Page 1

Journal Chinois Sinoquébec

彩文 章 精 本周

Sinoquebec Chinese Newspaper

www.sinoQuebec.com The Largest Circulation in Chinese Community in Quebec

只有拿不到的报纸,没有看不到的报纸: sinoQuebec.com/newspaper

2012年2月24日 第483期 电话/传真: 1-800-906-5996 (北美免费)

Email: info@sinoquebec.com

□ 魁省热门行业:房地产

P18“学在蒙城”

□ 魁北克的创新与发明(六)

P22“蒙城生活”

□魁省将收紧公寓销售法例

P26“蒙城地产”

□魁北克餐桌上的中国制造

P08“加国专题”

□ 魁省未来有发展前景专业

P28“蒙城生活”

□加拿大将修法杜绝双非生子

P37“移民生活”

□魁北克冬季的雪上火车之旅

P43“蒙城风情”

ग़ฟஓᐱ ளˋழឥᝒ஠Ӑߥᬒ

魁北克太阳剧团将再现奥斯卡颁奖礼 Ҫૅܷሧඞࡌ ᱆ᄴሧඞࡌซбߥಢ К௅҃ᔭឥ֖กឥߥ˷‫ڨ‬Ժႁឯ֖ढኣ$"2 4UVEZ1FSNJU֖ሧඞҪѫ

࢝ள‫ڦڠ‬

ૌੌᒬੇ ਕৡឥᝒ ᣜཫ̠ၶ

࢝ள

ፂЦាር

ग़ฟ႐ߥሧඞМՂ

ణளሧඞាር ణள˖ߥၶាር ˝˿ःࠪ᱆ᄴሧඞஊንὋ ࣞүܷࣸ႐ߥၶ‫ݟ‬యࠃဗ

dž˖ߥࣱጞᔭឥ᫝ឳˀзͺᝪጶ dž&OHMJTI&YJUᏥណुӐ

ሧඞ೔ਆὋఴಢᬟ᧗଍Ѣ

ü᱆ᄴሧඞឥᝒᏥណ۱ᝪាርý

႐ߥ˃ˉ‫ڃ‬᫲᧙ᢵ߿ϡ ႁឯᎾ ‫ ڍ‬ҪૅܷՏಢᄉఴመ֖ᆐቂၶ ᭦Փ˖‫ڍ‬ଡΘ႐ߥኣ᝼ અᠪሧඞ֖Ф̴ሧඞనҫ

˃ˉፂᰍ ‫ڃ‬᫲ᄉገ᠎

dž(ዜᬵধᏥណᝪጶ

᫝Ԋ

dž5&'Ꮵណᝪጶ

С᪃

௦ኣ᝼੆ҩᄉ

dž5&'GB2Ꮵណᝪጶ

.BJTPOOFVWF8FTU 4VJUF .POUSFBM ))1&NBJMCFZPOEFOHMJTI!IPUNBJMDB 5&- Ὃ'"9

响誉世界的魁省太阳剧团(Cirque du Soleil)将于本周日2月26日晚举行的奥斯卡电影颁奖仪式中再 次登台献给艺。他们准备了三分钟的节目,将以太阳马戏团的经典节目《彩虹》为蓝本,融入电影的成像 技术和一些经典电影的元素,力图为观众们呈现出一场向电影致敬的魔幻演出。这段表演汇集了50多名 太阳剧的杂技演员,其中包括来自中国山东省杂技团的《蹬人》9人小组,这也是中国演出团体第一次出 现在奥斯卡颁奖礼的舞台上,另外还有来自加拿大、俄罗斯等多个国家的招牌杂技表演参与。太阳剧团 曾在2002年在奥斯卡颁奖礼上以惊艳的串场表演赢得喝彩。(更多报道见44版)

ϛ௅஺ᛠᇪ )BJFS ྕ ௾ ႂ ٧ 

ఊϛ‫఺͈ྱڍٿ‬ᇽ ̼ူՉܷᓇቆМՂ

ӑ̚ʼ๑Իӑᯭຠ ԰ࣄ‫׍᜴ܚ‬௢ϛዴᤤ‫ڃ‬ ᮻྱѾ‫ ڃ‬ ˖‫෇ڍ‬ӮᎾ ᤓலࡈˆႌࠑऐ൓ˬຣ ௿ዴॐ‫ ڃ‬

ӑ̚ᄋऐᑇ

ҪҾඊ๑‫˖ڠ‬๑៷ӧຣᣂ

6 1 4 ᥪ ͇ ঋ ˖ ຠ Ի ‫ ڍ‬ᬄ ᠍ ᤁ ߥ ၶ ӝ Ⴄ γ ᬖ ྗ ආ ଉ ̝ γ ᬖ ႐ ߥ ၶ ᣀ ሧ ඞ ̝ ࡚ ‫ ڃ‬ᐐ ሧ ඞ ̼ᝠКီᦤआNj༡ᢻԢሜᢻనҫ 3 N     E F . B J T P O O F V W F 8  . P O U S F B M < D P E F   > Guy ᤂ%F.BJTPOOFVWF8֖(VZᛣ̓ԯ

๑࠶ႂ٧‫ڍ‬ᬄ᯴Տֵྠ

‫ڍ‬ᬄ᯴Տֵྠ)BJFSፂᩘ‫׷‬Ԣ‫׫‬Րనҫ˖ॶ

๑࠶੣ହဌLHรᛧ఺ ሯሧҮᤞ໓ᣂ ১๎यႂ ᯖᨵ  ᡐ ሯ ʿ᩠ᨁЮᐾ

๑࠶ྕ௾௠LHรᛧ఺ ሯሧҮᤞ໓ᣂ ႂབපၪ  ᡐ ሯ

4POZBளʶ̼Кҩᑞ៯ู఺ᡐ ሯ ˴᫹ጆѴ௛ຌร‫఺ู៯ۋ‬ᡐ ሯ ྱ͈ ܲ൛ႂᯋུᡐ ሯ ᄋкႂᇒ༮ ၦ ሯ

ఄᑞႂ්༴ུᡐ ሯ ʿ᩠ᨁЮ ᐾ ᬜၫ༴ ᄚ

ᄋкुҦઙෳཎ఺ ఺ ᡐ ሯ ᒬҮຌร

ྱ͈

ᰳຌஜߙܸጲԢႂ᜼߶ᜈ౵ᡐ ሯ

‫ۋ‬ ᡐ ሯ ˃ˉ‫ۋ‬ʿ᩠ᨁ ź ź Ÿ ᡐ ሯ ൖय ᡐ ሯ

ளʶ̼ఄᑞႂԌҦᩝ ʿ᩠ᨁЮᐾ ᡐ ሯ ྱ͈

̾ʼֵ̖̙థࣱᄉБ᠟γν รᛧ఺Б᠟ᤞ᠍߶ᜈnj

Բథ͕৻ᄉढ᫁γνԺΘᤤસ ӧࣚᒬҮຌร‫ुۋ‬Ҧઙෳཎ఺ᡐ ሯ ྱ͈ ఝܲᄉྱ͈‫ֵ׷‬ζোឯᄹఴМՂ‫ڙ‬ᗛۡӧ̠Ꭹ˻ӭಜᄫ˖ᄉࣸն Ꭹ˻ӭಜᄫ ӭಜ ˖ᄉࣸն

4U6SCBJO ʶ഍3ᩓͮ ‫̠נ‬ᛣ᧚˗ᦤࠑ഍ʽ

ႂព BNQN Нܸᖸˉẅֆ͓̃ো

͈

Bell

. ᰳᤳʼᎩ ˓తБ᠟ ௃#FMMႂព˶Ժႁឯ  

ស ᜸ ኃ 30   ྟ ࣸ ն

ћ̍ߥᬒᕥࣳ‫ڠ‬ˀ᱆ӑАʻ෱ܷߥፆ੆ੌ႔͖ͦСጆὋᬟ᧗଍ѢὙ

ܷߥกឥ᝼˹ာ ᤇ௦ፘ᱆ܷϢधѹNj˖ጞߥѫกឥՐὋሧඞԺ̙̾ԩᄉ‫׬‬ʶథүߥ᧚֖᠝൛ᄉߥѫกឥាርnj धាௐᫍὙࣱత͊ѹ˖ጞՎௐध‫ݼ‬યၶ धាௐᫍὙ ࣱత͊ѹ˖ጞՎௐध‫ݼ‬યၶὋ ὋएͮథᬌὋઐՏ̯ᤳὀ एͮథᬌὋઐՏ̯ᤳὀ૾ា‫ڠ‬ཁὙ ૾ា‫ڠ‬ཁὙћ̍ߥᬒ ћ̍ߥᬒ

Ѹˉ۱ᝪာ ࣱधѸѸˉ۱ᝪာ̾౎Ὃ௦ᗛۡधѸѸˉ۱ ᝪာణ௉ὋణథፂᰍԢనҫణКణጆፑᄉߥಢnjध ာణঋὋᠪຆ˃̠ᝮᝌүߥ᧚Ԣ᠝൛nj 

ὒతளာథள͕৻Ὃសឯឯ֦ល

ஊउᮻֵӻၶ᝼˹ာ ˖஠үஓᣘүஓߥԺᣏౚ᤯᣾Ꮵណ ࣂधὑὕయὋᤂὕ὏὏ߥտඋˉ

  

ӝએүူ ӝએүူ

۱ᝪࠃ˷ૅ᝼Ԣ଍ᕚࢹͺ Ժࣞү႐ߥၶҨူࢹͺ᝴ԺԢሧඞ

႐ߥၶܷߥᮔመာ႐ߥၶК௅҃กᔭឥ ᔭกឥԯឥာ5&'Ԣ5&'B2Ꮵґ۱ᝪ ࣄᳩࢹ‫׷‬Өࣱ͗ૈ߿Ꮵណ˖ॶὋᠪຆᏥ߽Ὃ༦าௐᫍ߶ଅ

50&'-Ꮵґ۱ᝪԢՉܷ᝟ኪ఺Ꮵґ۱ᝪ ႐ߥၶБ᠟ढኣ$"2Ԣߥၶኣ᝼ ႐ߥၶБ᠟ढኣ$"2Ԣߥၶኣ᝼

4U$BUIFSJOF8FTU .POUSFBM 2$)).ҨМௐᫍֆʶᒯֆ̊".1. ႂព ͛ᄽ ႂᥪFOUFS!UZBSLDPNᎩቢXXXUZBSLDPN

B-B-T 学院

嵌入系统本周新课 周六 10:00am

(VZ $PODPSEJB

(514)906-7466

本周 张先生第二次嵌入系统Interview,上上周陈先生,蒙城张先生,多伦多沈小姐找到加国嵌 入式工作, 圣诞前最后一周谢先生找到加国做嵌入firmware 12万高薪工作, 赵先生找到8万嵌入 高薪, 之前一周 林先生及Joe先生得嵌入式高薪offer,再之前郭先生,叶先生找到蒙城嵌入工作 之前陈小姐,周小姐,BILL张,金小姐及巩小姐找到嵌入工作,袁先生得蒙城嵌入工作,田先生,陶先生得头 份嵌入高薪,薛先生来加10年得第一份嵌入高薪,邵先生,关先生,冯小姐 得来加第一份工作得嵌入高薪 陈先生得QNX公司8万嵌入高薪,钟先生李雪飞得嵌入高薪,再之前马小姐廖先生得RIM近十万高薪

QA-软件测试本周新课

周六 9:30am

  

建筑电工执照班

欢迎预约 周六

02/29/12


ă&#x20AC;&#x160;č&#x2019;&#x2122;ĺ&#x;&#x17D;ĺ?&#x17D;äşşć&#x160;Ľ Distributio

珏

2

 

ç&#x2030;&#x2C6;

ĺšż ĺ&#x2018;&#x160; 俥 ć Ż

 

 

Li-Wen Chuang3A* Associate Manager 514 866-5811 ext. 2218

Canadaâ&#x20AC;&#x2122;s Most Trusted Life Insurance Brand

 

áŹ&#x2021;á?ŁáŁ&#x153;

ի஠ள

ࣺá&#x2021;ŠŕŽ

Named one of the 2012 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World

Winston Yiu Fai Chan3A*

Ngo4A*

Van Tan F. Pl.

ŕą&#x192;á&#x2013;°

ŕˇ&#x160;á&#x17D;žá&#x17E;?

My Thi

514 823-2898

áŹ&#x2026;ŕž&#x2030;Ჲ

Ping Li2A*

Hong2A*

Yan Hong Michelle Lu2A*

514 898-Ping (7464)

514 262-8299

514 867-8268

â&#x2014;?New Immigrants Se 来ĺ&#x;&#x17D;ĺ?&#x17D;äşşć&#x153;?ĺ&#x160;Ąä¸­ĺż&#x192;, 98 ĺ?&#x17D;ĺ??äź&#x161;, 3429 Notre-D ĺ?&#x2014;岸ĺ?&#x17D;äşşć&#x153;?ĺ&#x160;Ąä¸­ĺż&#x192;,45 oyne,# 102,Longueuil

 514 830-1688

â&#x2014;?Chinatownĺ&#x153;°ĺ&#x152;şďź&#x161; Place Dâ&#x20AC;&#x2122;Arm ĺ&#x153;°é&#x201C; çŤ&#x2122;ĺ&#x2020;&#x2026; ç&#x2C6;ľč?Łĺ˝Šĺ?°ĺş&#x2014;ďź&#x2C6;ĺ&#x201D;?äşşčĄ&#x2014;ĺ&#x153;° ĺ&#x2026;&#x2030;ĺ?&#x17D;čĄ&#x152; 85 de la Gauch ć&#x2013;°ĺ&#x203A;˝ĺ?&#x17D;䚌ĺş&#x2014;ďź&#x2C6;ĺ&#x153;¨ClarkčĄ&#x2014; čż&#x203A;ĺł°ĺ&#x2022;&#x2020;ĺş&#x2014;ďź&#x2C6;ClarkčĄ&#x2014;ďź&#x152;ĺ?&#x2014; ĺ?&#x2039;ĺ&#x2C6;Šĺ&#x2022;&#x2020;ĺş&#x2014; 1029 Boul S 饺ĺ&#x2C6;Šć?&#x201A;č´§čĄ&#x152; 1008 Bou č &#x161;ĺ?&#x2039;čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;* č?Łć&#x2DC;&#x152;čĄ&#x152;* 1008 Clark St 垥č&#x152;&#x2014;轊č&#x152;śĺş&#x201E; (Holiday I ä¸&#x2021;čžžć&#x2014;&#x2026;čĄ&#x152;礞 68 Reneĺ?&#x17D;ć&#x2122;Żć&#x2014;&#x2026;čĄ&#x152;礞 99 Ave. V

â&#x2014;?Downtown ć&#x2DC;Ľĺšłä¸­ĺ&#x203A;˝čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 1443 S PAčś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 1420 du Fort, é&#x203A;&#x2026;é&#x2DC; ç˝&#x2018;ĺ?§ 1678 Lincol 1650 de Maisonneuve ć&#x17E;Ťĺ?śçž&#x17D;ć&#x153;Żĺ­Ść Ą 1650 d MOURELATOS,1621 Tyark College,2155 Ru 来洲鼺ĺ­?éŚ&#x2020; 1444 Stç&#x17D;Żäş&#x161;ć&#x2014;&#x2026;čĄ&#x152;礞ďź&#x152;1762 Lin ç§&#x2018;俥ç&#x201D;ľč&#x201E;&#x2018; 1500 de Ma á°łá¤&#x201C;Ě&#x2021;

Derwin Mandap Collantes2A* 514-924-3274

â&#x2014;?Verdunĺ&#x153;°ĺ&#x152;şďź&#x161; MetroéŁ&#x;ĺ&#x201C; čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; de Lâ&#x20AC;&#x2122; é&#x20AC;&#x161;čžžčś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 4849 Ave. V ć&#x2013;°ä¸°ć&#x201D;śĺ&#x203A;­čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; (é&#x20AC;&#x161;čžžčś&#x2026; ć&#x2013;°ĺ?&#x17D;čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 4363 Wellin

â&#x2014;?Monkĺ&#x153;°ĺ&#x152;şďź&#x161; çż č&#x2039;&#x2018;é&#x2026;&#x2019;厜ďź&#x152;6723 boul. Mikeć&#x153;?ĺ&#x160;Ąďź&#x152;1495 Jolico Decor chez Nous 608

â&#x2014;?NDGĺ&#x153;°ĺ&#x152;şďź&#x161; 中ĺ&#x203A;˝ç˛žĺ&#x201C; ĺş&#x2014;ďź&#x152;5721 Sh Multumć&#x17E;&#x153;č?&#x153;ĺş&#x2014;, 6563 é&#x;Šĺ&#x203A;˝čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 2116 Decari ä&#x153;ŁÓ&#x2021;âżś

乞Ꮍâ&#x152;&#x2DC;

Yun Xiu Guo2A*

Wen Bo Chen2A* MBA

Ńľá&#x2DC;&#x161;

Wei Liu2A*, M.Sc.

514 677-2658

�̤ߴ

áŹ&#x2021;ŕˇ&#x2021;̤

Ho Yin Chan2A*

Ren Yu Xu2A*

514 519-3688

514 561-1049

Georges Chan Hin Thieng2A*

áŹ&#x2021;ŕš&#x152;ཨ

514 998-3848

514 606-6767

áŹ&#x2021;ŕľ&#x201C;

Huan

Chen2A*

514 813-6806

514 802-6868

â&#x2014;?Plamondon-Cote d č&#x20AC; čľľéŠžć Ą 6420 Vitoria Marie-Victorin Colleg ć&#x2013;°ĺ&#x;&#x17D;é¤?éŚ&#x2020; 5255 Queen č&#x20AC; ĺ&#x152;&#x2014;亏é¤?éŚ&#x2020; 5619A Co é&#x2021;&#x2018;ĺ?&#x2018;čś&#x2026;级ĺ¸&#x201A;ĺ&#x153;ş 3588 G

â&#x2014;?Jen-Talonĺ&#x153;°ĺ&#x152;şďź&#x161; ćł°ĺ&#x2019;&#x152;čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;,7130 St-De ä¸&#x153;ć&#x2013;ščś&#x2026;ĺ¸&#x201A; (ćł°ĺ&#x2019;&#x152;čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;寚

 ᳌௳á&#x201D;&#x192;ŕťśŕ¸&#x153;༜

Jacintha Pancaniban2A*

Hsiao-Fen Huang2A*

514 241-7629

514 894-9998

 â&#x160;&#x161;â&#x20AC;ŤĚ&#x2021;ؤâ&#x20AC;Ź

Xiu Yun Tang2A* B.M.

 Ńľâ&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Ź

áś&#x17E;âŞ&#x2019;âŠ&#x153; 

ŕĄ&#x17D;ă&#x201E; 

Yuqi Yang2A*

Li Liu 2A

514 224-3926

514 632-1211

2012ĺš´2ć&#x153;&#x2C6;24ć&#x2014;ĽçŹŹ483ć&#x153;&#x;

514 513-0331

 áĽ&#x17E;஠ŕ¸&#x153;

Yi Liu2A, MA

Wenjie Deng1A

438 877-7261

514 992-7804

1001 Dorchester Square, Suite 600 Montreal, Que., H3B 1N1 - 514-866-5811 1 Trainee in insurance of persons - 2Financial security advisor - 3Financial security advisor and Advisor in group-insurance and group-annuity plans - 4Financial security advisor and Financial planner, ASun Life Financial Distributors (Canada) Inc.â&#x20AC; , Financial services firm - BSun Life Financial LTC Solutions Inc. â&#x20AC; , Firm in the insurance of persons *Mutual funds representative, Sun Life Financial Investment Services (Canada) Inc.â&#x20AC; , Firm in group-savings-plan brokerage - â&#x20AC; Subsidiaries of Sun Life Assurance Company of Canada.

á&#x17E;&#x201C;ŕĽ&#x153;ଳߴѢâ&#x20AC;Ť ׍â&#x20AC;ŹĐ&#x2018;á &#x;á?żÍ¤ Өүá ?ŕľ&#x203A; é&#x2DC;&#x2026;话ĺ&#x2026;¨ç&#x153;&#x;ç&#x201D;ľĺ­?ç&#x2030;&#x2C6;ďź&#x152;ä˝&#x201C;éŞ&#x152;ĺŞ&#x2019;ä˝&#x201C;ć&#x2013;°ć&#x2014;śäťŁ: www.sinomontreal.ca/newspaper

á&#x201E;&#x2039;ŕ &#x2018;áŠ?á&#x203A; á &#x2C6;ŇŤá§&#x161;á&#x161;ˇáŹśâ&#x20AC;ŤÚ&#x192;â&#x20AC;Ź

á?&#x17D; Ő&#x2039; Ë&#x17E; Ҩ

Ő&#x2013;ਿ ŕžąá?´â&#x20AC;ŤĚ&#x2013;Ú â&#x20AC;Źá?&#x201A;á&#x152;Ą

௏á&#x2022;Ľâ&#x20AC;ŤĚ&#x2013;Ú â&#x20AC;Ź

ᯪŕľ&#x2019;á&#x17D;ľË&#x2030;

 Đ&#x2018;á &#x;á?Žŕ¤?

Ň&#x2022;๥ŕ´?ŕŁ&#x2030;ཤའวŕ§&#x2DC;Ě&#x2013;Ë&#x2030;áĄ&#x2022;Ҹ

ŕŻ&#x2026;ŕ°Żࣹŕ°¤ŕŻ&#x2026;௠యĐ? á&#x17E;ŻĚ&#x2026;ŕ°¤ŕŻ&#x2026;Ň&#x2018;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źá&#x152;¨ĘźŕŞ?Ő?á&#x201E;&#x2026;á?­ŕ¤?ÍŽŕ°ĽáŹ&#x152;ŕŞ?Ő?̯ᤳŃ&#x161;á&#x2021;˝Đ&#x2122;ŕ¤?

www.sino-montreal.com

www.sinoquebec.comŕą&#x192;௏á&#x2022;Ľ

 $IBSSFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS

य़௯Ӎ

ŕą&#x192;Ý&#x2C6;ŕ˘&#x17D;

â&#x20AC;ŤŕŻśŕŻˇŢ&#x2026;â&#x20AC;ŹÍŽ á­Śŕ ŞĐ&#x153;â&#x20AC;Ť Ú&#x2020;â&#x20AC;ŹĐ&#x161;ளŕĄ&#x201C;áŽ&#x2020; áŤ&#x201A;á&#x2030;&#x201C;Ô˘Ô&#x2DC;ŕŠ&#x153; ŃŤÍłá&#x2030;&#x2020;á&#x17E;ť á&#x20AC;&#x2013;Ü&#x2018; Ç&#x2026;᥯á&#x2014;&#x203A;ŕŁ&#x2030;э᧞ᢝá&#x2C6;­ Ęš ĘźŕĄ?Ę˝áŠ&#x201C; á¤&#x2039;ྫྷË&#x2030;ŕ°Ľâ&#x20AC;Ť ׍â&#x20AC;Źá&#x17E;&#x17E; ʜผ â&#x20AC;ŤÍ&#x201C;á¤?Ë&#x17E;Ë&#x2030;Ú â&#x20AC;ŹŃ˘â&#x20AC;ŤĘšÍ&#x2C6; ׍â&#x20AC;Ź ŕ¤&#x2020;â&#x20AC;ŤÚŽâ&#x20AC;Źá&#x2013;żâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹáŽ˛ŕŻżâ&#x20AC;ŤÝ&#x;â&#x20AC;Źá&#x201A;&#x2020;á&#x201E;&#x2030;ŕ ´áŞ&#x2122;Ë&#x2013;༜ ŕŻ&#x192;á&#x2030;ŁĚ ŕ &#x2020;ຸá&#x2C6;śßż ѽ๦ Ç&#x2026;ྼá&#x203A; á&#x2019;Żâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨ +PMJFUUFэ᧞ ࣹ̟तâ&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;ŹÓŚ ŕ &#x2C6;ĐŽŕ´? á°ł á¤&#x2039;á??Ń&#x2013;ࣹÓ&#x2030;á&#x2C6;ŻáŽ¨â&#x20AC;Ťŕ˘şĘšÚ&#x2122;Ú¨â&#x20AC;ŹÔž ࣹŃ&#x2039;Ń˝ʚࢺԞ ŕŠ&#x153; ŕŁ&#x201A;â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź ŕł&#x2DC; ŕŞ&#x2026;ᠪྫྷË&#x2030;ŕ°Ľâ&#x20AC;ŤŕŁą ׍â&#x20AC;ŹŕŽ&#x2026;Đ&#x2122;Ęš ŕż&#x192;ŕŚ&#x2013;â&#x20AC;Ť Ý?â&#x20AC;Źá&#x2C6;&#x153;ŕ &#x2020;á&#x2019;ŹĚśŕś´ á&#x201A;&#x201A; ß&#x201D;áŠ?á&#x203A; Í¤Í&#x2C6;Ęšá­&#x2030;ᯪ̜ᠪá§&#x161;Ęš धÍ&#x2C6;Ęš ŕŚ&#x2039; Բ੩á&#x20AC;° धÍ&#x2C6;Ęš ŕŚ&#x2039; Ç&#x2026;+FBO5BMPOË&#x2039;á¤&#x201A;1JFJYá&#x203A;Łá&#x201E;&#x2021;Ęšŕ°˝á ?ŕ¤&#x2020;ŕ°Ľâ&#x20AC;Ť ׍â&#x20AC;Źá&#x17E;&#x17E;ŕ¤&#x2020;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źá&#x152;&#x2019; Ç&#x2026;᥯â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨ .POLá&#x2030;˘ŕľĽá&#x203A; э᧞ â&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;ŹÓŚ Ě&#x192;ŕ´?Ѣá&#x2C6;&#x153; ӧܡá&#x203A;Ł ʜܸŕ &#x2020;ຸʿற á śŕ¨&#x2019;á&#x201E;°ŕĽ&#x2020;á&#x2C6;śßż ФË&#x2013;-PUPĘš ŕ°˝ á&#x2C6;&#x153;ŕ &#x2020;á&#x2019;ŹĚśŕś´á&#x201A;&#x201A; ĘśŕĄ&#x17D;Ô˘â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹĘ˝ŕ &#x2C6;ŕŠ&#x153;Ë&#x2039;á&#x2019;ŹÍ° Đ&#x161;ளŕĄ&#x201C; ŕŁ&#x201A;â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź á ?Ęš ࣹá &#x;á ¸Ęš Ń&#x2039;ѽʚ धÍ&#x2C6;̨Ęš áŽ&#x2020;á˝&#x2021;ࣹá˝&#x2C6; Đ&#x161;á&#x2020;ľŕ°ąâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źŕą&#x203A; â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;ŹĘ˝ŕ &#x2C6;߸ŕŠ&#x2020; á&#x153;&#x2C6;νʜผ á¤&#x201A;á&#x2014;&#x201A; ŕŁ&#x201A;â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź Ç&#x2026;á&#x2014;&#x203A;ŕŁ&#x2030;Ë&#x2013;Ó&#x2018;áŚ&#x2030;Ë&#x2013;ŕ ´â&#x20AC;ŤŰ&#x2039;â&#x20AC;Ź%FQBOOFVS ࣹá&#x2013;¸Ë&#x2030;ᎨĘš Ęš Ő?࠴߼ "OHSJHOPOĐ&#x153;â&#x20AC;ŤÚ&#x2020;â&#x20AC;ŹÔ˘á &#x201C;ྫྷË&#x2013;༜ ŃŤá§žÔşŇ ŕŁ&#x2030;Ë&#x2013; -PUP ÍŽĚ&#x2026;ŕĄ?ŕś&#x17E;Ó&#x153;á&#x203A;Łá?&#x2021; Đ&#x161;ளá&#x153;&#x2C6;ν ࣹŃ&#x2039;ѽʚ Í&#x2C6;Ęš

â&#x2014;?South Shoreĺ&#x153;°ĺ&#x152;şďź&#x161; ĺ?&#x2014;岸ĺ?&#x17D;人中ĺż&#x192;45Place ngueuil č&#x20AC; é&#x2021;&#x2018;ĺ?&#x2018;čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 1875 Pan Loblaws 1575 Panam ç&#x161;&#x2021;厜ĺ&#x153;°äş§ 7250 Tasch Royal Bank 7250 Tasc 21 Century 7250 Tasc La Fruiterie Vittoria 78 ć&#x2013;°é&#x2021;&#x2018;ĺ?&#x2018;é&#x2021;&#x2018;ĺ?&#x2018;čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 8080 ĺŻ&#x152;ĺ&#x2019;&#x152;é&#x2026;&#x2019;漟 8080 Tasch 亏ĺ?&#x17D;é&#x2026;&#x2019;漟 8050 Tasch HSBCé&#x201C;śčĄ&#x152; 8050 Tasc Metro 2004 Rome ĺ?&#x2014;岸ĺ?&#x161;ĺ°&#x201D;ć˛&#x2122;中ć&#x2013;&#x2021;ĺ­Ść Ą

â&#x2014;?LaSalle & LaChineĺ&#x153;° Buffet Palace Oriental Marche Frais Notre Dame, 8

â&#x2014;?West Island&D.D.O é&#x2021;&#x2018;ĺ?&#x17D;čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 4843 Des S International News 輿ĺ˛&#x203A;ć ŠçŚ?ĺ &#x201A;ć&#x2022;&#x2122;äź&#x161; 310 A 輿ĺ˛&#x203A;中ć&#x2013;&#x2021;ĺ­Ść Ą4698 S fonds Mourelatos 4957, St-

â&#x2013; Companies and Col Shadd Business Centr J.F.K Business Centre Rosemont Technology Ce Marie-Victorin Colleg â&#x2013; Chinese Schools 佳ĺ?&#x17D;中ć&#x2013;&#x2021;ĺ­Ść Ąďź&#x2C6;ĺ&#x2018;¨ĺ&#x2026;­ďź&#x2030; č&#x2019;&#x2122;ĺ&#x;&#x17D;中ć&#x2013;&#x2021;ĺ­Ść Ąďź&#x2C6;ĺ&#x2018;¨ĺ&#x2026;­ďź&#x2030; 輿ĺ˛&#x203A;ć ŠçŚ?中ć&#x2013;&#x2021;ĺ­Ść Ą(ĺ&#x2018;¨ 輿ĺ˛&#x203A;中ć&#x2013;&#x2021;ĺ­Ść Ą(ĺ&#x2018;¨ĺ&#x2026;­) â&#x2013; Much More ....

ç&#x2030;&#x2C6;é?˘ć&#x2030;&#x20AC;é&#x2122;?ďź&#x152;ĺ&#x2019;&#x152;ĺ&#x2022;&#x2020;ä¸&#x161;ç§&#x2DC;ĺŻ&#x2020; čĄ&#x152;ç&#x201A;šć&#x153;Şĺ&#x2C6;&#x2014;ĺ&#x2026;śä¸­ďź&#x152;ć&#x;ĽčŻ˘ ç&#x201D;ľ:514-221-3737ă&#x20AC;&#x201A;

༜ á¤&#x;Ő&#x2039;á&#x2019;ŹÍ°Ô˘ŕŞ&#x2026;á Ş ᏹ༊â&#x20AC;ŤĘšÍ&#x2C6; Ë&#x2030;ྫྷÝ?â&#x20AC;ŹŕŚ&#x2039;

Ç&#x2026;á&#x2014;&#x203A;ŕŁ&#x2030;Ë&#x2039;á­Śá&#x201E;&#x2021;Ęšŕ°˝á ?ŕ¤&#x2020;ŕ°Ľâ&#x20AC;Ť ׍â&#x20AC;Źá&#x17E;&#x17E;ŕ¤&#x2020;â&#x20AC;ŤŕĄ?ÜŞÚ â&#x20AC;Źŕś&#x17E;Ó&#x153; ࣹáŠ&#x2DC;â&#x20AC;Ť ׍â&#x20AC;ŹÇ&#x2026;7FSEVOÓ&#x153;â&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x2026;ᠪྫྷË&#x2030; 9ÓŚ 9ÓŚ 9ÓŚ ளŕĄ&#x201C; ᎨĘš ФË&#x2013;MPUPĘš ŕ°˝á ?Ęš ᢝá&#x2021;˝Ęš ŕŻ&#x2030;௸ áŽ&#x2020; áŤ&#x201A;á&#x2030;&#x201C; á¤&#x201A;-BTBMMFâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨  "U XBUFSá&#x2013;&#x153;â&#x20AC;ŤŕĽśË&#x2013;ŕŁ&#x2030; ÚŁâ&#x20AC;ŹĐ&#x161;ࣹŕŽ&#x2026; â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź

ŕŁ&#x201A;

â&#x2014;?East Montrealďź&#x161; é&#x2021;&#x2018;ĺ?&#x17D;čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 7734ďź&#x152;Bvld. é&#x2021;&#x2018;ĺ?&#x2018;čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; 3733 Jarry E

ŕŁ&#x201A;

Đ&#x2122;Ęš á&#x2C6;&#x153;ŕ &#x2020;á&#x2019;ŹĚśŕś´á&#x201A;&#x201A; धÍ&#x2C6;Ęš

ĺ?&#x2018;čĄ&#x152;ç&#x201A;šć&#x153;&#x20AC;ĺ¤&#x161; ĺ?&#x2018;čĄ&#x152;

The Largest quant bution spots. No other Chines match our distribu treal region.

ࣱ঳á &#x;á ¸Ęš á&#x2C6;&#x153;య፠Ń&#x2039;ѽᰳʚ̞ʟ ᏹ༊ܡŕ¤&#x2020; ŕŚ&#x2039;੣ Ç&#x2026;"IVOUTJDÓ&#x153;ܡâ&#x20AC;ŤŰ&#x2039;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x2026;ᠪྫྷË&#x2030;ŕ°Ľâ&#x20AC;ŤÝ&#x2019; ׍â&#x20AC;ŹÓŚ â&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;Ź ༊ á­Łá&#x17E;&#x201C;Ó&#x2021;੷ ÓŚ Đ&#x161;á&#x201A;&#x201A;Ô¨ŕ°&#x2039; á&#x2C6;&#x153;ŕ &#x2020;á&#x2019;ŹĚśŕś´á&#x201A;&#x201A; Đ&#x161;ளáŤ&#x201A;á&#x2030;&#x201C; ŕś´á&#x201A;&#x201A;Ô˘ŕĄ&#x201C; Ç&#x2026;â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨ á&#x2030;˘+BSSZáŹ&#x192;á¤&#x201A;ŕĄ?ŕś&#x17E;Ó&#x153;ĐŽĘśŕť Ě&#x153;á&#x203A;Łá?&#x2021;%FQBOOFVSŕ°Ľ áŽ&#x2020; á¤&#x201A;á &#x201C;ྫྷË&#x2013;༜$FOUSF.BSDIFM"DBEJF â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨ $PUF 3 â&#x20AC;Ť ׍â&#x20AC;Źŕľ¤ŕ¤&#x2020;ŕ &#x2020;ŕŠ&#x2122;á?&#x2026;á&#x2C6;śßż á&#x152;&#x2C6;á &#x17D;á°ł ࢚ͺŕŻ?áŤ?ŕŻ&#x2030;௸ʜ̠ 7FSUV 4BVWF Ô˘"DBEJF á˝&#x201A; á˝&#x201A;ᰳᤳ 3FHJOBá°ł ŕ°Ľ0''&

ŕŁ&#x201A;â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź

ÔşáŁ?ŕą&#x161;੩á&#x20AC;° á śŃ&#x2039;Ń˝ʚࢺԞ Í&#x2C6;̨ĘšŕŚ&#x2039;

ŕŁ&#x201A;

Ë&#x2013; Í&#x2022;á &#x17D;á&#x2C6;&#x2019;á&#x2030; Ô¤á&#x17E;Ľŕ ´ßĽ ൤ྫྷË&#x2030;á&#x2C6;&#x153;ŕ &#x2020;á&#x2C6;śßżŕŻ&#x203A;á&#x160;­á&#x20AC;° ࣹŕŽ&#x2026;

Ç&#x2026;ŕŁ&#x2030;Ë&#x2013;༜௠á&#x152;&#x17E;ŕ &#x2022;áŻ? Đ Ë&#x201C;ŕŠ&#x153;áŤ? ྼá&#x203A; ŃŤá§žÔşŇ â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨  Đ&#x2122;Ęš धÍ&#x2C6;Ęš á&#x201E;ŤŇ&#x2018;ŕŁ&#x2030;â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;ŹĘźáŹąŕĽŠá&#x201E;&#x2030;â&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źá&#x201E;§

ŐŤŃĽá&#x201D;&#x152;3#$ 

ĐŽŕ &#x201C;Ó&#x2030;ચ Ő&#x2030;á&#x2039;&#x153;á&#x17D;ľË&#x2030;á ?ŕľ&#x203A;

&EXBSE-J

Ç&#x2026;45-BVSFOUÓ&#x153;ÓŚŕż&#x2014;á&#x2030; 5PXOIPVTF ÓšŕŠ&#x153; Ԥᢝ

á śŕ¨&#x2019;áŁ&#x20AC;á?§

Ç&#x2026;á&#x2014;&#x203A;ŕŁ&#x2030;Ë&#x2039;࢚Ë&#x2030;Ó&#x153;á?¤ß&#x2122;Ő %FQBOOFVSŕ°Ľâ&#x20AC;Ť ׍â&#x20AC;Źá&#x17E;&#x17E;ŕ¤&#x2020;Ë&#x2039;ŕŁ&#x201A;á?&#x201A;á&#x2013;¸ Ç&#x2026;7FSEVOÓ&#x153;â&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;ŹŕŞ&#x2026;á ŞŕžŹË&#x2030; 9ÓŚ 9ÓŚࣹŕŽ&#x2026;Đ&#x2122;Ęš ᥯ ࣹ á&#x20AC;&#x2014;ŕľ&#x2014;लá¤?Ѣá?§ ࣹá&#x2013;¸Ë&#x2030;ᎨĘš MPUPĘš ŕ˝&#x17D;Ęš ጤ â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨ ŕľĽá&#x203A; э᧞ á&#x2C6;&#x153;ŕ &#x2020;á&#x2019;ŹĚśŕś´á&#x201A;&#x201A; ŕŠ&#x153;ŕĄ&#x201C;ŕż&#x192;Ń&#x2026;ʜผ Đ&#x161;ᨡŐ&#x2039; Ęš ŕ°˝á ?Ęš ŕ°Ľŕ˝&#x17D;ጤŐ&#x2039;Ő&#x17D; ŕ &#x2020;ŕŠ&#x2122;á?&#x2026;á&#x201E;°ŕĽ&#x2020;á&#x2C6;śßż á &#x;á ¸ŕą&#x153;ÍŻ á§&#x161;áŤ&#x201A;á&#x2030;&#x201C; धÍ&#x2C6;Ęš ள ŕŁ&#x201A;â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź

ʽӤá&#x2019;Ż â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źŕ˝ á&#x201E;&#x2039;ŕ &#x2018;áŠ?á&#x203A;  â&#x20AC;ŤĚ × â&#x20AC;Źá&#x203A;ŁŃŤá&#x203A; 

á&#x17E;&#x201C; $PNQMFY%FTKBSEJOT Îś Đ&#x161; 3FOF-jWFTRVFË&#x20AC;TU6SCBJOĚ&#x201C;á&#x201A;&#x152; Ë&#x192; á&#x2C6;­ Ë&#x2030; Ó§ â&#x20AC;Ť Ú&#x192;â&#x20AC;Źá&#x17E;Ľ ፲ ŕ°¨ ŇŤ á&#x20AC;&#x152;ŕš&#x2018;ŕš&#x17E; ᯰá &#x2039;Ô&#x2020; ŐŤá¤&#x2C6;

੣఺Í&#x203A;á&#x201E;˝&NBJMHMV!TVUUPODPN

 ࣱ঳á &#x;á ¸Ęš Ń&#x2039;ѽʚ धÍ&#x2C6;Ęš

ŕŻ&#x2026;ŕ°Żࣹŕ°¤ŕŻ&#x2026;௠యĐ? ŕŻ?áŤ?ŕŻ&#x2030;Ęźá&#x2019;Ż ŕŁ&#x201A;ŕť&#x2014;

ËťŕŠ&#x153;Ö&#x2013;Ó­ŕŠ&#x153; Ő&#x2013;ਿ༥Ўá&#x203A;

â&#x2014;?Ville St-Laurentĺ&#x153;°ĺ&#x152;ş ä¸&#x153;ć&#x2013;ščś&#x2026;ĺ¸&#x201A;ďź&#x152;1689 Poirie ĺ¤?ĺ¨ ĺ¤ˇéŁ&#x;ĺ&#x201C; čś&#x2026;ĺ¸&#x201A; é&#x2021;&#x2018;丰é&#x2026;&#x2019;厜ďź&#x152;1936 Thim ĺŻ&#x152;é&#x2021;&#x2018;ĺ?&#x17D;澡é˛&#x153;é&#x2026;&#x2019;漟 1180 ĺ??佳ç&#x2030;&#x2122;ĺ&#x152;ťć˛ťç&#x2013;&#x2014;中ĺż&#x192; 87

 ࣹŕ´?ŕŁ&#x2030; á &#x201C;˝ผá&#x2C6;­ Đ&#x153;á?źÍ&#x2030;ŇŤ á&#x203A;ľáŽşá´&#x153;Đ&#x153;á?źŕĽ¤ŕŁ?

á&#x2030;˘ ࣹá&#x2013;¸Ë&#x2030;ᎨʚࢺԞ Í&#x2C6;ĘšáŻŞĚśá Şá§&#x161;Ęš ŕ°Ľá&#x17E;&#x201C; Ç&#x2026;45-BVSFOUÓ&#x153;ࣹतÓšŕŠ&#x153;UPXOIPVTF á&#x153;´Ě ŕŠ&#x153;Ë&#x2039; ŕŁ&#x201A;Í°ŕŚ&#x2039;ࣹ γШâ&#x20AC;ŤÍŽá&#x20AC;°Ú  Ý?â&#x20AC;Źá&#x17D;ľŕą&#x153;Î&#x2021; á­Śŕ ŞĐ&#x153;â&#x20AC;Ť Ú&#x2020;â&#x20AC;Źŕť&#x2014;á&#x201E;ŤŕŻ˘ ŕ¨&#x2019;á?§Ôşá­Śá&#x;&#x20AC;

á&#x2019;ŹÍ°Ô˘ŕŞ&#x2026;á Ş

á&#x201C;Ł ఼ຣŕ¸&#x2019;ŕˇ&#x2C6;Ô˘á&#x17D;Šá&#x20AC;Žâ&#x20AC;ŤÚ ÚŁâ&#x20AC;ŹĘ˝ŕ &#x2C6;߸ŕŠ&#x2020; ŕ°ĽË&#x201C;Óťá śáŤ? á¤&#x201A; ŕŁ&#x201A;â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤßĽÝ?â&#x20AC;ŹÓ&#x153; :.$"Ô˘Ő&#x2030;á&#x2C6;&#x2014;Ě&#x201C;᤯ ளÍ&#x2C6;Ęš ŕŚ&#x2039;

Ç&#x2026;ŕŁ&#x2030;Ë&#x2013;༜/PUSF%BNFܡá&#x203A;ŁŕĄ&#x17D;â&#x20AC;ŤË&#x2030;סâ&#x20AC;Źŕ´?ß´ â&#x20AC;ŤĚ × ÜŞÚ â&#x20AC;Źá&#x203A;Ł Ç&#x2026;ŕŻ&#x2122;á&#x20AC;¨ŕ ´Ó&#x153;ࣹ̟ӌŕż&#x2014;á&#x2030; â&#x20AC;ŤŕĄ&#x201C;Ů˝â&#x20AC;ŹUPXOIPVTF Óš Ô˘â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨ 1MBDFE"SNFT ঳Î?á ¸á­Śá&#x2C6;¤ĘšŕĄ&#x2020; á¤&#x;Ő&#x2039;ҨĐ&#x153;Ő&#x201A; ŕŠ&#x153; Óťá śáŤ? Đ&#x161;ளᰳֵͮá&#x153;&#x2C6;ν ܡŕ &#x2020;Ô&#x2030; Đ&#x161;á&#x2020;ľŕ°ąâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źŕą&#x203A; ŕ°Ľ Ô˘áŠ?á&#x203A;  धÍ&#x2C6;á&#x201E;&#x2021;Ęš

ŕŁ&#x201A;â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤÜ?â&#x20AC;ŹŕźŽ Ë&#x2013;ÜźŐ­ŕ š ŃŤÍłá&#x2030;&#x2020;á&#x17E;ť á&#x2C6;&#x2019;ŕ &#x2018;ŕ ´áŹ&#x2019; Ԥᢝŕ¤&#x201A; Í&#x2C6;Ęš

Ç&#x2026;ྼá&#x203A; ŃŤá§žŇ á?Žá&#x152;˛â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨ 'SPOUFOBD â&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;ŹÓŚŕžŹË&#x2030;ŕŠ&#x153;ŕĄ&#x201C; Ç&#x2026;á&#x2014;&#x203A;ŕŁ&#x2030;Ë&#x2039;á¤&#x201A;3FHJOBá&#x2C6;&#x2019;á&#x2030; Ë&#x2013;߼Ԣܡâ&#x20AC;Ťŕ &#x2C6;Ű&#x2039;â&#x20AC;ŹĐŽÍłá?ąáŻ? ŕż&#x192;Ń&#x2026;á&#x201C;Ąâ&#x20AC;ŤŕĄ&#x201C; Ý?â&#x20AC;ŹáŽ&#x2020;ளá?ĄÎ˝ ᨡŐ&#x2039;á§&#x161;áŤ&#x201A;á&#x2030;&#x201C; ள᫹Ի á&#x201E;ŤŇ&#x2018;ŕŠ&#x153;Ë&#x2039;á&#x2019;Ź ࣹत ŕĄ&#x2020; á&#x2026;&#x201C;ŕŠ&#x153;DPOEPŕ°Ľâ&#x20AC;Ť ׍â&#x20AC;ŹĐ&#x161;á&#x2020;ľŕ°ąâ&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źŕą&#x203A;ŕŁ&#x203A;ŕ &#x2C6; â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź

ŕŁ&#x201A;

Í°â&#x20AC;Ť Ý&#x2019;â&#x20AC;ŹĘśâ&#x20AC;ŤÝ&#x2019;â&#x20AC;ŹŃ˘ á&#x2C6;&#x153;ŕ &#x2020;á&#x2019;ŹĚśŕś´á&#x201A;&#x201A; ໷â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹŕŽ&#x2026;á&#x2C6;&#x153;Ęš ध ܰϢᢝ͎ á¤&#x201A;Ě&#x201C;᤯Ԣá &#x201C;ྫྷË&#x2013;༜ ளÍ&#x2C6;Ęš áĄ&#x201C;Ď&#x2DC; Í&#x2C6;Ęš ள Ç&#x2026;ӎॿ#SPTTBSE$Ó&#x153;á¤&#x201A;ᰳࠜܺá&#x20AC;Žâ&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;ŹÓŚ$POEPŕ°Ľâ&#x20AC;Ť ׍â&#x20AC;Źá&#x17E;&#x17E; Ç&#x2026;45-BVSFOUÓ&#x153;ŕŻ&#x2122;á&#x20AC;¨ŕ ´Ó&#x153;ࣹतӌŕż&#x2014;á&#x2030; ŕĄ&#x17D;UPXO $POEPĐ ŕĄ&#x2020; ŕŁ&#x203A;Ë&#x201C;ᢝ͎ â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źá&#x160;&#x192;Ě&#x192;ŕĄ&#x17D; ŕŠ&#x153;áŤ?ŕŁ&#x160;ŕĄ&#x152;Ő&#x2039; ŕŁ&#x201A;â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź

ć&#x20AC;ťçź&#x2013;ďź&#x161;ć?°čĽż çź&#x2013;čž&#x2018;ďź&#x161;č&#x2039;Ľç&#x201D;ˇă&#x20AC; çť&#x201E;ç&#x2030;&#x2C6;ďź&#x161;ä¸&#x20AC;鸣 çž&#x17D;塼ďź&#x161;ĺ°?ćł˝ ć&#x17D;¨ĺšżďź&#x161;Jules N

ć&#x153;Źć&#x160;Ľćł&#x2022;ĺž&#x2039;饞é&#x2014;Ž

ĺ&#x2021;şç&#x2030;&#x2C6;/ĺ?&#x2018;čĄ&#x152;/ç&#x2030;&#x2C6;

č&#x2019;&#x2122;ĺ&#x;&#x17D;ĺ?&#x17D;äşşĺŞ&#x2019;ä˝&#x201C;塼

Sinoquebec M 声ć&#x2DC;&#x17D;ďź&#x161;

â&#x2013; ć&#x153;Źć&#x160;Ľç˝˛ĺ??ć&#x2013;&#x2021;獠 ĺ&#x153;şĺ&#x2019;&#x152;č§&#x201A;ç&#x201A;šďź&#x203A;ć&#x153;Źć&#x160;Ľ ç&#x161;&#x201E;ĺ&#x2026;¨é&#x192;¨äżĄć Żç&#x161;&#x201E;ĺ&#x2021;&#x2020; ĺ&#x203A; ä˝żç&#x201D;¨ć&#x153;Źć&#x160;ĽäżĄ ä˝&#x2022;č´Łäťťďź&#x203A;

IPVTF á&#x153;´Ě ŕŠ&#x153;Ë&#x2039;ĘťÓšŕŠ&#x153; Óťá śáŤ? Ԥᢝŕ¤&#x201A; Ë&#x2013;ÜźŃ&#x2021;ŕ°&#x2039; ŕŁ&#x203A; á&#x20AC;° á&#x2039;´á&#x153;&#x2C6;ν á¤&#x201A;ܡâ&#x20AC;ŤŰ&#x2039;â&#x20AC;Źá &#x201C;ྫྷË&#x2013;༜%*9 Í&#x2C6;Ęš á&#x201D;&#x2C6;â&#x20AC;Ťŕ &#x2C6; Ú&#x2020;â&#x20AC;ŹĐŽÎłĐ¨Ęśŕ¸ś á&#x20AC;&#x2013;Ü&#x2018;Í&#x2022;᏾ á¤&#x201A;Đ&#x153;â&#x20AC;ŤßĽ Ú&#x2020;â&#x20AC;Źŕ˛˘ á &#x201C;ྫྷË&#x2013; Ç&#x2026;4U-BVSFOUÓ&#x153;ࣹ̟5PXOIPVTF á&#x153;´Ě ŕŠ&#x153;Ë&#x2039;ŕŁ&#x201A;ŕ­&#x201A;á¤&#x2C6;á?¤ ༜ Ě&#x201C;᤯ŕą&#x153;Ë?ÎŚŃ˝ Í&#x2C6;Ęšள ࣹĐ&#x153;ŕ &#x; Ôşá&#x2030; Ô&#x20AC;Đ&#x2122;Í° á&#x17E;&#x17E;ྫྷË&#x2030;ྣࠪĐ&#x153;â&#x20AC;Ť Ú&#x2020;â&#x20AC;Źá&#x20AC;&#x2013;Ü&#x2018;ŕą&#x153;Î&#x2021; ÓšŕŠ&#x153;ŕŁ&#x203A;

â&#x2013; ć&#x153;Źć&#x160;Ľäż?ç&#x2022;&#x2122;署ĺ?? ć&#x2013;&#x2021;莞莥ç&#x161;&#x201E;ç&#x2030;&#x2C6;ć?&#x192;ďź&#x152; ć&#x160;&#x201E;袭ć&#x153;Źć&#x160;Ľĺ&#x203A;žć&#x2013;&#x2021;ĺ&#x2C6;&#x203A; ç&#x161;&#x201E;ć?&#x192;ĺ&#x2C6;Šďź&#x203A;

Ç&#x2026;45-BVSFOUÓ&#x153;ྼá&#x203A; ŃŤá§žŇ â&#x20AC;ŤÚ â&#x20AC;Źá¨  â&#x20AC;ŤĚ&#x160;ܡÝ&#x2019;â&#x20AC;ŹÓŚ Ü°ŇŞ ᢝŕ¤&#x201A; ŕ°ĽŐ?áŹ&#x2019; á¤&#x201A;߼ಢ á&#x17D;Šá&#x20AC;Žâ&#x20AC;Ť ÚŁâ&#x20AC;Ź:.$"Ô˘Ő&#x2030;á&#x2C6;&#x2014;Ě&#x201C;᤯ धÍ&#x2C6;̨ Ë&#x201C;Ϣᢝ͎ धÍ&#x2C6;Ęš ĘšáĄ&#x201C;Ď&#x2DC;ள

â&#x2013; ć&#x153;Źć&#x160;Ľć˛Ąć&#x153;&#x2030;äťť ć&#x2122;Żďź&#x152;ä¸?ĺ&#x2026;ˇäťťä˝&#x2022;ć&#x201D;ż

ŕŁ&#x201A;â&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Ź


育机构的权力和义务。信函中暗示,即使学生 们罢课,老师们也应该继续教课。 魁省国家教师联盟(National Teachers Federation of Quebec,简称FNEEQ)的主席Jean Trudelle对这个命令感到愤慨。他指责说,魁省 教育厅试图暗中破坏学生运动。他建议教师们 尊重罢课警戒线,并采取跟2005年罢课时一样 的措施,即任何缺失的课程均将在罢工结束后 通过增加上课时间来弥补。CSQ教师联盟同时 还表示,他们已经警告过该组织的成员,如果 感到自身安全受到威胁,那么就不要去上课。 魁省教育厅表示,学生们拥有自己的权力,可以 抵制上课或抗议学费上涨,但是他们不能乱课 堂或阻止他人到学校上课。 与此同时,罢课活动在多所CEGEP并未引 起学生们太多的关注,因为他们中很多人对罢 课持怀疑态度。教学活动仍照常进行。

魁省将安装更多雷达拍照系统 2月22日,魁省交通厅厅长Pierre Moreau向 魁省议会提交了一项法案,希望能够在魁省扩 大雷达拍照系统的使用。 从2009年夏天开始,魁省交通厅启动了一 项小规模试验项目,在魁省三个地区共安装 了15套雷达测速系统,主要针对的是汽车超 速和闯红灯现象。交通厅还在安装光电雷达 测速仪的地区设立了警告标志,提醒驾车人 放缓速度或确保他们能够注意到停牌。在受 到监控的地段,车辆超速的现象有了前所未 有的减少,车辆的平均速度也下降了10%。超 速车辆的数目下降了68%,路口闯红灯的车辆 数量下降了85%。事故发生数量下降了20%到 30%。试点项目中的摄像机在各自地点至少还 会保留18个月,之后,政府将决定是否永久性 固定这些设备。 在此次提交的法案中,交通厅希望将雷 达拍照系统扩大到学校区域和道路施工地 段。新法案还规定,公司所拥有的车辆因超 速而被记录后,处罚和扣点将由当时驾驶这 辆车的员工负责。救护车和其他电话召唤紧 急服务车辆,在被测速器捕捉到有超速行为 时,不会被罚款。交通厅没有公布新摄像机的 安装位置,

但从获知的消息看,魁北克城已经成为运 行这个项目的最大城市。目前,魁北克城尚无 雷达测速摄像机,该市市长Regis Labeaume自 2009年以来,一直力促有关方面安装测速摄像 机。魁省交通厅表示,公众对雷达测速仪的态 度是非常支持的,他们的意见是,只要这样的 设备被用于改善道路安全,而不是为了创收就 是可以接受的。 一个由所有党派成员参加的调查委员会 发现,雷达拍照系统在减少超速现象以及车 辆碰撞方面发挥了积极的作用。该委员会在 2011年11月的一份报告中指出,驾车人平均 速度每小时减少了10公里,车辆闯红灯的现 象也减少了85%。同时,这项小规模试验项目 还为交通厅带来了2000万元的罚款收入。据 悉,2月22日提交的这份法案有望使在这项小 规模试验项目中安装的摄像机成为永久性固 定装置。 有关魁北克城小规模试验项目的相关信 息随后将会公布。2009年,魁省政府在蒙特利 尔安装了五套固定的雷达拍照系统以及一个移 动监测系统。由于这个项目的管理责任仍然归 属魁省政府,因此蒙特利尔政府做出决定,不 再在城市内安装更多的摄像机。

$$MBTTᡪᢻ֖$$MBTTᣓᢻ৲‫͈ྱ؝‬

Silverstar Mercedes-Benz ̃੣ᢻᝢ᝼

&-8

ࣱγν

ष̇᭞ ᩘ‫׫‬ፂူ

514.618.5278 yzhang@silverstar.ca

从今年4月中旬起,魁省将实施新法规, 禁止21岁以下的驾车者酒后驾车。魁省汽车 保险局(SAAQ)表示,此举是为了抑制年轻 人酒后驾车造成伤亡事故上升的趋势。 新法要求21岁以下驾车者滴酒都不能 喝,即血液中不得有任何酒精痕迹,只要测 出有酒精含量,就吊销驾照3个月。根据目前 的法规,上述规定只针对持实习驾照的驾车 人。在现有规定下,驾车人在拥有见习驾照 12个月后,可以通过考试获得有效期为24个 月的实习驾照。这意味着,20岁左右的正式驾 照持有人只要血液中酒精含量不超过法定标 准,就可以酒后驾驶车辆。SAAQ发言人Gino Desrosiers表示,在教育年轻驾车者养成良好 驾车习惯方面,这项举措非常必要。

3 版

魁 省 新 闻

蒙特利尔警方对流浪者罚单创纪录 来自蒙特利尔大学和渥太华大学的研究 者称,在蒙特利尔警方开出的罚单中,大约有 1/4都是无用的,因为这些创纪录水平的罚 单,都开给了蒙特利尔岛内的无家可归的流浪 人士。未支付罚单总额约为1500万元的未支付 罚单。为了帮助减少类似罚单数量,有6名警官 专门负责处理无家可归人士案例。 1994年,有1054张罚单开给了流浪者,多 为公开场合的醉酒者和游荡者。到2010年, 警方开出的这类罚单的数量激增至6562张。 由于地铁警方从2007年以来发放的罚单增加 了不少,发放给无家可归人士的罚单数量也 随之增加了33%,这些人均无法提供付款证 明。就蒙特利尔警方来说,2010年收到的针对 无家可归人士的投诉超过12,000份。

蒙特利尔南岸Brossard市图书馆 向市民提供电子书免费借阅 蒙特利尔南岸Brossard市政图书馆从2月 15日起向该市市民提供全新的电子书借阅服 务,拥有Brossard市图书馆会员卡的市民可在 登录该市图书馆官方网站 http://bibliotheque. ville.brossard.qc.ca后借阅到多达400本的电子 图书,内容包括小说、传记、青少年读物等,目 前还只有法语书籍。这些图书为PDF和ePub格 式。免费借阅期为21天。 2月25日13:30至15:00,Brossard市政府将 在Dix-30的Bestbuy电器连锁店向公众介绍 电子书借阅的有关事项。

本 版 责 任 编 辑 杰 西 若 男

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoquebec.com/newspaper

Laval新癌症治疗中心落成 2月20日,蒙特利尔北岸Laval市的癌症中心 举行了落成典礼。这意味着Laval、Lanaudière以 及Laurentian等地区的病人,无需再到蒙特利尔 接受治疗。仅仅是在几年前,魁省的一部分癌 症病人还不得不要到美国去看病,因为在这里 他们无法得到所需的放射治疗。 魁省省长Jean Charest在落成典礼上表示, 癌症中心的建成,不仅仅是居住在Laval的病人, 即使是Lanaudière 和Laurentian地区的病人也都 从中心获益。这座癌症中心的建造耗资6590万 元,位于Cité de la santé医院的旁边,可以为癌 症患者提供高科技诊断与治疗服务。据估计,中 心建成后大约会有1500名原本在蒙特利尔接受 治疗的病人,将会转入这家中心。 这座占地7000平方米的癌症治疗中心,共 设有30间专科化疗室。到2015年,这里还将添 置六台放射治疗线性加速器。Laval治疗中心是 魁省12个提供综合性放射肿瘤治疗服务的医学 中心之一。据统计,癌症目前已经取代心血管疾 病,成为魁省导致死亡的主要原因。有统计称, 在未来的30年里将会有570万加拿大人患癌,其 中魁北克居民占150万,大约会有72万人被癌魔 夺去生命。在魁省,肺癌已被列为第一大杀手。 专家呼吁,魁省人应该采取更健康的生活方式 并对早期癌症给予充分重视和及时治疗。

方投掷物品。有37人被拘捕。 蒙特利尔警方发 言人指出,这些被警察逮捕的人必须要做出承 诺,再次出现类似行为,将会面临扰乱秩序以 及武装袭警的指控。 根据魁北克省政府的计划,在未来五年 内,学费将从现在的2200元上调至3800元。此 前,魁省学费冻结了40多年。学生们对此感到非 常不安。他们认为,接受教育是一项基本权利, 学费上调会让很多人失去继续求学的勇气。然 而,魁省政府指出,魁省学费上调之后,魁省也 仍是加拿大学费最低的省份。政府强调,上涨 学费是为了更好地改善教育投资,促进魁省高 等教育的发展。 即使有部分学生抵制课堂,魁省CEGEP学 院的教师以及大学教授们将仍继续进行教学。 之前,魁省教育厅副厅长办公室曾向各大学和 学院的负责人致函,提醒他们注意这样的教

Ҫૅܷణܷᄉ .FSDFEFT#FO[ፂᩘ‫׷‬

www.sinoquebec.com

2月21日,为了抗议省政府上调学费,魁省 大约有36000名大学和专上学院的学生开始举 行为期两周的罢课。这次的罢课行动,是一些 学生们投票表决的结果,以向省长Charest领导 的自由党政府施加压力。在投票时,尽管只有 不到10%的学生选择参加罢课,但决定罢课的 学生数量正呈大幅度上升,预计下周将有更多 学校加入到罢课队伍中。在36,000名罢课学生 中,2万人来自魁省三所法语大学Université de Montréal、Université du Québec à Montréal 、Université Laval à Québec,其他16000人来 自专上学院CEGEP,以蒙特利尔的Cegep Vieux Montreal、 Cegep Marie Victorin为主。 逾4000名魁省学生2月16日上街游行,和平 示威最后演变成暴力冲突,警察用胡椒喷驱散 学生。2月17日,以学生运动闻名的 Cegep Vieux Montreal学生在学校门前设置障碍物,并向警

魁省禁21岁以下驾车者酒后驾车

2012年2月24日第483期

魁省36000名学生罢课抗议政府涨学费


р╢╢ро│ркЕсак╬│смЦсЬ║╤▓╨Ь╒В

чмм

▄╖св╗сЫа═п═Ир▓кс░│саОсзЩ▄▓сддрк╕ ро│рпЗсв╗сжПр░е

Yongxin Investment&Insurance Planning Inc.

4

сЭ╝╥ЕсйПсЫар░псаН▄▓соЦ█кркЕсаксНВс░Н ╥ктАл┌Н╦Ц┌НтАмспнр║а╙а▄▓рг▒сА░саИ╬╢сЭЧ

р┤Нр╢╢ро│

чЙИ

р░┤╨Ь╒В╦в═ЯроЩ╠арао╬│смЦ╨Ь╒ВсДЙрл╛р░╛сНВсйШтАл╫╖тАмс║Е сдпсг╛╨дсмГрбЪр░║р▒Э═ЯроЩсА░саИрмб╬Ш

5POZ-PV

р┐Чр╛▒сДЙсЭЯ╤▓с║Е╘║╠╛ргЮ╥про│сИзр╢Юсдпсг╛╬╢сБ╕сЭ┐═д

#VJDL7FSBOPсД╜сДФсТм╥о╨ЪсжасО╡

╨Ь╒ВFYU тАл┌ж┌атАм$PUF7FSUV 4U-BVSFOU)3. сВВсекZPOHYJOMPV!GGDPN

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS 

х╣┐ хСК ф┐б цБп

(.ро│сЭЯ╤▓с║У╘║╦╗╘║сИЬ

рйгр░║ 

╬│смЦ╟Л╬│р░┤█▓сзЪ╦Арп╛сдп█▓сзЪсДЙ╙Ь╤╛с║Ш

ркЕсак

╟ЛсДл╥СреН╥╕╩╜сДЙркЕсакр╜Цр╜Бс║ЕркЕсаксКХсВФс║Ш

╬│р░┤█▓сзЪ33413&41 5'4"╨СсИпркЕсак рйлсКнркЕсак

╟Л╩╣саЭр╡ЫркЕсак╠нсНАс║Б1 

саЭр╡Ы ркЕсаксаЭр╡Ы рйЬрбУсаЭр╡Ы 3341саЭр╡Ы

рг▒╨Ъро│сДЕтАл┌гтАмсДЙ7FSBOPс║ЕркБтАл▄лтАм╘йр╕ЛсДл сДЙ#VJDLрпРра║сЭ╣сЭЯ╟ЛснбсоВсИШрй╛╘всЯ╖╙зсЬИтАл▄лтАмс║Е рд▓╨Щ╩╢╦У╨Ъро│сМЮ╤╛сДЙрдПс░Б╦з╦Ц╟М 7FSBOPсжатАлсЯ╖▄лтАм╙зрйЬсв╗сЛ┤раЪ╨ОсдИсДЙр░║р│ЩсЭ╣ сЭЯ╟ЛсМ╣ре╢╓Ж╥БсДЙсЬИтАл▄лтАм╟Л╠╛╘вс░│╠а╩╢сКНсДЙсБ╕ розс║Е╬ТтАл▌ЯтАмрмб╬Ш╠╛р╕БрдпсОКсзкрй╛рв╗сОК╥ГсДЙсД╜сДФрдП р│псЭзрзесддсаУ╟М 7FSBOPсДЙсв╗св╡сЭ╣сЭЯсМЫрв╗с║ЕсЙЗр│Ч╠Е█бргЙсДЙ ▄╖сЫгра┤ргЕс║Е╧вр╖╝╠ЕсМ╣ра┤сДЙ╧всв╗═ос║Е▀╕╨ЪрдГ╠╢ сТмтАл▌ЯтАм╟МсПк╦ДсБ┐╠Есв╗тАл█ЛтАмсгПрв╗с║Ер╛Жр╖│роМсДЭр░ЭсСЗ╩╢ сКб╟М 7FSBOPр▓Х╤НтАл█ЛтАм╒БргВсЬИсЭ╣╦У▀╢╨Ър╢атАл┘╣тАмс║Е ркБ▀╢╨Ъ╬│смйрмН╒Ур░Эс░│рбОр╡Т╟М╒ЙсИЧ═Хр╜Бс║ЕсЪ╖╦Э ╩╢═│

ркРсИп▀всУлсДЙркЕсаксЭордП

╠арао╤лсМЩ сзЧсГАсдЖр░┤ р╛д╙Э╬│╧г р╛Чр╢ЖрмЙ╠Э

╘в сЭОрйг╘║ ╘й ╠Щ ╙з сЯ╖

╟Л╬│смЦтАлраС┌ЩтАмрдРсак╠ЦсжасО╡╦ЦсДЙсБ╕сдмраГ╬Т

╨Ыро┤рг▓#VJDL 7FSBOPс╕Щро┤сЛЭтАл█МтАм сДКсЯ╕╙ирйЭсв╝с╕ЩсдБ╒Мро┤╦З╠╜сДКсБ╖р╕│р┤╡рд░╟Н

 р░дсИЬсбР

$IFWSPMFU40/*$

рпРслНс║Ур░дрпЕс║Б╓Жс║В╩╜╙др╜БтАл┌атАмр╜Бс║У╨Ь╒Вр┤Н

сдАрмЛ╩╢сжЙ╦Арзе╒Ор▓зр║вр╢║сОРсМм╦мсбЩсДЙр╖Усв╗ ╩╢╨Ъро│$IFWSPMFU4POJD╟М сдЗсжЙсЭ╣сЭЯ╨Мр╗Чр╡ЦсмЕсо▓р▓к╟ЛржмсСЮ╤в╠ариТ сЫк╟Л╘║сддсжа╙Ысп░╥ж╨Ь╙гр╣гсгВтАл▄ШтАм╘М &$05&$┬о &$05&$ ┬орд▓рн▓сДЙ╥о╥ж╦зсв╗с║Ер╝╕╤всв╗╦ЮсДЙрпГ р╢К╦Уржм 4POJD╩┐╠иргЫр▒О╟Усо║╟Ф╩╢сУЙсДЙс░Бсп╣╦м сбЩс║Е▀▒ркБ╨ОсдИсДЙс░Бсп╣рн▒рмМрй╛р░╢╬ТтАл▌ЯтАм4UBCJ MJ5SBL┬о MJ5SBL ┬осВВ▀ФсИ╢▀┐рмМ╥ГсМЖсНСсМй╨Щ╦Эр▓Х╤НсЬИсО╡с║Е ╥к╩╝╘║сддсжас░│сг╣╦У▀╢╨Ър╢атАл┘╣тАмс║Е╦Э╦▒раЖрмб╬Ш ╨Ъснж▀╢╨Ъ╬│смй╟М

сЮУсРПсА░саИ╥псА░р╡УсдАсВВсЮЦсоФсМЭ╓жсЮЫ

рпЩр░ДсА░саИ рзеснЙсЬ╡╦ГрйесД░╥п

р░╖сЛб .#"

╦мсбЩ р╗ЧсгСсОРсМм  р║е р╝З ╥о╥ж

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS

┬╛ р║М╙з▄╖▀ерв╣тАл╫╖тАмсКнсА░сЖптАл▄втАм

┬╛ рг▒╦Ц╟Л╥к╦ПтАл┌НтАмркЕсаксА░саИсНВс░Н

┬╛ с│а╒Мра╢▄╖▀есзЪсЪ╖сЖРсЙВсБ╢

┬╛ р░б═Й╦ПраС╦ЦтАл┌НтАмсЭ╝╥Е╨Ь╒ВркЕсаксНВсА░сВВсЮЦс╜Щ &YU ═ЯроЩсА░саИ

▐╛р▓▓сЙ╜

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

╟ЕсмесИО█▓сзЪс╜Л3341╘в5'4" ╟Ер╕╡рзЛрг▒сзЪс╜Л3*'╘в-*' ╟Ер╛Чр╢ЖрмЙ╠Э╙ЭсВд╬│смЦ

р╡УсдАр░ержВркЕсв╡╦ЭсА░саИсоОслЗ 'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS сДЙ╠атАл▄втАмс╜Л╒Ур░┤╠ар▓ЙсЮЫ╟М тАл┌ЩтАмс▒Ж╙С╨РсД┤с╜Л═ЯроЩсА░саИрпж╩╢раСсзЪсЪ╖р░и╥л╨Ь╒В╘всаИ╥лсКХ╤▓╨Ь╒В╟М'SFFEPN'JOBODJBM╘всЭ╣сЭЯ╦в═ЯроЩ╠арао╬│смЦ╨Ь╒В╦зтАл╫╖тАмр▓Х╟М

 сбР 70-5

сйШтАл╠╝╫лтАмсЫк

═ЯроЩ╠арао╬│смЦ╨Ь╒ВсмГрбЪр░║р▒Э

╨Ь╒ВтАл┌ж┌атАмс╜Щ$PUF7FSUV 4VJUF 4U-BVSFOU 2$ )3.

╟Е╦У╠а╠арао╬│смЦ ╤лсМЩ=▀┐р░п=р╢╢╦г

╟Е╦У╠а═Эр╡┤╬│смЦ ╟Е╦У╠асзЧсГА╬│смЦ

╨Ыро┤ 4POJDс╕ЩрпДсмН╦нсбЪс╕Щ сВАрзж╦Ярао

 7 0 - 5 сп░╩╝╠УсаН

рйгр░║с╜Щ 

сВВсекс╜ЩMJ[IV!GGDPN

рг▓╘║╩╝слВр░и╥л

Michel Chen

рйгр░║ 

рйгр░║ 

mchen@maisonneuvechevrolet.com

сдпсБ╕р╖Усв╗ (. .BJTPOOFVWFсйШтАлре╢╦Ц╫лтАм

XXXNBJTPOOFVWFDIFWDPN тАл┌ж┌атАмс║У3700, rue Ste-Catherine Est, Montr├йal (Qu├йbec) H1W 2E8 сдВQJFJYтАл┌атАмсиа

сВВсЮЦс║У ═ЫсД╜с║У 

сАМр╢ДсЮУркЕсак╦АсаИраЬсКнсА░╨Ь╒В Victor Wang Investments and Wealth Management Inc.

("3"(&$)"44&рг▒сбР╦Э▄╖═Фр░и╥л

"VUIPSJ[FEEJTUSJCVUPSPG-POEPO-JGF*OTVSBODF$PNQBOZ UISPVHIJUT'SFFEPN'JOBODJBMEJWJTJPO цЬмцКехЕичЬЯчФ╡хнРчЙИ: www.sinoquebec.com/newspaper

р░┤╨Ь╒В╦в═ЯроЩ╠арао╬│смЦ╨Ь╒ВсДЙрл╛р░╛сНВсйШтАл ╫╖тАмсдпсг╛╨дсмГрбЪр░║р▒Э═ЯроЩсА░саИрмб╬Ш╟М ╨Ь╒ВтАл┌ж┌атАмс║У3773 Cote Vertu, Suite 200, St-Laurent, QC, H4R 2M3

сАМр╢ДсЮУ.#" Dun (Victor) Wang Financial Security Advisor с│а█▓ра╢▄╖▀ерв╣тАл╫╖тАмсКнсА░сЖптАл▄втАм

╟Ж

рйгр░║  сВВсЮЦ &YU сВВсекWJDUPSXBOH!MPOEPOMJGFDPN

www.sinoquebec.com

рд╖╨дрд┤#" Qihong (Vicky) Zhang Financial Security Advisor ╩╝р╣С╠Усдп▄╖▀етАл▄в▀е▀е╫╖тАм

╟Ж

XXXDIBTTFTDJPJODPN

р░б═ЙсФИрпВсйПсЫа╦У╠асА░саИсНВсА░▄▓рг▒

╟Ж

рйгр░║  сВВсЮЦ &YU сВВсекWJDLZ[IBOH!MPOEPOMJGFDPN

╟Д╦У╠а╠арао╬│смЦ╟Е╤лсМЩрдп╟Е▀┐р░п╟Ер╝жр╕▓р╢╢╦г ╟ДсмесИО█▓сзЪ р╕Л╨▒сдЭ═У╧▒сЧзсЭЯ╤▓3341 ╨СсИп╧▒сЧзсЭЯ╤▓5'4" ╟Др╕╡рзЛрг▒сзЪ р╕Л╨▒сдЭ═УроЕ╨Щ█▓сзЪ33*' сМ╗сБ╢роЕ╨Щ█▓сзЪ-*' ╟Д╦У╠а═ЭсГА╬│смЦ ╟Д╦У╠асзЧ▄╖сВ╝сГА╬│смЦ Victor Wang Investments and WealthManagement Inc. ╟Д╦У╠а╧грдФ╘вр╛дсИШ╬│смЦ is a firm in insurance of persons.

9%

9#

5$

р╢Л╦Й▀есБ╢саУсв╗тАл┘┐тАмспЯ

рд╖▀╣═Ъ

саУсв╗р░и╥л ╧НсаЭсВБсЮп .POU3PZBM

раИ╨о╧всв╗═о

╦Ур░д╤╜сАК╤лр░п╠╢р╡Ы

╘▓р░е╒ЙтАл╦Ч█ЛтАмсБ╛╠Грйгсв╗ сЮЯрз░сЮпсДЕреЗ XXXDIBTTFUPZPUBDPN

тАл┌ж┌атАмс╜Щ3BDIFM&TU .POUSFBM)+) сВВсЮЦс╜Щ╤лр░║с╜Щ ═ЫсД╜с╜Щрйгр░║с╜Щ &NBJMс╜ЩI[IBOH!DIBTTFUPZPUBDPN


最高法院裁决魁北克学生无权豁免伦理宗教课

ࣸ ζ ν ᢻᛠ

GARAGE GUANG XIN

នζፂᖸ ͈ಪМ᥊ ੾శዴອ ᄽនనҫ

ྱ͈Ὑ૰఺ෳNj ˃ˉ፤νὙԦҮ఺ෳႂᡸԢ఺೙ଌ҃ጆፑNj҆ᢻԢ ૰ᣂᑁNj᫸᩠ ழՓଌ҃ጆፑNjऄᄧ১ેጆፑNjКᢻႂᡸԢႂ٧ጆፑ

1131 Rue Hickson,Verdun, QC H4G 2L3 ĝ Юᤈዚ

1131

Rue Cool

Rue Hickson Rue De L'eglise

514.678.0950 438.877.2612

ซб˃ˉීᢻ፤ν੾࣍నҫḞ᜺ಪːಪḞនζγ᠎nj

˃ˉ஋ᬩងறԢ፤ν ঋ૸ఝ૰ᣂᑁࣰ֖ᛥ ૰఺ෳḚդБ᠟߶೜ԢγШḛ ීᢻ఺೙Ԣႂᡸጆፑ ҆ᢻጆፑḞ১ે֖ᣀՓጆፑ ஋ᬩ೜฽Ԣ፤ν

ԦҮ఺বᑞុஞ ள

ఝ૰ᣂᑁ᝹‫ܫ‬Ԣុᓫࣰᛥ᝹‫ܫ‬

ὐ὏ὄ

ኃ̊൒૰఺ෳ὇դ߶೜Ὀ

ઈ੭

Б᠟

ႂព  Curé-Labelle $IPNFEFZ -BWBM )75

Ձᰳᤳ ၿӮՓӑ ՁѢԯѢᰳᤳՐ ֆʶᒯֆ̊ཁᒯཁ ֆНཁᒯཁ ֆ௅Ժᮔጝ ՓԾᣀҁ#PVM4BNTPOᢻᛠܷጝѫ᧾ҁ #PVM Curé-Labell,Փࢺᣀዚ вᭉЮᤈ ዚ ҁ᣹ఴᢻᛠ Ձᰳᤳ ၿӮՓӑ ՁѢԯѢᰳᤳՐᤈ Й#PVM $MFSNPOU ՓӮᛠҁ᣹#PVM$BSUJFS dž 0෸ᅋ#PVM$BSUJFS ᒬཨ᯹ЙBoul. CuréLabell. ՁМᡸ ෸ᅋՁМᡸ᣾෱ ѫ᧾ ҁ᣹ᢻᛠ ܲ˓Ϣᢻͮ

̃੣ීᢻᦠ͇ Н˓తγν

R.D.P. 9685 ,boul. Henri-Bourassa EST H1E 5W9

LAVAL 164 , Rue De La Station Chomedey, Laval H7M 3H7

஌ᬪೝಊБ᠟ ቆុႂᡸ ૱෴ᡑ ᫸᩠‫ူܪ‬ ૱ᣃᑂᡑ ҆ᢻԢ১ેጆፑ ᢼʹԣअᄨ᫹ᩡ ૰ԦҮ఺Ԫᤳ኷ ‫پ‬ᣃࠀͯ Ө̡࿘ࠒ 

Ћश ීᢻ፤νDe L’ Église Auto ྱѾ ఝ૰ᣂᑁʶ। ͕৻

Кᢻ᫸᩠ʶ।

˃ˉనҫḬ ዴνႂᡸጆፑԢႂᑧᣃ͇೜ಉ ዴν྆ෳΘःԢчԁጆፑ ዴνԦҮ఺ҮҦጆፑ ዴνҮҦᣀՓԢऄᄧ১ેጆፑ

ႂ ព

ҨМࠈ

̃੣ීᢻ.VGGMFST ᠆᠉߶ᜈ ʶࣱγν

̃੣ᣂᑁ ៵ளᣂᑁʶಧ

γ᝼᠎᧙

ঋᤳఝ૰ᣂᑁԢࣰᛥᣂᑁ ঋᤳఝ૰఺ෳԢෳᬥ ঋᤳఝ૰҆ᢻ ঋᤳఝ૰ଅචክ

௾᤯ពNjᔭ஠నҫ

 

)JDLTPO 7FSEVO)(-

੣఺

 

Tom Garage

ྱ͈

૰ᑁ ᫸᩠

ቩ ន న ҫ

፤߶͛ल એКҮ୲ γ೜ጆጆ Ш ฽ ፑ ፑ

ቆႂ ុᡸ ጆጆ ፑ ፑ

ᢻ ᢵ ‫ؤ‬ ໡

ᢻ ͳ ஞ ्

К መ ν ᢻ

Б᠟߶К೜ಉ

҆ᢻ ଅච ᭀ҄

ྱ͈ ১ેጆፑĀĀ

੽ଋγᬖ̂஋ᢻᣙ፤νẘՎᑉᒯʼ ᱆ӑАซбීᢻ፤ν఺೙࣍ ૆Ꮎ‫ීڍ‬ᢻႂᡸጆፑ˃ࠑྠ

នζ˝ఴ

‫ڦڠ‬ẓ(%V1BDJGJRVF -BDIJOF)43 ႂពẓ  ੣఺ẓ  ௾᤯ពNjᔭ஠̓ึ ᛠᢻᡸጲ 1ՁᰳᤳၿˋՓ᜴ҁՁ 4U1JFSSF Ѣԯ ෸ ᰳᤳМᡸ᣷᥊ ҁTU BWFOVFՓࢺ6 ᣀ ෸#PVM .POUSFBM5PSPOUPґᛠѫ᧾Ծદ Ԁҁ%V 1BDJGJRVF

ଡΘ߶ᜈࣰ֖ᛥ

ᖸˉௐᫍֆʶᒯֆНඇܸBNQN

Jenny Zhang: 514.883.4246 John Samadi: 514.895.2946 ᢻᛠ514.323.8080

ঋᤳనҫḬ

ଋԩ̂஋γᬖᢻᣙ

಑ცኀ‫ޱ‬ቲ

ੜ‫ܘ‬ገઔৎࣶࡼ༂ฒ@ ̃੣ීᢻႂ෈

‫ٽ‬ᣂ߿ͮ

ᝌ᧕ా‫ڙ‬ఴᢻᛠ

ኃʶ൒፤νԺ̙ԩ

὇௾᤯ពὋᔭ஠Ὀ

ӑழᢻᛠ

ՁᰳᤳМᡸ #-7%%&$"3*& ֖+&"/5"-0/ ̓ႌˋ ˠ൥ᒯ/".63‫ڠ‬ᨠቢ

ྱ͈"VUP1SP+" ૸߶ීᢻ፤νᛠ ૸߶ීᢻ፤νᛠ ྱѾ͕৻

蒙特利尔63名消防检查员最近对整个 蒙特利尔市的建筑物的消防安全进行检查, 目的是在2012年检查全市超过10万个报警 器。在2011年,蒙特利尔市对99000个楼房的 消防检查中,有30%的报警器不能正常操 作。在未来的几个月的检查中,超出报警器 质量不合格的楼宇最高处于250元的罚款。 蒙特利尔消防安全服务组织(Service sécurité incendie de Montréal,简称SIM)副 主席Pierre Sigouin说,这次检查行动的目的 是提高市民的消防防范意识,在2011年,蒙 特利尔有16人因此丧 失了宝贵 的生命。 80%的意外,都是因为没有报警器或者报警 器出现故障。 检查员还必须确保楼宇的走火通道和 出口保持畅通,当发生意外,住客能够及时 地离开现场。因此,需要在楼宇的里里外外 看个清楚,在检查当天,所有市民都对他们 工作表示欢迎。 Pierre Sigouin解释,除了私人楼宇,检 查员也会检查工厂,医院,景点的消防是否 安全。这63名检查员大部分都是消防员,并 且接受了专业的消防检查培训。 在未来几周, 蒙特利尔消防队员将会对 广大市民进行消防安全宣传活动,活动的口 号是“消防法规保护您们宝贵的生命”( Votre vie l’exige, le règlement aussi !),SIM也 会使用其他媒体平台进行宣传。宣传活动结 束以后,从四月开始就开始对那些没有安装 报警器或者报警器存在故障的楼宇进行处 罚。但是否处以罚款由检查员决定,根据情 况,他们也可能要求业主安装一个报警器, 而不予处罚。

36&#6$)"/ $05&%&/&*(& )14

̃Ӡࣱීᢻ፤νፂᰍ੾࣍ቩន˝৥నҫ

.FUTPܷ഍

5 版

魁 省 新 闻

蒙特利尔公寓报警器存在安全隐患

੣఺

ࣸˋពNj௾᤯ពNjᔭ஠నҫ

Б᠟஋ᬩ੾శ֦ល

裁决感到难过。他指出,他们希望魁省教育 厅能够重新考虑对此课程的态度。跟MorseChevrier一起工作的家长们将开始收集证据, 证明此课程对他们的孩子们造成伤害,并希 望不久后能够继续进行诉讼。 Drummondville的这对夫妇表示,法庭 的裁决将造成严重后果。母亲称,四年级的 儿子已经开始询问有关其宗教信仰的问题, 对如此年幼的年龄,这种情况令人悲哀。她 和她的支持者认为,此课程为学生们引入了 宗教大杂烩,淡化了学生的信仰。她认为,向 学生们介绍其他的宗教信仰应该等学生们再 长大些进行。她称,他们夫妇以及其他家长可 能会考虑继续采取法律行动。

拿大最高法院。加拿大最高法院于2011年5月 对此案进行了审理。 女法官Marie Deschamps此次在其裁决中 指出,在不强迫学生加入某宗教的情况下,让 学生接触广泛的宗教信仰,并不是对学生灌 输某种思想,也不干涉上诉人的宗教自由。此 外,让孩子们早期接触与现有家庭环境不同 的宗教信仰是无可争辩的事实。认为让孩子 们接触各种宗教违反了他们的宗教自由或其 家长的宗教自由,事实上意味着摒弃了加拿大 社会多文化的现实,并忽略魁省政府在公共 教育方面的责任。最高法院表示,上诉人未能 证明伦理宗教课程干涉了他们的宗教自由,也 没能证明学校委员会拒绝给予他们的子女宗 教课程豁免权是违反了他们的宪法权利。 魁省教育厅最初引入伦理宗教课程时, 曾遭到了一些天主教家长的反对。他们认为, 此课程干涉了他们将自己的信仰传给孩子们 的自由。他们还辩称,此规定侵犯了受权力 与自由宪章保护的信仰和宗教自由。他们希望 自己的孩子免修此课程,并希望自己的孩子们 以后也能免修其他类似宗教课程。当时,有近 2000名家长要求教育厅允许他们的子女免修 宗教课程,但遭到了拒绝。如今,加拿大最高 法院跟魁省政府持同样见解,并支持早先魁 省地区法院的裁决。 基督教团体联盟对加拿大最高法院的裁 决表示了失望,认为此裁决阻止了他们的孩子 自由选择伦理和宗教课程的权力。基督教家 长协会(Catholic Parents Association)负责人 Jean Morse-Chevrier表示,该组织成员对此

本 版 责 任 编 辑 杰 西 若 男 阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoquebec.com/newspaper

2月17日,加拿大最高法院做出裁决,驳回 了魁省Drummondville一对夫妇的上诉请求, 拒绝给予其子女免修魁省学校伦理宗教课程 的豁免权。加拿大最高法庭裁定,魁北克省学 校开办伦理与宗教必修课,符合宪法规定,未 侵犯宗教信仰自由。 2008年5月,魁省教育厅在省内各中小学 引入伦理宗教必修课,替代了原有的天主教 和基督教宗教课程,并规定九年级以上的学 生均需修读这门课程。此课程覆盖魁省文化 中所有主要宗教信仰,其中包括天主教、基 督教、犹太教以及原著居民的信仰。 教育厅 表示,此课程向学生们介绍了全球及魁省不 同的宗教信仰和传统,鼓励学生和谐共处。 省政府认为,此课程可以培养来自不同背景 的学生之间的融洽关系。 2009年,居住在Drummondville的一对夫 妇(按照法庭禁令不能公布其姓名)曾提出要 求,希望自己的孩子能免修此课程。这对夫妇 有两个孩子,其中一个孩子上小学,另外一个 孩子上中学。他们称,他们的孩子被迫接触跟 与其宗教所不相容的其他一系列宗教信仰, 受到了严重的伤害。他们认为政府此举违反 了他们的宗教自由。 学校委员会拒绝了这对夫妇的请求,称 魁省教育厅曾公开说明,不得有学生免修此 课程。这对夫妇针对学校委员会和魁省政府 提起诉讼,但未能说服魁省最高法庭法院,获 得豁免权。魁省最高法院驳回了该请求,而魁 省地区法院拒绝对此案进行审理。2010年, 这对夫妇在请求被驳回后,将此案提交给加

www.sinoquebec.com

3 年前,蒙特利尔Lester B. Pearson学校委 员会启动了国际幼儿学前班项目(international pre-kindergarten program)。现在,在该校委会 注册参加这个项目的人数已经出现了大幅增 长,从当初的8人增加到了98人。这些3到4岁的 儿童在这个项目中,可以学习英语、法语及第三 种语言,如中文或西班牙语,还可以使用iPad、 笔记本电脑以及智能电子白板等先进设备。但 是,这个非常受欢迎的项目却至今没有获得儿 童日托中心的许可证,而这个许可证正是魁北 克的法律要求的。去年秋季,学校委员会获 悉,这家位于Dorval的日托中心所开设的国际 学前班项目将因为没有许可证而被关闭。 上个月,该日托中心的儿童家长收到来自 魁省家庭与长者厅的通知,称将关闭这家“非 法”日托中心。通知称,家庭与长者厅计划清 空日托中心建筑内的设备,并从2月23日起关 闭这家日托中心。然而,2月16日,魁北克家庭 与长者厅却宣布,这家日托中心不会被关闭, 因为政府有关部门相信,日托中心管理方正在 做出积极努力,来申请获得许可证。 家庭厅负责区域运营管理的副厅长Mimi Pontbriand表示,家庭与长者厅已经收到了几乎 所有所需的文件,但在正式发放执照之前,还 有一些文件需要准备。有关部门还需要对日托 中心进行最后的检查,以确保其符合相关规 定。Pontbriand表示,提前三十天发放通知是为 了让日托中心能够有时间来进行相关步骤,显 示出申请许可证的诚意。在过去数周里,家庭 与长者厅与这家日托中心进行了良好的合作, 其执照申请文件的准备有了很大进展。

2012年2月24日第483期

蒙特利尔英语校委会 无证经营学前班不会被关闭

2Ձᰳᤳၿ᜴ՓˋҁՁ TU BWFOVF Ѣԯ ෸#PVM.POUSFBM5PSPOUPґᛠ᣾.FUTPܷ഍ ጝ ѫ᧾Ծદ Ԁҁ%V1BDJGJRVF


加国微博

§罗马教宗本笃十六世宣布,他会在 10月21日为17世纪的莫霍克原住民女子Kateri Tekakwitha封圣,她将成为北美洲首位 原住民圣人。Kateri Tekakwitha于1656年生 於纽约州,别号「莫霍克百合」(Lily of the Mohawks),大半生在纽约州居住。她热心 传教,力抗阻力,後来逃离纽约州,迁居魁 北克省原住民社区Kahnawake地区。Kateri Tekakwitha于1680年去世,年仅24岁,安葬 在魁北克省Kahnawake的St. Francis Xavier Mission教堂的大理石圣坛中。其封圣过程 在1884年开始。 §魁北克南邻美国缅因州医生敦促法 裔加拿大人进行体检,疑似有危险疾病与 他们的法裔祖先有关。在魁北克某些地区法 裔人的胆固醇水平高于正常值。在缅因州的 Lewiston-Auburn地区,病患案例高出其它地 区很多,而这个地区是1800年代法裔移民来 北美的登陆地。

杰 西 若 男

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

§根据加拿大统计局发布的数据,去 年12月全国制造业销售额达499亿元,增幅 0.6%,为6个月来第5次录得增长。在制造业 全部21个行业中,有12个销售额上升,比如 耐用品行业销售额增长2.1%;汽车制造业 增2.9%。从省区来看,4个省份制造业销售 额上升,主要集中在本国中部地区,尤其是 安省和魁北克省。 §加拿大统计局公布的数据显示,由 于汽油价格上涨的原因,1月份的通胀率由 前一月份的2.3%升到2.5%。总体消费价格 上涨了0.5%,几乎抵消了前一个月的下降。 1月份,单汽油价格上涨了2.8%。食品价格 去年上涨了4.2%。除了能源和食品以外的通 胀率为1.6%。

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.ca/newspaper

§Airports Council International宣布了 2011年机场服务质量奖(ASQ):加拿大渥太 华国际机场为北美最佳;在小于200万乘客 的机场中,魁北克城机场获得北美最佳;在 最佳改进方面,蒙特利尔国际机场获得北美 最佳。这是根据对乘客针对机场服务和设施 等36项指标的问答得出的结果。

卑诗被害女胡雅婷 两儿子仍同牧师照顾 怀疑遭分居丈夫牟钟鸣杀害的华裔女子胡 雅婷的父母,因不服两名外孙交由张牧师一家 临时照顾而上诉至卑诗最高法院。法官2月22日 作出裁决,认为胡父母的上诉理由不成立,将维 持原有判决,孩子继续由张牧师一家照顾。关于 孩子的永久「监护权」(guardianship)和「监管权」 (custodianship)的审理将于3月进行。 法官宣读判词时指出,维持法官上次的裁 决,将孩子交给张牧师临时抚养的决定,是基 于从孩子能获得最好的照顾和最大利益作考 虑,并无不妥之处。关于胡父母提出的上诉理 由,如担心孩子目前的生活环境会对他们身心 造成不良影响、儿童厅当初决定将临时抚养权 交给张牧师的决定欠缺考虑,且可能已经受到 拥有孩子监护权的牟钟鸣的影响等,这些都只 是胡父母单方面的想法,实际情况并非如此。 法官强调,牟钟鸣身在狱中,完全不可能操控 儿童厅的决定,更不会直接向孩子施加影响, 而张牧师代为照顾孩子的安排亦非遵照牟的 「意思」。另外,胡父母目前并未获得永久居 留身分,居住地点不确定,不具备抚养孩子的 条件。胡木铭对判决表示失望,他认为法庭对 于「血肉亲情」的考虑太少。

FUJI 汽车修理厂

www.sinoquebec.com

□车身整形处理 ■喷漆、喷油 □汽车配件 ■拖车服务 □汽车修理全科 ■防锈处理

价格合理 (提供国语服务)

Jean Talon O. ●FuJi修理厂 Bates

Boul.St-Laurent

加 国 新 闻

一家在魁省境内经营的叫做Canadian Royalties的矿业公司为了缓解其位于魁省北 部的矿场内的工作压力,为中国吉林吉恩镍业 公司在魁省的矿场雇佣了一批来自NouveauBrunswick省的工人,在魁省引起了争议。 这些来自Nouveau-Brunswick省的工人每 3周会乘坐一架波音737客机从矿场所在城市返 回他们的家乡Miramichi。Canadian Royalties公 司的主要控股人为来自中国吉林吉恩镍业公 司,其股份达到了75%。Canadian Royalties已 经向Nunavik镍矿投入了8亿加元,该矿计划于 2012年夏天进行扩建。 Canadian Royalties将为他们的250个新岗 位招收500名新工人。这些工人每3周进行一次 轮换,之前在矿上工作了3周的工人回家,在家 休息3周的工人回到矿上去工作,周而复始。这 座矿蕴含着丰富的金属,包括捏,铜,钴,铂和 金。目前,新开放的岗位中已经有很多被来自 Nouveau-Brunswick省的工人预定了。 Richard Desjardins在2011年10月因抗议 Canadian Royalties为其矿场雇佣100多名来自 外省的新工人而被解雇。该矿场位于Déception南80公里,在魁省最北部。 Desjardins无奈地说道,魁北克矿工对于 突然在矿上看到一群Nouveau-Brunswick来的 工人感到莫名其妙,他们也因此提出过抗议。 人们经常在电视上看到魁省政府提出的“北

Wilderton

魁省为中国公司雇用外省工人引起争议

Cote des neiges

6

§加拿大统计局公布的数字显示,全 国去年12月零售额为386亿元,比前月下降 0.2%;专家分析说,这显示消费者提前完成 假日购物,在假期期间的花费则更加谨慎。 同期全国批发贸易额增长0.9%达到496亿 元,最大增长部门为汽车和汽车配件业,食 品、饮品和烟草产品批发也有增长。其中安 省和魁省升幅最大。

Boul.Decarie

整理/本报

地址:235 Bates,Mont-Royal,Qc H3S 1A1 电话:(514)737-7987,737-7986 传真:(514)737-7805

部计划”(le Plan Nord),这个计划创造出来 的职位应该属于魁北克人。他勇敢地代表了 全体魁北克工友向公司提交了抗议书,结果 却遭到了解雇。 在被解雇之前,Richard Desjardins还曾经 建议过他的儿子去NunavikNickel矿上开铲车。 Richard Desjardins说道,他付钱让他的儿子在 魁省教育部指定的学校进行工程机械操作 培训,当他的儿子毕业时Richard Desjardins向 Canadian Royalties公司推荐了他。但他从来没 有得到任何答复,而此时招聘工作正在Nouveau-Brunswick如火如荼的进行。 在魁省的一个议会委员会研究了关于矿 场的相关法律规定后,情况有了转折。 来自Ungava选区的魁人党省议员Luc Ferland认为,魁省北部这些得到政府支持和资助 的公司应该为本地工人提供相应的培训和工 作机会,而不是雇佣外地人。Ferland一直以来 都是“飞行雇员”的坚定的反对者,所谓“飞 行雇员”(Fly In Fly Out)是指那些从外地来 到魁省北部工作,然后回到自己所居住的地区 度假的工作人员。他认为,这些Fly In Fly Out的 人不是魁省尤其是魁省北部发展自身经济可以 依靠的人群。 魁北克职工联盟(FTQ)的建筑分部( FTQ-Construction)主席Yves Ouellet每次一 想到Richard Desjardins为其Nunavik Nickel矿 场雇佣百余名Nouveau-Brunswick矿工的这件 事就火冒三丈。 Ouellet先生认为,如果这件事发生在魁北 克普遍缺乏合格矿工的背景下,那该公司的做 法是合理的,反之则是让人无法理解的。阿尔

编辑/唐漠

伯塔省曾经在段时间内从魁北克及其他省份 雇佣了数百名工作者,因为当时那里缺乏优秀 的电工、焊工和管道装配工等。但目前在魁省 并没有出现缺乏矿工的情况。 2011年秋天,Nunavik Nickel镍矿从Nouveau-Brunswick省雇佣了100到150名矿工。今年 冬天,他们被分成2批,每批60人左右,来执行 3周的轮换工作。 FTQ-Construction重型起重机工人工会 主席Evans Dupuis认为,这些工人的工资相当 高,每个人的年薪达到了约10万加元。 Yves Ouellet信誓旦旦的表示,如果魁省的 北部计划执行者决定大批雇佣外来工作者,那 么FTQ-Construction将为了魁省本地劳工的权 益和他们斗争到底,绝不放弃。北部计划创造 出来的工作岗位应该属于魁北克人。

ӫᡔ+0: Ꮱដనҫ ᱆ᄴᏡដМ͗055*"2͗տ ஊउૈ߿ՎኍߥԊᝢ᝼Ꮱដ Չዜ஠͇Ꮱដ γ᝼ஊउ֖กऐᝢԺ ᰁཱẅඋˉ᝼ẅߥͮ᝼ẅѢၶ᝼ẅፆު ᝼ẅሎު᝼ẅሎުѻфẅӬᢵ᝼௙ẅ‫׷‬ ˉՋՎ ԯដనҫẓ‫׷‬ҫៀѻԯដԢФ߱ԯដ

ႂព  ͛ᄽ  &NBJMKPZ[IBOH!ZBIPPDB ‫ ڦڠ‬1JFSSFEF$PVCFSUJO .POUSFBM 2D )77 ፮ጲ‫ڠ‬ᨠ7JBVቢʽᢻԀҁ

丁果时评专栏(402)期

文/丁果

“中国模式”的新解 “中国模式”的讨论依然在国际媒体上热议,而在大 陆, “中国模式”已经成了某种共识。从国际舆论的角度来 看,热炒中国模式的原因,在于三个现象,一个是美国的超 级霸权开始走下坡路。人们自然要关心,谁是未来的世界新 超级强国,因为从人类历史的发展过程来看,从波斯帝国, 罗马帝国,到唐朝,大蒙古帝国,奥斯曼帝国,再到大英帝 国,以及战前战后的美国,各领风骚很长时间,但都经历了 鼎盛时期后的衰落,大部分还遭遇败亡。于是,在短短三十 年改革开放时间里,攀上世界经济第二强的中国,是否会超 越美国,成为超级霸权?第二,在这波金融债务危机中,最 早达成区域整合的欧盟,发生了巨大的危机,如果欧盟就 此瓦解,那么, 中国模式的崛起,将形成更大的全球意义;第 三,在第三世界的发展中, 中国模式已经开始发酵,成为与华 盛顿共识抗衡的最大机制。 但是,全世界都疏忽了,甚至连北京自己都没有想 到,从中国本身的叙述,或者从“一个中国”的立论来看,目 前“中国模式”的提法和定义本身,具有极大的缺陷和盲 点,对中国最终完成统一的目标来讲,有害无益。 我们仅从两岸关系的角度切入来看,台湾大选之后, 两岸关系的前景再度成为热门话题。民进党检讨大选失败 的原因,主要还在于对两岸关系定位的模糊,蔡英文的“台 湾共识”,输给了马英九的“九二共识”,如果民进党在这 个问题上没有新的叙述,那么,民进党四年后要拿回政权, 恐怕并非易事。而一般舆论认为,共产党在给马英九输送 两岸关系的经济利多后,将在政治上施加压力,提出政治谈 判的时间表,确保台湾的未来发展,纳入两岸统一的轨道, 由此彻底排除台独。习近平在走访美国的时候,采取了柔性 和人性化的新方式与美国交往,但在台湾问题上,则主动表 态,要求美国反台独。由此可见,在十八大之后, 中共的新领 导层,也就是习近平李克强体制,在面临两岸关系的重大变 化时,将突出反独的诉求,要求台湾纳入未来终极统一的轨 道。而目前“中国模式”的提法,将严重阻碍这一战略目标的 实施。 同时,从香港的角度切入来看,特首普选前的最后一 次“特首选举”,已经风波四起,变化丛生,而根据基本法, 香港在2017年实行全面普选,2020年立法会实现普选,大陆

与香港的关系,也将面临历史的新时期,在这种情况之下,如 果北京没有新思维,没有新的愿景,没有新的理论框架,面 对这样的历史大变革, 可能就要走偏差。不仅如此,随着两 岸三地交往的日趋密切,如果对三方关系没有高瞻远瞩的定 位,那么,鼓吹摩擦和分化的民粹主义,就会乘虚而入,毒 害中港台,也弱化中华民族振兴和最终统一的历史进程,北 大教授孔庆东怒骂香港人是狗,以及诋毁台湾民主进步的 言论,引发港台的哗然,正是一个明证。 以为,今天的当务之急,就是重新定义“一个中国”以 及与此相关的“中国模式”的内含。其实, “一个中国”在地 理上,文化上的内涵,并没有太大的异议,人们担心的是不 同的体制和生活环境,因此, “一个中国”的内涵,必须在客 观上符合两岸三地的现状,包括同与不同。由此,最精炼 地概括今天“一个中国”的内涵定义,那就是“大陆的经济 崛起,香港的法制廉政,台湾的民主进步”,而这三方面的 含义,又构成了今天的“中国发展模式”定义。目前在国际 上广泛流传的所谓“中国模式”,讲的是大陆的自由经济与 威权体制的结合,以及由此模式带来的经济崛起,这就自 然把港台的体制模式和发展模式排除在“中国之外”,这 是相当错误的,不仅如此,国际社会和港台还都误解为北 京会拿这种模式来统和港台,这自然就引发了反弹与质疑, 而港台人民殊不愿意这样做。新的定义,当可修正这种缺 失。 其实,从历史的发展脉络和逻辑来讲,两岸三地之所 以呈现出不同的发展阶段和形式,主要源于近代帝国主义 的侵略与中国的内战,因素相当复杂,不能由两岸三地的哪 一方简单概括承受。 “一国两制”的提法和在香港的实践, 有成功也有曲折,而对于台湾,则门坎也没有迈进去。因此, 在真正一个中国,即两岸三地(其实,加上澳门特区,是两岸 四地)的范畴内,平等地列入大陆香港台湾的发展特色,才 是完整意义上的“中国模式”。 当然,从变和通的原理来看,这三者不是互相独立 于对方,而是互相影响,互相促进,互相融汇,最后演变 成“一国良制”,但是,不能期待这个“一国良制”在短时间实 现,因为目前的现状,是由百年历史的遭遇铸成,要最终解 决问题,也需要有耐心和爱心来等待。

ௐ̼ዴֵࠑሒ รᛧ఺࣯ᛧ఺ ᗛۡ᜺ഴణܷᄉӧ̠ࠑХआ

ௐ̼ࠑሒḞᝢᄽϡᡛʶᄇѫḓ

ྱᆵೢीዓ ࣽۘҁ᠍ḓ

 4JOHMFྱ͈ᆵࣽۘ %PVCMFྱᆵᒽ᤟ࣽۘ  2VFFOྱᆵೢीዓࣽۘ ྱᆵ˽ᑚࣽۘ2VFFO ൂఱࠃఱࣽ%PVCMF4J[F സರఱᮿಷ͇‫ݒ‬

ܷђ͈ ઎᠓ႂព

ఴआࣽۘ‫᧓ڨ‬ၸҪૅܷӻ ၶࡌᝢԺᄉ᫸༡౅஧ၶ̖

ឯᮎࠆᒬᛠᐎጆᢻଡ᠍

ᬒЮ᝹థܷ᧙Б᠟ϢᢻͮṺ Բథࠃఱ̊஦ൄԢࠃఱ೚‫ݢ‬ԻὋ൓ᤀ౎आᤤ᠓ὀ ᗛۡ‫)ڦڠ‬JDLTPO 7FSEVO 2$)(- ፮ጲ%FM’&HMJTF ੊-BTBMMF ᣀ˱ՁМᢻ  ᖸˉௐᫍඇܸ ֆ͓̃ো ᫂ԯܷ᧙Б᠟Ϣᢻͮ

ܲܲ͟‫ڦڠ‬1FUSPMJB 5PSPOUP .+8 

รᛧ఺ణᰳђ͈Њ Њ ࣯ᛧ఺ణᰳђ͈Њ Њ ܸཨጋᆊႂᑧ්ᩝђ͈Њ Њ

̼ᩘ‫ܪ‬ႂព


$FSUJGJFE3FBM&TUBUF#SPLFS

╨ер░ерддсКТ╘всЬИ╬╜╦Г╦ЙсЕ╗сЮБ╓Ц▄▓рг▒╦Й╨осНВс░Н ракрйЬ рбУсНЖр▒Э╘всЭ╣ро╢р░ер║Ж╥ИсЭвсЮБр▓йрл╡рзесДЙснЙсЬ╡ ╦Эрзермб ╬ШсзЩсв╡сЭа╧бсДЙр░и╥л

рйгр░║(514)998-9930 ═ЫсД╜(514)937-7144

сл╣╨Пр╛м╦ЙсКнсА░сД┤ре╢ ╦Г╦Й сл╣╨ПрйЬрбУ╦╗╙нсЮУ╬╢ сНВс░Н

7 чЙИ

-B4BMMF╙ЬтАл▌ТтАмриТ▄╖╤╜рдп ╨Ър┐ЧсЙар╛м╦Й рг▒рддсЖВсЖС ▄░тАл▄╖▌Т ▄ЦтАм╙ж╓Ц╩╢тАл▄╖▌ТтАм ╙ж раИ ╨о св╗ рдВ ╘д св╗ слВ ╘║ ╧всгЩсв╗ св╗сеКро│╬╜╘║╧в╦П сжЙсв╗ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═░раЖ сТм ╠╢ р╢┤ сВВ саЯ сВВ р░Л ро│ рбУ соЖ рг▒ слВсЙУрг▒ро│ ▄╖сФИ тАл ┌ЖтАмсАЦ▄СтАл▌ЭтАм╨осЫг сдВ▀ер▓в╨ЬтАл┌ЖтАм ╓ЦтАл ┌г╫╖тАмсТм═░рйК╤всИЬ рдз═И ╩╣/&8

сЧЫргЙ╦ЛсжЙ4IFSCSPPL▄╖сЫг ▄╖ тАл █ЛтАмсТм ╥п со┐ спЭ сгА сЭз рг▒ сЦ╕ ╦Йсои╩╣╠╛╩╝ рг▒╤Л╤╜р╣ж ╩╣ ╒┐рв╣сШасзЪ╩╣ рг▒ сПдрдЖ ╦УрдП═ор░есждр╛а ╦Ц со┐╦Э╦Ю рн▒═║сКд╙м раЖр║╕сИ╢ ▀┐ рдз═И╩╣╦Й╦ЮсаЖсаЙ█▒ сЭк/&8

4U1BVM╙ЬсдВ+PMJDPFVSтАл┌атАм сиасЙв╩╗тАл▌ТтАм╙жр┐ЧсЙар╛м╦Й рг▒ рдд ╩╢р┤Н╩╢тАл▄╖▌ТтАм╙ж╦У╙╣ рйЬ рйЬ ╦Л сТм ═░ ╠Г р┤Н ╙ж ╓Ц ╙ж р░етАл┌атАм╩╜раИ рбУсоЖрг▒рл░ ро│ сВВр░Лр╢аслВсЙУсл╣╘╗ро│ сдВсдБ ╥отАл╓Ц┌гтАм╨ЬтАл"┌ЖтАмOHSJHOPO рдз ═И╩╣/&8

4BJOUMBVSFOU╨ЬраЯ╙╣рйЬ ╦У╙╗сБ╢слН╓ЦраИ╨осв╗рдВ снжсИд TRGU р┤Н сдВ7BOJFS р░е раИ╨о╥кр╜Цр║гр╕Тр╖И╧гсв╡рйЬ╦н ╦о╓Цр▓║рлЕраИра┤рпР╨ЬраЯсКн сА░ ╙Йрк╣р░есМ▓сВВсЬ╝р╜Цр╢┤╓Ц╬│ смЦсдВтАл╠У┌г╫╖тАмсдпро┤╬жрдз═И ╩╣╦Й╦ЮрнВраС/&8

сЬ┤рб│%%0╙ЬсЯ╖▀│ рг▒ рдд рйЬслН сЕУрйЬ ╙╗ сБ╢слН ╙│тАл┌атАм╙брг░ро┤рбЖ ╘д св╗рдВ╘▓╥к╦У╧всв╗═о ╦Ц ▄╝╤Зр░ЛсЙЖсЮ╗ ╦Ц▄╝рл░р╢асМЖ сНС ╦Ц▄╝╒нра╣ сАЦсНИсоВ╓╜сМЖ сНС тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ сАЦ▄Срг╖ снб сдВ╒Пр▓в╓Ц╨ЬтАл ┌ЖтАм╘УрддсКТ ╨Ь╒ВсДЙр▓зр▒ЫрйЬ ро│сдВсЬИ╬╜сФИ саЯ╩╣ рдз═И╩╣╦Й╦ЮрнВ раС/&8

ргЙ╦Цре╢сдВ.D(JMM▄╖▀етАл▌ТтАм р╛м╦Й тАл═осА░┌атАмсО╡р▒Ь╬З ╠прпГсЙЖ рйЬрйЬсИЬсдЖр░е╩╝р╣исЙЖслН ▄▓соЙ сПбро│ р░е╦Г╠асКнсА░ р░▒тАл┌атАмр▒Ы ═░ раЖ╠╢сВВсаЯ р░Лр╢арйЬ╦Л╠╢ рг▒роЕ ╨Щ╩╣ рдз═И╩╣/&8

