Page 1

ISSN 1425-8307 / jesień 2014 (172) / rok XIX / www.semestr.pl

KARIERA: Inżyniera / w IT w Handlu i FMCG, w Wielkiej Czwórce

Mecenas wydania

efektywna nauka

studiowanie bez granic

Patron wydania


32

24

Realna praca w wirtualnym banku

Lingwiści (rynku) pracy się nie boją

46 52

Koła naukowe – niekoniecznie to, co myślisz!

Weterani Erasmusa

SPIS TREŚCI 4 Kariera w budownictwie / 8 Witamy w fabryce marzeń /18 Testowanie IT / 22 Praca w kraju… a jak za granicą! / 28 FMCG – to dopiero różnorodność / 36 Targi Pracy / 44 Audiodeskrypcja, czyli jak opisać niewidzialne? / 56 Konkursy

Czytaj też wydanie elektroniczne:

Odwiedź nas na Facebooku:

www.issuu.com/semestr/docs/jesien_2014

www.facebook.com/MagazynSemestr


kariera inżyniera

© Sergey Nivens / Fotolia

HR

Kariera w budownictwie Cegła po cegle

Studiowanie budownictwa daje szansę szybkiego znalezienia pracy. Jednak każdy młody inżynier musi przebrnąć przez trudny start w karierze. Polskie drogi

Już w czasie wyboru studiów związanych z budownictwem warto wziąć pod uwagę styl pracy, który bardziej nam odpowiada. Przy kierunkach związanych z  projektowaniu będzie to praca kreacyjna, wymagająca spędzenia wielu godzin przed komputerem i  używania różnych narzędzi (graficznych, obliczeniowych). Z kolei wykonawstwo łączy się z  ruchem, częstymi wyjazdami, stałym kontaktem z  grupą pracowników. Przy wyborze specjalizacji należy myśleć przyszłościowo, a dopiero w drugiej kolejności brać pod uwagę obecne trendy. Właśnie rozpoczynają się wielkie projekty budowlane w energetyce, co może łączyć się z zapotrzebowaniem na specjalizujących się w nich inżynierów. Bardzo obiecujące perspektywy zawodowe mają specjaliści z zakresu kolejowej. – W Skanska ta branża obecnie mocno się rozwija, a specjalistów na rynku jest stosunkowo niewielu. Budownictwo kolejowe to szansa dla młodych inżynierów, ponieważ aktualnie jest to jedna z najrzadziej wybieranych specjalizacji na pol4

Właśnie rozpoczynają się wielkie projekty budowlane w energetyce, co może łączyć się z zapotrzebowaniem na specjalizujących się w nich inżynierów

skich politechnikach – mówi Ewa Razowska, Główny Specjalista Zespołu ds. Rekrutacji i Szkoleń firmy Skanska.

Kilka fachów w ręku

Uczelnia daje wiedzę technicznie niezbędną do wykonywania zawodu. Wiele nauki czeka nas jednak (a może przede wszystkim?) również poza jej murami. Praca na budowie opiera się na współpracy. Kandydat na stanowisko kierownicze musi wykazać się umiejętnością pracy w  grupie, zarządzania czasem oraz planowania. Będzie odpowiedzialny za dobranie odpowiedniego zespołu i  pilnowanie, aby zadania były finalizowane w terminie. Aby zwiększyć swoje kompetencje, można zdecydować się na kurs lub studia podyplomowe z zarządzania projektami i czasem. Pozwala to zdobyć doświadczenie w kierowaniu grupą. Atutem w wielu sytuacjach – przy zawieraniu umów czy ustalaniu składu zespołów – może okazać się umiejętność negocjacji. Warto także poznać podstawy ekonomii, aby nie zagubić się w otchłaniach kosztorysów. Zdobycie uprawnień do ich tworzenia łączy się często z  lepszymi zarobkami. Warto także np. zdobyć kwalifikacje do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków. Osoby, które chcą skupić się na wykonywaniu projektów, powinny biegle posługiwać się programami obliczeniowymi – rozumieć zasady ich działania, aby móc wychwytywać i  poprawiać błędy. Branża budowlana idzie z  duchem czasu, dlatego ważna jest znajomość nowych www.semestr.pl


kariera inżyniera A R T Y K U Ł

HR

S P O N S O R O W A N Y

technologii. Warto nauczyć się obsługi programów do planowania (np. Primavera) oraz podstaw projektowania 3D.

Twarzą w twarz z pracodawcą

Podczas rekrutacji na stanowisko w branży budowlanej zazwyczaj pada wiele ogólnych pytań – o nasze sukcesy i porażki życiowe, umiejętności, zainteresowania, rzeczy, z których czerpiemy satysfakcję. Po nich trzeba najczęściej opowiedzieć o motywacji do pracy, działalności na uczelni, dlaczego zdecydowaliśmy się studiować budownictwo, jak wyobrażamy sobie naszą rolę w firmie i przyszłą karierę. Należy pamiętać (szczególnie gdy staramy się o pracę w dużej firmie), że rozmowa rekrutacyjna może być prowadzona po angielsku. Bywa, że kandydat musi rozwiązać test sprawdzający znajomość tego języka. Trzeba być przygotowanym na pytania lub rozwiązywanie zadań z  zakresu studiów oraz sprawdzających umiejętność logicznego myślenia. W  przypadku aplikowania na stanowisko kierownicze wymagane są uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w  zarządzaniu budową. Z kolei przy stanowisku inżyniera budowy czy praktykanta zazwyczaj zwraca się uwagę na kierunek studiów, a także zaangażowanie i motywację kandydata do pracy na budowie. Niezbędna jest znajomość specjalistycznych programów. Pracodawców interesują również ukończone kursy, szkolenia czy certyfikaty. Uczelnia, temat pracy dyplomowej i wyniki na studiach są istotne, jednak nie decydują o przyjęciu kandydata.

Praktyka czyni majstra

Kandydat, który posiada umiejętności praktyczne, ma dużą przewagę nad tym, który podczas studiów otrzymywał świetne oceny, ukończył wiele kursów, ale nigdy nie zetknął się z pracą, którą chce wykonywać. – Ukończenie studiów inżynierskich jest oczywiście warunkiem koniecznym, żeby pracować na budowie, ale niestety niewystarczającym. Podczas rekrutacji młodych inżynierów pracodawca zwraca również uwagę na doświadczenie – mówi Ewa Razowska. Dobrze jest poświęcić swój wolny czas na praktyki i  staże, gdyż dopiero wykonując pracę, dowiadujemy się o własnych brakach. Warto szukać możliwości odbycia praktyk, zarówno w biurach projektowych, jak i na budowie. Można dzięki temu nie tylko nabyć nowe umiejętności techniczne, ale także poznać realia środowiska i warunki, w jakich przyjdzie nam pracować. Dobrym momentem na odbycie stażu są wakacje. Wielu studentów poleca również kończenie studiów magisterskich w trybie zaocznym, aby móc jednocześnie pracować. Ważne jest, aby już podczas studiów nawiązywać współpracę z firmami. Ułatwia to ukierunkowanie się i daje lepszy start po ich ukończeniu.

Fundamentalne sprawy

Kończąc studia, absolwent teoretycznie powinien opanować język na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem technicznym. Praktyce jest jednak taka, że nauka na lektoracie zazwyczaj schodzi na drugi plan, przy perspektywie wykonania kolejnego projektu na zaliczenie. Jest to oczywiście zrozumiałe, jednak trzeba pamiętać, że swobodne rozmawianie w języku obcym znacznie ułatwia funkcjonowanie w branży. Dlatego, w miarę możliwości, warto dokształcić się w kwestii słownictwa technicznego, na kursach bądź na własną rękę.

Sukces poprzez pasję

Zaczynając studiowanie budownictwa, trzeba nastawić się na ciężką pracę w przyszłości. Dzień pracy rzadko mieści się w  godzinach od 8.00 do 16.00 – najczęściej zaś dopiero w momencie, gdy dane zadanie zostanie wykonane. Budownictwo łączy się z mobilnością, gdyż często realizuje się projekty poza miejscem zamieszkania. Praca wre niezależnie od warunków pogodowych. Jeśli te okoliczności kogoś zniechęcają, taki zawód nie da mu wiele satysfakcji. Aby dobrze go wykonywać, po prostu trzeba lubić tę robotę. Anna Streczeń www.semestr.pl

Staż dla ambitnych STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Działalność Grupy cechuje innowacyjność, kompleksowy zakres usług, wysokiej jakości materiały, własne surowce oraz najnowszej generacji park maszynowy. STRABAG osiągnął sukces dzięki zaangażowaniu, wiedzy i umiejętnościom swoich 73 tysięcy Pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych na całym świecie. Stawiając na kadrę wysoko wykwalifikowanych specjalistów STRABAG realizuje nawet najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia budowlane. Podstawą kultury organizacyjnej Grupy są dialog, wzajemny szacunek oraz praca zespołowa − TEAMS WORK. Firma oferuje możliwości rozwoju osobom odpowiedzialnym, pełnym inicjatywy, zaangażowanym, wytrwale dążącym do celu, a jednocześnie skromnym i pełnym respektu dla innych. Jedną z możliwości rozpoczęcia kariery w koncernie jest program stażowy.

C

elem programu stażowego przygotowanego przez STRABAG SE jest pozyskanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej i specjalistów. Jego uczestnicy identyfikują się z działaniami koncernu i rozwijają swoje kompetencje tak, by po odbyciu programu mogli szybko przejąć obowiązki wynikające z konkretnego stanowiska pracy. Do programu przyjmowani są wyłącznie absolwenci uczelni wyższych bez doświadczenia lub z niewielką praktyką zawodową. Stażysta otrzymuje umowę o pracę. Program stażu przewiduje trzymiesięczny pobyt w jednej ze spółek za granicą. Plan stażu jest indywidualnie dopasowany do uczestnika i jego docelowego stanowiska. Czas trwania programu stażowego wynosi od 12 do 15 miesięcy. Po odbyciu każdego z etapów stażu, stażysta odbywa rozmowę oceniającą z opiekunem działu, w którym wykonywał swoje obowiązki. Raz na kwartał rozmawia natomiast ze swoim mentorem. Ostatnim etapem stażu jest rozmowa, podczas której omawiana jest dalsza ścieżka rozwoju zawodowego stażysty, ewentualne przyszłe szkolenia itp. W spotkaniu tym bierze udział stażysta, mentor, konsultant HR i przyszły przełożony.

Jeżeli chciałbyś się rozwijać, podnosić swoje kwalifikacje, nie jest Ci obce słowo ambicja, nie boisz się wyzwań i wiesz, co chcesz w życiu osiągnąć dzięki konsekwentnemu dążeniu do celu, to staż w STRABAG jest właśnie dla Ciebie!

5


HR

kariera inżyniera

A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

STRABAG jest jednym z największych koncernów w branży technologii budowlanych. Swój sukces zawdzięcza 73 tysiącom Pracowników zaangażowanych w realizację 15 tysięcy projektów na całym świecie oraz wsparciu wyspecjalizowanych spółek koncernowych. 6

www.semestr.pl


A R T Y K U Ł

Jakub Zaborowski, Trainee w spółce BMTI

S P O N S O R O W A N Y

STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, który realizuje na świecie ponad 15 tysięcy projektów rocznie we wszystkich dziedzinach budownictwa. Wprowadzanie innowacji i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju to priorytetowe cele Grupy STRABAG, która ma do dyspozycji know-how, technologie i doświadczenie wszystkich wyspecjalizowanych spółek koncernowych. W Polsce firma działa od 1985 roku i zatrudnia ok. 5 tysięcy pracowników.

Ukończyłem studia na Politechnice Białostockiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W codziennej pracy w koncernie wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach. Program stażu jest zróżnicowany, a kontakt z oddziałami firmy, zarówno z Polski, jak i zagranicy, pozwala na przygotowanie się do dalszej pracy na naprawdę wysokim poziomie. Program stażu trwa 15 miesięcy, ostatnie trzy odbywa się zawsze za granicą, w Austrii lub Niemczech. Przez pierwsze pół roku pracowałem w biurze, poznając wiele projektów oraz prowadząc analizy, które dotyczyły parku maszyn w całym koncernie. Moim głównym zadaniem była aktualizacja bazy informacji technicznych dotyczących kilku tysięcy maszyn w kilku państwach. Dane te pomogą majstrom w warsztatach oraz na budowie przy zamawianiu oryginalnych części zamiennych. Dowiedziałem się również, jak działają warsztaty oraz boxy naprawcze rozmieszczone w całej Polsce. Otwiera się je na czas trwania budowy dużych projektów na miejscu. Kolejnym etapem mojego stażu była praktyka. W moim przypadku były to warsztaty naprawcze oraz duże inwestycje, np. budowa autostrady A4. Zadania, które mi powierzono, pozwoliły mi znacznie poszerzyć wiedzę, np. odnośnie maszyn budowlanych. Staż w tak dużym koncernie daje większe możliwości rozwoju niż praktyka w mniejszych firmach. Umożliwiają go liczne szkolenia techniczne oraz kursy językowe.

Piotr Andruszek, Trainee w spółce BMTI Jestem absolwentem Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Projekty realizowane w ramach mojego stażu są dość różnorodne. Sporo czasu poświęcam analizom finansowym. Program skonstruowano w taki sposób, aby stażysta mógł kompleksowo poznać działanie firmy. Pracowałem już w księgowości, controllingu, obecnie poznaję obszar zakupów centralnych, w październiku natomiast wyjeżdżam do Austrii. Mój opiekun jest rzeczywiście zainteresowany tym, co robię. Rozmawia ze mną o moich odczuciach zawsze, gdy kończę staż w jednym dziale i przechodzę do innego. Daje mi to większą pewność siebie i poczucie, że naprawdę jestem potrzebny w zespole. Jednym z wymogów, który należy spełnić, aby podjąć staż w STRABAG, jest znajomość języka niemieckiego. Firma oferuje dodatkowe kursy dla tych, którzy potrzebują odświeżenia czy doszlifowania umiejętności. Głównym, ale nie jedynym czynnikiem, który skłonił mnie do podjęcia pracy w STRABAG, jest możliwość wyjazdu za granicę. Poza tym chciałem doskonalić umiejętności anawww.semestr.pl

kariera inżyniera

HR

lityczne, poduczyć się niemieckiego oraz pracować w miejscu, które będzie dawało mi możliwości rozwoju. Jeżeli chcesz pracować w firmie budowlanej, nie możesz lepiej trafić.

Jarosław Sapała, Trainee w spółce BMTI

Ukończyłem Zarządzanie Międzynarodowe na wydziale Zarządzania Uniwersytu Łódzkiego. To, czego uczyłem się na studiach, jest mocno powiązane z moimi obowiązkami na stażu. Chodzi o wiedzę dotyczącą sposobu działania dużego koncernu, jego form rozliczeń i pozyskiwania inwestycji. Na stażu mam możliwość sprawdzenia tej wiedzy w praktyce. Program trwa 15 miesięcy, w trakcie których uczęszcza się na różne rodzaje szkoleń. Pomagają rozwinąć się indywidualnie oraz pozwalają zrozumieć, jak działa koncern. Zdecydowałem się na STRABAG, gdyż firma oferuje możliwość rozwoju oraz znacznego podniesienia kwalifikacji i wartości na rynku pracy. Największą zaletą programu stażowego jest jego różnorodność. Nie jest to praca, która może się znudzić. Każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania, którym musimy stawić czoło, co mnie osobiście daje ogromną satysfakcję.

Bartłomiej Drozdzik, Kierownik Finansowy w spółce SAT

Ukończyłem Politechnikę Akwizgrańską (RWTH Aachen) na kierunku Ekonomia przedsiębiorstw. Wiedza ze studiów pomogła mi w moich pierwszych projektach budowlanych. Program stażowy w koncernie przygotował mnie do podjęcia pracy, którą wykonuję obecnie, czyli Koncern STRABAG SE funkcji kierownika finansowego w jednej ze wspierają liczne wyspecjalizowane Spółki spółek koncernu. Staż pozwolił mi poznać zapewniając przedsiębiorstwu odpowiedni działanie STRABAG w Polsce oraz w Europie. sprzęt oraz inne usługi, gwarantując duży Każdy etap programu poprzedzony był solidstopień niezależności. Jedną z takich spółek jest BRVZ, czyli centralny usługonym przygotowaniem. W ciągu tych 15 miesięcy poznałem strukturę spółek STRABAG dawca świadczący usługi finansowo-księi organizację budowy „od podszewki”. Miałem gowe, informatyczne, kadrowe oraz HR. również okazję pracować wśród kolegów Dział HRD jest organizacją koordynującą z Niemiec, Austrii, Węgier i Czech. Program i wspierającą centralnie wszystkie działastażowy zakończył się 3-miesięcznym pobynia rozwojowe wewnątrz firmy. W obrębie tem w jednej ze spółek koncernu w Austrii. HRD działa Akademia Koncernu, która Wyjazd ten pozwolił mi poznać dynamikę opracowuje projekty szkoleniowe przepracy, ciekawe i wyspecjalizowane rozwiązaznaczone dla wszystkich pracowników. nia technologiczne oraz sposób funkcjonoMają one charakter otwarty i obejmują: wania centrali firmy. Dodatkowo nawiązałem szkolenia interpersonalne, IT, specjalipierwsze kontakty biznesowe z koleżankami styczne, z zakresu prawa itp. Organizoi kolegami z różnych krajów. Podczas programu wane są również szkolenia dedykowane stażowego musiałem sprostać trudnym zadakonkretnym grupom zawodowym, np. niom i nauczyć się podejmować decyzje w syAkademia Kierownika Projektu, Szkoła tuacjach stresowych. Otrzymałem możliwość Majstrów czy przeznaczony dla kadry rozwoju w ramach szkoleń z zakresu organizacji zarządzającej program develop. Pracownipracy, prowadzenia trudnych rozmów, negocjacji cy mają również możliwość uczestnictwa oraz wielu innych. Staż w STRABAG był dla mnie w kursach językowych prowadzonych dużym wyzwaniem i okresem bardzo intensyww poszczególnych oddziałach Koncernu. nego rozwoju, który wspominam bardzo ciepło. 7


HR

kariera w IT

A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

Z tego co wiem, gry loteryjne są bardzo podobne do siebie i można założyć, że wymyślono już wszystko, co było do wymyślenia w  tym temacie. Czy wasi pracownicy nie odczuwają nudy? Nic bardziej mylnego. Owszem, gry są podobne, a  raczej mechanizmy grania są podobne, ale każda jednak ma coś, co ją wyróżnia. Przekłada się to na pracę naszych inżynierów, którzy odpowiadają za stronę technologiczną tych gier, począwszy od projektowania i  określenia wymagań po ostateczną implementację. Czasem żartujemy, że nasze systemy są tak samo podobne jak różne. Każdy klient jest inny. Współpracujemy z  loteriami na całym świecie i jeszcze nie zdarzyło nam się, że mogliśmy wziąć rozwiązanie zastosowane w jednym kraju i zastosować je w dokładnie takiej samej formie w innym. Wiąże się to z uwarunkowaniami i różnicami prawnymi, kulturowymi, społecznymi.

foto: A. Lach

Witamy w fabryce marzeń

Rozmowa z Jarkiem Dąbrowskim, szefem centrum technologicznego GTECH Poland, m.in. o tym, jak dzięki Polakom ludzie na całym świecie zostają milionerami. Czy rzeczywiście pracujesz w „fabryce marzeń”? (śmiech) W sumie mogę tak powiedzieć. Każdego dnia wraz z ponad 300 osobami z naszego centrum technologicznego tworzymy rozwiązania, które później zostają wdrożone w loteriach i pozwalają ludziom na całym świecie wygrywać miliony. Czyli ludzie mają marzenia, my robimy co w naszej mocy, by sprawnie i jak najszybciej mogli je spełniać. Jak najszybciej? Tak, czas jest niezwykle ważny w wymaganiach stawianych nam przez loterie. Niewiele osób będąc w kolekturze i kupując np. kupon na popularne Lotto wie, że czas, jaki upływa od momentu wybrania wskazanych liczb na terminalu przez kolektora do momentu wydrukowania potwierdzenia zawarcia transakcji, to nie więcej niż 2 sekundy. W tym czasie transakcja jest wprowadzana do terminalu, informacja o niej przepływa do systemu centralnego, następuje jej zapisanie na kilku niezależnych kopiach i wraca potwierdzenie jej zawarcia w postaci wydrukowanego kuponu. Ten krótki czas to lata pracy naszych inżynierów, w większości Polaków. 8

Spotkałeś się w swojej pracy z jakimiś ciekawymi sytuacjami wynikającymi z  tych różnic? Jarek O  tak! Przykładem, który wspominam najDąbrowski – częściej, jest projekt dla loterii w  Izraelu, Członek Zarządu, gdzie wprowadziliśmy zupełnie nowy typ Dyrektor ds. Technoloterminalu. Poproszono nas, aby system gii GTECH Poland. mógł równolegle obsługiwać kilku klientów Z firmą związany od w jednej kolekturze. Bardzo się zdziwiliśmy ponad 20 lat. Obecnie takimi wymogiem. Loteria wytłumaczyła odpowiedzialny za nam, że częste są sytuacje, kiedy do kodostawy technololektury przychodzi klient i  prosi o  kupon giczne oraz wdrażanie loteryjny, po czym np. zaczyna rozmawiać systemów loteryjze sprzedawcą. Tymczasem zjawia się drunych dla klientów gi klient, więc żeby nie zamykać transakcji we Wschodniej tego pierwszego, bo być może zechce kupić i Centralnej Europie, coś jeszcze, otwieramy sprzedaż dla druAfryce i na Bliskim giego. Wtedy wchodzi kolejny i  chce kupić Wschodzie. Na co np. zdrapkę, ale znów nie bierzemy od niedzień zarządza ok. go pieniędzy, bo on tymczasem zaczyna 250-osobowym cenrozmawiać z  poprzednimi klientami. trum technologicznym A sprzedawca może w tym czasie firmy w Warszawie. zaproponować im wszystkim Prywatnie pasjonat np. inną nową grę. Rozmoplanespottingu. wa towarzyska w trakcie zakupów jest elementem kultury tego państwa i  jest ważna z  punktu widzenia prowadzenia biznesu. Musieliśmy to uwzględnić, tworząc oprogramowanie dla loterii izraelskiej. Pracujecie dla klientów z różnych kręgów kulturowych. Czy jest to wyzwanie? To na pewno. Ale i ogromna przyjemność. Między innymi dlatego w naszej pracy nie ma nudy. A wielokulturowość w zespołach pracowniczych – twoim zdaniem to zaleta czy wada? Powiedziałbym, że zdecydowanie zaleta, ale wiążąca się z  pewnymi niedogodnościami, które trzeba pokonać. Naturalną cechą każdego www.semestr.pl


A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

GTECH Poland sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej korporacji GTECH S.p.A, będącej liderem w projektowaniu oraz dostarczaniu innowacyjnych systemów loteryjnych i rozwiązań technologicznych w tym zakresie. W Polsce GTECH posiada 300-osobowy oddział, będący głównym centrum R&D firmy i  największym w  całej branży loteryjnej na świecie. W  warszawskim centrum technologicznym firmy pracuje ok. 250 osób. We wszystkich swoich oddziałach na świecie GTECH zatrudnia ponad 6000 pracowników, z czego znaczący procent stanowią Polacy. Więcej: www.gtechpoland.com

kariera w IT

HR

Jedynymi udogodnieniami, jakie oferujemy, są elastyczne godziny pracy i możliwość wykonywania pracy zdalnie dla matek i ojców. Ale tutaj znowu mówimy o obu płciach. Zarządzając na co dzień centrum technologicznym, jestem mocno zainteresowany tym, by zespoły były mieszane. Chcemy czy nie, naturalne predyspozycje kobiet i mężczyzn są inne – i kobiety, i mężczyźni super sprawdzają się w zespołach projektowych, ale wnoszą coś innego i podchodzą do zadania inaczej. Razem tworzą świetne rozwiązania.

fot. R. Chmurzyński

człowieka jest wtapianie się w środowisko, w którym się urodził i wychował, a nagła konieczność zmiany przyzwyczajeń czy trybu pracy, bo zaczynamy pracę z ludźmi z innego kraju, budzi naturalny wewnętrzny sprzeciw (większy lub mniejszy). Przejmujemy wzorce od naszych rodziców i nauczycieli i jeśli są to osoby tej samej narodowości, od najmłodszych lat mamy we krwi zachowania zgodne z naszą kulturą i tradycją. Przekłada się to także na sposób, w  jaki wykonujemy naszą pracę. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to, w  jaki sposób pracujemy, zależy od kultury organizacyjnej firmy, pochodzenia kapitału, regionu, w którym działamy itd., a nie od narodowości naszych współpracowników. Częściowo zgadzam się z tym. Ale nadal twierdzę, że budzi się w  nas podświadomy opór przed koniecznością dostosowania się do innych. U  jednych silniejszy, u  innych słabszy, często niezauważalny. I to są te niedogodności – konieczność walki z przyzwyczajeniami ludzi, zanim zgrają się w danym zespole.

Pracujecie w tzw. branży wrażliwej – tworzycie rozwiązania dla loterii. Wiem, że przykładacie dużą wagę do tego, by nie mylić gier loteryjnych z twardym hazardem, ale nadal jest to biznes skierowany do ludzi 18+. Masz z tym czasem problem mentalny? Nie unikamy tematu, że gry loteryjne w  skrajnych przypadkach mogą uzależniać. Ale jak w każdym aspekcie życia – jeśli nie zachowamy zdrowego rozsądku, to możemy się w dzisiejszych czasach uzależnić od praktycznie wszystkiego: używek, Internetu, telewizji czy pracy. Temat odpowiedzialnej gry jest ważny dla loterii i oczywiście dla nas, bo nikomu nie zależy na klientach, którzy nie kontrolują swoich zachowań. Jest szereg programów i zabezpieczeń technicznych, które stosujemy, by to ryzyko minimalizować. Ale patrzę też na swoją pracę z innej strony. Jesteśmy typową firmą technologiczną, a zarazem inną niż wszystkie. Nie tworzymy kolejnych telewizorów czy laptopów. My tworzymy każdego dnia coś, co przyczynia się do tego, że co jakiś czas słyszymy w telewizji: kolejna duża wygrana. I  przyczyniamy się do tych może A gdzie zalety? małych, ale częstych przypadków, gdy ktoś wygrywa Firma prowadzi płatny proSą! I  na szczęście w  mojej ocenie jest ich zde„trójkę”. A za tym stoją nasi ludzie: pilnują, by system gram stażowy dla studentów cydowanie więcej niż wad. Nie będę poruszał dobrze działał, i wymyślają nowe rozwiązania. Za (preferowane kierunki informatycztak oczywistych kwestii jak obycie, możliwość każdym razem jest to coś zupełnie innego, niepone) lub absolwentów uczelni wyższych poznania czegoś nowego, uczenia się od inwtarzalnego. gotowych podjąć pracę zawodową. Każdy nych. Możliwość pracy w  międzynarodowym stażysta ma dedykowanego opiekuna, który zespole uczy przede wszystkim innego podejInternet jest pełny teorii spiskowych dotycząwdraża go w obowiązki, szkoli i czuwa na ścia do realizowanych projektów. Nie musimy cych zawierania zakładów loteryjnych. Jak na przebiegiem programu. Rekrutacja na sobie zadawać już pytania „dlaczego tak ma to reagujesz? program stażowy trwa cały rok. być?” – bo wiemy, że tego wymaga np. religia, Wiedziałem, że o  to zapytasz (śmiech). To pyWięcej: www.gtechpokultura, tradycja. Skupiamy się już tylko na tym, tanie pada niemalże na każdym wywiadzie. Jak land/kariera jak to najszybciej zaprojektować, wykonać. reaguję? Głównie śmiechem. Teorii spiskowych jest wiele i  czasem są tak absurdalne, że ciężko z  nimi walJako firma wspieracie wiele inicjatyw promujących kariery kobiet czyć. Można tłumaczyć, wyjaśniać, ale jest grupa ludzi, która woli w branży IT. To ostatnio temat dość często podejmowany przez media uzasadniać brak wygranych nie statystyką, ale jakimiś nieprawidłoi firmy technologiczne. Nie uważasz, że wynika to trochę z mody, a nie wościami w  działaniu systemu. Moja odpowiedź jest zawsze taka z rzeczywistych potrzeb tych firm? A może kobiety wcale nie potrze- sama: loteria nie zarabia na oszukiwaniu klientów, tylko na tym, że bują specjalnego traktowania? dużo ludzi gra, a część z nich wygrywa. To cała tajemnica. Zdecydowanie nie potrzebują! Wystarczy dać im równe szanse i doskonale to wykorzystują, odnosząc sukcesy. Ale tu pojawia się problem, Jaką radę chciałbyś przekazać studentom i przyszłym pracownikom? bo te równe szanse naprawdę nie dla wszystkich są oczywiste. Nie będę oryginalny, ale lata pracy nauczyły mnie, że stare prawdy są Chcemy czy nie, branża IT nadal jest stereotypowo uważana najlepsze. Niech idą w ślad za swoimi zainteresowaniami. Niech wykoza „męską” i z tym trzeba walczyć. Kiedyś siedząc na ja- rzystują każdą możliwą okazję do nawiązywania kontaktów z  innymi kimś przeglądzie projektów, zdałem sobie sprawę, że kulturami. Niech nie boją się próbować swoich sił w różnych branżach. mamy w naszym centrum technologicznym naprawdę Wiele firm oferuje staże – warto z nich korzystać. To naprawdę najlepsporo pań (m.in. to kobieta jest odpowiedzialna po sza metoda, by sprawdzić, co tak naprawdę chcemy robić w życiu. Oczynaszej stronie za sprawną pracę ok. 13 tys. kolek- wiście zapraszam też na staże i praktyki do naszej „fabryki marzeń”. tur w Polsce). Nie zwracałem na to wcześniej uwagi, Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. ale jak się temu bliżej przyjrzałem, to okazało się, że Rozmawiała Agnieszka Krawczyk co czwarty pracownik to kobieta, a co trzecia z nich Czy wiesz, że: to menedżerka wyższego szczebla. Porównałem to • 2 sekundy – tyle czasu upływa od zawarcia zakładu w kolekturze poz dostępnymi danymi z branży i wiem, że to naprawprzez jego rejestrację w  systemie centralnym GTECH do wydrukowania dę dobry wynik na tle innych firm. Co więcej, nie mamy na terminalu specjalnych programów dla pań, nie promujemy ich – na• 20 minut po losowaniu – wiadomo, który z  kuponów jest zwycięski prawdę to tylko i wyłącznie zasługa polityki równych szans. i w której kolekturze padła wygrana Naprawdę taki odsetek kobiet na stanowiskach technicznych nie jest wynikiem specjalnego traktowania? Naprawdę. Zapraszam do nas wszystkich chętnych, aby to sprawdzili. www.semestr.pl

• Ponad 3 mln – średnia liczba dziennie rejestrowanych transakcji, przeprowadzanych np. w kolekturach sieci LOTTO w Polsce • 656 mln dolarów – największa kumulacja zarejestrowana w systemach GTECH (Stany Zjednoczone, 2012 r.)

