ ͇ͨЙҬ⩕γ䧏ࡃ⣨⦰

  ࣱ త  ௅ኃయ

̷⋕⾧䬡 ᐭФ̴ ƽ-BWBMጯ๔ಸੳ͇ੳ౧‫ܧ‬ਜ਼ ᰶ$*#$Ƞ.BYJȠ+FBODPVUVȠ#FMMȠ㢜ᝬহ丽亳ぶ ‫ڕ‬䘕䔋䨮


ྱ ሼБ᠟฽᧙᝹᝟ ࢹԇ͈ಪ ֵ᠎γ᝼

Ҫ ‫ڍ‬ ྱ з

Dž˃ˉᝠ҃Ҫૅܷఴ‫ڠ‬ ʿՎ౅஧Nj͉਒ࡆࠩᄉ ൄ಄ ๐಄ ᛧ಄ ᦤ಄ ԢՉሗ‫ࡘˉ׷‬ᇧ಄ ϱᘨ಄ԢࣶЇ‫چ‬ᛧࣤ಄ ᎩቢὙXXXNGXJOUFSOBUJPOBMDPN Džྱ͈ᩘ‫߶׫‬ᜈ ႂព  ܸཨᔈ࡯ࡷ ੣఺  ‫ڦڠ‬Ὑ3VF-BQJFSSF -B4BMMF ̠ᤴᆂᔭᆂԻ᭦ 2$$BOBEB)/8 DžΧᩘҪૅܷࠃఱൄ಄ ࢹͺௐᫍ".1. ֆʶᒯֆН

ၾӧ

ࣄᳩӮழܷߥൖᄩ‫׷‬กᆯ‫ܢ‬ ʼ๑ܰ‫ڍ‬ឥܷߥ‫ڍ‬ᬄፂ฿กߥ‫ܢ‬

!"#$%&'()"*+',""!$-+%'#-.'/+0#*',.1)2!$

ႂព͛ᄽ E-mail: info@notairetian.com ঳ᦉ6300, avenue Auteuil, Suite 535, Brossard, QC, J4Z 3P2 ᤂ1BOBNBМ̓঳ቢ

ѫ੝204, rue Notre-Dame Ouest, Suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T3 ീጲ1MBDFE"SNFTቢ ‫̠נ‬ᛣѢԯԾᣀ

‫ى‬ζᰍੜ ࣱత ௅ኃయ

!"#$%&!'()

ࡓᮆ‫ڠ‬۲  ੜࡓፆౝ  ʼʽපᡸ ႂᡸፆౝ  чఋጆፑ  γຝ᤯᮲ ጙܰ᝹‫  ܫ‬፤એतᝫ  ᬗՎᄹੜ

ᬇʶள

̨̨ѻ߿˝‫ܲܘࠑ˻ܰڍ‬ᤇʶԓ‫ځ‬nj‫ݜ‬ᝢ˝Ὃᗛྱѽ࠶ ੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ᄉᡔ౎ᡔาᡣᄉ˞᜵ԓ‫ځ‬ःឞॅҩ̅ۡࣉ ፂ฿࿃хᄉϣऔԦࡘ֖ఴ‫ڠ‬ᭉයᄉ૆፝ʼӣnj ʿ᣾Ὃ$"2ஊउᄫґᛪᇧʿਆड़அ᠓ੜሯ੊Ꮷዜ ͪᄉሯ൛nj᠈ஊᦉ᫁&SJD(JSBSEૈѢὋܰ‫̠ڍ‬ᄉ᠓˻ඊ Β̨ӳᄫґᗛྱѽ࠶ੜ‫̖̓ڠ‬௛঳᧙ᄉnjஊउᝢ˝ ౎ᒬ‫ܰڍ‬ᄉ᠓˻Ҧࣲʿ௦᫇ᮤnj̴͂࠱͗ፘ፝ᄢ฽् ҸԦࡘࣲʿற᝿ͤࣉ‫ڣ‬࿃хnj

ሯஅॕֽ ຝ‫׍‬ӧ֖ܲܲ͟‫ࠃڙ‬ᛠ˿Փ‫ࠑ˻ܰڍ‬ड़அ᠓ ੜሯᄉஊን˧ՐὋణᤂʻࣱੜࣉᄉʼ๨ᄉৰх३ҁ˿ ଌ҃nj᠓ੜሯᆷࠃᝧ‫ࠪࠑ˻ܰڍ‬ᤇˏ˓ۡࣉᄉ᠓ੜབ ৰᬋ˿ຝnjᤇᤆʿኪຝ‫׍‬ӧள‫ܘ‬Ҫᄉ᧪ࠪቆᎵੜࡓҪ அᄉࣉஊሯnjᏪ#$ᄴ˝˿ࠪઇੜ‫̖ڠ‬અ఺ࣂፂध ‫ݼ‬ՓቆᎵੜ̖ड़அᮨܰᄉሯὋࠪ៷ӧͰ߳ड़அᮨ ܰҁᄉሯnj ፂԊ˿᝴ࣱܲ᣾བᄉੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬Ὃጻ̅‫ࣉڙ‬ඞ͂ ᄉ֏Շ֖‫ܥ‬ᝦ˖Ὃ‫ڙ‬ஊउᄉክ෴ʽ३ҁ˿чԁnjˠΒ ౎ឬὋ᜴ຝ‫׍‬ӧᄫґ̮௦К‫ڍ‬ᔴ‫ډ‬Юణ௔᠛ᄉᇪӜὋ ࣱ̬ͭᄉੜ͈ࣂፂඊࣱᄉࢎϘʽᬋ˿ጝnjੜ ‫̖ڠ‬ᩘ‫˶׫‬ᥒ᥄˿ͯཁnj ˻ࠑ͂‫ڙ‬ᤇ̎ᄴ͊ᥒҁ˿ч᥄˧ՐὋፘᏪ࠱ᄫಕ ᣀՓ˿᱆ӑАࣉ‫ڣ‬njԵʿ᣾Ὃ᱆ӑА̴ࠪ͂౎ឬ˶ࣲ ʿ௦ˆܰರຸnjᒬࣱ̾౎ὋҪૅܷሯҫࡌ‫ࠅڙ‬ಉ ߶ܷ႔ᄴ֖өថᄴᄉੜ‫̖̓ڠ‬௛ௐὋࡂࣂፂઁੜ‫̖ڠ‬ ࣉ‫ڣ‬Ѳ߿˝˿˞᜵ᄉᤠሯ᫇ᮤᰳԦᮖ۪˧ʶnj ሯҫࡌ‫ڙ‬᣾Ԝ‫˖ॆࣱٽ‬Ὃᆷᝢ߶ܷ႔ᄴ᤯᣾ੜ‫ڠ‬ ̖̓௛߸੆ᄉᤠሯ᧚ᮨᰳ᣹̢ҪЊὋᏪөថᄴᄉ ᣹ҁ˿̢ҪЊnjˏᄴᤠሯ঳ᮨऎ˝̢ҪЊnj ᤇ̎ሯ᧚ᄯҁ̬௅࠺లКᦉஅ‫ٿ‬nj

ԥรᨐ˃ࠑጷᛪᇧὋࣱᄉੜ‫̖̓ڠ‬௛঳ஜ˖ ܷጝᄉ᧚ᮨФࠃ౎ᒬ̅รᨐୱͺ˖΍ၸᄉᠩ൛nj ᏪᤇᦉѫᮨܰซЙᄉᠪ᧚ὋԠ࠭ᒰ˿ੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ᄉ ͈ಪʼ๨˿ܷጝnjᤇሗဗ៵˞᜵ͳဗ‫܈ͣ࠶۟ڙ‬ ᄴ֖߶ܷ႔ᄴnjͭ௦ҪૅܷᄉФ̴˞᜵ۡࣉ˶ԩҁ ˿ʿՎርऎᄉॕֽnj Ҫૅܷ‫ڍ̖ڠ‬ᬄ੝థాᤨ௙Ӑᄉࢹͺጷ੆տЩᆐ ቂտ,FWJO$PNFBVᛪᇧὋᤇ̎࣪Րጷጺൣ‫ڙ‬ҰҦࠬ੼ ᥦ̎‫ڙ‬ԥรᨐก।ழ᭦᭣࣡ᘘिᄉ‫ࠑڍ‬Ὃඊ‫ݟ‬Ҫૅܷ ᄉʶ̎ۡࣉnj̴͂͗ࠪᤇ̎ۡࣉʽ੣Ὃ‫ڙ‬ᄫಕᄉੜ‫ڠ‬ ̖ࣉ‫ڣ‬ʼઅЙܷ᧙ᠪ᧚nj ̴ᛪᇧὋ̂ࠃʼὋੜ‫̖ڠ‬ፂጡ੊௦ᄰСᦉ᫂ၴᒯ ௃กᣏ௛ᄉᩙ߿ҁऄឹ੥௦ᄽൣᄉܑܰ˻ࠑnjᤇࡂ ᝧஞ˓ԥรᨐርࣿԪ३ఝҪ‫ڇ֖ఽܬ‬ᬱnj ᙉཨ"1$*2᜵ය-FHBVMUஊउᑞܴఝள੝థஅ ᬶҁᄉஜ૵ὋΒ‫ࠑ˻ݟ‬ᄉ‫ڍ‬ዙὋМඞᢵ͊ኍnjͭ௦ $PNFBVЎၶѶ࣎భஊउԺ̾ϡᄉఝܲnj̴ᝢ˝ःឞ तበʶ˓Мधᄉᄅ᝭ጆፑὋ੝థ̠ᦏԺ̾ᤈᛠ᝺᫇Ὃ ࣲಕซѢඇʶਖ਼Ͱ߳ᄽࠃᄉ੝థᏧζোnj ʿ᣾Ὃ᱆ᄴஊउࣂፂѢԻ˿ʶᮉளᄉก᜺Ὃ࠱͗ु ҃ளᄉ˻ࠑ‫ڙ‬᠓˻ੜ̖ௐᛪ௙ФМඞᢵ͊Ὃࣲ‫ڙ‬΍ၸ ᄉৰхʽᭉ᜵ӜѾ௦ՠ઴థබˣࡏඞᢵ͊njᤇᮉளᄉ ก᜺᜵ҁࣱత௅੥ᑞၶ஌nj‫ڙ‬$PNFBVЎၶᄹ ౎Ὃᄫґᄉክူ੣ൿ̮ཨӠѫᘘिnjඊ‫ݟ‬Ὃʶ˓઴థ Ҫૅܷ‫ڍ‬ዙᄉ˖‫̠ڍ‬Ὃ̮ཨԺ̾Ӡѫࠓ௛ᄉၸ̴͂‫ڙ‬ ˖‫ڍ‬ᄉᠪ̖ᣏ௛‫ڙڠ‬Ҫૅܷ߸੆ੜ‫̖̓ڠ‬௛nj

ࣱ̾ܲࠃҫፂᰍ˝৥ଡΘ̾ʽก।నҫ Dž‫Ͱ׷‬഍ߴ˻ӭ DžᡐᕘՉዜ૾ా‫ށ‬੫˹ Džᩏᛠᚷᠪύ᠝ Džᝢ᝼Չሗ஠͇Ԣ‫ܥ‬௙ Dž᥋ٖᝠበԢ᥋̖ѫᦠ DžМ᝼ުґުՐ᠈̖Өᝫ ˀ˖‫ڍ‬।࣍ Džၶ਒ᣀᝧԢМՂᠪ̖அ᠓ Dž̼Ҩ˖‫ڍ‬ੜ̖Չᮉ̂ҫ ̂ҫ੝Ջͺ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

᱆ᄴੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ԩҁ̍ฮ˻ࠑуѣ

ᬱ̾᧜Ѿ௦ՠ௦รᨐ

᱆ᄴ੯ˉМ᝼̠

Ҫૅܷ‫ࠑڍ‬ጞᝢ᝼ᰍੜ࣍ Ҫૅܷࢹርߥᆯ‫ܢ‬ ᱆ᄴᰍੜ࣍˃ˉӨ͗"/*&#‫׬‬ʶӧ̠͗տ ࠴ௐᰍੜௐᫍὋᮅ˃ˉᰍੜઐն

ᎃᣣᏤ˜

ࣱ̯ҁࣱὋᗛྱѽ࠶‫ڠ‬ᄉ̖ܰ‫ڍ‬અᠪᏧ ᄉ̠ஜ‫ܘ‬Ҫ˿njᏪ˖‫ڙࠑ˻ڍ‬ᤇ̎ܰ‫ڍ‬અᠪᏧ˖ᄉ ඊΒᯪ൒ӳҁ˿njᤇሗဗ៵‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ࣉ˖ॶᄉੜ ‫̖̓ڠ‬௛˖ణ˝௙௬Ὃᄫґࣉ˖ॶథᡓ᣾ᄉੜ̖ᜁ ܰ‫ࠑ˻ڍ‬᠓३Ὃథ̎˻ࠑၴᒯ̯ల౎᣾᱆ӑАnj ᱆ӑАੜ‫̖ڠ‬ፂጡ̠Ө͗὇"1$*2Ὀᄉ˞ࣝ /BUIBMJF#jHJO‫ૈܢݘ‬ѢὋᤇ̎ᛠˉЮᄉፑ᝟ஜ૵ࣲ෤ థԥ௡ѢᄽࠃᄉৰхὋ̴ܷܷ͂ͯͤ˿ܰ‫ࠑ˻ڍ‬ᄉ᠓ ੜஜ᧙njᤇሗဗ៵̽ஊउਕҁઝউὋ‫˝ځ‬ੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ ʼᄉ̓௛ʶᄯᜁ௦ͺ˝ܑܰรᨐᄉᯪᤤ᤬फ़˧ʶnj

ֵ᠎γ ᝼ ᗛྱѽ࠶ܷߥМ᝼กᰳኍกߥߥԊ ˖กᅻՏ।࣍̂ҫ੝੯ˉ।࣍ፂᰍ

ੜ‫֖ࠑ˃̖ڠ‬ԥรᨐ˃տ᝜նὋ᱆ᄴᄫґ๗Ԣܰ‫ڍ‬અᠪᏧᄉࠃᬄੜ‫̖̓ڠ‬௛ஜ᧙ࣂፂࣲ࠱ፘ፝ᡓ᣾ ஊउፑ᝟ஜ૵nj‫ڙ‬᤯᣾᧪ࠪຝ‫׍‬ӧ֖ܲܲ͟ࣉ‫ڣ‬ᄉ᜹ࠢԦဗὋܰ‫ڍ‬અᠪᏧ‫ڙ‬᣾Ԝʻࣱ˖ࠪ᱆ӑАᄴὋ࠾ Ф௦ᗛྱѽ࠶ࣉᄉੜ‫̖ڠ‬Тᡙᡔ౎ᡔใԑnj

*/41&$5*0//07"-*&3*/$ ᰍੜ࣍˃ጲὙ &NBJM*OTQFDUJPO/PWBMJFS!HNBJMDPN 22ᏅὙ

᱆ᄴ˞᜵ۡࣉᦏ͗ԩҁॕֽ

ࣉஊउਆ᜵ड़அ᠓ੜሯ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

᭦ࠪੜ‫͈̖ڠ‬ಪᄉܷࣧʼ๨Ὃ࠾Ф௦ܷ᧙ᄉܰ ‫ڍ‬અᠪᏧʿற๘ЙὋᗛྱѽ࠶ࣉஊउൣ‫ڙ‬ឯය᱆ᄴ Amax Inspection Service ஊउᠱ̴̀͂Ϸຝ‫׍‬ӧ֖ܲܲ͟ʶಧड़அ᠓ੜሯᄉ ాҦnj᠆᠉ᗛྱѽ࠶ۡࣉፂ฿֖ͰੜԦࡘᄉ3PCFSU ्㗄⌞߂僂ኁᐾঅՐщѐ䇚䇷 #FBVESZᝌ᧕ឬὋ̴ࣲ͂ʿ௦࣎భ᜵በԀध‫ݼ‬ड़ሯὋͭ ѣള਀ࣖᤵཝᔰㆇᐛぁ⺋༡ᐛぁᐾ ௦̴͂ॸᮋᆷγࣉஊउ‫ॸڙ‬᜵ௐథాҦԺ̾ᤇಧϡnj ᒪѣളᔰㆇᐛぁ਀䍞䠅ⴇ⨼㔅僂 ᤇͮᝫտᛪᇧὋ ၿ̅ܰ‫ࠑ˻ڍ‬Ὃ࠾Ф௦˖‫ࠑ˻ڍ‬ᄉ๘ ∘‫ڼ‬侼ᅻጸ ᒪ具ⴷ‫⭞≇਀ާޢ‬ᔰㆇᐛぁ㔅僂 ЙὋణᤂʻࣱ౎ᗛྱѽ࠶ੜ‫̖ڠ‬ᄉ͈ಪʶᄯ‫ڙ‬࿭๨Ὃ DPD[LQVSHFWLRQ#KRWPDLOFRP ࠭ᒰሜੜᄉ͈ಪ˶‫ڙ‬ʼ๨nj ཐᒪ㫏ค਀ઞ䗯คᐸ僂ኁ㔅僂䙐Ᲊ具ⴷᵢ൦ᔰㆇ㔉ᶺૂ㿺㤹 ᝴̠ܲԵ௦Ѣ̅અ఺ᄉᄫᄉὋ̴ࣲ͂ʿࡏͰ‫ڙ‬ᤇ ཐᒪࣖѣᔰㆇᐛぁ਀䍞䠅ⴇ⨼㔅僂ᱥ僂ኁⲺ䍞䠅ؓ䇷 ˓ۡࣉὋ˶෤థ੩ኪሧඞ᣾౎ࡏͰnj̴͂˻ʽᗛྱѽ ࠶ᄉੜߔὋԁፘ፝‫ڙ‬ᒬࣁԓఴᄉ‫ࠑڍ‬ၶาὋཨՐᤉር 儎〇ᢶᮦᆍ਀䘒㓘ཌ䇴༽䖻ࣟỶ⎁߼⺤儎᭾щѐ ᄉѽၸՉሗѢሜࣰԻѢሜ̴͂‫ڙ‬ᤇ᧖˻ʽᄉМ֖ࠟФ щѐ㓼㠪Ⲻ僂ᡵૂᇂ஺Ⲻ୤੄ᵃࣗᱥᛞᣋ䍺Ⲻ‫ؗ‬ᗹؓ䇷 ̴ੜ̖nj࠾Ф௦உ‫"ڙ‬JSCOCᤇಧᄉࣰԻʼᤈᛠᆀሜnj 3PCFSU#FBVESZӠѫ៪᠉ᤇሗᛠ˝nj ੜ‫̖ڠ‬ፂጡ̠"NZ"TTBBEࣲ ʿӠѫᡁՎ#FBVESZЎၶᄉᄹ !"#$%!& '() ∕‫ڹ‬侹ᝬጵ กnjᙉཨ‫੽˶ݜ‬ᝢᡔ౎ᡔܲᄉ !"#$%&#&'!(#*#+,-./0*1+,2/3451067*38/16 ࠆ̠ၴᒯ෤థґ౎ᄹੜὋࡂ᤯ ᣾‫˿੆߸ݜ‬᠓ੜ̓௛njͭ௦Ὃ‫ݜ‬ 㧆๔ጒ႓䮏ౌ᱕ጒ⼸㐀Ჱ͇̀ℂ͇ ι࡮็Ꭱᐧまጒ⼸͇̀㏼侹 ुុὋੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ᄉጒᕥʿᑞ

ହ়侼ᅻ

щѐᮢѐθᇘ㿸‫↙ޢ‬

⢻ᩮ

514.996.7066________________

ిૂ僂ኁࣟᛞᆿቻᰖᘝ

倅䪬䢼

XXXTJOPRVFCFDDPN

偮ࡄ‫ٸ‬ጒ⼸ጵࡼч 0 * 2 чঅ

ᄫґὋ᱆ӑАࣉ֖᱆ᄴФ̴˞᜵ۡࣉᦏࣂፂԩҁ ˿̯ᗛྱѽ࠶ੜ‫౎ࣛڣࣉ̖ڠ‬ᄉܰ‫ࠑ˻ڍ‬ᄉ᠓˻ํ ໼ᄉॕֽnj಩૵ᛠˉЮᄉஜ૵ፑ᝟௬ᇧὋஞ˓᱆ӑА ᄴЮᄉੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ʼᄉܰ‫ڍ‬અᠪඊΒ̮ཨԺ̾঒႔ ʿ᝟nj᱆ӑА֖ۡФ̴˞᜵ۡࣉᄉࡏඞ࠺లᛪဗѢ ͉ʹᄉ঻ਟৰ፛nj ᄫґ˝ൢὋФ̴ۡࣉ࠺లᛪဗѢዜͪᄉৰхnj +-3௦ʶࠑ᠆᠉ᎃ҃ੜ‫̖ڠ‬ᛠˉஜ૵ᄉѫౡМՂὋМ Ղᄉፂ฿ߥࠑ&TUFMMF 'JMJBUSBVMU#jHJOᛪᇧὋᗛྱѽ ࠶ᄫґܰ‫ࠑ˻ڍ‬ᄉඊΒ֖ʻࣱґᄰඊ‫ܘ‬Ҫ˿υὋͭ ௦ᤇ̨ᬌ̅ᗛྱѽ࠶ᄉੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬njࣱὋܰ‫˻ڍ‬ ࠑᄉ᠓ੜาҮ̨ӳ᱆ӑАᄴЮੜ‫̖̓ڠ‬௛঳᝭ेᄉ ὋᏪ‫ࣱڙ‬ௐὋᤇʶඊΒ˝nj ‫̖ڠ‬ፂጡૈѢὋܰ‫ॸࠑ˻ڍ‬ཨܷ͗ࠪۡࣉఝਕТ ᡙὋ̴͂ॆཨʿ͗໫௃ᄫᄉᄉ‫ڙ‬᱆ᄴܑЮᬣΦ˻ੜnj ᆷࠃὋ‫ڙ‬ፘຝ‫׍‬ӧ֖ܲܲ͟˧ՐὋ౎ᒬ̍ฮᄉܰ‫˻ڍ‬ ࠑጬጬ๘Й˿ᗛྱѽ࠶nj̴͂ϟ‫ݝ‬ᄉ̮ཨ௦̾ᔭឥ ˝ኃʶឥᝒᄉᇪӜὋ௃᝶௦ࣉ˖ॶ὇7JMMF.BSJFὈNj᜴ ࡢ8FTUNPVOUNj)BNQTUFBEὋᤆ௦᜴ࡳnj

᧗᜵ஜ૵ ԜࣱὋᗛྱѽ࠶‫ڠ‬Ӝᄉܰ‫ܘࠑ˻ڍ‬Ҫ˿njᤇ˓ ‫ܘ‬᫁ඊΒඊࣱௐᏡ˿ˏυnj ᄉܰ‫ڍ‬࿗በࡓ˻ࠑ౎ᒬ˖‫ڍ‬nj ܰ‫ࠑ˻ڍ‬ᄉੜ‫̖̓ڠ‬௛˖థᄉ᠓˻ዜ‫ۋ‬௦ Мࠟnj ຝ‫׍‬ӧܑ֖ܲܲࠪܰ͟અᠪᏧड़அᄉ᠓ੜሯ˝ ੜࡓ͈Ϙᄉ

㏏ ใ ㏬ ᜽ ‫ ׼‬З க 䒲 ߖ ᷭ ≸ 偮 ࡄ ‫ ٸ‬侹 ᝬ ጵ ࡼ ч "*#2 ч অ

⠡ 

͈͏

䄏Ԗ

㕅ᓸ

㏻㜩

侹ᝬጵ䉐ШԊ䮖

3-1&YDFQUJPOBMF4FSWJDF(SPVQ

ͧᗕ㼐め侹ᅸ͚Ш҂䬛䷅ Ꭳ᣽ӈ㐡ԛᐧ䃛ࣷ∕ᘼθ䶦

:BOH:BOH

ࠑˬчఋࢹር నҫ໗ۡӧ̠̃Ӡࣱܲ

 ૆ྠὋ˃ˉὋនζ

‫̖ڠ‬ፂጡ ˖ ᔭ ก 

,BMP"QQMJBODF*OD ၿ૆ྠ˃ˉ੾࣍ଡΘ

˃ˉ᝹᝟ ऎᢵᝠᤴՉ൛8BMLJO чᯌᦤ಄ኍчं߶ᜈ ܷ˖‫ܼ˖ۋ‬чఋච ‫׷‬ၸNjࠑၸ߶ᜈԢ፤ν ̼ူᩘ‫ܲ׫‬൛Տྠѫͳ఺ ˖ܼчఋච఺ ˖‫(ྠֵڍ‬3&&ಪҦ

ࣱКγ

ӑᎾՏྠ:03, ௅ఴࠜ‫'ܢ‬6+*546 ࣱКγ

˖‫ྠֵڍ‬Ꮎᄉ Ԍ᎕఺ ᦠࣱ͇Кγ

ї߶ᜈ ᰳ஌ᑞчఋච఺ Ժᖌஊउᛩү

ФྱবХథὙᓫᑞ ᡓ᭡ᮂ Ԫᮟኍnj , , , , , #56 ʶપ̃ ʶપʻܲ൛ጷՋԺΘᤤસ ‫׷‬ၸࡓᮆ఺բբ

‫ڦڠ‬Ὑ45+"$26&4.0/53&"-2$ )+5 ႂពὙᐎጆ̠ὙիЎၶ Ꭹ‫ڦ‬ὙXXXPOMJOFLBMPDPN

ֵ̖᠎᧙γ᝼ ‫׫‬Րనҫஉॶ

 

&MJTB-BDIBRFMMF ‫̖ڠ‬ፂጡ ᔭ ก ਒

 

ੇ͂˃ˉᄉనҫ இؒ৥ᄉၶาቆᫍ ଡӣ৥ᄉၶาֵ᠎ ˖᜴Ջၛᠪຆ‫ڃ‬᫲ ʶึనҫᤜයӫᡔ

˃ˉ᜴ࡳ࿗ࠑఌᄧ ᜴ ࡳ ణ ள ሒ ᄧ ᜴ ࡳ ణ ள ሒ ᄧ

๬ᖼ

J6㑃त

᜴ ࡳ #FBDPOGJFME ణ ள 倅ᶐ㶄ࡧ  ሒ ᄧ

๬φ

ₒ㵹㜠 ,VQQFS  J6㑃त

๬ᖼ

J6㑃त

㔍⎃ᆞᎱ 䙿Ꮔᐼ‫ڙ‬ᄀ ែ䉱㜗⩕͑Ⱕ჉ 

3PZBM-FQBHF )FSJUBHF(MPCBM&MJUF

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

i 6 DPN


᳦᳊ ‫̖ڠ‬ፂጡ

ႂព 

᥿৻ӧ ‫̖ڠ‬ፂጡ !"#$%&#''%((!)*%&#

HAUTE PEREORMANCE INC.

+,-''+,.''/0.1234'' +235

!"#$%&''()''%*++&,%&''- ./! 0#&1(&213*&),2!''45''678'' 9:

ᥪ኷IVBOHIF!IPUNBJMDPN

!""#$$%&'(%))(%)*)$$$$$$$$+,-#$$$$%&'(.//(*)0&

ផफ़ਫ਼̘Ѥ‫׭‬ὍГᠡខͦὍஇᠡՍဲ Սဲ Dž #SPTTBSE⠙⿸ᅸ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱᐧ Ѻλ5ࡧ ࢍౝ䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ‫ڞ‬ఈ͗ᝬ ⩌ ᘼ ‫ ܧ‬ਜ਼ 䬡 ͑͗≄᝸䬡 䓾‫ڙ‬చ হ1BOBNB‫ڙ‬ϑᕨ〆 ⩌≨Ხ᫦Ӭ ݇ևສఈ͗ბใ։ Dž ᇈ‫ڲ‬䊲ጯ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴ Вᱯ䉔ͧͨ ‫⋓ݖ‬倅 ⼌䛾Ӭ჉ ⼌㏓ສ ᰵ⼌ 䛾 㥒͇ᬣ䬡ⴚ ᬖ◦ᐭ䬕 ᮇ̷◦‫ڠ‬䬕 Ꭱۭ‫̴⋓ݖ‬В̷ घФ 䒓䖀 घФ̴ ̴ /&8 Dž #SPTTBSE3ࡧ䆗Ⴒ‫ܧ‬ਜ਼ ࢍౝ䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ѼႲ䲏⼜⃼ᅯ䓾Ꭰ᫦ᅧ ‫̶ڞ‬ᅯ ᰶ‫͗ڞ‬ᝬ䬡 ͑͗ࣕᝬ ఈ͗≄᝸䬡 㥪ౝ⍥∠↍ ͑͗䒓Ꮐ ᫸䒙ẩᷜ Dž ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ4U"NBCMFጯ ⻨ᇈ‫ܳڲ‬䧌䒓⼸ 㥒͇䷊̴क़ᒖ⺕ ऻ㟞చ‫ڕ‬䘕ⴠⵃܴ᜽ 䬕ऐ䌜‫ڙ‬ϑ䒓Ⱑ䓫ጯ͚ᓰ ܳ䧌̷त倅䕌 ܳ䧌 ̴ ᰵ⼌ Ꮔ䲏๔ Ѻλͨ㶄 घФव⤳ ϲਜ̴਼ /&8 ‫ݝ‬䓫̓㏗䊲ጯ 䓾‫ڙ‬చ ᄼ႓হࢄᇥ㦄ऺ⮱ప䭲͚႓ घФ̴ Dž ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫͚ڣ ̴ݺ‬ᱯ䉔̴ ᒖ⺕̴ 䒓⺕̴ ౝ⤳Ѻ 㒛х䊷 Ѻλͨ㶄 ⼌㏓ສ ह̭ᏄͨᎡ ⼌䛾ϲ⋕ٰ ⣝ᰵ⼌䛾 ధ ‫ܧ͇➖⼌ܧ‬ਜ਼ Ⴧ̺⋕ ‫ڠ‬䬕ᬖ ⃼๖◦ࡷ‫ڠ‬䬕 ⇎ᰶใࢃ ㏜‫ ̴ݖ‬घФ̴ 0''&3 Dž 304&.&/5ຄ‫ܧ͇➖⼌ܧ‬ਜ਼ ᰶ̭ຄ๔ࡷহຄࡷ Ⱋ‫ݺ‬ᰶ̭ຄࡷহ ຄࡷ⾧Ɑ जВᩣఋᲒ ᝬၽ⟣ᔮສ Ѻ㒛Ҡ 䲍䓾႓ᵎ ‫ڙ‬చ⼌䛾Ӭ჉ 䔅ᰶᒵ Dž ๔ಸᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴क़ᒖ⺕̴ ᰵ⼌ ᰶใࢃ Ꭱ㏜‫̴ݖ‬ В̷ घФव⤳̴ /&8 ๔⮱⒉߈ घФ̴ 40-% Dž ⻨ࢄᇥ#3044"3%ጯܳ䧌⮱EPMMBSᏄ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫ ̴ݺ‬Ꮔ䲏๔䓾 ⩌ᘼፓ➖͇‫ܧ‬ਜ਼ Ꭰ᫦ᅧ ᝬ⼌Ӭ჉ ᰵ⼌ٰ 㥒͇ᬣ䬡ສ́ⴚ ‫ڕ‬ক㥒͇ᬣ䬡ϲ Dž ࡄᇥ464)*Ꮔ䔋ᝬ‫ܧ‬ਜ਼ 䲋䔋䨮 Ꭱ㥒͇䷊̴В̷ ‫ڕ‬᫝⮱➖͇ ᫝㷲ԛ ᫝ ͗ᄼᬣ ສក⤳ ᄼ䩴ੜ̭⮱%0--"3Ꮔ ⇎ᰶ「ζ ह̭ᏄͨᎡ Ꮔͨ䏘Ҁ 䃫ิ Ꮔ䛹⣜ධх䯲㜿䔯 㥒͇ᬣ䬡Ხⴚ ̭কϲጒ҉͗ᄼᬣ ᧺҉キࢂ 䔅ᰶ ࣌఍ᕒਜ਼ 䔅ᰶᒵ๔⮱ࣾᆂ⒉߈ घФ̴ 䉔ѝФ ̴ ጕ๔⮱⒉߈ ᝬၽͧੳ͇⮱$0/%0 Ꭱᐧ ౝ⤳Ѻ㒛ᲮҠ Ѻλ4BJOUF 5IjSiTF⮱ጯ͚ᓰ⮱࡮ႄ䌜ऐ ๔ẩ䛹ᰶ⮫็͗ѼႲࢂѺ ⩌ᘼ⽠Ⴧ 䔅ᰶ Dž ᇈ‫ڲ‬7&3%6/ࡧᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴क़ᒖ⺕̴ ᱯ䉔̴В̷ ᰵ⼌ٰक़ᯃ⅁ ᰶใࢃ ह̭ᏄͨᎡВ̷ ㏜‫ݖ‬ᰭᄾ̴В̷ घФ̴ ጕ๔⮱⒉߈ घФ䔋ᝬፓᏄ̴⩌ᘼजВࢂࢃ घФ̴ Dž ͉Ꮔࡧ๔ಸᱯ䉔Ꮔ䔋➖͇̭䊤‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫ ̴ݺ‬ᒖ⺕ѻλ̴ Ꮔ⮱ Dž ͉ࡧ䉚➖͚ᓰ๔ಸ5"#"(*&‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴ ‫͚ڣ‬ᒖ⺕̴ ↪䒓⺕ ̴ ☌̴ ‫ڣ‬Ⴐͧᱯ䉔 ᱯᔄহΓ᱙㥒͇ᬣ䬡ⴚ ̻䉚➖͚ᓰहₒ ̷⤚⣜ ‫⋓ݖ‬倅 ㏜‫ݖ‬ज䓫̴ ‫ڕ‬䘕⩞㏼⤳ក⤳ Ꮔ̷̺ͨ⤚ ᄼᬣ㥒͇ ᰶใࢃ ᝬၽ ධສ Ⴖ‫ ڕ‬ह̭ᏄͨᎡ ㏜‫ ̴⋓ݖ‬घФ̴ /&8 ᰶ͑ຄࡷใߍ̶ຄ๔ࡷ Ⱋ‫⼌ݺ‬䛾ᩣ‫ ڒ‬ᝬ჏㜗Ѕ⩢ᯃ ݇ᢏ⮱ᅸ䶣 হ䭠झ ສក⤳ 䔋ᝬፓᏄघФ̴ जࢂ⠙‫ܧ‬ਜ਼⩌ᘼ ⼌䛾 घФ̴ Dž ᇈ‫ڲ‬ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴क़ᒖ⺕̴ ᜽᱙ѻ ᝬ⼌Ӭ჉ ᰵ⼌क़ ੳ͇⼻ 㥒͇ᬣ䬡ᬖ‫ݝ◦ژ‬ᮇ̷◦ 䲍䓾̭͗๔ಸ⮱‫ڨ‬㔮䮏 䨭ਜ਼䷊Вᱯ䉔 Dž ᇈใ䔋ᝬፓᏄ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊⼻‫̴ݺ‬क़ᒖ⺕̴ Ꮔ䲏᎟ۭ᪡∮␯ϛ ẩ ͧͨ ‫⋓ݖ‬倅 ۭ‫̴⋓ݖ‬В̷ ⁏䓻䌌Ꮔ ह̭ᏄͨᎡ घФ̴ ̷ᰶ̭͗๔̰ࡷ ፓᰶఈ͗ᝬ䬡 Ꭱ㏜‫ݖ‬ज䓫̴В̷ घФव⤳ 䔋ᝬፓᏄ ̴ Dž 䉚➖͚ᓰ⮱ৃ઎Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴ ⼌䛾Ӭ჉ ‫ ࠲ڕ‬᜽᱙Ხѻ ⼌㏓ ສ 㥒͇䷊倅 ‫⋓ݖ‬倅 㥒͇ᬣ䬡ສ ᬖ̷ ক‫ ښ‬কᬒ Dž ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ4U"NBCMFጯ ⻨ᇈ‫ܳڲ‬䧌䒓⼸ 㥒͇䷊̴क़ᒖ⺕ ̴ ᰵ⼌ Ꮔ䲏๔ Ѻλͨ㶄 घФव⤳ ϲਜ̴਼Όज䔋ᝬፓᏄ‫ܧ‬ਜ਼ ẩ Ꭱ㏜‫ݖ‬ज䓫̴ घФ̴

ᑊʸʶӯ‫ܢ‬67689:;&<"&''5#&&<& =&>$(!"<$9?"@)&A''+7B''CD6

123#%&'(.//(%45'$$$$!627"#$$89:89;<8=>?@A;8BBC<BD

̷䔅ᰶ̭͗๔ఈࡷ ⣝‫ ⼌ܧ‬ᝬၽ㺮Ф̴ 䔋ᝬፓᏄ̴

⠙⿸ᅸ‫ܧ‬ਜ਼

2?=><=$$:DDBE:FF:GH= 1H;><8:IJ$$7>KJL=>K;>M$$=M$$;9MB>BD= K=$$-!N623$$O9JE=<$$:><C

‫ܧ‬ ਜ਼

‫ܧ‬ ਜ਼

ੲᤇ˓̃፤ᆉ᝺᫇ੇᄉ഍ᄧ

⩢䄊

‫̖ڠ‬ፂጡ ඞၸ֖‫׷‬ၸԤ᝼‫̖ڠ‬ፂጡ ᠪຆ᠝൛ᮎ᫇

ጯ ͚ ᓰ ‫ ڙ‬ᄀ . 6 3 3 " : 㶄̷ Ѻ᫩ ὀ ᝬ 㶋 ࠲ 䰨க 䓾&54Ⴅ ᵎ #POWFOUVSF ౝ 䥢 ⩌ ≨ ᾌ 㘪 Ⴙ ઱ घ ‫ئ‬ 

‫ܧ‬ ਜ਼

ጯ͚ᓰ‫ڙ‬ᄀ45 "-&9"/%3& 㶄̷ Ѻ᫩ὀ ᝬ 㶋 ᄓ᱕ౝᲬ ࠲䰨க 䓾.D (JMM$PODPSEJB ๔Ⴅࣷౝ䥢 घ‫ئ‬ 

‫ܧ‬ ⼌

ጯ͚ᓰ‫ڙ‬ᄀ45'".*--&㶄̷ Ѻ᫩ὀ ᝬ 㶋 ᄓ᱕ౝᲬ 䏷 Ꮨ ࠲䰨க 䓾.D(JMM๔Ⴅࣷౝ䥢 ‫ ⼌ܧ‬

‫ܧ‬ ⼌

ጯ͚ᓰ‫ڙ‬ᄀ4)&3#300,&0㶄 ̷ Ѻ᫩ὀ ᝬ 㶋 ࠲䰨க 䏷Ꮨ 䓾.D(JMM๔Ⴅࣷౝ䥢 ‫ ⼌ܧ‬

ጯ ͚ ᓰ ‫ ڙ‬ᄀ %36..0/% 㶄̷ Ѻ᫩ ὀ ᝬ 㶋 ᄓ ᱕ౝᲬ 䏷Ꮨ ࠲䰨க 䓾.D (JMM$PODPSEJB ๔Ⴅࣷౝ䥢 घ‫ئ‬ 

514-748-9441 ‫ڙ‬थౝ౭

эⱌ

ࣸ ն ζ ো

514-747-9822

! ! " # $ % & ' ( " ) $ * % + , " - !. / " 0 1 2 ) $ * % ' , 1 / " 3 4 # " 5 ) 5

 2JZJ@IV!IPUNBJMDPN ॱζՁIVRJZJ

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

i 6 DPN

ȕ ᫝Ⰵ➦‫ݘ‬ᣕ㡽 ౝ䧮ऐ䓾ᾆ㏬.POUNPSFODZ㏵◦〆ౝ䧮 ఈܳ䧌‫ݝ‬-"-"/$&55&‫ڙ‬చ ܳ䧌䒓⼸ᅞज‫ݝ‬䓫ᢿऺす̭⮱ऺ

ᵎ$0--&(&+&"/&6%&4 㧆೻ຒ᳄ࡦᵩҀ㗟౧হḺ➖చ Ⱞ ⿸๔ఫΓ亳 ܳ䧌䒓⼸ज‫ݝ‬䓫叓शᅁ๔႓ ጯ͚ᓰੳ೻ 䙿॔㶄 㔮 ⍜᫲⍥ࡧ 㞧ᱜᎬ౧ぶ 䲋፥ᭀ‫ݺⰛ ⼌ܧ‬ᩣ⼌℈ᩣ‫ ͧڒ‬⣝ 㺮Ф ຯ᳉ᗕᘠहᬣࢃ̸ੳ䨧 㜗Ѽߍ㏼㥒 ᭜ᰭҠ䔶᠖ Ꮔ䨧হ㜗Ѽᬍ䰭‫ں‬ᩜЅ⼌䛾 㔹́䔅ᰶ͑Ъ㏼≻Გ⎽ ⼌䛾হᏄ䨧㏼ 㥒 ̭უ㔮ᄾ⩌≨Გ⎽⽠Ⴧ㔹Ԋ䯉 ȕ‫ڙ‬ᄀᝬ‫࢔͑ࡧ͉ ⼌ܧ‬ბओߍፓ䬕䬮ẩ 䓾౐ߠѓ๔⇠䓦 ⣜ධх㒻 䔯व䔭оᅲѼ ⃼ᰵ ȕ ̴ / % ( ႓ ࡧ ᝬ 䓾 4 O P X E P O ౝ 䧮 〆 䓾 В ̸ ႓ᵎ !"#!$%&%'#()#$*+',-"#.!"/,0,.%$*"1!')#$*+', !2 "#1,01,3"!$41)56,7!4"12489")ᝬ࢘⩌䬡 Ꭰ᫦ㆠᅲѼ 䲏⼜ ̭͗ბใ䒓Ѻ ែ䉱ᅲѼ͑⮳჉ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕ㺬ᇈ⠙⿸ᝬ ࣌໸ФѺ̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕࢄᇥ⠙⿸ᝬ ࣌໸ФѺ̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕጯ͚ᓰ‫ڙ‬ᄀᝬ ࣌໸ФѺ̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕጯࡧ⮴უᆞͨም 倅㏔ѼႲ ̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬ ȕ㧆೻㺬ᆞ倅㏔䆗Ⴒ࣌໸ФѺ⮫̴ ੆ ҩ Ѣ ‫׫‬

˃ˉ‫˻̖ڠ‬ӭ ᰳපэК᭦ྫྷˉࣉ‫ڣ‬᝿ͤ ణ·ᄉᝦ͈ᤆ͈ૈ࠭ ణ·੆͈̓ ˃ˉ᠝൛ஂ૆ ᯪ̶ ෤థஅЙ ளᏤሧඞᦏԺᖌ३᠝൛ ఴ‫̖ڠ‬МՂ௦Кᄴ‫׬‬ʶʶࠑࠓ᝴ኣጝࠆਖ਼Ժ̾ᒬࣁࠬ੼ࠆਖ਼ ᝧ̼ူ᠟ᄯᬋҁ 

2

ੲʶੲʼழ̃፤ᆉ ੊ຊҪॱζՁḬNUM

!"#$%&&'!()'*

+"!,-.*&-#,*".-()'*

"OHSJHOPO &2 ࢓‫ژ‬ჿ

ࢃᇤ - ࡦࡶ⠘⿷ѻႱ

"OHSJHOPO 䶢ᅮ‫ژ‬ჿ

౜䧭々5BCBHJF‫ܦ‬ਗ਼

ʹ ๬ᖼ ࣱᰳጞМࠟ ᤂʶѬၶา᝹ஶ

ʹ ๬ᖼ ӹ ࣛᢻं ‫ڠݝ‬ൿ

ʹ ๬ᖼ ӹ ளᜈν ࣛᢻं

ʹ ๬ᖼ ੆ఴऄ அᄝᰳ ኤӬ௛ʼ੣

0GGFSᣒ ऄ ͈ࡦ ‫ٯ‬Ꮓ

"OHSJHOPO 0164 ࢓‫ژ‬ჿ

-BDIJOF1-&9

ࢃᇤ 3 ࡦ⠘⿷‫ݗ‬න

"OHSJHOPO ࢓‫ژ‬ჿ

ʹ ๬ᖼ ᰳጞМࠟ ᤂʶѬၶา᝹ஶ

ʹ ๬ᖼ ˓Ӧ ˓Ӧ ˓Ӧ અᠪᯪᤤ

ʹ ๬ᖼ ӹӻ Ԥᢻं

ʹ ӹ ᤂʶѬၶา᝹ஶ ࣛᢻं

"OHSJHOPO ࢓‫ژ‬ჿ

"OHSJHOPO 㖀ᢾ‫ݗ‬න

⎂䓥⠘⿷‫ݗ‬න

4BJOU"OJDFU ⠘⿷‫ݗ‬න

L'Île-Perrot Triplex

ʹ ‫ߥݝ‬Ӝ ᤂʶѬၶา᝹ஶ ࠈЮᢻͮ

ʹ ӹ ᤂ‫ڠ‬ᨠ ‫ߥݝ‬Ӝ

̳ ௿Ꮎ ‫ܷڠ‬ ӣϘ໷Ҧܷ

ʹ ๬ᖼ ࣱ᧗त ᮲௿‫ݟ‬ႆ ˆܰರຸ

ʹ ˓Ӧ ˓Ӧ #VOHBMPX

͈᭦ᝫ ๬ᖼ ‫ݝ‬અᠪ ᰳ‫ٿ‬ઐ

ጟ ਜ਼

8FTUNPVOU ‫ڔ‬᫜ѻႱ㖀ᢾ‫ݗ‬න -BTBMMF ࡦ 7*%" ᱋ᝫ㖀ᢾ‫ݗ‬න

"OHSJHOPO౜䧭⣜ᝫ

/0$"ᮛ㻮䆖ࡺ‫ژ‬ჿ

4BJOU"OJDFU ⠘⿷‫ݗ‬න

ʹ 5BY ဇᬼ ʹᡐ 5BY ဇᬼ ᤂᗂՏМಢ֖ሒಢ "OHSJHOPOМ‫چ‬ஷ ӹ Ԥᢻं -&&%ᝢ᝼ ܲਖ਼‫ ۋ‬ൗᤤ̯ᤳ Ԥᢻं

ʹᡐ 5BY ͮᎵፏ· ӮӑమՓ ܲਖ਼‫ ۋ‬ Ӈࠓᩱ᣾

ʹᡐ 5BY ဇᬼ ̓᤯ழΦ ᝹᝟ᡓґ ᮲௿‫ݟ‬ႆ

ʹ ๬ᖼ ᮲௿͕Ꮎ ৢ᫋ၶา

-BDIJOF⠘⿷‫ݗ‬න

ߌ⇥々 ᱮ䉓Ꮓ

䓽౜䧭 46#8":

.POU5SFNCMBOU ో౜‫ܦ‬ਗ਼

ʹ ӹ ߥӜੜ ࣛᢻं

ʹ ͮᎵ· ໷Ҧܷ ၶ਒ሶ߿

ʹ ᗂՏֵྠ ၶ਒ሶ߿

ʹ ᤂࡢᤂనҫ᝹ஶ ̓᤯ழΦ ໷Ҧܷ

ጟ ਜ਼ -BTBMMF⠘⿷‫ݗ‬න ̳ ߶᭡ᛣӜ ˓ܷӹࠈ ܷՐᬒ

Hui ling (Lynn)

!"#$%&'"'!$()*+!)$

!"#$%&'"'!$()*+!)$

Nicolas Y. Jatoul Kailash Patel !"#$%&'"'!$ 8*33!)51"#$()*+!)$

8-")'!)!,$ !"#$%&'"'!$ 8*33!)51"#$()*+!)$

514-831-1824 514-880-4908 514-963-3448 514-996-8282 514-715-6425 514-232-5320 ,"&-!./012-*'3"1#45*3

5-*"#!6".,!)2#17!45"

.9""'*:#;2/3"1#45*3

+"1#"&-271,!*')*.45"

ȓ 㧆ጯ͉๔ಸᱯ䉔Ꮔ䔋ߍ⇦〆 ⴒऺ㔮Ꮔ Ꮔ䲏ც᪋ᬻϛ 䶫჏⽠Ⴧ ๖㥒͇ Ꭱ㥒͇䷊̴ ᱯ䉔Ꮔ

⩌ᘼ̴ 䔯वუᏚ㏼㥒 Ꭱۭ‫ ็̴ݖ‬ਜ਼Ф̴

ȓ ࢄᇥ䔋䨮∝丽Ꮔ ‫ڕ‬᫝㷲ԛ ጒ҉⣜ධ㜿䔯 ᕨᏄ䉌䉐ദ䃚 Ꭱ㥒͇䷊̴ጓठ 㠒๘໨㏼㥒 䮑ࣨᐭ䨭

Ꭱۭ‫ ̴ݖ‬Ꮔͨ᫝䭺Ф ਜ̴਼

ȓ ࢄᇥⴒऺ͚丽亳 Ѻλᄼಸ䉚➖͚ᓰ 䲏͡㍮ࡻͨ㶄 ϧ≮ᬧⰈ ᝬ⼌ѻ ㏓ᰵ ‫⋓ݖ‬倅Ꭱ㥒͇

䷊̴ ⼻‫ ̴⋓ݖ℈ ̷្ݺ‬ថ䮑᝭ᰶᐭ䨭 ‫͚ڣ‬ఈѺ䯴অጒ䉱̴ Ꭼॷ̴ ㏜‫⋓ݖ‬ ̴ ਜ਼Ф̴ 38

ȓ ␎ጯ㺬㍮ࡻ๔㶄᎟≄Ꮔ ‫ښ‬๖ጒ҉ BNQN ჏≮ᬧⰈ ⩌ᘼ⽠Ⴧ ᰶ͑ั፥ᎡధჇः䔮⮱๔ ჏ᝤ⩌ᘼ᧺҉キࢂ Ꮔͨ㏼㥒Ꭱ ᫝䔈᎟≄䃫ิ̴็Ꭱ㥒͇䷊̴ ㏜‫⋓ݖ‬䊲䓴̴ ਜ਼Ф̴ ȓ ␎ጯࡄᄼ䩴๔ಸ䉚➖͚ᓰ‫ڲ‬5BCBHJF ጒ҉⣜ධх㒻 ϧ≮ᬧⰈ ⩌ᘼღᭀក⤳ ጒ҉ⴚ ⃼Ꭱᰶ ‫ښ‬๖∂Ⴧ㞯մᬒᎡ㥒͇䷊̴ ㏜‫⋓ݖ‬䓾̴ Ꮔͨ㏼㥒Ꭱ ᕒਜ਼ 㺮Ф̴ ᣒऄШ҂䔅 Ф 58

ȓ ␎ጯ͚ᓰ㔮ϧ‫ڙ‬ᄀᱯ䉔Ꮔ ๔ẩ‫ڲ‬ຄᝬ䬡 Ѻ㒛ᲮҠ 䓾ౝ䧮 ࡨ䮏 ႓ᵎ ⹫ࡧ͚ᓰ ϧ≮ᬧⰈ ‫ݖ‬ ⋓倅 㥒͇ᬣ䬡ⴚ ღᭀ㏼㥒Ꭱ㥒͇䷊̴็ 㠒უᏚ㏼㥒 ㏜‫ ็̴⋓ݖ‬ϲਜ਼Ф̴ %8

ᰡ็᫝ⰅԎᖜ 䄤࣯㻯᜾⮱*6DPN͗ϧ㑾〆ᝃ⌨ߍ᜾⮱ᓛԎतX

‫ڙ‬थ1350,René-Lévesque Ouest/West,Suite 300 Montreal,QC,H3G 1T4

ᰵᬒ喒

ʹ ˓Ӧ ˓Ӧ ˓Ӧ

Alexander cho

:BOH -J ‫̖ڠ‬ፂጡ

នड़ྫྷˉѢ‫ ׫‬Б᠟֦ល᝿ͤ ӨүҨူᩏᛠ᠝൛ḓ 㜗⩞࣯㻯 4BJOU-BVSFOU ๓ 5SJQMFY

8-")'!)!,$ !"#$ %&'"'!$()*+!)$<=%>?

Кርనҫ

  

‫"! ڦڠ‬#$%!"#!&'()*+,-)./-01' 23014%53).*1467-14.839:;"(+#<!

䘚ᶲ

᝸᣽ 514

812-3668

‫ڙ‬थ 514 931-4242 Ext.2218 ⩢䗛richard.cao@f55f.com పȠ㇑Ƞ㠞䄚᰺ߎ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

/B +JO(VBOH ‫̖ڠ‬ፂጡ

!"#$%&'"'!$()*+!)$

XXXTJOPRVFCFDDPN

˃ˉጷՋ

⢸キ႓

  ࣱ త  ௅ኃయ

ऐ ࢔ბ ࢲ ࢘⩌⮱‫ڙ‬ᄀᝬ Ꭰㆠϲϲ㺮Ф̴ ‫ڙ‬ᄀノ⤳䉦 ϲϲ⃼ᰵ ᫝ౝᲬ ᫝ࣕᝬ ⴠᱽ䲏 ៽㻿ࢂѺ ̶͗᫦ाᰶ⿄ᝤ ᬻϛ䕇䷻ ‫ܳ܍‬䧌䌜⼸ज‫ݝ‬䓫㧆๔ܳᵎ $PMMFHF.POUNPSFODZ ੳ ͇͚ᓰ 倅䕌䌜 ࡷᄼᬣ䒓⼸जВ‫ݝ‬䓫ጯ͚ᓰ ࡷᄼᬣౝ䧮जВ‫ݝ‬ 䓫叓शᅁ๔႓ 䊲թ➖͇ ᅲუែ䉱ᰭҠ䔶᠖ ज䪬⼌ ⴚ⼌⁏䓻ⰸᝬ ȕ᫝Ⰵ➦‫ݘ‬ᣕ㡽 倅㏔‫ڙ‬ᄀ 㧆೻ԛຠᇈࡧ͑࢔ბ͑࢘⩌ ៽㻿Ѻ㒛 ͉ࢄহ㺬ࢄ͑͗䲏ᰶ๔ಸ⿄ᝤ 䲏ा౐ߠѓ๔⇠ ⣝А᪋ᐭᐼ䃫䃎 ࣕᝬ 亚ࢲ ჏ࢲ̭Ҁࡃ ც᪋ᬻϛ 䭠‫ٲٶ‬ 䋠 ̭͗ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ᎠㆠᅲѼ䲏⼜ Ꭱᐧ䕍 ԛຠᇈ ᭜㧆೻ጯ͚ᓰ䭱䓾䪣ቹౕ౐ߠѓ๔⇠͚⮱̭䷄ᬻ⤍ ᇈ̷ḛ ᳄㐬ࡃ⣜㐂ᮜ㞟䔤ϧ ⾧⅁⌲᫝ ↮ϧᓰ㗧 ᭜٬〒হᎡ㔮ϧ 㓑ᰭҠᅲѼࡧഌ 䓾倅䕌 ϑ䕇᫦Ӭ ᰶ䉚➖͚ᓰ 䉚➖᫦Ӭ ࡮ܳ䧌䒓⼸ᅞजВⰡ䓫㧆೻ጯ͚ᓰ Ⱑ䓫ࢄᇥࡻϧ䊲ጯ Ⱑ 䓫᜽Ꭱ䶱☚౧᝭ 㧆೻䉹౧ ⣝㺮Ф̴ࡰ ⁏䓻࣯㻯 ȕ᫝Ⰵ➦‫ݘ‬ᣕ㡽 ࡷੳ̶͇ᅯẩႴ 㧆೻͉䘕䓾ጯࡧࡧഌ क़͑ ͗ℾ⩕‫⼌ܧ‬ᝬ ̶̭͗࢔ბ ̭͗͑࢔ბ ᏂᅯͧӬ‫ݖ‬Ꮔ ज̭䊤‫ܧ‬ ਜ਼ ౝัϧऐჳ䯳⮱ѼႲࡧ ₒ㵹ఈܳ䧌‫ݝ‬ౝ䧮+0-*&55&〆 ₒ㵹


Ჲ۲Ꮅˉ⢸ᮀም

Ѽᝬੳ͇ࣹ❹⚔ౝϔ㏼㏗

!"#$$#!%&&'()$*+&&)%,&&-%*(./.#0( '()$&&(0*)*(&&)1(%(+

‫˻̖ڠ‬ӭ ၶ਒ᮆᝧ ᐦ͊ᣀᝧ ͌ˉࣲ᠓ ྫྷˉክူ

ࣸ ն ζ ো

༉ᮄᮃ ౝϔ㏼㏗

514-869-6866

514-963-3988

ᓛԎQBTDBMXYG PGGJDFXYG!HNBJMDPN

ᓛԎCSPLFSKII PGGJDFKII!HNBJMDPN

˃ ˉ ‫ ڃ‬᫲  ͕ ᠎ న ҫ ጯ͚ᓰߋ‫ڙ‬ბౝ౭3VF4BJOUF$BUIFSJOF0)(3(VZ$PODPSEJB

᥿ᲲᏔ

5PNNZ);)&/(

" / (3 * ( / 0 / ‫ڡ‬ᨡ ባ ஸ ܸ ӧ ៸ Ө Н ࠠ ѣ ‫׬‬

$IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS "&0

㺮Ф 

  !""#$%&'()*+,!-./+!"

‫ڍ‬NjዪNj໼NjᔭNjกឥనҫ

ࣹ࢔ Ꭰᅧẩ‫ڲ‬㷲ԛ倅ᶐ 䙺 ຄ䃫᫪Ⴙิ ᰶბ‫ڲ‬⍥∠↍Ƞч ჏ࢲȠ䶣ẩ䱟झȠ֒䏘ᝬぶᰶ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ̭ẩᰶᄼ䮏

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

i 6 DPN

ߍ⇦〆➖͇Ѻλ㧆೻䔉䗷 ࢍౝࡰ็Ꭰ᫦ㆠ Ꭱᐧ Ꭱۭ ⼌䛾ᩣ‫ ̴ڒ‬㺮Ф̴ जВឬᣒ䨣㵹䉤̴ ࢂ̭⼌჏倅ఋ្➖͇ Ѻλ͉ࢄ᫦๔䩴 ̭ᄼᬣ䒓⼸ Ꭱۭ⼌䛾 ᩣ‫⼌ ڒ‬჏Ѕ᝭ᰶ䉦⩕ ι࡮Ꭱ⼌㏓ ᬍ䶨ក⤳ 㺮Ф ̴ ̺जВ䉤

ӯࢀ3ӝᡔܸድֶ࿘ቡ៸ߴѣ‫׬‬ 㺮Ф 䓾̓㏗হ$PTUDP䊲ጯ࢔Ƞ ࢘Ƞᰶბ‫ڲ‬⍥∠↍হ㇫㒻෮ ▶ࣹԺߍ๔䒓Ꮐ͗⣜ධх 㒻Ƞ⩌≨ӬᢤȠ䓾႓ࡧ倅〜৮ 䉕⩌≨

4U-BVSFOUࡧ䓾ࡻϧ䊲ጯ ͑Ⲏᝬ$POEP Ꭱᐧま 㺮 Ф̴ Ⱋ‫⃼ݺ‬ᰵ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬ Ꮣմᅸ⩕ౝ ⛌ౝ Ѻλ3BXEPO䩴 ᄼᬣ䒓⼸ 䙺ຄ䃫᫪Ⴙ઱ Ꭳ䃫ᰶᄼࡧԞͽ䘕 ⃼❴ౝ̴ॻ䊤 ⃼ॻ̭ߍٰ ็Νᰶхᘍ

ӯࢀ-"13"*3*&Лழ͖᠏ӧ࿘ቡࡔѣ‫׬‬ 㺮Ф 

Ѻλ⒉߈ࣾᆂࡧ Ꭱ᫝ᐧ 䒙㻿 ᝤಸࢂٰፓ๔ऻ䮏̶࢔͑࢘ ᰶₒ ‫ڒ‬ᐼ㶐ᾞ㜗ፓ̭ბ‫ڲ‬։䒓Ꮐ ͑͗ ։䒓䖀ᅸͨጟ㏼Ⴖ㷲γఈझ⾧䄰 ᄳ чͧᗕ㞯㏓ В̷ক䓦᰺ ߎ䃫᫪命‫͡ڕ‬䓾ᄼ႓ 倅͚Вࣷ倅 䕌‫ڙ‬䌜 䌊⻨๔ಸ䊲ጯϲܳ䧌䒓⼸

-BDIJOFࡧ‫ڕ‬᫝ੳ͇ẩ ̭≮⼌჏࠲᠙5JN)PSUPOT ᕨᩣ⼌ ̴ ۭᩣ⼌̴ ᎡᎡ⋕⼌ ‫ڕ‬䘕⼌␎ 㺮Ф̴ 仃Ѕ̴ 㺬ᇈ͚䘕ੳ͇㶄 ⮫็Ѻ͚丽ࢲ‫ܧ‬ਜ਼ ‫࡮܍‬Ꭱ㔮Ꮔ Ⱋ‫ݺ‬Ϻౕ䒰 ສ⮱䊏‫⟣ݖ‬ᔮ Ꭱ㥒͇䷊̭⮫็̴ ϲ㺮Фι࡮̴ᰵᕨ⼌䛾̭ ̴ ‫ٲ‬䋠։䒓Ѻ 䔯वև๔哆㮫⊤凉丽亳 ࣱత ௅ኃయ

㧆೻͉ࢄ᫦ाᄼ䩴 䌊⻨ࢄᇥ#SPTTBSEఈ࡮ܳ䧌䒓⼸ ๔ಸੳ ͇➖͇ፓ䊲ጯ ࢍౝΊ̴ॻ ᐧま➖ι̴ρࡰॻ Ꭱᕨᩣ⼌̴ ۭ⼌䛾ᩣ‫ ̴ڒ‬ጯᩬѝթι⮫̴ 䨣㵹ѝթ̴ 㺮Ф ̴ ग䔯व䉱䛾‫ٲ‬䋠⮱ែ䉱㔲

࣊˗ॷழथӺድֶНࠠѣ‫׬‬ 㺮Ф 

ែ䉱㜗Ѽສ䔶᠖Ꭱ᫝ᐧ ࢔ ࢘Ƞ䊲๔ࢲȠ䒓Ꮐ␯ϛ⮱䒙 㻿ᝤಸࢂٰ 䛴‫ٶ‬Ხສ㻳䛻ᐭ᪋ 䖒 ᱈ᮜ㞟х㒻⮱⮴უᆞ‫ڙ‬ᄀౕ1FFM ౝ䧮〆᫮ ⩌≨Ხ‫ڣ‬Ӭ‫ݖ‬ক䓦็႓ ᵎẩ‫ڲ‬䭱ᆋ䃫᫪命‫ڕ‬

᱙‫ڙ‬थય ᐏ ౝϔ㏼㏗Вࣷᄼ⩌ᘼА⤳

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

នड़ੜຸ Б᠟᝿ͤ

Béatrice Baudinet !"#$$!%&"&!$$' ()!

੣఺ ҨМ ᥪ኷CBVEJOFU!SPZBMMFQBHFDB

ᬇᭂྉSophia Chen $$ !"#$$!%&"&!$$' ()!

੣఺ ᔭឥ=กឥ=‫ڍ‬ឥ=ዪឥనҫ ᥪ኷YDIFO!SPZBMMFQBHFDB 7*1ፂጡ̠˞ᮅ

Top 1% in Canada for Royal LePage in 2017

i 6 DPN

‫ܧ‬ਜ਼

ణள͈ಪ घФ ̴ ጯ͚ᓰ͑࢔͑࢘ ᆞ ᮜ⇠ᮜ‫ڙ‬ᄀ ፓ̭͗ 䒓Ѻ 

घФ ̴ 㺬ᆞࡧ̶ᅯ⠙ᴸ‫ݘ‬඲ ‫ښ‬ ࢔ఈ࢘ፓ̭䒓Ꮐ͑䒓Ѻ ㉔ᡕзͪ㢻⮪‫ڙ‬చ ₒ㵹 ఈܳ䧌‫ݝ‬%BXTPO$PMMFHF

घФ ̴ ጯ͚ᓰ㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ̭ẩౝ̸ბ जևߋ‫ڙ‬ბ ιẩ̶ẩͧᅲѼ 䲏⼜ Ꭰㆠ⮱䊲๔̶࢔ბ‫ڙ‬ ᄀ ₒ㵹ఈܳ䧌‫ݝ‬Ꮴ๔ౝ䧮〆 

ࢄ ᇥ #SPTTBSE ࢂ ٰ ➖ ͇ &JHIUQMFY ‫ڕ‬䘕᭜ఈ͗ࡷ ‫ڞ‬ ͗ბใ䒓Ѻ Ꭱ‫⼌ܧ‬ᩣ⯷䊲 䓴 ̴ 䔅ᰶ̷ࡴ⾧䬡 ক䓦 ⩌≨⣜ධສ 䓾‫ڙ‬చ ࡨ䮏 ႓ ᵎ 䉚➖͚ᓰぶ ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ $BSJHOBO BSJHOBO ጯ #SPTTBSE ͡ ጯ ‫ ⤰ ۝ ݺ‬䭌 অ ⠙ ⿸ 䆗 Ⴒ Ꭱᐧ  ࢔  ࢘ ࣹ䒓Ꮐ 䊲䓴 ̴ᅧࢍౝ 䆗 ࡻࣕᝬ ๔⤳ⴠझ䲏 ᠾ倅ᅸ䶣 ፓბใ∠↍ ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ #SPTTBSE ጯ 0 ࡧ ㇫ 㒻⠙⿸‫ݘ‬඲  ࢔ბ  ⊡ბ ͨ࢔ຄ䬡 ㇫㒻ࣕᝬ ‫ ڒ‬ౝ ⯽ Ⅱ ∠ ↍ Ѻ λĄ0ą ࡧᰭສ㶄ࡧ 䓾͚Ƞ㺬䊲ጯ ਜ਼ ̴ 

ࢄᇥ #SPTTBSE3 ࡧ᫝ᐧ⠙⿸ ‫ݘ‬඲  ࢔  ࢘ ࣹ䒓Ꮐ 䶱䃎 Ꭱ ᰵᏂϑᝬ 㠞ᅧ ᅧᅯ倅 ౝᏀ‫ڕ‬䘕Ⴙ᜽ ‫ڕ‬䘕䛴⩕倅ᶐᐧᱽ ਜ਼ ̴ (45245

घФ ̴ 7FSEVO ࡧ͑ᅯᐧま ੳѼ͑⩕ ͡⇠䲍ౝ 䧮 㜗Ѽែ䉱͑Ⱕ჉ 

घФ ̴ /%( ͚ ᓰ ࢔ ࢘ 䒓Ꮐ㏼‫ݘڥ‬඲ 䭱 䓾็᲎‫ڙ‬ϑ㏬䌜 䲍 䓾Ꮴ๔ -PZPMB ᵎࡧ 

घФ ̴ ጯ͚ᓰ  ࢔  ࢘ 䲍 䓾 1MBDFEFT"SUT ౝ 䧮 〆Ƞ62". ࣷ叓शᅁ๔႓ ᰭऄ⁏䓻⮱ౝ⤳Ѻ㒛 

घФ ̴ /%( ࡧ ࢔  ࢘ 䒓 Ѻ $POEP ౝ ⤳ Ѻ㒛Ӭ‫ ݖ‬ᎡႹ ‫ڕ‬㔨᫝ 

ࢄ ᇥ $BSJHOBO ጯ ⠙ ⿸ ∸ ᝬ Ꭱ᫝ᐧ ࢔ ࢘ ࣹ䒓Ꮐ 䊲๔ࢍౝ 䓾 ᅧ ओᰶ̭ຄႹ᪡̶ࡷ‫ڙ‬ᄀ ܳ䬕‫ܧ‬ ‫ ڒ‬ज‫ ⻨ ⼌ܧ‬#SPTTBSE ܳ䧌 䒓⼸ ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ #SPTTBSE 倅 ㏔ ฺ ᐼ ‫ ڙ‬ᄀ ᱊ ࢄ ᐧ ᰶ ⩢ ᷜ ࢔ ࢘ ፓ ͗ ბ ‫ڲ‬ 䒓 Ѻ ᅧ ࣹ 䭠 झ ᰶ ౝᯃ Ѻλ㦄ऺੳవ %*9 ‫ ڲ‬䓾倅䕌 ਜ਼ ̴ 

ࢄᇥ #SPTTBSE- ࡧࣹᠩ‫ݘ‬ ඲ ጓठ͑ᏔⰥ䔋 Ꭱ ᐧᝬ ज⿸ࢠ‫ڒ‬Ѽ 䔯व❣ ⃺ ‫ٱ‬ᑌ໽໦ᝃ᰸̭ࣸ䊤և 䗨ᅲ Ⱕο⚔Ꮑ ᱧч⼭ᰶ ᅪᔘិᤎ ਜ਼ ̴ ᴸ 

ࢄᇥ #SPTTBSE" ࡧࡷ⠙⿸‫ݘ‬ ඲  ࢔  ࢘ Ꭱ ᐧᝬ 㠞ᅧ ᅧᅯ倅 ౝ Ꮐ‫ڕ‬䘕Ⴙ᜽ 䒓䖀ज⇷ 䒓 䓾 倅 䕌 1BOBNB ‫ ↪ ڙ‬ᕨ 〆 ႓ ᵎ ‫ڙ‬చぶ ਜ਼ ̴ 

‫׫‬Ѣ

‫׫‬Ѣ

‫׫‬Ѣ

‫׫‬Ѣ

घФ ̴ /%( ̭ ᝬ ̭ ࢲ ‫ڙ‬ ᄀ 䓾Ꮴ⻾䔗χ๔႓ -PZPBM ᵎࡧ 

घФ ̴ ጯ ͚ ᓰ ᬍ ➖ ͇ 䉦 DPOEP ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ Ꮴ๔ౝ䧮〆 ܳ䧌‫ݝ‬ 倅䶾‫ڙ‬ϑ 

घФ ̴ Ѻλ 4OPXEPO ౝ䧮〆䭱䓾 ⮱ᅲѼ䲏⼜䊲๔⮱ %VQMFY ℄䗨х䉕႓ࡧ ែ䉱Фթ䊲 倅 叱䛾ౝ⤳Ѻ㒛 

घФ ̴ /%( ࡧ %VQMFY ສ ⼌჏ ₒ㵹 ܳ䧌‫ݝ‬ 4OPXEPO ౝ䧮〆 

‫׫‬Ѣ

‫׫‬Ѣ

‫׫‬Ѣ

‫׫‬Ѣ

घФ ̴ ‫ ڕ‬᫝ 㷲 ԛ ࢄ ᇥ #SPTTBSE/ ࡧ ఈ ࢔ ბ㖁ᢿ ܳ䧌‫̓ݝ‬ ㏗䊲ጯ 

घФ ̴ ‫ ݝ‬ጯ ͚ ᓰ ܳ 䧌 䒓 ⼸ԛຠᇈ㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ፓ䊲๔䬮ẩ 

घФ ̴ /%( ‫ ڕ‬᫝ 㷲 ԛ %VQMFY ͑ຄρ͗ࡷ ႓ࡧᝬ ͡䓾็᝭ऺ ᵎ

घФ ̴ 7JMMF.BSJF ࡧ ຄ ែ 䉱ẩ Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ ڒ‬ ̴ 䓾 'SPOUFOBD ౝ 䧮〆 

XXXTJOPRVFCFDDPN

घФ ̴ /%( ࡧ ᰭ ສ ౝ ⃢ ‫ ڕ‬᫝ 㷲 ԛ  ࢔ ბ ⠙ᴸ‫ݘ‬඲ 䓾Ꮴ๔ -PZPMB ᵎࡧ 

ளᄧʼࣉ 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰఈ͗ࡷ‫ڙ‬ᄀ ᅁጯ͚ᓰఈ͗ࡷ‫ڙ‬ᄀ  ࢔ ࢘ Ꭱ᫝ᐧᝬ Ѻλ ẩ ፓധ᱙⩢கρУຄ 䌊⻨ౝ 䧮〆 -VDJFO-BMMJFS ‫܍‬ₒ͸䖒 ܳ䧌ₒ㵹Ꮴ๔ ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ 叓๔ ⩌≨Ӭ‫ ݖ‬ਜ਼ ̴ 

ளᄧʼࣉ ࢄ ᇥ #SPTTBSE" ࡧ Ꭰ ᅯ ⠙ ⿸ ᅸ  ࢔ ࢘ ࢂ 䒓 Ꮐ ็㠞ᅧ䊲๔ࢍౝ ᅧᅯ倅 ऻ䮏ፓ∠↍䓾 1BOBNB ‫↪ڙ‬ᕨ〆 ⩌≨ϑ 䕇Ӭ‫ ݖ‬ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ #SPTTBSE# ࡧ ⠙ ⿸ ᅸ  ࢔  ࢘ 䊲 ๔ ࢍ ౝ 㠞 ᅧ 䌜 ‫ ڙ‬ϑ ᕨ 〆 %*9ੳవぶ䓾ౕ৘ᅧক 䓦႓ᵎ ‫ڙ‬చ ͚㺬䊲ጯ̭Ꮑ Ԟ‫≨⩌ ڕ‬Ӭ‫ݖ‬ਜ̴਼

㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ̭ბ̭࢘‫ڙ‬ ᅁጯ͚ᓰ̭ბ̭࢘‫ڙ‬ ᄀ Ꭱᐧ ‫ڙ‬ᄀẩ䃫᫪ 命‫֒ ڕ‬䏘ᝬȠ∠↍ぶ̭Ꮑ Ԟ‫ ڕ‬Ѻλ㍮ࡻ㶄ࡧ ܳ䧌ₒ㵹㜠叓๔হᏤ๔ ⩌ ≨Ӭ‫ ݖ‬ਜ਼ ̴ 

ளᄧʼࣉ 㧆 ጯ ͚ ᓰ࢔࢘ ‫ڙ‬ ᄀ Ꭱᐧ Ѻλ ᅯ ‫ڞ‬ ᅯ ᱊͉ 䌊⻨Ꮴ๔‫܍‬ₒ ͸䖒 䓾ౝ䧮〆 ੳᏄ 亚亳 ぶ ፓ䘕ܳუ⩢უ‫ ڤ‬⣝ᰶ ⼌჏ ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ (SFFOGJFME1BSL ࡧ ⠙ ⿸ ᅸ  ࢔ ࢘ ࢂ 䒓 Ꮐ ็ 㠞 ᅧ ࢍ ౝ ᅧ ᅯ倅 ѺλႶ䲆㶄ࡧ ‫ڙ‬చȠ ႓ᵎȠ‫ڞڙ‬䃫᫪命‫ ڕ‬Ꮑᰶ ᅪᰶ ਜ਼ ̴ 

ࢄᇥ -B1SBJSJF B 1SBJSJF ጯఈ͗ࡷ‫ڙ‬ ᄀ Ꭱ ᐧ ᝬ ࢔  ࢘ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻ Ꭰ᫦ ᅧ ፓ⩢க‫ښ‬Уຄ 䓾‫ڙ‬చ 倅䕌 ႓ᵎ 倅ᅁ๘⤰౧ぶ ⩌≨ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ਜ਼ ̴ 

ࢄ ᇥ $ ࡧ ‫ ڙ‬ᄀ ࢔ ࢘ Ꭱᐧᝬ Ѻλ̭ẩ ፓ ბ ใ ։ 䒓 Ѻ 䌊 ⻨ 䌜 ‫ڙ‬ϑᕨ〆হᄼ႓ .BSDFMMF (BVESFBVMU ‫܍‬ₒ͸䖒 ℄䗨 %*9 ੳవ ਜ਼ ̴ 


сКГ

 р╛Я

сАМ▄╖с│А

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

 

р░г ро│ р┤Н сДз сЛ┤ сдд р╡Ы р╡Ы сД╜ сЮУ ▌К р┐╕

ргЙ╦Цре╢сПдр║ас│жсзЪтАл┌атАмр╡┐с░│р│Б ╨ЬраЯ ╙╣рйЬ р╣РраИ сЫгракснж рбВрпжтАл┌атАмсиасЙв сдВр╕БсЮесбУсМЮ╙Э смТ тАл╠а╫атАмсЫг сПдр║а ╩╢╤лсз╛╩╝ с░│сд│ ═И╩╣

сЬ┤рб│сЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм%%0╙Ь $FOUFOOJBM1BSL╨ЬтАл┌ЖтАмсг╖ ╙╣ ╙╗ ╘дсв╗рдВ сЬИ╬╜сЯ╖╙з ╙│тАл ┌атАмTRGU рддсКТснж сИд TRGUслТ╦Ц╘иснб ╦Ж▄░р▓░р║╕тАл╩╣═И╫лтАм

ргЙ╦Цре╢1JOT"WFOVFсНП╬З ═осО╡ р╗а╠ЬсРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАм рг▒рдд ╙╣ ╙╗ ╘дсв╗ рдВ╨Ъро│сЬИ╬╜ сбУ▄╖снЪ╘╗тАл┌атАм ╩╜раИр░е╙мр┐Ч╤в╨Щ ргЫсИЬсМЭ р░д═И╩╣

═░▀│сЛ┤сдд

рпЩсАира┤╙Ь╨ЬраЯ╤втАл ╫лтАм╙жр┐ЧсЙа ╙м═о ╨ПсМ▓╨МсбЫ раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦ПслН▄╖сЕУрйЬ ╙мсв╗рдВ рззрлЗрдп сЙЖсЮ╗ ╓ЖтАл┌ЙтАмсЗк╙ЬраГро╢с┤ОтАл ▄лтАм ═И╩╣

╙орб┐"╙Ьр┐ЧсЙарйЬ рйЬ▀ФтАл┘╜тАмсг╖тАл▌ЭтАм саОсзЩ▄░тАл┌ЙтАмсЖСтАл▄▓╦Ю╦Й ▄ЦтАмсоЙсдВрг▒ сЬИ╬╜слВ сЙУ ╘Шр▓Д сжЙ╤лсВВсб╕сЬИ сО╡NQ рбУсоЖ╓Ц╨д▀▒╠ВсоЙсЛ┤ ре╢сНдркП╬│╨ирйЬ▀Ф сО╛╦Я╒РсФИтАл ┌ЖтАм ╙│тАл╦Йр╛м рбЖрг░┌атАмсИп╬жраБ╒Л ╨а╩╢рг▒ рйЬслН  р╣Р╘П ╠Гр┤Н╦Ю╙╣раФроЦ╘║роЗсд┤╦П сЕУрйЬ тАл┌атАм╩╜раИр░ер┐ЧсЙа╤в╨ЩслВ╘п ╘║роЗрдд▄▓╩╢╦У#BDIFMPSсДЙ╘║ сСЮржм сндсдВ╙орб┐╦ЮсЬ╡╤в╨Щ╘п╨Ь сб╕╓Ц╨Ь╠У╧Шрей╩╢сД╣с╜АтАл═И╫лтАм р╡УсдА╘ЯсЬ╣рйЗ═Вро│╩╝ ═о╠ЕслФ╒ПсеЗсдТ)BNQTUFBEр┐Ж сДзр║ЭсппрйЬ▀Ф ▄╣╙ЬсЗк╙Ь ═ЫсНСсНВ╨жсЭ╣сЭЯр┐ЧсЙа р╕ЯрйЬ  ╙╣раИ р╣РраИ ╘дсв╗ рдВ рг░ро┤сФнрбЖ ро│сЬИ ╬╜ тАл╩╣═И╫лтАм %PSWBMр┐ЧсЙаTQMJUMFWFM╤в тАл ╫лтАм╙╣рйЬ р╣РрйЬ сндсдВ ╒Бс░│сд│╓ЦтАл ▀ера┤ ре╢╦Ц╦Й╫╖тАм ╨Ь╠УсЙв ═И╩╣

ргЙ╦Цре╢рбОс░│р│Б╤╛тАл ▄ТтАмсЕУ рйЬ р╣Р╙╗ раИ╨осв╗рдВ ╨Ъ ро│сЬИ╬╜ тАл┌атАм╩╜раИ╦Э╩╢тАл▌ТтАм╙м р┐Ч╙ж ╘║╤всИЬ═осО╡сНП╬З сдВрдФ▄╖ тАл┌атАмсиа ╙ЭсмТ╓Цра┤▀е сКНсКН ═И╩╣

сЬ┤рб│р║лсг╖с░│сМЮсЯ╖╙з═░▀│ рбУ╦Ю сЛ┤ре╢сЭ╣сЭЯ р╛▒сМЮрддр▒Ерддсд┤ сЕУ рйЬ р╣Р╘П с░│сМЮр▓Гр░▒тАл┌атАмр▒Ы тАл┌ЧтАм рдВ▀╕рйЖ раИ╨о▄╖р║гр╕Тр╖И ╘▓▄░╙ж BQUсНЛраЖ╠а╘в═┐╠а╦ГсБ╕ сИТраС╦Г сБ╕сЖЙ▄┐ ╙│тАлрг░╩╣┌атАмро┤рбЖ сЯ╖▀│ ╦ЦсДЙсЯ╖▀│ сЬ╡═И╠и╩╣╞╜ргЙ╦Цре╢сЯ╖╙з╨ЬраЯ с░│рбО рг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╙Й╒д╩╢╦У раИ╨осв╗═о сжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ра┤рпР╬│▀╢сДврмМ ╧гсв╡рйЬ╓Цр║гр╕Тр╖И сдВ ргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа╓ЦтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ═И╩╣╟М ╞╜8FTUNPVOUсЯ╖╙зс░│рбО╨ЬраЯ рг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╙Й ╒д╩╢╦УраИ╨осв╗═о сжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ра┤рпР╬│▀╢сДврмМ ╧гсв╡рйЬ╓Цр║г р╕Тр╖И сдВргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа╓ЦтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ═И╩╣ ╞╜8FTUNPVOUсЯ╖╙зс░│рбО╨ЬраЯ рг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╙Й ╒д╩╢╦УраИ╨осв╗═о сжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ра┤рпР╬│▀╢сДврмМ ╧гсв╡рйЬ╓Цр║г р╕Тр╖И сдВргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа╓ЦтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ═И╩╣ ╞╜8FTUNPVOUр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙│тАлрг░┌атАмро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р ╙╗ ▄╖сФИтАл ┌ЖтАм╘дсв╗рдВ ╨Ъро│сЬИ╬╜ ═И╩╣ ╞╜сДЛраСрбвр┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм╙│тАлрг░┌атАмро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╒ПраС сЭ╣сЭЯ с░│р│БсЬИ╬╜ сЧЫргЙсо▓рп┐рбЙроЕсЕКрдД ═И╩╣╟М ╞╜5.3р┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм╙│тАлрг░┌атАмро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╦Ц ▄╝сЙЖсЮ╗ ╦Ц▄╝╒нра╣ раИ▄░р║гр╕Тр╖И ═И╩╣

ргЙ╦Цре╢р┐ЧсЙасЯ╖╙з═░▀│ ро│сЬИ ╬╜ сЕУрйЬ р╣Р╘П раИ▄░р║г р╕Тр╖И рйЩ▄░рлКрнФр╣РсОг ╘дсв╗ рдВ сдВтАл┌атАмсиа рдФ▄╖╓ЦсаУр╛м╦Цре╢ сКНсКН ═И╩╣

ркЕсакр╛м╦Й ╞╜%FDBSJFсЫг▄╖тАл█ЛтАмркЕсакр╛м╦Й рбОсиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Э▄╖р┤Н ╦У╙м ═о╓Ц╦УрдЖсйУ сДл╥СсИЬсзЪ╩╣ ═И╩╣ ╞╜%FDBSJFсЫг▄╖тАл█ЛтАмркЕсакр╛м╦Й рбОсиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Э▄╖р┤Н ╦У╙м═о ╓Ц╦УрдЖсйУ сДл╥СсИЬсзЪ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙсПдрг▒╨ЬраЯ тАл ▌ТтАмсиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Э ╤всИЬсАКсг╣ сЬИ╬╜ тАлрг▒ ▌ЭтАмроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ сДл╥Ср░есаЭр╡Ы╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЬ┤рб│рг▒ро│рдд╥и╨Ь▄╖р┤Н ╙│тАлрг░╩╣┌атАмро┤рбЖ ╨ЪсжЙ╤в сИЬ сИЬраЖр░е5% #.0╓ЦркЕсаксйПсЫасКНсКН р░ераИ╨о▄░╧всв╗тАлрг▒ ┌гтАмроЕ╨Щ ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ ╩╢р╕╢р┤Н╤Е ╩╢р╕╢сИЬраЖ ╥к╩╣ ╞╜сЧЫргЙсдВргЙ╦Цре╢ рг▒ро│рддрбОсиБсКОр╢┤р╕К╤всИЬ▄╖р┤Н тАл╦Э┌итАм╙ж ╓Ц╙ж сИЬраЖ╠╢р╢┤сВВ ргЫр░е╧всв╗тАлрг▒ ┌гтАмроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ ╩╢ р╕╢тАл┌атАмр╜Б ╩╢р╕╢рйЬ╤Е ═И╩╣ ╞╜╙орб┐саУр╛м╦Цре╢╤втАлрг▒ ╫лтАмроЕ╨Щ╩╣ рдз═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ▄╖тАл█ЛтАм╤всИЬр╛м╦Й ╦У╙м═о тАл ╓Ц╦Э┌итАмр┤Н╤ЕсУбтАл ▌ЭтАмрйЬраЖ сИ╢▀┐ ╠иргЙ╦Цре╢ ╠Усдп╬ж╤╜ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜7FSEVO╙Ь╤всИЬр╛м╦Й тАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣

р╕зс░│ра╢▄║сАотАл┌гтАм╤втАл ╫лтАм╙│тАл┌атАм снжсИдсФн╠Ш сАотАл╦Ц┌гтАмслНр░е ╩╢╦УсИТраСр║л снжсИдсМЭ╦Э ╩╣рг░ро┤рбЖ сп╡св╗сбпсИОс▒Ж╙С╨Р █б╤лсз╛ сЬ╡═И╩╣

$PUFEFT/FJHFTр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм ╙│тАлрг░┌атАмро┤рбЖ сЕУрйЬ  р╣Р╙╗ раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ▄╖╒РсмТ сдВтАл┌атАм сиа ▀ер▓в сМТ╙зтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ргЙ╦Цре╢ с░│сд│сКН ═И╩╣

═о╠Е-B4BMMF╙ЬсоФтАл╫лтАмро│рдд 5PXOIPVTF рг░ро┤рбЖ тАл┌атАм ╩╝рбО тАл┌атАм╩╜раИ╦Э╘дсв╗рдВ сЕУ рйЬ р╣Р╙╗ сдВсаУр╛м╦Цре╢ ╙з ╠асбУргЙ ╨ЬтАл┌ЖтАмсКН ╒дсИп соФсаУ╠псд│

сЧЫргЙ╦Л╙СRivi├иre-desPrairies ╙ЬсЯ╖╙зр┐ЧсЙа╤╛ тАлрг▒ ▄ТтАмрдд ╙╣раИ  р╣РрйЬ ╘дсв╗рдВ ргЫр▓║рлЕрйЬ╓ЦраИ ▄░р║гр╕Тр╖И раИ╨о╨жсм╡р╡ЦсмЕсо▓ рз░сЭ╣сЭЯ ═псЮ╗тАл▌ЦтАм╙з═И╩╣

сЧЫргЙ╙Ср╖▒сг╖р┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛ тАлрг▒ ▄ТтАмрдд ╙│тАл┌атАмснжсИд╩╣ рбЖ рбП═░снжсИдрбЖ рбОс░│ тАл▌ЦтАм╙зсЬИ╬╜ сЕУрйЬ р╣Р ╙╗ св╗рдВ раИ▄░р║гр╕Тр╖И ╦Ц▄╝ сЙЖсЮ╗ сМКсе╡р╖▒сг╖ ═И╩╣

8FTUNPVOUсЯ╖╙з╨ЬраЯ с░│ рбО рг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р ╙╗ ╙Й╒д╩╢╦УраИ╨осв╗═о сжатАл▌ТтАм сЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ра┤рпР╬│▀╢сДврмМ ╧гсв╡рйЬ╓Цр║гр╕Тр╖И сдВргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа╓ЦтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ═И╩╣

ргЙ╦Цре╢сЯ╖╙зр┐ЧсЙа╤╛тАлрвЭ ▄ТтАм ро│сЛ┤сЬИ╬╜ сЕУрйЬс╜З╨ЪсжЙтАл┌атАм ╩╝с╜И р╣РрйЬ ╙мсв╗рдВ сдВ )BNQTUFBEр┐ЧсЙа╤╛тАл┌а  ▄ТтАмсиа╨Ь╠У ▄╖▀е ╙пр╛мспЭ╓Ц ╙╣раИ р╣РраИ ╙мсв╗рдВ тАл ▀е▌ЭтАмрйЭр░етАл╩╣═И ┌г╫╖тАм ╙Ь ╠Усдп╬ж╤╜ ═И╩╣

ргЙ╦Цре╢с░│р│Б╤╛тАл▄ТтАм╙Ь╨о сЯ╖╙з р┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙│тАлрг░┌атАмро┤ рбЖ рбП═░снжсИдрг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╘дсв╗рдВ ╦Ц▄╝ сЙЖсЮ╗ ╒ЙсИЧсжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢с┤ОтАл ▄лтАм ╨осжЙсЯ╖╙зсЬИ╬╜═И╩╣ ро│ ═И╩╣

8FTUNPVOUр┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм ═о╠ЕрбвсоЖ ╙│тАлрг░┌атАмро┤ рбЖ сЕУрйЬ сЯ╖╙зсЬИ╬╜ ╨оспОсПе сЙВ сЖВ▄┐▄░тАл ▄ЦтАм╒РсмТр░ераИ▄░р║г р╕Тр╖И св╡═КсДЙсЯ╡реЬ ═И╩╣

)BNQTUFBEр┐Ж▄╣╙ЬсЗк╙Ь  ╙╣раИ р╣РраИ ╘дсв╗рдВрйЬрбУ ▄░сжЙ╨ЪснжсПбро│ ╨осжЙсЬИ╬╜сЯ╖ ╙зсзУсБ╕-&%р╜▒рпЩ сжар░есм╢рйЖ рй│тАл▄етАм┘зсМЖсНС╟Лро│тАл█ЛтАмркРсЭЬсМЖ сНСрбУ╦Юснгргбр╕ЛриТсНдркПрйЬрбУ смУрл░рбУсоЖслВсЙУ▄░ р░ЭсПбро│╦┐ ╘ШрйЬ╟Л╙╗сБ╢слНрг▒роЗсдИ сВВсб╕сМЖсНС ро│╧б╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ рл░ р╜Цр╢┤р╕У р╖│сОирг▒рл░╬Шр░Л сМЖсНС р╜Цр╢┤р╕У╟Лсв╗рдВслВ сПбро│ роЮ╦УтАл┌атАм╩╜раИтАл╩╣═И╫лтАм

4U-BVSFOU╙ЬтАл▌ТтАм╨ЬраЯ╤в тАл▌Т ╫лтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ сдВтАл┌атАмсиа ═И╩╣

╞╜7FSEVO╙Ь╤всИЬр╛м╦Й тАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ╙С▄╖тАл█ЛтАмсаУр╛м╦Цре╢╓Ц╨╖▀Щр┤Н╤втАлрг▒ ╫лтАмроЕ╨Щ╩╣ тАл╫╖тАмсйУ╤всИЬ сИ╢▀┐ роЕсДЭсАКс░│ сНП╬ЗсДЙркЕсаксоЙсДл ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ▄╖тАл█ЛтАм╤всИЬ╨ЬраЯр┤Н ╨а╦У╙м═о тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм ╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл┌атАмр╜БтАл ▌ЭтАмсИЬраЖсИ╢▀┐ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ▄╖тАл█ЛтАм╨ЬраЯр┤Н тАл▌ТтАм╤всИЬ╙м═о ╦УтАл╫╖тАмсйУ сиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Э тАл┌атАм р╜БтАл ▌ЭтАмроЕсДЭсИ╢▀┐ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜1MBUFBV.POU3PZBM╙жтАл╦Й╫╖тАмр┤НсДз╤втАл ╦Й╫╖▌Т ▀│═░▌Т ╫лтАмсдВ тАл┌атАмсиа сИЬраЖсТм╠╢саЯсБ╕ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ▄╖тАл█ЛтАм╤всИЬр╛м╦Й сиБсКОр╢┤р╕КрддсКТ ╨атАл▌Т ▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм ╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл┌атАмр╜БтАл ▌ЭтАмсИЬраЖсИ╢▀┐ рг▒роЕ╨Щ╩╣ сЬ╡═И╩╣

сБ╢риТ╤втАл╫лтАм

╞╜сдВ2VFCFD█б▄╖тАлсаНр░╜█ЛтАмрдЖ с░│тАл┘┐тАмркР тАл▌ЭтАмсБ╢риТсдЛрйЬргЫрдЖ снжсИд рг░рбЖ рпГсЙг╠Б с░│╤╜р╣ж ркРсИпсЦ╕╦Йсои╩╣ ╤Л╤╜сдВ╩╣с╜Л р┤Н╩╝р░е▄╖╠К╙жсТм═░ ═И╩╣ ╞╜╙орб┐TIPQQJOHDFOUSF ═о╠Е4BJOU+FBOEF3JDIMJFVргЙ с│жсзЪтАл┌атАмр╡┐ ═ХсаОраЖрйЩсПЕ р╢ПроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ сДл╥СсаЭр╡Ы ╩╣ 5JN)PSUPOсп░╩╝╨Щ═░ ═И╩╣

XXXTJOPRVFCFDDPN

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN

╙орб┐ро│рддсдЛрмЕ╤╛тАлрг░ ▄ТтАм ро┤рбЖрбП═░снжсИд ╩╗сЕУрйЬ  р╣Р╙╗ раИ╨осв╗рдВ ргЫр░е╒РсмТ смГсдВр░етАл▀е ре╢╦Ц╦Й╫╖тАмр▓в ╓Ц ╬ж╤╜сДЙ╨Ь╨а╠Усдп ═И╩╣ сбР ╒дсИп═И

▄╕с│БтАл╠Ч┌бтАм 1165 Avenue Greene, Westmount, QC H3Z 1P4

XJOWFTUPSJNNP!HNBJMDPN

- B D I J O F ро│ ╨Ь раЯ сдВ ╒П р▓в4BJOU"OOF╓Ц-BDIJOF сдБр╖▒╨ЬтАл╦П ┌ЖтАм╙╣раИ 

сИпсбР ╩╗╙╣раИ╨ЬраЯ 

сИпсбР смГсдЮ▄╖═З╩┐сйасиБсВВ ┘з ═Ир▓к╙Йрк╣раИ▄░╧всв╗═о

Winvestor Immobilier Inc.

