Katalóg Národnej ceny za dizajn 2017 - Produktový dizajn

Page 1

Národná cena za dizajn 2017 Produktový dizajn Slovenské centrum dizajnu

National Prize for Design 2017 Product Design The Slovak Design Center


Jedinečný pohľad do sveta investícií je

naše umenie

Investície našich klientov sme v posledných troch rokoch zhodnotili v priemere o 6,3 % ročne.

Investujte dlhodobo už od 10 000 EUR. www.jtb.sk RIVER RIVE RI VERR PA VE PARK RK – DDvořákovo vořá vo řáko řá kovo ko vo nnábrežie ábre áb reežiie 8, 8 8811111 0022 Br Brat Bratislava a isslava – Hlavná at Hlaavná 1, 040 01 Koši Košice š cee – Starý Starý rý Smokovec Smokoove v c 38, 062 06 01 – J&T BANKA KOMFORT RT 0800 08000 900 900 50 5500, 0, e-mail: e-m -mai ail:l: info@jtbanka.sk, ai inf nfo@ o@jtjtjtba o@ bank ba nka. nk a.sk a. sk,, ww sk www. www.jtbanka.sk w jtjtba bank nka. a skk Toto propagačné Toto pro ropa paga gačn čnéé oznámenie ozná oz náme meni nie vytvorila vytv vy t or tv orilililaa J&T J&&T BANKA, BANK BA NKA, NK A, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), ktorá sa riadi legislatívou SR. Oznámenie ni nie ie je j nnávrhom á rhhom áv m na na uzatvorenie uzat uz atvo at vore vo reeni niee zmluvy. zmlu zm luvy vy. vy y Banka B nk Ba n a nie nie je povinná pov ovin i ná in vstúpiť ktoroukoľvek obsahuje výkonnosti minulosti. vs stú túpi piťť s ktoroukoľv pi vek oosobou sobo so bouu do d zmluvného zml m uv uvné ného ho vzťahu vzť zťah ahuu ani ani poskytnúť poskyt po y núť akúkoľvek službu na základe tohto oznámenia. Propagačné oznámenie oznámeni niee ob obsa sahu huje je informácie inf nfor ormá máci ciee o vý ýko konn nnos nn o ti v m os inul in ullosstiti.. Súčasná Súča Sú časn ča snáá výkonnosť sn výko vý k nnosťť ko nezaručuje kolísania výnosov návratnosť sumy. neza ne zaru ruču čujje je bbudúcu uddúc úcu výkonnosť. výkonn nnos osť.ť. S iinvestičnými nves nv estitičným ýmii nástrojmi nást ná stro rojm jmii je spojené spo poje jené né rriziko izik iz ikoo ko kolí lísa s nia aktuálnej hodnoty investovanej ej sumy sum umyy a vý výno noso sovv z ne nejj a ni niee je zzaručená aruččenná ná ar návr vrat atno nosť sť ppôvodne ôvodne iinvestovanej ôv nves nv essto t va v ne n j su sumy my.. Vý Výnosyy hrubých Naa zí získanie výnosov zohľadniť poplatky Bankou cenníka. sa uvádzajú uvá vádz dzaj ajúú v hr hrub ubýc ýchh ho hodnotách. hN získ skan anie ie ččistých istých hhodnôt odnô od nôtt vý výno noso sovv mu musísí iinvestor nves nv esto torr zo zohľ hľad adni niťť po popl plat atky ky úúčtované čtov čt ovan anéé Ba Bank nkou ou ppodľa odľa od ľa pplatného latn la tnéh ého cenník íka. a. BBanka anka an ka vvýslovne ýslo ýs lovne upozorňuje upozorňuuje nnaa skutočnosť, skut sk utoč očno nosť sť,, že prípadné prírípa padn dnéé zdanenie investora zdan zd anen enie ie závisí záv ávisisíí od osobných oso sobn bnýc ý h pomerov ýc po inveest stor oraa a môže môže sa sa meniť. klientskych uvedený priemerom priemerných výnosov dosiahnutých 2016, pričom Údaj aj o zzhodnotení hodn ho dnot oten eníí kl klie ient ntsk skyc ychh in iinvestícií nve veest stícií uvede nýý v ttomto omto om to ddokumente okum ok umen ente te jjee váženým pri iemerom pri iemernýc ý h vý ýnosov dosiah ahnu nutý tých ch kklientmi lilien entm tmii Ba Banky v rokoch chh 22014, 014, 01 4, 22015 0155 a 20 01 2016 16,, pr prič ičom om vvstupné stup st upné né pparametre araametre ar boli spočítané né ppre re ttieto ieto ie to ddruhy ruhy ru hy iinvestícií: nves nv estítíci ciií:í: fondy, fon ondy dy, dlhopisy, zmenky, dy zm men enky ky, investičné inve in vest stič ičné né certifi cer ertitififikáty. káty ká ty.. Skutočné Skut Sk utoč očné né výnosy v ýn ýnos osyy závisia závi zá visisiaa okrem okre ok rem m iného inéh in éhoo od rizikovosti riz izik ikovosti zvoleného zvolenéého investičného inves nvestitičn čnéh éhoo nástroja. nást ná stro roja ja.. Informácie Info In form rmác ácie ie uvedené uve veddené v tomto (fondy) (dlhopisy). propagačnom materiáli mate teririál álii majú majú informačný inf nfor orma mačn čnýý charakter char ch arak akte ak terr s cieľom poskytnúť te úť investorom inv nves esto toro rom m základné zákl zá klad adné né informácie inf nfor ormá máci ciee a nie nie nahradiť nahr na hrad adiťiť štatút a KIID (fo fond fo ndy) nd y) a pprospekt rosp ro spek ektt (d (dlh lhop opisisy) y).. Tieto Tiet Ti etoo informácie info in form rmác áciie je možné získať na fondu (fondy) alebo emitenta www.jtbanka.sk, u správcuu fo fond nduu (f(fon ondy dy)) al aleb eboo u em emit iten enta t ((dlhopisy). ta dlho dl hopi ho pisy pi sy).) sy


14. ročník súťaže Národná cena za dizajn

14th Annual National Prize for Design

Národná cena za dizajn 2017 Produktový dizajn

National Prize for Design 2017 Product Design

Výstava finalistov

Finalists’ Exhibition

27. 9. – 30. 11. 2017 Galéria v podkroví Slovenského múzea dizajnu

27 September 2017 – 30 November 2017 Attic Gallery of the Slovak Design Museum

Vyhlásenie súťaže: 31. 5. 2017 Stretnutie medzinárodnej poroty: 26. 7. 2017 Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 13. 10. 2017

Announcement of the Competition: 31 May 2017 Meeting of the international jury: 26 July 2017 Announcement of the results and the award ceremony: 13 October 2017

Vyhlasovatelia súťaže

Announcers of the Prize

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu

Ministry of Culture of the Slovak Republic and the Slovak Design Center

Organizátor

Organiser

Slovenské centrum dizajnu

The Slovak Design Center

Medzinárodná porota

International Jury

Sebastian Hackenschmidt Lilli Hollein Agnieszka Jacobson-Cielecka Michal Kačmár Olo Křížová Majo Lukáč Adam Štěch

Sebastian Hackenschmidt Lilli Hollein Agnieszka Jacobson-Cielecka Michal Kačmár Olo Křížová Majo Lukáč Adam Štěch

Členovia poroty s poradným hlasom

Members of the Jury with an Advisory Vote

Jozef Švolík, riaditeľ odboru umenia, Sekcia umenia a štátneho jazyka MK SR Slavomír Sivčo, Odbor inovácií a aplikovaného výskumu, Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií MH SR

Jozef Švolík, Director of the Art Department, The Section of Art and Language at Ministry of Culture of the Slovak Republic Slavomír Sivčo, Innovation and Applied Research Department, The Section of Entrepreneurial Environment and Innovation at Ministry of Economy of the Slovak Republic

Organizačný tím a realizácia Soňa Trubíniová, koordinátorka organizačného tímu NCD 2017 Mária Rišková, riaditeľka SCD Maroš Schmidt, kurátor výstavy finalistov, odborná spolupráca Helena Veličová, Jana Birošová, produkcia, programy pre verejnosť Anna Faklová, online prihlasovanie Mária Danišová, PR Radim Dejan Milan, vizuál súťaže a grafický dizajn výstavy Pavel Choma a Martin Kubina, architektúra a realizácia výstavy

Organisational team and realisation Soňa Trubíniová, Coordinator of the Organisational Team of NPD 2017 Mária Rišková, Director of the SDC Maroš Schmidt, Curator of the Finalists’ Exhibition, expert cooperation Helena Veličová, Jana Birošová, production and programmes for the public Anna Faklová, online submission Mária Danišová, PR Radim Dejan Milan, visuals of the prize, graphic design of the Exhibition Pavel Choma and Martin Kubina, Architecture and Exhibition Installation

Professional design Národná cena za dizajn 2017

1


Národná cena za dizajn 2017 Produktový dizajn

National Prize for Design 2017 Product Design

Súťaž je v roku 2017 zameraná na produktový dizajn

In the year 2017, the competition is aimed at product design,

a je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov,

and it is designated for professional product designers, stu-

študentov produktového dizajnu a súvisiach odborných

dents of product design and related expert disciplines, other

disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti produktového

specialists working in the field of product design and produ-

dizajnu a výrobcov a klientov v oblasti produktového dizajnu.

cers and clients in the field of product design. Works could be

Diela mohli prihlásiť do troch kategórií: profesionálny dizajn,

submitted in three categories: Professional Design, Student

študentský dizajn, dizajn s pridanou hodnotou.

Design, Design with Added Value.

Autori dizajnu a výrobcovia

Authors of design and producers

prihlásili do súťaže spolu 176 diel:

submitted 176 works to the competition in total:

Profesionálny dizajn: 91

Professional Design: 91

Študentský dizajn: 50

Student Design: 50

Dizajn s pridanou hodnotou: 35

Design with Added Value: 35

Medzinárodná porota vybrala 66 diel,

An international jury selected

ktoré postúpili na výstavu finalistov:

66 works shortlisted for the Finalists’ Exhibition:

Profesionálny dizajn: 31

Professional Design: 31

Študentský dizajn: 24

Student Design: 24

Dizajn s pridanou hodnotou: 11

Design with Added Value: 11

Porota vybrala diela, ktoré boli ocenené v súťaži.

The Jury selected works that were awarded in the Prize.

Špeciálnymi oceneniami sú Cena poroty, Cena novinárov,

Special awards are Prize of the Jury, Journalists’ Prize,

Cena verejnosti a Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu,

Prize of the Public and the Prize for Cultural Contribution in

ktorú udeľuje a odovzdáva minister kultúry.

the Field of Design that is awarded by the Minister of Culture.

