Page 1


mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm NUMMER 4 -—— FEBRUARI 1971 ========================================================================= Maandelijks tijdschrift voor science-fiction en fantastiek. Informatief orgaan van

S F A N

Lidgeld + abonnement : l50,- Fr Steunabonnement : 300,- Fr Gezinsabonnement : 250,- Fr

Losse nummers : 35,- Fr

PCR : 2.l4 van de Generale Bankmaatschappij, Meir 48, 2000 Antwerpen, t.g.v. rekening 65-l04.675 van Ludo Raeymaekers, Ommeganckstraat 38, 2000 Antwerpen

Voorzitter : Willy MAGIELS Erevoorzitter : Forrest J. ACKERMAN Ereleden : A. VAN HAGELAND, Hans FRANKFURTHER, Michel FERON, B. R. BRUSS MAANDELIJKS

Redaktieadres en verantwoordelijke uitgever : Paul TORFS, Melkmarkt 33, 2000 Antwerpen (tel 3l.26.l8) Eindredaktie : SIMON JOUKES Medewerkers : Simon Joukes Willy Magiels

Tom Bombadil Caleb Williams

S. Framende Rot Eddy C. BERTIN


INFO-SFAN

Inhoudstafel

februari 1971

Het kletspraatje van de eindredacteur Kort verhaal : Fugit Irreparabile Tempus Reglement wedstrijd voor SF-luisterspelen SF op de B.R.T Het wierookvat : Frank-Ivo Van Damme Voor u gezien The Vintage Years of Horror & SF-film Horror Shop n° 4 Kort verhaal : Nagels hebben geen vat op glas Flitsverhaal : Wat groeit daar ? Fanzine Corner Boekbesprekingen SF-bespreking in de krant Bibliografie : Nederlandse uitgaven nr 4 Congres N.C.S.F. Kort verhaal : “Goede reis, Juffrouw !”

Simon JOUKES Wilfried HENDRICKX NN Willy MAGIELS Redactie Caleb WILLIAMS Caleb WILLIAMS Willy Magiels Eddy BERTIN S. Framende Rot Tom BOMBADIL Simon JOUKES Willy MAGIELS Simon JOUKES Paul TORFS Simon JOUKES Willy MAGIELS

S U P P L E M E N T Bibliografie : Engelse uitgaven Bibliografie : Franse uitgaven

Eddy C. BERTIN Simon JOUKES

1 3 6 7 9 10 13 18 19 20 21 22 27 28 29 30 S/1 S/10

Plus daarenboven nog ontelbare korte berichten in verband met SF, buitenlandse kongressen, nieuwe leden, enz. rondgestrooid over heel het nummer. Aan de realisatie van dit nummer werkten mee : Eddy C. BERTIN Betweter Tom BOMBADIL Wilfried HENDRICKX

Willy MAGIELS S. Framende Rot Paul TORFS Caleb WILLIAMS

Dit nummer werd in Elite gezet op een ADLER-UNIVERSAL 40 op drukplaten van GESTETNER — type DUROTYPE AD op 150,00 exemplaren afgedrukt op een GESTETNER pers. Exemplaren worden graag getekend door auteurs (niet dringen aub). Uiterste inzenddatum kopij : 20 februari, gelet op de korte maand Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Het copyright berust bij de auteur. Iedere auteur blijft verantwoordelijk voor zijn bijdragen.


HET KLETSPRAATJE VAN DE EINDREDACTEUR

Simon JOUKES

1

Balans van één trimester werkzaamheid. Eind oktober 1970 besloot een voorlopig gevormd SFAN-bestuur onder leiding van Willy Magiels een punt te zetten achter het slabakken van onze vereniging. Thans, een flink trimester verder, past het een tussentijdse balans op te maken. Wat is er gebeurd ? Ten eerste steeg het ledental met meer dan twintig personen. Dit is een goed begin maar het moet en kan beter : ons streefcijfer voor eind december van dit jaar is 300 leden. Als elk lid een paar belangstellenden aanbrengt ...... Verder kreeg u in november, december en januari een nummer van INFOSFAN, plus het nummer dat u thans leest : er wordt dus niet met uw lidgeld gesmost. Er wordt wat mee gedaan en, gezien de brieven die wij ontvingen, is haast iedereen met de huidige evolutie tevreden. De 'onbestaande boekhouding' werd op poten gezet tot een precies instrument (dubbele boekhouding) zodat controle op de ons toevertrouwde gelden gemakkelijk wordt. Er werd een begin gemaakt met het opstellen van de statuten van de VZW die in het Staatsblad zullen verschijnen. En ook, voor ik het vergeet, werd er na een vragenlijst die aan elk lid werd toegestuurd, een programma opgesteld dat op de ledenvergadering van 23 januari werd besproken en dat door het Bestuur in de mate van het mogelijke zal worden waar gemaakt. Zo te zien is de balans dus redelijk positief al gaan we nu niet op onze lauwer-tjes rusten. Nu moet er hard gewerkt worden aan ons jaarlijks Congres. Maar vandaag wil ik vooral een probleem met u bespreken waarover we ons nogal zorgen maken. Het betreft ons blad. Aandachtige leden hebben ongetwijfeld opgemerkt dat in elk nummer steevast dezelfde medewerkers worden vermeld. Als u er rekening mee houdt dat heel wat artikels onder schuilnaam verschijnen dan verklappen we u niets bijzonders als we u zeggen dat 75 % van ons blad door drie mensen wordt geschreven. Dit is zeer veel, eigenlijk te veel, als u er rekening mee houdt dat dezelfde drie mensen ook nog het blad maken (eindredaktie, stencillen, vergaren en verzenden). Gezien er veel tijd kruipt in de technische realisatie van INFO-SFAN kunnen deze drie mensen steeds minder artikels schrijven. Nu is het zo dat heel wat leden ons hun medewerking hebben beloofd op dit gebied, maar nogmaals, behalve een klein aantal trouwe medewerkers, die wij hier hartelijk danken, komen er geen nieuwe mensen bij die werkelijk wat inzenden. Daarom: u hebt het zelf in handen; wij doen ons best van onze kant en wij zullen dat zeker blijven doen, maar u kunt zelf ook wat doen. Waar we het meest prijs op stellen zijn boekbesprekingen, bibliografieen, korte verhalen en algemene informatie. Graag zouden wij langere artikels willen brengen over bepaalde SF-auteurs en SF-verschijnselen. Jammer genoeg ontbreekt ons de materiële tijd om zoiets te doen : het bestuur heeft zo al genoeg aan het hoofd. Daarom verzoeken wij alle leden met aandrang dat zij zich aan het werk zouden zetten en ons regelmatig nieuws toesturen, liefst van de hierboven opgesomde aard. Zodra de financiën het mogelijk maken, zullen wij van onze kant proberen interessante auteurs aan te trekken. Het moet kunnen ! Wel moet ik dit probleempje afronden met een waarschuwing : als er niet regelmatig kopij bij de redaktie binnenkomt, zal het blad ongetwijfeld steeds dunner en minder interessant worden : we kunnen u geen onbedrukte bladzijden aanbieden ! Doe het dus ! Ook wil ik nog alle mensen bedanken die de moeite hebben genomen naar de Algemene Vergadering te komen en voor hun faire tussenkomsten en opbouwende waardering. De leden die wegens persoonlijke omstandigheden afwezig waren hebben spijtig genoeg iets gemist. Maar dat geeft niet:


een briefje of briefkaart is gauw geschreven en dat kan nog al2 tijd gebeuren. U weet het : wij zijn hier uitsluitend voor en door u ! ===================================================================== KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN KORTE ===================================================================== OVER EUROCON '74 BETWETER ---------------Mira Ceti = Tanelorn In een vorige bijdrage over EUROCON II te Brussel in 1974, schreven wij dat de v.z.w. 'SF '74' regelmatig een fanzine in het Nederlands en in het Frans zal uitgeven, die Mira Ceti werd gedoopt. Inmiddels is hierin verandering gekomen in die zin dat tijdens de vergadering van begin december 1970 werd besloten dat dit blad TANELORN zal heten. Voor ons niet gelaten : wij vinden beide titels goed, hoewel wij toch ook een lichte voorkeur hebben voor TANELORN, de geheimzinnige stad in "Elrick the Necromancer" van Michael Moorcock. En nu maar afwachten wat het wordt. De nummers 0, 1 en 2 zouden al praktisch klaar zijn. Goed zo! ====================================================================== Presupporting Membership Eurocon II we hebben het vrij uitvoerig hierover gehad in INFO-SFAN nr 2. Inmiddels beschikken wij over meer en vollediger inlichtingen. Het inscriptiegeld van 250.- Fr is eigenlijk geen 'pre-supporting membership' maar wel het volledige lidmaatschap wat recht geeft op het blad en op de andere aktiviteiten van de groepering. Het is ook niet uitgesloten dat het lidmaatschap recht zal kunnen geven op een bepaalde vermindering van het inschrijvingsgeld voor EUROCON II. Gewone belangstellenden kunnen lid worden tegen 100.- Fr per jaar; zij hebben geen beslissingsrecht. En dan is er het eigenlijke 'pre-supporting membership' voornamelijk bedoeld voor buitenlanders; dit bedraagt 50.- fr en wordt min of meer beschouwd als een soort voorschot op het inschrijvingsgeld voor EUROCON II. Op dit ogenblik werden er reeds een tiental dergelijke 'memberships' genoteerd, van wie 3 Amerikanen. Ook Belgen kunnen echter inschrijven. Het kan vooral leuk zijn voor verzamelaars die er prijs op stellen van alle congressen een zo laag mogelijk inschrijvingsnummer te bezitten. Dit schijnt vooral in Amerika zeer gezocht te zijn. Waarom ook niet... Het is zeker niet gekker dan het verzamelen van postzegels. ===================================================================== WIJ DANKEN ALLE MENSEN DIE ONS HUN BESTE WENSEN TOESTUURDEN VOOR HET NIEUWE JAAR ! MOGEN AL DIE VERLANGENS WERKELIJK WORDEN. ===================================================================== Nationale Federatie van SF-clubs Op het ogenblik dat wij deze regels schrijven bestaan er een drietal SF-clubs in ons land, namelijk SFAN, SF '74 en CELIS (zie verder in dit nummer). Deze versnippering is wel aardig op zichzelf, maar is een ramp voor wat betreft de praktische organisatie van EUROCON II te Brussel. Op de een of andere manier moeten die krachten gebundeld worden teneinde ons land werkelijk te kunnen vertegenwoordigen op de internationale meetings waar over de plaats en datum van de Conventions wordt beslist. Onze ijdelheid zou natuurlijk gestreeld worden als alle bestaande en nog op te richten verenigingen zich aansloten bij SFAN; waarschijnlijk is dit echter onze wens voor werkelijkheid nemen. Daarom lijkt het ons praktischer te streven naar een soort overkoepelende nationale federatie van Belgische SF-verenigingen. Elke club zou op die manier zijn onafhankelijkheid kunnen bewaren en toch zou de federatie bepaalde activiteiten kunnen coĂśrdineren. Ik denk bijvoorbeeld aan congressen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, publicatie van bibliografieĂŤn en dergelijke. Schrijf uw mening eens naar het bestuur zodat wij daarnaar kunnen handelen. =====================================================================


FUGIT IRREPARABILE TEMPUS

Wilfried HENDRICKX

3

"Nog een" zei ik tot de kelner. Even later was Joseph terug met twee gekoelde glazen en een nieuwe fles die hij behoedzaam voor ons neerzette. "Je vergeet het ijs" zei ik koud, terwijl ik de glazen meer dan halfvol goot. De whisky begon zijn werk te doen. Hij brandde in mijn maag, maar mijn geest was nog helder en mijn reactiesnelheid stond op scherp. Daaraan dacht ik terwijl ik met een reflex het ijsemmertje opving dat de kelner ontglipte toen hij verbouwereerd naar de op die tijd reeds half lege fles staarde. "Je merkt wel dat ik geen soda hoef, Joseph." "Zeker niet, mijnheer." Joseph droop af en liet ons alleen. "Je praatte over Cynthie" zei de andere. "Cynthia ! Je zult me benijden als je haar leert kennen. Volmaakte lijn heeft ze. En ze speelt goed piano. Muziek verzacht de zeden, weet je." Ik nipte aan mijn glas en terwijl de vuurstroom naar beneden gleed wist ik dat ik haar voor altijd bij me zou willen. "En je vrouw?" vroeg de andere. "Ze heeft geld" zuchte ik. "En ze is aartsdom en lelijk. Daarmee is alles gezegd." Ik zag hoe zijn ogen over mijn honderdpond-pak gleden naar mijn OmegaSeamaster en mijn briljanten dasspeld. "Jij hoeft niet te klagen, beste." Ik mocht bĂŠst klagen. Ik wou dat ik het hem kon vertellen : haar gezeur over elke shilling, de ademtest die ik elke avond moest ondergaan, haar dagelijkse speurtocht naar 'bewijzen van ontrouw' in mijn vestzakken. Toen dacht ik terug aan de blonde, weelderige Cynthia. "Je zult me begrijpen als je Cyn gezien hebt" zei ik. De andere zweeg, maar ik zag zijn hand beven terwijl hij nog eens volschonk. "En die ongeneeslijke ziekte van je vrouw ? Dat moet je toch hoop geven ?" "Ik hoop al vijftien jaar" zei ik "Ze blijft in leven dank zij haar pillen." "Kanker ?"; hij was blijkbear geĂŻnteresseerd. "Het hart" zuchtte ik. Hij knikte. "Ik weet er alles van. Mits een beetje geluk kan ze er oud mee worden." "Mits een beetje ongeluk" verbeterde ik hem. De ander glimlachte begrijpend. "Neemt ze Cortisone ?" Er lag iets in zijn stem dat me op mijn hoede deed zijn. "Waarom ?" Ik was niet van plan me zomaar bloot te geven. "Je zou wel eens kunnen...Ik ken er wat van, weet je. Ik heb vroeger een heleboel gestudeerd. Scheikunde en natuurkunde. Vooral natuurkunde. Te veel natuurkunde." Hij zei het met nauwelijks verholen trots. Opeens kropen hoopvolle schokgolven vanuit mijn nek naar mijn voeten. "Ze neemt Thriocardiat" Ik slikte moeilijk en dronk mijn glas tot op de bodem. Nu boog hij zich naar me toe en fluisterde : "We zouden dat kunnen dubbel ioniseren en er dan de fibrillen uitvissen". Pas nu merkte ik zijn sluwe oogjes en zijn vettig pak. Een chanteur of een oplichter, dacht ik. Ik schold mezelf voor idioot omdat ik er zo maar op los had gepraat. Dat moest de whisky zijn. Met de slag was ik broodnuchter. "Ik denk dat ik maar naar huis ga" zei ik ten slotte. Maar hij scheen me niet te horen en ik kon zijn adem ruiken terwijl hij zijn mond bij mijn oor bracht : "Ik ken er wat van, ik, Asmodee Fibronius, de eerste man die in de tijd heeft gereisd."


De man moest gek zijn. Ik stond op en riep Joseph. Ik kon de afkeuring op zijn ge4 zicht merken terwijl hij me mijn hoed reikte. "De fibrillen" riep de andere nog, maar ik liep buiten zonder hem te groeten. Het was twee uur in de nacht. Drie jaar later zag ik hem terug. Ik meende juist een cheque te gaan innen bij de Lloyds omdat ik geen lopend geld bij me had. Daarna zou ik een stevige Black & White drinken in mijn dub op Old Brompton Avenue. Ik wilde langs hem heenlopen, maar hij greep brutaalweg mijn mouw. "Hoe gaat het met Mevrouw ?" Hij was duidelijk ouder geworden, maar zijn blik was dezelfde. "Goed, dank je" zei ik zonder hem aan te kijken en liep door. Hij bleef echter aan mijn jas hangen. "Laten we samen iets drinken" stelde hij voor "Ik ben je nog een drink schuldig. Je weet wel." De goede snit van zijn pak en de dure ring aan zijn vinger stemden nij milder. "De bank sluit om vier uur p.m. en ik moet nodig geld afhalen. Later misschien." Ik dacht hem kwijt te zijn, maar hij bleef aanklampen. "Laat de tijd voor wat hij is. Fugit irreparabile tempus !" En tot mijn grote verwondering stopte hij me een twintig-pondbiljet in de hand. Ik negeerde het geld, maar zijn Latijns citaat intrigeerde mij. Ik kon niet nalaten te replikeren: "Quausque tendem abutere patientia mea, carissime ?" Ik ken mezelf : intellectuele mooipraterij is mijn hoofdzonde. Enkele minuten later zaten we onherroepelijk samen achter een ijsgekoelde fles whisky, vol gratie geserveerd door Joseph. "Je bent er op vooruitgegaan" zei ik, terwijl hij me vuur aanbood uit zijn gouden Ronson. "Ik geef wel eens advies" glimlachte hij. "En de blonde Cynthia ?" "Even blond als onbereikbaar" zuchtte ik. "Je had mijn advies moeten opvolgen" zei hij spijtig. "Met je tijdmachine is het misschien nog niet te laat" plaagde ik hem. Toen keek hij me vlak in mijn ogen. "Jij zou mijn man kunnen zijn" zei hij zacht "Je man ? " "Ik en jij, wij zouden wel eens dikke vrienden kunnen worden !" "Ik begrijp je niet." "Geduld, beste. Je zult begrijpen. Maar eerst wil ik je iets laten zien. Hier vlakbij is mijn werkkamer. Laten we gaan." Ik protesteerde, maar hij riep Joseph en betaalde en hielp me in mijn jas. "Dit is een tijdmachine" zei hij plechtig. Hij toonde mij iets dat aarzelde tussen een rugzak en een ontmantelde radio. Ik wees op de draagbanden. "Om op je rug te binden" legde hij uit. "Op de rug ?" Aan zijn uitdrukking te zien moest dat een erg domme vraag zijn. "Terwijl je in de tijd reist draag je het toestel op je rug. Of op je buik voor mijn part. Dit zijn de transferentiespoelen en dit zijn gambiumkernen die het mogelijk maken het veld te kontroleren en de impulsen rechtlijnig af te vlakken." Ik begreep er geen iota van. "Je wilt een bewijs, hĂŠ." In zijn stem lag jarenlange miskenning en strijdlust. "Wel, je krijgt je bewijs." Hij nam een draagbare radio, stemde hem af op de nationale zender en kleefde hem samen met een mini-bandopnemer vast op de machine. Hij stemde de tijdschaal in op 30 juli 1983, precies om 17 uur. Ten slotte drukte hij de opnametoets van de recorder in.


Een groene vlam spoot uit het toestel toen hij de tijdsscha5 kelaar overhaalde. Ik kon mijn ogen niet geloven : de radio verdween, loste op in het niets. Ik taste op de plaats waar hij vastgeplakt was, maar ik voelde alleen lucht. Een kwartier later luisterden wij samen naar het nieuws van drie jaar in de toekomst. "Koning Charles is uitgegleden in zijn badkamer en is deze namiddag aan de gevolgen van de val overleden." Toen viel de recorder stil. "De koningin zal troonsafstand hebben gedaan" zei de andere doodernstig. Enkele weken later stond ik in mijn eigen slaapkamer met de tijdmachine op mijn rug. Mijn vrouw sliep rustig. Ik stelde de tijdschaal in op zes maand en ademde diep. De schok was verschrikkellijk. Nu begreep ik waarom hij het experiment niet zelf had uitgevoerd. Gedurende één enkel ondeelbaar ogenblik ervaarde ik de niet te vergelijken sensatie van tijdeloosheid. Dan stond ik terug op mijn vertrekplaats. Alleen de tijd was zes maand opgeschoven. Heel langzaam haalde ik het pistool uit mijn vestzakje en richtte op de slapende gestalte. Nog terwijl ik de trekker overhaalde zwaaide de deur open. Het licht floepte aan. "Niet schieten" riep een mannenstem. Maar zoals ik reeds eerder opmerkte : mijn reflexen laten me nooit in de steek. Nog voor ik de man herkennen kon lag hij voorover met een kogel tussen zijn ogen. Vliegensvlug stelde ik de tijdschaal in op 'heden' en duikelde weg in de afgrond der tijdeloosheid. Ik had twee mensen vermoord. Cynthia zou voor mij zijn. En op de nacht van de moord zou ik voor een sluitend alibi zorgen. Ik kon bijvoorbeeld naar het politiebal gaan. "Je herinnert je dus nog altijd niets ?" vroeg de andere bezorgd toen ik veertien dagen later nogmaals op bezoek was. "Geen snars" zei ik en het was de waarheid. "Had je misschien te veel whisky op ?" probeerde hij nog. "Je tante ! Geen whisky meer voor mij. Ik ga een nieuw leven beginnen met Cynthia." "Nog zes maand geduld, beste." "Nog vijf-en-een-halve naand" verbeterde ik hem. Maar hij sloeg geen acht op wat ik zei en sprak half tot zichzelf : "Het is in feite logisch. Je éne 'Ik' heeft zich gedurende die periode in twee verschillende ruimte-tijdcontinua gedissociëerd. En het is pas als je achtergebleven 'Ik' de toekomst heeft bijgebeend dat het gat in je geheugen zal dichtslaan". "Liever Cynthia dan Continua" zei ik en liep de deur uit. Toen mijn vrouw veertien dagen later stierf aan hartaderbreuk begon ik aan de doeltreffendheid van de tijdmachine te twijfelen. Ik wilde de andere hierover raadplegen, maar hoe ik ook zocht : ik kon zijn werkkamer niet meer vinden. De plaats waar zijn huis moest staan was braakliggende bouwgrond geworden. Ik informeerde bij Joseph, maar die herinnerde zich niets. Ik raakte er stilaan van overtuigd dat alles een waanzinnige whiskydroom geweest was. Vijf maand later maakte ik Lady Cynthia Chremoren tot mijn wettige echtgenote. Ik was de hele geschiedenis vergeten. Ik had er prijs op gesteld het huwelijksfeest tot de laatste man mee te vieren en het was pas laat in de nacht dat ik mijn kersverse bruid binnenleidde in mijn slaapkamer. Hoe snakte ik naar dit ogenblik van stille triomf ! Cynthia had zich vliegensvlug uitgekleed en was als een kat onder de dekens gekropen. Ze had het licht uitgedraaid en toen ik haar wilde grijpen had ze de spanning opgevoerd door me om een glas water te vragen. In de badkamer had ik geen glas gevonden en ik was helemaal tot beneden gegaan. Op mijn tippen sloop ik terug naar boven, het


glas behoedzaam tegen mijn hart gedrukt. Ik opende de deur. 6 Ik draaide het licht weer aan. Toen zag ik mezelf staan, over het bed van Cynthia gebogen, een pistool schietensgereed. In een flits begreep ik alles. "Niet schieten !" riep ik nog. Leuven, 15-17 mei 1970 ================================================================== REGLEMENT WEDSTRIJD VOOR SCIENCE-FICTION LUISTERSPELEN ================================================================== Zoals reeds in vorig nummer gemeld richt de Belgische Radio en Televisie (Nederlandse Uitzendingen) en de Nederlandse Omroepstichting een gemeenschappelijke wedstrijd in voor het schrijven van een nederlandstalig science fiction luisterspel voor de radio. Hieronder volgt het reglement dat de mededingers moeten volgen. - De mededingende auteurs moeten van Nederlandse of Belgische nationaliteit zijn. - De verhalen mogen niet in een streektaal geschreven zijn. - De teksten mogen niet in druk verschenen, noch door een radioomroep uitgezonden zijn. Zij mogen ook geen vertalingen of bewerkingen van bestaande verhalen zijn, of bewerkingen van romans, toneel-, luister-, of televisiespelen. - Duur : maximum 20 minuten. - De verhalen, voorzien van een schuilnaam of motto, en getypt in vier exemplaren, dienen te worden geadresseerd aan de Nederlandse Omroepstichting, ter attentie van B. van der Zouw, Postbus 10 te Hilversum. - Uiterste datum van inzending: 30 juni 1971. - Onder een afzonderlijke en gesloten omslag, waarop de schuilnaam of het motto herhaald wordt, maakt de mededingende auteur zijn naam en adres bekend. - Iedere auteur mag maar één verhaal inzenden. - Prijzen: 1ste prijs: 15.000.- Fr; 2de prijs: 12.500.- Fr; 3de prijs 10.000.- Fr of de overeenkomende bedragen in Nederlandse munt. - Bij de uitzending en bij elke wederuitzending betaalt de Omroep in België en Nederland daarenboven aan de auteurs het gebruikelijke uitzendrecht. - De uitspraak van de jury zal bekendgemaakt worden vóór 1 oktober 1971. Aan de prijzen te zien is het dus wel de moeite om aan deze wedstrijd deel te nemen !!! (n.v.d.r.) ================================================================== Michel Féron beschuldigt ... mij van voortvarendheid omdat ik geschreven heb dat hij één van de kopstukken was die het heerlijke, maar knotsgekke idee kregen om een Europese Conventie in Brussel te organiseren. In een leuke brief bezweert hij mij u allen kond te maken dat hij NOOIT, maar dan ook nooit ofte nimmer bij die fameuze beslissing betrokken is geweest. Zijn eerste reaktie was er een van ongeloof, daarna nam hij de rotsvaste beslissing om in geen geval lid te worden van het organisatiecomité. Maar ja, terug uit Heidelberg zat er voor hem niets anders op dan toch maar mee te doen (en hij doet dat graagn.v.d.r.) omdat hij praktisch de enige Belgische SF-fan is met voldoende internationale contacten om het idee praktisch leafbaar te maken. Waarvan akte. Tranen wellen ons uit de ogen bij zoveel grootmoedigheid; dank, o dank, Michel Féron, eeuwig zullen de SF-Fans u in alle toonaarden bezingen ! Simon Joukes. ==================================================================


SCIENCE FICTION EN DE B.R.T.