сВВсЮЦс╕м  ═ЫсД╜с╕м 

╞╜сйУснж╤всИЬ снжсИдрбЖ сдВтАл╠а╫атАмсЫг╓Цр╕БсЮесбУсМЮ╙ЭсмТ сдЯ╒Л╧бсо╗ ╓╡ снЕтАл╫лтАмсКН р░дсИЬсзЪ ╞╜╦Ц╙ЭрлКрнФсЮДрйЭргЫр╛м╦Й╤втАл ╫лтАм╨ЪсЬИ╬╜ сБ╢риТ╬З тАл┌атАмсиаро╖ ═И ╩╣ р░ериТсЮпр▒ОсВВр▓ЙсЮЫ ╞╜8FTUNPVOUс░│р│Б╥и╨ЬраИ╤всИЬ снжсИдрбЖ рмб╬Ш╥и╨ЬраС ╨е р░е╘ШрйЬ╓Ц╙╗сБ╢слН сдВргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа ╠Усдп╬ж╤╜ р░дсИЬсзЪ

сПдрг▒╨ЬраЯ

╞╜сЬ┤рб│сПдрг▒╨ЬраЯ╤втАл╦У ╫лтАм╙м═о ╨ЪсжЙсЬИ╬╜ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ╤Л роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣

тАл┌а┌ЧтАм╤втАл╫лтАм

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОй тАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

╞╜╦ПтАл┌░тАм╨╣сБ╕тАл┌атАм╤втАл ╫лтАмсбпсЧЫргЙ╤лсз╛св╗сИн ╙│тАл┌атАмснжсИд▄╖сМЭ╠Ш тАл ┌атАм╨д╦Ц╩╢тАл┌а┌░тАм╩╝рддр░е╩╣рг░ро┤рбЖсДЙ╘ЗрйЬ ═И╩╣ ╞╜▄╖сзЩр╢┤сг╖сЬ║╤▓тАл▌ЭтАмсДЙсЙЖтАл┌атАм╤втАл ╫лтАмсдВсЧЫргЙсЬ┤рб│ р╢ЮсБ╕тАл ┌атАмсНП╬ЗсДЙр┤Н сДзрдз╘жсоЙсДл ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ╙СсжЙсМЭ╨ЬсзЦ сдВ.POU5SBNCMBOUтАл┌а┌ЧтАм╤втАл ╫лтАмсдВс░│ра╢▄║ сАотАлсжд ┌гтАмрдЖ р╗ОснВтАл┌гтАмсКН сеКсб╕╘всВВсб╕сЭ╣тАл рйЖ▀╕ргВ┌и▄лтАмрйЬрбУрддтАл▌ЭтАм╒Р╘А ╘║╨Щ═░ р╢Зрг░ро┤рбЖ╠исЬ╡═ИTG


ᔭ‫ڍ‬ኣᎷलນ̽ᬀ಺݈࠱ᜁलນᒯᎾ‫ڍ‬

ᯰ᧖вྏிᏅ఼̪ Кెᄇ̠ᜁ఼࡛

 ྟ

К ီ ፫ ᜾

ಕэᰍࡓМՂ

Tonny Zhang ᰍࡓ ᔴ‫ډ‬ 

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

#--B4BMMF -B4BMMF 2$ )3. МՂ 

!"#$%&'(()#*+),

င௫̔ ౝ

ϔ

䄇 ᒮ ➖ ͇ ‫ ܧ‬ਜ਼   ‫ ٺ‬䉦 䃱 ѝ   ᰺ ߎ ‫⼸ ڕ‬ ̾

ʽ

ᬀ಺݈ʶᄯࡏͰ‫ڙ‬΍ᯝЮnjࣱత ௅Ὃᬀ಺݈‫ڙ‬Ԉၠܲ࠶᯾ᔭ‫ܷڍ‬΍ᯝᥗ ᬱࣱՐὋᜁᔭ‫ڍ‬᝜ழ᤹૬nj‫ڙ‬൤˧ґὋԈ ၠܲ࠶ஊउୣᩘ˿૾̀ᬀ಺݈ᄉМඞᢵ ֖͊ஊ෴ࣼએnjᎾழ˶ࡂᬀ಺݈Փᔭழ ԦѢलນឯයnjత௅Ὃᬀ಺݈ᯪ൒᭦ࠪ लນࠅѻὋ̴ͭᛪᇧፏʿ͗ࡐనଋԩल ນnjᎾ‫ॸڍ‬ᮋ‫ڙ‬త௅ґଡΘलນᬀ಺ ݈ᄉЌᡛူၿnj Ꮎ‫ڍ‬Ղกᦉత௅ૈଌ፤۲ᝌࠚѸ ‫̠ݼ‬ᬀ಺݈‫ࣱڙ‬෹᭚Ꮎ‫ڍ‬и֖̂ܰ ̓఺ࠚ஠͇ௐᤊԥǑࣱᫍោกǒࣲધ ፏ੽ᝢ̴௦ʶՏ᝭ᏧnjᎾழМ࣊˿᧪ࠪᬀ ಺݈ᄉᮉளૈଌὋૈଌ̴Өү֖ஓ‫ל‬Ꮎ

‫ڨ‬

˝

̼

  

㺬ᇈᎡ508/)064& /%(ສౝፓສẩⰅ ̴

Ꭱ฼႐ϑᝬ

Ꭱᐧま ➖͇Ԋ‫ڨ‬ᲮҠఈ ๔࢔ᝬ ̶͗࢘⩌䬡‫ڕ‬䘕჋᱕ౝ Წ ჋᱕ᾞᴉ倅㏔⤳ⴠझ䲏ࣹ 䒓Ѻბ‫ڲ‬䒓Ꮐ䛴‫ٶ‬ᬻϛ➖͇ ₐᄦᄼࡧ㟞చ 㻳䛻Ხສ⹫ࡧ ᰺ߎ䃫᫪Ꮑᰶᅪᰶᰶ‫ڙ‬䒓࡮ ‫ܳ܍‬䧌‫ݝ‬ౝ䧮〆႓ࡧᝬ⻮⿸ ႓ᵎᰶ DPMFCJMJOHVF/PUSF %BNFEF4JPO 6DNBT4BJOU -BVSFOU 1BTUFVS‫⿸ڙ‬႓ᵎ ᰶ D P M F " V 5 S j T P S % V # P J T j & D P M F 4 U - B V S F O U (BSEFOWJFX&MFNFOUBSZ4DIPPM ぶ᫝̷ጯ ࠬ䩆䓴㞜ᱧ

␯ϛ๔ᝤಸ5PXOIPVTF ̶䬡࢔ 㒂 㻮 ‫ ڕ‬䘕 䧏 へ ⌤ ‫ ౌ ܊‬ᐧ ま ̭ ბ ‫ݝ‬ιბ ᅲѼ䲏⼜ϻ‫ݝ‬Ꭰ ᝬᅧᄥ䲋፥व⤳ ͑͗‫⩌࢘⊡ڕ‬ ᫦㠞ᅧ ⼻‫ݺ‬Фϻ̴‫ڙ̴ݝ‬ 䬡ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ბใࣹ䒓䖀ᄼࡧႶ ᄀノ⤳䉦⃼Ꭰ᫦㠞ᅧ‫ڞ‬ఈ ᅯ ፓ⩢ᷜ ֒䏘ᝬ ᵾᠬ 䱟䶣䭠 䲆Ⴖ‫ ڕ‬जₒ㵹㜠⇠⪁ᰶ‫ڙ‬䒓Ⱑ झϲ‫܍ޖ‬ᝤ ຯក࠲䉚Ν जх 䓫㺬ᇈ‫ڙ‬ϑᕨ〆হౝ䧮ᆋλх䉕 ᘍ ‫ ڕ‬䘕 ჋ ᱕ ౝ Წ ჋ ᱕ ᾞ ᴉ ⴠ 㠞झ䲏䊍䔮‫ڕ‬᫝ࣕᝬ⩢க̭ẩ ᄼ႓ DPMF4BJOUF(FOFWJiWF ̶ͧ͗‫ڕ‬᫝ੳ͇Ꮔ䨧 ‫ݝ‬ ႓ ࡧ ᝬ ‫ ݝ‬㦄 ऺ ⻮ ⿸ ͚ ႓ 㠞ᅧ ̴⼻‫ݺ‬䊤Ф जᠶ ⚔Νუ‫ڤ‬Ҁ㺮Ⅿ͗ᕔក䕍ক䓦 $PMMFHF$IBSMFNBHOFϲ̰ܳ䧌 ,FMM -$$ QSFJOUFSOBUJPOBMᏤ๔ /%(ᵎచć႓Ꮙࡧ᪝䛼ᰶ䭽 䒓⼸ጯࡧ̭ბ‫ڙ‬ᄀ⮱Фᵩ ສⰅ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ᬻ⤍ᄼࡧ␯ϛఈ࢔㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ̴

ᤆଡҁὋА᧖லම೧డឬὋ þබᤉʿ͗థ ̠Ԧဗ‫᧖גڙݜ‬ÿnj ᣲழ।࣍‫܈‬၌ܺ (FSPHF5BTFGG ଋᅋ ᤈᛠᬇជௐʶध‫ࡂݼ‬ឬὋ þА᧖லම೧ः ˝ብᖎᮢᄉ൪᠆᠉ÿὋ̴ឬὋ̴఼൪˿ብ ᖎᮢὋ‫ڙ‬ᤇ˓߿Ꮄ᫼ൿὋᣲழ௃਒‫ٿ‬ᥗ੊ ՠᝢА᧖லම೧ࠪብᄉ൪̑ᭉ᠆᠉͉nj ᤇ൒ࠅѻᄉ˞᜵ᄫᄉὋ௦࣎భБᬓᜁ նᄉ൪ѱὋ̴Փᬗࠅ‫ڃ‬ᛪᇧὋ൤಴͇௦С ̅А᧖லම೧ၶ൪ᄉࠅူnj ‫܈‬၌ܺଋᅋឬὋА᧖லම೧௦ʶՏ ͕ሑᄉܷߥᆐቂၶὋ̴ͭՎௐ˶ᥒԩᕱ ྫྷ໚ၸNjᦥᦤˀު‫᠋ܾތ‬Ὃ̾Ԣߥˉ੆ ፚᡔ౎ᡔࢿᄉ᫇ᮤὋ‫܈‬၌ܺᛪᇧὋ̴‫ڙ‬ ࣱత௅Ὃ˶ࡂ௦ፄ౵Ԧၶ௅యὋᡧ ҁ̠ၶణͯ໼nj̴ଋᅋଡҁὋథС'#*े ҁА᧖லම೧ឬᒬࣁᤆ఼ࠎ˿Ф̴̠ ᄉᝒ᝶Ὃ௦‫ॆ̴˝ځ‬ௐ௦‫ᧁ؞‬ᄉ࿃খὋ̴ ឬὋ᝼૵௬ᇧА᧖லම೧ࣲ෤థˀФ̴ԩ ࠎᏧథ੝Сᤋnj ᜁնᄉᣲએ।࣍ᙉཨ੽ᝢብᖎᮢ௦ ᜁ߀࿀੝఼Ὃ̴ͭ˶۠ʽ˿͑ቷὋᥦࡂ௦ ̾੝៊ᄉþዴᇷᩱ˼ÿͺᣲએnj‫ڙ‬ध಴ᬇ ᣮ˖Ὃᜁնᄉᣲએ।ܷ࣍ࣧଠᤗ˿߀࿀ॆ ௐ‫̠̅ܪ‬ၶͯ៭Ὃॶူ֖ዴᇷ࿃খʿ‫ݝ‬Ὃ Վௐʶᄯ᫧ᤗА᧖ல໑೧൤ґథԜᄹॶ ူӝၶὋՈᕱὋᦏ௦˝˿˧Ր̾þዴᇷᩱ ˼ÿ఼̠˝̴धᎴὋ੊௦ᝧᬗࠅ‫ڃ‬ᝢ˝А ᧖ல໑೧௦థዴᇷჀᄉ̠ϡэ‫ܫ‬nj

DONG MEI GUO

ౝϔ㏼㏗

ၾጩ᜴ࢶߠᖦலᗯᮖᇪӜळᭆ၌὇ 'SBZTFSὈᬃᤂ త௅௸ᫍˠᛠઇᝫา ҮὋὋ᝜ழ֖ઇᝫᏧ‫ڙ‬ᛣ᥊ʼྏԦ఑Ҧу ቉Ὃᒯ࠵థՏ᝜տ֖Տ᝭Ꮷᣏ͝nj ૵ॆ‫߽ڠ‬տឬกὋ᝜ழ‫᤹ڙ‬૬యᫍ ࠰఼˿ʶՏઇᝫႃߔՐὋलԦᏅ͔ઇᝫnj ᝜ழሥὋ᝜ழ‫ڙ‬ណ‫ڎ‬᫽ൢႃߔᤠሎௐὋ ᤇՏႃߔܲ൒ᰁᢻୢՓก᝜ࡌᄉᢻᣙὋ ཨՐ૆൦٧ᤠ᤽nj

ᬀఠັˏᓜෳᣂᥒᜂ ‫ڙ‬ᬀఠັὋˏᓜෳᣂԺᑞᥒҁ᱒ᭆᜂ ѣnjᎾ‫ڍ‬๑иᛪᇧஅҁˏ˓ጊপ֏ԶὋൣ ‫ڙ‬ᡏज़̂Ԧ‫ڠ‬ཁࠃஶବүᛠҮnj Ф˖ʶᓜ࡚̅ॳ‫ڍ‬ල‫ۿ‬#FS OIBSE 4DIVMUF 4IJQNBOBHFNFOUᓔᤁМՂᄉ ᄉÿ,PLVLB$PVSBHFPVTÿՁෳᣂὋՏᓔ տ˖థʶ̠ԩᣏ͝njԲʶᓜ᥄ᜂᓔԵ௦૚ ‫'ގ‬SPOUMJOFᓔᤁМՂᄉÿ'SPOU "MUBJSÿՁ ෳᣂnjʶᓜ͎బᓔԵଋஅ˿ˏᓜԩ૮ෳ ᣂᄉՏᓔտὋ߶Кᤞज़͎బຠԯnj

ᗿᔭ஠ඞុᆷ߿ባᤤᤋ͉ Իັ௙ࣱతԀ࠱ˠᛠ঳ፑܷᤤὋͭ ௦ˏܷஊЖЮᦉ਒᜸ጬጤὋˏ᣷ᦏᬱ̾ ф߿ีឹԟᤤnj੯ஊЖඞᤈЖ࠱ЖЮԺ ᑞԟᤤ̠ˀባ́ࠪ੣ጩЙඞុͺ˝଍ี ԟᏥὋុಉፆ౦Ѣ˪਒஧njဗ͉঳ፑᗿ ᔭ஠̾ᄉஂ૆ऎὋᮖЎᠺຌॳᄉ Ὃ̾˓ᄇѫཁѣ᠋ᠺຌॳnjᆷ߿̼ ᛪඞᤈЖԟˀࣱ঳ፑܷᤤnj

ฐᇻᰍࡓ SafeGuard Inspection en bâtiment

Building inspection

ƽ‫ڠ‬۲ፆౝ ƽፋΘଅප ƽࡓᮆܸ᭦ ƽγຝ౅஧ ƽႂҦጆፑ ƽчఋ᤯᮲ ƽጙܰੲଠ̀೜฽໣පẁԲஅ᠟Ẃ

4VOOZ-Jᠪຆӧ̠ซбᰍࡓ࣍ ႂពὙ !"#$919-1888 +PTIVB;IBOHषߔ‫ڃ‬᫲ 

偶ࡌ‫ڀ‬ጷ͈㖁౥Ϝ㐄㏟ ⩢䄊HA9BI""C J59 9 i 6 DPN 

ᎡᎡ๔ጵ຃ Ꭱ$FOUVSJPO 1SPEVDFS Ꭱ 3FNBY䔋Ꭱऱ⻺х⻭຃ 3FNBYऺϧയ๔຃

3FBM&TUBUF#SPLFS‫̖ڠ‬ፂጡ

 

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

੣఺ FRVJQF[IBOH!HNBJMDPN

᝸ᱧHA9BI""KFG5KA9B

⩢ၽ䗛УELD1M2D661<N31O"

ẩ #5",(&L'+MSQNRQRSV

#5",(&L'+MNOPNQNRQ

#5",(&L'+MSPTNPNUN

!"#$%&"'()*+,-./"01,234-5 6.+/"7#"*!8"9:!

็ຄᩣ⼌➖͇ f4UVEJP f ࢔ f ࢔ ᰶ⩢ᷜ ౝᏀ‫ڕ‬㷲 ԛᎡᐧ ጯᩬѝФ 

! !";-,<65=.-<50->6,26. '(83,.<<.5'1?.66."* @"A;B

ह̭ᝬ͉ጟ㏼㥒γ Ꭱ Ꭱ‫ڕ‬᫝⇦㑽 ⇦ 〆 ᱯ䉔Ꮔ ੳ͇ᝬ ‫࠲ڕ‬ Ф̴

NEW

偮ࡄ‫ٸ‬ጯຄఈࡷ ‫⼌ܧ‬ᝬ䄇ਜ਼  BC!"?D."E.2"',+-2"@" *9="F#G

ែ䉱ສᱧч Ѻλ⼌჏⽠ Ⴧ⮱-JNPJMPVࡧ Ѽ჏㜗 ЅⅡ⩢ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ᝬᅸ⟣ ᔮສ ⼌჏⽠Ⴧ ែ䉱ఋ្ ⢴倅

㡽 #5",(&L'+MSUOPWUTS

40-% !"#$%#&$'#()#&*'+",#$-./#$ %#$0,12#34+5",6.78'#()9:+;,$ 9++%< !"#$%#&$'#()#&

>DE7#$J#,,+"

@ ( , A 7 . 5 % <' # ( ) 9 : + ; , $ 9++%<=+;"9<B#&"

ੳ䨧‫ܧ‬ਜ਼ ᐧλᎡ ㏼㥒็Ꭱ᎟≄Ꮔ䨧 ᐧλ ϲӈੳ͇⩕䕁 丌ᱯੳ䨧 ӈੳ͇ࣷߋ‫ ڙ‬Ꭱजӈੳ͇ࣷߋ घФ ⼻ ⾧䬡⩕䕁 䲏⼜9㠞 ‫⾧ڙ‬䬡⩕䕁 ᅧ9ㆠ घФ ⼻ घФ ⼻ #5",(&L'+MSVVSTWUQ

偮ࡄ‫ٸ‬ጯ๔ಸ䔋䨮 ߍ⇦〆6MUSBNBS 䄇ਜ਼  

!"#$$!%&"&!$$"'!()*

ࣲ‫ڎ‬ᬅ‫̗ڡ‬ፃᰎḙसߕ‫ڄ‬᫳ḙቪប˞০ଢΙ͖᠏఩Ҭ

͗‫ڙ‬ᄀឦ䛼䨭ਜ਼  

NEW

ƽ፤ν᠟ၸ͈ͤ ƽសࡉᝌ᧕ኔႠ ƽဗ‫ڣ‬੩Ӿઐն

ቩនనҫΟႌࣱảࣂ‫ڙ‬᱆ᄴ೜ᰍஜӡඞࡏNj഍ߴ஺आảཿ৘ܷ ໗ࣉՉӜʿՎࣱ̼ࡏࡓ᝹᝟Ԣၸ౅ྱཁảዴ᤯ᐎᥧԢᄴࣉतኒ౅஧᜺ ᔴԢ໥Ԫ੆‫ځ‬njੇ͂ᄉፂᰍ௦৥અᠪᄉγᬩnj

ఝ ܲ ྫྷ ˉ ζ ো  ஛ ឯ ౎ ႂ ಉ ល

䘚ۙᶲ

иৰઐѫౡտఠ߰὇$IFMTFB.BOOJOHὈቊ ԨᎾ‫ࠚ఺ڍ‬஠͇nj ΨᎬல35ႂ᜼Իతడઐ᥊ሥὋᎾ‫ڍ‬ Ղกᦉʶ͊஠͇௬ᇧὋᬀ಺݈Ժᑞ͗‫ځ‬෹ ᭚఺ࠚ౅஧ᏪԩҁǑࣱᫍោกǒૈ ଌnjᏪ಩૵ឞก಴ᜁ߿Ꮄᄉ̠ὋԺᑞ͗ ᜁ‫̾ܪ‬൪ѱnj ಩૵ణளᄉᡐឃ˹Ὃᬀ಺݈ԩҁᄉૈ ଌ‫ܘ‬ᒯᮉnj‫ڙ‬ԩҁளૈଌՐὋᬀ಺݈᭦ ˙ణᰳԺ᣹ࣱᄉᄢሄnjᎾ‫ڍ‬Ղกᦉ஠ ͇ૈѢὙ þ‫ݟ‬౦ᝢ߿ᬀ಺݈థᎴὋඇᮉૈ ଌ࠱᭦˙ణᰳᄢሄࣱѱయᄉ‫ܪ‬ᎮὋᏪ൤ ґРែᤈᛠႂᑧᳫࠆาҮᄉૈଌ᭦˙ᄉ ణᰳ‫ܪ‬Ꭾ௦ࣱᄢሄnjÿ

Ꮎߠᖦலᰖ˼ᒯ࠵᝜ࠢԩ͝

ብᖎᮢ಴ᜁն੽ᝢ఼̠

ᯭപ͎ѽឲܷߥ᝺᫇‫ߥݘ‬Ꮷብᖎᮢ ᥒፄ౵ᒰ൪಴Ὃత௅‫͎ڙ‬ѽឲࢶᄔൖ ѽ̍ࣉᐎᥧกऐᤈᛠध಴ᬇជὋᣲழ। ࣍ʶध‫ૈࡂݼ‬ѢὋᜁնА᧖லම೧ #SFOEU $ISJTUFOTFO ੽ᝢ఼ࠎ˿ብᖎᮢ὚೜ழѶ ឬὋᜁնА᧖லම೧಴Ԧॆ௅࠱ብᖎᮢ ፄ౵ᣑ‫ٿ‬МࠟՐ࠱Фु఑Ὃᤆ҇͝˿‫ݜ‬Ὃ ଋᅋ΍ၸೡီೡ࠱‫ݜ‬ᄉܿ੩ᆠՐ࠱Фய ᯪὋཨՐपࡄ̅ʿ௙‫ڠ‬ཁnj ᐎᥧүူ೜߽ࠢዚҾ &VHFOF .JMM FS ឬὋА᧖லම೧҇͝˿ብᖎᮢᄉᑫߔNj Ѭʽ˿‫ݜ‬ᄉܿὋཨՐ࠱᥋ᰨˎप‫ڙ‬౼˓ లᅻ‫ڠ‬ཁὋ̂Րᜁն࠱ФМࠟˀᢻᣙᤈ ᛠຌူnj ዚҾᬇᤗௐᛪ ᇧὋˏ ࣱ ґ ᄉ త ௅ὋА᧖லම೧࠱ ብᖎᮢᣑ‫ٿ‬МࠟὋ Best Standard Home Inspection Service ࣲ࠱ ФԤ੣ ፄᡐ ౎Ὃвઁ‫ࣛݜ‬ҁӹ /"$)*૆᝼ᰍࡓ࣍ *%

Ҫૅܷۡࣉ᜺Ѳᆯ‫ܢ‬ ࠈु఑ԢবΥ‫ݜ‬Ὃ ࣱܲҪૅܷᰍࡓፂᰍ 514-585-8826 ଋᅋᤆ଄˿ብᖎᮢ stahome@live.com ᄉᑫߔጝѫ᧾Ὃ ፆౝЮܰ‫ܖ‬ˀ᫸පႂҦጆፑ యᫍብʶᄯԥઇnj ࡓᮆΘଅපጆፑ᫙഍γຝ А᧖லම೧ଋ ‫ڠ‬۲Θఋ҃чጆፑ ᅋઁ‫ࣛݜ‬ҁ๐ࠈὋ ዴ̅ᗛྱѽ࠶ẅ4ISFCSPPLFẅ᱆ӑАۡẅʻ෱ࣉኍ‫ڠ‬ӜᄉઅᠪNj‫ˉ׷‬ԢᒬͰੜࡓᄉ೜ᰍ ၸ ೡ ီ ೡ ઁ ‫ ݜ‬ᄉ ፂᰍ˗ࠜ ̝Ѭ˃ˉᄉనҫ˝৥Б᠟ᝌኔᰍࡓᄉ͉ʹ᫇ᮤ ܿᮕ੩ᆠὋཨՐᆍ ጙܰጲԢஜߙ฽᧙᝹‫˝ܫ‬৥መߥ೜ᰍ ʽ‫ݜ‬ᄉܿᦉὋዚҾ ˃ˉនζ

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ᔭ‫ڍ‬Юஊܷᒪᠤ፤ॳ὇4BKJE+BWJEὈత ௅‫ڙ‬ଋԩᔭ‫ࣸڍ‬୦МՂ὇##$Ὀ᧓᝺ௐ ᤨ᭚Ὃ̴ࣂ̅త௅ኣᎷ˿लນ̽Ὃ፤۲ ᝌࠚѸ‫̠ݼ‬ᬀ಺݈὇+VMJBO"TTBOHFὈ࠱ᜁ लນҁᎾ‫ڍ‬ԩࠅnj ࡂ‫ڙ‬ʶܸґὋᎾ‫ڍ‬ՂกᦉՓᔭ‫ॆڍ‬ ࡌᒰѥὋൣयឯය࠱፤۲ᝌࠚѸ‫̠ݼ‬ᬀ ಺݈लນᒯᎾ‫ڍ‬nj ᬀ಺ࣱ݈̬ࡦὋ௉ ‫ࣱڙ‬Ὃᬀ಺݈Ѹतᄉ፤۲ᝌࠚᎩቢ М࣊˿ܷ᧙๗Ԣᬀࠜෂੌ֖͎́ડАੌ ́ᄉማࠚ஠͇ὋलᡐࢼܷᣄҮ֖́ᝫὋᎾ ‫ڍ‬ᄉ‫ڍ‬ᬄ‫ܥ‬᝗˶‫ځ‬൤ԩ૮nj ࣱతὋᬀ಺݈ᤈЙͮ̅͟ஙᄉ Ԉၠܲ࠶᯾ᔭ‫ڍ‬΍ᯝࠬයࣼએnjࣱ౎Ὃ

᭣ฮᯰ᧖˖ᦉிᏅ఼̪ᡔ໥ᡔཉὋ త௅ܳᫍὋʶ˓ܲ᠇ி̠ᄉెࣺᥒҁ ᢵ͊ʿ௙ᄉ൦ᜈ̠տ࡛ెὋᤂᄇ̠൪nj ̴͂ᄉੜࡓᜁལདὋྯ႓˶ᜁ఼൪nj ᤇ௦ፘࣱ̬ʻతᮗ࠶ிʶెᖿᥒ ఼࡛̠൪Րᄉ࡛ె͇̂Ὃᜁᝢ˝௦ ிᏅઐ‫ܬ‬ᛠҮnj ᯰ᧖ஊउ࠱త௅̅࠱þ࡛ెÿ̂ ͇ᄉ൪̠̑ஜ̯̠ʽុᒯ̠njஊ उሥ˧ґ௦ᩱឧ‫࠱ڠ‬൪̠̑ஜ֖ܾᢍ ̠ஜҪ‫˿ڙ‬ʶᡐnjᯰ᧖߽ழᛪᇧὋጝథ Տ‫ᤠݘݣ‬ҁ˿ᬃᤂᄉԲʶ˓ెࣺὋ ᤇ˶௦൪̠̑ஜፑ᝟ᩱឧᄉԓ‫˧ځ‬ʶnj ͭॆ‫ࣉڠ‬᫁"MJ %PMPᄉពሥὋఝளᄉ൪ ̠̑ஜࣲ෤థӉહ࠺లᣱѾᢵ͊ᄉᜁ དཤᄉ᥋ͳnj ‫ڙ‬ឞ‫ڠ‬Ӝ̯̂йᏯᄉܲ᠇ி֖̯ ̂ຣྫᄉࠜડࡈி˧ᫍ᫁యߚ‫ڙ‬у቉ ࣲ̅ᤂࣱҪҚὋܲ൒Ԧၶᤴ੆ܷ᜺ഴ ൪̑ᄉ఑Ҧ͇̂njࣱ̬తὋʶ˓ࠜડ ࡈிెࣺᥒҁᜂѣὋᤴ੆̠൪̑njత ௅ὋԲʶएࠜડࡈிెࣺᥒҁႠͪܲ ᠇ி̠ᜂѣὋᡓ᣾̠᥄ࠎὋӉહ‫ݘݣ‬ ֖Їቧnjᥦ൒͇̂ᜁকႠ௦ܲ᠇ிᄉ࿨ ̠࣯ᄉnj Բ૵ᐎՋ‫ڍ‬Ꭹቢ̭ፀὋᯰ᧖˶௦ᐎ Ջ‫ڍ‬धࡘ፤֖ᛠҮ᭦˙ణܷӿᬖᄉ‫ڍ‬ ࠑ˧ʶnjᐎՋ‫ࣱ̅ڍ‬త᝹በ˿ᯰ᧖ ܲࡎ᭦፫Ջሶ߿ྱี‫ڃ‬Ὃҁᄫґ˝ൢὋ РథՏ፤֖̠տ‫ڙ‬ᯰ᧖ᢵ̑nj

0''&3 &% -+77.,%$-#&<?,/#.;K<'#()9:+;,$ 9++%<C.&" ᐧλᎡ‫ݘ‬඲ ᝬ䬡࢔ ბ࢘⊡ࢍౝ䲏⼜ Ꭰ ᫦㠞ᅧᎠ᫦ㆠ๖♣ ⅁ӈᯃ ䷻ᯃ ౝ̸ბႹ᜽ 倅 λ㠞ᅧ☔᱕๡▘▶ᰶᢏ⅁ ㈨㐌 ͚๛⾧䄰 ͚๛☚∢ ͚ ๛॥ᅅ㈨㐌 ⩢ၽ䒓Ꮐ䬕

घФ 

#5",(&L'+MSTSUSVNW

#5",(&L'+MSVNNQQSW

#5",(&L'+MSRVQWORQ

0''&3 &%

=.(5"$>.;,#5"34+5",6.78'#()9$ :+;,9++%<=.(5"$>.;,#5"<B#&" ᐧλᎡ‫ڙ‬ᄀ Ѻλ ẩ ᝬ䬡࢔ბ࢘⊡䲏⼜ Ꭰ᫦㠞ᅧᎠ᫦ ㆠ⩢ӈᯃ ᰶ⩢ᷜ 䒓Ꮐ⩢ၽ 䬕ぶ䲍䓾ࢂ䒓䖀 $&(&1 䕇ࠑ▘䒓 ᄼ႓ 倅䕌 ࡨ䮏 ౝ 䧮 ‫ڙ‬చ ‫ڙ‬ϑ〆ぶ

=.(5"$>.;,#5"34+5",6.78<'#()9$ :+;,9++%<?"9#,& ᐧλᎡ‫ڙ‬ᄀ ‫ڞ‬ᅯẩ ͗ࢂٰѺλࡷౝ̸ბ ᅯ 㟞చᅯ ᝬ䬡࢔ბ࢘ ⊡䲏⼜ Ꭰ᫦㠞ᅧ Ꭰ᫦ㆠ⩢ӈᯃ 䲍䓾ࢂ 䒓䖀 $&(&1 ⏾䰗౧ ᄼ႓ 倅͚ 倅䕌 ‫ڙ‬చ ‫ڙ‬ϑ〆ぶ

घФ 

घФ 

#5",(&L'+MSTRRRORW

#5",(&L'+MSOQPVPPQ

/&81 3*$&

40-%

=.(5"$>.;,#5"34+5",6.78'#()9$ :+;,9++%<?"9#,&

!"#$%#&$'#()#&*'+",#$-./#$%#$ 0,12#34+5",6.78'#()9:+;,9++%< ᐧλᎡ%VQMFY ࢍ ᐧ!"#$%#&$'#()#& λᎡ5SJQMFY ࢍౝ䲏⼜ ౝ䲏⼜ Ꭰ᫦㠞ᅧ Ꭰ᫦㠞ᅧᎠ᫦ㆠ䶱 Ꭰ᫦ㆠ䶱䃎Ꭱ 䃎Ꭱ℈ᩣ‫ ڒ‬Ꭱᕨᐭ䨭̻⼻ ๖♣⅁ӈᯃ ☚Ⅱ ౝᯃ䒓䖀 ℈ᩣ‫ ڒ‬Ꭱᕨᐭ ։䒓Ѻ 䒓Ꮐፓ≄㶐ᝬ ෮ᠯ⾧䄰 ▘䂓 䨭̻⼻ ⩢ӈᯃ ⯾≸ 䂓្கᎡ㔨᫝⩢க̻ౝᲬ

घФ 

घФ 

>.29(5#34+5",6.78'#()9:+;,$ 9++%<C.&" ᐧλᎡ2VJOUVQMFY 䲏⼜9㠞ᅧ 9ㆠ䶱䃎Ꭱ℈ᩣ‫ڒ‬  Ꭱᕨᐭ䨭̻⼻ ⩢ӈᯃ 䒓䖀։䒓 Ѻ Ꭱ㔨᫝ᅸ䶣

घФ 

>DE7#$F(G.,%*=.(5"#$0#5#H(IH#<34+5$ ",6.78'#()9:+;,9++%<>DE7#$F(G.,% ᐧλᎡᎠᅸ‫ݘ‬඲ 䬡ᝬ࢔ბ ࢘⊡ࡃຳ䬡ࢍౝ䲏⼜ Ꭰ᫦㠞 ᅧ Ꭰ᫦ㆠ⩢ӈᯃ ䷻ᯃ ౝ̸ ბႹ᜽ 倅λ㠞ᅧ ፓბใ‫ܧ‬ऐ͗☔ ᴡ෮▶䕇䷻㈨㐌 䂓្㈨㐌 ͚๛☚∢ ͚๛॥ᅅ㈨㐌 ⩢ၽ䒓Ꮐ䬕 ▘䂓⯾≸ ۭ Ⅱக䒓䖀։䒓Ѻ Ꭱ㔨᫝ᅸ䶣

घФ 

੾ଌࠇਗ਼᠔੝‫ނ‬੬ ᠫງ‫̗ڡ‬ፃเ എᔉઆᠫ˄ࠒஜឰ‫ۇ‬វ


ᄇʹᯭຠࣉඞԥᤠ࿀్Βܷຣᛠຠበก͗ఆԨ๖இ్Βᣲ᝶

នड़Չሗੜຸ Б᠟᝿ͤ ˃ˉనҫ

ֆ˟ ᱆ᄴ‫̖ڠ߳Ͱ֖ˉ׷‬ፂጡ ॱζՁὙ[IPVMJNPOUSFBM

ᥪ኷Ὑ[IPVMJNPOUSFBM!HNBJMDPN

᜷ ͊

 

!"#$%"&'( ࡧ$㉔䗨)*+,%"#*-$⠙⿸ᝬ

$ UF4U-VDࡧ㉔䗨)BNQTUFBE ᜽⛌ ⹫ࡧ ⠙⿸ᝬࢄࡄा ࣹ䒓Ꮐ ᫝๔⿄ᝤສ 䭠‫ ٶ‬ᝬ࢘ ‫ڕ‬᫝⣝А䷻ᵩ㷲ԛ ᫝ᐧბ ใㄛ⤰౧ х䉕͚ᄼ႓䉱⎽͝ჹ ‫ڞڙ‬ϑ 䕇Ხ‫ڣ‬᫦Ӭ ็䌜倅䶾䒓᫝Ƞ㔮⼨ℾუ Ꮪ⮱㜗ͨែ䉱ᲮҠ䔶᠖㺮Ф̴

᜷ ͊

 

䌊ౝ䧮〆ₒ㵹ϲܳ䧌䌜⼸$-(,'#.

%VQMFY4OPXEPOౝ䧮〆ₒ㵹ܳ䧌 䌜⼸ 䲍䓾7JDUPSJB䌜 Ꭱᅸͨ㜗Ѽ̭ ẩহౝ̸ბ ᵩᅭ᫦ₐ 㐀Ჱव⤳ ᒵ็ 㔨᫝ ⟣ᔮх㺮Ф̴

偶ⰶࢃϯ俁᝴ጽࢄяя঍ "*#2俁᝴ጽ㒆̿तᴚ

 ྟ

˖ ຠ Ի ள ᫔

ᤇʶ᫇ᮤγ૆ෛ᳭nj ᕘ಴ԓ߿త௅‫ڙ‬በกܷ͗͗ু‫̃ܬ‬ ឳὋበก఺С‫ڙ‬त҃ีᝫࣝӳ͕Ҹᄉৰх ʽὋ‫ݟ‬౦෤థ͉ʹत҃ีᝫտᤤસपా੊ ԥࠪὋᬱ̾᫽૔ᕘ಴ᖌ३᤯᣾njͭ‫˝ځ‬ᇧ‫ގ‬ ৰхᏪ᜵ઘՐnj ॆܸ௸ᫍὋᯭຠྱӜᛠஊ߽᫁ౣ᥿త ‫ޞ‬Ԧᛪႂ᜼ᝮពὋुុ‫ڙ‬ᯭຠበก͗ᬃᤂ ᄉઇᝫ௦þᆠ‫ڭ‬ᇪ͗߶߰Ꭺᮎกጡᄉ఑Ү ᛠ˝ÿnj ˖‫ᦉ̓ܰڍ‬ᛪ௙ஂ૆ຠउνΒὋԥࠪ૮ ࠎᯭຠጒᕥሶ߿ᄉᛠ˝Ὃܰ̓ᦉՠᝢ᝟ѲѢ Ү፤ሶҦ᧙ҁᯭຠnj ᔭ‫ڍ‬ᯪᄰྱᘗᕺ೎὇5IFSFTB .BZὋ஠ ᏘအὈᛪ᣹СซὋ‫ݜ‬ឬὋᯭຠᄉᎴ࿀लນः ឞᥕ९Ǒ˖ᔭᐎՋ‫ܥ‬௙ǒ᝹߿ᄉγᬩ̠ా ֖ᒬၿᄉԓѶnj Ꮎ‫ڍ‬঳ፑྱబ௾ஊ෴ᄩԣNjӧᜍᦉ᫁ᡎ ࠴Пᄉܺ޳NjԟᝫᬒܲஜЖᮖ᛽᳠औ݉࠶὇ .JUDI.D$POOFMMὈ᝜նὋνᝠ૮ࠎᯭຠᒬၿ ԢՂก࿗በὋ̽ᯭຠጒᕥ࿗ྱᄉ͈ϘnjᎾ‫ڍ‬ ͔ᝫᬒᝫ᫁΃ฦ᜴ૈ᠉ӑ̚ᐘ௃ॻਃ‫ڠ‬᡺

ᰭ䄓჋⮱᣼䔝ᰭₐ㻱⮱្ॷ

㶮Ⅵϛ ͚ ᪴ 㠞 䄚 ∂ 䄚

514-606-9518

偮Ⱞᰭ๔侹ᝬጵࡼч"*#2∕‫ڹ‬侹ᝬጵ ߍᠬ๔侹ᝬጵࡼч$")1*чঅ 㧆➦‫ݖ‬ᅁᝬౝϔ႓䮏侹ᝬጵ͇̀ℂ͇ ∂ప*"&1BSJTጒੳノ⤳ⶂธ ㏏ใ☚᜽‫׼‬З̭㏔䃮Γ ǀࣲˇႍूथና͍ˊ‫ڎ‬ᬅࢺሮፃᰎ ǀࣲᗜۢைࡔஈᤵᏢழፃᰎ

"$6)!$'()*+!,$'-%/"!01*,/ Ȕ᫝ ᝬ 侹 ᩣ Ƞ ਜ਼ ᝬ ࣷ 䉚 ᝬ ‫ ݺ‬ᷭ 侹 Ȕ≮ ⼸ 㻱 㠰 Ƞ ្ ॷ ‫ ڕ‬䲏 Ȕₐ 㻱 㵹 ͇ 䉐 Ш Ԋ 䮖

Ⴖ䉐侹ᝬ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

$ & / 5 6 3:  䔋 㐚 Ꭱ ๔ ጵ ຃ ߍᠬ๔すऺ偮ࡄ‫ٸ‬すऺߍᠬ๔すऺ䔋㐚Ꭱ㢐㣤͗ϧᰭ倅຃$&/563*0/

਽࢘䱿

!"#$"%&#'(%& ౝϔ㏼㏗)*!(+#,-.(.!#/012!0

!"#$%&# '"'

weiqingtang@yahoo.com /& 8

̀ ͇ 䄇 Ԏ

/& 8

թ ᓄ Ԏ 䊃

/& 8

/& 8

/& 8

㺬ᇈ㞫ㆠͪᄼ႓ ႓ࡧᝬ ()*+,-#.-,,+/012

ࢄᇥ #3044"3% ‫ڙ‬ᄀ

"/(3*(/0/ ౝ䧮〆๔䲏⼜ฺᐼᝬ ࢔࢘ፓ䒓Ꮐ

$%/ࡧ Ꭱᐧ 㖁ᢿ‫ݘ‬඲

.$(*--๔႓᫮ 倅ᶐ‫ڙ‬ᄀ -&1&5&340/

䌊⻨LVQFS䒓⼸ܳ 䧌 GBJSWJFX䒓⼸ܳ 䧌 ᱗Გ䒨䒕〆Ѻ㒛 ↰ᅁ⣈ LJSLMBOEఫΓ 亳 ጯᩬࢲ ᐭ䒓ܳ 䧌 .BSJF$MBJSFᄼ ႓⮱䌊⻨ܳ䧌 ক䓦 ⩌≨䙺ຄႹ઱᜽⛌ 䊲ጯ丽亳ϑ䕇䘪ᒵ 䓾‫ݘ‬඲ᐧλᎡ ᐧま䷻ᵩ⣝А ᕨ䲏⼜ TRGU ბใᰶ ␯ϛ⮱ᬍ䓦๔∠↍‫ݘ‬ ඲‫ڞ‬ᰶ ࢔ბ 㷲ԛ ‫࢘ݺ‬ᬣᅇ ⩕ᱽ㔰⾣ घ Ф 

‫ڙ‬ᄀѺλࢄᇥ#SPT TBSE ᐭ䒓ܳ䧌ጓठ ‫ݝ‬%JYੳ͇͚ᓰ ᐭ 䒓̰‫ܳژ‬䧌‫ݝ‬䓫ࡻϧ 䊲ጯ䛾ࣾࣷ䛾͝䙿უ 䓾ᅇᮛ‫ڝ‬๔ᶒ ᔘ䕌䔈 ‫ܧ‬तȠतহ त倅䕌‫ڙ‬䌜 ẩ̸ᅞ ᰶ倅ም䒓जⰡ䓫#P OBWFOUVSFౝ䧮〆䄒 ‫ڙ‬ᄀѺλ๔ẩ䓦䬡 䲏 ⼜Ꭰㆠ ओፓ̭͗ ბใ䒓Ѻ हᬣ䔅ᰶ ӈძ჏͡ᬣ։⇷⮱䒓 ѺघФ 

‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬䬕ᅞ᭜"OHSJHOPO ๔ಸ‫ڙ‬చ ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ "OHSJHOPOౝ䧮〆 ౽ౝ 䧮Გܳ䧌Ⱑ䓫Ꮴ๔ᄦ 䲏 ᭜ $ B S S F G P V S " O H S J HOPO4IPQQQJOH.BMM ‫ڲ‬ ᰶ↰ᅁ⣈ 1SPWJHP $BOB EJBOUJSF #FTUCVZ .BYJ ぶぶऱⴒऺੳᏄ 䒓⼸‫ܳ܍‬ 䧌䓫त倅䕌 ⻨᫝ԛ⮱ 䊲㏔ࡨ䮏ᒵ䓾 䭱䓾ₐౕ᫝ ᐧ̭᝭ప䭲ᄼ႓ক䓦‫ڙ‬ϑ ㈨㐌 㢜Ꮔ 丽亳 䨣㵹 ႓ᵎ ぶ⩌≨䙺ຄႹ઱๔ẩᰶ∠ ↍ ‫ڙ‬ᄀฺͧᐼ ̷̸‫ڞ‬ Ꭰ᫦ㆠ Ꭰ᫦ᅧ ፓ⩢ ᷜ ࢔ბ ᰶ͗࢘⩌䬡 Ҭ⩕䲏⼜ც᪋ ⾧䬡๔ ፓ䒓 Ꮐ Ѻλ̶ẩ ᰶ⩢ᷜघФ 

Ѻλ$%/ࡧ 䬕ऐ ࢠ‫ڙ‬చ ͫₒज䓫 ( B S F $ B O P S B ▘ 䒓 〆 ܳ䧌‫ݝ‬EUₒ㵹 ㆠ ‫ & ݝ‬4. 3 ͚ ႓ 4 D I P P M 4 F D P O E BSZ.POU3BZBM 䌜⼸ ܳ䧌‫ڲ‬ᰶ͚ᄼ႓ 䒓 ⼸ܳ䧌‫ݝ‬䓫๔ಸጯ౧ +FBO5BMPO.BSLFU ‫ݘ‬඲䲏⼜Ꭰ᫦ ᅧ ࢔ ࢘ ࣹ䒓Ꮐ 䙺ᰶ䘕ܳუ‫≄ ڤ‬㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ ࢠᬒ䊤ज‫ڒ‬ Ѽ⼌䛾 ᰵ

-FQFUFSTPOₒ㵹ܳ 䧌‫ݝ‬QMBDFEFTBSTౝ 䧮〆 ๔ẩᐧま䕍ಸ⠙ ➦᫝䷃ ๔യᐯ፥⅁≫ 䙺ᰶ̶㻿䧏⥡ࣷ๔ಸ ≨ߕბ ≨ߕბ‫ڲ‬ᰶࣕ ᝬȠझ⤰ᵹぶ䃫᫪ ᅯ๔ಸ䱟๖⩟Წ䃫ᰶ ##2ࡧഌࣷᨭᇖෆ ᝭ ᰶ䔆ψ䃫᫪जӈѼᝤ ‫ڞ‬ϘҬ⩕䄒ᝬᅸѺλ ẩ⮱䓦䬡 ‫ڕ‬㷲‫ ⼌ܧ‬ ⼌䛾 ᰵ ࠲क़ Ⅱ⩢கუ‫ ڤ‬䒓Ꮐओ⼌ ᰵ Ꭱᰵ ᬒज‫ڒ‬Ѽ 

Ვ ᒞ ͚ ᪴ 㠞 䄚 ∂ 䄚

438-929-0813 俁᝴ጽ㖁͏䉘а䮞

ᢅก।Ὃ੻఼ຠ̠ᄉᒬၿὋ Ǒᤠ࿀్Βǒӿ ࠎᎾ‫ڍ‬ˀᯭຠᄉጊࠚСጆὋᔩ్Β᤯᣾Ὃ‫ڍ‬ ͗࠱‫ڙ‬Ѿ௃ᤤસʽὋ᧗ள᝿ͤᯭຠ‫ڙ‬þʶ‫ڍ‬ ˏ҃ÿಳ౵ʽὋ௦ՠథᡛܴᄉᒬ෴nj ణள๖োឬὋඞ̠ᫍా᫻ጲࠇ࣊ὋൣՓ ᝜ழႁឯ௠య௅὇௅Ὀຣᛠ̾Ԣ௠యʶ὇ ௅Ὀᬶ͗Ὃ֏ՇࣉඞԟҪnj ʶ̎ߥၶ͂ᛪᇧὋ࠱͗‫ڙ‬በก͗‫͗ܬ‬ ՐὋፘ፝᧓Ԩᄰःᄉઇ́ᛠҮnj త௅ᄆࠌᎩቢʼѢဗʶ࠯ឯਜ˹Ὃ ᜵යԨ๖ᥦ̎ஂ૆ᯭຠलນก಴ᄉᯭຠ ֖˖‫߽ڍ‬տᄉኣ᝼njᒯ̬ࣂథᤂʹ̠ኣ Ꮇᬃᝫnj ፂ᣾і௅ᄉढᤌՐὋܷᬅඞ͔ణᤂ˶ ध‫ࠪݼ‬ᯭຠᤂ௅ᄉÿԥνΒÿࡘधᝦ᝶njࠪ ̅ຠ̠˝ʹᡋʼᛣܿὋܷᬅ߽޴ሥ௦þԩҁ ᜴ழᙪ৴ÿὋᤆథ˖‫ڍ‬Ꭹԣ࠱Фᝌឳ˝þఴ ᠎௦ፂ฿᫇ᮤÿnjຠ̠Ѷஈѣ˿þథᨐࡂʿ ᫒̂ᄉ‫ܖ‬Юধ፤ÿὋुុઇᝫ௦ᒬၿ਒ং ᄉͳဗnj ᯭຠበก͗ࠇ࣊Ὃበก͗˞ࣝೌՙॏ ф߿Ὃֆ̊࠱ʿˠᛠበกܷ͗͗nj

  ࣱ త  ௅ኃయ

ᯭຠࣉඞвऎᎱࢹᎱា ܷ੺ᯭຠࣉඞత௅ᎱࢹᎱាӉ‫ډ‬በ ก͗ઇᝫνᝠǑᤠ࿀్ΒǒὋᇧ‫ގ‬Ꮷӳᮖ˞ ᜵࣯᥊Ὃࣲ͌‫ڎ‬уЙበก͗ᇧ‫ގ‬Ӝ Ὃˀ᝜ ழྏԦу቉Ὃᇧ‫ގ‬Ꮷ੘ʼܿᄤNjᅊᎳὋၸᭀ ͙NjᡸᬩуՓ᝜ழ᫸ጲὋయᫍὋᇧ‫ގ‬Ꮷʿற Փ᝜ழઅଖఽྫྷNjᆑܿnj᝜ழၸ᝜ೠNjᑊ೴ ‫ؤ‬ᭈNjϳฌीNj࣊᛺ीNjൂᑚߔी᯵஘ᇧ‫ގ‬ ᏧὋઁᇧ‫ގ‬Ꮷၿ᧚᧾ᡏҁ˖ဖnj ᯭຠӝᬒክူࡌᛪᇧὋॆܸథ̠ԩ͝ ᤞᬒὋՏႃߔৰхː᧗nj Ǒጰጝௐઐǒઐ᥊ሥὋᯭຠॡܲ࠴͌ˉ С᫂൞ˉ̾௬ᇧ֖ઇᝫᏧ͂‫ڃ‬ፆʶᒰnjʶࠑ ᤋᩙᦤआ˝ઇᝫᏧ͂Б᠟ଡΘᑞܴร༉֖͓ োᄉੜᫍnjᤆథʶ̎МՂᄉፂူᝧտࢹʿၸ ʼာԜҪЙᇧ‫ގ‬าҮὋʶ˓ஓ࣍ࢹ͗ᴁҴ੆ տ͂ᤈᛠᎱࢹὋࣲ˄Փࣱᣏߥၶ͂ᝌ᧕ൣ‫ڙ‬ Ԧၶᄉ͇̂njʿ᣾ઐ᥊ሥὋᥦ̎ᝧᯭຠ੆˝ Кီ᧚ᚷ˖ॶᄉܷ‫ڍۋ‬ᬄᩏᛠܷᦉѫᦏࠪ

偮Ⱞᰭ๔侹ᝬጵࡼч"*#2чঅ ߍᠬ๔$")1*侹ᝬጵࡼччঅ ࡮̰Ꭱ⩢߈ጒ⼸ጵ㕹͇㗹ᮜ ࡮̰Ꭱᐧまጒ⼸㕹͇㗹ᮜ

ᬍ̭䖄␼⮱侹ᝬ ᭜᜾⮱᱙㕹ጒ҉ ⴒᬍ̺㼭⮱䃟䔝 ᭜᜾⮱ัθ݆࣌

!"#!$%&!$'()*+!,$-.,+/"!01*,/ Ȕឬᣒ᫝ᝬ侹ᩣ ᬔᅸᷭ侹 ੳ͇⩕ᝬᷭ侹 Ȕ㏏ใ☚᜽‫׼‬ᷭ≸ ౝധᣏ⎬ЗⅡᎠЗᷭ≸ Ȕ≮⼸㻱㠰 ‫*"ڤܧ‬#2ࡼч㐌̭䄓㏳ᴴ۳侹ᝬ្ॷ

ᑍ ⥝ ͚ ᪴ 㠞 䄚 ∂ 䄚

514-296-8762

უ‫ڡ‬侹ᝬ

∂పࣷߍᠬ๔ౌ᱕ጒ⼸ⶂธ 㧆➦‫ݖ‬ᅁᝬౝϔ႓䮏侹ᝬጵ͇̀ℂ͇ 偮Ⱞᰭ๔侹ᝬጵࡼч"*#2чঅ ߍᠬ๔‫ڕ‬ప侹ᝬጵࡼч$")1*чঅ 偮Ⱞጒ⼸ጵࡼч0*2чঅ ǀข‫ڎ‬ԣҫ૆ࣲܸܳ੝ࡔnj᥋ೄnjࡸ‫ژ‬኎

ࢺሮ᝺ᝠˁஷࢺᄣေፃᰎ ǀᤰ௴ҫ૆ܸ੝ࡔथᤵԋԾnj౞ᤵྲག ֗తழथና᜻ᔵ

!$'()*+!,$'2,3*0!)4-,3+0,,51*,/ Ȕ䔈㵹͗๔䶦Ƞ͗ܳ䶦⮱䄓㏳ᝬᅸᷭ≸ Ȕ㜠ᄾ͗ᄼᬣ⮱侹ᝬᬣ䬡Ƞ䊲䓴䶢⮱ 䄓ᅪ侹ᝬ្ॷ 䃖᝭ᰶ䬛䷅ᯡ䱟ᬍ䖄

ᰶ䖀侹ᝬ

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

఺СÿὋᜁࣸคᝌឳ੆ຠउФࠃ௃਒‫ူܪ‬Ի ັᄉ఼̠಴nj˧ՐὋᯭຠγ߶ࡌ᫁ృࠑᡓNj ຠ་Ҩ˞͉ष௳௙ኍ߽տὋ̾ᯭຠԺᑞ੆ ˝þᤠ࿀ܸ۵ÿͺ˝్Βᭉ᜵᤯᣾ᄉူ૵Ὃ ͭஊउՐ౎तᝫઁᎴᛠ᫂ഩၿࣱଡӣᒯ ࣱὋᥒܰႌ᠎Ⴀ௦ᒬᄰᅷᄳnj ᙉཨᯭຠஊउвʻुុกऐᑞܴઁСὋ ͭก।ႌ̠‫ܢ‬ઝॶὋ˖‫ܷڍ‬ᬅ᣾ज़థ߶ଢ᭣ ஊ෴ᎴՏᄉґመὋᏪᯭຠกᬒԵ௦ࠅူᛪ ᭦᝼૵Ὃ௃กѻற˓Ѿ˓಴௦ՠ๗Ԣஊ෴nj ၴ࠵Ԧ‫ܥ‬ᄉ߼ஓႌ˶Ꭻథ‫ڠ‬థஓ͗Ԧ‫ܥ‬௙ ԥࠪνᝠ్Βnjᯭຠ᝭ᏧӨ͗Ԣ‫˓ٽ‬ள᫔ ᄰСᄉጷጺὋઝॶνΒॕֽ᝭ᏧԢ˖‫ڍ‬๖ ো౎ຸᄉ߶КὋҏिᯭຠᄉள᫔ᒬၿὋᤴ੆ ࠞᚠ஌ःnj Իັ঳ፑᗿᔭ஠‫ڙ‬ᇪ̓Ꭹቢ‫ܥ‬ବᯭຠ ᇧ‫ގ‬ඞ͔Ὃ‫ݜ‬ឬὋᄹҁᯭຠ̠̠ࠪాγᬩˀ ඞ˞ก෴ᄉຢයὋ੺᝿˖‫ڍ‬ஊउࠇሥþʶ ‫҃ˏڍ‬ÿ‫ڙ‬ᯭຠᄉࠃ᡺Ԩ३੆ҩ௦௃ඊ᝸ ҇nj КီՉ‫ྏ˶ڠ‬Ԧ˿ஂ૆ᯭຠࣉඞԥᤠ ࿀్Βᄉຣᛠnj ࠪᯭຠֆ௅ܷ᜺ഴઇᝫᇧ‫ގ‬าҮὋ˖‫ڍ‬ ܷᬅ޴ͳі˪෤థઐ᥊nj

XXXTJOPRVFCFDDPN

੆ӡʼʹᄉᯭຠࣉඞత௅ʼᛣຣᛠὋ ઇᝫᯭຠஊउνᝠᤠ࿀్ΒὋ̴͂ઝॶνΒ ՐὋᢵ‫ڙ‬ᯭຠᄉ̠͗ᜁሧ̓ҁ˖‫ܷڍ‬ᬅԩࠅ ࣲᥒ᥄ʿМࣰࠅᝬnj ˞ҨӬͮᯭຠඞ̠ᫍా᫻ጲ὇ኤሥඞ ᫻Ὀ̅௸ʼጝௐӦМ࣊Ὃథʹ̠ԟˀᤇ൒ ᇧ‫ގ‬njᤇ൒ᇧ‫ގ‬ຣᛠ੆˝ࣱ˞ాሧ̓̾ ౎Ὃᯭຠణܷ᜺ഴᄉຣᛠnj ‫ܲڙ‬ऎᄉᰳຝཉ௅ʽὋܷ੺ᯭຠࣉඞ ᢵቇᄆᓣᛧనὋଢ଼ᅋ᳦ᓣᭀ͙Ὃ੩ᅋþԥᤞ ˖ÿNj þౣ᥿ʽԻÿኍಕឥὋ᜵යஊउୣ‫ٿ‬ᕘ ಴njຣᛠ̠‫ܢ‬ᛪ᣹్ࠪΒᄉʿ໗Ὃ˶‫ࠇڙ‬ ෹ࠪ˖‫ڍ‬ஊउᄉʿζ͉Ὃ̾Ԣઝॶள᫔Njᝒ ᝶ᒬၿ௅ᄝৎӐnj ຣᛠԓ߿ʽӤௐ̯፤ܲѽ̍М‫چ‬ᡐ ൥Ὃґज़ᯭຠበก͗Ὃͭၿ̅ԟҪ̠ஜܹ ܲὋ᫲͏ᭉ᜵ଡґѢԦnjܲ˓‫ڠ‬ᨠቢࠃஶ̠ ໼ክ҃Ὃథ̎ຣᛠ̠‫ܢ‬ʶऎᜁ‫ڙڇ‬Վʶ‫ڠ‬ ཁᡓ᣾ʶ˓࠴ௐὋ᝜ழణጻ᜵धஉఝ్ܲ ᛠᢻጲnj ᝜ழ‫ڙ‬ᤇ൒ຣᛠయᫍὋՋРબ૬˿̠Ὃ ѫѾ๗Ԣ௾᤯ᜂѣNjѱ̂ං‫ڭ‬Njᜂ᝜ኍᎴ Տnj ‫ڙ‬ຣᛠଋᤂࡊ‫ܥ‬ௐὋᦉѫ‫֏ͳڃ‬ՇᏅ ͔Ӊ‫ډ‬በก͗Ὃ᜵යˀᛠஊ߽᫁ౣ᥿త‫ޞ‬ ࠪពnj᧚᧾᥊Ԣஊउ঳ᦉᬃᤂథܷ੺ඞ͔ ᐐᬶὋᇧ‫ގ‬Ꮷˀ᝜ழࠪࢆܲ˓࠴ௐnjʶ੺੘ ੘ԯᎳᄉᇧ‫ގ‬Ꮷ͌‫ڎ‬ӳᮖ˞࣯᥊Ὃઞංበ กܷ͗഍ᇧ‫ގ‬ӜᄉᨠᯰὋ᝜տஶஉᑊ೴‫ؤ‬ ᭈԢၸ᝜ೠ᯵஘njу቉˖Ὃ᝜տ֖ᇧ‫ގ‬Ꮷ‫ڨ‬ థ̠ԩ͝nj ᯭຠஊउ߽տ൤ґሥຣᛠ̠ஜʿ௦᧗ ཁὋ௃਒அ‫ٿ‬ᕘ಴Ὃࣲुុᕘ಴ԵӉહː᧗ Ꮄ಴Ὃʿ͗ॕֽᬶ͗Njள᫔Njᝒ᝶ᒬၿὋ̕ ʿ͗ҏिᖸ‫׷‬ဖܑὋᑞܴγᬩ̠ాὋࣲᆷγ Ղก࿗በnj ᯭຠγМᄝଢ଼νΒܷᐎᄩሥὋஅҁጝ ʹࣉඞᎩʼᐎᎷὋஂ૆νΒnj ᯭຠஊउԓЎ̾ʶᡐԻັᄉ఼̠಴ͺ˝ νᝠᤠ࿀్Βᄉԓ‫ځ‬ὋͭԻັॆࡌᛪ௙ʿ͗ ଋԩᯭຠνஇǑᤠ࿀్ΒǒʽͺѢ߶ଅὋၴ ᒯʿଅᬓࠪᯭຠԦѢ஺ຣ᝜ᇧnjᯭຠஊउ ˧ՐͺѢνᝠὋ᜵යၿþ˖ܼ఺СÿଡѢሧ ̓᜵යὋͭ෤థ‫ٿ‬ः‫ג‬ʶ˓௦Իັᄉþ˖ܼ


i 6.com ྱ ጝ ‫̖ڠ‬ᠪᝬ

ੜࡓሜ‫׫‬ၶ਒˻ӭʶᎩ੩ࡉ

ֆ᣷ဖܑၶา఺ᑞʶᄫ˿ཨwww.iU91.com

᱆ӑАੜࡓѢሜ˖ᄉ˓൚គᤛ៵

ᗛ ۡ ‫ڠ‬ ̖

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ˀੜࡓѢሜᄰСᄉ൚គ಴ஜ᧙‫ڙ‬ణ ᤂіࣱ˖༎‫ܘ‬nj΍ၸளᰔశᄉគᰔᏧܷܲ ௦ᨚ˿*OUFSBDႂߔᣀ᠌þᒬҮߚ൛ÿ ὇EjQPU BVUPNBUJRVFὈᄉቆߔὋ‫ڙ˝ځ‬ᤇ˓ᤤᮉʽὋគ ᰔᏧʿᭉ᜵‫ٿ‬ኔ඼൛̠ᮔ᝹ᄉ߶К᫇ᮤΦ Ժ࠱ᨐૅҁ੣nj ࣱὋҪૅܷ᝭े‫ڙ‬಴ᄉˀੜࡓѢሜ ᄰСᄉ൚គ಴ˠઐథܲ൒njҪૅܷԥ൚ គ˖ॶ὇$FOUSFBOUJGSBVEFEV$BOBEBὈᄉ࿀Ꮄ ৰઐѫౡ࣍+FGGSFZ5IPNTPOᝢ˝ᤇ̨̨௦с ࡢʶᝇὋͤ᝟̨ᄉԩࠎ̠͗˞Үˠઐnj គᰔᏧ˝ੜࡓሜࠆ᝹ʽᄉᬝ᫷᤯࣡ ௦ᤇಧὙʶ˓ϛˉ˞‫ڙ‬,JKJKJNj$SBJHTMJTU੊ -FT1"$ᤇಧᄉᎩቢʼԦ࣊ʶ్ੜࡓѢሜࣸ նὋ੽ឲឬԵ᜵ల౎ᄉሜࠆᮔ̶ኃʶ˓త ᄉሜ᧚὇Ԁ΍̴ᤆ෤థᤈᛠ᣾ࠃ‫ڠ‬ԟ᜹ὈὋ ࡂԺ˝Фγ႐ᤇ‫Ͱݒ‬ੜnjϛˉ˞˶Ժᑞ‫ڙ‬ ሜੜࣸն˖ሥԵథஅҁγ᝼᧚˧ՐὋ੥͗ ᝧ̠ᄹੜnjԵ᜵ᨐʶҁ੣ὋគᰔᏧࡂᡱԩ ࠎ̠றፏʶѬᐎጆnj ᧪ࠪˉ˞ᄉᰔࡌ˶௦Վಧ᫺ᬖὙʶ˓ ‫ܥ‬ሥਆ‫ڙ‬᱆ᄴ߿ࡏᄉ̠ፋˉ˞ᥪ࠘˿ʶष ϛஂᇽ੊Ꮷ௦ϡ˿ʶ൒ᘾϛᣀ᠌Ὃឬᤇ௦ ଡґஂ̶ܿі˓తᄉੜሜὋ‫ܰڍڙ̴˝ځ‬Ὃ ࣎భ᤯᣾ᮔ̶ੜሜᝧˉ˞ઁᤇ‫Ͱݒ‬ੜ႐ፋ ̴nj‫ڙ‬зϛஂᇽ੊ϡᘾϛᣀ᠌ௐὋϛੜࠆ͗ ࠱ஜߙþफᩱÿὋᝧþࠃ̶ÿ᧚ᮨᰳ̅ˉ˞᜵ ͈ὋཨՐ̴ࡂ᜵යˉ˞࠱̴þ̶ܲÿᄉᥦᦉ ѫᨐᤆፋ̴nj ˉ˞֖ሜࠆ३႐਒̾ʽ˓ᤛ៵Ὃ̾ Бʼॆԩᰔnj

ၸʶ͊ᄹʼԜ௦ᮔ҃ᄉႂߔᥪ͇ ‫ܬٿ‬৥ គᰔᏧ˷਄̅ፋ੝థˀ̴͂ᐎጆᄉ̠ ԦѢՎಧᄉ‫ܬٿ‬nj৥ᭉ᜵ࠪդథʶ̎Ꭻ᜸ Њገ὇‫ݟ‬னͳߙNjॐᓣߙආNj"SJBM੊)FM WFUJDB̾ܰᄉߙͳὈᄉႂߔᥪ͇γ૆᝜৵nj ‫ݟ‬౦ᥪ͇धܿᄉ᫇ϊឥ˖෤థѢဗ৥ᄉՏ ߙὋᥦ˶३࠴ॶnj

‫ݟ‬౦ࠪழଡΘᄉཱྞᄹʼԜ᣾̅˃ˉὋ ৥ࡂ३‫᧖ॶڙ‬੩˓᫇ՁὋ‫˝ځ‬ॡܲϛˉ˞௦ ࠱‫̖ڠ‬ፂጡᎩቢʼᄉཱྞϦ᣾౎Ὃၸҁ̴ ͂ᄉᘾϛሜੜࣸն˖nj‫ݟ‬౦ਆನࠃʶषཱྞ ௦ՠ‫ڙ‬ᎩፎʼᄉФ̴‫ڠ‬ழѢဗ᣾Ὃ৥Ժ̾ᄅ ᬅþ៭ൠ‫ྞڎ‬ÿ ὇(PPHMF*NBHFTὈὋཁѣʼ᭦ᄉ ᥦ˓ᄰ఺‫ڎ‬ಕὋཨՐ૊ૈ̽ᤈᛠ଼ጉnj

ཱྞʼథʶ̎ʿࠪҵᄉ‫ڠ‬ழ ‫ڙ‬þ៭ൠ‫ྞڎ‬ÿ˖ᣤЙѢሜੜᄉ‫ڦڠ‬Ὃ ᄹੜࡓᄉЮᦉཱྞ௦ՠˀतኒྫྷᄉܰ᜹ᄰ ቿὋՎௐᤆ᜵ಉᄹ౼̎ጹॱ˧‫ܪ‬Ὃ‫ݟ‬ቓਖ਼ᄉ ्࿃Njܷ᫂ᄉዜ‫ۋ‬Njథ௃᫹ԻԢФ̴nj

᜵යஂ̶γ᝼᧚ Ҫૅܷԥ൚គ˖ॶᄉ+FGGSFZ5IPNTPO̭ ፀឬὋគᰔᏧ঳௦᜵යథ਒ሜੜᄉ̠Ꭰጩʶ ቷ௬ᇧФន਒ᄉγ᝼᧚ὋཨՐኍᨐʶҁ੣Ὃ ࡂв˶෤థʽ஠nj (BUJOFBVࣉ᝜ࠢࡌᄉ3FOjF"OOF 4U "NBOU᝜߽ᤨ᭚ὋគᰔᄉளયஜὋ௦᜵යγ᝼ ᧚᤯᣾*OUFSBDႂߔᣀ᠌ᄉ्यஂ̶nj˝˿ᝧԩ ࠎ̠உॶὋᰔߔζ᝙ெெ‫ڠ‬ឬ̴ʿ͗ᯰʼଋ ԩᥦቷᨐὋ੝̾ʿॸԀ҈ᅻ᥊߶К᫇ᮤᄉኔ ಴njͭథʶཁ௦ԩࠎ̠ʿຌഁᄉὋᥦࡂ௦౼̎ ᧚ᚷ఺ౝ˝அ൛̠ଡΘ˿þᒬҮߚ൛ÿᄉᤤ સnjԵ᜵༎า˿ᤇᮉҩᑞὋ඼൛ࡂᑞᒬҮᤈ ᠌ὋᏪʿᭉ᜵அ൛̠‫ٿ‬ኔ߶К᫇ᮤnj‫ځ‬൤඼ ൛̠Ժᑞ͗‫ڙ‬෤థᤨ᭚߶К᫇ᮤኔ಴ᄉৰх ʽὋᄹҁᒬࣁ᠌ʼᄉᨐᜁѲᡋ˿nj *OUFSBDМՂԦᝒ̠3BDIFM,FMMPHHᝌ᧕ឬὋ ‫ݟ‬౦அ൛̠༎า˿ᒬҮߚ൛ҩᑞὋᥦ˥඼൛ ̠͗‫੆߸ڙ‬ᣀ᠌ୱͺґὋஅҁʶ͊նឃ̴ʿ ᭉ᜵᝹Ꮅ߶К᫇ᮤᄉଡᧇᥪ͇njʿ᣾Ὃᐯ߿ థʶ̎ԩࠎ̠ࠪᤇᮉҩᑞʿ௦ॡ˿ᝌὋ‫ڙ‬ឳ ߸ᥪ͇˧ґࣂፂཁ˿ᆷᝢ᪃nj ԲܰὋ΍ၸ᜴ᐎМՂ὇8FTUFSO6OJPOὈ

ᄉ඼൛నҫௐ˶३࠴ॶὋ‫᜴˝ځ‬ᐎ඼൛˶ Ժᑞᝧஅ൛̠‫ڙ‬௃ᭉ‫ٿ‬ኔ߶К᫇ᮤᄉৰх ʽૅҁᨐnj

ॸ࠴ॶnjԀ΍৥੆ҩ‫ڠ‬ᡱࠪழतበ˿ႂពᐎ ጆὋ৥ᤆ௦३ፘ፝γ૆៞ਠখऎὋ‫˶ឹ˝ځ‬ ʿᑞγ᝼ᥦ˓Ձᆉ὇ʿክ௦᱆ᄴᄉᤆ௦Ф̴ ‫ڠ‬ழᄉὈ‫ڙ‬ʽʶ˓௠యᤆᑞፘ፝΍ၸnj

ᮔ̶൛᧚ᮨᰳ̅ੜሜ គᰔᏧ᧪ࠪˉ˞ᄉᔈયὋ௦ፋ̴͂࠘Ѣ ʶቷ᧚ᮨᰳ̅ੜሜᄉᮔ̶൛ὋཨՐвᝧˉ˞ ࠱ᡓѢᦉѫᣀ‫ٿ‬Ԝnj+FGGSFZ5IPNTPOᝌ᧕ឬὋ ᤇФ˖ᄉ᫇ᮤὋ‫̅ڙ‬ϛሜࠆ࠘Ѣᄉ௦ϛஂᇽ ੊ԦѢʶ˓ϛᄉႂߔᣀ᠌ᆷᝢᆀζnjԲܰὋ Ԁ΍৥அҁᄉ௦ʶቷþᄽÿ඼൛Ὃᤇቷ඼൛ ˶Ժᑞၿ̅౼ሗԓ‫ځ‬὇ඊ‫ݟ‬ឬ߱౎ᒬʶ˓ᜁ ᄦၸᄉ᠌ਖ਼ὈᜁᩏᛠԨ๖nj

‫ܥ‬ሥ‫ܰڙ‬஺ᛠ੊Ͱ‫ܰڍڙ‬ ૵,JKJKJᇪӜСጆ᠆᠉̠,FOU4JLTUSPṊ ፀὋϛˉ˞ᄉሜ᧚᜵͈᤯࣡ඊࣉ‫͈ڣ‬ಪͯ ᒯὋ̴͂ࠪ൤ᄉᝌ᧕Ὃ௦ᒬࣁ३ᯰʼ ሎधᤇएۡࣉὋௐᫍপᤔὋਆࡉঋઁੜߔሜ ѢԜnjᤇՎௐ˶௦គᰔᏧၸ̅ᥗБᡱሜࠆ᜸ ᭦ᄉʶ˓ύԯnj+FGGSFZ 5IPNTPOᝌ᧕ឬὋᰔ ߔ˧੝̾΍Ѣᤇಧᄉ͐κὋ௦‫˝ځ‬ᤇ̠̎Ͱ ‫ܰڍڙ‬Ὃጷ੆˿ʶ˓‫ڍ‬ᬄគᰔᎩὋᎩፎЮՉ੆ տѫࢹ௙ᆷՋͺጊࠚὙʶ˓̠᠆᠉੩ࣸնὋԲ ʶ˓̠᠆᠉‫ܬٿ‬ႂߔᥪ͇Ὃᤆథʶ˓̠᠆᠉Ԧ Ѣᘾϛႂߔᣀ᠌ᆷᝢᆀζnj˝˿ᝧԩࠎ̠உ ౚ᝜৵Ὃᥦ̎ణ࿔࿾ᄉᰔߔ͗ጝࠪழ᜸᭦Ὃ ͭ௦Ԡ͗‫ڙ‬ణՐʶѫ᧾Ԩ๖ጝ͗nj

ႂߔᥪ͇̯Б᠟‫ڦڠ‬ԦѢ அҁʶ̯͊Б᠟‫ڦڠ‬὇‫(ݟ‬NBJMNj:BIPPNj )PUNBJMԢФ̴ὈԦѢᄉႂߔᥪ͇Ὃࣲʿʶ߿ ਒։ᅋ৥‫ڙ‬ᡱᰔߔ੩̓᥊njͭ௦᜵᝭ͰὋ౎ ᒬ̅᱆ᄴႂᝬМՂ὇‫ݟ‬7JEjPUSPONj4ZNQB UJDPԢФ̴Ὀᄉႂᥪ‫ڦڠ‬᜵ఝԺ᭤ʶ̎nj

ᬱ̾᤯᣾ႂពᐎጆ ‫ݟ‬౦‫̓ڙ‬૰˿і᤯ႂߔᥪ͇˧ՐὋࠪழ ᤆ௦෤థઁ̴ᄉႂពՁᆉፋ৥Ὃᥦ˥ឯ;ҫ

ѢሜੜᄉᆷѬ‫ڦڠ‬෤థᜁଡԢ ෤థѢሜੜᄉᆷѬ‫ڦڠ‬Ὃ৥ࡂʿᑞԜࠃ ‫ڠ‬ᏥࠢὋ˶ࡂʿᑞԦဗᥦ‫ݒ‬Ѣሜੜԓ౎௦ߔ ᘾ˨థnjథ̎គᰔᏧԺᑞ͗ፋ৥ʶಙդథॡ ܲͰ߳ӬЊᄉܷ഍ᄉ‫ڦڠ‬Ὃͭԁʿ͗նឃ৥ ᥦ‫ݒ‬य़ሜੜᄉੜՁnj

Ꭹʼథ̠ᝢខ৥ᇋҁᄉϛˉ˞੊ϛ ሜࠆ ॡܲԩࠎ̠͗‫ڙ‬ᇪ̓Ꭹፎʼᝮᤗ̴͂ᄉ ԩᰔፂԊnj‫ݟ‬౦৥ॶ˖థႠ᫇Ὃ৥Ժ̾‫଼ڙ‬ ጉल୲˖ᣤЙ৥ଁଦᄉζোὋඊ‫ݟ‬ឬሜੜࣸ ն˖Ѣဗᄉႂᥪ‫֖ڦڠ‬ᐎጆ̠‫ހ‬Տnj‫ڙ‬థԩ ࠎ̠ൣयˠઐ˧ґὋܷᦉѫគᰔᏧࣂፂ‫ڙ‬Ꭹ ʼᥒҁପ᭚˿nj

ᄹੜௐ३ॆ‫̓ڣ‬ᨐ ʶ˓ፂᰍ˗ࠜὋࢻᒺ‫ݟ‬ዓᄉᰔߔᑞܴ ᝧʶܷ̠ࣞᄰζ̴௦ˉ˞὇ࠃᬄʼ̴Ե௦ ሜࠆὈὋཨՐᡱ̴Ԝᄹੜnjૅҁ߿᧚˧ՐὋ ̴Φᡏጊ຺˧ܷՌnjᗛྱѽ࠶ࣉ࠴਒ܷѽӜ ὇-B1FUJUF*UBMJFὈ֖1MBUFBV.POU3PZBMӜᄉ $ISJTUJBO-FWBTTFVSNj.BSD"OUPJOF%jTZ1BKPUNj %FOJT/PSNBOE)BNFMJOԢФ̴ʶ̎ϛˉ˞ ࡂዴॶ᝹Ꮅ᣾ᤇಧᄉᰔࡌnj‫ݟ‬౦ਆᰍ᝼ʶ ˓̠ᄉˉ˞ᢵ͊Ὃ৥Ժ̾ҁ̴੝‫ࣉڙ‬᪙ᄉ‫ڠ‬ ̖ᄅ᝭‫ܪ‬ಉលnj

్͇‫ݝ‬ҁʿԺζ ʶՏˉ˞ਆઁʶ‫̅ͮݒ‬ᗛྱѽ࠶ࣉ˖ ॶᄉМࠟ̾ඇతҪЊᄉ͈ಪѢሜὋ੊Ꮷ௦ ʶՏሜࠆᤆ෤థᄹੜࡂଡѢᮔ̶ܿі˓తᄉ ሜ᧚Ὃᤇեᡐ౎௦ʿ௦Ϸథ̣˥᫺ែរ᝟὞ ̂ࠃॡԺᑞൣ‫ݟ‬৥࿮฽ᄉᥦಧnj

$ % / / % ( ࡧ ែ 䉱 ➖ ͇

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

ཱྞዴᎾ३̠̽Ճ˝᜹ൢ

ᎃᣣᏤ˜

ȕ %VQMFYࡷ⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄ‫̭ ࡷژ‬ຄ࡮ιࡷ 

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

㺬ᇈ%%0 䆗ࡻ⠙⿸‫ݘ‬඲

)".145&"%ࡧ ⠙⿸‫ݘ‬඲

Ꭱᝬ ࢍౝᎠᅧ 㒂㻮⮱ ࢔ ࢘ 䒓 Ꮐ䒓Ѻ㦄ऺ䃫䃎ጵᲝ‫ܧ‬ ҉৮ ‫ݘ‬඲ᄷ䉢⅁≫ 㷲ԛ ㇫㒻 ᱽ䉕㔰⾣ Ҁ⣝γऑ ‫ڥ‬হ⣝А⮱Ⴙ㒻㲺वⴠᱽ ใෆ㷲亝 ࡻͪࣕᝬ䙺๔ಸ ⴠ㠞झ䲏 ც᪋⮱ጒ҉ࡧ 㜿䔯⮱უᏚᒞ䮏 ⻮უ䙿 ⿃ 㒻ͪ㟞చᅲѼ⣜ධх 㒻 䓾‫ڙ‬చ ⎃⇷ ఫΓ亳 х 䉕႓ᵎ ϑ䕇Ӭ‫ݘݖ‬඲⣺ ৮ Ხ㜡ϘऄФ̴

)BNQTUFBEࡧ⠙ ⿸‫ݘ‬඲ ‫࡮ښ‬ᎡА ᝬ ࢔ბ ࢘ ⊡ 䊲๔ࢍౝᎠ ᅧ ࣹ䒓Ꮐࣹ䒓Ѻ ᐧ まহ䃫᫪‫ڕ‬䲏ࡴ㏔ 㷲 ԛࡻ䉢‫ڥ‬䯲 ᝬ䬡䛴‫ٶ‬ ‫ٲ‬䋠 ᐭᩫᐼ๔ࣕᝬহ 丽ࢲ ⠙⿸ߋ‫ڙ‬ბ ౝ ̸ბͧუᏚཞͽ⾧䬡 倅৮䉕䙺ຄ䓾͚ᄼ႓ ᵎ ࡨ䮏 ‫ڙ‬చ ‫ڞڙ‬ϑ 䕇 ক䓦⣜ධх㒻Ф ̴

᥿

䒓Ꮐ ᝬᅸ㇫ᓰ㐡៑ ‫ڕ‬䲏ᰡ᫝ࡴ㏔Ѻ㒛Ҡ ⻨.FU SP$%/)&$๔႓䲋፥䓾 ‫ݝ‬ౝ䧮䊝䌜ܳ䧌 㶄 ᄦ䲏᭜4U.BSZ T)PTQJUBMࡨ䮏 䊝䌜ܳ䧌჉ᅲᭀ ⼌Э̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ %VQMFYࡷ⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄ‫̭ ࡷښ‬ຄ̰ࡷ ࣹ 䒓Ꮐ 䒓Ѻᝬᅸ㐡៑̭≮ ‫ڕ‬䲏ࡴ㏔ Ѻ㒛Ҡ ⻨ $!UF4BJOUF$BUIFSJOFౝ䧮ㆠ ₒ㵹ܳ 䧌 䓾)&$๔႓ 4U.BSZ T)PTQJUBMࡨ䮏 /PUSF %BNF)JHI4DIPPM ऺᵎ#S"CFVGⰛ‫ڕݺ‬䘕‫⼌ܧ‬ ͚ Ꭱᩣ‫̴ڒ‬Э̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ %VQMFYࡷ⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄρࡷ ̭ຄ‫ ࡷژ‬䒓Ꮐ 䒓Ѻᝬᅸ㐡៑̭≮ ⟣ۢҠѺ㒛Ҡ ⻨4OPXEPO ౝ䧮ₒ㵹ܳ䧌 䓾䊲ጯ 丽亳 ႓ᵎ ࡨ䮏 ‫ڙ‬చᎡᩣ ‫̴ڒ‬ែ䉱㜗Ѽ͑Ⱕ჉Э̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ %VQMFY⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄρࡷ ̭ຄ̰ࡷᝬᅸ㐡 ៑̭≮ ็ัᰡ᫝Ѻ㒛Ҡ ⻨4OPXEPOౝ䧮ₒ㵹ܳ 䧌 䓾䊲ጯ 丽亳 ႓ᵎ ࡨ䮏 ‫ڙ‬చᎡᩣ‫̴ڒ‬ែ䉱 㜗Ѽ͑Ⱕ჉Э̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ %VQMFYែ䉱➖͇ ̭ຄρࡷ ̭ຄ̰ࡷ 䒓Ꮐᝬᅸ ㇫ᓰ㐡៑ ็ัᰡ᫝Ѻ㒛Ҡ ⻨4OPXEPOౝ䧮ₒ㵹 ܳ䧌 䓾䊲ጯ 丽亳 ႓ᵎ ࡨ䮏 ‫ڙ‬చᎡᩣ‫̴ڒ‬Э ̽᫝Ⰵ ளᄧ ȕ 5SJQMFYࡷ⠙⿸ែ䉱➖͇ ̭ຄఈࡷ ιຄρࡷ 䒓Ꮐ 䒓Ѻᝬ䬡ც᪋ᬻϛ 䭠‫ٲٶ‬䋠 㐡៑ສѺ㒛Ҡ ⻨ $!UF4BJOUF$BUIFSJOFౝ䧮ₒ㵹ܳ䧌 䓾႓ᵎ ࡨ䮏 䊲ጯ ‫ڙ‬చ ‫ڙ‬ϑЭ̽᫝Ⰵ ளᄧ

/P4BMFT#SPLFSJO 

#$%&'())*+(,-

XXXTJOPRVFCFDDPN

 Ḛḛ

YJBOIPOH[IFOH!HNBJMDPN

ᄽន֖˃ˉγ৥ᄴॶ߶ॶ

̅Кᓡ

Ӡࣱ̃ᗛۡ‫̖ڠ‬ᩘ‫׫‬ፂᰍ ˃ˉᰳ஌ នࠃᏬॶ˝৥నҫ

/&8

4BJOU-BVSFOU 4BJOU-BVSFOU ࡧ ᬻ⤍ᄼࡧ㖁ᢿ ࡧ ᬻ⤍ᄼࡧ㖁ᢿ ‫ݘ‬඲ 䲍䓾͚ᓰ ‫ݘ‬඲ ౝ̷̶ᅯ ౝፓ Ꭱᐧ ࢔ბ 䬮ẩ ⊡ ౝ̷̶ᅯ ࢔ბ ࣂ 䒓 Ꮐ ็ 䶦 ๔䬮ẩ ज⩕҉ 㔨ԛ ࢔ბ ⊡ࣂ 䒓 Ꮐ ‫ڲ‬䘕Ԋ‫ڨ‬ສ 㺮Ф̴

))%' 7684$ 96:;< 96:0/=.4 >5 ?#@ AB"

!"#$!!&$!'''

/&8

/&8

/&8

4BJOU-BVSFOU 4BJOU-BVSFOU ࡧ ᎡАࡷ ࡧ 㖁ᢿ‫ݘ‬඲䓦㻿 ⠙⿸ᅸ जₒ㵹 ᝬ Ꭱᐧ ౝ 㜠ౝ䧮〆 ࢔ ̷ ι ᅯ ࢔ ბ ბ ⊡ࣂ 䒓Ꮐ ‫ڕ‬᱕ౝᲬ ࣕᝬ䛺 ⊡ࣂ 䒓Ꮐ ᫝㔨ԛ

4BJOU-BVSFOU

㺮Ф̴

㺮Ф̴

ࡧ ᎡАࡷ ⠙⿸ᅸ जₒ㵹 㜠ౝ䧮〆 ࢔ ბ ⊡ࣂ Ꭱ็䶦䛺㔨᫝

㺮Ф̴

㺮Ф̴

˃ࠑ‫ࠑ˃̖ڠ ̖ڠ‬

ྱ᝴‫̖ڠ‬ፂጡ

/&8

C8.:43.:2*81*.D66$56- EEE$F--6@GH+/0,-04$56-

౏ʶள

ృ݈ࢎ

‫̖ڠ‬ፂጡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

!"#.((!$''(I

!"#$%&'$()''

*.:2*3G3:))12-.34$56-

*+,-./0+/12-.34$56-

0GGF Sଋԩ

ளᄧʼࣉ

ளᄧʼࣉ

ளᄧʼࣉ

ளᄧʼࣉ

ளᄧʼࣉ

-B4BMMF ᘼ๔‫ݖ‬ᐼ%VQMFY ࡷ ⠙⿸ Ꭱᐧ ຄࡷহຄ ࡷ ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬ᝬ჏⩢ᯃ ‫ऻݺ‬ 㟞చ 䲏ᄦᄼ႓ 䓾‫ڙ‬ϑ ࣹბ‫ڲ‬ 䒓Ꮐ㺮Ф̴

㺬ࢄࡧ ฺᐼ倅㏔‫ڙ‬ᄀ 5PXOIPVTF ⮱ᙌ㻶 ࢔ᝬ ࢘⩌䬡 ๔჏ࢲ ᠒ᰶ␯ϛ㟞చহ%FDL ⩢ःᯃ ბ‫ڲ‬ 䒓Ꮐ ᬍノ⤳䉦 䓾ౝ䧮‫ڙ‬ϑহ๔‫ڙ‬ చ ℄䗨"OHSJHOPO䉚➖͚ᓰ㺮Ф ̴$FOUSJT

㺬ࢄࡧ ຄែ䉱➖͇ ຄ ࡷ ຄࡷ ⩢ᯃ 䓾ౝ䧮 ‫ڙ‬ 䒓 ᫝Ф̴ $FOUSJT

㺬ࢄࡧ ຄ๔ಸែ䉱➖͇ ຄ ࡷ ຄࡷ ̭ẩੳ͇ ‫ڕ‬䘕⩢ ᯃ Ѻλੳ͇㶄 䓾ౝ䧮 㺮Ф ̴$FOUSJT

ᇈใ䔋ᝬፓᏄ ⻨㧆೻ࡷᄼᬣ䒓⼸ ጟ ᰶᎡࢳट⮱ᱯ䉔Ꮔ⩞ऺ͇ͨহ ऺ䪬᱌䯴অ㏼㥒 Ѻλᅲℾࡧ‫ ڲ‬჏⎽ ⽠Ⴧ ϑ䕇Ӭ‫ݺݖ‬Ꮔऻᅲ 䉤䷊倅 ➖͇㺮Ф̴ ⩌ᘼ㺮̴ 䉔ओ䃎͇ͨᰶθᕒਜ਼ ФᵩजВੳ䃛

̀ უ ౝ ϔ 㐔 㐚 䄇 ᠈ ᠮ❹ౝϔ㏼㏗

ளᄧʼࣉ

%PXOUPXO ࡷ倅㏔‫ڙ‬ᄀ 䓾ౝ䧮 ‫ٺ‬䉦։䒓 ᬍᰵ䉦 Ꭱᐧ 㐀Ჱສ 䓾ౝ䧮 ๔႓ ੳ͇ 㶄 ⩢ᯃ ⾧䄰 ბ‫ڲ‬䒓Ѻ㺮Ф ‫ٺ‬䉦᣽ӈឭᱜᩜᠮ ̴$FOUSJT

ளᄧʼࣉ

ளᄧʼࣉ

㺬ࢄࡧ %VQMFY Ꭱᐧ ຄ ࡷ ιẩ‫ ⼌ܧ‬ẩ㜗⩕ ࢘ ⩌䬡 ౝ̸ბႹ᜽ ‫ऻݺ‬㟞చ 䓾 ౝ䧮‫ڙ‬ϑহ๔‫ڙ‬చ ℄䗨"O HSJHOPO䉚➖͚ᓰ㺮Ф ̴$FOUSJT

ᇈใ о䬟‫ۉ‬౧ ࢍౝ㠞ϖ ᄼ⇠ ᫮䓦≮ ͨϧᝬᅸᎡᐧ ࢔ ᝬ ࢘ ࣹბใ䒓Ꮐ ‫ۉ‬౧‫ࢯڲ‬ᝬ Ⱋ‫ۉ ⼌ܧݺ‬౧⻨㧆೻䓾 ⒉߈ጕ ๔ 㺮Ф̴

ளᄧʼࣉ

䧏へⅡ−DPOEP Ꭱᐧ Ѻλ ẩ ‫ڞ‬ᅯ Ⲏᝬ ⊡ࣂ ბ‫ڲ‬ 䒓Ѻ Ԋ‫ڨ‬ສ ➖͇䉦ѻ ສ႓ࡧϑ 䕇᫦Ӭ Ⴖ䲆घФ̴㖁㈨ ϧᲕ̭᫝ 

5BCBHJF Ѻλ㍮ࡻੳ͇㶄 䲏ᄦ $BOEJBD ⠙⿸)PVTF ౝ䧮〆 㥒͇䷊倅 Ꭱ‫⋓ݖ‬ज㻯 ᰶ Ꭱᐧ ࢔ᝬ ࢘⩌䬡 ⩢ 䯴অ፛ߖក⤳ 䔯वუᏚ㏼㥒 㺮 ᯃ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ 㺮Ф̴ Ф̴


:BO1V5IFSFTB

͚ 㠞 ∂ ‫̖ڠ‬ፂጡ

᝸ᱧ 

⩢䗛 ZBOQVUIFSFTB!ZBIPPDPN 㑾〆 XXXZBOQVUIFSFTBDPN

ࣸ ն ζ ো

ߋ‫ ڙ‬эⱌ /PUSF%BNF0.POUSFBM 2$ )$#

 Ꭺ๝ጾຌ Ꭺ䜇ຌ Ꭺȩ Ꭺȩ Ꭺ๝ጾຌ Ꭺ⮳䜇ຌ Ꭺ䜇ຌ Ꭺ⮳䜇ຌ ጟਜ਼

᫝ Ⰵ

̴ 㺬ᇈ7BV ESFVJM Ꭱ⠙ᴸ‫ݘ‬ ඲ ࢍౝᎠㆠ ࣹ䒓 Ꮐ ࢔ ⊡ࣂ ჋᱕ౝᲬ ᅧᅯ倅 ͚ ๛ۤᯃ ᐭᩫᐼࣕᝬ ⴠ㠞झ䲏 ც᪋ऻ䮏Ꭰ झ ౝ̸ბႹ᜽ Ⅱᮣ ▜亝 ‫۝‬マ ▶๡ ≄ⷄ ᱧ ≄㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ ̭ ᏁԞ‫ڕ‬䓾႓ᵎ 䓾๔ ಸ䉚➖͚ᓰ 䓾ϑ䕇㺮 䖀.-4

̴ ࢄᇥ4U )VCFSU 5SJQMFY ̶ຄ ‫ڙ⼌ܧ‬ᄀ Ꭱᐧ ࢍ ౝᎠᅧ ຄࡷ ຄࡷ ̭͗ბ‫ڲ‬ੳ͇‫ܧ‬ ⼌䒓Ѻ ऻ䮏͗ბใ䒓 Ѻ ‫ⵃڕ‬㐀Ჱ ᅸͨ㇫ᓰ 㐡៑ ็ั㔨᫝㷲ԛ Ѻ λ೻ጯϑ䕇㺮䖀䭱䓾 ღᭀ‫ ⼌ܧ‬ᩣ⯷倅‫ܧ‬䬕 ‫ڙ‬ϑ䒓〆 䭱䓾ᰶᄼ႓ হ͚႓ ϻ䄒‫⼌ܧ‬ẩ‫ݝ‬ ᷓ೻ጯ͚ᓰΌ䲋፥᫦ Ӭ.-4

̴ Ꭱ ጯ ͚ ᓰ Ꮴ ๔ 䭱 䓾 #JTIPQ⩢ᷜ‫ڙ‬ ᄀ ẩ ̭ბ̭ࢲ ౝ̸ ბ‫ڲ‬䒓Ѻহ‫➖ו‬䬡 Ꭰㆠბ‫ڲ‬䲏⼜ ⊡ბᬏ ᰶ⋸⊡ΌᰶⓎ⯳ ፓ᝭ ᰶუ⩕⩢க ‫۝‬マ ▶ ๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐ᱧহ ᎟㶐ᱧₒ㵹‫(ݝ‬VZ $PODPSEJBౝ䧮ܳ 䧌 Ꮴ๔ܳ䧌ẩज㻯 ೻ጯᮜ㻯 ⾧⅁ສ 䭠‫ٶ‬ ສ.-4

̴ ԛຠᇈ ໽໦ ᇈ &WPMP* Ꭱ‫ڙ‬ ᄀ ࢔ ⊡ࣂ Ꭰㆠ ẩ ̭͗ბ‫ڲ‬ ։䒓Ѻ ‫➖ו‬䬡᱊౐ ߠѓ᫜⇠হ㧆➦‫ݖ‬ᅁ ጯ倅ẩᄼᬣԊႶ ∠↍ ᵾᠬ ֒䏘ᝬ ч ჏ࢲ ̭ᏁԞ‫ڕ‬ᬍ᩹ ᮜ㞟 倅䶾‫ڙ‬ϑ 䒓ܳ䧌Ⱑ䓫ጯ͚ ᓰ倅ᕔФ℁ែ䉱ສఋ ្.-4

̴ 㧆೻7FS E V O   Ꭱ ⩢ ᷜ ‫ڙ‬ ᄀბ ࢲ ⊡ࣂ 㜗ጞ ⮱≄㶐ᝬ ჋᱕ౝᲬ ࢄ ा 䭠‫ٲٶ‬䋠 ⩢ᷜ 䭠झ ‫➖ו‬䬡 ბใ䒓Ѻፓ‫۝‬ マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ䓾E MFHMJT㐬㏬ ౝ䧮〆 ጒ҉ ⩌≨䲋፥ ᫦Ӭ᜽⛌⹫ࡧ᰺ߎສ ᱧч.-4

̴ Ꭱ‫ڙ‬ ᄀ 4BJOU-BVSFOU Ꭱᐧ ̭ბ̭ࢲ⩢ᷜ‫ڙ‬ᄀ ๔⤳ⴠࣕᝬझ䲏 ፓ⾧䄰 ჋᱕ౝᲬԊ‫ڨ‬ສᄦ䲏͚ ႓হ$&(&17BOJFS ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬$PUF7FSUV ᝃ%V$PMMFHFౝ䧮〆 䓾 䉚➖͚ᓰহऱ⻺㒻ঠ丽 亳䓾倅䕌 ⩌≨ ႓΍ ጒ ҉⮱ᰭҠ䔶᠖ $FOUSJT/P

̴ ࢄᇥ#SPTTBSE $ ࡧ Ꭱᐧ‫ڙ‬ᄀ ბ ࢲ ፓౝ̸䒓Ꮐহ䭠झ ࠲ ‫۝‬マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐 ᱧ ᎟㶐ᱧহ䘕ܳუ‫ڤ‬Ⴖ 䲆ᄼࡧ ⣜ධສ ᅸͨ㇫ ᓰ㐡៑ Ԋ‫ڨ‬Ხສ 䓾ࢄ ᇥສᄼ႓ ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬ ‫ڙ‬ϑ䒓ᕨ〆 ‫ڙ‬ϑܳ䧌 जⰡ䓫㧆➦‫ݖ‬ᅁᕔФ℁ 倅.-4

   ᰵ ࢄ ᇥ #SPTTBSE $ࡧ Ꭱ᫝‫ڙ‬ᄀ ࢔ ⊡ࣂ ฺᐼᅯ ͗๔䭠झ ౝ̸ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ক䓦ᰶ䲋፥ສ ⮱ᄼ႓ ສ͚႓ᰶᵎ䒓ᣒ 䔮 ፓ‫۝‬マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ ⩌≨᫦ Ӭ.-4

̴ 㧆➦‫ݖ‬ᅁ‫ܜ‬χ ⩢䃜㑾㐉 ⩢䄊㏼㥒◦ ‫ک‬㥒⩢㘾䙺У 㐡ԛ ឭ ᱜᩜᠮぶ็䶦͇ߎ᭜ Ꭱ䒨ϧ ☚❞⩢㘾 ᛯឭ ᱜ⮱ϧ᝺ࣾᡒ➦䪬⮱ສ ࣨัᎡۭ‫̴็ݖ‬䄒 ͇ͨ㏼㥒Ꭱ็ जև‫ٺ‬ 䉦ദ䃚

̴ 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ

᫝ Ф

ጟ⼌

ᰵ 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ ᓰ‫ڙ‬ᄀ‫̭ ⼌ܧ‬ბ̭ ࢲ ẩ ч჏ࢲ ֒䏘ᝬ ᵾᠬ ბใ∠↍ ᄼᬣԊႶ ჋᱕ ౝᲬ ࠲‫۝‬マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ ̭͗๔Ꮇ ̭ ͗ᄼᎷ ⇆ࣾ 亚ᵹ Ꮇ๡▜ Ḳၽ ‫ۆ‬ႄझ झ▜ ̭ᏁԞ ‫ ڕ‬᠔࠲‫ڒ‬Ѽ䓾叓शᅁ๔႓ ₒ㵹ܳ䧌̶ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰᰭ๔䉚➖ ͚ᓰ 䔅ᰶ℁䔆ᰡ᫦Ӭ⮱ॄ

ᰵ /%( Ꭱ ᐧ ‫ ڙ ⼌ ܧ‬ᄀ 䓾 /BNVSౝ䧮 ბࢲ ẩ ᱊ाສ ᰶ֒䏘ᝬ ࠲ ‫۝‬マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ≄㶐 ᱧ ᎟㶐ᱧ ⾧䄰䓾๔䊲 ጯ 倅䕌 ᭜႓⩌হጒ҉ 㔲仃䔶 ᰵᬒज‫ڒ‬Ѽ .-4