7FSEVO╙ЬтАлраЖ═░ ╦Йр╛м▌ТтАм сТм╠╢р╢┤сВВсаЯсВВр░Л рйЬрбУреЩ рдДсПб╬╜ слВсЙУр╢┤сВВ▄░тАл▄ЦтАм╨Ъ сжЙрл░ро│ ро│р┤Нр│Ш р░е╩╗╦У╧в св╗═о рйЬ╤Е╩╢р╕╢ р╡есЫа╥БсдВ %F-├╜&HMJTFтАл┌атАмсиасЙв╤л сз╛ ╠Усдпро┤╬жсдВ╨ЬтАл▌Т ┌ЖтАм ╙ж╓Ц╩╢тАл▌ТтАм╙ж р░▒тАл┌атАмр▒ЫсВВ р░Лр╢а рдз═И╩╣сдЯ╒Л сТм═░╥к╤всИЬ/&8

$PUFEFTOFJHFT▄╖тАл█ЛтАм╩╢╨КсЗй ╓╡рдЖ╤втАл ╫лтАмTIPQQJOHNBMM╨о╠ар╕╢ рпТ снгсдЛсйЩсТм╦ЮсНВсЦ╕ сЦ╕╦ЙснжсИд╩╢ ╩╣рбЖ╘▓╥к╙брбЖсДЙ▄╖тАл рдВ╠▒█ЛтАм╘║ ╠╛╠п╠Врй║╘ж╨йснЕтАл╦Ю ╦Й ╫лтАмсНВсЦ╕ рг▒ ╦Й╦Ю╘║╨СсаЯ█▒сЭк рг▒сЦ╕╦Йсои ╩╣ рг▒ ╤Л╤╜р╣ж╩╣╠╛╩╝ ╘Ьрл┐ ╨ЪсжЙрдзсйШ╓Ц╒┐рв╣сШасзЪ╩╣ рв╣═║ рпРслНсЖА рн▒ ═║сКд╙м сПд р▒Ы╩┐╧б рдз ═И╩╣╥ксаН╦Й╦ЮсЮУтАл═И ╫лтАмр▓к╘║тАл╫╖тАм ╘║╠╛╠псйПсЫасаЭр╡Ы/&8

╟Е сдВ0LB╨ЬтАл┌ЖтАмсТмр╜и╬│ркП╙Ь сбпсИОр╖▒сг╖сЛЪ ╦ПсЕУрйЬр░▒рбУ ╤втАл ╫лтАм╙╣рйЬ ╦У╙╗сБ╢слН ╙│тАл┌атАмснжсИд╙бTRGU со▓рп┐тАл ▌ЭтАмсдВ╨Ь тАл ┌ЖтАмрдз═И╩╣рйЬрбУснЙсЬ╡▄╖сзЩсНд╬╜/&8 ╟Е р╖▒сг╖═░▀│сБ╕тАл┌атАм╤втАл ╫лтАмсбпсИО.POUSFBM╙осжЙсв╗сИн╤л сз╛ сдВ(SBOCZ :BNBTLBр╖▒сг╖╙│тАл┌атАмснжсИд 4RGUрдз═И ╩╣ 4RGUсексОГ▄╖сМЭ+/" /&8 ╟Е ═░▀│сБ╕тАл┌атАм╤втАл ╫лтАмсбпсИО.POUSFBM╙СсжЙсв╗сИнра┤рпР ╙│тАл┌атАмснжсИд 4RGUрдз═И╩╣ 4RGUсексОГ▄╖сМЭ+5:

╟Е ╦Л╙Ь'30/5&/"$тАл┌атАмсиасЙвракснж ╩╗тАл▌ТтАмсТм═░╥к╤всИЬр╛м ╦Й тАл▌ТтАм╙жтАл▌ТтАм╙ж сДл╥С╙ж╓ЦтАл┌атАм╩╜раИ╦Й╦ЮсТм═░р░е╥С╒РсФИ тАл┌арйЖ▀╕╓Ц┌ЖтАм╩╜раИ ╘▓▄░╦ПтАл▌ТтАм╙ж╘║╠╛╤всИЬ ═░раЖсТм╠╢ р╢┤сВВсаЯсВВр░Л сдВтАл┌атАмсиаракснж╨ЬтАл╓Ц┌ЖтАмсОйсАотАл ┌гтАмсАЦ▄С═ХсО╛ сдЯ╒ЛсТм ═░╨й╤всИЬ рдз═И 

╟Е сдВ.0/,тАл┌атАмсиасЙвтАл▌Т ╦Йр╛м▌ТтАм╙ж╟ЛтАл▌ТтАм╙ж▄╖рйЩтАл █ЛтАм╩╗ рбО╘▓╥ктАл┌атАм╩╜раИ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═░раЖсТм╠╢р╢┤сВВсаЯсВВр░Л рйЬ╤Е╩╢ р╕╢ ╘║╠╛сТм═░╩╢тАл ▌ТтАмрдз═И╩╣сдЯ╒ЛсТм═░╨й╤всИЬ/&8 ╟Е -"4"--&╙Ь╦Цре╢тАл╠У ╦Йр╛м▌ТтАмсдпро┤╬жсдВ╨ЬтАл╦Й╫╖ ┌ЖтАмсЫг ╬│ ╨итАл▌ЭтАм╨ор┤Нр│Ш тАл▌ТтАм╙жтАл▌ТтАм╙жтАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ р░▒тАл┌атАм р▒ЫсВВр░Лр╢а ро│слВсЙУ р░е╦Г╠асКнсА░ рдз═И╩╣/&8 ╟Е .POUSFBMсдВ+FBO5BMPOтАл┌атАмсиасЙв рг▒рддтАл╦Й╫╖тАмр┤Н╤в тАл ╫лтАмр░исЬИтАл╦Й╫╖тАмсЫг сАЬсБФсЫг ╩╢р┤Н╦П╦УтАл╦Й╫╖тАмрдЖсйУ╥кр┤Н╩╝тАл▌ТтАм ╙ж р╢З╦УтАл╫╖тАмсйУрг░ро┤рбЖ рг▒р╢ПроЕ╨Щ╩╣ рйЬраЖсТм╠╢р╢┤сВВ саЯ рйЬрбУр┐Г╤ЕтАл ▌ЭтАмслБр░пркЕсак рдз═И╩╣/&8 ╟Е ╦ЦтАл█б┌НтАмсМТ╙зтАл▄╖╦Й╫╖тАмсЫгтАл▄╖╦Й╫╖тАм╘ЧсгАсЭз ╦УтАл╦Й╫╖тАмрдЖсйУ╨ЪсжЙ ╤всИЬ со┐спЭтАл╫╖тАмсйУ╦Э╦Ю слБр░п╒Л╒О тАл╫╖тАмсйУсТмсаЖр╢┤сВВсаЯ╓ЦтАл╦Й╫╖тАмсИп ╬│смЦсКН слБр░пркЕсак рдз═И╩╣/&8 ╟Е тАл╦Л ╦Йр╛м▌ТтАм╙Ьр╡есЫа╥Б13&'0/5"*/&тАл┌атАмсиасЙв╙а╤лсз╛ ╠Усдп ркЕсакр╛м╦Й ро┤╬ж тАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ сВВр░Лр╢а ╒Рсл╣╘╗сЦ┐тАл┌атАмро│слВсЙУ сИЬраЖ ╟Е -POHVFVJM╙ЬтАл▌ТтАм╩╝рбП╩╜сйУ╨Ър┐ЧсЙар╛м╦Й рг▒рддсЖВсЖС сТм╠╢р╢┤сВВсаЯ слБр░прйЬраЖ рйЬсИЬр░е╩╝р╣исЙЖслН рдз═И╩╣ ▄░тАл╠Г ▄ЦтАмр┤НтАл▄╖▌ТтАм╙ж╩╢тАл▌ТтАм╤всИЬ ╩╢р┤Н╤всИЬ%FQQBOFVSр╢Зр░д ╟Е тАл ╦Йр╛м▌ТтАм╨Ь╠Усв╗╥Б$BEJMMBDтАл┌атАмсиасЙв╠К╤лсз╛ тАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ ═░раЖсТм╠╢р╢┤сВВсаЯсВВр░Л сАЦ▄СтАл ▌ЭтАмсдВ▀ер▓в╨ЬтАл ┌ЖтАм╙│тАл┌атАмснж ╨Щ╩╣ р░▒тАл┌атАмр▒ЫсВВр░Лр╢а сИЬраЖсТм╠╢р╢┤сВВсаЯ слБр░прйЬраЖ рйЬсИЬ сИд▄╖рйЬ╤ЕсУбтАл ▌ЭтАмр░е▄▓сгЩ╧всв╗═о рдз═И╩╣/&8 р░е╩╝р╣исЙЖслН рдз═И╩╣ ╟Е 7FSEVO╙ЬтАл ╦Йр╛м▌ТтАмсдВ7FSEVOтАл┌атАмсиасЙв╤лсз╛ тАл▄╖▌ТтАм╙ж сБ╢риТсгАсЭз ╓ЦтАл▄╖▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═░раЖсТм╠╢р╢┤сВВсаЯсВВр░Л рбУсоЖ ╟Е ╩╝рбП╩╜сйУ.0/53&"-╙СсжЙ.JSBCFMра┤скЩ╦ЦтАл█ЛтАм%&1"/ рг▒ слВсЙУрг▒ро│ сИЬраЖтАл┘┐▌ЭтАмркРс░│ рдз═И╩╣/&8 /&63сдЛр╛м╦Й╩╢сбР╤втАл ╫лтАмсЦ╕╦Йсои╩╣╒д-050╩╣ рпГ▄░ ╟Е тАл╠У ╦Йр╛мрг▒╦Йр╛м▌ТтАмсдпро┤╬жсдВ1SFGPOUBJOFтАл┌атАмсиасЙв ╬│ ╙нр░есЮп╠а╒┐рв╣сШар╢┤╩╣ сбпсЧЫргЙ╤лсв╗сИн ╩╝снж╙ж╤всИЬ ╨итАл▌ЭтАм╨ор┤Нр│Ш тАл▌ТтАм╙жтАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ р░▒тАл┌атАмр▒ЫсВВр░Л р░др░ер╜ОсХШ╒Л╒О рйЬрбУргЙроК═д═И╩╣рдз═И╩╣╥ксаН р╢а ро│слВсЙУ сИЬраЖсТм╠╢р╢┤сВВсаЯр░е╦Г╠асКнсА░ слБр░прйЬраЖ рйЬсИЬ сдЛрйЬргЫрдЖ/&8 р░е╩╝р╣исЙЖслН ╩╢╘п═И╩╣TPME 40-% ╟Е сЧЫ ргЙ ╙С сжЙ 1 * & * 9 ▄╖ сЫг сДЗ саН сЗй ╓╡ рдЖ ╤в тАл ╫лтАмT I P Q ╟Е 3PTFNPOU╦Цре╢тАл╠У ╦Йр╛мрг▒╦Йр╛м▌ТтАмсдпро┤╬жсдВ╨Ь QJOHNBMM╨о╠ар╕╢рпТ снгсдЛсйЩсТм╦ЮсНВсЦ╕ ╦Й╦ЮсНВсЦ╕рг▒ рг▒ тАл ┌ЖтАм╙ЭсмТ╓Ц▀ер▓всКН ╬│╨итАл▌ЭтАм╨ор┤Нр│Ш тАл▌ТтАм╙ж╓ЦтАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ сЦ╕╦Йсои╩╣ рйЬсИЬ═п╨Ъ╙Й рг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣ ╩╢╠а╘║рйй ╨Щ╩╣ ро│слВсЙУ рбУсоЖрг▒ р░▒тАл┌атАмр▒ЫсВВр░Лр╢а сИЬраЖ╠╢ сА░ рв╣═║рпРслНсЖА рн▒═║сКд╙м рдз═И╩╣╥ксаН саНсМЭ╩╣ ╦Й╦Ю сВВсаЯ р░е╦Г╠асКнсА░ слБр░прйЬраЖ рдз═И╩╣/&8 █▒сЭк ╦Й╦ЮтАл┌Н┘┐тАмсЮУтАл╫лтАм/&8

сАМр╕Я

╟Е р┐ЧраС╓╡р╛ардЖсгАсЭз р╡Цр╕осЭ╣сЭЯ╥крлЕ▄╖р╕Л╨▒р┐ЧраС╓╡р╛а ╦ЮсЬ╡ сНВсЦ╕сДФ╙ЙсДФсносКН сАЧр░е╩╢раСрдЖтАлрб│┌ЩтАм╨ораС╦мсИИ"OHSJHOPO сКГ ╠ГраСро│рдЖра▒сЬ╡рдзрд╖тАл┌ЩтАм╙орб┐р░г▄╖тАл┌г╫╖тАм%JYсНВсЦ╕╥Срп┐сД╣ тАл ▌ЭтАмсАЧроЮ═│сгАсЭз╓╡р╛атАл╫╖тАмр▓Х╓ЦрдЖснж рдз═И╩╣сПдр▒Ы█▒сЭк/&8 ╟Е сЧЫргЙ"IVOUTJDснгсдЛсйЩр╕Рсо┐спЭсгАсЭз тАл▄╖╦Й╫╖тАмсЫг ╦Й╦ЮсНВсЦ╕ рг▒ сАЧ╤НтАлрг▒ ═УсдЭ▄лтАмсЦ╕╦Йсои╩╣р░е▄░╙н сЭ╣тАл▄лтАмс┤О╨Ъ рдП ═о╙б▄▓рг░ро┤рбЖроЕсйПр░║ргВсНВрл░ро│╠ар╕╢рпТраЖр║╕сИ╢▀┐ рдз═И ╩╣═Ир▓к╘║тАл╫╖тАм/&8 ╟Е ргЙ╦Цре╢▄╕рв╣═║сдЛсйЩсЬ┤рдп╓ЭтАл╫╛тАмрдЖсгАсЭз $PODPSEJB▄╖ ▀е ═осО╡сНП╬З ╠Усдпро┤╬ж рв╣═║рпРслНBNQN╓Ж╩╢╥Б╓Ж ╠К рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ рг▒ро│сЬИ╬╜ роЕсйПсМЖсНС╨ЪсжЙр░Эро│ сПд р▒Ы╩┐╧б рйЬсИЬ╒Л╒О рг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣ ╒┐рв╣сШасзЪ╩╣ рдз═И ╩╣╘║тАл╫╖тАмро│═Ир▓к/&8 ╟Е .POUSFBMрб│3PTFNPOU╙ЬсЬ┤рдпржЛсо┐рдЖсгАсЭз рг▒сПдрдЖ рн▒ ═║сКд╙м сНВсЦ╕р╢╜тАл█┐тАмр╜Цр┐Р╦Э╦Ю рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ рг▒╤Л╤╜╩╣

╩╣╒┐рв╣сШар╢┤ сПдр▒Ы█▓р░┤╩┐╧б рдз═И╩╣╥ксаН/&8 ╟Е 306&(.0/5сжд╒б╥крйЬ╠Ц ргЫ╠К╘╗сПдсШ╣р░║ рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣

╩╣-050 рг▒╤Л╤╜╩╣ ╩╣╒┐рв╣сШар╢┤ рдз═И╩╣/&8 ╟Е ╦ЦтАл╦Ц█Л▄╖█б┌НтАмсо┐спЭсгАсЭз рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣╠╛╩╝ ╦Й╦Ю сНВсЦ╕▄▓рг▒ ╠ар╕╢рпТ раЖр║╕сИ╢▀┐ рдз═И╩╣╘║╒ОрпР╦╗╩╜р╛м ╦Й рйЬ╠Црдз═И╩╣р╡УсдАр░ераГ╥ж╦╗раСр▓ЙсЮЫсЮЯсМ╣сакроз

.05&-╓ЦсПд╠асмТсгАсЭз ╟Е ргЙ╦Цре╢рпасМЮсдЛсйЩ)05&-╨асЭЯтАл▌ТтАмрйЬслН рг▒роЕ╨Щ╩╣ ▄▓ ╘Ьрл┐╨ЪсжЙрдзсйШрг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣ рдз═И╩╣/&8 ╟Е .0/53&"-ргЙсПд╠асмТ ╨асЭЯрйЬслН╨атАлраЖрг▒ргб рбО┘╜тАм р╗Ч рг▒р╢ПроЕ╨Щ╩╣▄▓ ╘Ьрл┐╨ЪсжЙрдзсйШ╓Ц╒┐рв╣сШар╢┤╩╣ рг▒ ╤Л╤╜р╣ж╩╣ рбУсоЖ╓ЦсЭ╣тАл▄лтАмсКН▄▓соЙсПбро│ рдз═И╩╣ ╟Е %08/508/сдВ1"1*/&"6тАл┌атАмсиасЙврпасМЮ)05&-╨асЭЯтАл▌ТтАмрйЬ слН▄░╥к╩╢сжд╒б╤всИЬ тАл┌атАмр╜БтАл▌ЭтАм-0$"5*0/ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ╘Ьрл┐╨ЪсжЙ рдзсйШ ╒д╒┐рв╣сШар╢┤╩╣ рг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣ саЯсБ╕═п╟Лрдз═И╩╣

щШЕшп╗хЕичЬЯчФ╡хнРчЙИя╝Мф╜УщкМхкТф╜УцЦ░цЧ╢ф╗г:www.sinoQuebec.com/newspaper

╟Е 4BJOUMBVSFOU╨ЬраЯ╙╣рйЬ╦У╙╗сБ╢слН╓ЦраИ╨осв╗рдВ снжсИд TRGU р┤Н сдВ7BOJFS р░ераИ╨о╥кр╜Цр║гр╕Тр╖И╧гсв╡рйЬ╦н╦о ╓Цр▓║рлЕраИра┤рпР╨ЬраЯсКнсА░ ╙Йрк╣р░есМ▓сВВсЬ╝р╜Цр╢┤╓Ц╬│смЦсдВ тАл╠У┌г╫╖тАмсдпро┤╬жрдз═И╩╣╦Й╦ЮрнВраС/&8 ╟Е ргЙ ╦Ц ре╢ ╙ж р┐Ч сЙа 5 P X O I P V T F ╦У сЕУ рйЬ рбП ═░ снж сИд TRGU╬│╨итАл▄▓▌ЭтАмсоЙсПбро│ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ р░е╩╢раИ╨осв╗рдВ рдз ═И╩╣/&8 ╟Е ╦Л╙ЬсдВ1SFGPOUBJOFтАл┌атАмсиасЙв тАл▄╖▌ТтАм╙жр╛м╦Й╤втАл╫лтАмр╢ЗтАл▌ТтАм сжПрпжсбФрбОрдп ╩╢р┤Н▄╖╘Й╥к╘ШрйЬ╥к▀╕рйЖтАл┌атАм╩╜раИ╤всИЬ ╠Г р┤Н▄╖╘Й╥к╘ШрйЬ╥к╩╝р┤НсЕУрйЬ╤всИЬ ═░раЖсТм╠╢р╢┤сВВсаЯсВВ р░Л рдз═И /&8 ╟Е ргЙ╦Цре╢с│жсзЪтАл┌атАмр╡┐ сдВ▄╖▀ер╡есЫа╤лсз╛ снжсИдрг░ро┤ рбЖ раИ╨осв╗рдВ р░есл╣╘╗ рдз═И╩╣ ╟Е /%(╨ЬраЯ╙╣рйЬ╦У╙╗сБ╢слН снжсИдTRGU ╠Гр┤Н сдВ45 -6$╦Ц▀е р░ераИ╨осв╗рдВсВВ╥ослВ р░▒тАл┌атАмр▒Ы р╢Зр░д╘╡снЙсЬ╡саЯсБ╕ ╙Йрк╣тАл┌атАмсИп▀ер▓всИп╬│смЦ╓Цр░╜саЯ рдз═И╩╣сбВсдЮ╤Б сК╖р╝о▄┐╓ЦрмЕр╖│р╜Ор░║/&8 ╟Е сЬ┤рб│1JFSSFGPOET╙Ьснжракр╖▒рп┐╩╗рбОсЯ╖▀│ рг▒рдд рйЬ слН сЕУрйЬ╨ЪсжЙснж╒Ур╖▒рп┐ ╙╗сБ╢слН ╦У╘ШрйЬ ╙│тАл╩╣╦П┌атАм ▄▓рг░ро┤рбЖ рв╝▄╖╒РсмТ╓Ц╥кр╜Цр║гр╕Тр╖И ╘дсв╗рдВ╘▓╥к╦У╧всв╗ ═о ╦Ц▄╝╤Зр░ЛсЙЖсЮ╗ сАЦ▄Срг╖снб р╖▒снжраФроЦ рйЬ╤Е╬│╨итАл ▌ЭтАмрдз═И ╩╣/&8 ╟Е 7FSEVO╙ЬтАл▌ТтАм╙жтАл╠Г ╦Йр╛м╦Й╫╖тАмр┤Н╦ПтАл▌ТтАм╙ж╓Ц╩╢р┤Н╦ПтАл╫╖▌ТтАм ╦Й╤всИЬ рг▒роЕ╨Щ╩╣ р╡есЫа╥БEFM├╜&HMJTFтАл┌атАмсиасЙв╤лсз╛ ╠У сдпро┤╬ж ▄╖сзЩсПбро│рг▒рбУсоЖ ═░раЖ╠╢р╢┤сВВсаЯ рдз═И╩╣═И р▓к╘║тАл╫╖тАм/&8 ╟Е 7 F S E V O ╙Ь тАл ▌Т рдВ ╠▒ █Л ▄╖ ╦Й р╛м ▌ТтАм╙ж ╤л ╤╛ ╤в сИЬ сИЬраЖсТм╠╢р╢┤сВВсаЯ ╠▒рдВ╦ПрбОсВВр░Л сдЯ╒Лрй║ ╘ж раС╨есКНсаНр╛м▄╖тАл╠▒█ЛтАм╧▒ р╡есЫа╥БMBTBMMFтАл┌атАмсиасЙв╤лсз╛ ╠Усдп ро┤╬жсдВ▀ер▓в╨ЬтАл ┌ЖтАмр░▒тАл┌атАмр▒ЫсВВр░Лр╢а рдз═И╩╣/&8

0''&3"$$&15&%

рйгр░║

сйШтАл╠╝╫лтАмсЫк

тАл┌НтАмсЮер╕БсЮесФнсЮе

╨Ь╒В MJGFODBOBEB!HNBJMDPN

сЮпсоФсМЭ ╠╛╨С╦гсКН ▄▓рг▒р╕БтАлр╖У┌НтАмсв╗сБ╢╠Ц╘ЗраСсНВс░Н ╦Эрзермб╬Шр╜ЦсЮУ╟ЛсЛ┤ре╢╟Л╨Ьрг░╟Л╒ЛсА░╟Л ╨Ъро┤═осаУсв╗╟Л╬│╨и╟ЛсНд╬╜╩╢═│╙Р╦Г╦Йр░и╥л

╦ЧсБ╛саОтАл═п═И▌ЭтАмсбУ╧ШраГрз╗▀╢╨Ъ╘║сндсД┤р╖│ ╬│╧ШсПм╦г╓╡═Х 5PZPUB╓╡р╛а╬╢сЭЧсДЙ╬│сЭ╝ риЖсЬ╡╦┐сЭМ═Ф▄▓╓╡сИЧ╟Л╩┐╒О═И═осДЙ╠Грйгсв╗с╕ЮсЮпсДпрмЛсДЕреЗ╨Ь╒ВсОйсЙвр▓ЙсЮЫ

XXXXPPEMBOEUPZPUBDPN

р╡есЫасТп+PMJDPFVSрйК с░Бсв╗сТп7FSEVOтАл┌атАмсиа╤лсз╛

тАл┌ж┌атАмс╜ЩBWFOVF8PPEMBOE 7FSEVO 2D ))7сЦ╕╦ЙрпРслНс╜Щ╓Ж╩╢сТп╓ЖтАл┘╜тАмрпЙр╜Б╥Брп╕р╜Б ╦ЧсБ╛╓╡р╛а═И╧Ш╠всО╛╨Ксм┤свИр╖Усв╗сЫа╦Йр┤Ъспк

╟Е4JFOOB├╛смЕтАл┌атАмсУЗсЙЖсУН├┐ сбРрзЛ 7 "8%╨Ъсп╡ 7IQ рдП рдП FDP&/&3(:GPS7FIJDMFT"XBSETXJOOFS GPSNPTUGVFMFGGJDJFOUNJOJWBO

╟Е$PSPMMB NPEFMTFRVJQQFEXJUI74$ ╨ЪсАосйШсзЩ ╩╣сгЩ ▄▓рг▒╘К╘╜ р╗есНБсНВ╨ж═Ы▌И

╨ЪсАосВЙсйШсв╗тАлрг▒█ЛтАмрмЕ╒Пр┤Ъ╤вр╝ос╜Л╦ЧсБ╛╙┤сОмркбрмЕ╒П сКГ╩╢ ╩╣сгЩтАл┌ЩтАмрпЕр░┤ сКГ╩╢╒Прпж╦ЧсБ╛рп╛сйиро▓с╜Лрг▒ ╨атАл╫лтАм╤в╩╣═╖сгЩ

р▓йрл╡сЖРсЙВр░║р▒Э.JMXBSE#SPXOсНВсг╛рак╨ЪсАо╩╣р╣ЦсаЯсПзсДЙсзУсЭ║сб▒сдИраЗргК╦┐рг▒сДЙ╨ЪсАосДЗ▄╖╓╡р╛армЕсЫар┤ЪсНЖ р▒жс╜ЛрпЕр░┤╦ЧсБ╛р╖Усв╗╨Ь╒ВсДЙ╓╡р╛а═И╧ШсгЦ╘Ьрг▒╒Ор╢КтАл▄ШтАмслБ╦┐с╜Лсг╣╥Б╠всО╛╨К╦ЧсБ╛╠ор╜исбУсбФ╦┐ре│тАлраВ┌НтАмсп░р╖У св╗╨Ь╒Вс╜ЛрйЖ╦Эрг▒├╛╨ЪсАор░г╨е═И╧ШсДЙр╖Усв╗╓╡р╛а├┐╟М рг▒сТпрг▒с╜Л╦ЧсБ╛р░бсдЛсНЭ▄▓рг▒рнСрей╨ЪсАор░г╨е═И╧Шр╖Усв╗╓╡р╛асДЙр▓п╨║╟Мр│Оса╛ре│ро▓тАл▌ПтАмсп┤═о╤┤сКГ╩╗╟М рг▒сО╛тАлр╖У┌НтАмсв╗ргЙтАл┌гтАмсйШтАл╫лтАмроЬрл╡рпмсЗзс╜Л╦ЧсБ╛╤ЫсО╛сБЛ╠╛сгЩсДЙрйЖсНЪ╨▓р╡ТрнС╩╜р░гсВЙсйШ╦Цс░│сМЮсгУсв╗р▓п╨║╟МсдЗ рпжсТмрг▒╤ЫсО╛сБЛсдИ╨ЩсО╛тАлр▒О╠╛┌гргЙ┌НтАмс╜ЛсКГр╡Т▌ГрейсдЗсоЙсХесЭЧ╟М╩╝ргЙрг▒с╜Л╤ЫсО╛сБЛ╬Щр╜ирпжсО╛тАл┌НтАмсгУсв╗ргЙтАл┌гтАм╩╝ ╦Цс░│сМЮсв╗╘║сндржм╨║╨╕

═И╧Шр░гс░│св╗

╨ЪсжЙро│р╡Ысв╗╩╝╥ксЬИ╨Ъ

╨СсаЯр│Ьр▓Й╨ЗсЙзсЬ╝╥ж ╨СсаЯ р│Ьр▓Й╨ЗсЙзсЬ╝╥ж

тАл▌ТтАм4UBS.$ UBсАК╨ОтАл┌ЩтАм ▀╢╨Ъ !!!!!!!!!!!!5PZPрмЖ ! р╕┤ ркР ! рйЫ рйХ ! рмЬ ! ! сЙж ! р╜╜ ! 3"7р╡Ы8%╥Ссп╡8%тАл┘╜тАмсп╡77рдПPSрдП ! р╜Э ! ! тАл┌ФтАмр╜Э сМЖсНС ! сБг ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! сЙ╢ ! ! ! ! ! сДВ $BOBEJBO#MBDL#PPL ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!сФПрйЭтАл┌ФтАмр╜Э BA EBD сВВ▀ФсгШ╥п╥Г╥осЮзрн▒═║SсТмST сИ▓ р┤Щ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! сжа ! ! ! ! ! ╥о╤Тсд│рй╛ ╤л S ! ! ! ! ! ! !!!!! AB ╥Г╥осВВ▀Ф╥Г╥о р░╢ C р╡к A ркФ R VSC T рмМ╥Гсл╕ $BNSZ рд▓ снЯ╦ЯрпРра║снНрннтАл▌ЦтАм╙з сВВ ▀┐рмМ╥Гр╛░

▀ФсИ╢

рбж╠╛╩╜р░е╙ЭсВд╙┤

╨СсаЯ тАл▌ЯтАмр▒ж═╛р░е▀есБ╢саЭр╡Ы╓Ц╥п▀есзЪ ╨СсаЯ ╨СсаЯ ╨СсаЯ тАл▌ЯтАмр▒ж═╛р░е▀есБ╢╬│смЦ 

р╝Орз░╠праУ╬╢рзЛсЛ┤╤Н

.BUSJY

3"7

▄▓р╡Ысккр▒╡ р░г═Хрз╗═И

$PSPMMB 

▀╢╨ЪсМЖроЬр░гс░│ р╖│сП▒р░Э═п сНд╬╜╬│╨ирйЖр░┤реб═пс╜Л сЙЖслН▄╖ тАл▌ЭтАмрдз р╛ХсБ╕╤л╤╛тАл┌Н╦Ц┌ЩтАмсО╛тАл┌НтАмс╜Л $".3:сЪасРО├╛р░гсВЙсйШ╦Цс░│сМЮсгУсв╗├┐

р░г═Х ═ИсЮУ╬╢▌Кр┐╕ ╨ЪсИнсаЪре╢р░и╥л  t n e r e f f S o D i р░др░дсаУсв╗р░║═Чрг│сдБ▄╖тАл═╛реЕ▌СтАм сВЙ соК с░Н ═│ ╦▒ с░Б рмМ ржм сСЮ тАл р╛▒ ▌ЭтАмсПм сБ╕ рн▒ реБ ржм снд ╘║ с░│ р╢К ╘▓р░е▄▓сИЧсв╗тАл█ЛтАм╘║╬Шсддрк╕ ржм сСЮ ═Х ржм ═И снЕ╤╜сАКснЕспк╠╢

р╗Чре╢сЗ╢сИИро│рпЗр░з╘граЖрйЩр╡УсТРро│рг▒рпв╙зсИЦраГ

раСрдРр║Эспп рг│сИИ ╓ЦсО╛ сБ╡сЪР ╠В╦ЙрйЖ╥й ргОр░н сМЩр╝б тАл▌ЯтАмриТ

╦╗св╗▀╢ре╢рдзсв╗сТ╜ре╢╨исв╗сД┤ре╢

х╣┐ хСК ф┐б цБп

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

сЮУреЬр┤НсДзс║Е╨СсаЯ═д═Ис║Ер╛м╦ЙсКнсА░с║ЕсаЭр╡Ыр▓ЙсЮЫ

TODAYNEWS2005@YAHOO.COM

сТм═░╥к╤всИЬр╛м╦Й

чмм

рййркИ═Хрз╗

сЕКсЕТрпж▀е╦╖сДЙсЙУ╘п ╦Э╠г╦е╩┐╠м▄╕рбВр│Ьр▓Й╓Г

сЮпсРОсМЖс║У 

с░Н╨П╟Лсжаскк╟ЛсмдреНскк

╘║╬НсБ╕▀есБ╢╬│смЦ╟ЛроКрдЙсаЭр╡Ы╘в ╥п▀есзЪркРсйШсЬ╝╥жр│Ьр▓Й╘всжаскк

рмб╬Ш╦Цроар░и╥л

╨СсаЯ╧всв╗

%S%"7*%,8"7/*$,сЕКсИШ╦ГраСс░Н╨ПргН 1535 Sherbrooke Street West сдВ(VZсЫг╘п 

(VZ$PODPSEJB

сЦ╕╦ЙрпРслНс║У╓Ж╩╢сТп╠К "N1N╓Ж╨Эс║У"N1N

www.sinoquebec.com

режреО


 ࣱ ̾ ʼ ᱆ ᄴ М ᝼ ࣍ ፂ ᰍ

8 版

加 国 专 题

ྱ ᝹ ӧ ̠ ү ူ

ଡ Θ ˖ ᔭ ก ஠ ֦ ល

ᄆഄ᳜

Robert Bernatchez

& Conseiller Juridique М᝼।࣍ Notaire Notary & Legal Advisor

˝ӧ̠ଡΘԺ᭤NjֆࠚNj߶КᄉМ᝼నҫ

ǁ᥋ٖᝠበ ᠈̖ѫᦠ ǁᡐᕘԢМ᝼Չዜ‫ށ‬੫Nj૾ా˹ ǁઅᠪሧඞ ǁੜ‫˻̖ڠ‬ӭ ᩏᛠ᠝൛ ǁՉዜ஠͇М᝼ ǁੜ‫̖ڠ‬અᠪ ǁМՂซб ၶ਒ᣀᝧ ǁުґ᠈̖Өᝫ ު‫ތ‬М᝼

B

4U-BVSFOU 2$)3. ᤂ$ôUF7FSUV‫ڠ‬ᨠ

ႂព ͛ᄽ  ႂߔᥪ͇ẓS C F S O B U D I F [ ! O P U B S J V T O F U

ᴎʹТ 

Dž˃ᐋ૆᝼ᰍࡓ࣍ Dž3#$5%#.0ᩏᛠᝢ߿ᰍࡓ࣍ Džʼӡए᱆ᄴੜࡓᰍࡓፂᰍ Dž˖‫ڍ‬ʶጞซбतኒ࣍ Džጙܰጲ᝹‫ܫ‬೜฽໣ප֖γຝ

 XXX#FTU)PNFDPN

ᰍࡓЮࠓ

ࠈܰ‫ڠڣ‬Nj‫ڠ‬۲۲ᆨNj

ᡂᤞ

ࡓᮆ᫸පNjࠈЮܰ‫ͳܖ‬Ԣ᫂ቓNj ᫙഍ԢγຝNj‫ܝ‬༮Ԣཎ‫ڈ‬Nj

ǑੜࡓγШ֖࣡ၸ͈ಪ੣бǒ Ǒतኒ˃ˉՏជ˖ᔭ஠ཱࠪǒ

ႂҦጆፑNjፋපଅපNjчఋ᤯᮲Nj ᢻं߶КNjԘੜԢӻၶᫍnj

ዴ̅અᠪੜNjᒬͰੜNj‫ˉ׷‬ੜ೜ᰍ ణ·ੜࡓ᠝൛᝟Ѳ ү৥઴థᒬࣁᄉࠑ ҪૅܷᐎՋ᠝൛̂ҫ੝ ઴థܲࠑ᧚ᚷ఺ౝҪᄩ

ణܲᤤસ ణ᤟Ջ৥ᄉ᠝൛᝟Ѳ

杰 西

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

ளሧඞ ௃Ҫ‫ࢹڍ‬ͺፂԊ ௃Ҫ‫ڍ‬ζၸ᝭ेኍኍ

ణள ᠝൛ ѽည

ᦏԺᖌ३᠝൛ ઴థʶ˓ᒬࣁᄉࠑ

˝৥ஂ̶М᝼᠟

ᑊʸʶ

ӯ‫ܢ‬ (Luc) Qiyi Hu ૆ྠ‫̖ڠ‬᠝൛ፂጡ̠

ᤆଡΘ‫ˉ׷‬᠝൛ ࠃဗ৥ᄉ‫ˉ׷‬೔

Courtier Immobilier hypothécaire

514.571.3580

ࠃᬄ᠝൛ѽည̾ॆ௅М࣊˝э សৰឯ౎ႂ

ႂព ͛ᄽ  ႂߔᥪ͇qhu@multi-prets.com 14 Place du Commerce, bur. 600 ,Île-des-Soeurs (Verdun),Québec H3E 1T5

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.ca/newspaper

ଡΘ

ǁᔈ࡯ࡷԻ᭦

%

Б ᠟ ᝿ͤ

Ԣ͕᠎ᄉᜈνʶ్ᴜనҫ

੺Ԧ ᭅ‫׫‬

及农副食品报告,加拿大的中国食品进口总值近年来一直保持着稳步增长的态势。 编辑/唐漠

魁北克人餐桌上的中国制造(中)

中国食品是否可以放心食用

‫ ڦڠ‬#PVM$ôUF7FSUV #VSFBV 

ʹТᰍࡓМՂ

AGENCE HYPOTHÉCAIRE

特 稿

加拿大总理斯蒂芬-哈珀日前结束了他在中国的访问。中国,这个越来越多出现在加拿大人生 活的各个领域的词,也越来越频繁的出现在他们食物列表里。根据2010年6月公布的加拿大农业

人们是否可以放心食用来自中国的产品?

魁省2%的进口食品都会进行检验

加拿大食品检验局(ACIA)进口管制部门的总经理Sylvie Bruneau证实,食品检验局有一整套完善的机制可以确保进口产 品的安全,他们保证在市场上销售的进口产品都和加拿大本地 产品一样健康安全。 那么,这些进口食品到底有多安全呢?Bruneau女士解释 说,很显然,世界上没有什么是可以100%保证安全的。但是,他 们对这套机制有极大的信心,也相信这套管理机制可以有效 的控制和保证进口食品的整体水平。 在2008年,加拿大食品检验局(ACIA)对市面上2%到5%的粮 食产品进行了抽查。由于这套管理控制机制采用的是控制风险 的方法,所以越是被怀疑有问题的产品类型或是生产领域越会 受到更加严格的审查。 从中国进口的产品并没有受到什么特别的管制。进口食品 的原产地本身并不是决定检查频率的饿决定性因素。食品检验 局(ACIA)的发言人Alice d’Anjou强调,2011年前9个月被拒绝进 入加拿大的食品种类共有37个,其中只有4种产品是来自中国 的。这是一个相当小的比例。足以证明消费者对中国食品的担 忧是略有夸大的。 加拿大食品检验局(ACIA)共有多少员工在中国把关?答案 是,只有一个,在北京。d’Anjou女士说,其他的检测代理人都会 根据需要调往中国或是其他国家。 这样一来,食品检验的成果会更好吗?从2010年7月的食品 检验师报告来看并不是这样的。Peter Everson在报告中写到,根 据他的看法,进口食品检验局食品安全管理中心的机制还是存 在缺陷,食品检验局下设有太多的部门,总部在执行对下设多个 部门的管理过程中暴露出了很多的管理风险。他作为食品检验 局的审核行政总管针对这个问题提出了几项建议,值得欣慰的 是,不少建议已经被采纳并在逐步实施中。

从中国进口的食品是否和加拿大本地生产的食品一样可 以放心食用呢?农业联盟代表7000多名在加拿大食品检验局( ACIA)工作的员工对这个问题的回答是: “不”。这种对于食品 安全的担忧可能还会加剧,因为联邦政府有可能在明年的财政 预算中再次削减10%的食品安全检测开销。 农业联盟的第三任副主席Raphael Tarasco称,加拿大对进 口食品的抽查率仅有2%,如此低的检查比例肯定会存在漏网 之鱼。不仅如此,中国本身的食品检测标准和加拿大的标准不 同,这一点消费者们都是心知肚明的。 加拿大的食品安全检查员会前往美国以及欧洲的工厂进 行参观,以确保从这些国家进口到加拿大的食品安全健康。 但是,Tarasco先生强调,加拿大并没有向中国派出这样的食 品检查员。所以,实际上人们并不能百分之百肯定,从中国进 口到加拿大来的食品都是符合加拿大食品检验标准的。至少 Tarasco先生他对此持怀疑态度。尤其是,如果联邦政府明年 真的削减10%的预算的话,那么关于中国进口食品安全的担忧 将不肯能得到改善。 Prana集团的老板Marie-Josée Richer女士说,根据她在中 国居住长达5年多的经验,她不相信中国的食品可以百分之百 的通过安全检测。她对所有从中国进口的商品都会在加拿大 进行测试,以确保供应商提供的文件的真实性,以及商品的质 量、安全性和完整性。 Richer女士说,虽然大部分魁北克人都叫嚣着中国进口 的食品质量不好不安全,但是他们却并不愿意多花一些钱来 购买本地生产的产品。她对这个现状感到很遗憾。在她经营 的Prana超市,有两种南瓜子出售,一种是从中国进口的,另一 种是从奥地利进口的。从奥地利进口的白瓜子价格稍贵一些, 但是口感更好一些。中国进口的白瓜子口感一般,但是绝大部 分的顾客都会选择购买中国的白瓜子。奥地利的进口瓜子几乎 无人问津。 一般情况下,消费者并不知道自己购买的产品是来自中国 的,因为商品的标签上并不会标注出产的国家。但是这一境况 将会得到改变。农业生产者联盟(UPA)对此的态度是,消费 者是有权知道食物的来源的,出产地,进口自哪里等等,这些信 息都是理所当然要提供给消费者的。农业生产者联盟(UPA) 的主席Marcel Groleau先生建议,所有食品都将要在标签上注 明出产地、进口自哪个国家、或者至少标明产品中两到三种主 要成份的原产地。 Groleau先生曾经两次访问中国。他强调,虽然不能根据 他短短两次的所见就以偏概全的来否定中国的食品安全。但 是他仍然对中国进口的食品不能完全放心。说到解决的办法, Groleau先生认为应当设立一个全球范围的政府性的管理机 构,然后来全面管理所有国家的环境问题以及食品安全问题。 他说,中国的社会环境和自然环境与加拿大相比都非常的不一 样,这种差异给了中国很多在食品制造与生产上的优势。加拿大 希望利用这个优势,进口更多的食品,但是单就控制制品安全来 讲,加拿大的检测体系用在中国也未必合适。 魁北克在2010年从中国进口的食品总值约有1.69亿美元。拉 瓦尔大学的农业经济系教授Michel Morisset表示这只是一笔小 数目。他说,事实上,农业经济专家想要魁北克从中国进口更过 的食物,让更多的中国食品出现在魁北克人的盘子里。因为在 魁北克省,食品加工业每年的生产总值大约是230亿美元,和这 个数字相比,1.69亿美元的进口额还不到生产总值的1%。

魁省超市自设货物测试关卡 加拿大食品分销商理事会的前任副会长Frédéric Alberro表示,超市应当有一套自己的货品测试系统。理事会旗下 成员均为加拿大知名的大型超市,例如Loblaws、Metro、IGA、 Costco等等。他强调,确认食品安全必须作为超市最首要的任 务来执行。 他解释说,一般的大型连锁超市都会有自己的质量检查 员,专门负责检查超市自己买进的货物是否符合安全标准。如 果没有质量检查员,那么超市一定是只和那些知名的且信用十 分好的大型进口商进行合作,从大进口商那里购买成本更高 的放心食品。不过,Alberro先生也承认,并不是每个经销商都 能给自己旗下的每一家分店都配备一名质量检查员,而就算 有检查员也不可能对每个货架上,一共大约3万到4万件的商品 进行逐一的检查。 魁北克的食品加工厂同样也雇有自己的分析师。加拿大食 品加工及消费类产品监管理事会(CTAC)的技术总监Christine Jean 表示,来自中国的食品添加原料和其他消费类产品与其他 国家的产品相比并没有更多不健康的成份。她坦言,三聚氰胺 事件让很多人都意识到中国的奶类产品有毒。但是,在事件曝 光之前在对此类产品进行食品安全测试时并没有检测出有毒 成份。这主要是因为检测员们根本没有想过会在食品里发现 这种化学物质,所以检测过程中并没有专门针对此类物质的 含量进行测试。

ǁʿ᩠ᨁรᖜᄛ ᬜၫรᑴᄛ

中国更重视用出口食品检测

拉瓦尔大学国际商务管理与商务策略学教授詹苏(音译) ǁࠃఱ᫂ խ‫܇‬᫂ ཏ໡᫂Ԣ 发现,无论是出于对政治还是对文化的考虑,中国历来都十分重 ˖ጛ౛᫂ൄ಄Ԣ๐ࠈ಄๷๐ੜ 视用于出口的产品多过于重视销往国内各地产品的质量。一般 ᎩቢḬXXXNGXJOUFSOBUJPOBMDPN ҨМࠈ  情况下,中国出口类商品的不合格率仅有1%左右,而在中国内部 ǁʿ᩠ᨁൄ಄ડ዇ ੣఺  市场上销售的同类产品的不合格率则可以达到20%。换句话说, ᖸˉௐᫍ".1. ֆʶᒯֆ̊

如果加拿大食品检验中心对进口的中国食品已经完成了相关检 ǁᰳುၫᆑ ܸཨᆂᯰᠾА ".1. ֆН Ф̴ௐᫍԺᮔጝ 测,那么这些从中国进口的食品是可以放心食用的。 ǁՋᮅ ડ੣ኍ̊᧚ᦠ͇nj ‫ڦڠ‬Ḭ3VF-BQJFSSF -B4BMMF 2$$BOBEB 在中国,人们常常感叹那些内销和外销的产品质量的天壤 )/8 ፮ጲ"OHSJHOPO‫ڠ‬ᨠቢ CVTᄯ᣹

之别。事实上,中国用于衡量出口产品 和内销产品是否符合质量标准的要求 ‫̖ڠ‬ፂጡ ႂព  ͛ᄽ  是完全不一样的。魁北克驻京办的销 $." &NBJMDMFNFOUPMJWJFS!WJEFPUSPODB 售助理鲍魏(音译)也证实了这一点。 他强调,只有那些大型的食品生产厂 家才有技术和能力达到出口商品的质 量检测标准。 1)᭤ᤂ4IBXJOJHBOఽ᠍आࣛྫྷˉ МࠟӦ ଡΘܸཨච - ᐚ ᘁᖜኍ அЙ  ѽ๦ 不过,由于价格的竞争,中国的  ጥѽ տࢹࢹᠪ ᯪ̶ 国内市场往往是被众多的小农户或个 体食品加工厂占据,这些小农户和个 2)᱆ӑАஷ᣷ -&7*4ఽ᠍आʿࣛྫྷˉ அЙ  ‫ͮူڠ‬Ꮅ‫ ࡆࣰ ݝ‬ጥѽ 体食品厂的产品质量以及卫生状况都 3)ᤂ%36..0/%7*--&ఽ᠍आࣛྫྷˉ ‫ݒ‬Мࠟ Ӧ அЙ ጥѽ 很难得到监控。鲍女士自嘲的解释, 4)5SPJTӑᦉීᢻ஺ᯝ ˓ੜᫍ )PVTF˓ੜᫍ Юᡋङ ॡ‫ݝ‬ᄉͮᎵ ᬃᤂథࢹˉӜ ᭤ᤂ(0-' ᤟Ջࠆਖ਼ࢹ 这也就是为什么很多中国人常说在中 ͺ ஺ຣ (0-' ުᇩ ੜᫍஅЙ ыஅЙ 国生活不是件特值得高兴的事。

Clément Olivier 

ఽ ᠍ आ ᮿ ᯝ ֖ . P U F M

www.sinoquebec.com

5)(BUJOFBV ࠮Ղआ एͮ धˉ˓Ӧ࠴ௐඇֆ ֆ௅͓ো அЙ ыஅЙ ‫ͮူڠ‬Ꮅ౜‫ݝ‬

1/2:在2011年,一多半(51%)的中国食品没有通过AsiaInspection的食品检测。该食品检测公司的质量监控专家对中国的食 品质量发出了警报。跟据监测结果,大部分的中国食品存在轻微的 质量问题,有大约10%的产品有严重缺陷。其中,一些食物检测出受 到大量啮齿类动物粪便的污染。而说到食品包装的问题, 中国的产 品达标率就更低了。中国加工类食品的通过率只有43%。 62000 :从2011年的1月到11月这段时间,中国被清点出的不 合格食品用计达6万2千件。查处无照经营和非法食品商店共计 4万3千家。根据中国的工业及贸易法律管理条例,576家企业在此 期间被吊销执照。 170 : 在2011年1月到10月期间,中国的法院共审理有关食品 安全以及非法生产和销售的案件超过170例。其中,有255人被 判刑。 4 : 加拿大边境服务中心每年大约收到120万件来自世界各地 的进出口食品。其中,2011年1月到9月期间,加拿大共拒绝了37种食 用产品,其中的4种来自中国。 43%:加拿大每年对所有进口食品的召回率大约为43%。加拿 大食品检验局的发言人Alice d’Anjou指出,在最近5年来,加拿大 几乎没有对任何进口食品进行过大量的召回。 数据来源: AsiaInspection、Chine Nouvelle和加拿大食品 检验局ACIA

 Ӯࡿ࠴‫ۋ‬᠓ྫྷ˖ॶ௉ᮿཁ ᖸˉௐᫍᆀ BNQN ԺҪ௸ᮿ ԺҪܰӭ आ᭦ஞผ ࣯ы ဖܑ ࣷᬵ ᤋ੝థၶ᠈ࢹХ̨᜵͈ʹ /&8

ᅽ଼ኧ ‫̖ڠ‬ፂጡၶ਒˃ӭ

数据:

3&"-5:

ႂព  ͛ᄽ  &NBJMEBTIFOHZJ!IPUNBJMDPN

 ࣉ ˖ ॶ ‫ ڠ‬ᨠ ቢ ஷ ˖ ᮿ ᯝ ͮ Ꮅ ౜ · ሜ ጝ ᫁ ሜ ᧚ ͯ Ԝ ૿ ̠ ࢹ ࣱ ы ѽ ʹ ᜵ ͈ ʹ /&8 ࣉ˖ॶҨМܷ഍Юܸ̊֝‫׾‬ঋᮿ᭣ᤋᩙआ ᖸˉௐᫍᆀ BNQN ੜሜͯ ܺ‫ݸ‬ፂᖸ Ԝ ૿̠ࢹࣱыѽʹ ӭ͈ʹ థกឥ᜵ය /&8 -BWBM᠓ྫྷ˖ॶЮ௅यঋᮿᤋᩙआ Кளᜈν ሜࣰ ୱͺኤӬ ʶ̠Ժ੩ူ ᤟Ջ-BWBM᜴֖ ࡳࡏඞ ͗กឥఝ· ࣱыѽʹ ᜵͈ʹ /&8 ໗ࣉ᜴4UMBVSFOUӜܷ഍Ю᜴ܸय֝‫׾‬ঋᮿ᭣ᤋᩙआ ሜͯୱͺኤӬ ᤟Ջܺ‫ݸ‬ፂ ᖸ ࣱыѽʹ ᜵͈ʹ /&8

 ࣉ˖ॶঋᮿᤋᩙआ ̓᤯౜˝ழΦ ᤯‫ڠ‬ᨠ М̓ᢻԢ༡ᢻ ᖸˉௐᫍᆀ ܸᖸˉ Кளᜈ ν ᤟Ջܺ‫ݸ‬ፂᖸ ࣱыѽʹ ᜵͈ʹ /&8 ໗ࣉӑ஺ຣӜ᜴यঋᮿ᭣ᤋᩙआ ဖܑ͕Ꮎ ௦ॆ‫ڠ‬థՏᏤआ థ᭚Ի థ˓Ϣᢻͮ ၶ਒ሶ ߿ ࣱыѽӠіʹ ᤋྫྷˉԶ͈ʹ /&8 ࣉ˖ॶ᠓ྫྷ˖ॶЮ#VSHFS,JOHܷ‫ۋ‬ঋᮿᤋᩙआ ᤟ՋథࠃҦᄉ˻ழ សৰ౎ႂ /&8 -BWBMӑ3FQFOUJHOZ%FQBOOFVS ෳቢ (BTNJMMJPOHSPDFSZ -PUP  ੜሜͯ ሜጝ᫁ ᬓԜʹ̠ࢹ ыѽʹ ၶ਒̮థॡܷ໷Ҧ ̨᜵͈ʹ /&8 -BWBM˖यᒬүᮿ ֆᖸˉᮨʹ ሜͯ త య᫁ ࠈЮएͮ థܰӭ ᬓԜКᦉ̠ࢹ ы ѽʹ ᜵͈ʹ PGGFSBDDFQU Offer Accepted -BWBMӑ᠓ྫྷ‫ڣ׷‬Ю֝‫׾‬ঋᮿ᭣ᤋᩙआ ܺ‫ݸ‬ፂᖸ ࣱыѽʹ ᜵͈ʹ

 ໗ࣉӑᤂ‫ڠ‬ᨠ%FQBOOFVS ሜͯ ѽ๦ᰳ ௉ध᫂ ࣱыѽʹ ᜵͈ʹ /&81SJDF

ҨМ഍Юฐᮿᤋᩙआ ੜሜͯ ѽ๦ᰳ ᖸˉௐᫍᆀ ܸ̊ ඇܸQN Ԝ૿̠ࢹ ࣱыѽ ʹ ᜵͈ʹ Ժႁឯ᠝൛

 Ӯࡿ࠴᪙ ᡯᗛۡጝМ᧖ ఽ᠍आᤋྫྷˉ ఽ᠍ʹܰҪॐᇽ ᤋྫྷˉ᜵͈ʹ /&8

Ӯࡿ᜴यఽ᠍आ ʸܸᖸˉ ࣱыѽʹܲ ᜵͈ʹ


сАМ╨║сВГ

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

 тАл┌атАмсиасЙвсзЦснжсДЙUBCBHJF╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсои╩╣ рг▒╤Л╤╜╩╣ ╨Э▄╕сЦ╕ ╦Й рйЖр░┤═п р╢Зр░д╨Ъ╙Й рдЖргВсЬИ╬╜ ═Ир▓кснжсЭл рб│╨осаУр╛м╦Цре╢сзЦсДЙUBCBHJF╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсои╩╢сДЗ╩╣ сЦ╕╦ЙрпРслН тАл ▌ЭтАм╦АсаУр╛м╦Цре╢╒Ор╡е сИЬсМЭтАл ▌ЭтАмсИЬсзЪ═п сДЙсЦ╕╦Йсои╦Эр╜О╓ЦснВ сФ╡ тАл▌ЭтАмрййсА░ рг▒╤Л╤╜╩┐═п╠Е╨Ы╩╣ ╘╢═И╩╣ тАл┌атАмсиасЙвсзЦснжсДЙUBCBHJF╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсои╩╣ рг▒╤Л╤╜╩╣ ╨Э ▄╕сЦ╕╦Й рйЖр░┤═п ╒О╩╢рдЖ╦Ю▄▓рг▒ ╘У═И╩╣╥ксаН сАЧсмЛсТп ╩╣

сАКсНАсУЮр╜╡

 ргЙ ╦Ц ре╢ с░│ р┤Н сзЦ сДЙ ╓Э тАл ╫╛тАмрдЖ ╤в тАл рг▒ ╫лтАмсЦ╕ ╦Й сои сдВ  ╩╣ рг▒ ╤Л ╤╜ ргЙ ╦Ц ре╢ ра┤ тАл █ЛтАмсбУ ргЙ ╤в тАл ╩╣  саН р░╜ ╫лтАм╩┐ ╙н р╜О р╢┤ р▒ж ╙│ сЦ╕ ╦Й ╩╣ ╠К▄╕сЦ╕╦Й рпЙ╩╕р╜Брп╕тАл┘╜тАмр╜Б рйЖр░┤═п ╘╢═И╩╣ соисДЙр╢К╬Тр░гс░│ ╨др╡Т╦Эр░╜саНсФИ╓ЦсШБсЦЬ ═осО╡р▒Ь╬З тАл┌ЩтАм '00%$0635ро╖сг╖ ╤╜р╣жр▒Ьс░│ ╨Э▄╕сЦ╕╦Й сЦ╕╦ЙрпРслНтАл ▌ЭтАм╓Ж ▄╖тАл█ЛтАм%0--"3рдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсои╩╣ ╤Л╤╜╩╣ ═о╠Е╦Ю сЫг ╠ар╕╢сзЩ▄╖ ╘╢═И╩╣ ╩╢сТп╓Ж╠К рпЙр╜Б╙ж╥Брп╕р╜Б╙ж ╓Ж╨Э╦Эр╜Б╙ж╥Бр╜Б раЖрйЩсПЕ

тАл╦Ю ▌ЭтАмсЬ╡╦Э╩╝сАмро┐╓Ц8&45.06/5сДЙрбПр╢Ю╦Э╦Ю ╒О╩╢рдЖ╦Ю рб│р░╜саНрдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦ЙсоисИп╥С╩╣ рг▒╤Л╤╜сдВ╩╣ ╒О╩╢рдЖ╦Ю ▄▓рг▒ рг▒╤Л╤╜╩╣ ╩╣сДЙ╠арв╣ р░е╩╢╦У╨ЪсРЛ╓Ц╦У╨йсРЛ ╘╢ рг▒ сАЧсдЭ═У ╘╢═И╩╣ ═И╩╣╥ксаН/&8 с▒Ж╙С╨РргЙ╦Цре╢▄╖тАл█ЛтАмсаУр╛м╦Цре╢сДЙсдЛсйЩсДЙр╛ПсЛЪсФИсБ╢риТсгАсЭз рг▒ сЦ╕╦ЙсоисИп╥С╩╣ ╤Л╤╜╩╣ ╘╢═И╩╣ ╙н╦Юрмб╬ШркРсЫк╓ЦсйП рб│╨ор░╜саНрдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсои╩╣╒дреРсЗ╜╩╣ рйЬсИЬр╢Зр░д рг▒╤Л╤╜сбУсг╛╩╣ ╘╢═И╩╣/&8 сЫа╠УрпЫсЭнреЗ╬Шр▓ЙсЭ╝/&8с│ж рп│ рпЩ 

ycxiaomg127@live.cn

сЧЫр╛Йро│рпР╠╝*NNFVCMFT.POU:FO/&*OD $PVSUJFS*NNPCJMJFS"HSFF

═ИрдШр░▓ре╕╩┐тАл ▌ЭтАм╘╡╦╗раксДЙ ╩┐╦╗саЫсДЙ ═░▀│╤всИЬр╛м╦Й

╟БсЬ┤рб│QJFSSFGPOET╙Ьрг▒╙жр┐ЧсЙарбУ ╙╣╙╗ раИ╨осв╗ рдВ сдВ╨ЬтАл ┌ЖтАмсаУр╛м╦Цре╢ ▀ер▓в р╖▒рп┐ сЬ╡═И╩╣

╟Б/%(╙Ьрг▒EVQMFY ╙жр┐ЧсЙа ═о╠ЕргЙ╦Цре╢тАл┌атАмсиаро╖ ╙│ тАл рбЖрг░┌атАм╩╢р┤Н╦Э╠К╙ж р░дсИЬсзЪ ╠Гр┤Н╦Э╙ж р░дсИЬсзЪ сИЬраЖсТм╠╢сВВр░Л сдВрйЭр░е╨Ь╨асЭ╣ро╢сАЧ╘╢═И ╩╣/&8 ╟БсЧЫргЙ╦Цре╢тАл┌атАмсиаро╖рг▒р┐ЧсЙарбУ%VQMFY ╩╢р┤Н ╠Гр┤Н тАл╦Э┌итАм╙ж р░дсИЬсзЪ тАл┌атАм╩╜раИр░е╩╢тАл▌ТтАм╙ж р░д сИЬсзЪ ╩╢╦УраИ╨осв╗рдВ ╠Г╦У╧всв╗═о сдВ╨ЬтАл▀е▌Э ┌ЖтАм ╙Ь сИЬраЖсТм╠╢сВВр░Л рйЬ╤ЕсУбтАл ▌ЭтАмсЬ╡═И╩╣/&8 ╟БсЧЫргЙ-"4"--&╙Ьрг▒рдд╙жр┐ЧсЙа%VQMFY ╩╢р┤Н ╠Г р┤НтАл╦Э┌итАм╙ж р░дсИЬсзЪ сдВ╨Ь╠У ▀ер▓в ╙ЭсмТ ╠У сдп сбУргЙсИЬраЖсТм╠╢сВВр░Л сЬ╡═И╩╣/&8 ╟БсЧЫргЙ-"4"--&р╖▒сг╖сЯ╖▀│╙Ьрг▒рдд╙жр┐ЧсЙа%V QMFY ╩╢рйгрйЬ╦Л ╙│тАл┌атАмснжсИдсдВрг░сЛЪ ▄╖╒РсмТ ╩╢р┤Н╦Э ▄╖тАл▌ТтАмрйЬ╙╣╙╗ ╠Гр┤Н╦Э╙ж ╦УраИ╨осв╗рдВ снжрактАл┌ШтАм╥╢р╝Щ р╖▒рп┐╘в╨ЬтАл┌ЖтАм╩┐рпжсЯ╖▀│сСЗ═ксЯ╖▀│ ═ХсО╛сАЦ▄СраАтАл▌ЯтАмрдО╧ЫтАл┌ШтАм тАл┌атАмсЬ╡═И╩╣/&8 ╟БсЬ┤рб│QJFSSFGPOET╙Ьрг▒рддрмЕрбУ ╙╣╙╗ ╦У╧в св╗═о тАл рйЖ▀╕рдВ┌атАмсдВр╝бсв╗сЙв ╨ЬтАл ┌ЖтАмсаУр╛м╦Цре╢╘в╒Бс░│ сд│ рг▒рбУсоЖ рйЬ╤Е╬З сЬ╡═И╩╣/&8 ╟БсЬ┤рб│QJFSSFGPOET╙Ьрг▒рдд╙жр┐ЧсЙарбУ ╙╣╙╗ раИ ╨осв╗рдВ тАл рйЖ▀╕рдВ┌атАмсдВр╝бсв╗сЙв ╨ЬтАл ┌ЖтАмсаУр╛м╦Цре╢ ▀ер▓всКН ╨Ь╨асЭ╣ро╢ ╦Ц▄╝╤Зр░ЛсЙЖсЮ╗ сЬ╡═И╩╣/&8

р░╜саНрдЖсгАсЭз ╟БсбпсЧЫргЙ╤лсз╛св╗сИнсЬ┤╠ар░╜саНрдЖ ╥кр╖│сЙвсдЛр╛м╦Й рпГ ═░рйЬ рг▒рдд ╩╢рйгрдЖ╦Л рг▒ро│рл░р╖│сОи рг▒сЦ╕╦Йсои ╩╣ ╒дMPUUP╩╣ р░╜саН╩╣ р╖│╩╣ раЖр║╕сИ╢▀┐ ╤╜ с░│рпГсЙг╠Б рг▒сМе╤╜╩╣╠╛╩╝ сдЛрйЬргЫрдЖсЬ╡═И╩╣

саН/&8ржЛрйгрей ╟БсбпсЧЫргЙра┤рпР╙жсв╗сИнсЬ┤╠а╦ЦтАлсаНр░╜█ЛтАмрдЖсдЛр╛м╦Й ╥СрбП ╒РсйУ ═░рйЬ╙╣╘Й рдЖснжрг░ро┤рбЖ ▄▓╦У╧всв╗═о ═о╠Е ра┤скЩ╦Цре╢ р░╜саНрдЖрг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ ╒дMPUUP╩╣ сдЛрйЬ ргЫрдЖсЬ╡═И╩╣ саН ╟БсбпсЧЫргЙра┤рпР╙жсв╗сИнсЬ┤╠ар░╜саНрдЖсдЛр╛м╦Й р┤Н╩╝тАл▌ТтАм ╙ж╩╢р┤Нр░╜саНрдЖрг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ ╒дMPUUP╩╣ раЖр║╕сИ╢ ▀┐рг▒сМе╤╜╩╣╠╛╩╝ сдЛрйЬргЫрдЖсЬ╡═И╩╣ саН/&8 ╟БсбпсЧЫргЙ╤лсз╛св╗сИнсЬ┤╠ар░╜саНрдЖсдЛр╛м╦Й р┤Н╩╝╩╢тАл▌ТтАм ╙ж ╩╢р┤Нр░╜саНрдЖрг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ ╒дMPUUP╩╣ ═о╠Ера┤ скЩ╦Цре╢ раЖр║╕сИ╢▀┐ ╤╜с░│ра╡сЙг╠Б рг▒сМе╤╜╩╣╠╛╩╝ сдЛрйЬ ргЫрдЖсЬ╡═И╩╣ ╟БсбпсЧЫргЙ╤лсз╛св╗сИнсЬ┤╠ар░╜саНрдЖ рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ ╒д MPUUP╩╣ ═о╠Ера┤скЩ╦Цре╢ раЖр║╕сИ╢▀┐ рдЖр░дсИЬсзЪ тАлсаН ╩╣═И╫лтАм/&8

╠Ер╕Ъ

 +BTPO тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

рйгр░║с║У &NBJMJBNZV[F!HNBJMDPN 7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN

8025 Louisbourg, Brossard, QC, J4Y 0H6 ╨Ь╒Вс║У ═ЫсД╜с║У

╦ЦсРпсДЙрддсЭлсА░ржмсДЙсЭ┐═д╦Г╦ЙсДЙр░и╥л╦Ч╘СсДЙтАл┘┐тАмркР ро│

рб│╨осжд╒бргЫр╛м╦Й /%(╙ЬсдВрдФ▄╖ -PZPMBр▓в╙Ь сБ╢риТ╙а╤лсИ╢▀┐ ╠ис║О╘╗сПдсШ╣ р░║р╢Зрг▒роЕ╨ЩрбВсбУсг╛с║Кс║М╩╣ сБ╢риТ╨ЪсжЙ╒┐ рв╣рййсА░ ╦Й╦Юрг▒╠ВргВс░│ риЬ═п═ИсгАсЭз сБ╢ риТ╥кр╛м╦Й╨а╘╢═Ис║Пс║Й╩╣╟К╩╣▄▓рг░ро┤ рбЖсДЙ╙│тАл╠и ┌атАмроКрдЙракр╛м╦ЙсДЙсЭ┐═дрбВсбУсг╛ ╩╣с║О раГтАл┌ЩтАмрпж╩┐╘║▄▓рейсДЙтАл▌ЭтАмсБ╢риТ

ро│

ро│

╬╜тАлрб│▌ШтАмс░│р│Б╨ЬраЯ═о╠Е═ХсИСсЗк╙Ь сЗк╙Ь╨о █▓сЖисЭ╣ро╢▀╕╪Т ═ХсаО▀ер▓в с║Лс║Йс║Йс║Нрг▒ рдд рбЖснжсИд сАЧс║Л╙╣с║Лр╣Р ╘║рг▓сКГ╩╗ ╙╣раИ ╨ЪсжЙр╡Црдпсо▓р▓к ╩╢рйгрйЬ╦Ю╧б╦┐▄╖сзЩ ╙гсМЮ╘всЯ╖╙зсЬИ╬╜с░│р│БраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы с║Кс║Й рбЖсбУс░│р│дсоЖ ргЫсИТ╠асФИтАлраИ ┌ЖтАм╨осв╗═о сАЦ ▄Срг╖снб ╩┐╘║▄▓рейсДЙтАл ▄крбП▌ЭтАм╘╢═Ис║Нс║П╩╣

ро│

ро│

1MBDF7FSUVтАл┌г╫╖тАм╨о╠Нр╕оржЛсо┐сдЛсйЩ сАЧ╦Э сЬ┤╠асНВсЦ╕ рг▒сЦ╕╦Йсоис║Лс║П╩╣ ╘Ьрл┐см╖╠а╒Р сМе╤╜с║П╩╣сТпс║П╩╣с║О ╘╢═Ис║Кс║Й╩╣с║Т ╘║сЭл

ро│

ргЙ╦Цре╢╦ЛсжЙр░╜саНрдЖ сЬ┤╠ардЖ╦Ю сг╛сДЗ ╩╣сЦ╕╦Йсои ╒дреРсЗ╜с║С╩╣ рйЬсИЬ═п ╤╜ р╣жс░│ р░ер╜Осжд╒Л╒ОрдЖ╦Ю╘║рмб╬ШсаЭ р╡Ы рг▒╤╜с║Кс║О╩╣ ╘╢═Ис║Лс║Т╩╣с║Т

ргВтАл╫лтАм

0GGFSргВрмЛ╘й

ро│

ро│

сЧЫ█б╦Л╙ос║Рс║Й╨ЬсзЦсДЙ▄╖тАл█ЛтАм.PUFM╤втАл ╫лтАмсМК се╡тАл┌ШтАм╥╢═Яр╖▒ с║Мс║МслНраЖрйЬ ╙Йрк╣с║ЛслН$IB MFU ╘▓ргЫр╕гсЫзрйЬ р║гр╕Тр╖И св╗рдВ╘врйЭр░есЭ╣ тАл ▄лтАмсбУ▄╖╙│тАл┌атАмснжсИдс║К╩╣с║М╙брг░ро┤сЛЪ сНор▓ЭрйЖ сХн рп┐сУграБ╠а соОраЖсИ╢▀┐сйПсЫасаЭр╡ЫсЭ┐═д═И ╦Эс║Кс║Лс║С╩╣╠╛╩╝ рдЖ╦ЮргВ╧б╦┐с║Ррг▒ риЖсдЭ ═У сАЧс║Рс║О╩╣сБ╣╙нсЮпр▒ОсВВ╓жсЮЫсЮЯрз░ ргЙ╦Цре╢р╕Рсо┐╘в╦Цсо┐спЭ╤втАл ╫лтАмр╢З╓Ж╘╡сЦ╕╦Йс║П ▄╕ ═о╠ЕсМТ╙зслТргЙ╙Ь ╓ЖтАл┌ЙтАмс░│рбО╨╖▀Щр┤Нр▒г сЙа сдВс│а█▓ра╢▄╖▀е тАл┌атАмсиа рг▒сЦ╕╦ЙсоисдВс║Нс║Й ╩╣ р░ес║Мс║П╦УрдП═о ╓ЖтАл╠╛╠араЖ┌ЙтАм╥и╨Ь╠а╒┐╘в ▄╖▀е▀есБ╢╦Э╦Ю рйй╙ЙсгЦ▄▓ сБ╢риТтАл▌ЭтАм╥Бр╛ПрпГ▄░ ╙н ╘║сгПр▒ЪркирбШсДл╥С▄║тАл╠а╠Г▌╕тАмрййсА░ ╘╡сЮп╦┐ 1BSU5JNFр░и╥л╒┐ ╘Ьрл┐рйЭр░ердзсйШ╒Р рг▒╤Л╤╜ с║Лс║Й╩╣═И╩╣с║Т ргЙ╦Цре╢сдВрдФ▄╖ с░│рбОрбПр╢Юр┤Н╩╜р░╜саНрдЖ ╤втАл ╫лтАмрйЬсИЬ╩┐саЫ рдЖ╦ЮргВ╧бс║Кс║Крг▒ сдВ рг▒ргВсНВсгАсЫа рпГре╢рййсА░ сЦ╕╦Йсоис║Мс║О ╩╣ рпГреРсЗ╜ ╤Л╤╜с║Н╩╣ ═Ис║О╩╣ ржктАл╫лтАм

0GGFSргВрмЛ╘й

ргЙ╦Цре╢сдВрдФ▄╖ соЖсМЮрпЕр░┤розсА░рао╒В рдЖ с░│р│БсЬИ╬╜ р▓ксЮ╗с░│см╡ реб╘йсЬ┤╠а тАл┌ирг░ р╛Х╪ЭтАмр╢З╙мр╢З╠ар╣ЦсаЯсг╣╤Ц╙а ╨К ╘ШрйЬргп╤ЛроЮр╕Ь сЭ╣тАл▄лтАм╨Ър╢З╓Жс║О ▄╕╙жсЦ╕╦Й р╢З▄╕сЦ╕╦Й╠ис║Рра┤рпР рг▒сМе ╤╜с║Кс║Й╩╣рв║╘╛ ╘╢═И╠и╩╣╟К ╘ШрйЬ╘УсАм╠асп░╘║сВР╩╜ рдЖ╦Ю╘║рмб╬Ш █▒сЭк сНПракрй┐рдД═И рб│╨осЧВ╒П╦ЦтАл┌НтАмсбУргЙ ╓ЖтАлрбПсзЩ▄╖┌ЙтАм р╢Ю сбУ▄╖сЦ╕╦ЙснжсИдс║Рс║Йс║Йс║ЙрбЖ ╘▓р░е ╒Ор▓зснжсИдтАл┌атАм╩╜раИ рдЖснжргп╤ЛроЮр╕Ь сКн сА░╦РсЯЮ╓ЖтАл┌ЙтАмр╡грддсЭ╣▄╖сзЩ═░▀│ р╗╖╥ж рпГсмМрг▒сЦ╕╦Йсоис║Лс║Йс║Й╩╣рв║╘╛ ╘Ь рл┐╠арв╣╒РсМе╤╜с║Кс║Н╩╣ ╘╢═Ис║Кс║П╩╣ с║Т ═И╘║сЭл сКд╙мрййсА░1MBDF7FSUV╟КтАл┌г╫╖тАм╨осЧВ ╒Пр▒жр╢╣спМ╓╡рдЖ ╒ОрпР╨йтАл╫лтАм╩╗роар╖┤ рв╣ ═║рпРслНсЖА р╢З╓ЖсдВс║Пс║Лра┤рпР сбУсМЮсгП р▒Ъ ╩╢╦У╠а▀╕╨ЪрййсА░ рпГснЙсм╖╠а рг▒╤╜ с║О╩╣с║Л ╘╢═Ис║С╩╣с║Т рйЬсИЬ═п ╘М╥ж ра┤ ╘║с║Р╩╣рв║╘╛рлЕ╩╜ сдВтАл┌атАмсиасдЛрйЬргЫрдЖс║Мс║М╩╣сдВ'SPOUF OBDтАл┌атАмсиасЙвс║Мс║йс╗Ес║╛с╗Сс║КрйЩтАл╦Й╫╖тАмс║Д с║ЛрйЩ═░▀│%FQBOOFVSсМе╤╜с║П╩╣с║О ╘▓ ╩╢тАл▄╖▌ТтАмс║О╙ж ╩╢тАл▌ТтАмс║Н╙ж ╘║сБ╕╠ЕсТм═░ ╘в╤всИЬс║Р╤лсз╛р╡есЫасТптАл┌атАмсиасЙв ╠Усдп ро┤╬жснгргбсдЯ╒Лро│сИзр╢ЮраСрдРсАЧсдЛрйЬ ргЫрдЖ╩╢╨а╘╢═Ис║Мс║М╩╣ ═И╘║сЭл 7FSEVO╙ЬсЧВ╒П╦Цсо┐спЭ╤втАл ╫лтАмсЬИ╬╜ сЭосЙВ р╢З╓Жрв╣═║с║П▄╕ ╓Жс║К═УрзЛ рйЬ сИЬ═п раЖр║╕╙а╤лсИ╢▀┐ рг▒╤╜с║С╩╣╠╛ ╩╝ сдЯ╒Л▄║тАл ▌╕тАм╤╜р╣жр░Эс░│╘╢═И╠ис║Р ╩╣

╟Еро│ргЙ╦Цре╢тАл┌г╫╖тАм╨орв╗╨Р╥жсЛ╜р▒жрдЖ рг▒╤╜с║Нс║О ╟ЕргЙ╦Цре╢с║МтАл╦Й╫╖▌ТтАмркЕсакр┤Н▀┤ рйЬраЖр░е4VCXBZ ╟Е ргЙ ╦Ц ре╢ тАл ┌г ╫╖тАм╨о сдЛ сйЩ ржЛ со┐ с║О с║Й ▄▓ ╩╣ сЦ╕ ╦Й ╩╣ ╘╢═Ис║Рс║О╩╣ %FQBOOFVS спЛрдЖсКН ╘╢═Ис║Нс║Ос║Й╩╣%FQBO сои рг▒сМе╤╜с║Кс║О╩╣ ╘╢═Ис║Мс║К╩╣с║Т ргВтАл╫лтАм ╟Еро│ргЙ╦Цре╢тАл┌г╫╖тАм╨оржЛсо┐рдЖ$VMUVSFT ╟Крг▒╤╜ OFVS╟КсБ╢риТ╘║╙м╙н с║Сс║Й╩╣сЦ╕╦Йсои ╘╢═Ис║Мс║Й ╟Е-BWBM▄╖тАлсаНр░╜█ЛтАмрдЖ сдВсДЗ╩╣сЦ╕╦Йсои ▄▓ рбЖсЦ╕╦ЙснжсИд рйЬсИЬ═п р╗╖╥ж▄╖ р░еспнр╜О╘втАлсжд╫┐тАм╒Л с║С╩╣═╖ ╘║╒УсйПсЫасаЭр╡Ы спк╠╢с║Крг▒╘А╘║са╜тАл ┘┐тАмсЮп ╩╣ р▒ОсВВ╓жсЮЫ ╟ЕргЙ╦Цре╢"UXBUFSтАл┌г╫╖тАм╨о5BCBHJF╤втАлрг▒ ╫лтАм╤Л ╒О рг▒╤╜с║Кс║Й╩╣с║О╠╛╩╝ рдЖ╦Юр╡ЧтАл┌Н┘┐тАмржктАл ╫лтАм╘╢═И ╟Е╦Цсо┐спЭ1JF*9тАл╦Ю╦Й╫╖тАмсЫг╦Цсо┐спЭ рн▒═║сКд ╤╜с║Ж╩╣ ╩╢╦У╠асгПр▒ЪсКнсА░ рдЖ╦ЮрнВраСржк ╠и╩╣ ╧Шрей╩╢сД╣ ргВтАл╫лтАм ╙м с║Нс║Н╦УрдП═о р░е▄░╙нс║Лс║Йс║Кс║Йрг▒ро│сЬИ╬╜ ╤╜ тАл ╫лтАм╘╢═И╠ис║Н╩╣р╢КсгЦсдЯ╒ЛсБ╢риТ╒и╥осаксзЪсгЦра╡ ╟Е╦П▄╕╨отАл╫лтАм╤втАл┌атАмсиа╨ос║П▄╕5BCBHJF ╟Крг▒╤╜с║Р ╤в сДЙр░з╘г ргВтАл╫лтАм ╩╣ ╘╢═Ис║Кс║Л╩╣ ╦П▄╕╨отАл╫лтАм ╩╣╠╛╩╝ сгАсЫаржктАл═И ╫лтАмс║П╩╣с║О ╟ЕргЙ╦Цре╢╦ЛсжЙ╩╝сДЗ╩╣сЦ╕╦ЙсоисДЙ%FQBOOFVS сдЯ ╟ЕргЙ╦Цре╢р╝бсв╗сЙвтАл┌г╫╖тАм╨орв╗╨Р╥жсЗй╓╡рдЖ рг▒╤╜с║К ╟Е╩╗▄╕╨отАл╫лтАм╤вргЙ╦Цре╢.DHJMMсмГсдВс║О▄╕5BCB ╩╗▄╕╨отАл╫лтАм╤в с║М╩╣ ═Ис║Лс║Лс║Т╩╣ ргВтАл╫лтАм ╒Л▄║тАлрг▒ ▌╕тАм╤╜с║Кс║О╩╣╠╛╩╝ ╘╢═Ис║Лс║Т╩╣с║Т HJF ╤Л╤╜с║О╩╣ ╩╢╘п═Ис║Кс║Й╩╣

сЮУреЬ╠╝сА░╒ЙсЛЬрйЬрбУр╛м╦ЙрйКсБ╢риТ ╨СсаЯсЭ┐═д ╦╗ рйЬ ╙н рйЬ сйП сЫа саЭ р╡Ы с░Н рйЬ ╨Ь сЭ╝ сЬИ ╬╜ сНд ркП ╩╢ р▒Н с┤Ь р░и ╥л р░Э▄▓рйЬрбУ╬╢рзЛ р╡УсдАр▒ОсВВтАл█ЖтАмсЮЫ

 

═░▀│сЛ┤сдд

тАлрг▒╦Э▌ТтАмро│╤╛тАлрак ▄ТтАм╨╣╦Йр░е╬╢ре╢╠а

сЮЯ рз░ сЮп сДЕ смЕ рм╝ рйЬ сОй X X X J T P I P N F р╢Ь ркБрмжсУбр░║ ро│╩╝ргЙ DB╦зр┤НсДзрмНсХЪ ╟Ж  ╩╣ сО╛ ╥к сг╖ ▄С сбУ ╧Ш ╨╣ рг║ ╤в тАл ╫лтАмсМЭ

╟Ж╩╣сЧЫ█брб│╨ор┐ЧсЙа▄╖▀│ сР┐сндсТмр╜и р│зр▒г╬│сВР╙Ь сИТраСра┤реЮсдпреЫр│зр▒г▄╕▄╕╓П ╒нсаЖсИО▀Ф ╧грдФро│р┤ПржПрбЖсДЙрбП═░ роЕ сИЬ р┤Н ▀┤ снжсИд ╦УсЕУрйЬ╦У╙╗р╣Р раИ▄░р║гр╕Тр╖И раИ ╟Ж7FSEVO╙ЬтАл▌ТтАм╙жроЕсИЬр┤Н▀┤ р┐ГржЦ╬З тАл ▌ЭтАм╨орддр░е╠асДЙрлКрнФр╣Рр╖И ╠Эр░з╨а╦м╒ПсЭ╣ сИЬраЖсИЬсзЪсдЖр░ереб▄╖р╗╖╥ж сЭЯргНрн▒╤з сА░ржПсо▓р▓к═ЫсНС ╠╛╠а╦Эр░┤раСрдР ╦ЭсзЧсЭТсЮе╩┐рпЫсЫксг╣ сЕКсЬ╕╦ЭраГсбУ╧Ш╦╗ сБ╢риТсгАсЭз сЮЯ рз░ сЮп сДЕ смЕ рм╝ рйЬ сОй X X X J T P I P N F ╙нраГ╦Э╦ПтАл▌ТтАм╤╛тАл▄ТтАм

╦ЦтАл ╠Ш┌НтАмсЮЮ╨╣тАл═о┌гтАмсО╡сНП╬З рбП═░р▒Н═З ╩╝╦▒ р░есЛ┤сО╛тАл┌ЖтАмсУз сХесЦМр╡Тс▒ЖсД┤тАл┌ЖтАмсУз▄╖ тАл ▌СтАмрк┤р░ер▒псЛ╜рбУ сТмтАл▐атАмсТм╦мрйЖ╥й╠атАл╠Щ▄втАм ╘йсБ╛тАл┌ЖтАмсБ╢р╕▓спксдд

╟Ж╩╣╠Нр╕осбУргЙ╤втАлргВ╦Ю╦Й ╫лтАмсНВсЦ╕╙а ╤Црг▒ р╡ЧсдЭ═У сБ╢риТсоисДЗ▄▓╩╣ рпГсжд╓ЦреР сЗ╜ р░╜саНрг░тАл┌итАм╤╜р╣жтАл╠╛┌ЩтАм╩╝═осО╡снг ргбтАл ▌ЭтАмрйЬсИЬ╬жраБ сИЬсМЭсдЖр░е╙а╤Црг▒рйЭр░е сЭ╣тАлрг▒▄лтАмро│ сЭ╣тАл▄лтАмрж│═И╧Ш╤Ц╩╣рдз═И ╩╣ ▀ЪсаНсЮЯрз░сВВсЮЫ ро│╩╝ргЙ ╟Ж╩╣╙орб┐4U)VCFSUра┤тАл╦Й╫╖█ЛтАм╤в сИЬр┤Н▀┤ ╙│тАл╦У рбЖ▄▓╩╣┌атАмрдЖсйУ сИЬсзЪсИ╢ ▀┐╘║ркБроЮ╦УрддсКТр╛мрй░рддсКГ╠ГрбОро│═Ир▓к

╟Ж╩╣╒Бс░│сд│сг╖╩╝р▓ХржВржмрддсКТ╘в

DB╦зр┤НсДзрмНсХЪ

╨╣тАл┌а┌Ч┌гтАмрдз╘ж

╟Ж  ╩╣ сО╛ ╥к сг╖ ▄С сбУ ╧Ш с│л тАл ┌ЧтАм╨╣ рг║ ╤в тАл╫лтАмсдВ╦ЦтАл╠Ш┌НтАмсДЙс│лтАл╠У┌а┌ЧтАмсдп╬ж ╤╜ тАлрг░┌а┌ЧтАмроЮ╬ж╠Ер░║р│Щрн▒═║сДЙсАЧ╠╝╙Р╨╣ ╦Йрг▒роЕ╨Щ╘║сг╣сДЗ╩╣р░есТм═░р╛м╦Йро│╩╝ргЙ

х╣┐ хСК ф┐б цБп

сЮЯрз░сЮпсДЕсмЕрм╝рйЬсОйXXXJTPIPNFDB╨╣ ╠ШтАл╦Й╫╖тАмсБ╕тАл ┌атАм╘║рдд═Й═┤сБ╕сдмсДЙтАл╦Й╫╖тАмрдд тАл╦Г┌гтАмр▓Ьр┤НсДзрмНсХЪ

╟Ж╩╣╩╗р╖▒ргЙсмГсдВсЧЗсЦмрг║тАл ┌ЖтАмсдВсДЗ╦Ц тАл╠Ш┌НтАмсДЙтАл▄▓ ┌а┌ЧтАмр▓дсЧЗсЦмсШн ╘║сИЧр│▒ р▓д рг▒╠Ц╤Ц╙бсБксЧЗсЦмсО╛сждр░есТм═░ рйЬ сбпсЧЫ█б╨ЬсзЦ

╟Ж  ╩╣ сО╛ ╥к сг╖ ▄С сбУ ╧Ш ╨╣ рг║ ╤в тАл ╫лтАмсМЭ ╦ЦтАлрг░┌а┌Ч ╠Ш┌НтАмроЮ сИЧр│▒сШБсЦЬрг▒роЕ╨Щ рмЛсдВсДЗ╩╣ сЮЮ╨╣тАл┌гтАмр░е╦ПтАл ╦Йр╛м▌ТтАм╨д╦Ц╩╢

сКТ .PUFM р╖│сЙв ╠▒╧▒ со┐спЭсКНсКН ╤втАл╫лтАмсдЖ ╙Йрк╣╦УсЯ╖╙зсТм═░р╢Ю▀│╘в╨ЪтАл рбПраС▌ТтАмсБ╢ риТ╘врйЭр░ердВ▀Ъ рйЭр░ерв╣╨е

╟Ж╩╣сЧЫ█бтАл▌ЧтАмсдБр▒Жракснж╩╣▄▓рбЖрддсКТ сБ╕тАл┌атАм╤втАл ╫лтАмсдВтАл┌атАмсиа тАл┌атАм╥╕с░│ сА░риЖрддс░│р│Б ╨ЬраЯтАл┌а ┌░┌атАм╩╝╘║рддсКТрбОрб│╨о╩┐╘║ ▄▓рейсДЙтАл ┌░┌атАмOffer Accepted

сЮФ╬╖ ╦Д╦К с░┤роНрпзрйИ╬╖▀╢сДК╤О╤╖ рзжсДКр╗ШриУ рпзрйИсдЭр╢╗сДКсДмр▓Ц сЭ┐═д сддрйЬ с░НрйЬ саЭр╡Ы сЬИ╬╜ ╨ЪсИн╦Эрзер░и╥л╟М

(514) 268-5788

guoqing_feng@hotmail.com

╤АтАл┌НтАмр║М

Immeuble HomeMax Inc.

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

╟ЕсЬ┤рб│1PJOUF$MBJSF╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл рг▒ ▄ТтАм╙╣ ро│сЖ╡р░▒ ╟ЕсЬ┤рб│,JSLMBOEтАл▌ЭтАм╙Ь тАл┌атАмр▒Ы ╙╗ ▄╖сзЩсПбро│сдВтАл═И▀ера┤▌ЭтАм р┐ЧсЙа╤╛тАл рг▒ ▄ТтАм╙╣ ╟ЕсЬ┤рб│1PJOUF$MBJSFр┐ЧсЙа╤╛тАл рг▒ ▄ТтАм╙╣ ╙╗ ╙╗ ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ ╒ПраСсЭ╣сЭЯрддсд┤ ╘дсв╗═о сдВ╒Пр▓в ╠Усдп ро┤╬ж ═И тАл┌атАм╩╜раИ▀╕раФроЦрпЩ╠Ь ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ ═И ╟ЕсЬ┤рб│1PJOUF$MBJSсРОрмЕ╤╛тАл рг▒ ▄ТтАм╙╣ ╙╗ раФроЦрпЩ ╟ЕсЬ┤рб│%%0р┐ЧсЙа╤╛тАл рг▒ ▄ТтАм╙╣ ╙╗ ╬НсБ╕снжсИд рг░рбЖ ▄▓тАл▄ктАмсПб╬╜ р║Эспп рпЩ╠Ь ═И ╠Ь сдВтАл═И ▀ера┤▌ЭтАм ╟Е сЬ┤ рб│ % % 0 р┐Ч сЙа ╤╛ тАл рг▒  ▄ТтАмр║Э спп рпЩ ╠Ь  ╙╣ ╟ЕсЬ┤рб│%%0с░│р│Б сЯ╖╙зр┐ЧсЙа╤╛тАл рг▒ ▄ТтАмсЭ╣сЭЯр┐Чр╛▒ сБ╕ р▒ЕсПесЙВ ╙╣ ╙╗ ╘АсАЧ╠╝ ╘а╘░╨ж ╧Шрейрзе╘ЯсЬ╣═И ╙╗ ргЫраСрдР╘Й сЖ╡р░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ ═И  ╟ЕсЬ┤рб│1JFSSFGPOETр┐ЧсЙа╤╛тАл рг▒ ▄ТтАм╙╣ ╙╗ ╦Ц ╟ЕсЬ┤рб│%%0тАл▌ЭтАм╙ЬсЯ╖╙з╤╛тАл рг▒ ▄ТтАмсЭ╣сЭЯ╩╢р╕╢ ▄░сЬ╣раЬсаЫ ▄╝сЙЖсЮ╗ сЬИ╬╜сЛ┤сТ░ ╠Усдпро┤╬ж ржЛсв╗ ═И ╙з╦Я раИ╨осЭ╣сЭЯраЬ╦Я█╡сДЛ раФроЦрпЩ╠Ь ╙╣ ╙╗ ╬Н ╟ЕсЬ┤рб│1PJOUF$MBJSFр┐ЧсЙа╤╛тАл рг▒ ▄ТтАмс░│р│БсЬИ╬╜ ▄╖сА░сЖВ сБ╕снжсИдрг░рбЖ ра┤╙Ь▀╢снб сТ╜сдЯ ═И ╘╗снж ╙╣ ╙╗ сЖ╡р░▒тАл┌атАмр▒Ы тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖс╕Ю╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ржм ╟Е45-"63&/5сдЛрмЕ╤╛тАл рг▒ ▄ТтАм╙╣ ╙╗ сЬИ╬╜сЛ┤ ═Ир╢Кс░│ ═И ╟Е45-"63&/5рпЩсАира┤╙ЬсдЛрмЕ╤╛тАлра┤ ▄ТтАм╙Ь╦Цс│жсзЪтАл ┌атАмсТ░ ╠Усдпро┤╬ж ═Ир▓кснгргб╒ЛсА░ ═И р╡┐ рг▒ ╙╣ ╙╗ рг░сЛЪслЩр┤НрйЬ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ сЖ╡р░▒ ╟ЕсЬ┤рб│1JFSSFGPOET╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл рг▒ ▄ТтАм╙╣ ╙╗ ╦Ц▄╝ тАл┌атАмр▒Ы сЬИ╬╜сЛ┤сТ░ ╠Усдпро┤╬ж ═Ир▓кснгргб═Хрз╗ ═И сЙЖсЮ╗ ═И

щШЕшп╗хЕичЬЯчФ╡хнРчЙИя╝Мф╜УщкМхкТф╜УцЦ░цЧ╢ф╗г: www.sinoQuebec.com/newspaper

 ╙орб┐╦ЦтАлсаНр░╜█ЛтАмрдЖ╤втАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦ЙсоисбУсг╛╩╣ ╒дреРсЗ╜╩╣ рйЬсИЬ рг▒╤Л╤╜╩╣ ╘У═И╩╣ ╘╢═И╩╣

╩╣

www.sinoquebec.com

 рб│ ╨о саУ р╛м ╦Ц ре╢ сДЙ ╓Э тАл ╫╛тАмрдЖ ╤в тАл рг▒ ╫лтАмсЦ╕ ╦Й сои сдВ  ╩╣ рг▒ ╤Л ╤╜ ╩╣ ╘У═И╩╣ сАЧсмЛсТп╩╣

 %VDPMMFHFтАл┌атАмсиаракснжсДЙр┤Н╦Цр┤Н╤втАлрг▒ ╫лтАмрдд ╨Ъро│ сдЖр╖д╨Щ ═░ ╦У╙╣раИ ╦Ур╕грйгслН ╦У▄╖сл╣╘╗ ═о╠ЕсоЖр┤Н ргЫраИ╨о╧всв╗ ═о ╘╢═И╩╣/&8 CSPTTBSEргЙ$╙ЬсЯ╖╙зр┐ЧсЙа▄╖рбУ╤втАл ╫лтАм╙╣раИ р╣Р раИ ╘дсв╗рдВ ╒РсмТр╡грак(0-'сАотАл ┌гтАмсЖВ▄┐▄░тАлсЯ╖ ▄ЦтАм╙зр╢ар╕╡ ╘У═И═И ╩╣ сАЧсмЛсТп╩╣ 3%1╙Ьр▒ЬтАл═о▌ЭтАмсО╡сДЙтАл╦Й╫╖тАмр┤Н╤втАл╠Е═о ╫лтАм4)&3#300,&▄╖сЫг ╩╝ ╓ЖтАл█Л▄╖╦Э┌ЙтАмсДЙсаУр╛м╦Цре╢╓Ц╩╢╠ОсЧВ╒ПсДЙтАл═о ┌г╫╖тАмсО╡р▒Ь╬З ╙│ тАл┌атАмснжсИдрг░ро┤рбЖ тАл╦Й╫╖тАмр┤НсДл╥С╦Э╦Цсо┐спЭ ргЙроКсЭ┐═д╩╣ ╘У ═И╩╣смЛ═ИсТп╩╣

чЙИ

XXXJTPIPNFDB

▀ЛсСпрд│тАл▀▓▐ШтАмсБЙ╟Ир╢╛реЕр║╢рз░╟ИсБГреЕрйЭр▓п сЗХсМУ▀▓сБЙ

9 

GROUPE SUTTON-ACCES INC.

&NBJMIVBOHIF@!IPUNBJMDPN

ргВтАл╫лтАм

чмм

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

сВВсЮЦ 

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб"HFOUJNNPCJMJFSBGGJMJF

╦Г ╦Й с░│ роМ р░и ╥л ╓Ж ╨Ъ

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

с│жс│К


5PNNZ);)&/(

чмм

се┐с▓▓сПФ

10

"O 5POZ ;)"/(

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

р╛▒сЭ┤тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

Agent immobilier affili├й

Chartered real estate broker

чЙИ

groupe sutton-expert

сВВсЮЦ 

тАл┌НтАм╟ЛсЛк╟Лр╗╝╟ЛсФн╟Лр╕БсЮер░и╥л

groupe sutton-expert

сВВсЮЦ 

COURTIER IMMOBILIER AGR├Й├Й

2869 boul. St-Charles, Kirkland,QC,H9H 3B5 сВВсЮЦс╜Щ ═ЫсД╜с╜Щ

hzheng@sutton.com

х╣┐ хСК ф┐б цБп

р╛м╦ЙсЛ┤сдд

╟Е-BDIJOF╙Ьсо┐спЭ╥ксжд╒б ╘╗сПдсШ╣р░║рг▒ ╤╜╩╣ сждр╢┤ сЬ┤со┐рг▒сйШтАл ╩╣╫лтАмрйЬсИЬр╢З ╟Е═о╠Е╙орб┐(SFFOGJFMEQBSL ▄╖сЧЫтАл┌атАм ╙ЬсЧВ╒ПсДЙтАл▌ЭтАм╙Ь тАл▌ТтАмроЕсИЬр╛м╦Й ╙ж ╙ж╦Э рг▒╩╣сЬ╡═И╩╣ ╦Ю ╦УраИ╨о╧всв╗═о р╢ПроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ ╟Е▄╖тАл█ЛтАмсо┐спЭсдЛ╘╗сПдсШ╣р░║ ═о╠Е╙орб┐4U ╩╣ сЬ╡═И╩╣ )VCFSU▄╖саУр╛мтАл┌г╫╖тАм╨о рдП═о ╘╗сПдсШ╣ ╟Е═о╠Е7JMMF4U-BVSFOU╙Ьр╜ЦслВтАлрг▒ р░║ ┌атАм╤╜╩╣ сждр╢┤╩╣ со┐╩╣ ═псИЬ р╜Б ╨Ъро│%VQMFY рг▒р░д▀╕рв╣ р┤Н слБсМЭ сЬ╡═И╩╣ сМпсБЙ ╩╝сЕУрйЬ р╣РраИ р┤Н╩╜ сЕУрйЬ р╣РраИ ╘д ╟Е-BDIJOF▄╖тАл█ЛтАм#SBTTFSJF ╘╗сПдсШ╣р░║ св╗рдВ тАл┌атАм╩╜раИ╦Г╦Й▀╕рйЖ р╛▒▄╖снЪ╘╗ р╛▒▄╖╒Р рг▒╤╜╩╣ сждр╢┤ сЬ┤со┐рг▒тАл ╩╣╫лтАмсБ╢риТсдЛ смТ сХШсДФсв╗сб╕ тАл┌ЙтАмр▓Ь ╘╗сл╝тАл рйЖ▀╕ргВ┌итАмсЬ╡═И рддсКТсЬ╡═И╩╣ спк╠╢╩╣ ╩╣ ╟Е═о╠Ер╗ЧргЙ╦Л╙С╙Ь тАл▌ТтАмроЕсИЬр╛м╦Й ╙ж ╟ЕргЙ╙Ьра┤тАлсжд█ЛтАм╒б ╘╗сПдсШ╣р░║рг▒╤╜╩╣ сжд ╓Ц╙ж╒Й╙ж р╢ПроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ р┤Н╤Е р╢┤▄▓╩╣ ╘ШрйЬсДл╥С╩┐сдБ═║ тАл┌атАмр╜БтАл ▌ЭтАмсКнсА░ сКд╙м сдЯ╒ЛраСрдРсНВсЦ╕ ╠исЬ╡═И╩╣ тАл ▌ЭтАмр░е╦Г╠арййсА░ сЬ╡═И╩╣ ╟Е 4 U - B V S F O U ╙Ь $ P O E P ╤в сИЬ сЕУ ╟Ера┤скЩсжд╒бсдЛр╛м╦Й сбпсЧЫргЙ╦Цре╢ра┤рпРсв╗ рйЬ ╦Ю╠атАл▌ТтАмрйЬ р░▒тАл┌атАмр▒Ы раИ╨осв╗═о сдВ╨Ь╠У сИн ╘╗сПдсШ╣р░║рг▒╤╜╩╣ сждр╢┤╩╣ р╛м╦Й св╗ р░д ргЫр░е╦У╙ж╤всИЬ рг▒сМе╤╜╩╣ сЬ╡═И╩╣

сБ╢риТ╤всЭз

╟ЕсЬ┤сЙкра┤скЩр╗ОснВсСЗтАл ┌атАмсПдр╛асжд╒бсдЛсо┐ ╘Й ╘╗сПдсШ╣р░║рг▒╨Щ╩╣ сждр╢┤ сЬ┤со┐╩╣ рг▒ ╟ЕргЙ╙Ьсжд╒бсдЛр┤НсЬ╡═И╩╣ спк╠╢ ╩╣ ╠Гр┤Н╙ж9 ╩╗р┤Н╙ж9 ╨дроЕсИЬ сМе╤╜╩╣сЬ╡═И╩╣ сМпрн╗сБКPggfs р┤Н╩╜ра┤сжд╒брг▒сйШтАл▄░╩╣╫лтАм╥к ╟ЕргЙ╙ЬрдП═осжд╒б ╘╗сПдсШ╣р░║рг▒╤╜ ╩╣сПдсШ╣р░║ сКнсА░╨ЪсДзсТм╥о╙Р рдЖ╦Юр╢З╓Ж ╩╣ рг▒тАл ╩╣сжд╫лтАмсИЬсзЪр░д тАл┌атАмр╜Б ╥БрдЖр╡Т соЙсДлрж│╤╜р╣ж╩╣рг▒ тАл ▌ЭтАмрпЫрййсА░ сЬ╡═И╩╣ спк╠╢╩╣ рг▒╤╜р╣ж ╟Е-BWBMрбПр╢Ю╙ЬсЬ┤со┐спЭ рг▒╘К╘╜ рг▒ сЦ╕╦Йсои╩╣ ╨д╦Ц▄░╙н╙│ ▄░╥к ╘╗сПдсШ╣р░║ рг▒╤╜╩╣ рж│═│рг▒╤╜р╣жсбУсг╛ ╩╣ сЬ╡═И╩╣ ╩┐сЭл═И ╩┐╧НсаЭ сРж═КсгА сЭз

╩╣

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

╟ЕргЙ╙Ь╙СсжЙро│р╕╡╠Нр╕осо┐ ╨ЪсжЙсЬ┤╠асоО раЖ ╘ШрйЬрпГснЙ▄╖╘Ш ╤в╓╡сКд╙м сКнсА░рйЖр╜┐ сдЯ ╒Л╘ШргНсЭксМ╢сАмсДЙр╢Л╦ЙсБ╢╤╕╦Й сДл╥Срг▒роЕ ╨Щ╩╣ сМе╤╜р╣ж╩╣ сПдр▒Ы╩┐сА░рдЖ р░дсИЬсзЪ ╟Е-BWBM╙Ьсжд╒бсдЛсо┐спЭ тАл┌а▌ЭтАмр╡┐сЬ┤со┐спЭсдЛ ра┤сжд╒б ╘╗сПдсШ╣р░║рг▒╤╜╩╣ со┐спЭрг▒тАл▄▓ ╫лтАм╨К соЖсМЮсЬИ╬╜ ▄╖сзЩ╧всв╗═о сЬ╡═И╠и ╩╣ р░есдЮ▄░╙н рдЖ╦Ю╩┐сп╛рдЖ сЬ╡═И╩╣ ╩╣ ╟Е7JMMF&NBSEтАл╦Й╫╖тАмсЫгра┤сжд╒б ╘╗сПд ╟Е╙СсжЙра┤скЩсжд╒бсдЛр┤Н ╘╗сПдсШ╣р░║ рг▒╨Щ сШ╣р░║ р╢З╓Жрп╕соВ╦мсУлсДл рпЫрййсА░ ╠ар╢а ╩╣ сждр╢┤╩╣ р┤Н╩╝сИЬсзЪроЕ╨Щ╩╣ рг▒сМе╤╜ рпТ рг▒сМе╤╜╩╣сЬ╡═И╩╣ сМпсБЙ ╩╣ ╠исЬ╡═И╩╣ ╤лсз╛св╗сИн

╦Г╦Й╠п╠В╨Ь╒ВсгАсЭз сБ╢риТ╦╗╙н ╘║╦Э═М╦ЙсИзр╢Ю╘ир╣Цр▒Н═З рмб╬Ш╓жсЮЫ╓Ц╙и╥п

▀╢рбПсДЙраСтАл┌ЖтАм

╟Б/с║З%с║З(с║З╙Ь╙жр┐ЧсЙа)PVTF ╙╣╩╢╙╗╩╢ ╘П ╬НсБ╕снжсИдрг░ро┤рбЖ раИ╨осв╗рдВ╨Ьсв╗╥Б ргЙ╙Ь тАл┌атАмсиа7FOEPNF 4OPXEPO ╠╛╘всЧЫр╛▒╤╜ра╢▄╖ ▀е╟Л$PMMFHF/PUSF%BNF $PMMFHF+FBOEF ╟Б4U-BVSFOU╙Ь╙╣раИDPOEP ═о╠Ер┤Н ╦Л╙о #SFCFVGсЬ╡═И╩╣ р░о╒У╟Лсл╣╨ПрпЩ▐╡сбУ▄╖раЖ╘Й╟Лсо┐╘Й ╦Ю╙╣раИ р░ер┐ЧсЙа╙╗сБ╢слНрбОсАЬсБФ╬│р║ЭсЙУрйЩргЫраИ╨осв╗ ╟Б╒П╦Ц▀е$PMMFHF3FHJOB"TTVNQUBсмГ рдВ р┤Н╩╜╨Ьсв╗сДпсг╣тАл┌атАмсиа ракснж╦Ц▀е╟Л╨ЬтАл┌ЖтАм╟Л сЗк╙Ь═│сР▒╦Цре╢╟Лро│рддтАл╦╣┌ОтАмспЭр╡есЫа ╤лсз╛╥Б сдВ%VQMFY ╦У╙жргЫтАл┌атАм╩╜раИ ро│рбУсоЖ ро│слВ 1MBDFWFSUVтАл▌ЭтАмрйЬтАл═о▌ЭтАмсО╡ ╦Й╦ЮсИОсЧЫ сЬ╡═И сЙУ раИ╨ор┤Нр│Ш р╡есЫа╤лсз╛╥Бра┤▀е ╤лсз╛╥Б сЮЮ╒П╦Ц▀е╦▒╨Ьсв╗роЬ╤лсз╛╥Бр╡АсМ▓тАл┌атАмсиа ╩╣ 4BVWF ═╖╤лсз╛╥БсЧпсМ▓тАл┌атАмсиа'BCSFржктАл╫лтАмсЬ╡ ╟Б-B4BMMF╙Ьрг░рбЖ╙╣раИDPOEP раИ╨осв╗ ═И╩╣ рдВснжрак"OHSJHOPO╨ЬтАл ┌ЖтАм╨Ьсв╗сМЭ╤лсз╛╥БтАл┌атАм сиа сАЦ▄С═ХсО╛ ╠Усдпро┤╬жсЬ╡═И╠и╩╣тАл▌ЭтАмрйЬ сЬ┤рб│ тАл═И▌ЭтАм ╟Б╬╜тАлрб│▌ШтАм╙╣раИDPOEP ═о╠ЕрбО со▓рп┐═ХсО╛╟Л ╟БсЬ┤рб│,JSLMBOEрг▒╠╝рддсй▒рбОр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАмрйЬ с░│ра║рбП═░сАЦ▄С╨Ьсв╗═╖╤лсз╛╥Б%PXO ╙╗╘Пр╡есЫа╤лсз╛╥Б╒Пра┤▀е&NJMF/FMMJ UPXO ркЕсакрбП═░сДЙтАл▌ЭтАмсддрк╕сЬ╡═И╩╣ HFOтАл▌ЭтАм╙Ь╟ЛтАл═о▌ЭтАмсО╡╟ЛтАл═И▌ЭтАмр▓ксЬ╡═И╩╣ ╟Б4U-BVSFOU╙Ь╙Ср╖▒сг╖╙╣раИ$POEP ═о ╠ЕрбО ▄╖раЖ╘ЙраФроЦрпЩ╠Ь ╘║╤л╦Э╥и╨Ь╙Ь╟Л ╓ЭтАл╫╛тАм╙Ь╓Ц═ЧраЖ╙Ь со┐╘Йр║Эсппсм╡сТ░ р╖▒сг╖╨ЬтАл┌ЖтАм со▓рп┐тАл▌ЯтАмсВЖ тАл▀ера┤▌ЭтАм├Йcole Pasteur╦ар╡е╘║сг╣ ╩╝ сАм╩╝▀е ╨Ьсв╗сДпсг╣тАл┌атАмсиа спЛ╒Р╓Жр░│ са╡рп┐сз┤ с▒ТроШр╡е ╦╗сЦЬсаУр╛м ро┤╬жсТмтАл╦ЮрбУ ▌ЯтАмржктАл ╫лтАм сЬ╡═И╩╣

хУкщЗМцЬЙч╜С,хУкщЗМх░▒цЬЙуАКшТЩхЯОхНОф║║цКеуАЛ: www.sinoMontreal.Ca/newspaperрйгр░║ 

╨Ь╒В ═ЫсД╜  &NBJMDIJOBBHFOU!IPUNBJMDPN

╟Б/%(╙Ьр▓ире╢═осО╡ рг▒рдд╙╣раИ$0/ %0 р░е╦У╙╗сБ╢слН ╤ЛснжсИдсМЭрг░рбЖ ▄░ ргЫраИ╨осв╗рдВсмГсдВтАл▀ера┤▌ЭтАм╟ЛтАл▀е╦Ц▌ЭтАм╨Ьсв╗ сб╕сДпсг╣4OPXEPOтАл┌атАмсиа╟Л$PMMFHF/PUSF %BNF╟ЛсЧЫр╛▒╤╜ра╢▄╖▀е╟Л$PMMFHF+FBOEF #SFCFVG╨Ьсв╗сМЭ╤лсз╛╥Бсг╣.BSJBOPQ PMJT$PMMFHF сМЭ╤лсз╛╥БтАл┌атАмсиа7FOEPNFтАл▌ЭтАм ═осО╡╟ЛтАл╠У▌ЭтАмсдп рйЬ╦ЮсдИсПд╠а╨ЬраЯсмЛ═ИржктАл╫лтАм ╩╣╘║сЭл═И

 р┤НсЕУрйЬр╣РраИсв╗рдВ╧▒р╛мслН ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы сдЮсВВ┘з ═И╩╣.-  р┤НсЕУрйЬр╣РраИ╧▒р╛мслН ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы сдЮсВВ┘з ═И╩╣.-4   ро│ ╩╝ ргЙ   р┤Н сЕУ рйЬ р╣Р раИ ╨Ъ р░▒ тАл ┌атАмр▒Ы сдЮ сВВ ┘з █б ргЙ рп┐ сЬ╣ ═И ▄╕╨отАл╫лтАм╤в ╩╣.-ро│╩╝ргЙ▄╕╨отАл╫лтАм╤в р┤НсЕУрйЬр╣РраИ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Л

 р┤Н╙ж ргЫсВВ┘з╓ЦсжЙ╤лраС╨е р░д р┤Нсг╖сЭЗ╙м╨К╙ж █б ргЙсФИтАл┌ЖтАмрп┐сЬ╣ раИ╨осв╗рдВ ргЫ▄╖═ЗсВВ┘з р░д р┤Н╙ж рп┐сЬ╣ р▒Ь╬З ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒ЫсдЮ▄╖═ЗсВВ┘з ═И╩╣ р┤Нсг╖сЭЗ╙м╨К ╙ж █бргЙ╨Ърп┐сЬ╣ раИ╨осв╗рдВ╧▒р╛мслН ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒ЫсдЮ▄╖═ЗсВВ┘з р░д р┤Н▄╖╙жргЫсв╗рдВ╧▒р╛мслН ╬╛сЕп╨Ъ█бсО╛рп┐ ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒ЫсдЮ▄╖═З 0''&3"$$&15&% сВВ┘з ═И╩╣0''&3"$$&15&% р┤Н╙ж ╦Й╦Ю ркБ╙жроЗ╦Эр╛▒▄╖╙ж сг╖сЭЗ╙м╨КрпГроО╨Ърп┐ сДЛраСрбв4U-BVSFOUр╖▒рбЙроЕсЕК рдД сЕУрйЬр╣Р╘П╧▒р╛мслНраИ╨осв╗═о ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы╩┐сйасиБсВВ┘з сдЮ▄╖═ЗсВВ ┘з╓ЦрйЭр░ес░│р│БраС╨есЙУргХ ═И╩╣

www.sinoquebec.com

 р┤Н╙жсЕУрйЬр╣РраИ снжракрбУсоЖсФИтАлсдЮ ┌ЖтАм ╨Э▄╖═ЗсВВ┘зсЙУргХсКН ╤втАл ╩╣╫лтАм╤всИЬ р░д .-4  р┤Н ╙ж сЕУ рйЬ р╣Р раИ раИ ╨о св╗ ═о ╧▒ р╛м слН сФИрбпрб╖╘╗снж р░о╙осл╣╨ПсбЫ╠Хр░ер╖▒рп┐ ═И ╩╣.-4ро│╩╝ргЙ  р┤Н ╙ж сЕУ рйЬ р╣Р раИ раИ ╨о св╗ ═о ╧▒ р╛м слН сФИрбпрб╖╘╗снж снжрак4U-BVSFOUр╖▒рпГроОсО╛ рп┐ ═И╩╣.-4ро│╩╝ргЙ р┤Н╙жсЕУрйЬр╣РраИраИ╨осв╗═о╧▒р╛м слН ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы сФИрбпрб╖╘╗снж ╩┐сйасиБсВВ┘з ═И ╩╣.-4  р┤Н ╙ж сЕУ рйЬ р╣Р раИ раИ ╨о св╗ ═о ╧▒ р╛м слН сФИрбпрб╖╘╗снж снжрак4U-BVSFOUр╖▒рпГроОсО╛ рп┐ ═И╩╣.-4ро│╩╝ргЙ

ргЙ╦Цре╢рг▒ро│сДес░│сМЮ╨Ь раЯ р┤Н╦ПсЕУрйЬраИ╨осв╗рдВ ╧▒р╛мслН ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒ЫсАЧ╠╝сЬИ ╬╜ тАл ╠а ╫атАмсЫг с▒Ж ▄╖ сУз р░╢ рг╕ тАл┌гтАм тАл┌атАмсиасЙвсКНр╡есЫа╤лсз╛ р┤Н╨о р░ер║гр╕Тр╖Ир▓║рлЕ╧гсв╡рйЬсВВреХ роЙ рпб раИ рбУ соЖ сФИ тАл ┌ЖтАмснЪ ╘╗ ═И ╩╣ ро│╩╝ргЙ.-4 

ржктАл ╫лтАмсЬ╡═И╩╣

╥к╨Щ тАл┌ГтАмсл▓

╥к╨Щ тАл┌ГтАмсл▓

рб│╨орг▒рдд╨ЬраЯ ╙ж╦ПсЕУ рйЬсдВ$IBSMFWPJYтАл┌атАмсиасЙв ╤л сз╛р╡есЫа╥Б"UXBUFSргЙтАл┌гтАм$BO EJBO5JSF╓Ц.BYJсКН сдВ╨Ьсв╗сЙв тАл┌атАмсиасЙв╙ЭсмТ╨ЬтАл▀е┌ЖтАмр▓в╠УсдпсБ╢ р╕▓ро┤╬ж рбЖс░│▄╕сФИр▒Ы╨Ър░▒тАл┌атАм р▒Ы▄╖сЙУрйЩ сг╖сЭЗ╙м╨К▄╖сл╣╘╗╨П сМ▓╨МсбЫ╦Й╦ЮсЮУтАл╩╣═И╫лтАмро│ ═И.-4

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

+JBPOB2JBO %BJTZ

.T+BMFI)BGF[J

рйгр░║ 

сТмсБ┐╘ЯсЬ╣

ро┤╩╜ргК

рйгр░║ 

ро┤╩╜ргК

р░дрпЕQN 6835 Marie-Guyart, Lasalle H8N 3G8 -BTBMMF╙Ьрг▒рдд╙жр┐ЧсЙа ╙ж$0/%0 снжсИдрг░ро┤сЛЪ TG раГр░▒тАл┌атАмр▒ЫргЫр░▒тАл ▄ЭтАмр┤Н сг╖сЭЗ╙м╨КсЕУрйЬр╣Р╘П раИ╨о св╗рдВсДпсдпр╛м╦Й ╤лсз╛р╡есЫа╥Б "OHSJOPOтАл┌атАмсиа╓Ц╨ЬтАл" ┌ЖтАмO HSJHOPOсаУр╛м╦Цре╢ра┤▀е╦Ц▀е сдВтАл╦Ю╦Й рбЖ╓й┌ЩтАм╬│╨итАл ▌ЭтАмро│═И ╩╣.-4

ро┤═Й

4U-FPOBSE╙Ьрг▒сиБсКО р╢┤р╕К╨ЬраЯ р┤НсЕУрйЬр╣Р╘П раИ╨осв╗рдВ╧▒р╛мслН р╢Пснж сИд  рг░ ро┤ рбЖ сг╖ сЭЗ ╙м ╨К сл╣╨ПсбЫ ╠Усдпро┤╬ж▄▓сб╕╨Ь ╠Усв╗сДпсдптАл┌атАмсиаргЙ╦Цре╢ сдВ TIPQQJOHNBMM .BYJ.FU S P 8 J O O F S T E B Z D B S F сКН ╓ЖтАл┌ЙтАмр░и╥лсЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ═И ╩╣.-4

р╛▒р╜Б рж│сЦ╕╦ЙрпРслНсМЭрпж╩╢сУЙ╬ж╤╜рдЖсДЙ ╩╢╙ж╩╢╠а╘А╘║сНВсЦ╕сдЯ╒Л╩╢╠а╩╝сАм╟Л╩╢ ╠ардзрдЖраСрдР ═осО╡тАл╠Е═о ▌ЭтАмсЮЮргЙскЩтАл╦Й╫╖тАм ╙Ь ргЙроКрдЙройракснж сИОргЙ╙ЬсбпсИОсдВ сг╛ $IBNQMBJOр│Г╒РсМЭ╤лсз╛св╗сИн

3VF+FBO5BMPO&TU .POUSFBM )4.

