Page 1

AndrĂŠ Previn

A Streetcar Named Desire

Act II

reduced orchestration


2


Contents Act II

Prelude

196

Scene 1

204

Scene 2

251


196

Act Two Prelude

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Double Bass

Allegro 1 ° 3 3 & 4 œ œ œ bœ b œ œ bœ œ œ bœ nœ bœ œ œ œ bœ œ bœ nœ œ œ œ f 3 ∑ ∑ &4 B 43

3 ? 3 3 œ bœ œ bœ bœ bœ nœ #œ #œ nœ nœ œ nœ bœ 4œ b œ bœ bœ #œ œ 3 3 f ? 3 ^j Œ ∑ ¢ 4œ ‰ Œ

4 4 œ œbœ œ œ nœ

œ œ œ

œ œ œ

œ b œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

4 4

4 4

∑ 3

3 nœ bœ bœ bœ œ 4 b œ œ n œ b œ bœ nœ #œ #œ #œ #œ œ nœ #œ 4 nœ nœ b œ #œ n œ œ nœ b œ 4 ^j ‰ Œ Ó ∑ 4œ

f

= b >œ

5

Fl. 1

° &

2 4

4 4

œ. #>œ ˙

3 4

∑ f

>œ &

Fl. 2

2 4

4 4

œ. #>œ ˙

To Picc.

3 4

∑ f

b >œ &

Ob. 1

2 4

4 4

œ. #>œ ˙

3 4

∑ f

>œ &

E. H.

2 4

4 4

œ. >œ ˙

3 4

∑ f

&

Cl. 1

2 4

4 4

#>œ

#œ. #œ ˙ >

3 4

f CLAR. IN Eb

&

Eb Cl.

2 4

4 4

3 4

∑ n>œ f n>œ

? Bsn. 1

¢

2 4

4 4

# œ. n œ ˙ > # œ. n>œ ˙

3 4

f a2

Hn. 1,2

° &

2 4

2 4

4Ó 4

4 4

œ

> œ bœ ™ J

œ

>œnœbœ œ œ nœbœbœ ˙ >

3 4

f a2

Tpt. 1,2

¢&

3 nœ œ ‰ œ œ ‰ 4

Ó

f

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D. B.

nœ # œ 4 n œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ #œ ° œ # œ b œ n œ 2 ≈ œnœ ≈ ≈œœ≈ 4 ≈œœ≈ ≈4 ≈ ≈ ≈ ≈ & œnœ ≈ div. >œœ 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ Œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ & œœ 4 4 œœ œœ œœ f div. nn>œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ 2 4 b œ b œ B ‰ r ≈ ≈ bœR ‰ ‰ ™ #œr ‰ #œR ≈ 4 Œ ≈ ≈ ≈ ≈ œ≈≈ 4 nœ f œ bœ #œ œ ≈ ≈ 4 bœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ 2 ? ≈nœ ≈ ≈ R ‰ # œ R ≈≈ ‰ ≈ 4 ≈ r‰ ≈ ≈ ≈ ≈ 4 œ œ œ r ‰™ 2 ≈ œr ‰ Œ 4 ? œr ‰ ™ Œ Œ ∑ ∑ œ 4 4 ¢ v v v

œ. #>œ ˙

3 4 œœ. #>œœ ˙˙ . n#œœ n>œœ ˙˙ # œ. n>œ ˙

3 4 3 4 3 4 3 4


A Streetcar Named Desire: Act II Prelude - Full Score

197

10

Vln. I

° 3 4 & 4 œ œ nœ #œ œ œ œ œ bœ nœ œ n œ œ #œ #œ #œ 4 œ #œ bœ œ œ # œ nœbœ œ nœ œ

Vln. II

3 &4

Vla.

B 43

Vc.

#œ nœ bœ ? 3 3 œ #œ 4 bœ b œ nœ

4 4

4 4

œ œ nœ œ bœ nœ

œ nœ #œ

nœ #œ œ #œ

nœ œ œ nœ œ œ nœ œ œ #œ #œ #œ

∑ unis.

3

D. B.

? 3 ^j ¢ 4 bœ

Fl. 1

° &

Œ

œ bœ # œ nœ ^ œ ‰ Œ J

Œ

œ #œ œ œ œ œ Ó

nœ bœ nœ nœ 3 œ œ # œ # œ #œ œ œ œ nœ #œ œ n œ œ œ ‰ 4 œ n œ œ # œ œ bœ 4 #œ nœ 3

3

3

4 4

Œ

Ó

bœ œ nœbœ œbœ bœ œ nœ bœ œ bœ

=

14

2 4

4 4

n œ nœ nœ

(e = e) œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 87

f PICCOLO

&

Picc.

2 4

4 4

n œ nœ nœ

œ œ nœ œ œ To Fl. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 87

f

2 4

&

Ob. 1

4 bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 7 4 8 3

3

3

3

3

3

f

2 4

&

E. H.

bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ bœ 4 3 3

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ 7 8 3 3

3

3

f

2 4

&

Cl. 1

4 nœ bœ nœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ bœ nœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 7 4 8 3

3

3

3

3

3

f

&

2 4

4 4

7 8

?

2 4

4 4

7 8

° &

2 4

4 #n>œœ ™™ 4

Eb Cl.

Bsn. 1

Hn. 1,2

¢

>œ œ J >œœ J

f TENOR TRBN., BASS TRBN.

? Tbn. 1,2

2 4

¢

n>œ ™™ 4# œ 4

œœ

>œ œ

>œœ

>œœ

Œ

> #œœ

œœ^ œœ^ œœ^ ≈ Œ

#>œœ

œœ^ œœ^ œœ^

Œ

7 8

7 8

≈ Œ

f

Vln. I

n œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ (e = e) œ # œ œ #œ ° œ # œ b œ n œ œ œ œ œ œ œ 87 ≈ œ nœ ≈ ≈ œ œ ≈ 42 ≈ œ œ ≈ ≈ 44 & nœ nœ ≈ unis.

Vln. II

& œ œ ‰

œ œ Œ

œ œ ‰

2 4‰

œ œ Œ

4 bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 7 4 8 3

r ≈ ≈ bœR ‰ nœ bœ ? ^ ≈ nœ ≈ ≈ R ‰ œ ? œj ‰ Œ ¢ v B ‰

Vla.

Vc.

D. B.

3

3

f

r #œ 2 #œ ‰ R ≈ 4 Œ

‰™ ^

#œ R ≈ 2 ≈ ^r ‰ 4 œ r 2 Œ 4≈ œ‰ v

≈ ≈ #œ ‰ œ j œ v

3

3

3

œ ≈ ≈ œ 44

7 8

œ ≈ ≈ œ 4 4

7 8

4 4

7 8

Œ


198

A Streetcar Named Desire: Act II Prelude - Full Score

Faster 9‰ ‰ 8

18

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

°? 7 8

^j ^j œœ œœ ‰

^j œœ ‰

^ j ‰ œ

j œ ‰

ff

Tuba

?7 ¢ 8

9‰ 8

^ ^ j j ‰ œ œ ff

BASS DRUM

Perc.

7 /8

9‰ 8

j j œ œ ‰ f secco

Vln. I

Vln. II

° 7 bœ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ &8

7 bœ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ & 8 bœ

Faster 9 œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ n œ # œ œ œ 8 nœ n œ ff

œ

9 œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ n œ # œ œ œ 8 nœ n œ

œ

œ

œ n œ bœ b œ bœ

œ

œ n œ bœ b œ bœ

ff

Vla.

B 87 bœ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ

9 8

œ nœ œ œ bœ œ b œ œ œ œ Œ

f

^j ^j œœ nœœ ‰ ff ^j ^j œ nœ ‰

^j œœ ‰

^ œ J

div.

Vc.

? 7 bœ 8

j bœ

j bœ

Œ

Œ

j bœ

9 nœ #œ œ œ 8 ‰

j bœ

f

D. B.

?7 ¢ 8

œ

9‰ 8

f ff

=

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

Tuba

Perc.

Vln. I

Vln. II

21 °? ‰ ‰ ^j ^j ‰ ‰ ‰ œ^j ‰ œœ œœ œ

j j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ œœ œ

j œœ bœœ ‰ #nœœ ‰ #œ ‰ #œ ‰ j ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ 12 ‰ #œ 8 J œœ #œ œ #œ #œ

? ‰ ‰ ^j ^j ‰ ‰ ‰ ^j ‰ ¢ œ œ œ

j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ bœ œ

j 12 j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ 8 ‰ œ bœ ‰ nœ ‰ Ó™ f bœ œ

j j j / ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ œ ‰

j j j œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ œ ‰

j j j j j œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ œ ‰ 12 8 ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

12 b>œ œ bœ b œ b œ œ # œ œ n œ # œ œ n œ œ bœ b œ bœ œ œ 8 nœ œ œ nœ nœ œ nœ b œ nœ œ bœ 12 b>œ œ bœ b œ b œ & nœ œ # œ œ n œ # œ œ n œ œ bœ b œ bœ œ œ 8 nœ œ œ nœ nœ œ nœ b œ nœ œ bœ

° & nœ

B

Vla.

Vc.

D. B.

^ ^ ? ‰ ‰ ^j œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ œœ œ œ ^ ? ‰ ‰ ^j œj ‰ ‰ ‰ œ^ ‰ œ ¢ J

j j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ œœ œ j j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰

12 8

>œ œ bœ œ œ> #œ n>œ nœ b>œ >œ œ bœ œ œ> #œ n>œ nœ b>œ ∑

unis. ^ j b œ n œ > œ j # 12 œ # œ j œ œ ‰ J ‰ œ ‰ œœ ‰ ‰ bœœ ‰ ‰ ‰ nœ ‰ 8 ‰ œ bœ ‰ nœJ^ ‰ #>œ ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ œ ‰ 12 ‰ 8 œ J

#>œ ‰ #œj ‰ > #>œ ‰ #œj ‰ >


A Streetcar Named Desire: Act II Prelude - Full Score

199

25

9 8

Fl. 1

° &

&

9 8

Fl. 2

&

9 8

Ob. 1

&

9 8

E. H.

&

9 8

Cl. 1

&

9 8

Eb Cl.

?

9 8

Bsn. 1

j ‰ ‰ ‰ œj ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ‰ œœ œ‰ œœ

j j j ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ nœ ‰ j ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ nœ ‰ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ œ

f marc. CONTRABSN.

? Bn. 2

¢

j j 9 8 œ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ œJ ‰ œ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ œJ ‰

j j j j j œ j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ œJ ‰

f marc.

Hn. 1,2

° &

9 8

> 9 ˙™ 8 ˙™ >

^ ^ ^ > ^j -œ ™ #-œ ™™ n-œ ™™ ‰ ‰ œ ™ œ ™ ∑ b œ ‰ n œ ˙ œ‰ œ ‰ ‰ Œ b œ n œ œ b œ n œ ˙ ™ œ œ œ™ & J J ‰ ‰ v f fp f fp ff j j j j ‰ ‰ ‰ œ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ j j ‰ ‰ ‰ œj ‰ ? ‰ j ‰ ‰ j ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ 9 ‰ œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ bœœ nœ bœœ nœ 8 œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ bbœœ bbœœ œœ nn œœ nnœœ œ

Tpt. 1,2

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

Tuba

¢

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

? ‰ j‰ ‰ j‰ j‰ ‰ j‰ ‰ 9 j‰ ‰ ‰ j‰ j‰ ‰ ‰ j‰ 8 ‰ ‰ œ œ bœ bœ œ œ nœ nœ œ œ œœ

?

Timp.

9 j ‰ ‰ Œ™ 8 œ

‰ œ ‰ œj ‰ ‰ Œ ™ J

‰ œ‰ J

j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ j j ‰ ‰ ‰ j ‰ œ bœ bœ œœ œ œ

j j j œ j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰

f

j j j j ™ 9 j / ‰ œ‰ ‰ œ‰ œ‰ ‰ œ‰ ‰ 8 œ‰ ‰ Œ

Perc.

SNARE DRUM

Œ™ ∑

‰ ‰ œj œj ‰ ‰ Œ ™

f XYLOPHONE

Kbd.

{&

9 8

‰ ‰ œœ œœ ‰ ‰ Œ ™ J J

f

#>œ ™

Vln. I

>œ™ ° nœ 9 & nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 nœ œ œ œ bœ bœ nœ œ œ œ bœ bœ #œ œ nœ bœ nœ œ #œ œ œ bœ nœ œ nœ œ bœ nœ œ bœ nœ nœ nœ bœ œ bœ

Vln. II

9 & nœ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 nœ œ œ œ bœ bœ nœ œ œ œ bœ bœ #œ œ nœ bœ nœ œ #œ œ œ bœ nœ œ nœ ™ > nœ œ bœ nœ œ bœ nœ nœ nœ bœ œ bœ

#œ ™ >

B Vla.

Vc.

D. B.

¢

9 8

n>œ ™

> nœ ™

div. j ‰ ‰ ‰ œj ‰ ? ‰ j ‰ ‰ j ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ 9 ‰ œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ ‰ œ 8 œ œ œœ œœ œœ œ bbœœ bbœœ œœ nn œœ nnœœ œ

j j j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ ‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ œœj ‰ œœ œœ œ œ œœ

j ? ‰ j ‰ ‰ j ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ 9 ‰ œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ 8 nœ nœ bœ bœ œ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ œJ ‰ J

j j j j j œ j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ œJ ‰


200

A Streetcar Named Desire: Act II Prelude - Full Score

>˙ ™

Ϫ

˙™

œ^ #>œ ™ >œ™ ˙™ J ‰ ‰

31

Fl. 1

° &

ff

fp

fp FLUTE

&

Fl. 2

>˙ ™

Ϫ

˙™

> >œ ™ ˙ ™ œ^ J ‰ ‰ #œ ™

∑ Flute

ff

fp

fp

>˙™ ∑

&

Ob. 1

Ϫ

œ^ J ‰ ‰ #œ ™ œ ™ ˙ ™ > > ff

˙™

∑ fp

fp

>˙™ ∑

&

E. H.

Ϫ

˙™

Ϫ

˙™

œ^ ‰ ‰ #>œ ™ n>œ ™ ˙™ J

∑ fp

&

Cl. 1

n>œ # œ J

˙™

˙™

&

Eb Cl.

ff

˙™

œ^ œ^

˙™

Cbsn.

Hn. 1,2

¢

Ϫ

˙™

ff

fp

> #œ^ ‰ ‰ n>œ ™ b œ ™ ˙ ™ J

fp

ff

fp

? ‰ ‰ j j ‰ ‰ ‰ j ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ nœj ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ nœj ‰ ‰ ‰ j j ‰ ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ j j ‰ ‰ ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j j ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ

? ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ œ ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ J œ J J J J

j j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰

^j ‰ ‰ œJ ‰ ‰ ##œœ ™™n#>œœ ™™ ˙˙ ™™ > fp fp v ff ^ ^ œ^ >˙˙™™ #-œœ ™™ #n-œœ ™™ nœ-œ ™™ j b>œœ œœ ˙˙ ™™ ™™ œ ™ ˙ ™ ˙ œ œ™ ˙ ™ ˙ ‰ ‰ œœ œ ‰‰ ‰‰ ##œœ ™™ nnœœ ™™ ˙˙ ™™ & J Œ™ Œ™ J > > v fp fp fp ff ff j ? ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœj ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœj ‰ ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ

° &

Tpt. 1,2

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

Tuba

ff

‰ ‰

fp

Bsn. 1

fp

#>˙ ™

fp

> ™ n>œ ™ ˙™ œ^ J ‰ ‰ #œ

‰ ‰

fp

n>œ œ J

ff

n>˙ ™

œ^ œ^

¢

˙˙ ™™ >

œœ ™™

˙˙ ™™

? ‰ ‰ j j‰ ‰ ‰ j‰ j‰ ‰ j‰ ‰ ‰ j‰ j‰ ‰ j‰ ‰ ‰ j‰ ‰ ‰ j j‰ ‰ ‰ j‰ ‰ ‰ j j‰ ‰ ‰ j‰ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

?

j j j œ j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰

Timp.

j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ bœ œ

j j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰

(Snare Drum)

Ϊ /

Perc.

Ϊ

Ϊ

œœ‰ ‰

j œ ‰ ‰

Ϊ

f (Xyl.)

Kbd.

{&

Ϊ

Ϊ

œœ œœ ‰ ‰

f

Vln. I

° #>œ ™ &

n>œ ™

>Ϫ

b>œ >œ J

˙™

˙™

˙™

˙™

œ^ œ^ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ bœ b œ bœ nœ n œ œ œ œ œ bœ b œ bœ #œ n œ œ œ nœ b œ bœ nœ œ ff ^^ œ œ ‰ ‰ œ œ œ bœ bœ nœ œ œ bœ bœ #œ œ nœ b œ bœ nœ œ œ bœ œ bœ œ n œ n œ œ œ œ ff

fp

> & Ϫ

Vln. II

#>œ ™

>œ ™

n>œ >œ J fp

B Vla.

œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ nœ nœ œ œ œ œ bœ bœ bœ #œ nœ œ œ nœ bœ bœ nœ œ f

Vc.

D. B.

¢

? ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœj ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœj ‰ ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œ

j j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ œœ œ

? ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ œ ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ j œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ J œ J J J J

j j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰


A Streetcar Named Desire: Act II Prelude - Full Score

Fl. 1

^ œ^ 37 ° œ ‰ œ J ‰ ‰ Œ™ &

Ϫ

#œ ™

nœ ™

#œ ™

nœ ™

Ϫ

ff

Ϫ

#œ ™

Ϫ

Ϫ

#œ ™

Ϫ

ff

œ^ œ^

˙™

‰ ‰ 12 8

n>œ >œ J

ff

˙™

œ^ œ^

˙™

‰ ‰ 12 8

fp

^ ^ & œ ‰ œ œJ ‰ ‰ Œ ™

Ob. 1

˙™

fp

œ ‰ œ^ œJ^ ‰ ‰ Œ™ &

Fl. 2

201

b >œ >œ J

Ϫ

#œ ™

nœ ™

#œ ™

nœ ™

Ϫ

b>œ >œ J

ff

˙™

œ^ œ^ ‰ ‰ 12 8

˙™

fp

ff

ff

œ ‰ œ^ #œJ^ ‰ ‰ Œ ™ &

E. H.

Ϫ

#œ ™

Ϫ

#œ ™

Ϫ

#œ ™

n>œ #>œ J

Ϫ

#œ ™

Ϫ

#œ ™

#œ ™

n>œ #>œ J

˙™

˙™

˙™

˙™

œ^ œ^ ‰ ‰ 12 8

fp

ff

ff

œ ‰ œ^ # œ^ J ‰ ‰ Œ™ &

Cl. 1

Ϫ

ff

‰ ‰ 12 8

fp

œ ‰ n œ^ œJ^ ‰ ‰ Œ™ &

Eb Cl.

œ^ œ^

#œ ™

#œ ™

nœ ™

#œ ™

nœ ™

#œ ™

ff

n>œ >œ J

ff

˙™

To Bs. Cl. œ^ œ^ ‰ ‰ 12 8

˙™

fp

Bsn. 1

? j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ œ

Cbsn.

j ? j œ ¢ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰

‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ J

^ ^j ° & œœ ‰ œœ #œœ ‰ ‰ Œ ™

œœ ™™

‰ ‰

j œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ

ff

j œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ

j j ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ nœ ‰ œ

j 12 j ‰ ‰ œj ‰ ‰ ‰ nœ ‰ 8 œ

‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ J

j j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰

j j œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰

‰ ‰

To Bsn.

Hn. 1,2

#œ ™ #œ ™

nœ ™ # œ™

n#œœ ™™

#nœœ ™™

œœ ™™

j nbœœ #œœ > >

˙˙ ™™

^ ^ 12 œœ œœ ‰ ‰ 8

˙˙ ™™

fp

^ œ œ ‰ œ & œ

Tpt. 1,2

œœ^ ‰ ‰ Œ ™ J

œœ™™

#œ ™ b œ™

nœ ™ n œ™

#œœ ™™

#nœœ ™™

œœ ™™

nb>œœ >œœ J

œ ‰ 12 8 J

ff

˙˙ ™™

œœ^ œœ^ ‰ ‰ 12 8

˙˙ ™™

ff fp

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

Tuba

¢

Timp.

Perc.

ff

? j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœj ‰ œœ œ

j ‰ ‰ œj œœj ‰ ‰ ‰ œœ ‰ œ

j ‰ ‰ œj œœj ‰ ‰ ‰ œœ ‰ œ

j j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ œœ œ

j j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ 12 8 œœ œ

? j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ j ‰ œ bœ œ

‰ ‰

‰ ‰

j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ bœ œ

j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ bœ œ

j ‰ 12 8 œ

j j œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰

œ ‰ 12 8 J

j j ‰ ‰ ‰ j ‰ œ œ œ

j j ‰ ‰ ‰ j ‰ œ œ œ

? j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ J

j j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰

j j ™ / ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ Œ

Ϊ

Ϊ

œ œ ‰ ‰ 12 8 f

Kbd.

œ œ ™ { & ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ Œ

Ϊ

Ϊ

œ œ ‰ ‰ 12 8 f

Vln. I

° & #œ

Vln. II

& #œ

Vla.

Vc.

D. B.

¢

bœ n œ œ n œ œ b œ nœ œ

12 œ n œ œ n œ œ œ bœ b œ bœ nœ n œ œ œ œ œ bœ b œ bœ #œ n œ œ œ nœ b œ bœ nœ œ #œ n œ œ n œ nœ b œ bœ nœ œ 8

bœ n œ œ n œ œ b œ nœ œ

12 œ n œ œ n œ œ œ bœ b œ bœ nœ n œ œ œ œ œ bœ b œ bœ #œ n œ œ œ nœ b œ bœ nœ œ #œ n œ œ n œ nœ b œ bœ nœ œ 8

bœ B #œ nœ œ nœ œ bœ nœ œ

œ nœ œ nœ œ œ bœ bœ bœ nœ nœ œ œ œ œ bœ bœ bœ #œ nœ œ œ nœ bœ bœ nœ œ #œ nœ œ nœ nœ bœ bœ nœ œ 12 8

? j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœj ‰ œœ œ

j ‰ ‰ œj œœj ‰ ‰ ‰ œœ ‰ œ

j ‰ ‰ œj œœj ‰ ‰ ‰ œœ ‰ œ

j j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ œœ œ

j j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ 12 8 œœ œ

? j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ J

‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ J

‰ ‰ œj œj ‰ ‰ ‰ œ ‰ J

j j œ œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ J ‰

j j œ ‰ ‰ bœ ‰ ‰ ‰

œ ‰ 12 8 J


202

A Streetcar Named Desire: Act II Prelude - Full Score

rit.

Slower

(q. = q)

1., solo

42

Hn. 1,2

° 12 ¢& 8

4 4

œ #˙

∑ #œ

œ bœ bœ nœ

œ

œ bœ bœ bœ

œ

˙™

w

mf

CELESTA

12 Kbd. { & 8

4 4

˙ œ œ

∑ ˙™

mf

mf espr.

Vln. I

rit. ° 12 n œ ™ œ™ &8

Slower

˙

(q. = q) 1 SOLO

bœ ™

4 nœ 4

#œ ™

bœ Œ bœ bœ w

∑ œ

bœ # œ

œ

f

œ

œ

œ

w

w

œ w

GLI ALTRI

mp

12 Ϫ &8

Vln. II

Ϫ

#œ ™

4 4 bœ bœ

#œ ™

4 bœ bœ 4

bœ ™

f

nœ ™ B 12 8

Vla.

bœ nœ div.

Ϫ

bœ ™

bœ nœ

œœ

œœ

œœ

œœ

w w

w w

w w

w w

w

w

w

w

w

w

f mp

œœ ™™ bœœ ™™ bbœœ ™™ ? 12 8

Vc.

unis.

4 4 Ϫ

œœ ™™

j œ ˙

f

w

w mp

D. B.

? 12 ¢ 8

4 4

∑ w

w

mf

mp

=

Slower still œ œ ° ˙ &

œ

49

Fl. 1

œ ˙

To Picc.

Fl. 2

˙

¢& Ó

Ó

˙

1., solo

Tpt. 1,2

° &

Ó

‰ bœj bœ bœ mf

œ œ ˙ ‰ œJ 1., solo

? Ten. Tbn. Bs. Tbn.

¢

œ œ œ œ œ ‰ œJ

mp

(Some weeks later. Blanche is writing a letter on the kitchen table. Stella is cleaning up the bedroom.)

Slower still TUTTI ° œ œ œ œ œ #œ Vln. I &

#œ œ

œ

3 œ œ #œ œ œ œ nœ

f espr.

˙

œ œ œ

Ó

œ bœ bœ

Ó

œ bœ bœ

œ nœ nœ

p 3

œ œ œ œ œ #œ &

Vln. II

œ

3 œ œ #œ œ œ œ nœ

f espr.

œ #œ œ #œ #œ ˙ p

3

3 unis.

B Ó

œ

#˙ #œ nœ

Ó

Ó

Vla. p f div.

œ #œ ? œ œ œ

Vc.

œ

nœ #œ #œ # œ

nœ œ œ #œ œ œ

œ œ

bn œœ b œœ bbœœ bb œœ bbœœ nœ nœ

unis.

w

w

w

w

p f

? D. B.

bœ ∑

Ó

¢

nœ p


A Streetcar Named Desire: Act II Prelude - Full Score

Ϫ

solo

nœ #œ œ œ ° ‰ #œ n œ J &

Fl. 1

#œ œ J

˙

55

2 4

3 4

mf

nœ ™

203

œ œ J

#œ ™

nœ œ J

#˙ ™

mf PICCOLO solo

Picc.

¢&

œ bœ 2œ 4

To Fl.

3 4

3 4

3 4

mf

Tpt. 1,2

° bw &

2 4˙

w

˙

2 4

? Ten. Tbn. Bs. Tbn.

¢

2 4

&

3 4 Œ

Œ

j #œœ ™™ #œ

mp

Œ

j #œœ ™™ #œ

Œ

j #œœ ™™ #œ

‰ œ™

Hp.

{

2 4

2 4

?

{

2 4

° &

2 4

?

&

œ Œ

Œ

œ Œ

Œ

## œœ ##œœœœ J ## œœœœ J

œœœ œ œœœ œ

™ bnbnœœœœ ™™™ nnbbœœœœ ™™™™

(Celesta) 3 bnœœœœ ™™™™ 4 p ™ n œœ ™™ 3 b œœ ™ 4

div. 3 œœ™™ 4

##œœ œœ J j œœ œœ

Kbd.

Vln. I

3 4 #œ œ Œ #œ

œœœ œ œœœ œ

###œœœœ ™™™™

nnœœ ™™

#œœ œœ J

bbœœ ™™

j nœœ œœ

#œœœœ J #nœœœœ J

œ Œ

Œ

## œœ

Œ

## œœ j nnbnœœœœ nnbnœœœœ J

œœœ œ œœœ œ

###˙˙˙˙ ™™™™ ###˙˙˙ ™™™ ˙™

##œœ ™™

nnœœ œœ J

##˙˙ ™™

#œœ ™™

j bnœœ œœ

#˙˙ ™™

###œœœ ™™™ œ™

p div.

2 4

&

Vln. II

3 4 bœœ ™™ p

div. unis. div.

B

2 4

Vla.

3 4 ‰

unis.

j j #œœ ™™ œ #œ

div.

unis.

j j #œœ ™™ œ #œ

div.

j j #œœ ™™ œ #œ

j j n œ™ œ nœ œ ™

p

2 4˙

? w Vc.

3 4 #˙ ™

#˙ ™

#˙ ™

#˙ ™

#˙ ™

#˙ ™

#˙ ™

p

2 4˙

? w D. B.

¢

3 4 #˙ ™ p

= fltg.

œ™ ° ææ ¢&

rit.

61

Fl. 1

œ œ æJ æ

bœ ™ æ

œ œ ææJ ææ

bœ ™ ææ

œ ææJ

œ ææ

#œ ™ æ

nœ œ æJ æ

4 4

U ∑

4 4

j n œ # œ b b œœ œœœœ

bœ ™ nnn œœœ ™™™

j œœ n nb œœ

œœ œœ

j nnbnœœœœ œœœœ

4 4

U ∑

#b#œœœœ ™™™™

4 4

4 4

U ∑

4 4

pp

& nnbnœœœœ ™™™™

j #bnœœœœ œœœœ

bœ ™ nnb œœœ ™™™

pp

Kbd.

{

?

(Lights up. Stanley comes out of the bathroom and starts getting ready to go out to bowl. Stella goes into the bathroom.)

rit. Vln. I

° & nnœœ ™™

j #œœ œœ

4U 4 nw

unis.

nbœœ ™™

j #œœ œœ

j œœ œœ

nbœœ ™™

##œœ ™™

j nnœœ œœ

b˙ ™

b˙ ™

4 4

pp

& bnœœ ™™

Vln. II

j bœœ œœ

n œœ ™™

div.

unis.

j bb œœ œœ

4 4

U ∑

4 4

pp div. unis. unis.

B Vla.

j œ™ œ œ œ œ ™

j b œ™ œ œ œ œ ™

œœ ™™

j bbœœ œœ

bœœ ™™

j bœœ œœ

œ

4U 4n w

4 4

4U 4 nw

4 4

4U 4 nw

4 4

pp

? b˙ ™

Vc.

˙™

˙™

bœ œ œ

b˙ ™

œ œ bœ

bœ œ œ

œ nœ bœ

œ

b˙ ™

pp

? D. B.

¢

b˙ ™ pp

œ

œ


204

A Streetcar Named Desire: Act II Prelude - Full Score

Scene 1

Moderato, strict tempo jazz ˙™ 1 ° 4 Cl. 1 & 4

œ œ b œ œ œ Tempo ad lib. œ #w

3 4 ˙™

2 4˙

3 4

2 4

Strict tempo 4 ∑ 4

6 mf

mp To Bb Cl. BASS CLAR.

4 &4

Bs. Cl.

4 4

œ

œ

mf

Cbsn.

?4 ¢ 4

3 4

2 4

4 4

1., jazz

Tpt. 1,2

° 4‰ œ J &4

œ œ œbjœ œ™

œ bœ œ œ

3 4 ˙™

w

4 ‰ bœj œ bœ j 4 œ œ™

2 4˙

mf mf mp

œ

1., jazz

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

?4 ™ ¢ 4œ

Ϫ

œ œ

œ

w

3 ˙™ 4

4 ‰ œJ #œ œ bœ 4

2˙ 4

mp

mf

mf 3

STANLEY

°? 4 ¢ 4

œ ∑

œ Œ

Œ

œ œ 3œ 4

Say, Blanche… do you

œ œ œ œ œ

œ 2˙ 4

4 4

hap-pen to know a guy named Shaw?

Moderato, strict tempo Strict tempo œ œ œ 4œ 2‰ J œ œ 4 4

1 SOLO JAZZ BASS

D. B.

°? 4 pizz. ¢ 4˙

Tempo ad lib. ˙ Ó

Ó

3 4

mf mf

=

Tempo ad lib.

Strict tempo b œ œ œ œ œ j bœ œ bœ ™ œ

6

Cl. 1

° ¢&

2 4

4 4

4 4

4 4

mf 1.

Tpt. 1,2

° &

2 4

œ bœ œ ˙ mf 1.

? Ten. Tbn. Bs. Tbn.

2 4

¢

bœ nœ œ b˙

∑ mf

BLANCHE

° ‰ œ & J œ œ

œ œ

œ

2œ 4 œ #œ

œ ∑

4 4

4Œ œ 4

Why,ev - 'ry - bo - dy knows some - bo-dy named Shaw…

? STANLEY

¢

2 4

œ

œ

œ œ

œ œ

œœœ œ œ œ œ J

Well,this some-bo-dy named Shaw

Tempo ad lib. div. w ° #w Vln. I &

unis. 4w 4

p div.

w

p

w & w p div. w B w

Vln. II

is un-der the im-pres -sion that he

Strict tempo ˙ 2˙ 4 ˙ 2˙ 4 2 ˙˙ 4

Vla.

4 unis. 4w

w

p

4 4

4w 4

p

?

Vc.

2 4

w

p (SOLO)

? D. B.

¢

2 4

4œ Œ 4 p

Ó

œ œ œ

œ

Œ

Ó


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

nœ #œ #œ

12

Cl. 1

° Ó ¢&

#œ #œ

205

2 nœ œ 4 nœ

œ 4 J 4

3 4

1.,2. jazz 2 #œj œ 4œ œ

j 4 œœ 4

3 œ bœ ™ 4 # œœj bœ œ b œ ™ Œ

œ 4 J 4

3 2. (Bs.) 4 œ #œ œ

4 4

mf

Tpt. 1,2

° &

mf

mf

4 œœ œœ 4

1.

? Ten. Tbn. Bs. Tbn.

2 #œ 4J

¢

œ

4 #œ œ bœ 4

mf mf

STANLEY

°? #œ #3œ œ # œ # œ ˙ ¢

2 4

met you in Lau - rel…

Vln. I

œ œ œ

4Π4

œ J

œ œ œ

3

œ

œ bœ J

3 4

4 4

˙

3 4

4 4

˙˙

3 4

##˙˙

4 4

˙

3 4

˙

4 4

˙ #˙

3 4

4 4

œ 3 4 œ #œ

But he must have got you mixed up

° & w

2 4

4 #w 4

œ œ #œ

with some-bo-dy else,

bœ nœ ™

œ

p div.

2 4

& #w

Vln. II

4 nw 4w p unis.

B

2 4

Vla.

4 4w p

div.

2 4

? #w Vc.

4 bw 4

˙

p (SOLO)

(1 solo jazz bass, pizz.)

? #œ D. B.

Œ

2 4

Ó

¢

4 4

#œ œ bœ 4 4

mf

=

˙

17

Cl. 1

° 4 ¢& 4

œœœ

3 4 Œ

Faster 6 8

2 4

6 œœ œœ 8

2 4

6 œ #œ œ #œ œ bœ 8

2 4

6 8

2 4

Faster 6 bœ 2 bœ 8 œ œ œ nœ 4 > > œ œ f

Œ

Œ

mf mf

Tpt. 1,2

° 4 &4

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

?4 ¢ 4

3 4 # œœj #œœ nbœ™ œ™ Œ bœ

œœ œœ

œ b œ œœ bbœœ ™™ Œ

j #œ

2.

3

3 4

#œ œ #œ

bœ nœ œ

œ

mf

STANLEY

°? 4 ‰ œJ ¢ 4

œ

œ œ œ™

œ œ™

be-cause this oth-er

Vln. I

° 4 & 4 #˙ > mp

j œ

œ œ œœœ œ ‰ J

par-ty

Ϫ >

œ

he met at a ho-tel called

j œ ‰ Œ

3

œ œ 3 œ œ™ 4 J

œ

e Fla - min-go.

Ó

3 4

Ó

3 4

Ó

3 4

mf

unis.

Vln. II

Vla.

4 & 4 #˙ > mp B 44 n˙ > mp

j œ

? 4 #˙ 4n ˙ > mp

j œœ

Ϫ >

j ‰ Œ œ mf

j œ

Ϫ >

j œ ‰ Œ

6 bœ bœ 8 œ œ œ nœ > œœ > f 6 ∑ 8

2 4 2 4

mf unis.

Vc.

œ™ >œ ™

j œœ ‰ Œ

Ó

3 4

mf

6 8

bœ œ> bœ

> b œ bœ 2 bœ nœ bœ 4

f 3

OTHERS SOLO

OTHERS

D. B.

arco ? 4 n>˙ ¢ 4

œ J

>Ϫ

œ ‰ Œ J

Ó

3 pizz. 4 bœ nœ œ mf

mp

mf

#œ œ #œ

œ

nœ^ 2 œ #œ œ #œ œ bœ 6 narco 8 œR ≈ ‰ ‰ R ≈ ‰ ‰ 4 v f


206

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 22 (freely)

BLANCHE

° 2≈ œ œ œ œ ¢& 4

œ œ œ bœ

œ

œ œ #œ œ # œ #œ

I'm a -fraid he does have me mixed up

with this oth-er par- ty.

3 ‰ œ #œ nœ bœ bœJ œ

e Hot-el Fla - min-go

j œ 45 œ œ œ œ œ œ œ is

nœ œ œ œ œ ™ J

2 4

not the sort of place I would dare to be seen in.

b œ^ Vln. I

° 2 ˙div. & 4 b˙

unis.

˙˙

b˙ ∑

bœ^ 2 4

5 nw 4

∑ p

f

p sub.

5 w 4 w

bnœœ^ ^ 2 nœœ 4

5 #w 4

b œ^ nœ^ 2 4

div.

Vln. II

2 &4 ˙

˙˙

˙

p

f

p sub.

Vla.

B 42 ˙

˙

∑ ˙

f p

Vc.

p

? 2 n˙ 4

˙

j #œ #œ #œ

œ

œ

œ

œ

˙

5 & 4 #w

5 4

˙

^ ^ bœ ? 2 nœ 4 f

p sub. mp (OTHERS)

D. B.

?2 ¢ 4

‰ #œJ #œ #œ

˙

2 4

mp

=

Slower 6 bœ bœ bœ bœ bœ 4 8 œœ bœœ bœœ nœ b œ œn œ 4 œ

29

(e = e)

Tpt. 1,2

° 2 &4

4 4

mf 2.

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

?2 ¢ 4

4 4

6 8

œ #œ

œ œ

4 œ 4

mf

BLANCHE

° 2 &4

‰ œJ œ œ™ 44 ‰ œj œ #œ œ œ I'veseen it.

STANLEY

? 2 ‰ # œJ ¢ 4

j œ

6 8

4 4

6 8

4‰ 4

Ϫ

I'veseenit,and I've smelled it.

œ œ™ ∑

4 4

You know it?

Vln. I

° 2˙ &4

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œœœ

œ

Well,you must have got-ten pret-ty close ifyou could

Slower unis. 4˙ 4

˙

4 unis. 4 #˙

4˙ 4

œ

4 ˙unis. 4

div. 4w w 4

(e = e)

6 8

6 8

#˙˙

4w 4 #w

˙

4w 4

6 8

4w 4w

6 8

4w 4

6 œ #œ 8

p sub.

Vln. II

2 &4 ˙ ˙ p sub.

Vla.

B 42 #˙ p sub.

div.

Vc.

? 2 #˙ 4 p sub.

pizz. OTHERS arco

SOLO

(others)

D. B.

? 2 #˙ ¢ 4

˙

p sub. mf

œ œ

œ 4 #˙ 4

˙

œœœ

œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

207 6

34

Cl. 1

° &

2 4

3 4

4 4

œ

œ

™ œ#œ œ œ œ#œ

∑ œ

˙ p

mp f To Bs. Cl.

CLAR. IN Bb

Cl. 2

2 4

¢&

3 4

4 4

bœ bœ nœ

mp

(Stanley leans in Blanche's direction and sniffs.) BLANCHE

° Ó &

œ™ œ 42 œ bœ œ 43 #œ #œ œ #œ nœj œ™

Œ

Cheap per - fume has a

4 4

4Π4

pe-ne-tra-ting o- dor.

