Page 1

Katalog IJZ 1. Osnovni podatki o zavodu Naziv šole: ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE Krajši naziv: ŠC PET LJUBLJANA Sedež: CELJSKA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA Matična številka: 5083435 Davčna številka: SI 76893375 Odgovorna oseba: dr. Tatjana Novak, direktorica Predsednik Sveta zavoda: Stipan Čičak, prof. mat. Datum prve objave kataloga: 1. junij 2008 Datum zadnje spremembe: 15. 3. 2013

2. Področje dejavnosti -

P/85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje P/85.421 – višješolsko izobraževanje R/91.011 – dejavnost knjižnic

3. Organizacija zavoda V zavodu so organizirane tri organizacijske enote: a) Srednja tehniška in strokovna šola ravnatelj: Srečko Lanjšček, prof. zgod. in soc. pomočnica ravnatelja: mag. Elizabeta Hernaus Berlec b) Višja strokovna šola ravnatelj: Drago Zupančič, univ. dipl. inž. el. c) Enota za izobraževanje odraslih vodja: dr. Tatjana Novak, za izvedbo srednješolskih programov ravnatelj STSŠ, Srečko Lanjšček, prof. zgod. in soc. organizatorki izobraževanja odraslih: Karmen Stele in Vanja Zorič

4. Kontaktni podatki uradne osebe za posredovanje informacij Andreja ŠKOF, tajništvo ŠC PET Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana telefon: 01 2342 444 faks: 01 23 42 432 e-pošta: scpet@scpet.net

5.

Programi izobraževanja in seznam evidenc, s katerimi enota razpolaga

Srednja tehniška in strokovna šola  

EKONOMSKI TEHNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ


            

Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis Evidenca o starših mladoletnih dijakov Evidenca vpisanih v šolo: po letnikih, oddelkih in skupinah Redovalnice Osebni listi dijakov Matična knjiga Evidenca podatkov o gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti dijakov Evidenca o poklicni maturi Evidenca o izpitih kandidatov Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba Evidenca o nadarjenih dijakih Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

Enota za izobraževanje odraslih -

EKONOMSKI TEHNIK (SSI) EKONOMSKI TEHNIK (PTI) EKONOMSKI TEHNIK (POKLICNI TEČAJ) TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ (SSI) ELEKTRIKAR (SPI) ADMINISTRATOR (SPI) NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK): OSVETLJEVALEC, OBLIKOVALEC OSVETLJAVE, TELETRŽNIK

        

Evidenc prijavljenih kandidatov za vpis Evidenca vpisanih v šolo: po letnikih, oddelkih in skupinah Osebni listi Matična knjiga Evidenca o poklicni maturi oz. zaključnem izpitu Evidenca o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita in doseženo oceno Evidenca odraslih, ki se izobražujejo in evidenca odraslih, ki opravljajo izpite Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

Višja strokovna šola  

EKONOMIST TELEKOMUNIKACIJE

        

Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis Evidenca vpisanih v šolo: po letnikih, oddelkih in skupinah Osebni listi študentov Matična knjiga Evidenca o diplomskem izpitu Zapisniki o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita in doseženo oceno Evidenca odraslih, ki se izobražujejo in evidenca odraslih, ki opravljajo izpite Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju


6. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja Poleg dostopa prek spletne strani je možen tudi dostop na lokaciji Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana. Uradne ure tajništva ŠC PET so vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 (1. nadstropje). Uradne ure referata VSŠ:  ponedeljek 10.00 – 12.00 in 14.30 – 16.30  torek 10.00 – 12.00  sreda 10.00 – 12.00  četrtek 10.00 – 12.00 in 14.30 – 16.30  petek 10.00 – 12.00 in 15.00 – 17.00 Informacije dobite v referatu Višje strokovne šole, tel. št. 01 23 42 460 ali 01 23 42 456 ali 01 23 42 454. Uradne ure referata enote za izobraževanje odraslih:  ponedeljek 10.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00  sreda 10.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00  petek 10.00 – 12.00 in 14.00 – 15.00 Informacije dobite v referatu Enote za izobraževanje odraslih, tel. št. 01 23 42 466 ali 01 23 42 431.

7. Podatki o informacij javnega značaja s katerimi razpolaga 7.a Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda        

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: www.mizks.gov.si Uradni list RS: www.uradni-list.si Državni zbor: www.dz-rs.si EU portal: www.europa.eu Mestna občina Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol Zavod RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si Andragoški center RS: www.acs.si Center za poklicno izobraževanje: www.cpi.si

7.b Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda     

Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto in Letni delovni načrti organizacijski enot Poročilo zavoda o realizaciji LDN in Poročila o realizaciji LDN organizacijskih enot Finančni načrt zavoda za posamezno leto Poslovno in finančno poročilo za preteklo leto Samoevalvacijska poročila Komisij za kakovost organizacijskih enot

7.c Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja INTERNI AKTI ŠC PET: -

Sklep o ustanovitvi zavoda ŠC PET (1. 3. 2011) Pravilnik o kriterijih za vrednotenje delovne uspešnosti v ŠC PET


