Page 1

Journal Chinois Sinoquébec

Sinoquebec Chinese Newspaper

ॐ஠ ብ ዴ ఴֆ ƾ‫ڠ‬࿜ܸ΍੆տఴֆ‫ڙ‬Ӯࡿᬶ͗

1þҪ‫˃ڍ‬ᮤÿ

ƾᗛྱѽ࠶˓̠அЙൣ‫ڙ‬ʼӣ

1þ᱆ᄴள᫔ÿ

ƾ᱆ᄴஅᄢᏧඇ௅ᔈ᠟вѸளᰳ

1þ᱆ᄴள᫔ÿ

ƾᩏᛠધፏଡΘ᠓ੜ᠝൛ঞ˥Ҩ὞ 1þᗛۡ‫̖ڠ‬ÿ

w w w. s i n o q u eb e c . c o m -FBEJOHUIFXBZGPSNPSFUIBOZFBST

ƾ˖‫ͳ޴ڍ‬ପ̼᠓ϛӐ‫ֵݢ‬಴

1þஜᆉၶาÿ

ƾ᱆ᄴ‫ܺʺ˝ߔݘ‬ႁឯኣ᝼࡜ᥒધ 1þሧඞᠪᝬÿ

ࣱత௅ኃయ ࣱత௅ኃయ

1þᗛۡ᮲ৰÿ

ƾֆళ̜ཁ

ႂព͛ᄽ ӑᎾБ᠟ ॱζTJOPRVFCFD@NFEJB ႂᥪJOGP!TJOPRVFCFDDPN ႂߔઐXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

᝜ழСซ‫ڠ‬࿜ܸ΍Ж‫ڙ‬Ӯࡿܷ‫ۋ‬ᬶ͗

̯త௅ᡐὋ౎ᒬК‫ڍ‬Չ‫ڠ‬ᄉ‫ڠ‬࿜ܸ΍੆տԢФஂ૆Ꮷ࠱ᐐᬶҁᗛྱѽ࠶Ӯࡿ ᄉ4BJOU)ZBDJOUIFࣉὋ‫̅ͮڙ‬ᡯሎᗛྱѽ࠶ܷጝ‫ٽ‬ӠМ᧖ᄉ4BJOU$IBSMFTTVS3JDI FMJFVὋˠҨФК‫ڍ‬বᄉᬶ͗$BOBEB3VOnjᮔ᝟ʻܸ঳̠ஜ࠱᣹ҁᒯ̠˧ᫍnj ‫ڙ‬ᤇʻܸௐᫍ᧖Ὃ᝜ழᄉ᧗᜵ࢹͺ௦அᬶҪૅܷ‫ڠ‬࿜ܸ΍Ж੆տᄉζোnj ᤇʿ௦ࣱ̬‫׬‬ʶᄉ୔੫ᢻЖ੆տᬶ͗Ὃణᤂʶయ‫ܷ߶ڙ‬႔ᄴ$BSMTCBE4QSJOHTNj ᬀ࠶ͣ᣹ᄴӴ࠶Ҫ᧖ˠᛠᄉ$BOBEB 3VOาҮ˖෤థԦၶ͉ʹ᧗ܷ͇̂njͭ௦᱆ᄴ ᝜ழ̮ː᫻̾य़Ὃːࠚᄢ᜼nj ॆࡌͤ᝟Ὃ୔੫ᢻЖଌ҃ᅋ᱆ӑАᄴὄᒯὄᄉ᳣ᧁֵࣉ‫ڣ‬Ὃ᝜ழᝢ˝Ὃܷ ‫ۋ‬ᬶ͗௦̴͂धન֖‫׷‬ᝦၶ਒ᄉ‫ݝ‬ௐ఺nj᝜ழʿଅᬓ̴͂ᰁ᯹୔੫ᢻ੊Ӊᢻґज़ᬃ ᤂۡ᪙ґज़ᦤա੊ԟҪาҮᄉ࠴‫ͳڃ‬nj᝜ழ᝟Ѳ‫ڙ‬4BJOU)ZBDJOUIF֖ॆ‫ڠ‬Ӯᦉ˧ᫍ ᄉ᥊ᡸʼᤈᛠ೜ಉnj ࣱ̬త͊Ὃ᱆ᄴథՏ‫ڠ‬࿜ܸ΍Ж੆տᜁ૬ὋФ˖Ӊહ-PVJT.BUUFὋ̴‫ڙ‬᱆ᄴ ߶Кԉࣱ4IBS2$ᛠҮ᧗Ѹ‫ڠ‬࿜ܸ΍ЖՐὋԠ᧗ጷ˿ᗛྱѽ࠶ѫ͗nj ‫ࣱڙ‬Ὃ‫ڠ‬࿜ܸ΍Жథᡓ᣾Տาᡣ੆տ‫ڙ‬᱆ӑАᄴᛠҮὋࣱᜁං༣ ՐὋ̴͂ణᤂіࣱԠ‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶NjӮࡿNj᱆ӑАۡNj5SPJT3JWJiSFTNj4IFSCSPPLFኍ ‫ڠ‬Ѣဗnj὇សጹள᫔᜸ఴઐኃྟὈ

ଦ͎ఓ CentraCondos ⛾᧶ऻ؄Ӿਸ ླ৽ઇᠬథྗ5VWFKQ ΧϾ5ष థ༣ᣂᝉෳఁᅕਫ਼ ΧϾ3ष ᣂᝉᅕਫ਼ࣝᢽऄᚯ☇10̯ ᰡ็ᐭࣾੳ➦ӈхᘍ 䄤৕䄏͚᪴䨭ਜ਼

514.550.8915 ᝃᓛԎCentraCondos

˖ॶdžᐋˉ۱ᝪdžឥᝒ˖ॶdžܷߥᮔመ ੫ለ(3&50&*$Ꮵណ

Ѹˉ۱ᝪ

࠴ၶ਒ာ

໓ҮधာNjүߥ᧚Ԣ᠝൛

Ѹˉᆐνာ Кርүߥ᧚Ԣ᠝൛

CSDM᝟ኪ఺੾శஂ૆ ႐ߥၶঋᤳሧඞ᤯᥊

МРనҫ ࣱܷ҃˃

!""#$%&'()*%+,%"&-./)(%.0

CSMᰳ஌੼ࢹ˃ˉ ͗᝟ก।஠ማᕱҍ࣍үူ

5&-62ܷߥกឥ᝼˹ာ Кࣱซб໓Үधာ ˗ԑүߥ᧚Ԣ᠝൛ 5&-62ܷߥᔭឥ᝼˹ာ Кࣱซб໓Үधာ ˗ԑүߥ᧚Ԣ᠝൛ ႐ߥၶกឥᭅ۲ᆨ˖ጞᰳጞଡӣာ Ժႁឯ˃ˉ Ԣ஺ຣኣ᝼ᣀ႐ߥኣ

֦លབጲ ᔭกឥ ˖஠

ࣉ˖ॶ‫ڦڠ‬4U$BUIFSJOF8FTU .POUSFBM 2$ )).

ࣸնᝌ᧕ాॅ ."5$*ߥᬒ੝థ

ϛ௅஺ᛠᇪ 

఺ᇽܷྱ͈ ᡐ

ᮺӑ̚ʼ๑ ̼ူՉܷᓇቆМՂ

԰ࣄ‫׍᜴ܚ‬ዴᤤ‫ڃ‬ ຝ‫׍‬ӧ፤ܲѽ̍ᮊ᥊ຣ ᤓலࡈ൓ˬࠑऐຣ ҪҾඊ๑‫˖ڠ‬๑៷ӧຣᣂ ӑ̚ʼ๑ኍ‫ڃ͈ྱڠ‬

̼ူ ႐ ߥ ၶ ᣀ ሧ ඞ ࠑ ࡚ ‫ ڃ‬ᐐ ሧ ඞ ႐ ߥ ၶ ӝ Ⴄ γ ᬖ ྗආଉ̝஺ຣγᬖ

3N EF.BJTPOOFVWF8 .POUSFBM<DPEF> !" ᤂ%F.BJTPOOFVWF8֖(VZᛣ̓ԯ

i 6

!"

i 6 .com

JVDPN

ሜੜ˻ੜ ˻ၶ਒ੲ ੲʶ


Ç&#x2018;á&#x2014;&#x203A;ŰĄÓ§Ě ŕŞ? %JTUSJCVUJP

&'()*'%+(,-(."/01(2*!3!*%+(45(."/0(6,47

á&#x160;&#x192;

Ç&#x2026;$IJOBUPXOâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122;Đ?Ó§á&#x203A; EFMB(BVDI

ŕž&#x;

á¤&#x2C6;ŕ˘&#x17D;â&#x20AC;Ť×ˇâ&#x20AC;Źŕ¤&#x2020;á˝&#x2021;$MBSLá&#x203A;Łá˝&#x2039;ÓŽ

1MBDF%Ă˝"SNâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨ á&#x2030;˘ĐŽ

ளâ&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹÓ§Ëšŕ¤&#x2020;á˝&#x2021;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Ź$MBSLá&#x203A;Ł

ÔŁŃ˝â&#x20AC;Ť×ˇâ&#x20AC;Źŕ¤&#x2020;#PVM4U áŽ&#x160;ѽఽá ?á&#x203A; #PVM á??ÔŁáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;

༭á&#x2022; ᢞá&#x2022;?ࣺ )PMJEBZ*

ࣸ Őś Îś ŕ§&#x2039;

ӧ௿஺á&#x203A; á&#x2021;Ş"WF7J

Ç&#x2026;/FX*NNJHSBOUT4F

ŕť&#x2014;ŰĄÓ§Ě ŕ°¨ŇŤË&#x2013;༜ 

Ó§Ó¨Í&#x2014; /PUSF%

ÓŽŕĄżÓ§Ě ŕ°¨ŇŤË&#x2013;༜ 

PZOF -POHVFVJM 2 Ç&#x2026;%PXOUPXO

1"áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;EV'PSU . á&#x20AC;&#x2013;Ě?஺á&#x203A; á&#x2021;Şá˝&#x2039;-JOD Ç&#x2026;7FSEVOâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122;

.FUSP᎝־áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;EF-Ă˝F

!"##$!% POISSON / SEAFOOD

VIANDE V VI IAN AND ND / MEAT

é?&#x2019;ĺ?Ł

ĺ?&#x2030;ç&#x192;§

SPĂ&#x2030;CIAUX GĂ&#x2030;ANTS EN MAGASIN TOUTES LES SEMAINES / SPECIAL SAVINGS IN STORE EVERYWEEK

ç&#x2030;&#x203A;ć&#x;ł

$3.51/kg

Merci de magasiner chez nous! Thank you for shopping with us !

$3.95/kg 3.95 95 95 5///kg kg k

159

1

lb

89:;(6<N-

$10.12/kg kg

79 9

459 Ib

Ib

89:;(P<--

89:;((=<6-

澡é&#x201C;śçŤ&#x2039;

ĺ°?çž&#x160;č&#x2026;ż

ç&#x2030;&#x203A;č&#x2026;Š č&#x2026;Š

$11.44/kg

519

4

89:;(P<--

��

399

99

Ib

Ib

89:;(5<--

89:;(P<5-

ć&#x2013;&#x2018;çż&#x2026;

čľ°ĺ&#x153;°é¸Ą ĺ&#x153;°é¸Ą ĺ&#x153;°é¸Ą

鸥çż&#x2026; çż&#x2026;

$3.73/kg

$3.51/kg

1

$8.80/kg

$11.00/kg

Ib

59

1

Ib

7

69

Ib

$5.71/kg

99

259 Ib

ea/ch

89:;(=<--

89:;(46<--

89:;(6<5-

89:;(6<6-

Fruits et LĂŠgumes ĂŠ / Fruits & V Ve Vege Vegetable eg ge e eta ta é?&#x2019;ć¤&#x2019;

亏č&#x2018;ą

ç˝&#x2014;銏ç&#x201D;&#x;č?&#x153;

桎幹

č&#x2019;&#x153;č&#x201A;&#x2030;

0DSOH/HDI%UDQGč&#x201A; äť&#x201D;'<*+6

!"#$%&!'ćŠ&#x2122;ćą ()*+,

ࣹŕ°¤ ŕŻ&#x2026;á&#x160;&#x192;ŕ°Ż

$1.94/kg

88¢

lb

Produit du QuĂŠbec

2/100

P Produit du QuĂŠbec

89:;(4<--

89:;(6S6<,,

éŤ&#x2DC;丽č?&#x153;

2/200

Produits de la Chine

89:;(6SN<,,

3988

ea/ch /c /ch

Produits de la Chine

89:;(5<---

éŚ&#x2122;č&#x2022;&#x2030; éŚ&#x2122;č&#x2022;&#x2030;

ĺ&#x201C;&#x2C6;ĺŻ&#x2020;ç&#x201C;&#x153;

Produits de la Chine

158

168

lb

99¢

ea/ch ch

89:;(6<6-

68

Produit du Canada

lb

Produit des Ă&#x2030;-U

89:;(4<6-

88

lb

49

Produits du Costa Rica

éążéąź'4556

89:;(4<=-

lb

89:;(47<--

159

799

1099

Ib

Produits du Chili

ea/ch

ea/ch

89:;-<--

89:;(46<--

299

399

ea/ch

ea/ch

89:;(4<--

7:2!';%:' $"/0 ć&#x201E;?大ĺ&#x2C6;ŠéĽşĺ­? *556

7&8/!%0!$9' $"/0 ç Ťč&#x2026;ż *556

$3.51/kg

¢

89:;(,<P-

ea/ch

ea/ch

89:;(=<--

$1.08/kg

¢

1499

199

ea/ch h

89:;(6<--

89:;(6<---

çł&#x2013;ĺż&#x192;梨

$1.94/kg

¢

1-='ç&#x2122;˝č&#x2122;ž'>(?>+'>23

$3.70/kg

-.' $"/0'éž&#x2122;ĺ&#x2C6;Šéąźć&#x;ł 123

$1.50/kg

;%/"' $"/0'鸥č&#x201A;&#x2030;ç&#x2030;&#x2021;'<*+6

89:;(5<--

89:;(5<--

FOURNITURES POUR / RESTAURANT SUPPLIES

Ă&#x2030;PICERIE RIE R IE / GRO GROCERY RO OCERY Y 6'00?@&&*6/"#4*č&#x153;&#x201A;č&#x153;&#x153; 9A$

áŤ?á&#x17E;łĐ&#x161;á&#x201E;˝á&#x201A;&#x201A;ß&#x201D;ŕž&#x;á˝&#x2039;Íłá°?޴ͳளŕŻ?ĚźXXXTJOPNPOUSFBMDBOFXTQBQFS

3!$!4")5("#$*6/"#4 ć&#x2013;šäžżé?˘*-,$718 992$72

.&"/0*ç&#x201D;&#x153;é&#x2026;¸ĺ­? 12,$

:"M?*çąłç˛&#x2030; +,7+>2$

399

399

799

ea/ch

ea/ch

!"#$%&'()#$*éŚ&#x2122;č&#x201E;&#x2020;ć¤&#x2019; +,-$

D()/'EF)#$*6/"#4*éť&#x2018;ç&#x2122;˝č&#x160;?éşť* GGH$

B'A'*6/"#4*é?˘çłťĺ&#x2C6;&#x2014; C,$72

399

239

999

ea/ch

!"#$()&''

7500

case boĂŽte

case boĂŽte e

!"#$)&''

ç&#x2122;˝č&#x2122;ž*GHU+, J;<*ĺ&#x17D;ťčĄŁč&#x160;ąç&#x201D;&#x; / ç? čą&#x2020;č&#x160;ąç&#x201D;&#x;*121$

I7* &"4*6/"#4*糯繳 10@

:"&=/'*红ĺ&#x2019;&#x2013;ĺ&#x2013;ą 991$71-

3600

ea/ch

ea/ch

!"#$%&''

case boĂŽte

č&#x2026;°ć&#x17E;&#x153;*2,0@ č&#x2026;°

ĺ&#x17D;ťčĄŁč&#x160;ąç&#x201D;&#x; 220@

VAA 澡é˛&#x153;é&#x2026;ą H79;>2V

4600

case boĂŽte

boĂŽte case

boĂŽte case

!"#$'&''

2900

2100

3100

ea/ch

!"#$%&''

!"#%&''

.&"/0*W'X&/*6/'4$&*6/"#4*ĺ&#x2018;łç˛ž* 2,0@

S!E'#*6/"#4*çŹ&#x2039;ä¸? / çŹ&#x2039;ç&#x2030;&#x2021; GC2,$7H

TY!'4*6/"#4*éąźé&#x153;˛ >G2M079G

4800

39000

case boĂŽte

boĂŽte e case

大鸥č&#x2026;ż*1,0@

ç&#x2122;˝č&#x2122;ž*+9U1,

K/'L)#"*çťżč&#x152;ś*H-,M0

K/5P'5*6/"#4 K ç&#x201D;&#x153;č&#x2122;ž*2A$

᤯ᣚáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;"WF7 ளË&#x2014;ŕŽ&#x2026;â&#x20AC;ŤÚ&#x2020;â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; ᤯ᣚáĄ&#x201C; ளӧáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;8FMMJO Ç&#x2026;.POLâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; á?&#x2DC;á&#x201D;&#x161;ጤŕ &#x2018;á˝&#x2039;CPVM .JLFనҍá˝&#x2039;+PMJDPV %FDPSDIF[/PVT Ç&#x2026;/%(â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; Ë&#x2013;â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x2039;´Öľŕ¤&#x2020;á˝&#x2039;4IF .VMUVN์á&#x2013;&#x153;ŕ¤&#x2020; 4 á­˝â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;%FDBSJF Ç&#x2026;1MBNPOEPO$PUFE á?¤áĄ&#x17D;ᰠಢ7JUPSJB .BSJF7JDUPSJO$PMMFHF á§&#x161;ÔŚáĄ&#x201C;á&#x152;&#x17E;ŕŁ&#x2030;â&#x20AC;Ť(ÚŁâ&#x20AC;Ź Ç&#x2026;+FO5BMPOâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; ŕ¸?Ö&#x2013;áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; 4U%FO Ë&#x2039;ழáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; ŕ¸?Ö&#x2013;áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;ŕ Ş Ç&#x2026;7JMMF4U-BVSFOUâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153; Ë&#x2039;ழáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;á˝&#x2039;1PJSJFS â&#x20AC;ŤÝ&#x20AC;Ţ&#x17D;Ü­â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; á§&#x161;Ë&#x2014;ጤŕ &#x2018;á˝&#x2039;5IJNF ŕ &#x153;á§&#x161;Ó§ŕš&#x2018;Ṥጤŕ´? Ő?Î&#x2021;ྤÓ?ࡴá&#x201A;¤Ë&#x2013;༜ Ç&#x2026;&BTU.POUSFBMá˝&#x2122; á§&#x161;Ó§áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;á˝&#x2039;#WME á§&#x161;ÔŚáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;+BSSZ& Ç&#x2026;4PVUI4IPSFâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹÓ&#x153;á˝&#x2122; ӎॿӧ̠Ë&#x2013;༜1MBD -POHVFVJM á§&#x161;ÔŚáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; Ë&#x2020;á&#x152;ĄáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030; Ç&#x2026;-B4BMMF-B$IJOFâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Ź #VGGFU1BMBDF0SJFOUBM .BSDIF'SBJT/PUSF% %BNF -BDIJOF Ç&#x2026;8FTU*TMBOE%%0â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Ź á§&#x161;Ó§áĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;%FT4P *OUFSOBUJPOBM /FXT á&#x153;´ŕĄłË&#x2013;஠ߥಢ4U .PVSFMBUPT 4U+P Ć˝$PNQBOJFTBOE$PM 4IBEE#VTJOFTT$FOUSF +',#VTJOFTT$FOUSF 3PTFNPOU5FDIOPMPHZ CJFO&BTU .BSJF7JDUPSJO$PMMFHF Ć˝$IJOFTF4DIPPMT Î&#x2021;Ó§Ë&#x2013;஠ߥಢá˝&#x2021;Ö&#x2020;Đ?á˝&#x2C6; á&#x2014;&#x203A;ŰĄË&#x2013;஠ߥಢá˝&#x2021;Ö&#x2020;Đ?á˝&#x2C6; á&#x153;´ŕĄłŕ§&#x2020;á&#x2C6;&#x2C6;Ë&#x2013;஠ߥಢ Ö&#x2020; á&#x153;´ŕĄłË&#x2013;஠ߥಢ Ö&#x2020;Đ?

á&#x153;´ŕĄłß&#x2014;ß&#x201D;߼ಢ Ö&#x2020;Đ?

๯Ő&#x20AC;á&#x17D;žŕ°śßĽŕ˛˘ Ö&#x2020;Đ?

ÓŽŕĄżÓŻŕ śŕˇĄË&#x2013;஠ߥಢ Ć˝.VDI.PSF ŕž&#x;á­ŚŕŠ?áŹ&#x152;á˝&#x2039;Ö&#x2013;â&#x20AC;ŤË&#x2030;סâ&#x20AC;Źá&#x2C6;&#x203A; ÔŚá&#x203A; ŕ˝ లѴФË&#x2013;á˝&#x2039;ŕ˛&#x2030;á&#x17E;&#x203A; á&#x2019;°á&#x201A;&#x201A;á˝&#x2122;

./ .

199

399

ea/ch

ea/ch

ç&#x152;Şć&#x2030;&#x2019;

鸥çż&#x2026; 1,0@

KN'8O)8:)P) ĺ&#x2018;łç˛ž*121$

ĺ¸&#x192;ä¸ çłťĺ&#x2C6;&#x2014;*1G,$

XXXTJOPRVFCFDDPN

2

29

1

ea/ch

4

ea/ch

!"#$(&*'

!"#$)&''

99

ea/ch

ea/ch

99

!"#$(&('

!"#$,&,'

case boĂŽte

ç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

Ă&#x20AC; partir de 20lb

lb

99¢

ea/ch

!"#)&''

!"#$-&''

Ă&#x20AC; partir de 30lb

Ib

30lb and up

219

Ă&#x20AC; partir de 20lb

Ib

20lb and up

ç˝&#x2014;銏ç&#x201D;&#x;č?&#x153;

ć&#x2013;°é˛&#x153;č&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

!"#$(&-'

Ă&#x20AC; partir de 10lb 10lb and up

179 Ib

Ă&#x20AC; partir de 10lb 10lb and up

139

Produit du QuĂŠbec

Ib

桎幹

éŤ&#x2DC;丽č?&#x153; S'/'="#5"#*ç´ ĺ&#x152;&#x2026;çłťĺ&#x2C6;&#x2014; +C,$821,$

189

189 Ib

1099

case boĂŽte

é?&#x2019;ć¤&#x2019; G20@

Produits de la Chine

2299

case boĂŽte

ä¸&#x160;澡ç&#x2122;˝

঳á&#x17D;&#x192;á˝&#x2122;ŕą&#x201D;á&#x153;´

á&#x17D;&#x192;ᣣá˝&#x2122;ß&#x201D;á&#x2020;&#x201D;Ç&#x2039;â&#x20AC;Ť× â&#x20AC;Źŕť§ á&#x152;ˇŕž&#x;á˝&#x2122;Ęśá˛?

RS*6/"#4 č&#x160;ąč&#x203A;¤

T?#&"/*6/"#4 ć&#x2030;&#x2039;ć&#x160;&#x201C;鼟 12,$

The Largest quant bution spots. No other Chines match our distribu treal region.

č&#x2019;&#x153;č&#x201A;&#x2030;

éŚ&#x2122;č&#x2022;&#x2030;ĺ?ś

2/500

268

ç&#x152;Şç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;

99 20lb and up

RS*6/"#4 澡é˛&#x153;ć?&#x201A;é&#x201D;Ś +1,$

ç&#x152;Şć&#x17D;&#x2019;骨

ÔŚá&#x203A; འణܲ

79¢

CONGELĂ&#x2030; Ă&#x2030; / FRO FROZEN RO OZ RS é&#x2021;&#x2018;ć&#x2DC;&#x152;éąź

case boĂŽte

case boĂŽte

:/;<)!4"= 澡ç&#x203A;? >,,$

F"PQD("*6/"#4*輿人č&#x153;&#x153;ć&#x17E;Ł*-2,$

39

4999

4999

boĂŽte case

boĂŽte te e e case

!"#$+&''

!"#$)&*'

!"#$%&''

12900

139999

79¢

ea/ch

á&#x17D;žŕ˘šá˝&#x2122;ŕ ´ŕ¸&#x161; ŕŹ?ࣸá˝&#x2122;á?&#x17E;Ń˝

ŕ°´ŕŞ?ภ༤áŽ&#x17D;áŤ&#x2021;á˝&#x2122;Ě&#x2026;

299

299

ea/ch

ea/ch

!"#$-&''

!"#-&''

199

ea/ch

!"#$)&''

Produits du Canada

2099 case boĂŽte

Produits de la Chine

32

99 case boĂŽte

Produit du QuĂŠbec

1999

case boĂŽte

Produits du Canada

25

99 case boĂŽte

ć°­ĺ&#x203A;żĺ&#x2020;­ĺ° â&#x2022;&#x2122;ć&#x2C6;˝ć&#x203A;&#x2022;â&#x2DC;śâźşĎŞä&#x2039;´ă&#x17D; â&#x2030;żâ&#x160;?Ńłĺ&#x2020;­ĺľ&#x152;â&#x2019;ść&#x201A;ťâ&#x2022;?ă˘?ăĄ&#x17E; &ODVVć&#x201A;ťä&#x17D;Ą

Ѣŕž&#x;ÔŚá&#x203A; ŕž&#x;ŕ°žŕŠ?

á&#x2014;&#x203A;ŰĄÓ§Ě Ţ´Íłŕ˘š

4JOPRVFCFD.FEJ â&#x20AC;ŤÜĽâ&#x20AC;ŹŕŻ&#x2122;á˝&#x2122;

We are hiring all departements, experience is an asset. We are hiring a Truck Driver with Class 3 Driver's LicenseTel: 514 653 6145

ƽఴŕŞ?á&#x17D;ˇŐ?஠á&#x2030;ĽĘż

On embauche pour tous les departements avec bon salaire, les personnes avec experience ont la priorite. On embauche Conducteur de Camiom avec un Permis de Conduire de Classe 3 Tel: 514 653 6145

á&#x153;šŕ˝ á˝&#x161;ŕ°´ŕŞ?ʿγá?źŕŠ?

Nous n'acceptons pas les règlements par Carte de CrÊdit International;carte PrePaid;carte cadeau;AmÊrican Express We do not accept payment by International credit card, prepaid card, gift card, American Express

C'BE2"BF1G*BEH!+F;(-?1(64?(I$JEI$0F1&+JEI'BF;(7?16,? Ĺ? 9pULÂżHUOHVSUL[Dá&#x201A;&#x2C6;FKpVHQPDJVLQHQFDVGHGLYHUJHQFHHQUDLVRQG HUUHXUG LPSUHVVLRQGDQVODFLUFXODLUH'

& 76XSHUPDUFKpVHUpVHUYHOHGURLWGHOLPLWHUOHVTXDQWLWpVDQFXQHJDUDQWLHUpFDOPH

Jusqu' Ă ĂŠpuisement des stocks!

Ĺ? 9HULI\WKHSLFHVRQVWRUHGLVSOD\WDJVLQFDVHRIGLVFUHSDQF\GXHWRSULQWLQJHUURULQWKHĂ&#x20AC;\HU'

& 76XSHUPDUNHWUHVHUYHVWKHULJKWWROLPLWTXDQWLWLHV1RUDLQFKHFNV >?+@*(A'$B0+0+*#(C$#0(D Ĺ? ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ĺŚ&#x201A;ć&#x153;&#x2030;ĺ?°ĺ&#x2C6;ˇé&#x201D;&#x2122;误诡䝼ĺş&#x2014;ĺ&#x2020;&#x2026;ć &#x2021;筞为ĺ&#x2021;&#x2020;ă&#x20AC;&#x201A;ć&#x2030;&#x20AC;ć&#x153;&#x2030;ç&#x2030;šäťˇäş§ĺ&#x201C; ć&#x2022;°é&#x2021;?ć&#x153;&#x2030;é&#x2122;?ďź&#x152;ĺ&#x201D;ŽĺŽ&#x152;ĺ?łć­˘ă&#x20AC;&#x201A;C&T čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;äż?ç&#x2022;&#x2122;ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ć&#x153;&#x20AC;çť&#x2C6;解é&#x2021;&#x160;ć?&#x192;

á&#x201E;&#x2030;Ń?á&#x2020;ˇŕŚŹá˝&#x2039;ʿ੽ŕŞ?â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Ź

!"##$!%

76,,( "'@< K$#3?*!*$'L4=,, !"##$!%(AM()NO(6IP K*@;(N5,1PQ416777 H$R;(N5,1PQ41777,

लáĄ?á&#x201E;&#x2030;Í&#x2030;Í´á &#x2030;Í&#x2030;á˝&#x161;

ƽఴŕŞ?Îłá&#x201A;?á&#x17D;ˇŐ?ŕŽ

á&#x201E;&#x2030;ŕž&#x;ŕ°žá˝&#x2039;ŕ°´ŕŞ?Îłá&#x201A;?á¤&#x153;

Ѹŕ¨&#x2019;á?§ŕ¸ ༤á &#x2030;Í&#x2030;á&#x201E;&#x2030;

ƽఴŕŞ?ࡤ఼Í&#x2030;Í´á&#x2021;Ş Í&#x2030;Í´ŕŽ&#x160;ࡴĎ&#x2122;Ő&#x201C;Ç&#x152;


஺ຣ˖̭ࠆਖ਼ᠸ̶۲᧚࠱ੰࡘ

ᅻՏӧ̠஺ᛠᇪఆలᖌྠཱ፝య ૵Ǒᗛྱѽ࠶ࠋઐǒઐ᥊Ὃ᱆ӑАᄴ ๖᠟ᏧγએҨМࠈ὇01$Ὀ̅త௅ࠇ࣊Ὃ ఆʿఝள঳ᦉ᝹‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ᄉӧ௿ϛయ὇ 7BDBODFT4JOPSBNB*ODὈ஺ᛠᇪᄉᖸˉ᝴ԺὋ 01$᠆᠉̠ᛪᇧὋӧ௿ϛయలᑞࡂФ࡞ᛠ ๖᠟Ꮷγએก᜺ᄉ᜵යፋѢ̠̽ζనᄉឬ ௙njͭ௦Ὃӧ௿ϛయԺ‫ܸڙ‬Փ᱆ӑАᛠ ஊกऐႁឃnj ӧ௿ϛయ͈̾ಪͯघNjనҫ͕ᓡᄉ˖ ‫ڍ‬஺ຣ‫ڃ‬ၶ਒ຆԩ᱆ӑАຣࠆᄉ൓ᤀ֖଍ ࢓njཨᏪὋ᱆ᄴ๖᠟ᏧγએҨМࠈᝢ˝ឞМ Ղᤊԥ˿Ǒ஺ᛠᇪกǒʽክူࠆਖ਼ஂ̶ᠪ᧚ ᄉᄰС్൛njథ஠͇௬ᇧὋӧ௿ϛయᄉආМ Ղ4JOPSBNB$PSQPSBUJPO‫ࣱڙ‬త௅੔ ൢᄉࣱઐ˖ሥὋᮎࠆஂ̶ᄉ߿᧚ˀМՂᮔ̶ ൛˧ᫍథࢿᮨὋࣲ˄௃กၸМՂᄉဗ᧚ϱ‫ܫ‬ ᧚̶ۘὋᭉ᜵ၸల౎ᄉፂᖸஅЙ‫܌‬ᛩnj ͗᝟࣍̂ҫ੝௾ӧබ᥊὇1X$Ὀ̅త ௅ԩ๖᠟ᏧγએҨМࠈ‫ށ‬੫Ὃध‫̼ݼ‬ክӧ ௿ϛయὋᆷγత௅Ԣ൤௅య˧ґѢԦᄉ஺ ᛠ‫ڃ‬ᑞܴ੆ᛠὋత௅Ԣ˧Րᄉ஺ᛠ‫ڃ‬ᄉᮎ ࠆὋԺ̾ᖌ३ᤝ൛nj

फ़ᦏ௦ᤊกᄉnj థʶ̎ࣸնၴᒯᤆఝХͳఝథૈՓব ᄉ᧪ࠪՂ఺ᤈᛠ୦உὋࣸննឣ̴͂ʿᑞ ‫ڙ‬΍ၸ᳣ܷՐᰁ᯹ὋҪૅܷࠪ΍ၸ᳣ܷՐ థᰁ᯹ᛠ˝ᄉՂ఺᧓Ԩᭅࠓॼᄉখऎnjᤊก ᄉՂ఺࠱͗ԩҁ᝜ࠢᄉːԋ҃ᜆnj ಩૵МРӻၶᦉ᫁-VDJF$IBSMFCPJT‫ܢݘ‬ ଡΘᄉ๖োὋ᝜ழࣂፂэ‫ࠪݝܫ‬ᰁᢻ̠‫ܢ‬ᤈ ᛠઙಉnjᙉཨ᧪᳣ܷࠪ฽ណᄉణэᆷᄉ᝹‫ܫ‬ ᤆ෤థҁͮὋឞ᝹‫ܫ‬Ժ̾᤯᣾ᰁ᯹Ꮷᄉ‫ײ‬๮ ࠪФ௦ՠ΍ၸ᣾᳣ܷϡѢᄰॆэᆷᄉѻறnj ͭ௦᝜ழࣂፂథԺఢ̼ᄉФ̴೜฽ழयᤈ ᛠᛠ˝฽ណὋᄫґ᝜ழᛪᇧ̴͂ࣂፂэ‫ܫ‬ ‫ࠪݝ‬ᰁ᯹Ꮷᤈᛠઙಉnj ஊउᦉ᫂ुុὋࠇ͛าҮ࠱͗նឣ̠ ͂‫ڙ‬ᥦ̎ࣂፂᜁಕ˝þ᭣խཎӜÿᄉӜ۪Ὃ ՎಧʿԺ̾΍ၸ᳣ܷnjՎௐὋ᳣ܷ˶ᜁሄൢ ‫ڙ‬МРӻၶ᝹ஶ੊ᇪ͗నҫ˖ॶኍМРҨ МӜ۪Ю΍ၸnjಢӜЮὋ௃᝶௦ᐋˉߥಢᤆ ௦ᰳኍߥउὋፑፑሄൢ΍ၸ᳣ܷnj ൤ܰὋԀ΍ᐎᥧஊउЉ᝴ඇਖ਼Ժ̾ሗೱ

᱆ᄴ๖᠟ᏧγએҨМࠈ࠱͗ఝ‫ݝ‬ᄉ γએ஺ᛠᏧ͂ ̯త௅ᡐὋᥦ̎᤯᣾஺ຣ˖̭ᮔ ߿ϛయѢᛠ᝟Ѳᄉ᱆ӑАᝢ᫂Ժ̯̾᱆ ᄴ๖᠟ᏧγએҨМࠈ὇01$Ὀ३ҁఝ‫ݝ‬ ᄉγએnj ̯త௅ᡐὋ01$ᄉ஺ຣ˖̭ࠆਖ਼ᠸ ̶۲᧚὇'*$"7Ὀᄉᠸ̶Юࠓ࠱͗ੰࡘὋ ൤ˠ΍३ឞ۲᧚࠱‫ڙ‬ఝܲৰхʽࠪ஺ຣ Ꮷᤈᛠᠸ̶nj ̯ᤇʶܸᡐὋ੝థ‫˝ځ‬ʿԺᮔ᜸ᄉ̂ ͇úú‫ݟ‬ᒬཨ༪ࠎ੊௦ஊ෴ӿ఺úúᏪ ࠭ᒰᜁᤔԨ๖ᄉ஺ᛠ᝟Ѳ੊าҮᦏ࠱ᜁ '*$"7੝๯ᄥnj ឞ۲᧚ᤆ͗‫ڙ‬ၿ̅ʶᮉనҫѢဗ᫇ ᮤᏪ࠭ᒰ๖᠟Ꮷ௃ก΍ၸԲܰʶᮉనҫ ᄉৰхʽࠪФᤈᛠᠸ̶nj01$ˠѢᄉʶ ˓Βߔ௦Ὃၿ̅ᓇာᄉढឧᏪ࠭ᒰʶՏ ˱ࠆ෤థᡏʼᒬࣁᮔ߿ᄉຣᣂnj ಩૵ХͳৰхὋ஺ࠆ͂ᤆԺ̾ႁឯ ࠪ᤯᣾᠓˻ၸ̅ఢ૰ᄉ஺ຣనҫᏪ̖ၶ

ᄉþՋူ᧚ᮨÿᤈᛠጉᠸὋඊ‫ݟ‬ឬ‫ڙ‬ʶࠑ ᮔ߿ᄉᦤआ቉ཨС᫆ᄉৰхʽᣀᏪЙͰ ᄉԲʶࠑᦤआᄉ᠟ၸnj಩૵ৰхὋᮿᯌ֖ Ͱࠖᄉ᠟ၸ˶థԺᑞ३ҁᠸ̶Ὃඊ‫ݟ‬ឬᓇ ာ‫˝ځ‬ᓇቆМՂտࢹᄉᎱࢹᏪᜁԨ๖nj ᬓ˿ʼᤗԪҮ˧ܰὋ‫˝ځ‬Վʶ͇̂ Ꮺԩҁॕֽᄉ੝థ஺ࠆ੝ᑞ३ҁᄉ঳ᠸ ϩ᧚ᮨᄉʼᬌ˶३ҁ˿ଡӣὋՎௐ˓త ᄉူᠸௐᫍᜁԨ๖Ὃ˶ࡂ௦ឬ஺ࠆ͂‫ڙ‬ Фጉᠸ᜵යᜁ‫˧ူܪ‬ՐᯰʼࡂԺ̾३ҁ ᠸ൛nj ణՐὋ'*$"7ᄉ᠟ၸ˶థ੝ԪҮnj ‫ڙ‬൤ ˧ґὋ੝థ ‫ڙ‬᱆ӑАᄉซ бᄉ஺ ຣ˖̭ᮔ߿஺ຣ᝟Ѳᄉ๖᠟Ꮷॸᮋ˝ ඇ ҪЊᄉ̓௛᧚ᮨᎠ ጩҪЊᄉ '*$"7᠇࿸᧚ᮨnj‫̬ݟ‬Ὃᤇቷ᠟ၸ˶ᜁԨ ๖Ὃ˶ࡂ௦ឬ੝థ‫ڙ‬ᥦ̎ซбᄉ஺ຣ˖ ̭ᮔ߿஺ຣ᝟Ѳᄉ๖᠟ᏧᦏԺ̾Б᠟३ ҁ01$ᄉ'*$"7ᄉγએnj ᬓ˿̾ʼԪҮ˧ܰὋ'*$"7᫁య̾౎ ᄉγએ᝟ѲЮࠓ̮ཨథ஌nj

㜗ਜ਼䔋䨮 HÔTEL

13,000$

ሐᗝۣО᧘ᰵᤵО᡺ஹП Ӣܴ˕ਫ਼᫏ᄉʻᖺˋ᮪Րʸ ईˠࣄፄᖺࣳ஼ᯟႁЧధ ࣳኯဲፄᰏᄋ˅ˋፄဲ੫ဲ˽ ࠓԼߺМ஋੥ੌࢻͼၸิˑˁ ឩᯬ̸ᭋʻ᭥ផӉ੹

ᐐገႄម 438-829-9823 0.49%‫ݖ‬⢴䊤 $ ** ᰭ倅 1,500 ៅថ ⼌䉮ᝃ䉤

ጒࢯ➦ᘍ

⼌䉮কЅ

仃Ѕѻ㜠

⼌䉮কЅ

仃Ѕѻ㜠

䊤 ᰭ倅ៅថ

DjHFQTߥᬒᬃᤂ᝹᳣ܷआᜁ੺ ᱆ᄴஊउ˃ᖸᄉ᳣ܷᭅ‫׫‬आ42%$὇ 4PDJjUj RVjCjDPJTF EV DBOOBCJTὈᄉʶࠑ ѫआ࠱͗ध᝹‫ڙ‬᱆ӑАۡ4BJOUF'PZӜᄉ ʶएDjHFQTߥᬒஷ᣷njࠪ̅‫ځ‬൤Ꮺलᡐᄉ ́ᝫὋ᱆ᄴஊउ᳣ܷ̂ҫᦉ᫁-VDJF$IBS MFCPJTᛪᇧᤇࠑआᄉ‫ͮူڠ‬ᎵቿՋథС᜺ ᔴ᳣ܷᭅ‫׫‬ᛠˉᄉก᜺njͭ᱆ᄴஓᐱԉ᫁ 4jCBTUJFO1SPVMYԁૈᤇࠑ᳣ܷᭅ‫׫‬आሎஓ ᐱ఺ౝᡯሎܹᤂ ःឞ૰ʶ˓‫ڠ‬ཁnj ᤇࠑЌ໗́ᝫᄉ᳣ܷᭅ‫׫‬आᄉ‫ڦڠ‬ ˝ DIFNJO 4BJOUF'PZὋᬃᤂథડၦ࠶ ܷߥ̾ԢˏࠑDjHFQTߥᬒnj᱆ᄴС᳣ܷ̅ ᄉก।᜺߿Ὃ42%$᳣ܷआʿᑞ‫ڮ‬ᖿ‫࠴ڙ‬ ߥ੊௦˖ߥᄉዚ̾ЮὋͭ௦ࠪ̅ఝᰳ ኍጞᄉߥಢѶ෤థ͉ʹᬌ҃nj ᠆᠉ክူ42%$̾Ԣ᳣ܷᭅ‫ˉ׫‬ҫᄉ 4"2ѶᛪᇧὋᤇࠑᭅ‫׫‬आᄉᤤ‫ڦ‬ቿՋʶѬ ᄰСก।Ὃࣲ˄௦‫ࣉڙ‬ጞஊउᄉᦠՋ˧ʽ ߸੆ᤤસᄉnj4"2ᄉள᫔Ԧᝒ̠.BUIJFV (BVESFBVMUᛪᇧὋ̴͂ᄉᄫಕʿ௦Ѹᤴள ᄉࠆਖ਼ᏅͳὋᏪ௦̾ՋกᄉழयଡΘᥦ̎ ࣂፂЌ஭ᳫࣉᄉֵ̖njᏪѢ‫ࡂֵ̖׫‬ᭉ᜵ ᭅ‫׫‬Ꭹཁnj

 ྟ

᱆ ᄴ ள ᫔

䬕⿄ ‫ڙ‬थ ⣝ᰶ̭䬕⿄㷲ԛ‫ڙ‬थ‫ܧ‬ਜ਼ 䄒‫ڙ‬थᰶ⽠Ⴧ⮱㥒͇䷊Ƞ ӈᏁੳ ࣷ⽠Ⴧ჏ᝤ㓑ౕ #SPTTBSE ̭Ꭱఋ᱙ ਜ਼Ф ࠲क़䒳᠃䒓㠞ᅧহ 㠞ᅧ Ꮐႅࣷ‫ڣ‬Ѓ䃫ิጒ‫ڤ‬ Цʹ ហৱ ᒱႃ

514-953-3991 514-588-6706

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

ᔮ ข ˗

Ѣ‫׫‬ ᬒ᱙ϔ‫ݣ‬䲏ᱧ

㖁㈨ ⩢䄊

  ࣱ త  ௅ኃయ

࠱ːಪሄൢᖌ३͉ʹ᳣ܷዜֵ̖Ὃ௃᝶ឞ̖ ֵᄉ᳣ܷդ᧙ܲͯᦏʿΒܰnj ࠪ̅ʿ໗ࡦᄉ᭞࠵ࣱὋ̴͂࠱௃ా ᤈЙ᳣ܷ‫׷‬आnjМРӻၶᦉ᫁-VDJF $IBS MFCPJTᝌ᧕ឬὋ᳣ܷՋกӐᄉᄫᄉᯪЎ௦˝ ˿ፋ̠͂ଡΘʶ˓Ջกᄉ᳣ܷ̓௛ࣰԻὋ ᝧ̠͂ຌഁᄉᅻ᥊̴͂‫ڙ‬᠓˻̣˥Ὃ̾Ԣ ௙ᄆᤇ᳣ֵܷ̖̎ᄉࣲຸܿ˿ᝌԺᑞࣛ౎ ᄉՉሗͺၸԢॕֽnj ࠇ͛ࣸն΍ၸ˿ኤผᄉ౛यὋѽၸᳫ ᓣ֖ᄆᓣᄉӬជ̾ԢኤӬᄉ‫्ڎ‬Њገࣰᩓ ‫ڙ‬༥ᓣ੊ᳫᓣᄉᐿ௿ʼὋፋ̠ʶᄫ˿ཨᄉਕ ᜿njᐿ௿ᮂ௦ʶ˓ෛሶᄉႃ‫ܥ‬ὋԱߔ˶ʶಧ ኤผ௛਴Ὃնឃ̠͂ʿԺ̾ሒᒬሗೱ᳣ܷὋ ˶ʿᑞϷխཎʶಧխᮻ᳣ܷnjࠇ͛ࣸնᄉ ፆࡊፋѢ˿ஊउᎩቢᄉ‫ڦڠ‬Ὃ̠͂Ժ̾᤯ ᣾ஊउᄉ߽ழᎩቢ˿ᝌҁఝܲథС᳣ܷՋ กӐᄉζোnj ࠇ͛ࣸնᤆնឣ˿ᥦ̎໷‫ڙ‬ᄉ᳣ܷ๖ ᠟ᏧὋԵథ᱆ᄴᄉ᳣ܷᩘ‫׫‬Ө͗੥௦Ջก ᄉ᳣ܷᩘ‫఺׫‬ౝὋФ̴ʶѬᖌ३᳣ܷᄉ᤬

514-358-0888

toan3888@yahoo.ca

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

˝˿ፘ፝଍ࣸᐎᥧஊउ࠱᳣ܷՋกӐ ᄉஊንὋࣲ˝ࠃᛠளஊ‫߿ݕ‬۲ᆨὋ᱆ᄴஊ उ‫ڙ‬త௅ˠᛠ˿ʶ‫ڣ‬С᳣ܷ̅ᄉࠇ͛า ҮnjឞาҮᄉᄫᄉ‫̅ڙ‬ଡᰳ̠͂ࠪ̅ᤇሗ ᑞܴॕֽ̠ዜዴᇷาবᄉೱྫྷᄉʶ̎۲ ఴᝢខnj ᱆ᄴஊउ࣎భ‫ࣱ̬ڙ‬త௅὇ԀКҪ ૅܑܷЮ᳣ܷՋกӐὈ˧ґᑞܴఝ‫ݝ‬ᄉ‫ڙ‬ᄴ Юࠇ͛‫ʹݟ‬ክူ᳣ܷዜֵ̖ᄉ๖᠟᜺Ѷnj ஊउ᳣ܷ̮ࠪཨγ૆ᅋឰܲᄉᬌ҃Ὃ ඊ‫ݟ‬ʿᑞܴ‫߳Ͱڙ‬Юሒᒬၶ᳣̖ܷὋࠪඇ ̠ᑞܴ๖᠟᳣ܷᄉஜ᧙˶థᬌ߿njᙉཨ‫ڙ‬ ࠑ̠͂Ժ̾΍ၸ᳣ܷὋͭ௦‫ڙ‬ॡܲМР‫ڣ‬ ੝Ὃ΍ၸ᳣ܷ௦ᤊกᄉnjМРӻၶᦉ᫁-VDJF $IBSMFCPJTᛪᇧὋ̠͂ࠪᤇ్̎൛ᤆʿ˿ᝌὋ ੝̾ᤇ̎ᦏ࠱੆˝ࠇ͛าҮᄉʶᦉѫnj੝ ̾ˀФឬᤇ௦ʶ‫͛ࠇڣ‬าҮὋᤇఝϷ௦ʶ ‫ڣ‬ᮔ᫸ᤁҮnj ᄰСᦉ᫂࠱͗ѽၸႂ᜼Njࣸ୦NjᎩፎኍ ܲሗ޴ͳ੣ൿᤈᛠࠇ͛ὋଡᧇܷࣸМඞൣᆷ ΍ၸ᳣ܷnjᬓ̾ʼซ਒̂ᮉ˧ܰὋల੆ࣱ̠

‫ٽ‬ತ᳣ܷὋͭ௦᱆ӑАஊउ੩ኪፘ፝፤૆ ‫ڱ‬ф҃ൢᄉुᆵখऎnj‫ځ‬൤Ὃ‫ڙ‬൤൒ᄉࠇ͛ าҮ˖Ὃ᱆ᄴஊउʶвुុὋ‫ڙ‬ᄴЮːሄ͉ ʹ˓̠ሗೱ᳣ܷᄉᛠ˝nj ӻၶᦉ᫁ᛪᇧὋФ̴ᄉࠇ͛าҮ͗‫ڙ‬ ሮՐʶൿௐᫍᬅ፝ᤈᛠnj

XXXTJOPRVFCFDDPN

᱆ᄴԦᡐథС᳣ܷՋกӐᄉࠇ͛าҮ


сКГ

 р╛Я

с▒Ж сД┤ ро│ слФ

сНСсЭЯрпмсЗзсЧЫр╛▒╤╜ра╢╦У╠ароЕ╨Щр╡гтАл┌ЩтАм╩╝╙г

с▒Ж╙С╨Р▄║тАл┌Щ▌гтАмсмТ▀ФсзЦсйУ╧ЫсХШтАл┌╜тАм р╢З▄╕сЬ╡сЬБсОор╡Ы╨К сдВрпЕс╜Лс▒Ж╙С╨Р█б╩╢рак▄║тАл┌Щ┌Б▌гтАмсТмргБ рйЬ▀ФсДЙ╥СсмТ╓Ц╒РсмТ╬НсБ╕╧ЫсХШтАл┌╜тАмсПкснж╦Щ ╨КсДЙсОор╡Ы╟М сЭ┤▄▓рйЬ╦ЮсжПр│ФриЖсЕЛ╩╢╦У╩┐снЙсЬ╡сНдркП сДЙсмТ▀Ф╩┐сБ╕р╕║р╢┤с╜Л╩┐сБ╕╥ЬсХШс╜Л╘╡сБ╕слФ сФИспн╟М.BSUJO%JHOBSE╩╢рдОсЭв╦Э╠┤рй╝╥Б╦┐ ▀╕сО╛сДЙсЭМ╤Дро┤р▓┤с╜ЛсЩЙр╜и╠┤тАл┌ЩтАмсмТ▀ФсзЦсИЧсДЙ сФИрпжсД╜сДЙс╜Л═н╠┤сДЙро│сХШтАл┌╜тАмрпж╧ЫсДЙ╟М ╩┐сг╛╠┤сДЙсдЗ╦У╤Д▀┐╩┐╠и╠ирпж╦Э╦┐ро┤ ╬жс╜Л╠┤═В╩╢раС╠асжПр░ереб╦РсзЧсДЙсг╛роПсГБс╜Л ╩╢рпЖ╥ЮсХШрбВ═Ч╘жсГА╟М р╜исПкс╜ЛтАл┌ЩтАм╘Ьрг▒р░д╠╛ ╨КсДЙ═И р▓к▀╢сЬИсХШтАл┌╜тАм╒Рс╜Л╠┤роЕ╥Б╦┐сЮЮргЙсДЙсдпсЕ╗╟М %JHOBSE╓Ц╠┤сДЙтАл▀Ф▌╕тАмсЬБ╒╢сЕ╗с╜ЛтАл▌ЯтАмр▒ж╠┤ ═ВтАл┌ЩтАмр░дрпЕ╦з╥Ср╖др░еркЮсмУ╒ЛрйЖсХШтАл┌╜тАмс╜Л ╠┤═Вра▒снж╦Щр╢З▄╕╨КрйКр░Э▄▓сДЙсОор╡Ыс╜Л сДп╥Б╠┤═ВркЮсмУ╦Эр╡в╟М %JHOBSEсЫксЗз╠┤ргВсНВрдзтАл▌╝тАмсЮприЬс╜ЛроЩ╬з сЮЮргЙроЗ╘ксД░╨бсЙесИн╟МргЙроКрдЙсдЖр╖др░е╠арбВ р╡д╠В╘жсЫксЭ┐сЭ╢╟М

рг▒с╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢╦У╠ароЕ╨ЩсДЙтАл▄ШтАмслБсд│ рдОсбУсг╛╦┐╥крлЕ▄╖╨д╠┤рйЭр░е▄╖сжПргЙтАл┌атАм╙Ьс╜Л ═нроЕ╨Щ╘Б╠ор╜ирпж╨ЪтАл┌НтАмр░г═псДЙ╟Мр▓йрл╡╥крлЕ ▄╖сНСсЭЯрбМсДЙроЬрл╡с╜ЛрбВ╦У╠ароЕ╨ЩсПксЭТс╜ЛсЧЫр╛▒ ╤╜ра╢╠а╘прп╛р▓ЙсжПргЙтАл┌атАм╙ЬсДЙсИп╒РроЕ╨Щ╦Ц═о роЬс╜Л╠прг▒сДЙ ╨К╩╝╙гсТпрг▒сДЙ ╨Кс╜ЛсдЗ╦Прг▒сДЙроЬ▀ЩсжПрпж╠╛рг▒╥к ргИ▀┐╧Шр▒ОсЫесзЩсДЙ╟М сНСсЭЯрбМсДЙроЬрл╡риТ╓ЙсЕЛс╜ЛтАл▌ЯтАмр▒жркБсдпсаН сТЮсР╣сЭЯсКктАл┌ЩтАм╨осДЙсЮЦс╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢сДЙ╦У╠ароЕ ╨Щрг░тАл┌итАм╩╝р╣и╦┐с╜Д╟М ╥крлЕ▄╖сНСсЭЯрбМсдЖсЭ┐═д╦┐├╛╠а╘прп╛р▓ЙраС рдРс╜З▄║тАл▌╕тАмс╜Лр░ерйКр╖др░е▀ФтАл▌ШтАмс╜Л╙мсв╡р╛Чр╢Жс╜И├┐╠╛ ╘врпГ▀ФтАл▌ШтАмсДЙ╙мсв╡╠атАл▄втАмсИп╒РроЕ╨Щ╦Ц═ороЬсДЙ сНл╒Лрг░тАл┌итАм╧Ш╟МсЭ┐═дрпмсЗзс╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢сДЙсИп ╒РроЕ╨Щ╦Ц═ороЬ╠прг▒сДЙ ╨Кс╜З╠╛ рг▒╥к╨К╦Э▀┐╧Шс╜И╩╝╙г╥Б╦┐рг▒сДЙ ╨Кс╜ЛтАл╦Эргз▄ШтАмс╜Д╟М сЧЫр╛▒╤╜ра╢сДЙсдЗ╩╢тАл┌Щргз▄ШтАм╥крлЕ▄╖╦У ╠а╘прп╛р▓ЙсжПргЙтАл┌атАм╙Ь╦Црпжр░гс░│сДЙс╜Лрпж╥крлЕ

р╢╢ро│саИраЬсКнсА░╨Ь╒В !"#$%"&'"()*+,)"+-'"*./0"1)&230""%"#&'"14 сЭ╝╥ЕсйПсЫар░псаН▄▓соЦ█кркЕсаксНВс░Н ╥ктАл┌Н╦Ц┌НтАмспнр║ардж▄▓рг▒сА░саИ╬╢сЭЧ

с╛мтЙиспа

р░┤╨Ь╒В╦в═ЯроЩ╠арао╬│смЦ╨Ь╒Всдпсг╛╨дрбЪ╩╜сжЙслВ ═ЯроЩсА░саИ╦зрл╛р░╛╤лсйШтАл╫╖тАм

5POZ-PV 'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS 

╨Ь╒Вс║УFYU ' B Y с║У тАл┌ж┌атАмс║У.D(JMM$PMMFHF рйгр░║  .POUSFBM 2$)"+ сВВсекZPOHYJOMPV!GGDPN сОйсЙвс║УXXXZPOHUSVTUDPN

╬│смЦ рг▒р░д рпЕсКГр░п

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг р▒Ф сЬ┤

╠араосМ╗св╡╤лсМЩ сзЧсГАсдЖр░┤ р╛д╙Э р╛Чр╢ЖрмЙ╠ЭсбУсМЮсКгсЭ╝сВС▀жсБ╖рв║сКдркЖсалсА▒саЙ╦ДсоесЭпрдР ╚атЗОс░╢т╝итД╛фПШ╨крдЬ╨Т╓ЗриЧ╧ИсЯВфЙ▒рг╖тд│фЙПу╗▒▄┐хЦд

ркЕсак

╚аткЖсВУтйМсЭГсМТуВлфПШ╨крдЬ╨Т╓З╧н═╡сЯВфЙ▒рг╖╘КфоЦхЦд

╬│р░┤█▓сзЪ33413&41 5'4"╨СсИпсаМрйЩрйлсКнркЕсак

╚ар░ЛсЯТфТ░хАЕрг╡т╜асГЗсВ╢тАл┌ХтАмс░╢сЯвсЯйто▒сЯВфЙ▒с░╢риЧ╧ИхЦд

саЭр╡Ы

смгфмбс░╡смТ ржХтАлтЧжрб╡╠╕ ┌ЪтАмр▒ЭтЧжтАл┌ЩтАмрде

ркЕсаксаЭр╡Ы 1 

рйЬрбУсаЭр╡Ы 3341саЭр╡Ы

╚ауБ╢сТ▓т╝итД╛фПШ╨кс▒МфмбрдЬ╨Т╓Зто▒сЯВфЙ▒сЭГф╢жт░ЫхЦд фДдтйвфДКсЭГсУЫ╘Оф╢▒уПУ сУЫ╘ОрддMPVZY

▄╖рг░тАл┌итАм╧Шс╜ДсДЙ╧Е╠╛╩╝╟Мр╜исПкс╜ЛсдЗ╩╢тАл▄ШтАм слБрг▓р╖др░ероЗ╘ксЧЫр╛▒╤╜ра╢тАл┌ЩтАмроЮ═│рмЕ╒П╦ЦсДЙ ═осО╡╟МтАлрг▒╓Црг▒┌ЩтАмс╜Л╨Ъ╥крлЕ▄╖╘╡р░е ╦П╦У▄╖сжПргЙ╙ЬсДЙсИп╒РроЕ╨ЩсгЦ═п╟М ╦У╠ароЕ ╨ЩсКГ╠Г▄╖тАлргЙ█бргз ▄ШтАмрпжр║ЭтАл╫НтАм ╙зс╜ЛсЮЮргЙ╠а╘прп╛р▓ЙраСрдР╓Цснг╠а╘прп╛р▓ЙраС рдРсДЙ╠атАл┌итАмсИп╒РроЕ╨ЩтАл▄ШтАмслБ╦┐с╜Дс╜Лсг╣╥Б ╨К╟Мр▓йрл╡сдЗсоЙсЭ┐═дс╜ЛтАл┌ЩтАм╨Ъ╥крлЕ▄╖с╜Л рг▒сДЙ╦У╠ароЕ╨ЩсДЙрг░тАл┌итАмр╣иргз╦Эс╜Л рж│соисг╣╥Б ╨К╟М р▓йрл╡р░┤р╡ТсДЙсЭ┐═др▓Х╤Нс╜Л╘╡р░е╩╗р╖▒ргЙ ╓Ц4IFSCSPPLFргЙсДЙсИп╒РроЕ╨Щ╦Ц═ороЬ═п╠Е сЧЫр╛▒╤╜ра╢╟Мс│а╒Мра╢▄╖▀есНВр╕┐тАл▀есА░┌атАмроУрл╛ 4jCBTUJFO#SFBVсЫксЗзс╜ЛрбВроЕ╨ЩтАл▄ШтАмслБсПксЭТс╜Л ╦АсАЦ▄С╓ЦсР┐рп┐р░ереб▄╖╨бсМЖ╟М тАл┌ЩтАмсмАра╢═гтАл▄ИтАмсД┤╠╛╘в╩┐╤┤солтАл═Я╫НтАмр╢К╠Н сД┤сДЙсжЙ╤лтАл┌атАм╙Ьс╜ЛсБ┐╠Ерг▒рдД╓Црг▒ сДЙсСЮр║╕═Ир▓к╩╜сбзс╜ЛсТ░╬НсНВр╕┐тАл▄ШтАмслБроЙсОА╟М #SFBVсЫксЗзс╜Л╠┤═Вр╡гтАлсдй┌ЩтАмр╡ерзБтАл▄мтАмс╜Л═нрпж╠а ═Вр╖др░есД╣╥Б═Й═┤╦А╧╖рг▒сСЮр║╕сМТсХерпР

р░птАл┌ЩтАмсСЮр║╕соЦ█ксДЙркЕсакр░е╨бсДЙ═Й═┤╠Врз░╟Л ═Й═┤рмПро╢╟МроЕ╨ЩтАл▄ШтАмслБ╦╢╘ерпб╤в╦┐сдЗ╩╢р╜Бс╜Л тАл┌БтАмр╡дсД░раксПксЭТс╜ЛсБ┐╠ЕсмАра╢═гтАл▄ИтАмсД┤╓Ц╩┐╤┤ солтАл═Я╫НтАмр╢К╠НсД┤сДЙсНВр╕┐р╕▓╥ороЙсОАс╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ ра╢╘║сСЮсЫксАЧрейр░ЭтАл▌ЭтАм╟М #SFBVсЫксЗзс╜ЛсЩЙр╜исЧЫр╛▒╤╜ра╢╦У╠асДЙроЕ ╨Щ╦Ц═ороЬр░ерйЭтАл▄ШтАм╥кс╜Л═н╦╢р░есдЫсЯ╡сЫкрпЩс╜Л сдЗрдП█бргЙсДЙроЕ╨Щ╩┐тАл┌итАмсЫесАЧсЯ╡р╡гтАл┌ЩтАм╥к╥Ъ╟М ╠┤рлИ╤вс╜Лр▒╝╠Ос░│сЙксРЛ╦ЙсДЙроЕ╨Щ╩┐тАл┌итАмсЫер░е рпмсЧВтАл▄ШтАмслБс╜ЛсдЗ╠ОсРЛ╦ЙсДЙроУсР▒р╢┤рг░сД░реЖс░│с╜Л рг▓╦ДсдЖснЙсЬ╡р▒╝╠Орй╛сСЮс╜Л═нрпж╨д╠┤сРЛ╦ЙсДЙ роЕ╨Щ╩┐тАл┌итАмсЫе╦╢рг▓р╖др░есмЛ═п╟М ╠п═ЫсНС╩╝сД╣с╜ЛсЩЙр╜ис▒Ж╙С╨Р╒Й█бргЙроЕ ╨Щ╩┐тАл┌итАмсЫесДЙсИнрдО═п╠Е╥крлЕ▄╖╨д╠┤тАл┌атАм╙Ь сДЙ█бргЙс╜Л═нсЧЫр╛▒╤╜ра╢сАЧтАл┌ЩтАмсД╣сбРр▒Ор░Э╧╖╥к рлЕ▄╖╨д╠┤тАл┌атАмро┤сДЙ▄╖█бргЙс╜Л╨дроЕ╨Щ╩┐тАл┌итАмсЫе сДЙтАл▄ШтАмслБсд│рдОрпЩрпмржЛ╠ЕсЬ║р┤┤ра┤╩╢╠ОсДЙ╦Цре╢ █бргЙрйК╨╣р▒ЖтАл┌атАм╙Ь╟М#SFBVсЫксЗзс╜ЛтАл┌ЩтАм╥крлЕ▄╖ роЕ╨Щ╩┐тАл┌итАмсЫер╢┤рг░сг╜сд│тАл▄ШтАмслБсДЙ█бргЙ╦Цс╜ЛсЧЫ р╛▒╤╜ра╢═о╠Е╥С╒ПсДЙсЫа╤┤╦з╦Ц╟М

рд┤╠ЬсаИраЬсКнсА░╦АсИп╥лсЬ║╤▓╨Ь╒В 7JDLZ;IBOH8FBMUI.BOBHFNFOU*OD(FTUJPOEF1BUSJNPJOF7JDLZ;IBOH*OD р░┤╨Ь╒В╦в═ЯроЩ╠арао╬│смЦ╨Ь╒Всдпсг╛╨дрбЪ╩╜сжЙслВ═ЯроЩсА░саИ╦зрл╛р░╛╤лсйШтАл╫╖тАм

рд╖╨дрд┤'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS !"#$%&'()* ╟Ж╩╝р╣С╠Усдп▄╖▀етАл▄в▀е▀е╫╖тАм ╟Жр░б═ЙсФИрпВсйПсЫа╦У╠асА░саИсНВсА░▄▓рг▒

 

рйгр░║ сВВсЮЦY ═ЫсД╜ сВВсекRJIPOH!HNBJMDPN WJDLZ[IBOH!GGDPN H ╨Ь╒ВтАл┌ж┌атАмTVJUF "W.D(JMM$PMMFHF .POUSFBM)"+ ╬│ ╟Д╤лсМЩ╠арао╬│смЦс║Е╨исПдр╢╢╦г╟ДсзЧ▄╖сВ╝сГА╬│смЦс║ЕсдДсдЖр░┤сзЪ смЦ ╟Др╛Чр╢ЖрмЙ╠Э╬│смЦ 461&37*4" ╟ДтАл┌НтАмсмДсВР▀есБ╢╬│смЦ ╟Д╬│р░┤█▓сзЪс║Ер╕Л╨▒сдЭ═У╧▒сЧзсЭЯ╤▓3341с║Е╨СсИп╧▒сЧзргРрйЩ5'4" ркЕ ╟Др╕╡рзЛрг▒сзЪ33*'с║ЕсМ╗сБ╢роЕ╨Щ█▓сзЪ-*' сак ╟ДроУсР▒█▓сзЪ3&41╟Д╦У╠асаЭр╡Ы╟ДсИп╥лсЬ║╤▓

сАМр╢ДсЮУркЕсак╦АсаИраЬсКнсА░╨Ь╒В

%&'()*#,-".#/"012(31"(2#-"4#,1-5(6#7-"-.131"(#/"'8####

("3"(&$)"44&рг▒сбР╦Э▄╖═Фр░и╥л

р░┤ркР╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛ЯXXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

"VUIPSJ[FEEJTUSJCVUPSPG-POEPO-JGF*OTVSBODF$PNQBOZ UISPVHIJUT'SFFEPN'JOBODJBMEJWJTJPO

р░┤╨Ь╒В╦в═ЯроЩ╠арао╬│смЦ╨Ь╒ВсДЙрл╛р░╛сНВсйШтАл ╫╖тАм сдпсг╛╨дсмГрбЪр░║р▒Э═ЯроЩсА░саИрмб╬Ш╟М ╨Ь╒ВтАл??>=┌ж┌атАм#7'@&55#A)551.1B:!&(1#==??B7)"(*1-5BCABDE<#EFGBA-"-4-

сАМр╢ДсЮУ.#" !"#$%&'()*+#,-". 9&"-"'&-5#:1'!*&(;#<40&2)* с│а█▓ра╢▄╖▀ерв╣тАл╫╖тАмсКнсА░сЖптАл▄втАм

╟Ж

 

рйгр░║с╜Щ

XXXTJOPRVFCFDDPN

сВВсЮЦс╜Щ &YU ═ЫсД╜с╜Щ  сВВсекс╜ЩWJDUPSXBOH!MPOEPOMJGFDPN

╟Д╦У╠а╠арао╬│смЦ╟Е╤лсМЩрдп╟Е▀┐р░п╟Ер╝жр╕▓р╢╢╦г ╟ДсмесИО█▓сзЪ р╕Л╨▒сдЭ═У╧▒сЧзсЭЯ╤▓3341 ╨СсИп╧▒сЧзсЭЯ╤▓5'4" ╟Др╕╡рзЛрг▒сзЪ р╕Л╨▒сдЭ═УроЕ╨Щ█▓сзЪ33*' сМ╗сБ╢роЕ╨Щ█▓сзЪ-*' ╟Д╦У╠а═ЭсГА╬│смЦ

рй▓рма╩╜ро┤╠ГсНдсЖЙрйКрм╝сМЙ ре▒╬╢╒Бс╜ЩWJDUPSXBOHDB

╟Д╦У╠асзЧ▄╖сВ╝сГА╬│смЦ ╟Д╦У╠а╧грдФ╘вр╛дсИШ╬│смЦ

рд╖▀╣═Ъ саУсв╗р░и╥л ╧НсаЭсВБсЮп .POU3PZBM

раИ╨о╧всв╗═о

р░гро│сВР▀есБ╢╤лр░п╠╢р╡ЫсЭЯ╤▓

╘▓р░е╒ЙтАл╦Ч█ЛтАмсБ╛╠Грйгсв╗ сЮЯрз░сЮпсДЕреЗ XXXDIBTTFUPZPUBDPN

тАл┌ж┌атАмс╜Щ3BDIFM&TU .POUSFBM)+) сВВсЮЦс╜Щ рйгр░║с╜Щ═ЫсД╜с╜Щ

%&'()*#,-".#/"012(31"(2#-"4#,1-5(67-"-.131"(#/"'8#&2#-#H#*3#&"#&"2!*-"'1#)I#J1*2)"28

&NBJMс╜ЩI[IBOH!DIBTTFUPZPUBDPN


᱆ᄴᄢ࿜ᜁஅᄢᏧᄉඇ௅ᔈ᠟вѸளᰳ ᱆ᄴᄢ࿜Сઘᄉ‫ټ‬࿀ඇܸᄉࣰ‫੆ڨ‬ ఴᭉ᜵ጩሯ̠ᎠጩҪЊ౎ஂ̶njᤇʶ ஜߙ‫ࣱڙ‬ᫍࣂፂ‫ܘ‬᫁˿nj ‫ڙ‬ҁࣱయᫍὋඇͮ‫ټ‬࿀ᄉ੆ ఴܷጝ௦ʶࣱҪЊnj‫̬ݟ‬Ὃʶ˓‫ټ‬࿀ ᄉࣱክူ੆ఴࣂፂʼӣҁ˿ҪЊnj МР߶Кᦉ࠱‫ܘ‬Ҫᄉᤇᦉѫ੆ఴॅ֗̅ ሜ᧚ᄉʼ๨֖ᄢ࿜տࢹࢹᠪᄉʼ๨nj МР߶КᦉᛪᇧὋክူ‫ټ‬࿀ᄉ੆ఴ๨ ࣧ௦ࢼܷᄉnjҪૅܷጩሯ̠ᐎᄩᄉ᱆ӑА ̼ᛪԦᝒ̠3FOBVE#SPTTBSEᛪᇧὋࠪጩሯ ̠౎ឬὋᤇಧᄉ੆ఴҁऄ௦ՠՋူὋᭉ᜵ థ̠ፋѢ௙ᆷᄉᝌ᧕nj ૵МР߶КᦉሥὋඇܸඇͮ‫ټ‬࿀੝ᭉ ᄉҪЊ੆ఴ௙ጹ‫ݟ‬ʽὙᄢ࿜տࢹᄉࢹ ᠪӳὋФ̴ᤁᖸ੆ఴӳқͷᄉnj 0MJWJFS$BOUJOᦉ᫁ᄉԦᝒ̠ᝌ᧕ឬὋ ၿ̅ᄢ࿜᜵ຊᎵ௬३બ႐᝹‫ܫ‬Ὃੜࡓᄉሜ ᧚੆ఴ˶‫ڙ‬ʼӣὋҁࣱᄉ঳੆ఴ ᣖज़ࣱᄰඊ‫ܘ‬Ҫ˿ʹࠑलnj

4FQU*MFTᄉளᄢ࿜᧖ᆷࠃ‫ڙ‬΍ၸՉ ሗణЎᤈᄉ᝹‫ܫ‬Ὃࣲడलᡐᒹ᝶‫׆‬ཨnjࡂ ௦‫˝ځ‬ᤇ̎᝹‫ܫ‬Ὃள੆ఴඊԜࣱ‫ܘ‬ҪᏱ ᠪ࠱ᤂʹҪЊnjҪૅܷጩሯ̠ᐎՋ ͗ᛪᇧὋᤇ̎᝹‫ܷܲ᧖ܫ‬௦̠̽ਕҁՈ ৲ᄉऩ࣡ᰳቪᄉʿ᩠ᨁᮿХ̾Ԣኍሎߔ ႂ᜼఺nj ‫߶ڙ‬КᦉԦ࣊ᄉМР஠͇˖˶௬ᇧὋ ᄢ࿜տࢹᮟጒҪာὋᄢ࿜੝ஂ̶ᄉᮨܰ ࢹᠪஜᮨࢼܷnj‫ࣱڙ‬ҁࣱὋᡓ᣾ ʹ˓Ҫာ࠴ௐஜ΍̠Ҧ੆ఴ‫ܘ‬᫁˿ᡓ ᣾ʹҪЊnjࣱ֖ҁࣱᄰඊὋ ‫ܘ‬Ҫ˿ʹҪЊnjᄫґὋᄢ࿜ࢹͺ̠տᄉ ࣰ‫ࢹڨ‬ᠪܷጝ௦ʹҪЊʶࣱnj ಩૵ӻၶᦉМ࣊ᄉ஠͇ὋԀ΍ ஞͳ ᄉၸᮿஜ᧙‫ڙ‬ђ࠵Ὃͭᒠᮻᮔኪ̮ཨ‫ڙ‬ ‫ܘ‬Ҫnjᄫґʶᮏᯋᄉࣰ‫੆ڨ‬ఴ௦ҪЊ ඇ̠nj 0MJWJFS $BOUJO࿔ᣲҁὋᄢ࿜᧖ࣰ‫ڨ‬ඇ ௅‫ټ‬࿀ஜ᧙ᄉђ࠵˶࠭ᒰ˿ඇ˓‫ټ‬࿀ඇܸ

็䒓ಸᗷૉхᘍ ⼌䉮Ƞ䉤

ᄉࣰ‫ڨ‬᠟ၸ‫ܘڙ‬Ҫnj ԜࣱὋᄢ࿜˖ᄉ‫ټ‬࿀ஜ᧙ඊґʶࣱђ ࠵˿ܷጝ̠nj ડၦ࠶ܷߥ˃᫂᠆᠉ᆐቂᎴ࿀‫ʹݟ‬ ᧗ளᚷЙᇪ͗ᄉ*TBCFMMF 'PSUJO%VGPVSஓ ૾ᛪᇧὋஊउԺᑞतᤴ˿ʶ̎Ժᑞࣲʿᭉ ᜵ᄉ৿ஓ᝹ஶnj ࿀Ꮄߥࠑ+FBO$MBVEF#FSOIFJNᝢ˝Ὃ ᄢ࿜᧖ፂ࣡͗அᄢʶ̎ѱయ᭣࣡ᆀᄉ̠Ὃ ࠪᤇ̠̎ᄉክူ੆ఴ࠭ᒰጩሯ̠ᄉᨐ͋ ͹ᦏ੪ҁ˿๑᧖nj ᙉཨᄢ࿜ࠪ‫ټ‬࿀ଡΘՉሗऔ‫᧗֖ܬ‬ᤄ ᇪ͗ᄉழ಴Ὃͭ௦ॡ࠵థᎴ࿀ᄽᄉ̯˖ԩ ᄝnj'PSUJO%VGPVS‫ܢݘ‬ᛪᇧὋᄢ࿜ᄉࢹͺ ̠տ಩ఴ෤థௐᫍࠪᆀయనѱᄉ࿀̠߸੆ ஞ‫ݒ‬ழ಴Ὃ࠾Ф௦ࠪᥦ̎ѱయʿᡓ᣾˓త ᄉ࿀̠౎ឬὋኤᄯࡂ௦ʿԺᑞᄉ͉ҫnj ᱆ӑАᄴᄉܷᦉѫᄢ࿜᧖ᄉ࿀̠˞ ᜵ᦏ௦ࣱ̾ʽథయ१ѱ੊ఝᆀᄉѱᎮnj Եథ‫ڙ‬ᐎᥧᄢ࿜᧖నѱᄉ࿀̠ѱయ੥͗ ඊᣖ᫁nj ᤇˏͮ˃ࠑឬὋᝧ࿀̠‫ڙ‬ᇪӜనѱ௦ ᝌфᄢ࿜੆ఴ᣾ᰳᄉణ‫ݝ‬Ҩกnj௄Ժ̾ இؒ‫ټ‬࿀ᄉऔ‫ܬ‬ழ಴ᄉ੯ᛠᑞҦὋԠԺ̾ ౜ܷᄉђᣏጩሯ̠ᄉ᠆ઝnj

ጒࢯ➦ᘍ

0.49% 䊤

/PUSF%BNFӝᬒኍय़ௐܹᫍᆀ ᭉ᜵ఝܲᄉჀ̠ ᙉཨ᱆ᄴܷᦉѫᄉӝᬒᦏ‫ڙ‬໗᠆ ᕲᤁᣀὋͭᗛྱѽ࠶ᄉ/PUSF%BNFӝ ᬒԁ‫੼ࠬڙ‬Ⴠ̠njឞӝᬒᄉஉ࠰መ̾ Ԣܰመ੣శᦉ᫂శґ͗ងᄉኍय़ௐᫍ і˪˝ᭅnj ̯ԜࣱతᡐὋ/PUSF%BNFӝᬒᑱ ሎ˿ᗛྱѽ࠶ܷߥӝႤ˖ॶ὇$)6.Ὀ ᄉᎩፎᏪ੆˝˿ʶࠑᇪӜӝᬒnjॡ̠ܲ ᄰζឞӝᬒ‫ڙ‬൤˧ՐࡂС᫂˿Ὃ࠭ᒰჀ ̠̠ஜʽᬋ ‫ڙ‬ឞӝᬒὋॡܲ˃መ೜ಉᄉኍय़ௐ ᫍԵథֆnjࠪ̅$5ੲଠ֖#ᡓ౎ឬὋ ឞӝᬒ۲ఴʼ෤థኍय़ௐᫍnjನᇒР૜ ᄉኍय़ௐᫍ᜵ሮॱ᫁ʶ̎Ὃͭ௦࠴̅˓ తnjᤇࠑӝᬒᄉপងࠈᄉӳၸည˶ॡͯὋ ጝὋᤇ‫ڙ‬᱆ᄴॡ࠵᜸nj ឞӝᬒ੝థᄉᦉ᫂ᦏ‫ڙ‬ൣ࣡ᤁᣀnj ӝᬒᄉᫍ੣శࠈॆ˖థᫍൣ‫ڙ‬धஉ΍ ၸὋ˃መӝၶᄉஜ᧙˶Ќᡛnj /PUSF%BNFӝᬒᄉܰመ੣శᦉ᫂ ˞͉,JN 7PӝၶᛪᇧὋឞӝᬒᄉܰመ థܷ᧙ࣱᣏ˄Ќ໗าҦᄉᰣመӝၶnj̴ ͂˝ܷ᧙ᭉ᜵ఢ૰ᐪСᓫᄉჀ̠ᤈᛠ੣ శnjᬓ൤˧ܰὋឞӝᬒ˶థ௾᤯ܰመnj

⼌䉮ᝃ䉤 ᰭ倅

 ྟ

᱆ ᄴ ள ᫔

0.49%‫ݖ‬⢴䊤

1,500**ៅថ

$

⣝䛾຃ߞ

1500$

倅䓫

͗ᰵ

  ࣱ త  ௅ኃయ

仃Ѕѻ㜠

㞜ᓰፓᲒԎ㾶喑Ͳ㏼㔰侹⮱Фᵩ̻᰺ߎ

䘚εϙ

ᰶ็50:05"䃑䃮ι᝸䒓䨭ਜ਼

݅䗀㗜

͈ͯ˻‫ݝ‬ᢻὋͦ;ʶᡸԦὀ

Julien Guo

ౝ౭36&4"*/5$"5)&3*/&0./53&"-

 

⩢䄊喟

䓾 ౝ 䧮 㐬 ㏬ "58"5&3〆

%&4+"3%*/4

ᰶ‫ٺ‬䉦։䒓Ѻ

%&4+"3%*/4

⺼➦&4$"1&

ለྱ ‫ߢܭ‬ ܷབӭ

ለྱտࢹઈ੭ COSTCO ͗տઈ੭

+

ध‫˿ݼ‬

䛷ᩫҍ⮱ᘠ䆎߈ 䭽ᬣ➦ᘍ ੑ䚿侫侣⓭ᗲ

ᆂ ⹧ 䒓 ಸ '4QPSU

  3 9  "8% ⼌䉮⼌䉮Ꭱ‫ݖ‬⢴ϑ䉔ៅថ倅䓫 ࣹক

;)"/()6*ᩘ‫̼׫‬ᛪ

ᩘ‫׫‬བጲ ! "#$%&#'%$(($ ))*' +,-. /0123.450-16789067:450-137:8;< =">)?@ ‫ڠ‬ᨠീጲ$PUF7FSUVᢻᛠֆНཱ࣡ʼာ 

૆ߥኣNj஺ຣኣᄉధԣ Ժ‫ڙ‬ఴᢻᛠϡ -&"4& ᆀௐᫍࡂᑞૅҁᢻ 

᫝   - & 9 6 4 3 9 - ̶ ᢿ Ꮤ ⣝ ౕ ᰶ ਜ਼ OPEN MONDAY THROUGH SATURDAY

བৰଋय़ ᠚ॶనҫ ᠎᧙γ᝼

210 Montreal-Toronto Blvd

㇫䕇͚㠞∂䄚

仃ፚࡻ䄚䛾❹䨭ਜ਼

੣఺514 885-9856

514 634-7177 spinellilexuslachine.com

੼ੜ੼ၶ਒ ឯʼ

i 6DPN ᗛྱѽ࠶ణК᭦ణ˃ˉᄉ˖஠‫̖ڠ‬ζোࣰԻ ࿗Х̜ཁ ֆ᣷ζোᒬҮյဗ ၶา఺ᑞNjᇪӜፆౝ

ֆ᣷Վዜੜຸζো ܲࠑ᧚ᚷ఺ౝ᠝൛ඊ͈

i6 

‫੼ڎڠ‬ੜ‫ڠ‬ᨠ੼ੜ ߥӜ੼ੜᥪᎃ੼ੜ DPN Ԫܷ

๑ ૭ ᧪ ˝ ଉ‫ٹ‬

Ԩྫྷ

ၶ਒഍ᄧඇܸ࠴ௐఝளܷ᧙ѢሜNj‫׫‬ੜNjၶ਒ζোኍ;੼

XXXTJOPRVFCFDDPN

ष௶

仃Ѕѻ㜠 ͗ᰵ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

⼌䉮কЅ

хᘍ䄓ᗲ䄤Გ⩢৕䄏


╥ктАлре▒┌НтАм╙п сКГ

роЮсА░р░┤ркР

сЧЫ█б╙з╠аркРре▒╙псОйтАл┌жтАм IUUQTUXJUUFSDPNTJOPRVFCFDNFEJB IUUQXFJCPDPNTJOPRVFCFD

 р╛Я

╘Ьрг▒╠╛р▒Ос╜Л╥крлЕ▄╖ргВра▒роЬсДЗ╒Пр╣СтАл┌атАм

сТмсЛЩрамр╢║рг╝ркПсПзсдЮтАлраС┘┐тАм╟Мрл╡сг╖▄Ср░и

╥к тАл┌НтАм ро│ слФ

╥лрбМрмб╬ШсДЙроЬрл╡с╜Лрг▒р░е╒Пр╣СтАл┌атАм рамр╢║рг╝ркПсПзсЬБсгАсИз╟М╥Брг▒с╜Лсг╝╠мргВ р░ер╡Тсп╡сдйс╜Лрж│роЬсг╣╥Бр╡Т╟М сдЗ╠ОсИзр╢ЮсдДтАл┘┐тАм╘УсЛЩтАл┌НтАмр╣СтАл┌атАмс╜ЛсПк╩┐рпж сдДтАл┘┐тАм╥крлЕ▄╖╦з╥СсНВсг╛сДЙтАлраС┌НтАмсО╛тАл┌НтАм╟М╩╢рпЖ ╠┤═ВроЕ╥Бсп╡сдйсдпсЕ╗с╜Лре╕соЛра│сзЧсдДтАл┘┐тАмрпЕр░п рг▓╒Ур░║тАл┌гтАмркР╒╢╟М▄╖▄▓роЬсдДтАл┘┐тАмсДЙрамр╢║рг╝ркП сПзра▒роВ╠╢сТмргБсДЙтАл┘┐тАмсИнр░║сЗ╜╟М ╒ПсЬБ╥крлЕ▄╖сп╡сдйсИО▄СсДЙ▄░тАл┌НтАмсВГ

╩╢▀Фс╜Лр░дрпЕ╦АркШсЭМ╠┤сДЙ╥крлЕ▄╖сг╖

▄Ср░и╥лрбМ╠а╒┐тАл┌ЩтАмсо║р░║╩╝╘жсБ╢╠Брйпреер╡к ╠С╟Мрл╡рзШс╜Л╠В╘жрпРс╜ЛсЮЮ╒П▄░тАл┌НтАм╨Ьр╢Юр╡г╦▒ рнГсБ┐╙┤╥к╤╜сбРсо║сДЙсУЗсАм╟М со║р░║сбРсо║╥Сс╜Л сЮЮсВГ▀Ф╦А╦П╒Псг╖▄Ср░и╥лрл╡╠а╒┐╘жсБ╢╠Б рйп╟Мсг╖▄СрбМр╡г╦А╙┤╥к╤╜сЭЬро┤╒Л═║сЮ╗р▓Й ╠В═З╟М ╨Ь▀╢сжЙслБ3BMQI(PPEBMFсЮмс╜ЛсБ┐ро╡сЭЬ тАл╫НтАм╙зрбПр╢Юс│ж╦Жрз╗ 1BVM4F)VJ0FJс╜Л соВсЮК р╣Ч▀Асдисг╛╦ПслНтАл┌ЩтАм╙йсЮРр╕Л╨▒сДЙ ╨Ь╒В╒нрд▓╥Б╩╣╨КркЕсакс╜Л╤НтАл▄лтАмркЕсактАл┌ЩтАм с░│саЫр▒гр║а╨врддтАл┘┐тАмроЕ╦Цре╢с╜ЛсдЗ╠ОсаксзЪсжП р▒ОсТм╦ЦтАл┌НтАмркЕсаксПз╟М═нс│ж╦Жрз╗ркБ▄╖сжЙ╤л сиРсжПсБ┐╠Е╦У╠ар╣ЦсаЯс╜Л╙мрпж╒ПсаЫр╖Усв╗рбВр░е ╨ЭсжЙ╟М╙йсЮРсЭ╝сДв═Ч #$4$ р░дрпЕ╤╗тАл▄ктАм с│ж╦Жрз╗╘в╨д╨Ь╒ВсОор╡Ы╨а╩╣╨Кс╜Л╒ОрпР снЙсЬ╡╧йсдЖркЕсаксПз╩╣╨Кс╜Лр╢╢╦гсИДр╡в╨д р╣ЧсбЫсЭ╝╥ЕргЙтАл┌гтАмс╜Л

р║Э

сФй сВГ

рг▒р░д рпЕсКГр░п

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг р▒Ф сЬ┤

рбП▀╢сД┤▄╖▀ераЦсТ╗сДЙ╒Псм▒р╢Ю╠п

р░Жр░дрпЕсбРра▒роЕрлД╙ЙсЬГрнВ╤в▄╖▀ес╜ЛсНЛ

╘Ара▒╨Щ▀есДЙро│сБ╢сТР╤всЙЖслНс╜Л▄▓═Я▄▓ргЙроК рдЙ╠╛╘всРОсезроКрдЙ═Чр░ЖрпРркБсм▒р╢Ю▀╢соПтАл┌ЩтАм ▄╖▄▓тАл┌атАм╙Ь╒ЙраХспЭ╓Цр╖Усв╗ро║спЭ╨о╟Мр╡д╦ард▓ сбР▀╢сД┤р╢Ю═ФсДЙ╠БсЭл╟М ╠мрг▒р░дс╜ЛсБ┐╠Е═░рйЬсЖАсОдс╜Л▄▓╒П см▒р╢ЮсЬБ▀╢сО╡тАл┌ЩтАм$FOUFOOJBM╓Ц)VNCFS▄╖╦Г раЦсТ╗рбП═░╟МсРОсезроКрдЙрпЕ╥СргВсНЛ▄▓═Я▄▓рк╖ р╡Ы╩╣╨Кр▒О▀╢сО╡см▒р╢Ю╟М

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

╙лсбФ+0: сПбсЮКр░и╥л с▒ЖсД┤сПбсЮК╨Ь═Ч055*"2═Ч╒┐ роКрдЙрлИ▀┐╒ОсКН▀е╘КсЭвсЭ╝сПбсЮК ╒ЙсЛЬроа═ЗсПбсЮК ╬│сЭ╝роКрдЙ╓Цр╕БрдРсЭв╘║ с░Бр╜▒с║Ер╢Л╦ЙсЭ╝с║Е▀е═осЭ╝с║Е╤всБ╢сЭ╝с║ЕсНЖ▐к сЭ╝с║ЕсИО▐ксЭ╝с║ЕсИО▐к╤╗╤Дс║Е╙мсв╡сЭ╝рпЩс║ЕтАл╫╖тАм ╦Й╒Л╒О ╘псЮКр░и╥лс║УтАл╫╖тАм╥лсЯА╤╗╘псЮК╘в╨д▀▒╘псЮК

сВВсЮЦ  ═ЫсД╜ 

XXXTJOPRVFCFDDPN

&NBJMKPZ[IBOH!ZBIPPDB тАл┌ж┌атАмSVFEV.BOPJS %FMTPO 2D +##

╥крлЕ▄╖╩╢╘▒сЮЦриЙржар╖бр╛▒сУЗсАмсБ╢риТ╨Ъ╘╢╧в ╥крлЕ▄╖сЬ╡р╢║р╖бр╛▒смАркб═гсзХроЙсНдр░╛╠а тАл▄втАмс╜Лрд▓сбРр╖бр╛▒смАркб═греБр╜Й╩┐р╗Чс╜Л╠В═ЗргВсНВ ╩╝╙гсТп▄░╠Усо▓р╕Ис╜Лрж╗ржв═ЧсНШсНЭр╛Жр╜С╟М р╖бр╛▒смАркб═гсЬ╡р╢║╥крлЕ▄╖сп╛╤╜см╡рей▄╖ ╬Нра┤рпР╨осИО▄Сс╜Л╒ОрпР╘╖тАл┘┐тАмр╖бр╛▒сп╛╥к▄╖ ╬Н╟Мр╖бр╛▒▄░╠УсжЙсдЖсЫксЗзс╜Лр░ЖрпР╤ИсНЖр░гсдВ ╤╖╤╖╦Ар║Ь▄╣╙зсКгсЭасДЙсаЮрпЫ╙и▀┐╠╛╘вро│сДЙ ркЕсаксоЙсДл╟Мр╖бр╛▒сдЖраЗргКс╜Л╧всо║тАл┌НтАмсЦ╕р╖бр╛▒ сУЗсЙЖр▒ОреЫспксжП╤╜см╡рей╓Ц▄▓═Я▄▓сДЙсУЗсАмс╜Л ╤ИсНЖ╘дро┤сДЙркЕсак╓ЦсаЮрпЫ╠УрпЫс╜Л╠╛╘вркБсв╡тАл┌ЩтАм ╥крлЕ▄╖сДЙр╖бр╛▒сВР▀есБ╢╓ЦсГА╠асгАреЫ╠┤тАл┌НтАм╟М р╖бр╛▒сДЙр╣С▄░сак╠ЦсКнсА░сжЙслВргВсНВсЬБ╒╢сЕ╗с╜Л сЬ╡├╛╩┐рз╕╩╢╤м╠╝═И├┐ркКтАл╫лтАмрйЭрлЖр░есДЙ╥крлЕ ▄╖сРжсЗ╜╟Л╧Ч╥Е╓ЦсАЧсзЪ╟М сДл╥СтАл┌ЩтАм╥крлЕ▄╖сВР▀есДЙр╖бр╛▒▀есБ╢сМЭр░е

╩╣╠ас╜Л╨д╦Ц╠армЛ╘йр╖бр╛▒роКрдЙсДЙтАл▌СтАм ▀есзЪсак╥пс╜ЛсдЖр░есжЙ╤л▀есБ╢рнЕтАл▌╕тАм╨ЗтАл┌ЩтАм╥крлЕ ▄╖╨а╒ОсБ╢р╕▓╟М ╠Врз░сДЙранр╝бсМ▓рпж╥крлЕ▄╖▄░╠УсжЙ╓П╒З р╖бр╛▒с╜ЛсЬ╡р╢║сЙа╘АсзХроЙсНдр░╛╠атАл▄втАмр╖бсАРра╢eргД сг╣сНдс╜З4BNBS #BEBXJс╜И╓Цркб═О▄║eргДсг╣сНд с╜З3BJG #BEBXJс╜И╟Мрд▓р▒Ор╖бр╛▒▄░╠УсжЙржасЭТ ╘е╤гс╜Лрй║сЭ┐╥крлЕ▄╖ргпсоФр╖бр╛▒смАркб═гсДЙ╨о роКс╜ЛсПк╦ДсдК╘е╦┐р░г█▓р░┤сДЙтАл┌НтАмсмДсЬ║сФ┤╓ЦтАл┌НтАм раС╦зслНсДЙсМЭсЙе╟М ═нрпж╥крлЕ▄╖▄░╠УсжЙслБро┤рие╨Я $ISZT UJB 'SFFMBOE ╦╢р╖др░есдЭсЭзс╜Лрг▓╦Э╠┤═ВсДЙсЭТ сЭ╢сг▓ркПс╜Щ ├╛╥крлЕ▄╖╩╢╒Урли╙╗╠ар░╛с╜ЛсПктАлр░╛▌ШтАм рпж╠ар░╛╟М├┐ ╥крлЕ▄╖рж│сА░р╛▒с▒Ф▄▓ +VTUJO 5SVEFBV 

р╛Хре│╙зсАМ▀Фрб│╙з╠а▄║тАл▌гтАмсЬБрлИрмМ╒УроЬсДЗсИзр╢Юрмб╬ШсЙЖ▄┐тАл┌ж┌атАм ╥крлЕ▄╖сг╖▄Ср░и╥лсО╖╓ЦсИзр╢ЮсжЙр╡гтАлрак┌ЩтАм ╘а╩╢сбРр╛Хре│╙зсАМ▀Фрб│сИзр╢Юр╡ЪсЮВр▓┤сдИсЫасЮ╗ р▓Й╟М╩╢рак╙з╠а▄║тАл▌гтАмсЬБрлИрмМркБсТмргБтАл┌ЩтАмсД┤═ЧтАл▄нтАм р╕жр╛▒роЩсДЙрйЬ▀ФсБ╕р▒О╒У╒Псдпсг╛сД┤сМЮрмб╒П соЙсДлр▒О╥Б╥крлЕ▄╖сДЙркЕсаксИзр╢Юрмб╬Ш├╛сЙЖ▄┐ тАл┌ж┌атАм├┐с╜ЛтАл┌ЩтАмсг╛╘ЬтАлргЮ╦Црг▒┘╜тАм╥п╠┤═В╥Гсд┤═░тАл┌ЩтАм р╛Хре│╙зсАМ▀Фрб│сД┤сДЙ╧ЫсЯ╡╟М тАл╓Ц═░рбПрб│р╛Х┌ЩтАмркЕсак╥и═М╦ЙрпжсЮЮсД┤ ркЕсаксИзр╢Юрмб╒ПсоЙсДлсДЙр▒Н═З╟МсИзр╢ЮсВБсЮп╠а соЛ╒УроКрдЙрмб╬Ш╩╣╨К╬│сЭ╝сзЪс╜Лрй╜сЮ▓ркЕсак ╩╣╨Кс╜Лрдз╥и╩╢раСсдБсЦ╕рйЖр░┤сТпра╡╦Э╩╣ ╨КсДЙ╨Ь╒Вс╜ЛсдБсЦ╕╩╢рг▒╟М╒ОрпРс╜ЛсдЖсоЛр░есЭ╝рл╡ рпмсЗз╨Ь╒ВсдБсЦ╕р░пслНс╜Л╠┤═ВрбП═░тАл┌ЩтАмсЮЮсД┤╟М ═н╩╢╠Осдпсг╛сЮЮсоЙсДлр▒О╥Бр╡дтАл┌атАмсДЙсИзр╢ЮтАл┌ЩтАм роКрдЙсЫкр▓к╓Цроа═З╩╝тАл▄МтАм╨╖сЙЖ▄┐тАл┌ж┌атАмс╜Лр╜и╒Р сБ┐тАл┌ж┌атАмсД╜р╡гсДЙ╦Ю╠аркБроКрдЙсжЙслВраШр▒ОсДЙ ╬╢═ЗсгАраШ╥Б╠┤═ВраГсмДрбП═░сДЙ╨д╠┤сД┤═КрйК сПз╦ЦтАл┌Н┌НтАм╨о╟М рбВтАл╦У╦П┌ЩтАмр░д╥Сс╜Л╩╢раксз╛тАл▐АтАм╙з╠атАл▌╜тАмрд╢ сЬБрлИрмМ╒Ор▓зсО┤╒П╟М╠┤═ВрпжтАл▄нтАмр╕жр╛▒роЩргЙсТ╗ ═Пре│р╖Усв╗ро║спЭсДЙ╦Й╦Ю├║├║рбжсДЙсз╛сЦ░ 1JOH ;IPOHс╜ЛсЮКсоВ ╓ЦрбжсДЙрд╢рд╢сз╛╦ж

▀╢сД┤ра▒сзЧсАЧ╨КтАлсжд╫┐тАм ▀╢сД┤ро│╩╝╘╗сДЙсдИр╡е╬│▀╡╨ЦсЭЯ╤▓╠пр░д рпЕрдзтАл▌╝тАмс╜Л╦╢рбВрпж╥╢╥осУл╓Жр░│╥С╤Ц▄╕с╜Л ра▒сБксЬИрйКсОисЬИтАлсжд╫┐тАмсДЙр░г═п═Ир▓к╠п╨К смЛсТп╨К╟М ▀╢сД┤роКрдЙсЫксЗзс╜Л╩╢рпЖ▀╢сД┤сДЙ╩╢╨КтАлсжд╫┐тАм сЭЯ╤▓╠Ер░┤р░дрп╕╠ОрпР╧КраГро╢с╜Лра▒сНЛтАлсжд╫┐тАм╙н ╨КсДЙсж╛сждтАл╫╖тАмрмб╬Ш├╛снгсНВр╕┐тАл▌СтАм╥┤├┐╟М ро│сД┤слБсеКр▓кeсИИр╛▒сЫксЗзс╜Л╘Я╦АсДЙ═М╦Й ра▒тАл▀╢┌ЩтАмсД┤-$#0рдЖрей╥Бр░гтАл▌ЭтАмсДЙрнЛроЙ═осО╡с╜Л рг▓╦Д╘║╠╛тАл┌ЩтАм-$#0р░╜ржВсзЦ▌Врг╕╒╢раЗ═ЫсТмргБ сДЙтАлсжд╫┐тАм╟МсмУ╩╝сдЧ╦Пр▒Н▄░с╜Л╘║сСЮсдЖр░е╨д╠┤сДЙ тАл▌СтАм╥┤рмПро╢╟М сД┤слБсИИр╛▒р░дрпЕтАл▀╢┌ЩтАмсД┤сДФ╨РсоПс╜З1JD UPOс╜ИсДЙ╩╢раСтАлсжд╫┐тАм╘З╘жсЫксЭосЮЦсЮмс╜ЛсдЗсоЙсЭЯ ╤▓рпжрпв▀всЙгсддсД┤слБр░пслНсДЙрй╜сЮ▓╦з╩╢с╜Л╩┐ ═ЧсЭзсМйсИп╠асФИсаЯ╩╢╤лсиР╟М═нрпжс╜Лрг▓╩┐сЬ╡ р╢║сж╛сждтАл╫╖тАмсмЛ═проЕсаЯс╜ЛсПк╦Др░Э═псДЙр░г═п═И р▓крг▓╩┐сдЯсБ╕╠ЕсБ╢тАлсжд╫┐тАмс╜Л╦╢╩┐╙Йрк╣сБк▀ФркШ сзЪтАл┌ЩтАм╨о╟М╬│▀╡╨ЦсЫксЗзс╜ЛтАлреЕ┘┐тАм╩╢╨Ксжд═И╒Рс╜Л тАл┌гргЙсжд╫┐тАмсДЙсЙг╠Бра▒р░Э╥кр╝Ор╜Йс╜Л═н╩┐═ЧреХ ╓╜▀╢сД┤сДЙтАл╓Цсжд╫┐тАмсЧЗсЦмсждсИпроЕ╟М

:J ;IPOHс╜ЛсЮКсоВ с╜Л╨а╒ОтАл┌ЩтАмр▓Йр╕ж█бсНВсЦ╕ 4IFSXPPEр╖Усв╗ро║спЭ╟Мсг╖▄Ср░и╥лтАл▄ктАм╘жсАЧс╜Л ╠прг▒сТпрг▒р░пслНс╜Л╨ар░е╒П╦ЦтАл┌НтАм ╨Ьр╢ЮсжПсДЕсЭн═░тАл╠а╦П═В╠┤┌ЩтАмсДЙ═░▀│тАлрйК┌ж┌атАм рпж╠┤═ВсДЙро║спЭтАл┌ж┌атАмс╜Л═нсдЗ╠О╠ар▓йр░┤р╖др░е тАл┌ЩтАмсдЗ╠ОтАл┌ж┌атАмсБ╢р╕▓сг╛╟МсдЗ╠аргВсдисг╛сЮЮсД┤ сДЙркЕсаксИзр╢ЮсоЙсДл╘ирейсИзр╢Юсв╡╤л╟М сг╖▄Ср░и╥лтАл▄ктАмсакрозрпмсЗзс╜Лсз╛сЦ░рг▒ сИзр╢Ю╥крлЕ▄╖с╜Лрг▒рйЖ╦Э╨Ьр╢Ю╟Мрд╢рд╢сз╛ ╦ж╤╢╠Ерг▒сЦМрейсИзр╢Юсв╡╤лс╜Л═нра║р░▓рйЖ ╦Э╨Ьр╢Ю╟М тАл┌ЩтАм╘С╘СсДЙсЮ╗р▓Йроа═З╦Цс╜ЛсЮЯсМ╣рмасдЧ╦┐сЮ╗ р▓Й╒┐╘жсАЧсДЙрз░реН╟Мр░е╩╢╒ПсЮ╗р▓Й╒┐сЫксЗзс╜ЛтАл▌ЬтАм ╘жсАЧ╩╢╒ПркЕсаксИзр╢ЮсВБсЮпсПзтАл┌ЩтАмркХсг╣р▓Йр╕ж█б р░║тАл┌гтАм╒Рс╜ЛсЙа╘АсЬБргЫ╥Б4IFSXPPEр╖Усв╗ро║спЭс╜Л ╠и╧всВР╤лсз╛╒РрбВсЬБсдЮ╥Б█бсзЦсДЙ╠КрпасМЮ сждрдЖ╟МсДл╥СсдЗтАл▌╜тАмрд╢╬║╤л╤╛сЬБрлИрмМ├╛╙и╥п ╓ЦроУтАл╠а╠┤╫ЬтАм═║╤в▄╛раГсмЗсдЧ├┐сКНсО┤╒Пс╜Лр░▓ р▒ОсдЖр░е╘║сСЮсЬБ╥крмМ╨д▀▒сО┤╒П╟М тАл▌ЯтАмр▒жсдЗ╦ПсбРр╡ЪсЮВр▓┤сжПсЬБр╕БрдР▀┐сО┤сДЙ сЮЦс╜ЛриТ╓ЙсЕЛ╬НсБ╕сдЗ╦ПраС╠асДЙтАл┌ж┌атАмсДЙсИзр╢Ю ра▒сбУсг╛╩╢╙б╠а╟М

╩╖р▒жрпРсЭ┐╦Гр▓Ь р░п

╠мрг▒р░дсЖ╖сЭв╦┐╥СроКрдЙ╦Ар╖бр╛▒сДЙ╨╕тАл╫лтАм╙и сЭл╟Мснжракрй║сЭ┐тАл▄етАмсоВс╜Л╠┤╧б╤всг▓ркПсИе╤в╘п р╖бр╛▒╨╕р╝бсЙ┐╒Л╥крлЕ▄╖▄░╠У╓ЦтАл┌НтАмсл╕роКсКХ╟М сдЗсЙ╖╠УрпЫ═И╧Ш╠всО╛╨Кс╜Л╙Йрк╣╒Ур╖бр╛▒╤в ╘псгЩсЬИсВАсв╗╟М ╠ар░╛сМ╖сМ║├┐╠ар░╛сЬ╣рав├┐рлИ╤вс╜Лр╖бсАР ра╢eргДсг╣сНдсдВрпЕ╓Ц╘▓▄░╩╢╒Пр╕▓╥о╠атАл▄втАмсЬБ рлм╟М▄▓рг▒р▒О╠┤═ВсжП тАл┌ЩтАмсдЗ╦Ур▒ЬсЙк╬│▀╡сДЙ тАл┌НтАмрдО╠Б╘итАл▌ШтАмржмсТмсБ┐с░Бсп╣р░╛╟Мр╖бсАРра╢р░бтАл┌ЩтАм рг▒тАл┌БтАм╘еркЗр╛Ч╠ЭсДЙриТржВсПксЬБсДвсИД╦У р░д╟Мр╖бсАРра╢сДЙ╨Лрд╢ркб═О▄║ргВсЬБ╨бтАл┌ЩтАмсДвр┐Ь ▄▓рг▒с╜ЛтАл╠┤╦Э┌БтАмрддсЙа╦┐р╣Ч╘вроКр╖┤╓Ц▀╝роУсЮЦсод сДЙсОйсЙв╟МсдЗсбРр▓┤═З╠╜тАл┌НтАмсмДсЗк═ЧриХ╥БснНрз▓╟М ╠┤сДЙтАл╓Ц▀Ф▌╕тАм╩╗╦У▀ж▀ФтАл┌ЩтАм╥крлЕ▄╖сБ╢р╕▓с╜Л╩┐╦г ╥С╤╖╤╖╥к╨Щ╥крлЕ▄╖сЛЩ╟М

тАл┌отАмрк┤раС▄▓═Я▄▓со┐╘ЙсДЙ╩╣сй╝сПдр▒Ы тАл┌БтАмр╡СсШар╖и╦Эсл╝╩╜тАл┘╝тАм рк┤р░ераС╩╣сй╝со┐спМ╨Ь╒ВсДЙ╙зсЬНсо┐спМ см╢тАл┌ГтАмсПдр▒Ыр╗╢сиП═Ас╜З:VL:FF&MMFO1VOс╜ИсБ┐ ╠Ер░▓сСЮ╘врпРроВ╠╢╒┐рв╣рв╣сакра▒снж╦ЩсДвсИДс╜ЛтАл▌ЬтАм сДЙ╨Ь╒ВсЬБсОор╡Ы╩╣╥кргИ╟М р░дрпЕс╜ЛсЬБ╒╢р╗╢ сиП═АтАл┌ЩтАмр╕БрдР ╩╝сЭв сО┤с╜ЛсЬБ╤╗▄╕ркмсВР╟М1VOрк┤р░ероЬраСсо┐спМ╨Ь ╒Вс╜Л╙Йрк╣&MMFO├╜T)FBMUI'PPE-UE &MMFO├╜T *OWFTUNFOU )PMEJOH -UE &MMFO "TTPDJBUFT -UE &MMFO├╜T*OUFSOBUJPOBM*OD 144)PME JOHT*OD 1:JO.BOBHFNFOU4FSWJDFT*OD 3%3 1SPQFSUZ )PMEJOH *OD╟МсДл╥СсжПргВ ╧в╦Й╟М╥╢рв╣сжЙсИес╜ЛсБ┐╠ЕсдК╘е╦┐╟СрбВ╦Йр▓Х╤Н р╕Б╟Тс╜Лр╢ЗслН╨Ь╒ВсжПсЬБсОор╡Ы ╥кргИ╟М ркРсеКсИес╜ЛсТмрг▒р░дсТпрг▒р░дс╜Л╥╢ рв╣сжЙрмЛ╥Б▀╝ркЕсЮГс╜ЛсдЗ╠ОркЕсЮГр▒ОсТмсЫароК╟Л со╗╓╡р░и╥л╬ШрдГ╓Ц╠п╠Вр║Мр╕ЬсДЙрв╣╠ас╜Л╠┤═В сИес╜Лрг▒р░дсТпрг▒р░др░пслНс╜Лр╖др░есоЦ ╥БсШасж░╟Мрж│соисбУсг╛ ╟МркРсеКсИес╜ЛсЬБ╒╢ ╠Ерг▒р░дрпЕсЬБсЬ╡р╢║роВ╠╢ ╨Кс╜Л╥к ╩╝сДЙсЫароКсаЯс╜Лрж│соирпж ╨К╟М═нрпж тАл▌ЬтАмр╖др░ероВ╠╢╟М╦з╒Рс╜ЛсЬБ╒╢тАлрг▒┌ЩтАмр░дсТп рг▒р░д╧йсдЖ╦┐ ╨К╟М

саЮрпЫрйМ╦ЦсДЙ╙з╠а▀┐═о

рйЗтАл┌ЩтАмсб▒сСК╨КсЯ╗╘ЯсЭл╒┐сДЙсЯАсЮЦ╦Цс╜Лр╣Ч╘в╦┐╥к рлЕ▄╖с╜З╦всТп╨ЪсАо╙з╠ас╜ИсДЙ▀┐═ослЗсод╟МрйЗ╙а╤л╒ОриТ ╠┤рак╙з╠а╠м▄╕снжраксДЙрбМ╥╕╦зсЬ╣равс╜ЛсежрбВрпж╙з╠а тАл╠Е▄ктАмр░гтАл┌ЗтАмсм▒сДЙрпРр░пс╜Щ╩╢ро┤снжс╜ЛсЬ┤ро┤тАлраС┌НтАмсмгсЕЛ╦ЦтАл┌НтАм рвЧсбРргЫр▒ОсДЙ├╛╦ЦтАл▐О┌НтАмсР║сЭ╢├┐с╜Лра▒╙з╠асЗксПЕсЬ╝╦Эрпж ╦ЦтАл┌Н┌Щ┌НтАмсмДрй░рд╖сДЙ╩╢╦Урдв═ис╜Лр╝Лр╕осКНтАлргВ┌атАмсНВ╤всАЧ ╦┐├╛сл╕╙з├┐сДЙсД░╨бсЙар╕Бс╜Ъ╘▓╩╢ро┤снжс╜Л╙з╠а╦╢риХсЬ┐ сЬБсдФ╬НсЬ╡тАлсЬ┤┌ЩтАмро┤╦А╦ЦтАл┌НтАмсДЙ╦Псд┤раксЙа╦Цсддсг╖сЙвс╜Л ╠псПктАл╦П╠Е▄ктАмсм▒сДЙ▄СтАл┌атАм╟М сСК╨КсЯ╗╘ЯсЭл╒┐рмб╤в╦┐╙з╠атАл┌ЩтАмсдЗ╦УрбМ╥╕╦ЦсТм рйЗ▀┐═осДЙ╨Э╦У╘У╤╢с╜Л╨д╦Ц╦з╩╢рпжс╜Л╩┐ре╕╬Щса║╦А ▄╖смЕсДЙсРОсМЖс╜Лр▒ОсВМ▀┐╥крлЕ▄╖╙зсЬН╠╛р╝░с│ж▀Ф▀ЫсПк рд▓╠╛╦Э╧┤сДЙ╒Лр╕Бржмс╜ЗOPUEFQFOEFOUPOBTTPDJB UJPOXJUIUIF13$GPSMFHJUJNBDZBT$BOBEJBOT XIPBSFQSPVEPGUIF$IJOFTFBODFTUSZ ╟МсдЗ╦Урз░ ╤Ер░┤р▒ОрбВ▀ЪтАл┌ЩтАмс╜ЛсПд╙з╬Я╟Л╘╗р║▒╙з╠а╟Л╦┤╩╕тАлреЕ┘┐тАм ╥СсДЙспнр║а╙з╠а╟Лр░┤тАл┌атАм╤всБ╢сДЙсКГ╠Г╠╝╙з╠ас╜Л╠┤═В ╦А╠м▄╕сДЙ╦ЦтАл┌НтАмр╖др░е═Й═┤сБасЧЕс╜Л═н╠┤═ВсжПрпжсаНсД╜ ═ИраГсДЙ╙з╠а╟МтАл┌БтАмр╡дс╜ЛрйЗ═В╘║╠╛сдЗр▓зсЮмс╜ЛсСК╨КсЯ╗ ╘ЯсЭл╒┐сДЙриТржзрпжс╜Лрг▓снг╦ЦтАл┌НтАмсДЙсЭв╘║с╜Лрйер░е╥крлЕ▄╖ ╙з╠а├╛╦зрйЭ╠╛рпж╙з╠а├┐сДЙ╒Лр╕Бржм╟М╠┤сДЙ╪ТриТрпжс╜Л сдЗсИЧтАл┌ЩтАм╙з╠а▀┐═о╒Лр╕Бржм╩╝╦А╠м▄╕сДЙроКр╖┤╦ЦтАл┌НтАм ╤м╥Юс╜ЛрбВ╘║╠╛сеЧ╨С╥крлЕ▄╖сДЙснг╙зсЬНркБ╙з╠асЗксПЕ ╦А╦ЦтАл┌НтАм╤▓╩╝сКН╒Бс╜Л╠псПксеЧ╨СтАлсЬ┤┌ЩтАмро┤╦А╦ЦтАл┌НтАмсДЙракрвЖ ╦ЦсеТ╘й├╛р╖Ис▒Т╦зр╡о├┐╟М ╩┐сг╛с╜ЛсдЗ╦У▀┐═орак▄╖смЕ╙з╠ар▒ОсЮмс╜Лр░е╩╢▀┐сДЙ

роа╩╖р▒ж

тАл┌ЗтАмсм▒╟МсмУснгр▒ОсТм▄╖смЕсДЙ╙з╠аргВсНВроЙрдк╦ЦтАл┌Н┌НтАмсЛЩсПк ╥к╨Щ╦┐╥крлЕ▄╖тАл┌НтАмсЛЩс╜Лсеж╦ес╜Л╠┤═ВтАл┌ЩтАмр╕БсА░╩╝╓ЦтАлраС┌НтАм╨Ь р╢ЮсДЙ▀┐═о╩╝с╜ЛргВсНВ╦А╦ЦтАл┌НтАм╧б╦┐╤м╥Ю╟МслЗсодрпжс╜Л╠п▄╖ смЕр▒ОсДЙро│сИзр╢Ю╦ЦсДЙреб▄▓╠ас╜Лрг▓р╖др░ероЙрдк╦ЦтАл┌Н┌НтАмсЛЩс╜Л ╘Бр░е╦┐╥крлЕ▄╖р╢╢╦грбПр╢ЮсДЙр╕БредтАл═о┌атАм╟М╠┤═ВтАлраС┌Н┌ЩтАм роМржЖ╩╝╠о╠╛╦ЦтАл╦Ю╦Э┌НтАмс╜Л╘Б╘арпж╒П╥Э╨драГсДЙр╣С▄░╙з ╠а╟МтАл┌Н╦Ц┌ЩтАмроКрдЙсДЙсЕКсзЦс╜Л╠┤═ВрбВрпж╙з╬Я╟МсдЗр▓з╩╢ ▄╖сПЕ╠ас╜ЛтАл┌ЩтАмр╕БсА░╩╝рпГр╕БроЙрдк╦А╦ЦтАл┌НтАмсДЙсдЛсМЖс╜ЛроЛсПк рг▓╩┐сдЯсБ╕сСК╨КсЯ╗╘ЯсЭл╒┐сДЙ▀┐═о╘У╤╢╟М тАл┌БтАмр╡дс╜ЛраксдЗсПЕ╙з╠ар▒ОсЮмс╜Л═И╧ШсЭв╒Ор╢К╠┤сДЙр╕Б ред▀┐═ор░Э╦ЭсзЧсЬ╡╟МтАл▌ЯтАмр▒ж╠┤╨М╤лсЭв╒О╥крлЕ▄╖сДЙ═И ╧ШсЬ╣с╜Л╙Йрк╣╠ар░╛сТмсБ┐рг░сКНсАЦ╬│р╜▒соОрд┐╥╕сПЕ═│сКН сКНс╜Лсеж╠┤╦А╦ЦтАл┌Щ┌НтАмр╕БсА░╩╝╟ЛсНВр╕┐╩╝╟ЛраСрдР╨бсМЖ╩╝ сДЙсдЛсМЖс╜Л╩┐рдГсЮЮрйЖ╦Э╠┤сеТ╘йрй║сЭ┐рйКсПзсЬБрйШ╩╝├╛сМЩ ргд▀Ф├┐сДЙсА░сБ┐╟М сБ┐р╡д╘║сЬ╕с╜Л╙з╠атАл┌ЩтАмсТмрйЗ▀┐═о╩╝с╜Л╘║╠╛╧б╥Бр░г ▄╖смМрдОсДЙ├╛сеЧ▀А├┐с╜Л═н╩┐ра╡╠а╦А╦ЦтАл┌НтАмсДЙсдЛсМЖрпж▄╕ сБ╢сДЙс╜Л╦╢╩┐ре╕тАл┌БтАмр╡дсПкрз▓риЯ▄╛рмП╟М тАл┌ЩтАмр▒╝сИЧсИнрдО╩╝сЮмс╜Л╙з╠аре╕соЛ╨Ъро┤═отАл┌ЩтАм╥крлЕ▄╖ сДЙсЪ╖╨Щс╜ЛрйесСЮ╘й╥БсдЗ╦УтАлсжЙ▄╖раС┌НтАм╤лр╢Ю═ФсДЙсЭв╒Ос╜Л сПк╩┐ре╕ре╗сЭпсТмргБсДЙ▄╖смЕроа╙РсР┐рп┐рбВриХсЬ┐═п╠а╩╢ сКН╟МтАл┌ЩтАм╨ЪсАо╙РсДЙрпР╠╝с╜Л╠Б╘и╘дсбД╓Ц╩╗сбДрпж╦ЖсВМсДЙ ╨асЮБс╜ЛсдЗрбВ▄╖ргзсмЛ═п╦┐сМесЛ▒сДЙ├╛р╕Бред▀┐═о├┐сДЙсзЧсЬ╡ ржм╟МсПк╩╢╦УсИзр╢ЮсР┐саЖ├╛╦П╦УтАлраС┌НтАм├┐сДЙ╨КсМИс╜Лр╜▒р▓зсСЮ ▄┤рйЖ╦Э╥крлЕ▄╖╓Ц╦ЦтАлсжП┌НтАмснЙсЬ╡сДЙраВсаЫ╠а╥жсакр║╕╟М ╦Эр╡дс╜Л╙з╠асИзр╢Ю╩┐ре╕сТм╙й╟М

╨ЪснжсДЙсИТ╠асаИ╥лсКнсА░с╜ЛрзеснЙсЬ╡╦ГрйесД░╥пс╜ЛсКХ╤▓рзесДЙро┤╒Ус╜ЛсОБсд┤рзесДЙр░▓р▒О