œ œ ? STANLEY

œ œ œ Œ

2 4

Ó

¢

3 4

‰ œJ œJ

smell it.

œ ‰ J

œ™ Ó

It sure does.

A-ny- way,

he's

div.

Vln. I

° œ &

2 4˙

3 4 #œ

4 4 œ œ œ ˙™

∑ #˙

f div.

& œ

Vln. II

B nœ œ bœ bœ œj nœ ™

Vla.

2 4˙

3 4#œ œ

2 4 ˙-

3 4 #œ

fp

? œ

œ

2 4˙

? œ

# ˙˙

œ œ œ ˙™

œ

f

f

4 4 œ œ œ ˙™

3 4 nœ

2 4˙

¢

f

œœ ˙˙ ™™ fp

4 4

fp

3 4 œ

f

œ ˙™ fp

œ

f

4 #œ œ #œ ˙ ™ 4

œ

fp

bœ ˙™ fp

f

4 #œ œ œ ˙ ™ 4

∑ #˙

œ

œ

fp

f

D. B.

œœ

unis.

f

Vc.

œœ

bœ ˙™ fp

œ

bœ ˙™

fp f

fp

=

Tpt. 1,2

Tempo ad lib. 40 ° ∑ &

2 4

Strict tempo bœœ œœ 44 w w #ÆœJ œ œ œ Œ

œ œ 4w 2 œ 4 #ÆJœ œ œœ œœ œ œ 4 w

p sub.

2˙ 4˙

3 4

2 4˙

3 4

œ ˙ 4 œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œ 2 4 4

3 4

p

mf mf 2.

? Ten. Tbn. Bs. Tbn.

¢

2 4

4 bœ bœ 4 w b œ œ p sub.

2 4 œ bœ bœ mf

4 4w p

mf

STANLEY

œ œ œ °? œ œ œ œ œ 2 ˙ 4 ¢

œ œ œ œ œ™ ∑

4 4

in and out of Lau-rel all the time.

Vln. I

Tempo ad lib. ° & w w

All he has to do

unis.

2 4 nœ nœ bœ œ

œ 2 J 4

is

Strict tempo div. 4 w ∑ 4 w

check on it

and clear up a-ny mis - take.

unis.

2 4

4w 4

p

p

div.

unis.

2 4˙

3 4

2 4˙

3 4

2 4˙

3 4

2 4˙

3 4

mp

& w

Vln. II

2 4

4 4 w w

2 4

4 4w p

p div.

B w

Vla.

2 4 œ

∑ œ œ

unis.

4n w 4b w

2 4

4w 4 p

p mp

? w

Vc.

2 4 b œ bœ bœ

4 bw 4

2 4

4 #w 4

bœ p

p

mp SOLO

mf

bœ b œ 4 b œ œ 4

pizz.

? w D. B.

¢

2 4

SOLO (pizz.)

2 4 4 œ bœ bœj ‰ 4 w

(arco)

mf

mp OTHERS

p

2 4˙

3 4


208

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 47

Fl. 1

Bsn. 1

Hn. 1,2

6 ° 3 œ bœ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ # œ œ nœ bœ œ &4 6 b œ 6b œ f bœ b œ ?3 ≈ #œ ≈ bœ bœ ≈ ¢ 4 n œ #œ f ° 3 ∑ &4

4 nœ ‰ ™ 4R

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

4 œœ œ 3 4 #œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ 4

4 n œJ 4

f non jazz 1. al sord. (straight mute)

3 &4

Tpt. 1,2

4 nœœ œœ 4

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ 43

3 4

f

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

?3 ¢ 4

4 œœ 4

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

f

(Stella comes out of the bathroom.) (to Stella) œ STANLEY

°? 3 ¢ 4

4 4

3 œ œ œ

œ

œ J

3 4‰

I'll see you at the Four

Vln. I

6 ° 3 œ bœ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ #œ œ œ nœ bœ œ 44 &4

3 4 ˙™ > mp

3 4 ˙™ > mp

3 4 ˙™ > mp 3 4 ˙˙ ™™ > mp arco 3 >˙ ™ 4

6 6

f

bœ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ #œ œ œ 6nœ bœ œ 4 3 œ &4 4

Vln. II

6 6

f pizz.

arco

bœ bœ bœ

Vla.

B 43 ≈

Vc.

bœ bœ pizz. bœ ?3 ≈ 4

Œ

≈ bœ bœ bœ

4 4

bœ b œ ≈ bœ

4 4

Œ

4 4

f

div., arco

≈ n œ #œ

f

#œ pizz. TUTTI

D. B.

≈ nœ #œ

?3 ¢ 4Œ

mp f

= >œ œ œ œ 4 4

50

Fl. 1

° Œ &

Œ

3 4

4 4

2 4

4 4

3 4

4 4

2 4

4 4

3 4Œ

3 f FLUTE

& Œ

Fl. 2

> œ œ 4 4 œ œ

Œ

6

3 f

Cl. 1

&

Cl. 1

4 4 4 4

¢&

Œ

3 4

#œ œ 4 œ #œ #œ œ 4 j # œ ™ œ mf BASS CLAR. 4 œj œ ™ ∑ 4

˙

2 4˙

˙

2 4 #œJ

4 4 4 4

Ϫ

mp

STELLA

œ

° &

4Π4

œ 3 #œ œ œ œ 4

Hey! Don't I rate a

œ

4 4

Œ

? œ ¢ J

Ϫ

4 4

Œ

3 4

4Π4

Deu- ces!

Vln. I

° & ˙

4 4

3 œ œ 2 œ œ œ œ 4

4 4

big kiss?

œ STANLEY

2 4

Not in front of your sis - ter! div. >œ œ œ œ 4 w w 4

unis.

˙ 3˙ 4

4 4

Œ

œ œ 2 4 œ œ œ œ 4œ œ 4

3 mfp f

& ˙

Vln. II

f

div. > œ -œ 4 w œ w 4 œ

3 4 ˙˙

Œ

4 4

3 4˙

œ œ

div. 4 œj œœ ™ 4œ ™ >

œ

4w 4

2 4Œ

˙˙

2 4˙

œœ

œ

4 4

mfp 3 f f

B ˙

Vla.

Œ

4w 4 mfp

unis.

4 4

mf f mf

unis.

? ˙™ ˙™

Vc.

4w 4

3 4˙

œ mf

2œ 4J

mf

Ϫ

4 4

f

mfp

? ˙™ D. B.

¢

4w 4

3˙ 4

Œ

4w 4 mf

mfp

2 4

4 4


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

Fl. 1

#œ œ 55 ° 4 J &4

œ œ œ™ J J

209

#œ œ œ

2 4

9 8

6 8

9 8

9 8

6 8

9 8

f

Fl. 2

#œ œ 4 &4 J

# œ œ œ™ J J

#œ #œ œ

2 4

f

Ob. 1

œ œ 4 &4 J

œ œJ œ™ J

2 4

> > 9 œ #œ œ œ Œ™ œ 8 nœ œ œ f

6 8

2 # œ #œ œ 4

9 8

6 8

2 4

9 8

6 8

œ œ œ

f

E. H.

4 #œ œ &4 J

#œ œJ œ ™ J

9 8

9 8

9 8

f

Cl. 1

4 &4

˙™ mf

Bs. Cl.

4 &4

2 4

9 n>œ bœ 8 nœ bœ

9 To Bb 8

6 œ œ œ 8

#œ #œ œ n>œ

Cl.

b˙™

f

Bsn. 1

?4 4

2 4

9 8

6 8 b˙ ™

9 8

mf

Cbsn.

Hn. 1,2

?4 ¢ 4

2 4

° 4 œ œ & 4 #œJ œ

9 8

6 8

9 8

6 8

9 8

6 8

9 8

œ œ œ™ #œJ œJ œ ™

œ 2 œ 4 #œ #œœ œ

9 8

j j œ œ œ™

2 4 œ œ œ

9 8

f 2.

Tpt. 1,2

4 & 4 œj œ

2. al sord. (straight mute)

f 1.

Ten. Tbn. Bs. Tbn.

Ϫ Ϫ

? 4 #˙˙ 4

œ 2 ˙ œ 4 ˙ J

9 Ϊ 8

Ϊ

>œ œ œ œ 6 ˙™ 8

Bs. Tbn. to Ten.Tbn.

9 8

9 8

mf f

Tuba

?4 ¢ 4 ˙

Ϫ

j 2 œ 4 ˙

9 8

6 8

f

(De antly, Stella lays a big one on Stanley. Blanche busies herself, trying not to notice. Stanley leaves. BLANCHE

° 4 ¢& 4

2 4

9 8

6 8

ere is a roll of distant thunder.)

9 bœ œ ‰ Œ ™ 8

Ϊ

Stel - la!

Vln. I

div. ## œœ œœ ° 4 J &4

# œœ œœ œœ™™ J J

unis.

## œœ # œœ œœ

2 4

9 œ #œ 6 œ œ œ œ œ 8 8 n œ œ œ > > > œ œ ˙™ f

œ œ 2 #œ #œœ œ 4

9 8

ff espr.

Vln. II

œ œ 4 # & 4 œJ œ

œ œ œ™ #œ œJ œ ™ J

6 8

9 Ϊ 8

bœ bœ œ œ nœ œ > œ nœ > f

9 8

9 8

ff espr.

Vla.

B 44 ˙ >

Ϫ

j 2 œ 4 ˙ >

9 #œ œ Œ™ 8 # œ #œ >

? 4 #˙ 4 >

6 8 ˙™

f

ff

Vc.

Ϊ

Ϫ

j œ 42 ˙ >

9 Ϊ 8

> œ œ œ > œ œ œ 68 b˙ ™ œ œ

9 Ϊ 8

ff

bœ bœ >œ f

f

D. B.

? 4 >˙ ¢ 4

Ϫ

>œ 2 ˙ J 4

9 8

6 b˙ ™ 8

ff f

9 8

bœ > bœ bœ nœ bœ


210

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

œ œ œ œJ

60

Fl. 1

° &

4Ó 4

mf 3

j b œ ‰ b œ œ œ bœ œ œ b œ b œ œ 3

Cl. 1

¢&

3

4 4

4 4

4‰ œ 4 J

‰ Œ™

mf

Hn. 1,2

° ¢& ˙˙ ™™

œœ ™™

mp urgently

3

BLANCHE

° &

œ œ bœ œ œ

œ

What have you heard a - bout me?

STELLA

j œ œ

j j ¢& ‰ #œ #œ #œ œ œ Are you still a - fraid

Vln. I

° &

of

œ J

Ϊ

œ

Ϊ

&

œ bœ œ œ œ

œ

What have they been tel-ling you a -

> bœ

unis.

Vln. II

œ

thun - der?

Ϊ

4 4

Ϊ

œ J

4 bœ œ œ nœ 4 n˙ > œ nœ nœ mp sub. f r ‰ ™ ‰ b>œ ‰ ™ ‰ 4 bœ 4˙ R > mp sub.

Ó

˙

b˙ mf

Ó ˙

f mf div. unis.

B

4 b˙ 4

Vla.

˙

œœ > œ™

mp

?

Ϊ

œ bœ

Vc.

n>œ nœœ ™™

bœ b œ ™ >

mf

> > bœ 4 b˙ bœ nœ bœ bœ 4

˙ n>œ bœ ™

mp sub. mf f

? D. B.

^ œ ‰™ R

Ϊ

¢

^ ‰ œR ‰ ™

˙ ‰ 44 Ó

Ó

mp

mf

f

= n œ. 3 bœ. bœ. nœ. bœ. 4

64

Fl. 1

° &

5 4

4 4

4 4

&

Fl. 2

5 4

&

5 4

4 4

Ob. 1

&

5 4

4 4

E. H.

?

5 4

4 4

Bsn. 1

¢

œ.

mf bœ. 3 4 œ. bœ. œ. œ. œ. mf n œ. œ. 3 bœ. bœ. nœ. bœ. 4 mf b œ. . . 3 œ. œ œ. œ œ. 4 mf b œ b œn œ œ. b œ. 3 #œ nœ B 4 nœ

?

mf

BLANCHE

° bœ &

œ Œ

5 bœ 4

Ó

bout me?

STELLA

¢& Ó

œ

œ ‰ ‰ bœJ J

œ

œ bœ bœ 4 bœ œ™ 4J

Has there been… Have you heard a - ny

j bœ

Ϫ

5 4

un-kind

4 4

j bœ œ™

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D. B.

(Stella is embarrassed by the question. She goes to the icebox for a Coke.)

gos- sip?

Œ

Tel - ling?

> œ#œ 5 ° n>œ œ™ # œ œ & œ™ œ œ 4 >œ œ œ #>œ 5 >œ œ™ # œ œ & œ™ œ œ 4 >œ œ b>œ 5 B bœ bœ ™ bœ ™ œ bœ œ Œ 4 b œ > b œ bœ bœ ? Ó bœ nœ nœ 45 œ > mfp 5 ? ∑ 4 ¢

3 4

œ Œ

œ

3 4

No, Blanche.

œ™ j b œ ˙™ > mp Œ Œ

œ™ Œ

‰ j nœ > mp ‰ œj > mp j bœ > mp > ‰ bœJ mp

4‰ 4

nœ #œ #œ bœ œ bœ J ‰ J bw

œœœœ 3 bœ œbœ œ nœ œbœ œ 4 mf

4‰ 4

œ bœ bœ ‰ J

œ #œ nœ J

bœ œ 3 4 œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

bw

˙™

mf div.

˙™

4 4

˙™

4 ‰ bœj bœ nœ ‰ j 4 bœ bœ nœ nw

b œ b œn œ mf 3 #œ œ 4 nœ

˙™

4 ‰ bœj bœ nœ ‰ j 4 bœ bœ nœ

3 4 n˙ ™

3 4 ˙™ #˙ ™

nw

mf

mf

œb œ œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

211 solo

69

Fl. 1

° &

b œ œ œ b œ b œ bœ bœbœ bœ. bœ.

4 4

3 4

œ

Faster 4 4

œ#œ œ#œ œ 3 œ 4 ˙™

2 4

mf

Fl. 2

bœ & R≈‰

Œ

Œ

œ-

b-œ

œ.

&

Ob. 1

bœ.

4 4

3 4

4 4

4 4

3 4

4 œ ‰ ˙™ 4J

2 4

p sub.

2 4

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

2 4

3 4

2 4

œ œ œ 2 4

3 4Œ

p

b -œ

b-œ

bœ. bœ.

&

E. H.

4 4

3 4

4 œJ ‰ ˙™ 4

p

& nœ

Cl. 1

bœ-

œ.

4 4

3 4

4 œj ‰ ˙ ™ 4

œ. p

CLAR. IN Bb To Bs. Clar.

Œ

& nœ-

Cl. 2

œ-

4 4

3 4

4 j‰ 4 #œ ˙™

p

bœ bœ

? Œ

nœbœ

Bsn. 1

4 bœ œ 4

3 4

œ ˙™ 4J ‰ 4

p

BASSOON

? Cbsn.

4 4

¢

3 4

nœ ˙ ™ 4J ‰ 4

To Cbn.

p

straight mute via sord.

Tpt. 1,2

° ¢&

4 4

3 4

4 œœ ‰ ˙˙™™ 4J p

(lightly)

BLANCHE

° &

4 4

3 4

4Π4

œ

œ

‰ œj 42

Œ

Is that Coke for me?

You (very brightly)

STELLA

4 ‰ 4 #œ ™ #œJ

¢&

œ #œj 43 #œ #œ

œ #œ œ 44

2 4

Oh, who cares a - bout that kind of talk?

Vln. I

° &

b œ œ œ b œ b œ bœ 4 bœ bœ bœ œ bœ œ 4 n œ -

3 4 ˙™ -

3œ 4 #œ œ #œ œ #œ

2 4

Not for a-ny-one else!

Faster 4 4

2 4

3 4

2 4

4 4

2 4

3 4

2 4

4 4

2 4˙

˙™

p

unis. œdiv.œ œ œ bœ œ œ œ 4 & bœ œ œ œ b œ œ œ œbbœœ œœb œ œ 4 # œ-

Vln. II

3 4 ˙™ -

˙™

p (div.)

B

n œœ œœ œœ œœ nbœœœœœœœœ Œ

Vla.

unis.

4 4

3 4

mp

B Œ

bœ bœ

?

Vc.

nœbœ

4 bœ œ 4 nœ-

˙- ™

3 4 ˙™

4 4

2 4 #˙ mp

mf

? D. B.

¢

4 n-œ 4 mf

3 4 ˙™

2 4

p sub.

3 4 ˙™

2 4

p sub.

p

-˙™ p

3 4 ˙™

4 4

2 4˙ mp

3 4 ˙™ p sub.

2 4


212

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 75 solo

E. H.

° 2 &4

4 4

‰ œJ bœ œ w

Ó

mf

Œ

j 4 œ œ #œ #œ #œ 43 œ #œ j #œ nœ # œj 4

mp mf

Cl. 1

2 &4

4 4

Œ

bœ ˙ bœ œ

mf

Œ

Ó # œ #œ

3 4

4 4

Ó

3 4

4 4

#œ r #œ ‰ ™ # œ # œ #œ

pp

mf

BASS CLAR.

Bs. Cl.

2 ¢& 4

4 4

∑ bœ

bœ œ bœR ‰ ™

Ó

œ

#œ 1.

mf

Hn. 1,2

° 2 ¢& 4

4 4

Ó

‰ #œj 43 ˙™

Œ

4 4

mp

BLANCHE

(coyly) 4 ‰ œj œ ‰ œJ J œ 4

° 2 œ #œ &4

pre-cious thing.

Is it

Ϫ

‰ #œj œ #œ œ #œ œ #˙

just Coke?

A shot ne-ver did a Coke

a - ny

3 4 #˙ ™

4 4

harm.

3

STELLA

2 ¢& 4

4Ó 4

œ bœ ‰ J

Œ

œ bœ bœ bœ œ ‰ Œ J

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

œ #œ œ Ó

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

You mean you want a shot?

Vln. I

° 2 &4

4 div. 4w w mp div.

Vln. II

2 &4

4 4 w w mp pizz.

bœ Vla.

B 42 ˙

4 4

bœ bœ

Œ

Ó

Œ

‰ Ó

œ#œ#œJ œ œ

pizz. mp

Vc.

?2 ˙ 4

4 4

bœ bœb œJ

‰ Ó

mp

D. B.

?2 ˙ ¢ 4

Fl. 1

° 4 ¢& 4

4 4

=

poco rit. 2 4

81

2 4

4 4

a tempo œ œ #œ œ #œ œ œ

3 4Œ

4 4

mf

BLANCHE

° 4‰ &4

j œ œ

Let me.

STELLA

Vln. I

4 ¢& 4

j œ œ

œ

You must-n't

° 4 unis. &4 w

2 4œ œ œ

4 4

2 4

3 4

4 4

wait on me.

2 4Œ

j 4œ œ œ œ œ 4 œ™

j 2 œ 4 bœ

œ

œ

3 n˙ ™ 4

I

It

it

more

like

home.

like to wait on you.

makes

2 4˙

4 4w

poco rit. pizz. 2 4 œ bœ œ œ Œ mp

2 4˙

4 4w

2 4

p

4 4

a tempo arco

3 4 n˙ ™

4 4

3 4 j nœ œ ™

4 4

unis.

Vln. II

4 &4 w p arco

Vla.

B 44 w

2 4˙

4 4w

2 4Œ

œ

mp

pizz.

p arco

Vc.

bœ bœ œ œ 43

4 4

mp div.

?4 w 4

2 4˙

4w 4

2 4

2 4

4 4

2 4

3 4 #˙˙ ™™

3 4 ˙™

4 4

p mp

D. B.

?4 ¢ 4

mp

4 4


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

213

86

Fl. 1

° 4 j & 4 bœ œ

œ

œ

j œ 42 ˙

4 4

3 4

œ

œ

j 2 œ 4˙

4 4

3 4

3 4

mp

4 j & 4 bœ œ

Fl. 2

mp

œ œ #œ #œ nœ bœ J J bœ bœ

solo

4 &4

Ob. 1

2 4

4Π4

n˙ ™

3 mf

4 & 4 bœj œ

Cl. 1

4 4

3 4

œ

j 2 œ 4˙

œ œ

œ

œ 42 ˙ J

4 4

3 4

4 4

mp

Bs. Cl.

4œ œ ¢& 4 J

Hn. 1,2

° 4 ¢& 4

mp 1.

2 4

Ó

j j œ œ œ

‰ nœ

3 4 ˙˙ ™™

j œ œ œ ww

mp mp

(Stella follows into the bedroom.)

(Blanche dabs at her eyes and goes into the bedroom.) BLANCHE

° 4 ‰ bœj œ bœ œ &4

‰ bœJ 42 bœ œ bœ 44 bœ œ ˙™

I must ad-mit STELLA

4 ¢& 4

I

love to be

2 4

° 4 &4

4 4

2 4

wait-ed on…

Œ

œ Œ

4 bœ œ™ 4J

˙

w

w

w w

w w

w

w

w

w

w

w

œ 43 ‰ œJ œ #œ Œ

œ

Blanche!

Vln. I

3 4

Ho- ney… What is it?

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

mp div.

4 &4

Vln. II

B 44

Vla.

2 4

2 4

4 4w w mp 4 arco 4 #w

∑ ∑

mp unis.

Vc.

?4 4

D. B.

?4 ¢ 4

2 4

4 4w

B

mp

2 4

4 4w

mp

= 93

Hn. 1,2

° ¢&

4 4

3 1. 4œ

œ

œ

œ

mp

4 4

?

{

4 4

° ¢&

4Π4

&

3 4

3 4

œ

œ œ

œ

œ

You're so good to me.

Vln. I

° œ #œ # œ &

5 4

˙ 4 ˙˙ 4

Ó

5 4

Ó

5 4

mp 4 ˙˙ 4˙

3 4‰

mf

Hp.

BLANCHE

4 4

j j œ œ ‰

4Π4

Œ

And I!

4 4 nœ

3 4œ

˙™

œ

j œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

I have-n't been so good the last few years or

w

œ nœ

5 4

so…

w

4 4

œ

œ

5 4 p sub.

f espr.

mp

p mf

mf div.

unis.

œ

œ

œ

&

Vln. II

œ

4 4 œ

˙™

mf

p

3 4œ

œ œ

4w 4w

œ

w w

5 4

w

5 4

w

5 4

w

5 4

p sub.

f espr. mp

œ

mf

œ

B

œ

Vla.

4 4œ

3 4 ˙™

4w 4

˙™ p sub.

f espr. mp mf

B #œ # œ n œ

?4

Vc.

mf

p

3 4 ˙™

˙™

4w 4 p sub.

p

f espr.

mp

mf

mf

? D. B.

¢

4 4

3 ™ 4˙

4w 4 p sub.

mp

mf


214

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 98

3 4

Fl. 1

° 5 &4

5 &4

3 4

Fl. 2

5 &4

3 4

Ob. 1

5 &4

3 4

E. H.

œ #œ #œ nœ

œ #œ

œ bœ œ bœ œ nœ

p cresc. poco a poco

Cl. 1

5 &4

3 4

∑ #˙ ™

#˙ ™

p

Bs. Cl.

5 &4

3 4

∑ b œ œ œ n œ bœ œ

bœ œ œ nœ bœ œ

p cresc. poco a poco

Bsn. 1

?5 4

3 4

˙™

#˙ ™ p cresc. poco a poco CONTRABSN.

Cbsn.

?5 ¢ 4

3 4

˙™

#˙ ™ p cresc. poco a poco

° 5 &4

3 4

Hn. 1,2

5 &4

3 4

Tpt. 1,2

?5 4

3 4

Tbn. 1,2

?5 ¢ 4

3 4

Tuba

3 4

(being brave) (with mounting excitement)

BLANCHE

° 5 Œ &4

3 ‰ œ œ œ œ œ J

œ

‰ bœJ œ

But,ho- ney,be-lieve me

STELLA

Vln. I

5 ¢& 4

° 5 -œ -œ ˙ &4

œ

œ œ œ > œ 43 b˙

I

œ #˙

œ œ #œ œ bœ

mp

j ‰ œ

I won't,

p sub.

mf

j ‰ bœ œ

I won't stay long.

3 4

œ bœ

œ nœ

œ bœ œ bœ œ nœ

f pp cresc. poco a poco

unis.

Vln. II

5 & 4 nœ

div.

˙˙

unis.

˙˙

3 4˙ >

œ #˙

œ

œ

p sub.

mf

Vla.

B 45 œ

f

˙

˙

3> 4 b˙

œ ˙™

# œ n œ # œ n œ nœ bœ

p sub.

mf

Vc.

?5 4

f

b œ- b-œ ˙

˙

3 4Œ

pp cresc. poco a poco

nœ œ œ nœ #œ #œ œ

p sub.

div.

Œ

nœ nœ

œ œ œ #œ œ

#œ nœ #œ nœ

œ bœ #n˙˙ ™™

mf f

pp cresc. poco a poco div.

D. B.

?5 ¢ 4 Œ

˙

˙

3 4

##˙˙ ™™

p pp cresc. poco a poco

unis.

n˙ ™


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

215

103

Fl. 1

° & œ mp

^ œ bœ œ bœ œ nœ 44 œJ

œ œ œ bœ œ

&

&

Ob. 1

Ó

2 4

4 4

2 4

3 4

2 4

4 4

2 4

3 4

f

cresc.

Fl. 2

‰ Œ

4 4

^ œ bœ œ bœ œ nœ 44 œJ

‰ Œ

Ó

2 4

4 4

2 4

3 4

‰ Œ

Ó

2 4

4 4

2 4

3 4

3 4 ^j ‰ Œ n œ œ # œ 4 œ # œ # œ œ #œ

Ó

2 4

4 4

2 4

3 4

f mp

4 œ^ œ #œ #œ nœ œ #œ œ 4 J

& œ nœ œ œ bœ œ

E. H.

cresc.

f 3

&

Cl. 1

œ #œ œ œ #œ œ

œ nœ œ œ œ œ nœ>œ # œ œ >#œ

f mp mf

& #˙ ™

Bs. Cl.

4 ^j ‰ Œ 4 œ

n˙ ™

2 4

Ó

4 4 b >œ n œ b œ n œ n œ-

b >œ n œ b œ n œ œ-

f mf

4 œJ^ 4

? b˙ ™

n˙ ™

Bsn. 1

‰ Œ

2 4

Ó

f

4 4 ˙ >

2 Œ 4 r ‰™ n œv b >œ > b œ 2 4œ œ ≈

3 4

3 4

mf

? #˙ ™ Cbsn.

4 œ^ 4 J

n˙ ™

¢

‰ Œ

2 4

Ó

4 b˙ 4 >

To Bsn. b >œ > b œ 2 3 4œ œ ≈ 4

˙ >

f mf

Hn. 1,2

° & #˙ ™

4 ^j ‰ Œ 4 nœ

b˙ ™

2 4

Ó

4 4

2 4

3 4

mp f 2. al sord. (straight mute)

&

Tpt. 1,2

open 4 œœ^ ‰ Œ 4 J

1.

2 4 ‰ #œ ™ >

‰ œ™ >

4 Π4

2 4Œ

‰ bœj ˙ >

n>œ

3 4

mf f TENOR TBN. 1,2 al sord. (straight mute)

?

4 4

Tbn. 1,2

œ^ œ J

‰ Œ

Ó

2 4

4 4

2 4

3 4

2 4

4 4

2 4

3 4

f

? Tuba

al sord. (straight mute) 4 ^j ‰ Œ Ó 4 œ

¢

f

BLANCHE

° bœ &

œ bœ œ ‰ J ‰

‰ œJ

œ Œ

pro- mise,

I…

I

œ 4 œ J 4

won't,

I

#>œ STELLA

¢&

Œ

pro-mise I'll go.

4 4

Œ

œ œ œ œ

‰ œJ 42 œ

‰ œj 44 œ

Go soon.

2 4

œ bœ œ œ

I won't hang a - round

bœ œ 2 bœ 4

bœ bœ

3 4

'til he throws me out!

4 4

2 4

3 4

2˙ 4

4 4

2 4

3 4

2 4˙

4 4

2 4

3 4

2 4 ˙˙

4 œ œ œ bœ œ œ œ œ b-œ 4 nœ > > nœ

2 4

3 4

Blanche!

Vln. I

° & œ

œ œ œ bœ œ

> œ bœ œ bœ œ nœ 44 w fp 3

&

Vln. II

œ #œ œ #œ œ œ

4 w n œ 4 œ # œ œ # œ œ #œ > fp

mp unis. div.

B #˙ ™

Vla.

b˙ ™

4 nnw 4 w > fp

mf unis.

? #˙ ™ n ˙™

Vc.

bb˙˙ ™™

4 nw 4 >

2 4˙

4 4 bœ nœ bœ nœ bœ>

b>œ nœ bœ nœ œ-

b -œ 2 > nœ ≈ bœ 4œ

3 4

unis. b -œ 2 > nœ ≈ bœ 4œ

3 4

fp mf

? #˙ ™ D. B.

¢

n˙ ™

> 4 nw 4

2 4˙

div. 4 b>˙˙ 4

fp mf

>˙ ˙


216

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

accel. ∑

109

Fl. 1

° 3 &4

Fl. 2

3 &4

Ob. 1

3 ^ & 4 œj ‰

4 4

Œ

Œ

3 4

5 4

4 4

4 4

3 4

5 4

4 4

4 4

3 4

5 4

4 4

f

E. H.

3 ^ & 4 œJ ‰

To Ob.

Œ

Œ

4 4

3 4

5 4

4 4

Œ

Œ

4 4

3 4

5 4

4 4

4 4

3 4

5 4

4 4

4 4

3 4

5 4

B4

4 4

3 4

5 4

B4

4 4

3 4

5 4

4 4

f

Cl. 1

3 ^ & 4 œj ‰ f

Bs. Cl.

3 &4

Bsn. 1

^ ? 3 œJ ‰ 4

Œ

Œ

4

f

Bsn. 2

?3 ¢ 4

Hn. 1,2

° 3 &4

4

stopped

œœ^ ‰ J

Œ

Œ

f 2., straight mute 2. via sord.

Tpt. 1,2

3 ^ & 4 #œ ‰ J

Œ

Œ

4 4

3 4

5 4

4 4

Œ

Œ

4 4

3 4

5 4

4 4

f straight mute

Tbn. 1,2

? 3 #œœ^ ¢ 4 J ‰ f

Perc.

3 /4

SUSP. CYM.

4 4

3 4

soft sticks 5 ˙æ 4

æ ˙æ™

4 4

pp

mf

(Stella pours the liquor into Blanche's coke. It zzes up and foams over.) BLANCHE

° 3 &4

4 4

œ J

3 4‰

3 œ œ

œ

j 5 4 ‰œ œ œ œ

œ

Now watch how you pour.

STELLA

3 ‰ œ3 œ œ 3œ œ œ & 4 ¢

œ 44

3 4

œ œ

œŒ

4 4

at z - zy stuff runs o - ver…

5 4

4 4

Will you stop talk-ing fool- ish? div.

6 >œ œ œ œ 4 bœ bœ œ 4 œ œ nœ > œœ >œ œ œ> œ 6

div.

Vln. I

° 3 &4

unis.

æ ˙˙æ™™ >

6

mf z

>™ 3œ 4

> œ œ œ™ 3

>œ ™

n˙ œ œ 5n ˙ 4

œ œ 3

accel. ˙˙ ™™ 4 4

3 mp

f mp sub.

6 6

div.

Vln. II

3 div. & 4 n ˙˙ææ™™ >

unis.

6

4 4

œ

6

œ b >œ œ œ œ b>œ œ œn>œ

>œ œ n œ œ œ nœ

3> 4 Ϫ

œ œ >œ™

3 mp sub.

6

mf z

œ œ 3

> Ϫ

œ œ 5 n˙˙ 4

˙˙ ™™

4 4

3 mp

f 6

Vla.

> B 43 #˙ ™ ææ

> #œ bœ #œ #œ #œ#œ œ > bœ

4 Ó 4

œ #3œ œ b œ œ n œ #3œ œ œ 3œ 4 3 3

3 œ n œ # œ œ œ 5 #˙ # ˙ 4 3

˙™

˙™

4 4

mp mp sub. f 6

mf z

#œ#œ #œ 3 bœ >bœb œ bœ > œ# œ #>œ#œ 3 œ bœ œ nœ #3œ œ œ bœ & 4 œ œ #œ bœ bœ nœ

unis. 6

Vc.

div. ? 3 n#>˙˙ ™™ 4 æ

4 4 b >œ

mf z

3 mp sub.

6 6

?3 ¢ 4

4 œ^ ‰ ™ 4 R f

?4

˙˙™™

4

6

f

D. B.

div.

3

œ nœ #œ œ œ 45 ##˙˙

œ^ ‰ ™ R

bœ^ ™ R ‰

# œ^ R ‰™

3 4

3

3

mp

5 4

4 4


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

n œ œ Slower

113

Fl. 1

œ bœ

° 4 Œ &4

217

Œ

3 4

3 4

4 4

2 4

ff solo

œ bœ

œ bœ Fl. 2

4 &4 Œ

ALTO FL. To Alto Fl.

Œ

4œ 4

bœ œ

2 4

œ

ff mp

nœ œ

nœ bœ Ob. 1

4 &4 Œ

Œ

3 4

4 4

2 4

3 4

4 4

2 4

3 4

4 4

ff OBOE

œ bœ

œ bœ Ob. 2

4 &4 Œ

To Eng. Hn.

Πff

Cl. 1

4 &4 Œ

œ œ Œ

#œ œ

2 4 w

ff mp

#œ nœ

œ bœ Bs. Cl.

4 &4 Œ

Œ

3 4

∑ w > mf

ff

Bsn. 1

œ b œ œ bœb œ n œ œ B 4 ‰ #œ#œ œ nœ ? 4

˙™

∑ w >

f BASSOON

Bsn. 2

4 4w

2 4

mp

3 4 ˙™

4 4

2 4

3 4

4 4

2 4

mf

œ b œ œ bœ œ œ b œ B 4 ‰ #œ#œ œ nœ ? ¢ 4

∑ w >

f

˙™

mf

Hn. 1,2

° 4 &4

> ##w w

al sord. (fiber mute)

3 4

4 4

2 4

3 4

4 4

2 4

3 4

4 4

2 4

4 4

2 4

œ

œ ‰ bœj 42

f mp

1.

Tpt. 1,2

4 &4

nw > f mp

Tbn. 1,2

?4 ¢ 4

Perc.

4 /4

∑ timpani sticks

BASS DRUM

æ wæ

3 ææ 4 ˙™

pp

BLANCHE

œ b3œ œ œ œ3 œ #œ Œ

° 4b w &4 Ah!

STELLA

4 ¢& 4

3 4

Right on my pret-ti - est dress!

4œ 4

œ Œ

Gent- ly… Gent- ly…

Œ œ

œ ‰ œ œ œ

3 œ 4Œ

Hea- vens! Use your han- ky…

œ œ Œ

I

4 4

2 4

Blot it…

Slower ∑

3 4

4 4

Vln. I

° 4 &4

2 4

4 &4

3 4

4 4

Vln. II

2 4

B 44

3 4

4 4

Vla.

2 4

3 4 ˙™ ˙™

4 4

Vc.

?4 4

2 4

3 4 ˙™

4 4

2 4

(div.)

w w > mf

D. B.

?4 ¢ 4

w > mf


218

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 118 To Flute

A. Fl.

° 2 & 4 bœ

U ∑

4 4 w

œ

5 4

4 4

3 4

bw solo

ENG. HORN

E. H.

2 &4

4 4

U ∑

5 bœ 4

œ

œ

œ

4œ 4

œ

œ bœ

3 4

mf

Cl. 1

2 &4

4 4 b˙

˙ Bs. Cl.

2 ¢& 4 ˙

˙

4 4

˙

U ∑

5 4

4 4

3 4

U ∑

5 4

4 4

3 4

¿ ¿ ¿ ¿ 3¿ ‰ 5 4

4 4

3 4

˙

(Blanche laughs) BLANCHE

° 2 &4 œ

4 4

Œ

know…

STELLA

2 ¢& 4

œ œ bœ

Œ

(spoken) 3

U Ó

Œ

Not a bit.

4 Π4

œ b˙ bœ

Ar-en't I luc- ky?

U ∑

5 4Œ

Did it stain?

œ bœ b˙ Why on earth

œ œ 4 bœ 4

œ

3 4

˙™

did you make that fuss?

(div.)

Vln. I

° 2 &4

bbU w w

4 4

5 4

4 4

3 4

5 4

4 4

3 4

5 4

4 4

3 4

5 4

4 4

3 4

5 4

4 4

3 4

p (div.)

Vln. II

2 &4

4 4

U w w

p div. a 4

Vla.

B 42

4 4

w bbnU w w nw

p (div.)

Vc.

?2 4

4 4

U w nnw

p div.

D. B.

?2 ¢ 4

4 4

w bU w

p

=

bœ œ œ

2 4 œ bœ bœ

Slowly 3 4 n˙

2 4

3 4‰

124 1., solo

Tpt. 1,2

° 3 ¢& 4

4 4

bœ bœ œ

œ

œ

œ

mf 3

BLANCHE

° 3‰ ¢& 4

j œ œ

I don't know

Vla.

°B 3 4

bœ bœ

4 4

˙

why I screamed.

It's Mitch.

4 4

j œ bœ

2 4

Slowly unis. 3 b˙ ™ 4

j œ

œ bœ œ œ œ Œ

He's com-ing at sev - en.

˙™

mp 1 SOLO TUTTI

Vc.

?3 œ 4

unis.

bœ œ bœ

4 4

bœ œ

mf espr.

2 4

3 4 ˙™

˙™

w

mp unis.

D. B.

?3 ¢ 4

4 4

2 4

3 ˙™ 4 mp

˙™


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

219

130

Tpt. 1,2

° ¢& ˙

4 4œ

œ

œ

3 4˙

œ

2 4œ

3 4 œ œ

BLANCHE

Vln. II

3

° Œ ¢&

Ϫ

4œ 4

œ

Stel - la,

all

I

œ J

° & ˙™

œ

œ

œ

have giv - en

œ

œ

him

is

a

3 4œ

œ

good - night

j œ

kiss.

2 4˙

at's

3 4

all.

4 4w

3 4

2 4

B ˙™

4w 4

3 4 b˙ ™

2 4˙

3 4

? b˙ ™

4w 4

3 4 ˙™

2 4˙

3 4

? ˙™

4w 4

3 ˙™ 4

2˙ 4

3 4

3 4

mp

Vla.

Vc.

D. B.

¢

Fl. 1

° 3 & 4 nœ œ

=

134

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

#˙ ™

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ

<n>œ- ™

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

˙™

mp FLUTE

Fl. 2

3 &4 œ œ

j #œ- œ

nœ-

#˙-

mp

E. H.

3 &4

∑ n˙ ™

˙™

mp

Cl. 1

3 &4 #œ #œ

œ œ œ œ

#˙ ™

˙™

#˙ ™

#˙ ™

˙™

˙™

#˙ ™

˙™

#˙ ™

˙™

#œ #œ

œ œ œ

œ

mp

Bs. Cl.