Willy MAGIELS

7

Nadat men op onze nationale TV-zender jarenlang alles ontweken heeft dat ook maar in de verte iets te maken had met het verschijnsel Science Fiction of fantastiek, begint er de laatste tijd van die kant toch enig licht te dagen. Gedurende bijna twintig jaar dat de TV in ons land bestaat, werden er slechts een vijftal interessante prenten uit ons genre vertoond, nl. "Riders to the stars" Van Richard Carlson; "Metropolis" van Fritz Lang; "On the Beach" van Stanley Kramer; "The 5.000 Fingers of DR. T" van Roy Rowland en "King-Kong" van Schoedsack en Cooper. Hier en daar was er dan nog een sporadisch feuilleton als "Twilight Zone", "The Invisible Man", "Ruimteschip Orion", "Voyage to the Bottom of the Sea" en heel eventjes "Batman" (dat om onbegrijpelijke redenen met een politiek geurtje van het scherm verdwijnen moest) en de balans is opgemaakt. Maar toen kwam er plots kentering en bleek dat op de B.R.T. toch nog iets kon gebeuren, zij het voorlopig meer op feuilletongebied. In series als "The Men from U.N.C.L.E." en "Mission Impossible" kwam reeds SF Ă court terme ter sprake en toen pakte men uit met "The Invaders" dat de eigenlijke start betekende. Hoewel het geen hoogvlieger was en duidelijk vervaardigd op het patroon van "The Fugitive" maakte het toch de publieke belangstelling wakker en dit was waarschijnlijk de reden om op de ingeslagen weg verder te gaan, al had men intussen prachtreeksen als "The Prisoner" en "The Avengers" laten gaan. Deze reeksen werden in BelgiĂŤ dan in een verschrikkelijk vermoorde frans gedoubleerde versie op de R.T.B. gepresenteerd. De zomerserie van dit jaar stond al op een veel hoger peil dan "The Invaders". De Britse Hammer-serie "Journey to the Unknown", geproduceerd door Anthony Hinds, is een anthologie van het innerlijke van de geest. Met 17 films werd de terreur van de moderne tijd zowat geheel ontleed. Monsters, weerwolven, zombies, vampiers en de andere ongure personages werden totaal uit de reeks verbannen en in de plaats kwamen komputers, medische behandelingen, telepathische eigenschappen en mutaties. Films als "Somewhere in a Crowd" van Alan Gibson, "Stranger in the Family" van Norman Lloyd, "The Indian Spirit Guide" van Roy Ward Baker, "The Beckoning Fair One" van Don Chaffey, "Matakitas is Coming" van Michael Lindsay-Hogg, "Paper Dolls" van James Hill of "Poor Butterfly" van Alan Gibson op griezelgebied en "Jane Brown's Body" nogmaals van Alan Gibson of "The Madison Equation" van Rex Firkin op SF-gebied zouden zeker niet misstaan in de bioskoop. Deze bloemlezing bestaat uit verhalen van grote schrijvers als Richard Matheson ("Girl of my Dreams" van Peter Sasdy), Oliver Onions ("The Beckoning Fair One"), John Collier (wiens "Special Delivery" omgedoopt werd tot "Eve" gerealiseerd door Robert Stevens), Robert Bloch ("The Indian Spirit Guide"), Anthony Skene ("Jane Brown's Body"), L.P.Hartley ("The Killing Bottle"), Stanley Miller ("Do Me a Favour" van Gerry O'Hara), Alfred Shaughnessy ("The Last Visitor" van Don Chaffey), Michael J. Bird ("The Madison Equation"), Robert Heverley ("Matakitas Is Coming), Charles Beaumont ("Miss Belle" van Robert Stevens), John Gould ("The New People" van Peter Sasdy), Brian Aldiss ("One on a Desert Island" van Noel Howard), L.P.Davies ("Paper Dolis" cfr. 'Papieren Poppen' uitg. Het Spectrum in de Prisma-reeks), William Abney ("Poor Butterfly"), Ray Bradbury ("Somewhere in a Crowd" naar zijn verhaal "The Crowd") en David Campton ("Stranger in the Family"). Het is een feit dat er in de serie verschillende laagtepunten voorkomen, maar dat is wel te vergeven, aangezien een TV-serie met heel weinig geld en op een bijzonder korte tijd gemaakt dient te worden en het gemiddelde peil van "Journey to the Unknown" is toch wel ver boven de middelmaat. Samen met "Twilight Zone" (naar verhalen van Rod Serling) is "Journey to the Unknown" de beste reeks die ooit door de B.R.T. werd uitgezonden. Eveneens uit de Britse studios komt de serie van Gerry en Sylvia Anderson "U.F.O.". Deze reeks speelt af in het jaar 1980 en toont ons de aktiviteiten van de geheime SHADO-organisatie, die er voor in-


staat de aarde te vrijwaren van de invasie die onbekende 'a8 liens' uitvoeren met hun vliegende schotels. Aan het hoofd van deze organisatie staat Commandant Straker (Ed Bishop) en zijn assistenten zijn Kolonel Greedman (George Sewell) en Kolonel Foster (Michael Billington). Als cover voor de buitenwereld gebruiken ze een filmstudio. Evenals de vorige werken van de Andersons (de marionottenreeksen "Thunderbirds", "Captain Scarlet" en "Stingray" en de akteursreeks "The Campions") is ook dit feuilleton weer uiterst interessant en zal zeker in de smaak vallen van de SF-liefhebbers. Van deze producers wachten we in België nog steeds op hun eerste speelfilm met acteurs "Journey to the Far Side of the Sun" welke in 1969 door David Lane gerealiseerd werd en die reeds verschillende maanden verwacht wordt in de Scheldestad. Het seizoen 1971 startte met nog een nieuwe Britse reeks "Catweazle", een figuur gecreëerd door Richard Carpenter en gerealiseerd in de regie Van Quentin Lawrence. Hierin worden ons de belevenissen verteld van een middeleeuwse tovenaar, die zijn vak niet al te best onder de knie heeft en die door het uitspreken van een verkeerde toverspreuk de eerste tijdreiziger wordt. Hij komt 900 jaar later in onze eeuw terecht en vindt daar niets anders dan toverij die zijn fantasie ver te boven gaat. De prachtige mimiek van Geoffrey Bayldon maakt van deze figuur een onvergetelijke, sprankelende uitbeelding. De tekenfilmserie "Dr. Doolittle" houdt eveneens grote beloften in. De bekende geschiedenis van de dokter die met dieren leert converseren werd te boek gesteld door Hugh J. Lofting tijdens de 1ste wereldoorlog en getekend door David H. DePatie en Fritz Freleng. In de 13 delen van deze reeks wordt Doolittle achternagezeten door de piraten van D.O.P.I. (afkortingen zijn in de mode), die zijn geheim wensen te ontfutselen ten einde met de hulp van de dieren de wereld te kunnen veroveren. De half-realistische uittekening van de figuren staat op een veel hoger peil dan wat de Disneystudios brengen. Een nieuw Amerikaans feuilleton is "The Immortal" naar de roman van James Gunn. Over de piloot film van deze 12-delige reeks werd reeds door S.F. Rot uitgewijd in ons vorige uitgave en we hebben er niets aan toe te voegen. Tenslotte wordt nog aangekondigd dat op een latere datum een nieuwe reeks zal worden uitgezonden van de serie van het duo Hanna en Barbera, "The Jetsons", waarvan we reeds enkele jaren geleden een aantal afleveringen te zien kregen. Op het ogenblik is men op het gebied van de speelfilm nog niet zo ver gevorderd. Op 27/10/70 werd Wolf Rilla's "The Village of the Damned" op het scherm gebracht en op 2/1/71 zond de BRT voor een tweede maal de Spaanse film "Los invasores del Espacio" van Guillermo Ziener uit. Laten we hopen dat de vertoning van deze films de start zal betekenen van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin niet alleen het SFfeuilleton aan bod komt, maar waarin ook aandacht geschonken zal worden aan de SF-film en deze een vaste plaats op het scherm zal innemen. Eén troost hebben we alvast : op de BRT is heel wat meer SF te zien dan op de NOS of de RTB, maar er is nog een hele achterstand in te halen eer er kan worden gewedijverd met de Duitse of Franse televisie. ==================================================================== CELIS ==================================================================== Een twintigtal verwoede SF-fans uit het Luikse hebben samen een club gesticht. Deze vereniging, CELIS genaamd, heeft al een tweetal leuke fanzines uitgegeven. Belangstellenden kunnen schrijven naar : Alain Le Bussy, 40, Route de Méry, 4050 Esneux. Misschien wordt dit nog wel een leuke Waalse tegenhanger van SFAN… ====================================================================


HET WIEROOKVAT: FRANK-IVO VAN DAMME

9

Het nummer dat u nu in de handen hebt heeft een kaft (uiteraard !). Deze kaft werd gedrukt door ons lid FRANK-IVO VAN DAMME, graficus te Ekeren bij Antwerpen. Niet alleen heeft hij ons embleem ontworpen en er een cliché van gemaakt, maar bovendien was hij zo vriendelijk het embleem op groot formaat in lino uit te snijden en zo af te drukken zodat de omslagpagina van ons blad voortaan een degelijk figuur slaat. Verder hebt u allemaal de nieuwjaarskaart van SFAN ontvangen. Ik mag u hier wel verklappen dat het een originele houtsnede van Frank-Ivo Van Damme is, en als zodanig zorgvuldig door iedereen moet worden bewaard. Die houtsnede heeft Frank-Ivo volledig gratis gemaakt (enorm aantal onbetaalde werkuren) en dan ook nog volledig gratis afgedrukt (twee keer door de machine, één keer voor het beeld en één keer voor de tekst). En dat is nog niet alles, want Frank-Ivo bereidt ook onze briefhoofden voor en onze lidkaarten. Ook schreef hij ons nog dat hij zich verder ten dienste wil stellen van SFAN voor illustratie en design ! Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het wierookvat van deze maand kwistig voor hem wordt gezwaaid. Hij zijn u heel veel dank verschuldigd, Frank. Wij zullen er verder niet veel woorden aan verspillen maar de standing van onze vereniging is op dit ogenblik voor een flink deel jouw persoonlijk werk. We kunnen alleen maar hopen dat het in de toekomst zo door moge gaan. Nogmaals dank... Belangstellende lezers die graag over een aangepaste ex-libris voor hun SF- en andere boeken zouden wensen te beschikken kunnen steeds bij Frank-Ivo terecht, mits vergoeding voor het geleverde werk, natuurlijk. Zijn adres is : Lucaslaan 22, Ekeren. ===================================================================== KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN KORTE =======================B=E=T=W=E=T=E=R============================== EUROPA SF AWARDS ---------------—Het voorlopige reglement van deze Europese Hugo's verscheen in INFOSFAN nr 2. Wij benadrukken nogmaals dat het om voorlopige reglementen gaat die nog goedgekeurd moeten worden. Er zijn dus beslist nog veranderingen op til voor wat betreft 1974. Dit zal dan na Triëst gebeuren. Voorlopig is er weer een kink in de kabel gekomen. Eerst was voorzien dat elk land zijn kandidaat of kandidaten zou aanduiden die in aanmerking komen voor de prijzen. Nu zou men min of meer van plan zijn de kandidaten in te delen per taalgroep, wat ongetwijfeld voor gevolg zou hebben dat er geen Belgische kandidaat kan worden voorgesteld. Aan de andere kant hebben wij in Vlaanderen met Gust Van Brussel, Paul Van Herck, Hugo Raes, Eddy Bertin enzovoort, genoeg klinkende namen die het op kunnen nemen tegen gelijk welke SFschrijver in Nederland. En dan hebben we het nog niet over onze striptekenaars, grafici, schilders en dergelijke. Dus, waarom zouden wij ons voorlopig zorgen maken : Vlaanderen staat er niet al te slecht voor al doen we beslist ook niet mee aan grootheidswaanzin. Wat betreft de toekenning van die prijzen weet u dat Michel Féron eigenlijk het absolute recht heeft om de kandidaten alleen aan te duiden. Zelf vertelde hij ons dat hij er niet aan dacht om aan zo'n hachelijke onderneming te beginnen. Hijzelf is er voorstander van, een nationale vereniging stichten voor het aanduiden van de kandidaten (een soort federatie zoals wij ook voorstellen elders in dit nummer). Mocht die vereniging er nog niet zijn op het ogenblik dat de kandidaten moeten worden voorgesteld, dan ziet hij geen andere mogelijkheid dan dat elke lokale dub de kandidaten aanduidt. Dit lijkt ons persoonlijk een onmogelijke zaak en daarom menen wij dat een federatie van verenigingen noodzakelijk is. =====================================================================


VOOR U GEZIEN

Caleb WILLIAMS

10

THE PRIVATE LIFE OF SHERLOCK HOLMES (Het private leven van Sherlock Holmes) - Engeland 1970 - Regie : Billy Wilder - Sc: Billy Wilder, I.A.L.Diamond, naar figuren gecreëerd door Arthur Conan Doyle - Camera: Christopher Challis - Muziek : Miklos Rosza - Montage: Ernest Walter Produktie : Billy Wilder for Mirisch - Vert.: Robert Stephens (Sherlock Holmes), Colin Blakely (Dr.Watson), Christopher Lee (Mycroft Holmes), Génèviève Page (Gabrielle Valladon), Irene Handl (Mrs.Hudson), Stanley Holloway (1st Gravedigger), Clive Revill (Royazhin), Tamara Toumanova (Petrova), Catherine Lacey (Old woman with canaries), Peter Maddern (Von Tirpitz), Mollie Maureen (Queen Victoria), Michael Balfour (Cabby), James Copeland (Guide), Michael Elwyn (Cassidy). Reeds in 1963 kondigde Billy Wilder het project aan dat "The Private Life of Sherlock Holmes heette. Een jaar later liet hij het plan varen wegens de James Bond-rage, die, naar hij beweerde, van de amateurdetective uit de Bakerstreet een onhandig en onbelangrijk kereltje maakte. In 1967 neemt hij het project echter weer op en kondigt het opnemen aan voor 1968. Dit wordt uitgesteld, daar Richard Attenburough, die voorzien was om de rol van Dr.Watson op zich te nemen, laat weten dat hij wegens andere op stapel staande producties niet kan deelnemen aan de realisatie. Er wordt een plaatsvervanger gezocht en de keus valt uiteindelijk op Colin Blakely en in 1970 kan met het opnemen worden gestart. Deze korte historiek maakt het duidelijk dat Billy Wilder de spanning in de filmwereld zeer hoog had doen oplaaien en dat men met zeer hoge verwachtingen het resultaat tegemoet zag. Nu wij dit resultaat gezien hebben kunnen we gerust zeggen dat onze verwachtingen nog overtroffen werden. Wilder heeft op de gegevens van Doyle voortgeborduurd en ontdoet Holmes van al zijn legendarische aspecten. Zo krijgen we de openingsdialoog waarin Holmes Watson verwijt zijn opdrachten steeds veel te romantisch voor te stellen; dat hij door het image dat zijn vriend van hem maakte verplicht is zich steeds in dezelfde plunje te steken en dat zijn 'eeuwigmooie' vioolspel slechts kattegejank is, dat hij uit verveling uit zijn viool strijkt. Deze verveling brengt hem zelfs aan de verdovende middelen. In een zeer knappe scene suggereert Wilder zelfs een verhouding tussen Holmes en Watson, twee vrijgezellen die al jaren samenwonen. Het is een bewijs van vakmanschap dat deze scene allesbehalve vulgair of goedkoop sensationeel aandoet. Het verhaal ontleden zou een misdaad betekenen tegenover de liefhebber die van plan is om de film zelf te gaan bekijken. De geschiedenis is té knap in elkaar gezet om haar te gaan verklappen en op deze wijze uw plezier te ontnemen om het zelf te ontdekken. Wel kunnen we zeggen dat het hier gaat om het enige fiasco uit de carrière van 's werelds grootste detectief. Hij wordt tot zijn schande schaakmat gezet door een vrouw en zijn eigen broer, Mycroft, zodat Watson besluit om deze zaak niet op papier te zetten en haar dus onbekend te laten blijven voor de wereld. Wilder heeft het scenario voor een zo ruim mogelijk publiek geschikt gemaakt. Het is tegelijkertijd een SF-film, een griezelfilm, een spionagefilm, een thriller en een film boordevol sprankelende dialogen die barsten van typische Engelse humor. Hij heeft in Robert Stephens en Colin Blakely twee uitstekende typen gevonden om de hoofdpersonages uit te beelden. Ze lijken zó uit een verhaal van Conan Doyle weggelopen te zijn. Christopher Lee is opmerkelijk sterk in zijn uitbeelding van de mysterieuze broer van Sherlock, Mycroft Holmes. Ook Geneviève Page levert een uitstekende prestatie als Belgische vrouw op zoek naar haar echtgenoot. Wilder is erin geslaagd de sfeer van Doyle's verhalen te verkrijgen en dit is veel meer dan gezegd kan worden van de gebroeders Ford, beter bekend als Ellery Queen, met hun filmversie van een onbestaand Holmes-verhaal "A Study in Terror" (1965) gerealiseord door James Hill, en waarin ze Holmes inzetten tegen Jack The Ripper. Het werk van Wil-


der laat een veel sterkere indruk na en valt niet, zoals voornoemde film , uiteen in een reeks climaxen. ----------------------------------------------------------

11

LE VIOL DU VAMPIRE (De verkrachting van de vampiers) - Frankrijk 1967Regie : Jean Rollin - Sc: Jean Rollin - Camera : Guy Leblond, Antoine Harispe - Muziek : Yvon Gerault - Montage : Jean Denis Bonan - Prod: Sam Selsky (Les Films ABC) - Verd: Eddie De Jong - Vert: Solange Pradel, Bernard Letrou, Catherine Deville, Ursula Pauly, Nicole Romain, Louise Horner, Don Burhans, Yolande Lederc, Mei-Chin. In zijn eerste prent toont de jonge Franse cineast Jean Rollin ons vampiers in het hartje van het hedendaags Parijs. Zijn film begint twee eeuwen geleden op het ogenblik dat vier vampier-zusters onschadelijk gemaakt worden. Blijkbaar hebben de toenmalige 'vampire-killers' hun werk niet goed uitgevoerd, want de vier zusters overleven hun vernietiging. Dit ontdekken drie toeristen, twee mannen en een meisje, wanneer ze in een oud kasteel arriveren en daar het viertal aantreffen. Eén van hen gelooft niet in de verhaaltjes die rond de meisjes verteld worden en probeert de vier zusters ervan te overtuigen dat ze normaal zijn en dat hun vampier-zijn enkel een psychose is, maar zijn pogingen eindigen met een beet in zijn halsslagader. Ook het meisje wordt het slachtoffer van de bloedzuigers. Zo komen beiden in contact met de 'Koningin der Vampiers', die hen moet inwijden in hun nieuwe staat, maar de overblijvende jongeman zal hier een stokje voorsteken door het akelige gezelschap uit te moorden. Hij laat hen allen vergiftigd bloed drinken... Deze synopsis is eigenlijk meer een interpretatie van het originele scenario, want op de film is het bijna onverstaanbaar. Er wordt van de hak op de tak gesprongen, zodat men al gauw de draad kwijt raakt. Daarbij komt dan nog dat zowat elk personage een keer of drie sterft zonder dood te zijn (als je nog kunt volgen). De dialogen zijn gewild pretentieus en de toeschouwer geeft het na een kwartiertje film op om nog naar al het gebazel te luisteren. Het is duidelijk dat Rollin nog niet genoeg ervaring had om een langspeelfilm tot een goed einde te brengen. Bepaalde fragmenten zijn anders van een zeer hoog gehalte en die zorgen ervoor dat de beoogde sfeer toch verkregen wordt. Mits hard werken zal Rollin er wel in slagen eens een groot cineast van de fantastiek te worden. Alhoewel de film thematisch niet helemaal geslaagd is, stylistisch is er niet veel op aan te merken. De stijl waarin hij het scenario gevisualiseerd heeft is sterk beïnvloed door het surrealisme van een Alain Resnais en een Luis Bunuel. Zo is bijvoorbeeld de plaatssituering praktisch onmogelijk. Het éne plan speelt zich af in een typisch Frans dorpje, maar het volgende shot is op een strand gesitueerd, terwijl in de scene daarop op de achtergrond duidelijk de Obelisk en het drukke verkeer van het moderne Parijs te zien is, hoewel het kasteel steeds het middelpunt van de handeling blijft. Hierbij dienen we dan nog het sterven en opnieuw opstaan van de personages te voegen en dat het geheel dan toch nog redelijk logisch blijft is ten volle een bewijs dat Rollin zich met succes aan het zeer moeilijke genre, dat het surrealisme is, gewaagd heeft. Al met al is het een originele griezelfilm geworden, niet helemaal op hetzelfde peil, maar met genoeg beloftes om de naam van Jean Rollin in het oog te houden. -------------------------------------------------------------———LOS INVASORES DEL ESPACIO (De invasie der ruimtebewoners) - Spanje 1966 - Regie : Guillermo Ziener - Vert: José Prada, Juan Moreno, Antonio Carlos Tana. Een invasie van Martianen op aarde. De tijd wordt stilgezet en de gehele bevolking wordt bedwelmd. Enkel twee kinderen, die astronautje speelden en op dat ogenblik rondliepen in een ruimtepak, ontsnappen aan de massale bedwelming en observeren de landing der ruim-


tebewoners. Als de invallers uiteindel1jk hun opzoekingen staken en de aarde verlaten, ontwaakt iedereen en het relaas van de kinderen afgedaan met een glimlach als ontsproten uit hun rijke fantasie.

