Page 1

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

Študijska programa: TELEKOMUNIKACIJE EKONOMIST (POŠTNI PROMET)

LETNO POROČILO (2009/2010)

Ljubljana, Januar 2011

Pripravil: Drago Zupančič Ravnatelj VSŠ


KAZALO: UVOD ..……………. …………………………………………………...........................

4

I. MATERIALNI, PROSTORSKI IN KADROVSKI POGOJI VIŠJE ŠOLE ………………

6

Materialni pogoji …………………….. ……………………………………………….…..

6

Cenik višje strokovne šole za študente v študijkem letu 2009/10 .....………………..

6

Prostorski pogoji ………………………………..………………………………………..

7

Kadrovski pogoji – organizacija in skupne sluţbe v letu 2009/10 ..…………………..

8

Kadrovski pogoji – pedagoški zbor v letu 2009/10 …………………………………….

8

II. ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŢEVALNEGA DELA ……………………………

8

Število aktivnih študentov v 2000/10 in število diplomantov ..………………………..

9

Število prvič in ponovno vpisanih študentov v 2009/10 - analiza vpisa …...………..

10

Število diplomantov zadnjih šest študijskih let – grafična analiza ……………….…...

10

Ocena uspešnosti dela VSŠ …..……. ………………………………..……….………..

11

Dodatna ponudba za študente ……………………………………. ………….………..

12

III. PEDAGOŠKO IN STROKOVNO DELO …………… ...........................……………….

12

Prednostne naloge ………………………………………………………………………..

12

Področja strokovnega dela ……………………………………………………………..

12

IV. STROKOVNI ORGANI VIŠJE ŠOLE .………………… ………………....……………..

12

Strateški svet višje šole …………………………………………………………………..

13

Predavateljski zbor višje šole .…………………………………………………………..

13

Termini in okvirne vsebine zbora predavateljev 2009/10 ……………………………..

13

Strokovni aktivi …..………………………………………………………………………..

13

Študijska komisija .………………………………………………………………………..

14

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti …………………………………..

14

Nastopna predavanja ………..…………………………………………………………..

15

V. PROGRAM DELA ŠOLSKE KNJIŢNICE …..……………………………………………

15

VI. DNEVI S POSEBNIM PROGRAMOM …………..……………………………………..

16

Informativni dan ....………………………………………………………………………..

16

Svečana podelitev diplom diplomantom višje šole .…………………………………..

16

VII. ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV ………………….. ………………....……………..

16

Skupnost študentov .. ……………………………………………………………………..

16

ŠOU ……………....………………………………………………………………………..

17

VIII. RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE …..……………………………………………………

17

Cisco Networking Academy Program (CNAP) ………………………………………..

17

IX. IZOBRAŢEVANJE PREDAVATELJEV IN INŠTRUKTORJEV …...…………………

17

X. VKLJUČEVANJE ŠOLE V OKOLJE ………………………………..……………………

18

2


XII. PROJEKTI IN DRUGE AKTIVNOSTI ……………………………...……………………

19

XIII. ZAKLJUČEK ………………………………………………………...……………………

19

PRILOGE: 1. Evalvacijsko poročilo o praktičnem izobraţevanju /Čebela, Zupančič/ 2. Samoevalvacija dela VSŠ /Bogunovič/

3


UVOD V letu 2009/2010 smo izvajali študijske programe:

TELEKOMUNIKACIJE   

1. letnik redni in 1. leto izredni (po prenovljenem programu) 2. letnik redni in 2. leto izredni (po prenovljenem programu) 3. leto izredni (po starem programu)

EKONOMIST  

1. letnik redni in 1. leto izredni (novi program) 2. letnik redni in 2. leto izredni (novi program)

POŠTNI PROMET 

3. leto izredni (po programu ki je v izteku)

V poročilu so poleg splošnih podatkov zbrani podatki o:         

spremljanju dela predavateljev in dela aktivov, izvajanju nastopnih predavanj, delu komisij in drugih strokovnih delavcev šole, sodelovanju s študenti in diplomanti, delu na projektih, sodelovanju s številnimi zunanjimi institucijami, podani so statistični podatki o številu študentov glede na njihov status, podani so podatki uspešnosti študentov (prehodnost) in številu diplomantov, drugi podatki o delu in spremljanju celotnega dela na šoli.