3 &4 #˙ ™ mp

Bsn. 1

? 3 n˙ ™ 4 mp

Bsn. 2

?3 ¢ 4

∑ mp

BLANCHE

° 3 ‰ ¢& 4

j œ

œ

He thinks,

3 j b œ b œ œ œ œ™ œ œ

well, I want to de-ceive him

#œ #œ #œ œ #œ

œ

Œ #œ

just e-nough to make him want me. 6

Vln. I

° 3 unis. & 4 nœ œ

6

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

#˙ ™

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ

<n>œ- ™

œ œ œ

n˙˙ ™™

˙™

mp unis.

Vln. II

3 &4 œ œ

bœ œ œ œ œ #>œ #œ œ œ > > nœ œ œ f 6 6 6 b œ œ œ œ œ #>œ #œ œ œ > nœ > œ œ f 6

j #œ- œ

nœ-

#˙-

4 4 4 4

mp div.

3 unis.

Vla.

B 43 #œ #œ

œ œ œ œ

œ

˙˙ ™™

bœ bœ

bœ bœ ‰

#œ œ ‰

4 4

3 f

3

mp unis.

6

bœ bœ

div.

Vc.

? 3 n˙ ™ 4

˙™

#˙˙ ™™

˙˙ ™™

#˙ ™

#˙ ™

˙™

mp

D. B.

? 3 #˙ ™ ¢ 4

#œ nœ > b œ bœ n>œ bœ œ bœ #>œ #œ 6 6 f n>œ b œ > > b œ œ #œ #œ ‰ ‰ ‰ 3

mp

3 f

3

B4

4 4 4


220

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 139 mf

Tpt. 1,2

° 4 ¢& 4

3 4 b˙™ b œ b˙ -

˙œ ™ -

mf

mf

f

BLANCHE

° 4 &4

Œ

œ

œ

> ˙™

œ #œ

I STELLA

f œ™ 4 ¢& 4

œ J

Blanche,

Vln. I

div. ° 4 nn-œœ &4

want him ve - ry

-œœ

3 4

3 4

3 4

#œœ

3 4

#œœ

3 4

bad - ly.

do you

#w

œ

œ

3 4

want

him?

#-œœ

-œœ™™

-œœ

> #w w

-œœ ™™

‰ ff

div.

4 & 4 œœB 44 #œ

Vln. II

Vla.

œœ -œ

œœ ™™ -œ ™

bbœœ

-œ œ

> w n#w

-œ ™™ œ

ff

-Ϫ

> #w

div.

œœ ##˙˙

‰ ff

f

Vc.

B 4 #œ ¢ 4

-Ϫ

n-œ

> #w

-Ϫ

œœ div. ##˙˙ ?

‰ ff

f

= 145

Tpt. 1,2

° mp ¢& bb ˙œ™ -

al sord.

˙œ ™ mp

mp

bb ˙œ™ -

˙œ ™ mp

mp

bb ˙œ™ -

˙œ ™ mp

˙™

mp

3

BLANCHE

° ¢ & b˙

Œ

Yes!

I

œ want

to

rest.

bœ bœ j bœ bœ bœ I

want to breathe a - gain,

bœ J

to

leave

here…

=

solo

151

E. H.

° ‰ ¢&

#œ J

#œ ™

œ J

œ

œ J

œ™ ∑

3 p

espr.

(Outside, Stanley is back, with a drink under his belt. He calls out to Stella.) BLANCHE

° &

∑ ∑

&

STELLA

∑ ∑

∑ œ It

#œ will

j #œ

Œ

œ J

#œ ™

Will

it?

∑ #œ ™

hap - pen.

(spoken)

? STANLEY

∑ Hey! Stella!

Vln. I

¢

° unis. & b˙

Hey! Steve!

œ œ

˙

œ

˙

#œ #œ

p unis.

Vln. II

& n˙

˙ #œ

œ

œ

p unis.

Vla.

B ˙˙

œœ

œœ

˙™

˙˙

p p

n˙ ™

unis.

Vc.

D. B.

? #˙ ˙ p ? ¢ ˙ p

œœ

#œœ

˙˙

œ

œ

˙

œ

#œ ∑


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

221

Lightly œ 2 œ #œ œ #œ œ 4 œ

155

Fl. 1

° &

4 4

3 4

4 4

f bright

&

4 4

3 4

2 4

Fl. 2

4 4

&

4 4

3 4

2 4

Ob. 1

4 4

&

4 4 #œ- œ- ˙™ mp

3 4 Ϫ

j #œ. œ-

2 4

E. H.

4 4

4 4 #œ- œ- ˙™ mp

3 4 Ϫ

j #œ. œ-

2 4

Cl. 1

Ÿn & bœ

4 4

4 4

3 4

2 4

4 4

Ÿb bœ

Ÿn œ

Ÿb bœ

Ÿn bœ

Ÿb œ

p

&

Bs. Cl.

Ϫ

j œ. œ-

3 4 Ϫ

j œ. œ-

œ- œ- ˙™ mp

?

4 œ œ ˙™ 4- - -

Bsn. 1

œ #œ œ #œ œ œ 4 2 4œ œ 4

mp f bright

? Bsn. 2

4 4

¢

3 4

2 4

4 4

2 4

4 4

con sord. (fiber mute)

œj œ œ. œ-

via sord.

Hn. 1,2

° &

4 œ œ ˙™ 4 œ œ ˙™ - - mp

&

4 4

3 4

2 4

Tpt. 1,2

4 4

?

4 4

3 4

2 4

4 4

?

4 4

3 4

2 4

4 4

Tbn. 1,2

Tuba

¢

3 ™ 4 œœ ™

(Stella goes out to Stanley, who has been joined by Steve from upstairs.) STELLA

° #œ œ œ™ ¢&

œ #œ ™ J

Yes, it will,

Vln. I

° Œ &

it

#œ œ J

will,

it will!

œ

‰ œJ

œ œ 43 œ œ

˙

2 4

4 4

But don't take a - no-ther drink.

# œ # œ # œ œ œ #œ #œ œ œ œ 44

œ #œ œ

# œ #œ œ

4Π4

p espr.

3 4

Lightly œ 2 œ #œ œ #œ œ 4 œ

4 4

f f bright

Ÿ# & #œ

Vln. II

Ÿ# #œ

Ÿ# œ

Ÿ# #œ

Ÿ# #œ

Ÿ# œ

div.

˙

##œœ

4 4

3 4

2 4

4 4

4 4

3 4

2 4

4 4

4 4

3 4

œ #œ œ #œ œ œ 4 2 4œ œ 4

f div.

B œj œ

œ

j œ

j œ œ

œ

j œ

Vla.

unis.

#œ ˙˙ f unis. div.

#œ ? #œ œ J

Vc.

œ

œ J

œ #œ J

œ

œ #˙ J ˙ f

f pizz.

D. B.

¢

? #œJ œ p

œ

œ J

œ #œ J

œ

œ J

Œ ˙ f

4 4

3 4

2œ 4J f

Œ

4 4


222

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

161

Fl. 1

° 4 &4

2 4

>œ œ œ™ 1. œ > œ œ œ œ 3œ 4

œ

>œ œ œ œ œ œ 2 œ 4

4 4

2 4

4 4

œ œ œ œ œ 2 œ 4

4 4

2 4

4 4

2 4

œ

4 4

Œ

2 œ 4 # œ œ œ œ œ#œ

4 4

œ œ œ 42 œ œ œ œ

4 4

2 4

4 4

Œ

2 4

4 4

Œ

2 4

4 4

Œ

2 4

4 4

Œ

2 4

4 4

f

Fl. 2

Ob. 1

4 &4

2 4

> >œ œ #>œ œ œ œ œ 2 œ œ 4 # œ # œ &4 œ œ 4

3 4

>œ œ œ™ œ > œ œ œ œ 3œ 4

∑ œ

f

f

4 &4

2 4

E. H.

3 4

4 &4

2 4

Cl. 1

3 4

Œ #œ œ œ™ œ> œ œ > œ œ œ

Œ

f

Bs. Cl.

4 &4

2 4

3 4

>œ œ œ™ œ > œ 3œ œ œ œ 4

f

œ Bsn. 1

œ

œ

?4 4

œ

2 4

œ

f

Bsn. 2

?4 œ ¢ 4

œ

œ

œ

2 4

3 4

#œœ

2 4

3stopped 4 ‰™

f

senza sord.

Hn. 1,2

° 4 œ & 4 #œ

œœ

œœ

>œ+ œ œ œ ‰ R J

>+ ≈ œœ ™™ J

œœ

> ≈ œœ ™™ J

œœ

Œ

mf f straight mute

Tpt. 1,2

4 &4

2 4

3 4 ‰™

>œ œ œ œ ‰ R J

1. via sord.

Œ

f

Tbn. 1,2

?4 4

2 4

3 4 ‰™

mute) >œœ(straight œœ R J ‰ ≈

1. via sord.

>œœ ™™ J

œœ

> ≈ œJ ™

œ

Œ

f straight mute

Tuba

?4 ¢ 4

2 4

3 4 ‰™

>œ œ R J ‰

via sord.

Œ

f

(Stanley makes a grab for Stella as she comes out.) f

STANLEY

°? 4 ¢ 4

2 4

3 4

2 4

¿ ¿ ¿ ¿™ 4 4

Hi- ya fat- ty!

Vln. I

> ° 4 œ œ #œ #>œ œ œ #>œ œ œ œ œ 2 œ œ œ œ œ œ 3 &4 œ œ 4 4

>œ ∑

œ œ œ œ œ œ >

2 4

4 4

˙ mf

f unis.

unis.

Vln. II

> >œ œ #>œ œ œ œ œ 2 div. œ œ 4 3 # œ # œ &4 œ œ 4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ 4

œ œ œ œ œ >œ

2 4

4 4

f div. unis.

Vla.

> B 44 œœ

> œœ

œœ >

œœ >

2 4 œœ œœ œœ œœ

3 4

2 4Œ

4 4

j œ ˙ > f

mp

div.

Vc.

> ? 4 œœ 4

unis.

œ>œ

œ>œ

œ>œ

2 4œ œ œ œ

3 4

> 2 4œ œ œ œ œ œ œ >

4 4

4 4

f

D. B.

?4 ¢ 4

2 4

3 4

arco 2 ^j ‰ 4œ f

Œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

poco a poco rall. solo #œ #œ #œ #œ 4 #œ 4

167

Ob. 1

° 4 &4

3 4

223

3 4

œ œ œ œ 3 œ 4

Poco meno ∑

mf solo

Cl. 1

4 ¢& 4

3 4

4 Π4

mf

(Stella shrugs free of him, walks off coolly. Stanley, bewildered, looks after her, then back towards the apartment, thinking of Blanche and her effect on his and Stella's lives. Sobered up, he follows in Stella's direction.) STELLA

° 4Ó ¢& 4

3 œ œ œ 4˙ Ah, let me

Vln. I

° 4 &4

Œ

4 4

3 4

(

ere is another soft roll of thunder. e room darkens. Blanche lights her Chinese lantern.)

con sord. œ Œ Œ ‰ J

go.

poco a poco rall. 4 4 ˙™ bw

3 4 œ ˙™

œ œ œ

3 4

Poco meno œ™ œ œ œ J

Ϫ

œ œ bœ J

Ϫ

Ϫ

j œ œ œ

p mp con sord.

Vln. II

4 &4

3 4 œ ˙™

4 4 œ œ œ

3 4

Œ

‰ œJ

Œ

˙™

mf

œ œ œ J

p

mp div., con sord.

Vla.

B 44

3 4œ œ œ

œ ˙™

4 4 bw

˙™

mf

3 4

‰ œœ ™™

Œ

Œ

‰ œœ ™™

mp

mp 1 SOLO TUTTI

con sord. div., con sord.

Vc.

? 4 œ ˙™ 4

3 4œ œ œ

mf

3 bœ bœ bœ bœ bœ 4 bœ ˙

4 bw 4

˙™

j ‰ Œ œ œ œ˙ ™

j ‰ Œ œ œ œ˙ ™

mp mp con sord. div., half arco, half pizz.

D. B.

? 4 œ ˙™ ¢ 4

˙™

3 4œ œ œ

mf

4 bw 4

3 4

œ˙™ Œ

Œ

œ˙™ Œ

Œ

mp p

=

175

&

Œ

Œ

Œ

Œ

œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

#œœ

œœ

Œ

#œœ

Œ

Œ

œœ

œœ

mp

Hp.

{

?

CELESTA

Kbd.

{&

œ œ Œ œœ œ

œ œ Œ œœ œ

Ϫ Ϫ

Ϫ Ϫ

œ œ œ œ œ œ J

œ œ œ œ J

œœ

#œ #œ œ Œ

#œ ™ œ™

œœ

#œ œ œ #œ œ #œ J

#œ #œ œ Œ

Ϫ Ϫ

#œ œ œ œ J

œ œ Œ n œœ œ

œ œ Œ œœ œ

nœ ™ œ™

œ œ œ œ œ œ J

Ϫ Ϫ

œ œ b œœ œ œ J

˙

Œ

mp

BLANCHE

° ¢&

∑ œ

˙™ Soft

Vln. I

œ™ ° &

œ œ œ J

Ϫ Ϫ

œ œ J

‰ œ

˙

peo - ple

j #œ œ

have got

#œ ™

œ œ œ J

Ϫ

œ œ J

œ œ œ J

Ϫ

j œ œ

‰ œ™

to shim - mer

and

glow

#œ œ œ J

Ϫ

#œ œ J

Ϫ

œ œ nœ J

Ϫ

œ œ bœ J

#œ œ #œ J

Ϫ

œ œ J

nœ ™

nœ œ œ J

Ϫ

j œ œ œ

pp

Vln. II

& Ϫ

bœ œ œ J

j œ œ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

pp

B ΠVla.

? Vc.

‰ bœœ ™™

j‰ Œ œ œ œ˙™

Œ

‰ bœœ ™™

j‰ Œ œ œ œ˙™

‰ œj œœ J pp j‰ Œ œ œ œ˙ ™ Œ

‰ œj œœ J j‰ Œ œ œ œ˙ ™

Œ

‰ œj #œœ J j #œ #œ ‰ Œ œ˙ ™

Œ

œ˙™ Œ

œ˙™

œ˙™

Œ

‰ œj #œœ J j #œ #œ ‰ Œ œ˙ ™

Œ

nœ˙ ™œ

‰ œj œœ J œj ‰ Œ

Œ

œ˙ ™œ

‰ œj œœ J œj ‰ Œ

pp

D. B.

? ¢ bœ˙ ™ Œ

Œ

œ˙ ™ Œ

Œ

œ˙™ Œ pp

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ˙™ Œ

Œ

œ˙™ Œ

Œ


224

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 183

Fl. 1

° &

4 4

&

Fl. 2

4 4

&

Ob. 1

4 4

&

E. H.

4 4

&

Cl. 1

4 4

&

Bs. Cl.

4 4

?

4 4

?

4 4

Bsn. 1

Bsn. 2

¢

1., solo, open

Hn. 1,2

° ¢&

bœ œ™ œ bœ ™ bœ œ ™ œ œ

œ™ bœ œ ™

4 4

˙™

mp

&

Œ

4 4

bœ œJ ‰ Œ

4 4

Ÿb œ

4 4

4 4

4 4

4 4

Œ

bb œœ ™™

bb œœ ™™

Hp.

{

?

bœœ œ œ œ b œœ

bœœ œ œ œ b œœ

œ nœ bbœœ

bœ œ

œ

œœ

bbœœ

bœ œJ

‰ Œ bbœœ

(Cel.)

Ϫ & Ϫ

œ œ œ bœ œ œ J

Ϫ Ϫ

œ œ œJ œ

Œ

Ÿ# œ

Ÿn œ

Œ

Ÿn bœ

Ÿb bœ

Ÿb œ

Œ

Œ

Œ

Œ

mp

Kbd.

{

?

BLANCHE

° ¢& ‰ œ™

Œ

soft

œ

˙

‰ œj œ #œ œ œ

œ nœ œ œ œ

co - lors.

e co-lors of the wings of but-ter- ies

nœ Vln. I

œ™(con sord.) œ œ œ ° J &

‰ œJ bœJ

bœ ™

and rain- bows.

#˙ ™

˙™

˙ œ™

œ œ J

#˙ ™ (p)

(con sord.) unis. div.

Vln. II

& Ϫ

bœ œ œ J

j œ œ

Ϫ

∑ unis.

Vla.

‰ œj bœœ J

Œ

Œ

Œ

‰ œj bœœ J

Œ

Ÿ# nœ

Ÿn œ

Œ

Ÿn bœ

Ÿb bœ

Œ

Ÿb œ

bb œœ ™™ Œ

Œ

b˙ ™

4 4

bœ œ œ œ bœ

4 4

bb œœ ™™

(con sord.)

B Œ

Ÿb œ

Œ

(con sord.)

? Vc.

j ‰ Œ œ œ œ˙™

j ‰ Œ œ œ œ˙™

œ Œ #œ˙™

Œ

bœ Œ

Œ

nœ˙™

j bœ œ bœ˙ ™

‰ Œ

j ‰ Œ bœ œ bœ˙ ™

b˙ ™

bœ˙™

bœ˙™

unis.

4 4

(con sord.)

D. B.

? ¢ bœ˙ ™

#œ˙ ™ Œ

Œ

œ˙ ™

nœ˙ ™ bœ˙™

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

4 4


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 190

Fl. 1

° 4 &4 mp

Fl. 2

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

f

œ œ œb œ

4 bœ bœ b œ œ &4 mp

Ob. 1

225

b œb œb œ œ n œ œ n œ n œ

To Picc.

f

4 & 4 bœ bœ bœ œ œ bœ nœ nœ mp

E. H.

4 &4 Ó

œ nœ nœ œ f

Cl. 1

4 bœ œ œ œ œ #œ nœ &4 œ mp

f To Bb Cl.

Bs. Cl.

Bsn. 1

4 &4 Ó

œ n œ nœ

f bœ ? 4 b œ bœ nœ nœ nœ œ nœ 4 mp

f To Cbsn.

Bsn. 2

? 4 bœ bœ œ nœ ¢ 4 mp

œ œ nœ f

1. al sord. (fiber mute)

Hn. 1,2

° 4 Ó ¢& 4

Œ

‰ œj w >

3 4 ˙™

mf

4 &4

3 4

Œ

Œ

Œ

Œ

œœ Hp.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

#œœ

œœ

Œ

#œœ

œœ

mp

{

?4 4

3 4

4 &4

3 4

œ œ Œ œœ œ

œ œ Œ œœ œ

œœ ™™ œ™

œœ ™™ œ™

œœ œœ œ œ œ œœ J

œœ œœ œ œ J

œœ

#œ #œ œ Œ

## œœœ ™™™

œœ

##œœ œœ œ # œ œ #œœ J

#œ #œ œ Œ

œœ ™™ œ™

##œœ œœ œ œ J

œ œ Œ n œœ œ œœ ™™ œ™

œœ œœ œ œ œ œœ J

mp

Kbd.

BLANCHE

{

?4 4

3 4

° 4 ¢& 4

3 4

œ

˙™ Soft

j #œ œ

‰ œ #œ

˙

peo - ple

have got

‰ œ™

to shim - mer

and

glow

unis.

œ div.

Vln. I

œœ œœ œœ œ bœ Œ

° 4 Ó &4

f

œ œ™ J

œ

Ϫ

˙

3 4

mf

#œ ™

œ œ œ J

Ϫ

œ œ J

œ œ œ J

Ϫ

j œ œ

Ϫ

Œ

‰ œj œœ J

Œ

#œ œ œ J

Ϫ

#œ œ J

nœ ™

œ œ nœ J

#œ œ #œ J

Ϫ

œ œ J

nœ ™

nœ œ œ J

Œ

‰ œj #œœ J

Œ

p

unis. div.

Vln. II

4 &4 Ó

œœ bœ œ œ Œ œ nœ œ œ mf

œ œ™ J

3 œ 4

Ϫ

˙

p

f div.

Vla.

B 44 Ó

bœ Ó œ œ nœ

‰ nœœ ™™

3 4 Œ

‰ nœœ ™™

Œ

‰ œj œœ J

‰ œj #œœ J

‰ œj œœ J

f p div.

Vc.

?4 Ó 4

œ œ œ

j‰ Œ 3 j‰ Œ œ Œ œ˙ œ œ œ 4 œ˙ ™ ™

j‰ Œ œ œ œ˙ ™

j‰ Œ œ œ œ˙ ™

j #œ #œ ‰ Œ œ˙ ™

j #œ #œ ‰ Œ œ˙ ™

j‰ Œ œ œ nœ˙ ™

œ˙™ Œ

œ˙™

œ˙™

œ˙™ Œ

f mf

p

unis., arco div., half arco, half pizz.

D. B.

?4 ¢ 4 Ó

œ œ œ

Œ œ˙™ Ó

3 4 œ˙™ Œ

Œ

œ˙™ Œ

f p mf

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ


226

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 198

5 4

3 4

Fl. 1

° &

&

5 4

3 4

Fl. 2

&

5 4

3 4

Ob. 1

&

5 4

3 4

E. H.

&

5 4

™ 3 œ 4

Cl. 1

œ œ J

Ϫ

bœ œ J

Ϫ

œ œ J

j œ œ

mp dolce CLAR. IN Bb

&

Cl. 2

5 4

3 4 Ϫ

mp dolce

?

5 4

3 4

?

5 4

3 4

° ¢&

5 4

3 4

3 4

bœ œ bœ bœ œ œ

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1,2

¢

& Œ

˙˙˙ ™™™

Œ

Œ

Œ

œœœ

5 4

˙˙˙ ˙

Œ

œœ œ

˙ 5 ˙˙ 4

Œ

Ó

mp 3 bœ œ œ bœ bœ œ 4

œ nœ œ Œ œœ

Œ

Ó

3 4

œœ ™™™ œ

œœ Hp.

{

?

˙˙ ™™™ ˙

œ œ Œ œœ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó

Œ

‰ #œœ

Kbd.

{

?

BLANCHE

n˙˙˙ ™™™ ˙˙ ™™™ ˙

Œ

° ¢& ˙ ™

Œ

œ œ œ

œœœ

5 ˙ 4 ˙˙˙

œœ œ

˙ 5 ˙˙ 4

Œ

5 4 Œ

œ œ œj œ™

œ™ œ œ 43

by the plac-ing

of a

Œ

Ϫ

œ œ œJ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ bœœœ œ œ J

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ ™™ & œ™

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

(Cel.)

And the light may be soft-ened

œœj œœ #œ œ

mp

3 4

Ó

∑ &

pa

-

œ œ J

Ϫ

per

lan

j # œœ œœ

œœ ™™

bœ œ J -

tern. div.

Vln. I

(con sord.) œ œ bœ ° œ™ J &

œœ ™™ ˙™

˙

œ

5 ˙ 4

˙™

3 4

œœ œœ J

∑ mp

(con sord.)

Vln. II

div.

j œ œ œ

& Ϫ

div.

n˙˙ ™™

˙˙

œœ

5 4 ˙˙

˙˙™™

3 4

œœ™™

#œœ œœ J

mp (con sord.) unis.

B ΠVla.

‰ œj œœ J

˙™

˙

œ

div. 5 ˙˙ 4

˙˙™™

5 ˙˙ 4

˙˙™™

unis. œ œ bœ 3 4 bœ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ

Œ

div. j ‰ œ n#œœ J

mp sub. (con sord.)

Vc.

j ‰ Œ ? œ œ œ˙ ™

˙˙ ™™

˙˙

œœ

3 4 b˙˙ ™™

˙˙™™

j ‰ Œ nœ œ œ˙ ™

mp sub. div., arco (con sord.)

D. B.

? ¢ œ˙™

half arco, half pizz.

∑ Œ

Œ

5 4

3 4 bb˙˙ ™™

˙˙ ™™

œ˙™ Œ

mp mp

Œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

227 fltg.

œ™ ææ

205

Fl. 1

° &

4 4

3 4

4 4

3 4

#œ œ ææJ ææ

nœ ™ ææ

#œ ææJ

#œ œ æJ æ

nœ ™ æ

œ œ ææJ ææ

œ ææ

p fltg.

PICCOLO

&

Picc.

4 4

3 4

4 4

œ™ ææ

3 bœ œ œnœbœ 4 mf

p

&

4 4

3 4

4 4

3 4

Ob. 1

&

4 4

3 4

4 4

3 4

E. H.

fltg.

&

Cl. 1

4 4

3 4

4 4

3 4

œ™ æ

#œ œ æJ æ

œ™ æ

œ œ ææJ ææ

œ œ ææJ ææ

bœ ™ ææ

œ œ æJ æ

p fltg.

&

Cl. 2

4 4

3 4

4 4

3 4

bœ ™ æ

pp

?

4 4

3 4

4 4

3 4

?

4 4

3 4

4 4

3 4

° ¢&

4 4

3 4

4 #w 4

Bsn. 1

Bsn. 2

¢

1., fiber mute

Hn. 1,2

3 4 ˙™

p

& Œ

4 4

#œœ

3 4

4 4

4 4

4 4

3 4

3 4

4 4

3 4

3 4

4 4

3 4

Œ

Hp.

‰ #œœ ™ ™

Œ

‰ #œœ ™ ™

p

{

?

œ œœ Œ œœ

j #œœ œœ

Ϫ & Ϫ

## œœ

œ#œJ ‰ Œ

nbnœœœœ ™™™™

##nœœœœ J

## œœ

œ#œJ ‰ Œ

œœœ bn nœœœ ™™™ œ b œ™

#œœœœ œœœœ J

p

Kbd.

{ BLANCHE

° ¢&

3 4

4 4

Œ ‰ œj 44 œ œ œœ

3 4

4 Œ bœ œ œ nœ bœ 3 Œ 4 4

?

j œœ œœ

& œœ ™™

Œ

4 4

Vln. I

œ ‰J

Œ

Ϫ

bœ œ J

Ϫ

œ œ J

tive

and

soft

##œœ œœ J

nnœœ ™™

#œœ œœ J

j œœ œœ

bbœœ ™™

j œœ œœ

˙

But soft is not e- nough.

œ™ ° œ™ &

3 4

Soft is not e- nough.

At - trac

-

div.

# œœ œœ J

unis.

œ ˙ nœ œ ˙

4 j 4œ œ

œ

p

4 j3 œ œ 4 œbœ œ b œ b œ n œ 4 f

3 4

nœœ ™™ ∑ p

unis. div.

Vln. II

unis.

œ ™™ & œ

div.

œœ œœ J

œ œ#˙˙

4 j 4 œ œ

œ

3 4 j 4 œbœ 4 œ œ œbœbœnœ # w

3 4 ˙™

bnœœ ™™ p

p

f

p sub.

unis.

B ΠVla.

div.

j ‰ œ #œœ œ ˙ J

4 j 4œ œ

œ

4 j3 œ œ 4 Œ #œ nœ bœ œ 4

3 4

Œ

‰#œœ ™™

Œ

‰#œœ ™™

p p f unis.

? Vc.

j‰ Œ œœ œ˙ ™

˙

œ #˙

4 #œj œ 4

œ

œ

#œ p

j œ œ 43

div. #œ nœ bœ œ 4 4 w w #œ œ

3 4 ˙˙ ™™

p

j‰ Œ œ#œ #œ˙ ™

j‰ Œ œ#œ #œ˙ ™

p

f half arco, half pizz. unis., arco

D. B.

? ¢ œ˙™

∑ Œ

4œ œ 4J

œ

œ œ 3 #œ œ Œ J 4

Œ

4 wsub. 4

Πp

3 4 ˙™

#˙™œ Œ

p sub. p f

Œ

#˙™œ Œ

Œ


228

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 214

Fl. 1

° &

nœ ™ ææ

nœ œ æJ æ

#˙ ™ ææ

nœ ™ ææ

1.

bœ œ ææJ ææ

nœ ™ æ

bœ œ æJ æ

j œ œ

Ϫ

j œ œ

bœ ™

4 4

ppp pp

bœ ™ & æ

Picc.

œ œ ææJ ææ

#˙ ™ æ

nœ ™ æ

œ œ ææJ ææ

ææj œ

bœ ™ ææ

To Flute

æ œæ

4 4

ppp

&

Ob. 1

4 4

&

E. H.

4 4

Cl. 1

bœ ™ æ & æ

œ œ æJ æ

#˙ ™ ææ

nœ ™ ææ

bœ œ ææJ ææ

nœ ™ ææ

bœ œ ææJ ææ

Ϫ

j #œ œ

j œ œ

nœ ™

œ bœ bœ

œ

bœ bœ œ bœ

4 4

p

ppp pp

To Bass Cl.

bœ ™ & ææ

Cl. 2

œ œ æJ æ

3

bœ ™ ææ

˙™ ææ

œ ææJ

œ ææ

#œ ™ æ

nœ œ æJ æ

Ϫ

j bœ œ

Ϫ

j bœ œ

bœ œ œ

œ

4 4

œ œ bœ œ bœ

p

ppp pp

bœ ™ ?

œ œ J

B

bœ ™

œ œ J

?4

Bsn. 1

4

pp

CONTRABSN. To Bsn.

? Cbsn.

œ œ bœ

¢

œ

œ nœ bœ

bœ œ œ

œ

b˙ ™

n˙ ™

4 4

˙™

pp

2. al sord. (fiber mute) 2.

Hn. 1,2

° ¢&

4 4

?

bœ œ œ

˙™

pp

& Œ

‰ #œœ ™ ™

Œ

4 4

4 4

Ϫ

Hp.

{

?

œ #œJ ‰ Œ # œ #œ j nbnœœœœ œœœœ

bœ ™ & nbbœœœ ™™™

œ ‰ ‰ Œ # œ #œ

j œ™ œ œ œ œ ™ ˙™

###n˙˙˙˙ ™™™™

j œ™ œ œ œ œ ™ ˙™

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

Kbd.

{

?

BLANCHE

° bœ ™ ¢&

œ œ J

turns

bœ ™

‰ Œ

the

trick.

œœ œœ J

##˙˙ ™™

Ϫ

œ œ J

bœ ™

I

am

fad

j œ œ -

ing.

via sord.

Vln. I

° nbœœ ™™ &

nnœœ ™™

j bœœ œœ bœœ ™™

j bœœ œœ ppp via sord.

j bœœ œœ

& bbœœ ™™

Vln. II

#˙˙ ™™

bœœ ™™

j bœœ œœ

n œœ ™™

j bb œœ œœ ppp

div.

div. via sord.

unis.

‰ #œœ ™™

B Œ

‰ œœ ™™

Œ

Vla.

j œ™ œ œ œ nœ ™

unis.

j œ™ œ œ œ nœ ™

unis.

j ‰ Œ œ #œ

?

j ‰ Œ œ nœ

via sord.

Vc.

#œ˙ ™

#œ˙ ™

˙™

˙™

unis., arco via sord.

? #˙™œ D. B.

¢

#˙™œ Œ

Œ

Œ

Œ

b˙ ™

b˙ ™


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

229

222 To Ob.

E. H.

Bsn. 1

° 4 ‰ -œ -œ &4 J p œ- œ?4 ‰ J ¢ 4

bœ œ J

j bœ

bœ bœ J

bœ J

˙

Ϫ

U ‰

œ

œ œ bœj œ ™

2 4˙

4 4

2 4

3 4

˙

Ϫ

U ‰

œ

bœ œ bœ œ ™ J

2˙ 4

4 4

2 4

3 4

p

( BLANCHE

° 4 &4

‰ bœJ bœ

ere is a rap at the door. A young boy is standing in the open doorway.)

U bœ œ ‰ J

Œ

2 4

Ó

œ

4 ‰ bœJ bœ 4

Ah me…Ah me… Come in. COLLECTOR

Well, well.

U ∑

4 ¢& 4 ‹

° 4 &4

U ∑

U ∑

‰ bœj 42 œ bœ bœ bœ 43

Œ

2 4

4 4

What can I do for

2 4

3 4

Ev'ning, ma'm. unis., senza sord.

Vln. I

2 4

4 b˙ 4

nœ bœ œ™

2 4˙

3 4

j œ. bœ. J

2 4˙

3 4

bœ ™ bœ ™

2 4˙

3 4

mp unis., senza sord.

Vln. II

4 &4

2 4

4 4 b˙

mp unis., senza sord.

Vla.

B 44

U ∑

2 4

4 b˙ 4

mp unis. div., senza sord.

Vc.

?4 4

D. B.

?4 ¢ 4

U ∑

U ∑

2 4

2 4

4 n˙ 4n ˙

4 ˙senza sord. 4

bœ ‰ Œ

bœ ™

2 4

3 4

mp

2 4˙

3 4

mp

= 228

Fl. 1

° 3 ‰ j bœ 4 & 4 œ bœ œ œ œ œ 4

3 4

4 4

2 4

3 4

4 4

2 4

mp FLUTE

Fl. 2

3 4 & 4 ‰ nœj œ œ œ œ œ œ 4

solo

mp

bœ Cl. 1

3 &4 ‰

j b œ. b œ.

4 4 œ. œ.

3 4

4 4

nœ œ œ #œ œ nœ œ

œ.

mp

œ bœ 42

mf

BASS CLAR.

Bs. Cl.

Bsn. 1

3 & 4 ‰ œj . b œ. œ. œ. mp ?3 ∑ 4

4 œ. 4 4 4

3 4

B3

∑ b œ œ œ b˙

4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

3 mp BASSOON

Bsn. 2

?3 ¢ 4

4 4

bœ 3 œ œ b˙ 4 3 mp 3

BLANCHE

° 3 ˙™ &4

4 4

œ™ 3 4 œ œ œ

œ œ œ

œ J

Ϫ

I did-n't know that stars took up col - lec- tions.

you?

3 COLLECTOR ¢& 4 ‹

œ 4œ J 4

4 ‰ œ œ œ œ™ 4 œ œ œ

œ œ

3 4

4 4

3 4

div. 4 -œœ #-œœ -œœ n-œœ #˙˙ 4 pp

3 4

4 bœ 4 œ-

I'm col-lect-ing for the Even-ing Star.

Vln. I

° 3 &4

4 4w mp

div.

Vln. II

Vla.

3 &4 B 43

4 4w mp Ÿ Ÿ 4œ œ 4

œœ œœ œ - - œ-

˙˙ -

4 4 œ bœ- œ- bœ-

˙-

2 4

3 4

˙-

2 4

3 4

4 4 bœ- bœ- nœ- bœpp 4 b-œ b-œ n-œ b-œ 4

2 4

pp

Ÿ œ

Ÿ Ÿ œ œ

Ÿ œ

Ÿ Ÿ 3 œ œ 4

mp pp

Vc.

?3 4

4w 4 mp

D. B.

?3 ¢ 4

4w 4 mp

p


230

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score q = q.

Playfully Ϫ 9 Ϫ 8

233

Fl. 1

° 2 &4

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

3 4 ˙™ >

Ϫ

Ϫ

Ϫ

3 4 ˙™ >

Slow again ∑

4 4

4 4

4 4

4 4

mp

Fl. 2

2 &4

9 Ϫ 8

Ϫ

Ϫ

mp

Ob. 1

2 &4

9‰ œ œ œ ‰ œœ œ ‰ œ œœ 8

‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ 43 œ

mp OBOE

Ob. 2

2 &4

Cl. 1

2 &4 ˙

To Eng. Hn.

9‰ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œœ 8 œ

‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ 43 œ

mp

9 8

3 4 ‰ #œ nœ# œ n œ œ# œ œ #œ n˙ ™ œ

3 4‰

mf

4 4

mp

mp

Bs. Cl.

2 &4

Bsn. 1

B 2 b˙ 4

Bsn. 2

? 2 b˙ ¢ 4

9 8

∑ b œb œ œ

9‰ 8

mp

œ #œ œ œ ‰ #œ œ ‰

j œ mf b œ bœ œ b œ n œ j 3 # œ n œ # œ ‰ ‰ ‰ œ 4 ‰ #œ

mp

4 4

∑ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

4 4

˙™

mf mp

9 8

3 4 ‰ œj

mp

œ

œ

œ

mf

1., open

Tpt. 1,2

4 4

∑ œ

° 2 ¢& 4

9 8

1. al sord. (straight mute)

3 4 ˙™ >

4 4

4 4

4 4

4 4

mp

2 &4

9 Ϫ 8

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

3 4 ˙™

Ϫ

mp

Hp.

{

?2 4

2 Kbd. { & 4

9 8

3 4

BELLS

9 Ϫ 8

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ I

Ϫ

3 4 ˙™

Ϫ

Ϫ

3 4 ˙™

was

jok

p

BLANCHE

° 2 &4

9 Ϫ 8

I

COLLECTOR

2œ œ œ œ ¢& 4 ‹ It's the pa- per,

œ

9Π8

Ϫ

Ϫ

knew

that…

Ϊ

Ó

‰ œj œ 44 œ œ #œ

ing.

-

Will you have a drink?

3 4

4 4

ma'm…

= 238

Cl. 1

° 4 ¢& 4

2 4‰

#œ J

œ

4 4

4 4

mp

COLLECTOR

° 4Ó ¢& 4 ‹

j œ No,

j œ m'am.

j œ œ

œ

œ

Ϫ

No thanks.

Can't drink

œ

œ

on

the

2 4˙ job.

unis.

Vln. I

° 4 #œ&4 J

Ϫ

˙

w

2 4˙

w

2 4˙

œ

œ

œ

œ

4 4

p mf

Vln. II

Vla.

-œunis. 4 &4 J œ™ p B 44 œJ œ™

˙

4 4

#˙ mf

˙

2 4˙

w

4 4

˙

p mf

Vc.

D. B.

? 4 œj 4œ p ? 4 œj ¢ 4p

#œ œ™

˙

2 4˙

w

œ

4 4

mf

Œ

Ó

2 4

4 4


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

œ bœ

242

Cl. 1

° 4 &4

3 4

œ bœ nœ

4 #œ 4

nœ #œ nœ

231

2 4

œ #œ

nœ-

œ

œ bœ

mp

Bsn. 1

B4 4

3 4

4œ 4

œ bœ

œ

b-œ

œ

œ bœ

œ bœ

4 4

œ

œ

œ

2 4 bœ

œ

2 4 bœ

4 4

mp To Cbsn.

Bsn. 2

?4 ¢ 4

3 4

4œ 4

œ bœ

n-œ

œ #œ

œ bœ

œ bœ

œ

œ

4 4

mp

BLANCHE

° 4Œ ¢& 4

#œ Let

Vln. I

œ

œ me

° 4 &4 w

œ

œ

3 4 ˙™

4 ‰ j #œ 4 #œ

see…

œ

œ

I have - n't got

œ

‰ #œj #œ

œ

a dime…

œ œ

œ 3œ œ 2 #˙ 4

œ

I'm not the la - dy

4 4

of the house!

3 4 ˙™

4 4

2 4

4 4

3 4

4 4

2 4

4 4

3 4 ˙™

4 4

2 4

4 4

3 4 ˙™

4 4

2 4

4 4

3 4 ˙™

4 4

2 4

4 4

mp sub.