12

Eén der zeldzame SF-films die ons bereiken uit de Spaanse filmstudios. Hij werd niet onaardig in elkaar geflanst, misschien wel wat naïef, maar uiteindelijk is de prent in de eerste plaats dan ook bestemd om een jeugdig publiek te bereiken. De film is zodanig bewerkt dat de jongeren erdoor geboeid worden, terwijl de ouderen, zelfs zij die geen SF gewend zijn, het toch geïnteresseerd volgen, wat zeker ongewoon is voor een jeugdfilm. Zo mag men er ons meer presenteren. =================================================================== FILMS IN DE MAAK =================================================================== André Cayatte treft voorbereidingen voor het filmen van "LA NUIT DES TEMPS", naar de pas verschenen roman van de Franse SF-auteur Barjavel. Het gaat hier om een liefdesgeschiedenis die zich ongeveer 9000 jaar vóór Christus afspeelt. Het oorspronkelijke idee zou van Cayatte zelf afkomstig zijn, die van plan is om volledig met amateurs te werken. De opnamen zouden uitsluitend in Indonesië geschieden, met behulp van vervormde lenzen. Waarom mag Joost weten. We vragen ons af of met Indonesië in feite niet West-Nieuw-Guinea (Irian Bharat) wordt bedoeld, in verband met de daar 'wonende' Papoea's. Als dit het geval is dan vergist onze vriend Cayatte zich aangezien de primitieve Papoeastammen in feite regressief zijn ten opzichte van de vroegere bevolking. 't Zal ons overigens een zorg wezen, als de film maar goed is !!! xxxxxxx De verfilming van de beroemde legende "De rattenvanger van Hameln" begint over enkele weken met behulp van ongeveer vijftigduizend ratten (in rubber, dames !) en zanger Donovan als lustige fluiter. Andrew Birkin, broer van de ten onrechte beroemde Jane Birkin, pleegde het scenario. We zijn wel benieuwd... =================================================================== VERWACHT TE ANTWERPEN EN TE BRUSSEL Zowel te Antwerpen (in ciné Quellin) als te Brussel (in ciné Etoile) verwacht men de film "SCREAM AND SCREAM AGAIN' van Gordon Hessler, met in de hoofdrollen niemand minder dan het trio Christopher Lee, Vincent Price en Peter Cushing. Na de recente première te Parijs werd de film zeer wisselvallig becritiseerd. Voor de énen betreft het hier een onbetwistbaar meesterwerk voor de anderen is het een rotfilm. Al wat wij er aan kunnen toevoegen voor het ogenblik is dat deze film juist de hoofdprijs miste op het SF-filmfestival te Triëst in juli van dit jaar. =================================================================== WAAR BEN JE GEBLEVEN ? Sprekende van Triëst vragen wij ons af waar de 1e prijs van dit festival gebleven is. "THE GLADIATORS" van Peter Watkins, realisator van prachtfilms als "The War Game" en "Previlege", heeft deze film nu bijna twee jaar geleden verwezenlijkt. In mei 1970 ging de film in première te Parijs. In België wacht men in februari 1971 nog steeds op de release van deze sociaal getinte SF-film, welke op internationaal niveau een goede pers kreeg. =================================================================== NOG VERWACHT TE ANTWERPEN Reeds maanden verwacht men in ciné Quellin de film "JOURNEY TO THE FAR SIDE OF THE SUN" van David Lane. Nu is daar nog "SCREAM AND SCREAM AGAIN" (zie hoger) bijgekomen en "TASTE THE BLOOD OF DRACULA" van Peter Sasdy. Veel te verwachten zegt u ? Laat me niet lachen. (Geschreven toen de laatste film met rotjong Heintje de 10e week inging) =====================================================================


THE VINTAGE YEARS OF HORROR AND SF-FILMS

Caleb WILLIAMS

13

DEAD OF NIGHT (In het holst van de nacht) - Engeland 1945 - Regie : Alberto Cavalcanti (3+6), Charles Crichton (5), Basil Dearden (1+2), Robert Hammer (4) - Sc: John V.Baines, Angus MacPhail, T.E.B.Clarke naar verhalen van John V.Baines (4+6), E.F.Benson (1+2), Angus Mac Phail (3), H.G.Wells (5) - Camera : Jack Parker, H.Julius - Muziek: Georges Auric - Montage : Charles Hassey - Prod: Michael Balcon for Ealing Studios - Verd: Rank - Vert: Mervyn Johns, Roland Culver, Googie Withers, Michael Redgrave, Frederick Valk, Anthony Baird, Sally Ann Howes, Basil Radford, Robert Wynham, Hartley Power, Judy Kelly, Miles Malleson, Ralph Michael, Naunton Wayne, Michael Alden, Mary Merrall. Verhalen: 1. "Linking story" - 2. "Hearse Driver" - 3."Christmas Party" - 4.Haunted Mirror" - 5. "Golfing Story" - 6."Ventriloquist's Dream". "Dead of Night" is zo ongeveer de eerste Britse filmuitstap geweest op het pad van de fantastische film. Het is verwonderlijk dat dit pionierswerk geleverd werd door de Ealing-Studios, welke vooral bekend staan voor hun schitterende comedies. Alberto Cavalcanti, de bekende avant-garde cineast van o.a. "La jalousie de BarbouillĂŠ" (1924), "En Rade" (1928), "We Live in Two Worlds" (1937), "Nicholas Nickelby" (1946), "They Made Me a Fugitive" (1947), e.v.a., verzamelde om zich heen drie van zijn leerlingen, nl. Basil Dearden, Charles Crichton en Robert Hammer. In een briljante samenwerking leverden ze een film af, bestaande uit vijf verhalen plus een bindverhaal. Het is onmogelijk te zeggen waar het werk van de een begint en dat van de ander eindigt, wat zeker geen nadeel kan genoemd worden, daar het de eenheid van het geheel slechts ten goede kan komen. Een man komt aan op 'Pilgrim's Cottage' om hier plannen te maken voor verbouwingswerken. Het blijkt echter dat deze man, Mr.Craig, zowel het huis als de aanwezigen herkent uit zijn dromen. Hij verklaart de zes verraste personen dat zijn dromen, waarin zij voorkomen, steeds eindigen in nachtmerries. De aanwezige psychiater, Dr. Van Straaten, staat heel sceptisch tegenover E.S.P. en kan onmogelijk in het bovennatuurlijke geloven. Dan beginnen de andere personen te vertellen. Het blijkt dat ze allen op de een of andere wijze kontakt hebben gehad met het ongewone. De vertellingen vormen de verschillende sketches van de film. De autorenner vertelt van een 'bovennatuurlijke' verschijning van een lijkenwagen,die zijn leven redde. Het jonge meisje vertelt over een ontmoeting die ze gehad heeft, op een kerstfeestje, met een jongen welke een eeuw geleden door zijn zuster vermoord werd. De gehuwde vrouw brengt de geschiedenis van een zeer speciale spiegel die ze eens aan haar man geschonken heeft. De spiegel had de onhebbelijke gewoonte een andere kamer te reflecteren dan deze waarin hij hing. De man komt in de greep van de spiegel en wil, evenals de vorige eigenaar ervan, zijn vrouw uit jaloersheid doden. Zij kan de spiegel breken voor het te laat is. De golfspeler vertelt de komische geschiedenis van twee van zijn vrienden, die een partij golf speelden met als inzet de hand van een meisje, dat op beiden verliefd was en niet tot een besluit kon komen. De eerste speelt vals en wint, waarna de andere in de vijver springt en verdrinkt; maar na zijn dood zorgt hij ervoor dat de winnaar geen golf meer kan spelen, daar hij hem steeds komt sarren. Ze komen tot een overeenkomst : als de ene het meisje opgeeft zal de andere verdwijnen, maar tot beider verbazing is hij de formule vergeten om weer in de hemel opgenomen te worden. Beiden doen ze hun best om de formule weder samen te stellen totdat uiteindelijk de verkeerde verdwijnt. Tot slot brengt de psychiater zelf het verhaal van een buikspreker die een moord pleegt doordat hij zich volledig vereenzelvigt met zijn pop.


Het eindigt met een sterke climax als de buikspreker in de ge- 14 vangeniscel zijn pop aanvalt en vernietigt. Het laatste shot toont ons de buikspreker in een bed in het ziekenhuis. Hij spreekt met de stem van zijn pop. Dit laatste verhaal is het sterkste uit de hele film en is veel schrikwekkender van sfeer dan de gelijklopende, overschatte film Van Hitchcock "Psycho". Eerst na al deze verhalen rolt het bindverhaal verder af. Mr.Craig wordt door zijn droom gedwongen een moord te plegen en doodt de psychiater, met wie hij nog alleen in de kamer is, dan...wordt hij wakker, thuis in zijn bed, badend in het angstzweet. Het duurt niet lang of de telefoon rinkelt en een man nodigt hem uit om plannen te komen maken voor de verbouwingswerken van 'Pilgrim's Cottage'. De droom is vervaagt en Craig gaat op weg, volkomen vergeten wat hem te wachten staat. De film eindigt bij zijn aankomst bij het huis met precies dezelfde shots als welke we in het begin zagen. Het is dit cirkelvormige scenario dat een sterke indruk nalaat bij het verlaten van de zaal. De toeschouwer weet nu dat het geen droom meer is, maar werkelijkheid. Gedurende de gehele film werd alles verteld vanuit het standpunt van Craig, maar tijdens het telefoongesprek zien we de eigenaar van het huis en dit is juist dezelfde persoon die Craig in zijn droom zag. Deze maal zal er geen verlossend ontwaken volgen, maar Craig gaat zijn noodlot tegemoet, welke vorm dit ook moge aannemen. Men kan dit werk beschouwen als een anthologie van het griezelverhaal. We treffen er de bovennatuurlijke waarschuwing in aan; de stoffelijke terugkeer van een gekwelde geest; het spookverhaal, zowel in alle ernst als komisch; het verhaal van de gesplitste persoonlijkheid of psychohorror en dan nog de toekomstvoorspelling door een droom. "Dead of Night" is een must voor elke liefhebber. Het is een meesterwerk ! -------------------------------------------------------------------DE GRIFFIN-TRILOGIE THE INVISIBLE MAN (De onzichtbare man) - USA 1933 - Regie : James WhaleSc: R.C.Sheriff naar de roman van H.G.Wells - Camera : Arthur Edeson, John Mescall - Montage : Ted Kent - Spec.eff.: John P.Fu1ton - Prod.: Carl Leammle for Universal - Vert: Claude Rains (Jack Griffin, the invisib1e man), Gloria Stuart (Flora Cranley), William Harrigan (Dr.Kemp), Henry Travers (Dr.Canley), Una O'Connor (Mrs.Hall), Forrester Harvey (Mr.Hall), Merle Tottenham (Milly). THE INVISIBLE MAN RETURNS (De terugkeer van de onzichtbare man) - USA 1940 - Regie : Joe May - Sc: Joe May, Curt Siodmak - Camera : Mi1ton Krasner - Muziek : Charles PrĂŠvin - Montage : Frank Gross - Spec.eff.: John P.Fulton - Prod.: Universal - Vert: Vincent Price (Geoffrey Radcliffe, the invisible man), Cedrick Hardwicke (Dr.Frank Griffin), Nan Grey (Helene Manson), John Sutton (Richard Cobb), Cecil Kellaway, Allan Napier. THE INVISIBLE MAN'S REVENGE (De wraak van de onzichtbare man) - USA 1944 - Regie : Ford L.Beebe - Sc: Bertrand Millhauser - Camera : Milton Krasner - Muziek : A.J.Salter - Montage : Saul Goodkin - Prod: Ford L.Beebe for Universal - Vert.: John Sutton (Robert Griffin, the invisible man), John Carradine (Dr.Drury), Leon Errol (Herbert), Alan Curtis (Mark Foster), Evelyn Ankers (Julia Herrick), Lester Matthews (Sir Jaspar), Gale Sondergaad (Irene). EĂŠn van die dromen die de mensheid steeds geobsedeerd heeft is het verkrijgen van onzichtbaarheid. In theorie werd dikwijls bewezen dat het mogelijk is om elk lichaam onzichtbaar to maken, daar de oorzaak van de onzichtbaarheid te vinden is bij de reflectie van het licht door een substantie. Kan men deze reflectie verwijderen, dan wordt de substantie doorschijnend. Het is deze theorie die Herbert George Wells gebruikt heeft om zijn Dr.Griffin onzichtbaar te maken. Griffin, de geleerde die het geheim van de onzichtbaarheid doorgrondde en het op zichzelf toepast. Hij wordt echter krankzinnig door grootheidswaanzin en wil de heerser van de wereld worden. Zijn collega, Dr.Kemp,


die hij in vertrouwen nam, verraadt hem en kort daarop volgt Griffins dood, waarna hij opnieuw zichtbaar wordt.

15

Toen James Whale in 1933 het plan opvatte deze roman te visualiseren, dacht hij aan Boris Karloff om de titelfiguur uit te beelden. Daar deze op dat ogenblik bijzonder aktief was voor de radio, moest hij de rol weigeren. Toen viel de keuze op de onbekende Claude Rains en dit betekende de grote start naar het 'stardom' voor Rains. Hoewel hij in de film amper enkele seconden te zien is was zijn naam gemaakt. Evenals in "Frankenstein" brengt Whale in "The Invisible Man" weer een grote liefde voor zijn onderwerp op. Met een uiterste zorg bouwt hij een atmosfeer op, bevolkt met typisch Engelse dorpsfiguren, zoals ze geliefd waren in het Hollywood van de dertiger jaren. De zakelijke politieman, de overgedienstige herbergiers, de allesvergevende verloofde, de ongelovige, maar bijgelovige dorpsbewoners, ze zijn allen op het appel. Whale evoceert een sfeer van terreur, gekruid met een dosis zwarte humor en hieraan kunnen we deze film wel de beste Wellsadaptatie noemen. Ook Wells gebruikt humor als wapen om het schrikwekkende aspect meer te laten doordringen. Hij amuseerde zich duidelijk toen hij de belevenissen van Griffin op papier zette. Al zijn liefde voor zijn medemens, met zijn goede en ondeugende kanten, bundelde hij samen in de figuur van Thomas Marvel, de eerste begeleider van Griffin. Over deze figuur alleen kan een hele roman geschreven worden en daarom is het een raadsel dat Whale hem niet in de film gebruikt heeft. Een echt shock-effekt verkrijgt Whale op het ogenblik dat Griffin zich voor de eerste keer van de windels, waarmee hij helemaal ingepakt is, ontdoet en ... niets onthuld wordt. Dan begint hij zich te omtkleden tot hij ten slotte helemaal verdwenen is. De speciale optische effekten van John P.Fulton doen nog steeds niet verouderd aan en zijn niet te doorgronden. Men ziet niet de verwachte draadjes en overvloeiende beelden, hoewel elk detail duidelijk getoond wordt. Het einde van de film is minder spectaculair dan het einde van de roman. In de roman wordt Griffin achtervolgd door de menigte onder leiding van zijn verrader, Dr. Kemp, en wordt door haar gedood. In de film doodt Griffin Dr.Kemp en ontsnapt, waarna hij zich terugtrekt, om te slapen in een schuur. Hier wordt hij ontdekt door de boer, die de politie waarschuwt. Deze zetten de schuur in brand en Griffin vlucht weg in de sneeuw. De verse sneeuw verraadt zijn voetstappen en de politie schiet hem neer. Enkele jaren later volgt dan, naar onhebbelijke gewoonte, een 'sequel'. Joe May volgt in "The Invisible Man Returns" bijna volledig hetzelfde plot dat Whale uitgestippeld heeft. Ditmaal is, de toen nog onbekende, Vincent Price onzichtbaar. Ten onrechte veroordeeld, wordt hij door zijn vriend Dr. Griffin, de broer van de vorige, onzichtbaar gemaakt en aldus gelegenheid gegeven om te vluchten. Verder volgt het geheel de vorige film op de voet en brengt geen nieuwe elementen. De derde film "The Invisible Man's Revenge" van Ford L.Beebe brengt nog minder en maakt de reeks volledig kapot. Dr.Griffin eindigt daar waar Universal Frankenstein, Dracula, Larry Talbot en Dr.Jekyll lieten eindigen, in gezelschap van de totaal ongenietbare 'komieken' Bud Abbott en Lou Costello ("Abbott and Costello Meet the Invisible Man" van Charles Lamont, 1951). Het succes van Whale's film bracht natuurlijk andere producers op het idee om hun 'onzichtbare' film te maken. In 1936 bracht Lambert Hillyer "The Invisible Ray", Edward Sutherland was ĂŠen der laatsten om de in verval zijnde John Barrymore te gebruiken in "The Invisible Woman" (1940), waarna Edwin L.Marin een onzichtbare gebruikt als spion tegen de Nazis in "The Invisible Agent" (1942). De rage komt op een dood punt met de serial in 12 afleveringen van Fred C.Brannon "The Invisible Monster" (1950). Toen Hammer in 1957 de rechten van de volledige griezelreeks van Universal overkocht verwachtte iedereen een nieuwe 'onzichtbare man' rage. Hoewel alle andere figuren tot den treure toe opnieuw gebruikt werden,


is tot op heden nog geen nieuwe britse film aan deze serie 16 toegevoegd. Is dit misschien te wijten aan het feit dat geen enkele realisator het werk van James Whale wil of durft over te doen, bevreesd er niet in te slagen deze beroemde figuur van Wells te rehabiliteren ? De Italiaan Antonio Margheriti (Anthony Dawson) heeft het echter aangedurfd en zijn "L'inafferralbile Mr. Invisible" (1970) is door de buitenlandse pers enthousiast ontvangen toen het voorgesteld werd op het SF-festival te Triëst in 1970. Hoewel het geen uitstaans meer heeft met de roman van Wells is het toch een nieuweling in de reeks en hopelijk zullen we het gauw te zien krijgen in ons land. ----------------------------------------------------------------—ISLAND OF LOST SOULS (Het eiland van Dr.Moreau) - USA 1932 - Regie : Erle C.Kenton - Sc: Waldemar Young, Philip Wylie naar de roman "The Island of Dr.Moreau" van H.G.Wells - Camera : Karl Struss - Produktie: Paramount - Vert: Charles Laughton (Dr.Moreau), Richard Arlen (Edward Parker), Bela Lugosi (Sayer of the Law), Kathleen Burke (Lota), Ley la Hyams (Ruth Walker), Arthur Hohl (Montgomory), Stanley Fields (Capt. Davies). Dr. Moreau, een geniale geleerde, woont op een ver verlaten eiland. Op zekere dag komt een schipbreukeling op het eiland aan, die wordt geconfronteerd met mensen met een dierlijk uiterlijk. Al gauw ontdekt hij er de oorzaak van : Dr. Moreau pleegt vivisectie op dieren, ten einde er mensen van te maken. Maar bij de beestmensen, die vreedzaam worden gehouden door verschillende wetten, heeft het dier weer de overhand als Moreau één van hen opdracht geeft één dezer wetten te overtreden. De wet luidt : gij zult geen bloed verspillen en Moreau laat een man doden. Moreau wordt dan op zijn beurt gedood en de schipbreukeling kan het eiland verlaten. Kenton heeft zich redelijk goed aan Wells' roman gehouden, hoewel hij het einde volledig veranderde. De langzame verandering van de beestmensen, uit de roman van Wells, werd door de cineast totaal ontweken. Het steeds aanwezig zijn van het beest in deze mensen is een dreiging die de hele roman door zeer voelbaar is en die dus de spanning in grote mate verhoogt. In de film is deze dreiging veel minder aan te voelen. De sentimentele noot, die in de roman niet aanwezig is, werd in de film, als teken van de periode waarin hij vervaardigd werd, toegevoegd in de persoon van de verloofde van Edward Parker, de schipbreukeling. Het gelukte experiment met de pantervrouw, Lota, is eveneens een uitvindsel van de scenaristen. Aan het hoofd van de cast staat een onvergetelijke Charles Laughton. Zijn verpersoonlijking van de geleerde maakt deze film tot een onvergetelijke ervaring. Het is dan ook meer aan hem dan aan Kenton te danken dat deze film een klassieker geworden is. Bela Lugosi is onherkenbaar in zijn rol van de wetzegger, maar zijn akteerstijl is duidelijk te definiëren. Al met al nog een film die de SF-liefhebber niet mag laten voorbijgaan als hij de kans krijgt hem te zien. Dit werk werd enkele maanden geleden met zeer groot succes opnieuw vertoond in Parijs, de Europese stad die voor het ogenblik het Mekka van de SF-filmliefhebber aan het worden is. -----------------------------------------------------------------THE MOST DANGEROUS GAME (De jacht Van Graaf Zaroff) - USA 1932 Regie: Ernest B.Schoedsack & Irving Pichel - Sc: James Ashmore naar de novelle van Richard Connell - Camera : Henry Gerrard - Muziek : Max Steiner - Mont: Archie Marshek - Prod: Ernest B.Schoedsack & Merian C.Cooper for Darryl F.Zanuck (RKO) - Vert: Leslie Banks (Count Zaroff), Fay Wray (Eva Trowbridge), Joel McCrea (Bob Rainsford), Robert Armstrong (Martin Trowbridge). Ook bekend onder de titel: The Hounds of Zaroff. Stel u voor : een eiland, enkele vierkante kilometer groot. Bewoners een graaf en zijn huishouden. De graaf is een verwoede jager, maar