8FOEF 'SBOL ;IPVр╛▒сЭ┤сзЪсЪ╖╤лр▒бргНрйгр░║ сВВсЮЦFYU &NBJMXFOEFXFBMUI!HNBJMDPN

╩╢╦УсИ╢╧гсДЙсА░саИ╬│смйсЬ║╤▓рпжслЩ╩╜сг╣рйЖсДлр▓Х╓Цр│ФриЖсДЙ╨бскГ рзеснЙсЬ╡╩╢╦У╦ГрйергЮ╥прзе╥ГсЭа╩╢╦У╘║╠╛╥прзесг╣рйЖсДлр▓ХсДЙсЬ║╤▓ ╓Жроаре│╨ОсБ╢ р╢Л╦Й╠Ер║М╙з▄╖▀ес╜Лрпжр╛▒сЭ┤сзЪсЪ╖╤лр▒бргНс╜З$'"с╜И╘всзЪсЪ╖сКнсА░ро┤╒УсДЙрв╣тАл╫╖тАмсКнсА░сЖптАл▄втАмс╜З.#"с╜И╟М ╠┤╨ер░е▄▓рг▒╦ЙсВМр░и╥лсНВс░Нс╜Лр╜┐рзШ╒ЙсИЧсИТ╠асА░саИсКХсВФ╘в╒ЙсИЧсИ╢╧гсДЙркЕсакро┤р▓┤с╜ЛсЮУ╬╢сТп╩╝с╜ЛсСЮ╦ЭраЖрйЩрмб╬Ш╩╢сЙврдп сДЙ╨ЪснжсИТ╠асА░саИр░и╥л╟М

р╛▒╤╛ сЛ┤сдд ╠╝сА░

р╛Чр╢ЖрмЙ╠Э╧грдФ╬│смЦ ╒д4VQFS7JTB╬│смЦ ▄▓сИЧ═п═Исддрк╕ 

тАл┌НтАмсмДсВР▀есБ╢╬│смЦ ▄░╤вро║р║г╧грдФ╬│смЦ

╟Е╦У╠а╧грдФ╘вр╛д╙Э╬│смЦ ╟Е╦У╠а╙┐сзЧсВ╝сГА╬│смЦ ╬│ ╟Ерг▒сзЪ 33*'╘в-*' смЦ ╟Е╦У╠а═Эр╡┤╬│смЦ ╟Е╦У╠а╠арао╬│смЦ ▀┐р░п╬│смЦ ╤лсМЩрдпсМ╗сБ╢╬│смЦ р╝жр╕▓тАл█ЛтАмсМ╗сБ╢╬│смЦ

╟Е╬│р░┤ркЕсак█▓сзЪ╘вр╕Л╨▒сдЭ═У╧▒сЧзсЭЯ╤▓ 3341 ркЕ ╟Е╨а╒О█▓сзЪ сак

р╕Л╨▒роУсР▒╧▒сЧзсЭЯ╤▓ 3&41 р╕Л╨▒сдЭ═У╧▒сЧзсЭЯ╤▓ 3341


+,-./01234))!5/.6,,78,9

!"#$%&'!() ጯ͚ᓰ叱䛾ౝ‫͇➖⼌ܧ‬

᫹Џྫྷˉክူᄴॶ ˃ˉ ᫹Џੜࡓ˻ӭនζ ፂᰍ

㺬ᆞ䶣㏔䆗Ⴒ

⮴უᆞ‫ڕ‬⠙⿸‫ݘ‬඲

ጯ͚ᓰ叓शᅁ(DHJMM๔ ႓ ₒ㵹ܳ䧌 ̶ຄ๔ ࡷᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ ܳ‫⼌ܧݘ‬  Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬ౝ⤳Ѻ㒛х 䊷 ღᭀក⤳ ็䒳։䒓Ѻ ऻ䲏जВߍᐧ̶ᅯ➖͇ ‫ڕ‬䘕㔨ԛ ➖͇ᐭФ ̴

8FTUNPVOU㺬ᆞ‫ڕ‬⠙⿸ 䶣㏔䆗Ⴒ ࢍౝᎠ᫦ ᅧ ₒ㵹‫ݝ‬ऱ๔䶣㏔⻮⿸ ႓ᵎ 䆗ࡻ㷲ԛ ͗࢔ᝬ ͗࢘⩌䬡 ࣹ䒓Ꮐ ⻮ჳ ऻ㟞చ ๔䛼㷲ԛԊ‫̭ڨ‬ ≮ ᐭФ̴჋߈Νუ ᴒ䄏

⮴უᆞ.POU3PZBM‫ڕ‬ ⠙⿸‫ݘ‬඲ ࢍౝᎠ᫦ ᅧ 䋰ᅯᐼ⠙⿸ᝬᅸ ߍ☚ ⯽Ⅱ⍥∠↍ ࢔ᝬ ͗࢘⩌䬡 ࢘⩌䬡‫ڕ‬䘕ౝ ☚㈨㐌 㷲ԛ̭≮ ‫ऻݺ‬㟞 చࣹ䒓Ꮐ⩢ߕ䬕 ౝ̸ბ Ⴙ᜽ 䓾ऺᵎহ‫ڙ‬చ ᐭФ ̴

8FTUNPVOU㺬ᆞ‫ڕ‬⠙⿸ ➖͇ Ѻλ㺬ᆞ䶣ᅯ䆗Ⴒ ࡧ ࢍౝᎠ᫦ᅧ ₒ㵹 ‫ݝ‬ऱ๔䶣㏔⻮⿸႓ᵎ 䆗 ࡻ㷲ԛ ͗࢔ᝬ͗࢘⩌ 䬡 ࣹ䒓Ꮐ ⻮ჳऻ㟞చ ๔ 䛼㷲ԛԊ‫ ≮̭ڨ‬जВߍ Ⰳ͑ᅯ 䭱䓾ᝬϔ౴Ф ̴ᐭФ̴

㺬ᇈఈ႐⇠ᮜ๔Ꭰᝬ

Ⴖ䲆‫ڲ‬㶄

⮴უᆞ‫ڕ‬⠙⿸‫ݘ‬඲

-BWBM⮫̴㥒͇䷊ᱯ䉔Ꮔ

NEW

㺬ᆞᆞ䶣⠙⿸‫ݘ‬඲

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

㺬ᇈ1JFSSFGPOETఈ႐⇠ ᮜ๔Ꭰᝬ‫ܧ‬ਜ਼ ‫ڲ‬㶄Ꭺ䲆 ࢍౝ䲏⼜̴ࡰᅧ ጯᩬ Ꮙѝ䃎ᝬϔߍౝФթ ̴ ࢔ᝬ͗࢘⩌䬡 ౝ ̸ბႹ᜽ ᬍ᩹⇠ᮜᝬ 䓾 ⹫ࡧ‫ڙ‬చ႓ᵎ ๔䱟झ ࣹ 䒓Ꮐ ᐭФϲ̴

㺬ᇈ1JFSSFGPOETࡧ ࢔ᝬ ࢘⩌䬡 Ꭱ ᐧ⠙⿸ᐼѼႲѺλႶ䲆 ⮱㶄䖀Ѻ㒛х䊷 ₒ㵹‫ݝ‬ ‫ڞڙ‬ϑ䕇 ‫ڙ‬చহ႓ᵎ䭱 䓾๔ಸࣕᝬ䃫ᰶ䃥็ᾞ ᴉহ⠙⿸⮱丽ᵹḲࡧഌ ͚๛⾧䄰͚๛॥ᅅ ౝ̸ ბႹ‫(⩞ڕ‬SJMMJႹ᜽ 䉕䛼 ̷᜽ᐭФ̴

⮴უᆞ.POU3PZBM‫ڕ‬⠙ ⿸‫ݘ‬඲ ࢍౝ Ꭰ᫦ ᅧ 䋰ᅯᐼ⠙⿸ᝬᅸ ߍ☚ ⍥∠↍ ࢔ᝬ ͗࢘⩌ 䬡 㷲ԛ̭≮ ‫ऻݺ‬㟞చࣹ 䒓Ꮐ⩢ߕ䬕 䭠‫ٶ‬ᝬ ౝ̸ ბႹ᜽ 䓾ऺᵎহ‫ڙ‬చ ᐭ Ф̴

-BWBMᅲℾࡧ‫ڲ‬ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴‫̴͚ڣ‬ -PUP 㥒͇䷊ज⽪ᴒ ⇎ᰶใ ࢃ 㥒͇ᬣ䬡ᬖ̷◦‫ݝ‬ᮇ ̷◦ ᰶ仆☌वह ᝬ⼌ѻ ⃼ᰵᝬ⼌वह䪬 Ⱋ‫ݺ‬ ᰶ̶͗䯴অ 㔮ᲬᎠ౴ᬻ๖ ጒ҉͗ᄼᬣ ᰶ։䒓ѺᎡۭ ‫⩌ ̴ݖ‬ᘼᐭФ̴ߍ 䉔 䄇ਜ਼ ⁏䓻䄇ᘼΝუᴒ䄏

⇠ᮜ䆗Ⴒ

ຄ‫͇➖⼌ܧ‬

ᩣ⼌倅䓾ౝ䧮〆

1JY*9‫ڙ‬ᄀ

1 #*+,-+)..,/0, NEW -BWBM⇠ᮜ䆗ႲᐭФ̴ 䯁෮᠒ᰶ ⮫Ꭱࢳट⮱倅ᅁ๘Ԟͽ䘕 ბใ⍥∠ ↍ 䙿⿃ ֒䏘ᝬ ⍥᜼ბ უᏚᒞ䮏ბহ ࣹ䒓Ꮐ ̭≮⮱倅〜ѼႲѺλ䯱ь⮱ %FT1SBJSJFT⇠ᇥ䓦 ‫ڞ‬ᰶ䬡჏ᝬ ࠲ ᠙䬡࢔ბহ 䬡⊡ბ䔆ᴸ᫝ᐧ⮱ ѼႲ䮑γ⩞λ⿄ᝤ͝ჹ㔹Ხ‫ڣ‬ᬻϛ͸ ใ ౕ‫ࡧ≨⩌ڞڙ‬᣽ӈγ๔䛼⮱⾧䬡 䃖ϧᙌऄ‫ݝ‬Ⴜь⮱⾧䬡হᬍ̻ѓ℁⮱ ⾧䬡ᙌ⩞λ๔䘕ܳ⿄ᝤ䘪᭜ϻౝᲬ ‫ݝ‬๖㟞Წ⮱ ͇ͨЙҬ⩕γ䧏ࡃ⣨⦰

NEW

NEW

㧆➦‫ݖ‬ᅁᇈ‫ڲ‬7FSEVOᅲ 㧆 ➦ ‫ ݖ‬ᅁ ᇈ ‫ ڲ‬7 F S E V O ᅲℾࡧ‫ ڲ‬䊝䌜‫ݝ‬-B ℾࡧ‫ ڲ‬ₒ㵹‫ݝ‬ౝ䧮〆ܳ T B M M F ౝ 䧮 〆 ܳ 䧌 ̶ ຄᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ ܳ‫⼌ܧݘ‬ 䧌 ຄࡷ ᐧ Ꭱᩣ  ‫ ̴ڒ‬᱕ౝᲬ ⩢ःᯃᝬ ᝬϔᎡᐧࡷ⠙⿸➖͇ ̭ẩᱯ䉔Ꮔ ι̶ẩ๔͑ ຄ๔ࡷ ‫ڕ‬䘕㔨ԛ㟞䉦䓾 ͉Ѕ ᐭФ̴ ̴ ➖͇ᐭФ̴

ₒ㵹‫ݝ‬㐬㏬ౝ䧮〆1JY*9 ͑ܳ䧌‫ڕ‬᫝‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ਜ਼ ι ẩᰶ͑͗࢔ᝬ ̭͗࢘⩌ 䬡 ᰶ෮▶ ᎡᒨᏂ䛺 ᐧ Ꭰ᫦ᅧ ຒ᳄ࡦ‫ٸ‬ 䓽ߕ͚ᓰᄦ䲏 䓾Ḻ➖చ ᐭФ̴ ࠲᠙У⩢கহ キࢂუ‫ ڤ‬᣽࠲䮼ᬣ‫ڒ‬Ѽ

㜗 Ѽ ߍ ‫⼌ ܧ‬ ƽც᪋ᬻϛ⮱ᅯȠ͗࢔ბ Ꭰ᫦㠞ᅧ⮱ᐭᩫᐼ䃫䃎 䭠‫⮱⯵ٲٶ‬೻ጯ⩌≨⠙̭ᬍι⮱㖁ᢿ ‫ݘ‬඲ ፓᰶ⻮ϧ⩢ᷜȠ㟞చȠ䶣ᅯ䱟झȠౝ̸։䒓౧Вࣷᬍ䭽⩲Ϙ᝭ᰶ‫ڞڙ‬䃫᫪ 䲏᱊ป㻯⮱Ꮪ 䮏ᮜ㻯キ㔹㼭͸ Ⴙ㒻͸҉ ㇫⯷Ⅿ㇫㧆➦‫ݖ‬ᅁੜ̭᣽ӈ㏵Ხຏࡻ㖁ᢿ‫ݘ‬඲⮱倅〜ᝬౝϔᐭࣾ䶦 Ⱋ̴ߍ⼻็ຄẩ㟞̴䊤 Გ⩢ᴒ䄏 ƽ‫ݝ‬-POHVFVJMౝ䧮〆ₒ㵹̭ܳ䧌 ࡷ‫ڙ‬ᄀ࢔ᝬ͗࢘⩌䬡 ẩ Ꭰ᫦ᅧ 䭠‫ٲٶ‬䋠 ࠲क़̭͗ბ ‫ڲ‬䒓Ꮐহ‫➖ו‬䬡 ᄦ䲏-B3POF‫ڙ‬చ 䭠झ̷㻯ⰸ☌㟞 ᐭФ̴ 䮼ᬣ‫ڒ‬Ѽ ࠲᠙‫۝‬マ▶๡≄㶐ᱧ ★᎟ᱧぶ ͇ͨᥙუ NEW ƽᇈ‫ڲ‬MBTBMMFࡧ⇠ᮜᝬ‫ܧ‬ਜ਼ ᄦ䲏⇠ᮜহ‫ڙ‬చ ࢍౝᎠ᫦ᅧ ͗࢔ᝬ͗࢘⩌䬡 ࣹ䒓Ꮐ ‫ऻݺ‬㟞 చ ๔䛼㷲ԛԊ‫ ≮̭ڨ‬ᐭФ̴ ƽ4U1BVMࡧౝ䧮〆"OHSJHOPOᄦ䲏Ꭱᐧຄ‫ڕ‬ᄦ⿸➖͇ ຄ๔ࡷߍຄࡷ ‫ڕ‬䘕‫⼌ܧ‬Ꭱᩣ‫ڒ‬ ̴ ᰶ‫ऻݺ‬㟞చহ䒓Ꮐ 䓾‫ڙ‬చহੳ౧ ϑ䕇᫦Ӭ ᝬᅸ㏼䓴㷲ԛᎡ᫝ᅸ䶣 ᱕ౝᲬ जВ㜗Ѽᝃ ᫝⼨ℾᣒᒲ〆 ᐭФ NEW ⩌ ᘼ 䒙 䃖 ƽ-BWBMᅲℾࡧ‫ڲ‬ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ꭱ㥒͇䷊̴В̷‫̴͚ڣ‬-PUP 㥒͇䷊ज⽪ᴒ ㍮ᔆͨ㶄䖀 㥒͇ᬣ 䬡ᬖ̷◦‫ݝ‬ᮇ̷◦ 仆☌वहᄳឦ۳ ᝬ⼌ѻ⃼ᰵᝬ⼌वह䪬Ꭱ Ⱋ‫ݺ‬ᰶ̭͗䯴অক᱘ ጒ҉ 䬕ऐᰶ։䒓ѺᎡۭ‫⩌ ̴ݖ‬ᘼᐭФ̴ߍ䉔 䄇ਜ਼ ⁏䓻䄇ᘼΝუᴒ䄏 NEW ƽ㧆➦‫ݖ‬ᅁᇈ‫ڲ‬3JWJFSFEFT1SBJSMFTᅲℾࡧ‫ ڲ‬ᱯ䉔Ꮔߍᝬϔ‫ܧ‬ਜ਼ ̷ᅲ̸䨧 Ꭱ㥒͇䷊̴क़ ̴-PUP ⣝ШᏄͨ㏼㥒Ꭱ⣝䔭о Ꭱۭ‫̴⋓ݖ‬ᝬϔᎡᐧ‫ڕ‬⠙⿸➖͇ ̭ẩᱯ䉔Ꮔ ιẩ๔ࡷ Ⲏᝬ ౝ̸ბႹ᜽ᰶ͑͗Ⲏᝬ ᫝ᅸ䶣᫝䬕⿄ ᰶ։䒓ѺᰭऻФᵩВ䨣㵹䃱ѝФͧ۳ ͇ͨ䔭о䄇 ਜ਼ 䉚ϻ䕌䔮๔䛼უ‫ڤ‬უ⩢ぶ ៻࠲‫ڒ‬Ѽᐭ䬕և⩌ᘼ ܳ䧌ᐭ䒓‫ݝ‬ጯ͚ᓰ जВ䨣㵹䉤 NEW ๔ ಸ ែ 䉱 ➖ ͇ ƽ4BJOU.JDIFMࡧຄࡷহࡷओߍຄੳ͇ ➖͇Ꭱᐧ ϑ䕇᫦Ӭ Ԋ‫ڨ‬ສ‫ڲ‬ẩᷜ๔ᝤಸ ็䶦㔨 ᫝ Ꭱᕨᩣ‫ ̴ڒ‬᱕ౝᲬ⩢ᯃ⅁ ᰶ̀ϧノ⤳ ⼌჏㜗ЅⅡ⩢䉦 ᐭФ̴ NEW ƽ1JF*9ౝ䧮〆ₐᄦ䲏ຄែ䉱➖͇Ꭱᐧ 䓾႓ᵎহຒ᳄ࡦ‫ڙٸ‬చ ϑ䕇᫦Ӭ Ԋ‫ڨ‬ສ‫ڲ‬ẩ ᷜ ຄ๔ࡷߍຄࡷহ̭ຄࡷ Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬᱕ౝᲬ⩢ᯃ⅁ ̭ࡷ⼌჏㜗ЅⅡ⩢䉦 ᝬ⼌ᰶ̷⋕ ⾧䬡 ᐭФ̴ ƽ-BWBMጯ๔ಸੳ͇ੳ౧‫ܧ‬ਜ਼ ᰶ$*#$ .BYJȠ+FBODPVUV #FMM 㢜ᝬহ丽亳ぶ ‫ڕ‬䘕䔋䨮⩌ᘼ ⽠Ⴧ ᩣ‫ ڒ‬ᐭФ̴ NEW ƽጯ͚ᓰ䓾๔႓叱䛾ౝፓ ੳ͇๔㶄ᭌ๔䙿Ꮔ ͗ᝬ䬡 Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬ສౝ◦倅ఋ្ ᐭФ ̴ NEW ƽጯ͚ᓰ䓾๔႓叱䛾ౝፓ ੳ͇๔㶄‫ ͇➖⼌ܧ‬Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬ສౝ◦倅ఋ្ ᐭФ̴ NEW ƽ"OKPVࡧ‫ڕ‬䘕๔ࡷ‫ڞ‬䃎ຄ➖͇Ꭱᐧ ϑ䕇᫦Ӭ Ԋ‫ڨ‬ສ‫ڲ‬ẩᷜ ͑ᴸܳ‫ݘ‬ຄ๔ࡷ ‫ڲ‬ẩᷜ ๔ᝤಸ ᱕ౝᲬ ๔䛼㔨᫝ Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬᱕ౝᲬ⩢ᯃ⅁ ⼌჏㜗ЅⅡ⩢䉦 ᐭФ̴ΌजВ͑ ᴸܳᐭࢃ NEW ƽ͉ࡧຄ➖͇Ꭱ➖͇ ϑ䕇᫦Ӭ Ԋ‫ڨ‬ສ‫ڲ‬ẩᷜ ຄࡷຄࡷ ‫ڲ‬ẩᷜ๔ᝤಸ ᱕ౝᲬ 䬕⿄‫ڕ‬ 䘕ᢏ᫝ Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬᱕ౝᲬ⩢ᯃ⅁ ᫝ᅸ䶣 ⼌჏㜗ЅⅡ⩢䉦 䪬᱌ᝬ჏ ᝬ⼌ᰶ̷⋕⾧䬡 ᐭФ ̴ NEW

 ྟ

ࣸ ն ζ ো

  ࣱ త  ௅ኃయ

੣఺ !"#$%%&'%%() ͛ᄽ !"#$%(*'*"##

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

$FSUJGJFE3FBM&TUBUF#SPLFS

នड़഍ᄧ Б᠟͈ͤ ྫྷˉክူ ᠝൛ಉល

XXXTJOPRVFCFDDPN

०ॎ

ХథतኒԢᜈν˃ˉ ᅻខࣱ֖ܲˉЮፂᰍ ࠪੜࡓፆౝԢ᝹ஶథ ຆ҈ᝢខ಩૵৥ᄉᭉ ᜵ ˝৥ଡΘ᧙ᢵᝠϡ ᄉనҫ


ྱ ሼ ஜᄇՏ‫ڠ‬࿜ܸ΍੆տఴֆ‫ڙ‬Ӯࡿᬶ͗

ፂ᣾᝜ழː੩Ὃþ‫ڠ‬࿜ܸ΍὇)FMMT"OHFMTὈÿᤇ˓డፂาᡣ‫ڙ‬᱆ᄴᄉᳫࣞጷጺဗ‫ࣂڙ‬ፂࢿʿܲᝧ

᱆ᄴ̠຀ঃ˿njత௅Ὃᮔ᝟ܷጝ͗థ̊ᄇҁʸᄇՏˀ‫ڠ‬࿜ܸ΍థࠚѬСᐎᄉ̠Ὃᰐᅋ୔੫ᢻ๘ᤈᗛྱ

ѽ࠶Ӯࡿ4U)ZBDJOUIF᪙Ὃ౎ԟҪʶ˓Ժᑞ͗௦ᤇ˓୔੫ᳫࣞ‫ڙ‬Ҫૅܷᄉణܷᄉᬶ͗njБ᠟฽᧙᝹᝟ ࢹԇ͈ಪ ֵ᠎γ᝼

Ҫ ‫ڍ‬ ྱ з

Dž˃ˉᝠ҃Ҫૅܷఴ‫ڠ‬ ʿՎ౅஧Nj͉਒ࡆࠩᄉ ൄ಄ ๐಄ ᛧ಄ ᦤ಄ ԢՉሗ‫ࡘˉ׷‬ᇧ಄ ϱᘨ಄ԢࣶЇ‫چ‬ᛧࣤ಄ ᎩቢὙXXXNGXJOUFSOBUJPOBMDPN Džྱ͈ᩘ‫߶׫‬ᜈ ႂព  ܸཨᔈ࡯ࡷ ੣఺  ‫ڦڠ‬Ὑ3VF-BQJFSSF -B4BMMF ̠ᤴᆂᔭᆂԻ᭦ 2$$BOBEB)/8 DžΧᩘҪૅܷࠃఱൄ಄ ࢹͺௐᫍ".1. ֆʶᒯֆН

ֵ᠎γ ᝼

ᗛྱѽ࠶ܷߥМ᝼กᰳኍกߥߥԊ ˖กᅻՏ।࣍̂ҫ੝੯ˉ।࣍ፂᰍ

ၾӧ

̯͛ፑʼᝮὋᤇ˓ᜁ୔੫ᳫࣞሥͺ௦þ$BOBEB 3VO὇‫ݏ‬ᛠҪૅܷὈÿᄉࣱऎᬶ͗௦˓ࣰ֖าҮὋ ၴᒯథʶᦉѫ୔੫ᢻᰐ੣͗ࣛᅋߦߔ౎ԟҪnjͭ ௦Ὃ᝜ழᝢ˝Ὃ þ$BOBEB 3VOÿᬶ͗௦᱆ӑАణథ ࠃҦᄉ࿀Ꮄጷጺ‫ڠ‬࿜ܸ΍ᄉʶሗ੣ൿὋၸ౎ଡ ᧇ̴͂ᄉባ́ࠪ੣̾ԢМ͔Ὃᤇ˓ᳫࣞ‫ڙ‬Ҫૅܷ Ιཨߚ‫ڙ‬nj ᱆ᄴ߶Кԉ὇4VSFUj EV 2VjCFDὋ42ὈᎷ᫁ (VZ -BQPJOUFᛪᇧὋᤇ௦୔੫ᳫࣞଢʼூࣙ༸Ꮳᒬ ࣁᄉʶሗழयnj ʿ᣾Ὃ-BQPJOUFૈѢὋᤇՎௐ˶௦᝜ழࡘᇧᒬࣁ ྱᓣᄉʶ൒఺͗Ὃ‫˝ځ‬᝜ࠢࣂፂ˝త௅ϡ‫˿ݝ‬э ‫ܫ‬ὋҁௐϊὋᮔ᝟ឞጷጺ‫ڙ‬ҪૅܷᄉͷՏᰳጞ੆ տ὇Ӊહ౎ᒬ᱆ӑАᄉܲՏ੆տὈ̾ԢܲՏՎ ͖Ὃ࠱͗Ѣဗ‫ڙ‬᱆ᄴᄉ4U)ZBDJOUIF᪙njᤇ˓ࣉ᪙ᄉ ̠ԯ˝ ̠Ὃ̾᱆ӑАйˉ˖ॶᏪ᫔Տnj 4U)ZBDJOUIF᪙ᄉԦᝒ̠#SJHJUUF.BTTjᛪᇧὋ᪙ ᫁$MBVEF$PSCFJMࣂፂᅻ᥊˿୔੫ᳫࣞ᝟Ѳ᜵‫ڙ‬ឞ᪙ ˠᛠþ$BOBEB3VOÿาҮᄉ̂ৰὋࣲ˄ࣂፂˀ42ᝦ ᝶᣾൤̂nj.BTTjឬὋ‫ઁڙ‬੝థ᫇ᮤՓ᱆ᄴᄴ᝜ଡ Ѣ˧ՐὋ᝜ழՓ᪙ஊउᛪᇧὋ̴͂࠱͗ྩྩଁଌဗ ‫ڣ‬njᤇ˓‫͖ڃ‬ణᤂ‫ܷ߶ڙ‬႔ᄴ$BSMTCBE4QSJOHT֖Ӵ ࠶Ҫ᧖ˠᛠᄉþ$BOBEB 3VOÿาҮ˖෤థԦၶ͉ ʹː᧗͇̂nj‫ڙ‬ᤇˏ൒ԟҪᏧ̠ஜᡓ᣾̠ᄉา Ү˖Ὃ᝜ழᦏᤈᛠ˿ːࠚᄉСซnj ཨᏪὋ‫ڠڙ‬࿜ܸ΍‫ڙ‬᱆ӑАᄉࣱԊԽ˖Ὃ ҁ‫ᦏܪ‬Ќ஭ᅋᱤᛝὋᏪ˄ឞጷጺ੆տథௐᤆ͗̾ ঻Օᛠ˝౎‫ٿ‬ः᝜ழᄉซ਒nj-BQPJOUFᛪᇧὋԜࣱ తὋ‫ڙ‬42˞ክ.BSUJO 1SVEýIPNNFࠇ࣊‫ڠ‬࿜ܸ΍ ࠱੆˝థጷጺ࿀Ꮄុಉ̠տᄉᯪ᜵͉ҫ˧ՐὋឞ ጷጺˀ᝜ழ˧ᫍᄉጊषࡌҸ‫ڙ‬ʿற‫ܘ‬ҪὋ‫˝ځ‬ᤇ ˓ጷጺဗ‫ڙ‬ᜁᝢ˝і˪߸Кଌ҃˿᱆ᄴᄉඈֵ̓ ௛nj-BQPJOUFឬὋ᝜ழᒬࣱ̾౎ࡂʶᄯ੽ԩᅋࢼ ܷᄉԌҦnj̴ͤ᝟ὋКᄴඈֵ̓௛ᄉ˧Ὃᦏ ˀឞ‫͖ڃ‬థСጆnj ‫୔ࠪڙ‬੫ᳫࣞᄉុಉ᧗ॶុஞ˧ՐὋࣱ̬త ͊థ˿ፆ౦ὋʶᮉՏ˝þԥࠪᛠҮ὇1SPKFDU 0CKFD

ࣄᳩӮழܷߥൖᄩ‫׷‬กᆯ‫ܢ‬ ʼ๑ܰ‫ڍ‬ឥܷߥ‫ڍ‬ᬄፂ฿กߥ‫ܢ‬

᱆ᄴ੯ˉМ᝼̠ !"#$%&'()"*+',""!$-+%'#-.'/+0#*',.1)2!$

ࣱ̾ܲࠃҫፂᰍ˝৥ଡΘ̾ʽก।నҫ DžᡐᕘՉዜ૾ా‫ށ‬੫˹ Dž‫Ͱ׷‬഍ߴ˻ӭ Džᩏᛠᚷᠪύ᠝ Džᝢ᝼Չሗ஠͇Ԣ‫ܥ‬௙ Dž᥋ٖᝠበԢ᥋̖ѫᦠ DžМ᝼ުґުՐ᠈̖Өᝫ ˀ˖‫ڍ‬।࣍ Džၶ਒ᣀᝧԢМՂᠪ̖அ᠓ Dž̼Ҩ˖‫ڍ‬ੜ̖Չᮉ̂ҫ ̂ҫ੝Ջͺ

ႂព͛ᄽ &NBJMJOGP!OPUBJSFUJBODPN ঳ᦉ4BJOU/JDPMBT 4VJUF .POUSFBM 2$ ):1 ീጲ1MBDFE"SNFTቢ ‫̠נ‬ᛣѢԯԾᣀ ѫ੝BWFOVF"VUFVJM 4VJUF #SPTTBSE 2$ +;1 ᤂ1BOBNBМ̓঳ቢ

‫ى‬ζᰍੜ ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ౔ ᜴

Ҫૅܷ‫ࠑڍ‬ጞᝢ᝼ᰍੜ࣍ Ҫૅܷࢹርߥᆯ‫ܢ‬ ᱆ᄴᰍੜ࣍˃ˉӨ͗"/*&#‫׬‬ʶӧ̠͗տ ࠴ௐᰍੜௐᫍὋᮅ˃ˉᰍੜઐն

ᬇʶள

!"#$%&!'()

ࡓᮆ‫ڠ‬۲  ੜࡓፆౝ  ʼʽපᡸ ႂᡸፆౝ  чఋጆፑ  γຝ᤯᮲ ጙܰ᝹‫  ܫ‬፤એतᝫ  ᬗՎᄹੜ

*/41&$5*0//07"-*&3*/$ ᰍੜ࣍˃ጲὙ &NBJM*OTQFDUJPO/PWBMJFS!HNBJMDPN 22ᏅὙ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

ହ়侼ᅻ

⢻ᩮ

Amax Inspection Service

्㗄⌞߂僂ኁᐾঅՐщѐ䇚䇷 ѣള਀ࣖᤵཝᔰㆇᐛぁ⺋༡ᐛぁᐾ ᒪѣളᔰㆇᐛぁ਀䍞䠅ⴇ⨼㔅僂 ᒪ具ⴷ‫⭞≇਀ާޢ‬ᔰㆇᐛぁ㔅僂 DPD[LQVSHFWLRQ#KRWPDLOFRP

∘‫ڼ‬侼ᅻጸ

UJPOὈÿᄉ᠏ඈុಉὋ̠ࠪଡѢ˿ૈଌὋФ˖Ӊહ ‫ڠ‬࿜ܸ΍ᄉՏᰳጞ੆տnj‫᤹ڙ‬૬ᛠҮᄉள᫔Ԧ࣊ ͗ʼὋ-BQPJOUFᛪᇧὋᤇ൒ᛠҮ୓ං˿᱆ӑА˓ణ ܷᄉ᠏ඈᎩፎnj -BQPJOUFᛪᇧὋᒬࣱ̾౎Ὃၿ̅᝜ழʿறஶ ҪԌҦὋ୔੫ᳫࣞˀ᝜ࠢ˧ᫍᄉጊषখҸʶᄯγ ૆ሶ߿nj̴ʿՎ਒ణᤂᄉʶ൒͇̂௦ᤇ˓୔੫ᳫ ࣞԠध‫ݼ‬ԩᤜ૲ᄉʶ˓ᤛ៵ᄉᤇሗឬกnjॆௐὋ˶ ࡂ௦ࣱὋʶᦉѫ‫ڠ‬࿜ܸ΍੆տ‫ࡢ͗ڍڙ‬ຣ᜾Ὃ థᦉѫຣࠆ‫ڙ‬Ԧဗ̴͂˧ՐТ‫ڠ݋‬᜵යˀ̴͂Ջ ॕ႐এnj-BQPJOUFᛪᇧὋᤇಧᄉ̂ৰᛪ௙Ὃႂ᜼Қ˖ ੝ଠᤗᄉᰐ୔੫ᢻᄉၶาழयࠪ౼̠̖̎ၶ˿խ लҦὋ࠾Ф௦Ф˖ଠᤗᄉࣞี੆տ˧ᫍᄉᥦሗЋ शৰេnj ᗛྱѽ࠶ܷߥ࿀Ꮄߥஓ૾Njᇪ͗Сጆˀథጷ ጺ࿀Ꮄ˃ࠑ$BSMP .PSTFMMJᛪᇧὋϷ୔੫ᳫࣞˠҨ ᄉþ$BOBEB3VOÿᤇಧᄉาҮὋ̾Ԣ‫ڠ‬࿜ܸ΍ܷ᧙ ੆տᬶͳ˝౼˓Վ͖ᤞᗋᤇಧᄉ͇̂Ὃ௦̴͂ࠇ͛ ֖଍ᩘᒬࣁᄉʶሗ੣ൿnj .PSTFMMJឬὋ߱ᛪဗѢʶሗ‫ڃ‬ፆਕὋፋ̠ʶሗᑞ ܴ੆˝౼˓᧗ܷ͇̂ʶᦉѫᄉਕ᜿njᤇࠪܲࡦᄉ ࣱᣏ̠౎ឬ᭣࣡థխलҦὋ‫ڙ̴͂˝ځ‬ၶา˖Ꭴ࠵ ዜͪᄉˋ᜴njʿ᣾Ὃࠪ᝜ழ౎ឬὋ$BOBEB3VO˶ࣲ᭣ ʶ௃௦‫ܪ‬Ὃᤇ௦᝜ࠢஅᬶৰઐᄉʶ˓‫͗఺ݝ‬nj ʼʶ൒‫ڙ‬᱆ӑАˠҨþ$BOBE B 3VOÿᤆ௦ ࣱ‫ܸܭ‬Ὃі˓త˧ՐὋ᝜ழࡂࡘध˿ܷ᜺ഴᄉ ̼Ձ˝þ4IBS2Dÿᄉ᤹૬ᛠҮnj‫ڙ‬ᥦʶ൒þ$BOBEB 3VOÿาҮ˖ὋஜᄇՏ୔੫ᳫࣞ੆տԢФՎ͖‫ڙ‬ᗛ ྱѽ࠶̾ˋМ᧖‫ܪ‬ᄉ4U1JF᪙ᮔ߿˿ʶ˓᭚ᖸ ‫ڠ‬ὋͮᎵᡯሎ4U)ZBDJOUIF᪙ʿᤉnj ‫ࣱࣱڙ‬ѹὋ‫ڠ‬࿜ܸ΍‫ڙ‬Ҫૅܷథ˓ѫ ᦉnjՎࣱࣱऄὋஜᄇՏ‫ڠ‬࿜ܸ΍੆տဗᢵ4PSFMࣉὋ ࣻᇶឞጷጺ‫ܷ߶ڙ‬႔ᄴள੆በ˓ѫᦉnjᤇ൒ᄉ ੰष௦᱆ӑА‫ڠ‬࿜ܸ΍੆տᄉॕֽҦ੝ࣛ౎ᄉnj ಩૵ឞጷጺᄉᎩቢὋ̴͂‫ڙ‬Ҫૅܷဗథ˓ѫᦉὋ ளலመᒻᄴ֖ྕॳӧဌߔࡳᜁ̴͂ᝢ˝௦థԦࡘ ґ௿ᄉᄴ͊nj

Lorraine Levy

щѐᮢѐθᇘ㿸‫↙ޢ‬

 ౝϔ㏼㏗

514-262-8053 !""#$%&' &()*+&%,-")./'+# !"#$%&'()*!"+,-.''+/$#!-#0(

㧆➦‫ݖ‬ᅁ5.3䆗ࡻ䕇䔼⠙⿸‫ݘ‬඲

514.996.7066________________

࢔ბ Ꭱᐧც᪋⮱ࣕᝬহ უᏚᝬ ჋᱕ౝᲬ ࣹԺ䲏⼜ౝ̸ ბ∠↍ ᝤใᠶᦖ⊡㑥 ␯ϛ㟞 చ ᜽Ꭱᴾ᱕ࣹ䒓Ꮐ 䒓䖀䔅ᰶ 㜠ᄾ䒓Ѻࢍౝ䲏⼜ Ꭰ ᅧ⼻ 㧆೻ᇈ‫ڲ‬ᰭҠౝ⃢͸̭䲍䓾 䃥็ສ႓ᵎȠᬒចȠ‫ڙ‬చȠ᪆ യȠ3PDLMBOE䉚➖͚ᓰȠ䨣 㵹Ƞࡨ⫄ᱧᲱȠ丽亳Ƞ䓽ߕ౧ ౝহ⹫ࡧ᰺ߎ䃫᫪䌊‫ڞڙ‬ϑ䕇 ‫܍‬ₒ͸䖒 ౝ⃢㐊Ҡ䔮᝭ᰶࣕᝬ ⩢கহ∠↍㷲ิ ⾧䄰 䙿ᴉ झ⤰ ᵹぶぶᰶ䰭㺮ज᣽ӈ͚᪴㔨䃾 䮗हⰸᝬ

ཐᒪࣖѣᔰㆇᐛぁ਀䍞䠅ⴇ⨼㔅僂ᱥ僂ኁⲺ䍞䠅ؓ䇷 儎〇ᢶᮦᆍ਀䘒㓘ཌ䇴༽䖻ࣟỶ⎁߼⺤儎᭾щѐ щѐ㓼㠪Ⲻ僂ᡵૂᇂ஺Ⲻ୤੄ᵃࣗᱥᛞᣋ䍺Ⲻ‫ؗ‬ᗹؓ䇷

ిૂ僂ኁࣟᛞᆿቻᰖᘝ

Clément Olivier ‫̖ڠ‬ፂጡ

᫝Фᵩ

ႂព 

͛ᄽ 

&NBJMDMFNFOUPMJWJFS!WJEFPUSPODB ‫ڦڠ‬5SPJT3JWJiSFT.05&-4BOESPPNT

ఽ᠍आᦤաᮿᯝ֖.PUFM

XXXTJOPRVFCFDDPN

1) ʻ෱ӑ-B5VRVFఽ᠍आࣛМࠟ அ

‫ݒ‬ӦМࠟ ঳அЙ  ሜ᧚త ыѽ Й  ௃Ҫෳቢ ̶ᘠᦰґ ෳ᧙ ӣ ̶ᘠᦰґыѽ 8) 2VFCFDۡӮ ˓ੜᫍ.PUFM ͮᎵ ыѽ  ౜· அЙ ̶ᘠᦰґыѽ 2) ʻ෱ӑ-B5VRVFఽ᠍आࣛҪෳቢNj 5 ) ᤂ᱆ӑАEjQBOOFVSࣛҪෳቢ  ᮿᯝNjМࠟ அЙ  ̶ᘠ அЙ  ̶ᘠᦰґыѽ 9) 2VFCFDۡӮ #FBVDF ࣛᘁᖜᐚዜ ᦰґыѽ  Ӝᭅ‫׫‬आ அЙ  ௃ባ́ 3) $IBSMFWPJY‫ڠ‬Ӝᫍੜ.PUFMࣛ 6) %SVNNPOEWJMMFᦤաࣛγᴓီᯝ ̶ᘠᦰґыѽ ˓एͮᮿԉ அЙ ̶ᘠᦰ ԻᏤᘹ఺ அЙ Զ͈ ґыѽ  10) ʻ෱.PUFM ѫѾథ˓֖˓ੜ 4 ) ᤂ ᱆ ӑ А ۡ ఽ ᠍ आ ࣛ Ҫ ෳ ቢ Ԣ 7) ᤂ᱆ӑАۡఽ᠍आ அЙ ᫍ ͮᎵ౜·

ࠑˬчఋࢹር నҫ໗ۡӧ̠̃Ӡࣱܲ

 ૆ྠὋ˃ˉὋនζ

̼ူᩘ‫ܲ׫‬൛Տྠѫͳ఺ ˖ܼчఋච఺ ˖‫(ྠֵڍ‬3&&ಪҦ

ࣱКγ

ӑᎾՏྠ:03, ௅ఴࠜ‫'ܢ‬6+*546 ࣱКγ

˖‫ྠֵڍ‬Ꮎᄉ Ԍ᎕఺ ᦠࣱ͇Кγ

ၿ૆ྠ˃ˉ੾࣍ଡΘ

ї߶ᜈ ᰳ஌ᑞчఋච఺ Ժᖌஊउᛩү

ФྱবХథὙᓫᑞ ᡓ᭡ᮂ Ԫᮟኍnj , , , , , #56 ʶપ̃ ʶપʻܲ൛ጷՋԺΘᤤસ ‫׷‬ၸࡓᮆ఺բբ

‫ڦڠ‬Ὑ45+"$26&4.0/53&"-2$ )+5 ႂពὙᐎጆ̠ὙիЎၶ Ꭹ‫ڦ‬ὙXXXPOMJOFLBMPDPN

:BOH:BOH

,BMP"QQMJBODF*OD

˃ˉ᝹᝟ ऎᢵᝠᤴՉ൛8BMLJO чᯌᦤ಄ኍчं߶ᜈ ܷ˖‫ܼ˖ۋ‬чఋච ‫׷‬ၸNjࠑၸ߶ᜈԢ፤ν

3-1&YDFQUJPOBMF4FSWJDF(SPVQ ‫̖ڠ‬ፂጡ ˖ ᔭ ก 

ֵ̖᠎᧙γ᝼ ‫׫‬Րనҫஉॶ

 

MLS#11207269

"WFOVF#FWFSMFZ 5PXOPG.PVOU3PZBM

26 ๖ Sold!

ཐᒪ㫏ค਀ઞ䗯คᐸ僂ኁ㔅僂䙐Ᲊ具ⴷᵢ൦ᔰㆇ㔉ᶺૂ㿺㤹

ᎃᣣߔᆔ

&MJTB-BDIBRFMMF ‫̖ڠ‬ፂጡ ᔭ ก ਒

 

ੇ͂˃ˉᄉనҫ இؒ৥ᄉၶาቆᫍ ଡӣ৥ᄉၶาֵ᠎ ˖᜴Ջၛᠪຆ‫ڃ‬᫲ ʶึనҫᤜයӫᡔ

˃ˉ᜴ࡳ࿗ࠑఌᄧ ᜴ ࡳ ణ ள ሒ ᄧ ᜴ ࡳ ణ ள ሒ ᄧ

๬ᖼ

J6㑃त

᜴ ࡳ #FBDPOGJFME ణ ள 倅ᶐ㶄ࡧ  ሒ ᄧ

๬φ

ₒ㵹㜠 ,VQQFS  J6㑃त

๬ᖼ

J6㑃त

㔍⎃ᆞᎱ 䙿Ꮔᐼ‫ڙ‬ᄀ ែ䉱㜗⩕͑Ⱕ჉ 

3PZBM-FQBHF )FSJUBHF(MPCBM&MJUF

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

i 6 DPN


!"#$%&#''%((!)*%&#

HAUTE PEREORMANCE INC.

+,-''+,.''/0.1234'' +235

!"#$%&''()''%*++&,%&''- ./! 0#&1(&213*&),2!''45''678'' 9:

сЮХреЮрйЮ╠Ш╤дтАл╫нтАмс╜Н╨УсабсЮБ═жс╜НроЗсаб╒НсА▓ ╒НсА▓ ╟Е рб│╨о▄╖тАлсаНр░╜█ЛтАмрдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсоир░гра╡╩╣╠╛╩╝ ╒дреРсЗ╜╩╣ р╖др░есв╗сЗ╜ р╖др░е▄░ ╙н ╨д╦Ц╒дсМер░╜саН╩╣ р╜О╩╣ ╩╗раСр╜О╒Л╒О тАл ╩╣сжд╫┐тАмсМЩсжд╩╣ р╛етАл╓Ц▌ЪтАмснж ╟Е 7FSEVO╙ЬтАл▌ТтАмроЕсИЬр╛м╦Й╤втАлрг▒ ╫лтАмроЕсИЬсдВ╩╣ ргЫр░е╦П╦Усв╗рйЬ ргВ╤всИЬ тАл═осА░┌атАмсО╡╬З ╙Й╩╣ рдЖснж▄╖ ргп╤ЛроЮр╕Ь сЭ╣тАл▄лтАмро│ ╤╜р╣жс░│ рдзроВ╒ЛсА░ р░дсИЬ см▒рейсДЙтАл▌ЭтАмрдЖ сЦ╕╦Й сдВр╖▒сг╖ тАл┌атАмсиа╓Ц╙ЭсмТрйЬ▀Ф╬│╨итАлсзЧргВ▌Т╦П ▌ЭтАмро│сЬИ╬╜ ро│сДЙслВсЙУ╓Цсл╣╘╗ сИЬсзЪсдЖр░е рпРслНрпЙ╩╝рдЖ╥Брп╕╩╝╘║сб▒рдЖ╓Црмб╬Ш╙мрл╡╬Шр▓ЙсЭ╝ ╘╢═И╩╣ реб▄╖сДЙр╗╖╥ж ╘╢═И╩╣ ╟Е -POHVFVJM╙ЬтАл▌ТтАм╩╗╙ж╤втАл═осА░┌а ╫лтАмсО╡═ХсбФ сндсдВтАл┌атАмсиа тАл▄ШтАм╧Шр╗╖╥жрв╝▄╖ рг▒сИЬсзЪсдВ ╟Е р░╜саНрдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦ЙсоисИп╥С╩╣ ╨д╦Цр░╜саН╩╣ реРсЗ╜╩╣ св╗сЗ╜╩╣ тАл═осА░┌атАм ╩╣ рйЬраЖсТм╠╢сВВр░Л рййсА░сКд╙м ╘╢═И╒ЛсА░ ╠итАл╩╣╫лтАм сО╡═ХсбФ ═о╠Е╦ЮсЫг сИЬсМЭтАл ▌ЭтАм╒О╩╢рдЖ╦Юрг▒ сИЬсзЪ╠ир╣и╨К сАЧр░дсИЬсзЪ тАл▀┐┌МтАм ╟Е 7FSEVO╩╗тАл┘╜▌ТтАм╙ж╤втАлрг▒ ╫лтАмрдд тАл═осА░┌атАмсО╡╬З ╠К╤лсз╛╘║сг╣ргЙ╦Цре╢ ╠Усдпро┤╬ж сдВ ╩┐р╣и ╨бслВрпЙ р╢З▄╕р╜Б╙ж╨бслВ р╖др░е▄░╙н сМе╤╜╩╣ ╘╢═И╩╣ тАл┌атАмсиа рйЬ▀Ф╬│╨итАл ▌ЭтАм╘║сТм═░╩╢тАл ▌ТтАм╤всИЬ╦ПтАл╠╛ ▌ТтАмсИЬ╨ирйЬ ╘╢═И╒ЛсА░ ргЙроКсЭ┐═д╩╣ ╟Е сШБсЦЬр╢┤р▒жсбУргЙ╤втАл╠Е═о ╫лтАм7FSEVO╙Ь╦ЮсЫг ╠ар╕╢рпТ рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ р╖др░ер╜О╓Цсжд р╖д ╘╢═И╠и╩╣ TPME

р░ереРсЗ╜ сжПрпжсШБсЦЬр╢┤р▒ж╓Цр░╜саН ╤╜с░│ сИЬсзЪ╒ЛсА░ р░дсИЬ╒дтАл╦Й╫╖тАмсИп сЦ╕╦ЙрпРслНр╢З ╟Е ═о╠Е4#SVOPсаУр╛м╦Цре╢ро╖сг╖сДЙ╩╣рг░ро┤рбЖтАл┌а┌ЧтАм╤втАл═осА░┌а ╫лтАмсО╡╬З ╘жрбШр╗╖╥жрв╝ ▄╕ рг▒╤Л╤╜╩╣ ╩╣сДЙ╠арв╣ ╘╢═И╩╣ ▄╖ тАл╓Ц┌ЩтАмс░│сд│ро╖сг╖ ╘╢═И╩╣ р╡УсдАр░ераГ╥жсДЙ╦╗раС╥Ср▒О╓жсЮЫ ╟Е $IBUFBVHVBZргЙ╦Цсо┐спЭ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦ЙсоисИп╥С╩╝ркРроКрдЙ╩╣ ═о╠Е╦ЮсЫг тАл═осА░┌атАм уЬЧ╤╝тЮЦ═ЗтАл▄зтАмрйЫ сО╡тАлсзЩр╕╢╠а ▌ЭтАмрпТ рйЬсИЬ╬жраБ сИЬсзЪ╠и╨К рн▒═║сКд╙м раЖ╠а╠╛сЬ┤╠а╦Э╦Ю сЦЬ╙мр╛▒╤╛ ╟Е #SPTTBSE╙жр┐ЧсЙарбУ╤втАлрг▒ ╫лтАмрдд тАл┌ЩтАм╨ЬтАл┌ЖтАмро╖сг╖ р╡есЫа╤лсз╛╘Ь$045$0 ╤╖рл░сДЙ сКд╙м тАл▌ЭтАмрн▒═║ сЦ╕╦ЙрпРслНсЖА╓Ж╩╢ ╓Ж╩╗ ╓ЖтАл ┘╜тАм╓Ж╠К ╓Ж╨Э╓Ц╓ЖрпЕ рбУсоЖ ╦УсЕУрйЬ ╦П╦Ур╕грйгслН ╩╢╦УраИ╨осв╗рдВ ╬│╨итАл ▌ЭтАм╘╢═И╩╣ PGGFS

 ╓Ж╠Г═УрзЛ ╨Э▄╕сЦ╕╦Й сдЖр░ереб▄╖сДЙр╗╖╥ж ╤Л╤╜╘║сг╣╩╣╠╛╩╝ ╘╢═И╩╣ ╟Е " / ( 3 * ( / 0 / ╨Ь тАл ┌ЖтАмсг╖ сДЙ сдЛ ═│ ╤╛ тАл ▄ТтАм╤в тАл рг▒   ╫лтАмрдд р╡е сЫа ╦П ╤л сз╛ ╥Б ╟Е /%(╙Ьрг▒╘К╘╜▄╖тАлргп█ЛтАмр╕грдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсои╩╣╠╛╩╝ рдЖснж▄╖ сИЬсзЪ═п ═осО╡р╛▒ 1"3$"/(3*(/0/╓Ц$"33&'063"/(3*/0/ рдзсв╗╤лсз╛╥БргЙ╦Цре╢ ╘║р╡есЫа ╤╛тАл ▌ЭтАмсР┐сндсДЛраСрбв ═о╠Е╦ЮсЫг ╠ар╕╢сзЩ▄╖ раЖрйЩ╓╡саОс░│ р╕гсЫз═Ир▓ктАл ▌ЭтАм╤╜р╣жс░│ сЭ╣тАл▄лтАмр┐Г ╥Б.&530"/(3*(/0/ ргЫр░ер╗а╠ЬсДЙ╒РсФИтАл ┌ЖтАмро╖сг╖реб▄▓╦Э╨ЬраЯ р┤Н╩╝╦У╙╣раИ ржЦ╬З р╗╖╥жрв╝▄╖ рг▒╤Л╤╜╩╣╠╛╩╝▄░╥к╩╣сДЙ╠арв╣ сБ┐╠Есв╡═│╘УтАл═Ирг░ ┌БтАмсгАсЭз ╘╢ ╦Ур╕грйгслН ╩╢╦УраИ╨осв╗рдВ ╬│╨итАл ▌ЭтАм╩╢рйгрйЬ╦Л ╘╢═И╩╣ ═И╩╣ тАл┌ЪтАмр╣ЦуеТ═З

фФЛсЭмсНУсПД ╟Е ргЙ╙ЬсМТ╙зтАл╦Й╫╖тАмсЫгсДЙсЛ╜р▒жрдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦ЙсоисИп╥С╩╣ ╤╜р╣жсАКс░│ сЦ╕╦ЙрпРслНсЖА рн▒═║ ╟Е TUUIFSFTFргЙсдЛрйЬргЫрдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦ЙсоисИп╥С╩╝ркРроКрдЙ╩╣╒дреРсЗ╜╩╣ рйЬ▀Ф сКд╙м снгргбтАл▌ЭтАмрййсА░ рк┤р░е▄▓рг▒сДЙ╘К╘╜сДЙсПдрдЖ рдЖ╦ЮсНВсЦ╕рг▒ раЖрйЩсИ╢▀┐ рг▒╤Л╤╜ рг▒рдд р┐ГржЦснгргбтАл ▌ЭтАм╬│╨и╬З сЮЮ╧б╓ЦсЮЮ╬╜сДЙсжПргВ╘врпР╬╜тАл▌ЭтАм╙│тАл┌атАмснжсИдсдВ╩╣рг░ сдВ╩╣ ╘╢═И╩╣ ро┤ р┤Н╩╝▄╖╙ж ╩╗╦У╙╣раИ ▄╖╘ШрйЬ ▄╖сДЙраСрдР╘Й ▄╖сДЙсл╣╘╗ рдЖсДЙснжсИд╦╢реб▄╖ ═о╠Е рбПр╢Ю╙Ь╨о р░╜саНсДЙраЖрйЩсИ╢▀┐ ро╖сг╖р░ерйЖ╠ас░│╦Ц рйЭ╠╛╤╜р╣жсД░ракс░│╩╢р╜Б ргЫр░е╩╗раСр╜О ╟Е тАл┌атАмсиасЙвсзЦUBCBHJF╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсои╩╣╒дреРсЗ╜ ргВсЬИ╬╜ рйЬсИЬ╒дсВВр░Л рдзроВра╡ рйЖр░┤═п ╤╜р╣жс░│ раЖрйЩсИ╢▀┐ сгПр▒ЪтАл▌ЭтАмрййсА░ рг▒╤Л╤╜╩╣ ╘╢═И╩╣ OFX

╒Л╒О ╒О╩╢сн╜тАл┌НтАмрдЖ╦ЮсНВсЦ╕рг▒ сАЧ╥БсдЭ═Ург▒с┤У рг░═И╤втАл ╫лтАм╘╢═И╩╣ ╟Е рб│╨осдЛрйЬргЫрдЖ╤втАл▌Т ╦Й╫╖╦У ╫лтАм╙ж рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ ╨д╦Цр░╜саН╩╣ реРсЗ╜ ╟Е ╙орб┐▄╖тАл█ЛтАм╩╢╨КрдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦ЙсоисДЗ╩╣╠╛╩╝ ═о╠Е▄╖тАл█ЛтАмсДЙсаУр╛м╦Цре╢сзЦ снжсИд▄╖ ═осО╡ ╬З рдЖ╦Ю╥Б╦┐сдЭ═УсДЙрг▒с┤У св╡═│╘УтАлре╕ ┌БтАмсоЛ╤втАл ╫лтАмсдЛсБ╢риТргЫсаН╩╣╤втАл ╫лтАм╘║╠╛╨О╠╢ ╩╣ р╖Усв╗сЗ╜╩╣ рдЖснж▄╖ тАл▌ЭтАмрн▒═║ ргЫр░е▄╖сДЙ╧всв╗тАл ┌гтАм╒О╩╢рдЖ╦ЮргВсНВрг▒╠╛╩╝ сБ┐╠Е ╩╣ ╥Ы╩╜сДЙсПдрдЖ╦Ю╘║╠╛саЭр╡Ы рдЬ╨Т╠╗сЭм═ЙслЭуВлт╝МуПУ

сдЭ═У ╨ЪсжЙ╤втАл ╫лтАмсдЛрйЬргЫрдЖ╘╢═И╩╣ ╟Е рб│╨о╨Ъро│сДЙтАл╦Й╫╖тАмDPOEP╤втАл╠Е═о ╫лтАмTBJOU-FPOBSE╦ЮсЫг+FBO5BMPO╩╝ снжсИдсдВ ╟Е ╦Л╙ЬсДЗ╩╣▄╖рдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦ЙсоисИп╥С╩╣╒дреРсЗ╜╩╣ ргЫр░ерйЭр░есДЙр╜ОсДЙсзЪ╒Л рг░ро┤рбЖ ргВсЬИ╬╜тАлргЫ ▌ЭтАмр░е╩╢╦У╧всв╗═о снгргб╒ЛсдЯрдзсА░╘жрдЖ сО╛раУрйК╬╜рлИсВАсДЙсБ╢ ╒О MBCBUUсДЙDMVCрйЖ╒┐ р░е▄░╙н рйЭр░есДЙ▄░╙нр╢З╦Усои▄░роЕсаЯ╨К ╘║╠╛соЖ╩╝▄░╙н риТ ╘║сИЬ╦╢╘║╙н ╠итАл╩╣╫лтАм сДЙ╠арв╣ сЦ╕╦ЙрпРслН╓Ж╩╢сТп╓Ж╠К рпЙрп╕ ╓Ж╨ЭрпЙрп╕ ╓ЖрпЕрпЙ тйМсШ╝тАл▄зтАмрйЫ рп╕ тАл═осА░┌атАмсО╡╬З ╘╢═И╩╣ сЭнс░╢скЭсвЫ═з╠╖сЯТсймсПЙскЭсвЫ т▒МсГЛрдЬф▓НрдЬсг╜╙ИтГ╝р╣Цто▒финрйЫрвВсвЫ╙Ис┤ТфГо

╟Е сЧЫ█б╙Срб┐╦Цсо┐спЭ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсои╩╣╠╛╩╝ рйЬсИЬ╬жраБ р░дсИЬ╒дтАл╦Й╫╖тАмсИп ╤╜р╣ж с░│ р╖др░есЙг╠Б ргЙсзЦтАл╫мтАм╩╢╦Цсо┐спЭ ╘╢═И╒ЛсА░ ╠итАл╩╣╫лтАм

сЯВфЙ▒с║йтАл▄зтАмрйЫ

тв╕уВнсВУ тйвфДК

514-831-1824 EBTIFOHZJ!IPUNBJMDPN

тйвфДК

514-880-4908

╤Нт▒М

BCDEFDFEGHII

A!$&-8-'(91&/"'

7$-!$<*(.$@"!

?-8(,"&"!)-

!"#$%&'"'!$ ,*??!)37"#$()*+!)

,-")'!)!.$ !"#$%&'"'!$ ,*??!)37"#$()*+!)

!"#$%&'"'!$ ,*??!)37"#$()*+!)

514-715-6425

514-880-1717

514-232-5320

514-951-0853

5;""'*=#@6<?"7#93*?

8#".6>)*<)!&&7A93"

+"7#"&-687.!*')*593"

?!.!#37..6<?"7#93*?

514-574-2021

!"#$%&"'()*+ !"#$%&'"'!$()*+!)

,-)*$"!(.$'/ ,!)'7:$!.$ !"#$%&'"'!$ ()*+!)

514-963-3448

514-952-7675

3-*"#!4"5.!)6#78!93"

;7#<)*=>9>")+6<?"7#93*?

сМп ═Ъ сУ░ хАЕ уЙЗ тАл ┌ЩтАмсДА ╤║ слй 1 S F T J E F O U ,FOOFEZр╣Фу╢Д╠╖ сОбсРз ╤║слй с╜А сЭм у╢Лрг╖фП╖сПШ хАЕс┐БсРзуГ╢ сДУс▒Хр▒Эс▓м фоктАл┘╢тАм╥а сНгфП╖сПШ фУ╛р▒Эфев1MBDFEFT BSUT .D(JMM62".р╣ФсВе р▒Э╠╕у╢ДтВОфУ╗ф┤╜ уИ▒т░╕сЭмрдШтАл ╪жтАм сМп═ЪсУ░тАл┌ЩтАмсДА╤║слй.BZPSу╢Д╠╖ сОб сРз ╤║слйс╜А сЭм у╢Л сДУс▒Хр▒Эс▓м фУ╛р▒Эфев 1MBDFEFTBSUT .D(JMM62".р╣ФсВе р▒Э╠╕у╢ДтВОфУ╗ф┤╜уИ▒т░╕сЭмрдШтАл ╪жтАм рб╖рй│с║Ъс╜А╤║слй4U)VCFSUр╣Фу╢Д╠╖ сОбсРз тМдрд╡сР╝тЕбтИТто▒уЙ╜с╗╕ фпБф┤арг╖╘КспГр║к фУ╛р▒Эфев+FBO5BMPO ╘╕рг╖╘╕рй│фаЧ

сйгтАл┌ТтАмуИ▒ сЭмсГПрг╖сйгтАлт╛Ц┌ТтАмсГЗрдШтАл╪жтАм  сМп═ЪсУ░хАЕуЙЗрй│с║ЪсмзфаЧтАл▄зтАмрйЫ ╤║слй1SFTJ EFOU,FOOFEZр╣Фу╢Д ра▓сГСтАл┌ФтАмфП╖╤║рг╖╘╕┘Я тЮЦфлА уИ▒TRGU тгитж░фкнф▓ПсДЩскЛтМ▓соЭ фУ╛ .D(JMM 62".р╣ФсВе 1MBDFEFTBSUTр▒Эфев рй│с║ЪфУУтАл┌ЩтАмр╣Фс╜А 4U$BUIFSJOFр▒Э╠╕у╢ДрдШтАл╪жтАм  -F4VEPVFTUUSJQMFYтвХс╕Мрй│с║Ъс╜АтАл▄зтАмрйЫ ╤║слй"MMBSEр╣Фу╢Д╠╖ сНг╠╢╘╕╓ЙфП╖╤║ р╣Зф┤▓уФи слЭ сйгтАл┌ТтАмр║к фУ╛.POLр▒Эфев "OHSJHOPOQBSL хАЕфХМ сМп═ЪсУ░рдШтАл ╪жтАм

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

сМп ═Ъ сУ░ рй│ с║Ъ смз фаЧ тАл ▄зтАмрйЫ $ 0 . . & 3 $*"-$0/%0'034"-& ╤║слй3FOF -FWFTRVFрг╖4U6SCBJOр╣Фу╢Д╠╖ рй│с║ЪфУУтАл┌ЩтАм р╣Фс╜А р▒ЭхРЛр║к )4#$фЮну╡╣сУЛсЮмт╝МтАл▌ЭтАм т░ЫтАлт╝М ▌║тАмсГПт╜╝сГЗфУ╛═Ър░╕р│╗ уФотНЬ р▒ЭфеврдШтАл╪жтАм  

56789%%869-6866

PGGJDFXYG!HNBJMDPN

)*"+,*'-+!$%%!',%%./00*1#+!$%% ) )*!$%%2"-!-*%%31/4*1

!"#$%&'"'!$ ,*??!)37"#$()*+!)

7$'-8(9$'$/:

1FOUIPVTFGPSTBMF/%(╤║слй1BSFу╢Д хАЕуЙЗтАл┌ЩтАмсДАтАл▄зтАмрйЫ сОбсРз ╤║слйс╜А сЭм у╢Лрг╖фП╖сПШфокрдЭ ╧СфХЗ╙мтАл ▌ЦтАмфоктАл┘▓┘╢тАмфЛа р▒Эфев /BNVS тйМтЙис╛МуШк╥а фУ╛сМп═ЪсУ░ хАЕфХМ рдШтАл ╪жтАм

═░рйЬтАл╦Й╫╖тАм╘др╛ар╜▒тАл╠Ц┌атАмсНВсМб╠а ═░рйЬ

;-)+!$<(=>(?$@+1!

!"#$%&'"'!$ ,*??!)37"#$()*+!)

р╛Я

!"#!$%%%%&!'(

,-")'!)!.$ !"#$$ %&'"'!$()*+!)$/0%12

!"#$%&'"'!$()*+!)67689:;&<"&''5#&&<& =&>$(!"<$9?"@)&A''+7B''CD6

123#%&'(.//(%45'$$$$!627"#$$89:89;<8=>?@A;8BBC<BD

сАМрп│рвО

фШЪс╢▓

тАл╠Ш┌втАмсНДсМгсБ╕риФ╦Е╙п

!""#$$%&'(%))(%)*)$$$$$$$$+,-#$$$$%&'(.//(*)0&

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN сЮУ ╬╢ с╡┐ ╦Г ╦Й с╡┐ с░│ роМ р╡дре╢▀╢тАл▄ктАмрпжрйЗраС ркЕсак╥║р╢а╥ксР╛сЮБ

слЭ4"*/5-"63&/5сГ╣╧зрбзфК▓тгЭ╨РтАл▌ШтАмр╢▓ ро┤4BJOU-BVSFOU раЭ╠б╙ЭсбФсАШ╠╜╤┐ тАл▄УтАм╙║╙╝ ╘есв╝ рдГсв╝═прг▒ рбЗ ▄╣сФЙр▒Ьсб░тАл┌бтАмснз с░┤сФорбЗ▄│рде╠Ж рг▓рйЫ╨д╧▓  

01-(!-%2(345%%6 !"#$%&'"'!$()*+!)

514-996-8282

╚У 4U-BVSFOUрбзр╣Фр▓╕фЙЪтЮЦ═ЪсУ░тАл┌▓тАму║мсР╝сФШф╕╜фФЛфиосПД сМТ╥ЙтгЬр╢░сВ╢тАл ┌ХтАмуЬ┐фФп уеТ═Зсмгфмбт┤Ъ смЦтЧжсРнфмХ сз║╥ЙуВнрвВ т░ЫтАл═Ч═С▌║тАмсОбф▒┐╧зуП╝уеТ сХифШХфЙМфЙРр┤жфГЪ сОбфин рйЫф╖К╠┤сМУрда ргисв╢═С═ЧржЕсМТрг╖сЭнс░╢сРнфин сОб█нтАл ╠┤▌ЦтАму║о╨д╧▓╠┤ /&813*$&38

╚У тРОсМпфУ╛MBTBMMFтЗафУж р╣Фу╢Д╠╖смТс▒ЩсДмрдесПД т╝МфЫ╛╤╗ уАЛ╬╢сД╝ тАлтЛУ▌ЦтАмхАЕ с░╢р╣ГрвГр╣Шр╗исПД═ЙсМЯфФЛуРЪуП╝уеТсОб ргисв╢╧зсМТ тГ╝сОб█нтАл р╣З╠┤тЛУ▌ЦтАмтВСсПДфФпрд╡р╣Шр╗иуП╝уеТ сПД ═ЙфЙМфЙРр┤жфГЪ ╧▓у║о╨д╠┤ /&813*$&38

╚У сМп═ЪсУ░хАЕсЕпр╣Фс║йтАл┌▓тАмрйЬ╠н╠нсГг5BCBHJFфФЛфиосПД ╠╗р▒ЭфзофФЛсгТ слЭсРз тАл┌ХтАмфШХфГлр╕┤сХифШХсг╜╙И уеТ═Зсмгфмбт┤Ъ смЦсоЗ тГ╝ржХ╧Бр╣ЦсМТ╥Й сОб█нтАл▌ЦтАм╤ЭфГО╠┤р╣З тгЭу║о╨д ╠┤ слЭ 0''&3"$$&15&%

╚У фМКрвДсЗерб╖сД╝смгфТУт╝╕сД╝фй┤╠╖рйЬ╠н╠нфмбс▒пфЙФсПД уАЛ╬╢сД╝ тАлтЛУ▌ЦтАмхАЕ╠╖физ╠╕сЕ▓ фФпрд╡сД╝сГгсПЪуП╝уеТрд╣╠нсПД═исМЯуП╝уеТсОб фФн╨╛фДЗфГЦсОбуеТ═Зф╖К╠┤ сОб█нтАл╠┤▌ЦтАм р╣З фФЛсЭмсНУсПД ╧▓у║о╨д╠┤ рдЬтйафДдфигу╡╣фЙдтБл /&813*$&%8

╚У тРОсМп═ЪсУ░с░нуНорб╗р▒ЭсНУс▒пфЙФсПД сНесОбфТУтЕбф╛ЩхУЖ тНесГП╠║слЪ тАлтЛУ▌ЦтАмхАЕ снАуП╝уеТ фоСргитШМфЩ┐ с▒пфЙФфФЕуП╝уеТфГер╣ЗхАЕтАл╠╢тЛУ▌ЦтАмсм╗тЗи тЗЖсЯ╢уБ╢сФШф╕╜ тАл┘╢тАмсФШф╕╜ ╠╢см╗тЗифШХ▄│тГ╝сОб сЕЮс░╢╠┤сМУрдато▒финрйЫф╖К уаТр╣Шр╗иуП╝уеТ фоСргитАл╠┤┌ЪтАм╧зсМТ фФЕс░╢╠┤█нтАлрвГ ▌ЦтАм╨д╧▓╠┤ 08 0''&3&%

╚У узЖр│╗═ЙсЕ▓тД╛рбзтАл╠╖┌▓тАмсЕ▓╠╕физс▒пфЙФсПД с║й╠╖рб╖сПД═ЙуЬЧ╤╝ тйМсШ╝сЬ╜тЫМ сГПтО╜т╜асГЗ уАЛ╬╢сД╝ тАл▌ЦтАмхАЕ с▒пфЙФрвГто▒р╣З уеТ═Зсмгфмбт┤Ъ тГ╝смЦсРнфмХ уП╝уеТф▓Пт╝ЬуПУ сЕз ргисв╢сЭнс░╢сРнфин сОб█нтАл р╣З╠┤▌ЦтАмфФпрд╡сГгсПЪуП╝уеТ т░ЫтАл▌║тАмсПД═ЙсМЯуП╝уеТсОб тйМсШ╝▀НтЮЦ═З╠нрд╣тАл▄зтАмрйЫ ╧▓у║о╨д╠┤ %8 0''&3"$$&15&%

╚У -BWBMфЙЪтЮЦ═ЪсУ░ужДрд║рзГркОсФШф╕╜фФЛфиосПД рд╣╠нсПД═ЙрбосОб тАл┌ХтАмслЭу╖▓╘Ы тАл┌ХтАмфШХфДд╧з сОбуеТ═Зф╖К╠┤ т╝╗тАлсЯТ╠╖ ▌║тАмскЭсвЫ ргисв╢╠┤╧зсМТ сОб█нтАл ╠┤▌ЦтАму║о╨д╠┤ рдЬ тйафДдфигу╡╣фЙдтБл /&8$8

╚У тРОсМп═ЙTVTIJр╣ГрвГсПД сОбуеТ═Зф╖К╠┤ т╝╗тАлсЯТ╠╖ ▌║тАмскЭсвЫ р╣б═Чс░╡сОар▒┤ т╝М╤╗ с░╡ уПУфкм фоСрги╠┤╧зсМТ фФЕс░╢█нтАл ╠┤▌ЦтАм/&83X

сМп═ЪсУ░╧СфХЗсХиуАЖтАлт╣й┌▓тАмрзосПД ╧СфХЗс▓о═з╙мтАл ▌ЦтАмсГПтЙофЫ╝фК▓р╣Ф сМТ╥ЙтгЬр╢░скбтИосОЯ█н сМТ╥Йсмгфмбт┤Ъ с▒К╬КсоЗ╧Б ╠нржХсМТ╥Й╧Бр╣Ц ржХтАл┌ЪтАмржХсмТ╨╛сЦЬ тАлтЛУ▌ЦтАмхАЕ снАуП╝уеТ с░╢тТЙ ▀И сПД═и╠н╧зсЮАтд│сОб сОб█нтАл ╠┤▌ЦтАму║о╨д╠┤ 08 0''&3"$$&15&%

с▒з╤ЗфплсУД ╠║сГжфйЖфУ┤

2,499,999 $

тАл┌НтАм╟ЛсЛк╟ЛсФнсЮер░и╥л слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

сексК╖IVBOHIF!IPUNBJMDPN

сКГ

2?=><=$$:DDBE:FF:GH= 1H;><8:IJ$$7>KJL=>K;>M$$=M$$;9MB>BD= K=$$-!N623$$O9JE=<$$:><C

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

сВВсЮЦ 

се┐рз╗╙з тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

XXXTJOPRVFCFDDPN

с│жс│К тАл╠Ц┌атАмсНВсМб


с▓▓█▓сО╡╦Й

сКГтАл╠Ц┌а рп╢рп╖▐ЕтАмсНВсМб 514.963.3988

!"#$$#!%&&'()$*+&&)%,&&-%*(./.#0( '()$&&(0*)*(&&)1(%(+

р╛Я

тАл╦╗╠Ц┌атАм╙н сБ╢риТсоЖсЭз сРж═КсгАсЭз ═М╦Йрг▓саУ р╛м╦ЙсКнсА░

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

се┐с▓▓сПФ

р░прйЬр┤НсФИ

$IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS "&0

!""#$%&'()*+,!-./+!"

тАл┌НтАм╟ЛсЛк╟Лр╗╝╟ЛсФн╟Лр╕БсЮер░и╥л

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN

╚Х-BWBM4U&VTUBDIF сД╝ ╨д╠┤ сХТрйЫ фЩ┐реФфФЛсЭмсНУсПД ╠н╠┤тАлре╗рб░┌ШтАмр▒Э ╚ХсЗИтАл═Й┌▓тАмфШХ рдЭуФоун╗с▒з╠┤ сД╛ то▒╓ЙфТУр▒з╤║╬╗рй│═З═иу╢ДсОбуПЬ фЫ╝фЩ┐тЕб сОбуПЬтАл ╠┤▌ЦтАму║о╨д╠┤ ╚ХсЗИтАл═Ъ┌▓тАмфШХр║к╤║уТЫ ╬╣рбор╣З╠┤

╚Х$IBUFBVHVBZ ф╕╜ф║│сНУфЩ┐реФ фЩ┐ рдЭуФоун╗с▒з╠┤ сОбуПЬтАл▌ЦтАм ╤║╬╗4IPQQJOH$FOUFSфЫ╣ф▓П рдЭ ╠┤ у║о╨д╠┤ргХсЭмт░ЫтАл▌║тАмфмЯуТЫ уФоун╗с▒зсОбтАл ╠┤▌ЦтАмф╕╜рв▓сОбсйгтАл ┌ТтАм╚ХсЗИтАл═Й┌▓тАмфШХрб╗╧зфК▓сМп уеТ═Зф▓П т╝Ь╠┤ре╗╨Т╠╖ фК▓р╣Ф╓ЙфТУр▒з фТЩ

╚Х-BWBM$IPNFEFZ рдЭ фГЦфЙж╠нтол╠┤ рдУсВЕфЙд╠нтол╠┤ уФо ун╗ с▒з сОб тАл ═Ъ ╠┤  ▌ЦтАмф╕╜ ф║│ сОб ╚ХтНТр╣Чрб╗р▒Эрбзр║кфЩ┐реФ рдЭуФо уеТ╠┤ фФЛр╣ФтЮЦ═З т╝МфЫ╛сйгтАл ┌ТтАмун╗с▒з╠┤ фЩ┐╠┤ сОбуПЬтАл▌ЦтАм ┘░с░╡ у║о╨д╠┤

сТм═░рйКркЕсакрйЬ

 сМп═ЪсУ░хАЕуПФтАл┌ЩтАм сДАс║йуЯЮ уРК╥ар▒Э тЧж тВТу╡╣▄│фзМ тАл ▌ЭтАм4U-BVSFOU р▒ЭфзоуАЖ фУ╛уЮзс▒Ь сОм р▒з уЖа тАл▌ЭтАм 1MBDFEFT"SUT тВТу╡╣ ▄│фзМтАл▌ЭтАмри╜ ╧з у╢Д рж╣ хБо р╣Ф ▄│фзМтАл▌ЭтАмхПУр╣Ф 

 

╠┤ т╝МфЫ╛рб░ у║о╨д╧▓╠┤

ре▒╬╢╒БCSPLFSKII

╙арг▒р░┤тАл┌атАмсБ╢риТсНВс░Н ╦ГслБр░и╥лркЕсакраЖрйЩ

5PNNZ);)&/(

тАл ╠┤▌ЦтАму║о╨д╠┤

PGGJDFKII!HNBJMDPN

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN

╟Ер╡есЫатАл┌атАмсиа %V$PMMFHF р┐Чр╛▒тАл▄мтАмрдп╘д╙╣ ╘д╙╗ргЫсв╗рдВс░│сМЮ╨ЬраЯ ╧▒у║н 

═А═З╨Ртд│р╣ФузЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБр▒Эрбзрд▒р╣Фс▒МсЭмс║йуЯЮфК▓р║ксЯВфЙ▒ ф╢жт░Ы тТЙ▀ИсМХр╣Ф р░ЛсЯТтв┤хАЕ ╠╗сРнрг╛рй│╘Ксаофкмс▒МуЮЬ р║крд╡╥ЙтАл┌атАмуИи сНЫсЧХфФ╢тАлтд│▌ЭтАмсШасЭдр▓╕ 

 уЙПрдГс║йт░ЕтАл┌дтАм╥А╘ОсЦЬфДдтйвфДКуЦБуИи 

ркЕсакр╛м╦Й ╟Ер╕БсмТркд╙н $%/ тАл╦Ю╦Й╫╖тАмсЫг▄╖тАл█ЛтАм╙жтАл╦Й╫╖тАмр┤Н рдд╠Е рг▒ р╛м╦Йр┐ГржЦр▒Ь╬З тАл┌атАм╩╝ рбОрдд сКТснжсИд╨а  рбЖ тАл▌Т рбЖ  ┌а┌ЧтАм ═░▀│ тАл▄░раИ╦У ╦Й╫╖▌ТтАмсв╗═о ргЙроК═д═ИсбУ сг╛ ╩╣ ргЙтАл═И┌гтАм╧ШсбУсг╛ ╩╣ тИБфоОсЯ╣рвВ ╠│ ╟ЕргЙ╦Цре╢сдВрдФ▄╖▄╖тАл█ЛтАм╨╖▀Щр┤Н рдд╠Е рг▒ рддсКТснжсИдсбУсг╛ ╩╣рбЖ ╦Г╦ЙсКнсА░╨Ь╒ВсКнсА░ ╨Щ═░сАКсбУсг╛ ╤ЛтАл┘┐тАмркРс░│ ╘║саЭр╡Ы  ╩╣ рдЧ╨г  ╠│ ╟Е▄╖тАл█ЛтАмсаУр╛м╦Цре╢ рдд╠Е рг▒ рг▒╤ЛроЕ╨Щ сдВ ╩╣ """ сМЮ сИЬ раЖ ╙Й рк╣ .BYJ ▄╖ тАл █ЛтАмсбУ ргЙ +FBODPVUV сдЛ сйЩ сХ▒ рдЖ $*#$ сйП сЫа рдЧ ╨г  ╠│ 

╟Ер╡есЫа ╤лсз╛╥Бсг╣рдФ▄╖тАл┌атАмсиасЙв ╩╗╦У╙ж с░│сМЮ╨ЬраЯ рг▒рдд сЛ┤сЬИ╬╜ со▓р▓кр║Э спп р░▓р▒О╙г╧ШсЙЖслНрв╝▄╖ ╧▒рйЪ 

╟ЕргЙ╦Цре╢сМТ╙зтАл ргЫ┌а╦Й╫╖тАм7JMMF.BSJF с░│ сМЮ╨ЬраЯ рдд╠Е рг▒ ╙╣ ╙╗ св╗═о сМКсе╡тАл┌атАмсиасЙв╟Лс│а╒Мра╢▄╖▀е╟ЛрпР╠╝сУзр░╢ ╙пр╛мспЭ╓Ц %5 р░гсМТ╙зсДЙтАл╦Й╫╖тАмсЫг╙ЬсКН сКн сА░саЯсБ╕ р░д ╧▒рйЪ 

╤всИЬрйЬ

╠┤ у║о╨д╠┤

╚ХтНТр╣Чрб╗р╣Фр▓╕фЩ┐реФ сОбуПЬтАл ▌ЦтАм╚Х/%(рбзсД╝фЩ┐реФ рдЭуФоун╗с▒з рг▒р░д рпЕсКГр░п

╠┤ у║о╨д╠┤ ╠║фГЫ╨д ╠║╒МфЙд ╠┤ фЩ┐╠┤ у║о╨д╠┤ ╚Х-BWBM4UF%PSPUIFF ╚ХсЗИу║м╬╣рботАл┌ЩтАмфЫ╣ сД╝фй┤═ЪсУ░сД╝

ргВтАл╫лтАм

рдФ ▄╖ DSFTDFOU сЫг рг▒ро│рдд ╙╣ ╙╗╨Ь раЯ ╧▒у║н 

ргВтАл╫лтАм

╙о рб┐ #SPTTBSE ргЙ " ╙Ь рг▒рддр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм ╙╣  ╙╗ св╗рдВ св╗═о ╒ЙрйЬслНрбЖрайсжПреб▄╖ ╦Й╦Ю ╦Г╦ЙсЭ╣сЭЯ с░│╓╡═осЬИ╬╜ ргЙтАл┌гтАмсОлсЬ╕ ╨г 

рдЭуФоун╗с▒зсОбтАл ╠┤▌ЦтАму║мф╕╜ф║│сОб фЩ┐реФсНУтЮЦ═З сОбуПЬтАл ╠┤▌ЦтАму║о╨д уеТ╠┤ фкмт╝МуПУтГ╝с░╡рб░ ╧▓у║о ╠┤

р░┤╨Ь╒В ркпсРП тАл╠Ц┌атАмсНВсМб╠╛╘вра┤сБ╢риТ╠╝сА░

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОй тАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

Frank Li

╟Е 5.3 сдВ %FMB4BWBOF тАл┌атАмсиасЙв╦П╙╣╦П╙╗с░│ сМЮ╨ЬраЯ т╝ЛфЫ╜ 

Louis Lacha├оne рдз╘жтАл┌ГсА░╠╝р░╛рл╛╫╖тАмсл▓

р▒ГтАл┌Ж┌ЖтАмсакр║ЖтАлсА░╠╝╠Ц┌атАм

.JOPT#FLFSJEJT р╛▒сЭ┤тАл╫╖сА░╠╝╠Ц┌атАм

)*+,-.//0,11+2//344+56768//329:

сКГ╩╢═ос▒ЖсД┤╟Л▀╢сД┤╘др╛ар╜▒тАлсА░╠╝╠Ц┌атАм

!"#$!"#%%%! Frank Liр▒ГсБ╢р╢Ю

3FTJEFOUJBMBOE$PNNFSDJBM 3FBM&TUBUF#SPLFS (3061&46550/*..0#*-*"*/$ 4)&/(.*/'3"/,-*╟К*/$с╕а 514-796-9806 рйгр░║ !%#%!%# $$$ ╨Ь╒В TIFOHNJOMJ!HNBJMDPN

роЕсаУ р╛м╦Й

Louis Lacha├оne $FSUJGJFE3FBM&TUBUF#SPLFS (3061&46550/*..0#*-*"*/$ 514-850-7210 рйгр░║

!"#$%%#!&!' ╨Ь╒В (!!" MMBDIBJOF!TVUUPODPN IUUQMPVJTMBDIBJOFDPN

тгЬфЫ╜сйвфЙЩрд░уЖзтЮХ═Ж $0/%0 сйвт╝ЛтЮХ═Ж таШт┐╖╚Ярб╢таШт┐╖сЭл тйЛсШ╗с║исЭлуБ╡сЕРтАл┌втАмснЫ с░╡фЙО▀Нр░Ьфпкто░═Ж═з фДг╠║сЬ╜╨ШуЦАуИз рб╗▀ХсЧФтАл┘╣тАмфоРу╖Чфиву╡╕сЯ╣рвВсЭмфХМсвЛр╣Э

XXXTJOPRVFCFDDPN

╬╜тАлсЯ╖рб│▌ШтАм╙з╨ЬраЯреЯтАл╫лтАм

╬╜тАлрг╖рб│▌ШтАмснбс░│ра║╙Ь 1MBDFEV4PMFJM с░│р│Б═ХсаОсПбро│с╕е▄╖сЕУрйЬ ╙╗сБ╢слН раИ╨осв╗рдВ ▄░╥к╦П╧всв╗═ор┐Ч╨е╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗сдВсЧВ╒П.BSHVFSJUFра┤▀е ╨Ь╠Усв╗сЙв сгПсв╜сВВсв╗сЙвреЯрдд сдВ $IBNQMBJO▄╖р│Г сБ╢р╕▓╬ж╤╜ сАЦ▄С═Хсм╡ ╠Усдпро┤╬ж╨ЬтАлргЙ ┌ЖтАмроКр╕Тр╖И сТмсЫасв╗сеКсдВтАлрбЖ╓й┌ЩтАмсМТ╙з тАл┌атАмр╡┐сДЙрг╖снбсмдсИЫра┤╙Ь р░ерей▄╕р┐Ч╘СсДЙсТмр╜исо▓╨П сИТраСсл╣╘╗╩╢сЬ╛рпГ═╖сЧЫргЙсО╛рп┐см▒рей╩╢сЬ╕сДЙ сНП╬ЗрйЬр║╕рдЧ╨г╠│

сБ╢риТ╤втАл╫лтАм сЧЫргЙр░║тАл┌гтАмсб╕тАл┘╜тАмрпасМЮсдЛсйЩсждрдЖ ▄▓ рйЬслН ▄╖тАл═Ч█ЛтАмсЭл╟ЛраП═Ч╘Й раИ╨ор╕Тр╖И рдз ═И╩╣ сЧЫргЙр░║тАл┌гтАм╩╗рпасМЮсждрдЖ ▄▓рйЬслН сЬ╡ ═И╩╣ 0''&3рмЛ╘й сПд╠асмТ▄▓тАл"▌ТтАм1"35.&/54▄╖тАл█ЛтАм сПд╠асмТ рдз═И╩╣ сЧЫргЙсЬ┤╙о╙ЬсМТ╙з▄╖сЫг ═отАлраЪ▄ктАмсм╢рбПр╢Ю ╙Ь╦ЦтАл█ЛтАм%&1"//&63реЯтАл ╫лтАмр░ероМ╬НсБ╕ снжсИдрг░рбЖ ═псИЬсзЪ слБсИЬсМЭ ╓Жсг╖рдЖ сйУ╨бслВ р┐ЧраСсБ╢риТ сБ╢риТтАл▄ШтАмслБсбХ╥╕сЦ╕╦Й соисдВ╩╣╦Й╦ЮсИО█л смЛ═ИсгАсЭз сЧЫргЙ╦Л╙С+PMJFUUF╙Ь сбпсЧЫргЙ) св╗сИн .05&-реЯтАлрг▒╫лтАмро│рдд слН

BQBSUNFOUTрдз═И╩╣

!"#&&'#('!%)

NJOPT!BWFOVFJNNPDPN

EFCPSBI!BWFOVFJNNPDPN

тАл▄зтАмрйЫ

ргЙр┐ЧсЙарбУ сдВсзЪ╘жсбУ

р░гро│═Ир▓к

#SPTTBSE ╙о рб┐ # E ргЙ . ╙Ь р┐ЧсЙарг░рбО╤╛тАл ▄ТтАмсбУ▄╖╙│ тАл  ┌атАм╙╣ ╙╗ р╡е сЫа ╥Б сзЪ╘жсбУргЙ сзЪ╦ЧсждраС╠и ╤лсз╛ тАл╩╣ ╫лтАм

╙о рб┐ #SPTTBSE E ргЙ▄╖ - ╙Ь рг▒р┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАмсбУ▄╖╙│ тАл  рбЖ╩╣ ┌атАм╙╣  ╙╗ ╨ЪрбУ╬НсБ╕с░│р│Брддр▒Е раФроЦрпЩ╠Ь╟ЛсО╛сгВсО╛▌Ж тАл╫лтАм ╩╣

ро│сДз╩╝ ргЙ

ро│сДз╩╝ргЙ

ргВтАл╫лтАм

ргВтАл╫лтАм

╙о рб┐ # S P T T B S E / / ╙Ь 2VBESVQMFY тАл ▀│═░▌ТтАм╬│ ╨ир▒Ь╬З сдВ▀ер▓втАл╦Й╫╖тАм╙Ь ╤лсз╛сг╣ргЙ╦Цре╢ ркЕсаксТм═░ тАлрг▒ раБсдЯ┌итАм╤всИЬроЕсДЭра▒сдВ ╩╣ тАл╩╣ ═И╫лтАм

сЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙ╦Цре╢ ра╢ргЙ╦Цре╢ с│а╒Мра╢ ▄╖▀есмГсдВ раИ ╙╗╨ЬраЯ ╙мсв╗═о сЙЖслНсЭ╣сЭЯ╒ЛсА░ сзУ ╨П╨МсбЫ раЖ╘ЙсДпсдпсл╣╘╗ сО╛ рп┐╩╢сЬ╛рпГ═╖ тАл╩╣ ═И╫лтАм

╙орб┐ #SPTTBSE0 0 ╙Ь╘дрлВ ╤╛ тАл  ▄ТтАм╙╣  ╙╗ раИ ▄░╘дсв╗сеК сМКсе╡╨ЬтАл ┌ЖтАмсдВ ╦Ц ра┤ ▀е р▓в╟Л сБ╢ р╕▓ ╠У сдп ╬ж ╤╜ тАл╩╣ ╫лтАм

#SPTTBSE. ╙Ь ╙╣╨ЬраЯ сбУ▄╖снжсИд ╨Ъро│сЬИ╬╜ снж рак╦Ц▀е╘в═│сР▒╦Цре╢ ╘║сЙа ╘А╨Щ═░ ╠итАл╩╣ ╫лтАм

╙орб┐ра┤█бсЕ╗╒П╥кр╖│сЙв ╒О ╩╢╦Й╦ЮсНВсЦ╕ рг▒ р╖│ сДЗ╩╣╙г р░╜саН сДЗ╩╣╨К ╤╝смУ╠арв╣ ╤Л╤╜сг╛ ╩╣ р╛м ╦Й ╥к сБ╢ риТ тАл ╩╣ ╫лтАм саН р╡УсдАр░ераГ╥ж╦╗раСтАл█ЖтАмсЮЫ 

сЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙ╦Цре╢ ра╢ргЙ╦Цре╢ :6:6- ╨Ь раЯ ╠п 4UVEJP 4LZDPOEP ╥Б 5PXOIPVTF тАл ┌итАмр╝б р╜Ц сйШ тАл ╦Ц╫лтАм╩╢р░пргВ╠У╠╢╬НсБ╕ ╠Гр░пргВтАл╫лтАм╤в рйЖ тАл═И╫лтАмсБ┐ ╩╣сбР

тАлт╝М▄зтАм

р╛м╦Й╤втАл╫лтАм сЧЫргЙ╦Цре╢слНроЕсИЬр╛м╦Й рдз═И╩╣ сЧЫргЙ4U-BVSFOU #PJT'SBOD╙Ь$0/%04 Y рдз═И╩╣ /%(╙ЬтАл;▌ТтАм╤всИЬр╛м╦Й сиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Э ргЫраИ╨осв╗ ═о ╠Усдп╬ж╤╜ рдз═И╩╣ ╙о рб┐ р┤Н сДз рг▒рддр╖│сЙв╘в5*.)PSUPOслБр░псИЬраЖ ╦ЮргпсеКр╢ЗрпЕсв╗р╕╢сзЩтАл┌итАмсгЩ ╙│тАлр╛м рбЖрг░┌атАм ╦ЙснжсИдрг░рбЖ ргЙрдЙ═д═И╩╣ргЙсИп р▓в сИп ╤ЛроЕ╨Щ рг▒ ╘╢═И╩╣ (SFFOGJFME1BSL -POHVFVJM $PUUBHF рг▒ рдд сЕУрйЬ ▄╖сзЩсПбро│ сдВ╙орб┐тАл┌НтАмсмДра┤▀е ╠Усдп╬ж╤╜рдз ═И╩╣ сЧЫ ргЙ /%(╙Ь %PIFSUZ ╦Г╦Й╨Ь╒ВсПбро│р┐ЧсЙа рбУ сЕУрйЬ рдз═И╩╣ 40-% сЧЫргЙ$BSUFSWJMMF╙Ь 4U(FSNBJO ╦Г╦Й╨Ь╒ВсПб ро│р┐ЧсЙарбУ сЕУрйЬ ╙╗сБ╢слН роЦрдз╘ШрйЬ ▄╖╒РсмТ сдВ ╙ЭсмТ ▀ер▓в :.$" сдВ╨Ь╠Урдз═И╩╣

ро│сДз╩╝ргЙ

рбУ

▀е╙Ьр┐ЧсЙа

╙орб┐ рб┐ #SPTTBSE4 #SPTTBSE4 ╙ЬрйЖр╜┐▀е ╙Ь р┐ЧсЙарбУ╤втАл ╫лтАмсИОсаЫро┐ ▀е р▓в &DPMF4U-BVSFOU ╠и сЛЪ сбп сИО  ╙╣  ╙╗ ╘дсв╗рдВ тАл┌отАм╙ор░о╙С р░г ро│═Ир▓к ╩╣

╙орб┐ 3 ╙Ь╦ПрйЬ╨ЬраЯ╤всИЬ сдВ $PTUDP р╢Нсе╡тАл┌ШтАм╥╢═Яро▓ р╖▒ рпГроОр╖Зрп┐ сдВ▀ер▓в ╨ЬтАл ┌ЖтАм╘в╒Й▄╖тАл ┌У╫╖тАмркпсИ╢ ▀┐слБсИЬ рг▒ р░д рпЕ сбРсИЬ  р░д

ргВсИЬ

р░гро│═Ир▓к

╙о рб┐ #SPTTBSE- ╙Ь ╙ж р┐Ч ╤╛ тАл ▄ТтАм╙╣  ╙╗ ╙м св╗ рдВ раЬ╠асЗк╙Ь сдВ╦Цра┤▀е сБ╢р╕▓╬ж╤╜ ркпсИ╢▀┐слБсИЬ ╘А рпЕсбРсИЬ  р░д

╙о рб┐ #SPTTBSE4 E4 ╙Ь р┐Ч сЙа ╤╛тАл  раИ ▄ТтАм╙╗╙мсв╗рдВ ╬│╨ирейреЖ ╦Ц▄╝╤Зр░Л╦Ц▄╝ ╒нра╣ рйЬслНраФроЦ ╨ПсМ▓рпЩ ╠Ь ╨┐ р░Л тАл ▄нтАм╤П рг▒ р░д рпЕсбРсИЬ  р░д

ргВсИЬ

ргВсИЬ

ргВсИЬ

#SPTTBSE- ╙Ь р┐Ч сЙа ╤╛ тАл  ▄ТтАм╙╣ ╙╗╙мсв╗рдВ раЬ╠асЗк╙Ь сдВ╦Цра┤р▓в╟ЛсБ╢ р╕▓╠Усдп╬ж╤╜ ркпсИ╢▀┐слБсИЬ ╘АрпЕсбРсИЬ  р░д

╙о рб┐ #SPTTBSE3 E3 ╙Ь скЩ рбУ  ╙╣ ╙╗ ╙Й сВВ ┘з сдВ╦Цра┤▀ер▓в╟ЛсБ╢р╕▓╠У сдп╬ж╤╜ ркпсИ╢▀┐слБсИЬ ╘А рпЕсбРсИЬ  р░д

# #SPTTBSE-╙Ьр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм сЙа╤╛тАл ▄ТтАм ╙╣ ╙╗╙мсв╗рдВ ╦Ц▄╝╤Зр░Л ╙ЙсВВ┘з╓ЦсжЙ╤лраС╨е ╨Ъро│раЬ ╠асЗк╙Ь сдВ╦Цра┤▀ер▓в╟ЛсБ╢р╕▓ ╠Усдп╬ж╤╜ ркпсИ╢▀┐слБсИЬ ╘А рпЕсбРсИЬ  р░д

ргВсИЬ - ╙Ь╨Ъро│р┐ЧсЙа╤╛тАл▄ТтАм╤всИЬ ╤всИЬ  рг░ рбЖ ╙╣ св╗рдВр░осл╣сбУ▄╖р╣РраИ╟Л сЫзр╡Д %JY╟Л$PTUDP╟Л╙з╠асбУ ргЙ╟ЛтАл┌НтАмсмД╦Ц▀е╟ЛсАФсБОра┤▀есв╗сИн ╤лсз╛ слВ╘прг╢╨ЗтАлре╢╦ЦргЙ ┌ЖтАм ╤лсз╛ р░дсИЬ 


сКГ

 р╛Я

сМЯрйЫ

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

-BWBM рбзуЗлуТ╗то▒уЦБсв┐тАл▌ШтАмр╢▓тАл▄зтАмрйЫ ═Ч═ирвФ ═ЧтАлтйМрвШ═Ч  рвФ▐ЬтАмфмб сГПрв▓ ргХсЭм ф╕╜рв▓рж╣╠н═ЧтЙДсЭ╕фмб╤║╬╗ с║й ═ЧсЭмфмбрж╣ ═ЧрвШтйМфмб╤║╬╗ с║й сГг сПЪсЭм ═ЧрвШтйМфмбрж╣ ═ЧтАл╫ХтАмул╝сГС╤║╬╗р▒Э╠╕сГС ргХсЭм═зрб╖сРнсйлсР╝ р▒ХсЮЦр╣Фу╗│ у╗╢т╛зфмбто▒рд╣смг ╘КфГо╬│ргХсЭмтаЩт┐╕сХФ 6 р▓╕то▒ргХсЭмфГлфГО╠║╧▓╧▓фГЦсЧХр▒Х╓Зф║Ъто▒ смг╒Жфо╝смгрдЬ╨Тр╣МтАл▌ЭтАмсЧХф░ну║ото▒с▒╜слЖ рд╣смгрг╡с░нр╣ФрбГто▒тАлтйХ▌ЦтАм╬│с╡йсЕн сг╜╙ИфЛар╣М то▒тАлт╛зтЮЦ╫ХтАмфмбсЭмсБ╜то▒тГ╝╠нсЕпфШкс░╢╠н═ЧтаЩт┐╕то▒рвШтйМфмб фЦмтАл┘║тАм╬│╠╖╠╕с║йто▒хПитШУ

#SPTTBSEрбз рвФ рвШуЦБсв┐тАл▌ШтАмр╢▓тАл▄зтАмрйЫсГПрв▓ ргХсЭм ф╕╜рв▓рж╣рвШтйМфмб╤║╬╗╠нс║йхЦа═ирвФ соЫфХЗрвФсЭмрж╣ рвШтйМфмб╤║╬╗ с║й соЫфХЗрвФсЭм сГгсПЪсЭмрж╣ рвШтйМфмб╤║╬╗рб╖р▒Э╠╕ сГПрв▓с░╢╠н ═Чр╖отЦ╢ ╠║╧▓р╖ЛтМи╬│сГгфЫ╣тНЦф╗Хто▒тЕБтЕИ ╬МрдЬ╨Тр▒Х█Щр╣ЦфГЦсГгфЫ╣рдЕсУДс░бспГрж╣ ргХсЭмс╡йсЕнр░Ислж с╛Юс┤ЙтАл┘▓тАмфЛа тАл▄│┘▓тАмрд╡тд│то▒тАлтйХ▌ЦтАм╬│т╛зфмб с║й═ирвФто▒сЭмфмбфЫ╣фФЕс░╢╠н═ЧрдЬсйлуТЫ▀ЛсМТ╥ЙсЭГснЬтЗЖрг╛ то▒ %FO сЭмсБ╜то▒тГ╝╠нсЕпфШкс░╢╠н═ЧтаЩт┐╕то▒рвШтйМфмб фЦмтАл┘║тАм╬│╠╖╠╕с║йто▒хПитШУ с║йто▒рвШтйМфмбс░╢фК▓ р╣Фто▒тКбуСе сОЯ█нфФ╝см╗то▒тЛ╕ф░Х рг╣╧зтЙДтСЮрдЭ ╨Трг╖сГкскЛто▒т╛зфмб фФЖсПБфДТснЬтГ╝╠н═Чр║атйМто▒тд│ сШат╛зфмб╬│реФ фГЦ╧з╠║т║осШау║ор▒ХтКбуСефУж╠╖се│╠╖тШИрдЭрж╣уППфЩ┐ ╧ШрдД╠н╠╕сйлс▓лто▒тйМтЙи 

сМЯрйЫ -F8JMMJBN тАл┌ЩтАмсДАтАл┌▓тАмфШХс╡йсЕнфГлфГОуЗлуТ╗то▒ рвФ рвШ сНУ тАл╫ХтАмул╝сГС фФЕфЩ║р╕┤╬│ ═ЧсГСтАл┌▓тАмфТУ╤║ тАл┌ЩтАмсДАтАлра▓┌▓тАмсаЩтАл█ЭтАмуГЮ тЦ╢р╣б тЙДт╖Дс▒з тЙДу╢Рс▒з тШЕсОЯс▒з т┐ДсНЕ тЦЬ с║йтАл┌▓тАмс░╢фЩ║ уТЫхС╜тАл╓Тто▒┌ХтАмфПШсЭм╚аф▒ЯрдЭтИатЖНрж╣сНУ ##2 то▒с║йф╢гр╣ЦрдЭ ржХ р░бтгЬр╢░сВоф▓ЖсХО╧з т╣лрбзрг╛сЖВсМЯуП╝ф▓ЛсНето▒сЬ╜тЫМ ржХр░б╠║ ╧▓с░╢рд▒р╣ФтАл┌ЩтАмр░Ърг╖рд▒т╗║тйМтЙисЭнф░нфГлслк сПБс░╢сЕкс░╢ 

сЕ▓╤╝р▒Х▀Нсамр╣Ф╧зтАлтд░█ЭтАмфнМ╤Нр╣┤═╕═ЪхЦЖсМп═ЪсУ░фзпфЫ╛р▒ЭтГв▀Нсамр╣Ф╧з тАл┌ЩтАмсДАто▒ф╢гуПФсЭмтО╜ ╤║╬╗фФЖс┤╕▄┐смг╨РсжЦр╣Цр╣Фс║йто▒с║й рвФрвШ сГСтАл┌▓тАмфТУ╤║ тАл╫ХтАмул╝сГСра▓тАл█ЭтАмуГЮ╚атЦ╢р╣б╚атЙДт╖Дс▒з тЙДу╢Рс▒з тШЕсОЯс▒зтАл┌ЩтАм сДАу╖▓╘ЫуЗлуЬб сГЛс▒Хр╕║рд╡р▒Эс▓мсеЪфЩ║т┤ауаЮт┤аргХсЭмрдЭф▓П сг╜рб┤╬│скб═Ч тАл┌ЩтАмсДАто▒смгсЕЗсЩМрж╣р║Прб╗сЩМ фК▓р╣Фуекр▒Эт┐ДфГЦсЧХ╨ТтаЩ╠нсмН╬╣то▒уРК╥ау╗┐ сПУсД╖╧Шскб═ЧузЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБрг╖р▒Р▀а╤УслЬтЗауТ╗фТЫуТ╗р╣пто▒соЬу╗п 

фУ╛═Ър░кр│╗то▒ рвФ рвШ сГСтАл┌▓тАмфТУ╤║тАл┌ЩтАмсДАтАл▄зтАмрйЫ рйЫ╨дра▓ саЩ╠║фи╡фзПсГгтйв тЙДу╢Рс▒з тШЕсОЯс▒зрж╣р╖осапсР╝т╛зфД░ ржХр░б с░╢рд▒р╣ФфК▓сМп ═Ъу║мф╕╜рв▓ рбДф▓Н 1MBDFEFT"SUT сОм р▒з рвДф▓П═Ър░кр│╗ у║мф▓П═бфУ╛ $PNQMFYF%FTKBSEJOT тВТу╡╣ уЖа╙мрдЬтАл▌ЭтАмуРмуПм 1MBDFEFT"SUT р▒ЭфзоуАЖ рж╣с╛ЖуПм 1MBDFE"SNFT р▒ЭфзоуАЖ 

сМЯрйЫ сЕ▓╤╝р▒Х▀Нсамр╣Ф╧зтАлтд░█ЭтАмфнМ╤Нр╣┤═╕═Ъ сМп═ЪсУ░фзпфЫ╛р▒ЭтГв▀Нсамр╣Ф╧зтАл┌ЩтАмсДАто▒ф╢г уПФсЭмтО╜ ╤║╬╗фФЖс┤╕▄┐смг╨РсжЦр╣Цр╣Фс║йто▒ с║й рвФ рвШ ра▓тАл█ЭтАмуГЮ╚атЦ╢р╣б╚а тЙДт╖Дс▒з тЙДу╢Рс▒з тШЕсОЯс▒з тАл┌ЩтАмсДАу╖▓╘ЫуЗлуЬб сГЛс▒Хр╕║рд╡р▒Эс▓мсеЪфЩ║т┤ауаЮт┤а ргХсЭмрдЭф▓П сг╜рб┤╬│скб═ЧтАл┌ЩтАмсДАто▒смгсЕЗсЩМрж╣р║Прб╗сЩМ фК▓р╣Фуекр▒Эт┐ДфГЦсЧХ╨ТтаЩ ╠нсмН╬╣то▒уРК╥ау╗┐сПУсД╖╧Шскб═ЧузЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБрг╖р▒Р▀а╤УслЬтЗауТ╗фТЫуТ╗р╣пто▒соЬу╗п 

╤║╬╗узЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБсМп═ЪсУ░ %SVNNPOE у╢Д╠╖то▒тАл┌ЩтАмсДАрг╛рйЫ ╤║╬╗уБЩ сЕп рвФ рвШтАл┌ЩтАмсДА ╠║фГз╤ЕфЙХто▒╤╝сЭмс▓О╨гсЭГснЬ╤ЕфК╖то▒р▒Этд│╤║уТЫфШкснЬсЧХфШксМптйМ тЙито▒уРК╥афФ╢саЦ тАл┌ЩтАмсДАто▒фГлфГОуВнтИор╣Фслж тГ╝═ЧсЭмфмбфШкс░╢р╣Фуекр▒Эт┐Д сГСтАл┌▓тАмфЫ┤ тАл┘╢тАмс▓ор║к тАл┌ЩтАмсДАра▓саЩ тАл█ЭтАмуГЮ тЙДт╖Дс▒з тШСуГЮ тЙДу╢Рс▒з тШЕсОЯс▒з спГтЕБ т╛зфД░ т╛зтЕБфТЩсвПроХфнардЭ╠╖ фГЦсЧХ╨ТтаЩ╠нсмН╬╣то▒уРК╥ау╗┐сПУтБРфЙ╝узЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБто▒уТ╗соЬ

╤║╬╗ -F4VE0VFTUто▒хАЕуАЬтАл┌ЩтАмсДА тАл┌ЩтАмсДАтАл┌▓тАмфШХс╡йсЕнфГлфГОуЗл уТ╗то▒ рвФ рвШ сНУ тАл╫ХтАмул╝сГС фФЕфЩ║р╕┤╬│ ═ЧсГСтАл┌▓тАмфТУ╤║ тАл┌ЩтАмсДАтАлра▓┌▓тАмсаЩтАл█ЭтАмуГЮ тЦ╢р╣б тЙДт╖Дс▒з тЙДу╢Рс▒з тШЕсОЯс▒з т┐ДсНЕ тЦЬ с║йтАл┌▓тАмс░╢фЩ║уТЫхС╜тАл╓Тто▒┌ХтАмфПШсЭм╚аф▒ЯрдЭтИатЖНрж╣сНУ ##2 то▒с║йф╢г р╣ЦрдЭ ржХр░бтгЬр╢░сВоф▓ЖсХО╧з т╣лрбзрг╛сЖВсМЯуП╝ф▓ЛсНето▒сЬ╜тЫМ 

╠нфмбф▓ЛсНефплсУДто▒сМп═ЪсУ░ 5SJQMFY тгЭр▒ХтВРр▒ХтАл▄зтАмрйЫ сЭд▄│тАл ═з▌ШтАмфмбсПД ф▓П╠╗ фмбтАл┌ЩтАмсДА ╬╣с║й смНфГзснЬсПДф▓ПсЯВфЙ▒ сЭмсЕ╕тАл т╝М▄зтАмфФЕснЬ═Ч╧з╥мтйХ т░е╘ОфШкснЬ╥Нто▒╠║╬╣фФ╢саЦхЦЖ═СуФ▓═╕фмбто▒фФ╢саЦ╬Мф▓ЛсНеуЬЧтйЮ с║й╠╕то▒═С фмбсПДфизс░бснЬрдЬ╨ТуЬЧтйХрж╣тАлт╝М▄зтАмрд╣смгфФИу╡╣ с║й╠╖то▒фК▓р╣ФтАл┌ЩтАмсДАс░бснЬрдЬ╨Т ▄│т╝МсЭГскбт╝М р╣Зт╗║слжс╡╡сДжсЧХс▓ТфДбфШкснЬ╠║сГжфйЖфУ┤то▒сЯВфЙ▒с▒з╤ЗхЦЖ

сМЯрйЫ ╤║╬╗узЖтЮжтАл▌ЦтАмсЕБсЗИ -F4VE0VFTU рбзто▒ /PSEFMFD тАл┌ЩтАмсДАтАлрв│═Ч╠н═з╥Й т╝М▄зтАмрдЯ сХФсРзуБ╛ /PSEFMFD тАл┌ЩтАмсДАсРз╬╗ сОб сОг╬╗ сОбуФислЭ ╘КткЖ╬│тАл═Г ┌гтАм уПЧ▌Кто▒сРзуБ╛ф╖╗с╡йто▒рд╣смг р╖ЛтМи╬│фГер╣ЗтгЭ╨Рто▒ф┤вржар▒ХфЫ╣ф▓П сГС рв▓ сЕ▓╤╝ф▓П т╝Ь сОаслжсЕз сОаслжуЖа ╠║рд╣╬╗т░ЫтАл▌║тАмсМпр▒з╠╖соЫфХ║то▒ сЕзс║йфМК фДТтАл┌ЩтАмсДА саТс░╢са╛хАЕто▒с║йфМК сеЪфЩ║уППт╡Гто▒р╖Жр╖орж╣фЫ╛сЖЛфУжто▒р╣Фр▓╕т┐ДсЭд фГЦскб═ЧтАл┌ЩтАмсДАтАлтРО┘▓тАм╬│ тМОтМОто▒сМТ═З -PGU ф╖╗ ргХсЭмхП╛уЮЯто▒р╖ос╛Юс░бснЬуРЖскб═ЧсГПрв▓р╢ШтАл┘▓тАм╬│╧ИфГетгЭ╨Рф╖╗ 

уФотНЬфн▒фУ╛хАЕуАЬтАл┌ЩтАмсДА -F4BJOU. рвФ рвШ р▒Э р╕▒сМп═ЪсУ░уНорб╗фмжсМпр▒ЭтГв ╤║╬╗ с║й у╗│фЫ╗ф▓ЛсНе сРнфнБ р▒ХсГг═Ъ╙мрдЬ╠ну╗╡узЖр│╗уНорб╗то▒фШксМпр╣ЙсоЬ сГг тйвра▓саЩтАл█ЭтАмуГЮ тЦ╢р╣б тЙДт╖Дс▒з тЙДу╢Рс▒з тШЕсОЯс▒з сУЫтИПтЦ╢ 

сАМ▄╖с│А

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

 

р░г ро│ р┤Н сДз сЛ┤ сдд р╡Ы р╡Ы сД╜ сЮУ ▌К р┐╕

ргЙ╦Цре╢сПдр║ас│жсзЪтАл┌атАмр╡┐с░│р│Б ╨ЬраЯ ╙╣рйЬ р╣РраИ сЫгракснж рбВрпжтАл┌атАмсиасЙв сдВр╕БсЮесбУсМЮ╙Э смТ тАл╠а╫атАмсЫг сПдр║а ╩╢╤лсз╛╩╝ с░│сд│ ═И╩╣

сЬ┤рб│сЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм%%0╙Ь $FOUFOOJBM1BSL╨ЬтАл┌ЖтАмсг╖ ╙╣ ╙╗ ╘дсв╗рдВ сЬИ╬╜сЯ╖╙з ╙│тАл ┌атАмTRGU рддсКТснж сИд TRGUслТ╦Ц╘иснб ╦Ж▄░р▓░р║╕тАл╩╣═И╫лтАм

ргЙ╦Цре╢1JOT"WFOVFсНП╬З ═осО╡ р╗а╠ЬсРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАм рг▒рдд ╙╣ ╙╗ ╘дсв╗ рдВ╨Ъро│сЬИ╬╜ сбУ▄╖снЪ╘╗тАл┌атАм ╩╜раИр░е╙мр┐Ч╤в╨Щ ргЫсИЬсМЭ р░д═И╩╣

═░▀│сЛ┤сдд

рпЩсАира┤╙Ь╨ЬраЯ╤втАл ╫лтАм╙жр┐ЧсЙа ╙м═о ╨ПсМ▓╨МсбЫ раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦ПслН▄╖сЕУрйЬ ╙мсв╗рдВ рззрлЗрдп сЙЖсЮ╗ ╓ЖтАл┌ЙтАмсЗк╙ЬраГро╢с┤ОтАл ▄лтАм ═И╩╣

╙орб┐"╙Ьр┐ЧсЙарйЬ рйЬ▀ФтАл┘╜тАмсг╖тАл▌ЭтАм саОсзЩ▄░тАл┌ЙтАмсЖСтАл▄▓╦Ю╦Й ▄ЦтАмсоЙсдВрг▒ сЬИ╬╜слВ сЙУ ╘Шр▓Д сжЙ╤лсВВсб╕сЬИ сО╡NQ рбУсоЖ╓Ц╨д▀▒╠ВсоЙсЛ┤ ре╢сНдркП╬│╨ирйЬ▀Ф сО╛╦Я╒РсФИтАл ┌ЖтАм ╙│тАл╦Йр╛м рбЖрг░┌атАмсИп╬жраБ╒Л ╨а╩╢рг▒ рйЬслН  р╣Р╘П ╠Гр┤Н╦Ю╙╣раФроЦ╘║роЗсд┤╦П сЕУрйЬ тАл┌атАм╩╜раИр░ер┐ЧсЙа╤в╨ЩслВ╘п ╘║роЗрдд▄▓╩╢╦У#BDIFMPSсДЙ╘║ сСЮржм сндсдВ╙орб┐╦ЮсЬ╡╤в╨Щ╘п╨Ь сб╕╓Ц╨Ь╠У╧Шрей╩╢сД╣с╜АтАл═И╫лтАм р╡УсдА╘ЯсЬ╣рйЗ═Вро│╩╝ сДзр║ЭсппрйЬ▀Ф ═о╠ЕслФ╒ПсеЗсдТ)BNQTUFBEр┐Ж ▄╣╙ЬсЗк╙Ь ═ЫсНСсНВ╨жсЭ╣сЭЯр┐ЧсЙа р╕ЯрйЬ  ╙╣раИ р╣РраИ ╘дсв╗ рдВ рг░ро┤сФнрбЖ ро│сЬИ ╬╜ тАл╩╣═И╫лтАм %PSWBMр┐ЧсЙаTQMJUMFWFM╤в тАл ╫лтАм╙╣рйЬ р╣РрйЬ сндсдВ ╒Бс░│сд│╓ЦтАл ▀ера┤ ре╢╦Ц╦Й╫╖тАм ╨Ь╠УсЙв ═И╩╣

ргЙ╦Цре╢рбОс░│р│Б╤╛тАл ▄ТтАмсЕУ рйЬ р╣Р╙╗ раИ╨осв╗рдВ ╨Ъ ро│сЬИ╬╜ тАл┌атАм╩╜раИ╦Э╩╢тАл▌ТтАм╙м р┐Ч╙ж ╘║╤всИЬ═осО╡сНП╬З сдВрдФ▄╖ тАл┌атАмсиа ╙ЭсмТ╓Цра┤▀е сКНсКН ═И╩╣

сЬ┤рб│р║лсг╖с░│сМЮсЯ╖╙з═░▀│ рбУ╦Ю сЛ┤ре╢сЭ╣сЭЯ р╛▒сМЮрддр▒Ерддсд┤ сЕУ рйЬ р╣Р╘П с░│сМЮр▓Гр░▒тАл┌атАмр▒Ы тАл┌ЧтАм рдВ▀╕рйЖ раИ╨о▄╖р║гр╕Тр╖И ╘▓▄░╙ж BQUсНЛраЖ╠а╘в═┐╠а╦ГсБ╕ сИТраС╦Г сБ╕сЖЙ▄┐ ╙│тАлрг░╩╣┌атАмро┤рбЖ сЯ╖▀│ ╦ЦсДЙсЯ╖▀│ сЬ╡═И╠и╩╣╞╜ргЙ╦Цре╢сЯ╖╙з╨ЬраЯ с░│рбО рг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╙Й╒д╩╢╦У раИ╨осв╗═о сжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ра┤рпР╬│▀╢сДврмМ ╧гсв╡рйЬ╓Цр║гр╕Тр╖И сдВ ргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа╓ЦтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ═И╩╣╟М ╞╜8FTUNPVOUсЯ╖╙зс░│рбО╨ЬраЯ рг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╙Й ╒д╩╢╦УраИ╨осв╗═о сжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ра┤рпР╬│▀╢сДврмМ ╧гсв╡рйЬ╓Цр║г р╕Тр╖И сдВргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа╓ЦтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ═И╩╣ ╞╜8FTUNPVOUсЯ╖╙зс░│рбО╨ЬраЯ рг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╙Й ╒д╩╢╦УраИ╨осв╗═о сжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ра┤рпР╬│▀╢сДврмМ ╧гсв╡рйЬ╓Цр║г р╕Тр╖И сдВргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа╓ЦтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ═И╩╣ ╞╜8FTUNPVOUр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙│тАлрг░┌атАмро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р ╙╗ ▄╖сФИтАл ┌ЖтАм╘дсв╗рдВ ╨Ъро│сЬИ╬╜ ═И╩╣ ╞╜сДЛраСрбвр┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм╙│тАлрг░┌атАмро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╒ПраС сЭ╣сЭЯ с░│р│БсЬИ╬╜ сЧЫргЙсо▓рп┐рбЙроЕсЕКрдД ═И╩╣╟М ╞╜5.3р┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм╙│тАлрг░┌атАмро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╦Ц ▄╝сЙЖсЮ╗ ╦Ц▄╝╒нра╣ раИ▄░р║гр╕Тр╖И ═И╩╣

ргЙ╦Цре╢р┐ЧсЙасЯ╖╙з═░▀│ ро│сЬИ ╬╜ сЕУрйЬ р╣Р╘П раИ▄░р║г р╕Тр╖И рйЩ▄░рлКрнФр╣РсОг ╘дсв╗ рдВ сдВтАл┌атАмсиа рдФ▄╖╓ЦсаУр╛м╦Цре╢ сКНсКН ═И╩╣

ркЕсакр╛м╦Й ╞╜%FDBSJFсЫг▄╖тАл█ЛтАмркЕсакр╛м╦Й рбОсиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Э▄╖р┤Н ╦У╙м ═о╓Ц╦УрдЖсйУ сДл╥СсИЬсзЪ╩╣ ═И╩╣ ╞╜%FDBSJFсЫг▄╖тАл█ЛтАмркЕсакр╛м╦Й рбОсиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Э▄╖р┤Н ╦У╙м═о ╓Ц╦УрдЖсйУ сДл╥СсИЬсзЪ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙсПдрг▒╨ЬраЯ тАл ▌ТтАмсиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Э ╤всИЬсАКсг╣ сЬИ╬╜ тАлрг▒ ▌ЭтАмроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ сДл╥Ср░есаЭр╡Ы╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЬ┤рб│рг▒ро│рдд╥и╨Ь▄╖р┤Н ╙│тАлрг░╩╣┌атАмро┤рбЖ ╨ЪсжЙ╤в сИЬ сИЬраЖр░е5% #.0╓ЦркЕсаксйПсЫасКНсКН р░ераИ╨о▄░╧всв╗тАлрг▒ ┌гтАмроЕ╨Щ ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ ╩╢р╕╢р┤Н╤Е ╩╢р╕╢сИЬраЖ ╥к╩╣ ╞╜сЧЫргЙсдВргЙ╦Цре╢ рг▒ро│рддрбОсиБсКОр╢┤р╕К╤всИЬ▄╖р┤Н тАл╦Э┌итАм╙ж ╓Ц╙ж сИЬраЖ╠╢р╢┤сВВ ргЫр░е╧всв╗тАлрг▒ ┌гтАмроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ ╩╢ р╕╢тАл┌атАмр╜Б ╩╢р╕╢рйЬ╤Е ═И╩╣ ╞╜╙орб┐саУр╛м╦Цре╢╤втАлрг▒ ╫лтАмроЕ╨Щ╩╣ рдз═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ▄╖тАл█ЛтАм╤всИЬр╛м╦Й ╦У╙м═о тАл ╓Ц╦Э┌итАмр┤Н╤ЕсУбтАл ▌ЭтАмрйЬраЖ сИ╢▀┐ ╠иргЙ╦Цре╢ ╠Усдп╬ж╤╜ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜7FSEVO╙Ь╤всИЬр╛м╦Й тАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣

р╕зс░│ра╢▄║сАотАл┌гтАм╤втАл ╫лтАм╙│тАл┌атАм снжсИдсФн╠Ш сАотАл╦Ц┌гтАмслНр░е ╩╢╦УсИТраСр║л снжсИдсМЭ╦Э ╩╣рг░ро┤рбЖ сп╡св╗сбпсИОс▒Ж╙С╨Р █б╤лсз╛ сЬ╡═И╩╣

$PUFEFT/FJHFTр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм ╙│тАлрг░┌атАмро┤рбЖ сЕУрйЬ  р╣Р╙╗ раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ▄╖╒РсмТ сдВтАл┌атАм сиа ▀ер▓в сМТ╙зтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ргЙ╦Цре╢ с░│сд│сКН ═И╩╣

═о╠Е-B4BMMF╙ЬсоФтАл╫лтАмро│рдд 5PXOIPVTF рг░ро┤рбЖ тАл┌атАм ╩╝рбО тАл┌атАм╩╜раИ╦Э╘дсв╗рдВ сЕУ рйЬ р╣Р╙╗ сдВсаУр╛м╦Цре╢ ╙з ╠асбУргЙ ╨ЬтАл┌ЖтАмсКН ╒дсИп соФсаУ╠псд│

сЧЫргЙ╦Л╙СRivi├иre-desPrairies ╙ЬсЯ╖╙зр┐ЧсЙа╤╛ тАлрг▒ ▄ТтАмрдд ╙╣раИ  р╣РрйЬ ╘дсв╗рдВ ргЫр▓║рлЕрйЬ╓ЦраИ ▄░р║гр╕Тр╖И раИ╨о╨жсм╡р╡ЦсмЕсо▓ рз░сЭ╣сЭЯ ═псЮ╗тАл▌ЦтАм╙з═И╩╣

сЧЫргЙ╙Ср╖▒сг╖р┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛ тАлрг▒ ▄ТтАмрдд ╙│тАл┌атАмснжсИд╩╣ рбЖ рбП═░снжсИдрбЖ рбОс░│ тАл▌ЦтАм╙зсЬИ╬╜ сЕУрйЬ р╣Р ╙╗ св╗рдВ раИ▄░р║гр╕Тр╖И ╦Ц▄╝ сЙЖсЮ╗ сМКсе╡р╖▒сг╖ ═И╩╣

8FTUNPVOUсЯ╖╙з╨ЬраЯ с░│ рбО рг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р ╙╗ ╙Й╒д╩╢╦УраИ╨осв╗═о сжатАл▌ТтАм сЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ра┤рпР╬│▀╢сДврмМ ╧гсв╡рйЬ╓Цр║гр╕Тр╖И сдВргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа╓ЦтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ═И╩╣

ргЙ╦Цре╢сЯ╖╙зр┐ЧсЙа╤╛тАлрвЭ ▄ТтАм ро│сЛ┤сЬИ╬╜ сЕУрйЬс╜З╨ЪсжЙтАл┌атАм ╩╝с╜И р╣РрйЬ ╙мсв╗рдВ сдВ )BNQTUFBEр┐ЧсЙа╤╛тАл┌а  ▄ТтАмсиа╨Ь╠У ▄╖▀е ╙пр╛мспЭ╓Ц ╙╣раИ р╣РраИ ╙мсв╗рдВ тАл ▀е▌ЭтАмрйЭр░етАл╩╣═И ┌г╫╖тАм ╙Ь ╠Усдп╬ж╤╜ ═И╩╣

ргЙ╦Цре╢с░│р│Б╤╛тАл▄ТтАм╙Ь╨о сЯ╖╙з р┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙│тАлрг░┌атАмро┤ рбЖ рбП═░снжсИдрг░ро┤рбЖ сЕУрйЬ р╣Р╙╗ ╘дсв╗рдВ ╦Ц▄╝ сЙЖсЮ╗ ╒ЙсИЧсжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢с┤ОтАл ▄лтАм ╨осжЙсЯ╖╙зсЬИ╬╜═И╩╣ ро│ ═И╩╣

8FTUNPVOUр┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм ═о╠ЕрбвсоЖ ╙│тАлрг░┌атАмро┤ рбЖ сЕУрйЬ сЯ╖╙зсЬИ╬╜ ╨оспОсПе сЙВ сЖВ▄┐▄░тАл ▄ЦтАм╒РсмТр░ераИ▄░р║г р╕Тр╖И св╡═КсДЙсЯ╡реЬ ═И╩╣

)BNQTUFBEр┐Ж▄╣╙ЬсЗк╙Ь  ╙╣раИ р╣РраИ ╘дсв╗рдВрйЬрбУ ▄░сжЙ╨ЪснжсПбро│ ╨осжЙсЬИ╬╜сЯ╖ ╙зсзУсБ╕-&%р╜▒рпЩ сжар░есм╢рйЖ рй│тАл▄етАм┘зсМЖсНС╟Лро│тАл█ЛтАмркРсЭЬсМЖ сНСрбУ╦Юснгргбр╕ЛриТсНдркПрйЬрбУ смУрл░рбУсоЖслВсЙУ▄░ р░ЭсПбро│╦┐ ╘ШрйЬ╟Л╙╗сБ╢слНрг▒роЗсдИ сВВсб╕сМЖсНС ро│╧б╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ рл░ р╜Цр╢┤р╕У р╖│сОирг▒рл░╬Шр░Л сМЖсНС р╜Цр╢┤р╕У╟Лсв╗рдВслВ сПбро│ роЮ╦УтАл┌атАм╩╜раИтАл╩╣═И╫лтАм

4U-BVSFOU╙ЬтАл▌ТтАм╨ЬраЯ╤в тАл▌Т ╫лтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ сдВтАл┌атАмсиа ═И╩╣

╞╜7FSEVO╙Ь╤всИЬр╛м╦Й тАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ╙С▄╖тАл█ЛтАмсаУр╛м╦Цре╢╓Ц╨╖▀Щр┤Н╤втАлрг▒ ╫лтАмроЕ╨Щ╩╣ тАл╫╖тАмсйУ╤всИЬ сИ╢▀┐ роЕсДЭсАКс░│ сНП╬ЗсДЙркЕсаксоЙсДл ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ▄╖тАл█ЛтАм╤всИЬ╨ЬраЯр┤Н ╨а╦У╙м═о тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм ╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл┌атАмр╜БтАл ▌ЭтАмсИЬраЖсИ╢▀┐ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ▄╖тАл█ЛтАм╨ЬраЯр┤Н тАл▌ТтАм╤всИЬ╙м═о ╦УтАл╫╖тАмсйУ сиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Э тАл┌атАм р╜БтАл ▌ЭтАмроЕсДЭсИ╢▀┐ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜1MBUFBV.POU3PZBM╙жтАл╦Й╫╖тАмр┤НсДз╤втАл ╦Й╫╖▌Т ▀│═░▌Т ╫лтАмсдВ тАл┌атАмсиа сИЬраЖсТм╠╢саЯсБ╕ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ▄╖тАл█ЛтАм╤всИЬр╛м╦Й сиБсКОр╢┤р╕КрддсКТ ╨атАл▌Т ▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм ╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл┌атАмр╜БтАл ▌ЭтАмсИЬраЖсИ╢▀┐ рг▒роЕ╨Щ╩╣ сЬ╡═И╩╣

сБ╢риТ╤втАл╫лтАм

╞╜сдВ2VFCFD█б▄╖тАлсаНр░╜█ЛтАмрдЖ с░│тАл┘┐тАмркР тАл▌ЭтАмсБ╢риТсдЛрйЬргЫрдЖ снжсИд рг░рбЖ рпГсЙг╠Б с░│╤╜р╣ж ркРсИпсЦ╕╦Йсои╩╣ ╤Л╤╜сдВ╩╣с╜Л р┤Н╩╝р░е▄╖╠К╙жсТм═░ ═И╩╣ ╞╜╙орб┐TIPQQJOHDFOUSF ═о╠Е4BJOU+FBOEF3JDIMJFVргЙ с│жсзЪтАл┌атАмр╡┐ ═ХсаОраЖрйЩсПЕ р╢ПроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ сДл╥СсаЭр╡Ы ╩╣ 5JN)PSUPOсп░╩╝╨Щ═░ ═И╩╣

XXXTJOPRVFCFDDPN

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN

╙орб┐ро│рддсдЛрмЕ╤╛тАлрг░ ▄ТтАм ро┤рбЖрбП═░снжсИд ╩╗сЕУрйЬ  р╣Р╙╗ раИ╨осв╗рдВ ргЫр░е╒РсмТ смГсдВр░етАл▀е ре╢╦Ц╦Й╫╖тАмр▓в ╓Ц ╬ж╤╜сДЙ╨Ь╨а╠Усдп ═И╩╣ сбР ╒дсИп═И

▄╕с│БтАл╠Ч┌бтАм 1165 Avenue Greene, Westmount, QC H3Z 1P4

XJOWFTUPSJNNP!HNBJMDPN

- B D I J O F ро│ ╨Ь раЯ сдВ ╒П р▓в4BJOU"OOF╓Ц-BDIJOF сдБр╖▒╨ЬтАл╦П ┌ЖтАм╙╣раИ 

сИпсбР ╩╗╙╣раИ╨ЬраЯ 

сИпсбР смГсдЮ▄╖═З╩┐сйасиБсВВ ┘з ═Ир▓к╙Йрк╣раИ▄░╧всв╗═о

Winvestor Immobilier Inc.