Vln. II

4 &4 w

˙™

mp sub.

Vla.

B 44 w mp sub.

Vc.

?4 4w

D. B.

?4 ¢ 4 nw

mp sub.

mp

= 247

Fl. 1

° 4 &4

2 bœ œ œ œ bœ œ b œ œ 4 4 4

2 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

Ó

2 4

mf

Fl. 2

4 &4

bœ œ œ œ 4 2 4 bœ œ bœ œ 4 mf

Cl. 1

4 &4

2 4 œ.

œ. bœ.

œ.

mf

Bs. Cl.

4 &4 B4 ¢ 4

Bsn. 1

. œ. b œ. 2 œ. #œ 4 mf b œ. bœ. bœ. 2 ? bœ. 4‰ bœ. mf

BLANCHE

3 ° 4 ‰ bœj &4 bœ bœ œ

œ bœ œ œ

Œ bœ

I'm one of those poor re - la-tions

bœ bœ bœ œ™

2 4

¿ Œ

you've heard tell a- bout.

Hey! (desperate)

(

3

4 COLLECTOR ¢& 4 ‹

2 4Ó

4 Π4

is stops him cold.)

œ œ œ œ œ œ œ

2 4

Ó

2 4

Ó

2 4

Ó

2 4

Ó

2 4

Ó

2 4

May-be I'll drop by la- ter… div.

Vln. I

° 4 & 4 bw

2 4

bw 4 w 4

unis., pizz.

mp

j œ. ‰ Œ p

div.

unis., pizz.

w

mp

Vln. II

4 & 4b w

2 4

4 bw 4 w

w mp pizz.

mp

Vla.

B 44 bw

2 4‰

w

b œ bœ

r bœ ‰ ™

4 4

mf

j ‰ Œ œ. p j bœ. ‰ Œ p

mp pizz.

Vc.

?4 4 bw

bœ bœ

2 4Œ

w

4 4

4 4

jnon div. bnœœ. ‰ Œ p

mp mf pizz.

D. B.

?4 ¢ 4

2 4

œ. ‰ Œ J p


232

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

U w

252

Fl. 1

° 2 &4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

p

U w Fl. 2

2 &4

4 4

∑ p

U w Ob. 1

2 &4

4 4

∑ p ENG. HORN

E. H.

2 ¢& 4

4 4

#U w

p 1. and 2. straight mute

Tpt. 1,2

° 2 ¢& 4

4 4

U #w w

p

(He lights her cigarette—he may be awfully young, but he smokes.) BLANCHE

° 2 &4 ˙

4 #œ 4

Hey.

COLLECTOR

2 ¢& 4 ‹

3 œ œ œ œ ˙

U Ó

œ

Could you give me a light?

4 4

œ

œ ‰ J

ank you.

˙

Hey… What's the time?

U ∑

œ

œ

Ó

5 4 œ

œ ank you.

œ

Ten

of

4 4

˙

se - ven.

arco

Vln. I

° 2 &4

4 4

U ∑

w

5 4

4 4

5 4

w

4 4

w

5 4

4 4

w p arco

Vln. II

2 &4

4 4

U ∑

w p arco

Vla.

B 42

4 4

U ∑

w p arco

Vc.

?2 4

4 4

U ∑

˙™

œ

5 4

#w

?2 ¢ 4

4 4

U ∑

œ

p arco

D. B.

4 4

œ

mp

#w

5 4

4 4

p

=

1. solo, open

258

bœ Tbn. 1,2

°? 4 ¢ 4

œ

b œ b œ b˙

∑ mp

BLANCHE

° 4 Ó(regretfully) œ ¢& 4 So

Vln. I

° 4 & 4 #œ œ ˙™

nœ œ

Ó

œ

œ

Ó

˙

late…

So

#œ œ ˙™

late…

So

bœ bœ ˙™

late…

bœ bœ ˙™

p

Vln. II

4 & 4 œ œ ˙™

œ œ ˙™

˙™

˙™

˙˙ ™™

bœœ

˙˙ ™™

p div.

Vla.

B 44 œ

˙™

œ

˙™

bœœ

p unis. div.

˙ Vc.

? 4 nœ 4œ

˙ ™™ ˙

œ œ

˙ ™™ ˙

bœ œ

˙™ ˙™

bœ œ

˙™ ˙™

p

œ bœ bœ

˙

Ó

Œ

mp pizz.

D. B.

?4 ¢ 4œ p

˙™

œ

˙™

˙™

˙™

‰ œJ p


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

Fl. 1

264 - ° Œ bœ œ ˙ &

b -œ

-œ ˙

233

b -œ -œ ˙

Œ

b -œ -œ ˙

Œ

#-œ -œ ˙

Œ

Œ

pp

mp

b-œ -œ ˙

b-œ

& Œ

Fl. 2

-œ ˙

b-œ -œ ˙

Œ

b-œ -œ ˙

Œ

n-œ -œ ˙

Œ

Œ

pp

mp

&

Ob. 1

&

E. H.

&

Cl. 1

&

Bs. Cl.

?

Bsn. 1

w mp CONTRABSN.

? Bsn. 2

bw

¢

bw

bw

w

ppp

mp

sempre sim. con sord. (fiber mute)

Hn. 1,2

° Œ dipœ œ ˙ & #œ- œ- ˙

Œ #œœ -

pp

œœ ˙˙ -

Œ

#œœ- œœ- ˙˙

Œ

#œœ œœ ˙˙

Œ

ppp

œœ œœ ˙˙ - mp

sempre sim. dip (straight mute)

& Œ

Tpt. 1,2

b-œœ -œœ ˙˙

b-œœ

Œ

-œ ˙ œ ˙

Œ

b-œœ -œœ ˙˙

bœœ œœ ˙˙

Œ

œœ œœ ˙˙ - -

Œ

mp pp

ppp 1. straight mute, dip

pp

bœdip œ ˙ ? bw Œ - -

Tbn. 1,2

bw bœsempreœsim. ˙ Œ - -

bw Œ

bw Œ

bœ œ ˙ - -

bœ œ ˙ - -

Œ

- nnœœ œœ ˙˙

2. (straight mute)

mp pp

Tuba

ppp

? open ¢ bw

∑ nw

pp mp

3

BLANCHE

° ¢&

Œ

œ bœ bœ

œ

œ

Don't you love these rain - y

œ bœ œ™

Ϫ

œ J

af -ter-noons?

œ œ bœ

˙

œ

e long af -ter-noons

œ

j œ œ™

œ

of New Or - leans.

œ nœ When it

div.

Vln. I

° Œ &

bb -œœ -œœ ˙˙

bb -œœ

-œœ ˙˙

bb -œœ -œœ ˙˙

Œ

bb -œœ -œœ ˙˙

Œ

- Œ n#œœ œœ ˙˙

Œ

pp

mp ppp

div.

& Œ

Vln. II

b-œœ -œœ ˙˙

b-œœ

Œ

-œ ˙ œ ˙

Œ

b-œœ -œœ ˙˙

Œ

b-œœ -œœ ˙˙

Œ

œœ œœ ˙˙ - -

ppp mp

pp unis.

div.

b-œ -œ ˙

b-œ

B Œ

-œ ˙

b-œ -œ ˙

Œ

b-œ -œ ˙

Œ

Œ

Œ

nn-œœ -œœ ˙˙

Vla. pp ppp mp div.

- ? Œ bbœœ œœ ˙˙

bb-œœ

-œ ˙ œ ˙

bb-œœ -œœ ˙˙

Œ

bb-œœ -œœ ˙˙

Œ

Œ

Œ

nn-œœ -œœ ˙˙

Vc. pp ppp

mp 3

(pizz.)

3

3

3

3

D. B.

¢

? bœ

Œ

Œ

‰ œ

œ œ bppp

Œ

Œ

‰ œ

œ bœ

Œ

Œ

‰ œ

œ bœ

Œ

Œ

‰ œ

Œ œ œ

Œ

‰ œ œ


234

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 269

Fl. 1

#-œ

° Œ &

#-œ

˙

˙

3 4

Œ

5 4

3 4

5 4

To Alt. Fl.

n-œ

n-œ

˙

& Œ

Fl. 2

˙

Œ

&

3 4

Ob. 1

5 4

&

3 4

E. H.

5 4

3 4

Cl. 1

& Œ

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

#œ œ œ œ™ œ #œ œ

#œ ™

#œ œ œ œ™ œ #œ œ

Œ #œ ™

mf

&

Bs. Cl.

? Bsn. 1

w

w

w

w

Hn. 1,2

° Œ &

œœ -

œœ -

˙˙

Tpt. 1,2

& Œ

? Cbsn.

¢

via sord.

œœ -

œœ -

˙˙

Œ

œœ -

œœ -

˙˙

Œ

œœ -

œœ -

˙˙

Œ

nnœœ

-œ œ

˙˙

via sord.

? Œ

sempre - -sim. nnœœ œœ

˙˙

via sord.

Tbn. 1,2

? Tuba

¢ w

w

° #w ¢&

˙

3

BLANCHE

Œ

rains.

Vln. I

° Œ &

œ

œ

When it

#œ-œ œœ-

#œ-œ œœ-

˙˙

3 4œ

œ bœ bœ

seems an

hour

œ œ bœ

œ nœ bœJ bœ

is - n't just an

hour.

œ bœ 45 When it

unis.

˙˙

Œ

3 4 #œ

5 4

œ

œœ

˙

5 4

5 4

mp

unis.

& Œ

Vln. II

œœ -

œœ -

˙˙

Œ

œœ -

œœ -

˙˙

3 4œ

5 4

mp unis., non div.

B Œ

-œœ

-œœ

˙˙

Œ

-œœ

-œœ

˙˙

Vla.

3 4 œœ

˙

mp

unis.

? Œ

-œœ

-œœ

˙˙

Œ

-œœ

-œœ

˙˙

Vc.

3 4 #œ

#œ b˙

mp 3

? D. B.

¢

Œ œ mp

Œ

‰ œ

Œ œ

œ

Ó

3 4

5 4


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

235

273

4 4

Fl. 1

° 5 &4

5 &4

4 4

Fl. 2

5 &4

4 4

Ob. 1

5 &4

4 4

E. H.

5 &4

4 4

Cl. 1

5 &4

4 4

Bs. Cl.

?5 4

4 4

Bsn. 1

?5 ¢ 4

4 4

Cbsn.

° 5 &4

4 4

Hn. 1,2

4 4

Tpt. 1,2

5 &4

open

w p open

Tbn. 1,2

?5 4

4 4

bw w

p

Tuba

?5 ¢ 4

4 4

∑ w p

ten.

BLANCHE

° 5 nœ ¢& 4

œ œ ˙

seems that an hour

Vln. I

° 5 #-œ &4

4 œ œ 4œ œ ˙

œ œ

is

of

a

lit - tle bit

4 4

œ-

#-œ œ#œ œ œ

œ œ

e - ter - ni - ty

bw

bw

dropped in your

hand.

b ˙- ™

j œ œ b œ bœ n œ #œ œ nœ nœ bœ œ mp

Vln. II

5 & 4 #œ-

4 4

nœ-

n ˙- ™ Vla.

B 45 œ

Vc.

? 5 #œ 4

œ-

˙- ™

4Π4

Ÿn Œ œ #œ

Ÿ œ œ

mf

mf

div.

Œ

Ÿ Œ œ #œ

Ÿ œ- œ-

mf

mf

bw w mp

div.

b˙- ™

4 ‰ nœ ™ 4 # œ™

œœ ™™

#œœ ™™

œœ ™™

bw w

mf

mp

mf mf

mf

div. arco

D. B.

?5 ¢ 4 Ó

unis.

b˙ ™

4 ˙˙ 4

˙˙

˙˙

˙˙

w

mp

mf

mf mf

mf

mf

mp


236

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score 277

2 4

Fl. 1

° &

4 4

&

2 4

Fl. 2

4 4

&

2 4

Ob. 1

4 4

2 4

4 4

n-œ -œ

n-œ -œ ˙ Œ

˙

Πmf

n -œ -œ

n -œ -œ ˙ ∑

&

E. H.

Œ

˙

Πmf

solo

&

Cl. 1

&

Bs. Cl.

?

2 4 4œ œœœ 4 œ œ œ f

w >

w >

f

mf

w >

w >

f

mf

Bsn. 1

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

To Bsn.

? Cbsn.

¢

bw >

bw >

f

mf

a 2 senza sord.

Hn. 1,2

° Ó &

sim. dip

œ œ

œ Œ

-œ -œ ˙ œ œ ˙

-œ -œ œ œ

Œ

˙˙

œ

mf dip

sim.

b œ-œ œ-œ

Œ

&

Tpt. 1,2

mf b œ-œ -œœ ˙˙

˙˙

1. al sord. (straight mute)

Œ

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

w mf n-œœ -œœ ˙˙ # Œ

sim.

dip

? w w

Tbn. 1,2

Œ

- #nœœ œœ

˙˙

mf

? Tuba

¢ w

? Ó

æ ˙æ

bw >

bw >

f

mf

Timp. p

Œ

Ó

f

Œ

Ó

2 4

4 4

œ œ–

Ó

2 4

4 4

œ œ œ œ œ™

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

mf with wire brush

SUSP. CYMBAL

ΠPerc.

/

Œ

œ œ– Ó mf ff

BLANCHE

° &

Ó

Œ

(anguished)

COLLECTOR

Vln. I

Vln. II

Vla.

¢& ‹

bœ3 œ bœ J

œ

And youdon't know what to do with it.

> 6 œ œ bw b œ n œ n œ 3 b œ n œ ° # œ n œ bœ bœ œnœ & #œ œ œ nœ bœ œ bœ œ bœ nœ nœ œ mf ff mf div. a 4 nŸ bn-œœœ -œœœ 3 œ Œ œ œ & Ó œ nœ nœ f div. a 3 mf unis. œ 3 œ nœ B nœ bœ œ œ œ nœ œ Œ n#nœœœ œœœ œ bœ - 3 mf

w

˙˙˙ ˙

Œ

b -œœœ œ

-œœ œœ

˙˙˙ ˙

2 4

4 4

œœ œ-

˙˙ ˙

2 4

4 4

2 4

4 4

œ œ bœ 2 4

4 4

mf

˙˙ ˙

Œ

œ #œœ-

f mf unis.

Vc.

? w w

w >

w > mf

f SOLO pizz.

3

3

div.

D. B.

? ¢ w

Ó bw >

Œ

f

œ œ

Ó b œ w >

f OTHERS mf

Œ

mf


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

237

281

Fl. 1

° 4 Ó &4

Œ

œ œ œ œ œ

3 4

4 4

mf

4 &4

3 4

Fl. 2

4 4

4 &4

3 4

Ob. 1

4 4

4 &4

3 4

E. H.

4 4

4 &4

3 4

Cl. 1

4 4

#w

4 &4

3 4

Bs. Cl.

4 4

?4 4

3 4

Bsn. 1

4 4

?4 ¢ 4

3 4

Cbsn.

4 4

° 4 &4

3 4

Hn. 1,2

4 4

4 &4

3 4

Tpt. 1,2

4 4

?4 4

3 4

Tbn. 1,2

4 4

?4 ¢ 4

3 4

Tuba

4 4

?4 4

3 4

Timp.

4 4

Perc.

4 /4

3 4

&

4 4

(conversationally) BLANCHE

° 4 Œ &4

œ

Did-n't you get wet

in

œ

˙

the rain?

4 ¢& 4 ‹

œ œ

Œ

No m'am.

Vln. I

° 4 &4

œ 43 œ œ œ œ œ R

œ

Œ

You went in - to a drug- store…

œ COLLECTOR

‰™

Œ

œ œ œ œ œ

w

œ

œ œ

œ œ œ œ œ

Œ

œ

4 4

and you had a so- da…

3 4

4 4

3 4

4 4

I stepped in- side.

mp unis.

Vln. II

4 &4

∑ w

3 4˙

4 4 œ

˙

3 4˙

œ

˙

œ

4 4

3˙ 4

œ

˙

4 4

mp unis.

Vla.

B 44

w mp

Vc.

?4 4

w mp

D. B.

?4 ¢ 4

unis., arco w

∑ mp

3 4

4 4


238

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

Fast Œ

285

Fl. 1

° 4 &4

3 4

. . . . > #œ. #œ. #œ. œ œ nœ. œ. b œ œ #œ. œ. n œ. œ. nœ. #œ œ

Œ

f

4 &4

Fl. 2

3 4

4 &4

Ob. 1

3 4Œ

3 4 ˙™

3 4 ˙™

œ œ œ

Œ

œ^ ‰ Œ J

Œ

3 mf

E. H.

4 &4

Cl. 1

4 &4 Ó

3 4

Œ #œ

mp

Bs. Cl.

4 &4 Ó

Œ

œ

. . œ. bœ œ Œ

#œ.

b œ.

#œ.

#œ.

Œ

# œ.

mp mf

Bsn. 1

?4 Ó 4

Œ

3 ™ 4˙

œ

Œ

Œ

mp

Bsn. 2

Œ

3 4 ˙™

Œ

Œ

mp

Hn. 1,2

Œ

Œ

# œ. J

Œ

Œ

œ. J

mf

BASSOON

?4 ¢ 4Ó

# œ. J # œ. J mf

a2

° 4 &4

3 4

j œ #œ #œ #œ #œ

mf

?4 ¢ 4

3 4

Tbn. 1,2

4 &4

3 4

Perc.

4 &4

3 4

œ– ##œœœ – — — #œ – ##œœ — —

Œ

Œ

Œ

Œ

f

Hp.

?4 4

3 4

° 4Œ &4

œ Ó

3 4

{ BLANCHE

œ

œ #œ ™ J

Choc' late?

COLLECTOR

4¿ Œ ¢& 4 ‹ Yeah.

œ

Cher-ry?

¿ Œ

¿ 43 Œ

No, m'am.

¿

¿ Œ

Œ

Ó

Œ

Ó

Cher- ry.

Fast unis.

Vln. I

° 4 &4

div.

3 4Œ

œ œ œ

Œ

#˙˙ ™™

3 mf

#œ œ œ #œ #œ #œ . . mf

#œ nœ œ

#œ-

# œ.

œ.

# œ.

œ.

f unis. div.

Vln. II

4 & 4 ˙™

Œ

3 4

#˙˙ ™™ f

#œ œ œ #œ #œ œ . . mf

#œ nœ œ

œ-

div., pizz.

Vla.

B 44 ˙ ™

Œ

3 4

#˙ ™

Œ

Œ

‰ ##œœ J

Œ

Œ

f mf unis., pizz. div.

Vc.

? 4 ˙™ 4

Œ

3 4

##˙˙ ™™

#œ #œ #œ Œ #œ

#œ #œ

#œ Œ

œ

f mf pizz.

D. B.

?4 ¢ 4

3 4

∑ #˙ ™

#œ J mf

f

‰ Œ

Œ

œ J

Œ

Œ

j #œœ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

molto rall. 4 ∑ 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

2 4

290

Fl. 1

° &

&

Fl. 2

& œj œ

œ

Ob. 1

j œ

239

j œ œ

j œ Œ

mf

&

E. H.

& œJ œ

œ

Cl. 1

œ J

œ œ J

œ Œ J

4 4

& nœJ œ

œ

œ J

œ œ J

œ Œ J

4 4

2 4

œ œ ? J

œ

œ J

œ œ J

œ J Œ

4 4

2 4

œ œ ? J

œ

œ J

œ œ J

œ J Œ

4 4

2 4

4 4

2 4

2 4

2 4

mf To Cl.

Bs. Cl.

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1,2

¢

° &

To Cbsn.

bb˙˙ ™™

nnœœ

nw w

w w

œ

w

w

mp 1.

? Tbn. 1,2

4 4

¢

b˙™

∑ mp VIBRAPHONE

&

Perc.

4 4

bbb˙˙˙ ™™™

nnœœœ

mp

w w w

&

4 4

2 4

{

?

4 4

2 4

° &

2 4

2 4

Hp.

BLANCHE

Œ

j ‰ œ 44 œ

Œ

œ

œ œ Œ

Ó

You make my mouth wa- ter!

COLLECTOR

j œ œ œ œ œ Œ ¢& ‰ œ œ œ ‹ I had a cher - ry so- da. div.

Vln. I

° j & nœœ œœ

œœ

j œœ

j œœ œœ

j œœ Œ

œ œ

œ œ

˙

œ

4 4

Young man

j j Œ bœ ‰ ‰ œ œ œ œ Œ Well,

molto rall. unis. 4Œ ˙™ 4

Ó

young man.

Ó

Ó

I'd bet-ter go.

mp

f espr., dim.

œ- -œ bœ-

unis. div.

& œœj œœ œœ œœj

Vln. II

j œœ œœ

jŒ œœ

4Π4

˙™

2 4

f espr., dim.

-œ -œ - -div. b œ n˙˙

unis., arco

B nœ œ J

˙-

mp

Vla.

- -œ œ b -œ b -œ œ œ b œ- -œ 2 4

œ

œ J

œ œ J

œ Œ J

4Π4

2 4

˙™ f espr., dim. mp arco

?

Vc.

4Π4

2 4

2 4

˙™ mp arco

? D. B.

¢

4Π4

˙™ mp


240

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

297 (seductively)

BLANCHE

° 2 ¢& 4

#˙ ™

4˙ 4

˙

Young

young

˙

˙

young

young

man.

#œ J

œ

Has

a - ny - bo - dy

œ

œ

œ

œ

œ

œ

told you that you

div.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D. B.

° 2 -œ &4

#-œ œn œœ -

- 2 # & 4 n œœ œ -œunis. 2 B4 #-œ - ##œœ ?2 œ 4 nœ - f espr. ?2 ¢ 4 Œ

##w w

4 4w

w p

4 4w w

w w

w w p div.

œœ

4 4w

w w

w p

unis.

4w 4

w

p dim.

œ-

4w 4

w p

f dim.

=

302

Ob. 1

° &

?

˙™ ∑

˙™

∑ œ œ mf

œ œ #˙ ™

B

3 4

3 4

#˙ ™

œ #œ

œ #œ

Bsn. 1 mf solo

CONTRABSN.

? Ó Cbsn.

¢

‰ #œj #œ œ

w

w

Ó

œ bœ bœ mf

3 œ 4b˙™

mf mp SUSP. CYMBAL with brush

&

Perc.

j œ œ –™

3 4 Œ

pp

&

b˙ 3 Œ b#˙˙˙ 4

˙ 3 Œ b#˙˙ 4

3 4

p

Hp.

{

?

(She moves into the bedroom.) BLANCHE

° œ œ œ & #˙

Ó

Œ

look like a prince?

COLLECTOR

¢& ‹

œ bœ œj ‰ œ bœ Well you do,

Œ #œ

œ Œ

Œ

˙

ho-ney lamb.

Ó

j œ

Ϫ

œ

Come here.

œ œ œ œ

Come on o-ver here.

3 4

(div.) - bœ œ ™ 3 Œ b œJ œ™ 4

No, m'am.

Vln. I

° &

˙˙™™

p div. unis.

&

Vln. II

∑ #w

w

p unis.

B

Vla.

w

3 4 Œ bœœJ p 3 Œ b-œJ 4

-œ ™ œ™

˙˙™™

-Ϫ

˙™

- -™ 3 Œ bbœœJ œœ™ 4

˙˙™™

w p

p div.

?

Vc.

nw

w

p p

? D. B.

w

¢ p

w

3 4 b˙ ™ p


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

241

309

Cbsn.

°? ¢

4 4

5 4

b˙™ Perc.

bw

& Œ

j œ

& Œ

b˙ b#˙˙˙

œ–™

4 4

w ∑

5 4

Œ

™– #˙˙˙˙ ™™™ – — —

5 4

Œ

˙ ™– #˙˙ ™™ – —

5 4

Œ

4 4

œ

Hp.

{

? Œ

BLANCHE

b#˙˙˙

4 4

° ¢&

4œ 4

œ

œ #œ

Come here like

I

œ J

Ϫ

told

you.

-œœ™™

Vln. I

b-œœ J

-œ ™ œ™

4w 4w

Œ

Vln. II

& Œ

b-œ J

-Ϫ

B Œ

4w 4

Œ

? Œ

bbœ-œ J

œ-œ™™

w 4w 4

Œ

w 4w 4

div. a 4

Πdiv. a 4

4 4

? b˙ ™

D. B.

¢

A. Fl.

° 5Ó &4

œ I

bb -œœ J

Vc.

˙

° Œ &

Vla.

œ

œ #œ would like

œ

œ J

Ϫ

to

kiss

you.

5 4

n#-œœœ œ

-œœ œœ

˙˙˙ ˙

w w w w

##œœœœ

-œœ œœ

˙˙˙ ˙

w w w w

5 4

b-œ

˙

w

5 4

bbœ-œ

œ-œ

˙˙

w w

5 4

bw

5 4

5 4

w

=

313 ALTO FLUTE

œ

3 4

5 4

3 4

4 4

3 4

4 4

mp solo

5 Ob. 1 ¢& 4

3 4

œ œ™ œ 5 4

œ

œ

œ™ œ œ

mf dolce

(He has followed her into the bedroom.) BLANCHE

° 5 nœ œ ¢& 4

3 4

5 4

3 4 Œ

w

Kiss you once,

soft - ly

unis.

Vln. I

° 5 &4

3 4

div. 3 ˙˙ ™™ 4

5 4 œ-

œ-

œ-

˙™

# œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

Vln. II

j œ œ™

Œ

4 4

and sweet- ly,

˙˙ ™™

4 4

˙˙ ™™

4 4

˙™

4 4

p

mp

5 &4

œ œ ‰ œJ

div. a2

3 4

5 4

3 4 b˙˙ ™™

p half section

Vla.

B 45

3 4 œmp

œ-

œ-

˙™

5 4 œ -

3 4 ˙™ œ-

œ-

œ-

œp

unis.

Vc.

?5 4

3 4 œ-

œ-

œ-

˙™

˙™

5 4 #œ -

œ-

œ-

œ-

œ-

5 4 #œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

3 4

4 4

3 4

4 4

mp

D. B.

?5 ¢ 4

34œ mp


242

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

Faster 319 to Flute

A. Fl.

° 4 & 4 œ bœ œ œ bœ œ bœ

˙˙˙ ™™™ # Œ ˙™

Œ #b˙˙˙ ™™™

mf

4 &4

Cl. 1

Ÿb

Ÿb

œ #œ œ

œ œ œ

∑ mp

Cbsn.

?4 ¢ 4

∑ w

w

pp (Susp. Cym.)

4 &4

Perc.

Œ ∑

œ œ ˙

Œ

œ œ ˙

p

4 &4

Œ

™ #˙˙˙˙ ™™™ p

Hp.

{

?4 4

Œ &#b˙˙˙ ™™™

(She kisses him.) BLANCHE

Vln. I

° 4 ¢& 4 œ

œ

œ

soft - ly

on

° 4 &4

œ

your mouth.

Now you run a- long.

-œœ -œœ ˙˙ ∑

j j œ bœ œ œ œ œ œ ™

œ œ œ œ™

w

Œ

It would be nice to keep you,

Faster

-œœ -œœ ˙˙

unis.

Πw

w

p div. a3

4 &4

Vln. II

- Œ nb#œœœ œœœ ˙˙˙

- Œ nb#œœœ œœœ ˙˙˙

unis.

bw

w

p tutte, div.

Vla.

B 44

Vc.

?4 4

Œ n#-œœ -œœ ˙˙

#-œœ -œœ ˙˙

Œ n#-œœ -œœ ˙˙

p div. unis.

Œ

˙™

- Œ #œœ œœ ˙˙

˙™

œ

p div.

D. B.

?4 ¢ 4

w w

w w

pp

= 325 7

Cl. 1

Bsn. 1

Tpt. 1,2

° & #œ œ œ œ œ œ œ œ mf ? œ œ œ ¢ œ œ œ œ œ mf ° ∑ ¢&

#œ #œ # ˙ œ # œ œ œ œ

™ ∑

f

Œ Ó

straight mute f

∑ > #˙ ™

∑ 1. via sord.

∑ #˙ (open)

p (spoken)

BLANCHE

° ¢&

3

#œ œ œ œ œ œ

bœ j nœ œ œ

but I've got to be good

and keep my hands off…

Œ

¿ ∑

Vln. I

&

Vln. II

Ó

Go.

div.

° &

Œ

unis.

bw w

˙

Ó

p

p

div.

unis.

Ó

∑ ∑

bbww p

p

unis.

B

Ó

w

Vla.

˙

w p p mp div.

?

Ó

Vc.

#w

˙ ˙

p mp unis.

? D. B.

¢

w mp

Ó

˙ p


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

Vi-

330

Fl. 1

243

solo

° ¢&

œ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ™ J

Ó

œ œ œ œ œ œ ˙™

Œ

Œ

mp 6

( BLANCHE

e collector takes off.)

° ¢&

6

(Blanche is impatient, jumping out of her skin.)

‰ œ

œ

œ

≈œ R

Ϫ

What's the time? Come on,

#>œ ™ Vln. I

° &

> nœ ™ > #œ ™ œ bœ J J

œ J

nœ œ œ œ w

œ ‰ Œ J

Ó

‰ œ™

≈ œ œ œ™ œ

Mitch,

come on. I'm

3 mf

&

Vln. II

j j j j j œ œ œ œ œ œ œ œ

mf

B

j j œ œ œ œj œ

j j œ œ

œ

j œ

j j j œ œ œ œ

œ

j œ

œ J

œ œ œ œ œ J J J

œ œ J J

œ

œ J

œ œ œ œ J J J

œ

œ J

œ J

bœ œ œ œJ œ J J

œ bœ J J

œ

œ J

œ œ œ bœ J J J

œ

œ J

mp

œ œ œ œ œ œ œ œ J J J J J

Vla.

j œ

mf

mp

unis.

? Vc.

œ œ œ bœ œ œ œ œ J J J J J

¢ mf

mp

=

336

Hn. 1,2

° &

##œœ ™™

nbœœ J

˙˙

##œœ ™™

nbœœ J

˙˙

bœ J

˙

Ϫ

bœ J

˙

3 4 bn˙˙ ™™

œœ bœœ J

œœ J

œœ

4 4

œ J

œ J

œ

4 4

p

Ϫ ? Tbn. 1,2

3 4

¢

˙™

œ

p

&

3 4 b ˙˙ ™™ b ˙™

4 4

4 4

mf

Hp.

{

&

BLANCHE

° bœ ¢&

œ

wait- ing.

Vln. II

° & œj œ

œ œ R J

‰™

Ϫ

œ

I'm fad - ing.

bœ bœ n˙

fad - ing

j œ

j œ œ

j œ

œ J

œ J

œ J

˙™ 4 b˙˙ ™™

?3

3 4

Œ

a - way

3 4

œ nœ J

bœ J

œ J

lit - tle

by

lit - tle.

Ϫ

œ

4 4

4 4

div.

B œ J

Vla.

œ

œ

œœ ™™

j # œ # œ ˙˙

œœ ™™

j # œ # œ ˙˙

3 4 bb˙˙ ™™

j œœ bbœœ

j œœ œœ

4 4

p

? œJ

œ

œ bœ J J

Vc.

œ

œ J

j #œ œ

j j œ œ œ

j œ

j #œ œ

j j œ œ œ

j 3 œ 4 n˙ ™

j œ œ

j œ œ

4 4

j j œ œ œ

j œ

j #œ œ

j j œ œ œ

j 3 œ 4 n˙ ™

j œ œ

j œ œ

4 4

p

? D. B.

¢

j #œ œ p


244

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

>œ ™

#>œ ™

#>œ ™

n>˙

341

Fl. 1

° 4 &4

bœ J

œ J

#œ J

#œ n>˙ J

j nœ ‰ bœ bœ ‰ œj œ œ

œ ‰ #œj œ #œ ‰ nœj œ

f

4 &4

Fl. 2

4 &4

Ob. 1

∑ >œ™

b œ #>œ ™ J

œ #>œ ™ J

f

mf

4 &4

E. H.

4 &4

Cl. 1

4 &4

Bs. Cl.

?4 4

Bsn. 1

‰ bœ

œ ‰ J œ

œ J

‰ #œ

#œ ‰ J nœ

nœ J

mf

Cbsn.

?4 ¢ 4

˙

˙

mf

a2

° 4 &4

œ œ œ bœ #œ #œ #œ #œ n œ nœ nœ nœ bœ bœ 3 œ œ œ # œ f 3

Hn. 1,2

4 &4

j bœ œ™

Tpt. 1,2

j œ œ™

j œ œ™

j œ œ ™™ œ œ

j œ œ™ #œ œ ™

b˙ n˙

f

Tbn. 1,2

?4 4

œj œ ™ bœ œ ™

f

Tuba

?4 ¢ 4

∑ b˙

4 &4

˙

˙

{

?4 4

° 4 ¢& 4

Hp.

BLANCHE

>œ ™ Vln. I

° 4 &4

3

bœ œ bœ œ œ œ bœ b œ œ bœ

bœ œbœ œ œ

#>œ ™ bœ J

#>œ ™ œ J

Ϫ

j #œ ™ bœ

j nœ ™ œ

j ˙ #œ

Day

by day

by

by day.

day

n˙ #œ J

‰ bœj bœ nœ ‰ œj œ œ

6

œ ‰ #œj œ #œ ‰ nœj œ

mf

>œ ™

#>œ ™

f

#>œ ™

n˙ div.

bœ œ bœ œbœ œ œb œ œ œ œ bœ 6 œ b œ bœ

bœ J

3

Vln. II

4 &4

œ J

#œ J

n˙˙

#˙˙

##˙˙

nn˙˙

˙˙

#˙˙

nb˙˙

mf

f div. unis.

Vla.

B 44 Œ

œ bœ œj

Œ

bœ œ™ J

œ œ™ J

j œ œ™

f

bb˙˙ mf

div. unis.

Vc.

D. B.

?4 Œ 4 ?4 ¢ 4Œ

œ bœ œ bœ bœ ™ f œ bœ œ bœ bœ ™

œj œ ™ b œ bœ œ ™

j nœ œ ™™ œ œ

j #œ œ ™ # œ œ™

n˙ n˙

‰ bœ

nœ ‰ J œ

œ J

‰ #œ

#œ ‰ J nœ

mf

bœ b˙

˙

˙

f mf

˙

˙

nœ J


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

Fl. 1

Passionately œ™ 346 œ ° J &

245

rall. #œ ™

nœ ™

Ϫ

œ J

bœ ™

œ J

-de

Ϫ

œ J

nœ J

œ J

w

w

p FLUTE

˙

˙

˙

w

&

Fl. 2

f

w

p 6

œœ œœœœ œ

& bœ

Ob. 1

#œ œ#œ œ œ#œ bœ

œ nœ œbœ nœ

œ b-œ # œ n œ œœœ

nœ œ

˙ nœ-

f 6 6

˙

6

˙

‰ œJ bœ bœ œ

&

E. H.

f

œ œ œ œ œ#œ œ

& bœ

Cl. 1

#œ œ#œ œ#œ#œ bœ

nœ œ nœ œ nœ nœ œ

#œ œ#œ œ nœ#œ nw

#œ ™

j nœ ™ #œ

j nœ

Ϫ

j bœ ™ #œ

j nœ

p 6

f

6

6 6

CLAR. IN Bb

& b˙

Cl. 2

˙

‰ œj nœ bœ œ

˙

f

œ œ™ J

? ˙

œ œ™ J

˙

œ œ™ J

˙

bœ ™

œ™ #œ J

Bsn. 1

œ™ nœ J

j bœ ™ #œ

j nœ

p f

œ

? ΠCbsn.

Œ

œ

¢

Œ

œ

Œ

œ

˙

f

Hn. 1,2

° ˙ & b˙

#˙ ˙

n˙ b˙

j ‰ nœJ bœ bœ nœœ

˙ ˙

#ww

ww

p f

& ˙˙

Tpt. 1,2

# ˙˙ œj œ ™ #œ ‰ ™

f

? ˙ œ™ ‰

Tbn. 1,2

bn ˙˙

# ˙˙ œj œ ™ ‰ #œ ™

˙ œ ‰ ™

˙˙

˙˙

˙˙

œj œ ™ ˙

f

? Tuba

¢ ˙

˙

˙

&

˙

˙˙ ˙

ww– —

˙˙˙ ˙

p

Hp.

ww– —

f

{

?

BLANCHE

œ

bœ œ

œ

nœ bœ

œ

° ¢&

œ

œ

œ œ

Passionately œ™ œ ° J Vln. I & ff œ ™ œ J Vln. II &

˙ b˙

bœ nœ nœ

∑ ˙ ˙

œ

rall. #œ ™

nœ ™ œ J

œ™ œ J

bœ ™

Ϫ

œ J

nœ J

œ ww J

ww

p

#œ ™

nœ ™ œ J

œ™ œ J

bœ ™

Ϫ

œ J

nœ J

œ ww J

ff

ww

p

b ˙˙

unis.

n ˙˙

bb ˙˙

n˙˙

B Vla.

div.

‰ œJ bœ bœ œœ

nnœ

ww

ww

f p

bœ ™

œ™ ? ‰ œ™

‰ #œ ™

‰ nœ ™

Vc.

‰ #œ ™

˙

#œ J

˙

bœ ™

œ™ ? ¢ ˙

j bœ ™ #œ

j nœ

Ϫ

j bœ ™ #œ

j nœ

p

f

D. B.

œ™ nœ J

b˙ ˙

#œ J

˙

f p

nœ J


246

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

a tempo, moving ahead 351

Fl. 1

° #œ œ & œ œ œ ≈ œ œ bœ œ œ œ nœ

& œ œ œ Œ

Fl. 2

Ó

#œ œ & œ œ œ ≈ œ œ bœ œ œ œ nœ

Ob. 1

œ œ #œ # œ œ œ b œ nœ œ nœ œ bœ #œr ‰ ™

∑ œ œ #œ # œ œ œ b œ nœ œ nœ œ bœ #œr ‰ ™

3 8 ‰

#œ œ ‰

œ#œ#œ 3 œ#œ œ œ 2 # œ n œ ‰ #œ œ ‰ 4 nœ nœ #œ 8

3 8 ‰

#œ œ ‰

2 #œ œ ‰ 4

3 nœ 8

2 4

3 8

3 8

#œ œ œ ‰

p

n œ. & œ œ œ Œ

E. H.

Ó

Ó

Œ

3 #œ œ œ 8

2 4

3 8

p

‰ p

&

Cl. 1

œ.

Ó

Œ #œ. #œ.

3 2 8 # œ œ #œ œ ‰ # œ œ #œ œ ‰ 4 #œ

3 œ œ œ œ œ ≈ 8 œ bœ œ œ ‰

p p

&

Cl. 2

Ó

Œ # œ. n œ. # œ. œ.

p

b -œ

b œ-

bœ œ œ b-œ

? Bsn. 1 p

nœ #œ n œ œ œbœ

3 2 8 # œ œ #œ œ ‰ # œ œ #œ œ ‰ 4 œ

3 œ œ œ œ œ ≈ 8 n œ nœ œ œ ‰

p

nœ # œ ‰

j 83 bœ bœ bœ n œ.

