Page 1

นิตยสาร จาก seco #2.2011

ไบโอนิก

วั ส ดุ ท างการแพทย์

วิธีขจัดความร้อน อวัยวะเทียม ส�ำหรับข้อต่อ หัวไหล่จำ� เป็นต้องใช้วสั ดุ และเครือ่ งมือขัน้ สูงอย่าง ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ ของ Seco Feedmax™

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 1

เครื่องมือใหม่ส�ำหรับ ขึ้นรูปเครื่องยนต์ Scania

7/8/2011 11:52:27 AM


#3

การท�ำงานของ crownloc®plus

การพลิกโฉม ดอกสว่านครั้ง ใหญ่

มุมคายใหม่: รูปทรงแบบเปิดช่วยลด แรงป้อนและท�ำให้คายเศษได้ดีขึ้น

Crownloc Plus เป็นดอกสว่านรุ่นใหม่ของ

Seco ซึ่งสามารถเปลี่ยนคราวน์ได้ ด้วยรูปทรง การเคลือบและการล็อคหน้าสัมผัสรูปแบบใหม่ Crownloc Plus จึงช่วยให้การคายเศษและ ความทนทานต่อสึกหรอในวัสดุต่างๆ ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังไม่จ�ำเป็นต้องลับคมหรือท�ำการ ปรับตั้งใหม่อีกด้วย

เรื่อง: Åke R Malmภาพ: Seco

1:25

ดอกสว่าน 1 ด้ามสามารถ เปลี่ยนคราวน์ ได้ถึง 25 ครั้ง หน้าสัมผัสขนาดใหญ่ทนต่อ แรงในแนวแกนและแรงบิด พร้อม “ตะขอ” เพื่อความ ปลอดภัยในการถอดเครื่องมือ

1/4

ไม่เกิดการส่ายไปมา: เมื่อหมุนไปได้หนึ่งใน สี่คราวน์จะล็อคเข้าที่

www.secotools.com/crownlocplus

ผลิตภัณฑฺ์ส�ำหรับการวางจ�ำหน่าย: 2011–2012 ข้อมูลส�ำหรับการสั่งซื้อและการใช้งาน: Machining Navigator 2012

Edge คือนิตยสารส�ำหรับลูกค้าจาก Seco Tools ตีพิมพ์ใน 25 ภาษาทั่วโลก Seco Tools AB Marketing Departement, 737 82 Fagersta, Sweden. โทรศัพท์ +46 223-400 00 โทรสาร +46 223-718 60 อินเทอร์เน็ต www.secotools.com ผู้จัดพิมพ์ Paul Löfgren อีเมล paul.lofgren@secotools.com

เศษออกได้ง่าย: ร่องคายเศษ ที่ลึกและกว้าง พร้อมผิว เคลือบขัดเงาท�ำให้คายได้ มีประสิทธิภาพ

หล่อเย็นได้ต่อเนื่อง: น�้ำหล่อเย็น ภายในผ่านคราวน์จะช่วยขจัด เศษและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ การคายเศษ

เคล็ดลับ: รูปทรงตัดกลางช่วยลดการ สึกหรอจากการเสียดสี พร้อมพื้นผิว ด้านนอกที่ทนทานต่อความร้อน บรรณาธิการบริหาร Jennifer Hilliard ­ อีเมล jennifer.hilliard@secotools.com บรรณาธิการฝ่ายผลิตและ ออกแบบ Appelberg Publishing Group ผู้จัดการโครงการ Per-Ola Knutas ผู้อ�ำนวยการฝ่ายศิลป์ Cecilia Farkas, Johan Nohr โรงพิมพ์ Elanders AB ภาพปก Stefan Almers/Scania

เนือ้ หาบทบรรณาธิการในสิง่ ตีพมิ พ์นเี้ ป็นลิขสิทธิข์ อง Seco Tools AB ซึง่ เป็นผูพ้ มิ พ์เผยแพร่ บทความต่างๆ สามารถน�ำไปพิมพ์ซำ�้ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยหากมีการอ้างอิงถึง Edge และแจ้งให้บรรณาธิการบริหารรับทราบ เครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ตราสินค้าทีใ่ ช้ในสิง่ ตีพมิ พ์นไี้ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 2

7/8/2011 11:52:28 AM


เนื้อหา บทบรรณาธิการ #2.2011

14

Lenny Tai ผูจ้ ดั การศูนย์กระจายสินค้า

ประจ�ำภูมิภาคเอเชียของ Seco ใน สิงคโปร์ได้พจิ ารณาถึงมุมมองของลูกค้า

สิ่ ง ที่ เ รา

04 08 09 10 17 18 22

การใช้งาน: การกัด

วิศวกรของ Scania สามารถจัดการกับเครื่องยนต์ของรถบรรทุกได้มากขึ้น ด้วย Minimaster®Plus

การกลับมาของเซอร์เม็ท

คอมโพสิตเดิมกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งพร้อมเกรดสองชนิดที่ได้ รับการปรับปรุงจาก Seco

ภาพรวม: อุตสาหกรรมการตัดเฉือน

Gert Dekker กรรมการผู้จัดการของ Hamel Metaal ได้ระบุถึงแนวโน้ม ห้าประการในอนาคต

ท� ำ

ในแนวทางที่ จ ริ ง จั ง และมีประสิทธิภาพ เราซึ่งเป็นหนึ่งใน อุตสาหกรรมการตัดเฉือนได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบ ของ Scania หรือปั๊มน�้ำหอยโข่งของ Wilfley ล้วนเกิดจากการ สร้างสรรค์ของเรา และในท�ำนองเดียวกัน อุปกรณ์เหล่านั้นก็ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับชีวิตอย่างไม่รู้จบ และอุปกรณ์ที่ว่ายังน�ำมาใช้กับร่างกายของเราได้โดยตรงอีก ด้วย เมื่อคุณอ่านจนถึงหน้า 18-21 คุณจะพบว่าอุตสาหกรรม การแพทย์ก�ำลังพัฒนาวัสดุขั้นสูงชนิดใหม่เพื่อน�ำมาผลิตอวัยวะ เทียม เช่น เข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม และรากฟันเทียม และไม่ ว่าจะเป็นโคบอลต์โครเมียมหรือคาร์บอนคอมโพสิต Seco ก็ได้ พัฒนาเครื่องมือที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำให้วัสดุเหล่านั้นอยู่ใน รูปแบบสุดท้ายที่ใช้ประโยชน์ได้ เรามีแนวทางที่แตกต่างในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นแนวทาง ที่ไม่เกี่ยวกับการวัดความลึกหรือการค�ำนวณความแข็ง เรา สร้างสรรค์ผลงานด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งานที่เราท�ำนั้นยากและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ได้มาซึ่งความ พึงพอใจอย่างสูง เช่น การผลิตชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงเป็นเลิศ เป็นต้น เราหวังว่านิตยสาร Edge เล่มนีจ้ ะช่วยสือ่ ถึงความมุง่ มัน่ ของเราได้ ขอให้เพลิดเพลินกับการอ่าน paul löfgren รองประธานอาวุโสกลุ่มการตลาด edge@secotools.com

วัสดุ: ปัม๊ น�ำ้

A. R. Wilfley & Sons พัฒนาโลหะลิขสิทธิ์ขึ้นมาเพื่อให้ได้รับประโยชน์ สูงสุดจากเม็ดมีด CBN

เหมาะกับเวลา

โรงงานของ Seco ใน Pune, India ได้เก็บกักน�้ำฝนเพื่อส�ำรองปริมาณ น�้ำที่มีอย่างจ�ำกัด

อุตสาหกรรม: วัสดุทางการแพทย์

อัลลอยและวัสดุขั้นสูงอื่นๆ ที่น�ำมาใส่ในร่างกายจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ พิเศษ

คุยเรือ่ งงาน: Roger Berggren

ผู้จัดการโรงงานในสวีเดนอธิบายว่าบริษัทของเขาได้รับประโยชน์จาก Seco Point อย่างไร มีข้อเสนอแนะหรือไม่? คุณมีเรื่องราวดีๆ ส�ำหรับ Edge หรือไม่? ส่งมาที่ edge@secotools.com edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 3

3

7/8/2011 11:52:29 AM


การ ใช้งาน การกัด

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

Minimaster® รุ่นใหม่ ดอกกัด Minimaster Plus ให้: ผลผลิตและความแม่นย�ำที่เพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นในการผสมผสานของเม็ดมีดและด้าม ช่องจ่ายน�้ำหล่อเย็นภายใน เม็ดมีดสอง, สามและหลายฟัน ความสามารถในการตัดเฉือนวัสดุได้ทุกชนิด www.secotools.com/minimasterplus

edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 4

7/8/2011 11:52:33 AM


เดิ น หน้ า

ไปกับรถบรรทกุ เรื่อง Alexander Farnsworthภาพ Alexander Farnsworth และ Johnér

ผู ผ้ ลิตรถบรรทุกอย่าง Scania ได ้ ใช เ้ ครื่องมือกัดของ Minimaster ในโรงงานซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่ Södertälje, สวีเดน เมือ่ ทางบริษัทได ท้ ดสอบ Minimaster Plus ตัวใหม่กบั เสือ้ สูบ พบว่าเครื่องมือใหม่นี้มอี ายุ การใช ้งานนานกว่าอย่างเห็นได ช้ ดั

