Page 1

PowerPoint 2007 \·Z˜» ÄWYY :cZÆ» {Y|¿Zf‡Y 3-42/24/1/4 : {Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹ (Œ¯ ÉY ħ€u Á ÊÀ§ ‰Â»M ½Z»Z‡) ÉY{Y Y‚§Y ¹€¿ €]Z¯ /Å,¥-15/1/1 :{Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹ (ʻԇY {Z‹Y Á ²Àŀ§ cYÁ) ÊeZ»|¬» Z¯ Ä¿ZËY [ʇ{ ÉZÆ]Zf¯ ] PowerPoint 2007 \·Z˜» ÄWYY :Ã|¿ÁM|Ë|a ¹Z¿ Á ½YÂÀŸ

,‰Á€a Á ‰Â»M cYÁ [ÉY€] ]Ã{YÊfŸZ— ºË€» ,Z°‹Á Y€Å ¾Ì¨·Â» .ʋÂ»M ɂË Ä»Z¿€] Á ŠÅÁ„a ½Z»Z‡ .1388 , ‚^‡ Šza ŠË|¿Y : ½Y€Æe .µÁ|m ,Ê´¿ ,» :.  178

:€Œ¿ cZzŒ»

:ɀÅZ› cZzŒ»

:d‡Á€§

:®]Z‹

Zb̧ :ʈË¿ d‡€Æ§ dÌ “Á :d‹Y{{ZË Ä»Z¿ ÃYÁ :Â“» (ʇÂf»)ʋÂ»M ÉZ¼ÀÅY -€eÂÌb»Z¯ :Ã{Á‚§Y ćZÀ‹ 1354 , ºË€» , Ã{YÊfŸZ— ,1351 ,Y€Å ,Z°‹Á :Ã{Á‚§Y ćZÀ‹ .ʋÂ»M ɂË Ä»Z¿€] Á ŠÅÁ„a ½Z»Z‡ 1388


:‚Ë‚Ÿ ½YÂ»M Š¿Y{ Á ¹€fv» ½YZ°¼Å

Êfˆa ©Á|À :½Y€Æe Ê¿ZŒ¿ Ä] [Zf¯ ¾ËY ÉYÂfv» É ÃZ]{ Y {Ây cY€œ¿ Á cY{ZÆÀŒÌa ZË Á Š¿Y{Z¯ Á ÉY ħ€u Á ÊÀ§ ÉZÅ ‰Â»M ¦Ì·Ze Á ɂË Ä»Z¿€] €f§{ 4874/15 É ÃZ¼‹

.|ÌËZ¼¿ µZ‡Y €Ë Ê°Ì¿Á€f°·Y dˆa

www.tvoccd.sch.ir:Ê°Ì¿Á€f°·Y …{M info@tvoccd.sch.ir : Ê°Ì¿Á€f°·Y dˆa

‰Á€a Á ‰Â»M cYÁ

ʋÂ»M ɂË Ä»Z¿€] Á ŠÅÁ„a ½Z»Z‡

Š¿Y{Z¯ Á ÉY ħ€u Á ÊÀ§ ÉZÅ ‰Â»M ¦Ì·Ze Á ɂË Ä»Z¿€] €f§{ :YÂfv» \ːe Á ¦Ì·Ze €] cZœ¿ PowerPoint 2007 \·Z˜» ÄWYY :ÊeZÆ» [Zf¯ ¹Z¿ Ã{YÊfŸZ— ºË€» ,Z°‹Á Y€Å :¾Ì¨·Â»

µÂ‡ |̇ ,ÊqČy Z^ˀ§ ,‚Ë€°‹ Z“|¼v» ,½YZ˜Ÿ µÂf] :YÂfv» Ã|ÀÀ¯ ʇ€] ÃÁ€³ ÉZ”ŸY ɀ´ˆŸ Y€Å ,ÊÀ̈u

(·€¨ m |¼uY – ʬ§Á ļÌƧ – Ã{Y ¦‡ÂË ½€fˆ¿) ¾Ë¿ ʋÂ»M ÃÁ€³ :Zf‡Y€ËÁ

:d¼Ì« :ƒY€Ìe

ʇ{ \f¯ žËÂe Á _Zq ¶¯ ÃY{Y :Ä¿ZzaZq

µÁY d]¿ – 1388 :ZŒf¿Y µZ‡ Á d]¿ ‚^‡ Šza ŠË|¿Y :€‹Z¿

4 |uYÁ ,34 ­Ôa ,€mZÆ» Äq¯ ,Ê·Z¼‹ É{Á€Æ‡ ÉY|f]Y ,½Y€Æe :…{M

88743221 :¾¨¸e

²Àŀ§ cYÁ {Y|¿Zf‡Y Á Œ¯ ÉY ħ€u Á ÊÀ§ ‰Â»M ½Z»Z‡ {Y|¿Zf‡Y …Z‡Y €] [Zf¯ ¾ËY ½Z»Z‡ Š¿Y{Z¯ Á ÉY ħ€u Á ÊÀ§ ÉZÅ ‰Â»M ¦Ì·Ze Á ɂË Ä»Z¿€] €f§{ ‰Z¨‡ Ä] ʻԇY {Z‹Y Á Y †a Á ¦Ì·Pe ¾Ë¿ ʋÂ»M ÃÁ€³ –‡Âe ‰Á€a Á ‰Â»M cYÁ ʋÂ»M ɂË Ä»Z¿€] Á ŠÅÁ„a