ргЙ╦Цре╢р║ЭсХ║╨ЬраЯрг▒рддр╕Тр╖И р▓║рлЕ╧гсв╡рйЬсЭ╣тАл▄лтАмс┤О╨Ъ сдВ-6$ *&/-├╜"--*&3тАл┌атАмсиа╓Ц#0/ " 7 & / 5 6 3 & тАл ┌атАмсиа р╡е сЫа ╤л сз╛ ╩╝╩╜с░│сд│ро┤╬ж ╘║р╡е сЫасТп$PODPSEJB .DHJMM▄╖▀е сАЧ р░е▄▓тАл▌ТтАмр┐ЧраС╠╝сА░р┤НсДз╤втАл╓Ц╫лтАм╤в сИЬ р╡УсдАр▒ОсВВсоФсМЭсД╣рйЬ

-POHVFVJM╨Ъро│с░│сМЮ╨ЬраЯ#MV3JWBHF ╙ж ╙ж ╤лсз╛р╡есЫа╥Б-POHVFVJMтАл┌атАмсиа ╩╝╩╜с░│сд│ро┤╬ж ╨Ь раЯ╨оргЫ╧гсв╡рйЬ рмЛреЯраИ рбУсоЖсФИтАл ┌ЖтАм╓ЖтАл┌ЙтАмр░и╥лсЭ╣ро╢ с┤О╨Ъ сдЮ╨Э▄╖═ЗсВВ┘з╓ЦсЙЖсЮ╗ ╘║сп░╩╝╨Щ═░ р┤Н╙жсЕУрйЬр╣РраИраИ╨осв╗═о╧▒р╛мслН р░о ╙осл╣╨ПсбЫ╠Хр░ер╖▒рп┐ ═И╩╣.-4  р┤Н╙жсЕУрйЬр╣РраИраИ╨осв╗═о╧▒р╛мслН р░о ╙осл╣╨ПсбЫ╠Хр░ер╖▒рп┐ ═И╩╣╤всИЬр░д .-4 р┤Н╙жсЕУрйЬр╣РраИраИ╨осв╗═о╧▒р╛мслН сФИ рбпрб╖╘╗снж снжрак4U-BVSFOUр╖▒рпГроОсО╛рп┐ ═И ╩╣.-4 р┤Н╙жсЕУрйЬр╣РраИраИ╨осв╗═о╧▒р╛мслН р░о р╖▒р░ер╖▒рп┐╓Ц█бргЙрп┐сЬ╣ сдЮ╨Э▄╖═ЗсВВ┘з╓ЦрйЭр░е сДЙраС╨е ═И╩╣.-4 р┤Н╙жсЕУрйЬр╣РраИраИ╨осв╗═о╧▒р╛мслН сФИ рбпрб╖╘╗снж снжрак4U-BVSFOUр╖▒рпГроОсО╛рп┐ ═И ╩╣.-44PME 40-% р┤Н╨Ъро│ ╠пр░▓╨Щ═░ ╙жсЕУрйЬр╣РраИраИ╨о св╗═о╧▒р╛мслН сФИрбпрб╖╘╗снж снжрак4U-BVSFOUр╖▒ рпГ роО сО╛ рп┐ ═И   ╩╣ 5 B Y . - 4   0''&3"$$&15&% 0''&3"$$&15&%

╓ЖрпЕ═УрзЛ

╨Ь╒В╦Й╥лсФ┤тАл┌ЙтАмс╜Щ╨ЬраЯр┐ЧсЙарбУркЕсакрйЬтАл┌а┌ЧтАмсБ╢риТсКН ╦╗╙нс╜Лр╛м╦ЙсКнсА░роЕсИЬ╓Цро│соЙсДлрдз╘жсйШтАл╫лтАмс╜А

сД╜ р╡г ргЙ ╦Ц ре╢   рг▒ 1 S P K F D U -PVJTF#PIFNFснжрак+B[[рг╕ тАл┌гтАмсО╛╩┐сСЗроЕрп┐сЬ╣ раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╩┐ сйасиБсВВ┘з ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗р╡Црдпсо▓р▓к р▓║рлЕ╧гсв╡рйЬтАлраИ╓ЦраИ╦╣┌ОтАм╨осФИ тАлра┤ ┌ЖтАмрпР╬│▀╢ р╡есЫа╤лсз╛╥Б .D(JMM $PODPSEJB 62". тАл╫атАм ╠асЫгсКН се╡сдВсУзр░╢рг╕тАл ┌гтАмсДпсдптАл┌атАмсиа 1MBDF%FT"SUTсАЧр░е▄▓тАл▌ТтАмр┐ЧраС р┤НсДз╤втАл╫лтАм

ро┤╩╜ргК

р╜ОсХШрдЖ

╨Ъ╥ж╠╛сбН╧б╥Бр░гтАл▌ЭтАмсЮУреЬр┤НсДз ▄▓сЯШ╬╢═Й

сдЛсНЭрг▒сЦМсДЛраСтАл╠а╦У╠Ц┌атАмр░гс░│тАл▌СтАмсиЪсЖВтАл╓Ц▌СтАм╨Ь╒ВрмЕ╒ПсКГ╩╢

╙ор░о╒УсдЮсВВ┘зсЙУргХ ═И╩╣ро│╩╝ргЙ р┤НсЕУрйЬр╣РраИсв╗рдВ ╨Ър░▒тАл┌атАм р▒Ы сдЮсВВ┘з █бргЙрп┐сЬ╣ ═И╩╣.-4 р┤НсЕУрйЬр╣РраИсв╗рдВ ╧▒р╛мслН ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы сдЮсВВ┘з╓Цр╡Др▓Д ═И╩╣.-44PME р┤Н 40-% сЕУрйЬр╣РраИсв╗рдВ╧▒р╛мслН ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы сдЮсВВ┘з╓Цр╡Др▓Д ═И╩╣.-4 ро│╩╝ргЙ р┤НсЕУрйЬр╣Р╘Псв╗рдВ╧▒р╛мслН рг░ро┤сФнрбЖрв║╘╛ ╦Л╙о р░о╒У╩┐сйасиБсВВ┘зсЙУргХ ╘А╘║╨Щ═░╤всИЬ═Ир░д.-4

╟БсЬ┤рб│%%0сбУ▄╖рг░рйЬ ╙╣раИ╟Л╙╗сБ╢слН ╘д св╗рдВр┐ЧсЙараЖ╘Й╟Лр┐ЧсЙасо┐╘Й рддсКТснжсИд ╒д св╗рдВ сМЭрг░рбЖ╙о╙Ср░о╒У ▄╖сФИтАл┌ЖтАм╙│тАл┌атАм рг░сЛЪ сМЭрг░рбЖро╖сг╖╨ЬтАл┌ЖтАм╟Лра┤▀е ╨Ь св╗╘║сг╣тАл┌атАмсиасЙв╦Й╦ЮсИОсЧЫ сЬ╡═И╩╣╘║сЭл

╟Б4U-BOSFOU╙Ь╨Ър┐ЧсЙарг░рйЬ╤╛тАл ▄ТтАм╩╢рбОснж сИдрг░рбЖ╠п▄┐╥БсСн╨ЪсПбро│ро│╘ШрйЬ╟Лро│ ╟Б4BJOU+FBOTVS3JDIFMJFV р╜ОсХШрдЖ ╙╗сБ╢слН╨ЪсжЙсАЧ╠╝со▓р▓ксЬИ╬╜╙╣╙╗ раИ╨осв╗ сгАсЭзрг▒сЦ╕╦ЙсоисМЭ╩╣сЦ╕╦ЙрпРслН╓Ж╩╢ рдВсАЦ▄С═Хснб╠Усдпро┤╬жр╡есЫа╤лсз╛╥БрпЩсАира┤ сТп╓Ж╠КBNQN ╓Ж╨ЭBNQN ▀е ╨Ьсв╗сДпсг╣тАл┌атАмсиасЬ╡═И╩╣

сДЛраСтАл╠Ц┌атАм ╒А═║╨вр░есмМ╨Ь╒В

AGENT IMMOBILIER AGREE

2869 boul St-Charles, Kirkland,QC,H9H 3B5 сВВсЮЦ ═ЫсД╜

сВВсекanzhang2000@hotmail.com сВВсек anzhang2000@hotmail.com

╦╗DPOEPрй╝)FOSZ╙нDPOEPсдЖрпжрй╝)FOSZ

╒А═║╨в)FOSZ:F

COURTIER IMMOBILIER AGR├Й├Й

-POHVFVJMргЙрг▒с░│рбО╨ЬраЯр┤Н 1 F O I P V T F рпГ роО р╖▒ сг╖ сО╛ рп┐ сЕУ рйЬр╣РраИсв╗рдВ╧▒р╛мслН ▄╖р┤Н сДпсдпMPOHVFVJMтАл┌атАмсиасЙв ╓ЖтАл┌ЙтАмр░и ╥лсЭ╣ро╢с┤О╨Ъ╨ЬтАл▀е ┌ЖтАмр▓в сТмсЫасв╗ сеК тАл┌атАмсиа ╨Ьсв╗сКН ╩┐╤вслВ╬ж╘║сЬ╣ са╡сДитАл▄нтАмр╜ОсФИсЫкр╗е╦Й╦ЮсЮУтАл═И▌Э ╫лтАм ╩╣.-4ро│╩╝ргЙ

ро┤╩╜ргК

ргЙ╦Цре╢1MBUFBV.POU3PZ BM р╢Нсе╡сДЛраСрбвсМКрлЩ.D(JMM▄╖ ▀е р╡есЫа╤лсз╛╥Б.D(JMM▄╖ ▀е $PODPSEJB▄╖▀етАл╠а╫атАмсЫг $PNQMFY%FTKBSEJOсКНсжПтАл┌ЩтАм р╡есЫа╤лсз╛╦зсбп р┤Нр░е ▄╕сЙУсл╣╨ПсбЫсЬ╝сзШ╬З ▄╖сл╣╘╗ р░▒тАл┌атАмр▒Ыр░етАл▄ЭтАмр╝ораИ▄░св╗═о ═И ╩╣.-4

╙орб┐0╙Ьрг▒рдд╙жр┐Ч сЙаскЩрбУ сЕУрйЬ р╣Р раИ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╨ЪраГр░▒ тАл╠У┌атАмсдпро┤╬ж ╨ЬтАл┌г╫╖┌ЖтАм ▀ер▓всБ╢р╕▓сЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ═И   ╩╣ . - 4   ро│╩╝ргЙ

сЧЫ█бтАл▌ЧтАмр▒г╙Ы╨РспЭсмГсдВрг▒╨Ь раЯтАл═осА░┌атАмсО╡╬ЗсБ╢р╕▓ро┤╬ж р╡е сЫа сТп 7 J B V тАл ┌атАмсиа сЙв . B J T P O OFVWF╨ЬтАл┌ЖтАмр│▒р╛мтАл╓Ц┌ЖтАм.BJTPO OFVWF.BSLFU р┤НсЕУрйЬ╨Ър░▒ тАл┌атАмр▒Ы сдЖр░ерг▒рддсКТ╬│╬╜ ╦Й╦Ю сЮУтАл╩╣╫лтАмро│╩╝ргЙ.-4 

ро┤╩╜ргК

р╡А сМ▓ тАл ┌атАмсиа сЙв 4 U ) F O S J тАл ┌атАмсиа сЙв смГ сдВ   рг▒ ╨Ъ ро│ сиБ сКО р╢┤ р╕К ╨Ь раЯ рг▒ ╬│ сЭ╝ р░п сЕУ рйЬ ╨Ъ р░▒тАл┌атАмр▒Ы р╡есЫасТп8FTU NPVOU1BSL "UXBUFSргЙ тАл╓Ц ре╢╦ЦргЙ ┌гтАм-BDIJOFсдБ р╖▒═И╩╣.-4 ро│╩╝ргЙ

ргЙ ╦Ц ре╢ + F B O O F . B O D F ▄╖ сЫгрг▒рдд р╢Нсе╡тАл╠а╫атАм сЫг1MBDF"SNFTтАл┌атАмсиа╓Ц (.:"сКН р░ераИ╨осв╗рдВ╓Ц╧▒ р╛мслН сиБсКОр╢┤р╕КсНЖр▒Эр░ераИ▄░ снЪ╘╗ сдЮсВВ┘зсЙУргХр╝д╨есКН ═И ╩╣.-4

ро┤╩╜ргК

/ % ( ╙Ь  рг▒ ╨Ь раЯ сЕУ рйЬр╣РраИ╧всв╗═о сг╖сЭЗ╙м ╨КсЬ┤╙ор░о╒Усл╣╨б╨МсбЫ снд ╨ЬтАл▀е┌ЖтАмр▓втАл ┌г╫╖тАм╓ЖтАл┌ЙтАм╨Ь ╨ар░и╥лсЭ╣ро╢с┤О╨ЪсБ╢р╕▓ро┤ ╬ж═И╩╣.-4 ро│╩╝ргЙ

ро┤╩╜ргК

╦╗рйЬсдЮрдЖ сИЬрдЖсдЮрдЖтАл▌ЭтАм ╙Ь"IVOUTJD╩╗тАл▌ТтАмрйЬр┤Н╩╝ ╙жсЕУрйЬро│сЬИ╬╜ р┤Н╩╜╩╢ ╦У%FQBOOFVS╓Ц╓ЭтАл╫╛тАм рдЖ ═о╠Е"IVOUTJD╙ЬтАл╦Й╫╖тАмсЫг #PVM(PVJO0 ╦ЩсдВ$PM MFHF╨ЬтАл╠У┌ЖтАмсдпро┤╬ж ро│═И ╩╣╘▓%FQBSOOFVSрам сИЬ р░д сИЬр╗Ч╦Прг▒╒РсдЮ рдЖ .-4

тАл ▌ЭтАм╙Ь 3 P T F N P O U ╦Ц со┐ ▄░ ╙нрдЖ ргВсНВсЦ╕▄▓рг▒рг╕╘йреЖ тАлрбП┌атАмр╢ЮтАл╪ЭтАмр╡У сБ╢риТсКд╙мрпЫ ╩╝рйг рдЖснж▄▓рг░ро┤сФн рбЖ рг▒сйШтАл╫лтАмсоирв║╘╛ сИЬсзЪ р░д сИЬсМЭсТпрг▒ р░д рг▒0QUJPO╩╢╘п═И ╩╣.-4

╥кр╖│сЙвсдЛрйЬргЫрдЖтАл═Чр░║▌ЭтАмсЧЫ█б ╙Сра┤рпРсв╗сИнсо▓рп┐сИС╦Я сндс░│ ра╢▄║сАотАл┌гтАм╒О╩╢╦Й╦ЮсНВсЦ╕▄▓рг▒ сБ╢риТсИ╢▀┐рйЬ▀Фр┐Г╤Е╬З рг▒ ро│рл░рбУсоЖ ╦Ю╠асТмсБ╕╩╢тАл▌ТтАмро│сЬИ ╬╜╙ж╓ЦрдЖснж╘▓╩╢тАл▌ТтАм╙ж╤в сИЬрдЖ╦ЮсАЧсЮУтАл╩╣╫лтАмро│ ╩╝ргЙ.-4

ргЙ╦Цре╢▄╖тАл█ЛтАм╥и╨Ьр┤Н╨осдЛсйЩ ржЛсо┐рдЖ4VLJZBLJ╤втАл═осА░┌а╫лтАм сО╡╬З═о╠Е#POBWFOUVSFтАл┌атАмсиа 1MBDF#POBWFOUVSF сЦ╕╦ЙрпР слНсЖА╠ар╕╢рпТсБ╢риТсИ╢▀┐▀╢╨Ъ╘║ снд сКд╙мрпЫ▀ерпЫ╩╝рйг сИЬсМЭслБсИЬ сзЪрг░ рг▒сйШтАл╫лтАмсои╩╣рв║╘╛ сдЯ╒Л раСрдРсНВсЦ╕ рг░═И╩╣р░║═Чсм▒рей

р╡УсдАр░ераГ╥жр░е╬╢ре╢тАл╠Ц┌атАмсНВсМб╥к╨ЩсДЛраСтАл╠Ц┌атАм╒А═║╨втАл┌ГтАмсл▓с║г╨а╠ЩрйЖ╥й╦зсеК╨а╤╕сО╛тАл▌ЭтАмр░▓р▒Ос║Ш

ргЙ╦Цре╢$PNQMFY%FTKBS E J O ▄╖ р┤Н сЬ┤ ╠а сдЛ сйЩ ржЛ со┐ рдЖ╤втАл╦Г ╫лтАмсЦ╕риТ▄╖╤╜снж рг▒ сЦ╕╦Йсои╩╣ сБ╢риТсИ╢▀┐ раЖр║╕рг╕сКд╙мрпЫ╩╝рйг ро│ сКгсИЬсМЭсТпрг▒ ро│═И ╩╣.-4

ргЙ╦Цре╢▄╖тАл█ЛтАм╥и╨Ьр┤Н╨осдЛсйЩржЛ со┐рдЖ╤втАл═осА░┌а╫лтАмсО╡╬ЗсдВтАл┌атАмсиа 1MBDF#POBWFOUVSF тАл▄╕▄нтАмр╢З ╓Ж▄╕╨┐▄╕р╢З╓Ж▄╕сЦ╕╦Й сЦ╕╦Й рпРслНсЖА ╠ар╕╢рпТсБ╢риТсИ╢▀┐ рпЫ ╩╝рйг сИЬсМЭслБсИЬсзЪрг░рг▒сйШтАл╫лтАмсои ╩╣рв║╘╛ рг▒роЕ╨Щ╩╣▄▓ рг░ ═И╩╣р░║═Чсм▒рей

сдЛрйЬргЫрдЖ╩╢сбР╤втАлргп╫лтАмр╕грдЖ сБ╢риТ ╒О╩╢╦Й╦ЮсНВсЦ╕▄▓рг▒ тАл┌атАм тАл▄ктАм.POLтАл▄╖╦Й ╫╖тАмсЫгр╡есЫа╤лсз╛ ╥Б.POLтАл┌атАмсиа тАл┌а▌ЭтАмр╡┐╠ар╕╢рпТ сБ╢риТсИ╢▀┐ рг▒╤ЛроЕ╨Щ╩╣р╛м ╦ЙргЙроКсЭ┐═д╩╣ р╛м╦Й╥к сБ╢ риТ   ╩╣ тАл ═Ч р░║ ▌ЭтАм╩┐ раУ сй▒ сг╛.-4 

тАл ▌ЭтАм╙Ь / % (  рг▒ рдд сиБ сКО р╢┤ р╕К ╨Ь раЯ р┤Н ╙ж сЕУ рйЬр╣Р╘ПраИ╨осв╗рдВ сЬ┤╙о р░о╒Усл╣╨П╨МсбЫ р╡есЫасТптАл┌атАм сиасЙв1MBNPOEPO TIPQ Q J O H N B M M рг╢ ╨З тАл ▀е ┌ЖтАмр▓в ╓Ц╨ЬтАлсдЮ ┌ЖтАм╤БсК╖р╝о▄┐сЙУ ргХ ═И╩╣.-4 сАЧргВ╤всИЬр░д

╤Чрг▒р░дрпЕ╥Б рг▒р░дргВр╡г рдпрйЖ╠УсДЙраЖрйЩ сЮпрбЙржЛсВВсексТп DIJOBBHFOU! IPUNBJMDPN роЫсЮп╒╢сЕ╗р░е╒а╘Я╥кр░┤ ╨Ь╒Вра▒╠Ер░дрпЕрпар░п ▄╕рп╕╩╝р╜Б╦а╥и═┐сзЪсдД сдЖркЩтАл▌СтАмр╕▓╥о сБ┐╠Ерпжспкр╡Т╦а╥ироЫсЮп сВВсексРОсМЖ

тАл┌атАмр╜Б4VTIJ1MVT #FBVNPOU .POU3PZBMтАл┌атАмсиасЙв "DBEJF$*#$ро╖сг╖

р╡ЧсЕ╗р░Э▄▓сЮЯрз░сЮпр▓ЙсД╣сДЛраСтАл╠Ц┌атАм╒А═║╨вр░есмМ╨Ь╒ВсОйсЙвXXXIFOSZZFDB


сЭ┐═д сддрйЬ с░НрйЬ саЭр╡Ы сЬИ╬╜ ╨ЪсИнр░и╥л ═╛сДЙр╗ЧриТ рйЗсДЙ╥░╥ж чмм

(514)

сд║рг╕сгЬ 794-5118

риЖ╦╗рйЬ

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб "GGJMJBUFESFBMFTUBUFCSPLFS

╥псА░XFOEZтАл▄в▌ШтАм &."*--6(!46550/$0.

11 чЙИ Groupe Sutton-expert 2869 Boul.ST-Charles, Kirkland,H9H3B5

"(&/$:с║У  ═ЫсД╜с║У 

х╣┐ хСК ф┐б цБп

www.kevin888.com

рг╕сгЬсдЮрзетАл ▄╖┘╜тАм╬│ сЭ╝ 

╦Рсдд▄▓рг▒сНВс░НсМ╢рбВриесЕК ргЮрзетАл▄╖┌ЩтАмр╣СсзЦрамсЬ╗сАвсАи ▄▓рг▒сНВс░НсМ╢рбВриесЕК ргЮрзетАл▄╖┌ЩтАмр╣СсзЦрамсЬ╗сАвсАи сДзсКксЛ┤сМ╣╤лр▒бргЙтАл┌гтАмроЬрл╡ сНП╩┐сЭз═╛▄▓сФИ╩╢╤лсиР сЛ┤сМ╣╤лр▒бргЙтАл┌гтАмроЬрл╡ сНП╩┐сЭз═╛▄▓сФИ╩╢╤лсиР

▀╡ркПсаЭр╡Ы с░НрйЬ сг╛рйЩрг╕сгЬрпж═╛тАлреБ┌▒тАмсД│р╛а ╨ЪсИн▀╡ркП ╥БраС╦╗раС╨е рдзсдпсаМрйЩ сЬИ╬╜╠ВрпГрв╝сМ╣ рг╕сгЬргЮржД сЭзрзерг│сИИ╥БраС ╦╗раС╨е рдзсдпсаМрйЩ сЬИ╬╜╠ВрпГрв╝сМ╣ рг╕сгЬргЮржД сЭзрзерг│сИИ╥БраС ╟БсЬ┤рб│╤╛тАл ▄ТтАм╙╣╙╗ сдВр╝бсв╗сЙв ╠Усдп╬ж╤╜ ╩╣

р┤НсДзс╜Щ═╛сДЙр╗ЧриТ рйЗсДЙ╥░╥ж

╟БсЬ┤рб│╤╛тАл ▄ТтАм╙╣╙╗ сдВсаУр╛м╦Цре╢ ▀ер▓втАл╩╣ ▌ЭтАм ╟Б╙орб┐сЧВ╒Псо▓рп┐╙Ьр╛м╦Й сбпсИОсЧЫргЙра┤рпРсв╗сИн ╨а╩╗тАл▄ктАмрддсКТ тАл▌ТтАм╤╛тАл▄░ ▄ТтАм ╥к╩╢тАл▌ТтАм╙м═оркЕсакр╛м╦Й тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж раСтАл╫╖тАмрдЖ сДл╥С ╨ЪсжЙ╤в ╟БсЧЫргЙр╛м╦Й ╦У╤всИЬ╙м═о сдВ╨Ь╠У сдВсбУргЙ рг▒сИЬ╩╣ ═И╩╣ сИЬ рг▒сИЬсзЪсдВ╩╣ р░╜саНрдЖсБ┐╦Й╦ЮсТмргБсНВсЦ╕ рг▒сйШтАл╩╣╫лтАмроЮ═│сгАсЭз ═Ир▓к ╟БсЧЫргЙркЕсакр╛м╦Й ╦У╙м═о рг▒сИЬ╩╣ ╙Йр░Л ═И╩╣ ╩╣ саН╘▓╥к 

сБ╢риТс╜Щ═╛сДЙр╗ЧриТс╜ЛрйЗсДЙ╥░╥жс╜А

╟БсЧЫргЙсЬ┤╙о╙ЬEVQMFY╩╢тАл ▌ТтАмр┤Н╩╝╙ж ╩╢р┤НсБ╢риТ╥к╩╢╦У╙ж роКрдЙ═д╧Ш ╟Бра┤тАл█ЛтАмсбУргЙ рг▒╤Л╤╜╩╣╠╛╩╝ ═осО╡/%(тАл┌атАм╙ЬсЬ┤сжЙ сдВDPUFTUMVD▄╖ ╩╣ сбУ╧Ш═Ир▓к╩╣0GGFSBDDFQUFE 0GGFSBDDFQUFE сЫг сНВсЦ╕╓╡сИЧсШБсЦЬр╢┤р▒ж р░╜саН тАл сжд╫┐тАмр╜ОсХШр╢П╤╜╩╣саЯсБ╕рйЬсИЬ сВВсаЯ тАл█ЗтАм ╟Б#FBDPOTGJFME р┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙╣раИ ╙╗сБ╢слН смГсдВра┤▀е╩╢р╕╢саОсзЩ сЗк╙Ь ╓ЖтАл┌ЙтАмсДЖсоЦсРРсм╢тАл ┌атАмрйЬ▀ФрддсКТсаОсзЩ╩╢р╕╢ ╓ЖтАл┌ЙтАмсНор▓Э╘Я▄╕ ╙брбЖ▄╖смТ ╙╣раИ тАл┌етАмсаЯ сВВсЮЦ ═ЧсЭЯ сЦЬрлосП▒ рж│сЭЯ╩╣сМе╤╜╩╣ ╒д╒┐рв╣рв╣сак╩╣  ╙╗сБ╢слН сЬИ╬╜╨жсм╡▄╖р╢а ╘дсв╗рдВ ро│слВсЙУ ро│рбУсоЖ ро│раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ▄▓соЙсПбро│ тАлр╛▒╩╣═И╫лтАмр╜БсБ╢риТсИ╢▀┐ ▀╢╨Ъ▀╢снб рг▒╤╜╘║сЬ╣ рбПр╢Юр┤НсПЕраЪсм╢╙Ь сЦ╕╦Й рпРслНрпЙрп╕ ркЕ╨Щ╩╣═╖ ро│═Ир▓к╩╣р░есЭл═ИсЙЖслН

═И╩╣

р░Э▄▓р┤НсДз р╡УсдАр▒ОсВВсРОсМЖ

сАМ▄╖с│А тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

 рйгр░║с╜Щ  сВВсЮЦс╜Щ 

Centuty 21 Acces Courtier immobilier agree 97 rue St-Charles Ouest Longueuil,QC J4H 1C7

dapengwang.ca ═ЫсД╜с╜Щ 939-0059 сВВсекс╜Щdapeng@sympatico.ca

сОйсЙвс╜Щ

7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN

р░г ро│ р┤Н сДз сЛ┤ сдд р╡Ы р╡Ы сД╜ сЮУ ▌К р┐╕

ргЙ╦Цре╢ сдВсДЛраСрбвсЯ╖╙з╤╛ тАл ▄ТтАмсЕУрйЬ р╣Р╘П ╨Ъ ро│сЬИ╬╜ ╦УраИ▄░╧всв╗═о ╠У сдпро┤╬ж сдВтАл┌атАмсиа ▄╖▀есКН╨д ▀▒сЭ╣ро╢ ═И╩╣

ргЙ╦Цре╢сДЛраСрбвсмГсдВр┐ЧсЙа ═░▀│ сЕУрйЬ ╘драЖ╘Й ╘др╣Р ╘П ╨Ъро│сЬИ╬╜ ▄╖╒РсмТ раИ▄░ р║гр╕Тр╖И сдВтАл┌атАмсиа ▄╖▀е ╠У сдп╬ж╤╜ р░║═Ч╩┐╘║▄▓рей ═И ╩╣

═░▀│сЛ┤сдд ╞╜╙орб┐4U-BNCFSU╙Ь р┐ЧсЙа#VOHBMPX р┐Чр╛▒сЭ╣сЭЯ ╨Ъро│сЬИ╬╜ сЕУ рйЬ р╣Р╘П раИ▄░р║гр╕Тр╖И сдВс░│сд│ тАл┌атАмсиа ▀ер▓в╓Ц╨д▀▒сЭ╣ро╢ ═И╩╣ ╞╜сДЛраСрбвсЯ╖╙з═░▀│ ╒ПраСсЭ╣сЭЯ с░│р│БсЬИ╬╜ сЕУрйЬ р╣Р╘П рг░рбЖрбП ═░сЙЖслН ╘дсв╗рдВ ╬Щрбвр░нр╢┤ сАЦ▄СсНП╬З ═И╩╣ ╞╜1FQFOUJHOZр┐ЧсЙасЯ╖▀│ сЭ╣сЭЯсЬ║╤▓ргВ▀╕рйЖ сЕУрйЬ р╣Р╘П ╘дсв╗рдВ ▄╣ сл╣рйЬ ═И╩╣ ╞╜сДЛраСрбв5PXOIPVTF сЕУрйЬ р╣Р╘П сзУ╨ПтАлрбО╠Г ▌ЭтАмр░е▄╕сЙУ ╦ЮрбО▄╕ сФИр▒Ыс░│рбЖ ╦П╦Ур┐ЧсЙасв╗рдВ сдВсМТ╙зтАл╦Й╫╖тАм╙Ь сдВтАл┌НтАмсмД╦Ц▀е ╠Усдп╬ж╤╜ ═И ╩╣ ╞╜сдВргЙ╦Цре╢ ╙жр┐ЧсЙа$PUUBHF сЕУрйЬ р╣Р╘П тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ раИ╨осв╗рдВ сдВтАл┌атАм сиа-JPOFM(SPVMY $PODPSEJB▄╖▀е ╠Усдп╬ж╤╜ ╓ЖтАл┌ЙтАмсЭ╣ро╢с┤О╨Ъ ═И╩╣ ╞╜сДЛраСрбвсмГсдВ5PXOIPVTF сдВтАл┌атАмсиа сЛ┤сЬИ╬╜ сЕУрйЬ р╣Р╘П ╘дсв╗рдВ сдВ ╒Бс░│сд│ ═И╩╣ ╞╜-B4BMMFргЙр╖▒сг╖р┐ЧсЙа═░▀│ сЕУрйЬ р╣Р╘П раИ▄░св╗рдВ сдВ╨ЬтАл ┌ЖтАмсОйсАотАл╓Ц┌гтАм ╨д▀▒╨Ь╨асЭ╣ро╢ ═И╩╣ ╞╜ргЙ╦Цре╢═░▀│ сНП╬ЗтАл┌атАмр╡┐ сНд▄▓╤╜╠Нрдпсо▓р▓к сЖВ▄┐▄░тАл ▄ЦтАмсЕУрйЬ с░│рбУсоЖ ╨Ъро│ сЬИ╬╜ ро│рйЬсоЖ ро│╘ШрйЬ ро│тАл┌атАмр▒ЫсКНсКН тАл┌атАм╩╜раИ╘║сБ╕р▒О╙мр┐Ч╤всИЬ╤лсз╛р╡есЫа╥БтАл┌атАм сиа-VDJFO-"MMJFS╓Ц#FMM╦Цре╢ сдВрдФ▄╖р╛мсбУрйЭ╧Ш ═И╩╣ ╞╜╬╜тАлрб│▌ШтАмс░│р│Б╨ЬраЯ снжсИдрбЖ сЕУрйЬ р╣Р╘П ▄╖сЦ┐тАл┌атАмсЙУ снжракр╖▒рп┐ ╘дсв╗ ═о сЭ╣ро╢╩╢р╕╢ ра┤рпР╬│▀╢ ═И╩╣ ╞╜сдВ╦ЦтАлрг▒█б┌НтАмро│рддрбЖ▄╖тАлсЯ╖█ЛтАм╙з$POEP сЕУрйЬ╘Й р╣Р╘П раГ р░▒тАл┌атАмр▒Ы ╙Й╨ЪтАл▌ТтАмсВВ┘з╘всВВсЬ╝ ╙ЙраИ╨осв╗═о╘всИп сЬ╡═И╩╣ ╞╜тАл╠а╫атАмсЫг╨ЬраЯ сЕУрйЬ р╣Р╘П рбЖ с░│рбУсоЖ ▄╖сЙУ ╦УраИ▄░╧всв╗═о сдВтАл┌атАмсиа ╓Ц╨д▀▒сЭ╣ро╢ ═И╩╣ ╞╜.POU5SFNCMBOUс░│р│Б═░▀│ сЛ┤сЬИ╬╜ сЕУрйЬ р╣Р╘П ╦УраИ╨осв╗рдВ со▓рп┐ ═ХсО╛ ═И╩╣

ркЕсакр╛м╦Й ╞╜-B4BMMFр╖▒сг╖ снжрак╨ЬтАл ┌ЖтАм╨Ър┐ЧсЙар╛▒▄╖сДЙ╦ПтАл▌ТтАм╨Э╙ж ╙│тАл┌атАм═╖рбЖ ▄╖сПк рпЩ╠Ь ▄╖смТ▀Ф▄╖сл╣╘╗р░ераИ╨осв╗рдВ╦ПрбО╦зслНр░ераИ╨осбЛрдЩ р╣Р╘П╠Усдпро┤ ╬ж сдВтАл═│ ре╢╦Ц╦Й╫╖тАмсР▒╦Цре╢сКНсКНрг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣

сЬ┤рб│р║лсг╖с░│сМЮсЯ╖╙з═░▀│ рбУ ╦ЮсЛ┤ре╢сЭ╣сЭЯ р╛▒сМЮрддр▒Ердд сд┤ сЕУрйЬ р╣Р╘П с░│сМЮр▓Г р░▒тАл┌атАмр▒Ы тАлраИ рйЖ▀╕рдВ┌ЧтАм╨о▄╖ р║гр╕Тр╖И ╘▓▄░╙жBQUсНЛраЖ╠а ╘в═┐╠а╦ГсБ╕ сИТраС╦ГсБ╕сЖЙ ▄┐ ╙│тАлрг░╩╣┌атАмро┤рбЖ сЯ╖▀│╦Ц сДЙсЯ╖▀│ сЬ╡═И╠и╩╣

ргЙ╦Цре╢45$BUIFSJOF▄╖ сЫг╙жтАл╦Й╫╖тАмр┤Н╤втАл ╫лтАмс│жсзЪтАл┌атАм р╡┐ р┤Н╩╜╦ЭтАл╦Й╫╖тАмрдЖсйУ р┤Н╩╝╦Э ╦ПтАлрг▒ ▀│═░▌ТтАмроЕ╨ЩсдВ╩╣ ═И ╩╣

ргЙ╦Цре╢═░▀│ сНП╬ЗтАл┌атАмр╡┐ сНд▄▓ -BDIJOFргЙтАл▌ТтАм╨ЬраЯ р┐ЧсЙа ргЙ ╦Ц ре╢ с░│ р│Б ═░ ▀│ сЛ┤ сЬИ ргЙ ╦Ц ре╢ сдВ сДЛ раС рбв р┐Ч сЙа ╤╜╠Нрдпсо▓р▓к сЖВ▄┐▄░тАл ▄ЦтАмсЕУ р┤Н тАл╦Э┌итАм╙ж╓Ц╙ж ▄▓соЙсПб ╬╜ сЕУрйЬ р╣Р╘П ╩╢ ╤╛тАлсЯ╖ ▄ТтАм╙зсЬИ╬╜ сЕУ рйЬ с░│рбУсоЖ ╨Ъро│сЬИ╬╜ ро│рйЬ р┤Н╦ЭтАл╦Й╫╖тАмсйУснж сдВ╒ЙсИЧсЭ╣ рйЬ р╣Р╘П ╘дсв╗рдВ сдВ соЖ ро│╘ШрйЬ ро│тАл┌атАмр▒ЫсКНсКН тАл ┌атАмро│ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╩╜раИ╘║сБ╕р▒О╙мр┐Ч╤всИЬ╤л ро╢ ╠Усдпро┤╬ж тАл┌атАмр╜БсНП╬З р░║ тАл┌атАмсиа ▄╖▀е ╠Усдп╬ж╤╜ слТ╦Ц сз╛р╡есЫа╥БтАл┌атАмсиа-VDJFO ═Ч╩┐╘║▄▓рей ═И╩╣ ╘иснб ═И╩╣ -"MMJFS╓Ц#FMM╦Цре╢ сдВрдФ ▄╖р╛мсбУрйЭ╧Ш ═И╩╣

╞╜ргЙ╦Цре╢с│жсзЪтАл┌атАмр╡┐ сНд▄▓╤╜╠Нрдп╩╗рбОр┤Н╦Й╤втАлсдЯ ╫лтАм╒ЛсБ╕р▒ОсзЧрддсЬИ╬╜ р░есЭ╣сЭЯ ╞╜тАл╠а╫атАмсЫгсЧВ╒П╦Цсо┐спЭ╤втАлрг▒ ╫лтАмсБ╢риТсои╩╣ сЬ╡═И╩╣ ╞╜╙орб┐╦Цсо┐спЭ ╦УрдП═о рг▒сБ╢риТсоисМЭ╦Э╩╣ р░дсИЬсзЪ роЕсДЭ╘║сЬ╣ ═И ╞╜$PUFEFT/FJHFTтАл▌ТтАм╨ЬраЯ╤втАл▌Т ╫лтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж╟МсИЬ ╩╣ ╞╜тАл╠а╫атАмсЫгсЗй╓╡рдЖ╤втАл┌а ╫лтАмр╜Б╬З сЬ╡═И╩╣ раЖсТм╠╢сВВсаЯ сдВсЧЫ▄╖╓Цр┐Ж▄╣╙ЭсмТ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜7FSEVOргЙтАл▌ТтАм╤всИЬ╨ЬраЯ сдВр╖▒сг╖ ╦У╙ж ╦У╙ж ╦У╙ж рг▒роЕ╨Щ╩╣ сИЬ ╞╜со┐спЭсдВ-BWBMргЙсаУр╛м╦Цре╢ снгсдЛсйЩ╦Цсо┐спЭ сИЬсзЪ╬жраБ рпЫрййсА░ ╦У╠а ╤╜ р╣жс░│ р╢ПроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ сЬ╡═И╩╣ ╘║тАл╫╖тАмсЭл раЖсТм╠╢сВВсаЯ ═И╩╣ ╞╜7FSEVOргЙ╙жтАл╦Й╫╖тАмр┤Н ╩╢р┤Н╦ЭтАл╠Г ╦Й╫╖▌ТтАмр┤Н╦ЭтАл▌Т ▀│═░▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж сдВ ╞╜ргЙ╦Цре╢ро║спЭсЫгрпасМЮ)PUFM╤втАл╦У ╫лтАмрйЬслН ╨ЪсжЙро│сЬИ╬╜ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И ╩╣ ╦Й╦Ю╘║рмб╬ШсжЙ╤лсаЭр╡Ы тАл┌атАмсиа рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЬ┤рб│%%0 р▓Щ╤всИЬ╨ЬраЯ▄╖р┤Н ╨а╦У╙м═о ▄▓╦Э╙ж╓Ц╙ж ╨Ъ╙Йр┤Н╤Е╬З ╨Ъро│ ╞╜▄╖тАлре╢╦Ц╦Й╫╖█ЛтАм╨ор░исЬИспкспОрдЖ╤втАл ╫лтАмсБ╢риТтАл ▌ЭтАмсИЬсзЪ═п рг▒сБ╢риТсои╩╣ сЬ╡═И╩╣ ╞╜╙орб┐▄╖тАлсаНр░╜█ЛтАмрдЖ р┤Н╦Й╤втАл ╫лтАмсБ╢риТсоисг╛╩╣ р┤Н╩╝тАл▌ТтАм╨ЬраЯ╤всИЬ сндр╖▒ сПб╬╜ ро│рбУсоЖ ро│сЙУ раИ▄░╧всв╗═о сдВс░│сд│╓ЦсаУр╛м╦Цре╢ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ сг╖ р░есЖЙ▄┐ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙсЬ┤╙о╙ЬтАл▌Т ╦Йр╛м▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж ╨д╦Ц╩╢тАл▌ТтАмсВР╦Э╦Й╦ЮсТм╦Ю ═И╩╣ ╞╜7FSEVOргЙтАл▌ТтАм╤всИЬ╨ЬраЯ╤втАл▌Т ╫лтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ сИЬраЖсТм╠╢саЯ ╞╜╦Ц╙ЭрлКрнФсЮДрйЭргЫр╛м╦Й╤втАл ╫лтАм╨ЪсЬИ╬╜ сБ╢риТ╬З тАл┌атАмсиаро╖ ═И╩╣ р░ериТсЮпр▒О сВВр▓ЙсЮЫ сБ╕ ═И╩╣ ╞╜1MBUFBV.POU3PZBMсо┐спЭ╙ЬтАл╦Й╫╖тАмр┤НсДз╤втАл рбО ╫лтАмр╢ЗрбОрбЖ сДл╥СсЙЖсО╡ сдЯ ╒ЛсТмргБрдзсо┐спЭ ═И╩╣ ╞╜7FSEVOргЙтАл▌ТтАм╤всИЬ╨ЬраЯ╤втАлрг▒ ╫лтАмроЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜╙орб┐сПдрг▒╨ЬраЯ ╦У╙м═о рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜╙орб┐сбпсО╛тАл┌НтАмсг╖▄С╤лсз╛ ╙жтАл╦Й╫╖тАмр┤Н ╩╢р┤НрбЖ тАл╦Й╫╖тАмсБ╕сдм реЯсИЬ р┤Н╦Э ╞╜╙орб┐сПдрг▒╨ЬраЯ ╦У╙м═о рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ тАл▌ТтАм╙ж сИЬсзЪ╨а ═осО╡╬З ═о╠Е█бскЩргЙ╦Цре╢ сЬ╡═И╩╣ ╞╜сЧЫ█б╦Л╙СсжЙсПдрг▒╨ЬраЯ ╦У╙м═о рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╞╜сдВтАл┌атАмсиа.POL тАл▄╖▌ТтАм╙ж ▄▓соЙсПб╬╜ сИЬраЖсТм╠╢р╢┤сВВ рг▒роЕ╨Щ╩╣ р┤Н╤Е тАл ▌ЭтАмсИЬраЖсИ╢▀┐ ╨ор┤Нр│Ш ═И╩╣ ╞╜ргЙ╦Цре╢тАл▄╖╦Й╫╖тАмр┤Н с│жсзЪтАл┌атАмр╡┐ сдВтАл┌атАмсиа рбО р╢ЗрбОрбЖ ╨Ъро│сЬИ╬╜ ╨Ъро│сЭ╣ ╞╜с│Лс▓╗рб│тАл┌а┌ЧтАм╤втАлрг░ ╫лтАмро┤сЛЪ сдВр╢┤сг╖ сдЯ╠ЕрддрйЬ ═И╩╣ тАл╦Й╫╖ ▄лтАмр╗╖╥ж▄╖ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ╙С сдВ.POU5SFNCMBOUтАл┌а┌ЧтАм╤втАл ╫лтАмсФн╠Ш ╘║рддр▓Щ╤╛тАл ▄ТтАмсЭ╣ро╢с┤О ╨Ъ сдВр╢┤сг╖ ═И╩╣ ╞╜сдВ.POU5SFNCMBOUтАл┌а┌ЧтАм╤втАл ╫лтАмсФн╠Ш ╨а╤▓╤л╦ЭтАл ┌░тАм╨д╦ЦтАл┌░тАмсндсдВ ╞╜╙орб┐сжд╒бсо┐спЭ╥кр┤Н╦Й╤втАл ╫лтАм╨ор░есПдсШ╣р░║╘╗ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ╤Л╤╜р╣ж╩╣с║Е р║лсг╖ тАл┌а┌ЧтАмрйгсНЭс┤О╨Ъ ╨ЪсжЙ╘║рдз╘ж ╓Жсг╖сДЙсб╕ргВ╬╜тАл┌а┌Ч╫л╠и ▌ЭтАм╘А╘║сДЬ сдВс░│сд│╤в╘п ═И╩╣ ╤╜╩╣ р╡УсдАр░ераГ╥жсДЙркЕсаксПз╘Я╦АсЮЮсоЙсДл ═И╩╣ ╞╜╙орб┐╦У╙м═осПдрг▒╨ЬраЯ сбпсИОсЧЫргЙ╤лсз╛св╗сИн сЭ╣ро╢с┤О╨Ъ рпЫрййсА░ роЕсДЭсИ╢ ╞╜сЧЫргЙ╙СтАл┌а┌ЧтАм╤втАл ╫лтАм╘║рддрйЬ тАл╦Э┌итАмр╢Ю▀│сБ╕тАл ┌атАмсФн╠Ш ╒Л╠Ш ═И╩╣ ▀┐ рг▒роЕ╨Щ╩╣ р░ермбс░│сЙЖслН ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ╙СсжЙсМЭ╨ЬсзЦ сдВ.POU5SBNCMBOUтАл┌а┌ЧтАм╤втАл ╫лтАмсдВс░│ра╢▄║сАотАлсжд ┌гтАм ╞╜сЧЫргЙ╦Л╙Ьсжд╒б╓Цр╛м╦Й╤втАл ╫лтАм╘╗сПдсШ╣р░║ ╦УрйЬслН╤лсИЬ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ рдЖ р╗ОснВтАл┌гтАмсКН сеКсб╕╘всВВсб╕сЭ╣тАл рйЖ▀╕ргВ┌и▄лтАмрйЬрбУрддтАл▌ЭтАм╒Р╘А╘║╨Щ═░ р╢Зрг░ро┤рбЖ ╞╜ргЙ╦Цре╢сжд╒б╤втАл ╫лтАм╘╗сПдсШ╣р░║ рг▒роЕ╨Щ╩╣ ═И╩╣ ╠исЬ╡═ИTG ╞╜ргЙ╦Цре╢с│жсзЪтАл┌атАмр╡┐рбЖтАл╦Й╫╖тАм╙м═о╤всИЬ ═осО╡╩╢р╕╢ ╠Усдпро┤╬ж ╘║сБ╕╠ЕтАл ╦Й╫╖тАм╞╜сЬ┤рб│с│Лс▓╗рб│сдВр╢┤сг╖рбЖтАл┌а┌ЧтАм╤втАл ╫лтАмсАЦ▄Срг╖см╡ с░│р│БсЗк╙Ь ргВр░ерддрйЬтАл┌ОтАмсМн р╕▓╥орйК╥и╨ЬраИр░дсИЬсзЪ сИп ╘всЭ╣сЭЯ ╘║╒ОрпРсгАсЭз ═И╠и╩╣ ╞╜сЧЫргЙ╦Лр░╜саНрдЖ ═о╠Ес░│р│БриТ▄╖╤╜╙Ь сЦ╕╦Йсои╩╣ ╤Л╤╜р╣ж╩╣ ═И╩╣ ╞╜сЧЫргЙ╙СсФн╠ШтАл ┌а┌ЧтАмсДл╥СсНВсЦ╕сШБсЦЬсКН╨╣╦Й╠Ц╓╡ сНВсЦ╕р┐Г╤ЕсУбтАл═И ▌ЭтАмр▓к╩╣

 сЬ║╤▓ сдВтАл┌атАмсиа рдФ▄╖ ═И╩╣

сПд╠а╨ЬраЯ╟ЛсждрдЖ╟Л.PUFM╘всжд╒б ╨╣тАл┌гтАм╟Лр┐итАл┌гтАм╘втАл┌а┌ЧтАм

сБ╢риТ╤втАл╫лтАм

www.sinoquebec.com

сДЛраСрбвсЯ╖╙з═░▀│ ╒ПраС сЭ╣ сЭЯ с░│ р│Б сЬИ ╬╜  сЕУ рйЬ р╣Р╘П рг░рбЖрбП═░ сЙЖслН ╘дсв╗рдВ ╬Щрбвр░нр╢┤ сАЦ ▄СсНП╬З ═И╩╣

хУкщЗМцЬЙч╜С,хУкщЗМх░▒цЬЙуАКшТЩхЯОхНОф║║цКеуАЛ: www.sinoQuebec.com/newspaper

╟БсЬ┤рб│╘псЖ┐р▒ЬтАл▀е▌ЭтАмр▓всмГсдВ╬жраБ═░рйЬ╦ПтАл╩╣ ▌ТтАмрдз═И ра╡сзЩсЭл═И

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

╟Бс▒К╥жсЬ┤рб│LJSLMBOEтАл┌атАм╙Ьр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙╣раИ ╙╗ ╨ЪраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы сй▒рбОсНЖ ╟Б╥кр╖│сЙв EFQBOOFVS сдВс▒Ж╙С╨РргЙ сБ╢риТсИ╢▀┐ рдЖ╦Ю╘▓р░е╘жрбШ ╥Юр╛Х═И р▒Э ╠Усдп╬ж╤╜ сдВрмЕ╒ПсКГ╩╢сДЙ╒Пр▓в сдВ8"-."35 саУр╛мро┤╬ж ▄╕р╜исЖВр▒Е▄░ ╩╣ сЮЯрз░р▒ОсВВсек тАл ▄ЦтАмсО╛сЬ╣▄╖р╢а ═И╩╣═Ир▓к═п ╟БсЧЫргЙ╦Л╙ЬсБ╢риТ р░╜саНрдЖ ржЛсо┐рдЖ ╓ЭтАл╫╛тАмрдЖ рдЖ╒Л╩╢ сБ╢риТсИ╢▀┐ ╤╜р╣ж╘║ ╟БсЬ┤рб│сРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАм╙╣╙╗ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ сдВр╝бсв╗сЙв ═Ир▓к╩╣ сЬ╣ ╥Юр╛Х═И╩╣ сЮЯрз░р▒ОсВВсек ╟БсЬ┤рб│р┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙╣ р╣Рсв╗рдВ тАл┌атАм╙б ╙о╙С╒УсдВ╒Пр▓в ═И╩╣ ╟Б╙орб┐CSPTTBSEтАл┌атАм╙Ь сЕ╗╒Псаа╙┤сЗй╓╡╓╡р╛ардЖ сЮУсЭз рпРслНсЖА ╤╜р╣жсИ╢▀┐ ╥Юр╛Х


香港特首曾荫权深圳预租豪宅被曝光 第

12 版

中 港 台 新 闻

曾自嘲在香港不敢买楼的特首曾荫权, 太太曾鲍笑薇已预租了深圳福田区一个约 6500方尺的顶层复式单位,该区物业代理估 计,该「楼王」市值4880万港元(下同),月租高 达9.76万元。然而曾荫权目前长俸约8万元, 有议员质疑特首退休后能否负担。 特首曾荫权周至今没回应深圳租住豪 宅是否涉利益冲突,也没有回答有关他跟商 人黄楚标关系,以及深圳租住豪宅是否涉利 益冲突的记者提问。 曾荫权2002年中由公务员团队转到问责 班子,以57岁之年提早退休,估计一笔过最多 取得约1200万元退休金,还可每月获长俸约 7万元,长俸每年按通胀调整,估计目前约8万 元。曾荫权目前月薪约35万元,但无资料显示 特首离任后有另一笔退休金,故曾荫权今年 中离任后,估计每月大约仍得8万元长俸。

据悉,特首太太预租的豪宅位于深圳福 田区,东海花园第十七栋君豪阁36A顶层复式 单位(包括35A及36A两层)。有两名地产代理对 乔装买家的记者声称,上述单位是「开发商送 给曾荫权」,不过,大业主及特首办均否认,并 强调按市值租出。 记者乔装买家,到深圳福田区地产代理公 司表示有意洽购最顶级豪宅,代理即带记者前 往君豪阁,形容它是「这区配备最高」的楼王, 「连特首曾荫权也住那里」。 君豪阁保安非常森严,满布身穿黑西装保 安员,访客要登记身分证,乘坐电梯要刷密码 卡。另一代理说:「像这种大面积,深圳非常 罕见,每间复式只需一张房产证。开发商是保 留不卖的,中层13楼(类同特首的复式)单位,要 等到05年才卖出第一手,月租曾高见4.64万元。 附3个车位,其中一个很大,可以停劳斯莱斯或

‫ߘݝ‬᝟Ѳ

唐英年正式成为香港特首有效候选人

úү৥‫ݝ‬ᤁ

བጲằ Б᠟֦លࣲᥪ࠘ᠪ஧ ˖஠ Njࣞүႁឯ

Džߘయ ߘయ৥ᑞ̙ԩᄉҶγᛩ᠚ ᣹

৥ᑞ̙ԩᄉҶγᛩ᠚ ᣹

ߘయ&*ẅႁឯ్͇ርࣿ Džආ̝ߘయϛNjྗආ̖ϛႁឯ դᒬᬷ

Dž଍ᕚЇመӝၶẅ଍ᕚ˃ˉత޾એူ Dž%BZDBSFζোẅྥ‫᧚ݚ‬ႁឯ

一 鸣

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

ᤤસγᬖ Сྕఝγᬖ

‫˝ځ‬Сྕ ‫˝ځ‬γᬖ

̠࠮γᬖ᧗ܷႼჀγᬖ ϣऔྤӝγᬖ᫁యએူγᬖ ྗආଉ̝Nj‫ڍ‬ᬄߥၶӝႤγᬖ 33413&41ஓᐱ۲᧚5'4"γఴ۲᧚

ྱѾ அЙఢ̼᝟ѲḬ ଍ᕚ ᧗ܷႼჀγᬖʿჀᤆఴὀ

ᦋ̇ሑ

੣఺ ႂᥪZVOYJVHVP!TVOMJGFDPN ˃ಜGJOBODJBMQMBOZVOYJVTQBDFTMJWFDPN ‫ڦڠ‬4U$BUIFSJOF8FTU 4VJUF .POUSFBM 2VFCFD)#/

јమ௶ ‫̖ڠ‬ፂጡ

#--B4BMMF -B4BMMF 2$ )3. МՂ 

)PVTFѾ‫ܒ‬

અᠪੜ

dž-B4BMMFӜࣱளDPOEP ˏӹࠈ ܷԉ ൂ ఱ‫ڠ‬౛ $POEP࣊ࡌ‫ ݝ‬᫹Џ௙޵ ࣛ‫ܝ‬༮Ԣࠈ Юᢻं౜·‫ͮူڠ‬Ꮅ ѫ᧾൥ᛠҁ‫ڠ‬ᨠ‫ݝ‬ ͈ʹளᄧ

dž  ʹ ̾ ʽ ᄉ 5 P X O I P V T F ӹ ࠈ ๐ ԏ ᫂ґᡸМᢻቢ ‫ͮူڠ‬Ꮅ౜˝Φѽࠈ ЮϢᢻͮࣛ࠴Րᔈ‫ڠ چ‬ʽࠈథϱᘨࠈᬱ३ ‫ʹ͈ݝ‬ dž-BDIJOF‫ߥݝ‬Ӝ ࣱӹࠈ 5PXOIPVTF ௃ክူ᠟๐ࠈӻၶᫍ ܷ ԉ ܷՐᔈ‫ࣱچ‬ளࡓᮆγШ‫ݝ‬ԺበԀ ЙͰ‫ʹ͈ݝ‬ dž-B4BMMF‫ݝ‬Ӝ$PUUBHF ӹӻ ࠈЮᢻं ࿃ খ·ʹளᄧ

džѫ᧾൥ᛠᒯ"OHSJHOPO‫ڠ‬ᨠቢ໠̜ 5SJQMFY ᤂࣱ̼तኒˏ‫ܷݒ‬Ӧ ܷԉ ˶ Ժ‫ܘ‬Ҫʶӹੜ Ԫ੆Ӧ ࣂథဗ੆᫂ ʶ‫ܷݒ‬ Ӧ ܷՐᬒ᜴̠ࡏͰ γШ·ᤂఴӜణ‫࠴ݝ‬ ߥಢӜᎫ᜸ੜʹ

ܷ‫ۋ‬અᠪྫྷˉ

www.sinoquebec.com

džᗛۡᰳ࠺ӜᎫ᜸К࿗በӬЊઅᠪ഍ dž-B4BMMFӜӹࠈࣰࡆܷDPOEPѫ᧾ ‫ܷݒ‬Ӧ ‫ˉ׷ݒ‬᫂ᩓ ྫྷˉγШ౜‫ݝ‬ᐿ ൥ᛠҁ"OHSJHOPO‫ڠ‬ᨠNjМ‫چ‬Ԣ᠓ྫྷ˖ॶࣛ ᭤М‫࠴چ‬ӜဖܑࣷᎾМ̓ᢻѫ᧾ᒯ‫ڠ‬ᨠ ‫ ܝ‬༮ Ԣ ࿗ በ ࠈ Ю ᢻ ं ‫ ʹ   ͈ ݝ‬ள ᄧ ቢࣱඏѽᤂʹࣉஊͤ᝟ʹ᜵͈ʹ

ຝᯯଡᇧ ˻ੜኃʶ൥ᮔ੺᠝൛ ᩙ߿ѽည ‫ࣱ̊ ܪݝ‬ ‫߿ڌ‬तᝫ੩ኪᤂయ᠓ੜᄉధԣ઄ͰᤇԊ ԽবᄉͯѽညឯԀᒰႂࣞ ;ᩙ߿ѽည Б᠟నҫ ѽည‫ݟ‬థុஞ ঽʿԲᛠ᤯ᅻ

ణள଍ᕚ

Džʹளʼࣉ/%(˖ॶӜࣱत̊ӦМࠟ ‫ݝ‬ ߥӜ ᤂ#FOOZ஠ͳ˖ॶ औܷ ܲ˓ܷМ‫ چ‬᠓ྫྷழ Φ ̓᤯Φ૸ˏܷᤋᩙூᓌआ-PCMBXT 4VQFS$൥ ᛠԺ᣹М̓  ᄯ᣹ࣉ˖ॶ ‫ڠ‬ ᨠ֖ܲࠑՏಢ

台湾空军439联队屏东基地C-130运输 机鼻轮轮胎更换时发生气爆,重伤下士张惠 萌2月21日清晨宣告不治。 经空军项目小组检视案发现场迹证显 示,两位伤亡者原本是要为C-130H的鼻轮轮 胎进行更换作业,依程序须先将轮毂气嘴卸 下,而后为轮胎进行卸压,再进行更换。但项 目小组发现,现场轮胎还有70正负5PSI的气压 在里头,且轮毂气嘴还上面,并没有被卸下, 怀疑相关人员是在胎内压力还没泄掉的情况 下,就作了轮胎更换拆卸的动作,疑因拆卸程 序不对而酿祸。事故原因仍在调查中。

大陆客游览车台湾翻覆1人死亡 大陆京剧交流团搭乘的游览车于2月17日 在台11线43公里处路段翻覆,车上32名陆客受 到轻重伤,经送医抢救,仍有26人住院中,多 数人的状况已稳定。 伤势较重的9名陆客中,大多数状况已逐 渐稳定,只有76岁的苟晓蓉心肺挫伤、肋骨断 裂7根、脑水肿严重,一直昏迷不醒,2月21日, 其女儿王勤从大陆赶往台湾。经抢救4天仍无 效,医院方面在征得其女儿同意下拔管,22日 上午8点27分死亡。 受伤司机黄元基虽否认超速,指雨天路 滑才发生意外,但警方查扣行车记录器,显示 当时车速高达93公里,超过60公里限速,认为 是肇事主因。黄元基已被移送花莲地检署侦 办后,检方依业务过失伤害、业务过失致重 伤 业务过失致死罪等进行起诉。

Building inspection

 xwang@sutton.com

$POEPМࠟ

dž-B4BMMFӜᤂࣰࡆˏӹࠈܷDPOEP ᆵ ఱ‫ڠ‬౛ ழͮ‫ࠈ ݝ‬Ю࿗በᢻं ౜·‫ͮူڠ‬ Ꮅ ጊ᥵BOHSJHOPOМ‫ چ‬᠓ྫྷ˖ॶ ӧ̠ᡓ ࣉ ௃ᭉ̓ክူ᠟ள͈ʹ

台湾运输机轮胎气爆1名军官身亡

Inspection en bâtiment

នड़ྫྷˉѢ‫׫‬Б᠟᝿ͤనҫКር

dž-B4BMMFӜࣰࡆˏӹࠈܷDPOEP ᆵఱ ‫ڠ‬౛ ࣛ‫ܝ‬༮ ࠈЮ࿗በᢻं థຣฒ෈ ౜·‫ڠ‬ ူͮᎵ ѫ᧾൥ᛠҁ‫ڠ‬ᨠ‫ʹ͈ݝ‬ளᄧ

2月14日凌晨,一艘巴拿马籍货轮“天 维”号在尼日利亚拉各斯港外锚地遭8名持枪 海盗登船抢劫,除驾驶台工作人员,所有船员 进入避难地躲避,由于(海盗)火力持续,坚 守岗位的大陆籍船长范树人和台湾籍轮机长 中弹身亡。在船员发出求救信号、附近外国 军舰来援后,海盗逃离。 今年64岁的范树人是江苏南通人,大连 海事大学航海系驾77级学生,曾在青岛远洋 公司任职,四年前已退休,是一名资深远洋 船长。范树人去年11月才通过厦门泛海国际 船舶管理公司介绍,去“天维”号任船长。在 世界各大洋面上航行多年,范树人也曾遭遇过 海盗,但航海经验极为丰富的范树人,在大多 数时候总能成功避开海盗侵扰。他经常对家 人说,他掌舵的巨轮从来不偏离航线,每次抵 达海盗经常出没的危险区域时,他都有意识 地避开100海里以上,保证航行安全。

ฐᇻᰍࡓ SafeGuard

‫̖ڠ‬ፂጡ 

 zfeng@sutton.com

香港特区行政长官选举的选举主任潘兆初法官2月21日裁定唐英 年获得378个有效提名,正式成为特首选举有效候选人。唐英年虽获长 和、新鸿基地产、恒基地产、新世界、信和置业五大华资地产商及怡和 等英资财团提名,但坐拥10票的九仓系及多个二线地产商却没有提名 唐英年,部分地产商更采取“分散投资”,分别支持唐英年和梁振英。 连日受到负面消息影响的唐英年,形容自己是在“枪林弹雨”下参选, 又希望此次选举不是比谁的“黑材料”较少。 唐英年本提交了379个提名报名,但佛教界选委黎时暖的提名表因 串错名字作废,他最终以378个提名入闸。唐英年的提名中,包括五大地 产商李嘉诚、郭氏兄弟、李兆基、郑家纯和黄志祥。但九仓系的10票中, 唐英年则是一票也拿不到,早前被指会与自由党一起提名的九仓运输 执行董事易志明,以及会跟随总商会提名的有线主席吴天海,都不在 名单上。多名二线地产商,包括华懋、希慎及嘉里建设及已表态挺梁 的恒隆、瑞安也没有提名唐英年。 提名唐英年的地产商中,部分也采取“分散投资”策略。其中,新世 界的郑家纯提名唐英年,但新世界中国董事总经理纪文凤却是梁振英 竞选举的核心人马。而唐英年虽获合和胡应湘的提名,但据了解,他儿 子胡文新的提名票极可能会给梁振英。 除了华资地产商外,唐英年同时又获英资怡和全数提名,而汇丰亚 太区行政总裁王冬胜也提名唐英年,但汇控另一旗舰恒生银行的副董事 长梁高美懿则没提名唐英年。而没有提名唐英年的选委界别则包括劳 工、教育、法律、社福界及天主教香港教区。 虽然唐英年的提名人中不乏猛人,但无线电视21日公布委托中文 大学进行的最新民调显示,唐英年的评分,由早前的54分大幅滑落至 33分,首次低过于得34分的何俊仁,并有四分之一人给予他0分;而他出 任特首的支持度,亦由35%跌至19%。被指于西九规划比赛涉嫌有利益 冲突的梁振英,评分亦下跌2分至57分,支持度则由46%,爬升至55%。调 查于上周末又加入对曾钰成及叶刘淑仪的评分,结果叶刘淑仪有47分, 曾钰成有45分。

ဌ௳̜

Linda

 

哪里有网,哪里就有《蒙城华人报》: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

බ௙᧚ᚷ

林肯那种长轿车。」 上述代理忆述,曾荫权夫妇09年已到该豪 宅看楼, 「他太太后来更是经常来」。至于曾荫 权太太预租的36A复式单位,合共超过600平方 米(客厅向东南, 「搭电梯去36楼是他家的『楼 上』,是客厅,有道楼梯走去楼下(35楼),该层就 是房间」。代理续说,这复式单位售价肯定近 5000万元,有消息指,开发商出钱重新装修, 「 装修费高达1700万元」。他们形容,无论用料、 家具,在深圳都属最顶级,如果出租,月租可高 达8万元人民币。 曾荫权近日接受电视访问时说,为免让人 觉得他有瓜田李下之嫌,近年完全不敢在香港 买楼,退休后,他打算返深圳住一段时间, 「我 都希望卸任后,7月1日后立刻离开礼宾府。我最 新在深圳福田区的东海花园租了一叠楼,希望 7月1日后搬入去住」。

中国货轮在尼日利亚被海盗劫持

dž-B4BMMF‫ݝ‬ӜʻӬЊ%VQMFY ˏ‫ݒ‬Ӧ ʶ‫ݒ‬ Ӧ ʻࡎతሜ᧚ᤂࠈЮᢻंᤂМ‫چ‬Ԣ ᠓ྫྷ˖ॶМᢻіቢᒯ‫ڠ‬ᨠʹ

40-%

dž൥ᛠᒯ‫ڠ‬ᨠቢ̨іѫ᧾ ʻӬЊ഍ੜ ᤂ ࣱ̼तኒ࿃খ‫ܲ ݝ‬ᮉᜈνʹ ᡓϘ͈

40-%

̾ʼʻੜ̖‫᤟ڨ‬Ջ̅ᒬͰԢѢሜ ሜ᧚Ժ᜷ᄥ᠝൛ ఝܲྫྷˉζো ஛ឯ౎ႂಉល

ƽ‫ڠ‬۲ፆౝ ƽፋΘଅප ƽࡓᮆܸ᭦ ƽγຝ౅஧ ƽႂҦጆፑ ƽчఋ᤯᮲ ƽጙܰੲଠ̀೜฽໣පẁԲஅ᠟Ẃ

ቩនనҫΟႌࣱảࣂ‫ڙ‬᱆ᄴ೜ᰍஜӡඞࡏNj഍ߴ஺आảཿ৘ܷ ໗ࣉՉӜʿՎࣱ̼ࡏࡓ᝹᝟Ԣၸ౅ྱཁảዴ᤯ᐎᥧԢᄴࣉतኒ౅஧᜺ ᔴԢ໥Ԫ੆‫ځ‬njੇ͂ᄉፂᰍ௦৥અᠪᄉγᬩnj

4VOOZ-Jᠪຆӧ̠ซбᰍࡓ࣍ ႂពὙ(514)919-1888

ࡆˏӹˏӻࣛ᫹Ի֖‫ڠ‬ʽᢻं Кࠃఱ௃ ‫ڠ‬ඓ ௦႐ߥሧඞᄉူਆ‫ڠ‬ཁߥ˷ ၶา ࢹͺ௃ ज़ʿѽ ʶึੜх ᫒˖Ԩ᭡ԀԺЙͰ

ं Кᆑᆂܰ‫ ܖ‬ฒ෈ ‫੆߸ंڠ‬

DžʹளӮࡿ̊‫ࣱݒ‬ႂఋྫྷˉ ሜࠆᒬ̶ ႂఋࣱஅʻʹܲᤂ᠓ྫྷ˖ॶ ᫒˖Ԩ᭡ࠓ௛Ѣ ሜᒬͰஅሜ̾ੜШੜᤆథᄜͷ‫ݝ‬અᠪ

DžʹEPXOUPXO‫ݝ‬Ӝ᜴ࡢӦ࿗በѾ‫ٽ ܒ‬ ӹˏӻ‫੆߸ंڠ‬ॡܲᏡள ̓᤯Φ૸

̾ʼྫྷˉស᜸XXXSJDIFODBЎᅛ˝ঋ

)PVTFѾ‫ܒ‬଍̭ Džʹ᜴ࡳ1$Ӝ࿗በᩱࡎѾ‫ܒ‬ʻӹˏӻࣛᢻ ं̓᤯Φ૸ ឞӜణᰳব͈ඊ Džʹᬋ/%(ᤂऔܷӦ࿗በѾ‫ܷ ܒ‬ਖ਼‫ۋ‬ ӹӻ‫ࣛ੆߸ंڠ‬ᢻं

Džʹளʼࣉ-BDIJOFӦ࿗በѾ‫ܒ‬ʻӹˏӻ ࣛᢻं̓᤯Φ૸ ឞӜణᰳব͈ඊ

Džʹν‫ࡳݘ‬Ӧ࿗በѾ‫ ܒ‬ӹӻࣛᢻं ܲᏡ ளణ·ব͈ඊ

Džʹ%PXOUPXOࣱႂ೘Мࠟᤂऔܷ

Džʹ᜴ࡳ%%0࿗በ៷ӧѾ‫̊ ܒ‬ӹʻӻԤᢻ

ƽ፤ν᠟ၸ͈ͤ ƽសࡉᝌ᧕ኔႠ ƽဗ‫ڣ‬੩Ӿઐն

Dž  ʹ ν ‫ ࡳ ݘ‬ள त ᪙ ࡓ ‫ ڠ‬ʼ ʻ ࡎ Ҫ ‫ ڠ‬ʽ ࠈ Кࠃఱ‫ڠ‬౛ ӻ๐ᰳುᦠᎵ ‫ٽ‬ӹ‫ٽ‬ӻԤᢻं

Džʹ$%/࿗በܷѾ‫ܒ‬ᤂᗛܷኍ͔ܲՏ ಢ ӝᬒ ‫ڠ‬ᨠ ʶึͮᎵ ࠃఱ‫ڠ‬౛ ӻ๐ᰳು ᦠᎵ ‫ٽ‬ӹʻӻࣛᢻं఺͗ᬱ३ Džʹ/%(᪙ࡓ‫ڠ‬ʼʻࡎҪ‫ڠ‬ʽࠈ Кࠃఱ ‫ڠ‬౛ ӻ๐ᰳುᦠᎵ ‫ٽ‬ӹ̊ӻԤᢻं DžʹࡳЮᰳ࠺࠴Ӝ࿗በѾ‫̊ ܒ‬ӹ‫ٽ‬ӻ Ԥᢻं ʶึဖܑ ̓᤯Φ૸

ˏʹࡆНӹʸӻԤᢻं ᫹Џੜ௃எ෱௿ К ᆑᆂܰ‫ ܖ‬ฒ෈ ࣛ‫ډ‬ಜܷ᫂ᄉຆܷ߳ᬒ

#*ၶ਒અᠪዴᤤ DžʹӮࡿ̊‫ࣱݒ‬ႂఋྫྷˉ ሜࠆᒬ̶ ႂఋࣱஅʻʹܲᤂ᠓ྫྷ˖ॶ ᫒˖Ԩ᭡ࠓ௛ ѢሜᒬͰஅሜ̾ੜШੜᤆథᄜͷ‫ݝ‬અᠪ DžʹΙࡢϭපᄉဗ̼ఱࡓᡯᗛྱѽ࠶ˏ ࠴ௐᢻርᄉᏘຫࡢࣺ‫ࠑڍ‬М‫چ‬ᬃᤂܲሗਖ਼ ‫ۋ‬Ժᤤ ˶ԺԵ˻‫ڠ‬᭡य़ӣϘ ௃धԦௐᬌ᜵ යឞᮉᄫ˶Ժஞͳᣀᝧ សৰ᭦ᝫ Džʹ$%/‫ࣱ ˉྫྷݒ‬அሜ᧚ʹ

Džʹ5.3៷ӧ࿗በѾ‫̊ ܒ‬ӹ‫ٽ‬ӻᢻ ं ࣱੰत ᤂࣱܷ᧙Ꮱள̓᤯Φ૸

DžʹӮࡿᤂ‫ڠ‬ᨠ‫ ˉྫྷݒ‬ᤂࣱܷ᧙Ꮱ νሜ᧚థᣖܷʼ๨ቆᫍ

DžʹᬋࣉӜ෱௿៷ӧ࿗በѾ‫ ܒ‬ӳ‫ڠ‬ᤂ

ఝܲζো᜸XXXSJDIFODBЎᅛ˝ঋ


南京市宣布暂停与日本名古屋市官方交往 1945年战争结束。河村自称曾经从他父亲那里 了解到“在中国受到了热情的接待”,因此他 称: “如果在8年的战争中发生过像‘南京事 件’这样的事情,中国人为什么还会做出热情 接待的事情呢?这是不可理解的。” 南京市代表团团长当即作出回应。会面 结束后,名古屋市国际交流课的官员一再解 释:实在对不起,河村市长发表这样的言论, 只代表他个人,不能代表市政府。 由于此次事件发生在中日恢复邦交正常 化40周年之际,日本名古屋又与中国南京有 着34年的友好城市关系,名古屋市长之言论 令中国民众大为愤慨。1937年12月,侵华日军 攻陷南京城后,制造了惨绝人寰的“南京大

中新社2月21日报道,中国国家总理温家 宝之子温云松出任中国卫通公司董事长。中 国卫星通信集团公司是由国资委管理的中央 企业,也是中国六大基础电信运营商之一。 其主营业务涵盖卫星到车载GPS定位系统。 毕业于美国西北大学凯洛格商学院温云松曾 创办新天域资本,在私募基金领域颇有实力, 2010年10月,他转投国企。 2月17日,中国国资委也公布了另外一家 国企——中国移动集团的人事安排,中共政 治局常委李长春之子李慧镝出任该集团的副 总经理,曾在香港理工大学攻读博士李慧镝 此前任移动集团总裁助理。 两家大型国企的人事变动,因温云松和 李慧镝的特殊背景和身份,使中共高干子弟 执掌中国经济命脉的话题再成焦点。

ହ়侼ᅻ

⢻ᩮ ∘‫ڼ‬侼ᅻጸ

28岁的日本青年河源启一郎在骑自行畅 游了世界十几个国家,并用自己所带的药品 帮助贫穷国家的民众,没想到,他视之如女 友的自行车竟在中国武汉被偷了。据悉,河源 启一郎的这辆自行车经过改装,价值13000元 人民币。 据河源启一郎回忆,2月16日下午,他骑 车和朋友王小姐一起来到武汉汉街,因为汉 街是一条步行街,自行车不得入内。据王小姐 回忆,河源的自行车没有支架,一个戴着红袖 章的大爷让河源把车靠在路边墙上,然后要 求他们在晚上8时之前回来取车。但他们晚 上8时30分才回到停车的地方,自行车不翼而 飞。王小姐立即报警,通过警方找到了之前帮 忙停车的大爷,但这位大爷表示,河源启一郎 的车子没有停在规定的位置,同时也超过了规

定的时间,所以不愿对此事负责。 此事经媒体播出后引起中国民众的关 注,上万网友帮河源寻车。著名导演冯小刚、 地产商潘石屹、任志强等纷纷在微博发言怒 斥“中国人丢人”,由此引发一场大辩论,大 多数人同情河源在中国的不幸,有网友甚至 愿意送河源一辆自行车;而也有许多人认为 偷车在各国都是平常事,大家对一个外国人 的小事太过关注,内外有别,小题大做;还有 人指责河源违反停车规定,丢车活该! 武昌公安分局 接警后连夜组织开展侦 查。2月20日晚11时,办案民警在武昌南湖附 近将被盗自行车追回。据称,自行车被偷后, 小偷将其卖到了黑市,武汉王先生花1000多元 钱买下。后来看到微博的消息后,主动联系媒 体,将车还给河源启一郎。

ᛵᮺᴜ М᝼।࣍

Notary & Legal Advisor

щѐᮢѐθᇘ㿸‫↙ޢ‬ Amax Inspection Service

˖NjᔭNjก஠˝৥నҫ

्㗄⌞߂僂ኁᐾঅՐщѐ䇚䇷 ѣള਀ࣖᤵཝᔰㆇᆜ⺋༡ ᒪѣളᔰㆇ䇴䇗਀䍞䠅ⴇ⨼㔅僂 ᒪ具ⴷ‫⭞≇਀ާޢ‬ᔰㆇᐛぁ㔅僂 ѣളളᇬ⌞߂䍺ӝ䇺զᐾ

ཐᒪ㫏ค਀ઞ䗯คᐸ僂ኁ㔅僂䙐Ᲊ具ⴷᵢ൦ᔰㆇ㔉ᶺૂ㿺㤹 ᒪࣖѣᔰㆇᐛぁ਀䍞䠅ⴇ⨼㔅僂ᱥ僂ኁⲺ䍞䠅ؓ䇷 儎〇ᢶᮦᆍ਀䘒㓘ཌ䇴༽䖻ࣟỶ⎁߼⺤儎᭾щѐ щѐ㓼㠪Ⲻ僂ᡵૂᇂ஺Ⲻ୤੄ᵃࣗᱥᛞᣋ䍺Ⲻ‫ؗ‬ᗹؓ䇷

ిૂ僂ኁࣟᛞᆿቻᰖᘝ

᱆ӑАᄴซбМ᝼।࣍ᗛྱѽ࠶ܷߥМ᝼กߥᰳኍ஠њ ก‫ڍ‬ᯰᠾʻܷඞกᆯ‫᜴ڍ˖ܢ‬Ӯஊกܷߥ‫ڍ‬ᬄሒกᆯ‫ܢ‬ ੜ‫̖ڠ‬กੜ‫˻̖ڠ‬ӭẅʿҮ̖કઘ ੜ‫̖ڠ‬ก ੜ‫˻̖ڠ‬ӭẅʿҮ̖કઘ ‫ˉ׷‬ก ‫ˉ׷‬ก ၶ਒˻ӭẅ‫ˉ׷‬ሜጝẅҮ̖કઘẅ੆በМՂẅ᝹በՋ͖ ၶ਒˻ӭẅ‫ˉ׷‬ሜጝẅҮ̖કઘẅ੆በМՂẅ᝹በՋ͖ ፘ੽ก ፘ੽ก ᡐᕘМ᝼᥋ٖ ‫ူܪ‬᥋̖ፘ੽ ᝹በࠑऐζ੫ ᡐᕘМ᝼᥋ٖ ‫ူܪ‬᥋̖ፘ੽ ᝹በࠑऐζ੫ ࠑऐกก ࠑऐก ก߿ުᇩˠᛠ̠ẅުґ᠈̖М᝼ẅުՐ᠈̖҃ऎԪఝ ՋՎก ՋՎก ᡐᕘՉሗඞ̂ ‫̂׷‬ՋՎ ᡐᕘՉሗඞ̂ ‫̂׷‬ՋՎ ሧඞกፂ฿ዜሧඞ ੾శ અᠪԢ͌ˉࠑ ֖‫ڃ‬ᐐዜሧඞ ሧඞก ፂ฿ዜሧඞ ੾శ અᠪԢ͌ˉࠑ ֖‫ڃ‬ᐐዜሧඞ М᝼กԢФ߱ М᝼กԢФ߱ Չሗ஠͇Nj‫ܥ‬௙ᝢ᝼ẅՉሗКా੊ྱా‫ށ‬੫˹ Չሗ஠͇Nj‫ܥ‬௙ᝢ᝼ẅՉሗКా੊ྱా‫ށ‬੫˹ ႂព 487-6888͛ᄽ  ‫ڦڠ‬5115 Avenue Trans-Island, of¿ce 220,Montréal, Québec, H3W 2Z9 &NBJM yuan_feilong@yahoo.com     Snowdon (‫ڠ‬ᨠԾ᣷ẅMétroᡓࣉ഍ʼ

ᦋ᧕̤

Shih Jen (Jason)

Kuo ‫̖ڠ‬ፂጡ"HFOUJNNPCJMJFSBGGJMJF&HQWXU\,PPR3OXV

VKLKMHQNXR#KRWPDLOFRP

Ꮼॶֆҁ˃ˉᎵˉ‫ݝ‬ԟែនड़ྫྷˉѢ‫׫‬Б᠟᝿ͤ ᰳጞМࠟᮔ‫ ׫‬ᤂ‫ڠ‬ᨠۡࣉ᜺ѲઅᠪʹԦࡘឞᇪ ӜМֵࠟ᠎͕ᡔ અᠪNjᒬͰˏᄰࠁМधᩘ‫˧׫‬ґଡґᮔ ‫̨ ׫‬ʶܸМधᩘ‫˧׫‬ґᮔ߿ Ժథ఺͗ᤤસణ‫ݝ‬ᄉੜ‫࠱ࣲ ۋ‬ Б᠟ᖌ३ʿ᩠ᨁࠑႂՏᮨథᬌ ઐՏ̯ᤳӹ ᡐӹ ᡐសৰឯ౎ႂ֦ល

ᒬၿԟ᜹త௅_QN ᤂࣉ˖ॶᮆࡎ‫ܬ‬य$POEPѫ᧾൥ᛠҁ‫ڠ‬ᨠቢNjᡓࣉԢ‫ڎ‬ ˹ᯝNjϣᢵੜNjМበຣฒ෈ளयᓫᑞဖγಕэतኒ ᓫᑞᄴ ႂ ᬥᮂፏ·ຆᓣԘ಄ᄉဗ̼ӐԘੜˏ˓഍ࡎᦏథܷቓਖ਼ Џ ጲЌᡛࠔ஖ᄉ˞ӹࠈࣛҨМࠈ ӻ๐ࠈᦠథ࿗በ๷๐ ᫍӻၶᫍЮդรᛧ఺֖ཋ࣯఺ᄉቆᫍ‫͈׫‬Ӊહࠑၸႂ٧ᯪ ൒᠓ੜᏧ֖અᠪᏧᄉူਆᤤસ

 "OHSJHOPOМ‫چ‬ᬃᤂࣱDPOEP ӹӻၶᫍ ൥ᛠѫ᧾ҁ ‫ڠ‬ᨠࣛᢻͮ᜵͈ʹ "OHSJHOPOМ‫چ‬ஷDPOEPӹ ӻࣛᢻंͮ̅੆ཿ࠴ Ӝ ̓᤯Nj᠓ྫྷழΦᤂ‫ڠ‬ᨠ᜵͈ʹ ᜴ࡳ10*/5&$-"*3&᳦᧚‫ڠ‬ൿ࿗በࡓӹ ӻၶᫍࡓ Ю௙̜Nj᫹ЏЌᡛᆵఱ‫ڠ‬౛ ‫ڠ‬ʽࠈ߸੆ࣱளϡࡓᮆԢ පክ ࣱள˖ܼቆុ൥ᛠԺҁ͕᠎ߥಢ М‫˹ڎ چ‬ᯝ ᡓ ࣉ МРຣฒ෈ ࠴༡ᢻቢԢීᢻቢᤂՁԢՁᰳᤳ ᤈۡழ Φ᜵͈ʹ -BDIJOFӜࣱ5PXOIPVTFӹ ӻၶᫍᤂᗂՏ˖ ߥNj᠓ྫྷ˖ॶѫ᧾ҁࣉ˖ॶ᜵͈ʹ

અᠪྫྷˉ

 7FSEVOӜQMFY ‫ݒ‬Ӧ ‫ݒ‬Ӧࣱሜ᧚அЙʹ᜵͈ʹ ᜴ӮӜ‫ݒ‬અᠪྫྷˉ ‫ݒ‬Ӧ ‫ݒ‬Ӧ ‫ݒ‬Ӧࣱሜ᧚அЙ Ժ᣹ʹ᜵͈ʹ /%(ӜӬЊઅᠪྫྷˉ‫ݒ‬Ӧ ‫ݒ‬Ӧࣱሜ᧚அЙ ʹ᜵͈ʹ $%/ӜӬЊઅᠪྫྷˉРಙ഍ ‫ݒ‬Ӧ ‫ݒ‬Ӧ ‫ݒ‬ ࣉ˖ॶӹDPOEP ӻၶᫍ᣷ᫍਖ਼‫ ۋ‬᭦௦ቓ ᫹Џ ӦᤂᗛܷԢ࿆ܹӝᬒ ࣱሜ᧚அЙʹ᜵͈ ʹ ЌᡛளᜈνᄉԘੜԢӻၶᫍ Кࡓࠃఱ‫ڠ‬౛൥ᛠѫ᧾ҁᡓ ˋӜ‫ࡏ׷‬ຈՋतኒѢ‫׫‬ʶࡎథ‫׷‬ᩓ ̃ࡎ˓Ӧ ˓ ࣉ ѫ᧾ҁ‫ڠ‬ᨠ ̓᤯᠓ྫྷழΦᒬͰઅᠪˏᄰࠁ᜵͈ʹ Ӧሜࠆᒬ̶ႂఋࣱሜ᧚அЙʹ ᜵͈ʹ

ᒬၿԟ᜹త௅_QN ᤂࣉ˖ॶࣱDPOEPӹӻၶᫍ഍ࡎૌᰳࡆ ᫹ЏЌᡛध உयԘੜ Кࡓࠃఱ‫ڠ‬౛൥ᛠѫ᧾ҁ‫ڠ‬ᨠ൥ᛠѫ᧾ᔴ‫ډ‬Ю Ժ᣹ࣉበຣฒ෈NjϣᢵੜNj‫˹ڎ‬ᯝNjܷ‫ۋ‬ᡓࣉኍ ̓᤯᠓ྫྷழ Φ᤟Ջࣱᣏܺ‫ݣ‬ԢӬᢵ᠛ி᜵͈ʹள͈

13 版

中 港 台 新 闻

ᒭ‫׬‬ӯࢀ4ӝѿ‫ܓ‬

日本环球骑行者自行车武汉被盗引关注

514.996.7066________________事实,将他们绳之以法。2010年6月,青岛市公 安局一举将以聂磊为首的重大涉嫌黑社会性 质犯罪组织摧毁。2011年12月20日, “聂磊涉 黑案”中以聂磊为首的32名被告人,一审公开 开庭审理。 这是继去年之后,省检察院报告中第二次 出现有关聂磊涉黑案的信息。去年的报告中提 到,青岛市公安局特警支队一大队原副大队长 王晓青徇私舞弊,为两名网上通缉犯提供通讯 工具、转移住所,并为其驾车冲撞拦截追捕的 警车,企图使他们逃避法律制裁。 此前,2011年10月21日,青岛市公安机关在 通报聂磊涉黑案有关情况时,也提到了“保护 伞”。当时表述是:青岛市公安机关共抓获这 一犯罪组织成员209人,从中逮捕161人;共有 14名公安民警因提供“保护伞”被查处。

Է͉

 

ͮ̅߶᭡ᛣ᥊ ᜼᧘ध᫪ Кᦉᜈν ܷӹࠈ ˞ӹࠈࣛXBMLJOᛧൄ֖ ๐ࠈ ᫂ԉࠔ஖ ࠆԉࣛ‫ܝ‬༮ Ժ᤯Րᬒ థӬ࿗ᄉᮿԉ Րᬒࣛ%FDL 36&453"644 +95 #3044"3%

 888%613013*0$0.ᎃՁ

รᛧԇѢ‫׫‬ ᜴̠ˉ˞ፂᖸࣱ ͮᎵ͕ᡔ ᝹‫ܫ‬ᴎК ˞᜵᭦ࠪᦤआࠕᯝኍࠆਖ਼ ၶ਒Хథ౜ܷ໷Ҧ ˉЮі˪௃ባ́ Ժᄯଋଋ੣ፂᖸ ‫͈׫‬Ӊહੜ̖ ԢК‫ݒ‬᝹‫ܫ‬ ੜ̖ࣉ‫ܷ͈ڣ‬ഏʹ ᝹‫ᦉܫ‬ѫКளఝள ͈Ϙʹ ᣏౚ੩ူፂᖸ ࣱጥஅЙ᣹ʹ

Զ͈ʹ ൓ᤀ౎ႂ֦ល

˖஠Ὑ ᔭก஠Ὑ

2012年2月24日第483期

高干子弟任职国企高管引关注

2月21日,山东省人民检察院检察长国家 森在山东省两会上代表省检察院向大会作工 作报告时披露,备受关注的青岛聂磊黑社会性 质犯罪组织一案中,已有30多名“保护伞”被 查处。国家森所作报告共15页约8000字,有 关聂磊涉黑案的表述共有一页576字。报告在 描述聂磊涉黑案有关犯罪情形时,连续用了 四个排比句。原文如下:青岛市李沧区公安分 局原局长冯越欣等人与聂磊黑社会性质犯罪 组织沆瀣一气,有的滥用职权为其实施犯罪 提供便利,有的通风报信帮其脱逃,有的以罚 代刑、重罪轻判、使其逃避打击,还有的公然 参与黑社会性质组织实施的犯罪活动,致使 其有恃无恐、坐大成势,严重败坏了党和政 府的形象。检察机关从全省抽调精兵强将, 深入调查取证,历时半年,查清了他们的犯罪

2月20日晚23时30分许,鞍钢集团改制参 股企业——鞍钢重型机械有限责任公司铸钢 厂发生喷爆事故,当场致10人死亡、3人失踪、 17人受伤,其中6人重伤,烧伤面积均在65%以 上,尚未脱离生命危险。喷爆事故的死伤者均 为男性,年龄在20岁至51岁之间。 据现场人员介绍,当时他们正在浇铸一 个环状钢件,使用的模具就是这个外直径约 10米的砂型,砂型型腔内也装满了砂石,中间 留出一圈盛放钢水,以便浇铸出环状。不料 浇铸快要结束,还剩下最后一些钢水即将倒 入时,砂型内部突发爆炸。由于钢水温度超过 1000摄氏度,现场极为惨烈。车间内当时大概 有40人,其中当场死亡10人,遗体被烧焦。另有 3人失踪,在清理事故现场时,失踪人员被从沙 子内清理出来,确认已经遇难。 鞍钢重型机械有限责任公司原为鞍钢 全资子公司,2005年改制,鞍钢参股。发生事 故的铸钢厂没有在鞍钢主体厂区内,而位于 鞍钢北郊的灵山地区。目前事故原因仍在调 查中。一位考察过该厂生产车间的辽宁省某 大型铸造业企业负责人称,此次事故业内称 为“型腔跑火”或“型腔顶爆”。原因可能是 由于铸造腔体本身不均匀,钢水灌注后遭遇 水分后潮湿,水分迅速蒸发成气体,且压力 较大,引发气体膨胀,从而导致爆炸,把钢水 从顶部顶开。导致多人遇难的原因有两点:一 是多“钢包”同时灌注钢水,二是采用的地坑 式车间。一般一个“钢包”需配备两名工作人 员,钢水溢出后,他们很难逃离。

本 版 责 任 编 辑 一 鸣

哪里有网,哪里就有《蒙城华人报》: www.sinoQuebec.com/newspaper

中国央行突降准备金率 继去年11月中国央行3年来首次宣布下调 存款准备金率之后,中国央行2月18日再次宣 布,从2012年2月24日起,下调存款类金融机 构人民币存款准备金率0.5个百分点,这也是 央行今年首次下调存准率。市场估计,此举 将释放4千亿到5千亿左右的流动性资金。有 专家认为,此次下调意味着存款准备金率将 进入明确的下降周期。

然而,河村隆之22日在记者会上表示,他不 想收回他的“南京大屠杀是不存在”言论。 名古屋市政府22日表示,河村隆之关于南 京大屠杀的说法只是个人见解,名古屋市将遵循 日本政府的立场,那就是就日本军队在南京对非 战斗人员的杀害和掠夺行为是无法否认的。

山东青岛聂磊黑社会案30多名“保护伞”落马

山西大同副市长被妻兄杀害 2月18日,山西省大同市副市长王伟国在 一个小区内被杀,警方证实此事。警方称,嫌 犯是死者妻子的哥哥周云,已被抓获。 据了解,2007年周云到云南外出打工至 今,多次找王伟国要求在退休前从企业调到 事业单位工作并要求调整儿子的工作单位均 未果,心生不满遂对王伟国产生报复念头。 经初步审讯,嫌疑人周云对杀害王伟国犯罪 事实供认不讳。

屠杀”,共有30万以上中国平民和战俘被日军 残忍杀害。然而在当今日本政界和民间,仍有 不少人对这段历史采取否定态度,不思悔改, 甚至称这段历史“虚假”。 中国外交部发言人洪磊2月22日表示,支 持南京市做出暂停与名古屋市官方交往的决 定,同时向日方提出交涉表明严重关切。中国 驻名古屋总领馆21日已向日方提出抗议。

www.sinoquebec.com

2月21晚间10时许,南京市人民政府外事 办公室新闻发言人向外宣布:鉴于现任名古 屋市市长河村隆之否认南京大屠杀史实,严 重伤害了南京人民的感情,南京市暂停与名 古屋市政府间的官方交往。 据该份声明表示,2月20日上午,名古屋 市长河村隆之在与代表团会面时,发表了否 认“南京大屠杀”事件存在的相关言论,河村 隆之称: “1937年‘南京事件’(日本针对南京 大屠杀的表述)发生时,正常的战争行为是不 可否认的,这也是比较遗憾的事情,但所谓 的‘南京事件’是不可能发生的。”据称,河村 隆之的父亲曾作为侵华日军的士兵参与了“南 京大屠杀”,并且一直在中国领土上作战直到

辽宁鞍钢铸钢厂喷爆事故 死亡人数升至13人


前东德民权斗士将成德国新总统

14 版

全 球 综 览

德国总统武尔夫2月17日宣布辞职,理 由是自己失去多数民众的信任,已无法履 行总统职能。这是不到两年时间里第二位辞 职的德国总统。 而武尔夫之前的总统霍斯 特·克勒曾因不当言论而辞职。总统在德国 虽无太大实权,但作为一国元首,对外代表 国家,对内签署法令。选举总统的程序非常 郑重,其去职也非同儿戏。 细究武尔夫辞职的原因,是其在担任 下萨克森州州长期间的陈年旧事,包括度假 时朋友垫付酒店费用,通过私人关系申请低 息房贷,接受过他人送给儿子的豪华玩具汽

车等。在不少人眼里,这些事情似乎不值得大 惊小怪。但是,德国媒体和部分政界人士却不 依不饶,非要武尔夫把事情一一说清楚并承 担责任。武尔夫起初闪烁其词,直到今年2月 16日,下萨克森州检察官向国会提出申请,要 求取消武尔夫的刑事豁免权,以便调查他是 否有受贿罪。一旦申请获批,这将是德国几 十年来首次有在职总统被刑事调查。武尔夫 深知“硬扛”下去只会徒增羞辱,第二天便提 出辞职,但坚称自己没有触犯法律。 德国总理默克尔2月20日表示,联盟党和 自民党执政联盟与反对党社民党及绿党已经

一 鸣

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

ᗛྱѽ࠶ܷߥМ᝼̠ᰳኍกߥߥԊ ˖กᅻՏ।࣍̂ҫ੝੯ˉ।࣍ፂᰍ

ၾӧ

南苏丹官员2月21日称该国已经驱逐了中 国-马来西亚石油集团佩特拉达(Petrodar)国 际集团的中方负责人刘英才(音)。该公司目前 是苏丹最大的石油企业。苏丹一位部长说,这 家公司与南苏丹的前内战仇敌苏丹合谋, “盗 取”了南苏丹数百万桶石油。 路透社援引南苏丹与苏丹谈判石油过 境费争端的首席谈判代表Pagan Amum的话 称, “我认为原因之一是佩特拉达(Petrodar) 公司总裁(与政府)缺乏合作,我们已经遣散 并驱逐了他,我们要求这家合作夥伴委派新 总裁,”Amum还称, (南苏丹)与中国关系良 好,但与一些石油企业有些问题。 佩特拉达国际集团19日对南苏丹指责断 然否认,称其一直按照该国指示行事。 报道称,南苏丹同苏丹就石油输送费用 谈判的主要官员阿努姆说,驱逐这位中方负

ࣄᳩӮழܷߥൖᄩ‫׷‬กᆯ‫ܢ‬ ʼ๑ܰ‫ڍ‬ឥܷߥ‫ڍ‬ᬄፂ฿กߥ‫ܢ‬

᱆ᄴ੯ˉМ᝼̠ Notary, Title Attorney and Legal Advisor

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

.&OH

514.513.9696

ᤂӮࡿ1BOBNBීᢻ ঳ቢ ᡓܷ5SJQMFY դ ‫ݒ‬Ӧ֖ʶ‫ݒ‬Ӧ Զ͈

www.sinoquebec.com

ఝܲੜ̖ζো᜸

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

i 6 DPN

日本冲绳县那霸地方法院2月22日判处去 年1月在冲绳县冲绳市驾车撞死一名19岁市民 的美军基地非军事人员拉姆齐1年零6个月监 禁。这是日本首次判处驻日美军基地的非军事 人员。拉姆齐是驻日美军基地中一家商店的店 员。那霸地方检察厅曾以“执行公务时”为由, 决定不起诉这名美军基地工作人员。受害者家 属重新提起诉讼,那霸地方法院以涉嫌违反 驾驶机动车过失致死罪受理了此案。

澳大利亚外长陆克文辞职 澳大利亚外长陆克文2eee 22日宣布辞 职。陆克文表示,他将不再继续支持现任总 理吉拉德的工作。吉拉德2010年6月借由“党 内政变”接替前总理陆克文。 澳大利亚工党内斗传言2月19日愈演愈 烈,焦点之一为:一家视频分享网站前一天 曝光一则短片,涉及陆克文先前任总理时对 政府职员破口大骂。 今年55岁的陆克文曾在2007年11月24日 当选为澳联邦政府第26任总理。陆克文是第 一位能讲流利汉语的西方领导人。 5%$BOBEB5SVTU᥊௙Ҫૅܷζ੫

᥊௙Ҫૅܷζ੫ ৥ᄉ࠴‫ˉ׷ۋ‬ᮎ᫇ )BO#JO

᭽॒ 4NBMM#VTJOFTT"EWJTPS

࠴‫ˉ׷ۋ‬ᮎ᫇

ߘయߘ‫ ᧚ݣ‬Ҷγศ᠚ԢᖸШᛩү ̖Րྗආ᧚

 FYU CJOIBO!UEDPN

Їቧለѽᠪល ྥ‫ ᧚ݚ‬Ї੫ศ᠚ Ї੫ᤝሯ᝟Ѳ %BZDBSFζো

ᐱЇࡦழ಴ኤ̭

Б᠟నҫབጲ 

‫̖ڠ‬ፂጡ

ᥪ͇ὙX[IBOH!TVUUPODPN

त ኒ ࢹ ር ፂ ᰍ ˗ ࠜ న ҫ ᝢ ᄽ ጹ ᒰ அ ᠟ Ջ ူ ൓ ᤀ ‫ ۆ‬ល ѫ᧾൥ᛠҁ.POL ‫ڠ‬ᨠቢ դ‫ݒ‬Ӧ ֖ ʶ ‫ ݒ‬Ӧ К ᦉ Ѣ ሜ ࣱ அ Й ᬃᤞࠑႂ֖ ࠑХ ध͈

驻日美军基地非军事人员首次被判刑

̖ϛ᧚᝟Ѳႁឯ ᒬᬷᏧՎ̙

Dž"IVOUTJDࣱРክѾ‫ ܒ‬ᤂ෱ໜМ‫ࠃ چ‬ၸ᭦ሤࣰழ ࡆ ʼʽˏࡎ ӹӻ๐ ̓᤯ழΦ Զ͈ Dž4U-BVSFOU௙ဨ࠴ӜࣱᤋͳѾ‫ ܒ‬ӹӻ๐ Բࣛ᫙഍ ࠈ ЮԤᢻं ̓᤯ழΦ Զ͈ Dž4U-BVSFOU௙ဨ࠴Ӝࣱ഍᧾഍ ӹӻ๐ ̓᤯ழΦ Զ͈ Dž᜴ࡳ ൥ᛠѫ᧾ҁ4VOOZCSPPLF༡ᢻቢࣱ5PXO IPVTF ӹӻ Զ͈ Dž൥ᛠѫ᧾ҁ'BCSF‫ڠ‬ᨠቢ ࣱ࿗በ5SJQMFY դ˓Ӧ֖ Ӭ ࡎतኒ᭦ሤࣰழࡆ Զ͈ Dž-BDIJOF‫ݒ‬અᠪྫྷˉ ࣱ࿗በࡎतኒ Ӭࡎ᭦ሤࣰ ዚ դ˓ӦNj˓ӦԢ˓Ӭᢵࠖᒻ ࣱஅሜ ᭤ᤂ $PMMFHF4BJOUF"OOFEF-BDIJOF Dž൥ᛠѫ᧾ҁ%ý*CFSWJMMF‫ڠ‬ᨠቢ ࣱᤋଅઅᠪྫྷˉ դ˓ Ӧ֖ ࣱஅሜ Զ͈

ଡΘᄰСᠪ஧ ଍ᕚత޾నҫ

ੇ̨͂൤̭ፀ᭽॒Ѣ͉͡৥ᄉ࠴‫ˉ׷ۋ‬ᮎ᫇Ὃ ᒰҦ໗ᡛ৥ᄉ‫᠈ˉ׷‬ҫᭉ᜵Ὑ ᒬͰὋ‫ˉ׷‬ὋӦ‫ˉ׷‬Ὃܲ‫ݒ‬અᠪྫྷˉ᠝൛ ࠴‫ˉ׷֖ˉ׷ۋ‬᠝൛Չሗઅᠪူ᠈

ᔢቤळ‫ޘ‬ညፀቧᇦLjඛᄖࡍ೟ৎቤLjઢ፩਒೹ඥ߃ᄾᓾ൙ო

‫ ̖ ڠ‬Ѣ ‫ ׫‬Ө ү ᠝ ൛ ྫྷ ˉ ̼ ክ Ю ܰ ፤ ν

ष̊ࡼ

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯2月22日发 生一起城郊通勤列车出轨事故,目前已造成 至少40人死亡,550人受伤。 此次事故发生在当地时间22日8时30分 左右,布宜诺斯艾利斯市城铁萨缅托线上的 一列城铁列车在进入第11区站时失去控制, 撞上了二号站台,猛烈的撞击使得列车脱离 轨道。由于设备老化、道口众多等原因,阿根 廷的城铁线路经常发生交通事故。

С ྕ ߦ ߔ  С ྕ ྗ ආ 

͛ᄽ

&NBJMIVBUJBO!OPUBSJVTOFU ‫ڦڠ‬4BJOU/JDPMBT 4BJOU1BVM 4VJUF .POUSFBM 2VFCFD ):1 ീጲ4RVBSF7JDUPSJBቢ 3VF4BJOU+BDRVFTѢԯ

责人的原因是佩特拉达国际集团总裁没有与 南苏丹政府采取合作姿态。 据悉,去年,南苏丹从苏丹分离,但喀土 穆仍控制着南苏丹的输油管道以及通往红海 的出海口,引起两国新的争端。上个月,南苏丹 中止每日大约35万桶的石油生产,直到苏丹偿 还其扣留南苏丹的240万桶石油。 南苏丹谴责在其境内的石油公司漏报油 井数量,并协助苏丹扣留南苏丹的原油。佩 特拉达国际集团在南苏丹每日生产23万桶石 油,并通过穿越苏丹的输油管道进行石油出 口。南苏丹曾多次攻击中国石油公司,并调 查他们是否协助苏丹扣留经後者运输的出口 石油。南苏丹石油停产前,中国有将近5%的 原油来自该国,中国还被视为说服苏丹与南 苏丹达成协议的重要国家。同时,北京是喀 土穆政府的重要盟友。

̝̝ࠂ᠄

ࣱ̾ܲМ᝼̠ҨМࠈࠃҫፂԊ˝৥ଡΘ̾ʽก।నҫ Dž഍ߴ˻ӭԢઅᠪ Džᡐᕘඞ‫ݎ̂׷‬ጝ Džᩏᛠύ᠝Ԣੜࡓકઘ Džᝢ᝼Չሗ஠͇Ԣ‫ܥ‬௙ Dž᥋ٖᝠበԢ᥋̖ѫᦠ DžМ᝼Չዜ‫ڍ‬Ю‫ށా૾ܰڍ‬੫˹ Džၶ਒ᣀᝧԢМՂЩࣲஅ᠓ DžҨူުᇩԢМ᝼ުґުՐ᠈̖Өᝫ

ႂព

达成一致,推举现年72岁的约阿希姆·高克为 德国总统候选人。联邦议院议长诺贝特·拉默 特20日宣布,计划于3月18日选举新总统。 约阿希姆·高克1940年出生于德国东部 城市罗斯托克。他在原东德时期曾长期担任 某教会的牧师。德国统一后,高克被任命为 联邦政府调查前东德秘密警察机关档案的 专员。高克性情率直,又善言辞,在政界和 民众中颇有人缘,曾多次被提名为总统候选 人。高克因上世纪80年代积极推动两德统一 获得声誉,现在不从属于任何政党,形容自己 为“左倾的自由保守派”。

南苏丹驱逐中国石油企业总裁

阿富汗反美抗议激化发生枪击 阿富汗民众反美抗议示威活动有愈演 愈烈之势,2月22日,首都喀布尔市中心爆发 冲突,目击者称发生枪击事件,数人受伤。美 国随即宣布关闭驻喀布尔使馆。 此前有媒体踢爆,20日晚,驻扎在巴格 拉姆空军基地的美军把古兰经等宗教书籍 当成垃圾倒掉,并运往垃圾填埋场焚烧。消 息传出后,阿富汗总统卡尔扎伊予以谴责, 上千民众在巴格拉姆空军基地外举行示威 游行,抗议亵渎古兰经的行为。 美国国防部长帕内塔2月21日就驻阿 富汗北约士兵焚烧古兰经事件表示道歉。 帕内塔强调,这些行为不代表美国军方立 场,美军尊重阿富汗人民的宗教行为。他表 示将认真审视有关这一事件的调查结果, 采取一切必要及妥善措施确保类似事件不 会再次发生。

阿根廷城铁出轨至少40人死

ੜᎩY H U

E‫̖ڠ‬ፂጡ

10AM-5PM

8"/(:0/(!(."*-$0. សৰឯ᝺᫇Ὑᗛۡઅᠪ᝶‫ڲ‬888*/7&45.5-$0.