Finančni del poročila VSŠ je podan v skupnem poročilu LDN ŠC PET, za leto 2010. Pri delu smo upoštevali predpisane zakone, izvršilne predpise in interne pravilnike višje šole: Zakon o zavodih (Ur. list RS 12/91, 17/91,55/92, 66/93, 8/96, in 36/2000), Zakon o višjem strokovnem izobraţevanju /ZVSI/, (Ur. list RS, 86/2004) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja /ZOFVI/, (Ur. list RS, 98/2005), Zakon o šolski inšpekciji, (Ur. list RS, 114/2005), Zakon o izobraţevanju odraslih, (Ur. list RS, 110/2006), Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja, (Ur. list, 73/2004), Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, (Ur. list, 55/2003), Zakon o javnih usluţbencih, (Ur. list, 63/2007), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS 42/2002), Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Ur. list RS 112/2005), Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. list 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99 in 67/2000), Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraţevanja (Ur. list RS 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/2000 in 56/2001),

4


Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Ur. List RS 95/2008) Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraţevanju v nazive (Ur. list RS 54/2002), Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraţevanja (Ur. list RS 23/2006, 72/2007), Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Ur. list RS 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/2001, 19/2001, 39/2002 in 55/2002); Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol (Ur. list, 96/2005), Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. list, 77/03, 27/04, 73/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 05/06, 136/06, 31/07, 85/07, 17/08), Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah (ur. list, 54/1996), Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev VSŠ in drugih strokovnih delavcev v VŠ študijskem programu višješolskega strokovnega izobraţevanja TELEKOMUNIKACIJE (Ur. list RS 94/2008), Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev VSŠ in drugih strokovnih delavcev v VŠ programu višješolskega strokovnega izobraţevanja EKONOMIST (Ur. list RS 65/2008), Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. list, 29/2006), Merila za določitev vidnih doseţkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. list, 20/2006), Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah ( Ur. list, 109/2006), Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraţevanju (Ur. list, 83/2008), Pravilnik o organizaciji in delovanju višje strokovne šole ŠC PET (Pred. zbor, maj/2006), Pravilnik o organiziranosti izrednega študija na VSŠ, ŠC PET (Pred. zbor, maj/2006), Pravilnik o diplomskem izpitu VSŠ, ŠC PET (Pred. zbor, maj/2006), Poslovnik za delovanje študijske komisije VSŠ, ŠC PET (Pred. zbor, junij/2007), Pri delu smo uporabljali obrazce VSŠ ŠC PET, ki so potrebni za:  vpis,  diplomski izpit,  komisijski izpit,  praktično izobraţevanje,  ostali obrazce, potrebne pri organizaciji študija. Poročilo obravnavajo strokovni organi šole in svet zavoda, ki ga tudi sprejme.

5


I. MATERIALNI, PROSTORSKI IN KADROVSKI POGOJI VIŠJE ŠOLE MATERIALNI POGOJI Prihodki 1. Republika Slovenija je zagotovila zavodu potrebna sredstva za izvajanje rednega študija na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI) in na podlagi napovedi ravnatelja VSŠ (vnos podatkov v KPIS): a.) za delavce v rednem delovnem razmerju: plače po potrjeni sistematizaciji, b.) za pogodbene delavce: po potrjeni sistematizaciji in za materialne stroške (deleţ VSŠ). 2. Pridobili smo lastna sredstva na podlagi cenika stroškov, ki je bil sprejet na Seji sveta centra PET, za tekoče študijsko leto in sicer:  šolnin za izredni študij,  vpisnin, predmetnih in diplomskih izpitov,  izdajanja potrdil in dvojnikov.

CENIK VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA ŠTUDENTE (2009/2010) Vse cene so navedene v EUR. IZREDNI ŠTUDIJ 1. leto

2. leto

3. leto

ŠOLNINA Šolnina samoplačniki (moţnost plačila na 4 obroke)

1.340,00

1.340,00

670,00

Plačano v enkratnem zneseku - 5% popusta

1273,00

1.273,00

636,50

VPISNINA / PREDMETNI IZPIT / DIPLOMSKI IZPIT vpisnina v 1. leto (indeks, literatura, manipul. stroški) predmetni izpit (če ga opravlja četrtič ali več) diplomski izpit POTRDILA Izdaja potrdila o vpisu (7 izvodov brezplačno) Izdaja potrdila o vpisu (več od 7 ) Izdaja potrdila (o doseţeni povprečni oceni) Izdaja potrdila (o opravljenih izpitih) Izdaja potrdila (vsebina kataloga znanj za predmet) DVOJNIK Dvojnik indeksa Dvojnik študentske izkaznice Dvojnik diplome

115,00 28,00 250,00

2,00 4,00 4,00 2,00 21,00 9,00 21,00

REDNI ŠTUDIJ VPISNINA / PREDMETNI IZPIT / vpisnina v 1. letnik (indeks, literatura, drugi stroški) vpisnina v 2. letnik (literatura, drugi stroški) Vpisnina za ponavljanje letnika (manipul.stroški) predmetni izpit (če ga opravlja četrtič ali več)

75,00 50,00 42,00 17,00

6


POTRDILA Izdaja potrdila o vpisu (7 izvodov brezplačno) Izdaja potrdila o vpisu (več od 7 ) Izdaja potrdila (npr. o doseţeni povprečni oceni) Izdaja potrdila (o opravljenih izpitih) Izdaja potrdila (vsebina kataloga znanj za predmet) DVOJNIK Dvojnik indeksa Dvojnik študentske izkaznice Dvojnik diplome ROKI PLAČILA: 1. obrok 2. obrok 3. obrok 4. obrok 5. obrok

2,00 4,00 4,00 2,00 21,00 9,00 21,00

Če je plačnik šolnine podjetje ali zavod, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta) na začetku študijskega leta!