.d‡Y Ã|̇ _Zq Ä] ¯~»€f§{ |ÌËZe Á \ːe

*d‡Y ™Â¨v» _Zq ªu* ISBN:

:®]Z‹


Ä/] Á |/ÌÀ¯ Y{ ½Y€´Ë{ ŠÌa Y {Ây d‡{ ,Äf§€ŒÌa žËZÀ cZmZÌfuY { į ¹Y{Z» |Ì¿Y|]

.|‹ |ÅYÂz¿ Z§Â°‹ Z¼‹ { cZŸY€fyY { d§€ŒÌa Á Z°f]Y c|« ,|Ì¿Y~´] Y €¼Ÿ ʳÂË{

((¦Ë€Œ·Y À‡ …|«))ÊÀ̼y ¹Z»Y c€”u


€‹Z¿ ¾z‡ .d‡Y |¿ÁY|y ɇ Ä] ÁY ɀ̳ dÆm Á ¶»Z°e Á Ã{Â] \¸— µZ¼¯ Á ZËÂa É{Âm» ½Zˆ¿Y

Š¼¸Ÿ Äq €Å Á |ËÂm Ê» [€¬e Y|y ɇ Ä] ½Zˆ¿Y º¸Ÿ Z].d‡Y ¶¬Ÿ ÊËZ^ˁ º¸Ÿ ɀƘ» |ÌƋ Ļԟ €Ì^ e Ä] .{‹ Ê» €fŒÌ] Ê·Z e ÉY|y ɇ Ä] Š]€¬e ,{{€³ ½Á‚§Y

Ä] Ä̏Âe ¾Ë{ ½Z³‚] .d‡Y Äf‹Y{ µÁ~^» Ɂ»M Š¿Y{ Á ɁÁ|¿Y º¸Ÿ Ä] €Ìœ¿ Ê] ÊÆmÂe , ¹Ô‡Y Á ¾ËY Y .|À¿Y{ Ê» Ê]Ây €Å ÄËZa Y º¸Ÿ Á |¿Y Ã{€¯ Ɂ»M º¸Ÿ

Y .d‡Y º¸Ÿ ɇ Ä] ÉY ÄrË{ [Zf¯ .d‡Y [Zf¯ ½M ¾Ë€f¼Æ» į d‡Y ÉY‚]Y kZfv» Ɂ»M º¸Ÿ Á º¸Ÿ Z»Y

€]Z¯ Ä¿ZËY |Ë|m ğ¼n» €Œ¿ Á _Zq Ä] ¹Y|«Y Ä¿ÓZ § į d‡Y Ã|‹ ½M €] ¾Ë¿ ʋÂ»M ÃÁ€³ Á ¾ËY

ʻԇY {Z‹Y Á ²Àŀ§ cYÁ {Y|¿Zf‡Y Á Œ¯ ÉY ħ€u Á ÊÀ§ ‰Â»M ½Z»Z‡ {Y|¿Zf‡Y ÄËZa €] ÉY{Y

.|ËZ¼¿

¾ËY .d‡Y €eÂÌb»Z¯ É Äf‹ ½Z‡ZÀ‹Z¯ Y Ê ¼m ‰Ôe Á Ê ‡ ¶Zu ,|ËY{ Á ŠÌa { į ÉY ğ¼n»

į ÉY Ŀ³ Ä] d‡Y Ã{Y{ ÄËYY Ê¿ÂÀ¯ ʋÂ»M ÉZÆ]Zf¯ Ä] d^ˆ¿ ¿ É{€°ËÁ cÁZ¨f» ÉZÅ Ä^Àm Y ğ¼n» Äf‹ ¾ËY ¾Ì¼¸ » |À¼‹Y ÉZÅ Ä]€ne , ¹Â‡€» ÉZƋÁ { ¾Ë{ZÌÀ] cY€Ì̤e {ZnËY ½Á|] d‡Y Äfˆ¿YÂe

½YÂ»M Š¿Y{ cÔ°Œ» †Àm Y ZÆ]Zf¯ ¾ËY ½ZÌ] , |ÀfˆÅ º¸ » Ê´¼Å \f¯ ¾ËY ¾Ì¨·Â» į ÊËZn¿M Y .|À¯ µZ¼ŸYY