‰ bœ bœ bœ

j 3 œ. 8 ‰ p

nœ J

‰ 42

3 8

nœ J

‰ 42

3 8

To Bsn.

Cbsn.

?

&

3 8

2 4

3 8

3 8

2 4

3 8

Ó

Œ

¢

Hp.

{

?

(She hears Mitch approaching the front door and hurriedly gets her hat and things together for their date.) BLANCHE

MITCH

Vln. I

° &

¢& ‹

3 8

2 4

3 8

3 8

2 4

3 8

3 8

2 4

3 8

a tempo, moving ahead ° ∑ &

Vln. II

&

3 8

2 4

3 8

B

3 8

2 4

3 8

?

3 8

2 4

3 8

?

3 8

2 4

3 8

Vla.

Vc.

D. B.

¢


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

357

Fl. 1

œ

œ #œ œ œ

œ

œ

œ

œ

poco rall. œ œ œ œ œ œ œ 2 4 œ œ 4 œ bœ œ œ 4 w

œ œ

° &

247

‰ 44

3 #-œ 4

p

œ œ #œ œ œ ‰ 4 & 4

Fl. 2

œ

œ

œ

œ

mf

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ 2 4 œ œ 4 œ bœ œ œ 4 w

3 4 #œ

p

œ. ∑

&

Ob. 1

œ.

n œ.

œ.

œ.

4 4

œ.

œ.

œ.

2 4

mf

4 4

3 4

p

œ.

œ. ‰ 44

&

E. H.

3 4 #œ

2 4 4 œ bœ œ œ 4 w

mf sub. p

4 & œ bœ œ œ ‰ 4 Ó

Cl. 1

2 4 4œ œ œ œ 4

3 4 #œ

mf p

4 & œ œ œ œ ‰ 4Ó

Cl. 2

2 4

4 4 nœ œ #œ œ

3 4

p

?

Bsn. 1

7 œœ œ œ œ œ œ œ 4 R ‰™ 4œœœœœ œœ 7

-œ Œ

2 bœ 4 4 bœ bœ œ 4

# -˙

3 4

mf p

Cbsn.

p

?

4 4

2 4

4 4

&

4 4

2 4

4 4 bw – bw w——

¢

3 4

3 4

3 4

mp

Hp.

{

?

4 4

4 4

2 4

2 4

4 bw– 4 b w—

(She opens the door and goes out to Mitch.) BLANCHE

° &

4 4

3 4 Œ

‰ #œJ

Œ

My

MITCH

¢& ‹

4 4

2 4

4 Π4

œ bœ

b œ bœ ™ J

3 4

Eve - nin', Blanche.

unis.

Vln. I

° &

4 4

poco rall. 2 ∑ 4

4 4

3 4

# œ # œ œ œ œ #œ mf

Vln. II

&

4 4

2 4

4 4

B

4 4

2 4

4 bbw 4 w

3 4

3 4

3 4

3 4

(div.)

Vla.

mp

(div.)

?

Vc.

4 4

2 4

4 bbw 4 w mp

? D. B.

¢

4 4

2 4

4 bw 4 mp


248

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

œ #œ

362

Fl. 1

œ

With energy 2 ∑ 4

œ œ

° &

œ œ œ #œJ

Œ

rall. œ œ bœ bœ bœ œ œ œ 3 4

3 mf leggiero

Fl. 2

Cl. 1

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

3 4

˙™ n Ÿ ˙™

& ˙™ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 & #œ œ ¢ ˙ œ œ #œ œ œ mf ÆœJ

& Œ

Πgliss.

Hp. mf

MMMOMMMM

?

{

œ ∑

(Mitch comes up to her, tries to give her the owers.) BLANCHE

° nœ nœ ¢&

œ

œ œ

˙™

2 4

œ J

With energy div. unis. #œdiv. œ œ ™™ 2 4 œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

Ro - sen - ka - va - lier.

œ nœ Vln. I

° &

œ

œ

Œ

Œ

rall. 3 4

œ.

nœ.

bœ.

œ.

œ.

b œ.

n œ.

bœ.

bœ.

œ.

nœ.

bœ.

bœ.

bœ.

nœ.

bœ.

bœ.

n œ.

mf leggiero div. ˙˙™ ™ &

Vln. II

˙˙™™

r œœ ‰ ™

2 4 œœ œœ œœ

mp

3 4

œœ œœ œœ ™™

mf leggiero

(div.)

™ B ˙˙ ™

˙˙ ™™

unis.

2 4œ œ œ

Vla. mp

? ˙™ ˙™

2 œunis. œ œ 4

˙ ™™ ˙

mp

œ ™ R ‰

#œ œ œ ™

3 4 3 4

mf leggiero

? D. B.

œ œ œ™

mf leggiero

(div.)

Vc.

œ ‰™ R

2 4

¢

3 4

Œ

mf

= Ÿœ

367

Fl. 1

° 3 ¢ & 4 b˙ ™

4w 4

2 4

4 4

Ó

Πmf

mp

Hn. 1,2

1.

° 3 ¢& 4

4 4

2 4

4 4

Œ

œ œ mp

3 &4

4 4

2 4

?3 4

4 4

2 4

4 b˙ 4 ˙ b˙ mp 4 b˙˙ 4 ˙

Hp.

{

Ó

Ó

(She locks the front door. He bows.) BLANCHE

° 3Œ ¢& 4

bœ No.

Vln. I

° 3 & 4 bœ

˙

Œ

3 4 œ bœ 4

œ

Bow to

me

4 ˙™ 4

2 4Ó

4 Π4

rst.

œ

2 4 #œ

#œ œ

bœ 4 b˙ 4

now

pre - sent them.

˙

w

œ

# œ-

n œ-

b œ-

bw

<b> w

nœ-

œ-

bœ-

4 4 w

w

œ-

b-œ

4 bw 4

<b>w

n-œ

b-œ

4 w 4

w

3 mp mf

Vln. II

3 & 4nœ

˙

4 4w

2 4 #œ -

4 4

mf mp

Vla.

B 43 bœ

˙

4w 4

mp

Vc.

? 3 bœ 4

˙

2 4 nœmf

4w 4

24 nœ

4w 4

2 -œ 4

mp mf

D. B.

? 3 bœ ¢ 4

˙ mp

mf

˙™

Ϫ And

œ œ œ b œJ.

j œ

œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

Fl. 1

poco rit. b 372 b ° Ÿœ Ÿœ Ÿœ Ÿ ∑ & œ

249

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnœbœ bœ œ œbœ 6 6 6

Faster ∑

p

f 6

&

Fl. 2

&

Ob. 1

œ Ó

œ

œ œ

f

œ ∑

&

E. H.

Ó

#œ œ

f

&

Cl. 1

Ó

Ó #œ

bœ #œ

nœ nœ

f

f

&

Cl. 2

Ó

Ó #œ

œ

f

œ

œ #œ

f

œ

?

œ

Ó

Bsn. 1 f BASSOON

? Bsn. 2

œ

Ó

¢

∑ bœ œ

f

a2

Hn. 1,2

° œ œ œ & œ

p

Tpt. 1,2

Ó

Ó

f

&

?

∑ >˙ ˙

˙ >˙

Ó

Tbn. 1,2

Ó

f

? Tuba

¢

Ó

Ó

f

&

Œ

—– ˙˙ ™™

mf

Hp.

?

{

™ Œ —b˙˙– ˙—™™

° ¢&

Ó

( BLANCHE

˙ Aaaah…

Mer - ci!

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœn œ œ œ œ œ œnœbœ œ œ œ œ œ œbœ œ œ nœ bœ œ œbœ 6 6 6 3 6 f 6 6 # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 œ œ n œ œ œ #œ œ b œ # œ œ œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœbœ œ œ #œ œ œ œnœ 6 6 œ œ œbœ œ bœ 6 3 6 f 6 6 pizz. œœ b œœ nœ div. pizz. arco #œ œ œœ b œ #œ nœœ nœ #œ b˙˙ n ˙ n œ ˙ > > pizz. œœ b œœ n œ div. pizz. arco œ œ nœœ œ œ ˙ bœœ œ œ b ˙ œ >˙ >˙ f

poco rit. Vln. I

° & w

Faster œ #œ œ b œ # œ œ œ #œ

#œ ˙™

w

˙™

w

b˙ ™

w

˙™

w

mf

&

Vln. II

w

œ mf

B w

Vla.

œ mf

? w

Vc.

œ mf

? w D. B.

¢

ey go off. Fade out.)

œ œ œ Œ

6

Ó >˙ f

˙ >

Ó


250

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

œ œ

377

Fl. 1

° bœ œ & nœ œ œ

‰ ≈ œ

œ œ bœ

‰ ≈

& nœ nœ

Fl. 2

Slower œbœ #œ #œ œ b œ ‰ Ó #œ# œ n œ œ œ

(segue Scene 2)

œ œ #œ œbœ ‰ Ó #œ œ #œ œ b œ # œ n œ nœ

3 4

3 4

3 4

3 4

f

&

Ob. 1

∑ solo

&

E. H.

nœ ‰ J bœ bœ bœ

Ó

œ bœ

œ

mf

&

Cl. 1

3 4

&

Cl. 2

3 4

?

œ bœ bœ J bœ bœJ

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

Bsn. 1

mf

? Bsn. 2

Hn. 1,2

¢

° & ˙ >

b>˙

w > 2. al sord. (straight mute)

Tpt. 1,2

&

? ##>˙˙

> nn˙˙

w w >

n>˙

w >

Tbn. 1,2

? Tuba

BLANCHE

¢

#>˙

° ¢&

bœ Vln. I

° bœ œ & nœ œ œ

œ œ ‰ ≈

Slower œbœ #œ #œ œ b œ ‰ Ó #œ# œ n œ œ œ

(segue Scene 2)

˙

œ œ

bb˙˙

œœ œœ

b˙˙

3 4

bb˙˙

3 4

mf

œ œ œ bœ & nœ nœ

Vln. II

‰ ≈

œ œ #œ œbœ ‰ Ó #œ œ #œ œ b œ # œ n œ nœ

div.

bbœœ mf

arco

B #n˙˙ >

Vla.

nb>˙˙

w w >

j nnœœ œœ

j œœ bbœœj œœ œœj 43

mf unis.

arco

? #˙ # >˙

Vc.

nn>˙˙

w w >

? D. B.

¢

n>˙

w >

j nœ œ

j j œ bœ œ

j 3 œ 4

œ œ J

œ bœ œ J J

œ J

mf

∑ #>˙

œ bœ bœ œ bœ bœ bœ œ

mf

3 4


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude1 - Full Score

251

Scene 2 Fl. 1

Languorous waltz 1 ° 3 Œ Œ Œ &4 œ œ œ œ mf

Fl. 2

3 &4 Œ œ œ

3 &4 Œ

Œ

Œ œ œ

Œ œ œ

Œ

Œ œ œ

Œ

œ

Œ

Œ œ œ

Œ

Œ œ œ

Œ

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4Ó 4

œ œ œ

4Π4

œ œ

Œ œ

œ

œ œ

Œ œ œ

œ œ

Œ œ

œ

œ œ

mp

1., solo, poco vib.

Tbn. 1,2

œ

∑ œ œ

mp

mf

œ œ ˙

°? 3 ¢ 4

œ

Œ œ œ

œ œ

mf

3 ¢& 4 Œ œ œ

Œ œ

mp

œ œ

Cl. 2

Œ œ œ

mp

mf

Cl. 1

Œ œ œ

B

œ œ ˙

œ #œ # œ b œ œ nœ ˙ œ ‰ J

œ œ 43 œ œ œ œ

mf

(Later. About 2 a.m. Blanche and Mitch returning. He has hold of a ridiculous doll he has won somewhere. She carries her hat, purse, and owers. ey walk up to the door.) BLANCHE

° 3 ¢& 4

œ

œ œ œ œ

œ 43 œ

Œ

'Fraid you did-n't have much fun…

Languorous waltz ° 3 nn˙˙div.™™ ˙˙™™ ˙˙™™ Vln. I & 4 mf

Vln. II

3 & 4 n˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

n˙ ™

?3 4 ˙™

˙™

˙™

˙™

bœ bœ bœ

˙™

˙™

˙™

˙™

mf

3 4 ˙™

˙™

4 4

3 4

˙™

4 4w

3 4 ˙™

bœ bœ 44 nw

3 4 ˙™

4w 4

3 4 ˙™

mp

˙™

mf

?3 ™ ¢ 4 ˙

4 œ œ œ œ œ nœ 4 w

mp

mf

D. B.

˙˙™™

B 43 n˙ ™

Vc.

˙˙™™

mp

mf

Vla.

unis.

˙˙™™

˙™ mp

˙™

˙™ mp

Œ


252

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 10

Fl. 1

° &

Œ

Œ œ

œ

œ

œ

#œ # œj œ

4 4

mf mf

&

Fl. 2

Œ

Œ œ

œ

œ

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

œ

mf

&

Cl. 1

Œ

Œ œ

œ

œ

œ

mf

&

Cl. 2

Œ

Œ œ

œ

œ

œ

mf

solo

? Bsn. 1

¢ #œ

˙

mf

1.

Tbn. 1,2

°B ¢

Œ

‰ œj œ œ

œ œ œ œ œ

mp

(She hands him her keys.) 3

BLANCHE

° &

œ

Œ

Œ

Look!

MITCH

“” ˙™ Vln. I

Look at the sky.

¢& œ #œ œ œ œ œ ‹ I'm a-fraid I was- n't…

° &

œ œ œ ˙

‰ œj

œ œ œ œ

œ Œ

Where are the se-ven sis - ters?

˙™

œ œ™ J

œ

ey're not out

˙™

#œ œ œ

j œ #œ ™

œ

4 4

to - night.

4 4

˙™

4 4

∑ ˙™

˙™

p p

div. ˙˙™ ™

&

Vln. II

œœ

unis.

œœ bbœœ bœ œ

œœ

nœœ

œœ

4 4

˙˙ ™™

#˙ ™

˙™

mp p

˙˙div.™™ B

unis.

œœ

œ œ œ

œ

œ

œ

˙™

4 4

˙™

4 4

˙™ #˙ ™

Vla. mp

p

div. unis.

?

Vc.

˙™ ˙™

˙™ ˙™

œ

œ œ

#˙ ™

œ œ

œ p

mp

pizz.

œ ? D. B.

œ œ

˙™

¢ mp

˙™

œ œ

œ

Œ

Œ

4 4


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

253

17

Fl. 1

Hn. 1,2

° 4‰ j ¢& 4 #œ œ œ œ™ ° 4Ó ¢& 4

j œ œ

j œ #œ ™

œ

3 4

1. 3 4 Œ #œ

1.

‰ #œ ™

‰ #œ ™

‰ œ™

œ #œ

œ #œ J

4 4 j 4 œ 4

mp mp

4 &4 Ó

#œ ™

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

j œ œ™

4 4

Ϫ

Ϫ

mp

Hp.

?4 4

{

∑ #œ ‰ ##œœ #œ J

CELESTA

j œ ‰ œ œ œ

4 Kbd. { & 4 Ó

Ó

mp

BLANCHE

° 4‰ j ¢& 4 #œ œ œ œ™ Oh,yes they are,

Vln. I

‰ œj œ

j œ #œ they are,

God bless

œ them,

nœ 3œ nœ ˙

œ œ

all in

go-ing home from their lit - tle bridge par- ty.

a bunch,

w ææ

° 4 & 4 #w

œ

œ

œ œ œ 43 œ

w ææ

3 4 ˙™

w p

Vln. II

mp

w æ

4 &4 w

w

4 4

˙™

w æ

3 4#˙ ™

4 4 ˙™

p div.

mp

Vla.

Vc.

B 44

ww ææ p div. ww ææ

?4 w 4

w

ww ææ ww ææ

3 unis. 4 ˙™

˙™

4 4

˙™

4 4

˙™

4 4

3 4

3 4

3 4

mp unis.

3 4 #˙ ™

p

mp

arco

D. B.

?4 ¢ 4w

w

3 ™ 4 #˙

mp

= 23

Fl. 1

° 4Ó &4

Œ

‰ œj œ œ #œ

˙

solo

mf

Bsn. 1

?4 ¢ 4

B

Ÿ œ œ œ œ

Ÿ œ œ œ œ

Ÿ Ÿ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

?

mf

Hn. 1,2

° 4 ¢& 4 w

w

(Mitch gets the door open.

ey go in.) (spoken)

BLANCHE

° 4 &4

¿ ∑

Œ

¿ Ó

3 j œ œ œ œ œ bœ œ™

Good boy. MITCH

4 ¢& 4 ‹

Why do you al-ways ask me?

Ó œ

œ

Can

I

Œ

œ

œ J

œ

Ϫ

3 4

kiss you good night?

bœ ™

œ Vln. I

° 4 &4 œ

‰ œj œ

‰ œj œ œ #œ

˙

œ ∑

mf

Vln. II

4 &4 j œ œ™

Vla.

B 44 œj œ™

3 4

bœ J

œ

3 4

mf

j œ œ™

j œ œ

j j œ œ œ™

3 4

j œ œ™

j œ œ

j j œ œ œ™

3 4

j œ œ™

j œ œ

j j œ œ œ™

mf

mf

Vc.

? 4 nœj œ™ 4

bœ J bœ

œ œ œ

j 3 œ 4

mf mf

D. B.

? 4 nœ œ ™ ¢ 4J mf

œ œ™ J

œ œ J

œ œ œ™ J J

3 4


254

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 28

Cl. 1

Cl. 2

° 3 &4

3 &4

4 4

4 4

3 4Œ

Œ #œ 44 > œ™ w f mp 4 Œ œ œ™ 4 w >

3 4Œ

f

Bsn. 1

Bsn. 2

?3 4

?3 ¢ 4

4 4

4 4

3 4Œ

w mp

3 4 w mp

mp

j œ œ™

œ™ 4 w Œ œ 4 > f mp 4 ∑ 4

3 4

3 4

3 4

˙

mp

3 4

∑ w mp

3

BLANCHE

° 3 &4

4Ó 4

œ

œ

œ œ œ 43 œ

4 4

œ Œ Œ

3 4

Why should you be so doubt- ful? 3

MITCH

Vln. I

3 œ œ œ œ œ œ œ œ 44 ¢& 4 œ œ ‹ I don't know if you want me to or not. ° 3 n˙ &4

˙™

3 4Œ

4‰ œ 4 J

œ Œ Well…

> > 4 œ œ nœ œ ™ ˙ 4

œ œ

œ œ œ

œ

at night we parked by the lake

Œ

œ œ #œj

3 4

Ϫ

when I kissed you…

3 4˙

Œ

4 4

3 4

3 4˙

Œ

4 4

3 4

3 4˙

Œ

4 4

3 4

3˙ 4

Œ

4 4

B3

4 4

3 4

mp mf unis. div.

Vln. II

3 & 4 ˙˙ ™™

4 œ nœ 4 œ œ™ ˙ > > mf 4 #œ #>œ œ ™ ˙ 4 #œ > mf unis. > œ 4 #>œ # œ œ™ ˙ 4

˙˙ ™™

mp

Vla.

B 43 ˙™

˙™

mp div.

Vc.

? 3 ˙˙™™ 4

˙˙™™

4

mf mp

D. B.

? 3 ˙™ ¢ 4

4 4

˙™

3 4

mp

=

34 1., jazz (open)

3

Tpt. 1,2

° 3 ¢& 4

2 4

4 Π4

3 4Œ

Œ

3 4Œ

Œ

Ó

3 4Œ

Œ

Ó

œ œ œ œ 3 4œ

œ œ œ œ œ œ

œ J

œ œjœ œ œ œ

2 4˙

4 4

mf

3 &4

2 4

4 4 ˙˙

Ó

mf

Hp.

BLANCHE

?3 4

{

2 4

° 3 ¢& 4

2 4 4 ‰ œJ bœ œ 4 bœJ œ™

It was the

Vln. I

b >œ > ° 3 œ -œ bœ ™ œ &4

2 4 b˙

f

Vln. II

Vla.

Vc.

f

D. B.

o - ther

Œ

2 4

4 4

Œ

2 4

4 4

˙˙ ˙˙ ˙

Œ

fa - mi - lia - ri - ty…

Œ

œ œ 42 œ œ œ

4 4

I ob - ject - ed to…

4 4 w

3 4˙

œ

œ-

˙™

2 4˙

4 4

4 4 nw

3 4˙

˙™

2 4˙

4 4

œ n œ-

4 4 w

3 4˙

œ

œ-

˙™

2 4˙

4 4

4 #w 4

3 4˙

œ #œ-

˙™

2 4˙

4 4

4 w 4

3 4˙

œ

˙™

2 4˙

4 4

mf

3 œ -œ >œ b>œ ™ œ &4 f -œ >œ >œ™ œ 3 B4 œ f - b >œ b>œ ™ œ B 3 -œ œ 4 ?3 ¢ 4

4 b˙˙ 4 ˙

j œœ j ‰ bœœ œ

2 4 b˙ mf

2 4˙ mf

? 2 b˙

4

mf

2 b˙ 4 mf


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

255

40

Cl. 1

° 4 &4

j œ ‰ ‰ # œ œ # œ œ

j œ ‰ ‰ œ œœ

œ

j œ # œ œ˙ œ œ # œ œ œ œ

w

mf

4 &4

Cl. 2

∑ w mf

-œ œ œ ≈

?4 œ œ ≈ 4œ

Bsn. 1

-œ œ œ ≈

œœ≈

œ

œ

œ-

œ ≈

œœ

œ

œœ œ ≈

#œ œ œ œ

œ

#œ œ œ œ j‰ Œ œ.

Ó

mf

-œ Bsn. 2

?4 ¢ 4Œ

Œ

Œ

Œ

œŒ

mf

BLANCHE

° 4 ¢& 4

œ

œ Œ

‰ œj œ ™

Ho- ney,

Vln. I

div. ° 4 ˙˙ &4

a sin

-

œ œ™ J

œ #œ J

œ œ

œ

gle girl,

a - lone

in the

world

‰ œJ œ œ œ œ œ

œ œ

has got to keep a hold on her unis.

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

#˙˙

w w

œ œ œ æ æ œ œ œ œ æœ æ æ æ æ æ

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

w w

Œ

Œ

mf div.

4˙ &4 ˙

Vln. II

mf div.

Vla.

œ. J ‰

unis.

-œ œ Œ

B 44 Œ

-œœ

-œœ

Œ

Œ

œœ -

Œ

œ-

œ-

˙

div. w w

mf pizz.

Vc.

œ œ ?4 ¢ 4 œnœ ≈ Œ œ œ ≈ Œ

œœ≈Œ

œ

œœ≈Œ

œ

≈ Œ

œœ

œ

#œ œ

œ œ ≈ Œ

œ œ

œ

#œ œ arco œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mf

=

45

Ob. 1

° &

œ

Ó

œ

œ

mf

&

E. H.

œ

œ

œ

˙

mf espr.

Cl. 1

¢&

#œ œ œ # œ œ

Ó

mf

BLANCHE

° œ ¢& J

œ ‰

self,

Vln. I

° œ &

Vln. II

& Œ

œ

œ or

she'll

œ

œ

œ

#w

œ J

œ

œ

œ

be

lost.

I guess you're used to girls

œ-

#w

œ-

w

œ-

w

3 œ #œ œ œ ˙ J

that like to be lost.

w

w

unis.

-œ œunis.

B Œ Vla. div. œ-œ

œœ-

? œ? D. B.

unis.

œ-œ

Vc.

¢ mf


256

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 49

&

˙˙ bb˙˙

3 4

4 4

Ó

3 4

4 4

mfz

Hp.

? bb˙˙˙

{ MITCH

Ó

° ¢& ‹

3 j bœ œ œ œ œ œ œ œ

I like you

Vln. I

° &

freely

œ œ ˙™

ex - act - ly the way you are!

w

œ bœ 3 4œ œ

œ bœ œ œ bœ bœ nœ In all my ex - pe - ri- ence,

œ œ œ

I have ne - ver known

bœ a - ny - one

œ

4 4

like

bw

3 4

4 4

w

3 4

4 4

w w

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

mf z

&

Vln. II

w mf z div.

B bbw w Vla.

mf espr. mf z

‰ bœj bœ œ

1 SOLO

?

Πw

∑ bw

Vc.

mf z OTHERS

? D. B.

bw

¢

w

mf z

=

54

Cl. 1

° 4‰ ¢& 4

œ #œ #œ # œ œ nœ #œ

#œ œ œ 3 œ œ œ œ 4

4 4

3 4

3 4

mf

1., not jazz, open

Tpt. 1,2

1. al sord. (straight mute)

° 4‰ ¢& 4

j œ

œ

œ J

œ

3 4

4 4

3 4

4 4

mf

(Blanche blurts out laughing.) BLANCHE

° 4 &4

Œ

œ

Œ

No…

œ

œ

No…

œ

œ Œ

Ho- ney.

œ

3 4

No…

3

4 MITCH ¢& 4 w ‹ you.

3 4 Œ

œ

œ

Are you

4œ 4

œ

œ

˙

Vln. I

æ æ œæ #œæ œ #œ œ œ œæ æ æ æ 43 n˙ ™ #œ œ œ œ æ æ æ æ æ æ nœ œ œ

3 4

laugh-ing at me?

w ° 4‰ &4

w

4w 4

3 4 mp

div.

mf

Vln. II

4 &4

3 4 ˙˙ ™™

w w

4 4 #w w

mf

w w

3 4

w w

3 4

w w

3 4

w

3 4

mp div.

unis.

Vla.

B 44

3 b˙ ™ 4

4 bw 4

b˙™

4 bw 4

nw w

w mp mf TUTTI unis.

Vc.

?4 4w

div.

3 4

w w mp

mf pizz. arco

bœ D. B.

?4 ¢ 4w mf

3 4

4Ó 4

bœ mf

w mp


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

Tempo I Œ

59

Fl. 1

° 3 &4

Œ œ

257

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

mf

3 &4

Fl. 2

To Picc.

Œ

Œ œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

mf

3 &4

Cl. 1

Œ

Œ œ

Œ

œ

Œ

Œ

mf

Cl. 2

3 ¢& 4

Œ

Œ œ

Œ

œ

Œ

Œ œ

mf 1., solo

Tbn. 1,2

°B 3 ¢ 4

œ

˙

œ

œ

œ

B

˙

œ J

œ œ #œ # œ b œ

1. al sord.

œ nœ

˙

mf

3 &4

Œ

Œ

Œ

˙˙˙

Œ

˙˙˙

˙˙˙

˙˙˙

mp

Hp.

?3 4

{

∑ ˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

3

BLANCHE

° 3 ¢& 4 œ

œ

œ

I'm

not

œ

laugh-ing at you.

Tempo I div. ˙˙™™

˙™ Vln. I

œ œ ˙

° 3 &4

˙˙™™

˙˙™™

˙˙™™

˙˙™™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

mf unis.

3 ˙™ & 4 ˙™

Vln. II

˙™

˙™ mf

™ B 43 ˙˙ ™

Vla.

unis.

˙™

˙™ mf

unis.

? 3 ˙™ 4 ˙™

Vc.

˙™

˙™ mf

D. B.

?3 ™ ¢ 4˙

˙™

˙™

mf

= 65 To Ob.

E. H.

° œ &

œ bœ

mf

œ bœ

4w 4

œ bœ

3 4

bœ J

2 œ bœ ™ 4J

3 4

œ

2 4 bœ

mp

œ bœ

œ

? Bsn. 1

2 4˙

¢ mf

4œ 4

4Π4

œ bœ

Ϫ

mp

(Blanche crashes around in the dark, looking for liquor and glasses.) (slurring)

BLANCHE

° &

œ bœ bœ

I want you MITCH

¢& Œ ‹

Œ

4 œ œ 4œ œ œ Do you

Œ

Ó

to have

a

Œ

3 4

drink.

2 4

3 4

2 4

3 4 bœ

want a drink? unis.

Vln. I

° &

4 4

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œœ bbœœ

œœ

nnœœ

œœ

œœ

œœ

#œ J #œ J

œ

œ

œ

œ

f

&

Vln. II

4 4

2 4

3 4 bœ f div.

4 4

? ?

B

2 4

4 4

4 4

Vla.

3 4 bbœœ

2 4

2 4

3 4 œJ f 3 œJ 4

f

Vc.

D. B.

¢

f

œ

œ

œ

œ

œ J œ J

œ J œ J


258

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

70

Fl. 1

n˙ ™

#˙ ™

˙™

˙™

° ¢&

4 4

3 4

4 4

3 4

mp

Hn. 1,2

° 1. ¢ & œ œ b˙

œ b˙

œ

œ #œ n˙

#œ n˙

œ

mp

BLANCHE

° Œ ¢&

bœ œ bœ œ

bœ bœ3 œ œ J

Ϫ

j œ œ œ

‰ œ

You have been so anx-iousand so- lemn.

3

œ

œ

œ œJ

Ϫ

‰ œj œ

4Ó 4

We have been so anx-ious and so - lemn…

œ 3 4‰ J

At least

œ #œ œ

œ

in these last re-main-ing

unis.

œ œ œ œ ˙

div.

Vln. I

° bb˙˙ ™™ &

3 Ϫ 4

#œ œ J

˙˙

3 4 œœ ™™

j #œœ œœ ##œœ

œ

˙

3 ™ 4œ

œ œ J

œ

˙

3 ™ 4œ

#œ œ J

3 4

bb˙˙ ™™

n˙˙ ™™

˙˙™™

4 4

bb˙˙ ™™

n ˙˙ ™™

˙˙ ™™

4 œœ 4

œœ

b˙ ™

˙™

˙™

4œ 4

n˙ ™

#˙ ™

˙™

4œ 4

˙™

˙™

˙™

4 4

f mp div.

& bb˙˙ ™™

Vln. II

f mp unis.

B b˙ ™

Vla.

f mp

? n˙ ™ Vc. f mp

? n˙ ™ D. B.

¢

f mp

= 76

Fl. 1

° &

4 4

3 4

œœœœœ

œœœ‰

œœœœœ

œ œ œR ‰ ™

>œ œ œ œ œ œ

œœ‰

œœ >œ œ œ œ œ œ R ‰ ™

7

7

f PICCOLO

Picc.

4 4

¢&

3 4

œ. J

4 4

f

œ. J ‰

j œ. ‰

j œ.

œ. J ‰

j 4 œ. ‰ 4

mf 1.

Hn. 1,2

° #œ ¢&

4 4

nœ nœ

nœ # œ

3 4#œ

∑ œ œ œ

4 4

œœ >œ œ œ œ œ œ R ‰ ™

4 4

œ œ

mp p

&

4 4

4 4

3 4

3 4

œœœœœ

œœœ‰

œœœœœ

œ œ œR ‰ ™

>œ œ œ œ œ œ

œœ‰

7 7

Hp. mf

{ {

?

&

Kbd.

4 4

f

3 4

∑ œ. J

∑ œ. œ J ‰

œ. J ‰

œ. J

4 4

œ. J ‰

œ. J ‰ 44

f mf CELESTA

?

4 4

3 4

∑ &

œœ

œ œœœœœ ‰

œœ

œœœœœŒ

> œ œ œ œ œ > œœœœ ‰ œœœ Œ œœœ

4 4

7 7

(Blanche strikes a match.) BLANCHE

° #œ ¢& J

Ϫ

mo-ments

Vln. I

° #˙ ™ &

#œ œ 44 #œ

œ #œ #œ

of our lives to-geth-er

4 #-œ 4

-œ #œ - #œ-

3 j 4 nœ œ

j œ

œ

I will cre- ate…

3 4 nœ ™

j œ

(Blanche lights a candle stuck in a bottle.)

œ œ ˙

4 4

˙™

4 4

˙˙ ™™

4 4

Joie de vivre!

>˙™

>˙™

˙™ ˙™

œ

f mf f mf

>˙™

unis.

& #˙ ™

Vln. II

4 #œ #œ 4 - - #œ- nœ -

3 4 Ϫ

j œ

>˙˙™div. ™

˙™ ˙™

œ f mf

f mf

>˙ ™

B #˙ ™

4 #-œ #-œ #-œ œ 4 -

? #˙ ™

4 ‰ #-œ #œ 3 #œ nœ œ œ 4 - # œ #œj 4 - 4 3 ˙™ ∑ 4 4

Vla.

3 4 nœ ™

œ J

˙™

œ f mf

Vc.

? ˙™ D. B.

¢

œ œ

>œ n>˙ ™ œ bœ nœ bœ œ f mf >œ œ bœ nœ bœ œ

˙™

4 4 ∑

4 4

4 4

mf


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

259

accel. straight mute

82

Tpt. 1,2

œœ^ ≈ ≈ œœ^ œœ^ ≈ ≈ œ^r ‰ œ R

° 4‰ &4

^r œœ ≈

3 4

2 4

œ^ ≈ R

3 via sord. 4

2 4

3 4

2 4

2 4

via sord.

f straight mute 1.

Tbn. 1,2

B4 ¢ 4‰

œ^ œ^ œ^ œ^ R ≈ ≈ ≈ ≈ R ‰ f

gliss.

4 &4 Ó

Œ œ

Hp. MMMOMMMM

BLANCHE

?4 4

{

3 4

° 4 ¢& 4

3 4

Œ

œ J

œ

œ œ

2 4

Un - der-stand French?

accel. ° 4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ Vln. I & 4

œ

2 4

bœ bœ œ

œ

˙™

f mf

Vln. II

unis. œ œ œ œ œ œ œ 4 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ f

3 4œ œ œ

B 44

3œ 4

œ

bœ bœ œ

œ

2 4 n˙ ™ mf

Vla.

œ

œ œ bœ bœ œ

œ

œ œ b œ bœ œ

2 4

f

œ Vc.

?4 ¢ 4

3 4

˙

f

œ

œ

2 4

mf

=

Cl. 1

85 A little slower ° 2 ∑ &4

3 4Œ

Œ

œ #œ œ œ #œj

Œ

Œ

3 8

mf

Bsn. 1

?2 ¢ 4

3 4

3 8

∑ ˙™ mf

p

BLANCHE

° 2Œ &4

œ œ œ Vou-lez vous

MITCH

Vln. I

2 ¢& 4 œ œ ‹ Naw, I

3œ 4

œ œ œ œ

cou-cher a - vec moi

3 4

œ ce

(spoken)

¿

œ

Œ

soir?

œ œ œ

œ œ

Vous ne com-pre- nez

œ

¿

¿

Œ

pas?

3 8

Quel dom- mage!

3 8

3 8

3 8

3 8

3 8

œ don't.

A little slower ° 2 &4 ˙

œ

3 4˙

˙

œ. œ pp div.

Vln. II

2 &4

3 4 ˙

Vla.

B 42

œ. ˙

3 4

œœ

œ

pp

œ

mp

œ œ œ œ Vc.

?2 ˙ 4

3 4˙

˙˙

œ

˙ pp

˙

œ mp pp pizz.

D. B.

?2 ¢ 4

3 4

j œ mf

Œ

Œ

3 8


260

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

A little slower than before 3 j 2 &8 ‰ ‰ #œœ 4 Œ #œœ

89

3 8‰

3 8‰

2 4Œ

j #œœ

3 4Œ

Œ #œœ

#œœ

#œœ

4 4

œœ

mf

Hp.

{

?3 ‰ 8

2 4Œ

#œœ J

#œœ

2 4Œ

#œœ J

#œœ

3 4Œ

#œœ

Œ

#œœ

4 4

œœ

3

BLANCHE

° 3 ¢& 8

2 4

3 8

2 4Œ

œ I

Vln. I

A little slower than before ° 3 2 &8 #œ 4 œ œ #œ œ™ œ™

3 8

2 4

œ #œ œ™

œ

œ

œ

mean…Why don't

œ #œ

3 4œ

œ you

take your

3 4

œ #œ

Ϫ

Ϫ

4 4

Ϫ

œ J

œ

coat off,

œ #œ

œ

4 4

œ œ

œ

4 4

Ϫ

mf unis.

Vln. II

3 &8

2 4

œ œ œ™

3 8

œ œ œ™

2 4

œ œ œ™

œ œ

3 4

œ œ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

mf

Vla.

B 83 ‰

2 4Œ

j #œ

3 8‰

2 4Œ

j #œ

3 4Œ

Œ #œ

4 4

mf

Vc.

D. B.

?3 8 œ™ mf ? 3 œj ¢ 8

2 4

œ œ ‰

3 8

œ œ

œ™ 2 j 4œ

œœ

Œ

œ™ 3 j 8œ

Œ

2 4

œ œ ‰

œ œ

œ™ 2 j 4œ

Œ

3 4

œ œ

œ œ™ j œ

œ

œ

œ™ 3 j 4œ

Œ

4 4

œ

œ

œ Œ

œ

4 4

Œ

=

95

4 &4 Œ

2 4Œ

œœ– —

3 4

4 4

Œ

2 4Œ

œ– œ—

3 4

4 4

œ

˙

2 4

3 4Œ

Œ

4 4

your

tie?

œœ

Hp.

œœ

{

?4 Π4

œœ

3

BLANCHE

° 4 &4 œ

œ

loos - en

MITCH

4 ¢& 4 ‹

Why?

2 4Œ

œ J

3 4œ œ œ œ ˙

I'd

Vln. I

° 4 & 4 œ™

nœ œ

œ

2œ 4

œ œ

Ϫ

œ œ

4‰ 4

bet - ter leave it on.

3 4 Ϫ

j œ

œ œ

4 4w mp div.

Vln. II

4 & 4 Ϫ

nœ œ

2 4œ

œ œ

Ϫ

œ

œ

3 4 Ϫ

j œ

4 4

œ œ

ww mp

Vla.

B 44 Œ

Œ

œ

2 4œ

œ

œ

œ

3 4 ˙™

4 4w mp

Vc.

œ

?4 4 Ϫ

œ

œ œ

œ

œ

2 œ #œ 4

3 4 ˙™

4w 4

Ϫ mp arco

D. B.

?4 œ ¢ 4J

Œ

œ J

Œ

2 4

3 4

4w 4 mp

j œ

œ

I

am

œ

œ

a - shamed

œ

œ

of

the


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

261

99

Cl. 1

° &

¢&

œ œ #œ

j œ œ œ™

2 4

3 4

3 8

j œ œ #œ ™

2 4

3 4

3 8

mf

Cl. 2

œ #œ

œ

mf

BLANCHE

° &

bœ bœ

œ J

œ bœ

2 4 Œ

Ϫ

‰ bœJ

Per - spi - ra-tion's health- y.

MITCH

¢& œ ‹ way

Vln. I

j œ œ

œ œ I

per - spire.

œ J

œ œ

œ

œ œj œ ™

If

2 4

3 3 œ bœ bœ œ œ bœ œ 4

peo - ple did-n't per - spire,

3 4

3 8

3 8

My shirt is stick-ing to me.

° & w

bœ œ 2 4 œ bœ bœ bœ

˙

™ 3˙ 4

3 8

3 ™ 4 ˙˙™

3 8

3 ˙™ 4

3 8

™ 3˙ 4

3 8

mp mp mf unis.