15. 10. 09 15. 12. 09 15. 02. 10 15. 04 .10 15. 06. 10

Cenik stroškov za tekoče šolsko leto je bil sprejet na seji Sveta ŠC PET.

PROSTORSKI POGOJI Predavalnice in laboratoriji na ŠC PET (sedeţev): - velika predavalnica P10 (90; - večji predavalnici P02, P03, (50); - predavalnice P201, 202, 203, 204, P205, (do 35); - predavalnica/laboratorij P7 (do 20); - predavalnica/laboratorij P14 (do 20); - predavalnica/vaje iz računalništva R1, R2, R3 (do 20). Predavalnice /najem/: - velika predavalnica OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuče (100); - velika predavalnica PLC, Ljubljana (110). Prostori /gostovanje/: - v laboratorijih javnega zavoda RTV Slovenija, - v laboratorijih Telekoma Slovenije d.d. Ostali prostori: -

upravni prostori (ravnateljstvo, referat, organizacija izobraževanja), kabinet za predavatelje VSŠ, večnamenski prostor za predavatelje VSŠ, prostor za samostojno učenje študentov /SOVICA/, knjižnica s prostorom za skladiščenje učbenikov VSŠ, arhiv, skupne službe centra (tajništvo, računovodstvo), fotokopirnica in kuhinja.

7


KADROVSKI POGOJI zap. PRIIMEK IN Sistematizirano delovno mesto št. IME 1 Zupančič Drago Ravnatelj

VSŠ redni

opomba

(indeks)

1.0

2

Simon Čebela

Predavatelj - organizator PRI

1,0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bogunovič Ljilja Slapar Saša Bakič Aleš Mučić Melita Bolfek Maja Virant Marinka Dolinar Janja Avsec Janez Vidic Tomaţ Vasilić Ţeljko Škopič Alisa /

Referent I (VI) Referent II (VI) Referent II (VI) Organizator izobraţevanja (VII) Knjiţničar (VII) Računovodja (VI) Knjigovodja (V) Vzdrţevalec (VI) Vzdrţevalec (VI) Hišnik (V) Čistilka (II) Čistilni servis

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 / 1,0 0,25 0,25 / 1,0 2,2

Individualna pogodba (TK - organizator PRIpovečan obseg dela) Ekonomist/Poštni promet do 12.1. (tajništvo ŠC) Porod. (do 18.11.09) Podj. pog (nad.por.d.)

Zaposlitev SŠ

Zaposlitev SŠ V deleţu po pogodbi

Dodatna zaposlitev ni bila realizirana in se prestavi v plan za leto 2010/2011 Predavatelja - organizatorja izobraţevanja (VII)

Za področje TK (univ.dipl.inţ.el.)

PREDAVATELJI, INŠTRUKTORJI, LABORANTI V izobraţevalnem procesu so sodelovali strokovni delavci v skladu z LDN za leto 2009/2010. Struktura predavateljev, inštruktorjev in laborantov v študijskem letu 2009/10: skupaj 58 Zaposlenih za nedoločen čas in polnim delovnim časom (predavatelji): 1 Zaposlenih za nedoločen in polovičen delovni čas (predavatelji): 1 Zaposlenih za nedoločen čas - ki so dopolnjevali delo na VSŠ kot predavatelji: 7 Zaposlenih za nedoločen čas – ki so dopolnjevali delo na VSŠ kot laboranti: 1 Delavcev po pogodbi (predavatelji / inštruktorji): 48

II. ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŢEVALNEGA DELA ŠOLSKI KOLEDAR V študijskem letu 2009/2010 so bile opravljene vse obveznosti iz šolskega koledarja. Upoštevali smo rokovnik aktivnosti za vpis rednih in izrednih študentov za študijsko leto 2010/2011, ki ga je posredovalo ministrstvo za šolstvo in šport.

URNIK DELA PREDAVANJ IN VAJ Urnik dela predavanj/vaj je bil realiziran v skladu z LDN in realizacijo (ocena  90%).

8


REDNI IZPITNI ROKI Redni izpitni roki so bili v celoti realizirani v skladu z LDN višje šole. Razpisali smo tudi izredne roke, po potrebi in na predlog študentov.