9


HR

kariera w IT

Gdzie ci informatycy, stereotypowi tacy? Chciałoby się odpowiedzieć, parafrazując inny tekst piosenki: prawdziwych (stereotypowych) informatyków już nie ma. Choć pewnie to jeszcze nie do końca prawda, trzeba przyznać, że wizerunek informatyka się zmienił. Dziś to już nie samotnik w okularach i kraciastej koszuli lub dziwnym sweterku. Coraz częściej informatycy zajmują prestiżowe stanowiska w znanych firmach, prowadzą własne, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa i  przychodzą do pracy w garniturach! – Specjaliści z obszaru IT często kontaktują się z biznesem, w tym

© DURIS Guillaume / Fotolia

W branży IT, w której dwie trzecie przychodów generowane jest przez sektor biznesowy, coraz bardziej cenione są umiejętności miękkie z  osobami zajmującymi wysokie stanowiska zarządcze, z  innymi użytkownikami, członkami zespołu projektowego. Dlatego bardzo ważne są komunikacja i wysoka kultura osobista – zauważa Anna Harmacińska, Kierownik ds. Rekrutacji i HR, Sii Wrocław.

IT to biznes

Ponad 60% przychodów w IT generowanych jest obecnie przez sektor bizne-

R E K L A M A

sowy, więc sama branża pokazuje bardziej biznesową twarz. Liczy się nie tylko wiedza techniczna, ale i umiejętności miękkie. Oczywiście informatyk informatykowi nierówny i w branży można pracować np. w helpdesku, jako administrator sieci, programista czy menedżer. Ale skoro IT coraz bliżej do biznesu, bez względu na specjalizację informatycy powinni prezentować podejście biznesowe, a  przede wszystkim posiadać niezbędne umiejętności miękkie. – Wiedza techniczna, choć niewątpliwie kluczowa w pracy informatyka, nie jest jedynym zasobem potrzebnym do zdobycia wymarzonej pracy w  IT. Różne kompetencje miękkie przydatne są w  każdym zawodzie, również na poszczególnych stanowiskach w IT – mówi Agnieszka Buczek, Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji IT Connect. Radosław Chłodowicz, Koordynator ds. komunikacji Comarch, podkreśla, że szczególnie ważne w branży IT są zdolność do poszerzania wiedzy i samodzielnego rozwoju. Umiejętności miękkie są cenne nie tylko w  korporacjach, ale też w  mniejszych firmach. – Co z tego, że masz świetny pomysł, rozwiązanie technologiczne, ale nie jesteś w  stanie tego zaprezentować kolegom z  zespołu, zakomunikować jasno i  przejrzyście? Konieczne jest odpowiednie komunikowanie się, współpraca, zarządzanie czasem oraz skuteczność w  działaniu – uważa Natalia Dykiert, HR Manager w  firmie Currency One SA, operatorze serwisów Internetowykantor.pl i  Walutomat.pl. Z  jej opinią zgadza się Martyna Wójcik, Starszy konsultant Randstad Technologies: – Pracodawcy coraz częściej 10

www.semestr.pl


kariera w IT chcą pracowników „uniwersalnych”, którzy będą mogli zarówno być „twarzą do klienta”, jak też napisać efektywny, wydajny kod (w przypadku programisty) w zaciszu biura.

Informatyczka?

Konieczność posiadania dyplomu szkoły wyższej w karierze informatyka jest nadal kwestią sporną

Nie da się ukryć, że branża IT jest zdominowana przez mężczyzn. Jednak coraz częściej do tego męskiego świata puka płeć piękna. – Kobiet w branży IT jest rzeczywiście mniej niż mężczyzn, ale mam wrażenie, że ta sytuacja powoli zaczyna się zmieniać, co ma zapewne związek z rosnącą popularnością technicznych kierunków studiów – zauważa Radosław Chłodowicz. Drzwi otwierają pracownicom sami pracodawcy, którzy zrozumieli, że w  różnorodności siła. – Kobiety wprowadzają równowagę do zespołów, często łagodzą obyczaje i  potrafią spojrzeć na pojawiające się wyzwania z zupełnie innej perspektywy. Ma to ogromną wartość przy budowie systemów czy aplikacji informatycznych, które przecież służą wszystkim użytkownikom, bez względu na płeć – ocenia Anna Harmacińska.

Z dyplomem lub bez

Konieczność posiadania dyplomu szkoły wyższej w karierze informatyka jest nadal kwestią sporną. Z jednej strony w tej branży, jak żadnej innej, często więcej można się nauczyć samemu, a nie podczas studiów, z  czego rekruterzy zdają sobie sprawę. – Na spotkania rekrutacyjne chętnie zapraszamy także kandydatów, którzy nie ukończyli kierunków informatycznych, a nawet im pokrewnych. Pośród tzw. samouków można znaleźć naprawdę wartościowych pracowników, posiadających dużą wiedzę, zdobytą innymi sposobami niż przez uczęszczanie na zajęcia w szkole wyższej – zdradza Agnieszka Buczek.

HR

Z drugiej strony kandydaci z  dyplomem często mogą liczyć na bardziej atrakcyjne propozycje zawodowe, wyższe wynagrodzenie, a  przede wszystkim możliwość zdobycia pracy w  bardziej renomowanych firmach. Potwierdza to Martyna Wójcik: – W  dużych firmach bardzo często wykształcenie wyższe jest niezbędne, aby dana firma mogła kandydata w  ogóle zatrudnić. Mówimy tutaj o  ukończonych studiach wyższych wraz z obroną pracy. Pracodawcy coraz częściej odmawiają rozmów z kandydatami, którzy przerwali studia lub mają wyłącznie absolutorium.

I Ty do IT

Najczęściej w branży poszukiwani są programiści, zwłaszcza znający takie języki jak Java, PHP, C/C++ i .NET. Tradycyjnie najłatwiej pracę znaleźć w stolicy, ale trudno nie powinno być także we Wrocławiu i Krakowie. Dla dobrze wykształconych i  znających języki obce informatyków drzwi są otwarte także w firmach w Europie, a nawet USA. Nie jesteś jednak skazany na korporacje. Coraz więcej polskich start-upów podbija rynek aplikacji mobilnych, gier czy oprogramowania. Jest też trzecia droga – własna działalność gospodarcza lub nawet łączenie pracy na zlecenie u jednego pracodawcy i przyjmowanie zleceń dla własnej firmy. – Specjaliści w IT coraz częściej decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej, więc od pracodawców oczekują elastyczności, jeśli chodzi o formę zatrudnienia. Coraz częściej też spotykamy się z pytaniami o możliwość pracy zdalnej – mówi Martyna Wójcik z Randstad Technologies. – Obecnie świat IT daje duże możliwości i wszystko zależy od zainteresowań kandydatów i od tego, w którą stronę dana osoba chce się rozwijać – podsumowuje Agnieszka Buczek z IT Connect. Agata Blinkiewicz

R E K L A M A

www.semestr.pl

11


HR

12

kariera w IT

www.semestr.pl


kariera w IT

www.semestr.pl

HR

13


HR

kariera w IT

© okalinichenko / Fotolia

Na kontrakcie w IT Często słyszy się, że w IT bez problemu można znaleźć zatrudnienie dobrze płatne, a przy tym oferujące swobodę i elastyczność Wiele w tym prawdy – branża IT jest dynamiczna, a pracownicy są tu ciągle poszukiwani. Rynek pracownika pozwala na zawieranie czasowych form współpracy i  podejmowanie się pracy projektowej. Choć zwykle praca kontraktowa nie dotyczy świeżo upieczonych pracowników IT, warto znać przyszłe alternatywy!

Kontrakt – z czym się to je?

Podstawową różnicą pomiędzy tą formą zatrudnienia a standardową umową o  pracę jest swoboda w  określeniu warunków współpracy, takich jak np. jej przedmiot, ocena realizacji zobowiązań i ich powiązanie z  wynagrodzeniem. W  zależności od ustaleń stron, w  umowie mogą być uwzględnione kwestie dotyczące trwania projektu czy dni wolnych. – W przypadku umowy cywilnoprawnej, potocznie nazywanej freelance, inżynier nie podlega kierownictwu przełożonego, co umożliwia większą swobodę kontraktora w zakresie wykonywania zleconych usług. Ponadto freelancer nie jest zobowiązany do świadczenia usług osobiście – mówi Anna Harmacińska, Recruitment Manager w Sii. – Na rynku IT rządzą pracownicy. To najczęściej kontrakty szukają nas, R E K L A M A

a konkretnie head hunterzy z firm konsultingowych kontaktują się ze specjalistami IT z ofertą kontraktu – opowiada Sebastian z Warszawy, który pracuje jako kontraktor. Potwierdza to także przykład Sygnity: – Firma aktualnie rekrutuje zarówno na umowę o pracę, jak i kontrakt, w  którego przypadku Sygnity współpracuje również z  zewnętrznymi agencjami dostarczającymi specjalistów w ramach realizowanych projektów – opowiada Michał Lewczuk, Menedżer ds. Marki Pracodawcy. Na ogół wśród kontraktorów IT znajdują się osoby z  kilkuletnim doświadczeniem w branży. Jest to jednak zróżnicowana grupa, do której należą zarówno Project Managerowie, jak i analitycy, konsultanci SAP, product developerzy, programiści czy testerzy.

Umowa o pracę jest passe

W Europie Zachodniej w oparciu o kontrakt pracuje większość specjalistów. W Polsce taka możliwość pracy ma stosunkowo krótką tradycję, a zainteresowaniem ze strony kandydatów cieszy się dopiero od kilku lat. Za to większość kontraktorów to pracownicy branży IT. Taka elastyczność zatrudnienia jest szczególnie korzystna dla firm borykających się z ograniczeniami etatowymi. Z jednej strony nie muszą wiązać się z  pracownikiem na lata, z  drugiej mają zapewnioną współpracę ze specjalistą. Potwierdza to przykład GTECH Poland: – W naszej firmie jest obecnie zatrudnionych ok. 20 kontraktorów. Liczba ta zmienia się w zależności od projektów realizowanych w danym momencie. W  momentach największego natężenia prac było to nawet 50 osób – opowiada Jarosław Dąbrowski, Dyrektor ds. technologii na Europę Centralno-Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę, GTECH Poland. Kontrakty cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród samych specjalistów. – Obecnie część specjalistów IT wykonuje pracę kontraktową w większości firm na rynku. Także w Sii dajemy taką możliwość, jeśli preferuje ją kandydat – opowiada Anna Harmacińska z Sii. Z kolei Małgorzata Krupnik, menedżer, Antal IT Contracting, dodaje: – Na dziesięciu aplikujących do nas kandydatów sześciu posiada własną działalność gospodarczą lub jest otwartych na jej założenie w najbliższym czasie.

Praca zdalna

Istotną kwestią związaną z kontraktem jest możliwość wykonywania pracy zadaniowej o nienormowanym czasie pracy. Kiedy pracownicy etatowi w  poniedziałek zaczynają wprowadzać w  życie plan „oby do piątku”, kontraktorzy mogą zrobić sobie weekend choćby w środę. Nie muszą też wstawać o 8.00 czy nawet 10.00. – Współpracę kontrak14

www.semestr.pl


kariera w IT

W branży IT coraz częściej praca na etacie jest passe

HR

tową charakteryzuje model rozliczeniowy Time&Material, czyli płatny jest tylko czas, w którym usługa jest świadczona przez kontraktora, co umożliwia jeszcze większą elastyczność czasową w  zależności od potrzeb – zauważa Małgorzata Krupnik. – Z  naszych wewnętrznych statystyk wynika, że większość kontraktorów świadczy usługi średnio przez 40 godzin tygodniowo. Praca kontraktowa to wymarzona opcja dla podróżników, a  i  tacy są przecież wśród specjalistów IT. Potwierdza to Sebastian, pracujący jako kontraktor: – Jeśli klient się na to zgadza, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kontraktor wykonywał swoją pracę zdalnie w Tajlandii czy Brazylii.

cują tylko na swoje konto. W firmie na rezultat ukończonego projektu składa się praca całego zespołu i specjalista IT zwykle musi rozliczać się także z pracy innych osób. Współpraca kontraktowa dedykowana jest również do realizacji projektów zagranicznych, a  polscy specjaliści IT są wysoko oceniani na międzynarodowym rynku pracy. – Duże korporacje międzynarodowe chętnie alokują polskich kontraktorów IT do realizacji projektów na skalę globalną. W takich projektach specjaliści mają ogromne możliwości do wykazania swojego know-how popartego świetnymi zdolnościami językowymi. W zamian otrzymują cenne doświadczenie we współpracy z kolegami z innych krajów – opowiada Małgorzata Krupnik. Nie trzeba chyba dodawać, że na kontrakcie za granicą zarabia się także odpowiednio więcej. Polscy kontraktorzy pracują głównie na rzecz firm z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

Kolejne zalety?

Którą drogą w stronę kontraktu?

– Kontraktorzy jako główną korzyść umowy cywilnoprawnej postrzegają to, że kwota netto na wystawionych przez nich fakturach przewyższa zazwyczaj tę, która wpływa na konto pracownika etatowego – uważa Anna Harmacińska, Recruitment Manager w Sii. Różnice mogą sięgać nawet 30%, co przy zarobkach rzędu 20 tys. zł miesięcznie może dawać znaczną kwotę. Trzeba jednak skalkulować brak zabezpieczenia socjalnego, płatnego urlopu i przerwy między kontraktami. Specjalistom IT z pewnością zależy jednak przede wszystkim na możliwości wybierania projektów w taki sposób, aby zawsze były różnorodne i stanowiły wyzwanie. Ważne jest jedynie, aby uniknąć jumpingu, czyli sytuacji zbyt małego zaangażowania się w projekty i ich częstych zmian, gdyż pracodawcy nie będą patrzeć na to przychylnie. Dodatkowo kontraktorzy są zdecydowanie bardziej niezależni: nie obowiązują ich korporacyjne standardy, nie muszą walczyć o awans, pra-

Na pracę kontraktową decydują się na ogół specjaliści z kilkuletnim doświadczeniem. W Polsce dotyczy to głównie grupy wiekowej 30–40 lat, ale są wśród nich także osoby zaledwie kilka lat po studiach, jeśli udało im się zdobyć odpowiednie doświadczenie już w ich trakcie. Jeśli więc uważasz, że praca na kontrakcie brzmi kusząco, powinieneś już teraz zdobywać niezbędną praktykę popartą ciekawymi projektami. Przydać mogą się też certyfikaty. I  pamiętaj: nie musisz bać się samozatrudnienia! – Prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze IT jest obecnie w Polsce dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Praktycznie wszystkie czynności można wykonywać zdalnie, a czas potrzebny na ogarnięcie spraw księgowych sprowadza się do kilku godzin w miesiącu – przekonuje prowadzący własną działalność Sebastian. Agata Blinkiewicz

R E K L A M A

www.semestr.pl

15


HR

kariera w IT

Programista pilnie poszukiwany! Kilka słów o perspektywach pracy w branży IT IT to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się sektorów na rynku europejskim i  światowym. Firmy z branży nieustannie poszukują nowych rąk do pracy – nie tylko wysoko wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem, ale też absolwentów kierunków informatycznych gotowych do nauki tego, jak kręci się świat komercyjnego IT. Gdzie rodzimi programiści najprędzej znajdą zatrudnienie? Jakie specjalizacje będą wkrótce najbardziej pożądane?

Wolność wyboru

(Dobre) pieniądze to nie wszystko

Można zapytać można: a co z  zarobkami? Świeżo upieczony absolwent kierunku informatycznego w Polsce może zazwyczaj liczyć na płacę rzędu 2500 zł – „na rękę” i  „na dzień dobry”. Średnia pensja programisty w naszym kraju oscyluje w granicach 5000 zł brutto, jednak liczba ta zależy dość mocno od konkretnej branży. Oczywiście zarobki w Warszawie są wyższe niż w innych miastach, ale ekonomiczna specyfika przeprowadzki i życia w stolicy także jest inna. Wynagrodzenie zależy od wielu czynników – przede wszystkim od doświadczenia w  konkretnych środowiskach programowania i znajomości języków obcych. Praca w mniejszym mieście także potrafi być satysfakcjonująca finansowo, a w zgranym ze-

rych niemal co chwila pojawiają się nowe, wymagające niszowych kompetencji specjalizacje, sprzyjają tym, którzy zawczasu ostrożnie zaplanują ścieżkę kariery. Stale rosnąca popularność urządzeń typu smart zaowocowała pojawieniem się nowych ofert pracy dla developerów aplikacji mobilnych. Z usług informatycznych na dużą skalę korzystają obecnie firmy z branży bankowej, finansowej, motoryzacyjnej i medycznej. Użytkownicy nowych technologii chcą, aby urządzenia i  obsługiwane przez nie aplikacje miały przyjemny interfejs i intuicyjną obsługę, co wymusiło utworzenie nowych miejsc pracy dla Interface Designerów. Od niedawna w cenie znajduje się także Cloud Computing Engineer, posiadający umiejętność zwiększania efektywności procesów, podnoszenia użyteczności oraz obniżania kosztów związanych z  przetwarzaniem danych w  chmurze, a  także Quality Assurance

© Viorel Sima / Bigstock®

IT w Polsce niewątpliwie upodobało sobie duże aglomeracje. Warszawa, Wrocław, Kraków czy Katowice to już tradycyjne zagłębia pracy dla informatyków rozmaitych specjalizacji. Powody takiego stanu rzeczy są dosyć oczywiste – stałe zapotrzebowanie na usługi dla biznesu, bliskość czołowych polskich uczelni wyższych, a także efekt kuli śnieżnej

technicznego. W Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczyczy i Lublinie programistów na urządzenia mobilne szczególnie poszukuje Mobica.

w postaci udanych inwestycji przyciągających do danego miejsca kolejne przedsięwzięcia. To w dużych miastach siedziby mają najwięksi z  największych. Odzwierciedlenie tego stanu rzeczy łatwo dostrzec chociażby na portalu pracuj.pl – najwięcej ofert z branży informatycznej pochodzi właśnie z  województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Coraz mocniej na znaczeniu zyskują jednak stale rozwijające się aglomeracje łódzka, śląska oraz trójmiejska. We Wrocławiu specjaliści od oprogramowania mogą znaleźć pracę u  Tieto, Nokii czy IBM. W  Trójmieście zatrudniają m.in. Lufthansa, Thomson Reuters, Intel czy Sony Pictures, którzy poszukują przede wszystkim ekspertów wspierających wewnętrzne systemy informatyczne. W Krakowie szczególnie poszukiwani są administratorzy systemów informatycznych i  specjaliści ds. wsparcia 16

spole młodzi ludzie szybciej się uczą i nie muszą opuszczać rodziny ani przyjaciół. Ponieważ sektor IT to w Polsce rynek pracownika, a nie pracodawcy, to ci drudzy muszą się często napocić, by pozyskać zdolnego programistę. Z tego względu wysokość zarobków często nie stanowi najważniejszej motywacji przy szukaniu zatrudnienia. Co prawda pracodawcy kuszą wysokimi pensjami, ciekawym pakietem socjalnym, często wykraczającym poza kartę MultiSport czy prywatną opiekę medyczną, jednak duże znaczenie ma często także liczba ciekawych, angażujących i  stanowiących wyzwanie projektów. Jak również, najzwyczajniej w  świecie, przyjazna i  pozbawiona „wyścigu szczurów” atmosfera w pracy.

W to warto zainwestować!

Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii zmienia się rynek pracy. Czasy, w któ-

Engineer, który obserwuje, testuje i proponuje zmiany we wprowadzanych na rynek nowych technologiach. Osoby związane z branżą IT wśród specjalizacji przyszłości jednym tchem wymieniają te związane z cyberbezpieczeństwem oraz ochroną danych osobowych w Internecie (Waste Data Handler). W niedalekiej przyszłości mocno poszukiwani będą także analitycy ruchu na witrynach internetowych, czyli Simulation Engineers, i tzw. Ethical Hakers, zajmujący się wynajdywaniem luk w zabezpieczeniach elektronicznych. Pracy nie powinno zabraknąć także dla konsultantów z zakresu zdalnej edukacji, rozwijających techniki e-learningu, oraz Data Technologists, do zadań których należeć będzie znajdowanie nowych sposobów wymiany i przetwarzania rosnącej liczby danych. Ewelina Grądzka www.semestr.pl


Wybierz Tieto A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

kariera w IT

HR

– zyskaj kompetencje

Praca zawodowa w międzynarodowym zespole, naprawdę dobre zarobki, możliwość autentycznego rozwoju i przy tym wszystkim dobrej zabawy – to obecnie podstawowe elementy, z  jakimi zagraniczne firmy wychodzą do młodych inżynierów i absolwentów kierunków technicznych. W Polsce jednym z niewielu pracodawców, którzy na pracę swojego teamu patrzą z perspektywy rozwoju pracowników, jest Tieto, jedna z wiodących firm informatycznych w Europie Północnej. – W  naszej firmie przede wszystkim pomagamy przyszłym i  aktualnym pracownikom w rozwoju – mówi Izabela Sobala, Senior HR Specialist w Tieto. – Już od samego początku naszej działalności w Polsce zdecydowaliśmy, że możliwość doskonalenia mamy wpisaną w DNA, na każdym z obszarów, od strategii po codzienną pracę naszych specjalistów. Zależy nam na tym, aby pracujący u nas inżynierowie już od początku kariery nie tylko zdobywali praktyczne umiejętności, ale także podnosili kwalifikacje. Tieto na całym świecie zatrudnia ponad 14 tys. pracowników. Spora część z nich to ludzie młodzi, którzy wybierają pracę tutaj nie tylko jako sposób na spędzenie przysłowiowych 8 godzin, ale przede wszystkim jako szansę na efektywny rozwój kompetencji. Umożliwia to realizacja projektów informatycznych dla światowych marek z różnorodnych branż. Wśród nich są m.in. rozwiązania IT dla branży telekomunikacyjnej czy systemy mobilne dla usługodawców z całego globu. Tieto działa w naszym kraju od 2006 r. Pod koniec września w swoich szeregach zatrudnia 598 pracowników w dwóch ważnych ośrodkach akademickich – Wrocławiu i Szczecinie. Pomaga także młodym ludziom z IT-pasją w relokacji i podjęciu zatrudnienia w swoich siedzibach. Dzięki temu w każdym z oddziałów tworzy zespół miłośników informatyki, realizujących innowacyjne projekty. Rozwijanie praktycznych umiejętności opartych na innowacyjnym kapitale intelektualnym i naukowym to jedna z przewag strategicznych Titeto. Każdego roku firma realizuje szereg seminariów i wykładów na polskich uczelniach. Na stałe współpracuje m.in. z Politechniką Wrocławską. Wspólne projekty i działania realizowane są także z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zasadzie współpracy nauki z biznesem przygotowywane są różnorodne akcje, warsztaty i konkursy. Mają one pomóc w rozwijaniu sektora informatycznego w  Polsce. Na współpracy zyskują obie strony: uczelnie i  studenci poznają najnowsze know-how, natomiast Tieto, pokazując wysokie standardy pracy i innowacyjne projekty, budzi zainteresowanie studentów, które jest decydujące dla wyboru firmy jako miejsca praktyk, a czasem także zatrudnienia. Specjalny program płatnych praktyk w Tieto umożliwia nie tylko zdobywanie doświadczenia, ale również otrzymanie atrakcyjnego wynagrodzenia. Z myślą o pasjonatach programowania w okresie wiosenno-letnim organizowany jest także Tieto Anadroid Incubator. To intensywny, autorski program szkoleniowy, który pozwala poznać tajniki najpopularniejszego systemu operacyjnego na urządzenia mobilne. Część zespołu Tieto podjęła pracę w wyniku udziału w tych projektach. – Moja przygoda w Tieto rozpoczęła się wraz z programem letnich praktyk – mówi Aleksander Drewnicki, student III roku automatyki i robotyki na Wydziele Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. – To, co zaskoczyło mnie na samym wstępie, to traktowanie stażysty na równi z każdym innym pracownikiem w naszym zespole. Mogłem zdobywać wiedzę, ale jednocześnie stawiano przede mną zadania, które były wyzwaniem i sprawiały, że każdego dnia nie mogłem się doczekać przyjścia do firmy. Mile zaskoczyła mnie chęć pomocy kolegów z działu, choć wszyscy jesteśmy przecież bardzo zajęci, a także dostępność dobrej klasy sprzętu potrzebnego do pracy. W przeciwieństwie do wielu innych pracodawców, u nas uczestnicy praktyk otrzymują za nie wynagrodzenie. W końcu pracujemy tak jak inni specjaliści i tak jak pozostali jesteśmy rozliczani z efektów. Czy chciałbym kontynuować pracę w Tieto? Jeśli byłaby taka możliwość, z pewnością bym z niej skorzystał. Więcej informacji o IT-pasji odkrywanej za pomocą klawiatury można przeczytać na stronie: www.tieto.pl/kariera. www.semestr.pl

17


HR

kariera w IT

Kariera warta przetestowania

Testować, ale jak?

Typowy dzień pracy testera polega na przygotowywaniu scenariuszy testów, a następnie ich wykonywaniu. – Na co dzień tester pracuje z  dokumentacją projektu, na podstawie której tworzy własne przypadki testowe, sprawdza, czy oprogramowanie działa prawidłowo, tworzy raporty, ściśle współpracuje z programistami, którym zgłasza znalezione błędy – potwierdza Magdalena Sobańska, Team Manager Tieto. Z  kolei Barbara Klein, Dyrektor ds. planowania zasobów, GTECH Poland, dodaje: – Bardziej doświadczeni testerzy zajmują się też ustalaniem i przeglądaniem wymagań klienta do projektu, przygotowują cały plan testów oraz tworzą cotygodniowe raporty z  jego realizacji. Testowanie można podzielić na dwa obszary: funkcjonalny i techniczny. Podczas testowania funkcjonalnego tester wczuwa się w rolę przeciętnego użytkownika i sprawdza sprawność oraz przydatność oprogramowania. Przy testach technicznych jest on natomiast specjalistą IT. Ponadto, jak opowiada Łukasz Ossoliński, Analityk Systemowy ds. Testów, Pion Bankowo-Finansowy, Sygnity: –Tester jest osobą, która weryfikuje poprawność działania określonego produktu także na poziomie niefunkcjonalnym: chodzi o wygląd, bezpieczeństwo, użyteczność, a  nawet poprawność ortograficzną opisu. Produkt może być urządzeniem, programem, w tym grą, bądź procesem. W zależności od formy zatrudnienia tester może pracować w biurze od 9 do 17 lub wykonywać swoje zadania zdalnie. Musisz być jednak przygotowany, że czasami przyjdzie Ci testować różne warianty tego samego oprogramowania, cierpliwość w tej pracy jest więc zdecydowanie zaletą.

Co trzeba umieć?