op het eiland is geen wild meer te vinden. Wat meer is, hij 17 wil geen gewoon wild meer opjagen, omdat het hem geen sensatie meer geeft. Hij verlangt een intelligenter soort wild. Hij jaagt op...de mens. Geregeld drijven er op zijn eiland schipbreukelingen aan, die hij dan heel goed voedt en laat uitrusten om ze daarna op te jagen. De man in kwestie is Graaf Zaroff, een Russische edelman, die door zijn obsessie het eiland kocht, de enige plaats waar hij ongestraft zijn hobby kan uitleven. Tot op de dag dat hij gekonfronteerd wordt met een andere beroemde jager, Bob Rainsford. Hij wil met hem een partnerschap aangaan, maar zijn tegenstrever is er niet voor te vinden, dus zal hij zelf als wild moeten optreden. Hij kan de graaf echter verschalken en hem door zijn eigen honden laten verslinden. Schoedsack en Pichel zijn twee bekende cineasten, elk met een interessante reeks SF-films op hun aktief. Als zij dus een duo vormen mogen we hoge verwachtingen koesteren en die worden in dit geval dan ook volledig ingelost. Slechts vier akteurs dragen de hele film en vooral Leslie Banks, als Zaroff, is opmerkelijk. Het grootste deel van de prent is gewijd aan de laatste jacht, wat de cameraman de gelegenheid geeft om enkele prachtstaaltjes zwart-wit fotografie ten toon te spreiden. De scenarist gaf blijk van een ongebreidelde fantasie in het uitvinden van alle mogelijke wapens die de natuur aan te bieden heeft en waarvan de opgejaagde zich natuurlijk grif bedient. Er is sprake van dat CinĂŠ Vog deze film opnieuw in commerciĂŤle roulatie zou brengen. Dezelfde verdeler heeft dit experiment reeds enkele jaren geleden, met zeer veel succes, gewaagd door Schoedsack en Coopers "King Kong" weer in de zalen te brengen. Het initiatief om dit ook met "The Most Dangerous Game" te doen, kunnen we slechts toejuichen. Op deze wijze kan het hele publiek genieten van de kans om met dit werk kennis te maken en dit op een betere wijze dan wanneer de televisie de film zou aanbieden, want de beste voorwaarde om een film te zien is toch nog steeds in een cinemazaal. De televisie heeft echter het voordeel dat zij een groter publiek kan aantrekken, waarbij veel mensen die een bepaalde film toch nooit in een bioscoop zouden gaan bekijken. ================================================================== ZEER BELANGRIJK ================================================================== Wij zijn geen Martianen met een onuitputtelijk kapitaal !!! Wij zijn slechts doodgewone mensen, die moeten werken en een groot deel van hun verdienste aan de staat moeten afstaan in de vorm van belastingen. Dat doen wij niet graag. Verplicht ons dus niet om de staat nog meer centen van ons te doen afpersen. LAAT ONS GEEN STRAFPORT MEER MOETEN BETALEN !!! De tarieven die U moet plakken op de rechterbovenhoek van de enveloppe zijn : 3.50 Fr voor een brief minder dan 20 gr 7.-- Fr voor een brief van meer dan 20 gr. Wij danken u in de naam van de ganse Kosmos voor het in acht nemen van deze regel. =================================================================== MARABOE-REEKS WORDT GESOLDEERD !!! =================================================================== Te Antwerpen (en wellicht elders) wordt de ganse stock van de vlaamse Maraboe uitgaven gelikwideerd. Ze zijn te vinden in "GRAND BAZAR" aan de Groenplaats te Antwerpen. Volgende interessante uitgaven kunt u (tot uitputting) aan de prijs van 12.-Fr verkrijgen (indien de aankoop 10 boeken bedraagt, betaalt u slechts 10.-Fr p/boek): -Steek er de draak maar mee / Jack Vance X Het dolfijneneiland /A.C. Clarke X De Wesp / E.F Russell X De Mierenmensen / Eric North X De man van Brons / Kenneth Robeson X De duizendkoppige man / Kenneth Robeson en verder nog verschillende avonturen Van Bob Morane, Batman en Nick Jordan. Ga vlug kijken, beslist vind u er wel iets bij !!! ===================================================================


HORROR SHOP N° 4

Willy MAGIELS

18

- CRY OF THE BANSHEE (Horror) - GB 1970 - R: Gordon Hessler - Sc: Christopher Withing naar een verhaal van Tim Kelly - Prod: American International - Vert: Vincent Price, Hilary Dwyer, Elizabeth Bergner, Hugh Griffith, Essy Persson. Zwarte kunst en Voodoo-praktijken in een nieuw licht gezet. - THE DEATHHEAD VAMPIRE (Horror) - GB 1967 - R: Vernon Sewell - Sc: Peter Bryan - P: Tigon - Vert: Peter Cushing, Robert Flemyng, Wenda Wentham, Vanessa Howard. Een meesterlijke vampierenfilm die in ons land nog steeds op zijn release wacht. - I DIAVOLI DELLO SPAZIO (SF) - Italië 1965 - R: Anthony Dawson (A. Margheriti) - Sc: Sindair Finger, Reiner Moretti - P: Joseph Fryd, Anthonio Margheriti (Mercury Film Int.) - Vert: Franco Nero, Renato Baldini, Enzo Fiermonte, Peter Martell, Archie Savage. Als Italianen zich aan Space-opera wagen. - DR. PHIBES (Horror/SF) - GB 1970 - R: Robert Fuest - Sc: James Whiton - P: Louis M.Heyward (American International) - Vert: Vincent Price, Virginia North, Joseph Cotton, Hugh Griffith. Een nieuwe film in de reeks 'mad scientists', één der oudste trends in SF/Horror literatuur. - FRAGMENT OF FEAR (Psycho-Horror) - GB 1970 - R: Richard Sarafian Sc: Paul Dehn - P: John R.Sloan (Columbia) - Vert: David Hemmings, Gayle Honnicut, Flora Robson, Mona Washbourne. Een hoogspannings-thriller met griezelallures; een genre dat ook wel zo goed als uitgeput is. - LE FRISSON DES VAMPIRES (Horror) - Frankrijk 1970 - R: Jean Rollin Vert: Domenique, Sandra Julien, Kuelan, Marie-Pierre. Een koppel jonggehuwden vallen in de handen van een aantal (vrouwelijke) vampiers. - THE NIGHT OF LIVING DEAD (SF) - USA. 1968 - R: George A.Romero Sc: John A.Russo - P: Russell Streiner & Karl Hardman (Image Ten Prod.) - Vert: Judith O'Dea, Russell Streiner, Duane Jones, Keith Wayne. Bij terugkeer van een reis naar Venus brengen de astronauten een virus mee dat zich vastzet in de lichamen van overledenen, welke dan als zombies de aarde onveilig maken. - THE PORTRAIT OF DORIAN GRAY (Horror) Italië 1970 - R: Massimo Dallamano - nr de roman van Oscar Wilde - Vert: Helmut Berger, Marie Liljedahl. Een nieuwe verfilming van deze meesterlijke roman, ditmaal made in Italy. De laatste verfilming dateerd van 1945 (door Albert Lewin). - SCROOGE (Musical) - GB 1970 - R: Ronald Neame - Sc: Leslie Bricusse nr "A Christmas Carol" van Dickens - P: Robert Solo (Cinema Center)Vert: Albert Finney, Alec Guinness, Edith Evans, Kenneth More. Het bekende spookverhaal van Dickens omgezet tot musical. Men weet niet van ophouden met de musical! Wanneer komt "Frankenstein" ? - SCARS OF DRACULA (Horror) - GB 1970 - R: Roy Ward Baker - Sc: John Elder - P: Aida Young (Hammer) - Vert: Christopher Lee, Dennis Waterman, Jenny Hanley, Michael Gwynn. Amper faalde Peter Sasdy in zijn taak, de koning der vampiers te ver nielen, of Roy Ward Baker probeert het eens op zijn manier. - THE TOY FACTORY (Horror) - USA, 1970 - R: Bert I.Gordon - P: Jeffrey Sneller - Vert: Orson Welles, Pamela Franklin, Harvey Jason. De eerste film van griezelmeester Bert I.Gordon sinds bijna 10 jaar. De verwachtingen zijn weer hoog gespannen. ======================================================================


NAGELS HEBBEN GEEN VAT OP GLAS

Eddy C. BERTIN

19

Ik ontmoette de weerwolf voor de eerste en tevens de laatste maal toen ik verleden nacht dwars door de bossen naar huis ging. Natuurlijk vertelde niemand mij dat het een weerwolf was. Zoiets hoeft niet gezegd te worden, men ziet het op het eerste zicht. Niet dat ik specialist ter zake ben, lycanthropie is me ook slechts bekend via geleerde boeken, en door de verhalen die men hoort uit de volksmond, toch had ik niets gehoord over gevallen van metamorfose in deze streek. Hoe men zich kan vergissen ! De hemel was pikzwart die nacht, slechts enkele verdwaalde sterren hier en daar en kille maan, nauwelijks bij machte enig licht te geven. Het verwarde boomlandschap zou mooi geweest zijn, was het beest er niet geweest. Maar het was er. Plots dook het als uit het niets tevoorschijn, en eer ik eigenlijk besefte dat het er was, lag ik reeds op de grond en was het zware monster boven op mij en hapte met gretige tanden naar mijn keel. Het was wat kleiner dan ikzelf, bedekt met een dikke zwarte vacht ruige haren, en had de kop van een wolfshond, met platliggende, scherpe oren en vlammende ogen. Het drukte me neer met zijn logge poten, maar het gemeenste waren de flikkerende tanden. Het maakte geen geluid, alles wat ik hoorde was het klapperen van die tanden. Het had zijn sprong gemist, en de beet die normaal mijn keel had opengereten van oor tot oor, was in de lucht verloren gegaan. De rest gebeurde zeer vlug. Jullie weten hoe eenzaam de streek is, en welke ongure elementen er in ronddwalen. Daarom heb ik altijd de revolver bij mij, de gewijde revolver, want ik ben zeer gelovig. Het beest was niet zo sterk als ik gedacht had, ik kon het met mijn linkerhand van mijn gezicht houden. Met de rechter grendelde ik de veiligheidspal af, drukte de loop tegen zijn vacht, drukte af en bleef afdrukken, totde hamer op het niets klikte. Een walgelijk zoete geur vermengde zich met kruitdamp. Ik wentelde het lichaam van mij af, en stond op. Voor mij lag het lijk van een man van middelbare leeftijd, klein van gestalte, en aan de magere kant. Hij scheen heel normaal, behalve de zes bloedende gaten in zijn witte overhemd. Waarom was hij plots weer veranderd ? Natuurlijk, jullie weten het. Jullie staan daar veilig achter die beschermende tralies en lachen en spotten met mij. Jullie geloven mij niet...erger, jullie VERSTAAN mij niet. Jullie brengen andere klanken voort, die ik niet kan verstaan. Ik zag het bijna onmiddellijk, maar ik probeerde het te ontkennen tegenover mijzelf. Nutteloos. Eerst was het het haar dat begon te groeien in de palmen van mijn handen, dan waren in enkele minuten mijn hele armen begroeid, dan begonnen mijn kleren te veranderen in een ruige vacht. Nu zit ik hier, en tast vol afschuw naar de spiegel die aan de muur hangt. Hij glipt uit mijn handen en valt te pletter op de stenen vloer. Want nagels hebben geen vat op glas. Copyright E.C.Bertin 1969. =================================================================== BIBLIOGRAFIE =================================================================== Het spanning wachten wij de maand oktober af. Dan wordt namelijk het proefschrift van onze franstalige vriend M.Liesnard uitgegeven.Het zal niet minder dan 350 blz bibliografie bevatten van in het Frans verschenen SF/Fantsy werken.Natuurlijk heeft dit werk niet de pretentie volledig te zijn, maar het is beslist een aanmoedigend begin.Eigen1ijk zou nu iemand in onze rangen met iets dergelijk voor het Nederlands taalgebied moeten doen. Onze hulp kan hij in ieder geval krijgen en we zijn ervan overtuigd dat alle leden graag hun gegevens willen mededelen. Wie vat deze koe bij de horens ? =====================================================================


WAT GROEIT DAAR ?

S. Framende ROT

20

"Wat zou dat voor een ding zijn achter het huis ?" vroeg Di Dita waarmee ik nu al twee dagen mijn huis deelde. "Het is allemaal groen" ging ze verder, terwijl ik me voor de zoveelste maal afvroeg waarom ze zulke kleine borsten had. Ik verbrandde mijn tong aan de hete koffie, dat deed me even naar adem snakken. Onverbiddelijk vervolgde zij : "Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het is een dun staafje met nog dunnere takjes eraan en daaraan staan dan weer groene driehoekjes met groeven erin. Het komt helemaal uit de grond, vanzelf. Die grond is zwart. Hoe kan daaruit iets groens komen ?" Ik sprak mijn eerste woorden van die morgen. "Waarschijnlijk is het een proefneming met een nieuw verdelingssysteem voor teledistributie." "Dat kan niet, want wij zijn de enigen in de buurt die zoiets hebben." Ik ergerde me inwendig aan de uitdrukking 'wij'. "Ik zal informeren op de universiteit. Een stokoude collega van me heeft vroeger nog aardrijkskunde gedoceerd. Als die het niet weet bel ik de reinigingsdienst wel even op om het geval op te ruimen." 's Avonds na het eten, bracht ze het onderwerp weer te berde. Ja ik had de man gesproken. Hij had gezegd dat het een plant of zo iets was. Het had vroeger de luchtzuivering op zich genomen. Zoiets als het doosje dat nu in iedere kamer hangt. Hij zou het morgen eens komen bekijken. Die morgen kwam ook. Na die dag werd het een heen en weer gehos van jewelste. De grond om het tere dingetje werd keihard platgetreden. Door de vele observatietoestellen eromheen kon het nog met moeite lucht of licht opvangen. Toen liet het zijn blaadjes hangen. Blaadjes, zo heetten die groene driehoekjes. Groen was het reeds lang niet meer. Het was verschrompeld en bruin. Daarna trokken de wetenschapslui zich niets meer van het ding aan. Het werd opgeschept, in een plastiek zakje gewikkeld en was daarna bestemd om in één van de vele verbrandingsovens te verdwijnen. Ik nam een ander meisje. Di Dita te vergeten. Pandora heette ze.

Mollig deze keer, om de kleine borsten van

=================================================================== 34th WORLD CONVENTION STOCKHOLM 1976 BETWETER =================================================================== Ook hierover al weer meer inlichtingen ! Die jongens van 'Asgard' zijn eigenlijk al een hele tijd bezig, want zij stelden Stockholm voor als kandidaat tijdens de Convention te St.Louis in 1969. Op dat ogenblik voorzag het reglement van de World Conventions slechts één World Convention buiten de V.S. om de vijf jaar; dus stelden de Zweden Stockholm kandidaat voor 1980, want inmiddels had Australië zich reeds kandidaat gesteld voor 1975. Tijdens het Congres van St.Louis werd dan besloten dat er om de twee jaar een World Convention mocht plaatsvinden buiten de VSA, waarop de Zweden onmiddellijk Stockholm voorstelden voor 1976. In Heidelberg tenslotte, werd besloten dat de niet-Amerikaanse Conventions in om het even welk jaar mogen worden georganiseerd. Nu schijnen er toch nog wel andere moeilijkheden te rijzen voor de Zweedse fans: de Britten wensen Engeland voor te stellen voor het Congres van 1975 en zouden dus in rechtstreekse concurrentie treden met Australië...dit zijn voorlopig Commonwealth-problemen waar wij weinig vat op hebben al lijkt het ons wel dat Australië de meeste kans maakt, aangezien zij er het eerst bij was. Maar, zoals mijn grootmoeder al zei : met die Britten weet je nooit ! ===================================================================


FANZINE CORNER

Tom BOMBADIL

21

CYBORG Van Juan José Cagigal Ulloa ontvingen wij het eerste nummer van zijn fanzine CYBORG. Daar we slechts moeizaam Spaans lezen hebben we niet alles begrepen, maar een paar dingen kunnen we wel zeggen. Deze fanzine wordt gemaakt door twee jongens van 15 jaar in Reus (Terragona) en als zodanig is het een meesterwerkje want naast een levendige opmaak en soms verrassend goede tekeningen (vooral in de strips), treft de kwaliteit van de korte verhalen (vooral "El Angel de Disco de Fuego") en de indringende bespreking van moderne platen. Natuurlijk is het hier en daar te jeugdig naar onze smaak, maar dat neemt niet weg dat wij op die leeftijd graag over die kwaliteiten beschikt hadden. Verder kregen we van die jongens ook nog een leuke wenskaart. Belangstellende lezers kunnen bij het volgende adres terecht : CYBORG FANZINE, Avenida de los Màrtires 8-10-2, REUS (Tarragona) Spanje. Wij wensen ze in ieder geval veel succes toe. --------------------------------------------------------------------HOLLAND SF N° 3 Vlak na Kerstmis ontvingen wij het derde nummer van Holland SF 1970. Deze fanzine van onze Nederlandse vrienden van het NCSF viel dit keer iets minder goed uit dan de vorige nummers. Moeilijkheden in verband met wijzigingen in de redaktie en het bestuur waren hier de oorzaak van. Evenals het huwelijk van de voorzitter Leo Kindt. Dit alles wordt er omstandig uit de doeken gedaan. Wel bevat het nummer een interessant artikel over parallele werelden, eigenlijk de tekst van de introduktie welke werd voorgelezen voor de vertoning van twee SF-films tijdens het Congres van het NCSF in Amsterdam, in april van verleden jaar. Ook wordt het jaarlijkse congres van het NCSF in Utrecht, aangekondigd. Te zijner tijd hopen wij daar een uitvoerig verslag over te brengen. Leden die lid wensen te worden van het NCSF kunnen dit doen door storting van 140.-Fr op PCR 452947 van Simon Joukes, Haantjeslei 14, Antwerpen, die door zal sturen. Vermelding van NCSF Lidgeld op het strookje van uw storting is gewenst. ===================================================================== VRAAGBAAK ===================================================================== Verschillende leden hebben ons gevraagd hoe en waar ze volgende publicaties kunnen krijgen : "SF in the Cinema" van John Baxter "Roger Corman : The Millenic Vision' van Paul Willemin, e.a. Het eerste boekje is in Antwerpen te krijgen bij "Pocket-Shop" in de Leysstraat (aan de Meir). Het tweede is echter niet in de handel verkrijgbaar en dient besteld te worden bij de uitgever. Wij kunnen dat voor U doen, als u ons daarvoor de opdracht geeft. De prijs van beide boekjes is 120.-Fr (12/6). Indien u hiervoor interesse hebt laat het dan weten aan Paul Torfs, wiens adres u vooraan in dit blad aantreft, vóór 1 maart 1971 (liefst vergezeld van het geld) en wij zorgen er dan wel voor dat u in bezit komt van het (de) boekje(s). ==================================================================== NOGMAALS 34th WORLD CONVENTION STOCKHOLM 1976 ==================================================================== Over het 'pre-supporting membership' voor Stockholm nog dit: het kost 50.-Fr welk bedrag door belangstellenden kan gezonden worden op PCR 639125 van Michel Féron, Grand-Place 7, 4280 Hannuit; hij is namelijk de agent voor België. De bedragen van 1 en van 2 dollar voor abonnementen op 'Asgard' blijven behouden. ===================================================================


BOEKBESPREKINGEN

22

REIZIGERS IN DE ANTITIJD van Hugo Raes. De Bezige Bij 1970, Amsterdam als Literaire Reuzenpocket 337, 260 blz., 155 Fr. Werk van Hugo Raes bespreken is zeker geen gemakkelijke zaak, vooral niet "Reizigers in de Antitijd", dat als een nooit eindigende zoektocht is opgevat, waarin bekende en minder bekende thema's uit Science-Fiction en Fantastiek middels opvallende symbolen door elkaar heen worden gevlochten en geschraagd door 'Raesiaanse' opvattingen inzake filosofie, politiek en erotiek. Bovendien is een bespreking vanuit SF-oogpunt iets geheel anders dan vanuit algemeen-literaire opinie. Een vrij moeilijk boek dus, hoewel daarom niet minder boeiend, ook al verraadt de typische, knappe verhaaltrant, hier en daar wat haastwerk (moest de kopij misschien op een afgesproken datum bij de uitgever zijn ?). Wat mij bij Raes steeds weer treft - dus ook in dit werk - is zijn overstelpend rijke woordkeuze, die vloed van ideeën- gedachtenbeschrijvende treffende woorden, de woordassociaties, soms een tiental regels lang aangehouden, die ons tot in de kern van het probleem verplaatsen om van daaruit de talrijke facetten van het prisma als het ware van binnenuit te belichten. Vooral in dit boek is dit zeer belangrijk omdat dergelijke aaneenrijgingen van omschrijvende en beschrijvende taaltekens nooit afgerond kunnen zijn, steeds ergens onvolledig blijven en op die manier het hoofdthema van het werk, namelijk een "Queeste" of "Graal" naar de volmaaktheid van lichaam en geest in één perfecte fusie, als vanzelf extra wordt benadrukt, ook in bet proza zelf. Ook de stijl, met gedachtensprongen die technisch gesproken in tijdsprongen worden omgezet - met alle onzekerheden ervan - lijkt me bijzonder goed geschikt voor een dergelijk werk dat de belevenissen van een voortvluchtige familie in de antitijd beschrijft. Overigens is het boek in zekere zin een vervolg op "De Lotgevallen" dat eerder verscheen maar dat ik niet heb gelezen en dus niet kan beoordelen. En aangezien het einde van "Reizigers in de Antitijd" geen duidelijk slot of een afdoende ontknoping brengt, is een derde deel met dezelfde personages niet ondenkbaar, ook al laat dit boek zich gemakkelijk als een afgesloten geheel lezen. Zelfs zou je kunnen beweren dat het 'unvollendete' afgebroken slot van het werk het centrale thema enorm versterkt, namelijk: de mens komt nooit tot rust, steeds wordt hij verder gedreven op weg naar zijn ideaal, het onbereikbare paradijs waar alle menselijke dromen Vlees zijn geworden en waar een werkelijke volmaaktheid in een lichamelijke en geestelijke Nirwana is bereikt. Opvallend bij de lectuur is de indeling van de belevenissen der temponauten in een veertigtal korte hoofdstukjes, als het ware portretjes die meestal elk een afgerond geheel vormen en die dan ook best afzonderlijk kunnen worden gelezen omdat een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen wat voorafgaat en wat volgt soms volledig ontbreekt zodat van de lezer wel een tikkeltje actieve verbeeldingskracht wordt gevraagd. Dit verhoogt trouwens naar onze mening de charme van het lezen. Wel is het boek in drie grote afdelingen verdeeld maar wij geloven niet dat dit beslist noodzakelijk is om te komen tot een beter begrip van de inderdaad nogal samengebalde stof. Aangezien het boek geheel en al actie is -bespiegelingen allerhande komen uiterst sporadisch voor en worden dan nog gekortwiekt - loopt de lezer misschien het gevaar het bos niet meer te kunnen zien wegens het te grote aantal bomen. Ik bedoel hiermee dat de belevenissen van de vier hoofdpersonnages ons op zichzelf zo gaan boeien dat we wellicht de ware achtergrond van het gebeuren uit het oog verliezen, temeer omdat de korte, soms zelfs fragmentarische dialogen en de door een aaneenschakeling van werkwoordvormen gesuggereerde indruk van adembenemende snelheid, afstand en spanning, de aandacht nog eens kunnen afleiden. Waarbij wij onmiddellijk opmerken dat sommige dialogen, waarvan een bepaald woord soms over de hele bladzijde als een