ŠTEVILO ŠTUDENTOV (AKTIVNIH) Število študentov ki so se izobraţevali v študijskem letu 2009/2010: načrtovano število diplomantov

diplomiralo v 2010

/

25

28

23

32

25

36

/

/

/

15

3

19

/

/

/

15

34

/

/

36+(38)*

57

/

(38)*

1+(38)*

/izredni študij/

/

/

/

/

41

27

19

SKUPAJ

368

132

113

80

73

145

121+(38)*

študijska programa

1. letnik

2. letnik

1. leto

2. leto

3. leto

146

46

/

/

/

/

39

222

67

/

Telekomunikacije /redni študij/

Telekomunikacije /izredni študij/

Ekonomist /redni študij

Poštni promet /redni študij/

Ekonomist /izredni študij/

Poštni promet

ponavljanje, prepis v prenovljen program in diplomiranje ( x )* … prekvalifikacija diplomantov Poštnega prometa v študijski program Ekonomist Redni in izredni študij Število prvič vpisanih študentov (primerjava zadnjih treh študijskih let): študijski program

07/08 1. letnik (redni)

07/08 1. leto (izredni)

08/09 1. letnik (redni)

08/09 1. leto (izredni)

09/10 1. letnik (redni)

09/10 1. leto (izredni)

INDEKS (redni) glede na 07/08

INDEKS (izredni) glede na 07/08

TK EKO (PP)

100

49

121

33

141

39

1.41 (↑)

0.79 (↓)

(87)

(54)

135

34

218

36+(38)*

2.50 (↑)

0.66 (↓)

187

103

256

67

359

75+(38)*

1.92

0.73

INDEKS (1. letnik) glede na 07/08

INDEKS (2. letnik) glede na 07/08

Skupaj

Redni študij Število ponovno vpisanih študentov (primerjava zadnjih treh študijskih let): študijski program

07/08 1. letnik

07/08 2. letnik

08/09 1. letnik

08/09 2. letnik

09/10 1. letnik

TK EKO (PP)

9

25

7

25

5

20

0.55 (↓)

0.8 (↓)

5

43

3

33

4

29

0.8 (↓)

0.67 (↓)

Skupaj

14

68

10

58

9

49

0.64

0.72

9

09/10 2. letnik


ŠTEVILO PRVIČ VPISANIH ŠTUDENTOV (2003 – 2010)

ŠTEVILO DIPLOMANTOV – PREGLEDNICA (2001 – 2010)

10


OCENA USPEŠNOSTI DELA VSŠ, ŠC PET – redni študij 1. KAZALEC USPEŠNOSTI: Prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik. Vpis Vpis Prehodnost Oena 1. letnik 2. letnik (%) (1 do 5) 06/07 07/08 5 142 171 83,04 07/08 08/09 5 135 192 70,31 08/09 09/10 2 132 263 50,19 09/10 10/11 ni ocene 178 368 48,36

Prehodnost študentov Telekomunikacije, Poštni promet Telekomunikacije, Poštni promet Telekomunikacije, Ekonomist Telekomunikacije, Ekonomist (vir podatkov: Statistični urad RS)

Ocena prehodnosti od 1do 5 je bila podana s strani MŠŠ (na podlagi primerljivosti VSŠ v RS) Komentar ocen: S spremembo zakona o vpisu v višje strokovno izobraţevanje je prišlo do porasta fiktivnega vpisa. Število vpisanih v 2. letniku ne kaţe bistvenega odstopanja v letih 2007 do 2010. Zaradi neomejitve vpisa in povečanega fiktivnega vpisa, je rezultat prehodnosti slabši in ne izkazuje realnega stanja uspešnosti. 2. KAZALEC USPEŠNOSTI: Število diplomantov, glede na število vpisanih v 1. letnik Vpis 1. letnik diplomiralo 06/07 2008 43 171 07/08 2009 64 192 08/09 2010 65 263

Število diplomantov Telekomunikacije, Poštni promet Telekomunikacije, Poštni promet Telekomunikacije, Ekonomist (vir podatkov: Statistični urad RS)

Uspešnost (%)

Oena (1 do 5)

25,15

5

33,31

5

24,71

ni ocene

Ocena prehodnosti od 1do 5 je bila podana s strani MŠŠ (na podlagi primerljivosti VSŠ v RS)

11


DODATNA PONUDBA ZA ŠTUDENTE CISCO (Networking Academy Program) Prilagojen program Cisco-akademije smo izvajali v okviru laboratorijskih vaj za redne in izredne študente študijskega programa telekomunikacije. Namen vaj je izobraţevanje kandidatov v smislu njihovega dejanskega razumevanja in praktičnega poznavanja tematike s področja omreţij in storitev na profesionalni opremi. SOVICA V študijskem letu 2009/2010 je prostor, ki je namenjen samostojnemu učenju študentov in razvojno-raziskovalnemu delu obiskalo 166 študentov. Laboratorij za telekomunikacije Pod vodstvom predavatelja mag. Marjana Koţarja je praktično izobraţevanje uspešno opravilo 5 študentov študijskega programa Telekomunikacije.