จาก

การทดสอบ โดย Scania ในเดือนมกราคม 2011 โดยใช้ เสือ้ สูบส�ำหรับเครือ่ งยนต์ V8 ขนาด 16 ลิตร เครือ่ งมือกัด Minimaster Plus ได้แสดงให้เห็นถึงอายุการใช้งานทีย่ าว นานกว่าเครือ่ งมือรุน่ ก่อนอย่างเห็นได้ชดั “เมือ่ ก่อน เราเปลีย่ นเครือ่ งมือวันละครัง้ ในการทดสอบ ของเราโดยใช้ Minimaster Plus เราเปลีย่ นเครือ่ งมือสาม วันต่อครัง้ เท่านัน้ ” Henrik Svensson เจ้าหน้าทีว่ างแผน การด�ำเนินงานของ Scania กล่าว “ส�ำหรับเรา อายุการใช้ งานของเครือ่ งมือถือเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ” Scania ผลิตแท่นเครือ่ งยนต์ หรือเสือ้ สูบทีแ่ ตกต่างกัน ห้าแบบ ส่วนใหญ่ใช้เหล็กหล่อจากเยอรมัน เสือ้ สูบเหล่านี้ แต่ละตัวมีนำ�้ หนักประมาณ 450 กิโล ตัวงานเป็นแบบชิน้ เดียวมีรขู องชิน้ ส่วนส�ำเร็จรูปส�ำหรับเชือ่ มต่อส่วนประกอบ อืน่ ของเครือ่ งยนต์ เช่น คาร์บเู รเตอร์ พัดลม กระบอกสูบ เพลา เป็นต้น เนือ่ งจากขัน้ ตอนการหล่อยังไม่ได้ผลลัพธ์ทนี่ า่ พอใจในแง่ ของความเทีย่ งตรงและผิวงานของเหล็กหล่อ เสือ้ สูบจึงต้อง

edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 5

7/8/2011 11:52:37 AM


การ ใช้งาน การกัด

ท�ำงานกับเสื้อสูบได้ถึง 90 ตัว ก่อนที่จะต้องท�ำการเปลี่ยนเครื่องมือ

Minimaster Plus

ได้รบั การตัดเฉือนเพิม่ เติม Scania ใช้เครือ่ ง CNC รุน่ Thyssen Hüller Hille ซึง่ มีขนาดใหญ่ พอๆ กับรถบรรทุกของ Scania เอง แต่ละรูในเสือ้ สูบใช้เครือ่ งมือแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำ เช่น การ เจียระไน การกัดผิวส�ำเร็จ การกัดร่อง หรือการก�ำหนดรูปทรง Minimaster Plus เป็นเพียงหนึง่ ใน 14 เครือ่ งมือทีเ่ ครือ่ ง CNC ใช้ในการขยายการก�ำหนดรูปทรง และกัดผิวส�ำเร็จให้กบั รูเล็กๆ ขนาดเท่าฝ่ามือของเสือ้ สูบ เสือ้ สูบแต่ละตัวมีรทู งั้ หมดแปดรู “เมื่อใช้ Minimaster เราท�ำงานกับเสื้อสูบได้ 30 ตัวจึงท�ำการเปลี่ยนเครื่องมือ” Anton Nilsson วิศวกรอุตสาหการกล่าว “ในการทดสอบด้วย Minimaster Plus เราท�ำงานกับเสือ้ สูบ ได้ถึง 90 ตัวจึงท�ำการเปลี่ยนเครื่องมือ ความสามารถในการผลิตและความแม่นย�ำที่เพิ่มขึ้น นี้เป็นสิ่งส�ำคัญต่อ Scania ที่ต้องการเพิ่มปริมาณการผลิตรถบรรทุก การเปลี่ยนเครื่องมือที่ น้อยลงหมายถึงเราสามารถมุ่งเน้นการผลิตเสื้อสูบได้มากขึ้น” นอกจากนี้ เครื่องยนต์บางตัวของ Scania ในอนาคตยังจะใช้การหล่อด้วยเหล็กหล่อ

กราไฟต์ตัวหนอน (CGI) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งมากต่อ การตัดเฉือน “แต่ Minimaster Plus สามารถตัด CGI ได้ราวกับตัด เนย” Nilsson กล่าว “นอกจากนี้ Minimaster Plus ยัง ท�ำงานได้เงียบกว่ารุ่นก่อนๆ และส�ำหรับ Scania ซึ่งใส่ใจ อย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมใน ที่ท�ำงาน เครื่องมือนี้จึงเหมาะสมเป็นอย่างดี” Henrik Svensson วัย 32 และ Anton Nilsson วัย 22 ถือว่ายังอายุน้อยส�ำหรับการต้องมารับผิดชอบการทดสอบ และใช้งานเครื่องมือ Minimaster Plus ตัวใหม่นี้ “แต่มันเยี่ยมจริงๆ กับการได้เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่าง” ทั้ง คู่กล่าว

6 edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 6

7/8/2011 11:52:40 AM


Minimaster Plus สามารถตัด CGI ได้ราวกับตัดเนย วิศวกรอุตสาหการ (บน) เลยทีเดียว” Anton Nilsson,

SCANIA Scania เป็นผู้ผลิตรถบรรทุก รถบัส และเครื่องยนต์ ระดับพรีเมียมชั้นน�ำส�ำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรม และการเดินเรือ บริษัทสัญชาติสวีเดนนี้ด�ำเนินกิจการในประเทศ ต่างๆ กว่า 100 ประเทศและมีพนักงานกว่า 35,500 คน ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Södertälje, สวีเดน มีพนักงาน ประมาณ 10,000 คนท�ำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหาร รวมทั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สุดคือ Volkswagen

, Scania

ชิ้นงานต่อเครื่องมือ เพิ่มขึ้น ชิ้ น ส่ ว น:

เสื้ อ สู บ

วัสดุ: ค�ำอธิบายการท�ำงาน: เป้าหมายของการตัดเฉือน: เครื่องจักร: การจับยึดเครื่องมือ: ดอกกัด: ข้อมูลการตัดเฉือน, ชิ้นงานย่อย 1:

เหล็กหล่อ SS0125 การกัดข้าง อายุการใช้งานและต้นทุนการด�ำเนินการโดยรวม Machining Centre HSK-100 MP16-16019R04Z4-M04, MP3000 vc: 180 ม./นาที vf: 1 396 มม./นาที ap: 6-8 มม. อายุการใช้งานเครื่องมือ: เครื่องมือทดสอบ (Minimaster Plus) ได้ชิ้นงานย่อย 440 ชิ้นเทียบกับ 230 ชิ้นจาก Minimaster รุ่นก่อน (MM16-16019) vc: 220 ม./นาที vf: 1 160 มม./นาที ap: 10-12 มม. อายุการใช้งานเครื่องมือ: เครื่องมือทดสอบ (Minimaster Plus) ได้ชิ้นงานย่อย 90 ชิ้นเทียบกับ 30 ชิ้นจากรุ่นก่อน (Minimaster) ข้อมูลการตัดเฉือนด้วยเครื่องมือรุ่นก่อน: vc= 180 ม./นาที, vf= 1 160 มม./นาที

ผลลัพธ์, ชิ้นงานย่อย 1: ข้อมูลการตัดเฉือน, ชิ้นงานย่อย 2: ผลลัพธ์, ชิ้นงานย่อย 2:

edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 7

7

7/8/2011 11:52:43 AM


ผลิตภัณฑ์

คมตัดเล็กๆ

ที่มากับ นวั ต กรรมยิ่ ง ใหญ่

เซอร์เม็ทกลับมาแล้ว เกรดสองรูปแบบใหม่ที่มีคมตัดขนาดเล็ก ช่วยควบคุม ความแม่นย�ำในการตัดเฉือน นอกจากนี้ เกรดอีกแบบหนึ่งยังโดดเด่นด้วย การเคลือบ PVD ชั้นนาโนอีกด้วย เรือ่ ง: Linas Alsenas/Mike Jewkes ภาพ: Joakim Abrahamsson หลังจากที่ได้พูดคุย กับลูกค้า Mikael Lindholm ผู้จัดการฝ่าย ผลิตภัณฑ์ของ Seco ก็ได้เห็นถึงโอกาส “เราได้ระบุถึงขอบเขตที่ พวกเขามีการใช้งานเซอร์เม็ท” เขากล่าว “อย่างไรก็ตาม คอมโพสิต เหล่านั้นยังคงขาดความต้านการสึกหรอและการควบคุมการ ตัดเฉือนซึ่งจ�ำเป็นในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อใช้ RPM ต�่ำและ อัตราป้อนงานต�่ำ” เซอร์เม็ทซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเซรามิกและโลหะรวมกัน ได้รับการจดสิทธิบัตรครั้งแรกในช่วงปี 1920 อย่างไรก็ตาม ใน ช่วงปี 1970 วัสดุนี้ได้ถูกเลิกใช้ไป เมื่อมีซีเมนต์คาร์ไบด์เคลือบ ผิวเข้ามาแทนที่ ด้วยความใส่ใจต่อลูกค้า Seco จึงได้พัฒนา TP1020 และ TP1030 ซึง่ เป็นเกรดเซอร์เม็ทรุน่ ใหม่ขนึ้ มา โดยมีคณ ุ สมบัตติ า้ นทาน การสึกหรอและคมตัดทีค่ งทน (TP1020 เป็นแบบไม่เคลือบ ขณะที่ TP1030 ใช้การเคลือบผิว PVD ชัน้ นาโนซึง่ เป็นนวัตกรรมใหม่) Seco ได้น�ำนิเกิลออกไปจากขั้นตอนการผลิตเซอร์เม็ทแบบเดิม ช่วยให้ เกิดความต้านทานการสึกหรออย่างเห็นได้ชดั รวมทัง้ พัฒนาคมตัด ขนาดเล็กซึ่งช่วยให้การตัดเฉือนชิ้นงานผิวส�ำเร็จมีคุณภาพดีขึ้น “คมตัดลักษณะนี้ได้กลายเป็นคุณสมบัติหลักของเกรดเซอร์ เม็ทรุ่นใหม่ๆ ของเรา” Lindholm กล่าว “คมตัดนี้ช่วยเพิ่มความ ปลอดภัย ได้ผิวส�ำเร็จที่สวยงาม และมีขนาดที่แม่นย�ำให้แก่การ

ลูกค้าต้องการ เซอร์เม็ทที่ช่วยให้ ได้ผิวส� ำ เร็จที่มี คุณภาพสูง

ใช้งานของลูกค้า” เกรดรุ่นใหม่ช่วยให้ได้การตัดเฉือนที่แม่นย�ำ ในเรื่องขนาดและผิวส�ำเร็จที่มีคุณภาพส�ำหรับวัสดุชิ้นงาน หลากหลายประเภท Lindholm กล่าว “นี่เปรียบเสมือนการพบกันของศาสตร์แห่ง โลหะและศาสตร์แห่งการวัด”

ล� ำ ดั บ เวลาของเซอร์เ ม็ ท ช่วงปี 1920: เซอร์เม็ท ได้รับการจดสิทธิบัตร ครั้งแรก เมื่อได้รับการ พัฒนา วัสดุเหล่านี้จะมี ลักษณะความแข็งแบบ ไทเทเนียม แทนที่จะเป็น ทังสเตน เช่นเดียวกับ ซีเมนต์คาร์ไบด์

ช่วงปี 1960: คอมโพสิต เซอร์เม็ทได้เข้าสู่นวัตกรรม ที่น�ำไปใช้ได้ในตลาด เมื่อ ความต้องการในการผลิต ส�ำหรับการตัดโลหะมี ปริมาณมากอย่างเห็นได้ชดั

ช่วงปี 1970: การเติบโต ของเซอร์เม็ทหยุดลงเมื่อ ซีเมนต์คาร์ไบเคลือบผิวได้ เข้ามาแทนที่

ช่วงปี 2000: Seco ได้พัฒนา “พื้นฐานของ เทคโนโลยี” ใหม่ซึ่งรวม ถึงการส�ำรวจทุกแง่มุม ถึงโอกาสในการพัฒนา เซอร์เม็ท เซอร์เม็ทรูปแบบ ใหม่มีคุณสมบัติต้านทาน การสึกหรอที่เชื่อถือได้

ช่วงปี 2010: Seco เปิดตัวเกรดเซอร์เม็ท TP1020 และ TP1030 ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่