incantatief recitatief wordt herhaald, een soort rustpunt vor23 men dat aan het geheel een episch-poëtisch tintje geeft. Vanzelfsprekend klinkt in "Reizigers in de Antitijd" vaak de persoonlijk geëngageerde ervaring van de auteur door. In dit verband moet ik het eerste hoofdstuk, "Riolentocht" aanhalen, waarin de schrijver op hallucinante wijze een ruientocht beschrijft die hij naar alle waarschijnlijkheid in Antwerpen heeft meegemaakt. Ook denk ik aan het hoofdstuk "Ontmoeting met de Pelsvrouw", een zwaar enotisch geladen gedeelte (het is niet het enige !) waarin het vrouwelijke droomwezen zo weggelopen schijnt uit de prachtige en feeërieke tekeningen en schilderijen van de Fransman Bertrand, die Raes zeker moet hebben gezien. Of nog, aan de weliswaar korte passage waarin het vogelvangende België wordt aangeklaagd en afgekraakt. Doorheen het gehele boek loopt, als een glinsterende leidraad, een striemende aanklacht tegen militaire dictaturen en het grote kapitaal. Dit neemt vooral danteske vormen aan in het eerste gedeelte waar de voortvluchtigen in een op hol geslagen treintje door de dwaalgangen van een zoutmijnlabyrinth razen. Sterk staaltje literatuur ! De zinloosheid van de techniek die de mens steeds verder uitholt en 'opvreet' terwijl diezelfde mens ermee doorgaat die techniek letterlijk te spijzigen, zodat er een circulus vitiosis wordt gevormd welke nergens uitkomst biedt, wordt op haast visionnaire manier, als van een Jeroen Bosch, in het hoofdstuk "Een raadselachtig eiland" beschreven. Verder wordt ook de verontreiniging en vervuiling in al haar vormen ten tonele gevoerd en de 'verloedering' van het menselijk patrimonium aangeklaagd. Kortom, mits aandachtig te worden gelezen is dit boek een revolutionair cultuurmanifest. Verwacht niet van me dat ik de inderdaad spannende avonturen van het kwartet Abdon, Apollonia, Dimfna en Timoteus voor u parafraseer: dit relaas wil ik u niet vergallen door een onhandige omschrijving. Het was meer mijn bedoeling enkele thema's aan te duiden waaromheen dit werk wentelt; uw taak is het de analyse te vervolledigen tijdens uw lectuur, want, moet ik het u nog zeggen, dit boek wordt u van harte aanbevolen. Wat mij persoonlijk betreft, meen ik dat "Reizigers in de Antitijd" (samen misschien met "Turks Fruit" van Jan Wolkers, maar dan natuurlijk op een ander vlak) veruit het beste Nederlandstalige boek is wat in 1970 is verschenen. SIMON JOUKES ------------------------------------------------------------------GRANDS CLASSIQUES DE LA SCIENCE-FICTION - 2ième Serie. Fiction Spécial nr 17, Parijs 1970. Editions Opta, 265 blz., 86.-Fr Dit is de 17e speciale bundel korte verhalen van "Fiction". De titel "Grands Classiques" heeft eigenlijk niet veel om het lijf, want we herinneren ons nog best andere bundels zoals "L'Aged'Or" en "Histoires Stellaires" bijvoorbeeld waarin verhalen uit dezelfde tijdsperiode werden opgenomen. Maar laten we het eerst eens over wat anders hebben, namelijk de prijs. Ik vind persoonlijk 86,-Fr voor een op slecht papier gedrukte pocket vrij veel geld en ik vraag me steeds weer af wanneer ik die bundels in stationskiosken en dergelijke zieliggen, of er nu werkelijk ooit iemand die geen SF-fan is, ze heeft gekocht. En dat, terwijl die boeken een uitstekende introductie tot SF zouden kunnen zijn... Want de schrijvers worden gewoonlijk goed uitgekozen en er komen steeds zeer weinig werkelijk slechte verhalen in voor. Kijken we bijvoorbeeld naar de inhoudstafel van deze bundel: Les ogres de l'espace (Blood Bank, 1952) van Walter M.Miller, Perte de temps (Escapement, 1967) van J.G.Ballard, Les neuf Milliards de noms de Dieu (The nine billion names of God, 1953) van Arthur C.Clarke, L'enfant du vide(Child of Void, 1949) van Margaret St.Clair, Les eaux tranquilles (The still waters, 1955) van Lester del Rey, Lettre à un phénix (Letter to a phoenix, 1949) van Fredric Brown en A chacun son enfer (Hell is forever, 1942) van Alfred Bester. Het zijn allemaal klinkende namen en ik moet zeggen dat de kwaliteit van het geheel op een zeer hoog peil staat, op één verhaal na. Het vreemde is dat alle verhalen geschreven werden tussen 1942 en 1955,


behalve het slechte dat van 1967 dateert. Dus de vreemde 24 eend in de bijt die toevallig dan nog een zeer lelijk eendje is. Om er geen doekjes om te winden: het is de allerslechtste Ballard die we ooit hebben gelezen, en dat wil wat zeggen want ook in "Doodlopend Strand", een bundel van dezelfde auteur, die bij Meulenhoff verscheen, was er meer kaf dan koren. "Escapement", een onbenullig en banaal tijdparadox-story is een volmaakte sof ! "Blood bank van Walter M.Miller daarentegen (voor wanneer een goede Nederlandse vertaling van zijn meesterwerk "A Canticle for Leibowitz" ?) lees je in één trek. Het vreemde gegeven, de aangehouden suspens, zeer goed. Het bezingen van fascistoïde militaristische deugden vergt echter wel wat voorbehoud, ook al is duidelijk sprake van beïnvloeding door de fameuze 'heksenjacht' in de VS ten tijde van senator McCarthy. Het beeld van een door de demografische explosie volledig 'uitgeputte' Aarde is heden wel achterhaald, maar het wakker worden van nieuwe en ongekende eigenschappen bij Homo Sapiens wanneer hij zich in een voortdurende toestand van stress bevindt, doet uiterst modern aan. Over de story "The Nine Billion Names of God" kan ik kort zijn: natuurlijk is het steengoed, maar het begint toch wel vervelend te worden dit verhaal in zo talrijkbundels aan te treffen. Clarke heeft toch nog wel andere goede dingen geschreven, dacht ik zo. "Child of Void", op het klassieke thema van de 'aliens' die de aarde wensen te koloniseren, maar die in essentie door en door slecht zijn en die door een toeval worden vernietigd, wordt op een geloofwaardige manier, plus een flinke geut romantiek eigen aan de vrouwelijke auteur, aan de man gebracht. Het is niet het neusje van de zalm maar bezit ongetwijfeld interessante eigenschappen, onder meer de vloeiende verhaaltrant en de humoristische ondertoon. "The Still Waters" brengt alle karakteristieke trekken die de ietwat sentimentele lezer (en ik ben er zo een van!) behagen: de oude ruimtebonk, met zijn versleten ruimtecargo, die helemaal afgedaan heeft en niet meer weet wat te beginnen dan ergens in de ruimte te creperen en die, hoe kan het ook anders, de redding betekent voor een kleine planeet in de astroïdengordel, waarvan de bewoners radeloos zijn omdat de mijnen uitgeput zijn en zij hun thuis zouden moeten verlaten. Lester del Rey heeft zijn vakbekwame pen gebruikt om de story in een niet neerdrukkende mineurtoon te schrijven en slaagt er steeds weer in de diepe drijfveren van de Mens bloot te leggen. Het beste verhaal in de bundel, en ook één van de korste, is "Letter to a Phoenix", de beknopte uitleg van de onsterfelijkheid van het ras Homo Sapiens: de mens ontwikkelt steeds weer de techniek zonder zich mentaal aan te passen zodat er op tijd en stond een enorme wereldoorlog ontbrandt die haast iedereen van de kaart veegt, waarna het hele proces van de beschaving opnieuw kan beginnen. Extraterranen echter, bereiken naast de volmaakte techniek ook de volmaaktheid van de geest en sterven dan uit, zodat we kunnen zeggen dat de Mens steeds als een feniks uit zijn as verrijst. Knap geschreven, goed en bondig verteld; een verhaal dat je aan het denken zet. "Hell is Forever" van Bester is ons wat tegengevallen omdat hij er niet helemaal in geslaagd is SF en Horror met elkaar te verzoenen. Het gegeven is anders interessant genoeg: na het meest liederlijke wezen te hebben vermoord, worden vijf mensen die steeds de laagste sensatie hebben gezocht, elk in hun persoonlijke hel geplaatst die zij mogen vormen naar goeddunken. Steeds duikt een geliefd idee van Bester op : de mens is maar een marionet die niet over zijn vrije wil beschikt. Ook op de verhaaltrant is niets aan te merken. Wel is de techniek vervelend: elk slachtoffer verhaalt om beurt zijn belevenissen, maar, en dat is het knelpunt: de bedoeling is dat we zouden gruwen en griezelen, en dat gebeurt niet ! SIMON JOUKES ----------------------------------------------------------------FICTION N° 205, Januari 1971 De inhoudstafel van dit Franse maandblad biedt dit keer zes korte verhalen: "Lumière des jours enfuis" (Light of Other Days) van Bob Shaw, "L'homoncule de flammes" (The Flame Midget) van Frank Belknap Long, "Quand le diable y serait..." (Schizoid Creator) van Clark Ashton Smith, "La main sur l'epaule" (La mano sulla spalla) van Sandro San-


drelli, "La Bibliethèque" van François Richaudeau en "Les 25 yeux de Phorkos" (The Eyes of Phorkos) van L.E.Jones. In de filmrubriek worden prenten besproken van Roger Corman, Claude Mulot, Peter Sasdy en Inoshiro Honda. Wat deze films betreft, verwijs ik naar de nummers 2 en 3 van ons blad waar ze reeds werden besproken. Leuk is wel dat de appreciatie van Alain Gerseult in FICTION en van onze Caleb Williams in Info-Sfan grotendeels gelijklopend is. "Light of Other Days" lijkt ons zeer knap, hoewel het gegeven, namelijk 'traag glas' dat het gebeuren als in een cassette bewaart om het later opnieuw voor te spiegelen in de juiste chronologische volgorde, eerder poëtisch dan SF aandoet. Maar de opbouw en de climax van het verhaal zijn uitstekend en we zijn ervan overtuigd dat de jonge Ierse auteur meer van zich zal laten horen. "The Flame Midget" verplaatst ons in de geest van de wervelende dertiger jaren welke het begin zagen van wat nu de 'heroic fantasy' is geworden. Als zodanig is dit verhaal een historisch document dat nog wel vermag te boeien, maar waarvan het gegeven misschien als te pueriel op glimlachjes zal worden onthaald. Wat een weg werd er sindsdien afgelegd, bijvoorbeeld door mensen als Robert Bloch ! Duidelijk is in ieder geval de invloed van Lovecraft merkbaar. "Schizoid Creator" of het Dr. Jekyll en Mr Hyde-aspect van God (nu eens Satan, dan weer God) behoort tot hetzelfde tijdstip als het vorige verhaal, namelijk de glorietijd van Weird Tales. Persoonlijk vonden we er weinig aan, nogal flauw behandeld en in ieder geval hebben we niets gemerkt van de zogeheten 'humoristische' stijl van de auteur; maar misschien zijn we te kritisch ingesteld. "La mano sulla spalla", van de Italiaanse "Mr Science Fiction", is interessant omdat er getracht wordt (ik dacht, met succes) SF en Horror tot een coherent geheel te vervlechten. Uiteraard is het thema vrij afgezaagd, namelijk de inbezitneming van de geest van een mens door een buitenaards wezen, maar de sprankelende Latijnse stijl en een gedegen zin voor het 'coup de théâtre' maken er een behoorlijk afgerond verhaal van. "La Bibliethèque" heeft ons in dit nummer het minst bekoord en toch zijn we niet allergisch voor Franse schrijvers. Thema en ontwikkeling van het verhaal zijn naar onze mening banaal (poging tot diefstal van meesterlijke boeken van de toekomst die in een soort eeuwige biblietheek zijn opgeslagen!) en de schrijver slaagt er niet in de psychologie van de hoofdfiguur, een typische 'underdog', aanvaardbaar te maken. Jammer, een gemiste kans. Veel plezier hebben we beleefd aan "The Eyes of Phorkos", een degelijk 'klassiek-fantastisch' verhaal, bijzonder vloeiend geschreven, zonder uitspringerige effecten, maar steeds doeltreffend en waarin de suspense onmerkbaar hoog wordt opgevoerd. Fijn is dat de lezer precies weet wat er zoal zal gebeuren en dat hij het verhaal toch niet opzij legt. Typisch Brits is niet alleen het bovennatuurlijke gegeven, de ontdekking van de verstenende ogen van Medusa, maar vooral de discrete verteltrant, als in mineur. Hoewel geschreven in het begin van de zestiger jaren, doet het soms denken aan de kronieken van het einde van de vorige eeuw: een speciaal geurtje voor kenners. ----------------------------------------------------------------GALAXIS-BIS N° 18 Persoonlijk vinden wij de reeks 'Galaxis-bis' van de Editions Opta te Parijs, zeer goed: de covers zijn altijd leuk, vaak ietwat erotisch getint, de prijs (50.-Fr per deel bij abonnement op 6 nummers) redelijk, en de aangeboden stories meestal degelijk. Dit kan moeilijk anders aangezien de schrijvers blijkbaar zorgvuldig worden uitgekozen (hoe is dat toch mogelijk!) en voor één keer zijn ook de vertalingen niet slecht. Ongetwijfeld dus een reeks die onze franslezende leden in het oog moeten houden. Het nummer 18 dat pas verscheen brengt ons een lange story van Sarban, "The Sound of his Horn" (Le son du cor) en drie short stories, respectievelijk van John Brunner, "Out of Mindshot" (Comme dans un livre ouvert), H.H.Hollis, "Eeeetz CH" (Jeux de mains) en C.C.MacApp, "A Ticket to Zenner" (Un aller pour Zenner).


Het verhaal van Sarban, geschreven met de beproefde flash-back 26 techniek, brengt de lotgevallen van een Brits officier in Duitse gevangenschap die plots in een parallele wereld wordt verplaatst waarin de Nazi's al honderd jaar geleden de oorlog hebben gewonnen. Hoewel wat traag in het begin, wordt de aktie spoedig adembenemend opgevoerd en ook de ietwat simplistische beschrijving van het 'Germaanse' rijk en zijn leiders treft door psychologisch juiste opmerkingen. Het meeste plezier heb ik persoonlijk beleefd aan de beschrijving van het kasteel van de oppermaarschalk, Graaf Hans von Hackelnberg. Brunner's story treft door zijn originele benadering van het probleem van de telepathie en door het volkomen onverwachte slot. Knap stukje vakwerk. Eigenlijk voldoende stof voor een hele roman. Eeeetz CH is een dolfijn, de eerste die voor bepaalde taken wordt opgeleid. Verhaald wordt het bezoek van een onderzoekssenator aan dit opleidingscentrum. Klassieke constructie en epiloog : de man die tegen zijn zin in overtuigd wordt van het belang van dit werk. C.C. MacApp tenslotte, brengt ons een kort maar spannend spionagegevalletje dat zich lezen laat hoewel er weinig kletterende ideeën in voorkomen. Amusementslectuur zou ik zo zeggen, maar is elke lectuur dat niet enigszins ? SIMON JOUKES ------------------------------------------------------------------MONSTERS FROM THE ID - An examination of the science fiction film genre by Margaret Tarratt - An artide in two parts - "Film & Filming" London / December 1970-Januari 1971. Artikels over SF-film zijn over het algemeen eerder zeldzaam in filmvakbladen. Daarom was het een verrassing dat het Engelse filmblad "Films & Filming" een groot tweedelig artikel publiceerde, geschreven door Margaret Tarratt, "Monsters from the Id". Met 'id' wordt het onderbewustzijn bedoeld, de enige plaats waar de zaken uit de SF-wereld, volgens de schrijfster, mogelijk zijn. Het artikel begint met een aantal citaten uit het werk van verschillende psychologen en filmcritici over het verschijnsel SF in het algemeen. Er worden woorden aangehaald van Sigmund Freud, Curt Siodmak, Raymond Lefèvre, George Pal, Jean Loth en vele anderen. Hierna gaat de schrijfster een aantal films ontleden. In het eerste deel beschrijft ze een vijftal films welke handelen over monsters uit de ruimte. Ze begint met "FORBIDDEN PLANET (1956) Van Fred Mcleod Wilcox, dat gevolgd wordt door prenten welke zich afspelen op de door allochtonen bedreigde aarde : "THE THING" (1951) van Christian Nyby, "20 MILLION MILES TO EARTH" (1957) van Nathan Juran, "THE DAY THE EARTH STOOD STILL" (1951) van Robert Wise en "IT CAME FROM ANOTHER WORLD" (1953) van Jack Arnold. In het tweede deel behandelt ze films met een meer psychoanalytische inslag, waarin soms nog wel de ruimteinvasie in voorkomt, maar een minder belangrijke rol speelt. Zo hebben we bijvoorbeeld de verhouding mannelijk-vrouwelijk monster uit "THE BRIDE OF FRANKENSTEIN" (1935) van James Whale, de steeds maar kleiner wordende man, die op de duur voor de wereld nog slechts een sensationele rariteit is in "THE INCREDIBLE SHRINKING MAN" (1957) van Jack Arnold, het buitenaardse zaad dat menselijke lichamen steelt uit "INVASION OF THE BODYSNATCHERS" (1955) van Don Siegel en tenslotte de aarde die door eigen schuld door de zon wordt aangetrokken en dus de totale vernietiging nabij is, uit "THE DAY THE EARTH CAUGHT FIRE" (1961) van Val Guest. Hier hebben we nu een artikel dat niet voldoet aan de gestelde verwachtingen van de in het genre geïnteresseerde lezer. Hoe kan men aan de hand van negen films, die door het grootste deel van de liefhebbers allemaal gezien zijn, een rijk genre als de SF-film afhandelen ? Zelfs het boek van John Baxter "SF in the Cinema" was ver van volledig en deze schrijver had helemaal niet de pretentie zijn werk 'an examination of the SF-film genre' te noemen. Indien het artikel "A survey of some inner-space films" had geheten, dan had in elk geval de verpakking de lading veel beter gedekt. Nu is het een arti-


kel geworden waar niemand iets aan heeft, daar het voor de leken te professioneel is om er interesse voor aan de dag te bren- 27 gen en het voor de echte liefhebber veel te oppervlakkig is om iets nieuws te leveren. WILLY MAGIELS ===================================================================== VRAAGBAAK (Vervolg) ===================================================================== Van Ivan Butlers in 1967 verschenen boek "HORROR IN THE CINEMA" (toen "The Horror Film" geheten, is een tweede druk verschenen, aangepast en aangevuld. Ook dit boek is verkrijgbaar bij "Pocket-Shop" te Antwerpen. U kunt het evenals de twee vorige aan ons sekretariaat aanvragen (zelfde voorwaarden/Prijs: 120.-Fr). ===================================================================== S.F. BESPREKINGEN IN DE KRANT ===================================================================== uit: 'Het boek in de krant', De Standaard, 18/1/1971 "GERTRUDE FRIEDBERG : Kind van de ruimte (Prisma 1436), Utrecht - Ant"werpen, Het Spectrum, 1970, 171 blz., 42.-Fr. "Derv Nagy is de eerste mens in de ruimte geboren. Wij volgen het le"ven, de opgroeiende jongen en de ontdekking van zijn biezondere en "ook lastige gave: het absoluut richtingsgevoel. Ligt de oorzaak in "zijn geboorteplaats en zo ja, wat en waar is dan het punt in de ruim"te waarnaar hij zich als een magneet voelt aangetrokken ? "Een zeer menselijk en fijnzinnig uitgewerkt verhaal, vol rake psy"chologische karaktertrekken op een degelijke technisch-futuristische "achtergrond. Een toekomstbeeld van de pogingen, die vandaag reeds "ondernomen worden om in kontakt te komen met andere intelligente "wezens." (F.P.) Tot daar de bespreking. Wij weten niet wie F.P. is maar o.i. verdient die man wel een felicitatie: niet alleen is hij ertoe gekomen een SF-werk in de krant te bespreken (wat slechts zeer zelden gebeurt), maar daarenboven heeft hij het niet afgekraakt zoals gewoonlijk het geval is ! Het is natuurlijk wel wat magertjes als bespreking maar we zijn toch op de goede weg. Jammer is wel dat de waarde van een SFboek door niet-ingewijden gewoonlijk wordt afgemeten naar de graad van wetenschappelijke waarheid of mogelijkheid waarop de story stoelt. Misschien ligt hier wel een taak voor SFAN: degelijke informatie verstrekken aan niet-kenners. Voor wanneer de volledige integratie van de zogenaamde bĂŞta-genres (van Simenon, over Agatha Christie naar Horror en SF) in wat pompeus 'bellettrie' wordt genoemd ! S.JOUKES ===================================================================== SF OP AFN EN HILVERSUM ===================================================================== 1.AFN : Elke dinsdagavond om 20.30 h op American Forces Network : "DRAGNET" waarin iedere keer een SF-verhaal van een bekend auteur. (Middengolf: 344 m, 875 kHz/271 m, 1106 kHz. Ultra korte golf : Kan. 21-93,4 MHz/Kan. 46-100,8 MHZ/Kan. 48-101,5MHz. 2.HILVERSUM : Dinsdag 12 januari 1971 werd het laatste deel uitgezonden Van "DE KORAWA-EKSPEDITIE". Een SF-vervolgverhaal als luisterspel, geschreven door Roger Dixon. Vertaling : H. de Wolf. Regie : Dick van Putten. Hilversum 2. ===================================================================== NIEUWE LEDEN (afgesloten op 15/1/71) ===================================================================== Poelmans Freddy Verv C - M Gr 3800 ST-Truiden H. SAEGEMAN Van Aerteveldestraat, 6 2000 Antwerpen Walter VAN DE WIELE Collegelaan, 104 2200 Borgerhout Omer WEYENBERG Curielaan, 6 2120 Schoten Philip JOUKES Van Maerlantstraat, 35 2000 Antwerpen Youp KILA Amerikalei 48 2000 Antwerpen Dirk KINAUPENNE Guido Gezellelaan 18 9720 De Pinte Hebt u reeds kontakt gezocht met de leden die in uw buurt wonen ? Zo niet, doe het dan eens. Het kan de familie van SF-lezers slechts ten bate komen. =====================================================================


BIBLIOGRAFIE NEDERLANDSE UITGAVEN N° 4

Paul TORFS

28

APPLETON II, Victor - Tom Swift en het vliegond laboratorium. Harderwijk, Centrale Uitgeverij, 1970. (Zuid-Nederlandse Uitgeverij, Antwerpen) Oorspr.titel: T.Swift and his Flying Lab. ASIMOV, Isaac : Vliegen. Vert.: Heinz Wallisch in : Humo 1584 van 14/1/71 - Dit verhaal verscheen reeds in een vertaling van Manuel van Loggem in de bundel : "Verbinding met morgen" - De Bezige Bij, Amsterdam 1958. BLOCH, Robert : Alles draait om de intrige. In: Humo nr 1585 van 21/1/71 - Oorspr.titel: The Plot Is the Thing (uit de bundel: "The Living Demons" - Belmont Books 1967). DUVAL, Catherine : Bruiden van Lannismoore. Amsterdam, Contact 1970. HERBERT, Frank : De macht van alle mensen. In: Humo nr 1585 van 21/1/71.