2 4 œ bœ bœ bœ bœœ œœ

&

Vln. II

div.

˙

ww

mp

B w

Vla.

mp

mf

Ó

œ 2 bœ œ bœ 4 bœ

œ

mp mp mf

? w

bœ œ bœ bœ œ 2 4

∑ b˙

Vc.

mp

œ

mf mp

? w D. B.

2 4

Ó

¢

3 4

3 8

mp

=

Ob. 1

104 ° 3> bœ #œJ^ & 8 œ bœ œ

^ > #œ œJ 3 œ œ nœ 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

mf

Ob. 2

Cl. 1

Cl. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

OBOE ^ œ^ 3 3 & 8 bœ œ bœ œ nœJ #œ œ œ œ J 4 > > mf ^ ^ 3 ‰ #œj ‰ ‰ nœ 43 &8 ‰ J mf ^ ^ 3 3 ‰ ‰ &8 ‰ j ‰ j 4 œ n œ >œ n œ mf b >œ œ nœ ^j 3 ? 3 œ bœ bœ nœ^ nœ 4 8 J mf ^j >œ œ œ œ ^ 3 ?3 ‰ ‰ j ¢ 8 œ nœ 4 mf

BLANCHE

° 3 &8

j 3 4‰ œ œ

œ œ

they'd die MITCH

3 ¢& 8 ‹

3 4

in

j œ œ™

œ

4 ‰ œj 4

ve mi - nutes.

3 œ œ œ œj œ

What kind of ma-te - rial

4 4

j œ

œ

is

this?

∑ œ

Œ

‰ œ Oh,

œ J al -

j œ œ œ œ œ™

What they call al - pa - ca! arco pizz.

Vln. I

° 3 ‰ &8

#œ^ J

mf

^j ‰ œœ mf ^j pizz. ‰ œ

non div., pizz.

Vln. II

Vla.

3 &8 ‰ B 83 ‰

‰ ‰

‰ ‰

mf pizz.

Vc.

D. B.

?3 ‰ 8 ?3 ¢ 8 ‰

^ ‰ œ J mf ^ pizz. œ ‰ J mf

n œ^ J 3Ÿ 4 ˙™ > sfp ^œ 3 œ 4 J ^j 3 œ^ œ 4J ‰ œ^ ^j 3 œ 4J ‰

Ÿn œ

Ÿn ˙

div.

4 n œj œ 4# œ œ

œœ

œœ

j j œœ œœ #œœ

œœ

œœ

j œœ

œœ

œœ

j j œœ œœ œœ

œœ

œœ

j œœ

œ

œ

j œ

j œ

œ

œ

œ

j œ

œ

œ

j œ

j œ

œ

œ

œ

j œ

mp div., arco

4 j 4 œ œ œ œ mp

Œ

Œ

œ ‰ œJ ‰ Œ J

4 arco 4 œj œ mp arco

mp

Œ

Œ

4 j 4 œ œ mp

œ^ 3 J 4

4 4


262

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score solo

œ

110

Bsn. 1

°? ¢

2 4

œ bœ

œ

2œ 4

4 4

4 4

4 4

mf 1.

Hn. 1,2

° ¢&

2 4

4 4

2 4

Œ

bœ j œ bœ œ bœ mf

non arp.

2 4

&

4 4

2 4

4 4

– — bbbbœœœœ– —

Œ

Ó

mfz

Hp.

{

?

2 4

4 4

2 4

4 4

4 ‰ bœj œ 4

œ œ œ œ 42 œj

2 4

4 4

2 4

4 4

Ϫ

4 3 bœ œ œ 4œ œ œ

— bbbœœœ– —

Œ

Ó

(Mitch nds his tongue.) BLANCHE

° œ & J

œ™ Ó

pa - ca!

MITCH

Vln. I

3 œ bœ œJ œ bœ 42 œj œ ™ œ & œ ¢ œ J ‹ It is a ve - ry light-weight al - pa- ca.

° bœœ œœ & J

I don't like towear a

œœ œœ 42 œœbœœ œœ 44 J J J

œœ

wash- coat,

2 4

œ

œ ˙

e-ven in sum-mer 'cause I sweat right through it.

™ 4 ˙˙ ™ 4

œ

œ œ

œœ

bb >˙˙ ™™

œœ

mp

mf z

unis.

& nœj œ bœ œ

Vln. II

œœ

œœ

j 2 j œœ 4 œœ b œœ

j 4 œœ 4

2 4

4 ˙™ 4

œ

b˙ ™ >

œ

mp mf z

B Vla.

j œ œ

œ

œ

j 42 j œ œ œ

j 44 œ

2 4

4 b˙ ™ 4

œ

œ

œ

œ

b˙ ™ > mf z >™ b˙

mp

? Vc.

j œ œ

œ

œ

j 2 j œ 4 œ œ

j 4 œ 4

2 4

4 ˙™ 4

mp mf z arco

? D. B.

2 4

¢

4 4

2 4

b>˙ ™

4 4

Πmf z

=

116

Cl. 1

° & œ œ bœ n˙ ™

2 4

w

œ œ #œ # ˙ ™

3 8

mf

œ ? Bsn. 1

œ

œ

¢

2 œ 4

3 8

mf

Hn. 1,2

° &

Œ

3 j œ œ #œ

œ

2 4

3 8

œœ œœ œœ ˙˙ ™™ œœ œœ œ ˙ ™ œ ˙™

2 4

3 8

2 4

3 8

Œ

2 4

3 8

2 4 #œj œ™

3 8

w

mp open

˙™ & bbœœ bœœ bbœœ ˙™

Tpt. 1,2

w w

p

n ˙™ bœ ? b œ bbœœ bœœ n˙ ™

w w

Tbn. 1,2 p

? ΠTuba

˙™

w

¢

˙™ p

3

MITCH

° ¢& Œ ‹

œ œ J

œ œ

A man with a

œ œ œ œ œ

œ

œ

hea - vy build has got to

be

j œ

œ

care - ful

j #œ #œ œ œ

œ œ J

œ œ #œ J

of what he puts

on him,

so he don't look too

œ œ

clum- sy. div.

Vc.

°? ¢

2 4 ##˙˙ mf

3 8


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

Ob. 1

121 ^ ° 3 b>œ bœ œ b œ n œJ &8

Ob. 2

œ nœ^ 3> & 8 bœ bœ bœ J

Cl. 1

3 &8 ‰

^ > #œ œ # œ # œ nœ J

263

2 4

4 4

3 4

> nœ #œ œ œJ^ nœ

2 4

4 4

3 4

mf

mf

^ nœ J

#œ^ J

2 4

4 4

3 4

^ j #œ

2 4

4 4

3 4

nœ^ J

2 4

4 4

3 4

>œ ^j œ bœ bœ nœ

2 4

4 4

3 4

mf

Cl. 2

Bsn. 1

^ j œ ^j nœ

3 ‰ &8 ‰ n>œ b œ b œ bœ ?3 8 mf

Bsn. 2

?3 ‰ ¢ 8

^j nœ

To Cbsn.

mf 3

BLANCHE

° 3 &8

2 4Œ

You

MITCH

3 ¢& 8 ‹

2 4

Ϫ

j œ

have

a

œ

4œ 4

œ

3

œ

œ

3 4

œ w

ve - ry

im - pos - ing

4 4

œ

phy - sique.

Œ

j œ

œ J

3 4

Ϫ

I thank you. div., arco unis., pizz.

Vln. I

° 3‰ &8

œ^ J

# œ^ J

œœ^ J

^ #œ J

˙˙

mf

Vln. II

Vla.

B 83 ‰

œœ^ ‰ J mf pizz. ^j ‰ œ

2 4˙

^j nœ

œ^ J

?3 ¢ 8‰

œ^ J

˙

4w 4

w

˙

4 4w

w

˙

4 4w

w

3 4

˙

4w 4

w

3 4

3 4

œ^ J

3 4

mp arco

2 4˙ mp arco

pizz.

D. B.

3 4

mp arco

unis., pizz.

?3 ‰ 8

w w

unis., arco

2˙ 4

mf

Vc.

w w

4 4 mp

div., pizz.

3 &8 ‰

˙˙

2 4

2 4˙ mp

=

Tbn. 1,2

127 With energy °? 3 4

4Ó 4

4Ó 4

nœ^ #œ

^ ≈ n#œœ

Œ

2 4

^ ≈ #œ

Œ

2 4

mf

Tuba

?3 ¢ 4

^ #œ mf

With energy ° 3 Ÿ Vln. I & 4 >œ œ œ œ ™ mf 3 Ÿ Vln. II & 4 >œ œ œ œ ™

œ

œ

œ

4‰ 4

#œ >

œ

4‰ 4

#œ >

4 bœ^ 4J

mf

Œ

Vla.

B 43

Œ

Vc.

?3 4

bœ bœ nœ bœ nœ> mf bœ bœ nœ bœ n>œ mf

D. B.

?3 ¢ 4

^ 4 bœJ 4 n œ^ 4J 4

œ

œ œ >

œ œ œ > ^j #œ #œ^ J # œ^ J

unis.

>œ œ

œ ‰

^ nœ

^ #œ

^ ≈ #œ ^ ≈ nœ

#œ^

≈ #œ^

œ

œ

2 4 œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ #œ #œ >

œ

œ #œ #œ >

œ nœ

œ

œ

2 4

Œ

2 4‰

j œ

Œ

2 4œ

œ

Œ

2 4 œJ

Œ

œ

œ


264

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 130 (Blanche warms to Mitch's theme.) 3

MITCH

3

° Œ ¢& ‹

‰ œj 44 œ I

Vln. I

B œ œ œ

œ

œ

work out with the weights and

j œ

œ

œ

I

swim,

4œ 4

œ œ Œ

œ œ Œ

œ

j œ #œ

œ

Vc.

≈ Œ

œ

œ

œ ?

keep

trim

œ

and

t.

œ œ œ ≈ œ œ œ ≈

mp

œ œ œ ≈

≈ œ œ œ ≈ œ œ œ

≈ œ œ œ

mp

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

mp mf

4 4

œ

≈ œ œ œ ≈

œ

œ œ œ

œ

œ

mp

¢

œ

mp

œ

4Π4

I

œ œ œ

œ œ

œ œ œ

mf

œ

? œ œ œ

‰ œj #œ

Œ

and

mp

D. B.

Œ

4 4œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ mp

& œ œ œ œ nœ >

Vla.

œ

œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ nœ œ n œ mf œ œ œ 4 œ #œ #œ œ œ ≈ ≈ ≈ ≈ 4œ œ œ œ œ nœ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mf mp

° & œ œ œ œ nœ >

Vln. II

œ

œ

j œ

Œ

Ó

mf

= 134 1. 3 3

Hn. 1,2

° ¢& œ

œ

œ

œ

œ

2 4

2 4

4 4

5 8

mf 3

MITCH

° ¢& ‹

Œ

4 #œ 4

œ My

œ

bel - ly

5 8

œ

˙

is

hard.

non div.

Vln. I

° &

# œ^ 2 œ 4

œ^ œ

œ^ œ

œ^ œ

œ^

œ^

œ^

# œ^ ‰ œJ œ^ J

œ^ œ J

4‰ 4

# œ^ œ J

œ^ J

4‰ 4

œ^ J

œ^ œ J

œ^ J

œ^ œ J

œ^ œ

œ^ œ

œ^ J

œ^

œ^

5 8

f

&

Vln. II

^ 2 œ 4

5 8

f div. unis.

^ B œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

Vla.

^ œ

^ œ

^ œ

^ j #œ

^ j œ

4‰ 4

^ j #œ

^ j œ

^ j œ

^ œ

^ œ

5 8

^ œ

^ œ

^ œ

^j œ

^j œ

4‰ 4

^j œ

^j œ

^j œ

^ œ

^ œ

5 8

^ œ

^ œ

^ œ

^ œ J

^ œ J

4‰ 4

^ œ J

^ œ J

^ œ J

^ œ

^ œ

5 8

j œ

œ

f

2 ^ 4 œ

? œ.

Vc.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

? D. B.

œ. œ.

f

2 ^ 4 nœ

¢

f

= 138

MITCH

° 5‰ ¢& 8 ‹

œ It's

Vln. I

7 8‰

œ

so hard

° 5 & 8 œ™ >

a

7 8˙ > 7 8 ˙ > 7 8Ó

œ

f mf

Vln. II

Vla.

5 & 8 Ϫ > f mf > B 58 Ϫ

œ

œ œ

œ

œ

œ

2 4œ

man can punch me

œ

œ

in

œœ^ J f ^j œœ

2 4

œ the

œ

œ

4‰ 4

bel - ly

and

4˙ 4

œ >œ ^j œ

œ

7 8Ó

5 8

me.

œ bœ œ 5 8 œ œ œ bœ œ

mf

2 4

4 4 ˙˙

œ bœ œ 5 8 œ œ œ bœ œ

mf

Œ

^j œ

2 4

4 4˙ mf

œ

it don't hurt

non div.

f

?5 ‰ 8

œ

f

f mf

Vc.

œ

Œ

œ^ J

2 4

4˙ 4

œ bœ œ 58 œ œ œ bœ œ œ bœ œ 5 œ œ œ bœ œ 8

mf f

mf

D. B.

?5 ¢ 8‰

Œ

7 8Ó

Œ

œ^ J f

mf

2 4

4˙ 4 mf

Ó

5 8


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 1. b >œ œ 5œ œ œ œ 4 8 4

142

Fl. 1

° 5 &8

2 4

265

Ÿ# Ÿ n Ÿn Ÿ# œ œ #œ œ

f

Picc.

5 &8

2 4

b >œ œ To Fl. 5œ œ œ œ 4 8 4

f

5 &8

2 4

Ob. 1

5 œ œ œ œ bœ œ 4 8 4 > f

2 4

Ob. 2

5 &8

5 œ œ œ œ bœ œ 4 8 4 > f

2 4

Cl. 1

5 &8

5 œ œ œ œ >œ œ 4 8 4

To Eng. Hn.

solo

f mf

Cl. 2

5 &8

2 4

5 œ œ œ œ >œ œ 4 8 4

f

?5 8

2 4

5 8

4 4

Bsn. 1

?5 ¢ 8

2 4

5 8

4 4

Bsn. 2

5 8

4 4

Hn. 1,2

° 5 &8

œœ 4 4

4 4

>œ œ 4 5œ œ œ œ 8 4

a2

œ

œ

Œ

Œ œ

œ

œ

>œ 2 œ 4œ œ œ œ œ >

f

Tpt. 1,2

5 &8

2 4

b >œ 5 œœ œœ œœ œœ bœ 8 f > œœ œœ œœ œœ b œœ 5 8

∑ 1.

>œ Tbn. 1,2

?5 8

2 4Œ

n œœ

f

Tuba

?5 ¢ 8

2 4

f

SNARE DRUM

Perc.

Œ 5 &8 œ œ œ œ

2 4

5œ œ œ œ Œ 8

4œ ‰ Œ 4J BASS DRUM

mf

Œ

Ó

Œ

Ó

f f (spoken)

BLANCHE

° 5 &8

2 4

5 8

¿

4Ó 4

¿ Œ

Gra- cious!

MITCH

5 ™ ¢& 8 œ ‹

Œ

œ bœ Œ ™ Punch me!

Vln. I

° 5 œ œ œ œ b >œ œ &8

Punch me!

Go

nœ Œ

œ

2 4 œ bœ

œ bœ Œ ™

˙ œ 58

4Π4

on, punch me!

Œ

See?

œ œ 42

5 8

4 4

œ 42

5 8

4 4

œ 42

5 8

4 4

2 œ 4

5 8

4 4

2 4

5 8

4 4

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

f unis.

div.

nœ Vln. II

Vla.

5 & 8 bœœ œœ œœ œœ bbœœ œœ > f

Œ

> B 58 œ œ œ œ œ œ

Œ

œ

œ

œ

f

Vc.

div. b >œ ? 5 bœœ œœ œœ œœ œ œœ 8

unis.

œ Œ

œ

f

D. B.

?5 ¢ 8


266

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 149

Cl. 1

° ¢&

œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ #œ œ

3 4

3 4

mp

Hn. 1,2

° &

1.

w mp

1. al sord. (straight mute)

&

Tpt. 1,2

˙w™

œ #œ

3 4

3 4

mp

#w w

? Tbn. 1,2

¢ mp 3 3

BLANCHE

MITCH

Vln. I

° &

Œ ¢& œ ‹ Blanche…

œ

œ

œ

Oh

I'd

say

Ó

œ

œ

œ

œ

œ

guess how much I

Œ

3 œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ some-where in the vi- ci-ni-ty of a hun - dred

Ó

and

3 4

eight - y

3 4

weigh.

° &

&

3 4

œ œ œ œ œ ˙ œ b œ œ mp

Vln. II

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla.

3 4

œ œ œ œ œ ˙ œb œ œ mp

3 4

œ œ œ œ œ œ œ ˙

mp mp

Ÿ ˙ w

? Ÿ w w

Vc.

Ÿ ˙

œ œ œ œ œ bœ œ œ ˙

mp

mp pizz.

? D. B.

3 4

bœ J

¢

Œ

3 4

Ó

w

w

mp

mp

=

153 1., straight mute

Tpt. 1,2

° 3 ¢& 4

3 8‰

1. via sord.

œ. J

œ. J

3 4

f

BLANCHE

° 3 &4

∑ #œ

œ

#œ J

Œ

3 8

3 4

3 8

3 4

3 8

3 4

3 8

œ

3 4

œ

^ 3 >œ nœ œ œ œ 8

Not that much? MITCH

Vln. I

˙™

3 ¢& 4 œ œ œ ‹ Guess a - gain. ° 3 &4

Œ

∑ More!

Œ

j œ

^ j œ

Œ

œ

œ #œ

f

marc. unis.

mp

Vln. II

3 &4

Œ

œ #œ #œ f

Vla.

B 43

Œ

Œ

œ J

^j #œ

mf

f

marc.

œ #œ #œ

œ^ > œ œ œ œ

3 4

marc. div.

œ Vc.

?3 Π4

#œ #œ

mf

œ

##˙˙ ™™

unis.

div.

œ Œ

œ #œ

p

3 8 nœœ ™™ >

3 4

œ™ >œ ™

f

half section, arco

D. B.

?3 ¢ 4

˙™ p

3 8

3 4


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

œ

158

Fl. 1

œ

œ

° 3Œ &4

œ

œ

œ

œ

œ

267

˙

4 4

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3 4

4 4

mf

Ob. 1

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

3 ¢& 4 Œ

4 4

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3 4

4 4

mf a2

Hn. 1,2

° 3 ¢& 4

4 4 #˙

œ-

œ-

œ

œ

and

I'm

n Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 ˙™ 4 4 4

mf

MITCH

Vln. I

Vln. II

° 3Œ ¢& 4 ‹

œ

œ

I

weigh

œ

œ

œ

two hun - dred and

4˙ 4

œ

œ

œ

se - ven

pounds,

3œ 4 six

œ

œ

œ

feet one and

œ

œ

a

half

4 4

> > ° 3 œ 4 4 3 &4 œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ 4 ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 > > > œ mf

3 &4

4‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ ‰ 3œ œ œ œ œ œ 44 œ 4 4 œ œ œ œ œ œ œ > > > > > œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ mf

Vc.

? 3 ˙™unis. 4

4w 4

˙™

3 4 ˙™

4 4

j œ 43 ˙ ™

4 4

mf tutti arco

D. B.

?3 œ ¢ 4

j œ

œ J

œ

j œ

j œ

4 Ϫ 4

œ J

Ϫ

f

= -œ

-˙ ™

162

Fl. 1

° 4 &4 f

Ob. 1

Hn. 1,2

3 4

4 4

2 4

4 4

3 4

4 4

2 4

4 4

œ œ 3 4

4 4

2 4 ##œœ #œœ ≈ œœ #œœ #œœ ‰

-˙ ™

4 ¢& 4 f < ° 4Ÿ>~Ó &4

2. al sord.

‰ #œ œ ‰

4 4

mf open

j ##œœ ‰ J mf j j  œ# œ œ J ‰ j œ

4 &4

3 4

Tpt. 1,2

4Π4

?4 ¢ 4

3 4

Tbn. 1,2

4Π4

2. al sord. (straight mute)

Ó

2 4

4 4

Ó

2 4

4 4

Ó

2 4

4 4

Ó

2 4

4 4

mf BASS DRUM

Perc.

4 &4

3 4

^ 4 œj ‰ 4

Œ

mf z

MITCH

° 4œ ¢& 4 ‹ inch

˙™ -

3 4œ

es!

˙™

Vln. I

° 4œ &4

4œ &4

˙™

Vln. II

Vla.

B 44 ‰

^j œ ‰

œ

œ

œ

œ

4Π4

at is what I weigh

^j œ ‰

^j œ

œœ^ J

œœ^ J

œ^ J

#œ stripped!

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4Ó 4

^j œ

œœ^ J

3 4

œ^ J

3 4

œ œ œ 4 œ #œ #œ #œ œ 4 mf œ œ œ 2 4 œ #œ #œ 4 #œ œ 4 mf

2 4

> œ œ œ œ œ œ œ œ 42

4 4

4 4

4 4

mf mf

Vc.

?4 ‰ 4

D. B.

?4 ¢ 4‰

non div. œœ^ ‰ J

4Ó 4

4 »œj ‰ 4 v

> 2 œ œ #œ œ #œ œ œ œ 4

mf

œ^ J

mf

œ^ J

sffz

Œ

Ó

2 4


268

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

Cl. 1

166 A little slower ° 4 ∑ ¢& 4

5 4

solo 4 #œ œ #œ œ œJ œ 4

Fast j 3 œ 4

3 4

2 4

mf

ten.

(coquettishly)

BLANCHE

° 4Œ &4

œ œ œ

Oh,my good-ness me.

MITCH

4 ¢& 4 ‹

#œ ™

5 4œ

œ œ

œ œ J

œ

at

is

awe

Œ

‰ œj

in- spir- ing!

-

5 4

4 4

œ Œ

œ

2 4

My weight?

4 4

3 4Œ

‰ œj

2 4

œ

What's yours?

Vln. I

A little slower ° 4 ∑ &4

Fast pizz. 3 4œ œ Œ

ten.

5 4œ

j œ œ™

4 4w

˙

mp

Vln. II

4 &4

Œ

Œ

2 4

Œ

Œ

2 4

œ œ

mp pizz.

5 4

Œ

4 4

3 4

Œ

Œ œ œ

œ œ mp

Vla.

B 44 w

5 4

4œ 4

œ

œ

œ

3 4

2 4

mf mf unis.

pizz. div.

Vc.

5 œ œ œ œ ˙ten. 4

?4 w 4w mf

4w 4

˙

3 4œ œ Œ

œ œ Œ

Œ

2 4

Œ

œ œ Œ

Œ

2 4

mp

mp

arco

D. B.

Œ

pizz.

?4 ¢ 4w

5 4

4 4

3 4œ œ Œ

mf

mp

=

Slower 171

BLANCHE

° 2 &4

Œ

œ

4 4

Ó

Œ

Guess.

Mitch.

œ #œ œ œ œ #œ J You may re - lease me now.

(Mitch lifts her up off the oor.)

2 MITCH ¢& 4 Œ ‹

œ

4Π4

Yes.

Vln. I

° 2 &4 œ

j #œ nœ œ #œ ™

Let me lift you.

Œ

Œ

Slower unis. œ #œ œ

div., arco 4 #w 4w

œ mp

#-œ #œ œ #œ œ #œ

#˙ ™

w

f mp

œunis. #œ œ

div., arco

Vln. II

2 &4

4 #w 4w mp

div. unis.

œ #œ #œ # œ œ

##œœ-

˙™

w

f mp

pizz.

Vla.

B 42 œ

arco

Œ

œ

Œ

4 #w 4 mp

Vc.

?2 œ 4

Œ

œ

Œ

4 4

#œ œ œ #œ #œ œ f arco # œ nœ œ #œ # œ œ #œ #œ Œ

-œ ˙™

w mp

n-œ

˙™

w mp

f arco

D. B.

?2 ¢ 4œ

Œ

œ

Œ

4 4

j ‰ #œ

Œ

Ó

Œ

˙™

w

f mp f


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

269

177

Cl. 1

° &

? Cbsn.

¢

3 4 #œ œ #œ # œ #œ p CONTRABSN. mf 3 4 œ #œ œ mf

BLANCHE

° &

‰ œJ œ #œ

¢& Ó ‹

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

˙™

p

œ œ

sir…

Œ

Now, Mitch…

(He puts her down, but he is no longer embarassed: he is encouraged.)

(He attempts a clumsy embrace.) MITCH

2 4

˙™

œ œ ‰ #œj 43 ˙ ™

I said, un-hand me

Œ

3 4

∑ #œ

2 4

4 4

Blanche… div. unis.

Vln. I

° & œ #œ

##w w

œ

f

mp

œ

& œ

#œ œ #œ æ æ æ œ æœ æœ 42 #œæ #œæ œæ æ 44 æ #œ mf

3 4

4 #œ œ #œæ #œæ æ œæ 42 æ æ æ æ æ œ œ œ # œ œæ 4

mf

#div. w w

˙ Vln. II

3 4

mp

unis.

mf mf

f

˙ œ

B œ

Vla.

3 4 œ œ #œ œ #œ

2 4

∑ ˙™

4 4

mp mf

p

#œ #˙ ? #œ œ œ

Vc.

3 4

#œ #œæ æ 4 æ #œæ æœ æ æœ æœ 42 œ œ æ æ #œ 4 œ

mp mf

3 f

? D. B.

3 4œ

¢

˙™

œ

mf

œ ‰ Œ J

p

2 4

Œ

4 4

mf

=

183

Fl. 1

° 4 &4

7 8

œœ 2 4 ≈œœœ

œœ

mf

w

w

4 4 mp sub.

FLUTE

Fl. 2

4 &4

7 8

2 4

4w 4

w

mp

Cl. 1

4 &4

7 8

2 4

4w 4

w

mp

Cl. 2

4 ¢& 4

7 8

2 4

4w 4

#w

mp

BLANCHE

° 4 &4

7 8

2 4

œ œ #œ œ œ œ

4Œ œ 4

at won't be ne - ces - sa- ry… (aroused)

3

4 MITCH ¢& 4 Œ ‹

œ

‰ œ œj bœ ™ J

slap

when e - ver

I

4 4

° 4 æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ 7 2 & 4 # œæ œæ œ œæ œæ œ œæ œæ æ œæ œ œ æ œæ œ œ œ œ #œæ œ œ œæ æœ æœ 8 nœ œ œ œ #œ œ œ 4 œ œ Œ œ œ mf

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

œ œ œ

œ

Just give me a

œ

œ

step out

7 8˙

of

bounds.

2 4

Ϊ

pizz.

Vln. I

mp pizz.

Vln. II

Vla.

4 & 4 æ æ# œæ æ æ œæ æ æ æ æ bœæ œæ æ æ œæ œæ # œæ#œæ#œæ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mp æ B 44 ∑ ∑ Œ œæ bœ mp

7 2 œæ œæ œæ œæ 8 nœ n œ œ œ œ nœ œ 4 œ œ Œ mf pizz. œæ œæ œ œ 87 bœ œ œ œ œ nœ œ 42 œ œ Œ æ æ mf unis., pizz.

Vc.

div. ? 4 æ#œæ#œæ æ œ œ æ œæ æ nœæ œ œ æ œæ œ œ #œ bœ æ œæ œæ æ œ œ 7 bœ œ œ #œ nœ œ 2 4#œ 8 œ œ œ 4 nœ œ Œ œ æ æ œ bœ æ æ œ æ æ æ æ œ œ æ æ œ b mf

mp pizz.

D. B.

?4 ¢ 4

7 8œ œ œ œ Œ mp mf

‰ 42 œ œ Œ


270

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 190

3 4

Fl. 1

° &

&

3 4

Fl. 2

&

3 4

Ob. 1

&

3 4

Ob. 2

&

Cl. 1

3 4Œ

&

3 4

?

3 4

?

3 4

° &

3 4

œ ‰ œ œ œ mf

Cl. 2

Bsn. 1

Cbsn.

¢

1., solo

Hn. 1,2

œ

œ

œ

œ

w

w

mp 1. (open)

&

Tpt. 1,2

Ó

œ œ™ j 3 œ 4œ

Œ

Œ

œ bœ ‰ J 43 œ bœ ™

j #œ

mf 2.

?

Ó

Tbn. 1,2

nœ J

mf

Tuba

?

3 4

&

3 4

3 4

¢

Hp.

{

?

(She takes the candle into the bedroom.) 3

BLANCHE

° &

Ó

Œ

œ œ You're a

MITCH

¢& ‹

3

œ œ œ œ œ

3

œ

3

œ œ œ œ œ œ

œ 3œ œ

˙

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

na - tu - ral gen - tle- man, one of the few that are left in the world.

arco

Vln. I

° #œ bœ &

œ

œ w

mf arco

w

w

w

w

w

w

w

w

w w

w w

bw

3 4

w

w

bw

3 4

mp

& œ bœ

Vln. II

w

œ

œ

w

mf arco

mp

B #œ bœ

œ

Vla.

œ

w

mf

mp

#arco œ œ

div.

œ #œ

? Vc.

unis.

nw w

mf mp arco

? D. B.

w

¢ mf

mp


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

271

196

Fl. 1

° &

Tempo I (as at Scene 2, bar 1) Œ Œ œ œ œ œ

Œ

Œ œ

œ

œ

œ

Œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

mp

&

Fl. 2

Œ

Œ œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

Œ

mp

&

Ob. 1

&

Ob. 2

Cl. 1

œ ™ & # œ #œ #œ œ J #œ

Œ

Œ œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

Œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

mp

&

Cl. 2

Œ

Œ œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

Œ œ

œ

mp

?

?

° &

Bsn. 1

Cbsn.

Hn. 1,2

¢

˙

& œ

Tpt. 1,2

1., solo

1.

? œ

œ

œ

B

œ

˙ ‰

˙

Tbn. 1,2

?

&

œ J

œ #œ # œ b œ

œ nœ

˙ ‰

œ J

œ

œ

œ

Πmp

Tuba

˙

œ

2. al sord. (straight mute)

¢

sempre arp.

Œ

Œ

∏∏∏∏

œœ– Œ œ— —

Œ

Œ

Œ

œœ– — œ—

œœ– Œ — œ—

Œ

Œ œœ– — œ—

mp

Hp.

BLANCHE

œœ– Œ œ— —

?

{

° &

(He follows her and pauses in the archway.) MITCH

¢& ‹

Œ œ Blanche…

Vln. I

° &

Tempo I (as at Scene 2, bar 1) div. ˙˙™™ ˙˙™™

˙˙™™

˙˙™™

˙˙™™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

mp

&

Vln. II

˙™ mp

B

Vla.

˙™ mp

?

∑ ˙™

Vc.

mp

? D. B.

˙™

¢ mp

Œ


272

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 202

Fl. 1

° Œ &

Œ œ

œ

œ

œ

& Œ

Fl. 2

Œ œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

Œ

&

Ob. 1

&

Ob. 2

Cl. 1

& Œ

Œ œ

Œ

œ

œ

œ

‰ œ

œ

bœ ˙ b œ bœ œ

bœ ˙ b œ bœ œ

mp

& Œ

Cl. 2

Œ œ

Œ

œ

œ

œ

Œ œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

?

?

° &

Hn. 1,2

&

Tpt. 1,2

Œ

Œ

Bsn. 1

Cbsn.

¢

B Œ

Œ

Tbn. 1,2

? Tuba

œ J

œ

œ

˙

Œ

œ

œ

œ

¢

& Œ

Œ

Œ

Œ

œœ– — œ—

œœ– — œ—

{

?

° &

Œ

Œ œœ– — œ—

Hp.

BLANCHE

Œ

œ Why

MITCH

¢& ‰ ‹

œ J

œ

œ

œ œ

œ œ œ™

do you want to know?

œ

œ

‰ #œJ

How old are you?

I (div.)

Vln. I

˙˙™™

#˙˙ ™™

˙™

˙™

##˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙™

˙™

˙™

#˙ ™

#˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

? ˙™

˙™

˙™

° ˙˙™™ &

˙˙™™

œ

talked to my mo- ther

˙˙ ™™

div.

& ˙™

Vln. II

B Vla.

? Vc.

D. B.

¢

œ œ #œ #œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

273

207

Fl. 1

° &

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

Ob. 2

& ‰

Cl. 1

& Œ

Cl. 2

bœ œ b œ bœ œ

œ

œ

œ

? ΠBsn. 1

Cbsn.

Hn. 1,2

?

° &

&

¢

1.

Tpt. 1,2

‰ œ

j #œ

œ

œ

œ

œ

œ

j nœ

bœ ™

œ

œ

mp 1. al sord. (straight mute)

B

1.

Tbn. 1,2

#œ ™

œ

œ

∑ œ

œ

mp

Tuba

?

&

{

° &

¢

Hp. mp

?

BLANCHE

MITCH

¢& ‰ ‹

j #œ a

Vln. I

˙ œ œ

-

#œ ™

j #œ

œ

œ

bout

you,

and

she

said,

How

old

is

##˙˙ ™™

° ˙˙ ™™ &

Œ

Œ

˙˙ ™™

unis.

˙

mp

& ˙˙ ™™

Vln. II

˙˙ ™™

˙˙ ™™ œœ

˙˙

mp

B #˙ ™

Vla.

Œ ˙ mp

Vc.

? ˙™

#˙ ™

˙™

?

#˙ ™

˙™

j œ mp

D. B.

˙™

¢ mp mp

Ϫ

œ


274

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 211

Fl. 1

° ‰ &

#œ #œ J

œ

œ ∑

mf

&

Fl. 2

& ‰

Ob. 1

#œ #œ J

œ

œ

bœ ‰

mf ENG. HORN

bœ b˙

mf espr.

œ

˙™

&

E. H.

œ

œ J

mf

& ‰

Cl. 1

œ J

œ

œ ˙

Œ

˙™

œ

Œ œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

Ϸ

mf mf

&

Cl. 2

Œ b˙

œ

˙™

œ

˙™

Œ

mf mf

˙ ?

œ-

œ-

Bsn. 1 mf

Cbsn.

Hn. 1,2

?

° &

¢

1. al sord. (straight mute)

& b˙ ™

Tpt. 1,2

B

?

&

Tbn. 1,2

Tuba

¢

VIBRAPHONE

Perc.

bb˙˙˙˙

˙˙˙ ™™™ ˙ ™

œœœ œ

mf

&

Hp.

{

?

˙ œ œ (Blanche inches visibly.)

MITCH

° ¢& #˙ ™ ‹ Blanche?

(Mitch is visibly distressed.)

j j œ bœ nœ I

told her

j œ

how much

œ

I

like

you.

bœ Vln. I

° & œ

œ J

œ

bœ b˙

˙ mf espr. unis.

bœ Vln. II

& œ œ

˙˙

œ J

œ

bœ b˙

mf espr. div.

B Œ

∑ ˙˙ ™™

Vla.

˙

˙˙ ™™

mf div.

Vc.

? j œ

D. B.

? ™ ¢ ˙

∑ œ™

œ

#˙ ™ ˙™

˙™ ˙™

mf

Œ œ mf .

Œ

Œ œ .

Œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

275

216

Bsn. 1

œ

°? ¢

œ

œ

œ J ‰

Œ

Œ

mp espr. 2. con sord.

Hn. 1,2

2. via sord..

° ¢& b ˙ ™

˙™

p

MITCH

° ‰ ¢& ‹

j œ ˙

bœ œ ˙

She won't

Vln. I

‰ nœJ #œ œ œ nœ

live too long.

° b˙™ &

She wants to see me

œ bœ ‰ set - tled

j œ bœ be- fore…

˙™ ˙™

pp

˙™

p div.

&

Vln. II

∑ ˙˙ ™™

˙˙ ™™ 1 SOLA

p

unis.

B œæ œæ œ bœ œæ œæ æ æ

Vla.

œæ œæ œ bœ œæ œæ æ æ nœ

œ œ

#œ œ bœ

p espr. 1 SOLO

b-˙ n˙

? #-œœ

b-˙ n˙

-œ #œ

unis.

Ϫ

œ

œ J

Vc.

#˙ ™

˙™

n˙ ™

˙™

p

D. B.

¢

? b˙ ™

b˙ ™

p

=

œ

222

Fl. 1

œ

° &

œ

˙™

˙™

˙™ œ

˙™

4 4

3 4

mp dolce

? Cbsn.

¢

œ #œ bœ mp

∑ œ

4 4 œ #œ bœ

˙

4 4

j œ ‰ Œ

Ó

3 4

poco

1.

Hn. 1,2

° ¢&

j #œ #œ œ œ œ #œ ™

#˙ #œ #œ œ œ

3 4

mp poco espr.

BLANCHE

° ¢&

‰ œJ œ œ œ œ 44 œ

‰ œJ œ

You love her ve - ry much…

Vln. I

° œ &

Ϫ

j bœ b˙ œ

˙™

j œ

˙™

œ œ œ #œ œ œ œ #œ

œ œ

œ

3 4

n˙ ™

I think you have a great ca - pa - ci - ty for de - vo - tion.

˙™

4w 4

˙™

4 4w

w

#˙ œ œ

œ

˙™

3 4

mp espr. unis.

& œ

Vln. II

Ϫ

œ

˙

œ

3 4

˙™

mp espr. TUTTE

B

Vla.

4 4w

3 4

#w

w

w

w

mp TUTTI

div.

? Vc.

#œ ™™ œœ # œ

œœ nœ n˙ J #œ ˙

˙™ ˙™

4 unis. 4w

˙™ ˙™

3 4

mp espr.

? D. B.

¢

œ #œ bœ mp

poco

∑ œ

4 4 œ #œ bœ

∑ ˙

w

3 4


276

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

poco rall.

a tempo #œ œ # œ

229

Fl. 1

° 3 &4

Fl. 2

3 &4

œ

œ #œ œ #œ œ

4 4

#œ œ œ œ #œ

4 4

mp dolce

œ #œ œ

œ œ

mp dolce

Ob. 1

3 &4

œ œ œ

Œ

4 4

mp

Cbsn.

Hn. 1,2

j ?3 ¢ 4 œ #œ bœ œ™

j œ #œ bœ œ™

° 3 ¢& 4 ˙ ™

Ϫ

4 4

˙™

∑ ˙™

j #œ œ #œ

˙™

Œ

˙™

j œ #œ œ

4 4

˙ œ

p

(Mitch nods.) BLANCHE

° 3 bœ œ ¢& 4 #œ

œ

You'll be lone - ly

œ

˙™

œ #œ œ J #œ

- ses

on.

I

œ bœ œ

when she pas

poco rall.

4 4

œ œ

un - der stand

˙

what that is.

a tempo div.

Vla.

°B 3 4

#˙˙ ™™

œœ -

4 4

# ˙˙

mp

Vc.