Zwykle testerzy kończą kierunki informatyczne lub inne techniczne. Na niektórych uczelniach pojawiły się specjalności związane z testowaniem oraz studia podyplomowe. Nie jest to jednak wymóg klu18

©olly2 / Bigstock®

Tester oprogramowania to młoda specjalizacja – do niedawna tego rodzaju zadania były powierzane programistom. Obecnie popyt na testerów przewyższa podaż talentów.

czowy: – Osoby zatrudnione w Tieto na stanowisku Test Engineera posiadają różnorodne wykształcenie, nie tylko techniczne. Mamy doskonałych testerów oprogramowania po kierunkach humanistycznych, takich jak historia, filologia polska. Wśród pracowników na tym stanowisku znajdziemy także osoby po kierunkach ekonomicznych, chemii, matematyce – opowiada Magdalena Sobańska. W  tej pracy równie duże znaczenie jak wykształcenie mają określone cechy. W przypadku testera funkcjonalnego są one nawet ważniejsze.

GRZEGORZ STĘPNIAK – Dyrektor Zarządzający Pionem Informatyki i Telekomunikacji, Poczta Polska S.A. Inwestujemy w rozwój pracowników poprzez liczne szkolenia specjalistyczne i programy rozwojowe. W listopadzie rozpoczynamy proces oceny kompetencji wszystkich pracowników IT. Celem jest zidentyfikowanie mocnych stron oraz obszarów do rozwoju i budowanie kultury opartej na udzielaniu informacji zwrotnej. Kolejnym krokiem będzie opracowanie programu rozwojowego dla pracowników, uwzględniającego rozwój kompetencji specjalistycznych oraz opracowanie ścieżek rozwoju. Zależy nam, aby młodzi ludzie mieli szeroki dostęp do informacji o  trendach rynkowych szczególnie w  tak dynamicznie rozwijającym się środowisku jakim jest IT. Dlatego też planujemy nawiązać współpracę z uczelniami, by nasi eksperci prowadzili warsztaty dla studentów i dzielili się wiedzą. Zachęcam do aplikowania na oferty staży w IT Poczty Polskiej. Staże te stwarzają duże możliwości rozwoju poprzez pracę w zróżnicowanych obszarach i udział w złożonych projektach. www.semestr.pl


kariera w IT – Tester jest kimś w rodzaju detektywa. Powinien mieć zdolności analityczne, umieć logicznie rozumować, być dociekliwy i opanowany – zauważa Łukasz Ossoliński z Sygnity. Musi umieć wczuć się zarówno w rolę początkującego, jak i zaawansowanego użytkownika i  przewidzieć ich zachowania. – Mówi się, że tester powinien być profesjonalnym pesymistą i rzeczywiście tak jest – dodaje Ossoliński. Jednak w  każdym przypadku przyda się choćby minimum wiedzy na temat oprogramowania. – Kandydat powinien znać teorię związaną z  testowaniem, wiedzieć, jakie są rodzaje testów i  kiedy się je stosuje. Dobrą bazą wiedzy na początek jest standard wyznaczany przez ISTQB – opowiada Magdalena Sobańska. Ponadto Barbara Klein z GTECHU dodaje: – Plusem jest doświadczenie w  testowaniu, a  co za tym idzie znajomość narzędzi typu HP Quality Center, Jira. Tester musi posiadać także mniej lubiane w  branży IT umiejętności miękkie, bo przecież skuteczna komunikacja w  przypadku testowania oprogramowania jest bardzo ważna. – Tester na pewno będzie współpracował z wieloma innymi stanowiskami w zespole, np. programistą, kierownikiem projektu – zauważa Magdalena Sobańska z Tieto. Jednym z wymagań stawianych kandydatom jest także znajomość języka angielskiego, zwłaszcza w firmach międzynarodowych.

Tester to zawód wymagający przede wszystkim spostrzegawczości, umiejętności analitycznego myślenia, cierpliwości i precyzji

HR

Kariera testera

Zarobki testerów kształtują się podobnie jak w przypadku programistów: analityk testów i  test manager z  kilkuletnim stażem otrzymują wynagrodzenie na poziomie starszego programisty, czyli ponad 10 tys. złotych brutto. Najpopularniejszym certyfikatem dla testerów jest wspomniany wcześniej ISTQB, który zdecydowanie może ułatwić awans na wyższe stopnie. Choć w  GTECHu nie ma jednej ścieżki kariery dla testera, jak przyznaje Barbara Klein: – Najbardziej naturalne jest awansowanie w ramach działu Quality Assurance, poprzez zdobywanie coraz większego doświadczenia w testowaniu i wykonywanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. Z kolei w Tieto osoba rozpoczynająca karierę testera pracuje na stanowisku Junior Test Engineer. – W miarę nabywania doświadczenia i  nowych kompetencji może po pewnym czasie awansować na stanowisko Test Engineera, a po kolejnych latach pracy na stanowisko Senior Test Engineera lub w  dalszej kolejności Managera Testów – opowiada Magdalena Sobańska, Team Manager. Rekrutacje na stanowiska testerskie odbywają się dość często. – W naszej firmie istnieje wiele działów testerskich, w związku z czym można powiedzieć, że rekrutacja trwa nieustannie, gdyż zawsze znajdzie się dział, który w  danej chwili ma zapotrzebowanie na nowych pracowników – potwierdza Martyna Kosiorek, Project Manager Recruitment Team Nokia Networks we Wrocławiu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy jest to zajęcie dla Ciebie, możesz zacząć od beta testów. Nawet jeśli będziesz wykonywać je za darmo, zyskasz pierwszy wpis do CV. Agata Blinkiewicz

R E K L A M A

www.semestr.pl

19


HR

kariera w handlu i FMCG

Programy stażowe w branży handlowej Dla kogo?

© Gladkov / Gigstock®

Staże oferowane są zwykle dla najlepszych studentów ostatnich lat i młodych absolwentów. Idealny kandydat powinien znać język angielski, a  w  przypadku niektórych firm także niemiecki. Ceniona jest kreatywność, samodzielność i gotowość do podjęcia pracy w różnych miejscach w Polsce. Proces rekrutacji sprawdzający predyspozycje kandydatów nie jest jednak prosty. W  przypadku Eurocash Program Menedżerski Managament Trainee składa się z pięciu etapów: analizy aplikacji, testów analitycznych, rozmowy kwalifikacyjnej, Assessment Centre oraz odbywającego się

Sieci handlowe oferują programy stażowe i menedżerskie dla studentów i absolwentów. Do pracy w branży poszukiwani są także specjaliści. Ciekawą propozycją są staże menedżerskie. w języku angielskim spotkania z Zarządem Grupy, podczas którego uczestnicy prezentują rozwiązania dotyczące zadanego problemu biznesowego. Po ostatnim etapie firmy wybierają od kilku do kilkudziesięciu najlepszych osób, które rozpoczynają karierę w handlu. Dla młodszych studentów, którzy przed programami stażowymi chcą zapoznać się z firmą i branżą, świetną możliwością są praktyki wakacyjne, najczęściej płatne.

Nie tylko duże sieci

Staże rozwojowe oferują nie tylko duże znane sieci handlowe, ale też kosmetyczne, np. Avon, czy odzieżowe, jak Peek & Cloppenburg. O karierze w handlu mogą więc

R E K L A M A

Najlepsza sieć handlowa zaprasza najlepszych studentów i absolwentów! Oferujemy

– Przejrzystą ścieżkę kariery w międzynarodowym koncernie – Bogaty pakiet szkoleniowy – Możliwość dofinansowania nauki języka angielskiego – Zatrudnienie na umowę o pracę – Pakiet socjalny Jeśli chcesz z nami pracować, przyślij swoje CV i list motywacyjny pod adresem rekrutacja@netto.pl Listę miejscowości, w których znajdują się nasze sklepy oraz magazyny, znajdziesz na www.netto.pl

Czekamy na Ciebie!


kariera w handlu i FMCG

Sieci handlowe oferują szerokie możliwości rozwoju w ramach ścieżki menedżerskiej

pomyśleć także osoby ze sprecyzowanymi zainteresowaniami. – Peek & Cloppenburg oferuje szerokie możliwości rozwoju dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów. Jako jedyna firma odzieżowa prowadzimy projekt rozwoju młodych talentów: Fashion Management Program – opowiada Magda Tarkowska, Associate Manager, HR People & Talent Management Sales. – Program odbywa się w Polsce i częściowo w naszym centralnym dziale zakupów w Wiedniu, a jego celem jest przygotowanie kandydata do objęcia pierwszego managerskiego stanowiska w ramach struktur P&C. W ciągu ok. 8 miesięcy uczestnik poznaje zasady funkcjonowania działu sprzedaży oraz zakupów, uczy się technik obsługi klienta, zarządzania towarem i personelem – dodaje Magda Tarkowska z P&C.

Na stażu

Staże menedżerskie trwają od 7 miesięcy do nawet 2 lat i dają możliwość dokładnego poznania struktur firmy poprzez rotację stanowisk i przy wsparciu mentora. – Celem prowadzonego w  Netto od kilku lat programu International Management Trainee jest przygotowanie przyszłej kadry

specjalistycznej i zarządzającej poprzez 18-miesięczną praktykę, w ramach zatrudnienia, we wszystkich działach firmy, m.in. przez udział w projektach dotyczących kluczowych procesów: zakupów, zarządzania sprzedażą, logistyki, rozwoju sieci, zarządzania personelem, marketingu – opowiada Mariola Skolimowska, PR & Communications Manager. Z kolei w Jerónimo Martins zaczyna się jako pracownik sklepu, by następnie pełnić funkcję kierownika, a  w  końcu zapoznawać się ze strukturą regionów obejmującą biura regionalne i centrum dystrybucyjne oraz centralę. Niektórzy stażyści wysyłani są do siedziby firmy w Portugalii. Podobnie jest w Lidlu, gdzie można liczyć na prawdziwie międzynarodowy program i spędzić 6 miesięcy zagranicą, najczęściej w centrali w Niemczech, oraz w Netto. – W ramach programu istnieje także możliwość odbycia części stażu w Anglii, Danii, Niemczech, Szwecji – potwierdza Mariola Skolimowska z Netto. Poza możliwością poznania firmy stażystom oferowane są także intensywne programy szkoleniowe: począwszy od kursów językowych, poprzez szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, aż po te związane z danym stanowiskiem.

HR

Firmy handlowe szukają młodych talentów i starają się zatrzymać zdolnych, wyszkolonych pracowników. – Wynagrodzenie oferowane na stażu menedżerskim zależy od profilu firmy. Może ono osiągać poziom wynagrodzeń osób na stanowiskach asystenckich, a czasami nawet specjalistycznych – opowiada Marta Markiewicz, Konsultantka Randstad Polska. Plusem staży menedżerskich jest często oferowana umowa o pracę i objęcie samodzielnego stanowiska zaraz po jego zakończeniu. – Wielu absolwentów Fashion Management Program to dziś nasi kierownicy sklepów i kupcy – potwierdza Magda Tarkowska z Peek & Cloppenburg. Staże menedżerskie są dobrą ofertą dla osób, które nie wiedzą dokładnie, czym chcą zajmować się po studiach. Jednak biorąc udział w programie menedżerskim, w jakimś stopniu pozwalamy pracodawcy decydować o naszej przyszłej karierze, gdyż nie zawsze można samemu wybrać lokalizację i stanowisko pracy po zakończeniu stażu. Na szczęście jednak, jak zauważa Marta Makarewicz: – Odbyty staż menedżerski zwiększa szanse stażysty na zewnętrznym rynku pracy, szczególnie jeżeli osoba może się pochwalić ciekawymi osiągnięciami oraz konkretnymi sukcesami. Agata Blinkiewicz

R E K L A M A

www.semestr.pl

21


HR

kariera w handlu i FMCG

FMCG – to dopiero różnorodność! FMCG to jedna z najszybciej rozwijających się branż

Duże firmy oferują zarówno krótsze praktyki wakacyjne, jak i kilkumiesięczne czy nawet dłuższe programy rozwoju talentów. – Najlepszą okazją do dołączenia do naszego zespołu jest udział w programie stażowym Mars Business Experience (MBE) lub programie rozwojowym MARS Leadership Program (MLP). MBE trwa od 3 do 6 miesięcy. Natomiast program MLP trwa około trzy lata i składa się z trzech projektów w różnych działach firmy, częściowo również w innych lokalizacjach w Polsce lub w zagranicznym oddziale MARS – mówi Katarzyna Prządka, Employer Branding Specialist Mars Polska. Ponadto korporacje organizują dla studentów warsztaty, dni otwarte, zapraszają także do programów ambasadorskich. Sposobów, by poznać branżę, jest więc naprawdę wiele.

© Romario Ien / Bigstock®

Podstawą marketing

Angielski skrót FMCG powstał od słów Fast Moving Consumer Goods, a w Polsce tłumaczony jest jako towary szybko zbywalne. W ten sposób określa się artykuły pierwszej potrzeby o  niewysokiej cenie kupowane często przez każdego, w zasadzie niezależnie od statusu ekonomicznego. Dotyczy to szerokiej grupy produktów: spożywczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. W sektorze FMCG działają zarówno globalni giganci, jak i krajowi producenci. W związku z dużą dynamiką branży poszukiwani są nie tylko pracownicy do działów produkcji oraz terenowi przedstawiciele handlowi, ale również specjaliści, na których czekają bardzo urozmaicone stanowiska. Jest to branża dla absolwentów różnych kierunków.

Przebieg kariery

Choć są wyjątki, na początku kariery zwykle zarabia się na poziomie średniej krajowej. – Na samym początku drogi zawodowej absolwent studiów wyższych może liczyć na wynagrodzenie rzędu 3000–4000 zł w większych miastach i 2000–3000 zł brutto w mniejszych ośrodkach – mówi Paulina Chojnacka, Starszy Konsultant ds. Rekrutacji w Adecco Poland. Ale w FMCG, jak w mało którym sektorze, można bardzo szybko awansować, a szczebli kariery zdecydowanie nie brakuje. W zależności od miejsca w hierarchii możesz liczyć na coraz bardziej kuszące benefity: służbowe samochody, atrakcyjne prowizje i premie. Stosunkowo łatwo tu trafić. Przypomnij sobie targi pracy – zdecydowana większość wystawiających się pracodawców reprezentuje właśnie sektor FMCG. Prawie każda duża firma posiada programy stażowe dedykowane studentom i absolwentom. – Studenci powinni skupić się na przeglądaniu portali z  ogłoszeniami, ale także na bezpośrednim odwiedzaniu stron firm FMCG, głównie w okresie przedwakacyjnym, w okolicach kwietnia, maja. Wtedy firmy startują z cyklicznymi programami rozwoju talentów dla studentów wkraczających na rynek pracy – radzi Agnieszka Niebutkowska, starsza konsultantka Antal Sales & Marketing specjalizująca się w projektach z branży FMCG. 22

Największym działem, jeśli chodzi o liczbę rekrutacji w firmach z sektora FMCG, jest marketing. Marketingowcy branży FMCG zwykle odpowiadają za cały cykl życia produktu – obmyślają nazwę, projekt opakowania, kalkulują jego cenę, moment wprowadzenia na rynek i sposoby promocji. W tej pracy potrzebna jest umiejętności analizy, gdyż to właśnie działy marketingu monitorują grupy docelowe produktów, rynki zbytu i działania konkurencji. W  działach marketingu zawsze sporo się dzieje, są duże budżety, a sama praca wymaga kreatywności. – Młodzi pracownicy i stażyści wykonują zwykle prace projektowe będące wsparciem działu marketingu i  odciążeniem menedżerów, którzy są ich opiekunami. Są wsparciem dla działu, nie mają jednak obowiązków, które są strategicznie ważne dla firmy – opowiada Agnieszka Niebutkowska. W FMCG często funkcjonuje też dział trade marketingu/marketingu handlowego. Odpowiada on za relacje z hurtownikami i właścicielami sklepów – jest więc pośrednikiem między działem marketingu a działem sprzedaży.

Co jeśli nie marketing?

Branża FMCG potrzebuje również osób, które zadbają o jakość produktów i procesów biznesowych. Na produkcji zatrudniani są specjaliści ds. kontroli jakość i rozwoju produktów, a na wszystkich etapach łańcucha dostaw potrzebni są specjaliści ds. logistyki. Opracowanie procesu magazynowania i transportu towarów na terenie całego kraju jest nie lada wyzwaniem. W niektórych przypadkach w grę wchodzą także usługi dla mniejszych rynków europejskich, gdzie wysyłane są produkty z Polski, np. przetwory mleczne na rynek krajów bałtyckich. Oprócz tego FMCG to zakupy i  sprzedaż. W  jednym i  drugim dziale potrzebne są na pewno umiejętności negocjacyjne. W dziale sprzedaży dodatkowo może się przydać doświadczenie zdobyte w branży handlowej, a najlepiej w rosnących w siłę sieciach dyskontowych. Swoje miejsce w FMCG mogą też oczywiście znaleźć specjaliści z innych obszarów biznesowych wspierających sprzedaż. – Studenci mają szanse na rozpoczęcie swojej drogi zawodowej także w takich komórkach organizacyjnych jak HR, PR i  komunikacja, finanse itp. – wymienia Agnieszka Niebutkowska. FMCG to branża trudna i wymagająca, ale za to niezwykle ciekawa. Ma też inną ogromną zaletę: jest w  niej sporo ofert pracy, zwłaszcza dla osób, które zdobyły pierwsze doświadczenia zawodowe. – W mniejszym stopniu możliwość uzyskania pracy jest determinowana przez ukończony kierunek studiów czy uczelnię – zauważa Paulina Chojnacka z Adecco Poland. Zatem bez względu na to, którym działem jesteś zainteresowany, pamiętaj, że bez praktyk będzie trudno. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl


kariera w handlu i FMCG

HR

Warsztaty dla student贸w

AKADEMIA WIEDZY PRAKTYCZNEJ

pl

na m

www.semestr.pl

a. r e i r a arsk

23


HR

kariera w BPO/S SC

Na rynku pracy rośnie popyt na absolwentów filologii obcych Jest to szczególnie widoczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, zatrudniającym ponad 128 tys. osób posługujących się łącznie 40 językami. Jak podkreślają eksperci, kompetencje lingwistyczne to klucz do kariery w outsourcingu. Według raportu ABSL w  Polsce funkcjonuje 470 centrów z  kapitałem zagranicznym należących do inwestorów z  28 krajów i  realizujących usługi w  aż 40 językach. Zdaniem Marty Aserigadu, Delivery Managera w HAYS Poland, liczba obsługiwanych języków stanowi wartość Polski, która w  połączeniu ze specjalistycznymi usługami finansowo-księgowymi czy IT sprawia, że oferta polskich firm jest konkurencyjna na globalnych rynkach. To właśnie dlatego prestiżowi pracodawcy chętnie zatrudniają filologów.

Angielski to dopiero początek

Zdolność posługiwania się językiem angielskim staje się jednym z podstawowych wymogów przy rekrutacji. Według pracuj.pl ten warunek występuje w  70% ofert pracy w  IT oraz 62% w finansach. Jak przekonuje Anna Kosińska, Menedżer ds. Marketingu w Luxoft Poland, jednym z liderów branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej, dobra znajomość języka angielskiego to dziś na rynku pracy absolutna podstawa. – Płynny język angielski staje się podstawowym wymogiem, zwłaszcza w firmach o  globalnym zasięgu, gdzie współpracuje się z  osobami z  innych krajów. W  naszej firmie 100% pracowników posługuje się językiem angielskim na poziomie co najmniej komunikatywnym – mówi Anna Kosińska. Coraz częściej na znaczeniu zyskują niestandardowe kompetencje językowe. W  75% centrów biznesowych w  Polsce wykorzystuje się język niemiecki, w co najmniej połowie – francuski i hiszpański, a w więcej niż co trzecim – rosyjski, holenderski i  czeski. Rośnie liczba ofert dla osób posługujących się takimi językami jak np. serbski czy chorwacki. 24

Języki to czysty zysk

Niestandardowe kompetencje lingwistyczne pracowników przynoszą pracodawcom korzyści, dlatego rośnie popyt na absolwentów mniej popularnych filologii. Na przykład w ubiegłym roku Shell Business Operations zatrudniło kilkuset pracowników ze znajomością języka angielskiego, niemieckiego, węgierskiego, rosyjskiego i holenderskiego. – Kompetencje językowe pracowników to jeden z  najważniejszych aspektów działalności SBO Kraków. Także dzięki nim do Polski trafiają zaawansowane operacje biznesowe z  Austrii, Czech, Rosji, Włoch, krajów Beneluksu czy Republiki Południowej Afryki i Ameryki Łacińskiej – wymienia Maciej Wituszyński, manager ds. rekrutacji z Shell Business Operations (SBO) Kraków. Przynajmniej 200 kandydatów od kwietnia do końca 2014 r. planuje pozyskać Capgemini, globalny dostawca usług consultingu IT. Firma rekrutuje m.in. studentów ze znajomością angielskiego, niemieckiego, francuskiego, norweskiego i  fińskiego. Z  kolei łódzkie centrum Infosys, świadczące usługi BPO i ITO w  24 językach obcych, regularnie rekrutuje osoby ze znajomością niemieckiego, holenderskiego oraz języków nordyckich.

Na ratunek obcokrajowcy i… kursy

Jak przyznaje Magdalena Jóźwiak, Dyrektor HR w Infosys BPO Poland, potrzeby rekrutacyjne pracodawców często wykraczają poza dostępną na rynku pulę osób władających płynnie innymi językami niż angielski. Dlatego pracodawcy coraz częściej decydują się na rekrutację specjalistów z  zagranicy. Na przykład w  Infosys w  Łodzi pracuje 270 osób z innych państw, co stanowi około 10% wszystkich zatrudnionych. Z kolei Shell Business Operations w Krakowie zatrudnia przedstawicieli 30 narodowości. Poszukiwanie pracowników za granicą związane jest jednak z wysokimi kosztami. Dlatego w sytuacji niedoboru osób mówiących mniej popularnymi językami decydują się oni na organizację

© Sergey Nivens / Fotolia

Lingwiści rynku pracy się nie boją wewnętrznych kursów językowych dla swoich specjalistów. – Naukę bardziej znanych języków, z wyjątkiem angielskiego, zaczynamy od poziomu A2. W  przypadku języków niszowych kursy organizowane są często od poziomu podstawowego. W ten sposób prowadzone są m.in. lekcje szwedzkiego, czeskiego i niderlandzkiego. Pracownicy sami mogą się zgłaszać. Osoby kontynuujące naukę mają pierwszeństwo – mówi Magdalena Jóźwiak.

Przyszłość w filologicznych barwach

Według raportu Komisji Europejskiej dotyczącego znajomości języków obcych (2012 r.) w ostatnich latach skurczyła się podaż Polaków znających języki obce (w  porównaniu z poprzednią edycją badania z 2005 r.). Tymczasem popyt na specjalistów z językami rośnie. To doskonała wiadomość dla przyszłych i  obecnych filologów, których kompetencje stają się na rynku pracy ogromnym atutem. Przemysław Kuć

CBRE Group, Inc. has been recognized

as a top three outsourcing services provider in the world for 2014, and is once again the highest-ranked commercial real estate services company, according to the International Association of Outsourcing Professionals’ (IAOP) Global Outsourcing

Maciej Piwowarczyk, Head of EMEA Shared Service Centre, CBRE Corporate Outsourcing, said: ”The fact that CBRE, being a number one in real estate industry, in 2014 moved to a 3rd place among all global outsourcing companies of such prestigious ranking, is the acknowledgement of not only our expertise, capability of our people as well as trust of our clients, leading players in their industry, but also makes me and the leadership Team proud especially that Warsaw outsourcing center is playing more and more important role in our global platform delivery. In sync with our CEO Bob Sulentic ‘World Class Company’ vision, I strongly believe that it is only a next step in our journey to number 1.” www.semestr.pl


kariera w BPO/S SC

HR

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW W OBSZARACH USŁUG DLA BIZNESU administracja, HR, księgowość, controlling, finanse, handel, IT, kadry i płace, logistyka, PR, marketing, obsługa nieruchomości, bezpieczeństwo

STUDENT Wyznacz z nami ścieżkę swojej kariery, sprawdź możliwości na: www.impel.pl/praca

zmotywowany do rozwoju otwarty na wiedzę komunikatywny umiejący działać w grupie ukierunkowany na osiągnięcia

KORZYŚCI praca z interesującymi ludźmi nauka od ekspertów udział w ciekawych projektach

STAŻ zmień status na ZATRUDNIONY w Grupie Impel

możliwość rozwoju, awansu i samorealizacji

Ù

Jesteśmy liderem - z nami odniesiesz sukces. „Solidny pracodawca 2014”, „Polski Czempion”, „Gazela Biznesu”, „Diament Forbesa” Nie czekaj, dołącz do nas!

Poznaj nas lepiej, wejdź na www.blogimpel.pl Przeczytaj o spektakularnych karierach – od stażysty do kierownika, zobacz Ice Bucket w wykonaniu jednego z założycieli firmy www.semestr.pl

25


© karelnoppe / Fotolia

Praca w kraju… a jak za granicą! Praca w młodym, międzynarodowym środowisku – skąd to znasz? Może z co drugiej oferty pracy, jaką przeglądasz? R E K L A M A

Kolejny slogan? Z pewnością nie w centrach BPO i SCC, gdyż praca w tej branży opiera się w dużej części na znajomości języków obcych. Potwierdza to Edyta Janas, Randstad Professionals Regional Manager: – W ponad 470 centrach usług wspólnych zlokalizowanych w Polsce procesy obsługiwane są w ok. 40 różnych językach. Językiem do komunikacji wewnątrz firmy jest zwykle angielski. Bez jego znajomości trudno otrzymać pracę w takim środowisku. Oczywiście przydaje się znajomość także innych języków, trzeba je jednak znać na poziomie biegłym. – W ok. 75% centrów operacje biznesowe są wykonywane w języku niemieckim, a dopiero na trzecim miejscu znajduje się język polski, który jest wykorzystywany w siedmiu na dziesięć centrów z kapitałem zagranicznym mieszczących się w naszym kraju. W przynajmniej połowie jednostek sektora nowoczesnych usług biznesowych wykonuje się także operacje w  językach francuskim i hiszpańskim – zauważa Przemysław Berendt, Globalny Wiceprezes ds. Marketingu w Luxoft, jednej z czołowych firm branży ITO w Europie Środkowo-Wschodniej. Edyta Janas dodaje: – Najbardziej poszukiwane w tym momencie na rynku są osoby, które posługują się językiem niemieckim lub francuskim, językami skandynawskimi (fiński, duński), hiszpańskim lub holenderskim. Z  kolei Justyna Skopińska z  ManpowerGroup Solutions uzupełnia: – Poza typowymi językami europejskim, spotykanymi najczęściej, rośnie również zapotrzebowanie na języki mniej powszechne, jak rumuński, węgierski lub czeski. Potwierdzają to przykłady centrum IBM w Krakowie i Parker Hannifin ESSC we Wrocławiu: –Pracujemy na co dzień, używając ponad 20 języków obcych, m.in. francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, hebrajskiego, holenderskiego, fińskiego, węgierskiego i wielu innych – opowiada Agnieszka Bender, HR Partner IBM. Maria Grudowska, Administration Specialist Parker Hannifin dodaje: – Z przedstawicielami oddziałów porozumiewamy się po angielsku w  przypadku spotkań oficjalnych lub w językach obowiązujących w obsługiwanych lokalizacjach (niemiecki, hiszpański, francuski, szwedzki itd.) w przypadku spotkań wewnętrznych.

Dla zagranicznych korporacji

ASM GROUP S.A. to lider na rynku merchandisingu i promocji specjalizujący się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży, zdobywca wielu wyróżnień w tym Geparda Biznesu 2013. W związku z dynamicznym rozwojem spółka poszukuje do pracy osoby pasjonujące się sprzedażą i bezpośrednim kontaktem z klientem, które poprzez pracę przy ciekawych i ambitnych projektach, chcą rozwijać siebie i nasz biznes. Zaaplikuj, jeśli chcesz zdobyć doświadczenie pracując dla najbardziej prestiżowych marek oraz Klientów. ASM GROUP to Zespół profesjonalistów i pasjonatów sprzedaży. 

Dołącz do nas już dziś!

Zapraszam do udziału w rekrutacji. Aneta Staszkiewicz HR Manager ASM GROUP S.A. Więcej na www.asmgroup.pl w zakładce Kariera.