VYHLASOVATELIA SÚŤAŽE / COMPETITION ANNOUNCERS

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE / COMPETITION ORGANISER

GENERÁLNY PARTNER SCD / GENERAL PARTNER TO SCD

PARTNERI / PARTNERS

MEDIÁLNI PARTNERI / MEDIA PARTNERS

Profesionálny dizajn

www.scd.sk/ncd

2

Hlavný mediálny partner NCD Main Media Partner of NPD

Národná cena za dizajn 2017

Hlavný mediálny partner NCD Main Media Partner of NPD


Ďakujeme Mária Rišková riaditeľka Slovenského centra dizajnu

Každý ročník súťaže Národná cena za dizajn prináša nielen

Jedným z prekvapení bolo možno aj udeľovanie ocenení, sláv-

nové diela, ktoré vznikajú na Slovensku alebo pod vedením

nostný večer NCD, v novootvorenej sále nového priestoru pre

autorov či výrobcov zo Slovenska. S kolegyňami a kolegami

kreatívnych ľudí Nová Cvernovka. Nevybrali sme ho pre tento

v Slovenskom centre dizajnu sa vždy snažíme verejnosť

večer oslavy slovenského dizajnu náhodou. S profesionálmi,

a dizajnérsku komunitu niečím prekvapiť.

ktorí tento priestor budujú a ktorí tu pracujú, sme spojení mnohými prepojeniami. Toto leto aj pri záchrane typosochy, diela

Počas tohto ročníka NCD je najväčšou zmenou nová kategória

Juraja Meliša spred bratislavskej Autobusovej stanice alebo

Dizajn s pridanou hodnotou, ocenenie diel s filozofiou, ktorá

pred časom pri tvorbe knihy o pôvodnej budove a komunite

nad ostatné hodnoty stavia ľudskú spolupatričnosť a humánne

bývalej Cvernovky. No hlavnou motiváciou pre tento výber bola

správanie sa, medziľudské vzťahy, zodpovedný vzťah k prostre-

intuícia, že to je jedno z miest, kam budeme často chodiť za

diu a prírode, či umeleckú voľnosť pri spracovaní tém z oblasti

tvorcami dizajnu, s energiou, ktorú chceme ukázať ostatnej

dizajnu. Táto kategória je diskutovaná a môžeme ju pokladať

verejnosti i v zahraničí.

za dočasnú, o pár rokov možno stratí význam takéto projekty Náročný projekt ako je národná cena však tvorí celý súbor akti-

pozornosť na spomínané hodnoty je dôležité.

vít, slávnostný večer je „len“ jedným z najviditeľnejších vrcholov. Na začiatku je vždy vyhlásenie súťaže. Tento krok robíme

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

špeciálne oceňovať. V súčasnosti si však myslíme, že pritiahnuť

3


v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, kto-

Ďakujem srdečne mediálnym partnerom, televízii TA3 za

rého podpora a záštita je pre Národnú cenu za dizajn kľúčová.

poskytnutie priestoru na odvysielanie nášho spotu s Brančim

Podporu ministerstva a jeho zástupcov pri všetkých našich čin-

Kováčom alias VEC-om, ktorý sa stal tvárou kampane, nášmu

nostiach si vážime a myslím si, že naša spolupráca prekračuje

časopisu Designum, ktorý už roky mapuje našu súčasnú scénu

vzťah zriaďovateľa a príspevkovej organizácie. Dizajn ako jeden

a poskytuje priestor pre teóriu a históriu dizajnu, partnerom

z najskloňovanejších pojmov kultúrnej politiky nám dáva mnohé

Inspire, Detepe, MacBlog, Archinfo.

možnosti – od záchrany kutúrneho dedičstva, ktoré doteraz bolo zanedbávané, po reprezentatívne prezentácie v zahraničí.

Spolupráca s partnermi by nebola možná, keby sme nemali tvorivý a obetavý tím spolupracovníkov. Ďakujem všetkým

Podpora nášho generálneho partnera J&T Banky, ktorá sa

kolegyniam a kolegom, ktorí prispeli k úspechu celého projektu

začala tento rok, má slogan – Dávame priestor dizajnu. Medzi

a všetkým externým spolupracovníkom.

rôznymi aktivitami, ktoré sme zásluhou J&T Banky mohli realizovať, je aj Národná cena za dizajn, no i podpora veľkých

Začala som zmienkou o jednej komunite – no tých inciatív,

publikácií, výstav i mimoriadne projekty ako symbolické „dokon-

projektov, komunít je oveľa viac... Výnimočná spolupráca sa

čenie“ prototypu slovenského automobilu Tatra 603 X. Verím,

nám podarila s organizátorkami z In the midl design forum,

že podpora, ktorú nám zástupcovia J&T Banky venujú, prinesie

ktoré v úvode výstavy NCD zorganizovali konferenciu na tému

nášmu dizajnu neoceniteľné hodnoty.

dizajn s pridanou hodnotou, totožnú s novou kategóriou, ktorú máme od tohto roku v súťaži. Hostia zo zahraničia, študenti,

Medzi verejnými inštitúciami, ktoré pochopili, že dizajn je dôle-

profesionáli sa stretli pri diskusiách o tom, čo dizajn môže

žitou súčasťou nášho života a zapojili sa do príbehu Národnej

zmeniť v našom myslení, živote, spoločnosti, a to je, myslím,

ceny za dizajn, sú aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a

dobrá cesta, ktorou sa naša inštitúcia má uberať.

športu Slovenskej republiky; Úrad priemysleného vlastníctva SR a Slovenská živnostenská komora. Ministerstvo školstva už

Výstava finalistov sa koná počas dvoch mesiacov, no verím, že

tradične spolupracuje pri udeľovaní ceny za študentský dizajn,

ocenenie Národnou cenou za dizajn vrátane účasti na výstave

Úrad priemysleného vlastníctva SR nám venuje ceny – kon-

finalistov bude motivovať všetkých ocenených, vystavujúcich,

zultácie k problematike priemyselného vlastníctva. Slovenská

no i tých, ktorí tentokrát v súťaži neuspeli. Ďakujem všetkým

živnostenská komora je tento rok naším novým partnerom,

autorom, výrobcom i klientom, ktorí sa zúčastnili.

pripravujeme spolu diskusiu o duálnom vzdelávaní, teda o odbornej príprave v kreatívnych oblastiach, ktorá je jednou z akcií NCD. S vydavateľstvom Slovart nás spája nová spolupráca pri edičných projektoch, no v NCD figuruje ako partner, ktorý venuje inšpiratívne ceny autorom i verejnosti. Spoločnosť Centire sa k nám pridala počas propagácie projektu Open Maker a pomohla nám zorganizovať úvodnú sprievodnú akciu NCD – prednášku automobilového dizajnéra Branislava Maukša, ktorá sa stala spontánnym stretnutím profesionálov, ktorí sa venujú „transport dizajnu“. Spoločnosť Antalis nás podporila poskytnutím papiera, napríklad aj na diplomy pre víťazné projekty a spoločnosť Kanovits venovala cenu pre víťazov ceny za dizajn Profesionálny dizajn

s pridanou hodnotou.

4

Národná cena za dizajn 2017


Dizajn náš produktový Maroš Schmidt kurátor výstavy NCD 2017 a vedúci Slovenského múzea dizajnu

Národná cena za dizajn bola pre mňa vždy garantom spra-

nálny dizajn a dizajn s pridanou hodnotou bol zhodou okolností

vodlivého výberu najlepšieho slovenského dizajnu alebo dizajnu

zhodný. Ocenení je v NCD oveľa viac. Veľmi významná je Cena

zo Slovenska. Polemika o tom, či máme hovoriť o slovenskom

za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, ktorú môže udeliť minister

dizajne alebo dizajne zo Slovenska, je stále živá, preto uvádzam

kultúry Slovenskej republiky na základe odporúčania poroty

obe formulácie. Podľa môjho názoru cieľom súťaže nie je vyme-

(nominácie predkladá porote Slovenské centrum dizajnu).

dzovať tvorivosť dizajnéra štátnymi hranicami, napriek tomu,

Cena je určená pre osobnosť alebo organizáciu za výnimočný

že cena má národný prívlastok, ktorý jej dáva mimoriadnu

kultúrny a intelektuálny prínos v oblasti dizajnu. Ďalej je to Ce-

vážnosť. Každým ročníkom stúpa kvalita a najmä rozmanitosť

na novinárov a Cena verejnosti. Rôznorodosť ocenení ponúka

a počet prihlásených diel, ktoré v mnohých prípadoch a bez

komplexný obraz o kvalite a význame slovenského dizajnu.

ohľadu na súťažné kategórie, prekonávajú hranice Slovenskej republiky a dostávajú sa do medzinárodných kontextov.

Rozhodovanie poroty o postupe na výstavu finalistov a najmä udeľovanie cien v jednotlivých kategóriách nebolo vôbec jedno-

14. ročník súťaže Národná cena za dizajn sa tento rok zameral

duché. Hodnotila sa pôvodnosť dizajnu a miera inovácie, tech-

na produktový dizajn. Z tradičného bienále sa NCD mení na

nologická vyspelosť, súlad estetického a funkčného riešenia,

každoročnú súťaž a po druhýkrát ostala výhradne produktová.

kvalita vyhotovenia a v kategórii dizajn s pridanou hodnotou sa

Svoje práce mali možnosť prihlásiť online formou profesionálni

prihliadalo vo väčšej miere aj na etické, sociálne a ekologické

produktoví dizajnéri, študenti produktového dizajnu a súvisia-

aspekty. Mnohé výrobky zaradené prihlasovateľmi do kategórie

cich odborných disciplín, výrobcovia, klienti a odborníci pra-

profesionálny dizajn by možno mali väčšiu šancu na úspech

cujúci v oblasti produktového dizajnu. O ocenenia sa súťažilo

v kategórii dizajn s pridanou hodnotou a naopak. Voľba správ-

v kategóriách profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn

nej kategórie je niekedy pre úspech naozaj kľúčová. Inovatívne

s pridanou hodnotou prácami, ktoré boli vytvorené od 1. 1. 2015

riešenie niektorých produktov je jasné na prvý pohľad, iné

do 31. 12. 2016.

si vyžadujú vysvetľujúci sprievodný text alebo video. Absenciu výstižných textov a videoprezentácií sme pri niektorých

Medzinárodná porota, zložená z odborníkov z Českej republi-

prácach museli suplovať našou improvizovanou prezentáciou.

ky, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska, bola pri hodnotení

Veľkým plusom NCD je hodnotenie priamo prihlásených diel,

prihlásených prác nekompromisná a argumentačne silná.

ktoré postupujú na výstavu finalistov a nielen fotografií, ako je

Rozmanité pohľady na formu, funkciu a kontext vniesli medzi

často zvykom pri iných súťažiach dizajnu. Nemožnosť dopraviť

produkty čakajúce na verdikt nový vietor. Ako kurátor výstavy

a vystaviť produkt je, žiaľ, veľkým hendikepom, ktorý sme sa

som mal poradný hlas a stal som sa advokátom prihlásených

pri určitých nadrozmerných prácach snažili akceptovať. No

dizajnérov. Nebola to vždy jednoduchá pozícia a moje vysvet-

mnohé vynikajúce výrobky nemohli byť podrobne hodnotené,

ľovanie často nebolo správne pochopené. V ten deň som

a hoci mali na pohľad kvalitný dizajn, na výstavu finalistov sa

pochopil, kde sú silné i slabé stránky našej dizajnérskej tvorby,

nedostali.

rovnako tak moje limity obhajoby. Až neskôr som pochopil, že Národná cena za dizajn dáva možnosť výberu najlepšieho

Veľmi husté sito preosialo všetky výrobky bez ohľadu na meno

dizajnu zo Slovenska aj pre širokú verejnosť formou hlasovania,

ich tvorcu alebo históriu tvorby. Nepoznám dokonalejší spôsob

ktoré sa uzatvára finisážou výstavy finalistov NCD. Výber mali

prevetrania slovenskej dizajnérskej tvorby, ako je hodnotenie

možnosť realizovať už tradične aj zástupcovia médií, ktorí

ľuďmi z teórie i praxe so skúsenosťami zo zahraničia, ktoré je

hlasovali na začiatku výstavy po tlačovej konferencii spojenej

pre nás síce otvorené, no zároveň spravodlivo nekompromisné.

s komentovanou prehliadkou výstavy usporiadanou v rámci

Ak má dizajnér záujem dostať sa so svojím výrobkom za hra-

vernisáže. Cenu novinárov získal KUKO – multifunkčný drevený

nice Slovenska, musí rátať s tým, že jediné, čo rozhodne o jeho

nábytok od autorov Soňa Otiepková, Štefan Starinský pre

úspechu, bude komplexná kvalita dizajnu. Porota rešpektovala

klienta Villo Design, ktorý bol zaradený do kategórie Dizajn

všetky špecifiká troch kategórií, pričom pomer prihlásených

s pridanou hodnotou. Presvedčil najmä svojou multifunkciou,

a postupujúcich na výstavu finalistov v kategóriách profesio-

variabilitou a príspevkom k trvalej udržateľnosti a ekologické-

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

dobré sa chváli samo.