8 edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 8

7/8/2011 11:52:44 AM


วัe สดุ โลหะลิขสิทธิ์

ของแข็งกว่า ลอง

พวกเขาไม่แน่ใจด้วยซ�้ำว่าการตัดเกลียวสี่เหลี่ยม คางหมูให้เป็นโลหะลิขสิทธิ์ซึ่งมีความแข็งมากเป็น พิเศษนั้นสามารถท�ำได้หรือไม่ แต่ด้วยความช่วยเหลือ ของ Seco ผู้ผลิตปั๊มน�้ำใน Denver, Colorado จึงได้ พบโซลูชั่นการตัดเฉือนที่สมบูรณ์แบบ เรื่อง Kyle Larson, ภาพ Trevor Brown

Seco ได้รับการขอให้พัฒนาเครื่องมือที่ สามารถใช้แทนเม็ดมีดคาร์ไบด์หรือเซรามิก และตัดเฉือนวัสดุที่มีความแข็ง 70 Rc ได้

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 10

7/8/2011 11:52:49 AM


Link Wilfley ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย/ รองประธานเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อจาก Arthur Redman Wilfley ซึ่งก่อตั้งบริษัท A. R. Wilfley & Sons ในปี 1919

ใน

เวลาไม่นานหลังจาก ก่อตั้งโดย Arthur Redman Wilfley ในปี 1919 A.R. Wilfley & Sons ก็ได้ กลายเป็นผู้น�ำตลาดปั๊มน�้ำหอย โข่ง จากการผลิตซีลแบบไดนามิก ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วน ของเครือ่ งเสียดสีกนั ตัง้ แต่นนั้ มา Wilfley ก็รงั้ ต�ำแหน่งผูน้ ำ� ในวงการ โดยการน�ำโลหะวิทยาขัน้ สูงมา ใช้ในการผลิตปั๊มน�้ำที่แข็งแกร่ง และทนทาน โลหะลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดย Wilfley เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบ ของปั๊มส�ำหรับคอนกรีตและสารเคมี ซึ่งรวมถึงซีลไดนามิก ทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ โดยปกติแล้วต้องอาศัยขั้นตอน ห้าส่วนในการเตรียม ขั้นตอนการหล่อและการหลอมท�ำที่ โรงหล่อของ Wilfley ใน Longmont, Colorado จากนั้นส่ง ต่อไปยัง Denver ส�ำหรับการตัดเฉือนขั้นต้น เสร็จแล้วก็ส่ง กลับไปยัง Longmont เพื่อให้ความร้อน หลังจากให้ความ ร้อนแล้ว ชิ้นงานจะถูกส่งกลับไปยัง Denver เพื่อการตัด เฉือนขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดขั้นตอนใน การผลิต Jeff Haugen ผู้จัดการฝ่ายการผลิตของ Wilfley จึงได้ติดต่อมายัง Seco “โปรเจคต์นี้มีขอบเขตที่ใหญ่มาก” Chad Miller ผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ - วัสดุขั้นสูงของ Seco กล่าว Wilfley เคยใช้ เม็ดมีดคาร์ไบด์และเซรามิกในการตัดเฉือนวัสดุที่มีความ แข็ง 42 Rc มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ปัจจุบัน พวกเขาได้ขอให้ Seco พัฒนาเครื่องมือที่สามารถใช้แทนเม็ดมีดคาร์ไบด์หรือ เซรามิกและตัดเฉือนวัสดุที่มีความแข็ง 70 Rc ได้ ยังไม่เคยมีข้อมูลที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการด้วยซ�้ำว่า มีเครื่องมือที่สามารถตัดเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูให้เป็นโลหะ ซึ่งมีความแข็งเช่นนั้นได้ Miller ได้เริ่มขั้นตอนการวิจัย ซึ่ง รวมถึงการประชุมออนไลน์ทั่วโลกกับนักโลหะวิทยาและ ผู้เชี่ยวชาญของ Seco ในระหว่างการประชุมนี้ มีผู้เสนอให้ ใช้คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN) เป็นทางเลือก CBN เป็นวัสดุที่แข็งเป็นอันดับสอง เท่าที่ทราบกันตอนนี้ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยการผสมกรดโบริกและ โบริกไตรออกไซด์ ในเบื้องต้นจะได้ BN ในรูปผงอสัณฐาน เมื่อน�ำผงนี้เข้าสู่กระแสไนโตรเจนที่อุณหภูมิสูงกว่า 1500°C และความดันสูงกว่า 5 GPa ผง BN จะกลายเป็น CBN ที่อยู่ ในรูปผลึก ความเสถียรทางความร้อนของ CBN อาจสูงเกิน 1600°C และไม่ละลายในกรด “ความสามารถในการตัดเฉือนที่ไม่มี อะไรมาเทียบได้” Link Wilfley ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย/ edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 11

11

7/8/2011 11:52:52 AM


CBN นั้นเหนือกว่าเพชรด้วยซ�้ำ ในแง่ ข องการท�ำ งานเชิ ง กล เพี ย งแต่ ขั้ น ตอนที่ จ� ำ เป็ น ใน การผลิ ต นั้ น มี ร าคาสู ง มาก

รองประธานของ Wilfley กล่าว เนื่องจากความเสถียรทาง เคมีและความร้อน CBN จึงเหนือกว่าเพชรด้วยซ�้ำในแง่ของ การท�ำงานเชิงกล เพียงแต่ขั้นตอนที่จ�ำเป็นในการผลิตนั้น มีราคาสูงมาก ตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2010 Miller พร้อมด้วย Don Halas และ Don Graham ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์การกลึงและ การกลึงเกลียวของ Seco ได้ท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด กับ Wilfley เพื่อพัฒนาเม็ดมีด CBN ซึ่งสามารถตัดเกลียว สี่เหลี่ยมคางหมูได้ที่โรงงานของ Wilfley ใน Denver “ผมอยู่ที่นั่น สามถึงสี่ครั้งต่อปีเพื่อท�ำงานด้าน R&D” Miller ซึ่งประจ�ำอยู่ที่ Troy, Michigan กล่าว – แต่งานของ เขายังไม่จบแค่นั้น ได้มีการพัฒนาและทดสอบทฤษฎีต่างๆ ที่ Technical Center ของ Seco ใน Troy โดยใช้เวลากว่า สามเดือนเพื่อพัฒนางานตัดเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเพียง อย่างเดียว ขณะที่ Colorado โดยทั่วไปใช้เวลาครั้งละสาม ถึงสี่วัน Miller ได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดอยู่กับ Wilfley ท�ำงาน ร่วมกับโปรแกรมเมอร์และผู้ควบคุมเครื่องที่ Denver เพื่อ พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ส�ำหรับเครื่องของ Wilfley โดยเฉพาะ ทั้งนี้ต้องพิจารณาทั้งเรื่องอัตราความเร็วและการป้อนที่ จ�ำเป็นส�ำหรับการปรับเปลี่ยนหลายๆ ด้าน แต่สุดท้ายแล้ว ก็ประสบความส�ำเร็จ โปรเจคนี้ใช้เวลาสองปีและชั่วโมงการท�ำงานนับไม่ถ้วน แต่ผลที่ได้รับนับว่าคุ้มค่า ตอนนี้ Wilfley สามารถตัดเฉือน ชิ้นส่วนทั้งหมดใน Denver ได้ “วิธีนี้ช่วยลดระยะเวลาที่ ลูกค้าต้องรอสินค้าได้หลายสัปดาห์” Jack Postuchow หัวหน้าวิศวกรของ Wilfley กล่าว เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยม คางหมูมีราคาแพงกว่าประมาณ 15 เท่า แต่ราคาที่จ่ายไป ก็ได้มาซึ่งผลผลิตและอายุการใช้งานของเครื่องมือที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถ ในการตัดเฉือน ที่ ไ ม่ มี อ ะไรมา เที ย บได้ ” Link Wilfley, A. R. Wilfley & Sons

“เม็ดมีด CBN มีอายุการใช้งานนานกว่าเม็ดมีดคาร์ไบด์ถึง 50 เท่า” Wilfley กล่าว “ขั้นตอน 60 รอบที่ต้องใช้ในการท�ำ เกลียวเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 3 นาทีเท่านั้น” Haugen กล่าวว่า “Seco ช่วยสนับสนุนเราตั้งแต่วันแรก ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายๆ จากผู้ผลิตรายอื่น” การพัฒนา เครื่องมือเฉพาะส�ำหรับ Wilfley ก�ำลังด�ำเนินต่อไป โดย Miller ก็จะหมั่นไปที่ Denver ปีละครั้ง ด้วยผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่วางใจได้ยิ่งขึ้น รวมทั้งเวลารอของลูกค้าที่สั้นลง การเป็นหุ้นส่วนระหว่าง Wilfley กับ Seco จึงช่วยรับประกัน ว่า A.R. Wilfley & Sons จะยังคงเป็นผู้น�ำอุตสาหกรรมนี้ ส�ำหรับปีต่อๆ ไปที่ก�ำลังมาถึง หลังจากเสร็จสิน้ การท�ำเกลียวสีเ่ หลีย่ มคางหมูแล้ว Seco ได้ผลิตเครือ่ งมือ กัดเกลียวแบบพิเศษส�ำหรับเกลียวภายใน ผลลัพธ์ที่ได้คือหัวกัดเกลียว แบบ “2 ฟัน” (ด้ามเครือ่ งมือทีม่ เี ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิว้ ส�ำหรับยึด เม็ดมีดกลึงเกลียว CBN200 แบบสองปลายในรูปทรง UN 6)

อายุการใช้งานนานกว่า ชิ้นส่วน: วัสดุ: ค�ำอธิบายการท�ำงาน: เป้าหมายของการตัดเฉือน: เครื่องจักร: วัสดุ: ความแข็ง หัวกัด: เม็ดมีด: ข้อมูลการตัดเฉือน: การหล่อเย็น: ผลลัพธ์:

ชิ้นส่วนปั๊มคอนกรีต: เหล็กหล่อขาว 24% Cr การกัดเกลียวแบบถอดเปลี่ยนได้ ผลิตเกลียว UN #6 ด้วยวัสดุชุบแข็ง Vertical Machining Center เหล็กหล่อขาว 24% Cr 745 HB (65 Rc) ชนิดพิเศษ CBN200 แบบพิเศษ vc: 150 ม./นาที fz: 0.1 มม./ฟัน ap: 65 มม. เครื่องพ่นลม ใช้เวลา 4 รอบในการท�ำเกลียว