‫ڲ‬䙿॔‫ܧ‬ਜ਼झ㔮㭻 ᱧ ߍ䙿Ⅱ 䄒䙿॔䊲䓴 Ꭱ ധ᱙䯴ϧ ⼌䛾 ᰵ‫ݝ‬Ꭱ ᰵᏂϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ノ⤳᫦ Ӭ Ꭱۭ‫̴ݖ‬

ᐆ‫ݟ‬ᖈ‫̖ڠ‬МՂ

3ODFH2SpUD%URVVDUG4&-<= МՂ͛ᄽ

PGGJDFOJF!HNBJMDPNМՂᎩ‫ڦ‬XXXSFBMFTUBDPN

ᐆ‫ݟ‬ᖈ &2857,(5,002%,/,(5$*5ee

ᰳ஌ዴᔭ‫ڃ‬᫲˃ˉនζనҫ

&2857,(5,002%,/,(5

&2857,(5,002%,/,(5

#JBODB#JBO 

ృఱൔ 

NEW PRICE

#SPTTBSEጯ0ࡧ䆗ࡻ⠙⿸‫ݘ‬඲ Ꭱᐧ ᰭऄࡻ ϧ䱿ⱽ⮱⹫ࡧ Ⴖ䲆‫ڲ‬㶄 ఈ䗨ࣸ઱ ज‫ڒ‬䄨х䉕‫ڙ‬ ⿸ᄼ႓হⴒऺ⮱ప䭲͚႓๔ಸࡻϧ䊲ጯȠ͚㺬丽 ࢲহ⹫ࡧ≨ߕ͚ᓰ䘪ౕₒ㵹䌊⻨䭱䓾䔅ᰶ%JY 䉚➖͚ᓰȠ$PTUDP⣝Аࡃ⮱ࣕᝬ ᬻϛ๔⅁⮱჏ ࢲȠ丽ࢲιẩఈ䬡࢔ბ ࢘⩌䬡ౝ̸ბႹ᜽ਜ਼ Ф .-4

40-%*/%":4

4 0 -% * / 8&&, 4

#SPTTBSEጯ0ࡧ๔ಸ⠙⿸‫ݘ‬඲ Ꭱᐧ䆗ࡻ

㺬ᇈ,JSLMBOE䆗ࡻ‫ݘ‬඲䬗ϛ⮨౧䗨䓾㦄ऺ⮱⻮⿸႓

㷲ԛ 倅ᶐᐧᱽ 䊲๔჏ࢲ ϧ㻮ϧ❞⮱ࣕᝬহ丽ࢲ

ᵎ 䯫ᓄ⮱ສ႓ࡧ⣜ධх䯲 㐬ᴾ᜽㢘侞䒓‫ܳ܍‬䧌ᅞ

ιẩఈ䬡ც᪋࢔ბ ͑͗ᬣᅇ㜿䔯⮱⣝Аࡃ⊡ბ

जВ̷त倅䕌হ๔ಸ䉚➖͚ᓰࢃუ҉γ๔䛼⮱

ౝ̸ბ‫ڕ‬䘕Ⴙ᜽ ̭͗‫͑ ࢘ڕ‬䬡࢔ბᝃߋ‫ڙ‬ბਜ਼

ࡴ㏔ᩦ䕍 ㇫ᓰԊ‫ڨ‬ఈ䬡࢔ბ ࢘⊡ऻ䮏ც๔⮱

Ф 

䱟झহ‫ڒ‬ౝ⍥∠↍ਜ਼Ф 

#SPTTBSEጯ0ࡧ㇫㜡⠙⿸‫ݘ‬඲ 䲆䅔‫ڲ‬㶄 ᜽⛌⹫ࡧ ‫ڒ‬䄨᫝ᐧ‫⿸ڙ‬ᄼ႓Ƞప䭲͚႓ 䗨䓾๔‫ڙ‬చȠࡻϧ䊲 ጯȠ⹫ࡧ≨ߕ͚ᓰহ$PTUDP 侞䒓‫ܳ܍‬䧌ज២倅䕌 䌜Ƞ仆ἌᶒᎡᐧ ᝬᅸ倅ᶐ⅁≫ Ԋ‫ڨ‬ສ ࢔ბ ⊡ࣂ ჏ࢲȠ丽ࢲহუᏚࢲ‫ٶ‬㏬‫⇈ٲ‬Ƞᬻ ϛ㜿䔯ਜ਼Ф .-4

4 0 -% * / 8&&, 4

40-%*/%":4

40-%

-0/(6&6*-ౝ䧮〆᫮䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀ Ꭱᐧ 倅ᶐᐧ

"UXBUFSౝ䧮〆᫮䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀ Ꭱᐧ ̭࢔̭࢘ 䊲

ࢄᇥ-B1SBJSJFጯ5PXOIPVTF ᎡᐧᎡ

ࢄᇥ-ࡧ⠙⿸5SJQMFY‫ܧ‬ਜ਼ ጯ౧䯫ᓄ̭㻮⮱ສ➖

ᱽ ᬣᅇ䃫䃎 䭠‫ٶ‬ᬻ࿇ ⍖仕㜿䔯䬡࢔ბ ც᪋⮱჏

๔䲏⼜ 䓾Ꭰㆠ̭≮⮱ౝ⃢ ̭≮⮱䃫䃎হᐧま

‫ڕ‬䘕䛺᫝㷲ԛ ‫ڕ‬᫝⮱ࣕᝬ ̶͗‫ڕ‬᫝⮱⊡ბ ιẩ‫ڕ‬

͇ 䲋፥ສ⮱ౝ⤳Ѻ㒛 হ#FMM≨ߕ͚ᓰȠ%JY

ࢲহ丽ࢲѺλẩ 㻳䛻ᐭ䭁 Ԝⳝ౐ߠѓ᫜⇠ᬍ᩹

̭≮⮱ẩ‫ڲ‬䃫᫪হノ⤳ᰭҠ⮱ែ䉱ᄦ䆎 ᄼუᏚহ

᫝⮱჋᱕ౝᲬ ౝ̸ბ᫝ᩦ䕍̭ͧ͗࢔ბহ⊡ბѺ

䉚➖о䬟͚ᓰ䯁㶄Ⱕ᱈Ꭱᐧ 㐡៑᜽᱙

㒻ᮜ䔮ͨ㺮⩢கহბ‫ڲ‬䒓ѺФᵩ 

႓⩌⮱ᰭ❞ਜ਼Ф .-4

λ䲋፥Ⴖ䲆х䯲⮱‫ڲ‬⣜ 侞䒓‫ܳ܍‬䧌ज̷倅䕌‫ڙ‬䌜ᝃ

Ხѻ ᩣ‫⽠ڒ‬Ⴧ ፥Ꭱ␎⼌ਜ਼Ф 

仆Ἄᶒ ⩌≨Ƞ‫ܧ‬㵹࡮ܳӬ‫ݖ‬ਜ਼Ф 

.-4

᫥Ⰽ ̿ጷ 3&/5&% -B4BMMFࡷ⠙⿸ᅸ‫ ⼌ܧ‬䓾"OHSJHOPO䉚➖͚ᓰȠౝ

ࢄᇥ1ࡧც᪋⮱ι࢔ბ‫ڙ‬ᄀ Ⴖ䲆㶄ࡧ ノ⤳Ⴙ઱ ᬻ

㺬ᆞ䊲㏔䆗Ⴒ‫ ⼌ܧ‬ౝᴴᐼᐧま ៏ࢍ㺬ᆞᰭ倅ም Ԝ

-ࡧ๔ಸ䆗ࡻ‫ݘ‬඲‫⼌ܧ‬䗨ᅲ%JY䉚➖͚ᓰ ‫ڒ‬䄨᫝

䧮〆হ๔‫ڙ‬చ ⩌≨Ƞ䉚➖Ƞ‫ܧ‬㵹Ƞо䬟Ƞ̷႓䘪

ϛ᪡∮䲋፥ສ⮱ౝ⤳Ѻ㒛 䗨䓾.BMM$IBNQMBJO

ⳝᬍ᩹ᮜ㻯 ౽ౕ჏ࢲ ጯღⅡᮜ̭㻵ᬍ䖄䓾Ꭱ‫ڕ‬䘕

ᐧ⮱‫⿸ڙ‬ᄼ႓হ㦄ऺ⮱ప䭲͚႓Ꭱᐧ ‫ⵃڕ‬ใ

䲋፥Ӭ‫ݖ‬Ꭱᐧ ც᪋㜿䔯Ƞጰᅭव⤳Ƞᬻϛ䕇

হ1BOBNB‫ڙ‬ϑᕨ〆 侞䒓‫ܳ܍‬䧌ज䓫仆Ἄᶒহ

ᩦ䕍㔨ԛ 䃫䃎⣝Аຏࡻ Ϙऄⱌₐ⮱䉢᫼⩌≨ρ䬡

ෆ 䯱ป๔⅁ბ‫ڲ‬䃫䃎㔰⾣ 倅ᶐᐧᱽ ࢔ბ 

䔼䬡࢔ბ 䬡⊡ࣂ ბ‫ࣹڲ‬䒓Ꮐ⼌䛾ᰵ

%JY䉚➖͚ᓰፓ̭ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ఈУͨ㺮უ⩢⼌

࢔ბ ρ͗⊡ბ ‫ڕ‬ຄ倅ᶐუ⩢Фᵩ ᰵ

⊡ࣂ ࣹ䒓Ꮐ ຯ㟞ѩ䩓⮱ऻ㟞చ⼌Фᰵ

䛾ᰵ .-4

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

ጟ⼌ ᰵ ࢄᇥ #SPTTBSE $ࡧ ቚ᫝ ‫ڙ‬ᄀ ࢔ ⊡ࣂ ฺᐼᅯ ͗๔䭠झ ౝ̸ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ক䓦 ᰶ䲋፥ສ⮱ᄼ႓ ສ ͚႓ᰶᵎ䒓ᣒ䔮 ፓ ‫۝‬マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ≄ 㶐ᱧ ᎟㶐ᱧ ⩌≨᫦ Ӭ.-4

  ࣱ త  ௅ኃయ

ጟ⼌

ጟਜ਼ ̴ ࢄᇥ-POHVFVJM ⠙ ᴸ‫ݘ‬඲ ࢍౝᎠㆠ  ࢔ ⊡ࣂ ᫮‫ݘ‬ᰶ⠙⿸䒓Ꮐ ბใᰶఈ͗䒓Ѻ ᐭᩫᐼࣕ ᝬহ亚ࢲ ጡ㺬䆗ࡻ჋᱕ౝ Წ ͚๛ۤᯃ ẩ̸࢔ۙᯃ ฼۶ जВࢂ⠙‫ݘܳ ⼌ܧ‬䔈 ‫ ܧ‬ᰶ೻ጯ➖͇त⴮ც ๔⻮ჳ๔ऻ䮏 ⣜ධႶ䲆䓾 $PMMFHF'SBODPJT $PMMFHF $IBSMFT-FNPZOF $ P M M F H F % V S P D I F S $ & ( & 1 $ I B N Q M B J O 䬕ऐܳ‫ݘ‬ᰶ᲎㏬䌜 ⮱‫ڙ‬ϑ䒓‫ݝ‬ౝ䧮〆 ܳ䧌‫ݝ‬䓫㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ ᓰ.-4

XXXTJOPRVFCFDDPN

̴ MPDBUJPO-P DBUJPO-PDBUJPO㧆➦ ‫ݖ‬ᅁჹϧࡧ ࢍౝ Ꭰㆠ ࢔ ᅸͨ㇫ᓰ㐡 ៑ ็ั㔨᫝ 䃫ิᰡ᫝ 䃫᫪命‫ڕ‬䊲๔ᐭᩫᐼ ჏ࢲহ๗䭠ᝬ ᫸䒙ᐼ㺬 ∸ẩᷜ Ⴖ䲆๔ऻ䮏㉔ᡕ ᄼ‫ڙ‬చ ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ౝ 䧮〆 䓾㧆➦‫ݖ‬ᅁ᝭ᰶᰭ ສ⮱͚႓হᄼ႓⠙̭ ᬍι⮱ສѺ㒛䆗Ⴒ ᬍ䰭 ❙ಎ̷౻ ₒ㵹ܳ䧌ज 䓫᝭ᰶ‫ڞڙ‬ϑ䕇̺ⰸ ऻᗁ.-4

ጟਜ਼


i 6.com ྱ ጝ ‫̖ڠ‬ᠪᝬ

ੜࡓሜ‫׫‬ၶ਒˻ӭʶᎩ੩ࡉֆ᣷ဖܑၶา఺ᑞʶᄫ˿ཨ

www.iU91.com

ᎃᣣ‫נ‬໧

ᗛྱѽ࠶ፂ฿᤟ၸੜ૆፝ሩᎤ࠱ॕֽۡࣉ‫ܥ‬᝗

ᗛ ۡ ‫ڠ‬ ̖

ԊԽளᰳὋͭ௦֖ளᤈᄉ˙ௐࡏඞஜ᧙ᄰ ඊὋ̮ཨᤴ੆ቆᎵညᄉ૆፝ᡋͯnj Ф̴ᤴ੆ቆᎵညͯᄉ‫ځ‬ገᤆӉહὙᡔ ౎ᡔܲᄉӡሊʶ̼ൣ‫ڙ‬પᤌ̴͂ᄉ᠓ੜ ᝟ѲὋᤝ͓ᄉᏤ̠˶ൣ‫ڙ‬ណ‫ڎ‬Ѣ‫̴͂׫‬ ᄉੜࡓὋࣲᤄ‫ٿ‬МࠟࡏͰnj ᇪӜጷጺ1SPKFUEýPSHBOJTBUJPOQPQV MBJSF EýJOGPSNBUJPOFUEFSFHSPVQFNFOU ኤ ሥ101*3 ᄉክူᏧ1BUSJDJB 7JBOOBZुុ ˿Բܰᄉ‫ځ‬ገnj̴ᄉጷጺซ਒ҁὋᡔ౎ᡔ ܲᄉੜຸʿвࠪܰѢሜὋᏪ௦੩ᡐ˿ᜈ ν֖Ꮱளᄉࣨߔnjᤇ̎ੜ˞᧪ࠪ᱆ᄴᄉ ѢሜੜஊንὋѽၸᜈνͺ˝‫఺ݎ‬Ὃ̯Ꮺ ᣹ҁ‫ܘ‬Ҫੜሜᄉᄫᄉnj̴͂ၴᒯύᔭឥ ជѸᤴ˿ʶ˓กឥជ඼ၸ̅ᛪ᣹ᤇʶ੣

ਆ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶੼ҁՋ᤟ᄉੜߔࣲ ʿࠓ௛Ὃᗛྱѽ࠶ᄉੜࡓቆᎵညణᤂࣂ ፂ᣹ҁ˿іࣱ౎ᄉణͯපࣰnjᤇሗৰх ΍੼ੜሜੜࣂፂ੆˝˿ʶ‫ڣ‬іᤂႱ࿈ ᄉባᠾnj಩૵ሜੜᏧాᄝ፤એᏧ͂ᄉ ឬกὋᤇሗဗ៵˶͗ॕֽҁۡࣉᄉ‫ܥ‬ ᝗Ὃ࠾Ф௦ॆ̠͂ࣂፂ௃กв੽ઝᡐੜ ࡓᄉሜ᧚nj Ҫૅܷੜࡓˀકઘ᠝൛МՂᄉʶՏ ፂ฿ߥࠑ'SBODJT$PSUFMMJOPૈѢὋࣱ ᗛྱѽ࠶ᄉੜࡓቆᎵညࣂፂᬋͯ ᒯ nj૵̴̭ፀὋᤇሗৰхᄉ੆‫˞ځ‬᜵ ௦ၿܷ̅᧙ᄉ˙ௐࢹNjܰ‫ڍ‬႐ߥၶ֖ᬱ ඞኍ᭣බˣবࡏඞ๘Й᱆ᄴnjࡉክԜࣱ Ѣሜੜᄉஜ᧙ࣂፂ᣹ҁ˿ʹ˓ὋѸʽ˿ "GGJMJBUFESFBMFTUBUF"HFOUౝϔ㏼㏗

"GGJMJBUFESFBMFTUBUF"HFOUౝϔ㏼㏗

㠄ࢀ

В̸ẩⰅ ౴⠙უА⤳

!"#$%&"

᠆᠉ۡࣉ‫ˉ׷‬NjͰੜˀፂ฿Ԧࡘ̾Ԣ ۡࣉ᜺Ѳᄉ˃ࠑ3PCFSU #FBVESZᝢ˝Ὃᗛ ྱѽ࠶ࣂፂ਒ខҁሜ᧚ൣ‫ڙ‬ᤴ੆ࡏඞᄉ ԌҦnjࣉஊउࣲʿ࣎భᗛྱѽ࠶ᄉੜ͈Ԧ ࡘ੆ܲܲ͟੊௦ຝ‫׍‬ӧᄉපࣰὋࣰ‫ڨ‬ੜሜ ᡓ᣾ҪЊnĵࠃʼὋ᱆ᄴ˞᜵ۡࣉᄉ ੜሜܷጝᦏ‫ڙ‬ҪЊᄉපࣰnj ణᤂі˓త̾౎Ὃᗛྱѽ࠶ൣ‫ڙ‬ណ‫ڎ‬ ᬌ҃ੜ˞͂‫"ڙ‬JSCOCᤇಧᄉᎩፎࣰԻʼᆀ ሜ̴͂ᄉੜࡓnjࣉஊउၴᒯᤆѢԻ˿ʶᮉ Ꮴतኒஇᤴ᝟ѲὋࣲ੽ឲҁࣱ˝ൢὋ ࠱तᤴѢʹ˓ளᄉፂ฿᤟ၸੜӬͮnjࣉ ஊउణᤂᤆ‫ܘ‬Ҫள᜺Ὃ᜵යधԦ‫ڙ׷‬഍ᄧ Юଡᰳᇪ͗ለѽͰੜᄉඊΒὋᝧᗛྱѽ࠶ ఝܲᄉࠑऐԺ̾᠆ઝ३ᡐͰੜnj

ൿὙSFOPWJDUJPOnj ၿ̅ᤇ̎੣˖థቆੜͭԠʿᐯѢሜ ᄉ̠Ὃ࠭ᒰᗛྱѽ࠶ᄉѢሜੜੜຸː᧗ᆀ Ꭴnj7JBOOBZ‫᠉៪ܢݘ‬ᤇ̎ˉ˞ᄉᛠ˝njᝢ ˝̴͂߰ਜቆᅋੜߔὋ˶ʿਜ਒Ѣሜፋ‫ڌ‬ ߿ᄉͰਖ਼nj੊Ꮷ࣯ᑠѽၸ"*3#/#ᤇಧᄉ ࣰԻᤈᛠᆀሜὋ̾Φ̴͂Ժ̾அԨఝᰳᄉ ሜ᧚Ὃᖌ३ఝᰳѽ๦nj 101*3ጷጺ˶௦ᤇሗୱͺᄉԩࠎᏧὋ ̴͂᭣࣡ຌഁ࠴Ӝஞͳᄉ᜺Ѳපࣰࠪੜ ࡓሜ᧚ᄉॕֽnjឞጷጺၿ̅˧ґሜᠧᄉӬ ͮᏡளՐ௃กвஂ̶ᰳᮨᄉሜ᧚Ὃ੝̾ʿ ३ʿఝ૰˿ҨМ‫ڠ‬ཁnj‫ୂ̴͂ڙ‬ሎՐὋ̴ ͂΍ၸ˿ࣱ˧ˣᄉӬͮᜁளੜ˞ၸఝ ᰳᄉሜ᧚ሜ˿ѢԜnj

ᑍ჊䓵⋴

ֈ

ˠ

$&''%(#)*&+'

ౝ౭-BQJOJFSF #SPTTBSE +8.‫ڙ‬थ⩢䄊

⩢䄊

⩢䄊

&NBJMNJBP[IVP!IPUNBJMDPN

ֈ

&NBJMNBHHJF@[IBOH!ZBIPPDB

Ц

̶

ᕜ 40-%ጟਜ਼

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ጯ͚ᓰ࢔ࣕ࢘⊡㇫㷲ฺᐼ$POEP 䓾Ꭰㆠ ፓ䒓ᏀᎣᰶ⠙⿸‫ڒ‬ऐౝ⤳Ѻ 㒛ᲮҠ 䓾ౝ䧮$IBSMFWPJY -JPOFM(SPVMY ࣷ㦄ऺ⮱"OHSJHOPO‫ڙ‬చ⩌≨ϑ䕇Ხ‫ڣ‬Ӭ ࢄ 䛴‫ٶ‬Ხສ ₒ㵹͑ܳ䧌㜠$045$0 ⩌≨ 〆 "UXBUFSጯ౧ࣷ-BDIJOF䓽⇠⩌≨Ƞ ‫ݖ‬घФ̴ ϑ䕇Ხ‫ڣ‬Ӭ‫ݖ‬घФ̴ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬䖀ḛ႓䮏 Ꮴ๔Ƞ叓๔ ̭㏬Ⱑ 䓫घФ̴

-B4BMMFࡧ䊲๔ࡷ⠙⿸‫ݘ‬඲ ࢔ ࢘ ᝬၽც

#SPTTBSEጯ3ࡧᎡࡷ⠙⿸‫ݘ‬඲ ࢔

᪋ᬻϛ ᄼࡧႶ䲆 䓾ౝ䧮 4IPQQJOH.BMMВ

ბ ⊡ࣂ ࢂ䒓Ꮐ ࣹ䒓䖀 ౝᏀႹ᜽ ౽ࡄ᱊

7JMMB.BSJFࡧ倅㏔䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀ Ѻ λᅯ͚⮱すᅯ ࢔࢘ 䓾 Ꭰㆠ ፓ䒓Ꮐ๔㥪ౝ⿄ ‫ٶ‬㏬‫ٲ‬ 䋠 ᝭ᰶ⿄ᝤ䘪㘪⁐䉼‫ݝ‬ᬍ᩹⇠ ᮜ‫ڙ‬ᄀ‫ڲ‬䃫ᰶ֒䏘ᝬ ბ‫ڲ‬⍥∠ ↍ࣷᵾᠬᝬ‫ڙ‬ᄀকడ䷻ᮜх㒻 ᰶ̀䬕⮱㜗㵹䒓䖀 ᰶᄼࡧ‫ڙ‬చ 䓾ࡨ䮏 ႓ᵎ 倅䕌 ౝ䧮 ϑ䕇Ӭ ‫ ݖ‬घФ̴

#SPTTBSEࢄᇥ1ࡧ㖁ᢿ‫ݘ‬

ࢄᇥ䉚➖Ԋ֒৮Ꮔߍᠶᦖ䮏‫ܧ‬

ࢄᇥ๔-ࡧᎡ䊲䆗ࡻ‫ݘ‬

඲ ࢔ბ ⊡ࣂ ̭ẩ᫝჋

ਜ਼ ჏⎽⽠ჇȠ㏼㥒キࢂᭀ̷

඲ ࢔ბ ⊡ࣂ 䊲䆗ࡻ㷲

᱕ౝᲬౝ⤳Ѻ㒛ᲮҠ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬

᝸Ƞఋ្⢴倅 ᭜ែ䉱⮱̺ι䔶

䓾‫ڙ‬ϑ䒓ጡᠬ侙ᕨ〆 䓾倅䕌 䓾

᠖ᝬ⼌ߍጮᰵ Ꭰ౴⃼ᰵ

ԛ ⁔ᐼऑ‫䷻ڥ‬㠰 䛴‫ٶ‬Ხສ჏ࢲ ᅧ ᅯ倅὞ᵰ᱕᪡Ҁ䬕ຄࣷᾞ

$IBNQMBJO.BMM ጒ҉⩌≨Ხ‫ڣ‬

㥒͇䷊̴ ߍጮ ⣝घФ̴

ᴉ 䒓Ꮐ ౝ̸ბႹ᪡㷲ԛघФ

Ӭ‫ݖ‬घФ̴

ߍጮ

̴ߍጮ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

݅⎅⑀-JMZ-JV

514.458.0032

घФ̴ ᰡ

quebechotelseller@gmail.com

i 6 DPN

Ԏ

!"#$%&'() ఝܲੜຸԢઅᠪྫྷˉ஛ឯੲ̃፤ᆉҪॱζ੊౎ႂ‫ۆ‬ល

䲏䃛 ฀

ణՐ఺͗

ᤂՏಢ

8JOWFTUPS*NNPCJMJFS*OD

XENDISJTUJOF!HNBJMDPN

Ф̴

‫̖ڠ‬ፂጡ ˖ᔭกʻឥనҫ

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

ౝ౭#PVM-F$PSCVTJFS -BWBM 2D)4,㑾౭XXXSPZBMMFQBHFFYQFSUDPN

Ф̴

ဌп೎

Courtier immobillier ͚㠞∂

#SPTTBSEࢄᇥ1ࡧ㖁ᢿ ‫ݘ‬඲ ࢔ბ ⊡ࣂ ᫝㷲ԛౝᲬȠࣂ᝭Ƞ䱟झ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬䒓⼸ܳ䧌‫ݝ‬ᇈ ‫ڲ‬䓾ᄼ႓Ƞ͚႓Ƞ倅䕌䌜 ऐȠ‫ڙ‬చ ⩌≨䃫᫪Ӭ‫ݖ‬ घФ̴ ͊ ಬ ο உ

㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ䓾4)&3 #300,㶄1-&9ຄ๔ఈࡷ ⠙⿸჏ࢲ जᩦ᜽⠙⿸࢔ბ Ꭱ⼌ 䛾̴ ᫝ᅸ䶣 ᫝ใෆ ᫝䭠झ ⼌჏⽠Ⴧₒ㵹ࡷܳ䧌㜠4)&3 #300,㶄‫ڙ‬ϑ䒓〆 ܳ䧌ज䓫 叓शᅁ๔႓ ܳ䧌‫ݝ‬Ꮴ๔ᝬۢҠ

‫ڠ‬ᨠࠪ᭦

Ф̴

฀ Ф ̴

Ф̴ ฀

฀ ჋Ф̴ 0''&3ጟᣒऄ Ф̴

㺮Ф -BDIJOFࡷ⠙⿸㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ბ‫ࢂڲ‬䒓 Ꮐ ͑͗ბใ䒓Ѻ䓾4U -PVJTহ4U"OOFऺᵎ㺬ϧ ̭᝸͇ͨ 䄇ᘼᕒਜ਼ Фज䃛

㺮Ф ⼻ ߍᠬ๔ϧ̶᱌㖁ᢿ‫ݘ‬඲ UPXOIPNF ࢔ბ ࢘⩌ 䬡 䊲๔䱟झ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ 䰭 ओ䉚 Ꭱ⻸๖ϑᝬ⮪ 䛾ౝ⃢ ̺ज็ᓄ

㺮Ф  -B4BMMFౝ䧮〆ᄦ䲏ㆠ ຄែ䉱➖͇ ⽠Ⴧສ⼌ᝤ ็ 䶦㔨᫝ Ꭱ⼌䛾℈ᩣ‫ ̴ڒ‬ ͇ͨఋప ᕒਜ਼

㺮Ф "OHSJHOPOౝ䧮〆᫮ 0164 Ꭱᐧ䊲๔ ࡷ ፓ̭ბ‫ڲ‬䒓ѺѺλẩ ͉ࢄ᱊ा䓦㻿ࢂѺ 䲏᱊㟞 చែ䉱㜗Ѽ͑Ⱕ჉

Ѣሜ

฀ Ф̴

Ѣሜ

฀ Ф̴ ฀ Ф̴ ฀

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ф̴

䞡λᲒⰛ‫ߍڕ‬ऱౝࣷ㒻ప ͚ప झ⎫ऱౝ჏ᝤ䊷Გ䊷็৕䄏ᰶ‫ڠ‬䉚Ν偮Ⱞძ亳⼨ℾ偮Ⱞ䶦Ⱋ ᱙ϧጟ̻ऱౝ㦄ऺ㏼㏗ ͇̀ ⼨ℾᒸጵ ч䃎ጵव҉ 䄤Გ⩢ᝃ䗛У৕䄏 ヴ፲ᰶ䭽 А⤳ძ亳ᬍ∂‫ڕ‬䲏ϸ㏺ 䄤๔უ‫ݝ‬JVDPN㑾䶢ᴒⰸᰡ็Ꭼॷ 䅏䅏

㺮Ф -B4BMMFᱯ䉔Ꮔ䄇ᘼ䒙䃖 Ѻλ㍮ࡻ๔㶄ऐᄼಸੳవ ‫ ڲ‬Ꭱ㥒͇䷊̴ ็ ৮⻺݈᫝㏼㥒 Ϻᰶ̷ࡴ ⾧䬡

㺮Ф ᰵ ࢄᇥ#SPTTBSEჹϧࡧ-ࡧࡷ ⠙⿸‫ ⼌ܧ‬ᰵᬒ‫ڒ‬Ѽ ࢔ ბ ࢘⩌䬡 ᝬ͉᣽ӈキࢂ უ‫ڤ‬হ᝭ᰶ⩢க䓾%JY䉚 ➖͚ᓰ $PTUDPহ͚ప䊲ጯ

㺮Ф ᰵ ጯ͚ᓰ叓शᅁ๔႓ .D(JMM

᫮1FUFSTPO͑࢔ბ‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ ⼌ ᰵᬒ‫ڒ‬Ѽ ₒ㵹ܳ䧌 㜠叓๔ 䓾̭ܴ䃫᫪

㺮Ф ⼻䊤 -B4BMMFࡧ7*%"㖁ᢿ‫ݘ‬඲ 䓾"OHSJHOPO㐬㏬ౝ䧮হ ๔‫ڙ‬చ ࢔ბ ‫ڞ‬ఈᅯ ็ ⻺ᝤಸज䔶 倅ᕔФ℁

ᑧᑧ㖁व ߖᗕ⊤ใႶᅲͽ͇ ‫ڡ‬ᬧࣾ䓫 7*1ፂጡ̠˞ᮅ

և๎࢏

ܷල‫נ‬

‫็❹ڕ‬㘪 ‫ڕ‬ᓰ‫ڕ‬ᘼ ‫⼸ڕ‬᰺ߎ"

ႂᥪ DIJOFTFCSPLFS!IPUNBJMDB͛ᄽ 

2

,

Dž㉔䗨 %JY- ࡧ ๔ ࢔ ࢘ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ䊲 թ⠙⿸ᅸ ̴ 䄇ਜ਼ 

Dž㺬ᇈສࡧ Ꭱ ຄ๔ఈࡷ‫ܧ‬ ⼌ẩ ̴䄇ਜ਼ Όजܳᐭࢃ Ԋ ‫ڨ‬ສ⟣ᔮҠ ⼌჏㉍䉕倅ᭀក⤳ ⁏ 䓻ᰶ჋߈ΝუᲒ⩢৕䄏 Džጯ͚ᓰ๔ᐧま ̴䄇 ਜ਼ ສࡧ䓾ౝ䧮 ⼌჏ࢂ̭ ⼌䛾倅ᩣ‫ ⽠ڒ‬ Džࢄᇥ⻨㧆 ܳ䧌ᄼ䩴 ፓч᝭ 丽亳 ᕨ䲏⼜䓾 Ꭰ᫦‫ڙ‬䛹 ᴴ ۳倅ᅁ๘ ̴ៈਜ਼ ̺‫ݝ‬ጯᩬ ѝФ 䲋䄇ࠬឝ 䅏㐊ສ๴កᣏ 

"

Dž㧆➦‫ݖ‬ᅁࡄࡷᄼᬣ䔋ᝬፓᏄ䊲թ ̴ Ѻλͨ㺮๔㶄 䶫჏㓑ສ ক䓦 ⣜ධх 䃫ิ➖͇็䶦㔨᫝ Dž -BDIJOF ສࡧࡷੳ͇ẩ 䄇 ਜ਼ ̴  ẩ ຄ ࡷ ⼌჏⽠Ⴧ ̭ẩ͑͗Ꮔ 䲏 ‫͚ڣ‬᎟≄Ꮔͧᝬ͉㜗 㥒 जࢂࢃओ㺮Ф ̴ ȕ ࢄ ᇥ -POHVFVJM 㔮 ❹ ‫⋴ ۝‬ ⋸Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ፓ➖͇ 

,

१๟

i 6 DPN

Dž #SPTTBSE0 ࡧ Ꭱᐧ⠙⿸ᅸ  ࢔ ࢘ ⊡ ბ ‫ ڲ‬౽ ࢄ ᱊ ࡄ 㐀Ჱ᫦ₐ Ԋ‫ڨ‬Ҡ ࢍౝ๔ Ⴖ䲆‫ڲ‬㶄 䬦͚ፓ䲆 䙺ຄ᜽⛌ 

+

 

ȕࢄᇥ झ㔮㭻ᱧ䙿॔ፓ➖͇ 䄇ਜ਼ ̴ Ꭱ℈‫⩌ ̴ ݖ‬ ᘼ⽠͚ᰶࡴ 㔮㭻ᱧ᪝䛼ᰶԊ䃮 ȕ ⻨ ࢄ ᇥ 䛾 ࣾ ܳ 䧌 ᄼ䩴Ⱞ䖀䓦ⴒऺߍ⇦〆 䔋 ➖ ͇ Ѽ ᝬ ̴ ‫ܧ‬ ਜ਼ ⁏䓻䄇ᘼΝუ৕ 䄏 ᱧ̺ज๞ ᬣ̺‫ں‬Გ 

ளᄧʼࣉ

ȕ㉔䗨 %JY- ࡧ ๔࢔  ࢘ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ 䊲թ⠙⿸ᅸ ̴ 䄇ਜ਼ 

2

ȕ๔㧆ౝࡧ็უᱯ䉔Ꭱ 㥒͇䷊䓴⮫̴๔Ꮔ‫ܧ‬ ਜ਼ ⁏䓻ᰶ჋߈⮱Νუ ৕䄏 䲋䄇ࠬឝ 

+Dž㔮⍜ᔘ丽Ꮔ Ꭱ ϲጒ҉ ͗ᰵ ‫ڣ‬ ͚͑͗ᰵगᰶࡷ๖ 䒨Ძᡐ䧞 ⩌ᘼ̺₏ ͧⱩ‫ ≨⩌⮱ݺ‬䔅ᰶ Ѓᬒ⮱䄄হ䔉᫦ Dž ࢄ ᇥ ສ ࡧ Ꭱ ᐧ$POEP ᝬࢲ 䲏⼜ Ꭰ᫦ᅧ ‫͗ ߍں‬ბใ䒓Ѻ 䲍 䓾 ᫝ ⮱ % ੳ ͇ࡧ ࢄᇥ䒨䒕〆 ࡴթ⒉߈ᬍ䭽 

Džࢄᇥᄼ䩴 Ꭱᐧ⠙⿸‫ݘ‬඲ ䷻ᮜх 㒻⾧⅁ສ ፓᵾᠬহ๗䭠ᝬ घФ ̴ 

А⤳ౝ䧮〆䭱䓾Ƞ ጯ͚ᓰぶ☚䨭ẩⰅẩ㟞 ⁏䓻Გ⩢৕䄏喆
඀৤

%BOJFM#MFBV

(SPVQF3PZBM-FQBHF5SJPNQIF*OD $IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS

(SPVQF3PZBM-FQBHF5SJPNQIF*OD 3FTJEFOUJBM3FBM&TUBUF#SPLFSHSPVQFSPZBMMFQBHFUSJPNQIF%# &YQFSUDPNQUBCMF "HFOUJNNPCJMJFSBHSFF

ZZMJBNZJO!HNBJMDPN

TJZBOHUPOH!IPUNBJMDPN

ECMFBV!TVUUPODPN

˃ˉጷՋ ᄽនనҫ࿗ࠑ̼ူʶ੣഍ᄧ ఝܲᠪᝬ ৊ϊ‫ۆ‬លὀ ႛ࡯᝴

ᣝ㢅ằⰍ

థ Ը  வ͊

ࢄᇥ#SPTTBSEĄ3ąࡧ⠙⿸‫ݘ‬඲⣜ධ х䯲 ສ႓ࡧ‫ڲ‬䘕䃫䃎キ∮๔⅁ 䛺᫝㷲 ԛ ㇫㜡‫ڥ‬䯲჏ࢲ丽ࢲ倅ᅸ䶣 ̭ẩᰶ̶ ࢲ ც᪋ᬻϛ჋᱕ౝᲬ ͚๛⾧䄰 ͚๛॥ ᅅ ࢔ბ ⊡ࣂສ⹫ࡧ ႓ࡧᝬౝ ⤳Ѻ㒛ສ ϑ䕇᫦Ӭ㉔䲍ప䭲͚႓ जₒ 㵹‫̓ݝ‬㏗䊲ጯহऱㆨ᰺ߎ䃫᫪

䔆౥䧶‫ڡ‬ఢ

ሱ Ը   Ը ͊ ͊  

#SPTTBSEĄ.ąࡧ᫝ᐧ⠙⿸‫ݘ‬඲⣜ධ х㒻 ᜽⛌⹫ࡧ ‫ڲ‬㶄Ⴖ䲆 ㉔䗨‫ڙ‬చহ႓ ᵎ‫ڲ‬ใ䃫䃎キ∮⣝А ㇫ጔ჋⩕ ࢔ ბ ⊡ࣂ जВ‫ں‬և࢘⩌䬡ᰶ͗ຄ ᝬ ჋᱕ౝᲬ ㇫㷲ࣕᝬহ࢘⩌䬡 ͚๛ۤ ᯃౝᏀႹ᜽ᰶᰶᝬ䬡হ࢘⩌䬡

ᬫᅏ‫ڭ‬㠸

 ྟ

‫ڝ‬᫥‫ݠ‬ය

ࢄᇥ#SPTTBSEĄ3ąࡧᎡ⠙⿸‫ݘ‬ ඲䓾Ꭱ‫ڕ‬䘕䛺᫝㷲ԛ䃫䃎㇫ጔ 㷲ԛ‫ڥ‬ 䯲 ც᪋ᬻϛ჋᱕ౝᲬ ͚๛⾧䄰 ࣹ䒓 Ꮐ ࢔ბ ⊡ࣂ Ꭰᅧ⮱Ҭ⩕ 䲏⼜ౝ⤳Ѻ㒛ສ ϑ䕇᫦Ӭ

ᷛᘨძఢ

ࣸ ն ζ ো

Ը Ը   Ը ͊   ͊   ͊

㧆ጯ-BTBMMFࡧᎡ㉔䲍‫ڙ‬చ⮱๔ ᝤಸ㖁ᢿ‫ݘ‬඲䃫䃎㇫ጔ჋⩕ ๔ᝬ 䬡 ⊡ࣂ ͗ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ऻ䮏ᰶც᪋ ⮱⻮ϧ䱟झࣕᝬ㇫㷲ԛ 㟞ᇄᇖझ䲏䓾 ౝ䧮 ‫ڞڙ‬ϑ䕇 倅䕌‫ڙ‬䌜 䉚➖হ‫ڙ‬చ Ҭ䄒䶦Ⱋ᜽ͧუᏚহ๔㜗♣❞ສ㔲⮱⤳ ᘠ䔶᠖

ዴ ᤯ ᔭ ก ឥ ᰳ ஌ ‫ ڃ‬᫲ ˃ ˉ ᝿ ͤ

ࢌᇭC࡯ ँᠱ‫ݠ‬ය

ጯ͚ᓰᵥᓰౝ⃢х䉕⩌ᘼ'PPE$PVSU‫ܧ‬ਜ਼

ౝัጯ͚ᓰ叱䛾ౝ⃢ Ꭱᩣ⯷̴ ᰵ⼌䛾‫ ࠲ڕ‬गᐭࡵጯ ͑Ꭱ ጓठఋ᱙ Ꮔͨग䰭ጒ҉ক̭‫ݝ‬কρ◦ ఋ្⢴䊲倅

㺬ᇈ#FBDPOTGJFME䆗ࡻ‫ݘ‬඲‫⼌ ⼌ܧ‬䛾

̴

㺬ᇈສ႓ࡧ䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ࢔‫ࣹ ࢘ڕ‬䒓Ꮐ䓾ጯ͚ᓰ⮱ᄼ▘䒓 〆 䓾त倅䕌‫ڙ‬䌜

ጯ͚ᓰ倅〜‫ڙ‬ᄀẩᬍ᩹⇠ᮜ Ϙऄࡻ䉢⩌≨ ͑࢔ፓ䒓ᏀፓMPDLFS ਜ਼Ф̴ ጯ͚ᓰ叱䛾ౝ⃢ 䲏ᄦ#&--͚ᓰ ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ౝ䧮〆 #FMM ͚ᓰ 叓ᒀߠ ᱧ౧̀㏬ܳ䧌䒓⼸̷倅䕌ẩͧQSPWJHP䊲ጯ 䋠̺‫ܧ‬ẩӬ‫ݖ‬㜠Ხ

/%(ࡷ⠙⿸5SJQMFY‫ܧ‬ਜ਼ ਜ਼Ф̴

Ꭱᐧ䕍 ສ႓ࡧ ϑᝬӬ‫ ݖ‬ 䓾䉚➖͚ᓰ 䓾ᄼ▘䒓䒓〆 ࢔ბ ⊡ბ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ

‫̖ڠ‬ፂጡ

4VUUPO$MPEFN $PVSUJFS*NNPCJMJFS

/%(ࡧ ⣜ධх㒻 䓾๔ಸ䊲ጯ1SPWJHP 4VQFSDぶϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ᰶ倅䶾‫ڙ‬ϑ䒓Ⱑ䓫 7FOEPNFౝ䧮〆䓾Ꮴ๔-PZPMBᵎࡧ ㉔䗨‫ڙ‬చহఫΓ亳 ⁏䓻ᙌ‫ڡ‬䋐⮱᰸ࣸ‫ݺ‬Გ࣯㻯

"OHSJHOPOౝ䧮〆᫮4UVEJP ఈࡷ‫ܧ‬ਜ਼

Ⱋ‫ݺ‬䘪ጟ㏼‫ ⼌ܧ‬ᩣ‫⽠ڒ‬Ⴧ4UVEJPਜ਼Ф̴ ఈࡷਜ਼Ф ̴ 䭠‫ٲٶ‬䋠 ᱊ाສ 䓾ౝ䧮 䓾䉚➖͚ᓰ ज䉚Ν䒓Ꮐ

ᓛ Ԏ त 喟 $ V J    喍 㼭 䒨 喎 㜟҄ࣿ៊䉹➞͏ ȕ๔$0/%0 ᐧλᎡ Ѻλ$IPNFEFZ ̶ẩ 倅ᶐ㷲ԛ๔࢔ ბ᱊䭠 䛴‫ٶ‬Ხສ ፓბ‫ڲ‬倅᩵ܳҀ⾧䄰ₑẩ䲍䓾 হत倅 䕌‫ڙ‬䌜 ‫ܧ‬㵹Ƞ䉚➖Ხ‫ڣ‬᫦Ӭ

ᱷ䉜Ꮜ‫ܯ‬੣ ȕ䔋ᝬፓᏄ Ⱋ‫⼌ݺ‬჏䉌៲ౝ⼻Ƞᵎ⼻ࣷⅡ⩢ᯃ ᰵ⼌䛾⼻‫⃼ݺ‬ᰵ ⼻ऻ̭Ꭱ⼌㏓ϷᎡᮾմ‫ݝ‬᱌ ᝬ͉ᄳᩣఋ ѳᬍ᮴㜗ጞ ㏼㥒ᩲᰭѻѻФ‫ܧ‬ਜ਼ᝬၽ᭜‫ݺ‬Ꮔऻᅲ ც᪋ᬻϛ 䲍䓾⇠䓦 ䷻ᮜ㐊 ҠᏄᐧλᎡ 㜗ѼᝬऻᐧλᎡ ̶͗๔࢔ბ ๔ऻ䮏 जВ ⻺㤉‫ڨ‬华‫ڨ‬博‫ڨ‬⠄ౝ̸ბ͚䔅ᰶᅧ⾧ᝬ䬡जВ҉ͧߋ‫ڙ‬ბᝃ ̭͗ᄼಸ≨ߕ౧᝭‫ ⼌ܧ‬В‫ݺ‬ᰫ㏼ᩣ‫ڒ‬ᰵ⼌䛾ٰᝬၽጯᩬѝФ ̴ 㺮Ф̴ ࠲᠙ᱯ䉔Ꮔ⩌ᘼ䄓ᗲ䄤Გ⩢ᴒ䄏 ȕ㧆೻͉䔋䨮ᱯ䉔Ꮔ 㥒͇䷊̴㺮Ф̴᠒ᰶͨ㺮☌䙿‫ڙ‬थ ⮱፥Ꭱӈ䉔वह 䔈Фᬻ᭫ѻλ̭㝙⮱ᱯ䉔Ꮔ 䶫჏⊵䉦㘪߈倅 ㈃᳉ 些᫆ぶ倅‫⋓ݖ‬ϔ৮፥Ꭱ⩲䨭ᄼ䩴ᅲℾℾ䷻⌠ᱡ ใᲒϧऐᲮᄾ ჏⎽ ⽠Ⴧ㉍䉕倅 䯴অᭀλノ⤳Ꮔ䲏‫ڕ‬䘕Ꭰझ᧺҉ ც᪋ᬻϛᏄ̻ͨ䔋 䨮‫ڙ‬थ⮱䔋䨮वहⰛ‫ݺ‬ጟ㏼‫ݝ‬᱌ ᫝⮱ΝუजВ䮼ᬣ䛺カ䔋䨮ࡼ䃛 ȕ-BWBMᱯ䉔Ꮔ ̴㥒͇䷊⼌䛾‫ܧ‬䃖㗎ЪФᵩ̴

Ꮁ‫ٴ‬ఢ ȕѺ㒛ፓᩬᏉ㶒䉡Ꭹ٬చ Ѻλ(BUJOFBV ፓФթ̴ẩ͇ ‫ڕ‬䘕 䯴ϧノ⤳ ㏜‫̴⋓ݖ‬ᰭ᫝䭺Ф㜠̴ Ꭰ౴⃼͗Ѻ㒛Фᵩ̺‫ݝ‬ ̴Ꭱ⩌ᘼ䷊℁Ꭱᰶᬻ᭫෋ߍ

久亻ࣿোખᏌ

̀ ͇ ఏ 䭌 នड़ੜຸ Б᠟᝿ͤ 䉕 ⮱ Ԋ 䯉 ‫ڍ‬ឥ ዪឥ ᔭឥ กឥనҫ (VP:BP

߷ు ᦋࡀ ౝϔ㏼㏗

TPOHTIBONN!HNBJMDPN

ౝϔ㏼㏗

‫ܧ‬

ZHVP!TVUUPODPN

‫ ڙ‬ᄀ ‫ ܧ‬ਜ਼

‫ ڙ‬ᄀ ‫ ܧ‬ਜ਼

0''&3ᣒऄ

ࡷ⠙⿸ᅸ‫ܧ‬ਜ਼

0''&3ᣒऄ

       ͑ბ̭ࢲ͑࢘ 䓾㐬㏬ౝ䧮 ጯ͚ᓰ ͑ბ̭ࢲ 䓾"58"5&3ౝ䧮〆 %61-&9‫ܧ‬ਜ਼

⠙⿸ᅸ‫ܧ‬ਜ਼

   ࢄᇥ#3044"3% 0ࡧ ࢔ბ ≄᝸䬡 ‫ܧ‬ ⼌ ߍᠬ๔ϧ̭᱌ ͑ბ̭ࢲ ፓ䒓Ѻ

   ᰵ        䓾㐬㏬ౝ䧮"440.1 ԛຠᇈ ࢔ბ ࣹ䒓Ꮐ 5*0/ ̭ຄࡷ ̭ຄࡷ

ᑍ႓∝ࢇธ

9VF5BJ 5PN ;IBOHౝϔ㏼㏗ ᝸ᱧ 

758-9699

50.‫ڙ‬ᄀ ̭ბ̭ࢲ

 ᰵ

㩎䱋ࢇธ

9JB 5FSFTB $BJౝϔ㏼㏗ ᝸ᱧ 

PGGJDF[YU!HNBJMDPN

961-6765

UFSFTBDBJ!HNBJMDPN

䄎ԕ ͇͎ 倌᩼ জ‫̴ ݤ‬Ვ响ᑃ᱁ߕ Ꭼᒮऱㆨᝬ⎽ ‫ٺ‬䉦䃱ѝ 䃖ᗕᩫᓰȠⰮᓰ ᰳುѾ‫ܒ‬

ᰳጞМࠟ

ᰳጞМࠟ

ጯ͚ᓰ#FMM$FOUFS᫮- "WFOVF䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀ Ꭱ ᫝ᐧ Ѻλẩ 㻳䛻ᐭ䭁 㷲ԛ㇫㜡 ৮䉕倅䉢‫ڙ‬ᄀ ࠲᠙命‫⮱ڕ‬䃫᫪ბ‫ڲ‬ბใ⍥∠↍ ᵾᠬ 㧥ᝬ ͑ᅯ ⮱֒䏘ᝬ ็྿Ҁბ ч䃛ბ оᖜბぶ䲍䓾๔႓ੳ ͇వ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ẩ̸ᰶ1SPWJHP䊲ጯহ4UBSCVDLT ͇ͨఋపᕒਜ਼ 倅৮ঠ⮱⩌≨ϲ䰭̴

4BJOU-BVSFOUᬻ⤍ᄼࡧᎡᐧ‫ڙ‬ᄀ ㉔䗨‫ڙ‬చ٬〒⍥ͽ䃫᫪Ⅱ‫ڙ‬చ ͑ბ̭ࢲ ც᪋ᬻϛ ᜽⛌⹫ࡧ࠲᠙᝭ᰶ⩢கȠბ‫ڲ‬ 䒓Ѻ̻෮ᠯ⾧䄰㺮Ф̴

ጟਜ਼40-% 㧆೻倅ᶐ⹫ࡧ)".145&"%䆗ࡻ⠙⿸‫ݘ‬ ඲ Ꭱᐧ ࢍౝᎠᅧ ࢔ᝬ࢘⩌䬡 ࣹ䒓Ꮐ ც᪋ऻ䮏 ䷻ᮜх㒻 Ѻ㒛㐊Ҡক䓦 ๔͚ᄼ႓ऺᵎξ䯳 ܳ䧌जₒ㵹㜠‫ڙ‬చ͇ ͨᕒਜ਼ Ф̴ࡰ⮫ ज⿸ࢠ‫ڒ‬Ѽ

0''&3ᣒऄ

0''&3ᣒऄ

ጟਜ਼40-%

㺬ᇈ1PJOUF$MBJSFࡧᎡࡷ⠙⿸͑ᅯ )064& ̶࢔ᝬ ࢘⩌䬡 ᫝ᅸ䶣 ᫝䒓 䖀 Ⴖ䲆⹫ࡧ ც᪋ᬻϛ 䌊倅䕌ࣷ▘ 䒓〆̺‫ܳݝ‬䧌䒓⼸Ф̴

䌊⻨ౝ䧮$05&7&356ϲρܳ䧌 ."3$&- -"63*/㶄͑ᝬ̭ࢲ‫ڙ‬ᄀ Ꭱᐧ ϑ䕇࡮ܳӬ ‫ ݖ‬䓾ౝ䧮 倅䕌 4)011*/(."-- 䊲ጯ 丽亳 ͚ ᄼ႓‫ڙ‬ᄀႶ‫͒ڕ‬ჳ ᎟ۭ㐡៑㞜ສᰶ̭ბ‫ڲ‬։䒓Ѻ ẩ᫮ᰶ‫͗ښ‬䃬჏䒓Ѻ 䒨Ძ㒛͇⮱仃䔶㺮Ф̴

࠴᪙᮲Џ

͑ຄ͑ბ̭ࢲ̭࢘‫ڙ‬ᄀ ᄼ䩴4BJOU3PDIEF M "DIJHBO 䌊⻨-"7"-ܳ䧌䒓⼸ 䌊▘䒓〆 (BSF.BTDPVDIFܳ䧌䒓⼸Ꭱ᫝ᝬ ͡⇠㔹ᅲ ᗍ䬟㜿䔯 ䷻ᮜх㒻Ѻλιẩ ̭ຄ⾧䬟 ̭ຄᰵ⼌ ऱᰶ͑͗։䒓Ѻ 䔯व㜗Ѽᝃែ䉱㺮Ф̴̴ࣷ

Džρ๖䲋䔋䨮ৃ઎Ꮔ ๔ಸߋ‫ڙ‬ẩ‫ڲ‬๖ߋ‫ڙ‬ẩ‫ৃڲ‬઎Ꮔ ߋ‫ڙ‬ẩ፥ Ꭱ‫⼌ܧ‬⢴В̷ Ⱑᣒ䔋ᣒ๔ಸ͚̀ౝ䧮〆কడᰶ䃥็㧆๔Ƞ偮 ๔ࣷ䄨๔̀⮱႓⩌ᅲѼ ᩲ䯴অ䲋፥ღᭀ ノ⤳キࢂ ϻᲒ⇎ᰶ䯴̺‫ݝ‬ व䔯অጒ⮱☓ᖩᏄ䨧䲋䔋䨮 ፥Ꭱ⽠Ⴧӈ䉔ੳ 䔈䉔᜽᱙ѻ䉕䛼ສ ‫⋓ݖ‬⢴Ხ倅Ⱋ‫ݺ‬Ꮔͨ⃼কጒ҉ᄼᬣ ̭͗ϧᬖ⤚̷‫ ◦ࡵ̸ݝ‬͸ ऻ‫ڕ‬䘕᭜䯴অក⤳ 䯴অ䉌䉐‫ڠ‬䬕ₑᏄᄦ䄚㼭㺮Ⅿ̺倅 ᰶᬍ㏼侹䘪 जВ̷᝸ キࢂᭀ᧺҉㠒๘໨͑ϧ䘪ጒ҉ ᄳч㞯Ⱞ๔䛼ϧጒ ‫⋓ݖ‬ ч๔፲᣽倅Ⱋ‫̭ݺ‬ϧ䒨Ძጒ҉ ⃼কग㺮ᄼᬣ ͑Ꭱ็ࢠजᩣఋ ែ䉱䄓ᗲ⁏䓻Გ⩢ಯ䄏 ȕ䉚➖͚ᓰ‫ڲ‬䔋䨮ৃ઎Ꮔ ক㥒͇䷊ ᰶ‫ڕ‬㕹䯴অ ᭀក⤳ ⼌䛾 ѻ 㺮Ф̴ ȕ๔ಸ䔋䨮ᬖ丽Ꮔ㺮Ф̴ 㧆೻㦄ऺ๔ಸ䔋䨮ᬖ丽Ꮔ ็Ꭱ㔮Ꮔ 㥒͇䷊̴ ⼌䛾⃼ᰵ ⼌㏓䔅ᰶᎡगևᬖ丽হࡵ丽 ⃼๖ ̸ࡵ◦̸⤚⁏䓻ᄦ丽些ᙌ‫ڡ‬䋐⮱᰸ࣸಯ䄏 ȕ7FSEVOࡧᄼಸᄬथᏄ ⼌䛾ѻ ⃼ᰵٰ 》ζᄼ ᜽᱙ѻ㥒͇ ᬣ䬡ⴚ ⃼কगጒ҉ᄼᬣ Ꭰ౴⃼๖ᐭ䬕ᄼᬣ๘໨ιϧក⤳ ̭ ͗䯴অⰛ‫ݺ‬Ꮔͨጟ㏼㏼㥒Ꭱ 䔭оᩲਜ਼ 䭺Ф㜠̴ࡰᏄͨ䉌䉐ദ 䃚 Ⱑ‫ݝ‬᫝Νუ㘪⠙⿸᧺҉ͧ₏ ⁏䓻䌌Ꮔᷭᴒ⩌ᘼ ȕࢄᇥᄼ䩴ᔘ丽Ꮔፓ➖͇Ф̴ 䌊⻨㧆➦‫ݖ‬ᅁܳ䧌䒓⼸ᄼ䩴 ͚ᓰᔘ丽亳ፓ➖͇ ౝ⃢ສকడᰶუ䨣㵹 ᝭႓ᵎ ጯᩬᏉȠ䊲ጯ ࣷ侨‫ۈ‬ẩ‫ڲ‬᭜䲋䔋䨮ᔘ丽Ꮔፓ๔ಸ䱟झ ็͗ᏔѺ Ꮔͨ㜗ጞ䯴 ϧក⤳ 》ζᒵᄼ ➦‫ݘ‬䔯व݊ₒ݈͇ែ䉱㔲 ͚丽ᝃ㺬丽౴जᄼ䩴 ϧऐ䓾 ጯ౧ᐭࣾ⒉߈Ხ๔

᭽п೎

܎䔶᠖᜾ЙΝࢃᝬᅸ ౴䔮㏵䏘͇̀ᒸጵ∂ᒸ৕䄏

4POH4IBO

ᥪ͇Ḭ%BWJEGPSUISFF!ZBIPPDPN МՂ‫ڦڠ‬Ḭ.POLMBOE.POUSFBM2$)"$

!"#$$%&'$$()"$$*"+,

ඞၸ ‫׷‬ၸԤྠཱፂጡḚกᔭ˖ዪḛ -./012&)34'&"$$567183'7&$$.091 %7:;<+=$$(9>$$98?

ዴອกឥᔭឥ˖஠ ࣞ;ᄴᨐᄴॶᄴҦ

!"#$%&#''%((!)%*%&#''#+,%-&.$%&*'

 CTNJDIFMMF!IPUNBJMDPN

/& 8

ᓛԎत CTNJDIFMMF

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

ᰨ๎៉䉸Йࣾ㜞҃➝͎ 䄫Კ⩩ড়䄖ᝊ㔹 ⮨䭳 ❼䲖᰽䮄 ᰨ๎ᰴ᫤ᰴᔟ䉸䃣䄤⌨ߍᓛԎ

i 6 DPN

"$0''&3 $&1 5&%

ࢄᇥ ౝ䧮.0/,ₒ㵹 #3044"3%ጯ ㆠ "ࡧ53*1-&9 ࡷ%61-&9

ࣲथ थና᭧ሥ ࣲथ ᭧ሥࣱ வࡇˊ˟ᒭͱʷ‫ݓ‬ʷ ࣱவࡇ Лᦊѣ ‫ݓ‬ቇᎶ ࣊஋កͥ ʺ घФ̴ܸܸ ም ࣲም᧛ʺघФ Ͱ̆࣊‫ ͉ڤ‬దॢܸӤ ϙቇᫎঌ੤ᅌ४ 䄤և ສ៏0GGFS۳ิ ̴

  ࣱ త  ௅ኃయ

‫̖ڠ‬ፂጡ

ႂពḬ

40 -%

40 -%

7&3%6/ౝࡧ ࢄᇥ ࡷ⠙⿸ᝬ #3044"3%ጯ-ࡧ Ꭱᐧࡷ⠙⿸ᝬ

੝ᫎ᧔А‫ ݞ‬᭥ᤃ‫ڡ‬ ᨡ - B T B M M F  ዛ ൦ᛡԶ᜶Ѭ᧿ ᜵ ̡ˊ˟ Лᦊѣም ࣲም᧛  

घФϲϲ̴

ࣱவࡇ Ӻࠉ Ӽ๑ ӭᢼः ‫ڡ‬ ʾࠉ߹ੇѬ᧿҂࠵ ߦ Ѭ᧿҂ˇጢᡔ࣊ $PTUDP ᧛ԧᡔ࣊ ᧛ ˘ᦥࠒ ЛᗜྲѾ࠷ తܸᄊ%JY‫˗ˊ׸‬ ॷघФ̴

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

[IVMFJ!HNBJMDPN

#SPTTBSE๔Ą-ąࡧ䆗ࡻ‫ݘ‬඲‫ڲ‬ 㷲ԛ倅〜䆗ࡻ 䊲倅ᅸ䶣 ⅁߬ⷲ⹡ ࢔ბ ⊡ࣂቹ‫ڒ‬ᐼ෮▶ ᐭᩫᐼࣕᝬ 䙺ᰶ⣝Аቹ‫ڒ‬ᐼ倅ᶐ⩢கࣷ䊲๔ξⴠझ 䲏䆗ࡻͨ࢔䙺䊲๔㇫㷲ₒ‫ڒ‬ᐼ㶐ᴉ⣨ ⦰䪣‫ڒ‬ᐼ͇̀䙿⿃ ᵾᠬᅸࣷ֒䏘ᝬ ‫ݺ‬ ͇ͨ᭜㧆➦‫ݖ‬ᅁ‫⤰۝‬䭌䭌䪬

XXXTJOPRVFCFDDPN

షᘗ

#SPTTBSEĄ-ąࡧ䆗ࡻ‫ݘ‬඲ใ㻯๔⅁ ⷲ⹡ ‫ڲ‬㷲ԛຏࡻ⣝А ⩕᫆㔰⾣ Ხ‫ڤ‬㞧 ᱜ⅁䉕 ࢔ბ ⊡ࣂ ͚๛Бᯃ ࣹ 䒓Ꮐ䬕‫ݺ‬㘪։䒓Ѻ ౝᏀႹ᜽ᰶᕿ⍖䙿 ⿃็⿄ᬻϛ 䛴‫ٶ‬ᲮҠ⃼ᅯ䘪ᰶ䴠৺㷲 㒛 ࢠҬ䒓Ꮐ䘪㇫㷲ԛ䙺ᰶ⾧䄰


i 6.com ྱ ጝ ‫̖ڠ‬ᠪᝬ

ੜࡓሜ‫׫‬ၶ਒˻ӭʶᎩ੩ࡉ

ֆ᣷ဖܑၶา఺ᑞʶᄫ˿ཨ

 ྟ

ᗛ ۡ ‫ڠ‬ ̖

www.iU91.com ᗛྱѽ࠶ˢᒯҪૅܷੜ͈ణᰳᄉ ‫ڠ‬Ӝ8FTUNPVOUὋᤂ௅ʶ࣮៷߳ᄉ੆̓ ͈ಪѸʽளᰳὋᗛྱѽ࠶᭮ˉࢼܿ"MEP #FOTBEPVOᄉͰ߳̾ʹЊᄉ͈ಪӭ Ѣnj‫ ڙ‬$FOUSJTੜࡓᩘ‫׫‬ጆፑ˖Ὃឞ‫ڠ‬Ӝ ЎґణᰳᄉͰ߳‫ʹ˝͈׫‬Њnj ૵৘Ὃᤇᫍͮ̅#SBFTJEF 1MBDFᄉ៷ ߳Ὃథ˓ੜᫍὋӉહᫍӹࠈNj̊˓ร ੣ᫍnjణѹᤈЙࣉ‫ڣ‬ௐᄉԶ͈ᤂʹ ЊὋణՐ̾ʹЊ੆̓nj˻ࠑ௦ʶͮ ౎ᒬᎾ‫ڍ‬ጰጝᄉ‫̠׷‬Ὃ̴ᄉߦߔᄫґ‫ڙ‬ ᗛྱѽ࠶ʼߥnj ̼ူᤇ‫ݒ‬ੜ̖ᩘ‫׫‬ᄉᔙࠜඊ‫ڍ‬ᬄ‫ڠ‬ ̖МՂᄉፂጡ̠+PTFQI.POUBOBSPᛪᇧὋ ‫ڙ‬8FTUNPVOUӜὋʶᄇʹҁˏᄇʹᄉੜ ࡓ۲ఴʼ‫ڙ‬ʶֆ˧Юࡂ͗‫׫‬Ѣnj ‫ݟ‬౦ ੜࡓ͈ಪՋူὋ࠴ௐЮࡂ͗‫׫‬Ѣnjథ

8&45.06/5Ͱ߳ӭѢ˴ᄇʹణᰳ͈ ̎ੜࡓၴᒯᤆల౎३Ԣஉҁ $FOUSJTᩘ ‫׫‬ጆፑʼὋ̴͂ࡂᑞ੼ҁՋ᤟ᄉ˻ࠑnj ʿ᣾Ὃᡓᰳቪᄉੜ̖ὋԺᑞ᜵ᤈЙࣉ‫ڣ‬ʶ ࣱӦὋ੥ᑞ੼ҁՋ᤟ᄉ˻ࠑnj +PTFQI .POUBOBSPᤨ᭚Ὃ̯ʻࣱґध ‫ݼ‬Ὃᗛྱѽ࠶ᰳቪͰ߳ᄉᩘ‫׫‬ध‫ݼ‬༡ྏὋ +PTFQI .POUBOBSP௦᣾Ԝ˓త᧖8FTU NPVOU‫ڠ‬Ӝᩘ‫׫‬ጡेణᰳᄉ‫̖ڠ‬ፂጡὋ ̴ӭѢᄉੜ̖͈ಪ‫ڨ‬ᡓ᣾ʹЊnj̴ૈ ѢὋᤇФ˖Ὃథ̊ѫ˧‫ٽ‬௦ܰ‫ࠑ˻ڍ‬ὋӉ હ౎ᒬᎾ‫ڍ‬NjӮᎾNj˖‫ڍ‬NjᬀડͣᐎՋᦞ ᫁‫ڍ‬ᄉࠜ‫͂׷‬Ὃ̴ᝢ˝ᗛྱѽ࠶ࣂፂ੆ ˝խल‫ڍ‬ᬄ˻ࠑᄉʶ˓‫ڠ‬Ӝnj ‫ڙ‬᣾Ԝࣱ̊˖Ὃᗛྱѽ࠶ᄉੜ‫ࣉ̖ڠ‬ ‫ܘܷࣧڣ‬᫁njణܷᄉஅᄝ౎ᒬࣉ˖ॶὋ

Ვϛ 514-572-5959

̯ᗛྱѽ࠶̾ܰᄉ‫ڠ‬ழ ᤈЙឞࣉnj +PTFQI .POU BO BSPឬnj þੇᄰζᤇ௦ ʶጆѴ‫ځ‬ገὋΒ‫ݟ‬ఝሶ ߿ᄉஊ෴ဖܑὋᓡ‫ݝ‬ᄉ ఴ‫ڠ‬ፂ฿֖ࠜᜎᄉܰ‫ڍ‬ ˻ࠑ๘Йÿnj .POUBOBSPૈѢὋˀ ܰ‫֖ܲܲ͟ڙࠑ˻ڍ‬ຝ ‫׍‬ӧ˞᜵̾અᠪੜ̖ᄉᄫᄉʿՎὋ‫ڙ‬ᗛ ྱѽ࠶᠓˻Ͱ߳ᄉ᝴ܲܰ‫̠ڍ‬Ὃ˞᜵௦ ˝ࠑऐ˻ੜὋඊ‫ݟ‬Ὃ̴͂ᄉߦߔൣ‫ڙ‬Ҫૅ ܷʼߥὋ8FTUNPVOUӜᄉሒበߥಢ᭣࣡խ ल̴͂ᄉ̝ᅏnj

ᱻ႓͉ 514-813-7043

⩢䄊

ౝ ϔ ㏼ ㏗

8FTUNPVOUὋ)BNQ TUFBEὋ.PVOU3PZBM֖ 0VUSFNPOUኍӜὋ࿗በ Ͱ߳ᄉࣰ‫͈ڨ‬ಪဗ‫ڙ‬ ˝ʹЊ ඊԜࣱ ‫ܘ‬Ҫ˿ὄnj ૵$FOUSJTፑ᝟Ὃᗛ ྱѽ࠶ࣉ˖ॶ‫ڠ‬Ӝ‫ڠ‬ ̖ᄉࣰ‫͈ڨ‬ಪ‫ܘ‬Ҫ˿ ὄὋᄰඊ˧ʽὋܷᦏ ͗Ӝ˝ὄὋᗛྱѽ࠶ࡳЮ˝ὄnj +PTFQI .POUBOBSPᝢ˝Ὃథі˓‫ځ‬ገ ൣ‫ڙ‬΍‫ڣࣉ̖ڠ‬ӣຝnj̴ᛪᇧὋतኒ‫׷‬ ፂ฿ൣ‫ڙ‬ᝧఴ‫ࠑ˻ڠ‬ఝథζॶӣጞ̴͂ ᄉఴ‫ڣࣉڗ‬Ὃੜ᠝ѽညॡͯὋளᄉᠪ᧚˶

T homas Li ᓛԎ2:

!"#$

͇̀倅᩵䄇Ԏ͒䅕 FEXBSEZBOHDB!IPUNBJMDPN

ѼႲੳ͇ౝϔ㏼㏗

MYEUIPNBT!IPUNBJMDPN 8F$IBU*%-9%.POUSFBM

‫ܧ‬ ਜ਼

஠ʶᲝ

ᙼ ਪ ࡀ Δ 7*1㏼㏗ͨ䶢 !"#$%&'(#)*+"

‫ܧ‬ ⼌

᠒ᰶ䊲๔䒓Ꮐ BANGALOW ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ᝬᅸᐧλᎡ ౌౝ䲏⼜ Ꭰ᫦ᅧ ᝬᅸ䲏⼜Ꭰ ᫦ᅧ ࢔ბ ࢘⩌䬡ࣹ ㈨㐌ӈ☚ ͚๛ۤᯃ⾧䄰হ⩢ ᯃ⅁ӈ☚ 䒓Ꮐ 䒓ḇ 䒓 䖀Ꭱ䛺ևᅸ䶣 ใෆࣷԊ ⍖ᅯ Ꭱ᫝ᢏ☚∢ Ꭱ ᫝ᐧ䊲๔䒓Ꮐ ࣌ᝬͨ䃎ܿ⩕λ ͇̀ԛ䒓 ऱ⻺䙺㒛̭ᏁԞ‫ⱌ ڕ‬ ᱽ჋᫆ᕨ㟞䉦䓾 

ౝ౭3VF%BOEVSBOE-F7JFVY-POHVFVJM

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

МՂḬ ͛ᄽḬ МՂ‫ڦڠ‬Ḭ !"##$%&'(&##)*+###### ####################################,(-.&/01&234',5#&67## ####################################89##:/;## )<

‫ ׭‬ ͊ 

႓ࡧᝬ%61-&9 ܳ䧌ₒ㵹‫⻾ݝ‬ឭᄼ႓ 30$$"#&--"‫ڕ‬᫝䆗ࡻ‫ڙ‬ᄀ ∠↍ უᏚᒞ 䭱䓾ᰶ3FHJOB 4PQIJF#BSBU͚႓ ࢠᄳ 䮏 ཞͽࢲぶ‫ڞڙ‬䃫᫪命‫ڕ‬ౝ䧮-VDJFOM-"MMJFS ๔䲏⼜, Фᰵ , Фᰵ ̷ጯ ܳ䧌‫ݝ‬ౝ䧮〆TBVWF Ф̴ ‫ܧ‬ ਜ਼

‫ܧ‬ ਜ਼

䓾叓๔ ਽ϧ㶄倅㏔‫ڙ‬ᄀ , ⍥∠↍ ֒䏘 $ 0 5 & % & 4 / & * ( & 4 ࡧ 䓾 ౝ 䧮 ᝬ Ф̴ 1-".0/%0/ 5SJQMFYᄼಸែ䉱➖͇ х䉕ᝬ ჏ ౝ̷͗͗ࡷ ࡷౝ̸̭͗͗ࡷФ̴

ܸ᫅Љ !"##$%!"## &"

ၶ਒ԢྫྷˉѢ‫׫‬Ѣሜ ԲଡΘ᜴̠˃ˉྫྷˉክူ ʶ్ᴜనҫ

੣఺Ḭ &NBJMḬZUJBOZVO!IPUNBJMDPN

ᑊ຋-PVJT ѵ ᧚ྠྱ᝴ፂጡḞ‫ߥˉ׷‬ᬒߥ‫ܢ‬Ԣ .$4 ᆯ‫ڃܢ‬᫲ ଡΘ‫ˉ׷‬᠝൛ḞੜࡓḞၶ਒Ḟઅᠪྫྷˉ˻ӭԢክူ 䌊⻨㧆➦‫ݖ‬ᅁ̭ᄼᬣ䒓⼸ %36..0/%7*--& ጯ䊲 ๔ಸᱯ䉔Ꮔ䔋➖͇‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ្⼻㥒͇䷊ ̴ ⩌ᘼ⽠ ͚ᰶࡴ ‫͚ڣ‬㏜ᱯ䉔㥒͇䷊䓫 ̴҆ 仆☌㥒͇䷊ ̴ 䙿 ̴ -050 ̴ ̺㏼㥒㩙㤉ࣷ㖶ㆨ ㏼㥒キ ࢂ Ѻλጯ‫࡮ڲ‬ႄ䌜ऐ 䒙㻿։䒓౧ 䶫჏ᒭᲒᲮͧӬ ‫ ݖ‬䗨䓾᜽ϧ႓ᵎ ჏⎽⽠Ⴧ㉍䉕倅 ᝬϔͧ⌤‫ౌ܊‬㐀 Ჱ㏜ੳ⩕ᐧま Ҭ⩕䲏⼜䓫Ꭰᅧ Ꮔ䲏ც᪋̷ᶐ⁎ Ꮐᝬ䲏⼜‫ٲ‬䋠 䔈‫ܧ‬䉔➖ᲮͧӬ‫ ݖ‬Ꭰ䲏᧺҉ߠߕᑧᏓ ѻ ⣝Ꮔͨጟ㏼㥒 ҆Ꭱ गևノ⤳ ጒ҉ᬣ䬡ⴚ ㏼ ੳ̻⩌≨̺͑䄜 ສ⩌ᘼ̺ज็ᓄ घФ ̴ߍႅ䉔 

⠙უА⤳㺬ᇈ #&"$0/4'*&-% ࡧ ⠙⿸‫ݘ‬඲ Ѻλ౐䌜ᭀ᫜⎃̻ " 倅䕌 䌜͸䬡倅ᅇ⹫ࡧ‫ࢍ ڲ‬ౝ Ꭰㆠ ক 䓦᳄᱕⣜㐂 䲆䅔х㒻 ⻮ჳऻ㟞చᮜ 㻯‫ݘ‬㜡 ‫ⵃڕ‬ใෆ ࢄࡄ᱊ा 䭠‫ٲٶ‬ ⇈ 㐡៑Ԋ‫ڨ‬Ҡ 㦄ऺ∂䄚ప䭲ᄼ႓ 4U 3FNJ ႓ࡧᝬ 䗨䓾ऱ⻺᰺ߎ䃫᫪ ϑ䕇 Ӭ‫Ⲏ ݖ‬ᝬ  ࢘⊡ घФ ̴ 

䌊 $3&.";*& ౝ 䧮 〆 ₒ 㵹 ܳ 䧌 ͨ 㶄 㻿 %61-&9 ẩ ̷ ࡷ ẩ̸⣝ͧ㺬ᐼᔘ丽 ᰶࢍౝ䓾 Ꭰᅧ⮱ౌౝजӈពᐧ ᰶ ͗։䒓Ѻ घФϲ̴ ສᱧч

ႂពḬ ᥪ͇ḬIVLFMMZ!HNBJMDPN 7*1ፂጡ̠˞ᮅ i 6 DPN ӑᎾБ᠟᫁᤬ ᒬͰ

Dž Ф ̴ ᜴ ࡳ ༡ ᢻ Dž Ф ̴ ᳠ Ռ ࠶

ቢஷ‫ ˉྫྷˉ׷‬഍ʼ ҨМࠈ ഍ʽΦѽआ 4BVWFVS ࣉ ӹ Ѿ ‫ ܒ‬᮲௿ሑ˟ ໎ᭂྒྷ ၶ ਒ ˻ ӭ ࡢ ϣऔၶา ͯ̅ࣉ Dž Ф ̴ ‫ڠ‬ᨠቢ ஊ͈ͤន‫ ׫‬ ཎᕘआ ࣱᖸˉᮨ Dž Ф ̴ ᜴ ࡳ ʹ ࣱѽ ʹ ඇత ,JSLMBOE ࣉ  ӹ ሜ᧚ ӡ 䭺Ф Ѿ ‫ ܷ ڠ ܒ‬Ԥ ᢻ Dž Ф ̴ ᳠ Ռ ࠶ ܷ ं ̓᤯Φѽ ‫ߥݝ‬ ߥࠪ᭦ᤋᩙ֝‫׾‬आ Ӝ 0''&3&% ࣱᖸˉᮨ ʹ ࣱѽ DžФ    ๦ ʹ आ ˞ ʿ ‫ڮ‬ ̴ #SPTTBSE ࣉ  आ 䭺Ф ៷ӧѾ‫ߥݝ ܒ‬Ӝ ఺ Dž Ф ̴ -BWBM ‫׷‬ ͗ᬱ३ 0''&3&% ˉӜ᭣ᤋᩙ࠮Ղआ અᠪྫྷˉ ࣱᖸˉᮨ ʹ ࣱ ѽ ʹ Dž Ф ̴ ‫ ڠ‬ᨠ #FSSJ62". ᬃ ᤂ Dž Ф ̴ ࣉ ˖ ॶ ‫׷‬ ˉӜᤋᩙ˖ᮿआ ࣱ ࡎ ‫ ׷‬ᩓ ࡎ ఽ ᠍ ᖸˉᮨ ʹ ࣱѽ आ  ࡎ ˝ ੜ ᫍ ஺आ ࣱыЙ ʹ  ʹ Ժ᠝൛ /&8

ಢӜЮఽ᠍आ ࣱᖸ ˉ ᮨ ʹ ࣱ ѽ ʹ /&8 Dž Ф ̴ ࣉ ˖ ॶ ‫ڠ‬ᨠ᣷ᤋᩙප౦आ ࣱᖸˉᮨ ʹ ࣱѽ ʹ 0''&3&% Dž Ф ̴ ᜴ࡳ༡ᢻቢ ᣷ ̾ %&-* ˝˞ᄉΦ ѽआ ʶࣱ‫ٿ‬ఴ 䭺Ф

ᇗᆂ㺬ϧ➖͇͇̀ノ⤳

➖͇㐡ԛ 喍ᰬᗕᄨឫ͇̀᰺ߎ喎 ᬔࢂٰ㔨ԛࡴ㏔ ᄨឫ᫝⼌჏ 㗹ᮜࣷԎ㾶䄰ᴒ ᩣ⼌䛾 Аᰬᝬ̷ͨ∂Ꮪั⤳̻ ⼌჏ࣷᝬノч⮱ζ䃛 АЅᩬᏉ⼻ࣷԊ䮖䉦ぶ

Dž Ф ̴ 4U

XXXTJOPRVFCFDDPN

㺬ᇈ *-&#*;"3% 䩆ᅯ⠙⿸‫ݘ‬඲‫ܧ‬ ਜ਼ Ꭱ ᐧ 㐡 ៑ Ԋ ‫ ڨ‬㞜 ສ ౝ ⤳ Ѻ㒛Ҡ 䓾ऱ⻺᰺ߎ䃫᫪ Ѻλ䲆䅔 ᄼࡧ‫ڲ‬㔹ࣵϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬᝭ౕ႓ࡧ⮱ᄼ ႓ͧ㧆➦‫ݖ‬ᅁ‫∂⿸ڙ‬䄚ᰭສ⮱ᄼ႓͸ ̭ ऻ䮏ც᪋‫ݘ‬㜡 ቹౝ∠↍ Бϧ࢝ 䆎⌞‫࢔  ݨ‬ბ ࢘⊡ घФ ̴ $FOUSJT

-ă *-&#*;"3% ᇈ Ꭱ ᐧ ౐ ߠ ѓ ᫜⇠䓦䆗ࡻ‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ 䲏ࢄ㗹ࡄ 䭠‫ٶ‬ ‫ ⇈ٲ‬㐊㒻⇠ᮜ ࢍౝ䓫 Ꭰ᫦ㆠ ऻ䮏ც᪋㡶ಗⰡ䕇⇠䓦 जᐧ⠙⿸⴮ ๡ ࢔ბ  ࢘⊡ ᝭ᰶ࢔ბ ჏ࢲ ࣕᝬ 丽ࢲ䘪ᰶ䉼ᓰᗓⰛ⮱⇠ᮜ কడ ᴾ᱕⣜㐂 ⣜ධ჉ϧ ᝬᅸᐧま䉕䛼Ხ Ҡ ጯᩬѝФ ̴ घФ ̴ Ხສᱧч $FOUSJT

㧆➦‫ݖ‬ᅁ 3*7*&3&%&413"*3*&4 ࡧ⠙⿸‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ ౝ⤳Ѻ㒛ສ 䲏ᄦ๔ ಸ‫ڙ‬చĄQBSLBSNBOECPNCBSEJFSą ⇬ₑ‫ڙ‬చₒ㵹̶ܳ䧌ࢠ㜠౐ߠѓ᫜⇠䓦 ఈ႐ᮜ㞟ᲮҠ ᴲᴼడ᜽⮱ऻ䮏⻺␎凉㟞 ❙␎㦎㤱㬑⮱۶Ϛহⶂ᳉㉜㉜⮱㤉చ 䃖䔆͗ᄼ䮏‫⩌␎ٲ‬ᱧ ᝬၽক䓦⩕ₒ䖀ⵃ㇫ᓰ䨧ᅞ ͧᗕ㼐䮑⌲䮑ᱯ㡶⮱☓ᖩ Ꭱᐧ᜽ ̭Ⱑౕ㇫ᓰ㐡៑Ԋ‫ ڨ‬᫝䬕⿄ᅸ䶣 ౝ̸ბ‫ڕ‬䘕㔨᫝  ࢔ბ ࢘⩌䬡 䓾‫ڞڙ‬ϑ䕇 ႓ᵎࣷ䉚➖͚ᓰ घФ ̴ ⁏䓻䶱㏓࣯㻯 $FOUSJT

䌊 㧆 ➦ ‫ ݖ‬ᅁ 㺬 ᇈ ܳ 䧌 䒓 ⼸ ䷻ ‫ ٶ‬ᄼ 䩴 -&$&%3&4 ๔ ಸ %&1"//&63 ፓ⇦〆ࣷᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ ᄼ䩴䗨䓾 त̻ त倅䕌 ‫ڙ‬䌜 ౽㥪λ౐ߠѓ᫜⇠䓦 ᰶ๔ಸ⍥㝦⴮๡ ᭒฼⻸႐⍥჏ຯ㏴ ۙ႐ࣵᰶ䰗ౝᦖច㏬䌜㏼䓴 ፥Ѽϧऐ ఍͡䓾㺬ᇈ ᝭Вক䓦 ̺᫚ᰶ᫝⮱ѼႲᐭࣾ䶦Ⱋ ᭜̭͗ₐౕࣾᆂ⮱ౝࡧ ᱙⩌ᘼѺλᄼ䩴 ͚ᓰ叱䛾Ѻ㒛 ϑ䕇ͨ᎟㏬ ᒭᲒᲮͧӬ‫ࢍ ݖ‬ౝ Ꭰㆠ ⾧䬡 ც᪋ 䔈‫ܧ‬䉔➖᫦Ӭ %FQBOOFVS 㥒͇䷊ ̴ ใߍ ̴⇦⮱㥒 ͇䷊ जߍᴡ⇦ ͧ⍥㝦হ䰗ౝᦖច㶒‫⇦ٲ‬᫆ࣷ丌➖⮱ᓲ‫ݝ‬͸ั ক 䓦हㆨಸ⩌ᘼϲₑ̭უ ⩌ᘼ‫ڡ‬ᬧ ჏ᝤ㉍䉕倅 Ꭰ䲏᧺҉ ߠߕᑧ Ꮣѻ ᱯ䉔䨭䛼๔ ‫⋓ݖ‬倅 ⣝㺬ϧᏄͨ㏼㥒䊲࡮Ꭱ ᝭ᰶ᪝ᢛ⮳ͧ ្⼻᪝ᢛ⩌ᘼ䔋ᝬϔघФ̴ ᭜㧆➦‫ݖ‬ᅁᇈক䓦䯫ᓄ⮱ສ⩌ᘼ

45-";"3& ࡧ䌊㺬ᇈ ܳ䧌䒓⼸⍒ ๗ࡻ᫦ा᳄͚‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱᐧ λ Ꭱ㜠 Ꭱ䬡࢔ბ ࣕᝬ ჏ࢲ 丽ࢲ ࢘ ⊡ ౝ̸ბ ᅸ䶣‫ڕ‬䘕㔨᫝ ᝬᅸ⟣ۢᲮ Ҡ ࢍౝ䓫 Ꭰ᫦ㆠ ࢠजϘऄ᳄͚ 䲆䅔⩌≨ ϑ䕇ࣵᲮͧӬ‫ ݖ‬ᐭ䒓‫ܳ܍‬䧌 ज䓫 त倅䕌  ࢔ბ ࢘⊡ ⣝ͧ 倅㉍䉕㺬ϧ⼌჏⼌Ѽ Ꭱ⼌㏓ ែ䉱ສ Ԋ䯉घФ̴$FOUSJT

偮ࡄ‫ٸ‬೻㍮ᔆͨ㶄䓦 %&1"//&63 䔋ᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ 偮ࡄ‫ٸ‬ ೻㍮ᔆͨ㶄䓦 %FQBOOFVS 䔋ᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꮔ䲏᪡∮␯ϛ ㏼ 㥒キࢂ ჏ᝤ⽠Ⴧ ᝬϔ䉕䛼Ҡ 䮑Ꮔ䨧ใ 䔅जᩦ䕍‫̭ܧ‬ຄ ‫ڙ‬ᄀ㜗Ѽ ₑ⩌ᘼ⣝Ꮔͨጟ㏼㥒 Ꭱ ఍ᰶओ̭ั䒰๔⩌ ᘼ䰭㺮ក⤳ ᝭В‫ܧ‬ਜ਼ घФ ̴ ज䃛 ఍ᝬϔ̻䃫ิѝ թጟ䊲घФ ᝭Вजᠬ‫ݝ‬倅䷊䉤 ϓजगΝ⩌ᘼ ສᱧч 

偮ࡄ‫ٸ‬೻͉䷻ᮜࡧ‫ڲ‬ᄼಸ䊲ጯ #0/*$)0*9 䔋ᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ 偮ࡄ ‫ٸ‬೻͉ࡷᄼᬣ䒓⼸䷻ᮜ᫲⍥ࡧ‫ڲ‬ᄼಸ䊲ጯ #POJ$IPJY 䔋ᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ᫲⍥㏬䌜 ‫ڙ‬䌜⇬㏬ᄼ䩴‫ ڲ‬䌊౐Ⴖ๔ሎ䅤 ܳ䧌䒓⼸ 㺬 㵹 ܳ䧌ज㜠㦄ऺ⏾䰗౧ .POU4U"OOF ͉㵹 ܳ䧌ࢠ‫ݝ‬฼哆 ⎫⏾䰗㘉ౝ -F.BVTJG ̭Ꭱఈ႐ᮜ㞟჉ϧ ক䓦ᬏᰶ፥Ѽϧऐ ࣵ 䕺ጰᏓմᅸ ᭜ϧЙ䖬ᮾ ⠖⠻ ⏾䰗⮱х䔶ࣨั ఍䓾Ꭱক䓦̺ ᫚ᰶ᫝⮱Ꮣմᅸ‫ڡ‬ᐧ ́᫦ళ ‫ڙ‬䛹‫ڲ‬ᬍओใ䊲ጯ⮱》ζ 䓾Ꭱ ⩌ᘼ⽠͚ᰶࡴ ⣝㥒͇䷊䊲 ̴ ‫⋓ݖ‬倅 䯴অ⽠Ⴧ ̷ᅲ̸䨧 Ꮔ䲏ც᪋᪡∮ ጰᅭव⤳ ⩌ᘼ‫ڡ‬ᬧ ẩ̷๔ρࡷ 倅ᶐ㷲ԛ ๔։ 䒓౧ 䶫჏ᒭᲒᲮͧӬ‫ ݖ‬घФ ̴ߍႅ䉔 ఍ᝬϔ⮱ጯᩬѝФ 䓫 ̴ 䃫ิѝФ䊲 ̴ 䶱䃎जᠬ‫ݝ‬ᒵ倅⮱䨣㵹䉤 ສᱧч 

ᗕ䉚Νγែ䉱➖͇喑఍䄚㼭᪴ࡃᝃϧౕ͚ప喑๡⬈➖͇ノ⤳ᝃᄨ ឫ᫝჏ᝤࣷᩣ⼌䛾⮱䬛䷅ॄ喤̺⩕ࣾᘮ喑᜾Й⮱㺬ϧ͇̀➖͇ノ ⤳‫ڙ‬थч〚䄇ͧᗕ᣽ӈऱ䶦Ⱕ‫ߎ͇ڠ‬ȡ ⃼ᰵჇ᱌㻳ᄌ喑ᰶ䬛䷅ࣷᬣั⤳喑䃖ᗕౕߍᠬ๔⮱ែ䉱➖͇⽠ₒ ෋թ喆 ➖͇᭜䰭㺮㐡ԛহែ䉱⮱喑䔶᠖᜾Й⮱᰺ߎᬣ喑̺㺮ᔅ䃝喑ᗕ䯴 Ґ᜾Й᝭㟞䉦ᒵ็䉦⩕喑᭜जВ២⼻⮱喑᝭ВᗕजВ䒨Ძᘶᔘ⮱ 䊇䧞喑⩞͇̀‫ڙ‬थノ⤳喑᭜Ⱞ䧞喑Ⱞ߈⮱ສា᠖喆

યሜ

Dž #SPTTBSE ࣉ 3 Ӝ 

ӹ ᡣ ࡎ $POEP Ԥ ᢻͮ Ԥ᫹Ի ൥ᛠ ᒯ $PTU$P ⼌ 䛾 ϲ ٰ ጟ⼌ Dž 7FSEVO Ӝᤂ‫ڠ‬ᨠ ᤂ ᰳ ᤳ ࣰ ழ ࡆ ϱ ߚ ቆ ᫍ ᰵ ⼌ ٰ

㠞∂᪴᰺ߎ喟͚᪴᰺ߎ喟


i 6.com ྱ ጝ ‫̖ڠ‬ᠪᝬ

ੜࡓሜ‫׫‬ၶ਒˻ӭʶᎩ੩ࡉ

ֆ᣷ဖܑၶา఺ᑞʶᄫ˿ཨwww.iU91.com

ҪૅܷሯࡌՓ༱ੜ༱഍ᔈधѢ̢ᎮӬ Ҫૅܷሯҫࡌ὇$3"Ὀᤂ௅М࣊ஜ૵ ௬ᇧὋ᣾ԜࣱὋөថᄴ֖߶ᄴ‫ڣࣉ̖ڠ‬ ˖ᄉϦ໣ሯ᧚ᮨᡓ᣾̢njᬣᅋᐎᥧNjᄴ उ᧪ࠪ‫̖ڠ‬Ϧ໣ሯᛠ˝ҪጊࠅಉὋᄫґ $3"ࣂፂधѢ˿ᡓ᣾̢ЊᄉᎮӬὋФ˖ ӬቷᎮ൛ణᰳ᣹ʹnj ૵ઐ᥊ὋҪૅܷሯҫࡌࠅಉᡓ᣾ʹ ˓ઐሯ஠͇ԦဗὋᒬࣱᡐᒯࣱὋ өថᄴ֖߶ᄴ‫˖ڣࣉ̖ڠ‬ᄉϦ໣ሯ᧚ᮨ ᰳ᣹̢ὋФ˖߶ᄴథ̢ЊὋөថ ᄴథ̢Њnj ሯҫࡌࠪ߶ᄴᄉࠅ᝟ҦऎᣖܷὋРࠅ ᝟˿ʹ͊ઐሯ஠͇Ὃӳ঳ஜᄉὋԦ ဗᄉϦ໣ሯᛠ˝˞᜵֖ᰔԨ(45)45ᤝ

ሯ̾ԢᘾઐѢሜੜ̖థСnj ૵৘ሯҫࡌ᧓ၸʶጆѴᄉ᮲ᬖ᝿ͤ ࢹХ౎ᆷ߿໷‫ڙ‬ᄉሯҫ൚គᛠ˝Ὃඊ‫˓ݟ‬ ̠அЙ֖ၶาழयʿʶᒰnj‫ݟ‬౦ࡏඞၶ า‫ݖ‬ӧὋͰ៷߳NjधՏᢻNjधຣᓘὋͭ௦ ႁઐஅЙ᭣࣡ͯὋࡂ͗੆˝ሯҫࡌᄉ᧗ ཁࠅಉࠪ៵nj ሯҫࡌ˶Сซ഍ᔈᣀ‫׫‬ᛠ˝Ὃᙉཨᣀ ‫׫‬ᛠ˝ʿᤊกὋͭ௦‫ݟ‬౦థ̠̾ᣀ‫˝׫‬ᄫ ᄉ̓௛ੜࡓὋͭ෤థႁઐᠪఴ‫ܘ‬Ϙ὇DBQUJBM HBJOὈ੊‫ˉ׷‬அЙ὇CVTJOFTTJODPNFὈὋሯҫ ࡌࡂ͗᜵යФᎠሯnj ૵ઐ᥊Ὃࡦᄉʹংᔴ὇$IJ7BO)PὋ ᮂដὈ֖ࡦᄉ᫶ຌ෱὇5IBOI )B 5IJ

/HVZFOὈܺ‫ݣ‬κ‫ڙ‬ຜܹӧ઴థᒯ࠵‫ݒ‬ੜ ̖ὋᤆథܲࠑМՂὋ̴͂ຆЙੜ‫̖ڠ‬ᛠˉὋ ՎௐϡᅋሜᠧNjᏡᄥNj༱ੜኍኍᛠ˝njˏ̠ ᜁగࣱЮ࠵ႁઐᄉ᠈̖ࡂథʹҪЊὋ ᤠሯࡂ᣹ʹҪЊnj ᜁ$3"ಉѢՐὋʿ௦ᛩሯᎮ൛ᤇ˥ ኤӬὋҪૅܷሯࡌᯪ൒΍ၸǑѱกǒ˖ᄉ ్൛੩ѣᤠሯὋࠪ˓̠ᠪ̖ࠃஶшፆ෤ அnj ૵$#$ள᫔Ꭹ᤯᣾ள᫔ᒬၿก὇"D DFTTUP*OGPSNBUJPO"DUὈ३ҁᄉ஠͇௬ᇧὋ ࣱ̯‫ܸܭ‬ध‫ݼ‬ὋҪૅܷሯҫࡌըҮ ʶᮉՏ˝þᥪஊᎃᆉᮉᄫÿ὇1PTUBM $PEF 1SPKFDUὈᄉᛠҮὋை‫࠱ڙ‬ҪૅܷణࠜథᇪӜ

ᄉ̠‫៵ࠪ˝ܢ‬ːಉ̴͂ᄉઐሯৰхnj $#$३ҁᄉ஠͇ሥὋҪૅܷథ̠̎ ઐሯʿܲὋ̴ͭ͂ᄉၶาழयԁ௦ᄰॆ ‫ݖ‬ΐὋͰ៷߳ὋधՏᢻὋ˻ຣᓘ௬Ꮺ௛ ᜸ᄉ௦Ὃᤇ̠̎‫ڙ‬ઐሯௐ੝ઐᄉஅЙˀ ̴͂ᄉࠃᬄஅЙʿᄰቿՋὋᤇ᧖ᐯ߿థ ᫇ᮤnj‫ځ‬൤ሯࡌ࠱̾ᤇ̠̎ࠜ˝ࠪ៵Ὃ ีѢܷ੺˃ˉ̠տ̴ࠪ͂ᄉઐሯৰх ᤈᛠನಉˢᒯࠅ᝟nj ‫ࣱڙ‬ᄉᐎᥧᮔኪ˖ὋҪૅܷஊ उષ൛ʹЊѸत˿ʶ˓˃ซ̅ຝ‫׍‬ ӧ֖ܲܲ͟ᄉੜ‫ࢹ̖ڠ‬ͺጷὋࣲ‫ڙ‬ల౎ ࣱ‫ܘ‬Ҫષ൛ʹ˃൛੩ѣੜ‫̖ڠ‬ᮖ ۪ᤠሯᏧnj

ᗛ ۡ ‫ڠ‬ ̖

͛ᄽNJTTMJNP!IPUNBJMDPN

នड़ྫྷˉԢၶ਒Ѣ‫ˉ˃ ׫‬᝿ͤ

㧆ጯ͚ᓰ㔮⍜਽ϧ㶄͑࢔‫ڙ‬ᄀ̴

ែ 䉱 ఋ ្ ສ -"4"--&ౝ䧮ᄦ䲏‫ښ‬ຄఈࡷែ䉱➖͇ 叱 䛾ౝ⃢ 㐡៑ສ Ꭱᄦࣕᝬ ≄᝸䬡 ౝᲬぶᩦᐧ㔨᫝ᅸ䶣 㔨᫝ᎡጓठᝬᅸԊᠮ㞜ສ⟣ᔮ ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬䓾 ‫⩢ ̴ښ‬䉦 ःᯃ䉦 ☚Ⅱ⩞⼌჏ᩜЅ ᭜ែ䉱仃䔶⩌≨᫦Ӭ ϧऐ䯳͚ 䭱䓾⼌ᝬ䰭Ⅿ๔ ⼌჏ͧ倅㉍䉕⮪䶳ᝃ.D(JMM๔ ႓⩌‫⼌ܧ‬ღᭀ ノ⤳᫦Ӭ ᭜䯫ᓄ⮱ែ䉱ẩ䭱䓾ᰶ."9*䊲 ጯহ$BOBEJBOUJSF 䉚➖᫦Ӭ䓾᝭ᰶ䃫᫪౐ߠѓ᫜⇠ ⊤ ␕‫ڙ‬చ 㜗㵹䒓䖀 䉚➖͚ᓰ ࡨ䮏 䨣㵹 ᬒច ͚ᄼ႓