26

Kariera w BPO/SCC pozwala na poznanie od wewnątrz procesów z  globalnych korporacji, a  także pośrednią współpracę ze znanymi markami. – Według raportu ABSL największą grupę klientów centrów ulokowanych w Polsce stanowią firmy z Europy Zachodniej. Zadania na ich rzecz realizuje 90% jednostek sektora usług biznesowych w naszym kraju. Co ciekawe, rośnie liczba centrów działających w  skali globalnej. Już 8% jednostek sektora usług biznesowych ulokowanych w Polsce realizuje zadania na rzecz firm z różnych rejonów – komentuje Agnieszka Jackowska-Durkacz, Dyrektor Zarządzająca Infosys BPO Poland. – Wśród branż, w których funkcjonują klienci centrów obecnych w naszym kraju, dominują przede wszystkim podmioty z branży technologii i komunikacji. Obsługą tych klientów zajmuje się niemal co czwarty pracownik wszystkich centrów. Duży udział wśród klientów całej kadry sektora mają podmioty z  branż produkcji towarów przemysłowych i konsumenckich oraz usług finansowych – dodaje Jackowska-Durkacz. W Warszawie znajduje się np. centrum Avon, City Group czy HP, w Krakowie – m.in. Bayer, Electrolux, IBM, Phillip Morris, Shell, a w Łodzi obsługiwane są z kolei np. Fujitsu i Philips. Co wydaje się istotne, pracownicy centrów biznesowych mają możliwość nie tylko współpracy zdalnej z  klientami, których obsługują, ale także wyjazdów do ich siedzib głównych czy innych placówek firmy. Ma to związek z  podnoszeniem kwalifikacji i  chęcią budowania bliższych relacji ze współpracownikami z  zagranicy. – Również na etapie tzw. transferu wiedzy pomiędzy klientem a  shared servicem jego pracownicy mają możliwość wyjazdów do siedzib klienta w celu zapoznania się z  przekazywanymi informacjami – tłumaczy Justyna Skopińska, ekspert firmy ManpowerGroup Solutions. Praca na rzecz zagranicznych firm ma jednak tę wadę, że trzeba dowww.semestr.pl


kariera w BPO/S SC stosować się do godzin pracy klienta i być dyspozycyjnym także w niedziele i święta, co często pozbawi Cię tak lubianych przez Polaków długich weekendów. Przykładowo nasze święta 1 i 11 listopada to w większości krajów normalne dni pracy. A majówka? Niestety, poza Polską 3 maja jest świętem tylko w Japonii, która podobnie jak my obchodzi Dzień Konstytucji. Może się jednak zdarzyć, że przyjdzie Ci świętować razem z Amerykańskim klientem 4 lipca.

Zagraniczni współpracownicy

W zlokalizowanych w Polsce centrach nie pracują tylko Polacy. Dlatego jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie w branży BPO/SCC, możesz spodziewać się codziennej współpracy z  obcokrajowcami z  Europy, a  nawet całego świata. Często są to wysoko kwalifikowani pracownicy z  zagranicy. – Poszukując kandydatów ze znajomością danego języka obcego, firmy często same aktywnie wychodzą na rynki zagraniczne i  starają się ściągnąć stamtąd pracowników – mówi Edyta Janas z firmy rekrutacyjnej Randstad. – Zdarza się, że prowadzimy poszukiwania w krajach skandynawskich czy Holandii, licząc na to, że pracownicy będą zainteresowani przyjazdem do Polski nawet na okres 2–3 lat – dodaje. Może się jednak zdarzyć, że native z językiem niderlandzkim to kolega z egzotycznych AntySemestr - #naprawdę, reklama DRUK.pdf 1 9/26/2014 6:10:49 PM li Holenderskich lub Aruby!

Firmy z branży BPO i SCC oferują karierę w skali międzynarodowej

HR

Z drugiej strony to także sami pracownicy z zagranicy poszukują pracy w Polsce, a w centrach jest to dla nich znacznie łatwiejsze, gdyż nie wymaga się od nich biegłej znajomości języka polskiego. – W  centrach we Wrocławiu pracuję już łącznie 4 lata, a ponieważ w tym środowisku niemalże każdy mówi po angielsku, zdecydowanie łatwo się tu odnaleźć i moje odczucia są pozytywne – przyznaje Per Eriksson, AP Accountant z centrum Parker Hannifin.

Wielkoulturowość

Pracy dorywczej w centrach szukają także Erasmusi! – Główne obszary napływu kandydatów to Europa Wschodnia i Południowa, Północna, Afryka, Bliski Wschód, a  także Azja Południowo-Wschodnia – podsumowuje Justyna Skopińska, ekspert firmy ManpowerGroup Solutions. Potwierdza to przykład centrum IBM: – Nasze zespoły są międzynarodowe, a  kultura organizacyjna bardzo otwarta na różnorodność. W zespole mamy prawie 10% native speakerów, obywateli różnych krajów, od Węgier, Słowacji czy Hiszpanii po Holandię, Danię czy Turcję – opowiada Agnieszka Bender. Z pewnością brzmi to kusząco, ale poza interesującymi znajomościami może to być też szansa na zdobycie nowych kompetencji, poznanie różnych stylów zarządzania, sposobów współpracy w międzynarodowym zespole, a  także innych kultur. Pracująca w  krakowskim centrum IBM pochodząca z Rumunii Mariana Radu zauważa, że koledzy nierzadko korzystają z  jej wiedzy na temat atrakcji turystycznych Rumunii, potraw narodowych czy lokalnych zwyczajów. – Mamy więc u nas w firmie do czynienia z codzienną, mimowolną nawet, wymianą doświadczeń kulturowych – zauważa Agnieszka Bender. Z kolei Hiszpanka, Claudia Buitrago, podkreśla, że dzięki współpracy z  native speakerem polscy współpracownicy z  pewnością polepszają swoje umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim.

R E K L A M A

www.semestr.pl

27


HR

kariera w BPO/S SC

Niezłe warunki i możliwości rozwoju

Pensja może niezupełnie jest tu europejska, ale jak na polskie warunki – nienajgorsza. Przeciętnie osoba bez doświadczenia obsługująca procesy w języku angielskim zarabia ok. 2800 zł brutto i odpowiednio więcej w przypadku innych języków. Ale już Process Manager, który odpowiada za kompleksową obsługę klienta, zarabia nawet 14 000 zł brutto, więc perspektywy na pewno są. W  firmach BPO i  SSC jest też dużo dodatkowych benefitów, takich jak pakiety medyczne i sportowe czy dodatkowe ubezpieczenie. Dla pracowników przewidziane są także konkursy z biletami do kina czy sprzętami domowymi do wygrania. Jednak skusić mogą przede wszystkim możliwości rozwoju oferowane przez nowoczesne centra usług. Wzorem zagranicznych firm, które już dawno odkryły, jak ważne są inwestycje w  kapitał ludzki, oferta szkoleń w  branży często jest imponująca: od zajęć w zakresie umiejętności miękkich po kursy językowe i szkolenia dotyczące specyfiki konkretnych procesów. Rozwój w BPO i SCC oznacza również możliwość wyjazdów, i nie chodzi tylko o wspomniane szkolenia i delegacje, ale także o relokację, czyli długoterminowe przeniesienie do innego centrum, głównie w krajach rozwijających się, w Azji i Ameryce Południowej. – Gdy dana organizacja posiada więcej niż jeden shared service, istnieje możliwość podjęcia pracy w innej jednostce firmy za granicą – mówi Justyna Skopińska, ekspert firmy ManpowerGroup Solutions. Czasami nawet w roli eksperta! Wszystko dlatego, że wiele procesów obsługiwanych przez centra BPO i SCC odbywa się według ściśle określonych standardów międzynarodowych, a do ich obsługi wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie, jak np. SAP, którego opanowanie wymaga trochę czasu. Zdarza się więc, że dobre praktyki wypracowane w centrach zlokalizowanych w Polsce są przenoszone do innych ośrodków, gdzie szkoli się tamtejszych pracowników i implementuje nowoczesne rozwiązania.

Od Praktykanta do Lidera – Awans w SSC w pigułce W  Parker Hannifin co roku co najmniej kilku pracowników obchodzi 10-, 15- czy 20-lecie pracy. Bez świetnej wewnętrznej współpracy oraz wysokich standardów etycznych, które sami sobie wyznaczamy, takich rocznic byłoby znacznie mniej. Dbamy też o to, by umożliwić naszym pracownikom rozwój i podnoszenie kwalifikacji . O tym, jak „rozwinąć skrzydła” w Centrum Usług, dowiesz się, zapoznając się z dwoma podstawowymi krokami. Krok 1. Praktyki Idź na targi pracy i złóż swoją aplikację. Zapytaj o zakres obowiązków. W Parkerze praktyki mają program przekrojowy, dlatego masz możliwość poznania kilku działów firmy i zdecydowania, gdzie chciałbyś pracować. Pamiętaj, że od pierwszego dnia zatrudnienia rozpoczynasz swoją ścieżkę kariery, a na najlepszych praktykantów czekają oferty pracy. Dlatego daj nam poznać swoje mocne strony! Krok 2. Awans sam nie przyjdzie Nic nie przychodzi samo. Jeśli uważasz, że spełniasz oczekiwania, nie bój się stanąć do rekrutacji. W Parker Hannifin ESSC masz szansę awansować dzięki udziałowi w rekrutacji wewnętrznej. Może za pierwszym razem się nie uda, ale wyniesiesz z tego lekcję, dostaniesz informację zwrotną i będziesz wiedział, nad czym musisz popracować. Maria Grudowska

Jeśli więc lubisz międzynarodowe środowisko, tęsknisz za niezapomnianym czasem Erasmusa lub po prostu kochasz języki, praca w nowoczesnych centrach usług może być właśnie dla Ciebie. Choć centra w  mniejszym stopniu ścigają się o  praktykantów niż inne firmy, np. z branży finansowej, z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Dzięki wyjątkowo elastycznemu grafikowi można pogodzić pracę ze studiami. Rośnie też liczba ofert pracy dla studentów dziennych. Agata Blinkiewicz

R E K L A M A

28

www.semestr.pl


CBRE Corporate Outsourcing jest częścią CBRE – światowego lidera w zakresie usług, inwestycji i outsourcingu w sektorze nieruchomości komercyjnych. W prestiżowym rankingu 2014 IAOP Global Outsourcing CBRE zajmuje 3-cie miejsce wśród wszystkich firm outsourcingowych, będąc niekwestionowanym numerem 1. od wielu lat w branży nieruchomości. Dołącz zatem do najlepszych! Shared Service Center fakty i liczby: • Kluczowi klienci: Fortune 500 w tym liderzy z wielu branż: Bankowość, IT, Konsulting oraz EMEA CBRE. • Główne usługi: finanse (zakupy, zobowiązania, należności, księga główna), lease portfolio management, project management, wdrażanie i utrzymanie systemów biznesowych, audyt i zarządzanie ryzykiem, analityka biznesowa (analytics) oraz wewnętrznie dla CBRE EMEA Finanse, HR i IT. • Zatrudnienie: 317 • Planowany wzrost 2014/2015: 20% • Lokalizacja: Warszawa Dzięki ciągłemu rozwojowi firmy, nieustannie poszerzamy portfolio naszych usług, stwarzając nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej – czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek wewnętrznych rekrutacji i promocji na nowe stanowiska. CBRE Corporate Outsourcing to firma ceniąca ludzi z pasją i zaangażowaniem, kreatywnych i innowacyjnych. Naszym pracownikom oferujemy możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności w międzynarodowym środowisku. Oferujemy szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych oraz wspieramy aktywność sportową naszych pracowników, jak i inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz ochroną środowiska. Stanowiska, na które najczęściej rekrutujemy, to Specjalista ds. zobowiązań lub należności, Księgowi, Analityk Biznesowy, Koordynator Projektu czy też Analityk Danych. Zapraszamy do współpracy studentów, absolwentów oraz specjalistów z doświadczeniem. Oferujemy zatrudnienie stałe bądź tymczasowe oraz program płatnych staży i bezpłatnych praktyk. Sprawdź, co mówią o nas nasi obecni pracownicy na kanale CBRE Corporate Outsourcing na YouTube (http://j.mp/sscwaw1; http://j.mp/sscwaw2) i prześlij CV już dziś na adres:

CBRESSC@cbre.com Nasze aktualne oferty pracy: http://www.cbre.eu/emea_en/careers/vacancies


HR

kariera w doradztwie, konsultingu, audycie

Praktyki w firmach z Wielkiej Czwórki są świetnym startem kariery. Na tych, którzy nie boją się przygotowywania raportów, pracy do późnych godzin, wysokiego poziomu stresu i wyjazdów, czekają bardzo ciekawe oferty pracy Nie tylko audyt

Praca w firmach Wielkiej Czwórki – Deloitte, E&Y, PwC i KPMG – choć wymagająca, od początku jest dobrze płatna i zapewnia wiele możliwości rozwoju

Firmy Wielkiej Czwórki, kojarzone głównie z audytem, zajmują się kilkoma obszarami biznesu. Przykładowo KPMG posiada również działy: Doradztwa Podatkowego, Gospodarczego, Finansowego, Prawnego i Księgowości. Podobne możliwości kariery oferuje też Deloitte i PwC. – Praktykantów rekrutujemy do wszystkich naszych działów, czyli do Audytu, Doradztwa Podatkowego, Konsultingu, Zarządzania Ryzykiem oraz Doradztwa Finansowego – opowiada Magdalena Kruk-Pielesiak, starszy koordynator HR Deloitte. Z  kolei Anna Łukawska, PwC Recruitment&Attraction Senior Specialist, opowiada: – Zapraszamy do naszych trzech linii serwisowych: audytu, doradztwa prawno-podatkowego, doradztwa biznesowego. W tej chwili najwięcej ofert mamy dla studentów zainteresowanych rozwojem w obszarze audytu. E&Y wyróżnia się natomiast działem Doradztwa Transakcyjnego, dobrze rozwiniętym EY Law oraz Centrum Usług Wspólnych. EY Global Shared Services jest zlokalizowane we Wrocławiu, gdzie świadczone są usługi w zakresie finansowo-księgowym oraz administracji personalnej.

Jak zacząć?

Standardowa rekrutacja na praktyki zwykle zaczyna się od testów logicznych i językowych w siedzibie firmy, które poprzedzają testy online. Następnie, w zależności od firmy i działu, na kandydatów czeka od dwóch do czterech kolejnych etapów rekrutacji, w tym przygotowywanie case study czy Assesment Center. Firmy te są obecne na uczelniach i  targach karier, organizują też warsztaty i spotkania dla studentów, które są świetną okazją do poznania tego środowiska. Pracę mogą w  nich znaleźć studenci wielu kierunków. – Naszą ofertę kierujemy do finansistów, ale także prawników, informatyków, osób zainteresowanych podatkami czy studentów uczelni technicznych – zapewnia Anna Łukowska z PwC. Co liczy się w procesie rekrutacji? – Wśród kandydatów poszukujemy osób z dobrymi wynikami i ciekawymi osiągnięciami podczas studiów. Zwracamy również uwagę na znajomość języka angielskiego, zdolności analityczne i kompetencje miękkie – tłumaczy Anna Woźniak, Menedżer ds. Rekrutacji w EY.

Z dziennika praktykanta

Jedno trzeba powiedzieć wprost: czasu wolnego nie ma w tych firmach wiele i  często już na stanowisku praktykanta o  ośmiogodzin30

nym dniu pracy można zapomnieć. Dzień pracy rozpoczyna o godzinie 8.00 lub 9.00. Pracownicy działu audytu szybko uwijają się wtedy z zaległymi e-mailami, zabierają swoje komputery i po odprawie udają się do siedziby klienta, gdzie zwykle pracują przez cały dzień. W ich wypadku o nudzie i powtarzalności nie może być mowy. Pracownicy audytu często nie mają nawet własnych biurek, bo więcej czasu spędzają poza biurem. Koledzy z innych działów na brak pracy również nie narzekają. Zwykle starają się jak najwięcej zrobić przed lunchem, by po przerwie wrócić i nadal mieć dużo zadań. Na tyle dużo, że często trzeba pracować do 18.00 albo zabrać ze sobą komputer i pracować z domu.

Za to w perspektywie…

Deloitte, E&Y, PwC czy KPMG za to poświęcenie odpowiednio wynagradzają swoich pracowników. Obowiązuje jasna zasada: coś za coś, więc już na praktykach można liczyć na odpowiednie wynagrodzenie. – Wszystkim praktykantom zapewniamy konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów – mówi Anna Łukowska z PwC. Dla wielu osób istotna jest także przejrzysta ścieżka kariery i system awansów. – W każdym z działów ta ścieżka wygląda nieco inaczej. We wszystkich natomiast istotne jest, jaką ocenę uzyskuje praca, którą wykonujemy – przyznaje Magdalena Kruk-Pielesiak z Deloitte Polska. W Deloitte ważne są również zdobywane certyfikaty czy uprawnienia zawodowe, które ułatwiają awans. – Uzyskiwanie takich certyfikatów jest oczywiście wspierane przez firmę – dopowiada Kruk-Pielesiak. Firmy Wielkiej Czwórki oferują także inne benefity, a wraz z doświadczeniem przybywa ich coraz więcej. Pakiety sportowe, ubezpieczenia zdrowotne, służbowy telefon – to niemal podstawa po zatrudnieniu na umowę o pracę. Ale już jako praktykant możesz pojeździć do klientów taksówkami na koszt firmy lub doświadczyć przelotu do klienta do innego miasta. A tam hotel, basen, kolacja… Atrakcje czekają także na wyjazdach integracyjnych, a nawet firmowych wypadach, np. na kręgle. Nie musisz się też obawiać, że jako początkujący będziesz traktowany gorzej lub z mniejszym szacunkiem. Wielu starszych stażem pracowników zaczynało właśnie od praktyk. – Praktykant dołączający do PwC od razu traktowany jest jako pełnoprawny członek zespołu – zapewnia Anna Łukowska. Agata Blinkiewicz www.semestr.pl

© FotolEdhar / Fotolia

Student w Wielkiej Czwórce


kariera w doradztwie, konsultingu, audycie

HR

n a y n J a l U p T R z O s i ? b o R

?

D O Ł Ą CZ D

Sukce s Zespół

N A S J U Ż DZ IŚ

!!!

e t it o l e D w a r ie r a K / m o w w w .f a c e b o o k .c www.semestr.pl

31


kariera w finansach

Realna praca w wirtualnym banku Rzeczywistość wirtualna jest naszą codziennością. Połączenie z bankiem mamy przez 24 godziny na dobę. Jak przekonują reklamy, możemy nawiązać je praktycznie w każdym miejscu. Jak może się w tej sytuacji odnaleźć pracownik?

Ostatnie kilka lat w sektorze bankowości przyniosło kolosalne zmiany. Ponownie pojawiło się z  pozoru dziwne pytanie: po co nam banki? Jaki jest sens istnienia realnie działającego oddziału, czynnego od 8.00, skoro wszystko można i tak załatwić w dowolnej chwili przez Internet? W  związku z  rozwojem bankowości internetowej wzrosło zapotrzebowanie na pracowników z branży IT, inżynierów systemów analitycznych, specjalistów z  sektora Big Data oraz pracowników poruszających się swobodnie wśród różnych obszarów nowych technologii i ekonomii. W nowej bankowości mają do czynienia ze znanymi kwestiami: zapewnianiem użyteczności, ułatwianiem dostępu i ochroną danych, które są tak stare jak sama bankowość.

Skarbnica pracy?

Kariera w bankowości oferuje przede wszystkim stabilność zatrudnienia oraz jasne i czytelne ścieżki rozwoju: zarówno pionową, wyznaczoną przez kolejne dostępne stopnie awansu, jak i poziomą, ekspercką, szczególnie popularną w usługach bankowych B2B. Planując karierę w  bankowości, najlepiej zacząć od zdefiniowania własnych predyspozycji i określić oczekiwania względem pracy, bo łatwo tu popełnić błąd. Najpopularniejszym miejscem startu jest sektor bankowości detalicznej, skupionej przede wszystkim na obsłudze klientów indywidualnych (dokonujących niedużych operacji finansowych i oczekujących szybkiej i prostej obsługi) oraz małego biznesu. Do obowiązków pracowników należy prezentowanie oferty banku i optymalne dopasowy32

wanie jej do potrzeb klientów. Na częstych wewnętrznych szkoleniach zdobywa się wiedzę o rachunkach osobistych, produktach depozytowych i kredytowych, kartach płatniczych. Dużym atutem pracy jest stabilność zatrudnienia. W  bankowości detalicznej poszukiwani są również specjaliści związani z nowymi technologiami, marketingiem internetowym, bankowością internetową. Pracę oferuje też dział sprzedaży (zapewniający takie stanowiska jak doradca klienta, pracownik call center, lider zespołu, kierownik oddziału, manager regionalny), wsparcia sprzedaży (specjalista kontroli dokumentów operacyjnych), monitoringu, działań marketingowych i promocyjnych czy zarządzania relacjami z klientem. Te obszary gwarantują ciekawą ścieżkę kariery i dają wielką szansę na rozwój – jako dynamiczne, zmieniające się środowiska, wymagają stałej czujności i  dokształcania. Najważniejsze umiejętności w  tym sektorze to nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z klientem, negocjowanie, praca w zespole, ale też elastyczność, kreatywność i entuzjazm.

Wyższa szkoła jazdy

Bankowość osobista i prywatna (personal lub private banking) to profesjonalna obsługa finansowa i pozafinansowa klientów zamożnych. Działa na trzech wyraźnie oddzielonych poziomach: personal banking (bankowość osobista), private banking (bankowość prywatna) i  wealth management (zarządzanie majątkiem klienta). Sektor bankowości osobistej oferuje opiekę stałego doradcy, prowadzącego bieżącą obsługę. Bankowość prywatna dedykowana jest klientom o  dochowww.semestr.pl

© Sergey Nivens / Fotolia

HR


kariera w finansach

działalności bieżącej, obsługi transakcji czy prowadzeniu rachunku. W tym sektorze istotne jest szybkie reagowanie na zmiany technologiczne oraz zapewnianie wysokiej jakości usług, konstruowanych indywidualnie dla każdego klienta. W dziale bankowości korporacyjnej ścieżki kariery mogą układać się najciekawiej, dając równocześnie największe możliwości sprawdzania się na różnych stanowiskach, takich jak: doradcy ds. małych i średnich firm, relationship managera, eksperta, analityka kredytowego, specjalisty ds. analiz kredytowych. Różnych opcji jest naprawdę wiele.

Jeśli nie ekonomia…

© Sergey Nivens / Fotolia

dach nieco wyższych niż średnia krajowa. Zapewnia szereg produktów i usług projektowanych specjalnie dla indywidualnego klienta. Najbardziej prestiżowa, najlepiej płatna i  najbardziej wymagająca jest praca w dziale wealth management, odpowiadającym za zarządzanie majątkiem klientów zamożnych. Tu, poza produktami bankowymi, oferowane są m.in.: wsparcie specjalistów do spraw prawnych, rynku nieruchomości, podatkowych, doradztwo inwestycyjne. Tego rodzaju zadania wymagają od pracowników szeregu kompetencji miękkich, takich jak zaangażowanie, empatia czy asertywność. Poszukiwane są osoby z rozległą, ugruntowaną wiedzą, wykazujące się kreatywnością i  umiejętnością budowania długofalowych, satysfakcjonujących relacji z  klientem. Karierę zaczyna się od stanowiska młodszego doradcy, a po ok. 2 latach można awansować na samodzielne stanowisko doradcze. To bardziej droga w kierunku ścieżki eksperckiej, a  sama praca wymaga ciągłego doskonalenia się i rozwijania umiejętności analitycznych. Bankowość korporacyjna to sektor, który zmienia się szczególnie dynamicznie, zwłaszcza poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych. Celem tego działu jest budowanie konkurencyjnej przewagi firmy, samorządu lub oddziału korporacji międzynarodowej. To wymagający, poważni klienci, którzy potrzebują ekspertów w  dziedzinach efektywnego zarządzania kapitałem, finansowania

HR

Możliwości pracy w bankowości otwierają się również przed absolwentami kierunków administracja lub prawo. Będą oni mogli sprawdzić się w  dziale windykacji lub szeroko rozumianego obszaru administracyjnego – jako programiści i  testerzy oprogramowania, pracownicy działu personalnego, reklamacji i działu prawnego, a także coraz intensywniej rozwijającego się działu

zgodności (compliance). W bankowości jest więc dużo pracy dla absolwentów kierunków technicznych, informatyków i  inżynierów. Jednak wciąż i  jeszcze przez długi czas klient będzie potrzebował osobistego kontaktu z pracownikiem banku z krwi i kości – i tu sprawdzą się humaniści. Aleksandra Udolf

R E K L A M A

www.semestr.pl

33


HR

Być może gdy słyszysz słowo „wartości”, przewracasz oczami

Tymczasem każdy człowiek kieruje się jakimiś zasadami. To właśnie one sprawiają, że dokonujesz w życiu takich, a  nie innych wyborów. Jednym z nich, co może być dla Ciebie szokujące, jest wybór pracodawcy. Może nie zdajesz sobie z  tego sprawy, ale właśnie to, co motywuje Cię do wykonywania jakiejś pracy, to właśnie Twoje wartości.

Co jest dla Ciebie ważne?

Gdy na czymś Ci zależy, działasz tak, żeby to osiągnąć i będziesz robił wszystko, by tego nie stracić. Jak to się ma do poszukiwania zatrudnienia? O czym myślisz, kiedy czytasz ogłoszenia z  ofertami pracy? Na pewno zastanawiasz się, ile będziesz zarabiał. Być może myślisz o tym, jaka jest w danej firmie atmosfera. Jak szybko zrobisz karierę? Jak wysoko uda Ci się zajść? Czy duże pieniądze, szybka kariera i fajna atmosfera w pracy to są wartości? Niekoniecznie. To może być skutek uboczny. By dotrzeć do swoich wartości, trzeba drążyć głębiej. Dlaczego ważne są dla Ciebie pieniądze? Być może powodem jest to, że cenioną przez Ciebie wartością jest prestiż i lubisz imponować swoim znajomym najnowszymi gadżetami lub lepszym samochodem? A może zawsze marzyłeś o  dalekich egzotycznych podróżach? Potrzebujesz wolności, którą da Ci niezależność finansową? Może chcesz zaspokoić swoją potrzebę bezpieczeństwa? Na pewno zgodzisz się z  tym, że atmosfera 34

w pracy jest bardzo ważna. Ale pomyśl – jaka atmosfera? Wolisz nieustanną rywalizację czy bliską współpracę i  wzajemną pomoc? Dla osób o  odmiennym systemie wartości atrakcyjna może być zupełnie inna konfiguracja. Dlaczego kariera jest dla Ciebie tak istotna? Być może lubisz wyzwania i satysfakcjonuje Cię realizowanie coraz trudniejszych zadań i  większy zakres odpowiedzialności. Kogoś innego może pociągać władza, którą zapewnia wysokie stanowisko. Inni chcą zaimponować swojemu otoczeniu. Ostatnio modne jest pojęcie work-life balance. Dla kogoś, kto ma już dzieci, jest ono ważne dlatego, że stawia na rodzinę. Singiel mający bardzo zajmujące hobby też nie będzie chciał siedzieć zbyt długo w pracy, choć z zupełnie innego powodu.

Liczy się pakiet

Ktoś, kto nie zna swojego systemu wartości, może podjąć złą decyzję, kierując się tylko jedną i zapominając o innych. Jakie mogą być tego konsekwencje? Wydaje Ci się, że zdobyłeś pracę marzeń, bo zaoferowano Ci naprawdę wysoką pensję. Wreszcie będzie Cię stać na dalekie egzotyczne podróże. Wszystko zapowiada się fantastycznie… Ale nagle okazuje się, że nie masz żadnej szans dostać 3-tygodniowego urlopu. I co wtedy? Marzysz o zrobieniu kariery, trafiłeś do firmy, która zapewnia olbrzymie możliwości rozwoju. Ale by osiągnąć swój cel, musisz pracować

średnio 16 godzin na dobę. Nie masz czasu dla znajomych ani na swoje ulubione zajęcie. Tracisz motywację do pracy, bo nawet upragnione stanowisko nie da Ci pełnej satysfakcji, jeśli nie zaspokoisz potrzeb związanych z pozostałymi ważnymi dla Ciebie aspektami Twojego życia. Ludzie, którzy nie patrzą poprzez pryzmat wszystkich swoich oczekiwań i  skupiają się tylko na jednym, często ponownie popełniają te same błędy, ale w inny sposób. Starają się zrekompensować to, czego im brakowało na poprzednim stanowisku, nie myśląc o „pakiecie”. Ktoś, kto za długo pracował po godzinach, w  pierwszych tygodniach nowej pracy ucieszy się ze stanowiska, które pozwala mu wychodzić z  biura punktualnie po 8 godzinach. Jeśli jednak okaże się, że w  nowej firmie nie ma możliwości rozwoju, znowu będzie musiał szukać nowej posady.

Jak zdefiniować swój system wartości?