сВВсЮЦс╕м  ═ЫсД╜с╕м 

╞╜сйУснж╤всИЬ снжсИдрбЖ сдВтАл╠а╫атАмсЫг╓Цр╕БсЮесбУсМЮ╙ЭсмТ сдЯ╒Л╧бсо╗ ╓╡ снЕтАл╫лтАмсКН р░дсИЬсзЪ ╞╜╦Ц╙ЭрлКрнФсЮДрйЭргЫр╛м╦Й╤втАл ╫лтАм╨ЪсЬИ╬╜ сБ╢риТ╬З тАл┌атАмсиаро╖ ═И ╩╣ р░ериТсЮпр▒ОсВВр▓ЙсЮЫ ╞╜8FTUNPVOUс░│р│Б╥и╨ЬраИ╤всИЬ снжсИдрбЖ рмб╬Ш╥и╨ЬраС ╨е р░е╘ШрйЬ╓Ц╙╗сБ╢слН сдВргЙ╦Цре╢ тАл┌атАмсиа ╠Усдп╬ж╤╜ р░дсИЬсзЪ

сПдрг▒╨ЬраЯ

╞╜сЬ┤рб│сПдрг▒╨ЬраЯ╤втАл╦У ╫лтАм╙м═о ╨ЪсжЙсЬИ╬╜ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ╤Л роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣

тАл┌а┌ЧтАм╤втАл╫лтАм

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОй тАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

сЕ▓╤╝р▒Х▀Нсамр╣Ф╧зтАлтд░█ЭтАмфнМ╤Нр╣┤═╕═Ъ сМп═ЪсУ░фзпфЫ╛ сМп═ЪсУ░ ] сМп═ЪсУ░▀Нсамр╣Ф╧зслЭтАл┌ЩтАмсДАтАл▄зтАмрйЫ ╤║╬╗ р▒ЭтГв▀Нсамр╣Ф╧зтАл┌ЩтАмсДАто▒ф╢гуПФсЭмтО╜ ╤║╬╗фФЖс┤╕▄┐смг сЕп рвФ рвШ ра▓╧Бр╣Ф╨гтйвроХ сНУ сГСтАл┌▓тАмфТУ╤║ ╨РсжЦр╣Цр╣Фс║йто▒ сЕп рвФ рвШ сОаслжуаЮсЕз тАл╫ХтАмул╝сГС тАл┌ЩтАмсДАуЧ╣ф▓Пто┤сГгсЖЮ рвДф▓Н #FMM$FOUFS сОаслжуЖа сНУ╧Бр╣ФтйвроХ фК▓р╣Фуекр▒Эт┐ДфГЦсЧХ сД╖╧ШуРКуТ╗соЬу╗п 

╞╜╦ПтАл┌░тАм╨╣сБ╕тАл┌атАм╤втАл ╫лтАмсбпсЧЫргЙ╤лсз╛св╗сИн ╙│тАл┌атАмснжсИд▄╖сМЭ╠Ш тАл ┌атАм╨д╦Ц╩╢тАл┌а┌░тАм╩╝рддр░е╩╣рг░ро┤рбЖсДЙ╘ЗрйЬ ═И╩╣ ╞╜▄╖сзЩр╢┤сг╖сЬ║╤▓тАл▌ЭтАмсДЙсЙЖтАл┌атАм╤втАл ╫лтАмсдВсЧЫргЙсЬ┤рб│ р╢ЮсБ╕тАл ┌атАмсНП╬ЗсДЙр┤Н сДзрдз╘жсоЙсДл ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ╙СсжЙсМЭ╨ЬсзЦ сдВ.POU5SBNCMBOUтАл┌а┌ЧтАм╤втАл ╫лтАмсдВс░│ра╢▄║ сАотАлсжд ┌гтАмрдЖ р╗ОснВтАл┌гтАмсКН сеКсб╕╘всВВсб╕сЭ╣тАл рйЖ▀╕ргВ┌и▄лтАмрйЬрбУрддтАл▌ЭтАм╒Р╘А ╘║╨Щ═░ р╢Зрг░ро┤рбЖ╠исЬ╡═ИTG


˖‫ڍ‬ᔈࢼᠪયଯܰ‫ڍ‬႐ߥၶलඞ͔᠎Ⴀ ኃ

 ྟ

˖ ຠ Ի ள ᫔

ၿ˖Р̠Ҧᠪຸᇪ͗γᬩᦉNjܰ̓ ᦉNjஓᐱᦉԜࣱతᐎՋԦ࣊᤯ᅻὋఝ௦ Љ᝴ቿՋ్͇ᄉ‫ڍ‬ᬄߥၶඋˉՐ௃ᭉࢹ ͺፂԊԀԺ‫ڙ‬ӧࡂˉnj ʼᤗ߽ழ๖োᜁǑ̠ඞ௅ઐǒ๑ܰ ྟ଍ྱ᠌ՁᣀᣑՐὋलᡐ๑ЮܰᄉᎩඞ Сซ֖བᝫnj Ǒ̠ ඞ௅ઐǒઐ࠭Ὃ ࣱ Р థ ʹՏܰ‫ڍ‬႐ߥၶ‫ڍ˖ڙ‬ᰳኍᬒಢߥ ˷njᏪᑞܴխल‫ڍ‬ᬄߥၶ౎ӧᄉ్͇ࡂ ௦߽ழଡΘᄉ᜷ᄥ᭦ࣸᄉᰳᮨ‫᧚ߥݑ‬nj ၿ߽̅ழ‫᧚ߥݑ‬ᄉଡᰳὋ႐ߥ̠ஜᤋ፝ ˏࣱ‫ܘ‬᫁̾ʼnj ૵˖Рஓᐱᦉ߽Ꭹ๖োὋܰ‫ڍ‬႐ߥ ၶԺ̾ႁឯҁᄉஊउ‫᧚ߥݑ‬ᒯ࠵థ˓ ᮉᄫnjܰ‫ڍ‬႐ߥၶᄉᠪүЮࠓӉહߥ᠟Nj Ͱࠖ᠟Njၶา᠟Nj፫ՋӝႤγᬖ᠟Nj‫ڍ‬ᬄ

ൣϘᎾ‫ڍ‬঳ፑࢵ௾˝ఴ‫ߥڍ‬ၶ֖ࢹ ̠ଡΘఝܲࡂˉ఺͗ᄉՎௐὋ‫ࣰܹڙ‬ฟ ग़ࡿᄉ˖‫ܷڍ‬ᬅԁ˝‫ʹݟ‬þ۱Шÿܰ‫ڍ‬ ႐ߥၶ᠟ࡉॶ఺nj˖Р߽޴ᤂ௅ԦѢʶ ѶС̅‫ڙ‬ӧ႐ߥၶࡂˉᄉᝬোὋलᡐᒹ ᝶᭍৲njత௅Ὃ˖‫˞ᦉ͛ࠇڍ‬Ҩᄉᔭ஠ ઐጭǑ˖‫ڍ‬௅ઐǒઐ࠭Ὃ૵ஓᐱᦉᄉʶ͊ ‫ܥ‬௙ሥὋ˖‫࠱ڍ‬Љ᝴К‫ߥܷڍ‬ᄉ‫ڙ‬ӧ႐ ߥၶ‫˷ߥڙ‬య̯ᫍ̂ЩᐋࢹͺnjᏪ൤ґ ߽ழ᜵ය‫ڙ‬ӧ႐ߥၶҨူࢹͺኣ᝼ॸᮋ ᜵Х‫ࣱˏܫ‬ᄉᄰСКᐋࢹͺፂԊnj ઐ࠭ᤆଡҁὋӑ֖̚ʼ๑ͺ˝ណ ཁὋࣱ̯ध‫ࣂݼ‬ፂЉ᝴‫ڍ‬ᬄߥၶಢ ܰЩᐋ੊ࠃ˷nj ઐ࠭लᤗӑ̚ᄉʶՏ˃ࠑᄉពᝌ᧕ ឬὋᤇᮉளஊንᛪ௙þஊउൣ‫ڙ‬Ꮵᘼ˝ ‫ڍ‬ᬄߥၶଡΘఝܲࢹͺ఺͗njÿ

˖‫ڙߦݘڍ‬Ꮎ‫ܾڣ఺ڍ‬ᢍᘾ৲ʶ‫ڣ‬

̠࠮γᬖ᧗ܷႼჀγᬖ ϣऔྤӝγᬖ᫁యએူγᬖ ᡓጞኣ᝼ྗආଉ̝Nj‫ڍ‬ᬄߥၶӝႤγᬖ 3341ᤝ͓᧚3&41ஓᐱ۲᧚33*'-*3" 5'4"̈৻۲᧚γఴ۲᧚߿యߚ൛(*$

ᦋ̇ሑ

ྱѾ ᡓጞኣ᝼4VQFS7JTBӝႤγᬖ ଍ᕚ 4VO-JGFѫጙ‫ۋ‬ጻᢵ̠࠮γᬖ බ௙᧚ᚷ

ႂᥪZVOYJVHVP!TVOMJGFDPN ˃ಜIUUQHVPZVOYJVXPSEQSFTTDPN ‫ڦڠ‬4U$BUIFSJOF8FTU4VJUF .POUSFBM 2VFCFD)#7

ణសࠃᄉଠᤗὋణൣ᜺ᄉઐն

ࠑТᰍੜ ౏ॕ

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ႂព

᱆ᄴణܷᰍੜ࣍Ө͗"*#2͗տXXXBJCRRDDB Ҫૅܷ$")1*ᰍੜ࣍Ө͗͗տ ӠʸࣱႂҦࢹር࣍ᐋˉᐿ௿ Ӡʸࣱतኒࢹርᐋˉᐿ௿

੽ଋளੜᰍஅὋேࡓ೜ᰍὋ‫ˉ׷‬ၸੜ೜ᰍ ጙܰབ੆Ϸ೜฽Ὃ‫ڠ‬۲ଉາ̀೜฽ ‫ڠ‬۲පࣰ̀೜฽Ὃቆචႀᧉ೜฽ ᰍੜ࣍᠉͉γᬖ ࠴ௐѢ"*#2Ө͗ፑʶಕэᰍੜઐն 

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

௃ʶ᥋໣ᄉᰍੜ ੇᄉఴᐋࢹͺᅻ௃ʿᝒᄉᝮᤗ ௦ੇᄉ‫̂ܪ‬ԓѶ

#--B4BMMF -B4BMMF 2$ )3. МՂ 

!"#$%&'(()#*+),

త௅ὋᎾ‫ڍ‬᝜ழԦ࣊"NCFS᝜ઐ὇Ꮎ‫ڍ‬Їቧ߶К᝜ઐጆ ፑὈὙ þʶՏ౎ᒬ˖‫ڍ‬ᄉࡦ‫ߦݘ‬ᯰ᧚ం‫ڙ‬ӧᄨᮏ᧖಩఺‫ڣ‬ᥒ̠ឩ દÿὋ‫ܑܪ‬þ౜ऎӿᬖÿὋࣲ˄ʿᅻ‫ڙݜ‬Ꮎ‫ڍ‬௦ՠథ͉ʹࠑ࡚nj ᝜ઐሥὋ๗̂ᄉࡦ˖‫ߦݘڍ‬ᯰ᧚ంԟҪ˿ʶ˓˖‫ڍ‬஺ຣ‫ڃ‬Ὃ ̯˖‫ڍ‬ᡍᎾ‫ڍ‬஺ຣnjఴ౎ᮔ߿ॆ௅ሎܑὋ஺ᛠ‫ڃ‬᫲‫ڣ఺ڙ‬ᄅ఺ґ ԦဗФܾᢍnjᄢଌेϷ௬ᇧ‫ݜ‬ˀʶՏᢵ͊ʿ௙ᄉ̍ฮ‫ݘ‬বʶՎሎ ध఺‫ڣ‬nj᝜ழሥὋ‫̯ݜ‬ᮖ᫲‫ܪ‬ᮖԨએࣲཱ૰ʼளᛧనՐሎध˿ᓇ ቢ഍njʶௐᫍὋᤇՏܾᢍᄉ˖‫˝੆ࣱ࠵ڍ‬Ꮎ‫ͳ޴ڍ‬СซᄉཤཁὋ Ꮎ‫ڍ‬ᄉ߶К᫇ᮤвऎᜁ́ᝫnj ӧᄨᮏ఺‫ڣ‬ክူࡌ᝜ࠢࡌࡌܷ᫁ӻeᡉАҾ὇%BWJE)VDI MFSὈሥὙ þ‫ݜ‬ឬᭉ᜵ၸร੣ᫍὋΦˀ஺ᛠ‫ڃ‬ѫधÿὋᬣՐʼ˿ʶᣙ ጰጝྠཱᄉᢻnj஺ᛠ‫ڃ‬ᄉʶՏᄫѣᏧሥὋіܸґὋ‫ڙ‬ጰጝˆႌ᠞ ௛˖ॶᄉ᜹Џ஺ຣ˖ὋʶՏ‫ݘݣ‬ណ‫ڎ‬ଋᤂᯰ᧚ంὋࣲፋᯰ᧚ం ᤫᤞᮻྫྷnj ᐎᥧុಉࡌ֖ሧඞˀ๑С੯กࡌʶᄯӨү੼̠ὋᎾ‫ڍڍ‬ҫᬒ Ѷណ‫ڎ‬ᐎጆᤇ˓‫ڍ˖ڙߦݘ‬ᄉࠑ̠njཨᏪፂ᣾ʶܸᄉࠬ੼ὋᎾ‫ڍ‬ ᝜ழࠇ࣊᝜ઐᝌᬓὋᎾ‫ڍ‬᝜ழత௅‫ڙ‬ጰጝᄋՐӜ੼ҁ˿ܾᢍᄉ ᯰ᧚ంnj᝜ழឬᯰ᧚ంᜁԦဗௐþ߶К˄థྗආᄢએÿnj ᯰ᧚ంᄉܾᢍᜁૈ௦ʶᡐᗧែࣂˣᄉᑱ‫͇̂ڃ‬njᯰ᧚ంˏ ࣱґ̾஺ຣᢵ͊౎ҁᎾ‫ڍ‬Ր໔႐ʿॅὋᄫґ‫ڙ‬ጰጝՋกࡏ႐nj ᯰ᧚ంᄫґ૆஺ຣኣ᝼֖ྗආՎͰnj।࣍ૈѢὋᡱᬣ஺ᛠ‫౎ڃ‬ ᎾՐᑱ‫ڃ‬ὋࣲʿᤊԥᎾ‫ڍ‬ѱก੊ሧඞก὚˄ᯰ᧚ం௦ᜁྗආଋ ᡋὋ˶ʿᤊก὚ þΙཱᄫґৰхὋԀΦᯰ᧚ంᄉҮ఺ʿጥὋॆࡌ ̮௃ก࠱͉ʹʶழ᤹૬੊᥏ᤄnjÿᙉཨሧඞก᜺߿Ὃ૆థ᜹Џ ኣ᝼ᄉ̠‫ڙ‬ኣ᝼᣾యՐʿԺ໔႐Ὃͭࡦ̾ʽᄉߦቧᔩ᣾య໔ ႐ὋѶʿᭉԩᎮnj

င௫̔ ‫ڠ‬

̖

នड़ྫྷˉѢ‫׫‬Б᠟᝿ͤనҫКር̾ʽ഍ᄧ‫˝ڨ‬࿗ࠑ̼ူ

Ѿ‫ܒ‬Ѣ‫׫‬

႓ क़̭ბ‫ڲ‬䒓Ꮐࣷ‫ڕ‬䘕̺䨵䧏⩢க

᜴ࡳ4U-B[BSFࣉᰳು៷߳ ʹ

ጊ᥵ࣉ˖ॶʶӹੜ໠̜Мࠟ ʹ

̭᝸㺬ϧ͇ͨ Ѻλ⠙უ⻮ϧ⣜㐂ᄼࡧ ࢍౝ䲏⼜̴ ࡰ㠞ᅧρ๔࢔ᝬ ఈ͗‫⩌࢘⊡ڕ‬䬡䊲๔ಸࣹ䒓Ꮐ 䒳䒓Ѻ⮱⻮უ։䒓䖀䓾䉚➖͚ᓰ 倅ᅁ๘⤰౧ Ꭹ٬ చ ‫ڙ‬చ ⇆␖ ᪐ₒᄼ䖀ぶऱ⻺᰺ߎ䃫᫪䌊⻨⻮⿸႓ᵎ ,VQFS"DBEFNZহ.BSJF$MBJSF႓ᵎ䒓⼸ϲܳ䧌

Ѻλ(SJGGJOUPXO ㈨㦄ऺ⮱8JOETPS5FSSBDF ᐧま ᴴ۳̭ბ̭ࢲ‫ڥ‬䯲∮ۭ Ԋ‫ڨ‬ᲮҠѺλ䶣ẩ Ԝ㻳䲏ᄦᏚ䮏㐬ౝ 䔉Ⱨज᱈ጯ͚ᓰ㒻ᮜज䅀䬦͚ ः䲆䲋፥䔯व႓⩌ᝃ๘ິᅲѼहᬣΌ䲋፥䔯वែ 䉱 ⩕λⴚ⼌ 䪬⼌ᝃև"JSCOC ࠲क़̭ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ‫ڕ‬ 䘕⩢கࣷ䘕ܳუ‫ ڤ‬

МࠟѢ‫׫‬ ౽㥪λ-BTBMMFࡧ"OHSJOHOPO Ꭱᐧま ፓ⩢ᷜ ᅲѼ䲏⼜㠞ᅧι๔࢔ᝬ 倅ᠾᅸ䶣 ᱊ࢄ 䲏ᄦ‫ڙ‬ చ ᒖ‫ٶ‬Ხສ‫ڕ‬䘕჋᱕ౝᲬࣕᝬࣷ࢘⩌䬡㇫㷲΅౽ 㐬㏬ౝ䧮ϲܳ䧌ጓठⰡ䓫叓ധᅁ๔႓ ܳ䧌ጓठ Ⱑ䓫Ꮴ๔ᆋλ-BTBMMFᰭສ⮱ᄼ႓1FUJU$PMMFHFহ⻮ ⿸ᄼ႓.POUFTTPSJ䭱䓾ᰶᵎ䒓Ⱑ䓫4U"OOF⻮⿸͚

⠙⿸ẩᝬ ᄼࡧ⣜ධᎪ䯲㺬ϧ͇ͨ ᠒ᰶᝬϔᎡ ͸Ͳ็Ꭱ㇫ᓰ㐡៑ ᝬᅸԊ‫ڨ‬ᲮҠẩᝬ࠲᠙̭ຄ̰ ࡷ ̭ຄρࡷ ͑ຄఈࡷఈ䒳䒓Ѻ⮱ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ๔ऻ 䮏㺬ϧ⼌჏ᅲѼ็Ꭱ ᝬ⼌ᩣ‫⽠ڒ‬Ⴧ⼌䛾Ⴙ‫ڕ‬ज㺳 Ⰳ䉤䊝‫▘ݝ‬䒓〆ϲܳ䧌᫝Ⰵ ᔘ᝸ᓄ

XXXTJOPRVFCFDDPN

൥ᛠᒯ"OHSJHOPO‫ڠ‬ᨠቢ໠̜ˏӹੜМࠟ ʹ

અᠪྫྷˉ ᜴ࡳ%%0ӜᎫ᜸‫ٽ‬ӬЊઅᠪ഍ ʹ

ఝܲྫྷˉζো ஛ឯ౎ႂಉល

‫͗ݘ‬᝟๗߀Υӳ໷ᤠҪૅܷᜁ૬ ʸࣱґὋຫӮ౼පѽපႂत᝹ࢹር థᬌМՂࣸˋ৻ࢶઙපᗧᑞႂቢஶࢹᮉ ᄫᦉ͗᝟П౼Ὃѽၸᐋҫ˧ΦὋ๗߀Υ ӳМՂ৻ᗧᮉᄫᦉᮉᄫ౅஧൛֖ஶࢹ᫲ ඞࢹࢹᠪ൛ጝͷʹЊ໷ᤠὋ৻ࢶМ߶ ఺Сଋҁઐ಴Րበ಴ΝಉnjП౼૆þဌ ‫ݴ‬ÿᢵ͊ᄉ˖‫ڍ‬એࣱཱ̅త௅ґ ज़Ҫૅܷnj ࣱ̬త௅ௐ᝴ὋॆП౼૆Ҫૅ ܷએཱ̯ӑ̚ᯪᦏ‫ڍ‬ᬄ఺‫ڣ‬Йܑэ‫ܫ‬ ґज़‫ᦏ੆ࢵٽ‬ௐὋ‫ڙ‬ӑ̚ѢЙܑ᣷᫸೜ ಉ঳ቢᖿᎩnj

SafeGuard Inspection en bâtiment Building inspection

ƽ‫ڠ‬۲ፆౝ ƽፋΘଅප ƽࡓᮆܸ᭦ ƽγຝ౅஧ ƽႂҦጆፑ ƽчఋ᤯᮲ ƽጙܰੲଠ̀೜฽໣පẁԲஅ᠟Ẃ

ႂព  i 6DPN ੣఺  ႂߔᥪ͇EHVP!HNBJMDPN

ƽ፤ν᠟ၸ͈ͤ ƽសࡉᝌ᧕ኔႠ ƽဗ‫ڣ‬੩Ӿઐն

ቩនనҫΟႌࣱảࣂ‫ڙ‬᱆ᄴ೜ᰍஜӡඞࡏNj഍ߴ஺आảཿ৘ܷ ໗ࣉՉӜʿՎࣱ̼ࡏࡓ᝹᝟Ԣၸ౅ྱཁảዴ᤯ᐎᥧԢᄴࣉतኒ౅஧᜺ ᔴԢ໥Ԫ੆‫ځ‬njੇ͂ᄉፂᰍ௦৥અᠪᄉγᬩnj

4VOOZ-Jᠪຆӧ̠ซбᰍࡓ࣍ ႂពὙ !"#$919-1888 ࣱࣱܷ࣍‫ݑ‬ ࣱ$FOUVSJPO 1SPEVDFS

3FBM&TUBUF#SPLFS‫̖ڠ‬ፂጡ 7*1ፂጡ̠˞ᮅ

‫̖ڠ‬ፂጡ

ฐᇻᰍࡓ

ለतᄴ໯ࢶࣉ˖ጞ̠ඞกᬒ௅ґࠪ ࣺ౼ሡኍՏԻዙᜁն̠ᜁଌᡋሒऋྫྷᎴ ʶ಴ΙกМधࠇѻὋᜁն̠ᡋሒᤂբ ேనᜈЙܑὋౝ੆ᡋሒऋྫྷᎴὋᜁѻ‫ܪ‬థ య१ѱНࣱН˓తҁࣱ̃ʿኍnj กᬒ ፂࠅ ူ ಉ௙Ὃ ࣱతᒯ ࣱతయᫍὋࣺ౼ሡኍՏᜁն̠ᰁ ᯹᠍ᓔὋЎՐ̯ᯭຠNj᭽‫ࡢ᧛ڍ‬ኍ‫̾ڠ‬ ๑ʼϦᤁழयὋᡋሒբேనᜈЙ ܑnjࣱత௅Ὃᜁն̠ᰁᓔ̯᭽‫᧛ڍ‬ ࡢຠᤁᣑேనᜈբᡋሒЙܑௐὋᜁ ለतМ߶ᦉ᫂ᐎՋಉᖌnjกᬒᝢ˝Ὃᜁն ̠ࣺ౼ሡኍ̠ᤊԥ๑Сก᜺Ὃᤠᥗ๑С ᄢክὋ࠱ሄൢᤈԯᄉ‫ͳڌ‬ऋྫྷ᭣กᤁЙ ܑЮὋࣂౝ੆ᡋሒऋྫྷᎴnj

+PTIVB;IBOHषߔ‫ڃ‬᫲ 

᱆ӑАࣉ˃ᐋ‫̖ڠ‬ፂጡ

ᦋп೎

ࣸຆຠᰳᨠᯭຠൿѹ൥߿̅త௅ ‫˴᜴ڙ‬ᴜ঳ቢˠᛠध࣪ᇩὋత௅ൣय ᤯ᢻnj᤯ᢻՐὋ൦ලᒯຆ‫ڡ‬ణঋԵᭉ࠴ ௐѫὋ̯ຆ‫ڡ‬ҁᯭຠԵᭉ᜵ѫ᧾nj᤯ ᢻՐᯭຠᄯ᣹൦ලԵᭉ࠴ௐnj ᇽ͈ழ᭦Ὃ൦ලҁຆ‫ڡ‬ӑᰳᨠ̃ኍ एᇽ͈௦ЊὋຆ‫ڡ‬ӑҁ᜴˴ᴜቢ˝ ЊὋ൦ලᒯᯭຠஞൿᇽ͈ጝЊ὇ጝ ՋຠࣈЊὈnj ࣱࣱ̬ѹ˖‫ڍ‬ᨠᡸ঳МՂˀᯭຠኣ ᎷӨᝫὋՎ਒‫ڙ‬ᰳᨠध᤯ѹయඇܸधѢ ࠪѴᢻὋӉહࠪᆀ᤬Ԣࠪ᫁᤬Ѵ ᢻnjФ˖ᆀ᤬Р᝹˓ቢཁὋࣸࢶӮቢNjࣻ ᄨቢNjᘹ᫂ቢNjЏ௙ۡቢNjຆ‫ڡ‬ӑቢNjለ ၾቢ᜴֖˴ᴜቢnjᬣՐὋ᫁᤬ѴᢻѶԺᄯ ᣹ӑ̚Njʼ๑ኍЮ‫ࣉۡ˓ڠ‬nj

ՏԻັ̠ᡋሒฟ‫ڥۇ‬ᜁѻѱ

ᤤસγᬖ Сྕఝγᬖ

‫˝ځ‬Сྕ ‫˝ځ‬γᬖ

஺᠟nj߽ழԦ࣊ᄉǑஓᐱᦉࣱᦉ᫂ᮔ ኪǒʶᓉМРᮔኪஂѢᛪ௬ᇧὋ౎ӧ႐ߥ ၶஓᐱࣱᮔኪஜቤᰳ᣹̢ͷЊὋᤉ ᰳ̅˖‫ߥ࠴ࣱڍ‬ஓᐱᮔኪ ʹЊ ֖ᰳ˖ᮔኪ ʹЊᄉ঳֖nj ࣱ̬తὋʶᦉ᝺ៀጡेྞǑʶ˓‫ࠑڍ‬ ˏሗࠖᒻǒ‫ڙ‬Ꭹፎʼབ͛Ὃત୉ᏧႠͪ௦ ‫ڍ˖ڙ‬ᄉܰ‫ڍ‬႐ߥၶὋ‫ݜ‬ᤤસ˿ӑ̚NjП ࢶˏ‫ڠ‬ᄉˏ੝ᰳಢὋପᇧ˖Рஓᐱᦉࠪ ఴ‫ߥڍ‬ၶ֖ܰ‫ߥڍ‬ၶ‫్͇ࠖͰڙ‬ʼᄉࢿ Ѿࠪय़njុಉፆ౦̽ત୉Ꮷਕҁ᭣࣡৲ ᝲὋ‫ݜ‬ᛪᇧὋ˖‫ߥڍ‬ၶ෤థ֖ܰ‫ߥڍ‬ၶ̙ థՎಧᄉय़᥄nj ࣱ̬తὋ฿Ӯܷߥ˝႐ߥၶ૰ளቆ ុ὚௃᩷ᐋˉ੾శߥᬒुᤔܷ̃ߥၶୂ ҁ్͇ᣖࢿᄉேࠖᒻὋઁ‫ࠖݝ‬ᒻ႐ፋ႐ߥ ၶὋ‫ڨ‬लᡐߥၶʿ໗̾ԢᎩፎབᝫnj

ᯭຠᰳᨠత௅᤯ᢻ ҁຆ‫ڡ‬Եᭉѫ᧾

 

੣఺ FRVJQF[IBOH!HNBJMDPN

ࣱ 3FNBY$MVC‫ݑ‬

"#$%&&#'($(#&&$)#*+,

ࣲ‫ڎ‬ᬅ‫̗ڡ‬ፃᰎḙसߕ‫ڄ‬᫳ḙቪប˞০ଢΙ͖᠏఩Ҭ ẩ

S ࣂଋԩ0GGF

˓Мࠟ੺᧙ᩘ‫׫‬  20 CôTé L’ÉGliae, Boischatel, QC G0A 1H0 ܲ‫ݒ‬அሜྫྷˉ f4UVEJP f ӹ f ӹ థ ႂ೘ ‫ंڠ‬Кᜈνࣱत ࣉ ஊ͈ͤ

40-%

ܲ‫ݒ‬அሜྫྷˉ અᠪᯪᤤ  9515aumierAv,Queec,QCG2B4C9 ‫ݒ‬Ѣሜࡓ ˓ ˓ ˓КӉ Ѣሜ‫ٽ‬᭦ᆑ‫ ܖ‬Кᦉ ቓਖ਼ܷጝࣱ ੜᮆ Кᦉఝ૰ ᫹ԻКᦉఝளᤂܲ˓ М̓ቢ ᤂՁᰳᤳክူМՂክ ူ અᠪྫྷˉᄉᯪᤤ

ၶาኃʶ ࢹͺኃ̃ᄉ ᄇʹܷआ Ժ᠝൛ 635 Saint-Joseph Rue, Lvis, QC G6V1J5 ᱆ࣉӮࡿѢሜ഍ࣛआᩓ ˏ ˓ʻӦ ʶ˓‫ٽ‬Ӧ ੜˋᒬͰ ʸӦ‫ڠ‬ʽࠈᄯ᤯आᩓ ሜ᧚ ʹӡ ࣱКளᜈν ᠟ၸᤂʹ ѽ๦ᰳ Кᦉտࢹ ௃ባ́ ௃எ෱ ௿Վʶ᜴̠आ˞ࣱ ဗ ᤝ͓នᝧ आ˞Ժ᠝൛ᯪ ̶̨ᭉʹࡂԺ̾ୱͺ఺ ʿԺܾ

य़त‫ ॶ˖ˉ׷‬Ҫෳቢ֖ ዴᜈν.PUFM  899VachonBoulN,Sainte-Ma˓ঋᮿआ  5802RangONeuvile,Quebec,QCG0A2R0 ՁᰳᤳМᡸѢԯ Ҫෳቢ ࣛˏ˓ঋᮿआѢ‫ ׫‬ʻ˓"ጞ Ѿᄉሜࠆ ሜጝࣱ᫁̾ʼࣱ ыஅЙʹʿᭉፂᖸ ጥ‫ˉ׷‬ અᠪᯪ̶ᭉ᜵ൣ‫੼ࠬڙ‬ ‫ݝ‬ᮉᄫᄉ; ʿ᜵ᩱ᣾఺͗‫׎‬ḓ

rie,QCG6E1M3 ᱆ӑАᤂ᥻ʻ௠.PUFM ᰳᖸ ˉᮨ ᰳಕэᜈν ᰳЙͰည ညᰳᮎࠆ໗਒ ຀෍ߢᓫʿ௙ ௬ ‫ ॶ˖ࣉܪڠ‬ጊ᭤୔੫ᢻ᥊ Վʶआ˞ࣱ ဗᤝ͓ᣀᝧ̓ ᨄӒࢹር

!"#$%&'()*+,-*. !"#$%&'((,+>)*) !"#$%&'.>)+E.)) * , / 01 23 4 # ! 5 $ 6 % 7 8 4 9 % " # 5 : 9 ; 5 ((/(>0?6;@3 92!"A%&B89C#3(/,849%"#5 ((( /0D; !0?!@ @ !2; !8 :F G @ !5?% H 9$AI $!"#0<*:0-=> :9;$!"#0<*D0.<> 49%"#!5J!"!2%K2!0<) 0-?*

⠙⿸ᄼᅸ 㶄䖀Ⴖ䲆䲍䓾‫ڙ‬చ ౝ 䧮 DFHFQT ႓ᵎ ‫ڙ‬ϑぶౝ⤳Ѻ㒛 х䊷 ᫝㷲ԛ ⩢ӈᯃ ᝬᅸᎡព ᐧ Ꭱ᫝ᅸ䶣 Ꭱ⮱☚Ⅱマ ᫝ࣕᝬ ᫝⊡ბ ბใ։䒓Ѻౝ̸ბ ѻλ㠞ᅧघФ 

$IBMMFOHFS倅ᅯ‫ڙ‬ᄀ ᭫㦄Ѻ㒛 䲍 䓾1-7FUV (V[[[P⩢ᒞ䮏 "EPOJT ‫ڙ‬చ ႓ᵎ ౝ䧮$ UF7FSUV 倅䕌 ࣷ᝭ᰶ䃫᫪ज❞ც᪋ᬻϛ⮱ 㻿㥪ࢂٰ Ꭰᅧ ᣽ӈ࢔ბ⊡ ბ 䒓Ꮐ ‫➖ו‬䬡␯ϛ‫ڕ‬ᮜ㻳 䛻̺ღ䩆䓴घФ 

⠙➦ 䆗ࡻ ⍖仕 ̭ᏁԞ‫ڕ‬Ѻλ!MF#J [BSEᴾ᱕㍮㠯ౝ⃢ ‫ڙ‬చ᫮(SJMMJ4BN VFM‫ڙ‬थᎡᐧ ⵃⴠ㐀Ჱ๔ᐭ⿄ ᅃ 䶣๖㟞Წ ̭≮⮱ࣕᝬ ̭ẩͨ࢔ᰶࢂ⠙ ⊡ბბใ䒓Ѻ 䒓Ꮐ䓾$&(&1 ⏾ 䰗ౝ 倅ᅁ๘ ᬒច ᄼ႓ ͚႓ 倅䕌 ࡨ 䮏 ‫ڙ‬ϑぶ̭㻮իᓰघФ 

!"#$%&'(*./(>(> (-)/0D;!0A;0L6$#89C#3((/,8M%@@!5N95 $%!0<-<0.DE

!"#$%&'.E/./>/+ ( / 0D ; ! 0O $ % " P % C 9 @ ! 8 6 # ! 9 ; 5 A ; 5 :9P0Q/O0(?/0

倅ᅯ‫ڙ‬ᄀ ⩢ӈᯃ 䲍䓾$&(&1 䕇ࠑ ▘䒓 ᄼ႓ 倅͚ 倅䕌 ࡨ䮏 ౝ䧮 ‫ڙ‬ చ ‫ڙ‬ϑ ๔႓ぶघФ 

ੳѼ%VQMFY ⵃ㐀Ჱ ͆☤ӈᯃ ბใ 䒓Ѻ ᐧま䲏⼜YGUघФ 

ᬒច͚ᓰ‫ܧ‬ਜ਼

ŗᰶ㶒䉡͗Ѻ㒛 घФ ፓ➖͇ 㧆೻ Řᰶ㶒䉡͗Ѻ㒛 ፓ➖͇ घФ 㧆೻

੾ଌࠇਗ਼᠔੝‫ނ‬੬ ᠫງ‫̗ڡ‬ፃเ എᔉઆᠫ˄ࠒஜឰ‫ۇ‬វ


роЬ╙б11ркЕсак╠асбН╙С╠Ъсм╢═│сНдр░╛сеТсп╡сИО

сО╛тАл╠вракра▒┌НтАмсО╛╨К╦ЦтАл╓╡╠Ц┌НтАм сКГ╠ГсжЙ╤л╥креЬ╨бсИп

спкр╡Т╘жсБ╢снгр╕ор┐╡сГз

с│лс┤Ьр╖ЗсО╝р╝║сВ╗сВорз░сТ░▄▓╠а═Ыр▒┐

╦ЦтАл┌НтАмспкр╡Т╘жсБ╢снгр╕ор┐╡сГзсВорз░с╜Л╦ЦтАл┌НтАм ╨╣╦ЙсжЙсЫксЗзс╜Лсг╕▀░сД┤р╖Ъсл╣ргЙр╖Ъ╙Сро│╙Ьр░д рпЕ╘жсБ╢снгр╕ор┐╡сГзсВорз░╟МтАл▀Ъ┌ЩтАмр▓Ь▄┐р┐╡ ╘╡реЖ╦Цс╜Лр░е▄┐╘жсГАс╜Л▄┐╨Ър╡к╟М╠В╘жтАл┌атАм р╖Ъсл╣ргЙр░Ж╧всБ╢р┐╡╒У▄░сЮ╗сдБ╟МреЖтАл┌атАмр╢Ю═ФсИес╜Л ргВсНВрбЫр░╝╟Лр╜гр╜С╦┐╩╢╩╣▄┐сБ╢р┐╡╟М ╦ЦтАл┌НтАм╨╣╦Й╨╣р▒ЖсжЙсИес╜ЛргВ╒и╥о─ИсМЮрдГржк р░║╥Гс╜ЛсзУ╘ирапсйЩ╟Лрйзр░╝╟ЛрпГраО╙РтАлсА░▄ктАм╟Лр╣Ц р╢ИсКНтАл▄ктАмсО╡рмПро╢с╜ЛсИДр╡врйЭр░есБ╢р┐╡╘врпЫриХ╥о р╛м╓Ц╠Ц╓╡сдБ╨ЩрйКр╕╢╤врапсйЩ╙Ь╟М сДл╥Сра║рпГр╣ЦрзЛсЭМсзХснгр╕ор┐╡сГзрпжтАл═┤▌ЯтАм ═Ы╨Щ╦ЦтАл┌НтАмсДЙ╟МсД░╨бсЖРсЙВрпмсЗзс╜Лснгр╕ор┐╡сГз сГАр╢Ир░еребреБсДЙсБ╢▀ЪсСЮ╥жс╜ЛсСЮ▄┤тАлр╖Й┌ЩтАмр▒┐сДЙ сАЦ▄С╦Ц╬│рлЖриХр▒┐ржмсбУсг╛▄╕с╜ЛтАл┌ЩтАмр┐╡сДЙсЛм ╬ж╦ЦриХр▒┐сСЮ╥ж╘║рлЖсНЭроЬ╓Жс╜ЛтАл┌ЩтАмр╡к╠СсзШр┐╡ рбД═│╦Ц╘║╠╛▀Ър╕▓слБсг╣рг▒с╜ЪсГАр╢ИтАл┌ЩтАмсРЪ╥Гсо╗ ╓╡╦Ц╠Хр╢КсгЦсИ╢▀┐с╜Л╤Б╤ИсРЪ╦Ц╘║▀Ър╕▓роЬрг▒с╜Л тАл┌ЩтАмспнсРер╝бсТС╦ЦсСЮ▀Ър╕▓роЬр░д╟М╩┐сг╛р┐╡сГзсГА р╢И═к╦к╩┐═Ч═Ыр▒┐сНЛ╠асЛЬ╟Мснгр╕ор┐╡сГзтАл╦Ц┌ЩтАм тАл┌НтАмсЬБ╤┤╦Эр╜Йржм▄░р▒ОсВосГАс╜ЛсБ╢р┐╡сТ░р╡ксАКсг╣ с╜Лр╖др░ер╛▒роМсХ▒с╜Лр╖др░есВосФЯс╜ЛрйЭ╠╛╩╢рпЖ ╘жсАЧре╕соЛрйзр░╝╟М

с│лс┤Ьр╖Зр│Д╙осИЧсВУтАл┘╜┌гтАм╤лтАл┌гтАмсЖВсЗХсРЪсО╝ сР▒сРйтАл╠п┌гтАм╩╕╘╗р╖▒ргЙсФ╡▀Фр╖▒╙Ьсиарбв╦╕тАл┘╜тАмро│ р▒ЖсаУ╦╗сДЙсРЪсО╝╤всАЧр╡к╠С╠В═Зс╜ЛсНВ═ЧтАл╫╖тАмсЖ╖ ▀┐╦ЭсВа═ксО╝р╝║сВ╗сГА╟Мс│лс┤Ьр╖ЗсД┤р│Д╙о╘Э╥о р╛мсВосГАсоФсл╕рмМ╥Г╦Цре╢р░дрпЕрмЛ╥Б╦┐сЮЮтАл┌гтАм сДЙркР╒╢с╜Лсмг╘АраксВо╙ЬсдИсЫа╦┐рапсйЩ╟ЛсО╝╘╡рйз р░╝тАлсА░▄ктАмс╜ЛраЪ╤мрмЛсЭОсДЙ╠асЬБсмесИО╟М р╡д▄░с╜Лс│лс┤Ьр╖ЗсД┤╬Щ╨Я╘ЭраЬреБрббр▒Жр▒╝╨и р╡╕рйЩ╠пр│Д╙о╘ЭсаУ╦╗╘╡сО╝╟Мр░дрпЕ╩╜╙дс╜Л сЮЮ╨ир╡╕рйЩ╘╡ ╒д╘Ур░е╘╡ р░ериХр▒┐со▓смЦ сДЙсО╝сеТрлмр░╝╟М сОйсб╕╩╝р╕╢═ЫсДЙсЬ╝соЯрпмсЗзс╜ЛтАл┌ЩтАмр│Д╨Я╘Э тАлсА░▄ктАмсВорз░сДЙрв╣═║╠а╒┐╨Ъсв╡св╡сЙЗсДЖсУг╬│ркП р░и╟МтАлре▒┌ЩтАм╙п╩╝═ЫсЬ╝соЯсДЙсОйр╢ЮсЫксЗзс╜Л╩╗сеКрбп скЩ▄▓р▒Нр▒ЖргВсЬБсмесИОс╜Л ├╛р┐╡р╛есО╝сРЪсжП╩┐сСЮ╒И ╦┐с╜Л╓║ра╢р╗Ьр▒О╠ар╡гтАл┌ЩтАмр│Ьс░Н├┐╟М рйФсТпр░дрпЕс╜Лс│лс┤Ьр╖З╨ар░е╠асЖ╖сЮДсДФ сРитАлр╝║█ЛтАмсВ╗сГАс╜Л╤л╤╛р▒ОсТм╩╕╘╗р╖▒ргЙ╟Л╬Зр░▒ро▓ ргЙ╟Л╓║ра╢р╗ЬргЙ╟Л▄╖рг╗ргЙ╘вс▓ЫсЬ┤ргЙс╜Л╨д╦Ц╩╢ ╠аргВрдФтАл▄мтАм╤всмТ╟М рл╡╨Ьрдзсакрозс╜Лр╝║сВ╗сГАрпж сБ┐р╝║сВ╗р░┐сЦЧрд▓сбРсДЙ╩╢сИЧржкржм╟Лр╜Цржм╟ЛсаЛсЫЭ ржм╠асВУ╨арзг═Ыр▒┐сГАс╜ЛсНесО╝р░грпЫриХр▒┐╟М

сн╜╨┐р│О

тАл╫атАм╙╗снЮ8FJ2JOH5BOH

!"#$$%&'$$()"$$*"+,

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб3FBM&TUBUF#SPLFS

!"#$%&#''%((!)%*%&#''#+,%-&.$%&*'

 CTNJDIFMMF!IPUNBJMDPN

р░дрпЕс╜Л╩╢╤╢╟С╙С▄╖р║М╙зр░┤сИШр╢Л╦Й сБ╢╘║сДпрмЛсЦ┐рйЩ╩╝р╣С╦┐с╜Ю╟ТсДЙр╣ЦрзЛрд▓╘жр╜Ц сЭл╟Мрл╡╦┐сЭМс╜Лр░дрпЕс╜Л╩╝р╣С▀есБ╢рбВ╦Й╤╕╦Й р░и╥лсОй╨ЬргК╦┐╟Срг▒снг╩╝р╣СсБ╢р║╕рдГрбТ рп╛сдпс░│р▓вр╢Л╦ЙсБ╢сдИр╖лрбВ╦ЙсВБсЮпр░┤ргЙрйЩ сЛЩсЭ┐╤л╥ир╕Б╟Т╦Ц╩╢р▒Н╨ораУ╦Эс╜Щ╠╛╙С╠Ъ▄╖ ▀е╟Лр║М╙з▄╖▀е╦ЭсЮОр╜Бс╜ЛрмЙсМЙрддсЙаракр░┤сИШ сл╝р╡┐╦ЭтАл┌НтАм╨ос░│р╢┤рг░▄╖▀есДЙрдГрбТр╢Л╦ЙсБ╢с╜Л сЙ┐╒Л█▓р░┤сВБркРр▒Н═З╘А╘║сДпрмЛсЦ┐рйЩсДЙсНо сУгсдпсеКроКсКХ╟М$FMMс╕м

&NBJMс╕мXFJRJOHUBOH!ZBIPPDPN

тЗасоЬсЭмф▓Пс▒Кр▒РфМЬснАслЬ тЗа фТУт╝╕▄│фзМтАл▌ЭтАм4IPQ

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

QJOH.BMM фК▓сМп рбифоП увЬсПД фигу╡╣ ф╕╜ф║│ ╓ТфПШф║│фЩ║р║ДхС╜

/& 8

тАл ┌ХтАмфМКт╗иDPMMFHF4U"OOF сВУс╡ОтАл┌ЩтАмфЫ╣сМУрдафЖЧсВ▓саТс░╢ т╗о╧зт┤ор╣б рвНр▒Эф▓Пт╝Ь сОасЕз тАл╠╢┌ЮтАмсЕп сГСтАл┌▓тАмса╛хАЕфГл фГОсоЬу╗птИатЖН с╡╛самсЭм рвФ

рд╣╠нсПД═и╓З╬│сОб р▒Эфзо тВТу╡╣▄│фзМ ф▓НфУ╛уНорб╗р╣Фу╢Д с▒п фЙФсПДф▓Пт╝Ьс░╢сОаслж сЕз тАлрги▌ХтАмсЬ╜с▒ЩсОб█нтАл р╣З╠┤▌ЦтАм сНУсГСр╣Г╓ЙфТУ╤║ с░╢═ЧфмХтЭ╣ рддрж╣═ЧфЧЫуГЮ ═Ср║ДтАлт╝М т╝М▄зтАм фЫ╛ т╝МсГПсТ╡р║к ╧╗ ╠║саГтБНсЭмт╝М сМЯуП╝т╝МтйХсТ╡ р╣ЗсОб тйМсШ╝ тЮЦ═Зу║о╨д ╠┤.-4

сжЛсзХ╠д 

Shih Jen (Jason) Kuo

р▒ЭфзоуРмуПм7JBV уЖатаЩт┐╕)PVTF р▒Эр▒н3VF4U $MjNFOUNPOUSFBM тВТу╡╣рдЧу║о▄│фзМ  рвФсГС рвШтКб сОбсРз сНУ═ЧсГСр╣ГфТУ ╤║ рдШ╨д╠┤ .-4

═Йрбзс▒пфЙФсПД═З═и рдШ╨д 

сОбуеТ═Зф╖К╠┤ тАл═Ъ┌гтАмсТЦт║Х ╠┤ фЩ┐╠┤ тШМ╠┤ с▒пфЙФ ╠┤ тДИтАл╠┤▌ЦтАмфЙжтйХ╠┤р╣З █нтАл▌ЦтАм ╠┤сПДф▓Пр▒Х)PDIFMBHBр╣Фу╢Д сДж ф▓ПтАл┌ЩтАм╧СфТУуАЖ ╧зтЙофЫ╝р╣Ф тТЙ▀ИсмН т╛дсЭмт╝МтГ╝с░╡ реШт╝╗ тАл▌ЭтАм сОб ═╕рд╗ PQUJPOрд╣╠нсПД ═иуП╝уеТ╬│сОб сВЦсБ╜сРнр╗╕╠╖сВУ╬│ ф░ну║осЯАскЖуЧЯ╬│ смНсо┤▄│фПШ сУ║тмИ тАлтЭЮ▐ЯтАмсПД═итйвфДК

.POLр╣Фу╢ДфУ╛р▒Эфзо 5SJQMFY .POLр╣Фу╢ДфМКт╗и .POLр▒ЭфзоуЖа USJQMFYрб╖сЭм сОбсРз р▒Эф▓П╠╢сЕпсНУр▒Э ╠╕сГС тАл┌ХтАмфШХтАлт╝М т╝М▄зтАмфЫ╛ ╠┤тГ╝сОб рйЫ╨д╤╗ ╬╗сМпсйм уТВу╗о╤╗╨дфК▓ ╒йт░Е рдШ╨д╠┤

сГС ╤Др╣Зуекр▒ЭфмХт┐Д фнатАл┘╢тАмфЛа фЫ┤тАл┘╢тАмр║к сМХр╣Фто▒сПЪфоПфйЖуекс░╢ уЬб ф╖╗соЬтаЩр║к

рдШ╨д !"#$%&'"('&%)*"(+),%$"-"./0"123

сЮУреЬ╒ЙсИЧрйЬр║╕ ╨СсаЯсЭ┐═д ╦Г╦Йр░и╥л

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб "HFOUJNNPCJMJFSBGGJMJF╓Ж╦Я с▒ЖсД┤тАл╠Ц┌а▀│═░╓Ц╦Й╫╖тАмсНВсМб

&HQWXU\,PPR3OXV

 ре▒╬╢╒Бс╜Щ[IPVMJNPOUSFBM

shihjenkuo@hotmail.com

сПмре╢╓Ж╥Б╦Г╦ЙсО╡╦ЙтАл▌ЭтАм╘ЯсЯВсЮУреЬр╛м╦Й╤втАл╫лтАм╨СсаЯсЭ┐═д ┬Ы┬Ы┬Ы ▀╢рбП╦м╦Й)PVTF сЬ┤рб│%PWBM╨Ъро│сРОрмЕ╤╛тАлрг▒ ▄ТтАмр░дрдд рйЖраИ╨осл╣╨П╨МсбЫ сЭ╣сЭЯсАЧ╠╝сПк╦ДсЛ┤сО╛ рпж ра┤раСрдРсДЙсА░риЖсддрк╕рйЬрбУсндсдВсЧВ╒ПсФнр╕БсИТ сЙа▀ер▓в"DBEFNZ4BJOU"OOF╓ЖтАл╠У┌ЙтАмсдп╬ж ╤╜ сдВс░│сд│╨Ьсб╕╓Жсг╖сБ╢р╕▓сЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ╤лргК ▄▓╦УтАл╦Й╫╖тАм╙Ь ╙Й╒дсбУргЙ сйПсЫа со┐спМ ╥кр╖│сЙв сКН сБ╢р╕▓╬ж╤╜сЬ╡═И (45245 раФроЦ╦АсЯ╖╙зрпжраксдЗ╩╢═о╠Е,JSLMBOE▀╢снб сАЦ▄С╦ЦсДЙрбПрйЭсДЙр░г╬ЗрмасдЧрг▒сдИсЫа╦┐ ╨ЪснжсПбро│╓Црй░рддсБ┐сзЦсТп▄░саОсзЩ╩╢р╕╢╩╢рбО с░│рлМсДЙ▄╕сФИр▒Ы╩╝тАл█ЖтАм╩╜сФнрбЖраФсДЙр▒зреН╒Н р╝д сЯ╖╙зс░│саЫр╝жриХтАлр║╝┘╜тАмсДЙ╘ШрйЬ риТ▄╖╤╜смЬ сБлтАл┌атАмснж╓ЦсЛ┤сТ░сДЙра┤со┐раИрв╝▄╖сДЙраСрдРтАл╦м▐атАм раИ раФроЦсДЙсо┐╘Й╨ЪрбУрбЙсйУс░│сМЮсДЙргДсЬ┤р▓ир▓░ р░▒тАл┌атАмр▒Ы╩╢р┤Нр░е╩╢слН╙╣раИ сдЯ╒Лр░есПд╠асДЙраС рдР╒РсмТр░есЕЛрг░ро┤сФнрбЖсДЙ╠асд┤сХШтАл ┌╜тАм сНдркПсКд╙мсЬ╡═И 

╦Ц р║а ╘╗ ро│ слФ

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг ╩╢ с▓Э

 #FBDPOTGJFME╙Ь ╙╣раИ р╣РраИсбУсЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм тАл┌отАмрк┤╩╣рбЖ╙│тАл┌атАмснжсИд р╢Нсе╡"OHFM8PPET╨ЬтАлрг╖ ┌ЖтАм см╡▀╢снбрбУ╨осЭ╣сЭЯсЛ┤сТ░═ХсО╛ тАл┌атАмр▒ЫсБ┐▄╖сА░сЖВ╓Цр║Ж сУгр░▒тАл┌атАмр▒ЫсйУсЭ╣сПкрйЖрк┤р░есЕЛсбУ▄╖сДЙсЦ┐тАл┌атАмсЙУ раИ╨о рпмрейр▓к▄░сДЙрпЩ╠Ь╘ШрйЬр░есЕЛсМесДЖсУгсДЙр╡Др▓Д╠╛╘в р║ЖсУг╘╗снж ╧▒сШисЙЖслНр▒Ь╦Э╦ЧраЬ тАл┌ЩтАмсл╣╨П╩╜р▓к▄░рпЩ ╠ЬсТ╜сдЯтАл┌ЩтАмсдЗсзЦ рзе╘║╠╛рбЙрз░╠Щ╘й╦ЭраС╠ар╜ЩспИсО╛ со╗сДЙрпР╨П╒РсмТрпж╩╢▄╖р╛Ю▀░снбржй╠асДЙсНосУгсЙЖслН сЭзрзе╠Щ╘йрг╖снбсДЙсИТ╠асБ╢р╕▓сЬ╡═И 

┬Ы┬Ы┬Ы ркЕсакр╛м╦Й.VMUJQMFY /%(╙ЬтАл▌ТтАмркЕсакр╛м╦Й тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙жсдВрг▒▄▓ соЙр░Эро│сдВра┤▀е ╨ЬтАл ┌ЖтАм╨Ь╠У╘в.POLMBOE7JMMBHF рг▒роЕ╨ЩсМЭ╩╣сЬ╡═И  $%/╙ЬтАл▌ТтАмркЕсакр╛м╦Й тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙жр╡е сЫа╤лсз╛╥Б$%/тАл┌атАмсиасЧЫ▄╖ +FBO%F #SjCFVG╦Ц▀е /PUSF%BNFEFT/FJH FTра┤▀е╘всЧЫ█б▄╖╙ЭсмТсКНсжПтАл┌ЩтАмр╡есЫа╤лсз╛ сДЙсФ┤тАл┌ЙтАм╨осЬ╡═И 

сексК╖с╜Щ[IPVMJNPOUSFBM!HNBJMDPN #MBJOWJMMF╩╣сЦ╕╦Йсоир░╜саНрдЖ╤втАл╫лтАм сЬ╡═И т╗зузЕтЮетАл▌ХтАм┘лсЗЗ▄▓фзЛ фТТт╝╖ -BWBMрбГф▓О сГОтО╝ т╜ЯсГЖ ╧жржД╠╣с▒о тАлтЛТ▌ХтАм хАДсОЯсЕжуеС═Жф▓От╝Ы ╠м╧жр▒ФсПГрвЯрдЫ фТзс▓ксЭ┐ тд▓фФорд┤р╣Чр╗з╬╕╧жуП╗уеС

ркЕсакр╛м╦Й сЬ╡═И 

0GGFSрмЛ╘й

!"#$%#&$'#()#&тАл┌атАм сиасЙв╩┐сдЙ сЧЫ▄╖смГсдВ рг▒рддтАл╦Йр╛м▌ТтАм╤в тАл ╫лтАм╘дрлВ рг▒роЕ╨Щ ╩╣ сЬ╡═И╩╣ рйЬ рбУр┐ГржЦр▒ЬтАл ▌ЭтАмркЕсакроЕ сДЭтАл▌ЭтАм

)BNQTUFBE╙Ьс░│ржм═Ир╢К сдВ▄╖╨ЬтАл┌ЖтАмр┐ЧсЙарйЬ╤втАл╫лтАм сЬ╡═И 

XXXTJOPRVFCFDDPN

фФЛсЭмсНУсПД

р╛Я

╙С▄╖р║М╙зр░┤сИШр╢Л╦ЙсБ╢╘║сЦ┐рйЩ╩╝р╣С

сУЫ╘Ордд CTNJDIFMMF

ро│═И

-BTBMMFрбзр║Д тЮЦ═ЗтАл┌ХтАмфШХтАлт╝М▄зтАм снесдГр╖▓сг╕ смДсдГр╝П р╕╖рб┤╨ЭтАл ┌ЗтАмсо│╨РсИТ ╦а рг▓рде рг▓сИЭ сзЫ╩║ ╘╖═Й ╩║ .-4рл╡╦ЦтАлраС┌Н┌НтАм╙╗сБ╢сжЙсОйсЙв╨ЬргКсДЙ╩╢═К сдпркРс╜ЛслБрпвслБсБ╢╙ЭсХ▒╨Ь╒В╠прг▒р░дсбР рбВтАл┌ЩтАмроЬрл╡╩╝сд┤╧Ыс╜Лра▒сжЙ╤лрпГроМрйКсг╛р░пр┐И р╛╛сГАсВосФЯркЕроЙргЙтАл┌гтАмс╜ЛреЖрбМргВ╒и╥о╘╖тАл▄С┘┐тАм ╨о▄░слЗсодсВосФЯ╟МсдпркРр░▓сЮмрпЩс╜ЛсЮЮ╨Ь╒Вр░б ра▒сВосФЯсйШреЫтАлраС┌Н╠О╫ТтАм╟М ╩╝р░д╦ЦрпКр░Ч╨ПсДЙсВосФЯ╦ВслФтАл┌Н┌Н╦Ц┌ЩтАм р╢Ю╦Црд▓╘жриШржар╣Нр╗╝╟Мр░г╤╣═Ы╤всДЙрз░╤Ерпжс╜Л слБсБ╢╨Ь╒ВтАл┌ЩтАм╩╢сИЧр┐Ир╛╛сГАсВосФЯсДЙсБ╢╠ЦроЬрл╡ ╩╝═║╧Ыс╜Ър╡д▄░с╜ЛсЮЮ╨Ь╒В╘Ьрг▒сИЦ▀вр░б╤втАл╫лтАмрпГ роМсДЙсДЖ╪Х╟ЛсДЗрпЕ╓о╟ЛсЖа═Эсо▓сКНсМ╖╒ЛсВосФЯс╜Л рмЛсИЧ╨ЗсЙзсТпра╡╩╣╟М

i 6 DPN

р░Э▄▓ркЕсак╠╛╘всТм═░р╛м╦Й сЮпр▒ОсВВ╓жсЮЫрйКсПз сДЕсмЕ

сКГ

$FOUVSZфФЛуРЪсОбр╣ФсМ╡р║Г═А═ЗфДЗ╘О╒йсУД╘ОфКГ

р╢ЮсБ╕ тАл╫╖тАмсБ╕╘др╛ар╜▒сНВсМбс╕Ър╕БсФн╦ЦсЛкс╕Ы сЛ┤р║нр╕БсЮесФнсЮе╦Цроа ргЮ═╛сД┤сиРсД┤ре╢сД┤╥ж

р░дрпЕс╜Л╦ЦтАл┌НтАмсТм▐┤═│╩╢сК╝╟С╤╖╤╖с╜Л 11тАл▌ШтАмсАМрйЖ╥йсда╠СсО╛тАл┌НтАмс╜Лс│лргксзЧсзЧ╟Т╥Др╛П сОйсНОс╜ЛрмкснЪ╦┐11тАл▌ШтАмсАМ▀Ырпасг┤╩┐╦Э╠асЕ╗сДЙ ╨оргк╟МсдЗсК╝роасЙер░грпЙ╘жргК╠Ер░дрпЕ╟Мр░д рпЕс╜ЛсВа═к▀Ырпасг┤╨Ь╒В╒┐рв╣рмМсЮГсО╛тАл▌ШтАмсПд р▒Ы╧бтАл▌ТтАмрм╜├╛рдКр╢Ьс░ФрбМ├┐с╜Лрг▓╘жргК╦┐тАл▌ЬтАмсДЙ св╡═КсЭ╝╓ЦркПр╜▒с╜ЛсзЧса╡рам╠а╒и╠Врй╝сПдр▒Ы╟М р░еркРсеКсИес╜Лр░дрпЕс╜Л▀Ырпасг┤╓ЦтАл▌ЬтАмсПд╨Ьр░╖ р▒ФсЯ╖▀╕╨Ъ▄╛сРО╟Мр░дрпЕс╜Л╩╝р╣СргЙ╨Ь▀╢рбМ снб▀╢╤лрбМсЙар▓┤сЮ╗р▓Йс╜Л╤╣р╡есЖ╖▀┐р░е╠в ╨К╠ар╢ЮргИсДЙ╧Ч╥лснЙсЬ╡╧йсдЖ╟Мр▓йрл╡▀Ырпа сг┤св╡═КсЭ╝╓ЦркПр╜▒╬╢рзЛрпмсЗзс╜Лр░е╠арлИ╨дргВ сНВ╠Ер░дрпЕсда╠С╥Бр╕жр▒БсЖГ╟М╠мрг▒рбжсДЙ ▀Ырпасг┤р╢Л╦Й╠ЕсО╛тАл┌НтАм╬и╥╛╨п▄╖▀есНВр╕┐сМЖс╜Л рпжсАЫтАл╪ЭтАмсОй╤╕тАл╠а▌╝тАмс╜ЛсАЫсзЬсзЪсЪ╖╬╢рзЛр░и╥л р░есмМ╨Ь╒ВсЧИ╠ВслБ╟М╦ЮсЬ╡╧бсДЙрпжсУзр░╢╓╡ 11сзЪсЪ╖╦Й╥л╟М

╦ЦтАл┌НтАм╘╖тАл▄░┘┐тАмсйШсВосФЯ

╦Л╙СтАл┌атАм╙Ьр╛П╘жснгр╕ор┐╡сГз╓ЦсВа═ксО╝р╝║сВ╗сВорз░

сО╛тАл┌НтАмсаЮрпЫ╠╝сЫк╥и╨ЬраИ 6453 р░дрпЕ раЗргКс╜Л╦ЭрдГрак╦ЦтАл┌НтАм╩┐╨Ьрг░сДЙсаЮрпЫрмПро╢с╜ЛсО╛ тАлргВ┌НтАмр░г╒РсЖ╖▀┐╦┐сЬБ╥креЬ╨бсИпсДЙ═И╧Ш сМЭ╠всО╛╨КсДЙ╦ЦтАл┌НтАмсдИ╘п╠Ц╓╡р║М╙мс╜Л╨бсИп ра▒╠пр░дрпЕсбРрдзтАл▌╝тАмреЬроЕ╟М сдЗрпжр▓йрл╡├╛р▒Нр╡Ы├┐сЬБ╥креЬ╨б сИпсДЙсМЭ╠всО╛╨К╦ЦтАл╓╡╠Ц┌НтАмсДЙсКГ╠ГсжЙ╤лс╜Л сКГ╩╢сжЙ╤л═И╧ШсМЭ╠всО╛╨К╦ЦтАл┌ЩргВ╓╡╠Ц┌НтАм р░дрпЕсЬБ╥креЬ╨бсИп╟М сО╛тАл┌НтАмсаЮрпЫ╠╝сЫк╥и╨ЬраИсЮмс╜Лр░дрпЕраЗ ргКсДЙ╨бсИпр║М╙м╦Ц╙Й╒дсИЧ╠Ц╓╡с╜Л╨д╦Цр░е сИЧтАл┌ЩтАмсНВсг╛сЭ┐сЭ╢р░п╒РсЬБ╬│сВР╟МсО╛тАл┌НтАмроКрдЙ ребржЛра▒тАл┌ЩтАм╟СсРОсез╨ЬркР╟Т╩╝р╡грдп╨ЬргКсКГ╠ГсжЙ ╤лсДЙ╠Ц╓╡р║М╙мс╜Л╦А╥креЬ╨бсИпсДЙсКГ╩╢сжЙ╤л╠Ц ╓╡сЛЬ═кс╜ЛсдЗсоЙ╨ЬсЗзсдпсЕ╗ра▒раЗргКтАл╦Э═┤▌ЯтАм╨е═│ ╠Ц╓╡сВБсЮп╨С╥к╨бсИпсДЙсИнрг┐╟Мрл╡ркРсеКс╜ЛсдЗрй║ ╠Ц╓╡╦ЮсЬ╡рпжрв╣╦ЙсЭ╣тАл▄лтАмс╜Л╙Йрк╣рккркбр░║╟ЛтАл▄ЗтАмроз сКн╓Цсд│рдОсЫксКНр╕╜сзЩсЭ╣тАл▄лтАм╟М ╦ЦтАл┌Н┌НтАм╥лсмТ╨бсИпсИп╤╢тАл▐БтАм╒┐═Чр░дрпЕ╘ж ргК╨Ь╒╢с╜Лрак╘У╠Ц╠ЕсО╛тАл┌НтАмсМЭ╠всО╛╨КсдИ╘п тАл╓╡╫╖тАмс╜Л╙Йрк╣р╜Ор╜п╟Лр╛Жрозр╖│╟Л▄╖тАлраЖ█ЛтАмсв╗╟Лра┤раЖ св╗╟Лр▓Рр╖│св╗╟ЛрнФрйлсв╗╟ЛсТмсЫасв╗сКНс╜ЛсТмрг▒ р░дрпЕрпР╤лсбРраГро╢╥креЬ╨бсИп╟М

-./012&)34'&"$$567183'7&$$.091 %7:;<+=$$(9>$$98?

рг▒с╜Лр╡дсЛЬрг░╘╗сДЙроЬсзЩ╩╢рдОсЙЙсЖа╦┐ раСс╜ЛркЕсаксПз╠ароЬ╦╢╠пр╡д╥СсДЙроЬ╙а╩╣ р╝ОтАл▄ШтАмсТпсдВ╩╣╟М смгсЕЛсОйсаЭрг░╘╗сдйр║СрпмсАЧ╦┐р╛З╘У╦з╥╕с╜Л рг░╘╗╧в╦Й╟Лр║МсДзрйКсбксб╕сКНсАЧсЯ╡╦╢сбФ╘жргб сЬ╕с╜Л╦Й╨оркБ11рг░╘╗тАл┌БтАмснгр╡гргб╘УтАл┌БтАм╨бслЖ сДЙсАЧсЯ╡сИе═║├╛р╛ПснЖ├┐╟Мрл╡╦ЦтАл┌НтАмсЭ╝сДв═ЧрлИ▀┐ ркРсМн╟СсЭ╝╥ЕрпРркР╟ТсЛгсВФсНСсЭЯс╜Л╠мрг▒╩╝╙жрг▒ р░есбУсг╛раС11рг░╘╗├╛р╛ПснЖ├┐с╜ЛсНП▄╖▄▓роЬ слЗсодрг░╘╗═о╠Ер╣Ер╖З╟Л╩╝р╣С╟Лрг╕╦Л╓Ц╙С╠Ъ╟М ▄╖сжЙ╤лслЗсодрг░╘╗╤всАЧрмбсАЧтАл┌ЗтАмсм▒с╜Лр░Эр░е▄▓ раСрг░╘╗сДпрмЛсбксб╕╟М тАл┌ЩтАмр╡д╦з╥Сс╜ЛреЖрбМрйЭсЮмсДЙснгр╕Бсм╢саксЮВс░Ф ▄╖р▓┤с╜Л╙Йрк╣FсИЬраВ╟Лр╕Д╠Нс╜Л╩┐рпРр░е▄╖рй║╘йраО ╠а╥Б╙С╠Ъсм╢═│сНдр░╛сЭжсЮмр╕Бс╜ЛсЮОтАл┘┐рлЕ┌ОтАмсЬБ с░ФсДЙсЫЭр╖ВсиРс╜Л═нтАл┌итАмсеТреЖрбМсНдсИ╢сп╡роШ╟М

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

р░есЭ║р╢ЮсЬБ╩╝р╣СсЭЬро┤рмб╥С╩╝слВсЭЬ╒╢с╜ЛсЬ╡р╢║╩╗ ▄╕╨о╩┐сСЮ╥Б▄░тАл┌атАм╩╝сЭ║с╜З"15с╜И╟МсдЖр░есЬ╝соЯ рпмсЗзс╜ЛтАл┌ЩтАм╙С╠ЪркЕраЦро║рдЖсДЙсЮприЬсПз╙ж▄│сЬБ сЭЬравр▓ЙрйЬс╜Лрг▓ргЫсбЛ═ЫтАл╫зтАм╟М рг╕╦Л11╘йраО╠а╒л╨ОсБ╢сЫксЗзс╜Л╠┤╘Я╥к сДЙ11ркЕсаксоЙсДлрпжтАлраС┌НтАмсйПсДв═ЧсЭвсЭ╝сЭ┤╘║ сДЙс╜ЛсдЖр░е╦Ц▄╝сВВсЬ╝╘╗сзУсЭ║ркРсеКс╜Л═н╤в╠В ╒РсНВ╬Э╥и╘╡рпжржТрзвркЕсак╠ас╜Л╒ЙтАл┌атАмркЕсакр╡Ъ сЮВр▓┤═З╦Црпмр╜ир░е▀╜тАл╫╖тАм╙ЖсНЖс╜Л╨ЪтАл┌НтАмр╣Ч╘всак сзЪ▄▓сг╣роЬ╩╣╠в╨Кс╜ЛсПктАл┌атАмро┤роКрдЙ╩┐═║╦Эс╜Лр╖д р░е═Й═┤сЮмр╕Б╟М╠┤сЫксЗзс╜ЛргОр░нсдЗр╡Т╥Б╙С╠ЪсСЮ ▄┤╬з╬НслЗсодрей╥БтАл╪Т▌птАмсЭМ╤Д╟М ▄╗ркИсДЙсм╢═│сЮприЬсЭЯ ╤▓р░СснЪ╦┐╦ЦтАл┌НтАм 11сОйсаЭрг░╘╗тАл┌ЩтАмсг╜р┐нсТЮсР╣╒РсДл╥Сснж╦ЩсДЙ ╙┐р░║╟МсТмрг▒спкр╡ТсДЕсмЕ╦ЦтАл┌НтАмс╜Л11сОй саЭсЫа╦Й╠прг▒сбРсп╣╨Щ╦┐╘жрбШржЛсв╗сеК╟М

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОй тАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

▄╖рй║11сОйсНОсА░саИр╢ЮслНсм╢сак╘йраОсПз сдВрпЕ╠п╦ЦтАл┌НтАм╒ЙтАл┌атАм╥Бсг╣╙С╠Ъс╜Л╘У▀┐р░дрпЕ ╩╝╙д тАл┌ЩтАм╙С╠Ър░дтАл┌▓тАм╨ЬтАл┌ЖтАмсм╢╒Лс╜Л╦з╒Р╩╢╒О╥С реЫ╦ЦтАл┌НтАмсйПсЫа╬│смЦсДвсЕХсКнсА░тАл▐БтАм╒┐═ЧсЮприЬ сНдр░╛╟МреЖрбМ╤в╥о╩╝╙бсЭЬ╥ж╟Л╩╝сДЗсгЩ▄╖ргДс╜Л ╦Рсл╗╠╛реЯ╟М╦ЦтАл┌НтАмсйПсДв═ЧрйЭтАл┌ЩтАмсДЙ╙С╠ЪсзЪсЪ╖ сЫг╩╢ргЫ╒Й╦Усб╕╘п╓ЦтАл┌атАмсиа╤в╘псжПр░есЭЬравсДз р▓ЙсЫа╠а╟МсЭЬро┤тАл╦Щ┌ЩтАмсдВсЫгсеК╓Ц╨ЬтАл┌ЖтАм╨отАл┌ЙтАмрлм ╦┐╩╢╠ОсЭ║р╢ЮтАл═│┌ГтАмс╜Лрг▓реБ╥ГркПсдЮ╠┤═ВсИОрдз╟М сЭ┤▄▓▄░тАл┌атАмсЮприЬсПзсЬБсдЮсдИ╦гроЫрг║сЭ║р╢ЮрмЛреЯ ╦Цре╢с╜ЛсКНреЯсеПсдД╟М ╩╢╠ОсЮприЬсПзсЫксЗзс╜Л▀╜ро┤р╖др░е╤вснжргЮ╥п ╠┤═ВсЭМ╤ДслЗсодс╜Л╘есПкр╕╡╤всЭЬравскЩ╘М╘йраО ркЕсак╠ас╜ЛсЭз╠┤═ВриХ╥БрпГ╥прпГр░н╟М сЮприЬсПзтАл┌ЩтАмсЗк╠Ург░╘╗╘жсЬ╝соЯрпмсЗзс╜Л╩╝р╣С с░│сиасв╗сЙвр░есдИ╠ЪсЮприЬсПзсЬБркДс╜ЛтАл┌гтАмснжр║И╦╝с╜Ъ

╦ЦтАл┌НтАм11тАл▌ШтАмсАМ╘Гр╡Ы╠всда╠СсО╛тАл┌НтАм


Ӿࡈʸጞ‫ڠ‬᭍᥄ᬱᏧᡓ᣾ʻᄇ̠

˶᫂М̓ᢻ᥄ᜂᒰ൪͝

 ྟ

К ီ ፫ ᜾

˶᫂ʶᣙᣑథЇቧᄉМ̓ᢻత௅ ᥄ᜂὋ˶᫂ᖻ᣹ᄴӻၶᦉ᠆᠉̠ሥὋᜂ ѣ͇̂ࣂፂᤴ੆̠൪̠̑ԩ͝njጙ Ӡߙ‫ڍ‬ᬄ‫ށ‬տ͗‫˶ڙ‬᫂ᄉ᠆᠉̠ሥὋܷ ᦉѫ൪͝Ꮷ௦ࡦ̾ʽᄉЇቧnj ጙӠߙ‫ڍ‬ᬄ‫ށ‬տ͗ᛪᇧὋᜂѣ̅ ௅ʼӤԦၶ‫˶ڙ‬᫂ᖻ᣹ᄴӑᦉ᣹๑߶ ὇%BIZBOὈࣉᄉʶ˓ࣉ‫ڣ‬ὋၿጙӠߙ‫ڍ‬ ᬄ‫ށ‬տ͗ᠪүᄉӝᬒॆܸஅ෴˿ஜӠ Տ൪͝Ꮷnjʶࠑ̝˶᫂ᑊ‫܊‬൦ᜈᄉႂ᜼ Իઐ᥊ሥὋᜂѣ௦ၿ෡ྱᮖ࠭ᄉᐎи ᤴ੆ᄉnj ᡸᤨᇪሥὋ෡ྱᮖ࠭ᄉᐎиᬣՐԦ ᛪ‫ܥ‬௙᝼ࠃ҃ᤴ˿ᤇ൒ᜂѣὋʿ᣾Ὃᐎ иሥ̴͂ᄉᄫಕ௦˶᫂ᑊ‫܊‬൦ᜈᄉ࠭ ीԦ࠰ԻὋឞԦ࠰Իడࠪ෡ྱӮᦉۡࣉ ՌᡁԦҮᜂѣnjᐎи‫ܥڙ‬௙˖ሥὋᜂѣ ቿՋ‫ڍ‬ᬄ̠᥊˞˦กὋࣲૈ᠉˶᫂ᑊ‫܊‬ ൦ᜈ࠱ᤇ̎ߦߔͺ˝̠ᄳnj ࣱతὋ˶᫂ᑊ‫܊‬൦ᜈ݃Ԩᯪᦏ ᖻᥦὋՐԠӳᮖឞ‫ڍ‬Ӯᦉ‫ڠ‬ӜὋᤔ΍঳ ፑֺᤓґज़෡ྱᥗᬱnjࣱతὋ෡ྱ ኍ‫ࠪ᧪ڍ‬ᑊ‫܊‬൦ᜈԦᡐ̼Ձ˝þ౦ற᮲ ఑ÿᄉи̂ᛠҮnjՎࣱతὋஂ૆ֺᤓᄉ ஊउи֖ᦉᖿ൦ᜈ‫ڍܲڙ‬ᐎиቆ˖ஂ ବʽ݃‫̍ٿ‬ʷᄴnj ෡ྱᮖ࠭ᄉܲ‫ڍ‬ᐎиܲ൒ࠪ˶᫂ᤈ ᛠቆᜂὋ˶ᮟጒᤴ੆ឧཀࣰඞ͇̂nj

త௅௸ὋӾࡈ᜴Ұ෡ᄅҪડᄴᴜ ᄫࡳˋӑᦉԦၶ᧖ගጞु᭍Ὃ᭍˖ͮ ̅ឞࡳӑᦉᬅ‫ڠ‬Ὃ᭍ຸຆऎМ᧖njӾ ࡈ߽ழᬣՐԦ࣊๑؊ᮔ᝜Ὃ࠴ௐՐᝌ ᬓᮔ᝜nj థᡓ᣾Տ‫ڍ‬ᬄຣࠆ‫ڠڙ‬᭍ॕֽ ణː᧗ᄉʻ˓࠴ࡳὋᤇ̎࠴ࡳຆԩ໷ප Ꮷᄉ൓ᤀnj‫ࡌॆڙ‬ᄉҰҦʽὋӉહஜᄇՏ ˖‫ڍ‬ຣࠆ‫ڙ‬Юᄉஜӡܰ‫ڍ‬ຣࠆ‫ڨ‬ᮊѽ᤯ ᣾පᡸሎधnj˶థຣࠆ࿗ᒬሎधὋઔভॆ ࡌᎤ˫Өុ̾Ԣ‫ڠ‬᭍ՐζোМ࣊ʿܴԢ ௐnjᄫѣᏧሥὋ‫ڠ‬᭍᭣࣡ҚཉὋ஺ຣᑇ‫ڠ‬

త௅Ὃ‫ށ‬Ю။ડ঳ፑࡈ԰ડலeᯰ ౉Ꭼ὇/JDPMBT .BEVSPὈ‫ڙ‬ҪડҪலԦᛪ ጡএ‫ڍ‬ඞ᝜ӻ᫲੆በʶֆࣱᄉᝮពௐᥒ ҁᜂѣnjဗ‫ڣ‬ᄯ୦ᄉႂ᜼ႆ᭦௬ᇧὋॆ ‫ڠ‬ௐᫍὋᯰ౉Ꭼ‫ڙ‬໥ᝮௐὋ‫ڣ‬ЮԦ ၶʶ‫ֽࢼܥ‬Ὃ̴ઓᡐܿὋᑴʼࣛᅋʶˌ ᤙ৴nj‫̴ڙ‬ᢵՐὋ̴ᄉ‫᜴ߔݸ‬ѽ̍eळฦ ᭆல὇$JMJB 'MPSFTὈ‫৽঻ځ‬Ꮺᤝ᎕Ὃ‫֖ݜ‬ ܷܲஜ᜹ᄹ঳ፑ໥ᝮᄉ̠ᄉᅊᅒᦏᣀՓ ˿ܸቆnjဗ‫ڣ‬ᄯ୦ᄉႂ᜼ႆ᭦௬ᇧὋ᫝ Уयᄉ‫ܢ‬Уழ᫻ʶʽࡂ˼˿Ὃ̴͂уՓ˿ ᥗᬱ੝njథʸՏи ߽ԩ͝nj Юஊᦉ᫁Юல ྱe᧖෗࠶὇/FTUPS 3FWFSPMὈឬὋ þ঻ণ Best Standard Home Inspection Service ѫߔÿ᝟Ѳၸˏ౵ /"$)*૆᝼ᰍࡓ࣍ *%

ᜈథ$ཀᕱᄉ௃̠ Ҫૅܷۡࣉ᜺Ѳᆯ‫ܢ‬ ᰁ᯹ᮺ఺‫ڙ‬᫝У᫲ ࣱܲҪૅܷᰍࡓፂᰍ 514-585-8826 stahome@live.com ͏ʼழᤈᛠᜂѣnj ̴ឬὋథʶ౵௃̠ ፆౝЮܰ‫ܖ‬ˀ᫸පႂҦጆፑ ࡓᮆΘଅපጆፑ᫙഍γຝ ఺‫ڙ‬ᤈЙ঳ፑ໥ᝮ ‫ڠ‬۲Θఋ҃чጆፑ Իֆ᣷ᄉ߶КӜ۪ ዴ̅ᗛྱѽ࠶ẅ4ISFCSPPLFẅ᱆ӑАۡẅʻ෱ࣉኍ‫ڠ‬ӜᄉઅᠪNj‫ˉ׷‬ԢᒬͰੜࡓᄉ೜ᰍ ˧ґᜁѣᖿὋԲʶ ፂᰍ˗ࠜ ̝Ѭ˃ˉᄉనҫ˝৥Б᠟ᝌኔᰍࡓᄉ͉ʹ᫇ᮤ ౵௃̠఺ܾԜଌ҃ ࣲˀᬃᤂᄉतኒᄰ

Tonny Zhang

ࣱత ௅ኃయ

ᰍࡓ ᔴ‫ډ‬

˃ˉនζ

ጙܰጲԢஜߙ฽᧙᝹‫˝ܫ‬৥መߥ೜ᰍ

ʽὋ‫ڠ‬ழॆࡌࣂፂध‫ݼ‬ጷጺஐ༪ࢹͺὋͭ ၿ̅᥊ᡸᜁ‫ڠ‬᭍ᆠ‫ڭ‬Ὃॡᬱҁ᣹౼̎‫ڠ‬ Ӝnj಩૵иழᄉឬกὋʻ౵ܷҦ‫ܢ‬иၸᤁ ᣤ఺ᣑ໗ᮻྫྷNjᕱֵNjඓߔNj࣐ዉ֖ප኷ ક᣹ᴜᄫࡳnj Ӿऎࡈ᜴̍௦ʶ˓઴థ ˓ࡳ ࡥ֖࠴ࡳᄉᏅࡳὋࣰܹͮ̅ฟ༡ဖࣛὋᤇ ௦ʶ˓‫ڠ‬᭍าҮᮟጒᄉ‫ڠ‬ӜnjӾࡈඇࣱ ܲ൒‫ڠ‬᭍ὋͭˀᴜᄫࡳԦၶᄉణᤂˏ൒ ‫ڠ‬᭍ʿՎὋܷܲஜᦏʿ௦ॡӿᬖnjᴜᄫ ࡳ‫ڙ‬త௅ѷѷԦၶ᣾ᤴ੆̠൪Njஜ ᄇ̠ԩ͝ᄉː᧗‫ڠ‬᭍nj

਒ܷѽෳᎨᢻ‫ڙ‬ᰳᤳМᡸʼྏཀ

‫ށ‬Ю။ડþ௃̠఺ᜂѣÿᯰ౉Ꭼ঳ፑ

ಕэᰍࡓМՂ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ࣄԐࡳʼథ᭍ਕnj ణ ள๖ো ௬ᇧὋ‫ ڠ‬᭍ ᥄ ᬱ̠ ஜ ᣹ ̠Ὃ̠ܲ᧗͝Ὃܷᦉ͊᥄ᬱᏧᜁᆾ ᖿၦᆧᆢ൪njᤆథᤂʹ̠௃ࠑԺॅὋ ʶ̎ెࣺі˪ὄᜁංὋஜӡಙੜࡓᜁ ංὋ᥊ᡸᆠᜇὋೃೌχ‫܅‬ὋᴜᄫࡳႂҦΘ ः˖றnjஊउ‫ڙ‬ᡸ᣷੊ሹၾ˖᝹Ꮅ˿ࣼ એ੝Ὃͭ᝴ܲйඞʿਜሎधԩ૮ੜࡓࣲ உपྥᏅnjӾࡈ‫ࠑڍ‬༪ࠎःԪ঳Ꮇ߽տ ሥὋԩ༪‫ڠ‬Ӝܷܲஜԩ૮तኒᦏ΍ၸ˿ ʿՋಪᄉतኒ౅஧nj ‫ڙ‬ஊ उ֖‫ڍ‬ᬄ᭣ஊ उጷጺᄉࣞү

ୢὋतኒྫྷ྆ᡐ˿࠴༡nj ૵৘ὋࣂፂథНՏþ঻ণѫߔ֖ᬷͿ ఼੣ÿᜁ૬Ὃіᣙᢻᜁ੭ઘὋᦤआᜁ଼ ಉnjஊउᛪᇧࣂፂᖌ३˿ˀ̴͂ណ‫ڎ‬ఌ ఼঳ፑᄉ᫺ែᄰСᄉᄢଌႆ᭦nj ͇̂ԦၶՐὋஊउበԀૈ᠉‫ށ‬Ю။ ડܑЮᄉ౜ԾᏢѫߔnjᯰ౉Ꭼ঳ፑѶૈ ᠉‫͟׍‬ඊ̍঳ፑᑊ߶eఠҰ۟࠶e಺੫ ல὇+VBO.BOVFM4BOUPTὈ֖Ꮎ‫ܑڍ‬Юᄉ̠ ‫ླྀܢ‬ҮþԾᏢÿ᫺ែ఼൪̴nj ‫͟׍‬ඊ̍ஊउՠᝢథ͉ʹྰᤋὋሥ ᯰ౉Ꭼᄉૈଌþඒ௃಩૵ÿnjᎾ‫߶ࠑڍڍ‬ Кᮎ᫇ӯ࠶ᮏ὇+PIO#PMUPOὈՠᝢᎾ‫ڍ‬ԟ ˀ˿ᤇʶ͇̂ὋࣲᛩЌሥὋᤇԺᑞ௦þ‫ށ‬ Ю။ડஊాఴᢵᄉύԯÿnj Ꮺʶ˓ᱤ˝̠ᅻᄉՏ˝þ5ৃ᛬‫ܢ‬ Уÿ ὇4PMEJFSTJO5TIJSUTὈ‫ڙͳڃ‬ᇪ̓޴ͳ ʼᛪᇧὋ̴͂௦੝៊ᜂѣᄉ࣪Ր଍੣nj ᤇࣲʿ௦ᯰ౉Ꭼ঳ፑኃʶ൒‫ڙ‬෤థ ᝼૵ᄉৰхʽ‫ܥ‬ሥథ̠᜵ఌ̴఼nj ࣱὋґ‫ށ‬Ю။ડ঳ፑಉ᭻ல὇ )VHP $IBWF[ὈԜˆὋᯰ౉Ꭼ‫ڙ‬൤Րʼ ͮὋͭ‫ڍڙ‬Юܰᦏԩҁ́ᝫnjࣱὋ‫ށ‬ Ю။ડྏԦࣸคᄉ᜵යᯰ౉Ꭼᣮᐋᄉઇ ᝫὋᯰ౉ᎬԦᡐ൴ᦹ᪙ԌὋᤈᏪԩҁࣸ ค៪᠉nj

త௅Ὃʶᣙᣑథ௛྆ྫྷ᠎ᄉ๮Ӑᆂ ෳචෳᎨᢻ‫ڙ‬਒ܷѽӑᦉۡࣉӯฦࡈ̍ ὇#PMPHOBὈᬃᤂᄉʶ్ᰳ౵ᰳᤳМᡸʼ ྏཀᡐ༡Ὃᤴ੆ᒯ࠵ˏ̠൪̑Ὃܲ᣹̠ ԩ͝nj᝜ழሥὋᰳ౵ᰳᤳМᡸᬃᤂиᖸᄉ ቓਖ਼ၿ̅ෳᎨᢻྏཀᏪྏᜇὋʶ̎и߽ᜁ ᮺᤈࡓ᧖ᄉလၔ੦͝nj ᓇતཱྞ௬ᇧὋෳᎨᢻґ᣷థʶ˓ܷ วnj᝜ழሥὋМᡸࡌᦉӜ۪‫܅‬ᬝᤴ੆˿ᤇ ᣙෳᎨᢻྏཀnjኃʶ൒ྏཀ྆ᡐᄉ༡ས लԦ˿ᰳᤳМᡸʽ᭦ᢻᛠᄉளᢻϢᢻं ᄉኃ̃൒ྏཀnj

။‫ܢ‬ʶܸˏᡐቆᬱ௃̠ၶᤆ ။‫ܢ‬+6"JSᓇቆМՂ‫ڙ‬త௅Ԧၶ ˏᡐቆᬱὋ఺ʼ˱ࠆ֖ࢹͺ̠տР̠ Кᦉ᥄ᬱnj᝜ழൣ‫ុڙ‬ಉ̂஋ԓ‫ځ‬nj ʶ౵ԓ߿ґज़ก‫ڍ‬ᄉ။‫ࠆۋ࠴ܢ‬ ఺Ὃᡐᮺʿᡛѫ᧾Ր‫ڙ‬ᡉ࠶Ռல፤࠶ ᪙ᬃᤂ‫ڷ‬ᖿ೧ౣὋ‫఺ڷ‬ఝलԦ೧ౣܷ༡nj ఺ʼʶࠪܺ‫ˏ̴֖͂ݣ‬Տߦߔ൪̑nj Վ௅ʽӤཁὋʶ౵ࣱॳ‫҃ڍ‬ᤴ ᄉ̃ੌᤝक़ᮺ఺+6 ᤁᣤ఺὇+VOLFST +6Ὀ‫ڙ‬ᬀ࠶өலࡢᄉ‫܊‬ಪጩலࢎ὇1J[ 4FHOBTὈ᜴Ξ‫ڷ‬ංὋ఺ʼՏ་ܷѽ֖̍ Տ။‫ܢ‬ຣࠆ௃ʶၶᤆnjឞ఺ԓ߿̯᭤ ᤂ਒ܷѽ᣷ႌᄉ-PDBSOPᮺज़+6"JSͮ‫ڙ‬ ӑᦉᔙᳩˆᥧᄉ%VFCFOEPSGᄉ۲‫ڠ‬nj

/%(ࡧ䓾叓शᅁ๔ࡨ䮏ែ䉱➖͇

ளᄧ ᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ࢄᇥ#SPTTBSE 㐊ҠѺ㒛倅৮䉕⠙⿸‫ݘ‬඲ ǁ ࢔ ࢘ 䒓Ꮐ 䒓Ѻ ࢍౝᎠ ᅧᎡх䉕ᱽ᫆ᐧ䕍჏ࢲ㠞ᅧᅯ 倅 ㇫㒻⮱᠞ᒏẩᷜহ倅৮䉕㷲亝ᅪ᭫⍖ 仕‫ڥ‬䯲ᝬ䬡ც᪋ᬻϛ 䛴‫ٲٶ‬䋠䊲๔⻮უ 㟞చፓߍ☚⯽Ⅱ∠↍䓾㦄ऺ⮱%*9ੳ ͇͚ᓰ ⩌≨Ӭ‫ ݖ‬䌊 तȠत倅䕌䒓⼸ܳ 䧌 ‫ڙ‬ϑ䓾ౕ৘ᅧ ϑ䕇Ӭ ᢤਜ̴਼ ᱧч䯫ᓄ喆

ȕᏂੳѼႲែ䉱➖͇ ੳ͇Ꭰᅧ ѼႲ䬡 ᝬ ‫ڕ‬䘕‫͚⼌ܧ‬䓾ౝ䧮Ƞ๔ࡨ䮏Ƞ႓ᵎȠ‫ڙ‬చ Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬ਜ̴਼ ᕔФ℁倅 ளᄧ ȕ๔ಸ⠙⿸ᅸ ຄែ䉱➖͇ ࢍౝᎠᅧ ᝬ䬡 ც᪋ᬻϛ ᅸ䶣Ƞ⿄ᝤᎡ㔨᫝ ‫ڕ‬䘕‫⼌ܧ‬ ͚։䒓Ѻ‫ٲ‬䋠Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬Ф̴ ளᄧ ȕຄែ䉱➖͇ ຄఈࡷ ຄρࡷ ᝤಸ᫦ₐ ც᪋ ᬻϛ 㷲ԛ⍖仕๔⅁ ᝬͨ㐡៑Ხສ䓾叓शᅁ๔ ࡨ䮏 ٬〒ࡨ䮏 ͚ᄼ႓ᵎ $&(&1 ‫ڙ‬చ ੳ౧ 䓾ᾆ㏬7JMMB.BSJBౝ䧮〆 ܳ䧌̷तȠ त倅䕌‫ڙ‬䌜Ꭱᩣ‫ ̴ٰڒ‬Ф̴ ளᄧ ȕຄែ䉱➖͇ ͗ρࡷ ͗TUVEJP ፓ䒓Ꮐ䒓Ѻ ᝬၽ‫ڕ‬䘕‫ࣕ ͚⼌ܧ‬ᝬȠ⊡ბȠ≄㶐ᝬȠノ䖀 䓾Ꭱ㔨᫝䓾๔ࡨ䮏Ƞౝ䧮Ƞ倅䕌Ꭱᩣ‫ڒ‬ ̴ Ф̴ 40-% ȕែ䉱➖͇ຄ ̭͗ࡷ ͗ιࡷ ͗ఈࡷ 䓾 ๔ࡨ䮏ȠWFSEVOౝ䧮 Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬䒓Ꮐ䒓 Ѻओ෋ߍᩣ‫ ڒ‬ਜ̴਼ ᕔФ℁倅 ளᄧ ȕែ䉱➖͇ຄ̶ࡷ ‫ڕ‬䘕‫ ͚⼌ܧ‬䓾๔ࡨ䮏Ƞ႓ ᵎȠౝ䧮Ꭱᩣ‫ ̴ڒ‬ਜ̴਼ ளᄧ

᥿

/P4BMFT#SPLFSJO 

!"#$%&&'(%)*

XXXTJOPRVFCFDDPN

 Ḛḛ

YJBOIPOH[IFOH!HNBJMDPN

ᄽន֖˃ˉγ৥ᄴॶ߶ॶ

̅Кᓡ

Ӡࣱ̃ᗛۡ‫̖ڠ‬ᩘ‫׫‬ፂᰍ ˃ˉᰳ஌ នࠃᏬॶ˝৥నҫ

ளᄧʼࣉ

!"#$!!&$!'''