5


mu mysleniu. Cenu za kultúrny prínos v oblasti kultúry udelil

dať rôzne typy zariadení podporujúce Bluetooth, USB, HID

a odovzdal Eduardovi Toranovi minister kultúry Marek Maďarič.

a všetky štandardné hardvérové a softvérové zariadenia.

Eduard Toran (1930, Bratislava) je významným teoretikom

Produkt nadčasového vzhľadu s jednoduchým ovládaním

umenia zameraným na úžitkové výtvarné disciplíny. Tejto

je riešený komplexne od vizuálnej identity, ktorej autorom je

oblasti sa po svojom odchode z Československa v roku 1968

Emil Drličiak, až po samotný obal.

začal venovať v praxi. Ako dizajnér a manažér sa vypracoval na

Prvá cena v kategórii Profesionálny dizajn bola udelená

riaditeľské pozície renomovaných amerických firiem vo svojom

Viktorovi Devečkovi a Bronislave Brtáňovej, ktorí pre klienta

novom domove – New Yorku. Medzinárodná porota sa rozhodla

Silberman s.r.o. navrhli Lyže Forest Skis a do súťaže prihlásili

okrem hlavných cien udeliť aj Cenu poroty, ktorú získal Tomáš

model LOTOR s hybridnou geometriou. Inovatívny koncept

Gabzdil Libertíny za špeciálnu vázu The Honeycomb Vase

asymetrických freeridových lyží je prvý svojho druhu na svete.

„made by bees“, na výrobu ktorej bolo potrebných 40 000 včiel

Prehodením lyží umožňuje zmeniť charakteristiku lyžiarskeho

a jeden celý týždeň. V kategórii Študentský dizajn najviac zo

štýlu na freeride alebo race. Spojenie high-tech materiálov,

všetkých prihlásených prác zaujal Maroš Baran a jeho KOYA-

ktoré sú známe z leteckého priemyslu, zaujímavé grafické a

ANISQATSI, hybridný a zároveň komplexný projekt, ktorý balan-

farebné spracovanie a dôraz na ekológiu a kvalitu výroby pod-

suje na rozmedzí performance, fashion show a filmu. Dizajn

čiarkuje celkovú výnimočnosť produktu, ktorá výrazne zavážila

s pridanou hodnotou bola kategória, ktorá názorovo najviac

pri výbere víťaza.

rozdeľovala porotu. Dizajn sa odrazu ocitol vedľa silných sociálnych filozofických a ekologických príbehov. Do popredia sa

Národná cena za dizajn prináša okrem sondy do ateliérov

dostával koncept, materiál alebo samotný proces tvorby. Roz-

profesionálnych dizajnérov aj správu o stave dizajnérskej tvor-

manitosť diel generovala množstvo favoritov na cenu, ktorú si

by na vysokých školách. V kategórii študentský dizajn bolo pri-

nakoniec odniesla dvojica autorov Vlasta Kubušová a Miroslav

hlásených 50 diel, z nich takmer polovica prešla aj na výstavu

Král (crafting plastics! studio) s projektom cp! eyewear, ktorý

finalistov. Vysoká kvalita študentských prác na Národnej cene

posúva dizajn až k samotnému výskumu materiálov. Práve

za dizajn je pomyselným zrkadlom slovenských vysokých škôl

experiment a interdisciplinarita projektu rozhodla o úspechu

s výučbou dizajnu a zároveň je aj dôkazom, že nastupujúca ge-

v rámci danej kategórie.

nerácia profesionálnych dizajnérov udrží stúpajúcu tendenciu

V kategórii Profesionálny dizajn boli udelené 3 ceny. Najprís-

úrovne tvorby produktového dizajnu na Slovensku.

nejšie posudzovaná kategória, v ktorej bolo hodnotené nielen funkčné a estetické hladisko, ale aj výrobný proces, marketing

Z celkového počtu 176 prihlásených prác vybrala porota na

a originalita riešenia, dokázala porotu rozdeliť do niekoľkých

výstavu finalistov 66 diel, ktoré spĺňajú podmienky jednotlivých

názorových táborov. Po dlhých diskusiách o slovenskom dizajne

kategórií a reprezentujú to najlepšie zo slovenského produkto-

sa napokon porota dohodla. Tretiu cenu v kategórii Profesio-

vého dizajnu za uplynulé dva roky. Po prísnom výbere medziná-

nálny dizajn si odniesol Jakub Pollág, autor kolekcie nápojového

rodnou porotou ostala v Galérii v podkroví Slovenského múzea

skla Bubbles, ktorú vytvoril pre nemeckú skláreň Nachtmann.

dizajnu pestrá a objemná kolekcia výnimočných dizajnérskych

Už na pohľad veľmi príjemné tvarové spracovanie inšpirované

riešení, čo je jasným indikátorom konkurencieschopnosti slo-

mydlovými bublinkami prekvapilo dokonalou ergonómiou. Poro-

venského dizajnu v medzinárodnom kontexte.

tu okrem iného presvedčila aj finančná dostupnosť produktu. Druhú cenu udelila medzinárodná porota autorskej trojici Profesionálny dizajn

Boris Belan, Ferdinand Chrenka a Milan Novosedliak z Feromon

6

design studia za multifunkčné digitálne pero O.Pen s unikátnou technológiou so senzorickými snímačmi. S O.Pen môžeme ovlá-

Národná cena za dizajn 2017


Jeden univerzálny pohľad neexistuje Majo Lukáč predseda Medzinárodnej poroty NCD 2017

Tohtoročná skúsenosť s Národnou cenou za dizajn bola už

prospela vačšia fragmentácia kategórií s menšími odborný-

mojou druhou. Prvý raz som sa súťaže zúčastnil ešte ako štu-

mi porotami „od fachu“. Výber by tak mohol byť efektívnejší

dent pred takmer dvadsiatimi rokmi. Tentokrát bolo všetko

a motivácia súťažiacich zúčastniť sa by určite vzrástla.

iné a omnoho náročnejšie. Pre mňa veľmi zaujímavou súčasťou práce poroty bola Spoločne s ostatnými porotcami sme vyberali spomedzi viac

konfrontácia rôznych pohľadov jej členov. Praktici sa stretli

ako stopäťdesiatich prihlásených diel v troch kategóriách. Pro-

s teoretikmi, úžitkové umenie s výtvarným, muži so ženami,

jekty pokrývali široké spektrum, čo do kvality i zamerania. Od

východ so západom, skeptici s optimistami. Konfrontácie jasne

úsmevne naivných cez konceptuálne až po rutinérske výkony.

ukázali, že neexistuje jeden správny univerzálny pohľad na dizajn, a to je dobre. Všetky „spory“ sme vyriešili demokratickým

Bolo to množstvo zaujímavých prác, no napriek tomu som sa

spôsobom a ja ako predseda poroty som nebol nútený použiť

po celý čas nedokázal zbaviť pocitu, že výber úplne nerepre-

svoje právo veta ani v jedinom prípade. Vysokú a vyrovnanú

zentuje aktuálnu slovenskú produkciu v celej šírke. Neodvážim

kvalitu finalistov potvrdilo i niekoľkokolové hlasovanie o víťaz-

sa špekulovať o dôvodoch, ale s istotou viem, že podobné

ných projektoch.

podujatie si zaslúži ešte väčšiu podporu v prostredí, ktoré neustále deklaruje potrebu vytvárania pridanej hodnoty, inovácií,

Veľmi pekne ďakujem všetkým súťažiacim za účasť a Sloven-

podpory výroby a zastavenia odlivu mozgov. Verejná podpora,

skému centru dizajnu za zorganizovanie tohoto dôležitého

propagácia súťaže a záujem dizajnérov a výrobcov sú spojené

podujatia. Srdečne gratulujem víťazom. Dovolím si však upo-

nádoby a jedno bez druhého nepôjde.

zorniť, že dôležitejšie ako samotná Národná cena za dizajn je to, čo bude so všetkými projektami ďalej. Je celkom možné, že

Porotovanie samotné bolo zložité najmä pre prísny časový rá-

víťaznými budú nakoniec tie, ktoré tu neuspeli.

mec ohraničený jediným dňom. Môže sa zdať nefér posudzovať v rádoch sekúnd a minút diela, ktoré v niektorých prípadoch

Držím palce slovenskému dizajnu.

vznikali mesiace či roky. Všetci však mali rovnaký priestor, a to je fér. Táto skúsenosť mi opäť pripomenula dôležitosť zručnosti prezentovať sa. Schopnosť jasne artikulovať zámer a riešenie na malej ploche – časovej i priestorovej – sa ukázala ako kľúčová. Mierna obmena formátu súťaže v zmysle prezentácie by možno prispela k jej zatraktívneniu a vyššej šanci pre nenápadnejšie projekty. Viem si pokojne predstaviť obdobu „pódiových“ podujatí typu TED alebo Pecha Kucha, pokojne za účasti publika a ostatných súťažiacich. Hodnotenie by sa samozrejme konalo v zákulisí po skončení „show“. Ďalším momentom prispievajúcim ku komplikovanosti výberu bola rôznorodosť projektov v rámci jednotlivých kategórií. Je ťažké rozhodnúť v prípade rovnako profesionálne vytvorenej helikoptéry, lisovaného skla a odevnej kolekcie. Čo je viac? Tu Professional design

sa pravdepodobne pod výber najviac podpísalo profesionálne zameranie jednotlivých členov poroty. Súťaži by v budúcnosti

Národná cena za dizajn 2017

7


Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu

The Prize for Cultural Contribution in the Field of Design

Eduard Toran Cenu udelil a odovzdal minister kultúry Marek Maďarič. Eduard Toran žije v New Yorku a cenu prišla prebrať v jeho mene Eva Staron, prezidentka nadácie Plus421 Foundation so sídlom v New Yorku. Eduard Toran narodený v roku 1930 v Bratislave je významným teoretikom umenia zameraným na úžitkové výtvarné disciplíny. Tejto oblasti sa po svojom odchode z Československa v roku 1968 začal venovať v praxi. Ako dizajnér a manažér sa vypracoval na riaditeľské pozície renomovaných amerických firiem vo svojom novom domove – New Yorku.