12 edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 12

7/8/2011 11:52:53 AM


มุมมอง อุณหภูมิ

ความร้อน

การใช้

Patrick de Vos Corporate Technical Education Manager ของ Seco อธิบาย ข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับความ ร้อนและอุณหภูมิในการตัดเฉือนโลหะ การตัดเฉือนโลหะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยน รูปของวัสดุชิ้นงานจนกระทั่งขาดออก จากกัน ขั้นตอนการเปลี่ยนรูปจะท�ำให้ เกิดความร้อนอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เกิด การเสียดสีระหว่างเศษตัด คมตัด และ ชิ้นงาน ความร้อนจะสะสมอยู่ในบริเวณ ที่ท�ำการตัด และหากอุณหภูมิ (ความร้อน ที่อัดแน่น) สูงขึ้นมากเกินไป ความร้อนจะ ท�ำให้คมตัดเสื่อมสภาพ (อายุการใช้งาน ของเครื่องมือ) และท�ำให้โครงสร้างของ วัสดุชิ้นงานเปลี่ยนรูป ในการตัดเฉือนที่ มีประสิทธิภาพ เราต้องรักษาอุณหภูมิ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยท�ำให้เกิด ความร้อนน้อยลง และพยายามลดความ ร้อนจากบริเวณที่ท�ำการตัดให้ได้มาก ที่สุด เรามาดูปัจจัยบางอย่างที่มีความ ส�ำคัญที่สุด มีวิธีลดความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจาก การตัดอยู่หลายวิธี จากด้านข้างของ เครื่องมือตัด รูปทรงของคมตัด มีความ ส�ำคัญ คมตัดที่คมกว่าจะ ‘ตัด’ วัสดุชิ้น งานได้มากกว่าและท�ำให้ ‘เสียรูป’ น้อย กว่า อีกทั้งยังท�ำให้เกิดความร้อนน้อยลง ความเร็วตัด ก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องจาก ความเร็วตัดที่สูงขึ้นจะท�ำให้วัสดุเปลี่ยน รูปเร็วขึ้น และท�ำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น

ความร้อน) นอกจากนี้ เรายังต้องค�ำนึงถึง คุณสมบัติของวัสดุชิ้นงานด้วย ตัวอย่าง เช่น คุณสมบัติการน�ำความร้อนของวัสดุ (วิธีการถ่ายเทความร้อน) จะส่งผลต่อการ ดูดกลืนความร้อนของเศษตัด หากวัสดุ มีคุณสมบัติการน�ำความร้อนต�่ำ ความ ร้อนจะอยู่ในพื้นที่ตัดมากขึ้น ซึ่งท�ำให้ อุณหภูมิในการตัดสูงขึ้น ความแข็ง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ วัสดุชิ้นงานที่แข็งขึ้น (เช่น เปลี่ยนรูปได้ ยากขึ้น) จะยิ่งท�ำให้เกิดความร้อนมาก ขึ้นขณะตัดเฉือน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการ ที่ชิ้นงานแข็งขึ้นเนื่องจากความเครียด (Strain hardening) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ วัสดุชิ้นงานแข็งขึ้นขณะเปลี่ยนรูป วัสดุที่ มีแนวโน้มจะแข็งตัวจากความเครียดสูง จะท�ำให้เกิดความร้อนมากขึ้น เนื่องจาก วัสดุนั้นจะแข็งตัวขึ้นขณะที่ตัด แน่นอนว่า ผมยังไม่ได้กล่าวถึงองค์ ประกอบที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการ ถ่ายเทความร้อนออกจากพื้นที่ตัด ซึ่ง ได้แก่ การหล่อเย็น ซึ่งผมจะขอเก็บไว้ พูดถึงในบทความถัดไป…

ถึงกระนั้นก็ตาม แม้ว่าการลดความเร็ว ตัดจะท�ำให้เกิดความร้อนน้อยลง แต่ เรายังคงต้องใช้ความเร็วที่มากพอที่จะ ท�ำให้วัสดุชิ้นงาน ‘อ่อนตัวลง’ ในบริเวณ ที่ท�ำการตัด (อุณหภูมิที่สูงมากขึ้นจะ ช่วยท�ำให้วัสดุชิ้นงานอ่อนตัวลงมากขึ้น) นอกจากนี้ ความเร็วตัดสูงจะผลิตเศษตัด ได้มากขึ้นต่อหน่วยเวลา ซึ่งหมายความ ว่าจะมีปริมาตรวัสดุมากขึ้นในการดูด กลืนและลดความร้อนจากพื้นที่ตัด ซึ่ง ความจริงแล้ว วิธีการถ่ายเทความร้อน จากบริเวณพื้นที่ตัดที่มีประสิทธิภาพมาก ที่สุดคือผ่านทางเศษตัด การป้อนงานที่เร็วขึ้น ก็สามารถช่วย ถ่ายเทความร้อนได้ เนื่องจากการป้อน งานที่เร็วขึ้นจะท�ำให้เศษตัดหนาขึ้น (มีปริมาตรมากขึ้นในการช่วยระบาย

นี่ ไงเศษตั ด ! วิธีทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการลดความร อ้ นจาก พืน้ ทีต่ ดั คือ ผ่านทางเศษตัด

Patrick de Vos

เศษตั ด

ร้ อ น

เครื่อ งมื อ

ร้ อ นมาก

วัส ดุ ชิ้ นงาน

เย็ น

มีข้อเสนอแนะหรือไม่? คุณมีค�ำถามเกี่ยวกับการตัดเฉือนที่จะถาม Patrick de Vos หรือไม่? โปรดส่งค�ำถามมาที่ edge@secotools.com edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 13

13

7/8/2011 11:52:54 AM


ประวัติบุคคล l e n n y ta i

ส�ำหรับ Lenny Tai ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ เขาอุทศิ ตนให้กบั งานซึ่งท�ำให้เขาต้องพร้อมส�ำหรับลูกค้า ที่อยู ่ไกลออกไปเพื่อท�ำให้ลกู ค้าเหล่านัน้ พึงพอใจ เรื่อง: Sonia Kolesnikov-Jessopภาพ: Norman Ngภาพประกอบ: Istockphoto

เวลา

เ เ ข่ ง

วั

กั บ

นตรุษจีนปี 2011 ในขณะที่ชาวสิงคโปร์ ก�ำลังสนุกสนานกับการเฉลิมฉลองวันหยุด ประจ�ำปีต่อเนื่องสี่วันกับครอบครัว แต่ Lenny Tai ได้กลับมาท�ำงานในวันที่สองร่วมกับทีม งานส่วนใหญ่ของเขา ในฐานะผู้จัดการศูนย์ กระจายสินค้าประจ�ำภูมิภาคเอเชีย (ADC) ของ Seco Tool ในสิงคโปร์ เขาได้เข้ามาผลัดเปลี่ยนกับพนักงานคนหนึ่ง ที่มาท�ำงานในวันแรกของปีใหม่ “เราผลัดเปลี่ยนกันทุกๆ ปี” Tai กล่าว “ปีหน้า ผมต้องเป็นคนที่ท�ำงานในวันตรุษจีน เรามีลูกค้าในออสเตรเลีย อินเดีย และประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ เฉลิมฉลองกับเทศกาลวัดหยุดนี้ ส�ำหรับพวกเขา วันนี้เป็น เพียงวันธรรมดาวันหนึ่ง และเขาต้องได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ” ในการท�ำงานของ Tai สิ่งที่เขาค�ำนึงถึงคือความยืดหยุ่น และการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ชาวสิงคโปร์อายุ 49 ปีผู้นี้เป็น ผู้ดูแล ADC มาตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และ เขาเชื่อมั่นว่ากุญแจแห่งความส�ำเร็จของเขาคือทัศนคติใน การท�ำงานและความรับผิดชอบต่อลูกค้า ส�ำหรับ ADC การบริการลูกค้าคือ การร่วมมือกันและ พร้อมปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง “Lenny เป็นแบบอย่างของ ความเชื่อถือได้และความรับผิดชอบ” Jonas Sjödahl Group Logistics Project Manager กล่าว “เขาและลูกทีม พยายามที่จะท�ำทุกอย่างเพื่อให้สินค้าส่งถึงมือลูกค้าได้ทัน เวลา” ซึ่งหมายความว่าดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา ส�ำหรับ Tai เขาจะดูเวลาที่ข้อมือซึ่งสวมนาฬิกาแนวสปอร์ตสีด�ำเรือน หนา เขากล่าวว่า บางครั้งเขาดูนาฬิกา “ทุกๆ นาที” หากใกล้ ถึงเวลาที่ก�ำหนด “เมื่อตอนที่เราเริ่มเปิดด�ำเนินการในปี 2001 เราได้รับ ใบสั่งซื้อสินค้า 300 ถึง 400 ใบในแต่ละวัน” Tai กล่าว “ปัจจุบันเรามีใบสั่งซื้อสินค้า 1500 ถึง 1800 ใบต่อวัน” เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ทีม ADC ของ Seco Tools ก็เติบโตขึ้น เช่นกัน จากพนักงานแรกเริ่ม 3 คน เป็นพนักงานประจ�ำ 9 คน และพนักงานชั่วคราว 3 คน การปฏิบัติงานของส่วน กลางก็เติบโตจากไม่กี่ประเทศ (ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย ไทย และ ไต้หวัน) จนสามารถรวมภูมิภาคเอเชียทั้งหมดไว้ ได้ กล่าวคือ Seco ได้เปิดท�ำการศูนย์กระจายสินค้าประเทศ

14 edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 14

7/8/2011 11:52:56 AM


ในฐานะหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า ประจ�ำภูมิภาคเอเชียของ Seco, Lenny Tai ได้บริหารทีมงานซึ่งเริ่ม จากพนักงาน 3 คน จนถึง 12 คน

ให้ความส�ำคัญ กับลูกค้า เป็นล�ำดับแรก ชื่อ: Lenny Tai อายุ: 49 อาชีพ: เริ่มท�ำงานด้านโลจิสติกส์ใน ปี 1984 ในต�ำแหน่งผู้ช่วยคลังสินค้า ของบริษัท Flextronics Pte Ltd. ต่อมาได้ร่วมงานกับบริษัท Twin Arrows International ซึ่งเป็นผู้รับ เหมาของ Mitsubishi Electric Asia ใน ต�ำแหน่งผู้ดูแลคลังสินค้าและหัวหน้า ผู้ดูแลคลังสินค้าในเวลาต่อมา ในปี 1996 เขาได้ร่วมงานกับ Seco Tools ในต�ำแหน่งผู้ประสานงานฝ่ายจัดส่ง สินค้า ขณะที่ท�ำงานให้กับ Seco Tools เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์จาก Singapore Institute of Management ในปี 2001 ความสนใจด้านอื่นๆ: Tai อยาก เป็นนักบาสเก็ตบอล และมักจะเล่น บาสเก็ตบอลกับเพื่อนบ้านเป็นประจ�ำ