ࣱܷ˖‫ˉྫྷۋ‬ክူፂᰍ ࣱᡓࣉክူፂᰍ

Б᠟᝿ͤஅ᠟Ջူនζय़̠ࣸ̓ధԣ ᗛۡၶ਒અᠪ

ǁ᝹‫߶ܫ‬Кጆፑ߶ᜈၶ਒ ጥѽʹ ᜵͈

ǁԻᏤᘹ఺ʹҪʹᮿᯝ ጥѽʹ ᜵͈ʹ ǁˋӜԻᏤᘹ఺ʹܰҪʹᦤප ᮿᯌ ጥѽʹ ͈ ʹ ǁᗛӑԻᏤᘹ఺ʹҪʹᦤප ጥѽʹ ʶԯ͈ ˻МՂ ፋʹሒ̠᠝൛ ǁ᜴ࡳ˓࠴̱ं ඏѽʹ ጥѽʹҪʹࢹᠪ ࣉஊ᝿ ͤʹ ᜵͈ʹ ǁሎ-"7"-М᧖)05&- ጥѽʹ ᜵͈ʹ ᯪ̶ ǁˋӜԻᏤᘹ఺ᦤաᤋ഍ࣛआԶ͈ʹ ੊ᏧӬӭၶ਒὇ ʹ-050ҪʹᦤපὈ Զ͈ʹ ǁᤋᩙᙫዼआ ጥѽʹ ᜵͈ʹ ǁˋӜ 3&450#"3 ʹ-050Ҫʹᮿᯝ ጥѽʹ ᜵͈ ࡳЮԻᏤᘹ఺ʹ-050Ҫʹᦤප ጥѽʹ ᜵͈ʹ ǁ45-"63&/5ᤂ‫ڠ‬ᨠᦤա ʹᏤᘹ఺Ҫʹᦤප ᜵͈ʹ ǁᗛۡˋᦉጥᦤա Ꮴᘹ఺ʹҪᦤපʹ ጥѽʹ ᜵͈ 

ǁ-"7"-ᤂ‫ڠ‬ᨠʹᖸˉᮨఽ᠍आ ጥѽʹ ʶԯ͈ ǁ᜴ࡳʹᖸˉᮨఽ᠍आ ጥѽʹ ᜵͈ ǁ 7*--&3": 45 .*$)&- ӜԻᏤᘹ఺ʹҪʹᦤප ᜵͈ ʹ ǁ-"4"--&ᤂ"/(3*/0/ᦤա ጥѽʹ ʶԯ͈ʹ ǁᤂ‫ڠ‬ᨠѫ᧾ҨМܷ഍ܸঋᮿआ ጥѽʹ ͈ʹ ǁͮ̅ጒӧ4)011*/($&/5&3 ঋᮿᤋᩙ-"#&--&1307*/$& ʹ ᖸˉᮨ ᜵͈ʹ

અᠪྫྷˉ ǁ 1 " 3 $ & 9 5 & / 5 * 0 / ‫ˉ׷‬഍ߴ ᜵͈ʹ ࡆ Ժध % & 1"/&63੊ࣶЇ‫چ‬

ǁ/%(Ӝ˓Ӧ ඏѽ ᜵͈ʹ ǁ1"3$ᬃᤂ˓ӦҪ˓Ӧ ඏѽ ᜵͈

Იᐬ⩵ ̓͊ⱏ䄊გᝧ㜣̺ Yang Nai Chang

NOEL

‫̖ڠ‬ፂጡ

੣఺Ὑ514-814-5688 Email: yccnoel@yahoo.ca ‫ڦڠ‬Ὑ3568 de rouen montreal QC H1W 1M1

នड़ྫྷˉၶ਒Ѣ‫׫‬ὋБ᠟֦ល᝿ͤ Džˏ‫ݒ‬ӦᄉEVQMFY ͮ̅$%/Ӝ ࣛࠈЮᢻं᧖‫ ڠ‬Džͮ̅-BDIJOFӜᄉ̊‫ݒ‬અᠪ࿗በྫྷˉ థᢻं ˏ ᨠቢѫ᧾ᄉ൥ᛠᡯሎˏ‫ݒ‬МࠟᄉЏጲЌᡛ Ꮺ˄ ‫ݒ‬Ӧ ˏ‫ݒ‬Ӧ֖ʶ‫ݒ‬Ӧ˙ᤂ̓᤯᜵᥊ Ѣᛠழ ᭣࣡ᄉ࣯ыࣱஅԺ̾᣹ҁʹ Զ͈ʹ Φ᭤ᤂМ‫ چ‬ֆ‫ډ‬ဖܑ߶᭡Զ͈ʹ ࣱஅᄝԺ ᣹ʹ̾ʼ Džͮ̅ᗛ᜴ۡӮӜᄉUSJQMFY Զ͈ʹ ࣱஅᄝԺ ᣹ҁʹ̾ʼ ᤇ˓ྫྷˉᭉ᜵ᜈν ໷Ҧࢼܷ௦ʶ DžᗛۡˋӜᄉʻ‫̊ݒ‬Ӧઅᠪྫྷˉ Кளᜈν ˙ᤂ‫ڠ‬ ˓ॡ‫ݝ‬ᄉઅᠪ఺͗ ᨠ ᭤ᤂМ‫ࣱچ‬அᄝԺҁʹԶ͈ʹ Dž ͮ ̅ ᗛ ۡ ˋ Ӝ ᄉ Н ‫ ݒ‬અ ᠪ ྫྷ ˉ ࣱ அ ᄝ Ժ ҁ DžᗛۡˋӜᄉН‫ݒ‬Ӧ‫ˉ׷‬અᠪྫྷˉ ᭉ᜵ᜈν ࣱஅ ʹ Զ̨͈ʹᡯሎ‫ڠ‬ᨠ̨ѫ᧾ᄉ൥ᛠᡯ ᄝԺҁʹ̾ʼ Զ̨͈ʹ˙ᤂ̓᤯᜵᥊ Ѣᛠ ሎӡʹʿ᜵ᩱ᣾ᤇ˓અᠪ఺͗ ழΦ ᬃᤂథ᠓ྫྷ˖ॶ௦˓ॡ‫ݝ‬ᄉઅᠪ఺͗ Džͮ̅3PTFNPVOUӜᄉUSJQMFY ˠ൥˧ᥐҁ‫ڠ‬ᨠ ʶ Džͮ̅3PTFNPVOUӜᄉ‫ݒٽ‬Ӧ‫ˉ׷‬ᄉઅᠪྫྷˉ ʶ ‫ݒ‬ӦԺ̾ᒬͰ ੊Ꮷஇ˝ˏ‫ݒ‬МࠟѢሜ Բܰథʶ ഍௦ˏ˓‫ˉ׷‬ᩓ᭦ ሜጝ᫁அЙሶ߿ ̃഍௦ˏ‫ݒ‬ ‫ݒ‬Ӧ֖ʶ‫ٽݒ‬Ӧᬃᤂథᡓࣉ֖ߥಢ̓᤯ழΦ౜ Ӧ ሜࠆሶ߿ ሎ‫ڠ‬ᨠ൥ᛠѫ᧾ֆ‫ډ‬ဖܑ߶᭡ ௛Ѣሜӡʹʿ᜵ᩱ᣾ Զ͈ʹ ࣱஅᄝʹ̾ʼ Dž˝ͮ̅ᗛۡӑᦉ˴‫ ˉྫྷݒ‬ᡯሎ‫ڠ‬ᨠ൥ᛠѫ Džͮ̅3PTFNPVOUӜᄉН‫ݒ‬Ӧ‫ˉ׷‬ᄉઅᠪྫྷˉ ʶ ᧾ ᬃᤂథᡓࣉ֖᠓ྫྷ˖ॶ˙ᤂᰳᤳѢЙԯ ̓᤯ ഍ˏ˓ᩓ᭦˝ӛᖻआ ̃ʻ഍௦‫ݒ‬ӦᄉѢሜྫྷ ழΦࣱஅᄝ‫̾ʹڙ‬ʼ Զ͈ʹ ˉԶ͈ʹ ࣱஅᄝ‫̾ʹڙ‬ʼሎ‫ڠ‬ᨠˠ൥˧ Džͮ̅-BDIJOFӜᄉʻ‫ݒ‬અᠪྫྷˉ Кளᜈνˏ‫ ݒ‬ᥐ Ӧ ʶ‫ݒ‬ӦࣱஅᄝԺҁʹ̾ʼ ੊ᏧᒬͰҪઅ ᠪ˶௦ʶ˓ʿᩱᄉᤤᮉ ̓᤯ΦѽԶ̨͈ʹ Բథࢼ᧙ੜຸζোὋ஛ឯ౎ႂಉល

DžளᄧʼࣉὙ

Ӯࡿᰳ࠶ܺီ‫ࣱڣ‬࿗በѾ‫ܒ‬ὋဖܑࣷᬵὋ̓᤯ΦѽὋ ӹࠈὋ ๐ԏὋӭ˞‫ڍٿ‬Ὃ͈ͯ


слЕр░╕

с│жр╡У (514)

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

:BO1V5IFSFTB ╦Ц╟ЛсФн╟Лр╕Б

сЦМсДЛраСтАл▌СргН▄╖рг▒╠Ц┌атАм Ma├оtre VendeurсВВсекZBOQVUIFSFTB!ZBIPPDPN сОйсЙвXXXZBOQVUIFSFTBDPN

╩╣ сЗй╓╡ сЛ╜р▒ж рдЖ╙орб┐саУр╛м╦Цре╢ ╨о ргп╤Л╟ЛроЮс┤О ═п ркЕ╨Щ с░│тАл┘┐тАмркР сИЬ сзЪ═п ╩╢╠асгПр▒Ърйй сА░.-4

╩╣ сО╛раУ╟ЛсО╛╘ж╦Ц ре╢ сА░╘ж сО╛сВА рлК рнФ╟ЛсО╛раУ сЧЫ█бргЙ ╦Цре╢ сЯ╖╙зсЬИ╬╜ ╠а р╕╢рпТ раЖр║╕сИ╢ ╤╜р╣ж с░│╦Л╦ЮржктАл ╫лтАм╘╡роЕ сЬИ╬╜рйЖр░┤

╩╣ сЧЫ█бсЬ┤╙о╬ж ╤╜рдЖсн╜тАл╦Ю╦Л┌НтАмсНВсЦ╕ рг▒ риТр╡Ч═УрзЛ╟Л ╨исПдсИОсНосМ▓тАл┌атАмсиа ╤лсз╛ сг╛сп░сб╕рпжра┤ ▀ербПр╢Ю╙Ь ╤╜р╣жс░│ раЖр║╕сИ╢рдЖснжраФроЦрпЩ ╠Ь р░е╧бспЛ╓Ц═УрзЛсДЙ рйЬслН

╩╣сдЛсйЩржЛсо┐ рдЖсЧЫ█бргЙ╦Цре╢ саУ р╛м╦Цре╢╨о сНосМ▓тАл┌атАмсиа ╤лсз╛╠ар╕╢рпТ сБ╢риТ сИ╢ тАл═Чр░║▌ЭтАм

╩╣ сЧЫ█бсПдр║а ржЛсо┐рдЖ═осО╡╬З ╠а р╕╢рпТ╩╢рг▒╘╡сЦ╕╦Й ╦Ур░д р░дсТпр░д ╦╢ ╘╡╠У╦Ур░дсИЬсзЪ╩╢ рг▒╦Цр░ержД╦╢р░еслЛ ╘║╠╛ребтАл▀╢┌а▌ЭтАмрмЕ сБ╢р╕▓рйКтАл┌Н┘┐тАмрдОслБ ╧Ы.-4

15 чЙИ

3#2р╕Л╨▒рддсКТтАл╫╖тАм "1$)2р╕Л╨▒═Ч╒┐ тАл╠Ц┌атАмсНВсМб (SBTTFU▀есмТрддсКТрйЖр░┤соФсКк╦Г╦Й

рйгр░║

╥и╨Ь ═ЫсД╜ /PUSF%BNF0 .POUSFBM 2$ )$#

чмм

ро│рйЬрддсд┤ ╘в рв╣ сИн сКн сА░ сЮУ ╬╢ ╦Э р░┤ ╥ж р╢║ ▀╕ сО╛

х╣┐ хСК ф┐б цБп

2190, Lapinier├и,Brossard,QC,J4X 1V7 Tel:(450)462-4414 Fax:(450)462-1509

3#2╒БсЖЙ 

ро│рйЬрй╜рдд╦Й╥лсФ┤тАл┌ЙтАм

рдв═ир░и╥лс║УслВсЙУр░Эрл░

╟ЛсоЙсДл╘║сЫаржм╤лр▒б ╟Л╘Я╦АсЭ╣сЭЯтАл┌ОтАмсДЙ╥Г═║╦А╬╜роЗ ╟ЛрйЬрбУрддсд┤рйЖр░┤╘врв╣р░псоФсКк ╟Лро│рйЬргЙтАл═И┌гтАмр▓к╘в╤╜р╣жсЭ┐═д ╟ЛтАлсзЩ╩║┌а┌ЧтАм╘врйЬрбУрлордд ╟ЛрйЬрбУрддсд┤╦АсаОсзЩсДвсЕХ ╟Л╒РсНЭсаОсзЩ╬│смйр░и╥л

╟Л╠╝сА░╥крлЕ▄╖сЕ╗╒П╓╡р╛аслВсЙУ╠Ц╓╡ ╟Л═Ир▓кр░г═пс║ЕсМ╝св╢саПсзЪ╬┤смк ╟Л╦Г╦ЙслВсЙУрй╛р░╢рв╣╠армб╬Шр░г═Х саОсДЙр░и╥л

╦ЧраЬсДЙраГсб║сНВс░Н сг╛сЖ╡сДЙрддсКТсЕ╗сЮБ р╡гсЬ║╦Г╦ЙсДЙрддсКТтАл┌ГтАмсл▓

сЬИ╬╜╦Й╥лсФ┤тАл┌ЙтАм ╟ЛтАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╟Л╬│смЦ╨Ь╒ВсМЙса╕соЙсДл

рйЗ═В╧Шрей╬╢са║

╩╣ р╛м╦Й╥ксБ╢ риТ сдЛрйЬргЫрдЖ ╥СрдЖ ╒Р═░сЧЫ█б╦Л╦Ура┤ рпРсв╗сИн ╬ж╤╜рдЖ сЬ┤ ╠ардЖ╦Ю риТр╡ЧсИО╥к╨и сПдсЮУрзНсЭз═И.-4 .-4 

╩╣ ╬ж╤╜рдЖ сТм═░

╤всИЬр╛м╦Йрл╡сЧЫ█б ╤лсз╛св╗сИн ╩╢рйгрдЖ╦ЮсНВ сЦ╕рг▒ риТр╡ЧсдЭ═У╨и сПд сНПрпГр╝▒═║сТм═░р┤Н ╩╝р┤Н╩╜▄╖╙ж ▄░╥кр║г р╕Тр╖И ╤всИЬ╙жр░║═Чсм▒ рей.-4 .-4

╩╣ ро│смЛ═И -BTBMMF р╖▒сг╖ рг▒ро│$POEP р┤Н ╙╣ р╣Р╘П ╦УсЬ╣рп┐ ▄╖сл╣╘╗ ╦УтАл┌атАм╩╜св╗═о ╦У╧▒р╛мслН сВВр│Ш сдВ▀ер▓в сдВ╨ЬтАл╠У ┌ЖтАмсдпро┤╬ж рпжроЮ р▓Щр┤Н╦Цр░гтАл▌ЭтАмсДЙсЬ╣рп┐╘╗ р╢З рпЕ╘║сЬ╣са╡роЮ╦УрпЕсЦ┐ рпГроО р╖▒рп┐.-4

╩╣╙орб┐ #SPTTBSE 3╙Ь рг▒  ╙╣ р╣Р╘П ╘дсв╗рдВ тАл┌атАм ╩╜р║гр╕Тр╖И ▄╖рп▓╘╗╘║роЗ рдд▄╣сл╣рйЬтАл▌ЭтАм╙Ь╟ЛтАл▌ЭтАмрйЬ ▀╢снб╟ЛсТ╜р░и ╠Усдп сБ╢р╕▓ ╦Про┤╬ж.-4

рей

╠псд│соФ▀┐ ╨О╥Б╨О

$469,00

0

╒дсИп

рдП╒УтАл ▌ЭтАмсАЦ▄С═ХсО╛ сМКсе╡╨ЬтАл┌ЖтАмсдВ╨Ь╠У╘в╩╢╤мр░и╥лсЭ╣ро╢р╡гснж╨Ъ сЖВ ╙мсв╗рдВсЕУрйЬ ╦Ю╠атАл▌ТтАмрйЬ р╣Р╘ПрбЖрбУсоЖ╨ЪраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц ▄╝╤Зр░Л ╦Ц▄╝╒нра╣ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖс║Е

PGGFSрмЛ╘й

ргВтАл╫лтАм

ргВтАл╫лтАм ╩╣ $PUF4BJOU -VD╙Ь рг▒  ╙╣ р╣Р╘П рбУсоЖ╟ЛсЙУ рйЩрг▒╨Ърл░ ╬│╨и╩╢ р╕╢сдВ╨Ь╠У сдВ▀ер▓в ╤лсз╛╨Ьсв╗╥БтАл┌атАмсиасЙврбУ ╦ЮтАл┌БтАм╨ЪраСрнВсИО╥крлЕ▄╖ ржктАл╫лтАм.-4

╩╣-BTBMMF╙Ь рг▒ ╙╣ р╣Р ╘ПраИ╨о▄╣сл╣рйЬснжрак 4BJOU-BVSFOUр╖▒╠╛╘в р╖▒сг╖╨ЬтАл ┌ЖтАмсО╛рп┐рпГсмМрг▓ р┐Ч╨есИСсО╛сДЙ╥С╒РсмТроЮ ргорйЬсБ┐сЖВ▄┐сЖМрйЖ рпж╨ж тАл█ЛтАмсДЙсЧЫ█бра┤р╕ЯрйЬ

╩╣)BNQTUFBE ╦ЩсдВ/%( ╙╣  р╣Р╘П сТм╥ордз╨бсв╗рдВ сдВ ▀ер▓в ╤лсз╛╥БргЙ╦Цре╢ ╓ЦтАл╠а╫атАмсЫг сБ╢р╕▓╟Л╠Усдп ╦Про┤╬ж

╩╣ )BNQTUFBE ╦ЩсдВ/%( ╙╣  р╣Р╘П ╘дсв╗═о ро│сЬИ╬╜ снжрак╨ЬтАл ┌ЖтАмсАЦ▄СтАл╠У ▌ЭтАмсдп ро┤╬ж сдВтАл▀е▌ЭтАмр▓в

╩╣ $PUFTBJOU -VD ╙╣  р╣Р╘П ╘дсв╗рдВ раИ▄░сдЖ╘║╧всгЩ св╗раИ╨осЯ╖╙зсЭ╣сЭЯ р┐Ч╩╢рпГ ╠Г раФроЦрпЩ╠ЬсБ╢р╕▓ро┤╬ж╟Л сТ╜р░и ╠Усдп╬ж╤╜ракснж▀е р▓в сдВ╨Ь╠Усв╗ ╤Ц╤лсз╛╩╝с░│ сд│рпж╩┐╘║▄▓рейсДЙсЛ┤╓╡

сБ╡сБ╛тАл╠Ц┌атАм Tiantian Ni

сЧЫ ╦Л р┐Ч сЙа рйЬ

╩╢р░п╘╢═И

$373,000

╩╢р░прв╣сИн╒и╥о

$550,00

0

сИп

тАл═осА░┌атАмсО╡тАл ▌ЭтАмсдВрйЭр░ер░и╥лсЭ╣ро╢ р░гро│р╡ЫсЭ╣сЭЯ ╙г╧Шр╗╖╥жрв╝▄╖ ╙│тАл┌атАм рг░рбЖрбП═░снжсИдрг░рбЖ тАл┘╜тАмснж╨ЪсЖС раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝р░Лр╢а ╘д св╗рдВ сЕУрйЬ р╣Р╘П тАл┌атАм╩╜раИ╩┐▀╕рйЖ

рг▒тАл▄нтАмсИЦ╨Щ═░

сдВ%JY ╨Ъро│р┐ЧсЙарйЬсЭ╣сЭЯ сЕУрйЬ р╣Р╘П ╘дсв╗рдВ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╦Ц▄╝╤Зр░Л ╦Ц▄╝╒нра╣с║Е ╨ЪраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы с░│р│Бр╡Др▓Д╘всФИрбпрб╖╘╗снж

╦╗рйЬ╙нрйЬсаЭр╡Ыс░НрйЬ╨ЬсЭ╝╦Г╦Йр╕БсЮесПбсЮК╩╢р▒Нс┤Ьра┤рпРсаЪре╢р░и╥л

сЕ╜сН╝рнР

Courtier Immobilier Agr├й├й

Fran├зois Wang рйгр░║ 

сек═ЗGSBODPJTXIZ!HNBJMDPN

р░Э▄▓р░▓╩╝ргЙро│сДзсЮпр▒ОсВВрмЛр╕┤с╜А р░Э▄▓р┤НсДз╬╢рзЛсЮпр▒ОсВВрмЛр╕┤ ╨Ъре╢╨ЪриТ╦Эрзер░и╥лс╜А

╨Ъре╢╨ЪриТ╦Эрзер░и╥л 7*1сНВсМб╠а╦ЮсоЕ

i 6 DPN ро│сДз

Agent immobilier affilie

сдВ/BNVSтАл┌атАмсиасЙвр╡есЫа╤лсз╛ ╘║╥Б╩╢сЕУрйЬ╩╢╙╗сБ╢слН═о╠Е╨Ы р┤НрйЬслНснж╒УсДЛраСрбвргЫраИ╨осв╗ рдВ╓Ц╨ЪтАлраС▌ТтАм╨ернВсЫар▒Г╘А╘║╨Щ ═░тАл╩╣═И╫лтАм

  ╙орб┐тАл▌ТтАмс╕ЮтАл▌ТтАмс╕ЮтАл▌ТтАм╩╗рдПр┐ЧсЙа╤всИЬр┤Нс╕Ю╨атАл▌ТтАмс╕н р░ер║гр╕Тр╖Ис╕нтАл╦Э┌итАм╩╗╙жс╕ЮтАл┘╜тАм╙жс╕Ю╠К╙жс╕Юр╗ЧсИЬс╕н р┤Н╤Е╬Зс╕Юр░еркЕсак╘жрбШсЙЖслНс╕н рг▒роЕ╨Щ╩╣╟М

Tel:(514)886-7836 Email: dichanmtl@gmail.com (SPVQ4VUUPO&YDFMMFODF*OD EFM"WFOJS -BWBM 2$)4/

 

╒дсИп

╙о рб┐ ╙Ь р┐Ч сЙа ╨Ь раЯ соЙ сДл

с│Лс▓╗рб│╙╣раИсРОрмЕ╤╛тАл═о▄ТтАм ╠Ес│Лс▓╗рб│╒Бс░│сд│ро╖сндсдВ ▄╖тАл█ЛтАм4)011*/(."--▀е р▓врг╢╨ЗтАл█Л▄╖┌ЖтАм╨ЬтАл┌ЖтАмсбУ═п═И ╩╣

╟Б╙орб┐сдЛсйЩрао╒ВрдЖрг▒сЦ╕╦Йсои╩╣раЖр║╕сИ╢▀┐сКнсА░ро┤╬ж╘║саЭр╡Ы с╜Дрв║╘╛тАл╫лтАм╘╢═И╩╣ ро│сДз ╟Б╙орб┐сдЛсйЩрао╒ВрдЖрг▒сЦ╕╦Йсои╩╣рйЬсИЬр╢Зр░д╙ЙсВВсаЯтАл═И╫лтАм ╩╣ ро│сДз ╟БсбпсИОсЧЫ█бра┤рпРсв╗сИн╦╗рйЬсдЮEFQBOOFVSр╛м╦Й╦Э╩╢╦У╦У╙ж ╘║рак▄░╤всИЬрйКсТм═░╘╢═И╩╣ ро│сДз ╟Б╙орб┐╙а╘╗сПдсШ╣р░║╤втАл╫лтАм╘║рнВраС╘╢═И╩╣ ро│сДз ╟Б╙орб┐▄╖тАл█ЛтАм4IPQQJOH.BMM╨осдЛсйЩр╖бркбржЛсо┐рдЖрг▒сЦ╕╦Йсои╩╣ ╦Й╦Ю╘╡рв╣═║▄╕╨д╠┤сЮп╠а═о╠ЕраЬ╠а╙Ь╨ЪсжЙ╤ЗсДзракр╜▒сЦЬсЯз╘А╘║ рн▒═║╘║саЭр╡Ы╘╢═И╩╣ ро│сДз ╟БсЬ┤рб│р┤┤╨е╘ЗсБ╢риТ╥кр╛м╦Й╤втАл╫лтАм╘╢═И╩╣╘║сЭл╦╢╘║╙м╦╗р╛м ╦Й╩╣ ро│сДз ╟БргЙ╦Цре╢сМТ╙зтАл┌атАмр╡┐тАл▌ТтАмс░│сМЮ╨ЬраЯ╤всИЬ╩╢╙╗╩╢╙╣р░дсИЬ ро│сДз

╟Бс▒ЖсД┤р╗ОснВсСЗтАлрг░╩╣┌атАмро┤рбЖрбв╩╝тАл┌атАмсДФ╤втАл╫лтАм╘║╠╛╘╡╙нтАл┌атАмсДФрйК сПзрддсКТрйЬ▀ФсдЛ╒ОтАл┌атАмсДФ╩╢сбР╤втАл╫лтАмркЕсактАл┘┐тАмркРсбУс░│тАл╩╣═И╫лтАм ╟Брб│▄░ркЕсакржмTIPQQJOHNBMMсИЬраЖ╙Йрк╣4"2роКрдЙр░║р▒Эс▒ЖсД┤ сИп╥лрбМслБр░псИЬсМЭсИЬраЖ╬│сЭ╝╤╝╘ЬрйЭр░есаЯсБ╕рг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣╠итАл╫лтАм ╩╣спк╠╢╩╣рв║╘╛ ргВтАл ╫лтАм ргВтАл╫лтАм ╟Б╙орб┐ркЕсакржмTIPQQJOHNBMMсЬ┤╠а╦Й╦Ю▄▓рг▒сНВсЦ╕сИЬсМЭслБсИЬраЖ сИ╢▀┐тАл╩╣═И╫лтАм╤Л╤╜р╣ж╩╣рйЭр░есИЬсМЭрпж/&5/&5/&5сБ┐ рйЬраЖрй╜ркЭрйЭр░есДЙсаЯсБ╕╘к╙Р╓ЦтАл▄ШтАмслБрйЬ╦ЛсДЙроВ╤в╩┐═Чр░е═Й═┤тАл▄ШтАм ╥ксйПсЫасаЭр╡Ыспк╠╢╩╣рв║╘╛ ╟Б-BWBM▄╖тАл█ЛтАмTIPQQJOHNBMM╤втАлрг▒╫лтАмро│р╛м╦ЙрйЭр░есИЬсМЭ╨ЪсжЙ OFUOFUOFUрг▒╤ЛроЕ╨Щ╩╣рйЭр░есаЯсБ╕╩╝р╣исжЙ╤лтАл┌итАмсБ┐сИЬраЖрй╜ркЭсдЛ ╒О╓Жсг╖╩╣рг░ро┤рбЖтАл┌атАмсДФ╩╢сбР╤втАл╩╣═И╫л ╫лтАм ╟Б/%(╦ЮргпсеК╩╝TIPQQJOHNBMM╤втАл╫лтАмсндсдВ.FUSPсбУргЙсИЬраЖ╦Ц╙Й рк╣EPMMBSSBNBсдЛсйЩрдЖ╤ЛроЕ╨Щ╩╣тАл╩╣═И╫лтАм ╟БсЧЫ█б▄╖тАл█ЛтАмр╢┤р▒жрй║╘ж═М╦Й╩╣сЦ╕╦ЙсоисТмргБтАл▄░┌Н┌ЩтАмр░етАл┌атАмсДФ сИЧр│▒р╢┤р▒ж р╛м╦Й╓ЦсБ╢риТ╩╢сбР╤втАл ╫лтАм╤Л╤╜р╣ж╩╣ сЧЫ█б▄╖тАл█ЛтАмсдБсгдрйлсДзтАл┘┐тАмроЕ═М╦Йрг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣сЮЯрз░р▒ОсВВ╓жсЮЫ ╟Б╩╗р╖▒смГсдВр╛м╦Й╥кEFQBOOFVSсЬ┤╠а╦Й╦Ю▄▓рг▒сНВсЦ╕рг▒сЦ╕╦Йсои ╩╣╤Л╤╜р╣ж╩╣тАл╩╣═И╫лтАмсйПсЫа╘║саЭр╡Ы ╟Б/%(╙Ьрг▒сЦ╕╦Йсои╩╣╬ж╤╜рдЖсИЬсМЭрпРслНслБраЖр║╕сИ╢▀┐тАл═И╫лтАм ╩╣ ╟БсдВ╩╗р╖▒тАл═о▌ЭтАмсО╡╬ж╤╜рдЖрдЖснж▄╖смГргЫрг░ро┤рбЖсДЙ╠▒рдВрг▒сЦ╕ ╦Йсои╩╣╥кр╛м╦ЙтАл╩╣═И╫лтАм ╟Брб│▄░╤лсз╛св╗сИнEFQBOOFVSсо┐спЭр╛м╦Йрйй╙Й╤втАл╫лтАмEFQBO OFVSрг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣╙Йсо┐спЭрйЭр░есЭ╣тАлра┤▄лтАмскЩтАл╫мтАм╩╢р░╜саНрдЖрпГсЙг╠Б ╠итАл╩╣╫лтАм ╟Брб│▄░р░╜саНрдЖ╤Л╤╜р╣ж╩╣╙Йрк╣╠К╦УрйЬслН╘║рак▄░╤всИЬр╛м╦Й╓Ц ра┤тАл█ЛтАм╥кр╖│сЙвсЬ┤╠а╦Й╦Юрг▒сНВсЦ╕тАл┌БтАм╧грдФ╘УтАл┌БтАмсМКржк╤втАл╫лтАмсндсдВр╖▒сг╖ ╓Ц▄╖тАл█ЛтАмрдО╧ЫсСЗтАлр╕╢раЖ┌атАмсИ╢▀┐╠Ц╓╡╤╜р╣жсбУс░│рйй╙Й╤втАл╩╣╫л╠и╫лтАм ╟Б-BWBMргЙ╨о╬ж╤╜рдЖсЬ┤╠а╦Й╦Юрг▒сНВсЦ╕рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣╤Л╤╜р╣ж ╩╣роЬрл╡╘║р▓ЙрйЬсИЬр░д╠итАл╩╣═И╫лтАм

сдВ.DHJMMтАл┌атАмсиасЙвсЯ╖╙з╨ЬраЯ╨о ╦У╙м═о╤всИЬраЯ╨осЭ╣ро╢с┤О╨Ъ р░еснЪ▄╕р║гр╕Тр╖И╧гсв╡рйЬр║грйЕраИ р▓╖сАораИраС╨е╨Ъ╙ЙрйЭр░есБ╢р╕▓сЭ╣ ро╢р╡есЫа╘А╘║╥Бсг╣сИЬсзЪ╩╢╦У р░д╩╢╦Ур░д

╬╜тАлрб│▌ШтАм╙╣раИс░│сМЮ╨ЬраЯ╤втАл╫лтАм ╬НсБ╕снжсИдрг░ро┤рбЖргЫраИ ╨осв╗рдВ╘╢═И╩╣╬│ркПрйЭ р░есВВ┘з

╟Брб│╩╝╦Л╙Ь╬ж╤╜рдЖрг▒сЦ╕╦Йсоир░╜саН╩╣ реРсЗ╜╩╣рйЬсИЬ р░дсЬ┤╠а╦Й╦Юрг▒сНВсЦ╕сАЧргВрнВсИОсЧЫ█б═п═И╤втАл╩╣═И╫л╫лтАм ╟Б%&1"//&63╬ШсаНрй║╘ж╦Цре╢р░дсйШтАл╫лтАмсои╩╣рг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣ ╠╛╩╝╦ГслВсНЛ%&1"//&63╬ШсаНр░есМЩсждспнр╜Ор░╜саН╨ЪтАлрй║▌ТтАм╘жсЭ┤ ╘║сЭ╝ р╡дсЭ╝сАЧтАл┌ЩтАмребсм▒сВБсЮп р╢З╓Жрв╣═║▄╕сПдр▒ЫсгПр▒ЪсКнсА░═И╩╣ ╟Б╙орб┐ргЫр╛м╦Й╦У═осО╡рг╢╨ЗтАл┌ЖтАмсдВтАл┌атАмсиасЙв╓ЦроКрдЙ╥и╨Ь▄╖р┤Н═о ╠Е╠а╘псИ┤раЪ═░▀│╙Ьр░е╦УсКНреЯ╨ЩрйлсДЙ▀ж▀ФсЬ┤╠а╦Й╦ЮсКнсА░ рйЖр╜┐╒┐рв╣сл▓═ПсИ╢▀┐рйЭр░есЬИ╬╜╨ЪсжЙсЙ┐╒ЛроКрдЙр╕БсЬ║роКрдЙр╡гсЬ║р╛а р╜▒╤Л╤╜р╣ж╩╣тАл═И╫лтАм╒др╛м╦Й╩╣ ╩┐сЭо═И

╩┐сЭо═И ╟Б╩╗р╖▒ргЙ╦Цре╢сдЛсйЩрао╒ВрдЖTVTIJTIPQсЬ┤╠а╦Й╦Юрг▒сНВсЦ╕╨ЪсжЙ сЮп╠арг▒сЦ╕╦Йсои╩╣рйЖр░┤═псКнсА░сКд╙мсйПсЫа╘║саЭр╡Ы╩╢╘п ═И╩╣ ╟Б-"7"-сдЛсйЩрао╒ВрдЖс▒Ж╠а╦Й╦ЮсНВсЦ╕рг▒╨ЪсжЙсЮп╠арг▒сЦ╕╦Йсои ╩╣╤Л╤╜р╣ж╩╣рйЬсИЬтАл╩╣═И╫лтАм╘║саЭр╡Ы ╟БсЧЫ█б╦Л╙ЬсдЛсйЩрао╒ВрдЖTVTIJTIPQсЬ┤╠а╦Й╦Юрг▒сНВсЦ╕╨ЪсжЙсЮп╠а рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣рйЬсИЬ═псАЦ▄СроЮр╕Ь╙╗сБ╢сйПсЫасаЭр╡Ы╠итАл╩╣╫лтАм ╟Брб│╩╝тАл┌атАмсиасЙвсмГсдВсдЛсйЩрао╒ВрдЖTVTIJTIPQрг▒сЦ╕╦Й╩╣рйЬсИЬ р░дсТмргБрн▒═║╤Л╤╜р╣ж╩╣тАл╩╣═И╫лтАм ╟Брб│╩╝раЬ╠а╙Ьргпр╕грдЖргЫ╨ЪтАлргп▌ТтАмр╕гсЭ╣тАл▄лтАмсйЭр╝ор╛Бр╜Фр░║сЫнсЫзргп р╕гр░║рг▒ро│ргпр╕гр░║сЬ┤╠а╦Й╦Юрг▒сНВсЦ╕рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣рйЬсИЬ ╤Л╤╜р╣ж╩╣тАл╩╣═И╫лтАм ╟Б╦Л╙ЬсбУргЙ╨оргпр╕гр▓Д╘╗рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣╤Л╤╜р╣ж╩╣╨Э▄╕сНВсЦ╕ рйЬсИЬ╙Йр╢┤╙ЙсВВ╙Йр░Л╠итАлр╛▒╩╣╫лтАм╤╛сгПр▒Ъ ╟Брб│╩╝сдЛсйЩржЛсо┐рдЖ26*;/0446#рг▒сЦ╕╦Йсои╩╣тАл╩╣═И╫лтАмрйЭ р░ероЬрл╡╘║р▓Й ╟Б╦Л╙ЬржЛсо┐рдЖCFMMFQSPWJODFрг▒сЦ╕╦Йсои╩╣сЬ┤╠а╦Й╦Ю▄▓рг▒сНВ сЦ╕╨ЪсжЙсЮп╠арг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣тАл╩╣═И╫лтАм ╟Б╦Л╙Ь╙а╘╗сПдсШ╣р░║сжд╒б╩╢╦Ур╛ар╜▒рг▒╤ЛроЕ╨Щ╩╣сждр╢┤╩╣со┐ спМ╩╣сЬ┤╠а╦Й╦Юрг▒сНВсЦ╕рйЬсИЬ═прг▒╤Л╤╜р╣ж╩╣тАл╩╣═И╫лтАм ╟Б-BWBM╘╗сПдсШ╣р░║сжд╒б╤ЛроЕ╨Щ╩╣сждр╢┤╩╣рйЬсИЬреб═п╤Л╤╜ р╣ж╩╣тАл╩╣═И╫лтАм ╟Б╙орб┐сПд╠асмТсбпсИОсЧЫ█б╤лсз╛св╗сИн╦УрйЬслНрг▒роЕ╨Щ╩╣ ╤Л╤╜р╣ж╩╣╨ЪсжЙ╒┐рв╣рййсА░р╛м╦Й сБ╢риТтАл ╩╣═И╫лтАмсАЧргВ╘крйЖ роКрдЙсЫйсаЪсДЙсПд╠асмТраЖр║╕р░е╬│сЭ╝

╟Б╙орб┐ро║р║г╙ЬсЬ┤рдпсо┐спЭсЬ┤╠а╦Й╦Юрг▒сНВсЦ╕рг▒сВБркРсЦ╕╦Йсои╩╣ ╤Л╤╜р╣ж╩╣сйПсЫа╘║саЭр╡Ыр╛м╦Й сБ╢риТ╠итАл ╩╣╫лтАмсмЛ═И

смЛ═И ╟Б5IBJ&YQSFTTрг▒сЦ╕╦Йсои╩╣рйЬсИЬр░д╙ЙсВВсаЯтАл╦Й╫╖тАмсИп ╨ЬрнОсаЯсБ╕сдЛсйЩсаЯ╤Л╤╜р╣ж╩╣тАл ╩╣═И╫лтАм╩╗раС5IBJ&Y QSFTT╤втАл ╫лтАм ╟Б▄▓╦У▄╖тАл█ЛтАмркЕсакр╛м╦Й╓ЦTIPQQJOHNBMMр░етАл╫лтАмркЕсактАл┘┐тАмркРс░│саЭр╡Ы раУрпЫрмб╬Ш╨ЪтАл╓ж▌ТтАмсЮЫр╛м╦ЙсКнсА░саЭр╡Ы╩╢р▒Нс┤Ь╨ЪтАл▌ТтАмр░и╥лсЮЯрз░сЮп╦А рйЗсРОсНО

сЮУреЬр┤НсДз╤втАл╫лтАмсддрк╕сдЯ╒ЛрзесДЙр░г═п═┐сзЪ╨СсаЯсЭ┐═д

щШЕшп╗хЕичЬЯчФ╡хнРчЙИя╝Мф╜УщкМхкТф╜УцЦ░цЧ╢ф╗г: www.sinoQuebec.com/newspaper

╩╣сЧЫ█б▄╖тАл█ЛтАм саУр╛м╦Цре╢╨о сндсдВ тАл┌атАмсиасЙв ═осО╡р▒Ь╬З раЖр║╕сИ╢▀┐ сЬ┤╠аржЛ со┐рдЖ ╦Й╦ЮсНВсЦ╕ рг▒ тАл╠а╦У┌БтАм╘УтАл ┌БтАмржк тАл╫лтАм.-4

╙о рб┐ р┐Ч сЙа рйЬ

www.sinoquebec.com

ргВтАл╫лтАм

ргВтАл╫лтАм

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

соЙсДлсйШтАл╫лтАм сЦЕ▄╛сУбр░║


中国足坛反赌案第二轮宣判 足协高官杨一民被判十年

16 版

体 育 世 界

美国媒体ESPN为针对林书豪侮辱性标题致歉

辽宁省铁岭市中级人民法院月2月18日一审 公开宣判一批涉足球系列犯罪案件。张建强和杨 一民分别被判12年和10年零6个月有期徒刑,王珀 等37人被判八年以下有期徒刑,部分适用缓刑。成 都谢菲联足球俱乐部有限公司和青岛海利丰足球 俱乐部有限公司分别被判60万元和200万元罚金。 铁岭中院审理查明: 1997年至2009年,被告人杨一民、张建强利 用担任国家体育总局足球运动管理中心领导的 职务便利,为足球教练员、足球俱乐部谋取不正 当利益,分别非法收受他人财物人民币125.4万余 元、273万元。 2003年,被告人李志民利用担任陕西国力 足球俱乐部董事长的职务便利,为其他足球俱 乐部谋取不正当利益,非法收受他人财物共计 人民币250万元。 2006年,被告人王珀利用担任西藏惠通陆 华足球俱乐部总经理的职务便利,为他人谋取 赌球获利等不正当利益,非法收受他人财物人 民币110万元。 2006年,广州医药足球俱乐部副董事长被告 人谢彬、陈志农、副总经理被告人杨旭、吴晓东, 为使其俱乐部赢得球赛,分别向青岛海利丰足球 俱乐部、延边足球俱乐部、西藏惠通陆华足球俱 乐部、浙江绿城足球俱乐部人员行贿。 2007年,被告人杜允琪、刘红伟利用担任青 岛海利丰足球俱乐部总裁、领队的职务便利,帮 助成都谢菲联足球俱乐部赢得球赛,收受被告 人许宏涛、尤可为给予的财物人民币30万元。20 08年,杜允琪为使其俱乐部赢得球赛,指使本 队球员被告人杜斌、梁明向无锡中邦足球俱乐部 球员行贿人民币100万元。

由于在网站上出 现了针对N BA华裔 球员林书豪( Jeremy L i n)的种 族 歧 视 标 题,美国著名体育媒 体ESPN于2月19日公 开发文表示致歉,并 表 示将来不会发 生 类似的事情。 在2月18日纽约 尼克斯队输给新奥尔良黄蜂的那场比赛当中, 林书豪全场出现了9次失误,未能领军取得七 连胜。赛后,ESPN记者于2月15日凌晨2点半 在ESPN移动平台网站头条出现了关于林书 豪的文章,标题为“Chink In The Armor(穿 铠甲的中国佬)”,乍看之下,Chink这个词可 以翻译为“裂缝”,用来形容尼克斯队出现 破绽被对手击败,但Chink一字在美国是对 中国人的蔑称,有贬低华人的意思,是一个 带有很强种族歧视的词汇,被认为暗讽林书 豪的亚裔背景。文章标题立刻引发华人球迷 的极大不满和抗议。 在 标 题 悬 挂了大 约 半 个小 时 之 后, ESPN才做出了修改,将其改为“All Good Things”。而在ESPN晚些时候的《体育中心》 节目中,主持人同样使用了“Chink”一词。随 后,ESPN发布了一条道歉公告: “在ESPN电 视台周三晚间节目中,主持人对林书豪使用

ћζᰍੜ

̝ ߔࠑ ‫چ‬

ᬇʶள

൓ᤀ౎ႂ֦ល 

一 鸣

Č೜ᰍᮉᄫ

• ྗආ̝̖ϛ᧚ᄉႁឯ ᒬᬷᏧԺՎಧ̙ԩ

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

ࡓᮆጆፑὋੜࡓፆౝ ‫ڠ‬ʽࠈὋ᫙഍Ὃ᫹Ի བපጆፑὋ᧓ఋጆፑ ቆុጆፑὋႂᡸጆፑ ଅපጆፑὋᬥབጆፑ

• ߘయҶγᛩү $445 ẅ ̖ґ&*ẅ̖Ր&*ᄉႁឯ

ੜࡓ೜ᰍᄰС֦ល ᬗՎᄹੜଡΘ˃ࠑतᝫ ӭੜґᰍੜଡΘν᎚तᝫ

ᰍੜґὋੜࡓ̓௛ԊԽઐն ᰍੜ˖Ὃ˃ˉ೜ᰍ֖तᝫ ᰍੜՐὋБ᠟‫ٿ‬᝺֖ᡱᢍ

ణ˃ˉᄉ೜ᰍὋ੼ѢੜࡓʶѬ၅Ⴗ

త ޾నҫ

$"/4$&/&*/$ 4JODF

ᰍੜ࣍˃ጲὙ &NBJMὙ:JYJO$IFO!$BO4DFOFDPN МՂᎩ‫ڦ‬ὙDTCJDBOTDFOFDPN

࣡యયᐏత޾

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

຅त

ࢹርᆯ‫ܢ‬ఴ‫ڠ‬ፂᰍᝢ᝼۱ᝪᛠˉγᬖ

‫̖ڠ‬ፂጡ ࠈЮ᝹᝟࣍‫ڍ‬ឥᔭឥ

กឥ௅ឥనҫ 

GBOQFOHDB!HNBJMDPN ଡΘБ᠟᝿ͤ ణऄѽည᠝൛ Б᠟᝹᝟ᜈν֦លኍʶጆѴ˃ˉనҫ

‫఺ݝ‬

͗

加拿大国家乒乓球奥运选拔赛(Joola National Team Challenge President’s Cup)于2月19日 结束,6名来自安省及卑诗省的选手从32名参 赛者中胜出,按本次比赛排名依次为,男队陈 宏韬、Piere Luc Hinse、何世杰,女队徐光宏、罗 安麒和Sara Yuan。他们将与另外两名根据排名 直接晋级的选手一起,于今年4月20、21日前往 美国,代表加拿大参加北美赛区的比赛,争夺 北美奥运会的三张参赛权。 在本次加拿大赛区中获胜的6名选手,男女 各占3名,其中有5名为华裔。成人组男、女单打 冠军得主陈宏韬和罗安麒均来自密西沙加市的 Canadian Elite Table Tennis Training Centre。17岁 陈宏韬两年前移居安省,7岁开始在福建训练; 16岁的罗安麒,8岁随曾是广东乒乓球队队员的 父母移民加拿大,并开始进行乒乓球训练。 目前加拿大排名第一的男子选手王臻正在 申请加拿大公民,若在4月份前往美国比赛之前 王臻的申请还不能通过的话,他不能代表加拿 大参加比赛。加拿大排名第一的乒乓球女选手 张默,因去年10月在泛美运动会上赢得冠军,已 经自动获得了伦敦奥运会的参赛资格,

᱆ᄴᰍੜ࣍˃ˉӨ͗"/*&#  Տ ͗ տ ˖ ‫ ׬‬ʶ ӧ ̠ ͗ տ XXXBOJFCDPN ČФ̴నҫ Čᰍੜࠆਖ਼Ժᖌ३

࠴ௐ̾ʼᰍੜௐᫍὋଡΘᮅ̾ʼ˃ˉᰍੜઐն

Б᠟ᥪ࠘ᠪ஧

加拿大奥运乒球选拔5华裔入选

ᰍ३௙ᄆ ˻३உॶ

• ଡΘЇመӝၶẅ%":$"3&ζো ༿ᄋᐁ ࡿ ଑

音源于中国人的礼貌用语“请-请”(ChingChing)。而根据Random House Dictionary的 词源解释,Chink的含义来自西方人对中国人 的narrow-eyed(窄小的眼睛)的印象。 由Chink构成的美国俚语Chink in the Armor,其字面意思是“盔甲里的中国人”,实 际用来比喻“某人身上的弱点”。 19世纪末,中国移民被视为对北美白 人的威胁,美国通过了《排华法案》。之后, Chink一字便渐渐流行起来。因为中国移民被 禁,缺少劳工,一台新上市的鱼加工机器被名 为Iron Chink,以代替华人劳工为推销重点, 是当时反华种族歧视的象征代表。执迷不悟 者和种族主义者,在焚烧唐人街,甚至用私刑 (绞刑)时,就是用这些字眼。在韩战与越战 期间,此字在媒体常用。 据报 道,在2 0 0 0 年左 右,加州17岁少 年Kenneth Chu被刀刺死,其身边的车上有 Chink一字刻痕。

了不恰当的词汇,ESPN为 此道 歉,目前正在调查以 保证将来不发生类似的事 情。” 撰写相关文章的记者 2月19日已经被ESPN辞退, ESPN晚间新闻的节目主播 被停工30天。ESPN的道歉 却无法得到亚裔球迷的持 续愤怒。 不过,林书豪曾说过,他 不在意也不想回应这些种族歧视的问题,2月 19日,林书豪再发神威,再对阵卫冕冠军达拉 斯小牛队的比赛中,得到28分14次助攻5次抢 断,最终以104比97逆转击败小牛,近9场比赛 取胜8场。林书豪继续自己的神奇表现,。 其实,在2008年北京奥运时,ESPN就用 过Chink in the Armor为标题,虽然文章的主 角是美国男篮队,但因奥运比赛地点在中国, 也被抱怨这个标题不妥。 为什么说 Chink in the Armor 是个恶劣 的种族污辱标题? 在美语中,Chink(或chinki、chinky和 chinkie)是对中国人或华裔极具种族侮辱性 的蔑称,相当于英语中的Nigger(黑鬼)。在 电视、新闻报道、书刊杂志以及歌曲歌词中, 都应避免使用Chink这种蔑称。 根据维基百科提供的信息,Chink的发

‫఺ݝ‬

ᄽន֖˃ˉ γ৥ᄴॶ߶ॶ ࠃௐСซణளѽည

ᑌೡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

KFGGRD!HNBJMDPN

ՎௐଡΘҨူ᠝൛ʶጆѴ᠚ᢵనҫ Džఽ᠍ᮻֵआ ࡳЮ ӧ̠ၶาӜ ̓᤯˞࣯᥊ அᄝሶ ߿ѽ๦ᰳ ᠟ၸͯ Տտࢹ ध͈ʹʹள ள ள ߿ Ѣ‫׫‬ӧ̠ၶาॸᮋֵ К‫ݒ‬۱ᝪ ध͈ʹள Dž#VGGFᮿᯝ ࡳˋ ࣱᤁͺ ࠆຸ᭣࣡ሶ߿ ᝹‫߸ܫ‬ Dž‫ܬ‬Ӿआ 7JMMF.BSJB‫ڠ‬ᨠቢஷ ‫ܬ‬Ӿ ੲଠ Ӿ҄ˉ ‫ ݝ‬आˋࣱᴓܷᤝ͓ ଡΘ߸ؒ۱ᝪ ဗध͈ʹ੊Ѣ ҫ Ꭹաనҫ ୱͺኤӬ ࠆຸሶ߿ ᤂߥಢ ध͈ʹ ‫׫‬ஞ˓഍ᄧ ʼࡏʽआ ʼࡏʽआ

͗

Džঋᮿआ MBWBMӮ ᭤ᤂ˓˖ߥ ࠆਖ਼ሶ߿ ܸࢹͺ ኤ Ӭ௛ʼ੣ ଡΘКᦉ۱ᝪ ध͈ʹள ள Džঋᮿआ 4U-BVSFOUӜ ᤋᩙआ ၶ਒‫̅ͮ ݝ‬ၶา˖ ॶӜ ࣱᩘ‫׫‬ᮨʹ ᜴̠आ˞ տࢹሶ߿ ध͈ʹ

Džఽ᠍आ ࡳܰʶ࠴ௐᡯሎ࠴᪙ʼࡏʽआ ᖸˉᮨ  ʹ ጥ ѽ ๦ ʹ Ԧ ࡘ ቆ ᫍ ܷ ॆ ࣱ ‫ ٿ‬ఴ ᤋ ྫྷ ˉ ʹ

Dž֝‫׾‬आ ࣉ˖ॶ ܷͮ̅‫ۋ‬зߙ഍Ю ܸࢹͺ  ሜ᧚КӉ ࣱᩘ‫ ʹ׫‬ጥѽʹ ‫͈׫‬ ʹள ள Dž֝‫׾‬आ ᭽‫ࣱ̠ڍ‬Ꮴआ ᤂ‫ڠ‬ᨠ ࠆຸሶ߿ ܸࢹ ͺ ୱͺኤӬ ध͈ʹ

DžМࠟੜ MBWBMീጲ‫ڠ‬ᨠጻཁஷ ѫ᧾ᡸር ӹࠈ ዴ ᒰಪࡌ ध͈ʹӹࠈ ध͈ʹ‫͗఺ݝ‬

Džঋᮿᤋᩙ 3PDLMBOE‫ॶ˖ˉ׷‬Ю ᤂՁᰳᤳ ߸ؒ Džঋᮿआ Ӯࡿ )BSWFZAT ዜͪ᳠ॆҶ ܷ‫ۋ‬ᤋᩙ ˃ˉ ۱ᝪ Ꮴˉ˞ᤝ͓ᣀᝧ ध͈ʹ ۱ᝪ ࣱᩘ‫ ʹ׫‬Ժ᠝൛ ध͈ʹ

www.sinoquebec.com

-BDIJOFӜ %VQMFY ‫ݒ‬Ӧ ᤂߥಢ ӝᬒ ᰳᤳМР̓᤯ኍ ࣱКᏡν ᒬͰҪѢሜ

-BDIJOFӜ %VQMFY ‫ݒ‬Ӧ ᤂߥಢ ӝᬒ ᰳᤳМР̓᤯ኍ ࣱКᏡν ᒬͰҪѢሜ

ᡓϘྫྷˉ‫ʹ͈׫‬

ᡓϘྫྷˉ‫ʹ͈׫‬

ளђ͈

ౣˋࣻ

DžMBWBM࿗በ̃ࡎ഍ ᅓੜ ѫ᧾൥ᛠҁ‫ڠ‬ᨠ ᭤ᤂМ Džཎᕘआ WBOIPSO‫ॶ˖ˉ׷‬Ю ᩘ‫׫‬ᮨʹ அᄝ ‫̓ چ‬᤯ழΦ ध͈ʹᡓϘྫྷˉ ᰳ ᤋᩙ᠟ͯ ࠆຸሶ߿ Ԧࡘቆܷᫍ ध͈ʹ DžMBWBM࿗በੜ ӹࠈ ᤂ̓᤯ᰳࢎጲᡸ ᤂ‫ڠ‬ᨠ ੜࡓ Dž࠮Ղआ ˓ՎௐѢ‫ࣱ ׫‬ԊԽ ࡳӑѫ᧾ ၶ਒ሶ γШᓡ‫ܪܲ ݝ‬ఝள ဗध͈ʹ

%POH2JOH 3PHFS -JO

"MJDF5TBOHྱ᝴‫̖ڠ‬ፂጡ

‫̖ڠ‬ፂጡ

(514)705-1688 lind@sutton.com

Džν‫ ࡳݘ‬ᰳುМࠟੜ Кள Ӧ ̓᤯ழΦ ဖܑ‫ࠈ ݝ‬ Юᢻं ध͈ʹˉ˞ሎᗛ ள

Ὤ3*$4ᔭ‫ڍ‬ᄋࠑྱ᝴‫̖ڠ‬᝿ͤ࣍ МՂ

(SPVQ4VUUPO&YQFSU $IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS #PVM4U$IBSMFT ,JSLMBOE))#

డᕹថ

(514)947-4423 tsanga@sutton.com

‫ڍ‬ዪᔭกឥనҫБ᠟ଡΘ˃ˉੜ̖᝿̼ͤူՉዜ‫ۋ‬ੜࡓયሜԲథܷ᧙ੜຸζো ஛ឯ౎ႂಉល

ளᄧ

ளᄧ

᜴ ࡳ % % 0 8 & 4 5 1 " 3 , Ӝ ள ʼ ࣉ ࣱत࿗በࡓ ʶ੣ࡓ˞ γШ౜ · ဖܑ͕Ꮎ߶᭡ ᤂࣉӜ ̓᤯ழ Φ ӹࠈ ӻ๐ Ԥᢻं ᤂМ ‫ ߥ࠴ چ‬᜵͈ʹ

/%(Ӝࣱ៷ӧ᪙ࡓ ጊ᥵ 8&45.06/5 ൥ᛠѫ᧾ҁ‫ڠ‬ᨠቢ ֖ᅻՏሒಢ7*--"."3*" ӹࠈ ᫙ ഍ ӻၶᫍ ‫ڠ‬ʽࠈ߸੆ ˓ࠈЮ ᢻं ፏࠪ‫ڠݝ‬ൿ ໷Ҧࢼܷ ʹ

ளᄧ

ளᄧ

ᗛࣉ-ý*-&#*;"3%ࣱत៷ ӧѾ‫ ܒ‬ӳ‫ڠ‬ጝ ຫ௿ ᤂᰳ ࠶ܺီ‫ ڣ‬ӹࠈ ӻ๐ Ԥᢻ ं ᢻ᥊ʼԺϢᣙᢻ᜴̠ࡓ˞ន ‫ ׫‬᜵͈ʹ

᜴ࡳࣱतӦ࿗በࡓ ˙ᤂ༡ ᢻቢ ൥ᛠѫ᧾ҁຫ᣷М‫چ‬Ժ̾ ൥ ᛠ ҁ + 0 ) / " # # 0 5 5 $ 0 - -&(& ӹ ӻ ࣰࡆࡏͰ᭦ ሤ ʿդ‫ڠ‬ʽࠈ ࠈЮᢻं ‫ڠ‬ʽࠈ߸ ੆ ᤂ੝థ᝹ஶ ‫ݝ‬ᇪӜ ͈ʹ

ளᄧ

᜴ࡳ%%0ளʼࣉКளᜈν࿗በ ࡓ ဖܑ͕Ꮎ߶᭡ ᤂࣉӜ ̓᤯ழ Φ ӹࠈ ӻ๐ ໠̜ᄉЙ ‫ڠ‬ຣฒ෈ ‫ڠ‬ʽࠈ߸੆ ᤂМ‫࠴ چ‬ ߥ ᜵͈ʹ

᜴ࡳ#&",0/4'*&-%ளʼࣉ࿗ በࡓ ӳ‫ڠ‬ᡓ᣾ ᤂМ‫࠴ چ‬ ߥ ̓᤯ழΦ ᠓ྫྷ˖ॶ ఺‫֖ ڣ‬ Ձᰳᤳ М̓ቢĀ ӹࠈ ‫ڠ‬ʽࠈ ߸੆ ࠈЮᢻं᜵͈ʹ

ளᄧ

ளᄧ ֝‫׾‬ঋᮿआ

Ӯࡿ#&044"3%ࣉ#ӜӦ࿗በࡓ ӹ ᜴ࡳ%%0࿗በࡓ ဖܑ͕Ꮎ߶᭡ ᤂࣉ ᗛࣉ$%/‫ ʹ͈ ˉྫྷݒ‬សৰឯ౎ ᗛࣉ$%/ᤂ‫ڠ‬ᨠ‫ ʹ͈ ˉྫྷݒ‬ស ᜴ ࡳ 1 * & 3 3 & ' 0 / % 4   ࣱ त ࣉ ˖ ॶ ᄜ ѽ ᜴ य ֝ ‫ ׾‬ঋ ᮿ ᤋ ᩙ आ $ 6 - 508/)064& γШ· ߶᭡ ᤂࣉӜ ̓ 563&Ѣ‫ ׫‬ణ‫ݝ‬ᄉͮᎵ ణሶ߿ᄉࠆຸ ୱͺ ࠈ ၶ า ̓ ᤯ ழ Φ ࡓ ˞ ‫ ̨ ึ ٿ‬᜵ ͈ Ӝ ̓᤯ழΦ ӹࠈ ӻ๐ ‫ڠ‬ʽࠈ ႂ˿ᝌ ৰឯ౎ႂ˿ᝌ ᤯ழΦ ӹࠈ ᫙഍ ӻ๐ ‫ڠ‬ʽࠈ߸ ኤӬ ྱѾ᤟Ջࠑऐፂᖸ ᜵͈ʹ ʹѹ൒᠓ࡓᯪᤤ ߸੆ ᤂМ‫ ߥ࠴ چ‬᜵͈ʹ ੆ ࠈЮᢻं ᤂМ‫ ߥ࠴ چ‬᜵͈ʹ


тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

/pR0LDR

╦Г╦ЙсМ╖╒ЛсД╜сЮУр░и╥л %BOJFM#MFBV сД╖сВТсЛо!

╠╛╩╜р┤НсДзтАл┌итАм р┐ЧраС╠╝сА░ *URXS6XWWRQ$FWLRQ,QF

рйгр░║ &NBJMс╜ЩNJBP[IVP!IPUNBJMDPN

(SPVQ4VUUPOBDUJPO%# &YQFSUDPNQUBCMF"HFOUJNNPCJMJFSBHSFF

TJZBOHUPOH!IPUNBJMDPN

ECMFBV!TVUUPODPNтАл┌ж┌атАм-BQJOJFSF #SPTTBSE +8. ╨Ь╒ВсВВсЮЦс╜Щ

раИ р╣Р╘П╨ПсМ▓╨МсбЫ╠УсдпсаУр╛м╬ж╤╜тАл▄ШтАм╧Шр╗╖ ╥жрв╝▄╖ ╘╢═И ═Ир▓ксЮ╗роЮ

╬╜ ╙╣рйЬ р╣Р╘П ╦Ц▄╝╤Зр░ЛсМЖсНС ╦Ц▄╝ смУра╣сМЖсНС сМКсе╡саУр╛м╦Цре╢ ╘╢═И╩╣

 CSPTTBSEргЙ3╙Ь╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАмро│сЬИ╬╜╨о

#SPTTBSEргЙ-╙Ьрг▒╩╗р┤НDPOEP╘д св╗═о ╙╣рйЬ ╙брбЖрбП═░снжсИдс╜ЛсЛ┤╓╡DPO EP ╘╢═И╩╣

сжЙ св╗рдВтАл рйЖ▀╕рдВ┌атАм╙╣рйЬ р╣Р╘П ╘╢ ═И╩╣ сЮ╗ ╨ПсМ▓рпЩ╠ЬраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы╠УсдпсаУр╛мсмГсдВ╦Ц▀ера┤ ▀еснгргб╬ж╤╜╘╢═И╩╣ PGGFSрмЛ╘й

 ╙орб┐CSPTTBSEргЙ$╙Ьрг▒сбУсЯ╖╙з╤╛ тАл ▄ТтАм╙╣раИ р╣Р╘П ╘дсв╗рдВ р║гр╕Тр╖Ис░│ р│БсЬИ╬╜ рпГ╠╛═Яр╢К╘╢═И╩╣

╙орб┐CSPTTBSEргЙ 4╙Ь р┐ЧсЙаTQMJU╤╛тАл ▄ТтАм╙╣ рйЬ р╣Р╘П св╗рдВтАл рйЖ▀╕рдВ┌атАм╨ПсМ▓рпЩ╠Ь сдВ╙орб┐ ╨ЬсЙара┤▀е ╒Пр▓в ╘╢═И╩╣

╙орб┐CSPTTBSEргЙ$╙Ь╙жр┐ЧсЙа╤╛ тАл ▄ТтАм╙╣раИ р╣Р╘П ╨ПсМ▓╬З ╙мсв╗ рдВ тАл┘╜тАм╙брбЖ╙│тАл ┌атАм╘╢═И╩╣

╙орб┐CSPTTBSEргЙ$╙Ьс░│ра╢▄║сАотАл┌гтАмсАЦ ╬│ р┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛тАл ▄ТтАм╙╣рйЬ р╣Р╘П ╘д св╗рдВ ╨ПсМ▓р▒Ь╬З ╠Усдпро┤╬ж ╘╢═И╩╣ ╙орб┐CSPTTBSEргЙ3╙Ь╙жр┐ЧсЙаCBOHB MPX ╙╣рйЬ р╣Р╘П ╙о╙Ср░о╒У ╙мсв╗ рдВ св╗сеК ╠УсдпсаУр╛мро┤╬ж ╘╢═И╩╣

MPOHVFVJMргЙтАл┌атАмсиаро╖сг╖╨ЬраЯр┤Н ╨Ъро│▄╖тАл┘╜тАм

 ╙орб┐CSPTTBSE -╙Ь╨ЬраЯ ╙╣рйЬ ╘дсв╗═о сЙЖ

═Ир▓ксЮ╗роЮ

═Ир▓ксЮ╗роЮ

═Ир▓ксЮ╗роЮ

17чЙИ

р┐ЧраС╠╝сА░╩╢рйгр┤НсДз р╛Яснжр░есмМр░▓сСЮрбЙсмЗ рзК╧КтАл█ЖтАмсЮЫ

╓Ж р╛▒  C S P T T B S E ргЙ  р░┤ - ╙Ь р┐Ч сЙарйЬ ╤╛ ╙╣ рмН сХЪ р┤Н сДз ╙орб┐#SPTTBSEргЙ╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл▄ТтАмс░│р│БсЬИ р░гро│рмН╤в

чмм

(SPVQ4VUUPOBDUJPOJOD $IBSUFSFE3FBM&TUBUF#SPLFS

р░гро│═Ир▓к

сМКржксмЛ═И

сЛ┤сТ░сБ╢р╕▓ р░дрпЕ ╓ЖрпЕ

сТм сБ┐ ╘Я сЬ╣ ╩╜╙др╜Б

ро│сДз╩╝ргЙ2050 RUE NANCY BROSSARD J4Y 2M5

╙орб┐#SPTTBSE├╛/├┐╙Ь╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл▄ТтАм рг░рбЖсДЙтАл ┌атАм╙╣рйЬ р╣Р╘П раФ роЦ рпЩ ╠Ь ╨о сжЙ сНЖ р▒Э тАл рйЖ ▀╕ рдВ ┌а ▌ЭтАмр░е ╘Й рйЬслН╓Цр╣РраИ р░е╘║сСЮ╨▓╧б╩╢╦У╘Ш рйЬ ▄░снж╘║╠╛╧всжЙсв╗тАл▌ЭтАмсЗк╙Ь ╠Усдп ро┤╬ж сдВра┤▀е╓Ц╦Ц▀е╘╢═И 

╙орб┐#SPTTBSEргЙ├╝1├╜╙Ьрг▒▄╖рйЩ тАл█ЛтАм╙ж╨ЬраЯ╘ШрйЬ▄╖ р╡Др▓Д▄▓ сЭ╣сЭЯ╒ЛсА░ раГ сБ╕╙╗сБ╢слНсТ╜сдЯ р┐ЧсЙа▄╖р╕гсЫзрйЬ р░▒тАл┌атАмр▒Ы раИ ╨осв╗═о ╧гсв╡рйЬ р╕▓╥ораИ р┤НсоЖсФИтАл ┌ЖтАмсВВр│Ш╓Ц р╡┤сВ╝╠асдпсеК╦Й╦ЮрпжраИ╨осЭ╣сЭЯргН сЬИ╬╜р║Э спп╨жсм╡ сЛ┤сТ░сБ╢р╕▓тАл ═И╫лтАм

ро│сДз╩╝ргЙ

ро│сДз╩╝ргЙ

╙орб┐#SPTTBSEргЙ├╝-├╜╙Ь▄╖рйЩтАлсЯ╖█ЛтАм ╙з╙ж╨ЬраЯр╢ЗраСр░ер┐ЧсЙасДЙслВ╤в╨Щ╘Й ▄╖ ╙╣раИ▄╖ ╘ШрйЬ▄╖ р╡Др▓Д▄▓╙╗сБ╢слН▄╖ сПксТ╜сдЯ р┐ЧсЙа▄╖р╕гсЫзрйЬр░▒тАл┌атАмр▒Ы ▄╣сл╣ рйЬ ╦Ц▄╝╤Зр░Лр░етАл▄ЭтАмр╝о св╗рдВ ╠псТмраСсДп рмЛсдИ╨Щсв╗рдВтАл ═И╫лтАм

╙орб┐(SFFOGJFME1BSL тАл▌ЭтАм╙ЬсОлсЬ╕сДЙро│рдд%V QMFY ▄░тАл▄д█ЛтАмсЬ╣ р╡гснжрпжсЖВ▄┐╓ЦсЖС╨осжЙсНЖр▒Э сбУтАл ▌ЭтАм╩╢р┤Н╓Ц╠Гр┤НсдЛ╒РсмТ риХсЬ┐сЯ╡╤╛тАл╦У ▄ТтАмсбУ ▄╖╙╣рйЬ р╣Р╘П сдВ╦П╙брг░рбЖсДЙрбП═░снжсИдтАл┌атАм рдВрпж╘▓╩╢тАл▌ТтАм╤всИЬрйЬ ▄╖тАл┘╜тАм╙ж╠Усдпро┤╬ж сдВ╒П р▓в╠Кр░д╨Щ═░тАл( ═И╫лтАм45245

╨╣тАл┌гтАм╤втАл╫лтАм

ро│сДз╩╝ргЙ

╙ж╨ЬраЯргЫсв╗рдВрбО╓ЦрбОснжракр╖▒рп┐ ╓ЦсДЛ раСрбв со▓рп┐р▒Ь╬З ╨ПсМ▓рпЩ╠Ь═Ир▓ксЮ╗роЮ╦Э╩╣

 CSPTTBSEргЙ $╙Ьрг▒сЯ╖╙з╤╛тАл▄ТтАм╘дсв╗ рдВ с░│ра╢▄║сАотАл┌гтАмсАЦркФ ╙╣рйЬ р╣Р╘П ╘д св╗рдВ ╩╣

╙орб┐CSPTTBSEргЙр╖▒сг╖сдЛ═│╤╛тАл ▄ТтАм╙╣рйЬ р╣Р╘П ргЫсЖЙ▄┐ св╗рдВ тАлрйЖ▀╕рдВ┌атАм╘╢═И╠и ╩╣

.0/53&"-ргЙCFBVCJFO▄╖сЫг╨отАл╦Й╫╖тАмрдЖ сйУ╤всИЬрбЖ╤всИЬсдВTBJOUMBVSFOU▄╖сЫг сИЬ сзЪNPOUI ╒дтАл╦Й╫╖тАмсИп

╙орб┐#SPTTBSEргЙро│рдд▄╖рйЩтАл█ЛтАм 5 S J Q M F Y  тАл ▄╖ ▌ТтАмрйЩ тАл █ЛтАм╙ж р╢З тАл▌ТтАм рг░рбЖсНЖр▒Э╒ЛсА░ раФроЦрпЩ ╠Ь сЬИ ╬╜ сЯ╖ ╙з ╠У сдп ро┤ ╬ж ╘║ р╡е сЫа╥Б╨Ьсв╗рж│сЙв╩╕р░д╨Щ═░тАл╫лтАм ═И (45245

╙орб┐#SPTTBSE▄▓тАл▌ТтАм╨Ъро│р┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╩╢ р┤НрбОс░│рбЖ ╙╣рйЬ р╣Р╘ПсЛ┤ сЬИ╬╜слБр▒НраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝╤Зр░Л р░есв╗ рдВ тАлрйЖ▀╕рдВ┌атАмсдВ╦ЮсЫг ╠Усдпро┤╬жр░д рпЕ╨Щ═░тАл( ═И╫лтАм45245

╙орб┐▄▓тАл┌░тАмр╢ЮсБ╕тАл┌а┌ЧтАм╤втАл ╫лтАмр░есДЙсдВ сЧЫргЙ р░есДЙтАл┌ЩтАмр║лсг╖сдВсО╛тАл┌НтАмсг╖сВМ╠У сдпро┤╬жтАл┌Щ═И╫лтАмTRGU├║ TRGU

р╗│р╕вржЛ╦мсдд╨ЬраЯ

╟Брг▒▄╖╙ж╨ЬраЯ ▄╖раСтАл╪ЭтАмр╡УсДЙра┤╙Ь╦Ц сИО╨ЬтАл┌ЖтАмр░гсдВ сИОтАл┌атАмсиар░гсдВсДЙ╩╢тАл▌ТтАмрйЬ▀Ф сл╣ ╟Б"OHSJHOPOтАл┌атАмсиасЙвракснж рг▒▄╖╙ж ╨П соЖр┤Н р░есв╗рдВ ╠исЬ╡╩╣ро┤ рг░рбЖ соЖр┤Н сКнсА░саЯр░д св╗ рдВ тАл▌ЭтАмр▓в╙ЬсЬ╡═И╩╣ ╨ЗтАл▌ШтАмсО╛р╗Ч═░раСтАл┌ЖтАм

╙орб┐#SPTTBSEргЙ ро│рдд▄╖рйЩтАл█ЛтАм5SJQMFYр╢ЗтАлрбЖрг░▌ТтАм сДЙрбП═░снжсИдтАлрдВ┌атАмрпж╠Усдпро┤╬ж сдВ╒Пр▓в╠Кр░д╨Щ═░тАл═И╫лтАм ═И (45245 ро│сДз╩╝ргЙ╙орб┐-B1SBJSJFргЙ╨╣ тАл┌гтАм╤втАл╫лтАм╙│тАлрбЖрг░ ┌атАм╨╣тАл┌гтАм╩╝р░е╩╢╦Уреб▄╖сДЙ╤╛ тАл▄╖ ▄ТтАм╙╣рйЬ ▄╖р╣РраИ ╦Ю╠атАл▌ТтАмрйЬслБр▒НраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы тАл▄ЭтАмр╝о ╦У св╗рдВ ╦У╧всв╗═о╘▓р░е╦У╠▒рйЬ╤лсз╛╥БсЧЫргЙ╦Цре╢сАЧ сжЙ╤л╨╣тАл┌атАм╤всИЬ рг▒сИЬсзЪтАл ═И╫лтАм

╟Б/%(╙Ь╦Цре╢тАлрг▒ ргЫ┌атАмс░│р│БсРОрмЕ ╤╛тАл ▄ТтАмс║Н╙╣с║М╙╗ ╘дсв╗рдВ ╓╡╓ЙсЬИ╬╜ сдВтАл┌атАм сиасЧВ╒Пра┤▀е ╦Ц▀е $&(&1рбВтАл┌ЩтАмсмГсдВ сЬ╡ ═И╩╣ ╧Шрей╩╢сД╣

╟Б7JMMF.BSJFргЙ╙Ь╨о ╟Крг▒╙ж ╟Б-BDIJOF╙Ь сЫгсмГсдВрг▒сдЛрмЕDPU сгПр▒Ъ╥лраГтАлраЬсаИ▄ШтАм ╨ЬраЯ ═о╠Ер┤Н снжсИдрг░сЛЪсКнсА░саЯ UBHF ╙╣╙╗ раИ╨осв╗рдВ сдВсЧВ╒П╦Ц ра┤ ╟Б7FSEVOтАл┌атАмсиаро╖ р┐ЧсЙасДЙ╦ПтАлра┤▌ТтАм╙жр╛м с╣╜р░д╤лсз╛сбЛ╥БсНосМ▓тАл┌атАмсиа'SPOUF ▀е сНВр╕┐раГрз╗рйЬ тАл╩╣═И▌ЭтАм ╦Й р┤Н╩╝╤всИЬ р┤Н╩╜╘║╤всИЬ снг OBD слТ╦Ц╘иснбсЬ╡═И╩╣ ╟Б╤лсз╛сбЛ╥БтАл┌атАмсиа+PMJDPFVSрг▒р┐ЧсЙа ргбраУрпЫ╤всИЬ рйЬ▀Фр░е╥С╒РсмТ тАл┌атАмр╜БтАл╠У ▌ЭтАм ╟Брг▒ро│рйЬ▄╖╙ж рпЩ╠ЬраФроЦ ╨ор░е сдпсБ╢р╕▓ро┤╬ж╤всИЬ сТм═░сДК╒ЛсКк╩╣ р┤Нр│Ш╘║сТмсв╗рдВсДпрмЛсдИ╥БраИ╨о╤лсз╛ )064& ╙╣╥и╨ЬраИтАл┌атАмр▒Ы ╙╗сБ╢слНргВр░Э ╟Б/%(╙Ь рг▒╠╝тАл▄╖▌Т╦П╦Йр╛м▌ТтАм р╡есЫа╥Б"OHSJHOPOтАл┌атАмсиа ╤лсз╛р╡есЫа╥Б ро│ р╗а╠Ь╒РсмТ сЬ╡═И╩╣ро┤╩╜ргК саУр╛м╦Цре╢ ╤лсз╛р╡есЫа╥Б"OHSJHOPO╨Ь ╟Б сдВ " / ( 3 * ( / 0 / тАл ┌атАмсиа   рг▒ ╠К╙ж ╩╢рбОрг░рбЖ раФроЦрпЩ╠Ь╠асЬ╕╠а тАлрбЖрг░┌ЖтАм$0/%0саЯ╩┐сбЫ сЬ╡ ╙ж р┐Ч сЙа D P U U B H F ╙╣  ╙╗ сЬ┤ ╠а рйЬ р╛Х ╠Гр┤Н╦Ю╠асТм═░ ╩╢р┤НрйЬсИЬ╩╢ ═И╩╣╙Йрк╣р╝о▄┐ ╤БсК╖ р╕гсЗБр░║ р╕гсЫз ╦Ю ╩╣сЫа╥осЬ╡ржЛ4PME0-% тАл ▌ТтАм╨Ъ ро│ тАл ┘╜тАм╙ж ╤╖ ▀╕ рйЖ сИЬ сзЪ   р░д р╕г 4 р░║ р╜Лргпр░║ сЙЖсЮ╗ ╩╢▀┐сЬ╡сД╣ сЫз рйЬ св╗ рдВ ╒Р сФИ тАл ┌ЖтАмсдВ  сб╕ ╨Ь св╗ сЬ╡ ╟Б - B 4 B M M F ╙Ь   рг▒ ╙ж р┐Ч сЙа D P U ╩╣ро┤╩╜ргК UBHF╙╣╙╗ ро│сЬИ╬╜ раИ╨осв╗рдВ ╓ЖтАл┌ЙтАмр░е тАл╦╣┌ОтАмспЭ ╨ЬтАл ┌ЖтАм╨Ь╠У ╙ЭсмТ сдВ-BTBMMFсаУ ╟БсЬ┤╙отАл┌атАм╙ЬсдВтАл┌атАмсиа+PMJDPFVSрг▒тАл▌ТтАм ╙жр╛м╦Й тАл┌атАм╩╜раИ╨ЪсжЙ▀╕рйЖ╘ШрйЬ ╙╗сБ╢слН р╛м╦Цре╢ сЬ╡╩╣ ргВр░Эро│ р╗а╠Ь╒РсмТ сЬ╡═И╩╣TPME 40-% ╟Б$05&45-6$╙Ь рг▒р┐ЧсЙа$05 5"(& ╙╣ ╙╗ ╘дсв╗рдВ рйЬслНраФроЦ ╟Б ╙о рб┐  рг▒ ╠╝  тАл рг▒ ╦Й р╛м ▌ТтАмроЕ ╨Щ рпЩ╠Ь р┐Г╤Еро│ сдВргЙ╙ЬслТ╦Ц╘иснбтАл▌ЭтАмрйЬтАл ╩╣ ▌ЭтАмсдВтАл┌атАмсиа саУр╛м╦Цре╢ слВ╥С╨Ь╠У сЗк╙Ь ═И сЬ╡═И╩╣ тАл▄╖▌Т ▌ЭтАм╙ж тАл▄╖▌ТтАм╙жсЬ╡═И╩╣

се┐╨ОсМЩ 

2011 NO.1 Sales Broker &ODLUH=KHQJ

YJBOIPOH[IFOH!HNBJMDPN

сД╜сЮУ╓Ц╦Г╦Й╬│рзесД┤ре╢▀╢ре╢

╦Г╦Й╦╗╙н)PUFM╓Ц.PUFM

╤╡р║мр╗д-JMZ-JV

1JFSSF7JPMFU

 ╦ЦсФнр╕Б

 р╕Б

Courtier immobillier

lilyliu@i-cego.com

Courtier immobillier agr├йe

pviolet@i-cego.com

╨Ь╒ВсВВсЮЦс║У р╕БсЮе ═ЫсД╜с║У 387/202 grand boulevard, ├Оle Perrot, Qc, J7V 4X3

XU Nanda

ViaCapitale Centre-Ville Coutier immobilier 2048 st-denis, montreal, qc5&-сВВсЮЦ

'"9═ЫсД╜ &NBJMсек═ЗPGGJDFYV!HNBJMDPN

реж╙осг╣

щШЕшп╗хЕичЬЯчФ╡хнРчЙИя╝Мф╜УщкМхкТф╜УцЦ░цЧ╢ф╗г: www.sinoQuebec.com/newspaper

Les Investissements CEGO Lt├йe

тАл╦Й╫╖тАм╨╣╦Йрв╣╦Й═М╦Й ркЕсаксоЙсДлтАл┌а┌ЧтАм ╦Цра┤сБ╢риТ╤втАл╫лтАмсаУ╦╗

#ркЕсакр╛м╦Й╩╣

#ра┤скЩсжд╒б╩╣

3сдЛсйЩсо┐спЭ╩╢╓Ж▄╕

%╙орб┐тАл▌ЭтАмрдЖр╜О╒Л╒О

ро║р║гра┤скЩTVUUPO╦Цре╢сдЛр┤НргЫрдЖ р╛м╦Йр▓Щ╨атАл▀│▌ТтАмсйУ тАл▄╖┌атАмрдз╘жр╗╖╥жргЙсЭ┐сдВ╩╣ сжд╒бсТмсЦ╕╤╜сдВ╩╣роЕсИЬсдВ╩╣ ╘║р▓ЙркРсЫк╘║саЭр╡Ы

р╗ЧтАл┌атАм╘║рдзсв╗ра┤рпР╥БTVUUPO ро║р║гр╗ОснВтАл┌атАм╨┐тАл▄нтАмржДсЙг╠Бра┤ ═╖рг▒╦Й╦ЮсдЭ═Уро│═Ир▓к рамр╢║роЕ╨ЩсИ╢р╛м╦Й╬│смйсоЙсДлсДЙ раСрдРсНВсЦ╕рбП═░ркЕсакр░║═Ч

3р╡АсМ▓тАл┌атАмсиа╥и╨Ьр┤Н ╠ар╕╢рпТрн▒═║рпЫсИЬсзЪ═пр╗╖╥ж▄╖ р░ос╜Шрп╕с╜ФсдЭ═Уро│═И╩╣ 3сНосМ▓тАл┌атАмсиатАл╦Й╫╖тАмр┤Н╓ЭтАл╫╛тАмрдЖ ╠ар╕╢рпТ╦Й╦ЮроЗсЫа═И╩╣═╖

TUIVCFSUтАл▌ЭтАмрдЖтАл┌а▌ЭтАмр╡┐═псИЬ сТмCSPTTBSEсзЪ╘ж╤лсз╛ сЬ║р┤┤╩╣╒дMPUPсМЭ╩╣ рг▒╤╜╩╣╩╣слН ╦Й╦Ю╘▓р░е▀╢рмЕрг░═И╘║рей

сПд╠асмТрг╢╨ЗтАл>╦У▄▓<┌ЖтАм

╨╣рг║"тАл╩╣┌а┌ЧтАм╘║сЭл

╨╣рг║"ра┤▀│╩╣╘║сЭл

╨╣рг║"▄╖▀│ро│═И╩╣╘║сЭл

╙орб┐ра┤скЩ╦Цре╢сПд╠асмТ╩╣ рг▒р┤Нро│тАлрбЖ╩╣▄╖┌атАмр╖▒рп┐╩╢р╕╢ тАл╦Й╫╖тАмсЬ║╤▓╘║роЗрг╢╨ЗтАл┌ЖтАмсо┐спМсКН ╦Й╦ЮржктАл═Чр░║раС╦╗╫лтАм саксзЪ╩╣╩╣ркЕсак╠а╘║саЭр╡Ы 

ра┤тАл█ЛтАмс│лтАл┌ЧтАм╨╣тАл┌атАмсО╛сг╖▄С CSPTTBSEсп╡св╗╤лсз╛ ▄╖сМЭ╦ЦтАл╠Ш┌НтАмсФн╠Ш ▄╖сБ╛сПп═║рйКсШБсЦЬсНВр╕┐═║р╛м сдИ╨Щ╨╣╦ЙсоЙсДлсбРр╡есдЯ╒Лр░║═Ч

╨╣рг║сдЛ╒Ора┤тАл▀│═░█ЛтАм ╦ПрбО╤╛тАл▄ТтАм╙╣св╗рдВр╕Тр╖И сдЯ╒Л╥л╨╣раСрдРтАл┌ГтАмсл▓рбП═░╬НсБ╕ сдИ╨Щ╨╣╦ЙсоЙсДлсбРр╡есдЯ╒Лр░║═Ч ╙и╒ОсаЭр╡Ырй╛р░╢сдБ═║сакр║╕роЮ╒Л

╨╣рг║сдЛ╒О▄╖▀│сЯ╖╙зрбПрйЭ ▄╖рйЬYрбЖсЯ╖╙зрдзроЙсНЖр▒Э рг▒ро│рдд╬│╨итАл╓╡▌ЭтАм╓Й╬З сдЯ╒ЛрйЖ╥й╠атАл═У▄втАмслЛрйКргбсп╛ сЬ╝саксзЪ╘║сжЙ╤лрйК╨ЪсжЙсаУ╦╗

 сИОсЧЫргЙ╤лсз╛╦ЦсКН█бргЙ╦Цре╢ ╠ГрпасМЮ.PUFMргЫраИ▄░р╕Тр╖И ╦УрйЬслН сЬИ╬╜╬│╨итАлраФ ▌ЭтАмроЦсТм═░рйЬргЫ╘дслВсв╗рдВ сИ╢▀┐раЖрйЩ сПЕ рг▒ркРроКрдЙ╩╣╥ксАЧсзЪ ╘╢═И╩╣ сЧЫргЙ╦Л╩╗рпасМЮ)PUFM ╦УрйЬслН р░етАл▌ТтАмс░│сМЮтАл▌ТтАмрйЬ╘в╦УсаЫраХрйЬ ╦У═ЧсЭл╘Й раИ▄░р╕Тр╖И ╧всв╗тАл ┌гтАмсЬИ╬╜с░│р│Б ╬│╨итАл ▌ЭтАмсдВтАл╫╖тАм ╦Й╙Ь (PMG╬┐╦мсжЙ рг▒ркРроКрдЙсМЭ╩╣ ╘║сВБсЮп╥к╨Щ#FTU8FTUFSOрйК&DPOPMPEHFсдЛсйЩ)PUFM╘╢═И╩╣ сИОсЧЫргЙ╤лсз╛рв╣╦Й█бргЙ╦Цре╢ тАл┘╜тАмрпасМЮ)PUFM снжрак╙ЭсмТ сР┐сндтАл┌ШтАм╥╢═Яро▓р╖▒ ╙│тАлрг░┌атАмро┤сЛЪ ╦УрйЬслН╘в╦УтАл▌ТтАм рйЬ ргЫ═о#JTUSP #BS ╘в═оспЛрдЖ сЦ┐тАл▄╖┌атАмсЙУ ═ЧсЭл╘Й с░│р│БсЬИ╬╜ ╬│╨и╩╢р╕╢ ╨Ъро│рбУсоЖ раИ▄░р╕Тр╖И р║гсУШсЖЙ▄┐ со▓рп┐сО╛ ═ЯсО╛▌Ж сИ╢▀┐▄╖тАл█ЛтАм╨Ь╒ВраЖрйЩсПЕ╘вргЙроКрдЙ╨Ъ╥жроВрлЖ ╥к╩╝╤ЦраС╩╝ргЙ╨Ь╒ВсЦ┐рйЩ ╠В╦ЙсЧбсЧбрпЕ╩╝ роКрдЙрг▒ркР╩╣ сМе╤╜ ╩╣ ╘╢═И╩╣ 4UF"EFMFргЙ╦Цре╢ ╩╗рпасМЮ.PUFM╥к═оспЛрдЖ ╦УрйЬслН рг▒рдд рг▒╘вр░гсдВсзЧро│╨ЪсжЙсЬИ╬╜ р░д╨Щ╩╣▄▓ ргЙроКсЭ┐═д  ╘╢═И  сИОсЧЫргЙ╙о╤лсз╛ р╖▒сг╖тАл┘╜тАмрпасМЮраХспЭ ╦УрйЬслН ргЫ╠КрпасМЮ4QB ╨ЪсАораС ╙СсО╛╠и╩╢раС р╕БтАл┌НтАмсдЛсйЩ раИ╨ор╕Тр╖И сОйсАотАл▄╖ ┌гтАм тАл█ЛтАм╧всв╗тАл┘╜ ┌гтАмрпасМЮспЛрдЖ р╖▒сг╖╨Ър░▒▐ксЗйсЗй█╡ ра┤р│Гр╕╢р╢┤ со▓рп┐═ХсО╛ р▒ЬсдЯ╒Л▐ксЗй ═ЧсЭл ╨Ь╒В═У╧ЫсКН рг▒ркРроКрдЙр░гс░│╦Э ▄▓╩╣ сАЧркР▄▓╩╣ сЬ┤╠а╦Й╦Ю╙жсдЭ═У ракре╢сЮУ╦╗раС╘║сПесШ╝╥ксдЮр╖▒сг╖╒┐рв╣╨ЬраЯ ╘╢═И╩╣ ╘╡р╡УсдАр░ераГ╥ж╘вр░есКн сА░сНВс░Н╦╗раС сЮпр▒ОсВВ╓жсЮЫ╨д▀▒IPUFM╬╢рзЛ

сжЛ╨┐р│О

$&/563:7JTJPO

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

"WF.POLMBOE .POUSFBM 2$)"$

ZVBOLVJ@[!ZBIPPDB

╟Б-POHVFVJMрбПр╢Ю╙Ь╨о╩╝рбП╩╜сйУр╛м╦Й╩╢рбО╦Э╦П тАлраГ ▄ЦтАмр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╨ЪсжЙ╤всИЬ тАл╦Э┌итАмсПдсИЬрйЩ рйЬсИЬр░ереб ╦УтАл╦Й╫╖тАмсйУснж р░╜саНрдЖ сА░╘жрдЖ слБр░псИЬрйЩ тАл▄╖ рдВ┌атАм╩╝р╣исЙЖслН╦Й╦ЮржктАл╩╣═И ╫лтАм рбЖс░│ ╠ГрбО╦П╦У═░▀│╙м═о ▄╖╙ж ▄╖╙ж ╨Ъро│ ╟Б+PMJFUUFтАл┌атАмсиаро╖рг▒╠╝рддркЕсакр╛м╦Й╦ПрдП╨а╦УрйЬ сВВр░ЛсМЖсНС сИЬраЖсТм╠╢ ро│сЙУ ро│сл╣╘╗ ро│св╗рдВ ро│ слН ▄▓роЬргЫ╙╗сБ╢слН р░е╨ЬсБ╕╘ШрйЬ со┐╘Й раЖ╘Й сАЧрг▒роЕ MFBTF св╗рдВ св╗═о сАЧрг▒роЕ╨ЩсдВ╩╣ рг▒ ╨ЩсМЭ╩╣ сдЯ╒Л╧бсИзр╢ЮрмЛреЯсЙв раСрдРро║спЭ р░есНВсЦ╕сЭ┤ р░д╘║сг╣╩╣ рдз═И╩╣ снгргб╒ЛсА░сДЙ═И═ор░╜саН ╘║сЭ╝ рдз═И╩╣ рдЖ╘║╦Ар╛м╦Й╩╢сбРсгАсЭз ╟Б-POHVFVJMсдВтАл┌атАмсиарбПр╢Ю╙Ь╨ор░╜саНрдЖрг▒╘К╘╜ рг▒ ╟Б"IVOUTJDс░│ра║═░▀│╙Ь╨орг▒рддриТ▄╖╤╜рдпUSJ сМе╤╜сдВ╩╣ сАЧрдЖ╦ЮтАл╠а╦У┌БтАм╘УтАл┌БтАмрпГр╕БсНШсНЭсНВсЦ╕ р░е QMFY╙ж ╙ж╥к╙ж ╨ЪсжЙ╦Э╦Й╦ЮсТмргБ╬НсБ╕ сЮЮр╛м риТ╤всЭз ═И╩╣╥ксаН ╦Й╧бсг╛▄▓соЙсПбро│ сЖС сЖВ▄░тАлраГ ▄ЦтАмр░▒тАл┌атАмр▒Ы сВВр░Л ╘дсв╗ ╟Б╙орб┐ра┤скЩр░╜саНрдЖ▀╢╨Ъ сИ╢▀┐ со▓смЦ═п сЙг╠Бра┤ сМе рдВ ╦Ю╙╣╙╗сБ╢слН сдЯ╒Л▄╖раСрдРрбП═░ сТм═░ ркЕсак╦ПсД░ ╤╜╩╣╠╛╩╝ сАЧрдЖ╦ЮсЮУриТсгАсЭз ╠ирдз═И╩╣╥ксаН раБ═И╩╣ ╟Б/%(╙Ьрг▒рдд╙м╨КркЕсакр╛м╦ЙY╙ж Y╙ж рйЬ╤Е ╟Б4IFSCSPPLF▄╖сЫгсВВсСзрдЖ╨Ырг▒╘К╘╜сБ╢риТсИ╢▀┐ тАл┌атАм тАл▌ЯтАм╒Оро│DPOEP сАЧрг▒роЕ╨ЩсМЭ╩╣ ╠ор░есгЦ▄╖╩╝р╣исЙЖ р╜БтАлрв╣ ▌ЭтАм═║рпРслНсЖА ргп╤Л сгПр▒Ъ ▀╢╨Ъ рг▒сМе╤╜╩╣ слН сЮЮр╛м╦ЙсдВтАл┌атАмсиа сбУсМЮ╙ЭсмТ ╙г╧Шр╗╖╥жрв╝▄╖ ргЙтАл ┌гтАм═╖ ═И╩╣ ╩╝сОлсЬ╕═И╩╣ ╟Б " O K P V ╙Ь ▄╖ тАл саН р░╜ █ЛтАмрдЖ рг▒ сйШ тАл ╩╣  ╫лтАм╒д  ╩╣ ╟Б7FSEVOтАл┌атАмсиасмГсдВрг▒╠╝рддр┐ЧсЙа╙м╨КркЕсакр╛м MPUP рг▒сМе╤╜сМЭ╩╣сАЧрдЖ╦ЮсИзр╢Юр▒Н═ЗргВсЭМсмУ риЬ ╦ЙY╙ж ╩╢рбО╩╢╙м╨К рйЩтАл█ЛтАмснгргбтАл ▌ЭтАмсЖС сЖВ▄░ риТсгАсЭз ═И╩╣с▒Ж╙С╨РргЙ╦ГсРЛтАл╠Ц┌атАмсНВсМб

р░┤╠ар░е▄╖сзЩраЖрйЩр╢║саУрб│╨о╟Лрб│▄░ркЕсакр╛м╦Й╟МроЫсЮпр▒ОсВВ

сбО╨КсЧПсВВсЮЦ  рйгр░║  сВВ▀Фсек═ЗEHVP!4VUUPODPN ╘ЯсПе╬╢рзЛXXXTVUUPORVFCFDDPN

р░╜саНрдЖ ╟Ес▒Ж╙С╨РргЙ╦Цре╢▄╖тАлсаНр░╜█ЛтАмрдЖ ╩╝рбП╩╜сйУ ═о╠ЕрбПр╢Ю╙Ь ╓ЖтАл┌ЙтАм рпГсЙг╠Б рдЖснжргп╤ЛроЮс┤О ╠Усдп╬ж╤╜ ╨ЪсжЙсаНр╛мсБ┐╬ШрдГтАлсдЮ╫╖тАм саН р╖др░есаУсаН╦зсФк сЦ╕╦ЙсоисдВ╩╣ р╜О╩╣ сжд╩╣ реРсЗ╜ ╩╣сАЧр░е╦У╒┐рв╣ сАЧрамр░ераГ╥ж ри┤сКнсА░сДЙ╠атАл▄втАм/&8 ╟Е╤всИЬ с▒Ж╙С╨РргЙ╦Цре╢р░╜саНрдЖ╤всИЬ ╩╝рбП╩╜сйУ сЦ╕╦Йсои ╩╣ ╠╛р░╜саН╦Э╦Ю ╓ЖтАлра╡┌ЙтАмсЙг╠Б р░е╨всбЩсДЙ╠а╘║╦АрйЗсРО сМЖ /&8 ╟Ес▒Ж╙С╨Р╙орб┐сДЗ╩╣▄╖рдЖ рпГ╨Ьсв╗сЗ╜ ╨д╦Цр╜О╩╣ сжд╩╣ реР сЗ╜╩╣ р░╜саН╩╣═о╠Еро│рдз╘ж╙Ь с░│сМИсаОраЖрйЩсПЕ рдЖснж 40-% ргп╤Лр╗а╠Ь ╓ЖтАл┌ЙтАмсАЦ▄С═ХсО╛ тАл▄ШтАмслБр╗╖╥жрв╝▄╖сПдрдЖ╦Юр░еро│соЙ сДл ре╝сГЛ╥Юр╛Хр╡УсдАсЙг═И сЬ╡═И╩╣╥ксаН ╟Ес▒Ж╙С╨РргЙ╙орб┐ра┤скЩNFUSPсдЛсйЩ ╓ЖтАл┌ЙтАм╙а╠К╨ЬсзЦ╨орпГсЙг ╠БрпЙрп╕ ╓Ж╨Э ╓ЖрпЕрпЙрп╕сЦ╕╦Йсои╩╣ ╨д╦Цр╜О s ╩╣ сжд╩╣ реРсЗ╜╩╣ сРЪ╩╣ спЛрдЖ╩╣ р░╜саН╩╣ сНВ сМпрн╗сБКPggf сЦ╕р░╜саН╦Э╦Ю ╩╝рбП╩╜сйУ рг▒╨ЪсжЙро│сЬИ╬╜ рдЖснжргп╤ЛроЮ с┤О ╒О╩╢рдЖ╦Юрг▒ сАЧсдЭ═УсгАсЭз ═И╩╣╥ксаН ╟Ес▒Ж╙С╨РргЙ╦Л╩╢ра┤рпРсв╗сИнро║р║г╙ЬсдЛрйЬргЫрдЖр░╜саНрдЖ сдВ тАл▌ЭтАмс░│сд│ ╥СрдЖ╒РрбП сЦ╕╦Йсои╩╣╨д╦Цр╜О╩╣сжд╩╣ 40-% MPUP╩╣р░╜саН╩╣рдЖснж╓ЦрйЬ▀Ф╨ЪсжЙро│сЬИ╬╜ ╓ЖтАл┌ЙтАмрпГсЙг ╠Б сЬ╡═И╩╣╥ксаНтАл▌ЯтАмр░еспЛрдЖсНВс░Н ╘║тАл▄ШтАм╥кспЛрдЖр░║═Чсм▒рей

www.sinoquebec.com

 сИОсЧЫргЙ╤лсз╛ргЙ╦Цре╢╩╗рпасМЮ)PUFM ╦УрйЬслН ргЫспЛрдЖ╘в═ЧсЭл╘Й ╙│тАл ▄╖┌атАмсдВсаУр╛м╦Цре╢ ▀ер▓в╘врйЭр░ер░и╥лсЭ╣ро╢ роКрдЙрг▒ ркРсМЭ╩╣╥ксАЧсзЪ сМе╤╜▄▓╩╣ ╘╢═И╩╣

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

х╣┐ хСК ф┐б цБп

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

сФЯ╙л$I┬┐OLDWHGUHDOHVWDWH$JHQW╟Ес▒Ж╙С╨РргЙ▄╖тАл█ЛтАм╥кр╖│сЙв1FUSP$BOBEB с│ареЖ╥╢сметАл ▄ЭтАмсМК╦Щ саУр╛м╦Цре╢ р╖│╩╣╙г р░╜саНрдЖ╩╣ ╨д╦ЦреРсЗ╜╩╣ р╜О ╩╣ сжд╩╣ р░╜саН╩╣ рв╣сак╥к╤╜р╣ж╩╣ сЬ╡═И╩╣╥к саН р░дрйЬсИЬ р╖│сОисИЬсзЪ╙Й╒дтАл┌ЩтАмрйЬсИЬсзЦржЛсПзрейрдЖ╦ЮсЭз ═И╩╣╙б╥ксаН/&8

╟Ес▒Ж╙С╨Р╙орб┐▄╖тАл█ЛтАм╥кр╖│сЙв1FUSP$BOBEB рг▒рдД╨ЪсЬИ ╬╜ ╦Пр▒Н╠УсдпсЬ╡сеК╠У╘б╘п с│ареЖ╥╢се╡рбП с▒Ж╙С╨РсЧВ╒ПсРОсйЩ ра┤рпРсЦ╕╦ЙспЛрдЖ/PSNBOEJOракснж рв╝▄╖сДЙтАл▄ШтАмслБсЙЖслН р╖│ ╩╣╙г р░╜саНрдЖ╩╣ рйЬсИЬ╨К рдЖ╦Ю╘врйЬ╦Лрам╩╢р░е сНВсЦ╕сСЮ╥жсДЙрйЬраЖ ═И╩╣╥ксаН р░║═Чсм▒рей ржЛ╦АрйЗсРОсМЖ ╟Ес▒Ж╙С╨РргЙ╙орб┐╥кр╖│сЙв сдВ╩╣сЦ╕╦Йсои р╖│╩╣ рдЖ ╩╣ сдЛрйЬргЫрдЖ рйЬрг▒рдд ╒О╩╢рдЖ╦Юрг▒сАЧсдЭ═УсгАсЭзрпЙ рп╕ ╤╜р╣ж╩╣ роКрдЙсЭ┐═д╩╣╙б сЬ╡═И╩╣╥ксаН сЬ╡р╢║ ═Ч█▓р░┤р╕БсЮе

спЛрдЖ

╟Ес▒Ж╙С╨РргЙ╦Цре╢╥и╨Ьр┤НсзЦр╜ОрдЖргЫспЛрдЖ рпЙ╥Б╩╜╙д рйЬсИЬ╨Ъ╙Й ╠и╒┐рв╣рв╣сак╩╢соЙсдВ╩╣ сдЯ╒ЛраСрдР сНВсЦ╕ сПдрдЖ╦Ю▄▓соЙсБ╢риТ сФкрпГ╤лсв╡╦зр░╢ сгАсЭз╒ЛсдЯ╠атАл═И ▄втАм ╩╣ ржЛ╦АрйЗсРОсМЖ/&8 ╠╛╩╝рйЭр░есБ╢риТроЬрл╡сжПр░ер▒ОсТм═ЧсЭЯркРсЫк сД╜раГ╘║снд


整理/悦语

魁省热门需求行业

房地产(下)

18 版

蒙 城 职 场

一 鸣

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

房地产行业经过十年的增长,房屋价 格任然高居不下。物业交易的数量从来没 有如此大的增长,并且预计在2012年会进 一步上升。 加拿大房屋按揭公司(Société canadienne d’hypothèques et de logement, 简称SCHL)表示,2012年在加拿大的住宅 交易的数量会上升1.8%。蒙特利尔大区房 屋出售数量仍然继续增长。根据的蒙特利 尔房地 产管理局(Chambre immobilière du Grand Montréal,简称CIGM)的数字, 2011年前11个月房屋注册销售数量比2010年 同期增长了5%。 经过几年房地产的繁荣发展期,有人 担心房价会有所下调。此外,根据SCHL的 统计,实际交易的数量在2011年开始已经 略有下降。 但是,该机构还预测2012年在蒙特利尔 大区产权交易的数量会上升3.2%。 有许 多房地 产 的 专业 人 士 都 在 蒙 特利尔地区工作。有时这 些专业 人士的 数 量甚至比我们 想象的要多。 魁 北克 省的房地 产经纪管 理 机 构(O r g a n i sme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, 简称OACIQ)总裁兼首席执行 官Robert Nadeaub表示, 75%的房产销售是 由买卖双方经纪人合作完成的。 2010年5月1日生效的房地产经纪法修改 了房地产经纪人的命名方式。现在,房地产 经纪人的名称由雇用他们的公司命名。 此法律几乎将经纪人的专业训练时 间增加了一倍,从280小时的培训课程增至

France Lafortune 3FBM&TUBUF"HFOU 

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

Jacques Labelle 3FBM&TUBUF"HFOU

 

ᤂ(SBOECZ ᦤաࣛྫྷ ˉ ሜ ၸ  B Q U T ሜ ᧚ அ Й    ෤ థ ႂ བ ᠟ Ի Ꮴ ᘹ ఺  ࣱ ፂ ᖸ त ኒ ͤ ͈ Զ͈ ӑࡿ ᦤաၶ਒ࣛԻ WJEFPQPLFST ᰳஅЙ ௛ክ ူ Φ ࠁ ሜ ᧚ Ꭻ ᜸ ͈ Զ ͈ +PMJFUUFᦤաࣛྫྷˉ ᩘ‫׫‬ ঳ᮨ ԻᏤᘹ఺ ы அЙ Զ͈ ᤂ(SBOECZ)PUFM˓ੜ ᫍࣛᦤա ԻᏤᘹ఺ Զ͈ ᤂ(SBOECZᦤաࣛྫྷˉ ሜ ᧚அЙ ԻᏤᘹ఺ ыஅЙ Զ͈ Ӯࡿᦤաၶ਒ ᦤաᩘ‫׫‬᣾ ԻᏤᘹ఺ыѽ Զ͈ ᜴ࡳ࠴ၶ਒ᩘ‫׫‬NJM M J P O  Ի Ꮴ ᘹ ఺ ы அ Й ࣱፂᖸ ыѽ๦ᡓ

δऔᗭ

行业人物介绍 4. Suhana Mandjee,公证师(notaire) Suhana Mandjee是自雇的公证师。这位 在Laval工作的年轻的女子对其职业充满了热 情,在选择这个方向前从来没有想过自己会 成为公证师。 Suhana Mandjee说,她想成为一名律师。 但在实习期间,她发现到公证行业比她想象 的更加有活力。 律师必须捍卫自己的客户的利益,而公 证师的责任是时刻保持交易公正。 房地产 买家选择公证师,但公证师必须保持买卖各 方的权利和义务。 Suhana Mandjee曾经碰到过一些矛盾的 状况。在这种情况下,要保持客观公正,并 清楚表达自己的观点,希望双方最终能达成 共识。 SuhanaMandjee认为,公众对公证师的工 作经常存在误解。她说,人们没有意识到,公 证师不只是填写表格。他们必须确认购买和 出售物业合同上的所有信息。 Suhana Mandjee还必须核实与房屋交易 相关的所有费用都能兑现。对于这一点,她 会将买方的支配在签订合同前的一个星期 兑现。然后,她支付买房的一些费用,如房产 ᣾ Զ͈ ӑࡿᦤա ԻᏤᘹ఺ ыஅ Й Զ͈ .POUSFBMࠑʶЊआ ‫ͮݝ‬ Ꮅ Զ͈ඇࠑ

ಕэᰍࡓМՂ Best Standard Home Inspection Service

Tonny Zhang

.POUSFBM ᦤա ˓Ի ီ ಷ ᦤ ա ᩘ ‫    ׫‬ త ԻᏤᘹ఺ ͮᎵ͕ᡔ ы அЙ᣾ ͈

stahome@live.com

  . P O U S F B M ࣉ ˖ ॶ ᦤ ա ၶ਒ ˓Իီಷ ᦤաᩘ‫׫‬ NJMMJPO ԻᏤᘹ఺Զ͈ Ӯࡿ ᦤաࣛྫྷˉ ԻᏤ ᘹ఺ ͈ Ӯࡿᦤաࣛྫྷˉ ඏஅЙ ࣱፂᖸ ԻᏤ ᘹ఺ Զ͈

RÉSEAU IMMOBILIER

C

ti

I

bili

A éé

"HFODF*NNPCJMJFSF

‫̖ڠ‬ፂጡ

1564 Herron Rd. Dorval, QC. H9S 1B7 МՂ (514) 636-2981

੣఺  FNBJMLBOHCFJZV!HNBJMDPN

www.adresz.ca

ఴ̠˝;˻ӭՌ߳ẅ˝;ҩՏࠜ᠛

Б᠟ଡΘ ˃ˉ֦ល

ࣰழዚ ࣰழࡆ 

514-585-8826

ᰍࡓ ᔴ‫ډ‬

ፆౝЮܰ‫ܖ‬ˀ᫸පႂҦጆፑ ࡓᮆΘଅපጆፑ᫙഍γຝ ‫ڠ‬۲Θఋ҃чጆፑ

ዴ̅ᗛྱѽ࠶ẅ4ISFCSPPLFẅ᱆ӑАۡẅʻ෱ࣉኍ‫ڠ‬ӜᄉઅᠪNj‫ˉ׷‬ԢᒬͰੜࡓᄉ೜ᰍ ፂᰍ˗ࠜ ˃ˉនζ

̝Ѭ˃ˉᄉనҫ˝৥Б᠟ᝌኔᰍࡓᄉ͉ʹ᫇ᮤ ጙܰጲԢஜߙ฽᧙᝹‫˝ܫ‬৥መߥ೜ᰍ

&TQBDF4USVDUVSF1FSGPSNBODF 9222.8097 Québec Inc.