Profesionálny dizajn

Eduard Toran v roku 1949 absolvoval Vyššiu stavebnú priemyslovku a pracoval ako technický vedúci javiska v Slovenskom národnom divadle. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal študovať divadelnú vedu, no po presune tohto odboru na VŠMU pokračoval na odbore dejiny umenia a národopis. Po obhajobe diplomovej práce v roku 1957 pozval Eduarda Torana Marian Váross do Ústavu teórie a dejín umenia Slovenskej akadémie vied, kde potom pôsobil až do roku 1968. Oficiálne sa mal venovať najmä oblasti architektúry, dokonca sa stal členom Slovenského zväzu architektov. V roku 1960 dokončil monografiu o vtedy ešte žijúcom nestorovi slovenskej architektúry Milanovi Michalovi Harmincovi. Vyšla o dva roky neskôr v zborníku SAV Z novších výtvarných dejín Slovenska.

8

Bibliografia Eduarda Torana z obdobia jeho jedenásťročného „života teoretika“ na Slovensku je obsiahla. Zahŕňa napríklad stovky článkov pre bratislavský Večerník a ďalšie denníky, recenzie a štúdie vo Výtvarnom živote, Projekte, Kultúrnom živote a ďalších periodikách i početné texty vo výstavných katalógoch. Spomeňme aspoň niektoré z jeho rozsiahlejších štúdií. Pozornosť si zaslúži Toranov preklad klasického diela dejín dizajnu Art and Industry od Herberta Reada z roku 1934. Pod titulom Umenie a priemysel vyšiel v roku 1963, teda v čase, keď sa u nás ešte len váhavo rozbiehali procesy liberalizácie komunistického režimu.

Národná cena za dizajn 2017

© archív Eduarda Torana

Za prelomovú v kontexte dejín úžitkového umenia a dizajnu na Slovensku možno považovať publikáciu K umeniu okolo nás z roku 1965. Tento text je prvým fundovaným zhrnutím histórie a aktuálneho stavu úžitkových výtvarných disciplín na Slovensku. Okolo polovice šesťdesiatych rokov sa Eduard Toran stal najvyťaženejším kurátorom (vo vtedajšej terminológii komisárom) výstav úžitkovej tvorby na Slovensku. Okrem pravidelných bilančných celoslovenských výstav úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva išlo o desiatky výstav doma a v zahraničí – prezentácie slovenského úžitkového umenia a dizajnu na jarných veľtrhoch v Mníchove (1967, 1968), v Liechtensteinskom paláci vo Viedni (1968), na XIV. trienále v Miláne (1968) a prípravu UP výstavy pre Egypt (1968). Podieľal sa aj na prípravách československých expozícií na svetových výstavách EXPO 1967 v Montreale a 1970 v Osake. Po opustení Československa v roku 1968 sa Eduard Toran prerodil zo slovenského teoretika umenia na amerického praktika dizajnu. Pracoval v renomovaných štúdiách ako dizajnér, napríklad u jedného z najvýznamnejších amerických dizajnérov Georgea Nelsona alebo vo firme Rodgers. Po roku 1989 sa niekoľkokrát vrátil na Slovensko s prednáškami a i v súčasnosti stále pracuje ako odborník v Metropolitan Museum of Art v New Yorku, prednáša o dizajne a prispieva do odborných periodík v USA i na Slovensku. Je spolupracovníkom Slovenského múzea dizajnu. (Text o Eduardovi Toranovi je spracovaný podľa textov Zdena Kolesára v časopise Designum 2013/3-4.)


The Prize was awarded by the Minister of Culture, Marek Maďarič. Eduard Toran lives in New York and Mrs Eva Staron, the President of the Plus421 Foundation, based in New York; accepted the Prize on his behalf. Eduard Toran, born in the year 1930 in Bratislava, has become an eminent theoretician of art with the focus on Applied Arts disciplines. After he left Czechoslovakia in the year 1968, he started to devote to the field in practice. As a designer and manager, he worked his way up to directorial positions in renowned American firms in his new home: New York. Eduard Toran graduated from Construction College in the year 1949 and worked as a technical manager in the Slovak National Theatre. He started to study Theatre Science at the Faculty of Arts of the Comenius University, but after this specialisation was transferred to AFAD, he continued in the fields of Art History and Ethnography. After his presentation of his diploma thesis in the year 1957, Marian Váross invited Eduard Toran to work at the Institute of Art History at the Slovak Academy of Sciences where he worked until the year 1968. His official agenda was mostly supposed to be the field of architecture; he even became a member of the Slovak Architects Society. In the year 1960, he finalised a monograph on at that time still living doyen of Slovak architecture, Milan Michal Harminc. It was published two years later in the SAS anthology, From More Recent Slovak Art History (Z novších výtvarných dejín Slovenska).

Around the middle of the sixties, Eduard Toran became the most engaged curator (in the then terminology, a commissioner) of Applied Arts exhibitions in Slovakia. Apart from the country’s regular review exhibitions of Applied Arts and Industry Art, there were tens of shows at home and abroad - presentations of Slovak Applied Arts and Design in Spring Fairs in Munich (1967, 1968), in Schwarzenberg Palais in Vienna (1968), at the XIV. Milan Triennial (1968) and preparation of the UP exhibition for Egypt (1968). He also took part in the preparation of the Czechoslovak exhibits at the international EXPO exhibitions in Montreal in 1967, and in Osaka in 1970. After leaving Czechoslovakia in the year 1968, Eduard Toran transformed from a Slovak Art Theoretician to an American design worker. He worked in well-known studios as a designer, for example, at one of the most eminent American designers George Nelson or in the Rogers company. After the year 1989, he has returned to Slovakia several times with lectures and even now, he still works as a specialist in New York’s Metropolitan Museum of Art, gives lectures on design and contributes to expert periodicals in the USA and also in Slovakia. He cooperates with the Slovak Design Museum. (The text on Eduard Toran is based on articles by Zdeno Kolesár in the Designum magazine 2013/3-4.)

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

Eduard Toran’s bibliography from the eleven-years period as a theoretician in Slovakia is extensive. For example, it includes hundreds of articles for Bratislava’s Evening Paper (Večerník) and other daily newspapers, reviews and studies in Art Life (Výtvarný život), Project (Projekt), Cultural Life (Kultúrny život), and other periodicals and numerous texts in exhibition catalogues. Let’s at least mention some of his more extensive studies: Toran’s translation of

the classic work on design history - Art and Industry by Herbert Read - published in the year 1934, is the most notable. The translation was published in the year 1963, titled Art and Industry (Umenie a priemysel), and it was released right at the moment when there were ongoing hesitant processes of liberalisation from the Communist regime. In the context of Applied Art History, the publication On Art Around Us (K umeniu okolo nás z roku) from the year 1965, can be considered a turning point. This text is the first erudite summary of the history and current conditions of the Applied Arts disciplines in Slovakia.

9


1. cena v kategórii Profesionálny dizajn

1st Prize in the category Professional Design

Lyže Forest Skis, model LOTOR s hybridnou geometriou Autori: Viktor Devečka, Bronislava Brtáňová Klient: Forest Skis Lyže Forest Skis sú 2 v 1 asymetrické freerideové lyže, ktoré jednoduchým prehodením ľavej a pravej lyže umožňujú prispôsobenie sa rôznym snehovým podmienkam a inému štýlu jazdy. Ide o inovatívny koncept lyží, prvý svojho druhu na svete. Podstatou inovácie je, že lyže jazdia stále paralelne a ich prehodením je jazda buď hravá s využitím krátkeho oblúku a „newschool“ freestyle štýlu, alebo agresívna rýchla s využitím dlhého oblúku a raceového štýlu jazdy. Lyže sú tým pádom využiteľné v prašane alebo rozbitom teréne, tak ako aj na tvrdom snehu. Výrobca je na trhu približne 4 roky, dôraz kladie na kombináciu hightech materiálov známych z leteckého priemyslu, ekologickú skladbu a prístup, vysokú životnosť a kvalitu výroby.

Forest Skis, model LOTOR with hybrid geometry

Profesionálny dizajn

Authors: Viktor Devečka, Bronislava Brtáňová Client: Forest Skis

10

The asymmetrical free-ride skis Forest Skis are 2in1; by merely switching left and right ski, they allow adapting to various snow conditions or other riding styles. These skis bring an innovative concept first of its kind in the world. The substance of the innovation is in the skis still riding in a parallel, and upon switching them, the ride is either playful, using a short arc and „new school“ freestyle, or an aggressive fast ride with the use of a long arc and a racing style of riding. Hence the skis are possible to use in powder or uneven terrain, as well as on heavy snow. The producer has been on the market for about four years; its main focus is on combining high-tech materials known in the aviation industry, eco-friendly composition and approach, high durability, and quality production. © Zuzana Čaprnková

Národná cena za dizajn 2017


Professional design

© Jakub Hauskrecht

Národná cena za dizajn 2017

11


2. cena v kategórii Profesionálny dizajn

O.Pen

O.Pen

Autori: Boris Belan, Ferdinand Chrenka, Milan Novosedliak Autor logotypu: Emil Drličiak Štúdio: Feromon design studio, s.r.o.

Authors: Boris Belan, Ferdinand Chrenka, Milan Novosedliak Logo author: Emil Drličiak Studio: Feromon design studio, s.r.o.

O.Pen je multifunkčné digitálne pero, ktoré umožňuje ovládať rôzne typy zariadení podporujúce Bluetooth, USB, HID a všetky štandardné hardvérové a softvérové produkty na trhu. Minimalistický dizajn v rozmeroch štandardného písacieho pera umožňuje ľahký prenos aj komunikáciu v akomkoľvek prostredí. Unikátnou technológiou prostredníctvom senzorických snímačov dokáže nahradiť doteraz používané klasické ovládacie zariadenia ako počítačovú myš, tabletové pero, ale aj TV ovládač. O.Pen má veľmi jednoduché intuitívne používanie, používa sa bez zložitých manuálov. Kopíruje prirodzené pohyby ruky. Rotačný tvar je doplnený o dve tlačidlá so štyrmi funkciami.

O.Pen is a multi-purpose digital pen that allows controlling various types of devices supporting Bluetooth, USB, HID, and all standard hardware and software products on the market. Its minimalistic design and its size of a typical pen provide easy portability and communication in any space. With the application of unique technology using sensors, it can supplement the presently used common controlling devices such as a mouse, tablet pen, but a TV controller, too. O.Pen is very simple, intuitive to use; it requires no reading of complicated manuals to start with. It copies the natural movements of the hand. The rotating shape comes with two buttons and four functions.