?3 4

˙™

4 4

˙™

4 4

∑ ˙™ ˙™

˙™

mp

D. B.

j ?3 ¢ 4 œ #œ bœ œ™

E. H.

° 4 &4

j œ #œ bœ œ™

∑ ˙™

=

235

j œ #œ

j j œ œ

œ

j 3 œ 4 #œ

˙

5 4

4 4

5 4

4 4

mp

Bsn. 1

?4 ¢ 4

œ

3 4

˙

bœ mf

BLANCHE

° 4 &4

#œ I

MITCH

4 ¢& 4 Œ ‹

j œ œ œ #œ ™

œ

œ œ

loved some-one too,

3 4 #œ

5 œ™ œ œ 4

Œ

Mitch..

3 4

And I

lost

5 4

œ nœJ œ™ J

œ

the per-son

I

4 4

4 4

To be lone- ly?

Vln. I

° 4 &4

œ œ œ bœ œ œ #œ mf espr.

Vln. II

4 &4

∑ œ

œ

œ #œ #œ

mf espr.

-œœdiv. unis. #nœœ #nœœ #-œ œn œf div. unis. œœ œ - œ- # œœ œ- # œ - # œf

div.

3 4

˙ 5˙ 4

˙™ ˙™

4 4

p div.

3 4

5 4 ˙˙

˙˙ ™™

4 4

p

div. unis.

Vla.

B 44

œ unis. œ mf espr.

bœ Vc.

?4 4

œ

œ ##œœ œ œ

œ- bœ- #œ# œ- nœ- #œf div. unis. unis. div. œ # œ #-œ nœœ bœœ ##œœ bœ #œœ œ - - - n œ- œ

mf espr.

D. B.

?4 ¢ 4

3 4 ˙™

#wmp

5 4˙

4 4 ˙™

p

œ

˙

3 4 œ #˙

mp

5 4˙

˙™

4 4

˙™

4 4

p

f

#w mp

3 ™ 4˙

5 4˙ p


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

277

241

Fl. 1

˙

° 4 &4

Ϫ

œ J

∑ mp espr.

solo

E. H.

4 ¢& 4

Ó

Œ

‰ œJ

˙

Ϫ

j #œ- ˙

j nœ- ˙

Ϫ

j œ- w

Ϫ

mf

4 & 4 # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

# œœœ œœœ œœœ œœœ

mp

Hp.

{

? 4 #œœ œœ œœ œœ 4 œ œ œ œ

#œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

(It's time for Mitch to say his piece.) BLANCHE

° 4 &4

w loved.

4 MITCH ¢& 4 ‹

‰ #œJ œ œ œ ™ I'm not a boy,

œ J

˙™

she says,

œ œ

œ œ œ œ œ œ

I'm not get-ting a - ny young-er… unis.

Vln. I

Vln. II

° 4 & 4 #nœœ mp 4 & 4 unis. œ-

œœ œœ œœ - - -

# œœ- œœ- œœ- œœ-

# œœ- œœ- œœ- œœ-

# œœ- œœ- œœ- œœ-

# œœ-

œœ -

œœ œœ - -

# œœ- œœ- œœ- œœ-

œ-

œ-

œ- œ-

œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

œ-

œ-

œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

œ-

œ-

œ- œ-

œœ -œ

œœ -œ

œœ -œ

div.

mp

B 44

Vla.

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

œ-

œ-

œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

#œ- œ- œ- œ-

#œ- œ- œ- œ-

#œ- œ- œ- œ-

#œ-

œ-

œ- œ-

#œ- œ- œ- œ-

-œ -œ -œ -œ

-œ -œ -œ -œ

-œ -œ -œ -œ

-œ -œ

-œ -œ -œ -œ

2 4

mp

? 4 #œ œ œ œ 4 - - - -

Vc.

œœ -œ

mp

D. B.

?4 ¢ 4

-œ -œ -œ -œ

mp

= 248

Fl. 1

° ˙ &

Ϫ

? Bsn. 1

œ 3 ˙™ J 4

3 4

¢

4 4

4 4

2 4 b˙

˙

4 4

4 4

˙

mp 1.

Hn. 1,2

° ¢&

3 4

4 4

w

w

˙

2 4 j 4 bœ œ 4 œ œ™

œ œ œ

mp

&

3 4

3 4

4 bœ œ 4#œ œ bœ œ mp 4 #bœœ œœ 4 œ œ

Hp.

{

?

MITCH

j œ œ™

° œ™ ¢& ‹

She says

Vln. I

° & œ- œ-

j 3 œ 4œ œ ˙ (I

œ- œ-

know it's true)

3 4 œ-

4 4

œœ œ œœ œ

œœ œ œœ œ

Œ nœ œ œ œ œ

œ

œœœ œœœ œœœ œœœ

2 4

4 4

œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

2 4

4 4

˙™

Œ

that her timeis run-ning out.

4 œ- œ- 4 bœ- œ-

œ-

œ-

‰ œJ bœ œ bœJ

œ œj

2 4˙

4Π4

She wants to know you, Blanche,

œ- œ- œ- œ-

œ bœ bœ She wantsto

2 4

4 b˙ ™ 4

œ

mp div.

& œ œ - -

Vln. II

œ- œ-

B œœ œœ - ? -œ -œ

Vla.

œœ -œ

Vc.

? D. B.

¢

œœ -œ

3 4œ 3 4 œœ3 -œ 4 3 4

4 œ- œ- 4 bbœœ œœ - œœ œœ 44 bœ œ b œ- œ- -œ -œ 4 4 œ œ - 4 ∑ 4

unis.

∑ œœ -

œœ -

n œœ œœ œœ œœ - - - -

œœ -

œœ -

nœœ- œœ- œœ- œœ-

2 4

4 4 b˙ ™

œ

mp unis.

2 4

4 œj bœ ™ 4

œ œ œ

mp

œ-

œ-

2 4

2 4

œ- œ- œ- œ-

4 b˙ ™ 4

4 b˙ ™ 4

œ

mp

mp

œ


278

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

Ardently 4 4

255

Ob. 1

œ œ œ

° ¢&

œ œ bœ

œ bœ ™ J

œ œ bœ

3 4

mf espr.

Hn. 1,2

° j ¢& œ œ™

˙

˙

3 4 ‰ ‰ ‰ bœ ™

˙

˙

‰ bœj ˙

4Π4

‰ œj ˙

Œ

mp mf

&

3 4

4 4

#œ ™

bœ #œ ˙

mp

Hp.

{

?

bœ 3 4œ œ J

3 4Œ

4 4œ

bœ œ œ bœ

œ

˙

(almost more to himself than to Blanche.) MITCH

Vln. I

° bœ ¢ & bœ ‹ know

∑ ˙

‰ œJ 44 œ

Œ

you.

3œ 4

Ardently 4œ ˙™ 4

˙

mf

& bw j B œ bœ ™

bœ nœ

Œ

3 4œ

˙

3 4Œ

œ bœ

You just know it!

œ ˙™

mp

4œ 4

˙

mf

Vla.

You know when it's the right thing.

° & bw

Vln. II

bœ œ œ œ

˙™

œ

b˙ ™

b˙ ™

Œ

˙™

mp

4Π4

b˙ mp

? bw

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Vc.

3 4 ˙™

4 4w

mf

mp

3 4 b˙ ™

4 bw 4

mf

mp

bw

mf

? bw D. B.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

¢ mf

œ

bw

=

261

Hn. 1,2

° Œ ¢&

‰ nœj ˙

bœ bœ œ

bœ bœ œ œ

œ œ bœ bœ

œ œ #œ #œ

nœ œ

œ

Œ

Ó

Œ

Ó

‰ bœJ

œ œ

espr.

& Ó

Ó bœ œ ˙

bœ b œ bœ

Ó

j bœ bœ ™

bœ b œ ™ b œ J bœ

Œ

– bbbœœœ – bœ — — bbbœœœ – – —

Hp.

{

?

MITCH

œ œ

° Œ ¢& ‹

œ œ bœ

œ

And you do

it.

Œ

b˙ Vln. I

° œ &

Vln. II

& bœ

bœ Ó bœ bœ

bœ bœ bœ Ó

Ó

bœ nœ

bœ bœ bœ

You just do

it.

bœ ™ bœ bœ œ œ

bœ J

#œ ™

at is all there is

to

love,

b˙ b˙

nœ #œ J to true

œ

Œ

love.

But when…

bœ ™

bœ bœ J

b˙ b˙

bœ bœ bœ

œ œ œ

bœ bœ bœ

œ œ œ

div.

B Œ

Ó

˙™

˙™ Vla.

Œ

b˙ ™

unis.

bbw w

bbw w

#nw w

bw

bw

nw

bw

bw

w

bw bw

? Vc.

w D. B.

? ¢ bw

bw


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

279

266

Fl. 1

° & &

Fl. 2

&

Ob. 1

&

E. H.

&

Cl. 1

&

Cl. 2

?

œ bœ bœ bœ

Ó

∑ bœ ˙ bœ bœ

Bsn. 1

bœ mp

? Cbsn.

Hn. 1,2

¢

° ˙ &

œ J

‰ Œ

œ œ j œ œ

œ

œ J

‰ œj bœ œ œ™ mp

-œ J œ™

œ bœ ™ J

˙

˙

poco

f

Tpt. 1,2

&

B

?

&

&

Ó

Ó

Tbn. 1,2

Tuba

¢

Perc.

bœ bœ bœ bœ

Ó

b ˙˙˙ mf

Hp.

{

?

MITCH

° Œ ¢& ‹

b˙˙ b˙

‰ œJ

j œ

∑ œ™

But some- times…

Vln. I

° nœ nœ bœ &

œ bœ œ œ œ œ

bœ bœ bœ Ó

œ

œ bœ

Ϫ

j œ bœ ™

When

you lose

œ

bœ œ œ bœ

œ

œ œ bœ

œ

bœ bœ bœ

œ

bœ œ œ

œ

œ œ bœ

œ

bœ bœ bœ

œ

œ J

Ϫ

the one

bœ ˙ J

you love,

your one

true

love,

œ œ f espr.

& nœ bœ œ

Vln. II

œ

œ œ

œ bœ œ œ œ

œ

œ

f espr.

B bœ ™

Vla.

j œ ˙

bœ bœ bœ bœ

Ó w

w

f

mp

w

div.

? bw Vc.

w w

bbw w

f

mp

bw

bw

f

mp

w w

? nw D. B.

¢

bœœ ™ bœ bœJ bw

bw

bœ ˙ ˙


280

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 271

Fl. 1

° &

Ó

Œ

poco rit. bœ bœ bœ bœ nœ bœ b œ 4 nœ œ bœ bœ 2 œ œ bœ 4 4 mf espr.

Fl. 2

Ob. 1

&

&

Ó

2 4

Œ

œ bœ

4 4

bœ bœ bœ bœ nœ bœ b œ 4 nœ œ bœ bœ 2 œ 4 4

mf espr.

E. H.

&

Cl. 1

& bw

Cl. 2

&

#w

? bw

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

2 4

4 4

nw

Bsn. 1

Cbsn.

?

° &

¢

1.

Hn. 1,2

œ œ œ

œ œ

bœ œ bœ bœ nœ bœ bœ 44 nœ œ bœ œ 42 œ

mf

Tpt. 1,2

&

2 4

4 4

B

2 4

4 4

?

2 4

4 4

2 4 œœ

bœœ

4 4

2 4 bœœ

bœ #œ

4 4

2 4

4 4

4 4

Tbn. 1,2

Tuba

¢

bœ & ‰

j b œ bœ bœ bœ

j b œ bœ bœ bœ

Ó bbb ˙˙˙

mf

Hp.

{

?

° ‰ bœ bœ bœ bœ ™ J ¢& ‹ what do you do?

bb˙˙ b˙

j bœ

#œ nœ œ nœ œ

You

still be-lieve in

bœ J

#œ ™

Vln. I

bœ ™ ° bœ b œ œ œ & bœ ™ & bœ bœ œ œ

bœ J

#œ ™

Vln. II

MITCH

œ

Ó

bœ ‰ bœJ œ nœ bœ œ

love.

˙ Ó

No mat-ter who you are.

nœ #œ J

œ

nœ #œ J

œ

poco rit. 2 ∑ 4

2 4

4 4

w w

2 4 bœœ-

bœœ-

4 4

w

2 4 bœ-

bœ-

4 4

2 4 bœ-

bœ-

4 4

div.

B bbw w

n#w w

bbw w

? bbw w

n#w w

bw

? bw

w

bw

Vla.

unis.

Vc.

D. B.

¢

w


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

281

a tempo #œ #œ

276

Fl. 1

° 4 n˙ &4

œ

2 4

mp

Fl. 2

4 &4

#U w

4 w 4

p

2 4

p

4 bw 4

p

U w p

#œ #œ Ob. 1

4 n˙ &4

œ

2 4

4 4

U ∑

U ∑

mp

4 &4

2 4

E. H.

4 4

4 &4

2 4

Cl. 1

4 nw 4

j œ #œ

p

œ #œ œ

#œ œ œ

# œ œ #œ

U w

U w

p To Bs. Cl.

Cl. 2

4 &4

2 4

4 4 w

p

Bsn. 1

?4 4

2 4

p

4 w 4

U ∑

U ∑

p

Cbsn.

?4 ¢ 4

2 4

4 4

1. al sord. (fiber mute)

Hn. 1,2

° 4 n˙ &4

œ

2 œ #œ 4

4 4

j œ œ

œ #œ œ

#œ œ œ

#œ œ #œ

U w

mp p

2 4

4 4

U ∑

Tpt. 1,2

4 &4 B4 4

2 4

4 4

U ∑

Tbn. 1,2

?4 ¢ 4

2 4

4 4

U ∑

Tuba

2 4

4 b˙˙ – 4 ˙— —

4 & 4 bb˙˙

Ó

Ó

∑ #œ œ bœ

p

n œ œ bœ

U w

Hp.

{

? 4 b˙ 4 n˙

MITCH

° 4 ¢& 4 ‹

2 4

Ó

j ‰ nœj œ #œ œ

œ

j 2 ˙ œ 4

˙– 4 ˙ — 4

4 ‰ j œ bœ 4 œ

No mat-ter what you've been through.

‰ œ œ J

Ó

œ

You still need to

2 4

4 4

Vln. I

° 4 &4

4 &4

2 4

4 4

Vln. II

w

#œ #œ œ

U ∑

U ∑

w

love.

U a tempo # œ #œ n œ œ # œ # w b œ œ # œ bœ œ #œ #œ #œ #œ nœ œ p w # œ nU n œ n œ n œ n œ # œ j œ # œ ‰ nœ bœ œ #œ # œ #œ œ p unis.

Vla.

B 44 n#w w

2 4 ˙˙

4 4

w

w

U w

w w

U w w

w

U w

p

div.

Vc.

?4 4 nw

2 4 ˙

4 4

#w w p

D. B.

?4 ¢ 4 nw

2 4 ˙

4 4

w p


282

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 282

Ob. 1

° &

bœ ˙ J

∑ œ™

mp

? Ó Bsn. 1

≈œ≈ Œ œ mp

¢

Ó

≈œ≈ Œ œ

Ó

≈œ≈ Œ œ

Ó

≈œ≈ Œ œ

(from a very deep place)

BLANCHE

° ‰ j œ œ œ œ™ ¢& He was a boy

Vln. I

° &

j œ œ œ œœ œ œ

œ

when I was a ve - ry young

girl.

j ‰ œJ œj ‰ ‰ bœ œ I was

six- teen.

˙ ∑

j œ œ

‰ œ I

œ œ ˙™

œ œ

dis-co - vered love

all at once,

˙

mp

&

Vln. II

∑ ˙

˙

mp

B œ œ œ œ œ

Vla.

œ

œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

b˙ œ

œ

œ œ œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

mp unis.

? w

w

Vc.

div.

unis.

˙˙

w

w

mp

D. B.

pizz. ≈œ≈œŒ

? ¢ Ó

≈œ≈œŒ

Ó

≈œ≈œŒ

Ó

≈œ≈œŒ

Ó

mp

=

287

Ob. 1

j #œ œ ‰ œ #œ œ 42 œ

° Ó ¢&

3 4

4 4

mp espr.

BLANCHE

° ‰ œj #œ œ & # œ ¢

3

œ

2œ 4J ‰ Œ

‰ œ œ J

and too com-plete - ly.

Vln. I

° &

It came

2 4

3 4œ œ œ

œ

œ

4 Π4

as a blind-ing light.

˙ œ œ œ 3 J ‰ 4

œ œ œ

Œ

‰ #œj

at's how it struck,

#œ ™

œ œ 4 4

œ J

œ #œ œ

œ

œ

that's how it struck the world.

p poco espr.

& ˙

Vln. II

2 4˙

3 4 œj œ

Ϫ

mp

2 4˙

˙

˙

2 4˙

˙

2˙ 4

˙

B #˙ Vla.

? ˙ Vc.

arco ? ˙

D. B.

¢ mp

˙

3 4 œj œ

Ϫ

4 4 # œ #œ œ

œ œ œ

# œ #œ

œ

œ

4 4 #œ œ œ

œ œ œ

#œ œ

œ

œ

3 4 ˙™

4 4 #w

#w

3 ™ 4˙

4 #w 4

#w

œ

œ

œ

œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

283

293

Fl. 1

° &

3 4

4 4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mp To Alt. Fl.

&

Fl. 2

3 4

4 4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mp

&

3 4

4 4

Ob. 1

&

3 4

4 4

E. H.

œ

Œ

˙

œ œ œ

˙

mp

&

3 4

4 4

Cl. 1

&

3 4

4 4

Cl. 2

?

3 4

4 4

?

3 4

4 4

° &

3 4

4 #w 4

Bsn. 1

Cbsn.

¢

1., fibre mute

Hn. 1,2

1. via sord.

w

mp

Tpt. 1,2

&

3 4

4 4

B

3 4

4 4

?

3 4

4 4

&

3 4

4 4

Tbn. 1,2

Tuba

¢

Œ

œ ˙˙

œ œ œ

˙˙

mp

Hp.

{

?

3 4

4 4

{&

3 4

4 4

CELESTA

Kbd.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ mp

BLANCHE

° ‰ œ œ J ¢&

œ œ œ œ 3 #œ œ™ 4 J

But oh,

Vln. I

° ˙ &

Vln. II

n˙ &n ˙

œ

I was un - luc- ky,

so un

3 ˙ 4

œ

##˙˙

3 n˙ 4n ˙

##œœ

˙

3 ˙ 4

˙

4 #œ 4 #œj œ™

˙

luc - ky!

4 4

4 4

div.

div.

˙ B Vla.

œ

4 œœ #œ œ œ œœ œ œ œ œœ##œœ #œœ nbœœ œœ #œ bœ œ 4 # œ nœ #œ œ nœ #œ # œn œ œ œ

#˙ n˙

3 4

? Vc.

div.

4w 4w

œ œ œ

unis.

˙ w w

˙

Π(mp)

? D. B.

¢

3 4

4w 4 mp

w


284

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 299

4 8

4 4

Fl. 1

° &

&

4 8

4 4

Fl. 2

&

4‰ 8

‰ 44

Ob. 1

‰ 44

‰ 44

bœ mp

bœ ∑

&

E. H.

4‰ 8

œnœ 4 œ#œ œ#œ 8

mp

&

Cl. 1

5 mp

&

4 8

4 4

?

4 8

4 4

?

4 8

4 4

° &

4 8

4 4

Hn. 1,2

&

4 8

4 4

Tpt. 1,2

B

4 8

4 4

?

4 8

4 4

&

4 8

4 4

œ œ 4 8

4 4

Cl. 2

Bsn. 1

Cbsn.

¢

Tbn. 1,2

Tuba

¢

Hp.

? #œ #œ # œ œ œ œ œ œ #œ #œ # œ œ œ œ œ œ #œ #œ # œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ

{

3 3

BLANCHE

° œ ¢&

3

œ

œ

œ

ere was some-thing

œ

œ

œ œ œ œ

dif - f 'rent

w

a-bout the boy…

œ #œ œ Vln. I

° œ nœ œ &

œ œ œ

œ œ œ

4≈ 8

r œ bœ A

œ

œ ‰ 44 Œ

ner-vous- ness.

œ

œ œ œ œ œ œœ

œ

Al-though he was-n't the least bit ef

œ œœœ

œ œ œ

4 8

4 4

4 8

4 4

4 #œ bœœ œ 4œ œ

p

& œœ nœœ#nœœ nœœ nœœ #œœ

Vln. II

nœœ nœœ #œœ nœœ nœœ #œœ

ww

p div. unis.

B Vla.

#œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ # œ #œ œ œ # œ #œ œ œ # œ #œ œ œ

œ œ 48

œœ

nœœ

p p div.

? #˙

˙

˙

˙

Vc.

4 8

4˙ 4 #˙

˙ ˙

p p

? #˙ D. B.

¢ p

˙

˙

˙

4 8

4˙ 4 p

˙

bœœ

œ nœœ bœ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

Fl. 1

œ

304

° ¢&

œ nœ œ œ œ œ œ Œ œ

285

rall. 2 4

‰ œ J

4 4

3 4

∑ w

p

p 1., senza sord.

Hn. 1,2

° ¢&

∑ #œ ™

#œ œ™ œ ˙

2 4

4 4

2 4

4 4

3 4

p non arp.

&

3 4 ww p #w

Hp.

{ BLANCHE

?

3 ° œ œ & œ #œ œ ˙ ¢

Ó

fe-mi-nate look-ing!

Vln. I

° &

Still

‰ œ J #œ #œ

Œ ˙

2 4

4 4

2 4

4 ‰ #œ œ œ 4 J

that thing was there.

rall. # -œ -œ div. 2 #-œ œ 44 #˙ ™™ 4 #˙

&

Vln. II

Ϫ

œ J

A ten-der- ness.

mf

3 4 nœ

œ

˙™

at thing was there.

3 4

œœ

p sub.

(div.) 2 #-œœ #-œœ #œ 4 4 # œœ- œ- 4 # ˙˙ ™™ mf

3 4

unis.

œœ

Ϫ

3 j j j 4 œ œ œ œ

œ

#œ ™

j j j 3 œ œ œ œ 4

œ

Ϫ

j j j œ œ œ œ 43

œ

Ϫ

œ œ œ œ 43 J J J

p sub.

œ œ nœœ bœœ œ œ nœ ™™ nœ bœ nœ œ œ

B #œœ bœœ

Vla.

? ˙ #˙

Vc.

j bœ bbœœ b œ

˙ ˙

œ ˙ œJ ˙ œœbb œœJ œœ J

unis. 2 œ #-œ œ 4 4 - # œ 4 #˙ ™ - p sub. mf

#w w unis.

œœ J nw

2 4

4 4 ˙™

p

? ˙ D. B.

œ œ œ œ œ œ 42

œ #œ

˙

¢

4 n˙ ™ 4

p p

=

Fl. 1

310 Slow waltz ° 3 &4 œ ˙

œ

˙

œ œ œ bœ œ

œ

˙

œ

˙

œ œ bœ œ œ

œ

Œ

Œ

œ

˙

œ

˙

œ œ œ bœ œ

œ

˙

œ

˙

œ

˙

œ œ bœ œ œ

œ

œ

œ

˙

mp

A. Fl.

3 ¢& 4 œ

˙

mp

BLANCHE

° 3 ¢& 4

‰ œJ

œ J

œ œ œ™

He came to me

Vln. I

Slow waltz unis. “” ˙ ° 3œ &4

œ

œ œ œ bœ œ

˙

œ

˙

œ

œ œ œ

˙™

for help

I

˙

œ

œœœ ™™

j ‰ œœœ ™™ œœœ

did-n't know

œ œ œ bœ œ

˙

that.

œ

˙

pp div. a 3

Vla.

B 43 ‰ nœœ ™ œ ™

œœœ

‰ œœ ™ œ ™

j ‰ œœœ ™™ œœœ

Œ œœœ ™™

œœœ

Œ œœœ

j ‰ œœœ ™™ œœœ

Œ œœœ ™™

œœœ

œœœ

p div.

Vc.

?3 4 ˙™ ˙™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

pizz.

D. B.

?3 ¢ 4œ p

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ


286

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 318

A. Fl.

° &

b˙ ™

b˙ ™

œ

p

j œ œ

& Ϫ

E. H.

j œ œ

Ϫ

œ œ œ™

œ œ

œ œ ˙

p

Cl. 1

¢&

∑ ˙™

˙™

˙

œ

˙™

˙

œ

p 1., straight mute

Tpt. 1,2

° ¢&

˙™ p

BLANCHE

° ‰ bœj œ œ œ ¢&

œ œ

I did - n't know

œ bœ

œ

a - ny-thing at

all.

‰ œj œ

˙™

œ œ

Un - til

˙˙ ™™

j œ

œ œ œ™

we had run a - way

œ

˙

and come back.

˙˙ ™™

div.

Vln. I

° &

pp

&

Vln. II

˙˙ ™™

˙˙ ™™

pp

j œœœ œœœ œœœ bœœœ ™™™

B ‰ bœœœ ™™™

Vla.

unis.

œœœ ˙™

˙™

p

? ˙˙ ™™

Vc.

˙˙ ™™

˙˙ ™™ p pizz.

arco

D. B.

¢

˙˙ ™™

? ‰ œ™

œ œ

j œ œ™

œ

Œ

œ

p

Œ

œ

œ

œ p

= 325

Fl. 1

Bsn. 1

Tpt. 1,2

Tbn. 1,2

Tuba

œ œ ≈ œ œ

° &

∑ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈

? Œ ¢ Œ ° 2., straight mute & # ˙˙ ™™ p straight mute B ˙˙ ™™ p ? ¢ ˙™

Œ

Œ

≈ 44

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

mp

mp via sord.

b ˙˙ ™™ via sord.

nb˙˙ ™™ via sord.

n˙ ™

p mute

BASS DRUM

Œ

/ œ—

Perc.

Œ ∑

p

BLANCHE

° ‰ ¢&

j œ

œ

en all

œ

œ

I knew

‰ bœj

œ

œ

œ

was that I'd failed. 1.

#œ œ

3 4 3. div. a 3

Vln. I

° &

4Ó 4

Œ

œ J

#2.˙ ™™ 3 ˙ 4

p div.

&

Vln. II

4Ó 4

Œ

4Ó 4

œj J

œ p

œœ ™™

#œ 3 ˙˙ ™™ 4 ™ 3 ˙˙ ™ 4

p div. a 4

B

4Π4

Vla.

œj J

˙˙

3 ™ 4 ˙˙ ™

œ˙ ™ œ

˙

3 4

‰ p

div. a 3

Œ 4 bœ bœ 4 ?

?

Vc. div., arco

D. B.

¢

4 ‰ bœ 4 J p 4 bbw 4w p

p

˙™

˙˙ ™ ™

3 ™ 4 ˙ 3 ˙™ 4 ˙™

˙


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

a tempo ˙ œ

329

Fl. 1

U ∑

° &

287

œ bœ

œ

˙

œ

œ

œ

˙

œ

œ bœ

œ

œ

˙

mf

A. Fl.

U ∑

¢&

To Flute

œ

˙

œ

œ

œ

mf

U ∑

&

mp

Hp.

{ BLANCHE

Œ non arp.˙˙ ˙˙™™ ˙

U ∑

?

° ¢&

œ

œ

Failed him

œ

in

Œ ˙˙™™

˙˙˙

œ

œ

Œ ˙˙™™

Œ ˙˙™™

˙˙˙

˙˙˙

˙

some mys -- te - ri - ous

way.

U ˙™ ° &

a tempo tutti, unis. ˙ œ

U ˙˙ ™™ u U ˙˙ ™™

Vln. I

&

p

&

Vln. II

?

U ˙˙ ™™ u U ˙˙ ™™ u U ˙˙ ™ ™

?

U ˙™

B Vla.

B

˙

œ

div. a 3

j œœœ

Œ œœœ ™™

j œœœ

Œ œœœ ™™

œœœ ™™

œœœ

‰ œœœ ™™

œœœ

mp

Vc. tutti, unis.

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

mp

U ˙™ ˙™

? D. B.

¢

unis.

˙™ mp

=

334 1.

Hn. 1,2

° &

∑ ˙™ mp 1., open

&

Tpt. 1,2

∑ œ

œ bœ

œ

œ

œ

1., solo, open

mp

B œj Tbn. 1,2

Ϫ

œ

œ J

œ J

œ

¢

œ ‰

bœ J

œ

œ

mp

BLANCHE

° œ ¢&

œ

œ

œ œ

I

did - n't know

œ J

Ϫ

a - ny - thing

Œ

ex - cept…

Ÿb œ

‰ œœœ ™™

Vla.

œœœ ™™

œœœ

œœœ

b˙ ™

j œ I

unis.

°B ‰

˙™

j œ nœ ™ could - n't

Ÿn Ÿn Ÿb œ #œ nœ

mp div.

? Vc.

˙™

˙™ ˙™

D. B.

? ™ ¢ ˙

bb˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™ pizz.

Œ b˙ ™

˙™

œ mp

Œ


288

A Streetcar Named With Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score passion

> w

˙

339

Fl. 1

° &

2 4

4 4

2 4

4 4

sfz mf

> w

FLUTE

&

A. Fl.

2 4

˙

4 4

2 4

4 4

2 4 ˙

4 4

2 4 ˙

4 4

2 4 ˙

4 4

2 4 ˙

4 4

2 4 ˙

4 4

2 4 ˙

4 4

2 ˙ 4 ˙

4 4

sfz mf

2 4

&

Ob. 1

4 w 4 >

sfz mf

2 4

&

E. H.

4 4 w >

sfz mf

2 4 b˙

&

Cl. 1

4 w 4 >

p

sfz mf

BASS CLAR.

2 4 ˙

&

Bs. Cl.

4 w 4 >

p

?

sfz mf

2 4

Bsn. 1

4 4 w >

sfz mf

? Cbsn.

2 4

¢

4 4 w >

sfz mf

Hn. 1,2

° & ˙™

4 bw 4 bw >

2 4 bb˙˙ p

sfz mf 1.

Tpt. 1,2

2 4

&

b>œ

j bœ

4 Π4

œ

œ

j œ

3

œ 3

œ

j œ

œ

œ

2 j > 4 bœ bœ

œ

œ bœ

œ

4 4

3

f

B

2 4

4 4

2 4

4 4

?

2 4

4 4

2 4

4 4

?

2 4

4 j 4 œ >

Ó

2 4

4 4

4b w 4

2 4

4 4

help

my -

Tbn. 1,2

Tuba

¢

Timp.

Œ

f

BLANCHE

° j ¢& œ

help him,

Vln. I

j œ

œ

and

I

œ

° &

2 4 bœ

could - n't

With passion div. a 3 > w w 4 w 4

2 4 b˙

self…

˙˙ 2 ˙ 4

4 4

2 4 ˙˙

4 4

2 4 ˙˙

4 4

2 4 ˙

4 4

2 4 ˙

4 4

sfz mp mp unis.

&

Vln. II

div. 4 bw 4 w >

2 4 b˙

mp

Ÿb B œ

Vla.

Ÿn Ÿn Ÿ œ #œ nœ

sfz mp

b div. 4 bw 4 w >

2 4 b˙ mp

sfz mp unis.

2 4 b˙

? ˙™ ˙™

Vc.

4 4 w >

mp sfz mp arco

? D. B.

¢

Œ œ mf

Œ

2 4

4 4 w > sfz mp


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

289

A little faster 343

Fl. 1

° 4 &4

4 &4

Fl. 2

Ob. 1

> bw 4 &4

w ∑

sfz mf

> w E. H.

w

4 &4

∑ sfz mf 6

Cl. 1

4 > &4 w

w

œ bœ nœ

Ó

sfz mf

bœ nœb œ Œ

p

#œ 5 œ œ #œ œ Œ # œ # œ # œ # œ œ #œ 6

Bs. Cl.

4 &4

6

nœ œ nœ #œ œ#œ

p

Bsn. 1

?4 4 w >

∑ w

sfz mf

Cbsn.

?4 ¢ 4 w >

∑ w

sfz mf

Hn. 1,2

Tpt. 1,2

Tbn. 1,2

° 4 j &4 w ˙ œ w ˙ œ œœ > sfz mf 10 10 > > 3 > 3 b œ œ j j j b œ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ 4 b œ n œ œ b œ œ n œ œ b œ œ n œ œ œ n œ œ œ œ œ bœ œ bœ ˙ ™ & 4 bœ bw ˙ œJ b œ 1. bœ œ j > j > B 4 bœj b>œ œ œ œ bœbœ œ œ œ bœbœ œ œ bœ ˙™ 4 3

j œœ

∑ œJ ?

3

f

Tuba

Timp.

BLANCHE

?4 ¢ 4

?4 j ‰ 4 œ > ° 4 ¢& 4

Œ

Ó

3

j œ By

Vln. I

div. > ° 4 bw w &4

œ

œ

sud - den - ly com - ing

A little faster Ó

w w

3

œ œ œ

œ

œ

œ

in - to

a

unis., pizz.

œ ‰™ R

Œ

sfz mp p

Vln. II

4 &4 w w >

w ˙

œJ œ

˙˙

j j œœ bœœ œœ Œ

∑ œJ

sfz mp unis., pizz.

Vla.

B 44 bww >

r nœ ‰ ™

Ó

p sfz mp pizz.

Vc.

?4 4 w >

w

r ™ #œ ‰

Œ

Œ

.p sub.

sfz mp

D. B.

?4 ¢ 4 w >

∑ w p

sfz mp

r ‰™ œ


290

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 346

Fl. 1

° &

&

Fl. 2

&

Ob. 1

&

E. H.

Ÿœ b œ nœbœ#œ œ #œ 7

b œ œ #œ #œnœ œ #œr ‰ ™

6

& Œ

Cl. 1

#œ Œ œ b œ bœ œ #œ

Œ #œ

6

Ó

#œ #œ#œ n œ # œ œ

Œ

6 6 6

n œ #œbœ bœnœnœ Œ

& Ó

Bs. Cl.

#œnœnœ

œ#œ Œ #œ

#œ œ # œ n œ œ œ Œ

Ó

6

nœ œ# œ œnœbœ Œ

6 6

bœ œ œ nœ#œ#œ Ó

6

?

bœbœnœbœ œ Œ

Bsn. 1

Ó

Œ

bœnœ œ œb œ

œ

Ó

Œ

bœ 6

p

?

° &

Hn. 1,2

&

Tpt. 1,2

?

?

?

/

Cbsn.

¢

Tbn. 1,2

Tuba

¢

Timp.

Perc.

BLANCHE

° ¢& œ

room

Vln. I

j œ I

œ

œ

œ

‰ œ

thought was emp - ty…

° Ó &

Œ

bœ R ‰™

j œ a

œ

œ

œ

room that

œ #œ

was - n't

Ó

‰ œ

em- pty…

j œ

œ

that had two

Œ

nœ ‰ ™ R

r ™ bœ ‰

Œ

r nœ ‰ ™

Ó

Œ

œ

in

it…

œ

peo - ple

Ó

unis., pizz.

r œ ‰™

& Ó

Vln. II

Œ

r #œ ‰ ™

Œ

Œ œ

p

B Œ

r œ ‰™

Ó

?

Œ

Ó

Vla.

Vc.

r ‰™ œ

Œ

r bœ ‰ ™

Ó

Œ

r ‰™ œ

r ‰™ bœ

Œ

Œ

#œ ‰ ™ R

r œ ‰™

Œ

pizz.

? D. B.

Ó

r œ ‰™

¢ p

Œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

291

349

3 4

4 4

Fl. 1

° &

3 4

&

3 4

4 4

Fl. 2

3 4

&

3 4

4 4

Ob. 1

3 4

‰ bœ bœ Ó

3 4

4 4

E. H.

& ‰

3 4

Œ

3 4

4 4

3 4

3 4

4 4

3 4

3

bœ J mp

nœ & R ‰™

Cl. 1

Ó

&

Bs. Cl.

? Ó

Bsn. 1

^ nœ J

4 ^j 4 bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

Ó

3 4

6 6 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 bœ^ 4 4 J

Œ

Ó

3 4

3

6

6

3 4

‰ #œ œ

ff

Cbsn.

? ¢ Ó

^j œ

3

œ œ

ff

Hn. 1,2

° &

&

Tpt. 1,2

3 4

3 4

4 4

open 4 ^j 4 bb œœ

3 4

Ó

3 4

Œ

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

j bœ bœ

œ b˙

3 4

f open al sord. (straight mute)

?

3 4

Tbn. 1,2

4 bœœj 4 v

f open

? Tuba

3 4

¢

4 j 4 bœ v

f

? Ó

‰ Ó

Timp.

^j œ

^ ‰ #œœ œ

3 ^ 4œ ‰

^ ^ ^ ^ œ œ ≈ ≈ œ œ ‰

^ ^ œ 44 #œJ

6 3 f 6 BASS DRUM

Perc.

/

3 4

^ 4 œj 4

f 3

BLANCHE

° ‰ ¢&

nœ J

œ nœ œ bœj

Ϫ

3 4œ

the boy that I mar- ried…

œ

and

an

4 ‰ 4

œ

œ

œ old

-

er

man,

his friend for years…

arco

Vln. I

° œ &

œ

œ

œ

œ

œ

œ

3 4

4 4

3 4

3 4

4 4

3 4

3 4

4 4

3 4

mf

Vln. II

&

B ‰

bœ J

bœ bœ Ó

Vla. 3 mf 3 arco

6

? Ó

Vc.

^ œ J

3 4

‰ #œ œ

6

4 j 4 bœ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >

Œ

Ó

3 4

3 4 > 4 œ œ œ 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 œ œ œ 4 bœJ

Œ

Ó

3 4

ff arco

D. B.

? ¢ Ó

^j œ ff

3

‰ nœ œ


292

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 352 solo

E. H.

° 3 bœ œ ˙ &4

˙™

nœ #œ œ™

bœ œ 4 œ œ 4 #œ œ J #œ œ

œ J #œ

Ϫ

∑ œ

œ œ ˙

p

?3 4

Bsn. 1

#œ œ œ

Ϫ

4 #œ #œ j œ œ b œ bœ 4 n œ œ

œ

j œ œ

˙

Œ

œ

˙

p To Bsn.

Cbsn.

?3 ¢ 4

Œ

œ

4 4

p

3

BLANCHE

° 3 ¢& 4

bœ bœ

˙

4 ‰ nœj œ œ 4

I found out.

j œ œ™

œ

We all pre-tend-ed

œ

j œ œ bœ œ œ™

bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ

no-thing had been dis -co- vered.

Drink -ing and laugh-ing div., arco

Vla.

°B 3 4

4 4

#˙˙

˙˙

p div.

?3 4

Vc.

4 4

bb˙˙

bb˙˙

p

D. B.

?3 ¢ 4

4 4

˙

p

=

359 1.

Tpt. 1,2

° &

3 4 œ

˙

˙

œ

mf dolce

1., open straight mute

? Tbn. 1,2

B

¢

œœ^#œœ^ ≈ œœ^ œœ^ ≈ Œ bbœœ^ œœ^ ≈ œœ^ œœ^ ≈ Œ

^^ ^^ œœ^#œœ^ ≈ œœ^ œœ^ ≈ Œ bbœœ œœ ≈ œœ œœ ≈ Œ

via sord.