. {Y{ d‡{ { Y \·Z˜» {€^ŒÌa ÉZÅ x¿ €‡ Á d‡ZÀ‹M Š¿Y{Z¯ ½YÂ»M Š¿Y{ ÉZÅ ÊËZ¿YÂe Z] º¸ » . d‡Y

.d‡Y Äf§€³ cZŒ¿ ½M ¾Ì¨·Â» É Ä]€ne Á ÊËZ¿Y{ Y ğ¼n» ¾ËY c|« :d‡Y €Ë ÉZÅ d˂» ÉYY{ €iY ¾ËY į d‡Y €zf¨» ¾Ë¿ ÃÁ€³

.|‡ Ê» ½ZËZa Ä] ʋÂ»M Á ®Ë { į ÊËZÅ Šz] { {Y|¿Zf‡Y ÉZÅ dŸZ‡ É|À] ºÌˆ¬e x

.d‡Y Ã|‹ ¾ËÁ|e ½YÂ»M Š¿Y{ É{ÁÁ cZŸÔ—Y ŠnÀ‡ œÀ» Ä] {Y|¿Zf‡Y €Å ÉY|f]Y { ½Â»M ŠÌa x

.d‡Y Ã|‹ ½ZÌ] ÉY Ä»|¬» ʋÂ»M \¸˜» Z] Â»M Š¿Y{ ¾Å} ɀ̳{ ÉY€] ¶§ €Å ÉY|f]Y { x . d‡Y €Ëe €] ÊÀf^» Á ¹Z³ Ä] ¹Z³ ,Ã{Z‡ ,ğ¼n» ¾ËY { ‰Â»M |¿Á x

.d‡Y Ã|‹ ¾ËÁ|e ‰Â»M |¿Á ɀ̳ ¶°‹ Y ½ZÀ̼—Y ÉY€] …{ ¾Ì] ÉZÅ ¾Ë€¼e x

.|‹Z] Ê» …{ ÉZf§ ¥Y|ÅY ¹Z¼e ¶»Z‹ Á ž»Zm \·Z˜» ďÔy x

.{€Ì³ Ê»€]{ Y …{ { Ã|‹ s€˜» ʈ̸´¿Y cZ¤· ¹Z¼e Á {Y{ {ÂmÁ ¶§ €Å ÉZÆf¿Y { Ä»Z¿ ÃYÁ x

½Â»M Á (ÊvˀŒe) ,(Ê·ZyZm) ,( ÉY ÄÀ˂³ZÆq) ,(Ê¿{€¯Âm) ,(–¸£ Á tÌv) ¶°‹ lÀa { ɀœ¿ ½Â»M x .d‡Y Ã|‹ ¾ËÁ|e ʸ̐ve Ê]Z̋Y ÉZÅ ®ÌÀ°e ¾Ë€yM Z] ª]Z˜» ʸ¼Ÿ

‚^‡ Šza ŠË|¿Y – ¾Ë¿ ʋÂ»M ÃÁ€³


¾Ì¨·Â» Ä»|¬» cZ/Ì]€ne Ä] ÄmÂe Z] Á {‹ ž«YÁ |̨» ¾Ì^—Zz» ÉY€] |¿YÂf] [Zf¯ ¾ËY Ä°ÀËY Ä] |Ì»Y Á Z³{Á€a Y …Zb‡ Z]

Power Point 2007 [Zf¯ \·Z˜» Ze ºË|‹ ½M €] , ½YÂ»M Š¿Y{ ʋÂ»M ÉZÅ [Zf¯ †Ë|e { Äf‹~³ . |¿€Ì³ Y€§ Y Y‚§Y ¹€¿ ¾ËY ÊfuY Ä] Ze Ã{€¯ ºÆ§ ¶]Z« ʸ¼Ÿ ÉZÅ ¾Ë€¼e Á ZÅ µZj» Y Ã{Z¨f‡Y Z] Y

…{ €/Å { Á |‹Z] Ê» {Z‹Y cYÁ Á ÉY ħ€u ÊÀ§ ʋÂ»M ÉZÅ {Y|¿Zf‡Y …Z‡Y €] [Zf¯ ¾ËY \·Z˜»

Š/¿Y{ €fŒ/Ì] ɀ̳{Z/Ë ªËŒ/e Á Ê/‹Â»M d/ˬe \m» į {Y{ {ÂmÁ É{Zˁ Ê¿|¿YÂy \·Z˜» Á cZ°¿

. {‹ Ê» ½YÂ»M

Ê/uY€— ÉZÅ Y‚§Y ¹€¿ ¾Ë€e É« Y Ê°Ë Á d§Z‡Á€°Ì» d¯€‹ Ä] ª¸ f» Power Point 2007 Y‚§Y ¹€¿ . |‹Z] Ê» ÊËÂW|ËÁ Á ɀːe , Êe \·Z˜» ÄWYY ÉY€] ʌËZ¼¿ ÉZÅ ¶ËZ§ Á |ËԇY