ణள഍ᄧ

Ѣ

ʶ˓త‫׫‬

Ѣ

"IVOUTJDӜ ࣱМࠟ ӹ ࠈ ๐ԏ ࠈܰϢᢻͮ ࠔ஖௙ ̜ ဗ̼ᜈν̓᤯Φѽ ᤂᡓࣉ ᤁҮ‫ڣ‬ᯝ ᤂᰳᤳМᡸ ༡ᢻቢ ԢМ̓ᢻቢ㺭У̳

40-%

-BTBMMF෱᣷ࣱଅࡓ ӹ ࠈ ๐ԏ ࠈЮᢻं ˖ܼчఋ ቆុ ‫ܝ‬༮ᡋѢ߶᭡࠴Ӝ Ԁ҈ᒯ Ꮎ˟ᄉ‫ژ‬Ҷ͟ல෱ႏԢМ‫˙ چ‬ ᤂ᠓ྫྷ˖ॶ ൥ᛠѫ᧾ҁˏ੝ ଅՏኃʶᄉМበԢሒበ˖ߥ᯵ ᢻѫ᧾ҁࣉ˖ॶ㺭У̳

ܸ‫׫‬Ѣ -BDIJOF෱᣷ࣱଅࡓ  ӹࠈ ๐ԏ ࠈЮᢻंѫ᧾ ൥ᛠᒯᎾ˟ᄉ‫ژ‬Ҷ͟ல෱ႏ Ԣ М‫˙ چ‬ᤂ᠓ྫྷ˖ॶ ൥ᛠѫ ᧾ҁˏ੝ଅՏኃʶᄉМበԢ ሒበ˖ߥ᯵ᢻѫ᧾ҁࣉ˖ ॶ㺭У̳

ளᄧʼࣉ 3PTFNFOUӜ‫ݒ‬Ѣ഍ ˓ Ӧ ˓Ӧ Ҫ˓ࠈЮᢻं ࣱ ̼ ੜ   ࣱ Кᦉ Ꮱ ள К ளපክ Кளႂ ႂԨఋ КளԘ ੜ ࣱளࡓᮆဖܑ߶᭡ ൥ ᛠᒯ‫ڠ‬ᨠቢሜ᧚ᤂʹ థ໷ Ҧ㺭У̳

))%' 7684$ 96:;< 96:0/=.4 >5 ?#@ AB"

C8.:43.:2*81*.D66$56- EEE$F--6@GH+/0,-04$56-

ᤂ‫ڠ‬ᨠ"OHSJHOPO 5SJQMFY ࣱत ‫ݒ‬Ӧ֖‫ݒ‬Ӧ ੜࠆႂఋ ‫ڠ‬ʽࠈܷ ᦉѫ߸੆ ʶ഍Ժ႐ፋ˻ࠑ ͮ̅‫ݝ‬ ߥӜ ᤂМ‫ڠ چ‬ᨠ֖TIPQQJOH.BMM 㺭 У̳$FOUSJT

ʶ˓త‫׫‬

45-"63&/5ளӜ ࣱ UPXOIPVTF ࣰழࡆ Кᦉ ఱ‫ڠ‬౛ ӹࠈ ๐ԏ ᢻं ဖܑ͕Ꮎ ˙ᤂ˓М‫ چ‬൥ᛠ ᒯ͕᠎Мበ࠴ߥ ᠓ྫྷ Ѣᛠழ Φ㺭У̳

˃ࠑ‫ࠑ˃̖ڠ ̖ڠ‬

ྱ᝴‫̖ڠ‬ፂጡ

ளᄧʼࣉ

ʻֆ‫׫‬Ѣ ᄽൣࣉ˖ॶ QMBDFEFTBSUT‫ڠ‬ ᨠቢѢԯ ࣱQSPKFDU-PV JTF#PIFNF ܷӹࠈ ࠈЮᢻ ं ဗ̼ᜈνЦᬵܷழ ᭦ࠪ࠴ М‫࠴ چ‬ௐγ߶ ࠈЮຣฒ෈ ಺ૅੜѫ᧾ҁ᳠۲࠶ܷߥ ᤂ $0/$03%*" 62".ܷߥ ൥ ᛠҁ‫̠נ‬ᛣ㺭У̳

40-%

-BTBMMF෱᣷‫ܬ‬यМࠟ ӹࠈ ๐ԏ Кளఱ‫ڠ‬౛ КளԘੜ ร੣ᫍ ܷ‫ڠ‬ʽࠈ ᢻंՐᬒ ௦೧ౣМ‫ چ‬൥ᛠѫ᧾Ԁ‫ژ‬Ҷ ͟ல෱㺭У̳

40-%

4"*/5-"63&/5Ӝ ࣱ ளМࠟ ӹࠈ ๐ԏ ࠈЮᢻ ͮဖܑ͕ᬵ ᤂ੝థ᝹ஶ㺭У ̳

౏ʶள

ృ݈ࢎ

‫̖ڠ‬ፂጡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

!"#.((!$''(I

!"#$%&'$()''

*.:2*3G3:))12-.34$56-

*+,-./0+/12-.34$56-

ளᄧʼࣉ ᜴ Ӯ Ӝ ࿗ በ Ѿ ‫᜴ ࣱ   ܒ‬ӮӜ %VQMFY ‫ݒ‬Ӧ ഍ᒬ ᜴ӮӜ ‫ˉ׷‬ᩓ᭦ ˓ӬЊ ˓ ᨁ኎පชDPOEP ࣱत ͮ̅ -POHVFVJM ‫ݒ‬અᠪྫྷˉ ‫ݒ‬ त  ӹ ੜ ӻ ၶ ᫍ Ю ᦉ Ͱ ഍Ѣሜ Кᦉႂఋ Րᬒᢻ ӻၶᫍ Рࣰࡆ ͮ̅഍ ഍ Рࡎ ᅓੜ ๐ԏ ࠈЮᢻ Ӧ ֖ ‫ ݒ‬Ӧ К ᦉ Ѣ ሜ ᤂ ‫ڠ‬ ࣱख़ऄᏡள ࣱࡓᮆ ͮ ᤂ‫ڠ‬ᨠ 㺭У̳ ᭦ࠪМ‫ چ‬㺭У̳ ͮ γШ‫ˉྫྷ ݝ‬᠟ͯ ‫ߥݝ‬Ӝ̓ ᨠ ˓ࠈܰᢻͮ 㺭У̳ ґՐᔈ‫ چ‬ᤂ‫ڠ‬ᨠ "OHSJHOPOМ ᤯ழΦ ߶᭡गУ̳ᐎጆ ‫ߥ چ‬ಢ 㺭У̳ ̠౏ʶள 

᠈㖅ड़⹧ ̀უౝϔ㐔㐚䄇᠈ ᠮ䃮ౝϔ㏼㏗ ᰶᬍᰵ䉦౴ज ‫ٺ‬䉦ദ䃚 ߋ‫ڙ‬ბѺλੳ͇㶄 䓾ౝ䧮 ऻ䮏‫ٺ‬䉦⇷䒓

ளᄧʼࣉ # S P T T B S E - Ӝ ࿗ በ ៷ ӧ Ѿ ‫ࣱ ܒ‬तӹੜ ӻၶᫍ ԤࠈЮᢻं ᰳುᜈν ‫ڠ‬ఋ ˖ ܼቆុ ˖ܼᬓ࠹ 㺭У̳

᜴ӮӜ ᤂ‫ڠ‬ᨠ ᤋੜࣛआ ࠆຸሶ߿ Վʶˉ˞ፂᖸ˿ࣱ ྫྷˉ ‫ݒ‬Ӧ

‫ݒ‬Ӧ आᩓ 㺭У̳ ࣉஊͤ ͈ʹ⩋ᘻ㺭У̳ 䉓ऒ䃍

ࡳܰᤋੜࣛआ ሎᗛۡӦ࠴ௐᢻር ࣂథࣱԊԽᄉఽ᠍आၿՏˉ˞ ֖Տ᫁యᬷտፂᖸ ͮ̅ࡏඞӜ ࠆຸሶ߿ ᠝൛ᮨᰳ ➕͆㺭У ̳ ⩋ᘻ㺭̳ ᠍Բ᝟

ࡳЮ4BJOU.JDIFMࡏඞӜЮ ʼࡏʽᩓ ࣱत ఽ᠍ $BOEJBD ࿗በ)PVTF ࣱ आ ੜ̖Ѣ‫ࣱ ׫‬ᖸˉᮨʹ դ-PUUPʹ ௃ܰӭ त ӹੜ ӻၶᫍ ႂఋ ѽ๦ᰳ ໷Ҧܷ ᖸˉௐᫍᆀ ".1. ʶ ഍ఽ᠍आ ᜆᎊआѢሜ ̃഍ܷˏ‫ݒ‬Ӧ ˉ˞ᒬͰ ࠈЮᢻं 㺭У̳ Ժ̾ᩏᛠ᠝൛ ➕͆ ⩋ᘻᐬУ̳ߌ䉓 䄆ਗ਼ 


╦Г╦ЙсМ╖╒Л

╨ЪсИнр░и╥л

/B +JO(VBOH тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

:BOH -J тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

рй▓╩╢рй▓╩╝ро┤╠ГсНдсЖЙ рйКр║К╥кре▒╬╢╒Бс╕мNUM

сКГ

 р╛Я

  !"#$%&&'!()'*

+"!,-.*&-#,*".-()'*

сЮУреЬр╛м╦Й╤втАл ╫лтАм╨СсаЯ╓жсЮЫсЭ┐═д ╙и╥п╥исА░сйПсЫасаЭр╡Ыс╕У

"OHSJHOPO 0164рвУтАл┌ШтАмсГ┐ #SPTTBSE3 рбжфЖЦрб║тАл▌ЧтАмр╢▒

тОВфУетаШт┐╖тАл▌ЧтАмр╢▒

-BTBMMF тЗЯфУе рвУтАл┌ШтАмсГ┐

.POU5SFNCMBOU р▒Лр▒ЬтАл▄жтАмрйЪ

╩╣ р╣мсЦ╝ рг▒с░│сМЮ╨ЬраЯ сдВ╩╢╤мсБ╢р╕▓сЭ╣ро╢

╩╣ р╣мсЦ╝ ╙╣╙╗ сЯ╖╙зраФроЦ ═осО╡ркОрйг

╠│ р╣мсЦ╝ рп┐сО╛ тАл▄╖┌атАм ╙г╧Шр╗╖╥ж▄╖

╩╣ р╣мсЦ╝ ▀╢снбсЫг╙Ь ╠Усдпро┤╬ж ржм═Ир╢Кс░│

╩╣ р╣мсЦ╝ сдВрбвсдВр░и╥лсЭ╣ро╢ ╠Усдпро┤╬ж р╗╖╥ж▄╖

сЗЗтАл"┌▒тАмOKPVрбжр╣Ур▓╖с▒офЙУсПГ

фУ╜р▒Ьфзн 46#8":

-BTBMMF рбж 7*%" с▒ЛсЭлуЦАсв╛тАл▌ЧтАмр╢▒

ужГрд╣5IBJ&YQSFTT

рвГсЗд 3JDIFMJFV р▒Лр▒Ь сЭл

╩╣ р╣мсЦ╝ сЧВ╒П╓╡р╛а сБ╢риТсИ╢▀┐

╩╣сбР 5BY сАЗсм╝ "OHSJHOPO╨ЬтАл┌ЖтАмро╖ ╙╣раИ ╘дсв╗рдВ ▄▓рйЩтАл █ЛтАмр╡Чсдд╠псд│

╩╣ р╣мсЦ╝ роЕсДЭсИ╢ тАл▌ЭтАмркЕсак ╘║тАл╦Й╫╖тАмсаЭр╡Ы

╩╣ р╣мсЦ╝ тАл▌ЭтАмркЕсак с░│тАл┘┐тАмркР

╩╣ р╣м╧Ж ╩╣сЦ╕╦Йсои рйЬсаЯ═п

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

сгТрдД сПТ╒│уШИр▒Ь═Щф╕╝ф║▓фФКсЭлсНТсПГ "OHSJHOPO ╩╣ р╣мсЦ╝ 4BJOU4BVWFVSргЙ╦Цре╢ сБ╢риТ рйЬ╠Ц рв╣═║сБ╢р╕▓╦П╩┐сЮз

рб╢таШт┐╖сЕ╖ "OHSJHOPO

рб╢таШт┐╖сЕ╖ "OHSJHOPO тАл┌ШтАмр░Щслнр╣УсЭгр▓╖тАл▌ЧтАмр╢▒ "OHSJHOPO рб╢таШт┐╖сЕ╖ ╠│ рбО ╙╣╙╗ ╘дсв╗рдВ

╠│ рбО ╙╣ ╘дсв╗рдВ

╠│ р╣м╧Ж рбО ╙╣ ╘дсв╗рдВ

╠│ р╣м╧Ж ╙╣╙╗ св╗рдВ тАлрйЖ▀╕рдВ┌атАм

╠│ р╣м╧Ж ╙╣╙╗ ргЫсв╗рдВ тАл▀е▌ЭтАм╙Ь

р╕╣сР╗тАл┌ШтАмсГ┐р║йсВТрбж "OHSJHOPO тАл┌ШтАмр░Щслн рвУтАл┌ШтАмсГ┐

╠│ р╣м╧Ж ╙╣╙╗ раИ╨осв╗рдВ тАл▀е▌ЭтАм╙Ь

╩╣ ╙╣ ╙╗ св╗═о

L'├Оle-Perrot triplex

╘Ър║ЯсЗЗс▒ЛсЭлфК▒сПБ╨гс╡и

╩╣ ╦У╙ж ╦У╙ж #VOHBMPX

╠│фКг реЧт╝║ р╣мсЦ╝ раИ╨осв╗═о MPDLFS╘в╩╗═ЗсВВ┘з сМКсе╡сгПсв╜ смМр░п╨осжЙсоФтАл╫лтАм

сгТрдД сМо═ЩсУпр╕╣сР╗тАл┌ШтАмсГ┐

-B4BMMF тЗЯсоЫтАл┌ШтАмсГ┐

Vend├┤me тАл┌ШтАмсГ┐

╠│ ╙╣╙╗ раИ╨осв╗═о

╩╣ ╙╣╙╗ раИ▄░св╗═о

╠│ /%( рг▒╨ЬраЯ ╙╣╙╗

"OHSJHOPO

тАл┌ШтАмсГ┐

╠│ ╙╣ ╘дсл╣╘╗ ргЫсЙЖсЮ╗╦Ц▄╝╒нра╣

сгТрдД фУ╜р▒Ьфзн .POL рвУтАл┌ШтАмсГ┐ ╠│ сНВр╕┐раГрз╗ сдВ╩╢╤мсБ╢р╕▓сЭ╣ро╢

сРЖтАл▌ЯтАмсЦИтАл╠Ц┌атАм╨Ь╒В

3ODFH2SpUD%URVVDUG4&-<= ╨Ь╒В═ЫсД╜

PGGJDFOJF!HNBJMDPN╨Ь╒ВсОйтАл┌жтАмXXXSFBMFTUBDPN

сРЖтАл▌ЯтАмсЦИ &2857,(5,002%,/,(5$*5ee

с░│роМсЛ┤сФнтАл┌ГтАмсл▓╦Г╦ЙсЮУ╬╢р░и╥л

&2857,(5,002%,/,(5

&2857,(5,002%,/,(5

#JBODB#JBO 

р▒Гр░▒р╡Ф 

╙о рб┐ -╙Ьс░│р│Б╨ЬраЯ╤втАлрг▒ ╫лтАм рдд %JYсаУр╛м╦Цре╢тАл┌ЩтАмр╡есЫасбп сИО╨о сндсдВро│рддсДЙ╨ЬсЙара┤▀е╓Ц тАл┌НтАмсмД╦Ц▀ер┤Н╨о╘╡р░е╦У╙м═о ▀╢╨ЪрпЫсКнсА░ саЯсБ╕═п╠Гр┤Н╦П╦У ╙╣раИ ╩╢╦У╨Ъ╙╗╩╢р┤Н╦ЭраЖ╘Йсо┐ ╘Й╓Ц╘ШрйЬтАл┌атАм╩╜раИ╦П╦Усв╗═орйЪ ╨г .-4

▄╕40-%

40-%

4╙Ьсб┤рбО╤╛тАл ▄ТтАмсм▒рейсДЙ▀е╙Ь рйЬ р░гтАл▌ЭтАмсДЙ╨ЬсЙара┤▀е╟Л╘дсЮе сИТсЙа╦Цра┤▀е╓ЦтАл┌НтАмсмД╦Ц▀есжП тАл┌ЩтАмр╡есЫасФ┤тАл┌ЙтАм╨о сп╡св╗╠К╤лсз╛ ╘Асг╣спнр┤кр│Г╟Л╦ЦсЬ┤╠асбУргЙ рйК$PTUDPслН╙╣раИ слНр╣Р ╘П раИ╨осв╗рдВ р╗а╠ЬсДЙ╒РсФИ тАл╦Ю╦Й┌ЖтАмсдВрг▒▄▓соЙр░Эро│рйЪ ╨г 

$╙Ьрг▒рдд╙жр┐ЧсЙарбУ ╩╢ р╕╢тАл┌атАмр╡┐ ╩╢рйг╦Й╦Ю ╬│╨иснг ргбтАл▌ЭтАм╩╢р┤НрдзроЙрдпраЖ╘Й╟Л╘Ш рйЬ╓Ц▄╖ра┤╦П╦Усо┐╘Й сдЖр░е╩╢ слН╙╣раИ╘║сБ╕═║╥и╨ЬраИрйКраЖ рйЬ╠Гр┤Н╦ПслНраФроЦсДЙ╙╣раИ╓Ц сбУсЯ╖╙з╙╗сБ╢слНтАл┌атАм╩╜раИ╨ЪсжЙ сЬИ╬╜ р░е╦ПслН╙╣раИ╓Ц╩╢слНраС рдР╘ЙрпГ╒Рсе╡ ╨ПсМ▓╨Мр╖в сЬ╝сзШ рдзслкрйЪ╨г 

40-% 7FSEVOр╗а╠ЬсДЙUPXO IPVTF рг▒рдд ╤Ц╤лсз╛р╡е сЫасТптАл┌атАмсиасЙв╓Ц▄╖тАл█ЛтАмсбУргЙ╠Г р┤Н╦ПслНраФроЦсДЙ╙╣раИ ╩╗р┤Н╘║ сБ╕═║╥и╨ЬраИрйК╙╣раИ╩╢р┤Нрдз роЙрдп╘ШрйЬсо┐╘Й╓ЦсТ╜сдЯсДЙраЖ ╘ЙсЛ┤сТ░сДЙ╒РсмТ ╩╢╦УраИ╨осв╗ рдВ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ   рг▒ро│ рбУсоЖ раИ╨о╨ЪсжЙсзЧро│р╖│р╗брйЪ ╨г .-4

0GGFS р╕К┘Ф

-F1FUFSTPO╙╣раИсЯ╖╙з╨ЬраЯ ╤втАлргЫ ╫лтАмсИТраСсл╣╘╗═о╠ЕсЧЫ█б ре╢сСетАл ргЫ┌атАмсУзр░╢рг╕тАл┌а╓Ц┌гтАмсиа сЙв╦ар╡е╦зсеР с│а▄╖╟ЛрдФ▄╖╓Ц с▒Ж▄╖сжПтАл┌ЩтАмр╡есЫасбпсИО смГсдВспЛ рдЖ╟ЛсбУргЙ╓Ц╓╡р╛ардЖр▒гсЙа▄╖ р┤Н╨осЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ра┤рпР╬│ ▀╢ сдЮ╤Ц═З╦ЮсЬ╡раСсВВ╓Ц╧▒р╛м слН .-4

-╙Ьр╗а╠ЬсДЙ╦П╙╣раИ╨ЬраЯ рг▒рдд ═о╠Е▀╢снбсДЙрбПр╢Юра┤смТ смГсдВр░е%JYсаУр╛м╦Цре╢╟Лра┤ ▀е╟Л╦Ц▀е╓Ц▄╖тАл█ЛтАмсбУргЙ ╤всЫа ╩╝сАм╓ЦсаУр╛м═УслЛсжПснгргб╬ж ╤╜═о╠Е╩╗р┤Н сг╖сЭЗ╙м═о сЬ╝сзШ рдзслксдЮ╦П╦УраИ▄░св╗═осм▒рей сДЙржм═Ир╢К ра┤раСрдРсДЙспксдду║н ╨г .-4

рб│ ╨о

0GGFS р╕К┘Ф

.╙Ьр┐ЧсЙарг░рбОрбУ сЫгсЭЗ╙м═о тАл▄╖┌атАмрдзслк се╡сдВ╨ЬтАл┌ЖтАм╟Л▀ер▓в ╓Ц╨Ь╠УсЙв ╘║р╡есЫасТп╙з╠асбУ ргЙ╓ЦсЗк╙Ьр╕▓╥о╦Цре╢сдВрг▒▄▓ соЙ╙гсМЮр░Эро│ раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы с░│ р│БсБлсЖСтАл┘╜тАмслН╙╣раИ ╦П╦У╨Ъ ╙╗тАл┌атАм╩╜раИ╨Ъ▀╕рйЖ ╘║тАл▄ШтАм╥к ╩╢╦У╘ШрйЬр░ераИ╨осв╗рдВрйЪ ╨г .-4

▄╕40-%

╙орб┐7╙Ьр┐ЧсЙарг░рбОрбУ снг ргб═ХсбФсДЙтАл═осА░┌атАмсО╡ сндсдВ 1BOBNB╨Ь╠Урж│сЙв╓Цро│сЬ║ ╤▓сДЙсгПсв╜сЙв сп╡св╗╩╗╤лсз╛╘║ ╩╝с░│сд│сб╕рйКспнр┤кр│Г╦ЮрбОраЖ ╘Й╓Цсо┐╘Йсл╣╨П╨Мр╖в ╦ПслН╙╣ раИтАл┌атАм╩╜раИ╨ЪсжЙ▀╕рйЖ ╘║сБ╕ ═║╦ПслН╙╣раИ╓Ц╩╢слНраСрдР╨г с╡и .-4

40-%

0╙ЬсЯ╖╙з╤╛тАл╠К ▄ТтАм╙╣тАл┘╜тАм╙╗╘д св╗рдВсМКсе╡▄╖╨ЬтАл ┌ЖтАмр▓Эр░▒сЧН се╖ сФИсХШсМТсФ│ сАЦ▄СраБ╠а▄╖ тАл╠асЬ┤╦Ц█ЛтАмсбУргЙ╟Лра┤▀е╟ЛтАл┌НтАм смД╦Ц▀есжПтАл┌ЩтАмр╡есЫасбпсИО╨орйЬ рбУ╬│╨итАл▄▓ ▌ЭтАмсоЙ╙гсМЮроЗсд┤ с░│ р│Брддр▒Е сЭ╣сЭЯрпРра║рпЩ╠ЬсАЧ╠╝ сДЙ╘ШрйЬсо┐╘ЙсдЛрмЛсбУ▄╖снЪ╘╗ ╬╛сЕпсБ╢р░║╥╣╥╣сДЙ▄╖╨ЬтАл┌ЖтАм╨г с╡и 

▄╕40-%

- ╙Ь сЯ╖ ╙з ╤╛ тАл ▄ТтАмслД ╠Ь сДЕ тАлрг▒┌гтАмрдд ╨ЪсЖС▄░тАл ▄ЦтАмсм┤ тАл▄╖▄дтАмр╢араИ╨осЭ╣сЭЯсПесЙВ с░│р│Б рддр▒Е ╙╣раИ р╣Р╘П ╘д св╗рдВ тАл▌ЯтАмсФИ═ксй╝сДЙ╒РсФИтАл┌ЖтАмрйЪ ╨г 

40-%

╙орб┐-0/(6&6*-ргЙ рг▒рддр┐ЧсЙарбУ сдВ╦Цра┤▀е╟Л╨Ь тАл┌ЖтАм╟ЛсбУргЙ╓Цс░│ра╢▄║сАотАл ┌гтАмсБ╢ р╕▓╟Л╤всЫа╬ж╤╜сТпр▒Ь╩╢р┤НраЖ ╘ЙрпЩ╠Ь▄╖р╢арпРра║сДЙ╘ШрйЬргЫ рпЙсо┐╘╗ со┐╘ЙраФроЦсТ╜сдЯ╠Гр┤Н ╩╗слН╙╣раИ ╨ПсМ▓╨Мр╖в р╣РраИсЯ╖ ╙з╩╝р│Бр╡ТтАл┌атАм╩╜раИр░ераФ▄╖сДЙ раСрдР╘Й╟Л╩╢слН╙╣раИ ▄╖сзЩсДЙ ╧▒р╛мслН╒РсмТрп┐сЬ╣сБ┐╦Г╦Й╨Ь ╒ВсЭ╣сЭЯ сО╛╦Яржй╠а

XXXTJOPRVFCFDDPN

▄╕40-%

#SPTTBSEргЙ3╙ЬсЯ╖╙зр┐ЧсЙа╤╛ тАл ▄ТтАмснбсЯЭ╨осЫг рйЖр╜┐сЗк╙Ь сдВсИТ сЙа╘дсЮера┤▀е╟ЛтАл┌НтАмсмД╦Ц▀е╟Л╙з ╠асбУргЙ╟ЛсЗк╙Ьр╕▓╥о╦Цре╢╓Ц $PTUDP сп╡св╗╤Ц╤лсз╛╘║ркХс░│сд│ сб╕╟Лспнр┤кр│ГрйЬрбУс░│р│Бр╢ар╕╡ ╬│╨итАл▄▓ ▌ЭтАмсоЙ╙гсМЮр░Эро│ ╙╣ раИ р╣Р╘П раЖ╘Й╟Лсо┐╘Й╓ЦраС рдР╘Й╨ПсМ▓╨Мр╖в╟ЛрпЩ╠ЬсТ╜сдЯ

/FX1SJDF

▄╕40-%

▄╕40-%

40-%

40-%

40-%

сДЛраСрбвсЯ╖╙з╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл▀╢ ▄ТтАмснб ═Хсм╡сЫг╙Ь тАлсе╡┘╜тАм╘г╪Т ╒ПтАл▄етАм╙лсЧВ сДЙраЬ╠а╙Ь╓ЦтАл▀е▌ЭтАм╙ЬраЖ╘Й╟ЛраС рдР╘Й▄╖р╢арпЩ╠Ь ╘ШрйЬ╟Лсо┐╘ЙраФ роЦсТ╜сдЯ╠Гр┤Н╩╗слН╙╣раИ╬│╨итАл ▌ЭтАм ▄▓соЙр░Эро│╥С╒РсмТсБ┐╦Г╦Й╨Ь╒В сЭ╣сЭЯ рпвр░ЛсФИрдзрпР тАл▌ЯтАмсВЖ═ксй╝╨г с╡и  .-4

тАл┌а▌ЭтАмр╡┐%VQMFY р╡есЫасбпсИОсТп .POL╓Ц"OHSJHOPO╦П╦УтАл┌атАмсиа сЙв смГсдВ▀е╦╖╟ЛсБ╢р╕▓╟ЛсаУр╛м ╓Ц═УслЛсЭ╣ро╢╩╢рдГ╬┐╨Ъ╠Гр┤Н▄╖ ╠К╙ж ╩╗слН╙╣раИ ╦П╦У╙╗сБ╢слН слБр░псИ╢▀┐сДЙсИЬраЖ╩╢р┤Н╓ЦтАл┌атАм╩╜ раИр░етАл┘╜тАмслН╙╣раИ ╦П╦Ур╣РраИрдЧ ╨г .-4

"UXBUFSтАл┌атАмсиасЙвро╖сЯ╖╙з╨Ь раЯ рг▒рдд ╩╢╙╣╩╢╙╗ сбУ▄╖ снжсИд сдВрг░сЛЪ╩╢р╕╢сДЙтАл┌атАмр╡┐ ╩╢р╕╢сДЙсЭ╣сЭЯ╓ЦрддсКТ ╩╢р╕╢сДЙр┤Н ╨осЭ╣ро╢╓ЦсКнсА░р░г╬ЗсДЙркЕсакрак сЯ╡ ра┤раСрдР╓Ц▀есБ╢сДЙр░гр╛ХрйЪ ╨г .-4

-B4BMMF▄╖тАл█ЛтАм╙жр┐ЧсЙа╤╛ тАлрг▒ ▄ТтАмрдд "HSJHOPOтАл┌атАмсиа сЙв╟Л▄╖╨ЬтАл╓Ц┌ЖтАмсаУр╛м╦Цре╢сжП тАл┌ЩтАмр╡есЫасбпсИО╨о╩╢р┤НраЖ╘Й╟Л со┐╘Й╓Ц╘ШрйЬ раФроЦ▄╖р╢а сдп сдирпЩ╠Ь╨ПсМ▓сбЫ╠Гр┤НслН╙╣ раИ р╣РраИтАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖраИ ╨о╘дсв╗рдВ╦Й╦ЮрнВсИОсЧЫ█брз╕ тАл═Чр░║ ╫лтАмсм▒рей 

р╗а╠ЬсДЙ%VQMFY сНПтАл▌ЭтАмсДЙркЕсак р░║═Ч см▒рейсДЙтАл═осА░┌атАмсО╡ р╡есЫа ╤лсз╛сТп$BEJMMBDтАл┌атАмсиасЙв▀╢ снбсЫг╙Ь сНор▓ЭрйЖсХн╦ПтАл▄╖▌ТтАм ╙ж ргКрбМ╒ЛсА░ ╤лслВ╤в╨Щ ╠И╩┐ сД░рй╖╩╢╦УраИ╨осв╗рдВ ▄╖сзЩ╧в св╗═орйЪ╨г 

сб┤рбОсЯ╖╙з╨ЬраЯ рг▒рдд ═о ╠Е3PTFNPOUре╢сСетАл ргЫ┌атАмслВ╥С ▄▓сб╕╨Ь╠Усв╗ ╘║р╡есЫасТптАл┌атАмсиа сЙв смГсдВ╒Пр▓в╠Зсм╢сЭ╣сЭЯ╨жсм╡ ▄╖р╢а с░│р│Брддр▒Е рпРра║сЬИ╬╜снж сИдсг╣рг░сЛЪ ╠ГслНсбУ▄╖╙╣раИ сл╣╨П╨Мр╖всИТраСр┤НсоЖснЪ╘╗ рбЙ ╠ЩсжПргЙсО╛рп┐р░ераИ╨осв╗═о╓Ц ╧▒р╛мслНрйЪ╨г 

ргЙ╦Цре╢#JTIPQсЫг▄╖╩╗╙ж╨Ь раЯ сндсдВс│а▄╖╟ЛрдФ▄╖╟Л╦П╦У тАл┌атАмсиасЙв╓Ц4UF$BUIFSJOF ▄╖сЫг ╓ЖтАл┌ЙтАм╒ПрдЖ╠Зсм╢ ╒П ╒Ир╢╝сЦл рбЙ╠ЩсжПргЙсБ╢р╕▓сДЙ ╒ЙсИЧ╬ж╤╜рг▒рдд ═о ╠Е╨ЭрбО ╙Й╦ЮсЬ╡сВВ┘зсмг рпР╨Щ═░т╝ЛфЫ╜с░┤ .-4

╙орб┐0╙Ьр┐ЧсЙа╤╛тАл▀╢ ▄ТтАмснб сЫг╙Ь сдВ▄╖╨ЬтАл ┌ЖтАмсп╡св╗╤Ц╤л сз╛╘║сг╣▄╖тАл█ЛтАм╙з╠асбУргЙ╟Л╙з ╠асо┐╘Й╓Ц%JYсаУр╛м╦Цре╢ тАл▀е▌ЭтАм╙Ь ╨ЩсЮ│═ХсаО╨ЬсЙара┤ ▀е╓ЦтАл┌НтАмсмД╦Ц▀ер░о╒УтАл ▌ЭтАмсл╣ ╨П╨Мр╖втАл┘╜тАм╙╣╩╗╙╗ раФроЦ▄╖ р╢атАлраИ рйЖ▀╕рдВ┌атАм╨осв╗рдВ сИТ раЪсФИтАл┌ЖтАм╨гс╡и с░┤ .-4

╤в сИЬ 0QVTс░│р│Б╨ЬраЯр┤Н╦П╦У ╙╣раИ ргЫ╨ЪтАлраС▌ТтАмсВВ╓ЦраС ╨ерг▒рдд ═о╠ЕтАл┘╜тАмр┤Н ╨ПсМ▓╨Мр╖в сЬ╝сзШрдзслксндсдВ тАл┌атАмсиасЙв╟Л▄╖╨ЬтАл╓Ц┌ЖтАмсЕ╗╒ПсДЙ саУр╛м╦Цре╢ сБ╢р╕▓╟ЛсаУр╛м╟Л ═УслЛ╟Л╤всЫар▒Ь╦Э╬ж╤╜╘Ш рйЬ╟Лр╣РраИргп╤ЛсдЯсБ╕ р┤Н╨о сВВр│Ш╟Л╧гсв╡рйЬ╟Л═ЧраЖ╘Й ╩╢рдГ╬┐╨Ът╝ЛфЫ╜с░┤ .-4

3FOUFE

3FOUFE

сЬ┤рбвсбУсМЮсЯ╖▀│╤всИЬ тАл┌атАмр▓Хрдп рддсКТ ркО╙│сЬ┤рбвр░гс░│рвО ╬╛сЕп рпГроОрп┐сЬ╣ тАлраЖ┌Щ┌отАм╘Й ргЙраУр╢┤ рп┐╩╢сЬ╛рпГсеЛсдВрг▒╨ЪсжЙроЗсд┤ сПб╬╜ сЭ╣сЭЯсАЧ╠╝тАл▌ЦтАм╙з ╠Щ╘йсД╜ р╡гсДЙсаЫро┐сБ╢р╕▓╠КслН╙╣раИ ╠К ╦Ур╣РраИ ╨ЪтАл▌ТтАмс░│р│БраСсВВ╨г с╡и с░┤

▄╕3FOUFE

#SPTTBSEргЙ-╙Ь╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл▄ТтАм ╤всИЬ рг▒рдд сдВро│рддсДЙ ╨ЬсЙара┤▀е╓ЦтАл┌НтАмсмД╦Ц▀е р╡есЫа сбпсИОсТп%*9саУр╛м═УслЛ╦Ц ре╢╩╢р┤НрдзроЙрдп╘ШрйЬ╟Лсо┐╘Й ╓ЦраЖ╘Й ╠Гр┤Н╩╗слН╙╣раИ тАл┌атАм╩╜ раИ╨Ъ▀╕рйЖ раИ╨осв╗рдВ ╘дсв╗сеК сЛ┤сТ░сДЙ╒РсФИтАл ┌ЖтАмр╢┤р╕КснЪ╘╗╨г с╡ис░┤

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

"OHSJHOPO тАл┌ШтАмр░ЩслнуЦАсв╛тАл▌ЧтАмр╢▒ "OHSJHOPO

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

сгТрдД

╦П╓Ж3FOUFE 3PTFNPOUсЯ╖╙з╨ЬраЯ╤в сИЬ рг▒рдд слВ╥С▄▓сб╕╨Ь╠У св╗ ╘║р╡есЫасТптАл┌атАмсиасЙв смГсдВ╒П р▓в╠Зсм╢сЭ╣сЭЯ╨жсм╡▄╖р╢а с░│р│Б рддр▒Е рпРра║сЬИ╬╜слН╙╣раИраФ роЦсТ╜сдЯ р╣Р╘ПргЫсИТраСснЪ ╘╗╓Ц╧▒р╛мслН╨гс╡и с░┤


i 6.com р╛▒ сМЭ тАл╠Ц┌атАмсаксЭм

рйЬрбУсИЬтАл╫лтАмсБ╢риТ╦╗╙н╩╢сОйрййрбЙ

сКГwww.iU91.com

р╛Я

сЧЫр╛▒╤╜ра╢рйЬтАл┌гргЙ╠Ц┌атАмсдАр▒О╨Ырг▒р▒Ор░гтАл▌ЭтАмсДЙр░д

сЧЫ █б тАл┌атАм ╠Ц

р▓йрл╡▄╖сЧЫр╛▒╤╜ра╢рйЬтАл▐Б╠Ц┌атАм╒┐═Чс╜ЗUIF (SFBUFS.POUSFBM3FBM&TUBUF#PBSEс╜Ир░д рпЕр░Эро│сДЙр░дрдОроЬрл╡рпмсЗзс╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢тАл┌атАм╙Ь сДЙ═░▀│рйЬтАл┌гргЙ╠Ц┌атАмр░гсдВрг▒╨осДЙ╒Ор░п╠У рпЫроЬсзЩтАлрг▒╠м┌ЩтАмр░д╤╕╤в╦┐╘К╘╜ро│с░│╟М рг▒р░дс╜Л▄╖сЧЫр╛▒╤╜ра╢тАл┌атАм╙Ь╨а▀╕рйЖ ╦┐╦У═░▀│╙м═осДЙсйШтАл╫лтАмс╜Л╨д╦Ц╙Йрк╣р┐Ч сЙарбУ╟Л╨асКнтАл█ЛтАм╨ЬраЯ╟ЛсТпрйЩсДЙ╙м╨Кр┤Н╟Мрж│ ═И╧Шс░│сг╣╠в╨Кс╜Л╦Арг▒р░дсД░р╢Кс╜ЛсйШ тАл╓ЦсзЩ╫лтАмрж│═И╧Ш╤л╤╛╩╝р╣и╦┐╓Ц╟М р╡д▄░с╜Лрг▒р░дсДЙрйЬтАл┌гргЙ╠Ц┌атАм╒╡сАЧ сЙЖ╥Ср╕▓сбгсДЙржЦ╥╕с╜ЛсТмрг▒╤╣╠╛р▒ОсДЙсйШтАлсзЩ╫лтАм рбВсММсЭЯсг╣╥Б╦┐╦Ус╜Лр╢Крг▒╒Ор░птАл▄ШтАм ╥к╦┐╟МсПк╠УрпЫрж│═И╧Ш╦Э╠в╨Кс╜Лр╢КреЫ рг▒╒Ор░птАл▄ШтАмслБ╦┐╟М

сТп╠ЕсйШтАл═о╦Ц╫лтАмроЬ═Ир▓ксДЙ╘к╙Рс╜Лр▓йрл╡ рйЬ╠ЦсЛЬ╤╛╩┐╒Ос╜Л╠╛сТпрйЩ╙м╨Кр┤НсдЗ╩╢сЛЬ тАлр▒О█ЛтАмсЮмс╜Лрг▒р░дсДЙтАл▄ШтАмслБрпжр░грпЩрпмсДЙс╜Л р╢К╨д╠┤╤ЦсИЧрйЩтАл█ЛтАмсДЙсйШтАл╫лтАмр░ерпЩрпмсДЙ═Х╥╕╟М сдЗсЛЬрйЬ╠ЦсДЙсйШтАл═о╦Ц╫лтАмроЬ═Ир▓кр╢КреЫрг▒тАл▄ШтАмслБ ╦┐с╜ЛрбВ▄╖сЧЫр╛▒╤╜ра╢тАл┌атАм╙Ьр▒ОсЮмс╜Л╦Ц═ороЬ ═Ир▓ксг╣╥Б╦┐╩╣╥к╨Кс╜ЛсПкрб│╨о═Ир▓к╤╢р░е ╩╣╥к╨К╟М тАлрг▒┌ЩтАмсДЙ╥С╦Ур░дсзЦс╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢рб│ ╩╝сДЙ╙м╨Кр┤НсйШтАл═И╫лтАмр▓кр╢КреЫрг▒тАл▄ШтАмслБ╦┐с╜Л сПксйШтАл╫лтАмроЬсзЩ╠орпжр▓Щс╜Л╦АреЫрг▒╬│рлЖ╩╢ сТ░╟М р┐ЧсЙарбУргЙтАл┌гтАм╩╝с╜Лрг▒▄╖сЧЫр╛▒╤╜ра╢тАл┌атАм ╙ЬсДЙ╦Ц═ороЬсйШтАл═И╫лтАмр▓к╦Э╥к╨Кс╜ЛтАл┌ЩтАм╩╢ рг▒╨о╩╝р╣и╦┐╟М╩┐сг╛с╜Лр┐ЧсЙарбУрж│═│сДЙ╠УрпЫ

сСК╩╕╩╢╙птАл▄втАм

рйЗ сДЙ ╥░ ╥ж рл░ р▒О рзе сДЙ ▀╢ ре╢ рзе сДЙ р╗Ч риТ рйЗ сДЙ сДл р▓Х 

╤╡ сВЙ Frank Liu2JZJ@IV!IPUNBJMDPN ре▒╬╢╒БIVRJZJ

рг▒р░д рпЕсКГр░п

╟Е ро│сДзр╛▒╤╛рмНсХЪ ╙орб┐р╢ЮтАл╦П╫╖тАмсБ╕р┐ЧсЙарйЬ ╦ПтАл▌ТтАмрмЕрбУ сДл╥С╨ЪсжЙсБ╕═║рлКрнФсмТ рк┤р░е╦УрйЬслН╨д╦Ц╦УсЯ╖╙з▄╖тАл█ЛтАм рйЬ ╦У╦ЦтАл█ЛтАмрйЬ ╦Ура┤тАл█ЛтАмрйЬ ╦УсДЫр╣Р╓Ц╦Ур╣╖р╣РсЭ╣ро╢ ╦У╘ПрйЭрйЬслНсжатАлр╛▒▌Т▄лтАм╤╛р╝д╨ПсМЖсНС рк┤р░е╦Ур╜Цр╢┤сОи ╩╢тАл▄╝╦Ц▌ТтАмсЙЖсЮ╗сМЖсНС ╤Зр╜Ц ╩╢тАл▄ЭрлЗ▌ТтАмрдпсЙЖсЮ╗ ╩╢тАл▌ТтАмсЙЖр╢а ╠Урл░┘з тАл▌ТтАмсл╕р╝бсМЖсНС р╢З╦УрйЬслНсжатАл▄лтАмсВВр▒Ы╥кр╜Ц╘ир░ЛсЭ╣ тАл▄лсжа ▄лтАмрнЙ╧╖▄┐сДврмМсМЖсНСраИ▄░рк┤р░е╦У╧всв╗═о ╦Ург╕ ╒╢р╝дсК╖сЮЮр╛м╦ЙсдЯ╒ЛсНВсЦ╕╒ЙсИЧсБ╢риТ р░и╥л╦ЙтАл▌ЯтАмрлКрнФ сА░ ╘ж со┐спМсКН снЕтАл▌Я╦Й╫лтАмсВВ┘з ╬ж╤╜рдЖсКН ро║спЭ╦Й тАлраС▌ЯтАмрдРро║ спЭсКН ╘▓▄░╦╢╘║роЗрддрйЖ╨ЬраЯ╤втАл ╫лтАмсЮЮр╛м╦Й╙│тАл┌атАмснжсИд╦Э рг░сЛЪ тАлрбЪ┌а┌ЧтАмржмрбЪ╠ЕтАл╓Ц╦Й╫╖тАмр╢ЮсБ╕ сдЯ╒Лрдз╘жтАл╫╖тАмрдз╘ж р╢ЮсБ╕╨ЬраЯтАлрбО ▌ТтАмр┤НрйЬтАл┌ЩтАмсНВсЦ╕╥СсЮп╘ЬреЖтАл┌атАмроКрдЙ╓жсЮЫсЦМ рейрй║роа╒РрбШрдз╦Й╥л╘│╧Ж ╟Е▀е╙Ь╨ЬраЯрйЬ ╤Цр╡е╥Бсг╣-BDIJOF4BJOU"OOF$PMMFHF сндсдВр╖▒сг╖ сВВр│ШрйЬ сдЯ╒Л▀есБ╢сТм═░╓ЦркЕсак сбУ▄╖╩╗╦У╙ж ╨ЬраЯ рг░сЛЪ сДл╥С╩╢╦У╙╣раИ ╘║╠╛роЗсЬИ╒Р╘к╦П╦У╙╣ раИ ╠исЬ╡═И╩╣╙б═п╠ЕроКрдЙ═д═И сбУ╧Шр╛м╦Й ╟Е╩╣ /%(▀е╙ЬрйЬ сдВ4OPXEPOтАл┌атАмсиасЙв сдВ╠╛╩╜▀е р▓в !"#!$%&%'#()#$*+',-"#.!"/,0,.%$*"1!')#$*+', !2

сОГсггтАл╫атАмр╗з

█ксД░р╢Кс╜Лрб│╩╝сДЙ╨ЬраЯсйШтАл╫лтАм╥╕▄┐сдЖрпжсг╝╠м ╦Эр╡вр░греБ╥╡сДЙ╟Мрг▒р░дсДЙтАл▄ШтАмслБсАКсг╣╥Б рз▓╠асДЙс╜Л╦╢рпж╠мрг▒╥С╦Ур░дсйШтАл▄Ш╫лтАмслБ сАКсДЙ╦П╧Е╟М╥С╦Ур░дсДЙсйШтАл╫лтАмрж│сзЩсгЦреЫрг▒тАл▄ШтАм слБ╦┐╟М сЧЫр╛▒╤╜ра╢╨Э╦У$."тАл┌атАм╙Ь╦Цр░е╩╗╦У╙Ь сДЙрйЬтАл╠Ц┌атАмсйШтАл▄Ш╫лтАм╥к╟М╦Арг▒р░дсД░р╢Кс╜Л ╙орб┐тАлргз▄ШтАмр░г▄╖с╜Лсг╣╥Б╦┐с╜Д╟М7BVESFVJM 4PVMBOHFT╓Ц╙Срб┐сДЙсйШтАл╫лтАмсои╦╢▄╖ргзтАл▄ШтАмслБс╜Л ╤л╤╛тАл▄ШтАмслБс╜Д╓Цс╜Д╟М ╦Ар╡д╒ОрпРс╜ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢рб│сДЙсйШтАл╫лтАмсои╩╜смЛ с╜Зс╜Дс╜Ис╜Л-BWBMс╜Зс╜Дс╜И╓Ц4BJOU+FBOTVS 3JDIFMJFVс╜Зс╜Дс╜И╦╢сжП╤всАЧсйШтАл╫лтАмсои╩╜смЛ╟М сБ┐╠ЕрйЬр║╕╬ШрдГ╤Тра╡с╜ЛсдЗрпжсЧЫр╛▒╤╜ра╢сдЛсНЭсКГ ╩╗╦Ур░дсйШсзЩ╩╜смЛ╟М

роЬсзЩсгЦ╘Ьрг▒сВФр░е╩╜смЛс╜Л╤Тра╡╦┐╟М тАл┌ЩтАм-BWBMтАл┌атАм╙Ь╓Ц╙орб┐тАл┌атАм╙Ьс╜Лр░д═КсДЙр┐Ч сЙарбУсйШтАл╠У╫лтАм╥Юр╣иргзр░г▄╖с╜Лр╢КреЫрг▒╒Ор░пс░│ ╤в╟М р░д═КсДЙтАлргз▄ШтАм╤Ц╦крпж╠мрг▒╥С╦Ур░држ│ ╓ЦсДЙ╦П╧Ес╜ЛсдЗсЫкрпЩ▄╖сЧЫр╛▒╤╜ра╢тАл┌атАм╙ЬсДЙр┐Ч сЙарбУрйЩтАл┌Щ█ЛтАмсдЗ╦П╦УтАл┌атАм╙ЬсДЙ═Ир▓кр╡гтАл┌ЩтАмсо║ сд│сдпсР╣╟М сТп╠Е╨асКнтАл█ЛтАм╨ЬраЯсДЙсйШтАл╫лтАмрз░╤Ес╜Лр░д▄╖ сЧЫр╛▒╤╜ра╢тАл┌атАм╙ЬсДЙсйШтАл╫лтАмрз░╤Е╠ор╜исЫксАЧсДЙреб р╕▓сбгс╜Л╦Арг▒р░дсД░р╢Кс╜ЛсйШтАл╫лтАмроЬсзЩтАл▄ШтАм╥к╦┐ с╜Л╦Ц═ороЬ═Ир▓к╦╢тАл▄ШтАмслБ╦┐╟М рбЙсКн╨асКн╨ЬраЯтАл┌ЩтАмсЧЫр╛▒╤╜ра╢рб│╩╝сДЙтАл╫лтАм ═Ир╢КреЫрг▒╘╡тАл▄ШтАмслБ╦┐с╜ЛсйШтАлсзЩ╫лтАмсдЖсВФ╩╜смЛ ╦┐с╜Л═нрпж╓Ц▄╖сЧЫр╛▒╤╜ра╢тАл┌атАм╙ЬсДЙ╨д╠┤╙Ь

рй▓сдЗ╦У╠ГсНдсЖЙсЭ║слЗрйЗсДЙр┤НсДз

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб р╢ЮсБ╕╓ЦтАл╫╖тАмсБ╕╘дсЭ╝тАл╠Ц┌атАмсНВсМб сакр║ЖсаЭр╡ЫсоОслЗ

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг ╩╢ с▓Э

╓Жсг╖сАЦ▄СсБ╢р╕▓р░║сСЮ╩╢сДл╦┐р╜и

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN

"#1,01,3"!$41)56,7!4"12489" рйЬ╙╗сБ╢ рг░ро┤сЛЪрбП ═░снжсИд ╩╢╦УраИ▄░св╗═о ркЕсакрбП═░╦ПсДКраБ сбР═ИтАл┌ЩтАмроКрдЙ сЭ┐═д═И сбУ╧Шр╛м╦Й═Ир▓к╙Й╒др╝ор╝з ╤БсК╖ р╕гсЗБр░║ ╩╢╠О раС╨е ╟ЕргЙ╦Цре╢╬ж╤╜рдЖ рдФ▄╖смГсдВ▄╖р┤Н╦Ц реб▄▓╘жрбШсЙЖслН сбР ═И ╟ЕргЙ╦Ц╦ЛсжЙ ╬ж╤╜рдЖ ра┤рдЖ сЦ╕╦Йсои╩╣ рпЙ╩╝р╜Б╙ж╥Б рп╕╩╝р╜Б ╤Л╤╜╩╣ сбР═И╩╣ ╟ЕргЙ╦Цре╢ рдФ▄╖смГсдВ ╧всв╗тАл ┌гтАмрйЭр░ерддсКТрй║роаргВсНВ╤в ╘╗ рбО╨ЬраЯ▄╖р┤Н тАл▌ТтАм╨ЬраЯ сбР═И сдЯ╒Л тАл┌НтАм╨о▄╖ркЕсактАл╫╖тАм ╤в ╟Е-BWBMргЙ ╨ЬраЯрдпрмЕрбУ ╘УтАл рйЖ ╩╣═о═И▌╝тАм╥й тАл╫лтАм ╤в тАл╫лтАм ╟ЕргЙ╙ЬсДЛраСрбв╦ЮрвО с░│сМЮ═░▀│ ╩╣ рйЖ ╥й ╟ЕсЧЫ█бсЬ┤рбвс░│сМЮсЯ╖▀│╘УтАл═о═И▌╝тАмсДЗ╩╣ рйЖ ╥й тАл ╫лтАм╤в ╟Е-"7"-ргЙр┐ЧсЙа═░▀│╘УтАл╩╣═о═И▌╝тАм╙бсДЗ рйЖ ╥й тАл ╫лтАм╤в ╟ЕсЬ┤рб│тАл┌атАм╙Ьр┐ЧсЙа═░▀│╘УтАл╩╣═о═И▌╝тАм╙бсДЗ рйЖ ╥й тАл ╫лтАм╤в

╦Г╦ЙтАл╦╗╠Ц┌атАм╙н с░│р╢┤╤Н╨Ъснжр╛м╦ЙргЙтАл┌гтАмсЭ┐═д р░г╬ЗсДЙсЭж═ИсдЖ═ИрлИран р░г╬ЗрйЖ╠У═И ╦Г╦ЙсаЭр╡ЫроВрлЖ спк╠╢ р╖др░ероЕ╨Щ ро│сПдсИзр╢ЮсжП╘║сЦМрейсаЭр╡Ы р░┤тАл╠Ц┌атАм╨Ь╒Врпж╨ЪсД┤тАл╫мтАм╩╢╩╢раСраУсЭ┤сКгсМЭраЖрйЩ╘║╠╛сТмргБрамрй╝раЖрйЩ сЭз╠╝сА░саЯсДпсмЛ╥Б 

2

 сдЛсНЭсЦМрейсДЛраСтАл╠Ц┌атАм рг▒рдОсДЖсзЪтАл▌СтАм

рйЬрбУтАл╠Ц┌атАмсНВсМб $PVSUJFS*NNPCJMJFSрйгр░║ &NBJMGSBOLMJVSFBMFTUBUF!HNBJMDPN

╠╛р╜Црз░ сД╜сЮУсДЙржЦрдО╓Цр╕╢╤╜сДЙ ╥и╨Ьс╜Щ═ЫсД╜с╜Щ ╦Ц сФн р╕Броа╦Эрзер░и╥л тАл┌ж┌атАмс╜Щ$$IFNJO$PUF%F-JFTTF 4U-BVSFOU.POUSFBM2VFCFD)5;

сБ╢риТ╤втАл╫лтАмс╜Щ -BWBM╙ЬсТм╥пркЕргИрдпр╕гсЫзрдЖ тАл┌ЩтАмсМТ╙з▄╖сЫг $BSUJFS╓Ц$IPNFEFZ╠У╘п тАл▌ТтАмр╕гсЫзр░║с╜Кр╜Л ргпр░║ сЭ╣тАл═И▄лтАм╧Ш╩╣ рг▒сйШтАл╫лтАмсоисТпра╡╩╣ рйЬсИЬр╢З р░д╠и╥ксИп рдЖ╦ЮтАлргВ╠Врг▒┌БтАмс░│ сАЧсгАсЭзтАл╫лтАм ═И 5FSSFCPOOF╙Ь╦Цсо┐сТм╥п рг░сЛЪрдЖснж ╘║тАл╦П┌отАмсДЗраЖ тАл┌ЩтАмсЮЮ╙Ь╨ор╖др░есЙг╠Б сБ╢риТсИ╢ ▀┐ сИЬсМЭ р╢Зр░д ╙Й╨ЪсИп рг▒сЦ╕╦Йсои  ╠╛╩╝ тАл ═И╫лтАм

ро│сДзсЛ┤сдд 4U-BVSFOU╙ЬсбУ▄╖снжсИд╩╗раИ╨ЬраЯ рг░ сЛЪ ркБсЭЗ═осО╡ сдВ1MBDF7FSUV сп╡св╗╤лсз╛сТп ╓Цс░│сд│сЬИ╬╜сБ╕розсПесЙВ сЭ╣сЭЯсЛ┤сТ░тАл┌ЩтАм╤╛ тАл▄ТтАмрдпсДЙрйЩтАл█ЛтАмсИЧ╠Щ╘й╨ЬраЯрдпсДЙсКнсА░╓Ц╬ж╤╜тАл╫лтАм ═И 

.POU3PZBM╙ЬтАл┘╜тАм╙ж╨ЬраЯ рг░сЛЪ╬НсБ╕снж сИд рйЩтАл█ЛтАм╒ЛсА░ ╩╢р┤Н тАл┌атАмр╡┐ркОрйг сБ╢р╕▓сАЦ▄С═Хсм╡ р░ероа╙Рр╢арзЛ тАл ═И╫лтАм сПдр║а.DHJMM▄╖сЫг╩╗╙ж╨ЬраЯ ркБсЭЗ╙м═осзУ╨П р▒ЬтАл ▌ЭтАмр╢┤р╕КсНЖр▒Э сЖ╡р░▒тАл┌атАмр▒Ы рдзроЙрдп╘ШрйЬ р┤Н╨о ╧гсв╡рйЬр║гр╕Тр╖И р╖▒сВПрп┐сЬ╣сдВтАл╠а рбЖ╓й┌ЩтАмроасо▓ рз░ сБ╢р╕▓╬ж╤╜ тАл ═И╫лтАм сгАсЭзр┤НсФИргЙ╦Цре╢%SVNNPOE╩╢р░псЯ╖╙з╨Ь раЯ рг░рбЖ ╨Ър┤Нр░г▄╖снжсИдсДЙ╩╗╙жрйЩтАл █ЛтАмсоФсЭЯ рг▒р░д╠УрйЬ тАл ═И╫лтАмсЮЮтАлргВ═И╫лтАм╒д сИпс╜И сЮпр▒ОсВВ╓жсЮЫ сгА сЭз р┤Н сФИ ргЙ ╦Ц ре╢ * D P O р┤Н сДз сЯ╖ ╙з ╨Ь раЯ рбО╩╗раИ╩╢╘Й рйЩ╦Ю╠╛╘У═ИсЮУре╢сгАсЭз тАл═И╫лтАм  ╙г╧Шр╗╖╥жрв╝▄╖ р░║╩┐╘║▄╛ $PUF7FSUVтАл┌атАмсиасЙвро╖╦ПраИ╨ЬраЯ сМКсе╡тАл┌атАмсиа ╨Ь╠У ╤лсз╛р╡есЫасТп╓Жсг╖саУр╛мрг╕тАл ┌гтАм╙Йсв╗рдВ╓Ц рйЭр░есВВ┘з тАл ═И╫лтАм ╙о рб┐ сЯ╖ ╙з рдО ╧Ы рбУ сИТ ╠а р╢┤ █к ╘║ ╧в роЙ р║г сУШ ╙╣раИсжасЯ╖╙зрлКрнФр╣РсОг сЬИ╬╜р▒ЬсТ░╠Щ╘й ╙│тАл┌атАм рг░сЛЪ раЬсЯ╖╦зраС ╓╡╓Й╦зсдд тАл ═И╫лтАм

рйЬ р╣РраИ рйЩтАл█ЛтАм╤лсжа╒ЛсА░сТ╜сдЯ рг░сЛЪрбП═░ снжсИд ╨осжЙсЬИ╬╜╬│╨исУбтАл ▌ЭтАмсмТсЦ┐╤╛сТ░сЛ┤сО╛ тАл═И╫лтАм ╩╣╙б - MF#J[BSEрб│╩╝сЯ╖╙зр┐ЧсЙарбУ╤втАл ╫лтАм╙│тАл┌атАм╙а ╩╣рг░рбЖ рк┤р░есИТ╠асОйсАотАл ┌гтАмр║гр╕Тр╖И тАл╦У┘╜тАмсЕУрйЬ ╦П ╦Ур╣РраИ ╘▓р░е$PUUBHFсКНсЭ╣ро╢ со▓рп┐═ХсО╛ ╦Щр╢┤ сПкрдд ╦Ж▄░р▓░р║╕сУЙсДЙ╠Щ╘й тАл╩╣═И╫лтАм╙б -BDIJOF╙ЬсЫг╦ПтАл▌ТтАм╨ЬраЯ╤втАлрг▒ ╫лтАм рддрйЖ тАл═осА░┌атАмсО╡тАл ▌ЭтАм╩╢рбО╩╗╦У╙жтАл╩╣═И╫лтАм╙б сДЗ ╩╗рбОтАл╦У┘╜тАм╙жтАл╩╣═И╫лтАм╙б ркЕсаксТм═░тАл┌итАм ╦Э╦Псдд -B4BMMF╙ЬсЕ╗╒П╨ЬраЯ├╝-FT$PVST.J SBHF├╜ раФроЦ▄╖тАл┘╜тАм╙ж ╦ПраИ╩╢╘Й╦Пр╣Р р╢┤р╕КсНЖ р▒Э ╦┤рбЖрбОс░│ раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╨Ърп┐рдзроЙрдпраЖ╘Й ╨о спОсЯ╖╙зсЛ┤сТ░ ╘дсл╣╘╗ ╘драИ╨осв╗═о ╘▓╒д╩╢╦У╧▒ сШираИ сбпргЙ╦Цре╢╠и╙а╤лсз╛ тАл╩╣═И╫лтАм╙бсДЗ р░║ ╩┐╘║▄╛

5FSSFCPOOF╘дрбОр┐ЧсЙа▄╖рбУ╤втАл ╫лтАм╙│тАл╩╣┘╜┌атАм рг░рбЖ ╨атАл╦У┘╜тАмсЕУрйЬ тАл╦У┘╜тАмр╣РраИ тАл┌атАм╩╜раИсЬИ╬╜▀╕ роЮ ╦Щр║лсПкрдд со▓рп┐раБ╠а ╓ЖтАл┌ЙтАмсБ╢р╕▓╟Л╨Ь╨асЭ╣ро╢ ро│═И сЬ┤рб│1JFSSFGPOET╙Ь╨Ъро│р┐ЧсЙарбУ ╦┤рбЖрбО с┤О╨Ъ тАл╩╣═И╫лтАм╙б 6QQFS-BDIJOFтАл┘╜тАм╙ж╤втАлрг▒ ╫лтАмрддрйЖро│ р║Э сХ║ сФИ тАл ┌ЖтАм╙ж ╨Ь раЯ тАл ре╢ ╦Ц ргЙ ▄к ┌атАм4 U с╜М с░│╘дсв╗рдВ сЕУрйЬ р╣РрйЬ рдзроЙрдп╘ШрйЬсжа +BDRVFT▄╖сЫг ра┤╙ЬсАЦ▄С═ХсО╛ р┤Н╨осжар░е╥кр╜Ц сЖВсФн╘╗снж ▀╕роЮсЬИ╬╜сДЙтАл┌атАм╩╜раИ тАл╩╣═И╫лтАм╙б рйЬ раФроЦсТ╜сдЯ тАл╠Уре╢╦ЦргЙ▄к┌атАмсдп╬жрл╕ сБ╢р╕▓сЭ╣ ро╢с┤О╨Ъ сзУ╨ПтАл ▌ЭтАмрйЩтАл ╬З█ЛтАмр┤Н╨ор░есВВр│Ш╓Ц╧гсв╡ р║гр╕Тр╖И ╧гсв╡рйЬ╓Цр▓║рлЕрйЬ рйЬслН╨осжЙсЬИ╬╜р┐Г╤Е ╥ксИп ╬│рлЖрейребтАл ▌ЭтАмрйЬ╦ЮсЮУре╢╤втАл ═И╫л ╫лтАм .POUSFBMрб│╩╝р┐ЧсЙарбУ╤втАл▄м ╫лтАмрдпсНЖр▒Э сЕУ рйЬ ╙Й╩╢╦Усв╗рдВ╓Ц╧▒сШираИ тАл ═И╫лтАм

5.3╙Ь╩╗раИ╙м═о╤втАл ╫лтАмрпж%VQMFYсДЙ╨д╦Ц╩╢ ╦У╙м═о ╩╗раИ╩╢р╣Р╩╢╙╗ рг▒ро│сЬИ╬╜ тАл┌ЩтАмсЮЮ╙Ь см▒рейсДЙ═Ир▓к╓ЦтАл═осА░┌атАмсО╡ тАл ═И╫лтАмсАЧр╡г р╜ЦтАл ╦Ц╫лтАмр╡УсдАр▒ОсВВ╓жсЮЫ

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

рд╖╠Крб╝

)*+,,-. /0

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

514.513.9696 1"2!3412!"#56728!9#47 ре▒╬╢╒Бс╕м !"#$%&'(

$POEPрмН╠н

1 - &9 рмН ╠н

/%(сДЙ═ХсаОсЗк╙Ь рг▒тАл▄мтАмрдп$POEP ═о╠ЕсоЖрбО рп┐сУграБ╠а ╙╣ ╙╗ сЭ╣ро╢с┤О╨Ъ сКнсА░╥Б═о ╓╡сД░╤в═Ф ╘╢═И╠и 3PTFNFOU╙Ь р╡есЫа╤лсз╛╥Бс▒ЖсД┤роЬ╩╢роЬ╠ГсДЙсЧВ╒ПсИТсЙа╦Ц▀е$PM MiHF+FBO&VEFT рг▒$POEP═о╠ЕсоЖрбО ╦ГсБ╕снжсИдрг░ ро┤сФнрбЖ ╙╣╙╗ раФроЦрпЩ╠Ь ▄░ргЫ╩╢╧всв╗═о р░дсаЯ╠и╠и╤з╘╢═И 

сЧЫ█б╙С")6/45*$╙Ь р╡есЫа╤лсз╛╥БDSjNB[JFтАл┌атАмсиасЙв рг▒сРО рмЕ%VQMFY ╒д╦П╦У▄╖╙ж рг▒ро│слВсЙУ╓Цро│сжасВВсДз сдВ╨ЬтАл╓Ц┌ЖтАм $&(&1╘в╨д╠┤╨Ь╨асЭ╣ро╢ тАлрдВ┌атАмр░▓▀╕рйЖ ╘╢═И сЧЫ█б╙С")6/45*$╙Ь сдВ)&/3*#063"44"тАл┌атАмсиасЙв рг▒р┐ЧсЙа ╩╗тАл ╦Йр╛м═░╫╖▌ТтАм╒д╦П╦У╠К╙ж╘в╩╢╦У4UVEJP рг▒роЕсИЬ╘║сг╣ рдЧ╨г 5"9 /%(╙Ь сдВтАл┌атАмсиасЙв╓ЦсЧЫр╛▒╤╜ра╢тАл┌НтАмсмДра┤▀е рг▒сРОрмЕ%61-&9 ╒д р░е╦У▄╖╠К╙ж╘в╩╢╦У4UVEJP рг▒роЕсИЬ╘║сг╣ ╘╢═И /%(╙ЬсндсдВ-BZPMB╨ЬтАлрг▒ ┌ЖтАм╙жр┐ЧсЙа%61-&9 ╒д╦У╠К╙ж рг▒роЕ сИЬ╘║сг╣ ╠Усдпро┤╬ж ╘╢═И сЬ┤╙о╙Ь сдВ+PMJDPFVSтАл┌атАмсиасЙв рг▒сРОрмЕ%61-&9 ╒д╦У╙ж тАл┌атАм╩╜ раИр░▓▀╕рйЖ р░е╙гсМЮроЗсд┤сДЙсЙЖслН сАЧрг▒роЕсИЬ╘╢═И -B4BMMF╙Ь сдВр╖▒сг╖рг▒р┐ЧсЙатАл▌Т┘╜тАм╤всИЬр╛м╦Й ╒д╦П╦У╙ж ╦У ╙ж╘в╦У╙ж рг▒роЕсИЬ╘║сг╣со▓рп┐тАл▌ЯтАмсВЖ ▀╢снбсЗ╗╓Ц╘╢═И 3PTFNFOU╙Ь сдВтАл┌атАмсиасЙв╓ЦсЧВ╒ПсИТсЙа╦Ц▀е$PMMiHF+FBO&VEFT тАл▌Т┘╜тАм╙жр┐ЧсЙа╤всИЬр╛м╦Й ╒д╦У╙ж╘в╩╢╦У╙ж рг▒роЕсИЬ ╘╢ ═И

╤╛тАл▄ТтАмрмН╠н

XXXTJOPRVFCFDDPN

4U-BVSFOU╙Ь р╡есЫа╤лсз╛╥Б$PUF7FSUVтАл┌атАмсиасЙв рг▒р┐ЧсЙа╤╛ тАл ▄ТтАм╒РсНВрй░рдд сПк╠мр░е ╙╣раИ ╙╗р╣Р ▄▓соЙ╙гсМЮроЗсд┤ р┐ГржЦсУб тАл▌ЭтАм╘╢═И 4U-BVSFOU╙Ь сдВ$PUF7FSUVтАл┌атАмсиасЙв рг▒сРОрмЕUPXOIPVTF раГ сБ╕снжсИдрг░ро┤сФнрбЖ ╙╣╙╗р╣Р ╘╢═И ╬╜тАлрг▒рб│▌ШтАмUPXOIPVTF раГсБ╕снжсИдрг░ро┤сФнрбЖ ╙╣╙╗р╣Р ╒еслФ╩┐тАл▌ЯтАм╩╢сЬ╕╘╢═И сЬ┤рб│1PJOU$MBJSF рг▒▀╕рддр┐ЧсЙа╤╛тАл▀╢╠Е═о ▄ТтАмснб═Хсм╡сЗк╙Ь ╙│ тАл┌атАм╨ЭсДЗ▄▓рг░ро┤сЛЪ ╙╣╙╗р╣Р ╘дсв╗рдВ сЭ╣тАл▄лтАмс┤О╨Ъ ╓╡саОс░│ра║ р┐ГржЦсУб тАл ▌ЭтАм╒РсмТ▄╖снЪ╘╗ тАл╫зтАмсбРсзУсЦЦ╦ЛсЛИ╩╜сДЙрзвсдЙр╢жтАл┌ЙтАм╘╢═И╠и

╟Е-BWBMрг▒р┐ЧсЙарбУ сЕУрйЬ ╙мсв╗рдВ сдВ ╒ЙсИЧр░и╥л тАл╩╣╫лтАм ╟Е-BWBMрг▒р┐ЧсЙарбУ сЕУрйЬ ╘дсв╗рдВ с░│ ра║═░▀│╙Ь тАл╩╣╫лтАм ╟ЕсЬ┤рб│%%0рг▒р┐ЧсЙарбУ сЕУрйЬ ╘дсв╗ рдВ ═осО╡╬З сдИ▀ер▓всаУр╛м╠Усдп тАл╩╣╫лтАм ╟ЕсЬ┤рб│р┐ЧсЙасФИтАл┌ЖтАмр╕ЯрйЬ сЕУрйЬ св╗рдВ ╩╢ ╦У▀╣═ЪсДЙрддсКТтАл┌отАмсЦ┐тАл┌ЩтАмсИТ╠асоЦ█к ▄╖р┤Нр│Ш с░│с░│сДЙ▄╕сФИр▒Ы раИ▄░р║гр╕Тр╖И тАл╩╣╫лтАм ╟ЕсЬ┤рб│р┐ЧсЙарбУ сЕУрйЬ ╘дсв╗рдВ сдВ▀ер▓в╘в ╒ЙсоЙр░и╥лсЭ╣ро╢ тАл╩╣╫лтАм ╟ЕсЬ┤рб│р┐ЧсЙарбУ сЕУрйЬ ╘дсв╗рдВ ╙│тАл╩╣┌атАм с▒пфЙФсПДфФЛтЮЦ═З╤║╬╗узЖр│╗у║мсД╝ рбЖ тАл╩╣═И╫лтАм

фй┤ т╜асГЗто▒сГПсЭд тАлтЛУ▌ЦтАмхАЕ сОбуеТ сБ╢риТсгАсЭз ╠┤ уПЬтАл ╠┤▌ЦтАмрйЫ╠┤ ╟ЕсЧЫ█б╦Лр░╜саНрдЖ═о╠ЕрбПр╢Ю╙Ь рдЖ╦ЮргВсНВ

р╛м╦Й

╟Е4U-BVSFOUрпЩсАира┤╙Ь╨ЬраЯ сЕУрйЬ ╙╗ тАл╩╣╫лтАм ╟Е4U-BVSFOUрг▒╙жр┐ЧсЙа%VQMFY ╙мсв╗ рдВ сдВтАл┌атАмсиа ╨Ь╠У саУр╛м тАл╩╣═И╫лтАм ╟Е4U-BVSFOUтАл▌Т┘╜тАм╤всИЬрйЬ рг▒роЕ╨Щ ╩╣ тАл╩╣═И╫лтАм ╟Е-BWBMрг▒р┐ЧсЙарбУ сЕУрйЬ ╙мсв╗рдВ рг╖ снбра┤╙Ь тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ тАл╩╣╫лтАм

сЦ╕рг▒ сдЭ═УсЮУриТсгАсЭз сЮЮрдЖсИ╢▀┐сДЙраЖ рйЩ ╤╜р╣жс░│ рпЫрййсА░ см▒рейсДЙтАл═о▌ЭтАмсО╡тАл▌ЭтАмрдЖ сдВтАл┌атАмсиа ╓ЖтАлраЪ┌ЙтАмсм╢сДЙрбПр╢Ю рг▒сЦ╕╦Йсои ╩╣ сМе╤╜╩╣ тАл╩╣╫лтАм ╟Ер░╜саНрдЖсдЛр╛м╦Й═о╠ЕсЧЫ█бсЬ┤ра┤скЩ сИ╢▀┐ сДЙраЖрйЩ ╤╜р╣жс░│ рг▒сЦ╕╩╣ сМе╤╜╩╣ тАл╩╣╫лтАм ╟Ер░╜саНрдЖ═о╠Е4U-BVSFOUргЙ╙СрбПр╢Ю╙Ь рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ сМе╤╜╩╣ тАл╩╣╫лтАм ╟ЕсЧЫ█б╦ЛрбПр╢Ю╙Ьр░╜саНрдЖ рг▒сЦ╕╩╣ сМе

╤╜╩╣ тАл╩╣╫лтАм ╟Е4V4IJ4IPQ═о╠ЕсЧЫ█б рг▒сЦ╕╩╣ сМе╤╜ ╩╣ тАл╩╣╫лтАм ╟Е4V4IJ4IPQ═о╠ЕсЧЫ█б рг▒сЦ╕╩╣ сМе╤╜ ╩╣ тАл╩╣╫лтАм ╟Е-BWBM╙СсдЛсйЩ5IBJ&YQSFTT рг▒сЦ╕╩╣ сМе╤╜╩╣ тАл╩╣╫лтАм ╟ЕсЧЫргЙрбПр╢Ю╙Ьр░╜саНрдЖ рйЬсИЬ═п рг▒сЦ╕р░╜ саН╩╣ реРсЗ╜╩╣ ╨Ьсв╗сЗ╜╩╣ сМе╤╜ ╩╣ тАл╩╣╫лтАм ╟Ер░╜саНрдЖ═о╠ЕсЧЫ█бсЬ┤ра┤скЩ╤лсз╛св╗сИн рг▒сЦ╕р░╜саН╩╣ реРсЗ╜╩╣ р╖│рг▒сМероЕ╨Щ ╩╣сБ╢риТрг▒сМероЕ╨Щ╩╣ р╛м╦ЙсдЛр░╜саНрдЖ рж│╨атАл╩╣╫лтАм ╟ЕсЧЫргЙ╦Лсжд╒б ╘╗сПдсШ╣р░║рг▒сЦ╕╩╣ сжд р╢┤╩╣ сМе╤╜╩╣ тАл╩╣╫лтАм ╟Е-"7"-сжд╒б со┐спЭ ╘╗сПдсШ╣р░║рг▒сЦ╕ ╩╣ сждр╢┤ со┐спМ╩╣ ╨ЪсжЙроЬрл╡р░есЭ╝╘║ р▓Й╒О╩╢рдЖ╦ЮргВсНВсЦ╕рг▒ сИ╢▀┐сДЙраЖрйЩ рпЫрн▒═║╘╢═И╩╣ ╟ЕсЧЫ█б╙Сра┤скЩ сжд╒б р╛м╦Й ╘╗сПдсШ╣р░║ рг▒сЦ╕╩╣ сждр╢┤╩╣ рпГсо┐спМр┤Н╩╝╦У╤в сИЬ╙м═осМе╤╜╩╣сБ╢риТ р╛м╦ЙтАл╩╣╫лтАм

!"##$%"&

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

)FSSPO #FBV %PSWBM 2$ )4#

5FM  'BY 

3FBM&TUBUF#SPLFS

 

$FMM

ZEE!IPUNBJMDPN

&."*-

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN


"GGJMJBUFESFBMFTUBUF"HFOUౝϔ㏼㏗

඀৤

%BOJFM#MFBV

(SPVQF3PZBM-FQBHF5SJPNQIF*OD $IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS

(SPVQF3PZBM-FQBHF5SJPNQIF*OD 3FTJEFOUJBM3FBM&TUBUF#SPLFS"GGJMJBUFESFBMFTUBUF"HFOUౝϔ㏼㏗

㠄ࢀ

ᑍ჊䓵⋴

В̸ẩⰅ ౴⠙უА⤳

!"#$%&"

$&''%(#)*&+'

⩢䄊

⩢䄊

&NBJMNJBP[IVP!IPUNBJMDPN

ZZMJBNZJO!HNBJMDPN

TJZBOHUPOH!IPUNBJMDPN

ౝ౭-BQJOJFSF #SPTTBSE +8.‫ڙ‬थ⩢䄊

&NBJMNBHHJF@[IBOH!ZBIPPDB

HSPVQFSPZBMMFQBHFUSJPNQIF%# &YQFSUDPNQUBCMF "HFOUJNNPCJMJFSBHSFF

ECMFBV!TVUUPODPN

˃ˉጷՋ ᄽនనҫ࿗ࠑ̼ူʶ੣഍ᄧ ఝܲᠪᝬ ৊ϊ‫ۆ‬លὀ Ԥᢻं

ߥӜੜ

 ྟ

ణள͈ಪ

ளᄧʼࣉ

ഏᄩଏᕜ

ȕѺλ#SPTTBSEጯ3ࡧᎡ⮱䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ࢍౝᅧ ࢔ ࢘⊡ ᠒ᰶ̭䊲๔๗䭠ᝬ ᄮ䬚ᐼ䬕᏷ ∂ᐼ ๔䬕 ᐭᩫᐼࣕᝬ ⛰⅁෮▶ х䯲‫ݘ‬㜡⮱ᰟ㏬ᐼẩᷜ ‫ܧ‬㜗ࡍጵ͸᝸⮱చ㞧䃫䃎 Ⴐᄳч᭜ᗕᷓᘠ⮱უచघФ  ȕ#SPTTBSE4ࡧ⮱Ꭱ⮱⠙⿸‫ݘ‬඲ ѺλႶ䲆⮱‫ڲ‬㶄 ࢔ბ ࢘⊡ ࢍౝᅧ घФ ȕѺλ#SPTTBSE4ࡧ⮱Ꭱฺᐼ⮱$POEP ͡䓾㒄侙๔㶄 䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ჏ࢲ᭜ᄾ㻮⮱䓾ᅧ倅⮱ ᅸ䶣হ䕇๖㥪ౝ⿄ ౽ࡄ᱊ࢄ࢔࢘ घФϲ ࣄ ‫׭‬ ȕ3PTFNPOU-B1FUJU1BUSJF͑ຄ‫℁ ͇➖⼌ܧ‬䗨‫ڙ‬ϑ䒓〆 TUNJDIFMౝ䧮〆㐊Ҡែ䉱ᱧч ̺ღ䩆䓴ਜ਼ Ф ࣄ ‫׭‬ ȕ-POHVFVJMጯ⠙⿸∸ᝬ ࢔ᝬ ⊡ࣂ ⠙⿸䒓Ꮐ ϑ䕇Ӭ‫ݖ‬䓾DIFNJODIBNCMZੳ͇㶄 ࢍౝ็ ᅧ जᐭࣾUSJQMFY ਜ਼Ф 3VF(PZFUUF -POHVFVJM++8 ࣄ ‫׭‬

O p e n H o u s e   ࣳ ద  ே Ὁ ֈ ே Ὂ ʿ Ӧ      #SPTTBSE0ࡧ Ꭱᐧ⠙⿸‫ݘ‬඲ ࢍౝᎠ᫦ᅧ ࢔࢘⊡ ᵩᅭव⤳ ᝬ䬡ც᪋ᬻϛ ∂ᐼ䬕᏷ ᐭᩫ ᐼ჏ࢲ უᏚࢲओใፓᰶ̭͗ᄼ亚ࢲ ͨ࢘⊡̻ͨ࢔Ⱕ䔋 ̺ღ䩆䓴ਜ਼Ф ౝ౭3VF0DDJEFOU #SPTTBSE+:" ᝬ

Ԏ

షᘗ ‫̖ڠ‬ፂጡ#SPTTBSEþ-ÿӜܷਖ਼‫៷ۋ‬ӧ Ѿ‫ܒ‬ൖयतኒ ౅஧ᰳು Ю ᜈνຝᯯЦᬵ ౜Хᓧశၶา ৰុ ӹࠈ ๐ԏ Ԥ‫ݒ‬ ੜൂఱ‫ڠ‬౛ ࠃఱൄ಄ ˖ܼ чఋѫࡎଌ҃‫ ੆߸ंڠ‬Չ ዜาҮԉҩᑞব౜ुܲቓ௙ ̜ ܷ᫂మӮगУ 

#SPTTBSEࣱ%VQMFY᝹᝟ ࿗ྱ ࠔ஖௙̜˞‫ݒ‬௦‫ڙ‬ʶࡎ ֖̃ࡎ˓ܷੜᫍ ๐ࠈ ዴᜈν Բܰʶ‫ ंڠڙݒ‬௦ܷ Ӧ ˓ੜᫍᕘ‫֖ڽ‬ᢻͮКᦉ ߸੆ԺϢᣙᢻԺ൥ᛠҁМ ᢻ঳ቢ ˖‫ڍ‬ᡓࣉ֖Չዜనҫ ᝹ஶगУ 

Ӯࡿ-B1SBJSJFࣉ࿗በ5SJQMFY‫ڠ‬ ʼ‫ݒ‬Кᦉ᧗ளᜈν ʶ‫ݒ‬Ӧ ӻ๐ ʶ‫ݒ‬Ӧӻ๐ ˉ˞ࢼᠪҪत‫ࠔ ंڠ‬஖௙̜ ᡓܷӦ‫ڠݝ‬ൿ ‫ݝ‬ሜࠆ ሜ᧚ ሶ߿ ሜ᧚ࣱஅЙԺ᣹ ᤂߥಢ ̓᤯ழΦ ˙ᤂՉዜన ҫዜ᝹ஶगУ 

⇠䓦䆗Ⴒᩫਜ਼[IVMFJ!HNBJMDPN

#SPTTBSEþ$ÿӜ‫ٽ‬Ӧ Мࠟዴᜈν ࡓЮ᧓Џ ౜· ᝹᝟ዴᒰ ҩᑞᴎ Кӹࠈ ᢻंԺ൥ᛠ ҁߥಢ М‫چ‬ᤂМᢻ঳ ቢ XBMNBSU EJY‫˖ˉ׷‬ ॶगУ 

4VUUPO$MPEFN $PVSUJFS*NNPCJMJFS

ẩ࢔

‫ ڙ‬ᄀ ̴ ጯ͚ᓰ 䓾ౝ䧮

#FSSJ62". ẩ㻳䛻ᐭ䭁 倅ᕔФ℁‫ڙ‬ᄀ

䊲倅ఋ្⢴ ጯ͚ᓰӬ‫ݖ‬Ꮔ㥒͇䷊̴

Ӭ‫ݖ‬Ꮔ㥒͇䷊̴ 䙿̴ ᒖ⺕̴ ☌̴ 䴖ప㔮ᝬ͉⪆̸⮱̶͗‫ڙ‬थ⮱☌व ह‫ڕ‬䘕䘪ᰶౝั䬦ጯࡧ ㉔䗨㧆➦‫ݖ‬ᅁ፥Ꭱᢿ䭌⮱⚼㖶Ꮔ㏼㥒ᬣ䬡 ౝ⤳Ѻ㒛䲋፥ສ ౕ᫲⍥ࡧ‫ ڲ‬⍥჏ᓲ‫ݝ‬͸ั 㐉㏻̺㐊 ᅞౕ㦄ऺ⚼㖶Ꮔ4DIXBSU[T 䯁෮ ᄦ䲏Ό᭜ᢿऺすι⮱⚼㖶Ꮔ 䲍䓾ᢿऺす̭⮱㦄ऺ➈ᢿᏄNPJDIFT Ꮔͨ㏼侹 ͝ჹ ߍγᒵ็ۤᴉ जВദ䃚᫝Ꮔͨ ‫ڤ‬ҀФᵩ䄤৕䄏ᱞ㪫ౝϔ㏼㏗

Ⴖ䲆⹫ࡧ 䶣ᅯ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬-BDIJOF͑ბ̭ࢲ̴

ែ䉱㜗Ѽສᱧч

3VF#JTIPQ̭࢔‫ڙ‬ᄀፓ MPDLFS ẩ ⣝ᰶ̭͗⼌჏䊲㏔᎟ ۭፓ‫ڕ‬ຄუ⩢ ⿄ፅ᣽࠲‫ڒ‬Ѽᝃ 㔲Ԋ⪆⣝ౕ⼌჏В⼌‫ڨ‬ᝬ⻨Ꮴ 㔰䔗χ๔႓হౝ䧮䊝䌜ܳ䧌

Ⴖ䲆⹫ࡧ 䶣ᅯ ϑ䕇Ӭ‫ݖ‬-BDIJOFρ͗ࡷ‫ܧ‬ਜ਼ ノ⤳䉦ѻ䓾倅䕌‫ڒܧ‬ऐᄼࡧ Ⴖ䲆 䓾‫ڙ‬చ ᰶ⻮ϧ։䒓Ѻ Вࣷ⠙⿸⮱‫⾧➖ו‬䬡‫ڙ‬ᄀ‫ڲ‬䘕Ⴙ㒻Ԋ‫ ڨ‬䶣ᅯᬍ 䶨៲ᓰ㷘஗䴠᎟ឝ ࡷ⠙⿸⮱㐀Ჱ㐆‫ڙ‬ᄀ෋ߍγ̭䲏⿄ᝤ ᝬ䬡ც᪋ᬻϛ ‫ݺ‬ ऻ͑͗䭠झႶ䲆͸҆ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬㜗Ѽ⮱̷Ҡ䔶᠖

ጯ͚ᓰ倅〜‫ڙ‬ᄀ ẩᬍ᩹⇠ᮜ Ϙऄࡻ䉢⩌≨̴

ጯ͚ᓰ倅〜‫ڙ‬ᄀẩᬍ᩹⇠ᮜ Ϙऄࡻ䉢⩌≨ क़Фᵩ̴ߍጮ⮱ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ В ࣷ‫⾧➖ו‬䬡ጯ͚ᓰ叱䛾ౝ⃢ 䲏ᄦ#&--͚ᓰ ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ౝ䧮〆 #FMM͚ᓰ 叓 ᒀߠ ᱧ౧̀㏬ܳ䧌䒓⼸̷倅䕌ẩͧQSPWJHP䊲ጯ 䋠̺‫ܧ‬ẩӬ‫ݖ‬㜠Ხ

/%(ࡷ⠙⿸5SJQMFY‫ܧ‬ਜ਼ ਜ਼Ф̴

/%(ࡧ ⣜ධх㒻 䓾๔ಸ䊲ጯ1SPWJHP 4VQFSDぶϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ᰶ倅䶾‫ڙ‬ϑ䒓 Ⱑ䓫7FOEPNFౝ䧮〆䓾Ꮴ๔-PZPMBᵎࡧ ㉔䗨‫ڙ‬చহఫΓ亳 ⁏䓻ᙌ‫ڡ‬䋐 ⮱᰸ࣸ‫ݺ‬Გ࣯㻯

/BNVSౝ䧮〆 Ꭱࣹ࢔ࣹ࢘ፓ䒓Ꮐ‫ڙ‬ᄀ 

ₒ㵹㜠/BNVSౝ䧮〆ܳ䧌 Ꭱᐧ᜽ ࣹ࢔ࣹ࢘ क़ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ 䲏⼜ Ꭰ᫦ㆠ ẩᅯᅯ

ᰈ౔

ࡳЮ4BJOU-BVSFOUࣉ%V QMFY‫ܷݒ‬Ӧ ˓ੜᫍ Ф ˖థʶ‫ݒ‬థ˞̠‫ݒ‬ੜЮ ᦉ៷ӧᜈν Ժᒬ˞˶Ժ અᠪ‫ڠ‬ൿ‫ ݝ‬ᤂՉዜనҫ ᝹ஶ Ժ൥ᛠҁ‫ڠ‬ᨠቢᤂ Տಢሜࠆ‫ ݝ‬ሜ᧚ࣱஅЙ गУ 

႓ࡧᝬ

LJSLMBOE❞ㆠͪ႓ࡧ⠙ᴸ‫ݘ‬ ඲࢔ࣹࣹ࢘䒓Ꮐẩ̸̭͗ ๔ࢲ̭䬡࢔ბ䪬᲎჋᱕ౝ ᲬⅡ−๔䭠झ͚๛ۤᯃ⾧䄰 ㈨㐌᫝և䒓䖀ᡎౌෆ ᣽࠲‫ڒ‬

ѵ။᭖

Ѽ ⰸᝬ᫦Ӭ 䄤ᅪ ᔘ䶱㏓

ₐౕ⼌ᝬ⮱჏ᝤᲮສ ⮱ᱧч

-BTBMMF๔ࡷDPOEP क़̭ბ‫ڲ‬ 䒓Ѻ ๔ऻ䮏 ➦‫ݘ‬䔯वᰶᄼ႖ হૉ⁏చ㞧⮱უᏚ䲍䓾㤉ጯ ౧ -BTBMMFTIPQQJOHNBMM ̷倅 䕌হ‫ڙ‬ϑ䘪᫦Ӭ‫ݺ‬䓦⇎ᰶ䗨ᅲ 㻳䛻ᐭ䭁⇎ᰶDPOEP䉦ᅲѼ ᜽᱙Ხѻϲ㺮Ф ‫ڨ‬ᝬ᜽᱙℁⼌ᝬ䔅Ӭ჉Ѽᓄ䔅 㜿ᓰ㜗ౕ.-4

%037"-䬡๔࢔ბ DPOEP

‫̖ڠ‬ፂጡ

 

ႂព

̭ ͗ ბ ใ 䒓 Ѻ ϲ 㺮 Ф ౕუज䔉Ⱨ ౐䌜ᭀ⎃⹫ࡧᰶ⍥∠↍ ‫ ڞ ڙ‬# # 2 䲋 ፥ Ⴖ 䲆 ࣸ ສ &NBJMREMJVSVJYJB!HNBJMDPN ⹫ࡧ䌊%037"-⹫ࡧ͚ SMJV!TVUUPODPN ᓰ "DBEFNZ4BJOUF"OOF XXXTVUUPORVFCFDDPN 䘪䓾ࣨᱧ౧ 倅䕌᫦Ӭែ䉱㜗 CPVM-BTBMMF Ѽ⮳჉ -BTBMMF 2$)3. .-4

ፓⱭ䄇Ԏጒ҉ ߖᗕ䶧‫ݖ‬Ⴙ᜽ᝬᅸϑᭀ ‫̖ڠ‬ፂጡ

ฺᐼ͑ᅯᎠ᫦ㆠ ज䃫㒛 Ⲏᝬ ⊡ࣂ ‫ٶ‬㏬ᬻϛ 倅 ㏔⩕᫆ जⰡ䓫ࣹ䒓Ꮐბ‫ڲ‬։ 䒓Ѻ 䗨䓾᫝ᐧᄼ႓ ጡธ〆 হ䉚➖ੳ౧ ⩌≨ক䓦 ⣜ධ㜿䔯ਜ਼Ф

‫ڙ‬ᄀ ԛຠᇈ倅㏔

ԛຠᇈ倅㏔‫ڙ‬ᄀFWP MPT Ꭱᐧま ιⲎᝬ ι ⊡ࣂ ̭ბ‫ڲ‬։䒓Ѻ ẩᮜ 㻯 㒻ͪ⇠ᮜ ๔࣓䃫᫪Ⱕᒀ 命ิ ఈক⣜ධ㜿䔯 ⩌≨Ӭ ‫ݖ‬ਜ਼Ф

ϸ

ࢄ ᇥ - B 1 S B J S J F U P X O IPVTF Ꭱᐧま 䙝䓾 +FBOEFMB.FOBJT႓ࡧ ι Ⲏᝬ ‫Ⲏ̭͚ڣ‬ᝬღᭀᩦߍ ̭უⲎᝬ ̭ბ‫ڔ‬䒓Ꮐ ⻮ϧ ऻ㟞చ 䲍䓾ͨ㺮ϑ䕇‫ڒܧ‬ ऐਜ਼Ф

ࢄᇥ-ࡧ‫ڙ‬

 !"#$%&'()*+#,-.%!/0#-

➖ ͇

⩌ ᘼ

ȕ-BWBMᎡDPOEP ͗࢔ბ ̭͗䒓 Ѻ 䲏⼜ᅧ 䓾ౝ䧮 Ф̴ ȕጯ͚ᓰ䓾਽ϧ㶄ᎡᐧDPOEP ͗ࡷ 䲏⼜Ꭰᅧ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻ Фᵩ̴ ȕጯ͚ᓰ䓾Ꮴ๔ᎡDPOEP 䲏⼜ ᅧ ፓ̭ბ‫ڲ‬䒓Ѻ 䓾1"ࣷऱ͚పϧ䊲 ጯ Ф̴ ȕ-BWBM͚䘕Ꭱ⠙⿸Ꭰᝬ Ⲏᝬ ࢘⩌䬡 ㇫㷲ԛ ࢍౝᅧ Ф̴ ȕ-BWBMᎡf DPOEPহ͗ੳ͇ Ꮔ䨧 䧏へ⌤‫ౌ܊‬㐀Ჱ Ꭱᩣ⼌̴ Ф ̴ 䰭㺮䔋ᝬፓᏄ̭䊤䉚Ν ȕ-BWBM䓾ౝ䧮ࡷ⠙⿸᫝ᝬ ࢔ბ ⊡ ࢘ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ ͗ბใ䒓Ѻ ⻨ౝ䧮ᰶ ‫ڙ‬䛹 Ф ⼻ ȕࢄᇥᄼ䩴䔋ᝬፓᏄ‫ࢂ͗ڞ‬Ѻ➖͇ ຄ ࡷ ຄ͗ࡷ ຄੳ͇䨧Ѻ ᱯ䉔Ꮔ⩌ᘼ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ‫ ̴⋓ݖ‬䨣㵹जВ䉤

ȑᇈ‫ڙߋڲ‬๔ẩ๖ጒ҉䔋䨮ৃ઎Ꮔ Ꭱ䨭 ਜ̴਼ ᝬ⼌ᰵ ‫ ̴⋓ݖ‬Ф ̴ ȑ-BWBMᱯ䉔Ꮔ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ᝬ⼌ ᰵ ह̭Ꮔͨጒ҉Ꭱ Ф̴

䉔 ȑ䰗㠱ឦࣾ‫ڙ‬थᎡ䨭ਜ਼. ᝬ⼌̴ Ꭱ 䮑ࣨ᝭ᰶ䉦⩕ Ꭱۭ‫ ̴ݖ‬Ф̴ ȑᇈ‫ڲ‬䓾ጯ͚ᓰTIPQQJOHNBMM๖ጒ҉ ☌㡶Ꮔ Ꭱ䨭ਜ̴਼ ᝬ⼌ᰵ क़⩢ ᯃ⼻ぶ Ꭱۭ‫ ̴ݖ‬Ф̴ ȑ-BWBM๔ಸTIPQQJOHNBMM☌㡶Ꮔ Ꭱ䨭 ਜ̴਼ ᝬ⼌ᰵ Ꭱۭ‫ ̴ݖ‬Ф ̴ ȑጯ͚ᓰߋ‫ڙ‬ẩ๖䔋䨮ৃ઎Ꮔ Ꭱ䨭ਜ਼ ̴ ⼌䛾ᰵ ϧጒ̴ क़Ꮔͨ ጒ䉱̴ 䮑ࣨ᝭ᰶ䉦⩕‫ ̴⋓ݖ‬Ф ̴

!"#$%%&'(%% ѵឲൔ ‫̖ڠ‬ፂጡ

 8JOWFTUPSJNNPCJMJFS*OD

ܷ᳀‫̖ڠ‬ !"#$%&'(&#)*&&'&#+&,-./('-# 0(12&3#456#7$7

ᣕ 5PXOIPVTF

+BTNJOF;06ᥳᡆΪ !"##$%&##'$()*##+,%-. ‫̖ڠ‬ፂጡ

ႂព ͛ᄽ

੣఺ /0123433########PGGJDF[YU!HNBJMDPN

នζ ˃ˉ ᰳ஌ ֆҁ ʶ్ᴜयనҫ యੜ഍ᔈ

ᒬͰ੊અᠪੜ

͇̀А⤳๔ 㧆➦‫ݖ‬ᅁౝࡧ

ऱ๔ ᱌ᝬ ẩ㟞

䊲ສែ䉱䶦Ⱋ ⒉߈ጕ๔ ఋ្⢴倅 ̻ᐭࣾੳԊᠮ 䪬᱌㞜ສ व҉‫ڠ‬㈨ ፛ᗕ䔶‫ݝ‬ ⤳ᘠᝤಸ

㉏ःẩⰅ ‫ڤ‬ҀԎᖜ 䄤⩢䄊㖁㈨

ࣸ ն ζ ো

#PVMMBTBMMF ⓭≮ᇈ ‫ڙ‬చᄦ䲏 ᬍ䖛ᡎ౐ߠѓ᫜⇠ ᮜ‫ⴠڕ‬๡ใෆ Ꭱϻ‫ڲ‬㜠 ใ‫ڕ‬䘕㔨᫝ ࠲᠙ౝധᅸ䶣Ԋ ⍖ᅯगԊ⪆ᐧま࣌䷻䆹౽ౕ უ䛹ज⁐䉼౐ߠѓ᫜⇠᭒฼⻸ ۙ㒻ᮜສѺ㒛⮱ᝬၽ̺ज䩆 䓴.-4 㺮Ф$"% 

ዴ ᤯ ᔭ ก ឥ ᰳ ஌ ‫ ڃ‬᫲ ˃ ˉ ᝿ ͤ ጯ͚ᓰ䓾ౝ䧮

‫ݝ‬Ӝઅᠪੜ

#SPTTBSEþ-ÿӜ៷ӧѾ‫ܰܒ‬ ᜹ܷචᇓᇦ Юᜈν‫ݖ‬ӧဗ̼ ၸ஧Ꮵቂ ౜Хᓧశච᠎ ӹ ࠈ ๐ԏ ˖ܼ̽ఋ Ԥᢻं ᫂ґᑞϢᢻͮ ‫੆߸ंڠ‬థ় ຝᦤቒܲቓ௙̜ ᧓Џ౜·ඇ ࡎᦏథᮂֽᜈᎵ Ԁ΍ᢻंᦏዴ ᜈνᦠథቆុगУ  અᠪྫྷˉ

 +[PVW!PVUMPPLDPN ॱζՁḬNUMTPVGBOH

˃ˉ̼ူ ˻ӭੜࡓNj‫ˉྫྷˉ׷‬

௦˃ ௦˃ϡᰳቪੜ‫ܢ·̖ڠ‬३‫ڍ‬ᬄ‫ڠ‬ ̖М ̖МՂ$)3*45*&4᱆ӑАМՂ 130'64*0/Ю‫׬‬ʶᝮ‫ڍ‬ឥᄉፂ ጡḞМՂͮ̅XFTUNPVOU᜴ࡢḞ МՂӳథᗛۡᄉ᜴ࡢNjᄋࠑࡢNj ν‫ࡳݘ‬Ԣ᱆ᄴӑᦉ஺ຣӜᄉܷᦉ ͊ᄉੜ‫̖ڠ‬ᩘ‫͊׫‬ᮨnj

㺬ᇈ,JSLMBOEც๔⠙ᴸ‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼   ࢄᇥ#SPTTBSE3ࡧ㖁ᢿ‫ݘ‬඲ 䓦 - B W B M ₒ 㵹 ‫ ܳ ښ‬䧌 䓾 ᾆ ㏬ 4BJOU-BVSFOUࡧ̶͗ࡷ‫ڙ‬ᄀ 㻿ࢂٰ ࢔ბ ࢘⊡ ϲ㺮 .POUNPSFODZౝ䧮̶͗ࡷ‫ڙ‬ᄀ ᝬ䬡ც᪋㜿䔯 ᪡ᅸ䭠‫ٲٶ‬䋠 ఈ  ϲ㺮 ႐㜿䔯჉ϧϲਜ਼ 

໷໦ᇈ倅㏔⣝Аࡃ‫ڙ‬ᄀ ᐧλᎡ⮱ 㻿㥪ࢂ Ѻ㒛х䊷⮱ࡷ⠙⿸ᐼᐧま ᠒ᰶ͗࢔⮱ѼႲࢂ ٰহ͗ੳ͇ࢂٰক䓦‫ڞڙ‬䃫᫪命‫ڞڙ ڕ‬ϑ䕇Ӭ ٰ ࢔࢘⊡ 䨮ᴉ 䒓Ꮐ 侞䒓ܳ䧌ࢠज䔈‫ڒ‬㧆 ᢤᎡ䛺ᐧγ䭠झᎡᅸ䶣㔨᫝䓴ᯃ⅁ ➦‫ݖ‬ᅁᇈ‫ڲ ڲ‬㒛⍥∠↍ 4QBহ(ZN ᄼᬣႶ হ⩢䉦౴⩞⼌ᝤᩜЅ%FQBOOFVS⮱⼌䛾⃼Ꭱ෋ ߍ喊ᄦλែ䉱㔲Გ䄡᭜⮱㐊Ҡᱧч̺ღ䩆䓴 Ԋ ノ⤳䉦 ਜ਼Ф ࢍౝ䲏⼜ Ꭰ᫦ᅧ ϲਜ਼ 

Ѻλ,JSLMBOE⤳ᘠ⮱5JN CFSMFBࡧ⮱⠙ᴸ‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼ ₑᝬᐧλᎡ ⣝ᝬͨͧ す̭Шᝬͨ ₑᝬᓄ‫ݝ‬㇫ᓰ 㐡៑ ̺᫚ᰡ᫝Ƞ㷲ԛბ‫ڲ‬ ც᪋ᬻϛ ιẩ䬡࢔ბ ͗ ࢘⩌䬡 ̭ẩ̭͗჏⩕≄᝸ 䬡 ౝ̸ბ‫ڕ‬㷲ԛ ᰶ̭͗࢔ ბ ̭͗ߋ‫ڙ‬ბ ̭͗⊡ბბ ‫ڲ‬䒓Ꮐ ౝ‫☚ߍڲ‬⍥∠↍䲍 䓾㦄ऺ⮱㠞∂䄚‫ڙ‬ᵎࣷ⻮ ᵎ 䉚➖ཞͽ䘪Ხ‫ڣ‬᫦Ӭ

"W(SFFOF 3N 8FTUNPVOU2$);" 5 ' 

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

Ӯࡿ#SPTTBSEþ3ÿӜ࿗በѾ‫ܒ‬ဖ ܑ͕ᬵ ‫ߥݝ‬ӜЮᦉ᝹᝟ኤผܷච Кᦉ᧗ளᜈν ዴᒰЦᬵࠆԉᮿԉ ᰳࡓᮆ ʶ഍థࠑऐԉ ࠔ஖௙̜ࠃ ఱ‫ڠ‬౛ ˖ܼቆុ ˖ܼխ࠹ ӹ ࠈ ๐ԏ‫ͮူڠ‬Ꮅ‫̓ ݝ‬᤯ழ Φጊ᭤‫ڍ‬ᬄ˖ߥ Ժ൥ᛠҁˆጡᡓ ࣉ֖Չዜనҫ᝹ஶगУ %VQMFY

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ӯࡿ#SPTTBSEþ3ÿӜܷਖ਼‫ۋ‬ ࿗በѾ‫ܒ‬ဖܑ͕ᬵᰳ࠺࠴Ӝ ᝹᝟ዴᒰᜈνЦᬵ ࠆԉᰳࡓ ᮆ ʶ഍థࠑऐԉ ࠔ஖௙̜ࠃ ఱ‫ڠ‬౛ ˖ܼቆុ Ԥᢻं ӹࠈ ๐ԏ ࣰࡆᄉ΍ ၸ᭦ሤ‫ͮူڠ‬Ꮅ‫̓ ݝ‬᤯ழ ΦगУ ளᄧʼࣉ

  ࣱ త  ௅ኃయ

 ླ  Ҁ  ଏ  ᕜ     ԛຠᇈ倅㏔‫ڙ‬ᄀ1FOIPVTF ͑ ࢔͑⊡হ̭͗჏⩕࢘⩌䬡 ᅧ⮱ᅲѼ䲏⼜ Ԝ ⳝ౐ߠѓᬍ᩹⇠ᮜ ‫ڙ‬ᄀ‫ڞڙ‬䙺ຄ䃫᫪̭ᏁԞ‫ڕ‬ ᄼᬣԊႶ ბ‫ڲ‬⍥∠↍ࣷ֒䏘ᝬ ბ‫ڲ‬ఈ䒓Ѻ ࣌घ Ф  ͇ͨᕒਜ਼ 䭺Фͧ 


ੜࡓሜ‫׫‬ၶ਒˻ӭʶᎩ੩ࡉ

i 6.com ྱ ጝ ‫̖ڠ‬ᠪᝬ

ֆ᣷ဖܑၶา఺ᑞʶᄫ˿ཨ

 ྟ

ᗛ ۡ ၶ า

www.iU91.com ᗛྱѽ࠶ள$IBNQMBJOೃ᜵இՏ ൣ‫ ڙ‬त ᤴ ᄉ ᩖ ଋ ᗛྱ ѽ࠶ࡳ֖ Ӯࡿᄉள$IBNQMBJOܷೃԺᑞ࠱இՏ ˝þ4BNVFMEF$IBNQMBJOܷೃÿnj ૵᱆ӑАᄴ۲ᆨ᝹ஶ֖ᇪӜᦉ᫁ 'SBODPJT1IJMJQQF$IBNQBHFᄉឬกὋᐎ ᥧஊउଡᝫ‫ܘ‬Ҫᤇͮก‫ڍ‬ଉᬖࠑᄉՏὋ Ꮺʿ̨௦$IBNQMBJOᄉ‫ހ‬nj $IBNQBHFᛪᇧὋ̴࠱ଋԩՏሥԪఝ ᄉԥᯟ਒᜸nj 4BNVFM EF $IBNQMBJO௦ก‫ڍ‬ଉᬖ ࠑὋ‫ࠑߥူڠ‬Ὃ᱆ӑАۡᄉतበᏧnj˶ ௦ก‫ڍ‬ՎӑᎾ᠞௛ὋྱѾ௦ᄔඏ᠞௛ᄉ धનᏧnjࣱత௅Ὃ̴ᬣՎʶ˓ᄔ ඏ᠞௛Ꮵࠢ᫲ኃʶ൒ҁ᣹ӑᎾnj Ҫૅܷ۲ᆨ᝹ஶᦉ᫂ൣ‫ࠬڙ‬යՋͺ ͖ͦᄉ਒᜸Ὃ੔ൢ௅య˝త௅ὋᬣՐὋ ឞᦉ࠱ࡘधМ͔֦លnj త௅Ὃ-POHVFVJMࣉ᤯᣾ʶᮉҮᝫὋ ᜵යࠪளೃஇՏnjᮔ᝟ளೃ࠱‫ڙ‬త ௅धஉ᤯ᢻnj

ᩏᛠધፏଡΘ᠓ੜ᠝൛ঞ˥Ҩ὞ ॡ̠ܲᩱឧ‫˝̾ڠ‬Եథᩏᛠ੥ᑞଡ Θ᠓ੜ᠝൛ὋФࠃ‫ڙ‬᱆ᄴᤆߚ‫ڙ‬ᅋФ̴ ʶ̎ኡଏੜ൛ᄉҨกὋ੝̾৥Փᩏᛠႁឯ ੜ᠝ᜁધௐ߸Кʿॸਕҁ༥ॶፏభnj ᬓᩏᛠ˧ܰᄉኡᠪҨก˞᜵థ̾ʽ ‫ٽ‬ሗὙ

ឯੜࡓӭࠑଡΘકઘ᠝൛ ᠈Ҧ᬴ԑᄉੜࡓӭࠑԺᑞ͗Վ਒ፋ ˻ࠑଡΘʶቷકઘ᠝൛Ὃᤇቷ᠝൛Ժၸ ̅ஂ̶ᦉѫ᠓ੜᯪ̶ὋၴᒯКᦉ᠓ੜ൛nj ឞ᠝൛ᄉణᰳ᧚ᮨኍ̅ӭੜᏧ᜵͈ˀ᠓ ੜᏧࣂథᄉԺၸᠪ᧚˧ᫍᄉࢿᮨnjፋੜ ࡓ˻ࠑଡΘકઘ᠝൛͗ᝧӭࠑҮၸʶቷ ᨐὋͭՎௐ˶Ժᝧӭࠑᄉᠪఴѽ३ሯ‫ڙ‬ʶ ൿௐᫍЮ३ҁѫ୎nj

ሒ̠ύ᠝‫ڙ‬᱆ᄴ௦߸КՋกᄉὋ੝ ̾ʿክ௦˙ௐःপᤆ௦ᆀయύ൛Ὃ᠓Ꮅ ྫྷˉௐᦏԺ̾Ꮵᘼሒ̠ύ᠝ᤇ్ኡᠪ ᤬फ़njሒ̠᠝൛ᏧଡΘᄉ᠝൛ࣱѽည‫ڙ‬ ᒯ˧ᫍʿኍnjᬓ˿ѽো̾ܰὋύ൛ Ꮷ᤯࣡ᤆᭉஂ̶ᒯᄉ஠ು᠟njሒ ̠᠝൛ᄉѽညඊᩏᛠ᠝൛᜵ᰳὋͭᖌ੺ ఝࠓ௛Njఝ᣽ᤳnj

ሜ᠓ ሜ᠓ᤇሗழयᝧ෤థॡ‫ݝ‬ᄉζၸ᝭ ेᄉ̠ᑞܴ‫ڙ‬ኡᡛᯪ̶˧ґ˻ੜnjల౎ ᄉ˻ࠑԵᭉᎠ̶ሜ᧚ὋࡂᑞͰᤈ̴ਆ᠓ ˻ᄉੜࡓnj‫ڙ‬ʶൿௐᫍ˧Ր὇ʶᓉ௦ʶᒯ ʻࣱὈὋࣂᎠሜ᧚ᄉʶᦉѫ͗ᜁॆϡ᠓ੜ ᯪ̶Ὃᩏᛠ᠝൛˶ࡂපҁຘ੆nj ‫̝ڙ‬ధ‫ݝ‬ԣ˖ኡᬶþྕॶ᠝൛ÿ

Փሒ̠᠝൛Ꮷύ᠝

ᎃᣣ‫נ‬໧

‫ݟ‬౦৥థధԣNjࠑ̠੊Ф̴ཿ̠ਜ ਒͕̾৻ᄉ్͇ύᨐፋ৥Ὃᥦ৥ʶ߿३ ᝢᄽ‫ڠ‬Ꮵᘼᤇ˓ᤤᮉnj‫̝ڙ‬ԣ‫ܰ˧ړ‬Ὃ෤ థ̠͗ፋᎤᨐ˻ੜᄉ৥ᤞܷᇩnj

˃ࠑतᝫ ‫ڙ‬ՓѾ̠ύᨐ˧ґὋʶ߿᜵̲ጹ᝟ ኪʶ႖Ὃࠪᒬࣁᄉᤆ൛ᑞҦϡѢэᆷᄉ ᝿ͤnj ‫ݟ‬౦৥ᄉ᠓ੜᯪ̶౎ᒬ̝̅ԣᄉͯ ো᠝൛Ὃᥦ˥৥‫ڙ‬Փᩏᛠႁឯੜ᠝ᄉௐ ϊॸᮋ‫ܥ‬௙ᤇʶཁnj Ԁ΍৥ᄉύ൛ᡱ᧚ᚷ఺ౝඒ௃С ᐎὋͭ௦˝˿ᥗБᩱឧ֖ឧᝌὋణ‫ݝ‬ᤆ ௦ឯʶͮМ᝼࣍੊।࣍ࣞ৥‫ူܪ‬ύ᠝ ̂ࠁnjМ᝼࣍ᅻ᥊‫ʹݟ‬୨з߸ஞNj߶К ᄉ஠͇ὋᏪ।࣍Ѷᑞࣞ৥ူຌ੝థᄉก ।᫇ᮤnj

̠࠮γᬖ᧗ܷႼჀᬖ᫁యᄹએᬖ႐ߥၶӝႤγᬖ ஺ຣଉ̝ᬖՉሗઅᠪֵ̖3341Nj5'4"Nj3&41

஺ຣଉ̝ᬖ ѵᘚ

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ܲࠑֵ̖̼ူὋణ͕ᄉ͈ಪὋణ‫ݝ‬ᄉనҫ

461&37*4"ᄉణ·ᤤસ

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS ӑܷ̚ߥፂ฿ߥᆯ‫ܢ‬ ੣఺ 

ྗආ᝺Ҫଉ̝ᄉ߶ॶγ᝼

! " # #

$$$$$ %&!"#%'! ႂᥪMJVXFJMJGF!HNBJMDPN ‫ڦڠ‬4BJOU$BUIFSJOF0 4VJUF

˼δᬗἻࡃ௧˼ஊॷ

˃ˉNjនζ

ѫጙयጻၶ̠࠮γᬖ ᤞፋߦߔ͂ᄉ᠚ॶᇩྫྷ

γᬖNjઅᠪԢሯҫᄰС˖஠ᠪ஧ࡉ‫*)(((ڙ‬+,(-+*+.-)/01$

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ၶ਒ԢྫྷˉѢ‫׫‬Ѣሜ ԲଡΘ᜴̠˃ˉྫྷˉክူ ʶ్ᴜనҫ

នड़ੜຸ Б᠟᝿ͤ

Béatrice Baudinet !"#$$!%&"&!$$' ()!

੣఺ ҨМ ᥪ኷CBVEJOFU!SPZBMMFQBHFDB

ᬇᭂྉSophia Chen $$ !"#$$!%&"&!$$' ()!

੣఺ ᔭឥ=กឥ=‫ڍ‬ឥ=ዪឥనҫ ᥪ኷YDIFO!SPZBMMFQBHFDB 7*1ፂጡ̠˞ᮅ

Top 1% in Canada for Royal LePage in 2016

i 6 DPN

ᑊ຋-PVJT ѵ ᧚ྠྱ᝴ፂጡḞ‫ߥˉ׷‬ᬒߥ‫ܢ‬Ԣ .$4 ᆯ‫ڃܢ‬᫲ ଡΘ‫ˉ׷‬᠝൛ḞੜࡓḞၶ਒Ḟઅᠪྫྷˉ˻ӭԢክူ

ႂពḬ ᥪ͇ḬIVLFMMZ!HNBJMDPN 7*1ፂጡ̠˞ᮅ i 6 DPN ӑᎾБ᠟᫁᤬ ᒬͰ

घФ ̴ 3PTFNPOU ࡧ USJQMFY ̺࠲Ⅱ⩢ Ꭱ⼌䛾  ែ 䉱 ສ ᱧ ч

घФ ̴ घФ ̴ /%( ̭ ᝬ ̭ ࢲ ‫ ڙ‬㺬ᆞࡧࣹ䒓Ꮐ⠙ᴸ‫ݘ‬ ᄀ 䓾 Ꮴ ⻾ 䔗 χ ๔ ႓ ඲ 䓾㺬ᆞࡧऱऺᵎ -PZPBM ᵎࡧ 

घФ ̴ /%( ι ẩ ̶ ࢔ ͑ ࢘ ‫ڙ‬ᄀፓ䒓Ꮐ ̰ܳ䧌 ₒ 㵹 ‫ ݝ‬TOPXEPO ౝ 䧮〆 

घФ ̴ $%/ ͑ᅯ  ࢔ბፓ䒓 Ꮐ‫ڙ‬ᄀ ₒ㵹 ܳ䧌‫ݝ‬ .POUSFBM ᰭສ⮱ప䭲ᄼ ႓

घФ ᰵ %BXTPO$PMMFHF 䓦 ๔̶͗ࡷ‫ڙ‬ᄀ‫ ⼌ܧ‬ ܳ䧌‫" ݝ‬UXBUFS ౝ䧮 〆

XXXTJOPRVFCFDDPN

घФ ̴ 㺬ᆞ⠙ᴸ㏼‫ݘڥ‬඲ ఈ࢔ ბፓ̭䒓Ꮐఈ䒓Ѻ ₒ㵹 䌊⻨ ܳ䧌‫ݝ‬㧆➦‫ݖ‬ᅁᰭ ᰶऺ͚႓ .BSJBOPQPMJT

घФ ̴ᝃ ᰵ ጯ ͚ ᓰ Ꭱ ᫝ ᐧ ‫ڙ‬ᄀ̶͗ࡷज⼌ज Ν ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬Ꮴ๔ ౝ䧮〆 

‫׫‬Ѣ

घФ ̴ %/( ࡧ %VQMFY ສ ႓ ࡧ ܳ 䧌 ‫ ڙ ݝ‬ϑ 〆 ែ䉱Фթ倅 

‫׫‬Ѣ

घФ ̴ ‫ ڕ‬᫝ 㷲 ԛ ࢄ ᇥ #SPTTBSE/ ࡧ ఈ ࢔ ბ㖁ᢿ ܳ䧌‫̓ݝ‬ ㏗䊲ጯ 

घФ ̴ -BTBMMF ࡧ Ⴖ 䲆 㜿 䔯 %VQMFY ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬ .POL ౝ䧮〆 

‫׫‬Ѣ

घФ ̴ %PSWBM ̶͗ࡷ $POEP ፓბ‫ڲ‬ბใ͑䒓Ѻ̭ ‫ו‬㫼ბ 䭱䓾ᰶ͚႓ হ‫ڙ‬చ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬

‫׫‬Ѣ

घФ ̴ घФ ̴ ࢄ ᇥ 5 ࡧ 㖁 ᢿ ‫ ݘ‬/%( ‫ ڕ‬᫝ 㷲 ԛ ඲ ܳ 䧌 ₒ 㵹 ‫ ݝ‬%VQMFY ͑ຄρ͗ࡷ -VDJMMF5FBTEBMF ప ႓ ࡧ ᝬ ͡ 䓾 ็ ᝭ ऺ 䭲͚႓ ᵎ

घФ ̴ /%( ࡧ %VQMFY ສ ⼌჏ ₒ㵹 ܳ䧌‫ݝ‬ 4OPXEPO ౝ䧮〆 

‫׫‬Ѣ घФ ̴ 7JMMF.BSJF ࡧ ຄ ែ 䉱ẩ Ꭱ⼌䛾ᩣ‫ ڒ‬ ̴ 䓾 'SPOUFOBD ౝ 䧮〆 

Dž Ф ̴ ᜴ࡳ༡ᢻቢஷ‫ ˉ׷‬Dž Ф ̴ ࣉ ˖ ॶ NBMM Ю ྫྷˉ ഍ʼҨМࠈ ഍ʽΦѽ ᭣ᤋᩙ 464)* आ ࣱᖸˉᮨ आ ʹ ࣱѽ ʹ Dž Ф ̴ ܷ ‫ ڣ ׷ ۋ‬Ю ᤋ ᩙ ၶ਒˻ӭ 464)* आ ࣱ ᖸ ˉ ᮨ ʹ Dž Ф ̴ ளᜈν ᫒ࣉᗂՏ ࣱѽ ʹ с༎ёԢঋᮿआ ࣱѽ Dž Ф ̴ ᳠Ռ࠶‫ڠ‬ᨠˏᩓ ʹ ໷Ҧܷ ܸआ ࣱѽ ʹ ʿᝫ͈ Dž Ф ̴ ᗂՏ‫ڣ׷‬Юᤋᩙ ࢻАҦआ Кᬷ̠ ࣱыѽ Dž Ф ̴ ֵྠ౦ඹआ ࣱᖸ ˉᮨ ʹ ࣱѽ ʹ ʹ Dž Ф ̴ ࣉ˖ॶ ͮ Dž Ф ̴ ᳠Ռ࠶ࠪ᭦ᤋᩙ֝ ‫׾‬आ ࣱѽ ʹ ᎵࣶЇ‫ چ‬Кᬷ̠ ыѽ๦ Dž Ф ̴ Ꮴۡ ܸ᭣ᤋᩙ ʹ ˖ᮿঋᮿआ ࣱѽ ʹ Dž Ф ̴ กឥӜ˖ᮿܰӭᏤ आ ࣱᖸˉᮨ ʹ ࣱѽ યሜ ʹ Dž MB4BMMF Ӝ Ӧ ̓᤯Φѽ ᰵ ⼌ ٰ /&8 Dž Ф ̴ ᜴ࡳ༡ᢻቢ᣷ ̾ %&-* ˝˞ᄉΦѽआ ࣱѽ Dž 7BVESFVJM ࣉ ӹ࿗በੜ ᤂ ᰳ ᤳ ᤂ ຫ ᣷ ᰵ ⼌ ʹ ٰ /&8 Dž Ф ̴ ඇ ࣱ ˓ త ᖸ ˉ ࣱՎʶˉ˞‫ڠ‬ᨠቢЮΦѽ Dž Ӯࡿ˙ᛣ‫׷‬ᩓ ̓᤯Φѽ ᝹ અᠪྫྷˉ आ ࣱѽ ʹ ‫ܫ‬ᴎК ᰵ⼌ ߍٰ Dž Ф ̴ ˖‫ ˉ׷ࡎ ۡڍ‬Dž Ф ̴ ࣱՎʶआ˞ප̖ Dž ‫ڠ‬ᨠ /BNVS ᬃᤂ Ӧ ࣛࠑ ྫྷˉ ࡎ‫׷‬ᩓҪ‫ݒ‬ӦМࠟ ๑ᱤआᯪ൒Ѣ‫ࣱ ׫‬ѽ ʹ ο ᰵ⼌ ߍٰ Dž Ф ̴ 4UMBVSFOU Ӝ ӹ $POEP ࣱ त ᮆ ࡎ ࣛሒ̠᭚Ի ̓᤯Φѽ /&8 Dž Ф ̴ ࣉ ˖ ॶ ៷ ӧ М ࠟ ӹ ഍Юᡋङᄯ᤯‫ڠ‬ᨠ ቢ /&8 Dž Ф ̴ /%( Ӝᤂ‫ڠ‬ᨠ ӹ $POEP ࣱЙͰ /&8 Dž Ф ̴ /%( Ӝ ӹ $POEP ̓ ᤯ Φ ѽ ͈ ಪ М ᥊ 4PME Dž Ф ̴ #SPTTBSE ࣉ - Ӝ 5PXO)PVTF ࣱ त ӹ Кᜈν‫ ंڠ‬4PME Dž Ф ̴ 4U4BVWFVS ࣉ ӹѾ‫ ܒ‬᮲௿ሑ˟ ໎ᭂྒྷࡢ ϣऔၶา ᬋ͈ Dž Ф ̴ /%( Ӝ ӹ $POEP ᫹Џ௙޵ழΦࠃ৻ 

ᇗᆂ㺬ϧ➖͇͇̀ノ⤳ ᗕ䉚Νγែ䉱➖͇喑఍䄚㼭᪴ࡃᝃϧౕ͚ప喑๡⬈➖͇ノ⤳ᝃᄨ ឫ᫝჏ᝤࣷᩣ⼌䛾⮱䬛䷅ॄ喤̺⩕ࣾᘮ喑᜾Й⮱㺬ϧ͇̀➖͇ノ ⤳‫ڙ‬थч〚䄇ͧᗕ᣽ӈऱ䶦Ⱕ‫ߎ͇ڠ‬ȡ ⃼ᰵჇ᱌㻳ᄌ喑ᰶ䬛䷅ࣷᬣั⤳喑䃖ᗕౕߍᠬ๔⮱ែ䉱➖͇⽠ₒ ෋թ喆 ➖͇᭜䰭㺮㐡ԛহែ䉱⮱喑䔶᠖᜾Й⮱᰺ߎᬣ喑̺㺮ᔅ䃝喑ᗕ䯴 Ґ᜾Й᝭㟞䉦ᒵ็䉦⩕喑᭜जВ២⼻⮱喑᝭ВᗕजВ䒨Ძᘶᔘ⮱ 䊇䧞喑⩞͇̀‫ڙ‬थノ⤳喑᭜Ⱞ䧞喑Ⱞ߈⮱ສា᠖喆

➖͇㐡ԛ 喍ᰬᗕᄨឫ͇̀᰺ߎ喎 ᬔࢂٰ㔨ԛࡴ㏔ ᄨឫ᫝⼌჏ 㗹ᮜࣷԎ㾶䄰ᴒ ᩣ⼌䛾 Аᰬᝬ̷ͨ∂Ꮪั⤳̻ ⼌჏ࣷᝬノч⮱ζ䃛 АЅᩬᏉ⼻ࣷԊ䮖䉦ぶ

㠞∂᪴᰺ߎ喟͚᪴᰺ߎ喟


̅บ

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

 +BTPO ‫̖ڠ‬ፂጡ

i 6 DPN ˖ᐯᄉतᝫူবᄉ᝿ͤ ྟ ˃ˉᄉనҫ˗ԑᄉ‫ٿ‬ઐ੣఺ &NBJMJBNZV[F!HNBJMDPN ‫"ڦڠ‬WF(SPTWFOPS 8FTUNPVOU 2$ ):5

λ∪㏼㏗᱙ϧᅲѼλ8FTUNPVOUࡧ ᄦ᱙ౝᝬ⎽ ᝬᅸᐧま㐀Ჱ ࡧഌ㻱ܿВࣷকడऱ๔‫⿸⻮ڙ‬႓ᵎᰶ⌞‫⮱ݨ‬γ㼐 䓾᱌ጟ᜽ߌࡼߖ็Ѻ⼨ℾ᰸ࣸ ౕ8FTUNPVOUࡧࣷጯ͚ᓰΝᝬ㒛͇ Ꭳऄ‫ݝ‬᱙ౝ㠞្᪴㏥Ȩ5IF(B[FUUFȩ⮱䛴䃬 ⁏䓻ऱѺ᰸ࣸᲒ⩢৕䄏᝭ᰶⰥ‫ߎ͇ڠ‬

᫝Ⰵ

⠙უА⤳㺬ᆞ䆗Ⴒ Ѻλࡷᆞ㚝 ౽ ࡄाࢄ Ԝⳝ౐ߠѓ⇠ ᫝㷲ԛ ‫ڕ‬ ჋᱕ౝᲬ ౝ̷̶ᅯใߍౝ̸ბ 䊲 ๔ࣹ䒓ᏀⰡ䕇ბ‫ ڲ‬喚࢔喘⊡ 䊲๔ ᅲѼ䲏⼜ Ꭺ䲆ऻ㟞చ ࢀ䊷৮䉕‫ڥ‬ 䯲㷲ԛ কడ䶣ᅃ㠞᪴⻮ᵎ⮳৘ᅧ ͸䖒 ̺ღ䩆䓴ᐭФ̴

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ⻮ਜ਼ Ѻλ㺬ᆞ䆗Ⴒࡧ ౽ࡄ ᱊ࢄ 䭠‫ٶ‬ᬻ࿇ ౝ◦㐊Ҡ 䌊⻨ ऱ䶣ᅃ⻮ᵎ䘪৘ᅧ͸䖒 䓾Ꭱጟ ㏼䓴๔䛼㔨᫝ ‫ڕ‬᫝ࣕᝬࣷ࢘⩌ 䬡 ࢔࢘ ⻮ჳऻ㟞చࣷ䒓Ꮐ ᐭФ̴ ̺㺮䩆䓴

᫝Ⰵ

8FTUNPVOU"EKBDFOU⍖仕‫ݘ‬ ඲‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ⮴უᆞ̷ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬ 䓾ጯ͚ᓰ䓾ౝ䧮〆̻CVT〆 ₒ 㵹जВऱ䶣㏔⻮ᵎ ⻨ᰭສ⮱䶱 ⻾.BSJBOPQPMJT$PMMFHF৘ᅧ͸ 䖒 ࢔⊡ 㷲ԛᎡ᫝ ㇫㒻ऻ㟞 చ ᐭФϲ̴ ⁏䓻Გ⩢䶱㏓

40-%

40-%

๖‫ڲ‬᜽ϑ

40-%

ࢄᇥ#SPTTBSE -ࡧ⠙⿸䆗 Ⴒ Ꭱᐧ ᅧࢍ ౝ ᅧბ‫ڲ‬䲏⼜ ใߍ‫ڕ‬Ⴙ᜽ ㇫㷲ౝ̸ბࣷბ‫ڲ‬䒓Ꮐ 㷲ԛ㇫ 㒻 ᵩᅭव⤳䃟⾣ ࢔ბ  ࢘⊡ ፓ᝭ᰶ⩢கࣷ⿄ፅ ౕᄥౌ ᄥ䛾⮱-ࡧ ᐭФϲ̴

㺬ᆞ⠙⿸䆗Ⴒ ౽ࡄ᱊ࢄ 䲍ᆞ㔹 ⿸ ბ‫ڲ‬㷲ԛ৮ঠ‫ڥ‬䯲 ιẩ͗ ๔࢔ბ ‫ڕ‬᫝ࣕᝬ ౝ̸ბፓუᏚ ᒞ䮏 䓾ऱ๔䶣ᅃ⻮ᵎ ⠙⿸ᅸ ͚ᕔФ℁Ხ倅 ᱧ̺ज๞ ᐭФϲ ̴

㺬ᆞ⠙⿸䆗Ⴒ 䶣㏔࣌ⴠᐧま ࢍ ౝ̷̴ᅧ 䓾ऱ๔䶣ᅃ⻮ᵎ ‫ڲ‬䘕 䓾Ꭱ‫ڕ‬㷲ԛ ऑ‫̻ڥ‬⣝А⮱Ⴙ㒻 㐀व ࢔ბ ⊡ࣂ ბ‫ࣹڲ‬ 䒓Ꮐ 䊲๔ऻ䮏 ➖ᰶ᝭թ ᗕ⤳ᘠ ͚⮱䆗ႲᐭФ̴

40-%

๖‫ڲ‬ਜ਼‫ܧ‬

-BTBMMFࡧ䓾"OHSJHOPO‫ڙ‬చ䶣 ᅯ‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ̶ẩ ᅧ ჋⩕䲏⼜ ࢔ბ࢘⊡ ፓ̭ბ‫ڲ‬ ⠙⿸䒓Ꮐ Ꭳᰶბใ䒓Ѻ কడ⣜ ධх㒻 ㉔䗨‫ڙ‬చ ẩ̸‫ڙ‬䒓᫦Ӭ जⰡ䓫ౝ䧮〆 䓾䛺◦ᄼ႓ ᐭФ ϲ̴

㧆೻㍮ᔆ㶄ࡧᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ ̴ 㥒͇䷊ 䊲ѻᝬ⼌ϲ⃼ᰵ ᰶ ᰭສ⮱☌䙿वह 䲏ͨ͡㶄 㗹䲍 ᅲℾࡧ কడ》ζᄼ ᬍࢸ߈ Ꮔ 䲏̺๔ ᭀក⤳ ⃼Ꭱ䒨Ძ‫ڒ‬᝸ ̴ ᏄͨጟևᎡ ⣝ᐭФ̴ 䄇᠈䄇ᘼΝუ

ࢄᇥ#SPTTBSE$ࡧ⠙⿸ᅸ  ࢔ბ ⊡ࣂ 䊲๔ऻ䮏 ϑ䕇Ӭ ‫ ݖ‬Ꭱᐧᝬ ᝬۢສ ϑ䕇Ӭ ‫ ݖ‬घФ̴

㧆೻ጯ͚ᓰ叓๔䬕ऐ䶣㏔ߋ‫ڙ‬ẩ‫ڲ‬ੜ ̭̭უ5BCBHJF‫ܧ‬ਜ਼䓾丽些ࡧ 䓾ౝ 䧮䕇䖀 Ⴙ㒻ౝ◦ ᬍ》ζ ᬍ☓ᖩ""" ㏔๔ẩ ⼌჏䉕䛼倅 ჏⎽⽠Ⴧ⃼কग ጒ҉๖ ᬖ◦㜠ᮇ◦ ক᱘оᖜ 㞯 մᬒоᖜ Ꮔͨज䒨ᲫϘऄоᖜᬒࣷ մ᱌ᐭФϲ̴ ᱧ̺ज๞

ጯ͚ᓰ䆗ࡻ$POEP ጯ͚ᓰ倅ᶐ ‫ڙ‬ᄀ 䓾1MBDF%FT"SUᎬ౧ ਽ϧ㶄ࣷ 㔮⍜ ͧ㧆೻ᰭ叱䛾ౝ⃢ ⻮ϧ⩢ᷜⰡ䕇 ᅸ‫ⴠⵃڕ ڲ‬㐀Ჱ ᅧᅲѼ䲏⼜ 喘 ࢔喗⊡ Ꭱ‫ڕ‬᫝㷲ԛ ፓౝ̸䒓Ѻࣷ -PDLFS ‫ڕ‬ẩϲ喖喕ᝤ͇ͨ ⮳ͧࡨ⩌ ᪆ ᢵぶ ᰶ͇̀➖͇‫ڙ‬थក⤳ घФ̴

᫝Ф

ࢄᇥߋ‫ڙ‬ẩ‫ڲ‬๖ৃ઎Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ ⃼๖ ᬖ◦㜠̸ࡵ◦ ক᱘‫ڕ‬䘕оᖜ 㥒 ͇ᬣ䬡ⴚ Ԋ䃮͇ͨ‫ٲ‬䋠⮱оᖜᬣ 䬡 Ꮔ䲏ც᪋ᬻϛ 㷲ԛ㇫㒻 䃫ิ᫝ অጒϧ᝸䋠 ⼌㏓व⤳⼌᱌䪬 ᬍ》 ζࢸ߈ কడ‫܍‬ᴸߋ‫ڙ‬ẩ⮱ੜ̭ৃ ઎ࢲ ᐭФϲ̴ ⁏䓻ಯ䄏

᫝Ⰵ

8FTUNPVOU㺬ᆞ䆗Ⴒࡧ7JDUP SJB7JMMBHF䆗ࡻ⻮Ⴒ‫ܧ‬ਜ਼ ࢔ ⊡ბ ౝ̸ბ‫ڕ‬᫝㷲ԛ 㷲ԛ‫ڥ‬䯲 ऑᱡ̻⣝Аᙌ⮱Ⴙ㒻㲺व ϑ䕇 Ӭ‫ ݖ‬ₒ㵹जࣨ䊲ጯ ⹫ࡧ͚ᓰ ‫ڙ‬ చ 䶣㏔⻮ᵎ ᐭФϲ̴

㺬ᆞ⠙⿸䆗Ⴒ

4U-BVSFOUࡧ㇫㒻DPOEP‫ܧ‬ ਜ਼ Ꭱᐧᝬ ͑࢔ბ ፓბ‫ڲ‬ 䒓Ѻ क़⠙⿸‫➖ו‬䬡 䲏⼜ ᅧ ⿄ใᬍ䖛ᡎ ᝭ᰶᝬ䬡‫ڕ‬䘕ा 䭠 ͇ͨԊᠮᲮҠ ᬍ䰭㷲ԛ ज៻ ࠲‫ڒ‬Ѽ ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬䓾ౝ䧮 䓾CVT 〆 ᐭФϲ̴

౽㥪䷻Ⅱ㘉ౝ⮱⮴უᆞᆞ㚝 Ꭱ‫ⴠڕ‬๡ᐧ ま⠙⿸䆗Ⴒ ࢍౝᎠ᫦ᅧ 䊲๔㜗უऻ㟞 చ ఈ࢔ࣹ࢘ 䊲็‫⾧➖ו‬䬡ࣷბ‫ڲ‬䒓Ꮐ Ꭱ᪡ᴸᝬၽᒨᏂ㔨᫝ ‫ڕ‬᫝ᅸ䶣 ‫ڕ‬᫝ӈᯃ䃫ิ ‫ڕ‬᫝ౝᲬ ‫ڕ‬᫝ࣕᝬহ࢘⊡ 䓾䶣㏔⻮⿸㠞᪴ᄼ ႓͚႓হ‫Ⱞڕ‬ᰭສ⮱㇫㠞䶱⻾ΝუजВ៻࠲ ‫ڒ‬Ѽ 䊍䔮᝭ᰶ⩢க ▜‫⿄ࣷڤ‬亝ᐭФ̴