Profesionálny dizajn

12

2nd Prize in the category Professional Design

Národná cena za dizajn 2017


Professional design

© archív Feromon design studio

Národná cena za dizajn 2017

13


3. cena v kategórii Profesionálny dizajn

3rd Prize in the category Professional Design

Bubbles Autor: Jakub Pollág Klient: Nachtmann GmbH, Nemecko Kolekcia nápojového skla pre nemeckú skláreň Nachtmann je inšpirovaná mydlovými bublinkami a ich krehkosťou. Dizajn je postavený na parametrickom modeli, ktorý vytvára povrch skla prienikom guľových výsekov. Vzniká tak sklo vizuálne zaujímavé a príjemné do ruky. To všetko za dostupnú cenu vďaka veľkoobratovej produkcii nemeckého velikána Nachtmann.

Bubbles Author: Jakub Pollág Client: Nachtmann GmbH, Germany

Profesionálny dizajn

A collection of drinking glasses for the German glassworks Nachtmann, it is inspired by the shape of soap bubbles and their fragility. Its design is formed on a parametric model that generates the surface of the glass with an intersection of spherical sectors. Hence, the glass is visually fascinating and pleasant to the touch. All of it for an affordable price thanks to the large-scale production of the German giant Nachtmann.

14

Národná cena za dizajn 2017


© archív Riedel

Professional design Národná cena za dizajn 2017

15


Cena v kategórii Študentský dizajn

Prize in the category Student Design

KOYAANISQATSI Autor: Maroš Baran Škola: UMPRUM Praha Pedagóg: doc. Liběna Rochová

Profesionálny dizajn

Koyaanisqatsi je hybridným projektom, ktorý balansuje na rozmedzí performance, fashion show a filmu. Ide o komplexný projekt pozostávajúci z viacerých umeleckých zložiek a je možné ho vnímať na rôznych úrovniach – ako odevnú kolekciu, ako film alebo ako performance. Autor preferuje termín „koncept“. Koncept je založený na definovaní pojmu „paradox“ a samotný projekt je štúdiou hraníc paradoxu. Hlavnou zložkou projektu je odevná kolekcia postavená na syntéze východnej a západnej estetiky. Syntéza sa odohráva priamo na kusoch odevov, no taktiež na stylingu, na technológii a spôsobe spracovania. Kolekcia bola prezentovaná atypickou formou performance v priestoroch Zrkadlového labyrintu v Kaleidoskopickom kine v Prahe. Diváci sa mohli počas performance voľne pohybovať po priestore a zvoliť si, či chcú kolekciu vidieť priamo vnútri v Zrkadlovom labyrinte, alebo ju pozorovať v priestoroch mimo labyrintu. Pri zvolení jedného zo spôsobov „videnia“ projektu sa divákovi znemožnili iné spôsoby, a tak technicky nebolo možné vidieť „kompletnú“ performance. Každý z divákov videl len jej časť a kompletný obraz sa vytvoril až v momente, keď si diváci navzájom vymenili svoje dojmy a pozorovania. Celkový obraz performance a projektu tak nabral tvar až v mysliach divákov – nemal fyzickú prítomnosť. Ten kto videl film, nevidel labyrint, ten kto videl labyrint, nevidel performance, ten kto videl performance, nevidel film. Koncept je štúdiou ľudskej nedokonalosti vnímania a paradoxu uhlu pohľadu. Videolookbook kolekcie je taktiež založený na paradoxnej vizualite, kde sa „white cube“ svet mení na „kaleidoskopickú realitu“ v zrkadlovom labyrinte a naopak. Videolookbook taktiež skrýva indíciu autorovho nasledujúceho projektu The Imperial Phase, na ktorom pracoval v Štokholme a v ktorého tvorbe pokračuje v Paríži.

16

© Létoslav Chromek

Národná cena za dizajn 2017


KOYAANISQATSI Author: Maroš Baran School: UMPRUM Prague Teacher: doc. Liběna Rochová

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

Koyaanisqatsi is a hybrid project balancing on the verge of performance, fashion show and a movie. It is a complex project comprising of various art elements, and there are many ways to look at it: as a fashion collection, a film, or performance. The author prefers to call it “a concept”. The base of the concept is in defining the term “paradox”, and the project itself is a study of paradox boundaries. The main component of the project is a clothing collection built on a synthesis of Eastern and Western aesthetics. The synthesis is set right on the pieces of clothing, but also in styling, technology and manner of production. An atypical presentation with a performance of the collection took place at the Prague’s glass maze Imaginarium. Viewers could move freely during the performance and choose which collection they wish to see right inside the Glass labyrinth or watch it in the areas outside the labyrinth. Upon selecting one way of “seeing” the projects, all other ways were disabled, and so it was technically impossible to watch the “whole” performance. Each viewer had seen just a part of it and could get the complete picture only at the moment when viewers mutually exchanged their impressions and observations. The whole picture of the performance and the project thus gained its physical presence only in the minds of viewers – it had no material presence. If one has seen the movie, one has not seen the labyrinth; the one who has seen the labyrinth had not watched the performance; the one who has seen the performance had not watched the film. The concept is a study of human perception of imperfection and the paradox of the point of view. Paradox visuality is also a base for the video lookbook of the collection, there, a “white cube” changes the world to a “kaleidoscopic reality” in a mirror labyrinth and vice versa. The video lookbook also hides in itself an indication to the author’s next project titled The Imperial Phase that he was working on in Stockholm and continues in his creation in Paris.

17


Profesionálny dizajn

Cena v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou

18

Prize in the category Design with Added Value

cp! eyewear

cp! eyewear

Autori: Vlasta Kubušová, Miroslav Král Štúdio: crafting plastics! studio

Authors: Vlasta Kubušová, Miroslav Král Studio: crafting plastics! studio

crafting plastics! studio je interdisciplinárny projekt, ktorý sa zameriava na výskum udržateľných materiálov (bioplastov) a ich integráciu do produktov každodenného života. V rámci projektu autori úzko spolupracujú s vedcami z STU Bratislava a TU Berlín a snažia sa nájsť spoločné priesečníky práce dizajnéra a vedca, ktoré dokážu priniesť riešenia tu a teraz. Experimentujú, spolupracujú a produkujú s ohľadom na celý životný cyklus produktu – od jeho pôvodu vo forme nekultivovanej hmoty – cez finálny produkt až po jeho nevyhnutný rozpad. Dizajnérskym proof-of-concept produktom sú ready-to-wear objekty – okuliare navrhnuté pre užívateľov, ktorí sa neboja skúšať nekonvenčné riešenia a prekonávať zaužívané návyky vo vzťahu k chemicky vytvoreným materiálom. Práca s krehkými bioplastmi, ktoré sa snažia nahradiť takmer úplne všetky jednorazové produkty a obaloviny, predostrela ideu preskúmať ich trvácnosť. Slovami autorov: „Potrebujeme v súčasnosti materiály, ktoré sú natoľko rezistentné, že nás nevyhnutne prežijú? Nie je práve relevantné konfrontovať súčasný spotrebiteľský diskurz produktmi a materiálmi, ktoré vydržia presne tak dlho, koľko ich potrebujeme využívať, resp. skutočne využívame?“ Úzka spolupráca s materiálovými vedcami dovoľuje hľadať udržateľné riešenia v rámci globálneho aj lokálneho kontextu. Na prvý pohľad nevýhodné vlastnosti materiálu (napr. nízku teplotu topenia) sa snažia využívať v rámci spracovateľských „crafty“ postupov. Navrhujú riešenia, ktorými bude možné s plastami v budúcnosti manipulovať bez nevyhnutnej prítomnosti industriálnych strojov. Počas workshopov si participant dokáže DIY technikami vyrobiť napríklad vlastný rám okuliarov a vytvoriť si tak nový vzťah k materiálu, ktorý už dlho nie je vnímaný ako niečo hodnotné. Hľadanie životnosti a limitov inovatívnych materiálov autorom tiež umožnilo spoluvytvoriť materiál, ktorý bude onedlho možné využívať aj industriálnym spôsobom – napríklad metódou vstrekovania či v 3D tlači.

crafting Plastics! Studio (cp!s) is an interdisciplinary project that focuses on research of sustainable materials (bioplastics) and their integration into everyday products. In the project, the authors closely cooperate with scientists form STU Bratislava and TU Berlin, and they try to find the common intersections of designer and scientist work that can bring solutions here and now. They experiment, cooperate, and produce with regard to the whole product life-cycle – from its origin in form of unrefined mass – through final product to its inevitable decay. With the designer proof-of-concept product, the ready-to-wear objects – glasses are designed for users who are fearless in trying out nonconventional solutions and regular habits concerning chemically generated materials. The work with fragile bioplastics that tries to supplement almost all disposable products and wrappings sparked the idea for exploring their durability. In authors’ words: “In the present, do we need materials that are resistant enough to outlive us? Is not it just relevant to confront current consumer discussion with products and materials that last just as long as we need them, or really need to use them?” Close cooperation with material scientists allows seeking sustainable solutions in global and local context. At first sight, the inefficient material characteristics (e.g. low melting point) they try to use them in “crafty” processing methods. They design solutions in how to manipulate with plastics in the future with no necessary presence of industrial machines. During workshops, a participant can, using DIY techniques, make own glass frame and hence create a new tie to a material that has not been as something valuable over a long time. Searching for longevity and limits of innovative materials also allowed the authors to co-create a material that will be soon available for use in an industrial way – for example by the method of injection or in 3D printing.

Národná cena za dizajn 2017


Professional design

© Evelyn Benčicová (portréty), © Igor Smitka (produkty), © archív Crafting plastics! studio

Národná cena za dizajn 2017

19


Cena poroty

The Honeycomb Vase „made by bees“

The Honeycomb Vase „made by bees“

Autor: Tomáš Gabzdil Libertíny

Author: Tomáš Gabzdil Libertíny

„Spolupráca“ s včelami presahuje hranice takzvaného konvenčného dizajnu. Umožňuje vyvrátiť masovú produkciu a nechať prírode vytvoriť to, čo by sa zvyčajne považovalo za produkt človeka. Včelia váza nielen rozpráva príbeh, ale robí to ekologicky odvodeným, prírodným spôsobom, ktorý privádza výrobný proces k niečomu jednoduchšiemu a krajšiemu. Materiál pochádza z kvetov ako vedľajší produkt včiel a vo forme vázy tak kvety slúžia kvetom „na poslednej ceste“. Znie to ako eufemizmus, samotný proces však vznikol ako „pomalý prototyp“, veď na výrobu jednej vázy bolo potrebných 40 000 včiel a jeden týždeň.

The “collaboration” with honeybees pushes the boundaries of so-called conventional design. It makes way for defying mass production and enabling the nature to create what would typically be considered a man-made product. The bee vase not only tells a story, but does so in an ecologically-derived, natural way that leads the human manufacturing process to something simpler and more beautiful. The material originates in flowers as bees’ by-product and in the vase form hence the flowers serve flowers on their “final path”. It sounds like an euphemism, the process itself however came to be as a “slow prototype” since it took 40.000 bees and one week to make a single vase.