III. PEDAGOŠKO IN STROKOVNO DELO PREDNOSTNE NALOGE V študijskem letu 2009/2010 je vodstvo šole skupaj s strokovnimi delavci, posebno skrb namenilo izvajanju modulov prenovljenih študijskih programov in načrtovanju izvedbe za 3. leto izrednega študija obeh študijskih programov. Pridobili smo nekaj soglasij podjetij/zavodov za izvajanje praktičnega izobraţevanja, ter verificirali učna mesta za praktično izobraţevanje študentov. Zaradi slabe odzivnosti podjetij, predvsem zaradi zahtev po dodatnem usposabljanju mentorjev (P/A izobrazba) nismo uspeli dobiti zadostno število verificiranih mest, zato bomo v letu 2010/2011 z delom nadaljevali.

PODROČJA STROKOVNEGA DELA Na vseh področjih vzgojno-izobraţevalnega dela, pa smo si prizadevali za celostni razvoj študentove osebnosti, z upoštevanjem njegove individualnosti. Spodbujali smo razvojnoraziskovalno delo študentov. Nadaljevali smo sodelovanje v projektu IMPLETUM /razpis MŠŠ v okviru ESS/ na temo »Kakovost in merila za kakovost višjih strokovnih šol«. Nastopna predavanja: V letu 2010/2011 bomo realizirali nastopna predavanja (eden od pogojev za ponovno imenovanje predavateljev, ki nimajo opravljenega pedagoškega strokovnega izpita).

IV. STROKOVNI ORGANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE RAVNATELJ VIŠJE ŠOLE Pri svojem delu je vodstvo sledilo spremembam na področju zakonodaje (novi zakonski predpisi), na področju vsebin (spremembe učnih načrtov) in na področju metodičnih, didaktičnih in psiholoških znanj. V sodelovanju z Ministrstvom republike Slovenije za šolstvo in šport, smo uspešno realizirali začrtane cilje za leto 2009/2010.

12


STRATEŠKI SVET VIŠJE ŠOLE Novi ustanovitveni akt zavoda ŠC PET še ni bil sprejet, zato strateški Svet višje šole še vedno ni bil konstituiran. Naloge strateškega sveta je opravljal ravnatelj, skupaj s predavateljskim zborom višje šole.

PREDAVATELJSKI ZBOR VIŠJE ŠOLE Predavateljski zbor višje šole je na rednih in izrednih sestankih:  obravnaval in odločal o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraţevalnim delom,  podal mnenje, predloge in sprejel letni delovni načrt za leto 200/2010,  predlagal in sprejel kratkoročni in dolgoročni razvoj dela šole,  obravnaval in sprejel poročilo dela za leto 2008/2009 (2009),  obravnaval letno poročilo o kakovosti,  sprejel pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami,  imenoval predavatelje višje šole,  opravljal druge naloge v skladu z zakonom.

TERMINI in OKVIRNE VSEBINE ZBORA PREDAVATELJEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/10 TERMINI in GLOBALNE VSEBINE KONFERENC: Sreda, 25. 11. 2009, ob 17.00 uri, v predavalnici P02, ŠC PET. 1. 2. 3. 4.

Letni delovni načrt VSŠ za 2009/2010 Poročilo za leto 2008/2009 Informator za predavatelje in dodatna navodila ob začetku študijskega leta Razno

Četrtek, 3. 6. 2010, ob 16.30 uri, v predavalnici P02, ŠC PET. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Navodila in obvestila predavateljem Spletna učilnica Pravilnik o postopku in merilih priznavanja formalnega in neformalnega izobraţevanja Izpitna dokumentacija Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Razno

Sreda, 29. 9. 2010, ob 17.00 uri, v predavalnici P02, ŠC PET.

1. LDN za leto 2010/11 in navodila in obvestila predavateljem v novem študijskem letu 2. Spletna stran in njena uporabnost 3. Izpitna dokumentacija 4. Razno

STROKOVNI AKTIVI Naloge strokovnih aktivov so bile:  sprotni pregled učnih načrtov, prilagajanje vsebin, usklajevanje dela in izmenjava izkušenj,  spremljanje in obravnavanje metodično didaktičnih spoznanj,

13


   

usklajevanje meril za ocenjevanje, oblikovanje predlogov za nabavo učil in strokovne literature, posredovanje predlogov predavateljskemu zboru za izboljšanje študijskega dela, in opravljanje nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.