“เมื่อถึงเวลาที่ต้อง บริการลูกค้า สิ่งส�ำคัญ ก็คือต้องค�ำนึงถึงใจ ของลูกค้าราวกับ เราเป็นลูกค้าเอง”

edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 15

15

7/8/2011 11:52:59 AM


ประวัติบุคคล l e n n y ta i

ADC ให้บริการไป ยังประเทศในภูมิภาค เอเซียเป็นส่วนใหญ่ จากสิงคโปร์

จีนในเซี่ยงไฮ้เมื่อไม่นานมานี้ การท�ำงานกับลูกค้าที่อยู่ในโซนเวลาซึ่งต่างกัน 6 โซน เป็นสิ่งที่ท้าทาย และเราต้องด�ำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้าซึ่งยังคงท�ำงานอยู่ ในขณะที่ ส�ำนักงานของเราถึงเวลาเลิกงานแล้ว Tai กล่าวว่า “แต่ละ ประเทศต่างมีก�ำหนดเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนั้นทุกๆ วัน จึงเหมือนกับการท�ำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ทันตามก�ำหนด” Tai มักจะท�ำงานเกินเวลา 17:30 น. ของหน่วยงานกลาง ซึ่งเป็นเวลาที่ DHL ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งทั่วโลกจะมารับพัสดุ เที่ยวสุดท้าย “บางครั้งเราได้รับใบสั่งซื้อ 100 ใบก่อนเวลาที่ จะมารับพัสดุเที่ยวสุดท้ายห้านาที” เขากล่าว “แม้ว่าเราจะ บรรจุสินค้าอย่างรวดเร็วและพร้อมส่ง แต่เราอาจต้องนั่งรอ ในส�ำนักงานอีก 3-4 ชั่วโมงกว่าที่พนักงานรับส่งพัสดุของ DHL จะมารับสินค้าอีกครั้ง เนื่องจากเวลาที่มารับสินค้าใน ช่วงเวลานั้นอาจไม่แน่นอน” Tai บอกว่า เขามักจะอยู่รอจนกว่าสินค้าจะได้รับการ ขนส่งออกไป เนื่องจากเขาทราบว่าอาจท�ำให้ธุรกิจของ ลูกค้าล่าช้า “เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่ตอบสนองค�ำสั่งซื้อ และจัดส่งออกในวันเดียวกันให้ได้” เขากล่าว “ซึ่งไม่ได้ง่าย อย่างที่เห็น เนื่องจากลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด เวลา และเราไม่สามารถทราบปริมาณสินค้าที่ลูกค้าจะสั่ง ซื้อได้” แม้ว่าเขาจะเหนื่อย แต่ Tai บอกว่าเขารู้สึกถึงความ ส�ำเร็จเมื่อสามารถตอบสนองค�ำสั่งซื้อได้ทั้งหมดและ

เคล็ดลับสามข้ อในการ ท�ำให้ ลูกค้ าประทับใจ ของ Lenny Tai

คิดว่าตนเองเป็นลูกค้า คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ ลูกค้าต้องการคืออะไรเพื่อที่จะให้บริการได้ถูกต้อง ต้องมีความยืดหยุ่น ทุกปัญหามีทางออก คิด นอกกรอบ พึงระลึกว่าความส�ำเร็จของลูกค้าคือความส�ำเร็จ ของคุณ หากคุณท�ำให้ลูกค้าพึงพอใจ ลูกค้าก็จะ กลับมาหาเราอีก

สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้เมื่อสิ้นวัน นอกจากนี้ เขา ยังชอบที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่า จะเป็นการแก้ปัญหาในงาน ไม่ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนสินค้า ในค�ำสั่งซื้อที่บรรจุแล้ว หรือการเรียกคืนสินค้าหลังจากที่ ส่งออกไปแล้ว “เมื่อถึงเวลาที่ต้องบริการลูกค้า สิ่งส�ำคัญก็คือต้อง ค�ำนึงถึงใจของลูกค้าราวกับเราเป็นลูกค้าเอง” Tai อธิบาย “ในท้ายที่สุด ความส�ำเร็จของลูกค้าก็คือความส�ำเร็จของ เราเอง”

16 edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 16

7/8/2011 11:53:01 AM


การเพาะปลูก ลดลง

การพัฒนาอย่างยั่ งยืน

ณ โรงงานผลิตในอินเดีย Seco ได้ทดลองการกักเก็บน�้ำฝนเพื่อเป็นการ อนุรักษ์แหล่งน�้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด และลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้กลยุทธ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ไปทั่วกลุ่มของเราแล้ว เรือ่ ง Anna Mc Queen ภาพ Zara Picken

เมื่อครั้งที่ Thierry Cros ยังเป็นกรรมการผู้จัดการของ โรงงาน Seco ในเมือง Pune ซึ่งอยู่ในรัฐ Maharashtra เขา ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปริมาณน�้ำที่ลดลง ปัจจุบัน Cros ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาดประจ�ำ Seco ใน Bourges ประเทศฝรั่งเศส ได้สนับสนุนให้โรงงาน น�ำกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกับที่ใช้ใน Pune มาใช้กับน�้ำ “ในอินเดีย มักเกิดภัยแล้งอยู่เสมอ และปริมาณน�้ำใต้ดิน ของที่นั่นก็น้อยมาก หลายๆ บริษัทจึงต้องพึ่งการขนส่งน�้ำ จากรถบรรทุก” Cros อธิบาย “วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และ ท�ำให้ปริมาณก๊าซ CO2 สูงตามไปด้วย ในแต่ละปี ลมมรสุม จะพัดพาน�้ำปริมาณมากเข้ามาในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น สิ่งที่ควรท�ำก็คือกักเก็บน�้ำจากแหล่ง น�้ำนี้เอาไว้” ในบางพื้นที่ของอินเดีย การกักเก็บน�้ำฝนต้องเป็นไป ตามกฎหมายที่ควบคุม แม้ว่าในรัฐ Maharashtra จะไม่มี กฎหมายนี้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม อาคารใหม่ทุกหลังที่สร้าง

ขึ้นเป็นที่ท�ำงานของ Cros และทีมงานของเขา ต่างถูกสร้าง ขึ้นโดยมีแท็งก์น�้ำอยู่ด้านใต้เพื่อกักเก็บน�้ำฝน “จนถึงขณะ นี้ เราได้กักเก็บน�้ำฝนไว้ประมาณ 400,000 ลิตร ซึ่งเพียงพอ ส�ำหรับกระบวนการเคลือบ การรมด�ำ และการซินเทอร์ ส�ำหรับน�้ำมันหล่อเย็น และเมื่อกรองแล้ว ก็สามารถใช้น�้ำ นั้นเพื่อการดื่มและด้านสุขอนามัยอื่นๆ ได้นานกว่าหก เดือน” เขาอธิบาย มีการติดตั้งระบบที่คล้ายคลึงกันนี้ รวมทั้งระบบผลิตน�้ำ ร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน Sorocaba ของ Seco ในประเทศบราซิล โรงงานของบริษัทใน Bourges มี ระบบกักเก็บน�้ำฝนซึ่งมีความจุประมาณ 24,000 ลิตร “เราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อจ�ำกัดเรื่องน�้ำในทุกๆ ที่เหมือนกับ ที่เราท�ำในอินเดีย” Cros กล่าว “แต่เราก็ให้ความส�ำคัญกับ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และตั้งใจจะท�ำทุก อย่างเท่าที่ท�ำได้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้น จากการท�ำงานของพวกเรา”

โรงงานสีเขียว โครงการด้านสิง่ แวดล้อม ทีโ่ รงงาน Pune ของ Seco โรงงานทีใ่ ช้กระบวน การรีเวอร์สออสโมซิส เพือ่ เปลีย่ นน�ำ้ กระด้างให้ เป็นน�ำ้ อ่อน โรงงานบ�ำบัดน�ำ้ เสีย จากการหล่อเย็น โรงงานบ�ำบัดสิง่ ปฏิกลู การกักเก็บน�ำ้ ฝน การจัดการของเสียให้ ดีขนึ้ โรงงานผลิตน�ำ้ ร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการน�ำความร้อน เหลือกลับมาใช้ใหม่เพือ่ ผลิตน�ำ้ ร้อน

edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 17

17

7/8/2011 11:53:03 AM


การรับประทานอาหารที่มากเกินไปและอายุที่ ยืนยาวขึ้น เป็นสองสาเหตุหลักที่ท�ำให้การผ่าตัด สะโพกและเข่าของผู้คนทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น

หากมีการน�ำอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ ใช้ แล้ ว ทิ้งในสหรัฐฯ ไปผ่าน กระบวนการเพื่อน�ำกลับมาใช้ งานใหม่ ได้ เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ จะสามารถ ประหยัดงบของระบบบริการสุขภาพ ไปได้ กว่าพันล้ านดอลลาร์ฯ

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 18

7/8/2011 11:53:06 AM


อุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี ท างการแพทย์ เรื่อง Cari Simmons ภาพ Getty Images, Joakim Abrahamsson และ Folio

โครงสร้าง

ร่างกาย

ในปี 2010 ผู้คนกว่าสามล้านคนได้เข้ารับการผ่าตัด เปลี่ยนสะโพกหรือเข่า และยังมีคนอีกจ�ำนวนมากที่ก�ำลัง รอเข้ารับการผ่าตัด สภาวะเช่นนี้อาจสร้างความยุ่งยาก ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์

แม้จะอยู่ ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ก็เป็นที่คาดการณ์ ว่าตลาดการศัลยกรรมกระดูกทั่วโลกจะเติบโตขึ้นประมาณ 11 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์เฉพาะในปีนี้ปีเดียว ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมนีม้ มี ลู ค่าถึง 4 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีทผี่ า่ น มา ผูค้ นกว่า 3 ล้านคนได้เข้ารับการผ่าตัดเปลีย่ นสะโพกหรือ เข่า โดยทีย่ งั มีคนอีกจ�ำนวนมากทีก่ ำ� ลังรอคิวเข้ารับการผ่าตัด เห็นได้ว่าการเติบโตของการศัลยกรรมสะโพกและเข่า เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์มีชีวิตยาวนานขึ้น และผู้คนจ�ำนวน มากขึ้นมีน�้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์ เหล่านี้คือปัจจัยที่เพิ่ม ความเสียหายให้กับข้อต่อ และเพิ่มความต้องการในชิ้นส่วน อวัยวะเทียมต่างๆ เพื่อแทนที่อวัยวะที่เสียหาย ชิน้ ส่วนอวัยวะเทียมต่างๆ มีอยูห่ ลายรูปแบบ หลายขนาด และท�ำจากวัสดุหลายประเภท ปัจจุบัน ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม มักจะเป็นข้อต่อสะโพก ข้อเข่า หรือข้อไหล่ รวมไปถึงรากฟัน เทียมซึ่งเริ่มมีใช้มากขึ้น และยังมีเหล็กอัลลอยที่ใช้ในการศัลยกรรมกระดูกจ�ำนวน มาก แต่วัสดุหลักๆ ที่ใช้ส�ำหรับท�ำชิ้นส่วนอวัยวะเทียมใน ปัจจุบันมีสองอย่าง คือไทเทเนียมและโคบอลต์โครเมียม