3#2-JD

FTQBDFQFSGPSNBODFDPN ੽ त ‫ˉ׷‬഍ߴḟМР᝹ஶḟࡏඞͰ߳ तኒ ࢹርˀ᝹᝟ त᝹ˀஶࢹᮎ᫇ त᝹ இᤴԢᮉᄫክူ

ʶ࠴ௐԜ0UUBXB ʶ࠴ௐԜ .POUSFBMѫ᧾ʼМᡸ

͈ͤˀγᬖጉᠸ

‫ڧڡ‬$I%FT0VUBPVBJT 1PJOUF'PSUVOF 2$+1/

www.sinoquebec.com

࣡ᝒ᥊ÿለ̠ࡏለ‫ڠ‬ÿ ᮲පˀࡏᏧᄉСጆ௦োোᄰСᄉnj ᮲පߥʼథ៊þ̠‫߳ځ‬Ꮺበẅ߳‫̠ځ‬Ꮺߚÿ̠߳චᤁᄰᣘᄰΙਕܸ̓‫ڠ‬nj

ྱ᝴‫̖ڠ‬ፂጡ

APCHQ Member

तኒ঳੽Ӊ‫׷‬

᭤ᤂþ5IF$BSJMMPO)ZESP%BNÿ ߱‫ڙ‬0UUBXB֖2VFCFD˖ᫍ

̅Кᓡ

/"$)*૆᝼ᰍࡓ࣍ *%

Ҫૅܷۡࣉ᜺Ѳᆯ‫ܢ‬ ࣱܲҪૅܷᰍࡓፂᰍ

ࣱ˝৥ଡΘ͕ᓡనҫᄉፂᰍ

෱ໝథᆂ֖ܿපชतᄉ‫ܖډ‬ ʶࣱ‫᧴ߢٽ‬᱒ ̙ԩ෱᣷Ꮎ˟᥻ܰ௿ᓣ

 ʹ ӡ

5. Sylvain Savignac,认证评估师( évaluateur agréé) Sylvain Savignac在自己开的公司Devimo里做认证评估师。他对房屋进行估价, 大部分是应买方的要求进行评估。Sylvain Savignac解释说,买方是为了确保购买房子 的费用与房子的市场价值相符。这样的评估 也能让买方能成功申请贷款。金融机构都会 要求估价报告来确认收购金额。 一般来说,Sylvain Savignac是在房地产交 易最后进行房产评估的。每个人都希望能很快 处理完文件。必须能够承受压力,因为房屋评 估师的角色是给大家一个中立的意见。 Sylvain Savignac给出的评估价格并不是 凭空乱说的。它必须反映房地产市场的现

.POUSFBMˋӜ࠴‫ۋ‬ঋᮿ आࣛྫྷˉ ᩘ‫ ׫‬धˉ ௐᫍBNᒯQN ‫͓ᤝځ‬ᣀ ᝧ ͈ ʿԺܲ३

Kim

આᠫ ບϜ‫͘఻ݞ‬ ඵఀѿ‫ܓ‬úú DJUZ[POFͰ߳Ẅၶ਒

税和经纪佣金。最后,她在确定卖房没有将 此房产卖给其他人的前提下,她会将剩下的 钱转给卖方。 这些事对于公证师来说要承担巨大的责 任。要做到这一点,Mandjee女士需要有经验 丰富的公证师从旁咨询和帮助。 自雇的Suhana Mandjee喜欢这份工作, 能够自由地安排和支配时间。这位年轻的 公证师说,独立工作很难,但这给她很大的 灵活性。 公证师 平均年薪:110 000元 在职人数:3600人 2011-2015年职业前景:不错 2010年失业率:低 2010-2015年劳动力需求:中度

500小时以上。因此,根据考生反映,考试题 目比以前难道更大:以前考试都是多选 题, 现在他们的题目是问答题,涵盖了一个虚拟 交易的不同方面。Robert Nadeau说,现在, 考试通过上岗的经纪人的专业水平也得到 相应的提高。

 FTQBDFQFSGPSNBODF!HNBJMDPN ੇ͂ᄉ੆ҩ౎ᒬ̅৥ᄉஂ૆

˃ࠑ‫ࠑ˃̖ڠ ̖ڠ‬

514.550.5888

7*1ፂጡ̠˞ᮅ

i 6 DPN

quanliangyu@yahoo.com

状。他们必须监察物业市场,研究买家和卖 家的行为。 但仅仅这样是不够的。还必须进行一个 真正的调查工作,以确定房子的正确价值。评 估师必须找到必要的经济数据,如与市场相 比的租金或注意类似租赁物业的租金。 这项调查是不是只能在办公室进行的。 评估师要花三分之一的时间去实地看房。而 不同于其他房地产专业人士,评估师往往是 可以预先安排他的工作时间的。 正是在Sylvain Savignac的学生时代,房地 产给她创伤,才使她立志从事这份工作。她一 直在寻找公寓房,但她发现房租令人难以置信 的昂贵。她和一个朋友买了一套公寓,然后她 全身心地投入到购买和转售其他的几个物 业,从她学生时代,她就跟房地产打交道。 认证评估师 平均年薪:80383元 在职人数:1051人 2011-2015年职业前景:不错 2010年失业率:低 2010-2015年劳动力需求:中度 6. Carol Mose,验屋师 (inspectrice en batiments) Carol Mose在他的父亲的公司当验屋师。 Carol Mose说,他们的角色对要交易的房子做 一个系统的检测,以评估其状况,并提出必须 的修屋建议。 百分之九十的情况下都是买家来验屋。 有时卖家在卖房前想要知道自己房子的状况, 也会找她来验屋。他们希望在买家决定买他 们的房子而进行验屋时避免意外发生。 Carol Mose做验屋师已经有两年了,但她 还是经常听到父亲谈验屋的事情,就像在家 里接受培训一样。 每次验屋都要提前预约。一般检验一个 房子的状况需要花三个小时。她先从房屋外 面开始检验,她先检查地基和窗户。然后她 会爬到屋顶上看屋顶的状况。接着她会从地 下室开始,逐层检验房屋内状况。她不会放过 每一个细节。她会开水龙头检查下水管道。她 会测试的所有电源插座。她必须通过检查能 够判断房子的结构状况。人们可以相信房子 有良好的状况,但也许一层油漆会将一些问 题隐藏起来。 ” 回到家里,Carol Mose会花两天的时间 来写她的验屋报告,大约有50至70页。该报 告包括五十多张照片并附有相应的修屋建 议。她必须明确指出需要维修的地方,在多 久之内必须维修。她必须将其提出的建议按 轻重缓急排序。有一些维修必须在房屋出售 之前完成。 在魁北克只有三名女性做验屋这项工 作。人们有时候在验屋当天会问她验屋师来 了没有。当她回答,她就是验屋师的时候,一 位顾客感到十分惊讶。他以为Carol Mose是卖 家的妻子,还问她在屋顶上做什么。 验屋师 平均年薪: 47 000元 在职人数:200人,其中有3名女性 2011-2015年职业前景:不错 在2010年的失业率:低 2010-2015年劳动力需求:中度

ADRESZ EXPERTS 6678 Boul. Monk, Montréal Qc H4E 3J1

www.adresz.ca

0GGFS"DDFQUFE

ளᄧʼࣉ

᜴ӮӜ ‫ۋܷݒ‬અᠪྫྷˉ YӦ 4U-BVSFOU $POEP පชፆౝ ࣱ #SPTTBSE$Ӝ 5PXOIPVTF ࣱत ӹ ᜴ӮӜ 5PXOIPVTF ࣱत ӹ - B 4 B M M F 5 P X O I P V T F   ࣱ -BWBM ࣶЇ‫ࣱ چ‬त ࿗በत

 Y Ӧ 0 G G J D F   ࣱ त ࡆ ӹੜ ӻၶᫍ ˖ܼቆុ ႂ ੜ ӻၶᫍ ႂఋ ቆុ ‫ڠ‬౛ ࠈܰᢻ ੜ ӻၶᫍ ࠈЮᢻं ‫ڠ‬ʽࠈ त ӹੜ ӻၶᫍ ‫ڠ‬ʽࠈ ኒ  ˓ ͮ Ꮅ  ˓ ᢻ ͮ ̓ ᤯ Φ त ࣱੜᮆ ᜴̠ˉ˞ ܲᮉᏡ Ԩఋ ᤂ‫ڠ‬ᨠ ᜵͈ʹ ͮ ̓᤯Φѽ ͈ʹ ߸੆ ႂఋᤂߥಢ ൥ᛠᒯ‫ڠ‬ᨠѫ ߸੆ ႂఋ ᤂߥಢ Мᢻቢ ̓᤯Φ ѽ ᤂࣉஊउ ᜵͈ʹ ள ᤂ‫ڠ‬ᨠ ̓᤯Φѽ КᦉѢሜ ࣱሜ ᧾ ᜵͈ʹ ѽ ᜵͈ʹ ᧚ ᜵͈ʹ

-POHVFVJM ‫ݒ‬અᠪྫྷˉ YӦ

 Y Ӧ Ӧ ܰ Ҫ ˓ ᢻ ं Ѣ ሜ ࣱत ੜࠆᒬ̶ႂఋ᠟ ˉ ˞ዴॶγШ ̓᤯Φѽ ࣱሜ᧚அЙ ᜵͈ʹ

ᩏᛠ‫ٿ‬அ 4U)VCFSU 5PXOIPVTF$PO EP ࣱत ӹੜ ᫙഍ ӻ ၶ ᫍ ࠈ Ю ᢻ ं - P D L F S ̓ ᤯ Φ ѽ ᜵͈ʹ ࣉஊ͈ͤʹ 

#FBDPOTGJFME ࿗በѾ‫ࣱ ܒ‬ त ӹੜ ӻၶᫍ ܷᔈ‫ࠈ چ‬Ю ᢻं ̓᤯Φѽ ᜵͈ʹ ࣉஊ ͈ͤʹ 

7FSEVO ‫ݒ‬અᠪྫྷˉ YӦ YӦ ఱ ࡳܰఽ᠍आ ሎᗛࣉӦ࠴ௐᢻር ͮ̅ ᜴ӮӜ ‫ݒ‬અᠪྫྷˉ YӦ Y ‫ ڠ‬౛ ੜ ࠆ ႂ ఋ ᠟ ᤂ ‫ ڠ‬ᨠ ௛ Ѣ ሜ ᤂ ࡏඞӜЮ ࠆਖ਼Ꮕሶ߿ ᤋੜࣛआ ᜵͈ Ӧ YӦ ࣱत ႂఋ ࣱஅЙ ߥ ಢ ᡓ ࣉ ̓ ᤯ Φ ѽ ࣱ ሜ ᧚ அ Й ʹ ᜵͈ʹ    ᜵ ͈   ʹ ࣉ ஊ ͤ ͈ ʹ ব͈ඊᰳ


рд╖сгЬ сиасТР

╤Ас│Кс┤У

;IBOH)VJ

чмм

"MMFO1IVOH

agent immobilier affilie

 [!IPUNBJMDPN

19

Chartered Real Estate Broker

-BCPOOFBEESFTT3FBM&TUBUF"HFODZтАл ┌НтАмсЛксЮе сФн р╕Броар░и╥л'BY #SPTTBSE5BTDIFSFBV #SPTTBSE 2$+;"тАл╠а╫атАмсЫг4U6SCBJO. .POUSFBM 2$);:

чЙИ

XXXBMMFOQIVOHDPN

сД░╒ОсДЙроа╙РсР┐рп┐╬НрйЗр░Э╦┐сЭМрзесДЙснЙр╢║с╜Л╦Г╦ЙсЕ╗сЮБ с╜Л ржЖсЮУр░и╥л - F W J F V Y M P O H V F V J M ▀╢снбсЫг╙ЬрйЩ Y╙ж  Y ╙ж ╓Ц 9 ╙ж рйЩ ╦ЮтАл┌ЩтАм╘Ьрг▒р░Эро│сг╛рбУсоЖ сдп со▓ сМЖ сНС ро│ слВ сЙУ сИЬ раЖроВ╠╢сВВр░Л сИЬсзЪроЕ╨Щ р╢Зрг▒ ╩╢╦Ур╛м ╦ЙсКнсА░╨Ь╒ВсНВсЦ╕ ╘╢═И NJMMJPO ╤лсз╛╥БтАл┌атАмсиасЙвDPUFTUF DBUIFSJOF рйЩтАл█ЛтАм╨ЬраЯ р┤Н Y╙ж Y╙ж Y ╙ж ▄╖╙жслВсЙУргВр░Эрл░ ▄▓ сУбтАл▌ЭтАмсДЙслБр░псИЬсМЭсБ╕рйЩ соЖ рбО╘╡р░е╦У╨ЬраЯсИЬсзЪроЕ ╨Щр╢Зрг▒ ╘╢═И NJMMJPO

4UMBVSFOUсдВтАл┌атАмсиасЙв % V D P M M F H F  рйЩ  ╦У ▄╖ ╙ж  ╦У ╙ж  ╦У ╙ж роЕ ╨Щ сдВрйЭр░е р░и╥лсЭ╣ро╢ рпЫ╤всИЬ рпЫ сКнсА░ ═ИNJMMJPO

. P O U S F B M с░│ р│Б сЗк ╙Ь ╙ЭсВд╦Цре╢ ╨осжЙсдЖр░е сйПсЫа╘в╨д╠┤═ХсаОтАл╫╖тАм ╦Й╙м═о смГргЫтАл┌атАм╩╜╧в св╗тАлрг▒ ┌гтАмроЕ╨Щ╩╣ сМе роЕ╨Щ╩╣ р╡УсдАр▒ОсВВ ╓жсЮЫ

╬╜тАл┌арг▒рб│▌ШтАм╩╝╩╗рбО ╥ктАл┌атАм╩╜╩╢рбО ╙╣ ╦У # " 5 ) 3 0 0 . св╗ рдВ ▄╖ сл╣╘╗ тАл▄ЭтАмр╝о раИ╨оснжсИд   рбЖ ╦а р╡е ╘║ сТп 4U-BVSFOUр╖▒ 

. P O U S F B M 7 J M M F T U Q B V M сОл сЬ╕   рдд  тАл ▌ТтАмркЕ сак р╛м ╦Й тАл▌ТтАм ╙ж тАл▌ТтАм╙ж ╘║╤л╤╛ саУ╦╗╘в╤втАл ╫лтАмсИЬраЖсТмсаЖ сВВ р░Л рг▒роЕ╨Щ рг▒ ═ИNJMMJPO

%PXOUPXOсдВ$PO DPSEJB▄╖▀етАл▌ТтАм╤всИЬ р┤Н ▀┤ тАл ▌ТтАм╙ж  тАл▌ТтАм ╙ж тАл▌ТтАм╙ж ╨ЪсжЙсИЬ ╤в тАл▌ЭтАмроЕ╨Щ рг▒сИЬсзЪ ╩╣ ═И

╬╜тАлрг▒рб│▌ШтАмс░│рбО╨Ь раЯ ╙╣ #"5)300. снж сИдрбЖ св╗рдВ рпГроОр╖▒ рп┐ 

. P O U S F B M 7 F S E V O   рг▒ рдд р▓Щ р┤Н ╨а  тАл  ▌ТтАмр▓Щ  тАл ▌ТтАмр▓Щ тАл▌Т ▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм╙ж сИЬ раЖсТмсаЖсВВр░Л тАл▌ЭтАмр┐Г╤Е рг▒ роЕ ╨Щ    ═И NJMMJPO

# S P T T B S E . ╙Ь р┐Ч сЙа ═о╠Е▀╢снб╨осЫг#VO HBMPX сдВ╨Ь╠У сдВ▀е р▓в ╨ЪсжЙсПбро│ ро│слВ сЙУ ро│╙╗р╣Р ╨Ъро│тАл┌атАм╩╜ раИ ╙╣раИ #BUI SPPN ▄╖╒РсмТ ═ИL

# S P T T B S E 3 ╙Ь ▄╖ EFUBDIFEDPUUBHF ╙╣ раИ р╣РраИ ╘драИ╨осв╗ рдВ ▄╖╒РсмТ сндсдВрйЭр░ер░и╥л сЭ╣ро╢ р░▒тАл┌атАмр▒Ы тАл┌атАм╩╜раИ▀╕ рйЖ╘╢═ИL

$ P U F E F T O F J H F T ╦Пр╡е╥Б.POUSFBM▄╖ ▀е  рйЩ ╬│ ╨и тАл ▌ЭтАмро│ слВсЙУ ро│╬Шр░ЛсМЖсНС рпЫ╤в сИЬ ╦У╙ж╓Ц╦У ╙ж роЕ ╨Щ     рг▒ ═ИNJMMJPO

сАМр╣Ср╣Ю 

╟Е.0/53&"-╦Л╙ЬсндсдВр│▒р╛м тАл ┌ЖтАм% F Q B O F V S р╢З ▄╕ сЦ╕ ╦Й сои р░╜саН -PUP ╤╜ р╣ж▄╖ сдЯ╒ЛраСрдРсНВсЦ╕ ═И╩╣

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

ргЮ╥п╦╗ро┤рг▒р░┤тАл┌атАмсБ╢риТсНВс░Н рмЛ╘йтАл▐БтАмрйлрй╝рйЬрй╝сБ╢риТ

XIU!HNBJMDPN

╟Е.POUSFBMрб│╦Л▀╢снбра┤скЩр╛▒сУгсНВ сЦ╕╨╣тАл ┌гтАм╙│тАл ╠Ш┌атАмсмГсдЮр╛▒сУгсБ╢ риТ╘в╒ЙсИЧ╨ир╡╕╥ор╛м сзШр╛е ▀Чсм▓ с▓к с▓Щ сКНсКН тАл▄Ш┌а┌ЧтАм╧Шр╗╖╥жрв╝▄╖ сдВтАл╫╖тАм ╦Йрдз╘жр╛Ю╦ар╡е╦зсеР ═И 

х╣┐ хСК ф┐б цБп

тАлрп╢рп╖▐ЕтАм

╠╝сА░╙нро┤╙нрйЬ═┐сзЪсбР ╙нсБ╢риТ═┐сзЪсбР

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

╟Е-BWBM▄╖тАл┌а┌Ч█ЛтАмрдз╘жсоЙсДл ═╖ ╩╣рбЖ ╠Крг▒╬│сЭ╝ркЕ╨ЩсПбсВЦ ╨Ърп┐сЬ║ ╤▓ сЭ╣сЭЯро╢рв╣ ╩╗сдп╩╢рг░сБ┐рйЗ═ВсаЖ саЙ рзе╘╡снЙсЬ╡╠╢╤втАлрйЖ┌а┌ЧтАмр░┤ ╒Рр░п ркЕ╨ЩсБ┐рйЗ═ВсаЖсаЙ см▒рей╩╢сеДсДЙс│жсзЪ р░║═Ч

CSPLFSKII!HNBJMDPN

 ╨Ъснжр░и╥лс╜Щ╙и╥исаЭр╡Ыс╜Лс░НрйЬс╜Л╨ЬсЭ╝с╜ЛсЬИ╬╜сНд╬╜с╜Лр╛м╦ЙрйлсКн

сБ╖риУргЬр╛н╦К

╟Ерб│╨о╙м═отАл╫╖  ╦Йр╛м═░╫╖тАмсйУ р╢ПроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ ╩╣сЬ╡═И╩╣

╟Ерб│╨о╙м═осПд╠асмТ р╗╖тАл┌ЩтАмрж│роЕ╨Щ╩╣ раГсмДрж│роЕ╨Щ╩╣ р╛м╦ЙргЙроК═д═И╩╣сБ╢риТсдЛр╛м╦ЙсЬ╡═И╩╣

╟Ерб│╨о╙м═отАл╫╖    ╦Йр╛м═░╫╖тАмсйУ р╢ПроЕ╨Щ ╩╣ ╤Л╤╜╩╣сЬ╡═И╩╣

╟Ерб│▄░сдЛрйЬргЫрдЖ ╬ж╤╜рдЖ тАлр╛а▄жтАм╥кр╖│сЙв р░╜саНсйШтАл ╩╣╫лтАмр╖│ ╩╣р╢П╤╜╩╣ саЯсБ╕╩╣рв╣сак╥к╤╜р╣ж╩╣сЬ╡═И ╩╣

1850 Rue panama, Brossard J4W 3C6

╟ЕргЙ╦Цре╢ра┤тАл█ЛтАмро║сТ╗ргЫсжд╒б╤всИЬ р╢ПроЕ╨Щ╩╣ ро║сЗк╩╣ сжд╒б сИЬсзЪ╩╣ сЬ╡═И╩╣

ркЖсалр╛н╦К

╟Е ргЙ╨о╙м═о  сА░╘жрдЖ со┐спЭ ╤всИЬр╛м╦Й р╢ПроЕ╨Щ ╩╣ саЯсБ╕╩╣ ╠ироЕ╨Щ╩╣сЬ╡═И╩╣

╟ЕсЬ┤╙о╙ЬтАл ╦Йр╛м▌ТтАмр╡есЫа╤лсз╛╥БтАл┌атАмсиа  сдВ╠Усдп╟Л ╨ЬтАл┌ЖтАм╟ЛсдБр╖▒╟Л╒ЙсИЧтАлсзЩ▄╖ ре╢╦ЦргЙ╓Ц╦Й╫╖тАмсЬИ╬╜р░Эро│ ═И╠и ╩╣

╟ЕркЕсактАл▄░рб│═Чр░║▌ЭтАм╤лсз╛р▓Щ╤всИЬ╠▒рдВ сКГ╩╢р▓ЩргВр╗ЧсИЬроЕ╨Щ ╩╣сКГ╠Гр▓Щ╤╖рддрйЖ р╗╖тАл┌ЩтАмроЕ╨Щ╩╣рж│роЕ╨Щсг╣╩╣ сАЧ саЯсБ╕╩╣ргЙроК═д═И╩╣ ╘╡сЬ╡═И╩╣спк╠╢╩╣

╙и╥псаЭр╡Ы ╤╜сАКтАл▌ЭтАм╨ЪсИнр░и╥л раЖрйЩсТп╩╝ рйгр░║с╜Щ

╟Ерб│╨о╙м═отАл ╦Йр╛м═░╫╖тАмр╢ПроЕ╨Щ╩╣ ╤ЛроЕ╨Щ╩╣ сЬ╡═И╩╣

514.758.8358

╥и╨ЬраИс╜Щ450.466.6000

╒Ц▄╕сТ╜ тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

Email: Tianshu.Lu@remax-quebec.com

р╡УсдА╓жсЮЫ

▄╕▄╕рйЬ╠Ц╨СсаЯ╦ЭрзесЭ┐═дрйЬрбУ ╠╝тАл╫лтАмрйЬ╠Ц ╠╝тАл═И╫лтАмр▓к╘║╠╛тАл сзЩ╫╖тАм р┤НсДзсЛ┤сдд сД╜сЮУ▌Кр┐╕ с╕Ьс╕Ьр░┤р░пр╛▒╤╛рмНсХЪ▄╖тАл█ЛтАмсо┐спЭс╕Ьс╕Ь 

сЧЫ█б▄╖тАл╦Ц█ЛтАмсо┐спЭ ═о╠ЕргЙ╦Цре╢сМТ╙зтАл ргЫ┌атАмроЕ╨ЩсИ╢▀┐ рг▒сМероЕ╨Щсг╣ ╩╣╠╛╩╝ рн▒═║сКд╙м рдЖ╦ЮрпГсоЛтАл┌отАмрдЖ р╛▒╤╛сдЯ╒ЛркЕсаксИзр╢ЮсЬ╡═И  

с╕Ьс╕Ьр╛▒╤╛рмНсХЪ▄╖тАл█ЛтАмро║спЭс╕Ьс╕Ь 

 

 

сдВсЧЫ█б сЯ╖╙зро║спЭ ▄░╥к╘╗сПдсШ╣р░║╓Цра┤тАлсжд█ЛтАм╒брг▒сЦ╕╦ЙсоисдВ  сМероЕ╨ЩсдВ сЬ╡═И ро│сДз

сИОсЧЫ█бра┤рпРсв╗сИн%FQBOOFVS рйЬ▀Ф ╘╢═И

 сйПсЫа╘║саЭр╡Ы 

ро│сДз

сКд╙мрпЫрн▒═║сдЛсйЩржЛсдл ╓Ж╩╢╥Б╓Ж╠КсЦ╕╦ЙрпРслН BN╥БQNрг▒╤╜сдВ╩╣ ╘╢═И╩╣

ро│сДз

сдВсЧЫ█бсо┐спЭргЫрйЬ╠Ц ╘╢═И 

с╕Ьс╕Ьр░┤р░прмНсХЪркд╙нрйЬ▀Фс╕Ьс╕Ь

╥и╨Ьр┤Н╨оржЛсо┐рдЖсИЬсзЪ═п сЦ╕╦ЙрпРслНсЖА ╩╢╓Ж▄╕ р╢З▄╕рпЙ╩╝р╜Б ╥Б╩╜╙др╜Б ╘╢═И╩╣╙бреБр╜ЙрмНсХЪ  ╦У ╦У ╙ж / % ( ╙Ь сдВ тАл ┌атАмсиа роК рдЙ ═д ╧Ш  ╘╢═И 

сПд╠асмТ SPPNT сдЛрйЬргЫрдЖ ╘╢═И сбпсИОсЧЫ█б╦У╙ж ра┤рпР╦У%FQBOOFVS тАл┌ЩтАмсЧЫр╛▒╤╜ра╢╘╢═И╩╣╓Ц╩╣╥кр╖│сЙвргЫр╛м╦Й ргЫсДЗ╩╣сЦ╕╦Йсои%FQBOOFVS

╦У-PHFNFOUTсДЙ рйЬ▀Ф ╘╢═И сдВс▒Ж╙С╨Р█бргЙркЕсаксПзсДЙсддсПз

#SPTTBSE3╙Ь рг▒сдЛ═│ркд╙нсТм═░рйЬ рйЬ рмНсХЪ ▀ФрбЖрайс╜Йрг░ро┤рбЖ с╜КсЕУрйЬ роКрдЙ═д╧Ш ╘╢═И  4BJOU)VCFSU рг▒#VOHBMPX роКрдЙ═д╧Ш ╘╢═И  4BJOU)VCFSU %VQMFY роКрдЙ═д╧Ш ╘╢═И 

ро│сДз рг▒сЯ╖╙з раФроЦ рпЩ╠Ь ╘дрбО$POEPргЫра┤╒Р сФИтАл┌ЖтАмр┤Н╨ор░е╧гсв╡рйЬ сВВр│Ш╘╢═И ╦Уро│$POEPT рг▒р░дсЙжрв╣сдВWJFBVтАл┌атАмсиа рпРра║сЭ╣сЭЯ ═ИсиР ╠п╩╣╥Б╩╣соФ▀┐╠псд│ р░║═Чсм▒рей

р┐ЧраС╠╝сА░ркЕсакрйЬ▀Ф 

р┐ЧраС╠╝сА░DPOEPT 

р┐ЧраС╠╝сА░сБ╢риТ

рмНсХЪ тАл▌ТтАмркЕсакрйЬ TBJOUKFBOTVSSJDIFMJFV тАл▌ТтАм ╦У╙ж тАл╦У▌ТтАм╙ж ╩╢тАл╦У▌ТтАм╙ж рг▒роЕ╨Щ ╘╢═И тАл▌ТтАмркЕсак ╤лсз╛╥БтАл┌атАмсиасЙвсИЬраЖсИ╢▀┐ раУрпЫрййсА░╘╢═И тАл▌ТтАмркЕсакрйЬ рг▒ тАл┌а┌ЩтАмсиасЙвWJFBVракснжрйЬ╦ЛсИзрбП▄▓═Я▄▓ ржк ╙н╘╢═И 

р┐ЧраС╠╝сА░ро║рдЖ ро║спЭ сжд╒б#BVDFргЙ с╜Рс╜ТрйЬслН.PUFMр╢П╤╜ ╘╢═И ргВтАл ╫лтАмрмНсХЪ сдВ4IFSCSPPLFргЙ ╦УрйЬслН сБ╢риТтАлраУ ▌ЭтАмрпЫрйй сА░ сФИсаЯ═п р╗╖╥ж▄╖ ╘╢═И 

 4IFSCSPPLргЙ с╜Рс╜СрйЬслН.PUFM ╘╢═И  сдВсЧЫр╛▒╤╜ра╢ра┤скЩ ▄╖тАл)█ЛтАмPUFM ргЫ═ЧсЭл╘Йрг▒роЕ╨Щсг╛сДЗ╩╣ ╘╢═И   ╙орб┐.PUFM ╨а╦УрйЬслН ркРсИпрг▒роЕ╨ЩсдВ тАл┌атАмр╜БтАл ▌ЭтАмр╗╖ ╥ж▄╖ раУрпЫрййсА░╘╢═И  ргВтАл ╫лтАм 40-% сдВсЧЫр╛▒╤╜ра╢ра┤скЩ ╘╗сПдсШ╣р░║ рг▒роЕ╨ЩраЖсЬ╣╘╢═И  ргЫ р╛м╦Й 

рмНсХЪ сдВ сЧЫ █б . 0 5 & - ╨а  рйЬ слН раЖ рйЬ ╘╢ ═И  ргЫраФроЦсЯ╖╙зсДЙсТм═░рйЬрпГсЙг╠Б сКд╙мрпЫрн▒═║сдЯ╒Лс░│ ╓╡саОсДЙсБ╢р╕▓

 ра┤ рпР св╗ сИн ╠п сЧЫ р╛▒ ╤╜ ра╢ . P U F M ╨а  ╦У рйЬ слН рг▒ р╢П роЕ ╨Щ  ргЫ╘╗сПдсШ╣р░║╘╢═И 

рмНсХЪркЕсакрйЬ╠Ц

сЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙ╦Цре╢)PUFM ╦УрйЬслН сФИсаЯра╡ ╤╜р╣ж▄╖рг▒сЦ╕╦ЙсоисдВ ╩╣ ╘╢═И 

сжд ╒б  ╦У сПд сШ╣ р░║ - B W B M сКд ╙м рпЫ рн▒ ═║ ╘╢ ═И    PVUPGNBSLFU

роКрдЙркд╙нрйЬ-F7JFBVY-POHVFVJM╦У╦У╙жроКрдЙсРж═И  ╘╢═И ргВтАл ╫лтАм 40-%

.PUFM═о╠Ес▒Ж╙С╨РсдВ╦УрйЬслН сдВсДЗ╩╣сЦ╕╦Йсои╘╢═И  

$PUFEFT/FJHFT рг▒рйЬ ╨а╦У╦У╙ж ╦У╦У╙ж═осО╡ тАл ▌ЭтАмсИЬраЖсМИсаО╬Зрг▒р╢ПроЕ╨Щ ╘╢═И 

═о╠ЕсЧЫр╛▒╤╜ра╢ргЙ╦Цре╢сМТ╙зтАл╦УргЫ┌атАмрйЬслН)PUFM р╗╖╥ж▄╖ргЙроК рдЙ═д═И ╘╢═И р╗╖╥жсРж сдЯ╒Лр░есНВс░НсДЙ╠атАл▄втАмрн▒ ═║

роК рдЙ ркд ╙н рйЬ  V O J U T ( S F F O G J F M E 1 B S L ргЙ роК рдЙ ═д ╧Ш  ╘╢═И ргВтАл ╫лтАм 40-%/%(╙Ьрг▒ ╦У╙м╨Кр╢ПроЕ╨Щ ╘╢═И -BDIJOF╙Ьрг▒рйЬ╦У╙м╨К╦У╦У╙ж ╦У╦У╙ж рг▒р╢ПроЕ╨Щ ╘╢═И #SPTTBSE -╙Ьрг▒рйЬ▀Фс╜К╙╣раИ TRGрбП═░снжсИд сЯ╖ ╙зсЬИ╬╜ сАЧ╠╝сЭ╣сЭЯ╘╢═И #SPTTBSE -╙Ьрг▒рйЬ▀Фс╜К╦У╙╣раИ с╜К╘ПрйЭ╦Усв╗ рдВ ╦УсбЬсв╗═осЯ╖╙з сЭ╣тАл▄лтАмс┤О╨Ъ╧Шрей╩╢сД╣

сдВсЧЫр╛▒╤╜ра╢ рйЬслН)PUFM снжракр╖▒ рп┐сУгржй╠а р╢ПроЕ  ╨ЩсМероЕ╨Щ ╘╢═И сбпсИО2VFCFDргЙс╜Сс╜П╤лсз╛св╗сИн с╜Сс╜Ф╦УрйЬслН.PUFM ╦УсПд сШ╣р░║рг▒р╢П╤╜ сМе╤╜р╣ж ╘╢═И  PGGFSBDDFQUFE

GGFS"DDFQUFE 0(BUJOFBV ╦УрйЬслН ро│ .PUFM)PUFM ргЙроКрдЙ═д═И  ═осО╡тАл ▌ЭтАмр╗╖╥ж▄╖╥к═И  PGGFSBDDFQUFE

рмНсХЪсТм═░рйЬ

щШЕшп╗хЕичЬЯчФ╡хнРчЙИя╝Мф╜УщкМхкТф╜УцЦ░цЧ╢ф╗г: www.sinoQuebec.com/newspaper

сЬ┤рб│рг▒╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙╣раИ р╕грйгслН раИ╨осв╗рдВ═осО╡сНП ╬З сдВсЬ┤рб│╦УсИТсЙа╦Цра┤▀е смГсдВр░е╨ЬтАл ┌ЖтАмсбУргЙ рг╢╨ЗтАл╠У┌ЖтАмсдп╬ж ╤╜ р░есб╕╨Ь╨ар╖Усв╗ ╤лсз╛╘║╥Бр╝бсв╗сЙв ╦▒р╝бсв╗╤лсз╛╥БргЙ╦Ц ре╢р┐Г╤Е╩╢р╕╢ ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ▄╖╒РсмТргЙроК═д═И╩╣ ╘╡ сЬ╡═И╩╣╩┐раУсй▒сг╛

╟ЕргЙ╦Цре╢саУр╛м╦Цре╢╨осдЛсйЩржЛсо┐рдЖ$VMUVSF ╩╢р╕╢═осО╡╠ар╗╝ р╖Тр╣Ш р╛▒сУгсНВсЦ╕╒ЙсИЧсУгркб рн▒═║сКд╙м со╗р╛мрйЖр░┤═п сдЛсйЩ саЯ═п рв╣═║рпРслН╠и▄▓ра┤рпР █▓р░┤╩┐реХ╓╜сБ╢р╕▓сЦ╕╦Йсои ╩╣ ╤Л╤╜╩╣▄▓ ╠и╘╢═И╩╣

╟ЕсЬ┤╙о╙ЬтАл ╦Йр╛м═░╫╖▌ТтАмр╡есЫа╤лсз╛╥БтАл┌атАмсиа 9

9 9тАл╫╖тАмсйУ %FQBOOFVS сИЬсзЪсдВ╩╣ ▄▓соЙсЬИ╬╜р░Э ро│ сдВтАл┌атАмсиа╨Ь╠У╘в╩╢╤мсЭ╣ро╢ ═осО╡╩┐сй▒╩┐риМсИЬ ═И╩╣ роМсДЭ ребтАл▌ЭтАмсДЙркЕсакр╛м╦Й

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

╓ЮтАл╫┐тАмрдЗ "OHSJOPOтАл┌атАм╙Ь$0/%0 сдВрйЭр░ер░и╥лсЭ╣ро╢ р╡есЫа╤лсз╛╥Б╨Ь╠У╟Л "OHSJOPO╨ЬтАл┌ЖтАм╟ЛсаУр╛м╦Цре╢╟Л╦ЦтАл┌НтАмсбУргЙ╙╣╙╗сбгрбОрг░╘╗св╗рдВ сл╣╘╗ сНЖр▒Эснгргб╒ЛсА░ рг░сЛЪснжсИд ╤╜сБ╕сАКс░│ рдзроЙрдпсНЖр▒Э раЖ ╘Йро┤р╡граФ▄╖рг▓╦Дрпжройс░│соЖ риХсЬ┐сдпсВЙраИ╨осбгрбОрг░╘╗р┐Ч╨ер╛▒ сУг ╘║са▒╠А▄▓сИЧсБ╕сдмр╛Жр░▒тАл▄ЭтАмр╝о тАлрлЗ▄ЭтАмсЙЖсЮ╗ ╨┐тАл▄нтАмсДКсТ╜сдЯсР┐снжрпГ се╡рбП ╘║сдЙсЕЙсДЛраСрбв╟Л▄╖роУ█╡р╡гснжсДпсЬ╝"OHSJOPO╨ЬтАл┌ЖтАмр│зр▒гсО╛ рп┐саЯсБ╕сгЦ═п сбУ╧Ш╦зсдд═И╩╣

www.sinoquebec.com

═▒▀┤


魁省大选分析 省长Jean Charest胜算仍最大

编辑/子砚

20 版

人 在 蒙 城

Jean Charest在担任魁北克自由党党魁 的长达14年的时间里,从来没有就获得过 省民的热爱,但尽管有很多魁省人对他所 领导的政府感到不满,如果Jean Charest决 定举行省内大选的话(很可能会是在今年 春季),他仍有很大的希望再次当选,获得 第四届连任。这种状况让人感到矛盾,有人 称之为“Charest迷局”。Jean Charest有望连 任基于两个原因:一是他拥有与众不同的弹 性,能够让他用温和、淡泊,像佛教禅宗一 样的态度,经历最艰难的政治风暴;而是反 对党的拙劣表现,将会让自由党在越来越左 倾的魁人党和右翼的魁北克未来联盟之间, 占据中间立场。 一年前,魁人党曾摩拳擦掌,试图赢得 下一次大选。然而,这个政党并没有从容不 迫地在可能会通向胜利的轨道上行进,相 反地,该党的激进人士却进行了六个月的、 让这个政党大伤元气的、勾心斗角的斗争。 在去年5月的全国大选中,魁人党的魁独伙伴 魁北克政团在联邦大选中大败而归,魁人党 的内讧也因此而愈演愈烈。由于魁人党党魁 Pauline Marois在民意测验中的支持度过低, 以及人们认为她在推动独立方面努力不够, 因此在这种背景下,六名魁人党国会议员脱

离了该党。一些党内的积极分子为了魁北克 政团前党魁Gilles Duceppe的利益,仓促背叛 了Marois女士。其他人则阴郁地宣布了这个 政党在未来的死亡---这个公开的悲观主义 情绪和内部分裂的状态,让魁人党看起来不 负责任且不够成熟。 与此同时,在魁人党激进分子的压力之 下,党魁Pauline Marois开始将魁人党转向左 翼。她提出了多项举措,如增加资本收益赋 税,冻结(已经是加拿大最低的)大学学费, 加强语言法以及禁止移民和法语人士就读英 语CEGEP等。此外,魁人党还认真地考虑了 与魁北克团结党(Québec Solidaire)结盟的 问题。魁北克团结党是一个规模不大的左翼 政党,在组织方面与魁北克共产党(Quebec Communist Party)以及一些极端的左翼组织 有所联系。尽管联盟的想法被Marois女士暂 时搁置,但仍处在悬而未决的状态,这就为 Charest提供了难得的防御手段。 新成立的魁北克未来联 盟(Coa l it ion avenir Quebec)将自己定位为右翼政党。该党 党魁Francois Legault打算重新签订公共部门 的集体合约,彻底变革包括教师和全科医生 在内的行业的工作环境,并引入类似商业的 方式衡量生产力。Legault先生此前在民意调

查中占据了很好的位置,但自从他成立了魁 北克未来联盟后,其民意支持度急剧下降。 难以置信地的是,这个政党迄今为止还没有召 开过党员大会,只是由一家法律事务所的律师 Heenan Blaikie为其撰写了政纲。Legault先生 想成立一个大规模的由魁独分子和联邦分 子组成的联盟,但现在还没能吸引任何一名 联邦分子作为候选人,也没能从魁人党的混 乱局面中获得好处。 所有这一切都让Jean Charest领导的自由 党安逸舒适地端坐在中立的地方,而在大选 中,通常是那些位居中立的政党才能够获 胜。相比魁人党党员的表现,Charest的团队 在最艰难的时期仍能保持对政党的忠诚。目 前,公众对建筑业丑闻的抗议已经逐渐减 弱,省长已经成立了委员会对此进行调查。 距离这个委员会揭露真相还需要有几个月的 时间,因此省长拥有足够的时间来准备和发 起省选,也许最终会作为少数党政府获胜。 不过,考虑到选民的极度变化无常,任何事 情都有可能发生。

299-5189

࿗ࠑ̼ူளᄧ

一 鸣

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

"U X BU FS‫ڠ‬ᨠቢ᜴य ঋ ᮿ֝‫׾‬ᤋᩙआ4BD8JDI

$POEPዴᤤ

Dž࿗ࠑ̼ူளᄧࣉ˖ॶຝᕺᔈ‫ٽچ‬ӦМࠟ ᤂ-VD JFO-BMMJFS‫ڠ‬ᨠ ᤂ#POBWFOUVSF༡ᢻቢ #&--&$&/53& ௛ ʼᰳᤳӬᢻ᥊ ᤂܷߥ Ꮴຠ ഍ʽࡂథᡓࣉ.&530֖ᕱआ ኍ ᠓ྫྷ ̓᤯ ၶาॡழΦ˓ӹࠈԢࠆԉ‫ڨ‬మӮ ഍᧖థϣᢵ

ỵ˃ˉКርనҫỵ ੜ Ր᭦థܷᔈ‫ چ‬ဖܑࣷᬵ౜௛Ѣሜᡂᤞʸܷႂ٧ဗࣂѢ ሜ ඇతሜ᧚ ሜࠆ̶ႂ ఋ֖བප᤟ՋᒬͰ੊અᠪ‫ୂځ‬ ࠑࣰ‫ʹ׫‬ঋ੣३ Džளᄧᤂ/BNVS‫ڠ‬ᨠቢ ࣱӹࠈᰳጞМࠟ ๐ԏ ࠈ Юᢻͮ ϱྫྷᫍ Ӭᢻ᥊ ᨁ኎ຈѕ‫ڗ‬ፆౝࣛႂ೘ ఱ‫ڠ‬౛ ႂ ఋ ૰ච᝹ஶ ᤞᦉѫࠑႂᤂ֖ᰳᤳᤂӧ̠ᡓࣉ ӝ ᬒ М‫ چ‬ᬃᤂథ8BMNBSUኍ‫ॶ˖ˉ׷‬Ե‫ʹ׫‬ঋ

ᩏᛠ‫ٿ‬அੜ Džளᄧʹ/%(К࿗በ5SJQMFY ‫ݒ‬Ӧ ‫ݒ‬Ӧ ˓ࠈ Юᢻं ႂఋ ࣉउ͈ͤʹ ᤂМ‫ڠ چ‬ᨠ ӝᬒ ߥಢԢᰳᤳ ኍʶѬၶา᝹ஶ ੜࡓ࿃хᓡ‫ ݝ‬ঋ Dž ள ᄧ   ʹ - F 4 V E 0 V F T U ‫ ݒ‬Ӧ ႂ ఋ ࣉ उ ͤ ͈ʹ ᤂʶѬ᝹ஶঋ Džᬋ͈প‫ʹ׫‬ᗛࣉӦ࿗በ5SQMFY ‫ݒ‬Ӧ ‫ݒ‬Ӧ ႂ ఋ ԓ͈ʹ ѷᬋ͈ঋ

Բథܷ᧙ੜ̖֖ၶ਒ζো ൓ᤀ౎ႂಉល

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

ృ‫ގ‬በ 1)*--*1-&&

Courtier immobilier agréé Certified Real Estate Broker

$FMM QMFF!EJBNPOEEJBNPOEDB

ႂពὙ 

នड़ྫྷˉԢၶ਒Ѣ‫˃ ׫‬ ˉ᝿ͤ

‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

ࣱܲ‫֖̖ڠ‬ၶ਒ፂᰍ ᝧ৥˻३உॶ ӭ३धॶ ‫"ڙ‬.$'0&6.ႂॕᬒ ࠪ᭦ ‫ڠ‬ཁ‫ึ̠ ݝ‬௒ ࠆຸ‫ݝ‬ %BXTPO$PMMFHFߥၶ ႂ ॕᬒ ຣࠆኍኍ థᦤྠ आ ᭦࣯ы ௙̜ ᝹‫ܫ‬ள ࠈЮ ˓ᮿͮ ‫ܰࠈܸܭ‬ᤆథ ˓ᮿͮ థ8*'* ࠆ̠࣡Ժ ᐐᬶᄹсီඊᠾሜ᧚ͯ ሜ ጝ᫁ ୱͺኤӬ ௛ʼ੣ၶ਒ ‫ ݝ‬໷Ҧܷઐஊउࣱᖸˉᮨ ሯґʹࣰ‫ ʹ׫‬Ժ ଡΘ᠝൛

ృᔺ

͛ᄽNJTTMJNP!IPUNBJMDPN

‫̖ڠ‬ፂጡ

੣఺(514) &NBJMYXZNPOUSFBM!ZBIPPDB

在2月19日魁人党(Parti Québécois)的党员 代表大会上,代表们采纳了一项动议,号召举行以 民众为主导的全民公投,其中包括就有关政治独 立性问题而进行的公投。魁人党的这个举动,无 疑是想在不疏远主流选民的情况下,赢回对该党 心存不满的魁独分子的一种办法。然而,就在魁 人党承诺将更加积极地推动魁省独立的时候,省 长Jean Charest在2月20日却毫不客气地指责说,魁 人党脱离了魁省人所关注的问题。 魁省大选很有可能会在今年春季举行,在大 选前准备期间,魁人党成立了一个委员会,要更新 有关魁北克独立的148项研究结果。省长Charest以 及其他联邦主义者指出,魁北克人优先要考虑的事 情在其他方面,正如民意测验所暗示的那样,人们 并不希望再一次举行公投。他指出,Paulin Marois还 强烈反对魁省目前最大的经济开发计划---旨在 创造就业机会的北方计划(Plan Nord)。 在最新的民意测验中,魁人党与Charest领导 的自由党以及新成立的魁北克未来联盟(Coalition For Quebec’sFuture)展开了一场三方的角逐。民意 测验结果还显示,支持独立的人数大约在40%左右 徘徊。最近,为了能够吸引持魁独观点的投票人, 魁人党逐渐增加了有关独立问题的话题,并增强 了对哈珀政府的抨击。

‫̖ڠ‬ፂጡ

ܷ᧙ᒬͰԢઅᠪྫྷˉ ஛ឯಉល

ᐞ஠ᔭ 7*$,:

魁省长称独立主义者脱离现实

Ͱ߳ዴᤤ

dž7&3%6/‫ژ‬Ҷ͟ல෱᣷К࿗በ໠̜ᄉˏ‫ݒ‬ НӦ ӹ ӻ М‫چ‬᣷ ܷᬒߔܷ᫹ԻࠈЮᢻ ंˏࡎ˧ᫍథࠈЮᡋङᏪ੆˝DPUUBHF̓᤯ழ Φ ᤂ‫ͳ ॶ˖ˉ׷‬ᐱ˖ॶኍኍ ͈ʹ

dž7&3%6/ʻ‫ݒ‬Ӧ࿗በྫྷˉ ˙ᛣॶМ‫ چ‬ᤂ‫ڠ‬ ᨠ ‫ ॶ˖ˉ׷‬ᰳᤳሜࠆሶ߿ බʿ਌ሜ໷Ҧࢼ ܷ ͈ʹ

dž45.*$)&-Ӧ‫ۋܷˉ׷‬અᠪྫྷˉ ‫߳Ͱݒ‬ Ҫˏ‫᧙ܷ ˉ׷ݒ‬Ꮱள ࿃খ‫ ݝ‬ሜࠆሶ߿ ࣱஅҁ dž"/(3*(/0/М‫چ‬᣷‫ٽ‬ӦDPOEP ˏӹࣛᢻ ʹ ͈ʹ ं ᤂߥಢ ᠓ྫྷ˖ॶ ̓᤯ழΦ ͈ʹ dž1"3$‫ڠ‬ᨠ᣷Ӧ࿗በӦ‫ ˉྫྷˉ׷‬CAFÉᯝ֖ dž304&.0/5Ӝʻ‫߶ ˉྫྷݒ‬᭡࠴Ӝ ൥ᛠҁ ʸӦͰ߳ ব͈ඊ‫ʹ͈ ݝ‬ ‫ڠ‬ᨠ ʶ഍௦НӦࣛ߸੆ᄉ‫ڠ‬ʽࠈ ᤟ՋᒬͰ ܰ dž7&3%6/᜴Ӧ‫ˉ׷‬%61-&9 ʶ഍‫ˉ׷‬Ժϡܲ Ҫˏ‫ݒ‬அሜ͈ʹ ሗၸ᤬ ̃഍НӦѢሜ. ᤟ՋᒬࣁधМՂ અᠪྫྷˉ धआᄉధԣ ͈ʹ dž"58"5&3."3,&5Н‫ݒ‬અᠪྫྷˉ‫˓ٽ‬ʻ ၶ਒ܸ‫ڠ‬ Ӧ ˏ˓‫ٽ‬Ӧ ࣱஅʹܲ ሜࠆᒬ̶පႂ ᤂ‫ڠ‬ dž1)050%&105ӧ̠‫ړ‬ᄉᏤྠࣸնМՂ ҃ ᨠ ᠓ྫྷ˖ॶኍ ͈ʹ ͺՉሗࣸն٧౅ ༤኷ ๑ઐ ֖ࣸն᝹᝟௦Չሗ dž-"7"-‫ݒٽ‬Ӧઅᠪྫྷˉ ளࡓᮆ࿃খ· ߶ ᭡࠴ᛣ ൥ᛠҁ‫ڠ‬ᨠ ᤂᰳᤳѢЙழΦ ႂఋሜࠆ ၶ਒˖ᄉ݈Ҧи൓ᤀ౎ႂ֦ល ᒬ̶පႂ ࣱஅʹܲ ͈ʹ

ᨚᆂ‫̖ڠ‬ Les Immeubles Diamant Diamant Inc. Agence immobilière

ႂព ͛ᄽ  www.diamonddiamond.ca 1855 René-Lévesque,O., Bureau 102, Montreal, QC H3H 1R4

41ࣶฤ࢐‫ޘ‬ளዩ-இߋॲᇗඥ߃຋ᎍ

ԲథՉሗʿՎᄉ‫ˉ׷‬અᠪྫྷˉ ൓ᤀ‫ۆ‬ល

ᰳਥຌ

+0$&-:/)6*$)*/,"0

Courtier immobilier Real Estate Broker

$FMM

KLBP!EJBNPOEEJBNPOEDB

www.sinoquebec.com


риЖ ╦╗ ╥Б ═п ╠Е сЫа рз░ ╦У тАл ═И ▌ЭтАмсиР ╒Ш рй╝ рйЗ ═В рбВ рак ╦┐ 

чмм

╙о тДи ╧з ╧Й сдШ ╘╡ тАл ╫╢ ┘╢тАмрмж рбГ ╒Ш р┐Ю

,FMMZ)VBOH тАл╠Ц┌атАмсНВсМб 3FBM&TUBUF#SPLFS

сФнтАл┌НтАмсЛкслЦ╙осЮе

 LFMMZ!MPOEPOPHSPVQDPN

р░г ро│ р┐Ч раС ╠╝ сА░

21 сА░ р┐ЧраС╠╝

р░гро│

4U-BVSFOU╙Ь сАЧтАл┌гргЙ┌ЩтАмсЫарз░сдВтАл┌атАмсиа╨Ъро│рйКсПзрпж╙жро│сДЙ╨ЬраЯ р╢Зрг░ро┤рбЖ ╩┐╒дсв╗═о ╦Э _╦зслН рж│═ИсТпра╡╩╣сбР р┐ЧраС╠╝сА░с░│сМЮсВВр│Ш╨ЬраЯ▄╖р┤Н ╠мрг▒_р░д╨Ъро│╠У рбУ с░│сМЮрддр▒Е р▓крбМ╘║реАржм╬╜роЗ р╢Зрг░ро┤рбЖ╘╡сЬ╡╙ЙсИп сНП╩┐с░Ф╠арж│═И╩╣сбР р╡е сЫатАл┌атАмсиа╘╡сЬ╡╤лсз╛ ргЙснж╩╝рй╝╩┐╥БсДЙ═Ир▓к ╬│сЭ╝╦╗саЫ╙ЙсдЭ рйЗ═В╘╡рмЛ╘йр▒ОсВВсоФсМЭрпР слН ╨О╥Б╨Орей сд│╙нр░г╒РрйЩ

4U-BVSFOU╙Ь р┐Ж▄╣╠а╙Ь рйЬ ╙╗ раИ ▄░ св╗ ═о р╡г слВ снж рак ▄╖ ╨Ь тАл ┌ЖтАмр░е╥С╒РсмТ ╒РсмТсбУ▄╖ "сМЮсБ╢р╕▓ сАЦ▄С рпжсЮЮ╙Ьр░гтАл▌ЭтАмсДЙсо▓р╢┤═осО╡ сЮЮ р╛м╦Й╘║╤всИЬ╘║╙н ═И р▓кснжсЭл сНП рак╒ЛсА░

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб 3FBM&TUBUF#SPLFS

ро│сДз

4 U - B V S F O U ╙Ь рйЬ ╙╗ раИ ╨о св╗ ═о   рг▒ рдд ре│ тАл ┌НтАмсо▓ рз░ рдд сКТ ═о ╠Е ╦П ╦У тАл ┌атАмсиа сЙв $ P U F 7 F S U V % V $ P M M F H F ╦з слН р┤Н╤ЕснгргбтАл═И ▌ЭтАмсиР╦╢сбУтАл▌ЭтАм ╩╣ ргЙроКрдЙсЭ┐═д╩╣ ╦Й╦Ю ╩┐саРре╢═ИсиР╤врейсбУ═п

рпЩсАира┤╙Ьсг╖╩╝ сдЛ═│рйЬ╙╣ р╣Р ╘П раИ╨о╧всв╗ ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ ╒нра╣ рл░ р╢а ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы ╙Йрк╣╘ШрйЬрйЭр░есВВ┘з сБ╕╨е сЭЗсЦ┐сг╖слНсзУ╨Пр╛▒тАл ▌ЭтАм╒Ор▓зсДЙ р╛м╦Йро│сДзсоФтАлргВ╫лтАмсбУ╩╣╠╛╩╝ сПк ╒Ор▓зр╛мрпЗсДЙрг▒╒РсДетАл▌ЭтАмсДЙсТпра╡ ╩╣╠╛╩╝ ╤╛сй▒сг╛▀▒сД╜сДЙреб╧Шрей ╦╗╘╡сЬ╡╩╣

ро│сДз 4U-BVSFOU╙Ь рг▒рдд сдЛ ═│рйЬ сдВтАл┌атАмсиа рйЬ╙╗раИ▄░ св╗═о ╨Ъ ро│сЬИ╬╜ ═И ╩╣ тАл┌ЩтАм смГсдВсДЙрпЗр┤Нрг▓рпГсПбро│ ╙н ═И сжПсбУсг╛╩╣╠╛╩╝

сЙЭроШр┤Б Tel.:(514)

раС╠╝сА░

р░гро│р┐Ч

-POHVFVJM╙Ь р░гро│с░│сМЮ╨ЬраЯ р░г сдВтАл┌атАмсиасЙв р░г с░│тАл┌атАмр▓Х р░г тАл▌ЭтАм╒ЛсА░═И р▓к р▓Х ╤Н╙ж рг░ро┤рбЖ рг▒ ╠УрбУ ╦Й ╦Ю╘╡р░е═░╩╢рг▒рв║╘╛ ра║ р░е рг▒╠╛╩╝сДЙ╬│сЭ╝р░п сЬ╡═И╘╡сЬ╡╩╣ тАл┌ЩтАм╒О╩╢р▓Щр┤Н рзерй╝╩┐╥БсдЗ╦етАл▌ЭтАмсДЙ ═Ир▓к р░║═ЧсИосМк╘Асд▒ сд│╙н

 EBWJEI!MPOEPOPHSPVQDPN

раС╠╝сА░

р░гро│р┐Ч

рвРтАл▐ШтАмро│рмЧ

-POHVFVJM╙Ь рг▒рдд рг╖ снбсАЦ▄С сКнсА░саЯр░д рлК рнФ р╣РсОг сЕУрйЬ ╙╗р╣Р раИ ╨о св╗═о ╤Зр╢асЙЖсЮ╗ ═И╩╣ сбУ ▄╖╙жрг░ро┤рбЖсМербП═░сЙЖ слН ╦Й╦ЮржктАл┘┐╫лтАмсО╛тАл┌НтАм

"GGJMMBUFESFBMFTUBUFBHFOU

260-8688 ╦Г╦ЙсЦ╕сйШ сЙйсЮУр░и╥л

Mont Yen N.E. Real Estate Inc., 1111 St. Urbain, R19B Fax: 514-8761803

раС╠╝сА░

сА░

р┐ЧраС╠╝

р┐Ч

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

courtier immobilier

e-mail: jinling.xie@yahoo.com

сдВтАл┌атАмсиа

раС╠╝сА░

- B T B M M F ╙Ь ркЕ сак ╤в сИЬ р╛м ╦Й ╙м═о ╦У╙ж ╦У╙ж ╦У ╙ж ╦У╙м═о╨ЪсжЙ╤всИЬ ╦Й╦ЮсТм ═░╩╢рйЩ рг▒роЕсМЭ сИЬраЖ сТм╠╢сВВр░Л рбУсоЖ╘всЙУрйЩрл░ ро│ ═И╩╣ сДл╥СтАл┌ЩтАм-BTBMMF╙Ь рйЭр░еркЕсак╤всИЬр╛м╦Й╙м═орг░тАл┌итАм ═И╦Э╩╣╠╛╩╝

х╣┐ хСК ф┐б цБп

сФнр╕БсмАркб═г ргО═гр▒ОсЬ┤сАмр╛дсЮе

сиа

сбУсдВтАл┌атАм

ро│сДз

чЙИ

%BWJE)B[J[B

сбУ сдВ тАл┌атАм сиа

/ % ( ╙Ь ╙ж сЕУ рйЬ ╙╗ р╣Р раИ╨осв╗═о рг░ро┤рбЖ сМербП═░сЙЖслН рг▒рдд раИ ╨осв╗═о сдВтАл┌атАмсиа сКнсА░саЯ р░д ═И╩╣

р░гро│р┐Ч

/%(╙Ь сдЛ═│рйЬ тАл▀е▌ЭтАм ╙Ь сЕУрйЬ ╙╗р╣Р раИ ╨о╧всв╗═о ═И╩╣ ╨асКн р║гр╕Тр╖И сдВсаУр╛м╦Цре╢ тАл╦╣┌ОтАм спЭ ╨ЬтАл┌ЖтАм

р▓░!!с│Б

рйгр░║ &NBJMNBOMJ!WJEFPUSPODB

▀Л сЙз сЗЧ сАг !!р░▒ ркУ сТЧ р┐Я !!ре▓ сЗЧ ▐и сТЛ ╟ЕсЧЫ█б▄▓тАл▌ТтАмр┤НсФИ рйК╙╣рйЬ рпРра║сЭ╣сЭЯ ╧в св╗ ═о рйК св╗ рдВ ═И ═о сдЯ ╦Ц ╘║ сЦМ ргЙ роК сЫй саЪ сдВ ▀ер▓в NFUSP ╨Ь╠У╓Цр░и╥лсЭ╣ро╢ сЦЕ▄╛ркЕсаксУб р░║ро│сДз

╟ЕсЬ┤рб│рвЭро│р░╜саНрдЖ╓Ц╥кр╖│сЙв╤втАл╫лтАм╨Ъро│сЭ╣тАл ▄лтАмрпРра║ сЭ╣сЭЯ реб▄▓р╗╖╥жсдЯ╒Лр░есНВс░НсДЙ═М╦ЙраСсНВсЦ╕ сЬ╡═И ╩╣ро│сДз ╟ЕсЬ┤рб│тАл▌ЭтАмрдЖ╓Ц╥кр╖│сЙв╤втАлрг▒╫лтАмсЦ╕╦Йсоир░╜саН╒дMPUPсМЭ сДЗ╩╣ ╥кр╖Ур╖│╓Цр╕гсв╗ MFBTFтАл ▌ЭтАм╤╜р╣жс░│ ╘║сЦМсаЭ р╡Ы ржЛсПзрейро│сДз ╟Е╙орб┐с░│р│Бсо┐спЭ сЪ╖╒Л╦ЛсЬ┤ро┤сЛ┤╙зр╜ЩсЮ╗ сБ╢риТсМЩ р╝б рпРра║сЬИсБЩ реб▄▓р░Эро│ сдЯраБр░есо┐спМ╦ЙсНВс░НсДЙ═М ╦ЙраСсНВсЦ╕сЬ╡═И╠и ро│сДз ╟Е╙орб┐сДЗ╩╣▄╖рдЖ сдВсЧЫ█б рг▒сЦ╕╦ЙсоисДЗ▄▓╩╣╒д -PUP ╤╜р╣жс░│ рдЖснжсЭ╣сЭЯр┐Ч╨есо▓р▓к раЖрйЩсИ╢▀┐ ╘║сЦМ саЭр╡Ы ро│═Иро│сДз ╟Е═оро╡-BVSFOUJBOT╙ЬсДЙсДЗ╩╣▄╖рдЖ╓Ц╥кр╖│сЙв╤в тАлрг▒ ╫лтАмсЦ╕╦Йсоир░╜саН╒дMPUPсДЗ╩╣ ╤╜р╣жс░│ сЬ╡═И╠и ╩╣ро│сДз

╟Е╙орб┐#SPTTBSE-╙Ь╙жро│╨ЬраЯ рпРра║сЭ╣сЭЯ ╙╣ рйЬ р╣РраИ р░▒тАл┌атАмр▒Ы╓ЦтАл┌атАмр╢У р║гр╕Тр╖И ╦У╧всв╗═о сдВ ╨Ь╠У %JY╙Ь╓Цр░и╥лсЭ╣ро╢ снжсИдрг░рбЖ сЬ╡ ═Иро│сДз ╟Е ╙о рб┐ # S P T T B S E $ ╙Ь ро│ р┐Ч сЙа сЯ╖ ▀│  ╙╣ рйЬ р╣РраИ сЖСтАл ▄ЦтАмр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝╒нра╣┘з св╗ рдВ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ сАЦ▄Срг╖снб сдВHPMGсАотАл╓Ц┌гтАм%JY ╙Ь ро│═Иро│сДз ╟Е╙орб┐-POHVFVJMрбПр╢Ю╙ЬтАл▌ТтАм╤всИЬр╛м╦Й рйЬрбУ ╬│╨итАл ▌ЭтАмрйЬраЖсИ╢▀┐ ╨ЪргВ╤всИЬсдВ▀ер▓в ╨Ь╠У╓Ц╨Ь тАлрг▒ ┌ЖтАмр╢ПроЕ╨Щ╩╣сЬ╡═И ро│сДз

╙ЙсЦОсА╗ baoyq@yahoo.com

 $0/%0тАл╦Л ▌ТтАм╙ЬсМКсе╡EPXOUPXOсМТ╙зтАл┌атАмр╡┐ сдВтАл┌атАмсиа ╨Ъро│сЬИ╬╜ саЯсБ╕сбУ═п ╙╣ сбУ▄╖ снЪ╘╗ сНПрпГ╠ир░е р┐Г╤Ер▒Ь╬З╩┐╘║сй▒сг╛рпГDPOEPсаЯ рлКрмк═псг╛рйЬсИЬ.-4 ╘╢═И╩╣╘в╩╣ро│═ИржктАл╫лтАм ржктАлрв╣█Л▄╖╫лтАм╘З╥и╨Ь╙Ьр░╜саНрдЖ ра╡сзЩTBOEXJDI сЬ┤╠а╦Й╦ЮсНВсЦ╕рг▒ сдЭ═УржктАл ╫лтАмсЦ╕╦ЙрпР слНсЖА сМе╤╜сМЭ╩╣ р╗╖╥ж▄╖ ╘╢═И╩╣ саНро│═ИржЛ рб│╨о╦Л╙Ьр░╜саНрдЖ рпГ▄░╙н ╒О╩╢╦Й╦ЮсНВсЦ╕рг▒ рдЖснжраФроЦрпЩ╠Ь сИЬсМЭслБсИЬсзЪ═п сдВ▀ер▓в ╘враЪсм╢рбПр╢Ю╙Ь слВ╘п╨Ьсв╗сЙв рг▒сйШтАл╫лтАмсМЭ╩╣ ╒д-050 ржктАлсаН ╫лтАмсЭл═ИсЙЖслН▄╖ сдЛрйЬргЫрдЖ ргЙ╦Цре╢тАл╦Й╫╖тАмсЫг р░╜саНрдЖ ╦У╙ж рйЬ╤ЕтАл┌а ▌ЭтАмсИп═п рг▒сйШтАл ╩╣╫лтАмреРсЗ╜ р░е▄░ ╙н ╘╢═И╩╣ саН ржЛржЛ 0GGFSрмЛ╘й сйП сЫа саЭ р╡Ы рг▒ тАл   ▀┐ ┌М рг▒    ▀┐ ┌МтАм

раСсО╛рйЬтАл╠Ц┌атАм╨Ь╒В

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

 

 сдЛ сйЩ ржЛ со┐ 2 6 * ; / 0 4 тАл ▄к ┌атАм╙о рб┐ ╥и ╨Ь ╙Ь ╓Ц тАл ре╢ ╦Ц ╦Й ╫╖тАмсдВ сг╜ сд│ ╘ж рбШ ╦Ц сДЙ рбП р╢Ю ╙Ь рдП рг▒╨Ъро│сЬИ╬╜ сЭ╣тАл▄лтАм╩╢р╕╢ сКнсА░▀╕╪Т ╒О╩╢сЬ┤╠а╦Й╦ЮсНВсЦ╕рг▒ рг▒сйШтАл╫лтАмсоисИп ╥С╩╣ рмб╬Шрг▒саИ╥лркР╒╢ сМе╤╜сдВ╩╣ ╩╣рв╣сак ╦Й╦ЮсЮУтАл╫лтАм╘║рмб╬ШсаЭр╡Ыро│═И ╩╣ржЛ

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

сБ╢риТсгАсЭз тАл╦Й╫╖тАмр┤Н╤втАл╫лтАм

Group Sutton Excellence

╟Еро│сДзрмНсХЪ-"7"-ро│рддDPOEP ╤лсз╛р╡есЫа.0/5 .03&/$:тАл┌атАмсиа рбЖ ╙╣╙╗ раИ╨осв╗═о ╩╣ . -4

╟Еро│сДзрмНсХЪ%61-&9 ╙ж ╙ж ╤лсз╛р╡есЫа╥Б╥Б.0/, тАл┌атАмсиа ═И╩╣ .-4 

смЗра╡р╕И р╛▒сЭ┤тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

╟Еро│сДзрмНсХЪ%61-&9 $05&%&4/&*(&4 9╙ж сбУ ▄╖ рбЖрбОснж сдВтАл┌атАмсиа ╨Ь╠У сдВрдФ▄╖ сЧЫ▄╖ рг▒сИЬ╘║сг╣ ╩╣ ═И╩╣ .-4 

рйгр░║

╟Е45-"63&/5рпЩсАира┤╙ЬсдЛрмЕ╤╛тАл ▄ТтАмсо▓рп┐р┐ЧтАл ▌ЭтАмсАЦ╨Ь тАл╪д┌ЖтАмр╖╗ ╙╣╙╗ рбЖрбП═░снжсИд раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ ╘д св╗рдВ ╩╣ .-4 40-% 40-% ╟Еро│сДзрмНсХЪ45-"63&/5р┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАм╙╣╙╗ св╗рдВ рбЖ рбП═░снжсИд раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ ╩╣ .-4 

╟Еро│сДзрмНсХЪ45-"63&/5рддDPOEP ╤лсз╛р╡есЫа╥Б %6$0--&(&тАл┌атАмсиа рбЖ ╙╣╙╗ раИ╨осв╗═о ╩┐╦ЩсЫг раГ р░▒тАл┌атАмр▒Ы сЙЖсЮ╗ ╩╣ .-4

сйПсЫасаЭр╡Ы

 рг▒тАл ▀┐┌МтАм

╟Еро│сДзрмНсХЪ45-"63&/5ро│рддс░│сМЮ╨ЬраЯ р░о╙о рп┐ тАл ▌ЭтАм╨Пр┐н ╤лсз╛р╡есЫа╥Б%6$0--&(&тАл┌атАмсиа рбЖ ╙╣╙╗ рпГсв╗═о раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы сЛ┤сЬИ╬╜ ╩╣ .-4

╟Е 45-"63&/5рддDPOEP ╤лсз╛р╡есЫа╥Б%6$0- - & ( & тАл ┌атАмсиа   рбЖ ╙╣ ╙╗ раИ ╨о св╗ ═о раГ р░▒ тАл ┌атАмр▒Ы сЙЖ сЮ╗ ╩╣40-% 40-% ╟Е 45-"63&/5рддDPOEP ╤лсз╛р╡есЫа╥Б%6$0- - & ( & тАл ┌атАмсиа   рбЖ ╙╣ ╙╗ раИ ╨о св╗ ═о раГ р░▒ тАл ┌атАмр▒Ы сЙЖ сЮ╗ ╩╣ ╟Е ро│ сДз рмН сХЪ 4 5 - " 6 3 & / 5   рдд D P O E P  сЛЪ ╥Б %6$0--&(&тАл┌атАмсиа рбЖ ╙╣╙╗ раИ╨осв╗═о раГр░▒тАл┌атАм р▒Ы ═И╩╣0''&3"$$&15&% OFFER ACCEPTED

╟Е $)&354&:рдО╧Ы╤╛тАл ▄ТтАмсо▓рп┐тАл ▌ЭтАмсдВр╗ОснВрдО╧ЫтАлрбЖ ┌атАм ╙│ тАл  ┌атАм╤л сз╛ ╥Б сЧЫ ргЙ сдВ тАл рбЖ ╓й ┌ЩтАмсДЙ рзв слЛ ╠Щ ╘й ═И ╩╣ .-4

╨СсаЯ╦Эрзермб╬ШрйЬ╠ЦсЭ┐═д раИ╨осЬИспО сКд╙м╬╜тАл▄мтАм

р░┤╓ЖсЛ┤сддрмНсХЪ

╟Б╦Л╙С╙Ь▄╖╙ж╨ЬраЯ╠Усдп саУр╛мро┤╬ж ╦ЩсдВ1*&*7▄╖ сЫг ═о╠Ер┤Н▄╖сЕУрйЬ раЖ╘Й╘в▄╖╘ШрйЬрг▒ро│сЬИ╬╜ рйЬ╦Ю ╟БсндсдВ7&3%6/тАл┌атАмсиа╨Ъро│сЬИ╬╜рг░рйЬ сНП╬ЗтАл┌атАмр╡┐смГсдВр░е тАл┌Н┘┐тАмржктАл ╫лтАм╒ОсСЙ═Хрз╗═И╩╣р╢Зр░дсКнсА░саЯ╘╡р░е╦╗ тАл┌атАмсиа ╒ЙсИЧтАл╫╖тАмрдЖсбУргЙ со┐спЭ ▀ер▓в р╖╕р╖▒╨ЬтАл ┌ЖтАм╤лсз╛╥БргЙ сдЗ╦УрйЬ▀ФтАл▌ЭтАмсг╛сИЬрйЬ ╩┐сЬ╡╨▓сКНреЯ╦┐ ╦Цре╢ ╙╣раИ рг░ро┤сФнрбЖ раИ▄░╧всв╗═о р╡г╙орйЬ сбУ╧Ш ╟Б7&3%6/╙Ь╦ЩсЫгтАл┌атАмсиа1-&9сИЬсзЪ ═И╩╣NEW

═п╘╢═И╩╣ ╟Б╙орб┐#3044"3%╙Ьр┐ЧсЙарйЬ ═о╠ЕрйЖр╜┐╨осЫг ╠Усдпро┤ ╬ж ╨Ьсв╗╤лсз╛сТпргЙ╦Цре╢ сЕУрйЬр╣РраИ ╘дсв╗рдВ тАл┌атАм╩╜раИ ╟БтАл▌ТтАм╤всИЬ▄╖╙ж▄╖╙ж ╦ЩсдВтАл┌атАмсиасЙв'3&/5"/"$ рг▒ ▀╕рйЖ раИ╨ореб▄▓ро│сЬИ╬╜ раГр░▒тАл┌атАмр▒ЫраИ▄░р╕Тр╖И 41" сД╜сЮУ сИЬсзЪ╩╣╨ЪсВВр░Лр╢асИЬраЖсТм╠╢ ╘╢═И╩╣ ржЛ╙н═И╩╣NEW

═░▀│╟Кр╛м╦Й

www.sinoquebec.com

╟Еро│сДзрмНсХЪ45-"63&/5рпЩсАира┤╙Ьс╜Р╙жр┐ЧсЙа╤╛ тАл ▄ТтАм╙╣╙╗ рбЖрбП═░снжсИд раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝сЙЖсЮ╗ ╘дсв╗ рдВ ╩╣ .-4 

Email:shaobo88@gmail.com

XXXIPNFRVFCFDDPN

╟Е 45-"63&/5рпЩсАира┤╙Ьрг▒рддсдЛрмЕ╤╛тАл ▄ТтАм╙╣╙╗

.&;;"/*/& рбЖ сЛЪ╥Б."3$&--"63*/ ╠Усдп саУр╛мсДКро┤╬ж ╩╣ .-4 40-% 40-%

 

═ЫсД╜: (514)315-4197

╟Б7&3%6/тАл┌атАмсиасЙвтАл╦Й╫╖тАмр┤Н раИ╨оснжсИд╩╣╙брг░ро┤сФн рбЖ сдЯ╒ЛроУ█╡ ▀ер▓всКНсБ╕сдм ═И╩╣

╟Б╙орб┐тАл╦Й╫╖тАмр┤Н тАлрг▒╦Й╫╖▌ТтАмроЕ╨Щ╩╣ ╘╢═ИсДЗ╩╣ ╟БсндсдВ7&3%6/тАл┌атАмсиа╨Ъро│сЬИ╬╜рг░рйЬ сНП╬ЗтАл┌атАмр╡┐смГсдВр░е тАл┌атАмсиа ╒ЙсИЧтАл╫╖тАмрдЖсбУргЙ со┐спЭ ▀ер▓в р╖╕р╖▒╨ЬтАл ┌ЖтАм╤лсз╛╥БргЙ ╟Б▄▓тАл▌ТтАмркЕсакр╛м╦Й ╙м═о ╩╣ р░есЮУриТр▒ОсВВ ╦Цре╢ ╙╣раИ рг░ро┤сФнрбЖ раИ▄░╧всв╗═о р╡г╙орйЬ сбУ╧Ш ╓жсЮЫ ═И╩╣NEW сБ╢риТс║У ╟Б╙орб┐#3044"3%╙Ьр┐ЧсЙарйЬ ═о╠ЕрйЖр╜┐╨осЫг ╠Усдпро┤ ╟БсаУр╛м╦Цре╢╨осДЬ╤╜сЬ┤рдпржЛсо┐сдЛсйЩрдЖржктАл╫╖▄╖ ╫лтАмрдЖслВ ╬ж ╨Ьсв╗╤лсз╛сТпргЙ╦Цре╢ сЕУрйЬр╣РраИ ╘дсв╗рдВ тАл┌атАм╩╜раИ ╥С ╥и╨Ь▄╖р┤Н раЖр║╕р▒ОреЫ╩┐ро▒ сНОсНБ╩┐сНП ро│сЬИ╬╜ ▄╖▄▓ ▀╕рйЖ раИ╨ореб▄▓ро│сЬИ╬╜ раГр░▒тАл┌атАмр▒ЫраИ▄░р╕Тр╖И 41" сД╜сЮУ сЭ╣тАлргВ▄лтАмр░Эро│ ▄╕▄╕сжП╘║са╜сиР рг▒╤Л╤╜╩╣ рдЖ╦ЮсНВсЦ╕▄▓ ржЛ╙н═И╩╣ рг▒ сАЧтАл┌Н┘┐тАмржктАл ╫лтАмсНПтАл ═Чр░║▌ЭтАм╤мсЦЕсй▒сг╛с╣║ ╟Б╙орб┐#3044"3%╙Ьр┐ЧсЙарйЬ ═о╠ЕрйЖр╜┐╨осЫг рг▒ ╟Б$%/тАл▄╖╦Й╫╖тАмсЫгс│жсзЪтАл┌атАмр╡┐тАл╦Й╫╖тАмркЕсакр╛м╦Й смГсдВр░е╒Й рддсд┤ сЕУрйЬ р╣РраИ св╗рдВ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ раГр░▒тАл┌атАм ▄╖╙ЭсмТ ▀ер▓всКН ╦УтАл╦Й╫╖тАм$0/%0 рг▒роЕ╨Щ╩╣ ╘╢═И р▒ЫснНрнн═И╩╣/0-&("-8"33"/5&& сДЗ╩╣ ╟Б╙орб┐#3044"3%╙Ьр┐ЧсЙарйЬ рг▒рддсд┤═о╠ЕрйЖр╜┐ ╟БргЙ╦Цре╢с│жсзЪтАл┌атАмр╡┐сдЛсйЩ╓ЭтАл╫╛тАмржЛсо┐рдЖ рг▒сЦ╕╦Йсои ╨осЫг сЕУрйЬ р╣РраИ ╘дсв╗рдВ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ раИ╨ореб ╩╣ ╘╢═И╩╣ ▄▓ро│сЬИ╬╜ раГр░▒тАл┌атАмр▒ЫраИ▄░р╕Тр╖И сД╜сЮУржЛ╙н═И╩╣ ╟Б-"7"-сЬ┤рдпржЛсо┐рдЖ рг▒╤Л╤╜╩╣ ═И╩╣NEW ргЙ╦Цре╢рг▒$0/%0╨ЬраЯ ╦ЩсдВтАл┌атАмсиасЙв рдФ▄╖сКН╩╢╤м р░и╥л с░│р│БсЬИ╬╜ сЕУрйЬраИ╨осв╗═о╧▒▀ЪслН ▄░╥кр╛▒▄╖сТм 26*;*/046#сЬ┤рдпржЛсо┐рдЖ ═о╠Е-"7"-ргЙрг▒сЦ╕╦Йсои сБ╕▄╖смТ сНПтАл═о▌ЭтАмсО╡тАл▄ШтАм╧ШржЛ ╘║сЙа╘А╨Щ═░ р╡УсдАсмгрпР╘ЯсЬ╣ ╩╣ ╘╢═И╩╣NEW 40-% 40-%

╟Б-"7"-сЬ┤╠ар░╜саНрдЖ рг▒сЦ╕╦ЙсоисДЗ╩╣ ╘╢═И╩╣

╟БтАл┌атАмсиасЙв*#&37*--&тАл▌ТтАм╙жс║Б1-&9с║Вр░дсИЬсзЪ ╟БсЧЗсЦмсждрг║тАл╠Е═о ┌ЖтАм.0/53&"-╙жра┤рпРсв╗сИн╩╣     рйЬ ╤Е ╬З сдЯ ╒Л сТм ═░ ╓Ц ╤в сИЬ сЬ╡ ═И ╨Ь сеК рг░ро┤сЛЪтАл╥Г ┌а┌ЧтАмсд┤╒ЙсЛЬсЧЗсЦмсжд сйШсзЩсИ╢▀┐ сДЗ╩╣╘╢ ═И сйПсЫа╩┐сСЮсаЭр╡Ы ╦╗ро┤снЙрмб╬Шсак╬╢сЭ╝рпЩ ╩╣

рмЬр╢Ьрд│рвРтАл▐ШтАмрзЫсВКсБ┐сакр║Жр╛▒сЭ┤тАл╠Ц┌атАмсНВсЭнсмЗра╡р╕И╨ОсБ╢соЦран

щШЕшп╗хЕичЬЯчФ╡хнРчЙИя╝Мф╜УщкМхкТф╜УцЦ░цЧ╢ф╗г: www.sinoQuebec.com/newspaper

═░▀│р╛м╦ЙсЛ┤сдд

рййсд┤╦Г╦ЙсЛ┤сФнтАл┌ГтАмсл▓ ╦Эрзе▀╢раСсО╡╦Й ркПсУЗрансУЗр╛▒сеШсЮпр░ержВ╦зтАл▄втАм╥ксДй


魁北克的创新与发明(六)

22

魁北克:环保新突破

人 在 蒙 城

根据2011年10月的官方统计,现在地球 上生活的人已经有70亿人了,人类生活所需 要的食品,交通,供暖,工业和娱乐等日常 所需都离不开能源。因此,近年来能源行业 蓬勃得到高速发展。 人类在最近100年以来勇于创新,一直 在寻找新的方法来制造和运输能源。但是, 除了技术创新,面临的最大挑战仍然是要生 产大量成本低廉,并且且易于存储运输的能 源,以满足人类日益增长的需求。蒙特利尔 HEC商学院教授,也是能源政策方面的专家 Pierre-Olivier Pineau指出,在能源发展的问 题上,人们不应该仅仅依靠技术创新,而且 也需要公共政策的创新。 几位能源方面的专家确定,该领域最 重要的创新和最有前景的方向。他们回答 的多样性表明,解决未来的能源发展问题 不会有一个万能的方法,而是多种组合的 解决方案。 渥 太华 大 学 经 济系客座 教 授 J e a n Thomas Bernard和INRS能源材料和通讯研

-POHVFVJMளੜ

一 鸣

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

编辑/悦语

 ᅓੜ ‫ڠ‬ʽᢻं ͈ Ӊሯ ̓᤯Φѽ˱Мᢻѫ᧾ҁ᣹-POHVFVJM‫ڠ‬ᨠቢ ᰳࢎௐൿὋМᢻᄯ᣹ࡳʼ፮ጲ‫ڠ‬ᨠ1BQJOFBVቢ

धԦ‫׷‬Les Habitations Maxym Inc.

究所教授Gaetan Lafrance表示,虽然人们不 是最近才开始寻找成本低廉的,清洁的新能 源,但风能的应用仍旧是过去二十年中最重 要的创新发现。 Jean-Thomas Bernard教授介绍,有能力 生产某些型号的风力涡轮机的企业数量有 限, 致使这些企业至能够控制规模,降低成 本,这在25年前是不可以想象的事。在一个理 想的环境下,我们可以达到大约每千瓦/小时 1毛钱,甚至到7分钱的生产成本,许多其他形 式的能源相比,风能还是比较实惠的。 Gaetan Lafrance相信,成功地将大型风 力发电厂嵌入在电力系统中,科技上已经前 进了一大步。魁北克是加拿大第一个省确定 了将风力发电占总发电量的10%的目标,非 常富有前瞻性。

风力能源发展大事年纪 1100年:风车发电 1840年:生物质气化炉出现 1859年:挖掘了第一口油井 1874年:建设了第一管道 1892年:蒙特利尔第一个水电发电中心 (Lachine运河) 1939年:核裂变 1946年:地源热泵 1954 年:发明了太阳能电池和太阳能 电池板 1957年:核电厂成立了 1967年:提炼了焦油砂 1971年:首个海上风电场建立了 1973年:石油危机 1980年:通过水力压裂水平井钻井 2015年:氢燃料汽车将会出现 除了风能以外,下面我们一起看看其他新 兴的清洁能源科技发明。

ҫ ˖஠֦លὙృౣ᭔ ᠝൛న Б᠟ଡΘ

它的电池。电池必须保证安全,高效,经久耐 用,易于充电。魁北克水电研究院因其对电 池材料的研究而参与了未来汽车的发展研 究项目。有前景的解决方案已在其尖端的实 验室,以提高目前市场上的锂离子电池:使 用锂磷酸铁和纳米钛酸盐粉末。该公司持有 的北美和欧洲的磷酸铁锂电池的 专利,纳 米钛酸盐的世界知识产权。这些新一代电池 可以用在特别是混合动力汽车,自行车和电 动滑板车上。

地热(géothermie) 地 热能从公元前就开始使用了。地球的 热量是一种廉价又环保的能源。但在当代, 尤其是80年代,由于地热系统的安装做的很 差,对消费者造成误导。为了解决这个问题, 加拿大Coalition的地热能源公司对地热质量 标准作出计划,以恢复其昔日的辉煌。他们 目标是要成为最安全可靠和最先进的承包 商,落户,符合标准和法规。该公司老板专家 Jonathan Théorêt认为,通过地球自身热量 所产生的热能,是一种廉价清洁的能源,具 有很大的发展潜力。 潮汐能源 (hydrolienne) 在 各种尝试寻找各种新的可替代清洁能 源中,潮汐能引起了魁北克的重视,因为在魁 北克地区存在许多河流。事实上,高速流动的 水提供了潜在的能源。潮汐是通过带动涡轮 来产生电能。在流经潮汐时,带动叶片转动, 使得一台发电机产生电能,然后通过海底电 缆向岸上发送电。目前正在世界不同的地点 进行测试,通过在2010年9月在圣劳伦斯河 上的测试,预计潮汐涡轮机发电的潜力将是 30,000兆瓦。

可充电的混合动力 (hybrides rechargeables)

新型可充电电池 未来电动汽车的成功很大程度上取决于

几位能源专家都表示,在等待真正实惠

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

Top 3% across Canada ੣ଡ

PRESTIGE

514-999-2918

Agence Immobiliere

ᄋࠑ‫̖ڠ‬

QR code for smart phone

МՂ514-744-0575 ͛ᄽ514-744-3132

的全电动汽车到来时,丰田销售首先推出的 混合动力发动机汽车,是目前真正解决电动 汽车的一个方案。Gaetan Lafrance说,从石油 消费量显着减少的角度来看,可充电的混合 动力是目前最有前途的能源,它节省成本,更 有效率,解决城市污染问题。该项技术所面临 的挑战是,如何使两种动力发动的引擎更有 效率。丰田汽车在这方面提供了一个很好的 解决方案,开发了可充电的混合动力汽车。

新型页岩天然气(gaz de schiste) 页岩气的开采对环境造成的影响是不 一样的。根据加拿大复合材料和数字物理研 究主席Normand Mousseau介绍,在大型水力 压裂的开采过程中,页岩气所产生的波长不 同的能量谱。 Normand Mousseau 教授解释,这项新能 源开采技术,正在改变全球能源竞争激烈的 现状,节省了大量非传统碳氢化合物的成本。 可预期在不久的将来,北美石油天然气价格 会因此减少四分之一,而同时如何运输这些 天然气能源占有越来越重要的作用。

垃圾再生能源 (biométhanisation des déchets) 在魁北克,每年产生13万公吨的废物垃 圾。面对垃圾管理,魁省政府终于意识到, 垃圾存在着的潜在的能源。为了帮助各个城 市通过厌氧消化来处理垃圾,魁北克政 府 推出的有机物厌氧消化和堆肥处理的方案。 含有细菌的沼气池可以将有机废物转换成 沼气。这种有机沼气可以用来产生电力或变 成市政车辆的燃料,沼气发酵残留物还可以 变成肥料使用。 在Rivière- du-Loup镇将成为魁北克 的第一座城市,拥有垃圾填埋场垃圾沼气处 理厂。蒙特利尔在2015年也将有它自己的垃圾 沼气处理厂,未来几年在Laval 和 Longueuil 也 相继拥有自己的垃圾沼气处理厂。 宏观环保集团总经理Jonathan Théorêt表示,能够就爱那个垃圾变废为 宝,产生再生能源,不得不说是人类又一项 重大创新。

իಝԦ

www.timngo.com

Tim Ngo

Chartered real estate broker

790 Décarie, Saint-Laurent, QC H4L 3L5

‫̖ڠ‬ፂጡ

ዪឥ ‫ڍ‬ឥ ᡔឥ ໼ࢶ ᔭ஠ ก஠

ࣱᨚᆂ‫ࣱ͕ݑ‬ሑ‫ݑ‬Ԣࣱᄆ᧚‫᧚ࣱݑ‬ᨚ‫ݑ‬ ఴ ̠ ᤔ Ѭ ᭉ ᜵ Չ य ഍ ᄧ ̾ ໗ ᡛ ˻ ࠑ ֖ અ ᠪ Ꮷ ᄉ ᭉ ය ឯ ᐎ ጆ ੇ Ṻ ᒬၿԟ᜹ ᒬၿԟ᜹

$$BWFOEJTĬ࡛০ᄊழࠒ‫ڇ‬ ፏ·ᄉ‫ͮڦڠ‬Ꮅ

ᤂ7JMMB.BSJB 7FOEPNF֖1MBDF4BJOU)FOSJኍ‫ڠ‬ᨠቢ

γШ‫ݝ‬

www.sinoquebec.com

4126 Rue Courchesne, Laval, H7T 1W4 2月26日 周日 2-4pm Ӧ࿗በੜ ӹࠈ ӻ๐ร ੣ᫍКᜈνԘੜˀ‫ڠ‬ʽࠈγШᓡ ‫ᦏࡎˏݝ‬௦ఱ‫ڠ‬౛ ႂఋච ѫͳ यчචԢʶ˓‫ڠ‬ʼຣฒ෈ ൥ᛠҁࣄ ‫ܢ‬ቢ ᤂᰳᤳԀԺЙͰঋ੣ ३Զ͈ 

ளᄧʼ

2441 Robichaud Saint-Laurent, H4K 2V8 2月26日 周日 2-4pm ࣱतሶ‫ڌ‬᪙ࡓ ᅓੜ ๐ ԏ ࠔ஖ࠆԉ ܷᯋԉ ֖ܷԘੜԢ ൂఱൄ಄ ளቓ ளᩓᆂᆑᢻҁ థᢻ ੜ ‫੆߸ंڗ‬థ‫ܝ‬༮ ᦤա֖шੜ Ꮎ ᜹ᆑ‫֖ڠ‬Րᬒ ‫ڠ‬ཁʶึ᥵ࡏ᭣࣡ ̝Ѭ Զ͈ ᭣ᄹʿԺ

ளᄧʼ

Saint-Laurent / 2849 Place Nigen Ӧ࿗በ$PUUBHF ᫍᡓܷӹࠈ Ӧ ๐ԏ धஉयࠆԉԢᮿԉˏࡎᦏ ௦ఱ‫ڠ‬౛ ӬᢻंࣛҪབ ᢻ᥊ʼ థˏ˓Ϣᢻͮᤂࣄ‫ܢ‬ቢԢ༡ᢻ ቢ‫ͮူڠ‬Ꮅ·ԺበԀЙͰԶ ͈ 

ளᄧʼ

Saint-Laurent / 391 Khalil-Gibran ࣱतᰳುӦ࿗በᐎଅѾ ‫ ܒ‬ӹࠈ Ӧ๐ԏ ˏࡎᦏ௦ఱ ‫ڠ‬౛ ࠔ஖ௐ࠺ᄉԘੜࣛᔈ࡯ࡷԻ ᭦Րᬒథᡓܷఱ᫹ԻԺ൥ᛠҁ ࣄ‫ܢ‬ቢԢ༡ᢻቢ ᤂ$PUFWFSUVܷ ᛣ М‫ߥ چ‬ಢԢ$-4$᭣࣡Φѽᄉ ͮᎵԶ͈ 

1SFTUJHJPVT5PXOIPVTF

 ሯ ᡐ

ளᄧʼ

ᡂᤞ͇ʿ᩠ᨁࠑၸႂ٧

nuns island / 250 Ch. de la Point Sud on 23rd floor ៷ӧМࠟ ͮ̅഍ ԺᲙᅯᗛۡᎾ ௿ ࣰࡆ ӹࠈ ๐ԏ ܰ Ҫ ʶ ࠈ Ю ᢻ ͮ ध உ य Ԙ ੜ ᝹ ᝟ ௐ ࠺ ࣛ ᔈ ࡯ ࡷ Ի ᭦ М ࠟ ᝹ థ ࠈ Ю֖ࠈܰຣฒ෈ ϣᢵੜ ಺ૅԢ ᗡ ී ๐ ࠈ ဖ ܑ ࣷ ᭡ ͮ Ꮅ · Զ ͈ 

͕৻యథᬌ

ᅓੜNjᅓੜNj‫ܬ‬यᮆ഍ࣛࡓᮆᔈ‫چ‬ ࣛፋ৥Кளᄉۡࣉၶาͳᰍ యࢹርР‫ݒ‬Мࠟ ᨁ኎ຈѕ‫ڗ‬ፆౝ

ௐ࠺ᄉ᝹᝟ ࠔ᫪ᄉ᜼᧘ าҦᄉၶา᮲ಪ ࣱత̓ੜ

࿗ࠑӧ̠̼ူ

ࣂ‫׫‬

LD

45% SO

Saint-Laurent , 2967 Carroll Ӧ࿗በੜ ӹࠈ ளᜈνӻ ๐NjӐ‫ࡓࠈݢ‬ᮆNjԢቓԻԢ‫ڠ‬ ʽࠈܷՐᬒ ్͇‫ ݝ‬൥ᛠᒯ༡ ᢻቢԢМ̓ᢻቢ ᡓࣉ М‫ߥ چ‬ ಢ ᤟ Ջ ᯪ ൒ ᠓ ੜ Ꮷ ঋ ள ͈ 

ளᄧʼ

Chomedey (Laval) 2930 Rue Alphonse-De Lamartine ៷ӧӜ ࣱत࿗በੜ ӹ ࠈ ๐ ࠈ ӻ ၶ ᫍ ध உ य ࠆ ԉ ᯋԉҪʶ˓ࠑऐԉ‫ڙ‬ʶ഍ௐ ࠺ԘੜࣛᰳጞԘੜΘХ ܷՐᬒ ࣛ ܷ ᭚ Ի ˏ ࡎ ᦏ ௦ ఱ ‫ ڠ‬౛ ‫ڠ‬ ʽࠈ߸੆ ˖ܼቆុ֖˖ܼխ ࠹ԤᢻंԢࠔ஖ᢻ᥊ॸᄹԶ ͈ 

ளᄧʼ

Saint Laurent,1540 Decelles 4U-BVSFOUӜᎫథ‫ڠ‬ᄋ࿗በࡓ̓ ᤯ழΦ ʻѫ᧾൥ᛠҁ‫ڠ‬ᨠ ᭦ሤ ͷࡆԺҪतNj᧗त અᠪγϘ ᯪᤤ ˉ˞ࣱ᣿Ҟᒻ Զ͈ థ਒ᤳᤳ Ӈܾᓡ఺ᄋࠑ‫̖ڠ‬Ԋ Խৢˣ ζ᝗γ᝼ ྱѾ଍ᕚ

ࣂ‫׫‬ Saint-Laurent 6750 Henri-Bourassa ,W.#107 ள‫ژ‬Ҷ͟థ‫ܥ‬భ‫ڠ‬ӜࣱКள $POEP ͮ̅ᰳီ‫ڣ‬ʼ ᅓੜ धஉ᝹ ᝟ ဗ̼๐ࠈ ࠈЮᢻੜ ѫͳयч චܰҪుఱಜిᄉሒࣰ̠Ի ࣰ ழࡆࠃၸ᭦ሤ Զ͈ ள͈  ԀԺЙͰ᭣ᄹʿԺ

γШ‫ݝ‬ Saint-Leonard 5985-5987Rue De Bellefeuille ణᤂፂ᣾᧗ளᜈνᄉܷ‫ۋ‬EV QMFYGUYGU YӦ ࣛ‫ܝ‬༮‫ڠ‬ʽ ࠈ աԻ Ԙੜ ӹࠈ֖๐ࠈࡎ ᆵఱ‫ڠ‬౛Ӭᢻं ႂབၿͰਖ਼ ஂ ̶  ˓ ܷ ‫ ۋ‬᫹ Ի ܷ Ր ᬒ ‫ڠ‬ ူͮᎵ‫߶ݝ‬᭡ᛣ᥊ॸᄹṺ͈  ঋ

ளᄧʼ

Saint-Laurent , 331 Khalil-Gibran त̅ ӹࠈ ๐ࠈ ร੣ ᫍ ࠑऐੜ‫ڠڙ‬ʽࠈ Ԥᢻंध உयࠆԉ֖ᮿԉ ˏࡎᦏ௦ఱ ‫ڠ‬౛ဗ̼ࠔ஖Ԙੜࣛᔈ࡯ࡷԻ ᭦GUYGUᄉܷఱ᭚Ի˖ܼ Θఋቆុ൥ᛠᒯࣄ‫ܢ‬ቢԢ༡ᢻ ቢ ᤂ#PVM$PUF7FSUV М‫ߥ چ‬ ಢ ᡓࣉ$-4$በԀЙͰॸ ᄹԶ͈ 

ࣂ‫׫‬ Montreal Est (Mercier) 1873-1879 Liebert અᠪ‫ͮݝ͗఺ݝ‬ᎵѢሜྫྷ ˉ 9ܷӦ ൣᐿ᭦᫹Ի 9Ӧ ප ႂఋၿሜਖ਼ஂ̶ γШ‫ࣱ ݝ‬அЙ  ᤂߥಢ֖Мᢻቢ ௛Ѣ ሜ ͈ 


сФЙсФЙсд┤тАл█ЛтАм

Cou

р╕ар╛Ыр▓▒рбЖ▌ВржбсВШ р╕ар╛Ы р╛Ыр▓▒рбЖ▌В рбЖ▌ВржбсВШ ржбсВШ

чмм

23 чЙИ

╨Ь ╒В с╜Щ ═Ы сД╜ с╜Щ

JOGP!SFBM FT UBDPN XXXSFBMFTUBDPN ╨Ь ╒В тАл ┌ж ┌атАмс╜Щ-PVJTCPVSH #SPTTBSE2$+:)

с░┤роНсЛ╡сФотАл┌ДтАмсл│+ ╦Д╦КсЮФ╬╖р░й╥м

сРЖтАл▌ЯтАмсЦИ514.815.0668 Certified Real Estate Broker сРОр╛Й 5XHGHOD/RLUH%URVVDUG -<+

.":;)6р░╖р│ОReal Estate Broker

╒ЙсИЧсЭ╣ро╢ ╘╢═И 

╦Цре╢ ╠Усдп╬ж╤╜ ╙г╧Шр╗╖╥жр▒Ьс░│ ╘╢═И╠и 

сЧЫ █б ргЙ ╨о ргЙ╦Цре╢скЩрбУ

р░┤╨Ь╒ВсАЧр┐ЧраС╠╝сА░ро│рдз╘жркЕсак╨ЬраЯр┤НсДз

сЧЫ █б ргЙ ╨о р░прйЬ╤втАл╫лтАм

р║ЭсХ║сФИтАл┘╜┌ЖтАм╙ж╨ЬраЯ ╙ЙсВВ┘з сФИтАл┌ЖтАмрп┐сЬ╣ раИ╨осв╗ рдВ ╧гсв╡рйЬ ╦Й╦ЮсФИтАл ┌ЖтАмсдВ▄╖▀е╟ЛсПдр║а╟ЛргЙ╦Цре╢ ╘в╩╢╤мсБ╢р╕▓сЭ╣ро╢ сдВтАл┌атАмсиасЙв сИЬраЖсИ╢▀┐ ╘╢═И 

═о╠ЕсЧЫ█бргЙ╦Цре╢тАл╦Щ ргЫ┌атАмсдВсПдр║а╘всдБр╖▒ ╙г╧Шр╗╖╥жр▒Ьс░│ р╡др┤НсДз╨ер░ер░гро│совсДЙркЕсаксА░ржП сБ┐р░г═ХсИСсДЙрдз╘жтАл┌ГтАмсл▓ р░г▄╖сДЙ╬│смЦ╨Ь╒В р░г╘║сндсДЙсКнсА░╨Ь╒В ╘вр░г═Хрз╗сДЙсйПсЫа╦Эрзермб╬Ш╩╢р▒Нс┤Ьр░и╥л ╠УрйЬ╦зрпР╦Эрзе╒ОрпРрмб╬Ш╤всИЬ╒Л╒О рпГснЙ╠ЭсТмрййсА░ рпжрзер░г╬Зр░гроЙре╢сДЙркЕсак╠Ц╓╡сд│р▒ОсВВр▓ЙсЮЫ╦АсЭасаУ

р░прйЬ╤втАл╫лтАм

╨Ъро│тАл▄мтАмрдп$POEP╤втАл╠Е═о ╫лтАм-BDIJOF╦А/%(╙Ь╠УсВМсДЙ со▓р╢┤раВтАл ┌атАмсНП╬ЗсДЙтАл═осА░┌атАмсО╡ сМКсе╡-PZBMBр▓втАлрйЖ ┌ЖтАмр╜┐сДЙ сЗк╙ЬсАЦ▄С╘всжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢ снжрак╨ЬтАл ┌ЖтАмсдВра┤▀есбУргЙ ╨Ьсв╗ сДпсг╣тАл┌атАмсиа с░Бсв╗╤лсз╛сТпргЙ╦Цре╢рзесА░риЖсБ╢р╕▓сДЙсКГ╩╢ сддрк╕╘╢═И сбР

╠УсдпсБ╢р╕▓╬ж╤╜

ргВтАл╫лтАм

8FTUNPVOU╙Ьрг▒сРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАм╙╣ рйЬ ╙╗р╣Р ╨ЪраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝╤Зр░Л тАлрйЖ▀╕рдВ┌атАм св╗рдВсв╗═о ▄╖снЪ╘╗сдВ7FOEPNFтАл┌атАмсиасЙв╘всБ╢р╕▓сЭ╣ ро╢╘╢═И 

-BTBMMF╙Ь╨Ъро│сРОрмЕ╤╛тАл▄ТтАм╤втАл┌а ╫лтАм╩╝рбО сбУ▄╖снЪ╘╗ раИ╨о ╘дсв╗рдВ сМКсе╡"OHSJHOPO╨ЬтАл ┌ЖтАмснжраксаУр╛м╦Цре╢ р╡есЫа╘║сТптАл┌атАм сиасЙв сТмсЫасв╗сеК ╤лсз╛св╗сИнсТпргЙ╦Цре╢ сАЦ▄С═Хсм╡ сБ╢р╕▓╬ж ╤╜╦ЦслН╙м═о╠и╘╢═И сг╖сЭЗ╙м═о╠ир░е р░г╒РтАл ▌ТтАмржЛрйгсПзрейр░Э▄▓саксЭмсЮпр▒ОсВВр▓ЙсЮЫ

тАл▌ЭтАм╙ЬтАл▌ЭтАмсДз

1MBUFBVрг▒рдд╙жтАл┌атАм╩╜▄╖тАл┘╜тАм╙ж ╦Г╦Й╨Ь╒В╨Ъро│сЬИ ╬╜ р╡есЫасТптАл┌атАмсиасЙв ╒РсмТр┐ЧсЙа╤в╘п раИ╨ор┤Нр│Ш р┤Н ╩╝╦ПтАл╫лргВ▌ТтАм╤в ╠ир░ер░г╒Р╩╢тАл ▌ТтАм╙З▄╛сУбр░║╘╢═И 

сЬ┤рб│%PMMBSE%FT0SNFBVYр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАмсЕУ рйЬ р╣Р╘П тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ раИ╨осв╗рдВ рбУсоЖ сЙУ рйЩ тАл┌атАмр▒Ы св╗сеК ╘ШрйЬргВсПбро│╦ЩсдВ▀ер▓в╘всаУр╛м╦Ц ре╢ ╠Усдп╬ж╤╜ ╘╢═И 

40-% 40-% р╡ЧсаУ╠псд│ сЦЕ▄╛сУбр░║ сд│р▒ОсВВсоФсМЭс╣║ ╟Б╒П╙Ь╒Пр▓вс║УтАл┌отАмсЦ┐╠Е3PTFNFOU╙Ь ╦ЩсдВ╒Пр▓в$PMMFHF+FBO&VEFT ╟Б╠Усдп╬ж╤╜с║Ур╡есЫа╤лсз╛сТп+PMJFUUFтАл┌атАмсиасЙв ╟БсАЦ▄С═Хсм╡с║УсндсдВ.BJTPOOFVWF╨ЬтАл┌ЖтАм ╟Б╓╡саО═ХсУбс║У╨Ър╢┤р╕КсНЖр▒Э ╩╢р╕╢сБ╕рйе сЭ╣сЭЯрпРра║

╨Ъро│сЬИ╬╜ рмб╙Й╨Щ═░

0╙Ьрг▒р┐ЧсЙарбУ ╙╣раИ р╣Р╘П тАл┌атАм╩╜раИ▀╕ -ро│╙Ь▄▓тАл▌ТтАм╙жр┐ЧсЙа╘всРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАм╙╣раИ р╣Р╘П ╙м 4╙Ь▄╖╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАмсЕУрйЬ ▀╕роЮр╣Р╘П сЭ╣ сФИ тАл ┌атАм╩╜ раИ ▀╕ рйЖ ▄▓ тАл р▒Е ▄ктАмроз ╙г сМЮ ╨Ъ р╢┤ р╕К сбУ ▄╖ рйЖ ╬│╨исБ┤╬З ╒РсмТтАл┘╜тАмро┤раФроЦ сЗк╙ЬрйЖр╜┐ р╡есЫа╘║сТп св╗рдВ ╨ЪраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы сЬИ╬╜сАЧ╠╝ ╦Ц▄╝рл░р╢а сТм╥осв╗рдВ сЭЯсНЖр▒Э╒ЛсА░ ╨Ъро│сЬИ╬╜ раФроЦ╒РсмТ ргЙтАл┌гтАм╩╝ слВсжасеРрмМ┘з сАЧрйЬр░прйЬ═И р▒Ь╨е╙г╧ШсЙЖслН ╙З▄╛сУб ╩┐╘║▄▓сЬ╕сДЙрйЬтАл █ЛтАм╘╢═И снЪ ╘╗ тАл ┘╜тАмро┤ ╒Р смТ ╦Щ сдВ ▀е р▓в ╘в тАл ре╢ ╦Ц ╦Й ╫╖тАм╘╢ ═И ╨Ьсв╗сЙв╘в▄╖╨ЬтАл ┌ЖтАм╘╢═И р░║ ╘╢═И сбР сЮЯрз░сЮпр▒ОсВВр▓ЙсЮЫ 

#SPTTBSE

╙о рб┐ ╩┐╘║▄▓рей -ро│╙ЬсРОрмЕ╤╛тАл▄ТтАмсг╖сЭЗ╙м═о ╙╣раИ р╣Р╘П ╨ЪраГр░▒тАл┌атАм р▒Ы сбУ▄╖раЖ╘Й╘втАл┌атАм╩╜раИ ╘ШрйЬсжар░ераГсБ╕р░╜р╛мслН раФ▄╖ р╢┤р╕КснЪ╘╗ ╘╢═И 

╙о рб┐ тАл┌атАм ╙Ь сбУ▄╖╙жр┐ЧсЙа

╦╗рйЬсдЮсБ╢риТ р░гро│═Ир▓к

(SFFOGJFME1BSLрг▒▄╖╙жр┐ЧсЙа╤╛ тАл ▄ТтАмсЕУрйЬ р╣Р╘П раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы тАл┌атАм╩╜ раИ▀╕рйЖ раИ╨осв╗рдВ раФроЦ╒РсмТ ╠Усдп╬ж ╤╜ ╘╢═И 

сБ╛снН▀┤ ;IFOZV5JBO р╛▒сЭ┤тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

$IBSUFSFE3FBM&TUBUF"HFOU

╦Щр╖▒рг║тАл┌ЖтАм

-POHVFVJMсбУ▄╖╩╗рбОр┐ЧсЙарйЬ сЕУрйЬ ╙╗сБ╢слН ргЫсИТраСр▒жтАл╦У┘╜╓Ц┌ЖтАм╧всв╗═о▀╢снб сТ╜сдЯ╨осЫг ╤лсз╛╥Б▄╖."--╓ЦсЧВ╒П1"3, ╤лсз╛╥БтАл┌атАмсиа ╤лсз╛╥Б%08/508/тАл╫╖тАм ═░╦ПсБ╕ р╗╖╥жрпГсмМ╦╗рйЬсдЮсЦ╕╦Й╦Цро║спЭсБ╢риТ ╙Йрк╣╩╢╤мсБ╢саИрв╣╨е╩╢╠асгПр▒ЪсНВсЦ╕ рпГсЮе сЭТсЬ╡р╢║ сдЯ╒Лро│сИзр╢ЮрйК═М╦ЙраСсИзр╢ЮсЭМсмУр▒Н═З╦Й╦ЮсИОсЧЫ ╘╢═И╠иржЛсПзрей

*MF1FSSPUрг║тАл ┌ЖтАм╙│тАл рбЖ╩╣┌атАмсЖВрдд╥крлЕ▄╖ рдп╤╛тАл ▄ТтАмсЕУрйЬсжар╣РраИ ▄░реН╘░сБЪ╨оро│ сЬИ ╨ЪраГр░▒тАл┌атАмр▒Ы тАл▄ЭтАмр╝о св╗рдВ тАлрг╖▄к┌атАмснб╦Щр╖▒ сг╖ ╘╢═И 

╠КрпасО╡╦Й╦Эрзер░и╥л ╠КрпасО╡╦Й ╠Крпар░и╥л рбПсЧЫ█б╠Г╙арг▒с║ЕсЛ┤сдп╦ЦсФнр╕Броа ╠╛╦ЧраЬсДЙтАл╠Ц┌атАмсНВс░Н╘в▄▓рг▒рддсКТсЭ╣сЭЯ╟Лро╢рв╣╓Ц═д═ИсНВс░Н сЙйсЮУ╦Эрзе▀╢рбП╦м╦Йрмб╬Ш╨Ъснжр░и╥л

рйЬ╠Ц╦╗╙нсБ╢риТсгАсЭз╨СсаЯ╓жсЮЫ╨СсаЯ═д═И ргЙ╦Цре╢╥и╨ЬтАл┌атАмр╜Бс║У ╦ГраСсМ╖╒ЛсНВс░Н╦ЧраЬсЮУ╬╢роЫ╦ЙраЖрйЩсТп╩╝ 4U+BDRVFT.POUSFBM 2D)$( сВВсЮЦс║У ргЙ╦Цре╢╥и╨ЬтАл┌атАмр╜Бс║У

  BUJBO!WJEFPUSPODB

р╛м╦ЙрйлсКн ╟Бро│тАл▐Б╦Йр╛м▄ШтАмрйл сКнсА░р░и╥л ╙Йрк╣рйЬ рбУтАл▄ШтАм╧ШсПбро│ раИ╨о сЬИ╬╜ р╢┤сВВроЗсд┤сНд ╬╜ ╙╗сБ╢╬│р╕Ь сЙЖ рбУсг╛╨┐ ╥ЬсХШсмУснВ сКНр░┤╨Ь╒Вра▒╦ЭрдйтАл┌атАм сДЙ╦Й╦Юрмб╬Ш╤мраГсДЙ ргЮ╥п ╠╜рзесДЙр╛м╦Й ╬│рлЖр░г╬Зр┐ГржЦро│ тАл▄ШтАмр░и╥л

▀ФсА╣ "MMFO;IBJ р╛▒сЭ┤тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

$IBSUFSFE3FBM&TUBUF"HFOU

 

B[IBJ!GJWFTUBSJNNPCJMJFSDPN 6W-DFTXHV0RQWUHDO4F+&*

Agence Immobili├иre Real Estate Agency

LQIR#┬┐YHVWDULPPRELOLHUFRP рйЗ═В╬│сЭ╝▄╕тАл╫лтАм╤врзесДЙр╛м╦Йс║Е╒а╤╢╨СроЕ═┐сзЪ ZZZ┬┐YHVWDULPPRELOLHUFRP

р░Э▄▓рйЬр║╕ ╟Б-ро│╙Ь▄▓тАл▌ТтАмсРОрмЕрйК╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл▄ТтАм╤всИЬ сЕУ рйЬ ╙╗р╣Р раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝рл░р╢а ╦Ц▄╝╒н ра╣ ╦ЩсдВсаУр╛м╦Цре╢ ╠Усдп╬ж╤╜ ╤лсз╛сТпргЙ ╦Цре╢ р░дсИЬр░дро│рйЬ╤всИЬ ╟Брб│╨о╙брбЖсбФрбО▄╖тАл┘╜тАм╙ж╤всИЬ ╙╣раИ ╨Ъ ро│сПб╬╜ тАл▄ЭтАмр╝о св╗рдВ р╡есЫа╤лсз╛сТп-" 4"--&тАл┌атАмсиасЙв ▄╖снЪ╘╗сЕЙр░нргЙ╦Цре╢ со▓рп┐ ═ХсО╛ р░дсИЬ╠ир░дсИЬрбУспксдд ╟Б-ро│╙Ь╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл▄ТтАм╤всИЬ сЕУрйЬ ╙╗ р╣Р раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ ╦Ц▄╝рл░р╢а ╦Ц▄╝ ргВсИЬ ╒нра╣ р░дсИЬр░д ргВсИЬ

&RXUWLHULPPRELOLHUDJUpp &KDUWHUHG5HDO(VWDWH%URNHU

сВВсЮЦс║У═ЫсД╜с║У XXXGJWFTUBSJNNPCJMJFSDPN

ргЙ╦Цре╢сЧВ╒П рпЕр░┤ржЛсо┐╤всЭз

сА░

╠╝ р┐ЧраС

╨ЪсЖСсЖВсЛ┤╓╡▄╖рбУ╤втАл╫лтАм 

рдПсЦ┐╠Е╙орб┐р░гр╜Ц╙нсДЙ$╙Ь ▀╢снб╨осЫгрйЬ рбУсЛ┤ре╢сЭ╣сЭЯ сБ╕розсЭосЙВ р╛▒р╡│рддсд┤тАл▄╖┘╜тАмсЕУ рйЬ ╙Йрк╣╩╢╦У╦Ю╠атАл▌ТтАмрйЬ р╣Р╘П тАл▄ЭтАмр╝о св╗ рйЬ св╗═осДЙ▄╖сЖСсв╗сеКрдГр░ербЙр░е сД╜р▒Е раГрозр░есЮУриТсДЙ╦╗раС сЮпсВВсЮЦсоФсМЭ сЕКсЬ╕╦Э раГргЙтАл┌гтАм╩╝сИйр░е р░║═ЧсНПраксм▒рей

сА░

р┐ЧраС╠╝

═осО╡сНПрпГ╠ир░ергЙ╦Цре╢р░гсМТ ржДсаУр╛м╦Цре╢ тАл┌атАмсиарбОрпГ╠а ро│сДз ╩┐сЕ╗сДЙсЧВ╒ПрпЕр░┤сдЛсйЩржЛсо┐ рдЖр░есНВс░Нр░ЭтАл ▌ЭтАмрпГсНВс░Н╦Й ╦ЮрйгркБрйгроУ═Ч╦Эр╡в╦Й╦ЮсНВ сЦ╕▄▓рг▒ ╘▓р░еркЕсаксЭЯ╤▓ ре╝ сГЛ╤всЭз ргЙтАл┌гтАм╩╝╩┐▄▓сЬ╕сДЙтАл▌ЭтАмрдЖ тАл▌ЭтАм ═И▄╖р░ер╗╖╥жр░есЮУриТсДЙ сЮЯ рз░р▒ОсВВ