Być może w tej chwili jeszcze nie do końca wiesz, jaki jest twój system wartości. Z  biegiem czasu, gdy zwiększysz swoje doświadczenie zawodowe, będziesz coraz lepiej wiedzieć, co jest dla Ciebie ważne. Najszybciej zauważa się swoje potrzeby, gdy odczuwa się jakieś braki. Jeżeli czegoś nie będziesz doświadczać lub otrzymywać i będzie Ci tego bardzo brakowało, to wtedy zrozumiesz, że właśnie to jest dla Ciebie ważne. Nie da się (na szczęście) znaleźć w jednej magicznej sytuacji, w  której będzie Ci brakowało wszystkiego. Dlatego warto znaleźć w  ciągu dnia dłuższą chwilę na refleksję. Warto pomyśleć o tym, na czym Ci w życiu zależy, i zrobić listę tych rzeczy. Nawet jeśli pomyślisz o  dwóch czy trzech pozycjach, które mogłyby się na niej znaleźć, staraj się dalej myśleć nad tym tematem i wypisać jak największą ich liczbę. Prawdopodobnie to nie będą same wartości, ale również w dużej mierze potrzeby. Aby odkryć, co naprawdę najbardziej cenisz, należy zadać sobie pytanie: „Dlaczego?” Dlaczego chcę dużo pieniędzy? Bo chcę kupić sobie to i to. A dlaczego chcesz to kupić? Bo chcę mieć więcej niż znajomi. A  dlaczego chcesz im zaimponować? I tak dalej.

Odkrycia, które Cię zdziwią

Gdy poznasz swój system wartości, możesz dojść do wniosku, że to, o co się zabijają inni, nie ma dla Ciebie w ogóle znaczenia. www.semestr.pl

© peshkova / Fotolia

Wartości – przeżytek czy podstawa wyboru pracodawcy?


HR I zamiast w  owczym pędzie konkurować np. o  stanowisko, możesz poszukać czegoś, co spełni Twoje pragnienia. Być może Twoją pasją są języki obce i  chciałbyś pracować w  firmie, w  której będziesz mógł rozwijać te umiejętności? A może najważniejsze jest dla Ciebie pomaganie innym i praca w fundacji, której celem jest wspieranie potrzebujących, będzie znaczyła dla Ciebie znacznie więcej, niż stanowisko w przedsiębiorstwie, w której nie liczy się nic innego niż pieniądze?

Czego należy unikać

W moim poradniku pt. „Praca dla Absolwenta” przytaczam przykład Marianny – nauczycielki, która chciała więcej zarabiać, ale w ogóle nie myślała ani o swoich wartościach, ani o umiejętnościach. Słyszała tylko, że księgowe mają dobrze płatną pracę, więc marzyła, by „zarabiać jak księgowa”. W związku z tym skończyła kurs dla księgowych. Ostatecznie nie zmieniła pracy, ale nawet gdyby spróbowała, to i  tak pewnie nie byłaby szczęśliwa. Nie wiedząc, czego naprawdę potrzebuje, wydała pieniądze i poświęciła czas na kurs, który w zasadzie nic jej nie dał. Moja rada: nie bierz przykładu z  Marianny. Zanim zdecydujesz się inwestować swój czas i zaangażowanie w jakąś działalność, przemyśl, czy to jest naprawdę to, czego szukasz.

Wartości Twoje i pracodawcy

Każda firma w swoim działaniu także stawia na jakieś wartości. Często nie są one jasno wyrażone. Jednakże największe koncerny zazwyczaj mają jasno określone misję i wartości. Przykładowo jeden z  największych amerykańskich koncernów FCMG na swojej stronie internetowej wymienia: przywództwo, poczucie odpowiedzialności, pragnienie zwyciężania, zaufanie. Polska firma farmaceutyczna pisze o  sobie: „Jesteśmy, by pomóc. Jesteśmy, by służyć. Jesteśmy, by tworzyć. Jesteśmy, by budować”. Warto dowiedzieć się, co jest ważne dla Twojego pracodawcy i sprawdzić, czy są to ideały ważne także dla Ciebie. Ze względu na daną wartość często dokonuje się jakichś poświęceń. Na pewno jesteś gotowy poświęcić pewne rzeczy dla osiągnięcia swoich celów. Jednakże rodzi się pytanie, co jesteś w  stanie poświęcić i  czy w  ogóle chcesz to robić dla wartości firmy. Jeżeli rozmijają się z  Twoimi, to prawdopodobnie szybko poczujesz się sfrustrowany i  zniechęcony. Nie będziesz miał satysfakcji z tego, co robisz, i nie da Ci to radości. Szukając swojego miejsca pracy, zwróć uwagę na to, czy w dłuższym czasie będziesz tam szczęśliwy. W  pracy spędzamy 30% czasu. Warto by, był dobrze wykorzystany i przyniósł satysfakcję oraz spełnienie.

Anna Tabisz – autorka książki pt. „Praca dla Absolwenta" (która zdobyła nagrodę Najlepszy Poradnik Roku 2013 w konkursie E-book Roku) oraz szkolenia online pt. „Praca dla Absolwenta – Jak ją zdobyć?”. Prowadzi stronę z informacjami, szkoleniami, audycjami i poradami dotyczącymi poszukiwania zatrudnienia: http://pracadlaabsolwenta.com.

R E K L A M A

Doświadczenia brak Ci bracie? Znajdź tu pracę na etacie... Mimo głowy pełnej wiedzy, nie pomogą już koledzy. Zdobądź z nami doświadczenie No i zarób na jedzenie! SeBA

www.semestr.pl

/SeBA.euro

35


HR

targi pracy

Jesienne Targi Pracy BIAŁYSTOK

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

w Targi Pracy Politechniki Białostockiej

w Targi Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2014

w Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2014

Kilkudziesięciu wystawców i kilka tysięcy odwiedzających po raz dziewiąty spotka się w Bydgoszczy podczas Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2014. Największe tego typu wydarzenie w  regionie kujawsko-pomorskim odbędzie się 23 października 2014 r. w  Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”. OFFerty, organizowane przez Porozumienie Bydgoskich Biur Karier, kierowane są do osób bezrobotnych i  poszukujących pracy, studentów przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, a  także firm i instytucji poszukujących pracowników i stażystów. Każdego roku w  targach uczestniczy kilka tysięcy osób i  wystawców z  wielu branż (m.in. IT, HR, transportowej, produkcyjnej, usługowej, farmaceutycznej, bankowej) oraz agencje doradztwa personalnego i prac tymczasowych. Specjaliści z zakresu HR podzielą się z spostrzeżeniami z zakresu procesu rekrutacyjnego. Wciąż aktualizowaną listę tegorocznych wystawców można sprawdzić na stronie: www.offerty.byd.pl/mapka_targow.php.

Biura Karier sześciu największych Uczelni publicznych w Trójmieście połączyły siły, bo po raz pierwszy wspólnie zorganizować Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2014. Targi odbędą się w godzinach 9.00–17.00 na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w  Oliwie, na Wydziale Prawa i  Administracji. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do zdobycia pierwszych doświadczeń w  kontaktach z  pracodawcami, poznania ich potrzeb i  oczekiwań rekrutacyjnych. Studenci odwiedzający targi będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych i sesjach coachingowych, a także skorzystać z porad doradców zawodowych. Wydarzenie wspiera Powiatowy Urząd Pracy, Sponsor Tytularny Targów, organizator konferencji w  czasie wydarzenia, podczas której znani przedstawiciele polskiego biznesu i  sportu podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Więcej informacji i szczegółowa lista wydarzeń są dostępne na stronie internetowej www.atp. ug.edu.pl. Szukasz pracy? Przyjdź na pierwsze takie Targi na Pomorzu!

21 października

Targi Pracy Politechniki Białostockiej to cykliczne przedsięwzięcie realizowane przez Biuro Karier uczelni, które ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu najatrakcyjniejszych pracodawców oraz kilku tysięcy młodych specjalistów wchodzących na rynek pracy. Założeniem projektu jest ułatwienie pracodawcom znalezienia pracowników, stażystów i  praktykantów odpowiadających ich potrzebom kadrowym. Podczas targów firmom i  studentom oferowana jest możliwość bezpośredniego kontaktu. Z punktu widzenia żaków Targi Pracy PB są niepowtarzalną okazją do nawiązania współpracy z potencjalnym pracodawcą, możliwością zapoznania się z profilem działalności firmy oraz z zasadami prowadzonej przez nią rekrutacji. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych! Więcej informacji o Targach Pracy PB można znaleźć na stronie: http://karier8.wix.com/targipb. Jolanta Misiewicz, Biuro Karier Politechniki Białostockiej

23 października

23 października

Agnieszka Milik-Skrzypczak

36

© olly2 / Bigstock®

© Angela_Waye / Bigstock®

Chcesz zrozumieć, jakimi kryteriami kierują się przedsiębiorstwa w doborze pracowników? Marzysz o karierze w konkretnej firmie i chcesz bez pośredników zaprezentować się osobom, które będą o niej decydować? Interesują Cię bezpłatne szkolenia dotyczące przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej prowadzone przez osoby, które na co dzień zajmują się rekrutacją? Wszystko to i wiele więcej znajdziesz na targach pracy w Twoim mieście! Zapraszamy!

Monika Downar, Organizator ATP

www.semestr.pl


GLIWICE w Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości

fot. Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości na UAM w Poznaniu

23 października

Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości odbędzie się 23  października w  Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych uczelni wyższych oraz uczniów i  nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Udział w Giełdzie to doskonała okazja do śledzenia oferty rynku pracy, konfrontowania potrzeb, możliwości i  oczekiwań potencjalnych pracodawców. Zapewnia też zebranie rzetelnych informacji o  możliwościach uzyskania instytucjonalnego wsparcia własnej przedsiębiorczości, a  tym samym podnoszenia kwalifikacji. Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Śląska, koordynatorem Biuro Karier Studenckich. Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://targipracy. polsl.pl.

gotowanymi przez czołowych pracodawców ogólnopolskich i regionalnych. JOBS SPOT to okazja do sprawdzenia swoich dokumentów aplikacyjnych w  CV Point, wzięcia udziału w  warsztatach i  prezentacjach oraz wygrania atrakcyjnych nagród. W czasie JOBS SPOT można również poznać pracodawców z innej strony, zasiadając z nimi do rozmów przy „okrągłym stole”. Uwaga: dla studentów z wydziałów położonych w Chorzowie i w Sosnowcu zapewniamy darmowy transport na targi! Szczegółowe informacje: www.jobsspot.pl. Gdzie: Wydział Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11b, Katowice. Kiedy: 19 listopada 2014 r., godz. 10.00–15.00. Julia Bojanowska, Markline / HRM Institute

Alona Jakowenko

KATOWICE

KRAKÓW

w JOBS SPOT 2014 w Katowicach

w 10. Jubileuszowe ITP 2014 na Politechnice Krakowskiej

Już po raz drugi na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się JOBS SPOT 2014 w Katowicach, czyli jesienna edycja targów kariery, organizowanych wspólnie z Biurem Karier UŚ. Zapraszamy studentów i  absolwentów zainteresowanych ofertami staży, praktyk i  pracy, przy-

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w Inżynierskich Targach Pracy 2014 na Politechnice Krakowskiej. Tegoroczna edycja spotkania odbędzie we wtorek, 21 października, w  godz. 10.00–16.00, w  Centrum Sportu i  Rekreacji Politechniki Krakowskiej na ul.

19 listopada

21 października

HR

Kamiennej 17 w Krakowie. Więcej informacji o targach, konkursach i  harmonogramie prezentacji, a także o pracodawcach, którzy będą czekać na Was w  Centrum Sportu i  Rekreacji Politechniki Krakowskiej, znajduje się na stronie: www.targi.pk.edu.pl. Patronat honorowy nad targami objął Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Wstęp na targi jest wolny! Zapraszamy! Zespół Biura Karier Politechniki Krakowskiej

w JOBS SPOT 2014 w Krakowie 18 listopada

Zapraszamy na Wydział Komunikacji i Zarządzania UJ w Krakowie na JOBS SPOT 2014 w Krakowie, czyli drugą edycję jesiennych targów kariery, organizowanych we współpracy z Sekcją Karier UJ. JOBS SPOT to możliwość zdobycia ciekawej pracy od ręki! Spotkasz tu czołowych pracodawców, którzy przedstawią Ci oferty staży, praktyk i pracy. Możesz również zajrzeć do CV Point i uzyskać fachowe porady na temat swojego CV, wziąć udział w  ciekawych prezentacjach i  warsztatach, a także wygrać atrakcyjne nagrody. JOBS SPOT to także okazja do rozmów z pracodawcami twarzą w twarz – zasiądź z  pracodawcą do rozmów przy „okrągłym stole” i zadaj mu pytania związane z pracą w jego firmie. Przyjdź na JOBS SPOT i spotkaj pracodawcę na uczelni! Szczegóły: www.jobsspot.pl. Gdzie?: Wydział Komunikacji i Zarządzania UJ, ul. Łojasiewicza 4, Kraków. Kiedy?: 18 listopada 2014 r., godz. 10.00–15.00. Julia Bojanowska, Markline / HRM Institute

R E K L A M A

www.semestr.pl

37

© morganlstudios / Bigstock®

targi pracy


targi pracy

ŁÓDŹ

POZNAŃ

w X Uniwersyteckie Targi Pracy

w XVII Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości na UAM

23 października

28 października

Już 23 października studenci i absolwenci łódzkich uczelni wyższych będą mogli postawić pierwsze kroki na drodze do swojej profesjonalnej kariery. Pomogą im w tym przedstawiciele firm z wielu branż, którzy przedstawią atrakcyjne oferty pracy, staży i praktyk. Partnerem strategicznym targów został Infosys BPO Poland, a partnerami głównymi są Hewlett-Packard, Fujitsu, T-Mobile oraz GE Power Controls. Przedstawiciele blisko 40 przedsiębiorstw będą czekać na was na swoich stoiskach informacyjnych. Na Targach dowiecie się, jak wyglądają procesy rekrutacyjne, jakie wymagania przedsiębiorcy stawiają kandydatom i jakie ścieżki rozwoju oferują. Zapoznacie się z ich oczekiwaniami, zaprezentujecie siebie i  złożycie dokumenty aplikacyjne. Podczas Targów będzie również można skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi. Czas zdobywać doświadczenie i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy! Zapraszamy na Wydział Zarządzania UŁ (Łódź, ul. Matejki 22/26) w godzinach 9.00–15.00.

Biuro Karier Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na XVII edycję Akademii Rozwoju i Przedsiębiorczości! Akademia Rozwoju i  Przedsiębiorczości to wydarzenie organizowane z  myślą o  osobach poszukujących pracy, stażu lub praktyki, które są zainteresowane bezpośrednim spotkaniem z  pracodawcami oraz znalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej i  szeroko rozumianym rozwojem. Tegoroczna XVII edycja przedsięwzięcia odbędzie się 28 października 2014 r. w  godzinach 10.00–16.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM (Campus Morasko). Podczas wydarzenia studenci i  absolwenci będą mieli możliwość spotkania się z  przedstawicielami wielu firm i organizacji, skonsultowania swoich dokumentów aplikacyjnych, skorzystania z  porad doradców i  specjalistów czy też uczestniczenia w symulacjach rozmów kwalifikacyjnych. Przewidziane są także liczne warsztaty, szkolenia i  konkursy. Więcej informacji na stronach www. biurokarier.amu.edu.pl oraz www.facebook.com/akademiauam.

Dariusz Koperczak, Dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ

Joanna Koczorowska R E K L A M A

targi pracy

HR

Rozpoczynasz studia z dużym pokładem powakacyjnej energii? Akcja Trampolina pomoże Ci ją spożytkować. Nie daj się jesiennej melancholii. Pamiętaj, że jesień to świetny moment, by rozpocząć naukę. Zgłoś się na szkolenie Akcji Trampolina! Z nami rok szkolny rozpoczniesz w listopadzie. Właśnie wtedy rusza VI edycja szkoleń.

Co to takiego? Akcja Trampolina to cykl kursów, warsztatów i wykładów przygotowujący do startu z własną firmą. Przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy – pokażemy, jak wymyślić biznes, sprecyzować pomysł, założyć firmę i wprowadzić ją na rynek. To już VI edycja Trampoliny. W ciągu dwóch lat działań organizatorzy zgromadzili kadrę ekspertów w rozmaitych dziedzinach: trenerów, prawników, ekonomistów, osoby z powodzeniem prowadzące własne firmy. To właśnie oni podczas ponad 100 godzin spotkań dzielą się doświadczeniem, uczą, jak założyć i prowadzić firmę od strony formalnej.

– Po zajęciach i indywidualnych rozmowach ze specjalistami kontakty z urzędami, pisma oraz druki odsłonią przed Tobą wszystkie tajemnice. Wiele osób codziennie wpada na nowe biznesowe pomysły, a właśnie nieznajomość kwestii formalnych sprawia, że nie decydują się na to, by je realizować – mówi Agnieszka Chilimoniuk, kierownik projektu Akcja Trampolina. Szkolenia Trampoliny to prawdziwy tutorial. Nie suche informacje, ale prawdziwe przykłady, dyskusje i praca w grupie. Trenerzy budują motywację uczestników i uczą przydatnych umiejętności: prowadzenia negocjacji, rozwiązywania niespodziewanych problemów, analizy rynku i konkurencji, rozpoznawania innowacji. Spotkania szkoleniowe Akcji Trampolina to okazja, by dopracować pomysł, uporządkować sprawy formalne, stworzyć biznesplan, sprawdzić możliwości zdobycia funduszy i wystartować z własnym biznesem!

Kto wybije się z Trampoliną? Szkolenia Akcji Trampolina są skierowane do studentów i absolwentów, którzy stawiają pierwsze zawodowe kroki w różnych dziedzinach, a swoją przyszłość widzą w pracy dla siebie, nie w korporacyjnej rzeczywistości. Na szkolenia zapraszamy również doktorantów, którzy pracując ze studentami, czują przypływ kreatywnych mocy i chcieliby spożytkować je z zyskiem dla obu stron. Do tej pory odbyło się pięć edycji szkoleń, dzięki którym skrzydła rozwinęły takie firmy jak pracownia szkoleniowa dla nauczycieli i pedagogów Sentire, Mikroprecyzja – zajmująca się metrologią przemysłową, PlusVet – przyjazna przychodnia weterynaryjna, szkoła językowa „Jak Einstein” – z indywidualnym podejściem do uczniów, czy Aquamind, specjalizująca się w budowie i obsłudze akwariów oraz oczek wodnych.

Akcja Trampolina realizowana jest w projekcie „MPTW II - Mazowiecki Program Transferu Wiedzy II”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© dolgachov / Bigstock®

HR


targi pracy

WARSZAWA w Dni Kariery

20–21 października Już 20 i 21 października 2014 r. na Auli Spadochronowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędą się Dni Kariery® – targi pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów. Oferta Targów ma Wam pomóc w doborze odpowiedniej ścieżki rozwoju zawodowego. Pierwszego dnia targów, czyli 20 października, każdy z  Was będzie mógł skorzystać z możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firm z branży FMCG oraz handlowej. Podczas drugiego dnia, 21 października, będziecie mieli okazję zapoznać się ze starannie przygotowaną ofertą firm konsultingowych i finansowych. Ponadto polecamy zabrać ze sobą kilka kopii CV, gdyż podczas dni targowych będziecie mieli możliwość przeanalizowania ich z  przedstawicielami firm, jak również ze specjalistami w przygotowanym dla Was CV Poincie. Jak najlepiej spędzić 20 i 21 października? Odpowiedź jest jedna – na Dniach Kariery®. Małgorzata Wójcik Koordynator Dni Kariery® ds. Marketingu i Public Relations

w XIV Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków 20 i 21 października

W Targach Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, które odbywają się dwa razy do roku, na wiosnę i jesienią, bierze udział ponad 50 wystawców. Dla wielu przedsiębiorstw tegoroczna jesienna edycja to kolejne targi Wydziału

HR

Elektroniki, w których biorą udział. Udział w Targach Pracy na WEiTI PW daje ok. 3300 studentom możliwość zapoznania się z ofertą tych przedsiębiorstw. Studenci, którzy wkrótce ukończą studia, to ich potencjalni pracownicy. Na tę wydziałową imprezę zaproszeni są również absolwenci z innych zbliżonych profilem kształcenia wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni z całej Polski. Następne targi planowane są na przełomie lutego i marca 2015 r. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie: http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Media2/Serwis-Informacyjny/Targi-Pracy/XIV-Targi-Pracy-20-21-pazdziernika-2014.

nich m.in.: 3M, Hewlett-Packard, Diehl Controls, Capgemini czy Techland. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Akademickich Targów Pracy w dniach 14 i 15 października, od godz. 9.00 do 15.30 w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 23–25. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.atp.manus.pl.

Dorota Myko

Targi odbywające się tego dnia w godzinach 10.00– 15.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu są organizowane przez Biuro Karier i  Promocji Zawodowej UE we Wrocławiu i przyciągają już od ośmiu lat coraz więcej odbiorców, zarówno spośród studentów, jak i pracodawców. Na tegorocznych Targach będzie obecnych trzydziestu trzech wystawców, wśród których są czołowi pracodawcy w Polsce. Zaoferują studentom najbardziej aktualne oferty zatrudnienia oraz staży i praktyk. „Spotkania z Pracodawcą” są okazją do kontaktu z przedstawicielami działów personalnych i zgromadzenia cennych kontaktów zawodowych. Osoby poszukujące pracy lub praktyk w obszarach: finanse, księgowość, audyt, zarządzanie produkcją, logistyka, IT, marketing, handel z pewnością znajdą coś dla siebie. W trakcie Targów odbędą się warsztaty i prezentacje firm. Weź udział w „Spotkaniach z Pracodawcą” i znajdź pracę, którą pokochasz!

WROCŁAW w Akademickie Targi Pracy 14 i 15 października

W tych dniach studenci i  pracodawcy będą mieli okazję spotkać się na Politechnice Wrocławskiej. Pierwsi szukają dla siebie ofert praktyk, staży oraz pracy. Drudzy natomiast chcą pozyskać najlepszych pracowników wśród studentów, absolwentów i młodych inżynierów. Wydarzenie to już po raz dwudziesty drugi organizują Fundacja Manus i Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej. Targi, jak co roku, odbędą się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego. Sponsorami tej edycji są UNIT4, Nokia i Europejski Urząd Patentowy. Partnerem jest firma Amazon. Uczestnictwo potwierdziło niemal 80 firm, a  wśród

Katarzyna Ogonowska

w XVIII Targi Pracy „Spotkania z Pracodawcą” 22 października

Justyna Gruszczyńska-Wolak Biuro Karier i Promocji Zawodowej UE we Wrocławiu

R E K L A M A

2015

www.semestr.pl

39


targi pracy

w Targi Kariera IT

w Ogólnopolskie Targi Pracy IT

Kraków, 11 października – Hotel Galaxy (Gęsia 22) Warszawa, 18 października – Stadion Narodowy Wrocław, 15 listopada – Hotel Mercure (Pl. Dominikański 1) Poznań, 29 listopada – Hotel Mercure (Roosevelta 20)

Od 28 października do 2 grudnia 2014 r. w sześciu miastach (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk, Wrocław) na czternastu uczelniach odbędą się Ogólnopolskie Targi Pracy IT. Wydarzenia dedykowane są studentom oraz absolwentom kierunków związanych z  informatyką i  nowymi technologiami, jak również osobom zainteresowanym szeroko rozumianym IT.

Jeśli jesteś osobą ambitną, chcesz się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, Targi Kariera IT skierowane są właśnie do Ciebie. W  trakcie wydarzenia będziesz mieć okazję wysłuchania ciekawych prelekcji merytorycznych oraz sprawdzenia swoich sił w  programowaniu podczas darmowych warsztatów. Jeśli aktywnie poszukujesz zatrudnienia, będziesz mógł zapoznać się z najbardziej atrakcyjnymi ofertami na rynku pracy. Wśród zaproszonych firm pojawią się m.in.: Engineering Design Center, Millenium Bank, Ericpol, Gemius, IT Kontrakt, Capgemini, Comarch, Grupa Allegro, Nokia. Kariera IT to nie tylko pożytecznie i efektywnie spędzony czas, ale również szansa na zrelaksowanie się przy najnowszych grach na PS4 oraz zapoznanie się z nowinkami technologicznymi takimi jak roboty, drony, drukarki 3D. W czasie targów będzie można również wygrać atrakcyjne nagrody: m.in. vouchery na quady, bilety do kina, teatru. Nie czekaj, weź sprawy w swoje ręce i zarejestruj się już dziś! Wstęp na targi jest bezpłatny! Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, konieczna jest rejestracja na stronie: http://www.targikarierait.pl. Wybierz miasto najbliżej Ciebie i przyjdź na Karierę IT, a na pewno nie pożałujesz!

Do udziału w targach zaproszono firmy poszukujące pracowników z branży IT, by mogły przedstawić oferty pracy, staży i praktyk kierowane przede wszystkim do studentów, jak również absolwentów i młodych specjalistów. Wystawcy stworzą unikalny labirynt różnorodnych ścieżek kariery. Wystarczy przyjść, porozmawiać, zostawić swoje CV (będzie można skonsultować je ze specjalistami lub w  razie potrzeby napisać od początku i wydrukować na miejscu) i marzenie o pracy w renomowanej firmie może się spełnić. Dlaczego warto przyjść na Ogólnopolskie Targi Pracy IT? Będzie można spotkać w jednym miejscu wiele interesujących firm poszukujących pracowników. Obecni na targach specjaliści ds. rekrutacji pomogą napisać życiorys, który zwiększy szanse na otrzymanie pracy marzeń. W trakcie targów będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Już dziś zapraszamy do odwiedzenia strony www.OgolnoplskieTargiPracyIT.pl, na której będzie można odnaleźć szczegóły dotyczące poszczególnych miast i firm pojawiających się na wydarzeniach.

Agnieszka Wojnicka-Żychowicz

Izabela Mazurek Fundacja Academic Partners

R E K L A M A

40

www.semestr.pl

© Nikolai Sorokin / Fotolia

HR


w CAREER EXPO Poznań, 30 października, Wrocław, 19 listopada, Kraków, 27 listopada Cykl jesiennych wydarzeń rekrutacyjnych Career EXPO rozpoczną targi w Poznaniu. Odbędą się one 30 października w pawilonie nr 1 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Następnie we Wrocławiu zorganizowane zostanie już piąte wydarzenie tego typu – 19 listopada w Hali Stulecia ponownie odbędzie się Career EXPO. Sezon targowy zamknie Kraków, w którym event będzie miał miejsce po raz pierwszy – zapraszamy do Hali EXPO Kraków w dniu 27 listopada. W  trakcie tych trzech wydarzeń rekrutacje prowadzić będzie ponad 100 firm. Odbędą się również liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje. Targi pracy Career EXPO na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń rekrutacyjnych w Polsce. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami polskich i zagranicznych firm oraz okazja do zdobycia wiedzy o trendach na rynku pracy sprawiają, że w wydarzeniu niezmiennie uczestniczą tysiące poszukujących pracy osób. Adresatem targów pracy są przede wszystkim studenci, absolwenci i specjaliści chcący zestawić swoje umiejętności i wykształcenie z realiami i preferencjami firm, w celu znalezienia odpowiedniego stażu lub lepszej pracy.

HR

Firmy, które zgłosiły swoją obecność na targach, reprezentują różnorodne branże. Goście będą mogli spotkać przedstawicieli rekrutujących w branży finansowej, informatyce, automotive, marketingu, logistyce, obsłudze klienta, księgowości, audycie i wielu innych. Oprócz dużych korporacji przewidziane są też stoiska małych firm i start-upów. Darmowy udział poprzedza wcześniejsza rejestracja w serwisie internetowym wydarzenia. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to pobranie darmowego biletu wstępu. Serwis internetowy targów ma również inne funkcje. Przygotuje do efektywnego uczestnictwa w targach pracy, umożliwi wygenerowanie ustandaryzowanego CV, które ułatwi pracodawcom selekcję najlepszych kandydatów. Ponadto otwiera nowe możliwości w zakresie poszukiwania pracy online. Organizator targów udostępnia oferty pracy wystawców, wiedzę branżową w postaci artykułów sygnowanych przez firmy goszczące na targach, a także osobisty kontakt z wybranymi pracodawcami. Przyjdź i porozmawiaj z przedstawicielami ponad 100 firm, załóż konto na www.careerexpo.pl i weź udział w skutecznej rekrutacji! Zapraszamy na targi do Poznania, Wrocławia i Krakowa! Jeśli zastanawiasz się nad zmianą pracy lub dopiero planujesz swoją karierę – targi Career EXPO to coś dla Ciebie! Więcej informacji na: www.careerexpo.pl oraz www.facebook.com/pl.CareerEXPO. Anna Rakoczy

R E K L A M A

www.semestr.pl

41

fot. Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości na UAM w Poznaniu

targi pracy


EDU

na studiach

Where is Donald?

„Excuse me, do you know where is…” – usłyszałam na ulicy. Stała przede mną para ludzi z mapą w ręku. „Of course!” – odpowiedziałam, udzielając koniecznych wyjaśnień.

Szkoła marzeń, czyli jaka?