Profesionálny dizajn

20

Prize of the Jury

Národná cena za dizajn 2017


© archív Tomáš Gabzdil Libertíny

Professional design Národná cena za dizajn 2017

21


Profesionálny dizajn

22

Cena novinárov

Journalists‘ Prize

Cena verejnosti

Prize of the Public

KUKO – multifunkčný drevený nábytok

KUKO – Multi-purpose Wooden Furniture

Autori: Soňa Otiepková, Štefan Starinský Klient: Villo Design

Authors: Soňa Otiepková, Štefan Starinský Client: Villo Design

KUKO je multifunkčný drevený nábytok pre deti, ktorý slúži od narodenia ako kolíska alebo postieľka na priloženie k manželskej posteli až po školskú dochádzku ako výškovo nastaviteľný stolík. Produkt KUKO reaguje na rastúci trend spotrebného života, keď rodič nakúpi viac nábytku, ako pre dieťa reálne využije. Hneď po narodení je možné KUKA poskladať na kolísku alebo postieľku. Bočnica je odnímateľná a výška postele nastaviteľná, takže postieľku je možné využiť vedľa rodičovskej postele. Neskôr, podľa potreby dieťaťa, sa dá využiť ako nádoba na hračky, polička, lavička alebo stolík na kreslenie. Na začiatku školskej dochádzky KUKO poslúži ako výškovo nastaviteľný písací stôl, ktorý je možné posunúť až do výšky 74 cm. Produkt prispieva k trvalej udržateľnosti a učí dieťa ekologickému mysleniu, keď rozmýšľa, ako produkt nielen použiť a vyhodiť, ale aj ako ho udržať a použiť na iný účel.

KUKO is convertible wooden furniture for children that serves from birth as a cradle or a bed when it is attached to a double bed, and even until school years as a height-adjustable desk. The KUKO product responds to the growing trend of the consumer society, where parents buy more furniture for their child than a child really makes needs. Immediately after childbirth, KUKO assembles to a cradle or bed. Its side panel is removable, and the crib is height-adjustable, so it offers the option to attach it to the parents’ bed. Later on, based on what a child needs, it can be turned into a toy box, shelf, bench, or a drawing table. When a child starts attending school, KUKO is here to serve as a height-adjustable desk up to the height of 74 cm. The product contributes to sustainability and introduces children ecological mindset when they consider how to use a product, not just dispose of it; but how to keep it and find its other purpose.

Národná cena za dizajn 2017


© Tomáš Chlapečka

Professional design Národná cena za dizajn 2017

23


Profesionรกlny dizajn

Professional Design


© Tino Kratochvíl a Matej Procházka

CLASS1

CLASS1

Autor: Matej Procházka Klient: TOKA, s.r.o.

Author: Matej Procházka Client: TOKA, s.r.o.

Stolový systém CLASS1. Inteligentne navrhnutá konštrukcia umožňuje jednoduché spájanie stolov do nekonečnej dĺžky bez použitia akýchkoľvek ďalších spojovacích prvkov. Vďaka dômyselnému tvaru základne sa zachováva čistý dizajn stola. Počas vývoja podnože sme mysleli na kabeláž, ktorá je ukrytá v nohe. Štandardná káblová priechodka je nahradená jedinečným tvarovaním základne. Systém CLASS1 reaguje na náročné požiadavky moderného kancelárskeho priestoru. Šikovne navrhnutý tvar výrezu na strane stolovej dosky, prechádza celou líniou nábytku. Spája nadčasový, svieži dizajn, pohodlie a použiteľnosť. Variabilita tohto dizajnu umožňuje individuálne nastavenie pre každého užívateľa. Séria CLASS1 sa skladá z nastaviteľných stolov, kruhových stolov a skriňových zostáv.

The CLASS1 Office table system. The intelligently made table construction enables easy connection without use of any additional connecting components. Thanks to the ingenious shape, pure design of the table is preserved. During the development of the base, we considered cabling that we have hidden in the leg. The standard cable grommet is replaced with unique base shaping. The CLASS1 table system reacts to the demanding requirements of a modern office space. The cleverly designed shape is provided by a design component which appears throughout the whole furniture line. It combines timeless, fresh design, comfort and usability. The variability of this design enables an individual setting for each user. The CLASS1 series consists of telescopic workstation tables, round tables, and cabinets.

Professional design Národná cena za dizajn 2017

25


VERITEA čaj Aquila Autor: Marek Mikovec Klient: Karlovarské minerální vody a.s., Česká republika Nápoj Veritea je spojením čajov Orange Pekoe a Gunpowder s vodou Aquila. Pre produkt je charakteristické zachovanie tradičného postupu varenia čaju. Tvar fľaše vyjadruje jeho čistý charakter inšpirovaný japonskou kultúrou. Tri vertikálne hrany sú charakteristickým znakom obalu. Tvarový prechod z trojhranu do kruhu vytvára jednoduchú architektonickú formu a súčasne vytvára ergonomický úchop. Nápoj bol uvedený na trh v októbri 2016 a je dostupný v dvoch veľkostiach (0,5 l a 1,25 l).

VERITEA tea Aquila Author: Marek Mikovec Client: Karlovarské minerální vody a.s., Česká republika

Profesionálny dizajn

The VERITEA beverage combines in itself the Orange Pekoe and Gunpowder teas with the Aquila water. Preserving traditional tea brewing process is characteristic of the product. The shape of the bottle expresses pure nature of the product inspired by the Japanese culture. The three vertical edges are a distinguishing feature of the packaging. A shape transition from triangular to circle brings a simple architectonic form and, at the same time, it creates an ergonomic grasp. The beverage was launched in October 2016. It is available in two sizes: 500ml and 1250ml.

26

© Marek Míkovec

Národná cena za dizajn 2017


FRUTTIMO

FRUTTIMO

Autor: Marek Mikovec Klient: Karlovarské minerální vody a.s., Česká republika

Author: Marek Mikovec Client: Karlovarské minerální vody a.s., Česká republika

Nápoj Fruttimo spája ovocné džúsy Granini a vodu Aquila. Tvar fľaše symbolizuje čerstvo nakrájané ovocie. Priehľadnú časť fľaše tvorí viac ako päťdesiat polygónov, z ktorých ani jeden nie je rovnaký. Lesk faciet a tiež lom svetla dynamicky menia tvar a pridávajú fľaši jedinečný charakter. Vrchná časť fľaše tvoria spolu s grafikou jednoduchý geometrický tvar kužeľa, ktorý pokračuje v siluete fľaše. Etiketa je vyrobená pomocou technológie nazývanej „sleeve foil“. Produkt je vo veľkostiach jeden liter a pollitra a v štyroch rôznych príchutiach – pomaranč, multi, červený mix a jablko. Fruttimo bolo uvedené na trh v júni 2015. Dizajn obalu získal v septembri 2015 cenu World Beverage Innovation Award za najlepší obal z PET.

The Fruttimo beverage is a mix of the Granini fruit juices and the Aquila water. The shape of the bottle symbolises freshly cut fruits. The central transparent part of the bottle is made of over fifty polygons where not a single one is identical. The facet shine and also refraction dynamically change its shape and add the bottle a unique feature. The top part of the bottle, together with graphics, is created in a simple geometric shape of a cone. The label is made using the technology called “sleeve foil”. The product comes in 2 different sizes: 1l and a half litre and four different flavours: orange, multi fruits, red mix fruit and apple. Fruttimo was launched in June 2015. The packaging design was awarded at the World Beverage Innovation Award 2015 for the best PET bottle in September 2015.

Professional design

© Marek Míkovec

Národná cena za dizajn 2017

27


© Matúš Koprda

WoodPack

Autor: Boris Čellár

Author: Boris Čellár

WoodPack je rytmicko-melodický hudobný nástroj vyrobený z vysoko rezonančného kvalitného dreva. Rezonančná doska nástroja pozostáva z vyrezaných jazýčkov rôznej dĺžky, každý je naladený na určitú notu v stupnici. Vďaka vibrácii dreva vzniká jedinečný príjemný drevený tón, ktorý sa podobá zvuku marimby či xylofónu. Skladby a melódie je možné hrať paličkami s gumeným koncom alebo končekmi prstov. WoodPack sa vyznačuje precízne vyberaným a prirodzene sušeným drevom a kvalitným prevedením. WoodPack je intuitívny hudobný nástroj určený ako profesionálom, tak aj začiatočníkom. Patentované rozloženie tónov spolu s perkusívnou plôškou robia z tohto nástroja priateľa všetkých hudbychtivých ľudí bez rozdielu veku. WoodPack je z čisto prírodných materiálov (drevo a prírodný olej) a má muzikoterapeutický účinok, či už vďaka dotyku rúk s prírodným materiálom, alebo cez vibrácie korpusu nástroja, ktoré sú citeľné pri kontakte s ľudským telom. WoodPack vyrábame ručne na Slovensku, ide o osobitý proces a len ladenie trvá niekoľko dní. V každom jednom prípade ide o originál, neexistujú dva rovnaké nástroje s rovnakým vizuálom či zvukom.

WoodPack is a rhythmical-melodic musical instrument made of high-quality resonating wood. The resonant board of the instrument consists of carved out reeds of various lengths, each in tune with a specific note on the scale. The wood vibrations bring a unique and soothing wooden tone, resembling marimba or xylophone. Compositions and melodies can be played in either with sticks with rubber ends or your fingertips. WoodPack is characteristic for its precisely selected and naturally dried wood and the quality of production. WoodPack is an intuitive musical instrument designed for both professionals and beginners. Its patented tone distribution, together with percussion board make this instrument a friend of all music enthusiasts regardless of their age. WoodPack is made of natural materials only (wood and natural oil) and provides you with the benefits of a music therapy – whether it‘s the touch of hands with nature or the vibrations through the instrument‘s skeleton. We hand-make WoodPack in Slovakia, it is a unique process, and its tuning takes several days. Every piece is an original; there are no two instruments with identical look or sound.

Profesionálny dizajn

WoodPack

28

Národná cena za dizajn 2017


© Adam Šakový

Shisha Original ARISTO

Autori: Vít Bechynský, Samuel Nicz Štúdio: Hamendeggs, s.r.o. Klient: SHISHA ORIGINAL, s.r.o.

Authors: Vít Bechynský, Samuel Nicz Studio: Hamendeggs, s.r.o. Client: SHISHA ORIGINAL, s.r.o.

Dizajnéri ako dlhoroční fanúšikovia fajčenia fajok na začiatku vnímali možnosť vytvoriť niečo výnimočné, jedinečné, funkčné, ale zároveň dostupné. Niečo, čo kedykoľvek pomôže urobiť deň príjemnejším. Dvojročný intenzívny vývoj každej jednotlivej časti dizajnovej fajky priniesol v spolupráci s odborníkmi prvú SHISHA ORIGINAL, ktorá spĺňa všetky aspekty, ktoré si predsavzali. S tradičnými českými celosvetovo preslávenými materiálmi, ako je porcelán a Bohemia Glass, vytvorili fajku, ktorá ponúka možnosť zažívať jedinečné chvíle pohody. A to nielen vďaka samotnému vzhľadu a voľbe materiálov, ale hlavne vďaka jednoduchej obsluhe a ľahkosti samotného fajčenia. Každá časť je starostlivo ručne vyrábaná a koncipovaná tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou celku. Od tvaru, hĺbky korunky a jej umiestnenia, ktoré zabezpečujú dlhotrvajúcu chuť, až po netypicky tvarovanú drevenú rúčku, ktorá umocňuje jedinečnosť fajčiarskeho zážitku. Celý koncept navrhli na vyjadrenie kreativity, buď na porcelánovom tele, ktoré poskytuje úžasný priestor pre originálne grafické stvárnenie, alebo na sklenej váze, ktorá navyše, vzhľadom k svojej veľkosti, umožňuje sledovanie pohybu vody i samotného dymu.