Z/] Z/^ˁ cZv¨/ |/Ì¿YÂe Ê» ÊfuY Ä] Z¼‹ Á Ã{Â] ½Z‡M Z̈] Y‚§Y ¹€¿ ¾ËY Y Ã{Z¨f‡Y Z] ZÅ ŠËZ¼¿ ÊuY€— . |ÌËZ¼¿ {ZnËY ÄËÁ ÉZŠøm

ÊfŸZ— ºË€» ,Z°‹Á Y€Å


I

\·Z˜» d‡€Æ§

1 ¶§ 5.................................................. Powerpoint 2007 Y‚§Y ¹€¿ –Ìv»Z] ÊËZÀ‹M 1-1 5 .................................................................................................. Office É Ä¼¯{ 1-1-1

6 ...................................................................... (Quick Access ) žË€‡ ʇ€f‡{ Y¿ 1-1-2

7 ................................................................................................. (Ribbon) ½Â^Ë 1-1-3

7 .................................................................................................... (slide ) |ËԇY 1-1-4

8 .....................................................................(Slide/Outline) |ËԇY [Zzf¿Y É ÄÌuZ¿ 1-1-5

9 .................................................................................... (Status bar) dÌ “Á Y¿ 1-1-6

9 .......................................................................... ( Note Page ) d‹Y{{ZË Ã€nÀa 1-1-7

10 ................................................................................. |Ë|m ŠËZ¼¿ ®Ë {ZnËY 1-2

11 ..................................................................... ʌËZ¼¿ Ä»Z¿€] ®Ë ½{€¯ ÀÌy} 1-3

14 ....................................................................... {Âm» ʌËZ¼¿ Ä»Z¿€] ½{€¯Z] 1-4

15 ............................................................................. (Layout)|ËԇY ½Z»|Ìq 1-5

15 ........................................................................... |ËԇY k{ -1-6 ʋZ´¿ ½Z»|Ìq 1-5-1

16 .................................................................................. cZËÂfv» {Z¯ ÉZÅ ½Z»|Ìq 1-5-2

17 ................................................................................................ |ËԇY k{ 1-6

18 ............................................................................................. |ËԇY ¥~u 1-7

2¶§ 28 ................................................. |ËԇY{( Theme ) s€— ®Ë µZ¼ŸYÁ ÊuY€— 2-1 30 ........................................................................ |ËԇY ®Ë Ä] |Ë|m ÄÀÌ» †a µZ¼ŸY 2-1-1

31 ..................................................................................... |ËԇY{ ¾f» k{ 2-2

32................................................................. ¾f» É|À] \·Z«Á cZ̏y€Ì̤e 2-3

32 .......................................................................................... d¿Â§ cZ̏y€Ì̤e 2-3-1 33 ...................................................................................................¥Y€³YZa ºÌœÀe 2-3-2

33 ................................................................. ŠËZ¼¿ ¦¸fz» ÉZƋÁ Z] ÊËZÀ‹M 2-4 34 ...................................................................................... (Normal) ʷ¼ » ÉZ¼¿ 2-4-1 35 ................................................................. (Slide Sorter) |ËԇY É|À] Äf‡{ ÉZ¼¿ 2-4-2


\·Z˜» d‡€Æ§

II

35 ............................................................................. (Notes page) d‹Y{{ZË ÉZ¼¿ 2-4-3

35 ........................................................................ (Slide show) |ËԇY ŠËZ¼¿ ÉZ¼¿ 2-4-4

3¶§ 44 ................................................................................................ µÁ|m k{ 3-1 46 ............................................................................................... Y{¼¿ k{ 3-2 49 ............................................................................................... €Ëe k{ 3-3

49 ......................................................................................... ɀːe ¶ËZ§ ®Ë k{ 3-3-1

50 ..........................................................................................Clip Art €ËÁZe k{ 3-3-2

52............................................................................ Ã|‹ k{ €Ëe ŠËY€ËÁ 3-4

55 ............................................................................... Shapes Ã{Z»M µZ°‹Y 3-5

55 .....................................................................................................Shape k{ 3-5-1

55 ....................................................................................... Ã|‹ k{ Shape €Ì̤e 3-5-2

56 .........................................................................Word Art ɀÀÅ ¾f» k{ 3-6

58 ....................................................................... (Text Box) ¾f» Ä^ m k{ 3-7

58 ................................................................................... †°Ÿ ¹Â^·M dyZ‡ 3-8 60 ........................................................................... (Heyperlink) |¿ÂÌa k{ 3-9

62 ....................................................... ( Smart Art) Ê¿Z»Z‡ ÉZÅ Y{¼¿ k{ 3-10

4¶§ 72 ................... ( Slide Master ) |ËԇY É´·Y ÉZ¼¿ ¾fˆ] Á {ZnËY µÂY Z] ÊËZÀ‹M 4-1