ро│сДз

ро│сДз

сЧЫргЙ╦Цре╢рдФ▄╖смГсдВс░│р│Б╨ЬраЯ╤втАл ╫лтАм╙орб┐р╢┤сг╖р┐ЧсЙасЯ╖╙з╤╛тАл╫лрг░▄ТтАм сдВтАл┌атАмсиа╟Л1"сбУргЙ╓ЦтАл┌ШтАм╤ЫсБМсА┐тАл╦Й╫╖тАмсЫг═о р╖▒рп┐ргЫсЖЙ▄┐╩╣▄▓рг░рбЖ▄╖сФИтАл▄╖┌ЖтАм ╠Ер┤НсЭЗ ╦Пснжр░есЙУ ╩╢снжсл╣╘╗раФроЦрпЩ╠Ь сЬИ ╘Й╩╗снжр░есЙУ╟Лс░│▄╕сФИ╟ЛсдпсдироЦ ╬╜сАЧ╠╝╩╢раИ╩╢╘Й╩╢╘Ш╩╢╙╗ сдЯраБра┤раС╟Л ╠Ь╦Ю╠атАл▌ТтАмрйЬ р╡Вр░▒тАл┌атАмр▒Ы сЖВсЖМтАл▄ЭтАм ▀есБ╢рйКсНВргбро║сЫасДЙ╩╝сАмро┐сТм═░ро┤╬ж ркЕ р╝о ▄╖св╗рйЬ╘║╧всгЩсв╗╬│╨и╩╢р╕╢св╗ сакр░Э╬ЗслБсИЬсЖАсИЬсжПребраУрпЫ сИЬсзЪроЕ╨Щ╦Ч сИн╠и╤л╥БргЙ╦Цре╢ рпжрзесА░риЖсДЙ ╘С р░дсИЬр╢Т╩┐саЯ╥жргЫ╧▒р╛мслН ╙Й═З ╓Жр░│рдО╧ЫрбУ ═ЧспЭ сИТраС╬┐╦мсжЙ ╘А╘║╨Щ═░ сВВ┘зрдз═И╠и╩╣╙б

╩╣сЧЫргЙскЩрбУ ═о╠Е▀╢снб╨осЫг ╠Усдпснгргбро┤ ╬ж сдВ╨Ьсв╗сЙв╟ЛтАл┌атАмсиасЙв╓Ц▀е р▓в ╦ПсЕУрйЬ╨ЪсжЙро│рл░р╡Вр░▒тАл┌атАм р▒Ы р╣Р╙╗ раИ╨осв╗рдВ ▄▓соЙсПб ро│ сдЮр╕гсЫзр░║╓ЦргпсЫзр░║ рпГснЙсЬИ ╬╜ ╘А╘║╨Щ═░с╣║

сЬИ╬╜

ро│сДз

╨Ъро│

сЧЫргЙ╦Цре╢сдВ8FTUNPVOU сждрдЖ╨о╨ЬраЯ╤втАл╫лтАм

сАЧ╠╝рпРра║╓╡╓Й ╙Йрк╣╨Э═З╨Ъро│сВВ┘з╠п▄╖раЖ ╘ЙсДЙраФ▄╖сАЬсЙУ╘║╬╛сЕптАл┌ШтАм╥╢═Яро▓р╖▒╓ЦсЧЫ█б сжПргЙсо▓╨ПсЯ╖╙зтАл▌ТтАмрйЬсНЛ═╛рдО╧ЫсУЙсДЙ╠Щ╘йслВ ╘пр░е╨Ьсв╗ смГсдВр░етАл┌атАмсиа╓ЦсЧВ╒ПтАл╦Й╫╖тАмсЫг╓ЦсаУ р╛м╦Цре╢ ╠УсдпсаУр╛мр▒Ь╨дро┤╬ж▄╖╦ГсмТр▓в╦Ц ▀ера┤▀ердГр░ербЙр░е ╦╢рпжсВР▀есБ╢═ВсДЙсА░риЖсдд рк╕сТм═░сТ╜сдЯ ╤всИЬ╤╜╦ЧсЬ╡═И╩╣╙б

40-%

ро│сДз

ро│сДз

 ═птАл╫лтАм

рб│▄░7BMMFZGJFMEр░╜саНрдЖ рг░тАл╫лтАм

раЖр║╕тАл═о▌ЭтАмсО╡тАл▌ЭтАмсдВро│рдд ╒Бс░│сд│сб╕╤в╘п ╠Усдп╬ж ╤╜4FBSTр▓Д╘╗сй╝╩╝р║КсФИсЦ╕╦Й сои╩╣ ╤Л╤╜╩╣рдЖ╦ЮргВсНВсЦ╕ ▄▓рг▒ сБ╢риТсИ╢▀┐тАл╫╖тАмсйУ╥ксТм═░рйЬ р░дсИЬсдЯ╒Лра┤раСрдР

40-%

Group Sutton-Expert Inc. $PVSUJFS*NNPCJMMFSBHSFF 4U$IBSMFT ,JSLMBOE ))# 

40-%

ро│сДз

р╗Ч ргЙ ╦Ц ре╢ с░│ сМЮ ╨Ъ ро│ M P G U с░│ рбУ соЖ ╨Ь раЯ раС ╨е сЬ┤рб│,JSLMBOEтАл▌ЭтАм╙Ь р┐ЧсЙа4QMJU╤всИЬ рйЬ ╘дсв╗ сЬ┤рб│сЧВ╒П╦Црдпсо┐╘ЙсгАтАл ╫лтАмрдЖснжрбЖ со┐ р╗ЧргЙ$05&с║Ж/&*(&ркЕсак╩╢╦Йр╛м тАл ▌ТтАмсИЬрйЩ╠╢ р╢┤ сВВ ╤З р░Л р╢а сОй сНО сВВ сЬ╝ ╨Ъ ╙Й рк╣  сЕУ рйЬ соЖ р┤Н рдВ ╦Ц▄╝р░Лр╢а ╘╢р░дсИЬ р░дрпЕсбР ═о сБ╢риТтАл ▌ЭтАмроЕ╨ЩсИ╢▀┐ ▄░╙н▄▓ ро│сдВ▄▓соЙсВЦро│сЬИ сВВ ╤Л╤╜╩╢рг▒╘║сг╣с╣╜сдВ╩╗рг▒р▒ОсНд╬╜сПбро│ р░е ╧г св╡ рйЬ рйЩ ▄░ р╕Т р╖И р╡е сЫа сТп тАл ┌атАмсиа . F р╗╣ сИЬсМЭ╥Ырг▒╙ж╨▓╥крг▒╘╢═И ╘║сЭл ╠╢╤всаЯсБ╕сМЭс╣╜╘╢ с║З USF4U-BVSFOU 1MBDFEBSU 62". р╢Зр░дсИЬ

ро│сДз

ро│═И

 сПдр╛асЧВ╒ПсдЛсйЩ ═осО╡ тАл ▌Эр║╕раЖ ▌ЭтАмсБ╢риТсИ╢рн▒ ═║сКд╙м рйЬсИЬ═пра┤ркЕ сак с░│тАл┘┐тАмркР ╦Прг▒╨отАл┘┐тАм р░┤ сгПр▒ЪсД┤ре╢са╜сиРрг░ тАл╩╣╫лтАм╙бсЮпсРОсМЖ▀Ф сА╣

сТмрг▒сбРр░и╥лсЧЫргЙ╘всЬ┤рб│

сЬ┤рб│QJFSSFGPOET рг▒рдДрддс░│р│Б▄╖тАл█ЛтАмр╕ЯрйЬ╙│тАл┌атАмснж сЬ┤рб│1JFSSFGPOETрг▒р┐ЧсЙарйЬ ▄╖рйЬ сЬ┤рб│1PJOUF$MBJSFрг▒рддр┐ЧсЙарйЬрбУ ╘Й р┐ЧраС╠╝сА░ тАл┌атАмсиасЙв╨оUBCBHJFр░етАл╫лтАмрдЖснжргВрлКтАл┌атАм сИдсМЭрг░ро┤рбЖ сдВ╒Пр▓вDIBSMFNBHOF╠ар╢ар╛▒рпТсЯ╖▀│ слН ╙╗р╣Р ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц▄╝╤Зр░Л тАл┌атАм╩╜раИ рйЬ ╙╗р╣Р╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы сЦ┐тАл┌атАмр╕Тр╖И ╨ЪсЖСсв╗сеК╘в сиасКнсА░╨Ь╒ВсЬ║▀┐╨Ъро│сЬИ╬╜ сФИсаЯ сЦ╕╦Й ╙Ь рйЬ ╦Ю╠атАл▌ТтАмрйЬраЖ╘Й╘вр╡грдпспЛ╘Йр░ербЖс░│рйЬсоЖ╨Ъ ▀╕рйЖ  ╒РсмТсл╣╘╗ сдВргДтАл▄втАм╘вр╝бсв╗сЙв  соисМЭ ╤Л╤╜сМЭ р░дсИЬ╙Йр░Л р░▒тАл┌атАмр▒Ы ╩╢сКНрддр▒Е ╦Ц▄╝╤Зр░Л╘дсв╗рдВ ╨ЪсЖСсв╗сеК тАл┌атАм╩╜раИ▀╕ р╢а сВВсаЯсКд╙мрн▒═║═И╘║сЭл рйЖ ╨▓╥к╩╢р║грйЕ╘Й╘враСрдРрйЕсмТ═И 

ро│сДз

ргЙ╦Цре╢слТргЙ╙Ь ▄╕сЧВ╒ПсдЛсйЩ ╓ЭтАл╫╛тАмржЛсо┐рдЖ╤втАл╫лтАм рей р░║═Чсм▒

сА░

р┐ЧраС╠╝

сА░

р┐ЧраС╠╝

р╡Ц▀ЯсО╛ 4PQIJF4.06 #"

сакр║ЖтАл╠Ц┌атАмсНВсМб Chartered Real Estate Broker

 сЛ┤сдптАл┌НтАмсЛксФнр╕БсЮе

р╗ЧргЙ$05&с║Ж/&*(&ркЕсак╩╢╦Йр╛м тАл ▌ТтАм9╙ж рг▒рдд$POEP р╢┤р╕КрддсКТ ╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы ╙╗ BOE9╙ж ╤Л╤╜╩╢рг▒╘║сг╣с╣╜сдВрг▒р▒О▄▓ р╣Р ╦Ю╠атАл▌ТтАмрйЬ раИ╨осв╗рдВ ╨ор░е╧гсв╡рйЬ ╠УсЯБ╘Й соЙсНд╬╜сПбро│╘╢╤в с║З сЭ╣тАл ▄лтАмсМЭрг░ро┤рбЖ ро│═И 

р┐ЧраС╠╝сА░ р╗ЧргЙ рг▒рддрйЬ╨ЬраЯ ргЫ раИ╨осв╗═о р╡е сЫасТптАл┌атАмсиасЙв)POPSF#FBVHSBOE╨Ър░▒тАл┌атАмр▒Ы рдзроЙсЭ╣ сЭЯ ╬НсБ╕снжсИдрг░ро┤сФнрбЖ═И 

р┐ЧраС╠╝сА░╟Кр╗ЧргЙсдВтАл┌атАмсиасЙв4BVWF рг▒рддсЭ╣ рйЬсг╖слНDPOEP ргЫраИ╨о╧всв╗═о сТм═░рйКркЕсакр░║ ═Чр╢Зр░дсаЯсБ╕╙ЙрйЬ╠ЦсИп ▀ер▓всИп сКнсА░саЯ╘в ╬│смЦ═И 

TPV!TVUUPODPN

╨СсаЯрмб╬Ш╦Г╦Й═д═И

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

ргЙ -╙Ьрг▒р┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАмсЕУрйЬ р╣Р╘П рбЖ▄╕

сНПракснЯсДз

сАЦ▄С═Хсм╡ сЬИ╬╜╤╛сТ░

щШЕшп╗хЕичЬЯчФ╡хнРчЙИя╝Мф╜УщкМхкТф╜УцЦ░цЧ╢ф╗г: www.sinoQuebec.com/newspaper

р░┤╓Жро│сДз

www.sinoquebec.com

#SPTTBSE

╙о рб┐

ргЙReal Estate Broker

тАл▌ЭтАмр╣ЦрзЛтАл▌ЭтАмр╣ЦрзЛ

сРОр╛Й %RXO0LODQ%URVVDUG -=$

р░┤ ╓Ж сТм сБ┐ р░┤╓Жро│сДз ═Ир▓ксЮ╗роЮ ╘Я -ро│╙Ьрг▒╙жр┐ЧсЙа╤╛тАл ▄ТтАмсЕУрйЬ ╙╗р╣Р раГр░▒тАл┌атАм .╙Ь.JMBO▄╖сЫгсРОрмЕ╤╛тАл ▄ТтАмсЕУрйЬ р╣Р╘П тАл┌атАм р▒Ыр┤Нр│Ш раИ╨осв╗рдВсжар░есТм╥ослВ ╦Ц▄╝рл░р╢а ╦Ц▄╝╒нра╣ сЬ╣ сМЖсНС сдВр░нсЗк╙Ь╨ЬтАл ┌ЖтАмсдЙр░нсДЗ╩╣сЯ╖▀│ ╦ЩсдВро│рддсаУр╛м ╩╜раИ▀╕рйЖ р┐ЧсЙар╕гсЫзрйЬ тАл┘╜тАмро┤╒РсмТ ╠Усдп╬ж╤╜ ╦ЩсдВ

х╣┐ хСК ф┐б цБп

.*$)&--&/*6р╛еснВ


 

чмм

jna@sutton.com

24

yanglisutton@yahoo.com

/B +JO(VBOH

чЙИ

р▒ПсХ╣ :BOH -J

╦Г╦ЙсМ╖╒Лс╜Л╨ЪсИнр░и╥лс╜ЛсЮУсЭ╝р╛м╦ЙсБ╢риТ╤втАл╫лтАмс╜Л╨СсаЯ╓жсЮЫсЭ┐═д╟М

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб

тАл╠Ц┌атАмсНВсМб сБ╢риТсгАсЭз

сТмсБ┐╘ЯсЬ╣ р░дрпЕ╩╜╙др╜Б

3VF#FDLFU 1JFSSFGPOET3PYCPSP .5-

))8 ╩╣ сЬ┤рб│1*&3 3 & ' 0 / % 4 тАл ┌атАм╙Ь р┐Ч сЙа ) 0 6 4 &   рг▒ рдд сКТ ╙╣ ╙╗ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕ рйЖ раИ╨осв╗рдВ ╦УраИ▄░св╗ ═о ▄╖сл╣╘╗ рапслЖ╒РсмТ сТм ╥о╙Рр╕║р╢┤сМЖсНС ═о╠ЕрйЖр╜┐ сЗк╙Ь▀╢снб╨осЫг сдВ╒ЙсИЧр░и ╥лсЭ╣ро╢ смГсдВр░е═ХсаОра┤▀е ╘в╦Ц▀е═И╩╣

40-%

40-%

═И╩╣ .0/,тАл┌атАмсиаро╖р┐Ч сЙарг░рйЬ р╡есЫа╥БтАл┌атАмсиасЙв╤л сз╛ ╥С╒РсФИтАл ┌ЖтАм╙╣раИ с╜К╙╗ сБ╢слН сВВ╘ир░Л тАл┌атАм╩╜раИ▀╕рйЖ раИ ▄░╘дсв╗═о раИ╨о╙мсв╗рдВ тАл▀е▌ЭтАм ╙Ь╨о тАл═о▌ЭтАмсО╡ р╡есЫа╥Б"OHSJ HOPO╨ЬтАл┌ЖтАмсдВ▄╖тАл█ЛтАмсаУр╛м╦Цре╢

═И╩╣ .0/,тАл┌атАмсиа ро╖р┐ЧсЙарг░рйЬ р╡есЫа╥БтАл┌атАмсиа сЙв╤лсз╛ ╥С╒РсФИтАл ┌ЖтАм╙╣ раИ ╦У╙╗сБ╢слН сВВ╘ир░Л тАл┌атАм ╩╜раИ█▓р░┤▀╕рйЖ раИ▄░╘дсв╗ ═о тАл▀е▌ЭтАм╙Ь тАл═о▌ЭтАмсО╡ р╛▒╤╛сдЯ ╒Лро│сИзр╢Ю╘в╤╣р╡ТсО╡╦ЙсПз

╩╣ #SPTTBSE▄╖-╙Ь ╨Ъ ро│ ╙ж р┐Ч сЙа I P V T F ═о ╠Е % J Y  ╙Ь сдВ ▄╖ тАл █ЛтАмсаУ р╛м ╦Ц ре╢ ╟Л╒Бс░│сд│ ╙г╧ШсЙЖ слНрв╝▄╖╩╗╙╣раИ с╜К╙╗сБ╢ слН раИ╨осв╗рдВ раГр░▒тАл┌атАмр▒Ы ╦Ц ▄╝рл░р╢а ╦Ц▄╝╒нра╣

╩╣ сИп ргЙ╦Цре╢р░п рйЬ$0/%0╘жтАл( ╫лтАмVZ $PODPSEJBтАл┌атАмсиасмГсдВ сНП ╬ЗтАл═осА░┌атАмсО╡ тАлра┤▌ТтАмрйЩ тАл █ЛтАм$ 0 / % 0 - 0 ' 5 ╘в ╙ж 

╩╣ -"$)*/&сЫг смГсдВ508/)064& ╙╣ раИ ╙╗сБ╢слН раИ╨осв╗ рдВ ═о╠ЕрйЖр╜┐сЗк╙Ь╨о сдВ ╨ЬсЭвсДЙ═ХсаОра┤▀е ╘в 4 U - P V J T тАл ┌НтАмсмД ╦Ц ▀е BOE4BJOUF"OOF╦Ц▀е

╩╣ -"4"--&╙Ьс│ж сзЪтАл┌атАмр╡┐рмЕрбУ сдВ╒ЙсИЧр░и╥л сЭ╣ро╢ ╩╢рбО╩╢╦У╙ж ╠ГрбО ╙╣ ╙╗ раЖ╘Й╘ШрйЬ сбУ═п ═И╩╣

- " 4 " - - & ╙Ь " O H S J HOPO╨ЬтАл┌ЖтАмсмГсдВ╙жр┐Ч сЙа5PXOIPVTF ═о╠ЕрйЖ р╜┐сЗк╙Ь сдВ╨ЬтАл█Л▄╖ ┌ЖтАмсаУ р╛м╦Цре╢╘всЗк╙Ьр░и╥л╦Ц ре╢ ╙╣ с╜К╙╗ тАл┌атАм╩╜раИ▀╕ рйЖ св╗рдВ ═И╩╣

  ╩╣ - " 4 " - - & ╙Ь " / ( 3 * ( / 0 / тАл ┌атАмсиа ро╖$0/%0 рг▒рдд сКТ снжсИдсФнрбЖ ╠Г╙╣ раИ с╜К╙╗сБ╢слН раИ╨осв╗ рдВ ═И╩╣

0''&3&%

╩╣ $IBSMFWPJYтАл┌атАмсиасмГ сдВDPOEP р╡есЫа╥Б$IBS MFWPJYрйК-BTBMMFтАл┌атАмсиасЙв с╜М╤лсз╛ сдВ╨Ь╠Усв╗сб╕ сДпсдпрдФ▄╖ сб╕ сдВ╨Ь тАл ┌ЖтАмсбУргЙ сдБр╖▒ ╙╣раИ ╙╗ сБ╢слН /&813*$&

  ╩╣ - " 4 " - - & ╙Ь " / ( 3 * ( / 0 / тАл ┌атАмсиа ро╖$0/%0 рг▒рдд сКТ снжсИдсФнрбЖ ╩╗╙╣ раИ с╜К╙╗сБ╢слН раИ╨о св╗рдВ

╩╣ ргЙ╦Цре╢рдФ▄╖смГ сдВ╙╣╙╗$0/%0 снж сИдсФнрбЖ ═о╠ЕтАл┘╜тАм рбО рапслЖ╘ШрйЬ св╗рдВ ргКрбМ снгргб╒ЛсА░

рзерййсКксаУ╦╗сТм═░рйЬ╒Шс║Ш рзерпжро│сИзр╢Ю╒Шс║Ш рзерпжсТмсм╖╠атАл▄втАм╒Шс║Ш

+0-*$0&63тАл┌атАмсиасмГсдВ ╙жр┐ЧсЙатАлрг▒ ╦Йр╛м▌ТтАм рдд ╤л╤╛╦ЭтАл▄╖▌ТтАм╙ж тАл▌ТтАм ╙ж сВВ╘ир░Л рйЬраЖсТм╠╢ ▄╖ сзЩсЬИ╬╜рдз═И╩╣ р░е раГ╥жсДЙр░з╘г╘║роЮр▓Щр┤Н╩╢ сбР╦╗╩╜ ╨атАл ▌ТтАм

╩╣ "OHSJHOPOтАл┌атАмсиа ро╖╨Ър┐ЧсЙа53*1-&9 ╤л сз╛р╡есЫа╥БтАл┌атАмсиа ╦У ╙ж ╩╢╦У╙ж ╨Ъ╤всИЬ рг▒ ╨Щ╩╣╨ор┤Нр│Ш сВВ╘ир░Л рйЬраЖсТм╠╢

╩╣ рдФ▄╖ро╖ргЙ╦Ц ре╢ра┤рйЩтАл█ЛтАмDPOEP ═о╠Е рбО ╙ж ра┤рв╗сАШсАе р╛▒╤╛ сдЯ╒Л▀есБ╢╘в╤╣р╡ТсО╡╦ЙсПз

╩╣ рдФ▄╖смГсдВDPO EP рг▒рддсКТ ═о╠Е╠Г рбО ╙╣раИ ╙╗сБ╢слН раИ╨о св╗═ос╜К╧▒▀ЪслН

40-%

╟Е╩╣ сЬ┤рб│▄╖тАл█ЛтАмсФИрдЖ рг▒ сПдрдЖ рг▒сйШтАлрй╜ ╩╣╫лтАмрмЛсЭ┤▄▓▐к сЗйсЧЛсЗйсЭа╙м сБ╢риТ╬З раЖр║╕сИ╢ ╟Е-POHVFVJMтАл┌атАм╙Ьр░╜саНрдЖ╤в сЭз сЦ╕╦Йсои╩╣ ═И╩╣ ╟Е-BWBMрао╒ВрдЖрдЖсгАсЭз сЦ╕╦Йсои ╩╣ ═И╩╣ ╟Е 7 & 3 % 6 / ╙Ь рао ╒В рдЖ рдЖ сгА сЭз сМе╤╜╩╣╠╛╩╝ рйЬсИЬр▒Ь ═п ═И╩╣ ╟Е"OHSJHOPOсаУр╛м╦Цре╢╨орв╣сУз сЗй╓╡рдЖ сЦ╕╦Йсои╩╣ ═И╩╣ ╟ЕргЙ╦Цре╢▄╕сдЛсйЩ╓ЭтАл╫╛тАмрдЖ сЦ╕╦Й сои╩╣ ═И╩╣ ╟ЕргЙ╦Цре╢▄╕сдЛсйЩ╓ЭтАл╫╛тАмрдЖ сЦ╕╦Й сои╩╣ ═И╩╣ ╟ЕргЙ╦Цре╢▄╕снгсдЛсйЩ╓ЭтАл╫╛тАмрдЖ сЦ╕ ╦Йсои╩╣ ═И╩╣ ╟ЕргЙ╦Цре╢▄╕снгсдЛсйЩ╓ЭтАл╫╛тАмрдЖ сЦ╕ ╦Йсои╩╣ ═И╩╣ ╟ЕргЙ╦Цре╢▄╕╓ЭтАл╫╛тАмрдЖ сЦ╕╦Йсои ╩╣ ро│сЬИ╬╜ ═И╩╣ ╟Е▄╖тАл█ЛтАмсаУр╛м╦Цре╢╓ЭтАл╫╛тАмрдЖ ▄╕ сЦ╕╦Йсои╩╣ ═И╩╣

╨СсаЯсЭордП

#BORVF4DPUJB ╥крлЕ▄╖╦Ч╦ЙсйПсЫа

40-%

╩╣сбР "OHSJHOPO тАл ┌атАмсиа ро╖ $ 0 / % 0  ╙╣ ╙╗ ргЫ╒РсмТ р╖др░еDPOEP саЯ снжрак═ХсаОра┤▀е

рпЕр░пс║Ург▒р░дрпЕс║Брпар░п╩╗

рпРслНс║У╩╝╙дрпРсТпрпР тАл┌атАмр╜Бс║У╦Ч╦ЙсйПсЫа4U+BDRVFT8FTUс║Е.POUSFBM 2$):1

рзерййсКкркЕсак╤всИЬр╛м╦Й╒Шс║Ш

сЮп╠Е╓Ж╩╗ рг▒р░дрпЕ╦з╥С╦Ас│жсИЦ╒АсоФсМЭсВРрдП╟М

рзесДЙроЕ╨Щр▒ОсТмс╣╛═┐сзЪ╒Шс║Ш

сВВ▀ФсексК╖с║УDJOEZTZCPOH!CBORVFTDPUJBDPN

тАл▌ЯтАмрпж рзерйКрзесДЙ╠ЭрйНр░з╘гра▒═ЧраксдЗсоЙр╕▓╥ориХ╨всбЩ ╦Ч╦ЙсйПсЫа4U+BDRVFT╤лсЫасеШсЮпрзе╘Я╥кр░┤сЫа╦а╥исДЙсаЪсодсЭордП рп╛сдпсЮЦ╘всЛксЮе

сВВсЮЦс║У╤лр░║

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ

╤лр░║ ╦Г╦ЙркЕсаксА░саИсНВсА░ DJOEZTZCPOH!CBORVFTDPUJBDPN

╤лр░║ ╦Г╦ЙркЕсаксА░саИсНВсА░ EJBOBMBJ!CBORVFTDPUJBDPN

с╜ЗтАл ┌НтАмсЛк р╕Б сФнсЮес╜И

с╜ЗсЛк р╕Б сФнсЮес╜И

4U+BDRVFT .POUSFBM 2$ ):1 сдВ╦ЦтАл┌а █б┌НтАмсиа4RVBSF7JDUPSJB сВВсЮЦ 499-5962═ЫсД╜ 

хУкщЗМцЬЙч╜С,хУкщЗМх░▒цЬЙуАКшТЩхЯОхНОф║║цКеуАЛ: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

сЯ╖╙зтАл▄мтАмрдп$0/%0 LUXURIOUS COTTAGE

WHY RENT W

риХсЯШрг╕▄╖р╣ЦсаЯсПзсДЙ╘Ср╛Х

╠Гр░псоЙсДл ╨ЪсжЙтАл╫лтАмсОж

со▓р╢┤раВтАл┌атАм

www.sinoquebec.com

╩╗р░пр┤Н▀┤ р╡грдп╘жтАл╫лтАм

сНП╬ЗсДЙтАл═осА░┌атАмсО╡ сМКсе╡$PODPSEJB▄╖▀е-PZBMBр▓втАл┌ЖтАм рйЖр╜┐▀╕роЮсДЙсжатАл▌ТтАмсЭ╣ро╢ смГсдВр░е╨ЬтАл▀ера┤╓Ц┌ЖтАм ╙а╤лсз╛св╗сИн╥Б%PXOUPXO ╨Ь╨ар╖Усв╗сДпсг╣тАл┌атАмсиа

рлЖр░┤ркРрг╕╒╢ сдЮ ╨ЬсЭ╝саЯ $FSUBJODPOEJUJPO BQQMJFE

риТ▄╖╤╜тАл╫╖╠Ц┌атАмсДпрмЛсйШтАл╫лтАм ╬зсйШ═Ир▓к

 

UBYJODM

 

х╣┐ хСК ф┐б цБп

 


www.sinoquebec.com

哪里有网哪里就有《蒙城华人报》: www.sinoQuebec.com/newspaper

2012年2月24日第483期

25 版

广 告 信 息


i 6.com ྱ ጝ ‫̖ڠ‬ᠪᝬ

房屋租售 生意买卖 一网打尽

26

周边环境 生活机能 一目了然

www.iU91.com

编辑/李德健

蒙 城 地 产

德 健

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

蒙特利尔南岸Brossard地产商破产 买家订金打水漂 购 买 新 建 公寓 无 某 些情况下法 律 论从自住或投资的角度 是存在的,但并没 看起 来都似乎是一个 有效力。 不错的选择。但你知道 过去两年,由 发展商是谁吗?你的订 于利率 处 于历史 金安全吗?工程质量有 性低位而就 业市 保证吗?魁北克的有关 场相对稳定,公寓 法规对买家的保护未能 建设和 转售在蒙 破产的Tysel公司售房车仍停在Brossard市河 跟上蒙特利尔公寓热销 特利尔和多 伦多 边空地上 潮,不过情况很快会得 这样的大都会空 到改变。 前繁荣,到了创纪 36岁的住宅开发商Tyronne CANDAP录的水平。2010年REALNET的数据显示,蒙 PA近日在LONGU EUIL法庭受审。他的 特利尔是北美第三高公寓发展数量的城市。 TYSEL建筑装修公司被魁北克高等法院法 批评家指出,尽管蒙特利尔的公寓火爆热潮预 官颁令勒令破产,但买家们仍不知道他们为 计在2012年有轻微降温,但在经济繁荣时期开 蒙特利尔南岸BROSSARD市14层公寓建筑 发的公寓现在才开始陆续交付使用,使得转变 TYSEL TOWER所付的150万订金的命运如 的时机不太明显。 何。 “对所有借贷者和买家来说,这真是一场 但部分魁北克开发商质疑对住宅建造行 噩梦。”代表两位私人贷款者JOHN和Michel 业进一步增加法例的必要,他们认为本国已经 KNOT的律师Lyne GUILBAULT说,他的当 是最严厉监管的国家了,他们警告说诸如要求 事人在法庭上指控CANDAPPA和他的两家 开发商为新建公寓订金购买保险,或要求专业 公司欠他们差不多670万。 人士如建筑师定期巡视工地的做法无疑将加 有4个孩子的斯里 兰卡移民Ty ron n e 重建筑成本,最终转移到消费者身上,使公寓 CANDAPPA则宣称他将履行他对买家的承 价格更加脱离蒙特利尔居民的购买力。 诺,完成这项工程,事实上我们在丢空的施 没有一个受访的发展商能够就一旦新法 工现场仍可以看到宣传销售的拖车。 例获得通过对建造新公寓成本产生的影响 这个出人意表的故事涉及一个斯里兰卡 做出评估,发展商目前为每套新建公寓或小 裔移民如何从运作一家家庭式装修公司到陷 型住宅项目向一个强制的新屋保险项目投放 入财政困难并涉嫌企图谋杀以及持有枪支的 1000元保证金。 罪名,故事的前因后果曲折离奇,一时间很难 对于购买了该143套TYSEL TOWER项目 说清楚,因为主要的证供要到刑事审讯的后 公寓单元的南岸居民Brian BEAUCHAMP来 期才能全部揭露出来。 说,他认为即使付出双倍甚至是三倍的金额来 根据2011年3月一个公寓业主联合工作 保证他所付的$55000元订金都是值得的。 小组所作的报告,该事件的部分原因是现行 Brian BEAUCHAMP在2010年第一次听说 法律对新建住宅的监管远远不够,不能充 TYSEL TOWER这个项目时,他对项目所处的 分保护公寓买家所付的订金包括月付费用, 蒙特利尔南岸Brossard市圣劳伦斯河畔的地理 或阻止开发商曲解他们的项目条款。公证师 位置比对项目的建筑用料更加关注,他本人是 Jean-Claude DESLAURIERS正在培训专业 一个资深的承建商。他决定购买一套自住另外 地产经纪,他为该报告在提出建议时指出, 跟人合购两套用作投资。

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

ஞᴎผᄆᄉྤᴐࣛፋ;Ꮎ˟ᒬζᄉቶࠓ ஞྤʶ߿᜵੼ൣ ߼ ᄉྤᴐ ᅾൣӝ࣍

%S3PTBMJOEB6(P

իᇊత

ྤӝӯ‫ܢ‬Ḟྤᴐᅾൣ˃ࠑ 0SUIPEPOUJTUF

ᗛྱѽ࠶ྤӝߥᬒӯ‫ܢ‬ ࣱܲᗛྱѽ࠶Їቧӝᬒ ྤመᅾ्ஓ૾

ḟᗛۡ‫׬‬ʶӧ̠ྤመᅾൣ˃ࠑ

ḟࣱܲྤᴐᅾൣ˙ࣽԢஓߥፂᰍ ḟ઴థुܷᠪຆ‫ڃ‬᫲᫻ࠓ ḟ᝹థܲሗឥᝒనҫ‫ڍ‬ዪ᫖ᔭ กᖦ।ࠕᗇ᜴ာྤឥኍ Ջူ͈ಪ͕᠎నҫ‫ݟ‬ʿ໗਒Кᮨᤝ൛ ͕৻ᮉᄫвऎѢԻїᤤસ‫ڙ‬ఴង੝ϡ෴ႤᏧ

֦ល᠟ԺБᬓ

#FGPSF

ᮔጝႂពḬ

www.sinoquebec.com

"GUFS‫ڦڠ‬Ḭ%SVNNPOETU4VJUF.POUSFBM 1FFM‫ڠ‬ᨠቢ 4UBOMFZѢԯ

该建筑师可能仅擅长商场设计。 尽管房地产律师和公证人承认缺乏经验 的开发商或存心诈骗的建筑商只占全部住宅 发展商的一小部分,他们的行为仍然对这一产 业造成极为严重的后果,因为相当一部分买家 因此却步放弃成为业主的打算。 专长公寓的房地 产律 师Yve s JOLICOEUR说,倒不一定是数字上有什么大的分 别,而是对消费者在这一产业上的信心上影 响很大。最困扰JOLI-COEUR的是,魁北克 现行法例对独立楼房和高4层以上公寓建筑的 买家是区别对待的。对前者来说,发展商需要 为多至$39000元的的订金承诺保险并为将来可 能出现的小修小补提供保证。该保险是由魁北 克建筑协会(ACQ)或者魁北克建筑商联会( APCHQ)提供的专项基金提供的,却对从就 工业大楼改造的公寓或新建公寓楼不适用。 JOLI-COEUR认为根据购买建筑大小对客户 区别对待的做法是不正确的。 在 T Y S E L 项目 上,作 为 象 B E A U CHAMP这样的买家没有追索权而不得不诉 至法院的情况是不可以接受的,因为他们没有 强制性的新屋保证来保护他们订金的安全。 然而据项目经理Ronald OUIMET的说 法,CANDAPPA的TALBOT平房剩下的订金 是受APCHQ新屋保证计划担保的,只要该订 金是在2006年0月至2010年8月TYSEL项目登 记前期间下的就可以。JOLI-COEUR指出所 有新公寓买家所付的订金都应该得到保护, 特别是当蒙特利尔市政府大力鼓吹善用土地 资源多建公寓或鼓励改造旧工厂变成住宅的 环境下。

买家和合伙人对这个项目的开发商Tyronne CANDAPPA的描述是和善,好说话的 人。他表现出极大的自信。BEAUCHAMP则 经常在CANDAPPA家的外面看到停泊着法拉 利、奔驰和悍马车,他一点都想不到这个在南 岸有两大项目的发展商会有经济问题困扰。 曾为CANDAPPA代理销售TYSEL TOWER项目公寓的南岸房地产经纪Sandra THERRIEN说,有些上年纪的客户甚至把他当儿子 看待。THERRIEN说第一次认识这个发展商 是在7年前BROSSARD一个商业改造项目中, 经CANDAPPA重新装修并出售了房产以赚取 利润。THERRIEN现在仍向CANDAPPA的客 户提供信息,但已不再帮他销售公寓了。 作为项目发 展管 理专家的 B e nj a m i n STERNTHAL近年来看到越来越多这种情 形出现,就是说一个从来没有建造公寓楼经 验的商人希望分上公寓热潮的一杯羹参与到 发展商行列来。KODEM公司总裁STERNTHAL说: “我看到越来越多的商人,他们在 其他行业赚了钱,也加入到地产行业中,有 些比较聪明建立了自己的团队,但我也看到 80%的人没有做好这一角色。”KODEM公司 专门从事评估其他公司项目工作,有时也发 展和建造自己的项目。 “问题是他们以为可以 在不明白整个运作过程的情况下省钱,实际 上在地产行业中,有时你想省掉的1块钱可能 会让你损失10万。这些短视希望创造奇迹的 危险在于他们根本不明白建造一栋楼房的完 整步骤。”STERNTHAL发现的一个典型错 误是这些新的发展商雇佣专业人员例如建筑 师时没有考虑他们在民用住宅方面的经验,

魁北克将收紧公寓销售有关法例 魁北克司法部长Jean-Marc FOURNIER于2月19日在蒙特利尔宣布,即将就一个工 作组去年秋天对公寓销售问题提出的建议开 展公众咨询,以便对选择住在公寓的魁北克 人提供更好的保护,为此从今年秋天起将收 紧共管公寓条例。 在魁北克公证师商会工作组为数不多 的规则中,还缺乏强制性设立应急基金以 应付重大维修的条文。发展商常常低估公寓 管理费,而且没有向潜在买家透露楼宇状况 的义务。 工作组还认为公寓管理人员应该得到 专业认可,也应该对公寓项目的建设进行监 控。工作组之前咨询了专业机构和行业专家 的意见,现在是行业从业人员和个人表达意 见的时候了。 FOURNIER部长指出2011年蒙特利尔 公寓新动工数量已经超过了独立住宅的单位 数量。政府预计到2016年将有266000魁北克 人居住在公寓里。 咨询 委员 会 将 就 公 众 咨询 的 结 果 在 今年夏天 提交报告。司法部长Jea n-Ma rc FOURNIER和魁北克公证师商会宣布从现 在开始到4月先在蒙特利尔然后在魁北克市 进行公众咨询的时间安排。公众的意见可以

完善公证师商会提交的建议报告,并补充今 年秋天司法部长提交的法案。 魁 北克公证 师商会主 席Je a n L A MBERT鼓励公众提出意见,分享经验,他们将 于5月起将举办论坛,邀请市政府,共管公司 和发展商就市民的意见发表看法。 在蒙特利尔市中心,新建公寓占工地 的四分之一以上,而据魁北克统计数字,到 2031年公寓的数量会比现在翻三番。 LAMBERT先生指出,公寓如此受欢迎, 然而与它相关的权利,义务和责任却并不广 为人知,甚至被业主和准买家所忽略。有些 开发商和卖家甚至有意忽悠人。例如,为了 吸引买家,开发商故意低估物业管理费,而 实际上以后不断会攀升。另一问题是有些业 主把公寓视作过渡性居所,因此不重视应急 基金投放,而这其实对楼宇某些维修保养是 不可或缺的。 当发展商破产时买家的订金得不到有效 保护,在购买旧公寓时缺乏楼宇维修信息, 管理失当等问题困扰着很多买家。公证师商 会在政府的要求下已经在去年秋天在其网站 www.cdnq.org中公布了关于公寓问题的报告, 并要求修改“民法典”以便更好的保护现有业 主和准买家的权利。

ੜࡓ᠝൛˃ࠑ˝৥᧙ᢵ҃߿

঳థʶ൛௦৥ణ·ᤤસ ྱѾనҫ ֵ̖ࣸ

ζၸʿᓡẅ௃அЙ᝼௙Ꮷ‫ڨ‬ԺҨူ᠝൛ ణͯԺ᣹ᯪ̶὚ளሧඞ෤థࢹͺ˶ᑞ᠝൛὚ ‫߿ڌ‬ѽညˀ๎ҮѽညጷՋζၸᮨऎ᠝൛὚ ၸᮨऎ᠝൛὚ࣂథྫྷˉв᠝൛Ὃࠃဗ‫ܘ‬Ϙ

నҫ·

௃ᭉ‫ڙ‬5%᝹థ࣐ਖ਼὚͉;ழΦௐᫍ὚ ࡂᤂஂᛠଡΘК‫ݒ‬నҫ὚ ࠴ௐԨ३ನэፆ౦

ѽည͕

ଡґᩙ߿ܸѽညፏ͕ࠪ৻

ᡎᖏೄ

;IBP:JOH)VB

5%ੜࡓ᠝൛ፂူ

ႂព ͛ᄽ ZJOHIVB[IBP!UEDPN

ᬇ࠴ᇕ

9JBP-FJ$IFO

5%ੜࡓ᠝൛ፂူ

ႂព ͛ᄽ YJBPMFJDIFO!UEDPN

ൖ᫹ʶᲝ

(FOJF0VZBOH

5%ੜࡓ᠝൛ፂူ

ႂព ͛ᄽ ZJNJOHPVZBOH!UEDPN


i 6.com ྱ ጝ ‫̖ڠ‬ᠪᝬ

房屋租售 生意买卖 一网打尽

周边环境 生活机能 一目了然

27

www.iU91.com

同版本,而目前所有过户文件都是使用同一 形式版本的合同表格。 另外,买家如果需要房地产经纪代出 售物业时,必须强制性签署独家经纪人合 同。 地产代理公司董事们将在接下来几个 月内受到新文件的材料,而房地产经纪人则 必须从今年春天开始在网上接受强制性培 训,以便应对7月1日起实施的新例。 尽管 这 些 措 施 将大 量 增 加 文 书工作 量,房地产公司仍透过报章表达支持。VIA C A PI TA L E 地 产公司总 裁 兼 首席执 行 官 Nicolas AYOTTE认为这将满足更多消费 者的需要。RE/MAX魁北克地产公司律师 Catherine BERARD指出,新措施将增加透 明度并促进地产经纪人之间的合作。她补充 说: “1994年的旧表格确实需要更新了。” 2010年5月通过的新法例改变了房地产 行业的几个关键要素。作为房地产经纪人,

൓ᤀᒰႂὙष‫ ܢݘ‬Ὃ  នζူ᠈ˀ౯ՀߥᬒՋͺˠҨ

  ࣱ ऎ ᠈ ሯ ൓ᤀ႐ߥၶNjӯ‫ܢ‬ՐὋᤆ‫ڙ‬ឳ˹ ֦លᝮए ઐሯࣱऎБ᠟᠈ሯ֦លܷ͗ త௅ ௅ త௅ ௅ ௅ʽӤ

##5ߥᬒ3VF$FOUSF),+ ௐᫍὙత௅Ὃత௅Ὃత௅Ὃత௅ὋʽӤ ᄉ੊ᏧѷᄅᬅᄉளሧඞࠑऐὋ ᤂ(VZ$PODPSEJB ᤂ፮ጲ$IBSMFWPJY‫ڠ‬ᨠቢ ‫ڠ‬ཁὙ$PODPSEJBܷߥ 4BJOUF$BUIFSJOF0VFTU ‫ڠ‬ʽஓࠈ$ ‫ڠ‬ᨠቢ

ᮖԨܾˉ᧚֖ྗආ᧚ᄉࠑऐὋ ͯஅЙࠑऐґ౎ԟҪnj ീጲ.POU3PZBM‫ڠ‬ᨠቢᡸज़ˋ੊Ꮷ፮ጲ1JF*9ᡸज़᜴ҁ.PMTPOᛣʽᢻԀ௦ ឯԟҪᏧϡ‫ݝ‬э‫ࢹܫ‬ͺὙ ᤆథ᫇ᮤԺષ੩ႂពὋ ఴ൒᠈ሯ֦លᝮएԵ᧪ࠪͯஅЙࠑऐὋ૆ࢹͺ੊ߥၶኣ᝼ᏧὋளሧඞኍ὚ త௅ త௅ ௅ ௅ ʽӤ థൣयࢹͺᄉࠑऐὋᒬᬷᏧὋМՂઐሯὋ‫ڙ‬Ꮎ‫ࢹڍ‬ͺᏧឯˀੇӬ࿗ᮔጝઐሯὋ៘៘ᦠՋnj ள᱆ӑА̠నҫ˖ॶ .PMTPO 4VJUF ):/

ၿ̅ᤇ൒ஓࠈᣖ࠴ὋԵᑞࠓጩ̠Ὃ Ὃࣛ‫ݝ‬᝟ኪ٧ὋҁᥪࡌԜᮖԨᐎᥧሯᛪὋҁ%FTKBSEJOTஂᛠԜᮖԨ᱆ᄴሯᛪ త௅௸ʼள᱆ӑА̠నҫ˖ॶ ឯܷࠑួᝌὋඇ˓ࠑऐีʶՏ̼ᛪ౎Ԁ Ὃࣛ‫ݝ‬ՉሗஅЙ֖᠟ၸӬ૵ ԺnjܷࠑૅҁઐሯᄰСӬ૵ՐὋឯᯰʼ " ႐ߥၶᭉ᜵ࣛᄉ౅஧ # ൣ‫ڙ‬ឳ˹ᄉளሧඞᬓ˿̾ʼ‫ ˓ٽ‬ᤆ ᩏᛠѽোӬ૵ A. 5Ԣ3FMFWFઐሯࢹᠪӬB. ౎੼ੇὋѬӇપढҁణՐʶѫ᧾nj ઐሯၸᄉߥ᠟Ӭ૵5 3&-&7&᤯ ᭉ᜵ࣛʼ ࣡͗‫ߥڙ‬ၶᒬࣁᄉ4UVEFOU"DDPVOUᄉ ʼ5SBJOJOH ܷߥ̾Ԣ$PGJာᄉ#VSTBSZ ៘៘Ջͺnj C.#VSTBSZӬ૵Ὃ$0'*Ὃ&NQMPJRVFCFDஅЙὋྗආ᧚Ὃܾˉγᬖ᧚὇&*ὈὋࢹ͝ᛩү὇‫ݟ‬౦థᄉពὈ 'JOBODFʶಜ ੼ҁ5VJUJPO5BY3FDFJQUᥦ ᄉஅЙӬ૵ థൣ᜺˃ˉࢹͺԢᒬᬷ̠‫ݟܢ‬౦థሯҫ ʶಜ ੩ӾѢ౎ԀԺ ‫ݟ‬౦థ࠴ߦ ᭉ᜵%BZDBSFӬ૵֖3- D. ߥ᠟Ӭ૵ὋԀ5"֖3FMFWFὋథᄉߥಢ͗࠘Ὃథᄉᭉ᜵ఴ̠ҁ4UVEFOU4FSWJDF੩Ӿ ʼᄉ᫇ᮤὋឯԲ֖ܰੇᐎጆnj ᩏᛠѽোӬ૵5 3&-&7&੊Ꮷ ‫ݟ‬౦ᮖԨܾˉ᧚ᄉ ᭉ᜵&*அЙӬ૵5& 5 3&-&7& ‫ݟ‬౦ᮖԨྗආ᧚ ᭉ᜵21*1Ӭ૵ E. ੫Ї᠟֖‫̽ܭ‬ᖸ᠟Ὃ3FMFWF ‫ڠ‬ሯӬ3&-&7& ੜˋ͗ፋᄉ $ ӯ‫ܢ‬Ր‫ݟ‬౦෤థߥ᠟Ӭ૵ ᭉ᜵Փߥಢ ሯᛪᮖԨ ઐሯࣱऎᐎᥧ֖᱆ᄴሯҫࡌѫѾ ጉ᜵5̾Ԣ3&-&7& ᤆ᜵ࣛʼࢹᠪ F.̾ґઐሯథߥ᠟ጌ᝟ᄉ὇6OVTFEUVJUJPOGFFBNPVOU ѫѾࣛ‫ݝ‬ᐎᥧ֖᱆ᄴᄉ/PUJDFPG"TTFTTNFOU /0" Ὃ ᐎᥧሯᛪ‫ʹ͉ڙ‬ʶ˓ᥪࡌᦏథ ੊Ꮷ‫̠נڙ‬ᛣᬃᤂᄉ ԦѢᄉ/05*$&0'"44&44.&/5 ‫ݟ‬౦ Ӭ Фͷ֖႐ߥၶʶᒰ 3&/&-&7&426& థᄉ᱆ᄴᄉ/0"෤థз௙Ὃᯰʼ੩ႂពԜល᫇ὀ ;᥋ܾ ឯҁˏ˓ሯҫࡌល᫇;ᄉ6OVTFE % ͯஅЙࠑऐ ᬓ˿థ̾ʼӬ૵ ᤆᭉ᜵ઐ ᱆ᄴሯᛪ‫ڙ‬%&4+"3%*/4ᩏᛠԺ̾ᮖԨ੊Ꮷ1-"$& 5VJUJPO'FF"NPVOU‫ݟ‬౦ኃʶ൒ઐሯ ሯࢹᠪӬ5 3&-&7& %&4"354‫ڠ‬ᨠቢᄉ‫ڠ‬ʽ‫ؤ‬෻̃഍ᄉ᱆ᄴሯҫࡌ G.᝺᫇ߥᏧ੊ଉ̝ᏧઐሯЎ‫܌‬зᤇ˓ᛪಪὙIUUQXXXDSBBSDHDDB&QCHUGUUFQEG ࡂʿᭉ᜵˿ & ѷᄅᬅᄉளሧඞ‫ݟ‬౦థ̾ʼӬ૵ ࣛ౎

他们之前常常被称为“房地产代理人”,以 后将直接面对法律的追诉,如果在交易过 程中犯错的话。他们对披露和验证物业的 职责也得到加强,同时增加考取牌照的困 难程度。 另外,ACAIQ改名为OACIQ,对该组织 的主席Robert NADEAU来说,这也是一个 重要的变革。他说: “公众通常认为我们是 一个协会成员的组织,目的是保护经纪人的 利益,事实上并非如此。我在这里澄清一下, 我们当然也不是经纪人的对头,协会的宗旨 是支持,指导,帮助经纪人更好地履行职责, 但我们的主要任务不是为他们争取更大的经 济利益,而是作为监管机构存在。” 新法例生效以来,对涉及房地产非法 交易的调查要求从2008年的200宗增加到 去年的305宗。OACIQ还对LA PRESSE旗 下POWER CORPORATION拥有的DU PROPRIO网站加入房地产销售市场采取 了法律行动,但魁北克法院已经驳回了有 关 起诉。上个月OACIQ决定上诉。然而, NADEAU先生对这场被称为“恐惧战役”的 诉讼进行大力辩解:制造恐慌对谁都没有好 处。始作俑者往往会自食其果。目前,不经中 介而自售物业的交易在魁北克已经占全部交 易的四分之一以上。 现 在 ,魁 北 克 的 持 牌 地 产 经 纪 有 18828名,比去年的19638有所减少。

蒙 城 地 产

2012年2月24日第483期

7月1日起,魁北克对房地产交易的登记 将更加严谨,一系列强制性的表格将投入 使用。届时,房地产经纪人将需要填写六页 的“卖方报告”,告知可能存在的如霉菌和 渗水等情况。目前相同版本的文件已经存 在,只不过是可用可不用的。 据 从 过 魁 北 克 房地 产 经 纪自律 组 织 OACIQ了解到,涉及经纪合同,承诺购买书 以及支付佣金方法的新合同版本即将推出。 这些变化来源于2010年5月魁北克省通过了 新的房地产条例。 O A C I Q总 裁 及首 席 执 行 官 R o b e r t NADEAU指出,是时候更新有关的合同表 格形式了。我们审查了合同中各方的权利义 务并比以前增加了更多限制和责任。 新文件反映了自1994年现行法例生效以 来房地产市场的巨大转变,其中之一是公寓 的急速发展。以后将有分别针对自有产权公 寓,共管公寓以及5套以下多住户住宅的合

1. 魁省建筑管理机构Régie du batiment du Québec:https://www.rbq.gouv.qc.ca/en/online-services/licence-holders-repertory.html,只有在管理、 安全、专业知识和技能方面都符合法定要求的承 包商才能获得该机构颁发的资质证书 2. 消费者权益保护机构Office de la Protection du Consommateur:www.opc.gouv.qc.ca 3. 开发商是否是魁北克住宅建筑协会(Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec)成员: http://www.apchqmontreal.ca/repertoire/index.php 4. 开发商是否是魁北克建筑协会 (Association de la Construction du Québec)成员: http://www. acq.org/repertoire_membre.php 5. 新屋购买保障由魁北克住宅建筑协会 (简称APCHQ)和魁北克建筑协会 (ACQ)提供。 http://www.apchq.com/montreal/fr/garantie-maisons-neuves-nos-garanties.html和http://www.acq. org/index.php?option=com_content&view=article&i d=79&Itemid=1463 6. 其他购买房屋的在线指南可查看魁北 克公证师协会(Chambre des Notaires du Québec): http://www.1800notaire.ca/immovables.php 7. 了解加拿大购房指南可参考加拿大按 揭房屋公司(Canada Mortgage and Housing Corp.): http://www.cmhc.ca/en/co/buho/index.cfm 8. 魁北克公寓购买者权益保护组织Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ):www.rgcq.org 9. 魁北克公寓协会 Association des syndicats de copropriété du Québec:www.ascq.qc.ca

本 版 责 任 编 辑 德 健

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoQuebec.com/newspaper

整理/李德健

在魁北克如何检验 地产开发商的信用资质

www.sinoquebec.com

魁省房地产经纪将受到更严格监管


魁省未来有发展前景的专业培训

28 版

蒙 城 生 活

˗Ջ͗᝟̂ҫ੝ ᭽ప‫ގ‬$("Ҫૅܷྱ᝴͗᝟࣍ ᝢᄽː៞ᄉࢹͺখऎ

˝৥᝹᝟ణՋူᄉМሒጩሯழ಴ МՂጩሯኡѲ  ˓̠᠈ҫ᜺Ѳ ᠈ҫతઐࣱፆ  ႂᑧᘘ᝭  ᐦ͊ᣀᝧ МՂᄅ᝭ซб ˃ˉ͗᝟֦ល  ᠈ҫઐᛪѫౡ ႂព  &.BJMTUFMMBIBOF!ZBIPPDB

˗Ջ͗᝟

৥ၶ਒੆ҩᄉ‫ࣞݝ‬੣

一 鸣

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

魁省就业杂志Jobboom最近刊登了魁省 未来职业最有前景的15个专业,这些专业使 毕业生在各自的领域快速就业,能让毕业生 展示自己的才能。 劳动力市场越来越需要年轻人,因为 婴儿潮一代开始大规模的退休。目前大量需 要有文凭的年轻人,到2020年为止新增的工 作机会中有70 %,需要一个职业高中或者大 学文凭。 在2012年度职业指南出版后,Jobboom的 执行董事Patricia Richard强调指出,不幸的 是,在2010年,25岁至34岁的青年人中有 20 %没有相关的文凭。因此,必须鼓励年轻人 拿到学位,Jobboom的调查是为了着重介绍 大量需要劳动力的领域,如信息和通信技 术,到2014年将会需要3000名从事分析师和 顾问的人才。 其他行业也有一些具有说服力的数字: 2012-2013年建筑行业会增加14000个工作,在 保险和金融服务行业到2019年会有10000个岗 位空缺, 从现在到2016年医疗行业将需要15 557至21 570个劳动力,就更不用说蓬勃发展 的采矿业,到2020年将会再需要13000人。 有些专业甚至出现零失业的情况。这也 是Jobboom确定前15个最有前景的专业的标 准之一。 在其他的评判标准中,Jobboom还将工 资,快速录用和毕业生数量和空缺职位的比 例纳为考虑因素。 所选出的15个专业,平均周薪资从655元 (矫形和假牙技术专业,techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques)到1827元(采矿 工程génie minier),失业率在0到2%之间。的 确是令人向往的专业! 驾驶重型建筑设备和起重机再就业培 训中心副主任Guy Coutlée并不完全同意这

ᄋࠑᩏᛠࣰ߶γᬖ న ҫ ˃ ಴

̠࠮᧗ܷႼჀ ͝൴᫁యએူ ӝႤ஺ຣଉ̝ ۲᧚Бሯ࣐ਖ਼ 33415'4"

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS 334133*'

stella.lu@rbc.com 3100 Boul. Le Carrefour,suit115, Laval H7T 2K7 http://services.rbcinsurance.com/stella.lu

̠࠮γᬖ ႃবతγ᠟ ࣱγ᝼

ࣱᴓ   

ʿઙཎ ઙཎ                          

ᆷγ৥ᄉࠑऐ߶К

ᰳγᬖ ‫ݘ‬বతγ᠟ ࣱγ᝼

ࣱᴓ

www.sinoquebec.com

   

ʿઙཎ             

‫͈ݝ‬ಪ ઙཎ             

ር̚‫ܢݘ‬ ᯰࢎЎၶ ဌ๑ࣸЎၶ  6555 Métropolitain East, Suite 403, St-Leonard,Montreal,QC H1P 3H3

而位居排行榜第二职业疗法硕士(ergothérapie),在这个行业人才十分短缺,以 至于学生甚至还没有完成学业,就会收到 工作机会。蒙特利尔大学项目负责人Louise Demers说,蒙特利尔大学在加拿大已经培养 了25%的职业治疗师,并且在最近几年,每年 录取人数从80增加到100甚至120,但就业机 会仍然高居不下。 今年26岁的Anda Gauléa在2011年9月获 得职业治疗师学位,她在毕业前就收到3个 工作机会,她们那届学生不只有她在毕业前 就找到工作。她最终选择了在蒙特利尔南岸 Montérégie地区的康复服务中心工作。她可 以自己制定标准和选择客户。但是她表示, 她也不敢相信自己拒绝了一些同样吸引人的 其他工作机会。

蒙特利尔NDG区新图书文化中心工程即将招标 在20 09年11月市政选区之前,蒙特利 尔市政府曾宣布,将出资为Notre Dame de Grace区修建一座新的图书和文化中心。如 今,在2013年11月市政选举揭开帷幕之前, 这座建筑最后终于即将开工。 2009年市政选举开始前两个月,市政府 有关方面曾在N.D.G.区Monkland和Benny街 交界处,竖起一块标语,上面写着这里将修 建一座价值1500万元的运动综合大厦。市政 府还承诺,将拨款2100万元,用于新建图书 馆和文化中心。两年后,这幅标语还在这里, 上面写着“2012年完工”。 市政府承认,政府对N.D.G.区的投入严 重不足。该区拥有两个小型图书馆(N.D.G. 和Benny)。Fraser-Hickson于2007年关闭。 N.D.G.区有一个文化中心,但这个文化中心 设在一个经过改建的警察局里(这栋建筑被 Vision Montreal认为是历史遗产建筑)。 Cote des Neiges/NDG区区长Michael Applebaum称,市政府为了确保此工程在预 算范围内,因此导致了这项工程的拖延。

交通小故事

ᬅ࠴‫݌‬ Stella Lu ੣఺  ੣఺  МՂ  МՂ  

一观点。此培训中心是在魁北克的唯一培训 驾驶起重机的机构,学校排名数一数二。Guy Coutlée解释道,问题在于很多学生申请来他 们学校读书,但录取名额非常有限,差不多约 有150个学生申请,而只招收30个学生。 事实上, Jobboom排行榜上的一些专 业招收学生是有配额的,并不是所有学生 都能申请的!例如在假牙技术的技术文凭( DEC en Techniques de denturologie),只招收 Edouard-Montpetit学院的学生。该招生项目 负责人Christian Boisvert说,每年他们只招收 32名学生,但通常会收到数百个申请。为此 他们增加了学习成绩和心理测试两个考核指 标来确定是否批准学生的申请。 由于在魁北 克假牙师的平均年龄是59岁,所有在该地区毕 业生供不应求也就不足为怪了。

编辑/悦语

Applebaum指出,在蒙特利尔市政府最近公 布的一些其他公开招标的工程中,出价均高 出市政府所预计的数目。因此,政府有关方 面在准备新图书文化中心的招标技术文件 时,非常小心谨慎,希望能够确保在竞标中 不会有太大的差距。他还表示,有关此工程 招标已经计划在2月底或3月初进行。此工程 施工应该可以在今年夏季开始。此中心估计 成本为2100万元,预计将于2013年秋季向公 众开放。 N.D.G.区图书文化中心工程一览 2009年秋季,蒙特利尔市政府表示将于 2012年建成图书和文化中心。 2010年9月,市政府告知建筑商,此工程 可以在2011年开始,于2012年末或2013年初 正式完工开放。 2010年10月,市政有关部门公开这座中 心丰富多彩的设计图纸(看起来跟新建的麦 吉尔健康中心超级医院非常相似)。完工日 期仍被设为2012年末和2013年初。

不该发放的停牌罚单

在交通法庭上,很多人会在没有律师代理的 情况下出庭。这些人要么认为自己就可以搞定,要 么就是所牵涉罚金数量太少,没必要花钱聘请律 师。更多情况下,一些人会不怕麻烦花钱请律师, 因为自己的驾驶权岌岌可危,必须要获得无罪判 决。事实上,绝大多数出现在交通法庭的人都认 为自己没有过失,所以理应得到无罪判决。这些 人看上去都很严肃、紧张但同时也非常坚定。 亚当的案例就是一个非常合适的例子。亚 当是一个事业有成的牙医。某个工作日的下午4点 半,他却出现在交通法庭上。按理说,亚当应该 有比出庭申诉更好的事情可以做。其实,即使亚 当支付了停牌罚单,并且被扣三个点,对他的驾 驶记录也并没有太大的影响,然而,他还是毫 不犹豫在这个工作日的下午,出现在法庭上,为 自己辩护。 亚当告诉法官,事发时,他沿着一条曾经行 驶过上百次的路行驶。当时是早上10点半,他有 一段休息的时间,所以,亚当决定外出购物。亚 当沿着多伦多King大街向北行驶,前面是King街 与Queen街的交界路口,Queen街是一条东西向 街道,在King街处终止,也就是说这个交叉口 是一个T型交叉口。在距离交叉路口30米处,亚 当注意到有一辆警车停在Queen街上、距离街角 15米的地方。 正如大部分人所做的那样,亚当马上快速 瞥了一眼仪表盘上的计速器,他发现自己跟往 常一样,并没有超过限速。当车辆行驶到停牌 处时,他完全停住车辆,随后仔细观察了自己的

编辑/若男

右边,想看看是否有车辆从Queen街方向驶来。 这个时候,亚当还再一次看了一眼警车,然后穿 过路口继续前行。驶过了半个街区,亚当注意到 警车出现在后视镜中,警车闪灯并示意他停车。 可以想象得出,亚当感到非常吃惊。他按照警察 的要求,把车停在路边。警察走过来,告诉亚当 称他在两路口交叉停牌处没有完全停住。亚当 辩解称,当时他已经看到停在附近的警车,并绝 对肯定自己已经完全停住,然而,警察还是给了 他一张罚单。 该警官承认自己曾经在停牌处停车。因为警 方最近收到当地居民的很多投诉,称人们在此路 口经常不停车就通过。为了给那些没有做到完全 停车的驾车人发放罚单,并且结束这种危险的非 法行为,警察才会停在那里观察。这位警察非常 确信,亚当当时没有完全停车。 然而,亚当却证实自己确实已经完全停车。 他之所以这么确信,不仅仅是因为自己总是在 停牌前完全停车,而且因为他清除无误地记着, 自己在距离路口30米处就看到了警车。他告诉 法官,自己不可能愚蠢到看到警车在附近还会闯 停牌。此外,亚当还指出,如果自己不是感到没 有过错的话,就不可能花费半天的工作时间,出 现在法庭对这张罚单提出异议。 法官援引最高法庭的裁决称,在警方和被告 所作证词均同等可信的情况下,应该按照法官对 可疑情况无把握时不做对被告不利判决的做法, 此类案件最终均以支持被告而告终。亚当也最终 获得无罪判决,高高兴兴地离开了法庭。

ሖࠃγᬖઅᠪᮎ᫇МՂ QS Insurance & Investment Services Inc.

ྱѾ଍ᕚ

ଉ̝ӝႤγᬖ ஺ຣӝႤγᬖ ႐ߥၶӝႤγᬖ

̯ˉࣱន૎Ժ᭤ 3&41

ஓᐱϱᗧ᝟Ѳ

ҨМ ү੣  ੣఺  &NBJMẓSR@ZBOH!IPUNBJMDPN "MFYJT/JIPO TVJUF 4U-BVSFOU 2VFCFD)./ XXXNUMDPN


ᗛྱѽ࠶МР̓᤯࣡ខ᫇ኔ

ᳩ̈́с Zhongbing Li

ృ‫ޑ‬

὇ʸὈ

医生有权利将那些不是很着急就诊的病人安 排到私人诊所去就诊的话,将会使整个医疗系 统的大环境蒙上一层阴影。

Rockland外科医疗中心 应当退还病人的就诊花费 在刚刚对外公布的一项调查报告中,魁 省医疗保险局(Régie de l’assurance maladie du Québec)判定,蒙特利尔的Rockland外科医 疗中心应当退还向病人非法征收的“健康套 餐”费用。总计约1万7千元。这项所谓的“健康 套餐”包含手术后陪护的医护人员服务费,医 疗保健知识咨询费,术后电话咨询费和24小时 紧急呼救热线的服务费。然而,以上这些费用 根据魁省通过的33号医疗法案规定,都属于非 法的收费项目。所有这些费用都应当由魁省的 医疗保险计划(RAMQ)进行报销。诊所没有权 利就此向病人开出任何账单。 医保局同时认为,私人诊所里的麻醉医师 们同样有向病人开非法账单的行为。他们为了 保证手术正常进行而做的麻醉工作,理应是医 疗保险报销的一部分。此外他们与手术医师一 样,鼓励病人到私人 诊所就诊。这一现象在 Hopital Sacré-Coeur医 院已经被查实。 魁省医疗保险局 早在2010年春天时就 对此发起过调查,当时 媒体还报道了一名女士 因为要做胃部部分切除 的减肥手术,由于排期 过长而不得不被迫到 Rockland诊所就诊,并 收到诊所的巨额账单 的事情。 到目前为止,魁省 医疗保险协会共接收 到8名病人在私人诊所

˃ˉNjនζNjԺ᭤

౏บᔭ

(Simon)

ÐÐීᢻγᬖÐÐੜࡓ૊ପγᬖ ÐÐੜࡓγᬖÐÐ̠࠮γᬖ ÐÐሜࠆγᬖ 2486 Jean-Talon East, Suite 101 Montreal H2E 1W2 *CFSWJMMFᛣ̓ႌ

ීᢻγᬖ ྫྷˉγᬖ ‫ˉ׷‬γᬖ

3VF+FBO5BMPO&TU#VS .POUSFBM)4&

௃ࢹͺᑞҦγᬖ ᧗Ⴠγᬖ Ӊդሗ᧗Ⴠ ੝థ჻Ⴡ ˖᮲ ௃ၶาᒬူᑞҦĀĀ

અᠪѽো МՂԲፋణܲ߹ ѽγᬩ

ႂព514 655-8808 Hong Loan Tran Agente en assurance de dommages

МՂᤆଡΘීᢻNjੜࡓγᬖనҫ ᠸϩ໗਒

̠࠮γᬖ᧗ܷႼჀᬖ ᫁యᄹએᬖ႐ߥၶӝႤγᬖ ஺ຣଉ̝ᬖՉሗઅᠪֵ̖ 3341Nj5'4"Nj3&41

ѵᘚ

న ᠈̖γᬖ ̠ᢵγᬖ ̠࠮γᬖ ҫ ੜࡓγᬖ ᧗ܷႼჀγᬖ ීᢻγᬖ Ю ᫁యએူγᬖ ࠓ ஺ຣଉ̝γᬖ அЙγᬖ

஺ຣଉ̝ᬖ

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS ӑܷ̚ߥፂ฿ߥᆯ‫ܢ‬

606-6767 

੣఺ 

ႂᥪMJVXFJMJGF!HNBJMDPN ‫ڦڠ‬4BJOU$BUIFSJOF0 4VJUF

ӝႤγᬖ

#BSDMBZ 4VJUF .POUSFBM 2VFCFD)4, #PVM-F$BSSFGPVS 4VJUF -BWBM 2VFCFD)5,

Affilié à

МՂ੣఺ DPVSSJFMIPOHMPBOUSBO!MBDBQJUBMFDPN

[IPOHCJOHMJ!IPUNBJMDPN

ᓜጓĂߋቧ

ঊෲषଝყ༫ࡼ‫ڔ‬ቦۣᑺ ܲࠑֵ̖̼ူὋణ͕ᄉ͈ಪὋణ‫ݝ‬ᄉనҫ

461&37*4"ᄉణ·ᤤસ

˼δᬗἻࡃ௧˼ஊॷ

ѫጙयጻၶ̠࠮γᬖ ᤞፋߦߔ͂ᄉ᠚ॶᇩྫྷ γᬖNjઅᠪԢሯҫᄰС˖஠ᠪ஧ࡉ‫ڙ‬ www.liuweilife.com

઴థ͗᝟ᠪಪణᰳᐋሥХథ˗ࠜᄉ͗᝟ˀሯҫፂᰍ

ීᢻγᬖੜࡓγᬖ ͌ˉγᬖ̠࠮γᬖ ˖஠నҫృ࠴‫ܢݘߛ֖ݽ‬ ႂពẓ  ͛ᄽẓ  XXXBDDFOUBTTVSBODFDPN ‫ڦڠ‬ẓ 8FTUNPVOU4RTVJUF 8FTUNPVOU2$);1 ‫ڦڠ‬ẓ#PVM/FXNBO -BTBMMF 2$)/9

蒙 ᗛ 城 ۡ 生 ၶ 活 า

̼ူܲࠑγᬖМՂ ঳థʶࠑ᤟Ջ৥

γᬖፂጡ

੣఺  МՂ  ͛ᄽ  simon-747@hotmail.com chhuor@lylassurance.com

γᬖ ᤝ͓ϱᗧ 3341 Бሯϱᗧ $&-* Їቧஓᐱϱᗧ 3&41ஊउᛩү

‫ڍ‬NjዪNj໼NjᔭNjกឥనҫ

੣఺ ҨМѫ఺ ͛ᄽ &NBJMZBMJ!BHDJOBMDPDPN

ੜ᠝γᬖ

29

Assurances et Services Financiers

ASSURANCES INKJETGO Cabinet en assurance de dommages

̠࠮γᬖ

AssurExperts L.Y. Lucien Inc.

᠈ፂ߶Кᮎ᫇

#.0 $BOBEB-JGF *OEVTUSJBM"MMJBODF (SFBU 8FTU .BOVMJGF 3#$ 4UBOEBSE-JGF 4VO-JGF 5SBOTBNFSJDB &NQJSF-JGF -B$BQJUBMF FUD

੣఺  ͛ᄽ 

魁省私人诊所概况 魁北克省共有51家持有政府许可的可实 施个别类型手术的私人诊所。其中,21家诊所 参加了魁省医疗保险(RAMQ)计划。病人在 这21家诊所进行的手术所发生的相关费用都 可以由国家报销。51家诊所中有24家诊所位于 蒙特利尔。 手术费用一览表 从2011年1月至9月,蒙特利尔公立医院和 持有许可证的专科医疗诊所总共报销的手术 费用为: 骨科: 16 895 343 $ 眼科: 21 613 482 $ 心血管科: 12 582 928 $ 妇产科: 17 338 834 $ 妇科: 30 516 185 $

ᔭ౔γᬖМՂ

ःၸመߥᆯ‫ܢ‬

ࣱܲγᬖ֖᥋̖᜺Ѳፂᰍ ̼ူՉܷγᬖМՂγᬖ᝟Ѳ ˝৥ᤤસব͈ඊణᰳᄉγᬖֵ̖

'JOBODJBM4FDVSJUZ"EWJTPS

的报销发票和各项杂费的收费清单。医保局表 示,通过计算,该局将要偿还大约7万3千元的 治疗费。也就是说,诊所非法收取了病人7万多 的费用。这个数目该可能继续上升,要看接下 来是否还有其他病人递交退款申请。

ᗅ᤽ї Yvon Gelinas

$"ྱ᝴͗᝟࣍ $1"ซб͗᝟࣍ ˖NjᔭNjก஠నҫ

Boily,Handfield,C.A.Inc.(Since 1965) ˝ӧ̠ᇪӜనҫࣱܲảຆᅻӧ̠‫᠈ڙ‬ሯԢ‫ˉ׷‬าҮ ˖੝᥄ҁᄉ᫇ᮤảᑞܴ˝৥ଡΘऎᢵᝠϡᄉనҫnj

ǁሧඞԨ๖్͇ ǁӨүѸˉԢ᝿ͤ໷Ҧၶ਒ ǁ‫ˉ׷‬ζၸុಉԢधԦ ǁతፆࣱઐࠅ᝟ ǁМՂ˓̠᠈ሯ᜺ѲԢႁઐ ǁก।ᮎ᫇ᐎՋ֦ល ǁႂᑧᘘ᝭ ǁ๑ܰᠪ̖ႁઐ ྱѾ˝ளሧඞ᝹Ꮅ Dž͌ˉ᧗ጷDžᠪ̖γએ Džࠑऐζ੫Džᆠ̖γએ ႂពὙ ͛ᄽὙ  ‫ڦڠ‬Ὑ740, Notre-Dame Ouest, Suite 1490ὋMontréal, Québec)$9

2012年2月24日第483期

问:近日,我的朋友开车意外地经过了连接 Laval和蒙特利尔大岛的A25号高速。他在开车上 桥的时候,并不知道这是一座收费的高速公路 桥,因此一有机会,他就调头下桥。为了下桥, 他不得不再次开车穿过这条高速。此后,他收到 了两张费用单据,通行费为1.80元,再加上5元的 管理费,因此每次需要支付6.80元。在我的朋友 收到的收据中,包括一张拍摄下来的他的汽车牌 照的照片,并且标明如果在三十天之内不支付此 笔费用,将会收到一封需要支付25元费用的挂号 信,如果仍对这封信不置之不理,那么罚款有可 能会达到250元。我的朋友当时在桥上知道了是 收费公路的时候,原本想在桥上支付过桥费,但 现场却没有地方可以付款。他认为这是十分不 合理的。在没有地方支付过桥费的情况下,通 过罚款多收费用的做法是否合法? 答:负责管理25号高速公路这一7.2公里路 段及跨越Rivière des Prairies河的1.2公里6车道 收费大桥的私人财团Concession A25 S.E.C.的 发言人Pierre Brien表示,在即将进入大桥的 路段中,在不同的地点设立了约有10个标志, 来警告驾车人即将通过的是一座收费桥,而 且还有数处稍小一些的标志,标明未安装电 子应答器的车辆每次过桥的管理费为5元。 电子应答器是一个收取过桥费用的装置,在 驾车人开设过桥费账户并存入最少50元钱之 后免费得到,此后的通行费用将会依照电子 应答器的记录,自动从账户中划取。Brien指 出,在安装电子应答器之后,5元的管理费将 会被免除。 魁北克交通厅确认,设立在这条私营公 路和大桥上的标志,符合魁省政府的要求。 Brien表示,尽管这些标志已经设立在那里, 但这并不表示有些人会看到。大桥的通行费 目前是非交通高峰时段1.8元,高峰时段2.4元, 建造收费站肯定会使通行费用提高,并且会给 交通带来瓶颈效应。他指出,管理方不会为了 迎合那些偶尔使用该大桥的少数人,而去惩罚 大多数的桥梁使用者。 Brien强调,每个工作日平均会有3万辆机 动车通过这座大桥,其中85%都是安装了电 子应答器的车辆,这类车辆共有13万辆。这 座收费大桥是在去年5月23日开通的,当时并 没有任何标志来警告那些未安装电子应答器 的车辆,将会被收取管理费。 在大桥开通后的数周,魁北克消费者协 会就此问题提出了共同诉讼,此案目前正在被 法庭考虑之中。协会发言人Charles Tanguay表 示,法律禁止各公司向客户收取未经声明的 费用。

魁省卫生部部长Yves Bolduc近日对本省私 人医院的医生进行了严厉的谴责。据称,私人 医院的医生告诫病人,如果想在公立医院进行 手术可能要等待好几年,并鼓励病人在他们的 私人诊所里进行手术。 YvesBolduc部长指出,目前有一些整形外科 医生在公立医院工作时故意将病人的候诊时间 延长,目的是为了将病人引导到自己的私人医院 就诊。尤其是针对整形手术这种比较复杂的工 作时,这种现象更为严重。人们只要稍加观察 就可以发现,这种现象在Hopital Sacré-Coeur和 Jean-Talon医院周围的私人诊所十分普遍。其 实,这种事情也很容易解释,无非就是金钱。 私人外科医生在问诊和手术的时候显然要比 在公立医院里挣得更多。这种做法虽然不是违 法的,但是Yves Bolduc部长认为这是一个十分严 重的“道德问题”。他呼吁魁北克医学院来一同 出力解决这个问题。 近日,媒体对各类手术的等待期做了一项 简单的调查。调查的手术种类包括髋骨、膝盖、 白内障等常见疾病的日间手术。虽然魁北克在 2007年时通过了一项立法,要求病人的手术等待 期最长不可超过6个月,但是调查的结果显示, 以上这些手术的平均等待期需要8.4周。很多病 患因为无法忍受如此长的等待期,最后不得不 选择缴纳一笔巨款去私人医院进行手术。当然, 这些数据中还没有包括那些根本就无法得到专 家预约的病人。卫生部认为,如果从预约开始算 起,真实的等待期远远不止8.4个星期。 在某些情况下,这些在私人医院里完成的 手术最后仍然可以享受到国家的医保报销。自 从第33号法案通过以来,为了确保人们可以尽 快的获得医疗和保健服务,魁省政府事实上已 经允许那些持有执照的私人诊所和医生为病 人提供日间手术,并可以使用魁省医疗保险计 划(RAMQ)对发生费用进行保险。 魁北克病患保护协会的会长Paul Brunet认 为,目前这种现象正在愈演愈烈。这是一种将 病人逼向私人诊所就诊的趋势。他说,如果让

编辑/唐漠

本 版 责 任 编 辑 一 鸣

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoQuebec.com/newspaper

整理/子砚

魁省医生被曝拖延病人时间以迫其前往私人诊所

www.sinoquebec.com

蒙特利尔公共交通 常识问答 (110)


www.sinoquebec.com

第30版

文摘副刊

30 版

蒙 城 生 活

一 鸣

本版责任编辑 一鸣

社会

中国高铁奢侈黑幕 据最新一期《新世纪》周刊报道,一个自 动洗面器7.2395万元,一个色理石洗面台2.6万 元,一个感应水阀1.28万元,一个卫生间纸巾 盒1125元,最后组合成总价高达三四十万元 的整体卫生间;上万元的15英寸液晶显示器, 2.2万元一张的单人坐椅,6.8万元的冷藏展示 柜……这些令人咋舌的价格,不是来自某高档 别墅,而是中国人引以为傲的动车。 用如此天价产品打造出的动车,真是名 副其实的“奢侈动车”。 “奢侈动车”直观反 映出了,刘志军、张曙光时代一些铁路采购 的黑幕之重与制度之失,从而让一些人用尽 心机侵蚀公共资源,化公为私。 从2011年因丁书苗案启动高铁调查至 今,陆续发生很多有关高铁列车高额采购的 案例,与之伴随的是一些高铁供应商非同寻 常背景的传闻。 山西晋城女企业家丁书苗为高铁供应 商的代表人物,她与前铁道部部长刘志军的 关系现在广为人知。她旗下的企业包括垄断 高铁轮对市场的智奇铁路设备有限公司,以 及垄断高铁声屏障市场的山西金汉德环保 设备有限公司。 高铁采购到底有多贵?丁书苗式的通天 供应商是否普遍?这一切疑问,在财新《新世 纪》记者辗转获得了一份南车采购目录——《

‫ٽ‬᤯᫂ቓԇ

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

蒙城华人 城华人报 报

2012年2月24日第483期

ᗛۡኃʶࠑ˖‫̠ڍ‬ᒬࣁᄉ᫂ቓԇ

Ӡࣱˉႌፂᰍ ᠎͕͈घ ԇࠑᄯᩘ Չሗᨷ҃Ԣ17$ቓਖ਼֖TUFFMEPPS Б᠟᝿ͤ

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

ႂព

'SBOL-JO

‫ڦڠ‬UIJNFOT TUMBVSFOU 2$ ISC

CRH2型动车组配件供应商名录》(下称《目 录》)后,都找到了一个明确的答案。 《目录》包括3000多种动车所需物料的 编号、名称、图号、规格、销售价及含税销售 价及供应商名称。其中的含税销售价,就是 南车的实际采购价。 这些物料,小到几分钱一个的螺栓,大 到78万元的半自动控制箱。抛开与高铁技术 直接相关的关键零配件不提,很多日常用品 的采购价与同类产品的市场价相差悬殊,令 人瞠目。比如,大理石洗面台,在北京居然之 家看到的市场零售价为每平米3000元,如果 量大,最低还可打折到每平米2000元;动车 上2平米左右的洗面台一个购买价为2.6096万 元,几乎是市场价的4倍以上。数倍的溢价,最 终付给了谁? 获得这份《目录》后,财新《新世纪》记 者对照市场价,重点解读了动车两大类产品 的采购价格:座椅、卫生间,并试图追溯出 高价背后的受益人。不过,由于《目录》产品 包罗万象,部分产品亦涉及是否要根据高铁 的高速要求特制的技术问题,截至目前,这 份《目录》的解读远未完善。 CRH2型动车的采购价很有代表性。 CRH2是中国最早采购的动车,由南车青岛 四方公司与日本川崎重工合作生产,2004年川 崎将在日本新干线上使用的E2-1000系车辆 及技术出售给中国后,2007年11月CRH2A首 批60列下线,最高时速250公里,最初在胶济、 京津、武广、沪宁等线路上运行,目前仅在沪 宁线上运行较多。据财新《新世纪》记者从 主机厂商和供应商处了解的情况,北车生产 的高铁列车成本比南车还高。而南车2011年 正式投入运营的CRH380时速高达350公 里,大部分零部件采购价虽较CRH2的最初 采购价略有降低,但业内估算降幅不会超过 10%。事实上,这个《目录》已经是两次降价 后的价格。 这些离奇的价格,比其他调查更有力地 揭示了高铁列车高额采购的秘密。更令人吃 惊的是,操纵这些价格的并非主机厂商,多 为铁道部高官。很多主机厂商的内部人士抱 怨,由官员们钦定的供应商提供的产品质次 价高,号称要用20年的产品刚下线就状况频 发。他们指责有官员通过制定供应商名录,

以及招标前打招呼等 方式,将 很多成 立不 久、名不见经 传的小 厂商,变 成了垄 断高 ႂព὇Ὀ&NBJMX[D!IPUNBJMDPN 铁某个零部件供应的 ࣱ࣡ध᝹Їቧာ὇ࡦὈNj ࣱ࣡ध᝹Їቧာ ὇ࡦὈNj 供货商。 ࠵ࣱာ὇ࡦὈNj ࠵ࣱာ ὇ࡦὈNj੆̠ာ ੆̠ာ 多位高铁供应链 ࠴ာ૾ាὋКள᝹ஶὋဖܑ͕ᬵ ាር᝹ᎵὙ೟ዜὙ‫ڍ‬ᬄ៵೟‫ډ‬೟˖‫៵ڍ‬೟ 上的受访者,将这 些 ᮂˬዜᨁ၀ႂߔ၀੣᮲၀࠴ଡ၀Ռ̴᫁ቺᳫክᖻАலክ԰ኙ̃ᑊ ᎾశዜገଠෳႆӴ᤯පॐපዟ‫ڍ‬ႆЇቧኤቷႆ 垄断供货商归总为三 ͳᐱዜ၊ͫ൦శᡥા᥊ಀ᥊ܹ౜ ˖஠ာὙࣶЇըᗛာ࠴ߥՉࣱጞ˖஠ஜߥာ 类:一是技术型垄断, ᓁᢛዜЇቧᔄᘗЇቧըᗛᓁᢛ੆̠̓េᓁ ᔭ஠ာὙࣶЇըᗛာ࠴ߥՉࣱጞᔭឥଡᰳာ ࣍ᠪ᫲͏Ὑ‫ڍ‬ЮNjܰХథࣱܲஓߥፂᰍᄉ͕ሑஓ࣍ ᰳᘠនᐏՉመࠜథஓߥፂᰍᄉ͕ሑஓ࣍ 以外资企业为主;二是 亲属“近水楼台”型垄 ௐᫍὙ௠య̊Ὑ௸ 断,即供应商老板是某 ௠యНὙʼӤ὚ʽӤ὚௸ ௠యܸὙʼӤ὚ʽӤ὚௸ 部委官员、主机厂领导 ‫ڦڠ‬ὙCPVM%FDBSJFTVJUF 4U-BVSFOU 2$)/. 的亲属;第三类 是关

系营销者,通过与铁道部高官搭上关系取得 信任后成为高铁供应商,很多从未有过相关 经验。山西女商人丁书苗即属第三类,她并 无高铁轮对和声屏障从业经验,但神奇地垄 断了这一市场。 此次从《目录》中获悉,丁书苗还间接垄 断了高铁供应链上的另一个分支——座椅。 根据档次不同,这些座椅售价1.4万至2.2万元 不等。后两类型垄断,像高达30万元以上的整 体卫生间、上万元的座椅,被一些主机厂内部 人士称之为“掠夺性垄断”。最终能进入高铁 供应链体系的厂商均非等闲之辈,但背景深 度大有不同,主机厂负责接洽维修的工作人 员自有区分办法: “那些产品需要维修时,连 领导都找不着、对主机厂爱搭不理的,都是 背景最牛的关系户。” 这些昂贵的零部件,最终汇成了一列奢 侈动车——CRH2(4动4拖)的最初进口价 为1.6亿元,国产化后近年成本有所降低,仍 高达1.4亿元。由于加装了VIP座椅,加上牵 引、制动等速度等级的提升,即使在大多数 CRH系列通用零配件逐渐下降的情况下,中 国自主研发的CRH380的成本不降反升。 京 沪 高 铁 C R H 3 8 0 列 车,二等 座 票 价为550元,一等软 座935元,商务座高达 1750元,而当天即可买到的京沪打折机票 6折不足700元,T字头的13小时火车票价不 足200元。 高速运行的动车对于抗震、防火、密封 等有着更高要求,相关零件和设备的采购价 格比市售产品或许要高一些,但高到如此离 谱,实在很不正常。 从报道可以看出,铁路招投标程序存在 一些弊端。相比普通的招投标,铁路部门多 了一道技术门槛的设置。按照铁道部《关于 执行强制性产品认证管理规定等有关文件的 通知》,凡在铁路客车上安装使用的产品,一

律要通过铁道部门的强制认证。强制认证的 初衷或许是为了确保质量和安全,但这一认 证程序,很容易被异化为市场壁垒,那些有 着“通天本领”的不知名公司、贸易中介,可以 轻易获得认证,一些老牌的、技术实力雄厚的 企业,反而被排除在认证名单之外,只能依附 于这些公司、中介之下,获取可怜的利润。 此外,铁路部门对于铁路列车产品的采 购,还存在绕过招投标程序的“点装”,即指 定某家企业为特定产品的供应商。 “点装”无 疑给权钱交易大开了方便之门,许多无技术优 势的企业,却可垄断列车多种产品的供应,其 中水之深、之浑,给人以想象的空间。 “奢侈动车”的 现在,公众也非常关心, 相关采购是否已经停止,铁路部门有没有对 相关厂商和产品进行重新审核。 去年底以来,铁 路建设与投资严重缺 钱,有分析说这是因为铁路投资规模过大, 但面对“奢侈动车”的事实,人们不禁要问, 高昂的动车成本是否已经压了下来?通过完 善铁路采购招标等制度,又存在多少节约资 金的空间? “奢侈动车”劳民伤财的同时,安全隐 患和融资僵局正使高铁建设放慢脚步。综合 媒体报道称,铁道部2012年计划新开工项目 仅为9个,与2011年初计划的70个的宏大目标 相比落差巨大。 而且,包含高铁在内,国家铁路系统基本 建设投资4,000亿元。与2010年超过7,000亿元 的基建计划相比大幅减少。 根据铁道部披露,今年1月份全国铁路 基本建设投资仅87亿元,同比减少76%;固 定资产投资122亿元,同比下降69.6%,创下了 2009年来的最低水平。 但是,上座率与运能利用率低,并不是 迫使高铁建设收缩的直接作用力,直接原因 是安全隐患和融资僵局。在2011年12月23日 的铁路工作会议上,铁道部部长盛光祖首次 承认以往铁路建设中存在的规模过大、标准 过高、盲目压缩工期等问题。

‫̽ܭ‬ᖸ ࡦߦߔ

ࠜథૌੌըԦѸளᄉܲᮉาҮ ˃ˉ̠‫͂ߔߦ˝ܢ‬᝹᝟

ʸᓣЏᓧశ෡ᴜ

Ӊહ

Rainbow Arts Salon

ᔭឥͺ˝ኃ̃ឥᝒ ᰳጞመߥଉጉ

ࣱ࣡યၶ

www.sinoquebec.com

 ᤂീጲ‫ڠ‬ᨠ%6$0--&(& ᫂ґథᡸὋᡸ὚ᡸМ̓ᢻ

ࣱత௅ᒯత௅ ‫ڙ‬

www.explorationscamp.ca

‫ם‬ઔଞҐ੩


www.sinoquebec.com

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoQuebec.com/newspaper

2012年2月24日第483期

31 版

蒙 城 地 产


魁省40多所高中辍学率超过30%

32 版

学 在 蒙 城

有统计数据显示,魁北克省有40多所高 中的辍学率在30%以上,这当中的一部分学 校的辍学率竟然高达60%。 蒙特利尔Saint-Henri高中在调查中不幸 获得最差高中奖,该学校的辍学率在全魁省 的高中里最高。蒙特利尔学校委员(CSDM)的 数据表明,这所高中在2010年时,超过59%的 学生没有拿到学校文凭或是学校颁发的资格 认证就终止了学业。 在本次调查中,那些在2009年至2010年 学年度排名急速下降的高中都在本年度遭遇 了大量的辍学学生。相较前一年的辍学率,

http://www.alac.qc.ca/ '3&&'3&/$)$0634&4'03 *..*(3"/54

ሧඞБ᠟กឥា ௢ߢ త௅త௅

4QSJOH4FTTJPO "QSJM+VOF

-JNJUFEQMBDFT

ဗ‫ڙ‬ซб $BMMUP  3&(*453"5*0/"5 5180, Queen-Mary, 4e étage Montréal, H3W 3E7

STEVE'S ENGLISH SCHOOL 2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

3285 Cavendish, Suite 395 Montreal, Qc. H4B 2L9 Tel.514 917 3691 / 514 464 3953 ask@steve-english.com

ԯឥ ก ឥ   ឳ  ᫝ зͺ ࠴ာஓߥ˓Ѿᣘ࠭ႂព̓ึ੊Ꭹʼ̓ึ 一 鸣

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

ඇֆܸ᭦Փߥၶ֖੆ࣱ̠

均有大幅的增加。比如,位于St, Val-d’Or的 Ecole Golden Valley中学,从属魁北克西部 学校董事会,在2009-2010年学年度达到了 58.8%的辍学率,而相较前一年来讲,当时学 校的辍学率只有31.6%。 同样的情况也发生在英语授课的蒙特利 尔James Lyng高中,该校的辍学率从之前的 36.2%上升到了今年的52.9%。 值得欣慰的是,私立中学却鲜有学生辍 学,大部分的私立学校的辍学率仍然保持在 5%以下。只有蒙特利尔Cote St.Luc的犹太私 立学校AcadEmie Yeshiva Yavne,学生辍学率 达53.8%;穆斯林私立学校 Ecole Jeunes Musulmans Canadiens,辍学率达40%。 不过,也不能一概而论。有一些公立学校 也是非常不错的。比如蒙特利尔英语学校董 事会旗下的Vincent Massey中学就没有遇到任 何学生辍学的困扰。这就给其他的公立学校 做出了一个榜样,事实证明公立学校也可以做 得和私立学校一样好,甚至更好。 整体来说,魁北克省今年的辍学率略有 下降,相比上一年的18%,2011年的全省平均 辍学率只有17.4%。 魁北克校长联合会(FQDE)的主席Chantal LongprE女士认为这个统计数据并没有真 实的反映出魁省高中生的辍学比例。 她解释说,其实魁省的学生辍学情况并 没有好转。目前,仍然有大比例的学生无法毕 业。平均每三个男生中就有一人、每4个女生中 就有一人不能在20岁之前拿到高中毕业文凭。

Кளᨁ၀̃੣ᨁ၀ᨁ၀ុᮂᨁ၀፤ν ᨁ၀᝿ͤխᮂᬥᮂ࠴ଡ၀ஓ࣍Ꭹ

ள၀ᡐ

ᓧశࠑႆࠈ Georges Kalmetti ਒ܷѽዙ

ก‫͕ڍ‬ሑᓧశߥᬒᆐቂၶ ࣱ˃ˉᎾశߥ˷ ࣱஓߥፂᰍ ܲ൒˓̠ႆࡘ

࠴ာஓߥ὇Ὄ̠Ὀ ኃʶᓫាБ᠟ណե

˖‫ྠֵܷˏڍ‬ᨁ၀ ॳ‫ڍ‬௅ఴᎾ‫ڍ‬Տ၀

ͺֵᎩቢ

‫߼ݴ‬ሾ၉

XXXLBMNFUUJDPN Їቧာ ࡦ ඇֆН 

ᓫત٧ᨁ၀ᎳԺុᓫᨁ၀ѝ ᨁ၀༤ఱ‫ڠ‬౛γએۘາऎ᝟ኍ ߸ؒᄉ‫׫‬Րనҫ

˃ˉᄉុᮂපэ

ୂᤁӣጞ፤એ፤ν

੣ਕҦऎᮂ᠎இؒ

᠓၀ᬃᡂẓᦉѫᨁ၀ᬃ͇Ԣᨁ၀Ꮴ࣍଍ᕚ

ႂព

˖Ҫឥᝒ஠Ӑߥᬒ Sino-Canadian College of Langue Culture and Career

ႂពὙᎩቢὙXXXTDDMDDDB&NBJMTDDMDD!IPUNBJMDPN

пߢ֖௢̽ᖸាር తՁ Мधា᤯ᅻ

这个比例是令人非常难以接受的。 校长联合会的前会长,儿童教育专家 Robert Cadotte对此也保持一致的看法。他认 为,存在辍学率高这个问题的学校总是那么 几所。因为相关机构没有拨给这些学校足够 的钱来改善学校的教学环境和质量,学校自 然很难解决高辍学率的问题。 魁北克大学三河分校的心理教育学教授 Pierre Potvin则认为,即使学校在朝着正确的 方向不断的改进,但是很多学校改进的成效 还是十分的不尽人意。 比如说,在本次调查中同样排在最差学 校行列里的魁北克Vanier中学,它的辍学率是 56.9%。这所学校所收到的投资总额是一笔相 当惊人的数字,但是,即使有了大量的投资, 这所学校的环境不得不说还是非常的差。 魁省公立中学的辍学率 Ecole Saint-Henri 59,2% Ecole Golden Valley 58,8% Ecole secondaire Vanier 56,9% Ecole Avenues-Nouvelles 54,2% Ecole secondaire James Lyng 52,9% Ecole Le GoEland 52,6% Ecole GErard-Filion 49,4% Ecole Lucien-PagE 47,1% Ecole du Coeur-de-la-Gatineau 46% Ecole de l’Achigan 45,8% Ecole Dr. Wilbert Keon 44,8% Ecole Amos 42,7% Ecole du Havre-Jeunesse 42,5%

ஓ࣍ኤ̭

ᨁ၀ዴֵ ᨁ၀ᬃ͇

编辑/唐漠

ߥᴓґЇቧ˖஠ͳᰍាḚᤆథ˓ͮᎵḛ௢̽ᖸាር̭ፀ ࣱ̃ጞ˖஠МधាʶࣱጞᔭឥМधា ࠵Ї᜴ཁ҃ͺḚDIPDBMBUFQVGGḛᔭ஠૾ា ၿ̅एͮథᬌḞឯࠑ᫁͂ႂពᮔጝ

ᔭලԤឥឥᝒ஠Ӑ௢̽ᖸ὇త௅Ὀ ଡΘઐሯԦᇽ "ာḚʼӤḛᎾឥឥᮂ ḚʽӤḛ஠Ӑ੣ࢹḚၶ௅Ӵ҃ͺ Ҝጭᬶ ᜴ཁ҃ͺ ˌᎩᔈ҃ͺḛ #ာḚʼӤḛලឥૂᮂ ḚʽӤḛ஠Ӑ੣ࢹḚၶ௅Ӵ҃ͺ Ҝጭᬶ ᜴ཁ҃ͺ ˌᎩᔈ҃ͺḛ

ߥᴓґNj࠵Їֆళាር὇త௅धាὈ ាርྱཁὙ࠴ာ҃NjСซ˓̠ᝪጶNjܲ޴ͳஓߥNjᠪຆᏤ࣍ ߥґာ‫ݒ‬ាࡦǁబబ˖஠Ḛбḛǁܰஓᔭឥԯឥǁ᜴ཁᜈᯎḚᔭ஠૾ាḛ ࠴ߥာ‫ݒ‬ាࡦǁబబ˖஠ḚбḛǁᔭឥḚNBUI MBOHVBHF TPDJBMTUVEJFTTDJFODFḛǁ᜴ཁ҃ͺ ˖ߥាር50&'-Ḛߥௐḛ

www.sinoquebec.com

К௅҃੆̠ᰳ˖ឥᝒាርὙ὇త௅धាὈ ፫Ջᔭឥᄆܸာ᤟Ջଉ̝ྗආNjᭅ۲ᆨߥၶ௅࣡ᔭឥᄆܸNj௸ʼာ᤟Ջథʶ߿եឬ۲ᆨᄉߥၶ ˀஓᐱࡌՎ൥ᰳ˖ᔭกឥាር᤟Ջளሧඞ੫ለាር50&'-Ḛߥௐḛ᤟Ջ႐ߥၶ ‫ڦڠ‬3VF8FMMJOHUPO 7FSEVO )(7

࠵ࣱာ ࡦ

ඇֆ̃ ੆̠ာ ࡦ̾ʼ ඇֆ‫ٽ‬

ߥࣱ

યၶ

กឥ ᔭឥ ਒ܷѽឥஓߥ

ࢹͺࠈ‫(ڦڠ‬MFOHBSSZ TVJUF)3- ᐎጆႂពFNBJMHLBMNFUUJ!HNBJMDPN ˖஠ᐎጆ̠὇ဌ࠴‫ݽ‬Ὀ

蒙特利尔被评为 世界最佳学生城市第十名 (编辑/若男)美国的纽约也许拥有举世闻 名的百老汇,但这座城市在全球最佳学生城市 的排名上,却落在了蒙特利尔的后面。目前,尽 管蒙特利尔的学生们正在为抗议政府上涨学费 而举行罢课,学校里学生入学注册的数目也时 多时少,但这座城市仍然是世界上学生们接受 大学教育的一个好地方。 最近,英国高等教育调查机构QS公司公布 了2012年全球最佳学生城市排名,蒙特利尔名列 第10位,排在法国巴黎、英国伦敦和美国波士顿 等城市的后面,但却是加拿大的最佳学生城市。 在这个排名上,蒙特利尔高于美国纽约(18位)和 芝加哥(15位)。加拿大的另外两个大城市多伦 多和温哥华分别列在第26位和31位,中国北京名 列第28位,香港列第19位,台北列第34位。 蒙特利尔和波士顿是进入前十名的仅有 的两座北美城市。英国QS公司以对独立大学 进行排名而为业界熟知,这是他们第一次进行 全球最佳学生城市的调查。评选条件是城市需 要具有25万以上人口,至少有2所学校被列入 QS世界大学排名(蒙特利尔的McGill大学在世 界大学排名中名列第17位)。衡量评比的标准 包括学生混合、生活质量、雇主活动以及可负 担性等几方面。 从排名中不难看出,让蒙特利尔跟墨尔本、 维也纳以及苏黎世一起,跻身于学生城市十佳 行列之中的原因,是因为蒙特利尔在城市生活 质量上获得了最高分数,而在国际学生方面也 取得了较高的分数。不过,蒙特利尔在工作前 景方面,分数并不是太高。同时,蒙特利尔还因 为其大学排名分数获得了优势,在这方面很大 程度上要归功于在QS的调查中,McGill大学获 得的世界级别的地位。另外,QS还特别指出,蒙 特利尔与众不同的是其多元文化的特色。这项评 比的结果还显示,蒙特利尔大学是这个城市大学 中吸引国际学生最多的高等学府。蒙特利尔大学 该校校长Guy Breton表示,蒙特利尔被看做国际 学生最佳目的地,更能够吸引新人才来蒙特利尔 的做法,从经济角度、社会角度以及科学角度来 看,都是大有裨益的。 McGill大学学生生活与学习副院长Morton Mendelson指出,除了麦吉尔的盛名和吸引学生 的高质量学习项目之外,McGill在蒙特利尔的 位置也是这座城市被列入十佳名单的原因之一。 Concordia大学学生会主席Lex Gill表示,她希望 今年秋季学费上涨之后,蒙特利尔仍能作为一 个大学城而继续繁荣。她认为,如果学生们不 再有钱去酒吧休闲或者必须被迫从事更加不稳 定的工作,那么这座城市将会失去很多乐趣。 排名更多信息请访问topuniver sities.com/studentlife/beststudent-cities/2012。


тАл╪ЭтАмркРс╜Щсм▓╦зр╝ж▄╖тАл█ЛтАм├╛тАл┌НтАмсмДсЯ╡р│ЯсД┤са╛сакр▓кса╛├┐тАл┌ТтАмр╗ЧрйЖ╥йс╜А тАл╪ЭтАмркРс╜Щсм▓╦зр╝ж╘йсеШ╘Я╥к├╛с┤Ьрг▒рпвсУлроасУзр╢╝р╗е├┐ р╗есНБ╦Ц╙з═ЫсНСроа╙Р реФрпмсЛ┤р║нсУзр░╢с▒К╥ж сУБ╘╗сЫкр╗ер╛Ар╛АсБ╢сгЬс╜А

р╜ксТДр┤Й

╧брйгрв╣╟Л╒ероЛ╠В╟ЛсД╣сВВреХс╜Лр║║╤Бр╗ОснВс╜ЛрййсЛЗсАос╜Л╦н╦осАо╟ЛсПНр╢ПсАо─А─А

рпРслНс╜Щр░дрпЕ├║р░дрпЕрмб╬Шр╡гсЬ║сдЭсИп╙мрл╡ рмб╬Шр╡гсЬ║сдЭсИп╙мрл╡ ркпсБ╢раксЯ╡с╜Щрбжс╜Л╦Рр▓крлКрг▒с┤У╤лсАмс╜Лр░еEBZDBSFр░и╥л сЦ╕тАл┌жтАмс╜Щ SVF8PSLNBO .POUSFBM )+- -JPOFMHSPVMY ╠Усдп╬ж╤╜с╜Л╨СсаЯ╧всв╗ р╕▓╥о╨ораУс╜ЩсФнсЮер╕БсЮероЬ▀есоВ╦мсУБсвЫр╡жр░╢сНКсВЖрйгрв╣тАл┌НтАмсмДсЯ╡р│Яр║гр╕ТсИШрй╛

сзЪр╛ар╕БсЮе

╦Цра┤▀е╒ЙсМЮр╡УсдАсАмс╜Ъ╤╣╟Л╦Ц╟Лс░│сМЮсгШрансАмра┤╩╢╥Б╦Ц╠Кр╕БсЮеслЭсЮ│сА░сЭМ╓Ц╨╖═║рмбс░│с╜З╨Ы╦УсМЮ╤╛с╜И ▀е╥СроУсР▒сМ╖

сФнсЮерг╢╨ЗтАл┌ЖтАмсгАр╕БсЮе▀ер▓всоФтАл▄лтАмсАмс╜Ър╕БсЮе█▓сЖисАм ра┤▀ероУсР▒сМ╖

╒ЙсМЮр╕БсЮеслЭсЮ│сА░сЭМ╨╖═║сАмс╜Ъ╒ЙсМЮроЬ▀ермбс░│сЙгса╛сАмс╜Ъра┤▀ермвсАмсПереБ╙РсАм

╩╢р╕╢ргНсакс╜Щ╦Г╦ЙсУБсвЫсПдргНс╜З)JQIPQ╟ЛсАЧ╠╝╟Л╘░╨ж╟Лр╢Юро┐с╜Ис╜ЛрлЖр╛ар╡жр░╢роУсМ╢с╜ЛтАл┌НтАмсмД

роУ▀есЖ╡═Зс╜ЩраФроЦрпЩ╠ЬсДЙроУраИс╜Л╦Г╦ЙсДЙсиБсБАсУБсвЫраИс╜Л╨Ь╨атАл╦╣┌ОтАмспЭ╟Лсл╣╨Прн▒тАл┌гтАм╟Л▄╖тАл█ЛтАмсдБ ╥о╤БтАл┌гтАм╘всЭ╣ро╢с┤О╨ЪсДЙ╨ЬтАл┌ЖтАм╟М

см▓╦зр╝ж╦ЦроасЮ╢╬Щр╜исЛ┤реРс╕ЮтАл▌ЭтАмсЭ┐сНОсНБ╩┐сНП см▓╦зр╝ж╦ЦроатАл┌ЩтАмроУр▒Е╦з▄░тАл▄ШтАм╥к╦┐реб▄▓╦ЧраЬсДЙсЮ╢▄░сЕ╗сЮБ╘вреЖтАл┌атАмсДЙсУлрпЕроа ╙Рс╜Лрдзрки╦┐▀ж▀Ф═ВсДЙсЬ╝сзШ╟Мр╡д▄░╘асЪ╖╨Щ╦┐рд╢▀ФсЬ║╟Л╩╗▀ЩсНВсКН╦ЦтАл═Ы┌НтАмсНС роа╙РсЛ┤с░▓с╜Лр║Ж╘й▀есБ╢тАлр╛Х╪ЭтАмс╜Л▄╖раС╩╢сТ░сЭв╦Эс╜ЩтАл┌ЩтАмсм▓╦зр╝ж▀е╦Цроас╜Лреб╧Шс╜А

сРП

╦ЦсПесДпсдпсв╗

р╕БсЮеслЭсЮ│сА░сЭМ╨╖═║╤Г╥ЗсАмс╜ЪроЬ▀есд╛сгг╦ЦсПереБ╙РсАм сФнсЮе╒исЧЫ╟ЛсбЩ╓ЙсФнсЮе╟ЛсФнроа╒ЙсМЮрмбс░│сАмсдпсг╛╒есЮмсЮ│╨╖сЭксМ╢с╜ЛсЭзсФнроа╧╖р╢ЖсЮе╩╢р▓зр╕╢ ╤╜ ╦Э▀ж▀Ф╦Ц▀е╤лсАм╟ЛсПе╨Щ╒Пр╛а▄╖▀е╟ЛсФнсЮе▀е╦╖╓Црв╣═║тАл▀┐▌ХтАмсУбтАл▌ЭтАмсДЙ█▓сЖи сжЙ╤лргНсак╠нсНА ./BDIFGсПдргНс╜Щ╠проУ▄▓рг▒с╜ЛроУ▀есНВс░Нр▒Ь╦Э╦ЧраЬс╜Л╨О╒РтАл┌ЩтАмJean-de-Br├йbeufсКН▄▓ рйЭ501▀ер▓вроУ╦╣с╜Лрл╛сЮ╢╦РсЯЮ╩┐ркмс╜ЛсМЖсНСсЬ║сФ┤с╜Л▀есБ╢тАл╠┤┌ЩтАмсДЙргЮ╥п╩╜рпЩрпмсдИр╡ес╜А .NF(BZBOBсПдргНс╜Щрг▒роУс┤Ус╜Лр░┤тАл═Х┌атАмсИСроУргН╟Мр░брйпроУColl├иge NotreDame du Sacr├й-CoeurсКН╒Пр▓вс╜ЛсЮ╢█╡роУ▀есБ╢╥ор╕▓р╕Щс╜ЛсСЮ╨М╤лр╝О╘ж▀ж▀ФсДЙ▀е╦╖╨всбЩ╟М .NF4IBFMZOсПдргНс╜Щр░┤тАл┌атАм$&(&1роЬ▀ероУргНс╜Л.D(JMM▄╖▀ероЬ▀е╙птАл▄втАм╟М╨дроУ▀еро┤р╕Б ро│совр┐Чр╛▒с╜Лр║Ж╘й▀есБ╢тАлр╛Х╪ЭтАмс╜ЛроУ▀ероМр▒жрпмсЧВ╟М

тАл▀е┌БтАмр▓в╘псЖ┐тАл▀е ▌ЭтАмсБ╢рпЕсДЭтАл ▄▓▄ШтАмсЮУсРП═ХсИСроУргН╥ксДйсоВ╦м╟ЛсУБсвЫ╟ЛсНКсВЖ╟Л╦Цроа╟ЛроЬ▀е╟ЛсФнр╕БроасКНр╛▒слБсПзсЮпсКд╘КсТп[IJMJOHRVF!HNBJMDPN

см▓╦зр╝жрйесУз├║сУБр│ЯсБАсВЖ

чмм

33 чЙИ

╟Жрг╢╨ЗсУБсвЫ╒исЧЫ рбж╠╛╩╝ ╒и╘ж▀ж▀ФраксоВ╦м╟Лред╥о╟ЛсРз═│╙исЮ╗рмМ╥ГсДЙсСЮ╥ж╘всУБ риХ╟Мсдпсг╛р╗е╤врмб╙грг╢╨ЗсТм╬╢ре╢╟МсПдргНсМЖсЧВ╒ПсУБсвЫр╗е╒┐с╜Л╨ер░е╦ЧраЬсДЙрг╢╨ЗроУ▀есНВс░Нс╜Л р╕ЛсзЧ▀ж▀ФсУБ╘╗сЫксАЧ╥жсДЙ█▒╨и ╟Жр╢Юро┐р╢ЮслНсУБ╦А╘░╨жсУБс╜З├║рбжс╜ЛтАл▄ШтАмро│сАмс╜И█▒╨и═Хсм╡р╢асаО ╟Ж)JQ)PQ█▓сЖисм╢сЭксЦ╕с╜Зро│сАмреБ╙Рс╜Лрбж╠╛╩╝с╜И╟Ж)JQ)PQ╤╣╟Л╦Ц╟Лс░│сМЮрйЖ╓╡сУБсАм р╝бр╛П роУргНр▒ОсТмсЧВ╒ПсДЙ6(сЫгсУБтАл┌ГтАмс╜Лрпж═ХсИСсДЙсЫкр╗есУзр░╢раСс╜Л╨д╦Г╦ЙрйжраГсДЙсУБсвЫ╥йрдД╠╜╠а ╒Г╦ЭсЬ╣р╡в ╟ЖсАЧ╠╝сУБрпЩрпасАмс╜З╨Щ▀есддркйс╜И╟Жра╡╨Зркб╩╖сУБсАмс╜З├║рбжс╜И р╝бр╛П ╟ЖсФДсШЧсУБ█▓сЖисЮ╢сИнс╜Зрбж╠╛╩╝с╜ИсБ┐╬исОмро▓сДЛраСсФДсШЧсУБтАл┌ГтАм╘УсзЪр╛арйЖ╒┐╠ЭсТмрйпроУ ╟Ж╨ЗсЙз╦мсА░сЬ╝тАл╫отАмс╜Зрбж╠╛╩╝с╜ИсЬ╝тАл╫отАмсМ╢сП╛ соВ╤НсУлтАл▌НтАм╘в╦мриХсЭксМ╢╟МроУргНсМЖсЧВ╒ПтАл╦м▄етАмсУзр░╢раСс╜ЛтАл▌ШтАмс░│соВс╜Л р╕ЛсзЧсБ╕соВ╦мсЭксМ╢ра╡╨ЗржзсНдс╜Л╪Т╠Ерлмрле▀ж▀ФсДЙслД╨Пр╜Бс╜Лсдпсг╛сЫкр╗етАл╫отАм█▒╨и▀ж▀ФсО╛сДЙрз░сбЩс╜ЛсТм╬╢╘в╓╡сЫа╟М ╟Жра╡╨ЗсВВ▀ФсБАсАмс╜З╤╣╟Л╦Ц╟Лс░│сМЮс╜Лрбж╠╛╩╝с╜И р╝бр╛П ╟Ж╨ЗсЙзсНКсВЖс╜Зрбж╠╛╩╝с╜И╨ЗсЙзсВЖ╟Лр╢┤реРсВЖ╟Л╙┤сдп╟ЛтАл┌НтАмсВЖ╟Лр╖│сВЖ╟ЛсМИрма╟Лрйгрв╣╥Г═║╟Лр╕КтАл▄ЗтАм╟Л рлВсаЪ╥ЬсМнсКН╟МреЖтАл┌атАм6OJWFSTJUZсЦМтАл▌СтАмсО╛р░╢роУргНс╜Л╪Т╠Е█▒╨и▀ж▀ФсДЙсЬ╣рав╥ж╟Л╤╕сд┤╥ж╘враЕсО╛сСЮ╥ж ╟ЖсзЪсЮЦсКУ╦ЮрлЖ╠асАмс╜З├║рбжс╜ИркР╒П╦Рр▓крлКрг▒с┤У╤лсАм р╝бр╛П