Jeszcze kilka lat temu byłoby to dla mnie trudne doświadczenie. Bałam się mówić i często zdarzało się, że rozumiałam pytania, a jednak wolałam wykręcić się uśmiechem. A potem poszłam do szkoły! Podstawą w poszukiwaniu szkoły językowej jest przede wszystkim określenie celów. To Ty decydujesz, co jest dla Ciebie najważniejsze: swoboda wypowiedzi, zdobycie konkretnego certyfikatu, perfekcyjna znajomość struktur gramatycznych? Jaką metodą chciałbyś się uczyć, jak często brać udział w zajęciach? Czy pomogłoby Ci korzystanie z platform internetowych szkoły, dzięki którym mógłbyś przerabiać i powtarzać materiał samodzielnie, czy wolisz tradycyjne podręczniki i materiały? Im więcej filii posiada szkoła, tym większe ma doświadczenie i tym wyższy poziom usług zapewnia. Świadczy to również o dobrej pozycji na rynku i trafianiu w potrzeby szerokiej grupy odbiorców . Certyfikaty (PASE, EQUALS, certyfikat ISO) potwierdzają jakość nauczania i osiągane wyniki – warto zwrócić na nie uwagę. Jeżeli zależy Ci na zdobyciu konkretnego certyfikatu, sprawdź, czy szkoła powiązana jest instytutami językowymi i czy stanowi centrum egzaminacyjne – uzyskasz pewność, że program zajęć w pełni odpowiada wymaganiom egzaminacyjnym. Umowa ze szkołą to Twoja gwarancja. Przeczytaj ją uważnie i upewnij się, że jasno określone są w niej: liczba godzin, wielkość grupy, materiały dydaktyczne, cena kursu i warunki rezygnacji. Im więcej możliwości oferuje Ci szkoła poza warunkami umowy (dostęp do materiałów interaktywnych w  placówce, spotkania grup konwersacyjnych, możliwość pobierania materiałów ze strony szkoły), tym lepiej trafiłeś.

Znalazłeś? To sprawdź!

Poważna placówka na początku sprawdzi, co już umiesz. Testy wstępne i rozmowa kwalifikacyjna pozwolą Ci trafić do właściwej grupy. Jeśli masz możliwość, skorzystaj z bezpłatnych zajęć próbnych – w ten sposób najlepiej zweryfikujesz swoje potrzeby. Sprawdzisz też, czy podejście stosowane w danej szkole na pewno Ci odpowiada. Najczęściej proponowana jest metoda komunikacyjna – każda nowa treść (słownictwo, gramatyka) jak najszybciej wykorzystywana jest w praktyce. Nie chodzi tu o perfekcję, ale o swobodę wypowiedzi i interakcji. System ten znakomicie sprawdza się, jeśli zależy Ci na nieskrępowanych pogawędkach. Gorzej będzie z  precyzją doboru słownictwa i gramatyką. Ale i w ramach tej metody istnieje wiele wariantów, więc warto o nie spytać. W  wielu szkołach proponowana jest także metoda blended learning – połączenie zajęć z lektorem i kursu online, w różnych proporcjach. Ta koncepcja daję największa możliwość samodzielnego zarządzania czasem nauki, opanowywania materiału we własnym tempie i  swobodnego dostępu do różnych źródeł wiedzy proponowanych na platformie zapewnianej przez szkołę. Popularna jest również metoda Callana, polegająca na powtarzaniu i  ćwiczeniu w  praktyce zapamiętywanych schematów językowych. Mało tu miejca dla kreatywności. Z drugiej strony rezultaty są jasno określone, konkretne, a sama metoda bardzo intensywna.

Wszystko wymaga czasu…

Kuszą Cię szkoły oferujące „angielski najszybciej” lub „język w cztery tygodnie”? Nie wierz w to. Tylko Twoja praca, w połączeniu z odpowiednią strategią nauki, da wymierne rezultaty. Nie sugeruj się ceną, sprawdź za to, co w ramach Twoich możliwości oferują poszczególne placówki. Nie warto liczyć na cud, warto za to sprawdzić i znaleźć najlepszą dla Ciebie szkołę – a wtedy śmiało ruszaj na podbój świata! Aleksandra Udolf 42

www.semestr.pl

© contrastwerkstatt / Fotolia

R E K L A M A


n a s t u d i a c h EDU

angielskiniemieckihiszpańskifrancuskiwłoskirosyjski szwedzkiczeskinorweskiportugalskiukraińskichiński

do 152 -

160 lekcji w roku grupy od 6 osób drugi język gratis dla wszystkich

zapisujących się na kurs

egzaminy FCE, CAE, CPE, TELC, LCCI, IELTS, TOEIC u nas z gwarancją zdania bezpłatne

konwersacje najlepsze ceny w mieście

KRAKÓW ul.Podwale 6 i 7

WROCŁAW ul. Kuźnicza 43/45

KATOWICE ul. Młyńska 23

WARSZAWA Al. Jerozolimskie 27

NY BEZPŁAT

test

WARSZAWA ul. Wałbrzyska 11 GDAŃSK ul.Rajska 2 WARSZAWA al. Reymonta 12A GDYNIA ul. Armii Krajowej 13/4 LUBLIN al. Racławickie 6 POZNAŃ pl.Wolności 6

KATOWICE ul. Mickiewicza 28 WARSZAWA al. Niepodległości 177 SOSNOWIEC ul.Targowa 4 WARSZAWA ul.Długa 44/50 ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 101 GLIWICE ul. Wyszyńskiego 12 WARSZAWA ul Światowida 18 GDAŃSK WRZESZCZ ul. Grunwaldzka 76-78

www.semestr.pl

43


EDU

na studiach

Audiodeskrypcja OPISAĆ NIEWIDZIALNE

Do niedawna rola osób z niepełnosprawnością wzroku ograniczała się do tworzenia sztuki – jej odbiór był ograniczony z powodu braku technik umożliwiających im dostęp do kultury. Rozwiązaniem stała się audiodeskrypcja. Nowa technika, nowe możliwości

© jorgenmac / Bigstock®

Audiodeskrypcja jest techniką, która umożliwia odbiór wizualnej twórczości artystycznej osobom z niepełnosprawnością wzroku. Polega na opisywaniu istotnych elementów obrazu, takich jak język ciała, wyraz twarzy czy ubiór postaci, wygląd scenerii, klimat. Opisy te odczytywane są równolegle z przebiegiem akcji, co pozwala osobie niewidomej odnotować niezbędne szczegóły i  podążać za przebiegiem wydarzeń. Technika ta stosowana jest do opisywania filmów, spektakli teatralnych, a także sztuk plastycznych

O historii słów kilka

Ważny krok na drodze wdrażania osób niewidomych do kultury nastąpił w 1981 r. Margaret Pfanstiehl oraz jej mąż wprowadzili do teatru technikę dodawania opisów dla niewidomych. W waszyngtońskim Arena Stage po raz pierwszy wystawiono spektakl z audiodeskrypcją dla szerszej publiczności. Stamtąd metoda dotarła do Europy, gdzie z roku na rok wprowadzana jest w coraz większej liczbie krajów. Korzysta się z niej w Anglii, Austrii, Francji, Niemczech, Finlandii czy na Litwie. W Polsce pierwszy pokaz filmu z audiodeskrypcją miał miejsce w białostockim kinie „Pokój”. Zaprezentowano wówczas film Michała Kwiecińskiego „Statyści”. Kolejnym etapem rozpowszechniania tej techniki było ukazanie się w 2007 r. na stronie internetowej Telewizji Polskiej pierwszego serialu z audiodeskrypcją, którym było „Ranczo”. W 2009 r. w Białymstoku, dzięki działaniom Barbary Szymańskiej i Tomasz Strzymińskiego, powstała Fundacja Audiodeskrypcja, która jest dziś jedną z głównych instytucji zajmujących się rozpowszechnianiem tej techniki w Polsce. Jej główne cele to udostępnianie kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku dzięki audiodeskrypcji i innym technikom multisensorycznym.

ABC audiodeskryptora

Tworząc skrypt, czyli tekst, który po przeczytaniu i nagraniu stanie się audiodeskrypcją, stosuje się kilka istotnych zasad. Technika polega na opisywaniu tego, co widzimy, nie zaś na tłumaczeniu przebiegu zdarzeń czy przekazywaniu emocji. Dla obrazu trzeba np. wybrać najistotniejsze jego elementy, które są niezbędne dla jego pełnego odbioru. Opis ma tworzyć z dziełem spójną całość. Również sama warstwa językowa powinna zostać odpowiednio przystosowana. Używana jest specyficzna składnia – audiodeskrypcja zbudowana jest głównie z równoważników zdań, unika się natomiast spójników. Tworzenie audiodeksrypcji jest zajęciem trudnym i  czasochłonnym. Napisanie dobrego skryptu do pełnometrażowego filmu to średnio trzy dni pracy. Przy tworzeniu audiodeskrypcji niewątpliwie pomocne są pewne predyspozycje. Opisując obraz, spektakl czy film, trzeba wykazać się bogactwem języka, umiejętnością obserwacji oraz selekcjonowania istotnych szczegółów, co początkowo sprawia wiele trudności. Dla osób, które widzą dzieło, niektóre jego elementy wydają się zbyt oczywiste i błahe, aby o nich wspominać. Często powoduje to trudności w klarownym wyobrażeniu sobie postaci lub niespójności w akcji. Aby uniknąć takich sytuacji, audiodeskrypcję, zanim trafi do publiczności, konsultuje się z osobą niewidomą, która ocenia jej poprawność i zwraca uwagę na szczegóły istotne dla odbiorcy. W przypadku filmów i spektakli dodatkowym utrudnieniem jest ograniczony czas na odczytanie opisów pomiędzy dialogami. Nie można zakłócać opisem kwestii wypowiadanych przez aktorów. Unika się również opisywania elementów, które są słyszalne dla odbiorcy, takich jak westchnienie bohatera lub skrzypnięcie drzwi.

Gra wyobraźni

Audiodeskrypcja to nie tylko opis obrazów. To również tworzenie klimatu, kreowanie charakteru postaci, budowanie napięcia. Dlatego język skryptu powinien być bogaty, barwny, po44

www.semestr.pl


n a s t u d i a c h EDU budzający wyobraźnię. Nie jest łatwo oddać wiernie kształty, kolory, strukturę przedmiotów, a co dopiero przekazać emocje bohatera za pomocą opisu jego mimiki czy pobudzić apetyt słuchacza opisem zastawionego stołu. Z  pozornie statycznych obrazów często płynie dynamika. Sztuką jest stworzyć opis, który jednocześnie będzie ekspresywny i zwarty. Kolejne istotne narzędzie audiodeskrypcji stanowi głos. Autor skryptu nie zawsze zajmuje się jego odczytywaniem, ponieważ wymaga to odpowiednich predyspozycji. Czytanie skryptów ma wiele wspólnego z aktorstwem. Emocje zawarte w głosie muszą oddawać atmosferę obrazu, działać na wyobraźnię. Stworzenie dobrej audiodeskrypcji zależy w dużej mierze od upodobań lektora – innych środków używa się przy odczytywania skryptu do dzieła plastycznego, komedii, tragedii czy horroru. Połączenie barwnie napisanego tekstu z  odpowiednią emisją głosu daje odbiorcy seans pełny wrażeń.

Zawód – audiodeskryptor

Osoby zainteresowane tworzeniem audiodeskrypcji mają do wyboru kilka sposobów kształcenia. Organizowanych jest coraz więcej kursów i warsztatów, które pozwalają zdobyć podstawowe umiejętności w  tej dziedzinie. Szkoleniem przyszłych audiodeskryptorów zajmuje się także Fundacja Audiodeskrypcja. Prowadzi ona zajęcia zarówno z inicjatywy osób prywatnych, jak i instytucji. Technikę można poznać również na kilku polskich uczelniach. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje naukę audiodeskrypcji podczas Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego. Absolwenci tych studiów staną się bogatsi o  praktyczne umiejętności tworzenia skryptów do różnego typu widowisk, a także posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem. Studia te uwzględniają również tworzenie napisów dla osób niesłyszących.

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach utworzono nowy kierunek studiów podyplomowych: Włączenie Cyfrowe i Społeczne: Strony Internetowe, Audiodeskrypcja, Multimedia. Daje on możliwość zdobycia wiedzy z zakresu dostosowywania elementów kultury i multimediów do osób z  niepełnosprawnością wzrokową i  słuchową, a  ponadto umiejętności związane z tworzeniem stron internetowych. Kwalifikacje niezbędne audiodeskryptorowi można zdobyć również podczas odbywających się cyklicznie weekendowych kursów organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zostały one podzielone na dwie kategorie: audiodeskrypcja w kinie i telewizji oraz w teatrze i muzeum.

Przyszłość audiodeskrypcji

Audiodeskrypcja z roku na rok zyskuje na popularności. Technika ta jest stopniowa wdrażana przez instytucje kulturalne. Ostatnio działania takie prowadzi się w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Telewizja Polska, za pośrednictwem telewizji interaktywnej ITVP, udostępnia coraz więcej filmów opatrzonych lektorskim opisem dla osób niewidomych. Dzięki prowadzonym kursom i studiom podyplomowym część rynku pracy została wypełniona, jednak osoby posiadające kwalifikacje do tworzenia i  odczytywania skryptów wciąż są potrzebne. Działania osób zaangażowanych w  szerzenie idei audiodeskrypcji przynoszą skutki – zwiększa się świadomość ludzi na temat dostępu osób niepełnosprawnych do kultury. Jednym z celów audiodeskrypcji jest integracja wszystkich odbiorców kultury. Idealną sytuacją byłoby umożliwienie osobom niewidomym wyboru filmów czy spektakli z tej samej puli, z której korzystają osoby pełnosprawne. Skoro każdy może na swój sposób tworzyć sztukę, każdy powinien móc z nią obcować. Anna Streczeń

R E K L A M A

Uniwersytet Paris-Dauphine oraz Uniwersytet Wrocławski zapraszają na studia

MASTER PROFESSIONNEL DE DROIT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL DES AFFAIRES Uzyskanie dyplomu jest możliwe w ramach jednej z dwóch opcji: – dwa semestry w systemie weekendowym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr lub – pierwszy semestr w trybie weekendowym na WPAiE UWr, drugi semestr na Uniwersytecie Paris-Dauphine (styczeń-marzec 2016).

Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2015 r. Strona internetowa: http://droit.prawo.uni.wroc.pl Korzyści ze studiów: – zdobycie zaawansowanej wiedzy z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego potwierdzone francuskim dyplomem państwowym prestiżowego uniwersytetu (o statusie „grand établissement”), – kontakt ze specjalistami – kadra składa się z wykładowców Uniwersytetu Paris-Dauphine i Uniwersytetu Wrocławskiego, referendarzy z Trybunału Sprawiedliwości, adwokatów i innych ekspertów, – wykłady w języku francuskim i angielskim, – kontakt ze studentami francuskojęzycznymi, – trzymiesięczny staż zawodowy. www.semestr.pl 45


na studiach

Daj się wkręcić, czyli koła naukowe

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, jako jedyny wydział na Politechnice Częstochowskiej, prowadzi studia stacjonarne o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Energetyka. W odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego, oferowanego przez pozostałe uczelnie wyższe w Częstochowie i w regionie, absolwent studiów o profilu praktycznym uzyskuje doświadczenie zawodowe w  trakcie trwania studiów. Na kierunkach praktycznych zajęcia częściowo odbywają się w przedsiębiorstwach, co daje studentom niepowtarzalną możliwość nawiązania kontaktów bezpośrednio z pracodawcą (min. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. i Elektrownia Turów PGE GiEK S.A). Wydział Inżynierii Środowiska i  Biotechnologii oferuje studia na trzech kierunkach:

Czy do kół naukowych zapisują się ci, którzy nie mieli lepszego pomysłu na spędzenie wolnego czasu? A może to okazja spotkań dla tych, których, cytując hit z YouTube’a, to właśnie nauka najbardziej kręci? Okazuje się, że temat jest bardziej złożony. Za tym, co Wikipedia poważnie opisuje jako „organizację zrzeszającą studentów, działającą w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków”, kryje się dużo więcej.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA inżynieria środowiska – kierunek o interdyscyplinarnym charakterze, dający możliwość uzyskania uprawnień budowlanych (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) – studia o profilu ogólnoakademickim bądź praktycznym!

BIOTECHNOLOGIA

ENERGETYKA pierwszy w Częstochowie kierunek o profilu praktycznym! Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, jak w większości wyższych uczelni polskich i zagranicznych, studia prowadzone są w systemie trójstopniowym i realizowane w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej: Studia I stopnia – studia inżynierskie dla osób po maturze, 7 semestrów (3,5 roku) w systemie stacjonarnym – profil ogólnoakademicki, 8 semestrów (4 lata) w systemie stacjonarnym – profil praktyczny, 8 semestrów (4 lata) w systemie niestacjonarnym – profil ogólnoakademicki, Studia II stopnia – studia magisterskie dla osób z  dyplomem studiów pierwszego stopnia (inżyniera lub licencjata), 3 semestry (1,5 roku) w systemie stacjonarnym – profil ogólnoakademicki, 4 semestry (2 lata) w systemie niestacjonarnym – profil ogólnoakademicki, Studia III stopnia – studia doktoranckie dla osób z dyplomem magistra, 8 semestrów (4 lata) Więcej informacji na: www.is.pcz.pl

R E K L A M A

– młody i dynamicznie rozwijający się kierunek, oferujący zaawansowana wiedzę w zakresie stosowania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, jak również w wielu gałęziach przemysłu

Od kina do formuły 1

Już szybki przegląd działalności kół naukowych w różnych miastach pozwala stwierdzić, że paleta podejmowanych przez nie aktywności jest faktycznie imponująca. Dla przykładu krakowscy filmoznawcy od 7 lat wydają magazyn filmowy, a raz w miesiącu, we współpracy z Kinem Pod Baranami, przygotowują spotkanie nocnego dyskusyjnego klubu filmowego. Niemal zawsze szczelnie wypełniając salę, kinomaniacy popijają kawę i oglądaj najnowsze produkcje, dyskutując ich mocne i słabsze strony. Członkowie koła działającego na latynoamerykanistyce spotykają się w kawiarniach, aby dyskutować z zaproszonymi gośćmi o sytuacji politycznej w interesującym ich regionie. Krakowscy psychologowie lubują się z kolei w warsztatach: dogoterapia, psychodietetyka, organizacja pracy, skuteczna reklama – to ich ulubione działki. Studencka wyobraźnia nie zna jednak granic i sięga dużo dalej. Pasjonaci z Torunia pracują nad robotami minisumo, by te mogły stanąć do walki z innymi maszynami (niewtajemniczonych zapewniam, że takie zawody naprawdę istnieją!). Równie ambitni studenci Politechniki Poznańskiej tworzą bolidy wyścigowe. Ich zespół PUT Motosport dowodzi, że koło naukowe to dużo więcej, niż mogłoby się nam wydawać.

Jak stworzyć bolid

Cztery wydziały, osiem grup projektowych, czterdziestu studentów. Wspólny cel: zbudowanie bolidu wyścigowego na zawody Formuły Student, które są najbardziej prestiżową studencką imprezą tego typu na świecie. Następnie wzięcie udziału w serii zawodów organizowanych w Europie, na torze F1 Hockenheimring i Silverstone. Chcą tam ukończyć najtrudniejszy wyścig „wytrzymałościowy” – Endurance, polegający na pokonaniu trasy bez żadnej usterki. Cel bardzo ambitny, bo właśnie podczas tej konkurencji odpada najwięcej zespołów. Co trzeba zrobić, by go zrealizować? Solidna wiedza techniczna jest przy tak dużym projekcie niezbędna, ale to wciąż za mało. Przy jego realizacji członkowie koła nabywają także szereg innych umiejętności – Na początku problemem była organizacja zespołu. Czterdzieści cztery osoby to spora grupa. Trzeba odpowiednio rozdysponować zadania i nadzorować www.semestr.pl


prace – mówi Mikołaj Zygmański, koordynator zespołu ds. reklamy i PR. Pomogło stworzenie grup i wyznaczenie liderów. – Kolejnym problemem jest poz yskiwanie sponsorów. Startujemy od zera, więc nie jest nam łatwo. Sami musimy przygotowywać materiały, oferty sponsorskie, kontaktować się z firmami. Pomaga nam uczelnia, ale w 90% sami musimy uzupełniać siatkę kontaktów – dodaje Mikołaj. Przyznaje, że praca nad bolidem wymaga wielu poświęceń. Czasem jest to kilka dni pod rząd spędzonych w laboratorium na solidnej pracy. – Zajmuję się projektem po zajęciach, kilka godziny dziennie, a i tak wiele z tego, co zaplanowałem, nie udaje mi się zrealizować.

Kilka konkretów

Koło naukowe niesie ze sobą kilka widocznych już na pierwszy rzut oka korzyści. Przede wszystkim jest to wiedza. Są też znajomości, bo nad projektem pracuje sporo osób. Dodatkowo dobra zabawa, bo nie może jej brakować tam, gdzie zbierze się grupa młodych ludzi z pasją. Ale skupmy się na konkretach. Czy działalność w kole naukowym może zapewnić realne profity studentowi wkraczającemu na rynek pracy?

W 2012 r. Szkoła Główna Handlowa, Amerykańska Izba Handlu w Polsce oraz Ernst & Young zapytali szefów dużych firm o to, czego brakuje poszukującym pracy studentom. Okazało się, że najczęściej wskazywaną wadą było zbyt małe przygotowanie praktyczne. Wydaje się jednak, że ciężko będzie to zarzucić członkom zespołu PUT Motosport. Potwierdza to Mikołaj Zygmański. –Taki projekt podnosi wartość studiów. Mamy okazję zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Takiej szansy na tym etapie edukacji raczej nie da nam nikt. To sprawdzian naszych kompetencji, ale również lekcja, wielu rzeczy uczymy się na bieżąco – opowiada i dodaje, że praca w kole to także prosta droga do zatrudnienia w międzynarodowych firmach. – Zawody Formuły Student sponsorowane są przez największe przedsiębiorstwa z branży. Na przykład na torze F1 Hockenheimring, na którym byliśmy podczas zawodów, przedstawiciele wielu pracodawców poszukiwali najlepszych inżynierów i rekrutowali ich do pracy. Wobec takich argumentów ciężko pozostać obojętnym. Może więc, rozpoczynając pierwszy lub kolejny rok akademicki, warto rzucić okiem na ofertę kół naukowych? Albo samemu stworzyć koło oraz projekt, którego realizacja pozwoli nam rozwinąć skrzydła i zweryfikować, jak sprawdza się nasza teoretyczna wiedza, gdy zostaniemy wrzuceni na głęboką wodę? Studenci Politechniki Poznańskiej udowadniają, że dobrze jest robić coś więcej. Ewa Klewar

R E K L A M A

www.semestr.pl

47

fot. Michał Cichy | PUT Motorsport

n a s t u d i a c h EDU


EDU

na studiach

Po pierwsze – organizacja czasu

Nie od dziś wiadomo, że wkuwanie „dzień przed” i zarywanie nocki najczęściej nie przynosi pożądanych efektów. Jeżeli musisz opanować sporą ilość materiału, nie warto odkładać nauki na ostatnią chwilę. Pracę rozdziel (z odpowiednim wyprzedzeniem) na dni i  poszczególne etapy. Pamiętaj o  czasie przeznaczonym na relaks. W  porze zwiększonego wysiłku umysłowego (np. podczas sesji) zrezygnuj z imprezowania na rzecz spokojniejszych form wypoczynku.

Podziel materiał

Stworzenie schematu działań, odpowiedniego planu nauki i dzielenie materiału jest niezwykle ważne. Dobrze jest wiedzieć, kiedy i czym musisz zająć się w danym momencie, gdyż pozwala to na wcześniejsze zgromadzenie konkretnych materiałów. Poza tym patrząc na harmonogram, widzisz jak duża porcja materiału pozostała Ci do przyswojenia, a w trakcie wkuwania łatwiej ocenisz rozmiary swoich zaległości.

Przykazania efektywnej nauki

taj też o sylabusie z danego przedmiotu. Podczas nauki mądrze dysponuj swoim czasem – nie przeskakuj z tematu na temat, w pierwszej kolejności skup się na jednym, poświęć uwagę konkretnemu zadaniu. Zajmuj się nimi po kolei, od początku do końca.

Wszystko na miejscu

Niedługo czeka Cię ważny egzamin lub po prostu boisz się kolokwium? Oto kilka rad, które pomogą Ci w przygotowaniach

Strategia to podstawa

© VLADGRIN / Bigstock®

Rozpocznij od analizy sytuacji: zorientuj się w zakresie tematu przerabianego w czasie zajęć, zdobądź niezbędne materiały, zawczasu przygotuj notatki, zasięgnij języka wśród starszych kolegów – dowiedz się, co było na egzaminach w poprzednich latach, na co egzaminator zwraca największą uwagę. Pamię-

Czas na wyeliminowanie wszelkich rozpraszaczy! Jak wygląda Twoje biurko tuż przed rozpoczęciem nauki? Z pewnością wiele miejsca zajmują przedmioty, których „zadaniem” jest skuteczne odciąganie uwagi od notatek, dlatego ważny jest porządek w  miejscu pracy. Wyłącz lub schowaj niepotrzebne gadżety, wyloguj się z  portali społecznościowych, wycisz telefon. Jeżeli mimo szczerych chęci to zadanie jest zbyt trudne, z pomocą mogą przyjść aplikacje typu StayFocused. Zostaw tylko to, na czym musisz skupić się w danym momencie. Równie ważne jest wcześniejsze zapanowanie nad chaosem panującym w  całym pomieszczeniu. Wiadomo, że podczas nauki nawet porozrzucane ubrania i warstwa kurzu na stoliku wydają się bardziej interesujące niż zadany materiał, a  przecież potrzebujemy skupienia. Dbając o odpowiednie warunki w miejscu pracy, nie zapominaj o odpowiednim oświetleniu oraz stałym dopływie świeżego powietrza – warto uczyć się przy otwartym oknie, gdyż im więcej tlenu dotrze do mózgu, tym większa będzie jego wydajność. W przypadku hałaśli-

R E K L A M A

SIĘGNIJ DO GWIAZD W CENTRUM ASTRONOMICZNYM PAN! Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk jest jednym z najlepszych ośrodków badawczych w zakresie astronomii i astrofizyki w Polsce. Istnieje od 1978 roku i obecnie zatrudnia ok. 40 pracowników naukowych w dwóch zakładach, w Warszawie i Toruniu. W kategoryzacji instytutów naukowych przeprowadzonej w 2013 roku CAMK otrzymał najwyższą kategorię, A+. Tematyka badań naukowych prowadzonych w Centrum należy do najbardziej aktualnych problemów rozważanych w nauce światowej. Pracownicy naukowi Centrum współpracują z naukowcami z wielu ważnych ośrodków akademickich i naukowych na świecie oraz uczestniczą w wielu międzynarodowych projektach badawczych i instrumentalnych (BRITE, H.E.S.S., CTA, Herschel, Fermi, SALT, Solaris). Ich doskonały dorobek naukowy przekłada się m.in. na dużą liczbę grantów przyznawanych przez różne instytucje finansujące. Dla studentów rozważających karierę naukową oznacza to duże możliwości współpracy również z wybitnymi naukowcami zagranicznymi oraz wyjazdów na staże i praktyki do najlepszych ośrodków światowych. Udział w projektach instrumentalnych może być interesujący dla osób o zainteresowaniach technicznych, informatycznych lub biznesowych. Centrum prowadzi studia doktoranckie, na których jest obecnie ok. 20 studentów. W okresie letnim Centrum organizuje program praktyk wakacyjnych. Ogłoszenia o naborze na studia doktoranckie i praktyki pojawiają się na stronie Centrum, www.camk.edu.pl na początku każdego roku.

48

Instytut Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

zaprasza na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Historii Nauki i Kultury Zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w  zakresie historii nauki. Oferujemy 4 lata interdyscyplinarnych zajęć z  najlepszymi wykładowcami, praktyczny program nauczania, dobrą organizację studiów, gwarancję stałego czesnego oraz możliwość udziału w grantach naukowo-badawczych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Rekrutacja trwa od 1 lipca 2015 do 30 września 2015. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu, w systemie zjazdów weekendowych. Czesne wynosi 4 tys. zł za rok. Punkt konsultacyjny Studium: Wrocław, ul. Kurzy Targ 4, tel. 71 784 04 43, Informacje, zapisy: Katarzyna Sudoł (katarzyna.sudol@umed.wroc.pl); www.ihnpan.waw.pl www.semestr.pl


n a s t u d i a c h EDU wego sąsiedztwa lub rozrywkowych współlokatorów polecam stosowanie stoperów do uszu lub słuchawek (jeśli nie lubisz stuprocentowej ciszy, harmonijna, spokojna melodia podczas pracy naprawdę może zdziałać cuda).