Ꮣմ᫲⍥ᄼ䩴̷⮱ཞͽ㐩वᕔ䙿Ꮔ̴

਽ ϧ 㶄 ‫ ڙ‬ᄀ Ꭱ᫝ಸ‫ڙ‬ᄀ ͉ࢄ᱊ा䛴‫ٶ‬ສ Ꭰ᫦㠞 ែ 䉱 ఋ ្ ສ ⻨㧆㏓͑ᄼᬣ⮱㒻ͪᏓմ᫲⍥ᄼ䩴 ͗ᰶ ᅧ Ѻλ㔮⍜ᵥᓰੳߎࡧₒ㵹ܳ䧌㜠ౝ䧮4RVBSF7JDUPSJB 丽亳䙿॔᝾‫ٸ‬ᱧ㐩वᕔ䙿Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼Ꭱ䨭ਜ̴਼ ‫ݖ‬㏓ 䓾तহत倅䕌ক䓦ᰶ䊲ጯ 丽亳 ৃ઎Ꮔ ⩢ᒞ䮏 ≄㶐Ꮔ ̴ߍᏄͨノ⤳ጒ䉱͗Ꭱ‫ڕ‬㔨᫝⮱჏ᝬ ፓბ‫ڲ‬ ぶᰶᒵ็倅㏔‫ۆ‬ႄẩ ᭜ऱ๔‫ڙ‬थ䯳͚⮱ߋ‫ڙ‬ౝ◦‫ڙ‬ᄀ䲋፥ ∠↍হᵾᠬ झ᝾‫ٸ‬ᱧᎡۭᩣ̴ 䙿॔ፓᰶऱ⻺䙿❹হ 䔯व㜗Ѽᝃ‫ ⼌ܧ‬Ꭳ‫ڤ‬ᰶᲮ๔⮱ࡴթ⾧䬡䧏へⅡ−䯁䴠᩵᳉ ऱ⻺㶕⑁䔅ᰶ⠙⿸ᝬ㐆Νუ㜗Ѽᝃ‫㉔⼌ܧ‬ᡕ倅ᅁ๘⤰ ສ ẩ‫ڲ‬ᰶ⩢ᷜࣷऱ⻺Ӭ‫ݖ‬䃫᫪ ࠲᠙ბ‫֒ڲ‬䏘ᝬ ბ‫ڲ‬ᵾᠬᝬ ౧হᮜ◦-"$5"63&":6̭Ꭱఈ႐ऱ⻺≨ߕ̺᫚ ᝤใ ბใ⍥∠↍ぶ๔ẩノ⤳㻱㠰 ᰶ្䂓㈨㐌ࣷթ⤚ႶԊϧঅᝬ 䔉䋠 Ⅱ̷⍥㝦 ܿ㝴 ក⠻ 䰗̷ᦖច 䰗ὴぶぶۙ๖হ฼๖ ᅸ⟣ᔮ᫝ 䙺ᰶ͚๛⾧䄰 㷲ԛ䷻ᵩキ㏓ ‫ڕ‬䘕䛴⩕჋᱕ౝᲬ‫⩌ ٺ‬ᘼ̭ᵤ㏏▘ౝ⤳Ѻ㒛ᲮҠ र૊⣖ͽ‫ڕ‬㺳Ⰳ ᰭ‫ڠ‬䩛⮱᭜ ᩣ‫܍ࣇ͝ڒ‬Ꭱఋ᱙ևγᎡ⮱ᝬ͉កツ䔭оែ䉱仃䔶 䉦䊍䔮⩢க ࠲᠙‫۝‬マ ▶‫☑ ڤ‬マ ᓛ∏▶ ≄㶐ᱧࣷ★᎟ᱧ ԲథՉሗʿՎᄉ‫ˉ׷‬અᠪྫྷˉ ൓ᤀ‫ۆ‬ល

ၶ਒଍ᕚ

ȮⅥᐧ㒛͇ȯ⠙უА⤳

ੜ̖଍ᕚ

69,000$

448,000$

0GGFS"DDFQUFE

0GGFS"DDFQUFE

2,200$/ద

2,500$/ద ᫝Ⰵ

300,000$

㧆೻ᰭ▘䴖丽䔋䨮৮❹

Mon Ami ‫ⰶڝ‬๏ძ᫥Ꮜ ᠐੻͢

58,000$

᫝Ф

᫝Ф

<ጯ͚ᓰ叓๔䔋䨮ຣ㡣Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>Ꭱ㥒 ͇䷊̴ ۭ‫ݖ‬䓾̴ ⴒऺຣ㡣৮ ❹ 䲏⼜ Ꭰᅧ Ꭱ⼌㏓Ꭱ 䔋䨮वह ज㐚 䓾叓๔ ჏ᝤ⽠Ⴧ

<ᇈใᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>Ꭱ㥒͇䷊̴ ۭ‫ ̴ݖ‬Ѻ㒛х䊷 ⼌䛾Ӭ჉ ჏ ⎽⽠Ⴧ 䌊⻨㧆➦‫ݖ‬ᅁ㏓ᄼᬣ䒓 ⼸

518,000$

350,000$

439,000$

<ጯ͚ᓰ๔4UVEJP‫ܧ‬ਜ਼>䲏⼜ Ꭰᅧ ፓ̭͗-PDLFS Ꭱᐧ ፓ∠ ↍ ֒䏘ᝬ ᵾᠬぶ‫ڞڙ‬䃫᫪ 䓾.D(JMM হ1MBDFEFTBSUTౝ䧮〆 叱䛾Ѻ㒛

658,000$

XXXTJOPRVFCFDDPN

<㺬ᇈ̶ᬻ⇨ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊ <ᇈใ5IBJFYQSFTT‫ܧ‬ਜ਼>Ꭱ㥒͇ <7FSEVO⠙⿸ᅸ‫>⼌ܧ‬Ҭ⩕䲏⼜ <4BJOU-BVSFOU㖁ᢿ‫ݘ‬඲‫>⼌ܧ‬Ҭ ̴ ۭ‫⼌ ̴ݖ‬䛾Ӭ჉▘䒓〆ᄦ䲏 ䷊̴ ۭ‫ ̴ݖ‬䲏⼜  ᎠᅧᎠㆠ ẩ ౝ̸ბ ࢔ ⩕䲏⼜ Ꭰᅧ ᅯ 䬮ẩ ౝ̸ 䓾倅䕌 ϧ≮䛼๔ ⩌ᘼ⽠Ⴧ Ꭰᅧ Ꭱ⼌㏓ Ѻλ.BTDPVTIF ࢘ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ⾧䬡๔ 䔯व๔უᏚȠ ბ ऻ䮏 ࢔࢘䒓Ѻ क़⩢கহუ ๔ಸੳవ ϧ≮䛼๔ ᫝⼨ℾȠ⪆႓⩌व⼌ぶ 䓾ౝ䧮〆 ‫ ڤ‬ज៻࠲‫ڒ‬Ѽ ⣜ධх㒻Ƞϑ䕇᫦Ӭ

<ጯ͚ᓰ倅㏔‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ਜ਼>䲏⼜Ꭰ ᅧᎠㆠ ẩ ࢔࢘ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ࠲⩢க ጯᩬѝФ̴ 䓾ጯ͚ᓰহ 叓๔

629,000$

450,000$

ŗጯ͚ᓰᏤ๔Ꮔ

᫝Ⰵ

̭ऐФ

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

Řࢄᇥ᫝‫ڡ‬䉚➖͚ᓰ

<ᇈใੳవ4VTIJ4IPQ‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊ ̴ ۭ‫ ̴ݖ‬䲏⼜ Ꭰᅧ ⼌㏓ࣷ䔋䨮वह‫ݝ‬Ꭱ ㍮ࡻౝ ⃢ ̻็უⴒऺ৮❹ͧ䗨 ϧ≮䛼๔

<ࢄᇥੳవ4VTIJ4IPQ‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊ ̴ ۭ‫Ⱑ ̴ݖ‬䭺X ‫ܧ‬ਜ਼  ऺঅጒ Ѻλ㍮ࡻ䉚➖Ꭼ౧ 䓾䛾㲺Ƞ 丽些Ƞཞͽࣷ䰣ਜ਼Ꮔ ㏼㥒キࢂ

<ᇈใ⻮უᎱచ‫ܧ‬ਜ਼>ࢍౝ䲏⼜ ̴Ꭰᅧ Ꭱ᫝ᐧ⠙⿸ᅸፓბใ ∠↍ 倅ᶐ㷲ԛȠᱽ᫆হ䙺㒛  ࢔ ࢘⊡ क़▜‫ڤ‬হ䘕ܳ⩢க

<ᇈใ䓾̴ᅧ⠙⿸ᅸ‫ܧ‬ਜ਼>࢔࢘ ბ ‫↍∠ڲ‬Ƞ≨ߕბȠ‫ו‬㫼⾧䬡 䒓Ѻ Ҭ ⩕䲏⼜ Ꭰᅧ ѻλጯᩬѝФ X ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ-BDIVUFጯ ℄䗨倅ᅁ๘⤰౧

ÿÿࢠ ᄳ ᐭ ͇ ÿÿ䄇 ᠈ ߍ Ⰼ

řᇈใ%SVNNPOEWJMMF ÿÿ䄇 ᠈ ߍ Ⰼ

699,000$ ᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

<͉ࡧ"OKPV᫝ᐧ5IBJFYQSFTT‫ܧ‬ਜ਼>䲏 ⼜ Ꭰᅧ ᰵ⼌䛾 Ꭱ⼌㏓ Ѻλͨ᎟䖀)FOSJ#PVSBTTB̷ 䓾叓ᒀ ߠȠ4VCXBZȠ)BSWFZ TȠߍ⇦〆ぶੳ͇

<ጯ͚ᓰ㡣๗᫝Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>䶱䃎㥒͇䷊ 䊲⮫̴ ጯ͚ᓰᵥᓰѺ㒛 㠦᳉Ꮔₐ ᄦ䲏 ‫ڕ‬Ꭱᬍо‫ٺ‬䉦Ꭼॷ❹ ̷̸ ᅯ Ꭱ⼌㏓ ⣝䄇᠈ߍⰌ

ߍⰌ☚㏬

!"#$%&%$%&"" JOGP!SFBMUZXBOHDPN

969,000$ ᫝Ⰵ

</%(䓾ౝ䧮〆ρ͗ࡷ‫ܧ‬ਜ਼>࢔ ࢘ ẩិ㻿ࢂѺ 䛴‫ٶ‬䋠 倅ᶐ㷲ԛ 䃫ิ命‫ ڕ‬䲏⼜ Ꭰᅧ ፓ͗ბ ‫ڲ‬䒓Ѻহ͗MPDLFS Ѻ㒛ᲮҠ

  ࣱ త  ௅ኃయ

х 䊷 ⮱ ౝ ⤳ Ѻ 㒛 %V$PMMFHFౝ䧮䓦̷ 䊝䌜ܳ䧌 ܳ䧌̷倅䕌䌜হतᎡ⮱‫ڙ‬ᄀ ̶࢔ბ ͑࢘ ͨ࢔ፓ⠙⿸≄᝸䬡⌤‫ౌ܊‬㐀Ჱ 䯁䴠হԊᯃ䉕䛼ສ̭͗ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ㘪։͑䒳䒓჋᱕ౝᲬ ᐭᩫᐼ⮱ࣕᝬ ๔⤳ⴠࣕ ᝬझ䲏 ≄᝸झ䲏჋᱕ౝ⌤‫ౌ܊‬㐀Ჱ Ԋᯃ䯁䴠ສ‫ٺ‬䉦 ֒䏘ᝬ䲍䓾$PUF7FSUV .BSDFM-BVSFOU㶄̷ऱ⻺丽 ࢲ ৃ઎亳 ᱯ䉔Ꮔੳ͇᰺ߎ 䭱䓾ᰶ⍥∠ఫΓ亳ぶ⹫ࡧ䃫 ᫪ ₒ㵹䌊⻨‫ݝ‬$jHFQ4U-BVSFOUহ7BOJFS$PMMFHF

㧆ጯ-"4"--&ౝ䧮ᄦ䲏‫ښ‬ຄែ䉱➖̴͇

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

ᾆ㏬%6$0--&(&ౝ䧮䓦Ꭱ ̶࢔͑࢘倅㏔‫ڙ‬ᄀФ̴

<4BJOU- POBSE䆗ࡻ⠙⿸ᅸ‫ܧ‬ਜ਼>ࢍ ౝ䲏⼜ Ꭰᅧ ᐧλᎡ ጯᩬ ѝФ  ࢔ ࢘ 䒓 Ѻ क़⩢கȠ▜‫ڤ‬Ƞ⿄ፅࣷ倅ᶐ䙺㒛


ॊ ๞ 㝇 ̀ ͇ ᪙ ͇ !"#$ %#%& %

͇̀ఏ䭌〚䄇ͧᗕ᰺ߎౝϔ㏼㏗

ࣸ ն ζ ো

ᓛԎ‫ڙ‬фत ߍᠬ๔๖๖ౝϔ

⩢ 䄊喟 &NBJM喟SFBMFTUBUFRD!IPUNBJMDPNᓛԎत喟UJBOTIV 㑾〆ŗ喟NPUFMIPUFMGPSTBMFDB㑾〆Ř喟RDSFBMFTUBUFDPN

㏼㥒㠰డ偮ࡄ‫ٸ‬ႶⰮ

䙿Ꮔ‫ڙ‬ᄀែ䉱➖͇ ѼႲऱ ㆨ ๔ ᄼ ⩌ ᘼ

㇫ 䔶 䙿 Ꮔ ᣕ 㡽  ㇫ 䔶 ) 064 & ᣕ 㡽

$939,000

$1,358,000

$399,000

$2,680,000

$299,000 ŗ<㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>ౝ⤳Ѻ㒛ສ 䯴অ⽠ჇҬ⩕䲏⼜Ꭰᅧ ⼌䛾ᰵ

Ꮔ䲏๔䘕ܳևγ᫝㷲ԛ ᪡∮ᬻϛ Ř<䓾̶⇠4IBXJOJHBOጯ็ຄᩣ⼌➖͇ፓ⮫̴ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>➖͇ᕨࢍౝ䲏⼜Ꭰㆠ ‫ڞ‬ᅯ ຄੳ͇ ຄࡷ ຄࡷ ຄࡷ ፓᰶ͗։䒓Ѻ Ꭱ⼌䛾ᩣ‫็̴ڒ‬ ŗ ř<ࢄᇥ㔮ႄत้ᕨч>้ᕨчѺλ㧆➦‫ݖ‬ᅁࢄᇥ #SPTTBSE ㍮ࡻ㶄䖀᫮ ჏≮䲋፥๔ ։䒓 Ѻ็᠒ᰶᎡࢳट⮱㔮ႄत ᠒ᰶ➦₷䙿❹ប⚔ ౧ౝҬ⩕䲏⼜๔ 㝋↍䃫䃎⣝А ▜‫ٶ‬䴠৺ 䃫ิ‫ٵ‬䔈 䙺ᰶ͇̀%+जВहᬣღ㏠็ϧ⮱㖇ч $778,000 Ś<ࢄᇥ೻ጯ๔ಸ䔋䨮丽亳4VTIJTIPQ>͑უᏄ䨧ក࠲‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴ Ꭱ㏜‫⋓ݖ‬ज 䓫̴ ś<4BJOU)ZBDJOUIFጯ͚ᓰᱯ䉔Ꮔ䔋ᝬፓᏄ>⻨㧆೻‫ڙ‬䛹 ₒ㵹͑ܳ䧌ᅞ᭜㒻ͪ⮱ :BNBTLB⇠⪁ ࢍౝ็Ꭰㆠ ᐧλᎡ Ꭱ⮱㥒͇䷊᭜็̴☌䙿䘪ᰶवह ⇎ Ř ᰶ䒓⺕ऱ⻺ㆨ⮱ᱯ䉔‫⋓ݖ‬⢴ᒵ倅ह̭͇ͨጟ㇫ᓰ㏼㥒Ꭱ Ŝ<ੳѼ͑⩕ែ䉱➖͇>Ѻλ(VBEFMPVQFᄼ䩴 ㉔䗨त倅䕌 䌊⻨4IFSCSPPLFጯহ 2VFCFD$JUZ๔㏓䘪ܳ䧌䒓⼸ࢍౝ䲏⼜ Ꭰ᫦㠞ᅧ⼌჏ͧ"㏔⼌ᝤ4"2হ偮Ⱞ $259,000 㦄ऺ䔋䨮ᏄLPSWFUUF ओᰶຄ͗ࡷᎡ℈‫ݖ‬ ŝ<䔋䨮᳉ⅮᏄ>Ѻλࢄᇥᄼ䩴㦄ऺੳ͇͚ᓰ 䲍䓾त倅䕌㏼㥒᜽᱙ѻ 丌➖᜽᱙गࢍ‫ݝ‬ ᭀ᧺҉ ̭͗ϧࢠजក⤳ 㥒͇ᬣ䬡ⴚ ‫ࣇ͝⋓ݖ‬ ř Ş<㧆➦‫ݖ‬ᅁ͉#FMPFJMጯ͚ᓰᱯ䉔Ꮔ⩌ᘼ‫ܧ‬ਜ਼>䌊⻨㧆➦‫ݖ‬ᅁВ͉‫ڙ‬䛹ั 䓾त倅 䕌 3JDIFMJFV⇠䓦 .POU4U)JMBJSF㦄ऺ᫲⍥ᮜ◦䓾ౕ৘ᅧₑᏄѺλ̭ᴸ⠙⿸➖͇⮱̭ẩ ₒ㵹ㆠ‫ݝ‬ጯᩬᏉ কడ䃫᫪Ⴙ઱ ⩌ᘼ⽠Ⴧ

᫝Ⰵᣕ㡽 ᫝Ⰵ #SPTTBSE๔$ࡧ⠙ᴸ‫ݘ‬඲‫ܧ‬ ਜ਼ᐧλᎡࢍౝ䲏⼜ Ꭰᅧ ࢔ბ ࢘⊡ ፓბ ใ∠↍

#SPTTBSE$ࡧ䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ᐧλ Ꭱ ࢍౝ็Ꭰㆠ ࣹ䒓 Ꮐ ࢔ბ 㠞ᅧ⮱๖㟞Წ ओፓᎠᅧ⠙⿸ࣕᝬ4UVEJP

̶⇠ጯιᭌ㏔䙿Ꮔ 䬡჏ᝬ ߍ㜗Ѽᝬ Ѻλ౐ߠѓ᫜⇠⇬ ᇥ त倅䕌‫ڙ‬䌜᫮ ₒ㵹ܳ 䧌㜠⇠␖ࢍౝ䲏⼜ Ꭰ ᫦㠞ᅧ

䓾㧆➦‫ݖ‬ᅁ ፓ⻮უ⎃ 䬡჏ᝬ )PUFM ᴴ۳ᭌ䙺㒛 ᐧλᎡ ᩬᏉ ѝթ ᕨࢍౝ䲏⼜ Ꭰ᫦ㆠბ‫ڲ‬ბใ͑͗⍥∠↍ 41" ᰶ ̭͗䲋፥͇̀⮱ࣕᝬ जВև丽亳 ᰶ ⚑⅁ノ䖀 

$7,490,000

$2,590,000

$9,980,000

$449,000

⠙უА⤳

᫝Ⰵ

ࢄ ᇥ ᄼ 䩴 ๔ ಸ 䔋 䨮 ᭌ ㏔ 䙿 䌊⻨㧆೻䒓⼸̭͗ࡷᄼᬣ䬡 䙿ᏄѺλ偮ࡄ‫ٸ‬ጯ೻ त倅䕌᫮ ᐭ &BTUNBOᄼ䩴↪䒓᫲Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꮔ ͗ᝬ䬡 ‫ڕͻ܍‬᫝㷲ԛ 䌊 ჏ᝬ ჏ᝬᎡᩣ‫࡮̴ڒ‬झ㔮㭻 䒓ܳ䧌‫ࢠڲ‬ज២䓫偮ࡄ‫ٸ‬ጯч䃛͚ ͑ܳ䧌‫ݝ‬-BD% BSHFOU⎃ 䌊 ⻨ . P O U 0 S G P S E ప უ ‫ ڙ‬చ  ⻨㧆೻ᄼᬣ䒓⼸ ᱧᎡᩣ‫ڒ‬㏜̴䙿॔Ꭱᩣ‫ ڒ‬ᓰহ⮫θҀ㗟亳ᕨࢍౝ䲏⼜Ꭰ ㆠ ‫ڞ‬ᰶ䬡ᝬহ䬡䙿॔ ᰶझ㔮 ̴ፓ丽亳 丽亳ज‫⼌ܧ‬ 㭻ᱧহ͗ბ‫ڲ‬⍥∠↍ౕCPPLJOH̷ ܳ 䧌 䒓 ⼸  䬡 ჏ ᝬ ऻ 䮏 ӈ ᰶ 1JDOJD ##2 41"ぶ䃫᫪ ᬍ᩹ ⮱䃱ܳ Ꭱ㥒͇䷊̴ͧ ज⩠ 䄤䨣㵹䉤 ᆞᮜ

$790,000

$449,000

$999,000

$499,000

$59,000

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

$3,339,000

$899,000

$799,000 0''&3ᣒऄ

᫝Ⰵᣕ㡽 ࢄᇥ䬡ᝬ᫲亳 Ѻλͨ᎟䖀̷ 䌊⻨㧆➦‫ݖ‬ᅁ‫ڙ‬䛹 ₒ㵹ܳ 䧌‫▘ݝ‬䒓〆 䊲ጯ 丽亳 ‫ڙ‬చ͇ ͨ䓾‫܍‬Ꭱጟᰡᢏᝬ䬡䃫ิ ᝬᅸ ⟣ᔮສ ᬍ䰭㔨ԛ

ࣱత ௅ኃయ

$1,299,000

᫝Ⰵᣕ㡽 ‫ݘ‬඲Ѻλ$BOEJBDጯ ᐧλᎡ Ⲏᝬ ⊡࢘ %FOJT$PVUVSFᾞᴉ ̷ぶጡ㺬ᴇ᱕ౝᲬ 䯳᜽䴠䶾យฝ க $SFTUSPOუᏚ㜗ߕࡃ㈨㐌হᲉ℁ უᏚᒞ䮏

㺬ᇈ,JSLMBOE㦄ऺᄼ႓႓ࡧ ⠙ #SPTTBSE 3ࡧ㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ᴸ‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ࢍౝ䲏⼜ Ꭰㆠ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ࣹ 䒓Ꮐ

'BSOIBNᄼ䩴Ꭱ⠙⿸ IPVTF ࢍౝ䲏⼜䓾Ꭰㆠ ᩬᏉѝթ  䌊⻨ 㧆೻ᄼᬣ䒓⼸ 䓾त倅䕌

ȕ 䓾㧆➦‫ݖ‬ᅁ ͗ᝬ䬡ᭌ㏔䙿Ꮔ 㥒͇䷊䓾̴ ្⼻ ፓ丽亳 ጟ‫ ⼌ܧ‬䪬᱌‫⼌ ⼌ܧ‬䛾⽠Ⴧ キࢂᭀ᧺҉ ᬍᬖ丽ᬍጒчह̭㺬ϧ͇ͨ㏼㥒᫲ᏄᎡगࢃ‫ڙ‬थ ज䉤䔅䉤‫⋓ݖ̴ݺ‬ ȕ ‫ڕ‬᫝NPUFMѺλ$I'UFBVHVBZᄼ䩴 Ф ̷̸͑ᅯ Ꭱᰵ‫ڕ‬䘕䛺᫝㷲ԛᕨ ࢍౝᎠㆠ ͗։䒓Ѻ‫ڞ‬ᰶ䬡ᝬ ࠲᠙䬡䆗ࡻຄᝬᐧま࠲᠙̭丽亳 Ҭ⩕䲏⼜ Ꭰᅧ ⼌䛾㏓ͧ⃼ᰵ ᰶ䙿❹ ͇̀⇦☌ᱧ ៘㥕▶ ͗ۤᏀࣷౝ̸ბ๔ЀᏀओᰶ̭㒻ღ䮏 ᄦใ‫ ⼌ܧ‬ᰶ͡㶄⮱๔⿄হ⠙⿸⮱࢘⩌䬡 ȕ 偮ࡄ‫ٸ‬ጯ䗷๔ಸ䔋䨮䙿Ꮔ Ф 䬡჏ᝬ Ꭱ㥒͇䷊̴ ܳ䧌䒓⼸ज‫ݝ‬偮ࡄ‫ٸ‬ጯ +FBO-FTBHFప䭲ᱧ౧ ܳ䧌‫ڲ‬ᰶ๔ಸ4IPQQJOH.BMMᬍ丽亳 ᧺҉キࢂ ȕ 㧆➦‫ݖ‬ᅁ͉䓦ᄼ䩴.POU4U)JMBJSF Ф ᫲亳ᰶ䬡჏ᝬ ፓ͇ͨ㜗Ѽ‫ڙ‬ᄀ 䌊⻨ 㧆➦‫ݖ‬ᅁᇈ̺‫ܳݝ‬䧌䒓⼸ ह̭͇ͨ㏼㥒ओᎡ᫲亳ӊᆞֺⅡ ䷻ᮜх㒻 ȕ ̶⇠͗ᝬ䬡᫲亳 Ф 䌊⻨̶⇠ጯ͚ᓰহ̶⇠ᱧ౧౴ܳ䧌䒓⼸ 䓾‫ڙ‬䌜 ‫ڕ‬᫝㔨ԛ ‫ڙ‬ᄀᐼፓࣕᝬ ज㜗ጞև亚 ᝬ䬡๔ ᰶ̶ᑍᎷፓუᏚᝬ ౝ̸ბͧ≨ߕბ ᰶͿ΀⤰ झ ⤰ YCPY XJJぶ

٬

‫ڙ‬

$3,190,000 <͗Ѻ㒛⻮⿸ᩬᏉ㶒ߖᎩ٬చ>仃 Ѕ̴ क़͗ᄼλ͗ᰵ⮱٬〒䓾 2VFCFD$JUZ ፓ➖͇ Ꭱ‫ݝ̴⋓ݖ‬ ̴ <-BWBMጯᎩ٬చፓ➖͇‫ܧ‬ਜ਼>͗Ѻ $3,200,000 㒛ፓᩬᏉ㶒䉡➖͇Ꭱ᫝ᐧ ᕨࢍ ౝ䲏⼜Ꭰ᫦ㆠ ‫ڞ‬ᰶ͑ᅯ ፓ͗ ։䒓Ѻბใহᝬ䶣ऱᰶ̭͗ᒵ๔⮱ბ ใ≨ߕ౧

$2,200,000

$2,290,000

᫝Ⰵ

<͗Ѻ㒛ᩬᏉ㶒ߖᎩ٬చ>ࢃუឬ 䄧Ꭱ‫ڲ‬෋ߍ‫͗ݝ‬Ѻ㒛ፓ➖͇䓾 偮ࡄ‫ٸ‬೻ ᰶ䊲๔ᝤใ≨ߕ౧ౝ ᰶ㏼ 侹͝ჹ⮱᪆ጵఏ䭌जពᐧ Ꭱۭ‫ݖ‬ ̴В̷ <ࢄᇥ4U)VCFSUጯ㺬ϧᎩ٬చ‫ܧ‬ ਜ਼ ፓ➖͇>䓾(SBOE"MMFF๔䖀 䓾 5BTDIFSFBV๔䖀 䓾‫ڙ‬చ ͑ᅯ⠙⿸ᐧ ま Ѻλᅲℾࡧ‫࡮ڲ‬ႄ䌜ऐั ࢍౝ Ꭰㆠ ᩬᏉѝթ Ꭹ٬చᰶ ͗Ѻ㒛 ፓᩬᏉ㶒ߖ ᰶ͇̀ノ⤳ఏ䭌

0''&3ᣒऄ $689,000

㡽 ࢄᇥ #3044"3% $ࡧ࢔ბ $0/%0 ፓბ‫ڲ‬䒓Ꮐহ ̭͗ბใ䒓Ѻ ⠙უА⤳ Ꭱ ‫ڕ‬᫝‫ڙ‬ᄀ

᫝Ⰵᣕ㡽 ࢔࢘ბ‫ڲ‬䒓Ѻ 倅ᅯ㻿㥪ࢂٰ 㺬ࢄ᱊ा ज㻯 ᆞᮜ⇠ᮜ㏓Ꭰᅧ ፓ‫ڕ‬᫝ࣕᝬუ⩢ܳ䧌ₒ 㵹‫ݝ‬.D(JMMౝ䧮〆 $399,000

ੳѼ͑⩕ ࡷ⠙⿸ ែ䉱➖͇

ែ䉱ᝬ Ѻλ㧆➦‫ݖ‬ᅁᇈࡄ䘕 ፓ͑͗։䒓Ѻ̭ᅯ͑ຄੳ 䨧ιᅯ͑ຄ̶͗ࡷ ᩬᏉѝթ  Ꭱ⼌䛾 

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

XXXTJOPRVFCFDDPN


Esther Dayan & ╒лр▓Э╘жTim (Wu) Ngo рбЬсЦМр╡│сХе сХе

!"#$"%%&''()*+*,-" .-/#$0*12%%*#324"#3/#5%%"5%%/65(#('"%% 3"%%789: ;%%<62)"$%%*#$=

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

тАл┌НтАмсЮе сЛксЮе р╗╝рв╢ сФнроа р╕Броар░и╥л

╨Ь╒В═ЫсД╜

рйЗ ═В сдФ ╤м снЙ сЬ╡ ╒Й рдп р┤Н сДз ╠╛ р╗Ч сбЫ ╦╗ раС ╓Ц ркЕ сак сПз сДЙ снЙ р╢║ сЮп сРО сМЖ рйЗ ═В 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

e NewPric

NEW

I@5)4/>@:B=)4%S985M/PB@)*T%J% 1L,U%B:=%V=M%!W:5)8X=M

I@5)4/>@:B=)4%J% 1U,&/1U,U% :=%>@ZB@)*=

I@5)4/>@:B=)4%J% .'L'%[5;;5@6/HK@\6@)

I@5)4/>@:B=)4%J% U--1%98:;+%F=)B5/98:B@MM@%N

>@]@;%SHK86=<=RT%J% 1--L% :=%P@:4=:X

I@5)4/>@:B=)4%J% 1'''% :=%<:%H8;;Y7=

G=3%I4/>@:B=)4%J% U1U2%98:;+%F=)B5/98:B@MM@%N+

╦ПрбОDPOEP р╗а╠Ь╦Л╙оро┤╒УсЭЗсЦ┐╙м ╨КргЫ╙╣раИ╓ЦрдзроЙрдпраЖ╘Й со┐╘Й╓Ц ╘ШрйЬраФроЦсДЙсл╣╘╗╓Ц╩╢р┤НснЪ╘╗раИ╨о ╧всв╗р╡есЫа╘║сг╣╨ЬтАл┌ЖтАм╘врйЭр░есЭ╣ро╢╘А ╘║╨Щ═░╘╢═И 

рдд╠Ерг▒▀┐╥ГUSJQMFY рддсКТснжсИд GUYGUJSS╦УтАл┘╜тАм╙ж ╦У╦┤╙ж тАл┌атАм╩╜раИ▀╕ рйЖ ╠╝смД╨ЬраЯ╦УтАл┘╜тАм╙жрг▒роЕ╨Щ сИЬрйЩроВ╠╢сВВ╬Шр░Л╩╢р┤НрдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ╦Ю╙╣ ргЫр┐ЧсЙа╙╗сБ╢слН ╙╣раИ╓ЦраСрдРрйЬсжПраФроЦ ╦УраИ╨осв╗рдВ сЖВ▄┐св╗сеКргЙтАл┌гтАмсИйр░еUSJQMFY тАл▌ЭтАмрйЬсЫа╥осЬ╡ржЛ╘╢═И 

р╗а╠Ь▀┐╥Г╤╛тАл┘╜ рбУра┤▄ТтАм╓Жр║И╤ХтАл┌Й┌ЧтАм тАл ▄ЦтАм╙╣раИ ╙╗р╣Р тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╘дсв╗рдВ рве╨Щрдп╥кр╜Цр╕Тр╖И╦Ц▄╝╬Шр░Л ╓ЦсЙЖсЮ╗ ╦Ц▄╝╒нра╣сМЖсНСр╗а╠ЬтАл▌ЭтАмрйЬ═о ╠Еснгргб▀╢снб▀е╙ЬсАЦ▄С ргЫро│ра┤▀ере╕ соЛ╩╢сД╣╘╢═И 

р╗а╠ЬсРОрмЕ╤╛тАлркБ▄ТтАмсЭЗ╙м╨К ргЫ▄╖смТ▀Ф ╓ЦраФроЦрбП═░сЙЖслН▀┐╥ГрддсКТ ▄╖╙╣ раИ сЬИ╬╜сЛ┤сО╛с░│р│Б╘дсв╗рдВ ═о╠Еснгргб ▀╢снбра┤сЫгсДЙтАл═о▌ЭтАмсО╡р╡есЫа╘║сг╣╨Ь╠У сЙвр╜Б ро│ра┤▀есДЙ▀е╙Ь╘╢═И 

снгргбр╗а╠ЬраФроЦ╤╛тАл╠Е═о рбУра┤▄ТтАм $IPNFEFZснгргб▀╢снбсЗк╙Ь▄╖╦Ю╙╣ ╨ЪрбУснгргбсЛ┤сО╛ргКрбМтАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╦Ц ▄╝╬Шр░Л╓ЦсЙЖсЮ╗сбУ▄╖сИТраЪ╒РсмТсндсдВ рйЭр░есЭ╣ро╢╘╢═И 

тАл┌атАмр╡┐тАл┌атАмр╡┐ р┐ЧсЙарг░рйЬ╤╛тАл═о ▄ТтАм ╠Е4U-BVSFOUр▓ире╢═осО╡ р╡есЫа╘║сг╣ %V$PMMFHFтАл┌атАмсиа ╨Ь╠У р░и╥лсЭ╣ро╢ ро┤╬ж ╘║сг╣ ╒Бс░│сд│рмб╬Ш╙╣раИ ╦Ю ╙╣ргЫтАл▌ТтАм╨о╙╗сБ╢слНраЖ╘Йсо┐╘ЙрдзроЙрдпсЭ╣ сЭЯ ╘ШрйЬргЫсБ╕со┐ра┤╘Й тАл┌атАм╩╜раИсПбро│ре╕ соЛ╩╢сД╣╘╢═И 

р╗а╠ЬсРОрмЕ╤╛тАл▄ТтАмсЭЗсЦ┐╙м╨К ╙╣раИ ╓Ц ╙╗р╣Р ргЫтАл┌атАм╩╜раИтАл╦м▐атАмрйЬ рг▒рбУсоЖро│сПбро│ рдзроЙрдпсЭ╣сЭЯсДЙраЖ╘Й ╦Асо┐╘Й╨Ъ▄╕сТмр╜и╨ПсМ▓р▒Ь╬З╘╢═И 

e NewPric

e NewPric

e NewPric

NEW

e NewPric

NEW

I@5)4/>@:B=)4%J% U'01%98:;+%F=)B5/98:B@MM@%N+

I@5)4/>@:B=)4%J% 1.1,% :=% 8E54@5;;=%

"8)4B=@;%G+V+^+%J% ,01-/1,%#]+%H88;EB88_

I@5)4/>@:B=)4%J%11--/11-0% 98:;+%V=%;@%H84=%`=B4:

"8)4B=@;%#K:)4M5*%S985M%<=% I@B@7:@RT%J%20''%98:;+%^8:5)%N+

"8)4B=@;%#K:)4M5*/H@B45=B]5;;=%J% -1',-/,&% :=%H8:M5)=@:

985M/PB@)*%J% 1-&-%Q8K)/"*H:B<R

ро│45-"63&/5 р╗а╠ЬрпЩ╠ЬсРОрмЕ ╤╛тАл▄ТтАмDPOEP ═о╠Еснгргбр╜ЦслВсЗк╙Ь╩╢ р┤НрдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ╙╣раИргЫ╦ЦслНрбО ╩╗рбО р┤Н╨ЪраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы сИТраЪ╥СрдР ╘дсв╗рдВснд сдВр╝бсв╗сЙв ╨Ь╠У сгПрпЫ╘║сг╣ с░│ сд│563/,&:╘╢═И 

р┐ЧсЙарг░рбУ╤╛тАл ▄ТтАмрдд╠Ерг▒ ╙╣раИ ╙╗р╣РслНрйЬ рлКрнФр╣РсОг св╗рдВ снжсИд рг░ро┤сЛЪргЫ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ ркРсЭЬсМЖ сНС ╦Ц▄╝р╜Цр╕УсндсдВс░│сд│ рпЕрйл ╙ЭсмТ ╨ЬтАл ┌ЖтАм╙мсв╗сеК ра┤▀е╓Цсдп╙Вр╝бсв╗╘╢═И 

тАл═осА░┌атАмсО╡═ХсбФр┐Чр╛▒р╗а╠ЬсДЙс░│сМЮр║И╤ХтАл┌ЧтАмсНЖ р▒ЭUSJQMFY рдд╠Ерг▒ ╩╢р┤НрдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ╦П тАл▌ТтАм╨ЬраЯ╘ШрйЬ╓Ц╙╗р╣РсжПро│сЬИ╬╜╦ПтАл▄╖▌ТтАм╙ж тАл┌атАм╩╜раИ╙жр┤Н╩╝╙м╨КсИЬсзЪ ╙жсИЬсзЪ ╦ЭсВВр╜Ц╬Шр░Л═о╠Еснгргб╘йр╡УсдАсДЙсЗк ╙Ь сндсдВрйЭр░есЭ╣ро╢ ╨Ь╨а╠Усдп роЬ╤лсз╛╘║сг╣ ргЙ╦Цре╢снгргбсдЯ╒Л╦Й╦ЮсТм═░╘╢═И 

тАл┌атАмр╡┐р▒Ь╬З╙жр┐ЧсЙаQMFY═░▀│ ргЫ GUYGUр╛м╦Й рдд╠Е ╨а тАл▌ТтАм╙ж╓ЦтАл▌ТтАм╙жсВВ╬Шр░Лрж│рг▒р╢ПроЕ ╨Щ ╨ЪсжЙргВсИЬсндсдВ╨Ь╠У сЙв ╤лсз╛╥БDPUFWFSUVтАл┌атАмсиасЙв сндсдВ ▀ер▓в сбУргЙ QMBDFWFSUV▄╖р░ер╗╖╥жргЙ тАл┌гтАмсИйсОд╘╢═И 

раФроЦро│═░▀│рддсКТ тАл┌а▌ЭтАмр╡┐╩╗рбОр┤Н╨ЪраГр░▒ тАл┌атАмр▒Ы сЛ┤сО╛сДЙ╘ШрйЬр░е▄╖сА░сЖВ╘╗снжргЫр┐ЧсЙа р▓┤╘╗╩╢р┤НраСрдРрйЬргЫ▄╕р╜ир╢атАл▄ЭтАмр╝о ╠Гр┤Н слНраФроЦ╙╣раИ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖргЫр║грйЕрйЬ ╙╣раИ ╙╗сБ╢слН ╧▒сждслН╒РсмТ╘║╥кр╜Црве╨Щрдпр║гр╕Т р╖ИргЫ╓░р╢┤сМЖсНС ╘дсв╗рдВргЫраФсв╗сеК ╘║╧всгЩ св╗сндсдВсИТр▓вре╕соЛ╩╢сД╣╘╢═И 

снгргбтАл═осА░┌а▌ЭтАмсО╡р┐ЧсЙаQMFY ╙│тАл┌атАмсдВ рг░рбЖсВВ╬Шр░Л сИЬрйЩ╠╢сВВсаЯ ╩╗╙ж ▄╖╠К╙ж тАл┘╜тАм╙ж╨ЪргВсИЬ ═ХсаО сИЬраЖр╡есЫа╘║сг╣╨Ь╠УсЙв╓ЦсбУргЙрйЬ╤Е ╬│рлЖснгргбтАл▌ЭтАмсЫа╥осЬ╡ржЛ снгргбсИйсОдрйЬ р║╕╘╢═И 

#0*4'3"/$ р╗а╠ЬсРОрмЕ╤╛тАл═о▄ТтАм ╠Е╘йр╡УсдАсЗк╙Ь сЫгсеКснгргб▀╢снб ╙╣раИ ╙╗р╣РргЫсои▄░р╡Др▓Д рпЩ╠ЬраФроЦ ▌ВрбО тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╘дсв╗рдВ ╦Ц▄╝сЙЖ сЮ╗сндсдВрйЭр░есЭ╣ро╢╓Ц╨Ь╠Уре╕соЛ╩╢сД╣ сИЬсзЪ р░д

SOLD

SOLD

2▄╕SOL

═И1 100%╘╢

D

48ра┤рпР╨о

D ▄╕SOL

D ▄╕SOL

с░│╠Е╘╢═И

с░│╠Е╘╢═И

SOLD

D 8▄╕SOL

I@5)4/>@:B=)4%S985M/PB@)*T%J% 1-UL% :=%F@BBR/F@;48)

HK86=<=R%S>@]@;T%J% ---1% :=%>=%98:45=;;=B

I@5)4/>@:B=)4%J% 11.,% :=%V=*=;;=M

>=%I:</N:=M4%S"8)4BD@;T%J% L,1'/L,11% :=%9B5@)<

G=3%I4/>@:B=)4%J%&'-,%#]+% !B)=M4/F=65)73@RA%@\4+%.'.

I4/>@:B=)4%J%LL''%98:;+% F=)B5/98:B@MM@%N+%OL'1

I@5)4/>@:B=)4%J% 1&0'% :=%"@)4K@

#0*4'3"/$ р╗а╠Ьро│рдд сРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАмсЦМ-&&%сЭвсЭ╝сбУ▄╖рдзроЙ рдпраЖ╘Й раФроЦ╘ШрйЬргЫ▄╖р┐ЧсЙар▓┤╘╗╓Ц сЖВсФн╘╗снж╠Гр┤Н╙╣раИснжсИд▄╖ ╙╗р╣Р ╦Ю╙╣ргЫр┐ЧсЙа╙╗сБ╢слН╦Ц▄╝╬Шр░Л╓ЦсЙЖ сЮ╗ ╘дсв╗рдВ р╡есЫа╘║сг╣рйЭр░есЭ╣ро╢ре╕соЛ ╩╢сД╣╘╢═И 

р▒ЬтАл▀╕ ▀│═░▌ЭтАмсО╛═о╠Е$IPNFEFZ╦А -BWBM╦Цре╢ сндсдВрйЭр░ер░и╥л╘вс░│сд│╨Ь сб╕╓Ц4BJOU.BSUJO▄╖сеК рбШсАЧ═Хсм╡ сжПргЙсМ╣сУл ▄╖тАл█ЛтАмрдзроЙсЙЖслН▀╕сО╛ра┤ рбУ ргЫ╙╣раИ╙╗р╣Р ргКрбМсАЧ╠╝╘╢═И 

сЬ┤4BJOU-BVSFOU╙Ь снгргбр╗а╠Ь╙жр┐Ч сЙарг░рйЬ ╙│тАл рбЖрг░┌атАм╙╣раИ р╣РраИр╕грйгслН рйЬ╤Е╬│╨иснгргбтАл╦Ю▌ЭтАм ргпсеК╧всв╗═о╨Ь╠УсЙвро╖сндсдВрйЭр░е ра┤▀е╘А╥И╨Щ═░╘╢═И 

тАл┌а▌ЭтАмр╡┐тАл┌а▌ЭтАмр╡┐ р╗а╠ЬEVQMFY═о ╠Е7JMMF&NBSE╦Цре╢тАл┌атАмр╡┐ сндсдВ.POL тАл┌атАмсиа╓ЦрйЭр░есЭ╣ро╢ро│сЬИ╬╜╘ШрйЬ ╦АраЖ ╘ЙрдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ р░есЛИсЙ▒ тАл▄Ц┌ЙтАмсДЙр╗а╠Ь╒РсмТ рг▒сгП▄║тАлсА░▌гтАмриЖ═░ ▀│ре╕соЛ╩╢сД╣╘╢═И 

ро│45-"63&/5#0*4'3"/$ ═о╠ЕркОрйгсЗк╙Ь сндсдВрйЭр░ер░и╥л╘в▀е р▓в ╨ЬтАл ┌ЖтАм╨Ь╠УсЙв #PJT'SBODр╝бсв╗ сЙвсКНр╗а╠ЬDPOEP рдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ╙╣ раИ ╙╗р╣Р ╨д╦Ц╩╢╦У╦Ю╙╣сДпсг╣ргЫраИ ╨о╧всв╗═о ╧▒р╛мслН╓Ц╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ре╕соЛ ╩╢сД╣╘╢═И 

р╗а╠ЬраФроЦDPOEP╙╣раИ╙╗р╣Р сбУ▄╖ сл╣╘╗ сбУ рг░рбЖрдзроЙ╘ШрйЬсо┐╘Й ╓ЦраЖ╘Й╙Йрк╣раИ╨осв╗═о╨Ь╨арбУсоЖ сФИтАл┌ЖтАмснгргбтАл┌а▌ЭтАмр╡┐р╡есЫа╘║сг╣╨Ь╠УсЙв ╓Ц╨ЬтАлре╕┌ЖтАмсоЛ╩╢сД╣╘╢═И 

раФроЦ╙жр┐ЧсЙарг░рбУ╤╛тАл ▄ТтАм╙╣ раИ ╙╗р╣Р тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ═о╠Е▀╢снб сЗк╙ЬсеКсб╕╧всв╗═ор╡есЫа╘║сг╣╨Ь╠У ▀ер▓в ╨ЬтАл╓Ц┌ЖтАмсбУргЙ╘╢═И 

╦Г ╦Й ╠╝ сА░ ркЕ сак р╛м ╦Й тАл ╦Й рв╣ ╦Й ╫╖тАмр┤Н ╤в тАл ╫лтАмсгА сЭз ╨дс╡й ╠┤ ▀Нт╝▓фКд

смЗс▒лсм┤ сзЪр╛атАл╠Ц┌атАмсНВсМб ╚афФЛуРЪсОб30:"--&1"(& то┤сГгр▒Э╧Ф

хБот░о═Ч╧зфинрйЫтАлрд║рбо▌║тАм рйгр░║ ╥и╨Ь   сВВсекDIFOMJYJPOH!SPZBMMFQBHFDB сОйтАл┌жтАмXXXNFMMPSHSPVQDB

:;<=>?8@7A7B7

р╜┐рзШр░┤тАл ┌гргЙ╠Ц┌а┌атАмсЛ┤╠Е▀е╙ЬрйЬ ▄▓рг▒р░┤тАл┌атАмрйЬ╠Црй░рдд сзЧрдд сПб╬╜ сЬИ╬╜сНВс░Н ╦Г╦Й роЫ╦Йрпж═╛╦╗рйЬ ╙нрйЬсДЙтАл▌ЭтАм╥прйг

тАл┌ХтАмслЭсРзфХНу║мсЗИуЦБсв┐тАл▌ШтАмр╢▓ фЖЧрб╗у╖▓╘Ы фУ╛с▒Чс▓ТфТифТХуАЖ фУ╛с╕Ыс│ДтАл┌ЩтАмр░Ъ фУ╛св┐ рд║тАл═Ът┐╕т╗орбо▌║тАмсВУ р▒╜уек╬╗фЖЧрб╗тАл▌ШтАмр╢▓рбз с░╢тНетИа тЖН 41" рвФсГС рвШтйМфмбрвНр▒ЭсОаслжуЖа

фК▓уПФтЗасоЬсЭм т╗о╧зт┤ор╣б тНетИатЖН─З─ЗсРз рвФсГС рвШтйМфмб фК▓уПФфЖЧрб╗ргХсЭм

сЭдр▓╕фГлфГОрд╡тд│ фК▓р╣ФсЕ▓╤╝ф▓Пт╝Ь

╨д 1,350,000$

сРн╨д 3,895,700$

 уЬа сОа сЕз

р▒Эр▒н 21223 Euclide Lavigne Saint-Anne-Bellevue (Montreal) H9X 4C9

╠╢рвФхЦФр░ИрвФсЭдр▓╕рдЬ╙ИфФ╢саЦ хАЕуАЬу╖▓╘Ы тГ╝═ЧуЦБсв┐тАл▌ШтАмр╢▓фШк сНУс░╢сГСтАл┌▓тАмфТУсЭд╨Трг╖т╗о╧зф▒ЯрдЭ

╧СфХЗ╙мсвдхЦС═бфУ╛хАЕфХМхЦСтДДфЧитАл┌ЩтАмр░ЪхЦСфЙЪтЮЦ═ЪсУ░хЦСтАлт┐╕т╗орг╖т┐╕┌ЩтАмсВУс╡О

тв╕тЖМфж╖ 7))*(89,-.

!"# $%#&'$ сУЫ╘О())*(%%$$

═Ъск┤финрйЫсЭм╧ФуП╝уПЧ

фЧЫуГЮ())*(+,-./(0,12.0,*34560

сЭ╕с▒з

XXXTJOPRVFCFDDPN

уЗ┤тОСсл│сМЫ хАОуАеу╖╗╘дто║с╖ЬсШйсГмр░г

фУ╛с╕Ыс│ДтАл┌ЩтАмр░Ъ фУ╛св┐рд║тАл═Ът┐╕т╗орбо▌║тАмсВУрж╣р░кфн▓сД╝сВУ р▒╜уек╬╗сГ╣╧зрбз#FBDPOTGJFMEто▒фЖЧрб╗тАл▌ШтАмр╢▓ ═З═и сеЩсГгтНЦриТрб╗

тЗасоЬсЭм фУ╛фЧир╣ФтАл┌ЩтАмр░Ъ тНеуЭ┤т┤ор╣б фУ╛св┐рд║тАлт╗орбо▌║тАм т┐╕═ЪсВУ ╧СфХЗ╙мтАл ▌ЦтАмр▒╜уек╬╗сГ╣╧зрбз !"#$%&'()* то▒фЖЧрб╗тАл▌ШтАмр╢▓

фДЗсШ╝╨д 1,518,000$

сРн╨д 1,695,000$

р▒Эр▒н 300 Rue James-Shaw Beacons├Юeld H9W 6G5

р▒Эр▒н 672 Rue Westchester Baie-d'Urf├й H9X 2R5

╧СфХЗ╙мтАл ▌ЦтАмр▒╜уек╬╗сГ╣╧зрбз !"#$%&'()*то▒фЖЧрб╗тАл▌ШтАм р╢▓ рвНр▒Эр╣ЗсОаслжуЖа сЭмсБ╜р╣ЗсОаслжуЖа рвВ рвВргХсЭму╖▓╘Ы╠┤ сФШуПУт░╕т░╕

фК▓уПФтЗасоЬсЭм т╗о╧зт┤ор╣б фнатАл┘╢тАмубгуЮзсГСтАл═Ч╠н╠╖▀Н┌║тАм фК▓уПФфнатАл┘╢тАмсЭм ╘КфоЦтАл┌ЩтАмрде╤Э╨дфЫ║сРзтВСтАл▌ШтАмр╢▓сЬ╜с▒ЩсгТфУ╛ сРн╨д сРз рвФсГС рвШтйМфмб фК▓уПФфЖЧрб╗у╖▓╘Ы

сРн╨д 1,795,000$ р▒Эр▒н 8 Rue Sunny Acres Baie-d'Urf├й H9X 3B6

сРн╨д 1,399,500$ р▒Эр▒н 272 Ch. des Chenaux Vaudreuil-Dorion J7V 8P3

#FBDPOTGJFME╓Ц#BJF%VSGF╙Ьр╖▒рп┐рйЬр░етАл▌Э╦У▄▓ ╫лтАмсДз р╡УсдАр▒ОсВВ╓жсЮЫ

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

333+456)78+*86 012'%%98:;+%%<=%%>?#*@<5=%%A%% "8)4B=@;%%A%%C:DE=*%%A%%F.G%%&H,

р╛Я

сДЖсзЪтАл▌СтАм

,-./000/10-2

рйгр░║

!"#$%%&'''%%()*+%%%%%%%%>(6-5*"-%%*''()*+*"-%%/!-22

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

>(6-5*"-%%*''()*+*"-

сКГ


ᗛྱѽ࠶ʸ˓ଡΘᎾ։ᴜᙊԃᄉᮿԉ

 ྟ

ᗛ ۡ ᮲ ৰ

ܸච௙޵Ὃ௅ཱௐᫍԪ᫁njᤇ˓ ௐᓫὋв෤థඊՈளᱤᴜᙊఝࣳለᄉ ˿ὀ‫ݟ‬౦;ʿ୰᫁ཙᯈᴜᙊ˶෤థС ጆὋᗛྱѽ࠶థॡܲᮿԉᦏଡΘᎾ։ ᄉᴜᙊnjᤇ᧖ፋ৥଍ᕚ˓‫ݝ‬Ո३ᬱ ̾ᎵζᄉᴜᙊԃᄉᮿԉὋᝧ৥Ժ̾‫ڙ‬ ᤇ˓௢ܸՈᴜᙊՈҁྜὙ

'SJDPU ᤇ௦ʶࠑ˞੩๑ᱤᎾᮻᄉளᮿ ԉὋੇ͂౜Ҧ଍ᕚ߱ࠑᖜӬʼᄉᴜᙊ ԃnjᮿԉᄉචඦ˶ॡ̠̽໗਒ὋԜᥦ ᧖ՈᴜᙊὋࡂϷ௦Ԝ˿ʶᡘ"DBEJFὀ ‫ڦڠ‬Ὑ /PUSF%BNF 4USFFU 8FTU

*DFIPVTF

࠴ᮿԉὋ࠾Ф௦ඇࣱःߢଡΘᄉᴜᙊ ԃnjឞᮿԉѷѷఝஇ˿‫ߢܭ‬ᖸˉௐᫍὋ ৥Ժ̾‫ڙ‬ʶֆ˖͉ʹʶܸᄉʽӤཁՐ ҁᥦ᧖஖धܷՈᴜᙊԃnj ‫ڦڠ‬Ὑ SVF3PZ&TU

-VDJMMFýT0ZTUFS%JWF ᝶ ᡐՈၶ ᙖ ֖ ͛ ፑ๑ᱤܷᮿὋ -VDJMMFýT0ZTUFS%JWFፏࠪ௦ᗛྱѽ࠶ణ ԩ൓ᤀᄉᮿԉ˧ʶnjᬓ˿ͮ̅.POLMBOE "WFOVFᄉᮿԉܰὋ-VDJMMFýT‫ڙ‬8FTU NPVOUᤆథʶࠑ‫ᦤ׿‬ዴᦾआὋ‫ڙ‬-BWBM˶ థʶࠑѫआnj൤ܰ߱ᤆଡΘᤞᮿనҫࣲ եឬॡঋ͗вधʶࠑᦤաnjԜᥦ᧖ՈὋ ʶ߿᜵ᤤસథˏ˓ᴜᙊԃ֖ᒬ҃ᘢ్ ᄉᴜᙊ‫ݒ‬ᮿὀ։Ꮎፏ͟ὀ ឞआథܲ˓‫ڦڠ‬

ᤇ௦ʶࠑ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶౜థ̠චᄉ

‫ ݟ‬౦৥ ਆ Ո ҁ֖ ፴‫ ࢶځ‬ʶಧ‫ڠ‬ ᥊ᄉᴜᙊԃὋʶ߿᜵ԜᏤຠnj.VWCPY )PNBSE EFT *MFTథˏ˓Ժ̾Ѣ‫ܰ׫‬ ࣛᴜᙊԃᄉ಄ԻὙʶ˓ͮ̅2VBJ EFT jDMVTJFVSTὋԲʶ˓ͮ̅2VBJ +BDRVFT $BSUJFSᄉЙԯ‫ܪ‬njᙉཨҁత௅˝ൢឞ ᮿԉ࠺లध‫ݼ‬ᖸˉὋͭ߱ʿ͗ᝧ৥ኍ ܹˣᄉὀ ‫ڦڠ‬ὙEFMB$PNNVOF8FTU֖ 2VBJ+BDRVFT$BSUJFS

ᤇࠑѾᒰᄉก‫ڍ‬ᮿԉࣱܲ౎ʶᄯ̾ ᱒ዜ֖๑ᱤᖜᐲ᫔ՏὋဗ‫˶߱ڙ‬ध‫ݼ‬ଡ ΘᴜᙊԃnjКࣱᦏԺ̾‫ڙ‬ᤇ᧖˻ҁ‫܌‬ ໗˿ளᱤᴜᙊ֖Ꮎ։ᄉᒬ҃ᦴ஧ᄉᴜ ᙊབ࿐Ὃࣲᦠ̾ဗཀᘢ్nj

ѵ။᭖

ࣱత ௅ኃయ

J

6

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ᰈ౔

&NBJMREMJVSVJYJB!HNBJMDPN

SMJV!TVUUPODPN

5FSSFCPOOF᫲⍥᪴ࡃࡧ㒂㻮๔Ꮔ Ꭱ䨭ਜ਼ ䷊̴ ℈‫̴ݖ‬⣝ᰶ䯴অϧ ጒ䉱 ̴Ꮔ䲏ࣷЀᏀ͸䬡Ꭰᅯ᧺҉ Ꮐᝬ䲏 ⼜๔ जᩫ๔䛼ႅ䉔͇ͨ㏼侹͝ჹ ⯾ᣔ㈨ 㐌Ƞᩣ䨣㈨㐌‫ڕ‬䲏ࡴ㏔ ౕใ䒨Ძノ⤳ ক᱘ ̺և⣝ጟ㏼㥒̶Ꭱ 䨭ਜ਼䷊⽠͚ᰶࡴ఍ओ ᰶႼ͇㻱ܿ ➦ᄨࠑ๸̷䔈ᰶᔄ͸ธ 䄇ᘼ䒙 䃖 ज᣽ӈ‫䷊ڕ‬䉤᫝͇ͨᬏजუᏚ⠙⿸ ㏼㥒 Όज䯴অጒև㔮ᲬघФ 

ጯ͚ᓰ0/&44:ι᱌$0/ %0 㒂㻮⮱᫦ₐᝤಸ ͗࢔ბ䲏⼜ 䘪ᒵ㜿䔯 ͨ࢔ፓₒ‫ڒ‬ᐼᠯ㶐䬡 ͗⠙⿸࢘⩌䬡 ⊡ბẩ‫ڲ‬䃫᫪命 ‫֒ ڕ‬䏘ᝬ ⍥∠↍ ᵾᠬ ч჏ࢲ̭ ᏁԞ‫ڕ‬䓾᝭ᰶ‫ڞڙ‬䃫᫪ ₒ㵹㜠ౝ 䧮घФ ࠲䘕ܳ⩢க

-POHVFVJMጯ53*1-&9 ჋䭲ͧఈຄ ౝ̸ბ Όज෋ߍᩣ‫ڒ‬⠙⿸‫̭⼌ܧ‬ẩࡷࣷౝ̸ბ ࡷ͇ͨ㜗Ѽ ຄࡷ ⼌䛾ᰵ ຄࡷ ⼌ 䛾ᰵᎡᅸ䶣 ั๔䬕Ⱑ䕇䱟झ‫ڕ‬ ᫝㷲ԛ⮱ࣕᝬࣷౝ̸ბ䮏㥪‫ڲ‬䃫ᰶ㜗ߕ╹⎶ ㈨㐌 ∠↍ 41" ۶Ϛ ͗ጒ‫ڤ‬ᝬ 䮏ၽఈক⻺ Ḻ╹᱕͈䓾ᄼ႓͚႓ ‫⿸⻮⿸ڙ‬Шᗕ䔶᠖䓾 4IFSCSPPLF๔႓-POHVFVJMܳᵎₒ㵹ܳ䧌 ᝃ‫ڙ‬䒓〆Ⱑ䓫ౝ䧮घФ ສᱧч

Ѻλ4U)VCFSUႶ䲆⹫ࡧ⮱䆗 Ⴒ ⻮ϧ⾧䬡 Ⴎ䲆䮽㩪 ‫ݺ‬䲏⇎ ᰶ䗨ᅲᄮ䬚ᐼ⢱‫ ڠ‬ẩ̷̶๔࢔ ბ ⮪㱎ౝᲬ ࢘⩌䬡 䊲๔ ⋸⊡䬡ࣹ䒓Ꮐ 䒓ᏀӔ䬕Ⱑ䕇䮏 ၽ䮏‫ڲ‬ᰶTQB ⩢㐳ጰλౝ̸घ Фϲ թᓄ̭ⰸ

Ѻλ䷻ᮜх㒻⮱(PVJO&TU⮱ࡷ⠙⿸ ⇠ᮜ‫ݘ‬඲ 䓾㦄ऺ⮱.POU4U-PV JTࣷ3jHJOB"TTVNQUB⻮⿸͚႓ ‫⿸ڙ‬ ͚႓jDPMF4PQIJF#BSBU ⌞ऄࡻϧუ 䪬⁏䓻⻾ឭᄼ႓䄒➖͇͇ͨጟౕₑᅲ Ѽ็Ꭱ ㇫ᓰក⤳ Ԋ‫ڨ‬ສఈ䬡๔࢔ ბ ᠶᦖ⊡㑥 䒓Ꮐ⣜⅔ᴾ㘯ౝᲬ Ꭱᅸ䶣䭺Ф㜠 "IVOUTJD ࡧᕔФ℁倅⮱ສᝬၽ

4U)VCFSUౕᐧ⠙⿸ᅸ 5FSSBJO䲏⼜ Ꭰ᫦ᅧᠾ倅䃫䃎 ᅯ倅ᅧ ࢔ ࢘⊡ ͨ࢔ፓ࢘⩌䬡࢔ბࣷ ჏ࢲͧ჋᱕ౝᲬ ࣕᝬⴠ㠞झ䲏 ࢘ ⩌䬡䨧ౝⵃ⩢ᯃ ͚๛॥ᅅ ౝ̸ბ Ⴙ᜽घФ 514 572 

ࢄᇥ4U)VCFSUౕᐧࡷ⠙⿸‫ݘ‬ ඲ ᐭࣾੳρᎡ䉕Ԋ̭ẩᅯ倅 ᅧ ࢔ ࢘⊡ ⩢ᯃ ͚๛॥ᅅ ⾧⅁ᢏ⅁㈨㐌 䊲๔ߌ⢴෮ᠯ⾧ 䄰ສౝ⃢ ‫ܧ‬㵹䉚➖౴ᒵ᫦Ӭ‫ڙ‬ ᄀФᵩ ‫ݘ‬඲Ϙऄϲ‫̭ޖ‬ຄ घ Ф 59 

ࢄᇥ4U)VCFSUᎡᐧ⠙⿸‫ݘ‬඲ ѺλႶ䲆‫ڲ‬㶄 ͨϧ㇫ᓰ㷲ԛᎡ ࣕᝬ Ꭱᅸ䶣 Ꭱౝ̸ბ ࢔ ࢘⊡ ̭ẩᐭᩫᐼ䃫䃎⩢ᯃ ͚๛ ॥ᅅ ͚๛⾧䄰 ្䂓㈨㐌 ∠↍ 4QB̭ ᏁԞ‫ܳڕ‬䧌ₒ㵹㜠1BSDEFMB$JUj 䓾ఫΓ亳 丽亳ࣷऱ⻺᰺ߎ䃫᫪ጯᩬ ѝФ ౝ⼻ ႓ᵎ⼻ թᓄ᠒ᰶ घФϲ 

 XXXTVUUPORVFCFDDPN CPVM-BTBMMF -BTBMMF 2$)3.

਽ϧ㶄4&3&/*5:$0/%0 ̭‫ڞ‬ຄ ̸䓦᭜IJMUPO䙿Ꮔ ̻䙿Ꮔ ‫ڞ‬Ϙ̭ψ‫ڞڙ‬䃫᫪ᰵᬒᮇᐭⰅᰶхᘍ ᰶᘠγ㼐⮱჏ᝤजВ្ऺ ⎽

ÿÿ

倅܎ 438-876-6625 ⩢䄊

‫̖ڠ‬ፂጡ

G():HI7>JK().L:CMN:ౝ ϔ ㏼ ㏗

ᓛԎgaofan502990587 !"#$%!#&"%% '()*(+,-./(0#%""123424(

㑾〆5552*(+'()4+6-78.-24+/‫ڙ‬थౝ౭9$":;+6<2:=6->#?(;.<<.@:?(A(<@:B=:C&D:"EF

⩌ ᘼ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ȕ -B4BMMF‫ڙ‬ᄀ ࢔ბ ȑ 㧆೻ᇈ‫͉ڲ‬䘕๔ಸᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬䃖 Ꭱ䨭ਜ̴਼В̷ ‫͚ڣ‬ᒖ⺕ ̴ 䒓⺕̴ ‫ڣ‬Ⴐ̴ ⼌䛾ᰵ क़᝭ᰶ⼻হ᰺ߎ ࢘⩌䬡 ბใ䒓Ѻ 䲏⼜ 䉦 Ꭱۭ‫ ̴⋓ݖ‬ह̭Ꮔͨ㏼㥒Ꭱ Ф̴ ᅧ Ф̴ ȑ ጯ͚ᓰߋ‫ڙ‬ẩ๖䔋䨮ৃ઎Ꮔ ᝬ⼌ᰵ क़⩢ ੳ͇⼻ぶ Ꭱ ȕ #SPTTBSE.ࡧᎡ⠙⿸ ۭ‫ ̴ݖ‬Ф̴ Ꭰᝬ ࢔ბ⊡࢘ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ȑ ࢄᇥ☌㡶Ꮔ ह̭Ꮔͨ㏼㥒Ꭱ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ᝬ⼌ѻᰵ ࠲क़᝭ᰶ⼻হ⩢ ⼌㏓䪬 䉓ߎ⌲ᮝ ᬍ⣝䛾 ᰶᢛजᴒ 㔮Წ̺և ࢍౝᅧ Фᵩ̴ Ꮔ 䮑ࣨϧጒ Ꭱۭ‫ݖ‬ᰶ̴ घФ̴ ȕ-B4BMMFᎡຄ➖͇ ຄ ȑ ࢄᇥ☌㡶Ꮔ ह̭Ꮔͨ㏼㥒Ꭱ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ᝬ⼌ᰵ क़ ࡷ ຄࡷ ຄࡷ Ꭱᩣ⼌ ⩢ᯃ ੳ͇⼻HTUহRTU ⼌㏓䪬 䉓ߎ⌲ᮝ ᬍ⣝䛾 ᰶᢛजᴒ 㔮Წ ̴ Ф̴ ̺ևᏄ 䮑ࣨϧጒ Ꭱۭ‫ݖ‬ᰶ̴ घФ̴ ȕ$%/ᎡDPOEP ࢔ბ ȑ ᇈ‫ڙߋڲ‬๔ẩ๖ጒ҉䔋䨮ৃ઎Ꮔ ⠙უ丽些͇ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ᝬ ⼌ᰵ ࠲⩢ੳ͇⼻ ‫ ̴⋓ݖ‬Ф̴ ࢘⩌䬡 ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ᅧ ȑ -BWBMᱯ䉔Ꮔ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ᝬ⼌ᰵ ह̭Ꮔͨጒ҉Ꭱ 䓾㧆๔ Ф̴ Ф̴ 䉔 ȕ -BWBMᎡf DPOEP ȑ 䰗㠱ឦࣾ‫ڙ‬थᎡ䨭ਜ਼. ᝬ⼌̴Ꭱ 䮑ࣨ᝭ᰶ䉦⩕ Ꭱۭ‫ݖ‬ হ͗ੳ͇Ꮔ䨧 䧏へ⌤‫ౌ܊‬ ̴ Ф̴ 㐀Ჱ Ꭱᩣ⼌̴ Ф ȑ -BWBM๔ಸTIPQQJOHNBMM☌㡶Ꮔ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ᝬ⼌ᰵ ̴ 䰭㺮䔋ᝬፓᏄ̭䊤䉚Ν Ꭱۭ‫ ̴ݖ‬Ф̴

ౣˋࣻ

᫝Ⰵ

-BWBM .POUNPSFODZౝ 䧮〆᫮ ࢔ბ ࢘⊡ ᠒ᰶ ბใ⻮ϧ䒓Ѻ ⍥∠↍ Ԋ‫ڨ‬ ສ Ѻ㒛Ҡ Фᵩ̴

4BJOUF%PSPUIjF倅ᶐ ‫ݘ‬඲ࢍౝᎠᅧ Ѻλ Ⴖ䲆ᄼࡧ 䌊⻨.POUSFBM ጯ͚ᓰܳ䧌䒓⼸ ࢔ბ ࣹ䒓Ѻ ⁏䓻䶱㏓ⰸᝬ Ф ᵩज䃛

4U-BVSFOUࡧბ̭ࢲ Ѻλẩ ẩ⍥∠↍ ౝᎠ֒䏘ᝬ ౝ⤳Ѻ㒛 Ҡ 䲍䓾Ꭹ٬చ႓ᵎ‫ڙ‬చ ϑ䕇᫦ Ӭ ক䓦㖁∝̓㏗䊲ጯ ࡨ䮏 ᮜ㞟 ສ 㥪ౝ⿄Ⱑᣒ䲏ᄦ⮴უᆞ౐㏓⦌ ๘๔᪆യ䙺䔮‫۝‬マ ▶๡ ≄ⷄᱧ ⾧䄰 ≄㶐ᱧ ★᎟ᱧ घФ̴

4U-BVSFOUែ䉱仃䔶 ౝ⤳Ѻ 㒛Ҡ ࢔ბ ᠒ᰶბ‫ڲ‬䒓Ѻ 䭱 䔮‫۝‬マ ▶๡ ⾧䄰 䬕ऐ‫ڙ‬ϑ䒓 〆 ܳ䧌䊝䌜#PJT'SBOD▘ 䒓〆 ক䓦䊲ጯ ࡨ䮏 ႓ᵎ Ꭹ ٬చ ⩌≨Ӭ‫ ݖ‬Фᵩ̴

OFFRE ACCEPTÉE

OFFRE ACCEPTÉE

VENDU

VENDU

%VQMFYѺλ$BSSF GPVS"OHSJHOPO ౝ䧮〆᫮ 䲍䓾‫ڙ‬చ ౝ⤳Ѻ㒛Ҡ ែ䉱 仃䔶 ̷ጯ๖᜽ߌਜ਼‫ܧ‬

4BJOUF5IjSiTF 4BJOU-BVSFOU䊲๔$PO 4BJOU-BVSFOU͚ᓰౝፓ Ꭱԛᐧ$POEP Ꭰᅧ EP Ꭰᅧ ࢔ბ ბใ ᠒ᰶ⍥∠↍ ֒䏘ᝬ ࠲᠙‫۝‬ マ ▶๡ ⾧䄰ぶ ౝ⤳Ѻ㒛 ࢔ბ ̭ბใ䒓Ѻ ౝ⤳Ѻ㒛 䒓Ѻ ̷ጯ๖᜽ߌਜ਼‫ܧ‬ Ҡ ᜽ߌਜ਼‫ܧ‬ Ҡ ̷ጯ๖᜽ߌਜ਼‫ܧ‬

ϟ喑఍͇ߎពᆂ䓲䕌喑ᒮⅯᎬ๔ᝬ⎽喑䄤⿸ࢠ᠕ក⩢䄊喑‫ٺ‬䉦䃱ѝ喆

‫̖ڠ‬ፂጡ

%POH2JOH 3PHFS -JO

 lind@sutton.com

 МՂ

(SPVQ4VUUPO&YQFSU $IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS 3PVUF5SBOTDBOBEJFOOF ,JSLMBOE ))+

Өү᠝൛Ὃѽည‫ݝ‬njКርనҫὋࠆਖ਼ᒯʼὀ ᳋᲻ࡳප௿ੜὋᒬͰ͓᫋ˏᄰࠁ

эⱌ

䗛マ

͇̀䃱ѝ 倅᩵͒䅕 ࡼߖ䉤 ͚㠞∂̶䄚᰺ߎ

!"#$%&'()*+#,-.%!/0#-

➖ ͇

!?#@A8A@B?#B +..+C1-D&'E(&&F)G&H

ႂព

⻨ᕔФ℁㈨Ⱕᒀສ

䗛マ

‫̖ڠ‬ፂጡ

䒓 4IPQQJOH.BMM䘪䓾᫝

эⱌ

‫ڙ‬थౝ౭ !"#$%&'()$*+,-.-/012$30&44+05$6!7$ *8

⠙‫ ڒܧ‬जВओใ‫ ⼌ܧ‬ᝃ㔲

514-649-9868

͇̀ⱌ䄇թᓄԎ䊃䄇ᒮᝬ⎽‫ٺ‬䉦䃱ѝ

๡ใෆ ࢔࢘ౝ̸ბࢂ

ÿÿ

ᤇࠑͮ̅-BVSJFS "WFOVFᄉᮿԉ࣡ ࣱᦏథᴜᙊԃΘःnj‫(ڙ‬SFBTZ4QPPOὋ ‫ڙ܌‬བ࿐᭦Ӊ᧖ᄉʿ̨̨௦ᴜᙊᐚὋ ᤆథҪ˿ཏᗜ֖ཏᗍ᮲։ᄉᙫ᳦ᦴnjᦠ ᖜ௦ጙᘢᘢྞᏪ᭣͛ፑᘢ్nj ‫ڦڠ‬Ὑ SVF-BVSJFS0VFTU

Ѽ Ⴒ ੳ ͇ ࣹ 䃮 ౝϔ ㏼ ㏗

Ѽᝬ ⣝Шᝬ͉᭜すιШⴠ

ᐧ-BTBMMFᄼ႓ܳ䧌ₒ㵹䌊

(SFBTZ4QPPO

9-.:$;<..+=$$>1-

ࢍౝॻ ᘼ๔‫ݖ‬ϧ㜗ᐧ

͑АϧᅲѼ⻨䌜倅䶾

ᤇࠑᘨ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶МР๐ࠈே‫ڦ‬ ᧖ᄉ࠴‫ᦤۋ‬ա᧖థ̠̽৲ՃᄉᲛࡊᦤ ֖Չሗ࠴ᖜὋᖸˉௐᫍᄯҁё௽ཁnj࠴ ᮻᖜӬඇֆᦏ͗ԪӐὋͭᴜᗥᦴᲛᙫᴜ ᙊԃፂ࣡Ѣဗ‫ڙ‬ᖜӬʼnjԜ˧ґЎ੩ႂ ពល᫇ຌഁὀ ‫ڦڠ‬Ὑ SVFEF#MFVSZ TVJUF

偼㤺

-"4"--&"/(3*(/0/‫ڙ‬చ䭱䓾ᝬ๔#6("-08

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

$MVC1FMJDBOP

$IF[%&-.0

䲏⼜ॻ ऻ䮏Ӭ᭜౐䌜 ᭀ᫜⎃ౕ̺㝗䖀̸ ̺᭜Ⅱ⌦ ౝᝬၽѺλ%037"-ࡧᰭ ᑂϧ‫ڒ‬㘉⮱̭᲎㶄 ౕ䭠‫ٶ‬ᝬ ͚⁐䉼౐ߠѓ᫜⇠ఈ႐⮱अ ᢏ䔉ั᭜ᇈ ᮜ㞟अࡃᰶ㜡 ̺ग᭜㟺㣪Ⅱᮜᝬၽⴠ๡ใ ෆ ᫦ₐ๔⅁ẩ̶䬡࢔ბ‫ڕ‬ ᭜ፓ≄᝸䬡⮱ຄ䬡᫝ᅸ䶣 ᫝ ⾧䄰⁏䓻ᰶ჋߈⮱Νუ

!"#(()*%)(

‫ڦڠ‬Ὑ SVF/PUSF%BNF0VFTU

.VWCPY)PNBSEEFT*MFT

%037"-Ⅱᮜ䆗Ⴒ ䷻ⅡᲮҠ !"#$%$&'$$'

ᎃᣣ‫נ‬໧

ʹ ᜵͈

᜴ࡳCFBDPOTGJFMEᮆጞᇪӜ៷߳

ࣱत ᜴̠ʶ੣ࡓ˞ ዴॶ፤એ ᤂ᜴ࡳՉ˓ᔭก Տಢ ఺͗ᬱ३

ρ๖䲋䔋䨮ৃ઎Ꮔ Ѻλጯ͚ᓰ

ࡨ⫄๔ẩ ᝭ᰶ⼌ᝤ䘪᭜̀⻾ࡨ⩌ ࣷ$MJOJD ⽠Ⴧ⮱⼌჏䄒ৃ઎Ꮔ̭ কጒ҉ρ๖ ⼌䛾ѻ ⽠Ⴧ⮱჏ᝤ⊵ 䉦ⅡᎠ倅 䄒ᏄᎡ㥒͇䷊̴ ㏜‫ݖ‬ ̴ ਜ̴਼

͈ʹ Dž-BWBMࣱ࿗በࡓ ᅓੜ Ӭᢻं ࣷ᭡࠴ Ӝ ‫ڠ‬ʽࠈ߸੆ ‫ʹ׫‬ Dž-BWBMࣱ࿗በࡓ ᅓੜ Ӭᢻं ᤂՉሗ నҫ ‫ʹ׫‬ Dž-BWBMࣱ࿗በࡓ ᅓੜ Ԥᢻं ᰳ࠺Ͱ ߳Ӝ ‫ʹ׫‬ Dž᜴ࡳ%%0ࣱ࿗በࡓ ᅓੜ Ԥᢻं ͮᎵ· ᤈߥಢ᠓ྫྷ̓᤯ ‫ʹ׫‬ Dž᜴ࡳ࿗በᔈ‫چ‬ฟੜ ᅓੜ ᢻं ʶ ˓߹͚ᄉतኒ‫ڮ‬ᖿ‫ڙ‬ሒ̠ᮖ۪ ܷ഍೘ ᰳ ᰳᄉܸᔈ౛ ࠈܰຣฒ෈ ‫ʹ׫‬ Dž᜴ࡳ࿗በࡓ ᅓੜ Ԥᢻं ᤂߥಢԢՉ ᮉనҫ᝹ஶ ‫ʹ׫‬ Dž᜴ࡳ࿗በࡓ ᅓੜ Ԥᢻं ӳ‫ ࡆʹڠ‬ ‫ʹ͈׫‬

ၶ਒ᣀᝧ

Džܸ̊᭣ᤋᩙ֝‫׾‬आ ͮ̅ࣉ˖ॶӝႤܷ ഍ ੝థሜਖ਼ᦏ௦˃መӝၶԢ$MJOJD ሶ߿ᄉ ྫྷˉ ሜࠆឞ֝‫׾‬आʶֆࢹͺܸ̊ ሜ᧚ͯ ሶ߿ Dž4U-BVSFOU௙ဨ࠴ӜМࠟ ᅓੜӻ ᄉࠆਖ਼๖᠟පࣰᰳ ឞआࣱᖸˉᮨʹ ጥ ‫ʹ׫‬ ѽʹ ‫ʹ׫‬ Dž4U-BVSFOUࣱӦ࿗በ%VQMFY Ӭᢻं Džᗛۡˋఽ᠍आͮ̅ࡏඞӜ आ˞ࣂፂᖸ ᤂ‫ڠ‬ᨠ М̓ ᠓ྫྷ ‫ʹ͈׫‬ ࣱ ᤝ͓ន਒ᣀᝧ ឞआሶ߿ᄉࠆਖ਼ ѽ๦ Dž4U-BVSFOU‫ݒٽ‬Ѣሜੜ ࣱஅЙʹ ‫ ׫‬ᰳ ௛੩ူ ᬱ३ᄉ‫ͮݝ‬Ꮅ‫ݝ‬आ ᤂ‫ڠ‬ᨠ ֆ

‫ࠚډ‬ᬶᄉࡏඞ ࣱᖸˉᮨʹ ጥѽʹ ‫ʹ׫‬ Džఽ᠍आᤋྫྷˉͮ̅ᗛ᜴ۡ࠴᪙ ሶ߿ᄉ ࠆਖ਼ ѽ๦ᰳ ࣱᖸʹ ጥѽʹ ‫׫‬ ʹ Džఽ᠍आͮ̅4U-BVSFOUࣉӑࡏඞӜ ࣱ ᖸˉᮨʹ ጥѽʹ ‫ʹ׫‬ DžᗛۡˋࡏඞӜఽ᠍आ ࣱᖸʹ ጥѽ ʹ ‫ʹ׫‬ Dž4V4IJ4IPQͮ̅ᗛۡ ࣱᖸʹ ጥѽ ʹ ‫ʹ׫‬ Dž-BWBMӑᤋᩙ5IBJ&YQSFTT ࣱᖸʹ ጥ ѽʹ ‫ʹ׫‬ Džఽ᠍आͮ̅ᗛ᜴ۡ࠴᪙ѫ᧾ᢻር ࣱᖸఽ᠍ʹ ॐᇽʹ ෳࣱጥஅЙ ʹၶ਒ࣱጥஅЙʹ ྫྷˉᤋఽ᠍आ঳Р ‫ʹ׫‬ Dž-"7"-ᦤա ᮿᯝ ԻᏤᘹ఺ࣱᖸʹ ᦤප ᮿᯌʹ Кᦉஜ૵థ᝼ԺಉՎʶ आ˞ࣂፂᖸࣱ ሶ߿ᄉࠆਖ਼ ௛ୱͺԶ ͈ʹ Dž%BJSZ2VFFOс༎ёआͮ̅Ӯࡿ ࣱᖸˉ ᮨʹ ໷‫ڙ‬Ժ᣹ʹ ጥѽʹ ‫ʹ׫‬

!"##$%"&

‫̖ڠ‬ፂጡ

)FSSPO #FBV %PSWBM 2$ )4#

ʹ ͈

5FM  'BY 

3FBM&TUBUF#SPLFS

 

$FMM

ZEE!IPUNBJMDPN

&."*-


 ྟ

᫹ЏऐᬒࠈܰࢹርМՂ ʸ˓˃ˉ߶ᜈ᫲Ḟʻ˓˃ˉ્ଇ᫲ ᗛۡ‫׬‬ʶ઴థܷ‫ࡘۋ‬ԉᄉణܷ˃ˉМՂ˧ʶ

ᎾӐ৥ᄉࠑ‫چ‬Ὃଡӣ৥ᄉੜ̖͈Ϙ

!"#$%&'&!#()!*

$%1ቈួОՄ 㧆➦‫ݖ‬ᅁᰭ๔⾧䄰Ⴖ㷲‫ڙ‬थ

ₐ㻱⾧䄰Ⴖ㷲‫ڙ‬थႶ㷲❹⚔3#28350-7913-18$$2"&$2561-541 ⩢䄊514-657-4658 ∂㠞 514-516-8805 ͚᪴ 1-855-657-4658 ‫ٺ‬䉦

㑾౭www.bcocanada.com&NBJMbco@bcocanada.com ౝ౭4216 rue Frontenac, Montréal, QC H2H 2M3

༘࣊Ԣ‫ؤ‬෻

̠ᛠᡋ᥊ԢࣰԻ ຣฒ෈᝹᝟҃ᤴ

ෆᠯᐼܳҀ⾧䄰

я೤ԢࢹХੜ

̭᠃̭Ƞ̭᠃ι ̭᠃̶Ƞ̭᠃ఈȠ̭᠃ρ 䊲䲆䴠Ƞ倅᩵㘪ȠⰮ⩢ ⩕⩢䛼᭜ᮛ䕇⾧䄰⮱

ᒬҮฺ༞ጆፑ

ᕘ‫߶ڽ‬ᜈ

ᔈ‫ڲ‬ԢՉሗ‫ ͳܖ‬ऐᬒ᝹᝟Ԣ%஌౦‫ڎ‬

ಔಜ֖᫹Ի

ࠈܰࠑХNjԘੜ ࠈܰଅප'SFODIESBJO

ᑊள4UFWFO)V ˖஠ˉҫ̼ᛪ ੣఺Ḭ ॱζḬTUFWFOI

ଋԩఴ‫ڠ‬Ԣऩ‫ڠ‬ζၸӴ̶൛ ଡΘࣱ̊యḞӠࣱయ᠝൛

XXXBNFOBHFNFOUTPMFJMDPN ‫ڦڠ‬ḬCPVM5BTDIFSFBV (SFFOGJFME1BSL 2$+7) ႂពḬ.0/40-&*- 

͚๛⾧䄰 喣ੳ͇ᅸ䶣ᐼ͚๛⾧䄰 喣ᮛ䕇უᅲ͚͚๛☚∢⾧䄰 喣᫝ ᰬАᬔ ͚๛⾧䄰 ᵦᢛᩬᏉ㺮Ⅿ ᱯ䉔Ꮔ+,-.))&%/ۤᏀ

Ⅱۤ䷻ۤ ȋ‫ٺ‬䉦⩢䄊৕䄏Ƞ䃱ѝ ȋۤᏀᱧ㏱Ⅱۤᢏ䷻ۤᩦ䕍

Ț᫝⣜Ԋ‫ݯۤݣ‬3"4&&3

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ϣᢻ᥊

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  ࣱ త  ௅ኃయ

ࣸ ն ζ ো

Țᬒ᱙504)*#"ࢸ㑖ᱧᎡ䉕Ԋ Ț࠲Ⴖ㷲 ϧጒࣷ䙺УԊԛᎡ ȚܳҀᐼ⾧䄰#56Ƞ#56 #56Ƞ#56Ƞ#56 #56Ƞ#56 Ț̓⩹ऺ❹$BSSJFSᅸ䶣͚๛⾧䄰55


&'()*'%+(,-()'+./(0*!1!*%+(,2()'+.(34,2

á&#x160;&#x192;

 ŕž&#x;

ࣸ Őś Îś ŕ§&#x2039;

!"##$!% POISSON OISSON OIS ISS SS SON / SEAFOOD SEAFO OOD

VIANDE ND / MEAT

éž&#x2122;č&#x2122;ž

ç&#x152;Şč&#x2026;Š

$17.62/kg

7

3

Ib

$8.80/kg

399

29

Ib

Ib

NOP@(KD22

NOP@(HD22

ç&#x2030;&#x203A;č&#x201A;&#x2030;ç&#x153;ź ç&#x2030;&#x203A; č&#x201A;&#x2030;ç&#x153;ź ç&#x153;ź

çž&#x160;č&#x201A;Š

澡é?&#x2019;ç?­ $10.56/kg

3

NOP@(LD22

4

Ib

Ib ĺ°?鸥č&#x2026;ż ĺ°? ĺ°?鸥 鸥

ç&#x201D;&#x2DC;莰éž&#x2122;ĺ˛&#x2014;鸥 éž&#x2122;ĺ˛&#x2014; éž&#x2122;ĺ˛&#x2014;鸥 ĺ˛&#x2014;鸥

11

$3.95/kg

1

NOP@(LD22

NOP@(KD22

NOP@(HD32

äš&#x152;头

Ib

399

79

Ib

99 9

$8.80/kg

$8.36/kg

479 $11.00/kg g

Merci Me Mer er de magasiner aga gasiner gas assin ne chez nous! Thank you for shopping with us !

$7.25/kg

99

NOP@(,-D22

ä¸&#x2030;ć&#x2013;&#x2021;éąźć&#x2030;&#x2019;

SPĂ&#x2030;CIAUX GĂ&#x2030;ANTS EN MAGASIN TOUTES LES SEMAINES / SPECIAL SAVINGS IN STORE EVERYWEEK

ç&#x2030;&#x203A;č&#x2026;Š

79

$2.62/kg

99

119

lb

ea/ch h

NOP@(,D22

NOP@(,HD22 2

Ib

NOP@(3D22

Fruits et LĂŠgumes / Fruits & Vegetable b é&#x2021;&#x2018;é&#x2019;&#x2C6;č?&#x2021;

ĺ&#x201D;?ç&#x201D;&#x;č?&#x153;

é?&#x2019;ć&#x;

é?&#x2019;ĺ&#x153;&#x2020;ć¤&#x2019;

ç&#x2122;˝é&#x20AC;&#x161;

5R

ࣹŕ°¤ ŕŻ&#x2026;á&#x160;&#x192;ŕ°Ż

Prod Produits du Mexique

1/1

00

7/1

Produits du Mexique

NOP@(,Q3D44

00 0

NOP@(-Q,D44

2/1

Produit des Ă&#x2030;-U

Produit de la CorĂŠe du sud

NOP@(3Q-D44

2/1

NOP@(3Q-D44

199

79

3

Produit des Ă&#x2030;-U

89: ç&#x2122;˝č&#x2122;ž 0!10# 0+;

5

$8.36/kg

50 0

ĺ&#x201C;&#x2C6;ĺŻ&#x2020;ç&#x201C;&#x153;

çž&#x17D;ĺ&#x203A;˝ĺŻ&#x152;壍

é?&#x2019;ĺ&#x201D;?č&#x160;š

50 0

$VWURé&#x2026;¸ĺĽś !"#$

2'3+& 4&'5 ,-'./ ç Ťč&#x2026;ż 677$

3/1

ea/ch

lb

1399

00

ea/ch

NOP@(,CD22

NOP@(4DC2

NOP@(KD22

NOP@(KDH2

č˘&#x2039;čŁ&#x2026;ç&#x2030;&#x203A;沚ć&#x17E;&#x153;

<% éž&#x2122;ĺ&#x2C6;Šéąźć&#x;ł 8+;

+lDJHQ'D]Vĺ&#x2020;°ćˇ&#x2021;ćˇ&#x2039; #77=+

%&'()*+ ,-'./ ç&#x201A;¸č&#x2122;ž 0!10#

5R

Produit du Mexique

1

$1.94/kg

$1.94/kg

$3.51/kg

88¢

59

lb

Produit des Ă&#x2030;-U

Ib

NOP@(3D22

Ă&#x2030;PICERIE / GROCERY

NOP@(,DH2

88¢

lb

Produit des Ă&#x2030;-U

Produit du mexique

NOP@(,D-2

ea/ch

â&#x20AC;Ťá§&#x2013;×&#x2019;â&#x20AC;Źŕ°Ľá&#x17D;Š â&#x20AC;ŤŕĄ&#x201A;á§&#x2013;×&#x2019;â&#x20AC;Źŕ°ĽÇ&#x2018;á&#x2014;&#x203A;ŰĄÓ§Ě ŕŞ?Ç&#x2019;XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

%(!+)%?988$+ 輿人č&#x153;&#x153;ć&#x17E;Ł A55/

339

259

ea/ch

0!P1)%DM!##1M%()!*+%ćą&#x;é&#x2014;¨ ć&#x17D;&#x2019;ç˛&#x2030; :.:/G45

!"#$(&)'

?)9@$%C$#9/B87%()!*+%é&#x201C;śč&#x20AC;ł -55/

259

499

!"#$(&('

!"#)&)'

011213%()!*+%č&#x2026;?獚 455/

!"#$*&''

I>"!)J%çťżčą&#x2020;%,5#K

ć´&#x2014;朤粞%H55@#

199

299

!"#$,)&''

XXXTJOPRVFCFDDPN

99¢

4900

1500

ea/ch

Ă&#x20AC; partir de 40lb

CONGELĂ&#x2030; / FROZEN

40lb and up

1199

Ă&#x20AC; partir de 20lb

lb

20lb and up

!"#$%&$!'%()!*+%č&#x201A;&#x2030;ç&#x2030;&#x2021; ,-./

158

188

188

ea/ch

ea/ch

ea/ch

!"#$%&''

!"#$(&''

!"#$(&''

XX,%é&#x201C;śçşżéąź 455/

288

ea/ch

!"#(&''

<#$!)M!8$)X)=89=%ĺ&#x152;&#x2014;ć&#x17E; č´?% :55/

ea/ch h

ea/ch

!"#$-&''

!"#$,&''

40lb and up

249

lb

Ă&#x20AC; partir de 40lb 40lb and up

ç&#x152;Şć&#x2030;&#x2019;

219 Ib

Ă&#x20AC; partir de 30lb 30lb and up

279 Ib

2399

Ă&#x20AC; partir de 20lb

Ă&#x20AC; partir de 20lb

Ib

20lb and up

é?&#x2019;ć&#x;

20lb and up

189 Ib

ĺ&#x201D;?ç&#x201D;&#x;č?&#x153;

299

ea/ch

!"#$(&''

Ă&#x20AC; partir de 10lb 10lb and up

219 Ib

Ă&#x20AC; partir de 10lb 10lb and up

189

Produits du Mexique

Ib

é&#x2021;&#x2018;é&#x2019;&#x2C6;č?&#x2021;

2499

case boĂŽte

Produit des Ă&#x2030;-U

1799

case boĂŽte

ç&#x201D;&#x;ĺ§&#x153;

č&#x2039;ąĺ&#x203A;˝éť&#x201E;ç&#x201C;&#x153;

Z!*M1)#+%()!*+%ĺ&#x152;&#x2026;çłťĺ&#x2C6;&#x2014; 4H5/

6999

138

lb

D!*8B!9%D$!'11+%()!*+%éąż éąźĺ&#x153;&#x2C6; 455/

é?&#x2019;ĺ&#x201D;?č&#x160;š é&#x;Šĺ&#x203A;˝ć°´éĽş .55/Y.:5/

129

ĺ?&#x2030;ç&#x192;§ ĺ?&#x2030; UI1*%V*#$P$)%#!%L)!977$TI1% UI <#$!*%0!8W <

ć&#x2013;°é˛&#x153;č&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

ç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

D=B*$9+$)7%()!*+%č&#x201A; äť&#x201D; 4N./ D1#$% 91%()!*+%ć&#x201E;?大ĺ&#x2C6;ŠéĽşĺ­? -.5/

鸥çż&#x2026;

Ă&#x20AC; partir de 40lb

ç&#x152;Şç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;

ç&#x152;Şç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;

case boĂŽte

ea/ch

ea/ch

!"#$,&('

ĺ°?鸥č&#x2026;ż

ç&#x192;§ç&#x192;¤ć&#x17E;ś

DB1>E>!*FB!9%()!*+%é&#x2026;¸ć˘&#x2026;湤 455@#G,-

boĂŽte case

boĂŽte case

7000

case boĂŽte

大鸥č&#x2026;ż

12999

39000

boĂŽte case

4800

boĂŽte case

ç&#x2122;˝č&#x2122;ž%-HT45

case boĂŽte

ĺ&#x17D;ťčĄŁč&#x160;ąç&#x201D;&#x; ..#K

?$!)#%S9P$)%()9+/$% ()!*+%ĺ&#x2018;łç˛ž .5#K

2300

case e boĂŽte e

č&#x2026;°ć&#x17E;&#x153;%.5#K

4800

ea/ch

!"#$%&+'

!"#$(&)'

D!@K!#%Q$#$J ç´ čžŁć¤&#x2019; é&#x2026;ą AO.#KG4

1199

ea/ch

ea/ch

L1#+$*%DM!##1M%()!*+%ä¸&#x153;č&#x17D;&#x17E;çąłç˛&#x2030;%:55/

case boĂŽte

4800

boĂŽte case

DE>9+%()!*+%éąźé&#x153;˛ N-.@#G,-

48000

3900

ea/ch

R9JJ1@!*%é&#x2026;ąć˛š ,AO;&

4200

boĂŽte case

!$7)9%红ĺ&#x2019;&#x2013;ĺ&#x2013;ą ,,:/G:A

&JJ%澡é˛&#x153;é&#x2026;ą HG,ON.&

399

ea/ch

ea/ch

3000

boĂŽte case

boĂŽte case

!"# ! !" !"#$(&'' "#$(&'' (' (&''

?$*/7B!*/%()!*+%ćŠ&#x201E;ćŚ&#x201E;č?&#x153;%:.5/

NOP@(JD22

&JJ%ç&#x2020;&#x160;ç&#x152;Ťč&#x20AC;&#x2014;沚 -O-NJ/GH

&JJ%č &#x201D;沚 HG-O-J/

3500

3100

ea/ch

ea/ch

NOP@(3D22

NOP@(,3D22

!@3 çąłç˛&#x2030; 45G4N./

!"#$'&''

ea/ch

ea/ch

FOURNITURES POUR / RESTAURANT SUPPLIES

6!789$%()!*+ ć&#x2014; ç&#x203A;?č&#x2026;°ć&#x17E;&#x153; :.:/

799

399

199

ea/ch

NOP@(,Q-D22

<1=1*>8%?!#@%()!*+%ć¤°ćą ,&

çąłé&#x2026;&#x2019; ;55/

1099

299

5

2/500 !"#$%&''

Produits du Mexique

3599

case boĂŽte

Produit de la CorĂŠe du sud

1699

boĂŽte case

Produits du Mexique

699

boĂŽte case

Produits de la Chine

2699

case boĂŽte

ć°­ĺ&#x203A;żĺ&#x2020;­ĺ° â&#x2022;&#x2122;ć&#x2C6;˝ć&#x203A;&#x2022;â&#x2DC;śâźşĎŞä&#x2039;´ă&#x17D; â&#x2030;żâ&#x160;?Ńł We are hiring all departements, experience is an asset. Tel: 514 653 6145 On embauche pour tous les departements avec bon salaire, les personnes avec experience ont la priorite. Tel: 514 653 6145

Nous n'acceptons pas les règlements par Carte de CrÊdit International;carte PrePaid;carte cadeau;AmÊrican Express We do not accept payment by International credit card, prepaid card, gift card, American Express

:'.<0".=/>*.<?!+=@(26/(3,6(A$B<A$9=/&+B<A'.=@(C6/346 Jusqu' Ă ĂŠpuisement

!"##$!% C344( "'7D

9pULÂżHUOHVSUL[Dá&#x201A;&#x2C6;FKpVHQPDJVLQHQFDVGHGLYHUJHQFHHQUDLVRQG HUUHXUG LPSUHVVLRQGDQVODFLUFXODLUH E$#16*!*$'F,-44 & 76XSHUPDUFKpVHUpVHUYHOHGURLWGHOLPLWHUOHVTXDQWLWpVDQFXQHJDUDQWLHUpFDOPH des stocks! Ĺ? 9HULI\WKHSLFHVRQVWRUHGLVSOD\WDJVLQFDVHRIGLVFUHSDQF\GXHWRSULQWLQJHUURULQWKHĂ&#x20AC;\HU !"##$!%(8G()HI(3AJ & 76XSHUPDUNHWUHVHUYHVWKHULJKWWROLPLWTXDQWLWLHV1RUDLQFKHFNV E*7@(HK4/JL,/3CCC 56+7*(8'$.9+9+*#(:$#9(; Ĺ? 5 ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ĺŚ&#x201A;ć&#x153;&#x2030;ĺ?°ĺ&#x2C6;ˇé&#x201D;&#x2122;误诡䝼ĺş&#x2014;ĺ&#x2020;&#x2026;ć &#x2021;筞为ĺ&#x2021;&#x2020;ă&#x20AC;&#x201A;ć&#x2030;&#x20AC;ć&#x153;&#x2030;ç&#x2030;šäťˇäş§ĺ&#x201C; ć&#x2022;°é&#x2021;?ć&#x153;&#x2030;é&#x2122;?ďź&#x152;ĺ&#x201D;ŽĺŽ&#x152;ĺ?łć­˘ă&#x20AC;&#x201A;C&T čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;äż?ç&#x2022;&#x2122;ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ć&#x153;&#x20AC;çť&#x2C6;解é&#x2021;&#x160;ć?&#x192; Ĺ?