Aktivi in vodje po predmetnih področjih v 2009/2010: Telekomunikacije  GTK, PKS, MST, PMV, PDO … (Marjan Koţar)  TKOI, TKOII, EKS, .…(Pavel Meše)  Multimedisjki sistemi: MMT, AVS … (Radivoj Pavlin)  Elektr. kom. omreţja in naprave: ŠIO, TNA … (Janez Anţič)  Trţenje in prodaja: TRS, PRO … (Mile Jovanovski) Ekonomist  OMP, PMS, EKN, OPF, TRŢ, … (Mojca Sever)  Bančništvo: DEP, BNČ, FTR, UFT, TBP … (Štefan Jakovac)  Logistika: POL, VLP, TAS, TME, UZA … (Sašo Turk)  Zavarovalništvo: OZV, PZV, OSZ, ZEK, OAM … (Andrej Šalamun)  Poštni promet: TPP, OPD, NPP, MPP … (Rudolf Ručman) Telekomunikacije in Ekonomist  KTJ, PTJ (angl. + nem.) …………..… (France Ivančič)  POK, PKV, UZK …………………… (Dijak Hilda)  IKT, INF……………………………. (Erih Skočir)  VDO …………………… ………. (Vinko Ring)

ŠTUDIJSKA KOMISIJA Študijska komisija je:  obravnavala vprašanja v zvezi z vpisom in napredovanjem študentov,  podala pripombe na merila v zvezi z ugotavljanjem, potrjevanjem in preverjanjem z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, in  izvajala druge naloge, po pooblastilu predavateljskega zbora. Člani študijske komisije za leto 2009/2010 so bili:  Franc Glavač, mag. Radivoj Pavlin in France Ivančič …..…….. (Telekomunikacije)  Nuša Javornik-predsednica, mag. Darko Rupret in mag. Sašo Turk … (Ekonomist) Študijska komisija se je sestajala po potrebi.

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Naloge komisije so bile:  ustvarjanje razmer za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraţevalnega dela na šoli,  vzpostavljanje mehanizmov za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,  načrtovanje, organiziranje in usklajevanje spremljanja in zagotavljanja kakovosti na šoli,  sodelovanje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva,  spremljanje zaposlitvene moţnosti diplomantov,  na podlagi odziva delodajalcev oblikovanje predlogov za izboljšave in

14


izdelovanje poročil o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.

Člani komisije za leto 2009/2010  Ida Srebotnik, predsednica  Hilda Dijak  Dr. Samo Boţič  France Ivančič  Mag. Mojca Skok  Študent (Ekonomist)  Študent (Telekomunikacije) Kakovost dela Višje strokovne šole smo presojali na naslednjih področjih:  Splošno zadovoljstvo udeleţencev z izobraţevanjem,  Informacije o študijskem procesu,  Študijski prostori,  Učbeniki in učno gradivo,  Referat VSŠ. Opravili smo analizo podatkov anket in izdelali samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2009/2010. Opravljena je bila tudi evalvacija praktičnega izobraţevanja študentov za obdobje zadnjih treh let. Dokumenta sta sestavni del poročila za leto 2010. Samoevalvacijsko poročilo je objavljeno na spletnih straneh VSŠ.

NASTOPNA PREDAVANJA: V letu 2009/2010 nismo izvajali nastopna predavanja.

V. PROGRAM DELA ŠOLSKE KNJIŢNICE Interno strokovno bibliotekarsko delo je obsegalo: Nabavo in obdelavo knjiţničnega gradiva s programsko opremo COBISS. Obdelavo diplomskih nalog diplomantov višje šole s programsko opremo COBISS. Obdelavo bibliografij predavateljev višje šole. Redno urejanje spletnih strani knjiţnice /aţuriranje novosti in seznamov študijskih gradiv/. Dodatno bibliopedagoško delo je zajemalo: Individualno svetovanje študentom. Izvajanje samostojnih ur, umeščenih v urnik, in sicer pri predmetu Informatika (vaje v prvem letniku - nadgradnja posameznih vsebin, ki se sicer poučujejo ţe na srednji šoli). Predstavitev knjiţnice študentom (urejenost knjiţničnega gradiva, delovni čas, moţnost uporabe računalnikov in uporabo spletne strani knjiţnice). Predstavitev iskanja virov po podatkovnih bazah: COBISS/OPAC, EiflDirekt (praktične vaje v okviru predmeta računalništvo in informatika). Posredovanje navodili za izdelavo seminarskih nalog po standardu ISO, s poudarkom na upoštevanju avtorskih pravic in pravilnem navajanju informacijskih virov. Izvajanje predavanj za absolvente (navodila za pisanje diplomske naloge). Oblikovni pregled diplomskih nalog pred vezavo (obvezen). Drugo delo:

15


Zaloţba študijskih gradiv: Sodelovanje s predavatelji bodisi v zvezi s pripravo novih gradiv ali aţuriranjem le- teh. Pravočasna razdelitev gradiv ob začetku študijskega leta.

VI. DNEVI S POSEBNIM PROGRAMOM INFORMATIVNI DAN Višja strokovna šola - razpis: Program Telekomunikacije Ekonomist

Skupna vpisna mesta redni izredni 70 70 70 70

Dodatna vpisna mesta redni izredni 2 4 2 4

Organizirali smo informativni dan za bodoče udeleţence višje strokovne šole: - v petek, 13. 2. 2009, ob 10. uri za redni študij in 15.00 uri za redni in izredni študij; - v soboto, 14. 2. 2009, ob 10. uri za redni in izredni študij.