̭͗ᰵ‫ڲ‬ਜ਼‫ܧ‬

40-%

‫ڕ‬᫝䉚‫ڒ‬

㺬 ᆞ ᬍ ᩹ ᮜ 㻯 䆗 Ⴒ ㏜ ⴠ ๡ ᐧ 㺬ᆞ⠙⿸ᅸ ᬍ᩹ᮜ㻯 ᅯߍౝ ԛຠᇈႮ䲆ᄼࡧ‫ڲ‬䋰ᅯ‫ڙ‬ᄀ‫ ܧ‬ጯ ͚ ᓰ ‫ ڙ‬ᄀ ‫ ܧ‬ਜ਼ 䓾 Ꮴ ま ᅯߍౝ̸ბ‫ڕ‬䘕ፓᮜ㻯 ज ̸ბ ㉔䗨䶣㏔⻮ᵎ 䊲๔ऻ䮏 ᐭ ਜ਼ 叱䛾ౝ⃢ ࢔ბ ⊡࢘ ๔ -BTBMMF$PMMFHF Ꭰㆠ๔ Ⱑ ᣒ 䔉 Ⱨ ౐ ߠ ѓ ⇠ Ѻ 㒛 Ხ Ҡ Ф̴ ⠙⿸ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ 㷲ԛ㇫㒻 䭠‫ٶ‬ᬻ ಸ4UVEJP ็⮱ᰵ$POEP䉦 ბ‫ڲ‬䲏⼜๔ ䷻ᵩ㐊Ҡ ࢔ ࿇ ፓ䭠झࣷ⠙⿸Ꮪ䮏 䔮᝭ᰶუ ጟ࠲⩢ᯃ ᕔФ℁䊲倅 䔯व႓⩌ ბ ࢘⊡ हФѺᝬᅸ͚ᕔФ ⩢ϑ䕇᫦Ӭ ܳ䧌ज㜠ጯ͚ Ꭱ䒨๘໨ ែ䉱㜗Ѽ͑Ⱕ჉ ᐭФ ℁Ხ倅ᐭФ̴ ᓰ 䓾‫ڙ‬ϑ〆 䓾ᄼ႓ কడ䃫᫪命 ϲ̴ ‫≨⩌ ڕ‬Ӭ‫ݖ‬

ੳ ͇

᫝Ф

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

⠙უА⤳䶣㏔⹫ࡧ)BNQTUFBE ‫ڲ‬䆗ࡻ⠙⿸ᅸ ̭᝸͇ͨͧ㦄ऺ ᐧまጵ ϟ㜗䃫䃎Ꭳᐧ䕍γ䔆ᴸ 䆗Ⴒ 㜗Ꭱ䊤ᅲѼౕ䔆䛹 Ҭ⩕γᰭສ⮱ᐧまᱽ᫆ ࣷ๔䛼 ࣌᱕㷲亝 ᪡͗ᝬၽ๔⅁‫ڥ‬䯲 ऑ ‫⌲ڥ‬䕥 ᐭФ̴⁏䓻㏓ⰸ

䔋ᝬፓᏄ

᫝Ⰵ

-POHVFJMQMFY‫ܧ‬ਜ਼ ຄੳ͇ ຄѼႲ Ѻλ ͨ㶄࡮ႄ䌜ऐ ϑ䕇᫦ Ӭ ჏≮䛼๔ ᩣ⼌⽠Ⴧ Ꭱᩣ⼌̴ हᬣ࠲᠙̭ ẩᱯ䉔Ꮔ 䔋ᝬፓᏄᐭФ ̴

ᇈ‫ڲ‬㦄ऺੳ౧‫ڲ‬5BCBHJF‫ܧ‬ਜ਼ ็Ꭱ㔮Ꮔ ‫ڕ‬᫝㔨᫝ Ⴙ㒻ౝ◦ ჏ ≮๔ 㥒͇䷊倅 䓴⮫̴㥒͇䷊ ᐭ 䨭ѻ ࢸ߈ᄼ Ꭱۭ‫ ็̴ݖ‬ᐭ Фϲ̴ᱧ̺ज๞ ᝸ᔘ㔲ᓄ

㧆೻ጯ͚ᓰߋ‫ڙ‬ẩ‫ڲ‬5BCBHJF ‫ܧ‬ਜ਼ ⃼কጒ҉๖ ᱊Ίᮇρ ጒ ҉ᬣ䬡ⴚ ᰶ䋠์⮱оᖜᬣ䬡䮗 ѡუϧ 㥒͇䷊⽠Ⴧ ̭ϧज䒨Ძ ក⤳ Ѻλ""㏔ߋ‫ڙ‬ẩ‫ ڲ‬Ⴖ‫ڕ‬ ᬍ䷻䮖 ᐭФϲ̴⁏䓻Გ⩢ ৕䄏

ᢛ㧆೻ᄼᬣ䒓⼸ᄼ䩴‫ڕ‬᫝∝丽 5IBJ&YQSFTTহ1JUBιव̭‫ܧ‬ ਜ਼ 䓾倅䕌 ๔ಸੳ౧‫ ڲ‬ϧ⅁ᬧ ⩌ᘼ‫ڡ‬䮳 ݇݇ᐭ͇ࡷᎡ็ 㥒͇ ䷊ጟឣᥴⰡ̷ ‫⋓ݖ‬倅 ჏≮๔ ⣝ ᐭФ̴

ч

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

㧆೻ࢄᇥᄼ䩴̷‫ڕ‬᫝ߍ⇦〆ፓ ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ ‫ڕ‬᫝ᐧ᜽ ᫝⇦㑽 ᫝ 䃫᫪ 䊲䪬⼌㏓ ᝬ⼌व⤳ ใፓ㜗 ߕ≄䒓 㥒͇䷊ጟ䊲‫ܧ‬ᕨ䘕䶱᱌ ⩌ᘼ㧥㧥ᬒ̷ ᐭФ̴ ใߍ ႅ䉔ࣷႅ⇦ ज⩠䄤䨣㵹䘕ܳ䉤 ㏓̴ 䲋䄇ࠬឝ

4IFSCSPPLFጯ㦄ऺ䔋䨮ᔘ丽 5IBJ&YQSFTT‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλͨ㶄ᢿ .BMM‫❹᠈ ڲ‬ϛⱩᰊ‫ٶ‬Ꮣ倅 Ѻ㒛 ᲮҠᏄͨጟևᎡ็ ⩌ᘼ⽠Ⴧ ჏≮䛼๔ ᅧ䲏⼜ Ꭱ㥒͇䷊ ็̴ 》ζᄼ ᬍࢸ߈ 䊲䪬⼌ ㏓ Ꭱ‫ ࣇ͝⋓ݖ‬⣝ᐭФϲ̴

᫝Ⰵ

᫝Ⰵ

ጯ͚ᓰ㦄ऺጔ‫߈ٸ‬䔋䨮䰣ਜ਼Ꮔ‫ܧ‬ ਜ਼ Ѻλͨ㶄 䓾叓๔ 㞧ᱜᎬ౧ -B #BJFੳ౧ぶ ᝬ⼌ѻ ⼌㏓䪬 ᐭ䨭 ࢸ߈ᄼ ৮❹倅〜 ᬍ䔋䨮䉦 ̭͗ ϧ䒨Ძノ⤳ ⃼ক๖㥒͇ Όज䔯 ᱌ক᱘ᐭ䬕㥒͇䷊⽠Ⴧ ⣝ᐭФ ̴ 䲋፥䔯वຠธࢂ⠙㏼㥒

ᇈ‫ڲ‬㺬ᆞࡧ㦄ऺ⩉◦Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻ λ䶣㏔倅ᅇ⹫ࡧ⮱㍮ࡻੳ͇㶄 ̷ ͇ͨጟև็Ꭱ ᰶᏋ๔⮱჏ ᝤ㓑Ҁ 㐊Ҡౝ◦ ѻᝬ⼌ 䪬⼌ ㏓䲋፥䔯व๘໨㏼㥒⃼কगᰶ ๖㥒͇ কᬒоᖜव⤳घФ̴ ⁏䓻Გ⩢৕䄏

䄇ᒮА⤳ऱㆨᝬᅸ➖͇ᝃ⩌ᘼ ‫ٺ‬䉦䃱ѝΝᝬࢃᝬ 䨣㵹䉤 侹ᝬ‫ڙ‬䃮 㷲ԛ㐡៑ ̭᲎哆᰺ߎᰡ็ᝬᅸԎᖜ ⁏䓻Გ⩢ಯ䄏

Ӯࡿᕏܹ‫ݚ‬ᕏआधˉ

ᤋᩙआԢၶ਒

Фᵩज䃛

ੜ̖

Фᵩज䃛

᫝Ⰵ

،હᲐछ ॅᲐ୷ன̀ ᐭ͇‫ޗ‬ᒖЗᐼ ᬣ䬡 Ꭱᰵᬒ কᬒ ̷ࡵ◦

ౝ◦ 5BTDIFSFBV#MWE #SPTTBSE 2$+94 MPDBM" Ѻλࢄᇥ̓㏗䊲ጯ $54VQFSNBSLFU ᄦ䲏

សৰឯ‫ۆ‬លබतᎵˉ

!"#$%$#$%!! JOGP!SFBMUZXBOHDPN

᫝Ⰵ

XXXTJOPRVFCFDDPN

<͉ࡧ䉚➖͚ᓰ[B[B[PP䔋䨮٬〒 <偮ࡄ‫ٸ‬೻უ[B[B[PP‫ܧ‬ਜ਼>౴Ѻ <"OHSJHOPO‫ڙ‬చ᫮‫ڕ‬᫝㖁ᢿ‫ݘ‬඲ <-BWBM㖁ᢿ‫ݘ‬඲‫ܧ‬ਜ਼>䲏⼜ 侾΅Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊̴ ۭ‫ ݖ‬λ䉚➖͚ᓰ‫ ڲ‬जࢂ⠙ᝃ̭ह䉚Ν ‫ܧ‬ਜ਼>ࢍౝ䲏⼜ Ꭰᅧ ࢔ Ꭰᅧ ᅯ ౝ̸ბ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ࢔ ̴ 䓽㥒὎ᐼ᜽⛌ ϔ৮䉕䛼Ԋ䃮 ᧺ ⼌䛾Ӭ჉ ᧺҉キࢂ ⩌ᘼສև ࢘ 䱟झ 䒓Ꮐ䙺‫ڕ‬ຄ⩢க キ ࢘ ፓ㟞చ ࠲უ⩢ х䉕႓ࡧ ҉キࢂ ϧࢠजⰸᏄ ࢂუ‫ ڤ‬ϑ䕇⩌≨᫦Ӭ

<Ꮴ๔䭱䓾㒻⩟Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊̴ <ࡄᇥ㒻ღ䮏ፓ4QB‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊ <ᇈ‫ڲ‬ᬻ⤍ᄼࡧ倅〜$POEP‫ܧ‬ਜ਼>䲏 < - B T B M M F ࡧ ๔ ఈ ࡷ ‫ ܧ‬ਜ਼ > 䲏 ⼜ ۭ‫ ̴ݖ‬๖㥒͇ ࡻϧవ‫ ̴ݖۭ ̴ ऺⴒڲ‬Ꮔ‫ڲ‬䃫ิФթ䊲 ⼜ Ꭰᅧ ẩ ࢔ ࢘ ‫ ➖ו‬Ꭰᅧ ࢔ ࢘ ࠲᝭ᰶ⩢கȠ Ꮔ䨧 ⼌䛾Ӭ჉ क़䃫ิȠ㷲ԛহუ 䓴ਜ਼Ф ఏ䭌х⻭ ⩌ᘼ⽠Ⴧ 䬡 ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ፓ䱟झ ⩌≨᫦Ӭ х ▜‫ڤ‬Ƞ⿄ፅ 䓾"OHSJHOPO‫ڙ‬చȠ ‫ڤ‬ 䉕႓ࡧ 䉚➖͚ᓰȠ䊲ጯぶ

᫝Ф

᫝Ⰵ

0GGSF"DDFQUjF

0GGSF"DDFQUjF

<㺬ᇈ̶ᬻ⇨ᱯ䉔Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊ <͉ࡧ㈃᳉Ꮔ‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊̴ ۭ <ࢄᇥ-B1SBJSJF⠙⿸ᅸ‫ܧ‬ਜ਼>ࢍౝ <ࢄᇥ3ࡧ႓ࡧᝬ$POEP‫ܧ‬ਜ਼>䲏⼜ ̴ ۭ‫⼌ ̴ݖ‬䛾Ӭ჉▘䒓〆ᄦ䲏 ‫ ̴ݖ‬Ꭱࢳट㔮Ꮔ ह̭͇ͨ 䲏⼜ Ꭰᅧ ᅯ ౝ̸ბ ࢔ Ꭰᅧ ẩ ࢔ ࢘ 䬮ẩ 䓾倅䕌 ϧ≮䛼๔ ⩌ᘼ⽠Ⴧ Ꭱ 䔭о䒙䃖 ⣝ᰶႅ䉔̴ 

࢘ 䒓Ꮐ ̻倅ᅁ๘⤰౧ͧ䗨 ⩌ 䒓Ꮐ ࠲䘕ܳ⩢க▜‫ ڤ‬䓾䊲ጯȠ႓ ≨᫦Ӭ ᵎহ‫ڙ‬䌜 ⩌≨႓΍Ӭ‫ݖ‬

᫝Ⰵ

ጟਜ਼

ጟਜ਼

  ࣱ త  ௅ኃయ

40-%

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

Ѽ

40-%

ࣸ ն ζ ো

<㺬ᇈ݈ᘼᄬथᏄ‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊ <ࢄᇥᄬथᏄ‫ܧ‬ਜ਼>㥒͇䷊̴ ۭ <$%/䓾/BNVSౝ䧮〆倅ᅯ͗ <ᇈใ䓾त倅䕌⠙⿸ᅸ‫ܧ‬ਜ਼>ࢍ ̴ ۭ ‫  ̴ ݖ‬๖ 㥒 ͇ ⩌ ᘼ ▘ ‫̴ݖ‬Ѻλत‫ڙ‬䌜᫮ 䃱ܳ倅 ࡷ‫ܧ‬ਜ਼>䲏⼜Ꭰᅧ ẩ ࢔ ౝ䲏⼜ Ꭰᅧ Ҭ⩕䲏⼜ ✳ ใፓ́ᬍใࢃ 䔯व๘໨㏼ 㤉৮㇫㒻 ϧ⅁倅 ࢘ ბ‫ڲ‬䒓Ѻ Ꭱ‫ڙ‬ᄀ 䃫᫪Ⴙ Ꭰᅧ ᩬᏉѝФ̴ 䔯वᬔᅸ 㥒 ઱ 䓾ऱ๔䊲ጯੳ౧ ⩌≨‫ܧ‬㵹᫦Ӭ ᩦ䕍ᝃ䛺ᐧ


╒Ц▄╕сТ╜ ╦Г╦ЙроЫ╦Й

╦Г╦ЙтАл┌ГтАмсл▓сЙйсЮУ╦Эрзер░и╥л

сКГ

 р╛Я

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

!"#$ %#%& %

сНВсЦ╕сФ┤тАл┌ЙтАмс▒Ж╙С╨Р▀╢сД┤ &NBJMс╜ЩSFBMFTUBUFRD!IPUNBJMDPNре▒╬╢╒Бс╜ЩUJBOTIV сждрдЖ╨ЬраЯркЕсакр╛м╦Й сОйсЙв─┐с╜ЩNPUFMIPUFMGPSTBMFDBсОйсЙв┼Ас╜ЩRDSFBMFTUBUFDPN ═░▀│╒ЙсЛЬ▄╖ра┤сБ╢риТ

рйгр░║с╜Щ

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

ре▒╬╢╨Ь═Ф╒Б ╥крлЕ▄╖▄╕▄╕тАл╠Ц┌атАм

ро│сДз╩╝ргЙ

р░╜саНрдЖсо┐спЭ

%VDPMMFHFтАл┌атАмсиасг╖╩╢раИ╨ЬраЯ╩╣

сои╩╣ рг▒р╖│сзЩ╩╣╙г╨д╦Цр╜О╩╣ сжд╩╣ р╕гсв╗╩╣ реРсЗ╜ тАл┌ШтАм╥╢═Я╙Ь 7JMMF4UMBVSFOU ╩╗╙жс░│р│БсЗк╙Ь╦ЦсДЙс░│сМЮ╨ЬраЯ ╩╣ р░╜саН╩╣╦А▄▓раСр╜ОсХШ╓ЦсждсЛЬ╬ШрдГтАл╫╖тАмр░еслБр░п╒Л╒Орг▒сИЬсзЪ ╤втАл ╫лтАм╨ЬраЯтАл▄╖┌ЩтАмр┤Н╩╗р┤Н раГсмДрбП═░снжсИдсМЭрг░ро┤сЛЪсЮЮ╨Ь сВВсаЯроВ╤в ═осм╖╒┐╥к═осм╖╦Юрв╣═║ см╖╒┐рв╣сак раЯ тАл ═о сА░ ┌атАмсО╡ р▒Ь ╬З сИО тАл ┌атАмсиа сЙв % 6 $ 0 - - & ( & сбЛ сб╕ ╠и ╦П ╤л р╢Зрг▒сМЭр╢Зрг▒сМе╤╜сМЭ╩╣╨К сз╛сИО$&(&1%&4"*/5-"63&/5сбЛсб╕╤лсз╛ сИОсФнсЮе $0--&(&7"/*&3сбЛсб╕╤лсз╛св╗сИн╤лсз╛рв║╘╛р░е╦ЦтАл┌НтАмсбУргЙ с▒Ж╙С╨Р█б%FQBOOFVSсБ╢риТ╥крйЬ╠Ц ╦ЖсМбсбУргЙ╓ЦтАл▌А▐О▄нтАмсбУргЙ тАл╦Йр╛мргЫ ╫лтАм %jQBOOFVSргЫр╛м╦Й ═о╠Ер╢Нсе╡с▒Ж╙С╨РсПд█бсДЙсПдроа╙Р╙Ь р╡АсМ▓тАл┌атАмсиасмГсдВ╩╢раИ╨ЬраЯ╩╣╨К╤втАл╫лтАм ╦Ц%jQBOOFVSро╖сг╖р░е╩╢╦УсПдрг▒╨ЬраЯ ╓ЖтАлрбП┌ЙтАмр╢ЮраЪсм╢ сБ╢риТсИ╢ ркбсБж╙Ь -"7"- ╩╗╦У╙жс░│р│БсЗк╙Ь╦ЦсДЙс░│сМЮ╨ЬраЯ╤втАл ╫лтАм╨ЬраЯтАл ▀┐ ▄╖┌ЩтАмр┤Н╩╝сжар░ер░е╦ПтАл▌ТтАм╨ЬраЯ╨д╦Ц╩╢тАл╦У▌ТтАм╙жр╡гтАл┌ЩтАм╤всИЬ ╘▓╩╢тАл╦У▌ТтАм р┤НсКГрбУ со▓рп┐ржй╠а ╘║╠╛сД╣╥Б.0/53&"-█бргЙ раГсмДрбП═░снж ╙жр╡гтАл┌ЩтАмсЬИ╬╜╤НтАл▄лтАм╧б"JSCOCр╛м╦ЙтАл┌атАм╩╜╩╢рбОргВсНВсБ╕р╕║р╝Юр╢┤р╕К╧бтАл▌ЭтАм сИдсМЭрг░ро┤сЛЪсЮЮ╨ЬраЯтАл═осА░┌атАмсО╡р▒Ь╬З сИОр╡АсМ▓%FMB$PODPSEF сЙЖслН╘║╠╛сБ╕р▒Ордзр╕гсЫзрйЬсБ╢риТ%jQBOOFVSсДЙр┤Нро╖сг╖р░ербЪ╠Е╒О тАл┌атАмсиасЙв╓Цр╝бсв╗сЙв("3&%FMB$PODPSEF╠и╨ЬсзЦсбпсИОсИО ╩╢╦Й╦ЮсДЙ╩╢тАл┌░тАмсЙЖтАл ┌атАм╘║╠╛сВБсЮпсЭ┤╘║╘▓рдд═░рйЬ╤втАлрйК╫лтАм╤всИЬ сзЬ╠Е $0--&(&.POUNPSFODZ╦╢рпж╨ЬсзЦсбпсИО сЮЮ╨ЬраЯрпжрг▒сгП╠арйК сЮЮр╛м╦ЙрйЭтАл═о┌ЩтАмсО╡ рдГсЮЮр░ереб▄╖╤╜р╣жсЙЖслН ра┤раСрдРсТм═░сДЙспксдд ╦╢╘║╠╛слБр░прлЖр░е ркЕсак╤всИЬ ребраУрпЫрй╝╥БсИЬ раЖ сИЬсзЪсМЭ╨К╩╢╦Ур░д ╦╢╘║╠УсБ┐р╛м╦ЙсКнсА░╨Ь╒В╠╝╦ЭсКнсА░╤в ╙орб┐-POHVFVJMр╛м╦Й╥ксБ╢риТ╤втАл╩╣═И╫л ╫лтАм сИЬ сЮЮр╛м╦Й═о╠Е╙орб┐-POHVFVJMргЙтАлргп╦Ю╦Й╫╖тАмсеК ╩╝рбП╩╜сйУ ╩╢р┤Нрпж╦Й ╦ЮсТмргБсНВсЦ╕сДЙ%jQBOOFVS ╠Гр┤Нрпж╩╢╦У╙ж═░▀│╙м╨К ╘║сТм═░ сЧЫ╦Л╬ж╤╜рдЖ ╥кр╖│сЙвргЫсТм╥ор╕гсв╗╤втАлрйК ╩╣═И ╫лтАм╤всИЬ%jQBOOFVSсДЙрг▒╤╜р╣ж╦Э╩╣р╛м╦ЙсР┐сндрбПр╢Ю╙Ь ро╖сг╖р░е тАл═И╫лтАм╙Йрк╣╬ж╤╜рдЖ #FBV4PJS ╓╡р╛а╥кр╖│сЙв 1FUSP$BOBEB ╠╛╘в соВ╦м▀ер▓в тАл╦╣┌ОтАмспЭ роУ█╡слВ╘пр░е╦У╧всв╗═о ╧всв╗ро┤╬жрбПр╢ЮраЪсм╢ сТм╥пр╕гсв╗рдЖрг▒ро│рддсКТ ╙│тАл┌атАмснжсИд▄╖ сМЭрг░ро┤рбЖсЭ╣тАлр║╕раЖ ▄лтАмсИ╢▀┐ ро│ рдЖснжроЮр╕Ьргп╤Л саУр╛мсАЦ▄СтАл╓Цр║╕раЖ▌ЭтАмроЕ╨ЩсИ╢▀┐сБ╢риТрг▒сЦ╕╦Й

╟Е╙орб┐-POHVFVJMргЙNPUFM╤втАл ╫лтАм╟Е╦У═осО╡ргЫр╛м╦ЙроКрдЙсЫй╥прг╢╨ЗтАл ┌ЖтАмроКрдЙсЫй╥псПдргНсл▓═ПсИ╢▀┐ ╠а╒┐сМИсаОс░│ рпЫ сКнсА░  ╩╣ сдВсЧЫр╛▒╤╜ра╢ рдзсв╗╤лсз╛св╗сИн сдВра┤скЩргЙ ╦Цре╢╠Усдпр▒Ь╨дро┤╬жтАл═осА░┌атАмсО╡═ХсбФ ргЫ ╦УCFCFTсЦ╕╦Йсоис░│сг╣╩╣рв║╘╛ р╛м╦Й ╦Эрг▒рддсКТ ╙│тАлрг░▄▓╩╣┌атАмро┤сФнрбЖргЙ роКрдЙр╛м╦Й═д╧Ш╩╣см▒рейсДЙр╛м╦Й╓ЦсБ╢риТ сжПрпГ╘║рлМ╥ФсДЙтАл▌ЭтАмсБ╢риТ рг╢╨ЗтАл┌ЖтАмр░етАл┌ЖтАмслБсКн сА░ сгПр▒Ъ╧бсПдр▒Ы

╟Е╩╗р╖▒▄▓рг▒╘К╘╜роЕ╨ЩсИ╢╠ГрпасждрдЖ ╤втАл╩╣═И╫лтАм

рг▒р░д рпЕсКГр░п

сждрдЖр░Эро│╦┐сЬИ╬╜ ╠╛╘вр░Эро│╦┐сЖ╡═ЗсЭ╣ тАлсждргЫ▄лтАм╒б р░есПдсШ╣р░║╘╗со┐спЭргВсНВ╤в сИЬрпГснЙсТмргБ╧б р╢Зрг▒рй╜рмЛ▐ксЗй╟Л═ЧсЭл╟Л сУлрпЕраСрдРсРР═ЧроЕ╨ЩсИ╢▀┐сАЧрг▒сМе╤╜╩╣ ╥кргИ ╙м╦╗ро║спЭсБ╢риТ╓Цр╛м╦Й╩╣╥кргИ ╩┐ ╟ЕсЬ┤рб│╘╗сПдсШ╣р░║сжд╒бргЫр╛м╦ЙтАл ╫лтАм ═И╩╣ ╟Е╦У═осО╡ ╩┐ргЫр╛м╦Й роКрдЙсЫй╥прг╢ ╒дсжд╒бсПдсШ╣р░║ ╨ЪсжЙсБ╢риТсждрдЖ сжд╒б╓Цр╛м ╦Й╨а╩╣╥кргИ╙нраСриЬриТсНЛ═Хрз╗р╡УсдАр╕Б сЬ┤рб│сжд╒бсЦ╕╦Йсоис░│ сПдсШ╣р░║сМе╤╜р╣ж ╨ЗтАл╩╣┌ЖтАм ╩╣сждр╢┤╩╣со┐╩╣ "5.╩╣сжд╒бсКн ╦У▀ж▀Ф═осО╡ ргЫроКрдЙсЫй╥п╦УCjCj сЮе═Х╥╕сДЙ╦╗раС╘ЯсРжрйКр┐ЧсЙарй╜╙ЙсНВсЦ╕ сА░▀╕╪Т р╛м╦Йр┐Г╤ЕсУбтАл╦Ю╦Й▌ЭтАм╘╡╧бсКнсА░ █▓ ═осО╡снгргбтАл▌ЭтАмсдВсЧЫр╛▒╤╜ра╢сбпспнр┤кр│Гсв╗сИн р░┤╩┐╠н╨ЩрпЕргбсдБсЦ╕ ╩┐снЙсЬ╡сНВргб╘ЬрдЖсзЦ ╤лсз╛ ═о╠Е╙орб┐сМТ╙зра┤скЩ╘╡снЙркЕсак ╟ЕсЧЫр╛▒╤╜ра╢с│жсзЪтАлргЫ ╦Йр╛мргЫ ргЫ┌атАм╘╗ ╩╣ ╘║саЭр╡Ы╩╣тАл┌ЩтАмсдЖсаЭр╡Ы╥С ╘║р░е сПдсШ╣р░║  сжд╒бсБ╢риТ╘╢═И ╘║╨О╦╗сжд╒б ╒Р╦╗ ╟ЕсЧЫргЙ╦Цре╢слНрйЬро║рдЖ╤втАл╩╣ ╩╣═И ╫лтАмсМе╤╜р╣ж р╛м╦Й рйКсПз╘╡╦╗сжд╒б сжд╒брпГсо┐ рпГ1BSUZ ро║рдЖрпж╩╢р▓ЩрбОр┤НсДЙсНд▄▓╤╜╠НрдпсНВ╨жрдд сКТ сАЦ▄С╨жсм╡ р▓крбМ╤╛сТ░сжар░е╨осВВр│ШсДпсг╣ ╟Е╦У═осО╡ргЫроКрдЙсЫй╥прг╢╨ЗтАл┌ЖтАм╤втАл ╫лтАмрпГ╦мсл▓ ╩┐╦а╥и╙┤ркбPLсжд╒бсКд╙мрпЫрн▒ ═║сждр╢┤рг▒сйШтАлсжд ╩╣╫лтАм╤╜р╣жс░│ сжд╨Ь╒ВсНЛ ╒Й╦Ур┤НрбО сВВр│Шрпжре│тАл╥Г┌НтАмсд┤ро║рдЖ═И═осдЯ ╩╣ ╦Ц ржм═Ир╢Кс░│ тАл┌БтАмр╡драЖр╕╢сзЩ╓ЦсЦ╕╦ЙроЕ╨ЩсИ╢ рг╢╨ЗтАл╠Е═о┌ЖтАмсЧЫр╛▒╤╜ра╢▄░сЬ┤╙СсжЙсДЙсМТ╙зра┤ сДЙтАл┘┐тАмрйн▄▓ ╘╗сПдсШ╣р░║сМероЕ╨Щ╩╣рг▒сМе ▀┐сАЧ╦Й╦ЮсдЭ═У╤втАл ╫лтАмрпж╩┐╘║▄▓рейсДЙркЕсак скЩ ╩┐ргЫр╛м╦ЙсбпсЧЫ█бсв╗сИн╤лсз╛рг╢╨ЗтАл ┌ЖтАмроЕ╨Щ╩╣ р░║═Ч р░е╦У▀ж▀Ф═осО╡ ╨д╦Ц╦УCjCj╠Щ╘й

тАл┌БтАм

рг╕

╒╢

р▒Ы

тАл┌░тАм

р░е

ре╝сГЛ╥Юр╛ХраЖ╠асМИсаОс░│ сЦ╕╦ЙсоиснгргбсИ╢▀┐р░е ╦УтАл▀┐┌МтАм╒┐рв╣╩╝сАм ╒┐рв╣рв╣сак╩╣╙бсмУ╘Ь╒┐ рв╣рв╣сак рдЖ╦Юрг▒сМероЕ╨ЩсбУсг╛╩╣

сЮЮсжд╒б═о╠Е-B4BMMFргЙсМТ╙зтАл╦Й╫╖тАмсЫгтАл┌атАмр╡┐ рдЖ слВ╥Ср╖╝св╗═о▄▓╙о╙С╦Про┤╒У╒Йр░е╩╢р▒Н╠Усдп╦Ю ргпсеК ╠Усдп╬ж╤╜╓ЖтАлрбП┌ЙтАмр╢Ю╙ЬраЪсм╢ ╦Эсжд╒брмб ╬Ш╦┐╨МсбЫраЖр║╕рдЖ╦Ю╠и╠п╠ВсКнсА░рв╣═║ ╦ЮсЬ╡ рпЕргбсдБсЦ╕р░есИ╢▀┐сДЙсм╖╒┐рн▒рлЖрг▒╤╜р╣жтАл┌ЩтАм ╩╣рв║╘╛

╟ЕсЧЫ█б╦Лсг╖тАл╦Й╫╖тАмрдЖснж╤втАл╩╣═И╫лтАм

╤всЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙ╤лсз╛сДЙсв╗сИнтАл╦Й╫╖тАмрдЖсйУ╤втАл ╫лтАм ═о╠Ера┤скЩсДЙсМТ╙з╦ЮргпсеК ╙│тАл┌атАмснжсИдр░е рг░ро┤сЛЪ╦з╥Српж╩╢╦Усжд╒б сДл╥Ссжд╒б╧в╦Й сзЦ ╟ЕсдВсЧЫр╛▒╤╜ра╢ ргЫр╛м╦Й сЦ╕╦ЙсоисбУ╩╣ снжсдЖсВРр░есЭ╣тАл ▄лтАм╘║╠╛сТмргБ╠про│рдзрйКсПзрак▄░ркп сИЬсНВсЦ╕╨д╠┤тАл╫╖тАмсйУр┐ГржЦснгргбтАл┌а▌ЭтАмр╡┐тАл▌ЭтАмр░▓р▒О тАл ═И╫лтАм сбпсИОсЧЫр╛▒╤╜ра╢св╗сИн╤лсз╛сЦ╕╦ЙсоисбУсг╛ р╗╖╥ж▄╖ ╩╣ ╒О╩╢рдЖ╦ЮргВсНВсЦ╕╦┐рг▒▄▓ тАл╦Э┌БтАмсгАтАл █ЛтАмрйЭ╠╛

ркЕсакр╛м╦Й ╟ЕсЧЫ█б╙СсжЙтАл▌ТтАмркЕсакр┤Н╤втАл ═И╫л ╫лтАмсб╕╠Усдпр▒Ь╨дро┤╬жр┤Н╨осЭ╣р░е╤▓╙┤рдпр╕гсЫзр░║р╜Л ргпр░║ сЭ╣тАл▄лтАмс┤О╨Ъ р╢ЗрйЩргЫ╤БсК╖р╝о▄┐сИЬраЖсМИсаО ╩╣ с░│ ╠УсИЬ╘врпРсИЬсзЪсдЖр░е╩╝╙гсЙЖслН

сЮЮ ркЕ сак р┤Н ═о ╠Е сЧЫ █б ╙С сжЙ 3JWJiSFEFTQSBJSJFT ╨атАл▌ТтАм╙ж╤всИЬ╙м ╨Крг▒рдд ╩╗рбО тАл┌атАм╩╜раИ р╢ЗрбОтАл▌ТтАм╙жрйЬ ╥С╒РсжПр░есл╣╘╗╦УраИ▄░╧всв╗═орг▒сИЬсзЪроЕ╨Щ ╨К ▄╖сжЙ╤лрпжслБр░псИЬсМЭ сИЬсзЪроЕ╨ЩсИ╢ ▀┐ тАл▀┐┌МтАмсаЯсБ╕═п сВВсаЯсБ┐сИЬраЖрй╜ркЭрйЬрбУр┐ГржЦ ╬│рлЖтАл ▌ЭтАмсдВрг▒р▒О▄▓соЙсПбро│рг▒ро│рл░рбУсоЖ сЙУрйЩ╠╛╘в╥СсмТслВ

╟ЕроЕсДЭс░│╙жтАл╦Й╫╖тАмркЕсакрйЬтАл╩╣═И╫лтАм р╡д╙жтАл╦Й╫╖тАм╤всИЬр┤НсБ┐╦ПрбОсМ╖рйЖ ╩╢р┤Нр░е╦П╦УтАл╫╖тАм сйУ╩╢╦У╤всИЬсНЛр░╜саНрдЖ ╠Гр┤Нр░етАл▌ТтАмр░е╙ж ╩╢ рг▒роЕсИЬ╦ЭсаЯсБ╕═п ркЕсактАл┘┐тАмркРс░│ см▒рей сДЙтАл▌ЭтАмркЕсакр┤Н

╟Ес│а╒Мра╢▄╖▀ес│жсзЪтАл┌атАмр╡┐сДЙтАлрбО┘╜тАмроЕсИЬр┤Н ╤втАл╩╣═И ╫лтАм

╟ЕсЧЫр╛▒╤╜ра╢сЬ┤╙о╙ЬтАл▌ТтАмсдВтАл┌атАмсиаркЕсак сдЗргор┤Нрпж╩╢╦УтАлрбО┘╜тАмр┤НрддсКТ сАЧ═Й╦Й╦Ю╠Е рйЬ ╩╣ рг▒рпв▄╕тАл▄╕▄нтАм╤╖▀╕╨ЪсзЧро│роЗсд┤сЬИ╬╜▀╕ сАЧтАлргВ┌ЩтАм

сждрдЖ╓ЦсБ╢риТ ═о╠Е╙орб┐-POHVFVJMргЙ сбпсИОсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙ ╦Цре╢╨ЬсзЦ рдзсв╗╤лсз╛ ╨Ь╨а╠Усдп╤л сз╛ ро║спЭ╙│тАл┌атАмснжсИдрг░ро┤сЛЪ ╠Ш рддсКТснжсИдсМЭрг░сЛЪро║спЭ╨ар░е╦УрйЬ слНр┐ГржЦтАл ▌ЭтАмрйЬслНр░е▄▓сИЧсНВсЦ╕ро┤рдп рпРсИЬ рпЕ сИЬ р░дсИЬтАл┌а▌ЭтАмр╡┐ тАл▌ЭтАмсБ╢риТ

╟Е-B4BMMFсМТ╙з▄╖сЫгсжд╒б╤втАл╩╣╫лтАм

смМ

р░Э

▄▓

сДЙ

сБ╢

риТ

╓Ц

рйЬ

═о╠ЕсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙ сЬ┤╙о╙Ьрг▒ркЕсакр┤Н ╨а ╨ЪсжЙ╤всИЬ рйЭр░ероЕсИЬроЕсМЭ╩╣ сНВсЦ╕рйЖр░┤сМЭ рбО рйЩ╦У╦У╙ж ╦У╦У╙жслВ╘прбВрпж ╦Э╩╣ ╨Ьсв╗сЙв сбЛсб╕╤лсз╛╥БтАл┌атАмсиасЙвсдВ╒Бс░│сд│╨Ь

сТм═░рйЬ ╟Е╙орб┐тАл▌ЭтАм╙Ь3╙Ь╩╗св╗рдВр┐ЧсЙа╤╛тАл▄ТтАм╤втАл ╫лтАм╙жсДЙсНл╒Л╨Ъ╥йсСЮ╨ЬраЯсМ╖рйЖ ╘║╠╛╧б╠Г╠╝рйЬ ╬НсБ╕ сб▒сПд╠а╠Щ╘йраСрдРсДЙрг│сИИ ╘ар░е╒ЙсТмсДЙсИТ ═И  ╠асЙЖслН╒Ор▓зсдЯсБ╕╠ЕраСрдР╥и╨ЬсБ╕сдм

═о╠Е╙орб┐#SPTTBSEсДЙсАЦ▄С═ХсО╛сДЙсПд╙Ь3 ╙Ь ╙╣раИ р╣РраИ раФроЦсДЙрбП═░снжсИд сжар░е ╩╗╦УраИ╨осв╗рдВ╠УсдпсаУр╛мро┤╬ж сбпсИОDPTUDPсв╗ сИн╘╡р░е╤лсз╛ сбпсИО╙з╠атАл╪ЭтАмр╡УсДЙ╦ЖсМбсбУргЙ╘╡ р░е╤лсз╛р╡УсдА╘ЯсЬ╣

╟Е$BOEJBDс░│ра╢▄║сАотАл┌гтАмсмГсдВр┐ЧсЙа╤╛тАл▄ТтАм ╤втАл╩╣╫лтАм

╨жсм╡сДЙ▄░реНсжар░е╩╗╦УраИ╨осв╗рдВ ╩╢р┤Н╥йсСЮ╙Ь █ксЭ╣сЭЯ╒ЛсА░═ЧраЖ╘Й раСрдР╘Й ╦Юсо┐╘Й р╡Тсо┐╘Й ╟Е$BOEJBDргЙрг▒тАл┌ЩтАмрдд╩╗св╗рдВр┐ЧсЙа ╘ШрйЬ╓ЦсИТ╠а╥и╨ЬраИ ╠Гр┤НсЕУрйЬ ╙╗сБ╢слН сЭз ╠ар╕╢сдЛржГсдДсДЙ╒РсмТ сЬБр▓Эр░▒сАЦсНИсЕЛ р┐ЖтАл▌ЯтАмсО╡св╡ ╤╛тАл▄ТтАм╤втАл╫лтАм ╙орб┐$BOEJBDргЙрг▒тАл┌ЩтАмрддсДЙ╩╗св╗рдВсАЧ╠╝ тАл┌ЩтАмр▓Эр▒г╦Ц сХШтАл┌╜тАмсТм╥ор╝Юр║╢сМЖсНС со▓р▓кр┐ЧсЙа╤╛тАл▄ТтАм╤втАл ╫лтАм╒дсИп═И╩╣╥кргИ ╦╗раС ╟Е╙орб┐р╜Цр╢асАора┤скЩр┐Чр▓Щ╤╛тАл▄ТтАм╤втАл╫л ╫лтАм ╘║╠ЭсТмрййсд┤рбЪ╠ЕсТмргБсДЙр│ФриЖраСтАл┌ЖтАм╨ЪсИн╘║╘Я ═И╩╣ ╦АраИ╨осЭ╣сЭЯ╦╗раС╘║╠ЭсТмсддрк╕тАл┌атАмр▒Ы тАл▄ЦтАмсозсУг ╙│тАл┌атАмснжсИд▄╖ снжсИдсг╣рг░ро┤сФнрбЖрйЬ╥Ср╖д ╘ШрйЬр▓ксЮ╗сКН р░есе╡рбП ╒РсмТ▄╖ ╦Асе╡рбПраСсБ╕р▓ЭсЛИ╤л╥Ю смдсИЫ ╟Е$BOEJBDс░│ра╢▄║сАотАл┌гтАм╙Ьро╖р┐ЧсЙа╤╛тАл▀╢╦Д ▄ТтАмснб снгргбсдЯ╒ЛтАл╓П▄╕▄нтАмр░зтАл╫зтАм╘гтАл┌ЩтАмсТмраС╒РсмТ ╦а╥и##2QBSUZ ╠Щ╘й╥крлЕ▄╖╨жтАл█ЛтАмсДЙ═УслЛсБ╢ ╤втАл╩╣═И ╫лтАм р┐ЧсЙа╤╛тАл▀╢╠Е═о▄ТтАмснбсЫг╙ЬсДЙ╨о ╙│тАл┌атАмснжсИдсг╣╥Б р╕▓ро┤рдп рг░ро┤сФнрбЖ роЮр▓Щ╤╛тАл▄ТтАмсБ┐╦Ю▀│╓Ц╩╢╦У▄╖

р║╕

╬╢

рзЛ

сЮп

сРО

сМЖ

рйЗ

═ВслЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

XXXTJOPRVFCFDDPN


ро│ргЪтАл┌НтАмрддсКТрв╣сИнсКнсА░╨Ь╒В

3PZBMMFQBHF сДЛраСтАл ╠Ц┌атАм

сВВсЮЦ

хБнт░н═Ц╧жфимрйЪтАлрбн▌╣тАмрд╣

(514)╥и╨Ь  

сдВ$PMMFHF$IBSMFNBHOFсИТ сЙа╦Ц▀е рмЕ╒П╥С╙а╒П с░│сМЮ╤╛ тАл▄ТтАмр░етАл ╫лтАмр╡гснж╠арв╣р║л ра┤р│Г╓Ц ╨ЗсЙз╦мтАл ┌ЖтАмрдз═И Centris┬о16285685 4875 Rue du Palomino Pierrefonds-Roxboro (Montr├йal) H9K 1S3

)VETPO╙Ь соЖсМЮсЬИ╬╜сЯ╖╙з ╤╛тАлраИ ▄ТтАм╨орлКрнФ╓Цр╢┤р╕╢сл╜╥ж р║гр╕Тр╖И раИ▄░р║гр╕Тр╖И раИ▄░ ##2╘ШрйЬ ╦Г╦ЙсВВреХсмТ ╦Г ╦ЙсждсЙТсКНсКН р░есЙЖр▒ОсД╣сД╣ Centris┬о26152855

сХесЦМ═ХсИС рг▒

рг▒

сЬ┤рб│соЖсМЮраЬ╠а╙Ь сдВр╖▒сг╖ тАл┌отАм╙ор░о╙С р┐Чр▓Щ╤╛тАл ▄ТтАмсЛ┤сЬИ ╬╜рдз═И  Centris┬о25051164

сЬ┤рб│соЖсМЮ╤╛тАл ▄ТтАмрдд тАл┌отАм ╙ор░о╙С ╩╢╤мсЬИ╬╜╥Б═о сЯ╖ ╙з╘ШрйЬрдз═И  Centris┬о22648078

сЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАмсоЖсМЮтАл▌ЭтАм╙Ь сЕУ рйЬ рг░ро┤сЛЪтАл┌атАмсДФ сдВр╖▒ сг╖ сЛ┤сЬИ╬╜рдз═И  Centris┬о21458861

262 Acorn Ridge Drive Beacons├Юeld H9W 3N1

112 Rue Oakridge Baied'Urf├й H9X 2M9

8 Rue Sunny Acres Baied'Urf├й H9X 3B6

╦Г╦ЙсНВ

40-% #FBDPOTGJFME╙Ь сЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм раЬ╠а╙Ь сдВр│зр▒г╨ЬтАл▀╢ ┌ЖтАмснб сТ╜сдЯрдз═И  Centris┬о20000620

88 Rue Bedford Baie-d'Urf├й 300 Rue James-Shaw H9X 2Z8 Beacons├Юeld H9W 6G5

Centris┬оNo.20311283

сЬ┤рб│раЬ╠а╙Ь р╡есЫа╥БргЙроК р╕▓╥о╦Цре╢ ╨ЪсжЙсПбро│ сЛ┤сЬИ ╬╜рдз═И  Centris┬о21488539 76 Oakland Road Beacons├Юeld H9W 5X7

с░Н

╦ЧраЬсДЙраГсб║сНВс░Н сг╛сЖ╡сДЙрддсКТсЕ╗сЮБ р╡гсЬ║╦Г╦ЙсДЙрддсКТтАл┌ГтАмсл▓

тАл ┌ЩтАмрдд соЙ сДл  р╡У сдА р▒О сВВ ╓ж сЮЫ с╡┐ сРОсМЖ╠а

сЮУ ╬╢ ╦Э р░┤

рддсКТсаОсзЩтАл▌СтАм

рйЗ═В╧Шрей╬╢са║ рйЗ

44 Rue Wilshire Hudson J0P 1H0

40-%

!"#$%&'()*$

*#)&$#$$$ ╒дсИп

&)&#$$$ ╒дсИп

рдй═К╩╗╥мсИ▒

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

тАл═осА░┌атАмсО╡сНП╬З р░гро│р╡ЫсЭ╣сЭЯ сБ╕р▒ЕсПесЙВ ржк╥Ъ╙г╧Шр╗╖╥ж ркЕсаксТм═░тАл┌итАм╘║╙жр┐ЧсЙарйЬрбП═░снжсИдрг░рбЖр┐ЧсЙарйЬ▄▓ р╡Ыр░гро│сЭ╣сЭЯ рбП═░снжсИдрг░рбЖр╡УсдАр▒ОсВВ╓жсЮЫ р╡УсдА╘ЯсЬ╣

40-%

╨Ъро│рддсКТ сЕУрйЬ соЖсМЮ тАл▌ЭтАм╙Ь сЯ╖╙зсТ╜сдЯ рдз═И  Centris┬о28772898╙орб┐-╙ЬтАл╠Ц┌атАмсоЙсДл

р╜┐рзШр░┤тАл ┌гргЙ╠Ц┌а┌атАмсЛ┤╠Е▀е╙ЬрйЬ ▄▓рг▒р░┤тАл┌атАмрйЬ╠Црй░рдд сзЧрдд сПб╬╜ сЬИ╬╜сНВс░Н ╦Г╦Й роЫ╦Йрпж═╛╦╗рйЬ ╙нрйЬсДЙтАл▌ЭтАм╥прйг

75 Brentwood Road Beacons├Юeld H9W 4L8

р╛Я

3#2╒БсЖЙ"#3*5"5р╕Л╨▒═Ч╒┐ро│рбУрг▒саО╬│

сВВсекDIFOMJYJPOH!SPZBMMFQBHFDB сОйтАл┌жтАмXXXNFMMPSHSPVQDB

сЬ┤рб│соЖсМЮтАл▌ЭтАм╙Ь сдВтАл┌НтАмсмДра┤ ▀е сй▒рбО╤╛тАл ▄ТтАмсЛ┤сЬИ╬╜ рдз═И Centris┬о1970539с│жр╡У

!""#$$$

╒дсИп

"&"#$$$ ╒дсИп

!%"#$$$

╒дсИп

'("#$$$ ╒дсИп

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

рйгр░║ 

сКГ

╥ж р╢║ ▀╕ сО╛

рдзсв╗╤лсз╛рв║╘╛╥БсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙ╦Цре╢ 3JHBVEргЙ ╩╣╙брг░ро┤сЛЪтАл┌атАмсДФр░етАл╫лтАм

#FBDPOTGJFME╓Ц#BJF%VSGF╙Ьр╖▒рп┐рйЬр░етАл▌Э╦У▄▓ ╫лтАмсДз р╡УсдАр▒ОсВВ╓жсЮЫ

Esther Dayan & ╒лр▓Э╘жTim (Wu) Ngo >(6-5*"-%%*''()*+*"-

>(6-5*"-%%*''()*+*"-%%/!-22

,-./000/10-2

рйгр░║

333+456)78+*86 !"#$%%&'''%%()*+%%%%%%%% !"#$"%%&''()*+*,-" .-/#$0*12%%*#324"#3/#5%%"5%%/65(#('"%% 3"%%789: ;%%<62)"$%%*#$=

012'%%98:;+%%<=%%>?#*@<5=%%A%% "8)4B=@;%%A%%C:DE=*%%A%%F.G%%&H,

сДЖсзЪтАл▌СтАм

рбЬсЦМр╡│сХе сХе

тАл┌НтАмсЮе сЛксЮе р╗╝рв╢ сФнроа р╕Броар░и╥л

╨Ь╒В═ЫсД╜

рйЗ ═В сдФ ╤м снЙ сЬ╡ ╒Й рдп р┤Н сДз ╠╛ р╗Ч сбЫ ╦╗ раС ╓Ц ркЕ сак сПз сДЙ снЙ р╢║ сЮп сРО сМЖ рйЗ ═В с╣║ LD 12▄╕SO 95%╘╢═И

SOLD

O 3▄╕╨Ъ═ИS

LD

SOLD

NEW

SOL с░│╠Е╘╢═И

D

I@5)4/>@:B=)4%J%K,..%98:;+ F=)B5/98:B@LL@%M+

I@5)4/>@:B=)4%J%1''.% :=% <=%;?^Z:@4=:BAF. %&N2

"8)4B=@;%R];@4=@:/"8)4/ 8O@;T J%.2W'/W.% :=%H;@B`

"8)4B=@;%R#)_8:T%J% KW1'%];@*=%<?#:E57)O+

I@5)4/>@:B=)4%J% 1K-2%N:O%I@)*Q=

I@5)4/>@:B=)4%J &11,%Y=@)/N@L*8)

снгргбр╗а╠ЬраФслкDPOEP рг░рбЖ ╙╣раИ ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ раИ╨о╧всв╗═о ╙ор░о ╒У╙м╨К ▄╖сл╣╘╗р╡есЫасТп#FMM╦Цре╢╟Л тАл┌атАмсиасЙв╟Лр╝бсв╗сЙвсндсдВрйЭр░ер░и╥лсЭ╣ ро╢╘║сЙа╘А╨Щ═░сИйр░ерйЬр║╕ре╕соЛ╩╢ сД╣╘╢═И 

4"*/5-"63&/5ро│сДзсЕ╗╒Пра┤╙Ь сбУр│бсРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАм╙╣раИ ╦Ю╙╣ргЫр╡е╨Щ рдпр╡ДслН раФроЦр╣РраИ р╣╖р╣Рр╣РсОгр┐ЧсЙа раЖ╘Йсо┐╘ЙрдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ╘дсв╗рдВ сИТраЪ ра┤сл╣╘╗ сндсдВрйЭр░ер░и╥лсЭ╣ро╢╓Ц╨Ь╨а ╠Усдп╟Лс░│сд│╟Л╨ЬтАлре╕┌ЖтАмсоЛ╩╢сД╣╘╢═И 

сАвсИй═ХсаОрйЬр║╕ сЕ╗╒ПрддсКТ╨Ь╒В 4PUSBNPOUрййсд┤ рмб╬ШсТ╜сдЯсДЙр╡ЦрдпсЙЖ слН╓Цсо▓р▓к═о╠Е#PJT'SBOD ═осО╡▀╢ снб═ХсО╛ ╠и╤лсз╛╥БргЙ╦Цре╢ сндсдВ╨Ь ╠УсЙв╟Лр░╜саНсйУ╓Ц╨д╠┤р░и╥лсЭ╣ро╢рдд сЭлсД╣рйЬ╠псд│сЬ╡═И 

снгргбтАл┌а▌ЭтАмр╡┐5SJQMFY Y р╢ЗрбО р┤НсМЭрг░рбЖсВВ╬Шр░Л сИЬрйЩрй╜ркЭ саЯсБ╕снгргбсдЯ╒ЛркЕсакрйКсзЧро│сЬИ╬╜ сТм═░сндсдВ╦УтАл┌атАмсиасЙв╟Л╨Ь╠У╟ЛсбУ ргЙргЙтАл┌гтАм╩╝сИйр░есакр║╕сЫа╥осЬ╡ржЛ╘╢═И 

╠╜╠арз▓╒ГсДЙр╗а╠Ь▀┐╥Гр┐ЧсЙара┤рбУ тАл┌а┌ЧтАм снжсИдсбУ рг░рбЖ▄╕р╜исЖВр▒Е▄░сЬ╣ ═о╠Е▀╢снбсДЙрд╛реНсЫг╙ЬраФроЦраЖ╘ЙргЫ сФнрбЖс░│сДЙра╕соЖ▄╕сФИр▒Ы YсФнрбЖ ▄╖со╖сЙУ сЬ╝сзШрдзслк▄╖со┐╘Й р║ЭсппраСрдР рйЬргЫраФроЦ▄╖слВ ╘║сЬ╣са╡рдзслк╒РсмТсДЙсНП ╬Зрп┐сЬ╣ро┤╬ж╩╝ с░│сд│сндсдВрйЭр░е р░и╥лсЭ╣ро╢ре╕соЛ╩╢сД╣╘╢═И 

4BJOU-BVSFOUро│сДз сЯ╖╙зр┐Чр▓Щ╤╛тАл ▄ТтАм █бтАл█┐тАмсо▓р▓к ▀╢снбсЗк╙Ь ╙╣раИ ▄░╥к ╠Гр┤Н╦╣рйЬ ╦╢╘║═║╙╣раИтАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ р░е▄╖р║грйЕрйЬ раСрдРтАл╦м▐атАмрйЬ╘дсв╗═о сДб р╢┤╥кр╜Цр╕Тр╖И╬│╨и═ХсаОро│рдд╨ЬсЙара┤ ▀е▀е╙ЬрйЬ╘╢═И 

сЕ╗╒ПрддсКТтАл╫╖тАм4PUSBNPOUрйЭрддр┐ЧсЙар╛м ╦Й сдВрг░рбЖсБ╕р▒Ес░│сЙкргЫр╗а╠Ь ╒РсмТр░е ╙╣раИ ╦У▀╕роЮ╙╗р╣Р с┤Ь ╤Шр╡ЗтАл┌атАмр▒Ы рз▓сУд╘ШрйЬсКНсКНсе╡сзЦсА░риЖ тАл┌атАмр╡┐╦Эр░грлМ╥Ф╦╗раСсПк╤НтАл▄лтАмсДЙр┐ЧраС тАл▌ЭтАмсДз╘╢═И 

e NewPric

NEW

NEW

SOLD

NEW I@5)4/>@:B=)4%J%K,01%98:;+% F=)B5/98:B@LL@%M+

I@5)4/>@:B=)4%J%1201% :=% N:O/F8P%6@))

>@S@;%J%K'% :=%"=:)5=B%M+

ро│45-"63&/5сО╛╦ЯсРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАм╩╢ р┤НрдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ╘ШрйЬ╦Црб│╓ЦсФИрбпсЖВ ╘╗снжрдзслкр╣РраИ р┐ЧсЙар╣╖р╣РсАЬсБФслН╓Ц р╣РсОг ╘др╕грйгр╖И╙╣раИ▄╖ ╦Ю╙╣ргЫр╡е╨Щ рдпсЫзргдслН╘дсв╗рдВ ╦Ц▄╝тАл▄ЦтАмрмМсЙЖсЮ╗╠Э раЪра┤╥СсмТ ргЫр╕вр╢┤сМЖсНСре╕соЛ╩╢сД╣╘╢ ═И 

ро│4BJOU-BVSFOU╙Ь снгргбр╗а╠Ьр┐ЧсЙа ра┤рбУ ╩╢р┤НрдзроЙрдпраЖ╘ЙсдЯ╒ЛраС╠ас┤О сРР раЖ╘ЙргЫтАл▄ЭтАмр╝о сл╣╨ПрйЬсндсдВраФслк╘Ш рйЬ сЙУрйЩ▄▓ сзУ╨ПтАл╠Г ▌ЭтАмр┤Н╙╣раИ╙╗ р╣РтАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ргЫтАл▄лтАмсБ╕╙╣раИ╓Ц╙╗р╣Р р╕гсЫзрйЬ ╒РсмТраФроЦ╘╢═И 

HQ86=<=O%R>@S@;T%J%&K-'%98:;+% р▒Ь сО╛ ╙ж тАл ╦Й р╛м ╦Й ╫╖тАм╙Й рк╣ р░╜ саН рдЖ I4/!;U=@B%M+A%#V4+%W'╓Ц тАл ▌ТтАмD P O E P ╨Ь раЯ ╦У ╨Э ╙ж ╦У рг░рбЖ ╙╣раИ ╙╗р╣РсЯ╖╙з═Хсм╡ ╠К ╙ж ╦У тАл ┘╜тАм╙ж ╦У раИ ╨о ╧в св╗ ═о DPOEPсоЙсДл5IF2VJOUFTTFODF тАл┌отАмсЦ┐ ▀╕ ╨Ъ ╠╛ ╩╢ р╕╢ р▒Е саО ро│ сЬИ ╬╜ снг ргб $IPNFEFZ═ХсаОтАл┌атАмр╡┐рйЬрбУсЭ╣сЭЯ╓Ц ╘║ сЬ╣ роЕ ╨Щ ═о ╠Е ▀╢ снб сЫг сЭЗ ═Х ╥╕ сЬИр╗╣╠╜╠арз▓сУдр╡д╙м╨Крмб╬ШраФроЦрдз ═о сО╡ снж рак ╦Ц ▀е роУ █╡ ╨Ь тАл ┌ЖтАмсйП сЫа роЙрдпсЭ╣сЭЯ ▄╖сЙУрйЩ сбУ▄╖сл╣╘╗р░осЬ┤ ╓Ц ╦П ╦У тАл ┌атАмсиа сЙв ╦з слН р░║ ═Ч см▒ рей раИ╨осв╗═о╘║╠УсиД╙ТсЙа╥И╘║╨Щ═░╘╢ ╘╢═И  ═И 

NEW

NEW

XXXTJOPRVFCFDDPN

"8)4B=@;%RX83)483)T%J%-&W'% :=%I4/Y@*Z:=L%[&'.

SOLD

#Q:)4L5*/H@B45=BS5;;=%J%-1,2'% := I@5)4/>@:B=)4%J%&'0,%#S% M<=44=/M;57)O !B)=L4/F=65)73@O%[-'.

"8)4B=@;%R +X+]T%J%-1'-K% W1=%#S=):=

р╗а╠ЬDPOEP═о╠Е╠Гр┤Н рдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ▄╖сЙУрйЩ ро│сЬИ╬╜ргЫ╦Црб│╘ШрйЬ раФроЦ ╙╣раИ сл╣╨ПрйЬсДпсг╣сИТраЪсФИтАл ┌ЖтАмсв╗рдВ╘║ раИ╨осДпсг╣сндсдВр░и╥лсЭ╣ро╢ ╨ЬтАл ┌ЖтАм╙мсв╗ сеК 3JWJiSFEFT1SBJSJFTр╖▒ ╓Ц ╒Бс░│сд│ ╠╛╘в-BDIBQFMMFр│Г╘╢═И 

р╗а╠Ь╙жр┐ЧсЙара┤рбУ ═осО╡▀╢снбсО╛╦ЯргЫ ╙╣раИ р╣РраИ ╙РтАл▌втАмслНраФроЦсДЙраЖ ╘Й╟Лсо┐╘Й╓Ц╘ШрйЬ ргЫсО╛╦Я▄╖╒РсмТтАл┌атАм ╩╜раИ▀╕рйЖ ▄╖раСрдРрйЬ сДпсг╣╒РсмТ╤╣р╡Т сО╡╦ЙсДЙсА░риЖсддрк╕сндсдВрйЭр░ер░и╥лсЭ╣ ро╢сЫа╥осЮпржЛ╘╢═И 

4BJOU-BVSFOUро│╙Ь р╗а╠Ь╙╣раИ $POEP тАл┌а▌ЭтАмр╡┐ раФроЦсДЙрдзроЙрдпсЭ╣ сЭЯ сФнрбЖс░│▄╕сФИр▒Ы ╙╗сБ╢слНргЫр┐ЧсЙа р╣╖р╣РслН╦Ю╙╣ргЫр╡е╨ЩрдпсЫзр╡Д сИТраЪ▄╖ сл╣╘╗ Y сЛИсЙ▒сАЦсНИсв╗═о ╩╢ раИ╨о╩╢раИ▄░ ╧▒р╛мслН сЙЖсЮ╗ре╕соЛ╩╢ сД╣╘╢═И 

SOLD

NEW

SOLD

#Q:)4L5*/H@B45=BS5;;=%R"8)4BD@;T% #Q:)4L5*/H@B45=BS5;;=%R"8)4BD@;T% #Q:)4L5*/H@B45=BS5;;=%J%--''% := I@5)4/>@:B=)4%J%K&'%98:;+ J%--20-% :=%>@*Q@V=;;=%[&'. J%1,K0/2-% :=%\;=:BO%! <=%]8B4/ 8O@;%!+A%@V4+%1-. "8)4V=;;5=BA%@V4+%W'1

>@S@;/<=L/ @V5<=L%R>@S@;T%J%W'& :=% 8E=B4/^;5=A%@V4+%-W'-

I@5)4/>@:B=)4%J% 1,,,% :=%NB=)=4A@V4+&-,

I@5)4/>@:B=)4%J%&-K,%#S+% !B)=L4/F=65)73@OA@V4+.'2

р╗а╠Ь╨ЬраЯ раЖ╘Й╥к╙╣раИ╟ЛраИ╨о╧всв╗ ═о ╤ЛснжсИдрг░рбЖ ═о╠Е▄╖р┤Н▀╢снб ╬Юр╡есЫа╘║сг╣:.$"сдБ╥о╦Цре╢ ╦ЩсдВ сбУргЙ╟ЛрпЕрйл╟Л▀ер▓в╓Ц╨Ь╠УсЙвр╜Б╘╢ ═И 

сАЧ╠╝р║И╤ХтАл┌ЧтАмсоЖрбОDPOEP ╙╣раИ раИ ▄░╧всв╗═о сНП╬ЗтАл▄дтАмсЬ╣╨Ърп┐сДл╥СсИЬ ╥Брг▒р░дрпЕ р░дсИЬ тАл▌ЭтАм ркЕсактАл┌отАмсЦ┐ргЙ╦Цре╢-BWBM сндсдВрйЭр░е р░и╥лсЭ╣ро╢сДпсг╣%FMB$PODPSEFтАл┌атАм сиасЙв сндсдВ.POUNPSFODZтАл┌атАмсиасЙв╓Ц $PMMiHF.POUNPSFODZ╘╢═И 

р╗а╠Ь╙╣раИ╨ЬраЯ рдзроЙрдпсЙЖслНсЭ╣сЭЯ ╘ШрйЬсФИрбпрб╖╘╗снж тАл▄ЦтАмрмМ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ тАл╪дтАм р╢┤р╝гр╝бсМЖсНС ▀╢╨ЪсмесоВрддсКТ р░есв╗рдВ сВВр│Ш ╧гсв╡рйЬсндсдВрйЭр░ер░и╥лсЭ╣ро╢╟Л р╝бсв╗╟ЛтАл┌атАмсиа╟Л╨Ь╠У╟Лс░│сд│сКНре╕соЛ ╩╢сД╣сЬ╡═И 

╘║р╛Х╙╣раИ╨ЬраЯ ═о╠Еро│4U-BVSFOU сЕ╗╒ПсЗк╙Ь роЦрдзрдпсЭ╣сЭЯ р╗а╠ЬсФИсМор░▒ тАл┌атАмр▒Ы раФслкр╣РраИргЫсАЬсБФр╣╖р╣РслН╓Цр┐Ч сЙар╣РсОгрвЭро│сДЙтАл▄ЦтАмрмМсЙЖсЮ╗сМЖсНСс░│р│Б р║И╤ХтАл┌ЧтАмрддсКТ р░есВВр│Ш раксЭор░║ ╧гсв╡рйЬ раИ╨осв╗═о╧▒р╛мслН ╘╢═И 

тАл┌атАмр╡┐тАл▌ЭтАм╟ЛраФроЦ╙жтАл╠Г ╦Йр╛м╦Й╫╖тАмр┤Н ═░▀│╨ЬраЯ ╩╢р┤НтАл╦Й╫╖тАмсЙЖслН р░бсНВсЦ╕ $BGF#BS сАЧсЙЖсО╡риЖсНВсЦ╕сжд╒б╟Л╓Э тАл╫╛тАмрдЖ╟Лсо┐╘Й╟ЛрпЕрйлрйКсО╛раУр╖бс┤Ь сдЗ сзЦрбВрпжсНП╬Зр░║═Чр╛м╦Йснжр░о╨ЬтАл┌ЖтАм╩╜ рйгсЮпржЛ╘╢═И 

4GiSF$POEPсАЧ╠╝╬│р░ЛрддсКТ рдзроЙрдпсЭ╣сЭЯ ╙╣раИ рдзроЙтАлрап█ЛтАмслЖ рдпргЫсФнрбЖс░│▄╖сЙУрйЩ ╒драСсВВ▄╖═З сЙЖсЮ╗ сл╣╘╗ ╧▒р╛мслН ╧всв╗═о сВВр│Ш р╡е сЫа╘║сг╣'MFVSZ1SPNFOBEFтАл╦Й╫╖тАмсЫг ╙Ь 4BVWjтАл┌атАмсиасЙв╘╢═И 

. B O P J S рдз слк рпЩ ╠Ь ркж сЭЗ ╙м ╨К DPOEP ╙╣раИ ╙╗р╣Р ▄╖сл╣╘╗▄╖р┤Н р░ераИ╨ор╕Тр╖И рлКрнФр╣РсОг р▓║рлЕрйЬ ╧гсв╡ рйЬ рмЛреЯраИ ╧ШсАмр┤НсКнтАл┌а▌ЭтАмр╡┐сндсдВрйЭ р░есЭ╣ро╢ р╡есЫа╘║сг╣.POUQFMMJFSсаУр╛м ╦Цре╢╘╢═И 

╦Г ╦Й ╠╝ сА░ ркЕ сак р╛м ╦Й тАл ╦Й рв╣ ╦Й ╫╖тАмр┤Н ╤в тАл ╫лтАмсгА сЭз

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

смЗс▒лсм┤ сзЪр╛атАл╠Ц┌атАмсНВсМб


!"#$!%&"'(")*+,"-".$/0/$%&"12")*+,"3'14 !"#$ !"#$!%&"'(") (")* ( )*+," ".$/ .$ $/0//$%&"1 $%&"1

á&#x160;&#x192;=,-@>!/$6, 5!67.*68-9$67:/&8;"(<-"31<" =>?7=>,8- &?7=!68;"4<-3'<

12 '?

5* => 0>,& !A *6 >B " $> !

C6

SPĂ&#x2030;CIAUX GĂ&#x2030;ANTS EN MAGASIN TOUTES LES SEMAINES / SPECIAL SAVINGS IN STORE EVERYWEEK

ç&#x152;Şć&#x2030;&#x2019;

Merci de magasiner chez nous! Thank you for shopping with us !

ç&#x2030;&#x203A;ć&#x;ł

$" => @> I$ //

澡é&#x201C;śçŤ&#x2039;

14' 3DE ED2

F& C6 G0$

VIANDE / MEAT

POISSON / SEAFOOD

H! $" %

14' ED2

3' '?

ࣸ Őś Îś ŕ§&#x2039;

$" => @> I$ // J

ŕž&#x;

$11.44/kg

1

HKB;"DL((

é?&#x2019;ĺ?Ł

4

Ib

HKB;"3LN(

Ib

=,-@>!/$6, 5!67.*68-9$67:/&8;"(<-"31<" =>?7=>,8- &?7=!68;"4<-3'<

59

399

169

P@, />? >/

Ib

Ib

HKB;"2L((

HKB;"EL((

ć&#x2014; 骨çž&#x160;č&#x201A;&#x2030;

鸥çż&#x2026; 鸥 çż&#x2026;

&'(%")*+( é&#x2022;&#x2021;ćą&#x;éŚ&#x2122;é&#x2020;&#x2039; $$,-.

!!"č&#x201A;&#x2030;ć?ž #$#% $13.21/kg $3.73/kg

159

Ib

HKB;"NL((

HKB;"3L3(

HKB;"3L2(

259

Ib

Ib

HKB;"EL((

999

Fruits et LĂŠgumes / Fruits & Ve V Vegetable eg é?&#x2019;ć¤&#x2019;

亏č&#x2018;ą

ç˝&#x2014;銏ç&#x201D;&#x;č?&#x153;

č&#x2019;&#x153;č&#x201A;&#x2030;

ࣹŕ°¤ŕŻ&#x2026;á&#x160;&#x192;ŕ°Ż

88

Produit du QuĂŠbec

¢ lb

P Produit du QuĂŠbec

HKB;"1L((

éŤ&#x2DC;丽č?&#x153;

2/1

00

HKB;"3O3L''

lb

Produit des Ă&#x2030;-U

HKB;"1L3(

3

Produits de la Chine

$3.70/kg

98

lb

HKB;"3L3(

Produits du Costa Rica

HKB;"1LE(

CONGELĂ&#x2030; / FROZEN ROZ RO ROZEN OZZEN

lb

159

HKB;"'LD(

éążéąź"5112

HKB;"1L((

â&#x20AC;Ťá§&#x2013;×&#x2019;â&#x20AC;Źŕ°Ľá&#x17D;Š â&#x20AC;ŤŕĄ&#x201A;á§&#x2013;×&#x2019;â&#x20AC;Źŕ°ĽÇ&#x2018;á&#x2014;&#x203A;ŰĄÓ§Ě ŕŞ?Ç&#x2019;XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

268 !"#$*&''

\,)]$+%-"*+,)-"ĺ&#x152;&#x2026;çłťĺ&#x2C6;&#x2014;" 5112

799

3400

ea/ch

2

1

ea/ch

68

99

2

ea/ch

!"#$*&''

Ă&#x2030;PICERIE / GROCERY ER RY ć&#x153;Ź ć&#x153;Źć&#x153;&#x;粞é&#x20AC;&#x2030;

!"#$+&''

ĺ?&#x2030;ç&#x192;§ ç&#x152;Şç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030; M^$)"_)%GHG+"%,"L+,(99GW ^$"?%G,)"J,'Q

139999 ç&#x152;Şć&#x17D;&#x2019;骨

9999

4999

4999

case e boĂŽte te

b case Ă&#x20AC; partir de 30lb boĂŽte 30lb and up

case boĂŽte

case boĂŽte

ç˝&#x2014;銏ç&#x201D;&#x;č?&#x153;

ć&#x2013;°é˛&#x153;č&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

ç&#x2DC;Śč&#x201A;&#x2030;ç˘&#x17D;

219

Ă&#x20AC; partir de 20lb

lb

20lb and up

189 lb

č&#x2019;&#x153;č&#x201A;&#x2030;

č&#x160;Śč?&#x;č&#x192;ś

!"#$%&'($)"*+,)-"é&#x2DC;˛ć&#x2122;&#x2019;é&#x153;&#x153;

YI$"Z,(+"ć´&#x2014;ĺ?&#x2018;ć°´ / ć&#x160;¤ĺ?&#x2018;ç´

!"#$%&'($)"*+,)-"é?˘č&#x2020;&#x153;

Ă&#x20AC; partir de 30lb 30lb and up

219 lb

Ă&#x20AC; partir de 10lb 10lb and up

éŤ&#x2DC;丽č?&#x153;

1299

1299

2399

ea/ch

XXXTJOPRVFCFDDPN

3+(4$),"çťżč&#x152;ś 5617%

139

Ă&#x20AC; partir de 10lb

lb

桎幹

Produits du Canada

2099

3299

!"#$(&''

499

<G%O/("*+,)-"č&#x153;&#x201A;č&#x153;&#x153; >@2

!"#$)&*'

599

399("C+,)- 红č&#x2013;Żç˛&#x2030;ä¸? >DA%C

./,$/&("*+,)- 沚č&#x152;śçłťĺ&#x2C6;&#x2014; 0112

599

Portion

399

299

ea/ch

399

ea/ch

ea/ch

!"#$+&''

EG,+%"+(HG+"C+(-2G"ç&#x2030;šçş§é˛&#x153;ĺ&#x2018;łç&#x201D;&#x; KPK"红çł&#x2122;çął B@2 ć&#x160;˝"A117%

$4

ea/ch

!"#$%&''

$4

!"#$%&+'

!"#$+&''

./01

!I%,)-"湤é&#x201D;&#x2026; B6F7

!,+C%G"ç&#x2026;&#x17D;ç&#x203A;&#x2DC;

99

Portion

5RXOHDX0RQWUpDO 0RQWUHDO5ROOSFV

99

$3

$3

99

ć¤&#x2019;ç&#x203A;?ç&#x152;Şć&#x2030;&#x2019;

沚�

99

!"#$%&+'

!"#$+&''

!"#$%&''

ç&#x201A;¸çŤ&#x2039;éąź

599

Portion

&DOLIRUQLH &DOLIRUQLDSFV

2HLOGX'UDJRQ 'UDJRQ(\HSFV

&UHYHWWH)ULW5ROO >5;9

!"#$?&''

ĺšżä¸&#x153;ç&#x201A;&#x2019;é?˘

599

Portion

Aire de restauration / Food court

599

&KRZ0HLQ&DQWRQDLV

ea/ch

!"#$%&''

!"#$%&''

case boĂŽte

ĺŻ&#x152;č´ľç&#x201A;&#x2019;鼭

99¢

ea/ch

#&)"*+,)- ç&#x2026;¤ć°&#x201D; BBX2;0

case boĂŽte

2599

Produits du Canada

case boĂŽte

5L]VDXWpDXPDVVDJRHW %kWRQQHWVGH6LPLOLFKDLU GHFUDEH

澡é˛&#x153;ç&#x201A;&#x2019;沚é?˘

ea/ch

2299

ä¸&#x160;澡ç&#x2122;˝

1999

Produit du QuĂŠbec

case boĂŽte

1RXLOOHV6DXWpHVDX[ )UXLWVGH0HU0pODQJq

嚲ç&#x201A;&#x2019;ç&#x2030;&#x203A;河

499

Produits de la Chine

case boĂŽte

é?&#x2019;ć¤&#x2019;"BA%C

Produits de la Chine

case boĂŽte

9HUPLFHOOHVDXWpDXERHXI

ea/ch

1099

S"83"?,+'G"T#,&'U"V)9',)',)U"ç&#x17D;°ç&#x201A;šç&#x17D;°ç&#x201A;&#x2019; ' Uç&#x17D;° ç&#x17D;°ç&#x201A;š ç&#x17D;°ç&#x201A;šç&#x17D;°ç&#x201A;&#x2019; ç&#x201A;šç&#x17D;° ç&#x201A;šç&#x17D;°ç&#x201A;&#x2019; ç&#x17D;°ç&#x201A;&#x2019; ç&#x201A;&#x2019;

8,$9&(:("*+,)-"河ĺ?&#x2014;ç&#x192;Šé?˘ 612;0

79¢

Produit du QuĂŠbec

lb

10lb and up

ea/ch

?/,$@$/"*+,)-"椰�水 AB17%

(,"<&$"*,$"ĺ&#x160; ĺ¤&#x161;ĺŽ? =>17%;5

179

399

ea/ch

ea/ch

Ă&#x2030;PICERIE / GROCERY

E,'"F/&)"ç&#x201D;&#x153;é&#x2020;&#x2039; =D5A8

case boĂŽte

case boĂŽte

7

68 ea/ch

鸥çż&#x2026; 01%C 鸥

12900

3000

case boĂŽte

case boĂŽte

01%C 大鸥č&#x2026;ż 01 大鸥č&#x2026;ż

3+F'(F"*+,)-"ç&#x201D;&#x153;č&#x2122;ž"A@2

2100

4800

case boĂŽte

8@@"č &#x201D;沚"5;BDB@2

#[&(-" *+,)-" éąźé&#x153;˛ XBA7%;>B

!,G9+( 红ĺ&#x2019;&#x2013;ĺ&#x2013;ą" >>02;06

100000

case boĂŽte

*%,F@"<(,7$)-"č&#x160;?壍ç&#x2030;&#x2021; 0A12

2

lb

!"#,&,'

!"#$*&''

螣ć¤&#x2019;č&#x2020;? A112;B0

3600

case boĂŽte

!"#$*&%'

7=

77

8@@"澡é˛&#x153;é&#x2026;ą "5;>DXA8

ç&#x2122;˝č&#x2122;ž"B5W=1 JK"č&#x160;ąč&#x203A;¤č&#x201A;&#x2030; =112

^(%G"éť&#x2018;çŤ&#x2039;

ea/ch

HKB;3L((

ç&#x2122;˝č&#x2122;ž"=>W01

288

ea/ch

!"#'&''

!"#,&''

188

ea/ch

HKB;"13L((

HKB;"EL((

Y$9G"*+,)-"çąłç˛&#x2030; =1;0A02">77

2/500

lb

1099

ea/ch

HKB;"14L((

ea/ch

&F%412' č&#x201A;&#x2030;ç&#x2030;&#x2021; C$,%

FOURNITURES POUR / RESTAURANT SUPPLIES

#G,+I"éąźčą&#x2020;č&#x2026;?"=112

JK"*+,)-"澡é˛&#x153;ć?&#x201A;é&#x201D;Ś =012

JK"é&#x2021;&#x2018;ć&#x2DC;&#x152;éąź

ea/ch

HKB;"3L((

AE"341(2"éž&#x2122;ĺ&#x2C6;Šéąźć&#x;ł"#.7

1499

99

99¢

ea/ch ch ch

HKB;"3L(( (

#AB # A ç&#x2122;˝č&#x2122;ž"C8DC$"C.7

1

Ib

Produits du Chili

158

ea/ch

HKB;"ML((

$3.51/kg

49¢

0DSOH/HDI%UDQGč&#x201A; äť&#x201D;J

299

ea/ch

çł&#x2013;ĺż&#x192;梨 çł&#x2013;

$1.08/kg

lb

HKB;"M3L((

%HDWULFHćŠ&#x2122;ćą /

HKB;"1LM(

@0(1"341(2"鸥č&#x201A;&#x2030;ç&#x2030;&#x2021; J

88¢

ea/ch

HKB;"'L((

<.0=1"鼟嚲 88>?8#:%

99¢

168

Produits de la Chine

ea/ch a/c a/ a/ch /c ch

HKB;"2L(( 2L((

éŚ&#x2122;č&#x2022;&#x2030;

$1.94/kg

68¢

3799

ea/ch h

ea/ch

HKB;"1LM(

桎幹

00

HKB;"3OML''

ĺ&#x201C;&#x2C6;ĺŻ&#x2020;ç&#x201C;&#x153;

$1.50/kg Produit du Canada

2/2

Produits de la Chine

79¢

99¢

ea/ch

HKB;"13L((

@'40.0("éť&#x201E;ĺ&#x2020;°çł&#x2013; #$#%

$1.94/kg

56"*'12"741(2"éŚ&#x2122;çął 8,,9":;.7

/01-!(2"341(2"椰弜 #,,-.

$5.71/kg

599

$3.51/kg

Ib

60

$8.80/kg

$3.73/kg

lb

5* => 0>,& !A *6 >B " $>! "C

F&G C6A 0$Q $6,$ R

.>/0<K"ST

��

169

4' 14 1 3DE ED2

12' ?

ç&#x2030;&#x203A;č&#x201A;&#x2030;ç&#x153;ź

HKB;"3LM(

ć&#x2013;&#x2018;çż&#x2026;

59

HKB;"DL((

ç&#x152;Şé&#x2021;&#x152;č&#x201E;&#x160; $3.51/kg

1

14' ED ED2 E D

$10.12/kg

49

H !$ "%

$3.29/kg /kg k

Ib

3' '?

519

ä¸&#x192;彊ä¸&#x160;ç´

ć&#x153;¨č&#x20AC;łčą&#x2020;č&#x2026;?

Un plat au choix+Riz $4.99 Un plat au deux choix +Riz $5.99 Un plat au trois choix +Riz $6.99 23415/$6/$740840$41$$9415/$:;<6/$/8$ SLTXDQWH HVWRá&#x201A;&#x2021;HUW

4299

ea/ch ch ch

!"#+'&'' '

99¢

ea/ch h

!"#$)&%'

499

ea/ch

!"#$?&''

2999

ea/c ea/ch a//c ch

1999

!"#$*'&'' *'&' *' *'&'' ''

ea/ch

!"#$,'&''

One dish with a choice+Rice$4.99 One dish with two choices+Rice$5.99 One dish with Three choices+Rice$6.99 LG'"MN$)'$)"9$&O"$+"/$'"P"9$&+"9$&OQ R$+"R+GG

249

portion

!"#$,&''

599

portion

!"#$-&''

399

portion

!"#$+&''

399

portion

!"#$%&''

399

portion

!"#$+&''

ć°­ĺ&#x203A;żĺ&#x2020;­ĺ° â&#x2022;&#x2122;ć&#x2C6;˝ć&#x203A;&#x2022;â&#x2DC;śâźşĎŞä&#x2039;´ă&#x17D; â&#x2030;żâ&#x160;?Ńłĺ&#x2020;­ĺľ&#x152;â&#x2019;ść&#x201A;ťâ&#x2022;?ă˘?ăĄ&#x17E; &ODVVć&#x201A;ťä&#x17D;Ą We are hiring all departements, experience is an asset. We are hiring a Truck Driver with Class 3 Driver's LicenseTel: 514 653 6096 On embauche pour tous les departements avec bon salaire, les personnes avec experience ont la priorite. On embauche Conducteur de Camiom avec un Permis de Conduire de Classe 3 Tel: 514 653 6096 n'acceptons pas les règlements par Carte Jusqu' Ă  ĂŠpuisement des stocks! Nous d e C r ĂŠ d i t I n t e r n a t i o n a l ; c a r t e P r e Pa i d ; c a r t e cadeau;AmĂŠrican Express Y<&@$"V!>6,&,&$Q"5>Q,"Z We do not accept payment by International credit card, prepaid card, gift card, American Express 133''" U*!@L" 5>!/$6,&$6 Ĺ? 9pULÂżHUOHVSUL[Dá&#x201A;&#x2C6;FKpVHQPDJVLQHQFDVGHGLYHUJHQFHHQUDLVRQG HUUHXUG LPSUHVVLRQGDQVODFLUFXODLUH" & 76XSHUPDUFKpVHUpVHUYHOHGURLWGHOLPLWHUOHVTXDQWLWpVDQFXQHJDUDQWLHUpFDOPH .*6,/K>@" VS" WMX" 1.( T$@L;" 21M-EED-E222 Ĺ? 9HULI\WKHSLFHVRQVWRUHGLVSOD\WDJVLQFDVHRIGLVFUHSDQF\GXHWRSULQWLQJHUURULQWKHĂ&#x20AC;\HU" & 76XSHUPDUNHWUHVHUYHVWKHULJKWWROLPLWTXDQWLWLHV1RUDLQFKHFNV :>R;" 21M-EE1-'DDD Ĺ? ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ĺŚ&#x201A;ć&#x153;&#x2030;ĺ?°ĺ&#x2C6;ˇé&#x201D;&#x2122;误诡䝼ĺş&#x2014;ĺ&#x2020;&#x2026;ć &#x2021;筞为ĺ&#x2021;&#x2020;ă&#x20AC;&#x201A;ć&#x2030;&#x20AC;ć&#x153;&#x2030;ç&#x2030;šäťˇäş§ĺ&#x201C; ć&#x2022;°é&#x2021;?ć&#x153;&#x2030;é&#x2122;?ďź&#x152;ĺ&#x201D;ŽĺŽ&#x152;ĺ?łć­˘ă&#x20AC;&#x201A;C&T čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;äż?ç&#x2022;&#x2122;ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ć&#x153;&#x20AC;çť&#x2C6;解é&#x2021;&#x160;ć?&#x192;ă&#x20AC;&#x201A;

S T- L A U R E N T


▌ЕтОЕтСА-JMZ-JVсВВсЮЦс╕м

сек═Зс╕м%BWJEGPSUISFF!ZBIPPDPN ╨Ь╒ВтАл┌ж┌атАмс╕м.POLMBOE.POUSFBM2$)"$

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

514.458.0032

Courtier immobillier ═ЪуаЮтИВ

quebechotelseller@gmail.com

сКГ7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN

р╛Я

р▒Эр▒н#PVM-F$PSCVTJFS -BWBM 2D)4,уС╛р▒нXXXSPZBMMFQBHFFYQFSUDPN

╦Э╒ЙсЫа╦Й▄╖╦Цра┤тАл╦Й╫╖█ЛтАмсаЭр╡Ырмб╬Ш╨ЪсИнржЛсд│с░│роМр░и╥л р╡УсдАтАл█ЖтАмсЮЫ р╕А

сТм═░╘вркЕсакр╛м╦Й

сЮУриТ╤втАл ╫лтАмр╡УсдАр░е╩╢▀┐саксзЪраГ╥жсДЙ╦╗раС╓жсЮЫсвирдЖ

╟ЕргЙ╦Цре╢рг▒ро│рдд$0/%0 ╩╢╦УрдзроЙ╙╣раИ ╩╢╦У╧▒р╛м слН ═о╠Е"58"5&3тАл┌атАмсиаракснжра┤рпРслВ╙╗ ргЫр║гр╕Тр╖И╟Л ╧гсв╡рйЬ сЬ╡═И╩╣ ╟ЕргЙ╦Цре╢"UXBUFSтАл┌атАмсиасмГсдВ╨Ъро│сЬИ╬╜рмЕрбУ ╩╗╙╣╦П╙╗ргЫ ╦П╦УраИ▄░св╗═о ро│р╢┤сВВсКнсб╕ ╨Ъро│╘ШрйЬр╕грйгслН╘в╙╣раИ сДл ╥СтАл┌атАм╩╜раИ╙мр┐Ч╤всИЬр╢Зр░д рж│═И╩╣

р░╜саНрдЖ╤втАл╫лтАм

╨д╠┤

╟Ер║Ь▄╣╙зр╖▒╙Срб┐(BUJOFBV╨Ъро│р┤НрйЬ═осО╡ргЫсЫйсаЪрг╢╨З тАл ┌ЖтАмр┤Н═И╩╣ рг╢╨ЗтАл┌ЖтАмсБ╢риТ═И╩╣ рж│═И╩╣ спк╠╢снЙ ╩╣╙нро┤╘║рмб╬ШсжЙ╤лсаЭр╡Ы ╟ЕсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙ╙Ь═осО╡ргЫсЫйсаЪрг╢╨ЗтАл ┌ЖтАмсдЛр┤НргЫсБ╢риТ ╩╣

р╕А

р╕А ╨д╠┤ р╕А

р╕А

ржЛсо┐╘в╓ЭтАл╫╛тАмрдЖ

╨д

╟Е╙орб┐ра┤скЩ▄╖тАл█ЛтАмсдЛсйЩржЛсо┐рдЖ сбпсИОсЧЫр╛▒╤╜ра╢╤лсз╛св╗ сИнсИЬсзЪ сЦ╕╦Йсои╩╣ ═осО╡ ро│сЬИ╬╜ ╨ЪсжЙсм╖╠арйй сА░сДл╥СрдЖ╦ЮргВсНВ╧б╦┐рг▒ сдЭ═УроЛтАл ╫лтАмсЮУриТ═И╩╣ ╟Ера┤скЩ╦Цре╢р┐ЧсЙатАл╦Й╫╖тАмр┤Н тАл┌атАмр╡┐р▒Ь╬Зр┤Н╨орпжснгсдЛсйЩржЛсо┐ рдЖргЫ▄╖тАл█ЛтАмснЪ╘╗ ▄▓╦УрдП═о рдЖ╦ЮсТмргБсм╖╠арййсА░ сЙг╠Бреб ра┤ р╛▒╤╛сдЯ╒Лр░е╩╢▀┐сНВс░НсДЙ╤╣р╡е╤╕╦ЙркЕсаксПзра┤скЩ╠а╘псдВ ргЙтАл┌гтАмрдз╘жр╗╖╥жр▒Ь▄╖ ═И╩╣ргЫр┤Н╦Й

╠┤

╙орб┐.05&-

рйЬслН сндсдВ╒Бс░│сд│ сБ╢риТсИ╢▀┐ сдйрг▒тАл▄ШтАм╥к ╘Ьрг▒ркРсИпсбУ сг╛╩╣ ╨ЪсжЙроЬрл╡╘║р▓ЙраГ╤Л╤╜р╣жсбУсг╛╩╣ сЬ╡═И╩╣

╨д╠┤ р╕А

р╕А сГЛ╨д╠┤ 0''&3сМЯсгТрдД ╨д╠┤

р╕А

р╕А ╨д╠┤ р╕А

╩╗р╖▒сждрдЖ

╩╗рпасМЮсдЛсйЩ слНрйЬ р┐ГржЦсУбтАл ▌ЭтАмр╢Зрг▒▀┐р░псНд╬╜сНдркП раЖ ╠асЭ┐═Ис░│ ╨ЪсжЙсм╖╠асКнсА░ ркРсИп╩╣ ═И╩╣спк╠╢ ╘╡снЙ╩╣╘А╘║рйЖ╠У

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛ

╨д╠┤

╨д╠┤ р╕А ╨д╠┤ р╕А ╨д╠┤ фЮб╬╗с▓Тт░ЫтАл▀Н┌ХтАмрд▒р▒Эрг╖уТ╗р░к ═Ър░к рдЭтОлрд▒р▒ЭсГПсЭдфК╖с▓ТфК╖р╣ЗрзХфДПс░╢тАл┌атАмфЙЪ╬ЭхБот░осГлф║│т╝итД╛хБот░оф╢жт░Ы с▒Щ╧зсМЯ╠╗рд▒р▒ЭужДрд║уП╝уПЧ ═А═З т╝итД╛сТ╕сМ╡ ╤ЗфГОсМ╡рд╡╥Й фДдс▓ТтйвсЭГфЧЫ╨грзХфДП уГ┤сН▓с░╢фн╜ ╨Ртд│сГлф║│смНтИВтАл┌ХтАмф▓П╧╕уП║ фДдр╣ФсГгтАл▌ЭтАмJVDPNуС╛ф╢вс┤Тт░╕с░бр╣ЗсОмре╖ фЕПфЕП

3VFEFMB3PDIF .POUSFBM )4$

3VFEF3PVFO .POUSFBM )8/

с░│ р│Б ═░ ▀│ с╕Юре╢ ╥о ═И р▓к узЖ

р│╗

═Ъ

сУ░

р▒Э

тГв

с║й

уЯЮ

#PVMFWBSE4IFWDIFOLPFU#PVMFWBSEEFMB7FSFOESZF -BTBMMF )/)

3VF7JMMFSBZ .POUSFBM )&(

фК▓ фУ┤  сОб ╤Е фЙХ сЭм ╧Ф с░║ ▀О уП╝ ф╛╣

╘НсУп╘ЙфГнeсЯБфЙ░ф╗ВфФ╡ тБПфУ╗тАл▌║тАмс▓ТрйЫс║йфШХрзХфДП 5405 St. Denis Montreal, QC H2J 4B7

уеТ═Зсмгфмб !╓З╩╖сТ░╓ЗтАл!┘╛тАм ╓З╠Л ╓З╨ЮсТ░╓ЗрпЖ!

13:30-19:00 ═ФрзМ 12:00-17:00

тйвфДК $

152,900 т╝║фКг

(514) 998-1514 (514) 889-0290

XXXTJOPRVFCFDDPN

#PVMFWBSE4IFWDIFOLPFU#PVMFWBSEEFMB7FSFOESZF -BTBMMF )/)

3VF1MFTTJT .POUSFBM )-9

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОйтАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  рг▒ р░д рпЕ сКГр░п

╟Е-POHVFVJ▄╖тАлсаНр░╜█ЛтАмрдЖ ркРсИп╩╣сЦ╕╦Йсои╨ЪсжЙсм╖╠арйй сА░ р░е╨ЪсжЙр╜Осждрв╗╨Р╥жсШвр╛Ю╤Бр╣╢р╣╖╒Л╒О рдз╨бслВтАл┌итАмсБ┐см╖╒┐ ▀╕рйЖр░ера╡сзЩ▄░╙н сМЭ╩╣ ╘║╘ир╣Ц ╩┐реХ╓╜╤╜р╣ж рйЭр░ероЬрл╡ тАл┌итАмр░ерл╡╘║р▓Йрг▒сБ╢риТсоирпЩрпмтАл▄ШтАм╥к сБ╢риТсоисдйрг▒╩╝╙г ╟Е╩╝рбП╩╜сйУр░╜саНрдЖ сбпсИОсЧЫргЙрдзсв╗╤лсз╛ ╩╝рбП╩╜сйУргЫ реб▄╖сДЙ╧всв╗тАл┌гтАмрдЖснжраФроЦрпЩ╠Ь ро│рл░рбУсоЖ═о╠Ера┤скЩ╦ЮсЫг рдЖсЦ╕╦Йсои╩╝ркРроКрдЙ╩╣ сЦ╕╦ЙрпРслНсЖА ╤╜р╣жс░│ раЖр║╕сИ╢▀┐ сЙг╠Бра┤ сдЯ╒ЛраСрдРсНВсЦ╕ ═И╩╣ ╟Е╙орб┐-POHVJFVJMрбПр╢Ю╙ЬсдЛсйЩр░╜саНрдЖ се╡сдВ╦ЮсЫг сметАл▄ЭтАм╩┐ сдЙрпж▄▓тАл▌ТтАмркЕсакр┤Н рбПр╢ЮраЪсм╢ рдЖснжраФроЦрпЩ╠ЬрдЖ╨ор░е╥и╨ЬраИ ╘║╠╛роЙрг╜═УрзЛ сЦ╕╦Йсои▄▓╩╣ ╤╜р╣ж╩╣ р░е╒ЙсИЧр╜О сжд╒Л╒О╓ЦспМроз╒Л╒О ╨д╦ЦреРсЗ╜╘╡╙│╩╣ р╖др░е▄░╙н рдЖ═И ╩╣ рйЬ═И╩╣ сдЛрйЬргЫрдЖсЬ╡═И╩╣рдЖ╦Юрл░╨д╠┤сБ╢риТ

ф▓ПфГЫ

рг╢╨ЗтАл┌ЖтАм


˻$0/%0੼)FOSZ ӭ$POEPᤆ௦੼)FOSZ ˻$

ᄋࠑ‫̖ڠ‬ ՀͺТథᬌМՂ

ՀͺТ)FOSZ:F

 ྟ

!"#$%%&''()&*&"+%% !+""੣఺ 

&NBJMDIJOBBHFOU!HNBJMDPN

ࣸ ն ζ ো

నҫ̅ӧ̠ᇪӜ ੆᫁̅ӧ̠ᇪӜ ᄽॶࠃ਒ਕ៘ӧ̠ᇪӜஂ૆ ࣱ௢ᓫኔ៘ࠆਖ਼ઙ‫ݑ‬าҮᤆ࠱ፘ፝

!"#$%&'$()*+,-.,/0.11.$2(3$456*7+893$:($;<=$#>?

 ࣱҪૅܷ ᄋࠑ‫̖ڠ‬501

.BO-J ృྃ ‫̖ڠ‬ፂጡ

 

իࡷ ‫̖ڠ‬ፂጡ

 

NBOMJNPOUSFBM!HNBJMDPN

ʼᄇ˓࿗ࠑ഍ᄧܲਖ਼‫ܲۋ‬ழͮઅᠪᒬͰܲᤤસ ឯಉᄹᄋࠑ‫̖ڠ‬ՀͺТథᬌМՂᎩቢ

ᄋࠑ‫ڃ̖ڠ‬᫲ᨚᆂ‫ݑ‬ ᄋࠑ‫̖ڠ‬᱆ᄴ‫ڃ‬᫲ኃ̊Տ

ѵሌॎ ‫̖ڠ‬ፂጡ

ZVUPOHMJV!HNBJMDPN

 

HVBOGVXV!HNBJMDPN

XXXIFOSZZFNPOUSFBMDPN

䉚Ν⠙⿸ᅸ喑⩌ᘼ喑ែ䉱➖͇⮱჏ᝤ䄤‫⮴∕ڠ‬უౝϔण҉‫ڡ‬ఏ䭌Ȩ⠙⿸ᅸ⩌ᘼែ䉱➖͇̀❵ȩ ‫ ڣ‬7JMMF.BSJF࣊˗ॷНࠠѣ‫׬‬

1MBDFEFTBSU ‫ڡ‬ᨡባஸНࠠѣ‫׬‬

Ѓ ℄䗨-POHVFVJMౝ䧮〆 Ꭰ Ф倅㏔‫ڙ‬ᄀ#MV3JWBHFౕ უࢠज⁐䉼☌㟞⇠ᮜ ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬-POHVFVJMౝ 䧮 ܳ䧌̷̸倅䕌 ‫ڙ‬ᄀ‫ڲ‬ ፓ֒䏘ᝬᣒᒲბᅸ䶣㟞చ কడ᰺ߎ䃫᫪命‫ڙ ڕ‬䒓〆 ႓ᵎ‫ڙ‬చ⇠ᮜぶᏁᰶᅪᰶ

‫ڞ‬ ノ ➖ ͇

ࣱత ௅ኃయ

CONDO

ȕẩᅧࡷ 䓦㻿ࢂѺፓ Ꭰ᫦ᅧ๔䭠झ ☌㟞⇠ᮜ㐊 Ҡ㻳㻿ፓ䒓Ꮐ‫➖ו‬䬡घФϲ ̴$FOUSJT ᫝Ⰵ ȕẩᅧࡷ ๔䭠‫ٶ‬ᝬ䬡 ፓ๔䭠झ ☌㟞⇠ᮜ㐊Ҡ㻳 㻿 ፓ䒓Ꮐ‫➖ו‬䬡 घФ ̴ $FOUSJT ᫝Ⰵ ȕẩᅧࡷ 䓦㻿ࢂѺፓ Ꭰ᫦ᅧ๔䭠झ ☌㟞⇠ᮜ㐊 Ҡ㻳㻿 ፓ䒓Ꮐ‫➖ו‬䬡 घФ ̴ $FOUSJT ᫝Ⰵ ȕẩᅧࡷ 䓦㻿ࢂѺፓ Ꭰ᫦ᅧ๔䭠झ ☌㟞⇠ᮜ㐊 Ҡ㻳㻿 ፓ䒓Ꮐ‫➖ו‬䬡 घФ ̴ $FOUSJT ጟਜ਼ ȕẩᅧࡷ 䓦㻿ࢂѺፓ Ꭰ᫦ᅧ๔䭠झ ☌㟞⇠ᮜ㐊 Ҡ㻳㻿 ፓ䒓Ꮐ‫➖ו‬䬡 घФ ̴ $FOUSJT ጟਜ਼

ጯ͚ᓰ⮴უᆞ 4*.140/‫ڙ‬ᄀ䙺ბ‫∠ڲ‬ ↍֒䏘ᝬᄼᬣԊႶ ₒ㵹 ܳ䧌‫ݝڲ‬$PODPSEJB হ.D(JMM๔႓ౝ䧮〆(VZ $PODPSEJB

㧆ጯ͚ᓰ㞧ᱜᎬ౧℄䗨叓श ᅁ๔႓-PVJTF#PIFNF ⱌₐጯ͚ᓰ䲏ᄦ+B[[Ꭼ ౧㒻̺㘉ᩣᮜ㻯 ჋᱕ౝ Წ ̺䨵䧏⩢க ͚๛⾧䄰 ⁔ᐼ䷻ᵩᵾᠬ֒䏘ᝬఫ Γბহბ‫ڲ‬㟞చ ᄼᬣ ԊႶ ₒ㵹ܳ䧌‫ݝ‬ .D(JMM $PODPSEJB 62". ਽ϧ㶄ぶ Ⱑ䕇ౝ䧮1MBDF %FT"SUT ȕẩᅧ䊲๔࢔ბ  ⊡ბ ፓბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ϲघФ ̴ $FOUSJT Ⱑ䭺̶̴ ȕẩᅧ䊲๔࢔ბ ፓბ‫ڲ‬ 䒓Ꮐ घФѻλጯᩬѝФ ៏᝸Ф ̴ $FOUSJT ጟਜ਼ ȕẩᅧ䊲๔࢔䭠‫ٶ‬ ᝬ ‫ڕ‬Ꭱ⩢䉦ϲٰ ⊡ ბ ፓ䒓ᏀMPDLFS घФ ̴ $FOUSJT ጟਜ਼ ȕẩᅧᬍ᩹‫ڕ‬ᮜ䊲๔ ࢔ ⊡ბ ፓ䒓ᏀMPDLFS घФ ̴ $FOUSJT ᫝䭺Ф ȕẩᅧᬍ᩹‫ڕ‬ᮜ䊲๔ ࢔ბ ፓ䒓ᏀMPDLFS घФ ̴ $FOUSJT

ȕẩᅧ๔ࡷ ጯ͚ ᓰ㐊ҠѺ㒛 घФ ̴$FOUSJT ጟਜ਼ ȕẩᅧ๔ࡷ ⼌ 䛾ᰵ ⼌㏓ Ꭱᰵ‫ݝ‬᱌घФ ̴$FOUSJT

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ՀͺТ‫ڃ‬᫲

)PDIFMBHB ‫ڡ‬ᨡᬄᤃНࠠѣ‫׬‬

‫ڙ‬ ᄀ ẩ Ⰵ

Ꭱᐧ ᎠᅧҬ⩕䲏⼜   Ꭱ ᐧ  Ꭰ ᅧ Ҭ ⩕ 䲏 ⼜ ᪋ᐭᐼ࢔ბ ࢘⩌䬡 ͑͗ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ₒ㵹㜠ౝ䧮〆 ბ ใ ։ 䒓 Ѻ ক 䓦 䲋 ፥ Ⴖ 䲆 Ꭱᐧ ᎠᅧҬ⩕䲏⼜ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ͗ౝ̸䒓 ϲܳ䧌 ጯ͚ᓰ㐊Ҡౝ⃢घФ ₒ 㵹 㜠 ౝ 䧮 〆 7 J B V হ 1 J F *9ϲܳ䧌ጓठघФ Ѻ ͗MPDLFS ₒ㵹㜠ౝ䧮〆QMBDFEFTBSUϲܳ䧌 ጯ͚ᓰ ̴$FOUSJT ̴$FOUSJT 㐊Ҡౝ⃢घФ̴$FOUSJT

࣊˗ॷພᕻНࠠѣ‫࣊ ׬‬ӒНࠠѣ‫׬‬

ழᄨ-B4BMMF

ܹ‫׬‬ѣ

Ꭱᐧ ᎠㆠҬ⩕䲏 ⼜ 䬡࢔ბ 䬡࢘⩌䬡 ፓ̭͗ ౝ̸䒓Ꮐহ̭͗‫➖ו‬䬡ጯ͚ ᓰ㐊ҠѺ㒛 ᝸ᚏᬍघФ ̴$FOUSJT

䌊⻨ጯ͚ᓰܳ䧌䒓⼸ Ꭱᐧ Ꭰㆠ䊲๔Ҭ⩕䲏⼜ 䬡࢔ბ 䬡࢘⩌䬡 ͚๛⾧䄰 ፓ̭͗ౝ̸䒓Ꮐ䓾႓ᵎ Ꭹ ٬చ 倅䕌 ࡨ䮏घФϲ ̴$FOUSJT

㉔ 䗨 " O H S J H O P O ‫ ڙ‬చ ბ ࢘ Ꭰ‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ਜ਼ₒ㵹ܳ 䧌㜠"OHSJHOPOౝ䧮〆 ক䓦 ੳ͇ 丽些 ႓ᵎ䃫᫪命‫⾧ ڕ‬ ⅁⌲᫝ ⩌≨Ӭ‫ݖ‬घФ ̴$FOUSJT

7JMMF.BSJF Mă)ôUFMEF 7JMMF㶄‫ڙ‬ᄀ‫ܧ‬ਜ਼ბ࢘ Ꭰ᫦ᅧ ẩ䓾ౝ䧮 ࡨ䮏 ႓ ᵎ ⩌≨䲋፥Ӭ‫ݖ‬घФ ̴$FOUSJT

䓾#POBWFOUVSFౝ䧮〆 ጯ ͚ᓰ㐊ҠѺ㒛࢔ბ ࢘⩌ 䬡 Ꭰ᫦ᅧ Ѻλẩ ䷻ ᮜх㒻 䭠‫ٲٶ‬䋠ক䓦ϑ䕇 䲋፥Ӭ‫ ݖ‬䓾႓ᵎघФ ̴$FOUSJT

ҫ૆̡ܸʷర ᡔ៸ӨНࠠѣ‫׬‬

࣊˗ॷНࠠ

ᄰᬌːʺ‫ڡ‬ᨡ੝

̔ᤰΧѾ

࣊˗ॷ஡ӑӝ

Ꭱᐧ ᎠㆠҬ⩕䲏⼜ ࢔ ბ ࢘⩌䬡 ፓ͑͗ౝ̸䒓ᏀѺλ ᅯ Ԝⳝ㧆➦‫ݖ‬ᅁ‫ڕ‬ᮜጯ͚ᓰ 㐊Ҡౝ⃢ 䏘ЪౝѺ⮱䆎ᒮ ᜽ߌ ϧธែ䉱Ƞ㜗Ѽ⮱̺ι䔶᠖घФ ̴$FOUSJT Ꭱᐧ 䓾ᎠㆠҬ⩕䲏⼜ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ፓ͗ౝ̸䒓ᏀѺ λᅯ Ԝⳝ㧆➦‫ݖ‬ᅁ‫ڕ‬ᮜጯ͚ ᓰ㐊Ҡౝ⃢ 䏘ЪౝѺ⮱䆎ᒮ ᜽ ߌϧธែ䉱Ƞ㜗Ѽ⮱̺ι䔶᠖घ Ф̴$FOUSJT

ጯ͚ᓰᎡ᫝‫ڙ‬ᄀ1SP K F D U - F 4 F S W J M M F 䊝 䌜 ܳ 䧌‫ݝ‬ౝ䧮〆"UXBUFS Ꮴ ๔ %BXTPO$PMMiHF ٬〒ࡨ 䮏ぶ౴ౕₒ㵹ܳ䧌‫֒ڲ‬ 䏘ᝬ ⍥∠↍ ᵾᠬ ᅸ䶣䱟झ ぶᏁᰶᅪᰶẩᅧఈࡷ ፓბ‫ڲ‬䒓Ѻহ-PDLFS ‫ڕ‬ᅸ᱕ ౝᲬ ࣕᝬⴠ㠞झ䲏 ͨ࢔ₒ‫ڒ‬ ᐼ㶐፪䬡ፓ䃏‫ݣ‬㶐ᾞ Фᵩ࠲ क़๔̺䨵䧏⩢கघФ ̴$FOUSJT

䊲㏔ᬍ᩹⇠ᮜ‫ڙ‬ᄀԜⳝ౐ߠѓ ᫜⇠ 㻳䛻⾧ᬤ ᬍ䖛ᡎፓბ‫ڲ‬ 䒓Ꮐহ‫➖ו‬䬡ౝ̸Ⱑ䕇-PO HVFVJMౝ䧮〆 ϑ䕇Ӭ‫ ݖ‬䃫᫪ 命‫ڕ‬ᎠᅧҬ⩕䲏⼜ ‫ڕ‬ᅸ 倅㏔᱕ౝᲬ ࣕᝬ๔⤳ⴠझ䲏 ‫ڕ‬᫝㷲ԛ⟣̭ۢ≮ ፓᎠ᫦ ㆠ➦๔⻮ϧ䱟झ घФϲ ̴$FOUSJT

4BJOU-BVSFOUࡧᎡ᫝ᐧ ‫ڙ‬ᄀѺλẩⲎᝬ 㐀Ჱव⤳ ᐭᩫᐼࣕᝬ ๔⤳ⴠझ䲏 ๔䭠झ 㻳䛻ᐭ䭁 䭠‫ٶ‬ᬻ࿇ᰶ֒䏘ᝬহ ẩ䶣∠↍ Фᵩ࠲क़䒓Ꮐহ⻮ϧ ‫➖ו‬䬡 䓾̭ܴ‫ڞڙ‬䃫᫪⻨▘䒓 〆#PJT'SBOD䊝䌜ܳ䧌䌊⻨ घФ̴$FOUSJT

ጯ͚ᓰ3FOj-jWFTRVF๔ 㶄̷Ꭱᐧ࢔࢘‫ڙ‬ᄀፓ䒓 Ꮐ‫➖ו‬䬡 䄒‫ڙ‬ᄀѺλẩ 䊝䌜 ܳ䧌‫ݝ‬#FSSJ62".ౝ䧮〆 Ҭ⩕䲏⼜Ꭰ᫦ᅧ ‫ڕ‬ᅸ᱕ౝ Წ ๔ẩፓᅸ䶣䱟झ ⍥∠↍ ֒ 䏘ᝬহᵾᠬᝬѺλ㧆ጯ͚ᓰ᪴ ࡃࡧ Ხ㜡೻ጯ⩌≨ϘऄघФ ̴$FOUSJT

੣ ఺ 

ጟਜ਼&NB J M D I JO B B H F O U  !H NB J M D P N

ᄋࠑ‫̖ڠ‬

 ࣱҪૅܷ ᄋ ࠑ ‫ ̖ ڠ‬5 0 1 

ՀͺТథᬌМՂ

!:98";<%"=>0?1@*1AB*((*"C=,"-./0+?'4,"D="5 E"8FG

5.3 ࿘ቡࡔ ѣ‫׬‬

ևெ ʾӥ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ែ 䉱

͇

̀

#SPTTBSEӯ‫ͱ׸‬ ːၹ%VQMFYѣ‫׬‬

㺬ᇈ1PJOUF$MBJSF䆗ࡻ⠙⿸‫ݘ‬ ඲‫ܧ‬ਜ਼Ꭱᐧ ࢍౝ ็Ꭰᅧ Ⲏᝬ ࢘⩌䬡㷲 ԛ⅁≫ Ԋ‫ڨ‬Ხສক䓦ᰶᄼ႓ 倅 ͚‫ڞڙ‬ϑ䕇䲋፥Ӭ‫ݖ‬घФ Ꭱᐧ ࢔ბ ࢘⩌䬡ࢍౝᎠ᫦ᅧ 䓾ᎡᲒ๔䛼㷲ԛ䌊⻨ᄼ ̴$FOUSJT ႓ Ꭹ٬చₒ㵹‫ܳ܍‬䧌घФ̴$FOUSJT

㧆͉ౝࡧ 5SJQMFYੳѼ͑⩕ᝬϔ   Ꭱ ᐧ Ҭ ⩕ 䲏 ⼜   Ꭰ ‫ܧ‬ਜ਼Ꭱᐧ ̷̸͑ᅯ̭ẩ ᫦ᅧᅲѼ䘕ܳͧ͗ࡷ ͧੳ͇ ιẩ࠲क़ຄ͗ࡷ℈ᩣ ‫ ็̴ڒ‬ఋ្⢴ᒵ倅घФ Ꭱ ᩣ ‫ ็ ̴ ڒ‬घ Ф   ̴ ߍ ̴$FOUSJT ⼻$FOUSJT

0GGFSଌԪ

࿘ቡѿ‫ܓ‬

⿸ ӯࢀ$ӝ࿘ಚѿ‫ܓ‬ ᅸ

᜵ࡴ1PJOUF$MBJSF ᗜˌ‫ڡ‬ӝ 5SJQMFY ៸Ө࿘ቡѿ‫ܓ‬ѣ‫׬‬ ‫ͱ׸‬ːၹ੝̗ѣ‫׬‬

ౝ౭ !"#$%"&'()*+," -./012.3'4,"567"8&9

Ꭱᐧ ᎠᅧҬ⩕䲏⼜ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ̭͗ბ‫ڲ‬։䒓 Ѻ ̭͗‫➖ו‬䬡ক䓦䲋፥Ⴖ䲆 䌊⻨ᄼ႓ₒ㵹ܳ䧌 ₒ㵹㜠ౝ 䧮〆$BEJMMBDܳ䧌घФ ̴$FOUSJT

ጟਜ਼

!"#$%%&''()&*&"+%% !+""

)PDIFMBHB ‫ڡ‬ᨡᬄᤃНࠠѣ‫׬‬

ழᄨ ᜵ࡴ1JFSSFGPOET ̄ࡏ࿘ಚѿ‫ܓ‬

ழᬌ͉ ‫ڡ‬ᨡባஸ࿘ಚѿ‫ܓ‬

‫ݞ‬ምࠇழઆᠫഎ

3PTFNPOU 5SJQMFYѣ‫׬‬ Ꭱᐧ ຄ͗ࡷ ຄ͗ࡷᎡ ⼌䛾ᩣ‫ ็̴ڒ‬ఋ្⢴ᒵज㻯䓾 ‫ڙ‬చ 䊲ጯ ‫ڙ‬ϑ ႓ᵎघФ ̴$FOUSJT

ᬌ͉ʼʺ

Ꭱᐧ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ࢍ Ꭱᐧ ࢔ბ ࢘⩌䬡 Ꭱᐧ࢔࢘䓾ᅧࢍౝ䲏 ࡄ 䓦 ⻨ 㧆 ጯ  ܳ 䧌 䒓 ⼸   Ꭱ )PDIFMBHB.BJTPOOFVWF 4 B J O U $ P M P N C B O  Ꭱ ᫝ ᐧ ౝᎠ᫦ᅧₐ䲏ͧⴠ๡ใෆ倅 ᐧࣹ䒓Ꮐ⠙⿸‫ݘ‬඲ࢍౝ̴ᅧ Ꭱ᫝ᐧᅧੳ͇ែ䉱ẩ ፓ̭ࣕ Ⲏ ᝬ ⊡ ბ Ꮣ մ ‫ ݘ‬඲ ⣜ ධ х 㒻 ᝬ ̭≄᝸䬡 ᰶ⋸⊡ ๔䬕ͧ㜗ߕ⏾ 〜๔⅁ ‫ڣ‬ЃᝬҀ౴ͧⵃҀ ̭ẩᅯ Ꭰ᫦ᅧࢍౝ䲏⼜㉔䗨‫ڙ‬చ ㇫㜡㷲 ⼜䓾Ꭱ๔䛼㷲ԛক䓦䓾ᄼ႓ 倅͚ Ⲏᝬ ⊡ბ䓾Ꭱ๔䛼㷲ԛᰡ᫝ 䖀䬕 ᅧ倅ḇ䶣 -&%㞯㘪▜⣝⼌ 䉡 䓾 㜗 ♣   ̴ Ꭰ ᅧ 䊲 ๔ ࢍ 倅ᅧ ₐ፥ͧᅧ ‫ڒ‬ᝤ䭣ᷜც๔⅁ ≫ ‫ܥ‬̻᭫ক䓦⮱̻ф̺ह䬡๔ᝬ ԛघФ̴$FOUSJT ࡨ䮏 Вࣷ倅ᅁ๘⤰౧ϑ䕇䲋፥Ӭ ᫝⊡ბ ᫝᱕ౝᲬ ␯ϛऻ㟞చፓ૤ 㐆4"2 Ꭱ⼌㏓ ᰵ⼌ ౝ ࣹ ბ ‫ ڲ‬䒓 Ꮐ ͗ ბ ใ Q B S L ᬻϛȠ㻱ⴖ 倅ᶐຏࡻႶ䲆⮱仃䔶͸ ⇶घФ̴$FOUSJT ᰶᘼ㔲䄤㜡⩢ᴒ䄏䄓㏳Ԏᖜ᫝Ф JOH जВែ䉱ևℾწघФϲ ̴$FOUSJT ัघФ̴$FOUSJT ‫ݖ‬घФ̴$FOUSJT ̴$FOUSJT

ழᬌ͉࿘ቡѿ‫ܓ‬

5.3࿘ቡࡔ

5SJQMFYઆᠫྭˊ

Ӓ᣸͖᠏‫ڡژ‬

ܸ‫ی‬આᠫྭˊᏆἰ

ᒭͱएϜːᄱࠂἰ

ጟਜ਼ ࢄᇥ4BJOU#SVOPᆞ㙇̸ჹϧࡧᎡᐧ⠙ ⿸‫ݘ‬඲ࢍౝᅧ Ⲏᝬ ⊡ბ ౝ☚ ‫͗ڞ‬ᝬ䬡 䓾ᅧҬ⩕䲏⼜ ჏ࢲᠾ倅䃫䃎 㥪ౝ๔⿄ 䭠‫ٶ‬ᬻ࿇ ࣕᝬ⩞ %FOJT$PVUVSF➦‫ݘ‬䃏‫ݣ‬䃫䃎倅ᶐᬣᅇ ‫ڕ‬ᅸ㷲ԛ๔⅁‫ڥ‬䯲 Ԋ‫ڨ‬ສ ࣹ䒓Ꮐ 䒓䖀ज ։䒳䒓 ऻ䮏䊲๔䱟झᐣѥ㜠ḛ᳄ ᪡Ꮤ ‫ݘ‬඲↶⊥ౕ๔㜗♣๖♣⅔॔䛹ₒ㵹ܳ䧌 ‫ݝ‬4BJOU#SVOPⰮ㏔‫ڙ‬చ4BJOU#SVOP⏾ 䰗౧ᅞౕუ䬕ऐែ‫ڒ‬䓾̴ऱ䶦 㷲ԛࡴ㏔ ࠲᠙᫝ᢏᅸ䶣 घФ̴ घФѻλጯᩬѝФ$FOUSJT

.POU3PZBMࡧᎡ⠙⿸CVO HBMPX ࣹ䒓Ꮐ 䊲๔ࢍౝ ᅧ Ⲏᝬ ⊡ბ ፓᵾᠬᝬ ჏ ࢲ๔⤳ⴠౝ䲏 䌊⻨4BJOU$MFN FOUᄼ႓ₒ㵹̶ܳ䧌 ᫮䓦ࢠ᭜๔ ‫ڙ‬చ⻨▘䒓〆.POU3PZBMϲ ‫ڙ‬䛹 ⻨㦄ऺ⻮⿸͚႓+FBOEF #SFCFVGϲ‫ڙ‬䛹䔉 㧆➦‫ݖ‬ᅁᇈ ‫ڲ‬᪝̭᪝ι⮱ᄼࡧ ⩌≨㜿䔯 䬦͚ ः䲆 ̺ज็ᓄ⮱ສᝬၽघФ ̴$FOUSJT

"IVOUTJDࡧ5SJQMFYែ䉱➖͇ Ꭱⵃ㐀Ჱ⠙⿸ᐧま ຄ๔ࡷ ፓ ͗ბใ։䒓Ѻ ‫ڕ‬䘕⼌‫⼌ ܧ‬䛾ᩣ ‫⼌  ͧݘܳڒ‬ 䛾䔅ᰶᒵ๔෋䪬⾧䬡 ౝ⤳Ѻ㒛х 䊷 䊝䌜ܳ䧌‫ݝ‬ౝ䧮〆)FOSJ #PVSBTTB 䊝䌜ܳ䧌‫⇠ݝ‬䓦‫ڙ‬చ ⻨‫Ⱞڕ‬ᢿऺ‫⮱ऺ࡮ݺ‬㦄ऺ⻮⿸͚႓ $PMMFHF3FHJOB"TTVNQUBϲ‫ڙ‬ 䛹䌊⻨ ጯ䲏̷Ხᄾ㻮⮱ѻФѺែ䉱 ➖͇ ϲघФ̴ 㜗Ѽែ䉱ສ䔶 ᠖$FOUSJT

㧆ጯࡄ䓦ᐭ䒓ᄼᬣܳ䧌䌊⻨ࢍౝ ̴Ꭰ᫦ㆠጟᐭࣾ⮱х䉕ౌౝ‫ܧ‬ਜ਼ Ѻλ偮ࡄ ‫ٸ‬-BVSFOUJEFౝࡧ⮱4BJOUF.BSHVFSJUF EV-BD.BTTPOᄼ䩴 䄒ᄼ䩴᭜͗ӊᆞֺ Ⅱ ⎃⇷⣜㐂 ䷻ᮜ⻭ͪ⮱̓ใᵰ⎽ ฼ᬒज ⍥∠ ∈㝌Ƞಯ䧀 ۟⊗ ᐭ㝦‫ ⊤ܧ‬侾䒓 䔉 䋠⻸႐ज౽უ䬕ऐ䉼᳘ ۙ႐ज⏾‫⏾ ۝‬䰗 Ϙऄऱ⻺ۙ႐ᝤใͽ䋐䄒๔䲏⼜х䉕ౌౝ Ⱋ‫ݺ‬᭜倅ᅁ๘⤰౧ ጟႹ᜽᝭ᰶധ⵭䃫᫪ᐧ 䃫 Ꭳጟᠬ‫ݝ‬᝭ᰶ⮱ᐭࣾប⚔ जࣾᆂℾ⩕ ੳ͇ѼႲ Όजែ䉱ᐭࣾ᜽䯳᫲⍥ о䬟 Ꮣ մ̭Ҁ⮱๔ಸᏓմ᱾घФ࠲᠙ౌౝ ጟႹ ᜽⮱倅ᅁ๘⤰౧⮱̭ܴᐧま 䃫ิ 䒓Ꮐぶ ぶघФ̴$FOUSJT

㧆ጯࢄ䓦ܳ䧌䒓⼸&BTU5PXOTIJQౝࡧ ᎏែ䉱➖͇ 䲍䓾त倅䕌 䭱䓾ᰶ㦄ऺ #SPNPOU⏾䰗౧ Ꭱᐧᴸ‫⼌ܧ‬ẩ 䘪 ᭜Ⅱ−㐀Ჱ Ԋ‫ ≮̭ڨ‬䓾᱌ᒵ็ᰡ᫝ ‫͚ڣ‬ ᴸᰶຄ‫ڙ‬ᄀ ᴸᰶຄ‫ڙ‬ᄀ ᴸᰶ ຄ‫ڙ‬ᄀ̭‫ڞ‬ຄ‫ڙ‬ᄀ๔็᭜  ࢔‫ڙ‬ ᄀ Ხᭀ‫ ⼌ܧ‬፥ᎡᲮѻ⾧㒛⢴ ➖͇‫ڲ‬䘕㐡 ៑ສ ბ‫ڲ‬䨧ౝᲬ ᰶ䬕࢘ ߋ‫ڙ‬ბ ‫ڕ‬䘕䯴ϧ ノ⤳ថ䮑᝭ᰶノ⤳ 㐡ԛ ϧጒ䉦⩕ऻۭᩣ ‫ڒ‬䓾̴䲍䓾䉚➖͚ᓰ ႓ᵎ ‫ڙ‬చᴸ๔ ẩᰶ‫⮱⩕ڞ‬ბใ⍥∠↍ᴸ๔ẩᓲ䶨̭䊤 䉚Ν ⃼ᴸẩᐭФ̴ ᕨФ̴ͧᒵ ສ⮱ែ䉱ఋ្ ⴒᰡ็䄓㏳Ԏᖜ 䄣㜠⩡ $FOUSJT

ࡄ䓦⻨-BWBMܳ䧌䒓⼸ᄼ䩴-BDIVUF䭱䓾⮱Ꮣմ᱾ 䄒Ꮣ մ᱾᭜͗ᄮ䬚⮱Ⴖ‫ڕ‬Ꮣմ⹫ࡧ ፓϧጒ⎃ ⇆␖ ⇆␖ᢿ⤰౧ 䱟झ ⻸ࡰ ㄊ▘ぶぶᏁᰶᅪᰶᄼ䩴ፓࣾᆂ᜽⛌⮱⹫ࡧ ࡨ 䮏 㠞∂䄚႓ᵎ 倅ᅁ๘⤰౧ 41"Ꮣմࡧぶぶ ႓΍⩌≨Ӭ ‫ ݖ‬ᄼᅸΌजВևক᱘হմ᱌䔉⻨૔ௐȠᙌऄ๔㜗♣Ƞᄨ ⅯႮ䲆⮱すιѼ᝭ᏓմᅸᐧౕⅡ䓦 ䷻ᮜх㒻̺䄡 ฼ᬒज ⍥∠ ∈㝌Ƞಯ䧀 侾䒓 䔉䋠 ⻸႐ज౽უ䬕ऐ䉼᳘ ۙ႐ज ⏾‫⏾ ۝‬䰗Ϙऄऱ⻺ۙ႐ᝤใͽ䋐 ‫ڣ‬Ѓᬣ䬡䔅ज҉ͧᏓմ ᅸ⩌ᘼ‫⼌ܧ‬෋ߍᩣ‫ڒ‬Ꭱ̭᱌Ⅱᮜࡷ⠙⿸ᅸ ࢔࢘ ጯᩬѝФ̴ ϲघФ̴ ᭜㜗ѼᝃუᏚᏓմᅸ⮱ສ䔶 ᠖$FOUSJTᎡι᱌Ⅱᮜࡷ⠙⿸ᅸΌ᭜࢔ ࢘ ‫ڕ‬ᅸ᱕ౝᲬ ⟣̭ۢ≮ጯᩬѝФ̴ ϲघФ̴ ‫ڞ‬ ᰶຄౕࢃ जࢂ⠙ΝΌजຄ̭䊤Ν$FOUSJT $ FOUSJT $FOUSJT $FOUSJT 䭱䓾䔅ᰶ๔❴जᐭࣾౌౝ घФ̴ $FOUSJT

ᄰᬌʺ ܹ֞‫׿‬इ

ܹΧѾइ

ࡴЯˌᦊ.PUFM

ܹΧѾइ

ࣷЈ‫ڇ‬ழ͉

᭾ᯀᯞ ၷਓ༢ྐ ᩙ‫׬‬ᮩ৳̡

ጯ͚ᓰ๖ৃ઎Ꮔ ጒ҉ᬣ䬡ক̭‫ݝ‬ কρ ᬖ̷◦ࡷ‫⩌ ◦ࡵ̸ݝ‬ᘼ⽠ Ⴧ Ꭱ㥒͇䷊̴ ᧺҉キࢂ কడᒵ ็ߋ‫ڙ‬ẩ 䲍䓾ࡨ䮏 ‫ڙ‬చ ౝ䧮〆ѻ ⼌䛾 ᰵ⼌䛾ϲࡰ็घФϲ ̴ $FOUSJT

㧆೻๖Ӭ‫ݖ‬Ꮔ Ѻλ偮Ⱞϑ䕇ᅭߋ‫ڙ‬ẩ ͗ᝬ䬡ࢍౝ䲏⼜䓾̴Ꭰ᫦ᅧᎡ Ꭱ䨭ਜ਼䷊䓾̴ ۭ‫̴ݖ‬В̷ౝ 4BJOU-BVSFOUౝࡧ͗Ѻ㒛Ꭹ٬ Ѻλ1MBUFBV.POU3PZBM ̭ক 䛹 ᄼᬣԊႶ ⩌ᘼ⽠Ⴧ ᰵ⼌ ั-POHVFVJM㔮ᅲℾࡧ 》ζⰥᄦ䒰 చ ㉔䗨‫ڙ‬చ 䲍䓾ౝ䧮%V$PMMFHFহ ๖ᐭ͇ѳϲͧ亚丽ᬣ䬡ែ䉱ᩣ⯷ ჏ᝤ㓑ͨ㺮ͧ偮Ⱞϑ䕇ᅭጒ҉ϧঅ 㥒͇ 㥒͇䷊̴ह̭͇ͨ㏼㥒࡮Ꭱघ ᄼ䉦⩕ѻ ᬍใࢃ घФ̴ႅ䉔 $PUF7FSUV ѻᝬ⼌ 䪬⼌㏓‫ ݝ‬䲋፥ज㻯 Ꮔ䲏⼌䛾̺‫ ݝ‬Ꭱ㥒 ᬣ䬡ᬖ◦‫ ◦ࡵ̸ݝ‬᝭ᰶᩬᏉմ᱌䘪 Ꭱᰵ 䄒Ꭹ٬చฝ㾶㞜ສ অጒ䃚㏰ ͇䷊̴ ۭ‫̴⋓ݖ‬ጓठ क़ࢃუ ओ䃎 ̴ ䷻䮖ѻ ̷᝸ღᭀᰵᘻ㔱 ᰶ㉍ ᲮҠ݈͇㞜ᱧ घФ̴ ᘠ ጒ䉱 ⁏䓻Გ⩢䄓㏳৕䄏घФ 䌌Ɑ‫ڠ‬䬕оᖜ キࢂ᧺҉ ᭀ̷᝸ ᰶᬍ㏼ Ф̴$FOUSJT 䄣Ⱐᣑ㖀㈧㏻㏖Ϧᱺ⛟ຟท 㺮γ㼐‫ڣ‬Ѓ‫ڤ‬Ҁθ჉䄤ᠯ⩢䄊 ̴$FOUSJT 侹౴जϑ䕇᫦Ӭ䌊⻨ౝ䧮〆4BVWFϲ ㆠ घФ̴$FOUSJT ৕䄏$FOUSJT 

⩌ ᘼ


ᒽ◉䱿 514-806-6238 ⩢䄊

,-+./"!.#"))-0"'"!.#.12"3!%/"!'