?$M@(HK4/JL,/CCC4


XXXTJOPRVFCFDDPN

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОйтАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

сКГ

 р╛Я

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ


ᗛྱѽ࠶ࣉ˖ॶ%PSDIFTUFSࣸ‫ؤڣ‬෻ᖿ੆

 ྟ

ᗛ ۡ ᮲ ৰ

বᄉ‫܇‬஧ॐီӧᄥኍኍnj

˝̣˥‫ؤ‬෻ᜁѬԜʶӦ὞ $PSNJFSឬὋణѹᄉ᝟Ѳ௦ʶ˓߸ஞ ᄉ‫ؤ‬෻Ὃͭ௦Ꮵᘼҁ᜵ᛠ᯹֖Ϣஉ஺ຣ ܷࣄᢻὋᤇಧᡸ᭦ࡂॸᮋ᜵γ႐ʶ߿ᄉ ࠔऎὋՎௐ̠ᛠ᥊˶ᭉ᜵નࠔὋ‫ځ‬൤‫ؤ‬෻ ᜁѬԜ˿ʶӦnjԲܰὋ˶෤థҨก࠱‫ؤ‬෻ ሧҮҁФ̴ͮᎵʼὋ‫߱˝ځ‬ᭉ᜵ʽழᢻ ं˖ᄉበಎ౎ஂଢ଼nj $PSNJFSᛪᇧὋ̴᭣࣡ਆ߸ஞ‫ڠ‬γ႐ ‫ؤ‬෻Ὃͭ௦̴ॡঋࡂ਒ខҁὋᎤ࠵ቆᫍ ࣲʿ௦ᬩᆽὋᏪ௦ʶ˓఺͗nj̴ឬὋᤇ˓ ‫ؤ‬෻त̅ˆጡళὋ௦ᗛྱѽ࠶፤ܲѽ̍ ௐ̼ᄉ᜸᝼Ὃͭ௦ͺ˝ʶࠑဗ̼ᄉ᝹᝟М ՂὋ̴ࣲ͂ʿਆౝतʶ˓Ժ̾ᤜເҁˆ ጡᄉͺֵnj ࠱‫ؤ‬෻ҏԜʶᦉѫᄉਆกὋ௦᜵ն ឃ̠͂ᤇ͇ͺֵࣲʿ௦ᄽൣᄉˆጡͺ ֵὋᏪ௦ˆጡᄉѸͺnjԲܰὋ࠱‫ؤ‬෻ҏ ԜʶᦉѫᄉਆกὋ˶Ժ̾ᜁ᜼˝௦ࠪࣸ ‫˶ڣ‬డᥒ൤֐ᤁᄉʶሗ੅ៈᄉఌૈὋ‫ځ‬ ˝‫ࣱ̼ڙ‬Ὃࣸ‫ڣ‬ᄉʶᦉѫ‫˝ځ‬ᄰ᥵ᄉ %PNJOJPO4RVBSFܷԗधஉᏪᜁஇ੆˿Ϣᢻ ‫ڣ‬nj$PSNJFSᛪᇧὋԺ̾ឬὋᤇሗþѬҞÿᄉ ഏএ˶ԥ௡Ѣ˿ᤇ˓‫ڠ‬ழᄉԊԽnj‫ڙ‬இᤴ ᣾ር˖Ὃࣸ‫ڣ‬Փ%PNJOJPO4RVBSFܷԗढͨ ˿ܷጝዚὋ࠱Ϣᢻͮஇᤴ੆˿൥ᛠӜὋ Եγ႐˿ʶ్ᢻ᥊֖ʶ్Ϣᢻ᥊nj

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

థ෤థ᜸᣾ᤇಧᄉ‫ؤ‬෻὞ ࠪ̅ᤇ˓᫇ᮤὋ$PSN JFSቶᅋឬ̴෤᜸᣾nj̴ᤆᛩ ЌឬὋʿЏ௦̴Ὃԩᐏ҃ᤴ‫ؤ‬ ෻ᄉᬀડࣄᯰࢶᄉ3PCJOTPO *SPOМՂὋ˶̯౎෤థᤇಧϡ ᣾njͭ௦Ὃᗛྱѽ࠶ᤇएۡࣉ ௦࿗ʶ௃̃ᄉὋᤇ˓ࣸ‫ڣ‬௦ۡ ࣉᄉ஺ຣ˖ॶὋຣࠆ౎ҁᗛྱ ѽ࠶Ὃᦏ௦̯ᤇ᧖ʽᢻᄉnj $PSNJFSᛪᇧὋᤇए‫ؤ‬෻ ࠱͗ԩҁຣࠆᄉ൓ᤀὋ̠͂ ᦏ͗‫ڙ‬ᤇ᧖તཱ႐এὋʿ͗ ঃ᝭ᤇ˓‫ڠ‬ழnjᏪ˄Ὃ̠͂˶

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ͮ̅ᗛྱѽ࠶ࣉ˖ॶ%PSDIFTUFSࣸ‫ڣ‬ ᄉణளᜈᯎ‫ؤ‬෻Ὃ̅త௅ൣयᖿ੆nj ᤇ˓‫ؤ‬෻ᰳዚὋథ˓ᩑᨷපᄛὋ ͭᤇ˓පᄛԁ௦Ӧ‫्ڒ‬ᄉὋʶΞᜁ߸ Кҏࣰnj̯ࣸ‫ڣ‬ൣ᭦ᄹὋ߱௦ʶ˓͕ᬵ ᄉ፤ܲѽ̍᮲ಪᄉ‫ؤ‬෻὚̯ͭΞ᭦ᄹὋ ᤇ˓‫ؤ‬෻‫ݝ‬Ϸ௦ᜁʶѧѬ੆˿ˏӦnj‫ڙ‬ ‫ؤ‬෻ࣰ‫ں‬ᄉʶ᭦Ὃܷጝ‫ڙ‬ʻѫ˧̃ᰳऎ ᄉͮᎵὋஉᎵ˿ʶ˓ᔭࠩᄉᨷ҃‫׶‬ఱ ᲙᄉᬾϷὋ༡ጙᄉᲙᐿˀ፮ᓣᄉ‫ؤ‬෻् ੆ᱤ௙ࠪඊnj %PSDIFTUFSࣸ‫ࣉۡ̅ͮڣ‬஺ຣࡌҨ Мࠈᄉࠪ᭦Ὃᡯሎ4UF$BUIFSJOFܷᛣԵ థі൥˧ᥐnjМ‫ځچ‬3FOF-FWFTRVFᛣ ᄰᬥᏪѫ˝Ӯӑˏ˓‫چ‬ӜnjឞМ‫چ‬ӑ ᦉ‫چ‬Ӝᄉ᧗तࢹርࣱ̅తध‫ݼ‬Ὃ ဗ‫ڙ‬Ὃᤴ͈ʹЊᄉࣸ‫ڣ‬Ꮱளஞν̾ ԢՓӑੰࡘᄉࢹርࣂࢿʿܲ߸ࢹnjӮ ᦉ‫چ‬Ӝᄉ1MBDF $BOBEB˶࠱‫ࣱڙ‬ᒯ ࣱ᧗ளत᝹nj ᬓ˿‫ؤ‬෻Ὃӑᦉ‫چ‬ӜԠள‫ˏ˿ܘ‬ए ൥ᛠೃὋઽ्ᄉ᧚࡚ˀఱ᠎ೃೌᡴ᣾˿ ࣸ‫ڠڣ‬ʽϢᢻंᄉன‫ڸ‬njͭ௦Ὃઽೃᄹ ᡐ౎ͪ˪ࣲʿ௦ྱѾࠃၸὋ‫˝ځ‬ᛠ̠ఴ ౎ࡂԺ̾ᣏౚ‫ڠ‬ᡋʼன‫ڸ‬nj ࣸ‫ڣ‬ᄉள᝹᝟ழ಴௦ၿۡࣉ᝹᝟ МՂ$MBVEF$PSNJFS "TTPDJjT᠆᠉ᄢᅕ ᄉὋᤇࠑМՂడ᝹᝟᣾ʿ࠵౜Хྱᓣᄉ МРቆᫍᮉᄫὋඊ‫ݟ‬ᗛྱѽ࠶Ꮴຠᄉ᧾ ഍෡ໝ֖Ꮴۡ1MBDFEý:PVWJMMFᄉஇᤴ̾ ԢՎবহె‫ڙ‬4UF$BUIFSJOFˋᛣᄉಕং

͗ࠪ‫ؤ‬෻ֵܿ᝶ᡛὋᤇࠪ஺ຣˉ ౎ឬ௦ʶ͇‫̂ݝ‬nj̴ᝢ˝Ὃᗛྱ ѽ࠶̠˶͗ଋԩ߱ᄉnj‫ڙ‬ᗛྱѽ ࠶Ὃ̠͂ᦏథॡʿᩱᄉ᳭ࣷਕὋ ࠪॆ̼ᄉХథ࿗ྱবᄉˋ᜴ᦏ థРᲝnjᤇ᧖థԦ᣹ᄉ‫֖ˬޠ‬ ‫؝‬ҚᛠˉὋ੝̾ᤇ˓‫ؤ‬෻᭣࣡᤟ Ջnj$PSNJFቶᅋឬὋࣉஊउʿ‫؝‬ ൓ᤇ˓‫ؤ‬෻Ὃ᱆ӑА஠Ӑԉ˶ ʿ‫؝‬൓nj‫˝ځ‬Ὃඇॆ;յဗፋ̠ ͂ʶ̯̎ల᜸᣾ᄉˋ᜴ௐὋ੝३ ҁᄉԥः௦ʶ߿͗௦γߵᄉnj ˴ࣱґὋॆМՂ‫˝ڙ‬Վবহెϡ‫܇‬஧ ॐီӧᄥௐὋ३ҁᄉ˶௦Վಧᄉԥःnjॆ ௐὋࣉஊउʿՎ਒ὋឬʿᑞᥦಧϡὋ‫˝ځ‬ ʿࠃၸNjʿ߶Кnjͭ௦ဗ‫ڙ‬Ὃࣉஊउԁ᧓ ԨʶѬᑞ᧓Ԩᄉଏஶ౎γ૆߱nj $PSNJFឬὋ‫̴ࣱܲڙ‬ᄉᐋˉၶ๭ ˖Ὃ੝థᄉ‫ݝ‬ᮉᄫὋᦏ௦‫ڙ‬ʶध‫ݼ‬ᄉௐϊ ࡂᜁધፏ˿nj

˝̣˥᜵உʶԵ‫׶‬ఱᲙ὞ $PSNJFSឬὋᤇԵ௦˝˿‫ݝ‬ဓὋࡂ௦ ʶ˓࠴ᜈᯎὋፋМ‫ܘچ‬Ҫʶཁ๦ᓣnjnj‫׶‬ ఱᲙ‫ؤڙ‬෻ᜁѬʽԜᄉЏ໎ᄉᥦʶ᭦Ὃ థཁϷ௦ᑴᮚ֖ᒺܿnj˶᝴Ὃ‫ڙ‬౼ሗርऎ ʼὋᤇԵ‫׶‬ఱᲙԺ̾νᯎ‫ؤ‬෻ᜁѬ૿ᄉ ᥦʶ᭦Ὃፋ̠ʶሗ‫ؤ‬෻̮ཨ௦‫ڒ‬ᄛ्ᄉ ਕ᜿njᤇԵ‫׶‬ఱᲙ᭣ܷ࣡Ὃፋ̠႐ʽຆ҈ ᄉӾ៵Ὃ௦᱆ӑАఴ‫ڠ‬ᄉֵሗnj ̠͂ःឞ˿ᝌᄉᐿ௿ %PSDIFTUFSࣸ‫ڣ‬ᄉ‫ؤ‬෻त̅ˆጡὋФ ༦ਕ౎ᒬ̅7JHFSࣸ‫ؤڣ‬෻Ὃͭˀ˧ᄰඊԁ ௬३ࣲʿ‫ݖ‬ӧnj%PSDIFTUFS‫ؤ‬෻ᄉපᄛ௦ ၸసገᄉበಎஂଢ଼ᄉὋᏪ7JHFS‫ؤ‬෻Ѷ΍ ၸ˿ӧ˟ᄉᜈᯎಎ౎ஂଢ଼nj %PSDIFTUFS‫ؤ‬෻థʶ‫ݒ‬ዴॶ᝹᝟ᄉཱ ௙ጆፑὋԺ̾ᎃ҃ርࣿὋ̾ՉሗʿՎᄉጷ Ջ̯‫ؤ٘ؤ‬පnj‫ؤ‬෻ᰳዚὋణܷᄉප ᄛᄯफ़˝ዚὋऄᦉᄉၫᆑ෈ᄯफ़ዚnj $PSNJFSឬὋҁ˿‫ܸܭ‬Ὃප෈ᄉ᣷ᆂԺ̾Θ ̠͂‫ڮ‬ʽ౎࠴ਰὋ௦ᝧ̠͂‫ܭڙ‬௅ᦹఊ˖ ̙ԩяྜᄉ‫ݝ‬Ԝ‫ܪ‬nj

ᒽ◉䱿 514-806-6238 !"#$"%&# "''"() *+

XFJRJOHYV!JDMPVEDPN

,-+./"!.#"))-0"'"!.#.12"3!%/"!'

MPWFBOJNFT

XXXTJOPRVFCFDDPN

ਜ਼Ф ࢄᇥ#SPTTBSE㒄 侙㶄%FQBOOFVS‫ܧ‬ਜ਼ 䄒ᏄѺλ ๔㶄䌜䓦⩌ᘼ⽠Ⴧ ჏⎽ສ ࢂၽ ๔ Ꭱ㥒͇䷊㏓̴ ᬍใࢃ ह̭ ͇ͨጟ㏼㥒Ꭱ ᩣ‫⽠ڒ‬Ⴧ ⣝۳ ิ䔭о ਜ਼Ф Ѻλ7FSEVOࡧ ౝ ⤳Ѻ㒛䲋፥ສ ౝ䧮‫ܧ‬Გऻす̭͗ Ꮔ ᬍใࢃ ⒉߈๔ ̷͇ͨᎡ㏗ ᬍ ߈㐔㐚㏼㥒

㧏➯‫ݟ‬ᅊⅪᮬ䚈Ꮝ‫ڢ‬ᄉ ҃τጸͣᓹ (0-%&/426 6"3&.*-&ぢᅸ ࢝ ࢡ ლ‫ڻ‬䒜Ꮙ ე⩞䲘⼥ Ꭹ᫯ㆩ 䶬㏝䆠ࢄ䚈Ꮝᑅ‫ڢ‬ᄉ 䚈Ꮝᅅᬬᬖᓤ̓㜩⮺‫ک‬ᔶ ূ᱃ߗ 㐏ᗞ፜Მᅀ䉫⮺ϡऍ ສ ࡧ ែ 䉱

࢔ბ ႓ࡧᝬ ࠲უ‫ڒ࠲៻ ڤ‬Ѽ ࣄ Ѥ ሞ ȑ%PXO5PXO⍖㢻‫ڙ‬ᄀ ᰵ⼌ ࡷ ᱊ाສ ࠲უ‫࠲៻ ڤ‬ ‫ڒ‬Ѽ ࣄ Ѥ ሞ ȑ "OHSJHOPOౝ䧮᫮๔ᝤಸ‫ڙ‬ᄀ ᰵ ⼌ ࢔ბ ⊡ბ ბ‫ڲ‬䒓 Ѻ ბใ䒓Ѻ℄䗨"OHSJHOPO‫ڙ‬చ ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬㐬㏬ౝ䧮 䲏ᄦBOHSJ HOPOTIPQQJOHNBMM

514-796-9806 514-944-2583 514-313-5777

᝸ᱧ ‫ڙ‬थ эⱌ

-%)&' !"#$%&#'&($%)&'*+,%

➦‫ ݘ‬4"*/5-"63&/5ࡧຄ‫͇➖⼌ܧ‬ ᣕ‫ ܧ‬Ꭱᐧ 䧏へⅡ−㐀Ჱ f f ፓ⩢ᷜ ͗ ‫ ׭‬  ͊

ȑ4U-BVSFOU ᰵ⼌ 㖁ᢿ‫ݘ‬඲ 

Residential and Commercial Real Estate Broker BLVD IMMOBILIER INC. http://www.blvdimmobilier.com SHENGMIN FRANK LI INC.

#=,>

➦‫ݘ‬ ᣕ㡽

ࢍᇮ #SPTTBSE3ࡰ 㖊ᣈ‫ݡ‬ර #SPTTBSE倎ᅐ҅Ⴛࡰᅻ҅ 䲘⼥ Ꭹ᫯㠧ᅰ ࢝ლ ⊪ლ ౦́ლჂᝆ ლ‫ڻ‬䒜 Ꮙᅅࡰ‫ڻ‬㶍 ౦⤼҃㒤ҩथₛ㶂‫ڢݦ‬ణ㐵౦ ₛ㶂‫ݦ‬$PTUDP 䔇ళ䭻ͣႜ 䔇⻷、ͣႜ$PMMlHF+FBOEFMB.FOOBJT ҃ τऺ⼃䉣➟ 䊻ጸ⮺ͣᓹ౦፜ ᭥ᗞ⩕≱ ႜΖ ч䬨⮺ຳ䔿᠟ ⩌ ᘼ ‫ ܧ‬䃖 ‫͇➖⼌ܧ‬

‫ؤ‬෻˧ۡ ᗛྱѽ࠶డ‫ؤځ‬෻Ꮺ᫔Տ̅ˆnjᗛྱ ѽ࠶ԊԽ᥋̖ࡌᄉ%JOV #VNCBSVឬὋ‫ڙ‬ ˆጡ֖ˆጡѹᄉᗛྱѽ࠶ᄉ௙ζྞ ʼὋܷᦉѫᄉ‫ڎ‬Ϸ੝ࡘᇧᄉᦏ௦ࣸ‫ؤ֖ڣ‬ ෻Ὃ‫͂߱˝ځ‬ᄹᡐ౎᭣࣡໠̜nj ဗ‫ڙ‬Ὃᗛྱѽ࠶ΙཨԺ̾ᄹҁʶ̎ ԊԽৢˣᄉ‫ؤ‬෻ὋФ˖ʶ˓ͮ̅1MBUFBV .POU3PZBMӜ4U-PVJTࣸ‫ڣ‬Ὃᤆథˏ˓ ͮ̅4U)FOSJӜᄉ4JS(FPSHF&UJFOOF $BSUJFSࣸ‫֖ڣ‬4U)FOSJМ‫چ‬nj #VNCBSVឬὋॡܲࣉӜМ‫˶چ‬థ‫ؤ‬෻Ὃ ͭథʶ̎ԁᜁຣˬ‫ڣ‬Ԩ̼˿njᗛྱѽ࠶ࣂ ፂ̯ʶ˓ᄰॆ͛ፑᄉᇪ͗ᣀԪ˝ʶ˓ఝ ࠔౚᄉᇪ͗Ὃ‫ڙ‬ᤇಧᄉᇪ͗˖Ὃ̠͂࣎భ ߦߔ͂Ժ̙̾ԩ̴͂ᒬࣁਆ᜵̙ԩᄉˋ ᜴ὋᏪʿ௦Ӭጥ‫ڮڠ‬ʽ౎ধᏥnj

Frank Li

45678#.+!#9(%()(#0+.:#4478#.-22(.3#;<

‫ ׭‬  ͊

˝̣˥᜵‫ܘ‬Ҫઽೃ὞ $PSNJFSឬὋ̴͂ԟᏥ˿ʶषࣱᄉ ࣸ‫ྞཱڣ‬Ὃཱྞʼᄉ࠴ᡸ௦յࠪᝇጲ࣊ࡌ ᄉnj࠴ᡸ᤯Փࣸ‫ڣ‬ᄉӑᝇ֖ዚ˧ܰᄉ 4UF$BUIFSJOFܷᛣnj̴ᝌ᧕ឬὋ᝹᝟˖ॸ ᮋ᜵γ႐‫ڠ‬ʽᢻंᄉன‫ڸ‬Ὃͭன‫ڸ‬Ѭற˿ ԓ౎ᄉ࠴ᡸὋ‫ځ‬൤Ὃ᤯᣾‫ڙ‬ன‫ڸ‬ʼழ‫ܘ‬Ҫ ઽೃὋԺ̾˝̠͂ଡΘˀ4UF$BUIFSJOFܷ ᛣᄰᤋᄉ᤬फ़njॆѹὋ‫ڠڙ‬ʽᢻंன‫ڸ‬त ੆˧ՐὋᤇሗᤋଋࡂᜁѬற˿nj ઽೃඊϢᢻ‫ڣ‬ன‫ڸ‬ᰳѢዚὋቢ‫ڙ‬ೃ ʼὋᛠ̠ʿЏԺ̾࠱ͮ̅ӮΞᄉࣸ‫ڣ‬ᄉ௿ ᓣࡉஅᅊऄὋᤆԺ̾ʶ቙ͮ̅ӑ᭦ᄉ4UF $BUIFSJOFܷᛣᄉጒӧ௿៵nj$PSNJFSឬὋઽ ೃᄉ೘ጞԺ̾ᝧ̠͂‫ڮ‬ʽ࠴ਰ᫋ᐉὋ˶௦ ̠͓͂᫋ᄉʶ˓‫ݝ‬Ԝ‫ܪ‬nj

ᱻ⩌ℾ

⩢䄊

ᎃᣣߔᆔ

͇

ȑ-F1MBUFBV.POU3PZBM  2VBESVQMFY ࢂѺ ℈ᩣ‫ڒ‬

 ‫ڕ‬Ꭱ ⼌㏓‫ڕ‬䘕‫ݝ‬Ꭱᰵᬒ ⰮᓰⰮ߈ ⟣ᔮສ ȑ -F1MBUFBV.POU3PZBM  5SJQMFY ࢂѺ ℈ᩣ‫ڒ‬ ‫ڕ‬Ꭱ ⼌㏓‫ڕ‬䘕‫ݝ‬Ꭱᰵᬒ ᕔФ℁Ხ倅 ȑ -F1MBUFBV.POU3PZBM  5SJQMFY ࢂѺ ℈ᩣ‫ڒ‬ ‫ڕ‬Ꭱ ສែ䉱 ȑ -F1MBUFBV.POU3PZBM  5SJQMFY ࢂѺ ℈ᩣ‫ڒ‬ ‫ڕ‬Ꭱ ⼌㏓‫ڕ‬䘕‫ݝ‬Ꭱᰵᬒ ⰮᓰⰮ߈ ⟣ᔮສ ႓ࡧສᝬ ȑ-F1MBUFBV.POU3PZBM  5SJQMFY ࢂѺ Ꭱᅸ䶣㔨 ᫝ ‫ڣ‬Ѓ䔅䰭ែ‫ڒ‬㔨ԛ Фज䃛 ∕㔨᫝ऻ Фթज䓫̴ጓठ ႓ࡧᝬ

ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ͗ბใ䒓Ѻࢍౝ䲏⼜ Ꭰᅧ䓾▘䒓〆 ‫ڙ‬ ϑ ౝ 䧮 䓾   त 倅 䕌 ℈ ᩣ ‫ ̴  ڒ‬ጯ Ꮙ ѝ Ф   ̴ ᐭ Ф̴ 㧆ጯ/%(ࡧ %PIFSUZ ͇̀‫ڙ‬थ㔨᫝⠙⿸ᅸ Ⲏᝬ ᐭФ̴ 40-% 㧆ጯ$BSUFSWJMMFࡧ 4U(FSNBJO ͇̀‫ڙ‬थ㔨᫝⠙⿸ ᅸ Ⲏᝬ ࢘⩌䬡 ᪋ᐭࣕᝬ ๔ऻ䮏 ᰵᏂϑᝬ 䓾ࡨ䮏 ႓ᵎ :.$" 䓾‫ڙ‬ϑᐭФ̴ -BWBM$IPNFEFZࡧ त 㶄 ͇̀‫ڙ‬थ㔨᫝⠙⿸ᅸ Ⲏ ᝬ ࢘⩌䬡 䒓ᏀใߍӔऻ䮏 ̭⠙⿸CBDIFMPS‫⼌ܧ‬Ƞ㜗Ѽ⮳ ჉̶ᰵᏂϑᝬᐭФ̴

䄇ᒮ

1 ᰶ჏ᝤ䰭㺮䉚Ν㧆ጯᝃࢄᇥᎩ٬చ 2 ᰶ჏ᝤ 䉚ፓ➖͇%&1"//&63 䉚㒛䉱䛾๔㏓̴

ᓛԎत-Jᝃ⩞᝸ᱧतߍ‫ڒ‬᱙ϧᓛԎ

̠࠮γᬖ᧗ܷႼჀᬖ᫁యᄹએᬖ႐ߥၶӝႤγᬖ ஺ຣଉ̝ᬖՉሗઅᠪֵ̖3341Nj5'4"Nj3&41

஺ຣଉ̝ᬖ ѵᘚ

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS ӑܷ̚ߥፂ฿ߥᆯ‫ܢ‬ ੣఺ 

461&37*4"ᄉణ·ᤤસ

! " # #

$$$$$ %&!"#%'! ႂᥪMJVXFJMJGF!HNBJMDPN ‫ڦڠ‬4BJOU$BUIFSJOF0 4VJUF

˃ˉNjនζ

ྗආ᝺Ҫଉ̝ᄉ߶ॶγ᝼ ܲࠑֵ̖̼ူὋణ͕ᄉ͈ಪὋణ‫ݝ‬ᄉనҫ

˼δᬗἻࡃ௧˼ஊॷ ѫጙयጻၶ̠࠮γᬖ ᤞፋߦߔ͂ᄉ᠚ॶᇩྫྷ

γᬖNjઅᠪԢሯҫᄰС˖஠ᠪ஧ࡉ‫*)(((ڙ‬+,(-+*+.-)/01$


XXXTJOPRVFCFDDPN

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  ࣱ త  ௅ኃయ

 ྟ

ࣸ ն ζ ো


˻$0/%0੼)FOSZ ӭ$POEPᤆ௦੼)FOSZ ˻$

ᄋࠑ‫̖ڠ‬ ՀͺТథᬌМՂ

ՀͺТ)FOSZ:F

 ྟ

!"#$%%&''()&*&"+%% !+""੣఺ 

 ࣱ Ҫૅܷᄋࠑ‫̖ڠ‬501

&NBJMDIJOBBHFOU!HNBJMDPN

ࣸ ն ζ ো

నҫ̅ӧ̠ᇪӜ ੆᫁̅ӧ̠ᇪӜ ᄽॶࠃ਒ਕ៘ӧ̠ᇪӜஂ૆ ࣱ௢ᓫኔ៘ࠆਖ਼ઙ‫ݑ‬าҮᤆ࠱ፘ፝

!"#$%&'$()*+,-.,/0.11.$2(3$456*7+893$:($;<=$#>?

.BO-J ృྃ

ѵሌॎ

իࡷ

ष᪙

‫̖ڠ‬ፂጡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

 

 

ʼᄇ˓࿗ࠑ഍ᄧܲਖ਼‫ܲۋ‬ழͮઅᠪᒬͰܲᤤસ ឯಉᄹᄋࠑ‫̖ڠ‬ՀͺТథᬌМՂᎩቢ

ᄋࠑ‫ڃ̖ڠ‬᫲ᨚᆂ‫ݑ‬ ᄋࠑ‫̖ڠ‬᱆ᄴ‫ڃ‬᫲ኃ̊Տ

 

NBOMJNPOUSFBM!HNBJMDPN ZVUPOHMJV!HNBJMDPN

 

HVBOGVXV!HNBJMDPN

[[IBOHNUM!HNBJMDPN

XXXIFOSZZFNPOUSFBMDPN

䉚Ν⠙⿸ᅸ Ꮣմᅸ ែ䉱➖͇⮱჏ᝤ䄤‫⮴∕ڠ‬უౝϔण҉‫ڡ‬ఏ䭌Ȩ⠙⿸ᅸᏓմᅸែ䉱➖͇̀❵ȩ

శ ֈ ᒮ ႁ ԡ ᜻

ҫ૆̡ܸʷర

‫៸ ڣ‬ӨНࠠѣ‫׬‬ Ѓ

‫ڞ‬ ノ ➖ ͇

ߍᠬ๔ϧ̭᱌䊲թᕔФ℁ᮜ 㻯‫ڙ‬ᄀ 㧆➦‫ݖ‬ᅁす̭უΌ᭜ੜ̭ ̭უҀ㗟ཞͽ‫ڙ‬ᄀ‫ܚ‬Ռ‫ڣ‬ ᬣᅇ㔹⣝А⮱䷻ᵩ᜽ͧ㧆 ➦‫ݖ‬ᅁᬍ̻ѓ℁⮱㻳㻶ౝ ᴴ౽㥪λጯ͚ᓰ#&--͚ ᓰ‫⤰۝‬ノ᫮䓦 ⮴უᆞࣷ೻ ጯᮜ㻯ᅪᩣⱩᏂౝ䧮 ▘䒓 〆 倅䕌‫ڒ‬ऐ䓾ౕ৘ᅧ ϑ䕇 ⩌≨Ხ‫ڣ‬Ӭ‫ݖ‬ ȕẩᅧ࢔ბ ⊡ბ ፓბ‫ࣹڲ‬䒓Ѻহ ⻮ϧ‫➖ו‬䬡घФ ̴$FOUSJT ጟਜ਼ ȕẩ䶣ᅯᅧ࢔ ბ ⊡ბ ፓბ‫ڲ‬䒓Ꮐহ ⻮ϧ‫➖ו‬䬡 घФ ̴ $FOUSJT ᫝Ⰵ ȕẩᅧ ࢔ბ ⊡ბ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻহ⻮ϧ‫➖ו‬䬡घФ ̴$FOUSJT 0GGFSᣒऄ ȕẩᅧ ࢔ბ ⊡ბ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻহ⻮ϧ‫➖ו‬䬡घФ ̴$FOUSJT ጟਜ਼

CONDO

ࣱత ௅ኃయ

ጯ͚ᓰ⍖㢻‫ڙ‬ᄀ⠙უẩⰅ ᅸ䶣㟞చፓ૤⇶∠↍ᵾ ᠬ֒䏘ᝬ䃫ิ命‫ ڕ‬䓾 -6$*&/-ă"--*&3ౝ 䧮হ#0/"7&/563&ౝ 䧮 ₒ㵹ܳ䧌 जₒ㵹㜠 $PODPSEJB .DHJMM๔႓ぶ ᰺ߎ䃫᫪命‫ڕ‬

㧆ጯ͚ᓰ㞧ᱜᎬ౧℄䗨叓श ᅁ๔႓-PVJTF#PIFNF ⱌₐጯ͚ᓰ䲏ᄦ+B[[Ꭼ ౧㒻̺㘉ᩣᮜ㻯 ჋᱕ౝ Წ ̺䨵䧏⩢க ͚๛⾧䄰 ⁔ᐼ䷻ᵩᵾᠬ֒䏘ᝬఫ Γბহბ‫ڲ‬㟞చ ᄼᬣ ԊႶ ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬ .D(JMM $PODPSEJB 62". ਽ϧ㶄ぶ Ⱑ䕇ౝ䧮1MBDF %FT"SUT ȕẩᅧ䊲๔࢔ბ ⊡ ბ ፓბ‫ڲ‬䒓ᏀMPDLFS घФ ̴ $FOUSJT

‫ࣲ ڙ‬థெ ևெʾӥQN ᄀ ౝ౭ #?@@$AB'-.1$(868-0.61,-.,456*7+8938C*'<?D"3E099.,4870.F456*7+89G;HI$HIH ẩ Ⰵ

Ꭱᐧ ᎠᅧҬ⩕䲏⼜ ࢔ბ ࢘⊡ 䓦㻿ࢂٰ ̶䲏䛴 ‫ ٶ‬ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻ⻮ϧ‫➖ו‬䬡 ๔⩢கѺλᅯ 㧆➦‫ݖ‬ᅁす̭ უҀ㗟ཞͽ‫ڙ‬ᄀ‫ܚ‬Ռ‫ڣ‬ᬣᅇ㔹⣝А⮱䷻ᵩ᜽ͧ㧆➦‫ݖ‬ᅁᬍ̻ ѓ℁⮱㻳㻶ౝᴴ౽㥪λጯ͚ᓰ#&--͚ᓰ‫⤰۝‬ノ᫮䓦 ⮴უᆞ ౐ߠѓ⇠ᮜࣷ೻ጯᮜ㻯ᅪᩣⱩᏂౝ䧮 ▘䒓〆 倅䕌‫ڒ‬ऐ䓾ౕ৘ ᅧ ϑ䕇⩌≨Ხ‫ڣ‬Ӭ‫ݖ‬䏘ЪౝѺ⮱䆎ᒮ ᜽ߌϧธែ䉱Ƞ㜗Ѽ⮱ ̺ι䔶᠖घФ̴$FOUSJT

᫝䭺Ф

ȕẩᅧ䊲๔࢔ბ  ⊡ბ ፓბ‫ڲ‬䒓Ꮐ घФ ̴ $FOUSJT

0GGFSᣒऄ

ȕẩᅧ䊲๔࢔ბ ፓ ბ‫ڲ‬䒓ᏀMPDLFS घФ ̴ $FOUSJT

๖ਜ਼‫ܧ‬

ȕᎡẩᅧ͑ბ̭ࢲ ፓ 䒓Ꮐহ⻮ϧ‫➖ו‬䬡घФ ̴$FOUSJT 0GGFSᣒऄ ȕᎡẩᅧ͑ბ̭ࢲ ፓ 䒓Ꮐহ⻮ϧ‫➖ו‬䬡घФ ̴$FOUSJT ᫝Ⰵ ȕ Ꭱẩᅧ̭ბ̭ࢲ ፓ䒓Ꮐ ᱊ा㟞చघФ ̴$FOUSJT ๖ਜ਼‫ܧ‬ ȕᎡẩᅧ͑ბ̭ࢲघФ ̴$FOUSJT 0GGFSᣒऄ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ՀͺТ‫ڃ‬᫲

ጯ ͚ ᓰ   Ꭱ ᫝ ࢔ ࢘ ‫ ڙ‬ᄀ ⻨ - V D J F O -ă"MMJFS $PODPSEJB 1FFM͗ ౝ䧮〆䘪ౕ䊝䌜ܳ䧌䌊⻨ 䒨Ძₒ㵹䌊⻨‫ݝ‬.D(JMM๔႓হ $PODPSEJB๔႓ ‫ڙ‬ᄀѺλẩ Ҭ⩕䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ࢔࢘ፓ 䭠झ 䄒๔ẩᰶ䷻‫ٶ‬ᬍ䭽⮱ᅸ䶣 䱟झ##2হ䃫ิ命‫֒⮱ڕ‬䏘ᝬ घФ̴$FOUSJT

ᎠᅧҬ⩕䲏⼜ ͗ࡷ ፓბ ጯ͚ᓰᎡᐧ䊲๔࢔࢘䶣ᅯ‫ ڙ‬-F4VE0VFTUࡧᎡ‫ڕ‬᫝ ᄀፓᰭສ䒓Ѻ 䄒‫ڙ‬ᄀѺλẩ ፓ䊲 ‫ ڲ‬䒓 Ѻ ⻮ ϧ ‫ ➖ ו‬䬡 ๔ ẩ 䙺 ຄ ๔䱟झ ᱊ा͉ࢄহ㺬ࢄ ‫ٶ‬㏬࡮ܳ‫ڙ ٲ‬ᄀѺλ(SJGGJOUPXO͚ᓰѺ 䋠 㻳䛻ᲮҠ ฼๖䔅जⰸ☌㟞㶕⑁ 㒛 ℄䗨ጯ͚ᓰ ᎠᅧҬ⩕ ֒䏘ᝬ ☚Ⅱᠶᦖ⊡㑥 ᵾᠬₒ ᐭࣾੳ㜗Ѽᝬ ᝭ᰶ䔶ᱽ⩕᫆䘪᭜ᰭ 䲏⼜ 䓦㻿ࢂٰ ᱊ा㟞చ ࢔ 㵹 䌊 ⻨ 㜠 䉚 ➖ ੳ ౧ হ ‫ ڙ‬ϑ 䒓 ສ⮱ 䉕䛼ᰶԊ䯉ₒ㵹䌊⻨‫ݝ‬#FSSJ 62".হ$IBNQEF.BSTౝ䧮 ࢘ፓ⻮ϧ‫➖ו‬䬡 ბใߍ☚∠ 〆 ܳ 䧌 ̷ 倅 䕌 䔅 ज ⇬ Ɑ ䷻ 〆 #"O2(SBOEFఫΓ亳 62".๔ ႓ 㒻ᱜ亳ぶҬ⩕䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ↍ ᵾᠬ ֒䏘ᝬぶぶ䙺ຄ䃫᫪ ᮜ ຯ ⩨ ⮱ ⎃ ⪁ হ ࢳ ट ᗍ Ͳ ⮱ ‫ڕ‬ᅸ᱕ౝᲬ ⩢ߕ⿄ፅ ๔ẩፓᅸ䶣䱟 命‫ ڕ‬ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬䊲ጯ 㢜Ꮔ ‫ڙ‬చ झ ⍥∠↍ ֒䏘ᝬѺλ㧆ጯ͚ᓰ᪴ -BDIJOF䓽⇠⑘ₒघФ ࡃࡧ Ხ㜡೻ጯ⩌≨ϘऄघФ ぶぶₒ㵹ࢠज‫ݝ‬䓫 घФ ̴ $FOUSJT ̴$FOUSJT ̴$FOUSJT

ழ͉

ழᄨ ξ‫ࡴݙ‬ᰴቫНࠠ

ழᄨ 7JMMF.BSJF ࣊˗ॷНࠠѣ‫׬‬

ழᄨ

ጯ͚ᓰ⮴უᆞ4*.140/‫ڙ‬ 겨Ҭ⩕䲏⼜ ࢔ ࢘ ፓბ‫ڲ‬։䒓Ѻ 䙺ბ‫֒ ↍∠ڲ‬ 䏘ᝬ ᄼᬣԊႶ ₒ㵹ܳ 䧌‫ݝڲ‬$PODPSEJBহ.D(JMM๔ ႓ ౝ䧮〆(VZ$PODPSEJB 䲍 䓾⮴უᆞ ࣵѺλ‫ڲ‬㶄 䬦͚ः 䲆ࢃუ䄇ᘼ‫ܧ‬ਜ਼ϲघФ ̴$FOUSJT

ԛຠᇈᎡᅧ๔ఈ ࡷ‫ڙ‬ᄀ 䓦㻿ࢂѺ࢔࢘ ፓ 䒓Ꮐহ⻮ϧ‫➖ו‬䬡 ๔䭠झ ჏ࢲ ࣕᝬহ⃼䬡࢔ბ䘪᭜ᬍ ᩹⇠ᮜᝃ೻ጯᮜ 䆗ࡻ倅〜⣝ Аࡃ㷲ԛ ‫ڕ‬᱕ౝᲬ ๔ẩፓ ბ‫ ↍∠ڲ‬41" ֒䏘ᝬ ᄼ ᬣԊႶ ϑ䕇Ӭ‫䷻ ݖ‬ᮜх㒻 ⣜ධႶ䲆‫ڙ‬ᄀ䉦࠲क़䘕ܳ ᯃ⅁হۤ⅁䉦⩕घФ ̴$FOUSJT

Ꭱᐧ ᎠᅧҬ⩕䲏⼜  ࢔ბ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻহ⻮ϧ‫➖ו‬䬡 ℄ 䔋2VBSUJFSEFTTQFDUBDMFT ❢ธ হ㨊䄰䴠ͽ㞯 'SBODPGPMJFTぶ Ѻ λ1MBDFEFTBSUTহ.D(JMM͸䬡 ₒ㵹䌊⻨‫ݝ‬ऱ๔႓হੳ౧ᄼᬣ 䬕࢘ ֒䏘ᝬ 倅ẩᅯᠾ倅㠞ᅧघ Ф̴$FOUSJT ᎠᅧҬ⩕䲏⼜ ࢔ ࢘ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻহ⻮ϧ‫➖ו‬ 䬡 Ꭱ᫝ᢏౝᲬ घФ ̴$FOUSJT వևழᄨ

$ôUFEFT/FJHFTᎡ 䊲 ㏔ ᬍ ᩹ ⇠ ᮜ 䶣 ᅯ ‫ ڙ‬ᄀ Ԝ ⳝ ᐧ ࢔ ࢘ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻ Ҭ ౐ ߠ ѓ ᫜ ⇠ 㻳 䛻 ⾧ ᬤ ᬍ 䖛 ᡎ7*1Ѻ㒛⁐䉼☌㟞㶕⑁ፓ ⩕䲏⼜ᅧ ֒䏘ᝬ ⦉Ѫბ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ হ‫➖ו‬䬡ౝ̸Ⱑ䕇 ẩ䶣##2 ₒ㵹䌊⻨㜠ౝ䧮〆 -POHVFVJMౝ䧮〆 ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬䃫 䲏᱊‫ڙ‬చ 䲍䓾倅䕌 ࡨ䮏 ੳᏄ ᫪命‫ڕ‬ᎠᅧҬ⩕䲏⼜ 倅 ㏔᱕ౝᲬ ࣕᝬ๔⤳ⴠझ䲏 ‫ڕ‬ ๔႓ぶ ⩌≨Ӭ‫ ݖ‬ϑ䕇᫦Ӭ घ ᫝㷲ԛ⟣̭ۢ≮ घФϲ Ф̴$FOUSJT ̴$FOUSJTմ

Ҫૅܷᄋࠑ‫̖ڠ‬501

ՀͺТథᬌМՂ ͇

̀

XXXTJOPRVFCFDDPN

0GGFSଌԪ ӯࢀ#SPTTBSE /ӝ࿘ቡࡔ

ழᄨ ᳌᲼ࡴ1JODPVSUӝ ࿘ಚѿ‫ܓ‬

㧆➦‫ݖ‬ᅁ㔮❹ჹϧࡧ 㦄ऺ㟞చᄼࡧ ⮴უᆞࡧࡷ⠙⿸ᐼ̶ᅯ‫ݘ‬඲䓾ᎡᲒ⮴უᆞᄼࡧВ‫ڣ‬х䊷 ⮱᪆㗟䉱⎽ ࿟㒻‫ڙ‬చ⮱㜗♣॥ᑂ๔䛼⮱უᏚ‫ڒ‬Ѽকడऺᵎ᳄⿸ ₒ㵹䌊⻨㜠႓ᵎÉDPMF4U $MjNFOU 㧆➦‫ݖ‬ᅁᰭສ⮱ᄼ႓͸̭ 㠞᪴‫⿸ڙ‬ᄼ႓%6/3"&("3%&/ओᰶᢿऺ‫ڙ⮱̶ݺ‬ ⿸͚႓.POU3PZBM͚႓ ℄䗨䶣㏔⻮ᵎ+FBO#SFCFVG 㦄ऺຠ͚4BJOU/PNEF.BSJF ႓ࡧ͚⮱႓ࡧ‫ڙ‬చ⣜㐂㐬ᴾ᜽㢘 ‫ڙ‬ϑ䒓▘䒓ܳ䧌Ⱑ䕇ጯ͚ᓰ 䔅ᰶⰡ䕇͚႓๔႓ぶऺ ᵎ⮱‫ڙ‬ϑ̀䒓 Ꭹ٬చ 3PDLMBOE$FOUFS䉚➖͚ᓰ䘪ౕᄼࡧ‫ ڲ‬䒨Ძ䔈‫ڒ‬त倅䕌‫ڙ‬䌜ιẩ 䬡ც᪋ᬻϛ⮱࢔ბ 䬡⊡ბ ౝ̸ბ‫ڕ‬㷲ԛ ፓ䒓Ꮐ ბใ䒓Ѻ䔯व̭უϧ‫ڒ‬ѼघФ ̴$FOUSJT

ࢍౝ䊲̴Ꭰᅧ ຄ͗ࡷ ຄ͗ࡷ ͗ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ͗ბใ䒓Ѻ Ԋ‫ڨ‬Ხສ ⟣ۢຯ᫝ ጟ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬䊲䓴̴ᔘ䕌ᩣఋ ែ䉱 ᅪᬖ჋⣝⯵‫ݖ‬㐊ᄦ⮱ែ䉱仃䔶 倅ఋ្ 䶦Ⱋ䄒➖͇Ѻᅲ⩌≨͚ᓰࡧഌ ₒ㵹ᝃᐭ䒓 ‫ܳ܍‬䧌‫ࢠڲ‬ज‫ݝ‬䓫ੳ౧ 亚Ꮔ 䊲ጯ 䨣㵹 㢜 Ꮔぶ㉔䗨ऱ๔⏾䰗㘉ౝ 倅ᅁ๘⤰౧ Ꮣմࡧ ⩌≨᲎УຯₑӬ‫⼌ ݖ‬჏⽠Ⴧ ᬍ䰭៲ᓰ‫⼌ܧ‬ 䬛䷅⣝घФ̴$FOUSJT

ࢍౝᎠᅧ ͗ბใ։䒓Ѻ ፓ 䊲๔ऻ䮏‫ڞ‬ຄ͗ࡷ 䓾Ꭱ๔䛼㷲 ԛ ᝬᅸ⟣ۢᲮҠ ጟ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬Ꭱ⼌ 䛾ᩣ‫ڒ‬䊲̴কడ๔ᄼ‫ڙ‬చ䕺ጰ ͚ ᄼ႓᳄⿸ 䬕ऐ̺䔉ᅞᰶ‫ڙ‬ϑ〆 ੳ ౧ 䊲ጯ 亚Ꮔぶ⩌≨䙺ຄ䃫᫪䘪ౕ ₒ㵹㠰డ‫ڲ‬ᬍ䃧᭜‫⼌ܧڕ‬ᝃࡷ‫⼌ܧ‬ ࡷ㜗Ѽ䘪᭜ᲮҠ䔶᠖ ⣝घФ ̴$FOUSJT

ࢍౝᎠᅧ ࢔ბ ࢘⊡ ፓბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ბใ։䒓Ѻ ऻ䮏㉔䲍 1PMZ"SFOB๔‫ڙ‬చ ࡮ܳႶ䲆͚ᄼ ႓䘪ౕₒ㵹ܳ䧌㠰డ‫ ڲ‬侞䒓ܳ 䧌ࢠज‫ݝ‬䓫%JY䉚➖͚ᓰ ̓㏗䊲 ጯ $PTUDP ܳ䧌ज䓫ጯ͚ᓰϑ䕇⩌ ≨Ӭ‫ ݖ‬᪆㗟䉱⎽͝ჹ 䙺ຄ䃫᫪Ⴙ઱ ⌞ऄࡻϧૉ❞䓾Ꭱ‫ڲ‬䘕ևγ๔䛼㷲 ԛ ⣝घФ̴$FOUSJT

ࢍౝ䊲̴ࡰᎠᅧ Ꭰ䊲๔Ҭ⩕䲏 ⼜๔᪆യ䷻ᵩᅸ䶣হ๖㟞Წ ⶙᱕ౝ Წ ࢔ ࢘⊡ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ̭ẩ䬡๔࢔ ბ ࣹ⋸⊡࢘⩌䬡ౝ̸ბᰶፓ⍥᜼ბহ֒ 䏘ბ⮱䊤ᅲბ Ⲏᝬ ߋ‫ڙ‬ბ ⊡ბ ๔䛼‫ו‬ ➖⾧䬡 जႅᩫ⨣䙿⮱䙿⿃ऻ䮏䙺ิ ᮜ㻯╹⎶㈨㐌 ⴠ䌜 ߍ☚∠↍ ⵲ⴠ䱟झぶ 䲍䓾Ⅱ䓦হ⍥ͽ౧ 䓾Ꭱ๔䛼㷲ԛ ᝬᅸ⟣ ᔮᲮ‫ڣ‬ສघФ̴$FOUSJT

ழᄨ ࣊ˌઆᠫྭˊQMFY

ॷү͉

࣊˗ॷ஡ӑӝ ‫ˊ׸‬᳧᧛௓ᩔ

ழᬌ͉ 4BJOU-BVSFOUӝ ࿘ቡࡔ ᤌ੝ࣜइ5SJQMFY

ழᄨ ࣊˗ॷ᳧᧛‫ڡ‬඀ ӧ࿘ቡѿ‫ܓ‬

ॷү͉

Ѻλ㍮ࡻ๔㶄1BQJOFBV⮱͗ੳ͇ ࢂѺহ͗ѼႲࢂٰ ⣝ጟ‫ڕ‬䘕‫ ⼌ܧ‬ Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬䊲̴ Ꭱ㟞䉦 ̴ពᐧ Ꭳ䔈㵹γ๔䛼㔨᫝ᅸ䶣 ⿄ ᝤ ෆ෮হ䬕ぶᵦᢛ᫝㻱㠰䔈㵹γᰡ ᩦ᪡͗ᐧま⮱͚ᓰ ϻ‫ ऻݝݺ‬হ) ಸᶮ㐀Ჱ जВ៳䮑๔䘕ܳ‫ڲ‬ෆ В㣤 ᓄᰡ๔⮱⼌䉮⾧䬡ᲮҠ⮱ែ䉱䔶᠖ घФ̴$FOUSJT

ࢄᇥ#SPTTBSE0ࡧᎡᐧ̶ᅯ⠙⿸‫ݘ‬඲҉ͧࢄᇥ᝭ᰶ ౝࡧ͚ᰭ㍮ࡻȠࡻϧᰭ䯳͚⮱̭͗ࡧ Ό᭜᪡͗ࢄᇥౝࡧᰭ 䲍䓾ጯ͚ᓰ⮱̭❴ౝࡧ ᐭ䒓㜠ጯ͚ᓰܳ䧌䒓⼸⹫ ࡧ䙺ຄ䲋፥Ⴙ઱ 䉚➖͚ᓰȠ͚ప䊲ጯȠ丽ࢲȠ‫ڙ‬చȠо䬟 ཞͽ౧᝭Ꮑᰶᅪᰶ䮑γᰭ๔⮱䉚➖͚ᓰ%*9 䔅ᰶࡻϧ ፥ࣨ⮱䛾ࣾ䊲ጯহ̓㏗䊲ጯ䔆䛹ᰶ䪬䓫‫ڙ‬䛹⮱㜗㵹䒓 䊈䖀 ⾬ᷚλ‫ڙ‬చ‫ڲ‬ใ䄒ጯ⮱#FMM4QPSUT$PNQMFYҀ㗟亳 䔅ᰶ͑͗‫⤰۝‬౧ ̭͗ბ‫ڲ‬䋠⤰౧ ߍᠬ๔㧆➦‫⤰۝ݖ‬䭌⮱ 䃚㏰౧ౝᅞౕ䔆䛹ₑใ #SPTTBSḘᎡఈ႐䔅чͫߋऱㆨ ⍥∠℁䊈᪆㗟䉱⎽Ό䲋፥͝ჹ ⻮⿸႓ᵎ"DBEjNJF.B SJF-BVSJFSౕࡻϧవⴒऺᏓΌᒵ倅 ᣽ӈ∂䄚Ƞ㠞䄚হࣹ 䄚䄫⼸ιẩ͗࢔ბ ࢘⊡ ჋᱕ౝᲬ 㷲ԛႹ᜽⮱ౝ̸ ბ ፓ䒓Ꮐ ბใ䒓ѺघФ̴$FOUSJT

㉔ᡕϑ䕇᳏㏪ౝ䧮〆#FSSJ6RBN ℄䔋ͨ㶄.BJ TPOOFVWF Ꮔ䨧͡㶄 䬕䲏䭁䓫ᬻ᱄ ๔㥪ౝ⿄ੳ ৮᰺ߎ̭Ⱋγ♣ጯᩬᏉߋ‫ڙ‬๔ẩ 偮ࡄ‫ٸ‬๔႓ 偮 Ⱞ๔ఫΓ亳 ѼႲо䬟ࡧぶϧ≮㖇䯳ౝ ⱌₐ⮱㏼ ≻͚ᓰ ᪴ࡃ͚ᓰ ᅲѼ͚ᓰ᫮䓦⮱&NJMJF(BNF MJO‫ڙ‬చ㏼፥ͫߋऱ⻺⑁‫ ߕ≨ܧ‬ጯ౧⾧䬡ጕ๔ ⽠ ᠒ధჇ჏⎽㜗㥒̺⩕៲ᓰ⼌㏓䪬ⴚࣷ⋕⼌䬛䷅ ‫⼌ܧ‬ᩣ‫ڒ‬ज㻯 䔅䉤ᬍࢸ߈ ㏼㥒ែ䉱̺͑䄜 ⱌₐ ̭ͫ͑ᓄᎡ䛺᫝㔨ԛ ᰡᢏノ䖀 ㏬䌜 ౝᲬ ᯃ⅁㈨㐌ぶ ᎠᅧҬ⩕䲏⼜ ᵩᅭҠ ࢘⩌䬡 ࣕ ᝬ⩕丽ࡧ命‫ ڕ‬᭜㏼㥒㢜Ꮔ ߋ‫ڙ‬ბ 䃷᝭仃䔶 䔅ፓ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ᬍ䰭៲ᓰጯ͚ᓰ։䒓䯫ᎠℾФᵩ Ν‫ݝ‬ ࢠ䊇‫ ݝ‬घФ̴$FOUSJT

ຄ͗ࡷ ຄ͗ࡷ ፓ͗Ꮔ 䲏 Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ڒ‬䊲̴䭱䓾႓ᵎ ф็ ๔ᄼ‫ڙ‬చ䕺ጰ Ꭱᢏ䓴䘕 ܳᅸ䶣 ែ䉱㒛͇仃䔶 घФ ̴$FOUSJT ओ‫ܧ‬ਜ਼EFQBOOFVS⩌ᘼ ᭀ̷᝸ Ꭱ 㥒͇䷊ज䓫̴䰭হ๔ẩ̭䊤‫ܧ‬ ਜ਼घФ̴$FOUSJT

⼭㑧ᝬ⎽ ೻͚ᬻ⤍␎Ⱪ㍮ࡻ䘪ጯ ⠙Ϙ䲆䅔⩌ ≨㉔䗨ౝ䧮(6:$0/$03%*" ౝั㧆➦‫ݖ‬ ᅁጯ͚ᓰᓰ㘼ౝፓক䓦‫ڙ‬ᄀጟ䓫‫⃼ݝ‬Ꭰ᫦ᅧ ͸䬡В‫ڙ‬ᄀ⮱Фᵩౕጯ͚ᓰ᠒ᰶ ̭ຄࡷ⠙⿸⮱䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ⠙⿸᝭ᰶᱰ ᬍ➖͇䉦 ⮱᲌㑇 ⱌₐև‫ݝ‬᜾⮱䆗Ⴒ᜾ևͨ‫ݘ‬඲ใ䘕䕍 ಸѻ䄰‫ڥ‬䯲 ‫ڲ‬䘕䓾ᎡᲒև䓴๔䛼⮱㷲ԛ 䃫䃎 ᬣᅇ‫ࣕ࢘ݺ‬ᝬ≄᝸䬡␎䋠⣝Аϧ⮱‫ڕ‬䘕⩌≨䰭 Ⅿ̭ẩ᪋ᐭᐼࣕᝬ ჏ࢲহ丽ࢲ ιẩ̶䬡䊲๔ Ⲏᝬ䔯वუᏚᅲѼ䶣ẩᰡᰶ䃫䃎Ⴙ㒻⮱⾧͚㟞 చౕ㜗უ㟞చᅪϘ䘪ጯ㒻ᮜ ज䌌ສࣸ☔☑㖇 ч Ό㘪⠙㜗৮ৃ઎ᄼᛖ̺ज็ᓄ⮱ϘऄघФ ̴ $FOUSJT

㧆ጯ☚䬕ౝࡧ⮴‫ۍ‬ᐼ䕍ಸ䆗Ⴒ Ꭱᐧ ࢍౝ Ꭰᅧ ⴠෆᐧま䷻ᵩᒝ᭫ᄷ䉢 ̭ẩ倅〜䧮䉕Ⴖ‫ڕ‬䬕হ ιẩ䧮䉕ẩᷜ ‫ڕ‬ᅸх䉕᱕ౝᲬ ፓ͆☤෮▶⮱๔჏ ࢲ ፓ㟞ᇄᇖझ䲏⮱๔ࣕᝬ ጕ๔⮱丽ࢲ 㠞ᅧ倅⮱๖ 㟞ᲬፓᲒᰡ็㜗♣‫ ٶ‬ᰡც᪋⮱⾧䬡ιẩͧᗕ᣽ӈፓ ͆☤෮▶⮱䊲๔ͨ࢔ბ ც᪋⮱ₒ‫ڒ‬ᐼ㶐ᴉ 䔋ᣒ๔⤳ ⴠౝᲬ⊡ბ ⠙⿸⋸⊡䬡 ๔⿄ᝤ 㒻ໆ⮱㐬㞟㜗♣ᮜ 㻯ౝ̸ბ๔⤳ⴠౝᲬ 倅㠞ᅧ๖㟞Წ ᰶ̭͗ጕ๔ ⮱࢔ბ Ⴙ᪡⮱⊡ბ ๔ಸ⍥᜼ბ जВౕౝ̸ბ෋ߍ ̭͗ࣕᝬბใ૤⇶ ბ‫⯽ڲ‬Ⅱ∠↍ ͚๛⾧䄰 ज☔☑ 䱟झ ␯ϛ⮱ऻ䮏ᄼࡧ䲋፥Ⴖ䲆 䲍䓾1SBJSJFT⇠ 㜗♣ ‫ڙ‬చ⣜㐂ఈক 䌊⻨ጯ͚ᓰܳ䧌䒓⼸ ࢔ბ  ࢘⊡ ࣹ䒓Ꮐ घФ̴ $FOUSJT

0GGFSଌԪ

0GGFSଌԪ

ழᬌ͉ 4BJOU-BVSFOU %VQMFYઆᠫྭˊѣ‫ ׬‬3PTFNPOU 5SJQMFYѣ‫׬‬

‫ݞ‬ምࠇழઆᠫഎ

ˌӝ‫ͱ׸‬എ

㧆ጯࢄ䓦ܳ䧌䒓⼸&BTU5PXOTIJQౝࡧ ᎏែ䉱➖͇ 䲍䓾त倅䕌 䭱䓾ᰶ㦄ऺ #SPNPOU⏾䰗౧ Ꭱᐧᴸ‫⼌ܧ‬ẩ 䘪᭜ Ⅱ−㐀Ჱ Ԋ‫ ≮̭ڨ‬䓾᱌ᒵ็ᰡ᫝ ‫͚ڣ‬ᴸ ᰶຄ‫ڙ‬ᄀ ᴸᰶຄ‫ڙ‬ᄀ ᴸᰶຄ‫ڙ‬ ᄀ̭‫ڞ‬ຄ‫ڙ‬ᄀ๔็᭜  ࢔‫ڙ‬ᄀ Ხ ᭀ‫ ⼌ܧ‬፥ᎡᲮѻ⾧㒛⢴ ➖͇‫ڲ‬䘕㐡៑ສ ბ ‫ڲ‬䨧ౝᲬ ᰶ䬕࢘ ߋ‫ڙ‬ბ ‫ڕ‬䘕䯴ϧノ⤳ថ䮑 ᝭ᰶノ⤳ 㐡ԛ ϧጒ䉦⩕ऻۭᩣ‫ڒ‬䓾̴䲍 䓾䉚➖͚ᓰ ႓ᵎ ‫ڙ‬చᴸ๔ẩᰶ‫⮱⩕ڞ‬ბ ใ⍥∠↍ᴸ๔ẩᓲ䶨̭䊤䉚Ν ⃼ᴸẩᐭФ ̴ ᕨФ̴ͧᒵສ⮱ែ䉱ఋ្ ⴒ ᰡ็䄓㏳Ԏᖜ 䄤㜡⩢$FO USJT ぶ‫ڣ‬Ѓ͗

7FSEVOࡧែ䉱➖͇QMFYϑ䕇Ӭ ‫ܧ ݖ‬䬕ᅞ᭜‫ڙ‬ϑ〆 ₒ㵹ܳ䧌͸ ‫ݝڲ‬ౝ䧮〆 কడੳ౧ 㢜Ꮔ 䊲ጯ ‫ڙ‬ చ ႓ᵎぶぶ⩌≨䃫᫪命‫ ڕ‬䲍䓾4U -BXSFODF⇠ ౝ⤳Ѻ㒛ᲮҠ ̺⩕ᘮ ⇎ᰶ⼌჏ ‫ڕ‬䘕ຄ‫ڙ‬ᄀ䘪ጟ‫ ⼌ܧ‬Ꭱ ⼌䛾ᩣ‫ ڒ‬ᝬᅸ⟣ۢᲮҠ घ Ф̴$FOUSJT

Ꭱᐧ ࢍౝᎠ᫦ᅧ ͗ ͗ࡷ ͗͗ࡷᎡ℈ᩣ‫ڒ‬䓴 ̴Ꭱ݇ᢏ⮱ᅸ䶣 ̭ẩহౝ̸ ბ㟞γ̴䛺᫝㷲ԛౝ̸ბ䔅 जᩦ᜽͗͗ࡷ‫ ⼌ܧ‬घФ ̴$FOUSJT

ຄ͗ࡷ ຄ͗ࡷ ๖♣჋᱕ౝᲬᎡ ⼌䛾ᩣ‫ ็̴ڒ‬ఋ្⢴ᒵज㻯䬕ऐᅞ᭜ #FBVCJFO‫ڙ‬చ 䌜‫ڙ‬ϑₒ㵹ܳ䧌ࢠज ‫ݝ‬䓫ऱੳ౧ 䊲ጯ 亚Ꮔ䭱䓾႓ᵎ䕺ጰ ⻨ ‫Ⱞڕ‬ᢿऺす⮱⻮⿸͚႓$PMMFHF+FBO &VEFTϲ‫ڙ‬䛹䌜⼸᭜ᗕᲮສ⮱ែ䉱䔶 ᠖ घФ̴$FOUSJT

)PDIFMBHB.BJTPOOFVWF Ꭱ᫝ᐧᅧੳ͇ែ䉱ẩ ፓ̭ࣕ ᝬ ̭≄᝸䬡 ᰶ⋸⊡ ๔䬕ͧ㜗ߕ⏾ 䖀䬕 ᅧ倅ḇ䶣 -&%㞯㘪▜⣝⼌ 㐆4"2 Ꭱ⼌㏓ ᰵ⼌ ᰶᘼ㔲䄤㜡⩢ᴒ䄏䄓㏳Ԏᖜ᫝Ф ̴$FOUSJT

͉ࡧ7JBVౝ䧮䭱䓾EVQMFYែ䉱 ᝬ ẩ̷᭜͗࢔ࡷ ẩ̸᭜̭͗ EFQBOOFVS 䘪᭜͇ͨ㜗⩕ 㠒‫ܧ‬ ⼌ѼႲ䶱䃎ᩣ‫ڒ‬ᰵ Ꮔ䲏䶱 䃎ᩣ‫ڒ‬ᰵ ែ䉱ఋ្⢴倅 䲍 䓾ຒ᳄ࡦ‫ڙٸ‬చ Ḻ➖చघФ ̴$FOUSJT

0GGFSଌԪ

ழᬌ͉

ழᄨ

ழᬌ͉

ழᄨ

4BJOU4BVWPVSጯᎡᐧ#VOHBMPX Ꮣմᅸ ࢍౝ̴็Ꭰᅧ ࢔ ࢘ 䲍䓾 ⎃䓦 Ꮤ⏾䰗ᆞহ᝭ᰶ⩌≨䃫᫪ ᐭᩫᐼ 䃫䃎᣽ӈᰡߍც᪋ ᬻϛ⮱⾧䬡 ⱌₐ⮱ 䃖ᗕ䏘ั๔㜗♣⮱㒻ສ⣜ධ͚ 䓾‫܍‬Ꭱև γ๔䛼㷲ԛ ᝬᅸ⟣ۢᲮສ ៻࠲‫ڒ‬Ѽ ᄦ ᝤใ䓽ߕ❞ສ㔲 䰭㺮⏾䰗䃚㏰℁䊈⮱ᄼ ႖䘪᭜Ხສ⮱䔶᠖ ᬍ䰭⊗䉦ᬣ䬡ౕᒭ䔁 䌜̷ ⣝घФ̴$FOUSJT

4BJOUF.BSHVFSJUFEV-BD .BTTPOࡧࣹᅯ⠙⿸‫ݘ‬඲ ࢍౝ Ꭰᅧ ࢔ბ ࢘⊡ কడᆞ Ⅱ⣜㐂 ䷻ᮜх㒻 ฼ಯ䧀 ۙ⏾䰗 ѻλጯᩬѝФ‫ܧ‬ਜ਼ ϲघФ ̴$FOUSJT

ౝ౭ !"#$%"&'()*+" ,'-./0'123+" 456"789

䉱 ܸ‫ی‬આᠫྭˊᏆ

ጟਜ਼

ࡄ 䓦 Ꮣ մ ᅸ

ழᄨ ӯࢀ4U)VCFSUӝ ࿘ቡઆᠫྭˊ 5SJQMFY

వևெʾӥ

ᄋࠑ‫̖ڠ‬

 ࣱ

&NB J M D I JO B B H F O U  !H NB JM D P N

ழᄨ ӯࢀ‫ڡ‬ᨡ੝

0GGFSଌԪ ᗜ࣊Ӓ᣸4U4BVWFVS ࣲथ ‫ݓ‬આᠫྭˊ

ழᄨ 5PXOPG .POU3PZBM

ழᬌ͉

๖ਜ਼‫ܧ‬

:! 7";<%"=>.?/@*/A)*BB*"C=+",'-.D?23+"E="4FG"7H9

ᆦ⿸λ㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰȠѺλ3FOj -jWFTRVF๔㶄̷⮱:6-䶦Ⱋ 䌊⻨倅ᅇ䉚➖ ౧᝭᳄⿸⮱4BJOUF$BUIFSJOF๔㶄হ4IFS CSPPLF๔㶄ϲ‫܍‬ₒ͸䖒:6-๔㗳⠙‫⮱ݝ‬Ą䩆 㥪⿸᫦Ҁą๔ẩ᭜㧆➦‫ݖ‬ᅁᲮ㜡ຏࡻ೻ጯ⩌ ≨⮱䆎ᒮ ጒ҉ȠཞͽȠ㒻丌হо䬟⮳ౕ᪝ₒ ͸䖒:6-䶦Ⱋ⮱‫ࡧڞڙ‬ഌ䙺ิγ̓⩹㦄ऺ䃫 䃎ጵ(JPSHJP"SNBOJͨ⤳⮱৮❹䭬⣈ᅩ‫ᦿܜ‬ "SNBOJ$BTB ⮱უ‫ڤ‬হ㷲ԛ䄒䶦Ⱋᰶጯ͚ ᓰᰭ䪬 ᰭຏࡻ⮱ბ‫ ↍∠ڲ‬ᰶᎠ᫦㠞ᅧ ⮱̀ᆋ㦞䗮Ꮪ䮏 䌊⻨-VDJFO-,"MMJFSౝ䧮〆 ϲㆠ 䊝䌜ܳ䧌‫ݝ‬$PODPSEJB๔႓ጯ͚ᓰ ᵎచᎠ᫦ᅧ⮱࢔࢘‫ڕ‬᫝Ꭱ倅〜 DPOEP ፓ䒓Ꮐহ‫ו‬㫼ბ 倅ᶐ㷲ԛ ‫ڕ‬᫝๔⩢ கघФ̴ $FOUSJT

ጯ͚ᓰ㐊ҠѺ㒛Ꭱ ࢔ 1FOUIPVTF ፓ⻮ϧ‫➖ו‬䬡 Ѻ λẩ 䧏へ⌤−ౌ㐀Ჱ 䯁䴠 ᩵᳉ᲮҠ ܳ䧌䊝䌜ज‫ݝ‬䓫 $PODPSEJB .D(JMM 62".᝭๔႓ ⻨ౝ䧮〆1MBDFEFT"SUTₒ㵹ϲ ܳ䧌 ਽ϧ㶄 㔮⍜হጯ͚ᓰऱㆨ᪴ࡃ ཞͽ౧᝭ᅪౕ䊝䌜㠰డ‫ݘ➦ڲ‬䔯व ⪆႓⩌ ࢂ䏘䉢᫼ᝃᄼუᏚす̭⁎㒛 ͇䔶᠖Фᵩ࠲क़̺䨵䧏▶๡ ‫۝‬マ ≄ ⷄᱧ ≄㶐ᱧ ★᎟ᱧ ⾧䄰घФ ̴$FOUSJT

੣ ఺ 

Ꭰᅧ䊲๔Ҭ⩕䲏⼜ ι ẩ ࢔ ጟ㷲ԛౝ̸ბ ბ‫ڲ‬ 䒓Ꮐ ⻮ϧऻ䮏ܳ䧌̷倅䕌 হ ܳ䧌ₒ㵹㜠-V D J F O - , B M M J F S ౝ 䧮 〆 䉊 ᅁ ͚ ᓰ ܳ䧌ₒ㵹㜠Ꮴ๔হऱ ๔ͨ㶄‫ڙ‬ᄀѺ㒛࡮ܳႶ䲆 ఈকᬍ倅ẩ䖛ᡎ 䭠‫ٲٶ‬䋠 ᱊ा㺬ࢄ Ԋ‫ڨ‬Ხສ Ꭱ㟞䉦̴᫝ᢏᅸ䶣 ጯ͚ᓰ䯫ᓄᝬ⎽घФ ̴$FOUSJT

᜵ࡴ%PSWBMӝ ழᄨ ࣲथНࠠѣ‫׬‬

!"#$%%&''()&*&"+%% !+""

ழᄨ

ழᄨ

᫝䭺Ф

ȕẩᅧᬍ᩹‫ڕ‬ᮜ䊲๔ ࢔ ⊡ბ ፓ䒓ᏀMPDLFS घФ ̴ $FOUSJT

Ꭱᐧ Ꭰᅧ䊲๔Ҭ ⩕䲏⼜ ፓბ‫ڲ‬ბใࣹ䒓Ѻ Ⱋ ‫ݺ‬᭜҉ͧ͗ࡷҬ⩕ जᵦᢛ 䰭㺮ᩦ᜽͗ࡷ‫ڙ‬ᄀ㉔ᡕ4U -BXSFODF⇠ ‫ڙऻݺ‬చ⣜㐂 侞 䒓ܳ䧌‫ݝ‬$PTUDP ܳ䧌‫̓ݝ‬ ㏗䊲ጯ ܳ䧌‫ݝ‬%*9䉚➖͚ ᓰ ܳ䧌̷倅䕌 ܳ䧌‫ݝ‬䓫ጯ ͚ᓰ ౝ⤳Ѻ㒛࡮ܳх䊷 घФ ̴$FOUSJT

ழᄨ ࣊˗ॷᤃ#FMM˗ॷ ʼࡏНࠠ

ழᄨ

ȕẩᅧ䊲๔࢔ბ ࢘ ⊡ ፓ䒓Ꮐ ͗MPDLFS घФ ̴ $FOUSJT

᫝䭺Ф

వևழᄨ ӯࢀ#SPTTBSE 3ӝൗर᮳ಫНࠠ ѣ‫׬‬

ጟਜ਼

ጟਜ਼ ⎃ 䓦 ࢔ ࢘ Ꮣ մ ᅸ ࢍ ౝ ̴ ็ .PSJO)FJHIUTࡧ ӊᆞֺⅡᏓմᅸ ⱌₐ⮱Ϙऄ๔㜗♣䷻‫ ٶ‬฼๖ज̸⎃ ᅧ Ꭱࣕᝬ ౝᲬ ࢘⩌䬡ぶ ⍥∠ 䧀冩 ܿ㝦ぶ ۙ๖ज⏾䰗 Ϙऄ 䛺 ᫝ 㷲 ԛ ক డ ᆞ Ⅱ ⣜ 㐂 ䷻ ᮜ ̺̭ᵤ⮱ᆞⅡ⩌≨ ࢔ბ ࢘⊡ ፓࣹ䒓Ꮐ ᵾᠬᝬ ࢍౝᄳ䓾̴ᅧ х㒻 ฼ಯ䧀 ۙ⏾䰗 ϲघФ घФ̴$FOUSJT ̴$FOUSJT

⎃䓦࢔࢘Ꮣմᅸ ࢍౝ̴็ᅧ 䓾 Ꭱᐧ‫ڕ‬᫝࢔࢘Ꮣմᅸ ࢍౝ ̴็ᅧ Ѻλ.PSJO)FJHIUTࡧ͚ Ꭱևγ๔䛼㷲ԛ কడᆞⅡ⣜㐂 ䷻ᮜ ᓰѺ㒛 কడ*(" 4"2 ႓ᵎ 亚Ꮔ х㒻 ฼ಯ䧀 ۙ⏾䰗 ϲघФ ぶ⩌≨䃫᫪Ꮑᰶᅪᰶ ᝬᅸ̶䲏⣨ ⦰ 䛴‫ٶ‬ᲮҠ কడᆞⅡ⣜㐂 ䷻ᮜх ̴$FOUSJT 㒻 ฼ಯ䧀 ۙ⏾䰗 ϲघФ̴ߍ ⼻$FOUSJT


ᎃᣣ‫נ‬໧

᱆ᄴܑЮ̬‫ܭ‬ဓ໎ጉᄉ˓‫ڠݝ‬ழ

8FJCJO:BOH ‫̖ڠ‬ፂጡ

 ᣕ㡽倅ఋ្ែ䉱➖͇喟

䓾ౝ䧮"""⼌ᝤ$"1

ᐧ偮Ⱞ䙿ᅭ4"2䪬⼌ẩ

ȕѺλ㍮ᔆੳ͇㶄 䌊⻨ౝ䧮ㆠ 䓾 त倅䕌 ȕᩬᏉ7JEFPUSPO‫ڞ‬ᝤ"""䪬᱌⼌ ᝤ 䒨Ძノ⤳ ȕࢍౝ䓾̴Ꭰᅧ 䧏へ⌤‫ౌ܊‬๔ẩ ᎡԊ⩕ᅸ䶣 ȕ䊲ѻ⼌䛾 Ხ๔ࡴթ⾧䬡 ȕ➦Ф̴ $"1 仃Ѕ

ȕѺλ偮Ⱞ%PMCFBV.JTUBTTJOJጯ͚ ᓰ㍮ᔆౝ⃢ ȕᎡᵦᢛ䙿ᅭ4"2㺮Ⅿᐧ䕍 ࢍ ౝ㏓̴Ꭰᅧ ȕ䪬᱌㖅⩕ᒀౝ➖͇㏼⤳ノ⤳ ͇ͨᬍ 䰭᧺ᓰ ȕ Ꭱ⼌㏓ Ꭱ⼌䛾̴ ۭᩣ ‫ڒ‬㏓̴ ȕ➦Ф̴仃Ѕ㏓䰭

(BTQjTJF‫ڠ‬Ӝᄉ$JNF"WFO UVSFTଉᬖˆႌ (BTQjTJF‫ڠ‬Ӝ#POBWFOU VSF᪙ᄉ $JNF "WFOUVSFTଉᬖˆႌ‫ڙ‬Ԝࣱ‫ܭ‬ళ ࡂࣂत‫ݝ‬Ὃͭ௦ࣱ̯̬త௅ध‫ݼ‬੥ൣ यࠪܰधஉnjᤇ᧖థጷਖ਼ܰຣ੅᝹ஶ ్֖ܲዚ᫁ᄉ໎ጉጲnjʻ˓ᬱऎጞ Ѿᄉຣ੅ᐯ߿͗ᝧ৥‫(ڙ‬BTQjTJF‫ڠ‬Ӝᄉ ᰳቆ໎ጉ˧஺Ԫ३ఝథˬᡙnj ‫ڦڠ‬Ὑ$IFNJO"UIBOBTF"S TFOBVMU #POBWFOUVSF ($& ᎩቢὙIUUQTDJNFBWFOUVSFTDPN

ន ζ ˃ ˉ ࠆ ਖ਼ ᒯ ʼ བ ঎ ֆ ҁ К ር న ҫ

ᗛۡྫྷˉክူМՂ

ᒬ థ Ꭹ ቢ ᗛ ྱ ѽ ࠶ ੜ ̖ ζ ো Ꭹ ˖ ஠ ႌ ᭦

☙㏫喋喌

www.EstateMTL.com ̼ူՉዜͰ߳ ྫྷˉ ܷ࠴ၶ਒᠝൛

!" # " $%!& '('! )'* + ,- ) ᣕ㡽倅ఋ្ᩬᏉ䪬⼌➖͇喟

 (BTQjTJF‫ڠ‬Ӝᄉ&TLBNFS "WFOUVSFгᬖளܸ‫ڠ‬ (BTQjTJF‫ڠ‬Ӝ4BJOUF"OOFEFT .POUT᪙ᄉ&TLBNFS "WFOUVSFгᬖளܸ ‫ڠ‬᝟Ѳ‫ܸܭࣱ̬ڙ‬धѢʶ్ዚ᫁Ὃ ശᡴ෱࿡ࢇ៭὇MF DBOZPO $BTUPSὋਖ਼ܰ ᤁҮྕ‫ݝ‬Ꮷဓ ᢢ៭ᄉʶ˓‫ڠ‬ழὈ៭‫ڠ‬ ᄉ໎ጉጲnj˱໎ጉᮺᡔࢇ៭˧ՐὋ৥ᤆ Ժ̾ྒྷʼʶ˓ዚᰳᄉ‫܈‬഍Ὃፄ‫߶ݝ‬К

ࣛՐጪᢵʽ᡹Ὃͳᰍʶઁᒬၿᖿͳᄉਕ ᜿njᤇ᧖ᄉঋ᡹఺᧓ၸᄉ௦ʶ‫ݒ‬ᇒব ҃ҮጆፑὋ΍ၸᏧᄉ߶Кবᤆ௦ॡథ γᬩᄉnj ‫ڦڠ‬Ὑ #PVMFWBSE 1FSSPO & 4BJOUF"OOFEFT.POUT (7" ᎩቢὙXXXFTLBNFSDB

䭺Фᔘਜ਼㧆೻͉Ꭱ䨭ਜ਼ ̴๔ಸᱯ䉔Ꮔ喆

ȕ#POJ4PJS䔋䨮ᱯ䉔Ꮔ Ѻλ-BWBMUSJF ᅲℾࡧ ȕ℄䗨͚႓ ⩌ᘼ㍮ᔆ⽠Ⴧ Ꭱ䨭ਜ̴਼ क़ᒖ⺕̴ ȕ䲏⼜Ꭰᅧ ⼌㏓  ⼌䛾 ᰵक़⩌ᘼ⼻ ȕᎡۭ‫ ̴ݖ‬क़䯴অጒ䉱

ȕ䭺Фᔘਜ̴਼ ߍႅ䉔㏓̴ 

㇫䔶‫ݘ‬඲ࢄᇥ䲍䓾‫ڙ‬ϑᕨ〆 Ꭱᬣᅇ‫ݘ‬඲

ȕᎡᐧ ࢔ ࢘ᬣᅇ㷲ԛ‫ݘ‬඲ ፓ䒓Ꮐ ȕ䙺ᰶ͚๛⾧䄰Ƞ͚๛॥ᅅВ͚ࣷ๛ᢏ ⅁㈨㐌 ȕਜ਼Ф࠲᠙▶๡ࣹ䬕‫۝‬マ≄㶐ᱧ᎟㶐ᱧ ≄ⷄᱧ ȕ䲍䓾͚႓ᄼ႓$FHFQ䊲ጯ䉚➖͚ᓰ $IBNQMBJOᶒ ȕ☚䬕Ф̴

PAVAGE ALIBI

 "J SC O C ੫ ክፂ ᖸ  ᡐ Չ ዜ ቆ Ꮅ Ͱ ߳ ੫ ክ  ᡐ Չ ዜ அ ሜ ྫྷ ˉ ክ ူ ᡐ

㇫䔶ᣕ㡽

㑾 ̷ ᰡ ็ ㇫ 䔶 ➖ ͇ ⩌ ᘼ  

Anthony Lemme 䉺⌧౦ϝ㐅㏠

᰺ߎ䶦Ⱋ

*..01-64 !"#$"%%&''()*+*,-"

⩢䗛anthony.lemme@century21.ca / antlemme@gmail.com 㑾〆www.century21.ca/cn/anthony.lemme https://www.iu91.com/11725

ⴠ๡䒓䖀

ऻ䮏⶙ࡃ

ბใⵃෆ

Ⅱ−হෆҀ㷯㑊ԛ㶒 㑊ԛ㶒

झ䭣ᰡᢏ

㡶ಗႶ㷲

%&$,‫҉ݣ‬

ᅸ䶣ᰡᢏ

䭠झడᴼ

Ꮪ䮏䃫䃎

ᙔ䅗๏ᎩᲚᩤᠶᝆС⮹᱀ऀС⺒ा⺚ືᙄ 䘣ຩม㜠Ꭺ䊭 Єρ႟ႆ⮺᪏㗨㻺݈ ࠻ᠢЄᎲ‫ٵ‬ణȩᅅႜȩͣႜ‫ݦ‬ ๝ႜ ๐ृႜ⩕‫ڛ‬䄱͌⪂ृᵗ ࠻ᠢ㓄ళ⮺፮᭛㬚ਛќℊϐ๝ႜȩ๐ќ๐๝ ႜȩ叜िᅊ๝ႜȩ̶≷⮺⻷、̈́‫、ڢ‬㠧䄣ႜᵗऀ∋䄣ႜᵗ๐⁗㏺㏽ͣߖ ृᵗ㞰ᱥϚ≷≱ߞ ࠻ᠢ㧏ഄ仌ᆀͣߖ‫ͱͰ〛ٵ‬ᄲ⮺᭛㞸ᮐѐみ

ߦӝ ੝

‫ڡژ‬ આᠫ

.BZ(VP ˖஠үူ ᠪຆஓᐱ˃ࠑ

ߦӝ ੝

䉕 䛼 Ԋ 䃮 Ф ᵩ व ⤳ ‫ ٺ‬䉦 䃱 ѝ

0''&3ᣒऄ

.FSJN$FLJD 㠞∂  &OWFS$FLJD 㠞∂  㑾〆XXXQBWBHFBMJCJDPN

ளርൄ಄

ӑ Ꮎ ள ൛

᠎͕͈घ ζॶγ᝼

Ț᰺ߎჄᬕ䶫჏㜠̷ ͇̀䃫䃎 ㇫㜡᫪ጒ Ⴙ㒻᩵᳉

㺬ᇈ倅ᅇ‫ݘ‬඲ࡧ ⣜ධх㒻Ⴖ䲆 ₒ 㵹‫⿸ڙ≮̭ݝ‬ᄼ႓㞫ㆠͪ 䓾㦄ऺ ⻮ᵎ,VQFS"DBEFNZ ̻ࣹ䄚႓ ᵎ.BSJF$MBJSFᝬၽऻ䮏㺬ࢄा 䭠‫ٲٶ‬䋠 ज‫ܳٲ‬Ϙऄऻ䮏⮱๔䱟 झ⩕丽ࡧ̻๔䭠झо䬟ࡧ倅ᠾ⮱ ჏ࢲȠᝬಸ᫦ₐȠ‫ऻݺ‬䮏ᮜ㻯ᒵ ສ͚๛⾧䄰ᯃ⅁᫝䷻㈨㐌॥ᅅ ᝬᅸ⟣ۢԊ‫ڨ‬ᲮҠ䓾㺬ᇈᰭ๔⮱ ੳ͇'BJSWJFX1PJOUF$MBJSFࣷऱ ⻺⩌≨䃫᫪ᐭФ̴

䓾㦄ऺ䷻ᮜ೻ጯ,OPXMUPO⮱ጯ͚ ᓰ ᐭ䒓ܳ䧌䓾䷻ᮜ⎃#SPNF Ꮣմ㘉ౝȠ䶴ऄᒀౝϧࣷ⍥჏⁏ 䓻⏾䰗Ƞ❙ᆞȠ侾侙Ƞក⠻ȠⅡ ̷䓽ߕȠऱ⻺᪴ࡃ㞧ᱜ≨ߕȠ倅ᅁ ๘ぶ䄒ౝࢍౝϖ ䷻ᮜх㒻Ƞ 㐬ᴾ㦞䗮Ƞᄼᶒ≮ⅡȠᆞᮜजВ ᐧま㜗ጞ⮱⤳ᘠუచ ጟ㏼ᰶᩬᏉ ⮱䃥ज⩞λᐭ䒓‫͚ݝ‬ᓰϲܳ䧌 ᱗Გ‫ڤ‬ᰶᐭࣾ⮱⒉߈ᱧч̺ज䩆 䓴ᐭФϲ̴

ჹϧࡧԛຠᇈ࢔࢘ࢂ䒓Ꮐࡷ⠙ ⿸㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ࢔ბ䊲๔Ƞ䭠‫ٲٶ‬䋠 Ѻλᇈ̷叱䛾Ѻ㒛Ⴖ䲆㶄䖀䓾‫ڙ‬ చ̻̭≮Ꭹ٬చࣷᄼ႓ 䓾ੳ͇䊲

ጯ̻‫ڞڙ‬ϑ䕇 ᐭ䒓‫ݝ‬ጯᓰܳ䧌Ƞ

㺬ᆞܳ䧌⁔ᐼ㷲ԛȠ‫ڥ‬䯲๔ ᫦Ƞ‫ڕ‬᱕ౝᲬȠ⟣ۢ䲋፥ສᐭФ ̴

ߦӝ ੝ ጟ ‫⼌ ܧ‬

ழܹઙෳཎ఺

ྱጝፂᩘ‫׷‬

8FBSFUIFCFTU ˃ˉ‫ڃ‬᫲˝৥੩ᤴ #FBVUJGVM,JUDIFO

㖁㈨⩢䄊喟 !"#$%$#!&&&''' (&#&%%# )$$' ౝ౭喟 )*$'+,-./0'12230'+,00.4'02/'5-,6'7 8'(9: &NBJM喟;,<=>?@?.0ABCDE-?2F=<E 㑾౭喟GGGF5,<=>?@?.0HEF=-

ࠃఱൄ಄ ๐ࠈ಄ ᔈ࡯ࡷᆂᔭԻ᭦ ร੣ᄛὋපᴜܿ ၫᆑ ੺Ԧᭅ‫׫‬

ჹϧࡧԛຠᇈ࢔࢘ࢂ䒓Ꮐ 㖁ᢿ‫ݘ‬඲‫ ⼌ܧ‬Ѻλᇈ̷叱䛾 Ѻ㒛Ⴖ䲆㶄䖀 ͡‫ڙ‬చ̻٬〒 ⍥᜼ࡧ কడ㐬ᴾ㦞䗮凉㟞Ⰸ ᐭ䓾ੳ͇䊲ጯ̻̭≮Ꭹ٬చ ࣷᄼ႓ ᐭ䒓‫ݝ‬ጯᓰܳ䧌Ƞ 㺬ᆞܳ䧌⁔ᐼ㷲ԛȠ‫ڥ‬ 䯲๔᫦Ƞ‫ڕ‬᱕ౝᲬȠ⟣ۢ䲋 ፥ສᰵ᪡Ꭱ‫⼌ܧ‬

ጯ͚ᓰ叱䛾Ѻ㒛䛾㲺͚ ᓰ 倅৮䉕࢔ፓუ‫ܧڤ‬ ⼌ ₒ㵹‫ݝ‬叓शᅁ๔႓ Ꮴ๔Ƞ䓾1FFM(VZ $PODPSEJBౝ䧮Ƞ䓾ੳ͇ 䨣㵹丽ࢲ䊲ጯ⩢ᒞ䮏䓽ߕ ͚ᓰᰵ‫⼌ܧ‬

ጯ͚ᓰ叱䛾Ѻ㒛䛾㲺͚ ᓰ 倅৮䉕࢔ࣷ࢔‫ڙ‬ᄀ ‫ܧ‬ਜ਼ 㦄ऺᐭࣾੳ ₒ㵹‫ݝ‬ 叓शᅁ๔႓̻Ꮴ๔Ƞ䓾 1FFMౝ䧮Ƞ䓾ੳ͇䨣㵹 丽ࢲ䊲ጯ⩢ᒞ䮏䓽ߕ͚ ᓰ ᐭ Ф ࢔ ̴ Ƞ ࢔ ̴

ጯ͚ᓰ叱䛾Ѻ㒛䛾㲺͚ ᓰ 倅ᶐẩⰅፓბ‫ڲ‬ใ⍥ ∠↍֒䏘ᝬᵾᠬᄼ ᬣԊႶ ₒ㵹‫ݝ‬Ꮴ๔Ƞ䓾 (VZౝ䧮Ƞ䓾ੳ͇䨣㵹丽 ࢲ䊲ጯ䓽ߕ͚ᓰ ࢔࢘ ‫ڙ‬ᄀ‫⼌ܧ‬ᰵ᪡Ꭱ ‫⼌ܧ‬

ߦӝ ੝ ጟ ਜ਼ 㦄ऺ㺬ᆞჹϧࡧ Ѻ㒛㐊Ҡ 䓾㺬ᆞ ็͗‫ڙ‬చ̻ఫΓ亳ࣷੳ͇ 䓾็᝭̭ ≮Ꭹ٬చ͚ࣷᄼ႓̻ጯ͚ᓰऺ❹๔ ႓ ࢔࢘ࡷ⠙⿸‫ݘ‬඲ ऺጵ䃫䃎Ƞ ‫ڥ‬䯲㷲ԛᐭФϲ̴ ែ䉱㞜ᱧ

㺬ᆞᆞ䶣䆗Ⴒ ䷻ᮜ㐊Ҡ 䆗ࡻ㷲ԛ 䃫䃎 ࢔࢘⠙⿸‫ݘ‬඲ 倅৮䉕⩌≨ ⮱Ϙऄ䓾㺬ᆞ็͗‫ڙ‬చ 䓾็᝭̭ ≮Ꭹ٬చ͚ࣷᄼ႓̻ጯ͚ᓰऺ❹๔ ႓ᐭФ̴

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

͚Ƞ㠞Ƞ∂Ƞᘼ

᝸ᱧ ͋㏟‫ڡ‬भ‫ߕڝ‬ᠴ๜‫ ނ‬㣬๏䶮 ͚᪴ Ქ‫ܯ‬ᝅᅦ຋ࣿᎩ䶫㏜๜ጽ຋

㺬ϧ͇̀㷲ԛጒ⼸ఏ䭌 䊲䓴ι࡮Ꭱ⮱͇̀㏼侹 ᣽ӈऱ⻺ბใ㷲ԛ᰺ߎȡ ㏼侹 侹 ᣽ӈ ᣽ ऱ⻺ ऱ⻺ბใ㷲ԛ᰺ߎȡ

ᗛ ۡ ᮲ ৰ

̿͆ఎ䭋 ネ   ⤲ ㏻侸͜ჸ ᩢ䉥ᲭѺ

ȕ䙿̴॔झ㔮㭻ᱧ̴ 䙿Ⅱ̴ۭ‫̴ݖ‬ ȕጯࡧ๖䔋䨮ৃ઎Ꮔ̴Ꭱਜ̴਼ۭ‫ ̴ݖ‬ ȕ๔ಸᱯ䉔Ꮔ̴Ꭱਜ̴਼क़ᒖ⺕̴̴ۭ ȕ๔ಸ☌Ꮔ̴Ꭱਜ̴਼क़ᒖ⺕̴ۭ‫̴ݖ‬ ȕߍ⇦〆̴ᱯ䉔Ꮔ̴⇦〆≄䒓̴ۭ‫̴ݖ‬ ȕ➦Ф̴Ꭱᐧ4"2䪬⼌ẩ̀ϧノ⤳ۭᩣ‫̴ڒ‬ ȕ➦Ф̴-B4BMMFࡧ偮ⰮᩬᏉߋ‫ڙ‬ẩᎡۭᩣ‫̴ڒ‬ ȕ➦Ф̴Ꭱ䛺ᐧ䃷᝭๔ẩ䲏ᄦࡨ䮏ۭᩣ‫̴ڒ‬ ȕ➦Ф̴㧆➦‫ݖ‬ᅁ๔႓䪬⼌ߋ‫ڙ‬ẩᎡ⼌̴̴ۭ ȕ➦Ф̴㺬ᇈຄᢿᅸᎡ⼌䛾̴ۭᩣ‫̴ڒ‬

ALIBI ࠈܰࢹርМՂ

  ࣱ త  ௅ኃయ

Ꮌӻ஢

-BVSFOUJEFT‫ڠ‬Ӝᄉ;JQUSFL&DP UPVST5SFNCMBOUቆ˖͓᫋ᤁҮ˖ॶ ͮ̅-BVSFOUJEFT‫ڠ‬Ӝᄉ;JQUSFL&DP UPVST 5SFNCMBOUቆ˖͓᫋ᤁҮ˖ॶథ̊ ్᱆ᄴణ᫁ᄉᰳࡢԤ̠໎ጉጲnj‫ݟ‬౦৥ ᐾߔʿܴܷ੊Ꮷ௦ௐᫍʿܴЌᜎὋᥦ˥ ৥Ժ̾ណʶʽᡯሎᣖᆀὋͭᤆ௦ॡ҇༎

ᄉʶՁጲnj ቢ‫ࡢڙ‬ᮆʼὋൔᠵᅋ-BVSFOUJEFT‫ڠ‬ ӜᄉᎾ௿Ὃ৥Ժᑞ͗ԦѢþ෇ࡢ‫ݟ‬൤ܲ ‫ޓ‬ÿᄉਕՃnj ;JQUSFL&DPUPVST5SFNCMBOUቆ˖͓᫋ ᤁҮ˖ॶథ࠱ࠆ̠ᤞʼࡢᄉК௿፵ᢻὋ ᤆథʶൿʿܹ᫁ᄉౣᫍ൥᥊nj ‫ڦڠ‬Ὑ$IFNJOEFT7PZBHFVST .POU5SFNCMBOU +&5 ᎩቢὙIUUQTUSFNCMBOU[JQUSFLDPN

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

 #SPNPOUࣉᄉ%JWFSUJHPቆ˖᪏ གྷഴ‫ڰ‬ %JWFS UJHP௦#SPNPOUࣉʶ˓Кள ᄉቆ˖᪏གྷഴ‫ڰ‬nj߱‫ڮ‬ᖿ‫ܹڙ‬᫹ࡢ὇MF NPOU 4PMFJMὈᄉࡢᒈʼὋ᭤ᤂ#SPNPOUප ʼˬ‫چ‬njᥦ᧖థѫ࣊‫˓ٽڙ‬ᰳऎᄉጷ ຣ੅᝹ஶNj్໎ጉጲNjʶएᔭࡆᰳ ᄉࢼ‫ۋ‬ሖӡNjʶ‫֖ܖࡷ୻܃‬ʶ˓ᒬၿᖿ ͳഴ઱٧njᬱ௛ርऎʿՎᄉՉሗาҮὋ ᝧ৥ʶࠑܷ࠴ᦏԺ‫ڙ‬൤धधॶॶ‫ڠ‬ૌ ੌᒬੇnj ‫ڦڠ‬Ὑ 3VF $IBNQMBJO #SP NPOU +-" ᎩቢὙIUUQXXXEJWFSUJHPGVO