Vert: Heinz Wallisch

KOLOSIMO, Peter : De onbekende planeet. Baarn, Hollandia 1970 Oorspr.titel : Il pianeta sconosciuto. LEVIN, Ira : De dag der dagen. Vert.: J.F.Niessen-Hossele. Utrecht/Antwerpen, A.W.Bruna 1970 - Oorspr.tit.:This Perfect Day. POHL/KORNBLUTH : De beulen van de beurs. Assen, Born 1970 Oorspr.titel : Gladiators at Law. =Born SF 26. POLET, Sybren : De Sirkelbewoners; een model. Amsterdam, De Bezige Bij 1970. STEWART, J.M. : De Mephistowals. Utrecht/Antwerpen, A.W.Bruna 1970 - Oorspr.titel: Mephistowaltz. = Grote Pocket. TOPOR, Roland : Joko viert zijn verjaardag. Utrecht/Antwerpen, A.W.Bruna, 1970 - Oorspr.titel: Joko fête son anniversaire. =Witte Beertjes. (n.v.d.r.: Wegens beroepsomstandigheden kon Benny Suykerbuyk deze maand geen bibliografie samen stellen. Om de reeks echter te laten doorlopen heeft Paul Torfs een aantal nieuwe titel opgezocht.) ==================================================================== NOG NIEUWE LEDEN ==================================================================== Henri TORFS Dodoensstraat, 10 2200 Borgerhout Johny VERELST Coquilhatstraat, 27 200 Antwerpen Yves DE SMET Gebr.Van de Veldestraat, 24 9000 Gent W. VAN UITFANGH Postbus 282 2000 Antwerpen WILLY VAN DEN BERG Groenendallaan, 328/5 2030 Antwerpen ====================================================================


CONGRES N.C.S.F.

Simon JOUKES

29

Het NCSF (Nederlands Contactcentrum voor Science-Fiction), onze Nederlandse zusterorganisatie, richt, waarschijnlijk op 6 maart eerstkomend, haar jaarlijks landelijke bijeenkomst in. Dit gebeurt in het centrum van Nederland, waarschijnlijk in Utrecht. Wanneer precieze plaats en datum bekend zijn, wordt u dit nog medegedeeld. Bepaalde items op het programma kunnen ook voor leden van SFAN interessant zijn, en het is niet uitgesloten dat, zoals verleden jaar het geval was, een afvaardiging van SFAN wordt uitgenodigd. Aangezien echter ook 'introducé(e)'s welkom zijn, en sommige leden van SFAN tevens lid zijn van het NCSF, zoals F.I.Van Damme, H.Braet en S.Joukes, kan eventueel een (gezamenlijke) verplaatsing worden overwogen. Belangstellenden dienen zich vóór eind februari te melden op het redaktieadres. Ziehier het voorlopige programma : 1. Tentoonstelling van artistiek SF-werk annex prijsvraag; dit mag twee-, drie-, of meerdimensionaal wezen (in dat geval ben je natuurlijk zeker van de eerste prijs): al het art-work, zowel van amateurs als van vaklui, komt in aanmerking. Er zal een deskundige jury worden aangetroffen en het adres waarheen de inzendingen naartoe moeten wordt nog medegedeeld. 2. Tentoonstelling foto's HEICON '70. 3. Verkoop nieuwe SF-boeken. 4. Eventuele voorstelling satirische SF-film uit Engeland. 5. Bespreking EUROCON 1 te Triëst in 1972 (congres + Europa Awards). 6. Ruil- en verkoopbeurs van werken die u zelf meebrengt. 7. SF-veiling voor de kas van NCSF! 8. SF-enquête onder de bezoekers. 9. Ideeënbus. 10. Eventueel gezamenlijke lunch voor wie dat wil. 11. Ter plaatse kunnen honger en dorst bestreden worden. Wie nu al meer inlichtingen wenst dan hier worden gegeven kan steeds terecht bij: A.B. Rouwenhorst, Bergselaan, 40 B, Rotterdam 11/Nederl. ==================================================================== WETENSCHAPPEN BETWETER. ==================================================================== Synthese van menselijke groeihormonen Professor Dr.Tsjoh Hao Li, directeur van het hormonenlaboratorium van de beroemde University of California te San Francisco, is erin geslaagd het menselijk groeihormoon te synthetiseren (d.w.z. kunstmatig na te bouwen) na een intensieve research van 4 jaar. Hij isoleerde dit groeihormoon voor het eerst in 1956 en besteedde daarna nog eens 6 jaar aan uitgebreide experimenten. De volgende stap, die ook nog lange jaren kan duren, bestaat erin het hormoon langs industiële weg te kunnen vervaardigen om het toe te passen in de geneeskunde. Er wordt vooral gedacht aan de mogelijkheden om bepaalde soorten kanker (o.a. mammacarcinomen of borstkanker) tegen te gaan. Als men er rekening mee houdt dat dit groeihormoon bestaat uit een keten van niet minder dan 188 aminozuren (bouwstenen van het proteïnemolecule en dus van het leven) dan kan men nagaan wat een huzarenstukje hier werd verricht. Professor Li, van afkomst een Canton-Chinees, heeft zes van de acht door de voorkwab van het hersenaanhangsel afgescheiden endocriene hormonen ontdekt en gebruikte hiervoor tienduizend voorkwabben van cadavers ofte lijken. ARME FRANKENSTEIN ! ! ! ==================================================================== In maart '1971 komt de volgende mijlpaal in de geschiedenis van onze galactische vereniging: S F A N - S P E C I A A L N ° 1 zal in het begin van die maand in uw bus zitten. ====================================================================


“GOEDE REIS, JUFFROUW !”

Willy MAGIELS

30

Opgedragen aan J.C. - Zonder 'Nex'was dit verhaal niet mogelijk geweest. Het meisje drukte het gaspedaal in totdat de snelheid van haar wagen over de honderd was gevoerd. Als ze dit ritme erin kon houden zou ze tegen de morgen op haar plaats van bestemming aankomen. De avond begon te vallen en het zag ernaar uit dat er een mooie nacht op zou volgen, romantisch met een volle maan als een gele schijf in de inktzwarte lucht, waarin een reeks heldere zilveren puntjes glimmen. Op de autoweg was er niet veel verkeer, zodat ze kon doorrijden zonder haar kadans te moeten breken. Maar de eentonige autostrade maakte haar slaperig en geregeld moest ze zich in de ogen wrijven om wakker te blijven. Ze stak een sigaret op om de eentonigheid te breken. Af en toe werd ze verblind door de koplichten van een tegenligger en wanneer deze voorbij was scheen de weg nog donkerder. In de verte verscheen plots weer een lichtpuntje en eerst dacht ze dat er weer een helverlichte wagen ging passeren, maar toen het groter werd bleek het een benzinestation te zijn. Het zou waarschijnlijk wel het laatste zijn dat op haar weg open zou zijn en ze stopte er dan ook. Vreemd was het dat ze zich niet kon herinneren dat hier ooit een benzinestation had gestaan, maar het was dan ook al een hele tijd geleden dat ze dit traject minstens één maal per maand aflegde. "Goede avond, juffrouw, wat kan ik voor u doen ?" De stem van de serviceman wekte haar uit haar overpeinzingen. Ze bekeek de jongeman en bedacht dat hij lang niet mis was, wel wat opgeschoten en beenderig, maar zijn gezicht kon er best mee door. "Vullen" zei ze. De dunne jongeman keek haar aan alsof ze het knapste meisje was dat hij ooit gezien had, dacht ze. Hoewel ze helemaal niet lelijk was realiseerde ze zich toch wel dat ze bepaald geen schoonheidskoningin was. Ze voelde zich ongemakkelijk onder zijn steeds starende blik. Er was iets onheilspellend in die brandende ogen, ze leken wel die van een kat. Hij bleef haar maar aanstaren terwijl hij de tank vulde. Het was een hele opluchting toen ze hem kon betalen. "Goede reis, juffrouw !" hoorde ze hem nog zeggen toen ze zich weghaastte. Er klonk iets beklemmends in deze laatste woorden, alsof het een waarschuwing was. Maar ze schudde deze gedachte van zich af. Ze vond zichzelf maar flauw dat ze zich zo van streek had laten brengen door deze man, die ze waarschijnlijk nooit terug zou zien. Toch bleven zijn ogen in haar hersenen geplant, alsof hij haar nog steeds aanstaarde. Wat later stak ze een sigaret tussen haar lippen en knipte de aansteker aan, maar ze liet hem uit haar handen vallen toen ze in het licht dat het vlammetje verspreidde, twee roodgloeiende ogen zag, die zonder twijfel aan de jongeman van het benzinestation toebehoorden. De twee brandende punten lichtten nog even op alvorens ze weer in de duisternis verdwenen. Ze zocht haar aansteker op de vloer van haar wagen en stak haar sigaret weer in de brand. Er was niets meer te zien, het zal dus wel verbeelding geweest zijn, dacht ze. Na een kwartiertje zat ze weer volkomen kalm en ontspannen achter het stuur, het voorwerp van haar angst had zij reeds als een product van haar vermoeidheid opzij gezet. Ze drukte het gaspedaal nog wat verder in, toen ze plots de gestalte van de jongeman in haar koplichten zag opduiken. Ze trapte uit alle macht het rempedaal in, maar er was al niets meer waarvoor ze zou moeten stoppen. De gedaante was verdwenen. Toen keek ze in de achteruitkijkspiegel en in het donker zag ze dat de jongeman achter in de wagen zat; toen ze zich omkeerde


was de achterplaats echter totaal verlaten. 31 Toch voelde ze op de een of andere manier de ogen op haar rug branden en nu wist ze dat het geen verbeelding meer was. De ogen waren er, dus moest de jongeman er ook zijn. Maar tegelijkertijd wist ze dat dit onmogelijk was, want ze had zijn gedaante samen met de lichtvlek van het station achter zich zien verdwijnen, dus moest de jongeman nog altijd daar zijn, temeer daar er geen andere wagen op de weg te zien was. Toen drong het pijnlijk tot haar door dat er geen andere wagen meer voorbij was geflitst sinds ze het benzinestation in het zicht had gekregen. Hoewel er nooit veel verkeer was op dit tijdstip, had ze het toch nooit meegemaakt dat er in meer dan een halfuur geen licht van een tegenligger of van een inhaler te zien was. Haar hart werd door een ijskoude klauw vastgegrepen toen ze dit besefte. De ogen leken in haar lichaam te branden en toen begreep ze dat het niet van achter de wagen kwam, maar dat de bron nu naast haar was. Ze rukte haar hoofd opzij en op de plaats naast haar zat de jongeman haar aan te staren. Ze gilde toen de hand van de jongeman haar pols vastgreep, duwde op haar rempedaal, maar de wagen gehoorzaamde niet. Ze wrong uit alle macht aan haar stuur om op de weg te blijven, maar ze kon het niet volhouden en bij de volgende bocht smakte ze met geweld tegen een boom. Toen ze wat later haar bewustzijn terugvond keek ze weer recht in de vuurrode ogen van de geheimzinnige jongeman, om zijn lippen speelde een glimlach, een koude humorloze grijns. Ze probeerde uit het wrak van haar auto te komen, maar merkte dat ze vastgekneld zat...zijn hand zat nog steeds om haar pols geklemd en ze kon niet wegkomen. Toen schoot de wagen in brand en zijn ogen bleven haar maar aanstaren... "Hoe zou het toch gebeurd zijn ?" vroegen de collega's van het meisje zich af toen ze het bericht van haar overlijden ontvingen. "Ze was toch geen gekke bestuurster !". "Beslist niet" beaamde een ander, "Maar kunt u zich voorstellen waarom ze zo laat op de autostrade was en waar ze naartoe ging. Ze had niemand gewaarschuwd dat ze weg ging. En hoe komt het dat haar wagen uitbrandde ? Volgens de onderzoekingen was er op het ogenblik van het ongeval geen brandstof meer in de tank ! ==================================================================== HAAST U ! HAAST U !!!! ==================================================================== Nog slechts een vijftal exemplaren van DONALD A. WOLLHEIM's bekende anthologie "TERROR IN A MODERN VEIN" zijn in ons bezit. U kunt dit onmisbaar boek nog steeds bestellen, maar haast u dus. Zendt vandaag nog een briefje van 20.-Fr (porto en BTW inbegrepen) aan het adres van Paul Torfs. (Indien u tot de ongelukkigen bent die de rijke inhoud van deze bundel niet kent, zie dan in INFO-SFAN N째 2) =================================================================== TOETREDINGSFORMULIEREN IN DE BOEKHANDEL Verschillende leden verzochten ons reeds om toetredingsformulieren voor SFAN, die zij dan netjes opgevouwen in de SF-boeken van een hun bekende boekhandel steken. Dit lijkt ons een goed idee dat navolging verdient. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de boekhandelaar u kent en dat u dus regelmatig werken bij hem betrekt. Eerlang hopen wij een meer algemeen voorstel in die zin uit te werken. Ondertussen stellen wij gaarne toetredingsformulieren ter beschikking van de belangstellende lezers. Ook verzoeken wij nog steeds om adressen van mensen aan wie we eventueel een proefnummer van INFO-SFAN kunnen toezenden. Als het enigszins kan zouden wij op 31 december 1971 300 leden moeten hebben. Als iedereen meewerkt kan dit beslist. En de kwaliteit van ons blad kan er alleen maar wel bij varen ! ===================================================================


BIBLIOGRAFIE : ENGELSE UITGAVEN 1970

Eddy C. BERTIN

1

Een checklist van de beste SF, Fantasy en Horrorboeken verschenen in Amerika en Engeland in de periode 1969/70. -----------------------------Daar een volledige checklist minstens vijfmaal het volume zou hebben van deze hier, hebben we ons noodzakelijkerwijze beperkt tot hetgeen werkelijk als het beste mag beschouwd worden. Magazine serials vermelden we niet, doch we geven wel hier en daar enkele korte notities. Een algemeen overzicht van de situatie der tijdschriften en korte bespreking van enkele zeer belangwekkende boeken vindt u in het artikel "Horror & SF : MADE IN USA 1969-70" (Info-Sfan nr 3). Deze checklist beslaat drie delen : 1. gebonden uitgaven; 2. Engeland : pocket; 3. Amerika : pocket. Elk werk is slechts éénmaal vermeld, doch met verwijzing naar andere lijsten waar nodig (bv. een gebonden boek, eveneens als pocket; of een Amerikaans boek eveneens in Engeland verschenen.) De prijzen zijn uitgedrukt in Amerikaans $ en ¢ (1 $ = 50 BFr, 1 ¢ = 0.50 BFr) en in Engelse £/sh/d, volgens het oud systeem (1 £ = 120 BFr, 1 sh = 6 BFr, 6d = 3 BFr). 1. GEBONDEN UITGAVEN AMERIKA EN ENGELAND HAUSER'S MEMORY - Curt Siodmak (Herbert Jenkins, UK 22/6) SF/suspense roman die aansluit op het suksesvolle "Donovan's Brain". BEACHHEAD PLANET - Robert Moore Williams (Sidgwick & Jackson, UK 25/-) space-opera/SF avonturenroman (bestaat ook als Dell paperback 60 ¢). A PHILIP K. DICK OMINIBUS - P.K.Dick (Sidgwick & Jackson, 420 blz, UK 39/-) bevat drie volledige romans "The Crack in Space" , "The Unteleported Man", "Dr.Futurity", allen voorheen verschenen bij Ace pbs, nr. 2 en 3 uitverkocht. NONE BUT MAN - Gordon R.Dickson (Macdonald, UK 30/-) SF-avonturenroman, thema : mens vs alien. THE PROFIT OF DOOM - Hugh Dirac (Sidgwick & Jackson, UK 27/-) SF-roman gebaseerd op de transplantatie en het onsterfelijkheidsthema. DANGER: HUMAN - Gordon R.Dickson (USA 4.95 $) 13 SF-verhalen. PARSECS & PARABLES - Robert Silverberg (USA 4.95 $) SF-verhalen. SOLARIS - Stanislaw Lem (USA 4.95 $) suksesvolle SF-roman. NEBULA AWARD STORIES 5 - ed.James Blish (Doubleday USA 4.95 $) anthologie van de Nebula Award winnaars, gekozen door de SFWA. A PRIDE OF MONSTERS - James H.Schmitz (USA 4.95 $) SF-verhalen. THE ORGAN BANK FARM - John Boyd (USA 5.95 $) nieuwe roman van de auteur van "Last Starship from Earth" en "The Pollinators of Eden". THE SATANISTS - ed. Peter Haining (Neville Spearman, UK 25/-) anthologie van griezelverhalen over satanisme en zwarte kunst. LORD TYGER - Philip José Farmer (USA 5.95 $) pastiche op de Tarzan romans en opgedragen aan E.R.Burroughs. THE GENERAL ZAPPED AN ANGEL - Howard Fast (USA 4.95 $) nieuwe bundel fantastische verhalen door de auteur van "Spartacus" en "The Edge of Tomorrow". Gemengde bundel, niet altijd even suksesrijk SF & Fantasy. TERROR ! - ed.Bryan A.Netherwood (Blackie, UK 21/-) volumineuze anthologie van griezel en terreurverhalen, voor een lage prijs. TALES FROM THE UNKNOWN - ed.Kurt Singer (W.H.Allen, UK 36/-) gevarieerde anthologie van griezel- en occulte verhalen. THE 6th GHOST BOOK - ed. Rosemary Timperley (Barrio & Jenkins, UK 30/-) anthologie van speciaal geschreven spookverhalen, niet tevoren verschenen. THE FANTASTIC MIRROR-SF THROUGH THE AGES - Benjamin Appel (USA 3.95 $) ernstige studie. INTO THE UNKNOWN-A SURVEY OF SF FROM GODWIN TO WELLS - Robert Philmus (Univ.of Calif.press, USA 6.95 $) ernstige en gevarieerde studie. THE INNER WHEEL - Keith Roberts (USA 4.95 $) nieuwe SF-roman van de auteur van de "Pavane"-cyclus en "The Furies". THE ENDS OF TIME - ed.Robert Silverberg (USA 5.95 $) SF-anthologie. FIVE TALES - Keith Laumer, Frank Herbert, Poul Anderson, Gordon R. Dickson, Harlan Ellison (USA 4.95 $) 5 SF-novelettes.


I AM LEGEND - Richard Matheson (Walker USA 4.95 $) eindelijk een mooi-gebonden uitgave van deze klassieke SF-roman, die 2 het vampirisme behandelt op een volledig nieuwe manier; aanbevolen. A MAZE OF DEATH - Phikip K.Dick (USA 4.95 $) zijn recentste SF-roman. ANYWHEN - James Blish (USA 4.95 $) zeven SF-verhalen. THE SINS OF SEVRAC BABLON - Sax Rohmer (USA 6.60 $) een werk dat lang out of print bleef, fantasy veronderstel ik. MUTANTS - Gordon R.Dickson (USA 4.95 $) 12 SF-verhalen. ONE STEP FROM EARTH - Harry Harrison (USA 5.95 $) 9 SF-verhalen TAU ZERO - Poul Anderson (USA 4,96 $) nieuwe SF-roman. STRANGE STORIES FROM A CHINESE STUDIO - Herbert A.Giles (Dover Books USA 3.50 $ papercovered) fantastische verhalen, was lang out of print en zeldzaam. 30 YEARS OF ARKHAM HOUSE - ed. August Derleth (Arkham House, USA 3.50$ bibliografische studie over het meest befaamde publishing house van griezelverhalen en Lovecraftions. IS THE DEVIL A GENTLEMAN ? - Seaburry Quin (Mirage Press 4.95 $) griezelverhalen van de onlangs overleden schepper van Jules de Grandinpsychic detective. THE CONAN SWORDBOOK - ed. Jack L.Chalcker (Mirage Press 5.95 $) studies over Conan en Sword & Sorcery; een opvolger van "The Conan Reader". HEINLEIN IN DIMENSION - Alexei Panshin (Advent Books 2.45 $) Papercovered. eindelijk een goedkopere editie van deze intense studie over R.A.Heinlein, die bij eerste publicatie (hardcover 6 $) heel wat stof deed opwaaien. ALL OUR YESTERDAYS - Harry Warner Jr (Advent Books 7.60 $) wijdse studie over het fenomeen SF-fandom, geboorte en groei, feuds, fanzines, enz. door beslist fandoms befaamdste LOC-schrijver. THE SINGER IN THE SHADOW- Robert E.Howard (Donald Grant, USA 5 $) een bundel poëzie, die door de auteur zelf samengesteld werd onder deze titel vóór zijn dood, en pas nu uitgeven in gelimiteerde editie. AGAIN DANGEROUS VISIONS - ed.Harlan Ellison (Doubleday, USA 7.96 $) een nieuwe kolossale anthologie van oorspronkelijke 'gewraakte' SFverhalen. Verhalen uit de eerste "Dangerous Visions" (Doubleday 6.95$ ook als pockets (3) à 75 ¢ elk) wonnen verschillende Hugo en Nebula's SHAPES OF THE SUPERNATURAL - ed.Sean Hanby & G.Lewis (USA 5.95 $) horror anthologie. UNDER THE MOONS OF MARS - ed.Sam Moskowitz (USA 7,95 $) een anthologie en bibliografische studie van de Munsey Magazines 1912-34 en vroege SF CATS IN CRIME - A.L.Germeshausen (USA 3 $) gelimiteerde uitgave (300ex) van 6 korte fantasies ingeleid door Robert Bloch. THE PHILOSOPHER'S STONE - Colin Wilson (Arthur Barker, UK 25/-) fantastische horrorroman, in zekere zin een uitbreiding op de themas van Lovecraft en Wilson's Cthulhu-roman "The Mind Parasites". GHOSTS ! - John Edgell (Wayland, UK 36/-) 18 spookverhalen van de auteur plus een reeks klassiekers door hem verzameld. MYSTERY ! - ed.Alan C.Jenkins (Blackie UK 21/-) een andere volumineuze en goedkope anthologie van griezel, terreur en vreemde verhalen. SUB ROS - Robert Aickman (Gollancz UK 25/-) gevarieerde bundel spookverhalen van deze in het oog te houden Britse auteur en editor. BLAST OFF - ed.Harry Harrison (Faber & Faber UK 21/-) SF-anthologie. THE WINDSCREEN WESPERS & OTHER TALES OF HORROR - Joan Aiken (Gollancz UK 30/-) griezelbundel. IN THE FOOTSTEPS OF THE ABOMINABLE SNOWMAN - Jozef Nesvadba (Gollancz UK 30/-) 8 fantastische en SF-verhalen van deze Poolse auteur. THE WILD NIGHT COMPANY - ed.Peter Haining (Gollancz, UK 32/-) een bundel griezel- en fantastische verhalen door Ierse auteurs of die zich in Ierland afspelen; ingeleid door Ray Bradbury. THE PACIFIC BOOK OF SF - ed.John Baxter (Angus & Robertson, UK 21/-) SF-anthologie van werken van Australische auteurs. ANALOG 6 - ed.John Campbell (Dobson 30/-) SF-anthologie van 'Analog' 50 GREAT HORROR STORIES - ed.John Canning (Odhams, UK 25/-) volumineuze anthologie van door een vijftal auteurs geschreven ghost-stories. THE CELL & OTHER TALES OF HORROR - David Case (Macdonald, UK 30/-) drie korte griezelromans.