45678#.+!#9(%()(#0+.:#4478#.-22(.3#;<

‫ ׭‬ ͊  䭺Ф㜠 

  ࠲‫ڕ‬䘕უ⩕⩢க

 

#=,>

.POUSFBM 3PTFNPOUࡧ倅ᅇѼႲ⩌≨ᄼ ࡧᎡᐧ ̭᝸ᝬ࢔ბ ͨ࢔Ꭰ᫦ 㠞ᅧ ๖㟞ۭ倅㠞ᅧ ⊡ბ ბ‫ڲ‬䒓 Ꮐ ࡷౝ̸ბႹ᜽ ‫ٶ‬㏬ᬻϛ ͚๛⾧䄰 ͚ ๛॥ᅅ Ѻλᄼࡧ‫ڲ‬㶄 䲏ᄦ㶄ᓰ‫ڙ‬చ ᄼࡧ ⣜ධх㒻᪡命 ‫ڲ‬ᰶ㑾⤰౧ ‫ڙ‬చ᭜䬦ጯ͚ ̭͗䯫ᓄ⮱ᅲѼ⣜ධजₒ㵹‫ऺݝ‬ᵎ$PM MFHF+FBO&VEFT ₒ㵹‫ݝ‬ຒ᳄ࡦ‫ڙٸ‬చ ぶ็͗‫ڙ‬చᮜ◦ࡴթ⒉߈ጕ๔ ᭜⤳ᘠ⮱ᅲ Ѽ Ԋթ ࡴթ➖͇

ླҀଏᕜ

"OHSJHOPOౝ䧮᫮๔ᝤಸ‫ڙ‬ᄀ ࢔ ბ ⊡ბ ๔჏ࢲ ๔࢔ბ ბ‫ڲ‬䒓 Ѻ ბใ䒓Ѻ ‫ࢍڞ‬ౝᎠ᫦㠞ᅧ Ҭ ⩕䲏⼜Ꭰ᫦㠞ᅧᝬ䬡ጰᅭव⤳ ࢔ ბ๔ᄼ䔯჉ᄼࡧ⩌≨Ӭ‫ ݖ‬䙺ຄ䃫᫪Ⴙ ઱ ℄䗨"OHSJHOPO‫ڙ‬చ ⾬䓴‫ڙ‬చₒ㵹 ܳ䧌‫ݝ‬㐬㏬ౝ䧮 䲏ᄦBOHSJHOPOTIPQ QJOHNBMM⩌≨ 䉚➖䘪Ხͧ᫦Ӭ ࢄᇥ 4BJOU)VCFSU 䆗ࡻ‫ݘ‬඲ Ꭱᐧ Ⴐ⮱➦ ◦᭜䆗ࡻฺᐼᝬ̭ẩιẩ⠙⿸䬕 ࢔ბ ⊡ ბιẩͨϧ࢔ᝬ͚๔䔈‫ڒ‬ᐼ㶐ᾞ ᪡∮⮱ͨϧ⊡ ბओใ̭͗⠙⿸䬕Ⱑ䕇ࡷౝ̸ბ Ⴙ‫ࢂڕ‬⠙䔈 ‫࢔ ܧ‬ბ ⊡ბ უᏚࢲ ࣕᝬ 䔯व͑АहѼ ᝃ ज‫ ⼌ܧ‬ᰵ⼌䛾ౝ̸ბ㠞ᅧ倅⮱๖㟞Წ Вౕࣷᅪज㘪⮱⾧䬡Ⴖ㷲γ⿄ᝤ Ҭᓄౝ̸ბც ᪋ᬻϛ ᰶ䋠์⮱‫ٶ‬㏬̭ẩ ౝ̸ბ 䒓Ꮐ‫ڕ‬䘕ౝ ☚ౝᲬ䒓Ꮐ⾧䬡ጕ๔ऻ䮏41"Вࣷბใ⋸⊡

ѼMPWFBOJNFT

នड़ྫྷˉԢၶ਒Ѣ‫ˉ˃ ׫‬᝿ͤ

LAVAL 1987ࣱ

205,000$

Ȕ ࢄᇥ $BOEJDB ࢍౝᎠ᫦ㆠ ࢔ბ ⊡ბ 䓾㦄 ऺ͚႓ Ȕ ࢄᇥ $BOEJDB 䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ࢍౝᎠ᫦ㆠ ࢔ბ  ⊡ბ ౝ̸ბႹ᜽ 䗨倅ᅁ๘⤰౧ Ȕ ࢄᇥ $BOEJDB 䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ࢍౝᎠ᫦ㆠ ࢔ ბ ⊡ბ ౝ̸ბႹ᜽ 䗨倅ᅁ๘⤰౧ Ȕ ࢄᇥ $BOEJDB ㇫㜡‫ݘ‬඲ ࢍౝᎠ᫦ㆠ ࢔ ბ ⊡ბ ౝ̸ბႹ᜽ 䓾倅ᅁ๘⤰౧ Ȕ ࢄᇥ $BOEJDB ࢍౝᎠ᫦ㆠ ࢔ბ ⊡ბ ౝ̸ ბႹ᜽ 䗨倅ᅁ๘⤰౧ Ȕ ࢄᇥ $BOEJDB 䆗ࡻ‫ݘ‬඲ ࢍౝᎠ᫦ㆠ ࢔ ბ ⊡ბ ᕔФ℁Ხ倅 ౝ̸ბႹ᜽ 䓾ᄼ႓͚ࣷ႓ 䗨倅ᅁ๘⤰౧ Ȕ ࢄᇥ -B1SBJSJF ࢍౝᎠ᫦ㆠ ࢔ბ ⊡ბ Ԋ‫ڨ‬ສ ⣜ධх㒻Ⴖ䲆 ᄼ㶄 जₒ㵹ࣨ㦄ऺ͚႓

!"#$%&'"#(

ࢄᇥ3ࡧ⠙⿸‫ݘ‬඲ Ꭱ‫ڕ‬ 䲏㷲ԛ 䲏᱊͉᫦ ᝬᅸ䲏⼜ TRGU ࢔ბ ⊡ბ ⶙ ᱕ౝᲬ ͗ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ͗ბใ։ 䒓౧ ౝ̸ბႹ᜽ ᰶ̭͗๔⮱უᏚ 䬡 㷲䃫͚๛ӈᯃহ⾧䄰䲍䓾‫ڙ‬ ‫↪ڞ‬䒓 䉚➖ ႓ᵎ ‫ڙ‬చহ倅䕌‫ڙ‬ 䌜䔯व๔უᏚਜ਼Ф 

ࢄ ᇥ ⇠ ᮜ ‫ ڙ‬ᄀ 䲍 䓾 ౝ 䧮 ㏬ ࢄᇥ#SPTTBSEጯ$ࡧ 䲏ᄦ ਒ᅁ๘⤰౧ Ꭱᐧ Ⲏ হ‫ڙ‬ϑ᳏㏪ ࢔ბ࢘⊡ ᝬ ჋⩕䲏⼜4' ܳ ͗ბ‫ڲ‬䒓ѺᐧᝬᎡ䭽 Ҁ ۤ ⅁ হ ⾧ ⅁ 䒙 ᢏ க ͗ ბใ䒓Ѻ 䓾%JY䉚➖ੳ Ꭱ ẩᅯ 䲏⼜ ➖͇ ౧ ጡธ〆 ႓ᵎ ‫ڙ‬చਜ਼Ф 䉦ᰵਜ਼Ф  ᰵノ

ࢄ ᇥ # S P T T B S E - ࡧ 䓾 %JY ᫝ᐧ⮱⣝А⠙⿸ ᐼ‫ݘ‬඲ ᐭᩫᐼắᔢ ჋⩕䲏 ⼜4' ࢔ბ ⊡ ბ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ͗ბใ։䒓 ౧჋᱕ౝᲬ ͚๛ᯃ⅁ ⾧⅁ 䒙ᢏக ⾧䄰ౝ̸ბႹ᜽घФ  

ࢄᇥ#SPTTBSEጯ3ࡧ ⠙⿸∸ ᝬ Ꭱᐧ ჋⩕䲏⼜ 4' Ⲏᝬ ⊡ბ ͚๛ۤᯃ ⅁ ⾧⅁䒙ᢏக ბ‫ڲ‬䒓ᝬ Y ბใ䒓Ѻ ᰶౌᏀუᏚᐝ 䓾 $PTUDP䉚➖ੳ౧ ႓ᵎ ‫ڙ‬ చघФ 

ࢄ ᇥ # S P T T B S E - ࡧ 䓾 Ѻλ.POU4BJOU)JMBJSF⮱ ጯ͚ᓰੳ͇ࡧ 倅ఋ្⢴㜿䔯 䄒͉᫦丽ࢲѺλ$BSSFGPVS ጯ ͚ ᓰ   Ꭱ 倅 ㏔ ‫ ڙ‬ᄀ MPG U ࢔ ბ ࢘ ⊡ ᕨ 䲏 %JY ᫝ᐧ⮱⣝А⠙⿸ ∂ప丽ࢲ ‫ڞ‬ᰶ͗ᏔѺ丽 ᕔ‫ڙ‬ᄀ ࢔ბ ࢘⊡ Ѻλ -BOHFMJFS䉚➖͚ᓰ 丽ࢲ‫ڲ‬ ⼜Ꭰ᫦ㆠ 㜗ፓऻ䮏̭ ᅯ ጯ͚ᓰ䷻ᮜᅪᩣᕨ䲏⼜ ͗๔㟞చ‫ڙ‬ᄀ䃫䃎キ∮๔᫦ ᐼ‫ݘ‬඲ ᐭᩫᐼắᔢ ჋⩕䲏 ࢲ䷻ᵩ‫ڥ‬䯲 ᎟ۭ㜿䔯 ็Ꭱ 䃫ᰶ͗ᏔѺ็ᎡᲒͧ ⾧䬡䃫䃎व⤳‫ڙ‬ᄀ࠲᠙‫۝‬ ⼜4' ࢔ბ ⊡ Გͧ჏ᝤ᣽ӈγ͝ჹ㔹ज䲍 Ꭰ᫦㠞ᅧ࠲क़̭͗ౝ̸ ჏ᝤ᣽ӈγ͝ჹ㔹ज䲍⮱᰺ マ ᓛ∏▶ ≄ⷄᱧ ☑マ ≄㶐 ბ Yბ‫ڲ‬䒓Ꮐ ͗ბใ։䒓 ⮱᰺ߎࣕᝬ䃫ิ命‫ ڕ‬䙺ᰶ 䒓Ꮐহ̭͗‫➖ו‬䬡䓾႓ᵎ ‫ࣕߎ ڙ‬ᝬ䃫ิ命‫ ڕ‬Ꭳ䃫ᰶۤ ᱧ ★᎟ᱧ ᯃ⅁ ⾧䄰 ▜‫ڤ‬䄒 ‫ڙ‬ᄀ⮱‫ڞڙ‬䃫᫪࠲᠙֒䏘ᝬ ౧ ͗ͨϧ࢔ბ჋᱕ౝᲬ ͚ ۤ㫼ბᰶᎡ⮱㐚⼌䔶᠖ᰭ చघФ 㫼ბᰶᎡ⮱㐚⼌䔶᠖ᰭ䔯 ч䃛ბ ᅸ䶣о䬟ࡧጯ౧Ф ๛ᯃ⅁ ⾧⅁䒙ᢏக ⾧䄰ౝ̸ 䔯व᫝Გ㔲ᝃ݊⁎݈͇㔲ਜ਼ व ᫝ Გ 㔲 ᝃ ݊ ⁎ ݈ ͇ 㔲 ਜ਼ ᵩ ბႹ᜽घФ 

Ф 

Ф 

ࠜ ᔙ ඊ ‫ ڍ‬ᬄ ੜ ‫ ̖ ڠ‬М Ղ ᱆ ӑ А Sothebyă s I n t e r n a t i o n a l Re a l t y Q u e b e c

ࡏඞͰ߳Ѣሜࡓˉ‫ˉ׷ڠڗ‬અᠪᦤआኍܷ‫ۋ‬અᠪྫྷˉ˻ӭ

Purchasing and selling residential and commercial real estate properties such as houses, condos, rental buildings, land and hotels

ᅲℾࣷੳ͇➖͇ᠮ䃮ౝϔ㏼㏗ !"#$!%&#'()'%$)*+,,!-*#'()-!'()!"&'&!).-+/!-

514-9981835 (,12%&! '()%*'+,!)-.+

㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ叱䛾ౝ⃢̶ᅯߍౝ̸ბ⠙⿸ᅸ ᐧまᎠ䲏ᅧᄥYㆠ ㏓Ꭰㆠ⃼ ᅯ ౌౝ䲏⼜Ꭰㆠ 䓾8FTUNPVOU㺬ᆞ ⻮⿸႓ᵎ %BXTPO 䉚➖͚ᓰহౝ䧮〆"U XBUFS ࢔ბ ⊡ࣂ ბ‫ڲ‬䒓Ꮐࣷბใ ։䒓Ѻ⣝Аᐼ䷻ᵩ็䶦㔨᫝गਜ̴਼ߍ ጮ.-4

ౌౝ‫ܧ‬ਜ਼3VF%V$PFVS4BJOUF "Ei-Fਜ਼Ф  䊲䓴̴ᅧౌౝࣨᐧ䕍ᷓᘠუచ䌊㧆 ➦‫ݖ‬ᅁϲܳ䧌䒓⼸ ౽㥪ౕຒ᳄ࡦ‫ٸ‬ 㓑ᆞ͸͚ ͡䓾⏾䰗౧হ倅ᅁ๘⤰౧䃖 ϧ⾿ᖜ⮱㒻ᮜᓲჇ䃖ϧ≮䔋ᔅ䔁 ⟦ຯ 㒛䏘̓ใᵰ⎽.4-

ဌп೎

1430, Rue Sherbrooke Ouest, Montreal QC H3G 1K4

Ѻλࢄᇥ 䌊㧆➦‫ݖ‬ᅁϲܳ䧌䒓⼸ ̴҆ᅧ⮱ౌౝ ⴄ⿸̭ᏔᐧλᎡ ⮱⠙⿸ᅸ͗Ⲏᝬ ≄᝸䬡䒓Ꮐज։ 䒳䒓ᰶბ‫↍ ↍∠ڲ‬අ ᄼᶒ≮Ⅱऱㆨ 㒻ᮜ̺㘪ᅪ᪝ ϘऄΎ᱾Ꮁచᗲ䄰ࣵহ೻ ጯ䌊⻨৘ᅧ͸䖒.-4

ࢄᇥ ̷ᅲ̸䨧

᫝ Ⰵ

!"#$%&'() ఝܲੜຸԢઅᠪྫྷˉ஛ឯੲ̃፤ᆉҪॱζ੊౎ႂ‫ۆ‬ល

ϲ̴

ᬻ⤍ᄼࡧ #PJT'SBOD Ꭱᐧ㇫㜡 㖁ᢿ‫ݘ‬඲ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ბ‫ڲ‬㏼㷲 ԛ ᅧᅯ倅 䬕‫ݺ‬᭜ᮜ㞟х㒻⮱⇠ᮜ‫ڙ‬ చ Ѻλສऐⶾ⮱5SjTPSEV#PJTjᄼ ႓႓ࡧ ̺ღ䩆䓴ਜ਼Ф 

 МՂ

(SPVQ4VUUPO&YQFSU $IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS 3PVUF5SBOTDBOBEJFOOF ,JSLMBOE ))+

᜵͈

ጯ͚ᓰ䌊$PODPSEJB๔႓ౝ䧮〆 ㆠ Ꭱᐧ̶ࡷ‫ڙ‬ᄀ 䲏⼜Ꭰ ᅧ ᝤಸকₐ 㜗Ѽ‫⼌ܧ‬䘪᭜ສ䔶᠖ਜ਼ Ф 

ளᄧʼࣉ

প‫׫‬

᜴ࡳCFBDPOTGJFMEᮆጞᇪӜ៷߳

7*%"㖁ᢿ‫ݘ‬඲᫝䶦Ⱋ 䓾ጯࡧ 䊲 թᕔФ℁ ౝ̷̶ᅯ ౝ̸̭ᅯ 䘕ܳ ᝤಸፓ⻮უऻ䮏 ㆠ㜠䉚➖͚ ᓰ 䓾倅䕌 ౝ䧮ࣷ‫ڙ‬ϑᕨ〆ਜ਼Ф  ⼻䊤

ጯ͚ᓰ䓾๔႓᫦ₐ̶ࡷ‫ڙ‬ᄀ ፓბ‫ڲ‬ 䒓Ѻ ͑ܳ䧌ₒ㵹‫ݝ‬#FSSJ62". ౝ䧮 ਽ϧ㶄 䓾㔮⍜ 䓾倅䕌 ⩌≨ 䉚➖䊲᫦Ӭ 㜗Ѽែ䉱͑Ⱕ჉ ਜ਼Ф 

ౝϔΝࢃ͇̀䃱ѝ喑䃖ᗕ䉡ᓰ喑Ⱞᓰ喑ᩫᓰ ͚᪴喑 㠞᪴喑 ∂᪴᰺ߎ হᎡᏓ)*()30--&3䨭ਜ਼๔຃ ᎡᏓ)*()30--&3501䨭ਜ਼๔຃

ʹ ᜵͈

̀ ͇ ఏ 䭌 នड़ੜຸ Б᠟᝿ͤ 䉕 ⮱ Ԋ 䯉 ‫ڍ‬ឥ ዪឥ ᔭឥ กឥనҫ ܎䔶᠖᜾ЙΝࢃᝬᅸ ౴䔮㏵䏘͇̀ᒸጵ∂ᒸ৕䄏

4POH4IBO

߷ు ᦋࡀ (VP:BP ౝϔ㏼㏗

ဌᐔᐒ‫ڃ̖ڠ‬᫲ !"#$ %%&"'()*%%+,)*%%%

(514) 559-2299 !"#$%&'"#(())*#+!,-.&'+

ᰡ็ᝬ⎽ ⼨ℾ ែ䉱Ԏᖜ 䄤មι㐡⴮‫∕ڠ‬

ߍᠬ๔⮴უౝϔ ⢸㖬㖗ᰶ䭽‫ڙ‬थ

ᓛԎ‫ڙ‬фत ⢸㖬㖗ౝϔఏ䭌

i 6 DPN

ᝃ⌨ߍXBOHZVDPOHTUVEJP

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

⩞λ᠒ᰶ๔䛼ప䭲Νუ ᜾Йᕒ䰭ࢄᇥ #SPTTBSEぶౝ倅〜ᝬ⎽ 䄤㖁㈨᜾Й

TPOHTIBONN!HNBJMDPN

Ѥሞྮˋ

ౝϔ㏼㏗

ளʼࣉ

ZHVP!TVUUPODPN

DŽ !"#$%&'()'$*'$+,-./'+0*'$12++'34'$5+6/'6)078(/098:6+3ʶ ഍ త ᯰʼЙͰ ࣂѢሜ DŽ ;<#$=6>9'34'$5+6/'6)078(/098:6+3ʶ഍ త తՁЙͰࣂѢሜ DŽ??@;$A69/2'934'$5+6/'6)078(/098:6+3ʶ഍ త ᯰ ν‫&ࡳݘ‬70-0ʻయМࠟ ʻ഍ ʼЙͰ ࣂѢሜ DŽ@!!!$B//6C634'$D)*0B)'E/3ʶ഍ త త ˏࠈˏӻ ʶᢻͮ DPOEPGFFӉ ՁЙͰ བප ቆុ ఋච DŽ;FF;$4'$A698(34'$D)*0B)'E/3 త తՁЙͰࣂѢሜ DŽ? ?$A6((2(G34'$D)*0B)'E/3࿗በࡓӉࠑХ త ᯰʼ ЙͰ ࣂѢሜ DŽ"H""$I8)+$J8(K34'$D)*0B)'E/3‫ڠ‬ʽࠈ త తՁЙͰࣂѢሜ DŽ<!@@$J6L692(34'$D)*0B)'E/3̃഍ త తՁ ЙͰ DŽ;F;H$4'$A698(312++'0M769*3഍ త తՁЙͰࣂѢሜ ν‫ࡳݘ‬࿗በѾ‫ࡎ ܒ‬Ҫ‫ڠ‬ʽ DŽ@H@?$%7-'9E/312++'0M769*3഍ త తՁЙͰࣂѢሜ ࠈ ӹ ࠈ Ҫ ᮆ ࡎ ࠈ Ю Ԥ ᢻ DŽ@H@?$%7-'9E/312++'0M769*3഍ త తՁЙͰࣂѢሜ ं  DŽጮ͙ᓯ䓽"UXBUFS౜䧭 䲌䓽倄䕋ए ʻ഍ త ࣛ ࠈЮᢻͮ ᯰʼЙͰ ࣂѢሜ DŽጮ͙ᓯ䓽叒वᅀ๓႒1FUFSTPO‫ژ‬ჿ ᤂ‫ڠ‬ᨠ ᰳࡎМ ࠟ 0GGJDF త తՁЙͰࣂѢሜ DŽ ጮ ͙ ᓯ 䓽 # F M M D F O U F S -ă "WFOVF‫ژ‬ჿ ᰳࡎМ ࠟ 0GGJDF త ࣛᢻͮ ᯰʼЙͰ ࣂѢሜ DŽጮ͙ᓯMBTBMMFDPMMFHFẨ̶ ഍ ӉࠑХࠑႂႂ ఋ త తՁЙͰ ࣂѢሜ DŽ ጮ ͙ ᓯ " U X B U F S ౜䧭 ᄥ 䲎   ഍ Ӊ К ‫ ࠑ ݒ‬4UMBVSFOUӜᡓᤂ‫ڠ‬ᨠቢܷ‫ٽ‬ӦѢ ‫ࠈˏ ࣱ ׫‬ʶԉࣛࠈܰᢻͮ Х త తՁЙͰ ഍ К‫ࠑݒ‬ၸႂ٧ ߶᭡࠯᫆ᛣӜ ࠈ Ѥሞਫ਼θ্ឱᐐገ ᠈᠋̢ߢАၸ Ю᭦ሤࣰழዚ ክူ᠟ඇత ଣΚྮˋኯဲపҭˋˠ‫ރ‬੭ਫ਼ࡕ੭ኯਫ਼ࡕѤሞ ሯඇࣱᤂ%VDPMMFHF‫ڠ‬ᨠቢ ߥಢ ᡓࣉ ̓᤯Φѽ θၺួಋ̾இሞ᧜̾Ꭲሱᠡ଀ీእጟ፦ο઒͊

ளᬋ͈

XXXTJOPRVFCFDDPN

ࣱत ᜴̠ʶ੣ࡓ˞ ዴॶ፤એ ᤂ᜴ࡳՉ˓ᔭก Տಢ ఺͗ᬱ३

䓾1JF*9ఈ࡮̴ᱯ䉔ᏄѻФ䒙䃖ᒖ ⺕̴ 䙿㏓̴ ☌ㆨ㏓̴ ‫ڣ‬ Ѓᱯ䉔㏓̴̭͗ϧࢠज᧺҉ᕒ ਜ਼ 㺮Фఈ̴ Фज䃛

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

‫̖ڠ‬ፂጡ

Өү᠝൛Ὃѽည‫ݝ‬njКርనҫὋࠆਖ਼ᒯʼὀ ᳋᲻ࡳප௿ੜὋᒬͰ͓᫋ˏᄰࠁ

㺬ᇈ,JSLMBOE⠙⿸䩆ᅯ‫ݘ‬඲ Ꭱ ᐧ ࢔ბ ࢘⩌䬡 ࢂ䒓Ꮐ Ѻλ ᢿऺす̭⮱‫ڙ‬䛹ສᄼ႓ NJMF/FMMJ HBO႓ࡧ 䓾㦄ऺ⻮ᵎ.BSJF$MBJSF ਜ਼Ф 

ᄼಸ䙿Ꮔ ӊᆞֺⅡ

ࢍౝ䲏⼜ TRGU .4-

lind@sutton.com

ߥӜੜ

FWBMVBUJPO

ౌౝ‫ܧ‬ਜ਼-BD4BWBSE 4BJOU4JNjPO (59 ਜ਼Ф 

ϲ̴

 

XENDISJTUJOF!HNBJMDPN

‫ٺ‬䉦䃱ѝ

㧆➦‫ݖ‬ᅁࡄ㏓ܳ䧌

᫝ Ⰵ

%POH2JOH 3PHFS -JO

8JOWFTUPS*NNPCJMJFS*OD

Free

!!"#$$%&! '()%*'+,!)-.+$'/$(&0% 10,1

ౣˋࣻ

‫̖ڠ‬ፂጡ ˖ᔭกʻឥనҫᗛ ۡ ‫ڠ‬ ̖

ԲథՉሗʿՎᄉ‫ˉ׷‬અᠪྫྷˉ ൓ᤀ‫ۆ‬ល

⩢䄊

'BY &NBJMBWJWB!JDMPVEDPN 8F$IBUXYZBWJWB

᱙‫ڙ‬ᄀౝั㧆೻ࡄᇥ Ѻλ➦‫ݘ‬Ⴖ䲆ᄼࡧ ⣜ධх 䯲ₒ㵹ܳ䧌जВ‫ݝ‬䓫⮱͗ᾆ㏬ౝ䧮〆ܳ‫ݘ‬ ᭜%F-B$PODPSEFহ.POUNPSFODZᐭ䒓 ܳ䧌जⰡ䓫䄒ጯ㦄ऺ⮱ప䭲͚႓ ܳ䧌ज‫ݝ‬㧆 ➦‫ݖ‬ᅁ⮱ጯ͚ᓰ᱙‫ڙ‬ᄀѺλ̭ẩ ‫ڒܧ‬᫦Ӭ ۙ ᯃ฼۶ ⰮᯃⰮ⩢‫ڙ‬ᄀ‫ڞ‬ᰶᅯ 䙺ᰶ๔䭠झ ⾧䬡 䋠์̭უϧ฼๖և☔☑##2 䬡࢔ბহ͗‫➖ו‬ 䬡 㥪ౝ๔⿄ᝤ ც᪋ᬻϛ ₑใ‫ڙ‬ᄀẩ⮱ͨ㺮‫ܧ‬ ऐ䔅䙺ᰶ₸⫫ϧ䒛Ḳ䒓䖀᫦Ӭ䔈‫ݘ➦ ܧ‬䔯वᰶ 㔮ϧহᄼ႖⮱უᏚᅲѼ‫ڙ‬ᄀকడᰶ㡶ಗ⣜㐂 ⣜ ධ჉ϧ᱙‫ڙ‬ᄀ䙺ᰶბใ։䒓౧ ᄼࡧ‫ڲ‬䙺ᰶბใ ⍥∠↍‫ڙ‬ᄀౝ⤳Ѻ㒛Ⱕᒀх䊷 䓾Ꭹ٬చ ᄼ႓ ͚႓ࣷ๔႓䭱䓾䔅ᰶ๔ࡨ䮏হ$-4$ぶܳ 䧌‫ࢠڲ‬ज̷倅䕌‫ڙ‬䌜হत Вࣷत倅䕌 ‫ڙ‬䌜ₑใࣨ㧆➦‫ݖ‬ᅁ⮱ጯ͚ᓰEPXOUPXO 㺬ᇈ ᝃ㔲ক䓦ᄼ䩴౴ᒵ᫦Ӭćć䉚➖⣜ධх䊷 䭱䓾 ᰶ㦄ऺ⮱๔ಸ䉚➖͚ᓰ$BSFGPVS-BWBMহ$FO USF-BWBM 8BMNBSU .BYJ 4VQFS$ ̓㏗䊲ጯ ฼ ༮๤䊲ጯ (V[[Pᒞ䮏 $PTUDP 3FOPEFQPUぶ ౴᭜ܳ䧌ጓठ䒓⼸‫ⱌڲ‬ₐ⮱ສ‫ڙ‬ᄀౝ⤳Ѻ㒛 ສ 䔯व㜗Ѽ Όღᭀ‫̺ ⼌ܧ‬ज็ᓄФ̴

ˏӹМࠟ

Royal Lepage Champlain, Real Estate Broker

⢸აᜬ

͛ᄽNJTTMJNP!IPUNBJMDPN

  ࣱ త  ௅ኃయ

XFJRJOHYV!JDMPVEDPN

ν‫ࡳݘ‬ᐎଅѾ‫ࡎ ܒ‬Ҫ‫ڠ‬ʽ ࠈ ӹࠈҪᮆࡎ ࠈЮԤᢻ ं 

ளʼࣉ

ܷˏӦ DPOEPGFFӉབප ႂ ఋ ቆុ ͮ̅഍ MBTBMMFDPMMFHF഍ʼ ᡯሎ‫ڠ‬ ᨠቢᡋᡸѫ᧾ ֆ᣷ᤂᡓࣉ ᮿᯝ ᩏ ᛠ ‫ڣ׷‬ဗሜ᧚ඇత 

0GGFS"DDFQ U

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

!"#$"%&# "''"() *+

ࣉ˖ॶᤂ‫ڠ‬ᨠᰳࡎМࠟ456%*0 Ѣ‫ ࣱ ׫‬4UVEJP ഍ К‫ࠑݒ‬ ၸႂ٧ ክူ᠟ඇత ሯඇ ࣱ ࣛ᫹Ի ᭦మTUFDBUIFSJOFܷ ᛣ ֆ᣷ᡓࣉ ᮿᯝ ߥಢ ‫ڠ‬ᨠ ‫׷‬ ‫ ڣ‬


ඇ˓తὋ᱆ӑАกᬒᦏ͗Ԧ࣊ஜӠᮉᜆфὋੇ͂࠱ஞူᦉ ѫѻфὋᝧឳᏧ˿ᝌˀඞၶథСᄉก।᜺߿nj

᱆ӑАกᬒѻ಴ࠃे

᱆ᄴกᬒ᜵යࠪʶՏԍᮻჁৣᏧुᛠؐᮻ

 ྟ

ʶՏ᱆ᄴᰳኍกᬒᄉก߽‫ڙ‬ʶ͊ త௅ʽ᣹ᄉѻф˹˖ᛪᇧὋʶՏৣ థ᧗ऎԍᮻჁᄉ‫ߔݘ‬ᄉӝၶ͂࠱థా ࠪ‫ݜ‬ᤈᛠुᛠؐᮻnj ᤇՏࣱ̨ࡦᄉ‫ڙߔݘ‬త௅ˀʶ ՏᖸШ࣍᜸᭦ᄉௐϊͳ᧗̨థМ஬nj ಩૵ዴᇷჀߥࠑ.BSJF+VMJF$JNPOӝၶ ‫ڙ‬กऐʼଡΘᄉ᝼ជὋ಩૵‫ॆݜ‬ௐᄉϣ औ࿃хὋ‫ݟ‬౦‫ݜ‬ʿଋԩጊপ෴Ⴄᄉពࡂ థԺᑞ͗‫ڙ‬ҁ࠴ௐЮ൪̑nj ᤇ˶௦˝̣˥ก߽-JTF #FSHFSPO૾ ా$BQJUBMF/BUJPOBMFܷߥ፫Ջϣऔ֖

ᗛ ۡ ၶ า

˗Ջ͗᝟̂ҫ੝ МՂጩሯኡѲ  ˓̠᠈ҫ᜺Ѳ ᠈ҫతઐࣱፆ

ႂᑧᘘ᝭

МՂᄅ᝭ซб

ᐦ͊ᣀᝧ

˃ˉ͗᝟֦ល  ᠈ҫઐᛪѫౡ

᭽ప‫ގ‬$("Ҫૅܷྱ᝴͗᝟࣍ ᝢᄽː៞ᄉࢹͺখऎ

˝৥᝹᝟ణՋူᄉМሒጩሯழ಴ ႂព  &.BJMTUFMMBIBO!HNBJMDPN

˗Ջ͗᝟

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

஠‫נ‬໧

$

̼ူܲࠑγᬖМՂ᝟ѲὙ

3#$ #.0 442 $BOBEB-JGF &NQJSF-JGF 'PSFTUFST *OEVTUSJBM"MMJBODF .BOVMJGF #MVF$SPTT 4VO-JGF 5SBOTBNFSJDB-JGF FUD

̠࠮γᬖ ᧗ܷႼჀ ͝൴γᬖ ਒ܰγᬖ

‫ڍ‬ᬄߥၶ ஺ຣଉ̝ 4VQFS7JTB ኍኍ

ᇪ͗నҫ˖ॶ὇$*6444EFMB$BQJUBMF /BUJPOBMFὈԢФʽ࡚ᄉ᱆ӑАܷߥӝႤ ˖ॶ὇$)6 EF 2VjCFDὈ΍ၸʶѬ̴ ͂ᝢ˝Ջူᄉ੣ൿ౎઼ஐᤇՏࣱᣏჀ ̠ᄉၶ֐nj Ԁ΍ᤇՏჀ̠௙ᆷᄉᛪᇧધፏ ᤈ ᮻὋ᱆ᄴᰳጞกᬒᤆ௦ѻф᜵යӝၶ ͂΍ၸՋူᄉӝႤ੣ൿ౎γ᝼‫ݜ‬ᄉᤈ ᮻ֖ᛩපὋӉહ΍ၸᖸШໄҍ̾Ԣु ᤔؐᮻnj ᤇՏࣱܲ౎ᜁ͔ܲӝᬒࢹͺ̠տ੝ ཿខᄉՏ̠‫ڙ‬త௅ᜁஅЙ᧗Ⴡᄢએ ࠈὋᏪ‫ݜ‬ધፏ੽ᝢᒬࣁᄉϣऔၴᒯၶ֐ ᦏ᭦˙ᅋː᧗ᄉ‫ގ‬ᐺnj ಩૵.BSJF+VMJF $JNPOӝၶᄉ᝼ ជὋᤇՏࣱᣏ‫ݘ‬বᜁងறৣథ౜ऎᇷፂ বԍᮻჁ̾Ԣ᧗ऎ̠ಪᬩᆽὋ‫ڙݜ‬᣾Ԝ ᤆడፂథ᣾ᒬ఼͌‫ڎ‬nj .BSJF+VMJF$JNPOӝၶᛪᇧὋ‫ݜ‬ᄉ ዴᇷ࿃хॕֽ˿‫ݜ‬ᄉѻறҦnjၿ̅‫ݜ‬ᄉ ԍᮻჁ࠭ᒰ‫ݜ‬ఴᑞᄉࠪᤈᮻ֖‫᧗ܘ‬థ ᅋ౜ܷᄉ‫ܪڠ‬ὋᏪ‫ڙ‬ᤇሗᐿ௿˧ʽ‫ࠪݜ‬ ൪̑ʿв঻৽Ὃ˶௃กᝢຌԍᮻჁፋ‫ݜ‬ ᄉၶူϣऔ੝ࣛ౎ᄉᒰ֐͝ࠎnjԲܰὋ ၿ̅Ꭴ˫ᤈᮻ࠭ᒰᄉͯᛝዽ֖ᖸШʿᓡ ࠭ᒰ‫ݜ‬ᄉধ፤ຈ˼ὋѻறҦԩ૮nj ᰳኍกᬒࠇ࣊Ὃʼᤗ෴Ⴄழ಴ᄉథ ஌య˝ܸnj ѻф ˹˖ૈѢὋ‫ ݟ‬౦෴Ⴄ ஌ ౦ ူ ਆὋᜁն̠὇Ⴠ̠Ὀ࠱Ժ̾ඇֆ‫ܘ‬Ҫܷ

ӧᄝγᬖፂጡМՂ !""#$%&'(" )*&+,*(& -&'.

:6-D5+2(+5(611@,65B+(C+(C.EE6F+1

↪ 䒓 Ԋ 䮖 ȕ ᝬ ᅸ Ԋ 䮖 ȕ ੳ ͇ Ԋ 䮖

‫ޅ‬༃ Ӭ஠ԓ ѵ˟ᔃ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

᝸ᱧ

Stella Lu

 stellalulife@gmail.com

!"#''%#=!&$

᝸ᱧ

‫ڦڠ‬SVF#FBVESZ὇‫ڠ‬ᨠ፮ጲ#FBVESZቢὈ

.POUSFBM 2VFCFD)-&

⩢䄊 !"#$"%#$$&$ эⱌ !"#$"%#$$'$ ౝ౭"%&#!'$&()*+,-,../+(0+123(4.52,+67(89:;(<=<(!>$ ᭤ᤂ?@A#:.5B.,CD6‫ڠ‬ᨠቢ

䗞㏺䆗Ԋ䮖А⤳‫ڙ‬थ

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ț↪䒓 ᝬᅸ ੳ͇ẩ %&1"//&63 丽亳 ጒࢯ 䙿Ꮔぶऱㆨ⩌ᘼԊ䮖 ȚუԊ䮖‫ڙ‬थ*/5"$5 "7*7" -ă6/*26& 130.656&- Ț&$0/0.*$"- 0QUJNVNćć ϧఏ䭌 ‫ڙ‬थѺλ਽ϧ㶄

ႂព὇Ὀ͛ᄽ὇Ὀ ႂᥪNDIJV!PVFMMFUOBEPORDDB

ଡΘ࠴ௐБ᠟ሎުઉШ᫇ᮤុᝌనҫ ᧪ࠪథߦߔᄉܺ‫ݣ‬

‫Ͱˉ׷‬ੜීᢻγᬖ ੇ͂௦˃ࠑ

‫ ͧ ں ݘ‬Ԋ 䉦 ☓ ᖩ ᜾ Й ᰶ ߋ ∂ 

Ვ͉㏏ -VDJF 

ᡎሑ޵ ।࣍ ࠑऐុᝌտ

!"#%"'# $%%

䗛УBGD65FH-+775+2IB6(((J+5A@651*65H-+775+2IB6((7DK+57D@H-+775+2IB6

Assurances Tony Chiu inc

ዴҨሎު ࣞ৥̾ణ࠴੆ఴ߸੆ሎު

ϧᄬ䛺๔⫫⫲➆ࡨᝬ䉤䮖 ᣏϟ᫲⍥ప䭲⪆႓⩌ࡨ⫄䮖

Financial Security Advisor

ጝМ஬ᄉͳ᧗Ὃ‫ڙ‬෴Ⴄ߸੆ᄉௐϊ‫ܘ‬ ҪҁМ஬ᄉͳ᧗njᙉཨ‫ݜ‬ᄉ#.*ૈ ஜॡԺᑞᤆ௃ก᣹ҁൣ࣡පࣰὋͭ௦‫ݜ‬ ࠱థ఺͗ু‫ܬ‬ൣ࣡ᄉѻறҦὋࣲ˄Ժ̾ ˀӝႤ‫ڃ‬᫲ࡂ‫ݜ‬ᄉॆґ࿃х̾Ԣ࠱౎ ᄉ෴Ⴄழ಴ᤈᛠᝦ᝶nj ᤇՏჀ̠ᒬࣱ̯̾౎ࡂ‫˝ځ‬ᯌ ᮻழ᭦ᄉዴᇷܾុᏪԩҁЇመዴᇷჀ ӝၶᄉᡱᢍ෴Ⴄnj ‫ڙ‬ଋஅఴ ‫ͳ޴ ڠ‬-$/᧓᝺ௐὋஂ ૆ԍᮻჁჀ̠ᄉඞᫍጷጺ"OPSFYJF FU CPVMJNJF 2VjCFDᄉࢹͺ̠տ.BSJMiOF %JPOᛪᇧὋ෤థ̠‫ڙ‬եҁᤇಧʶՏࣱᣏ ‫˝ځߦݘ‬ᤇಧʶሗႼჀᏪᢵᬝፏܑᄉ ஋̂Րʿਕҁ৫͝nj ѻф˹ૈѢὋᤇՏჀ̠࠱३ҁጊপ ෴Ⴄᄉԓ‫ځ‬௦‫ݜ‬ᄉͳ᧗૆፝ʽᬋNj᫁య ͳຝ᣾ͯ̾ԢॶҮ᣾ᎀὋ൤ܰᤆథ૆፝ ৎӐᄉͯᛝዽnj .BSJMiOF%JPOᛪᇧὋᤇ˓ф߿ᇧ‫ގ‬ ˿઼ஐᤇՏॡԺᑞ‫˝ځ‬ዴᇷ࿃хᏪ௃ก ϡѢൣᆷѻறᄉࣱᣏ‫ޙݾ‬ᄉၶ֐njͭ‫ݜ‬ ˶ᛪᇧὋࣲʿ௦੝థৣథԍᮻჁᄉჀ̠ ᄉჀৰᦏ͗Ԧࡘҁ‫ڙ‬ᤇʶ൥nj .BSJMiOF%JPO֏Շ੝థ̠ᦏซ਒ᒬ ࣁᢵ᣷ᄉ̝ԣ௦ՠৣథˀᯌᮻథСᄉዴ ᇷႼჀὋࣲ˄ᴁҴ̴͂‫ڙ‬ႼჀࡘဗణ௉ యᄉᤛ៵ᄉௐϊ᣽ᤳଋஅ෴Ⴄnj ‫ݜ‬ᛪᇧὋॆʶՏჀ̠ৣథᯌᮻܾុ ჁᄉௐϊὋஞ˓ࠑऐᦏ͗ԩҁॕֽnj

ՉዜѢሜੜ ੺Ԧᭅ‫׫‬आ ង੝ зߙ഍ ࣯รआ Φѽआ ᮿᯝ ֝‫׾‬ԉ Չዜ஺ᯝኍ

̼ူᡓ᣾γᬖМՂ ঳థʶࠑ᤟Ջ৥ ˝৥Pγᬖ ள‫ܘ‬

$SFNB[JF&TU #VSFBV .POUSFBM 2$);- ᎩቢὙXXXBTTVSTPMVUJPODBႂᥪὙJOGP!BTTVSTPMVUJPODB

͛ᄽὙ

МՂ঳఺Ὑ

஺ຣଉ̝γᬖ

ᐎጆ̠ὙᡎЎၶ㕬χ〒 (MPSJB 

514.699.8837 ⁏䓻̷䬕৕䄏 ᬍ䰭䶱㏓ 438.926.8846 8F$IBUEPOHEPOH

ĩ喍᫝჏ᝤ⩢䄊្Ф 䄤≪喎ī

8F$IBUUPOHUPOH

‫ڙ‬थ⩢䄊эⱌXXXUPOZDIJVDB

7JHFS0TVJUF .POUSFBM2$);(ক̭㜠কρ".ÿ1.

ᳩ̈́с Zhongbing Li

ࣱܲγᬖ֖᥋̖᜺Ѳፂᰍ ̼ူՉܷγᬖМՂγᬖ᝟Ѳ ˝৥ᤤસব͈ඊణᰳᄉγᬖֵ̖

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS

#.0 $BOBEB-JGF *OEVTUSJBM"MMJBODF (SFBU 8FTU .BOVMJGF 3#$ 4UBOEBSE-JGF 4VO-JGF 5SBOTBNFSJDB &NQJSF-JGF -B$BQJUBMF FUD

੣఺  ͛ᄽ 

[IPOHCJOHMJ!IPUNBJMDPN

న ᠈̖γᬖ ̠ᢵγᬖ ̠࠮γᬖ ҫ ੜࡓγᬖ ᧗ܷႼჀγᬖ ීᢻγᬖ Ю ᫁యએူγᬖ ࠓ ஺ຣଉ̝γᬖ அЙγᬖ ӝႤγᬖ

#BSDMBZ 4VJUF .POUSFBM 2VFCFD)4,

Τ˜ѕ

ృ‫ࡢݟ‬

ౣ‫ݫ‬ᔃ7BOFTTB

‫ ڍ‬ก ᔭ

‫ ڍ‬ዪ ᔭ

‫ ڍ‬ዪ ก ᔭ

$IBV.JDIFM

షॳЏ"MFY

౏஠ᴎ

   ዪ ก ᔭ ಋ

ዪ ก ᔭ ಋ ᡔ

‫ ڍ‬ᔭ

www.yangrunqiu.com

㑾〆

ሖ ࠃ γ ᬖ અ ᠪ ᮎ ᫇ М Ղ

̯ˉࣱនζԺ᭤ Super Visa

ྗආଉ̝ӝႤγᬖ

Džଉ̝ӝႤγᬖ DžளሧඞӝႤγᬖ Dž႐ߥၶӝႤγᬖ DžҪ‫ࡏڍ‬ඞ஺ຣγᬖ

Dž̠࠮γᬖ Dž᧗Ⴠγᬖ Džஓᐱϱᗧ Džγఴ۲᧚

ߋ‫⤳ߖڙ‬ &NBJMSR@ZBOH!IPUNBJMDPN "MFYJT/JIPO TVJUF ੣ ఺ 4U-BVSFOU 2$)./
ᡓጞង੝ࣲలᑞࠃဗђᣏৣᏧࡂងӿ఺ᄉᄫಕ

͗ଋԩ௃ᮔጝৣᏧὋᏪ˄̴͂ᄉᖸˉௐᫍ ˶థ੝ʿՎnjࣱὋஊउѸत˿ʶ˓Տ ˝þ(SPVQFEFNjEFDJOFEFGBNJMMF὇(.'Ὃࠑ ऐӝႤ‫ͳڃ‬Ὀÿᄉង੝Ὃඇֆʸܸधஉnjˀ $-4$ʿՎὋࠑऐӝߥ‫ࣲͳڃ‬ʿ௦ၿஊउ ᠆᠉ᤁᖸᄉὋᏪ௦ଋԩஊउᛩ᠚nj(.'Ժ ̾ဗ‫ڣ‬ଡΘᛝ๮೜ಉ̾Ԣ9Џ֖ᦉѫሗዜ ᄉӝߥॕϷ೜ಉnj˝˿ᆷγᑞܴᖌ३ஊउ ᛩ᠚Ὃ̴͂ॸᮋᒯ࠵᜵థʹՏซбৣᏧὋ ࣲ˄᜵ࠪ௃ᮔጝৣᏧᤈᛠ෴ႤnĵࠃʼὋ (.'Ժѫ˝˓ጞѾnj ࣱὋ᱆ᄴஊउѸत˿‫ڙ‬᭣ֆళ ௐൿधஉௐᫍఝ᫁ᄉӝႤ఺ౝþង

 ྟ

ᗛ ۡ ၶ า

ᔭ౔γᬖМՂ ASSURANCES INKJETGO !"#$%&'%$'!(()*!$+%',%',-..!/%(

ීᢻγᬖ ྫྷˉγᬖ ‫ˉ׷‬γᬖ ஺ຣγᬖ ଉ̝γᬖ 461&3 7*4"

γᬖ ႂព Hong Loan Tran 0/%$&%'%$'!(()*!$+%',%',-..!/%(

8FJCJO:BOH ‫̖ڠ‬ፂጡ

‫ڍ‬NjԻNjᔭNjกNjዪ̊ឥనҫ ႂពὙ͛ᄽὙ ᥪ኷ὙIFMFOXV!HSPVQFJIDB ‫ڦڠ‬Ὑ#PVM-F$BSSFGPVS 4VJUF# -BWBM 2$)53

᠓Ꮅੜࡓ̖ˉ௦‫ڙ‬Ҫૅܷ߶ࡏᄉ᧗᜵ʶ൥ ̯ᮔЎ੺эੜࡓ᠝൛ҁੜࡓ᠝൛ᤤસὋ ଡΘ༦าᤆ൛ᤤᮉὋ ᧙ᢵᝠᤴ৥ᭉ᜵ᄉੜࡓ᠝൛nj

ੇ̼͂ူՉܷᩏᛠੜࡓ᠝൛Ԣ‫ˉ׷‬᠝൛ὀ

ន ζ ˃ ˉ ࠆ ਖ਼ ᒯ ʼ བ ঎ ֆ ҁ К ር న ҫ

ᗛۡྫྷˉክူМՂ

ᒬ థ Ꭹ ቢ ᗛ ྱ ѽ ࠶ ੜ ̖ ζ ো Ꭹ ˖ ஠ ႌ ᭦

☙㏫喋喌

www.EstateMTL.com ̼ူՉዜͰ߳ ྫྷˉ ܷ࠴ၶ਒᠝൛

!" # " $%!& '('! )'* + ,- ) ᣕ㡽倅ఋ្ᩬᏉ䪬⼌➖͇喟

ᣕ㡽倅ఋ្ែ䉱➖͇喟

䭺Фᔘਜ਼㧆೻͉Ꭱ䨭ਜ਼ ㇫䔶‫ݘ‬඲ࢄᇥ䲍䓾‫ڙ‬ϑᕨ〆

䓾ౝ䧮"""⼌ᝤ$"1

ᐧ偮Ⱞ䙿ᅭ4"2䪬⼌ẩ

̴๔ಸᱯ䉔Ꮔ喆

ȕѺλ偮Ⱞ%PMCFBV.JTUBTTJOJጯ͚ ᓰ㍮ᔆౝ⃢ ȕᎡᵦᢛ䙿ᅭ4"2㺮Ⅿᐧ䕍 ࢍ ౝ㏓̴Ꭰᅧ ȕ䪬᱌㖅⩕ᒀౝ➖͇㏼⤳ノ⤳ ͇ͨᬍ 䰭᧺ᓰ ȕ Ꭱ⼌㏓ Ꭱ⼌䛾̴ ۭᩣ ‫ڒ‬㏓̴ ȕ➦Ф̴仃Ѕ㏓䰭

իѥᔌ)FMFO8V

੝ࡔોଫ˄ࠒ

011#2#3'4

੣఺ DPVSSJFMMPBOBTTVSBODF!IPUNBJMDPN

 

ȕѺλ㍮ᔆੳ͇㶄 䌊⻨ౝ䧮ㆠ 䓾 त倅䕌 ȕᩬᏉ7JEFPUSPO‫ڞ‬ᝤ"""䪬᱌⼌ ᝤ 䒨Ძノ⤳ ȕࢍౝ䓾̴Ꭰᅧ 䧏へ⌤‫ౌ܊‬๔ẩ ᎡԊ⩕ᅸ䶣 ȕ䊲ѻ⼌䛾 Ხ๔ࡴթ⾧䬡 ȕ➦Ф̴ $"1 仃Ѕ

ȕ#POJ4PJS䔋䨮ᱯ䉔Ꮔ Ѻλ-BWBMUSJF ᅲℾࡧ ȕ℄䗨͚႓ ⩌ᘼ㍮ᔆ⽠Ⴧ Ꭱ䨭ਜ̴਼ क़ᒖ⺕̴ ȕ䲏⼜Ꭰᅧ ⼌㏓  ⼌䛾 ᰵक़⩌ᘼ⼻ ȕᎡۭ‫ ̴ݖ‬क़䯴অጒ䉱

ȕ䭺Фᔘਜ̴਼ ߍႅ䉔㏓̴ 

Ꭱᬣᅇ‫ݘ‬඲

ȕᎡᐧ ࢔ ࢘ᬣᅇ㷲ԛ‫ݘ‬඲ ፓ䒓Ꮐ ȕ䙺ᰶ͚๛⾧䄰Ƞ͚๛॥ᅅВ͚ࣷ๛ᢏ ⅁㈨㐌 ȕਜ਼Ф࠲᠙▶๡ࣹ䬕‫۝‬マ≄㶐ᱧ᎟㶐ᱧ ≄ⷄᱧ ȕ䲍䓾͚႓ᄼ႓$FHFQ䊲ጯ䉚➖͚ᓰ $IBNQMBJOᶒ ȕ☚䬕Ф̴

ॱζὙCBJTJCBJDIBP

 "J SC O C ੫ ክፂ ᖸ  ᡐ Չ ዜ ቆ Ꮅ Ͱ ߳ ੫ ክ  ᡐ Չ ዜ அ ሜ ྫྷ ˉ ክ ူ ᡐ

㇫䔶ᣕ㡽

̿͆ఎ䭋 ネ   ⤲ ㏻侸͜ჸ ᩢ䉥ᲭѺ   ࣱ త  ௅ኃయ

Ꮌӻ஢

$IBSMFTӜᄉʶࠑᇪӜង੝੆˝$-4$ᄉґ ᢵnj$-4$௦þ$FOUSFMPDBMEFTFSWJDFTDPN NVOBVUBJSFT὇‫ڠ‬ழᇪӜనҫ˖ॶὈÿᄉ᎕ зnjஊउክူᄉ$-4$Ꭹፎ‫ݼ‬तࣱ̅Ὃ ᄫґ‫ڙ‬Кᄴࣂథܲࠑnj $-4$ၿஂᘠӝၶNjᇪ͗ࢹͺᏧNjએ‫ܢ‬ ̾ԢФ̴˃ˉ̠տጷ੆Ὃ˝ܷ᧙ᄉ᱆ӑА ̠ଡΘ˿ᛝ๮೜ಉ֖ึਕႮᔟซ࠰ኍӝႤ నҫnj$-4$ଋԩ௃ᮔጝৣᏧὋࣲͭ᭣੝థ ᄉ$-4$͗‫ڙ‬ֆళधஉnjཨᏪὋܷܲஜࠑऐ ӝၶᦏϙՓ̅ᒬࣁधҨង੝੊᤯᣾᝹በӝ ၶҨМࠈᄉҨก౎ᤈᛠሒ̠धˉnjᭉ᜵ซ ਒ᄉ௦Ὃࣲʿ௦੝థᄉሒ̠ᖸˉង੝ᦏ

੝Ꭹፎ὇$MJOJRVFSjTFBVὋ$3ὈÿὋ᤯᣾ ᤇሗϡกὋੰࡘ˿(.'ᄉഏএnjͭ௦Ὃ ӻၶԉԉ᫁(BjUBO #BSSFUUFࣂፂϡѢф ߿Ὃࣱ̯̬త௅ᡐὋϢൢՓង੝Ꭹፎ ષ̶ᦉѫᠪ᧚Ὃࣲ˄࣎భ࠱ܷᦉѫᄉង ੝ᎩፎᣀԪ੆˝ʶ˓Տ˝þࠑऐᎩፎӝ Ⴄ‫ͳڃ‬὇(SPVQFEFNjEFDJOFEFGBNJMMF SjTFBVὈÿᄉ఺ౝὋ˶ࡂ௦੝៊ᄉᡓጞ ង੝nj ࡉክӻၶԉ᫁(BjUBO#BSSFUUFᄉᄫಕ ௦‫ࣱڙ‬త௅˧ґὋ੝థ᱆ӑА̠˖ థὄᄉඞ͔઴థࠑऐӝၶὋͭ಩૵ஊ उᒬࣁᄉፑ᝟Ὃ‫ڙ‬తऄὋᡓ᣾ʹᄉ᱆ӑ А̠̮ཨ෤థࠑऐӝၶὋᤇԺᑞ੆˝̬ ࣱతܷᤤௐᒬၿЖᜁஈѣᄉʶཁnj

㑾 ̷ ᰡ ็ ㇫ 䔶 ➖ ͇ ⩌ ᘼ  

ȕ䙿̴॔झ㔮㭻ᱧ̴ 䙿Ⅱ̴ۭ‫̴ݖ‬ ȕጯࡧ๖䔋䨮ৃ઎Ꮔ̴Ꭱਜ̴਼ۭ‫ ̴ݖ‬ ȕ๔ಸᱯ䉔Ꮔ̴Ꭱਜ̴਼क़ᒖ⺕̴̴ۭ ȕ๔ಸ☌Ꮔ̴Ꭱਜ̴਼क़ᒖ⺕̴ۭ‫̴ݖ‬ ȕߍ⇦〆̴ᱯ䉔Ꮔ̴⇦〆≄䒓̴ۭ‫̴ݖ‬ ȕ➦Ф̴Ꭱᐧ4"2䪬⼌ẩ̀ϧノ⤳ۭᩣ‫̴ڒ‬ ȕ➦Ф̴-B4BMMFࡧ偮ⰮᩬᏉߋ‫ڙ‬ẩᎡۭᩣ‫̴ڒ‬ ȕ➦Ф̴Ꭱ䛺ᐧ䃷᝭๔ẩ䲏ᄦࡨ䮏ۭᩣ‫̴ڒ‬ ȕ➦Ф̴㧆➦‫ݖ‬ᅁ๔႓䪬⼌ߋ‫ڙ‬ẩᎡ⼌̴̴ۭ ȕ➦Ф̴㺬ᇈຄᢿᅸᎡ⼌䛾̴ۭᩣ‫̴ڒ‬

ීᢻγᬖੜࡓγᬖ ͌ˉγᬖ̠࠮γᬖ ˖஠నҫృ࠴‫ܢݘߛ֖ݽ‬

XXXBDDFOUBTTVSBODFDPN ‫ڦڠ‬EF.BJTPOOFVWF8FTU 4VJUF 8FTUNPVOU 2VFCFD);/ ‫ڦڠ‬#PVM/FXNBO4VJUF -BTBMMF 2$)/9

XXXTJOPRVFCFDDPN

ΦѽआὋᦤաὋй‫ڣ‬ὋรᛧआὋᮿᯌˉὋ஺ᛠᇪὋᤁᣤˉὋМࠟὋ ੜ‫ˉ̖ڠ‬Ὃ*5ႂᑧᠪᝬనҫὋࣶЇ‫چ‬ኍՉዜ͌ˉ̾ԢՉሗ᠉͉ᬖ

ႂពẓ  ͛ᄽẓ 

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

ᤂˏࣱ౎Ὃ᱆ᄴӻၶԉ᫁(BjUBO#BS SFUUFʶᄯ‫ܷڙ‬Ҧ଍ᛠþᡓጞង੝ÿὋ૊ཱ ̴ᄉ᝹ਆὋᡓጞង੝࠱ణጻᝌф᱆ӑА পងࠈ᣾ऎ઴૗ᄉ᫁యӿ఺nj̴ൣ‫࡞ڙ‬ ᛠࣱᄉᤤˠ੽ឲὋ‫ࣱࣱ̬ڙ‬ऄґþѸ ᤴÿࠑᡓጞង੝njᄫґὋ᱆ᄴࣂథࠑᡓ ጞង੝Ὃᤇ̎ង੝ඇֆʸܸNjඇܸ࠴ௐ धஉὋథʻҁ‫ٽ‬Տએ‫֖ܢ‬Ф̴˃ˉ̠տὋ ඇࣱᒯ࠵Ժ̾Փ෤థࠑऐӝၶᄉࣉඞ˖ ᤈᛠˏʹ൒̾ʼᄉӝႤ֦លnj ૵৘ὋణЎᤁᖸᄉ˓ᡓጞង੝ᄉը Ү᠟ၸ˝ʹЊnjඇ˓ᡓጞង੝ᄉࣰ‫ڨ‬ ӝႤ᠟ၸଋᤂʹЊὋᤇ௦᱆ᄴᤂ̢ ЊӝႤ֖ᇪ͗నҫᮔኪᄉʶ࠴ᦉѫnjᡓ ጞង੝ඇࣱԺ̾ᖌ३ஜӠʹЊᄉᛩ᠚Ὃͭ ХͳஜᮨԨф̅ង੝ซбᄉৣᏧ̠ஜ֖ ௃ᮔጝৣᏧᄉࡂង̠൒ஜnj ཨᏪὋࠃᬄʼὋဗథᄉᡓጞង੝ࣲ෤ థ᣹ҁඇֆʸܸधஉᄉူਆᄫಕὋʿ࠵ᡓ ጞង੝‫ৣ˝ځ‬ᏧܹܲὋᏪᬌ҃ඇܸᄉࡂង ̠ஜ὚థ̎ង੝Ѷʿ३ʿढ᫁ᤁᖸௐᫍ὚ ʶ̎ង੝᭦˙ӝၶᤝ͓੊એ‫ܢ‬ሎᐋᄉӿ ఺njᏪ᭦ࠪђ࠵ஊउષ൛ᄉґ௿Ὃథ̎ង ੝‫ڙ‬ֆ௅಩ఴʿ͗ध᫂nj ᣾Ԝࣱ౎Ὃ᱆ӑАᄴ᠆ઝᅋ᭣Ͱ ᬒৣᏧងႤࢹͺᄉӝႤង੝఺ౝʶᄯ ‫ڙ‬ʿற‫ڠ‬ԦࡘὋᏪᡓጞង੝Ѷ௦Ф˖ ణளᄉʶ˓੆տnjࣱὋ1PJOUF4UF

ᎃᣣߔᆔ


сЧЫрлЖ╤╜ра╢ро│╨Ь╠Урж│сЙврв╣сИнриЙсмГсдВрбПр╢Ю╩┐р╗Ч

сКГ

 р╛Я

сЧЫ █б св╗ ╠В

сЧЫр╛▒╤╜ра╢╠Усдп╨Ь╒Вс╜ЗсКдсИе45.с╜И╘Ара▒ сЬ╡тАл╠а┌ЩтАм╘праЪсм╢сДЙ3PTFNPOU -B 1FUJUF 1BUSJF╙Ь╬╜рдд╩╢рдПрв╝▄╖сДЙр╖Усв╗рж│сЙв╟МсЩЙр╜и св╗рдВ╦ЮсЬ╡рддсд┤тАл┌ЩтАмсЗк╙ЬсДЙсг╖сОЕтАлргЫ┌атАмс╜Л═нрпж р╢З▄╕ра▒═Чр░есТпра╡сгЩ╨Ь╠Ур╖Усв╗сДпрмЛсдИ ╨Щ╓Ц╬НсБ╕сЫг╙Ь╨о╦Пр▒Нр░гсМТржДсДЙ╦Юсб╕с╜ЛсдЗ р▒Н╦Юсб╕╩╝сдЖ╠У╘бр░е╦Пр▒НсТмсЫасв╗сеКс╜ЛрансТ░ смГсдВрбПр╢Юр░ереб▄▓ркЭржЙ╟МсдЗсоЙрв╣сИнтАл┌ЩтАмсддтАл┌жтАм ╩╝╩┐рей╩┐сЮмрпжслЗсодсМТ▄▓╟М сЧЫр╛▒ ╤╜ра╢ ргЙ роК рдЙ╓Ц ргЙ ╠У сдп╨Ь╒В 45.сДЙсоЦран╠атАл┌ЩтАм╩╢рг▒╥Сс╜Л╦╢рбВрпжрг▒ сДЙтАл▄╕▄нтАмс╜ЛсНВсг╛тАл╫╖тАмсЭж╒РсЖ╖сЭв╦┐сдЗ╦УсоЙсДл╟М╠┤ ═ВтАл┌ЩтАм3PTFNPOUтАл┌атАмсиасЙвсДЙ╥Сснж╩╢рдПрбОс░│ сДЙ▄╖тАл█ЛтАм╥и╨Ьр┤НсзЦ╘╖рдз╦┐╩╢тАл┌гтАмро│слФ╘жргК═Чс╜Л рг▓тАл═Ч┌ЩтАмсЭл╩╝╨ЬргК╦┐рв╣сИнсДЙсМ╣сУл╟М сПкро│сДЙ45.╨Ь╠Урж│сЙвсДЙсддтАлраГ┌жтАмсмД╩╝ ра▒рддтАл┌ЩтАмсбпсИОсдЗр▒НсМТржДсДЙ4BJOU%FOJT▄╖сЫг сдЖр░е╤ЦсДЗсЛЪсдЙсДЙ╩╢╦УсгЦ╦Э▀╢снбсДЙсЫг╙Ь╟М р░гсдВ╤Ц▄╕с╜ЛреЖтАл┌атАмсДЙрбПр╢Ю╘жсАЧр░▓р▒О╨Ь ╠Урж│сЙврйЭтАл═о┌ЩтАмсО╡р╡гтАл┌ЩтАм╬╜рддсбРрв╝▄╖рддсКТ сДЙсм╝реН╟МсПксдЗрддсКТсДЙсЬ║р┤┤╠╜рбПр╢Ю═ВриХ╥Б снНрз▓╟М #FMMFDIBTTF╨Ь╠Урж│сЙвсоФсЭЯра▒╙│тАл┌атАмсг╣ ╩╣рг░ро┤сФнрбЖс╜Л▄╖р┤Нрж│╨асЭ╣сЭЯр░е╩╗рбО╟М рбВрж│сДЙ╬НсБ╕снжсИдр▒ОсЮмс╜ЛтАл▌ЯтАмр▒жрлКсЧЫр╛▒╤╜ра╢ ▄╖▀е╦Юр▓в╙ЬсДЙ╙│тАл┌атАмснжсИдр▒ОсКкс╜ЛснЙсЬ╡╠╛сдЗ ╦УснжсИд╬╜рддрбОрйесСЮсг╣╥Б╨Ь╠Урж│сЙвсДЙрг░ ро┤сФнрбЖроЬ╟М╘║сЬ╕сдЗрдП╨Ь╠Урж│сЙвсДЙр╢ар╕╡▄▓

╦е╠╜╠а╦йсТ║╟М

╦Э═┤╬╜рдд╨Ь╠Урж│сЙвс╜Ю рг▒╠╛р▒Ос╜Л45.сДЙ╨Ь╠Урж│сЙв╩╢сДпсжП═о ╠Е3PTFNPOU╓Ц#FMMFDIBTTFсЫгсеК╦зслНсДЙтАл╦Ь┌ШтАм рбИро▓сЫг╒Б╟МрпЗ╨Ь╠Урж│сЙвтАл┌ЩтАмсддтАл┌жтАмрпРрпж╦Э ╦┐╘║╠╛рбВсдВ$)6.╙ЭсмТ╟МтАл╠м▌ЯтАмс╜ЛсбУсМЮ╙ЭсмТ ргВсНВсг║тАл┌жтАм╥Б╦┐ргЙ╦Цре╢с╜Л╨Ь╠Урж│сЙврпж╒а╦╢рдГ сЮЮсД░рдГсПк╘Ь╓Г╟М рпЗсДЙ╨Ь╠Урж│сЙвтАл╠м▌Я┌ЩтАмрдзр▒ОргВсНВсД░реЖ смЗрпЗсг╛рпР╟М45.╦АсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙроКрдЙ╒Л═║с╜Л сРО╒Л╥Г▀┐╦┐сЬ╡ра▒╨Ь╠Урж│сЙв╒УсЬ┤сИз╥о╤Ц╦У сЫг╙ЬсДЙсЭЯ╤▓╟Мро│сДЙрддсКТра▒═ЧсЬ╖сДе╙СсТп#FM MFDIBTTFсЫгс╜Л╙о╥Б7BO )PSOFс░│р▒╡р│Гс╜Л╦ЛснжсДп сТп%F(BTQj╓ЦсЬ┤снжсДЙ4BJOU%PNJOJRVF╦з слНсДЙ▄╖тАл┘╜█ЛтАмсг╖реН╟МсЬ╖сДеснжсИд╦з╨осДЙ╩╢сжЙ╤л сЫгсеКра▒═ЧсЬБрапслЖс╜Лрй░рддсзЧ╬╜╦з╒РрйесСЮ╨▓р╡Т ркЕ╨Щ╬НсБ╕с╜Л╠╛╬ж╘║╠╛раУсМй╨Ь╠Урж│сЙврддрйЖ╦з ╒РсДЙсв╗р╕╢сзЩ╟М 45.рй╜сЮ▓═ЧрддсЙа╩╢╦УрпД├╛╤╕ро│├┐╘а├╛▀╕ ╪Т├┐сДЙсбУсМЮ сдБсгд╦Цре╢╟МсдЗ╦УсП▒сакра▒сг╣ ╥Б ╦У╠всДЙсНл╒Лр╖Усв╗рж│сЙвра▒═Ч╬НсБ╕сНосУгрбУ соЖс╜ЛрбТрпРра▒═ЧсЦМрей-&&%03WсДЙсЭвсЭ╝╟М▄╖ р┤НрдДсжЙра▒╤всИЬсНЛтАл╫╖тАмсйУ╓Ц═║╦Э╥и╨Ь╙Ь╟МсПк▄╖ р┤НсДЙтАл┌атАм╩╜раИра▒═Ч╒дрк╣▄▓╦У╧всв╗═ос╜ЛсБ╕╠Е сНЛтАл┌ЩтАмр╡д╥и╨ЬсДЙрв╣═║╠а╒┐╬НсБ╕╟МреЖр╜ис╜Л═║╦Э╨Ь ╠Урж│сЙвс╜Лр░г╦ЮсЬ╡сДЙсдЖрпжсЬ╡тАл┌ЩтАмр┤Н╨осВР╤в╨Ь╠У св╗╧вснд╬╜роЮсДЙ═осО╡╟МтАл┌ЩтАмро│сДЙ╨Ь╠Урж│сЙвс╜ЛрйЭ

сОГсггтАл╫атАмр╗з

р░есДЙ╨Ь╠Усв╗сжП═Ч╧втАл▄╖┌ЩтАмр┤Н╨осжЙс╜ЛсдЗр▓з╧бсДЙ сДлсДЙрпж╦Э╦┐рбЙсзЩсДЙрмМ╥Г╨Ь╠Урж│сЙвраксмГсдВрбП р╢Юсд┤рйЖсДЙр╗Мрй╖╟М

с░Р╙мсв╗сДЙ▀╢╨Ъсмдрзг ро│сДЙсбУсМЮрж│сЙвр╢ЗрпЕра▒рмЛреЯсТпра╡сгЩ╨Ь ╨ар╖Усв╗╟М45.соФсЭЯр╢З▄╕рпЙрп╕с░│рвОрпРр╡┐ра▒р░е св╗р╡ТсдИ╤вс╜Лрж│сЭЯ╨Ъ▄╕р╡Т╟М╨Ь╠Усв╗сЙвсДЙ ╦ЮсЬ╡╨Щ╘п═о╠Е#FMMFDIBTTFсЫг╓Ц4BJOU%PNJ OJRVFсЫг╠УсВМсДЙркжсЭЗтАл▄ктАм╟МсдЗсзЦ╦╢р╡гтАл▌ЭтАмрпж╦Пр▒Н снгргбсМТржДсДЙсТмсЫасв╗сеКсД░╠УсДЙсб╕╘п╟М тАл┌ЩтАмсдЗ╦У╙а▀Щсб╕╘пс╜ЛсТмсЫасв╗╟Лр░║╥осв╗╓ЦсЫа ╠а╨а╒О╠УсМ║╬НсБ╕с╜Л╘А╬жрпжтАл┌ЩтАмр╖др░е▄╖р╕╢сзЩ╨Ь ╠Усв╗сДЙрпР╧Кс╜Л╦╢ргВсНВрпж╙┐смЦсб╕р╡┐╟М45.╓ЦсЧЫ р╛▒╤╜ра╢ргЙроКрдЙсЫксЗз╠┤═ВргВсНВраксЮЮсб╕р╡┐сДЙсв╗ сгЩсдИсЫа╦┐сЖРсЙВс╜Лрг▓╧б╤в╦┐╨е═│сДЙсЭМ╤Дро┤р▓┤╟М сДл╥Сс╜ЛсЮЮро┤р▓┤р╡гтАл┌ЩтАмсЭ┐═дреЖ╦Ц╟М╠┤═В═ЧрбЙ╨Ъ╥ж сЖ╖╬│с░Рсв╗╠асДЙ▀╢╨Ъ╟М ргОр░нргЙроКрдЙ╓Ц╠УсдпрбМ╘║╠╛рмб╠У╤в╠╜╠а ╬╢р░исДЙ╠УсдпсНдркПсЭЯ╤▓╟Мр╢ЛсЙдр╢Зр╢Зр░есеКсб╕сПб ро│рйКрпж╠Усдп╘кснисДЙрпР╧Кс░РсТмсЫасв╗сДЙ╠асдпргб сжПрпжсЬБржТсВФ╓Ц═ЭраО╤╜сДЭсДЙсПЕ═│╟М рбВтАл┌ЩтАмр░гсдВс╜ЛреЖ$MBSLсЫгсДЙсзЧрдд▀╕рйЖ╒Рс╜Л сб╕р╡┐сзЧро│рдзроЙрпРс╜ЛсЮЮр▒Нсб╕сДЙсТмсЫасв╗сеК╘БсЬ╡сзЧ ро│╨▓р╡Т╬╜роЮ╟М╘╡тАлрй╜╦Э┌БтАм╙ЙтАлсзЧ┌Щ╫╖тАмрддсп░сб╕рпР рг▓р╖др░есЭвсД╜сЭЯсКк╓ЦрмБрмжсТмсЫасв╗сеКсДЙроЬрл╡╟М

╩╢тАл┌гтАм╘дсбДрдпсДЙ╠Урл░с╜Ю

рддсКТрв╣╠а╧Ыр░п╦П╓Ж╨ос▒ЖсД┤╠асв╗сИБр╡к╠С

рг▒р░д рпЕсКГр░п

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг ╩╢ с▓Э

$.&2 $$2 3#2 #414&

с▒ЖсД┤р╕Л╨▒сВВ╥жрй╜╙ЙтАл ╫╖тАм .BTUFSсВВрв╣ рй╜рмЛр╢ЮрбП тАл╦Й╫╖тАмсВВ╥жрв╣сИн сжасВВсДзроЗсд┤тАл раУ▄ШтАмсВВр░Л▀╢сЬИ -&%сУлсСЮр╜▒рпЩ р┤Н▀┤сТм╥о╙Р╘в▀╢сл╕рв╣сИн "%5рл╛р░╛╤лсйШтАл ╫╖тАмрмб╬ШрпГсМ▓р░ДсСЮ╦Ц▄╝сЭЬркРсМЖ сНС (сЪГсЙЦсдпсЭм рпГснЙтАл▀┐┌МтАмсВВсЮЦ ╨СрдзрйЩсаЯ рйгр░║сдЙсИнрмМ╥ГслВсйЩ св╗рдВслВ сВВр░Л р╜Цр╕Ур║ЭрдО╘всЬ╝соЯреЗ╧╖

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

сВВсЮЦс╜Щ сОйтАл┌жтАмс╜ЩXXXQPMZEPNPUJRVFDPN

╦Эр░п╦П╓ЖсДЙс▒ЖсД┤рддсКТрв╣╠а╧Ыр░п╠Ер░д рпЕсНЖр▒Лс╜ЛсдЗ╦П╓Ж╦╢рпжс▒Ж╙С╨Р╠а═У╧ЫсДЙс░│ рвО╟Мрл╡с▒ЖсД┤▀╢╨Ъ╘Йс╜З4VSFUjEV2VjCFDс╜И╨Ь ргКсДЙроЬрл╡с╜Л╠пр░дрпЕ╥Бр░дрпЕс╜Лс▒ЖсД┤╨д╘жсБ╢ сбРсТ░╓Рсв╗сИБс╜Лсд┤рйЖ╠ар╡к╠Сс╜ЛсПксбУсд│с░Бсп╣ ╓Ц╤лре╢с░Бсп╣рпж╠ВроЛ▄▓╘жсДЙ╦ЮсЬ╡╘УтАл┌БтАм╟М ▀╢╨Ъ╘ЙсеКсб╕▀╢╨ЪсжЙ╘жсЭТ╠а1BVM-FEVDрлИ ╤вс╜Л╨д╦ЦсТпра╡сбРтАл┌БтАмсбУсд│р╡к╠СсДЙ╠В═З╘Ур░┤╘║ ╠╛сеЧ╨Сс╜ЛсбР╠ВроЛсДЙ╘УтАлсжП┌БтАм╦А╒Вр░║рдзсв╗рпРрйй св╗р░║р░е╨б╟М 1BVM -FEVDсдиснЪс╜Л╠прг▒╤╣╠╛р▒Ос╜Лс▒Ж сД┤сДЙсеКсб╕╠Усдп╠ВроЛсжП╦А╤лре╢с░Бсп╣р░е╨бс╜Л ╦Д╒╡сАЧ╩╝╙гсбХ╥╕╟М1BVM-FEVDсЫксЗзс╜Лс▒ЖсД┤сЭЬ ╒┐╩╢сДптАлракрй╝рам┌ЩтАмркЗ╤лре╢с░Бсп╣сДЙро│ро┤р╕Б╟М 1BVM-FEVDрддсЭлс╜ЛсОор╡Ы╘║╠╛рмбс░│╥Б╨К╠╛╩╝

рг▓╦ДракрлЖрйгр░║рдзсв╗сДЙ╒Вр░║рйн╤лсг╣╥Б╤л╟М рл╡рзШс╜ЛтАл╦П┌ЩтАм╓ЖрддсКТрв╣╠а╧Ыр░п╨ос╜Лс▒ЖсД┤ ▀╢╨Ъ╘Йр▓ЙсЦМ╦┐сбУсг╛р╡Т╠УсдпсдКсЬ║с╜Лрдз ╤всбУсг╛рд╖сОо╙мс╜Л╨д╦ЦсбУсг╛╩╣р╡ТсбУсд│ сОо╙м╟М тАл┌ЩтАмсг╛╘ЬсДЙ╠Крг▒╦Цс╜ЛрддсКТрв╣╠а╧Ыр░пр░пслН рг░тАл┌итАм╘жсБ╢╦┐р╡ТсТ░╓Рсв╗сИБс╜Л╘Ьрг▒р░Эрпж╘жсБ╢╦┐ сбРсТ░╓Р╠ВроЛс╜Лсд┤рйЖ╠ар╡к╠С╟М ро│ро▓сИШсТ╗сД┤сЭЬро┤сЫксЗзс╜Лр▒ОсТмс▒Ж╙С╨РсД┤ сДЙ╩╢╒Прг▒сгП╒Вр░║р░дрпЕтАл┌ЩтАм5SBOT$BOBEBс░│ сд│╩╝╦А╠аса╛св╗с╜Лр░гс░│со╕╥Б╦┐╨ЬсзЦра┤рпРс╜Л сдЗ╘║сСЮрпжсЮЮсД┤р░е╘╜╠╛р▒ОсДЙр░гржЛсМбреЗ╟М ╩╢╒ПсЭЬ▀╜рк╡╩╜╩╢сгЩрпРсд│╨ЬсзЦра┤рпР сДЙр╖Усв╗с╜Л╒Вр░║рпж╩╢╒Пр▒ОсТмсЮЮсД┤-BLFTJEFсДЙ рбжсВГ▀Фс╜Л╠┤сЬБсОор╡Ы╨К╟М ╘▓╩╢╒ПсЭЬ▀╜сДЙр╕╜сд│═АрпмсЗз╘▓╩╢сгЩр╖У св╗сДЙрпРсд│с░│сг╣╨ЬсзЦра┤рпРс╜ЛсбУсг╛смМ сд│ ╨ЬсзЦ╟МсЮЮсв╗рбжсДЙсВГ╒Вр░║р▒ОсТмс▒Ж╙С╨Р сД┤с╜Л╠┤сЬБсОор╡Ы с╜Лс░Бр╜▒сЬБ╒НсйШс╜Лсв╗сгЩ сЬБрйнркШ╟М

╨Ь╠Урж│сЙвсДЙсг║тАл╠Ерак┌жтАмсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙроК рдЙр▒ОсЮмс╜Лро┤╬ж╦┐раГсАЧрак 4BJOU%FOJTтАл┌ЧтАм тАл┌атАмсДЙтАл┘┐тАмроЕ╟М╠┤═В╘║╠╛ра▒рпЗтАл┌жтАмсДЙтАл┌атАмсДФсБ╕╠Ердд сд┤ро│сДЙр╢Ю═░рйЬ╟Мрп╛╨Яр╛▒роКрдЙсЭв╦Эс╜ЛсдЗ╦УтАл┌ЧтАм тАл╠У┌атАмрл░р┤┤рдпснгргбсДЙ├╛╘дсбД├┐╟МтАл╦Э┌БтАмсАЧр░есДЙ 45.св╗рдВсДЙтАл┌атАмр╜Б╙│тАл┌атАмснжсИдр░Э▄╖с╜Лрак╨Ь╠Урж│ сЙвсДЙсдБсЦ╕р▒ОсЮмр░Эро┤╬ж╟Мр╡д▄░с╜Лро│сДЙ╨Ь╠Урж│ сЙврбВ═о╠Е3PTFNPOUтАл┌атАмсиасЙвсДЙро╖сг╖с╜ЛраксмГсдВ рбПр╢ЮсБ┤сТпракрйЭр░е╦▒тАл┌отАм╨Ь╨а╠УсдпсДЙрбПр╢Юр▒ОсЮм сжПрпжр▒Ь▄╖сДЙ╬ж╤╜╟М р╜исПкс╜ЛтАлргЙ█б┌ЩтАмсЬ║╤▓ро┤снжрпмснЪ╤вр▒ОсДЙсВа слЗ╦╢╩┐рей╩┐рмб╟МриЖ╧╖╩╢╩╜сеж╠ОтАл┌ЩтАмро│╨Ь╠Урж│ сЙвсмГсдВрбП═░сДЙраСрдР╟М╠┤═Вра▒тАлре╝═┤▌ЯтАм╘йсЬБ▌В тАл┌ЩтАм╨Ь╠Урж│сЙв╓ЦсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙр░гсМТржДсДЙ4BJOU %FOJT▄╖сЫг╦зслНс╜Ю 45.рпж╒ара▒═Ч╥осБ╕4BJOU%FOJT▄╖сЫг╩╝ сДЙ╩╢сжЙ╤лтАл┌атАмр╡┐р▒О╬╜рдд╩╢╦У╨Ъро│сДЙр░ЭраЪсм╢сДЙ ╦╢р░ЭсАЧ╠╝╙РсДЙсНл╒Лсв╗рдВс╜ЮсдЗр▓зсДЙрддсКТ═Ч╩┐ ═ЧсЭзроЮ╦УсЫг╙ЬсД╣сбРр▒Ор░Э╥крк┤рлЧс╜Юр╢ЛсЙдтАл┌ЩтАмсдЗ р▒НсЫг╩╝ргВсНВр░е╦┐снЮра╡рг▒╦зраСсДЙр╕БсмТ▄╖р┤Н╟М ╘А╬Н#FMMFDIBTTFсЫг╙Ьра▒сЬБсМй╨Щро│сДЙсзЧ рддсЭЯ╤▓реЖ╦Цс╜ЛриЖ╧╖╩╢╩╜╩╢рдПрв╝▄╖сДЙ╙│тАл╩╣┌атАм рг░ро┤сФнрбЖсДЙсв╗рдВрпж╒а╦╢═ЧсЭзроЮ╦УсЫг╙ЬсДЙреН сЯ╡сгА╦Э╩╢сИЧ╩┐═Я╩┐сЛЬсДЙр╕ИсЬ┤сЛЪ╠Нсо▓р▓кс╜Ю р░гсдВ╤Црг▒╠╛р▒Ос╜Л╩┐ра╡сУлрпЕрг╗╨жр╕▓╥осжП ргВсНВсЬБрмЕрлЧ╥Б╦┐7JBEVD7BO)PSOFс░│р▒╡р│Г╩╜ сдИсЫа╟Мр╢КтАл▌ЯтАмс╜Л.JMF&Y&OEрбВр╡гтАл┌ЩтАмсдЗсзЦсдИсЫа╠┤ ═ВсДЙсКГ╠Гр╡Трв╖р╗е╟МсВВреХ╓ЦсВВсЬ╝╥Г═║╙м═осДЙ рв╣═║╠а╒┐╦╢сНВргбтАл┌ЩтАмсежсзЦсдИсЫаркдрнЙ╟М рпДр╜и45.╓ЦргЙроКрдЙсжПсЫксЗзс╜Лро│сДЙ╨Ь╠У рж│сЙвре╕соЛрддтАлргЙ█б┌ЩтАмсДЙ╦Цре╢тАлргЫ┌атАмс╜ЛтАл╦Э┌БтАм╨Ь╠У сМЖсНС╩┐╠и╠ирпж╦Э╦┐█бсе╗сДЙрв╣╦Й╙Ьр░и╥лсДЙ╟М ракс╜Л╠┤═ВсЮмсДЙсжПр░есеКсА░╟М ═нрпжс╜Л╠┤═Вре╕соЛсЖ╖╬│тАл┌ЩтАм╬╜рддро│╨Ь╠Урж│ сЙвсДЙсг╛сИн╦Ц╩┐═Чр╛▓р╛прйКрпжрлораОсмГсдВсЗк╙ЬрбП р╢ЮсДЙсБ╢р╕▓саОсзЩс╜Л╠╛╘втАл┌ЩтАмсдЗсзЦ╬НсБ╕сТмсЫасв╗═║╦Э ╠Усдпрв╣╨есДЙ╠а═ВсДЙ╤всЫа▀╢╨Ъ╟М

═ФсДЭслВсЙУ╘З 17$си╖╒ЛсзЪслВсЙУ

сПдр╖К ╬╜св╗сЫа

╙з сдА▀всж░раХ св╗═│роЮ╬╜ ╨СсаЯ▀╢р│Ь ╠а ╥Жсв╗ рмЕр╢асКУ рдДсДзрззрлЗ

ро┤╬жржЛрл╕ рл░сСБр░║р╖│ ╤ХсСЯсл╕сйа

рп╛сдпсЮЦ╟ЛсФнроа╠Ур╕╢

.FUTP▄╖р┤Н

▄╖сдп р╖Усв╗╬╜сА░ ╨ЪсИШроЛсмй р│Ьр╕╜сНд╬╜

сВВсЮЦс╜Щ рйгр░║с╜Щ тАл┌ж┌атАмс╜Щ !"!#$%&#'()*+,-*#.-/0+12 ###########'(*+34,5#67#89:#";

сЮУ╬╢р░и╥лсаОсзЩсКГ╩╢сВР╩╜╬╢═ЙргЫсбЛр╗ЧриТ

17$си╖╒ЛсзЪслВсЙУ╙м╘дрбОсАЬсБФ

50.("3"(&

р╛мсО╛═ИрдШ╨СсаЯсЭ┐═дслБр░псаО╬│

╬│саОсзЩ ╩┐сгА╙Й рй╝сПдр╖К

сПд ▀Щ ╒Б ргЫр▓Х╤НтАл╪дтАмр╗бсв╗слН ╘║рй╜рмЛ╠ВроЛ╬│смЦ╘врпЗсв╗сПбро│

сЭасаНр╜ЦсМ▓с╕м тАл" ! ┌ж┌атАм#$%&#'&()#*+,--.)#/#0(1(--&#2 3#4'5#/#6%&7&8

тАл┌ж┌атАмс╜Щ(%V1BDJGJRVF -BDIJOF)43 сВВсЮЦс╜Щ рйгр░║с╜Щ 

╨Лрд╢ р╖Усв╗сНд╬╜ рг╕ ╬╢ ╬╜ св╗ сЫа !"#$"%&'()!"*+,-

╦Г╦Йр░и╥лс╕м сЛ┤╬╜сВВсб╕сМЖсНС╘всВВсСзсгГ═Зр│Ьр▓Й сЛ┤╬╜р╛Жр╖│╬ШрдГ╘в╤З╘БсМЖсНС сЛ┤╬╜╘ж╥ор░║╥о╥жсМЖсНС сЛ┤╬╜╥о╥жсгА╒У╘врдДсДзрззрлЗсМЖсНС

ржЛсд│р░и╥лс╕м

рмЛ╘й╠ВроЛ╬│смЦсв╗сгЩ

ржЛсд│р░Эрл░сгВсСБ╘врг░сЫесгВсСБ ржЛсд│р░Эрл░р░║р╖│╘вр╖│сме ржЛсд│р░Эрл░╥Жсв╗ рп╛сдпсЮЦ╟ЛсФнроар░и╥л ржЛсд│р░Эрл░рмЕр╢асКн ╥и╨ЬраИ

!"!

#$

$'(&

р╛▒═Ис╜Щрл░р░║р╖│╟Лрл░сгВсСБ╟Лсл╕сйа ╦Г╦ЙсНд╬╜с╜Щ╘ж╥ор░║р╖│сВВсб╕╘вр░║р│ЩрмМ╥ГсМЖсНС╟Л ╥Жсв╗╘вро┤╒УрмМ╥ГсМЖсНС╟ЛрдДсДзрззрлЗсМЖсНС╟Л ╨Ъсв╗сВВсб╕╘всВВ┘зсМЖсНС

1131 Rue Hickson,Verdun, QC H4G 2L3 ─Э ╨осдИсЛЪ

1121

!"# $%&'()* !"# +# ,-#./%(#

рйгр░║

  )JDLTPO 7FSEVO)(-

%!&

сЮУ╬╢сНВсЦ╕═Ир▓к╨ЬсеКрй╛р░╢сЛ┤р║нсД╜сЮУр░и╥л

!"# 0))/

XXXTJOPRVFCFDDPN

╙С сО╛ ╦Г раС р╛а

рг░ро┤рбЖ╘ЗрйЬ╦Г╦ЙсЭ╣тАл▄лтАмсБ╢╠Ц╥крв╣

рг╕╦ЛсЮЦ╟Лрп╛сдпсЮЦ╟Л сФнроар░и╥л

╠Г╙арг▒р╖Усв╗сНд╬╜ сНВс░Нрй╛ргН сЙйсЮУ╦Эрзер░и╥л

514.678.0950 438.877.2612

)%"650

раисг╣р╖Усв╗сНд╬╜╦Цре╢

ро│тАл┌а┌гтАмр╡грдпсЦ╕╦Й ╙з╠аспкраС%тАл┘╜тАмсгВ▀┐═о═А

╦Г╦ЙсгВсСБр░║ сзкрак▄╖рбЖрайсгВсСБ сл╕р╛ПсгВсСБ /сгВсСБ╨Мр╢░р╢ар░и╥л ╨ЪсТм╥осЙЖсЮ╗р│Ьр╕╜═А ╦Г╦Йсв╗св╡сл╕сйатАл╪дтАмр╣Фр░║ ╘жсВВр░║р│Ьр╕╜ сВВр╖И╬╜тАлр░║▄мтАм ╘ж╥ор░║сВВсСзр│Ьр╕╜ ╥Жсв╗сМЖсНС рмЕр╢асМЖсНС рдДсДзрззрлЗсМЖсНС ╨Ъро│тАл ┌а┌гтАмр░Э╦Г╦ЙсЭ╣тАлрбЙре╢рбЙ ▄лтАм╥ж╦Эрзер░и╥л тАл┌НтАмсЮе сЛксЮе ╘╗рбвсЮЦ сФнр╕БсЮер░и╥л

!"#$%&#$ && %&''()*+(,-./0(1-23*+4(56/07+-8(9":!;'(


то┤сГг═жс│Ш ▀ЦсЧХтКдр╣ГсВ╢сЕ▓═╜═З тАл┌бтАмсмзрг╛фУл 7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

тАлр╣ЗтЭ╣┌ХтАмуШк тАл┌ХтАмсУ░тАл┌ХтАмсШ╝ тАлт╝╕┌ХтАмс░║▀О2

,

+

╟Ер▒Ь╬ЗсДЙтАл═осА░┌атАмсО╡ рзв╦гсДЙ╥и▀е╘К╘╜ ргЙ ╦Цре╢сп┤╒П▀есмТргЫ▄╖тАл█ЛтАмрддсКТрдШ╨д╠░тол╠┤сЮУтАл╫лтАм ╟Е╙орб┐с│жсзЪтАл┌атАмр╡┐▄╖тАл╦Йр╛м╦Й╫╖█ЛтАмрдШ╨д ╠┤фДЗрйЫ тАл╦Й╫╖тАмр░ерг▒тАл╫лтАмр╖│ ╩╣ ╙г╥кр╖│сЙв рг▒сЦ╕╦Йсоисг╛ ╩╣╬ж╤╜ рдЖ ╨д╦Цр░╜саН ▄▓╩╣ ╦УржЛсо┐ рдЖ╓Ц ╦Ус░│р│Бсо┐спЭ╨а ═╖╦УсйУснж 

"

╟Е 8FTUNPVOU ╒Пр▓в╙Ьржм═Ир╢КсбУ с░│сРОрмЕ╤╛тАл▄ТтАмфДЗрйЫ ╠┤ 

╟ЕсЧЫр╛▒╤╜ра╢рб│╨осдВтАл┌атАмсиа рг▒рддсбУ▄╖ ╙жтАл╦Й╫╖тАмр┤НфДЗрйЫ ╠┤ сдЛтАл┌атАм╩╜раИсдВ╙б рг░сЛЪрддсКТснжсИд 

-BDIJOF сдВ рг░ сЛЪ 0''&3 ╟Е ╙╣ ╙╗тАл▄мтАмрдп╘орлВ╨ЬраЯ "$$&15&% ╠┤ фДЗрйЫ ═псКнсА░саЯ 

╟Ерб│╨отАл▌ЭтАм╙Ь %VQMFY ╠┤ р│▒р╛мтАлрак┌ЖтАмснж р╡есЫа ╤лсз╛╥Бсв┐рд║уБЩ╠нрд║с╡О !""#$#%&#'()*+,#- сдВ▄▓сб╕с░│соЯ╨Ь╠У ╤Ц╤лсз╛╥БсНосМ▓тАл┌атАмсиасЙв ╟Ес│Лс▓╗рб│ рг▒р┐ЧсЙарйЬ рдШ╨д ╠┤ фДЗрйЫ сАЦ▄С═ХсО╛сЙЖр╢атАл ▌ЭтАм ╬│╨и╩╢р╕╢ ╙╣  ╙╗р╣Р╩╢раИ╨о св╗рдВ сНЖр▒Э╒ЛсА░ ╒РсмТсР┐снд╨ЬтАл ┌ЖтАм

╘▓▄░р░┤╠а╦╢╠╝сА░ргЙ╦Цре╢╟ЛтАл┌атАм

,

сиасЙв╘в╒Й▄╖╒Пр▓всмГсдВсКНр╜ЦсйШ р┤НсДзр┤НсФИ р╡УсдАр▒ОсВВ╓жсЮЫ 

2

╟Ерб│╨осжд╒б ═о╠ЕсМТ╙з▄╖сЫг сдВсаУр╛м╦Цре╢ ╠Усдпро┤╬ж сПдсоОраЖрбП▄▓ ╘╗сПдсШ╣р░║╤╜р╣жсдВ ╩╣ сждр╢┤╤╜р╣жс░│ роЕ╨Щсг╛ ╩╣ сИп╥С ╟Е▄╖тАл█ЛтАм╥и╨Ьр┤Н╨о ▄╕╓ЭтАл╫╛тАмржЛсо┐рдЖ ╓Ж╩╢сТп╓Ж╠К сЦ╕╦Й ╓Жр░│╨Ъ ═УрзЛ сЦ╕╦Йсои ╩╣ ╨д╦ЦреРсЗ╜ ╩╣ рн▒═║сКд╙мрпРслНсЖА сБ╣╙н═И ╩╣ 

═░▀│╟Л╨ЬраЯ╟ЛтАл╦Й╫╖тАм╟ЛсБ╢риТ ркЕсакр╛м╦Й╟Л╨╣тАл┌гтАм

сзЪрбЪтАл┘┐тАмроЕ╨Ь╒В ╤втАл╫лтАм

сдВсО╛тАл┌НтАмсг╖▄СсФн╠Ш рг║тАл┌ЖтАмр▒гтАл┌гтАм

ро│сДз с▒ЖсД┤сж╣с┤ЬтАл█┐тАмр║лр╗Ь ═░▀│рдз╘жсБ╕тАл┌атАм

сЭ╣тАл▄лтАмсАЧ╠╝ см╖╒┐сИ╢▀┐сНВс░Н╦ЧраЬ сЦ╕╦Йсои╩╣ ╤Л╤╜╩╣ сЬ╡═И╩╣

рж│╙│тАл┌атАмсФн╠Ш ╨атАл┌░тАм сДЕсЭнр╕Л╨▒═░▀│тАл ┌░┌атАм╨д╦Ц тАл┌Щ┌░тАмр║лсг╖ р╢ЗтАл┌ирг░┌░тАмснж сИд╩╣╙брг░рбЖ тАлрбв┌Щ┌░тАм ╩╝ р╢ЗтАл┌ирг░┌░тАмснжсИд╩╣╙б рг░рбЖ р║лснжсИдсФн╠ШсдВ р╗ОснВтАл╓Ц┌гтАмс░│ра╢▄║сАотАл┌гтАмсЮЯ сМ╣╬╢рзЛсЮп╒УсПЧ▀ФсА╣сЮЫ слЗ═И╩╣

═о╠Е▀╢сД┤р╕Б╨ЯсЬ┤тАл █┐тАм-BWBMMFр╖▒╠п ╦Цр╕╢сг╛сФнрдпсЯ╖╙з╤╛тАлсжП▄ТтАмсимрддсКТ со▓р▓к рбП═░снжсИдрг░рбЖ  ╙╣раИ ╦Ю╠атАл▌ТтАмрйЬргЫр░ЭсЫзраИ р╣РраИ раФ▄╖╘ШрйЬ╓Цсо┐╘Й ╘дтАл▄ЭтАмр╝о ▄▓╥й сСЮтАл╦м▐атАм╘Й╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗╤Зр░Лсо▓р╜Цр╕У сМЖсНСтАл┌атАм╩╜╥кр╜Цр║гр╕Тр╖Ирг░ рбЖсо║р░║рдВ св╗═осв╗рйЬсбпсИОрпЩрбИ сФЩсг╣рв╢сг╖▄С╨б╘псФнсзЦсдЯ╒ЛсТм ═░рйКсНВсЦ╕р┐Цр┐и╟Лсз┤с▒Т╓Ц╨┐▀всдБ ╥осоЦтАл╠и╦Ц┌атАмр▒г╦Йсакр║╕сЭ┐═д╩╢соЙ рбВрпж╩╣╥к╨К реЖтАл┌атАмроКрдЙрактАл┌ЧтАм тАл┌атАмр║МсА░рмб╬ШсаИроКсЫйсаЪсмГсдВтАл┌атАм╙Ь сдВр░пра▒р░есзЪсЖЗ╓Цр░▒р▒Е╥крв╣╘Зрдз ╦ЙсмЛ═И╩╣

╥крлЕ▄╖р░Д╥жр║грйЕ SPPNFTDBQF ╨Ь╒В сЧЫр╛▒╤╜ра╢╤л╨Ь╒В╤втАл╫лтАм

см▒рейр░║═Ч сЧЫргЙ╦ЛтАл┌ШтАм╥╢═Яро▓р╖▒сг╖ р║гсУШ╬┐╦мсжЙ╤всЭз рбЖр║Жр╢┤р║а сЖЙ▄┐╤всИЬ╓Ц ╨┐▀в▀ЪсУФрг▒рг▒раЖр╗Ч ╤НтАл▄лтАм рй░рддсЖЙ▄┐р║гсУШ╩╜р╢┤р░и╥л р║гсУШсНдркП╬╜сА░св╗слН р║гсУШ ╬│смЦ═д═Ир░и╥л снЕ═ЗсйШтАл ╫лтАм со┐спЭсжд╒б р║гсУШ╦╗╙н сдЖр░есЙЖтАл┌атАм╘║рдз╘жDPOEPсоЙ сДлсДЗ╩╣

"OUIPOZ-FNNF

!"#$"%%&''()*+*,-"

рйгр░║с╕м сЦМсоЙр▒Ф╤врйЖрбВтАл▌СтАм╘в ╟Л╟Лрг▒соЖсМЮ▄╖ргНтАл▌СтАм ╦Цроас╕м сВВсекс╕мBOUIPOZMFNNF!DFOUVSZDB сОйсЙвс╕мXXXDFOUVSZDBDOBOUIPOZMFNNF F IUUQTXXXJVDPNIPVTFDBOBEB фШЪр║ар╕ШуЬЧсОбфКд ╧╗╬╕сВЦсБ╜то▒скЖуЧЯу╗▒▄┐ ра▓саЩ╧╗сОй┘мр░Ъ╚асД╝сВУ╚а═ЪсВУтАл▌ЭтАм р╣ФсВУ р╣Зрд║сВУтйМтАл┌ТтАмфДи═Гтй╣рд║с╡О ра▓саЩуТ╗р░кто▒сНеснТумСриТ╤УтДБ╧Зр╣ФсВУ╚ар╣З╤Ур╣Зр╣Ф сВУ╚ахПУрд╢сЕБр╣ФсВУ╚а╠нтЙото▒т╗от┐╕╠╗тАлт┐╕┌ЩтАмуаЮфДЪсВУс╡Орг╖тИВфДЪсВУс╡Ор╣ЗтБОуП▒уП┤═Ъ▀Н рд║с╡ОуЮзс▒Ь╧СтЙотЙи▀Х ра▓саЩузЖр│╗ф╗ГсЕ╖═Ъ▀Н┘муАТ═з═исДйто▒снТуЮпсоЗ╤ЗуБ╢$IBSUFSFE3FBM&TUBUF"HFOU 45/-2"-"6%."/+%012/2"%7-(8"-

 4F+&* с║У 

B[IBJ!GJWFTUBSJNNPCJMJFSDPN сЧЫргЙ 3PTFNPOU╬ж╤╜рдЖ ╤втАл╫лтАм

тАл═Чр░║▌ЭтАм

тАлрбП┌ЩтАмр╢Ю╙Ь╨о рдЖ╦ЮргВсНВсЦ╕р╡дрдЖрг▒ роЕ╨ЩснгргбсИ╢▀┐ ╩╢сДпснд▀▒╨ираС рг▓╬Ш▀ж▀ФсЮ│╦╣ сЦ╕╦Йсои╩╣ ╨д╦Цспнр╜ОсМЭ ╩╣╟ЛреРсЗ╜сМЭ╩╣ ╤Л╤╜╩╣рпГ▄░╙н рдЖ╦ЮтАл┌БтАмсв╡═│╘УтАл┌БтАм ╩┐сСЮсНШсНЭсНВсЦ╕ ╘╡сЬ╡╩╣ ╘А╘║рлЕ╩╜р╡дтАл▌ЭтАмрдЖ

р░║═Ч

тАл▌ЭтАмсБ╢риТ

сНПтАл▌ЭтАмркЕсак

сЧЫргЙ╙орб┐%JYсмГ сдВ═УслЛ╨╣тАл┌гтАм

сЧЫргЙреЫ╦Л╩╢ра┤рпРсв╗сИнра┤скЩ╩╝рбП╩╜сйУр╖│сЙв ╬ж╤╜рдЖ╓Цр╛м╦Й сЦ╕╦Йсои╩╣ ╨д╦Цр░╜саНсМЭ ╩╣╟ЛреРсЗ╜сМЭ╩╣╟Лр╖Ур╖│сМЭ╩╣╤╜р╣ж ╦Ч╘С ╘ж▀╕см╖╒┐рв╣сак╒РсдЖр░е╤Л╤╜╩╣сТм ╥оркЕргИр╕гсв╗сдЖр░ер╢З╓Ж╨Ксои▄░сАЧсзЪроЕ ╨ЩрпГ▄░╙нр╜ОсждтАл┌итАмр░е╬ШсаН╒Л╒О═Хрз╗тАл╦Ю┌БтАм сЬ╡╠прй║╘жтАл╫╖тАмсдИсаН рв╣═║реБрдОра┤тАл▌ЯтАмсТмргБсдИ саН ╤╜р╣жсдЖсСЮрмбс░│═осО╡снгргбтАл╠У┌Щ ▌ЭтАмсдп╬ж ╤╜сДЙ╦ЮргпсеК╩╝сР┐╒РрпжраЪсм╢рбПр╢Ю╙Ь ╠ар╢ареб рпТ раЖ╠асМИсаОс░│▀╡сЬ║сЕ╜рдЖснжснгргбргп╤Л╟Л роЮр╕Ь╟ЛрпЩ╠ЬсгПр▒ЪсД┤ре╢са╜сиРснЙсЭор╕БсЮер┤Н ╩╝╨ЬраЯсТм═░рдЖ╦Юра┤▀ж╥БсЧЫргЙ╩╝▀е ╘╡ тАл▌ЭтАм╙нрдЖтАл╩╣═И╫лтАмсВВсЮЦ

╙│тАл┌атАм╨ЬсоЗ ╦ЦтАл ╠Ш┌НтАм сЕУрйЬрг░рбЖрбП═░снжсИд▄╖ ╨╣рг║ р╣Р╙╗ ╘дтАл▄ЭтАмр╝о ╘дсв╗рйЬ рдП╨╣сБ╕╠▒рдВ с▓Чс▒Тр╖И ╘║сПптАл ┌атАм р▒гтАлраБсдЯ┌атАмсПп═║╟Л╠▒╧▒╟Лс░Р сп░╟ЛснВтАлрнФ┌атАмрйлсКНрлЩсдВ╘Ара▒ ╨врддсДЙсЧЫр╛▒╤╜ра╢сгПсв╜ 3&.