#SPTTBSEࣉᄉ#GMZᚬᚭᯝ ࣱ̯̬త˖ொध‫ݼ‬Ὃ৥ࡂԺ̾ࣛᅋ ߦߔҁ#SPTTBSEࣉᄉ#G MZᚬᚭᯝͳᰍឞ ᯝள଍ѢᄉࠈЮྒྷಝาҮ˿njᤇሗዜ‫ۋ‬ ᄉЇቧ͓᫋ᮉᄫὋ‫ڙ‬ӑᎾԺ௦࿗ʶࠑփὀ ࠴࠴ଉᬖࠑ͂Ժ̾‫ڙ‬ᤇ᧖᣾ՍೃNjྒྷ፣ ጉࡳὋᤆԺ̾Ќѫ̙ԩᔭࡆᰳᄉ໎ጉ ࣛ౎ᄉˬᡙnj ‫ڦڠ‬Ὑ2VBSUJFS%*9 #PV MFWBSE-FEVD #SPTTBSE +:# ᎩቢὙIUUQTXXXCG MZDBXXXTJOPRVFCFDDPN

‫ݟ‬౦৥ਆ᤯᣾ଉጉʶ్ளᄉቆ˖ าҮጲᡸ౎ঋᤳଡӣᒬࣁᄉᐷʼᒌገ පࣰὋ੊Ꮷ௦ၸဓᰳቆ໎ጉ౎฽ណᒬࣁ ᄉҺචὋᥦ˥᱆ ᄴܑЮథ̊˓‫ ڠ‬ழϘ ३৥ˀࠑ̠ధԣ‫͓ڙ‬ϛᄉௐϊԜ࠼ណ ʶ႖nj

ᬍ᩹⇠ᮜ䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ䷻ᮜ㐊Ҡ ᠒ᰶ ⻮უ⴮๡ ज‫ܳٲ‬Ϙऄ⻮უᔘ㝴Ƞ 䧀冩Ƞ⇠䓦ᮜ㻯 䃫䃎‫ڥ‬䯲Ƞ⩕ᱽ 倅ᶐȠ㜿䔯㔹⅁≫࢔࢘䆗ࡻ⠙ ⿸‫ݘ‬඲ ᐭФ̴


ү৥‫ڙ‬Ҫૅܷ੩ᡄ̓᤯նᇽᄉі్तᝫ

 ྟ

ᗛ ۡ ᢻ ̂

ʿክ௦Ѣ̅ʹሗԓ‫ځ‬Ὃ᱆ᄴඇࣱ ᦏథ੆ӡʼʹ̠ϡѢૌੌ̓᤯նᇽᄉ ф߿nj‫ڙ‬ဗࠃၶา˖Ὃʿߚ‫˥̣ڙ‬ᑞ ܴᆷγ੩ᡄ߽Ղᄉፏય‫ݫ‬ழὋͭ௦ᅻ ᥊ʶ̎۲ఴԓѶࠪ̅э‫ܫ‬ଡᡐႁឃᄉ ̠౎ឬᤆ௦ፏࠪథॸ᜵ᄉnj ࣎భᤇ̎ၿ404 5JDLFU।࣍̂ҫ ੝ᄉ+BDL 8 3PESJHVF[।࣍νൣ᣾ᄉ तᝫᑞܴ‫ڙ‬৥ᄉþնᇽૌੌᛠҮÿ˖ Ԧ૘ҩ஌ὀ

அᬶࡉԺᑞܲᄉ᝼૵ ᜵ਆ੩ᡄ߽ՂὋᯪЎ३அᬶࡉԺᑞ ܲᄉ᝼૵Ὃඊ‫ݟ‬ឬཱྞNjសጹᄉ஠ߙឬ ௙Nj๗߀ᤊԥ̓᜺ᄉᆷѬ‫ڠ‬ཁ֖᝜ࠢ ੝‫ܪ‬ᄉͮᎵ὇੣ፊᕘ‫៭੊ڎ‬ൠ‫ڎڠ‬ᄉ ࡕ࣪੔‫ڎ‬ὈNjᡸʼᄉ఺Үᢻஜ᧙Njॆ‫ڠ‬ ᄉ̓᤯ζՁԢФ̴nj੝థᄉ᝼૵ᦏ᜵ ੩ӾѢʻ͊Ὃʼऐᄉௐϊࣛ‫ڙ‬ᢵʼnj ‫ڙ‬กऐʼឬពௐὋʿ᜵ϷʶՏᜁଌ ‫ڙ‬ᒬᛠᢻ᥊ʼϢᢻᄉႃՂ఺ᥦಧդդ ዹዹnjᥦՏႃՂ఺ణध‫ࠪݼ‬ก߽Ԧ᝙ ឬ̴̯ల‫ڙ‬ᥦЇ᜸᣾ᒬᛠᢻὋཨᏪॆก

̴߽᫇௦ՠ᝭३ᥦ్ᛣ੊᥊ᡸಕྠᄉស ጹৰхௐὋ̴ԁ‫ٿ‬ኔឬþ᝭ʿܹຌÿnjก ߽ᝢ˝ᥦՏႃՂ఺ᄉ᝼ជդዹὋ᯶‫˿ٿ‬ ̴ᄉ௃ᎴႁឃnjኤᏪᝒ˧Ὃ‫ݟ‬౦৥ᄉᣲ ᣮॅፆᡐ౎ࡂ௦þੇॆௐʿᅻ᥊Ὃੇᥦ ͗Ї෤ᄹ᜸Ὃੇ̾ґʿᅻ᥊ᤇ్᜺ѶÿὋ ᥦᤆ௦ᏤᏤࠃࠃ‫ڠ‬ᝢᎴ̓Ꭾ൛ὋѾᅤᐄ ឧࢹܺ˝‫ݝ‬nj 4BJOU-jPOBSEӜʶͮࡏඞᄉϡก ॡϘ३ܷࠑύ᧜Ὑ̴ʼऐௐѢᇧ˿ष ཱྞὋ̾᝼௙̴ࠑ᫂ґᄉʶᮉࢹርᝧ̴ ‫ݝ‬і˓௠య෤థҨกઁᢻधᤈᒬࠑᢻ ंὋ੝̴̾ Ե३ ࠱ᢻ႐‫ڙ‬ʿЉ᝴ Ϣᢻ ᄉᡸ᣷njก߽ᄹ᣾ཱྞՐὋ३Ѣᥦͮࡏ ඞþ‫ڙ‬ᥦൿௐᫍ෤థФ̴ᤤસÿᄉፆ᝶Ὃ ѻ߿̴௃Ꮄnj̯ᤇ˓಴ߔ౎ᄹὋᄽ௦ʶ ‫ڎ‬ᑇӡᝒnj

ᅋᜈ֖ឬព᜵Ջ˪ᇩ̀ ʼऐௐᄉቇᅋ᜵γߵʶཁὋ̾௬ᇧ Ѣࠪกऐ֖ก߽ᄉ࠳᧗njʿ᜵‫ٸ‬ԯᯭ ዽNj੘ࣤߔ֖ቇᆀ᜔὇Ԁ΍ܸචॡབὈnj ଡґʶཁҁ᣹Ὃ৥ࡂథௐᫍ˿ᝌกऐᄉ

ᱯ͂त๦ ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ȕࢄᇥܳ䧌䌊⻨᫝䙿॔ 䙿Ⅱ, 㔮 㭻ᱧ,ओᰶຄᄼ‫ڙ‬ᄀ⼌䛾 䬡丽ࢲ 仃Ѕ ࢃუহ䨣㵹ज᣽ӈ䉤 ȕ झ㔮㭻ᱧ䙿॔ ⩞͑͗䙿॔वᎣ 㥒 ͇ᬣ䬡 BNBN  䙿Ⅱ ۭ‫  ݖ‬घФ  ࢃუज᣽ӈ䉤 ⠙უА⤳ᰶ ᘼ㔲䄤᣽ӈ㜠ᄾजВ仃Ѕ⮫̴⮱䉱䛾䃮ᬻ ȕ䬡ᝬᭌ᫲亳 㥒͇䷊̴ 丽ࢲ 䙿॔㥒͇䷊̴ झ㔮㭻ᱧۭ‫ݖ‬ ̴‫ڕ‬䘕ѝФ̴  ̺倅λ̴ ‫ܧ‬ਜ਼Фᵩजੳ䃛 仃Ѕ̴ 䨣㵹হࢃუ जВ䉤

䭵ḛ

!"##$%!" ౝϔ㏼㏗

‫ ׭‬  ͊

.0/530:"-‫ڕ‬᫝⠙⿸ᅸ Ꭺᐰ ࢖౦䲘⼥㏜ Ꭹ᫯ᅰ࢝ ࢡ იࢻ 乆ࢻ ࣞ ᝵ %FO᝵ͱᄯ䔏ᵁ⠢、ᆁ䔑㶂μЄ̀‫́ݦ‬Є䜂‫ڞ⮺์ݦ‬䲘㔱᫦⮺ សᐰ᝵ᆁ⩧䃴䃗ጾ䃴䃗 ͉͐ᐰょఘ䭕ᩯ䕖 ∞䜃℅͠㏼㞸ᄯτ䗙ϑ ᄱⅸथЛᅻ҅๐Ꭺ̓䰶㺷៻ᔝ㐪៚⮺ΦწᲛ䄪 䔏᭥̶͠Ⴢ㓄⮺䔿᠟

ᱻ》 ͚㠞∂

514-619-7999

&'()*%'+,##-%./'%

fairylee86@gmail.com

ȍ᪡͗ͨẩᅯ⮱㜗♣‫ٶ‬㏬‫ٲ‬䋠 ⮪ᾎ᱕ౝᲬც᪋⮱䊤ᅲ ბፓᰶ͑͗Ą3FHFODZą⛰⅁෮▶ ᐭᩫᐼắᔢ䃫䃎ࣕᝬ ᠒ᰶ㒻ͪ⮱ⴠ㠞ᴉझহऻᡎᲬ 䙺ิ㠞ᄥ͚๛ᇈ 㠞 ᄥ'JTIFS1BZLBM⛰⅁▣ ‫۝‬マহ䯳᜽⮱#PTDI≄ⷄᱧ ȍბใᎠ᫦㠞ᅧ⮱Ὄ㘾᱕⩟Წ䙺ิγ⩕λ☔☑হ ᝤใߍ☚க⮱⛰⅁䔋ᣒகც᪋⮱ऻ䮏ԜⳝⱭ䗨䓾ᐧま ⮱䗮䗮㦞㦞⮱㐬㞟Ḻ➖হ䗨ᅲऻ䮏Ⱕᄦ 䌊⻨䒰䔉 ౕ 5.3⮱ᝬၽ䛹Ꭳ̺็㻮 ȍẩ̷ᰶ䬡ც᪋⮱࢔ბ ࠲᠙ፓ㠞ᅧ๖㟞Წ⮱䆗ࡻͨ ࢔ Ⴧ‫ݣ‬䃫䃎⮱ₒ‫ڒ‬ᐼ㶐ᴉ ც᪋⮱ͨ⊡ბ䙺ᰶߍ☚ౝᲬ 㟞∿⋸⊡ ⠙⿸⊡㑥হፓࣹⅡἪ⮱㠞ᅧⴠ㠞ᴉझẩ̷ 䆗ࡻ⮱すι䬡⊡ბ䔅䃫ᰶߍ☚ౝᲬ ⋸⊡হ⊡㑥ẩ̷䔅 ᰶ‫ٲ‬䋠⮱⾧䬡 जВ෋ߍߋ‫⾧ڙ‬䬡ᝃоᖜࡧ ȕౝ̸ბक़ც᪋⮱უᏚᒞ䮏 ࢔ბࡧহ≄㶐ᝬ 䕺ጰߍ☚ ៈ‫ౌ܊⌤ٶ‬ౝᲬȕߍ☚䒓Ꮐ䙺ᰶ჋⩕ⅡἪ 䒓Ꮐ䬕ᐭड़ 㷲㒛হ⩢ߕ䒓䒳⮱㏔‫⩢ٲ‬᣿๡ȕბใ⮱㟞చ㡶ౝ ᄳ ‫ڕ‬䘕㔨᫝ ౕ‫ښ‬ᰵᏂ͸‫ݺ‬Ⴙጒȕᝬၽ䲏᱊͉ࢄ 䊝䌜ܳ 䧌‫ڲ‬ज‫&ݝ‬DPMF4U$MFNFOU喋%VOSBF㟞చ

Melbourne Av,Mont-Royal,Montreal,QC H3P 1G5

ᥦ̎᜺ᅽὙʿᑞઁႂព֖පࣛᤈԜNjʿ ᑞ࠱Ԥᒥ̓ԡஉ‫ڙ‬ᑛґNjʿᑞઁ੣உ ‫ڙ‬ᛧనԯ᛺᧖njᡱก߽ឬពௐ᜵థᇩ᠁ ὇ซ਒΍ၸ஛ሥὈὋʿ᜵઎ពଢពὋኍ ก߽ᝧ৥ឬពௐвधԯnj డ థ ʶ Տ ࣱ ᣏ ‫ ݘ‬বþ ᒽ ᒽ న న ‫ڠ‬ÿቇᅋᆀᜐ֖෡ໝપ᭮ʼऐnjࡂ‫ݜڙ‬ ૊᜵යʼґࠇ᝙ௐὋʶԵપ̯᭮ᑭʼ໎ ᖿὋ‫ݜ‬Ե‫ݝ‬ʶ᣷ࡃࡁ‫ڠ‬ाᒈ੼᭮ʶ᣷ᡱ ก߽᥊ൟnjก߽ᥦௐ௦ԠචԠ৓Ὃঞ˥Ժ ᑞࠪᥦͮ‫ݘ‬বథ‫ݝ‬ᄉኃʶӾ៵὞ ˀᥦͮ‫ݘ‬বᄰԥᄉὋ௦ʶՏܿԦᔈ ᄆNjቇᅋᝮቂᄉႃবnj̴ឬ̴ʶၶ੩᣾ ‫̓ڣ‬᤯նᇽ߽ՂὋᡄ˿‫ڣ‬nj̴ᤆឬ ̴˧੝̾ᑞܴ࡜࡜੩ᡄ߽ՂὋ௦‫̴˝ځ‬ ࠪก߽ᝌ᧕ឬὋ̴ᆷζᒬࣁ௦௃ᣭᄉὋ ੥͗ᔈௐᫍ੩ੵ३ͳͳ᭦᭦‫ڠ‬ʼऐnj ၿ൤Ժ᜸Ὃႁឃ̠ᄉܰ᜹्៵ˀখऎ˶ ͗ࠪก߽ᄉᜆф̖ၶॕֽnj

ᝧก߽ॶၶႠ᫇ ഏ હ ឬ ౎Ὃ‫ ݟ‬౦ก߽ᄰζ৥ᄉᬇ ᤗὋ੊Ꮷ௦৥ᄉᬇᤗథူథ૵Ὃᑞܴᝧ ก߽ࠪ৥அҁᄉ̓᤯նᇽ̖ၶႠ᫇Ὃᥦ ˥ก߽ࡂ͗ѻ৥௃Ꮄnjԥ᣾౎Ὃ‫ݟ‬౦৥ ᄉ᝼ជʿᑞᝧก߽ࠪ᝜ࠢᄉឬก̖ၶ কႠὋ৥ࡂ͗ᜁѻథᎴnj ‫ڙ‬ก ऐ ʼὋʶՏࣱ ᣏ ႃߔ˝̴᫈ ᳦༤ϡѢᄉᝌ ᧕Ὃ௦ ̴ᄉᢻܹᏤே὇ ࣱ̖ᄉ˗ၾ·ᎾὈὋʿᑞॡঋ‫ڠ‬Ϣ ʽ౎njก߽ࡂ̴᫇௦ʿ௦ፂ࣡ᤇ ಧ᫈ ༤ὋᥦՏࣱᣏႃߔ‫ٿ‬ኔឬ̴Ѿ௃ᤤસὋ ‫҆˝ځ‬᫑ܹᏤnjፆ౦ก߽‫ڙ‬ய ᧫੔ᨠ ‫ڠ‬նឃ̴þԺ̾ᤤસ૰ᢻÿ˧ՐὋѻ߿ ̴థᎴnj Վ˝᫈༤Ղ఺ὋԲʶՏ‫ݘ‬ႁឃ̠ԁ ᣏᏪ௛ˠ‫ڠ‬ᝧก߽ѻФ௃ᎴnjᥦՏ‫ݘݣ‬ ឬὋॆௐథʶᣙঋᤳ઎᥊ᄉѢሜᢻѫ஘ ˿‫ݜ‬ᄉซ਒ҦὋኍ‫ݜ‬ԥः᣾౎ௐὋࣂፂ ౎ʿԢ ᢌ ҆᫑Ὃ‫˝ځ‬Ր᭦ᡱᅋʶᣙМ ̓ᢻὋ᠞ཨপ҆Ժᑞ࠭ᒰˏᢻᄰୢὋ‫ݜ‬

ᎃᣣᏤ˜

ࡂԵ‫ڙݝ‬ጙ༤ঋ̜ᄉௐϊу᣾ᡸԯnj ก߽ե߸ ᝌ ᧕ՐὋᝢ˝ᥦՏ‫ݘݣ‬ᄉᛠ ˝ቿՋॸ᜵বԓѶὋ௦ՋူᄉὋ੝̾ѻ ‫ݜ‬௃Ꮄnj

᝼ជॸᮋຌఀэᆷ ‫ڙ‬กऐ ʼ᜵᧓ၸэᆷ֖̠̽ζన ᄉ᝼ជὋ୏पᥦ̎௃ၸᄉጹ౧ళᓫnjʼ ऐ˧ґὋణ‫ݝ‬௦ܲឳі᥅৥ᄉቷ᝭Ὃ࠱ ᜵ཁ᝭‫ڙ‬ᑧߔ᧖Ὃ̾ᥗБ͉ʹ्यᄉᒬ ᄰᅷᄳnj৥᜵˥ᄯଋᡱก߽ᝌ᧕˝̣˥ ௦᝜ࠢफᩱ˿Ὃ᜵˥Ў੽ᝢᒬࣁᤊ᜺὇ ඊ‫ݟ‬ឬ᫈˿᳦༤ὈὋཨՐвᝌ᧕ᤊ᜺ᛠ ˝ᄉॸ᜵বnj ʶՏᒬੇᣲએᄉႃՂ఺ឬ̴˧੝̾ ᤊ᜺ԾᣀὋ௦‫˝ځ‬ґ᭦థʶᣙൣ‫ڙ‬ͺˉ ᄉࢹርᢻ᫽ᆽ˿̴ᄉ᜼ጲnjˀ൤ՎௐὋ ᤇ˓ႁឃ̠Ԡઆઆ‫࠱ڠغغ‬ᗛྱѽ࠶ ጁዼᄉᡸ᭦࿃хઔভ˿ʶ᤯njก߽੩ற ˿̴ᄉᝮពὋ̴᫇௦ʿ௦ፂ̯࣡ᥦ˓ᡸ ԯ᣾njႁឃ̠‫ٿ‬ኔឬὋᥦ௦̴ඇ௅ॸፂ ᄉʶ˓‫ڠ‬ழnjၿ̅ᤇ˓௬Ꮺ௛᜸ᄉґՐ ᅷᄳὋႁឃ̠ᜁѻథᎴnj ᏪԲʶՏᜁଌల ᥕߵϢྠᄉ‫ݘ‬Ղ ఺ὋѶၸʶࣧᡸԯᄉ‫ྞڎ‬੩૿˿‫ݜ‬ଋҁ ᄉᎮӬnj‫ݘ‬Ղ఺‫ڙ‬ᥦҝ‫ྞڎ‬ʼಕ௙˿ ᝜ᢻ੝‫ܪ‬ᄉͮᎵὋᡱก߽Ԧ᝙ឬ‫ॆݜ‬ ௐ௦᜺᜺ᅽᅽ‫ڠ‬Ϣ˿ʶʽὋͭ᝜ࠢ෤ᑞ ᄹҁnjก߽ᝢ˝‫ݜ‬ᄉ᝼ជԺζὋ੝̾ѻ ‫ݜ‬௃Ꮄnj

ˀ̓᤯նᇽ߽Ղ ᄰСᄉʶጷஜ૵ ‫ݟ‬౦̓᤯նᇽᄉႁឃ̠ᜁก߽ѻ ߿థᎴὋᥦ˥̴ᬓ˿᜵૊ᎮӬ᧚ᮨᎠ ጩᎮ൛˧ܰὋᤆ३̓ʶቷҪЊᄉก ऐ᠟ၸnj ᗛྱѽ࠶ࣉࣱ‫̓ူܪڨ‬᤯նᇽ߽Ղ ᡐ ᗛ ྱ ѽ࠶ࣉࣱ‫ڨ‬Ԧ Ѣ̓ ᤯նᇽ ʹष὇ஜ૵౎ຸὙᗛྱѽ࠶ࣉ᝜ࡌὈ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

XXXTJOPRVFCFDDPN


!"!

#$

%!&

$'(&

នζፂᖸ͈ಪМ᥊੾శዴອᄽនనҫ ྱ͈Ὑ૰఺ෳNj૰ᣂᑁNj᫸᩠ ˃ˉ፤νὙԦҮ఺ෳႂᡸԢ఺೙ଌ҃ጆፑNj ҆ᢻԢழՓଌ҃ጆፑNjऄᄧ১ેጆፑNj КᢻႂᡸԢႂ٧ጆፑ

1131 Rue Hickson,Verdun, QC H4G 2L3 ĝ Юᤈዚ

1121

!"# 0))/

!"# $%&'()* !"# +# ,-#./%(#

ࣸˋពNj௾᤯ពNj ᔭ஠నҫ

̃Ӡࣱීᢻ፤ν ፂᰍ੾࣍ ቩន˝৥నҫ

514.678.0950 438.877.2612

SERVICES AUTO Ժ҄ᩏᐎӴ ι᝸↪䒓㐡ԛԊ‫ڨ‬ 䨭ਜ਼ᩣ䉚ᢏ㗻ᢏ⇦ Ⴧ‫ݣ‬А䉚⩢䌜ᷭ≸ 䊲ѻ䉦⢴ࡴ㏔ᩦ㷲 514-507-7048 514-299-9635 ႃ ភ ੤ ఻ ‫ڡ‬ ‫ڧ‬

2446 Rue Dandurand Montreal, QC. H2G 2A2

ཨᏪὋᗛྱѽ࠶̓᤯ࡌᄉʶ̎տࢹὋ ྱѾ௦ᥦ̎‫ڙ‬Ҫာழ᭦̙థ͕ЎాᄉᏤ տࢹὋൣઁᡓௐࢹͺॆϡʶ్ၶ᠈˧᥊Ὃ ࠱ᒬࣁᎵᢵ̅Ⴑ࿈Ҫာᄉܑ‫ڠ‬nj ᙉឬဗ‫ڙ‬๗ԢҁМࠑᢻᄉ̓᤯̂஋ ࣲʿܲ὇ྱѾ௦ᡱ௾᤯ሒࠑᢻᄰඊὈὋͭ ௦ʿᑞኍҁѢ˿᧗ܷ̂஋˧ՐὋ੥Ԝ̑ Ꮌᛩྩnj ̼̾ᛪࣉඞాѽ֖Χᤈ᱆ᄴМ̓న ҫԦࡘ˝ࣁ͉ᄉ5SBKFDUPJSF 2VjCFD˞ࣝ 'SBODPJT 1jQJO὇ᤝ͓ґ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶̓᤯ ࡌࢹͺὈૈѢὋ᱆ӑАᄴஊउःឞ̯γ ᝼ඞ͔߶КᄉᝇऎѢԦὋᬌ߿М̓ᢻՂ ఺ᄉణ᫁ᰁ᯹ௐᫍὋ‫˝ځ‬ᗛྱѽ࠶̓᤯ ࡌ֖ᄰСᄉࢹ͗ጷጺ‫ڙ‬ᤇ˓᫇ᮤʼᦏ௦ ᅌʶԵᅊ᫆ʶԵᅊnj

ᗛྱѽ࠶धѢᡔ౎ᡔ࠵ϢᢻᎮӬ ૵ᗛྱѽ࠶᝜ ࠢࡌ ణ ᤂ Ԧ࣊ᄉ ࣱࣱऎ঳ፆઐնὋᗛྱѽ࠶ᄉϢᢻ ᎮӬஜ᧙ࣂፂᤋ፝ʻࣱ૆ʽᬋᡕҸὋ̬ ࣱᄉᎮӬ঳ஜᣖʻࣱґՎయᄰඊࣂፂ᎕ ђ˿nj঳ᄉ౎ឬὋࣱᗛྱѽ࠶Р धѢʹषᤊ᜺ϢᢻᎮӬὋᏪࣱௐ ᄉᎮӬ঳ஜ˝ʹषnj Ϣ ᢻ ᄢ ክտ ‫ ڙ‬Ԝ ࣱ ʶ Р ʼ ઐ˿ ᡐᤊ᜺Ϣᢻᛠ˝njˀࣱᄰඊὋ ᤇ˓ஜ᧙ࣂፂђ࠵˿ʹ൒ὋᏪࣱᄉ ᤊ᜺Ϣᢻʼઐஜ᧙ࣂፂඊࣱђ࠵˿ ʹ൒nj᝜ழ˶Ԧ࣊˿̴͂঳ፆѢ౎ᄉ ϢᢻᎮӬઐնnjʿ᣾Ὃ̴͂ᄉᎮӬஜ᧙ԁ

)%"650

ࠨ᣹ීᢻ፤ν˖ॶ

ள‫ڠڣ‬ൣयᖸˉ ӧ̠ᯪࠑ%‫ٽ‬ᣂ߿ͮ̀

˃ˉᣂᑁ఺ ᧪ܷࠪࡆࠩᣂᑁ ᫸ྏᣂᑁ /ᣂᑁЌධචనҫ КᒬҮቆុ೜฽̀ ˃ˉᢻᢵ᫸᩠‫ؤ‬๔఺ Ԧႂ఺೜฽ ႂ෈ν‫఺ܬ‬ ԦҮ఺ႂᑧ೜฽ ҆ᢻጆፑ ଅචጆፑ ऄᄧ১ેጆፑ Кள‫ ڠڣ‬ఝ˃ˉ᝹‫ࡉॶࡉ ܫ‬Ҧ˝৥నҫ ‫ڍ‬ឥ ዪឥ Իࡢព ᔭกឥనҫ

!"#$%&#$ &&

௙௬‫ܘ‬ҪὋࣱ̯ᄉषὋ‫ܘ‬Ҫҁ ࣱᄉषnj ᗛྱѽ࠶᝜ࠢࡌᄉઐն˖ᤆ᫧ᤗ˿ థС̓᤯̂஋ᄉፑ᝟ஜ૵̾Ԣ̂஋ᄉ ː᧗বnj̯ፑ᝟ஜ૵౎ᄹὋࣱՉ˓ ርऎᄉᢻᣙ̓᤯̂஋ඊґʶࣱ௾᥅థ ੝ʽᬋnjԜࣱၿ̅ː᧗ᢻሁᏪˑၶᄉ̠ ஜђ࠵˿ˏ̠Ὃ᧗̠͝ஜ˶ђ࠵˿࠱ᤂ Ὃᣏ̠͝ஜђ࠵˿njᒯ̅ၿ̂஋Ꮺ ࠭ᒰᄉ᠈̖૮ܾ঳ஜ˶థ੝ʽᬋὋђ࠵ ˿࠱ᤂnj ࣱὋᰐᒬᛠᢻᄉ̠‫ڙ‬᥊ᡸ߶К ழ᭦ᄉᛪဗᄰඊࣱ˶థ੝இؒnj‫ځ‬ ˝̓᤯̂஋Ꮺː᧗ԩ͝ᄉ̠ஜࣱ̯ ᄉ̠ʽᬋᒯ̠njᣏॱᇋୢᤴ੆૮͝ ᄉ̠ஜˀࣱᄰඊ˶ᛪဗѢʽᬋᄉᡕ ҸὋђ࠵˿njᒬᛠᢻᄉ̓᤯̂஋˖Ὃ ࣱʶРథ̠൪̑ὋᏪґʶࣱѶథ ̠൪̑nj ๗Ԣ̓᤯̂஋ᄉᛠ̠థ੝‫ܘ‬Ҫnj֖ ࣱᄰඊὋԜࣱᄉ̓᤯̂஋˖РథՏ ᛠ̠൪̑Ὃඊࣱ̠ܲnj

ӑ Ꮎ ˃ ࠑ ྠ

514-572-7309 450-486-6888

㥒͇ᬣ䬡ᭌ᱌̭㜠ᭌ᱌‫ښ‬08:00AM — 19:00PM

‫ڕ‬᫝䃫ิ ᠮ❹ឭጒ х䉕᰺ߎ

ᐭ Фᵩ‫ڙ‬䖀 ͇ 㜗ₑᎬॷ㻮្ᬒ 䚙 䊤 㜠Ꭱᰵ ძ ᬒ ܎ౕ᱙Ꮔ䔈 㵹䒓䒳㐡ԛ㐡៑ ϧጒᩣ䉦

Labour Fee

ӧ Ꮴ

15% off

γ᠎᧙ ʿᣀӉ ੼Ꮴ්

Ձ ࣛಕэ‫ؤ‬໡ᢻᫍ Ժ੽ଋ̂஋γᬖԢேᢻᏡள

‫ڦڠ‬Ὑ(%V1BDJGJRVF -BDIJOF)43 ႂពὙ ੣఺Ὑ 

͝⩝ᬣА ᱗ᲒጟᲒ

‫ ڧ ڡ‬1600 Rue Soucy, #103, Saint-

Hubert, QC J4T 1A3 䓾)PNF%FQPU

!"#$ !"#$%&'$()$$$$$$$$$$ ! !$$% %&&!$($*+ ⼌䉮কЅ

⼌䉮কЅ

䊤 ‫͗ڞ‬ᰵ 仃Ѕѻ㜠

ᗛ ۡ ᢻ ̂

ౝ౭4435 Thibault Avenue,Local-7 Saint-Hubert.J3Y 7N1

ழΦঋ૸ ૰ᑁ఺ෳ ѕᑟ᫸᩠ ߙ

Soucy Auto ႃភ 438-722-8818

⩢䄊

҆ᢻ ଅචና ऄᄧ১ે ̠

.FUTPܷ഍ф䄇↪ԛ

ᤀߢᦰࠕ ᢻͳஞν Б᠟߶೜

௾᤯ពNjᔭ஠̓ึ

Garage Auto L.T.C Inc

Ꮴ් νᢻᛠ 50.("3"(&

%&''()*+(,-./0(1-23*+4(56/07+-8(9":!;'(

ࢄᇥ ᘍუ 䒓㵹

ࣱὋᗛྱѽ࠶#*9*ᒬᛠᢻѢሜ ᄉ‫ܘ‬᫁вѸளᰳnj ಩ ૵  ࣱ ࣱ ऎ ઐ նὋʼʶ ࣱ # * 9 * ᄉ า ᡣ ͗տ‫ ܘ‬Ҫ˿ Ὃ᣹ ҁ Տาᡣ͗տnjᩘ‫׫‬ᮨ‫ܘ‬᫁˿nj ੔ᒯత௅Ὃឞጷጺᄉᄜͷ˝ʹ ЊὋጌ᝟ᄜͷ˝ʹЊnj ൤ܰὋᛠርஜ˶థ੝‫ܘ‬Ҫnj಩૵ឞ ઐնὋࣱඊࣱ΍ၸ൒ஜ‫ܘ‬Ҫ˿ ʹὋ঳ஜ᣹ҁʹ൒nj঳᧖ርஜ˝  М᧖nj ࣰࣱ‫ڨ‬ඇ௅΍ၸ൒ஜ˝ Ὃ ඇ൒ࣰ‫ڨ‬΍ၸѫ᧾njඇ൒ࣰ‫ڨ‬М ᧖njඇᣙᒬᛠᢻᛠ᯹˿ М᧖nj ࣱ̬Ὃ#*9*థభвѸளᰳnj૵৘Ὃ ࣱ̬తὋ#*9*ክူᦉ᫂ˀࣉஊउኣᝠ˿ ˝యࣱᄉӨᝫὋᤇ௦ࣉஊउࠪ#*9*ᤁ ᖸథζॶᄉಕংnj ఴ ߢὋ# * 9 *ᒬᛠᢻ ‫ ࣱ ڙ‬ᄉ ᣙᢻ۲ᆨʼԠ‫ܘ‬Ҫ˿ ᣙᒬᛠ ᢻnjᤁᖸనҫੰࡘҁ̊˓ளᄉᒬ෴ࣉ ᪙njԜࣱὋᗛྱѽ࠶ᄉ˓ᛠஊӜ֖ˏ ˓ᒬ෴ࣉ὇8FTUNPVOU֖Ӯࡿ-POHVFVJMὈ నҫὋథᤂ ˓Ϣᢻཁnj

䊤 ‫͗ڞ‬ᰵ 仃Ѕѻ㜠

ጯ౧ᠴᄩФ

ጯ౧ᠴᄩФ

݅䗀㗜

  ࣱ త  ௅ኃయ

ࣸζνᢻᛠ

͉ʹ߽ழᄉ᜺߿nj᱆ᄴᢻᣙγᬖࡌ὇MB 4PDJjUjEFMýBTTVSBODFBVUPNPCJMFὈᄉʶ ՏԦᝒ̠ૈѢὋ‫ڙ‬ᤋ፝ࢹͺௐᫍழ᭦Бԩ ก।ጝోὋࣲʿ਒։ᅋԺ̾Б̅੽ઝˀႴ ҶክူᄰСᄉʶѬ᠉͉nj ᗛྱѽ࠶̓᤯ࡌ̠Ҧᠪఴ੯ᛠፂူ ὇MFEJSFDUFVSFYjDVUJGEV$BQJUBMIVNBJO gMB45.Ὀ"MBJO#SJiSFᝌ᧕ឬὋᬷտҪ ာ௦‫ڙ‬ᒬਜᄉ۲ᆨʼ߸੆ᄉὋ෤థ̠ुᤔ М̓ᢻՂ఺ᡓௐࢹͺnj̴ᤆឬᒬࣱ̾ ౎Ὃᗛྱѽ࠶̓᤯ࡌ‫ڙ‬ʿற‫ڠ‬ય̠Ὃ̾ణ ܷᬌऎ‫ڠ‬ђ࠵տࢹᄉҪာௐᫍnj "MBJO#SJiSF‫ڱ‬ሥᗛྱѽ࠶̓᤯ࡌᄉ ЮᦉஊንॡҁͮὋክူ̠տʶᄯ‫ࠚڙ‬Ѭ ႐਒Ղ఺͂ᄉ࿃хὋඞ͔ᄉ߶Кథᡛܴ ᄉγᬩnj

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

XXXTJOPRVFCFDDPN

ᗛྱѽ࠶̓᤯ࡌ὇MB 4PDJjUj EF USBOTQPSU EF .POUSjBMὋኤሥ45.Ὀᄉܷ ࣄՂ఺֖ឞࡌФ̴ʶ̎ࢹሗᄉᬷտʶ ಧὋᭉ᜵˝ᆷγʶֆʸܸᄉۡࣉМ̓న ҫᏪᡓௐࢹͺnjԺ௦థ̎Ղ఺˝˿ܲᠽ̎ Ҫာ᠟Ὃ͗ௐʿௐ‫ڠ‬ᝧᒬࣁᬝЙӿᬖᄉႴ Ҷᰁ᯹࿃খnj ஜ૵௬ᇧὋ‫˝ځ‬థ˗ԑᄉศ᠚֖ᄰ ॆ̅ൣ࣡ௐᘠʶυӦᄉҪာ᠟Ὃᗛྱѽ ࠶̓᤯ࡌʶ̎ᬷտᄉࠃᬄஅЙज़ज़௦Ф ۲ఴࢹᠪᄉˏυnj ‫ڙ‬ඊΒ᣾ܷᄉҪာ᠟ʽ᭦Ὃᬤᘨᅋ ʶ˓ʿࠓ௃᜼ᄉ߶К᫇ᮤnjʶ̎М̓ᢻ Ղ఺‫ں‬ᄆ‫ڠ‬ឬὋ̴͂˖థʿ࠵̠ࢹͺː ᧗ᡓௐὋథௐϊၴᒯ͗ᬝЙӿᬖᄉႴҶ ᰁ᯹࿃খnj థͮՂ఺ឬ̴డፂ‫ڙ‬ኍጙ༤ᄉௐϊ ᫆ᅊ੩ᄱЇὋᄯҁʶՏ˱ࠆʼґល᫇ීᢻ ˝‫؀‬ϢᅋʿҮὋ̴੥࿭ཨ৲ᧇ᣾౎nj ౼̎ҪာҪ३࿓ᄉՂ఺Ὃ࣡࣡௦ʶ ܸध࠴ௐᄉᢻὋ੊Ꮷ௦ʶֆࢹͺௐஜ ᣹ҁᒯ࠴ௐnj‫͓˝ځ‬োௐܹᫍᆀὋʶ ̎Ղ఺͗ᤤસ‫̓ڙ‬᤯ࡌᄉᢻं᧖᣾ܳnj ᱆ᄴᄉǑ᥊ᡸ̓᤯߶Кกǒ὇MF$PEF EF MB TjDVSJUj SPVUJiSFὈࠪ᧗‫ۋ‬ᢻᣙᰁ ᯹տᄉᰁ᯹֖͓োௐᫍథᅋ௙ᆷ᜺߿Ὃ ͭۡࣉМ̓ᢻՂ఺ԁʿԩ൤ᮉ᜺߿˧ ጝోnjඊ‫ݟ‬ឬὋʶՏӴᢻՂ఺‫ڙ‬ᰁ᯹˿ ࠴ௐ˧ՐὋॸᮋ͓ো࠴ௐὋᏪ˄̴ᬣ ௐԺᑞᜁ೜ಉФ௅ংᛪᄉ᥊ᡸ߶Кᄢᅕ տ੔Ϣnj ˝̣˥ۡࣉМ̓ᢻՂ఺ᄉᤋ፝ࢹ ͺௐᫍԺ̾Бԩก।ጝో὞ᄫґࣲ෤థ

#*9*ᒬᛠᢻѢሜѸளᰳ

஠Ꮴ˜

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

ᗛྱѽ࠶̓᤯ࡌտࢹ˝ᠽᨐૂ֐Ҫာ


р╢З╦Ур░дс╜Лс▒Ж╙С╨Рр╕БсмТсжП═Ч╘жргКроЬ╙асоЙсЬЖ╤Дс╜ЛрйЗ═Вра▒роЮсА░сжЙ ╤л╤╗╤Дс╜ЛсЭзсЮ│сПз╦┐сЭМ╦Ар╢ЮсБ╢р░е╨бсДЙр╕БредсЬ║▀┐╟М

с▒Ж╙С╨Рр╕БсмТ╤╗р▓┤раГреЗ

сКГс▒Ж╙С╨Р█б╩╢рбПр╢ЮсНЛсТос┤Ж╪Рсо╗сЬБсОо╨К

р╛Я

 с▒Ж╙С╨Р█б7BM#jMBJS╙Ь╩╢═о╒П╘╢ 4V[BOOF.BSPJTсДЙрбПр╢ЮтАл╦Э┌БтАмсНЛ╩╢╠ОсТос┤Ж╟Л р╣Кр╜║╓Цр╕╢р╣Нр┐╢╪Рсо╗сПксЬБ╤╗тАл▄ктАмсдВ╥к╨К сДЙс░│соисОор╡Ы╟М раС═░7BM#jMBJSсДЙ4V[BOOF .BSPJT╠п рг▒рдзтАл▌╝тАмсНЛсзШсБ╢ра┤╥ор╛м╪Рсо╗с╜Лр╡д╦асЭз сЮЮсЫг╙Ьсеж╠О╩┐тАл╪ЭтАмр╡УсД╣╥БсзШсБ╢╥ор╛мр╗ЧсЫг ╦╝сЙХсДЙ═░рйЩ╙а╤л╘Нр╜Р╟МрбЙсКнсб▒4V[BOOF .BSPJTсЯАсЭ╢╦┐реб▄▓р╡ТсдЗ╦УслЗсодс╜Лсе╡рбП═ВсдЖ рпжтАлрг▒┌ЩтАмсИЦ╓Црг▒тАл▄нтАмсД╣╥БсдЗ═отАл▄в▌ШтАм сНВргбржмтАлрлЕ┌атАмсФИсБ╢╪Рсо╗сеж╠Ора┤╥ор╛м╟М сБ┐╠Е4V[BOOF .BSPJTсДЙ╩┐╠Асжа╒Л╓Ц сЫг╙Ь╨осТос┤ЖсДЙр┤╢сЫас╜Лсе╡рбП═Всддрк╕╦┐ркРсЭЬс╜Л

сЧЫ █б сБ╢ р╕▓

╦Ч╒Л═ЧсЭЯ╠В╥лрйЭ ╨Ь╒ВсМйсИпсКб╤▓  ╦У╠асаИ╥лсЬ║╤▓ саИ╥лр░дркРрг▒сНЖ

сВВсСзсШШсЭн

╨Ь╒ВсДЕсЭнр╕Л╨▒

сРж═КсгАсЭз

$

сЭЬро┤смг╒РсНЛ4V[BOOF .BSPJT╘ж╤в╦┐сКГ╩╢ ═КсдКсЬ║ сдпсЕ╗╟Мсе╡рбП═ВсЭв╦ЭсТос┤ЖсНЛ╠┤═В ргЫр▒О╦┐реб▄▓с│гр╜Рс╜Лр╛▒╤╛рпж╬Нрей▀ж▀Ф═В╩┐ сСЮр╡гргбтАл▄░┌Щ┌атАмсАУсПл╟МрлКр╜▒сЭЬро┤сДЙсЭнреЗс╜Л тАл┌ЩтАмсг╛╘Ь╤Црг▒╦Цр░е╩┐ра╡сЫгтАл┌йтАмрййсВВсЮЦркЕсЮГ╦┐ 4V[BOOF.BSPJT╟МсЭЬрав═ВтАлсЮ╗┌араГ┌ЩтАмр▓ЙрпР╘ж сАЧс╜Л4V[BOOF.BSPJTсДЙраС╦Ц╒РсмТрнЛроЙсЕЛ╩╢ ╠О╪Р╨ираДр╛мсДЙсо╗сДЫ╓Цр╢┤сЗБ╟МсЭЬро┤╥С╥С╒Р ╒Р╩╢╨асНЛ4V[BOOF .BSPJT╘ж╤в╦┐╩╗═КсдК сЬ║сдпсЕ╗╟М 4V[BOOF.BSPJTтАл┌ЩтАмсТмсг▓рпРсЭзтАл▌ЬтАмсДЙтАл▌ШтАм╨З ═║сЭ╝с╜ЛсЮмтАл┌Щ▌ЬтАм╒РсмТрнЛроЙраДр╛мсо╗╓╡рпж╦Э╦┐роЕ ╨и╩╢╘╡р╕╢р╣Нр┐╢╟МтАл▌ЬтАмсдЖреБсЮ╗сЮмс╜ЛтАл▌ЬтАмсДЙсФИсБ╢ рпжсНЛс▓Щ╨З╒ИсДЙс╜ЛсПк╩┐рпж╪Р╦┐сТос┤Ж╟М╘▓▄░с╜Л

4V[BOOF .BSPJTтАл┌ЩтАмсНЖр▒ЛсТмсг▓рпРсИесдЗрпжтАл▌ЬтАм сДЙ╩╢сИЧ╨всбЩр╛ХтАл▌ЭтАм╟М саЖсаЙро▒р▓┤сДЙ+BDRVFT 0VFMMFUр╕Б▀╜р░Э сД░╬╢се╡рбП═Врмб╬ШсДЙ╦П╘╡сТос┤Ж╥Б4V[BOOF .BSPJTраС╒И╦ЛсЬ┤сДЙреЗ╧╖╟МрлКр╜▒сД░╨бргЙроК р╕БсЬ║с╜ЛтАл┌ЩтАмснЪ▄╕тАл┌гтАмрйЭрнЛроЙсо╗╓╡╒нрд▓╥ор╛мрбЪ ╠Ер░ераОсЫа╦Э╟М +BDRVFT0VFMMFUр╕Б▀╜рлИ╤вс╜ЛсЮ░тАл▌ЯтАмсТос┤Ж╟Л р╣Кр╜║╦зсЛЬсДЙ╥ор╛мсДЙ╤всАЧ├╛рпЩрпмтАл╦┐раО▌░┌атАм сЫгтАлсе╡┘╜┌йтАмсДЙ▀╢╨Ъ╦АсТ╜сдЯ├┐╟М╬Щр╜▒р╕Б▀╜сЬЖ ╤Дс╜Л4V[BOOF.BSPJTре╕соЛ╦ЭтАл▌ЬтАмроЕ╥БсДЙр╢З╩╢ ═КсдКсЬ║сдпсЕ╗сОасМй╥к╨КсОосзЪ╟МсКк╩╝сЫа роКсКнсА░саЯсБ╕╦з╒Рс╜Л4V[BOOF.BSPJTсоЛсОасМй сДЙсОосзЪрж│соисг╣╥Б╥к╨К╟М

╠╝сА░▄▓раС╬│смЦ╨Ь╒ВсЭЯ╤▓с╜Щ

3#$ #.0 442 $BOBEB-JGF &NQJSF-JGF 'PSFTUFST *OEVTUSJBM"MMJBODF .BOVMJGF #MVF$SPTT 4VO-JGF 5SBOTBNFSJDB-JGF FUD

╠арао╬│смЦ сзЧ▄╖сВ╝сГА ═Эр╡┤╬│смЦ риТ▄░╬│смЦ

╦Г╦Й═ЧсЭЯ╓жсЮЫ  саИ╥лркРсЫк╤лр▒б

сн╜р░ктАл▐ОтАм$("╥крлЕ▄╖р╛▒сЭ┤═ЧсЭЯргН

тАл┌НтАмсмД▀есБ╢ ро║р║грмЙ╠Э 4VQFS7JTB сКНсКН

сЭвсД╜╦РсЯЮсДЙрв╣═║ржЦрдО

╦ЭрзесЭ╣сЭЯр░г╒ЛсА░сДЙ╨ЬсИТсМйсИпро┤р▓┤ сВВсЮЦ  &.BJMTUFMMBIBO!HNBJMDPN

Stella Lu Financial Security Advisor╦Ч╒Л═ЧсЭЯ

stellalulife@gmail.com

рг▒р░д рпЕсКГр░п

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг ╩╢ с▓Э

роасПд╦Ь

7FSEVO╙Ь╤Тра╡╧всв╗═ориЙтАлраС╫╖тАмриШржа ╩╝╓Жр░│с╜Л7FSEVO╙ЬсДЙ7FSEVO 4UсЫг╦Л╬Ю ╦У╧всв╗═ор╣Ц▄╛с╜Л╘исПк╠╝╦зсДЙрпжсТмсЫасв╗╦Г сБ╕св╗сеКс╜Лрд▓сбР╦┐смГсдВтАлраС╫╖тАмсДЙреБр╜Й╩┐р╗Ч╟М рл╡рзШс╜ЛсЮЮсЮОр╜БсоЙсДлра▒рлЖсНЭсТпр░д═Кс╜Лрпж 7FSEVOргЙ╤╕рддсТмсЫасв╗╘гтАлргЙ█б▌ЭтАмсДЙ╩╢сжЙ╤л╟М сЮОр╜БсоЙсДлра▒тАл▄╕▄нрг▒╠м┌ЩтАмсдИсЫас╜Лрг▓тАл┌ЩтАмрпЩрг▒тАл▄нтАм ▄╕сНШсНЭ╟МтАл▌ЯтАмр▒жсЮЮсоЙсДл╘ирейрйЖ╥йс╜Лра▒тАлрг▒┌ЩтАм р╢╢╦граГро╢╟М ╓ЖтАлраС╫╖┌ЙтАмсЫксЗзс╜ЛсТмсЫасв╗сеК╩┐рдГсЮЮ╠╛р╛▓р╛п раЖ╠а╧всв╗╦Э╠╝═И╟Мреб▄▓╠атАл┌ЩтАмсдЗ╦У╙Ьр░┤р▒Орй╝╥Б ╩╢╦У╧всв╗═орбВребсм▒╟МсАЧтАл┌ЩтАм╩╢╙жсДЙсб╕сг╖╧всв╗ р╖д╦┐с╜Л╠┤═ВркЭре╢раЖ╠а╩┐═Ч╨▓р▒О╦┐╟М╠┤═ВсЮмс╜Л ├╛ рйЗ═Вр░ереб▄▓раЖрйЩрпжр▒ОсТм╙орб┐$IBUFBVHVBZ╓Ц сЬ┤рб│сДЙсПд╠ас╜Л╠┤═ВснЙсЬ╡сдЗ╠О╧всв╗═о╟МрйЗ═В╩┐

╙зсДЭ╬│смЦсНВсМб╨Ь╒В

рпжсб┤тАл┌НтАм╨Ь╒Вс╜Л╘╡рпжра┤═М╦Йс╜ЛсдЗ╘║сСЮ═Чр╢В╦┐рйЗ ═Вс╜А├┐реЖтАл┌атАмсДЙ╘жрдЩ╟Л╨к╙ЭсмТ╟Лр╛д╙ЭсЮДрйЭ╟Лр╡жр░╢ спЭсКН╠Г╙а▄▓╦УтАлргВраС╫╖тАмсРО╒ЛсбРр▒ОркЗсЭлс╜Л╠┤═ВсРП сЮп╦┐редргНс╜Л╤НтАлра▒▄лтАм7FSEVOргЙроКрдЙ╒╢╩╝╦┐р╕Б рдР╟М7FSEVOргЙслБ+FBO'SBODPJT 1BSFOUFBVсЫк сЗзс╜Л╠┤рактАл═ВраС╫╖тАмсДЙтАл▄С┌ЗтАмсЫксЗз╒Орз░╟М═н╠┤тАл▄етАм сИес╜Л╥Г▀┐сЭЯ╤▓рпР╘║╠╛сдЬр╗А╥Брг▒с╜Л╠┤╠о сЗз├╛рйЗ═ВсД░╬╢сТмсЫасв╗сеКра▒тАл▄ШтАм╥ксЮЮтАл┌атАм╙ЬсДЙраЖ р╕╢сзЩрг▓╦Э╨дргЫр▒Ор░Э▄▓р╕▓╥ж├┐с╜Л╠┤ргВра▒сдЗрап╬╢ сгА╘жсНЛ╦┐р╕БредсжЙслВс╜ЛсЮОр╜БсоЙсДлра▒сНШсНЭ╟М р╜исПкс╜ЛтАлраС╫╖тАмсЫксЗзс╜Л╠┤═ВсЖРсЙВ╦┐╙ЬроКрдЙ ╦Прг▒╥Срмб╠УсДЙсоЕсДЙроЗсд┤ркР╒╢с╜ЛреЖ╦Црмб ╥БрддсТмсЫасв╗сеКс╜Л═нр╖др░ермб╥БсЬ╡сЖНрл┐╦У ╧всв╗═о╟М

тБПфУ╗саос░╢ рд▒уЖиуВлфГо то▒с░╕рг╕ тАл▌║тАмс▓ТрзХфДПс░╢тАл ┌атАмсЭ┤сЖА тЖ▓фТЫ

!""#$%&'(" )*&+,*(& -&'.

сл║тНн╘ТфоЮ уБ╢═З▀О

:6-D5+2(+5(611@,65B+(C+(C.EE6F+1

тЖк фТУ ╘К фоЦ ╚Х сЭм сЕ╕ ╘К фоЦ ╚Х рй│ ═З ╘К фоЦ

тАл▐ЕтАмр╝Г ╙мроа╘У ╤╡╦ЯсФГ ╘КфоЦуП╝уПЧ╧з

╘КфоЦуП╝уПЧ╧з

╘КфоЦуП╝уПЧ╧з

+,-./01-.#сТЪтАл█ЭтАм

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

╧зсДмфЫ║р╣Фтллтл▓тЮЖрбисЭмфЙдфоЦ сгП╧Ясл▓тНер░кфн▓ткЖсВУтйМрбитлДфоЦ сЭ╕с▒з

!"#''%#=!&$

сЭ╕с▒з

2,/3,-./41-.#сВМт┐╕уаЮ

!"#$%%# "&

!"#$$&#''!(

9:555:;<4:54<6 =>?@A%B09< CD"#!E)773+)+"F$)

!"#%"'# $%%

фЧЫ╨гBGD65FH-+775+2IB6(((J+5A@651*65H-+775+2IB6((7DK+57D@H-+775+2IB6

тйвфДК !"#$"%#$$&$ ╤Нт▒М !"#$"%#$$'$ р▒Эр▒н"%&#!'$&()*+,-,../+(0+123(4.52,+67(89:;(<=<(!>$ сндсдВ?@A#:.5B.,CD6тАл┌атАмсиасЙв

5,67/41,/81#╥ВсД╝с╢▓

р░кфДЪ╚атИВфДЪ╚ауаЮфДЪ

!"#$%%#)*"!

9:555:;<4:54<6% =>?@A%B095 7G"#!E)773+)+"F$)

9:555:;<4:54<6% =>?@A%B0H0 .I"E)773+)+"F$)

р░кфДЪ╚атИВфДЪ╚ауаЮфДЪ

уЗСфДЪрж╣р░кфДЪ

!"#$"%&'%(')*+,"*%-,.%/0%1*233)*&%4560%12'7%8"&'$%1'*")'%/0 "MMTUBUF*OTVSBODF$PNQBOZPG$BOBEBугдтЭ╣тЪФфГердЬхЦС╥мтйХ"MMTUBUF*OTVSBODF$PNQBOZсаТс░╢═╕рй│с┤┤╚бтАл═░╦Й╫╖тАмрйЬр╖Усв╗╬│смЦ рйЗ═Врпж╦ГраС ASSURANCES TONY CHIU тЖкфП╖сЭмсЕ╕рй│с║Ъ╘КфпЧ╨Ртд│тАл┌ЩтАмрде ╠╝сА░сбУсг╛╬│смЦ╨Ь╒В рж│р░е╩╢раСсдЯ╒Лрзе ╒ЙсЛЬ╤всИЬрйЬ рй║╘жснЕтАл╫лтАмрдЖ сЮДрйЭ ╨╖▀Щр┤Н ргпр╕грдЖ ╬ж╤╜рдЖ со┐спЭ ╓ЭтАл╫╛тАм╘Й ╒ЙсЛЬро║спЭсКН

╦ЭрзеP╬│смЦ ро│тАл▄ШтАм

фП┐╘ТфЗ░тСз╬╗сШит░╢фбЧ

$SFNB[JF&TU #VSFBV .POUSFBM 2$);- сОйсЙвс╜ЩXXXBTTVSTPMVUJPODBсВВсекс╜ЩJOGP!BTTVSTPMVUJPODB

═ЫсД╜с╜Щ

╨Ь╒Врж│р░║с╜Щ

ро║р║грмЙ╠Э╬│смЦ

сРОсМЖ╠ас╜ЩсбО╨ОсБ╢у┐╕╠╖уЛЯс┤Ту╛П рватАл▌итАмр╡ЮтАл╪жтАм www.auto3939.com

╨Ртд│тАл┌ЩтАмрде

XXXTJOPRVFCFDDPN

Aviva Economical Intact L┬ТUnique Promutuel тВОфУ╗╠╖фкнсЭГ╥│ф░ирзХу╛П у┐╕сЮлс╣╖сД╝р╗╜╚ауХмсД╝р╗╜

╬д╦Ь╤Х

р▒ГтАлрбв▌ЯтАм

р▒гтАл▌лтАмсФГ7BOFTTB

$IBV.JDIFM

р░╖ре│╨П"MFY

р▒Проас┤О

   тАл ┌НтАмр╕Б сФн

тАл ┌НтАмсЛк сФн

тАл ┌НтАмсЛк р╕Б сФн

с│й═Д╤Б Zhongbing Li

сЛк р╕Б сФн р▓Л

сЛк р╕Б сФн р▓Л сбФ

тАл ┌НтАмсФн

▄▓рг▒╬│смЦ╓ЦсеЛ╠ЦсЬ║╤▓сНВс░Н ╠╝сА░╒Й▄╖╬│смЦ╨Ь╒В╬│смЦсЭЯ╤▓ ╦Эрзесддрк╕ржм═Ир╢Кр░гс░│сДЙ╬│смЦ╠Ц╓╡

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS

#.0 $BOBEB-JGF *OEVTUSJBM"MMJBODF (SFBU 8FTU .BOVMJGF 3#$ 4UBOEBSE-JGF 4VO-JGF 5SBOTBNFSJDB &NQJSF-JGF -B$BQJUBMF FUD

рйгр░║  ═ЫсД╜ 

[IPOHCJOHMJ!IPUNBJMDPN

р░и саИ╠Ц╬│смЦ ╠асв╡╬│смЦ ╠арао╬│смЦ ╥л рйЬрбУ╬│смЦ сзЧ▄╖сВ╝сГА╬│смЦ р╖Усв╗╬│смЦ ╨о слБр░пркПсА░╬│смЦ раУ ро║р║грмЙ╠Э╬│смЦ роЕ╨Щ╬│смЦ ╙ЭсВд╬│смЦ

#BSDMBZ 4VJUF .POUSFBM 2VFCFD)4,

тйвфДК514-861-3939'BY514-861-2472 р▒Эр▒н205 Viger W. of├Юce 110, Montreal H2Z 1G2 ри╜╧зу╢Д

www.yangrunqiu.com

уС╛уАЖ

сИЦ раГ ╬│ смЦ ркЕ сак соО слЗ ╨Ь ╒В

╠п╦Йрг▒сЮУ╬╢╘║снд Super Visa

р╛Чр╢ЖрмЙ╠Э╙ЭсВд╬│смЦ

╟ЕрмЙ╠Э╙ЭсВд╬│смЦ ╟Еро│сИзр╢Ю╙ЭсВд╬│смЦ ╟ЕсВР▀есБ╢╙ЭсВд╬│смЦ ╟Е╥ктАлрбП┌НтАмр╢Юро║р║г╬│смЦ

╟Е╠арао╬│смЦ ╟ЕсзЧсГА╬│смЦ ╟ЕроУсР▒╧▒сЧз ╟Е╬│р░┤█▓сзЪ

▀ЛтАлтд│▀Ц┌ЩтАм &NBJMSR@ZBOH!IPUNBJMDPN "MFYJT/JIPO TVJUF рйг р░║ 4U-BVSFOU 2$)./
᱆ӑА᳣ܷ੯ก᥄ࡃࡁᡐᤊกઐնԵधѢʶषᎮӬ ᎃᣣ‫נ‬໧ กᛠ˝ઐնᄉழกnjᤇॆ˖๗Ԣҁ੝థ ᧪᳣ܷࠪก಴ᄉᡐឃὋ˶Ӊહ˿ґ஠ଡ ҁᄉ͊஠͇ᄉ‫ူܪ‬Ҩกnj ᒬ̯Ҫૅܷ঳ူ+VTUJO5SVEFBVఝஇ˿ ᐎᥧก˧ՐὋ%1$1ࣂፂ࠵˿ॡ᳣ܲཐnj ࣱ̯తҁࣱతὋ%1$1அҁᄉ ࣂ૾ాᄉࠪѱ̂࿀Ꮄᄉᡐឃథ͊nj Ф˖Ὃፏܷᦉѫᄉѱ̂࿀ᎴઐնૈՓ ˿᭣กᩘ‫ܷ׫‬᳣nj࠾Ф௦‫ڙ‬᱆ӑАὋԵథ ᱆ᄴ᳣ܷӨ͗੥థాѢ‫ܷ׫‬᳣nj ᱆ ᄴܷࠪ ᳣ᄉበกၿґᒬၿЖஊ उᯪᮖ-VDJF $IBSMFCPJTଡѢὋை‫᤟ڙ‬ः ࣲ߸ؒᐎᥧก᜺‫ڙ‬᱆ᄴᄉ଍ᛠὋ˧Ր‫ڙ‬ ࣱతၿྱ᱔ܲஊउൣय᤯᣾Ὃᄯҁ ॆࣱత˖ொ੥ൣयၶ஌njᝎ࿀᱆ᄴܷ ᳣ก಴ᄉᛠ˝͗அҁกᬒ͛ᇽὋͭᤆʿ ኪ௦ѱ̂࿀Ꮄᛠ˝nj ᝜ࠢ᝭े‫ڙ‬಴ᄉణ˞᜵ᤊกᛠ˝ ల੆ࣱ̠૆థ᳣ܷὙʼઐᡐᤊ กᛠ˝὚ ‫ڙ‬ಢ‫چ‬ᮖ‫ڗ‬ᔴ‫ډ‬Ю૆థ᳣ܷὙʼઐ ᡐᤊกᛠ˝὚ ̾˓̠˝ᄫᄉ᭣กሗೱ᳣ܷὙʼઐ ᡐᤊกᛠ˝ ʼ̓ઐնణܲᄉ᝜ࠢ఺ౝὙ ᱆ᄴ᝜ழὙʼ̓͊ઐն ᱆ӑАࣉ᝜ࠢࡌὙʼ̓͊ઐն Ҫᗓឲࣉ᝜ࠢࡌὙʼ̓͊ઐն

իѥᔌ)FMFO8V ‫ڍ‬NjԻNjᔭNjกNjዪ̊ឥనҫ

ࣞ৥̾ణ࠴੆ఴ߸੆ሎު

ႂពὙ͛ᄽὙ ᥪ኷ὙIFMFOXV!HSPVQFJIDB ‫ڦڠ‬Ὑ#PVM-F$BSSFGPVS 4VJUF# -BWBM 2$)53

ᡎሑ޵ ।࣍ ࠑऐុᝌտ ‫ڦڠ‬SVF#FBVESZ὇‫ڠ‬ᨠ፮ጲ#FBVESZቢὈ

.POUSFBM 2VFCFD)-& ႂព὇Ὀ͛ᄽ὇Ὀ ႂᥪNDIJV!PVFMMFUOBEPORDDB

ଡΘ࠴ௐБ᠟ሎުઉШ᫇ᮤុᝌనҫ ᧪ࠪథߦߔᄉܺ‫ݣ‬

੝ࡔોଫ˄ࠒ

᠓Ꮅੜࡓ̖ˉ௦‫ڙ‬Ҫૅܷ߶ࡏᄉ᧗᜵ʶ൥ ̯ᮔЎ੺эੜࡓ᠝൛ҁੜࡓ᠝൛ᤤસὋ ଡΘ༦าᤆ൛ᤤᮉὋ ᧙ᢵᝠᤴ৥ᭉ᜵ᄉੜࡓ᠝൛nj

ੇ̼͂ူՉܷᩏᛠੜࡓ᠝൛Ԣ‫ˉ׷‬᠝൛ὀ

ॱζḬCBJTJCBJDIBP

ᗛ ۡ ၶ า

᫗⅚ℑ៺ ̺̀ਙದ ZQX CANADA INC.

ೳᜍ $30 ͗ϧ្⼻ क़⼻䊤

‫ڙ‬थ្⼻ 59䊤

क़⼻

⩢ၽ្⼻ ⿸ぶजः ‫ٺ‬䉦1%'‫ޜ‬᱙ ‫ڙ‬थ∕‫⼻ڹ‬त䃫⿸‫ڙ‬थ㐀͇䉓त‫ڠ‬䬚 ⩢䄊

514-573-3466

ౝ౭ 685 boul. Décarie, Bureau 208, SaintLaurent, QC, H4L 5G4 ㉔䗨du Collègeౝ䧮〆

EMAIL:zhaoqingxue@gmail.com

ᤤસγᬖ Сྕఝγᬖ

̠࠮γᬖ᧗ܷႼჀγᬖ ϣऔྤӝγᬖ᫁యએူγᬖ ᡓጞኣ᝼ྗආଉ̝Nj‫ڍ‬ᬄߥၶӝႤγᬖ 3341ᤝ͓᧚3&41ஓᐱ۲᧚33*'-*3" 5'4"̈৻۲᧚γఴ۲᧚߿యߚ൛(*$

ᦋ̇ሑ

ྱѾ ᡓጞኣ᝼4VQFS7JTBӝႤγᬖ ଍ᕚ 4VO-JGFѫጙ‫ۋ‬ጻᢵ̠࠮γᬖ බ௙᧚ᚷ

ႂᥪZVOYJVHVP!TVOMJGFDPN ˃ಜIUUQHVPZVOYJVXPSEQSFTTDPN ‫ڦڠ‬4U$BUIFSJOF8FTU4VJUF .POUSFBM 2VFCFD)#7

ීᢻγᬖੜࡓγᬖ ͌ˉγᬖ̠࠮γᬖ ˖஠నҫృ࠴‫ܢݘߛ֖ݽ‬ ႂពẓ  ͛ᄽẓ  XXXBDDFOUBTTVSBODFDPN ‫ڦڠ‬EF.BJTPOOFVWF8FTU 4VJUF 8FTUNPVOU 2VFCFD);/ ‫ڦڠ‬#PVM/FXNBO4VJUF -BTBMMF 2$)/9

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

XXXTJOPRVFCFDDPN

ΦѽआḞᦤաḞй‫ڣ‬ḞรᛧआḞᮿᯌˉḞ஺ᛠᇪḞᤁᣤˉḞМࠟḞ ੜ‫ˉ̖ڠ‬Ḟ*5ႂᑧᠪᝬనҫḞࣶЇ‫چ‬ኍՉዜ͌ˉ̾ԢՉሗ᠉͉ᬖ⩢㘾ㅬ䃝Ƞ(45245Ƞ1":30--ȠᎡ្Ƞ$/&445Ƞ⼻ߎᷭᴒȠぶぶ‫ڕ‬䲏᰺ߎ

‫˝ځ‬Сྕ ‫˝ځ‬γᬖ

ዴҨሎު

  ࣱ త  ௅ኃయ

ʿ᣾Ὃ‫ڙ‬ᤇ˥ܲᄉઐն˖ὋԵథʶ̠ ဗ‫ڙ‬ᤆ‫ڙ‬᱆ӑАᄴʼᰳ˖ᄉల੆ࣱ̠Ὃ‫ځ‬ ˝‫ڙ‬ಢ‫چ‬Ю૆థ᳣ܷᏪஅҁ˿ᎮӬnjᤇ ͇̂Ԧၶ‫ܷڙ‬᳣ՋกӐᄉኃʶֆnj ͭ௦Ὃጪ᜹੝థФ̴ᄉ࿀Ꮄᛠ˝ὋΒ ‫ݟ‬ల੆ࣱ̠૆థ᳣ܷὋ᱆ᄴᄉበกࠪ̅ ᤇ̎ᤊกᛠ˝̮ཨ෤థ௙ᆷᄉጝోnj %1$1ᛪᇧὋॆઐն˖ᄉ᝼૵థឬన বὋᎮӬࡂ͗ᜁ᤯᣾njʶՏԩ᣾۱ᝪࣲ ፂᰍ˗ࠜᄉก߽߸КథᑞҦ᤯᣾ઐն˖ ࠪᤊกᛠ˝ᄉᬇᤗ֖ॆ˖ଡ̓ᄉ᝼૵౎ ϡѢՋူᄉѻறὋࣲϡѢ௦ՠథᎴᄉፆ ᝶nj%1$1ᛪᇧὋဗᛠก।Ꭴ˫௙ᆷᄉࠪ ᤊกᛠ˝ᄉ߿˦Ὃ࠭ᒰ‫ܷܲڙ‬ஜৰхʽ ॡᬱࠪઐն˖ᄉᛠ˝ፋѢնᇽnj ૵ᅻৰ̠‫ᤨܢ‬᭚Ὃก।˖෤థ௙ᆷ ૈѢὋឹᭉ᜵‫ܪڙ‬Ꭾઐն˖ಕ௙Ꭰᖌᄉ ௦ՠ௦᳣ܷnj‫ڙ‬ѱ̂಴͇˖Ὃᤇ࡚̅Ҫ ૅܷӻၶᦉᄉᐋ᠉nj#PVDIFSก߽ᝌ᧕ ឬὋᄫґᄉৰх௦Ὃ᳣ܷก಴ᝢ˝෤థ ኣՏᄉ੣зઐն੊௦᝼૵ᦏ௦ʿᑞᜁ੽ ᝢᄉὋ˶ʿХ‫ܫ‬ก।஌ၸnj൤ܰὋ‫ڙ‬᝜ࠢ ଡ̓ᄉઐն˖Ὃܷܲஜৰхʽ̴͂ᦏ෤ థҨก᝼௙੝፸ᖌᄉྫྷ᠎ᆷࠃ௦᳣ܷnj #PVDIFSก߽ᝌ᧕ឬὋ᧪ࠪᤇᦉѫઐ նὋࠅಉᦉ᫂ʿ३ʿ᜵ය᝜ழଡΘఝܲ ᄉζোnjᏪᤇ̎ᮨܰ᜵යᄉζো˞᜵௦ ˝˿ᆷᝢஅᎠᄉྫྷ᠎ᆷࠃ௦᳣ܷnj %1$1ᤆˀܲ˓ᦉ᫂तበᡐ˿Ջͺ͖ ͦСጆὋ̾Φᑞܴࡉঋ੼ҁ‫ူܪ‬ᤇ̎ᤊ

௦௉య೜฽Ԃࢸ჻ᄉС᪃

Ԃࢸ჻௦ӑᎾ‫ݘ‬ব჻ჁᄰС൪̑ᄉ ˞᜵ԓ‫˧ځ‬ʶ ੆ҩ෴ႤᄉС᪃௦௉య Ԧဗnj૵ͤ᝟ὋҪૅܷඇࣱథ ՏҪ ૅܷ‫ݘݣ‬ᜁងறৣథߔࠌЮᒚ჻Ὃᡓ᣾ Տ൪̅൤ჀnjԂࢸ჻ʿ࣡᜸ͭఝᒰ ֐Ὃඇࣱॕֽ ܲՏ‫ݘݣ‬Ὃࣲ‫ڙ‬Ҫૅܷ ᤴ੆ጝ ̠൪̑nj Ԃࢸ჻ᄉჁ࿃᤯࣡᭣࣡ॱ‫ݫ‬ҁʿߚ ‫ڙ‬Ὃᄯҁ߱‫௸̅ܪ‬య᫼ൿnjဗ‫ڙ‬Ὃၿ-VDZ (JMCFSUӯ‫ܢ‬ᮖ࠭ᄉ.6)$೜฽Ԃࢸ֖ߔࠌ Юᒚ჻௉యᮉᄫൣ‫ڙ‬ҰҦஇԪᤇʶཁnjឞ ӝᬒ˖ॶࠇ࣊ʶᮉЎᤈᄉQBQ฽ណὋឞ฽ណ థభख़ऄஇԪᤇሗ჻Ⴡ‫ڙ‬௉య᫼ൿᄉង றழयnjఝܲζো᜸ὙIUUQTXXXNVID GPVOEBUJPODPNDVSSFOUQSPKFDUTEPWFF

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

ၿ̅᱆ӑА᳣ܷก಴ᄉጹѶդዹʿ ຌὋࡉክ᝜ழࣂፂʼ̓˿ஜᄇ͊థСʿ Ջก΍ၸ᳣ܷᄉઐնὋͭ௦ᒯ̬˝ൢԵ ੆ҩԦѢ˿ʶषᎮӬnj 2.*఺ౝ಩૵ζোМधกὋᖌ३˿ ࣱ̯తҁࣱత˧ᫍᄉઐնஜ ૵njѱ̂࿀Ꮄ֖ѱ̂೜ଌ %1$1 ᄉ˞͉ ᒯ൤ࣂፂஅҁ˿͊ઐնὋૈ௙థᤊก ΍ၸ᳣ܷᄉᛠ˝njᤇ̎ઐնѫѾ౎ᒬ᝜ ࠢ੊௦ӻၶᦉᄉᄢࠢտnj

.6)$ЎᤈᄉQBQ೜฽
᱆ᄴஓᐱԉ᫁࠱ु҃ʻ੝ᔭឥߥಢᣀᝧಢᒻ

ߥ ‫ڙ‬ ᗛ ۡ

ࣱ̬ѹὋ˝ᝌфกឥߥಢߥၶ̠ ஜ᣾ܲNjஓࠈː᧗ʿᡛᄉ᫇ᮤὋ᱆ᄴ ஓᐱԉଡѢ˿࠱ᗛྱѽ࠶ᔭឥߥಢ‫ށ‬ տ͗὇&.4#Ὀʽ࡚ᄉʻ੝ߥಢሧ̓ፋ กឥಢ‫͗ށ‬ᄉतᝫὋͭᤇ˓तᝫᥒҁ &.4#ᄉԥࠪnjᬣՐὋᔭឥߥಢ‫ށ‬տ͗ ଡѢ˿ˀ᥵ᤂᄉ1PJOUFEFMý*MFกឥ ߥಢ‫ށ‬տ͗὇$41*Ὀʽ࡚ߥಢРՎ΍ ၸᔭឥߥಢಢᒻᄉழ಴njͭ௦Ὃˏࠑ ಢ‫͗ށ‬ᄉៀѻԁᬝЙ˿Ѐࡌnj 1PJOUFEFMý*MFߥಢ‫ށ‬տ͗˞ࣝ .JWJMMF #PVESFBVMUᛪᇧὋ᜵ሧ̓ᄉʻ ੝ߥಢѫѾ௦7BOJFS࠴ߥNj4U-jP OBSEӜᄉ+PIO 1BVM *ѹጞ˖ߥ̾Ԣᗛ ྱѽ࠶ӑӜᄉ(FSBME.D4IBOF࠴ߥnj ̴ឬὋሧ ̓ߥ ಢ ௦ ᝌфᗛྱѽ࠶ˋ ᦉ‫ڠ‬ӜกឥМበߥಢ ੝᭦˙ᄉஓࠈ ː᧗ʿᡛNjߥၶ̠໗˝ৣ᫇ᮤᄉణథ ஌ழกnj #PVESFBVMUᛪᇧὋกឥಢ‫ࣲ͗ށ‬ ʿ˝Ժ̾ଋ੣&.4#ᄉߥಢᏪਕҁ෷

Sushi Bar

85

Restaurant

QUARTIER DIX30 5-9385 Boul. Leduc Brossard, J4Y 0A5 ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ᎃᣣߔᆔ

กឥಢ‫͗ށ‬ધፏᔭឥಢ‫͗ށ‬Рၸಢᒻଡᝫ

Niji Sushi Bar, located in Brossard’s Quartier DIX30 is currently recruiting for the following 2 full time positions:

K i t c h e n Co o k Maki Chef Apply in person at the restaurant or via email toJOGP!OJKJDB or call Helen at

෷ᒬ‫؝‬Ὃ‫˝ځ‬ᤇ௦ྱ൳ৰхnjกឥಢ‫ށ‬ ͗ʽ࡚ᄉʶ̎ߥಢࣂፂ෤థ˿‫˹ڎ‬ᯝNj ᮂˬஓࠈ֖ᎾశஓࠈὋథᄉߥಢၴᒯ ᤋಢӝၶᄉҨМࠈᦏ᝹‫˿ڙ‬ᡋङ᧖njၿ ̅Ꭴ࠵ቆᫍὋกឥಢ‫ߥ͗ށ‬ಢᄉஓᐱ ᠎᧙ध‫ݼ‬ৎӐnjஓᐱԉ᫁3PCFSHF˝ˏ ࠑಢ‫͗ށ‬᝹߿ᄉణՐయᬌ௦త௅Ὃ Ԥழ᜵‫ڙ‬൤యᬌ˧ґૅѢᝌфஓߥቆ ᫍጊषᄉழกnj #PVESFBVMUᝢ˝Ὃᤂࣱ౎Ὃ4U-jP OBSE‫ڠ‬Ӝᄉ̠ԯፆౝࣂፂԦၶ˿ࢼܷᄉ ԪӐὋ᝴ࣱܲᣏᄉ਒ܷѽࠑऐሎधᤇ᧖ ᣺ज़-BWBMNj5FSSFCPOOF̾Ԣ᥻ӜФ̴ۡ ᪙njள౎ᄉሧඞࠑऐԨ̼˿ԓ౎ᄉ਒ܷ ѽࠑऐὋᏪ಩૵Ǒឥᝒก಴ǒὋ̴͂ᄉ ߔ‫ॸᦏݘ‬ᮋ᜵ࡂឳ̅กឥߥಢnj‫ځ‬൤Ὃ ‫ڙ‬ᤇಧᄉᐿ௿ʽὋˋӜᄉі੝ᔭឥಢ‫ށ‬ ͗ʽ࡚ߥಢᄉЙߥညᦏॡͯnj+PIO1BVM *˖ߥథՏߥၶὋ(FSBME .D4IBOFߥ ಢథՏߥၶὋᏪ7BOJFS࠴ߥʶРԵథ Տߥၶnj

ਜ਼Ф

$

139,000

㞜 ສ ⮱ ฝ 㾶

䴞ల 久亻 ‫ܯ‬੣

䄇ᘼ‫ܧ‬䃖ₐౕ㥒͇͚⮱䴖ప丽亳

‫ܧ‬䃖࣌఍఍უ䛹㔮ϧ䏘Ҁ֒Ꮴ࣌఍ᬍ∂㐔㐚 ㏼㥒 ᱙ϧΌओᰶ‫ڣ‬Ѓጒ҉ ܳ䏘ᬍᱜ჋ౕ᭜ ߈̺ϻᓰ ㏼̻უϧੳ䛼۠Ⴧ‫ܧ‬ਜ਼㏼㥒γᎡ ⮱丽ࢲ᱙丽ࢲѺλ4U-BVSFOUౝࡧ ౕক䓦 ᰶⱭᲮ倅⮱ฝ㾶ສ䃱 ⩌ᘼᒵ⽠ჇᎡ㥒͇䷊  Ꭱ‫ ⋓ݖ‬丽ࢲѺ㒛㉔䗨ౝ 䧮ᕨ〆হ‫ڙ‬ϑ᳏㏪ᕨ〆 ক䓦䯳็᫼㸁ᅲѼࡧࣷ ็᝭DFHFQ䶱⻾๔႓হ͚ᄼ႓ ੳ͇ⅈడᲮສ

䄤䄇ᘼᣒ᝸⮱᰸ࣸ&NBJM㖁㈨ 䄓ᗲ䲏䄵 䲋䄇ࠬឝ 䅏㐊͚ϸ

#PVESFBVMUᛪᇧὋ᝴ܲᔭឥࠑऐᄉࠑ ᫁ࠪ࠱ᔭឥಢ‫ߥ͗ށ‬ಢሧ̓ፋกឥಢ‫ށ‬ ͗ᄉଡᝫਕҁʿ໗Ὃࠪ̅ᤇሗৰх̴ॡ ူᝌὋ‫ځ‬൤Ὃᤇ˓ф߿ᄉϡѢॸᮋ᜵ቿ Ջ੝థߥၶᄉణܷѽᄝnjͭ᧜̅ဗ‫ڙ‬ᄉ ߥၶዜ‫ۋ‬Njߥၶஜ᧙̾ԢРၸಢᒻ૆፝ ᄉௐᫍኍ᫇ᮤὋᔭกឥߥಢՋಢʼាࣲ ʿ௦ʶ˓Ժᛠᄉᤤᮉnj ԜࣱὋ$41*ណ‫ڙڎ‬4U-jPOBSEӜ᠓ ˻‫ڠڗ‬त᝹ʶ੝ளߥಢὋͭԁ෤థ‫̖ڠ‬ ˉ˞ਜ਒ଡΘઐ͈njಢ‫͗ށ‬ʿ३ʿឯ යஓᐱԉ᫁ኣԦ᝴ԺὋ̾ड़ၸឞ‫ڠ‬Ӝᄉ ʶ‫౎̖ڠˉ׷ڰ‬तᤴளߥಢὋͭᤇ˓᣾ ርԺᑞᭉ᜵‫ٽ‬ҁࣱ̊nj &.4#ᛪᇧὋᔭឥಢ‫ࣂ͗ށ‬ፂଡѢ ˿ܲሗழ಴౎ࣞүกឥߥಢᝌфஓࠈ ᣾ऎ઴૗ᄉ᫇ᮤὋФ˖Ӊહሧ̓ʶए ੆̠ஓᐱ˖ॶतኒ֖ᣀᝧԺ̾तᤴߥ ಢᄉ‫ڠڗ‬ኍኍnjᏪ˄Ὃʻࠑᔭឥߥಢᄉ ክူ‫ށ‬տ͗ࣂፂՎ਒ˀ$41*ᄉกឥߥ ಢՋಢʼាὋࣲ˄&.4#ᤆՓกឥߥಢ ଡΘ˿þͫѽ႔੆̠ஓᐱ˖ॶÿʻѫ˧ ̃ᄉቆᫍnj ࡉክ3PCFSHFࣂፂՎ਒࠱ᔭNjกឥߥ ಢՋಢʼាͺ˝ʶሗᆀయᝌфழ಴Ὃͭ ௦#PVESFBVMUᛪᇧὋˀᔭឥߥಢРၸஓ ߥቆᫍ͗ࣛ౎ߥၶᤁᤞ֖Րӂழ᭦ᄉ᫇ ᮤnj$41*ᄉߥၶ͗ᜁᣀሧҁܲ੝ᔭឥߥ

Clément Olivier ‫̖ڠ‬ፂጡ

1)

2)

3)

䄇ᘼᣒ᝸⮱᰸ࣸ䄤㖁㈨ᱻᄼ໽

yh430878@gmail.com

4)

ಢߥ˷ὋᏪʿԵ௦ሧ̓ՏӬʼᄉʻ੝ߥ ಢὋ‫˝ځ‬กឥಢ‫͗ށ‬পᭉ˓ ာጞᄉ ቆᫍnj̴ឬὋణኤӬᄉᝌфழ಴ࡂ௦ሧ ̓तኒྫྷnjกឥಢ‫ߥ͗ށ‬ಢ˖థॡܲ ளၶᦏ௦ʿ͗ᝮกឥᄉὋ੝̾ʶध‫ݼ‬ʼ ߥᦏ௦ЎᤈЙ൓ᤀာnj#PVESFBVMUឬὋ $41*ᄉ͉ҫ௦᜵ࡉঋ‫࠱ڠ‬ᤇ̎ளሧඞ ߥၶᚷЙҁ௾᤯ᄉกឥាር˖Ὃͭᤇᭉ ᜵กឥဖܑnj ‫ڙ‬ˀ$41*ᄉៀѻᆠᜇՐὋ&.4#ᛪ ᇧ᜵᧓Ԩก।ᛠҮὋࡉణܷҰҦԜ᫽ൢ ु҃ሧ̓ߥಢnjၿ̠̅ԯፆౝᄉԪӐNj ာጞஜ᧙ᄉ‫ܘ‬ҪὋ̾Ԣሧඞ֖ࠬයࣼએ ᄉᬱඞᄉ๘ЙὋ$41*ᄉߥၶ̠ஜ‫ڙ‬᣾Ԝ ˓త˖յဗྏཀय‫ܘ‬᫁nj̯Ԝࣱత̾ ౎Ὃ‫ڙ‬$41*ซбᄉளၶࣂ᣹ Տ˧ ܲnjᄫґὋ‫ڙ‬$41*กឥಢ‫͗ށ‬ʽ࡚ᄉߥ ಢ˖Ὃߥၶ̠ஜᡓ᣾Տᄉ࠴ߥРథ ੝Ὃᡓ᣾Տᄉథ੝὚ҁࣱ̬త ͊Ὃಢ‫͗ށ‬ʽ࡚ᄉʶࠑ˖ߥᄉߥၶஜ᧙ ࠱͗᣹ҁՏnj #PVESFBVMUᛪᇧὋԀ΍௦ሧ̓˿ʻ੝ ߥಢὋˋӜᄉᔭឥᇪӜ̮ཨ͗థ᭣࣡‫ݝ‬ ᄉߥಢ౎˝ᔭឥ̠ԯଡΘஓᐱనҫnj ᱆ӑАஓᐱԉԉ᫁+FBO'SBODPJT 3PCFSHF‫ڙ‬త௅ᛪᇧὋ̴࠱ु҃ʻ੝ ᔭឥߥಢᣀᝧߥಢὋᏪʿ௦Рၸߥಢ ቆᫍnj ႂព  ͛ᄽ 

&NBJMDMFNFOUPMJWJFS!WJEFPUSPODB

ఽ᠍आᦤաᮿᯝ֖.PUFM

̶⇠ࡄ-B5VRVFᱯ䉔Ꮔፓ‫ڙ‬ ᄀ ᩣ‫  ڒ‬ᬍߍ⇦〆 Ѕ㫗䚙‫ ݖۭݺ‬ $IBSMFWPJYౝࡧ䬡ᝬ.PUFMፓ ͗ᏔѺ丽ࢲ ᩣ‫ ڒ‬ Ѕ㫗䚙‫ ݖۭݺ‬ 4IBXJOJHBOᱯ䉔Ꮔፓ➖͇ࡷ‫ڙ‬ ᄀ ᩣ‫ ڒ‬Ѕ㫗䚙হ䉤 ‫ ݖۭݺ‬䲋፥ສౝ⃢ ϲ 㺮Ф क़ Ꮐႅ 偮ࡄ‫ٸ‬䬡ᝬ.PUFM 䲋፥ສౝ

5)

6)

7)

⃢ ᩣ‫ ڒ‬Ѕ䉤‫ۭݺ‬ ‫ ݖ‬ፓ‫ڙ‬ᄀ 偮ࡄ‫ٸ‬䬡ᝬ.PUFM 䲋፥ສౝ ⃢ ࢠᄳᠯ❹&DPOP-PEHFѝ 䃎ᩣ‫ ڒ‬ 䓾偮ࡄ‫ٸ‬ᱯ䉔Ꮔ ፓߍ⇦〆ࣷ➖ ͇ ᱯ䉔Ꮔᩣ‫ߍ  ڒ‬ ⇦〆្䚙 Ѕ㫗䚙ࣷ䉤 ‫ ݖۭݺ‬ 䓾偮ࡄ‫ٸ‬೻.PUFM ͗ᝬ䬡ߍ ⻮ϧѼႲ 㺮Ф 

䓾偮ࡄ‫ٸ‬೻ ᱯ䉔Ꮔፓߍ⇦ 〆ࣷຄࡷ‫ڙ‬ᄀ ᕨᩣ‫ڒ‬  ⇦䛼  ࡴ Ѕ㫗䚙‫ ݖۭݺ‬ 9) 䓾偮ࡄ‫ٸ‬EjQBOOFVSፓߍ⇦〆 ᩣ‫  ڒ‬Ѕ㫗䚙‫ۭݺ‬ ‫ ݖ‬ 10) 偮 ࡄ ‫ ٸ‬೻ ࢄ ᄼ ᬣ 䌊 ⻨ ␯ ϛ .PUFM ͗ᝬ䬡 ᐧλ ᩣ‫ ڒ‬Ѕ㫗䚙‫ݺ‬ᩣ‫ڒ‬  ጯᩬѝФ  8)

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

XXXTJOPRVFCFDDPN


XXXTJOPRVFCFDDPN

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  ࣱ త  ௅ኃయ

 ྟ

ࣸ ն ζ ো


ᗛྱѽ࠶МՂधԦ5SBOTJUሧҮःၸэᆷᮔ฽М̓ᢻҁቢௐᫍ

 ྟ

ஜ ᆉ ၶ า

ଡΘᄉஜ૵nj ཨᏪὋఴᢵࡂ ௦ МР ̓ ᤯ ၸਖ਼ᄉ 5SBOTJUधԦ̠տԦဗὋᤇሗ߶ᜈ‫ڙ‬੝థМ Рීᢻʼᄉ(14ᤜᢍ٧Ὃࣲʿᑞ߸Кᝌф МРීᢻ௸ཁNj௉ҁ੊௃กҁቢᄉ᫇ᮤnj ̂ࠃʼὋ̴͂ԦဗὋ‫ڙ‬੝థᄉМ̓ᢻʿᑞ ૊ᮔͤௐᫍҁቢᄉৰх˖Ὃథ‫ٽ‬ѫ˧ʶᄉ ৰх᜵˥௦‫̓˝ځ‬᤯઴‫੊܃‬᥊ᡸஶࢹὋ ᜵˥௦‫˝ځ‬ᡸ᤬˖Ф̴ᄉ਒͇ܰ̂nj 5SBOTJUМՂᯪࣝ੯ᛠ߽4BN 7FS NFUUFឬὋ‫ڙ‬J#VTᮉᄫѷध‫ݼ‬ःၸᄉௐϊὋ ̴᜿३̠͂̾Րࡂʿ͗вᩱ᣾МРීᢻ ˿Ὃͭৰхࣲ᭣‫ݟ‬൤nj੝థᄉМР̓᤯ ఺ౝᦏᝢ˝Ὃ઴థ˿ࠃௐᄉМ̓ᢻᤁᛠ ஜ૵Ὃௐ҈ᛪࡂ͗Ԫ३᭣࣡эᆷὋͭࠃ ᬄৰхԁࣲʿ‫̠ݟ‬਒nj ణᤂіֆὋ5SBOTJUʶᄯ‫ڙ‬ѽၸᒬࣁᆐ Ԧᄉ఺٧ߥ˷੾శὋ΍ၸ̯ᤇ൛ःၸር ࣿၸਖ਼ᥦ᧖३ҁᄉஜ૵Ὃ౎ࠪМ̓ᢻҁ ቢௐᫍᤈᛠఝэᆷᄉᮔ฽njᤇ൛5SBOTJUः ၸርࣿ˖థʶᮉՏሥ˝þ(0ÿᄉҩᑞὋ ល᫇ၸਖ਼௦ՠԺ̾΍ၸ̴͂ᄉஜ૵౎ࣞ үФ̴ࠆਖ਼Ὃᤇ˝5SBOTJUଡΘ˿ʶሗఝ‫ݝ‬

‫ڙ‬᝴᝴ܲܲᄉۡࣉ˖Ὃஜ̾ᄇʹ᝟ ᄉМР̓᤯ၸਖ਼ᦏథʶ˓РՎᄉྱཁὋ ᦏథʶ˓РՎᄉᄹกὙᒬࣁۡࣉᄉМР ̓᤯఺ౝ௦ణጁዼᄉnj5SBOTJU௦ᗛྱѽ ࠶ʶࠑሧҮःၸርࣿधԦМՂὋ˝ၸਖ਼ ଡΘМР̓᤯ࢹХࠃௐᄉᤁᖸஜ૵nj 5SBOTJU‫ڙ‬ӑᎾ˓ۡࣉ˖థஜᄇ ʹၸਖ਼ὋឞМՂൣ௦ѽၸ˿̠͂ᤇሗ‫ځ‬ ˝ᩱ᣾М̓ᢻ੊‫˝ځ‬ᢻᣙ஋ᬩ࠭ᒰᤌ ҁ੝̖ၶᄉᏅͳবᄉਸ਼ˑਕᏪᖌᄝnjឞ МՂᄉᤇ൛ःၸርࣿԺ̾ᝧၸਖ਼ᣏౚ ಉᄹМРීᢻNj༡ᢻNj‫ڠ‬ᨠ֖ᬃᤂФ̴ ̓᤯ᤤᮉᄉࠃௐௐ҈ᛪὋࣲ΍ၸ(14ஜ ૵౎ᮔ฽ᤇ̎̓᤯ࢹХ௦ՠᑞэௐҁ ᣹njᤇ൛ःၸᤆᑞܴᝧၸਖ਼ଡґ᝟ѲѢ ᛠழ಴ὋၴᒯԺ̾௬ᇧ᭣͛ፑᄉ̓᤯ഴ यὋඊ‫ීݟ‬ᢻР˱6CFSNjᒬᛠᢻᒬүሜ ᠧ#JYJ̾ԢФ̴ීᢻР̙ᮉᄫnj ॆၸਖ਼‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ըҮ5SBOTJUःၸ ርࣿௐὋ߱͗˝ၸਖ਼ѴѢᬃᤂ੝థᄉМ Рීᢻቢཁ̾Ԣᢻᣙҁቢௐᫍnj߱΍ ၸᄉ௦‫ڙ‬ʶᮉՏ˝J#VTᄉᮉᄫ˖Ὃၿᗛ ྱѽ࠶М̓ࡌ὇45.Ὀᄉ(14ᤜᢍ٧੝

᱆ӑА҃ᤴᄉʻᮣӻ௠੆ҩԦ࠰

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

̼ᛪʽʶ̼‫ီڠ‬᜹฽੾శᄉʻᮣ Ҫૅܷӻ௠̅త௅௉ʼཁѫ‫ڙ‬ Ҫѽለࡈ̍ࢶᔴᄅ‫ۿ‬ቆи۲‫ڠ‬Ὃၿʶ ౥4QBDF9༡኶੆ҩԦ࠰ࣲᦉᎷnj ᤇʻᮣӻ௠࠱ጷ੆ʶ˓þᭆ᣹ӻ ௠௠एጆፑÿ὇3"%"34"5 $POTUFM MBUJPOὈnjӻ௠੆ҩᤈЙѹ‫ݼ‬ᢽ᥊ՐὋ࠱ вϡʶ൒ᢽ᥊ॱុὋвᤈЙణጻᄉᮔ ߿ᢽ᥊nj ။ЦᄉʶࠑМՂ᝹᝟˿ʶሗ ྱ൳̀٧౎ᦉᎷඇᮣӻ௠nj ఴ൒Ԧ࠰΍ၸᄉ௦ள‫ۋ‬ᄉ࿨᳓ ༡኶὇#MPDL ὈὋʶጞ༡኶௦ʼ൒Ԧ࠰ ᣑ̠ྟ὇௃̠Ὀᴜᮺᓔௐ΍ၸ᣾ᄉὋኪ ௦ʶ౥̃੣༡኶nj

Ҫૅܷஊउᄉ3"%"34"5$POTUFM MBUJPOᮉᄫ͈Ϙ̢ᎾЊὋᤇʻᮣӻ௠࠱ Ԩ̼ᒬࣱ̾౎ʶᄯ‫ڙ‬ᢽ᥊ʼᤁᛠᄉ 3"%"34"5ӻ௠nj ʶெ‫̎௸ࣱ̬ڙ‬ௐϊК᭦અЙᤁᛠὋ ‫ڨ‬ӈᫍᬥᄉӻ௠࠱‫ܷڙ‬ጝМ᧖ᄉᰳ ऎඇѫ᧾ፈ‫ီڠ‬ᤁᛠʶ൒njᮔ᝟߱͂ ඇࣱ࠱̖ၶ ष‫ڎ‬Ϸ ඊኃʶ̼ 3"%"34"5ӻ௠ܲυnjᤇ̎‫ڎ‬Ϸၸ̅ ࣸคᄉᄫᄉὋӉહᄢ฽๑сὋ༪ࠎክူ̾ Ԣйˉ֖ౣˉክူnj ᤇ ᮣளʶ̼ᄉ‫ီڠ‬᜹฽ӻ௠௦‫ڙ‬ ᱆ᄴ˖ᦉᄉ4BJOUF"OOFEF#FMMFWVF҃ ᤴnj

ᄉᤜᢍМ̓ᢻᄉழयὋᏪʿ̨̨௦Ι᭤ 45.ᄉ(14ᤜᢍ٧nj ‫ڨࣰڙ‬ʶ˓తᄉௐᫍ˖Ὃ5SBOTJU‫ڙ‬ᗛ ྱѽ࠶ᄉ Տၸਖ਼Ὃ΍ၸþ(0ÿᤇ ʶҩᑞ˝5SBOTJUଡΘ˿ ൒ᄉѢᛠ ஜ૵nj7FSNFUUFᛪᇧὋథௐϊ45.ᄉஜ૵ ఝэᆷʶ̎Ὃͭథௐϊ5SBOTJUᄉᮔ฽ஜ૵ ఝэᆷnj঳ͳʼ౎ឬὋ45.ᄉஜ૵эᆷည ˝ὄὋᏪ5SBOTJUᄉஜ૵эᆷည˝ὄnj ᙉཨԵଡᰳ˿ὄὋͭᤇࡂ਒։ᅋ̠͂ᩱ ᣾М̓ᢻᄉ఺ညђ࠵˿nj ੝థᤇ̎ஜ૵ᦏःॅҩ̅þ(0ÿᄉ ၸਖ਼Ὃ̴͂ᦏᤤસ˿ᝧःၸርࣿ౎ᤜᢍ ̴͂ᄉᛠҮᡸጲὋᏪᤇ˓ҩᑞఴ౎௦Ժ ̾С᫆ᄉnj5SBOTJU΍ၸþ(0ÿ᧓ᬶ౎ᄉͮ ᎵζোὋඇሙ᧾ࡂ͗ఝளʶ൒njˀJ#VTஜ ૵ඇѫ᧾ʶ൒੊ˏ൒ᄉఝளᄰඊὋ௬ཨ 5SBOTJU‫ူܪ‬ᄉஜ૵᧙ఝܷnj‫ڙ‬३ҁᤇ̎ ஜ૵ՐὋ5SBOTJU᤯᣾఺٧ߥ˷Ὃࠪ᣾Ԝᄉ ζোᤈᛠѫౡὋᤈʶ൥ଡᰳ˿ᮔ฽М̓ ᢻᤁᛠௐ҈ᄉэᆷऎnj 7FSNFUUFᝌ᧕ឬὋᤜᢍМ̓ၸਖ਼ᄉᡸ ጲζোὋ˶̖͗ၶʶ̎໷‫ڙ‬ᄉ᫇ᮤὋඊ‫ݟ‬ ᬤሒ෹᭚֖੣఺Ᏹႂ᧙‫ܷܘ‬ኍ᫇ᮤnj‫ځ‬ ൤ὋМՂࡂॸᮋ˝ᤇ̎ਜ਒ࣞү̴̠ᄉ ၸਖ਼ଡΘΦѽnjᤇࡂ௦˝̣˥ॆ̴͂੝ ᜵˱‫ڮ‬ᄉМ̓ᢻ௸ཁ੊௉ҁὋ੊Ꮷ௦‫ڙ‬ М̓ᢻԀ࠱ҁቢ˧ௐὋᣃ͇͗Փၸਖ਼Ԧ ᤞଡᧇζোᄉԓ‫ځ‬nj̴ᛩЌឬὋ‫ڙ‬ʶ̎ۡ ࣉὋМРීᢻՂ఺ࣂፂШ੆˿‫ڙ‬ඇܸᄉᤁ ᖸ᣾ር˖ᦏधᅋþ(Pÿᤇʶҩᑞᄉ˷਄Ὃ ᤇಧὋМ̓ၸਖ਼ࡂԺ̾‫ڙ‬ᒬࣁᄉஞ˓ᛠር ˖ᦏᑞ३ҁణளஜ૵nj ۲̅(14ᡱᢍ٧ᄉМ̓ᢻҁቢௐᫍὋ ௦45.ࣱ̅଍Ѣᄉʶᮉᄰࠪᣖளᄉ ҩᑞὋРᏱᠪ̢Њnjͭ௦і˓త˧ՐὋ 45.СϢ˿ᤇᮉሧҮःၸርࣿὋࣲ࠱ၸਖ਼ ᣀሧ˿ҁФ̴і˓ःၸርࣰࣿԻʼὋФ˖ ࡂӉહ5SBOTJU‫ڙ‬Юnj థ̠ᝢ˝Ὃ45.Ժᑞ͗᤯᣾᜵යМ̓

ᢻՂ఺ʽᣑ5SBOTJUᣃࣲ͇༎าþ(0ÿҩ ᑞᤇಧᄉϡกὋԵ̶Ѣʶ࠴ᦉѫᄉ̼͈Ὃ ࡂԺ̾ᖌ३˝М̓ၸਖ਼ଡΘМ̓ᢻࠃ ௐᤁᛠζোᄉΦѽnjͭ7FSNFUUFᛪᇧὋᤇ ሗਆก௦‫ݝ‬ᄉὋͭ(14ᤜᢍ٧᜵ඊሧҮ ःၸርࣿुܷ३ܲnj̴ૈѢὋ‫ڙ‬J#VTᮉᄫ ˖ὋᤆӉહМ̓ᢻˀ̓᤯ζՁጆፑᤈᛠ ᤯ζ̾ᖌ३᥊ᡸ͕Ўాᄉҩᑞ̾Ԣʶ˓ ளᄉុऎ˖ॶnj ᬣᅋ఺٧ߥ˷ҩᑞ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ᄉ ଍ѢὋ7FSNFUUFᛪᇧὋᤇ൛ःၸ˶࠱͗ ‫ڙ‬Ф̴ۡࣉ˖ᦉᎷὋͭґଡ௦ॸᮋ᜵‫ڙ‬ ᤇ̎ۡࣉᤈᛠ฽ណὋࡂϷ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ʶ ಧὋᤇಧधԦ̠տᑞܴᆷγᣃ͇Ժ̾ൣ ࣡ᤁᛠnj 5SBOTJU ᤆ ൣ‫ڙ‬ᒰҦ̅˝ࠆਖ਼ᝌф Բʶ˓ᝧ̠ܿႺᄉ᫇ᮤὙМ̓ᢻ᠟njᄫ ґὋឞМՂࣂፂˀ߶ܷ႔ᄴᄉ4UF$BUI FSJOFTࣉࡘधՋͺὋ˝ၸਖ਼ଡΘ‫ڙ‬ሧҮः ၸርࣿʼ᠓˻М̓ᢻᇽᄉҩᑞnjឞМՂ ᤆ᝟ѲὋ‫ڙ‬ల౎іֆЮ‫ڙ‬Ꮎ‫ڍ‬Ψ̔Ψࢶ ᄉі˓ۡࣉ˖଍ѢሧҮஂ̶nj

!"#$% #$%&'#%(%)*+,-*./0-+1 '23%(%2"%1+40/0**

偮Ⱞ∕‫߈⩢ڹ‬ឬ࠲ੳ .BTUFS⩢ጒ ឬᣒℾᅲ ੳ͇⩢߈ጒ⼸ 䙺⩢Ⰵᩦ䕍෋ღ ⩢ᯃႶ㷲 -&%㞯㘪⚔ᬻ ẩႴ㜗ߕࡃࣷႶ䭟ጒ⼸ "%5ᢵᱰܳ䨭ੳ ᣽ӈᬍ㏬ᮧ㘪͚๛䂓្㈨ 㐌 (㰯⿊䕇䃜 ᬍ䰭ధჇ⩢䄊 ‫ٺ‬ᐭᝤ䉦 ᝸ᱧ䔉⼸ᣔ‫ݣ‬䬕䨮 䒓Ꮐ䬕 ⩢ᯃ ☚∢⍖Ꮣࣷ㻳䶾ᒂ‫׼‬

᠈㖅ᠮ❹⩢ጒহ჋΍⩢ጒ

Ꮑ㖅䄤㖁㐉M!HNBJMDPN ⩢䄊 㑾౭XXXQPMZEPNPUJRVFDPN

͔ᄝ᫂ቓԇ

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

17$ᨷՋ᧚᫂ቓ ࣰழࡆԇੜ˃ˉ᝹‫ܫ‬ၶ̖Ҫࢹ 17$ᨷՋ᧚᫂ቓӬԤࡎလၔ

ྫྷᎾ͈घБ᠟᝿ͤ᫁య᠎γ

ᝠ᠍བጲḬ ‫" ! ڦڠ‬#$%&#'&()#*+,--.)#/#0(1(--&#2 3#4'5#/#6%&7&8

Ռ߶ႂߔ

 [IU!IPUNBJMDPN

XXXTJOPRVFCFDDPN

‫ܭ‬ ߢ ܷࠓ᧙Ὃ᣾ֵ̖὚ ˃ࠑᎃርὋጆፑୱͺኤΦԺ᭤njЛ ႂߔ߶᫸ጆፑ᝹᝟߶ᜈ᝴ԺՁὙ4& ઈ ᜼ᮟᄢଌ "-"3. ͕ ेϷ௠యᡐ ˖ܼઐ᝜ὋIనҫ ͕᠎ֵ̖ ৻ ᔭก˖ዪឥஂ૆ ˃ˉ߶ᜈ ᱆ᄴሯࡌ૾ా

ᮿᯌˉNjᡓࣉఽ᠍आஅᩏ఺὚ႂᑧஅᩏጆፑ ᦤաึ᧙ጆፑ ὚Չሗᦠ‫ݒ‬ၸֵ὚Չሗሥ᧙٧

䉬

Νᝬহ⩌ᘼ䉤 ᰶఝ䯫ॄ ឫ᜾Й㗜Ⴧᰶߋ∂ ፛̷ᗕ⮱ᔆ

㠞∂䄤⩢ Mr.Sean

514-777-1055 Email:sean@landmark-canada.com ͚᪴䄤ᓛԎ݅‫⩌ٵ‬LOUIS6667

Email:dk.visa168@gmail.com


рйЬрбУсаЭр╡Ы╦ГраС╦ЭрзесзЩсв╡╥Г▀┐ рж│р░е╩╢р╡Ырпжрзер░г╬Зсддрк╕ р╛▒╤╛р░и╥л

 р╛Я

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

╬╢сБ╕╩┐сУбс║ЕрпГроЕ╨ЩсЭ╝рпЩсПзтАл┌итАм╘║╥исА░саЭр╡Ы

╠Ц╓╡рг╕

р░г═п╘║сг╣спк╠╢с╜Ъро│сИзр╢Юр╖др░ерв╣═║╦╢сСЮсаЭр╡Ыс╜Ъ тАл▀┐┌МтАм╤╜сАК╦Ар╣О╥о╤╜сАКсМ╖╒Л╬╢сБ╕соирдОсаЭр╡Ыс╜Ъ сБ╕соирдОсаЭр╡Ыс╜ЪргВр░ер╛м╦Й╨▓саЭр╡Ыс╜ЛраГсАЧтАл▄ШтАм╧Ш

р░и╥л╬З

рпГснЙтАл┌ЩтАм5%сЭ╣р░ергРрйЩс╜Ъ═Й═╛ро┤╬жрпРслНс╜Ъ рбВсдВроВсЫармб╬Ш╨ЪтАл▌ТтАмр░и╥лс╜Ъ ра┤рпР╘ирейр▓и╤НсНЖр▒ж

╤╜сАК═Х

сКГ

рмб╥СсйЩ▀┐▄╕╤╜сАКсНПрак═Хрз╗

смЗра┤сЗХ

смЗсп┤

9JBP-FJ$IFO

$IJ$IFO

сбОсЦПр│Д :JOHIVB;IBP

5%рйЬрбУсаЭр╡ЫсНВсА░

5%рйЬрбУсаЭр╡ЫсНВсА░

5%рйЬрбУсаЭр╡ЫсНВсА░

сВВсЮЦ сВВсЮЦсВВсЮЦ  ═ЫсД╜ ═ЫсД╜ ═ЫсД╜ DIJBDIFO!UEDPN ZJOHIVB[IBP!UEDPN YJBPMFJDIFO!UEDPN

снТ сВР р░Л ф║╡

тгЭфЫ╛фФБфФЕхАЕфУл $ 2000!! фЙдтБлтйафДдф░нсОбс░╡смТтАл▌║тАму╖ШсЮж█│тАл┌дтАм╥Ас▓ОтБлфДдс▓ТтйврзХфДПхЦО

╚Ср║ДтАлт╝М▄зтАмсЕ╕рг╖тАл┌гтАм╨Г

рд▒уЖир▓╕╤╝сВ▓фЙдтБл═АсГг

!"#$%&'())'

,-.