3

3

3

3

3 4 bœ œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ

mf dolce mp

&

3 œ 4

˙

œ

˙

˙

œ

˙

mf CELESTA

Kbd.

{

&

3 4 œ

ossia

3

BLANCHE

° ¢& œ nœ ˙™

Œ

all the way.

Vln. I

° Ó & & Ó

Vln. II

œ œ

œ

j œ œ œ

We all drove out to - ge - ther

#œO -Oœ # # O # œ- mp arco #œO -Oœ # # O # œ- mp

Vla.

œ œ

œ

bœ œ œ œ œ œ

w

˙ ™™

b˙ œ 43 ˙ ™

to the Moon Lake Ca-si - no, where we

˙

danced.

3 4

3 4

p

∑ w p

unis.

B nw w

Ϫ

j œ

æ wæ

div.

æ wæ

nw w

3 4

æ wæ

#w

w ææ

#w

3 4 ˙ > mf 3 > 4 ˙

p unis.

? nw

Vc.

æ wæ p

? w D. B.

¢

w ææ p

mf

œ œ ˙ > > œ œ ˙

œ œ œ œ


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

293

365

4 4

3 4

4 4

Fl. 1

° &

2 4

&

4 4

3 4

4 4

Fl. 2

2 4

&

4Ó 4

≈bœ œ œ 44

Ob. 1

2 4

4 4

2 4

3 4 œ#œ œ œ œ œ œ œ ˙

4 4 œ#œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™

2 4

3 œbœ œbœbœ œ œ œ ˙ 4

4 4 œb œ œ b œ b œ œ œ œ ˙™

2 4

Œ

≈bœ œ œ 43 Œ

Œ

mp

&

E. H.

4 4

&

Cl. 1

4 4 œ#œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™

3 4

mp

&

Bs. Cl.

4 œbœ œbœbœ œ œ œ ˙ ™ 4

mp

?

4 4

3 4

4 4

2 4

4 4

3 4

4 4

2 4

4 4

3 4

4 4

2 4

4 4

3 4

4 4

2 4

3 4 œ œœ œ œœœœ˙

4 4 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™

2 4

Bsn. 1

? Ó™ Bsn. 2

Tpt. 1,2

¢

° & œ œ œ bœ œ

œ

˙ 3

3

Tbn. 1,2

3

3

B bœ œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ

¢

&

4 4 œ œœ œ œœœœ˙™

mp

Hp.

{

?

œ œ œ bœ œ

œ

4 4

3 4

4 4

2 4

4 4

3 4

4 4

2 4

4 4

3 4

4 4

2 4

˙

& Kbd.

{

& œ œ œ bœ œ

BLANCHE

° b ˙˙™™ ¢&

œ

˙

˙

˙

Œ

4Π4

‰ bœ œ œ œ œ œ

œ

j ‰ bœ œ

3 4Œ

In the mid-dle of the dance,

4‰ 4

the man,

j œ

œ œ bœ œ œ œ

2 4

the man that I had mar-ried,

° &

4 4

3 4

4 4

Vln. I

2 4

&

4 4

3 4

4 4

Vln. II

2 4

B

4 4

3 4

4 4

2 4

4 œœ4

3 4

4 4

2 4

œ œ 44

3 4

4 4

2 4

Vla.

? Vc.

D. B.

˙ >

œœ ˙ >

? >˙ ¢

> œœ ˙


294

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

Fl. 1

3 4

2 4

#œ 3 œ œ œ #œ œ 4

# œ n>œ 3 œ œ œ #œ œ 4

370

° 2 &4

Œ

6

Fl. 2

3 4

2 4

Œ

6

ff

2 &4

#œ œ # œ œ œ œ

Œ

œ # œ n>œ # œ œ œ œ

6

Œ

6

ff

Ob. 1

2 &4

3 4

2 4

3 4Œ

>œ Œ

Œ

Œ

ff

b >œ E. H.

2 &4

3 4

2 4

b >œ

3 4Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

#œ n œ # œ >œ œ œ œ

Œ

ff

Cl. 1

2 & 4 œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

3 4

2 4

nœ 3 œ œ œ #œ 4

# œ >œ

6

6

ff

Bs. Cl.

Bsn. 1

2 & 4 œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ ?2 ∑ 4

3 4

2 4

3 4

∑ b >œ

3 4

2 4

3 4Œ

b >œ

B

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

> œ

^j ‰ bbœœ Œ

Œ

^j ‰ bbœœ Œ

Œ

^j œ Œ

Œ

^j œ Œ

ff

BASSOON

Bsn. 2

?2 ¢ 4

3 4

2 4

B3

Œ

ff

3 4

2 4

Hn. 1,2

° 2 &4

3 4

2 4

Tbn. 1,2

B2 4

a2 3> 4œ

œ^ ≈

Œ

ff

œ^ ≈

Œ

1. and 2. open

?3

Œ

ff

Tuba

?2 ¢ 4

3 4

2 4

3 4Œ

^j œ Œ ff

Timp.

?2 4

3 4

2 4

3 4Œ

^j œ Œ ff

(Bass Drum)

2 /4

Perc.

2 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3 4 3 4

2 4

2 4

∑ ∑

3 4Œ

‰ #œ œ 3 œ bœ œ #œ œ J 4

^j œ Œ ff

Œ

Œ

‰ œ # œ œJ # œ œ œ bœ

^j œ Œ ‰

Œ

Œ

6 6

Hp. ff

?2 4

{

3 4

2 4

3 4

#œ œ œ # œ 3 J 4 œ bœ œ

(Cel.)

Kbd.

2 {& 4

3 4

2 4

Œ

#œ œ œ # œ J œ bœ œ 6

6 ff

BLANCHE

° 2 ¢& 4 ˙

3 4 œ bœ bœ

œ

œ nœ

2 #˙ 4

broke a - way from me and

Vln. I

° 2 &4

3 4

3 4

ran!

2 4

>œœdiv. # œ n œ #œ 3 4 œ bœ œ

div. >œœ # œ n œ # œ œ bœ œ unis.

Œ

Œ

6 6 ff

>œœ

div.

Vln. II

2 &4

3 4

2 4

3 4Œ

>œœ Œ

Œ

Œ

ff div. a 3

Vla.

B 42

3 4

2 4

3 4Œ

bb >œœœ

bb >œœœ Œ

Œ

Œ

ff

?2 4

3 4

2 4

3 4

Vc.

?2 ¢ 4

3 4

2 4

3 4

D. B.


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

> #œ œ œ # œ 4œœœ 4

# œ n>œ 4 œ œ œ #œ œ 4

375

Fl. 1

° &

6

&

&

Ob. 1

&

E. H.

œ # œ n>œ œ œ œœ

&

Cl. 1

ff

ff

b >œ

>œ Œ

ff

ff

n œ # œ >œ 4 œ œ œ #œ 4

œ n œ œ >œ œ œ œ

6

&

4Π4

B

4Π4

° &

4> 4œ

?

4Π4

^j ‰ bbœœ Œ

^j ‰ œœ

?

4Π4

^ ‰ œj Œ

^ ‰ œj

?

4Π4

^ ‰ œj Œ

^ ‰ œj

4 4

Ó

#œ œ œœ 4 œ bœ œ #œ œ J ‰ œ œ œ œ œ J ‰ 4

?

Œ >œ

¢

Tbn. 1,2

Tuba

B Bsn. 1

Hn. 1,2

6

b >œ

Bsn. 2

ff

4 4

>œ Œ

ff

Bs. Cl.

6

4Π4

to Alto Fl.

ff

4Π4

ff

6 ff

6

ff

Fl. 2

295

> œœ œ œ œœ œ

¢

Timp.

>œ ?

Œ

œ^ ≈ Œ

> œ

œ^ ≈ Œ

SNARE DRUM

/

Perc.

&

 œœœ

/

6

^j œ ‰ Œ

pp

6

Hp.

{

?

Kbd.

{&

4 4

#œ œ œœ 4 œ bœ œ #œ œ J ‰ œ œ œ6 œ œ J ‰ 4

6 (terrorized)

BLANCHE

3 3 r #œ ° œ b œ ‰ ≈ œ & œ œ J ¢

I heard a shot.

Vln. I

° &

3 3

3 3

4 4

bœ œ bœ ‰ œ œ

I ran!

We all ran div.

div.

# œ n>œœ unis. œ # œ 4 œ bœ œ 4

# œ n>œœ unis. œ œ œœ œ

œ

œ ‰ œ nœ œ œ bœ

Œ

‰ œ œ

andga-thered round this ter-ri-ble thing.

At the

unis.

Ÿb nœ

Ÿn œ

Ÿb bœ

Ÿb œ

Ÿb œ

Ÿn #œ

Ÿb œ

Ÿb bœ

Ÿn œ

Ÿb bœ

Ÿb œ

Ÿœb

n #Ÿœ

Ÿb œ

Ÿb bœ

pp 6

&

Vln. II

4Π4

6

>œœ

>œœ unis.

Œ

Ÿb œ pp

B

Vla.

4Π4

bb >œœœ

>œœ œ Œ

unis., pizz.

œ ‰ œ J J

bœ J

œ J

œ J

j bœ > b>œ J

j n>œ œ n>œ œ J

#œ J ‰ œJ ‰ bœ J

pp

?

Vc.

? D. B.

¢

4 4 4 4

∑ ∑

‰ œ > pp > ‰ œ pp

> œ b>œ

>œ >œ

b>œ b >œ

>œ #>œ

j œ> j nœ >


296

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 379 3

Fl. 1

° &

3 4

3 ‰bœ bœ bœ œ œ bœ

mp

&

3 4

Fl. 2

&

3 4

Ob. 1

&

solo

E. H.

j j #œ œ >

‰bœj œ >

j œ

j œ

œ >

j j j j j j 3 œ œ nœ b>œ bÆœJ n>œnœ b>œ œ n>œ 4 #>˙ ™ >

j œ

mf

&

3 4

Cl. 1

&

3 4

Bs. Cl.

?

3 4

?

3 4

3 4

3 4

Bsn. 1

Bsn. 2

Hn. 1,2

¢

a 2, stopped ° ^j ‰ ^j ‰ ^j ‰ ^j ‰ & œ #œ œ œ

mf 1.

&

Tpt. 1,2

≈ ≈

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mf

?

3 4

?

3 4

?

3 4

3 4

Tbn. 1,2

Tuba

¢

Timp. (Snare Drum)

 œœœ

/

Perc.

^j œ ‰

3

3

VIBRAPHONE

Œ

Ó

&

‰bœ bœ bœ œ œ bœ 3

BLANCHE

3 ° ¢& œ œ œ œ Ó

edge of the lake!

‰ bœ

œ

bœ ‰ œ J

œ

œ

Ó

"Don't come here!""Don't come close!" "Come back!"

3 b œ nœ bœ 4

(spoken)

œ

œ

‰ ¿J

"You don't want to see!"

3 ¿ ‰ Œ ‰ bœ bœ œ œ bœ J bœ

See what?

en I heard voi-ces say,

° Ÿb & œ

Ÿn Ÿb Ÿn #œ œ œ

3 4

Vln. I

Ÿn Ÿb Ÿn #œ œ œ

3 4

Vln. II

Ÿb & œ

#œ ‰ œJ ‰ œ ‰ J J

3 4

arco

B œJ

Vla.

˙™

div.

˙˙ ™™

p mp div. non div.

? #œ #œ

Vc.

? œ D. B.

¢

œ

#œ œ œ œ œ œ nœ œ œœ œ œ

#œ #œ œ œ

#œ œ œ œœ œ

œ œ

œœ

#œ œ 3 #œ #œ œ œ œ œ 4 bn ˙˙ ™™ > mf œœ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 ˙™ >

˙™ ˙˙ ™™ p mp

b˙ ™

˙™ mp

mf

p


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 385

Fl. 1

° œ™ &

œ œ J

4Π4

<n> œ^ R ≈ ‰ Ó

2 4

297

5 4

2 4

3 4

5 4

2 4

3 4

sffz

nœ^ R ≈ ‰ Ó

ALTO FL.

&

A. Fl.

4Π4

solo, fltg.

ord.

æ #wæ

2 4 n˙ >

sffz mf

™ & œ

Ob. 1

œ œ J

# œ^ R ≈ ‰ Ó

4Π4

2 4

5 4

2 4

3 4

Ó

2 4

5 4

2 4

3 4

Ó

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

sffz

&

E. H.

#œ^ ™ R ‰

4Π4

sffz

& Ϫ

Cl. 1

j œ œ

4Π4

œ œ J

4Π4

œ œ J

4Π4

œ œ J

4Π4

^r nœ ‰ ™

mp sffz

#œ ™ &

Bs. Cl.

nœ^ R j œ™ ˙ sffz Ÿ~~~~~~~~~~~~ ≈ œ™j ˙

mp

? #œ

Bsn. 1 mp

sffz To Cbsn.

? Ϫ Bsn. 2

¢

Šj Ϫ >

˙

^ropen bœœ ‰ ™

Ó

mp

Hn. 1,2

° &

4Π4

fz 2. al sord. (straight mute)

&

Tpt. 1,2

4Π4

#œœ^ ‰ ™ R

Ó

2 4

5 4

2 4

3 4

^ ≈ œr ‰ Ó œ

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

fz fz

?

4Π4

4Π4

Tbn. 1,2

fz

? Tuba

¢

^ ≈ r‰ Ó œ fz

?

œ ™™ & nnœœœ ™™

œœœ œJ

^ ≈ j Ó œ™ ^j f œ ‰ Ó

4Π4

Timp.

WHIP

Perc.

œœœ œ

4Π/4

ff p

mp (deliberately)

BLANCHE

° Œ ¢&

œ

It's

her

bœ 4nœ Œ 4 hus- band!

div.

Vln. I

° &

œœ ™™

œœ œœ J

(fierce)

Ó

4Π4

pp

2 3 j #œ œ œ œ œ œ œ œ 4n˙

5 4 ‰ # œj œ 3œ œ œ

He stuck a re-vol-ver in his mouth.

#n œœ^ R ‰™

œ œ

2 œ œ 4n˙

3 4

e back of his head had been blown a - way.

Ó

2 4

5 4

2 4

3 4

Ó

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

2 4

5 4

2 4

3 4

ff

div.

j œœ œœ

& œœ ™™

Vln. II

4Π4

#nœœ^ ‰ ™ R

pp ff

B #œœ ™™

œœ œœ J

Vla. pp 1/2 section

? Ϫ

œ œ J

Vc. pp

nbœœ^ ‰ ™ Ó R ff Ÿ~~~~~~~~~ tutti, div. > 4Œ ≈ œ™j 4 ˙˙ œ™ J

4Π4

non dim.

sffz

? D. B.

¢

4Π4

> ŠϪ J sffz

˙ non dim.


298

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

A. Fl.

391 Slow Waltz ° 3 ∑ ¢& 4

œ #œ

4 4

œ œ

mp dolce sempre arp.

3 &4 Œ

Œ #œœœ œ

Œ

œœœœ

#œœœ œ

Œ

œœœœ

#œœœ œ

œœœœ

#œœœ œ

4 4

4 4

œœœœ

Hp. p

BLANCHE

?3 4

{

° 3 ¢& 4

Slow Waltz œœ n œœ ˙˙ ° 3 Vln. I & 4

œœ n œœ

(div.)

˙˙

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

j #œ #œ

j œ œ

It was

be - cause…

4 4

˙˙

œœ

4 4

4 4

4 4

p unis.

Vln. II

œ æ

3 & 4 æœ #æœ

œ bœ æ æ

œ æ

nœ #œ æ æ

œ æ

œ bœ æ æ

Œ

#-œœœ œ

-œœ œœ

œ æ

nœ #œ æ æ

œ æ

œ bœ æ æ

Œ

#-œœœ œ

-œœ œœ

œ æ

nœ #œ æ æ

œ æ

œ bœ æ æ

Œ

#-œœœ œ

-œœ œœ

œ æ

p

Vla.

B 43 Œ

Vc.

? 3 #˙ ™ 4 ˙™

div. a 4 n#-œœœœ

-œœ œœ

p (div.)

#˙˙ ™™

#˙˙ ™™

#˙˙ ™™

4 4

#˙˙ ™™

#˙˙ ™™

#˙˙ ™™

4 4

p div.

D. B.

? 3 #˙ ™™ ¢ 4˙ p

=

396 To Fl.

A. Fl.

° 4 j ¢& 4 œ œ

j 3 œ 4

œ

œ

3 4Œ

4 &4

?4 4

3 4

#œ #œ

œ

3 4

the dance

oor…

Œ #œœœ œ

œœœ œ

#œœœ œ

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

bœ bœ bœ œ j œ œ œ

3 4

œœœ œ

Hp. p

{

3

BLANCHE

° 4œ ¢& 4

#œ on

œ nœ

Vln. I

˙

I had said…

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ ˙˙ ° 4 &4

4 ‰ 4

3 4

# œœ

un - a - ble to stop my- self,

n -œœ

œœ

-œœ

-œœ

4 Π4

Œ

3 4

p (p) div.

Vln. II

4 &4

œ œ bœ œ 3 4 næœ #æœ æ æ æ æ

nœ #œ œ œ bæœ æœ æ æ æ æ

Œ

n#œœ

œœ

4 Π4

n-œœ

-œœ

-œœ

3 4

p (p)

Vla.

B 44

3 4Œ

n#-œœœœ

-œœ œœ

Œ

#-œœœ œ

-œœ œœ

4 4

3 4

p

Vc.

?4 4

3 4 #˙˙ ™™

#˙˙ ™™

bn˙˙ ™™

4 n#w 4 w

3 4

#˙˙ ™™

bb˙˙ ™™

4 n#w 4 w

3 4

p

D. B.

?4 ¢ 4

3 ™ 4 #˙˙ ™ p


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

299

401

Bsn. 1

°? 3 4 bœ

nœ bœ

œ

2 4

3 4

2 4

3 4

3 4

Œ

3 4

B

mf

CONTRABSN.

Bsn. 2

?3 ¢ 4

nœ nœ

mf

1. al sord. (straight mute)

Tpt. 1,2

° 3 1. (open) ¢& 4 <n> œ <n> œ

2 4 ˙

œ

˙

mf TAM-TAM

3 /4

Whip

2 4 œ—

p

BLANCHE

° 3 ¢& 4

2 4 Œ

œ

I

had

3 4œ

œ

#œ ™

œ J

sud - den - ly

said,

n ˙˙ ™™ Vln. I

° 3 &4

2 4

3 4

p

3 &4

Vln. II

2 4

™ 3 n˙˙ ™ 4

p div. a 3

B 43

Vla.

3 ™ 4 ˙˙˙ ™™

2 4 ##n˙˙˙

p

?3 4

Vc.

2 4 #n˙˙

3 4 ˙˙ ™™

B

p

D. B.

?3 ¢ 4

2 4 ˙˙

3 4 ˙˙ ™™

p

=

405

Fl. 1

fltg.

° &

2 4

3 4

2 4

4Ó 4

b˙ ææ

3 4

mf FLUTE fltg.

2 4

&

Fl. 2

3 4

2 4

4Ó 4

˙ æ

3 4

mf

2 4

&

Ob. 1

3œ 4

œ 2J 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4Ó 4

Œ

f intensely

B #œ Bsn. 1

œ

¢

œ 2J 4

Œ

?3

4

2 4

2 4

f intensely fltg.

b˙˙ æ

straight mute

Tpt. 1,2

° ¢&

2 4

3 4

3 4

mf

BLANCHE

° ¢&

2 4‰

nœ J "I

-œœ Vln. I

-˙˙

f intensely

-œœ

f intensely

2 4 f

mf sub.

unis.

2 4

Vla.

4 œ #œ 4 f div. œ 4œ 4

˙

3 4 3 nœ &4 f

œ

b˙™

3 4 # ˙˙ ™™

3 4

f

˙

#˙ ™

2 4

4 #œ 4 mf sub.

intensely

3 4

unis.

mf sub.

saw…"

2 4 -œ

mp sub.

B

4 4

˙˙

f

˙

&

-˙˙

3 4

2 4

œ

I

mp sub.

2 4‰

know…

2 4 -œunis.

3 4

˙˙

° &

Vln. II

œ

#œ J

œ

3 4

f

unis.

B #œ Vc.

œ

¢ f intensely

˙

2 4

3 4 mp sub.

2 4

4 4

?3

4


300

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 410

E. H.

° 3 &4

Œ

Œ

œ.

œ.

2 4

‰™

3 4

mf

Cl. 1

3 &4

2 4

Œ

3 4

n œ> Bs. Cl.

Bsn. 1

3 &4

2 ff 4 # œ> ff 2 œ 4 > ff 2 >4 œ

?3 4 ˙™

˙™ mp sub.

mf

Cbsn.

?3 ¢ 4 ˙™

˙™

3 4 nœ > œ > > œ

3 4 3 4

mp sub. ff mf

open

Hn. 1,2

° 3 & 4 #œ œ

nœ bœ

˙™ ˙™

#œ nœ

œ bœ

#œ œ

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

p sub.

mf via sord.

3 ¢& 4

Tpt. 1,2

° 3 ¢& 4

BLANCHE

œ

œ "You

Vln. I

Œ

#œ dis - gust

œ me!" 9

° 3 &4

2 4 œ #œ nœ >

œ bœ bœ b œ b œ b œ

3 4 œ

ff unis. 9

Vln. II

3 &4

2 4 œ #œ nœ œ bœ bœ b œ bœ bœ > 9 ff 2 4 œunis.#œ nœ #œ œ œ nœ œ #œ > ff 2 4 Œ

div.

Vc.

#œ ?3 œ 4

nœ bœ

œ œ

˙™ ˙™

#œ nœ

œ bœ

mp sub.

mf

D. B.

˙™ ? 3(div.) ¢ 4 ˙™

˙™ ˙™

3 4 œ

3 4 œ unis.

3 4 nœ >

mp sub.

mf ff

=

413

Bs. Cl.

° 3 &4 ˙™

˙™

Bsn. 1

?3 4 ˙™

˙™ ˙™

Cbsn.

?3 ™ ¢ 4˙

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

˙

4 4

To Bsn.

f mean 3

open

Tpt. 1,2

° 3Œ ¢ & 4 bœ

œ

œ

bœ œœ

3

œœ

œœ

ÆJ

j œ

œœ

œœ

3

œœ

bnœœ nbœœ

bœœ b˙

3 3

3

3

f mean

Vln. I

° 3 &4 ˙™

Vln. II

˙™

3 &4

Œ

Œ n˙

˙™

˙™

p p

Vla.

3 &4

˙ ∑

4 4

B

œ

œ

p

Vc.

?3 4 ˙™

bœ ˙™

bœ n˙

4 4

4 4

p

D. B.

?3 ¢ 4 ˙™

Œ

Œ

˙™ p

p


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

301 a2

417 3 6

Hn. 1,2

° 4 ¢& 4

3 4 Œ

‰ nœ œ œ œ œ œ œ œ mf

3

MITCH

3

° 4œ ¢& 4 ‹

œ bœ bœ bœ œ ≈ ‰

Blanche,you need some-bo- dy,

Vln. I

° 4 &4

œ bœ bœ

œ J and

I need some-bo - dy too.

˙

bœ bœ bœ bœ

œ œ ˙

3 4

œ

Could it be you and me?

Œ

3 œ 4

b˙ ™

œ

œ

3 p

4 &4 w

Vln. II

mf espr.

3 4 œ

Πw

˙™

œ

mf espr. div.

w

w

B 44

Vla.

b˙˙

3 4 Œ

bœ bœ œ b˙ ™ 3

mf unis.

bœ bœ œ b˙ ™

?4 4w

Vc.

3 4

w 3

div. bœ bœ n˙˙

b œ bœ mf pizz.

D. B.

?4 ¢ 4w

w

3 4 bœ

Œ

Œ

mf

=

Molto espressivo n œ œ œ œ œ œ œ œ 4 ‰ ∑ 4

421

Hn. 1,2

° Œ ¢&

6 3

BLANCHE

° ¢&

j j œ œ œ bœ

4 ‰ 4

j œ œ œ

Ϫ

And then that one light

Vln. I

° bœ &

œ

#œ nœ bœ bœ bœ

j bœ

‰ bœ J

Ϫ

thathad been turned on,

Molto espressivo #œ nœ œ 4 #œ nœ bœ 4

œ

œ bœ œ bœ

the search-light thathad been turned

> bw nœ

b œ bœ

bœ œ

3 fp

mp sub. unis.

unis. unis.

unis. div.

div.

& bœ

Vln. II

nœ bœ nœ

œ #œ

4 œ 4

nœ bbœœ

div.

div.

œ

œ bbœœ

œ œœ

œ

> bw

œ œœ

3 fp mp sub. div. > œ œ bbww

unis.

B Œ

b˙˙

4 Π4

Vla.

bœ bœ Œ

œ œ

bœ bœ

Œ

Œ

mp

fp

unis. unis.

div. div. bœ bœ n˙˙

? b œ bœ

Vc.

bœ bœ œ

4 4

œ œ œ

œ

> œ œ œ bbww

bœ bœ œ bœ

œ

œ

œ fp

mp sub.

? bœ D. B.

¢

Œ

Œ

4 bœ 4 mp

Œ

œ

Œ

Œ

œ

œ

Œ


302

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

-œ -œ -œ -œ b -œ -œ ‰ J

425

Fl. 1

° &

3 4

œ-

n -œ -œ -œ -œ b -œ ‰ J

p

&

3 4

Fl. 2

&

3 4

Ob. 1

˙™ >

j œ >

Ϫ

˙™ >

œ

f

>˙™ E. H.

f

>˙™

>œ J

Ϫ

3 4

&

>˙™

#>˙ ™

œ

f f

3 4 ˙™ >

&

Cl. 1

˙™ >

b˙ ™ >

j bœ >

Ϫ

œ

#˙ ™ >

f f

&

Bs. Cl.

3 >˙™ 4

Œ

œbœb œ 3 n>˙ b œ œ 4

>˙™

n>˙ ™

>œ J

Ϫ

> n˙ ™

œ

f f 3 œbœb œ n>˙ b œ œ

3

B Ó Bsn. 1

f BASSOON

Bsn. 2

B ¢ Ó

Œ

3 œ bœ nœ bœ bœ ?

œ 3b œ nœ bœ bœ ?

f

mf

mf

3b œ n>˙ œ b œ 3 œ bœ 4

3 b œ n> ˙ œ b œ b œ œ

f

f

mf

mf

3

3

œbœ bœ 43 n>˙ œ œ f

œbœ bœ n>˙ œ œ f

3

mf

mf

3 a2

Hn. 1,2

° Ó &

Œ

&

Tpt. 1,2

1. 3 ‰ #>œ ™ 4

n-œ

œ bœ nœ œ bœ

> ‰ #œ ™

n-œ

#>œ ™

n -œ

Œ

bœ œ bœ bœ œ

œ

n>˙

Œ

mf

? Tbn. 1,2

1. > ™ 3 ‰ #œ 4

¢

n -œ ‰

mf

BLANCHE

° œ bœ bœ &

Ϫ

on the world

MITCH

3 œ œ ˙ 4

turned

¢& ‹

œ J

œ J ‰ Œ

Œ

‰ œJ œ œ œ bœ œ

off a - gain.

‰ nœJ œ œ œ bœ

˙

And ne - ver for one mo-ment since,

˙

3 4

œ

œ

ΠBlanche,

andne-ver for one

bœ œ bœ b3œ œ

n˙ Œ

you need some-bo- dy,

and

div.

Ϫ Vln. I

° &

b >œ ˙ J

n>˙ ™ ™ 3 n˙ 4

>˙ ™ ˙™

æ ˙˙æ™™ >

æ ˙˙æ™™

ææ n>˙˙ ™™

ææ bb >˙˙ ™™

æ ˙˙æ™™

ææ # ˙ n >˙ ™™

f

Ϫ &

Vln. II

b>œ ˙ J

div.

3 4 n˙˙ ™™ >

˙™ >˙ ™

f

œœ ™™ B

bbœ>œ ˙˙ J

Vla.

unis.

3 4 nn˙˙ ™™ >

˙˙ ™™ >

∑ b˙ ™ >

f f

œ™ ?œ ™

bbœ>œ ˙˙ J

Vc.

3 >™ 4 n˙˙ ™

>˙ ™™ ˙

unis.

∑ b˙ ™ >

f f

? D. B.

¢

arco 3 >˙ ™ 4 f

>™ ˙

> b˙ ™ f


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score 431

Fl. 1

° &

Fl. 2

&

4 4

3 4

4 4

4 4

3 4

4 4

4 4

4 >˙ 4

œ >œ >œ >œ ™ 3 œ ™ 4

>œ >œ >œ >œ ™ J

4 4˙ >

3 œ >œ >œ œ™ 4 œ™ >

j >œ >œ >œ >œ™

4 4

4 4 n˙ >

3 œ >œ >œ œ™ 4 œ™ >

j œ> >œ >œ >œ™

4 4

œ

œ

4 4˙ >

3 œ >œ >œ œ ™ 4 œ ™ >

j œ> >œ >œ >œ ™

4 4

3 œ >œ >œ œ ™ 4 œ ™ >

j œ> >œ >œ >œ ™

4 4

4 4

Ob. 1

& Ϫ

j œ >

œ

Ϫ

#>œ J

œ

E. H.

&

Cl. 1

& Ϫ

j #œ >

& Ϫ

> œ J

Bs. Cl.

303

f

?

4 4˙ >

Bsn. 1

f To Cbsn.

? Bsn. 2

4 4

¢

3 4 œ >œ >œ œ ™ >

˙ >

j œ> >œ >œ >œ ™

Ϫ

f

3

Hn. 1,2

° œ bœ &

œ

&

Tpt. 1,2

œ œ #œ

4 4

3 4

4 4

4 4

3 4

4 bbœœœœœœœœb˙˙ Œ 4 mf

? Tbn. 1,2

4 4

¢

3 4

4 bbœœœœœœœœ b˙˙ Œ 4

mf

BLANCHE

° œ &

œ

œ bœ b3œ œ J

4‰ 4

˙

mo-ment since

has there been one light,

3

œ bœ MITCH

¢& ‹

œ

˙

œ œ œ

3œ 4 one

b˙ bœ light…

strong - er

œ

œ

than this

œ

4 bœJ 4

kitch - en

Ϫ

œbœ œ bœ œ

can - dle.

Ne-ver for one

3

4 4 œ bœ œ œ

I need some-bo-dy too. Could it be you

œ and

b˙ me?

b˙ 3 4œ œ

Œ

Œ

œ bœ

You and me?

4 b˙ ™ 4

You and

Œ

me?

unis.

ææ ˙˙ ™™

4˙ 4 >

3 œ œ œ œ™ 4 œ™ >> >

j œ œ œ œ™ > >>>

4 4

Vln. I

° &

&

æ ˙˙æ™™

4 4˙ >˙

3 4 ™ œœ œœ œœ œœ ™ œœ ™™ >> >

j œœ œœ œœ œœ ™™ > >>>

4 4

Vln. II

3 œ >œ >œ œ ™ 4 œ ™ >

bœbœœœœœœœœbœ 44 œ j b œ œ b œ œ œ b œ œ œ ™ œ bœ b œ œ œ >œ >œ >œ >œ

˙™

4 4˙ > 4 4˙ >

3 œ >œ >œ œ ™ 4 œ ™ >

j bœ œœbœ 44 œ> >œ >œ >œ ™ bœœb œ b œ œ œœbœbœœœœœœbœ œœœœœ

˙™

? ˙™

4˙ 4 >

œ œ œ œ™ 43 œ™ >> >

j œ œ œ œ™ > >>>

B Vla.

? Vc.

D. B.

¢

4 4


304

A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

bœ œ œ œ œ ™

436

Fl. 1

nœ œ œ œ œ ™

œ

° Œ &

Π3 mf espr.

bœ œ œ œ œ™

& Œ

Ob. 1

3 4

U ∑

4 4

3 4

U ∑

4 4

3 4

U ∑

4 4

3 4

U ∑

4 4

j 3 œ 4

3

&

Fl. 2

œ

œ

nœ œ œ œ œ™

œ

Π3

3 mf 3 espr.

& Œ

E. H.

bœ œ œ œ œ ™

œ

nœ 3œ œ œ œ ™

Œ

œ

mf espr. 7

& #œj œ

Cl. 1

j œ

j œ

j œ œ

Ϫ

œ

œ

U

4 4 œ œ #œ œ œ œ œ œ

mf

œ U

f f mp

3 4

Œ

&

Bs. Cl.

>œ ™

4 4

Œ

#w > > #w

˙™ mf

? Ó

œ 7 f mp

3 4

Bsn. 1

bœ bœ œ œ b œ œ œ bœ f

œ U œ

4 4

U œ

4 4

mf f mp CONTRABSN.

? Cbsn.

3 4

Œ

¢

œ bœ œ œ bœ œ œ œ

#w >

>˙™

f mp 7 f

mf

Hn. 1,2

° j & œœ œœ

j œœ

j œœ

nbœœ ™™

j #nœœ œœ

nbœœ ™™ >

nnw w >

œœ

œœ

j œœ 43

U ∑

4 4

3 4

U ∑

4 4

mf

& Ó

Tpt. 1,2

mf

? œ™ >œ ™

Tbn. 1,2

Ó

Ó

>œ ™ œ™

Ó

3 4

U ∑

4 4

Ó

3 4

U ∑

4 4

mf

? Tuba

¢

#>œ ™

>Ϫ mf

?

3 4

U ∑

4 4

/

3 4

U ∑

4 4

Timp.

Perc.

BLANCHE

° œ ¢& J

Ϫ

œ

mo - ment,

œ J

Ϫ

˙

bœ 3 4œ

ne-ver for one mo - ment,

b œ 3œ œ œ œ ™ Vln. I

œ nœ bœ œ

Œ

4 4

Œ

has there been one light!

nœ œ œ œ œ ™

œ

° Œ &

bU œ

œ bœ

œ

One

œ

Œ

3 4

U ∑

4 4

3 4

U ∑

4 4

3 4

3 mf espr. unis.

Vln. II

& Œ

bœ 3œ œ œ œ™

œ

nœ œ œ œ œ™

œ

Π3

mf espr. unis.

7 div.

Vla.

B ˙™ ™ >˙

Πw w >

œ œ #œ œ œ œ bœ œ f

U œ

4 4

U œœ

4 4

U œ

4 4

f mp mf z mf z

nœ œ œ œ œ ™

3

bœ œ œ œ œ ™

œ

? Œ

œ

7 non div.

3 4

Œ

Vc.

3

mf espr.

bœ bœ œ œ b œ œ œ bœœ f f mp unis.

div.

D. B.

? ™ ¢ ˙˙ ™ >

Œ

#w #w >

3 4

œ bœ œ œ bœ œ œ œ f mp

mf z

7 f

mf z


A Streetcar Named Desire: Act II Scene Prelude21 - Full Score

œ œ œ ˙

305

œ œ œ ˙™

œ œ œ ˙

440

Fl. 1

° 4 Œ &4

Œ

3

3 3

mf

f

cresc.

œ œ œ ˙ Fl. 2

œ œ œ ˙ œ œ œ ˙™

4 &4 Œ

Œ

3

3 3

mf

Ob. 1

4 &4 Œ

f

cresc.

œ œ œ ˙

œ œ œ ˙ Œ

3

bw >

3

mf

cresc.

fp

œ 3œ œ ˙ E. H.

œ 3œ œ ˙

4 &4 Œ

Œ

∑ w >

mf

cresc. fp 3

Cl. 1

4 &4 Œ

3

Œ

nœ œ #œ ˙ mf

œ œ #œ ˙ bw >

cresc.

fp

Bs. Cl.

#œ 3œ œ ˙ 4 &4 Œ mf

Œ

#œ 3œ œ ˙

j ‰ Œ œv sffz ^ ‰ Œ #œ nœ n œ b œ œj

w >

cresc. fp

Bsn. 1

?4 Ó 4

Œ

#œ nœ n œ b œ

^ ˙™

f

fz

#œ nœ n œ b œ

^ ˙™

‰ #œ nœ n œ b œ

^ ˙

Œ

Œ

Ó

Ó

sffz

Cbsn.

?4 ¢ 4 Ó

Œ

fz

‰ #œ nœ n œ b œ

fz

^ ˙

#œ nœ n œ b œ

^ j ‰ Œ œ

Ó

fz

f sffz

œœ œœ œœ ˙˙ ™™ 3

Hn. 1,2

° 4 &4

bbw w >

f

fp

Tpt. 1,2

œœ 3œœ œœ ˙˙ ™™

4 &4

∑ nb w w >

f

fp

Tbn. 1,2

?4 Π4

>˙ ™™ ˙

B

3 b œœ œœ œœ ˙˙ ™™

∑ f

f

Tuba

?4 ¢ 4 Œ

‰ #œ nœ œ b œ

>˙ f

^ ˙™

‰ #œ nœ œ b œ

fz

^ ˙™

‰ #œ nœ n œ b œ

^ j ‰ Œ œ

Ó

fz sffz

Timp.

?4 Ó 4

Œ

‰ >œ œ œ œ

ææ w >

æ j æ œ w > >

f

fp

fp

^ j ‰ Œ j œ œ

Ó

fff

TOM-TOMS mf (cued in Kbd. part)

Perc.

4 /4 Ó

ffz freely

Œ

œœœœœ œ œ œ

Ó ˙—

Œ Ó

œœœœœ œ œ œ

Ó ˙—

Œ Ó

œœœœœœœœœœ

>. j œ ‰ Œ

Ó

TAM-TAM f

sffz

f

(Blackout and Curtain) BLANCHE

° 4n w ¢& 4

w

w ∑

light!

œ œ œ ˙ Vln. I

œ œ œ ˙

° 4 Œ &4

Œ

3 mf

Vln. II

Vla.

?4 Π4

3

3 f

cresc.

4 div. œœ œœ œœ ˙˙ &4 Œ 3 mf cresc. œ œ œ ˙ B 44 Œ 3 mf

Vc.

œ œ œ ˙™

œœ œœ œœ ˙˙ ™™

œœ œœ œœ ˙˙ Œ

∑ 3

3 f

œ œ œ ˙™

œ œ œ ˙

∑ 3

3 f

cresc.

œ#œ bœ œ

n>˙

^ j ‰ Œ œ

Œ

‰ nœ#œ bœ œ

fz mf

>˙ mf

^ j ‰ œ

ff

Œ

Œ

‰ nœ #œ bœ œ

n>œ f

#>œ

^ j ‰ Œ œ

Ó

fz

f

sffz

3

D. B.

ff

Œ

?4 ¢ 4 Œ

ff

n>œ

^ j ‰ Œ œ fz

3

Œ >œ

#>œ

^ j ‰ œ

3

Œ

Œ >œ

#>œ

^ j ‰ Œ œ

Ó

fz sffz

End of Act II

Previn STREETCAR NAMED DESIRE reduced orch Act II  

Opera and Music Theatre; score; Act II; G. Schirmer; musicsalesclassical.com; 31698

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you