As designers and years-long fans of hookah smoking, they have, from the start seen the opportunity to create something exceptional, unique, functional, but affordable at the same time. Something that could anytime help make a day more pleasant. An intensive two-year-long development of every part of the design pipe brought, in cooperation with specialists, the first SHISHA ORIGINAL that meets all the aspects on which we had set our minds. Using traditional Czech, and also world-renowned, materials, such as Czech porcelain and the Bohemia Glass, we have managed to create a hookah that gives you a unique sense of ease. And that is not only thanks to the selected materials but mainly thanks to easy manipulation and the lightness of smoke draw. Each component is carefully hand-made and designed to become a natural part of the whole. Starting with the shape, its depth of tobacco bowl and its placement that ensures long-lasting flavour up to the uniquely shaped wooden grommet which accentuates the unique smoking experience it brings. The whole concept was designed to express creativity, either by the porcelain base that provides incredible space for original graphic expression; or by the glass base that, moreover, thanks to its size, allows the possibility of watching water bubbling and seeing the smoke itself flowing around.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

Shisha Original ARISTO

29


© Richard Köhler

ECLIPSE – mirror, object

Autor: Michal Hagara

Author: Michal Hagara

Zrkadlo Eclipse je príkladom toho, že dizajn môže pri zachovaní všetkých funkčných prvkov figurovať ako autonómne umelecké dielo. Veľkorysý formát a použitie ušľachtilých materiálov zaisťujú, že pri inštalácii do akéhokoľvek interiéru je toto otočné zrkadlo schopné priestor sofistikovane predefinovať. Leštená reflexná plocha, antikoro o hrúbke 1 cm vypracované do zrkadlového lesku, makasarský eben a filozofický presah – to všetko je Eclipse.

The Eclipse mirror proofs that design, when keeping all functionality features, can appear as an autonomous work of art. Its magnanimous scale and the use of fine materials ensure that upon installation to any interior, this rotating mirror is capable of sophistically redefining space. The polished reflex sheet, the stainless-steel 1 cm thick worked-out to mirror gloss, Makassar ebony, and the philosophical overlap – that is what defines Eclipse.

Profesionálny dizajn

ECLIPSE – zrkadlo, objekt

30

Národná cena za dizajn 2017


Váza LÚKA Autorky: Mira Podmanická, Markéta Nováková Česko-slovenské duo spolupracuje už od roku 2013. Vytvorili kolekciu porcelánových váz nazvaných Biovázy technikou liatia do sadrových foriem, čo je klasický keramický postup, umožňujúci reprodukovateľnosť jedného tvaru. Samotná práca s reliéfnym dekorom na povrchu vázy, ktorý vzniká odlievaním reálnych rastlín a hmyzu, je sochárskym vkladom. Váza je funkčným doplnkom do interiéru, ale i samostatne fungujúcim objektom. Nová váza Lúka prezentuje zatiaľ najväčšiu a najobjemnejšiu vázu. Po celom plášti vázy je kvetinový dekor, ktorý prepája hmyz, kvety a rastliny z kvetinárstva aj z lúky. Má svoj biely variant s rovným vrchom, ale na niektorých kusoch vstupuje autorský nápad v podobe orezania vrchu podľa tvaru kvetov alebo v podobe farebnej dekorácie. Váza predstavuje radosť, inšpiráciu sviežosťou jari a letnými teplými dňami.

Vase MEADOW Authors: Mira Podmanická, Markéta Nováková The Czecho-Slovak duo has been cooperating since 2013. They have created a collection of porcelain vases, Bio-Vases, using a technique of pouring porcelain into plaster moulds. This classical ceramic approach offers the possibility to produce more pieces of one shape. The work with relief decor itself on the surface of the vase which is cast of real plants and insects is a sculptural enrichment. The vase is a functional interior accessory, but also a stand-alone working object. The new vase, Meadow, represents the most massive and most voluminous vase yet. The floral decor covers the whole case of the vase; it interconnects insects, flowers and plants from of both a flower-shop origin and a meadow. It has its white variation with a flat top, but in some pieces, the authors’ idea stands out in the form of cropping the top in flowery shapes or the form of colourful decoration. The vase represents joy, inspiration with freshness of spring, and warm summer days. Professional design

© archív autoriek

Národná cena za dizajn 2017

31


© Adam Šakový

TULIP

Autor: Michal Riabič Klient: Sedasport, s.r.o.

Author: Michal Riabič Client: Sedasport, s.r.o.

Sklopné štadiónové kreslo Tulip je vyhotovené z fúkaného plastu, v zmysle prísnych funkčných parametrov, ktoré si firma Sedasport rokmi praxe a množstvom realizácií osvojila. Pri riešení každého dizajnu je aj v tomto prípade dôležitá estetická kvalita a tvaroslovie produktu. Podobne ako pri iných stoličkách bez čalúnenia je vonkajší tvar Tulipu zároveň ergonomickým riešením produktu. Tvrdosť plastu je daná a len tvar definuje pohodlie na kresle. Tento model štadiónového kresla je navyše sklopný s mechanizmom navrhnutým na princípe gravitačného sklápania, takže ku komplexu ergonomických výziev pribudla newtonovská fyzika. Tvarový návrh musel počítať aj s integráciou závažia, otočných bodov, dorazov a samotnej montážnej konštrukcie. Dizajnérsky kumšt je v tvarovom návrhu, kde technické prvky takmer nevidno, sú plne integrované do výliskov, a finálny integrovaný systém má aj požadovanú tuhosť a odolnosť. Navyše je vzhľad kresla v oboch polohách ucelený a dokončený, čím sa významne líši od konkurenčnych produktov. Samotné kreslo a jeho jednoduchý tvar svojím opakovaním vytvárajú dizajn celého štadióna a prepožičiavajú mu architektonický charakter.

The Tulip folding stadium seat is made of blown plastics in line with the strict functionality parameters that the Sedasport company, in their years of experience and a number of installations, has been accumulating. As in dealing with every design, in this case, too, the aesthetic quality and the morphology of the product are essential. Similarly to other chairs with no upholstering, is its outer shape of Tulip also an ergonomic solution of the product. The hardness of the plastics is given, and just its form defines the comfort of sitting. Besides, this model of a stadium seat is foldable with a mechanism designed on a principle of gravity folding, so Newton’s logics was added to the complex of ergonomic challenges. The formal solution was calculated also with an integration of a weight set, rotating points, repercussions, and the installation construction itself. The designer craft is in its formal design where the technical features are almost invisible, and they are fully integrated into the pressed parts, and the final integrated system has the desired solidity and resistance. In addition, the look of the chair in both positions is compact and completed what differs it significantly from competitive products. The seat itself and its simple shape with its repetition generate the design of the whole stadium and imparts it an architectural nature.

Profesionálny dizajn

TULIP

32

Národná cena za dizajn 2017


© Cyprián Koreň

CRUX

Autor: Cyprián Koreň Klient: Sky Paragliders a.s.

Author: Cyprián Koreň Client: Sky Paragliders a.s.

Postroj Crux je navrhnutý tak, aby ponúkol maximálnu využiteľnosť pri lietaní v horách. Na prudkom klzkom svahu pred štartom nie je potrebné nič vybaľovať, nič sa neobracia naruby, všetko je pripravené na let. Princípom celého konceptu je sedačka, ktorá je integrovaná do ľahkého pohodlného horského batohu a ponúka maximálny komfort pre vyznávačov „hike and fly“ alebo horolezcov. Sedačka Crux vznikla v tejto podobe, pretože autori k zadaniu pristúpili celkom inak; využili ľahké a pevné materiály a veľmi dlho ju testovali v Tatrách. Ide o sedačku s minimalistickým konceptom, ale vysokou mierou pohodlia počas letu. Pohodlie je ešte posilnené využitím ramenných popruhov a bedrového pásu batoha. Sedačku je možné využiť aj pri výstupe k isteniu. Batoh je navrhnutý ako plnohodnotný horolezecký batoh; má nízku váhu, je anatomicky tvarovaný, drží tvar, má na oboch stranách kompresné popruhy a je výškovo nastaviteľný. Batoh má 56 litrov, je v ňom dostatok miesta pre klzák i vybavenie, ponúka množstvo príslušenstva, rovnako ako špičkové horolezecké batohy. Kombinovaná váha sedačky a batohu je 1250 g. Batoh i sedačku je možné používať jednotlivo.

Crux is an alpinist paragliding harness designed to deliver ultimate functionality in mountain flying. There is no need to unpack or flip anything on steep or slippery launch areas; all is ready for the flight. The principle of the concept is a container integrated to a light-weight mountain backpack, and it offers maximal comfort for the “hike and fly” enthusiasts. The Crux container has been developed this way because its authors approached its commission somewhat differently: They had used light and durable materials and have been testing it in the Tatry mountains for quite long. It is a minimalistic concept container that offers a substantial amount of comfort during base-flying. Support is reinforced by using harnesses in the shoulder area and a thermoformed backed. The container can also be used for belaying at an ascent. The backpack has been designed as a fully-functional mountaineering backpack, it’s light-weight, anatomically shaped, stable in its form, and its got compression harnesses on both sides, and it adjusts to height. The volume of the backpack is 56 litres; there is enough space for a glider and gear, it comes with plenty of accessories, just like top mountaineering backpacks. Its combined weight of both the container and the backpack is 1250 g. The backpack and the container can be used separately.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

CRUX

33


NESEDA Authors: Bystrík Míček, Miloslav Melichárek Studio: WERKEMOTION, s.r.o. The Neseda chair is an answer to the problem of sitting for a long time because it allows switching between yet several natural positions as often as its user needs to. Its premium production and the patented design attract at first sight. The anatomical shaping and the functionality of the chair accentuate the experience of (not)sitting even further. When sitting on the Neseda chair in a typical position, it reduces shrinking of the hip-waist muscles. You can also sit on it cross-legged, kneeling, or in a deep squat – all of these positions contribute to better spine-health. The Neseda chair is even specially designed to optimally support while sitting in the posture where a chest is against it or when standing with the support of the seating part. Neseda meets all European regulations for office furniture testing, namely the STN EN 1335. It is a unique Slovak product that has set as its mission to change today’s sedentary world by creating a design-wise attractive environment where it is smooth and natural to move around.

© archív WERKEMOTION, s.r.o.

NESEDA Autori: Bystrík Míček, Miloslav Melichárek Štúdio: WERKEMOTION, s.r.o.