Analiza informativnega dneva 1. Za študijski program TELEKOMUNIKACIJE Število udeleţ. 48

Redni (%) 98

Izredni (%) 2

Uspeh v SŠ

(%)

Končan SŠ program

(%)

Prej vpisan (na visoko šolo)

(%)

Odličen Prav dober Dober Zadosten

2 13 55 30

Elektrotehnik TK Elektrotehnik elektro. Strojni tehnik Gimnazijski mat. Ekonomski tehnik Ţivilski tehnik

24 68 2 4 2 2

Fakulteta za računalništvo Fakulteta za elektrotehniko Višja gostinska šola

2 4 2

2. Za študijski program EKONOMIST Število udeleţ. 40

Redni (%) 100

Izredni (%) 0

informatorja (Zupančič, Slapar)

informatorja (Čebela, Bogunovič)

Uspeh v SŠ

(%)

Končan SŠ program

(%)

Prej vpisan (na visoko šolo)

(%)

Odličen Prav dober Dober Zadosten

8 40 44 8

Ekonomski tehnik Gimnazijski maturant Gostinski tehnik Kozmetični tehnik Aranţerski tehnik

84 7 3 3 3

Ekonomska fakulteta Biotehnična fakulteta Fakulteta za socialno delo Filozofska fakulteta Fakulteta za druţbene vede

6 3 3 3 3

SVEČANA PODELITEV DIPLOM DIPLOMANTOM VIŠJE ŠOLE Svečano podelitev in obeleţje 10. obletnice dela VSŠ smo izvedli 17. aprila 2010 v KD Španski borci, Zaloška c. 61, Ljubljana. Podelili smo 140 diplom študentom rednega in izrednega študija. Podelili smo tudi 2 priznanja – zlati diplomant, študentoma izrednega študija.

16


VII. ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV SKUPNOST ŠTUDENTOV Predstavnika študentov v 2009/2010: Nataša Rus (Ekonomist) in Jure Cerar (Telekomunikacije).

ŠOU Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, je skupnost študentov ljubljanske univerze, v kateri študenti lahko uresničujejo svoje pravice in interese na področjih visokega šolstva, študentske sociale, obštudijskih dejavnosti ter širše civilne druţbe. Študenti višje šole ŠC PET so pridruţeni člani te organizacije in imajo v organizaciji enakopraven status. Za uresničitev obštudijske dejavnosti, so študenti višje šole dobili znatna sredstva, s katerimi svobodno razpolagajo. Predstavnik VSŠ v ŠOU za študijsko leto 2009/2010 je bil Jure Cerar.

VIII. RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE Cisco Networking Academy Program (CNAP) Cisco Networking Academy Program smo izvajali v omejenem obsegu, v za to posebej opremljenem prostoru ŠC PET (P14) z glavnim namenom in ciljem, to je, izobraţevanje kandidatov v smislu njihovega dejanskega razumevanja in praktičnega poznavanja tematike. Poseben poudarek je bil na praktičnih laboratorijskih vajah za redne in izredne študente in na opremi Cisco.

IX. IZOBRAŢEVANJE PREDAVATELJEV IN INŠTRUKTORJEV Zavedanje kontinuitete lastnega razvoja, tako osebnostnega kot poklicnega, je prvi pogoj za strokovno kompetentnost pedagoškega kadra. Strokovni delavci pridobivajo dodatna znanja in se izobraţujejo na različne načine: Permanentno izobraţevanje, ki poteka ves čas, ob delu, tako na strokovnem, kot tudi na izobraţevalnem področju in zajema vse organizirane oblike. Zajema znanje in izkušnje, ki si jih predavatelj/inštruktor pridobiva samoiniciativno, z določenimi cilji ali povsem nenačrtno. Dopolnilno izobraţevanje, ki predstavlja tiste oblike izobraţevanja, ki so organizirane z določenim ciljem, največkrat zato, da bi izpopolnile strokovno znanje ali spretnosti. Največkrat so to strokovna srečanja, delavnice, seminarji. Stalno strokovno izpopolnjevanje, ki lahko prispeva k predavateljevi poklicni avtonomiji, strokovni rasti posameznikov in šole. K strokovni rasti posameznika in šole kot celote bodo prispevale naslednje aktivnosti: - izobraţevanje, - stalno strokovno izpopolnjevanje, - profesionalna podpora v okviru šole in podjetij/zavodov (pogodbeni). Posamezni strokovni delavec je izbral program izpopolnjevanja na osnovi tehtnega premisleka, in sicer to, kar pri svojem delu potrebuje in v luči svoje poklicne poti v prihodnje.

