Drie voldoendes voor Talent

Page 1

Stichting Talent, Openbaar

Basisonderwijs Hoorn,

drie voldoendes!

Inspectierapport

Verkorte versie

Trots op drie voldoendes

In het voorjaar van 2022 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen bij Talent uitgevoerd.

Tijdens het evaluatie gesprek met de twee inspecteurs ontvingen wij een uitgebreide terugkoppeling.

Het meest belangrijke nieuws: we hebben drie voldoendes gekregen!

Daar zijn wij uiteraard enorm trots op!

Centrale onderzoeksvraag

De Inspectie van het Onderwijs heeft van 30 mei 2022

tot 27 juni 2022 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Talent. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de scholen en is er sprake van deugdelijk financieel beheer én heeft het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling van de scholen en draagt dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs?

Het onderzoek

Om tijdens het onderzoek tot een besluit te komen zijn er diverse documenten opgevraagd en zijn er meerdere gesprekken geweest. De positieve inhoudelijke gesprekken met leden van de raad van toezicht, medezeggenschap, directeuren, leerkrachten en staf hebben niet alleen gezorgd voor een goede beoordeling, maar ook voor een onderlinge verbinding.

Vooruitstrevende visie

“Het bestuur van de stichting Talent heeft een vooruitstrevende visie op goed onderwijs. Deze is gericht op de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 13 jaar.” aldus de onderwijsinspectie.

Doorgaande lijn van 0 tot en met 13 jaar Bij Talent hebben we deze visie in de praktijk gebracht door de fusie tussen onderwijs en kinderopvang, waarbij onze scholen zich ontwikkelen naar integrale kindcentra, die het hart van de wijk vormen. Hierdoor ontstaat échte samenwerking en samenhang tussen onderwijs en opvang. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn in het beleid op het jonge kind.

Het project Samen van start is hier een concreet voorbeeld van. Daarnaast biedt Talent ook ruimte aan het verhogen van de uitstroom van leerlingen door middel van onder andere een kopklas en dragen we bij aan het bestrijden van onderwijsachterstanden.

De visie van het bestuur op de integrale kindcentra, de voorschoolse voorzieningen en de doorgaande lijn van 0 tot en met 13 jaar wordt gedragen door de medewerkers en deze wordt als zinvol voor de leerlingen ervaren. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie op verschillende plekken het werken aan de brede ontwikkeling van 0 tot en met 13 gezien en gehoord, bijvoorbeeld door het uitwisselen van kennis en personeel.

Tijdens de schoolbezoeken

Wij hebben het als positief ervaren dat de inspecteurs ons hebben teruggegeven dat zij zeer gastvrij zijn ontvangen op de locaties, zij hebben daarbij goed kunnen welke vernieuwingen al zijn doorgevoerd op de scholen. Tijdens de schoolbezoeken is geconstateerd dat de directeuren onderwijskundige leiders zijn en dat de lekrachten voldoende eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap ervaren.

Er is een duidelijke link tussen het beleid en de uitvoering. In korte tijd zijn de scholen gaan werken als één team met medewerkers uit onderwijs en opvang. Wel wordt opgemerkt dat het samenwerken tussen de scholen en de uitwisseling tussen scholen kan bijdragen aan het versterken van de lerende cultuur en de onderwijskwaliteit.

Uit het onderzoek bleek dat Talent de leerlingen in beeld heeft en is gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden.

Het mooiste compliment

Het mooiste compliment dat we van de onderwijsinspectie kregen:

“Talent heeft de kinderen in Hoorn goed in beeld”.

Volop in onwikkeling

Na het samengaan van Stichting Talent voor onderwijs met Stichting Kinderopvang West-Friesland op 1 januari 2021 is onze organisatie nog volop in onwikkeling. Op de drie voldoendes kan onze jonge organisatie niet meer dan trots zijn. Vanzelfsprekend blijven wij ons, gericht op het kind, verder ontwikkelen.

Om het volledige inspectierapport te lezen, klik hier.

11 kindcentra 350 medewerkers 2700 kinderen
Met elkaar voor elk kind

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.