х╣┐ хСК ф┐б цБп

▀ж▀ФсДЙсЫксг╣сСЮ╥ж╟ЛсУзр░╢р╣п╨ирпЩрпмрмбс░│╟Мрл╛сЮ╢сПдргНсМЖ╦Ц▄╝╘╗сЧВ╒П╦ЮрлЖ╠а ╦Г╦ЙсМИ╨и с░│ сЮм▀есдотАл ╫отАмсД░тАл▄етАм╘дсЛУ сЭ┐╦╣ржЛр▒Ы р░мсЮнсЫкр╗е р░ЫсУзр░╜сЯА─А─А

╟ЖтАл┌НтАмсмДсЯ╡р│Яс╜З╤╣╟Л╦Ц╟Лс░│сМЮс╜Лрбж╠╛╩╝с╜Ир░е╥п╠Ер░Д╥жрдз╘жс╜ЛребскПр╜Гсд╛сггржзсНдс╜ЪрйЗр▓в роУ▀ер░еро┤с╜ЛсЭ┤▄▓▀е╒┐тАл┌ЩтАм╒ЙсЛЬ▄╖са╛╦ЦсЦМсзЪр╛ас╜ЛсТм╬╢ре╢тАлреБ▄ШтАмроУргНсТ░╥ж╠ЕтАл┌НтАмсмДсЯ╡р│ЯроУсР▒

▄▓рг▒ сЛ┤╠ЕроИр░╝ рак╠Ер╡┤рбМр░есЛ┤сгпсДЙсЬ╕сЭМ реНрйЖ╩╢тАл▌ТтАмр┐Ч╨ер╛▒сУгсДЙ▀╕роЮроУ▀е═│сМЖ ╟ЖсАире╢сКкс╜З╤╣╟Л╦Ц╟Лс░│сМЮс╜Лрбж╠╛╩╝с╜И╬зсдИ╨ЗсЙзрв║╘╛сСзтАл┌итАмсЫе╘жрбШ ╦Э▀е╦╖роЬ▀ерйй╩╜сУб тАл▌ЭтАм█▓сЖи╟Мрак╠ЕсЭксМ╢▀ж▀ФсДЙ╘ердГсСЮ╥ж╟ЛсЭнре╣╥ж╟Лр╕ЛриТ╥жсКНро┤снжра╛╨др░ероМ ркР╒ПтАл┌атАмр╜Бс╜Щс╜Л#BOOBOUZOF)(& 7FSEVOр╕▓╥о╦Цре╢╠Гр┤Н р╢З╓Ж╨Эс╜Щс╜Щ

2012х╣┤2цЬИ24цЧечмм483цЬЯ╠┤═Вра▒сНШсНЭтАлрйЗ┌ЩтАмр▓в▀е╦╖сФнроас╜Л╦Э╦Ц▀е╤лсАм╧б╨М╤лсДЙ╤НтАл▄лтАмс╜А╦Э═╛═ВтАл╪ЮтАмреРс╜А реРс╜А

см▓╦зр╝жсФн╟Лр╕БсЮесЮ╢сИнсБ┐Coll├иge Jean-de-Br├йbeuf, Coll├иge Charlemagne, Coll├иge Notre-Dame du Sacr├й-C┬Ьur сКНр░┤тАл┌атАм╒Пр▓всПдргН╦ЮсЭо ргЮ╥п╦ЦтАл▀е┌НтАмсБ╢сД╜р╡грмбс░│слЭсЮ│╓Ц╨╖═║с╜А

спЭсДЭр░Др║грйЕсВВреХсбЩ╓Й╦ЦроасзЪсЮЦсКУ╦ЮрлЖ╠асдЛсАЦроЛ╠ВсНВ╨жсЙ╢сЮЦ сЯ╡р│Я▄╖ргНс╜Л╦Ц▄╝╘╗сЧВ╒ПсУлсДл╦ЮрлЖс╜ЛсоВ╦м%+с╜Лр░┤тАл┌атАмсВЖрдЩсЦМтАл▌СтАмсО╛р░╢роУргНсмЯсзЧ сДЕтАл┌гтАмс╜АроЛ╠В╟ЛсЙ╢сЮЦ▄╖сАМр▒ГсПдргН╠ЭсТмрл╛сЮ╢с╜Л╠ВраГсЭ╝рпЩс╜Щ▀ж▀Ф═ВсжПсЬБтАл▌ЬтАмсДЙр░Д рие╓Црг╖с│нр║Жр║ЖтАл┌атАм╒нрд▓╟М

рйЖ╥йсПе╨ЩJean-de-Br├йbeuf, Jean-Eudes, Coll├иge R├йgina Assumpta, Coll├иge CharlemagneрмЕ╒ПсКГ╩╢сДЙ▀ер▓вс╜ЛрйЗр▓в╙г▀есАКсг╣╥Б

www.quezhiling.net 514-885-8068 514-823-5088

├╛см▓╦зр╝ж├┐рпв╠╜сЦ╕├║ ├╛см▓╦зр╝ж├┐рпв╠╜сЦ╕ ├║роЕсЦМр╢З╩╢▄╕ рйЖ╥йсНВс░Нс╜Щ▀ж▀Ф═ВркЭсМи╦ЮрлЖс╜ЛсгСр╡асгСсУБс╜ЛсМ╢╥й▄║╟ЛсЭосЙ╢сЮЦ╟ЛсФнроасЮЦ╥Ъ╟ЛтАл┌НтАмсмДсЯ╡р│Яс╜Ъ

╦ЦсПетАл╪ЭтАмсЭмрйЗр▓в╠Ер╢╢ре│с╜Л8JMMJBNрд╖с╜Лс░│ре╢раБс╜Лс▒Пр┤БреОс╜ЛсАМ▀┤сЙ║сКН╒О▀е

LEARN TODAY EARN TOMORROW

сВВсЮЦс║У ═ЫсД╜с║У  XXXWBDBODFGFTUJWBMDPN

сБ┐╙а▄▓рг▒сакр║Жро║р║гсоОслЗр▒Гр╣╣тАл ╠│▌Ш▐втАм-PSOB-FFNT ╦ЮсА░ рз▓тАлр░║╪ЭтАмсЗ╜═Ир▓к ╨Ъ█бр╜Ц╙н╦ЦтАл┌НтАмр║г ╙С╠Ъ▄╕сбУ╧Шр║г

╙ЙсЬ╣╨П сТасо╗ слВсЗ╜╠КрпасждрдЖ ═│с░НспксжП╦зсНВр╕┐ роКр╖┤╓Цроа╙Р╦Цре╢

╙з╦Лр╖З╙о▄╕╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜╦╗╠ГсдЮ╩╢

╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜

сЬ┤▀╢╙С╠Ър╡У╦мр║г▄╕рп╕риХ╘йр╖З╙ороа╙Рсо▓рз░ ╙ЙсждрдЖ сЬ╣╨П ╨ЪсТа

╩╢р╡ТсВЙр║г╠м╘░╒ПсжП сЬ╣са╡╨гсп░╬о ╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜ ╙пр╛мспЭ рпЩ█бтАл▄╖ ▄ЦтАмсм│тАл▀╢▄╕ ▄ИтАмслВ слБ█б роЛраМ

р╖З╙ослБр╖З╩╗рвЗ▄╕рп╕

риХ╘й╩╗рвЗсДЙр╢атАл▄дтАмс║Е╒Г╦ЭсЬ╣р╡в соЦсВФр╖З╙о═ЫсНСроа╙Р╓Ц▄╖сжП═Ч▀╕сО╛сЪ╖╒Л

╙С╠Ъ╥ориХ╦Л╙С▄╕рп╕ сВЙр║г╙С╠Ъ╟Лр╗╢сл╣╟Л▄╖сдЛ╟Лро║соК риХ╘й╦Л╙Ср░гсО╛▄╖сдЛ╙жрб│со▓рз░ ╨ЪсИн╠КрпасждрдЖ сЛ┤сддсО╛со╗

╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜

╙С╠Ъ сИп╩╝р╣С сИпспнр║а сИп сбФ╙о сИп╘╗╙С сИпр░асЯн сИп рг╕рв╢ сИпро│╥ктАл ┌╕тАмсИп р╛▒═ИсгАрмЛ╘Ь╦ЦтАл┌НтАм╨отАл┌атАм╒Й▄╖█бргЙ╘в╠╝тАл┌Н╦Ц╫лтАм╨осмЕр░║сЗ╜

╦╗р░║сЗ╜сдЮрг░▀╢╬│смЦ╩╣

╘░ргД

▄╕рп╕

▄▓рпЩрбИ╥к

▄╕рп╕рпасждрдЖ

═УслЛ╦зро║

тАл▌ЧтАм╨Я▄▓р╛▒╤╛рмН╠н

▄╕рп╕ ╙ЙсИЬсв╗ сждрдЖ р░║сЗ╜ ╘ШрйЬ сбР сИп

▄╣╘У╠К╘╗рбв╙С╠ЪсЛ┤╙зр║г▄╕рп╕

тАл┌м╫НсЬ┤▄ЪтАмрпЦсВЙр║гспксдд

╘ЯсЬ╣═╣роУ╒Прбв╦зспк╠К╘╗рбв рпмсдпрал ╠Кр╛ШрдЗ ╙С╠Ъ ╓╡ ╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜ ра╝р╡г▀╝═╣тАл┌НтАмсМИраП

р╖З╙ос│жрбв▄╕рп╕сСЗрп┐р║г

сгПр▒ЪсТмтАл┌ЩтАмр║гр╖З╙осО╛╩┐сСЗроЕса╡с│жрбв

╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜

╩╕реР╠З╙о▄╕рп╕р│Фрг╡╦зро║

сУгреРродрое сеЕр║грпЦрпЩ ╦Яр╖З сАЛс┤ЬснВрбв ▄╖сА░═│с░Нра╡роЬр╢Юро┐со▓рз░

╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜

с│жрбвр╖З╙о╩╗рвЗ▄╕рп╕сбУ╧Шр║г

сВЙр║гр╖З╙о ра╝с│жрбвсСЗрп┐ ╠Крпар║гсУФ╩╗рвЗ р╢а╥╕╩╗р╖▒со▓╨П

╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜

▌Ирбв╦Яр╢┤р▓пр▒гр╖З╙о▄╕рп╕сбУ╧Шр║г

р▓пр▒гр╢┤рбвсВА▄╕╩╜ сл╣р░крбвр╢┤сВАр▓пр▒г сВЙр║гр▓пр▒г ╙з╦Л спПсЬ╛сВА▄╕╩╜сДЙсБО╦Ясо▓╨П

╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜

╘░сжП╙С╠Ъ╩╗рвЗ▄╕рп╕ржйрз░╦зро║

р╢╢сдЙсЛ┤реР роЛраМ слБ█б сАМрдЙ╠Л слБ▀╢сЫг соЮ╓ЦтАл ┌ЖтАм╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜ рпГсмМсо▓╨П слБр╖З╩╗рвЗсДЙсм┤═Ъ сИС╦Я смЦрвП ╒Г╦ЭсЬ╣р╡в

рд╖раСсВМ╤Ш╤Ь╘░█б╩╗рвЗ╦┤ражр╖г▄╕рп╕

смА╤Чсг╣ ╓║сзЦсб╕╠Н сАЙрг╡╦зро║рд╖раСсВМ ╦ЦтАл┌НтАмр░гсО╛рбвр╢┤╦з█б╤Ш╤Ь╘░█б ╩╢╦УсТмр╜исМе╤ЛсДЙрпС╦ЖсСЗтАлраж╦┤┌атАмр╖г р╢атАлрбв▄дтАмр╖▒ ╠аслН╠╖▄С╩╗рвЗсо▓╨П

╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜

╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜

сЬ┤▀╢р╕жсл╣╦Ц╘У▄╕рп╕р║ЖрдОр║г

═│с░Н╦Ц╘Уроа╙Р╙п▄╖сЛ┤р║Ж рдзрапрдЙ с┤ЬслВсЖВсЙЧ ра╡р▒грал р║МрпЩ╩╝р╖▒тАл ┌ЖтАм ╦Ц╘Ур╛▒сУгсо▓╓Йсо┐

тАл┌ГтАмсаУ═Хрз╗

ACCOUNTING

р░║сЗ╜ ╩╗со┐╨Ъ╙Й сбР сИп

╙С╠Ъс┤Ос▒Фроа╙Р▄╕рп╕сЛ┤╙зр║г

рбЙр║г╙С╠Ъ╟Лр╕┐╙о╟Лр░Ысл░╟Лр╕Р▀╢╟Л ╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜ ▀ЧрдЙсДЕ╠Крб╝╦зрв▓р╕Ррбвс║Е╓╡ра╝╒ЙтАл┌атАмсО╛со╗╬ЗсР▓

PROFESSIONAL DIPLOMA IN:

╨┐рпЕсл╣╨П╦зро║

рпасМЮсждрдЖ р░║сЗ╜ со┐спМ╨Ъ╙Й сбР сИп

ADMINISTRATIVE ASSISTANT ALSO:

▄╕рп╕ ╙Йр░║сЗ╜╟ЛсждрдЖ╟Лсо┐спМсТасо╗сбР сИп

сЛ┤сддсоКсеКр║г

сКГ╩╗ тАл

═о┘╜тАм

р║ЭтАл╫НтАм╙зр╕жсЖГрбвтАл╠К┘╜тАм╨Э▄╕╦зро║ тАл▌ЧтАм╨ЯрдОсдзсеРр║г▄╕ тАл ╠ГсдЮ╠Г╦╗ ▄╕▌А▐О▄нтАм сСКржВрпЩ р╖▒╨отАл▄╕┘╜тАм р░асЯнсФДрмбсм╡╠К▄╕р╛▒рз╗р║г ╘╗рпЕсн╜тАл▄╕┘╜тАм ╦Л╠Ъ╨Э▄╕сЯ╖╙зр║г ▄╖сл╡╠ЪсжП сЗ╖рйЩ╩╕▄╕сЛ┤╙зр║г

STARTING A BUSINESS 

 ╠╝сА░сексгВсЯ╖╙зр║г

р╡УсдАтАл█ЖтАмсЮЫ

$BSOJWBM$SVJTF-JOF %JTOFZ$SVJTF-JOF .4$$SVJTF /PSXFHJBO$SVJTF-JOF сВЙр║гсмАркбро▓╥к ргД╓║сп░ ╥к╥╛р╢Кр╣С сО╛тАл ╫НсЬ┤▄Ъ ┌НтАмр╡Цр╕о╠Щ╘йра│саЫ╦зро║

FREE TUITION! CALL NOW! 514 484 0485

shadd.com

╘▓тАл┌НтАмсмДр░║сЗ╜

╦МсНи╦зсб╕сЬ┤█ксо▓╨П▄╕рп╕

риХ╘й╦МсНи╦зсб╕сДЙсЛ┤с░▓роа╙Р ╠арйЖтАл┌ГтАм рмЙсМЙ╦ис▒Фр░▒с┤О ▄╕р╖И ╒Тс▒ФсВЦ роЩр╜л тАлрвМ┘ЙтАм╨б ╓╡ра╝ро│сВЭр╜ПсРЪ╦Ш снВрбвсп┐рмБ ▄╖р╗зсо▓р╖бс▓Ы ╨Ярв╢ркбснж

╨Ъ╥жрмНсХЪсЛ┤сддр║г ╞┐слБр╖З╩╗рвЗ сзЧрг╗▄╕рп╕

╞┐рд╖раСсВМ ╤Ш╤Ь╘░█б слБр╖б▄╕рп╕

р╡УсдАрлЖр▒п╒А╙┤╘вр║а р╝Л ╘╗р║▒ ╒ОсСЙ╘Я╥к╦ЦтАл┌НтАмр║г р╡УсдАр▓ЙсЮЫ╨д▀▒сЛ┤реРсЫасИн

р╡Цр╕осЛ┤сддсЫасИн ▄╕риТ▄╖╤╜р║ЖрдО╦зро║

 

сОмсп░р│ЫсЧУ╨прлЕтАлсзЦ┌╕тАмсЛЪ╨ЯтАлрбИ▐ОтАмро▓  сбР сИп

▄╕р╡Цр╕ор░ВсиЪ╦зро║ р╕БтАл┌НтАм╙╡р│зтАл┌Нре│█┐тАмсХ▓╨Яр╢К╤╜рпРсФнтАл┌НтАм

сбР сИп 

ра║р░е╨д╠┤р╡Цр╕ослБсЖАсМ▓тАл┌ГтАмс║ЕроЫсЮптАл█ЖтАмсЮЫ╟М

═п═И╥и╦ЦтАл ┌НтАмсбФ╙осКгсЭ╝ ╠╝сЭа╦ЖсВМ╒ЙтАл┌атАмслБсЖАсМ▓ро║сЫатАлсжд┌ГтАмрдЖс║Еро║р║г╬│смЦсКН

1000 Old Orchard Montreal QC H4A 3A4 Bus 90, M├йtro Vendome

www.sinoquebec.com

р╛ар╜▒╒БсЖЙ

3VF$MBSL .POUSFBM );,═о╠ЕтАл╠а╫атАмсЫг сЦ╕╦ЙрпРслНс║У ╓Ж╩╢сТп╓Ж╠К ╓Ж╨Э ╓ЖрпЕ═УрзЛ сЮУсРПсРЛ╒┐

щШЕшп╗хЕичЬЯчФ╡хнРчЙИя╝Мф╜УщкМхкТф╜УцЦ░цЧ╢ф╗г: www.sinoQuebec.com/newspaper

р╢К╦Г ╦Й р░Э ╦Г ╦Й сДЙ сЛ┤ сЗ╖ р╢К ═Х саОр░Э═ХсаОсДЙр░и╥л


www.sinoquebec.com

第34版

蒙城华人 城华人报 报

2012年2月24日第483期

文摘副刊

34 版

据《上海青年报》报道,来自上海的张女 士携女儿和丈夫2月1日在美国关岛返回上海的 航班上,因为行李安置问题与机组人员发生 争执,结果被机长以“航空安全”为由报警将 其“请”下飞机,同时还拒绝其重新登机。最 后,未满12岁的女儿独自乘坐飞机返回上海。

当事人自述事件经过 据张女士称,在结束完上海某旅行社承办 的关岛半自助行程后,准备在2月1日乘坐美国大 陆航空公司CO1836次航班返回上海。据悉,这 个航班是上海某旅行社的包机,上面的乘客都 是上海出发前往关岛进行自助游的旅客。 检录手续完成后,张女士一家登上了飞 机,但在放置行李的时候,当班的美国大陆航 空乘务员告诉张女士,她的行李不能放在她座 位上方的行李架内,而是要拿到后舱去放置, 张先生对此表示不满: “为什么不能把自己的 行李放置在自己头顶的行李架上,”张先生用 英文询问了乘务员,但在几句沟通之后,那个 乘务员却告知张女士夫妇必须下飞机, “我的 丈夫情绪可能比较激动,结果那个乘务员就告 诉我,你上了我的飞机就要听我的,我让你放 到后面就放到后面,但我和先生就觉得这很奇

怪,争执了几句,他们就把我们赶下飞机了,还 说我们威胁了航空安全。” 在这架满载中国游客的飞机上,张女士 和丈夫为了不被赶下飞机,几经考虑最后还是 向机组道歉,承认自己沟通时态度有些激动, 但是乘务员不理道歉,还制止其他旅客声援, 表示“谁再说情,一起下飞机”。乘务员叫来了 机场警察以及机长。机长也站在乘务员一边, 表示张女士夫妇不下飞机,他不会起飞。接到 机组报警的美国警察要求张女士和丈夫先下 飞机,再与航空公司沟通。他们一下飞机,舱门 就立刻关闭, 飞机准备起飞了。此时,张女士还 未满12岁的女儿还留在飞机上,她当时想和机 场工作人员工沟通想要把女儿带下来,但是所 有的工作人员都没有理会她的要求。张女士表 示,最后是一位好心的上海姑娘在飞机上帮她 照顾女儿,并且安全地带到了上海。 第二天,在旅行社导游的联系下,已经 被“请”下飞机的张女士和丈夫乘坐经停韩国 的返沪航班,他们的机票价格为一个人550美 元,一共1100美元。原先乘坐大陆航空的机票并 没有退还。张女士夫妇已咨询律师准备提告。

乘客还原事发场景

ᮔጝ (514)934-0404 (514)883-1012 (514)962-3927 ႂព ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥనҫ

‫ڦڠ‬$PUFEFT/FJHFT 4VJUF))7 (VZ$PODPSEJB‫ڠ‬ᨠቢ൥ᛠ੊ᣀ˱

ᡸМᢻʻቢԀҁ

ᖸˉௐᫍẓֆʶᒯ௅BNQNֆН֖ֆ௅ཱ࣡ᖸˉࣲБ᠟෼ᢻ

2012年2月24日第483期

一 鸣

社会

本周网络热点

中国夫妇美国航班发生争执被赶下飞机

学 在 蒙 城

本 版 责 任 编 辑

本版责任编辑 一鸣

ྤӯ‫ྤܢ‬ӝ˖ॶ ྤӯ‫ྤܢ‬ᴐᅾൣᝧ৥ቶࠓఝᒬζ

after

before

after

before

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

̊ͮКழͮᄉКመྤӝᦠՋ˃ˉᅾ्ẅु‫ܤ‬ᄉ᫻ࠓ˝৥ଡΘᰳֵ᠎ᄉనҫ

଍Ѣణளᬤ्ᅾൣ #3"$&4 ణ͈ͯ ᮔ᫸ᅾ्

ᡐ

ࡦ̾ʽᄉ"11-*"/$&ᅾൣṺ

%".0/ᅾൣ٧ ᎕ᆀతᄉௐᫍṺ

%S-FBOESP ᗂՏԯᑾஞ्˃ࠑ ࣱ˃ˉᅾ् 0SUIF ፂᰍ ፆՋӑᎾฮణЎᤈᄉᅾ्٧ ᝧ;ᄉྤᴐ्খҩᑞ᣹ҁ߸Ꮎፆ Ջ ܷ᧙੆ҩ಴Β ᝧ;ζॶυ‫ܘ‬

ߥၶγᬖ"4&2ૈ߿ӝႤ˖ॶଋԩՉሗྤӝγᬖԢѫయ̶൛

当天也从关岛返回上海的乘客刘根荣在 自己的博客上记录了这件事情,据他描述, “当 时这对夫妻就坐在我后两排,我看他们好像上 飞机的时候就在抱怨一点什么,就在美国空乘 开始整理行李舱的时候,一位空姐要变动一下 他们的包放置的位置,这样也方便别的乘客放 行李,可能在这个时候他们找到了一个爆发点 吧。”这对夫妇大声叫嚷起来,他还清楚地记 得当时张女干夫妇对空姐说: “你凭什么动我 的东西?” 这一幕,网名“zzsmithma”的网友在刘先生 的博客文章下面回复时也描述了这一幕, “我正 好是坐在这对夫妻旁边,当时的情况是那位空 乘为了放下别人的行李,把那位张女士的行李 向后放,张女士不同意,空乘说等她放下别人 的行李后,她再安排。两人有些语言的交涉,后 来男士登机,看到两人有些语言争执,问空姐 为什么这样做。” 就在空乘还在解释自己要为他们安排行 李位置的时候,张女士的丈夫就有些不耐烦 了, “他当时用英文让空乘闭嘴(you shut up!你 闭嘴,在英语国家属于不礼貌用语),空姐就 问他为什么要让她闭嘴,而张女士的丈夫只是 一直在重复住嘴这句话。”我记得空乘当时就 对她同事说自己受不了这位乘客的说话方式, 感觉受到了侮辱,她不能够继续完成工作。”刘 先生说可能是语言不熟练的关系,张女士夫妇 在沟通上的用词可能让对方觉得他们是有很大 敌意的,加之两人的语气有些强烈,这才导致了 空乘报警的情况。 网友“zzsmithma”也在回复中写道: “后来 上来一个会中文的机场工作人员,对乘客说空 乘要求你们下去,不然她没有办法完成这个航 班飞行,但他们依然坚持自己的看法,直到机长 报告警察,对乘客说你们必须下飞机,不然所有 人今天都要留在关岛。”刘先生说,也就在这时 候他们夫妻才意识到事情的严重性。 刘先生说,接下来的事情就像美国大片,让 人一下子回不过神来。美国空乘打开已经关闭 的机舱门,此时一位懂中文的地勤登机与两位 乘客沟通,请他们带好行李下飞机,并表示“你 们不下飞机, 飞机不能起飞”。而给出的理由 是:空乘因为你们的不礼貌行为,情绪已经受 到影响,只要看到你们就无法为其他乘客正常 工作;再则,因为你们的反常行为容易造成飞 行中的不安全因素。 此时,张女士大叫起来:这不可能!就是打 死我也不下飞机!这时,机舱走廊上已经站好 5个荷枪实弹的美国警察, “你们已经违反了美 国国家安全条例,必须下飞机接受进一步审查, 如果不配合,我们将依法采取强制手段。” 见此情景,张女士表示自己情绪有点激 动, “我向她赔礼道歉好吧”?但已经来不及了。 张女士夫妇在警察的护送下走出舱门。紧接着,

机舱门关闭飞机滑向跑道,起飞了。 张女士曾称,自己未满12岁的女儿自己一个 人坐飞机回国,这也是不少网友热议的一点,而 刘先生则说,他们有女儿这件事,当时飞机上的 中国乘客并不是都知道。 “可能他们座位并没有 坐在一起的关系吧,而且他们下飞机的时候也 没有和空乘们说他们有一个女儿。” 刘先生回想美国警察用英文给他们宣读 了他们所违反的条例,但是也似乎是语言不通 的关系,他们并不能够清楚了解所读的内容, 这才导致了张女士之前说他们以为下去了还能 上来,所以留下了女儿。

过半网友支持机长决定 日前,有同机乘客将此事发布在网上,引发 网友热议。在新浪微博与民航论坛发起的投票 里,有过半网友支持航空公司与机长,认为张女 士夫妇应该下飞机。 截至2月17日晚11时,共有5500多名网友 在“新浪航空”投票表态,结果有52%的网友 表示“支持机长,理应执行规则,乘客该为行 为买单”,而认为“机长做法过于严苛,以安全 名义不顾乘客利益”只有17%,另有22%的网友 认为 “此类事件需要有更好的处理方法,应 综合协调”。 一名自称是东航空乘的网友表示,她在航 班上时常会碰到不守规矩的乘客。 “已经反复强 调起飞前必须关闭手机,有些人就是不肯关;还 有些乘客在起飞时擅自调节座椅、关闭遮光板, 我们上去劝阻,他们不但不听,还出言不逊,今 后对这些人真应该更严厉些! ” 17日,美联航也就此事发表官方声明,表示 2月1日从关岛飞回上海的客机起飞前,两名乘客 在空乘人员试图挪动其手提行李以便其他乘客 放置手提行李时,做出威胁空乘人员的举动。为 确保此次航班飞行安全以及所有其他乘客的安 全,乘务长决定通知关岛机场的机场警察将此 两名乘客带下飞机。 为何网友大多都站在国外航空公司一边? 有民航业内人士分析说,张女士夫妇与空乘 人员的争执看似小事,却威胁到了航空运输安 全。至于机长以拒飞为由赶张女士夫妇下飞机 是否妥当,该人士表示,按照《民航法》第五章 第四十六条规定, “飞行中,对于任何扰乱民 用航空器内秩序、危及飞行安全的行为,在保 证安全的前提下,机长有权采取必要的适当措 施。”所以,美联航机长的做法虽然看似不通 人情,实际也有法可依。 法律专家指出,如果当班机长觉得旅客确 实威胁航空安全,旅客就只能下飞机,由此造成 的1100美元重购机票费等内容并不构成侵权。 至于那位未满12岁的女孩,航空公司的当班乘务 员应该尽职照顾,否则,当同机的旅客举证后, 张女士一家可以向航空公司伸张权益。

Ҫૅܷ ‫᧚ ߥ ݑ‬ζ ੫ ᝟ Ѳ

www.sinoquebec.com

ၿ $ 4 5 ᮎ ᫇ థ ᬌ МՂ Ԧᛠ

3&41ซбஓᐱϱᗧ᝟Ѳ]$&4(ஊउүߥ᧚]$-#Ҫૅܷߥ˷۲᧚]2&4*ᄴүߥ᧚

Got a Plan?

3&41˞᜵͕Ҹ

Ҫૅܷ‫᧚ߥݑ‬ζ੫᝟Ѳ

Бሯ‫ܘ‬᫁ஊउศ᠚

ᒬࣱᡐ‫ڙ‬3&41᝟Ѳ˖ణ௙ఄ˧ᤤસ

Ҫૅܷஓᐱϱᗧศ᠚ $&4(

ඇࣱ੝ߚᯪૅҁὄὌὄᄉศ᠚Ὃͷʽὃ ३ศ᠚Ὃ ణܲԺ३ࣱὋʶ˓ߦߔణܲ nj

Ҫૅܷߥ˷۲᧚ $-#

ࣱత௅̾ՐѢၶᄉߦߔὋᔩቿՋ్͇Ὃ३‫ࠑڍ‬Їቧለѽᛩү᧚Ὃ Ժႁឯ$-#ᛩүὋधਖ਼ௐ३Ὃ̾ՐඇࣱὋᄯҁ໗ nj

᱆ᄴஓᐱϱᗧศ᠚ 2&4*

ඇࣱ੝ߚᯪὋૅҁศ᠚Ὃͷʽ ࣱὋ३ศ᠚Ὃ ణܲԺ३ࣱnj

$BOBEJBO4DIPMBSTIJQ5SVTU1MBO $45$POTVMUBOUT*OD

ᗗᙅ

ѫᦉፂူ

 МՂ

 ˓̠

षᭃ໤ 

 

 

ృᖰ ౉ᘚᘚ ஶሖဿ ృᔩᰋ ᳦˟ᖰ ᡎ̇ᭋ ᱏ߹͚ ᳩᩨ၀ ѵ္ 
ᗛۡణܷᄉઙෳཎ఺˃ӭआ

ፆՋൖᎾဗ̼ௐ࠺ᄉፂЦܰ᜹ ुܷͯ٩ᄉխෳཎҦ

ʻ ᫹ ᝧ ৥ ն Ѿ ͛ ፑ ᬇ ே ᄉ խ ෳ ཎ ఺

ፏࠪ௦ဗ̼Ԙੜᄉॸ‫ֵ·ܫ‬

ளੜߔὋளԘੜὋளᜈνὋ Ꮎ᜹ुҵᄉઙෳཎ఺‫᧖ג‬ ੼὞ ʻ᫹ࣞ৥ࠃဗᎾ‫ݝ‬ਜభ

ဗథள൛ҁ᠍Ὃ ൓ᤀґ౎ᤤ᠓

 ᡓጞྱ͈఺ CPVM5BTDIFSFBV PVFTU MPDBM #SPTTBSE 2$ +94 ܷ᧙Б᠟Ϣᢻ 5FM ᖸˉௐᫍὙֆʶҁֆ௅ ֆ͓̃ো

នᐏܲՏ˃ˉ߶ᜈ࣍ϫ὇థፂᰍᏧ͕ЎὈ

ʿ ঢ ᠍ ඊ ᠍ ࡂ ঢ ʿ ઁ ଦ

35 版

广 告 信 息

 ܲ ˓ ൛ य Θ ৥ ᤤ સ

2012年2月24日第483期

˃᫂˝˖‫̠ڍ‬᝹᝟

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoQuebec.com/newspaper

ʻ᫹ࣞ৥ʶઙ˿˧

ुҵխҦ ᡓͯ٩ᮂ ኤጝௐ࠺ ൛यܲಧ ጻᢵγν ˃ˉ߶ᜈ

www.sinoquebec.com

ෳཎ֖ཐ৓Ὃ


www.sinoquebec.com

第36版

文摘副刊

40 版

蒙城华人 城华人报 报

2012年2月24日第483期

加拿大公民及移民部长康尼 (Jason Kenney) 2月16日在渥太华举行记者会宣布,将自 2013年起对申请各类签证的外国人要求采 集指纹及申请人的数码照片(digital photo), 首批将对20个短期签证造假问题严重的国 家的申请人实施,中国不在第一批实施国家 名单内。 康尼说,去年总理哈珀与美国总统奥巴 马在华府会面,当时达成加强边境保安协议 的一部分,即加拿大必须要求申请签证的外 国人,提供指纹及照片。他指出,透过这些 生物特徵的资料,移民部可以筛选出已在其 他国家入境黑名单的犯罪人士、恐怖分子, 以及过滤出以假身分进入加拿大,或曾经被 拒入境的人士。 他举例,有一名曾入境但被遣返人士,每 次以不同姓名的假护照企图进入加拿大,前 後达8次之多,若移民部之前已采集他的指 纹,则可以立刻辨认该名多次入境被拒人士, 这说明采集指纹对边境保安的重要。 康尼强调,该新签证指施虽然分批实施, 但最终对所有国家的签证申请人,均将实施 相同措施。 康尼并说,办签证时要求提供指纹,也不 是加拿大发明的做法,包括英国、欧联、澳洲 及美国,已经在更早时实施。

加拿大联邦移民部副部长Neil Yeates于2月 17日出席在安省密西沙加市举行的加拿大移民 顾问监管委员会(The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council,简称ICCRC)首 次大会时透露,联邦移民部目前正在致力修 改的十项移民政策,其中最快的将会在今年 7月施行。 第一项是为年轻的联邦技术移民申请加 分,因为国家人口正在逐年老年化,国家在未 来急需更多的年轻移民,进而保证国家可以 正常运作。 第二项是减少申请人在非加拿大本土 工作经验的加分,政府透过调查发现,加拿 大的雇主对新移民在加拿大以外国家的工 作经验并不太看重,因此政府决定要减少此 项分数。 第三项是要求技术移民申请者在递交移 民申请时,提供来自第三方的语言成绩,而且 需要达到移民部对语言要求的最低标准。政 府透过调查发现,技术移民在移民初期获得成 功最重要的一点就是语言能力,因此如果语言 过关,也更容易在移民初期就获得成功。 第四项是让雇用海外技术的雇主更了解 移民步骤,政府在过去一年在全国范围内,与 技术移民的雇主召开圆桌会议,发现雇主对技

‫ࠃى‬ሧඞ 一 鸣

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

 ᦠϥ‫ڃ‬ᐐ ྗආ‫ڃ‬ᐐ ߔ‫ڃݘ‬ᐐ

Jasper Immigration Service Ҫૅܷሧඞᮎ᫇ᄢᅕክူ‫ށ‬տ͗ *$$3$ ͗տὋ᱆ᄴሧඞࡌᝢ᝼ᮎ᫇

4IFSCSPPLFXFTU 4VJUF .POUSFBM 2$))& (VZ$PODPSEJB‫ڠ‬ᨠ 4U.BUIJFVѢԯ ࢹͺௐᫍֆʶᒯֆ̊ ֆН

൓ᤀ‫ۆ‬លὋ֦លБ᠟

੾శሧඞ

᝺᫇ኣ᝼

Ф̴నҫ

᱆ᄴ੾శሧඞ ᱆ᄴፂᰍሧඞ ᐎᥧ੾శሧඞ Ҫૅܷፂᰍሧඞ

ྗආଉ̝ኣ᝼ ‫׷‬ҫኣ᝼ ࢹͺኣ᝼ ߥ˷᝴Ժ ࡏ႐ढయ

౯ՀӴఝள МඞЙዙ ᭦ណ۱ᝪ ᜁધሧඞ಴͇ʼឃ ᬱඞႁឯ 

‫ڃ‬ᐐሧඞ

džᖻᄴஊउଡՏὙ͌ˉࠑዜѾdž

᱆ᄴᐎᥧઅᠪሧඞ ᱆ᄴᐎᥧ͌ˉሧඞԢ్͇ᝌᬓ 哪里有网,哪里就有《蒙城华人报》: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

યᐏ஠տ᜵යὙథፂᰍὋ͗ᝮዪឥ

社会

加拿大移民部正在修改十项移民政策

外国人申请加国签证明年须呈指纹

蒙 城 风 情

本版责任编辑 一鸣

ᝢᄽ᠆᠉ ᤝ൛੽ឲ នड़̼ူ

௾᤯ពὋዪឥὋกឥὋᔭឥ

术移民的过程非常不了解,因此政府希望雇主 可以多了解移民步骤,这样可以知道如何应对 有关海外劳工引发的一系列问题等。 第五项是计划重新规画投资和企业家移 民项目,政府发现投资移民的申请多,但是企 业家却相对较少,加拿大需要更多的企业家, 因此政府希望透过对企业家更清晰的定义,可 以吸引更多的企业家也选择进驻加拿大。 第六项是计划简化并加快外国劳工的申 请步骤和时间,政府同时还计划重新策画整 个申请项目。 第七项是加快各项移民申请时间,政府 目前已经确定即将使用一个名叫「Global Case Management System」的办公软件,软件的投入 使用可以让申请更电子化、快捷化,该系统计 划在未来两、三年内投入使用。 第八项是计划更新联邦技术移民的职 业名单。 第九项是扩大经验类移民(CEC)的申请范 围,同时加快审理时间。 第十项是省提名移民将被要求提交语言 成绩,计划今年7月开始实行。 近500名来自全国的注册移民顾问出席了 这次注册移民顾问大会,委员会主席兼首席 执行官Phil Mooney会上表示,委员会将按照

C-35号法案,继续配合联邦移民部门,严格 打击非法移民顾问欺诈行为。 ICCRC於去年由联邦移民部长康尼宣布 成立,取代以前的移民顾问监管机构CSIC(加 拿大移民顾问协会),这也是康尼为了打击国内 非法移民顾问诈骗行为的一部份。在此之前 的加拿大移民顾问协会因为存在内部管制问 题,得不到公众信任。经过8个月的运作,ICCRC召开首次年会,并宣布首届董事名单。 去年6月30日生效的法案C-35,是以打击 非法移民顾问为主要目标,为非法移民顾问 服务设立罪名,从而增加执法力度、加强监 察效果。一旦罪名成立,非法移民顾问要支 付最高可达10万元的罚金,并可能面临最高 两年的监禁。 目前ICCRC有来自全国的约2000多名会 员。除了从CSIC直接转会的约1,900名会员之 外,还增加了300多名新会员。而其会费更是从 以前CSIC的3000馀元减半,降至1,550元,令不 少会员为之雀跃。 市民如果有非法移民顾问实行欺诈行为 的线索,可以致电1-877-836-7543或者发电 子邮件到info@iccrc-crcic.ca,有关注册移民 顾问的名单,也可以登录ICCRC的网站http:// www.iccrc-crcic.ca/home.cfm进行查询。

加拿大移民部提出新法严打假难民 公民及移民部长康尼2月17日宣布提出《 保护加拿大移民系统法》(Protecting Canada’s Immigration System Act),重提了去年放弃的 《 平衡难民改革法》(Balanced Refugee Reform Act)法案的一些法案建议,将更加严厉打击「 假难民」申请,新法亦将削减难民申请失败 者的上诉机会、加速遣返。 康尼称,目前移民局已经堆积将近4万 2000例难民申请,平均下来需要大约四年半 才能将一个造假难民驱逐出境。向加拿大提 出难民申请的人士中,来自欧盟的比非洲或亚 洲都多,以去年为例,有23%的难民申请者来 自欧盟,比之前一年增加14%;而欧盟的难民 申请者中,有95%最终被拒绝、放弃或退出。 康尼说,假如这个趋势继续,去年5800名来

自欧盟国家的难民申请者就要耗费加国纳税 人1.7亿元。康尼说,新法实施後,估计各省政 府5年可节省16.5亿元的社会福利及教育费。 新的《保护加拿大移民系统法》赋予移 民部长最终决定权,去确认哪些国家属於“安 全”,来自如欧盟、墨西哥等「低风险」国家 (即有民选政府、人权纪录良好国家)的申请 者,会在平均45天之内完成审批程序;如果 使用当前的体系则需要1000天,。 被RPD拒绝的难民申请者,可向RAD上 诉,如果这关也失败,仍可向联邦法院进一步 上诉,但上诉期间则不会像现在般自动暂缓遣 返,执法人员仍有权将该人递解。此外,在等 候上诉期间,难民申请失败者也不能像如今 那样申请社会福利及工作签证。

+"$26&45".3";0।࣍

˃ˉᰳ஌នζ

(VZ 4VJUF .POUSFBM ࣉ˖ॶ

ႂពὙ Ὃ  ͛ᄽὙ  Ꭹ‫ڦ‬ὙXXXQSFGFSDBOBEBDPN &NBJMUBNSB[P!IPUNBJMDPN

ƽੇ͂ᄉ͕Ҹ

2VFCFDซб।࣍

ၶ਒ᣀᝧNjМՂซбNjሎު̂ࠁNjѢऐNjʼឃ ՋՎNjМ᝼˹Nj‫ށ‬੫˹Njඞ̂‫ˉ׷‬ѱ̂ก।̂ࠁ ࢹͺኣ᝼Nj੾శሧඞNj͌ˉሧඞNjᬱඞ̂ࠁ ‫ڃ‬ᐐሧඞNjઅᠪሧඞNj႐ߥၶᣀሧඞNj౯ՀӴढయ ፝ኣ᝼Nj$"2Nj4UVEZ1FSNJUNjሧඞ᭦ណ۱ᝪ

˃ˉ।࣍

+BDRVFT5BNSB[P

yzz .FUSP (VZ$PODPSEJB

। ࣍ ֖ ৥ ʶ ᡐ ԟ Ҫ ሧ ඞ ᭦ ណ  zzy ଡΘ˖ᔭก஠నҫ

www.sinoquebec.com

᱆ ᄴ႐ߥ ၶ ᣀ ሧඞ̨‫ ڙ‬ᖌ३ $ 4 2 ˧Ր ̶൛

ᄽൣᄉ*$$3$͗տ ̝ᒬଋय़ ̝ᒬ֦ល ̝ᒬҨူ ћζሧඞࠆਖ਼Ժ̙ԩ Б᠟ࡂˉૈ࠭నҫ Б᠟ኤԊνஇనҫ Ҫૅܷᐎᥧሧඞᮎ᫇ Б᠟ࢹͺ̭ፀనҫ ᱆ᄴሧඞࡌᝢ᝼ᮎ᫇

ƽੇ͂ᄉనҫ

ƽੇ͂ᄉ੽ឲ

ዴҨ႐ߥၶႁឯሧඞ ዴҨᦠϥ‫ڃ‬ᐐዜሧඞ ዴҨଉ̝஺ຣ‫׷‬ҫኣ᝼ ዴҨᐎᥧ᱆ᄴՉዜሧඞ ዴҨՉዜኣ᝼᝴Ժढయ ዴҨՉዜᜁધ಴Βвႁឯ ଡΘ$42᭦ណഴ઱ᣘ࠭ Փ%*:̠‫ܢ‬ଡΘథϩ֦លనҫ

བৰଋय़ ន૎నҫ ᝿ͤጹᒰ Ҩူథ஌ ːߵ੽ឲ ˃ˉ̼ူ ࠃ̂ය௦ ፏʿ๎݁ ζোγࠚ ࠆਖ਼ኃʶ அ᠟Ջူ ˓಴‫ူܪ‬ ՋՎຌఀ ࠆਖ਼໗਒ ᡱᢍనҫ ੆ҩ˝ൢ

ဗ‫ࡂڙ‬੩ሧඞᮎ᫇ఴ̠˃ጲ ௾᤯ពὋዪឥ ᔭឥὋกឥ

*$$3$.&.#&3

CANSCENE INC. (Since 2003) www.canscene.com 1 Westmount- Square, Suite 1410, Westmount, Quebec, H3Z 2P9 Tel: 514-6626636, Fax: 514-798-1738 Email: ImmConsultant@CanScene.com ћζМՂԣৰଡᇧIUUQXXXJDDSDDSDJDDB ᐎᥧሧඞᦉ᫁ࠇࣱ࣊త௅ᡐὋၿ*$$3$Ԩ̼$4*$ *$$3$͗տᠪಪԵ૾̀˓̠Ὃ̯ʿ૾͉̀ʹМՂ *$$3$͗տ˝Ҫૅܷᐎᥧሧඞࡌॆґ‫׬‬ʶᝢԺᄉሧඞᮎ᫇ ˖̭МՂϡࣸնᮋ૊᜺߿Ѵ௙੝ᬷሧඞᮎ᫇‫ހ‬Տ

ᎾऔઅᠪథᬌМՂ ‫ˉ׷‬ዜሧඞNj੾శሧඞNjࠑऐ‫ڃ‬ᐐሧඞ ႂពὙ(514)282-9214 ͛ᄽὙ(514)282-1084 http://www.mercan.com Email: info@mercan.com

ƽనҫᮉᄫ ļҪૅܷՉዜ‫ˉ׷‬ሧඞᮉᄫ ļҪૅܷ᱆ᄴNjᐎᥧ੾శሧඞ ļࠑऐ‫ڃ‬ᐐNjઝγዜሧඞ ļҪૅܷᒬᬷሧඞ Džள‫ܘ‬Ꮎ‫ڍ‬અᠪሧඞ&#ᮉᄫ Džள‫ܘ‬ᖻᄴ‫ˉ׷‬ዜᄴଡՏሧඞ

ƽఴМՂᬷտᠪಪ˝ Mr. Jerry Morgan

Ҫૅܷሧඞᮎ᫇Ө͗੆տ $BOBEJBO4PDJFUZPG*NNJHSBUJPO $POTVMUBOUT+FSSZ.PSHBO. Ҫૅܷ˃ˉሧඞᮎ᫇Ө͗੆տ *NNJHSBUJPO$POTVMUBOUT

PG$BOBEB3FHVMBUPSZ$PVODJM *$$3$ NFNCFSTIJQ3

ƽМՂԓѶ Ԩ಴ਠ᧗Nj Ҩ಴‫ڒ‬໗Nj ʿ੆ҩʿԨѫ஠nj

Ms. Valerie Marcas

᱆ӑА।࣍Ө͗͗տ .FNCFSPG2VFCFD#BS"TTPDJBUJPO

൓ᤀ౎ႂ֦ល

བ঎ࠬයՋͺ͖ͦԢˉҫ̼ူὋᔩథ਒Փឯ౎ଋิ

MERCAN CAPITAL LTD. 区小姐

390 Notre-Dame St.West, Suite 410,Montreal,Quebec,CA,H2Y 1T9 ᎾऔМՂ˖‫ڍ‬঳ᦉẓӑ̚˖ҪᎾऔઅᠪᮎ᫇థᬌМՂ ‫ڦڠ‬ẓӑ̚ࣉమ᫹ӜˋʻဖӑᡸՁᬒúúӑ̚‫ڍ‬ᬄ˖ॶՁ഍ ᥪᎃẓ ႂពẓẅᎩ‫ڦ‬ẓXXXNFSDBODPNDO


www.sinoquebec.com

世界 多伦多开餐馆月赚3万 华人家庭申难民被拒

第37版

2012年2月24日第483期

文摘副刊

37

加拿大移民部拟修改公民法杜绝非法入境产子 后两年父母即能申请移民,又以为只要在本地出生, 即可享受加拿大福利,这些不实且误导的宣传,已经 「严重触犯了《移民法》」,是加拿大政府不容许的 卑劣行为。 他并提醒那些有此计划的怀孕外国妇女,如果 是以旅游名义入境,但真正目的却在生下有加拿大护 照的婴儿,这样也是违反加拿大《移民法》的,一旦被 发现,与申请造假(misrepresentation)的后果相同,签证将 被取消,且会被要求离境。他因此呼吁怀孕的外国妇 女千万别听信移民中介的错误宣传。 据悉,与到香港闯关的双非孕妇 即父母双方都 不是加国居民)不同,来加拿大的双非孕妇通常较有 计划,且有中介公司教路办理签证,至少在4个月前, 肚子还未大到无法遮掩时,即持旅游签证或学生签 证入境,再住进月子中心待产。 由于双非孕妇通常必须在月子中心住上5个月至 半年(待产4个月再加上产后1至2个月),令到大温坐月中 心生意应接不暇,一些与内地中介合作的本地坐月服 务业者,往后6至8个月的生意已被预约一空。 中国内地代办到温哥华生产的一条龙服务收 费,则是视孕妇实际在本地停留时间长短而有差异。 举例若前后需要6个月,则从申请签证、协助就医及 坐月子(还不包括医院生产),约需加币2万至2.5万元 之间。 至于产检及在医院顺产的费用,则另外需要 8000元左右(另外计算)。不过,如果因为医疗需要而进 行剖腹生产(本地不容许「择日」剖腹),又或者需要住 院,则住院花费一天约5000元,费用昂贵。 最近,香港传媒跟随多名到卑诗省华人聚居的 列治文市(Richmond)生产「双非婴」的中国孕妇,报 道她们在温哥华月子中心待产的生活。 大温月子中心的费用高低相差颇大,一间位于 列治文的「老字号」月子中心,由于设在比较老旧的城 市屋,费用不像温哥华西区的月子中心那么高,每天房 租可平至70元,只比大温一般提供刚抵埠新移民居住 的家庭住宿(B&B)略高一些,还包叁餐。 针对富贵双非孕妇提供超豪华等级的坐月服 务,隐身在温市西区市值300万、占地5000方尺的豪宅, 专车自机场接送,并一路陪伴至生产,每个房间月租 从4000元至6000元以上,住在顶级坐月房间,一天超 过200元,跟住温哥华五星级酒店差不多。 在月子中心里,平时有专人打扫及煮食,几乎每 个房间均住有等待在加拿大产下龙子的双非孕妇,她 们当中有人在来到后,才发现是同乡,刚好可相偕出外

逛街、吃饭,打发待产前无家人陪伴的寂寞时光。 双非孕妇来加生产,由于语言不通,通常指定 要找会说普通话的产科医生提供产检及接生服务, 令大温不到十名会说普通话的产科医生,预约爆满, 有些已停止再接受有接生需要的病人。 而一些产科诊所则针对没有政府医疗保险的双 非孕妇订出收费价目表,例如前两次见医生每次收 150元,以后的产检再收60元,但不包括超音波及其他 医院的产检服务,如果在子女出生之前,仍没有医疗保 险,则产科医生会另外再收2200元。诊所人员说,最近 没有政府医疗保险的产妇突然多起来,尤其是说普通 话的产妇,他们自费看医生,自费到医院生产。 了希望孩子获得加拿大护照外,双非孕妇大都信 从中介的说话,相信加国福利好、教育不用钱,孩子将 来又可申请自己移民等。 中国协助孕妇境外产子的中介,在推介加拿大时 多会大打「福利牌」,广告上随处可见「牛奶金」、 「免 费教育」等字眼,尤其是「宝宝以后还可给父母申请绿 卡」更令父母们怦然心动。但实际上,所谓的「加国高 福利」多数有居住要求等规定,对于来去匆匆的加籍 宝宝与「双非」父母家庭,可能只是梦想。 福利一:宝宝年满18岁, 可以申请父母移民,甚至有网 上流传只要宝宝2周岁,就可申请父母移民。 事实:根据加国移民部规定,要申请父母团聚者,必 须至少年满18岁,是加国公民或永久居民,居住在加国,向 移民部提供过去12个月的收入来源,证明达到最低收入门 槛。换言之,一名加籍儿女要担保双亲移民,年薪必须超过 3.4万元,即使只申请父母之一,亦要每年赚2.8万元以上。 另外,父母团聚类移民现时是加拿大积压最严重的 类别,移民部估计平均排队轮候时间为8年,并于去年11月 开始暂时停止接受新申请两年。 福利二:宝宝可以在加国接受12年免费教育。 事实:以列治文市为例,要进入公立中小学,学生父 母至少一方或合法监护人必须具备卑诗常住居民的证明文 件,监护人需由政府部门或加国法院正式指定,不接受父 母通过律师或公证人「委托」。若不符合上述规定,则学 费按照国际留学生标准收取,一般每年1.2万元左右。 福利三:宝宝一出生就可每月领取牛奶金直至 18岁。 事实:俗称「牛奶金」的儿童福利金(Canada Child Tax Benefit)亦有不少规定,首先申请福利的父母必须与子 女同住,是加国公民、永久居民、难民或已在加国居住 18个月以上、仍持有效签证的游客,还必须每年向税务局 申报入息税。

+',#VTJOFTT$FOUFS ͗᝟"DDPVOUJOH)PVST

௸ᫍាርधាௐᫍὙ

˃ˉᩘ‫׫‬1SPGFTTJPOBM4BMFT)PVST

ࣱత௅

ᄆܸាርधាௐᫍὙ

஺ຣ̂ˉ5SBWFM4BMFT)PVST

ᄆܸាርधាௐᫍὙ

ઐՏႂព 

ࣱత௅

஺ᯝґԻ)PUFM3FDFQUJPO)PVST

ࣱత௅

ᄆܸាርधាௐᫍὙ

ࣱత௅

7JMMFSBZ4USFFU&BTU .POUSFBM )"& ᡯ4U.JDIFM‫ڠ‬ᨠቢ̨ʶ˓ᛣӜ

IUUQXXXFNTCRDDBKGLCVTJOFTTDFOUSF

˝৥ଡΘБ᠟֦ល

Ե᜵৥థᡓ᣾˓తᄉክူ੊Ꮷᖸ‫׷‬ፂᰍẅ ҪࣈẅԀԺᒰႂ֦ល੆˝Ҫૅܷࡏඞᄉ్͇

ܹ̍‫ڠ‬ӜӨ͗੆տು಴

Ꮎ‫ڍ‬Ө͗੆տು಴

ҪૅܷӨ͗੆տು಴

ᮖ࠭КီᄉᎩፎẅҨМࠈ᥅ܹ࣊̍ ‫ڠ‬Ӝ੝థᄉᢻ˞᜵ۡࣉẅӉહᯪ ࠶ẅ᧛ࡢẅ̤ࢵẅܷˇẅᯭຠẅӑ ̚ẅʼ๑ẅˋ̚ẅԻӑẅᯰࡈડẅ ளҪ‫ڸ‬ẅՌᬟ‫ڸ‬Ԣʹং௙ࣉnj˝࣎ భሧඞҁҪૅܷԢᎾ‫ڍ‬ᄉܹ̍‫ڠ‬Ӝ ࠆਖ਼ଡΘ˃ˉᄉనҫnj

ᡓ᣾ࣱᄉሧඞᎾ‫ڍ‬ፂᰍnj ઴థᎾ‫ᦉܷڍ‬ѫࢶᄉྠཱẅ Ӊહጰጝࢶẅளบ᜴ࢶẅ͎ ѽឲலࢶԢ͹ࢶnjґᎾ‫ڍ‬ሧ ඞ।࣍ߥ͗͗᫁ẅܲ൒ᖌஊ उᮑԦᄉԢФ̴‫ݑ‬࿃nj

ᡓ᣾ࣱᎾ‫ڍ‬ԢҪૅܷሧඞ ፂᰍnjґᝫտү੣Ẕడ‫ܰڙ‬ ̓ᦉ᫂ẅ౩ࠚᬒẅՂกᦉẅ ̓᤯‫ށ‬տ͗ẅҪૅܷሧඞᦉ ̾ԢกᬒࢹͺẔడӨүґ೜ ࠢᬒẅဗҪૅܷᰳኍกᬒԢ ‫ڍ‬ᬄМР̂ҫᄉࢹͺnj

.0/53&"-

5030/50

055"8"

3&(*/"

5FM

5FM

5FM

5FM

'BY 'BY 3FOF-FWFTRVF#MWE 'JSTU$BOBEJBO1MBODF ,JOH 8FTU 4VJUF .POUSFBM 2$ 4U8 4VJUF 5PSPOUP 0/ )#8 .9$

8FCTJUFXXXDPEJOBJOUFSOBUJPOBMDPN一 鸣

www.sinoquebec.com

ᡏঋ ઐՏ

本 版 责 任 编 辑

ࣱԊԽᄉ‫ˉ׷‬۱ᝪߥಢ

৥ᄉల౎̯ᤇ᧖ध‫ݼ‬ DžМበߥಢБߥ᠟ DžஓᐱᦉᮑԦ஠њ DžᤈЙᐋ‫ڣ‬ᄉ૸फ़ Dž˃ˉាርࠃၸ Džᔭกឥ̓ึྱѾ۱ᝪ DžԺႁឯ#VSTBSZ-PBO ଡᰳឥᝒපࣰ ᖌ३˃ˉ੾ᑞ નࠔࡂˉຘ᥊

蒙 城 生 活

哪里有网,哪里就有《蒙城华人报》: www.sinoQuebec.com/newspaper

多伦多中餐馆老板夫妇江卓义 (Zhuo Yi Jiang,音译)与叶蔚航 (Wei Hang Ye,音译)夫 妇以及他们11岁的儿子江佳君 (Jia Jun Jiang,音 译)和在加拿大出生的7岁女儿江志君 (Zhi jun JIang,音译)於2月14日收到了边境服务局发出 的遣返通知,令他们全家安排出境。不过,遣 返令并无限定出境的日期。 年过40的江氏夫妇於2002年从中国大陆 来加,随後申请难民被拒,之後申请人道理由 留在加拿大,也被拒之。 据了解,在加拿大的这些年里,江氏夫 妇一直努力工作,他们在怡陶碧谷的Rexdale Blvd.上开设了一家中餐馆金亚餐厅(Golden Asian Cusine),由於精心经营,餐馆赢得了较 好的口碑。 江先生说,他和太太每天工作13到14个小 时,每月营利3万元,雇用了五名员工,不仅付 清所有的帐单,而且还将自家市值45万元的房 屋银行利率全部付清。江家还有其他的亲戚, 也是依靠这家餐馆维持生活。江氏一家被遣 返,意味著他们必须关掉餐馆、让员工失业, 经济上依赖他们的人也从此生活无著落。所 以,江卓义恳请政府有关部门考虑他家的实 际情况,而对他网开一面。 江家聘请的移民顾问凯洛格 (Roy Kellogg)表示,江家应该留在加拿大。他指出,江 家守法,依时纳税,并且为加拿大创造了就业 机会,这样的家庭不应该被驱逐出境。凯洛格 认为,中国实施「独生子女」的政策,江家有两 个小孩,如果孩子随父母去了中国,将被视为「 黑户口」,对其成长极其不利。

香港政府最近公布内地孕妇闯关生产「双非」 子女的数字近日呈现下降,但一些家境富裕的中国 孕妇,正悄悄在中介的教路下,以个人旅游签证或学 生签证入境加拿大或美国生子。与此同时,温哥华、 洛杉矶、旧金山等北美西岸地区的“月子中心”火 爆,不仅照顾孕产妇生子,还带她们购物消费办理 入托入学等。 加拿大移民部发言人Nejatian Kasra于2月20日表 示,移民部已经注意到不良中介鼓吹已怀孕中国妇 女到加拿大产子、并为子女取得加拿大国籍的问题, 他同时透露,移民部计划明年修改《公民法》,杜绝 非法入境产子。 Nejatian Kasra表示,该行为对加拿大人,非常 不公平。他强调,对加拿大人而言,加拿大的国籍 (公民资格)是世界上最宝贵的东西,加拿大政府向 来很努力维持制度的公平,并且设法维护加拿大国 籍的价值。 对于一些不良中介不仅教孕妇以“旅游签证”方 式入境,对时间充裕的孕妇,他们更建议申请“学生 签证”,趁肚子还未大时赴加待产,Nejatian Kasra也表 示,移民部已知道这些不良中介的“恶行”,重申只要 入境的实际目的与当初申请签证项目不符,即是移民 造假。针对如何因应孕妇潮问题,他透露了明年移民 部将修改《公民法》,杜绝这类入境产子图取得国籍 行为,维护加拿大国籍应有的价值。 移民部长康尼(Jason Kenney)2月22日指出,几个月 前移民部已注意到「双非婴儿潮」抵达加拿大的问题, 他也从蒙特利尔的医院听到,有旅客生下婴儿,取得 加拿大国籍后即离去,并留下可观的医疗费却无从追 讨。因此现在必须检讨非居民父母生下子女自动取得 国籍的问题,而有关修改《公民法》的方向,将包括限 制父母至少其中一方必须永久居民身分或公民,在加 拿大产下的子女才能取得加拿大国籍。 康尼进一步透露, 《公民法》修改细节最快将 在年底前完成,计划在明年通过国会审查,再付诸 实施。 康尼强调说: 「世界上的主要国家,只剩下加拿 大和美国目前还让在该国出生的非居民子女自动取 得国籍,多年前曾采取相同做法的英国及澳洲,早已 不再像加拿大如此慷慨,为使本国国籍制度不被滥 用,只有修改《公民法》一途。」 康尼指出,加拿大不是现在才有非居民来到本 地产子、为子女取得国籍的问题,但最近令他关注 的问题是,在中国有移民中介以不实宣传,例如生子

2012年2月24日第483期

蒙城华人 城华人报 报

本版责任编辑 一鸣'BY 0ý$POOPS4USFFU 4VJUF 0UUBXB 0OUBSJP ,1"

'BY )BNJMUPO4USFFU 4VJUF 3FHJOB 4BTLBUDIFXBO 41/

&NBJMDJD!DPEJOBJOUFSOBUJPOBMDPN


38 版

有一个星期六,在家中玩耍的我的三岁半 的儿子洛朗突然放下他手中最爱的火车玩具, 走到我面前。他很严肃地问我: “妈妈,为什么 有的孩子没有爸爸和妈妈在一起。” 仔细询问,原来,孩子的中文所要表达 的意思是,为什么有的孩子在平时只有妈妈, 而在周末才有爸爸。他在幼儿园里遇到了一 位父母离异的小朋友汤姆。昨天星期五, 洛朗的爸爸下班后代替妈妈去接他回家。 这个同龄的小朋友汤姆曾很好奇地问他, 为什么还不到星期六却是爸爸来接他回 家。因为那个小朋友只有在周末才可以见 到爸爸。 孩子缠着让我回答他的问题。每当这 时候,我没有一个答案,是很难脱身的。 但是我又不想随随便便打发孩子。我觉得 我遇到一个有些棘手的问题。我面对一个 对什么都好奇的孩子,在他一生之中开始 喜欢问为什么的时候,需要向他解释为什 么有家庭离异这个社会问题。我考虑了一会 儿,对洛朗说: “因为汤姆的爸爸和妈妈决定 不再喜欢对方,所以他们分开了,可是爸爸和 妈妈都喜欢汤姆,这样,汤姆就只有平时住 妈妈的家,周末去爸爸的家。” 孩子向平时一样,继续他的“十万个为什 么”,显然他还不满足这个答案。他问道: “为

城 文 苑

蒙 城 文 苑

<蒙城文苑>投稿地址 EMAIL: ed@sinoquebec.com

蒙特利尔佳华学校举办第四届《佳华杯》作文比赛

小学组:12-16岁,字数要求:400-600 中学组:14-22岁, 字数要求:800-

参 赛稿 件请 通 过电子邮 件寄到信箱 jiahuaschool@yahoo.com,邮件里请务必写上 学生姓名,年龄,联系方式(电子邮件地址 和电话号码)以及指导教师和所在中文学校 的名字。 蒙城华人报和佳华学校组成评选 委员会对参赛稿件进行评审。 交稿截止期: 2012年4月21日 评审程序:2012年5月中旬评审结束, 各组分设 一等奖1-2 名,二等奖1-2 名,三 等奖1-3 名,鼓励奖3-5 名。9月公布评审结 果,在蒙城华人报上发表获奖作文并举行 发奖仪式。

除了中小学组以外,本次比赛还设成人 组:年龄不限,字数要求: 600 以上

欢迎广大青少年参加第四届《佳华杯》 比赛,并预祝这次作文比赛获得圆满成功!

为了提高海外华裔青少年的中文写作 能力,展示海外华裔青少年中文学习的成 果,蒙特利尔佳华学校和蒙城华人报今年 举办第四届《佳华杯》作文比赛。

作文题目: 一. 命题作文: 1) 我能….. 2)我的老师 二 .自由命题

一 鸣

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

参赛要求:

1000

Canadian Scholarship

Trust Plan

Ҫૅܷ‫᧚ߥݑ‬ζ੫᝟Ѳ 哪里有网,哪里就有《蒙城华人报》: www.sinoMontreal.Ca/newspaper

3&41 ˖ణ௙ఄᄉᤤસ ˖ ణ௙ఄᄉᤤસ

ᒬࣱᡐБሯ‫ܘ‬᫁ஊउᛩ᠚ ᐐ෡੆‫܈‬ሤᑹ੆ᜏ ஓᐱϱᗧᡔ௉ᡔ‫ݝ‬SVPMJMJ!DTUSFTQDPN $45$POTVMUBOUT*OD#SBODI

ஊउᛩ᠚ѫѾጌ᝟ $&4(2&4* $-#

ఄѽ᧚ᚷူ᠈ᮎ᫇МՂ

$IFMFF'JOBODJBM4FSWJDFT*OD

www.sinoquebec.com

ఴМՂྱѾ଍Ѣ 4VQFSWJTB

ଉ̝ᡓጞኣ᝼

ଡΘࡦ̾ʼ᳦᧚ࣱᴓ˧᫁యએူᬖ ଡΘࡦ̾ʼ᳦᧚ࣱᴓ ˧᫁యએူᬖ ᔩʿᑞᒬူẁᡋᡸNjร༉Nj‫ݟ‬ԏNjՈᯋNjቇᛧẂ ĀĀФ˖ˏᮉௐ ѶԺᖌ३త˧அЙ

ʹ˧γᬩᄉӝႤγᬖ ᔩଉ̝ྗආࣱᴓ‫ࡦڙ‬ ࡦ Ѷγ᠟ၿܸʿኍ

ႂពẓ FYU ੣఺ẓ ͛ᄽẓ  ‫ڦڠ‬ẓ8200 Decarie Blvd.,#306,Montreal,Qc H4P 2P5 ീጲ‫ڠ‬ᨠ%FMB4BWBOFѢԯൣࠪ᭦

ᬇਥᔃ Fanny Chen

汤姆,你是幸运的! 什么汤姆的爸爸和妈妈决定不再喜欢对方 了?”我只好如实回答,妈妈不知道,这是他们 之间的家庭问题,可能汤姆也不知道。 洛朗重新拣起他最爱的火车玩具,可是 显然他还是不满意“妈妈不知道”这个答案, 很快他又回来找我,并很严肃地对我说: “妈 妈,汤姆的爸爸和妈妈很不聪明。”他自己试 图寻找答案。 我一时间不知道该说些什么才好。总觉 得这孩子费很大的力气想要理解这个超过他 能理解的社会问题。作为妈妈,我也觉得孩 子这样看待一个有不幸家庭的人并不是很 公平。可是如何去引导一个只有三岁半的孩 子呢?我想应当是一个好机会告诉孩子,他 有多么幸运。 我于是把孩子抱在膝盖上,让他和我能 双目平视,我说: “当妈妈还怀着你的时候,就 决定无条件爱你了。” 我开始把他出生之前的 秘密告诉他。这引起了孩子极大的兴趣。 孩子出生那年我已是39岁的高龄产妇, 故妇科医生建议我作各种优生检查。这些优 生检查之中,除了洋水穿刺(看胎儿有没有染 色体方面的问题)有比较高的准确度以外, 其余的项目几乎都是因为高龄妊娠而大大提 高了优生的危急系数,且这些优生检查只能 给出一个诞生有问题孩子的概率。更何况, 即使是洋水穿刺这样比较准确的产前检查, 也不能排除100%的问题和疾病。我回想起当 我怀孕3个月的时候突然大出血差点流产的 经历。这本非是一个容易的经历,可是,这成 了上帝要教会一个准妈妈如何决心无条件地 保护即将出生的新生命的一个好机会。躺在 医院的病床上,我琢磨着是否进行优生检查。 我终于作了一个决定,不做任何优生检查,无

论这是一个怎样的孩子,我都接纳他(她), 无条件爱他(她)。 应当公正地承认,如果这只是我一个人 的孩子,大概我的决定没有问题,也不会影 响他人。但是我的这一决定着实吓坏了具有 正常理智思维的准爸爸。我的先生在我怀孕 的后期的4个月里,几乎天天提心吊胆,吃不 香睡不好,体重严重下降,不知道这个孩子生 的将来会是如何? 我有勇气做这个决定,但是并不能说明 我真的能面对问题。所以,今天,当我们担心 的问题没有发生的时候,我只能说我们是非 常幸运的,孩子安全出生而且非常健康。在 爸爸妈妈的眼中,他生下来就是天才。这三年 多来,难道他不是自己学会吃饭,爬行,走路, 说话的吗?今天他还喜欢问“十万个为什么”。 孩子,你是非常幸运的,因为爸爸和妈妈在你 还没有出生的时候,就决定无条件接纳你爱 你了。也许正因为有过这样非同寻常的决心, 我们觉得在面临养育过程中的各种问题时感 觉特别容易对付! 洛朗津津有味地听任何一件与他出生有 关的事。他知道,为了把他从妈妈的肚子里抱 出来,医生用手术刀开了妈妈的肚子,妈妈流 了血。他温柔地把手放在妈妈的肚子上,想要 摸一摸妈妈的伤口。 突然,洛朗记得我们刚才谈话前提到他 的小朋友汤姆。他好像有了一种悟性,不再 关心他自己的问题了。他说: “汤姆的爸爸和 妈妈一定都很爱汤姆”。我说: “那是一定的。 汤姆的爸爸妈妈爱汤姆,就像你的爸爸妈妈 爱你一样” ,是的,虽然汤姆的爸爸妈妈不 再喜欢对方了。 汤姆,你是非常幸运的。

上班路上遐想 从家里到工作的小镇有大概50分钟的车 程,每天一个来回,几个月跑下来,我的感受 是:路上比工作还要累。 每天一大早出门,匆匆忙忙的送完孩子, 沿着10号东一路狂奔,直到过了一个很大的缓 坡,眼前出现一片红红的屋顶,远远的浸泡在 薄薄的晨曦里,那就快到了。 不知是加国的空气过于纯净,还是离太 阳太近,或别的缘故,感觉阳光特强烈特刺 眼,透过墨眼镜直接射在眼睛上,脸上脖子上 更是火辣辣的!早晨向东,下午向西,真有点 担心时间长了,左边脸会不会比右边黑呢? 一个人在路上,偶尔听听音乐,大部分时 间什么也没做,有时甚至什么也没想,就那么 心无旁骛的向前跑着。 人静下来,思想就会活跃起来。好多人 好多事你自以为已经忘记了,其实它只是埋 藏在记忆深处。不经意的触动就会浮现在你 的眼前。一个人的经历,不管是精彩的狼狈 的,幸福的痛苦的,于自己都是一笔财富,人 的一生就是因了这一点一滴的经历而有了内 容才丰富起来。 近来特别怀念上大学的那段时光,有青

文/ 索菲

文/曾经18

春有梦想有目标,那应该是一生中最美好的 一段吧。特别想念我从中学到大学一直粘在 一起的闺蜜,不管多长时间分离,再聚还是 那么亲密无间。 我属于后知后觉的那种人,好多事情当时 总是懵懵懂懂,事后缓过神来徒增留感慨。闺 蜜在未满30岁时就喊出了“抓住青春尾巴”的 口号,当时我还觉得甚是好笑呢,说她太矫 情。一晃十年过去了,年届四十我才体会到闺 蜜这句话的含金量,只是青春早已消逝的无 影无踪,哪里还有尾巴可抓?!许是年龄大了, 近来,她的这句话总是在脑子里回荡,挥之不 去,平添了不少懊恼,嘿嘿…… 原本一想到上班,最抵触的就是路远,如 今在路上,于我倒成了难得的独处与思考的机 会,有时候到了高速路出口处,甚至想,如果 就这么一直走下去,什么也不用做什么也不用 想,一直走一直走,走到什么时候会厌倦?最 后会停在哪里?会遇到什么人什么事?会走 出什么样的际遇与人生? 好希望有一天,孩子们长大了独立了, 自己真的能够漫无目的随心所欲的来走上 一程……


39 版

ǁ8FMEJOH'JUUJOH/FX1SPHSBN ǁ"VUPNBUFE4ZTUFNTJO&MFDUSPNFDIBOJDT ǁ$BCJOFUNBLJOH ǁ$PNQVUFS(SBQIJDT5FDIOJRVFT ǁ'VSOJUVSF'JOJTIJOH

Free Tuition ǁ*OEVTUSJBM%SBGUJOH $"%

ǁ.BDIJOJOH5FDIOJRVFT ǁ%JHJUBM-BZPVUBOE1SJOUJOH ǁ.BDIJOF0QFSBUPS ǁ/VNFSJDBM$POUSPM.BDIJOJOH $/$.BDIJOH

Free Tuition

www.sinoquebec.com

O NGOING R EGISTRATION!

哪里有网,哪里就有《蒙城华人报》: www.sinoQuebec.com/newspaper

2012年2月24日第483期

广 告 信 息


蒙特利尔各图书馆将安装机器人负责自助借还服务 第

华裔司机遭碰瓷车祸敲诈 引发多伦多热议买摄像头

编辑/悦语

40 版

数 码 生 活

从现在到2015年,蒙特利尔市政府将 投资近800万元,把科技节展出过的机器人 安装到全市43所图书馆,应用红外线识别 新技术RFID,由机器人负责图书自助借还 业务。据悉,到2014年,全市有近90 %的图 书馆会使用电子图书和机器人自助借还服 务,有助于有效减少目前图书馆人手不足的 现状。该项目将会提交市议会审批,相信这 项技术能够有有效地节省在文件管理方面 的时间和费用。 蒙特利尔图书馆馆长 Louise Guillemette-Labory表示,有了这一新技术,有 助减轻现有员工的工作,是他们从这些机 械的工作里面腾出精力,更多精力地为顾 客服务。 据估计,蒙特利尔需要在目前约900名 员工的基础上,再增加500名员工,才能达 到加拿大大城市图书馆工作人员数目的平 均水平,也就是每1000名市民有0.7个就业职 位,而现在蒙特利尔则是每1000名市民只有 0.5个就业职位。而图书从业人员数目也落后 加拿大其他城市,每6000名市民有0.44名员 工,而加拿大其他地区则有0.86名员工。 Guillemette-Labory馆长表示,新技 术不能根本解决馆员短缺问题,只是能从 使135名员工释放出来,更好地为顾客提 供建议和指引。新技术不会削减任何新的 职位。 据市政府执行委员会《文化发展和生活

质量报告》指出,在2006-2010年,蒙 特利尔借 书的数目上涨了27%,而工作人员的人手则没有 按同等幅度上涨。然而,在2004-2012年间,魁 北克城市政府在图书馆在图书馆方面投入则 持续增长,从5700万增长到7400万。 报告指出,全世界和加拿大大城市公共 图书馆建设在高速发展,使得蒙特利尔在短时 间内很难达到其他大城市相应的水平。Guillemette-Labory馆长强调,目前的目标是要达 到图书外借率为60%,而现在只有30%。同时希 望能够人均借书的数量翻倍,人均借书数目从 5本增加到10本,达到多伦多和渥太华的标准。

一宗发生在多伦多市401高速公路的轻微交 通意外的短片,在互联网上YouTube上疯传,短短 5天,点击率已经达30万次。 涉及这宗交通案的是加拿大华裔公民Herman岑,居於密西沙加,家人都已回香港,只他一 人留加,现正读摄影课程,同时兼职打3份工,支 撑学业。事发於2月9日下午,当时他驾驶着自己 的Subaru Legacy银色房车,在401公路上东行,由 于路况拥挤,车辆停滞。Herman也踩了煞车。但 没有想到,停在他前面的一部黑色Acura TSX房 车突然倒退,Herman大按喇叭但是无效,砰地 一声,Acura TSX倒退着撞上了他。两人一起下 车,然後停到路肩。对方自报名字叫Raguruban Yogarajah,他指称Herman撞了他,索要500元修 车。Herman几乎无法相信自己的耳朵,回答说, 「是你的车撞了我。我的车上装了行车记录器, 一切都拍摄下来了。」省警到场验看了现场之 後,认为此属轻微个案,并没有进行调查,而是 让他们去就近位於北约克Toryork Drive的多伦 多北区撞车中心报告。Herman将事件向自己的 保险公司报告。很快接到公司回覆,称因为有了 他的行车记录器(dash camera)录影,使得一切清 楚明白,Herman不用就意外负上责任,令他避 过赔偿一劫。 Herman庆幸,自己回香港时花了约40元加 币购买了这台行车记录器。因为像他遭遇的这 种碰撞意外,通常都是後车追撞前车。 有网友Leeonard回复称,他自己就碰到过 Raguruban Yogarajah。同样情形,Raguruban Yogarajah先开价600元,他不同意。後降价一半, 结果他付了钱。事後他意识自己上当。 近日,大多伦多地区欺诈式车祸(俗称碰 瓷)横行,不少网友在论坛上热议如何安装车

而最好的城市是芬兰的赫尔辛基,人均借书量 是27本,而辍学率只有0.03%。 从一月份开始,蒙特利尔的图书馆新更新 了信息系统,可以同时处理400分文件材料。 RFID红外线技术的引进,可以有效得加快效 率借还书的操作效率,尤其可以同时读取几 本书的条形码信息。电子芯片同时可以存储 信息,例如还书时间和存书位置。最后,新技 术更加人性化,可以避免图书管理员的一些 错误操作。在用红外线技术读取芯片的信息 时候,系统可以马上数据发到图书馆的数据 中心进行管理。

苹果再度回应iPad商标纠纷 指深圳唯冠言论不实 2月20日,苹果公司就该公司与深圳唯冠 之间关于iPad商标拥有权的纠纷,通过律师 函作出最新的声明,称深圳唯冠方面此前的 诸多言论并不属实。这也是苹果就此事第二 次开口回应。 2月17日,深圳唯冠在北京召开媒体发布 会,深圳唯冠董事长杨荣山称,在iPad商标转 让交易中,作为拥有iPad商标在中国大陆市场 使用权的深圳唯冠, “毫不知情”。深圳唯冠 的代理人李肃则指责苹果在这场交易中,使 用了具有欺诈性质不当手段。 而苹果公司出具的律师函中称,深圳唯 冠全程参与了iPad商标的转让交易,指责深圳 唯冠“不实陈述”。

苹果在律师函的附件中列出了一些细节, 来证明自己的说法。比如,最初沟通iPad商标 转让协议的员工都是深圳唯冠员工;深圳唯 冠法务部总监麦世宏曾签署iPad中国大陆注 册商标的转让协议等。 深圳唯冠代理方、和君创业副总裁黄一 丁则表示,苹果的最新回应并没有拿出有力 的证据,仅凭一些来往邮件的细节难以服 人。黄一丁称在深圳唯冠掌握的一份最终的 iPad商标转让合同上,并没有加盖深圳唯冠 的公章。 另外,苹果还在律师函件中指出,深圳 唯冠及代理人对外发布有关苹果公司的不实 陈述已经违反了香港法庭的临时禁令,唯冠 方面应该对律师和代理人的行为予以约束。

载摄像头。

ႂᑧνူဌ ੾శᝧ৥உॶখऎᝧ৥ຝᯯ͈ಪᝧ৥໗਒

一 鸣

‫ڙ‬ጲ22֦ល ቷ᝭ఴNjԻय఺Nj-$%௬ᇧ٧˃ˉ፤ν ጆፑ߶ᜈಉඈ఼ඈ̃੣ႂᑧ੣఺ᝌᩙ ᦠ͇Ᏹ౅ႂᑧ‫ٿ‬அ ʼ᫂నҫБ᠟᝿ͤ њߥၶ᝼

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

514.885.4499

Лઈ͕৻

Place-ST-Henri

‫ڦڠ‬ẓ/PUSFEBNFPVFTU .POUSFBM 2$)$1

Ռ߶ႂߔ GBT solutions ү৥ࠑऐࣰ߶ ၶ਒Тᬟ

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.ca/newspaper

᱆ᄴሯࡌ૾ా

ᮿᯌˉஅᩏጆፑ᝹᝟Ջ੆߶ᜈ Ф̴Չሗ‫׷‬ၸஅᩏጆፑ

ႂߔ߶᫸ጆፑ᝹᝟߶ᜈ᝴ԺՁὙ4&

ᓬፃᓑᓬᇥ 㧦10am - 7pm ᓬ೿ń12pm - 5pm ᓬྉń&ORVH

25

$ ી৘߾ᎋ઴৖෗໠

ᎁᏗ࢟ฎ www.SuperPC.net

$99

54M ᇞቁ

$55

$149

ၫ൩ପ఼ᇹᄻ POS࢟ฎ၃ፖ ࢟ᔇ၃౒૦ MEV‫ݫ‬਍၃ፖ ᄱ൓၍ᎀ ࣯‫ۉ‬మ୛

ᐂ‫ૼݶ‬చ༷ᇺ೽‫ݓ‬ ࡕߑඏგ

www.sinoquebec.com

¢3

੩ Ӿ

ੰ ᎗ ᔻ ዕ IJ514ij

तኒӨ͗"41᝴ԺՁὙ

7(

MEV

7(

ሗೖ၍ర઴

߲ޮ೅

826-8763

47

[IU!IPUNBJMDPN

ᮿᯌஅᩏẅ‫్ˉ׷‬ᆉஅᩏẅॐᓣᄢଌ˃ࠑ ࣱܲࠆਖ਼నҫፂᰍὋКᤤ‫ˉ׷‬ጞᦉ͇Ὃђͯ஋ᬩည ᥅ܷ࣊ᗛྱѽ࠶‫ڠ‬Ӝࠆਖ਼ಧ౛ΘԟᏥὌᮿᯌὋఽ᠍आὋ$"'&आὋనᜈआ

መζႂᑧӝᬒ ᰳຌႂ᜼ܸጲ

᱆ᄴ૾ాᮿᯝஅᩏጆ ፑԢᄢሯ٧ଡΘ‫׷‬

ᮿᯌክူஅᩏጆፑ

త௅యᬌᤂ ʿፋሯࡌ႐ύԯ

ஂ૆˖ὋᔭὋก஠ႌ ᭦ԢᖜӬ

ఴМՂܷ᧙੺Ԧúú ᝎୖࡕὋ్ᆉੲଠ ٧Ὃᇽ૵੩Ӿ఺Ὃ ᨐ಄ԢՉሗ104ᦠ͇

ክူտࢹὋѫᦠʿ Վాᬌ Վௐክူ۵ՈὋঋᮿὋ ܰࣛὋܰӭ ۵ՈὋܰࣛὋܰӭԺၸ ʿՎ͈ಪ

;:$5&$)XXX[ZDUFDIDB

‫ˉ׷‬ᭅ‫׫‬Ὃ్ᆉஅᩏ ௃ࠓ᧙ᬌ҃Ὃᡱᢍክူंߚ ᝎୖࡕୱͺὋᄯ᜹௃ឧ UBCBHJFᤝఽংҩᑞΦѽ ఽ᠍आܰӭҩᑞ

ᝎୖࡕ104அᩏ఺ 414'5

ఽ᠍आၸ్ᆉஅᩏ఺ 4".4&3

அᩏ఺ᄉ͈ಪ

˓‫ߚֵ׷‬ϱ᧙ Ԁ஝Ԁ௬

104఺ᄉবᑞ

षЎၶ ‫ڍ‬ឥ ᳦࠴‫ڍ ݽ‬ẅዪẅ໼ẅกẅᔭẅᡔӮឥ #&-"/(&3-"4"--&2$)3,

"-"3.&4ᒯនመ੾

ʻ௠ 4".4 ణள଍Ѣẓ ᱆ᄴణΦࠁᮿᯝၸஅᩏ఺ &3.3

ᓠᇄ‫ࠓܓ‬ ‫ܡັޱ‬ᕩ

ඬःະশ

Ժ᣹Лઈ͕৻

 

Used Dell Slim Desktop Core2Duo/2G/80G/DVD

KRW ADSL2+ ടᎳ໧

ၵᕈॳ༷

"MBSNጆፑ]ᄢଌጆፑ]᫂ሄጆፑ]ᤉርҨМԢᒬҮӐଌ҃

514-747-1667

LG 19”ፂஇሶံ໧

ADSL2+ Modem

$29.99

1403 Du Collège St-Laurent,QC.H4L 2L5

ଋԩੇМՂ ܲᮉనҫ

51,"-"3.4

RBQ Licence: 8323-6208-15

˃ˉ߶ᜈͰࠑNj‫ˉ׷‬आᩓ߶К᝜ઐጆፑ

Б᠟அᄹ

Ժ̾ᄯ᯶᝜ࡌ ˖ܼઐ᝜ጆፑࣱ᠟̨$145 ளࠆਖ਼ኃࣱՋጝ

ᰳຌᔭกႂ᜼

Ṿઈ੭

‫ܬ‬ Ӿ

សৰឯ౎ႂಉល

൤͕৻ௐᫍథᬌảសৰឯႂព֦លnj

͈ᨐͯघֵ᠎ణ·

̃ᦉ

/PW5SZབន˝৥నҫ ẅ  

ႂព(514)

334-1998

ᔭกឥ

CP 34567, Succ. Cote-Vertu, Ville St-Laurent, QC H4R 2P4


JADE TRAVEL

1107 Clark Street, Montréal, H2Z 1K3

.UM-JODPMO .POUSFBM 5FM  ᤂ(VZ‫ڠ‬ᨠቢ ֆ௅͓ো

.5-8FMMJOHUPO 7FSEVO 5FM  ᤂ%F-üFHMJTF‫ڠ‬ᨠቢ  ֆН ֆ௅͓ো

.5-(VZ‫ڠ‬ᨠቢܷԉЮ ܸܸᖸˉ դ‫ܬ‬Ӿ˖ॶ֖Ꭹա ౎ԜழΦ ʿၸѢ‫ڠ‬ᨠቢ 8FFLEBZT 8FFLFOET 5FM 

Tel: (514) 861-3497 Fax:(514)392-1273

ᖸˉௐᫍֆʶᒯ̊BNQNֆНNjֆ௅BNQN

‫׷‬आႂᑧᄢ᜼ጆፑ

Intel E6300/E7400

᪪ܿ᪪ܿ դ‫ڎ‬ϷӴ ᄰСႂຸԢᤋጲК‫ ݒ‬

ᡂᤞ ᡂᤞ

Intel G540 HDMI PC

Б᠟ʼ᫂߶ᜈ

80G / 4G / Intel CPU / Wifi DVD burner/ Nic / Sound / No Monitor

ẁᬌࡳЮ ᭉᮔጝ ࡳܰஅ߶ᜈ᠟Ẃ ᐎጆႂព 

ЮᎵᆵᄧ(

Intel i7 System

ሧҮᆵᄧ55  

᜼ࡕ᪪ܿ8&#$".

ྱ͈‫ܬ‬Ӿ ੩ӾඇᮅѫӦᡐ ྱ͈ॐᓣ‫ܬ‬Ӿ ੩Ӿ ඇᮅѫ

ܷ᧙̃੣ቷ᝭ఴႂᑧ

Кள੣ଡ(BUFXBZ((%7%388JGJ Кள੣ଡ"DFS((8JO8J'J ̃੣੣ଡ%FMM)15PTIJCB*#.4POZ 

̃੣Իय%FMM*#.)11( XJUI-$% 

41 版

  ᡐ

  ᡐ

̼ူˆႌՉܷᓇቆМՂ఺ᇽ

广 告 信 息

Բథྱ͈ᄯᓇຝ‫׍‬ӧ౎‫ٿ‬ ӑ̚ẅʼ๑ẅࣸࢶẅ੆ᦏẅ ᧗ࣻẅ൦ලẅ᜴߶ẅ᭞ࡳኍ

Իັܸዴᤤᮊ᥊ຣ ѢԦ௅యᤶֆʶNj̃NjНNj௅ѢԦ ʿդ‫ڍ‬ᬄ఺ᇽ

ᡐ 

DžͰࠖ௠ጞ੊Վጞᦤआᤋᦤआ௉ᮿ Džຣ᜾᳗ຠԢႉຣ౜Х‫्ڠ‬Ԣᆐቂ͈Ϙ˧࿶ᴊܿ DžႉຣԻັЛ௿˧ʶᄉᲷᄡᴊ༤Ԣᰳ᬴ኃʶܷຫ༂ຌຫ Džຣ᜾ԻັణӮቪ˧‫ە‬ʷ‫ࠑڍ‬М‫چ‬Ԣԟ᜹ˠˆ᫔Տᄉ ‫ڍ‬Ю஋ࠌӯྫྷᯝ

˻ᤞ ܷ͕৻

Džᛠር˧Ю᜹Џ Й‫ڣ‬᠟ Džඇ௸ᦤआͰࠖ Džേᯭࡢ౎‫ࡳܰٿ‬ ఺ᇽ

ѢԦ௅యၿԀ௅ᡐᒯత௅

DžӉᤓ‫ چˬࡈܢ‬๑ฟˆႌԢဖီॕ᜼ۡ᫂ᇽ Džඇ௸ᦤआͰࠖ ̅ฦుᆃԺЙͰ௠ጞᦤआ

Džႉຣᑊ͹පۡ ܷࢇ៭᜴ᦉԢ'SFNJVN 0VEFUࢹ‫ڣ‬ᄯᩘ˖ॶ

‫ۡ׍᜴ܚ‬ԢᬀӴจመܸຣ

ᡐ 

ѢԦ௅యత௅ త ௅ త௅ త௅ త௅ త௅ త ௅Dž‫ࠖͰۡ׍᜴ܚ‬௠ጞᦤआ ᬀӴจመͰࠖ௠ጞນϛᦤआDžԟ᜹Кˆႌణܷᄉ᧚ߙ‫܈‬᥋‫ڦ‬ Džႉຣတᬵ஠Ӑ԰ۡ ᧚ߙ‫ڣࣸॶ˖׍᜴ܚ ܈‬ኍDžԟ᜹༡ࡢᆂ҃ᤴࢹԇኍ

᭽‫ܸڍ‬ᡓϘຣ

ᡔӮಋۤࠦի‫׍‬቗

̠̃੆‫ܸܸڃ‬ѢԦ

ܸ੊ܸຣ

 

ᡐ ‫ڃ‬᠟ʿӉ఺ᇽ Džֵ࠼̠ԟ༴Მ් Džज़ˋܷ᫂ʿܳۡ $0&9."--᠓ྫྷ ԉ ʸˬ‫̠ ۡ܃‬ԟ˃ӭआ පంۡԢп ᙁ‫ܭ‬ᕘआ᠓ྫྷ

 ᡐ

ѢԦ௅యత௅ త௅ ௅ DžͰࠖ̊௠ᦤआ ᡔӮ ಋۤࠦ Dž˱ྱᓣຣ᜾ᓔႉຣˆႌ᥋̖ʽᴜ ັ ࡉ̙ॆ‫ڠ‬Ꮎᮻ

Ԥ̠ੜඇͮ᝟ẅሯᮉԲ᝟ ‫ڃ‬᠟ʿᤋ఺ᇽఴМՂథాఝஇ஺ᛠ‫ڃ‬᠟ ၸnj̾ణՐઐՏ˝эẅԢʶѬ͕৻‫ڨ‬᝹థᬃ్͇ࣛnj

 

Džຣ᜾ԻӮ͹Џࡢࠫ DžܳຣþНՋܳࣉÿ Džܷ᱔᫙‫ࠑڍ‬М‫چ‬ԢᔈᖈԝథՏܷူᆂࢹԇ ԢࡘᇧӜ

ᄋࠑҪҾඊ‫ڍ‬ᬄຣᣂ ๑ฟ፮ฮՁ0BTJT0G5IF4FBT ܸ௸ˋҪҾඊ๑ Ԥ̠ੜ᝟᭚Իੜ᠟ၸ ѢԦ௅యత௅ ᄅᓔ‫ڠ‬ཁᎬॳࡻ‫ ۿ‬͹Ꭼ᧖᣹ࢶ

๑ฟ᱊ҦՁ"MMVSF0G5IF4FBT ܸ௸᜴ҪҾඊ๑

 

Ԥ̠ੜ᝟Юᓍੜ᠟ၸ ᡐ ѢԦ௅యత௅ ᄅᓔ‫ڠ‬ཁᎬॳࡻ‫ ۿ‬͹Ꭼ᧖᣹ࢶ

ྲ͉ҫᓈ఻ᇾ ̾ʼ͈ಪԲҪຠԯనҫ᠟Ԣᆉܿሯ

̼ူ៷ӧຣᣂႉຣൖฮ ᬀડலҪ ࣄֺᯰ ‫׍᜴ܚ‬ኍ Dž1SJODFTT$SVJTF-JOFDž Dž1SJODFTT$SVJTF-JOF Dž$FMFCSJUF$SVJTF-JOF $FMFCSJUF$SVJTF-JOFDž Dž/PSXFHJBO$SVJTF-JOF /PSXFHJBO$SVJTF-JOFDž Dž.4$$SVJTF-JOF .4$$SVJTF-JOFDž Dž$BSOJWBM$SVJTF-JOF

ᏙᏘ஺ຣ̼ူˆႌՉ‫ڠ‬஺ຣ‫ڃ‬

DžGlobus/Cosmos Tours DžTrafalgar Tours DžSun

Wing

DžSunquest

јќᠪᝬ

јќᎾฮ

ຫӮӻ᜼

ˋழӻ᜼

෇ᔙ‫ڍ‬ᬄ

ๅ෇ӻ᜼

߶ॵ‫ڍ‬ᬄ

஺ຣӻ᜼

ᯭຠథጲ

ᯭຠథጲ

Ӯழӻ᜼

᜴ࣸӻ᜼ࣸˋӻ᜼ܸศ‫ڍ‬ᬄ᣸߰ӻ᜼$$57ጡेӧ̠ᠪᝬˋ᮲ӻ᜼መஓᮟ᥊ၶาᮟ᥊᠈ፂᮟ᥊ͳᐱᮟ᥊࠵Їᮟ᥊(5*ႂ᜼᠓ྫྷ‫ˬޠ‬ᮟ᥊ˋӮӻ᜼ᯭຠӻ᜼ೖ‫چ‬ᮟ᥊൦శˆႌឬ஠ᝌߙ ஠ྫྷᮟ᥊ᐦᇽ‫ڙ‬ጲႂ᜼Қᮟ᥊෱ӑӻ᜼෱ӑӻ᜼෇᜴ӻ᜼ᳫᴜ෇ӻ᜼̇Ӯӻ᜼᠛ࢶӻ᜼ၲᐖӻ᜼ளႝӻ᜼ຝࢶᮟ᥊߉‫ޞ‬ӻ᜼ԗ᫂᫖Ӯᖈᔈӻ᜼˖ӧӻ᜼ࠆࠑᮟ᥊OPX᠈ፂԻ

www.sinoquebec.com

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoQuebec.com/newspaper

XXXNUMQDDB లᑞࡉेẅ஛ឯ৻ᮎᤤ᠓ XXXNUMQDDB

‫݀ގܭ‬᫹Џ๑ໝ  ฦుᆃડல፤Ҫலʻᘮࣉ ᡐ  ௅ ᒯత ᡐ ᒯܸຣ ᡐ Լາܹဗࡴᮋ᥋຤ ᒯܸຣ ѢԦ௅య ̾Ԥ̠ੜ᝟ ఺ᇽ ሯ

$925

ǁ‫ڠ‬ᨠ‫׷‬आளҁܲԻᰳᤳ‫ܬ‬Ӿ ੩Ӿ఺ǁ

ྱ ͈

ʿդ‫ڍ‬ᬄ఺ᇽ Džֵ࠼౒ࢶNjᔙࢶᎾᮻ DžͰ᳦ࠖ̅ࡢࡢʼ௠ጞܷᦤआ

$495/$595

Ꭹጲ....

ʿդ‫ڍ‬ᬄ఺ᇽ

ᤶඇతኃ̃˓ֆНѢԦֆ௅ҁ᣹ʼ๑

1000G / 6G /Asus P6T MB /PCIE 1G Vdo DVD burner/ Nic / Sound / No Monitor

௃ጲᡸၿ٧ᎩӴ.PEFN

ʿᤋ఺ᇽ

ܸʼ๑ ෇Ӯ ᳦ࡢዴӧຣ

$299

1000G / 4G / Intel i CPU /Built in Vdo DVD burner/ Nic / Sound / No Monitor

͕ᄧ,JOTUPO(((

64#ጲ%7*ጲ7("ጲ

Intel i3/i5 System

ᡐ 

ᤶֆНѢԦ ֆ௅ҁ᣹ʼ๑

௃᩷Ԣ˨᪙Չ‫ڠ‬Ꮎᮻ

ԓᜈиၸႂᑧ ֆेᄰ Ժᤉርᄢ᜼

ӑ̚౎‫ ٿ‬ᡐ ሯ ӑ̚౎‫ٿ‬ ᡐ ሯ ʼ๑౎‫ٿ‬ ʼ๑౎‫ٿ‬ ᡐ ሯ ᡐ ሯ ᯭຠ౎‫ٿ‬ ᯭຠ౎‫ٿ‬ ᡐ ሯ ᡐ ሯ ࣸࢶ౎‫ٿ‬ ࣸࢶ౎‫ٿ‬ ᡐ ሯ ᡐ ሯ Ռᬟ‫ٿ౎ڸ‬ Ռᬟ‫ٿ౎ڸ‬ ᡐ ሯ ᡐ ሯ ᐀Ҫ᣹౎‫ٿ‬ ᐀Ҫ᣹౎‫ٿ‬ ᡐ ሯ ᡐ ሯ ளҪ‫ٿ౎ڸ‬ ளҪ‫ٿ౎ڸ‬ ᡐ ሯ ᡐ ሯ Իӑ౎‫ٿ‬ Իӑ౎‫ٿ‬ ᡐ ሯ ᡐ ሯ ఠ៭౎‫ٿ‬ ఠ៭౎‫ٿ‬ ᡐ ሯ ᡐ ሯ

Džֵ࠼౒ࢶNjᔙࢶNjӮ̚Nj

160G / 2G / Intel Dual Core CPU/ 18X DVD burner / Nic / Sound / No Monitor

$7ьⱋ㜟 

ᤶֆ̃ ‫ٽ‬ѢԦẁᒯత௅Ẃ ᤶֆ̃ ‫ ٽ‬௅ѢԦẁత௅ᒯత௅Ẃ Džܸศຣ᜾԰஠ӐᛣԢᮻֵᛣ Dž੽ॳຣ᜾ణХྱᓣᥗఊࡢࣺԢ࠴࣊᣹ડࠌ Džӑ̚ຣ᜾᫁ۡ ஋ࠌ ᮞ֖‫ܸ چ‬ ӑ̚ຣ᜾᫁ۡ ஋ࠌ ᮞ֖‫ܸ چ‬壇 壇 ᲙࢸԢఱበழ$348/$398

នᐏ㏻侸㕸঄ ͕৻ܷྱ͈఺ᇽ

DžКርͰࠖ៷ӧᦤआ ᡐ DžྱѾ߶ଅֵ࠼ॆ‫ڠ‬᮲։ ʿդ‫ڍ‬ᬄ఺ᇽ DžྱѾ߶ଅʻᣂᢻຣ᜾ࣰ෇ᡸ ᤶඇతኃ̃˓ֆНѢԦ ܸʼ๑ ෇Ӯ ӑ̚ຣ ֆ௅ҁ᣹ʼ๑

80G / 1024M / Intel P4 CPU /DVD Burner Nic / Sound / No Monitor

Tous les prix includent la contribu-

ܸ˖‫ڍ‬ӑ̚ ੽ॳ ܸศዴӧຣ ܸʼ๑ ෇Ӯຣ

$266/$299

᱆ӑА᝴Ժ᝼Ձᆉ

͕৻̼Ҩ˖‫ ڍ‬ᡔӮኣ᝼ ̼ᝠˆႌՉ‫ڠ‬ ᦤआ ஺ᛠ‫ ڃ‬ຣᣂ ̼‫׫‬஺ຣγᬖ

˖‫ڍ‬ዴᤤຣ

њࣸն˻͉ʹႂᑧὋ৥Ժ̙ԩ Кࣉణ͈ͯ-$%”/”๮௬ Բᤞ᪃ᄧ ᴄಕ੊᪪ܿ Intel P4 3.0/3.6G

ᏙᏘ஺ᛠᇪ

2012年2月24日第483期

.5-ႂᑧ˧ԣ

since 1996


42 版

՚ᎆ ӝᯝ

˃ࠑ‫ڮ‬ងषӝ࣍උˉ̅‫ڍ‬ЮӝߥՏಢ ͷࣱ˖᜴ӝ˙ࣽፂᰍ ୰᫁᧪༨෴ႤᰳᛝԌḞܾᄾԢܲሗ჋Ⴡ

蒙 城 风 情

ងᑡNj଍ૅNj᧪༨Nj઩ᎨNjᡛႤ ͛ፑఱᄛNj˖ᕱෞᡛNjᡛऄ૊୔

γϣֵ

๑៻ෳNj᱒ෳNjᚃᑚNjԂᇟᑟNj ፤ၶገNj߶ᄴй‫ڣ‬ᔈூԟNj౯ዽኍ

˖੆ᕱԢ໌ᛩᖸШֵNj‫ڍٿ‬ᇩֵ

˖‫ڍ‬ӝߥ଍ૅ᝼ཱာ ፆˉՐԺ଍ᕚࡂˉ఺͗ ࣱ࣡યၶ ࣲ̼ҨՉܷγᬖМՂᝢԺᄉ੯ˉྠཱnj ႂព  ੣఺ Ὃ

ї Ժ ౎ ᖌ ង ᡂ ੝ ዴ ࡂ Ꮎ ង ᇩ ี ᄉ ֵ ߸ ధ ʶ ˝ ԣ ͊ ൢ

6015 Boulevard Monk, Montreal,QC,H4E 3H5

ଡΘՉዜγᬖӬ૵ଋԩߥၶγᬖ

●老港音乐会 Pointe-à-Callière历史博物馆主办的老港音乐会和 着停在港口的船舶和火车,还有远处教堂的钟声交 织在一起,为蒙特利尔老港的春天带来勃勃生机。 时间:2月26日下午1:30 地点:350 Place Royale,蒙特利尔老港 官网:www.pacmuseum.qc.ca ●蒙特利尔国际摩托车展 一年一度的摩托车展专为摩托车爱好者准备,展示 新一年的摩托车趋向、技术和文化。喜欢摩托车的 朋友不可不去。 时间:2月24-26日 地点:Palais des congres de Montreal(邻唐人街) 官网:www.salonmotomontreal.com ●狩猎钓鱼露营等户外活动展 250多家参展商展示2012年全新的狩猎、钓鱼、露营 等设备,还有游艇、RV休闲车等。 时间:2月23-26日 地点:Place Bonaventure

˖ӝ˖ᕱፂፎ᧪༨ஞᰣஞᑢ

˖ӧӝߥ᧪༨˖ॶ

᜴ࡳ˖ӝង੝

௃჋᧪҇ྱሗ᧪ก ຝ༨ཻร଍ૅူႤ ༡ᎨҀბђᐩᎾࠓ ˖ᕱγϣֵኍ

ཤᘼჁNjᐥᐼჀNjჇႰNjΦማNj᏾ᐊNjᒒᑖჀNjґѴᒌჀNj੣ᑭс яẔາႹẅᕪ᳣Ⴙẅࣛ࿃ႳႹẅᇷፂবᄔ༰ẅ᭞௢჊ КᢵႺ჋Nj᮲າ বСᓫ༰Njϟܿ჋Njᅂ௵NjᮘೲჀNjᒈೲჀNjᑢೲჀNj‫ڮ‬ᰣᇷፂ჋Nj ᒛСᓫ჋Njᡛᡱ჋Ẕᐜᖱ᎕বΞጉᆵӐჁ"-4NjܲԦবᆵӐჁ.4Nj ᭦ᐜჃ૏Nj᭦ᇷፂ᳣იNj˖᮲NjॶᑧᛝክჀNj᧗Ⴡᐜ௃ҦNjᐜᖱ᎕Ẕ Ԃࢸ‫ٹ‬ᐸNjʿߘʿᐱNj჋ፂNj᫆ፂNjతፂʿុNj˽ᒌ‫ܘ‬ၶኍኍ

ᮔጝႂព

ଡΘᒬཨႤก଍ૅஞᰣ0TUFPQBUIγᬖઐᩘԦᇽ ଋԩߥၶγᬖ֖ଉ̝஺ຣγᬖ

ଡΘઐᩘӬὙ"DVQVDUVSF /BUVSBQBUIZ .BTTPUIFSBQZ ଋԩМՂߥၶγᬖὋ$445 4""2ৣᏧ ࣉ˖ॶ3FOF-FWFTRVF&TU CVSFBV ᫂ᨢ .FUSP4U-BVSFOUᤂ‫̠נ‬ᛣ

᜴ӮӜ3VF&BEJF .FUSP+PMJDPFVS Б᠟Ϣᢻ

 PTUFPQBUIXFCTDPN

2012年2月24日第483期

ֆʶNjʻNj̊NjНẓ".1. "NIFSTU TVJUF# #FBDPOTGJFME )8: 3F.BY#VJMEJOH

8882

ֵሗణК ͈ಪణΦ

●第30届Rendez-vous du cinéma québécois节 这是一次电影的盛会,喜欢法语电影的朋友别错 过。 时间:2月15-26日 节目单和场地见: www.rvcq.com

ࢹͺ‫ˏˬޠ‬ʿឧ

●科学概念从26个字母开始 以26个英文字幕为线索,认识学习各种科学概 念。 时间:在展 地点:科技馆。老港,333 de la Commune St. W. Montreal, QC H2Y 2E2 官网:www.montrealsciencecentre.com

●黑人历史月 有一系列的纪念活动。 时间:2月1-29日 地点见官网: moishistoiredesnoirs.com ●冰雪村(冰酒店)

活动时间与门票以主办方公布为准。

房屋租售

生意买卖 免费发布

.com

੆ᦏ˖ӝᕱܷߥඋˉ ࣱܲ˖᜴ӝፆՋ˙ࣽፂᰍ ‫ڍ‬Ю᧪༨ӝߥመ੾ᤈ൥‫ݑ‬ᖌ३Ꮷ ̯࣍‫ࢵٽ‬ᄴՏ˖ӝԢ‫ڍ‬ЮᗂՏ᧪༨˃ࠑ

˞෴ẓጙத࿤ႰNjᐷჀNjዽࡋჀNjᬲᄫჁNjᮍ֮Nj‫؛ה‬Njં᥷ჁNj

ង ੝

●周日纪录片 周日下午在McGill大学Redpath Museum博物馆都 会有科技电影放映。本周日放映的是: -Really WILD Animals - Totally Tropical Rain Forest 热带 雨林中的野生动物。免费观看,建议小额捐款。 时间:周日下午3点 地点:859 Sherbrooke St. W., Montreal 官网:www.mcgill.ca/redpath

༂੺

‫ޅ‬ӝ࣍ԩˉ̅ܲͮ˖ӝܷࠑ ፘ੽˿˖ӝܷ࣍ѵນᓂஓ૾ᄉ˖ӝዴӧ డ३ҁ᧪༨ܷ࣍षᎆ ஓ૾ᄉ̝ᒬཁષຆ३˖ӝᑥᑼፂፎஞͳᣱ᝼˧ዴᰲ ፂ̃Ӡͷࣱ˧˙ࣽ᩺གྷ ᤁၸ࿗ᒬѸበ ᄉ˖ӝፂፎӝߥူ᝶ ͛ፑፂழ֖ᰳᡓᄉፂፎ᧪༨੾శૌੌॆ̬ˆႌӝߥᬱᮤ ෴਎˿ॡܲ ဗ̼ӝߥᄉ᧗Ⴠ ᬱჀ֖ʿ෴˧Ⴡᐜᖱ᎕বΞጉᆵӐჁ ܲԦবᆵӐჁ ጙத࿤Ⴐ ዽࡋჀ ཤ ᘼჁ ᧗Ⴡᐜ௃Ҧኍኍ ʶ˓ଋʶ˓ᄉ˓ӝߥᬱჁ᧗ჁჀΒᜁஈᆠ‫ޅ‬ӝ࣍ઁКᦉዴҦၸ̅˙ ࣽ෴Ⴠ ஈАᬱᮤ֖ߥశ͛੽ᒰҦ̅ԦੳЏܷੇ˖ӧ၎ࠂ

DžХథ‫ڍ‬ЮԢఴ‫ڠ‬ፂᰍᄉ૆ྠ᧪༨࣍‫ڮ‬ង DžʻӠͷࣱፂᰍᄉᰣመ˃ࠑଡΘ଍ૅ෴Ⴄ DžዴෳଅඈNjፂፎᎾࠓNj᭦ᦉຆࡎຌผ Dž଍ૅNjᡛႤNjҀბNj઩ᎨԢᤉጙܰ಺ૅ

新建于JeanDrapeau公园的冰雪村,有酒店、餐厅、 酒吧、SPA、冰雕、滑雪等。 时间:1月6日-3月31日 地点:Jean Drapeau公园内 官网:www.villagedesneiges.com

●第13届蒙特利尔灯光节 彻夜点亮蒙特利尔夜空的不仅是五颜六 色的灯光,还有节日期间的各项活动,你 可以参观展览、观看表演、围着火炉喝一杯啤酒, 听一听音乐、即兴跳一曲舞。去吧,去度过一个梦 幻般的夜晚。 时间:2月16-26日 地点及活动节目表见官网:www.montrealenlumiere.com

˖ӝ࣍ ᱆ᄴซб᧪༨࣍

‫ޅ‬ӝ࣍ Кመ˖ӝ࣍ซбஞᰣ࣍045&01"5) ˖ӝˆࠑ߇͛Ⴀᬱ᧗ჁఽჁ˃ࠑ

ଡΘ᧪༨ ଍ૅ ᒬཨႤกஅ૵

官网:www.salonchassepeche.ca

全新地产信息交流平台 加拿大满地可大学牙医专科毕业 加拿大国家牙医学会暨 魁北可省牙医学会注册全科牙医

ᕱ ᛠ

Džᔈூԟԓ౧NjԟྞNjԟዟNjԟ˛Njԟᕏ DžӾࡈNjฐ‫ڍ‬ᮆጞᄆྉNjᛝྉNj᧚ˌྉ Dž˖ᕱNjγϣֵNj๑ԟNj౯ዽNj‫ڍٿ‬ᇩֵ Dž̼ူˆႌՉֵܷྠએᐨֵ֖ᯭපᇩᄣ

预约或急诊请电:

340-1657

谢品欣

%FDBSJF#MWE .POUSFBM)8$ 

牙医

Dr. IDA TJIA D.D.S. 通晓国、粤、英、法语 CENTRE DENTAIRE ET IMPLANTOLOGIE

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoMontreal.ca/newspaper

ࣱ࣡ᤞѢܷ᧙ПࠛNjᠪၶ۵NjᬵថПᳮNjᤓ‫ݗ‬Nj ᬵᮏNjᇊൖ෻ᇩӉ བᩘ ᕡ᳠ౢ

3546 VAN HORNE,MONTREAL (位于COTE-DES-NEIGES街角) 电话:342-4698

‫ڦڠ‬1254 Rue Saint-Marc,suite2# (ᤂ‫ڠ‬ᨠGuy ѢԯStMathieu)

(514)937.5883

%S8)/BO%%4 அ᠟Ջူ

ᗛۡణ͈ͯ

‫ڍ‬NjԻNjᔭNjกឥ̝Ѭనҫ

०ӝၶඋˉ̅Վ฿ӝߥᬒὋᤁҮऔ‫ˉ˃ܬ‬ὋՐԨ३ ᯭຠူႤ࣍ᠪಪὋࣲᖌ३߶ᄴ᧪༨࣍᝼˹nj

www.sinoquebec.com

加拿大及魁北克牙医学会注册牙医 加拿大Dalhousie大学牙学院本科毕业 加拿大蒙特利尔大学牙学院博士毕业

十 年 口 腔 临 床 经 验

汤玲 体、 团 接 受 保险 学生

୰᫁෴ႤҶ૮लᡐᄉᮘᐪᒈᒑ჋Njᐪֆ༰Njᮘೲ ჀNjᒈೲᫍᄧ቉ѢჁNjᢇСᓫੴ͝Nj̾ԢՉዜপব ᤁҮ૮͝nj᧪༨Ⴄกុᓫᑥᑼ Ꮎࠓђᐩnj

$PUF7FSUV‫ڠ‬ᨠቢࠪ᭦1IBSNBQSJỸ഍ Йԯ‫ࢺڙ‬᣷Ξ᫂

牙医诊疗中心

ఴआ ःၸ

(514)927.8237

ణள੾శ&Џබˣᑱඏ

ள௢ྱ͈˻Н൒ᤞʶ൒ ள௢ྱ͈˻Н൒ᤞʶ൒ Ὀ ࠆ̠ ᡓ᣾ˏ˓ᦉͮв੩Лઈ ᡓ᣾ˏ˓ᦉͮ в੩Лઈ ὇Եᬌள

ྱᐏࣱܲፂᰍᄉ˃ˉ଍ૅ෴Ⴄ࣍ẆẆ०ӝၶ

3VF%FDBSJF 4VJUF 4U-BVSFOU )-.