с▒╗рвАр╝о

C)!D+-'B#)-

рдг тМУ Ye Gan

тБФ фна ╠н хНР Genie Ouyang

gan.ye@bmo.com

yiming.ouyang@bmo.com

Cell: 514-808-1168

Cell: 514-941-1692

Fax: 438-638-0098

Wechat: genie_1106

A)P'%)D'(!+

,,5

A!-6'B$!'

*+,!-),,'.)/)0123)-4' 51%46$6)'=2)"!$0!,4 5$-$6)%7'8,!$-'5$%9)4

сЧХсЮлтАл▌ЭтАмрд╡фФпсЭм╧Ф

%!"#$%&:0));&),<$%&!-,:"13

E)!D+-:"#)-;&),<$%&!-,:"13

!"# $ %&'()*'+'

"(! $ %"&#)*"43

/012%'##"**!

'"#)-FGHFIJKFLM

51%46$6)'=2)"!$0!,4

51%46$6)'=2)"!$0!,4

<)P'%)D:0!+;&),<$%&!-,:"13

<!-6:"$!;&),<$%&!-,:"13

,!:>+-:@+;&),<$%&!-,:"13

"(! $ %3'#)#(""

"(! $ %"&()4433

═░▀│╟Л╨ЬраЯ╟ЛтАл╦Й╫╖тАм╟ЛсБ╢риТ ркЕсакр╛м╦Й╟Л╨╣тАл┌гтАм сдВсО╛тАл┌НтАмсг╖▄СсФн╠Ш рг║тАл┌ЖтАмр▒гтАл┌гтАм

сИ╢са╜сД┤

ре╢

сМТржДс░│сд│╨Ьсб╕сг╖тАл╫╖тАм сБ╕ркЕсакр╛м╦Й╤втАл╫лтАм

с▒ЖсД┤сж╣с┤ЬтАл█┐тАмр║лр╗Ь ═░▀│рдз╘жсБ╕тАл┌атАм

тАл╠Е▄ктАмсб┤╥крлЕ▄╖с░│сд│╨Ьсб╕сдЛрмЛ ▀╢▄╖сВФсД┤╓Цс▒Ж╙С╨РсД┤.POU 5SFNCMBOUр╗ОснВсСЗтАл┌атАмсб╕р╡┐═У рзЛсЙв╙│тАл рбЖрг░┌атАмрддсКТ снжсИдрг░рбЖтАл▌╝тАмрдд╠Е рг▒ рг▒ронсак╩╣╥к╨К╨Ъ сжЙсПбро│╨ЪсжЙслБр░п/FU/FU/FU ╤всИЬ рг▒сИЬсзЪ╤ЛроЕ╨Щ сИЬрйЩсаЖсаЙ╨ЪсжЙсаЯсБ╕сЮЯсМ╣╬╢рзЛ сЮп╒УсПЧ▀ФсА╣сЮЫслЗ═И╩╣

рж│╙│тАл┌атАмсФн╠Ш ╨атАл┌░тАм сДЕсЭнр╕Л╨▒═░▀│тАл ┌░┌атАм╨д╦Ц тАл┌Щ┌░тАмр║лсг╖ р╢ЗтАл┌ирг░┌░тАмснж сИд╩╣╙брг░рбЖ тАлрбв┌Щ┌░тАм ╩╝ р╢ЗтАл┌ирг░┌░тАмснжсИд╩╣╙б рг░рбЖ р║лснжсИдсФн╠ШсдВ р╗ОснВтАл╓Ц┌гтАмс░│ра╢▄║сАотАл┌гтАмсЮЯ сМ╣╬╢рзЛсЮп╒УсПЧ▀ФсА╣сЮЫ слЗ═И╩╣

═о╠Е▀╢сД┤р╕Б╨ЯсЬ┤тАл █┐тАм-BWBMMFр╖▒╠п ╦Цр╕╢сг╛сФнрдпсЯ╖╙з╤╛тАлсжП▄ТтАмсимрддсКТ со▓р▓к рбП═░снжсИдрг░рбЖ  ╙╣раИ ╦Ю╠атАл▌ТтАмрйЬргЫр░ЭсЫзраИ р╣РраИ раФ▄╖╘ШрйЬ╓Цсо┐╘Й ╘дтАл▄ЭтАмр╝о ▄▓╥й сСЮтАл╦м▐атАм╘Й╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗╤Зр░Лсо▓р╜Цр╕У сМЖсНСтАл┌атАм╩╜╥кр╜Цр║гр╕Тр╖Ирг░ рбЖсо║р░║рдВ св╗═осв╗рйЬсбпсИОрпЩрбИ сФЩсг╣рв╢сг╖▄С╨б╘псФнсзЦсдЯ╒ЛсТм ═░рйКсНВсЦ╕р┐Цр┐и╟Лсз┤с▒Т╓Ц╨┐▀всдБ ╥осоЦтАл╠и╦Ц┌атАмр▒г╦Йсакр║╕сЭ┐═д╩╢соЙ рбВрпж╩╣╥к╨К реЖтАл┌атАмроКрдЙрактАл┌ЧтАм тАл┌атАмр║МсА░рмб╬ШсаИроКсЫйсаЪсмГсдВтАл┌атАм╙Ь сдВр░пра▒р░есзЪсЖЗ╓Цр░▒р▒Е╥крв╣╘Зрдз ╦Йрдз═И╠и╩╣╥к╨К

"(! $ %&+")3&*"

'<)Q ''!+RS

▀ФсА╣ "MMFO;IBJ р╛▒сЭ┤тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

рйЬ╠Ц╦╗╙нсБ╢риТсгАсЭз╨СсаЯ╓жсЮЫ╨СсаЯ═д═И р╛▒╤╛╦Эро│сИзр╢Юрмб╬ШрмЛсдЮ╟Л ╥исЭ╝╟Л▀╢раС╟ЛсО╡╦Й╟Л╨Щ▀е╟Л █▒сЭксКНсаЪре╢р░и╥л

реб сХК фФ╖ 

51%46$6)'=2)"!$0!,4

╠КрпасО╡╦Й╦Эрзер░и╥л !"#$"%&''()*+*,-" ."/+%012/2"% !"#$3

=!>+-'?+

фн╡ ф╕Л ╬╛ ▌Е с│Ш сВ┤ уйО уго 

╚С█│т╢ЫфГ▒╤ЭфЙдтБлуШк▀И▀Ц

8800 boulevard Leduc, Brossard NQu├йbecO J4Y 0G4

#.0узЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБфигу╡╣сЭмфЙд═АсГг

$IBSUFSFE3FBM&TUBUF"HFOU 45/-2"-"6%."/+%012/2"%7-(8"-

 4F+&* с║У 

B[IBJ!GJWFTUBSJNNPCJMJFSDPN

╥крлЕ▄╖р░Д╥жр║грйЕ SPPNFTDBQF ╨Ь╒В сЧЫр╛▒╤╜ра╢╤л╨Ь╒В╤втАл╫лтАм

ргВтАл╫лтАм с▒ЖсД┤╦ЛскЩ╙ЬсдВ сО╛тАл┌НтАмсг╖▄СсАЧ╠╝╙Р тАлр╛е▌ЪтАм╨╣тАл┌гтАм╤втАл╫лтАм сФн╠Ш╨╣тАл ┌гтАм рдд╠Ерг▒ ╦Ур╛етАл ┌УтАм ▄┐сХ▓╨ЯсИЧ)PMTUFJO с░│╠ЦтАлр╛е▌ЪсзЩ▌ЪтАм "(30163рйЖ╒┐ р░е▀┐сзЩроЕсаУрлИр▓Х ╙нраСрмб╬Ш█▒сЭк ═И╩╣

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОй тАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

сЭмфЙд ═АсГг

#.0узЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБфигу╡╣сЭмфЙд═АсГг

тАл╠Е▄ктАм╩╝╙гсл╝р╡┐сДЙро│тАл█ЛтАмсБ╢риТ ╨е р░е▀╕╪ТсДЙсТм╥о╙Рр║грйЕсМЖсНС╓Ц╠И сРОсОйраЖрйЩсоФсЭасМЖсНСрв╣═║рпРроЬ ра╡ рв╣═║сАЦ▄СриПрзд снгргбргп╤Л╙╗ сБ╢рпГснЙсдИсаНсзУсаУрпГснЙ╒о╘Шр╕г р╣м сгПр▒ЪсД┤╥ж р░ЭсдЯ╒Л╨ер░есКнсА░ ╓Црй╛р░╢сНВс░НсДЙ╠атАл▄втАмр░еребрйЖр╜┐ р╛йтАл┌МтАмсДЙраЖрйЩсПЕ раЖрйЩ▄▓╦Э╨Ь╒В сРЛ╒┐рйК▀есБ╢сИЬсМЭр╝жр╕▓╒ЛсА░ркЕ сакра┤сЬ╕роМржЛ ╠Хр░ереб▄╖сДЙрй░раУ сЙЖслНсгПр▒Ъса╜сиР╨ЪрпРрйКрв╣═║╦з ═╖╨йсРЛтАл┌итАм╘║сйШтАл╫лтАмсоисдЖр░ереб▄╖ тАл▄ШтАм╧ШсЙЖслНр░║═ЧраГрбЪсм▒рейсЮЯрз░ сЮп╒УсНВсМб╠а╓жсЮЫ

XXXTJOPRVFCFDDPN

тАл▌ЦтАмтв┤рдЬфиосГЗр╣Ц ╚Х ф▓ЛсЕ▓тД╛╨Трг╖слЭт╝итД╛фЙдтБл ╚Х уЬЧфп┤╧зр╕ШтЮжтВ╖фЙдтБлфГО▄┐ ╚Х сМЯс░╢сЭм╧ФтАл┌║тАмсЯвсЯйфЙдтБл ╚Х тАл┌гтАм╨ГфЫ╛у▓║с▒зс▓▒тАл▌ЭтАмс▒МфТЩфЙдтБл ╚Х

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

* Conditions and Terms may apply !

тАл═Чр░║▌ЭтАм

═ИсДЗ╩╣

ро│сДз

сЧЫргЙ╙орб┐╩╝рбП╩╜сйУ р╛м╦Й╤всИЬ

с▒ЖсД┤сзУсЖЗсЭ╣тАл▄лтАм╘З

р┤Н╩╝сЕУрйЬ▄╖IPVTF р┤Н╩╜сДл ╥Српж╬ж╤╜рдЖ═осО╡снгргбтАл┌Щ ▌ЭтАм ╠Усдп╬ж╤╜сДЙ╦ЮргпсеКсмГсдВ╓ЖтАл┌ЙтАм рпжраЪсм╢рбПр╢Ю╙Ь ╠ар╢аребрпТрбУ ╦ЮрнВраС╘Ь▀╢сД┤тАл╦Й╫╖тАмсйУснж╦╢ ╘║роЗрйЖрг╢╨ЗтАл┌ЖтАм╟ЛсЮДрйЭ╟Л╥и╨Ь раИ╟ЛрйКсЫй╦╖▀ер▓вр░дсИЬсзЪ╠и 

сзУсЖЗр░║р│ЩсЭ╣тАл▄лтАмсБ╢╠Ц

сЧЫргЙреЫ╦Л╩╢ра┤рпРсв╗сИнра┤скЩ╩╝рбП╩╜сйУр╖│ сЙв╬ж╤╜рдЖ╓Цр╛м╦Й сЦ╕╦Йсои╩╣ ╨д╦Цр░╜ саНсМЭ╩╣╟ЛреРсЗ╜сМЭ╩╣╟Лр╖Ур╖│сМЭ ╩╣╤╜р╣ж╦Ч╘С ╘ж▀╕см╖╒┐рв╣сак╒РсдЖр░е╤Л╤╜ ╩╣▄▓сТм╥оркЕргИр╕гсв╗сдЖр░ер╢З╓Ж╨К сои▄░сАЧсзЪроЕ╨ЩрпГ▄░╙нр╜ОсждтАл┌итАмр░е╬ШсаН╒Л ╒О═Хрз╗тАл╦Ю┌БтАмсЬ╡╠прй║╘жтАл╫╖тАмсдИсаН рв╣═║реБрдО ра┤тАл▌ЯтАмсТмргБсдИсаН ╤╜р╣жсдЖсСЮрмбс░│═осО╡снгргб тАл╠У┌Щ ▌ЭтАмсдп╬ж╤╜сДЙ╦ЮргпсеК╩╝сР┐╒РрпжраЪсм╢ рбПр╢Ю╙Ь ╠ар╢аребрпТ раЖ╠асМИсаОс░│▀╡сЬ║сЕ╜рдЖ снжснгргбргп╤Л╟ЛроЮр╕Ь╟ЛрпЩ╠ЬсгПр▒ЪсД┤ре╢са╜ сиРснЙсЭор╕БсЮер┤Н╩╝╨ЬраЯсТм═░рдЖ╦Ю ра┤▀ж╥БсЧЫргЙ╩╝▀е ╘╡тАл▌ЭтАм╙нрдЖтАл╩╣═И╫лтАм

╤втАл╫лтАм сНВтАл╓Ц╫лтАм╤в╘п сЭ╣тАл▄лтАмсНдркП сНд╬╜╓Цр░Эро│ сЭ╣тАл▄лтАмснЕсжЙ═ЗсБ╢╠Ц╓ЦсНВсйШ сБ╕рйЩ▀┐╥ГсЭ╣тАл▄лтАм ═ИсДЗ╩╣


www.sinoquebec.com

ኃྟ ኃ

ሧඞᠪᝬఴྟ᠉͉ᎃᣣʶᲝ

ᇪ͗

ӧᜍܺ‫ܷݸ‬ቷဗ᧚֖ឃ᝷ପधႠͪรᨐЮ࣪

̠ ‫ڙ‬ ᗛ ۡ

ඥ߃ખཽઐ

ࣱత௅

ᄴѴ෴஠ࡢ᠓˻˿̴͂ᄉኃʶ‫߳Ͱݒ‬Ὃ Нੜ̊ӻὋဗ᧚̶ຌnjཨᏪὋҁత͊Ὃष ֖ဌࣂፂѫࡏὋࣱࣲ‫ڙ‬กऐʼ‫ܥ‬ሥ̴ ͂ሎުnj߶ᄴᰳኍกᬒࣱతࡂឃ᝷ ˖ᄉርࣿ᫇ᮤͺѢᜆфὋሥሎު௦ǓԺႠ ᄉǔnj὇‫ڙ‬ʶ࠯।࣍Ԧᄉႂߔᥪ͇˖Ὃဌ ဗ‫ڙ‬ឬ̴͂௦ࣱతሎުᄉnjὈ௃᝶ ‫ʹݟ‬Ὃष֖ဌˏ̠ፘ፝᤯᣾ՋᠪМՂ:J )BP *OWFTUNFOUTʶᡐ᠓˻֖धԦʻ˓Ѵ ෴஠ࡢ֖ᬃᤂᄉ5IPSOIJMMྫྷˉὋ˞᜵௦ ဗ᧚̓௛njဌ‫ڙࣱ̅ܢݘ‬௒ࣉ᠓˻ ˿˓̠ኃ‫ݒٽ‬ੜ̖nĵࠃʼὋ‫֖ݜ‬षˏ̠

รᨐᄉ᫇ᮤథܲː᧗὞಩૵Ǒ᳠А ဿǒఽং὇.BDMFBOýT .BHB[JOFὈᄉុಉ ઐ᥊Ὃʶࠪ౎ᒬ˖‫ڍ‬ᄉሧඞࣛᅋܷቷᠪ ᧚ᄅᬅҪૅܷὋԁ‫˝ځ‬ʶ‫߽ڣ‬ՂᏪྰ੶ ѢႠͪรᨐᄉЮ࣪nj ᤇ˓ࣱ‫߶ڙ‬ᄴᰳኍกᬒగЏᄉ ಴Β˖Ὃ˞ᝇ௦1FUFS ;IBOH֖‫ߔݸ‬+VEZ 8BOHὋࣱ᤯᣾અᠪሧඞ᝟ႆᄅᬅҪ ૅܷὋᒯ࠵ࣛ˿ʹЊ᠈ࠜ߿ࡏ‫ܲ͟ڙ‬ ܲӑᦉ᥻ӜὋ൤Րࡘध˿ʶ˓ੴఛᄉNjႠ ͪรᨐᄉ஋̂ৰᓫnj ࣱѹὋᤇࠪܺ‫ʹ̾ݣ‬Њ‫߶ڙ‬

ࣂ᠓˻͈Ϙ‫ʹݒ‬Њᄉੜ̖nj ᬓ˿ੜ‫ܰ˧̖ڠ‬Ὃष֖ဌᄉ᠈ࠜ๗ ԢҁᠲӯาҮnj‫ڙ‬ଋʽ౎ᄉіࣱ᧖Ὃဌ ᝼ࠃὋ‫ݜ‬᤯᣾Ѣ‫ˉྫྷ׫‬ᣀሧ˿ʹЊፋ षnj ὇ก߽1BVM1FSFMM‫ڙ‬Фф߿˖ૈѢὋᬓ ˿ੜ‫̖ڠ‬અᠪܰὋဌ֖ष‫ڙ‬Ҫૅܷᦏ෤థ ͉ʹࡂˉ੊‫ˉ׷‬ᛠ˝njὈՎௐὋ̴͂ˏ̠ ˀʷ‫ހ‬ੜ‫̖ڠ‬ፂጡ̠ :BO-JOH %JOH ֖ ।࣍3BIVM ,FTBSXBOJᤈᛠ˿ʶጆѴકઘ ᠝൛̓௛Ὃ˝षᄉᠲӯኡᬶဗ᧚njก߽ ԦဗὋథʶൿௐᫍὋष౼ࠪ:J )BPᄉ੝ థాᣀሧፋ˿ʷ̾ᬤᅦषᄉᢵ͊Ὃ‫ځ‬൤

̴Ժ̯̾Ҫૅܷࣚ‫ˉ׷ڍ‬ᩏᛠ $*#$ ᖌ ३ʹЊᄉકઘ᠝൛ὋᏪ,FTBSXBOJ̴̯ ᒬࣁᄉМՂ߶ଅ˿ʹᰳᮨѽোᄉሒ̠ કઘ᠝൛ፋषnj ࣱὋဌଌնӉહʷ֖,FTB S XBOJ႟঒֖ᤊԥζ੫ᐋ᠉ኍᎴՏὋᤇ̎ ૈଌ‫ڨ‬ల‫ڙ‬กऐʼ३ҁ᝼ࠃnj Ǒ᳠Аဿǒઐ᥊ଡҁὋ᝸҇ᄉ௦Ὃ‫ݟ‬ ౦ʿ௦‫˝ځ‬ဌ‫ܢݘ‬ଡᡐឃ᝷Ὃʿ͗ᝧᤇ ̎᜸ʿ३̠Nj݈যᄉ஋̂ጹᓫᬅ፝గЏnj ᣾Ԝі˓తௐᫍ˖ὋҪૅܷ̠ᤩຑ˿ᝌҁ รᨐഴय৲̠ᄉЮ࣪Ὃੜ‫ڣࣉ̖ڠ‬ᄉ఑ ๨ᦏ֖ᳫᨐᑱሎʿ˿Сጆnjᰳᤉࡘ ।࣍

--# +% ȑ 偮 ࡄ ‫ ڹ ∕ Ⱞ ٸ‬ᒸ ጵ ȑ 㧆 ➦ ‫ ݖ‬ᅁ ๔ ႓ ∂ ႓ 䮏 ∂ ᒸ ࢇ ธ ȑ 㧆 ➦ ‫ ݖ‬ᅁ ๔ ႓ ∂ ႓ 䮏 ℂ ͇

䄇 Ԏ ̀ ͇ ͒ 䅕 倅 ᩵

㖁 䗓 ⼨ ℾ 䶫 䬛 ⯾ ノ ༁ অ ч ч অ 偮 ࡄ ‫ ⼨ Ⱞ ٸ‬ℾ ᅭ 䃑 䃮 ⼨ ℾ 䶫 䬛

⪆႓᰺ߎ

1&2㠧ȩ∋䄣䄴⽁ᔡ䕕⩩䄭 ‫ڢ‬ȩ⻷、‫ݓ‬ȩ倎ͣ䶺⼇ȩᱢȩⶋ

ੳ͇⼨ℾ

់䉺⼱ⅇȩз͐წ⼱ⅇȩ㜠䯽⼱ⅇ 㖊䗜‫⼱͐ݑ‬ⅇऺⰷⰷᤆृ

‫ڣ‬Ⴐ᰺ߎ

㖊䗜ᔡ䕕䕐䖉ȩఘ㖐⼱ⅇȩ⪏ႜ⩕ 䒢⼱ⅇゴ䃷᱃ߗ䄹ᶙ̀䃿

514-972-1178

˖ᔭกʻឥ˝৥ଡΘก।నҫ

ੜ‫̖ڠ‬ก ѢሜੜᄰСก।֦ល ੜˋੜࠆ጗ጬ !"#$%&'%()"$*$+,Ѣऐ ।࣍ζ 䄇᠈ऱ䮏ᵎ⪆႓͇ߎА⤳

514-253-8891

⩫䄓 㒇』www.accesmondial.com⩫䗤info@accesmondial.com ౦౶2780, Avenue Charlemagne,Suite 101, Montréal, H1W 4A3 䉢᫼႓ᵎȠ下㵹႓䮏፥Ꭱ᠈⩌

PIE-IXౝ䧮〆‫ܧ‬ऐₒ㵹ܳ䧌 Collège de Maisonneuve᫮

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

‫ࠃى‬ሧඞ ‫ڃ‬ᐐሧඞ ᦠϥ‫ڃ‬ᐐ ྗආ‫ڃ‬ᐐ ߔ‫ڃݘ‬ᐐ

Jasper Immigration Services Inc. Ҫૅܷሧඞᮎ᫇ᄢᅕክူ‫ށ‬տ͗ *$$3$ ͗տὋ᱆ᄴሧඞࡌᝢ᝼ᮎ᫇ 4IFSCSPPLF8FTU 4VJUF .POUSFBM 2$))& (VZ$PODPSEJB‫ڠ‬ᨠ 4U.BUIJFVѢԯ ࢹͺௐᫍֆʶᒯֆ̊ ֆН

൓ᤀ‫ۆ‬លὋ֦លБ᠟

੾శሧඞ

᝺᫇ኣ᝼

᱆ᄴ੾శሧඞ ᱆ᄴፂᰍሧඞ ᐎᥧ੾శሧඞ Ҫૅܷፂᰍሧඞ

ᡓጞኣ᝼ ‫׷‬ҫኣ᝼ ࢹͺኣ᝼ ߥ˷᝴Ժ

Ф̴నҫ ౯ՀӴఝள МඞЙዙ ᜁધሧඞ಴͇ʼឃ ᝢ᝼ᏡដՉሗ஠͇

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ᗛྱѽ࠶ᔭឥஓ‫&ށ‬.4#૾ాયၶ̼ᛪὙ Б᠟Ҩူ࠴ߥ ˖ߥ֖࠴ௐ1&2ঋᤳሧඞᮉᄫᄉႁឯ֖ซб

1&2ঋᤳሧඞὙ᱆ᄴ֖ᐎᥧԤ᧗ᠪ᠎Ὃ ႐ߥሧඞ‫ݒ‬ᮿనҫ ᬌయ͕৻ ࡉঋᐎጆ ௾᤯ពὋዪឥὋกឥὋᔭឥ

‫ى‬Ҧሧඞ  

 

᱆ᄴᗂՏᔭឥกឥ᠛ிߥಢ ࣱ࣡યၶὙ࠴ာὋ࠘ࠖ

ࠑऐก

‫ˉ׷‬ก

ሧඞก

Ҷࢹก

ՉዜࠑऐᄰС᫇ᮤ֦ល ሎުก ЇቧክШᄢએా γШ᠟

‫ˉ׷‬጗ጬ‫ူܪ‬ ၶ਒˻ӭ ‫ˉ׷‬ሜጝ

႐ߥၶኣ᝼ ႐ߥၶܑЮᣀሧඞ અᠪሧඞ

ҶࢹՋՎ ᬶͳӨᝫ

ҨМ‫ڦڠ‬Ḭ1MBDF7JMMF.BSJF CVSFBV .POUSFBM 2$ )#& ႂពḬ ͛ᄽḬ ႂᥪḬHBPBWPDBU!HNBJMDPN

᳦ᮢ।࣍

㐬㏬.D(JMM〆ᝃ ᾆ㏬#POBWFOUVSF〆

᱆ӑАᄴሧඞ।࣍Ө͗͗տ ᗛྱѽ࠶ܷߥกߥߥ‫ͮߥܢ‬ ᳠Ռ࠶ܷߥ͗᝟ᆐቂၶ஠њ

᱆ᄴ੯ˉ।࣍Ḟ̝ᒬၸ˖ᔭก஠˝৥ଡΘ̾ʽก।నҫ ሧ ඞ ก

੾శሧඞὋ‫ڃ‬ᐐሧඞὋઅᠪሧඞὋ႐ ߥၶܑЮᣀሧඞὋ᝺ࠆኣ᝼Ὃ႐ߥኣ ᝼Ὃࢹͺኣ᝼Ὃ౯ՀӴ፝ኣὋМඞЙ ዙὋՉዜᜁધ಴͇ʼឃnj

ሯ ˓̠Ԣၶ਒ᄴሯን႔ὋՉጞሯࡌ̓ ҫ ๗ៀѻὋ᥋̖᜺ѲὋ᥋ٖζ੫nj ก

‫ ׷‬МՂ੆በὋၶ਒˻ӭὋᐦˋӨᝫὋ ˉ ᤋᩙፂᖸὋ‫ˉ׷‬ሜጝὋՉዜ‫׷‬ҫ጗ ก ጬ‫ူܪ‬nj ࠑ ՉሗࠑऐСጆᄰС̂ࠁὋӨᝫ੊᭣ ऐ ӨᝫሎުὋ᠈̖ѫᦠὋᡃШ᠟ၸὋ ก ߦߔᄢએଉ᝺ాnj

᮲ᬖ ᐎ੣К‫ڍ‬ᮆ࠸᜴̠।੝੽ҨՉዜː᧗̠ᢵ͝ࠎ/ӝႤ̂஋/ֵ̖᠉͉ឃ᝷಴͇Ὃ ̼ူ ʿ੆ҩʿஅ᠟nj ҨМ‫"! ! ڦڠ‬#$%"&'%()(**+%",$%-./"0$(%1$" 2!!/"3*4.(516/"7$5)%8"9:;"<#= ὇ᤂ38>?66@A%%6‫ڠ‬ᨠቢ ܷ᳠‫ߥ׷‬ᬒࠪ᭦ BC0Bᩏᛠ഍ʼὈ ႂព ˖஠˃ጲ ͛ᄽ 

ྕধ᣹ሧඞ႐ߥ

႐ߥሧඞֵྠ

カ䃮䘕 ⩠䄤$"2 ᫲⍥カ䒙႓カ ጒカ ᄼカWJTB 㒻カࣷ⁔≟カ

૆ྠᮎ᫇˃ˉనҫԯᆿᄰ͛ζॶγᬩ

⼨ℾ䘕 ⪆႓⩌䒙⼨ℾ ऱⰮጒ҉ㆨ‫⼨ݘ‬ℾ ឭᱜ⼨ℾ Ю͇უ⼨ℾ ែ䉱⼨ℾ

൓ᤀ֦ល ॱζՁIPOHYJBXFO JDFTUBSDPOTVMUJOH!HNBJMDPN ᔭกឥࠃၸ࠴ာ ⃼ᰵᐭ䄫

䄚㼭䘕 ∂䄚㇫৮݊㏔‫ڒ‬䬕⤚ 䲏䄂ദ䃚⤚ UFGBR㔰‫ݺ‬ദ䃚ߍᑧ⤚

͚ᄼ႓ࣷ㕹͇ദ䃚䘕 ‫ٺ‬䉦្ऺ ‫ٺ‬䉦ᰡᢏカ䃮ࣷ䕇ⴒ䒙႓ ͇̀ࡼ䄰

‫ڙ‬थᕨ㏼⤳

(FMJ.&/(‫⩌ٵ‬

XXXTJOPRVFCFDDPN

ȕߍᠬ๔⼨ℾ䘕ᢵᱰ⮱⼨ℾ䶫䬛 3$*$

ȕߍᠬ๔⼨ℾ䶫䬛⯾ノ༁অчᠮ❹䶫䬛 *$$3$

ȕߍᠬ๔偮ࡄ‫⼨Ⱞٸ‬ℾ䘕∕‫ڹ‬䶫䬛 .*$$

ȕ ߍ ᠬ ๔ 偮 ࡄ ‫ ߎ ∂ Ⱞ ٸ‬䘕 ༁ Ш ⯾ 㿀 ጵ + V T U JD F 2 V j C FD

ȕߍᠬ๔͇̀⼨ℾ䶫䬛ࡼччঅ $"1*$

˃ஈ႐ߥԢሧඞႠᬱఽჁὙ $"2ԢߥኣᜁધḞߥኣࢹኣᢵ͊᣾య

˃ˉҨူՉዜ‫ڃ‬ᐐሧඞ ҪૅܑܷЮ஺ຣኣᣀߥኣᮉᄫ੆ҩည

ႂពḬ514-583-9566 Ꭹ‫ڦ‬Ḭwww.jialicanada.com ႂᥪḬcangarynet@hotmail.com ‫ڦڠ‬Ḭ1440 Ste-Catherine West Suite 404 Montreal H3G 1R8 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ4UF$BUIFSJOFহ.BDLBZ㶄⮱ϑ⩹ั喑 ౝ䧮(VZ$PODPSEJB〆(VZ‫ܧ‬ऐₒ㵹͑ܳ䧌ࢠ‫ݝ‬ȡ

ሧඞ႐ߥ ຣߥଉ̝ ࠑऐ‫ڃ‬ᐐ ុುʼឃ ЙዙМඞ %*:ૈ࠭౅஧ጻࠅᝢ᝼ᏡដӝႤγᬖ௃࿀Ꮄ᝭े᝼௙ ‫ڍ‬ዪࠆࠑᔭกʶࠪʶ᭦ណᣘ࠭ ᎩቢḬ !"#$%&'("))"*('&"+,!#+) ‫ڦڠ‬Ḭ-./01(2$13(2))+,45162"&$178851 111111111119+,&($':51;<=1/>?

!!"

˃ˉᰳ஌នζ ƽੇ͂ᄉ͕Ҹ ƽੇ͂ᄉనҫ

ƽੇ͂ᄉ੽ឲ

ᝢ᝼ᐎᥧ᱆ᄴሧඞᮎ᫇ ዴҨᐎᥧ᱆ᄴՉዜሧඞ ̝ᒬଋय़ ዴҨҪૅܷՉᬒಢ႐ߥ ̝ᒬ֦ល ዴҨՉዜ‫ڃ‬ᐐሧඞ ̝ᒬҨူ ዴҨ$&$1&2ሧඞ ࣱܲሧඞก̯ˉፂᰍ ዴҨଉ̝஺ຣ‫׷‬ҫኣ᝼ ᬣௐଁଦణளሧඞζো ዴҨՉᄴᄴଡՏᮉᄫሧඞ ᯪ੺᱆ᄴᝢ᝼ሧඞᮎ᫇ዴҨՉዜኣ᝼᝴Ժढయ Ҫૅܷᐎᥧሧඞᮎ᫇ ᯪ੺*$$3$ᝢ᝼ሧඞᮎ᫇ ዴҨՉዜᜁધ಴вႁឯ ᱆ᄴሧඞࡌᝢ᝼ᮎ᫇

ሧඞᮎ᫇˃ጲ *$$3$.&.#&3

 ֆʶҁֆ̊BNQN

བৰଋय़ ˃ˉ̼ူ ːߵ੽ឲ ζ᝗ኃʶ ᝿ͤэᆷ Ҩူጹᒰ ርࣿᤨ௙ ζোγࠚ Ԩ಴ਠ᧗ ˓಴‫ူܪ‬ ᡱᤈԢௐ ซ᧗஌ည ՋՎຌఀ அ᠟Ջူ ᤜᢍనҫ ໗਒˝ൢ

22

௾᤯ពὋዪឥὋᔭឥὋกឥ

CANSCENE INC. (Since 2003) www.canscene.com 1 Westmount- Square, Suite 1410, Westmount, Quebec, H3Z 2P9 Tel: 514-662-6636, Fax: 514-798-1738 Email: ImmConsultant@CanScene.com ћζМՂԣৰଡᇧIUUQXXXJDDSDDSDJDDB ћζሧඞࣱ᫁યᐏ஠಴ࢹͺ̠տԢࣉ‫ڣ‬Ջͺ̼ူ *$$3$͗տᠪಪԵ૾̀˓̠Ḟ̯ʿ૾͉̀ʹМՂ థТᡙឯԦኤԊҁћζᥪ኷੊ႂពᐎጆћζጝៀ           ˖̭МՂϡࣸն૊᜺߿ᮋѴ௙੝ᬷሧඞᮎ᫇‫ހ‬Տ


▀НсШ╝т╝итД╛тАл┌ЩтАмрде

сКГ

anise Immigration Inc.саотЭ╣т╝итД╛ф╢лфмЫскЖуЧЯсЕнсГЕслжсв╡с▒░

сзЫсИЧсдЯ

сЮмсгТрд▒уЖиткЖсВУ╚а т╝итД╛ск┤с╡╡хЦС саТс░╢╠нсйЬсСзр╣Ф╚а уП╝ф╛╣═ЭсГ╣то▒ ск┤с╡╡р░ПфнМ хАЕсй╡╚а█│т╢Ы╚а тАл┌ХтАмф▓Пто▒р╕▒тд│рд▒уЖитк╛╚а сЯ┐уВлто▒с╡╡сБ╜

1 фТЩу╗┐тЗЖрг╛▀зтЬ╗╨м

 3 слЭрзотАл┌ХтАмтаЩт┐╕сСжуЕФсО╖р│Ш╤НсШХ╨м 4 тЮжт╢Щ╬ауШгсО╖р│ШтАл┌ХтАмуИи▌Д─ДтАл┌ШтАмсЯЕ─Е╤ЕсШН тЙи▀ХсЭЧтВПсмТс▒МрйЫсВ╣рватВП

514-577-2888 Z5145772888 !!╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсоОслЗсДвсКнтАл▐БтАм╒┐═Ч *$$3$сакр║Ж═Ч╒┐ !!с▒Ж╙С╨РсИзр╢ЮрбМ.*%*р╕Л╨▒соОслЗ !!с▒Ж╙С╨Рр╕Л╨▒сИзр╢ЮредргН сВВсЮЦс╕м рйгр░║с╕м

$BOKPVSOFZ*NNJHSBUJPO$POTVMUJOH*OD

с▒ИсД╢ркЗсамсИйр╢ардйроЛсВГсЮ▒с╜Нр░е╒Тс│исзЬ╒СсокркР═░╦Ш ро╝р║есКесгВ▀зсКер░жсФпр╕Г╘жсЮз▄┤сд▒сеМ╬╡смлро╢р▓╢ тАл╦Й╫╖тАмсИзр╢Ю

рй╛р░╢сИзр╢Ю

тАл┌ГтАмсРРсИзр╢Ю

сВР▀ер░и╥л ╨ЬсЙа╦Цра┤▀е

сКгсЭ╝р░и╥л

рй╛р░╢сИзр╢Ю

р╛Чр╢ЖтАл┌ГтАмсРР

═М╦ЙраСсИзр╢Ю

сВР▀есИзр╢Ю

▄║тАл┌Г▌╕тАмсРР

сИТсЙа╦Цра┤▀е

рмЙ╠ЭсКгсЭ╝

╤╕╦ЙсИзр╢Ю

см╖╦ЮсИзр╢Ю

▀ФтАл┌Г▌ШтАмсРР

соФсИШ▄╖╦Г

▀есБ╢сКгсЭ╝

ркзсКгтАлсА░▄ктАм

сТмсм╖сИзр╢Ю

рв╣сКгсИзр╢Ю

сбУсМЮсКгсЭ╝

р░┤сИШсЖРсЙВсБ╢

рв╣═║сКгсЭ╝

сПбсЮКраЗсЭЩ

рмб╥СсйЩ▀┐ркЕсаксИзр╢Юсжасоис╜ЛрлЖсНЭ╘йсА░╒ЙсД┤═М╦ЙраСсИзр╢Ю тАл┌ГтАмсл▓рг▒╠╛╩╝╦Г╦ЙсНВс░Нс╜ЛсбУ╙б╬ТтАл╦Й╫╖тАмсИзр╢ЮрйЖ╥йр▓┤╬Т рлЖр╛асИзр╢ЮсоОслЗ╟ЛредргН╟Лроар▓┤рж│сДв╨ЪсИн╥исА░с╜Л╠У╘браЕр▓и

1&2ржЛсд│сНВс░НсЛЬсИзр╢Ю ╒ЙсФнр╕БсЮероУсР▒рбМрл╛р░╛ркпсБ╢р░║р▒Эс╜ЛсВР▀есИзр╢Ю╩╢р▒Нс┤Ьр░и╥л ╨СсаЯсВБсЮпсРЛ╦Й█▒сЭк╟Л▀есмТсЮ╢сИнс╜Лр░Эро│$"2╘в▀е╦╖сЭ┤╘║ ро║р║гсКгсгА▀есКгс╜Лр░дсФнсЮер╕БсЮесЮ╢сИн▄▓сдпсеК╬│смйро┤р▓┤

сО╛рдФркЕсаксИзр╢Юр░есмМ╨Ь╒В сИзр╢Юр░и╥л сВВсЮЦ ═ЫсД╜  &NBJMJOGP!NFSDBODPNсОйтАл┌жтАмXXXNFSDBODPN

╟Ж ╥крлЕ▄╖╒ЙсЛЬтАл╦Й╫╖тАмсИзр╢Ю ╟Ж с▒Ж╙С╨РсНВс░НсЛЬсИзр╢Ю 1&2

╟Ж с▒Ж╙С╨Ррй╛р░╢сИзр╢Ю 248

╟Ж сРОсезрй╛р░╢сЛЬсИзр╢ЮржЛсд│сдпсеК &&

╟Ж ╒ЙсЛЬсД┤рмб╒П 1/1

╟Ж см╖╦ЮсИзр╢Ю -.*" 

рл░р▒п╒А╙┤

ре▒╬╢DBOKPVSOFZI[SPTTBOB ре▒ сВВ сВВсекJOGP!DBOKPVSOFZDPN сОй сОйтАл┌жтАмXXXDBOKPVSOFZDPN тАл┌атАм тАл┌ж┌атАм4IFSCSPPLF8FTU 4 4VJUF .POUSFBM)"& тАл┌атАмсиасНосМ▓.D(JMMсЙв6OJPO╤в╘п╘╛ркжсЛЪ

сВВ сВВсЮЦ ╦ЦтАл┌НтАмсДпрк╖

╦Ц ╦ЦтАл┌НтАм╤л╨Ь╒Вр▒Трв╢ргЙсЬ┤р║л╙Ь▀есмТсб╕╒Б с│ж с│жс┤ЬтАл┌НтАмсмД╦Цре╢(рдП

╟Ж╟Ж╟ЖсО╛тАл┌НтАмркЕсаксИзр╢Ю&#соЙсДл╟Ж╟Ж╟Ж р╜ЦслВсВБсЮпсИнрг┐сКд╙мс╜Л саЯсБ╕═пс╜Л╨ер░е╥крлЕ▄╖тАл╦Й╫╖тАмсЛЬсИзр╢ЮрпГр╕Бр╢Крк▒сДЙ═Х╥╕╟М╦Ар╡д╒О

сИзр╢Юр░и╥лсоЙсДлс╜Щ

╨д╠┤р░и╥л

ркЕсаксИзр╢Ю

ркЕсаксИзр╢Ю╟Л═М╦ЙраСсИзр╢Ю

ро║р║гсКгсЭ╝

сЮБ с▒░хЦи р▒ж р▒╢хЦи36&$03%/&3-"4"--&2$)/8 &NBMMхЦи-9!DPN

р╕Лс╜Щ╤ЧрлЖр░есЭ║слЗсКгсЭ╝сПзс╜Л тАл┌итАмр░ер░║═ЧсВБсЮп1&2с╜Л сЮЯрз░р▒ОсВВ╓жсЮЫ╟М

рпРс╜ЛсО╛тАл┌НтАмсНо╙┤сДЙсв╡═КсД░рак╥крлЕ▄╖р░ЭраУрпЫ╬│сВР╟МсЮЯрз░р╡УсдАр▒ОсВВ╓жсЮЫ╟М

сО╛рдФ╬╢сЭЧ╬│сЭ╝с╜ЩркЕсакр╡ЫсдДсдЖсНПрак╘врпР╟ЛсндсЯзс╜Ас╜Ас╜А

тАл▌ЭтАмр╣ЦрзЛс╜ЩсО╛рдФ&#раЖрйЩргВсмЕсНЭрей╥БсдДр╡Ыс╜Л╘К╘╜сдЖр╡ЫсАКс╜А╨ер░е═Х╨О сдЖр╡ЫсНПрак═Х╥╕с╜Ас╜ЗсЮЯрз░сЮпсЬ╕▀╜сОйс╜И ╨Ь╒Вр╛▒р╜Бс╜Щ сИзр╢ЮсоОслЗс╜Щ

р░г╨есЬ║р┤┤с╜Щ╠╛сЧЫр╛▒╤╜ра╢рж│сжЙ╦Э╦Цре╢с╜Л роЬ╙а╠╝сА░тАлргКсеЕ▄ктАм╨ЪсАос╜Ър░г╨есНВс░Нс╜Щ сТмрг▒╤╕рдд╠╛р▒ОсдЮ═ЗрпГроЬс╜ЛрйЖ╥й сАК▄╖╠Ес╜Ас╜Ас╜А

.S+FSPNF.PSHBO ╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсоОслЗ╙и═Ч═Ч╒┐ 3$*$/P3 ╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсДвсКнтАл▐БтАм╒┐═ЧрйЖ╒┐ ╨д╠┤═о╥крлЕ▄╖с▒Ж╙С╨РсИзр╢ЮсоОслЗ╙и═Ч═Ч╒┐ с╜ЗсЮЯрз░сЮпсЬ╕╨Ь╒В▀╜сОйс╜И

╨Ь╒В▀╝рпИс╜Щ ╘ир▓┤риасзЧс╜Л╥ир▓┤тАл┌ТтАмр╗Ч ╠╛рйЖ╥йсНВс░Н╬│сЭ╝рзесДЙрйЖ╥й

рмЛ╘й╬╢сБ╕╙┤роВ╠╢ реЖснж╓жсЮЫрпГснЙсоФсМЭ

р╜ЦржОрамр╢║╒Л═║═Ц═ж╘в╦Й╥л╠╝сА░с╜ЛсФйр░ериТ╒УсЮпр▒ОрмЛр╕┤ !"#$%&#$'()$*&*)+, -./&%01234+563&73819&:;<13&=>/9& 0?1235@9&A;3B3C9&#5?5D5&EFG&>). сО╛рдФ╨Ь╒В╦ЦтАл┌НтАмрж│сжЙс╜Щ╙С╠Ъ╦Ц╥ксО╛рдФркЕсаксоОслЗр░есмМ╨Ь╒В тАл┌ж┌атАмс╜Щ╙С╠ЪргЙр░осл╣╙Ь╦Л╩╗сАЦ╙Ссб╕╦И╒Бс╜З▄╕╨Кр║а"рдПс╜И╟ЛраИ сВВсЮЦс╜Щ 

сНесОбсаИраМ═Ър░кр╣Ффн│р│╗сМпрд╡╥Й╤Ж╤б сНе

хБорбДтАлрг╣рб╗═Ъ┘╕тАмсаотЭ╣т╝итД╛ф╢лфмЫрб╝╤З !!"#$ %$"&'()!'#*$#!'#+$&"$!',$#)&#$-!' .'/.-0)# хБ╢т░╢рйд╠╡рвГ╧прдБса╢тЮБт╝░тЕЖф╢│фмгрвД╤П ═псЧЭсдЕ╙Р╒▒сУМ╘ЦфКЛто╣▀Хса┤р╣ЬтАл┌ЭтАмуИ░тАлт╝░▌МтАмтЕЖф╢от░гс▒В▀Ц ▀Нсамр╣ФтВРу╗▒тИХтАлт╝ито▒┌╣тАмтД╛═А═З╧зр╕Шт╣лр░ПхЦСтИХтАл┌╣тАмрдд !"###$%&╚бтИВск┤тАл┌ХтАм т╝ЭхЦЯ'(()*+,-+)./ 01(/ 2342(/ *5+.)+(/ 6+*1.*+7(/ ,8/ 987:1*╚брб╝╤З═Ъто▒сЭн с░╢сЬ╜ржЕр▒┤снЬ▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫтп╛уГОрб╝╤ЗхЦН42232;23242хЦО╤ЗржЕрж╣хБот░от╝итД╛сЕн хЦН<4=4хЦОфГСфГото▒═А═Зт╝итД╛ф╢лфмЫхЦСуЗлфХЗуаЮтИВ═Ъ╠╢фДЪто▒т╝итД╛фЙ▒тМЮ═А═З╧зр╕ШхЦСс░╢ фЙ▒фЙХт░бсгТ╨Ртд│сГПсЭдрд╛▀Нсамр╣Фт╝итД╛сЕнхЦСхБот░от╝итД╛сЕн тАл┌гтАм╨Гт░орбзт╝итД╛сТАсЕнфФ┐╧СхЦС ╨Ртд│т╝итД╛тйафДдхЦСсОгр▒Хт╝итД╛╨Яу╖осПЪхЦН43>хЦО╠╖╨Ру╢ХсГПсЭдсТАсПЪфУЦсЯСхЦН'??1,6хЦО╚б рб╝╤ЗуС╛уАЖ

тв╕фУИтБР 4*44:

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

хБорбДтАл┘╕тАмрдетИВсЕнр╝Б╨и тп╛у┐АсМ╡

╚Э

╚Э

www.rcicinquebec.com

▌ЕтОЕр╜М -*4"

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

╚Э

╚Э

╚Э

Celebrity Canada Group Immigration Service Inc. ▀Нсамр╣Фрд║╨ВткЖсВУт╝итД╛фп│р░П

438-288-0101 514-605-1688 180 Rene Levesque Est,suite 318 H2X 1N6 уС╛уАЖwww.cciosg.com фЧЫуГЮinfocelebritycanada@gmail.com сУЫ╘Оmingshiyimin

сСНсХОтЩг *3&/&

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

╚Э

╚Э

с│ДуиА $)3*4

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫтп╛уГОр╝Б ржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГот╝итД╛ф╢л фмЫ 

хБорбДтАл┘╕тАмрдетИВсЕнр╝Б╨и тп╛у┐АсМ╡ ▀Нсамр╣Ф═А═Зт╝итД╛ф╢лфмЫрб╝ ╤З╤ЗржЕ $"1*$

╚Э

╚Э

╚Э

╚Э

USTAR Group Inc. ╤ЕсХК▀Нт╝итД╛скЖуЧЯфп│р░П

514-989-2486 514-618-8169

ф╛Щ═кс▓Э ▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

▀Нсамр╣Ф═А═Зт╝и тД╛ф╢лфмЫрб╝╤З╤ЗржЕ $"1*$

ужРс┤╛═к

ри╜свд

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

▀Нсамр╣Ф═А═Зт╝и тД╛ф╢лфмЫрб╝╤З╤ЗржЕ $"1*$

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

▀Нсамр╣ФтЮжфГе═А═З╤З фГОсМ╡$1" хБорбДтАлтЮж┘╕тАмфГе═А═З╤З фГОсМ╡$1"

D&C Express Immigration Consultation Inc. D&CрзХфДП

JTC Business Immigration JTCрй│═ЗсЯВфЙ▒т╝итД╛

╚Э

╚Э

╚Э

╚Э

╚Э

CANBEC IMMIGRATION INC. ╤к╥ЭсГПткЖсВУт╝итД╛с░╢фн╜тАл┌ЩтАмрде

Immigration Camon Inc. ▀Нт░Мт╝итД╛тАл┌ЩтАмрде

╚Э

438-989-7658

438-387-6996

507 Rue Abelard,Verdun H3E 1B6 фЧЫуГЮChris.linb@gmail.com сУЫ╘Оxiaolindunzi

123 rue Saint-Pierre H2Y 2L6 уС╛уАЖwww.immiquebec.com фЧЫуГЮinfo@immigrationcamon.com сУЫ╘Оlijiema2013

фЙлув╢

тАл┌ЭтАмсЗЗ

фн╡╓Т

╨║сСНсШН

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГот╝и тД╛ф╢лфмЫ 

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢л фмЫтп╛уГОр╝БржЕ╤З╤З 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫтп╛уГОр╝Б ржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГот╝итД╛ф╢л фмЫ 

хБорбДтАл┘╕тАмрдетИВсЕнр╝Б╨и тп╛у┐АсМ╡ ▀Нсамр╣Ф═А═Зт╝итД╛ф╢лфмЫрб╝ ╤З╤ЗржЕ $"1*$

Suite 2200,1250 Rene-Levesque Ouest,Montreal,H3B 4W8 фЧЫуГЮgroupustar@gmail.com сУЫ╘Оlisaliu_520

╚Э

╚Э

╚Э

╚Э

,&/ ╚Э

╚Э

438-800-1111 514-562-2979 Suite 508,998 boul.St-laurent H2Z 9Y9 уС╛уАЖwww.eiccanada.com фЧЫуГЮdongshuli@eiccanada.com сУЫ╘ОExpress-Immigration

4"#3*/" ╚Э

╚Э

╚Э

╚Э

Groupe Phaeton LGI inc. тИВфХЗфп│р░П

514-800-0888 514-699-0686 927-460 Sainte Catherine Ouest H3B 1A7 уС╛уАЖwww.fatong.ca фЧЫуГЮirenezhang6@yahoo.ca сУЫ╘Оfatong2008

Ni-Jia Immigration Consulting Inc. ╒Ч╥аткЖсВУт╝итД╛╬╕▀ОсЭн

514-699-8818 ═Ър░кт░бсаХтйвфДК950-4033-6633 2000 McGill CollegeAv.H3A 3H3 фЧЫуГЮnijia.immigration@gmail.com

Lan Lan Immigration Services Inc. ▀Нсамр╣ФтАл┌ЭтАмсЗЗт╝итД╛с░║▀ОтАл┌ЩтАмрде

514-578-6868 880 Croissant Savard, Brossard J4X 1X8 фЧЫуГЮto_lanlan@hotmail.com сУЫ╘ОрддPe120102

фЕПс╢▓ ▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

хБорбДтАл┘╕тАмрдетИВсЕнр╝Б╨и тп╛у┐АсМ╡

╚Э

╚Э

╚Э

╚Э

╚Э

╚Э

╚Э

514-886-9765

Canada New Continent Immigration Service Inc. слЭр╣Ффн│т╝итД╛ткЖсВУрзХфДПс░║▀Ос░╢фн╜тАл┌ЩтАмрде

438-998-0718

3285 Boulevard Cavendish,suite 618, Montr├йal Queb├йc H4B 2L9 уС╛уАЖwww.Jietangcanada.com фЧЫуГЮmrjietang@gmail.com сУЫ╘Оsoccerdaddy

201#,2100 Rue Guy H3H 2M8 уС╛уАЖwww.xindaluyimin.com фЧЫуГЮxiemei99@hotmail.com сУЫ╘Оxiemeicanada

узЖсЬ╡▀И

ржХтп╡

("3:

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГот╝и тД╛ф╢лфмЫ 

хБорбДтАл┘╕тАмрдетИВсЕнр╝Б╨и тп╛у┐АсМ╡ ╚Э

╚Э

╚Э

▀Нсамр╣Фт╝итД╛ф╢лфмЫ тп╛уГОр╝БржЕ╤З╤ЗржЕ 3

хБот░от╝итД╛сЕнфГСфГо т╝итД╛ф╢лфмЫ 

хБорбДтАл┘╕тАмрдетИВсЕнр╝Б╨и тп╛у┐АсМ╡ ╚Э

╚Э

╚Э

Inwest Consulting Inc. ╠┤рзХт╝итД╛ткЖсВУ

Immigration Lauriers Canada Inc. ▀Нсамр╣ФслЭт╝╕т╝итД╛

Cangary Consultant Services рм╢▀Ит╝итД╛

514-800-3786 514-800-1778

514-465-4486 438-833-9806

514-583-9566

514-516-2726

═Ър░ктйвфДК(+86) 139-7887-3072 уС╛р▒нwww.inwestim.com фЧЫуГЮinfo@inwestim.com сУЫ╘О2306002861

418 Sherbrooke E H2L1J6 уС╛уАЖwww.LauriersCanada.com фЧЫуГЮinfo@LauriersCanada.com сУЫ╘ОLauriersCanada1

Suite 404,1440 Ste-Catherine West H3G 1R8 уС╛уАЖwww.jialicanada.com фЧЫуГЮcangarynet@hotmail.com сУЫ╘ОCangary_Immigration (1968176401)

511,Place d┬ТArmes,suite 358 H2Y 2Y7 уС╛уАЖwww.canadaentryvisa.ca/wp фЧЫуГЮinfo@canadaentryvisa.ca сУЫ╘Оcanadianimmigration

IMMIGRATION MBZY тЙЯфКПр░кфн▓ткЖсВУт╝итД╛╬╕▀ОсЭн

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОй тАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

╥ксИнсИзр╢ЮсВР▀е

".1.

2 слЭрзотгитж░ф╕╜с╡╣╨гр║ДсЧ┐тЬ╗╨м

уЦБуИитйвфДК сУЫ╘Орг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

ржХ ╠н уЬа ржХ смТ

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

фДЗсДирд╡╥Й╤Ж╤б

р╛Э рпС╠╜р┐╣ сЗк

XXXTJOPRVFCFDDPN

1&2═А═З╘КфГо тИВфДЪфУ┤тАл ┌атАм ф╢з тАл ▌ЦтАмсам тАл ▌ЭтАм$ 4 2 сЯВфЙ▒т╝итД╛╚а ╨о═ЗсГгт╝итД╛╚а рд▒т░осг╜рд║т╝итД╛ф╢жт░Ы

р╛Я


 ྟ

ᗛ ۡ ஠ ᔚ

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ॡ̠ܲᦏឬੇࠪ᱆ӑАᄉӧ̠ᇪӜᄉ ဗ࿃ઔథʿ໗ᄉॶৰὋੇࣲʿՠᝢᤇ̎njᤇ Ф˖Ӊહੇᄉྗආᦏʿူᝌʶ˓̯࠴‫ڙ‬᱆ ӑАܷ᫁ᄉߦߔঞ˥͗ࠪᤇ᧖ઔథᤇ˥ܷ ᄉʿ໗ὋФࠃੇࠪᗛྱѽ࠶ᄉӧ̠‫ړ‬ὋྱѾ ௦ࣱᣏ̠ᄉӧ̠‫ړ‬௦ඊᣖܾభᄉὋᤇព˝ ̣˥ᤇ˥ឬփὋᤇᤆ३̯ʶᮏᯋध‫ݼ‬ឬᡐὋ ᆷѬ‫ڠ‬ឬൣ௦ᤇᮏᯋᝧੇᤩຑ्੆˿ဗ‫ڙ‬ ᄉᤇሗ᜹ཁnjॡ̠ܲᐯ߿͗ʿనචὋՈʶᮏ ᯋࡂᑞᄹᤨᗛྱѽ࠶ӧ̠‫ړ‬὞ᤇ˶ܹలБ ܹ̾ϟഏК˿աὀᤇ̠̎੊᝴ឬᄉ˶෤ᩱὋ ͭ᜵௦;ᤆࠪᤇኼ஠ብਕТᡙὋʿ‫ݰ‬Ўեੇ ᝮᝮᤇᒯ̬̽ੇᬱঃᄉʶᮏᯋաnj ᥦ௦ੇᤆ‫ڙ‬ឳܷߥᮔመᄉௐϊὋൣ‫ݝ‬௦ య˖ᏥណѷѷᏥ߸Ὃੇ͂˶ѷѷ᫋˿ʽ౎nj ൣ‫ੇݝ‬ᄉʶ˓ధԣ᣾ၶ௅nj ˶ൣ௦ᤇ˓ధԣ᣾ၶ௅Ὃ੝̴̾ឯ˿ʶ ܷ̠ࣞԟҪ̴ᄉၶ௅ีࠪnj੝៊ᄉีࠪࡂ ௦Ԝ‫̠נ‬ᛣᄉʶࠑ‫ڠॆڙ‬ኪ௦ඊᣖܷᄉ˖ ᮿᯝՈʶᮏ௸ᮿὋॆཨᤇ˓าҮ௦ᒬ᠟ᄉnj ‫̴ڙ‬ᥘឯᄉᤇᏅ̠᧖Ὃܷܲஜ̠ੇᦏᝢខὋ ͭᡱ̴ࣲ͂ʿ௦ॡཿὋᮆܲࡂ௦̾ґ˖ߥ ʼᛩ˷ာᄉௐϊʶ˓ஓࠈᄉ੊Ꮷࡂ௦డథ ᣾ʶ᭦˧ᎅᄉþధԣᄉధԣÿὋᦏ௦ॡ᫁ௐ ᫍ෤థᐎጆ˿njఴ౎ੇ௦ʿਆԜὋԺՐ౎ਆ ਆὋʶ౎ᥦ˓þ‫៷ڗ‬ÿঞ˥ឬᦏ௦ੇᄉᏤ˸Ὃ ‫ܰڍڙ‬Ὃᝢខ˓Վۡᄉధԣᅋࠃʿࠓ௛njФ ൒Ὃੇ˶ਆύᤇ఺͗ܲᝢខཁ̠Ὃ˝࠱౎ᤤ સܷߥὋᤤસ˃ˉᦏԺᑞథࣞүὋ̅௦ੇΦ ኔः˿̴nj ࡂᤇಧጝ߿ᄉ௅ߔҁ˿Ὃᥦܸൣ‫ݝ‬௦௠ య̊Ὃੇʶʽាࡂᄯ‫̠נݏ‬ᛣᄉᥦࠑᮿᯝnj ʶᤈᯋआὋనҫտࡂज़᧖᭦ૈ˿ૈὋឬ˿ԱὙ ;͂ࡂ‫ڮ‬ᥦ᧖աnjੇᮊᅋ̴੣ૈᄉ‫ڠ‬ழᄹ ԜὙԵ᜸నҫտࣂፂၸழ्ᄉಷߔ‫ڙ‬ᮿԉᄉ ൣ˖ܼૂᡐ˿˓ܷܷᄉൣழ्ᮿಷnjੇዣ ႔ᄉᄹ˿ʽὋᤇ˓ൣழ्௦ၿӠі˓ழ्ಷ ૂ੆ᄉὋ‫ڙ‬ൣழ्˧ʼୋᅋʶ˓ࢼܷᄉ‫्ڒ‬ ᣀᄧὋᤇᣀᄧᄉࡆࠩඊֆ‫ډ‬ᄉᦏ᜵ܷὋ‫ڙ‬ᤇ ˓ࢼܷᄉൣழ्ֆ‫ډ‬ୋஉᅋʶ‫ړ‬೯ߔnj þᄹ ౎̬௸Ὃੇ͂௦ᤇࠑᯋआᄉ˞ᝇ‫؁‬ὀÿੇʿ ၿᒬ˞ᄉឬ᥊njॆௐੇ௦ඊᣖТ‫݋‬ᄉὋࠪʶ ˓ܷߥᮔመၶ౎ឬὋᑞథᤇಧþྱ൳ÿᄉय़ ᥄ࡂᡛܴᑞ̠̽Т‫݋‬ᄉ˿njԺॆௐᄉੇࣲʿ ᅻ᥊ὋᤇሗТ‫݋‬ਕ௦ᥦܸ௸ʼᄉኃʶ˓˶ ௦ణՐʶ˓˿nj

⚢ ԫ ᒸ ጵ

!"#$%&'$()*+

᣽ ӈ ∂ ᒸ ৕ 䄏 হ 䃶 䃩

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

㧆➦‫ݖ‬ᅁ๔႓ੳ∂ⶂธ

偮ࡄ‫ڹ∕Ⱞٸ‬ᒸጵ

叓शᅁ๔႓∂႓䮏ℂ͇

ߍᠬ๔ᒸጵࡼччঅ

͚ప∂႓႓ธ

偮ࡄ‫⼨Ⱞٸ‬ℾᒸጵࡼччঅ

᠒ᰶ͚పȠߍᠬ๔ᒸጵθߎ᝭็Ꭱប͇㏼侹

ੳ͇ㆨ カ䃮 ྇༨ㆨ ⼨ℾㆨ 䯴Ґㆨ 䃶䃩 ,-+*$-&.//01&2/31&45$#*&67 +8*91&:";%+<$51&=>-<?*#@&A.B&.CD ⩢䄊  эⱌ  ⩢䗛LBJNBMBX!HNBJMDPN㑾౭XXXLBJNBMBXDPN ౝ䧮ᾆ㏬1MBDFEă"SNFT〆1MBDFEă"SNFT‫ܧ‬ऐठӔㆠ

ʶᮏᯋ ԩᥘᄉࠕࠆ͂ᬅᬅ፝፝ᄉ౎˿njᮿಷʼὋ ܷࠑ෤థ̣˥᣾ܲᄉ̓ึnj̓ึ௦థᄉὋͭ˧ ᬌ҃̅ࢺԾˏ᣷ᄉధԣὋԺᑞ௦‫˝ځ‬ᮿಷඊ ᣖܷὋሎ३ᤉᄉ̠ឬᡐព౎ʿழΦὋ੝ܷ̾ ࠑᦏ௦࠴‫֖ڠܥ‬ᒬࣁᢵ᣷ᄉ̠ᐉܸὋᤇሗ‫ڣ‬ ᭦ਕ᜿ॡࣰ᭡Ὃܷࠑᦏ‫ܥ࠴ڙ‬ᄉᐉᅋܸ੊௦ ͯܿᄹ੣఺Ὃయय़ᅋ௸ᮿᄉध‫ݼ‬nj ԺឹడਆὋѷʶʼᖜὋᮿಷʼᅮᫍԪ३ᰖ ˼ᡐ౎Ὃѷ੥ᄉᥦሗࣰ᭡ᅮᫍᜁ੩ᆠ˿njԵ᜸ ܷࠑ́Ў঻ՐᄉՈᡐ౎Ὃథᄉ̠ঋᤳ଍Үᅋ ᣀᄧὋਆᝧᒬࣁ‫؝‬൓ᄉᖜࡉঋᄉᣀҁᒬࣁᡱ ґὋԁᤆ෤ኍФ̴̠ઁ᜵Ոᄉᖜᄨᤈᒬࣁᇁ ᧖Ὃᤆథᄉʿᮎᮿಷʼୋஉ‫ڠ‬МአМӅὋቢ ᡐᢵᄯଋૅᅋᒬࣁᇁአᄨᖜnjʶ᥊ᖜज़ज़Ե ‫ڙ‬ᮿಷʼᣀ˿ˏ‫ړ‬᣷ᦏࣂፂ੝қ௃і˿njੇᄉ ʶͮ‫ݝ‬ధԣ˙ௐଋҁ˿˓ႂពὋሎࣝ˿ʶ͗Ὃ Ժॆ̴‫౎ٿ‬ᄉௐϊԦဗὋᮿಷʼᄉᖜ۲ఴʼ ᦏࣂፂᜁʶੲᏪЏὋᮿᄧ᧖қʽᄉԵ௦ʶ̎ ᦠᖜ֖ӷඹὋၴᒯᤆథଅᰣᄉᰣܿnj నҫտᄹᮿಷʼᄉᖜՈᄉࢿʿܲ˿Φध ‫ݼ‬அᣀᄧʼᄉቆᄧߔߔ‫ઁݝ‬ளᄉᖜୋʼ౎nj ʼᖜᄉ‫ڠ‬ழࡂ‫ڙ‬þ࠮௠ÿᄉஷ᣷Ὃ˶ࡂ௦ឬൣ ‫ݝ‬᭦ࠪᅋੇnjၿ̅ཁᄉᖜඊᣖܲὋԵ᜸నҫտ ઁᖜ̯ᮿᢻʼૅʽ౎ὋЎ˙ௐઁᖜஉҁᮿಷ ʼὋཨՐвʶಧʶಧᄉઁᖜ̯ᮿಷʼቪҁᣀ ᄧʼnjԺ௦Ὃᮿಷʼᄉ౼̎ᮻࠆቤཨþᤂප഍ ԻЎ३తÿὋࡏཨՈᡐ˿నҫտᤆ෤౎३Ԣஉ ‫ڙ‬ᣀᄧʼᄉᖜὋԵ᜸̴͂ઁܿ۠३ॡͯὋʶ᣷ Ո᣷ၸʶԵ੣૔ᅋᖜὋ͋͹௦ঢѾ̠Ԧဗ̴ ͂ൣ‫ڙ‬ϦՈnj̴ͭ͂ኤᄯࡂ௦ൗᄥस॔Ὃ‫ځ‬ ˝ੇࡂ‫̴͂ڙڮ‬ᄉࠪ᭦Ὃᤇʶ࣪ᜁੇᄹᄉʶ ຌ̃ഁὀᤨ᣾̴͂૔‫ڙ‬᭦ґᄉ੣ੇԦဗ̴͂ ௦‫ڙ‬Ոʶ్᱒ὋՈᄉൣ௦ᤇ్᱒ణᐩᄉ᱒ᐠ ߔnjੇᄯӆӆᄉᄬᅋ̴͂ᄹὋੇਆၸੇᄉᅊ ᇷնឃ̴͂ᤇಧϡ௦̴̠ࠪᄉʿ࠳᧗nj̴͂ ˶Ԧဗ˿ੇὋʿ‫ݝ‬਒ধ‫ڠ‬уੇቶ˿ቶὋԺ੣Ι ே෤థϢὋԵ௦ઁܿ۠३ఝͯ˿Ὃࡂ‫ݝ‬Ϸ௦̴ ͂ʶܿಫ‫ڙ‬᭦ґᄉᮿᄧ᧖ʶಧnjՐ౎ኍᥦ్ ᱒ᜁୋʼᮿᄧࣲ˄ᣀҁੇ᭦ґᄉௐϊὋੇԦ ဗᤇ్᱒Եқʽ᱒֖ܿ᱒ࡊ˿Ὃᤋଋ֖ܿࡊ ᄉ௦ᤆ൴ߚᅋ̎᝴᱒ᐚᄉʶଅ᱒҇nj ঒ཨὋʶ˓‫ݘ‬ၶቢ˿ᡐ౎nj‫ݜ‬ൣ‫ڙڮݝ‬ ੇᄉࠪ᭦Ὃ˶ࡂ௦ൣழ्ᄉԲʶቪnj‫˝ځ‬Ү ͺඊᣖ᣽࿭Ὃ‫ݜ‬ᤇ˥ʶቢ৲Ү˿Ф̴ൣ‫ڙ‬Ո ᯋᄉ̠Ὃᮿಷʼᄉ̠ጬጬઁᄫЏઅՓ‫ݜ‬njԵ ᜸‫ڠܥܷݜ‬ឬҁὙ þ;͂ᄹᄹ;͂ᤇ̠̎ᄉ ገ᠎ὀѾঃ˿ੇ̬ܸ͂౎௦ፋ999᣾ၶ௅౎ ᄉnjܷࠑᦏਤཁՈὋѾ́Ѿ઎ὀÿੇѷਆፋ‫ݜ‬ ឬᄉពཁ˓ᡁὋឹᅻ‫ݜ‬ԥःᄉඊੇఝঋnjԵ᜸ ‫ݜ‬ពᮂѷᖿὋࡂͨѢԤ੣ज़ᜈᅋප౦ᄉᄧߔ ᧖઄˿ˏܷઁᗇᖬὋԠʿጊʿਤᄉઁᗇᖬஉ ᤈᒬࣁᄉᇁ᧖njᄹҁᤇʶ࣪ὋܷࠑЎ௦ਗ˿ іሙὋཨՐԠཀध˿ᩝὋ̠Ꮕ˖Եե᜸Ὑ þ; ᄹ;ᒬࣁʿ˶ᤇಧὋᤆ‫ݝ‬਒ধឬѾ̠ὀnjÿ þ; ᄉՈᄰࡂ‫ݝ‬ᄹ‫؁‬ὀÿ þ‫־‬ղᅫ;ᤇཁѢোὀÿ ե˿ᤇ̎ពὋᤇՏ‫ݘ‬ၶԁʿ̾˝ཨὋࣷࣷᄉ ឬὙ þᮿಷʼᄉᖜఴ౎ࡂ௦᜵ᒬࣁԜૅᄉὋ ᤇಷߔܹܷ˿ੇʿቢᡐ౎಩ఴܴʿᅋnjвឬ ;͂ਆՈ˶Ժ̾ᒬࣁԜૅղὀÿՐ౎Ԡ௦ʶ ᫻˼ַַᄉ́լ‫ܥ‬ὋԵ௦ੇࣂፂ෤థॶধԜ ե́լᄉЮࠓ˿nj вՐ᭦Ὃᖜ˶ᦏᴎ˿Ὃ੝థᄉᄧߔ˶ᦏ ࣂፂຌቆ˿Ὃ˶௦ௐϊፆ᠌ᡋ̠˿njॆనҫտ ઁԦᇽૅ᣾౎ᄉௐϊܷࠑԠլ˿ᡐ౎Ὃ þঞ

˥ᤇ˥᠛‫׹‬Ὃᦏ෤Ոܲ࠵ÿὋ þʼᖜᤇ˥ਤ ᑞʿᑞʿፋ࠴᠟‫׹‬὞ÿὋ þӬ૵ੇᄹᄹὋʿ ͗ኪᩱ˿աnjÿࡂᤇಧі˓̠;ʶᝒੇʶ ឥ‫ڠ‬ᡱనҫտឬᅋ̣˥ὋՐ᭦‫˶ੇڠ‬෤‫ڙ‬ եͭጻ̅ઁ࣐ፋ̶˿nj ࡂᤇಧὋᤇᮏᯋࡂϷʶ‫ڣ‬᫒Қʶಧጻ ̅‫ڙ‬ᤇ˓ᮿᯝʼ໥߸˿ὋᏪੇॆௐణਆ‫ڠ‬ ࡂ௦ᑞঋཁሎधᤇ˓‫ڠ‬ழὋ̾Бᝧᮿᯝ᧖Ѿ ᄉᮻࠆ֖నҫၶቶពੇ͂njᡋѢᯋआὋੇ᫇ ੇᥦͮ‫ݝ‬ԣᤇᮏᯋՈᄉ‫ʹݟ‬Ὃ̴෤థᄯଋ‫ٿ‬ ኔੇὋᏪ௦ଃѢ੣఺੩˿ʶ˓ႂពὙ þؐὀ‫ݤ‬Ὃ ࠑ᧖ᤆథᯋ෤థὋథᄉពፋੇ႐ᅋnjnjnjÿ ‫̬ݟ‬Ὃᤇ͇̂ৰࣂፂ᣾Ԝ˿‫ݝ‬іࣱ˿Ὃॆ ࣱՈ᣾ᤇᮏᯋᄉ੝థ̠ᦏࣂܷ᫁੆̠Ὃథᄉ Ժᑞࣂፂథ˿ᒬࣁᄉࢹͺὋథᄉᤆ‫ߥڙ‬ಢ νᅋាὋథᄉሎधᄉᗛྱѽ࠶Ԝҁܰᄴၴ ᒯܰ‫ڍ‬ԦࡘὋвਆઁᤇ̠̎ᐐ‫ڙ‬ʶᡐՈʶ ᮏᯋᄽᄉԺᑞඊᄅܸᤆ᜵ᬱ˿njੇᄰζὋဗ ‫ڙ‬Ԁ΍ઁܷࠑᦏᐐ‫ڙ‬ʶᡐՈᮏᯋᐯ߿˶ʿ ͗Ѣဗॆѹᥦಧᄉ‫ڣ‬௿˿njੇ˶ᄰζὋॆѹ Ոᥦᮏᯋᄉ̠˖థʶᦉѫ͗̂ˉథ੆Ὃ̴ ͂˶᝴͗੆˝ӝၶὋ।࣍Ὃူ᠈ᮎ᫇Ὃ੊ Ꮷ௦መᆐ̠տnjԺ௦ʶ˓̠ᄉገ᠎֖˷਄ ௦̯࠴ࡂШ੆ᄉὋᏪ˄ᤇ࠱ͦᬣᤇ˓̠ᄉ ʶၶὙʶ˓‫˷ݝ‬਄Ժᑞᔈʶᣛߔ˶ॡᬱШ ੆˿ὋԺʶ˓‫˷ڭ‬਄ज़ज़ʶѫ᧾ࡂШ੆˿nj ՈᯋὋᤇ௦ੇ͂ඇ˓̠ၶา˖ʶ˓௾᤯ᄉʿ ᑞв௾᤯ᄉҮͺὋ௾᤯ᄉᤋੇ͂ᒬࣁᦏʿ͗ ‫ڙ‬਒njͭ௦ज़ज़ࡂ௦ᤇ˥ʶ˓௾᤯ᄉҮͺ͗ ఑᭚ʶ˓̠ᄉνШֵ֖বnj‫ڙ‬ᮿಷʼὋඇ˓ ̠ᦏ௦ࣰኍᄉὋ‫˝ځ‬ඇ˓̠ܸၶࡂ͗ՈᯋnjՈ ᯋὋʿᭉ᜵;ᄉࢹͺፂᰍὋʿᭉ᜵;ᄉߥ˷ᑞ ҦὋ˶ʿᏥᰍ;௦ՠߥខຍӯὋߥࠜ̊ᢻnjᔩ ෤థࢹͺፂᰍὋܷʿ˿‫ڙ‬۲ࡎࢹͺ˖ሤጌፂ ᰍnjᔩ෤థᄰСߥខὋܷʿ˿вԜߥಢ᧖ፋᒬ ࣁþЌЌႂÿὋͭᔩ෤థ‫ݝ‬ᄉஓШ෤థʶ˓‫ݝ‬ ᄉֵ̠Ὃԩॕֽᄉ௦ᤇ˓̠ᄉʶᣛߔnj̠‫ڙ‬ᮿ ಷʼᄉᛪဗ੥௦̴ֵ̠̾ԢФνШᄉణ‫ͳݝ‬ ဗὋᤇˀ̴థܷܲᄉߥខὋథܷܲᄉᑞҦὋథ ܲ࠵᠈ࠜ෤థ͉ʹСጆnjᥦ˥ԥ᣾౎ਆਆὋ ࡂኪʶ˓̠ॡᐒ௙ὋࢹͺᑞҦ˶ॡुὋ‫ڙ‬ᐋ ‫ڣ‬ʼ᮲ၶපᡐὋᥦ‫ݟ‬౦ᤇ˓̠‫ڙ‬ᮿಷʼᄉᛪ ဗᡱੇ˧ґଠзᄉʶಧὋᥦ˥̴࠱౎ᑞᖌ३ ܷܲ੆ࡂੇʿ஗ឬὋͭ௦ੇ஗ᐯ߿ᄉ௦̴ᄉ ґ᤬̴ࠪᒬࣁ੊Ꮷࠪᤇஞ˓ᇪ͗౎ឬ௦థӿ ࠎᄉnj˶᝴௤̴ܸԵ௦֖Ѿ̠́઎і‫ڰ‬ᐚՈὋ ͗ϦՈᤆ෤ʼᄉᖜὋ͗ʿᮎᒬࣁᄉ्៵ૅԨ

⣀࠙

͇

XXXTJOPRVFCFDDPN

!"#$!%&"'()*)$%(

̾ʼֵ̖Ժၸ341Nj5'4"Ԣဗ᧚࣐Ձ ႂពẓ МՂ  ੣఺

ᥪ኷ẓ !""#$%&'"()*+',-.,"$%! ‫ڦڠ‬ẓ/012234%!.*'2256)+$72289:;722 22222222222222222222222<-=>!?.'"-722@?4A'%222222B0>229>C2222 Ⓨౡᬷ !""#$$%&'" D,-'22E'.-?

偮ⰮহႶⰮ∕‫ڹ‬ч䃎ጵប⚔ ुᬫ ᠚᰾   㒻 ప ч 䃎 ጵ ប ⚔    䛾 㲺 㻱 ܿ ጵ ប ⚔

㧆➦‫ݖ‬ᅁ๔႓.#"

Ŀ̼ူ᭣ᐦࣉ‫ۋ‬۲᧚ ʿԩࣉ‫ڣ‬ԪҮઅᠪ̅߶ᄴߥ

7 8.5

іᮣᗇᖬࣲ˄ஓᐱѾ̠ʶ᤯Ὃᥦ˥̬ܸᄉ̴ ࡂԺᑞ‫ࢹڙ‬ͺ˖͗ખᳫᒬࣁᄉՎ̂ઁҩҶኪ ‫ڙ‬ᒬࣁܿʼὋ͗ቊԨ̴̠ᄉᆐቂ੆౦Ὃ͗ᅻก ࿀กὋ௙௙௦ᒬࣁʿࠪᤆူᄯච‫ܤ‬ᄉ˝ᒬࣁរ ᣲ෤థˌඒড়᣾˧਒nj Ր౎Ὃథ̠ʶଡᡐܷ᜺ഴᄉᐐ͗ὋੇЮ ॶຆ‫ࡂܪ‬థʶሗԥਕᄉৰ፛Ὃ˶ॡ࠵ԜԟҪὋ ᤆథϷ̣˥þ̠ᡔܲᡔབ᫒ÿᤇሗពੇ˶ʿζ ˿Ὃࡂኪ௦ϥ࠶ᐐʶᐐ˶ʿ᣾Զʼʻˏ˓ᅻ ࣁ࠴ᐐʶ႖njᡱధԣᐉܸᄉௐϊὋੇ˶ᑞፂ ࣡եҁॆࣱᮿಷʼᥦ̠̎ᄉᤂхnjᗛྱѽ࠶ ᄉӧ̠ఴ౎ࡂʿܲὋᡱੇՎᴓᄉӧ̠‫ࡂړ‬ఝ ቋ˿Ὃឬ౎ឬԜࡂᥦ˥і˓̠Ὃᮿಷʼᥦі˓ ̠ᄉՏߙ͗ԥԥ‫ܬܬ‬ᄉѢဗὋʿ᣾ဗ‫ڙ‬Ե௦ Ԫ੆˿ᕏͷᯋՐᄉ᫋ៀᎱ˿Ὃ‫ੇ˝ځ‬ᅻ᥊Ὃ ᤇ᧖᭦ᄉܷᦉѫ̠ੇ˶Ժᑞ෤఺͗Ὃ˶෤Т ᡙв᜸᭦˿nj ‫־‬Ὃੇॡਕ៘ॆѹᄉᥦᮏᯋὋൣ௦ᥦᮏ ᯋ΍ੇԵᔈ˿ՈʶᮏᯋᄉᨐὋᔈ˿Ոʶᮏᯋ ᄉௐᫍԁख़ऄʶʽߔᄹຌ˿᝴̠ܲὋ˶ᄹຌ˿ ੇᢵ‫ܪ‬ᗛۡᤇ˓ӧ̠‫ړ‬ᄉʶᦉѫnj

∕‫ڹ‬䛾㲺䉏ߎ㻱ܿጵ ប⚔त⴮

ߎ

͟ϯ៚⽃ ж͏៚⽃

$IFMFF'JOBODJBM4FSWJDFT*OD

12

ᗛۡ஠ᔚઅሼ‫ڦڠ‬ &."*-FE!TJOPRVFCFDDPN

㒻ప∕‫ڹ‬ч䃎ጵ$1" ч䃎ጵत⴮$$

㖁㈨᫦∂

6

ۡ ஠ ᔚ

ߍᠬ๔∕‫ڹ‬ч䃎ጵ$1" ч䃎ጵत⴮

ఄѽ᧚ᚷူ᠈ᮎ᫇МՂ

ၶМࠟԢͰࠑМࠟ‫߿ڌ‬அЙ % ੆᫁ ᣾ज़ ࣰ‫ٿڨ‬ઐ᣹ % ࣱ‫ځ‬ሧඞ๘Й߶ᄴ அ ሜညᰳ ᣹̾ʼ‫ٿ‬அ ʶ൒ੜ᠝அЙ۲᧚‫ี߿ڌ‬ো % ॸᮋߚʻࣱ

ŀ % ̃൒ੜ᠝அЙ۲᧚‫ี߿ڌ‬ো ʶࣱయМՂϗ҅ ʶࣱጻԺԨ‫ ٿ‬෤੣፝᠟

Ł ࣱ̃యМՂϗ҅ ࣱ̃ጻԺԨ‫ ٿ‬෤੣፝᠟

஠ᢵలҮॶࣂᤉ

⩢䄊

䲓⽃ߖᅺⅆ‫⼔ܯ‬᝴៚⽃䲓⽃ߖᅺⅆࢋ᝴⌺⽃

䗛マ

⪎ႛ⩔Υ᝴䔵⽃

+,-./-01/23456/,78146И䉢䔵⽃

-JOLFE*O䶳㠞

᪎㗧യ䜆

3559:;<<...87,-=>?,-8146< ,-<+,-./-0!