Daj pożywkę mózgowi

Po pierwsze, nie bój się pytań. Dociekaj, szukaj dodatkowych informacji. Nie poprzestawaj na suchym wkuwaniu teorii – ona łatwo wylatuje z głowy. Zastanów się, w  jaki sposób daną wiedzę można wykorzystać w  praktyce, twórz przykłady, myśl kreatywnie. Do zapamiętywania liczb, słówek bądź skomplikowanych terminów stosuj tzw. mnemotechniki, które wpłyną na Twoją wyobraźnię. Do najbardziej znanych należą m.in. haki liczbowe, skrótowce i skojarzenia – łącz nowe wiadomości ze znanymi faktami, grupuj informacje, podporządkuj je odpowiednim symbolom bądź kolorom, wprawiając tym samym w ruch obie półkule mózgu. Jeżeli jesteś wzrokowcem, pomocne będą markery, kolorowe karteczki i symbole. Używaj kolorów, rysuj schematy, twórz mapy myśli i fiszki, które ułatwią Ci zapamiętywanie.

Czas na przerwę!

Wiele osób zapomina o tym, że naukę warto dzielić na krótsze etapy, dlatego po godzinie umysłowego wysiłku pozwól odpocząć swoim szarym komórkom i zafunduj sobie 10- lub

15-minutową przerwę. Zrób krótki spacer, wypij herbatę, przegryź coś. Nie zasiadaj przed telewizorem lub komputerem – pozwól sobie na odrobinę ruchu. Po wykonanej pracy zadbaj również o zdrowy sen. Naukowcy dowiedli, że każdy dorosły człowiek potrzebuje przeciętnie 8 godzin snu. Podczas snu informacje zdobyte przez cały dzień są segregowane, a  organizm się regeneruje. Niedobór snu sprawia, że wybiórczo zapamiętujemy informacje, dlatego ważne jest, abyś wyspał się przed egzaminem lub sięgnięciem po kolejny zastrzyk wiedzy.

własnego hobby. Pamiętaj, że egzamin nie może być powodem do zaniedbywania siebie i własnych potrzeb!

Pamiętaj o zdrowym odżywianiu

NIE dla używek

Zapomnij o chińskich zupkach i niezdrowych przekąskach. Zadbaj o to, aby w Twojej diecie znalazły się produkty bogate w magnez (np. orzechy), który bardzo dobrze wpływa na zapamiętywanie. Jedz ryby i  inne pokarmy zawierające kwasy omega 3, zamiast chipsów sięgnij po owoce (również suszone), bakalie, pestki z dyni lub słonecznika. Kolorowe napoje zastąp wodą mineralną (najlepiej niegazowaną) i sokami ze świeżych owoców.

Nagradzaj się

Po intensywnej nauce i realizacji zaplanowanych zadań nie odmawiaj sobie małej przyjemności. Może to być odprężająca kąpiel, pyszna kolacja, ciekawy film lub chwila dla

Zwalcz stres!

Nadmiar stresu ma negatywy wpływ na przyswajanie i wykazywanie wiedzy, dlatego należy go wyeliminować. Zmniejszenie poziomu stresu można osiągnąć dzięki rozluźniającym ćwiczeniom (taniec, joga), spacerom, rozluźniającym masażom, pracy nad oddechem (staraj się oddychać powoli i głęboko, najlepiej przeponą) oraz pozytywnemu nastawieniu („Dam radę!”).

Na czas nauki porzuć myśli o imprezach zakrapianych alkoholem, zrezygnuj z  wieczornego piwa, energetyków i  dużej ilości kawy. Badania wykazują, że nadużywanie „małej czarnej” ma niekorzystny wpływ na układ krążenia, zaś kofeina usuwa z organizmu witaminę B i magnez. Podobnie wspomagacze pamięci – tabletki i  suplementy diety – nie są Twoimi sojusznikami podczas nauki. Jeżeli nie jesteś przyzwyczajony do ich zażywania, możesz osłabić nimi swój organizm. Senność czy zawroty głowy to niektóre ze skutków ubocznych ich stosowania. Warto natomiast zwrócić uwagę na naturalne „wspomagacze”, takie jak kiełki pszenicy lub orzechy. Joanna Sigłowa

R E K L A M A

www.semestr.pl

49


EDU

na studiach R E K L A M A

Study Catholic Theology and Philosophy in Uppsala, the heart of Academic Sweden.

Targi edukacyjne

MASTER AND MORE Targi MASTER AND MORE to impreza promująca studia drugiego stopnia, podyplomowe i MBA. Wizyta na targach pomoże studentom i absolwentom studiów licencjackich, a także młodym profesjonalistom w podjęciu decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacji. Targi są wyjątkową okazją, by zdobyć szczegółowe informacje na temat krajowych i  zagranicznych studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) we wszystkich dyscyplinach. Wystawcami są zarówno polskie, jak i zagraniczne uczelnie. Jeden dzień, jedno miejsce: podczas targów odwiedzający skorzystają z indywidualnych konsultacji z przedstawicielami uczelni, a także wezmą udział w  wykładach i  prezentacjach poświęconych tematom związanym ze studiami i karierą. Kiedy? 28 października 2014 r. Gdzie? Pałac Kultury i Nauki w Warszawie! Już teraz zgłoś swój udział w targach. Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie www.master-and-more.pl i skorzystaj z zalet rejestracji online. Aby być na bieżąco, zajrzyj na nasz fanpage: www.facebook.com/masterandmorePL. Joanna Bartnik, MASTER AND MORE

adm@newman.se | newman.se/eng

R E K L A M A

Die Hochschule Rhein-Waal

Inspired by the passion of a hundred nations

Rhein-Waal nicht zu finden – hier arbeiten, forschen und lernen die Studierenden intensiv in kleinen Gruppen und gelangen in freundlicher, persönlicher Atmosphäre zum Bachelor- und

Innovativ, interdisziplinär, international – Die Hochschule Rhein-Waal bietet Studierenden persönliche Atmosphäre, moderne didaktische Methoden, hervorragende Ausstattung und ein breites Studienangebot in Deutschland am Niederrhein.

Die Hochschule im Fokus

Masterabschluss. Die Studieninhalte an der

In der Region verwurzelt, mit der Welt vernetzt. Die

Hochschule Rhein-Waal sind wissenschaftlich,

Hochschule Rhein-Waal im nordrhein-westfälischen

anwendungsorientiert und international ausgerichtet. Sie zeichnen sich durch

Kleve und Kamp-Lintfort wird mit ihrer Weltoffen-

eine hohe Qualität und Praxisnähe in Lehre und Forschung aus.

heit zum Dreh- und Angelpunkt für viele Kulturen

Die Hochschule Rhein-Waal bietet derzeit insgesamt 25 Bachelor- und acht

aus aller Welt. Hier, auf den beiden Campussen der

Master-Studiengänge an den vier Fakultäten – „Technologie und Bionik“, „Life

Hochschule Rhein-Waal, werden ein internationaler

Sciences“, „Gesellschaft und Ökonomie“, am Campus Kleve und „Kommuni-

und wissenschaftlicher Diskurs sowie ein werte-

kation und Umwelt“ am Campus Kamp-Lintfort – an. 85 Prozent der angebo-

orientierter und kultureller Austausch gelebt. Mit

tenen Studiengänge werden ausschließlich in englischer Sprache gelehrt und

dieser Weltoffenheit möchte die Hochschule Rhein-

stellen somit eine optimale Vorbereitung für den nationalen und internationalen

Waal einen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis

Arbeitsmarkt dar. Internationale Gastwissenschaftler lehren und forschen an

der Kulturen in einer vernetzten Welt leisten.

gemeinsamen Projekten der Hochschule und bereichern die Diskussionen. Die

Die Hochschule Rhein-Waal vereint die Attrakti-

internationale Ausrichtung der Hochschule spiegelt sich auch in der Herkunft

vität einer landschaftlich reizvollen Lage mit den

der Studierenden wider – 93 verschiedene Nationalitäten studieren an der

Vorteilen der Nähe zu großen Zentren. Die beiden

Hochschule Rhein-Waal.

Standorte Kleve und Kamp-Lintfort liegen am Niederrhein, nur wenige Kilometer von der niederländischen Grenze, Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt Düsseldorf und der Metropolregion Ruhrgebiet entfernt. Auf den beiden Campussen finden die Studierenden alles nah beieinander: moderne Lehr- und Laboreinrichtungen, Bibliotheken, Sprachenzentren, Mensen und Studentenwohnheime. Zudem bietet die Hochschule Rhein-Waal innovative Studien-

50

gänge, Industriekontakte, internationale Koopera-

Campus Kleve • Marie-Curie-Straße 1• 47533 Kleve

tionen und persönliche Betreuung in den Praktika

Campus Kamp-Lintfort • Friedrich-Heinrich-Allee 25

und Übungen. Überfüllte Hörsäle und riesige, aus-

• 47475 Kamp-Lintfort

gebuchte Seminargruppen sind an der Hochschule

www.hochschule-rhein-waal.de

www.semestr.pl


Studiowanie A R T Y K U Ł

bez granic

Przyszłościowy kierunek, nowoczesne laboratoria, międzynarodowe środowisko i perspektywa pracy na światowym rynku – to wszystko czeka na przyszłych studentów studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Procesowa – Master of Process Engineering, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Offenburgu (Niemcy) i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Proponowany program to międzynarodowy projekt edukacyjny dający możliwość zdobywania wiedzy akademickiej i praktycznej na dwóch europejskich uczelniach, a  także uzyskania dwóch dyplomów ukończenia podyplomowych studiów magisterskich. Zajęcia dy-

www.semestr.pl

S P O N S O R O W A N Y

daktyczne pierwszego semestru dla polskich studentów odbywają się w laboratoriach i salach wykładowych uniwersytetu w  Olsztynie, semestru zimowego w Offenburgu, natomiast ostatni okres nauki poświęcony jest na pisanie pracy magisterskiej, która może być zrealizowana na jednym z powyższych uniwersytetów lub w  odpowiednim przedsiębiorstwie. Dla wielu studentów możliwość prowadzenia badań w jednej z niemieckich firm jest szczególnie atrakcyjna, gdyż podnosi ich szanse na rynku pracy w Niemczech i całej Europie. Program jest adresowany do studentów posiadających dyplom licencjacki z zakresu biotechnologii, inzynierii chemicznej i procesowej lub ochrony środowiska oraz bardzo dobrze znających język angielski, w którym prowadzone są wykłady na obu uczelniach. Studia na kierunku Process Engineering to nie tylko nauka, ale także miejsce spotkania kultur z  całego świata i  wymiana wiedzy ze studentami z  innych krajów. Wspólna praca w  laboratorium czy prezentowanie prac zespołowych zaciera różnice kulturowe i  owocuje doświadczeniem potrzebnym w przyszłych kontaktach internacjonalnych. To również niepowtarzalna szansa zawarcia międzynarodowych przyjaźni, które nierzadko przetrwają całe lata.

n a s t u d i a c h EDU – Dzięki programowi zdobyłam dużo wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą będę mogła wykorzystać w  karierze i  dalszej pracy naukowej. Wiele nauczyłam się także od moich kolegów i  koleżanek z  najróżniejszych stron świata. Nie każdy uniwersytet daje taką możliwość – podkreśla Supasuda Assawajaruwan, absolwentka kierunku MPE z Tajlandii. Jej entuzjazm podziela rownież obecny student z Polski, Ziemowit Krzyżewski, który zachwala wysoki poziom nauczania i miłą atmosferę. Studiowanie kierunku Process Engineering daje nie tylko konkretne umiejętności i wiedzę w danej dziedzinie, ale także wyposaża absolwentów w niezbędne na rynku światowym interkulturowe kompetecje społeczne. Ponadto pobyt na uniwersytecie w Offenburgu pozwala na biegłe opanowanie języka angielskiego, w  tym słownictwa specjalistycznego, a  także niemieckiego, podnosi konkurencyjność na rynku pracy i otwiera drogę do światowej kariery. Izabela Sosnik, MPE Koordinator in Offenburg

Dodatkowe informacje dotyczące kierunku MPE można uzyskać na stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszytnie: http://www.uwm.edu.pl/kbos/. Informacje o  innych anglojęzycznych kierunkach międzynarodowych offerowanych przez uniwersytet w  Offenburgu dostępne są pod adresem www.hs-offenburg.de/gs.

51


EDU

na studiach

Pojawiają się nagle, po długiej nieobecności, gdy powoli zaczynamy zapominać, że kiedyś razem z nami czekali na kolejne ćwiczenia i  przemierzali uczelniane korytarze od wykładu do wykładu. Niby ci sami, jednak nieco odmienieni. Często opaleni, jak gdyby spędzili wieki, wylegując się na tropikalnych plażach, zawsze nieco nieobecni.

© dimedrol68 / Fotolia

Są studenci wzorowi, zawsze przygotowani, odpowiednio ubrani, nigdy niezapominający, że już poniedziałek, lub że trzeba było coś zrobić. Są też studenci, którzy bywają zaangażowani we wszystko, tylko nie w to, co ma związek z uczelnią, wyznawcy metody sugerującej, że studia należy przeczekać. Bywają też aktywiści i organizatorzy. Coraz bardziej widoczny staje się jeszcze jeden typ: student podróżujący, często dotknięty niepokojącym ekspertów syndromem.

Tajemniczy syndrom Erasmusa Tęsknym, niewidzącym spojrzeniem wpatrują się w ekrany smartfonów i błogosławią najnowsze aplikacje, które pozwalają im prawie być tam, gdzie już ich prawie nie ma. Wypowiedzi zaczynają od „Bo w… (tu pada nazwa miejsca, z którego właśnie przybyli) to było inaczej”, po czym kontynuują pieśń pochwalną na temat miejsc, w  których słońce jest gorętsze, ludzie bardziej uśmiechnięci, książki ciekawszea, piwo bardziej orzeźwiające. Kim są te smutne cienie przemierzające uczelniane korytarze? To Erasmusi po powrocie. Żywe przykłady choroby szalejącej wśród młodych ludzi w XXI wieku, czyli posterasmusowej depresji.

Syndromy

Jest ich wiele. Do najważniejszych i najbardziej widocznych należą: brak energii na podejmowanie codziennych trudówi i niepohamowana chęć przeczekania, najczęściej w  łóżku, aż nadejdą lepsze czasy. Kłopoty ze snem, z powodu przestawienia się na dzienne godziny funkcjonowania. Umiarkowane narzekactwo na rodzimą kuchnię, lokalne bary, okoliczne sklepy i nieustanne porównywanie ich z tymi z  odległych krain. Popłakiwanie pod nosem, ukradkowe spoglądanie na zdjęcia zrobione podczas wymiany, skrzętnie przechowywane w  telefonach, tudzież na innych urządzeniach, które zawsze można mieć pod ręką. Obsesyjne niemal poszukiwanie kolejnych wymian, R E K L A M A

zagranicznych staży, stypendiów, uczelni, na które można by się wynieść w trybie nagłym i gdzie można zabrać wszystkich rozrzuconych po Europie przyjaciół. Przesiadywanie do późna przed laptopem, zawsze z otwartym Skypem, i prowadzenie wspominkowych rozmów ze znajomymi o podobnych objawach. Brzmi znajomo?

Leczenie

Oprócz smutnych twarzy i tęsknych wspomnień byłych Erasmusów łączą uparcie podejmowane wysiłki, by jakoś pozbyć się nieznośnego ciężaru. Jedni przeczesują Internet w poszukiwaniu tanich lotów. Pod łóżkami trzymają spakowany bagaż podręczny, tak by w każdej chwili móc ruszyć na poszukiwanie nowych przygód i starych znajomych. Aplikują na wszelkie możliwe wymiany, zagraniczne wolontariaty i studenckie projekty, a ich dewiza jest prosta: im dalej, tym lepiej. I oczywiście im szybciej. Druga grupa, wierząc, że ucieczka nie jest rozwiązaniem, stara się samotnie zmierzyć z rzeczywistością w miejscu swego zamieszkania. Jej członkowie otaczają się innymi Erasmusami, chodzą z  nimi na wszystkie imprezy, organizują wycieczki, zwiedzają muzea i pod koniec sami już do końca nie wiedzą, czy są mieszkańcami, czy jedynie turystami w  swoim mieście. Ich zagubienie potęguje jeszcze fakt, że intensywnie ćwiczą się we wszystkich znanych sobie językach obcych, które brzmią zawsze jak wspomnienie szczęśliwych i beztroskich dni spędzonych na wyjeździe. Trochę zagubieni, z doskwierającym poczuciem obcości, starają się dotrwać do lepszych czasów.

Rokowania

Potrafisz – dużo więcej niż myślisz – po: – treningu pamięci, – treningu szybkiego czytania. Zajrzyj na

www.SuperUmysl.pl 52

Prognozy bywają sprzeczne, słyszy się bowiem o przypadkach nieszczęsnych osobników, którym nigdy nie przeszło i  którzy dobili do końca studiów niemal wykończeni ciągłym zamęczaniem się wspomnieniami. Krążą też plotki, że nawrót posterasmusowej depresji możliwy jest nawet po latach, co znaczenie utrudnia potwierdzenie wyleczenia. Dopada ona nieszczęśnika w najmniej oczekiwanym momencie i  wypełnia nieopisaną tęsknotą. Wobec tak niepokojących doniesień trudno o nadzieję, ale warto pamiętać o jednym. Nie można dać się zwieść złowrogim przewidywaniom i  smutnym twarzom Erasmusów po powrocie. Nie spotkałam jeszcze takiego, który powiedziałby, że żałuje. Ja także nie żałuję, a gdybym mogła pojechać raz jeszcze, to już zaczęłabym się pakować. Ewa Klewar www.semestr.pl


www.semestr.pl

53


EDU

na studiach

Weź udział w programie edukacyjnym Liga Odpowiedzialnego Biznesu (LOB) Jego celem jest budowanie nowych kadr menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych oraz liderów zmian. W ramach LOB realizowane są ogólnopolskie inicjatywy promujące i  edukujące z  zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR): Program Ambasadorów CSR – dla aktywnych studentów chcących promować CSR w swoim środowisku lokalnym (na uczelni, w szkole etc.) i zdobywać wiedzę od najlepszych specjalistów! Koniec rekrutacji: 22 października 2014 r. Program grantowy Pracownia Działań Lokalnych – dla aktywnych studenckich kół naukowych; przyznajemy dofinansowania, wspieramy merytorycznie w realizacji projektów promujących CSR. Koniec naboru wniosków w I turze: 20 listopada 2014 r. Konkurs wiedzy o CSR – największy konkurs wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce dla studentów i licealistów. Start I etapu konkursu: marzec 2015 r. Akademia Odpowiedzialnego Biznesu – największa konferencja dla studentów poświęcona CSR. Miejsce spotkania specjalistów CSR z aktywnymi studentami z całej Polski. Start rekrutacji: marzec 2015 r. Wydarzenie: maj 2015 r. Więcej znajdziesz na: www.lob.org.pl oraz facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu.

BAIT - BEST Automatics & IT Festival 2014 Zapraszamy do udziału w BAIT – projekcie organizowanym na Akademii Górniczo-Hutniczej przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków. Już 17 listopada ruszy kolejna edycja wydarzenia, które pozwala w nieszablonowy sposób spojrzeć na świat komputerów. Jak zwykle, rozpoczniemy Turniejem Robotów konstruowanych z  profesjonalnej serii klocków LEGO Mindstorms. Weźcie w nim udział i stwórzcie maszynę, która w finałowych zadaniach zachwyci jury i prześcignie konkurencję! Drugą część BAIT-a  rozpocznie się warsztatami prowadzonymi przez uznane firmy z branży IT. Oprócz porządnej dawki wiedzy, otrzymacie także szansę pierwszej interakcji z potencjalnym pracodawcą. Zwieńczeniem Festiwalu będzie całonocne LAN Party w  klubie Studio. Przygotowano dla Was liczne tytuły na PC oraz konsole, a  ponadto odbędzie się coroczny turniej LOL-a. Zbierzcie znajomych i jak za starych, dobrych czasów wpadnijcie poczuć tę niepowtarzalną atmosferę! Po więcej informacji zapraszamy na www.bait.BEST.krakow.pl lub na nasz facebookowy fanpage www.fb.com/ BEST.BAIT. Do zobaczenia!

Aleksandra Nowak

Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim

Michał Jagosz

Wystartował Konkurs Experience PwC! Połącz wiedzę z praktyką i pokaż, co potrafisz! Masz otwarty umysł, a swoim bystrym okiem dostrzegasz rozwiązania, nie problemy? Interesujesz się finansami, rachunkowością, prawem podatkowym oraz innymi zagadnieniami z  branży konsultingowej? Jeżeli któryś z  tych tematów to Twój „konik”, połącz swoją wiedzę z praktyką i weź udział w jubileuszowej 10. edycji Experience PwC. To niezwykła okazja, byś mógł wykazać się mieszanką wiedzy i umiejętności, a  przy okazji zdobyć unikatowe nagrody. Czekają na Ciebie m.in. szkolenia i  kursy językowe! Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, III–V roku jednolitych studiów magisterskich, studentów studiów drugiego stopnia oraz absolwentów uczelni wyższych. Dlaczego warto? Podczas 9. edycji wyłoniliśmy grupę ponad 250 laureatów, którzy otrzymali od nas mnóstwo wyjątkowych nagród, a ponadto tego wielu z nich zostało z  nami na dłużej, rozpoczynając karierę zawodową w PwC. Teraz kolej na Ciebie! Więcej informacji na stronie www.experiencepwc.pl. Małgorzata Zawada R E K L A M A

Obchodząca w tym roku 21-lecie swojej działalności na Uniwersytecie Warszawskim Akademicka Poradnia Prawna świadczy bezpłatne porady prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz regulaminów studiów i przepisów obowiązujących na poszczególnych uczelniach. Z  pomocy doradców poradni może skorzystać student każdej warszawskiej uczelni wyższej. W swojej działalności Akademicka Poradnia Prawna UW nie ogranicza się tylko do udzielania bezpłatnych porad w indywidualnych sprawach. Realizuje również działania długofalowe nastawione na poprawę świadomości prawnej studentów poprzez udział w  audycjach radiowych, targach pracy, pisanie artykułów prasowych, organizowanie szkoleń. Biuro Poradni mieści się na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW, pokój 109 (Mały Dziedziniec UW, I piętro). Organizacją prowadzącą Poradnię jest Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis. Więcej informacji pod adresem www.akademickaporadniaprawna.pl lub www.facebook.com/APP.UW. (PS)

Rozpocznij karierę w ogólnopolskich mediach! Poszukujemy autorów, którzy chcą pisać o karierze, studiowaniu, kulturze, podróżach i stylu życia. Napisz do nas na adres wspolpraca@semestr.pl. Do maila dołącz przykładowy tekst własnego autorstwa. SEMESTR może być także miejscem odbycia Twoich praktyk.

54

www.semestr.pl


n a s t u d i a c h EDU

Zastanawiasz się nad studiami w Australii? Marzysz o  tym, żeby zamieszkać w  egzotycznym i  ciepłym kraju? Chcesz wzbogacić swoje CV o australijskie referencje i podszkolić angielski? Australijska agencja edukacyjna Open Conexus organizuje cykl prezentacji na temat antypodów. W drugiej połowie października w dziewięciu miastach odbędą się otwarte prezentacje, podczas których Wojtek Wawrzyński, współwłaściciel firmy Open Conexus, opowie o możliwościach podjęcia nauki, legalnej pracy i przeprowadzce do Australii. Wojtek mieszka w Sydney i pomaga w przyjazdach na antypody od 12 lat. Na spotkaniach dowiesz się m.in. o wizach do Australii, wymaganiach urzędu imigracyjnego, australijskim systemie edukacji, możliwościach pracy oraz kosztach wyjazdu. Wojtek opowie też o podróżach, pogodzie, urokach i  codziennym życiu w  Down Under. Odpowie na pytania i pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości. Spotkania odbędą się w  Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku i Sopocie. Dokładne informacje o miejscach spotkań: http://www.openconexus.pl/australia-studia-praca/. Więcej informacji o firmie znajdziesz na tronie www.openconexus.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/openconexuspolska. Wszystkie prezentacje są otwarte i  wolne od opłat. Monika Szybowska

Politechnika Wrocławska

– centrum aktywności studenckiej! Dni Aktywności Studenckiej zbliżają się wielkimi krokami. Już 16 października odbędzie się jedno z największych wydarzeń organizowanych na Politechnice Wrocławskiej dla studentów! Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele kół naukowych, organizacji studenckich czy agend kultury działa przy Politechnice Wrocławskiej. Dlatego warto przyjść do budynku C-13 PWr i zobaczyć, co przygotowali studenci. DAS jest wspaniałą okazją, aby zapoznać się z działalnością kilkudziesięciu organizacji w jednym miejscu i w jednym czasie. Dla organizacji jest to możliwość prezentacji dotychczasowego dorobku, pochwalenia się osiągnięciami i zwerbowania nowych członków. Zwiedzający mogą wziąć udział w licznych pokazach, konkursach i eksperymentach przygotowanych przez pomysłowych studentów. Przechodząc między stoiskami, da się wyczuć przyjazną, radosną atmosferę rywalizacji między wystawiającymi się organizacjami, dzięki której z roku na rok przybywa coraz więcej „ciekawskich” studentów. Osoby żądne wiedzy i umiejętności także znajdą coś dla siebie. Przez niemal tydzień organizowane są szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, pracy w zespole czy zdolności przywódczych, a także umiejętności technicznych. Działacze mają także okazję dowiedzieć się, jak zdobywać fundusze i załatwiać kwestie formalne związane z funkcjonowaniem organizacji studenckich. Wydarzenie organizują Fundacja MANUS i Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej przy wsparciu finansowym CENEO. Sylwester Oracz R E K L A M A

Studiuj z SAMSMAKiem!

www.facebook.com/zupySAMSMAK

www.semestr.pl

55 Po prostu smacznie!

fot. Rock Balicki

Australia: nauka i praca – sprawdź swoje możliwości


EDU

na studiach

KONKURS

Plomby z mchu i inne historie

Kosmetyki Kamill dla Panów

Na ból zębów historyk Pliniusz Starszy zalecał nacieranie ust lewym zębem hipopotama i jadanie popiołu ze spalonego wilczego łba. Jan z  Gaddesden, doktor nauk medycznych z Oksfordu, zawieszał łebki kukułek na szyjach epileptyków. Osiemnastowieczni studenci medycyny z Nowego Jorku zwykli rzucać z  okien odciętymi kończynami pacjentów, a na publiczne sekcje zwłok sprzedawano bilety... Te i inne koncepcje medyczne sformułowane na przestrzeni dziejów, od starożytności do XIX w., zostały opisane w  skrzącej się czarnym humorem książce „Jak dawniej leczono” opublikowanej przez Wydawnictwo RM, nad którą Semestr objął patronat. Przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest pięć egzemplarzy książki. Aby zdobyć jeden z  nich, polub profil Semestru na Facebooku – facebook.com/MagazynSemestr (możesz pominąć ten krok, jeśli już nas lubisz), a w komentarzu pod postem dotyczącym tego konkursu opisz w maksymalnie 10 słowach, dlaczego książka powinna trafić właśnie do ciebie. Nagrodzimy najciekawsze opisy. Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2014 r. (PS) A R T Y K U Ł

Od pierwszego do pierwszego – czyli jak rozsądnie zarządzać budżetem

Nie tylko panie lubią o siebie zadbać – również męska cześć studenckiej populacji potrzebuje dobrych kosmetyków. Wiemy o tym doskonale i dlatego wspólnie z firmą Kamill postanowiliśmy zadbać właśnie o Was, panowie. Przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest pięć zestawów kosmetyków Kamill MEN. W ich skład wchodzą: żel pod prysznic MEN Sensitiv dla skóry wrażliwej z wyciągiem z rumianku o delikatnym, męskim zapachu; żel pod prysznic MEN do skóry normalnej z wyciągiem z żeńszenia i ekstraktem z rumianku o męskim, wytrawnym zapachu; żel pod prysznic MEN Fresh dający maksymalne orzeźwienie z wyciągiem z mięty i ekstraktem z rumianku. Wszystkie żele wzbogacone są o formułę Moisture-Tec zapobiegającą wysuszaniu się skóry. W zestawie jest też krem do rąk MEN bogaty w ekstrakt z rumianku i bawełnę, który chroni oraz odbudowuje zniszczoną skórę dłoni. Aby zdobyć jeden z  zestawów, polub profil Semestru na Facebooku – facebook.com/MagazynSemestr (pomiń ten krok, jeśli już nas lubisz), zaś w komentarzu pod postem dotyczącym tego konkursu opisz w maksymalnie 10 słowach, dlaczego kosmetyki powinny trafić do właśnie Ciebie. Nagrodzimy najciekawsze komentarze. Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2014 r. (PS)

S P O N S O R O W A N Y

Postaw na planowanie Koniec miesiąca to zawsze ciężki okres dla wszystkich studentów, którzy z niecierpliwością wyczekują kolejnego przelewu od rodziców. Zanim zaczniesz wydawać, przemyśl, na ile możesz sobie pozwolić. Sporządź listę wydatków obowiązkowych oraz tych dodatkowych. Zastanów się, w jaki sposób możesz zredukować koszty i  pamiętaj, aby zostawić jakąś kwotę na tzw. czarną godzinę. Co miesiąc warto odłożyć 10% swojego przychodu. Wiele osób od razu stwierdzi, że nie ma z  czego, dlatego zadaj sobie podstawowe pytanie: czy byłbyś w  stanie przeżyć bez tych dodatkowych 100 zł miesięcznie? Większość odpowiedzi byłaby zapewne twierdząca, dlatego wystarczy wypracować w sobie nawyk odkładania pieniędzy, a wkrótce nie będziemy zauważać, że co miesiąc dysponujemy mniejszym budżetem.