ดอกกัดรูปทรง พิเศษถูกใช้ ส�ำหรับการผ่าตัด ใส่เข่าเทียม

วัสดุทั้งสองล้วนมีน�้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นพิษ และยังเข้า กับร่างกายได้ทันที วัสดุทั้งหมดผ่านกระบวนการท�ำความ สะอาดที่เข้มงวด เพื่อรับประกันในความบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปน ก่อนการใส่ลงในร่างกาย ความแข็งแรงเป็นสิ่งส�ำคัญ ในชิ้นส่วนอวัยวะเทียม ไทเทเนียมนั้น นอกจากจะมีน�้ำหนักเบาแล้ว ยังแข็งแรงมาก และยังเข้ากันได้ดีมากกับกระดูกมนุษย์ ท�ำให้สามารถกลืน และรวมเข้ากับเนื้อเยื่อกระดูกได้ง่าย แม้จะไม่ยืดหยุ่น เหมือนกระดูก ไทเทเนียมก็นับเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่น edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 19

19

7/8/2011 11:53:07 AM


และตอบสนองต่อแรงบีบหรือกดได้ดี ส่วนโคบอลต์โครเมียมไม่ใช่วัสดุที่ยืดหยุ่นเหมือน ไทเทเนียม แต่ก็มีความแข็งแรงและทนทานสูงมาก โดย ทั่วไป วัดสุชนิดนี้สร้างขึ้นจากส่วนประกอบโลหะพื้นฐาน ของโคบอลต์และโครเมียมที่ผสมรวมกับโลหะอื่นๆ ใน ปริมาณเล็กน้อย คอมโพสิตช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นที่มากขึ้น และเพิ่ม แรงต้านทานการดึงให้สูงขึ้นกว่าทั้งโคบอลต์โครเมียมและ ไทเทเนียม โดยในปัจจุบันมีการน�ำมาใช้งานมากขึ้น โดย เฉพาะการท�ำกระดูกสันหลังเทียมที่ความยืดหยุ่นเป็นสิ่ง ส�ำคัญมาก วัสดุจ�ำพวกนี้มักท�ำมาจากคาร์บอนและไฟเบอร์ และมีราคาในการผลิตที่สูงมาก ไทเทเนียมที่มีรูพรุนมาก ซึ่งมีรูพรุนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ยังถูกน�ำมาใช้อีกด้วย “ข้อได้เปรียบของไทเทเนียมที่มีรูพรุน คือ วัสดุชนิดนี้จะยึดติดเข้ากับกระดูกได้รวดเร็วมาก และ ยังมีน�้ำหนักเบากว่าด้วย” Phil Russell ผู้จัดการฝ่ายขาย ระหว่างประเทศของ Seco กล่าว “การตัดเฉือนไทเทเนียมและโคบอลต์โครเมียมจ�ำเป็น ต้องใช้แรงตัดสูงกว่าที่ใช้ในการตัดเหล็กเล็กน้อย” เขากล่าว “แต่ลักษณะทางโลหะวิทยาของไทเทเนียมและโคบอลต์ โครเมียมท�ำให้ตัดเฉือนได้ยากกว่าเหล็ก” อุปกรณ์ที่ใช้ในงานศัลยกรรมกระดูกยังออกแบบมาเพื่อ ให้เข้ากันได้กับรูปร่างอันซับซ้อนของกระดูกและข้อต่อ ดังนั้น การตัดเฉือนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องซับซ้อนเช่นกัน การตัดเฉือนวัสดุจากเหล็กแท่งหมายถึงการตัดวัสดุจ�ำนวน มากออก ซึ่งท�ำให้กระบวนการนี้มีมูลค่าสูง ดังนั้น บางชิ้น ส่วนจึงต้องใช้การขึ้นรูปโลหะที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับชิ้นงาน สุดท้าย กระบวนการนี้มักต้องอาศัยการปรับตั้ง ซึ่งมีความ ซับซ้อนและราคาสูง ปัญหาอีกประการหนึ่งของการตัด เฉือนที่ซับซ้อน คือค่าความคลาดเคลื่อนที่จ�ำกัด ซึ่งจ�ำเป็น ส�ำหรับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ส�ำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ Russell คาดหวังให้ มีการใช้เครื่องจักรท�ำงานมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนค่าแรงลง แนวโน้มอีกอย่างหนึ่งคือการน�ำอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับ มาใช้ใหม่ หรืออย่างน้อยน�ำกลับมาใช้แค่บางส่วน “หาก มีการน�ำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งในสหรัฐฯ ไป ผ่านกระบวนการเพื่อน�ำกลับมาใช้งานใหม่ได้เพียงแค่หนึ่ง เปอร์เซ็นต์ จะสามารถประหยัดงบของระบบบริการสุขภาพ ไปได้กว่าพันล้านดอลลาร์ฯ” เขากล่าว “นอกจากนี้ วิธีการ ดังกล่าวยังให้ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย”

ข้อดีของไทเทเนียม ที่มีรูพรุนคือ วัสดุ ชนิดนี้จะติดเข้ากับ กระดูกได้เร็วกว่ามาก และยัง มีน�้ำหนักเบากว่าด้วย Phil Russell

ผู้จัดการฝ่ายขายระหว่างประเทศประจ�ำ Seco

ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ Seco Feedmax เหมาะส�ำหรับ การตัดเฉือนไทเทเนียมและอัลลอยอื่นๆ

20 edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 20

7/8/2011 11:53:11 AM


การผ่าตัดใส่เข่าเทียมเริ่ม เป็นเรื่องปกติมากขึ้นใน สังคมปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ Jabro MINI 900 มีเครื่องมือมาตรฐานส�ำหรับ การใช้งานด้านทันตกรรม

โซลูชั่นส�ำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Seco มีโซลูชั่นการตัดเฉือนและเครื่องมือตัดโดยเฉพาะส�ำหรับอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ เม็ดมีดกลึงที่หลากหลายพร้อมด้วย Jetstream Tooling™ เป็นเครื่องมือ ที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยาก ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ Seco Feedmax เหมาะส�ำหรับการตัดเฉือนไทเทเนียมและอัลลอยอื่นๆ ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมทางการแพทย์ นอกจากนี้ ดอกกัด โซลิดคาร์ไบด์ Jabro™ ยังเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับ ความต้องการตัดเฉือนชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย “เราใช้โซลิดคาร์ไบด์ จ�ำนวนมาก และข้อดีของดอกกัดของเรา คือคุณภาพของคาร์ไบด์ที่เราใช้ รวมทั้ง กระบวนการลับคม ท�ำให้ดอกกัดของเราให้ประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดีเยี่ยมเหนือ คู่แข่งรายอื่นๆ” Phil Russell ผู้จัดการฝ่ายขายระหว่างประเทศของ Seco กล่าว นอกจากนี้ โซลิดคาร์ไบด์ยังถูกน�ำมาใช้ในการตัดเฉือนพื้นผิวแบริ่งบนแผ่นรอง เข่าเทียมที่ท�ำจากโพลีเอทิลีน เครื่องมือส�ำหรับงานผิวส�ำเร็จคุณภาพชั้นหนึ่งที่มี ความคมมาก จะให้งานผิวส�ำเร็จและรูปทรงที่ปราศจากเส้นหรือรอย ดูเงางาม ซึ่ง เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากในห้องผ่าตัด “หากศัลยแพทย์ไม่ชอบลักษณะผิวส�ำเร็จบนแผ่น แบริ่ง” Russell ชี้แจง “เขาก็จะไม่ใช้ชิ้นส่วนนั้นและทิ้งมันไป” เห็นได้ชัดว่า ความงามมีบทบาทส�ำคัญในทุกๆ ที่แม้ในที่ที่ไม่มีใครมองเห็น www.secotools.com/Medical-Solutions

ชิ้นส่วนต่อ เครื่องมือเพิ่มขึ้น ชิ้นส่วน: วัสดุ: ค�ำอธิบายการท�ำงาน เกณฑ์: เครื่องมือ: ข้อมูลการตัดเฉือน:

การหล่อเย็น: ผลลัพธ์

เบ้าหัวกระดูกต้นขา เหล็กแท่ง CoCr การกัดโปรไฟล์เบ้าหัวกระดูกต้นขา รอบเวลาการท�ำงานและอายุการใช้งาน JH930080R050 n: 3000 รอบ/นาที vf: 635 มม./นาที ap: 0.63 มม. น�้ำหล่อเย็นแบบท่วม Seco สามารถลดเวลาการท�ำงานลงได้ 45 นาที และเพิ่มการผลิตชิ้นส่วนต่อเครื่องมือได้ 75%

รอบเวลาการ ท�ำงานลดลง ชิน้ ส่วน: วัสดุ: ค�ำอธิบายการท�ำงาน เกณฑ์: เครือ่ งมือ: ข้อมูลการตัดเฉือน:

การหล่อเย็น: ผลลัพธ์

แผ่นรองเข่า Ti 6Al-4V กัดหยาบแผ่นรองเข่า เพิม่ อายุการใช้งานและลดเวลาการท�ำงาน JH930080R050 n: 2040 รอบ/นาที vf: 533 มม./นาที ap: 3.81 มม. น�ำ้ หล่อเย็นแบบท่วม เหนือกว่าคูแ่ ข่งด้วยเวลาการท�ำงานทีล่ ดลง 35% อายุการใช้งานเพิม่ จาก 40 ชิน้ ต่อเครือ่ งมือไป จนถึง 170 ชิน้ edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 21

21

7/8/2011 11:53:14 AM


คุยเรื่องงาน เรื่อง: Nina Asimus ภาพ: David Magnusson

โรงงาน

ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ

Roger Berggren ผูจ้ ดั การโรงงานของโรงกลึง Fårbo Mekaniska ในเมือง Fagersta ประเทศสวีเดน เล่าให้ เราฟ ังเกีย่ วกับงานของเขาและปรัชญาในการท�ำงาน

Roger Berggren

อายุ: 40 ปี อาชีพ: ผูจ้ ดั การโรงงานของ โรงกลึง Fårbo Mekaniska สถานทีต่ งั้ : Fagersta ประเทศสวีเดน ครอบครัว: ภรรยาและลูก สามคน อายุ 15, 10 และ 8 ปี งานอดิเรก: ขับรถยนต์ ตีกอล์ฟ และใช้เวลากับ ครอบครัว