73 ......................................... Slide Master { cZËÂfv» ÉZÅ{Z¯ ÉÁ €] €Ì̤e 4-2

73 ................................... Slide Master { Äv¨Za Á |ËԇY ÃZ¼‹ , xËZe k{ 4-3

74 ..........................................................................€Ëe Á ʰ̧Y€³ µZ°‹Y k{ 4-4

5¶§ 84 ..................................................... (Slide Transition)|ËԇY ~³ Z] ÊËZÀ‹M 5-1 84 ................................................................................... |ËԇY Ä] Y~³ ½{€¯ µZ¼ŸY 5-1-1


III

\·Z˜» d‡€Æ§

86 ............................................................................................ |ËԇY Y Y~³ ¥~u 5-1-2

86 .....................................................................................ZÅ |ËԇY ¾Ì] d¯€u ÃÂv¿ 5-1-3

87 ............................................................................. |ËԇY ~³ Ä] Y| ½{€¯ ħZ“Y 5-1-4

89 ......................................................( Transition Speed) |ËԇY Y~³ ÉY€mY dŸ€‡ 5-1-5

90 .............................. Action Button ÊeZ̸¼Ÿ ÉZŠļ¯{ {€]Z¯ µÂY ÊËZ‡ZÀ‹ 5-2 95 ................................................................|ËԇY { LZ̋Y ¾ŒÌ¼Ì¿Y Z] ÊËZÀ‹M 5-3

95 .......................................................................... |ËԇY ®Ë { ¾ŒÌ¼Ì¿Y ºÌœÀe µÂY 5-3-1

6¶§

106 ......................................................................................... Êe ¶ËZ§ k{ 6-1

106 .................................................................. ( Sound From File) Êe ¶ËZ§ k{ 6-1-1 109 ......................................... ( Sound From Clip Organizer) Êe ÉZÅ `̸¯ k{ 6-1-2

111 ............................................................. Êe ÄËÁ ÉZŠøm µZ¼ŸY ÊËZ‡ZÀ‹ 6-2

114....................................................................... ÊËÂW|ËÁ ÉZÅ ¶ËZ§ k{ µÂY 6-3

115 .....................................................................ÊËÂW|ËÁ ÉZÅ `̸¯ k{ µÂY 6-4

7¶§ 124 ...................................................................... Slide Show µÂY ÊËZ‡ZÀ‹ 7-1

124 .......................... ( From Beginning) |ËԇY ¾Ì·ÁY Y ZÅ|ËԇY ŠËZ¼¿ Á€‹ 7-2 125 .................... ( From Current Slide) ÉZm |ËԇY Y ZÅ|ËԇY ŠËZ¼¿ Á€‹ 7-3

127 .....................................................Custom Slide Show ʋZ¨‡ ŠËZ¼¿ 7-4

130 ...................................... (Setup Slide Show) ŠËZ¼¿ Â¿ ¾ÌÌ e Á cZ¼ÌœÀe 7-5

131 ........................................................................ ( Show Type) ŠËZ¼¿ Â¿ [Zzf¿Y 7-5-1 133 ......................................................................... ( Hide Slide) |ËԇY ½{€¯ ½ZÆÀa 7-5-2

134 ..................................... ( Record Narration)ZÅ|ËԇY ÉÁ €] Êe cZv̓Âe –^“ 7-5-3

137 .......................................... ( Rehearse Timings) |ËԇY €Å ŠËZ¼¿ ÄWYY ½Z» d^i 7-5-4 138 ..... (Use Rehearsed) Timings Slide Show ÉZ¼¿ { Ã|‹ d^i É|À] ½Z» Y Ã{Z¨f‡Y 7-5-5

138 .................................................................... ( Resolution)€Ëe d̨̯ 7-6

139 ..................................... (Show Presentation On) ÄWYY €´ŒËZ¼¿ [Zzf¿Y 7-7


\·Z˜» d‡€Æ§

IV

140 .................................................................... Use Presenter View ÄÀ˂³ 7-8

8 ¶§ 148 ........................................................ (Spelling) ½Âf» ÊËÔ»Y tÌve ʳ„ËÁ 8-1 150 ............................................................................... Comment cZv̓Âe 8-2

150 ....................................................................................................................................................................... cZv̓Âe k{ 8-2-1

150 ............................................................. Package ʌËZ¼¿ ¶ËZ§ É|À] Äfˆ] 8-5


(ʟZ¼fmY »Y ÁZ¯ cYÁ) ʋÂ»M {Y|¿Zf‡Y Ä¿ZËY €]Z¯ : cZÆ» {Y|¿Zf‡Y

3-/42/24/1/0/3 : {Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹ cZŸÔ—Y ÉÁM¾§ ÄËZa ºÌÅZ¨»