Znajdź swój sposób na oszczędzanie Szybko przekonasz się, że istnieje wiele sposobów na drobne oszczędności. Zakupy rób raz w tygodniu z listą zakupów i planem obiadowym na cały tydzień. Kupując w  małych sklepikach, często wydajesz więcej na rzeczy, bez których spokojnie przeżyłbyś miesiąc. Jeśli mieszkasz ze współlokatorami, razem kupcie produkty, z których wszyscy korzystacie, takie jak kawa, herbata, środki czyszczące. Udając się na imprezę, zostawiaj kartę

56

i bierz tylko określoną ilość gotówki. Każdego może ponieść w trakcie nocnej zabawy, a nic tak nie boli, jak sprawdzenie stanu konta o poranku. Sprawdź, co ma do zaoferowania Twoja uczelnia. Większość szkół wyższych ma specjalne karty studenckie, które upoważniają do rabatów w punktach gastronomicznych i w centrach rozrywki.

Wyeliminuj niepotrzebne wydatki Sumienne planowanie wydatków pozwoli wyeliminować zbędne koszty z naszego budżetu. Zastanów się, na co wydajesz niepotrzebnie pieniądze. Jaki odsetek wydatków na jedzenie to słodycze, przekąski, alkohol? Obecnie na rynku dostępnych jest wiele serwisów umożliwiających kontrolowanie wydatków, np. ECashflow. Umożliwiają one prowadzenie historii wydatków, a pod koniec miesiąca pozwalają przeanalizować fundusze. Z ilu rzeczy mógłbyś zrezygnować bez większych wyrzeczeń? Pamiętaj, że najtrudniej jest zacząć oszczędzać. Na początek wypróbuj metodę „latte” Davida Bacha. Odkładaj na konto drobne pieniądze, które Ci się zaoszczędzić w  ciągu dnia, np. rezygnując z  jedzenia na mieście. Drobne pieniądze gromadzone sumiennie na koncie oszczędnościowym mogą z czasem przybrać spore rozmiary. Z oszczędzaniem jest jak z ćwiczeniami – najtrudniej jest zacząć. Klaudia Mampe

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

www.semestr.pl


n a s t u d i a c h EDU

ABSOLUTE TOUGHNESS

Połącz ze swoim smartfonem i miej kontrolę nad muzyką.

ABSOLUTE SOUNDCONTROL - G’MIX Przedstawienie modelu GBA-400

Komunikacja ze smartphonem za pośrednictwem Bluetooth 4.0

www.semestr.pl

Regulacja głośności poprzez specjalnie stworzoną koronkę

facebook.com/G.SHOCK.Polska

Rozbudowana obsługa odtwarzacza muzycznego

Dysk wskazujący aktualny stan połączenia Bluetooth

Odporny na wstrząsy Wodoszczelność 200m Podświetlenie LED Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem przez Bluetooth SIG, Inc.

57


TUR

nasze podróże

A R T Y K U Ł

S P O

i konkurujesz ze znajomymi. Od dzisiaj cały świat jest Twoją planszą do gry! Włącz się już dziś.

Nowoczesne biuro podróży

Zastanów się, jak powinno wyglądać biuro podróży przyszłości. Powinno móc wysłać Cię gdziekolwiek tylko sobie zamarzysz. Być przy tym tak tanie, jak przy samodzielnej organizacji wyjazdu. Powinno być także tak proste i bezpieczne, jak przy wyborze oferty z katalogów touroperatorów. Musi też zadbać o Ciebie znacznie lepiej niż teraz. Jest to ważne na każdym etapie współpracy. Przed podróżą powinieneś otrzymać tysiące pomysłów i  inspiracji na to, jak zaplanować wyjazd, abyś niczego w nim nie żałował. W trakcie podróży ma nie tylko dbać o Twoje bezpieczeństwo, ale także inteligentnie zachęcać Cię do różnych aktywności (oczywiście

Podróżowanie z

Jeżeli kiedykolwiek odniosłeś wrażenie, że czasy prawdziwych zdobywców po utartych przez poprzedników ścieżkach, to jesteś w w

TripGenerator.pl – najnowszy podróżniczy portal w Internecie – zamierza spowodować, że emocje pierwszych zdobywców powrócą na nowo. Nie da się oczywiście ponownie „pierwszy raz” wejść na szczyt góry czy być pierwszą osobą na północnym biegunie. Jednak to, co powodowało atrakcyjność tych dziewiczych zdobyczy, to duch rywalizacji. Zamierzamy tego ducha wzbudzić na nowo!

Czy podróżowanie może być jeszcze ciekawsze? TAK!

Dzięki serwisowi TripGenerator.pl Twoje podróżowanie już nigdy nie będzie takie samo. Od teraz spojrzysz na miejsce nie w kategorii, co można tam zobaczyć, ale co można tam interesującego przeżyć i zrobić! TripGenerator.pl ma ambicje być największą i ciągle rozwijaną bazą podróżniczych wyzwań, które każdy z  nas będzie mógł zrealizować w trakcie swoich wyjazdów. Zdobycie osiągnięcia zostanie nagrodzone w systemie odpowiednimi punktami i podniesieniem Twojego podróżniczego prestiżu. W dowolnym miejscu na świecie nasz system podpowie, jakie wyzwania stoją tam przed Tobą. Niezależnie od tego, czy Twoje wyzwania będą łatwe (zjedzenie ślimaków w paryskiej Dzielnicy Łacińskiej), 58

czy bardziej ambitne (nocny marsz na szczyt wulkanu) – serwis powie Ci, jak je osiągnąć oraz ile za nie zdobędziesz punktów. Od dzisiaj cały świat staje się wielką planszą do gry! Gry, której potencjał dopiero zaczynamy odkrywać. Jeżeli boisz się naszych wyzwań – mamy dla ciebie pomoc. Już niedługo TripGenerator.pl uruchomi szereg dodatkowych usług, które pozwolą zaplanować wyjazd w kilka chwil. Jakiekolwiek miejsce wskażesz na mapie, system pomoże znaleźć dogodny lot i  hotel. Pozwoli też wykupić ubezpieczenie, a  nawet opiekę sprawdzonych rezydentów! Na podróż zabierzesz specjalny – wygenerowany specjalnie dla Ciebie – interaktywny przewodnik. Dzięki temu podróżowanie będzie tak proste i bezpieczne, jak z tradycyjnym biurem podróży. Dzięki aplikacji mobilnej będziesz na bieżąco informowany o  ewentualnych zmianach oraz otrzymasz mobilny plan i przewodnik Twej podróży. Będziesz mógł relacjonować swój wyjazd, wrzucać zdjęcia i  ciekawostki z  wyprawy. TripGenerator.pl zajmie się całą logistyką Twojej podróży. Tobie pozostaje spakować się i cieszyć wspaniałą wycieczką marzeń. Podroż z nami to także wielka gra, w której za Twe turystyczne osiągnięcia zdobywasz punkty

atrakcyjnych dla Ciebie). Musisz przecież mieć co wspominać! Koniec podróży także nie powinien kończyć waszej współpracy. Twoje przeżycia mogą przecież stanowić inspirację dla kolejnych podróżników. Niektóre nowinki są tak oczywiste, że to zaskakujące, że nikt ich jeszcze nie zrealizował. Dlaczego dzisiaj nie możesz sam wybrać so-

www.semestr.pl


n a s z e p o d r ó ż e TUR

O N S O R O W A N Y

bie rezydenta w oparciu o system rankingów i  referencji? Takiego, który będzie najlepiej dostosowany do Twoich oczekiwań, niezależnie od tego, czy chciałbyś, aby był tylko „pod telefonem” w razie problemów, czy też pełnił role prywatnego przewodnika. Na szczęście takie poróżowanie przestało być tylko odległą przyszłością. TripGenerator.pl to pierwsze w Polsce w pełni automatyczne biuro podróży. Obiecuje spełnić wszystkie powyżej opisane obietnice, ale daje o wiele więcej. Pozwala ci nie tylko łatwo i szybko zorganizować sobie wspaniałą podróż, ale także podpowie, co ciekawego możesz tam zrobić. Dzięki nowatorskiemu systemowi osiągnięć i gromadzeniu za nie punktów, podróżowanie stanie się wielką grą, której planszą będzie cały świat! Dopiero odkrywamy potencjał, jaki daje tan pomysł. Otrzymasz także interaktywny prze-

TripGenerator.pl

w bezpowrotnie minęły, a dzisiejsze podróżowanie to tylko poruszanie się wielkim błędzie. Czasy wielkich zdobywców powracają! wodnik dostosowany do osobistego planu podróży. Dzięki niemu będziesz mógł być także w stałym kontakcie z resztą użytkowników.

Znudzony rutyną?

Czy każdy wyjazd na wakacje jest dla Ciebie taki sam? Szukasz w internecie lub biurach podróży ciekawych, nieszablonowych ofert, ale

www.semestr.pl

nic nie znajdujesz? W takim razie mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Zainteresowany? Na naszej prężnie rozwijającej się stronie www.TripGenerator.pl stworzyliśmy możliwość wyszukania miejsc i  osiągnięć, które teoretycznie nie zostały jeszcze przez nikogo zdobyte. Wystarczy kilka kliknięć, aby wygenerować nowoczesny plan podróży z  uwzględnieniem miejsc i osiągnięć, które z całą pewnością Cię zainteresują. Jeśli zdarzyło się, że nie znalazłeś odpowiedniej dla siebie atrakcji – nic straconego! W takim przypadku to Ty stajesz się kierownikiem wyprawy, osobą, która wyznacza kierunek zdobywców. Jak to się dzieje? Tylko tutaj masz możliwość stworzenia osiągnięć do realizacji dla przyszłych odkrywców. Powiedzmy, że wiesz, jak dostać się na jeden z piękniejszych wulkanów w okolicy – w takim

razie podpowiedz nam, jak tego dokonałeś, pokaż zdjęcia, pochwal się, określ poziom trudności. W międzyczasie inni podróżnicy zrobią dla Ciebie to samo. Pamiętaj, że liczy się każdy punkt, im więcej ich zdobędziesz, tym większy prestiż osiągniesz, a na równi z tym wzmacnia się Twoja pozycja w serwisie jako topowego odkrywcy. Dowiedz się więcej i odwiedź stronę TripGenerator. Już teraz będziesz mógł stać się nowoczesnym zdobywcą i zagrać w wielką podróżniczą grę. Możesz także stać się współautorem serwisu, poprzez zgłaszanie propozycji nowych funkcjonalności bądź unowocześnień w już przygotowanych. Justyna Gaj / Agencja JUSTA PR www.justapr.pl Zdjęcia: z archiwum autora

59


TUR

nasze podróże

fot. archiwum

Wśród swoich Jeśli ktoś na Węgrzech usłyszy, że jesteś z Polski, spotkasz się z ciepłym przyjęciem. Nie jest wykluczone, że spotkani Węgrzy zaproszą cię na posiłek – leczo popijane tokajem, ich narodową chlubę. W dodatku nie pozwolą za ten posiłek zapłacić.

Naszą podróż po tym malowniczym i zróżnicowanym kraju zaczniemy od jego stolicy – Budapesztu. Polskim fanom motoryzacji miasto to kojarzy się głównie z Grand Prix Formuły 1. Impreza ta przyciąga co roku tysiące kibiców znad Wisły, ale miasto ma znacznie więcej do zaoferowania. Tak jak my, Węgrzy są zanurzeni w historii. Dla mieszkańców stolicy tego kraju ma ona szczególne znaczenie. Dopiero w  1872 r. złączyły się dwie tworzące ją miejscowości – Buda i Peszt. Ich mieszkańcy wciąż przyznają się do przynależności do jednej z nich. Nawet szlaki turystyczne są podzielone na dwie części, a obiekty turystyczne podlegają kustoszom z Budy i Pesztu, odpowiednio po prawej i lewej stronie Dunaju. Mieszkańcy historycznego Pesztu określani są ludnością stołeczną, natomiast ci z Budy – królewską. W tym drugim siedzibę miał

bowiem węgierski władca, pierwsze natomiast sprawowało zwierzchnictwo administracyjne nad miastem. Znakiem rozpoznawczym Budapesztu są łaźnie. Można trafić na nie w każdej części miasta, które dysponuje wieloma ciepłymi leczniczymi źródłami wody. Najsłynniejszą z nich jest Łaźnia Széchenyiego. To największy tego typu kompleks w całej Europie! Znajduje się w granicach historycznego Pesztu i co roku odwiedza ją mnóstwo kuracjuszy.

Most Łańcuchowy

Jeśli na miejsce wypoczynku wybierzecie stolicę Węgier, to istnieje kilka miejsc, w które musicie się udać. Jednym z  nich jest Wzgórze Zamkowe. Do złudzenia przypomina warszawskie Stare Miasto. Znajdziecie tutaj Zamek Królewski, w którym dziś mieści się ogromna biblioteka, oraz przejdziecie się po rynku, przy którym ustawiono mnóstwo kramików. Co ciekawe, można tutaj znaleźć połączone flagi Polski i Węgier. Ze strony Budy na Peszt można przejść jednym z czterech słynnych mostów, z czego najpiękniejszy jest chyba Łańcuchowy, wspaniale oświetlony nocą. Gdy już znajdziemy się po lewej stronie Dunaju, możemy odwiedzić węgierski parlament. Znacznie ciekawszy jest jednak Park Városliget. Oprócz wyżej wymienionej łaźni znajdziemy tutaj wielki ogród zoologiczny i zapierający dech w piersiach Zamek Vajdahunyad. Wycieczkę po Budapeszcie warto zakończyć na Muzeum Terroru. Siedzibę mieli tam węgierscy faszyści, a później staliniści. Aktualnie Muzeum dokumentuje zbrodnie totalitarne.

Dalej niż stolica

Wycieczkę po kraju naszych bratanków warto kontynuować. Na przykład w mieście Veszprem. W tej 70-tysięcznej miejscowości zabytków raczej nie znajdziemy. Jednak osobiście nigdy poza granicami Polski nie spotkałem się z tak ciepłym przyjęciem. Węgrzy zaprosili całą naszą grupę do jednego z pubów, gdzie zaśpiewali nam (w naszym języku) „Sto lat”! To było wspaniałe przeżycie, a oprócz tego jeden z nich oprowadził nas po całym mieście i zabrał na mecz. Kibice piłki ręcznej wiedzą, że tutaj trenuje jedna z najsilniejszych ekip w Europie, a na hali MKB panuje atmosfera nie z tej ziemi.

Hun Atylla

Na południu Węgier znajduje się miasto studentów – Segedyn. W przeszłości mieściła się w  nim siedziba władcy Hunów, Attyli. W  1921 r. przeniesiono tutaj uniwersytet, który obecnie nosi nazwę Universitas Scientiarum Szegediensis i jest najważniejszym ośrodkiem edukacyjnym w całym kraju. Kameralne miasteczko znane jest również z odrestaurowanego rynku, muzeum z interaktywnymi okazami i… papryki. Tak, to właśnie stąd Węgrzy czerpią główny składnik leczo. Tradycyjnie, jeśli tutejsi dowiedzą się, że jesteś z Polski, to od każdego dostaniesz siatkę tego warzywa. Jakub Waśko 60

www.semestr.pl


n a s z e p o d r ó ż e TUR R E K L A M A

R E K L A M A

Zima w górach, sylwester, święta, ferie, weekendy Zapraszamy przez cały rok!

Specjalna oferta dla studentów

TANIE NOCLEGI Z WYŻYWIENIEM LUB BEZ W CENTRUM SZCZYRKU FERIE, WAKACJE, SYLWESTER tel. 508 366 889, www.basia.wszczyrku.pl

R E K L A M A

www.semestr.pl

61


TUR

nasze podróże

O kangurach i życiu studenckim! potrzebuje. Mój początkowo „No worries pusty drewniany domek nad mate” (z ang. oceanem po ulicznych łowach nie ma sprawy został umeblowany skórzaną kolego/koleżan- kanapą, prawie nową pralką, stołem i  lodówką. ko) – to typowe łóżkiem, Wszystko za darmo! Szukając dla Australijczy- nie tylko mebli, ale pracy, warto również przeglądać ogłoszeków sformułonia wywieszone w szkołach czy wanie pokazusupermarketach. jące ich dość luźne podejście Przytulić misia do otaczającego Australia znana jest z endemicznej flory i  fauny. Tylko świata w  „kangurolandii” w  ogrodach

Większość uniwersytetów tego nieco ponad 20-milionowego państwa jest sklasyfikowana w pierwszej setce najlepszym światowych uczelni. Bycie studentem w  Australii oznacza również możliwość legalnej pracy w wymiarze 20 godzin w tygodniu, do tego w okresie wakacyjnym na tzw. pełny wymiar godzin. Głównymi atutami studiowania na antypodach są przede wszystkim: międzynarodowe towarzystwo, niezbędne praktyki w  firmach i  uzyskane doświadczenie, które jest cenione na całym świecie. Wielu zagranicznych studentów decyduje się po zakończeniu nauki na pozostanie w kraju kangurów. Australia chętnie otwiera swe drzwi przed wszystkimi, którzy mają jej coś do zaoferowania – osoby wykształcone i  posiadające profesjonalne doświadczenie zawodowe w  wyuczonym zawodzie stanowią corocznie największą grupę imigrantów.

Przydałaby się lodówka…

Ciekawostką związaną z moim studenckim życiem na Australijskim Słonecznym Wybrzeżu w stanie Queensland była możliwość umeblowania sobie mieszkania z rzeczy pozostawionych przez lokalnych mieszkańców na ulicach. Australijczycy przed wyrzuceniem mebli wystawiają je przed swój dom i  dzięki temu każdy zainteresowany może zabrać to, czego

zoologicznych można np. przytulić się do koali albo nakarmić kangura. Koala, który jest błędnie nazywany misiem (czyli małym niedźwiedziem), należy do rodziny torbaczy. Większą część doby spędza na spaniu – przez 18 godzin w ciągu dnia drzemie wysoko na drzewach eukaliptusowych, schodzi zaś z niego tylko ze względu na potrzebę zmiany miejsca pobytu lub powiększenia rodziny. Udało mi się potrzymać tego zwierzaka, niestety ospały koala myślał, że jestem drzewem, i  wbił w  moje ramiona swoje ostre pazurki… Nie było to szczególnie przyjemne doświadczenie, ale zrekompensował mi je dotyk miękkiego futerka o zapachu eukaliptusa. Przez pierwsze miesiące pobytu na antypodach dziwią uliczne znaki każące uważać na

kangury, koale, emu czy kolczatki. Spotkania z nimi są mniej więcej tak częste jak te z jeleniami na polskich drogach. Pojawienie się kangurów było np. dużym zaskoczeniem na moim australijskim uniwersytecie. Cała rodzina wolno skakała między budynkami kampusu albo wylegiwała się w ich cieniu. Jednak na każdym kroku znaki przypominały studentom, by nie podchodzić do nich za blisko, gdyż ich uderzenie może nawet… zabić. Ale, jak to mówią Aussies (z  ang. Australijczycy) do każdych warunków można się przyzwyczaić. No worries mate!

Podróże po Aussie Land

Australia staje się z roku na rok coraz popularniejsza nie tylko wśród studentów, ale także turystów i podróżników. Ze względu niezwykłe piękno, urok i  egzotykę tego zakątka świata nie ma się co dziwić. Większość turystów przylatujących do Australii wypożycza albo kupuje samochód, najczęściej kilkuosobowego vana, tzw. campervana, który służy im za dom. Australijczycy kochają kamping i  wszystko co związane z  aktywnym wypoczynkiem w  otoczeniu natury. Podróż do Australii w  celach turystycznych to duży wydatek, jednak korzystając z uroków kampingu i samodzielnie gotując, można ograniczyć koszty do minimum. Karolina Sypniewska-Wida www.karolinasypniewska.pl

R E K L A M A

62

www.semestr.pl

fot. Karolina Sypniewska-Wida

Australia posiada jeden z najlepiej rozwiniętych systemów edukacyjnych na świecie


www.semestr.pl

63


LUZ

P

aździernik. Początek roku akademickiego. Tłumy studentów opuszczają rodzinne strony, żeby przez dziewięć miesięcy poszerzać wiedzę i doświadczenia. Studia bardzo często wiążą się dla nich z przemieszczaniem i zmianą miejsca pobytu. Gdzie zamieszkają? Wielu z  nich odnajdzie dla siebie miejsce w akademiku. Nie od dziś wiadomo (wiedzą o  tym nawet pierwszoroczniacy), że ludzie mieszkający w akademiku dzielą się na tych, którzy na studiach chcą się uczyć, oraz na tych, dla których dom studencki to park niewyszukanej rozrywki. Pierwsi chodzą spać o normalnej porze, bo przecież rano planują wstać na zajęcia. Drudzy dwunastą godzinę w południe uważają za środek nocy. Pierwsi popołudniami czytają książki, powtarzają notatki i  przygotowują się do zajęć. Drudzy w tym czasie w głośnym towarzystwie piją piwo, imprezują i bawią się do rana. Pierwsi otwierają okno, żeby przewietrzyć pokój i pooddychać świeżym powietrzem; drudzy, żeby zapalić papierosa. Pierwsi, dla bezpieczeństwa, wolą mieć w  pokoju sprawny czujnik dymu; drudzy, na pewno nie bez słuszności, zasłaniają go workiem foliowym, żeby każdy spalony papieros nie kończył się wyciem syreny alarmowej… Niezbadane są koleje losu! Tak różni od siebie ludzie stłoczeni razem w  jednym budynku? Los potrafi być jeszcze bardziej okrutny. Często przedstawicieli obu grup umieszcza w jednym pokoju!

www.semestr.pl Bezpłatny ogólnopolski magazyn studencki ISSN 1425-8307 REDAKCJA Witold Przydróżny (redaktor naczelny), Piotr Sepski (koordynator projektu), Stefan Szymczyk, Anna Wielaka (korekta) WSPÓŁPRACA Bartłomiej Belniak, Marzena Cyboran, Kamil Dyba, Paweł Skarżyński, Teresa Szymczyk, Damian Wojciechowski, Joanna Biedalska, Tomasz Wiśniewski, Emilia Kieliszewska, Karolina Pajkiert, Joanna Doktorska, Joanna Biegalska, Aleksandra Sudowska, Małgorzata Zdanewicz, Magdalena Urbaniak,

64

W takiej sytuacji niezastąpiona może okazać się lektura „Emigrantów” autorstwa Sławomira Mrożka. Przesłanie książki można streścić tak: jeśli nie udaje się nam wyrwać z żelaznego uścisku złośliwego losu, to jedynym i ostatecznym lekarstwem jest śmiech. Boleśnie prawdziwe i aktualne są przygody emigranta-intelektualisty i  emigranta-bezrefleksyjnego robotnika. Zmuszeni są zamieszkać pod jednym dachem, a  z  biegiem czasu narastają między nimi wzajemne antagonizmy. Podobnie jest z akademickimi emigrantami. Z biegiem czasu napięcia między nimi rosną. Oczywiście, jeśli w porę się im właściwie nie przeciwstawią. Powiem Wam, Drodzy Czytelnicy, o  swoim przypadku. Wprowadziłem się jakiś czas temu do jednego z poznańskich akademików. Wprowadziłem się nie bez obaw, bo znałem już wyraźny podział na dwa typy ludzi mieszkających w akademikach. Imprez nie lubię, alkoholu nie piję, w studia chcę się angażować. Rozumiecie więc, że jestem przedstawicielem pierwszej grupy. Los wyświadczył mi tę wielką przysługę – usadowił w  moim pokoju króla życia, nocnego imprezowicza, konesera rozmaitych trunków. Krótko mówiąc, początkowo czułem się w jego towarzystwie jak turysta w Rzymie, który pragnie tanio spędzić nocleg i mieszka w niedrogim, sześcioosobowym pokoju z dwoma Niemcami, dwoma Japończykami i obywatelem Singapuru. Dogadać się nie idzie… Z pomocą przyszedł mi właśnie Mrożek. Dopiero w akademiku – ja, lokalny emigrant – Mateusz Bernat, Katarzyna Marcisz, Anna Streczeń, Emilia Jędrzejczyk, Agata Blinkiewicz, Anna Tabisz, Sylwia Konik, Aleksandra Dobrowolska, Marzena Majsan BIURO REKLAMY Piotr Sepski (piotr_sepski@semestr.pl) KOLPORTAŻ I DYSTRYBUCJA Grzegorz Szewczuk, Ewelina i Robert Lewandowscy, Adam Topolski, Paweł Skarżynski, Marta Rzymka, Piotr Golder, Katarzyna i Tomasz Sołtys, Jonasz Malec, Adam Gamrot, Paulina Zaremba STUDIO DTP Wojciech Miatkowski GRAFIKA NA OKŁADCE Kreska (www.ilustracje.eu) ADMINISTRATORZY WWW Tomasz Babczyński, Krzysztof Bojakowski ADRES REDAKCJI I WYDAWCY Magazyn Semestr, Media Service, ul. Hufcowa 14, 52-244 Wrocław DRUK Media Magazines, Bydgoszcz

tak naprawdę i dokładnie zrozumiałem całą powagę „Emigrantów”. Mrożek ukazał całą prozę życia akademickiego. Zobrazował groteskową sytuację, bardzo silnie osadzoną w  codzienności… studenckiej codzienności. Obcy i zupełnie różni od siebie ludzie są w akademiku skazani na swoje towarzystwo. Żyją razem i rozmawiają, ale dogadać się nie mogą, bo życie w akademiku to groteska. Zrozumiałem to dzięki Mrożkowi, który na życie potrafi patrzeć z przymrużeniem oka. Jeden z bohaterów dramatu podczas kolejnej sprzeczki ze swoim współlokatorem wypowiada słowa: „Czy znajdziesz drugie miejsce, gdzie sąsiad byłby dokładnie w tej samej sytuacji co ty? Gdzie panuje podobna równość? Nigdzie. Nic nie szkodzi, że jest to równość w upodleniu, najważniejsze, że jest autentyczna, wyraźna, a  nawet przejaskrawiona”. Ma na myśli… brudną, dworcową toaletę. Współlokatorów Mrożka nie łączy nic poza uwarunkowanymi biologicznie potrzebami. Ale czy to mało? Identyczne potrzeby fizjologiczne dowodzą tego, że obie postaci są do siebie podobne, bo są ludźmi. Drodzy studenci, pokój akademicki to nie dworcowa toaleta, dlatego podobni i równi swojemu współlokatorowi na pewno nie będziemy, ale spróbujmy odnaleźć w nim człowieka! W końcu i  bohaterowie Mrożka, mimo ciągłych sprzeczek, fizycznych ataków i  prób samobójczych, pozostali przy życiu, czego i Wam w nadchodzącym roku akademickim życzę! Piotr Kulpa WYDANIE INTERNETOWE www.semestr.pl, www.issuu.com/semestr Materiałów niezamówionych nie zwracamy oraz zastrzegamy sobie prawo ich redagowania, adiustacji, skracania i zmian. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja ani Wydawca nie odpowiada oraz rezerwuje sobie prawo do odmowy ich publikacji. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruki i inne rozpowszechnianie tylko za pisemną zgodą Wydawcy. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: WSPOLPRACA@SEMESTR.PL

www.semestr.pl

© konradbak / Fotolia

… ł i l y m o p e i n ę i s k e ż o r M


VN-733PC – waga 71 g – pamięć wbudowana 4GB – 200 plików na folder

NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE

JAKOŚĆ DŹWIĘKU STEREO

WS-833 – cyfrowy mikrofon kierunkowy zoom – nagrywanie w rozdzielczości płyty CD – radio FM – pamięć wbudowana 8GB + pamięć zewnętrzna na karcie micro SD

PROFESJONALNY REJESTRATOR DŹWIĘKU I MUZYKI

LS-12 – automatyczne wykrywanie poziomu nagrywania – dźwięk, który przewyższa jakość płyty CD – stroik, metronom, overdubbing

Dowiedz się więcej na: www.olympus.pl


64 Reklama ?????????

66

-

IV

okładka

-

www.semestr.pl

Magazyn SEMESTR Wydanie Jesień 2014  

Największe Kompendium dla Studentów: * Praca * Praktyki * Staże * Studia * Szkolenia * Kariera * Produkty i Usługi dla Studentów * Turystyka...

Magazyn SEMESTR Wydanie Jesień 2014  

Największe Kompendium dla Studentów: * Praca * Praktyki * Staże * Studia * Szkolenia * Kariera * Produkty i Usługi dla Studentów * Turystyka...