ผมท�ำงานที่ Fårbo Mekaniska มาเป็นเวลานานแล้ว สอง เดือนก่อนที่ผมจะจบการศึกษา จากโรงเรียนอาชีวะ ผมได้เซ็น สัญญาจ้างงานกับหัวหน้าของบริษัทซึ่งไปที่โรงเรียน ของเราเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ใน ตอนที่ผมเริ่มงานที่โรงกลึงนั้น ที่นี่มีพนักงานสี่คน ใน ตอนนี้เรามีพนักงาน 25 คนและมียอดขายประมาณ 40 ล้านโครนสวีเดน “ผมเข้าซื้อโรงกลึงนี้ในปี 2005 ด้วยเงินทุนที่ผมได้ รับจากการท�ำงานสองที่ เคล็ดลับความส�ำเร็จของ เราประกอบด้วยความกล้าที่จะลงทุนและควบคุม ค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ผมมักจะมีส่วนร่วมในธุรกิจ ใหม่ทั้งหมดของเราเสมอ นอกจากนี้ ผมยังติดตามดู การท�ำงานอย่างใกล้ชิดและผมคุ้นเคยกับเครื่องจักร ทั้งหมดเป็นอย่างดี “ตอนนี้บทบาทของผมคือการท�ำหน้าที่เป็น ผู้จัดการโรงงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผลิต ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น นั่นเป็นเหตุผลที่เราซื้อ เครื่องจ่ายเครื่องมือ Seco Point สองเครื่อง ระบบนี้ ท�ำให้เรามีเวลามากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนี้ เราไม่ เคยขาดเครื่องมือ และส่งผลให้การผลิตไม่เคยหยุด ชะงัก เราสามารถลดเวลาที่เครื่องจักรว่างงาน และ ก�ำไรของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “เราลงทุนในการพัฒนาและระบบเครื่องจักรใหม่ รวมทั้งหุ่นยนต์หลายเครื่อง ประมาณ 6 ล้านโครน ต่อปี ผมคิดว่าข้อเท็จจริงที่ว่ามีการพัฒนาใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในด้านเทคนิคเป็นสิ่งที่น่า ตื่นเต้น” Seco Point

Seco Point คือระบบจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติที่ ท�ำให้มั่นใจได้ว่าโรงงานจะไม่มีเวลาที่เครื่องจักร ว่างงานเนื่องจากขาดวัสดุ เมื่อระบบถูกตั้ง โปรแกรมด้วยข้อมูลที่จ�ำเป็นทั้งหมดแล้ว Seco Point จะติดตามบันทึกว่ามีการใช้วัสดุในการ ผลิตไปเท่าใดแล้ว และจะสั่งซื้อวัสดุใหม่ใน ปริมาณที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาโดยอัตโนมัติ www.secotools.com/secopoint

22 edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 22

7/8/2011 11:53:17 AM


การใช้งานข้อมูล

ใ น พื้น ที่

เว็บไซต์ทไี่ ด้รับการปรับปรุงของ Seco น�ำเสนอ คุณลักษณะทีม่ ปี ระโยชน์มากมายให้กบั ลูกค้า ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั โรงงาน

ตัวเลือกเครื่องมือ

คู่มือ Seco ช่วยให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ คุณ สามารถค้นหาตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ วิธีการตัด หรือตามกลุ่มวัสดุ

การตั้งโปรแกรม

ด้วยโปรแกรมวิซาร์ดการกลึงเกลียวแบบใหม่ คุณสามารถตั้งโปรแกรมและการค�ำนวณที่ ซับซ้อนเพื่อสร้างเกลียวที่สมบูรณ์แบบได้ ตั้งแต่การตัดครั้งแรก www.secotools.com/customerzone

เว็บไซต์ของบริษัท Seco น�ำเสนอพื้นที่ของลูกค้า ซึ่งเป็นที่

ที่ลูกค้าสามารถค้นหาบริการและแอปพลิเคชั่นที่สามารถตอบ สนองในการช่วยค้นหาและใช้ผลิตภัณฑ์ของ Seco ได้ง่ายขึ้น แอปพลิชั่นเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอและมี การอัปเกรดอย่างต่อเนื่องให้สามารถท�ำงานได้มากขึ้น “เราต้องการให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นส�ำหรับลูกค้าของเรา” Carl Enarsson ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาในพื้นที่ของลูกค้า กล่าว “ก่อนหน้านี้ ลูกค้าไม่สามารถค้นหาแอปพลิเคชั่นของเราได้ ง่ายนัก ในบางกรณี คุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงใน คอมพิวเตอร์ของคุณ ตอนนี้เราได้รวบรวมแอปพลิเคชั่น ทั้งหมดที่ครอบคลุมการท�ำงาน และคุณสามารถใช้งาน โปรแกรมได้โดยตรงจากเว็บเบราเซอร์” ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่าข้อมูลของแอปพลิเคชั่น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่า จะเป็นแอปพลิเคชั่นใดก็ตาม นอกจากนี้ ลักษณะ เด่นของการลงชื่อเข้าใช้งานส่วนบุคคลก็ท�ำให้ ผู้ใช้สามารถดูราคาของผลิตภัณฑ์มาตรฐานได้ ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น แอปพลิเคชั่นที่ไม่จ�ำเป็น ต้องเข้าใช้งานแบบออนไลน์ก็สามารถใช้แบบ ออฟไลน์ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งาน ซึ่งท�ำ ให้ผู้ใช้สามารถน�ำโน้ตบุ๊คไปที่ส่วนการผลิต และใช้โปรแกรมได้ที่นั่น

edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 23

23

7/8/2011 11:53:22 AM


สาระส� ำ คัญ

รูปทรงขั้นสูง

FF2 คือรูปทรงร่องหักเศษที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ส�ำหรับ

เม็ดมีดกลึงมุมลบ FF2 ได้รับการออกแบบมาส�ำหรับวัสดุที่ให้เศษยาว วัสดุที่มีความเหนียว เช่น มีคาร์บอนต�่ำและสเตนเลส เหมาะส�ำหรับงาน ผิวส�ำเร็จที่ใช้อัตราป้อนต�่ำและความลึกตัดน้อย FF2 ใช้แรงในการตัด น้อยกว่า FF1 ที่ออกมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากการครอบคลุมการใช้งาน แบบเดียวกัน FF2 จึงมีรูปทรงรอบด้านและยังเป็นส่วนเติมเต็มให้กับ MF2 ในงานผิวส�ำเร็จอีกด้วย รูปทรงร่องหักเศษใหม่นี้มีใช้งานในเกรดเม็ดมีดที่เป็นที่นิยมเกือบ ทั้งหมด รวมทั้งเกรดที่มีการเคลือบแบบ Duratomic® และเม็ดมีดอีก หลายประเภท FF2 ถูกน�ำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวจับยึดเครื่องมือ Jetstream Tooling

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

คมอย่างต่อเนื่อง

ส�ำหรับการตัดเฉือนประกอบด้วย เครื่องมือ PCD (polycrystalline diamond) มาตรฐานรวมทั้งดอกกัด Jabro และดอกสว่าน Seco Feedmax ตัวด้ามโซลิดคาร์ไบด์ที่มีคมตัด แบบ PCD ให้ความต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ลดการเปลี่ยนเครื่อง มือ ให้คุณภาพของชิ้นส่วนดีขึ้น และให้ผลผลิตที่สูงขึ้น รูปทรงคมตัดมี ลักษณะเด่นคือได้รับการพัฒนาส�ำหรับการตัดเฉือนคอมโพสิตโดยเฉพาะ คมตัด PCD จะมีความคมมาก ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการป้องกันการแตก เป็นชั้นของชิ้นงาน ดอกกัด PCD ของ Jabro มีแบบเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 ถึง 16 มิลลิเมตร และเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จึงมีมุมเกลียวแบบตรง มุมบวก และมุมลบ ดอกกัด PCD ทั้งหมดมีช่องจ่ายน�้ำหล่อเย็นภายใน เพื่อการหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มแบรนด์ใหม่ของดอกสว่าน Seco Feedmax ที่มีคมตัด PCD ภูมิใจ เสนอมุมยอด 120 องศาพร้อมด้วยคมตัดที่คมมากและมีความทนทาน ที่สุด ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการแตกเป็นชั้นระหว่างการเจาะ ดอก สว่าน PCD ของ Seco Feedmax ช่วยเพิ่มความเร็วของการตัดได้สูงขึ้น ท�ำให้เพิ่มผลผลิต รวมทั้งมีความปลอดภัยในการใช้งานเมื่อเทียบกับ คมตัดของวัสดุอื่นๆ ดอกสว่านมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4 ถึง 25 มิลลิเมตร สินค้ามาตรฐานจะมีในขนาดที่เป็นที่นิยมกันส่วนใหญ่ ส่วนขนาด อื่นๆ ต้องได้รับค�ำสั่งซื้อ ส�ำหรับความสามารถในด้านอื่นๆ Seco ขอเสนอ โซลูชั่นด้านเครื่องมือสั่งท�ำพิเศษ (ดูตัวอย่างพร้อมกับภาพด้านล่าง) Seco เพิ่มเติมกลุ่มผลิตภัณฑ์

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

24 edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 24

7/8/2011 11:53:24 AM


เหมาะ ส� ำหรั บ รู ค ว้ า นขนาดเล็ ก กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดมีด Polycrystalline

Boron Nitride (PCBN) แบบผิวหน้าเต็มที่มีรู ล็อคแบบ C-lock ของ Seco ได้ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่โดยเพิ่มเม็ดมีดที่มีวงกลมแนบใน (IC) ขนาดเล็ก การใช้งานหลักคือการตัดเฉือนรูปทรง ขนาดเล็ก เช่น รูคว้านที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด เล็กในวัสดุที่มีการกัดกร่อนหรือวัสดุแข็ง เม็ดมีด IC ขนาดเล็กมีสองเกรด ครอบคลุมการใช้งาน

เหล็กกล้าชุบแข็ง เหล็กหล่อแข็ง เหล็กหล่อเทา และวัสดุ PM ชั้น PCBN แบบผิวหน้าเต็มมีข้อดีเหนือกว่า ผลิตภัณฑ์แบบปลายเชื่อมหลายประการ เข่น ลดความเสี่ยงของปลายที่จะหลุดจากกัน ไม่มี ขีดจ�ำกัดขนาดของปลายและมีคมตัดต่อเม็ดมีด มากกว่า ท�ำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า และยังสามารถใช้กับการกลึงทิ่มได้อีกด้วย

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

งาน กัดบ่า

Turbo10 คือ เครื่องมือกัดประสิทธิภาพสูง

รุ่นใหม่ส�ำหรับงานกัดบ่าปาดฉาก พร้อมอายุการ ใช้งานและความแม่นย�ำที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้เกิดจาก คุณสมบัติของการกัดที่เหมาะสมซึ่งช่วยลดการ เกิดความร้อนและลดแรงที่ใช้ในการกัด รวมทั้ง รูปทรงเม็ดมีดแบบใหม่ที่ท�ำให้มุมของหัวกัดเป็น มุม 90 องศา ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ท�ำให้ Turbo 10 มี ความยืดหยุ่นสูงและเหมาะส�ำหรับงานกัด