-

Pravilnik o računovodstvu Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Poslovnik za delo Sveta zavoda Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Pravilnik o popisu Pravilnik o požarnem redu Izjava o varnosti z oceno tveganja Pravilnik o delovnem času Katalog zbirke osebnih podatkov Interni pravilnik o darilih

8. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja www.scpet.net VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Koliko časa traja študij na višji strokovni šoli? Redni študij na VSŠ traja dve leti, izredni študij pa dve leti in pol. Katere izobraževalne programe nudimo? Ekonomist in telekomunikacije. Katero stopnjo izobrazbe pridobiš ob zaključku študija? VI. stopnjo izobrazbe. Kdaj potekajo predavanja? Predavanja na rednem študiju potekajo od ponedeljka do petka (dopoldan in popoldan), na izrednem študiju so predavanja organizirana v tečajni obliki ob petkih, sobotah in enkrat med tednom. Ali so predavanja obvezna? Predavanja niso obvezna, razen vaj oz. seminarjev, kjer je prisotnost obvezna. Kdaj lahko prijavim temo diplomske naloge? Študent lahko prijavi temo ko ima opravljene vse študijske obveznosti oz. ko mu do konca študija manjkata največ dva izpita. ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Katere izobraževalne programe izvajate? Izvajamo triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja – Administrator in Elektrikar elektronik, ki se zaključijo z zaključnim izpitom, in štiriletne programe srednjega strokovnega izobraževanja – Tehnik elektronskih komunikacij in Ekonomski tehnik, ki se zaključijo s poklicno maturo. V opisane programe se lahko vpiše vsak, ki ima končano osnovno šolo, nižjo poklicno izobrazbo, srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo za možnost prekvalifikacije, nedokončano srednjo strokovno izobrazbo. Smo tudi izvajalec za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Osvetljevalec in Oblikovalec osvetljave. Kandidat v postopku preverjanja in potrjevanja dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica, in sicer z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj ter na podlagi dokazil, pridobljenih na delovnem mestu ali kje drugje. Kdaj se lahko vpišem? Vpis je možen skozi celo šolsko leto, vendar vam svetujemo, da se v primeru, ko se boste odločili za obiskovanje predavanj, vpišete ob začetku šolskega leta t.j. v mesecu septembru. Kaj moram imeti s seboj ob vpisu? Za vpis je potrebno izpolniti prijavnico za vpis, ki jo dobite v referatu. Priložiti morate še naslednja dokazila: rojstni ali poročni list,sliko,spričevalo zadnje zaključene šole in spričevala po letnikih,dokazilo o plačani vpisnini,indeks (če ga že imate). Kakšen status pridobim ob vpisu ter kakšne pravice imam? Oseba, ki se vključi v izobraževanje po javno veljavnih programih, pridobi status udeleženca izrednega izobraževanja. Po Zakonu o izobraževanju odraslih, imajo udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno


veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti. Pred nekaj leti sem se že izobraževal in opravil nekaj izpitov, vendar sem zaradi drugih obveznosti prekinil šolanje. Ali moram sedaj opraviti ponovno vse izpite ali se mi opravljeni izpiti priznajo? Načeloma se opravljeni izpiti oz. formalno pridobljena znanja v predhodnem izobraževanju priznajo, ravno tako neformalno pridobljena znanja na podlagi javno veljavnih listin, vendar pa je od tega odvisno tudi, koliko časa je minilo od opravljenih izpitov, pridobljene listine ipd. V nekaterih primerih priznamo tudi le del izpita in ne v celoti, kar je odvisno od posamezne situacije vsakega udeleženca. Kdaj potekajo predavanja? Predavanja potekajo dva- do trikrat tedensko v popoldanskem času pretežno v petek popoldan 16.15–19.30 in soboto dopoldan 8.00–12.20. Ker nimam časa obiskovati predavanj, sem se odločil, da se bom snov samostojno naučil doma, v šolo pa bi prišel le opraviti izpite. Kdaj se lahko pogovorim s profesorji o študijskem gradivu, vsebini izpitov ipd.? Z vsakim predavateljem se lahko individualno pogovorite na konzultacijah, ki potekajo tedensko po vnaprej dogovorjenem razporedu. Udeleženci prejmete ob začetku šolskega leta seznam konzultacij za predavatelje, je pa objavljen tudi na spletnih straneh (Izobraževanje odraslih, rubrika Obvestila) in oglasni deski. Kdaj in kako pogosto lahko opravljam izpite? V kolikor obiskujete predavanja, so prvi izpitni roki po dogovoru s predavatelji posameznih predmetov po končanih predavanjih. Če ste se odločili, da se boste učili samostojno s pomočjo svetovanja profesorjev, vendar brez predavanj, so izredni izpitni roki praviloma vsak tretji teden v mesecu skozi vse leto, razen meseca julija. Prijave sprejemamo do 5. v mesecu. Prijavljen izpit morate pravočasno odjaviti, in sicer najkasneje tri dni pred izpitnim rokom. Ali moram poklicno maturo opravljati v enem delu ali lahko v več delih? Udeleženci izobraževanja odraslih lahko izbirate, in sicer lahko poklicno maturo opravljate v enem ali v dveh delih, in sicer v dveh zaporednih rokih. Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.

Katalog IJZ - 2013  
Advertisement