17


Ob odločitvah za udeleţbo na strokovnem izpopolnjevanju, smo zaradi nemotenega poteka rednega šolskega dela, upoštevali tudi čas izobraţevanja. P/A izobraţevanje: V študijskem letu 2009/2010 smo načrtovali, da bodo P/A izobrazbo pridobili:  mag. Sašo Turk,  Miha Bukovec,  Anton Anţič in  Rudolf Ručman. Načrtovano izobraţevanje ni bilo realizirano zaradi neustrezne ponudbe s strani izobraţevalca (FF Ljubljana). Dodatno se izobraţujejo: Saša Slapar - nadaljuje s študijem organizacije dela v Kranju (VII). Ljilja Begunovič – zaključuje s študijem organizacije dela v Kranju. Mojca Gorjan – se podiplomsko izobraţuje (ekonomija). Načrtovanje dopolnilnega izobraţevanja:  Projektno delo, dr. Samo Boţič (maj-junij 2010) je bilo realizirano.

X. VKLJUČEVANJE ŠOLE V OKOLJE LDN za leto 09/10 smo uspešno realizirali v sodelovanju z: Ministrstvom za šolstvo in šport: - sodelovanje v projektih prenove študijskih programov (IMPLETUM), - sodelovanje z ministrstvom v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol, - sodelovanje v raznih delovnih telesih in v interesu višjih strokovnih šol, S soustanoviteljema ŠC PET, Telekomom Slovenije d.d. in Pošto Slovenije d.o.o. - sodelovanje v projektih prenove študijskih programov (vsebine), - sodelovanje na področju izvajanja študijskih programov (predavatelji), - sodelovanju na področju praktičnega izobraţevanja študentov; S Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani - sodelovanje pri podpori lokalne akademije (CISCO), - medlaboratorijsko sodelovanje; Zavodom za zaposlovanje: - sodelovanje pri poklicnem usmerjanju študentov in izobraţevanju brezposelnih, - posredovanje podatkov; Statističnim uradom RS: - posredovanje podatkov o študentih in predavateljih, - posredovanje podatkov o uspešnosti študentov pri študiju; Centrom za korekcijo sluha in govora: - sodelovanje pri pomoči študentom z okvarami sluha, - sodelovanje pri zagotavljanju strokovne pomoči za študente z okvarami sluha in govornimi teţavami; Gledališčem za otroke in mlade Ljubljana: - sodelovanje pri svečani podelitvi diplom diplomantom VSŠ; Srednjo gostinsko šolo iz Ljubljane - sodelovanje dijakov SŠ pri svečani podelitvi diplom diplomantom VSŠ (postreţba); Z višjimi strokovnimi šolami v okviru Skupnosti in Zdruţenja višjih strokovnih šol. - glede prenove in izvajanja programov,

18


-

normativov in standardov, vpisa in vpisnih pogojev, drugo;

Z javnim zavodom RTV Slovenija - pomoč in sodelovanje pri izvajanju študijskega programa telekomunikacije, - praktično izobraţevanje študentov; Z ostalimi podjetji in zavodi, ki nudijo praktično izobraţevanje študentom.

XII. PROJEKTI IN DRUGE AKTIVNOSTI PROJEKTI Nadaljevali smo z aktivnostmi na temo »Uvajanje novih izobraţevalnih programov na področju višjega strokovnega izobraţevanja v obdobju 2008-2011«, in v okviru projekta IMPLETUM sodelovali na aktivnostih:  Izdelava učnih gradiv za potrebe višje strokovne šole (TELEKOMUNIKACIJE),  izdelava izvedbenih kurikulumov,  na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

DRUGE AKTIVNOSTI Sodelovali smo v delovnih telesih MŠŠ za:  ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol (Zupančič) Prenovili smo:  informator za študente 2009/2010,  informator za predavatelje 2009/2010, posodobili in nakupili smo novo opremo za izvajanje LAB vaj (opremljanje in nakup opreme je bil realiziran v skladu s potrebami in sredstvi MŠŠ),  uspešno smo zaključili s projektom »Informiranje udeleţencev izobraţevanja« s pomočjo spletnih strani višje strokovne šole,  vpeljali smo posodobljen informacijski sistem (EVIDENCA) za delo v referatu VSŠ,  VSŠ je nosilec projekta »Optimizacija in nadgradnja TK omreţja ŠC PET«. Projekt še ni v celoti zaključen. 

XIII. ZAKLJUČEK Delo višje strokovne šole v študijskem letu 2009/10 ocenjujem kot uspešno. Uspeli smo obdrţati skupen indeks vpisa glede na predhodno leto (redni+izredni), to pomeni, da smo z našim delom in predvsem s kakovostnim izvajanjem izobraţevalnih programov ohranili zaupanje študentov in poslovnih partnerjev. Kazalci uspešnosti šole glede na prehodnost in število diplomantov (kriteriji primerljivosti po merilih MŠŠ) in na podlagi javno objavljenih podatkov Statičnega urada RS, nas še vedno uvrščajo na sam vrh med javnimi višjimi šolami v Sloveniji. Dodatne informacije: www.scpet.net Pripravil: Drago Zupančič, ravnatelj višje šole

Ljubljana, Januar 2011

19

Poročilo Višje strokovne šole  

Poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you