ส่วนใหญ่ รวมทั้งการกัดหยาบ การกัดกึ่งส�ำเร็จ กัดผิวส�ำเร็จโดยการกัดร่อง การกัดเส้นขอบ การ กัดด้วยการเคลื่อนที่แบบเฮลิคอล และการกัดไล่ ระดับ ในขั้นต้น เครื่องมือจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 16 ถึง 100 มิลลิเมตร และเม็ดมีดมีรัศมี มุม 0.4 และ 0.8 มิลลิเมตร พร้อมรูปทรงสองแบบ และเกรดเม็ดมีดแปดชนิด Turbo10 สามารถ ติดตั้งกับด้ามทรงกระบอก, ด้าม Weldon, หัวจับ และ Combimaster

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

ความ เหนียว ที่ มากขึ้น

Seco ได้พัฒนา CBN500 ซึ่งเป็นเกรด Polycrystalline Boron Nitride (PCBN) ส�ำหรับการตัด เฉือนเหล็กหล่อขาว CBN500 มาแทนที่ CBN350 และมี ตัวประสานแบบใหม่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งให้ความ เหนียวที่เพิ่มขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการสังเคราะห์ใหม่ล่าสุด และการกระจายอนุภาค Cubic Boron Nitride (CBN) อันยอดเยี่ยม จึงเพิ่มความต้านทานการสึกหรอได้มากขึ้น เช่นเดียวกัน ข้อดีประกอบด้วย อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยง ในการแตกบิ่นของคมตัด และประสิทธิภาพการท�ำงานต่อ เนื่องที่ดีขึ้น นอกจากนี้ CBN500 ยังเหมาะส�ำหรับการตัด เฉือนเหล็กกล้าแมงกานีสและเหล็กกล้าแข็ง การใช้งาน ได้แก่ การกลึง การกลึงเกลียวและการกัดเกลียวลูกกลิ้ง เหล็ก ชิ้นส่วนปั๊มขนาดใหญ่ และกรวยบดหิน

edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 25

25

7/8/2011 11:53:25 AM


การป้อนด้วย ความเร็วที่สูงขึ้น High Feed™ 2 เป็นเครื่องมือรุ่นใหม่ที่เหมาะ

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

ส�ำหรับการผลิตจ�ำนวนมากในเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมที่แข็งแรงพร้อม กับจ�ำนวนฟันสูงสุดตามขนาดของเส้น ผ่าศูนย์กลาง ระยะพิทซ์ถี่ให้อัตราการป้อนที่สูงมากพร้อม ด้วยความสามารถในการตัดคงที่แม้จะท�ำการ กัดกระแทก การออกแบบที่สมดุลของตัวหัวกัด และเม็ดมีดจึงท�ำให้คายเศษได้อย่างอิสระใน การขุดหลุมด้วยการกัดลอกแบบและมีการจับ ชิ้นงานยาว High Feed 2 ออกแบบมาส�ำหรับ งานที่มีอัตราการป้อนที่สูงมากและใช้ความ ลึกตัดน้อย มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 16 ถึง 35 มิลลิเมตร ส�ำหรับใช้งานกับวัสดุหลากหลาย ประเภท

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

สาระส� ำ คัญ

ลดขนาด Square6™

ผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่เล็กลงให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้: Square6-04 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 20 ถึง 63 มิลลิเมตร เหมาะส�ำหรับเครื่องจักรขนาดกลางและขนาดเล็ก Square6-04 มีความลึกตัดสูงสุด 4 มิลลิเมตร เม็ดมีดที่ใช้ได้สองด้านพร้อมด้วยคมตัดทั้งหมดหกมุม เหมาะส�ำหรับงานที่ ใช้แรงตัดต�่ำ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงให้ต้นทุนที่คุ้มค่าและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Square6-04 ยังใช้ได้กับงานกัดปาดผิวและการกัดแนวดิ่ง มีรูปทรงและ เกรดต่างๆ ให้เลือกส�ำหรับวัสดุที่หลากหลาย

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

ผลจากความส�ำเร็จ ของ Square6-08 ส�ำหรับการกัดปาดฉาก Seco จึงเพิ่ม

26 edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 26

7/8/2011 11:53:26 AM


ความแข็ ง แกร่ ง จากภายใน

ผลิตภัณฑ์ร่องหักเศษ ส�ำหรับ

เม็ดมีดกลึงมุมบวกล็อคกลางมี สมาชิกใหม่ นั่นคือ M5 คมตัดที่ แข็งแรงกว่าผลิตภัณฑ์ในตระกูล เดียวกันอย่าง F1, MF2 และ F2 จึงท�ำให้ M5 มีอัตราการขจัดเศษ วัสดุที่สูง M5 ออกแบบมาเพื่อ จัดการกับชิ้นงานที่มีผิวขรุขระ หรือมีการกลึงกระแทก เช่นใน ชิ้นงานหล่อหรืองานฟอร์จ ซึ่งมี ความเสี่ยงที่คมตัดจะกระเทาะ หรือเครื่องมือไม่สามารถใช้งาน ได้เลย เมื่อเปรียบเทียบกับร่องหักเศษ F2 แล้ว M5 ใช้แรงในการตัดน้อย กว่า ในสภาวะการท�ำงานที่ไม่ มั่นคง M5 ช่วยป้องกันการสะท้าน และปรับปรุงคุณภาพของชิ้น งาน M5 มีในหลายเกรด รวมทั้ง Duratomic ด้วย รูปทรงของ M5 สามารถปรับใช้ได้กับตัวจับยึด เครื่องมือ Jetstream Tooling

ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

เกรดที่ ดี ขึ้ น

รีมเมอร์แบบถอดเปลี่ยนหัวได้ของ Seco Precimaster™

ส�ำหรับการผลิตจ�ำนวนมากมีให้เลือกใช้งานสองเกรด RX2000 ท�ำ จากคาร์ไบด์เคลือบผิวและ RX1500 ท�ำจากเซอร์เม็ทเคลือบผิว ทั้ง สองเกรดมีความแข็งเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ CP20 ซึ่งช่วย ยืดอายุการใช้งานและสามารถใช้ควาามเร็วตัดได้สูงขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองเกรดยังมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ต�่ำกว่า จึงช่วยปรับปรุง การคายเศษและเพิ่มความปลอดภัยในการผลิต RX2000 เป็นเกรดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เหมาะส�ำหรับ การผลิตจ�ำนวนมากในวัสดุทุกประเภทยกเว้นวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก และยังเหมาะเป็นพิเศษส�ำหรับสเตนเลส RX1500 มาแทนที่ C200R เหมาะส�ำหรับการใช้งานกับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อที่ใช้ความเร็ว ในการตัดที่สูงมาก

AK : JO

IM

AB

MS

HA

RA

SO

N

ภาพ

ความคล่องตัว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Jabro™-Solid2 ส�ำหรับการกัดปาดฉากที่ใช้งานได้หลากหลายได้เพิ่มตัวเลือก

แบบปลายมน โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1 ถึง 25 มิลลิเมตร การเพิ่มปลายมนนี้ช่วยเพิ่มโซลูชั่นการตัด เฉือนทั่วไปที่ยืดหยุ่นอยู่แล้ว ให้สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลายประเภท ตั้งแต่เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็ก หล่อเทา ไปจนถึงสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย โดยใช้เครื่องมือชิ้นเดียวกัน Jabro-Solid2 ปลายมนได้รับการออกแบบมาส�ำหรับการกัดหยาบและกัดผิวส�ำเร็จในการกัดลอกแบบ สามมิติเป็นหลัก ช่วยให้ใช้ข้อมูลการตัดเฉือนได้สูงขึ้นและยืดอายุการใช้งานเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า และตัวเลือกอื่นๆ มากมายที่มีในท้องตลาด ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ จึงให้ผลผลิตที่สูงขึ้นและต้นทุนที่มี ประสิทธิภาพ Jabro-Solid2 ปลายมนมีในรุ่นสอง สาม และสี่ฟัน และความยาวสามขนาด ภาพ: JOAKIM ABRAHAMSSON

edge [2�2011]

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 27

27

7/8/2011 11:53:27 AM


ถ่ายภาพ: HANS NORDLANDER ภาพประกอบ: ISTOCKPHOTO

บน

เส้นทางที่ถูกต้อง ล้อรถไฟแบบตันนี้ ใช้สำ� หรับ

รถไฟขนส่งสินค้าบน Iron Ore Line (หรือ Malmbanan ในภาษา สวีเดน) ซึ่งเป็นรางรถไฟที่ เชื่อมระหว่างเหมืองเหล็ก ใน Kiruna ประเทศสวีเดน กับท่าเรือแอตแลนติก ใน Narvik ประเทศนอร์เวย์ แต่ ละล้อมีน�้ำหนัก 500 กก. และต้องสามารถรับน�ำ้ หนัก ได้มาก ทั้งยังต้องทนกับ อุณหภูมิต�่ำสุดจากอากาศ ในแถบอาร์กติกและความร้อน ที่เกิดระหว่างการเบรก

25 ตัน

Lucchini’s โรงงาน Lucchini’s ซึ่งเป็น กลุ่มบริษัทเหล็กของอิตาลี ใน

เมือง Surahammar สวีเดน มีความ เชี่ยวชาญในการผลิตล้อรถไฟและ ส่วนประกอบของชุดล้อรถไฟทั้งชุด ส�ำหรับตลาดในสแกนดิเนเวีย บริษัทนี้ใช้เม็ดมีดของ Seco ส�ำหรับการกลึง

แต่ละล้อ ถู ก ตี ขึ้ น รู ป ด้วยเหล็กกล้า ตัดเฉือนและให้ความร้อนถึง 200˚C ก่อนที่จะสวมเข้ากับแกนหนัก 25 ตัน ด้วยแกนสี่แกน ตู้บรรทุกรถไฟแต่ละตู้ สามารถขนส่งน�้ำหนักได้ถึง 100 ตัน

เครื่องมือ RCMX 20, 25, 32 เกรด

TPO500 รูปทรง ­R2/ RR94/RR97 SNMM 250924 เกรด TP0500 รูปทรง R7

มีข้อเสนอแนะหรือไม่? คุณต้องการใช้เครื่องมือของ Seco เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือไม่? ติดต่อเราที่ edge@secotools.com 02790754 ST20116318 TH

Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 28

7/8/2011 11:53:29 AM

TH_edge2011_2_LR  

วิธีขจัดควำมร้อน Seco Edge 2-2011 FINAL master CS4_TH.indd 1 7/8/2011 11:52:27 AM ของ Seco Feedmax ™ #2.2011 นิตยสาร จาก seco อวัยวะเทียม ส�...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you