ᓛԎ ./-0+,-64-5@>/7

ϯᄴԒ䮞

ౕ㏬㜗ߖ䉚Ν ᣏϟ᫲⍥Ԋ䮖 ⪆႓⩌ࡨ⫄Ԋ䮖 មម᜾ ⿸‫ݨ‬䉚Νᝃ㔲䓀‫ڒ‬ https://www.jfgroup.ca/agent/2164 ȕ䉚Ν⪆႓⩌Ԋ䮖 䄤䔶᠖+'&MJUF1MVTJOUFSOB UJPOBM4UVEFOUUP$BOBEB ȕ䉚ΝᣏϟԊ䮖 䄤䔶᠖+'3PZBM7JTJUPSUP$BOB EBᝃ㔲0QUJNVN1MVT7JTJUPSUP$BOBEB ȕ䉚Νߍᠬ๔ᅲℾัධ᫲⍥Ԋ䮖 䄤䔶᠖+'$BOB EJBO5SBWFM*OTVSBODF

㖁㈨⩢䄊喟 Ț⁏䓻ч䃎ጵߍⰌ ᠈㖅ߖ⤳ ∂䄚倅͚ℂ͇ 㠞䄚๔႓ч䃎͇̀ℂ͇


 ྟ

514-8718688 514-8066638 ‫ ڨ ڢ‬1117 Sainte-Catherine Ouest Suite 205 Montreal H3B1H9

㏪㏓ᬒ㻯‫ ٶ‬㏪㏓⮱偲߈$79.99+ Lj̪ᬎశ઒ࠈ̢

≨ߕ‫ڤ‬Ҁ䄓ᗲ䄤৕䄏̴䓫᫲⍥

㏪㏓ᬒ㜗⩞㵹 ⃼Ꭱ䘪㺮ࣨ⮱᫲㵹 ㏪㏓ᬒ㻯‫ٶ‬ ㏪㏓⌞Ꮣ⍥ ㏪㏓ᬒ㜗⩞㵹 ㏪㏓⌞Ꮣ⍥ 㟊ߍ਒ᬒ㻯‫ٶ‬ 㒻͉ᬒ㇫ࡻ 㒻͉ऺ೻ ࡻⰈ䶬䉦೻㺬◦‫ۈ‬ᵎᬒ 偮ࡄ‫ٸ‬೻ Ⅱᮣ┾ጰ̭ᬒ ࢳटऑ೻ ⁔≟䷻ᗲ ᪴ࡃ䖄ϔ ⍒๗ࡻ̭ᬒ ߍᠬ๔仃䘪 ᓰ㘼 ᰭ㒻᳘ण ఈ႐⮳჉ 㔍⎃ᆞᎱ̭ᬒ ᵩ‫➖ߕ℁ڝ‬చহⅡ᳉䛴ᦅ о䬟ཞͽ ‫ۉ‬౧ ߕ➖చ 䔅ᰶⅡ̷‫ڙ‬చ ⁔ㆠѪ䛻⩌ߕ➖చহຒ➦㣞᫜ 䛻⩌ߕ➖చ ຒ➦㣞᫜৮❹䉚➖ ็ѓ็ ࡰᇈ⎃ ᅩχߍ៶๔┾ጰιᬒ ߍᠬ๔̺ᓄ̺ࣨ⮱᫲㵹 ็ѓ็ ࡰᇈ⎃ ᅩχߍ៶๔┾ጰ̶ᬒ ߍᠬ๔㏼‫ڥ‬䘪ౕ ႶⰮ̶ᬒ ‫ڕ‬ᮜ᫲㵹 ฼ͽ⎫㻯凥ιᬒ ᮜ㞟х㒻 ⊤∸ⰮЪ⮱᫲㵹 ߍ͉ᬒ ߍ͉ᬒߍ᫜Җ ⊤∸ⰮЪ‫ڕ‬ᮜ

$119.99+ $129.99+ $179.99+ $219.99+ $139.00+ $139.99+ $19.99+ $19.99+ $29.99+ $24.99+ $24.99+$49.99+$79.99+$89.99+ $75.99+ $189.99+ $249.99+

᠈㖅ᄩ⍥হߋ‫ڙ‬ბϧঅ ᰶᘼ㔲䄤ࣾキࢳ㜠WPZBHFXPOEFST!HNBJMDPN

ጡธఏФᵩ࠲᠙䆗ࡻጡธ ̶ᭌ㏔䙿Ꮔ ͑ᬒᝃ͑ᬒВ̷ఏ ᝭ᰶ ⼻䶦 ͇̀ࡻϧ䶳䭌䮗ह ᰺ߎ䉦ओ䃎 '"$*7⊵䉦㔲Ԋ䮖ധ䛾

̴䓫᫲⍥Ԋ⪆ः⊵ᝃᰡᩦ㵹⼸ࣷ䙿Ꮔ⮱ᱰ‫ ݖ‬ᖂ̺᣽‫ݺ‬䕇ⴒ

XXXTJOPRVFCFDDPN

www.wondertravel.net

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  ࣱ త  ௅ኃయ

ࣸ ն ζ ো


௙௠ЛӸ ኃ

៘ᭌᩣ‫ݷݷ‬లު̖‫ݘ‬ ߦߔྙ௦ຝ‫׍‬ӧࠜ៷

 ྟ

‫ޠ‬ ˬ ௠ ᫔

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ರ ߔ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

ణᤂὋ៘ᭌᩣ‫ݷݷ‬Njࡦᄉ៘‫ޱޱ‬ ‫ڙ‬ᇷᬤʶࣱ˧ՐὋ቉ཨࠇ࣊ࣂ̖ʽʶ‫ݘ‬nj త௅˖ӤὋ៘‫ޱޱ‬቉ཨ‫*ڙ‬OTUBHSBNʼઐ ‫؝‬Ὃࠇնࣂፂॆ‫ݤ‬nj៘‫ޱޱ‬௲Ѣʶषˀ ࠴ࠂࠂྰ੣ᄉႆ᭦Ὃࣲ႐ᝒᛪᇧὙÿ:PV BSF NZ CSJHIUFTU MJHIUÿ὇;௦ੇ̠ၶᄉ ణ᫄̜ᄉЏnjὈ‫̯ݜ‬లଡԢߦߔྗ̝ᄉ ᢵѫnj ૵ຠ޴ઐ᥊Ὃߦߔᄉၶྗ௦៘‫ޱޱ‬ ‫ڙ‬ຝ‫׍‬ӧឳ˹ௐࡂᝢខᄉధԣὋႃழࠑ ܑᄰॆʿίὋ௦ຝ‫׍‬ӧ̼ࠜ̃nj ຠ޴ᄉઐ᥊ሥὋ៘‫ڙޱޱ‬ຝ‫׍‬ӧల ު̖‫ݘ‬ὋᝧʶՓႺྕ‫ݜ‬ᄉ‫׍׍‬៘ᭌᩣ᭣ ࣡৓ঠnj͛៘ᭌᩣઝॶ‫ݷݷ‬௃Տ௃͊෤ γᬩὋЋ‫˧ݷ‬ᫍѢဗ਒᜸ѫ൧Ὃၴᒯʶ ऎԦၶ́੯Ὃ‫ݝ‬і˓తᦏ෤థᐎጆnj ៘‫ޱޱ‬ʼʶ൒Мध᭚᭦ᤆ௦Ԝࣱ తὋ̯ௐᫍʼ଍றὋ‫ܷݜ‬ጝ௦తࢺԾ ၶ‫ݘ‬Ὃ੝̾‫ݜ‬Ԝࣱతध‫ݼ‬ᇷᬤὋॆௐः ឞ௦ࣂፂဖߘ˿Ὃ˧Ր˃ॶ߶ᑁय़̖Ὃ ̯ௐᫍཁʼ౎ᄹ߸КկՋnj ៘‫˧ݘ̖ࠇ߽ޱޱ‬ՐὋߦߔၶྗᄉ ᢵ͊ʶᄯ੆៓Ὃడᡱ‫͛ݜ‬᣾፟᫔ᄉ‫ݝ‬ ᖇ‫ڵ‬ႃ௠᳓ᅊ+FSFNZ 3FOOFSʶऎ੆˝ ణܷ߀Ⴀ̠nj૵Ժ᭤๖োᤨ᭚Ὃ៘‫ޱޱ‬ ௦‫ڙ‬Ҫૅܷຝ‫׍‬ӧ̖ʽ‫ݘ‬ЇὋᏪߦߔᄉ ၶྗ௦‫ڙݜ‬ຝ‫׍‬ӧឳ˹ௐὋᄰខࣱܲᄉ ధԣὋˏ̠ᤂࣱ੥ध‫̈ݼ‬ၶৰਛNjध‫ݼ‬ ̓ज़nj૵ઐ᥊ὋႃழࠑܑࠜᜎὋᝧ៘‫ޱ‬ ‫ޱ‬Ժ̾‫ڙ‬ຝ‫׍‬ӧ߶ॶၶ‫ݘ‬Ὃၶา௃উnj ൤ܰὋˏ̠ᤆడᜁᄫᅛҁ᣾ຝ‫׍‬ӧ᜴Ӝ ᄉ5IF"SCVUVT$MVCnj ԜࣱతԦဗᒬࣁকߘՐὋʶՓྕৰ ᒯʼᄉ៘‫ࡂޱޱ‬ф߿К᭦ϢࢹὋࣲ႐‫ڙ‬ ຝ‫׍‬ӧШᑁय़̖nj ૵ઐ᥊Ὃ៘‫ࠑޱޱ‬ऐ᜹এॡ᧗ὋԦ ဗকߘՐࡂЎնᅻࠑ̠njॆௐ‫׍׍‬៘ᭌ ᩣԥःణܷὋଡѢ‫ݜ‬ःឞЎፆުὋ˝ᒬ ࣁ֖ࠂࠂ́ԨՏѫnjͭʿު˞˦ᄉ៘‫ޱ‬ ‫ޱ‬ᝢ˝෤థᤇ˓ॸ᜵Ὃ‫ݜڙ‬ᅊ˖ፆުԵ ௦ʶषጭ֖ʶԵੈૈὋྕ‫ॶݷ‬Ѭᄉ៘ᭌ ᩣࡂᝢ˝ު‫౎ݜࠪތ‬ឬ௦ʶ˓γᬩnj

උለғဗᢵҪૅܷ͉ᤤሑ᝿‫ށ‬ ᒬࣱ̯‫ڙځ‬ʶ˓௸ࡌʼᣵᰅඏ บᜁ࠯఼ՐὋܼ᜼ᅻՏ˞૆̠උለғ຀ Ѣ‫ړˬޠ‬Ὃᱤ࠵‫ڙ‬МР‫ڣ‬Ջ᭚᭦njᤂ௅థ ᎩԣగѢ˿ФʶጷᤂཱὋ̴Ԡ‫ॅٿ‬Ꮴఴᛠ ˿ὀత௅ὋథᎩԣྏ஧ሥὙ þᄹҁᏤඋ ຝ‫׍‬ӧဗ‫ڣ‬ÿnjཱྞ˖ᄉᐿ௿௦ʶ˓ᛪ ໥ᓁԻὋᛪ໥Ꮷᄹᡐ౎థ˖‫˶̠ڍ‬థܰ‫ڍ‬ ̠njॆܸඋለғቇᅋʶᢵᳫᓣ᜴ᜈὋЮୃ ᄉʿ௦ᄆᓣ᛭ᛧᏪ௦ʶ͇๑᱇᛬Ὃˀॆܸ ᄉ‫ڣ‬Ջᄹᡐ౎ʿ௦ॡୃὋʿܴːᐖnj ௐᬥ‫᧗ࣱٽ‬ᤄᓁԻὋඋለғԻ᮲Ι ཨሶϣὋ˞૆ຣѪథͷὋૅᅋពናᝮព

ᄉಧߔ̠̽ਆᡐ˿డፂǑ௠Џܷ᥊ǒᄉ ᓁԻnjԻʼᄉ໥տࠪФॡ࠳஛ὋᏤඋሶ ቢ$ͮnjԵ௦᝴ˣల᜸Ὃࡦᄉඋለғᢵ ౅႔௬ԦለὋ˶ඊ˧ґᔗᏤ˿ॡܲὋዴ චᇷʿᡛnj ཱ̯ྞʼᄹὋඋለғःឞʿ௦ᓫᄫᄉ ˞૆̠Ὃᄹᡐ౎ॡϷᤤሑᓫᄫᄉ᝿‫ށ‬nj‫ځ‬ ˝Իʼథʶͮቇᅋᄆᓣ᜴నὋଁଌК‫ڣ‬ᄉ ˞૆̠Ὃඋለғ‫ڙ‬Իʽథᒬࣁ˃᫂ᄉएͮ ֖ಷߔὋϷ᝿‫ࣝށ‬njԻʼ໥տᛪ໥ဓᓫᄫ ՐὋඋለғᤆቢᡐ౎ཁ᝿˿ʶ႖nj ः˞૆̠ᥘឯὋᏤඊʼԻˀʶ˓ဗ

௿ၵᰳុࠇ࣊ˀषፘመѫ੣ త௅Ὃ௿ၵ Ԧॱӯþþਕ৆డ ፂᄰ᥄Ὃਜ̬Րʶ Ѭ߶‫ݝ‬njÿႠͪࠇ ࣊ˀ˭ ˮ‫ڍ‬੣ ष ፘ መ ѫ ੣nj௿ ၵ ࢹͺ̠ տᆷ ᝢ ѫ ੣๖োὋᣀԦ˿௿ ၵ ॱ ӯὋࣲ ᦠ ஠ ᥊Ὑ þ̠ၶᐐ஘Ὃʶ ѬᬣᎅὋਕ៘ܷࠑСጆnjÿ ൤ґषፘመడ‫ڙ‬Րବ͗ዟˌᏅᛪ ᇧþʿ᣾ৰ̠ᓫÿὋᐉҁ̴ᒬࣁᄉহৰௐὋ षፘመᤆ௲Ѣ˿ᒬࣁᄉॱζܿϷὋࣂፂʿ ௦ԓ౎֖௿ၵᄉৰΛܿϷὋࣲܷ᫇ࠑþ਴ ˿՘὞ÿὋͭ˧ґᦏ෤థࠃ᩺Ὃ‫̠ˏ̬ݟ‬ ൣय߽ࠇѫ੣Ὃ˶௦˝ʶࣱܲᄉþመၵ হÿႆʽԱཁnj ૵৘Ὃषፘመˀ௿ၵ‫ࣱڙ‬తМ धহৰὋषፘመ‫ॱڙ‬ӯԦ஠þ,<ॶ>5ÿМ धᝢྕ௿ၵnjཱྞ˖Ὃˏ̠‫ڙ‬๑᣷୅੣Ὃ ΪႃᎾ‫ݘ‬ᄉୃᦠӠѫ̜ᅊnjᬣՐὋ௿ၵ ˶ᣀԦषፘመॱӯὋз᥊þ5<ॶ>,þὋൣ य੽ᝢহৰnjषፘመᤤસཁѫԦॱ ӯМधൣ̼ᛪ˿௿ၵతՁᄉၶ௅Ὃ˶ ௦ᄰॆథॶnj ͭФࠃ̠̃ᄉ̈Ү௉‫˧ڙ‬ґࡂध‫ݼ‬ ˿njषፘመడ‫ࣱڙ‬త௅Ԧ˿ʶष ௾Ռࡳᄉ๑ໝ‫ܯ‬᫹ཱὋᦠ஠þ̠঳௦ဢ ৸ల३ҁᄉὋᏪ᥋ঃ˿੝઴థᄉὀÿኃ̃ ܸ௿ၵ˶‫ॱڙ‬ӯ௲Ѣþ᭦మܷ๑ÿᄉˏ षཱྞὋత௅௿ၵԠԦ˿ЛषՎ൛๑ ໝཱᤆᛪᇧþਕ৆ඇʶܸÿὋԓ౎Վʶௐ ᫍषፘመ֖௿ၵᦏ‫ڙ‬௾Ռࡳnj षፘመ‫ࣱڙ‬త௅ᄉॱӯ˖Ὃ ̴௲Ѣʶष᣷‫؞‬ᕏ᣷ᄹႂ᜼ᄉཱྞὋᙉ ཨ᪪ܿࠪэ˿ᕏХὋ̲ͭጹᄹԺ̾Ԧဗ ᐿ௿ᘾӐᄉႂ᜼఺᧖୦உᄉൣ௦௿ၵᄉ ̼ᛪͺǑܷ‫נ‬ᕥᏣǒnjࣱత௅Ὃ௿ ၵᜁగЏ‫ڙ‬ત୉ႂ᜼ҚௐὋడፂ΍ၸ˿ Ӿథषፘመ2ྟܿϷᄉఋ੣ࠂnj

త௅Ὃ௿ၵ Ԧ ॱ ӯþਆ ; ᄉ Г [ I J ÿὋᬣ Ր ष ፘ መ ‫ܬ ٿ‬þ ˞ ̠ Ԝ‫˿ג‬ÿὋ௿ၵ‫ٿ‬ ःþ˞̠[IPV˿‫׹‬ ‫׹׹‬ÿὋᤇ్ॱӯ ᄉ ̈ҮॆௐलԦ ˿ʿ࠵Ꭹԣᄉ࿮ ฽Ὃᝢ˝ˏ̠Ӡѫ ఎ௣njత௅Ὃྕзថᄉषፘመ‫ॱڙ‬ӯ з˿ʶᯪថὋᏪថᄉణՐˏԱþᎾ௿ఝᤕ ᔈˆधὋӧ‫ࡉܭ‬அၵᚐᓁÿৌৌӉդ˿௿ ၵᄉՏߙὀॆܸ௿ၵࢹͺࠈॱӯ˶Վಧ ͺថ‫ٿ‬ःþ௢௿঩̠ᓤ᫹ཱὋ௢ఋᔈध ၶาၵÿὋࣲ˄ྱѾᰳ̜˿௿Njၵ̃ߙnj త௅Ὃषፘመᤆ઎˿௿ၵᄉॱӯጙӉὋ ᖌ३Њᨐᄉॱӯႂॕ҅ὋࡉክሙѺὋͭ ௦ᤆ௦ᜁጹॶᄉᎩԣ૬૥ҁnjᎩԣ͂ᤆ Ԧဗ௿ၵᄉ˓̠ॱӯ֖षፘመࢹͺࠈ ᄉॱӯܿϷ˖Ὃˏ̠ቇᅋৰΛ൛ܰ‫ݒ‬nj ᤆథᎩԣྏ஧ˏ̠ᄉॱζܿϷ˶௦ৰ Λ൛࠴ེ࿶njብߔ঩֖ࡅൣ˶˝̠̃ү ҦὋᝧ̠̃হৰ֏˧ൗѢnjత௅Ὃ௿ၵ ‫ॱڙ‬ӯᇶለብߔ঩ၶ௅ঋˬὋብߔ঩‫ٿ‬ ‫ܬ‬þመၵὋԺၵÿnj௉‫ڙ‬త௅Ὃࡅൣࡂ డ‫ॱڙ‬ӯၸþ,5ÿᄉఌՁ࠘̀षፘመὋ ͭॆௐᤆథʿ࠵ዟˌᝢ˝5̼ᛪᄉ௦˭ ˮီnjᏪषፘመྙྙఝ௦‫ॱڙ‬ӯСซ˿ ௿ၵnj‫ڙ‬षፘመᄉСซ˖Ὃ௿ၵ‫ݼ‬ጻ‫ܪ‬

‫ڣ‬Ꮎ‫ݘ‬໥‫˿׮‬Ǒ௢ܸ᧖ǒnjඋለғ‫˿׮‬෤ іԱὋࡂઁဗ‫ڣ‬ᄉචඦलՓ˿ᰳ໼Ὃ३ҁ ˿ဗ‫͔ܲڣ‬ൠᤙᄉ‫ݝ‬᝿nj උለғˀ˞૆̠ᦠՋ᳭‫ݎ‬Ὃࠪᛪ໥ Ꮷཁ᝿᮲ᡙ᳭ࣷὋ᜹͔ቶ‫ܥ‬᫻᫻Ὃචඦ ྱѾᣏౚnj ௉ґడథᎩԣྏ஧Ὃඋለғ࠱‫ܬ‬Ѣे ҃፫ᓧᓫᄫὋलԦᎩඞСซnjͭణጻឞᓫ ᄫࣲల‫ݟ‬య୦Ѣnj˧Ր‫ک‬ᫍΦʶᄯ͛᫔Ὃ ᏤඋФࠃ௉ࣂᤝ͓Ὃ‫ܬ‬Ѣ௃భnj උለғᄉ‫ݘ֖ߔݸ‬Ї௉ࡂሧඞҪૅ ܷnj̴˶ፂ࣡౎ज़Ҫૅܷnj ̅ᎵᮆᄉͮᎵὋ˶௦ᄰॆ᠚ॶnjత௅Ὃ థ޴ͳતҁመၵ̠̃‫ڙ‬षፘመᄉᢻ˖ၵ ᚐଋկnjత௅௸ʼὋԠᜁ޴ͳતҁष ፘመҁҚጷଉာ௿ၵὋˏ̠ЎՐᤈЙҚ ጷʽഢᄉᦤआnjత௅ࣱܷѹ̃ὋథᎩԣ ‫ڙ‬ӑ̚ᮞ‫܀‬ຠᄉႂॕᬒϥ᥄षፘመ֖௿ ၵὋˏ̠ʶᡐᄹႂॕnjࣱ௢ᓫᐎ൓௸ ͗ʼὋषፘመ‫ڙ‬ʻ̍ѫ͗‫ڣ‬Ὃ௿ၵѢဗ‫ڙ‬ ˞͗‫ڣ‬njᏪ‫ڙ‬௢௸ᐎଅ˖Ὃ௿ၵቇᅋ‫ࠑڍ‬ ᫲ᄉᄆᓣᏍፅనὋሒʽ᧖˶ᜁતҁ֖षፘ መቇՎ൛ᤁҮ᜔ὋॆௐᎩԣᤆቶሥᒬ̯ ֖षፘመ‫ڙ‬ʶᡐՐὋ௿ၵஉप˿ᰳ߿ᇩ నὋध‫ྕݼ‬ʼ˿ᤁҮనnj ष ፘመ֖௿ၵʶᡐ˝௿ၵ‫ࣻݤݤ‬ ᇶၶ௅Ὃˀ‫ݜ‬ᄉࠑ̠͂Վಳnjषፘመᤆ ୃᅋ௿ၵྙྙ֖௿ၵᄉᐪᒒὋᄹᡐ౎Ӡ ѫ̝ࠚnj ͭ௦ˏ̠ൣय̓ज़ʶࣱܲᄉௐᫍ᧖ ˶௦ᮟᮟᜁ͛ѫ੣Ὃࣱత௅Ὃष ፘመԦॱӯឬὙ þᡸ঳᜵Ԝᡋ੥ᑞࠔ᫪Ὃ ̠঳᜵உप੥ᑞ઴థnj᠆ғ෇ຫὋ঳థ ௦᭣὚৆ভቶៀὋ᮲จཱིᕏnjÿnj૵൤Ὃథ Ꭹԣ࿮฽षፘመ֖௿ၵᄉਕৰԺᑞѢ ᫇ᮤ˿ὋԲܰὋʸ‫ܯ‬ௐषፘመॱӯ˖ឬᄉ ពþʸ‫ܯ‬ঋʿঋˬФࠃʿ᧗᜵ÿ˶᭣݈࣡ যὋࣲ෤థ֖௿ၵᄰ̈̈Үሑ৆ྕ὚̾Ԣ ௿ၵၶ௅˧ௐὋषፘመ˶෤థ˞ҮМधᤞ ʼᇶለnj ࣱࣱ̬ѹὋ̠̃Վಳᄉ๖োᡔ Ԧᄉ࠵njषፘመ‫ॅٿ‬ᒬࣁᄉ˭ˮီ̂ˉὋ ᬶᝪὋԟҪඊᠾὋᏪ௿ၵᤇ᣷˶௦঄ᅋᒬ ࣁᄉࢹͺὋત੅Ὃࠇ͛ὋԟҪՉሗาҮὋˏ ̠ᄉ̈Ү˶෤థ˧ґᥦ˥ᮟጒnj

Ҫૅܷ໗‫ڠ‬Ժܷߥྤӝ˃መඋˉ Ҫૅܷ‫ྤࠑڍ‬ӝߥ͗ఏ ᱆ӑԺᄴྤӝߥ͗ซбКመྤӝ

人㓜ᡌᙛ䈀䈭⭫φ៘ֵൔ

ྤӝ

%S*%"5+*"%%4 ᤯௳‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥ $&/53&%&/5"*3&&5*.1-"/50-0(*& 7"/)03/& .0/53&" ͮ̅$05&%&4/&*(&4ᛣᝇ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ႂពὙ

Б᠟೜ಉЇቧ᜼Ҧ ࡦ̾ʽథӝႤӴ

Б᠟ ‫ݟ‬౦;థߥၶ᠝൛֖үߥ᧚ Б᠟ ‫ݟ‬౦;థߥၶγᬖ ᰍЏNjᦠ᪪Njᬤ्᪪ Ժ΍ၸߥၶγᬖNjஊउ᠝൛Ԣүߥ᧚ઐᩘ᜼Ҧ೜ಉԢᦠ᪪ њ൤ࣸն

ᅊᅒ௦ߥ˷ᄉቓԯ ˝̣˥ʿ̬ܸࡂ೜ಉփ

ឯᐎጆẓ ᠓˻ᅊ᪪Ժᖌઈ੭ ൤ઈ੭ʿԺˀఴआФ߱Χᩘࣲၸ

ఴआፂᖸ‫ݟ‬ʽֵྠ᪪౵ẓ 3BZ#BOὋ"SNBOJὋ.PTDIJOPὋ%(Ὃ)VHP#PTTὋ %VCVDὋ&BTZDMJQĀĀ

ଡΘ˖஠నҫ

Б᠟Ϣᢻ

%S%"7*%,8"7/*$,ᅊመ˃ࠑᰍЏ࣍ 1535 Sherbrooke Street West ᤂ(VZᛣԯ 

(VZ$PODPSEJB

ᖸˉௐᫍẓֆʶᒯ̊ "N1NֆНẓ"N1N


˖‫ࠑڍ‬᫁ᆢஜʹЊᤴþቧ௠ÿʶ‫ڣ‬ቆ ʶ൒᭦ណᔈ᠟ஜӡЊὋज़ᤄ౼ܰᄴࣉ ႂ᜼Իଅጶឯϛʶ˓తὋԟҪʶ൒໥ѢᏱ ᠪஜʹЊĀĀᬣᅋࣉ᭦ʼՉዜ፫ᓧ‫ˬޠ‬ᓫ ᄫᄉབ୦Ὃᡔ౎ᡔܲᄉ࠴໥տNj࠴˞૆̠ ᤈЙܷ͔᜼᧘Ὃˀ˧ᄰͦþၶ᫁ÿᄉὋ௦᫁ య᱒ᴜຈఽNjᝧ̠ୖʿຌ᫂᥊ᄉþቧ௠ፂ ጡМՂÿnj ᤂ௅Ὃʼ๑ࡂథՏþభߔ੆ᴜNjభ‫੆ݘ‬ јÿᄉࠑ᫁ᡐឃʶࠑ໥ᓧፂጡМՂὋ᜵යФ ᤝ‫ٿ‬੝థþ໥Ѣ۱ᝪÿ᠟ၸnj ‫ڙ‬ᄇऎ᠚աʼᄉþቧ௠᠚աÿ þ˖‫ڍ‬ቧ ௠աÿ þቧ௠۱ᝪաÿʼὋඇܸᦏథӠʻ‫ࡦٽ‬ ᄉ᭞࠵ࣱʼ͛ᒬࣁþల1‫ڎ‬ÿᄉཱྞ֖᜼ᮟnj ߦߔ͂ᦏʼ͛˿ᒬࣁᄉࣱᴓNjᢵᰳNjͳ᧗Nj ྕ‫ݝ‬ኍὋథᄉၴᒯᤋ‫ހ‬ՏNjͰ‫ڦ‬ኍᦏМ˧ ͔̅njॡܲࣔߔʽழὋᦏ͗థ̠‫ܬٿ‬þයᐎ ጆÿNj þథ఺͗Ὃឯᐎጆÿኍnj ࣱࣱѹὋʼ๑ᄉߛ‫ܢݘ‬ଋҁʶ˓ ᒬሥ௦౼ႂ᜼Իࢹͺ̠տᄉ̠੩౎ᄉႂពὋ ࠪழឬ‫ࡦݜ‬ᄉЇߔ࠴̜ᤈЙ˿౼ᮟ᥊ॱႂ ॕત୉ᄉᤤ઩ဖᓫὋឯ‫ߔߦࣛݜ‬Ԝ᭦ណnjଋ

ᅋὋߛ‫ܢݘ‬அҁʶ్ᆀζὋʼ᭦థ᭦ណᄉௐ ֖ᫍ‫ڠ‬ཁnjߛ‫ܢݘ‬Ԧဗ᭦ណ‫ڠ‬ཁࡂ‫ڙ‬ႂ᜼ ԻЮᦉὋΦஉॶ‫ߔߦࣛڠ‬ԜԟҪ᭦ណ˿nj ᭦ណॆܸὋߛ‫ܢݘ‬ᄹҁဗ‫ڣ‬థʿ࠵Ӿ ᅋþ99ႂ᜼ԻᎩፎৰ௿Қત୉ÿᄉࠇ͛๑ ઐὋᤆథФ̴ߦߔત୉ॱႂॕᄉ‫ྞڎ‬Nj᜼ ᮟኍὋ᭦ណᏤ࣍ᄉՏྞʼ˶Ӿథþ ಜᄫጷ ᓧశ঳ᄢNj࠭໥ÿᄉߙಧὋᤇᝧ‫ݜ‬ਕҁþ᭣ ࣡ൣयÿnj᣾˿іܸὋ‫ݜ‬Ԡଋҁ᤯ᅻឬ࠴̜ ᤈ˿‫ܬ‬ណnj ‫ܬ‬ណՐὋಜᄫጷ݁ߦߔᛪဗ᭣࣡‫ݝ‬ὋԺ ̾ᤈЙҚጷત୉Ὃͭൣयʼ᪪ґᤆᭉ᜵˃ ˉᄉᏤ࣍ᣘ࠭njࠪழ‫ڙ‬Өᝫ˖੽ឲþ‫ڙ‬ʶ ࣱథ஌యЮʼ᪪Nj୦ѢὋ‫ݟ‬ᤊጝѶ ௃్͇Кᮨᤝ᠟ÿὋߛ‫ྜܢݘ‬ঋ‫ڠ‬ˀ͛ ޴МՂኣᝠ˿ՋͺӨᝫ֖ᡁүӨᝫὋஂ̶˿ ۱ᝪ᠟NjӉᜈ଍ࣸ᠟ኍР᝟ʹͷЊnj ஞ˓ఊయὋߛ‫ܢݘ‬ᬗᅋ࠴̜ᣨᣀܲ‫ڠ‬ ۱ᝪ֖ત୉ὋᮻࠖNjᡸ᠟‫ڨ‬ᒬူnj‫ڙ‬ત୉ဗ ‫ڣ‬Ὃ‫ݜ‬ᤆᝢខ˿Ф̴Վಧࣛߦߔ౎તॱႂॕ ᄉࠑ᫁Ὃߦߔ̯ʻ‫ࡦٽ‬ҁʸЛࡦʿኍὋ þ̴ CLINIQUE MÉDICO ESTHÉTIQUE

MORIN

‫ऻ ݺ‬

͂ឬ಩૵ᝇᓣᄉʿՎὋ̓ᄉ଍ࣸ᠟੊ᡁү ᠟˶ʿʶಧὋ̯ܲЊҁʹܲЊÿnjФ ᫍὋ࠴̜ԟˀત୉˿ᦉþॕྞÿnjͭᄯҁ ࣱతӨᝫҁయὋ࠴̜ԟˀᄉþॕྞÿ̮ ల᜸୦Ѣnjߛ‫ܲܢݘ‬൒ϳ᫇ॕྞ୦ѢᤈርὋ ͛޴МՂၸುయଅ໗ኍՉሗူၿୁ‫܊‬Ὃࣲ ધፏᤝ᠟njణጻὋ͛޴МՂնឃߛ‫ܢݘ‬Ὃ࠴ ̜ԟˀત୉ᄉʶᦉॕྞ‫ځ‬ኃʻழ‫҃ڙ‬ͺ᣾ ር˖ˎܾආྞᏪ௃ก୦Ѣnj ᤇௐὋࠑ᫁Ꮕࣂፂþʿࣰܹÿ˿njФ̴ ࠑ᫁͂˶ጬጬԥ௡Ὃ̴͂ᄉߦߔԟˀત ୉ᄉྞߔ˶‫˝ځ‬Չሗԓ‫ځ‬లᑞ୦ѢὋ࠵ஜ ࣂþ୦Ѣÿᄉʿ௦‫ڙ‬ႂ᜼ʼ୦ѢὋᏪ௦͛޴ МՂፋ˿ʶ˓Ꭹፎ᜼ᮟᩖଋὋ˄ࣂᡓ᣾Өᝫ ጝ߿ᄉௐᫍnj Ϸߛ‫ܢݘ‬ʶಧథᅋþቧ௠೔ÿᄉࠑ᫁ ʿ‫࠵ڙ‬ஜnjຫӮ᫁෡ᄉᮧ‫ݘڙܢݘ‬Їॎॎ ὇ӐՏὈឳࣶЇ‫چ‬ௐὋ᥄ҁ˿౼ቧ௠۱ᝪ МՂᄉࠇ̠͛տὋ‫ݜ‬ЎՐஂ̶˿ЊઐՏ ᠟NjЊ۱ᝪ᠟NjʹЊኣጝᓧ̠᠟Njʹ Њႂॕત୉᠟ኍР᝟ʹЊᄉᄰС᠟ၸnj ‫ߦݘ‬ൔൔ὇ӐՏὈˀᮧ‫ܢݘ‬ᄉ‫ݘ‬ЇʶՎઐՏ ԟҪ᭦ណὋФࠑ᫁ఝ௦ᔈ᠟ᡓ᣾ʹЊnjࠑ ̼᫁͂ߦߔՓߥಢឯϛὋᬗߦߔԜӑ̚К ᐋત୉ႂॕὋԁ̯ల᜸ႂॕ୦Ѣnj МՂ‫ڙ‬ˀþ࠴ቧ௠ÿྗආኣᝠᄉӨᝫ˖

1500, Montée Champange Laval, Québec

514 700-6603

੽ឲὋ̴͂࠱ࠪþኣጝᓧ̠ÿᤈᛠ᫁యᓧ శ۱ШὋᄯᒯФࣱ໗ࡦnjᤇʶ᣾ር˖Ὃ і˪ඇࣱᄉᔈᩘᦏ‫ڙ‬ஜʹЊҁܲʹЊ ʿኍὋӉહત୉ॕྞᄉज़ᤄᡸ᠟NjͰࠖ ᠟Njࠑ᫁ឧࢹ᠟ኍὋᤇ̎᠟ၸ‫ڨ‬ၿࠑ᫁ᒬ ࣁ੽ઝnjॆᮧ‫ܢݘ‬ҁМՂþᝦឬกÿௐὋ ԁԦဗᤇࠑМՂ௉ࡂ̠Ԝ഍ቆnj ൤ґὋథ޴ͳగЏሥὋథʿกѫߔ੩ ᅋþቧ௠ፂጡМՂÿᄉՏ˦Ὃ‫ڙ‬Ꭹʼᐎፎ ల੆ࣱ̠Ὃࣲ᜵යФʼ͛ʿᬵཱྞnjॡܲ কଧþቧ௠೔ÿᄉల੆ࣱ̠ʼॆԩᰔNj፤ ా௃᫂njʶՏ᫁య̯̂໥ᓧፂጡ̠ࢹͺᄉ ̠‫ܢ‬նឃ᝭ᏧὋ˖‫ڍ‬ᄫґࣲʿߚ‫˃ڙ‬᫂ᄉ ቧ௠۱ᝪМՂὋ þథ౜࠵ஜᄉቧ௠МՂὋͭ ߱Ե௦ʶ˓˖̭Ὃ᠆᠉ኤӬ۱ᝪ֖ᐎጆҚ ጷὋͭᤇሗ۱ᝪᐯ߿ʿ௦ܷᔴ‫ډ‬Nj᫁ௐᫍ ᄉὋ˶ʿ͗‫ڙ‬ᄇऎ᠚ա଼Ꭼ‫ݝ‬ᔟߔnjܷܲ ௦֖˃᫂ᄉ۱ᝪ఺ౝՋͺὋྫྷᓣ̠ᤤÿnj Ф˖ᄉʶ˓С᪃᫇ᮤ௦Ὃቧ௠МՂԵ௦ ˖̭ὋࣲʿХథஓᐱ۱ᝪ఺ౝᄉᠪ᠎njซ бʶᫍ஠Ӑ͛޴МՂ᭣࣡ࠓ௛nj ‫ܢݘߛڙ‬ᄉ಴͇˖Ὃʶࠅกᬒѻф͛ ޴МՂᛠ˝ౝ੆ᤊጝὋःКᮨᤝ൛nj ʼ๑ʶ˖ᬒก߽ଡᇧὋࠑ᫁‫ߔߦ˝ڙ‬ ᤤસՉዜ໥Ѣ੊۱ᝪ఺ౝௐὋ᜵ࠪᄰС ̖ˉNjՋͺᄉࠪ៵Njࠪழᄉᠪ᠎NjᅻՏऎ ኍథЌѫᄉ˿ᝌὋਠ᧗ᤤસnj‫ڙ‬ኣᝠՋՎ ௐὋ᜵ซ਒ᥗБЙþ‫گ‬ÿὋᮋ௙ᆷԤழᄉ ాѽ˦ҫὋ þʿᑞդዹʿຌÿnj

 ྟ

‫ޠ‬ ˬ ௠ ᫔

П㓃΅㏙҈㓃䷑͢ᓸ

www.dr-morin.com

䲏ाχ≟჏ᝤ⮱ࡨ㢜㒻ღ∕ᄱ

Esthetique la Chance Inc.

‫ऻ ݺ‬

඘‫➖ٲ‬䉕ࣷ∕ᄱ⺋㏼䄰‫ ݯݣ‬#0509 ⮱᝸⃢䔈㵹᪡ᒏ

䄤មι㐡⴮䶱㏓

⺋㏼䄰‫ݯݣ‬

᜽И䃶ᝬ᣼Ӈ⮰݉䃫≷䃰͙ ᗔᄲछБ᣻䔜㜖ጝ⮰‫ڣ‬ѿ䰬Ⅾ ᜽ Ицࡻߕᗔ䔵᠕ᰬф⮰⇧⫃᫥ᵴ Ҹຯ㒻ღ⩕䕁⮱#0509 ᰶᩫᲫ㖹㖶⮱ߌ᩵∕ᄱऻ⮱㉔ᣒ‫܍‬๖‫ڲ‬㖹㖶 чᩫᲫ ̭㝙ज䰭͑ক㘪䓫‫ݝ‬䶱᱌⮱᩵᳉ᰭ⤳ᘠ⮱ᗲ̸ۢ ᜾Йᐧ䃛⮱ ᭜䔋㐚䔈㵹̶⁎⇨⫄ ͑⁎⇨⫄͸͚䬡䯁̶ͧ͗ᰵ ВҬ㖹㖶जВᓄ‫ݝ‬о ᖜ㖹㖶Ϻ♣чԊᠮ㏳ᓛ⮱≨ߕ㘪߈ ВԊ䯉ᰭ㜗♣⮱ใᒏ

඘ ‫ ➖ ٲ‬䉕 ඘‫➖ٲ‬䉕᜽ܳͧ⣨ᅬ䚥 ႰजВ⩕λ䄰᪡㙥ಸ ᣽倅㠦᳉㖹 ͝਴ 䮑⯞㏦ᝃ ᐣ䪬̸ጡ⣨ᅬ䚥⮱ᰶ᩵ᬣ䭽᭜㜠͗ᰵ 㻳ᗲۢ㔹Ⴧ

ᕨᏄ喟ࡻ഍ప䭲ੳ౧.ბ 䗨䓾䛾͝䙿უ

.4U6SCBJO .POUSFBM 2$);: ⩢䄊喟 эⱌ喟 XXXFTUIFUJRVFMBDIBODFDPN 偶ⰶ͈͏ᠾᦞጽࣿ㜟♫⫌∊ࢄяᝅ঍喙तᤅӐԒ䮞㉗Ьࢊᢣȩ П㓃΅喙᱂ߖ᰾㺶ⅷࣿ৶ন⮹ᗝ喎 Пხ㓃㞨喙Йϯ䊓㓖ȩ

  ࣱ త  ௅ኃయ

䓴∕ᄱ⺋㏼䄰‫ ݯݣ‬#0509 㑖ⴚ䷇䘕ᗕ⮱Ⱪ䘕हᵤजВ䕇䓴㐀व∕‫ڒ‬

␴ጷ⢝ძИ⤻䴈ీ๞♫৶➁ ᒙ ϶ ⼍ 1 I Z N P O TI F 㓃ీ৶➁.BJPOF ∊ీ৶➁:POLB ह⽣䂬㛏㓃ხ⩗৶

喖⩪Ⲡℐ 喖ᠾᦞ 喖⭛䲗 喖㕨☐ 喖㙦᫆⬘ 喖㏮आ㏴䯅ᒗⱱ㏴ 喖‫⫌پ‬៙㗙 喖᫥ཌྷᝋℊ͏ࡋົआೀ䃳䃖 喖჏҂⭛䏠 喖ក㙏ࣿ㘁䘝៙⤻ 喖从㫥㓃ხ 喖㱑㱖㙦ℐⅭͺ㙦ℐ 喖䔷ऽ͂ु⯣㗙㓃ხ⫌⽀ 喖ङ∊㙦䲗ℐ 喖 ҈ᴉⰾ 喖͈͏㓃ხ᪼‫ܢ‬䄳⽀

ඊ˃ˉఝ˃ˉᄉዴᇷඊ͕᠎ఝ͕᠎ᄉనҫ

ྠཱՁᆉ 

3VF$MBSL .POUSFBM );,ͮ̅‫̠נ‬ᛣ ᖸˉௐᫍẓֆ௅͓ো ֆʶᒯֆ̊ ֆН

ႂពẓ ͛ᄽẓ  XXXWBDBODFGFTUJWBMDPN

ၿӠࣱܲᠪຆ஺ຣᮎ᫇ృ๹‫ ̳ݘޢ‬-PSOB-FFNT ˞ူ

˝৥੩ᤴ ऎϛዴᤤ଍ᕚ ʼ๑෇Ӯӧˋʸܸ៷ӧຣ‫ڍٿ‬ᮊ᥊ຣ ζॶγ᝼ ͈ಪӉહ࠭ຣ ᦤआ ᒠᮻኍ థ్͇Njௐᫍᬌ҃ ЎҁЎ३ ‫߸׫‬Ԁൢ

ԺҪຣ௖௙Njᯭಪ᧖ડNj੆ᦏNj˴ࠦ෣Njषࠑႌ

ளҪ‫ ڸ‬ᯰ౎ ฐ‫ڍ‬ዴֵܸႉຣளҪ‫ ڸ‬ᯰНႀ Ռᬟ‫ ڸ‬ᔄଡᬵ ̽;థ਒ਆʿҁᄉ஺ር

௅௸ᤓર ᬀఠ ˋӮ̍ ຣᣂ˧஺

˱ୃ૚‫ގ‬Ձຣᣂ ႉຣᤓરNjᬀఠNjӾऎNjல᧖ПӴNj ᯰ࠶̼ܺNjளᯰฐኍ ̯ᤓરҁளҪ‫ ڸ‬ᝧ;ਕԩ਒ਆʿҁᄉ஺ር ̙ԩܲ‫ܲލ‬ॐᄉຣᣂᓫᄫNjᎾᮻ ࣱѢԦ Ю̱ੜ$"%̠ᡐ դሯ

ᄋࠑҪҾඊຣᣂधॶ˧஺ ႉຣҪҾඊ๑Nj‫˖ڠ‬๑Nj᜴ӮӑൖNj௅᭽NjˋӮ̍ኍ

‫ݗ‬Пܲࣄֺᯰ᫹Џ᎐ጬຣᣂ˧஺ ߶ଅဓ᥅˞ᮤМ‫̙ چ‬ԩᗯܸᄉࣄֺᯰ

ᖿ۲ࡢ ฦుᆃ ડல፤Ҫலᤧᥐຣ ܸዴᤤᛠር ζॶᄉγ᝼

˖‫៷ڍ‬ӧ᜹Џ‫ڃ‬ ӑܸ̚ 

ӑ̚෇Ӯܸ 

ӧˋ෇Ӯܸ 

੆ᦏጙԓ᳦ᴜࢋᄸࡢܸ ᡐ ᯭಪ᧖ડܸᆂౣܸ 

ࣸˋဨ෇ܸ 

ࣸˋ᳦౦ಝᎾ௿Ꮎᮻ դዪ᠛౎‫ٿ‬Үᢻᇽ VT 

षࠑႌјќ԰ܸۡ 

᳦ࡢ௿ॳ᪙ܸ VT 

᜴߶ӧࡢܸ 

ಯౣࡢපܸ 

᭞ࡳฐࡢ฿Ӯܸ 

๑Ӯ๑ԯʻܸ̍ 

ԗ᫂ለࢶܸ 

ʻࢇ෇Ӯܸ ᡐ ˋӑʻᄴ᫁ᄆࡢܸ VT 

᠛ࢶ᳦౦ಝʻࢇܸ դ᠛᫹ज़ࠁ௘఺ᇽ  ᡐ ʻࢇ੆ᦏ˴ࠦࢋᄸܸ  ᡐ

К Ҧዴ ଍ᤤ ᕚຣ

ƿฐ‫ڍ‬ఠ៭ᔄଡᬵܸ௸

ƿԻӑᔈᖈᰳ᬴௅త໻ܸ௸

ƿ᭽‫ڍ‬ᯪ࠶ํ໫ຣܸ௸

ƿˋࠜ̚‫ܷᦏ̚ࡢܢ‬᫵௅ዴӧ

ƿ௅ఴӑ๑᥊௅ຝ෻Ꮎᮻ˧஺

ƿԻັ ฐ‫ ڍ‬᭽‫ ڍ‬ᡔӮ ᮊ᥊ຣ˻ʶᤞʶ

൓ᤀ૆౯ՀӴԢຠ ་ ԻັՎᑉԟҪ˖‫ڍ‬ຣ ੝థ஺ᛠ‫ڃ‬ᛠር͈ಪԺᑞథ੝இԪ ̾ઐՏௐ˝э

̼Ҩ˖‫ڍ‬ኣ᝼

̼ᝠˆႌՉ‫ڠ‬᫁ᆀጲ஺ᛠ‫ᦤڃ‬आẅ஺ຣγᬖኍ

৲‫఺؝‬ᇽ͈ಪ

ӑ̚ ʼ๑ ࣸࢶ ᯭຠ Իӑ ఠ៭ ᑊং௙ ௠Ҫ‫ ̚ˋ ڸ‬ලۡ ৘ࡈ ‫࠶ܚ‬ఴ ‫ݗ‬АП ೹Ҫ᣹ ᯰࡈડ Ռᬟ‫͟ ڸ‬ங ࣄᳩ Բథ͕৻˖‫ڍ‬ԢՉ‫ڍ‬Юᬅ఺ᇽ

 ឯ ᒰ ႂ ‫ ۆ‬ល

԰ࣄ

ܸ௸

᫹Џ๑ໝ˧஺

௠ጞᦤआ ఺ᇽ ᮿᯌКӉ ᡓ͕৻౎ႂ֦ល

ܲ௙ࡈҪ

ܸ௸௠ᦤआ

͓᫋˧஺

఺ᇽ ʻᮿКӉ ᡓ͕৻౎ႂ֦ល

‫ݗ‬ПܲྱѾ଍̭

ܸ௸ Ӊሜᢻ ᦤआ ఺ᇽ Ԙੜ ᡓ͕৻౎ႂ֦ល

‫ڬ׍᜴ܚ‬௖ႉຣᯪᤤ ܸ௸ Ӊ఺ᇽNjᦤआNjᮿᯌᒠᮻ ᡓ͕৻౎ႂ֦ល

ዴᤤᮊ᥊ຣ

ຝ‫׍‬ӧฦᆃࡢ‫̊ٽ‬Нܸ˧஺ 

‫ݗ‬Пऎᤧᥐຣܸ 

‫ܸ݀ގܭ‬ ᡐ ฦుᆃNjડல፤ҪலNjʻᘮࣉܸ  ᡔӮNjಋܸۤࠦྱ৻ຣ  ᡔӮ෱Юʽᴜັܸ 

ಋۤࠦի‫׍‬቗ܸ 

᭽‫ڍ‬ᯪ࠶฿ࢶࡳ௸ዴᤤຣ VT 

ᯭຠ་᫂ዴॐ᎐ጬຣܸ  VT 

̼ူᥪᣂ៷ӧຣ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ರ ߔ

൓ᤀ‫ۆ‬ល

$BSOJWBM$SVJTF-JOF %JTOFZ$SVJTF-JOF .4$$SVJTF /PSXFHJBO$SVJTF-JOF F 3PZBM$BSJCCFBO $FMFCSJUZ$SVJTFT ႉຣᬀડலҪ ࣄֺᯰ ҪҾඊ๑ Ꮎ‫ ׍᜴ܚ ڍ‬ൖฮ ᫁ᆀጲ γ᝼ణ͈ͯ

ൖฮዴᤤᛠር ܸ਒ܷѽຆऎ˧஺ ᡐ ሯ ܸൖฮ᫄̜˧஺ ᡐ ሯ ܸᗇᖬྤ ᜴ာྤ៷ৰຣ ᡐ ሯ ܸˋൖӋྤѽ АᎬ‫૸ ̍ڠ‬АኍЦᬵ˧஺ᡐ ሯ ̾ʼ᠟ၸӉહẓ‫ڍ‬ᬄ఺ᇽ ̓᤯ ᦤआ ᒠᮻ ࠺థФ̴ൖฮ ˖ӮᎾฮ᫁ᆀጲ‫ ڃ‬஛ឯ‫ۆ‬ល

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

᜾ЙजВ䕇䓴ౕ㠦᳉㖹̸ࣷጡ䘕Ѻ∕‫ڒ‬඘‫➖ٲ‬䉕䄰᪡ᗕ⮱㙥ಸ Вࣷ䕇

ᠳ㖻Ꭹ䚡䈈

XXXTJOPRVFCFDDPN

᜽И∔ᘻ‫ݜ‬䘔ܲφ㸀Ϧ㓐ጸ᱇ា㙤Ϻల⋒ಷऄ᜼⨈ၼ㙤ಷ ΋ ጸ᱇᠑ᰵⰷ䊣Ბ̹䗏ʹ㏲䪫⮰ⱨⲇຮ᳈ᗔ΋ᰵ䔅ᵣ⮰䰬Ⅾ ᜽ ИछБፚߕᗔ̹⩔䕆䓳᝷ᱛ࢟छ䓪‫Ⱊݜ‬ᴳ᜽И⮰̿㕸∔ᄰϦ ঄䘩ः䓳఩䭱ࡂ⮰ഥ䃙


̅

 ྟ

իᇊత %S3PTBMJOEB(P իࠑᴜ %S/JDIPMBT(P 5IPSQF

ᗛ ۡ ᮲ ৰ

 ۡᔭ ࣱ ஠ త ઐጭ ௅ࠇ ͛ᄉ (B[F ྤᴐ UUF ᅾൣ ˃ࠑ Ꮕ

#FGPSF

Ҫૅܷซбྤᴐᅾൣ˃ࠑ

"GUFS

ஜӠࣱྤᴐᅾൣፂᰍࣲ˄‫ڙ‬.D(JMMܷߥ֖ᗛྱѽ࠶Їቧӝᬒᢵᒡஓࣝ ᗛۡᯪࣝ*OWJTBMJHOᅾൣ˃ࠑᏅ ଡΘՉयྤᴐᅾൣ٧Ḟ໗ᡛՉࣱᴓࡎ֖ᐋˉᭉය Ջူ͈ͮḞ༦า̶൛ழयḞ̽;ᣏౚᒬ‫ڙ‬ ‫ڦڠ‬Ḭ3VF%SVNNPOE.POUSjBM 2$)(#1FFM‫ڠ‬ᨠቢ4UBOMFZѢԯ ‫ڦڠ‬Ḭ-BDMJOJRVF%JY#PVMFWBSE-FEVD 4VJUF #SPTTBSE +:& ᮔጝႂពḬ˖ᔭก஠నҫ &NBJMḬJOGP!HPPSUIPEPOUJTUFTDPNᎩቢḬXXXHPPSUIPEPOUJTUFTDPN

ֆళ̜ཁ

Džኃࡒᗛྱѽ࠶-FT 'SBODP'PMJFT กឥᮂˬᓫ КီణܷᄉกឥᮂˬᓫὋ‫࠱ॶ˖ࣉڙ‬ʼ ໥ܲ‫ڣ‬Б᠟ᮂˬ͗nj ௐᫍత௅ ‫ڠ‬ཁὙՉܷҚ‫ڣ‬Ԣ1MBDF %FT "SUTܰ᭚ܸМ ‫ڠچ‬ᨠὙ1MBDF%FT"SUT ߽ᎩXXXGSBODPGPMJFTDPN

Džᗛྱѽ࠶௅ఴᎾᮻᓫ ఴֆళὋᗛྱѽ࠶࠱ᤋ፝ʻܸˠҨ௅ఴᎾ ᮻᓫ:BUBJ .UM GFTUJWBMnj‫ڙ‬ᤇ᧖;ʿ̨ᑞ੼ ҁॡܲᎾ։ᄉ௅यᎾᮻ୎ὋᤆԺ̙̾ԩဗ ‫ڣ‬%+ᄉүТnjᗛྱѽ࠶੝థ‫ݝ‬Ոᄉ௅ఴᮿ ԉᦏ͗ҁဗ‫ڣ‬ୋ୎nj Džኃʸࡒᗛྱѽ࠶‫ܝ‬ႆᓫ ௐᫍὙత௅ ᗛྱѽ࠶ʿͭ໗ᛣథ‫ܝ‬ႆὋ Ꮺ˄ᤆథ˝ௐ ‫ڦڠ‬Ὑ4U%PNJOJRVF4U .POUSFBM 2$ Ӡܸᄉ þ‫ܝ‬ႆᓫÿ nj ̾ᗛྱѽ࠶ॆࣱᄉ˞ᛣ )57 4U-BVSFOUܷᛣᄉ‫ܝ‬ႆ˝˞ጲ᭦Փ᜹͔Ὃ௦ Džᗛྱѽ࠶ඞί஠Ӑᓫ ʶ˓ᬶ‫ܝ‬ႆᓧశˀᮂˬᎾᮻ˝ʶͳᄉᓫࣻ ᗛྱѽ࠶-BDIJOF෱᣷࠱ˠҨኃӠࡒඞίᓫnj าҮnjܷ‫ܝۋ‬ႆՓ̠͂धը˿ʶ੠ଉጉᓧశ ᤇ˓ᓫ௅᭣࣡᤟ՋࣛᅋߦߔʶᡐԟҪὋဗ‫ڣ‬ ளᅻᄉܷ᫂Ὃ˞ᛣʼᄉ‫ܝ‬ႆնឃ̠͂˞ᛣ ͗థᎾᮻᮿᢻὋፋߦߔ᝹᝟ᄉՉሗาҮὋӉ ʿ͗ෛᅓὋ‫ܝ‬ႆ΍ᤇ˓ӑᎾᓧశ˧ᦏᄉ˞ હीҦۡ‫ۿ‬Ὃ᭦ᦉፊႆ֖Їቧᛪ໥ኍኍnjథ ᛣཟԦѢளᄉၶ఺nj ᮂˬNjᎾᮻNj‫ᦤ׿‬Njࢹᓧֵ֖෱௿nj ௐᫍతὌ௅ ௐᫍὙత௅ าҮЮࠓ᜸߽ᎩXXXNVSBMGFTUJWBMDPN ‫ڠ‬ཁὙ 4BJOU1BUSJDL 4USFFU -BTBMMF 2$

ఴઐॡܲС̅᱆ӑАᇪ͗஠Ӑζো‫ڙ‬Ꭹʼ੼ʿҁὋᤂయ˶ʿ͗உҁᎩʼ ˿ᝌ᱆ӑАఴ‫ڠ‬ᇪ͗஠Ӑ Ǒᗛۡӧ̠ઐǒʿԺ੊Ꭴ

ҪૅܷԢ᱆ӑАྤӝߥ͗ซбྤӝ Ҫૅܷ%BMIPVTJFܷߥྤߥᬒఴመඋˉ Ҫૅܷᗛྱѽ࠶ܷߥྤߥᬒӯ‫ܢ‬උˉ

ఴઐКᄽႂߔྟXXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

Ӡ ࣱ ԯ ᑾ ˙ ࣽ ፂ ᰍ

5&- 

˖‫ڍ‬ӧ᜴ӝመܷߥԯᑾߥᬒఴመԢᆯ‫ܢ‬උˉ ԓࣸࢶఏӮܷߥӝߥᬒᬃ࡚˙ࣽӝᬒԯᑾመ˞ ෴ӝ࣍

්ဘ

ྤӝӯ‫ܢ‬ ̝Ѭᄉ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

Nj ‫ͳڃ‬ ԩ ଋ γᬖ ߥၶ

1)050්ဘӯ‫ࢹܢ‬ͺཱ

ࣱత ௅ኃయ

ྤӝងႤ˖ॶ

$PUFEFT/FJHFT 4VJUF .POUSFBM 2VFCFD )45

➆ࢇธ➆ࡨ͚ᓰ

XXXTJOPRVFCFDDPN

䶱㏓ (514)934-0404 ⩢䄊 ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

ள‫ܘ‬

Ӯࡿង੝

㥑͆ᬢ䬠ঔ̬㜟ঔᬑ

পង ྱ͈

᝹‫ܫ‬Ўᤈፂᰍ˗ࠜ

ྤֆჀ൪எ úú༎Џ;PMBS఺

ੇ͂ु‫ܤ‬ᄉ᫲͏Ḟፂᰍ˗ࠜᄉܰመ˃ࠑ֖ஞ्ᅾൣ˃ࠑᝧ‫ఽܬ‬ჀΒʶ൥ҁͮ

%S.BSJOᯰӝၶ

➦㖅Ꭱ㏼侹 ⻺Ḻ➆ ᮧ咬̀უ ฺᱯ ⫲Ҹ̀უ ߍᠬ๔হ偮Ⱞ‫ࡨ➆⻾ڕ‬

%S5BSFL

ߍᠬ๔হ偮Ⱞ∕‫ ࡨ➆⻾ڕڹ‬Ꭱ͇̀ ➆咬ⴘᒏ㏼侹 ℂ͇λ∂ప%601̀⻾

Їቧྤመ

3VF%FDBSJF 4VJUF 4U-BVSFOU )-.

ᮔጝႂពẓ 

ྱ͈ሗೱྤ

džᄅ‫ܢ‬౻ᬤ्ᒬᩙᅾൣdžՋူ͈ͮὋѫయ̶൛

*NQMBOU

dž*OWJTBMJHOᬤ्ᅾൣ

੝థᅾ्ৣᏧБ᠟֦លࣲ̙ԩᮨ͕ܰ৻

ࣉ˖ॶង੝‫ڦڠ‬Ḭ

Ӯࡿង੝‫ڦڠ‬Ḭ

3550 Cote-des-Neiges,Suite 350 H3H 1V4

5630 Auteuil, Brossard J4Z 1M4 ᤂ 1BOBNBᕧ䒒々 ܷ᧙‫ٹ‬䉥ֈ䒒෼ͮ

(VZ‫ڠ‬ᨠቢ൥ᛠ੊ᣀ˱ 䌛‫ژ‬䒒ʻቢԀҁ

$PUF7FSUV‫ڠ‬ᨠቢࠪ᭦1IBSNBQSJỸ഍ Йԯ‫ࢺڙ‬᣷Ξ᫂

ҪૅܷԢ᱆ӑАྤӝߥ͗ซбྤӝ Ҫૅܷᗛྱѽ࠶ܷߥྤӝߥᬒඋˉ ʼ๑ኃ̃ӝመܷߥԯᑾӝߥᬒඋˉ ԓʼ๑ኃ̃ӝመܷߥᬃ࡚ኃ˴̠ඞӝᬒԯᑾመӝ࣍ ԓก‫ࣄڍ‬ᳩኃНܷߥӝߥᬒԯᑾӝᬒͰᬒӝ࣍ ԓก‫ࣄڍ‬ᳩኃНܷߥӝߥᬒࠆएᝮ࣍

᳠Ռ࠶ܷߥྤӝߥᬒඋˉ ԓጰጝᄋՐӝᬒ᯾ᬒӝ࣍ Ҫૅܷྤӝߥ͗Ԣ ᱆ӑАྤӝߥ͗ซб

ᨐፂጯ ྤӝӯ‫ܢ‬

ࡦ̾ʽЇቧњܹ᫹Ӵ Б᠟೜ಉNj෴Ⴄ

ߥၶγᬖ"4&2 ૈ߿ӝႤ˖ॶ ଋԩՉሗྤӝγᬖ Ԣѫయ̶൛

%S8)/BO%%4

%S2JBO+JOH'BOH

ဌဣ ྤӝӯ‫ܢ‬ %S+VF8BOH

፰ጴ8GTFWP‫ڢ‬ᨢѤԱ ‫ڕ‬᫝䃫ิ⊵⃿͒ᵩ ϑ䕇Ӭ‫ٺݖ‬䉦։䒓᝹థ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

‫ڦڠ‬7FSEVOḞ7FSEVOḞ2VFCFD)(. !"#$%#&'(&)*(%'+#,(& รྤ࣍

*(%'#&'() ྤӝ


᢬ Ԗ ᱂ ߖ 䛾Ⴖప䭲 ᎡԎ㾶

੺Ԧ

丽亳=ৃ઎Ꮔ 䙿Ꮔ= DEPANNEUR

̾Ҫ˘‫ڏ‬Ԥ̶‫ڏ‬Ώᯟᝤ᝾Ǎ ኃ እ᝾Ὅ঍ૺផθ ྟ

ᝬϔ༁ច喑䨣㵹༁ច喑䃶䃩༁ច 䖄ϔฝᬻ喑ࢂ䏘ฝᬻ喑䏘Ъฝᬻ ‫ڙ‬थ䃮Γ喑㐀྇Ƞ‫⩌ܧ‬Ƞ႓Ѻ䃮Γ

ࣸ ஶΨǍ͊͗Ǎ˅ˋὍଣΚҬবపҭ ն ⩢䄊514-244-6709 ζ E-mail: jansonzj@gmail.com ো 㑾〆www.visa4u.ca

ၸֵ ѹਓԙӼ ˞ᖸˉҫὙ

ক ̭ 㜠 ক ρ ‫ ٺ‬䉦 䔮 䉔 喑 㜗 ᣽ 3 % ៅ ថ 喑 ࡰ ⻺ ੳ ৮ ぶ ҍ 䔶 䉚

!"#$%&' ()*)"$'+!"&,$-.'+/

džᒬͰ֖Ѣሜ഍Ԙੜ͕৻૰ள ࣶЇ‫چ‬ ஺ᯝΦѽआᦤաኍᦠ‫ݒ‬಄Ի֖ࠑХ džࠑࡏ‫ܝ‬ൄ Ս಄ ϱྫྷ಄ ˹౵ኍ᧙ᢵ߿ϡ dž੺Ԧᭅ‫׫‬ʿ᩠ᨁපᄛᬜၫԻʽᄛ

˃ˉ᝹᝟̠տ ᧙ᢵ߿҃నҫ ͕৻ࢹԇ͈ಪ ॶҮʿ‫ݟ‬ᛠҮ МՂᎩቢὙXXXDPODFQUDVJTJOFNPOUSFBMDPN МՂ‫ڦڠ‬Ὑ 3VF.JSBCFBV "OKPV 2VFCFD )+5 & N B J M ὙDPODFQUDVJTJOFDT!HNBJMDPN

ឦࣾᩣ䨣㏥ 丽ጫ㏥ ᨓ᝸㏥ ‫ ࣶࠧܭ‬᝸ຄ ㏥㶸 ൾ᫆㶸 ৃ઎Ნ ۤ些Ნ ॥ノ 㞟៶⯿ ᄬथ⯿ 䚞᫆⯿ 䨊Ⰵ

(514)963-0529៘Ўၶ ‫ڍ‬ឥ

͈͏ 䃞ᗝ

ၡ಴ᄎင

ᙔऌ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

䉝 ৶

⩔≰⮹⍞Ꮫ

‫ڕ‬ᅸ⻮ϧჇ‫ݣ‬

ᾞᴉ㶐፪䬡⊡ბᴉぶ ੳ͇‫ڞڙ‬䶦Ⱋ

‫ݺ‬झࣷऱ⻺षᴉぶ

丽亳 .PUFM %FQBOOFVS Ꭹ٬చぶ

⩢䄊喟XXXSFWFDVJTJOFDPN ᆂࢲ喟 CPVM%BOJFM+PIOTPO -BWBM 2$ )7$

‫ݐ‬㞯ࢠ⊩

‫ᦿܜ‬ᾞᴉ

ᾞᴉ ⊡ᴉ झ䲏 Ⅱ哆๡ ⅡἪ ౝⵃ ෆⵃ

倅ᶐ ㇫ጒ ჋᱕ Ⴧ‫ݣ‬ Ⴙ᪡ࣕᝬ㼐۠᫦ᵵ

ឦࣾ䰣ਜ਼ऱ⻺ᬍ䧲䨉Ⅱ哆๡ ࣕᝬⅡἪ 䲏 ⯳ ⊡ბᴉ ⊡ბ⣨⦰䬕 侙ᶣ ⊡㑥 ⋸⊡ᅼ ℈ጫ᳣ᠯУϔ৮䉕䛼Ԋ䃮 䃫䃎᫝⣝Ꮃ ⺊কᎡ≨ߕহᥙ䓮᫝๔Ꮔ ᝭ᰶϔ৮࠲⼻

䘕ܳϔ৮ᰡᰶ 50% ៅថ

䃑ⱌ 䌼჋ ক‫ ݝ‬㇫㜡

ᆂࢲ ᆂࢲ

3VF#FHJO 4BJOU-BVSFOU 2D)39 %#PVMFWBSE5BTDIFSFBV #SPTTBSE 2$+;"

‫ٺ‬䉦৕䄏ѝФ喟  ͚᪴☚㏬

㣤ःᰡ็Ԏᖜ喟 XXXLTJDBCJOFUSZDPN

Ꭷ᫥ ۵‫ݥ‬ 㝇ᮯ 䔷㘲 ᫥価 ҈ᶫ 俁Ⰻ

XXXTJOPRVFCFDDPN

  ࣱ త  ௅ኃయ

ႃភ‫*ڧڡ‬TBCFMMF #SPTTBSE+:3

514-638-4638 ⁗䔃䃳

䃖ጽু

ᐯゆ੻

‫ނ‬Ლऽ

ґ

‫ڙ‬थ⩢䄊 !"#$%&#'#%%())))эⱌ !"#$%&#$#%&% *+,-. -/012-/34/5-1/+,-61/781+ ౝ౭ &9:.,84);<)=1++4>849?>166,>;9@=9A!B)CDE F/-5 &GAH 㑾౭ III7-/34/5-1/+,-61/781+


યྠӾ҄

͗᝟నҫ ᳦̇͗᝟࣍$("$1"$1" 64

ኃ ྟ ᰳᏤࣺࣸնࢹͺࠈ ય ྠ ༤ ኷ በ ͳ ߙ ҈ ߙ ൄ ቓ Nj ᢻ ᠚ ࣸ ն  XXXHSBQIJDTJHODPN

ࣸ ն ζ ᭅ‫੺׫‬Ԧ ᠞ᏅᏱ౅ ো

ᬀડʷཱ௙ ༤Џ᝹᝟

ᦤआ‫׷‬ᩓ഍ߴࠑऐཱ௙ ࣸն༤኷҃ч᝹‫ཱܫ‬௙      MBQJFSSF MBTBMMF )/4

ᄨˆ͗᝟నҫМՂ

ᡓࣉЮ࠮Ղ಄ԻѢ‫׫‬

˓ए ࣛᦤྠ ͮᎵ‫˞̅ͮ ݝ‬ᡸ ࠆ ຸሶ ߿  ࣱత ध ˉᒯ ̬ ᤝ ͓ ‫׫‬आ ឯᐎ ጆ 4UF QI F O       ᔭกᡔ 

ᖅ࣍ϫཋ۱ࠈ

 ៯ ෡ Nj ዼ ཁ Nj ᯖ ࣯ Nj ᙫ ዼ Nj ਢ ல ܸཨ੣ࢹ҃ͺ   $ P U F E F / J F H F       

ፘ Ꮤ ቆ ុ ҃ ч

˖यঋᮿនયஅᩏտ

3BEJTTPO‫ڠ‬ᨠ1MBDF7FS TBJMMFT˖यঋᮿនયกឥґԻ அᩏտ ੩ᮿNjஅᩏNjʽ්᭦

 

1BOOFUPO1BOOFUPO̱ϱୂࠑ

XXXQBOOFUPOQBOOFUPODPN ੽ଋՉዜୂᤁ Ժ᫁᤬ୂᤁ Ժ̱ϱ Ժ੩ Ӊ Ϙ३ζᠺ ͈ಪՋူ థγᬖ ࣱᛠˉ ፂᰍ థ͕৻͈ J O G P ! Q B O O F U P O Q B O O F U P O D P N

Ꭼ᜴ܹ̠ୂࠑ᠍ᤁ

МՂ˓̠᠈ሯК‫ݒ‬నҫ Өүႁឯஊउ͕৻᠝൛   JOGP!GQBDDPVOUBOUDPN

ܷ‫ۋ‬኷यӴᢻ˃ᖸ᠍ᤁୂࠑୂᨁ၀ К ᦉ΍ၸॆ‫ڠ‬ᐋˉ᱆ӑАࢹ̠ࢹͺὋᦠ‫ܫ‬ ႂҮӣᬋԻὋ᝹‫ܫ‬ᴎКὋ˃ˉᄴௐᰳ஌

᧦ຸ͗᝟̂ҫ੝$1"

 Ὄ

М Ղ ሯ ҫ Ὃ ᘘ ᝭ Ὃ ࢹ ᠪ Ὃ М Ղ త ઐ ࣱ ઐ ᠈ ҫ ઐ ᛪ Ὃ ࠅ᝟ԢࠅಉὋซбὋሯҫ᜺Ѳ  

.BTUFSႂࢹ %&1 $.&2 $$2 ࢹˉὋ‫ˉ׷‬ԢͰ߳ႂଌጆፑ ᦠႂ߶ᜈ Ԣ፤νஇᤴ ႂҦ‫ ࠓܘ‬ႂఋཱ௙ ኍ3#2       ᦋဋ௙ 

$% ቆ ុ ᤯ ᮲ ҃ ч

XXXUSBOTQPSUBMNDPN

߹။ୂࠑᤁᣤ

ለ˙පఋМՂ

$"0#&$औฐчఋМՂ Չዜቆុс኷чंႂ٧ࠑၸ‫׷‬ၸᴎК ܷ‫ۋ‬᫂आ̱ϱчఋ᝹‫᠎͕͈͇ᦠܫ‬γ ˃ˉ૆ྠ᝹᝟ТतγШ፤νֆКԢௐ   XXXDBPCFDDPN

ᜈν፤એ ˴᳿तኒᜈνМՂ

ᤁ᤯පఋࢹርМՂ

᜴̠ࡓᮆМՂ

ࣰ͈ᜈν

ˋழክ᥊႟᤯МՂ

ᎾᣴᨠᓧҪࢹԇ

⊤⠥⾧䄰᰺ߎ ᫝ಸ⾧䄰㈨㐌 ᰶ䭽‫ڙ‬थ

ద᫈ᮥ ੽๒࿢

www.beaverACservices.com

⾧䄰䕇䷻ノ䖀⌲≄ ᱭ㣹ȡ ⾧䄰䃫ิ㐡៑ 㐡ԛȡ

ࣱత ௅ኃయ

⩢ 䄊

ᮧ㘪ᣔ‫ ݣ‬᝸ᱧ䔉⼸᧺҉ ࡷФϘऄ ͚๛⾧䄰 ☚∢ ᩵᳉

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPNPOUSFBMDBOFXTQBQFS

ᗛྱѽ࠶ణ˃ˉᄉ˖஠‫̖ڠ‬Ꭹ ‫̖ڠ‬ζো࠴ௐఝள

+(,

᧦ᓧ ࡓᮆ

˃ˉੜᮆ

&&4Ƞ5%4̀ ͇ ប ⚔

XXXTJOPRVFCFDDPN

ᅸ䶣ȠⅡἪȠ☌ఞ 㔨᫝Ƞԛ⤳হ㐡៑ &HUWDLQWHHG 䃑䃮%3 А⤳

 

࣍ϫ ࣱፂᰍ ˉనҫ ӧ̠ ܲ ˃  

('(&21'8,

ӧ፤ཛྷଋ፤ν

(

৕䄏⩢䄊 34&᫝∂侫侣䄫⼸͚ప侫⚔㔨䃾㏰䒓㶒䧌 㔰䄂⼌䒓䶱㏓ぁ䄂䌜㔰ᰭ᫝͚᪴ぁ䄂䉱᫆

ࣱܲፂᰍὋ˃ˉᝢᄽὀ

( 514 ) 885-1338

1-866-880-2888 $"&YUFSNJOBUJPO

4%

ᬀ͚

఼ᙁМՂ

఼ᙁ༣ᴄ

ጚґᬫ䬩̵ঝ̸๞BNQN

Б᠟᝿ͤ ଡΘ˹᭦γ᝼ ੝థዜ‫ۋ‬ᄉ௖ᙁ ֖‫׵‬ᴐҮྫྷ

Ͱ߳‫ˉࢹˉ׷‬

GEORGE STAPPAS

 ὌὌ ͛ᄽ

220 JEAN TALON WEST.MONTREAL,QC H2R 2X5

ஊउ੯ྠࣱܲ˃ˉనҫ ႂព

˃ˉᝌфФ߱МՂ ʿᑞ‫ူܪ‬ᄉ᫇ᮤ ˃᫁ᛈᚲࣽᙄᏤᴄ౦᚞ᙎᙍᚐᚃኍ

Westmount N.D.G. T.M.R. 1,఼ᙁ༣ᴄМՂ 久ࢺ ੻͏ằ䃳䃖̓᫲ጚ

̯ˉࣱὋ˝৥Б᠟᝿ͤ នζ

᠆᠉

ᝢᄽ

ጹᒰ

˝৥សጹ଼֖ࠬᝮᝌ ᙁᴄࠎᄉ౎ຸ ‫ူܪ‬᣾ርԢؒՐᮔ᫸

˖஠ႂពὙ ੇ͂๖༣ʶѬࠎ̠ᙁ

νὋᏡளnj

उ֖γᬖМՂ೜ಉnj

֦លႂព

514-546-8996ᎾࠓᎾԦ

ྱጝᩘ‫̼׫‬ᛪဌЎၶၾЎၶ‫ڦڠ‬5IJNFOT 4U-BVSFOU)3#ᩆ᫹Ԧङ ֆʻ ͓ো

࠴ ృ ܷ ᤋ Х థ ‫ ڍ‬Ю ࣱ ᎾԦፂᰍ֖Нࣱఴ‫ࠃڠ‬᡺  % F DB S J F $P UF 7F S UV ‫ڠ‬ᨠ

  ෼ᢻழΦ

ଡΘ ૊୔γᬖஅ૵ᗛۡ੯᝼ᄸᅊጮፕࢹͺࠈ ͎‫ݦ‬ᗛۡణ˃ˉ੯᝼Ӧබˣጮፕ ዴ ϡՉयᄸ ᅊጲ Ꮎᅙጲ ʿᐸ௃჋ ௃ু ‫ܬ‬యde l’église,st-laurent,Du Collège‫ڠ‬ᨠᡋѫ᧾ ˃ ˉ‫ ݘ‬Ԧ ᝹ ᝟ ႃ ԦዴҜ Չ൛ པ Ԧ ౿ Ԧ ᖸШએ ူ ˃ˉள‫ޙ‬Ӑ‫ݢ‬ᤴ‫ۋ‬ଡΘ୉ॕԢ୉Ϸనҫ  .POL ᤂ.POL‫ڠ‬ᨠ ϢᢻழΦ 

ᙁࠎጻፆቢḓ

CORNELI·YANG ·com 倍ᶘ҄Ⴚ㔰ԣ

˞ஈ%PSWBM )FOSJ#PVSBTTB -BWBMᏥ‫ڣ‬

౿౿Ԧ‫ۋ‬᝹᝟

᫸ᄦએಜnj

eએಜҪᰳNjҪࠚὋࣞ৥᤯᣾ஊ

‫"ڦڠ‬WF7JDUPSJB 4VJUFḞ.POUSFBM )84 ᤂ1MBNPOEPO‫ڠ‬ᨠቢ

C550279

ԘХ፤νNjҪࢹ

⁏䓻৕䄏ߋ‫ڙ‬ბஓᢻᛩ᧾

eඞ߳Nj‫ˉ׷‬आᩓ᫂ቓ᫸ᄦᎩὋ e഍೘NjએಜNj᫹ԻὙ߶ᜈὋ፤

˖ࡢᜈν ๐ࠈԘੜnj‫ڠ‬౛ෳ໡ ‫ڗ‬ఱಪᫍnjБ᠟͈ͤ ‫ڍ‬ឥ     టЎၶ

౏ஓጶ 

͈ಪ ‫̵ڝ‬ក㐄⤻ Ջူ 514-777-8369 ʿ᩠ᨁ὇ᄆᨁὈ

᭚႘ᰵ᫥эᘕ

 ࠑऐᜈνࠃఱ‫ܬ‬Ջ‫ڠ‬౛‫ڠ‬ᆑ ᭚Ի҄໡ᜈ᫂഍೘‫ڠ‬ʽࠈ ԘӻேੜᏡளБ᠟᝿ͤγ᝼᠎᧙ 

᧦᤯᫂ቓԇ

514-559-3609 514-553-8856

‫ٺ‬䉦䃱ѝ ѝ ⤳ Фᵩव⤳ ≮ 䃫ิ̭≮ ͇ ϧঅ͇̀߸Ꮎࢹӕ᝹᝟ᜈνМՂ

Б᠟᝿ࣱͤܲፂᰍ 17$ᨷՋ᧚᫂ቓ߶ᜈ᫸એಜ #SBCBOC.BSJOFBV 4U-BVSFOU2$)4- ႂព      

EXTERMINATING SERVICES inc.

www.topdrivingschool.ca

ዴࢹतኒᬶ‫ڃ‬МՂሜ ‫ ׫‬ၶ ੜ ੜ ਒

㔶䊪侳ᵖ

ӧผᜈνᜈᯎ

˖ԓᜈνࢹርМՂ

i 6 DPN

%SJWJOH4 4DIPPM

ܷ੆ඁࠈܰࢹርМՂ $$2.BTUFS#SJDL-BZFS̃ᄇʹ᠉͉γᬖ ˃ˉᆑ‫ܖ‬Ὃᆂ‫ܖ‬፤ν‫ंڠ‬໣ප ᝧ৥໗਒   

။᣹NBTUFSႂࢹМՂ

࢐‫߃ޘ‬

501 0

᧦๑तኒࢹርМՂ

ளतNjੰतࢹርὋ‫ڎ‬ጭ᝹᝟Njࣉஊ᝴ Ժ ᜈνNjࡓᮆᏡளNjࡓ᭦ଅපNj‫ڠ‬ʽ ࠈҪຆNjกयଅප ᆑ‫ܖ‬ᆂ‫ ܖ‬෧᭞ᡸ᭦        

঩ࠑᜈν

धబतኒ᝹᝟ࢹͺࠈ

+ " 40/с኷ ч ఋ7

Ԥ˝ᜈν

ន ζ Ժ ᭤ ˃ ˉ ᝢ ᄽ nj ‫ ڠ‬ʽ ࠈ ᜈ ν ே ੜ ஞ ͳ Ꮱ ள ‫ ڠ‬౛ ߶ ᜈ ෳ ໡ ၫ ᆑ ප ႂ ఝ ૰ ˃ ˉ ᆂ ᒖ ౛ ν ᛩ Ԣ ࠴ ྫྷ ͇ ߶ ᜈ    

8JMM$POTUSVDUJPO*OD3#2

˃ ˉ ੯ཱ 3# 2 ܷ࠴ᜈνࢹርԘੜὋ๐ࠈὋ‫ڠ‬౛Ὃ ၫᆑὋБ᠟͈ͤὋ ႂ ព       

පఋనҫ

+ (, .B T U FS ႂࢹ

ӧᤉ͗᝟$1"

/ &2

ܷࡓᜈνМՂ

ࠑᎾᜈν᝹᝟МՂ

50/:፤ν࠴ௐ

ள‫౅ۋ‬஧ፂˣᏬၸ ဖγᓫᑞ̙ԩᛩ᠚ ᜴̠࣍ϫࣱܲፂᰍ ྠཱᴎКࢼᮨγᬖ

‫៷ى‬ᜈν

߶ᜈ፤νʼʽපክ᥊Ὃӻ๐ၸХNjපؕὋႂ ˃ ˉ ͈घ පч இ ᮲ ч ὚ ྱ͈ᩘ ‫ ׫‬Ԣ བප༮ รᇁ఺Ὃรᖜ෈Ὃ‫ڥۇ‬ዟᆾ఺nj˃ˉ GENERAL CONTRACTOR ߶ ᜈ ˖ ܼ֖ѫ ͳ ቆ ុ ὚ ႟᤯ክ᥊njఋචNjܸ྆ච߶ᜈ፤νnj ᠪಪྠཱஜᄇʹࢹͺγᬖ - &/ / 09 ( 00% ."/ ྱѾ ̼ ူ XXX1BSTQMVNCJOHDB3#2 ˝ ᮿ ᯝ ᡓ ࣉ Ԣ ᮻ ֵࢹԇ ள त чंԢ ܲሗ͗տᠪಪ3#2 $.&2 "1$)2 ᔭก ˖ ᤯ ᮲ Nj҃ ч ጆ ፑ γᬖጉᠸᮿᯝᦤա ҨМ‫׷‬ᩓࡓᮆ഍೘ Ӡ ܲ ࣱ ፂ ᰍ ֵ ᠎ γ ᝼ ॏ ܷ‫ ࡘ ۋ‬ᇧ ԉ ൓ ᤀ ౎आԟ ᜹ ளੜतᤴපႂᏡள ᗛ ۡ Ꮴߙ Ձ ႂ ពὙ      ᝹᝟ஶࢹ஌౦‫ࢹ ڎ‬ርઐ੺ ˃ˉ੾࣍߶ᜈ፤νབප༮ รᇁ఺ ๐ԏ  SVFEF-PVWBJO0 )/( Ԙੜ᝹‫ ܫ‬ᗡීΘఋክ᥊ පክ᫘᫂ໞප  ܸᔈ໣ප ክ᥊႟᤯ ੾శ֦ល γνӉν 

ႂ٧ᩘ‫׫‬፤એ

὇ΦѽआᡓࣉᮿᯝรᛧआὈԢͰ߳ႂ

Ռѽᮎ᫇

XXXJVDPN

ᜈν፤એ

ᜈν፤એ

˃ ˉ ន ζ ͕ ᠎ ዴ ֵ К ࡓ Ꮱ ள இ ᤴ‫ ࡓ ੆ ߸ ंڠ‬ᮆ Ꮱ ள ࡓᮆ ᫂ቓ ‫ډ‬ಜ ᫹Ի Юܰෳ໡ ၫᆑ ள त Ю ܰ ഍ ೘ ᫹ Ի ̱ੜ Ԙ ੜ ӻ ๐ ᠽᨐᗛۡˋ‫ڠ‬ᨠ᣷$FOUSFE’BDIBTU ዴᔭ˃ˉ‫ڃ‬᫲ ଡΘՉዜतኒ᝹᝟֦លన ‫ڠ‬౛ ፋଅප ੜࡓ Ԙԏ ‫ڠ‬ʽࠈνူᏡள Ю˖यᤋᩙঋᮿᒬ‫ ׫‬Վʶआ˞ࣂፂᖸ  ҫ ӉહͰ߳ ‫ˉࢹ ˉ׷‬तኒ ˖ᰳࡎ ࠈЮ ӠࣱᜈνፂᰍҨူੜࡓγᬖူᠸ ࣱ ន਒˻ࠑឯលӂ‫ܢݘ‬ ᝹᝟ˀ࠴Ӝ᜺Ѳnjˉҫᔴ‫̯ډ‬ழ಴ҁஶࢹ ፘ۵чఋ ఺ႂ፤ν 3#2 ཁ ཁՐ

$)&4පఋࢹርМՂ ߶ᜈνူ˖ܼቆុ ѫͳቆុ ‫̯ ڎ‬ᮔኪҁઐत̾ԢஶࢹክူՎௐଡΘ  ᭣នӇ੷៘៘ བ ณ ч ш ч ᘨ ं с ኷ ч ಄ ႂ ੽ଋͰ߳ ‫ˉ׷‬ʼʽපክ᥊ ("4 පఋࢹር ˃ˉࠈЮܷܰ࠴ࢹርᜈν ࢹርᄢူనҫnj ˖ᔭก ߶ᜈ ፤ν֖இᤴnj߶ᜈ፤νපᛪ བප٧ ӻ๐Ԙੜஇᤴዴᜈ‫ंڠ‬ བጆፑ ͌ˉ‫ ఺ࠑ׷‬ႂ᝹‫ܫ‬፤ รᇁ఺ԢԘੜ֖ӻၶᫍၸХ ঋᤳ႟᤯ʽ νnjនζ˝ఴnj ‫ڠ‬౛ၫᆑෳ໡ൄ಄߶ᜈ ᱆ᄴ૆ྠᜈνМՂ ප$..52 $$2͗տ3#2 ႂព    Ὄ   ᠎᧙γ᝼ ᗛ ۡ ӧ ̠ ᯪ ᤤ ᰳ ব ͈ඊ‫ ˉ ׷‬Ԣ ࠑ ऐ ᢻ࣍ϫ 3#2Ձ  ᜈ ν న ҫ М ՂǗ௢ߢ ͕৻ ৲ ‫ ؝‬ൣ ‫ڙ‬ -%ቆុ߶ᜈ፤ν ᮧᓣୃᦠ‫߳Ͱˉ׷‬Ԙੜ๐ࠈ ᤈ ᛠ ˖ ǘ ੇ ͂˃ซ ̅ నҫ ˀ ֵ ᠎ ፋ ૆$$2ቆុྠཱ ᱆ᄴ҃чӨ͗͗տ ৥ ᰳব͈ ඊ ᄉ ᜈ ν ͳ ᰍ Б᠟֦លԢဗ‫ڣ‬Ӏࠢ ‫ڠ‬౛഍೘КࡓᏡள‫੆߸ंڠ‬ ˃ ˉ Ժ ᭤ ࢼ ᮨ γ ᬖ ᱆ᄴNBTUFSክ᥊ࢹ $..52 $$2 3#2           ՉዜቆុὋ᤯᮲Ὃ҃чԢఋචጆፑ Ͱ ࠑ ‫ ࢹ ࠴ ܷ ˉ ׷‬ር Չዜఱࢹ‫ڠ‬ඓၫᆑ ˃ˉࡓᮆ፤νὋ˃ˉࡓᮆᏡள ᠪ᠎߶ᜈ፤νපᛪ ʼʽපክ᥊ ఝ૰፤ν   ᡎЎၶ ੰ ࠓ ႂ ኷ ႂ ఋ $ . & 2 $ $ 2 བප༮ รᇁ఺ ප᫘ ප෈ ᯰೊԢክ᥊႟᤯ ՉዜࡓᮆὙ(SBWFM 4IJOHMFTኍ នζనҫዴࢹࣰ͈Б᠟᝿ͤ ॱζὙ-%DMJNBUJTBUJPO 3 # 2       ኍnj࠴ௐপν 3#2   %BWJE ᔭก

ႂព   "MFO      Ͱ߳‫ˉࢹˉ׷‬ %#4ႂҦчఋࢹርМՂ       ẁ ᬜ Ẃ ॱζI P O H M F J   Ꮼ༡ᆑ ᆂ౅ ᆑ ଋᎊ ཎ‫ ڈ‬ၫ .BTUFSႂࢹNj3#2$.&2$$2 ᆑ νᛩ ᔈ࡯ࡷ ܷူᆂ ᢻ᥊ %06#-&%&1ႂҦੰࠓNjҪᛪNjႂ -FNPZOFክ᥊ࢹርМՂ ܲ ࣱ ፂ ᰍ  ˃ ˉ Ժ ᭤     ᔭ ก

ఋNjཱ௙NjଢएNjབප༮὚ՉሗቆុNjབ $.. 52 $$ 2͗տ Ὃ .B T U F Sክ ᥊ ፤ ν ፤ એ ߶ ᜈ с ኷ ч ं ณNjс኷NjчंNjᯰ᣹Njಉ໣NjЌටnj ࢹ njክ ᡸஇ ᤴ ፤ν ႟ ᤯Ὃ བපᎨ Ԙ ੜ ๐ ࠈ ᇒ ᆑ ‫ ڠ‬౛ Ꮱ ள ᛩ ໣ Ю ܰ ˃ˉNj᠎͕Nj᠆᠉ ቆ ុ བ ณ Ҫ ට ᛩ ໣ Ꮴ੘ ෳ ໡ ܷ ࠴ ᤯ ຘद ࣱ ፂ ᰍ ผ Х ᦠ ͇ ኍ߶ ᜈ ፤ ν Ὃ ࠴ ௐన RBQ : 5669-4375-01 3 # 2       ҫ nj 3 #2      षၶ          ዴ ࢹ ᜈ ν М Ղ (Entrepreneur Générale) Ӡ ܲ ࣱ ᗛ ۡ ˃ ˉ ᜈ ν ፂ ᰍ       ०  "1$ ) 2͗ տ ᜈ ν ᠎ ᧙ γ ᬖ Б᠟᝿ͤ᝹᝟ ੽ଯ੝థඞၸ ‫ˉ׷‬ႂࢹࢹͺ ඞ ߳ ‫ ׷‬ᩓ ᜈ ᯎ ᜈ ν γ ᝼ ᠎ ᧙ ͈ ಪ Ջ ူ ន ζ Ժ ᭤ Ԣ ࠑ ࡏ ዴ ᜈ ν &$0/ቆុ߶ᜈчंतᤴ γ ᬖ ጉ ᠸ ༪ Ր ᧗ त 3#2 ቆុὙӑᎾֵྠ‫׷‬ၸࠑၸቆុ߶ᜈ፤ν ˃ ˉཛྷଋ nj੽ଋ ᫸ᄦ ᫂ ቓ Ὃ એ ಜ੹ ዴ ࢹ ႂ Ҧ М Ղ (Entrepreneur Électricien) ˃ˉ႟᤯ප෈ὋᯰೊὋ๐ᎣԢՉሗ  ੣ Ὃ ፆౝஂ౵Ὃ ዴ ࢹ ᨠ ఱ ፆՋ ࠑ ҃чὙΦѽआᦤंNjᮿᯝчं߶ᜈ፤ν $.&2͗տRéno-DépôtኣጝМՂ ʽපክ᥊njᰳԌපຌรʽපክ᥊nj  ఝܲనҫζোឯ᝺᫇ Х nj ᨠ Nj ᨷ Nj ʿ ᩠ ᨁ ౅ ஧ܲಧ nj ඞၸͰ߳ ‫׷‬ၸआᩓᄉ੝థႂҦࢹር ζ᣹ႂ٧፤ν       ᝴ࢹ 3 # 2           Ԥ᝼ႂࢹὋ˃ˉ፤νՉዜ‫ˉ׷‬ TJOPRVFCFDDPN

ˋ‫ڠ‬ᨠ᣷௒ঋᮿआᒬ‫׫‬

୰ܷ᫁‫੽ ࠑୂۋ‬ଋ੩Ӊઞᜈ̱ϱᜈ ٧᝹‫ܫ‬ὋӉહቆុὋఋචὋ҃чὋࠑႂ ኍὋႂ٧ጲᡸ஋ᬩ೜฽nj Ԅኍʶ్ᴜ᫁ᆀ᤬ୂࠑԢᤞ᠍֖‫ˉ׷‬ᤁ ᣤ ᗛۡʶึᄉ˃ˉ᫲͏ ᝹‫֖ܫ‬నҫ Ӡ іࣱ̯ˉፂᰍ ࡆՉዜ‫ۋ‬Ӵᢻnj +-$POTVMUBOU Б᠟ᄉనҫդ ʶᓉྫྷֵγᬖ ໣ප᤯පႂᡸ᫂ቓՉሗႂ٧ $(" $1" ʼ͈᫂ͤ ˃ˉᛧన኷ᄉ΍ၸ ቆុఋචс಄҃с఺รᛧ఺ኍ ࣱܲఴ‫᠈ڠ‬ҫࢹͺፂᰍ ‫ڠ‬౛γએᑚۘ Ф̴᝹‫ܫ‬΍ၸ ࣯รआᦤաᮿᯝᡓࣉՉሗ᝹‫ܫ‬ МՂሯҫ ᘘ᝭ ࢹᠪ ซб ֦លˉҫ ࣽۘࣽᄣᄉள‫܇‬஧Ӊ᜜        XXX%FNFOBHFNFOUGVNPOUDPN ॱζՎՁ ߹။˧ᡸ

"DUJWF߶ൔγКМՂ ᝭᠌ తઐߢઐࣱઐ ࢹᠪ ˃ˉ߶ᜈͰࠑe‫ˉ׷‬᫸༡᫸ᄦጆ (45245 ˓̠֖МՂሯ ሯҫ᜺Ѳ ፑ ࠴ௐ˖ܼઐ᝜నҫ ᫆ᡸॕ៵ᄢ ఝܲనҫζোឯ᝺᫇ ͌ˉ᝹በ֖֦លኍ ᜼ ѢЙ߶Кଌ҃Ӵ ႂពጆፑ ࠪᝮ ఺3#2     TJOPRVFCFDDPN DPOTVMUBUJPOZI!HNBJMDPN ႂព ੣఺  

(

පఋనҫ 1BST1MVNCJOH*ODපఋ

#&/:˃ˉชපࢹ

ୂࠑଋᤞ

Bureau de Finance Prosperite

௙ӯႂҦࢹርМՂ

ႂ٧ᩘ‫׫‬፤એ

ளርᜈν

યᐏζো

ஂ̶ဗ᧚ὋଡΘ4""2ᭉ᜵ᄉஅ૵Ὃ Б᠟પᢻঋ૸నҫ నҫܷᗛྱѽ࠶‫ڠ‬Ӝ       ὇ᔭกὈ

૜ Т ᠈ ሯ $1" $"

᱆ᄴ.BTUFSႂࢹ $$2 $.&2 3#2 ˃ˉႂఋஇᤴ ႂҦ‫ཱ ࠓܘ‬௙ଢए ቆុབณ с ኷чं ᮲੠ᯰ᣹ བප༮ ᢻं᫂ኍՉዜႂ٧ч ఋ᝹‫߶ܫ‬ᜈˀ፤ν3#2  

3PTFNPOUӜᡔӮᮿᯝѢ‫׫‬

ཋ۱ዼཁ

ேᢻ‫ٿ‬அ

͗᝟నҫ

Ӡࣱ‫ݝ‬आ͈ͯপ‫׫‬

&ႂҦчఋࢹር

͌ˉ᠌ҫ‫ࢹ ူܪ‬ᠪ ๖᠟ሯ ͮ̅4U-FPOBSE֖"OKPV (45 245 ႁઐ ߢፆ ࣱઐ ሯҫࡌ ፤ν߶ᜈ˖ܼቆុ བณ ‫׷‬ၸчं ఋ᤯ࢹ ၶ਒ሶ߿Ὃ఺͗‫ݝ‬Ὃ͈ಪ‫ݝ‬ ̂ҫ‫ ူܪ‬ಉ᠌ᬗՎ ႁឃઐն ር с኷ᭂ಄ኍ҃ч᝹‫ܫ‬njఴ̠૆$$2ቆុ ᤁᣤԢᄰС͌ˉෳሯԢζোႁઐ ᝼Ԣႂࢹ᝼МՂ˝3#2$POUSBDUPS ᔭก

   3#2     

੩ӾᏱ౅ ‫ܚ‬ᄣὋᆮᴁ ੺Ԧᭅ‫׫‬Ꮎ శၸֵὋฒᛧὋฒ᪪̼ူ˖‫ڍ‬Ԣ Ҫૅܷঋᤫᝠ᠍̾ʼБ᠟ᤞ᠍ 3VF$IPVJOBSE -B4BMMF )/-

ဗ᧚அ᠓ઐऋᢻ

ႂ٧ᩘ‫׫‬፤એ

Ӯࡿ࠴आὋࣱыѽʹ̾ʼὋ ‫ʹ͈׫‬njֆ‫ډ‬௃ባ́Ὃʶ̠ᣏ ౚ੩ူnjఴ̠ࣂፂᖸӠࣱnj ន਒Ꮷᐎጆ

ҪૅܷᎾ‫ڍ‬МՂԢ˓̠ሯҫ ҪૅܷᎾ‫ڍ‬Ԥ᣷ሯҫӨᝫ ႂព  &NBJMI V BO H ZV O DH B! Z B I P P DBၶ਒Ѣ‫׫‬

ੜࡓ ሜ ‫׫‬ ၶ਒ ˻ӭ ឯʼ i 6 ࢐‫߃ޘ‬ w w w. i 6  . c o m ሜੜ ‫׫‬ੜ ၶ਒

ᗛྱѽ࠶ణ˃ˉ˖஠‫̖ڠ‬Ꭹ


ઐǒԦᛠཁ PO4QPUT

Ю%FQBOOFVS

IFUJFSF0VFTU

ᛣὈ

Ӯ̚഍ӮΞὈ

U-BVSFOU M4U-BVSFOU

*OOʶ഍

JHFS8((

FSWJDF0SHBOJ[BUJPOT

$PUF

%BNF8

1MBDF$IBSMFT-FN

2$

.POUSFBM DPMO"WF

 ྟ

ࣸ ն ζ ো

ýFHMJTFᛣ

7FSEVO ᡓࣉࠪ᭦

OHUPO

.POL VS #PVMFWBSE.POL

FSCSPPLF8FTU 4PNFSMFE F EFT/FJHFT‫ڠ‬ӜὙ B 4VJUF F 1BSF4USFFU (PZFS

OJT὚ ࠪ᭦

ӜὙ SὋ4U-BVSFOU

FOT %FDBSJFὋ4U-BVSFOU %FDBSJFὋ4VJUF

4U.JDIFM &BTU

‫ڠ‬ӜὙ PVSDFT  EF 4BMBCFSSZ +FBO#VM 1JFSSFGPOET PIOT 1JFSSFGPOET MMFHFT FὋ0ME0SDIBSE 7JMMFSBZ Z$FOUSF#FBV

F 1BSF4USFFU

Ὀ Ὀ ֆН

ಢ ֆН

ማࠚᭉ᜵Ὃ࠺థіӠ˓ ល৥ᬃᤂᄉԦᛠཁឯ nj

Ԧᛠ᧙ణܷ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

‫ڠ‬ӜὙ #PVM/FXNBO %BNF SVF/PUSF

  ࣱ త  ௅ኃయ

DF$IBSMFT-FNPZOF

໧NjᏤ˜

Ὑ̅߰

੝థὙ

ࢹͺࠈ

JB*OD

ʿ̼ᛪఴઐበ‫֖ڣ‬

੝ѮᣑᄉКᦉζো

‫ځ‬΍ၸఴઐζো੝

஠ብ֖ࣸն‫ڎ‬஠᝹᝟

ᤜቂ੿ᜂఴઐ‫ڎ‬஠

ᄉాѽ὚

ᇪ‫ڃ‬ጷጺᐿ௿ὋʿХ

XXXTJOPRVFCFDDPN

tity with most distri-

se newspaper can ution in grand Mon-


ࣱత௅ኃయ

ᗛۡளาҮ

ϛ௅஺ᛠᇪ ᝠͮႂពẓ 

ᗛྱѽ࠶‫ܝ‬ႆᓫ ᗛྱѽ࠶ʿͭ໗ᛣథ‫ܝ‬ႆὋᏪ˄ ᤆథ˝ௐӠܸᄉþ‫ܝ‬ႆᓫÿnj ̾ᗛྱѽ࠶ॆࣱᄉ˞ᛣ4U-BV SFOUܷᛣᄉ‫ܝ‬ႆ˝˞ጲ᭦Փ᜹͔Ὃ௦ ʶ˓ᬶ‫ܝ‬ႆᓧశˀᮂˬᎾᮻ˝ʶͳ ᄉᓫࣻาҮnj త௅Ὃ‫̅ͮڙ‬SVF 4IFSCSPPLF֖.POU3PZBMܷ᥊˧ᫍ ᄉ4BJOU-BVSFOUܷ᥊ʼὋӠіࣧள‫ܝ‬ ႆဗ‫ڣ‬ͺႆὋՎௐὋဗ‫ڣ‬ᤆథஓᐱา ҮNjᮂˬ͗Njᓧశ֖ีࠪὋࣲ༎Ԧ˿ ᝴ܲ࠴᜺ഴᮉᄫnj ‫˝ڙ‬యܸᄉᓫ௅యᫍὋ4U -BVSFOU˞ᛣ࠱ሄൢᢻᣙᛠ᯹Ὃ௦᠓ ྫྷὋᯌᮻὋ᜹ᄹᛣܿᛪ໥Ꮷᄉᛠ̠ ܸ۵nj ܷ‫ܝۋ‬ႆՓ̠͂धը˿ʶ੠ଉጉ

఺ᇽܷྱ͈ ᡐ ᮺӑ̚ʼ๑

ᓧశளᅻᄉܷ᫂Ὃ4U-BVSFOU˞ᛣʼᄉ ‫ܝ‬ႆնឃ̠͂ὋࣂథᄇࣱܲԊԽᄉ4U -BVSFOU˞ᛣʿ͗ෛᅓὋ‫ܝ‬ႆ΍ᤇ˓ӑᎾ ᓧశ˧ᦏᄉ˞ᛣཟԦѢளᄉၶ఺nj ௐᫍతὌ௅ ߽ᎩXXXNVSBMGFTUJWBMDPN

̼ူՉܷᓇቆМՂ

԰ࣄ‫׍᜴ܚ‬ዴᤤ‫ڃ‬ ຝ‫׍‬ӧ፤ܲѽ̍ᮊ᥊ຣ ᤓலࡈ൓ˬࠑऐຣ ҪҾඊ๑‫˖ڠ‬๑៷ӧຣᣂ ӑ̚ʼ๑ኍ‫ڃ͈ྱڠ‬ ̼ူ

႐ߥၶᣀሧඞ

̼ူ

ࠑ࡚‫ڃ‬ᐐሧඞ

̼ူ

႐ߥၶӝႤγᬖ

̼ူ

ྗආଉ̝஺ຣγᬖ

3N EF.BJTPOOFVWF8 .POUSFBM<DPEF> ᤂऔܷ(VZ‫ڠ‬ᨠቢ

*44/ఴઐѢྟԦᛠྟా੝థ4JOP2VFCFD.FEJB*ODఴઐᥪஊ‫ڦڠ‬10#PY 4VDD%FTKBSEJOT .POUSFBM 2D $BOBEB)#$ႂព͛ᄽឥᮂ ᤶֆ̊ѢྟCopyright©2001-2019 by SinoQuebec Media Inc.

Profile for Sinoquebec Media

Sinoquebec #833 - Jun. 14, 2019  

Sinoquebec #833 - Jun. 14, 2019