ÊeZ»|¬» ¶»ZŸ ºfˆÌ‡ cZ—Z^eY Á cZŸÔ—Y Äf§€ŒÌa ¶»ZŸ ºfˆÌ‡

ÉY{Y Y‚§Y ¹€¿ €]Z¯ : cZÆ» {Y|¿Zf‡Y 3-/42/24/1/4 : {Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹

Word 2007 Y{€a ÃYÁ PowerPoint 2007 \·Z˜» ÄWYY Excel 2007 Ã{€fˆ³ Äv¨

ʸ̼°e ÉY{Y ÉZÅY‚§Y ¹€¿


(ʻԇY {Z‹Y Á ²Àŀ§ cYÁ) ʋÂ»M {Y|¿Zf‡Y ÊeZ»|¬» Z¯ Ä¿ZËY : cZÆ» {Y|¿Zf‡Y /Å ,¥ - 15/1/1: {Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹

cZŸÔ—Y ÉÁM¾§ Ê¿Z^» ÊeZ»|¬» ¶»ZŸ ºfˆÌ‡ cZ—Z^eY Á cZŸÔ—Y Word 2007 Y{€a ÃYÁ PowerPoint 2007 \·Z˜» ÄWYY Excel 2007 Ã{€fˆ³ Äv¨ Access 2007 ÊeZŸÔ—Y ®¿Z]

Äf§€ŒÌa Z¯ Ä¿ZËY : cZÆ» {Y|¿Zf‡Y /Å ,¥ - 15/1/2: {Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹

ʸ̼°e ÉY{Y ÉZÅY‚§Y ¹€¿ Äf§€ŒÌa ¶»ZŸ ºfˆÌ‡

ÊeZ»|¬» ʈË¿ Ä»Z¿€]


1

½Â»M ŠÌa .|‹Z] Ê»€Ë ÉZÅY‚§Y ¹€¿Y ®Ë ¹Y|¯L‚m PowerPoint 2007 Y‚§Y ¹€¿-1 É{€]Z¯(¦·Y

ʼfˆÌ‡ ([ ÊÀf» (k

ÉZ»M ({

.{€Ì³ Ê»Y€« Startļ¯{ ÉZÅ Ä»Z¿€]Y ÃÁ€³ ¹Y|¯{ \¿Y †aPowerPoint 2007 Ä»Z¿€]-2 System tools (¦·Y

All program ([

Accessories (k

Entertainment ({

Ê» Ä»Z¿€] ÉY€] Ê«Z¨eY Äq |ÌÅ{Y€« Á|ÀËÁ Startup d¼ˆ«{ Y PowerPoint Ä»Z¿€] į Êe{ -3 .|f§Y

.{€Ì³ Ê»Y€« _Zq dˆÌ·{ Ä»Z¿€] (¦·Y

.{{€³ Ê» ¶¬fÀ»Z¯Y¿ Ä] Ä»Z¿€] ¾°ËM ([

.{€Ì³ Ê»Y€« Office button ÉZÆ¿Z»€§ dˆÌ·{ (k

.{‹ Ê» Y€mY Z¯{Ây c Ä] ,Á|ÀËÁZ¯ Ä] Á€‹ ¹Z´ÀÅ{ Ä»Z¿€] ({

.{‹ Ê» Ã{Z¨f‡Y ÄÀ˂³ ¹Y|¯Y PowerPoint ÀnÀa ÁY|¿Y ½|¿Z‡ €j¯Y|u Ä] ÉY€] -4 Restore (¦·Y

Maximize ([ Close (k

Minimize ({


/Å ¥ – 15/1/1 ʻԇY {Z‹Y Á ²Àŀ§ cYÁ {Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹

3-42/24/1/4 Œ¯ ÉYħ€u Á ÊÀ§ ‰Â»M ½Z»Z‡{Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹

2


3

µÁY ¶§

:¶§ ʸ¯ ¥|Å PowerPoint 2007Y‚§Y ¹€¿ –Ìv»Z] ÊËZÀ‹M ʌËZ¼¿ ¶ËZ§ ®Ë {ZnËY Á (ÊW‚m) ÉZf§ ¥Y|ÅY

:į {ÁÊ» Zœf¿Y €Ì³Y€§ Y ,¶§ ¾ËY Ä ·Z˜» Y †a

.|À¯ ½ZÌ] Y PowerPoint 2007–Ìv» ÉZŠʳ„ËÁ x .|‡ZÀŒ] Y |Ë|m ŠËZ¼¿ ®Ë{ZnËY µÂY x

.|À¯ ½ZÌ] Y ʌËZ¼¿ ÉZÅ ¶ËZ§{ZnËY ÉZÅ ‰Á Y¿Y x

.|Å{ ŠËZ¼¿ Á Ã{€¯ Z] , Ã{€¯ ÀÌy} Y ʌËZ¼¿ ¶ËZ§ ®Ë x

.|À¯ Ã{Z¨f‡Y ZÅ|ËԇY ¦¸fz» É|À] s€—Y x .|À¯ ¥~u Á ħZ“Y Y ZÅ |ËԇY x

(dŸZ‡) ½Z» ʸ¼Ÿ

ÉÂXe

2

1


/Å ¥ – 15/1/1 ʻԇY {Z‹Y Á ²Àŀ§ cYÁ {Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹

3-42/24/1/4 Œ¯ ÉYħ€u Á ÊÀ§ ‰Â»M ½Z»Z‡{Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹

4

Ä»|¬»

¹€¿ ¾ËY |‹Z] Ê» PowerPoint 2007Y‚§Y ¹€¿ Microsoft Office 2007ğ¼n» ÉZÅY‚§Y ¹€¿Y €´Ë{ Ê°Ë

ʌËZ¼¿ Ä»Z¿€] {Ây cZŸÔ—Y ÄWYY Á ʧ€ » ÉY€] Ze |Å{ Ê» Z¼‹ Ä] Y ½Z°»Y ¾ËY ,¹Ó ÉZÅY‚]Y ¾f‹Y{Z] Y‚§Y Ã|¿€Ì³ €] { |À¿YÂe Ê» ZÅ |ËԇY.|ËM Ê» {ÂmÂ] Slide¹Z¿ Ä] ÊeZv¨ –‡Âe ʌËZ¼¿ Ä»Z¿€] ¾ËY .|ÌÀ¯{ZnËY

ÉY€] ÄËÁ ÉZŠømZ] Á ¹Z³ Ä] ¹Z³ c Ä] Y \·Z˜» Á|À‹Z] Ạ̀ Á µÁ|m, º¸Ì§, †°Ÿ,Y{¼¿, ¾f»

É|À] ÃÁ€³ ¦¸fz» ÉZÅ Ä¿Z] { ZÅ ½Z»€§ PowerPoint 2007Y‚§Y ¹€¿ { .|¿Y~´] ŠËZ¼¿ Ä] ¾Ì^—Zz» .|‹Z] Ê» ½Z‡M Á žË€‡ Z̈] ZÆ¿M Y Ã{Z¨f‡Y ¶Ì·{ ¾Ì¼Å Ä] .d‡Y Ã|‹

, ZÅ |ËԇY É|À] \·Z« Á É|À] s€—:Y |ÀeZ^Ÿ PowerPoint 2007Y‚§Y ¹€¿ ÉZŠʳ„ËÁ Á ZÅ d̸]Z« Y ʔ ] .ÄWYY ŠËZ¼¿ ÉY€] ÂÀf» ÉZÅ ‰Á [Zzf¿Y Á ZŠ´·Y Y Ã{Z¨f‡Y ,\·Z˜» É ÄWYY ÉY€] cZŸÔ—Y Y¿Y Y Ã{Z¨f‡Y

Microsoft PowerPoint Ä»Z¿€] ÉY€mY

-Ê» ħZ“Y €eÂÌb»Z¯ ÉZÅÄ»Z¿€] dˆÌ· Ä] ¹Z¿ ¾Ì¼Å Z] ÉYÄÀ˂³ Microsoft Office 2007 ğ¼n» \¿ Y †a ÄÀ˂³ †b‡ Á All Programs ÄÀ˂³ Y|f]Y ,Start ÉÂÀ» Y ,Microsoft PowerPoint ÉY€mY ÉY€] .{‹

ÄÀ˂³ ,{‹ʻ Ã|Ë{ ÂÀ» ¾ËY { į Office ğ¼n» ÉZÅÄ»Z¿€] Ä̸¯ ½ZÌ»Y .|ÌÀ¯ [Zzf¿Y Y Microsoft Office .|ÌÀ¯ [Zzf¿Y Y Microsoft Office PowerPoint 2007

PowerPoint Ä»Z¿€] Ä] {ÁÁ (1-1¶°‹)


PowerPoint 2007 \·Z˜» ÄËYY

5

PowerPoint 2007 Y‚§Y ¹€¿ –Ìv» Z] ÊËZÀ‹M :µÁY ¶§

PowerPoint 2007 Y‚§Y ¹€¿ –Ìv»Z] ÊËZÀ‹M 1-1

¾ËY –Ìv». {€¯ |ÌÅYÂy Ã|ÅZŒ» |Ë|m ʌËZ¼¿ Ä»Z¿€] ½Á{ ,Ê·Zy |ËԇY ®Ë PowerPointÄ»Z¿€] ½|‹ Z] Z] (1-2¶°‹) .d‡Y Ã|‹ ¶Ì°Œe ¦¸fz» ÉZÅ d¼ˆ« Y Ä»Z¿€]

ʌËZ¼¿ Ä»Z¿€] ÀnÀa LY‚mY (1-2¶°‹)