╙г╧Шр╗╖╥жрв╝▄╖╙нраС╘║рмб╬ШсжЙ ╤лсаЭр╡Ы╓ЦсИЬсзЪсЮЯрз░сЮп╒УсНВ сМб╠а╓жсЮЫ

сХе сЦМ   _   рг▒- 0 / % 0 / 0 тАл ╠Ц ┌атАм╨Ь ╒В р░греБтАл┌ГтАмсл▓╘вс░│сйШтАл╠а╦У╫лтАмсоЙ▄╖тАл▌СтАм тАл┌НтАмсЮе рг╕╦Л ╘╗сЮе сФн р╕Броар░и╥л ре▒╬╢LFMMZIVBOHNPOUSFBM22

%BWJE)B[J[B

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб3FBM&TUBUF#SPLFS

.BZ(VP ╦Цроа╥псА░ сакр║ЖроУсР▒╦ГраС

слЭс║й

сМп═ЪсУ░у║мсЖЮр▒ЭфзослофЖЧрб╗слЭуЦБсв┐тАл▌ШтАмр╢▓рг╣фТУсПА уЙФф▓НужДрд║═ЪсВУ7JMMB.BSJBс║й ╘Ыр║асЗИфЖЧрб╗смНсй╣тЗасоЬтАл┌ЩтАмсДА рд║сРнрг╛ ╠╖═ЧрвФсГСр▒┤сНУрвШтйМфмбрд╗фоПсоЬу╗п═зуТ╗═кто▒с╕Ыс│ДуЯЮр░Ъ═Чф╕╜рв▓фК▓р╣ФргХсЭм рй│тгЬр╢░фЫ╛р║Г ╠нтЙофГлслк╓ТфПШс╡╛самтИа тЖНсД╝смг╘КсВ╢ р╕▒╬╗сВ╢ф▓Ж╤ЕуТ╗то▒тЗа с║йсГгсПЪрв▓ф▓ПтАл┌ЩтАмр░Ъфмж═ЪрдГф▓Жто▒уРК╥а╤║уТЫфУ╛фГер╣ЗужДрд║то▒уаЮфДЪ╠╗тИВфДЪ═ЪсД╝ фУжтАл┌ЩтАмр░ЪслофУж у╗псмТтАл▄зтАмсмТуек ргМр╗╕с╕Ыс│Д сВУ╚ас░нс░╢рд║то▒сВУфоП.BSJBOPQPMJT фУ╛рй│═ЗсНУсГгтйв тАлт╝М▄зтАмс░╡ скРтВТ тАл┌ТтАмфДи╠нтЙосОй┘мр░ЪсД╝сВУрвФрвШ фТУсПА ╨дс╡й╠┤

сВУрбзсЭм

ро│сДз╩╝ргЙ ╟ЕсЧЫ█брб│╨отАл▌ЭтАмрдЖ сдВтАл┌атАмсиасЙв ╩╣ сЦ╕ ╦Й сои ╤Л ╤╜ р╣ж ╩╣ ╠╛ ╩╝ рдШ╨д╧▓ 

,FMMZ)VBOH

сМп═ЪсУ░с╡есУ░р▒ЭсНУхАЕрзофЙХс║йт░Е╚атАл┌ХтАмсШ╝р╣ФтАл▌ЦтАмфФИрдРргХрвШфК▓р╣ФргХсЭмт╛зфмб тВТу╡╣тАл ▌ЭтАмсМп═ЪсУ░хП▒фЫ╛╤║уТЫфЫ╛у▓║═ЪсУ░тАл┌ХтАмслЭхАЕрзо хПУрд╢сЕБр╣ФсВУсПдр╣Ф╚афУ╛1FFMр▒Эфзорй│═Зфигу╡╣ф╕╜рв▓фК▓сМптйвсТЮфоПфУ╜▀Х═ЪсУ░рг╖р╣З фЙХрвФсНУсГгтАл т╝М▄з┌дтАмсШ╝р╣ФтАл▌ЦтАмфФИрдРргХрвШ фК▓р╣ФргХсЭмт╛зфмб тВТу╡╣тАл▌ЭтАмхПУрд╢сЕБр╣ФсВУ сЭнрд║с╡Орг╖сОй┘мр░Ъ ф▓Пу║мрвД╚ау╗│фЫ╗сРнфнБсмНфЦЫсбО╚ауекр▒ЭфмХт┐ДрзофЙХхАЕфпБф┤асй╡с│Й сПдр╣Ф╚афУ╛1FFMр▒Эфзорй│═Зфигу╡╣ф╕╜рв▓ с▓ор║к тАл┌ТтАмсЭдсГ│т┤офио╚асЕ╕ф╢гтИатЖНтШФтШС41"╚ардУс░╢╨╛фмЯ╓ТфПШтжЙ╤куЭЛфН╡рбзр┤М╚а фК▓сМптйвсТЮфоПфУ╜▀Х═ЪсУ░ сЕ╕ф╢гтИатЖНтШФ тШС41"╚ардУс░╢╨╛фмЯ╓ТфПШтжЙ╤куЭЛфН╡ тАл┌ТтАмфДиу║мсЖЮрд║сД╝сВУсРн╨д╠┤ рбзр┤Мс░╡

сВУрбзсЭм

ужДрд║у║мсЖЮсГ╣╧зрбз ╤║уТЫуРК╥а фУ╛у║мсЖЮ сГ╣╧зрбз╘Ыр║асЗИрвФрвШрвВфТУсПАуЦБсв┐ ужДрд║▀ЛтАл┌ЩтАмс║й╚атАл┌ЩтАмр░Ъ╚ар▒Эфзо╚арй│═З тАл▌ШтАмр╢▓тАл т╝М▄зтАм╤║╬╗сЗИ╠╖хП▒фЫ╛╤║уТЫсВ╢ф▓Ж у╢ДфЦА ═бтАл┌ЩтАмр░Ъ╠╗┘муАТтНесЬ╝рбз ржХр░б фУ╛р╣ЗсЭн╠нтЙосОй┘мр░Ърг╖═ЪсД╝сВУ╠╗то▒сГС уРмс┤╛ужЮфЧохЗЙуЯЮт░ИсРнфУ╛рй│═ЗфК▓сМп╠╗ ═ЪсУ░р╣ФсВУ рвФрвШрб╖таЩт┐╕тАл▌ШтАмр╢▓ рд║сМ╡ ╠нтЙосОй┘мр░Ърг╖сД╝сВУ сРнфТУтАл▌ЭтАмсМпсУ░ фГлфГО╚атАл┌етАмфп▓у╖▓╘ЫсРн╨д╧▓╠┤ сЯВ ▄│ фзМ ╚а у║м сЖЮ  ▄│ фзМ тБФ сР╝ у╖▓ ╘Ы ╚а тАл┌етАмфп▓р╣Фслж╚атАл┌ХтАмс▒Хр▒Эс▓м╚атЯг█вф▓ЛсНе фЙ▒уЮЬс▒з р║кс░╡скбсОбтАлт╝М▄зтАм

╟Е▄╖сЧЫтАл┌атАм╙Ь▄▓раСр░╜саНрг▒сЦ╕╦Йсоисг╛сДЗ╩╣▄╖рдЖ ╤втАл ╫лтАмр╡УсдАр░ераГ╥жсДЙ╦╗раС╓жсЮЫ снгсЮУ╙Зрй╖ 

╦Ц╟ЛсФн╟Лр╕Б╟ЛриТ *..01-64

сакр║ЖтАл╠Ц┌атАмсНВсМбтАл╠Е▄ктАм╩╝╙гсл╝р╡┐сДЙро│тАл█ЛтАмсБ╢риТ ╨е р░е▀╕╪ТсДЙсТм╥о╙Рр║грйЕсМЖсНС╓Ц╠И сРОсОйраЖрйЩсоФсЭасМЖсНСрв╣═║рпРроЬ ра╡ рв╣═║сАЦ▄СриПрзд снгргбргп╤Л╙╗ сБ╢рпГснЙсдИсаНсзУсаУрпГснЙ╒о╘Шр╕г р╣м сгПр▒ЪсД┤╥ж р░ЭсдЯ╒Л╨ер░есКнсА░ ╓Црй╛р░╢сНВс░НсДЙ╠атАл▄втАмр░еребрйЖр╜┐ р╛йтАл┌МтАмсДЙраЖрйЩсПЕ раЖрйЩ▄▓╦Э╨Ь╒В сРЛ╒┐рйК▀есБ╢сИЬсМЭр╝жр╕▓╒ЛсА░ркЕ сакра┤сЬ╕роМржЛ ╠Хр░ереб▄╖сДЙрй░раУ сЙЖслНсгПр▒Ъса╜сиР╨ЪрпРрйКрв╣═║╦з ═╖╨йсРЛтАл┌итАм╘║сйШтАл╫лтАмсоисдЖр░ереб▄╖ тАл▄ШтАм╧ШсЙЖслНр░║═ЧраГрбЪсм▒рейсЮЯрз░ сЮп╒УсНВсМб╠а╓жсЮЫ

╟Е #3044"3% с▒Ж╙С╨РргЙ╒Й╩╢сЕ╗╒П▄╖тАл█ЛтАмр╖│сЙв╥к р╛м╦Й╤втАл ╫лтАмр╡УсдАр░ераГ╥жсДЙ╦╗раС╓жсЮЫ снгсЮУ╙Зрй╖ 

 "MMFO;IBJ р╛▒сЭ┤тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

рйЬ╠Ц╦╗╙нсБ╢риТсгАсЭз╨СсаЯ╓жсЮЫ╨СсаЯ═д═И р╛▒╤╛╦Эро│сИзр╢Юрмб╬ШрмЛсдЮ╟Л ╥исЭ╝╟Л▀╢раС╟ЛсО╡╦Й╟Л╨Щ▀е╟Л █▒сЭксКНсаЪре╢р░и╥л

ро│═И ╟Е╩╗р╖▒╙осИОсзЪ╘ж ╦Ура┤рпР▄▓св╗сИнтАл▌ЭтАмрдЖ ргЫр╛м╦ЙфДЗрйЫ  ╩╝рбП╩╜сйУ╘║ саЭр╡Ы сАЧ╦Й╦ЮсНВсЦ╕ рг▒ снгргбсИ╢▀┐ рг▒сЦ╕╦Йсои ╩╣ ╤Л╤╜ ╩╣ 

▀ФсА╣

╠К рпа сО╡ ╦Й ╦Э рзе р░и ╥л !"#$"%&''()*+*,-" ."/+%012/2"% !"#$3

+

рг╕ ╒╢ ╬╢ рзЛтАл╠Ц┌атАмсНВсМб3FBM&TUBUF#SPLFS

 

LFMMZ!MPOEPOPHSPVQDPN

 

EBWJEI!MPOEPOPHSPVQDPN

-BTBMMFхАЕуЙЗтАл┌ЩтАмсДАрйЬ╠нр▒ХфИР тАл╪жтАмс╡йсТ╡р║ктвХсГг╨Ртд│ -BTBMMFс░нтАл┌дтАм ╨Ру╢Хто▒хАЕуЙЗтАл┌ЩтАмсДА фУ╛р▒ЭфЭ▒ фИйтЮЦ═Ъ сУ░ фК▓р╣ФтАл р░┐┌ЩтАмснЬ═Ър░╕╧зтЫЮфЗдр▒ЭтйПто▒ р▒Эрбн т░ЫтАл▌║тАмфХЖс╕Мс╜А рдЧс░╢фХЖ╘╕ р▒ХсМпр╡б╠╖фИРуФ╣═БтАл╪жтАмс╡йф▓ЛсНер║к рдЧу║о ╠┤фЛВсФШ

4U-BVSFOUхАЕуЙЗф░ис╖ЬтАл┌ЩтАмсДА фК▓фУ╛ $BOEJBDрйЬ╠нтвХт┐╕сЭм╤╗слйсМпсПЙу╛В р▒Эфзо р╣ФсЕ▓╤╝ф▓Пт╜║ ф┤пс╜АреШ╓Й ╤Э с║Ъ═исФШрйЫфФд╧зто▒у╖▓╘ЫсОасЭмр▒ХсВ╢ ф▓Жто▒р▒Эрбз$BOEJBD фн▒фУ╛4U▀а╤УслЬ фП╖╤║ сД║ф▓ПсЭнс░╢у╜Ъслк фК▓сМп фП╖уАЖ фЮн тЗарж╣тАл┌ЩтАмр░Ъ"+т╗╛тЮжфФЧтиУ ф▓ЛсНесм╗╧Ырж╣ у╡╣ ф╕╜сРауБ╢уБ╢─З─ЗтАл╠┤╪жтАм сГкскЛ тгЭ╨РргХсЭм сГПрв▓╠╗с▒Хр╖отЦ╢ фмбрвФ сГСрж╣тАл┌ХтАмр║ДрвШтКб сВ╣сЬ╜р▒Э╠╕сГС фТУсПА рж╣сГСр╣Г╓ЙфТУр▒з р╣Фрд╗фоПрдЧу║о╠┤

4U-BVSFOUтВТу╡╣рдЬфУлтЦШфТУуАЖр▒Х фмХрдРтАл┌Ю┌ЩтАм╧СфХЗ▄│фзМрдЬфУлр▒Эфзорж╣ р▒РсУ░рбифоП╤║слйф┤пс╜А ╠нсЭм╠ну╢И тЖ┐ с░╢тАл┌гтАм╨Гто▒тАл┌ЩтАмсДАр▒ХтВСуоВс░╢с░бр║кто▒тАл╪жтАм с╡й╬│ рдЧу║о╠┤

4U-BVSFOUсЯВфЗ┤тЮЦс║Ъ сЕ╕тЗорг╖тАл╪жтАм с╡йф▓ЛсНер║кf┬╜ рвФ f┬╜ рвФ твХт┐╕р║ДрлЫ╤║сЯВфЗ┤тЮЦс║Ъ ╤║слй 4U-BVSFOU╧СфХЗс╜ЛуИ╜ с╜АтЗо╘Кф╕╖ф▓Л сНер║к ╒йсУДсЧХф┤╜уИ▒саЙу╜Ч

40-%

40-%

╘╕рлЫ╤║сЯВфЗ┤тЮЦс║Ъ р╣ЦтАл┌ФтАм сФШфХМфИРтАл▄зтАм HA"A#$%&#68/68/I&:)2JK&: '&)J-&)LM2JK&*(N(/ '(-:2..&%7&1'2.+)3(*4 *"# /0/

╘╕рлЫ╤║сЯВфЗ┤тЮЦс║Ъ р╣ЦтАл┌ФтАм сФШфХМфИРтАл▄зтАм DD?@/DDHC#678O*(.)(.(*9 OP+&/9&:/G&-N&:L G2+)&/I(=&/9&/ >)QJ&1'2.+)3(*4 $1#/0&

40-%

40-%

рвДсЗеуЗлудЬ-рбн%*9фХРхАБсЮ╖у╗┐тАл▌ТтАм р╢▓ уЗлуМитАл┌ФтАму╕К сЭмхЦРу╢ЛтКб сГСтАл┌ФтАм ╓ЙфП╖сГСр╣Г╓ЙфП╖ тАл┘╢тАмуЦктАл▌ЭтАмф▓ЛсНесгТфУ╛ %*9═ЪсУ░ рг╡рдЧу║о╠┤сЕЮ╒йсУД ргифЗд╬│рб┤╒йтТИ▀ИтЩОфн╜ тАл┘ЕтАмфХМт░╕сЭм

40-%

р╣ЦтАл┌ФтАмсФШфХМфИРтАл▄зтАм CDAA#$%&# ,+/02%-:R(S+8!A? ,(-.+/0(%)&.+1'2.+)3(*4 !"#-4!

40-%

40-%

р╣ЦтАл┌ФтАмсФШфХМфИРтАл▄зтАм C"DA#$%&# ,+/02%-:R(S+8DA ,(-.+/0(%)&.+1'2.+)3(*4 !"#-23

40-%

сМп═ЪсУ░хП▒фЫ╛╤║уТЫфЫ╛у▓║═ЪсУ░тАл┌ХтАмслЭхАЕрзо фЙХрвФсНУсГгтАл т╝М▄з┌дтАмтВТу╡╣тАл▌ЭтАмхПУрд╢сЕБр╣Ф сВУсПдр╣Ф╚афУ╛1FFMр▒Эфзорй│═Зфигу╡╣ф╕╜ рв▓фК▓сМптйвсТЮфоПфУ╜▀Х═ЪсУ░ с░╡

р╣ЦтАл┌ФтАмсФШфХМфИРтАл▄зтАм !"#$%&#'()*(++ ,(-.+/0(%)&.+1'2.+)3(*4 !"#$%&

CD"#$%&#9&#*EF%):/G2-) 6<*=&)1>(+-.&(%4 '&'#*,(

"5!#678#9&:#;-**&%*: 6<*=&)1>(+-.&(%4 '()#*+$

?"@A#$%&#9&#0-=( B)2::()9 '!,#- .

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

╟Е╧БснМуПФ ═ЧсЭмфмбсГлф║│ ргЫ▀Нсамр╣Фс░н уТ╗хАЕсЕБр╣Штд░р▒з ргВрй║сЬ║╤▓ р▓Щ╤╛тАл ▄ТтАм сТпра╡рмб╬Ш ╦Урв╣сКг сбпрж╝▄╖ рг▒╥С╦╗ ╩╜сДЙсаЯра╢сЧЫсЧЫр╛▒саДсОмсждрдЖребсдВ 

 

╟Е╙орб┐ ╘╗сПдсШ╣р░║сжд╒бргЫр╛м╦Й сЮУтАлрг▒ ╩╣ ╫лтАмр╢П╤╜ ╩╣ сБ╢риТ сИ╢╦Цр░е╙г сПдсШ╣р░║роЬсзЩр░е╬│сЭ╝ ╟Е╙орб┐ ╘╗сПдсШ╣р░║сжд╒бргЫр╛м╦ЙсЮУ тАлрг▒ ╩╣ ╫лтАмр╢П╤╜ ╩╣ р╛м╦Йр┐Г ржЦ╩┐сй▒ 

снНрнн═И╩╣

р╛Я

XXXTJOPRVFCFDDPN

"

сВВсек DIJOFTFCSPLFS!IPUNBJMDB═ЫсД╜ резр╣Я

i 6 DPN

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

╓Зр╣ОрвП

▄╖р╢╜тАл╫атАм

сКГ


ܰ‫ڍ‬ႂॕત୉‫ڙ‬ᗛྱѽ࠶ᗵҹԦࡘథѽథभ

 ྟ

ᗛ ۡ ၶ า

ᤂࣱ౎Ὃͺ˝ʶՏܰ௿҃ྞ˞͉Ὃ 1JFSSF #MPOEJO̴֖ᄉՎᛠʶᄯ‫ڙ‬঄ᅋ࠱ ᗛྱѽ࠶இᤴ੆ጰጝNjൖฮᄉʶᦉѫὋઁ ᤇएۡࣉᄉ᥻ӜԪ੆ளบ᜴֖ளᔭಪП ᄉ˸ెnj ᤂ౎Ὃၿ̅ሯஅஊንᄉ༎ҴNjܲಧӐ ᄉतኒὋࠪ‫ڙ‬ጲึ޴ͳᄉ௃ᬌТᡙ̾Ԣі ࠑᮆጞࢹͺࠈ֖˃̯᫂̂Րయ҃ͺᄉ᜼᜿ ஌౦МՂᄉѢဗὋᗛྱѽ࠶ᤇ˓ۡࣉᄉܰ ‫ڍ‬ႂॕત୉ᮖ۪ʶᄯ‫ڙ‬ᗵҹԦࡘnj ԜࣱὋ಩૵᱆ӑАႂॕˀႂ᜼‫ށ‬տ͗ ᄉஜ૵Ὃ‫ڙ‬Кᄴႂॕત୉Ԣ᜼եֵ̖҃ ͺઅᠪ˖Ὃܰ‫ڍ‬અᠪᄉ঳ᮨ᣹ҁ˿̢ ЊὋФ˖Ӊહ‫ڙ‬᱆ᄴત୉ᄉᦉܰ‫ڍ‬ͺ ֵnj‫ڙ‬ᤇᦉͺֵ˖Ὃథॡܲᦏ௦ᗛྱѽ ࠶ᤈᛠᄉnj #MPOEJOឬὋࠃᬄʼὋ࠱ᗛྱѽ࠶᝹߿ ˝ႂॕ‫ڣ‬௿ᄉॕ᜼ͺֵࣲʿܲὋͭ௦ၿ̅ Қጷᮔኪ੊௅ር߶ଅᄉԓ‫ځ‬Ὃᤇएۡࣉ᤯ ࣡͗ᜁၸ౎ఢ̼Ф̴ᄉ‫ڣ‬௿౎þ൚ᰔÿ᜹ ͔ὋіӠࣱ౎ᤇ௦ॡ࣡᜸ᄉnj#MPOEJOឬὋ ႂॕ˖ᤇሗþ൚ᰔÿ௦ᄰॆܲᄉὋͭ᜹͔

͂ʿ͗ԦဗὋ‫ࠪ˝ځ‬ʶᦉႂॕ౎ឬὋৰᓫ੥ ௦ᒯС᧗᜵ᄉnj‫ݟ‬౦᜹͔‫ڙ‬᜹ᄹႂॕᄉௐ ϊᤆ͗႐ॶࠢᄹᐿ௿ὋᥦࡂԵᑞឬ௙ᤇᦉ ႂॕᄉ஋̂ৰᓫ᭣࣡௃ᐉnj #MPOEJOૈѢὋᙉཨᗛྱѽ࠶ႂॕࢹˉ ᄉ᜺ഴ෤థܲܲ͟੊ຝ‫׍‬ӧᥦಧऊܷὋͭ ߱ᑞܴଡΘᄉՉሗՉಧᄉतኒὋᤇ௦‫ڙ‬Ф ̴‫ڠ‬ழ੼ʿҁᄉὋྱѾ௦ᗛྱѽ࠶Ꮴۡᦉ ѫ‫ڠ‬ӜᄉतኒὋ࣡࣡͗ᜁឧᝢ˝௦ൖฮᄉ ʶᦉѫὋᏪᏤຠ֖ࣉ˖ॶᄉФ̴ᦉѫὋఝࠓ ௛ᝧ̠ਆᡐጰጝnj 1BUSJDJB %VSPDIFS௦ʶͮ˞᜵᠆᠉᱆ӑ А੊᱆ӑАˀൖฮᐎՋત୉ႂॕᄉܰ௿҃ ྞ˞͉Ὃ‫ݜ‬ឬὋ‫ݜڙ‬ణளᄉႂॕ˖Ὃࡂѽၸ ˿ᗛྱѽ࠶֖᥻Ӝ౎ᛪဗᎾ‫ڍ‬ᄉʶ̎ࢶὋ Ӊહ‫܁‬ᖻலNj͹ᗛྱNjளᎫ̣࣊࠶֖ጰጝnj ణܷᄉૌੌ௦‫ڙ‬ત୉%FOJT7JMMFOFVWF˞໥ᄉ ᥦᦉᖌ३˿ࣱ‫ݗ‬லӴଡՏᄉႂॕǑཤ‫ڗ‬ ˧ۡ὇*ODFOEJFTὈǒௐ᥄ҁᄉὋॆௐὋҚጷណ‫ڎ‬ ࠬ੼ʶ‫ܪ‬ᑞܴᛪဗ˖ˋ‫ࠑڍ‬ጝெᄉЮ௿njణ ՐὋᤇ˓‫ڣ‬௿ᤆ௦࠱Ꮎࢹጷᄉਆ៵Ҧ֖Ѹᤴ বᄉࢹͺ߸Ꮎ‫ڠ‬ፆՋ‫ڙ‬ʶᡐ੥ࠃဗᄉnj

ᎃᣣߔᆔ

‫ݟ‬౦ᗛྱѽ࠶ᄉܰ௿ˀႂॕᄉ᜵යʿ ᑞ߸ᎾӛᦠὋᤆ͗థ᜼᜿ྱ஌njᤇሗ੾శ Ժ̾୺ᬓ૿ႆ᭦˖ᄉі೪ಝ੊ፋᗛྱѽ࠶ ᄉतኒྫྷܲҪʼіࡎὋ‫ځ‬ᤇ̎तኒྫྷඊጰ ጝᄉतኒྫྷᆁnj ͺ˝ܰ௿҃ྞ˞͉Ὃ#MPOEJO֖%VSP DIFS͗ԟˀႂॕ҃ͺᄉඇ˓᫼ൿὋӉહᤤ ௿Njˀੜ̖ˉ˞ៀѻNj᝹߿௅ር߶ଅࣲ˄ᆷ γ੝థ̂ৰᦏγ૆‫ڙ‬ణ·࿃খnj ᙉཨႂॕત୉བ໼ፋ̴͂ࣛ౎˿ܷ᧙ ᄉࢹͺὋͭ#MPOEJO֖%VSPDIFSᦏᛪᇧὋᤇ Ф˖˶థ౼̎᠆᭦ᄉॕֽnj%VSPDIFSឬὋ‫ڙ‬ Ꮎ‫ܷڍ‬ᮔኪႂॕ҃ͺᄉ଍ҮʽὋఴ‫ڠ‬ੜ̖ ሜ᧚ᄉ͈ಪʼ๨३᭣࣡ᰳὋ̾ᒯ̅᱆ӑА ఴ‫ڗ‬ᄉกឥႂॕ֖ႂ᜼ᦉ᫂і˪௃Ҧஂ̶nj ͭ௦ὋᎾ‫ڍ‬୉҃ጷథௐࠪႂॕત୉‫ڠ‬੝‫ڙ‬ ᄉᇪӜᎤ࠵࠳᧗Ὃᤇ˶΍३ࣉඞʿਜᝧՐ ፝ત୉ፘ፝ᤈᛠnj %VSPDIFSૈѢὋఴ‫ڠ‬ᄉႂॕ҃ͺ̠˶ԩ ᄝ̅Ꮎ‫ڍ‬Վᛠᄉ੾ᑞ֖ሤጌᄉࠂ᠛ፂᰍnj #MPOEJO˞᜵௦˝Ꮎ‫ڍ‬ႂॕ୉҃ጷࢹͺᄉὋ̴ ᛪᇧὋဗ‫ڙ‬ᡔ౎ᡔᬱ̾੼ҁਜ਒ଋय़᜺ഴ

ܷ᜺ഴ୉҃ጷᄉܰ௿‫˿ڠ‬nj૊̴ཱᄉឬกὋ ୉҃ጷᄉ᜺ഴൣ‫ᤩڙ‬ຑԪ३ऊܷὋథௐ͗థ ᣙપᢻ֖ᡓ᣾ՏᄉҚጷ̠տnj ‫ࢹڙ‬ͺ˖Ὃ%VSPDIFS͗ቩࡉКҦ‫ڠ‬ᆷ γఴ‫ࡏ֖ˉ͌ڠ‬ඞʿ͗‫˝ځ‬ႂॕᄉત୉Ꮺ ԩҁ੩੷Ὃඊ‫ݟ‬ឬὋ‫ݟ‬౦୉҃ጷᤤ߿ʶࠑᦤ आ˝ܰ௿‫ڠ‬Ὃᥦ˥̴ࡂ͗˝ᦤआᄉඇͮࠆ̠ ᝠ᠓ᰳቪᇩֵὋᬷၸာᢻᤁᤞఆௐ෤థϢᢻ ͮᄉࡏඞnjడፂథʶ൒Ὃ̴ᤆՎ਒˝ʶ੝୉ ҃ጷሜၸᄉߥಢᤈᛠႂච፤νࢹͺnj̴ឬὋ ࣉඞࠪᤇ˓᣾ርʶᓉᦏॡ໗਒Ὃͭ̂Ўឬ న̴͂ԁᡔ౎ᡔᬱ˿nj #MPOEJOᛪᇧὋᙉཨᗛྱѽ࠶ࣉஊउ֖ ᱆ӑАႂॕႂ᜼‫ށ‬տ͗ᄉࢹͺ̠տଡΘ˿ ॡܲࣞүὋͭѢ̅ࠪϢᢻNjᛣ᥊࠯᫆੊Ф ̴ʿΦᄉઝॶὋત୉᝴Ժ᝼ᡔ౎ᡔᬱ̾ᖌ ३nj̴ឬὋൣ௦ၿ̅ᤇ˓ԓ‫ځ‬Ὃᗛྱѽ࠶ʿ ܹԺᑞત୉ѢϷǑጻፆᏧǒ੊Ǒᇆ˖ោǒᤇ ಧᄉథॕֽҦᄉҮͺྞὋ‫˝ځ‬ஊउॆࡌॡ ̠ܲᦏʿਜՎ਒࠯᫆˞᜵ᛣ᥊੊΍ၸ౼̎ ۲ᆨ᝹ஶnj #MPOEJOឬὋ̴࣎భ̠͂ᑞܴ᝭ͰὋႂॕ ֖ႂ᜼ᄉત୉ణጻ͗ၶ̖Ѣஜᄇʹ̠‫ྕ؝‬ ᄉͺֵὋᏪ˄ඇᦉͺֵᦏԺ̾˝᱆ӑА̠ ଡΘஜᄇ˓ࢹͺ࡯ͮnj

ൣᕥ‫ڍ‬ᬄ៵೟NjјќᓧశNjѣғNj֘௢ાኍߥಢᐎՋҨߥ ᵎ䪬喟䉫㔮ጵ喑ప‫Ⱞڲ‬㏔х⻭᪆ጵ喑పუ㏔䃧᪴ࣷ䄫䷅ⵁ⾣ȡ 㧆➦‫ݖ‬ᅁ∂䄚᪆༁Ш᪆喑ϻ᪆҆Ꭱ喑㜡߈႓⩌݈᫝ࣾᆂࣷ⒉߈ⵁ⾣

(4-15)

ক ‫ ښ‬ᵎ ౭ Centre Champlain——1201 Argyle, Verdun H4H1V4 ԛຠᇈܳᵎ260 Elgar, Verdun, H3E1C9——Centre Elgar

᪆ ႓ ⤳ ᔢ 喟 ❞ ͚ э 䔿 ⴒ 䃳 Ƞ ⱌ ᗲ ๶ ⡛ ᪆ 㗟 Ƞ ᐭ ࣾ ᮧ ߈ ⒉ 㘪 Ƞ ड़ ࣾ ݈ 䕍 ᕊ 㐡 Ƞ ᪆ ч ႓ ΍ ᫦ ∂ Ƞ ႓ ч 䶳 㷃 ৮ ᵩ 喆

ᰵᬒᐭ႓

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

៸ ‫‮‬᪖

㒻ᱜ䭣ᷜ䄫⼸ȠΓ∂ప ⩨Ƞฝͽহਫ਼Ƞ㶕⑁Ƞ䧏 ⥡Ƞ⩢ၽ⥡Ƞᄼ᣽⥡Ƞश ᪝႓ ͚Ƞᄼ႓

Ѓᑦਫ਼ 䄚㼭ㆨ ܑ ‫ ܝ‬㝋 䍵 㟚 㪫 Ƞ ℾ ᄾ٬䋐ঠ㠞䄚Ƞ㠞䄚 ݊Ƞ ᫼Ƞ)*1)01 Ƞ‫ٺ‬䉦वਫ਼ఏ ͚Ƞ倅㏔ ∂䄚ప䭲ᄼ႓႓ Ҁ㗟ㆨ ‫∂ݺ‬䄚⤚ ̭Ꭱ㏔㜠͚႓ऱ ়᭒ᠠȠₓᱜ ݊Ƞ͚㏔ Ƞ Ꭱ㏔䬲䄨‫҉ۆ‬᣽倅⤚ 䬲䄨 ‫ ݾܨ‬ऱ㏔‫ ݘ‬ȠͿ΀⤰Ƞ㓪 ‫҉ۆ‬᪆ᱽ 㶒‫ٲ‬ᒀౝ᪆ᱽࣷ ℈⤰Ƞᄾ٬㓪℈⤰Ԟͽ䘕 ㏰΍

᪴ࡃㆨ

䄚᪴ ͚ᄼ႓ऱᎡ㏔

႓‫ݺ‬ड़㧆 䉜ᒨ㧆ℼ᪆႓⤳ᔢ

ρᎡ͚㔰⤚۟‫⁏ ⤚ݧ‬䓻⤚ ∂䄚᣽倅⤚ ͚႓∂䄚᪝႓ ႓‫ ⤚ݺ‬ⅶ䄚ᠩ䴠 䃳ႄ ٬ ⁹ Ꭹ٬ड़ᮧ⤚ ٬⁹㶕⑁Ƞ ⯷ᮧㆨ 䃳ႄȠ䕨䒾᪝႓ 㞧ᱜड़㧆 ₐ㢐ప䭲䆎᷸ ͚݊倅㏔

㒻ᱜȠ᝸ጒȠ−ൾ 㝋䍵ड़ 㑃⼸ᱧகϧ䄫⼸ ᆮ

㧆Ƞ䴠ͽड़㧆 ⁹㝋㶕⑁Ƞ 㞧ᱜㆨ 㞯๼Ƞ㻳ਫ਼㏰㕠Ƞຒᅁ๘

䴠ͽ

䴠ͽகͽㆨ 䧏⥡Ƞ⩢ၽ⥡ ႓ᵎิ⥡ Ƞ 䪬え䄫Ƞᄼ᣽⥡ȠशЃᑦ ਫ਼Ƞฝͽ䄫Ƞ䴠ͽड़㧆ぶ 䄫⼸᪆႓

᜽ϧ䄫⼸ ""Ƞ##∂䄚႓΍ ⼨ℾ䲏䄂⤚ ᄼ⤚ใ᪆ऐ䄚

㠞䄚Ƞ∂䄚Ƞ݈͇䃎ܿȠ ᣽ӈ㠞Ƞ∂䄚̭ᄦ̭ᢵ䄫

Ԟͽ䘕 Ϳ΀⤰Ƞㄛ⤰Ƞ㓪℈⤰Ƞ ᢿ⤰Ƞ⦉ѪȠ֒㒻᧺Ƞ๗ Ხᠠ

ᰵᬒ฼Б㥒

ⅴ្㶕⑁ ฼Б㥒㜠ᰵᬒ

ÿ᫝႓Ꭱ

∕‫ڹ‬хᘍ ∕‫ڹ‬хᘍᬣ䬡 ఈϧह

្‫ژ‬䬕䄫В̷ៅх ᘍ Ꭱᰵᬒᰵ ᬒ̷ࡵ

ౝ ౭ VERDUN≨ ߕ ͚ ᓰ Centre Communautaire Marcel-Giroux-4501 Bannatyne Verdun H4G 1E3 ౝ䧮Verdun

ପℳ ◭ϑ

పუ㏔ȠⰮȠጯх⻭᪆ጵប᪆͚᪴᪝ ႓ ప䭲䆎᷸᪆㏰Ƞ‫⩹̓ݾܨ‬㏔᪆㏰ ̀ ͇㝋䍵Ƞ㟚㪫㝋㝋䍵უប᪆⩢ၽጒ⼸ ጵ ⩨უ 㞧ᱜუ ᱙ౝ㠞䄚᪆༁႓ᵎ᪆ጵ ጵ.N401)*& +&//*''&3 -*-*" ぶ፥Ꭱប᪆䴠ͽȠฝͽȠகͽȠ㶕⑁ ͇̀᪆ጵ㖁वប᪆

ᅅ≶

ऱ͇̀᪆ጵߍⰌ喆

᫝̓㏗͑ᵎ౭7FSEVOࡧԛຠᇈBGUFSTDIPPM 䄫⼸ࣷকᬒ喍ᰵᬒ̸ࡵᐭ໸喎 Ƞ᣽ӈᩬᏉ្⼻ࣾ⺕ Ƞ∂䄚᣽倅Ƞ᪝႓Ƞ㠞䄚Ƞప䭲䆎᷸Ƞ䋐ঠప႓͚᪴Ƞ 㒻ᱜ㐅⩨Ƞ㞧ᱜड़㧆喑ᄼ᣽⥡Ƞ䧏⥡Ƞਫ਼⁹喑㟚㪫㝋 Ƞओ䃫㠞∂䄚̭ᄦ̭Ƞ̭ᄦι ⩢䄊514-9678258

438-7887389 514-9986296

ᓛԎ15149678258 &NBJMxshjschool@yahoo.ca

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

XXXTJOPRVFCFDDPN


ᬲ˧༦4&(ஓᐱᬶ‫ڃ‬ ! " # $ % & ' () * + , # * , ) ! - , () * + , ( . !

♃ ͡ Ꮟ 1 0 1 ᤘ ‫ ۮ‬ऌ ν ᴇ Ꮚ ᐅ ඁ ‫ ͎ ٽ‬ 7FSEVOᵎࡧౝ౭ ͚ ᪴ ᪝ ႓ 㠞 ∂ 䄚 ႓ ΍ 䘕   F " W F OVF 7FSEVO 2$)(; ÉDPMF$IBOPJOF+PTFQI 5IjPSkU 䓾㐬㏬+PMJDPFVSౝ䧮ܳ䧌 ‫ٺ‬䉦։䒓 㝋 ᷸ ⥡ ⩨ ᝺ 㞧 䘕   # B O O B O UZOF7FSEVO 2$ )(& 7FSEVO≨ߕ͚ᓰιẩ

4BJOU-BVSFOUᵎࡧౝ౭

CPVM%FDBSJF 4U-BVSFOU )-/ jDPMF#J MJOHVF/PUSF%BNFEF4JPO 䓾DPUFWFSUVౝ䧮〆 ‫ٺ‬䉦։䒓

%PXOUPXOᵎࡧౝ౭

˖Ꮵ‫؝‬ᝬ

ᬲ˧༦˖Ꮵၶ,FWJO-J -BVSBXBOH 4VOZJDIFO ʹ௙ฟ 7JDUPSJB ;IB:VF (BSZYJF 8JMMJBN$IFOኍՎߥ੆ ҩᏥЙ+FBO&VEFT 4U-PVJT 4BJOUF"OOFEF-BDIJOF‫ڍ‬ᬄ ာ 3FHJOB"TTVNQUB $PMMFHF/PUSF%BNFኍʶึՏྠ˖ ߥ ੇಢӣߥည᣹

 ྟ

ࣸ ն ζ ো

3FOj-jWFTRVF0VFTU .POUSjBMTVJUF .FU SP(VZ$PODPSEJB 4U.BUIJFV‫ܧ‬ऐₒ㵹͑ܳ䧌

ࢄᇥᵎࡧౝ౭

ࢄᇥప䭲ᅸ.BJTPO*OUFSOBUJPOBMF%F-B3JWF TVE #PVMFWBSE-BQJOJiSF#SPTTBSE 2$+8-

ᐎጆႂព   

XXXTJOPRVFCFDDPN

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  ࣱ త  ௅ኃయ

߽Ꭹ XXXRVF[IJMJOHOFU


˖‫ͳ޴ڍ‬ପ̼᠓ϛӐ‫ֵݢ‬಴Њϛᯭපþ᪓᧚ÿ‫ٿ‬ᥪӭЊ

 ྟ

ஜ ᆉ ၶ า

˖‫ڍ‬य᠏ӭϛ᠍ᡔ౎ᡔዴᒰNj‫ݒ‬ ᡸὋॱ‫˶׷‬ҪЙ҃ϛܷиnj੆ఴ̨Њᨐ ᄉ஘ᜈᯭපὋ᤯᣾͋ൣֵӉᜈ֖̼᠓᤬ फ़Ὃ̾ϛ˼ᄽὋྦྷԨ఑ѽnj ᔙࢶ᝜ழᤂయᆠᖌʶᡐॱ‫׷‬þ̼ ᠓ÿϛӐ‫ֵݢ‬಴Ὃಉᖌϛг%JPSNj."$Nj 'SFTIኍӐ‫ʹֵݢ‬ͷ͇Ὃ๗಴᧚ᮨͷ ʹЊnjᤇ௦ʶᡐྱܷၶ̖Njᩘ‫׫‬ϛг ֵྠӐ‫ֵݢ‬಴njઐ࠭઒᭚Ὃॱ‫׷‬þᳫ̼ ᠓ÿ्੆̖ˉᩖὋӉહ༞ᜈNjӉᜈNj‫ؤ‬ ᆉNj࠴ᇽ֖๑ܰ᪓᧚nj ᝜ழ੩धʶ൛%JPSϛᯭප‫ݒ‬ᜈὋФ ˖Ю᛭Nj-0(0NjˌࣛኍʶःοКὋӉ

ᜈӠѫዴᒰὋ̠̽ᬱ̾ᄰζᤇቤ௦ϛг ͡ҭ‫ֵ׷‬nj᝭Ꮷᬣ఺ૅѢʶ൛."$ϛԯ ጙˀൣֵࠪඊNjណᓣὋ௃᝶௦ܰ᜹ࡆࠩNj -0(0Ὃᤆ௦΍ၸՐᄉᓣॐNj໌๦ऎኍὋ і˪ᄹʿѢࢿѾnj þᤇ̎Ӑ‫ֵ͋ݢ‬ᄽऎ౜ᰳὋ௾᤯๖ ᠟Ꮷᬱ̾ខѾὋॡܲᤆ௦üྏ൛ýnjÿᔙࢶ ࣉМ߶ࡌࢹˉ‫چ‬Ӝѫࡌඞ᝜៘Њᴜឬnj ᝭Ꮷុ᫝ឞ಴˞᜵߀Ⴀ̠Ֆ౼ᄉ̓௛᝭ ेᄹҁὋ̨Տ˝þᘚᘚ࠴‫̼ݩ‬᠓੺Ԧÿᄉ ࠆਖ਼੆̓᧙ࡂ᣹ܲ൒ὋᏪॱζ᝭े ᛪ௙ὋˀՖ౼థˉҫज़౎ᄉࠆਖ਼ܲ᣹ஜᄇ ̠nj̯๑̼ܰ᠓‫࠾ֵ׷‬Ф௦Ӑ‫ֵݢ‬ኍὋԩ

ளሧඞਆ઴థܲ‫ܪ‬ੜ̖ ܰዙ̠‫ܢ‬᠝൛ ᒬᬷ̠‫ ܢ‬ᒬᬷ໗ࣱʿ໗ࣱ

ྱ൳᠝൛᝟Ѳ ࣂథੜ̖вᚷᠪ ᠝൛ҁయᣀ᠝൛

BMOᗛྱѽ࠶ᩏᛠ

̺̀ Ӧ╓  ஖

ੜ᠝˃ࠑབጲ

514-808-1168 &NBJMHBOZF!CNPDPN ͛ᄽḬ

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

ੇᄉፂᰍὋ ү৥੆ҩnj

Ռ߶ႂߔ

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

1

˃ ዴ ሯ ҫ ለ ѽ ᜺ Ѳ ˃ ซ ᠈ ࠜ ‫ ܘ‬Ϙ ͛ ੽ ᝢऑ ႄមႂព514-209-9540 үူ

!"#$%

!"#$%%#&$$%ѫ఺&' !

ॱζXBOHRJONPOUSFBM

ᄇʹ‫ڒ‬ಷణᰳ‫ݑ‬ᖌ३Ꮷ

 [IU!IPUNBJMDPN

ᮿᯌˉNjᡓࣉఽ᠍आஅᩏ఺὚ႂᑧஅᩏጆፑ ᦤաึ᧙ጆፑ ὚Չሗᦠ‫ݒ‬ၸֵ὚Չሗሥ᧙٧

መζႂᑧӝᬒ ႂᑧቷ᝭ఴ˃ˉ፤ν Б᠟஋ᬩ೜฽ ʿν‫ݝ‬ʿஅ᠟

ᎩඞឬὋဗ‫ڙ‬ᄉॱ‫ࡂ׷‬௦þᰔߔÿ þ঒ ৢÿ þ͛ᩘÿᄉ̼ՏជὋథᄉᤋᐉܸ᝭े֖ ᣀ᠌ᦏ᜵૪ᤴnj ͭ˶థᎩඞឬὋ‫ᦏ᧖ג‬థϛὋʿ̨̨ ௦ॱ‫׷‬Ὃ᝴ܷܲྠᎩआ˶Ќ஭ᅋϛ᠍nj ࣱ̬తὋ˖๖ӨԦ࣊ᄉǑࣱþԤ ÿᎩፎ᠓ྫྷ͈ಪNj᠎᧙Nj‫׫‬Րనҫǒុ ಉፆ౦௬ᇧὋ˖‫ڍ‬ႂ‫׷‬ᐐᎾֵ͕NjᎩ௛Ꮵ ડ๑᠓NjᚐᔎᎩNjૂܲܲNj᠄᠄ᎩNj‫ڍ‬Ꮎ ‫ڙ‬ጲNj̚ˋNj๻ࠂᄉᄰСआᩓ‫ڨ‬ᜁԦဗ ๗߀ᩘ‫׫‬ϛ᠍nj ൖᄩᅻខ̖ాࡌ֖ൖฮѱ᝜ጷጺԜ ࣱత঳ፆᄉઐն௬ᇧὋ˖‫ڍ‬Ѣԯ‫ֵ׷‬঳ஜ ᄉ௦ϛг͡ҭ‫ֵ׷‬Ὃᄉϛг͡ҭ ‫ֵ׷‬ѫ࣊‫ڙ‬௅ఴNjᎾ‫֖ڍ‬ൖฮnj ၿ̅˖‫ڍ‬ᤴϛค໚Ὃ˖‫ڍ‬๖᠟Ꮷᣀ Փ̼᠓๑ܰᄉᰳುᄽֵὋ̼᠓‫ֵ׷‬ၿ‫ݚ‬ ዟҁᰳು‫ֵ׷‬ःథࡉథnjͭ๑๻ᰔࡌ˶ ࡎѢʿቃnj Ԝࣱతᬅ޴઒᭚Ὃ˖‫ܷڍ‬ᬅܲࠑঋ ᤫМՂ̼அཁМधଡΘþऩ‫ڠ‬ʼጲÿన ҫὋၴᒯ˃᫂त᝹ᘾϛ๑ܰྫྷึಉលᎩ ቢὋࣞ‫ڍ‬Юԇ‫׷‬ᘾౝᯭຠNjᎾ‫ڍ‬ኍ‫ڠ‬Ԧ᠍ ζোὋ଎ᄥᄽࠃԦ᠍‫ڠ‬ཁὋ΍ϛ᠍ୌᢵʶ Ԫ੆๑̼ܰ᠓ൣֵnj

ᥪ኷RJOXBOHDB!IPUNBJMDPN

‫ܭ‬ ߢ ܷࠓ᧙Ὃ᣾ֵ̖὚ ˃ࠑᎃርὋጆፑୱͺኤΦԺ᭤njЛ ႂߔ߶᫸ጆፑ᝹᝟߶ᜈ᝴ԺՁὙ4& ઈ ᜼ᮟᄢଌ "-"3. ͕ ेϷ௠యᡐ ˖ܼઐ᝜ὋIనҫ ͕᠎ֵ̖ ৻ ᔭก˖ዪឥஂ૆ ˃ˉ߶ᜈ ᱆ᄴሯࡌ૾ా

ҁʿ࠵‫ݘ‬ব᭞ᅏὋᝢ˝͈ಪᄰࠪΦࠁὋֵ ᠎ᤆథγ᝼njཨᏪὋ‫͂ݜ‬ԁʿᅻʶ̎ʿก ѫߔѽၸॱ‫̼׷‬᠓ᄢክቆᄆ҃ϛ‫׫‬ϛὋ ែԨ఑ѽnj ૵৘Ὃ҃ϛᏧ̯ࣸˋኍ‫ڠ‬᠓Й஘ᜈᯭ ප὇ඇೊӣὋ‫͈׫‬ЊࢺԾὈὋၸᯭපNj ᯭዴԢФ߱ԓ౅஧ኍ༞ᜈNjុᦠὋӆВʶ ၪඒӣᄉϛᯭප੆ఴ̨ᭉЊᨐὋࣲၿ ʶ̎࠴Ӿ҄ԇὋ͋҃ϛӐ‫ֵݢ‬ᄉӉᜈnjᏪ ̼̾᠓ᄉՏ˦ӭፋ๖᠟ᏧԺ᜵͈Њnj ҃ϛᏧ᤯᣾ᬤᘈ᤬फ़Ὃ̯ʶֵ̎ྠӐ‫ݢ‬ ֵЮᦉ̠տ‫ܪ‬ᖌᅻ౼ʶൿௐᫍࣉ‫ڣ‬ʼᩘ ‫׫‬ᄉӐ‫ؤֵݢ‬ᆉᄉՁൿὋཨՐ‫ؤ‬ʼˀൣ ֵՎ൥ఝளᄉ‫ؤ‬ᆉnj ૵ઐὋ‫ڙ‬Ӑ‫ֵݢ‬ᤴϛᩖ్˖Ὃ᧓᠓࠴ ᇽᤴϛ˶௦ʶ˓੆ཿᄉ̖ˉὋྱѾ௦̼᠓ བ᫂‫ڠ‬ᄉ࠴ᇽ‫ڙ‬ᎩፎʼःథࡉథὋ࠴ᇽʼ ᄉֵ̖̼ᆉԺˀϛгಕኣᄰӛᦠnjణՐʶ ય௦๑ܰ᪓᧚ὋᄰॆʶᦉѫϛгӐ‫ֵ͗ݢ‬ ᜁᤁज़‫ܰڍ‬Ὃ᤯᣾̼᠓੊๑๻ᄉ्यᥪ‫ٿ‬ ౎Ὃᖌ३๑ܰԦ᠍њ᝼֖Йܑ᝼௙nj థ๖᠟Ꮷ‫ॱڙ‬ζధԣ‫̼ړ‬᠓˿̯Ꮎ‫ڍ‬ ˻ᄉ౼ܷྠᅊ᭕ՐὋᤋ፝΍ၸʶֆὋᄔᐨ ध‫ݼ‬᣾ஏԦ༰njᤆథʿ࠵ᎩඞᛪᇧὋࢿཁ ˖યὋ‫ڙݝ‬෤˻nj

2 ༎ЏὋ‫ܚؤ‬ 3 ੩Ӿ఺༞‫ܚ‬ ᝧ৥ᄴ

ᔭกᰳຌ ႂ᜼ܸጲ Б᠟அᄹ˓Ի

ႂពὙ ‫ڦڠ‬Ḭ%6$0--&(&45-"63&/5

ͧҍևӮℨᙺ ϧᄬԊ䮖Ԋࢂᷭ㻳হ㻱ܿ

ߍᠬ๔∕‫ڹ‬ч䃎ጵ 㒻ప∕‫ڹ‬ч䃎ጵ ∕‫ڹ‬䛾㲺䉏ߎ㻱ܿጵ

䃟Ꮤ‫ڲ‬ღ

Ĥ᫝⼨ℾ⮨ᒂຯ҂㻱ܿᬻᎡ⮱្⼻ Ĥ᭜॓जВ⩠䄤և䲋⼻ߎᅲℾ

Ĥ⪆႓⩌ጒカຯ҂㻱ܿᬻᎡ⮱្⼻হ⤳䉏㻱ܿ Ĥ⊤ใ䉱ϔ⩠្㻱ܿ Ĥౝϔែ䉱⮱ऱ⻺⼻ߎऻ᳉ Ĥᐭߋ‫ڙ‬थ⮱⼻ߎ∕ᘼθ䶦 䉚Ν᫝⼨ℾࡨ⫄Ԋ䮖 䊍䔮̭⁎‫ٺ‬䉦⮱᫝⼨ℾ⼻ߎ㻱ܿহ Ꭱ្⼻̭⁎ 

%6-0--&(&‫ڠ‬ᨠࠪ᭦

ඊྱࣈ્ᆇ఺

䄤ፓ̷ҍ⮱Ԋࢂহ្⼻ऻ ᩣ‫ߎ⼻⮱ݝ‬ᅭఋប

Բ Բథ థὙ Ὑ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ࡆ ࡆ ௒ᩓ ௒ ᩓѢ Ѣሜ ሜ

ଡΘ֦លNjᆇ఺ጷᜈNj

ேႂᑧஇᜈኍᄰСనҫ ᱆ӑАႂ᠟ͯ пߢ᫁ ஊउஂ૆௦્ᆇᄉܸཨ፮ฮ

ᝰऑ‫ڢ‬གྷ ‫̢ע‬ᛥ ࣳదே ֈП ʿӦགྷགྷ ౝ౭喟␎೻ࡻϧ᰺ߎ͚ᓰẩ($)*+,-*./0-1*2/30+-451*678*!9! ౝ䧮喟:54;-*<=4+>-?

ᝰऑ‫ڢ‬གྷ Ӱࢁө̢పҭ˘ॸ ࣳదே ֈ̌ ʿӦགྷགྷ ౝ౭喟.-30+-*@A3/#B,CD-;*<-*54*EAF-#@,< ***********)7'(1*G/,5H*I4?;J-+-4,1*?,A0-*!'$ ***********G+/??4+<*B,CD-;1*K"L*!M!

᠈㖅ߖ⤳ߍⰌ

51,"-"3.4

"-"3.&4

RBQ Licence: 8323-6208-15

˃ˉ߶ᜈͰࠑNj‫ˉ׷‬आᩓ߶К᝜ઐጆፑ Ժ̾ᄯ᯶᝜ࡌ

˖ܼઐ᝜ጆፑࣱ᠟̨$145

ளၸਖ਼ᯪ൒߶ᜈఴጆፑ̙ԩ

ࣱ᠟ઈ੭ ̨ᬌ ʶࣱ ͈ᨐͯघֵ᠎ణ·

/PW5SZབន˝৥నҫ ႂព(514)

334-1998

ᔭกឥ

!"#$%&'(")*++," -./01/2.*("1344/").056*2/7.("8 ""9$:";!$

ੇ͂˶˝ᗛྱѽ࠶̾ܰᄉࠆਖ਼ଡΘనҫẅࣱܲ౎ੇ͂నҫ˿͔ܲӧ̠ࠆਖ਼nj


ੜࡓ᠝൛˃ࠑ˝৥᧙ᢵ҃߿঳థʶ൛௦৥ణ·ᤤસ ྱѾనҫ ֵ̖ࣸ నҫ· ѽည͕

ࣸ ն ζ ো

ζၸʿᓡẅ௃அЙ᝼௙Ꮷ‫ڨ‬ԺҨူ᠝൛ ణͯԺ᣹ᯪ̶὚ளሧඞ෤థࢹͺ˶ᑞ᠝൛὚ ‫߿ڌ‬ѽညˀ๎ҮѽညጷՋζၸᮨऎ᠝൛὚ ၸᮨऎ᠝൛὚ࣂథྫྷˉв᠝൛Ὃࠃဗ‫ܘ‬Ϙ ௃ᭉ‫ڙ‬5%᝹థ࣐ਖ਼὚͉;ழΦௐᫍ὚ ࡂᤂஂᛠଡΘК‫ݒ‬నҫ὚ ࠴ௐԨ३ನэፆ౦

ଡґᩙ߿ܸѽညፏ͕ࠪ৻

ᬇ࠴ᇕ

ᬇ᯴

9JBP-FJ$IFO

$IJ$IFO

ᡎᖏೄ :JOHIVB;IBP

5%ੜࡓ᠝൛ፂူ

5%ੜࡓ᠝൛ፂူ

5%ੜࡓ᠝൛ፂူ

 ႂព ႂពႂព ͛ᄽ ͛ᄽ ͛ᄽ DIJBDIFO!UEDPN YJBPMFJDIFO!UEDPN ZJOHIVB[IBP!UEDPN

৥Кᑞᄉੜ᠝˃ࠑ ॆґѽညγ᝼ܸ థளሧඞ֖ᒬᬷழ಴Θᤤસ

#PVMFWBSE-FEVD #SPTTBSE 2VFCFD+:(

J)K'%)>'(!+

./0/0

=)!>+-'?#)-

ᵾঃေ

ࡈᷛᆷ

䱸伎Ӂ

*+,!-),,'.)/)0123)-4'5$-$6)% 7'8,!$-'5$%9)4 %!"#$%&:0));&),<$%&!-,:"13

51%46$6)'@2)"!$0!,4 <)AA%)>:0!+;&),<$%&!-,:"13

51%46$6)'@2)"!$0!,4 A)!>+-:"#)-;&),<$%&!-,:"13

!"#$%&'()*'+' 345/%'##"**!

"(!$%-'#)#("" ''<)AA0!+LM

  ࣱ త  ௅ኃయ

ѽညͯనҫঋ஌ညᰳ

./12/

"(!$%"&#)*",''"#)-BCDBEFGBHI

!"#$%&'&!#()!*

$%1ቈួОՄ 㧆➦‫ݖ‬ᅁᰭ๔⾧䄰Ⴖ㷲‫ڙ‬थ

ₐ㻱⾧䄰Ⴖ㷲‫ڙ‬थႶ㷲❹⚔3#28350-7913-18$$2"&$2561-541 ⩢䄊514-657-4658 ∂㠞 514-516-8805 ͚᪴ 1-855-657-4658 ‫ٺ‬䉦

㑾౭www.bcocanada.com&NBJMbco@bcocanada.com ౝ౭4216 rue Frontenac, Montréal, QC H2H 2M3

ෆᠯᐼܳҀ⾧䄰 ̭᠃̭Ƞ̭᠃ι ̭᠃̶Ƞ̭᠃ఈȠ̭᠃ρ 䊲䲆䴠Ƞ倅᩵㘪ȠⰮ⩢ ⩕⩢䛼᭜ᮛ䕇⾧䄰⮱

͚๛⾧䄰 喣ੳ͇ᅸ䶣ᐼ͚๛⾧䄰 喣ᮛ䕇უᅲ͚͚๛☚∢⾧䄰 喣᫝ ᰬАᬔ ͚๛⾧䄰 ᵦᢛᩬᏉ㺮Ⅿ ᱯ䉔Ꮔ+,-.))&%/ۤᏀ

Ⅱۤ䷻ۤ ȋ‫ٺ‬䉦⩢䄊৕䄏Ƞ䃱ѝ ȋۤᏀᱧ㏱Ⅱۤᢏ䷻ۤᩦ䕍

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

эᆷ᝿ͤ᠝൛ᑞҦү৥੼ҁ Ջ᤟ੜ̖

!"#$%&'())'

XXXTJOPRVFCFDDPN

‫ݒ‬ѢሜࡓԢФ̴Չዜ‫ۋ‬ Ͱ߳᠝൛˃ࠑ

Ț᫝⣜Ԋ‫ݯۤݣ‬3"4&&3 Țᬒ᱙504)*#"ࢸ㑖ᱧᎡ䉕Ԋ Ț࠲Ⴖ㷲 ϧጒࣷ䙺УԊԛᎡ ȚܳҀᐼ⾧䄰#56Ƞ#56 #56Ƞ#56Ƞ#56 #56Ƞ#56 Ț̓⩹ऺ❹$BSSJFSᅸ䶣͚๛⾧䄰55


www.sinoquebec.com

ኃྟ ኃ

ሧඞᠪᝬఴྟ᠉͉ᎃᣣʶᲝ

ᇪ͗

˖‫̼ڍ‬ᛪ‫࡜ڃ‬൒ᜁҪૅܷᬶͳધኣ

ࣸ ն ζ ো

ඥ߃ખཽઐ

ࣱత௅

ࣱ̬తὋኃ˴ࡒˆႌࣸˋՎ˸ᐎេ ܷ͗ὋܷጝథՏ᜵౎ԟҪ͗ᝫᄉˀ ͗ᏧὋӉહіӠՏஊउᰳ߽Ὃ̴͂ᄉኣ ᝼ႁឯᬶͳᜁધፏnj ҪૅܷሧඞNjᬱඞ֖МඞᦉԦᝒ̠ 4IBOOPO ,FSѶᛪᇧὋஊउધፏ౼̠ᄉ ኣ᝼ႁឯʶ߿௦థᑞܴ̠̽ζనᄉЌ ѫᄉူၿὋͭ௦Ѣ̅ᬤሒγએกὋФʿ ᑞࡂ͉ʹྱѾᄉኣ᝼ႁឯ಴Βᝦ᝶ఝ ܲᄉጹᓫnj ᤂయὋ᝴ܲ˖‫ڍ‬ႁឯ̠ᄉ႐ߥኣ᝼

⚢ ԫ ᒸ ጵ

!"#$%&'$()*+

ӈ

偮ࡄ‫ڹ∕Ⱞٸ‬ᒸጵ

叓शᅁ๔႓∂႓䮏ℂ͇

ߍᠬ๔ᒸጵࡼччঅ 偮ࡄ‫⼨Ⱞٸ‬ℾᒸጵࡼччঅ

᠒ᰶ͚పȠߍᠬ๔ᒸጵθߎ᝭็Ꭱប͇㏼侹

ੳ͇ㆨ カ䃮 ྇༨ㆨ ⼨ℾㆨ 䯴Ґㆨ ,-+*$-&.//01&2/31&45$#*&67 +8*91&:";%+<$51&=>-<?*#@&A.B&.CD ⩢䄊  эⱌ  ⩢䗛LBJNBMBX!HNBJMDPN㑾౭XXXLBJNBMBXDPN ౝ䧮ᾆ㏬1MBDFEă"SNFT〆1MBDFEă"SNFT‫ܧ‬ऐठӔㆠ

ࣱత ௅ኃయ

᳦ᮢ।࣍

˖‫ڍ‬႐ߥၶᜁધ಴Β ಩૵ᐎᥧกᬒᄉ஠͇Ὃ౎ᒬ˖‫ܷڍ‬ ᬅᄉ౏ဋဨ὇:V[IV :BOHὋᮂដὈႁឯ ߥ˷᝴Ժᜁધnj ‫̝ྗݜ‬ѷ‫ڙݝ‬Ҫૅܷፂ‫׷‬Ὃ̅௦ҁ ᐎᥧกᬒʼឃnj త  ௅Ὃᐎ ᥧ ก ߽ & M J [ B C F U I )FOFHIBO‫ܲܲ͟ڙ‬ϡѢᜆфὋ ኣ᝼ ߽ʿᑞ‫౏˝ځ‬ဋဨᄉྗ̝‫ڙ‬Ҫૅܷϡ ၶ਒ὋࡂকႠ‫ˉߥ੆߸ݜ‬Րʿ͗ሎܑnj ก߽ଲᎵ˿ኣ᝼߽ᄉф߿Ὃѻ౏ᑇឃὋ ࣲ᜵යԲʶՏ߽տ᧗ࠅఴ಴nj ก߽)FOFHIBO‫ڙ‬ѻф˹˖з᥊Ὃ

Ҫૅܷ।࣍Ө͗͗տ ᗛྱѽ࠶ܷߥกߥߥ‫ͮߥܢ‬ ᳠Ռ࠶ܷߥ͗᝟ᆐቂၶ஠њ

᱆ᄴ੯ˉ।࣍Ὃ̝ᒬၸ˖ᔭก஠˝৥ଡΘ̾ʽก।నҫ ሧ ඞ ก

੾శሧඞḞ‫ڃ‬ᐐሧඞḞઅᠪሧඞḞ႐ ߥၶܑЮᣀሧඞḞ᝺ࠆኣ᝼Ḟ႐ߥኣ ᝼Ḟࢹͺኣ᝼Ḟ౯ՀӴ፝ኣḞМඞЙ ዙḞՉዜᜁધ಴͇ʼឃnj

‫᧖ג‬థᎩ ‫ࡂ᧖ג‬థǑᗛۡӧ̠ઐǒXXXTJOP.POUSFBM$BOFXTQBQFS

ሯ ˓̠Ԣၶ਒ᄴሯን႔ḞՉጞሯࡌ̓ ҫ ๗ៀѻḞ᥋̖᜺ѲḞ᥋ٖζ੫nj ก

‫ݜ‬Վ਒౏ဋဨᄉ᜹ཁnjኣ᝼߽ःϡѢ ᤨ௙Ջ ူᄉф߿Ὃ˄ᑞ˝ᒬࣁᄉф߿ ᣲએnj ʿ᣾Ὃʼᤗф߿ʿቿՋಕэnj ሧඞᦉᛪᇧὋ˖‫ڍ‬Мඞႁឯߥၶэ ᝼ࣰ‫ڨ‬ᭉ᜵ֆௐᫍnj ̯త௅ᡐὋ˖‫ڍ‬Мඞ‫ܑܰڙ‬ႁ ឯߥኣௐὋᤆॸᮋଡΘૈጮnj ঳˧Ὃᙉཨʿᅻ᥊˖Ҫԣេᄉ࠴ᓔ ௦ʿ௦ᏡὋՉͮਆ౎Ҫૅܷᄉధԣ͂Ὃ э‫ܫ‬ኣ᝼ᄉௐϊᤆ௦ࡉ᧙̲ጹʶཁnj ધ ኣ ᄉ ᝭ ेܹ ܲὋࠪ̾ ՐѢ‫ڍ‬ႁ ឯФ̴‫ࠑڍ‬ኣ᝼ᤆ௦థʶ߿ʿᓡॕֽ ᄉnj

Ҫ‫ڍ‬ᐎᥧሧඞᦉǓঋᤳ᤯᥊ǔሧඞᮉᄫ வత௅ᤈᛠ˿ణளʶᣂઙኣὋ Տႁឯ ̠ᖌ३ሧඞᥘឯ *5" Ὃᜁઙ˖ႁឯ̠ణͯሧ ඞѫஜ $34 ᜵ය˝ѫnj ᜁઙ˖ႁឯ̠ణͯሧඞѫஜ௦ࣱ̬ኃ ̃൒ᬋᒯѫὋᤇ˓ѫஜ௦ࣱ̾౎੝ థሧඞᮉᄫ˖ణͯᄉѫஜnjᤇ൒ઙኣᄉǓ˖ றǔ UJFCSFBL ௅యˀௐᫍ˝ࣱత௅Ὃ ௐѫሙnjᤇ਒։੝థѫԢ̾ʼᄉႁ ឯᏧᖌ३ሧඞᥘឯὋᭉவᤇ˓௅యˀௐᫍ ґὋյ̴̓͂ᄉ˓̠ᠪ஧nj ࣱ̬‫ڙ‬తᤈᛠˏ൒ઙኣὋඇ൒ઙኣԦ Ѣ ˓ሧඞᥘឯὋ‫ڙ‬త֖తᤈᛠ൒ઙ ኣὋඇ൒ઙኣԦѢ ˓ሧඞᥘឯὋ‫ڙ‬త Ԣతᤈᛠ൒൒ઙኣὋඇ൒ઙኣԦѢ ˓ ሧඞᥘឯnj ࣱᒯ̬Ὃሧඞᦉ঳РԦѢ˿ ˓ ሧඞᥘឯὋˀԜࣱՎయᄉ ˓ඊᣖὋԵ ࠵˓njࣱЮԦѢ঳ஜ ˓ሧඞ ᥘឯὋឞࣱǓঋᤳ᤯᥊ǔጡेᄉሧඞᥘឯ঳ ஜὋඊࣱˀࣱˏࣱ঳֖ᰳѢʶυnj ಩૵ᐎᥧሧඞᦉᄉሧඞलᤈ᝟ѲὋࣱ ᤨ᣾Ǔঋᤳ᤯᥊ǔሧඞႁឯጆፑलᤈᄉፂ ฿ዜሧඞὋࣱᄫಕ௦ ̠Ὃࣱ௦ ̠Ὃࣱ௦ ̠nj

˖‫ڍ‬ຣࠆԜࣱ౎Ҫᔈ˿̢

㧆➦‫ݖ‬ᅁ๔႓ੳ∂ⶂธ ͚ప∂႓႓ธ

ᜁધnj ሧඞᦉᄉణளஜ૵௬ᇧὋࣱ̬త ᾝతὋథՏ˖‫ڍ‬Мඞႁឯߥၶኣ᝼ ᥒધὋܾ᠋ည˝ὋඊࣱՎయᰳ Ѣ˓ᄇѫཁnj Ԝࣱథ Տ˖‫ڍ‬Мඞᜁધnj ሧඞᦉԦᝒ̠+FOOJGFS#PVSRVFឬ˖ ‫ߥڍ‬ၶႁឯᜁધ˞᜵థ‫˓ٽ‬ԓ‫ځ‬nj ኃʶὋႁឯ̠෤᤯᣾ͳ೜nj ኃ̃ὋႁឯᏧ෤ᑞ᝼௙̴὇‫ݜ‬Ὀథᑞ Ҧ‫ڙ‬ҪૅܷШาᒬࣁnj ኃʻὋኣ᝼߽ʿᄰζ̴὇‫ݜ‬Ὀ౎Ҫૅ ܷᄉ˞᜵ᄫᄉ௦යߥnj ኃ‫ٽ‬Ὃሧඞ߽ʿᝢ˝̴὇‫ݜ‬Ὀඋˉ Ր͗ሎܑnj

ҪૅܷǓঋᤳ᤯᥊ǔሧඞ ̠˖ኣ̨ᭉѫ

‫ ׷‬МՂ੆በḞၶ਒˻ӭḞᐦˋӨᝫḞ ˉ ᤋᩙፂᖸḞ‫ˉ׷‬ሜጝḞՉዜ‫׷‬ҫ጗ ก ጬ‫ူܪ‬nj ࠑ ՉሗࠑऐСጆᄰС̂ࠁḞӨᝫ੊᭣ ऐ ӨᝫሎުḞ᠈̖ѫᦠḞᡃШ᠟ၸḞ ก ߦߔᄢએଉ᝺ాnj

᮲ᬖ ᐎ੣К‫ڍ‬ᮆ࠸᜴̠।੝੽ҨՉዜː᧗̠ᢵ͝ࠎ,ӝႤ̂஋,ֵ̖᠉͉ឃ᝷಴͇Ḟ ̼ူ ʿ੆ҩʿஅ᠟nj

ཨᏪὋᤂіࣱὋᡔ౎ᡔܲᄉ˖‫ڍ‬ຣ ࠆҁ๑ܰ஺ຣnj௦˖Ҫ஺ຣࣱὋຜ ܹӧ࣎భࣱ̬థఝܲ˖‫ڍ‬ຣࠆᑞҁҪ ૅܷᯪᦏຜܹӧʶຣnj Ҫ ૅ ܷ ஺ ຣ Χ ᤈ ࡌ % F T U J O B U J P O $BOEBᛪᇧὋԜࣱ˖‫ڍ‬ຣࠆҁҪૅܷ๖ ᠟˿̢ҪЊὋʿ᣾෤థஜ૵ፑ᝟Ѣᤇ ̎ຣࠆ‫ڙ‬ᯪᦏᄉ஺ຣ๖᠟ඊ᧗nj

ߍᘼ⼨ℾ‫ڙ‬थ

anise Immigration Inc.

ᠮ❹⼨ℾ䶫䬛᪆㗟ᅭჅ᫦ᢵᱰ 1&2͇̀Ԋ䃮 ∂䄚䓴‫ ڠ‬ 䶧 ‫ ݖ‬ᠬ ‫ ݝ‬$ 4 2 ែ䉱⼨ℾȠ Ю͇უ⼨ℾȠ ऱⰮ᣽ऺ⼨ℾ䶦Ⱋ

ឬᣒऱㆨ⪆႓Ƞ ⼨ℾ᪴ᵵ喑 ᠒ᰶ̭ᩜᑧ๔Ƞ ㏼侹͝ჹ⮱ ᪴ᵵఏ䭌 倅᩵Ƞ۳⶛Ƞ ‫ڕ‬䲏⮱ั⤳ऱㆨ⪾Ƞ ៿カ⮱ᵵၽ

䄇ᄨव҉цѡ

ႂព ˖஠˃ጲ ͛ᄽ 

㖁㈨ ⩢䄊

‫ࠃى‬ሧඞ

‫ى‬ሐሧඞ֦លМՂ

ҨМ‫ڦڠ‬1010 Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1800, Montréal, Québec H3A 2R7 ḚᤂMcGill/Peel‫ڠ‬ᨠቢ ܷ᳠‫ߥ׷‬ᬒࠪ᭦ CIBCᩏᛠ഍ʼḛ

 ‫ڃ‬ᐐሧඞ ᦠϥ‫ڃ‬ᐐ ྗආ‫ڃ‬ᐐ ߔ‫ڃݘ‬ᐐ

Jasper Immigration Services Inc. Ҫૅܷሧඞᮎ᫇ᄢᅕክူ‫ށ‬տ͗ *$$3$ ͗տὋ᱆ᄴሧඞࡌᝢ᝼ᮎ᫇ 4IFSCSPPLF8FTU 4VJUF .POUSFBM 2$))& (VZ$PODPSEJB‫ڠ‬ᨠ 4U.BUIJFVѢԯ ࢹͺௐᫍֆʶᒯֆ̊ ֆН

൓ᤀ‫ۆ‬លὋ֦លБ᠟

੾శሧඞ

᝺᫇ኣ᝼

᱆ᄴ੾శሧඞ ᱆ᄴፂᰍሧඞ ᐎᥧ੾శሧඞ Ҫૅܷፂᰍሧඞ

ᡓጞኣ᝼ ‫׷‬ҫኣ᝼ ࢹͺኣ᝼ ߥ˷᝴Ժ

Ф̴నҫ ౯ՀӴఝள МඞЙዙ ᜁધሧඞ಴͇ʼឃ ᝢ᝼ᏡដՉሗ஠͇

XXXTJOPRVFCFDDPN

ᗛྱѽ࠶ᔭឥஓ‫&ށ‬.4#૾ాયၶ̼ᛪὙ Б᠟Ҩူ࠴ߥ ˖ߥ֖࠴ௐ1&2ঋᤳሧඞᮉᄫᄉႁឯ֖ซб

1&2ঋᤳሧඞὙ᱆ᄴ֖ᐎᥧԤ᧗ᠪ᠎Ὃ ႐ߥሧඞ‫ݒ‬ᮿనҫ ᬌయ͕৻ ࡉঋᐎጆ ௾᤯ពὋዪឥὋกឥὋᔭឥ

‫ى‬Ҧሧඞ

ߍᠬ๔⼨ℾ䶫䬛ࡼч *DDSDчঅ ͇̀ᠮ❹⼨ℾ䶫䬛 ‫ڦڠ‬Ḭ4IFSCSPPLF TVJUF .POUSFBM 2VFCFD $BOBEB )(- ᰶ͇̀䉱⌞⮱⼨ℾᒸጵ౽⤚ &NBJMḬKJBIFDBOBEB!HNBJMDPNᎩ‫ڦ‬ḬXXXKJBIFDBOBEBDB

514.800.3515 450.694.4695

᱙‫ڙ‬थᰶᠪຆሧඞ।࣍᱆ᄴሧඞᮎ᫇ ੳ͇⼨ℾ

カ䃮

⪆႓

ఏ㖇⼨ℾ

А⤳᰺ߎ

偮Ⱞឭᱜ⼨ℾ

⪆႓カ䃮

ᄼ႓⪆႓

❣⃺ఏ㖇

ᢏ᳘णࢎ

偮Ⱞែ䉱⼨ℾ

ᣏϟカ䃮

͚႓⪆႓

๘໨ఏ㖇

‫ڒ‬ㅺ

偮ⰮЮ͇უ⼨ℾ

᫲⍥カ䃮

๔႓⪆႓

ၽຠఏ㖇

៑⚔ᐣ᱌

㖁䗓ឭᱜ⼨ℾ

䊲㏔カ䃮

ⶂธࢇธ⪆႓

ߍᠬ๔㏼侹⼨ℾ

᱆ᄴᗂՏᔭឥกឥ᠛ிߥಢ ࣱ࣡યၶὙ࠴ာὋ࠘ࠖ

႐ߥሧඞֵྠ

514-586-0468

᰺ߎ䶦Ⱋ෋ߍᰶIPNFTUBZ ᣒ䔮ᱧ Ⴖუぶ

႓ᵎ⩠䄤

1&2႐ߥሧඞ

˃ˉҨူ஺ᣀߥ ☚䄇ᄨⅯव҉цѡ͇ࣷߎА⤳ 㠒ᰶᘼा 䄤Გ⩢≪䄏

ྕধ᣹ሧඞ႐ߥ

カ䃮䘕 ⩠䄤$"2 ᫲⍥カ䒙႓カ ጒカ ᄼカWJTB 㒻カࣷ⁔≟カ

૆ྠᮎ᫇˃ˉనҫԯᆿᄰ͛ζॶγᬩ

⼨ℾ䘕 ⪆႓⩌䒙⼨ℾ ऱⰮጒ҉ㆨ‫⼨ݘ‬ℾ ឭᱜ⼨ℾ Ю͇უ⼨ℾ ែ䉱⼨ℾ

൓ᤀ֦ល ॱζՁIPOHYJBXFO JDFTUBSDPOTVMUJOH!HNBJMDPN ᔭกឥࠃၸ࠴ာ ⃼ᰵᐭ䄫

䄚㼭䘕 ∂䄚㇫৮݊㏔‫ڒ‬䬕⤚ 䲏䄂ദ䃚⤚ UFGBR㔰‫ݺ‬ദ䃚ߍᑧ⤚

͚ᄼ႓ࣷ㕹͇ദ䃚䘕 ‫ٺ‬䉦្ऺ ‫ٺ‬䉦ᰡᢏカ䃮ࣷ䕇ⴒ䒙႓ ͇̀ࡼ䄰

‫ڙ‬थᕨ㏼⤳

(FMJ.&/(‫⩌ٵ‬

ȕߍᠬ๔⼨ℾ䘕ᢵᱰ⮱⼨ℾ䶫䬛 3$*$

ȕߍᠬ๔⼨ℾ䶫䬛⯾ノ༁অчᠮ❹䶫䬛 *$$3$

ȕߍᠬ๔偮ࡄ‫⼨Ⱞٸ‬ℾ䘕∕‫ڹ‬䶫䬛 .*$$

ȕ ߍ ᠬ ๔ 偮 ࡄ ‫ ߎ ∂ Ⱞ ٸ‬䘕 ༁ Ш ⯾ 㿀 ጵ + V T U JD F 2 V j C FD

ȕߍᠬ๔͇̀⼨ℾ䶫䬛ࡼччঅ $"1*$

˃ஈ႐ߥԢሧඞႠᬱఽჁὙ $"2ԢߥኣᜁધḞߥኣࢹኣᢵ͊᣾య

˃ˉҨူՉዜ‫ڃ‬ᐐሧඞ ˃᫂᝹᝟᝺᫇ኣ᝼ᣀߥኣᄉణ·ழ಴

ႂពḬ514-583-9566 Ꭹ‫ڦ‬Ḭwww.cangary.net ႂᥪḬcangarynet@hotmail.com ‫ڦڠ‬Ḭ1440 Ste-Catherine West Suite 404 Montreal H3G 1R8 㧆➦‫ݖ‬ᅁጯ͚ᓰ4UF$BUIFSJOFহ.BDLBZ㶄⮱ϑ⩹ั喑 ౝ䧮(VZ$PODPSEJB〆(VZ‫ܧ‬ऐₒ㵹͑ܳ䧌ࢠ‫ݝ‬ȡ

ሧඞ႐ߥ ຣߥଉ̝ ࠑऐ‫ڃ‬ᐐ ុುʼឃ ЙዙМඞ %*:ૈ࠭౅஧ጻࠅᝢ᝼ᏡដӝႤγᬖ௃࿀Ꮄ᝭े᝼௙ ‫ڍ‬ዪࠆࠑᔭกʶࠪʶ᭦ណᣘ࠭ ᎩቢḬ !"#$%&'("))"*('&"+,!#+) ‫ڦڠ‬Ḭ-./01(2$13(2))+,45162"&$178851 111111111119+,&($':51;<=1/>?

!!"


www.sinoquebec.com

р╢е▀ГркЦр╜╜ркР

р░┤р╛ЯсаЙ═ЙсОГсгг╩╢с▓Э

сИзр╢ЮсаксЭм

╘░ргДр░есЕЛсИ╢тАл┌МтАмсДЙсЗк═ЧсНВр╕┐сРОсМЖс╜ЛсПк╦ДсВБсЮп ╠ар╖др░ермб╬Ш╠┤р░есСЮ╥жроВ╠╢тАл┌ЩтАм╥крлЕ▄╖сдосВРр░п слНсаЯсБ╕сДЙсаксзЪсЭ╝рпЩ╟Мрк┤р░ероксжЯ╤Д▀┐р░╛сДЙсИз р╢Ю▀╜╩┐сД░╬╢+VBO $BSMPT 0TPSJP (V[NBO═Ч тАл┌ЩтАмсЭ║слЗсКгсЭ╝╥Бр░прпРсИОрдз╥крлЕ▄╖╟М ▄║тАл▌гтАм╬║сЭв╦ЭсдЗ╦УркзсКгсА░сБ┐сЙв╩┐═░сСн╟М /BUIBMJF-BOHMPJTсЮмтАл▄║╩║▌ЬтАмрлКсЬ╡р╢║рмб╬Ш╦┐рйЭ р░есДЙсЭ╝рпЩроа═Зс╜ЛтАл▌ЬтАмсдЖ╒УсРОсезраСрдР╟Л╨ЗсЙз╓Ц сЗк═Ч╘жрбШсжЙсжЙслБ+FBO:WFT %VDMPTр╢║рммс╜Л═н ╘Брез╥╢рпГ╥й╟М рг▒сНЖ▐ксДЙ/BUIBMJF -BOHMPJT╓Ц+VBO $BSMPT 0TPSJP (V[NBOтАл┌ЩтАм╩╢сбРргВр░е╠Крг▒рпР слН╟М╦Э╦┐сеЧ╨Ссб▒╩║▄║╤лрбПс╜Л/BUIBMJF -BO HMPJTсВБсЮпсЦМрей╦┐╘░ргДсДЙр╢╢╦грбПр╢Юсв╡═К╟М /BUIBMJF -BOHMPJTсЭМсзХсЮмс╜ЛтАл╦з▄║╩║▌ЬтАмрйЭ ╠╛р╖др░есВБсЮпсИзр╢Ю╥крлЕ▄╖с╜ЛрпжтАл┌Щ╠┤╦Э┌БтАм╘░ргД р░е╦П╦УсдБсЫасУбтАл▌ЭтАмсДЙ═М╦Й╟М +VBO$BSMPT0TPSJP(V[NBOрпж╘░ргД╩╢раС ╤З╘БсМЖсНСсНд╬╜╨Ь╒ВсДЙ╦Й╦Ю╟МсдЗраСроМсДЭребтАл▌ЭтАм сДЙ╨Ь╒ВсЭз+VBO$BSMPT0TPSJP(V[NBOрк┤р░ераЬ сбЫсДЙсБ╢р╕▓с╜Л╒ОрпРсНЛ╘▓▄░╤Ц╦У╘░ргД╠армб╬Ш╦┐рбВ ╦Йр░║═Ч╟М+VBO$BSMPT0TPSJP(V[NBOсдЖсб▒роК рдЙр░║╨бсКгсЭа╦┐реб▄▓рдГсЮЮтАл┌ЩтАмр░▓р▒ОсДЙ╤Ц╦Ур░д╦Ц ▀╕рйЖсДЙр░и╥л╒Л╒О╟М

сКГ

роарнС

с▒ЖсД┤тАл▄░╦Э▀Ф▌ШтАмсЛЩ╩║▄║сВБсЮпсКгсЭ╝╨Эр╡ТсеТркз сЕКсЬ╕сЕЛ╨д╘░ргДсЛЩ╩║▄║рмб╤всДЙ╥крлЕ▄╖сЭ║ слЗсКгсЭ╝сВБсЮпсКГ╨Эр╡ТсеТркзс╜Л╩╢╒ПтАл┌ЩтАм╘░ргДсБ╢р╕▓ ╓Црв╣═║сДЙс▒Ж╙С╨РтАлрак▀Ф▌ШтАм╥крлЕ▄╖сРОсезроКрдЙсдИ сЫа╦┐╩╢сВЦсГЛрон╟М /BUIBMJF -BOHMPJTсДЙ╩║▄║+VBO $BSMPT 0TPSJP (V[NBOсДЙсЭ║слЗсКгсЭ╝сВБсЮпсЬБ╥крлЕ▄╖ сИзр╢ЮсжЙс╜З*NNJHSBUJPO $BOBEBс╜И╨О╒РркзсНП╦┐ ╨Эр╡Т╟МсдЗрак▄║тАл▌гтАмсЭв╦Эс╜ЛтАл▄▓▄╖┌ЩтАмроЬрз░╤Е╩╜с╜ЛсИз р╢ЮсжЙркзсКгсДЙсА░сБ┐рпж├╛сХЬсЯвсДЙ├┐╟М тАл┌ЩтАм╘░ргД╠п╠Вроа╙РсУзр░╢рв╣═║сДЙ/BUIBMJF -BOHMPJT╒╢сЮГсЭнсПзс╜ЛрбЙсКн+VBO $BSMPT 0TPSJP (V[NBOрмб╠У╦┐╥крлЕ▄╖сЭ║слЗсКгсЭ╝снЙсЬ╡сДЙрйЭ р░ероа═Зс╜Л═н╠┤═В╘БрпГр╕БраксИзр╢ЮсжЙсДЙркзсКг╤Д ▀┐рмбсбРсВБсЮГ╟Мрмб╠У╩╢р╡ТсЭ║слЗсКгсЭ╝сВБсЮпснЙроВ ╠╢╥к╨Кс╜Л▄╖сМЭр░есВБсЮп╥крлЕ▄╖сЭ║слЗсКг сЭ╝сДЙ╘░ргД╠арйЖ╥йсЦМсКг╟М ╥крлЕ▄╖сРОсезроКрдЙсдЗр╡ТркзсНПсДЙрпж+VBO $BSMPT0TPSJP(V[NBOрмб╤всДЙ╦Эр░п╦П╦Ур░дсДЙ сЭ║слЗсКгсЭ╝сВБсЮп╟Мр╡др╡ТсВБсЮпсКгсЭ╝сДЙсА░сБ┐с╜ЛсмУ╦┐ рк░сЭ║сдЗ═о╘░ргДсЛЩ╩║▄║╠пр░▓сЯВснжсДЙтАлраС▐Щ▀Ф▌╕тАм ╠а╦з▄░с╜ЛсдЖр░е╩╢╠ОсБ╢риТ╩╝сДЙ╘УтАл┌БтАм╟М ╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсжЙтАл┘┐┌ЩтАмсКФ▐┤═│рмбслЗрпРреБсЮ╗ сЮмс╜ЛсИзр╢Ю▀╜р╖др░етАл┌ЩтАмсКгсЭ╝сВБсЮпроа═З╦ЦсД╣╥Б+VBO $BSMPT0TPSJP(V[NBOсДЙ╤втАл┌НтАмро║сЫа╘╜╓Ц╠┤сб▒

сКГр╛Я

рг▒р░дрпЕсИзр╢Ю▀╜рпж╩┐═Ч╨│смЦсЫа╠ВсДЙ╟М сОГсггсПд╦Ь

р╛Я

╠г╦ер▓зсДЙсЭ║слЗсКгсЭ╝сВБсЮпр░граУрпЫсЬБ рмЛ╘йс╜Ю

+VBO $BSMPT 0TPSJP (V[NBOсб▒╥крлЕ▄╖ р░╜ржВ╟С$VCBQMVT╟Тр░е╒Л═║╨бсМЖс╜Л╠┤р░гсдВ╩╢р╡Т рмб╠УсКгсЭ╝сВБсЮп╦ЮсЬ╡рпжтАл╦Э┌БтАмсдЗраСр░╜ржВсЗксДЙ сеШсЮп╟М/BUIBMJF -BOHMPJTтАл▄етАмсИетАл▄║╩║▌ЬтАмр╖др░е═Й ═┤╩┐сдДтАл┘┐тАм╘░ргДсДЙсА░сБ┐╟М /BUIBMJF -BOHMPJTр░┤╠а╤╢сБ┐╠Ерв╣═║сДЙснЙ сЬ╡с╜ЛрейсНВргбтАл┌ЩтАмс▒Ж╙С╨Р╓Ц╘░ргД╦зслНсЙЗсЫа╟МтАл▌ЬтАм раксЭнсПзркФржнсЮмс╜Л▄║тАл▌гтАм╬║сДЙсЬ╡р╢║╨драГреб═пс╜Лсеж рбВрпжтАл┘┐▌Ь┌ЩтАм╥крлЕ▄╖сДЙрпР╧Кс╜Л╩║▄║сСЮ▄┤╦АтАл▌ЬтАм ╒ОсЫа╟М╩┐сг╛с╜ЛтАлрак╦╢▌ЬтАмржХсВа+VBO$BSMPT0TPSJP (V[NBOсКгсЭ╝сВБсЮп╥ор░║сДЙ╥крлЕ▄╖реЖрбМсЫксЗз сА░сЭМ╟МтАл▌ЬтАмсдЖраксЭнсПзрмб╥Б╦┐реб▄▓╘░ргД╠асдИ╨Щ ╥крлЕ▄╖▄С╨о╦з╒Рсмдсв╡сдасд╜сДЙрж╗ржгроЛ╠В╟М

сВБсЮп╠аре╕соЛсЭзсИзр╢Ю▀╜сД░╬╢╠┤тАл┌ЩтАмсЭ║слЗ═Й ╥л▀╕рйЖ╓ЦсКгсЭ╝╥Бр░прпР╩╢▀┐═ЧтАл┘┐тАм╥БсТмргБсДЙтАл┌НтАм раС╟Мр░гтАл▌ЭтАмсДЙрз░╤Ес╜ЛрпжсВБсЮп╠ар░ерйЬ╠Ц╟Лсжа╧е╟Л▀ж ▀Ф╟Лрв╣═║╓Цсм╖╒┐╟МсКдсПксЭТ╦зс╜ЛрбВрпжсВБсЮп╠асб▒ сТмргБсДЙтАлраС┌НтАмр░есЕЛснгргбсМКраЪсДЙсРОсМЖс╜Лребсм▒сД░ ╧╖╠┤═ЧркКрдксАЧр░есДЙ╩╢╤м╥БрдйтАл┌НтАмсЯВсБ╢╟М

╠а тАл┌ЩтАм сЧЫ █б

сЭ║слЗсКгсЭ╝сВБсЮпсЬБркзрпР╘║сзУ╘итАл╠О╫ТтАм сЫйроРрмПро╢с╜Ю ╠п рй╛ р░╢╩╝ р▒ОсЭос╜ЛсЭ║слЗсКгсЭ╝сВБсЮпсЬБ ркз рпРс╜Л╩┐р░исИзр╢Ю▀╜╤Д▀┐сДЙсВБсЮп╠а╘╡сСЮ╒У╥крлЕ ▄╖сРОсезр╕БсмТс╜ЗMB$PVSGjEjSBMFEV$BOBEBс╜И р╢║╥пс╜ЛрзНр╢║сРОсезр╕БсмТ╤НсЭ┤╠┤╩╝рдРсмЗрз░с╜Лрак р╕Б▀╜сЮмрпЩсИзр╢Ю▀╜сДЙркзсКг╤Д▀┐╩┐▄╣╒ЛсА░╟МсдЗ ╦УсЫйроРрмПро╢сКк╩┐╩╝рпжсВБсЮГс╜ЛсПкр░Э╧╖рпжсВБсЮп ╘жсЭТр░╛╟М

роксжЯ╤Д▀┐р░╛ ╦ГроИ сИз р╢Ю р▓┤═З сДЙ 1 B U S J D L $ M B V E F $BSPOредргНрлИ╤вс╜ЛраксЬБркзсДЙсЭ║слЗсКгсЭ╝сВБсЮп╠а сПксЭТс╜Л▀ЪтАл┌ЩтАмсЕЛ╩╢сИЧ╠╝═Ис░│рпФсДЙсЫйроРрмПро╢╟М

╬НсБ╕сдЗсИЧсЫйроР╥ир╕БснЙсЬ╡╠╢саЯ╒Шс╜Ю ╒У╥крлЕ▄╖сРОсезр╕БсмТсВБсЮп╩╢═КсмЗрз░сЭ┤╘║ ╘╡снЙсОасМй╤Ц╙а╥к╨Кс╜Л═нсВБсЮпсР┐╒РсмдсШисДЙр╕Б редсаЯсБ╕╘Б╘║сСЮс░│сг╣роЬ╙б╥к╨К╟МтАл▌ЯтАмр▒жсЬБркзсДЙ сЭ║слЗсКгсЭ╝сВБсЮп╠арпГр░╛сЦМрей╨СсаЯсДЙр╕Бредрмм ╥пс╜ЛсежрбВрей╩╗ржзсПк╒РсЫа╦┐╟М

╥крлЕ▄╖сЭ║слЗсКгсЭ╝╘жроЙсБ┐сЮ╣╤Д▀┐с╜Ю ╥крлЕ▄╖сЭ║слЗсКгсЭ╝сДЙ╘жроЙсБ┐раЕсА░сВБсЮпроа ═ЗсДЙсИзр╢Ю▀╜╤Д▀┐╟МсИзр╢Ю▀╜тАлсА░▄к┌ЩтАмсКгсЭ╝сВБсЮп рпРснЙсЬ╡сеХреп╩╢▀┐сДЙр▓Х╤Нс╜Л╠┤═В╒ОрпР╦╢рк┤р░е снгргбраФр╕ДсДЙсТмсБ┐роксжЯсДЙр░╛╥ж╟М╩╢сУЙсЮмр▒Ос╜Л

с░│сдЙрбШ редргН

╦ЦсФнр╕Б╩╗сЮе╦Эрзермб╬Шр╕Бредр░и╥л

рйЬтАл╠Ц┌атАмр╕Б ╤всИЬрйЬсД░╨бр╕Бред╓жсЮЫ рйЬ╦ЛрйЬраЖсМЧсМм !"#$%&'%()"$*$+,╤врдР редргН╬╢

раСрдРр╕Б

тАл╦Й╫╖тАмр╕Б

сИзр╢Юр╕Б

╥╢рв╣р╕Б

╒ЙсЛЬраСрдРсД░╨бслЗсод╓жсЮЫ сИО▐кр╕Б ╨ЗсЙзсКн╨исДвркПр░╛ ╬│╨исаЯ

тАл╦Й╫╖тАмсМЧсМмтАлсА░▄ктАм сБ╢риТ╦╗╙н тАл╦Й╫╖тАмсИЬсМЭ

сВР▀есБ╢сКгсЭ╝ сВР▀есБ╢▄С╨осгАсИзр╢Ю ркЕсаксИзр╢Ю

╥╢рв╣╒Л╒О см╢═│╙исЭл

╥и╨ЬтАл┌ж┌атАмс╜Щ#PVMFWBSE$BWFOEJTI CVSFBV .POUSFBM 2$)#- сВВсЮЦс╜Щ ═ЫсД╜с╜Щ сВВсекс╜ЩHBPBWPDBU!HNBJMDPN

!"#$%! сб╕╨Ьсв╗╥Б 4IFSCSPPLF╓Ц$BWFOEJTI ╠У╘бсб╕╘п╩╜св╗

╦Г╦Йс░│роМсЮУ╬╢ ╞╜рйЗ═ВсДЙ═Х╥╕ ╞╜рйЗ═ВсДЙр░и╥л

╞╜рйЗ═ВсДЙрй╜сЮ▓

сЭвсЭ╝сРОсезс▒ЖсД┤сИзр╢ЮсоОслЗ сЛ┤╥исРОсезс▒ЖсД┤╒ЙсЛЬсИзр╢Ю сЛ┤╥и╥крлЕ▄╖╒ЙсмТр▓всВР▀е ╠ЭсТмрмЛреЯ сЛ┤╥и╒ЙсЛЬтАл┌ГтАмсРРсИзр╢Ю ╠ЭсТм╓жсЮЫ сЛ┤╥и$&$1&2сИзр╢Ю ╠ЭсТм╥исА░ сЛ┤╥ирмЙ╠Эро║р║гтАл╫╖тАм╥лсКгсЭ╝ ▄▓рг▒сИзр╢Юр╕Б╠п╦ЙсНВс░Н смгрпРрмБрмжр░гро│сИзр╢Ю╬╢рзЛ сЛ┤╥и╒ЙсД┤сД┤рмб╒ПсоЙсДлсИзр╢Ю спкрй║с▒ЖсД┤сЭвсЭ╝сИзр╢ЮсоОслЗсЛ┤╥и╒ЙсЛЬсКгсЭ╝сЭ┤╘║рдвр░п ╥крлЕ▄╖сРОсезсИзр╢ЮсоОслЗ спкрй║*$$3$сЭвсЭ╝сИзр╢ЮсоОслЗ сЛ┤╥и╒ЙсЛЬсЬБркзр▓┤╨▓сВБсЮп с▒ЖсД┤сИзр╢ЮрбМсЭвсЭ╝соОслЗ

сИзр╢ЮсоОслЗ╦ГсМ▓ ╓Ж╩╢╥Б╓Ж╠КBNQN

22

рп╛сдпсЮЦс╜ЛсЛксЮес╜ЛсФнсЮес╜Лр╕БсЮе

CANSCENE INC. (Since 2003) www.canscene.com 1 Westmount- Square, Suite 1410, Westmount, Quebec, H3Z 2P9 Tel: 514-662-6636, Fax: 514-798-1738 Email: ImmConsultant@CanScene.com ╤Ы╬╢╨Ь╒В╘грз░рмбсЗзIUUQXXXJDDSDDSDJDDB ╤Ы╬╢сИзр╢ЮслБрг▒ркпсРПроар▓┤рв╣═║╠а╒┐╘вргЙтАл┌гтАм╒Л═║╠╝сА░ *$$3$═Ч╒┐сакр▓к╘╡рл╛╠А╦У╠ас╕Ю╠п╩┐рл╛╠А═Й═┤╨Ь╒В р░е╨всбЩсЮп╘жсКд╘К╥Б╤Ы╬╢сексК╖рйКсВВсЮЦсРОсМЖ╤Ы╬╢сМЭсЯА           ╦Ц╠н╨Ь╒В╧брг╕╒╢рлКсЬ║▀┐соЛ╤┤рпЩрйЭсм╖сИзр╢ЮсоОслЗтАл▐АтАм╒П

╥ксИнсИзр╢ЮсВР▀е

$BOKPVSOFZ*NNJHSBUJPO$POTVMUJOH*OD

с▒ИсД╢ркЗсамсИйр╢а╘Вра│рдйроЛр░е╒Тс│исзЬ╒СсокркР═░╦Ш ╨УсабсВГсЮ▒═Ч╨Р╨ЫсЮ╡╦Шра╢▀з╟Н▀зсмФ╟НсРН╦Л█│сЭм тАл╦Й╫╖тАмсИзр╢Ю

рй╛р░╢сИзр╢Ю

тАл┌ГтАмсРРсИзр╢Ю

!!╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсоОслЗсДвсКнтАл▐БтАм╒┐═Ч *$$3$сакр║Ж═Ч╒┐ !!с▒Ж╙С╨РсИзр╢ЮрбМ.*%*р╕Л╨▒соОслЗ !!с▒Ж╙С╨Рр╕Л╨▒сИзр╢ЮредргН сВВсЮЦс╕м рйгр░║с╕м

сВР▀ер░и╥л

сКгсЭ╝р░и╥л

╨д╠┤р░и╥л

ркЕсаксИзр╢Ю

рй╛р░╢сИзр╢Ю

р╛Чр╢ЖтАл┌ГтАмсРР

╨ЬсЙа╦Цра┤▀е

ро║р║гсКгсЭ╝

═М╦ЙраСсИзр╢Ю

сВР▀есИзр╢Ю

▄║тАл┌Г▌╕тАмсРР

сИТсЙа╦Цра┤▀е

рмЙ╠ЭсКгсЭ╝

╤╕╦ЙсИзр╢Ю

см╖╦ЮсИзр╢Ю

▀ФтАл┌Г▌ШтАмсРР

соФсИШ▄╖╦Г

▀есБ╢сКгсЭ╝

ркзсКгтАлсА░▄ктАм

сТмсм╖сИзр╢Ю

рв╣сКгсИзр╢Ю

сбУсМЮсКгсЭ╝

р░┤сИШсЖРсЙВсБ╢

рв╣═║сКгсЭ╝

сПбсЮКраЗсЭЩ

ркЕсаксИзр╢Ю╟Л═М╦ЙраСсИзр╢Ю рмб╥СсйЩ▀┐ркЕсаксИзр╢Юсжасоис╜ЛрлЖсНЭ╘йсА░╒ЙсД┤═М╦ЙраСсИзр╢Ю тАл┌ГтАмсл▓рг▒╠╛╩╝╦Г╦ЙсНВс░Нс╜ЛсбУ╙б╬ТтАл╦Й╫╖тАмсИзр╢ЮрйЖ╥йр▓┤╬Т рлЖр╛асИзр╢ЮсоОслЗ╟ЛредргН╟Лроар▓┤рж│сДв╨ЪсИн╥исА░с╜Л╠У╘браЕр▓и

1&2ржЛсд│сНВс░НсЛЬсИзр╢Ю ро║р║гсКгсгА▀есКгрйЖ╥йсАКс╜Лрй╜сЮ▓╩┐сдпсг╛╨ЪсоисдЭр╡Ы ╨СсаЯсВБсЮпсРЛ╦Й█▒сЭк╟Л▀есмТсЮ╢сИнс╜Лр░Эро│$"2╘в▀е╦╖сЭ┤╘║ сФнсЮе╟Лр╕БсЮесЮ╢сИнсНл╒ЛсЭМ╤Дро┤р▓┤с╜ЛсВР▀есИзр╢Ю╩╢р▒Нс┤Ьр░и╥л

рл░р▒п╒А╙┤

ре▒╬╢DBOKPVSOFZI[SPTTBOB ре▒ сВВ сВВсекJOGP!DBOKPVSOFZDPN сОй сОйтАл┌жтАмXXXDBOKPVSOFZDPN тАл┌атАм тАл┌ж┌атАм4IFSCSPPLF8FTU 4 4VJUF .POUSFBM)"& тАл┌атАмсиасНосМ▓.D(JMMсЙв6OJPO╤в╘п╘╛ркжсЛЪ

сВВ сВВсЮЦ ╦ЦтАл┌НтАмсДпрк╖

╦Ц ╦ЦтАл┌НтАм╤л╨Ь╒Вр▒Трв╢ргЙсЬ┤р║л╙Ь▀есмТсб╕╒Б с│ж с│жс┤ЬтАл┌НтАмсмД╦Цре╢(рдП

сНесОбсаИраМ═Ър░кр╣Ффн│р│╗сМпрд╡╥Й╤Ж╤б сНе

сО╛рдФркЕсаксИзр╢Юр░есмМ╨Ь╒В сИзр╢Юр░и╥л сВВсЮЦ ═ЫсД╜  &NBJMJOGP!NFSDBODPNсОйтАл┌жтАмXXXNFSDBODPN ╟Ж╟Ж╟ЖсО╛тАл┌НтАмркЕсаксИзр╢Ю&#соЙсДл╟Ж╟Ж╟Ж р╜ЦслВсВБсЮпсИнрг┐сКд╙мс╜Л саЯсБ╕═пс╜Л╨ер░е╥крлЕ▄╖тАл╦Й╫╖тАмсЛЬсИзр╢ЮрпГр╕Бр╢Крк▒сДЙ═Х╥╕╟М╦Ар╡д╒О

сИзр╢Юр░и╥лсоЙсДлс╜Щ

╟Ж ╥крлЕ▄╖╒ЙсЛЬтАл╦Й╫╖тАмсИзр╢Ю ╟Ж с▒Ж╙С╨РсНВс░НсЛЬсИзр╢Ю 1&2

╟Ж с▒Ж╙С╨Ррй╛р░╢сИзр╢Ю 248

╟Ж сРОсезрй╛р░╢сЛЬсИзр╢ЮржЛсд│сдпсеК &&

╟Ж ╒ЙсЛЬсД┤рмб╒П 1/1

╟Ж см╖╦ЮсИзр╢Ю -.*" р╕Лс╜Щ╤ЧрлЖр░есЭ║слЗсКгсЭ╝сПзс╜Л тАл┌итАмр░ер░║═ЧсВБсЮп1&2с╜Л сЮЯрз░р▒ОсВВ╓жсЮЫ╟М

рпРс╜ЛсО╛тАл┌НтАмсНо╙┤сДЙсв╡═КсД░рак╥крлЕ▄╖р░ЭраУрпЫ╬│сВР╟МсЮЯрз░р╡УсдАр▒ОсВВ╓жсЮЫ╟М

сО╛рдФ╬╢сЭЧ╬│сЭ╝с╜ЩркЕсакр╡ЫсдДсдЖсНПрак╘врпР╟ЛсндсЯзс╜Ас╜Ас╜А

XXXTJOPRVFCFDDPN

*$$3$.&.#&3

р╜Црз░рмЛреЯ ╦Г╦Й╠╝сА░ ╦Р▀╡рй╜сЮ▓ ╬╢сЭЧсКГ╩╢ сЭ┐═д╤НсЖ╖ ╥исА░сМ╣сТ░ сИнрг┐сдирпЩ ╬╢рзЛ╬│раЪ ╘ир▓┤риасзЧ ╦Ур▓┤тАлсА░▄ктАм сб▒сдИ╘врпР р╕ЛсзЧроМсАК ╒Л╒Ор║Мр░А роЕсаЯ╒ЛсА░ сдЬсвНр░и╥л р╗ЧриТ╦Эр╡в

тАл▌ЭтАмр╣ЦрзЛс╜ЩсО╛рдФ&#раЖрйЩргВсмЕсНЭрей╥БсдДр╡Ыс╜Л╘К╘╜сдЖр╡ЫсАКс╜А╨ер░е═Х╨О сдЖр╡ЫсНПрак═Х╥╕с╜Ас╜ЗсЮЯрз░сЮпсЬ╕▀╜сОйс╜И ╨Ь╒Вр╛▒р╜Бс╜Щ сИзр╢ЮсоОслЗс╜Щ

.S+FSPNF.PSHBO ╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсоОслЗ╙и═Ч═Ч╒┐ 3$*$/P3 ╥крлЕ▄╖сИзр╢ЮсДвсКнтАл▐БтАм╒┐═ЧрйЖ╒┐ ╨д╠┤═о╥крлЕ▄╖с▒Ж╙С╨РсИзр╢ЮсоОслЗ╙и═Ч═Ч╒┐ с╜ЗсЮЯрз░сЮпсЬ╕╨Ь╒В▀╜сОйс╜И

р░г╨есЬ║р┤┤с╜Щ╠╛сЧЫр╛▒╤╜ра╢рж│сжЙ╦Э╦Цре╢с╜Л роЬ╙а╠╝сА░тАлргКсеЕ▄ктАм╨ЪсАос╜Ър░г╨есНВс░Нс╜Щ сТмрг▒╤╕рдд╠╛р▒ОсдЮ═ЗрпГроЬс╜ЛрйЖ╥й сАК▄╖╠Ес╜Ас╜Ас╜А

╨Ь╒В▀╝рпИс╜Щ ╘ир▓┤риасзЧс╜Л╥ир▓┤тАл┌ТтАмр╗Ч ╠╛рйЖ╥йсНВс░Н╬│сЭ╝рзесДЙрйЖ╥й

р╜ЦржОрамр╢║╒Л═║═Ц═ж╘в╦Й╥л╠╝сА░с╜ЛсФйр░ериТ╒УсЮпр▒ОрмЛр╕┤ !"#$%&#$'()$*&*)+, -./&%01234+563&73819&:;<13&=>/9& 0?1235@9&A;3B3C9&#5?5D5&EFG&>). сО╛рдФ╨Ь╒В╦ЦтАл┌НтАмрж│сжЙс╜Щ╙С╠Ъ╦Ц╥ксО╛рдФркЕсаксоОслЗр░есмМ╨Ь╒В тАл┌ж┌атАмс╜Щ╙С╠ЪргЙр░осл╣╙Ь╦Л╩╗сАЦ╙Ссб╕╦И╒Бс╜З▄╕╨Кр║а"рдПс╜И╟ЛраИ сВВсЮЦс╜Щ 

рмЛ╘й╬╢сБ╕╙┤роВ╠╢ реЖснж╓жсЮЫрпГснЙсоФсМЭ

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг ╩╢ с▓Э

тАлсзЦ╫ТтАмр░есОй тАлрбВсзЦ╫ТтАмр░е╟СсЧЫ█б╙з╠аркР╟ТXXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

--# +% ╟Бс▒Ж╙С╨РсД┤р╕Л╨▒редргН ╟БсЧЫр╛▒╤╜ра╢▄╖▀ер╕Б▀есмТр╕Бред╙птАл▄втАм ╟БсЧЫр╛▒╤╜ра╢▄╖▀ер╕Б▀есмТр╢Л╦Й


ྗආ˧ྕ

 ྟ

ۡ ஠ ᔚ

ᗛ ۡ ஠ ᔚ

ᗛۡ஠ᔚઅሼ‫ڦڠ‬ &."*-FE!TJOPRVFCFDDPN

๑ ԟ

๑ฟᄨࠏ

ន ड़ ˖ ‫ူ ̼ ڍ‬

ԓ̖‫ڠ‬ὙҪૅܷҪˋ‫ڠ‬Ӝ ྱཁὙ᧘ၶNj௃෉౿NjᖸШ˗ࠜNj᠎᧙͕ Ԩ᠍‫ڦڠ‬Ὑ"OHSJHOPO‫ڠ‬ᨠቢᬃᤂ

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ʶ Ო

Ҫ‫ڍ˖ڍ‬ᄊథ᠍ຸ ᐎጆႂពὙ ॱ ζ Ձ ὙTIBOEPOHMJOEB

᝭३ࣱܲ̾ґὋॆੇ͂ᤆ௦ߦߔᄉ ௐϊὋ঳௦ઁᒬࣁᄉྗආᄹͺ௦ᡓ̠nj ྗආϷ௦˓ʹᑞᄉʼࣚὋ̣˥ᦏ͗Ὃ௃ ੝ʿ‫ڙ‬njᥦௐ‫ࣶڙ‬Ї‫᧖چ‬ὋᏤ࣍ፂ࣡͗ ᫇Ὑ þ;ܷ᫁˿ਆϡ̣˥὞ÿ࣡࣡ᄹ᜸ ࠴ధԣφ‫ڠ‬ቢᡐ౎Ὃ૟ᡐᑛᒙᒬ៷‫ڠ‬ ࠪФ̴࠴ధԣឬþੇྙྙ௦ᝌஉиὋੇ ‫ݤݤ‬௦Ꮴ࣍njੇܷ᫁˶᜵ॆᝌஉиϷྙ ྙʶಧγӻᇱ‫ڍ‬ὀঞಧὋঞಧúúÿ໐ ໐ʿፏ‫ڠ‬ឬʶܷ۶Ὃᤇ˓෤ឬ߸ὋԲʶ ˓࠴ధԣጊଋᅋὋ̓ᡐِܿᅋܷ٘‫ܥ‬ឬ þੇྙྙ௦ࢹር࣍Ὃੇ‫ݤݤ‬௦ӝၶnj‫ݟ‬ ʹὋ‫ʹݟ‬úúÿᤇ˓ពᮤʶधܿὋࡂ҆ ʿͰᢻ˿njʽ᭦ᄉ࠴ధԣ͂͗‫ڙ‬໷਒ខ ᧖ᣀӐ˿ពᮤὋ́ґ঻Ր‫ڠ‬ᝦ᝶ᒬࣁᄉ ྗආ‫ʹݟ‬ԋࠎὋϡ˿ঞಧ͚ܷᄉ̂ৰĀ ĀὋ˝‫֖ࠑڍ‬ᇪ͗ϡѢ˿ঞಧ౔Ѣᄉ᠇ ࿸Ꮺ෷෷ᒬ‫؝‬nj ‫̬ݟ‬Ὃੇ͂໠෼‫ڙ‬๑ܰᄉӧ‫ܭ‬Ї‫ݘ‬Ὃ ˝˿‫ࠑڍ‬ᕥ᝗֖ᒬࣁᄉࣳለҰҦᏪʿਵ ‫݋ڠ‬஦ᅋnj‫ݏڙ‬จ˿ʶܸႴϐᄉௐϊὋ঳ ௦͗࣡࣡ਆᡐྗආࠪᒬࣁᄉ৆ৰnj þ᫁ܳቆᘾ΍ੇকே̂ ௙తబᄰࠪএආ̝ ྗආ̝ྕॶ ಀؒϷᇊత কএঞʿ৫ᖅሄ ᫁ܳቆᘾౢчܳӦฉ ᥐᡸᤉᇊ๑ᇧੇॶ ྗආ̝ྕॶ ಀؒϷᇊత ࣡‫᧖ॶڙ‬᫇ʹ௅ઐ ̝৆ःឞઐ ःឞ৸Ԩߟ᥊ ৺࿗ੇሎѾ ௃กਧ̝ஷ ᣏीఛᮃ೔˖ᤞĀĀÿ

औฐ˃ˉቆុ

஠ԽԊ

᏾᣷͗ᖹፈᡐᬇᄇुᄉൠఛǑএ̝ ৆ǒnjᙉཨ̴͂ʿ‫ڙ‬ᢵ᣷Ὃͭ௦̴͂Ιཨ ʶ‫ݟ‬௄ज़༎Ҵᅋੇ͂Ὃ‫᥄ڙ‬ҁ‫ڇ‬ᬱᄉௐ ϊ˝ੇ͂Ҫෳ὚‫ڙ‬Ԩ३੆ፚᄉௐϊ˝ੇ ͂‫؞‬ॐnj̴͂බᤉ‫͂ੇڙ‬ᢵՐ᳭᳭‫ஂڠ‬ ૆ᅋੇ͂Ὃ௦ੇ͂Ҧ᧙ᄉ౎ຸnj ᝭३ʶ˓႐ߥᄉధԣፋੇᝮᤗᒬࣁ ѷ౎ҪૅܷᄉፂԊnj̾ґᦏ௦‫ྗڙ‬ආ௃ ॱʿᒯᄉཱᮎʽၶาὋဗ‫̂˥̣ڙ‬ৰध ‫ݼ‬ណᅋʶ˓̠ὋϡᯋNjรᛧనNj੩ੲӻ ၶNjஅૄੜᫍኍኍὋᄽᄉþ௦ʿॆࠑʿᅻ ಐዚ᠛ὋʿШЇʿᅻྗආ৆ÿnj ‫ݜ‬ឬὙѷध‫ݼ‬ՈᏤܰᄉˋ᜴ᤆளᱤὋ ᜿३‫ݝ‬ՈὋᤆࣻࣳॡ̠ܲᦏՈʿ਄᜴ᮿὋ ᒬࣁᤆ૟᤟ःnjʶ˓త˧ՐὋࡂʿвਆՈ ˿Ὃˏ˓త˧Րᄹҁ˿ࡂਆՒὋ֖ܷܲஜ ˖‫̠ڍ‬ʶಧᤆ௦‫؝‬൓ᒬࣁࠑ˸ᄉˋ᜴Ὃ ᤆ௦Ոʿ਄Ꮴܰᄉˋ᜴njԵ‫ݝ‬ᒬࣁ̝ᒬ Ү੣ϡnj ࠾Фকএྗආϡᄉᯭ‫ؤؤ‬ᄉþཀᦴ ᭦ÿὋᦠʼՉሗᖜᆉЇnjథʶᮊԯ຺Ὑ᭞ ៯٘ЇNjᯭ೽ᔎЇὋཥᮁᖜѬ੆ൿЇ὚ᔍ ᖜళЇNjᖊቴྞЇὋ࿐ྤᗜ᜵ଓˏၤЇ὚ ៯ᔎᖜὋԜ૿಩ЇὋᮆᔈࣛ҇Їᄉ᳦ၠ᜵ ѬጹˌЇ὚ॶ᧖ᎾὋѬі੺ЇὋཥ෇៯Ҍ ᆾʷЇὋ࠴පᖶӰࣛ፮᎔Ї὚ᣰ೴᳣ෳ๷ ʶཁЇὋᓽళนҁᣰᴊᅊЇnjཀᦴ᭦ᙉԵ ʶ࠴ᇁὋʸᇆЛᇁ௦᭦ᆉЇnj ਆᡐ౎٘᧖ࡂຼѢᦺපὋ‫ݝ‬Ϸ᜵ਆ ̯٘᣷႐ʽ౎njੇ᜿३᝴̠ܲᦏ͗థᤇ ሗਕ᜿nj‫ࡂݜ‬ᒬࣁណᅋ‫ڍ˖ڙ‬ᡓࣉ˻˿ ᭦్Nj៯ၤᦴ᳦֖ၠNj᭞ቴኍᖜᆉЇnj౜ ФТ‫݋‬ᄉ‫ڙ‬Ԙੜ᧖ཱིधපὋԁʶʿ࠴ॶ པ͝˿੣Ὃʿᅻ᥊ϡ͉ʹ‫ူܪ‬ĀĀ Ե‫ݝ‬ ઄ᡐႂព੩ፋᤉᬥ᧗ฟᄉ‫ݤݤ‬Ὃ þؐ ‫ݤ‬ ‫ݤ‬úúὋ‫ݤݤ‬úúੇὋੇੇੇĀĀÿʽ ᭦ԁঞ˥˶ឬʿʽԜ˿Ὃեҁ‫ݤݤ‬ᄉ‫ܥ‬ᮂ ᄉௐϊᅮᫍࡂ‫˿ד‬Ὃ֖˓ฌ̠ͪᄉὋჯχ ‫ڠڙ‬ʼnjᤇௐϊᥦ᣷‫ݤݤ‬ᤆ̾˝Ѣ̣˥ ̂˿Ὃপ‫ܥ‬᫇᥊Ὑ þ֕˿Ὃߦߔ὞ÿ‫ݜ‬ᡏ঄

‫ٿ‬ኔὙ þ෤̂ЇὋ‫ݤ‬ὋԵ௦ਆ;˿úúÿФ ࠃᤇௐϊ˶ঃ˿੣ႺὋᏪ௦ঢ‫ࠪݤݤ‬ᒬࣁ ઝॶ֖ࠪ‫ݤݤ‬ᄉধএኍॶူϷ௦੩Ꮱ˿ Ԙੜ᧖ᄉុ։ЇၪὋᦺၵᔪᣰְኍՉሗ ໌։ʶʽߔК๘ҁॶܿnj Ꮺ‫ڙ‬іࣱՐὋॆ‫ݜ‬ᒬࣁ੆˝ʶ˓࠴‫ݘ‬ ߦᄉආ̝ᄉௐϊὋ‫ݜ‬ᄉˏࡦᄉ‫ݘ‬Ї‫ڙ‬М ‫چ‬ဓ໎೘໎χᒛᄥᢥᆠ˿ԩҁ৲Օᄉௐ ϊὋ‫ݜ‬ԁϷ˓੆ཿᄉආ̝ᥦಧߔὋ᣽ᤳᄉ ͺѢ˿ԥःὋᤈᛠ˿ʶጆѴ߶КᏪৌॆᄉ ‫ူܪ‬nĵՐ‫ॹٿݜ‬ҁὋ‫ݜ‬ᒬཨࡂᅻ᥊ঞ˥ ϡὋᙉཨ෤థԩ᣾ᝪጶnj ௦ᄉὋܷ᫁˧Րੇ͂͗᜿३ྗආʿ ௦߸ᎾᄉὋ‫ᤩ͂ੇڙ‬ຑܷ᫁ᄉௐϊὋੇ͂ ᆷࠃԺ̾ᝢខҁྗආࣲʿ௦ᅻខ֖ᄽူ ᄉ‫׬‬ʶ౎ຸὋၴᒯॡ̠ܲ͗଍Ꮱྗආᄉా ‫ގ‬বnjͭ௦Ὃྗආʶᄯፋ˿ੇ͂௃్͇ᄉ Сซˀஂ૆Ὃ̯ྗආᥦ᧖Ὃੇ͂ᯪЎᅻ᥊ ˆႌʼథ̠ᥦ˥௃ሒ‫ྕڠ‬ᒬࣁὋథ̠௃్ ͇‫૆ஂڠ‬ᒬࣁὋ‫˿ڙ‬ᝌˆႌᄉՎௐ˶ଋጩ ᒬࣁnjࠪᒬࣁᄉଋጩˀབྕ௦ੇ͂ґᤈ ᄉҮҦὋਆʶਆὋ‫ݟ‬౦ʶ˓̠ᒬࣁᦏʿྕ ᒬࣁὋᥦ˥̴ᤆ͗ҰҦஇԪᒬࣁὋԦࡘᒬ ࣁ՘὞ᥦ˥̴ᤆ͗བྕၶาὋབྕੇ͂ ᤇ˓ˆႌ՘὞ ̠͂ ࠪᒬࣁᄉଋ ጩຸ̅ྗආᄉଋ ጩnjྗආ˧ྕ௦ˆႌʼణᇷ݈ᄉҦ᧙˧ ʶὋ߱ʿ̨͗ಝበߦߔᄉζॶNjᒬ࠳ॶNj ᭦ࠪၶาᄉҺචˀфॶὋᏪ˄߱ఴᢵ˶ ΍ྗආХథ˿ᖅՏुܷᄉҦ᧙Ὃ࠾Ф௦ ‫ڙ‬᭦ࠪӿᬖᄉௐϊnj̴͂͗ᤆʿ࿆៸‫ڠ‬ ቢѢ౎ஂ૆;ὀ੝̾Ὃឯੇ͂ᒬࣁဢ৸੆ ˝ྗආᄉ఺͗Ὃࣲ˄ҰҦᄉྕੇ͂ᄉߦߔ Ϸੇ͂ྗආॆѹྕੇ͂ᥦಧὀ᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

Ꮎ‫҃ڍ‬ᤴ ˆႌՏྠ

औฐྱ᝴ ૾ా̼ူ

e3#2$$2੆տӬͮeஊउᠪ᠎eᛠˉγᬖ Б᠟ʼ᫂᝿ͤὋဗ‫֦ڣ‬លतᝫ

$"0#&$*/$ XXXDBPCFDDPN

ܷ‫ࡓˉ׷ۋ‬ᮆቆុ)05&-.05&-˃ˉቆុ ࠴‫ˉ׷ۋ‬ᓫᑞቆុࠑࡏఄᑞቆុܲܿѫͳ௃ᭉክ᥊

᫹ЏऐᬒࠈܰࢹርМՂ ʸ˓˃ˉ߶ᜈ᫲Ḟʻ˓˃ˉ્ଇ᫲ ᗛۡ‫׬‬ʶ઴థܷ‫ࡘۋ‬ԉᄉణܷ˃ˉМՂ˧ʶ

ᎾӐ৥ᄉࠑ‫چ‬Ὃଡӣ৥ᄉੜ̖͈Ϙ ̼ူܲ൛Տྠѫͳቆុ˖ܼቆុܷ‫׷ۋ‬ၸࡓᮆ఺ ᤟ၸ̅ࢹˉԇੜ‫ࠕॶ˖ˉ׷‬ᯝᦤआ࠴‫߳Ͱࡏࠑˉ׷ۋ‬

൓ᤀ̝˙ఴМՂࡘᇧ˖ॶeᤂ"/(3*(/0/М‫ چ‬ᩘ‫ ׫‬ ‫ ڦڠ‬36&-&(&3 -"4"--& 2$)/- བጲ 

ఄѽ᧚ᚷူ᠈ᮎ᫇МՂ

$IFMFF'JOBODJBM4FSWJDFT*OD

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ŀ̼ူՉܷМՂ஺ຣԢᡓጞኣ᝼γᬖ ŀ̼ူ !"#$%&'()*"*+*(#$%&'(,*"!#$%&'(-,.ኍՉܷМՂ

̠࠮NjႼჀNj͝൴அЙԢ᫁యએူᬖ

Ϣᢻ᥊

༘࣊Ԣ‫ؤ‬෻

̠ᛠᡋ᥊ԢࣰԻ ຣฒ෈᝹᝟҃ᤴ ᕘ‫߶ڽ‬ᜈ ಔಜ֖᫹Ի

ᔈ‫ڲ‬ԢՉሗ‫ͳܖ‬

я೤ԢࢹХੜ ᒬҮฺ༞ጆፑ ‫چ‬ౣ᜺Ѳ

ࠈܰࠑХNjԘੜ ऐᬒԢतኒ᝹᝟

Ł̼ူ᭣ᐦࣉ‫ۋ‬۲᧚ ʿԩࣉ‫ڣ‬ԪҮ

અᠪ̅߶ᄴNj᱆ᄴߥၶМࠟԢͰࠑМࠟ அЙ‫ٿࣱ ߿ڌ‬ઐ6.6 ᒯ࠵અᠪ

ł̃൒ੜ᠝அЙ۲᧚ ‫ٿ߿ڌ‬ઐ

8 ࣱো

ẁԺၸ5'4"᠌Ձ᠓˻ ੝३ʿၸʼሯ ၸ௾᤯ဗ᧚᠌Ձ ੭ሯ̕థ͕৻njẂ ႂពẓ МՂ  ੣఺

ᥪ኷ẓ !""#$%&'"()*+',-.,"$%! ‫ڦڠ‬ẓ/012234%!.*'2256)+$72289:;722 22222222222222222222222<-=>!?.'"-722@?4A'%222222B0>229>C2222 Ⓨౡᬷ /*""0(()1&" D,-'22E'.-?