GENESIS 2 - L.P.Davies (Jenkins, UK 21/-) exodus-type SF3 man voor Jongeren. THE WITCHCRAFT READER - ed.Peter Haining (Dobson, UK 25/-) ondanks de titel een anthologie van fantastische SF-verhalen. COME ALONG WITH ME - Shirley Jackson (Michael Joseph, UK 25/-) het laatste werk van deze schrijfster, verzameld door haar echtgenoot na haar dood, bevat de eerste hoofdstukken van een onafgewerkte roman en een verzameling kortverhalen. THE NOWHERE PLACE - John Lymington (Hodder, UK 28/-) SF-roman van de talentvolle auteur van o.a. "The Green Drift" en "The Grey Ones". THE WAR BOOK - ed.James Sallie (Hart-Davis, UK 30/-) anthologie van SF-verhalen met het oorlogsthema als leiddraad. GIVE DADDY THE KNIFE, DARLING - John Lymington (Hodder, UK 21/-) fantastische SF-roman. N°7 QUEER STREET - Margery Lawrence (Arkham House, USA 4 $) 7 fantastische verhalen over een psychische detektive (de oorspronkelijke engelse uitgave bevatte er 9). OTHER DIMENSIONS - Clark Ashton Smith (Arkham House 6.50$) bundeling van de laatste niet-verzamelde fantasies van deze auteur/dichter. THE FOLSOM FLINT & OTHER CURIOUS TALES - David H.Keller (Arkham 5 $) een andere 'in memoriam'-collectie van horror/fantasy verhalen. ORBIT 8 - ed.Damon Knight (USA 4.95 $) anth. van originele SF-verhalen. SPECIAL WONDER - ed.McComas (USA 7.96 $) SF-anthologie. VOYAGERS IN TIME - ed.Robert Silverberg (USA 4.95 $) SF-anthologie. MEN AND MACHINES - ed.Robert Silverberg (USA 4.95 $) SF-anthologie. THE DEVILS WORK - John Brunner (USA 5.95 $) griezelroman, Satanisme. SAXONS GHOST - Steve Fisher (USA 4.95 $) griezelroman. THE WINTER PEOPLE - Phyllis A.Whitney (USA 4.95 $) licht-romantisch getinte griezelroman, possession-theme. THE DEVILS CHURCHYARD - Godfrey Torton (USA 5.95 $) griezel,Satanisme. NINE PRINCES IN AMBER - Roger Zelazny (USA 4.50 $) fantastische SF-roman, gebrodeerd op de mythologie, 3e volume (en waarschijnlijk 1e deel van een trilogie op zichzelf in de grotere reeks) in een waarschijnlijke reeks van 7 romans ingezet door "Lord of Light" en "Creatures of Light and Darkness". THE GREEN MAN - Kingsley Amis (USA 5.95 $ UK 30/-) horror-roman. TO YOUR SCATTERED BODIES GO - Philip José Farmer (USA 4.95 $) pas verschenen. COLD HARBOUR - Francis Brett Young (USA 5.96 $) griezelroman. MURRAY LEINSTER OMNIBUS (Sidgwick & Jackson, UK 30/-) bevat 3 SF-avonturenromans "Checkpoint Lambda"(Stopover in Space), "Invaders from Space" en "Operation Terror". REFLECTION IN A MIRAGE/THE TICKING IS IN YOUR HEAD - Leonard Daventry (USA 5.95 $) 2 SF-romans in een zwaar volume. ROBERT SILVERBERG OMNIBUS - (Sidgwick & Jackson, UK 36/-) bevat 3 SFavonturenromans, allen vroeger verschenen bij Ace; "Master of Life and Death" "Invaders from Earth" en "The Time Hoppers". SF SPECIAL N° 1 - (Sidg. & Jacks., UK) bevat 3 SF-romans : "The World Jones Made" (P.K.Dick), "The Space Swimmers" (G.R.Dickson) en "Waters of Death" (Irving Greenfield) - (30/-). THE SF HALL OF FAME, Vol.1 - ed.Robert Silverberg (Doubleday USA 7.95$) (Gollancz UK 40/-) een 'cornerstone' anthologie, het beste van het beste van de laatste 30 jaar SF; 25 verhalen; 568 blz.; gekozen door de SFWA als verhalen die een Nebula zouden verdiend hebben, moesten ze bestaan hebben in die tijd. THE COMPLEAT WHEREWOLF AND OTHER STORIES OF FANTASY & SF - Anthony Boucher (S & S 6.60 $) memorial bundel van fantasy, horror, SF, detek. THE SHATTERED RING-SF AND THE QUEST FOR MEANING - Lois & Stephen Rose (J.Knox Press, USA, 3.50 $) studie over SF die (naar men zegt en schrijft verknoeid wordt door een té diepe nadruk op de katholiek-religieuze aspekten van/in SF. WORLDS OF WONDER - ed.Harry Harrison (Doubleday 4.50$) SF-anthologie TOMORROW'S WORLDS - ed.R.Silverberg (Meredith 4.95$) anthologie van 10 SF-verh., 1 zich afspelend op elke planeet van ons zonnestelsel en 1 op de maan. THE WORLD SHUFFLER - Keith Laumer (Putnam 4.95 $) SF-roman.


CRIME PREVENTION IN THE 20th CENTURY - ed.Hans Stefan Santes4 son (Walker 4.95$) SF-anthologie, verzameld door de gewezen editor van "Fantastic Universe". WARLOCKS AND WARRIORS - ed.L.S.DeCamp (Putnam 4.95$) 9 heroic-fant.verh. STEP OUTSIDE YOUR MIND - ed.Terry Carr (Dobson 30/-) SF-anthologie. 4 FOR THE FUTURE - ed.H.Harrison (Macdonald 21/-) 8 verh.van 4 auteurs. 100 YEARS OF SF - ed.Damon Knight (Gollancz 30/-) SF-anthologie. 3 FOR TOMORROW - : R.SILVERBERG, R.ZELAZNY, J.BLISH (Meredith 4.95$ - Gollancz 28/-) op een thema van A.C.Clarke (semi-natuurlijke catastrofe) schreven 3 auteurs een novelle. Blish' verhaal was een runner-up voor de Hugo van dit jaar. THE NEW SF - ed.Langdon Jones (Hutchinson 30/-) SF-anth.van New Wave. SPLINTERS - ed.Alex Hamilton (Hutchinson 30/-) originele griezelanthologie van mainstream-auteurs die een excursie waagden in de gruwel. NOVA : ONE - ed.H.Harrison (USA 5.95$) anth.van speciaal geschreven SF. A WILDERNIS OF STARS - ed.William F.Nolan (Gollancz 32/-) anthologie. FIRST FLIGHT TO THE MOON - ed.Hal Clement (USA 4.95$) 12 verhalen met bespreking in welke mate ze al of niet werkelijkheid werden. THE MIRROR OF INFINITY - ed.Robert Silverberg (USA 6.95$) ORBIT 6 & 7 - ed.Damon Knight (Doubleday 4.95$elk)originele SF-verhalen. 20 YEARS OF THE MAGAZINE OF F & SF - ed.Howard Ferman & Robert P.Mills (USA 5.95$) anthologie. OTHER WORLDS, OTHER SEAS - SF FROM SOCIALIST COUNTRIES - ed.Darko Suvin (Random House 6.95$) anthologie van, enz.zie titel. THE IMAGE OF THE BEAST, A FEAST UNKNOWN, BLOWN - alle drie door P.J. Farmer (Essex House 1.95$ elk) papercovered; erotische SF/fantasy romans, gedeeltelijk satirisch, o.a. op SF, Tarzan, enz. LOVE SONG - P.J.Farmer (Random House 1.95$) papercovered, erotische fantastische horrorroman, die oorspronkelijk door Essex ging gepubliceerd worden, vóór zij failliet gingen. 2. ENGELSE POCKETBOOK REEKSEN CORGI BOOKS STAR TREK 1, 2, 3 - James Blish,5/-elk, elk bevat een zestal episodes van de suksesvolle TV-reeks "Star Trek" bewerkt als korte verhalen (Bantam editie). SPOCK MUST DIE ! - J.Blish, 5/-, originele SF-roman uit Star Trek. MONSTERS - A.E.Van Vogt, ingeleid door Forrest J Ackerman, 5/-, SF-verhalen, oorspronkelijk verschenen bij Paperback Library N.Y. TIMELESS STORIES FOR TODAY AND TOMORROW - ed.Ray Bradbury, 6/-, anthologie van fantastische verhalen, oorspr.versh.bij Bantam Books N.Y. NEW WRITINGS IN SF 16, 17 - ed.John Carnell, 5/ -elk, anthologie van speciaal geschreven SF-verhalen. THE LOST PERCEPTION - Daniel F.Galouy, 3/6 - SF-roman (Bantam N. Y.) DRAGONFLIGHT en RESTOREE - Anne McCaffey, 5/-elk, SF-romans. SIX GATES FROM LIMBO en TIME FOR A CHANGE - J.T.McIntosh,4/-elk, SF-rom. THE MINDTRAP, THE SEVERAL MINDS, THE NEW MINDS - Dan Morgan, 4/- elk, drie romans op ESP-thema, samen een trilogie. THE INNER LANDSCAPE, 5/-, drie korte novellen door Mervyn Peake, J.G. Ballard en Brian Aldiss. THE ALIENS AMONG US - James White, 3/6, SF-kortverhalen. ALL JUDGMENT FLED - James White - SFroman, 3/6. THE GOLDEN APPLES OF THE SUN, THE ILLUSTRATED MAN, DANDELION WINE, THE SILVER LOCUSTS - Ray Bradbury - herdrukken à 4/-elk, FARHENHEIT 451,id. SOMETHING WICKED THIS WAY COMES, THE MACHINERIES OF JOY - Ray Bradbury - herdrukken à 5/- elk. THE SHRINKING MAN - Richard Matheson - verfilmde SF-roman, 3/6. FONTANA BOOKS EUROPEAN TALES OF TERROR - ed.J.J.Strating, 5/-herdruk,anth.griezel. A CHAMBER OF HORRORS - ed.John Hadfield 6/-(herdruk), horror anthol. CORNISH TALES OF TERROR - ed.R.Chetwynd-hayes, 5/-, anthologie. THE VAMPIRE LOVERS, J.Sheridan LeFanu, 5/-, "Carmilla" en 6 andere spookverhalen. THE 5th FONTANA BOOK OF GREAT HORROR STORIES - ed.Mary Danby - anthol. (nrs 1 à 4, ed.Christine Bernard voorradig à 4/-elk).


THE 6th FONTANA BOOK OF GREAT GHOST STORIES - ed.Robert Aichman, 4/-, anth. (nrs. 2 & 5 voorradig à 4/- elk).

5

HODDER BOOKS THE MOON ENDURETH - John Buchan, 5/-(herdruk), fant.kortverhalen. WITCHWOOD - John Buchan, 5/-(herdruk), fantastische roman. 7 TRIPS THROUGH TIME AND SPACE - ed.Groff Conklin, 5/-, anthologie. SEVEN COME INFINITY - ed.Groff Conklin, 3/6, anthologie. FIVE TO TWELVE & SEA-HORSE IN THE SKY - Edmund Cooper, 5/-elk, SFromans. NIGHTSHADES AND DAMNATIONS - Gerald Kersh, 5/-, griezelverhalen. 14 GREAT TALES OF ESP - ed.Idella PurnellStone, 6/-,SFanth(Gold Medal 75¢) LIE TEN NIGHTS AWAKE - ed.Herbert Van Thal, 3/6, aanbevolen griezelanth. MAYFLOWER THE SWORDS OF LANKHMAR - Fritz Leiber, 5/-, sword & Sorceryverh. (Ace). THE ETERNAL CHAMPION & PHOENIX IN OBSIDIAN - Michael Moorcock, 5/- elk, Science-fantasyromans van cyclus, (delen 1 & 2 afzonderlijk leesbaar. BEHOLD THE MAN - M.Moorcock - 5/-,SF-roman gebaseerd op winnende novelle. TALES OF MYSTERY AND REVENGE - Langley Noel, 4/-, griezelverhalen. THE HAUNTING OF ALAIN MAIS & DARK WAYS TO DEATH - Peter Saxon, 4/-elk, fantastische griezelromans uit de reeks "The Guardians" van Belmont Boos. THE UNLIKELY GHOSTS - ed.James Turner, 5/-, spookverhalen anthologie. GALACTIC ODYSSEY - Keith Laumer, 4/-, SF-roman (Berkley 60¢). WORLDS OF THE IMPERIUM - K.Laumer, 4/-, SF-roman (Ace reprint 60 ¢) BLUE MOON - ed.Douglas Lindsay, 5/-, SF-anthologie. ONE AGAINST TIME - Astron del Martia, 5/-, super-science rom.van J.R.Fearn SF: THE BEST OF THE BEST, ed.Judith Merril, 5/- SF-anthologie gekozen uit haar jaarlijkse 'Best'-anthologies (Dell reprint). THE JEWEL IN THE SKULL, 3/6, THE SWORD OF DAWN, 4/-, THE MADGOD'S AMULET, 3/6, THE RUNESTAFF - Michael Moorcock, Science-fant.quatrologie. STORMBRINGER, 5/-, THE STEALER OF SOULS, 5/-, THE SINGING CITADEL, 5/-, M.Moorcock; de 'Elric' reeks, gebaseerd op een reeks kortverhalen. THE BLACK CORRIDOR - M.Moorcock, 5/-, SF-roman (Ace-Special 75¢) UNDERSEA QUEST - Fred Pohl & Jack Williamson, 4/-, SF-avonturenroman, de 1e herdruk van een trilogie, vooral voor jongere lezers. THE REPRODUCTIVE SYSTEM (MECHASM) - John Sladek, 5/-, SF-satirische rom. SEETEE SHIP & SEETEE SHOCK - Jack Williamson, 5/6 elk, SF-avonturenromans (herdrukken van Lancer). N.E.L. (NEW ENGLISH LIBRARY) - Voorheen Four Square Books. THE WORLDS OF FRANK HERBERT, 6/-, SF-verhalen. THE OCTOBER COUNTRY & THE SMALL ASSASSIN - Ray Bradbury, 5/- elk, griezelverhalen, herdrukken met nieuwe cover, uit "Dark Carnival". THE DEVIL'S HOUSE - Sandra Shulman, 5/-, griezelroman, satanisme. SEXUALIS '95 - Jacques Sternberg, 5/-, SF-roman"Toi,Ma Nuit"(Signet 60¢). MESSIAH - Gore Vidal, 5/-, utopische roman, de religie van de Dood overheerst de wereld (reprint Ballantine 35¢). NOT AFTER NIGHTFALL - Basil Copper, 5/-, griezelverhalen. DR.CALIGARI'S BLACK BOOK -ed.Peter Haining,5/-,griezolant.thema freaks & sideshows. NIGHT OF THE VAMPIRE & NIGHT OF THE WARLOCK - Raymond Giles, 5/-elk, griezelromans. THE DAUGHTERS OF SATAN - Sandra Shulman, 5/-, Satanisme. TALES OF THE MACABRE - ed.Kurt Singer, 5/-, horror anthologie. THE SCREAMING SKULL - Elliott O'Donnell, 3/6, echte spookverhalen. SEXMAX - Hughes Cooper, 6/- SFroman, mens & sex vs. machine. THE OLD MASTERS - ed.Brian Davis, 5/-, SF-anth. uit de Golden Age. THE FUTURE MAKERS - ed.Peter Haining, 5/-, idem. THE MOON IS A HARSH MISTRESS, 8/-, PODKAYNE OF MARS, 6/-, GLORY ROAD, 7/6, STRANGER IN A STRANGE LAND, 12/-, Robert Heinlein, SF-romans. THE HEAVEN MAKERS - Frank Herbert, 6/-, SF-roman uit "Amazing". DUNE, Frank Herbert, 12/-, herdruk van deze Hugo-winnaar. NIGHT WALK & SHADOW OF HEAVEN - Bob Shaw, 5/-elk, SF-romans. THE FLESHPOTS OF SANSATO, William F.Temple, 5/-, SF-roman. OUT OF THE UNKNOWN - A.E.Van Voght & E.Mayne Hull, 5/-, 9 fantastische verhalen, ook als hardback als "The Sea Thing & Others" (de oorspronkelijke uitgave bevatte slechts 6 verh.) ook als Am.Pocket Vurtiss 95¢.


THE DEGENERATES - Sandra Saulman, 6/- ,hekserij en occultisme. THE NAKED LIGHT - J.Moffat, 5/-, idem.

6

PAN BOOKS U.F.O. - Robert Miall, 4/-, roman gebaseerd op TVreeks van de Andersons. U.F.O. 2 - R.Miall, 4/-, idem (te verschijnen in februari 71) THE 11th PAN BOOK OF HORROR STORIES - ed .Herbert Van Thal, 5/-, 21 horrorverhalen, het merendeel goed, slechts 3 herdrukte verhalen o.a. de uitstekende korte weerwolfroman "The Cell" van David Case. CHILD'S PLAY - Kate Christie, 5/-, moderne horrorcomedy (versch.jan.71) THE GHOST BOOK - ed.Cynthia Asquith, 5/-, eindelijk terug in paperback, de eerste van een befaamde reeks anthologies (nrs 2,3 en 4 ook à 5/-). TALES OF UNEASE & MORE TALES OF UNEASE - ed.John Burks, 5/-elk, uitstekende anthologies van moderne makabere verhalen. PATH INTO THE UNKNOWN - THE BEST OF SOVIET SF - ingel.Judith Merril, 5/-. PANTHER BOOKS FLESH - P.J.Farmer, 6/-, een stofopwaaier van destijds ! PAVANE - Keith Roberts, 6/-, de 6 Pavane-verhalen van een wereld waarin Drake de Spaanse Armada niet versloeg, prachtig geschreven, diepmenselijk DAGON AND OTHER MACABRE TALES, 6/-, THE TOMB AND OTHER TALES, 5/-, THE LURKING FEAR AND OTHER TALES, 5/-, THE HAUNTER OF THE DARK AND OTHER TALES, 5/-, AT THE MOUNTAIN OF MADNESS AND OTHER TALES, 5/-, THE CASE OF CHARLES DEXTER WARD, 5/-, allen herdrukken van H.P.Lovecraft's uitstekende terreurverhalen, hartelijk aanbevolen. THE SHUTTERED ROOM AND OTHER TALES OF HORROR, 6/-, THE LURKER AT THE THRESHOLD, 5/- - H.P.Lovecraft en August Derleth, griezelverhalen en -roman, aanbevolen. THE DISAPPEARING FUTURE, ed.Georges Hay, 5/-, een symposium van spekulatie, zowel in SF-verhalen als in essays, New Wave stuff, interessant. THE BEST (SF STORIES) FROM NEW WORLDS - ed.M.Moorecock,nos4,5 en 6à5/-. UNDER OLD EARTH AND OTHER EXPLORATIONS - ed.Cordwainer Smith, 6/-, underpeoplestories. MOONBEAST - A.E.Van Vogt - 5/-, herdruk Van "The Beast". A ROSE FOR ECCLESIASTES - ROGER ZELAZNY, 5/-, 4 korte SF-novelles, waaronder 2 Hugo-Nebula winnaars - USA-titel "Four for tomorrow" Ace 60¢. THE DREAM MASTER -Roger Zelazny, 5/-, herdruk van "He who Shapes", Nebuia Award winnende SF-roman - Ace 60¢. ASYLUM - Colin Spencer, 6/-, bevreemdende psycho-SF roman. ORBIT 2 - ed.Damon Knight, 6/-, SF-anthologie, Berkley edition 75¢) NEBULA AWARD STORIES 2 - ed.Harrison & Aldiss, 5/-anthol.-Pocket B 75¢. NEBULA AWARD STORIES 3 - ed.R.Zelazny, 6/-,anthol., Pocket Books 75¢. CHILDREN OF THE NIGHT - John Blackburn, 6/-, Horror roman. MIND IN CHAINS - ed.Christopher Evans, 6/-, vreemde horror/SF anthol. THE TOUR, David Ely, 7/-, shock-horror roman. NOVA EXPRESS - William S.Burroughs, 5/-, mainstream/New Wave/SF-roman door de auteur van "Naked Lunch", "The Ticket that Exploded" etc. SPHERE BOOKS THE INQUISITORS HOUSE - Robert Somerlott, 7/-, occulte spookroman. THE BEST HORROR STORIES - J.Sheririan LeFanu, 5/-, Carmilla en 3 anderen. BURY HIM DARKLY - John Buchan, 5/-, griezelroman , zeer goede kritieken. SPACE LORDS - Cordwainer Smith, 5/-, 5 Underpeople verhalen. THE HOUSE IN THE VALLEY - ed.Kurt Singer - griezelanthologie. DEVILDAY - Angus Hall, 6/-, herdruk, psychopathie en satanisme. TALES IN A JUGULAR VAIN - Robert Bloch, 5/- griezel/SFverh. Pyramid 50¢. WITCHCRAFT - William S.Seabrook, 7/-, klassieke studie. A WHIFF OF DEATH - Isaac Asimov, 5/-, bizarre detektieve. THE WINDS OF MIDNIGHT - John Blackburn, 5/-, bizarre thriller. BROKEN BOY & A SOUR APPLE TREE - J.Blackburn, 5/-, occulte thrillers. THE LIVING DEMONS - Robert Bloch 5/-, 13 horror stories - Belmont repr. FEVER DREAM AND OTHERS - Bloch & Bradbury, 5/-,10 horrorst. Towerrepr. THE CASE AGAINST SATAN - Ray Russell, 5/-, occulte roman, Dell reprint. QUICKSAND - John Brunner, 7/-, psychologische SF-roman, Signet reprint. THE ALIEN & TWILIGHT WORLD - L.P.Davies, 5/-elk, SF-thrillers, aanbev. BABEL 17 & THE EINSTEIN INTERSECTION - Samuel Delaney, 5/-elk, Ace repr. THE VARIABLE MAN - Ph.K.Dick, 6/-, 5 korte SF-romans, Ace repr., aanbev. PROJECT BARRIER - Daniel Galouye, 5/-, Korte verhalen. THE EYES OF HEISENBERG - Frank Herbert, 5/-, SF-serial uit 'Amazing'