ᮔጝႂពẓ 

(514)892.6896

ܲሗܸཨγϣֵẅ౯ዽẅ‫ڍٿ‬ᇩֵẅ ᔈூԟẅҪૅܷ᧘ၶ๑ԟ

ྱѾ୰᫁̾˖ӝஞ‫ܬ‬੣ก෴Ⴄপবੴ͝Ṻ ࿗ྱ੣ก෴Ⴄᮍ‫ڌ‬বᇷፂবܾᄾẅγ᝼ʻ൒᜸஌ ଡΘNBTTBHF֖OBUVSPQBUIZઐᩘӬ૵

̼ူ-BODPNFẅ&TUFF-BVEFSẅ4IJTFJEPẅ#JPUIFSNએᐨֵ

5885 Cote-des-Neiges, Suite 608 Montreal, Quebec, H3S 2T2

TEL: (514)731-5388

中国华西医科大学口腔学院本科及硕士毕业 原广州暨南大学医学院附属临床医院口腔科主 治医师

ҪૅܷԢ᱆ӑАྤӝߥ͗ซбྤӝ ԓʼ๑ኃ̃ӝመܷߥᬃ࡚ኃ˴̠ඞӝᬒԯᑾመӝ࣍ Ҫૅܷᗛྱѽ࠶ܷߥྤӝߥᬒඋˉ ԓก‫ࣄڍ‬ᳩኃНܷߥӝߥᬒԯᑾӝᬒͰᬒӝ࣍ ʼ๑ኃ̃ӝመܷߥԯᑾӝߥᬒඋˉ ԓก‫ࣄڍ‬ᳩኃНܷߥӝߥᬒࠆएᝮ࣍

ᨐፂጯྤӝӯ‫ܢ‬

牙医博士 亲切的国、粤、英、法语服务

෴ႤՉሗྤჀԢԯᑾႼჀ ଋԩՉሗྤӝγᬖẅྱ᝹পងనҫ

PHOTO: 汤玲博士工作照

周末亮点

൓ᤀႂពᮔጝẓ514-871-8999 ௠యʶ ̃ ʻ ̊ Нᖸˉ ௠య‫ ٽ‬௅͓ো ‫ڦڠ‬ẓ999 St-Laurent,Montreal,QC ‫ڠ‬ᨠẓPlace d’Arme ˖‫ ۡڍ‬


魁省冬季的雪上火车之旅

᧙ᢵ߿҃ Б᠟ଡΘࡏࠈᓣॐୃᦠ֦ល ‫ڦڠ‬7BMPJT#BZ 1PJOUF$MBJSF 2VFCFD $BOBEB ႂពὙ ,BUIZͷ

Д Ꮏᮨ‫ڪ‬ˁͿС̚Ꮏᄊʹᰎ

ဋПຝ෻ 4QB.BHOPMJB

乘坐被称作Massif Express的缆车下去。但面 前马上又是一座小山。怎么办?小山虽然不 高,但要想徒步爬上来或是开车都不可能。 Daniel Gauthier做事从来不会只做一半。于 是另一座被称为Le Transit的缆车出现在山 脚下,用于将客人从山下运送到滑雪场。全 程时长4分30秒。 当游客从Le Transit上下来之后,工作人 员会把他们把滑雪装备交还给他们。这种 服务并不是VIP顾客才能享有,而是对所有 客人开放的。 看过这个奇妙的介绍之后,您是否也 打算前往加拿大落基山脉感受一下从最高 点垂直下降的快乐?回来的时候同样可以 选择乘坐列车,火车上,Manoir Richelieu团 队将为您提供丰盛又美味的晚餐和第二天 的早餐。这样,在舒适的列车上,看着美景 享用着美味的食物来结束一次神奇的旅行 将是多么惬意的事情。绝不会再有人觉得 旅途无聊了。

直到4月份为止,往返于Massif de Charlevoix的火车都将提供三种不同的冬季路线: 1. 滑雪路线:包括Québec La Malbaie的 往返火车票,滑雪入场门票,丰盛的晚餐加 第二天的早餐。成人的套餐价格为229元每 人。 2. 旅行团线路:包括往返Québec La Malbaie的火车票,去程时提供丰盛的晚餐( 含三道菜)。在Fairmont Manoir Richelieu酒 店或者Auberge des 3 canards旅馆的一晚住宿, 回程时提供晚餐(含四道菜)。套餐价格根据 选择的酒店不同略有变化。 3. 短途一天线路:包括Québec La Malbaie的往返火车票,去程的晚餐(含三道菜), 在La Malbaie停留两个半小时,然后回程。回 程提供丰盛的晚餐(含四道菜)和动画互动 游戏等等。套餐价格为249元。此套餐仅在周 日时提供。 详情请登录网站:www.lemassif.com

Сซᗛۡӧ̠ᄉᎾ˟ˀϣऔ

᤟Ջˋழ̠ᄉ௅᭽ึᛠԦ् ҜԦሎߔཔ౿Ԧஜᆉཔ ᠆ሎߔဋዚཔ௾᤯པᔈयཔ ΍ၸ‫ࠂޚގ‬ᠪၶ۵ൖᖇֵ̖̍

˖ӝ‫ڮ‬ង὇ࣸࢶ˖ӝ˖ᕱܷߥඋˉὈ ̃ӠͷࣱፂᰍὋ෴Ⴄ଍ૅὋᡛऄ૊୔ ᧪ ༨ Ὃ  Ⴀ ᬱ ఽ Ⴡ्ͳᦉ

&OEFSNPMPHJFႂҮᑟᐫ‫ڃ‬ѫᝌ̀ ΧᤈᑟᐫѫᝌὋͳဗწᢵ஌౦

Ꮎᐨᦉ

ణЎᤈᄉᑱඏ੾శႤርԵᭉ ൒

௃჋බˣᑱඏዴෳଅඈწ᭦ጊᎇ˃ࠑὋԜ᳦චὋ‫ڨ‬ӈଡ̜ᐨᓣὋђᄕ຀த

Réalisé grâce au soutien financier du :

Réalisé grâce au soutien financier du :

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL 987 rue Côté,4e étage,Montréal,Québec H2Z 1L1(‫̠נ‬ᛣPlace d’armes‫ڠ‬ᨠቢᬃᤂ) Tel:(514)861-5244 Fax:(514)861-9008 www.famillechinoise.qc.ca

˝ழΦሧඞ̠‫ܢ‬ᤈЙॆ‫ڣࣉˉࡂڠ‬ẅ᱆ӑАᄴࡂˉᦉᒬࣱ̬ʶతᡐẅвऎˀᗛۡӧ̠నҫ˖ॶ Өͺẅ଍ᛠሧඞ̠‫ˉࡂܢ‬᝟Ѳẅ̾ᴁҴॆ‫ˉ͌ڠ‬ᬷၸՉዜߥథʶ߿੾శ˃᫁ᄉሧඞ̠‫ܢ‬njΙཱឞ᝟

SEANCES D’INFORMATION

 ሧඞᢵ͊ẅ౎Ҫௐᫍ᫁ᆀʿԩᬌ҃ẅ˶ӉહࣂЙዙ̠տẔ

ࣱతௐᫍᛪ

Date௅య ௅య

Conférencier˞ᝮ̠ ˞ᝮ̠

త௅ ௠యН

Soutien individual et familial SFCGM˖ॶࠑऐᦉ

૊ཱᄴࡂˉᦉ᜵යẅੇ͂᠆᠉សጹ̭ፀឞ᝟ѲЮࠓẅଡΘՉዜథСࡂˉ᫇ᮤ֦លẅӨүࠬ੼ˀ

త௅ ௠యН

ஓᐱᐿ௿ᄰСᄉࡂˉ఺͗ẅ૊ࡂˉᦉ᜺߿ၭѾ઱΍ၸឞ᝟Ѳ̠տৰхẅधըࡂˉᦉು಴ẅኍʶጆѴ᝟Ѳ᠆᠉̠ᐎጆnj

ႃភḧḕḖѬ఻ḕԻ႑ᝓḖ

త௅ ௠యН 

Ө̡఩Ҭ˗ॷԧ

ளሧඞᮋᅻБ᠟ᝮए ContenuЮࠓ Юࠓ

1, c’est quoi la violence conjugale? 2, comment réagir après la violence conjugale? 3, l’intervention de la police et le processus judicaire par la suite; 4, réclamation des dommages-intérêts ࠑऐ఑ҦᄉԦၶԦࡘԢՐ፝ርࣿ ̣˥௦ࠑऐ఑Ҧẘ఑ҦԦၶՐԺ̾ঞಧϡẘ᝜ࠢᄉ̭ЙԢ˧ Րᄉก।ርࣿẔᠸϩnj

 Х‫ࢹ੼ܫ‬ͺᄉ۲ఴ్͇ẅ Ԁẓ˃ˉᑞҦNjឥᝒᑞҦẁᔭឥ੊ᏧกឥẂẔ

ᄰСనҫnjൗ˿ᝌ΍ၸឞ᝟Ѳᄉសጹϡกẅ̾Ԣ͉ʹˀයᐋࡂˉథСᄉ᫇ᮤẅឯ֖ӧ̠నҫ˖ॶឞ

᱆ᄴሧඞࡌᠪү

Le produire, le développement de la violence conjugale et le processus judiciaire à la suite d’une violence conjugale

 ‫ڙ੊ڍ˖ڙ‬Ҫૅܷԩ᣾˖ኍ˃መ̾ʼஓᐱẔ ࠬ੼Хథʶ߿੾శդ᧙ᄉࢹͺẁʿӉહʿᭉ᜵˃ˉᑞҦᄉͳҦࢹͺẂẔ

ଡΘγᬖӬ૵

Džឯ୅ࣛӧ̠నҫ˖ॶ֦លᦉು಴Ӵ౎եᝮएẅ௃ು಴ӴᏧԺࡒௐБ᠟ႁឯnj Dž಩૵᱆ᄴሧඞࡌᄉ᜺߿ẓ੝థᯪ൒౎໗ۡӧ̠నҫ˖ॶ᜵යనҫᏧ‫ڨ‬ᮋଡΘሧඞጭnj

nj᜼ФХͳৰхẅ͌ˉᤆథ३ҁФ̴ழ᭦ᄉᠪүᄉԺᑞnj̾య᣹ҁᴁҴ͌ˉᬷͿሧඞ̠‫ܢ‬ᄉᄫ ᄉnj‫ڙ‬ᄫґፂ฿ӿ఺˧ʽẅሧඞ̠‫ˉࡂܢ‬ᬱऎఝܷẅឞ᝟Ѳᄉࣞүͺၸ˶ᄝԦѠဗnj

൒

SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL 987 rue Côté,4e étage,Montréal,Québec H2Z 1L1(‫̠נ‬ᛣPlace d’armes‫ڠ‬ᨠቢᬃᤂ) Tel:(514)861-5244 Fax:(514)861-9008 www.famillechinoise.qc.ca

Ѳẅ͉ʹ͌ˉ‫ݟ‬ᑞᬷͿሧඞ̠‫ܢ‬ԀԺ३ҁ౎ᒬஊउᄉ᠈ஊᴁҴẅФ᧚ᮨᒯ࠵Ժӳణѹ˓తᘠᦰᄉ

ਫ਼దኀՌ‫ݠ‬ʾ౎͈රᐌᏨḙ‫ک‬ԻѾၹសᝠѳᄊࣟҰੇҪࡃˊḧ

൒

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT AUX NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA).

᱆ᄴሧඞࡌᠪү

᱆ᄴࡂˉᦉሧඞ̠‫ˉࡂܢ‬ᠪү᝟Ѳ

%በͳፕᄸ௃჋ቇ᏾ 1FEJDVSF.BOVDVSF

ᰳመ੾Џߔߊᐨ ႂจડᄔ ᡓ‫ܥ‬จዴӧገ࠭Й ก‫ڍ‬ᮆ࠸᠛ிએᐨጆѴ%"31)*/

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT AUX NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA).

CGA Mme. Calina Bao

ซб͗᝟࣍ Ӊ௢ᯭ‫ܢݘ‬ CGA Mme. Calina Bao

ซб͗᝟࣍ Ӊ௢ᯭ‫ܢݘ‬

蒙 城 风 情

  #MWE5IJNFOT 4U-BVSFOU)3, ᜸ҁ461&3$ʽᢻ ᤂ $PUF7FSUV ՁМᢻ 

൥ᛠѫ᧾ҁ᣹

˖ӝᦉ

ᮘᦉ˃ࠑએူଡӣὋጊᒰ

一列火车三种路线

ᎾԦᦉ

्៵ᦉ

43

2012年2月24日第483期

߿ ҃ Չ य ቓ ࣕ ቓ ࣕ ܿ ᜁ‫ ݒ‬ౢ‫ ݒ‬෡Ԧᣃۘnj

引。从Tourmente角 开始,窗外风景的神 奇让人们瞠目结舌。 这条路线被称作“风 景名胜铁路”,事实 也证明了它并没有浪 得虚名。 该 路 线 借用了 一段北美铁路系统( CN)的弃用铁 路路 线,由于该段铁路穿 梭于圣劳伦斯河与其 沿岸的山脉之间,使 得乘客可以有机会了 解 冬天 的 圣 劳伦 斯 河不为人知的一面。

人们将有机会看到河面上的巨大冰块随着 潮起潮落有规律的漂移。除了可以让乘客一 睹圣劳伦斯河“限量版”的隐秘风光之外, 该铁轨的大部分路段不会与任何一条公路 相会,而会一直贴在河岸边而且高度非常接 近水面,这样的设计使得乘客会有一种坐在 船里而不是火车里的错觉,这也是为什么这 趟列车被成为“游轮列车”。如果坐完这趟 列车您还觉得离水不够近不够刺激,那您唯 一的选择就是去租一个皮划艇了。 列车内部的装潢也是别具一格。该列车 的车厢内部采用现代派设计,线条简约。大 量的木梁以及白色的墙壁,柔软的绿色长椅 和11英尺高的天花板无不让人联想到奥尔良 特快(Orient-Express)的真皮、天鹅绒以及 木板的设计。Wallpaper杂志的忠实读者们一 定会爱上这里。显然,该列车的主人对于让 乘客回想过去并没有太大的兴趣,而是希望 他们“展望未来”。 这条独特的冬季铁路路线只是庞大的 Massif de Charlevoix项目的一部分。后者还 包括了对滑雪场的学道的改善以及在BaieSaint-Paul建设一家更符合当地生物气象学环 境的拥有150间房间的酒店。至于这个雪上火 车的铁路项目,整个项目花费达到了4000万加 元,其中1千400万加元用于收购机车与车厢, 这些火车曾经在美国芝加哥服役。此外,有 2千100万加元被用于铁道的修复与维护。 目前看来,该铁路的拥有者收回这份数 额巨大的投资只是时间问题了。自去年9月该 项目公布以来,这个铁路项目取得成功已经 是板上钉钉的事了。Daniel Gauthier介绍说, 为了满足巨大的需求,他们不得不增开了3趟 列车。而且就像他保证的那样,列车上的冰 雪元素以及精美的早午晚餐从来没有让乘客 失望。从长远角度来看,这位太阳马戏团的创 始人之一希望将整个Massif de Charlevoix变成 一个一年四季开放的娱乐圣地,而这条铁路 将在其中扮演重要的角色。 到达终点后,乘客会发现在他们面前的 是一个垂直落差达到43米的悬崖,而他们将

Comment faire la déclaration annuelle (l'inscription à l'avance est exigée) ઐሯᝮएẁᭉଡґҁ˖ॶᮔጝNjᮖᇽẂ Comment faire la déclaration annuelle (l'inscription à l'avance est exigée) ઐሯᝮएẁᭉଡґҁ˖ॶᮔጝNjᮖᇽẂ

ᝮए‫ڠ‬ཁẓ987 Rue Côté‫ٽ‬഍ẁ‫̠נ‬ᛣܸ˞۵าҮ˖ॶᬥ‫ܝ‬Ẃ֦លႂពẓ ᝮए‫ڠ‬ཁẓ ‫ٽ‬഍ẁ‫̠נ‬ᛣܸ˞۵าҮ˖ॶᬥ‫ܝ‬Ẃ֦លႂពẓ

阅读全真电子版,体验媒体新时代:www.sinoQuebec.com/newspaper

在上世纪30至40年代风靡全魁省的雪上 火车即将在消失了半个世纪之后重新回到人 们的生活中。当年由于汽车的普及,这种在当 时很流行的交通工具迅速的消失了。但如今, 雪上火车已经在圣劳伦斯河和其支流流经的 地区复活。新的雪上火车被赋予了新的使命: 将“全副武装”的滑雪爱好者们从魁北克城送 到Massif de Charlevoix滑雪场。魁省的滑雪爱 好者们将即将迎来VIP式的待遇。 太阳马戏团(Cirque du Soleil)的创始人 之一,Massif de Charlevoix滑雪场拥有者Daniel Gauthier一直在为新的雪上火车路线的建立 而奔波。在去年夏天建立了从魁北克城到La Malbaie的观光火车路线后,他于今年冬天决 定再接再厉,建立一条冬天专用的雪上火车

路线。这是全北 美独一无二的火 车路线,其独特 的设计把火车、 美 食与 滑 雪这 3大 元素串联在 一起。 这趟旅程的 起点在魁北克市 东北的水晶瀑布 (Chutes-Montmorency)。选择 这里作为出发地 的原因是这里提 供了巨大的免费 停车场、壮丽的景色以及美味的甜面包。上 车前,客人需要将自己所携带的雪橇、滑雪 板、冰鞋、冰球棍等装备交给列车组的工作 人员,之后便可以开始这趟时长1小时45分 的雪上之旅。旅途的终点是Petite-RivièreSaint-Francois 的Grande-Pointe火车站,该 车站就处在Massif de Charlevoix滑雪场所在 的山脚下。 列车上的环境很棒,可以让乘客全身心 的放松。车上的乘客不论老小全穿着滑雪服, 考虑到他们的目的地,这并不让人感到意外。 所有人都非常热烈的讨论着和滑雪有关的话 题。但是随着火车前进,讨论的音量会逐渐 降低,大家的注意力逐渐被窗外的美景所吸

整理/唐漠

www.sinoquebec.com

魁北克风情


魁北克太阳剧团再现奥斯卡颁奖礼

加拿大太阳剧团撤离澳门市场 提前结束十年合约

44 版

娱 乐 星 闻

桃 子

2012年2月24日第483期

本 版 责 任 编 辑

2月19日晚的澳门威尼斯人综合剧院内, 一千余名观众最后一次与加拿大太阳剧团参 演杂技剧《ZAIA》的演员们漫游在声光电营 造的奇幻太空中。当晚,加拿大太阳剧团进 行了该剧目在澳门的告别演出,提前结束十 年合约,撤离澳门市场。 源于加拿大魁北克省举世闻名的太阳剧 团2008年8月28日将其亚洲首个常驻剧目《 ZAIA》设立在澳门威尼斯人酒店。在90分钟 的表演中,75位来自世界各地的表演者,以精 彩的动作、空中杂耍,结合华丽的戏服、璀璨 夺目的灯光和舞台效果,带领观众感受人性 的美丽。该剧还融入舞狮环节和龙的元素。 引进该剧的金沙集团中国有限公司投资 超过一亿美元兴建剧院,并与太阳剧团签订 了十年合作协议。然而,三年多时间过去了, 《 ZAIA》并未得到澳门游客的青睐,今年1月能 容纳1800人的剧场平均上座率仅有四成。金 沙公司决定提早结束与太阳剧团的合作关 系,计划重新设计威尼斯人多功能剧院,以 吸引更多游客。 有澳门当地学者表示,太阳剧团退出澳 门市场实属遗憾,中国式的杂技演出配合西 方的包装在外国享负盛名,在澳门却未能得 到游客青睐,再次证明市场是最好的试金石。 只有积极创作、推陈出新,才能让澳门的文化 创意产业不断进步。 有观众表示,该节目的整体编排还是相 当有水准的,但是388-1288澳门元的门票价 格不菲,会让不少游客望而却步。 当地学者认为,澳门去年旅客逾2800万 人次,演出市场空间不小。单靠一两个剧目并 不能带动澳门综合旅游形象,期望未来有更 多规模及主题设计符合观众口味的剧目进 驻,促进澳门综合娱乐多元发展。

参演演员包括山东杂技团《蹬人》节目 魁省著名的太阳剧团(Cirque du Soleil) 将有机会历史性地第二次在奥斯卡的颁奖 礼表演。太阳剧团去年底到了奥斯卡颁奖礼 导演Brian Grazer和Don Mischer的邀请,将在 柯达剧院为颁奖仪式作现场助兴表演。 节目将以太阳剧团的经典节目《彩虹》 为蓝本,表演时间大约三分钟,汇集了50多名 太阳剧团的杂技演员,其中包括来自中国山 东省杂技团的《蹬人》9人小组,这也是中国 演出团体第一次出现在奥斯卡颁奖礼的舞台 上。另外还有来自加拿大、俄罗斯等多个国 家的招牌杂技表演参与。 太阳剧团导演Brian Grazer和Don Mischer表示,这是世上汇集演员最多的杂技 表演。由于本届奥斯卡颁奖典礼取消了歌唱 表演,只有主持人Billy Crystal的“脱口 秀”了,所以太阳剧团的杂技演出极有可能 是当晚唯一的表演节目。 太阳剧团洛杉矶表演团发言人勒蒂西 娅·巴克利表示,三分钟的演出将会融入电 影的成像技术和一些经典电影的元素,力图 为到场明星和电视观众们呈现出一场向电影 致敬的魔幻演出。 《蹬人》是山东省杂技团一个很有特点 的创新节目,它的特点是把“蹬”与“翻”很 好地结合起来,在国际上已经屡获殊荣。 2010年1月, 《蹬人》在摩纳哥蒙特卡洛国际 马戏节上摘下“金小丑奖”,并登上2010年央 视春节联欢晚会,获得好评。 据悉, 《蹬人》节目共有五组动作,此次 在奥斯卡颁奖礼上表演的是《蹬人》节目 的“瘦身版”,共有两组动作,9个人参加表

五年68位华语艺人去世五成患癌症

本报全真电子版: www.sinoquebec.com/newspaper

龙年伊始,娱乐圈就笼罩在一片悲伤之 中。59岁的台湾“帽子歌后”凤飞飞、56岁的《 媳妇美好时代》 “婆婆曹心梅”柏寒去世…… 近五年来,据媒体公开报道,国内外有100多 位演艺界人士离世,其中华语区(包括中国大 陆和港台地区)就有68位。经数据进行分析发 现,男性占67%,女性占33%,他们平均寿命为 58.4岁, 其中男性平均年龄为63岁,女性平均 年龄为49.6岁,远低于中国72岁的平均寿命。 统计发现,68人中近五成死于癌症,33位 因患癌症去世者中,凤飞飞患肺癌,肥姐沈殿 霞患胰腺癌,大嘴成奎安患鼻咽癌,导演戚 健患胃癌,青年演员李钰和新闻主播罗京患 淋巴癌,沙僧闫怀礼患肺癌、演员傅彪患肝

癌、柏寒患神经性内分泌肿瘤, “林黛玉”陈晓 旭、歌手阿桑都患有乳腺癌……专家分析称, 过劳的状态再加上因各种压力造成的不良情 绪,生活不规律,工作环境恶劣等阻碍了免疫 系统对癌细胞的识别和杀灭功能,癌症已成为 演艺界人士健康的最大杀手。而因癌症去世的 艺人中,肺癌位列“杀手”榜首,他们因何患上 肺癌尚不得而知,但一种公认的观点是,吸烟 是导致肺癌的首要危险因素。业内人士指出, 演艺圈工作压力大,不少演艺界人士靠吸烟、 酗酒来排解压力。因此,肺癌的高发率与该生 活习惯有一定关系。 去世艺人中,演员、导演和编剧的人数占 70%,歌手、作曲人和其他类型艺人仅占18%。

ᦋ஠ᔚ ֖ ᦋ์߰ ᬟ ˖ ӝ ˖ӝងᑡ ង ෴ Ⴄ ব ଍ ૅ ᧪༨෴Ⴄ ੝ ˖ӝ࣍

᱆ᄴᒬཨႤกӨ͗੆տẅ ᱆ᄴ଍ૅӨ͗੆տ ྗᣛ̊Ӡͷࣱ˖ӝ˙ࣽፂᰍ߇͛ẅ ᜴ࣸ˖ӝߥᬒඋˉ ࣸࢶ˖ӝᕱܷߥᬃ࡚ӝᬒ᧪༨Nj଍ૅ ᰳጞᤈνာ К‫ڍ‬ʻጞႀኍ˖ӝᬒӠͷࣱ˖ӝ˙ࣽ ង෴ፂᰍ

ྱᥘẓ

Nj#&$МՂγϣֵᄯᩘ Njᮔጝʼ᫂నҫ

www.sinoquebec.com

‫ڦڠ‬ẓ#PVMFWBSE-B4BMMF ሎ-B4BMMF‫ڠ‬ᨠቢዚ

  

‫̠͗נ‬੝

એᐨֵ

ᗛۡణКẅ͈ಪణ͕

4QB఺Ⴄር

థ஌ଡӣᅊ᛺ẅࣰઉᄕጮẅଡӣก̽ጮ

Ԝዟ҇ ෳᑟዡ఺Ⴄር

˃ࠑ‫ڮ‬ង ଍ૅ ᧪༨ ઩Ꭸ

ྱї๖᠟Њ̾ʼ

‫ᤞڨ‬ՉዜዴᎾએᐨֵ̖ᇩӉ੊ ௐ࠺‫ݘ‬Ӊ

Ӊહᠪၶ۵NjПᘆNjᬵថП ᳮNjᤓ‫ݗ‬ኍՏྠֵ̖

ᤞ͈ϘЊᄉUSFBUNFOUʶ൒ ᎾԦᦉ ᎾԦїʶ൒ব๖᠟Ԣ̾ʼὋ

Տ࣍˞ူዴᎾᤴ‫ࣰۋ‬ඞ͈ಪ᠛ி̙ԩ

ଡΘ᧪༨Nj଍ૅNjᒬཨႤกγᬖஅ૵

丟ളᴶ᯦ᢶᵥ߭✡ᮦ⸷✡⿱ᆆ✡ ⌋ളщѐӝ૷ḉਇ᥇ḉ❍⋯

%FDBSJF#MWE)8$ˀ$PUF4U$BUIFSJOF̓ႌ ෼ᢻழΦႂព  ԓ͈

њ൤͕҅৻ ѫ᧾Ԩཱ

Мඞཱ ӝႤӴཱ ᝼ཱ͇ ࢹͺ᝴Ժ᝼ཱ බˣࡏඞཱኍ

ҪૅܷஊउᝢԺ ଡΘ˖‫ڍ‬ஊउᭉ᜵ᄉՉሗཱྞ

ࡦ̾ʽЇቧཱྞ͈ಪឯ౎ႂಉល

2VFFO.BSZ ႂព 

ҜԦ ྱᥘ्៵Ԧ‫ۋ‬ ᝹᝟࣍

࠴С

൒

థ჊ᐜᐨᄉஐ௠Ṻ థ஌ԜᬓෳᑟዡẅᎾ˟ᄹ३᜸Ṻ

ྱᥘ᭽‫ڍ‬Ԧ‫ۋ‬ ᝹᝟࣍

-J

൒

న ˃ˉᄔᐨએူ۲ᆨએᐨ๦บγາጆѴ൒ ˃ˉ˖ӝቁͮ଍ૅẄᇒႤབᆂNjዴෳ๷ࣄଅඈ ႂព  ҫ ˃ˉ˖यᡛႤ૊୔Njຝ༵Nj઩༡ᎨNjҀᕺNj᏾ཌྷNjᑱඏ ˃ˉൖᎾ67(FMᎾႀNj.BOJVSF νૈႀ Nj1FEJDVSFẁνᑭૈႀẂ ‫ڦڠ‬4U$BUIFSJOF2VFTU))-ᮉ ˃ˉள‫ޙ‬Ӑ‫ݢ‬Nj1BSUZ‫ݢ‬ +FBODPOUVࠪ᭦̃഍ԦङЮ ᤂ(VZ$PODPEJB‫ڠ‬ᨠቢѫ᧾ ᄫ ᭽यளयሗᅙඏNj‫ޏޏ‬ᏖཔᅙඏNjዴᒰνᄸNjᯭᔃ੣ᑸྱ஌એူ ᖸˉௐᫍBNQN௠య͓̃ো

ǂ̼ူᠪၶ۵NjᬵថПᳮNjПᘆNjᤓ‫ݗ‬Njϒᇊኍ‫ڍ‬ᬄՏྠએᐨֵ̖Ԣᯭපᇩᄣ ǂ̼ူॳ‫ࠑˆڍ‬ኍՉዜᮆጞᕱ‫ྠֵݢ‬ǂᩘ‫׫‬ᯭ݉ЇNjᤓ‫ݗ‬ኍՏྠᯭපԢᇩᄣǂ෡ᴜ˃ˉรԦએԦֵ̖

ᤞ͈Ϙᄉᅊᦉએူ ᎾࠓએᐨӉӴᡐ ൒۲ᆨએᐨ

ԺଡΘγᬖઐᩘӬ૵ ."4405)&3"1: /"563"1"5): ࣲଋԩߥၶ֖МՂγᬖ

%&$-%03ዴෳႤር ൒

Ѿ͕ ৻

ఝֵ̖ܲఝܲᤤ સḞ൓ᤀႂព֦ល

Ꮎࠓએᐨ

美国流行音乐天后麦 当娜将会在8月30日和9月 1日分别在蒙特利尔和魁北 克 城 举 行 两 场 个人 演 唱 会。天后的超人气魅力,吸 引众多粉丝抢购门票。有 很多歌迷担心,这是53岁 的麦当娜此生在魁北克的 最后一场个人演唱会。 8月30日在蒙特利尔贝 尔中心(Centre Bell)举行的麦当娜演唱会, 16000张剩余门票,在2月17日周五上午10点开 始,仅24分钟就被一扫而光,创下明星演唱会 售卖纪录。当天很多人是通宵排队从全省各 地赶来购买门票。最早的在周四早上10点就开 始排队买票。 来自蒙特利尔市郊Saint-eustache通宵排 队的Isabelle Roach 和Linda Franco表示,排队那 天晚上真的很冷。她们在周四16日晚上6点半 就开始排队,因为实在太冷了,整个晚上她们 都没睡。Isabelle Roach从12岁开始就是麦当娜 的忠实粉丝,她错过了麦当娜前两次在蒙特利 尔的演唱会,这次再也不能再错过了。而来自 蒙特利尔南岸Montérégie的Sarah Saint- Pierre 和 Mélanie Saint-jacques在周五凌晨1点半开始 排队,他们选择就睡在地上,感觉很不舒服, 但仍很兴奋终于有机会见到麦当娜真人。

ᗜۢ࿘ࠒᄯ̡ો୕੤ขӡࣲፃᰎ Ժ ଡ Θ ߥ ၶ Nj М Ղ γ ᬖ ઐ ᩘ Ӭ ૵

ൣࠪ4OPXEPO‫ڠ‬ᨠቢ

编辑/悦语

演。太阳剧团发言人Tania Orméjuste介绍, Jean- Francois Bouchard亲自负责设计,而 Shana Carroll负责现场实现。另外,Shana Carroll将和著名作曲家Danny Elfman合作, 为表演创作背景音乐。Tania Orméjuste表 示,整个表演会提供独一无二的视听效果。 能在奥斯卡颁奖礼表演,肯定能收到非 同寻常的效果。届时将有数亿观众通过电视 直播来收看这一盛会。这也有助于太阳剧团 进一步开拓北美市场。 本次84届奥斯卡颁奖礼将在本周日2月 26日在好莱坞柯达剧院举行。加拿大CTV电 视台将在当晚直播奥斯卡红地毯采访和颁 奖礼全程。全球超过225个国家和地区也将 进行转播。今年奥斯卡颁奖典礼的主持人是 曾经8次主持奥斯卡的美国著名喜剧演员 Billy Crystal。

麦当娜魁省演唱会票半小时抢购一空创纪录

Ӧ࠴ௐፂፎଅඈ૊୔ ۲ఴᑴᦉγШ 

᫁య‫ڮ‬ង

ԲଡΘ Njܲܲ͟᫨ᔭ̠ԟй‫᜴ڣ‬ฟԟᄯᩘ

演,时长为一分多钟,和太阳剧团的其他节目 进行组合。 山东省杂技团团长姚建国说,从去年7月 份开始,山东省杂技团《蹬人》小组一直与太 阳剧团一起在洛杉矶演出,9名演员经验丰 富,其中年龄最大的已从事杂技训练表演 24年,最小的也已从事杂技训练表演6年多。 而这也是奥斯卡颁奖典礼中第二次出 现杂技,上一次表演还是在2002年3月24日由 太阳剧团带来的串场表演,演员们用人形维 妙维肖地组合成多个著名电影元素,令全世 界观众为之倾倒。Tania Orméjuste表示,能 再次被邀请参加奥斯卡,是好莱坞对太阳剧 团的肯定,也是剧团的荣幸。 为了重 视 起见,太阳剧团创作副总 监 Jean-francois Bouchard表示,剧团会委派特别 团队来负责设计这次在奥斯卡颁奖礼的表

VIVA˃ˉᎾࠓᎾႀᎾԦ˖ॶ

˞͉ӝ࣍

Хథ̊Ӡͷࣱ˖ӝ˙ࣽፂᰍ ԓ᜴ࣸ˖ӝߥᬒኃʻᬃ࡚ӝᬒˉҫᬒ᫁ К‫ڍ‬ʻጞႀኍ˖ӝᬒˉҫᬒ᫁ ˖‫ڍ‬Џ௙˖ӝѥ૾ߥᬒಏࢶѫᬒᬒ᫁ ᜴ࣸ˖ӝᰳጞᐋሥ᝿ࠅ‫ށ‬տ͗‫ށ‬տ除了年轻人,也有一些 比较年长的歌迷排队。今年 已 经 6 0岁的 来自L a v a l 的 Gilles Liboiron表示,他在开 始售票前24小时就开始排 队。而另外一位来自蒙特利 尔的老歌迷Philippe Latour从 周四下午4点半就开始排队。 另外,有不少人对在线售卖 门票表示不满,就在门票开 始售卖的几个小时之前,很多人在社交网络上 投诉,表示evenko网站的虚拟等候室出现了技 术问题,而且手机上网的效率很低,致使主办 方不得不重新建立一个新地址。有不少网友 在Twitter和Facebook对这次售卖门票混乱的组 织表示失望。 而魁北克城方面,2月17日上午10点开始, 只花了不到半个小时,在魁北克城亚伯拉罕平 原(plaines d’abraham)体育馆举行的65,000演 唱会门票被抢购一空。 一票难求的局面使不少已经买到票的网 民希望通过转卖麦当娜的演唱会门票从中获 利。不少网站,一张正常售价为300元的门票, 可以炒卖到800元。有些网友甚至哄抬票价, 例如在Stubhub.com网站,一张黄金位置的演 唱会门票被狂炒到2278元。而在eBay,有些票 价被炒高到1500元,是原票价的5倍。据了解, 在共65000门票里面,有大约4000张临时门票 (laissez-passer),在短短的28分钟,创纪录地 被抢购一空。例如在远离表演台一张只卖 72元的临时门票,在Stubhub.com网上被炒到 300元以上。而在位置一般的B区,一张售价为 102块的门票,要价500元,但如果运气好,也 有可能淘到180块的便宜门票。 负责演唱会门票售卖的QuébéComm主 席Sylvain Parent-Bédard确认,还可能有一些补 充门票出售,他不建议广大粉丝买“黄牛票”, 而耐心地等待关注售卖补充门票的日期。 为配合下月推出全新专辑M.D.N.A.,麦当 娜定于今年5月起举行世界巡回演唱会,从以 色列特拉维夫揭幕,暂定演出超过50场,唱游 欧美各地包括伦敦、巴黎、米兰、柏林、悉尼、 多伦多、温哥华、蒙特利尔、魁北克等。


以加拿大总理命名的“哈珀肘子”北京热卖 坐落於北京方庄的「一 色风味菜肴,以及小吃拼盘和豆 碗居」老北京炸酱面餐厅, 汁,夫妇两人还选择了牛肉面,而 因加拿大总理哈珀夫妇的光 大山则吃了一碗香椿面,共消费 临,近来生意格外红火。用 126元人民币,由尽地主之谊的大 加拿大总理命名的「哈珀肘 山“买单”。 子」吸引了大批食客,客源增 哈珀在品尝芥末墩时,十分 加近两成。 喜欢里面的芥末,他还独创新吃 加拿大中国亲善大使的 北京 市民在一 市民在一碗 碗 居品 法——用老汤肘子蘸著芥末墩赶 加籍名人大山是「一碗居」 尝哈珀总理点过的套餐 时髦的芥末,吃得十分爽口。 的常客,今年2月9日中午,正 「一碗居」的张店长说:「老 在中国进行访问的加拿大总 汤肘子是我店的招牌菜,而芥末 理在河北廊坊参观访问完毕后,大山向哈珀 墩也是一道名牌菜肴,哈珀将两种菜肴合璧 夫妇推荐了在极富北京特色的「一碗居」餐 的新吃法,让我们欣喜。」因此,该店将这道 厅就餐。 用老汤肘子蘸芥末墩汁的新菜肴起名叫「哈 据报导,哈珀夫妇和大山点了老汤肘子、 珀肘子」。店方特意在入口处放置一块醒目 桂花小枣、香葱花生米、芥末墩等老北京特 的彩色标牌,上面写著「新 近推出哈珀肘

子」。哈珀使用过的八仙桌、椅子、餐具保留 下来,椅子套上黄色的布套,暂时不再接待 客人,餐桌上依然放著他们当天点过的菜肴 样盘。 张店长称,自从哈珀夫妇在店里用餐 后,食客络绎不绝,生意非常火爆,平均每天 客源增加20%。不少客人慕名而来, “哈珀总 理吃的什么,我们也想品尝”。很多顾客都 爱询问哈珀总理用餐的细节,店员们就兴奋 地一遍遍向客人们复述当时的情景。 去年夏天,美国副总统拜登曾去北京鼓 楼旁的“姚记炒肝店”用餐,不少市民慕名 前往该店品尝“副总统套餐“。此次“哈珀肘 子”再次走红,显示北京作为国际城市追随 时尚的特征,也表现了市民乐意参与体验的 习性。

明星八卦

陈冠希代言大陆租车公司引热议 “艳照门”事件后,香港艺人陈冠希一 度名誉扫地,宣布退出娱乐圈。虽然近年来, 他试图借创立潮牌、做艺术设计、制作唱片 等回归 娱 乐圈,但 始 终无 法 摆 脱“ 艳 照 门”带来的负面形象。2月16日,据称是中国 最大的汽车租赁企业——神舟租车公司宣 布其最新代言计划,邀请陈冠希和张丰毅为 代言人。此次代言,被 很多人视为“艳照 门”后,陈冠希回归娱乐圈的第一份工作。 神州租车回应称,选择陈冠希是希望借 助明星的号召力和影响力,进一步激发大众 对“租车”这一绿色出行方式和新型汽车消 费理念的关注。 “陈冠希在年轻人中有一定 影响力”,其代言的休闲产品系列正是针对 年轻消费群体。

45 版

娱 乐 星 闻

41岁陈松伶带老公张铎晒幸福

大 陆 演虽 袁莉自从 爆出 恋上加拿大律 师BlaineGrunewald后,微博一 直跟老公甜蜜 互动非常恩 爱。 2月 2 1日 22:51分,袁莉的 加籍老公Blaine Grunewald通过 微博透露,二人已经在其家乡加拿大卡尔加里 举行婚礼宴请亲友,并上传了一张婚纱照。照 片中袁莉穿着红色中式礼服,头上别着红色鲜 花,侧身和老公甜蜜对吻,非常恩爱。二人被 7个穿着白色礼服的可爱女孩围绕,小女孩的 头上亦都别着鲜花,场面甚是温馨。 袁莉随后转发老公微博,透露和Blaine Grunewald在卡尔加里举行了一个家庭婚礼, 照片中的小天使都是老公家族的小朋友。袁莉 在微博中大赞花童可爱和老公家乡很美,称婆 家有“绵延的落基山脉、奔放的牛仔节”。同 时袁莉还透露,回国之后将在自己家乡举办一 场中式婚礼。袁莉的微博发出后,得到了众网 友的祝福,而袁莉的微博头像早已换成一只戴 婚戒的手,非常高调甜蜜。 袁莉和老公Blaine Grunewald去年7月认 识,11月底正式登记结婚。婚后,爱玩微博的 袁莉让老公也开通了微博,有细心的网友发现 其老公Blaine的微博关注人当中只有袁莉一 个。两人经常在微博上互动。比如2011年12月 6日,林博文在微博上连发了多幅自己拍摄的

照片,而袁莉很快也发了一条内容相应的微 博,毫不掩饰地表达对老公的欣赏。 Blaine Grunewald的中文名字叫林博文, 2001到2002年在加拿大卡尔加里Mount Royal College商学院学习,2003至2004年在东北师大 学中文,2009年毕业于复旦法律系本科,现在 是雷曼律师所的律师,也是老布什总统的儿 子、小布什总统的弟弟Neil Bush和Edward Lehman所开的公司雷曼布什公司的CEO。 1973年7月出生的袁莉已近四十岁,曾经在 20多岁时与金融才俊徐威有过12年恋情, 2009年,徐威与乒乓球世界冠军张怡宁结婚。 在与徐威分手后,袁莉曾与比她小2岁的演员 赵岭有过近三年的婚姻。

ᗛۡణХ˖‫ڍ‬ӑழ͛ፑᯌᮻ஠Ӑᮿᯝ

ֵྠ $BOBEB:BXPX*OUFSOBUJPOBM*OD

ൣ߼ ᥊ԯདᲛᯋआ ചฤ૴తር ᫍ ! ॵ ௅య ᓗ ! ᒯ ቤ!!! ௅ ᒑ 

త ጙ Ҫૅܷጥܸཨ᧘ၶ๑ԟὋ द ሿॅ൸ ᤞࡸా࿥૰ ӑᎾፑʶᭅ‫ ͈׫‬ᇓ ᑓᎁૉ

:BXPXֵྠ๑ԟᒬࣱʼࣉ̾౎ ፂ᣾ஜͮၸਖ਼̝ᒬᰍ᝼ :BXPXֵྠ๑ԟХథ̾ʽ௬ᗂᄉγϣͺၸ

!!!!!! !࿩᎖!!̙ோ

‫ٿ‬ઐளᏤ ధԣஂ૆

ྱѾ଍ᕚ ˖‫ڍ‬ՏՈ ᥊ԯདᲛ ઢ፩༫೹‫ࢢ۾‬ອ‫ޞ‬

ܲሗ͛ፑԯ։ӷᐚ ༱ᖜ

ᬋᛝԌᬋᛝዽߘ‫ݣ‬ᛩᛝᛩ᧸ઇႴҶ ᫸჻ઇ჻శՐ̖Րু‫ܬ‬ᛩᐷ‫ܤ‬᫹

នड़ӑᎾ˖‫ڍ‬ፂᩘ‫׷‬ ႂព XFCTJUFXXXZBXPXDB

᥊ԯདᲛ௦˖‫ڍ‬ᗂՏ‫ڠ‬ழྱ

សৰឯ᜸ ᗛۡӧ̠Ꭹζোᤳᤫ᥊ԯདᲛಜᄫ ̖Ὃᒯ̬ࣂథࣱܲԊԽὋ ˝ຌࠌ७ᒠማழὋࠌण· http://www.sinoquebec.com/bbs/ ᐲnjХథ໌ᛩ˧ҩ஌nj showthread.php?885743

514.766.3519 514.691.3519

ᗛྱѽ࠶˖‫ڍ‬஠Ӑᓫ ˞Ҩᄉࣱܷ‫ۋ‬௢ 7FSEVO‫ڠ‬ᨠቢज़Ӯዚ ˗அ‫چ‬ᡓࣉ֖᫁ۡᡓࣉ˧ᫍ ᓫ௸ࠏᮻֵ̮ᤤસఴ आྱΘ ֆ̃ֆʻ͓ো ௢ᓫཱ࣡ᖸˉ SVFEF7FSEVO )(/

‫ݝݝ‬ᮿᯝ

̙ԩ෇ๅ᮲։ ֵ։Ꮎᮻዴӧ ௦৥֖ధԣР̙Ꮎᮻᄉူਆ˧ᤤẘ

ᮼెழᱥὊѬ᧚ᡜǍ০Ի̚ၹᎿ֊ԡࠄৼᄊྲ͉‫ݓ‬ᯀ὆ЋὊեሰ͉὇ ˷Իֶ࠽వइ̿෈ๆ᮳֊˞˟࠮ᄊሓ੝ᖝǍ

ྱѾ଍ᕚ ᄢඵᲦ

ʼ๑ྱᓣ᭦ཁ ʼ๑࠴኉ӉNjʼ๑ၶཬ᯦ܿNjʼ๑ዣ༱ኍ

ʼ๑ྱᓣၵཁ ಯᔈᦤᦾ්Њኍኍ

‫ڠ‬ཁḬ rue ‫ڠ‬ཁḬ rue de l’eglise . Verdun .QC H4G 2N1

ˌӒᖝˇႍ ˌӒᖝˇႍ ᮼ‫ښ‬ ᮼ‫ښ‬

ܸሉ‫ڇ‬

ణள଍Ѣ

᱒ džዽᧂ᳦ᔈ ᄔ džʻᱤ៯ᑻ džྏᯭᎼᐚ

džᲩᲦྥಏ

džߞཨᎼᐚ

džᣰ༱ᙝᐚ

ܷᤋՏԘ஧ူ

dž༱ᐚડᄔ

dž๑ᱤᩝ̲

ఴआ ય

ྠᖜ dž᱓᱒ནᯖߔ džधᐼ̊ྜ džܷለ‫چ‬ማ҃ ܷೌᰣ džˋӑܷડᄔ ੣ࢹડᄔ

džᩝӉᐚ džܹ᫹ᐚ

‫ڦڠ‬Ὑ#PVM4IFWDIFOLP .POUSFBM 2$ )/1ႂពὙ ੽ҨՉሗၶ௅QBSUZὋధԣᐐ͗Ὃ֖ᝠᮿܷ᧙Б᠟Ϣᢻͮ

ᮔᝠႂព  DFMM

 DFMM

ᖸˉௐᫍ

www.sinoquebec.com

ᦴᲥNjཻ᱒NjᡋෳᢙᒒNj‫؝ٽ‬ཏ᳢Nj ጙའᎼᐚNjጙད࿙ߔܿNjˋ‫ڸ‬ᐚኍኍ

ֆ̃ʽӤཁὌ௸ʼཁ ֆʶֆʻᒯֆ௅ʼӤཁὌ௸ʼཁ ᡯሎ‫ڠ‬ᨠḚ7&3%6/%&-ý&(-4*&ḛ൥ᛠѫ᧾

ᬃᤂϢᢻழΦḚБ᠟ḛ

阅读全真电子版,体验媒体新时代: www.sinoquebec.com/newspaper

王菲2012年首个巡演原定于2月17日和 18日在重庆举行两场演唱会,但是原定2月 17日晚8点在重庆奥体中心举行的演唱会现 场突然发生意外,舞台右后侧的E1、F1区座位 大面积垮塌,导致60余名观众受伤。 此次王菲重庆个唱,是由重庆演出公 司、星东鑫文化传媒、amc等三家公司联合投 资主办。王菲个唱出场费为650万元,加上上 百人的工作人员吃住行及杂费费用100万元, 租赁重庆奥体中心场地,外加搭建“个唱大 棚”费用200万,广告宣传费100万,王菲重庆 个唱整体投资费用突破1000万。而“个唱大 棚”内只能坐到1万个座位。平均票价已超出 1000元。高投资、高票价,让主办方压力巨 大。据知情人透露,演出方为承办演唱会投 入超过千万,为收回成本,演出方在观众席加 座位,导致观众席座位密集,超过承重。 据这位负责人透露,事故发生后,演出 投资方损失严重,很多歌迷要求退票,再加 上主办方拆除平台,垫高舞台、增加投影幕, 增加场地租赁,加上垮台事件,这次王菲重庆 个唱损失严重。仅18日观众退票损失,就高达 100万。 因为发生塌台意外,王菲演唱会改于 18日、19日晚如期举行。首场演出王菲丝毫没 有受到意外的影响,发挥最佳水平,除了以全 新服装亮相外,还加唱了新歌《愿》,又选唱 了许美静的《城里的月光》、 《流星》等歌曲。 现场,王菲说了6声“谢谢”,5次挥手,还打破 沉默说了一句“希望大家的心情不要受影响, 希望今天晚上能够尽兴开心”以表达歉意。 说这句话的时候,王菲的声音很轻柔,但却充 满关切的语气,赢得台下观众热烈的掌声。

香 港中年女明星2 012 年纷 纷下嫁 嫩 男,如蔡少芬、洪欣及郭羡妮,个个都找到 既年轻又懂服侍老婆的大陆好老公。近日, 年届41岁的香港艺人陈松伶,亦带着比自己 年轻9岁的老公张铎,在情人节返港开个 唱,公开晒幸福。张铎24小时贴身照顾,陪 做头、帮换衣服,全天候贴身照顾周到。 陈松伶近年虽然绝迹香港娱乐圈,但 十多年前开始北上拍剧赚人民币的她,身家 早已逾半亿,更在北京朝阳区拥有多个物 业。事业爱情两得意的陈松伶,十分旺夫, 2007年她与刚刚冒起的张铎拍拖后,两人 的绯闻令张铎知名度大增,事业亦从此平 步青云。张铎曾在电视剧《我的青春谁做 主》中扮演医生 高齐。虽然陈松伶赚钱能 力强及身家丰厚,但她非常会做人,人前人 后都说要收山,说要靠老公养。

2012年2月24日第483期

大陆明星袁莉在加拿大举行婚礼

王菲成都演唱会观众席垮塌60人伤


二手车 ●01 Dodge Caravan 3.3L, 118000KM, $2800,514-651-2891 ●08 Pontiac Solstice, 8000公 里,$28000, 438-938-8108 ●02年奥迪A6, 208341公 里, $11900, 514-601-7555

生意转让

物业租售

售杂货店

租/售Laurentiens度假屋

位于Longueuil, 营业额超百万, 开价15.9万+货。 514-445-4951(晚7点后)

Laurentiens三房一厅度假屋出租 Laurentiens三房一厅新建屋出售 514-316-3344黄女士 chaletlefaisan@gmail.com

点货公司

招聘 Commis Bilingue

junior et sénior pour le dept. de la paie. ACCPAC. CV Fax:514-933-0936, info@sergakis.com

电器销售维护

迅驰电脑维修专家 系统安装 硬件维修 整机维护 网络配置 数 据恢复 十年经验 上门服务 514-962-1024

招牌 印刷

电器销售维护

装修 维护

家乐冷暖工程老字号持牌

WE DO 电力工程

众益装修公司

万达水暖

专业安装度身订造各类Walk-in冷房酒柜 安装大型制冷设备(屋顶机) 商用,家用Heat Pump等各种制冷设备 514-262-8663 514-931-0070 吴生

各类工业,商业及住宅工程与维修; 专业电暖改造,电力增容, 房屋改造,商业装修, 多年本地经验, 安全优质,免费评估 魁省注册 RBQ,MASTER电工 514-9266088 或514-8858275

多年室内外装修经验:技术精湛,收费合理;

本地水暖专业毕业,多年本地工作经验 安装维修上下水管道,电热水炉,洗碗机,洗 菜池,垃圾粉碎机,安装维修浴缸,马桶,洗 手盆及各种水喉,专业设备疏通管道。 514-802-0686

嘉华冷暖电力工程

大成殿室外工程公司

货运搬家

KC电力工程

第三方点货服务

李氏卡车搬家大Van接送

中立,准确,快捷,中英法三语 514-518-8864, 438-875-8864

大中型箱式卡车,居民/商业/长短途 搬家货运; 豪华商务面包车旅游包 车,机场接送,提/送货

专业水暖(烧油、烧气等)改电暖,更 换FUSE配电箱。配电系统、电暖 器、热水炉、变压器等。各种工业/ 商业设备安装维修。514-2254670

அ᠓ேᢻ

514-447-9108或514-969-0906

高老庄 广告工作室

捷安大中小车运输

招牌 灯箱 立体字 刻字 橱窗、车贴广告 (514)995-2159 www.graphic2sign.com

அ᠓ேᢻ֖ઐऋᢻ

͈ಪణ‫ݝ‬

数码电讯

大型箱式卡车,加长Cargovan,大 Van和新轿车,搬家,接送机,IKEA提 货,登陆,包车 (514)806-5380 释先生

机场接送,边境Landing,包车旅游

Bureau de Finance Prosperite

德福佳运

圣劳伦财务公司

Jarry Auto Recycling R.D.P. H1E 5W9 9685 ,boul. Henri-Bourassa EST LAVAL H7M 3H7 164 , Rue De La Station Chomedey, Laval ඇܸBNQNឯᐎጆẓ

Jenny Zhang: 514.883.4246 John Samadi: 514.895.2946

᧚˹ᰁಢ

&$)0%3*7*/(4$)00"253 ᝢ᝼ 4""2੽ᝢᄉൣ᜺ᰁಢ

ଡΘК‫ݒ‬ൣ᜺ᄉளกាር ˖ᔭก

ၿࣱܲፂᰍᄉ૆᝼ஓጶ੯ஓ ʶࠪʶૈ࠭ ʶஓҁऄ ʼӡ᥊ူ᝶ഴ઱ጶ˷ᮤ

ࣞ;ஈАူ᝶Ⴀᬱ ளก᝼˹ာ

˖஠ஓ౅

ቷណኔႠ

Ꮵґᛩ᧾

ቷណᮔጝ

ሜᢻᏥណ

ᡸណঋయ

ᰁཱМ᝼

个人,公司年终报税 公司薄记,月报,季报, GST,QST 工资,T4,RL1 免费咨询: 公司注册,魁省税务法 514-9627560,514-9096967

黄云会计师 CGA CPA

机场接送,IKEA提货,商场提货,边境 登陆,旅游包车,临时用车及各种用车 服务,北美各大城市货运。 5146273386 和514 8001848

Email:huangyuncga@yahoo.ca

多伦多-蒙城顺风车 每周五下午多伦多出发回蒙城.

大型箱式卡车专业搬家及搬钢 琴,由经验丰富西人搬运,可同 时提供十人以上大型商业装卸搬 运服务。唐人价格,西人服务。 514-991-8828

继翔 空调制冷 电工

吉利(J&L)财务 多年CA firm及工业财务工作经验 公司税务 薄记 工资 注册 咨询业务. 514-566-6884/ 514-885-5239 jlgroup2010@gmail.com

专业安装维修:中央空调,热泵,暖通工 程,商用冷库,冰箱和雪柜等制冷设备;照 明,配电,暖气改造,及其它电气工程CCQ持 证空调工、电工,RBQ#: 5628-1074-01

514-998-9168

康师傅电气

TCAO会计(CGA) (514)697-0277 (514)703-5599

持牌电工,十多年电气安装维修经验, 魁省建筑协会(CCQ)工会会员, 建筑电气专业技校毕业, 承揽各种强弱电气(器)安装维修 514-691-6528,514-747-6528

大中会计师 CGA|MBA

George 电气工程

公司报税 月报年报 审计预算 生意买卖 翻译公证 移民探亲 Tel:(514)699-8860 www.chinadaservices.com

CCQ持牌电工,承接各类商业、住 宅电气安装及维护,经验丰富、质 量可靠、服务一流。 514-660-5286

接送搬家

514-358-8566

电话:(514)630 1808 手机:(514)898 2316

美家装修 MEGA 室内设计 装修维修 (514)993-3649

514-358-8566 514-750-6855

江超装修设计公司

专业供应: 制冷压缩机, 冰箱温控器, 压力. 时间控制器,水冷系统自动水阀, 控制器,冰箱 门密封条,风扇马达等

多年经验---专业可靠 维修维护安装 冰箱 冷库 空调 热泵 加氟 补漏 (514)885-1338,586-5308

房屋装修 橱柜吊柜

雨果(Hugo)水暖装修 本地持牌水暖工 安装维修上下水管 道 卫生洁具及厨卫电器 安装维修供 暖水管道 燃油 燃气锅炉 热水炉 卫生 间及地下室整体改造 514-578-7266

鼎艺装修公司 装修 精益求精 维修 技艺精湛

橱柜台面定做安装,浴室维修翻新 上水,下水,墙体,地面 门窗油漆,地板,照明 514-571-8683

SERVICE A+

专业清洁和装修 承接住宅和商业项目 价格合理、服务至上 514-266-2666 serviceaplus@hotmail.com

精益装修

电话:(514)823-5688 (514)766-8836

专门旧地板和橱柜反新,水晶打磨,

专利技术 35年经验 水电通渠 浴室厨房 紧急维修 大小工程 招聘工人数名 728-3415 892-3415 www.sinoquebec.com/bbs/ showthread.php?t=436638

更换颜色或全新安装 免费上门报价

家佳专业装潢装饰

“LV”25年木地板经验

514-962-8239 ; 514-655-9415(英)

厂家直销各种铝制及PVC窗户, 钢门,免费评估,专业安装 买门窗找小林 514-758-6940

JASON Master电工 专业可靠 巨额保险 住家商业 大小工程 扩容电箱电暖 CMEQ,CCQ (514) 885-1338

七座VAN接送提货搬家旅游 ................(514)885-5899

满意装修维修 土库屋顶 上下水 瓷砖地板 卫浴厨房 等各类装修 做工精细 价钱公道 514-632-6886 438-878-8118

7年经验精细木工, 专业水电土木设计施工 免费评估地下室完成,厨房卫生间改造 油漆粉刷,瓷砖地板,地面打磨染色, 楼梯翻新 514-999-5669

博伦装修 室内外装修维修,免费评估, 亲力亲为,认真负责, 价格合理,诚信至上。 咨询电话514-578-5606

安博装修公司 直销实木,竹子,复合,工程地板 承接地板楼梯安装改造, 厨房浴室地下室完成 口碑好 价格优 514.679.1588

教 学

新SUV老司机接送 .............................(514)885-4499 筝然琴室授售古筝电子琴....................(514)885-7639 李氏箱式卡车搬家及商业货运 .............(514)447-9108 钢琴调律、整修与销售 ......................(514)979-9688 24小时8座超大VAN搬家接送 .............(514)991-7088 正荣国际象棋学校 .............................(514)967-8613 大VAN24小时接送搬家登陆提货 ........ (514)967-8668 专业教授钢琴乐理及考级....................(514)353-8862 千禧大VAN搬家接/送机/提货 ..............(514)629-7200 教授钢琴独奏及考级课程....................(514)649-0856

ܸܸ‫ݝ‬

514-629-8333; 402-8332

专业屋顶

门窗直销

JASON冰箱冷暖

多年专业精细木工,专业室内设计人员;商 铺住宅 厨房浴室 土库工程 木工水电;地板 楼梯 露台天棚 屋顶整修 全屋翻新;订做商 业吧台 各式居家橱柜 免费评估

专家维修: 空调, 冰箱, 冷库 平屋顶、坡屋顶的结构层、防水层 电话:(514)315-5790 /572-4288 的安装及更新;屋顶通风系统的安 装、更新;屋顶漏水紧急维修、封 传真:(514)315-5792 1555 De Louvain West,Mtl,H4N 1G6 堵。优质服务,免费评估。 c-dhvac@live.ca 514-358-8566 514-750-6855

阿楠接送机搬家送货包车....................(514)550-1768 VAN里挑一搬家机场接送 .................. (514)299-0710

★德福箱卡长短途搬家/钢琴 ............(514)552-4402 机场接送大型SUV快速准时 .............(514)962-7905 家兴货运搬家提货接送包车 .............(514)575-6668 新大VAN旅游机场接送搬家 .............(514)594-8168 平安接送机货运搬家长途包车 ..........(514)677-7292 安保卡车搬家接送运货 ....................(514)632-8028

众益门窗厂

8700平方尺专业厂房设备加工安装PVC、 铝合金门窗、及单双层玻璃;物美价廉、 免费评估、长期质保。 1290 montee-de-liesse St-laurent

C&D机电制冷备件公司

装修 维护

D致好E装修水暖制冷焊接 专业团队首创自助装修 安装维修疏通水暖管道 维修安装冷库冷柜空调 焊接金属 省钱质优服务 T:(514)6290503/F:(514)3350503

࠴ᡓࣉ ܷԘੜ

ኔܸܸ‫ݝ‬᫇ԃḞᖌᡂዴᒰӷᲥᑫ าҮ̯త௅ᒯత௅

dž

ੇ‫ ڙ‬ᤇ ᧖dž

106

ዴᒰ᭦ᮻ

੣ࢹӉߔ᯦ܿපᯕຈොདӭපཬӉ

ܷ᧙Б᠟Ϣᢻͮ

ႂពὙ

ଋԩՉሗӴ๖᠟Ὃʿ᝹ణͯ᠓˻ᮨ

‫ڦڠ‬3VF-FHFS -B4BMMF )/-ᖸˉௐᫍֆʶҁֆ̊ཁҁཁӦὋֆళҁཁ

᱆ӑАࣉள‫ܘ‬ѫᩘ‫׷‬὇ὈὌᔱЎၶ

www.sinoquebec.com

ඇֆ ̃ ‫ ٽ‬Н ᤞ ᠍ ኷ ̾ ʼ ໗   Њ Б ᤁ ᠟ ኷̾ʼ໗ЊБᤁ᠟

Չሗ᜺ಪᄉ᠓ྫྷழ Φ ᛺ Ὃ ᇩ ֵ ᛺ Ὃ รᛧ᫸࠹᛺Ὃᘁᖜ ᤋ ԃ ᛺ Ὃ ̼ ࠆ ᝹ ᝟ ߿ ҃ Չሗ‫ۋ‬Ձབஏጭஅ ᩏ ጭ Ὃ ҄ Ӵ ጭ Ὃ ႂߔሥၸጭὋᮿᯝ அ ൛ ఺ ጭ

‫ڦڠ‬Ὑ#PVSCPOOJFSF .POUSFBM)81 ᝠ᠍ႂព὇Ὀ&OHMJTI'SBODBJT  

装修翻新 精致粉刷 卫浴厨柜 专业施工 壮壮514-887-1883

地库完成 磁砖地板 楼梯更换 免费估价 老麦514-699-1138

嘉豪装修 GENERAL CONTRACTOR

资格牌照 数百万工作保险 多种会员资格RBQ,CMEQ,APCHQ 保险索赔

餐馆酒吧

办公商铺

屋顶楼梯

新房建造

水电翻新

设计施工效果图,工程报批 (514)885-1338

教车补钟 郝教练 张教练 514-999-8491 514-586-5628 持证教练 教车补钟 经验丰富 新法课程 价格最优 考试快排

金书教车514.961.0591 多年驾校教车经验 熟习各考场考试路线 提供正规驾校课程 (24小时理论+15小时练车)

Simon教车补钟 持照正规教练 多年教学经验 熟悉所有考场 提供正规驾校课程 电话:514-969-8592

耿教练 514.632.2988 原驾校资深教练,经验丰富,敬业,耐心 使用2010款全新HONDA 练车,考车 (中,英,法教学)

赵教练514-691-1816 持牌教练,耐心,认真,负责任 熟悉考场路线及路试规则技巧 新法招生,价格最优,保您满意

严教练 庞教练 初学,补钟(含中国驾照持有者),全科教学 提供新法规正规驾校课程(24小时 理论+15小时路上驾驶),价格优惠。 (514)802-7989 (514)813-4899

何师傅路试杀手 全科(含证书),补钟,排快期,主功 Longueuil,St.Jean考场. 租教练车陪考兼办安省笔试路试. 电话(514)813-8398

钱教练教车 国、粤语 514-825-0888

徐教练 514-889-1566

提供新法驾校笔试路试课程,价格优惠 专攻Dorval,Laval & Henri-Bourassa 考场路考,专攻小镇路考,人少,车少, 变线少,考线简单,易通过。

三维驾校,质量信誉至上 清华博士创办,政府认证正规驾校, 提供最全面最规范高档次的各种驾驶 培训服务。

ʶ൒ব᠓ྫྷ໗ ʶ൒ব᠓ྫྷ໗ !ᤞॐᇽʶष ‫ݝ‬๖ো

!ᇶՙ˖ܷ‫ݑ‬

ఴֆ଍ᕚత௅త௅

ᲥᏐ ఴआᤞѢᄉॐᇽ ࣂథіᄇ̠൒˖‫ݑ‬ MC Ԝᐠᱱ᱒ ៯ᑻᄤ ៯ᑻ ᄤᲛྒ ᲛྒMC MC࿵ܷᐥ ࿵ܷᐥMC MC  MC ಯᔈ᱒ MC ளᱤྥ඗MC ளᱤྥ඗ MCਏ‫ᦺچ‬ᖜ ਏ‫ᦺچ‬ᖜ᛻ ᛻ܷ᭞ԯ ܷ᭞ԯᄤ ᄤ ࡢˋ੣ᓧපᯕ ᛺ ࠵ౣࠫገᯖᎩ ࠵ౣࠫገᯖ Ꭹൣ߼Пࢶડ᭦්஧Ӊ ൣ߼Пࢶડ᭦්஧Ӊ᛻ ᛻ ௅यᗵᖇዚ ᛺ Ꮌᐚྞᄤ Ꮌᐚྞ ᄤ௃ᰣᎼᐪ ௃ᰣᎼᐪMC MC

ܷབӭ

˖஠‫ఽ ˹ڎ‬ং ͳᐱၸֵ сᦤ γϣֵ ‫ډ‬೟ ៵೟ ᡹೟ ඗ߔ ˭ˮီኍ

ఴआଋԩζၸӴ̶൛

1495 Rue MacDonald, St-Laurent, H4L 2A8 (Cote Vertu地铁站)

美容 美发 化妆 染染发型设计

专业女发设计 男发精剪 各款烫发 染发 营养护理 专业新娘化妆造型 提供摄影及摄像服务 (514)582-0489 6572 Monk (近Monk地铁,停车方便)

剪头,美甲,按摩,(可上门服务) 单剪发$5元,修甲,除病按摩,周一六,上门服务多加$3交通费,有按摩 及自然疗法报销单,请提前电话预约 (514)926-5881,安妮,陈丽珑

孟娜美发屋

3万人次以上各款男女发型剪发经验 明码实价,不收小费 438-875-1768 2403 Spring Land,近Monk地铁站, 泊车方便

థᐥᛧѢ‫׫‬ ႂពӴኍྱֵ͈ᬓܰ ᝌ᧕ాॅఴआ੝థ

γϣֵఴֆྱ͈๑៻ෳዡၪ

 7FSEVO Ѣ7FSEVO‫ڠ‬ᨠቢ ൥ᛠѫ᧾ ඇܸᖸˉ

峰格发型屋 经验丰富,价格合理,男单剪6$,平头7$, 女单剪7-9$长碎发9$,烫发28$起, 染发18$起.足底按摩 唐人街1014 St-Laurent,(514)3901164

吴姐发艺- 新店新址好价格

‫ި߃ޠ‬ှ

让中国味更浓 ᝧ˖‫ڍ‬։ఝใ 中国胃更爽 ˖‫ڍ‬ᐼఝྜ

ї‫ڙ‬ఴआซбᄉћ̍Ꭹፎၸਖ਼Ժ̙ԩ˓తઈ͕৻ ὇ཎ ᦤ ྥ‫ ݚ‬ႂពӴԢྱ͈‫ֵ׷‬ᬓܰὈ ளҁཏᲥᄔ Ꮌఽ ᐥᛧ ੣ࢹӉ ᦭ᯖ὚Չሗ༡ᩝऄ஧ ᘶ஧൓ᤀᤤ᠓ Բథ༡ᩝᎼᐚྞ ࿵ᐚྞ ྥᐚྞ ဗథᲛᑃNjᲥᑃNj࿵ᐣNj࿵ᒈNj࿵ॶNj࿵ጙNjྥᐠኍѢ‫׫‬

ྱ͈‫ֵ׷‬

ܷᄆᖜMC ᫁ፀᖜMC ᳦៯ᔎMC ᮁᖜMC ᮆ‫៯ݝ‬ᑻᄣ Ꮌଅ὇ࣂѫҞὈMC ᴜѽಏMC ᧚ˬᖈᗨ්‫ڒ‬Ӊ ರ᦭ᄣ %BZT݂ॶྥᝇӉ Ӊ ᘁᖜෳʻӣᜈೊ ଋԩᩏᛠӴ֖ζၸӴ̶᠌ ௃ణͯ๖᠟ᮨ

˗ அ ‫چ‬ ᡓ ࣉ

三只小猪 装修公司

www.3dvrd.com (http://www.3dvrd.com/) 514-6788989 (tel:514-6788989)

Չሗ˖‫ڍ‬ᮻֵᖜ࠴Ոុ஧ᙊ࿵ྥᎼᐚ

‫܇‬ᑚ᛺அᩏጭ

水电维修更新,地板 磁砖 门窗 楼梯 厨房 浴厕 地库翻新、阳台外墙维修

可按新法进行理论课和驾驶课的教学, 出具SAAQ认可的证书。

ᤆథ

Soleil

TONY装修 冷柜 空调 执牌师傅, 专业住家、商业装修维修

106

ӷᲥᑫᲥᏐ࿵ᐠ࿵᏾ྥᐚᲛᒑ

Ż

ྱ҃ӷ։

运通水暖 持本地牌照(CCQ)水暖工 经验丰富,24小时维修服务 安装,维修上下水管道.更换维修热 水炉,厕所,水阀,洗手盆及管道疏通 等.免费咨询 (514)717-1588

514-402-6888

ACE热泵冰箱,配电照明工程 Master电工,CCQ,CMEQ, RBQ百万保 险,空调 热泵冰箱,油炉煤气炉改电暖,电表 增容,油炉煤气炉改电暖, 炉头热水炉,洗衣 烘干机 514 578 6720侯

3E电气(器)服务

www.cpowerstar.com 魁省正式注册General Contractor MASTER ELECTRICIAN 商业、住宅、工业-安装及维修 Hydro-电表-电箱-电暖气 照明-插座-线路-车库开门器 一流工程质量 超强本地经验 514-962-7758 RBQ:5616-6671-01

514-750-6855

RBQ 5612-5115-01 CCQ Master Brick Layer 专业精修冷冻设备,冰箱冻库,空调heat专业砖墙,石墙,扣板墙等泥水工 pump暖气, 各类电气工程,电力增容,电箱 程。专业屋顶,阳台,庭院,车 照明,电热水炉。牌照:冷冻空调, Master电 道, 地库漏水等室外工程。让您满意 工, CCQ,CMEQ,RBQ, (514)755-5558 周生 514-245-3018 514-768-3227

吉龙电工工程公司

电器销售维护

(514)961-5186 (514)965-5186 shengshiservice@yahoo.com

专业安装:住家·商业 防火防盗系统,24小时中央报警服 务, 闭路影象监视,出入安全控制卡, 电话系统,对讲机

最新监控系统,支持远程网络 电脑POS收银系统,无限扫描 库存管理,传统收款机 电话:514-867-6880

罗太搬家货运

企业账目处理 税务季结年报 工资核算税报 服务质优价廉

Active安欣保全公司

高科监控和收款系统

514-578 9269/647-6279269

盛世会计服务公司

正规魁省配电商 住宅/商业配电拉线及各类装修工 程/扩容/电暖/照明/设备配电/装修装饰 政府注册有牌RBQ,CCQ,CMEQ 514-996-4787

魁省持牌CCQ电工,多年本地经验 专业电暖改造,配电箱更换增容,照明 插座,热水炉,洗碗机,中央吸尘,车库门 等电器设备安装与维修 514-467-0496 438-877-3131

每周日下午出发到多伦多,

公司注册注稍,薄记,服务税, 报表分析,公司税及工资服务。 个人税25元起 政府CREDIT申请 514-823-1380 xdjca@hotmail.com

财务报表及分析,公司注册注销,报税

‫ڦڠ‬7JDUPSJB .POUSFBM )83ᤂDPUFTBJOUFDBUIFSJOF‫ڠ‬ᨠ &DIPESJWJOHTDIPPM!IPUNBJMDPN

运通24/7

协作会计 谢丹俊CA

月报季报年报 工资及工资税抵扣

  

www.defumoving.com 各式卡车长短途搬家货运,精运钢 琴/大型家俱/电器.友好,负责,专业! 电话:514-5524402 / 438-9394748 defu.moving@gmail.com

公司财务报表,个人及公司税务 电话:(514)886-3984,909-0923

冷暖空调, 配电系统; 地库翻新,免费评估;

福友(Electrona)电工

514-996-8138潘先生

公司/个人财税全套服务 协助申请政府优惠贷款 514-357-3493 info@fpaccountant.com

Б᠟પᢻ

专业电暖改造 电箱更换增容 经验丰富 质优价廉 免费评估 514-688-8128 王先生

长短途搬家,海运及IKEA提货搬家

振兴财税

HR电力服务公司 持牌电工 家用商用 安装维修

鸿运卡车和VAN运输

会计服务

柯林电力工程 专业服务,专心工作 提供电暖,照明,电气设备安装、 维护、改造服务 电话:514 667 9988

屋顶楼梯, 地板瓷砖; 油漆涂料,给水排水;

装修 维护

пၠMC ፮៯ᔎMC ፮᜴ᗊᄣ ӧᯭ៯ᑻᄣ ̊ᔈᐚMC ྥᒉMC ࿵ᐛଅMC ཿјࡊᙊ὇.ὈӉ ෳ᭦኎Ӊ ᧚ྉᙊᄔӉ ௅यᗵᖇ‫ڒ‬ዚМ஬᛺

ඇ௅ප౦ᘁᖜྱ͈Ԣளҁ‫ֵ׷‬ឯ᜸आЮܷࡕ࣪

థ஌యత௅త௅

3VFEF7FSEVO 7FSEVO‫ڠ‬ᨠ᜴ዚ )(/᧚߶ ‫ڍ‬ᬄ

美容,美发和保健一条龙服务,提供保险 单据。工作时间弹性大,有求必应。 新址:1465 du college H4L 2L8. Du College地铁对面,房前可停车。 (514)748-7767 (514)945-6281

அᩏጭ

֝‫౓׾‬ ᫸པ‫ ݒ‬խክ ‫܇‬஧ѧԡӅ አߔ ᨷᄧ ง෬ᮿᄧ ܰӭᄣ ්ᇁ

ᮿࣇጭ ጭᄧ ‫܇‬஧᛺

铭阳发廊

୺੣ጭ ጭ᛺ ʶ൒বࣽӬ 

ԇࠑᄯᩘὋនड़̼ူ

1月23日-2月15日停业休息 2月16日恢复营业 833 Decarie(Cote-Vertu地铁) 514-748-7070,692-1882(泊车方便)

0;ܰӭ්ᇁ

ႂពXXX#FTUDVQDB‫ڦڠ‬#PVM.BUUF #SPTTBSE+:1

Ꮴᡎᰁಢ 501%3*7*/(4$)00-

]ፂஊउᝢ᝼ᄉൣ᜺ᰁಢ

˖஠ஓ౅NjᰁཱМ᝼NjቷណាርNjᰁ᯹ាር

I Star D 发型屋 诚聘专业发型师,现有:美发 美甲空 位出租。染发 烫发 护理八折 2055 St-Mathieu #102 (514)9395554, (514)8696988

销售

ᮔጝቷណNjᏥґᛩ᧾NjሜᢻᏥណNjᡸᏥঋయ

CIEC售窗帘

ႂព 

100多款纱帘和布帘,成品或定做. 514-463-6909 www.ciecmontreal.com

ளกᰁ᯹ាርབઐ˖ ᣏౚૅᰁཱ

សৰ᝺᫇XXXUPQESJWJOHTDIPPMDB ᡏঋ੼Ꮴᡎ ‫ڦڠ‬Ὑ7JDUPSJB 4VJUF .UM )84 ᤂ1MBNPOEPO‫ڠ‬ᨠቢ ҨМௐᫍὙBNQN ʶֆʸܸ 

征婚 诚征中国女友 魁北克男士,说英法语, 政府工作,收入稳定,热爱音乐. 诚征蒙特利尔地区40-52岁,说英或法语,相 貌良好的女士为友,严肃长期关系. 514-291-1653 (英/法)


ć&#x160;Ľă&#x20AC;&#x2039;ĺ?&#x2018;čĄ&#x152;ç&#x201A;š on Spots

ĺ&#x2020;&#x2026;Depanneur* ĺ&#x153;°é&#x201C; çŤ&#x2122;寚é?˘ďź&#x2030;* hetiere Ouest* čĄ&#x2014;ďź&#x2030;* ĺ?&#x2014;亏漟ĺ?&#x2014;䞧ďź&#x2030;* St-Laurent * ul St-Laurent*

t. ,Montreal nn ä¸&#x20AC;漟) -Levesque W. Viger W. G16-G18

ervice Organizations 87 Cote Dame W. 5 Place Charles-Lem,QC

St-mathieu Montreal nďź&#x152;Montreal e West e Maisonneuve West St-Catherine West ue Guy mathieu coln Ave aisonneuve w. #201

eglisečĄ&#x2014; Verdun čś&#x2026;ĺ¸&#x201A;寚é?˘) ngton

Monk our 87 Boulevard Monk

erbrooke West Somerled e

des Neigesĺ&#x153;°ĺ&#x152;şďź&#x161; a,Suite 218 e,5010 Pare Street n Mary ote-Des-Neiges Goyer

4%ŕ°źá&#x2122; Đ&#x153;Ő&#x201A;

PROGRAMME DÂ&#x2019;ACCOMPAGNEMENT AUX NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA) #PVM5BTDIFSFBV -PDBM #SPTTBSE 2$ +:" RĂŠalisĂŠ grâce au soutien financier du :

áą&#x2020;á&#x201E;´á&#x2C6;§ŕś&#x17E;ŕĄ&#x152;á ŞŇŻ

á&#x201A;&#x201A;á&#x17E;&#x2013; (450)445-6666 Í&#x203A;á&#x201E;˝  á&#x201A;&#x201A;ἪDTRST!RDBJSBDPN á&#x17D;Šâ&#x20AC;ŤÚŚâ&#x20AC;ŹXXXTJOPRVFCFDDB

CENTRE SINO-QUĂ&#x2030;BEC DE LA RIVE-SUD

SĂ&#x2030;ANCES DÂ&#x2019;INFORMATION

ளá&#x2C6;§ŕś&#x17E;áŽ&#x2039;á&#x2026;ťĐ&#x2018;á &#x;á?Žŕ¤?

ࣹ ŕ°¤ ŕŻ?áŤ?á&#x203A;Ş

Ë&#x17E;á?ŽĚ

Ë&#x17E;ᎤЎŕ &#x201C;

 ௠యĚ&#x160; 

/05"*3&Đ&#x153;ྣŕŁ? .MMF"//"#&-$)6"/( ᧞â&#x20AC;ŤÜ˘Ý&#x2DC;â&#x20AC;Ź áş á&#x20AC;&#x2014;â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;ŹŕŹĄÎ&#x2DC;Ë&#x2013;஠á?Žá?&#x152;áş&#x201A;

L'importance du testament et ses implications juridiques á?&#x2DC;੽ాá&#x201E;&#x2030;á&#x201E;°ĐĄŕ¸ ༤ࣥá&#x17E;

 ௠యâ&#x20AC;ŤŮ˝â&#x20AC;Ź 

3&7&/6&$"/"%" ŇŞŕŤ&#x2026;ܡá&#x2C6;ŻŕĄ&#x152;߽տ .NF%"3-*/(50/â&#x20AC;ŤÜ˘Ý&#x2DC;â&#x20AC;Ź áş á&#x20AC;&#x2014;â&#x20AC;ŤÚŁâ&#x20AC;ŹŕŹĄÎ&#x2DC;Ë&#x2013;஠á?Žá?&#x152;áş&#x201A;

Comment faire la dĂŠclaration des biens dÂ&#x2019;outre-mer au Canada ளá&#x2C6;§ŕś&#x17E;ŕš&#x2018;Ü°á ŞĚ&#x2013;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;ŹŇŞŕŤ&#x2026;ܡá&#x201E;&#x2030;á&#x2C6;ŻŇŤáŤ&#x2021;Ꭴ

Đ&#x2018;á &#x;á?żÍ¤ଡÎ&#x2DC;Ëšá­ŚÎłá?ź ŕŠ?ŕ°Ľá&#x2039;&#x153;â&#x20AC;ŤŰ&#x2039;â&#x20AC;Źá&#x201E;&#x2030;ŕŻ&#x2013;á&#x2122; Ö&#x2013;â&#x20AC;Ť×ľâ&#x20AC;Źá´?Үྫྷ GEORGE STAPPAS

௢ߢĐ&#x2018;á &#x;ภá&#x17E;Ľá&#x20AC;ŹŕŞŻá ś

૸ ζ

૵áą&#x2020;á&#x201E;´á&#x2C6;§ŕś&#x17E;ŕĄ&#x152;á&#x201E;&#x2030;á&#x153;şßżáş&#x201C;ŕŠ?఼ᯪŕľ&#x2019;ŕą&#x17D;ÓŽŕĄżÓ§Ě ŕ°¨ŇŤË&#x2013;༜á?§ŐĽá?Žŕ¤?Ô˘á&#x2013;&#x152;Ô¨ నҍá?§áş&#x2026;áŽ&#x2039;ŕ­&#x2026;ŕŁ&#x203A;๯Ő&#x20AC;Ó´ŕŠ&#x160;á&#x2C6;§ŕś&#x17E;á&#x152;­á&#x201E;&#x2026;á?­Ë&#x201C;Ě Îśŕ§&#x2039;Ç&#x152; Obligatoire : La carte de rĂŠsident permanente ou La confirmation de rĂŠsident permanent (IMM5292) Ă  apporter pour la premier fois passĂŠ

ŕ°¨

Ç&#x2026; Vous pouvez faire une demande pour lÂ&#x2019;inscription aux cours de français Ă temps partiel Ă  notre centre dès maintenant. ௢ߢĐ&#x2018;á &#x;ภ஠á&#x20AC;Źá&#x20AC;&#x2014;â&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źŕ¤§â&#x20AC;ŤÝźâ&#x20AC;ŹŕŞŻá śáş&#x2026;ŕľ&#x201C;á¤&#x20AC;Ő&#x2030;ÍŽá˘&#x192;ᥣŕŞ?Ő?Ç&#x152; Ç&#x2026; Session du printemps : du 10 avril au 23 juin 2012 ௢ߢ߼యʟá&#x17E;śŕŻ?áŤ?áş&#x201C;ࣹŕ°¤ŕŻ&#x2026;á&#x2019;Żࣹŕ°¤ŕŻ&#x2026;

ŇŤ

Ç&#x2026; Documents exigĂŠs / ŕŞ?Ő?áŽ&#x2039;ଡÎ&#x2DC;á&#x201E;&#x2030;ŕŽ&#x153;૵áş&#x201C; Ç&#x2026; Carte de CitoyennetĂŠ Canadienne ou Carte de RĂŠsident Permanant ou Confirmation de RĂŠsidence Permanente(IMM5292) ; Đ&#x153;ŕś&#x17E;Ó´Ç&#x2039;ŕŠ&#x160;๯Ő&#x20AC;Ó´Ç&#x2039;ŕŠ&#x160;Ç&#x2039;á&#x2C6;§ŕś&#x17E;á&#x152;­áş&#x201D; Ç&#x2026; Demande dÂ&#x2019;aide financière pour frais de garde des enfants âgĂŠs de 12 ans et moins, avec les pièces justificatives originale (Certificat de naissance ou Carte de RĂŠsident Permanant ou Confirmation de RĂŠsidence Permanente (IMM5292)); Ń&#x2014;ŕŞ&#x2022;ŇŞŕ°˛ŕť&#x2014;ࣹá&#x201E;&#x2030;ளá&#x2C6;§ŕś&#x17E;áş&#x2026;â&#x20AC;ŤÝ&#x;â&#x20AC;Źŕ°ĽौẠÓ&#x2030;ચौáş&#x201A;̞ʽߌß&#x201D;á?§áş&#x2026;Ժ̞á&#x201A; á&#x17E;ŻŕŁśĐ&#x2021;á&#x201E;šŕŞ?á&#x203A;ŠŇŻáş á­&#x2030;ଡÎ&#x2DC;Đ&#x2021;á&#x2030;§á&#x201E;&#x2030;ᢾÍ&#x160;á?źŕŻ&#x2122;áş&#x201C;Ń˘á śá?źŕŻ&#x2122;Ç&#x2039;ŕŠ&#x160;๯Ő&#x20AC;Ó´Ç&#x2039;ŕŠ&#x160;á&#x2C6;§ŕś&#x17E;á&#x152;­áş&#x201A;Ç&#x152;

 á&#x201D;­ภŕ°ĽË&#x2013;஠੾శŕŽ&#x201A;ŕŤ&#x2020;

 Í&#x203A;á&#x201E;˝ 220 JEAN TALON WEST.MONTREAL,QC H2R 2X5

Ë&#x;ᎼЯŕ &#x201D;ḧß&#x2022;â&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;ŹŕŽ&#x201D;á?˛ÔŁŃšË&#x160;ŕĄ&#x192;Ë&#x160;۲á?Ť áą&#x2020;á&#x201E;´ŕŽ&#x201C;á?ąÍłŇ&#x192;Ö&#x2013;ŕžąŕ˝ Ě­á?&#x20AC;ӎॿܡË&#x2013;࠴߼á&#x201E;&#x2030;۲ఴŕż&#x192;Ń&#x2026;Ô˘ŕŞ?á?ĽÔ&#x201C;ŃśŕŚ&#x17E;ಧŃ?â&#x20AC;ŤË&#x2013;ÜŤâ&#x20AC;Źá?ĽÇ&#x2039;࠴ߥଢá&#x20AC;Ź á?Ľá&#x17E;&#x17D;Ö&#x2013;Ë&#x2013;ߥଢá&#x20AC;Źá?Ľá&#x17E;&#x17D;â&#x20AC;Ťß&#x201D;ߌË?Í´Ý&#x;â&#x20AC;Źá¤¤ŕŞ¸ĘśË&#x201C;â&#x20AC;ŤßĽÝ?â&#x20AC;Źŕ˛˘ŕž&#x2014;ŕś&#x2020;ŕŚ&#x17E;ಧԌŕŤ&#x2DC;á&#x201C;Ąâ&#x20AC;ŤÝ?â&#x20AC;Źá&#x201E;&#x2030;Íşá ¸áş&#x2026;Χá¤&#x2C6;ߌß&#x201D;á&#x201E;&#x2030;߼ˡ ŕŽ&#x201C;â&#x20AC;ŤŢ â&#x20AC;ŹŐ&#x2039;ÍşáŽ&#x2030;á&#x201E;Ťáş&#x201C;ŕŠ&#x2020;̠ѸË&#x2030;ŕĄ&#x201A;Ë&#x2030;Űąá?Şá&#x160;¤Ě­

PROGRAMME DÂ&#x2019;INTĂ&#x2030;GRATION LINGUISTIQUE DES IMMIGRANTS (PILI) COURS DE FRANCISATION Ă&#x20AC; TEMPS PARTIEL / SESSION DU PRINTEMPS 2012

ç&#x2030;&#x2C6;

Í°ßłâ&#x20AC;ŤË&#x2030;࢚Ë&#x2030;סâ&#x20AC;Ź

Ă&#x2030;ducation des enfants et Formation de lancement dÂ&#x2019;une entreprise 1.le système d'ĂŠducation au QuĂŠbec 2.la prĂŠsentation des ĂŠcoles de la rive-sud et comment complĂŠter dÂ&#x2019;admission les demandes 3.comment se prĂŠparer aux examens de l'ĂŠcole primaire et l'ĂŠcole secondaire 4.comment choisir une ĂŠcole pour ses enfants 5.comment sÂ&#x2019;impliquer dans lÂ&#x2019;ĂŠducation des enfants 6.projet du conseil dÂ&#x2019;ĂŠducation: formation de lancement dÂ&#x2019;une entreprise

COLLĂ&#x2C6;GE ELITE á&#x201D;­ŕŠĽßĽáŹ&#x2019; M. BRADLEY ZHAO áĄ&#x17D;ŕŤ&#x153;ŕ &#x2018;ಢáŤ

 ௠యĚ&#x160; 

47

EXTERMINATING SERVICES inc.

૵áą&#x2020;á&#x201E;´á&#x2C6;§ŕś&#x17E;ŕĄ&#x152;á&#x201E;&#x2030;á&#x153;şßżáş&#x201C;ŕŠ?఼ᯪŕľ&#x2019;ŕą&#x17D;ÓŽŕĄżÓ§Ě ŕ°¨ŇŤË&#x2013;༜á?§á&#x2013;&#x152;Ԩనҍá?§áş&#x2026;áŽ&#x2039;ŕ­&#x2026;ŕŁ&#x203A;๯ Ő&#x20AC;Ó´ŕŠ&#x160;á&#x2C6;§ŕś&#x17E;á&#x152;­á&#x201E;&#x2026;á?­Ë&#x201C;Ě Îśŕ§&#x2039;Ç&#x152; *Obligatoire : La carte de rĂŠsident permanente ou La confirmation de rĂŠsident permanent (IMM5292) Ă  apporter pour la premier fois passĂŠ

ŕŻ&#x2026;ŕ°ŻŕŻ?áŤ?

珏

ĺšż ĺ&#x2018;&#x160; 俥 ć Ż

ŕś&#x2021;Ö&#x2020;ŕĽ&#x203A;á¤&#x201E;Ë&#x2013;â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹÎ?áŻ?Đ&#x203A;ࣹܲ ßśĐ&#x161;Φ૸ Îśá?&#x2014;ÓŤá&#x2014;&#x201A;

̟ҨË&#x2013;â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹÎ?áŻ?Ë&#x2030;ŇŤ Ë&#x2013;â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x160;Łá?źáş&#x2026;áĄ&#x201D;ÓŽ Óžŕ¤&#x17D; ß ŇŞŕŞĄá&#x160;?â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x160;Łá?ź ĎŁâ&#x20AC;ŤÚ&#x2122;â&#x20AC;Źá?źŕŻ&#x2122;áş&#x2026;ӏᢾá?źŕŻ&#x2122;áş&#x2026;á&#x201A;?߼á?źŕŻ&#x2122; ŕ &#x2DC;Шâ&#x20AC;ŤŢ â&#x20AC;ŹŕŠŤáş&#x2026;á&#x2C6;&#x17D;ŢŞâ&#x20AC;ŤŢ â&#x20AC;ŹŕŠŤáş&#x2026;ŕŠ&#x153;ŕĄ&#x201C;â&#x20AC;ŤŢ â&#x20AC;ŹŕŠŤ ᏣᢝŇ&#x2018;ŕĽ&#x203A;Ë&#x2013;â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹÎ?áŻ?áş&#x2026;Ҩá&#x20AC;°ŕŞ?ཹá&#x203A;ŠÔŚÇ&#x2039;૰Ԧ

ĘźáŤ&#x201A;Ô¨Í&#x2021;Ö&#x2013;á¤&#x17E;Í&#x2021; ̟ҨŕĽ&#x2020;ܸҪপ á&#x17D;Šâ&#x20AC;ŤÚŚâ&#x20AC;ŹXXXWJTBVDB

á&#x201A;&#x201A;á&#x17E;&#x2013; &NBJMKBOTPO[K!ZBIPPDPN

enisďź&#x203A; 寚é?˘)

St-Michel East

eCharlesLemoyne,Lo

ama m hereau chereau chereau 800 Taschereau 0 Taschereau ereau ereau chereau 3055 Rome,Brossard

ĺ&#x153;°ĺ&#x152;şďź&#x161; l 7165 Boul. Newman 800 rue Notre Dame,Lachine

Ô&#x2122;ŕŁ&#x201D;Öľäžźă&#x2020;´ä&#x2021;ˇŕ¨&#x20AC;Ꮍԏâ&#x20AC;ŤŢ˘â&#x20AC;Źä&#x2021;ˇä&#x2021;&#x161;ä&#x2021;ˇÔ&#x2122;ŕ­¤ă&#x2014;&#x201E;ŕ´łŕŁ&#x2013;᤾ŕ˝?ŕ´&#x201D;ള⽲૷á¤&#x192;ኺä&#x2021;ˇÔŹâ&#x17E;?⥽

á ź Üšŕşšá&#x2026;&#x17E;á?Ąá?şÖ&#x20AC;ŕťťŕŚ&#x20AC;ŕˇ&#x17D;Ů&#x2DC; ŕ´ ŕ˛&#x2018;࿮ன߽༱ŕ¨&#x2C6;ŕ śâ&#x20AC;ŤŢ&#x17D;â&#x20AC;Ź ŕĄ&#x17E; á?Ąŕź&#x2014;ૺá&#x2021;ż ä&#x201C;¸â&#x20AC;ŤŮťâ&#x20AC;Źá°˝ß&#x2018;ă?&#x2019;áł&#x203A;ऌŕ°&#x17D;భ⚏৹ á&#x192;&#x192; ŕš&#x2014;á&#x2020;Ąăľźă&#x;ĄáŹ&#x2021;ࣲă§&#x2030;â&#x17E;Šâ&#x20AC;ŤÝ&#x2122;â&#x20AC;Źá&#x2026;&#x201E;äť&#x2020;á&#x192;ŚÜśá?&#x2021;

âŤ&#x201D;ăŠ&#x17E;ăžąâż&#x2030;ăĄ?⤯⚪Ⳟ ä&#x2021;ąăťżâš&#x152;ăŻ&#x;â¨&#x2014;âĽ&#x203A;⭼㞣 㝍âż&#x2030;ăĄ?⤯âŤ?â­&#x17E;ăš&#x2020;ă&#x203A;&#x2039; ăŞ&#x203A;â§&#x2026;ă&#x203A;&#x2039;ăťżăŚ&#x152;âş&#x17E;⧭ă&#x2030;&#x161; â¤&#x153;ăŹ&#x161;ä&#x2021;¤âłĄâś?ă&#x201A;˘ă¸&#x2039;â&#x17E;&#x201C; ăŹ&#x201A;㲚ä&#x2021;ąâ­Ľă&#x201D;­ăŠ&#x152;ăŹ&#x201D;ă &#x2DC;

O.ĺ&#x153;°ĺ&#x152;şďź&#x161; Sources 11746 de Salaberry Av. Brookhaven St.Jean Bul., Pierre-

ŕą&#x; ŕŚ&#x20AC;ŕˇ&#x17D;Ů&#x2DC;Öšâ&#x20AC;Ť×&#x192;â&#x20AC;Źŕą&#x153;Öšâ&#x20AC;Ť×&#x192;â&#x20AC;Źŕž&#x2026;Öšâ&#x20AC;Ť˨×&#x192;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤÖš×&#x192;â&#x20AC;Źá&#x2021;şŕťśŕľĄŮ&#x2DC;ŕą&#x153;á&#x2C6;&#x2026;ŕž&#x2026;á&#x2C6;&#x2026;˨ ŕŹ&#x203A; ŕŽ&#x;ŕś&#x2122;á??ྥŮ&#x2DC;ŕą&#x153;á&#x2C6;&#x2026;ŕĽ&#x160;ŕž&#x2026;á&#x2C6;&#x2026;ŕĽ&#x160; มᰚ⚏৹â &#x2019;ä&#x201C;žŕ§ąá&#x2026;? ŕĄ&#x17E; á&#x192;&#x192;

ŕĽ&#x152;િáş&#x2018;᎜Đ&#x152;᎜â&#x201C;­á°&#x;ŕź&#x153;â&#x20AC;ŤâŠ&#x2013;ŕĽ¸Ú âŠ&#x2013;Ú â&#x20AC;ŹŃ&#x20AC;á&#x20AC;ŞŕĽ¸âŠ&#x2013;Ř?ŕ˛?â&#x2021;&#x2021;Ń°ŕž?༸

ŕŁ&#x17D;â&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źá°Śä°¤Ë&#x2013;ŕŞ&#x2DC;Đ°ă ŁŕŞ&#x2DC;â&#x20AC;ŤŢ?â&#x20AC;Ź10â&#x203A;Š6â&#x203A;Š ŕŞ&#x2DC;á°&#x2022;â&#x203A;Šâ&#x203A;Šâ­Ľä&#x2C6;?514-769-7279 Ő?âľ?514-393-8083 ŕŁ&#x17D;â&#x20AC;ŤŢ&#x153;â&#x20AC;Źŕľ â&#x203A;ŠË&#x2013;â&#x201A;&#x2030;ă&#x201C;Żŕ­&#x20AC;ÓŞăş&#x2021;Place dÂ&#x2019;armes ྠ䍹ă&#x201E;&#x2030;á&#x2C6;Šäś&#x2019;Ë&#x2C6;109 Viger 㞯ăş&#x2021; áĄ&#x2020; 990 St-Urbain G-4 %FDBSJFŕ¤&#x2020;á&#x2013;¸Ë&#x2030;ŕŻ?áŤ?á˝&#x2122; Ö&#x2020;Ęśá&#x2019;ŻÖ&#x2020;Đ? Ö&#x2020;ŕŻ&#x2026; ŕ¤&#x2020;ஷథܷá§&#x2122;Đ&#x2018;á &#x;Ϣᢝ͎ á?&#x17D;á&#x152;&#x2020;á&#x201A;&#x201A;á&#x17E;&#x2013;á˝&#x2122;  â&#x20AC;ŤÚŚÚ â&#x20AC;Źá˝&#x2122;%FDBSJF

ܡâ&#x20AC;ŤŰ&#x2039;â&#x20AC;Źá­˝â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;ŹáĄ&#x201C;ŕŁ&#x2030;

Johns, Pierrefonds

lleges reďź&#x152;1000 Old Orchard e, 3030 Villeray ntre 3737 Beaubien East, e,5010 Pare Street

á­˝â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x152;&#x2122;á&#x2DC;˘

ŕš&#x2018;ṤáŻ&#x2013;á&#x2039;&#x;ܸâ&#x20AC;ŤÝŁâ&#x20AC;Źá&#x17D;Źá&#x2039;&#x;

ጴࡳ

ŕŻ&#x2026;ŕ°´á&#x201C;šáłŁ

á&#x2039;&#x;ŕą?

ŕŻ&#x2026;ŕ°´á&#x2039;&#x161;

á­˝â&#x20AC;ŤÚ?â&#x20AC;Źá&#x2039;&#x161;

%PXOUPXOŕ¤&#x2020;á&#x2013;¸Ë&#x2030;ŕŻ?áŤ? Ö&#x2020;Ęśá&#x2019;ŻÖ&#x2020;Ęť Ö&#x2020;â&#x20AC;ŤŮ˝â&#x20AC;Źá&#x2019;ŻÖ&#x2020;Đ? Ö&#x2020;ŕŻ&#x2026; á?&#x17D;á&#x152;&#x2020;á&#x201A;&#x201A;á&#x17E;&#x2013;á˝&#x2122;  â&#x20AC;ŤÚŚÚ â&#x20AC;Źá˝&#x2122;4UF$BUIFSJOF8

Ҫ࢜á&#x2039;&#x161;

ďź&#x2030; ďź&#x2030; ĺ&#x2026;­)

ĺŻ&#x2020;é&#x153;&#x20AC;čŚ ďź&#x152;ĺ°&#x161;ć&#x153;&#x2030;ĺ&#x2021; ĺ? 个ĺ?&#x2018; ć&#x201A;¨é&#x2122;&#x201E;čż&#x2018;ç&#x161;&#x201E;ĺ?&#x2018;čĄ&#x152;ç&#x201A;ščŻˇč&#x2021;´

á&#x2C6;&#x2013;ѧáą&#x2019;

á­&#x17E;áą&#x2019;

áą&#x201C;áą&#x2019;

čĄ&#x152;é&#x2021;?ć&#x153;&#x20AC;大

2012ĺš´2ć&#x153;&#x2C6;24ć&#x2014;ĽçŹŹ483ć&#x153;&#x;

ens 0 Decarieďź&#x152;St-Laurent 76 Decarieďź&#x152;Suite 101

é&#x2DC;&#x2026;话ĺ&#x2026;¨ç&#x153;&#x;ç&#x201D;ľĺ­?ç&#x2030;&#x2C6;ďź&#x152;ä˝&#x201C;éŞ&#x152;ĺŞ&#x2019;ä˝&#x201C;ć&#x2013;°ć&#x2014;śäťŁ: www.sinoquebec.com/newspaper

ĺ&#x152;şďź&#x161; erďź&#x152;St-Laurent

â&#x20AC;Ťŕž&#x17E;Ú&#x17D;â&#x20AC;ŹÔşá&#x2018;&#x17E;Ë&#x20AC;ŕ &#x192;ྫྷʿʶá&#x2019;°

ĺŽ&#x153;ć&#x2013;&#x2021;

᳌á&#x201D;&#x2C6;áą&#x2019;

᳌á&#x201D;&#x2C6;áą&#x2019;

᳌á&#x201D;&#x2C6;áą&#x2019;

᳌á&#x201D;&#x2C6;áą&#x2019;

ŕŽ&#x160;ŕ¤&#x2030;á?˘á?źŕ°Ľŕ°şá&#x;Żá&#x2018;ťÖ&#x2013;ளᱤá&#x;Żá&#x201D;&#x17D;ܸܸѢ־

Nadeauă&#x20AC; č&#x201A;&#x2013;ĺ&#x2C6;Š

é&#x2014;Ž:äş&#x17D;ĺŽ

ŕŠ&#x2021;Í&#x201A;Ôľâ&#x20AC;Ť×Ťâ&#x20AC;Źŕś&#x2021;ܸʽӤŕ˝ Ň&#x2018;Ѣ־á&#x201E;&#x2030;ளᱤá&#x;Żá&#x2018;ťÖ&#x2013;á&#x;Żá&#x201D;&#x17D;

ç&#x2030;&#x2C6;ć?&#x192;ć&#x2030;&#x20AC;ć&#x153;&#x2030;ďź&#x161;

塼ä˝&#x153;厤

๬á&#x17D;źá?&#x161;ŕž&#x17E;

áą&#x2019;á&#x2039;&#x17E;

ŕżľá?&#x161;

á˛&#x203A;

á­&#x17E;áą&#x2019;

Media Inc.

çŤ ä¸?䝣襨ć&#x153;Źć&#x160;ĽçŤ&#x2039; ć&#x160;Ľä¸?äż?čŻ ć&#x2030;&#x20AC;ĺ&#x2C6;&#x160;č˝˝ ĺ&#x2021;&#x2020;祎ć&#x20AC;§ďź&#x152;ä¸?ć&#x2030;żć&#x2039;&#x2026; ć Żć&#x2030;&#x20AC;ĺź&#x2022;辡ç&#x161;&#x201E;äťť

ĺ??ć&#x2013;&#x2021;çŤ ĺ&#x2019;&#x152;ĺšżĺ&#x2018;&#x160;ĺ&#x203A;ž ć&#x153;Źć&#x160;Ľäż?ç&#x2022;&#x2122;追犜 ĺ&#x2C6;&#x203A;ć&#x201E;?č&#x20AC;&#x2026;ćł&#x2022;ĺž&#x2039;č´Łäťť

ä˝&#x2022;礞ĺ&#x203A;˘çť&#x201E;çť&#x2021;č&#x192;&#x152; ć&#x201D;żć˛ťĺ&#x20AC;žĺ?&#x2018;ă&#x20AC;&#x201A;

ŕżľáŽ&#x2DC;á?&#x161;

ྥŕĄ&#x160;á?&#x161;

www.sinoquebec.com

tity with most distri-

se newspaper can ution in grand Mon-


2012年2月24日第483期

蒙城新电影

The Flowers of War 金陵十三钗

Act of Valor 勇者行动 导演:Mike McCoy、Scott Waugh 编剧:Kurt Johnstad 主演:Roselyn Sanchez、Emilio Rivera、Timothy Gibbs、Nestor Serrano、Gonzalo Menendez、Alex Veadov 类型:动作 上映日期:2012年2月24日 影片改编自真实的历史事件,讲述了一起海豹突击队队员 解救被绑架的CIA人质的故事。故事基于海豹突击队的真实任 务以及推测的他们可能使用的战术,非常具有真实感。全片在 墨西哥、乌克兰、波多黎各、美国和柬埔寨等地取景拍摄,由 现役海豹部队成员参加演出,真实尖端武器与高超战技震撼 大屏幕! 海豹突击队员获命解救被绑架的CIA特工,在解救人质 的过程中,这群海豹突击队队员发现了一个恐怖组织布下的天 罗地网,如果不加阻止,整个美国本土都会陷入到危机之中。 于是,在美国国防部的参与和领头下,一场在全世界范围内的 大搜捕和大围剿便拉开了序幕。行动过程中,每个突击队队员都恪守着自己入伍时的宣言,时刻为 祖国效命,不惜一切代价阻止恐怖攻击的发生。 网站:http://www.actofvalor.com/

导演:张艺谋 编剧:刘恒,严歌苓 主演:倪妮、Christian Bale、张歆怡、韩熙庭、曹可凡 、佟大为、黄 海波、类型:剧情 上映日期:2012年2月24日 1937年的南京,日军残暴地屠杀中国人民,南京城满目疮 痍,但由国际友人主持的一个教堂暂时还是一方净土。几个神 职人员收留了一群躲在教堂里的金陵女大学生、13个躲避战火 的秦淮河上的风尘女子,以及6个从死人堆里爬出来的国军伤 兵。在这个相对封闭的空间里,他们共同面对有史以来最可怕、 最没有人性的屠杀,产生了各种各样奇妙的感情。然而,教堂也 不是永远的净土,日军终于冲进这里。伤兵被杀,女大学生则眼 看就要被日军掳走凌辱。这个时刻,13个平日里被视为下贱的女 子,在侵略者丧失人性的屠刀前,激发了侠义血性:她们身披唱 诗袍,怀揣剪刀,代替教堂里的女学生参加日本人的圣诞庆祝 会,去赴一场悲壮的死亡之约。 网站:http://www.theflowersofwarthemovie.com/ 放映地点:AMC Forum 22 (2313 Ste-Catherine Ouest, Montreal) 放映时间:2月24日至27日 12:00, 3:15, 6:30, 9:45

新开数字车床培训课程 公立学校、英语教学、免学费、可申请B/L

ϛ௅஺ᛠᇪ ᝠͮႂពẓ 

ӧ̠˃ˉ।࣍ Ꭼӧ‫ޛ‬।࣍ Avocate/Attorney

ӧ̠।࣍ ᄯଋၸ‫ڍ‬NjዪNjᔭNjกឥ˝৥నҫ

205 Ave Viger W., suite 401 Montreal, Quebec,H2Z 1G2 Place D’armes

ႂព: (514) 946-9894 ͛ᄽ: (514) 635-6205 E-mail: marianne.lo@gmail.com

ଡΘ‫ˉ׷‬กNjሯҫกNjඞ̂กNj᥋̖ก֦លనҫnj ᝹በМՂὋၶ਒˻ӭnj‫ˉ׷‬ሜጝὋ‫ˉ׷‬጗ጬὋྫྷˉ጗ጬnj Չሗύ᠝ὋકઘՋՎὋᤋᩙፂᖸὋᐦˋӨᝫὋᆠ̖᧗ጷnj ሯҫ̓๗ὋМՂ˓̠ሯҫ᜺ѲὋࠑऐζ੫nj ᝹በ᥋ٖὋ᥋̖ፘ੽nj અᠪሧඞὋ͌ˉሧඞԨ๖్͇ᜁધὋ౯ՀӴԢࡏ႐ాႁឯʼឃnj ‫׷‬ಕNj˃ѽႁឯᄅ᝭nj ӨᝫሎުὋՉሗ‫ށ‬੫Nj૾ాNj‫ܥ‬௙Njࠇ᝙Nj᝼௙˹nj

ఊϛ‫఺͈ྱڍٿ‬ᇽ

̼ူՉܷᓇቆМՂ

ӑ̚ʼ๑Իӑᯭຠ ˖‫෇ڍ‬ӮᎾᮻྱѾ‫ڃ‬ ӑ̚ᄋऐᑇ௿ዴॐ‫ڃ‬ ԰ࣄ‫׍᜴ܚ‬௢ϛዴᤤ‫ڃ‬ ᤓலࡈˆႌࠑऐ൓ˬຣ ҪҾඊ๑Nj‫˖ڠ‬๑៷ӧຣᣂ ̼ူ

614ᥪ͇ঋᤫ ˖ຠԻ‫ڍ‬ᬄ᠍ᤁ

̼ူ

̼ူ

ᮔ߿КီᦤआNj ༡ᢻԢሜᢻనҫ

႐ߥၶӝႤγᬖ ྗආଉ̝γᬖ

̼ူ

႐ߥၶᣀሧඞ ̝࡚‫ڃ‬ᐐሧඞ

3N EF.BJTPOOFVWF8 .POUSFBM<DPEF> ᤂऔܷ(VZ‫ڠ‬ᨠቢ

保 20 证 1

OPTIQUE TOWN

! 价 —— 高品质的西人眼镜店 中国学生的最佳选择 最低在办理中 各式名牌眼镜片 名牌镜架 隐形眼镜 城 度正 全 12年 利用您的Bursary和学校配眼镜计划可以在本店 配眼镜几乎免费 几乎免费

20 1-

本眼镜行由政府认可的专业验光师主理,确保验光准确!

本店是Concordia大学、McGill大学、UQAM大学和Rosemount Technology Centre、J.F.K. Business Centre、Laurier McDonald Career Centre、Shadd Business Centre、凯亚学院等学校中国学生配眼镜的首选。

营业时间: 周一至三:10:00Am-6:00Pm 周四:10:00Am-7:00Pm,周五:10:00Am-6:00Pm

地址:1460 Sherbrooke West,Montreal,Qc (Mackay街角, 近Concordia,McGill大学) Guy-Concordia

电话:(514)286-8020

本报出版/发行/版权所有: SinoQuebec Media Inc. 本报邮政地址: P.O.Box 1115, Succ. Desjardins, Montreal, Quebec, Canada H5B 1C2 电话/传真/语音: 1-800-906-5996(Toll Free) 逢周五出版 Copyright ©2001-2012 by SinoQuebec Media Inc.

Sinoquebec #483  

Published on Feb 24, 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you