ᑊள4UFWFO)V ˖஠నҫ̼ᛪ ੣఺Ḭ ॱζḬTUFWFOI

ଋԩఴ‫ڠ‬Ԣऩ‫ڠ‬ζၸӴ̶൛ ଡΘࣱ̊యḞӠࣱయ᠝൛

XXXBNFOBHFNFOUTPMFJMDPN ‫ڦڠ‬ḬCPVM5BTDIFSFBV (SFFOGJFME1BSL 2$+7) ႂពḬ.0/40-&*- 


 ྟ

ᔭឥ

ࣸ ն ζ ো

0 ۲ᆨာ

กឥኃ̃ܰឥ CCBE ာ ซбઐՏ ซб௅యḬ ࣱ త ௅Nj ௅Nj ௅Nj ௅ ซбௐᫍḬ".".1. Кᮨ Ӊդஓ౅Ԣซб᠟ၸ ߥ᠟ 

ଋԩζၸӴύ᝭Ӵဗ᧚ ۲ᆨ ጞ _ ᰳጞ ጞܲጞѾԺᤤ ซбௐԺଋԩጞѾ฽ណ

ាርζো ௉ᫍာ 

 ሖߢាር త ௅ _ త ௅

ֆʶᒯֆ̊ʼӤ".1.

௸ᫍာ 

 ሖߢាር త ௅ _ త ௅

ֆʶᒯֆ‫௸ٽ‬ʼ1.1.

‫ݟ‬౦৥ᄉѢၶ‫ڠ‬ʿ௦ҪૅܷḞឯଡΘథ஌એཱԓ͇ ឯଡΘʽѴ͉਒஠͇ᄉథ஌ԓ͇ 

DžҪૅܷ ᱆ӑАሧඞ஠͇$BOBEJBO2VFCFD*NNJHSBUJPO%PDVNFOUT Džࡏ႐Ӵ3FTJEFODZ$BSE DžҪૅܷМඞӴ$BOBEJBO$JUJ[FOTIJQ$BSE ឯଡΘʽѴ͉਒᱆ӑАࡏͰ᝼௙ᄉ஠͇థ஌ԓ͇ 

‫ٺ‬䉦᪆ᢵ

᪆ᱽ喟͚㠞᪴࣌❵౐㏼喍‫ٺ‬䉦ࣾᩫ喎 ᪆ጵ喟+PTFQI$IFSOH 喍ᐣ㐚5FEBOE.BSHBSFU๘ິ喑᪆ᢵ͚పϧ㠞䄚হ౐㏼喎 䄫⼸䪬Ꮣ喟㏓࡮ఈক Გ

ҍ 䃖᜾Й፛ߖ

᪆ γ㼐ധⲐ হ㕣⽐ ̷ፊᎣ᣽倅㠞䄚ⅡᎠ

ϧ⩌⮱ᘼͶ᭜ϭ͵喤 ⣝ᰶ⮱᜽ᅞ᭜॓ᅞ᭜␎䋠喤 䛾䧞जВ㐆ҍᔘͽॄ

 

514-8718688 514-8066638 ‫ ڨ ڢ‬1117 Sainte-Catherine Ouest Suite 205 Montreal H3B1H9

偮ࡄ‫ٸ‬೻ Ⅱᮣ┾ጰ̭ᬒ

$19.99+

⍒๗ࡻ̭ᬒ

$24.99+

㔍⎃ᆞᎱ̭ᬒ

$29.99+

ᵩ‫➖ߕ℁ڝ‬చহⅡ᳉䛴ᦅ

$24.99+

⁔ㆠѪ䛻⩌ߕ➖చহຒ➦㣞᫜

$24.99+

็ѓ็ ࡰᇈ⎃ ᅩχߍ៶๔┾ጰιᬒ

$59.99+

็ѓ็ ࡰᇈ⎃ ᅩχߍ៶๔┾ጰ̶ᬒ

$89.99+

ႶⰮ̶ᬒ$99.99+ ฼ͽ⎫㻯凥ιᬒ$75.99+ ㏪㏓ᬒ㻯‫ٶ‬$89.99+ ㏪㏓ᬒ㜗⩞㵹$129.99+ ㏪㏓ᬒ㻯‫ٶ‬$139.99+ ㏪㏓ᬒ㜗⩞㵹$179.99+ 㒻͉ᬒ$149.99+ ࡻⰈ䶬 䉦೻ᬒ$149.99+

‫ڕ‬ᮜ᫲㵹 ᮜ㞟х㒻

ࢳटऑ೻ ⁔≟䷻ᗲ ᪴ࡃ䖄ϔ ߍᠬ๔仃䘪 ᓰ㘼 ᰭ㒻᳘ण ఈ႐⮳჉

о䬟ཞͽ ‫ۉ‬౧ ߕ➖చ 䔅ᰶⅡ̷‫ڙ‬చ 䛻⩌ߕ➖చ ຒ➦㣞᫜৮❹䉚➖

*##123344456.&7.5!$7

ʼាௐ֖ᫍ‫ڠ‬ཁ !"#$%&'()*+"%,%(-''+&".%(/$&.%()*0$.*( ␎ౝजࡻϧა䖀чᖖ‫ڥ‬യ ౝ౭喟 !"#$%&'(#)**(#+,-#$.*/&(%0-#12(3(4-#567#89: ########### .BSJF"OOFহ4U%FOJT㶄㻿 ౝ䧮〆喟.POU3PZBM ₒ㵹㺬㜠4U%FOJTࣷࢄ㜠.BSJF"OOF

ᬣ䬡喟Ꭱᰵᬒᐭ䄫ᭌ᱌‫ࡵ̷ښ‬ ្ऺᬣ䬡হౝ◦喟ह̷

हᬣ䃫ᰶ٬〒‫ٺ‬䉦䄫⼸ ิᰶキࢂࡵ丽

⩢ၽ䗛У喟FCD@IFMQFST!HPPHMFHSPVQTDPN NDBHDNPOUSFBM!HNBJMDPN 㖁㈨⩢䄊喟

ߍᠬ๔̺ᓄ̺ࣨ⮱᫲㵹 ߍᠬ๔㏼‫ڥ‬䘪ౕ

XXXTJOPRVFCFDDPN

ᔭឥǑ‫ژ‬ፂǒ

www.wondertravel.net

㏪㏓⮱偲߈ ⃼Ꭱ䘪㺮ࣨ⮱᫲㵹 ㏪㏓⌞Ꮣ⍥ ㏪㏓⌞Ꮣ⍥ 㒻͉ऺ೻ 㒻ప仃䘪

᠈㖅ᄩ⍥হߋ‫ڙ‬ბϧঅ ᰶᘼ㔲䄤ࣾキࢳ㜠WPZBHFXPOEFST!HNBJMDPN

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

  ࣱ త  ௅ኃయ

DžӝγӴ.FEJDBSF$BSEDžᰁཱ%SJWFST-JDFOTF Džႂ᠟᠌Ӭ)ZESPCJMMDžФ̴Ḛឯ౎ႂᆷᝢḛ

ጡธఏФᵩ࠲᠙䆗ࡻጡธ ̶ᭌ㏔䙿Ꮔ ͑ᬒᝃ͑ᬒВ̷ఏ ᝭ᰶ ⼻䶦 ͇̀ࡻϧ䶳䭌䮗ह ᰺ߎ䉦ओ䃎 '"$*7⊵䉦㔲Ԋ䮖ധ䛾

̴䓫᫲⍥Ԋ⪆ः⊵ᝃᰡᩦ㵹⼸ࣷ䙿Ꮔ⮱ᱰ‫ ݖ‬ᖂ̺᣽‫ݺ‬䕇ⴒ


Ю๯ൿߔύ‫᧗ܦ‬ၶ

 ྟ

‫ޠ‬ ˬ ௠ ᫔

᱆ᄴ‫؝‬Қ໥տ-PVJT+PTj )PVEFՓ ̴‫ࣱڙ‬᠓˻ᄉͮ̅0VUSFNPOUᄉ៷߳ ᄉґੜ˞ଡᡐ˿ʹЊᄉឃ᝷Ὃଌնґੜ ˞஋਒ᬤᘨੜࡓᎤᬝnj ૵˿ᝌὋឃ᝷˹˖ଡҁᆠேᏤӐᄉ ӻၶክ᥊࠭ᒰథපຼѢࣲ‫ڠڙ‬౛ʽึ ҮὋੜࡓࡓൊ֖˞ͳፆౝᄉ݂ࡎ᧖࣊໗ ໼චὋ‫ڠ‬ʽࠈᄉఱ‫ڠ‬౛ࣂፂ‫˝ځ‬ԩ໼Ꮺ ː᧗ੴఛnjడፂᄉþ೔ਆࠑ‫چ‬ÿၿ̅໣ප ᫇ᮤ᣽ᤳ໥Ԫ੆þࠪࡏͰᏧϣऔᤴ੆᮲ ᬖÿᄉᘲᖕࡓnj ‫؝‬Қ໥տ-PVJT+PTj )PVEFᄉ̼ᛪ ।࣍ᛪᇧὋॆ̴ᄉ̼ူ̠̾ʹЊ˻ʽ ᤇ‫ܪ‬ੜ̖ௐὋ಩ఴ෤థ਒ខҁ̴࠱᜵ᬣ Րஂ̶঳᝟Њ὇ጝʹὈ౎ࠪᤇ ‫ܪ‬ੜ̖ᤈᛠణ۲ఴᄉνᛩnj ᤇͮဗࣱࡦᄉ‫؝‬Қ໥տ‫ॹٿ‬ឬὋ ‫ڙ‬ӭࠑ‫ܥ‬௙᧖Ὃґੜ˞3POBO $PNCPU௙ ᆷᛪᇧੜࡓᄉክ᥊֖ࡓᮆࣂፂѫѾ‫ڙ‬ ࣱࣱ֖߸੆˿К᭦ᄉᏡளஇ ᤴnj ‫ڙ‬ణᤂՓᗛྱѽ࠶กᬒଡ̓ᄉឃ᝷

̬௅్ܿூʽþЮ๯ൿߔÿࣱ̬త ᜁ˖‫ᦉ͛ࠇڍ‬᫂බˣ࠯఼ὋడलԦઇ ᝫnjణᤂὋ̬௅్ܿ᧗ளधᣯ˿ʶ˓᫻ ‫ڠ‬njత௅Ὃʶ൛Տ˝þᄔᄔᙊ"11ÿ‫ڙ‬ ߽ழ్ܿՁԦ࣊ʼጲ᤯ᅻૈѢὋ þᄔ ᄔᙊÿ௦ʶ൛˞੩ᣏ᳭ࣷЮࠓᄉКள ֵ̖nj ੩धᤇ ൛"11˧ՐὋࡂ͗Ԧဗᤇ ᡱࣂፂþ൪ÿԜᄉþЮ๯ൿߔÿʶഴʶ ಧnj ՎௐὋ þᄔᄔᙊÿʿ̨Ժ̾ፄ߿̬ ௅్ܿ᠌ՁὋᤆᑞՎ൥þЮ๯ൿߔÿᄉ ᠌Ձ֖ஜ૵nj‫ځ‬൤ὋథᎩԣᛪᇧþЮ๯ ൿߔÿႠͪ‫ܬ‬าnj ᤯᣾þᄔᄔᙊÿ߽ழॱӯԦဗὋឞ ॱӯᝢ᝼˝þ᜴߶‫়ߢٽ‬᤯ζোመ੾ థᬌМՂÿnjᠪ஧௬ᇧὋឞМՂก߿̼ ᛪ̠֖࿗ᠪᐦˋ˝ဌ݊‫ڹ‬ὋᏪМՂᄉ ੯ᛠᗈ̂Щ঳ፂူ֖ᄢ̂ѫѾ˝ဌ݊ ‫᧚֖ڹ‬஛̛nj૵৘Ὃᤇˏ̠˝̬௅్ܿ ᠪຆᆐԦࢹር࣍nj þЮ๯ൿߔÿࡂþύ‫ܦ‬ÿ‫ܬ‬าὋᙉ МՂ߽ழፋ̀ՠᝢὋͭ˶௦ʿ́ᄉ̂ ࠃnj ʿ᣾ὋᄔᄔᙊቢЮ௙௬ଌ҃ˀþൿ ߔÿᇪӜᄰСᄉЮࠓnj‫ڙ‬੝థЮࠓᄉ ᝦ᝶˖Ὃࣂፂᄹʿҁ͉ʹþ‫ࠑٿ‬ÿNj þໞ ໞÿὋˢᒯЮ๯ൿߔᇪӜᎩԣ࣡᜸ᄉជ ඼njᏪ൤ґᄅेௐଡᇧᄉþ൓ᤀЙ᯾ ளࠑÿኍࠇ͛ገ౅˶‫ࣂڨ‬๖ܾʿ᜸Ὃʿ ̨‫ݟ‬൤Ὃၸਖ਼Ԧ͉࣊ʹࣛЮ๯පӾ੊ ᄰСС᪃ជᄉЮࠓᦏᜁࠅನࡕᘈnjᄔ ᄔᙊ"QQ࠱̅௅ௐᡐϢൢՎ൥̬௅ ్ܿͳጆ᠌Ձ

ႁឯ˹˖Ժ̾ᄹҁὋ þ᠓ ˻ґᄉᰍੜ᣾ርࣲ෤ᑞ ࠪԀ࠱Ԧၶᄉ᫇ᮤϡѢ ខѾὋ̾ᒯ̅˻ழ‫̶ڙ‬ ൛ґࣲʿᅻ᥊ੜࡓߚ‫ڙ‬ ᎤᬝὋࣲᄰζੜࡓᑞܴ ᤯᣾ᰍੜ೜ಉࡂᛪᇧ̮ ‫ڙ‬ᓡ‫ݝ‬ᄉ࿃খnjÿ ཨᏪὋᤇ ̎᫇ᮤ‫ڙ‬ ੜࡓ᣾ਖ਼Րᄉʶࣱ˧Ր ੥ͳဗѢ౎njࣱᄉ ௢ܸὋ໣ප᫇ᮤᯪ൒ᜁဗ͉ࡓ˞Ԧဗnj ‫ڠ‬ʽࠈ˖ᄉາචː᧗Ὃ˖ܼଅපክߚ‫ڙ‬ ᅋ௙௬ᄉᎤᬝnj᝿ ͤࢹͺʶᄯ૆፝ҁ ࣱᄉత͊nj೜ಉፆ౦ణጻᆷ߿໣ ප௦‫ڠ‬ʽӻၶଅපክ᥊ᆠே˄ᤋଋʿᓡ ᤴ੆ᄉnj ឃ᝷˹᧖з᥊Ὃ þ˝˿ఝ૰ክ᥊Ὃ‫ڠ‬ ʽࠈ᝴ܲੜᫍᄉ‫ڠ‬౛ᦏ᜵ᜁૻध੊୓ ංnjӉહ‫ڠ‬ቒNjᦤաNjࠑऐॕᬒ֖ᮂˬ ‫ˬޠ‬ੜኍኍnjÿ ̴ᛩЌ᥊Ὃපʿ̨ᆠ‫ڠ˿ڭ‬౛ᄉᛪ

᭦Ὃၿ̅໣පክ᥊᧖ึ๸ ᄉᦏ௦ᜁॱၶྫྷ෉౿ᄉ ӻၶၸපὋᤇࡂఝࠓ௛ፋ ੜࡓᄉࡏͰᏧࣛ౎໷‫ڙ‬ᄉ ϣऔ‫ގ‬ᐺnj ൤ܰὋੜࡓᤆӉդʶ ‫ୃࣱڙܪ‬त߸੆ᄉ ᫙഍njᏪᤇ͇᫙഍᧖Ԧဗ ˿᭏ ᖗnj಩ ૵ ࠪဗ ‫ڣ‬Ԩ ಧᄉѫౡὋឞ᫙഍ॸᮋᤈ ᛠːಪᄉыӐୱͺ੥ᑞ Ͱ̠nj ᬓ˿ቆච˖໠๎ᄉߡߔ͗ࠪࡏͰᏧ ᄉϣऔᤴ੆ː᧗‫ގ‬ᐺ̾ܰὋԩҁ-PVJT +PTj)PVEF‫ށ‬੫ᄉੜࡓ᝿ͤ˃ࠑ˶ଡѢὋ ʿ᣾ʿࡉঋ᧓ԨଏஶὋੜࡓᄉৰхԺᑞ ͗ፘ፝ৎӐὋࣲ͗ӿԢҁஞ˓तኒྫྷᄉ तౝ֖ሶ߿বnj ᬓ˿᜵යᠸϩܷ᧙ᄉᏡνஂѢ̾ܰὋ -PVJT+PTj )PVEFᤆՓกᬒ᜵යᝧᜁն ̠ᠸϩЊᄉ᠈ҫ૮ܾὋ̾ԢЊ ᄉՉሗ᝿ͤ᧜߿᠟ၸnj

੼ੜߔ˻ၶ਒ ឯʼ‫̖ڠ‬ᎩJ6DPN ్ܲၶ਒ζো ్ܲሜੜζো ్ܲӭੜζো

ࣱత ௅ኃయ

ఴ ྟ ᠉ ͉ ᎃ ᣣ ರ ߔ

᱆ᄴ‫؝‬Қ໥տ-PVJT+PTj)PVEFᔈʹ˻˿ʶ‫ܪ‬Ԧ᭏ੜ̖

þᄔᄔᙊÿʼጲलᎩԣ൓֏

́Ꮏ˭ጜʹᎿᮨ˗ॷ &TUIFUJRVFMB$IBODF*OD

Ὀႂᅙඏ Ὀ૊୔ Ὀწ᭦ ঳आẓӧ۫‫ڍ‬ᬄ‫ڣ׷‬.ࠈ Ὀ᏾ཌྷ ẁ᥵ᤂ᧚˗ᦤࠑẂ Ὀᑱத჎ .4U6SCBJOḙ ὈጮԦጲᬤ्ᅊጲ ὈЏႤએᐨ .POUSFBMḙ2$);: Ὀள‫੊ޙ‬උˉӐ‫ݢ‬Ԧ‫ۋ‬᝹᝟ ႂពẓ Ὀ߿ͮწᢵ ͛ᄽẓ Ὀ੣ᑭԢᐿᦉએူ XXXFTUIFUJRVFMBDIBODFDPN ὈᯭᘣᎾࠓ Ὀᚐᚒᑱඏබˣᑱඏ ໗ࣉ࿗ࠑ̼ူ ᱆ᄴ˃ˉ૊୔࣍ԢᒬཨႤกӨ͗੆տẅ Ὀ᤟ՋʿՎᄔᐨᎾࠓႤር ᭽‫ڍ‬Ǘ౎ᒬ௠௠ᄉ;ǘ ԺଡΘγᬖጉ͈Ӭ૵nj Ὀ԰กᑱ᭦ඏ ӡᮒ͎७ၸએᐨӐ‫ྠֵݢ‬ Ὀበͳಀᄸ ̀Ꮎˬẅనҫథ᜵යԢֵ։ᄉ৥Ṻ Ὀ˃ˉᎾࠓ஠њាር ̀ࠓᎾᓤẅ̠̽ᡁᏄnj *01&Ԣ-BOFJHFֵ̖

ጦມरፃᖹḙӡևࣲᦱࠖḙЛழᜉξ ᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOP.POUSFBMDBOFXTQBQFS

"WF-BNPOU .POUSFBM )&5 ὇"OHSJHOPO‫ڠ‬ᨠࠪ᭦Ὀ ଡΘNBTTBHF OBUVSPQBUIZ PTUFPQBUIγᬖӬ૵

ܷྱ͈

ࣱܷԟྞᄣ ‫ᤞڍٿ‬ᇩᯪᤤὀ

̼ူ-BODPNF&TUFF -BVEFS 4IJTJFEP #JPUIFSNએᐨֵ

γϣֵᗛۡణ͈ͯḓ

XXXTJOPRVFCFDDPN

Dž๑៻ෳ ᱒ෳ ᚃᑚ Аዽ ᑚԓ‫ܤ‬ᰣገ Ꮌᑁገ ܷ៯ऩ᳦ ᦱ 2ॶˬገ ᗇᖬዞ ᗯᕼ ኍʶᄇܲሗܸཨ੆͊γϣֵ DžளҁᎾ‫ڍ‬ᙊ᭞ገ γએܷᑧ าӐᑧጹᑉ γએᅊᅒ ᬋᛝ ዽ ᣃӐᛝክ ઇᛯᏤ Dž੺Ԧ߶ᄴᔈூԟ Ӧ᧘ࡢԟ Нࣱԟ ԟྞ ԟஂ ᡐ DžҪૅܷጥܸཨӑ౜᧘ၶ๑ԟ DžҪૅܷ/P᧚ᓣ౯ዽู

̼ူ߶ᄴ̖ сᦤ ጙᗇᖬᦤ Ҫૅ̶ܷ൛ ˖‫ڍ‬Ԩ᠍ ྱᐏஞᰣ˃ࠑὙ᝴ӝၶ ଡΘPTUFPQBUIӬ૵

ణள &Џබˣᑱඏ ੾శ &Џߊᐨ&ЏԜ჊ ᭦ᦉએူὙ˻10൒ᤞ1൒

ྱጝሒ̠߿҃Ӑ‫࣍ݢ‬7JWJBO

ԓ͈ ͳᰍ͈

࠴ௐ ੣఺Ὑ"OHFMBὋႂពὙ὇आὈ ᮔጝႂពὙ

ᖸˉௐᫍὙֆʶ͓োὋֆ̃ᾝֆ̊ԵଋԩᮔጝὋֆНֆ௅ᾝ

Ҫૅܷ໗‫ڠ‬Ժܷߥྤӝ˃መඋˉ Ҫૅܷ‫ྤࠑڍ‬ӝߥ͗ఏ ᱆ӑԺᄴྤӝߥ͗ซбКመྤӝ

人㓜ᡌᙛ䈀䈭⭫φ៘ֵൔ

ྤӝ

%S*%"5+*"%%4 ᤯௳‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥ $&/53&%&/5"*3&&5*.1-"/50-0(*& 7"/)03/& .0/53&" ͮ̅$05&%&4/&*(&4ᛣᝇ

ႂពὙ


сЮЮр╛ЮсДЙр╗есРЛ╒┐сл╗раУреБ▄╖с╜ЛтАл▄БтАм╦А╟СрддтАл▄╖┌НтАм ╦Й╟Т╟Срдд╨Ц▄╖╦Й╟ТсД░▐╕сО╛╟Мр╡д╥СсЬБ╤┤тАл┌ЩтАм ╦ЮсЬ╡р╗есРЛ╒┐сЫк╨осДЙсФ┤╤Б╤Бс╜ЛтАл┌ЩтАмр░гро│раЗ═Ы р╣СркР╘всдпсИ╝роар▓┤╦Ц├╛р╣Ц▄╛├┐╟М╩┐╦г╥Сс╜Л ╟С ▄╖сгДр╜А╟ТтАлрг╗сзЧ┌ЩтАмсдИсЫа╦┐сбУ╥Ср╜Брпбс╜ЛсД╣сг╛ сВВреХсДЙсД░╨б╠атАл▄втАмсЫксЗзс╜ЛсФ┤╤Б╤БтАл┌ЩтАмсВВреХ ╦ЦсДЙрйЕ═КсдЖтАл┌ЩтАмс╜Л═нрпж╠м╒Ррпж╒а╤║смУр░Ж╩┐ рейсПксЕ╗╟М р░есЕ╗рз░╠атАл▄втАмсЫксЗзс╜Л╨драГрпЙтАл▀╜┌Н╦Ц┌ЩтАм ро┤сЫа╥о╥Сс╜ЛтАл┌УтАм╨о╬жсДи═Ы▀╜ро┤р░ериТроЮсоПр╗е сУзтАл┌УтАмс╜ЛреЖрпРсйЩ▀┐раксЯ╡рпжсдЮсоз╧Шс░│╟Л╠ар╢а с░│╟ЛроЕ╨Щс░│сДЙ╟У╩╗с░│╟ФсУз╠ас╜Л═ЫслФ╦ЦсНВсА░ ╠ар░брддсЭлсФ┤╤Б╤Б╥БтАл▄░┌НтАмсеЧсо▓▄┐с╜ЛсБ┐сНВсА░ ╠а╨О╤вснж╦┐сЭМс╜Л═нтАл▌ЬтАмснЫр╢ар░┤сУгрпмснЪрпГсеЛс╜Л ╟УрйЗрдГсЮЮсНВрейсбРсЮ╗р▓Й╒бс╜ЮсЬ╡слЗс╜ЛрбВсНЛ╠┤═В слЗ╒б╟М╟ФсФ┤╤Б╤БсЬБрлИ╘А╬НсмЦ▄СреЖ▄┐с╜ЛтАл╠о▌ЬтАм ╩┐роЗ╟УсФ┤р╛Ш╟ФсДЙ═║со▓╟М ╦Э╦┐р▒ЙсНПр░Э▄▓сДЙ├╛сФ┤╤Б╤Б├┐╤всАЧс╜Л ╦ЦтАл┌НтАмсИп╥лрж│рбМ╤врйгроЮсРЦр╡исо▓с╜Лр░дсбРра▒

рйп сЫа ро│сИп╥Гс╜ЛракреХ сЬ╝╨Ь╒В╟ЛсУз╠а рв╣═║ раИроЗ╦Эр▓ЙргРреЬсИпс╜ЛсоЙсДл╙Йрк╣├╛тАл▄ШтАм╧Ш сИп├┐╥к├╛тАл▄ШтАм╧ШсмГ╥ксИп├┐╥к├╛╦У╠а рйЭрейсИп├┐с╜ЛсКН╠ЕсМЭрпжсДЙсНл╒ЛсИпсАКс╜ЛсПк ╦ДсЬ╡сдЬсЫйрг▒╥Бр░дсДЙсИпсзЪ╟М р░ер╣ЦрзЛсИес╜ЛсФ┤╤Б╤Б╩┐╠исЬБрапр░╝рг▒с╜Л рг▓╦ДсЬ╡сеХрепро│сИп╥Гс╜Лре╕соЛ╠╛сДЙсИпсАКс╜Л сЫйсОасг╛╘Ь╦Ур░дсДЙсД╜раГсдИргРроЕ╨Щс╜ЛсД░реЖ╠Е сЬ╡сЫй╠У╩╣╟М╩┐сг╛с╜ЛсдЗрак╠Есак╠Ц╩╝╠всДЙ сФ┤╤Б╤Бр▒ОсЮмрг▓╩┐сКк▄╖роЬсДлс╜ЛсПк╦ДтАл▌ЯтАмр▒жсСЮ сБ╕сиРрл░рейсТмсБ┐с╜ЛтАл═Ч╦╢▌ЬтАм╨▓рйЭ╩┐рз╕╟М рл╡рзШс╜Л▀╜ро┤реЩр▓Й╓ЦроЮр╖┤╥Сс╜Лрг▒роЕ╨Щ╠а р╢ЮргИ╩╝╠в╨КсДЙ▄╖смЕрпЩрпарйЭсОасИпр╡ЫсдЙ═п╠Е ╩╢сУЙсШар╢┤сл╝сМЮс╜Л╘УтАл┌БтАмрпжрпЩрпара▒са╜сДЙсиРсгА ╨ЩрйЖсЙасДЙрв╣═║раИрйК╨Ь╒Вс╜ЛтАл▌ЯтАмр╡д╩╢р▒ОрбВ╩┐ сБ╕сОасМй╦У╠арйЭрейсИп╟М╘▓╩╢ро┤снжс╜Л╠┤═В╨▓ сЭ╣р╕Бра▒╨Ь╒В═║ргР═║рйЖргРснж╠Жрлос╜ЛсЭзроКрдЙ роЕ╩┐╥БсИпс╜ЛтАл┌атАмро┤роКрдЙрпГ▌Й╦з╩╜с╜ЛрбВрлКр╜▒ ╙Йргп╟М╒а╤╢сФй╬Щ╦ЦтАл┌НтАмсИпр╕Бс╜ЛрпЩрпасДЙроЕ

сНЯслФтАл▌ШтАмрпард╖спп╠А╩╜▐╜р╡жсЭЬ╨╕▀╜сЦМ▀╜▐┤р╜БсбБ реЖ├╛рз░роО├┐сФ┤╤Б ╤Бр║ЖсмЭр╕Кр╗╗╦зрпРс╜Л р░б╦АтАлсзк▌ЬтАмсйгсД░раксДЙ сНЯслФтАл▌ШтАмрпард╖спп╠АсдВ ╩╢╓Ж╘Б╙а╤лрей╥╕╟М р░дрпЕс╜Лрд╖спп╠АтАлре▒┌ЩтАм ╙праЗргКсНЖ▐кс╜ЛсИе├╛▐╜ сНЛр╛Хрз░├┐с╜Лрг▓рп▓╤всНЖ ▐кр╜▒╟М рл╡ рзШс╜Лрд╖ спп╠А сДЙсПд╨Ь╘╢═┤рл╕с╜Л╥Э сЦ╕сРЛ╩╝ра▓с╜Лрпж╩╢═о ═ХсИСсДЙр╡жсЭЬ╨╕▀╜с╜Л╦Д╨╕╥й╙лсЧВс╜Лр░бсХесЦМ ╦У╠а╠ГсКН╥йр╡Тс╜Л╩╗сКН╥йр╡Тс╜ЛсЬБсЭ┐╦Эр╡жсЭЬ сжЙсл▓├╛╦ЦсМЮ╘ерж╗р╛▒р╡│╠арйе├┐с╜ЛсХесЦМр╡жсЭЬсжЙ сл▓├╛╙а▄╖ржЖсЮУ╙╗тАл▄втАм├┐рмб╒ПтАл▌СтАм╟М рл╡╦ЦтАл┌НтАм╨╕сЬ╝сОй╠нсНАс╜Л═┤рл╕рпж╩╢╒П├╛╨╕ ╩╗╠╝├┐с╜Лр╛Шр╛Ш╘Я╥ксг╛ркЗсО╛рммр░ос╜Лр╛Ч╠ЭтАл┌ЩтАм╨╕ р▓врйпроУ╟М═┤рл╕сЬБрйМ╘гсЭ┐═И╦Э├╛рб║╙ор░ерзЪ

сШ╣с╜ЛроОслФсДК╦СсР╛├┐╟М ╦П╠арг▒рг▒ ╤╣сД░рж╣с╜Лр░д╬жраЗргК сНЖ▐к╟МсПк╦П╠асД░сЮБ сДЙтАл р░║ ▌ОтАмрпж рд╖спп╠А рг▒╘Я╥кр║л╙о╙╗ сЬ╝сДЙрпЩрпасД╜╠асИСсУл сДл╟С▌И╨гсЗ╖р╛╛╟Т╟МсУл сДлрнж╤в╒Рс╜Л═┤рл╕╠╛ ╨дргЛр╢асДЙ▄░реН╟ЛтАл▐ОтАм р╡жрлЯркйсДЙ╨╕╠ар╢асаО сг╜сд│сбЛсМЩсОйсНО╟М═┤ рл╕рпжрпЩрпа═ВсДЙроУ▀╜с╜Л═┤рл╕╤в╠ЕсЭксМ╢рйЖроМ сДЙсЭЗрдОс╜ЛсНВргбрмбсзЗрд╖спп╠А▄┐╘жсг╛слБсДЙслЗ содс╜Лр░г╒Р╠ЭрйгргЮ╥прд╖спп╠А╥Ь╘ЬслБ╘жтАл▄ЗтАмсд┤ ро│сДЙсТмрйЗ╟МснжраксЖА╘жсЦ┐р╕МсДЙрд╖спп╠Ас╜Л═┤ рл╕р░Лре╢▀╢ризс╜ЪсдЖтАл┌ЩтАмрд╖спп╠А╘й═ЭсДЙрпР╧К╠Э сТмргЫ╙ЭсмТр▓ЙсД╣с╜ЛрбВсдЗр▓з╩╢р╜Б╩╢р╗ЮсДЙр░Лре╢ ра┤сМ╣сУлрйй╥о╦┐рд╖спп╠А╟МтАл┌ЩтАмр░отАл▄птАмсД░тАл▄ктАмсДЙсЭк

р╢К╦Г╦Йр░Э╦Г╦ЙсДЙсЛ┤сЗ╖р╢К═ХсаОр░Э═ХсаОсДЙр░и╥л

р╛ар╜▒╒БсЖЙ 

3VF$MBSL .POUSFBM );,═о╠ЕтАл╠а╫атАмсЫг сЦ╕╦ЙрпРслНс║У╓ЖрпЕ═УрзЛ ╓Ж╩╢сТп╓Ж╠К ╓Ж╨Э

сЮУсРПсНВс░НсРЛ╒┐

сМ╢╦Цс╜Лрд╖спп╠А╦А═┤рл╕╠ИсБ╢рз░риЫс╜ЛтАл┌ЩтАмсУлсДлсНЖ р▒Л╒РсЖ╖▀┐рж╣рз░╟М р░дрпЕс╜Л╦ЦсМбтАлр░║▐БтАм╨бркР╟С╦ЦтАл┌НтАмсМбр│ЬсДв равркР╟Т╤о╘ж╟СриесЕКсЮБсФнсм┤с╜Л╦Э╨╕▐╛═Вр╜Б сбБ╟Т╩╢роас╜Лроа╦ЦсИерд╖спп╠Арпж├╛риесЕКсЮБсФн см┤├┐с╜Л╦Э╨д├╛╥║р╢а╓ЦркЭреЖ├┐р╜БсбБ╟М р╜исПкс╜Лрд╖спп╠А╘БтАл┌ЩтАмсОй╩╝сеТсеДсОй╘гсДЙрзО сЭ┐╟МсО╛р░╢╦Г╦Йр╢Л╦ЙсДЙрд╖спп╠АрпЙрг▒╠╛сбЫсАораВ саД╓Цр║грйЕ4IPX(JSMсв╡═К╨ЩсЫас╜Лрг▒сЬБ╘ж рмЗсдИ╨ЩреХсЬ╝тАл┌УтАмс╜Л╩┐сг╛с╜Л╩╢рдзтАлсжП▌╝тАмрпжсгЦ╦Эржм риХсДЙсЭЗсУгс╜ЛсПкребржЛтАл╦┐рйЖрбВ▌ЬтАм╨ЪсОйсПЕ┘ЧсДЙтАл▌ШтАм

тНетИар┤жфГЪ уЯЮс╡дтНетИар┤жфГЪ тЕбтд░тдЪ тНетИасй╛тйМржЕр┤жфГЪ

с░╢фФпрд╡рд▒т╗║ф░нтЕпто▒тдЪуПФр╜Ю═╜сХФ╚ауАЛсЮнсХФ╚а╥АуЧЯт╡Бт╛г╚ауЗлуаЮсг╜хАЕ

тИХтАл┌╣тАмсЕЮр▒Х

www.clubaem.qc.ca

сБ┐╙а▄▓рг▒сакр║Жро║р║гсоОслЗр▒Гр╣╣тАл ╠│▌Ш▐втАм-PSOB-FFNT ╦ЮсА░

514-623-6884

╩╝р╣Ср╖З╙о╙з╦Л╩╕▄╕сЯ╖╙зр║г

тАл┌Н┘┐тАмсоКсеКр║г ╬╢ре╢╬│сЭ╝ ═Ир▓к╙Йрк╣тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜ сждрдЖ сТасо╗сКН р░ер▒Н═З╟ЛрпРслНсмМ╥Г ╨О╥Б╨Орей тАл▀╕╫лтАм╘Ар╡в

╘║╥кр║грпЦрпЩ╟Лспнр▓ксзЦркб╟ЛрйЖсжП╟Л╦┤ражр╖г╟Лрд╖раСсВМ

ро│╥ктАл ┌╕тАмсп░р▒О р╕РтАл┌НтАмсЛ┤╓╡▄╕

сВЙр║гро│╥ктАл ┌╕тАмсп░╨ЭсВА ╒МсмЯтАл ┌╕тАмсФДрмбсм╡ ╠╜═╛р░ериТриЖ╩┐╥БсДЙро║сИн

╩╗сШоргЙ ▄╖рвЗсЯн ркбро▓сНд╥кро▓ р╕жр▒БсЖГсЛ┤сддрпЕ 64 

сБЛтАлсЬ┤╦Л▄втАмр╡ЦсБО╦Я╦зро║▄╕ 64 

рзШрбИ с│жсзЪр╣Срб┐ ▄╖тАл█┐тАмсЗб тАлра╢▄ЪтАмр░┤сЛ┤╙зр║г▄╕ 64 

рпЕр░┤╨б╦Л╨бсЬ┤╙Ср╣СсеКсоКсеКр║г▄╕ 64 

с│жр▒жр▓Э се┐рв╢ рдзрап р╕жсл╣ сМесАУ╦зро║▄╕ 64 

сЭз═╛═│с░Н╘всоЦсВФ╩┐╩╢р▓зсДЙ╒ЙтАл┌НтАмсо▓рз░ ═Ир▓кргВ╒дрйКрпасждрдЖ рпЙсо┐ ранр║г сжЙ╤лтАл┌ГтАм╒д╙дсо┐саЯ

сДЛраС╥к╥╛р╢Кр║гсгВрдзре╢╦зро║

сВЙр║г╥к╥╛р╢Кр╣С╟ЛтАл╦Ц┌атАмр╣С╟ЛсЬ┤╙о╙Ср╡Ц╟ЛрпЕсн╜╟Л╦Л╙о╠НсКН

тАл▌ЧтАм╨Я▄▓ргД╓║сп░сл╣╨ПсОРсМмр║гсгВ╦зро║ ▀╢рмЕсАУсеЕ╦Юсод╨ЬтАл╠Щ ┌ЖтАм╘йсЧп▄╕сДЙргД╓║сп░

сЦ┐█▓рбв р╕жр▒БсЖГ ркбро▓сНд╥кро▓сдзсеРр║г ▄╕сЛ┤сддсЫасИн ╬╢ре╢сДЙ╬│сЭ╝

╦ЦтАлсЯ╖┌НтАм╙зсЬ╣╨ПтАл┌ГтАм

╙С╠Ъ▄╕ 

╙С╠Ър╖З╙о▄╕ 

╙з╦Лр╖З╙о▄╕ 

р╖З╙оре╡соГс┤О╠Зрбв▄╕ 

рйЖсжП╦┤ражрвЛсД╕╦мрбв▄╕ 

рд╖раСсВМ╤Ш╤Ь╘░█б▄╕ 

спнр▓ксзЦркб▄╕сЖВр▒г▄╕ 

рг╕╦ЛсАир╖З▄╕ 

сАи╩╗сЭЗр║мсЬ┤рд╖раСсВМс║Б╒дрг╕рв╢реЫслБр╖бс░│сиас║В▄╕ VT 

╘ЧслВр╗╝р╖Б▄╕ 

сЬ┤▀╢╙зрбв▄╕ 

р▓пр▒грбвр╢┤▄╕ 

снЮрб│р╕Ррбвр╕┐╙о▄╕ 

р╣С╙ор╣С╘п╩╗╠Н▄╕ 

╘ЧслВсИИрв╢▄╕ 

╩╗рвЗр╖З╙о▄╕ 

╙С╠Ъ╨осЧЫ╘░сЯ╖рз░▄╕  

саЫрв╢╘УсБ╢ржЦр╢Юро┐со▓рз░▄╕ 

╙С╠Ъ╦Л╙С╩╗сД┤слБсДЖрбв▄╕ 

рд╖раСсВМ╤Ш╤Ь╘░█б╩╗рвЗ▄╕  

╩╗рвЗрйЖсжП╦┤ражрвЛсД╕▄╕  

╞┐р╕РтАл┌НтАмр░асЯнсФДрмбсм╡▄╕рп╕

╞┐╘╗╙СсФИсЦИс░│см┤рпЕр░др╗╗▄╕рп╕

╞┐сн╜тАл┌НтАмспкра╢р╣Нр╗лр║г▄╕рп╕

╞┐╦Л╠ЪраЬтАл▄╖сжП╠Ърбв▄втАмсл╡рпЕсЛ┤╙з

╞┐рпЕр░┤╙Ср╣СсеКрпЕр║Эр╖╗сО╛со╗╦зро║

╞┐╘╗р║▒сАЦрб│ сн╜тАл┌НтАмспкра╢соКсеКр║г ╦╗╩╢сдЮ╩╢ р╡УсдАрлЖр▒п╒А╙┤╘вр║а р╝Л ╘╗р║▒╒ОсСЙ╘Я╥к╦ЦтАл┌НтАмр║г рйЭр░еро║сЫатАл┌ГтАмсЫасИн═Ир▓к╘║сСЮр░ерйЭроЗ╘к ╠╛ркР╒ПрпР╦Э╤Н ╨Ъ ╥жсЛ┤ рмНсдд сХЪр║г

╠╝╥и╦ЦтАл┌НтАмсКгсЭ╝

╠╝сЭа╦ЖсВМ╒ЙтАл┌атАмслБсЖАсМ▓ро║сЫатАлсжд┌ГтАмрдЖс║Еро║р║г╬│смЦсКН

рз▓тАлр░║╪ЭтАмсЗ╜═Ир▓к ╙С╠Ъ ╩╝р╣С рг╕рв╢ спнр║а ╘╗╙С р░асЯн сСКржВрпЩ рпа╥ктАл ╠Ъ╦Л ┌╕тАмр╢╜█б рзШрбИ тАлра╢▄ЪтАмр░┤ тАл▌ЧтАм╨Р╨Я р│╣╥ксг╣ сп░рбИркб ╒МсмЯтАл═Я ┌╕тАмроЩ ргДс│й

фж╡сДж_сЖоф▒┐сД╛сОб

╘▓р░е═Хрз╗╦ЦтАл┌НтАм╘в╒ЙтАл┌НтАм╨осмЕр░║сЗ╜сЮпсТ░сВВтАл█ЖтАмсЮЫ

╦╗р░║сЗ╜сбВсдЮрг░▀╢╬│смЦ╩╣

╘░ргД

▄╕рп╕

сл╣╨Пр╣Ср╗Э╦зро║

рпасМЮсждрдЖ р░║сЗ╜ со┐спМ╨Ъ╙Й сбУ═Хрз╗р▒ОсВВ╓жсЮЫ

▄▓рпЩрбИ╥к

▄╕рп╕рпасждрдЖ

═УслЛ╦зро║

р░║сЗ╜ ╩╗со┐╨Ъ╙Й сбУ═Хрз╗р▒ОсВВ╓жсЮЫ

тАл▌ЧтАм╨Я▄▓р╛▒╤╛рмН╠н

▄╕рп╕ ╙ЙсИЬсв╗ сждрдЖ р░║сЗ╜ ╘ШрйЬ сбУ═Хрз╗р▒ОсВВ╓жсЮЫ

тАл┌м╫НсЬ┤▄ЪтАмрпЦсВЙр║гспксдд ▄╕рп╕ ╙Йр░║сЗ╜╟ЛсждрдЖ╟Лсо┐спМсТасо╗ сбУ═Хрз╗р▒ОсВВ╓жсЮЫ

 рд╖р╜▒р╛Ю 

╘У═И рбж╠╛╩╜╨ЗсЙз

╦ЦтАл┌НтАмркПр╜▒р╛▓╤┐═Црз╝

 рд╖р╜▒р╛Ю 

рбж╠╛╩╜╨ЗсЙз═Ир▓к сЮпр▒ОсВВ╓жсЮЫ

сЛ┤сддсоКсеКр║г

р║ЭтАл╫НтАм╙зр╕жсЖГрбвтАл╠К┘╜тАм╨Э▄╕╦зро║ 

тАл▌ЧтАм╨ЯрдОсдзсеРр║г▄╕ 

тАл▄╕▌А▐О▄нтАм 

р╕жр▒БсЖГ╟Лркбро▓сНд╥кро▓╟Л╩╗сШоргЙ▄╕  сбФ╙о╟Лр▓Л█драж▄╕р╛▒рз╗р║г  сбФ╙ор╖▒╨о╩╜с┤Ьр║▒▄╕ 

р▓Л█драж╒лтАл╫НтАмсЙЧ▄╕ 

сн╜тАл┌НтАмспкра╢р╕┐рв╢рб│рп╕сЛ┤сддр║г VT 

спнр║ар╝ЛслВсЛ┤реРсОРсМмр║г▄╕  VT 

╠╝сА░сексгВсЯ╖╙зр║г

р╡УсдАтАл█ЖтАмсЮЫ

$BSOJWBM$SVJTF-JOF %JTOFZ$SVJTF-JOF .4$$SVJTF /PSXFHJBO$SVJTF-JOF F 3PZBM$BSJCCFBO $FMFCSJUZ$SVJTFT сВЙр║гсмАркбро▓╥к ргД╓║сп░ ╥к╥╛р╢Кр╣С сО╛тАл ╫НсЬ┤▄Ъ ┌НтАмр╡Цр╕о слБсЖАсМ▓ ╬│сЭ╝р░г═п═И

р╡Цр╕осЛ┤сддсЫасИн ▄╕риТ▄╖╤╜р║ЖрдО╦зро║ ▄╕р╡Цр╕ослД╠Ь╦зро║ ▄╕╦Лр╡Ц╨жсм╡╦зро║ ▄╕тАл┌ЧтАмсП╛╨д ргОсС╕ р╛ХсБАр╣СсМкр┤╢р║г

сбР сИп сбР сИп сбР сИп сбР сИп

╠╛╩╝саЯсБ╕╙Йрк╣с║УтАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜ ╠Усдп сждрдЖ сТасо╗ ра║р░е╨д╠┤р╡Цр╕о ╦Ц╙осО╛р╕ослБсЖАсМ▓тАл ┌ГтАмроЫсЮптАл█ЖтАмсЮЫ

р╛Я

тАл▐атАм ╦м рпа слФ

╨Ьр╢Юр╜▒ ╙ЭсВд╙┤р╜▒ сЭ╝═Зр╜▒ рв╣═║сЭ┤╘║сЭ╝р╜▒ р╢╢╦грбПр╢Юр╜▒сКН

╥крлЕ▄╖роКрдЙсЭв╘║ рмб╬Ш╦ЦтАл┌НтАмроКрдЙснЙсЬ╡сДЙ╒ЙсИЧр╜▒р╛Ю

╤лсз╛╘ир╜▒

сВВсЮЦ с╜Л2VFFO.BSZ 4OPXEPOтАл┌атАмсиасЙвройракснжс╜Л.FUSPсбУргЙр╡гракснж

с▓▓рп┐раС╬┐▄╖сж░раХ 7&3%6/ )(. 7 & 3 % 6 / тАл ┌атАмсиа смГ сдВ рпГ снЙ рдз св╗ р░Э▄▓═Хрз╗сЮЯрз░╓жсЮЫ сЦ╕╦ЙрпРслН ╓Ж╩╢═УрзЛ╦╢╘║соФсМЭ

╒ЙсЛЬсЖ╡рг╜█Ш╥БсаН ╙м ╠а рг╜ █Ш      сбР со┐ р▓╖ тАл      ═З ▌ТтАмсбР

╙м ╠а рг╜ р▒╡      сбР

р░┤ р╛Я саЙ ═Й сОГ сгг р▓░ ▀Ф

XXXTJOPRVFCFDDPN

╦Эрзерййсд┤ рдО╧ЫсЛ┤сддрмНсХЪрпа╟Мр░е╠арлИрд╖спп╠А╘У╒Прд╖р╛Йс╜Лр░бтАл┌ЩтАмрпГсй╖╟Л р▒Трв╢сКНтАлреЖ┌атАм├╛тАл┌отАм╘╗ра┤тАл▌╜тАм├┐╟Мрд╖спп╠АркБ╘жргК сПз╒╢╩╝╦┐р╕БрдР╟М рд╖спп╠Аракр╢Зр╡┐рж╣рз░сжПр╢Т╩┐═псЮ╗с╜Л╦А ▄▓═осВГрпа═Ы╤всг╛рж╣рз░с╜Л╩┐сг╛с╜ЛтАл▌ЬтАм╤╜сБ╕спн р║асВГрпа╒л╙лсПЙсДЙсЗк╠УсгГ═З╘жргКсТмргБсДЙ рг╜р╜▒с╜Л╥Гсд┤р╜ЦрдОс╜Лр░брд▓╘ж╠БсЭл╟М╦Ар▒Грп╜ сгДсгДр╜Йр╜Йрп▓р╛Х╒Рс╜Л╘ар╝бсд│╤лрйгс╜ЛтАл┌ЩтАмр▒Грп╜ ╦АсФ┤╤Б╤Брж╣р╛Х╒Ррон╨д╥гсТС╘есЬБрмксЙЗсТм ргБ╥гсТС─А─А ╩┐сг╛с╜Лрд╖спп╠А╦Э╠а╠╡╦жс╜Л╦╢сНЖ╠У╦┐сЭ┤ ▄▓тАл▌ЭтАм╘г╟МтАл▌ЬтАмр░бтАл┌ЩтАмрд╖р▒╗сУ╣╟Л═┤р╕ЬсКНр░есм▒рпРс╜Л р╢Т╩┐р┐ЖсЯ╕тАл┌атАм╘жтАлрлЖроВ▄етАм╟М

сВВсЮЦс║У ═ЫсД╜с║У  XXXWBDBODFGFTUJWBMDPN

сКГ

  рг▒ р░д  рпЕсКГр░п

рг▒тАл▄БтАмсИереЖсМЩтАл▌ШтАмрпасФ┤╤Б╤БсДЙр╕╢рг▒с╜Л ╨ОрпжсП▒рв╝сакркдрнЙсДЙ╟СргДр║М═Ы╟ТтАл┌БтАмсВГ╦ЮсЭЗс░│ ╠ЗсПФтАл┌ЩтАмр╝Лр╕ор╣Чржм╬ер▓┤сПксЬБсдФсИз╤вр│Бр░пс╜Ъ смг╒Рс╜ЛсФ┤╤Б╤Б╘атАл┌БтАмр╣Ч╨Щранр╗е╤Ара┤╤╖╦А▄╝ сЬ╝╦ЮрлЖ╠арвХр╢╢╨КсДЙрпЗржнс╜ЛсПксЬБрвХр╢╢╨Кр░Ч ╨ПсКгсО╖├╛сл║сл╣╒ЛсМЭ├┐с╜Лр╣Ч▀Арв╝соисдасИпр╗г сИпс╜Л╨дрйЭтАл┌ЩтАм╨Ь╒В╩┐╠исеТсИп╥лсжЙслВр▓ЙргРс╜Л рпЕ╥С╤┤═Ы╤всЬБрлмс╜ЛсЫасвНрйЖсЯУ╟М р░есЕ╗рз░╠атАлсди▄втАмснЪс╜ЛсФ┤╤Б╤БсДл╥С╠атАл┌ЩтАм╙С ╠Ъс╜Л═░тАл┌ЩтАм╩╢р▓Щ├╛ркпреЯрйЭ├┐╨ос╜Л╨осжЙсЭ╣р░ер┐Ч сЙатАл▌ТтАмрйЬс╜Л╦ГрбЪсЬ╝╒е╟Л╙╗р╣РсЭ╣тАл▄лтАмс╜ЛсКкрпжс░│сМЮ сДЙ├╛ра┤сЯ╖▀│├┐с╜Л╩┐сг╛сФ┤╤Б╤БрпГр╕Брн░сТмсИОрдз ркпреЯрйЭс╜Л▄▓╙жрпРслНсдЖрей╩╢╦У╠ар┐ЧрбПтАл┌ЩтАмр┐Ч сЙатАл▌ТтАмрйЬ╦Цс╜ЛсЕУсЬ┐р░е╠асД╣сКнс╜ЛсдЖ╩┐╤Н╨бр╝д╟М сЮЮ╠атАлсди▄втАмснЪс╜ЛсФ┤╤Б╤БсмУ╦┐рейре╝╘й├╛р┐ЧрбПсБ╢ р╕▓├┐▄░с╜Лр╢З▄╕сдЖсЬ╡роВ╠╢ ▄▓╨К╠ар╢ЮргИсДЙ рйЬсИЬс╜Лрг▓тАл┌ЩтАм├╛╤в╨б├┐╒Р╩╢р╡ТсНЖр║МрйЬсИЬ╟М ╘У▀┐╠Ер░дрпЕ╩╝рпбсДЙсВВреХ╟С▄╖сгД р╜А╟ТтАл▀╜┌ЩтАмро┤ре▒╙праЗргКроЗр│БсТпр░дрпЕ╟М

╨Щ▄▓╙жсдЯсБ╕╠ЕсДЙсИпсАК╟М рпЩрпасддрк╕сЭ╣ сЙа╨Ь╒ВсДЙтАл┌атАмр╜Бс╜Лрл╡сди снЪс╜Л╙Йрк╣ро│сВЭснРра╢р▒жро▓╟Лр╖ЗсФЩрпГсй╖╓Цр╖З сФЩрежрв╢сдЗ╠ОтАл┌атАмро┤р░гр░е╒П╟МсФйрпжсЭ╣тАл┌ЩтАмснРра╢ р▒жро▓ргЙс╜Л╥Срг▒╘║сЦМ╨СсмУрг▒═М╦ЙрйЭрей сИпс╜ЛсИпсАКрпжс╜ЗтАл▄ШтАм╧ШсИп╥ксмГ ╥ктАл▄ШтАм╧ШсИпс╜И╟М сдВ╤Црг▒с╜ЛсЭ┤▄▓╦ЦтАл┌НтАмсВВреХсВВсЬ╝╥Ъ╒Р снжс╜ЛсжПсД╣рей╥БсйУ▄╕ сДетАл┌атАмсДЙ╟УснРра╢р▒жро▓ 99реХсЬ╝╨Ь╒В╟Ф▀Щр▓зс╜Л╨ЪрпжрпЩрпар╛▒тАл┌Щ┌атАм ро│сВЭрдзсДЙсеЧсИп╨Ь╒В╟М ╦ЦтАл▀╜┌НтАмро┤╤врйгроЮр╖┤реХсЬ╝тАл┌УтАмсИп╥Гр╣ЦрзЛ ╒Рс╜Лр░е╦ЦтАл┌НтАмсВВреХ╨Ь╒Вс░│рбОсЮмс╜Л╠╛╩╢╠в╨К р╛Юсж░╦Э╬Тс╜ЛрлКро│сИп╥ГсЬ╡▄▓сОасМй▄▓╩╣ ╨КсДЙсИпс╜ЛтАлрйЖ┌ЩтАмр░┤▄╖тАл▄ШтАм╩╜с╜ЛсДл╥С╘╢╧в╦┐▄▓ сжЙреХсЬ╝═║╓╡с╜ЛсдЖр░е╤ЦраСреХсЬ╝╨Ь╒ВтАл╦Э┌БтАмсЫй сОасИпр╡ЫсПкраЗргКсЖа╠Ц╟М ╘▓р░ер╣ЦрзЛсИес╜Л╙С╠ЪсКГ╩╢р╕ИсйЩ▀┐сДЙр╛Ю сж░сбУ╙б╩╣сДЙрпЩрпасбУсг╛╠ас╜Л╨д╦Ц╙Йрк╣ ╘╗р║▒рпЩрпаснРрдд╙з╟ЛреУ╠Ерп▒╟ЛсбО╘ардг╟Лсл╢ сНВ▄╕сКН╟М

слЭсЮ│╨ЪсД╜сВВ▀Фр╛Яс╜Л═│с░Н▐┤═│ро│рпР╠╝XXXTJOP2VFCFDDPNOFXTQBQFS

сФ┤╤Б╤БсЬБр░ЧсгГсИД╤╛тАл▄ТтАмсеТ╦Ррз┐сЬБрапр░╝╩╗рг▒


Б᠟೜ಉЇቧ᜼Ҧ

ࡦ̾ʽథӝႤӴБ᠟ ‫ݟ‬౦;థߥၶ᠝൛֖үߥ᧚ Б᠟ ‫ݟ‬౦;థߥၶγᬖ 

ᗛ ۡ ᮲ ৰ

ֆళ̜ཁ

ᰍЏNjᦠ᪪Njᬤ्᪪

ᅊᅒ௦ߥ˷ᄉቓԯ ˝̣˥ʿ̬ܸࡂ೜ಉփ

ឯᐎጆẓ 

Ժ΍ၸߥၶγᬖNjஊउ᠝൛Ԣүߥ᧚ઐᩘ᜼Ҧ೜ಉԢᦠ᪪ њ൤ࣸն

Džኃࡒབචီᓫ ఴઐ଍ᕚ

ʶࣱʶऎᄨܷᄉ*OUFSOBUJPOBM )PU "JS #BMMPPO 'FTUJWBM ‫ڍ‬ᬄབචီᓫԠ࠱˙ᤂ ‫؁‬Ὃඇࣱ൤ௐ̠͂ᦏ͗ጬጬґज़Ὃ‫ڙ‬ᤇᎾ ˟ᄉ‫ߢܭ‬ൔᠵᄇͷ˓Ꮎ˟ᄉབචီ࣊໗ܸ ቆὋᥦ‫ܤ‬᜹ᄉʶ࣪ᄰζ̝ᅊ᜸᝼᣾ᄉ̠ᦏ ௃กঃকnjࣱ̬ᤆள‫˿ܘ‬ʶ˓ʹࣰழᔭ ࡆᄉࠑऐาҮӜ-B 5SJCVὋ᤟Ջ੝థࣱᴓ ൿᄉЇቧὋΒ‫ݟ‬Ќචᬩᆽຣ੅ὋЇቧ᧘ᮿ ӜὋӐ‫ݢ‬ԻὋᰳ᣹ዚᄉ୻ࡷ‫ܖ‬ኍኍnj ௐᫍὙత௅ ‫ڠ‬ཁὙ $IFNJO EF Mý"jSPQPSU 4BJOU +FBOTVS3JDIFMJFV 2$+## ߽ᎩὙXXXNPOUHPMGJFSFTDPN Džᗛྱѽ࠶ኃࡒ௅ఴ஠Ӑᓫ ˝యʶܸᄉาҮ࠱඼ᬶᮂˬNjᓁᢛὋᎾᮻ ኍnjาҮБ᠟nj ௐᫍὙత௅ "N1N

‫ڠ‬ཁὙ+BQBOFTF$BOBEJBO$VMUVSBM$FOUSF 3VF3PVTTFMPU .POUSjBM 2$)&᠓˻ᅊ᪪Ժᖌઈ੭ ൤ઈ੭ʿԺˀఴआФ߱Χᩘࣲၸ

ఴआፂᖸ‫ݟ‬ʽֵྠ᪪౵ẓ 3BZ#BOὋ"SNBOJὋ.PTDIJOPὋ%(Ὃ)VHP#PTTὋ %VCVDὋ&BTZDMJQĀĀ

ଡΘ˖஠నҫ

Б᠟Ϣᢻ

%S%"7*%,8"7/*$,ᅊመ˃ࠑᰍЏ࣍ (VZ$PODPSEJB

1535 Sherbrooke Street West ᤂ(VZᛣԯ 

ᖸˉௐᫍẓֆʶᒯ̊ "N1NֆНẓ"N1N ̅

 ۡᔭ ࣱ ஠ త ઐጭ ௅ࠇ ͛ᄉ (B[F ྤᴐ UUF ᅾൣ ˃ࠑ

Ҫૅܷᄋࠑӝၸ᳣ܷ֦លథᬌМՂ

իᇊత %S3PTBMJOEB(P իࠑᴜ %S/JDIPMBT(P 5IPSQF Ҫૅܷซбྤᴐᅾൣ˃ࠑ

; Džᗛྱѽ࠶3PHFST $VQᎩီ᩼ಕᠾ ॆ̬ˆႌ‫ߔݘ‬Ꭹ‫ڲ‬௙௠඼ᬶᗛྱѽ࠶ ԟҪ3PHFST౓Ꭹီᠾnj‫ڙ‬൤యᫍʶР ͗థ‫ڣ‬ዴॐᄉᎩီᠾԺ̾᜹ᄹnj ௐᫍὙత௅ ‫ڦڠ‬Ὑ3VF(BSZ$BSUFS 3VF(BSZ $BSUFS .POUSFBM 2$)38 ߽ᎩXXXDPVQFSPHFSTDPN Džᗛྱѽ࠶Ӿኃ߶‫ڗ‬ᗂ஠Ӑᓫ ʶࣱʶऎᄉӾኃ߶‫ڗ‬ᗂ஠ӐᓫԺ̾᜹ᄹ‫ڗ‬ ᗂᓁᢛὋᮂˬ͗Ὃ‫ڗ‬ᗂᓧశࡘὋᤆᑞՈҁ‫ݝ‬ Ոᄉ‫ڗ‬ᗂयདཏnj ௐᫍὙత௅ ‫ڦڠ‬Ὑᗛྱѽ࠶ࣉ˖ॶ2VBSUJFS EFT 4QFD UBDMFT Džᗛྱѽ࠶ఴ‫ᦤ׿ڠ‬ᓫ ˝˿଍ࣸఴ‫ᦤ׿ڠ‬ὋӉહᄆ࠴᳠‫ᦤ׿‬Ὃസ ರఱೊ‫ᦤ׿‬Ὃᔈၶᦴ᮲։‫ᦤ׿‬ኍኍథྱᓣ ᄉ‫ᦤ׿‬njᬓ˿‫ᦤ׿‬ဗ‫ڣ‬ᤆ͗థᎾᮻᮿᢻ֖ %+үТnj ௐᫍὙత௅ ‫ڠ‬ཁὙ"JSFDPNNVOF .POUSFBM

৥ਆՋกᩘ‫ܷ׫‬᳣՘὞

#FGPSF

ੇМՂဗនયᗛྱѽ࠶‫ڠ‬Ӝ᳣ܷ֖ᬃֵ࡚̖ᩘ‫׫‬Ҫᄩ‫׷‬Ὃ ̯ᤤ‫ڦ‬᝹᝟ֵ̖ᄉΘःᩘ‫׫‬۱ᝪ߸Кʶ్ᴜనҫnj

"GUFS

ஜӠࣱྤᴐᅾൣፂᰍࣲ˄‫ڙ‬.D(JMMܷߥ֖ᗛྱѽ࠶Їቧӝᬒᢵᒡஓࣝ ࣱత ௅ኃయ

ᗛۡᯪࣝ*OWJTBMJHOᅾൣ˃ࠑᏅ ଡΘՉयྤᴐᅾൣ٧Ὃ໗ᡛՉࣱᴓࡎ֖ᐋˉᭉය Ջူ͈ͮὋ༦า̶൛ழयὋ̽;ᣏౚᒬ‫ڙ‬ ‫ڦڠ‬Ὑ%SVNNPOE 4VJUF .POUSFBM)(81FFM‫ڠ‬ᨠቢ4UBOMFZѢԯ ‫ڦڠ‬Ὑ-BDMJOJRVF%JY#PVMFWBSE-FEVD 4VJUF #SPTTBSE +:&

សৰឯ֦លὙ ˖஠὇ѵЎၶὈὙ὚ ᔭก὇.S5POZὈὙ ᎩቢὙXXXOBUVSFTEFDJTJPODB &."*-"$.13!(."*-$0. ॱζὙ$".%

᜴̠ྫྷˉክူ ˖஠Ὑ ᔭกὙ

-1នય."45&3(308&3 ᜵යึѽᔭกឥὋ રᐐ థሗೱ᳣ܷᄉፂᰍ ࣱᘠʹ #0/64 ឯ&."*-ҁʼᤗᥪ኷nj

ᮔጝႂពὙ˖ᔭก஠నҫ &NBJMὙJOGP!HPPSUIPEPOUJTUFTDPNᎩቢὙXXXHPPSUIPEPOUJTUFTDPN

ྤӝងႤ˖ॶ

XXXTJOPRVFCFDDPN

Ӡ ࣱ ԯ ᑾ ˙ ࣽ ፂ ᰍ

5&- 

%S8)/BO%%4

˖‫ڍ‬ӧ᜴ӝመܷߥԯᑾߥᬒఴመԢᆯ‫ܢ‬උˉ ԓࣸࢶఏӮܷߥӝߥᬒᬃ࡚˙ࣽӝᬒԯᑾመ˞ ෴ӝ࣍

්ဘ

ྤӝӯ‫ܢ‬ ̝Ѭᄉ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

3VF%FDBSJF 4VJUF 4U-BVSFOU )-.

ᮔጝႂពẓ 

ͳNj ‫ڃ‬ ଋ ԩ γᬖ ߥၶ

1)050්ဘӯ‫ࢹܢ‬ͺཱ

ఴઐКᄽႂߔྟXXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

ҪૅܷԢ᱆ӑАྤӝߥ͗ซбྤӝ Ҫૅܷ%BMIPVTJFܷߥྤߥᬒఴመඋˉ Ҫૅܷᗛྱѽ࠶ܷߥྤߥᬒӯ‫ܢ‬උˉ

$PUFEFT/FJHFT 4VJUF .POUSFBM 2VFCFD )45

$PUF7FSUV‫ڠ‬ᨠቢࠪ᭦1IBSNBQSJỸ഍ Йԯ‫ࢺڙ‬᣷Ξ᫂

➆ࢇธ➆ࡨ͚ᓰ 䶱㏓ (514)934-0404 ⩢䄊 ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

ள‫ܘ‬

Ӯࡿង੝

㥑͆ᬢ䬠ঔ̬㜟ঔᬑ ҪૅܷԢ᱆ӑАྤӝߥ͗ซбྤӝ Ҫૅܷᗛྱѽ࠶ܷߥྤӝߥᬒඋˉ ʼ๑ኃ̃ӝመܷߥԯᑾӝߥᬒඋˉ ԓʼ๑ኃ̃ӝመܷߥᬃ࡚ኃ˴̠ඞӝᬒԯᑾመӝ࣍ ԓก‫ࣄڍ‬ᳩኃНܷߥӝߥᬒԯᑾӝᬒͰᬒӝ࣍ ԓก‫ࣄڍ‬ᳩኃНܷߥӝߥᬒࠆएᝮ࣍

᳠Ռ࠶ܷߥྤӝߥᬒඋˉ ԓጰጝᄋՐӝᬒ᯾ᬒӝ࣍ Ҫૅܷྤӝߥ͗Ԣ ᱆ӑАྤӝߥ͗ซб

ᨐፂጯ ྤӝӯ‫ܢ‬

%S2JBO+JOH'BOH

ဌဣ ྤӝӯ‫ܢ‬ %S+VF8BOH

পង

ྱ͈

Їቧྤመ ࡦ̾ʽЇቧњܹ᫹Ӵ Б᠟೜ಉNj෴Ⴄ

ྱ͈ሗೱྤ *NQMBOU

ᡐ

᝹‫ܫ‬Ўᤈፂᰍ˗ࠜ

ྤֆჀ൪எ úú༎Џ;PMBS఺

ੇ͂ु‫ܤ‬ᄉ᫲͏Ḟፂᰍ˗ࠜᄉܰመ˃ࠑ֖ஞ्ᅾൣ˃ࠑᝧ‫ఽܬ‬ჀΒʶ൥ҁͮ

%S:VMJB

%S.BSJOᯰӝၶ ࣱፂᰍКመྤӝ డࣱܲ‫ڙ‬ൖฮஓ ྱᐏࣱፂᰍ ሗೱྤ ఄᴐ˃ࠑ ‫ܬ‬ ૾ణЎᤈྤֆჀ#PTU෴Ⴄ Ҫૅܷ֖ ఽჀΒ˃ࠑ Ҫૅܷ֖᱆ᄴКመྤӝ ᱆ᄴКመྤӝ ϛྤ࣍ Ҫૅܷ֖᱆ᄴྤӝߥ͗ซбϛྤ࣍ %S+BCSF౔Аӝၶ Չय‫ ߿ڌ‬าҮϛྤ Ꮎ‫ڍ‬ణளԺ‫܇‬ ࣱፂᰍКመ੣శ˃ࠑ Ҫૅܷ֖᱆ ीবϛྤ ᧚࡚ѷ੫ϛྤ Кԯϛྤ ᄴซбྤӝ

1BSLᄨ

%S5BSFL

ࣱ˃ˉྤᴐᅾ्ፂᰍ ࣱඋˉ ࣱፂᰍКመ੣శ˃ࠑ ก‫ڍ‬1BVM ̅ก‫ڍ‬%601˃መ Ҫૅܷ֖᱆ᄴซ 4BCBUJBܷߥԯᑾӝߥӯ‫ܰ ܢ‬መКመ੣ бྤӝ %S.BMFL శ˃ࠑ Ҫૅܷ֖᱆ᄴซбКመྤӝ Ҫૅܷ֖᱆ᄴКመྤӝ %S-BQPSUF %S)Bֺӝၶ ˃᫂᧪ࠪЇቧ෴Ⴄ Кመྤӝ Ҫૅܷ֖᱆ᄴКመྤӝ

%S4BN෡ӝၶ

፰ጴ8GTFWP‫ڢ‬ᨢѤԱ ‫ڕ‬᫝䃫ิ⊵⃿͒ᵩ ϑ䕇Ӭ‫ٺݖ‬䉦։䒓

ߥၶγᬖ"4&2 ૈ߿ӝႤ˖ॶ ଋԩՉሗྤӝγᬖ Ԣѫయ̶൛

᝹థ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

ࣉ˖ॶង੝‫ڦڠ‬Ḭ

Ӯࡿង੝‫ڦڠ‬Ḭ

3550 Cote-des-Neiges,Suite 350 H3H 1V4

5630 Auteuil, Brossard J4Z 1M4 ᤂ 1BOBNBᕧ䒒々 ܷ᧙‫ٹ‬䉥ֈ䒒෼ͮ‫ڦڠ‬7FSEVOḞ7FSEVOḞ2VFCFD)(. !"#$%#&'(&)*(%'+#,(& รྤ࣍

*(%'#&'() ྤӝ

੝థᅾ्ৣᏧБ᠟֦លࣲ̙ԩᮨ͕ܰ৻

(VZ‫ڠ‬ᨠቢ൥ᛠ੊ᣀ˱ 䌛‫ژ‬䒒ʻቢԀҁ


$/1: ˃ ᖸ ʶ ൒ ব ᮿ Х‫ڦڠ‬Ḭ3UF5SBOTDBOBEJFOOF 4BJOU-BVSFOU 2$)59

ႂពḬ੣఺Ḭ௠యʶᒯ௠య̊ᤞ᠍

ఴֆྱ͈Ḛ ᝠ᠍བጲḛ

ࣸ ն ζ ো

ᩬᏉឦ۳Ҭ⩕⮱ൾ᫆㗹ᓰ㶸‫ݝ‬䉔 ⣺⤍ຣ㡣 !"##$%&'%()᱙ᰵ‫ݝ‬䉔 ⁏䓻Გ⩢৕䄏 ࠮Ղᄣ

ᮿࣇጭ

40-0ᦴ஧ᄣ

அᩏጭ

֝‫౓׾‬

‫܇‬஧чᯌ౓

ᤨ௙෡ડᄣ Ժॱจ‫܇‬஧ܰӭᄣ ဢဨ‫ݚ‬ᕏ౓

ᄆᓣೢᓣጭ᛺

ง෬ܰӭᄣ

ᨷᄧ

አߔ

౓‫ݒ‬

੣‫ݒ‬

γᱤ᛺‫܇‬஧᛺

‫ڙ‬थ➦‫ݣ‬Ⴧ̷ 䬕 ः 䉔 Ф ᵩ ⁏䓻ಯ䄏喆XXXDOQZJODDPN

䛾Ⴖప䭲 ᎡԎ㾶

੺Ԧ

丽亳=ৃ઎Ꮔ 䙿Ꮔ= DEPANNEUR

ၸֵ ѹਓԙӼ

ক ̭ 㜠 ক ρ ‫ ٺ‬䉦 䔮 䉔 喑 㜗 ᣽ 3 % ៅ ថ 喑 ࡰ ⻺ ੳ ৮ ぶ ҍ 䔶 䉚

˞ᖸˉҫὙ

!"#$%&' ()*)"$'+!"&,$-.'+/

džᒬͰ֖Ѣሜ഍Ԙੜ͕৻૰ள ࣶЇ‫چ‬ ஺ᯝΦѽआᦤաኍᦠ‫ݒ‬಄Ի֖ࠑХ džࠑࡏ‫ܝ‬ൄ Ս಄ ϱྫྷ಄ ˹౵ኍ᧙ᢵ߿ϡ dž੺Ԧᭅ‫׫‬ʿ᩠ᨁපᄛᬜၫԻʽᄛ

˃ˉ᝹᝟̠տ ᧙ᢵ߿҃నҫ ͕৻ࢹԇ͈ಪ ॶҮʿ‫ݟ‬ᛠҮ

ឦࣾᩣ䨣㏥ 丽ጫ㏥ ᨓ᝸㏥ ‫ ࣶࠧܭ‬᝸ຄ ㏥㶸 ൾ᫆㶸 ৃ઎Ნ ۤ些Ნ ॥ノ 㞟៶⯿ ᄬथ⯿ 䚞᫆⯿ 䨊Ⰵ

(514)963-0529៘Ўၶ ‫ڍ‬ឥ

džనҫ߼ைḬᮎࠆᒯʼḞ˃ˉ᝹᝟ḞዴᒰஶࢹḞ߸Ꮎ஌౦nj

౏ ̓ ੈ

੪ᤵ০ᄊೕਇ ԙ੝ Ἷ

˞ᖸḬࠃఱൄ಄Ḟ๐ࠈ಄ḞԻ᭦ ˃ˉ᝹᝟Ḟᰳᬵֵ։ ᠚ॶనҫḞ͈ಪ͕৻

೔ਆൄ಄

ఝளԘӻḞᗛۡᯪᤤ ੺Ԧᭅ‫׫‬ḞࢹርՋͺ

МՂὙXXXSFWFDVJTJOFDPN ‫ڦڠ‬Ὑ CPVM%BOJFM+PIOTPO -BWBM 2$ )7$

‫ᦿܜ‬ᾞᴉ

ᾞᴉ ⊡ᴉ झ䲏 Ⅱ哆๡ ⅡἪ ౝⵃ ෆⵃ

倅ᶐ ㇫ጒ ჋᱕ Ⴧ‫ݣ‬ Ⴙ᪡ࣕᝬ㼐۠᫦ᵵ

䃑ⱌ 䌼჋ ক‫ ݝ‬㇫㜡

ᆂࢲ ᆂࢲ

3VF#FHJO 4BJOU-BVSFOU 2D)39 %#PVMFWBSE5BTDIFSFBV #SPTTBSE 2$+;"

‫ٺ‬䉦৕䄏ѝФ喟  ͚᪴☚㏬

㣤ःᰡ็Ԏᖜ喟 XXXLTJDBCJOFUSZDPN

γ ဖ ᓣ ፮ ։ ௃ ඈ ܷᦰࠕ ௃ ࠃఱൄ಄ 8FBSFUIFCFTU ๐ࠈ಄ ᔈ࡯ࡷᆂᔭԻ᭦ ร੣ᄛὋපᴜܿ ၫᆑ ੺Ԧᭅ‫׫‬

˃ˉ‫ڃ‬᫲˝৥੩ᤴ #FBVUJGVM,JUDIFO ᐎጆႂពḬ &NBJMBSNPJSFTDVJTJOFNBY!HNBJMDPN

ॳመᆂ౅ൄ಄

 JOGP!EQTBDDPN

Decor plus stones & Cabinets

XXXEQTBDDPN &UJFOOFWPMBOU.POUSFBM2$)&)

ࠃఱൄ಄὇DPOUFNQPSBSZLJUDIFOὈ ᰳЏൄ಄὇NPEFSOLJUDIFOὈ ܸཨ౛౅ ᆂᔭᆂԻ᭦ ʿፕᨁපᄛ පᴜܿ ᬜၫᄛ ၫᆑ

ᜈ ߶ ᝟ ᝹ ‫׫‬ ᭅ Ԧ ੺

XXXTJOPRVFCFDDPN

ளርൄ಄

ӑᎾள൛ ᠍ඊʻࠑ ᠎͕͈घ ζॶγ᝼

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

  ࣱ త  ௅ኃయ

ႃភ‫*ڧڡ‬TBCFMMF #SPTTBSE+:3

МՂᎩቢὙXXXDPODFQUDVJTJOFNPOUSFBMDPN МՂ‫ڦڠ‬Ὑ 3VF.JSBCFBV "OKPV 2VFCFD )+5 & N B J M ὙDPODFQUDVJTJOFDT!HNBJMDPN


ఴ‫ ڠ‬ణܷѫዜζোࣰԻw w w . s i n o qu e b e c . c o m

੣఺ಉលԦ࣊ঋ૸ழΦ

̃੣˻ӭஜᆉႂᝬයᐋયᐏܰࣈ̓૰Վᛠૂᢻୃͦࣛྫྷ ˀᢻᄰСᇽ҅ᣀᝧ‫˹ڎ‬ាఴሜੜӭੜၶ਒ᮆᝧ᝹‫᠍ߚܫ‬

ඇܸіᄇ్ζোԦ࣊੊ఝள

ᗛ ۡ ࣸնᐎጆ&NBJMBE!TJOPRVFCFDDPN ᮲ યྠ યᐏζো ৰ Ӿ҄ ͗᝟నҫ

ࣸնᐎጆႂព (ӑᎾБ᠟ႂព)

᭦ӉआયᐏࣞԘ֖ఽࢹ

+-$POTVMUBOUՌ ѽ ᮎ ᫇ $(" $1" ࣱܲఴ‫᠈ڠ‬ҫࢹͺፂᰍ МՂሯҫ ᘘ᝭ ࢹᠪ ซб ֦លˉҫ      

ᦤआ‫׷‬ᩓ഍ߴࠑऐཱ௙ ࣸն༤኷҃ч᝹‫ཱܫ‬௙      MBQJFSSF MBTBMMF )/4

඼൛ˉҫ

 TIFOHTIJTFSWJDF!ZBIPPDPN 

ఝܲనҫζোឯ᝺᫇ TJOPRVFCFDDPN

ឯʼ

὇Ὀ

*("ᡓࣉЮ.JUP࠮Ղ಄Ի ͮ̅ᗛྱѽ࠶֖Ӯࡿnj அЙ‫ݝ‬  ᔭก᜴ฟԟ

˃ ˉ ͈घප чஇ᮲ ч ὚ ྱ ͈ ᩘ ‫׫‬Ԣ ߶ ᜈ ˖ܼ֖ ѫͳ ቆ ុ ὚ %#4ႂҦчఋࢹርМՂ - &/ /09 ( 00 % ." / ྱ Ѿ ̼ူ .BTUFSႂࢹNj3#2$.&2$$2 ˝ᮿ ᯝ ᡓ ࣉԢᮻ ֵ ࢹԇ ளतч ंԢ %06#-&%&1ႂҦੰࠓNjҪᛪNjႂ ᤯ ᮲Nj҃ ч ጆ ፑ ఋNjཱ௙NjଢएNjབප༮὚ՉሗቆុNjབ ณNjс኷NjчंNjᯰ᣹Njಉ໣NjЌටnj Ӡ ܲ ࣱ ፂ ᰍ ֵ ᠎ γ ᝼ Ꮴ੘ ܷ ‫ࡘۋ‬ᇧԉ ൓ ᤀ ౎आԟ ᜹ ႂ ព Ὑ      ংాႂҦчఋࢹር SVFEF-PVWBJO0 )/(

Ꭼ᜴ܹ̠ୂࠑ᠍ᤁ

‫ٿ‬அઐऋᢻᣙ

--7FIJDMF3FDZDMJOH‫ٿ‬அՉሗ ઐऋᢻᣙnj͈ಪՋူ నҫК᭦nj  

௙ӯႂҦࢹርМՂ

.BTUFSႂࢹ %&1 $.&2 $$2 ࢹˉὋ‫ˉ׷‬ԢͰ߳ႂଌጆፑ ᦠႂ߶ᜈ Ԣ፤νஇᤴ ႂҦ‫ ࠓܘ‬ႂఋཱ௙ ኍ3#2       ᦋဋ௙

။᣹NBTUFSႂࢹМՂ

᠍ᤁୂࠑ

ܷ‫ۋ‬኷यӴᢻ˃ᖸ᠍ᤁୂࠑୂᨁ၀ К ᦉ΍ၸॆ‫ڠ‬ᐋˉ᱆ӑАࢹ̠ࢹͺὋᦠ‫ܫ‬ ႂҮӣᬋԻὋ᝹‫ܫ‬ᴎКὋ˃ˉᄴௐᰳ஌ XXXUSBOTQPSUBMNDPN

 Ὄ

J6DPN

੽ଯ੝థඞၸ ‫ˉ׷‬ႂࢹࢹͺ Ԣ ࠑ ࡏ ዴ ᜈ ν 3#2 

ፘ۵чఋ ఺ႂ፤ν

&$0/ቆុ߶ᜈчंतᤴ ቆុὙӑᎾֵྠ‫׷‬ၸࠑၸቆុ߶ᜈ፤ν ҃чὙΦѽआᦤंNjᮿᯝчं߶ᜈ፤ν

 3 # 2        

Չዜቆុс኷чंႂ٧ࠑၸ‫׷‬ၸᴎК ܷ‫ۋ‬᫂आ̱ϱчఋ᝹‫᠎͕͈͇ᦠܫ‬γ ˃ˉ૆ྠ᝹᝟ТतγШ፤νֆКԢௐ   XXXDBPCFDDPN 

˃ ˉ Ժ ᭤ ࢼ ᮨ γ ᬖ Ͱ ࠑ ‫ ࢹ ࠴ ܷ ˉ ׷‬ር ੰ ࠓ ႂ ኷ ႂ ఋ $ . & 2 $ $ 2 3 # 2       

පఋనҫ

     

ࣱత ௅ኃయ

᧦ᓧ ࡓᮆ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPNPOUSFBMDBOFXTQBQFS

ࡓᮆNjපമNjཎ‫ڈ‬ ᏡளNjνူ֖፤એ ࡓᮆγຝೞ

(' 2/

( & 2 1 '

Sushi Bar

85

Restaurant

"DUJWF߶ൔγКМՂ

˃ˉ߶ᜈͰࠑe‫ˉ׷‬᫸༡᫸ᄦጆ

QUARTIER DIX30 5-9385 Boul. Leduc Brossard, J4Y 0A5

ፑ ࠴ௐ˖ܼઐ᝜నҫ ᫆ᡸॕ៵ᄢ ᜼ ѢЙ߶Кଌ҃Ӵ ႂពጆፑ ࠪᝮ ఺3#2 ႂព ੣఺ 

Ꮴᡎᰁಢ

XXXUPQESJWJOHTDIPPMDB

֦លႂពḬ

XXXTJOPRVFCFDDPN

34&ளกᰁ᯹ាር˖‫ڍ‬ᰁཱᏡដጶᢻᛩ᧾ ᏥណሜᢻᮔጝቷណᡸᏥణள˖஠ቷណᠪ஧

఼ᙁ༣ᴄ

Apply in person at the restaurant or via email toJOGP!OJKJDB or call Helen at

+(,

˃ˉੜᮆ ள౅஧ ፂˣᏬၸ ᜴̠࣍ϫࣱܲፂᰍ ྠཱᴎКࢼᮨγᬖ

-FNPZOFክ᥊ࢹርМՂ $.. 5 2 $$ 2͗տ Ὃ .B T U F Sክ ᥊ ࢹ njክ ᡸ இ ᤴ ፤ ν ႟᤯ Ὃ བපᎨ ผ Х ᦠ͇ኍ ߶ ᜈ ፤ ν Ὃ ࠴ௐ న ҫ nj3 #2            ०

ᜈν፤એ ࣰ͈ᜈν ष ၶ      

ᎾᣴᨠᓧҪࢹԇ ˃ ˉ ཛྷ ଋ nj੽ ଋ ᫸ᄦ᫂ቓὋએಜ੹ ੣Ὃ ፆ ౝ ஂ ౵ Ὃዴࢹ ᨠ ఱፆՋ ࠑ Хnj ᨠNj ᨷ Nj ʿ᩠ᨁ౅஧ ܲಧ nj 

धబतኒ᝹᝟ࢹͺࠈ

ዴᔭ˃ˉ‫ڃ‬᫲ ଡΘՉዜतኒ᝹᝟֦លన ҫ ӉહͰ߳ ‫ˉࢹ ˉ׷‬तኒ ˖ᰳࡎ ࠈЮ ᝹᝟ˀ࠴Ӝ᜺Ѳnjˉҫᔴ‫̯ډ‬ழ಴ҁஶࢹ ‫̯ ڎ‬ᮔኪҁઐत̾ԢஶࢹክူՎௐଡΘ ࢹርᄢူనҫnj ˖ᔭก

Ͱ߳‫ˉࢹˉ׷‬ Ꮼ༡ᆑ ᆂ౅ ᆑ ଋᎊ ཎ‫ ڈ‬ၫ ᆑ νᛩ ᔈ࡯ࡷ ܷူᆂ ᢻ᥊     ᔭ ก

ӧผᜈνᜈᯎ ᱆ᄴ૆ྠᜈνМՂ

3#2Ձ ᮧᓣୃᦠ‫߳Ͱˉ׷‬Ԙੜ๐ࠈ ‫ڠ‬౛഍೘КࡓᏡள‫੆߸ंڠ‬ នζనҫዴࢹࣰ͈Б᠟᝿ͤ ႂព   "MFO ॱζI P O H M F J  

ܷࡓᜈνМՂ

˃ ˉ੯ ཱ 3 #2 ܷ࠴ᜈνࢹር Ԙ ੜ ๐ ࠈ ‫ ڠ‬౛ ၫ ᆑ Б᠟ ͤ ͈  

˃ˉNj᠎͕Nj᠆᠉ RBQ : 5669-4375-01 ዴ ࢹ ᜈ ν М Ղ (Entrepreneur Générale) "1$ ) 2͗ տ ᜈ ν ᠎ ᧙ γ ᬖ ඞ ߳ ‫ ׷‬ᩓ ᜈ ᯎ ᜈ ν γ ᬖ ጉ ᠸ ༪ Ր ᧗ त ዴ ࢹ ႂ Ҧ М Ղ (Entrepreneur Électricien) $.&2͗տRéno-DépôtኣጝМՂ ඞၸͰ߳ ‫׷‬ၸआᩓᄉ੝థႂҦࢹር  

᧦๑तኒࢹርМՂ

ளतNjੰतࢹርὋ‫ڎ‬ጭ᝹᝟Njࣉஊ᝴ Ժ ᜈνNjࡓᮆᏡளNjࡓ᭦ଅපNj‫ڠ‬ʽ ࠈҪຆNjกयଅප ᆑ‫ܖ‬ᆂ‫ ܖ‬෧᭞ᡸ᭦       

ܷ੆ඁࠈܰࢹርМՂ 8JMM$POTUSVDUJPO*OD3#2

$$2.BTUFS#SJDL-BZFS̃ᄇʹ᠉͉γᬖ ˃ˉᆑ‫ܖ‬Ὃᆂ‫ܖ‬፤ν‫ंڠ‬໣ප ᝧ৥໗਒  

߸Ꮎࢹӕ᝹᝟ᜈνМՂ ࠑऐᜈνࠃఱ‫ܬ‬Ջ‫ڠ‬౛‫ڠ‬ᆑ ᭚Ի҄໡ᜈ᫂഍೘‫ڠ‬ʽࠈ ԘӻேੜᏡளБ᠟᝿ͤγ᝼᠎᧙

᧦᤯᫂ቓԇ

Б᠟᝿ࣱͤܲፂᰍ 17$ᨷՋ᧚᫂ቓ߶ᜈ᫸એಜ #SBCBOC.BSJOFBV 4U-BVSFOU2$)4- ႂព      

˴᳿तኒᜈνМՂ

˃ ˉ ន ζ ͕ ᠎ ዴ ֵ К ࡓ Ꮱ ள இ ᤴ ‫ࡓ ੆ ߸ ं ڠ‬ᮆᏡள ள त Ю ܰ ഍ ೘ ᫹ Ի ̱ ੜ Ԙੜӻ๐  

ளርᜈν

˃ˉࠈЮܷܰ࠴ࢹርᜈν ӻ๐Ԙੜஇᤴዴᜈ‫ंڠ‬ ‫ڠ‬౛ၫᆑෳ໡ൄ಄߶ᜈ ᠎᧙γ᝼ 

ஊउ੯ྠࣱܲ˃ˉనҫ ႂព

ᙁࠎጻፆቢḓ ˃ˉᝌфФ߱МՂ ʿᑞ‫ူܪ‬ᄉ᫇ᮤ ˃᫁ᛈᚲࣽᙄᏤᴄ౦᚞ᙎᙍᚐᚃኍ

ࡓ ᮆ ᫂ ቓ ‫ ډ‬ಜ ᫹ Ի ୃतऐᬒఽྫྷ ੜ ፋ ૰ ፋ ප ଅ ප Юܰ ෳ ໡ Ԙ ԏ Ꮱ ள ၫᆑఱ౛‫ڠ‬ʽࠈ ྫྷ ˉ ፤ ν 3#2  

᜴̠ࡓᮆМՂ ˃ˉࡓᮆ፤νὋ˃ˉࡓᮆᏡள ՉዜࡓᮆὙ(SBWFM 4IJOHMFTኍ   %BWJE ᔭก

ዴֵᜈν

Ӡ ࣱ ᗛ ۡ ˃ ˉ ᜈ ν ፂ ᰍ Б᠟᝿ͤ᝹᝟ γ ᝼ ᠎ ᧙ ͈ಪ Ջ ူនζ Ժ᭤ 

ӑ Ꮎ Ӡ Н ࣱ ዴ ອ ੾ ᓧ ߸ Ꮎ ᄉ ᝹ ᝟ ᝌ ф ழ ಴ КࡓᏡள‫੆߸ंڠ‬Ԙੜӻ๐         

ܷࡓᜈνМՂ

‫៷ى‬ᜈν

˃ ˉ੯ ཱ 3 #2 ܷ࠴ᜈνࢹርԘੜὋ๐ࠈὋ‫ڠ‬౛Ὃ ၫᆑὋБ᠟͈ͤὋ ႂ ព       

Ԥ˝ᜈν

ஓᢻᛩ᧾

4%

఼ᙁМՂ EXTERMINATING SERVICES inc. C550279

Б᠟᝿ͤ ଡΘ˹᭦γ᝼ ੝థዜ‫ۋ‬ᄉ௖ᙁ ֖‫׵‬ᴐҮྫྷ

Ͱ߳‫ˉࢹˉ׷‬

GEORGE STAPPAS

 ὌὌ ͛ᄽ

220 JEAN TALON WEST.MONTREAL,QC H2R 2X5

०ஓጶ ஓᢻᛩ᧾˃ஈ᜴ࡳӮࡿ-BWBM ᡸᏥ߶ᄴ((ྠ࠴᪙ᡸᏥnj ૆ྠᏤஓጶʶ൒᤯᣾ညᰳ ॱζὙN

౏ஓጶ  ࣱܲፂᰍὋ˃ˉᝢᄽὀ ˞ஈ%PSWBM )FOSJ#PVSBTTB -BWBMᏥ‫ڣ‬

ᎾࠓᎾԦ ի‫ݽ‬Ԧᓧ

Ꮎࠓ ᎾԦ֖γϣʶ్ᴜనҫ ଡΘγᬖ Ӭ૵ ࢹͺௐᫍीবܷ థයॸःnj ள‫ڦ‬ὙEVDPMMFHF)-- %V$PMMFHF‫ڠ‬ᨠࠪ᭦ὋੜґԺϢᢻnj  

౿౿Ԧ‫ۋ‬᝹᝟

˃ ˉ ‫ݘ‬Ԧ᝹ ᝟ ႃ Ԧዴ Ҝ Չ ൛ པ Ԧ౿ Ԧ ᖸ Ш એူ ˃ˉள‫ޙ‬Ӑ‫ݢ‬ᤴ‫ۋ‬ଡΘ୉ॕԢ୉Ϸనҫ  .POL ᤂ.POL‫ڠ‬ᨠ ϢᢻழΦ

ᩆ᫹Ԧङ ֆʻ ͓ো

࠴ ృ ܷ ᤋ Х థ‫ڍ‬Ю ࣱ ᎾԦ ፂ ᰍ ֖Н ࣱఴ ‫ࠃ ڠ‬᡺  % F DB S J F $P UF 7F SUV ‫ڠ‬ᨠ

  ෼ᢻழΦ

ଡ Θ ૊ ୔ γ ᬖஅ૵

ᮾ᱌хᘍ

ឰੳଡ̄፥ᆊἰ ࢹͺௐᫍʶֆܸBNUPQN

‫"ڦڠ‬WF7JDUPSJB 4VJUFḞ.POUSFBM )84 ᤂ1MBNPOEPO‫ڠ‬ᨠቢ

᧚˹ᰁಢ &$)0%3*7*/(4$)00-

 

ӧ፤ཛྷଋ፤ν ͈ಪ Ջူ

  "253ᝢ᝼ 4""2੽ᝢᄉൣ᜺ᰁಢ

ଡΘК‫ݒ‬ൣ᜺ᄉளกាር ࣱܲፂᰍᄉ૆᝼ஓጶ੯ஓ 34&ளกាር

Ꮵґᛩ᧾

ሜᢻᏥណ

ʿ᩠ᨁ὇ᄆᨁὈ

˖஠ጶ˷ᮤ

ᏡដМ᝼

ᮔጝቷណᡸណ

ԘХ፤νNjҪࢹ

ࠃࠃ‫ڙڙ‬ஓᢻ௦ੇ͂ᄉ߼ை ߥտᄉ໗਒௦ࠪੇ͂ᄉᐯ߿

યᐏКᐋஓጶ

ఴᰁಢ̼ူՉܷγᬖМՂγᬖ

‫ڦڠ‬7JDUPSJB .POUSFBM )83ᤂDPUFTBJOUFDBUIFSJOF‫ڠ‬ᨠ &DIPESJWJOHTDIPPM!IPUNBJMDPN

1,఼ᙁ༣ᴄМՂ ̯ˉࣱὋ˝৥Б᠟᝿ͤ នζ

᠆᠉

ᝢᄽ

ጹᒰ

˝৥សጹ଼֖ࠬᝮᝌ ᙁᴄࠎᄉ౎ຸ ‫ူܪ‬᣾ርԢؒՐᮔ᫸

˖஠ႂពὙ ੇ͂๖༣ʶѬࠎ̠ᙁ

eඞ߳Nj‫ˉ׷‬आᩓ᫂ቓ᫸ᄦᎩὋ ᫸ᄦએಜnj

e഍೘NjએಜNj᫹ԻὙ߶ᜈὋ፤ νὋᏡளnj

eએಜҪᰳNjҪࠚὋࣞ৥᤯᣾ஊ उ֖γᬖМՂ೜ಉnj

֦លႂព

514-546-8996঩ࠑᜈν

GENERAL CONTRACTOR ᠪಪྠཱஜᄇʹࢹͺγᬖ ܲሗ͗տᠪಪ3#2 $.&2 "1$)2 γᬖጉᠸᮿᯝᦤա $)&4පఋࢹርМՂ ҨМ‫׷‬ᩓࡓᮆ഍೘ ᱆ᄴ$..52 $$2͗տ .BTUFSክ᥊ ளੜतᤴපႂᏡள ࢹ 3#2 ˃ˉ߶ᜈ፤νʼʽ ន ζ Ժ᭤ ˃ˉ ᝢᄽnj‫ڠ‬ʽࠈᜈν ே ੜ ஞ ͳ Ꮱ ள ‫ ڠ‬౛ ߶ ᜈ ෳ໡ၫᆑ ᝹᝟ஶࢹ஌౦‫ࢹ ڎ‬ርઐ੺ පክᡸ පᛪ පыӐ٧ ප᫘ ප෈ รᇁ఺ ප ႂఝ ૰ ˃ ˉ ᆂ ᒖ౛ ν ᛩԢ ࠴ ྫྷ͇  ᯰೊ བප٧ ঋᤳ႟᤯ʽප࠴ௐপν ߶ ᜈ     ᢻ࣍ϫ

ᬀ͚

Kitchen Cook

(

%SJWJOH4 4DIPPM

1BST1MVNCJOH*ODපఋ

߶ᜈ፤νʼʽපክ᥊Ὃӻ๐ၸХNjපؕὋႂ བප༮ รᇁ఺Ὃรᖜ෈Ὃ‫ڥۇ‬ዟᆾ఺nj˃ˉ ႟᤯ክ᥊njఋචNjܸ྆ච߶ᜈ፤νnj XXX1BSTQMVNCJOHDB3#2 ᔭก ˖

$"&YUFSNJOBUJPO

Niji Sushi Bar, located in Brossard’s Quartier DIX30 is currently recruiting for the followingposition:

8,7

501 0

໣ප᤯පႂᡸ᫂ቓՉሗႂ٧ ቆុఋචс಄҃с఺รᛧ఺ኍ ࣯รआᦤաᮿᯝᡓࣉՉሗ᝹‫ܫ‬ 

Tel:450-443-6454

  

˃ˉ႟᤯ප෈ὋᯰೊὋ๐ᎣԢՉሗ ʽපክ᥊njᰳԌපຌรʽපክ᥊nj       ᝴ࢹ

  

50/:፤ν࠴ௐ

ዴࢹतኒᬶ‫ڃ‬МՂ

˖ԓᜈνࢹርМՂ

ˋழክ᥊႟᤯МՂ

ࣱܲፂᰍ˃ˉԺ᭤ ፤ ν ፤ એ ߶ ᜈ с ኷ ч ं ቆ ុ བ ณ Ҫ ට ᛩ ໣ 3 # 2       

ᤁ᤯පఋࢹርМՂ

᱆ᄴNBTUFSክ᥊ࢹ $..52 $$2 3#2 ᠪ᠎߶ᜈ፤νපᛪ ʼʽපክ᥊ ఝ૰፤ν བප༮ รᇁ఺ ප᫘ ප෈ ᯰೊԢክ᥊႟᤯ ኍnj࠴ௐপν 3#2       ẁ ᬜ Ẃ

Չዜఱࢹ‫ڠ‬ඓၫᆑ

$"0#&$औฐчఋМՂ

+ (, .B T U FS ႂ ࢹ

ᜈν፤એ

#&/:˃ˉชපࢹ

߶ᜈνူ˖ܼቆុ ѫͳቆុ བณ чш чᘨं с኷ч಄ ႂ བጆፑ ͌ˉ‫ ఺ࠑ׷‬ႂ᝹‫ܫ‬፤ νnjនζ˝ఴnj ႂព    Ὄ  

‫ى‬ӧчఋႂҦࢹር 3#2чш ႂҦ$POUSBDUPST ˃ ˉ ዴ ν Ԣ ߶ ᜈ Չ ሗ ҃ ч ጆ ፑ чं с኷ ቆុ ) F B U 1 V N Q ఋ ච Չ ዜ ႂ Ҧ ࢹ ር ૰ ႂ ኷ ႂ ጲ ႂ Ҧ ‫ ࠓ ܘ‬ႂ Ҧ ஋ ᬩ Ԣ ᤊ ᜺ ‫ူ ܪ‬ .BTUFSႂҦ࣍$$2$.&2 3#2       ֆ ၶ

පఋనҫ

Ԙ ੜ ๐ ࠈ ᇒ ᆑ ‫ ڠ‬౛ Ꮱ ள ᛩ ໣ Ю ܰ ෳ ໡ ܷ ࠴ ᤯ ຘ दࣱ ፂ ᰍ

$% ቆ ុ ᤯ ᮲ ҃ ч

+ " 40/с኷ ч ఋ

࣍ϫ ࣱፂᰍ ˉనҫ ӧ̠ ܲ ˃

(

Ѣ‫׫‬.JUP࠮Ղ಄Ի

ᗛྱѽ࠶ణ˃ˉᄉ˖஠‫̖ڠ‬Ꭹ

5%4

&

०ࢹႂචᄽॶࠃ਒᠎᧙Ժ᭤͈ಪՋူ Ͱ߳Nj‫ˉ׷‬Njࢹˉႂࢹ ᦠႂNjཱ௙NjႂఋNjႂᛪ‫ࠓܘ‬Nj-&% 3#2Ὑ

ॱζὙ-%DMJNBUJTBUJPO

ීᢻనҫ

ੜࡓሜ‫׫‬ ၶ਒˻ӭ

&96.BTUFSႂࢹМՂ

  ᡎЎၶ

ၶ਒ζো

ፋ;᠛ிᓉᄉ̙ԩὋဖܑຝᯯὋ੾శʶ W ึὋ௦ᰳ࠺̠‫ܢ‬ᄉణ·ᤤસnjԲ યᐏ ү৥ୂࠑ ੾࣍nj#3VF4BJOU6SCBJO഍ ˃ ˉ Ӵᢻ ᝹ ‫ܫ‬ᴎК   ន ૎ ̲ ጹ ፂᰍ ˗ ࠜ ঋ ᤳ ֆ ҁ ᄨˆ͗᝟నҫМՂ ᣏ ౚୂ ࠑ ࣳ ለ ҁࠑ ͌ˉ᠌ҫ‫ࢹ ူܪ‬ᠪ ๖᠟ሯ ‫ڍ‬ዪ QN (45 245 ႁઐ ߢፆ ࣱઐ ሯҫࡌ ᔭก

̂ҫ‫ ူܪ‬ಉ᠌ᬗՎ ႁឃઐն

Ҫࣈ̠ඞࣈԤՓঋᤳ඼൛ஂ૆ FNUᣀ᠌ЌϘஂ̶ࠂॱζᨐӉ඼ ညణ͕Б੣፝᠟  ॱζ NPOUSFBMDIPOH[IJ 

ፘ Ꮤ ቆ ុ ҃ ч

-%ቆុ߶ᜈ፤ν

ᏙᏘ41"

ҪૅܷᎾ‫ڍ‬МՂԢ˓̠ሯҫ ҪૅܷᎾ‫ڍ‬Ԥ᣷ሯҫӨᝫ ႂព  &NBJMI V BO H ZV O DH B! Z BI P P DB

᧦ᐎ඼൛

&ႂҦчఋࢹር

ႂ٧ᩘ‫׫‬፤એ

Ꮎࠓγϣ

᳦̇͗᝟࣍$("$1"$1" 64

ᬀડʷཱ௙ ༤Џ᝹᝟

߹။ୂࠑᤁᣤ

᱆ᄴ.BTUFSႂࢹ $$2 $.&2 3#2 ୰ܷ᫁‫੽ ࠑୂۋ‬ଋ੩Ӊઞᜈ̱ϱᜈ Ԅኍʶ్ᴜ᫁ᆀ᤬ୂࠑԢᤞ᠍֖‫ˉ׷‬ᤁ ˃ˉႂఋஇᤴ ႂҦ‫ཱ ࠓܘ‬௙ଢए ቆុབณ с ኷чं ᮲੠ᯰ᣹ བප༮ ᢻं᫂ኍՉዜႂ٧ч ᣤ ᗛۡʶึᄉ˃ˉ᫲͏ ᝹‫֖ܫ‬నҫ Ӡ ఋ᝹‫߶ܫ‬ᜈˀ፤ν3#2 іࣱ̯ˉፂᰍ ࡆՉዜ‫ۋ‬Ӵᢻnj   Б᠟ᄉనҫդ ʶᓉྫྷֵγᬖ ʼ͈᫂ͤ ˃ˉᛧన኷ᄉ΍ၸ ‫ڠ‬౛γએᑚۘ Ф̴᝹‫ܫ‬΍ၸ ፤ν߶ᜈ˖ܼቆុ བณ ‫׷‬ၸчं ఋ᤯ࢹ ࣽۘࣽᄣᄉள‫܇‬஧Ӊ᜜ ር с኷ᭂ಄ኍ҃ч᝹‫ܫ‬njఴ̠૆$$2ቆុ XXX%FNFOBHFNFOUGVNPOUDPN ᝼Ԣႂࢹ᝼МՂ˝3#2$POUSBDUPS 3#2 ॱζՎՁ ߹။˧ᡸ

    

4QB"OHFM/BJMTયᐏ‫ݘ‬বᎾႀ ˃ˉ߶ᜈʶѬႂҦ чఋ᝹‫ࢹܫ‬ር ࣍ ͗ᔭกឥ ͗Ꮎႀνᑭ ˶Ժ̾ Ҫႂᛪ ૰ႂ኷ ႂҦ‫ ࠓܘ‬ෳ཯චஇ ଡΘ۱ᝪ ߶ܷ႔й‫᜴ڣ‬ฟԟ ᜈ˝ႂఋ ᱆ᄴซбࣱፂᰍ.BT  ࣂథ‫ࣱٽ‬ԊԽᄉᥰග᜴ฟԟຸᒬ͕ UFSႂҦ࣍3#2 ᠎᜴̠й‫ڣ‬Ὃֵ᠎‫ࠚݝ‬ऎܷᄈᔯդ       ᳦ংా ᧙ᰳὋ͈͕នζኃʶὀ ॱζTXTDD 

᝭᠌ తઐߢઐࣱઐ ࢹᠪ (45245 ˓̠֖МՂሯ ሯҫ᜺Ѳ ͌ˉ᝹በ֖֦លኍ     DPOTVMUBUJPOZI!HNBJMDPN

ય ྠ ༤ ኷ በ ͳ ߙ ҈ ߙ ൄ ቓ Nj ᢻ ᠚ ࣸ ն  XXXHSBQIJDTJHODPNႂ٧ᩘ‫׫‬፤એ

૆$$2ቆុྠཱ ᱆ᄴ҃чӨ͗͗տ Б᠟֦លԢဗ‫ڣ‬Ӏࠢ ՉዜቆុὋ᤯᮲Ὃ҃чԢఋචጆፑ

યᐏᎾႀ࣍

ӧᤉ͗᝟$1"

ᰳᏤࣺࣸնࢹͺࠈ

ͮ̅4U%FOJTܷᛣ᭦ӉआયᐏࣞԘ ֖ఽࢹ ᜵థ᠉͉ॶ ᘠප಩૵ࢹͺፂᰍ߿

᠍ᤁୂࠑ

ྱጝᩘ‫̼׫‬ᛪဌЎၶၾЎၶ‫ڦڠ‬5IJNFOT 4U-BVSFOU)3#

ఝܲనҫζো ឯ᝺᫇ TJOPRVFCFDDPN


ઐǒԦᛠཁ PO4QPUTЮ%FQBOOFVS

IFUJFSF0VFTU

ᛣὈ

Ӯ̚഍ӮΞὈ

U-BVSFOU M4U-BVSFOU

*OOʶ഍

ࣸ ն ζ ো

JHFS8((

FSWJDF0SHBOJ[BUJPOT

$PUF

%BNF8

1MBDF$IBSMFT-FN

2$

.POUSFBM DPMO"WF

థ஌యత௅త௅

ýFHMJTFᛣ

7FSEVO ᡓࣉࠪ᭦

OHUPO0AIA306C3 -6G3 ‫ݚ‬ෳᔟOJT὚ ࠪ᭦

ӜὙ SὋ4U-BVSFOU

6.*F/99/3H/*9/ ௅ఴ᭞ၠ

M:,+>/3@/3Q69.433 ᖈᘫ

ṱ -#

LHK>>/:.L3@/3 :17:* ᱓᱒‫ړ‬ H

$)

A*+4/ ྱܷᢻԐߔ

-#

ԓ͈-#

5:49E;./34:>43)*:+>/3 ௃ዞ᜴ܷၠ

ᐚ ዜ

5+16>43@/356.1/9 ࠴Მᒑ -#

LH 

D7:4.> ྥᄇՀ᱒ ዜ<=:.1/3@/356*,3 ࿵೎ܿᐚ

 -#

5678*/9 ၠߔᱷ᱒ʿӉѬ

-#

 -#

 ԓ͈$) $)

B9/1/99/43@/ 56*,3A=+,A4 ೴ᄡ࿵੨

 ԓ͈$) $)

ᤜቂ੿ᜂఴઐ‫ڎ‬஠

ᄉాѽ὚

ᇪ‫ڃ‬ጷጺᐿ௿ὋʿХ

$)'6.+11/43+>49:>9:>A4 ̊៭᥊‫ڣ‬ጙདྥᐚ᭦ HY

ṱ $)

06+446>3:.31:+9 ྥ‫ݚ‬ᯌ஧ YNM

 

 

$)

06.1/99/3@/ &A4:7/3?*+9/ ཀᓹ᳣ီ

 ԓ͈$) $)

Q:63):>O:3&:.,/3 @/35+7/>94 Ꮴ࣯‫ݤ‬ෳᣰ೴ Hԓ͈

 $)

$)

Q:63):>O:3&:.,/3 @/35+7/>94 ៯៱ෳᣰ೴ H $)

Q:63):>O:3&:.,/3 @/35+7/>94 ᯭᣰᑠෳᣰ೴ H $)

൤ࣸնణጻᝌ᧕ాॅለฐᡓࣉḞ੝థ͈ಪ‫̾ڨ‬ᡓࣉЮ಄Ի͈˝эnj

JB*OD

$)

-# ԓ͈-#

'6.+11/43 ?*+9/43 ༱ෳ᭦ 

06.+116>3@/3=6.1/9 Խ̇ၶᲛ් NM

 "*+,-+.*/ ྤࣛ᱒ <=/*1:>38*+9 ཀܲ௢᱒$)

5:9/3@/34A4:7/3>6+* ᳫᓹ᳣ዹ H QDT

 

-# ԓ͈-#

  01./234ᯰԣ᱒

 

-# ԓ͈-#

.JFMEF1PSD ᚐඹԡད

?/.+11/3@/3&6S:3&A,-A ᑻቫ H

LH

-# ԓ͈-#

Ꮎ ᮻ ዜ

-#

 

$) ԓ͈$)

R:,;.+/* จᎬᚐ࣯ H

ఽ ᠍ ዜ

LH

LH 7:;./*/:. ܷᔈ̓᱒

 

M:N+61+ ᯕߔ H

$) ԓ͈$)

$) ԓ͈$)

0*+4C/93@/306/.8 ྥᑛᐚ

 

$) ԓ͈$)

 

 

 

O6PP:*/11: ᓹ‫ྞܢ‬

M6.1/:.L3@/35*+>9/7=4 ௢ԃ LH

ࢹͺࠈ

஠ብ֖ࣸն‫ڎ‬஠᝹᝟

$)

ԓ͈$)

$) ԓ͈$)

LH

$) ԓ͈$)

se newspaper can ution in grand Mon-

੝ѮᣑᄉКᦉζো

 

 

-# ԓ͈-#

KN6,:93/>3&:, ᛺ᜈ‫ݚ‬ෳ౦

ማࠚᭉ᜵Ὃ࠺థіӠ˓ ល৥ᬃᤂᄉԦᛠཁឯ nj

‫ځ‬΍ၸఴઐζো੝

(7+9:9+6>3@/3 *:I/ ᛐᐚ H

(7+9:9+6>3@/35A96>,1/ 22੠᠄ᐚ H

 

ṱ 

ಢ ֆН

ʿ̼ᛪఴઐበ‫֖ڣ‬

 

$) ԓ͈$)

 

ԓ͈$)

LH

F 1BSF4USFFU

੝థὙ

 

$) ԓ͈$)

ṱ  

6.*F/30.99/*3 .= ‫֨ݤ‬ၠ

‫ڠ‬ӜὙ PVSDFT  EF 4BMBCFSSZ +FBO#VM 1JFSSFGPOET PIOT 1JFSSFGPOET MMFHFT FὋ0ME0SDIBSE 7JMMFSBZ Z$FOUSF#FBV

Ὑ̅߰

-:+*3@/35:16.*@/ ๑ᙅᐚ H

ԓ͈$)

‫ڠ‬ӜὙ #PVM/FXNBO %BNF SVF/PUSF

໧NjᏤ˜

<=/*1:> ᯭ᱒ ᑊၠ᱒

H

$)

ԓ͈$)

$)

DF$IBSMFT-FNPZOF

tity with most distri-

  

 

A1/*+33 ྱ᜴ܷᔍ

LH

*/N/99/4301:>,-/4 ᄆᙊ MCT

$) ԓ͈$)

ԓ͈$)

-# ԓ͈-#

ԓ͈-#

&9/:C3@/30:4: ᴜѽ᱒੨ H

প ш ዜ

 

-# ԓ͈-#

LH

4U.JDIFM &BTU

Ԧᛠ᧙ణܷLH

FOT %FDBSJFὋ4U-BVSFOU %FDBSJFὋ4VJUF

Ὀ Ὀ ֆН-# ԓ͈-#

56.44/3%JK+1 ᗜᔆ ᔆ‫߸׫‬Ԁൢ ఴआଋԩ੝థᩏᛠӴ֖ζၸӴ

ᖸˉௐᫍḬֆНᒯֆ̃BNQNֆʻᒯֆ̊BNQN

$PUFEFT/FJHFT )4# $PUFEFT/FJHFTࣸ‫ڣ‬Ю ܷ᧙ࠈЮܰБ᠟Ϣᢻ‫ڣ׷ڙ ڣ‬Ր᭦

1-".0/%0/ᣀ˱ࣄ‫"! ܢ‬#$%#&$'#()#&ᣀ˱ࣄ‫ܢ‬

ᰳᘠᐏឯ ࣞԘ ᖜᦉፂူ ఽ᠍տࢹ ༱ᩝ࣍ϫ

  ࣱ త  ௅ኃయ

".>F3 -6G33 ᄆ᤯ᖜ

᫝ឳКᄽႂߔྟὋͳᰍ޴ͳளௐ̼XXXTJOPRVFCFDDPNOFXTQBQFS

FSCSPPLF8FTU 4PNFSMFE F EFT/FJHFT‫ڠ‬ӜὙ B 4VJUF F 1BSF4USFFU (PZFS

ᘁ ౦ ዜ

XXXTJOPRVFCFDDPN

.POL VS #PVMFWBSE.POL


рг▒р░дрпЕсКГр░п

сЧЫ█бро│р╕▓╥о

╧ЫрпЕро║сЫасЗк сЭа═осВВсЮЦс║У 

сОГсггтАл╫атАмр╗з

сЧЫр╛▒╤╜ра╢смГсдВсДЙсО╛тАлсЯнрвЗ▄╖┌НтАм рбП═░тАл┌ЩтАмсЧЫр╛▒ ╤╜ра╢сДЙ╠а═В▄╖сжЙ ╤лсжПраксО╛тАл┌НтАмсМ░сМЭ рв╢сДЙ1MBUUTCVSHIреб р╜┐рзШ╟МсдЗрдПсбпсИО сЧЫр╛▒╤╜ра╢ребсМКсДЙ █бргЙтАл┌БтАм╨дсаУр╛м╦Ц ре╢╓Цр╖бр╗ЭсПксЬБс▒Ж ╙С╨Р╠ар╜┐сЕ╗╟М═н рпжреб▄▓╠асжП╩┐сЕ╗сеКс╜ЛсдЗсзЦсдЖр░е╩╢╦У╘╢ ╧б├╛"EJSPOEBDLT▄╖рвЗсЯн├┐с╜З(SBOE $BOZPO PG UIF "EJSPOEBDLTс╜ИсДЙтАл┌атАмро┤╟МсдЗ╦УтАл┌атАм╙Ь╘╢ ╧б"VTBCMF$IBTNс╜ЛсбпсИОсЧЫр╛▒╤╜ра╢св╗сИн╩┐сг╛ ╩╢╦У╙жра┤рпР╟М рг░ре╢сПксЭ╢с╜Л▀▒сДЙ├╛▄╖рвЗсЯн├┐сДЙсНа╒Бр░е ╠О▌Брд╖с╜Л═нрпжсдЗсзЦсДЙсТмр╜ирп┐сУг╠ор╜исЭз╠а╙╛ сЯ╡р║Ж╥И╟МсдЗрпж╩╢рдПр║Ж▄╖сМЭсЛЪсДЙрвЗсЯнс╜Л╨Ъ слБ╨ЬсзЦ╟МрвЗсЯн╦П╬Юр░есмСрвНсДЙ╬ЮтАл▄ЭтАм╟Лр╝ШргК

╠╛╘вроЬр▒Н╬ШсЭвсдЙсбЫ╓Цс░РрбвтАл┌атАмсТмсЫасв╗сДЙрбвсб╕╟М сдЗсзЦр░г╘йр╡УсдАсДЙр╕▓╥о╦з╩╢рпжтАл┌отАмсЕЛ▄╖тАл█ЛтАмроР сБ╢тАлрйК┌УтАмрпж╨Мр╢ар╗ар╕╢сУШ╠▓рвЗсЯн╨ор╖╕сЕЛ"VTBCMFр╖▒ ╠п╩╝р╕╢р╗ар╕╢сПк╩╜╟М ╨д╠┤р╕▓╥о╙Йрк╣рн╗рб╖╟ЛсиасМЙрн╗сДЕс╜ЗWJBGFS SBUBс╜И╟ЛсНгсмЛрйКрпжтАл▄│┌ЩтАмслНрлМр╝дсдЙсбЫ╟М р▓й рл╡ рп┐ р╜Б сДЙ сОй сЙв ╩╝ сДЙ ╠н сНА с╜Л " V T B C M F $IBTNсЬБсЭв╦ЭрпжсО╛тАл┌НтАмр░г╘░сПдсДЙро║р║грп┐р╜Б╦з ╩╢с╜Л╨Мр╗ЧтАлре╢▌И▌ЭтАмсДЙр║граЖ═ВсТм╠прг▒рбВрдзтАл▌╝тАм рк░сЭ║сдЗ╦УтАл┌атАм╙Ьс╜ЛсПксТп╠м╦Эр╡в"VTBCMF$IBTNсДЙ р║граЖрж│╠ароЬргВсНВсг╣╥Б╦┐╙б╩╣╠ар╡Т╟М сдИ╨ЩрвЗсЯн╠╛╘врбвсеКсДЙслВсЗ╜рпжр╢З▄╕сО╛ ╨К╟М╨д╠┤р╕▓╥оснЙсЬ╡сои▄░╠╢саЯ╟М сЮЯсМ╣╬╢рзЛсЮпрк░сЭ║╨д▀╜ро┤сОйсЙвс╜Щ IUUQBVTBCMFDIBTNDPN сЬ╡╦┐сЭМсЮЮтАл┌атАм╙ЬсДЙ╨д╠┤рп┐р╜Б╓Цр╕▓╥ос╜ЛсЮпр▓Й сЮЫ7JTJU"EJSPOEBDLTсДЙ▀╜ро┤сОйсЙвс╜Щ IUUQTWJTJUBEJSPOEBDLTDPN

р░║сЗ╜▄╖р╛▒═И сбР со║╙С╠Ъ╩╝р╣С

╠╝сА░╒Й▄╖сУЗсЙЖ╨Ь╒В

╘░ргДтАл╫НсЬ┤▄ЪтАмсЛ┤сддтАл┌ГтАм р║ЭтАл╫НтАм╙зсНд▄▓╤╜╠НсоКсеКр║г сдУро▓рбИр╡У╦мраСрдРр║г ╥к╥╛р╢Кр╣СтАл╦Ц┌атАмр╣СсЯ╖╙зр║гсгВ ╙С╠Ъ╩╝р╣СсКНтАл┌Г═Ир╛▒┌атАм ╠╝сА░

сВР▀есБ╢сгАсИзр╢Ю

╠╝сА░

раСрбЪтАл┌ГтАмсРРсИзр╢Ю

╠╝сА░

сВР▀есБ╢╙ЭсВд╬│смЦ

╠╝сА░

р╛Чр╢ЖрмЙ╠Эро║р║г╬│смЦ

3N EF.BJTPOOFVWF8 .POUSFBM<DPEF> сдВрдФ▄╖(VZтАл┌атАмсиасЙв

*44/р░┤ркР╤вр╛Я╘жсЫар╛Яр░╛рйЭр░е4JOP2VFCFD.FEJB*ODр░┤ркРсекроКтАл┌ж┌атАм10#PY 4VDD%FTKBSEJOT .POUSFBM 2D $BOBEB)#$сВВсЮЦ═ЫсД╜сЮесоВ сд╢╓Ж╠К╤вр╛ЯCopyright┬й2001-2018 by SinoQuebec Media Inc.

Sinoquebec 791#  

Published on Aug. 10, 2018

Sinoquebec 791#  

Published on Aug. 10, 2018