THE MAKER OF UNIVERSES, THE GATES OF CREATION, A PRIVATE COS7 MOS - Ph.J.Farmer, 5/- elk, SF/Fantasy,trilogie, Ace repr. aanbevolen. CITIES OF WONDER - ed.Damon Knight, 5/-, anthologie, MacFadden repr. TURNING ON - Damon Knight, 5/-, SF-kortverhalen, Ace repr. int. NINE BY LAUMER - 5/- SF-kortverhalen, Bantam reprint. THE SPACE GYPSIES, THE WAILING ASTEROID & MINERS IN THE SKY - Murray Leinster, 5/-elk, space-opera, genietbaar - Avon reprints. THE SHORES OF DEATH (Twilight Man) - M.Moorcock 5/- Compact reprint. THE WINDS OF LIMBO (The Fireclown) - M.Moorecock 5/- Compact reprint. THE BLOODRED GAME (The Sundered Worlds) - M.Moorcock, 5/-, Compact repr. RITE OF PASSAGE - Alexei Panshin, 6/-, SF-roman, Ace reprint. THE SOUND OF HIS HORN - Sarban (H.M.Wall), 5/-, horrorroman, wat als de Nazis de oorlog gewonnen hadden, Ballantine reprint. TO OPEN THE SKY - R.Silverberg, 6/- The Blue Fire verhalen, Ballantine. SOME OF YOUR BLOOD - Theodore Sturgeon - Psychologische horrorroman, een nieuwe versie van het vampirisme; opgenomen door Hitchcock in "Stories that Scared even me", oorspronkelijk Ballantine, aanbevolen. THE WINGED MAN - A.E.Van Vogt & H.M.Hull, 6/- SF-roman, Berkley reprint. THE YEARS BEST SF 2 - ed.Wollheim & Carr, 6/- "Worlds Best SF" Ace repr. TANDEM BOOKS SO PALE, SO COLD, SO FAIR - Charles Birkin, 5/-, nieuwe griezelverhalen. DARK MENACE - Ch.Birkin, 3/6, zijn voorgaande verzameling griezelverh. THE VAMPIRE - Ornella Volta, 5/-, studiewerk, terug herdrukt, aanbev. GUIDE TO THE SUPERNATURAL - Raymond Buckland, 5/-, Engelse versie van "A Pocket Guide to the Supernatural" Ace. DEMON LOVERS - ed.Lucy Berman, 5/-, anthologie horror stories. HAWKSBILL STATION - Robert Silverberg, 6/-, SF-roman. THE WIZARD OF LEMURIA, TONGOR OF LEMURIA, TONGOR AGAINST THE GODS, TONGOR IN THE CITY OF THE MAGICIANS - Lin Carter, 4/-elk, sword & sorcery cyclus, de twee eerste zijn Ace reprints, de twee laatsten Paperback Library reprints. 3. AMERIKAANSE POCKETS ACE BOOKS THE QUALITY OF MERCY - D.G.Compton, 75¢ SF-special THE STEEL CROCODILE - D.G.Compton, 75¢, SF-special AFTER THINGS FELL APART - Ron Goulart - 75¢, satirische SF-roman THE PNUME - Jack Vance, 60¢, Planet of Adventure n° 4 OUR FRIENDS FROM FROLIN 8 - Ph.K. Dick, 60¢, SF-roman THE GLASS THAT - Harlan Ellison, $ 1.25, non-fiction,essays over TV. MASQUE WORLD - Alexei Panchin, 60¢, de Villiers avontuur n° 5, lichtgetinte SF-roman, sequel op "Star Well" en "Thurb Revolution". ENGLAND SWINGS SF - ed.J.Merril, 1,25 $, anthologie van New Wave SF) THE MAD GOBLIN/LORD OF THE TREES - Ph.J.Farmer, 75¢,Double,pas versch. THE MERCY MEN - Alan Nourse, 60¢, herbewerking van "A Man Obcessed"'56. THE WIZARD OF VENUS plus PIRATE BLOOD - E.R.Burroughs, 60¢, korte SFroman en avonturenroman, Pirate Blood beslaat 2/3e van het boek. QUEST FOR THE FUTURE - A.E.Van Vogt, 95¢, tijd-paradox SF-roman. WORLDS BEST SF 1970 - ed.Wollheim & Carr, 95¢, anthologie. AND CHAOS DIED - Joanna Russ, 75¢, originele SF-roman. SWORDS AGAINST DEVILTRY, SWORDS IN THE MIST, SWORDS AGAINST DEATH Fritz Leiber, 75¢elk, nrs 4,5,6 in de Fafrd & Grey Mouser sword & Sorcery romans, meestal een reeks korte verhalen in cyclusvorm p/deel. THE PALACE OF ETERNITY - Bob Shaw, 75¢, betwiste SF-roman. THE LOTTUS VELLUM - Charlotte Hunt, 75¢, horrorroman. NEW WORLDS OF FANTASY - ed.Terry Carr, 75¢, moderne horror, fantasies. BEHIND THE WALLS OF TERRA Ph.J.Farner, 75¢, juist verschenen. THE YEAR OF THE QUIET SUN - Wilson Tucker, 75¢, prachtige SF-roman. AVON BOOKS CREATURES OF LIGHT AND DARKNESS - Roger Zelazny - 75¢, deel 2 in een septologie-bestaat zo'n woord ?-mengeling van Egyptische mythologie en SF, waarin Anubis zijn naamloze dienaar naar de 'middenwereld' zend; sluit aan op "Lord of the Light". NEANDERTHAL PLANET - Brian Aldiss, 75¢, Korte verhalen.


THE MEN IN THE JUNGLE - Norman Spinrad, 95¢; omstreden SF-ro- 8 roman vol geweld en o.a. kannibalisme, steunend op het sukses van "Bug Jack Barron". THE 13th DOLL - Ann Loring, 75¢, horror roman. THE BEAST THAT SHOUTED AT THE HEART OF THE WORLD - Harlan Ellison, 75¢, absoluut aanbevolen collectie 'off-beat' SF/fantasie verhalen. CITIES IN FLIGHT - James Blish, 1.25 $, een echt koopje : 600 blz en bevat de volledige "Spindizzy" reeks, zijnde vier romans: "They Shall Have Stars" (Year 2018), "A Life for the Stars", "Earthman Come Home", "The Triumph of Time" (A Clash of Cymbals); voor wie ze nog niet heeft een must ! MR. SPLITFOOT - McCloy, 60c, horror roman MACROSCOPE - Piers Anthony, 1.25 $, volumineuze SF-roman, runner-up voor Hugo en Nebula Awards; lijvige SF-romans schijnen 'in' te zijn sinds "Zanzibar". BALLANTINE BOOKS LAND OF UNREASON - F.Pratt & L.S.DeCamp, 95¢, fantasy klassieker 1942. SORCERERS SHIP - Hannes Bok, 95¢, symbolische fantasy roman. DARK STAR - ed.R.Silverberg, 95¢, anthologie van "dark SF"verhalen. LILITH - MacDonald, 95¢, fantasy classic. A VOYAGE TO ARCTURUS - David Lindsay, 95¢, fantasy classic. THE SHIP WHO SANG - Anne McCaffrey, 95¢, SF-verhalen als romancyclus. ZOTHIQUE - Clark A.Smith, 95¢, Fantasy & Horror verhalen. THE DREAM QUEST OF UNKNOWN KADATH - H.P.Lovecraft, 95¢,fantast.roman. DAY MILLION - Frederick Pohl, 95¢, SF-verhalen. ALPHA ONE - ed.R.Silverberg, 95¢, anthologie van speciaal geschr.SFverh. UP THE LINE - R.Silverberg, 75¢, serial uit 'Amazing' BANTAM BOOKS THIRD FROM THE SUN - Richard Matheson, 60¢, 13 horror/SF verh.reprint. A SEA OF SPACE - ed.William F.Nolan, 60¢, auth.zeldzamere SF-verhalen. BELMONT ANALOG 7 - ed.John W.Campbell, 75¢, anthologie. BERKLEY CAPTIVE UNIVERSE - H.Harrison, 50¢, closed society SF-roman. ORBIT 5 & 6 -ed.Damon Knight, 75¢ elk, originele SF-anthologies. SF AUTHOR'S CHOICE - ed.H.Harrison, 75¢, anthologie. DAMNATION ALLEY - Roger Zelazny, 75¢, SF-roman. TIME TRAP - Keith Laumer, 75¢, SF-roman. PRIME NUMBER - H.Harrison, 75¢, SF-roman. OUT OF THEIR MIND - Clifford Simak, 75¢, SF-roman. CURTISS REFLECTION IN A MIRAGE & THE TICKING IS IN YOUR MIND - Leonard Daventry, 75¢ elk, ESP-SF-romans door auteur van "A Man of Double Deed". DOOR TO ANYWHERE & FINAL ENCOUNTER - Fred Pohl, 75¢ elk, SF-romans. SF WORLDS OF FORREST J ACKERMAN AND FRIENDS, 95¢, anecdotes, verhalen. DELL THE WITCHING HOUR - James E.Gunn, 75¢, 3 fantasy-novelettes. DAUGHTEHS OF EARTH - Judith Merril, 75¢, bevat 3 SF-korte romans : titelverhaal; "Homecalling" en "Project: Nursemaid". WELCOME TO THE MONKEY HOUSE - Kurt Vonnegut, 95¢, korte verhalen fantasy, SF en satire. UBIK - Ph.K.Dick, 95¢, SF-roman. SLAUGHTERHOUSE FIVE - Kurt Vonnegut, 95¢, SF-roman - zo zegt men fantasy ? satire ? GOLD MEDAL THE CURSE OF THE UNDEAD - ed.M.L.Carter, 75¢, anthologie. LANCER ICE WORLD - Hal Clement, 95¢, SF-roman. LET THE FIRE FALL - Kate Wilhelm, 75¢, SF-roman. NEW BEGINS TOMORROW - ed. Damon Knight, 75¢, anthologie. THE MIGHTY BARBARIANS - ed.Hans Santessen, 75¢, heroic fantasy anth. RETURN TO THE STARS - Edmond Hamilton, 75¢, sequel tot "Star King".


THE LIQUID MAN - C.B.Gilford, 75¢, SF/Horror roman. BLOOD MOON - Jan Alexander, 75¢, Vampierroman.

9

MAC FADDEN THE LITTLE MONSTERS - ed.R.Elwood & V.Chiladin, 75¢, horror anthologie. PAPERBACK LIBRARY THE ROMANCE OF SORCERY - Sax Rohmer, 95¢, studie over de hekserij door de auteur van de 'Fu-Manchu'-reeks. Lang out-of-print. THE WITCHES - François Mallot-Joris, 95¢, voluminieuze roman in 3 sekw. MORE STRANGE UNSOLVED MYSTERIES - Emile Schümacher, 60¢, spookverhalen met reëele inslag; sequel tot "Strange Unsolved Mysteries". GALLERY OF GHOSTS - James Reynolds, 75¢, 23 spookverhalen. BRAK THE BARBARIAN VERSUS THE MARK OF THE DEMON - John Jakes, 60¢, sword & sorcery; sequel van "Brak The Barb. vs. the Sorceress". POPULAR LIBRARY JONGOR OF LOST LAND, THE RETURN OF JONGOR, JONGOR FIGHTS BACK - Robert Moore Williams, 60¢ elk, barbaar uit steentijdperk, fantast.avonturen. POWELL IMAGES OF TOMORROW - Charles Nuetzel, 95¢, SF-verhalen. CRAZY-MIXED UP PLANET - Charles E.Fritch, 95¢, SF-verhalen. PYRAMID GREAT UNTOLD STORIES OF FANTASY AND HORROR - ed.A.Norton & S.Moskowitz, 75¢, 11 practisch vergeten griezelverhalen uit reeds lang verdwenen magazines als "The Black Cat", "The Cavalier", "Pearson's Magazine".e.a. BLACK IS THE COLOR - John Brunner, 60¢, horrorroman. SIGNET THE STARS AROUND US - ed.Robert Hoskins, 75¢, anthologie. MOON OF MUTINY - R.Del Rey, 75¢, SF-roman. TEMPO VOYAGERS IN TIME - ed.Robert Si1verberg, 95¢, anthologie. DIVERSE AMERIKAANSE POCKETS WAARVAN DE UITGEVER MIJ NIET BEKEND. DR.CYCLOPS - H.Kuttner, 60¢, novelle van Kuttner & 2 andere kortverh. SHROUD 9 - ed.Robert Turner, 95¢, griezelanthologie • HAGER'S CASTLE - Clayton Matthews, 95¢ , griezelverhalen. RATMAN'S NOTEBOOK - Stephen Gilbert, 95¢, griezelroman. THE LAST HURRAH OF THE GOLDEN HORDE - Norman Spinrad, 95¢. WITCH'S CURSE - Harry Ludlam, 75¢, griezelroman. THE REVENGE OF INCREASE SEWELL - Heinrich Grast, 75¢, griezelroman. INFINITY ONE - ed.Robert Hoskins, 75¢, anthologie van SF-verhalen. THE DARK SIDE OF THE SOUL - ed.Don Ward, 75¢, griezelanthologie. VANPIRES MOON - Peter Saxon, 75¢, vampierroman. SWORD AGAINST TOMORROW - ed.R.Hoskins, 75¢, heroic fantasy anthologie. THE DARK SYMPHONY - Dean Koontz, 75¢, SF-roman, opgebouwd als muziekstuk. THE HIDDEN SPECTRE - ed.Robert Tralins, 60¢, griezelanthologie. FIRST STEP OUTWARDS - ed.R.Hoskins, 60¢, SF-anthologie. THE SECRET OF HOLM PEEL & OTHERS - Sax Rohmer, 60¢, griezelverhalen. ======================================================================= Aanbevolen adressen waar u Engelse of Amerikaanse uitgaven kunt bestell. ======================================================================= FANTAST (Midway Ltd.), 75, Norfolkstreet, Wisbech, Cambridge PE13 2LJ. PREMIER BOOK CENTRE Ltd. 476 Chiswick Highroad, London W4. (UK) J.BARNICOAT (FALMOUTH) ltd. P.O.Box 11 - Falmouth, Cornwall (UK) PASSAIC BOOK CENTER, 594 Main Avenue, Passaic/New Jersey 07055 (USA) (Enkel uitgaven van Arkham, Advent, Mirrage. Op elke best. 15 % korting) GERRY DE LA REE, 7, Cedarwoad Lane, Saddle River/New Jersey 07458 (US) FANTASY & S.F., PO Box 415, Staten Hood/New York 10302 (USA) STEPHEN'S BOOK SERVICE, 67 Third Avenue, New York 10003 (USA) GERALD WEISS, 90, South Second Street, Brooklyn/New York 11211 (USA) ======================================================================


BIBLIOGRAFIE VAN DE FRANSE EN IN HET FRANS VERTAALDE SCIENCE-FICTION EN FANTASY 1 Simon JOUKES

10

Periode december 1970/januari 1971 Naar gelang van de mededelingen waarover wij kunnen beschikken, zullen wij regelmatig de bibliografie van de in de franse taal verschijnende SF- en Fantasy werken publiceren. Hierbij zullen ook enkele werken worden vermeld die slechts indirect op het genre betrekking hebben, zoals een of ander wetenschappelijk boek dat met astronomie, occultisme of paranormale verschijnselen te maken heeft. Jammer genoeg kunnen wij niet beloven 'volledig' te zijn, aangezien de Franse uitgevers het vaak gewoon vertikken om oorspronkelijke titel en verschijningsjaar aan te duiden. Bovendien krijgen we lang niet alle opgesomde werken in handen wat ons belet eventueel zelf opzoekingen te doen. Uiteraard houden we ons aanbevolen voor aanvullingen en eventuele correcties. ANDERSON, Poul : La monde de Satan, 1970, Paris, ed.Denoël - SF. AMIS, Kingsley : L'homme vert, 1970, Paris, ed.Stock - Fantasy. BALLARD, J.G. : Perte de temps; oorspr.titel "Escapement", vert: Bruno Martin; 1967; in: Grands classiques de la ScienceFiction 2ème Série - Fiction Spécial 17 - Paris 1970, ed. Opta - SF. BARJAVEL, R.: La nuit des temps, 1970, Paris, ed.Presses-Pocket - SF. BELLINE : Le dossier de Wil1iam Bart, 1970, Paris, ed.du Dauphin - Fant. BIRAUD, François et RIBES, Jean-Claude : Le dossier des civilisations extra-terrestres, 1970, ed.Fayard; coll."Documents" Wetenschappelijk. BESTER, Alfred : A chacun son enfer; oorspr.titel: "Hell is Forever", 1942; vert: Marcel Battin; in: Grans classiques de la Science-Fiction 2ème Serie - Fiction Spécial 17 - Paris, 1970, ed. Opta - SF. BROWN, Frederic : Lettre à un phénix; oorspr.titel "Letter to a Phoenix", 1949; vert: Marcel Battin; in: Grans classiques de la Science-Fiction 2ème Série - Fiction Spécial 17, Paris, 1970, ed.Opta - SF. BRUNNER, John : Comme dans un livre ouvert; oorspr.titel "Out of Mindshot"; vert: Denise Hersant; in: Collection GalaxieBis 18 - Juin 1970, ed.Opta - SF. CLARKE, Arthur C.: Les neuf milliards de noms de Dieu; oorspr.titel: "The Ninebillion Names of God"; vert= Marcel Battin; in: Grands classiques de la Science-Fiction 2ème série - Fiction Spécial 17 - Paris, 1970, ed.Opta - SF. CHAPPELL, Fred: Le Dieu-poisson, 1970, Paris, ed.Chr.Bourgois - Fant. DANIKEN, Erik von: Retour auv étoiles, 1970, Paris, ed.Julliard-coll. Les énignes de l'univers" - pseudo-wetenschappelijk. DARAUL, Arkon: Les sociétés secrètes; vert: Francine Ménétrier, Paris 1970, ed.planète (verspreid door Denoël) in de serie "Sectes et Sociëtés secrètes" - wetenschappelijk. DISCH, Thomas M.: Genocides en Camp de Concentration; oorspr.titels: The Genocides/Camp Concentration; 1970, Paris, ed. Opta, reeks "Club du livre d'anticipation"; zeer verzorgde uitgave; 37.-FFr - SF. DUMAS, Alexandre: Le meneur de loups, 1970,Verviers,Marabout - Fant. DURRELL, Lawrenoe : Nunquam; vert; Roger Giroux, Paris, 1970, ed.Gallimard, reeks "Du monde entier" - Roman-Fant. GRANT, Joan et KESLEY, Denis: Nos vies antérieures, 1970, Paris, ed. Spéciale -- serie "En marge" HEINLEIN, Robert: Route de la gloire; oorspr.titel: Glory Road; 1970, ed.Opta/"Club de livre d'anticipation" - SF.


HOLLIS, H.H. : Jeux de mains; oorspr.titel: Eeeetz CH; vert: 11 Alice Ditcharry; 1970, Ed. Opta, in:Collection Galaxie-bis 18 uit Galaxy, november 1968 - SF. KESLEY, Denis en GRANT, Joan : zie Joan Grant. KLEIN, Gérard : Les signeurs de la guerre, 1970, Paris,ed.Julliard reeks:"Ailleurs et demain" - SF. LEE, Vernon : Les épées de l'effroi; vert: Michel Chrestien; 1970, Verviers, ed.Gérard "Marabout" - Fantasy. LINK, F. : La Lune, vert: François Lutz, Paris, 1970, ed.Albin Michel Reeks: Sciences d'aujourd'hui" - wetenschappelijk. MacAPP, C.C. : Un aller pour Zenner; oorspr.titel: A Ticket to Zenner" uit: If, July 1967; vert.: Bruno Martin, 1970, Paris, ed.Opta; in:Collection Galaxie-Bis - SF. MARABINI, Jean : Les enfants fous en 2001, 1970, Paris, ed.Plon - SF. MARTINI, Virgilio : Le monde sans femmes; vert: Jean-Paul Mangematin, 1970,Paris,ed.Denoël,Reeks:"Présenses du Futur" - SF. MILLER, Walter M. : Les ogres de l'espace; oorspr.titel: Blood Bank; 1952, vert: Bruno Martin, 1970, Paris, ed.Opta, in: Grands classiques de la Science-Fiction 2ème SerieFiction Spécial 17 - SF. MOORE, Patrick : L'atlas de l'Univers, 1970, Paris,ed.R.Laffont-atlas. NN (Collectif) : Entretien sur la paralittérature; gesprekken over paraliteratuur door bekende persoonlijkheden, 1970, ed. Plon. PERUTZ, Leo : Le marquis de Bolibar; vert: Odon Niox Château, 1970, Paris, ed.Albin Michel - Fantasy. PREDAL, René : Le cinéma fantastique, 1970, Paris, ed Seghers, Reeks: "Cinéma-Club" - naslagwerk. PREVOT, Gérard : Le démon de fevrier, 1970, Verviers, ed.Gérard, Marabout - Fantasy. REY, Lester Del : Les eaux tranquilles; vert: Bruno Martin; oorspr. titel: The Still Waters, 1955; Paris, 1970, ed.Opta, In:Grands classiques de la Science-Fiction 2ème Série Fiction Spécial 17 - SF. RIBES, Jean-Claude et BIRAUD, François : zie François Biraud. ROHR, Hans : Voir l'univers; vert:E.Antonini; 1970, Lausanne, ed. Payot - wetenschappelijk album. SARBAN, : Le son du cor; oorspr.titel: The Sound of his Horn, 1961; vert: J.de Tersac; 1970, Paris, ed.opta; in: Collection Galaxie-Bis 18 - SF. SENDY, Jean : L'ère du verseau, 1970, Paris, ed. R.Laffont, reeks: Les énigmes de l'univers" - Fantasy. SIMAK, Clifford D.: Demain les chiens; oorspr.titel: City; 1970, Paris, ed."J'ai Lu". - SF. ST. CLAIR, Margaret : L'enfant du vide; oorspr.titel: Child of Void, 1949, vert: Marcel Battin; 1970, Paris, ed.Opta, in: Grands classiques de la Science-Fiction 2ème Série Fiction Spécial 17 - SF. STERNBERG, Jacques : Univers zéro et autres nouvelles, 1970, Verviers, ed.Gérard-Marabout - Fantasy. STUCKI, Lorentz : L'empire occulte; vert: Eliane Kadlek, 1970, Paris, ed.R.Laffont, Reeks:L'histoire que nous vivons". SULLIVAN, Vernon : Et on tuera tous les affreux; vert: Boris Vian; 1970, Paris, ed. UGE - SF. ===================================================================


Info Sfan 4  

Clubmagazine SFAN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you