:|‹Z] Ê»€Ë s€‹ Ä] ÀnÀa ¾ËY LY‚mYY ®Ë€Å ʧ€ » Office É Ä¼¯{ 1-1-1

|À¿Z¼Å ZÅ ¶ËZ§ dˀË|» Ä] •Â]€» cYÂf‡{ Á {‹ Ê» Z] ÊËÂÀ» ½M ½{€Œ§ Z] į d‡Y ʸ°‹ ÀËY{ |̸¯ .{Y{ Y€« ½M { . . .Á ¶ËZ§ ½{€¯Z] Á ÀÌy} , {ZnËY


/Å ¥ – 15/1/1 ʻԇY {Z‹Y Á ²Àŀ§ cYÁ {Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹

3-42/24/1/4 Œ¯ ÉYħ€u Á ÊÀ§ ‰Â»M ½Z»Z‡{Y|¿Zf‡Y ÃZ¼‹

6

Office ÉÂÀ» (1-3¶°‹)

(Quick Access ) žË€‡ ʇ€f‡{ Y¿ 1-1-2

.{Y{ Y€« Quick Access ¹Z¿ Ä] ®q¯Y‚]Y Y¿ ®Ë Office ļ¯{ d‡Y d¼‡{

Save ‘€§ ŠÌa — Ä] cYÂf‡{ .{Y{ Ä»Z¿€] { É{Zˁ {€]Z¯ į d‡Y ÊeYÂf‡{ ¶»Z‹ Y¿ ¾ËY

.d‡Y (Ã|‹ ¤· ¶¼Ÿ {|n» ¹Zn¿Y) Repeat Á (cZ̸¼Ÿ ¤·) Undo , (ÀÌy})

(Quick Access ) žË€‡ ʇ€f‡{ Y¿ (1-4¶°‹)

. . . į |Ì¿Y{ Ê» ZËM Quick ) žË€‡ ʇ€f‡{ Y‚]YY¿ { Y ¥€»€a ÉZÅļ¯{ Y Êy€] |Ì¿YÂeÊ» ¶ËZ¼e c {

®Ì¸¯

ļ¯{ ÉÁ ,Z¯ ¾ËY ÉY€] .New ļ¯{ |À¿Z» ,|À‹Z] …€f‡{ { Č̼ŠZe |ÌÅ{ Y€«(Access .|ÌÀ¯ [Zzf¿Y Y €œ¿ {» ļ¯{ (1-5 ¶°‹) Ã|‹ Z] ÉÂÀ» Y †b‡ .|ÌÀ¯


PowerPoint 2007 \·Z˜» ÄËYY

7

PowerPoint 2007 Y‚§Y ¹€¿ –Ìv» Z] ÊËZÀ‹M :µÁY ¶§

( Quick Access) žË€‡ ʇ€f‡{ Y‚]YY¿ ½{€¯ ʋZ¨‡ (1-5 ¶°‹)

(Ribbon) ½Â^Ë 1-1-3

ZÌfyY { ÊËZÅ Ä¿Z] dve Á Ã|‹ ÉY~´»Z¿ Á É|À] Äf‡{ Â“ » \ˆu €] PowerPoint cZ¿Z°»Y Á cYÂf‡{

-Ä»Z¿€] €ËZ‡ { ÂÀ» Y¿ µ{Z » , Ribbon .|À˳ Ê» (Y¿) Ribbon ğ¼n» ¾ËY Ä] .|¿€Ì³ Ê» Y€« ½Y€]Z¯

ÃÁ€³ ½Z‹{€°¸¼Ÿ Ä] ÄmÂe Z] ½Â^Ë ½Á{ É ZÅY‚]Y ,Ä¿Z] €Å cZ¿Z°»Y Á ZÅļ¯{ ½{Â] {Zˁ ¶Ì·{ Ä] .d‡Y ZÅ . |‹Z] Ã{Z‡ ZÅ ½M Z] Z¯ Ze d‡Y Ã|‹ É|À]

(Ribbon) ½Â^Ë ŠËZ¼¿ (1-6¶°‹)

(slide ) |ËԇY 1-1-4

. {€Ì³ Ê» Y€« Ạ̀ Á µÁ|m ,Y{¼¿ , c , ¾f» ,¶°‹ |À¿Z» ÊeZŸÔ—Y ÄÌuZ¿ ¾ËY {

|ËԇY ŠËZ¼¿ (1-7¶°‹)

(Slide/Outline) |ËԇY [Zzf¿Y É ÄÌuZ¿ 1-1-5

Ê» Outline Á Slide Ä¿Z] Á{ ÉYY{ Á |Å{ Ê» Y€« ZÌfyY { Y |ËԇY ®Ë žË€‡ [Zzf¿Y ½Z°»Y ÄÌuZ¿ ¾ËY .|‹Z]

PowerPoint1  
PowerPoint1  

) ( :4/1/24/42-3 ) ( :1/1/15- : : - ) ( : : 1351 1354 : : : 1388. 178 :. . PowerPoint 200...

Advertisement