Profesionálny dizajn

Stolička Neseda je odpoveďou na problém dlhého sedenia, pretože umožňuje striedať hneď niekoľko prirodzených polôh tak často, ako užívateľ potrebuje. Prémiové spracovanie a patentovaný dizajn zaujmú na prvý pohľad. Anatomické tvarovanie a funkčnosť stoličky umocnia zážitok z (ne)sedenia ešte viac. Pri klasickom sedení na stoličke Neseda sa minimalizuje skracovanie bedrovo-driekových svalov. Dá sa na nej tiež pracovať v tureckom sede, kľaku či hlbokom drepe, čo sú všetko polohy prispievajúce k lepšiemu zdraviu chrbtice. Stolička Neseda je dokonca špeciálne navrhnutá tak, aby optimálne podporovala pri sede v polohe s podoprením hrude a pri státí s oporou sedacej časti. Neseda spĺňa všetky požiadavky spojené s európskymi normami na testovanie kancelárskeho nábytku, konkrétne STN EN 1335. Ide o unikátny slovenský výrobok, ktorého misiou je zmeniť dnešný usedený svet prostredníctvom vytvárania dizajnérsky krásneho pracovného prostredia, v ktorom hýbať sa je jednoduché a prirodzené.

34

Národná cena za dizajn 2017


© Róbert Kočan

PAFF

PAFF

Autor: Michal Staško Klient: Karpiš Nábytok s.r.o.

Author: Michal Staško Client: Karpiš Nábytok s.r.o.

Stolička Paff je redizajnom obľúbenej windsorskej celodrevenej stoličky, ktorá chce svojou vtipnou symbolikou hrdého páva obhájiť čestné miesto v našich interiéroch. Táto veselá stolička je vhodná ku každému stolu, pri ktorom sa podáva dobrá nálada, a prostredníctvom farebných morení obstojí v každom modernom interiéri. Celá kolekcia stoličiek Paff obsahuje aj stoličku s podrúčkami, hojdacími klzákmi, barovú stoličku a barovú stoličku s podrúčkami. Všetky varianty ponúkajú aj možnosť lokálne čalúniť sedadlo alebo operadlové terčíky.

The Paff chair is a redesign of the popular fully wooden Windsor chair that wants to honourably defend that it is a part of our interiors with its witty symbolics of a proud peacock. This playful chair fits every table where the good mood is served, and with its colourful staining, it will find its place in every modern interior. The whole collection of the Puff chairs also consists of a chair with armrests, rocking gliders, a bar stool, and a bar stool with armrests. All of the options also come in locally upholstered seats or backrest rails. Professional design Národná cena za dizajn 2017

35


HEX Author: Lucia Karpitová Client: OMS, s.r.o. The Hex luminaire belongs to the collection of modular light fixtures that offer the possibility to build it into sets and solve lighting of space more individually and creatively. The design of the luminaire is inspired by mathematics (tiled repetition of identical shapes), and also with nature (honeycomb). The classic hexagonal shape of this luminaire is, however, softened with a large radius that adds to it modernity and originality. The design itself is, to a large extent, influenced also by the technology of frame production made by bending extruded aluminium profile with the emphasis on production efficiency and reduction of connecting parts in the frame. The light fixture comes equipped with the LED light sources in various output variants that an optical diffuser diffuses and it is possible to complement it with multiple control units. © Lucia Lehrer

HEX

Profesionálny dizajn

Autorka: Lucia Karpitová Klient: OMS, s.r.o.

36

Svietidlo Hex je z kolekcie modulárnych svietidiel, ktoré je možné skladať do zostáv a riešiť osvetlenie priestoru individuálnejším a kreatívnejším spôsobom. Dizajn svietidla je inšpirovaný matematikou (dlaždicovým opakovaním rovnakých tvarov), ale aj prírodou (včelím plástom). Klasický šesťuholníkový tvar tohto svietidla je však zjemnený veľkým rádiusom, ktorý mu pridáva na modernosti a originalite. Samotný dizajn je z veľkej časti ovplyvnený aj technológiou výroby rámu, ktorý je zhotovený ohýbaním extrudovaného hliníkového profilu s dôrazom na efektívnosť výroby a redukciu spojov na ráme. Svietidlo je vybavené LED svetelnými zdrojmi vo viacerých výkonových variantoch, ktoré rozptyľuje optický difúzor a je možné ich doplniť o rôzne riadiace jednotky.

Národná cena za dizajn 2017


LOOP

LOOP

Autorka: Katarína Beličková Štúdio: MEJD STUDIO Klient: FOSALI a.s.

Author: Katarína Beličková Studio: MEJD STUDIO Client: FOSALI a.s.

Svietidlo, resp. kolekcia Loop bolo navrhnuté a vyrobené začiatkom roka 2016. Nosnou myšlienkou tohto svietidla je vzdušnosť, ako aj jeho tvarová hravosť. Základný materiál je číre technické sklo a priehľadné svetlovodivé tyče, všetko osadené do zrkadlového materiálu lešteného antikora. Základ svietidla tvorí osem individuálnych segmentov, ktoré sú usporiadané do kruhu a spoluurčujú jeho tvar a veľkosť. Špeciálnou ohýbacou technikou bol zabezpečený tvar jednotlivých ramien. Každá svetlovodivá tyč je ukončená technickým sklom so špeciálnou optikou a jemne vysústruženými koncovkami v antikorovom prevedení, ktoré ladia s povrchovou úpravou základne. Svietidlo slúži najmä ako doplnok interiéru a disponuje aj miniatúrnymi LED bodovými svietidlami, ktoré ponúkajú dodatočné prisvietenie priestoru. Veľkou výhodou, hlavne z užívateľského hľadiska, je možnosť zapnúť samostatné okruhy a prispôsobiť osvetlenie priamo potrebám klienta. Pri návrhu dizajnéri brali ohľad aj na možnosti budúceho rozširovania kolekcie. Základný tvar je prenesený aj do rôznych verzií svietidla, z ktorých sú už dve zaradené do výrobného programu. Solitérne svietidlo LOOP SINGLE je určené ako samostatné čítacie svietidlo nad nočný stolík alebo ako bodové prisvietenie pracovnej plochy. Toto svietidlo je ešte doplnené o tzv. uzamykací mechanizmus na zabezpečenie požadovaného uhla svietenia.

The luminaire Loop, or the Loop collection, was designed in spring 2016. Its central idea was to incorporate airiness and playful proportions into its design. Hence, clear technical tube glass and innovative lighting material – light rods are the core elements, accompanied by stainless-steel finish base. The base of the luminaire is made out of 8 individual segments, together creating a full circle and co-defining its shape and size. By having applied a unique shaping technique to the rods, the extraordinary bent shape of separate lighting segments has been achieved. Each segment is topped with a clear technical tube glass with stainless-steel end fittings and a special optics, all of it to match the base and other fittings. This luminaire has been designed mainly as an aesthetical complement to interiors, and thanks to an additional electrical circuit with miniature LED downlights, the light functions also as a primary light. The significant advantage from a user‘s point of view is the option to turn on separate circuits and adjust the lighting right to the needs of a client. The design took into account future possibilities: the core and repeating pattern allow the designers to come up with new additions to the collection, two models are already in production.

Professional design

© Adam Šakový

Národná cena za dizajn 2017

37


Profesionálny dizajn

© Peter Stigter

38

connectedDISconnected

connectedDISconnected

Autorka: Petra Kubíková

Author: Petra Kubíková

Odevná kolekcia nám predstavuje príbeh veľkomesta, betónovej džungle, vysokých budov, ciest, mostov, železničných tratí, ale zároveň aj príbeh človeka, ktorý sa ocitol sám opustený a osamotený vo veľkom dave. Konkrétnou inšpiráciou tejto kolekcie je Tokio, ktoré dokáže ohúriť nádhernou architektúrou, bezchybným dopravným systémom a pulzujúcou energiou. Ostrá geometria Tokia sa preniesla do strihového riešenia kolekcie, ktorá pozostáva najmä zo štvorcov a obdĺžnikov pospájaných trakmi a pásmi rôznej šírky a dĺžky, ktoré umožňujú komunikáciu jednotlivých častí a vrstiev odevu navzájom. Geometria strihového riešenia kolekcie je podporená tlmenou chladnou farebnosťou a striktným geometrickým dezénom, ktorý sa v rôznych obmenách a intenzite nachádza na materiáloch a vytvára zaujímavú vizuálnu hru. Geometrické strihové riešenie umožňuje vrstvenie jednotlivých odevov na seba a s tým spojené vytváranie nových outfitov a siluet. Kolekcia je praktická, pohodlná a jednoduchá na údržbu. Príbeh osamoteného človeka vo veľkom dave je vyjadrený doplnkami vytvorenými z telefónnych slúchadiel a špirálových káblov. Kolekcia pozostáva z 25 outfitov, a to najmä z kabátov a šiat.

The garment collection introduces us a story of a metropolis, a concrete jungle, high-rise buildings, roads, bridges, rail tracks; but also a story of a person who ended up lonely and solitary in a vast crowd. Tokyo is a specific inspiration for this collection; it can amaze with beautiful architecture, perfect traffic system and pulsating energy. Tokyo’s sharp geometry transforms into pattern solutions of the collection that consists mainly of squares and rectangles connected with braces and belts of various widths and lengths which allow mutual communication of the parts and layers. The collection geometry of the pattern solution is highlighted by muted cold colouring and strict geometric pattern that is present in various versions and intensity of materials and generates an impressive visual play. The geometrical pattern solution allows layering of the individual outfits and creation of new outfits in the process. The collection is practical, comfortable, and easy to maintain. The story of a loner in a vast crowd is expressed in accessories made of phone receivers and spiral wires. The collection comprises of 25 outfits, mostly coats and dresses.

Národná cena za dizajn 2017


Šujtášové gombíky novej generácie Autor: Eduard Rosa Revitalizáciou dávnej výroby ručne navíjaných gombíkov modernými materiálmi autor dosiahol zásadné rozšírenie používania týchto gombíkov, hoci pôvodne išlo o doplnky oblečenia strednej a vysokej šľachty. Autorskou a materiálovou zmenou vzhľadu gombíkov zmenil aj obmedzený počet užívateľov a gombíky rozšíril do konfekčnej výroby. Jednotlivé druhy tak získali kvantitatívne i kvalitatívne prakticky neobmedzený počet možností použitia.

Dorset Buttons of the New Generation Author: Eduard Rosa By revitalising the old manufacture of hand-rolled buttons with modern materials, I have made a significant expansion in use of these buttons, although initially, their application was as garment accessories for middle-class and high society. With the author’s change of their look and the use of materials, their limited amount of users has grown, and the buttons are now available for readyto-wear clothing production. The individual pieces thus gained, both quantitatively and qualitatively, practically unlimited amount of applications.

Professional design

© Nikola Marošová

Národná cena za dizajn 2017

39


Kompaktný progresívny spektrometer Autori: Ondrej Zachar, Viktória Fedorkovičová Spektrometer konštruovaný Masatechom je pomerne unikátne zariadenie, ktoré vyniká v presnosti, odozve a kompaktnosti. Spektrometer ako taký tvorí riadiaca jednotka, vzduchové čerpadlo, filtre na čistenie vzduchu, tlakové regulátory, rozvádzače a samotný spektrometer s kapilárou. Toto všetko je prepojené káblami a hadičkami. Obal spĺňa niekoľko úloh: Drží na mieste jednotlivé prvky zariadenia. Toto je riešené trojitým dnom, v ktorom sú zapustené časti zariadenia a vedú sa v nich káble a hadičky. Trojité dno, ktoré je z hliníka, spĺňa aj úlohu ochrany pri páde. Dno po krajoch a v rohoch tvorí deformačnú zónu. Hliník pomáha odvádzať teplo, čo je ďalšia úloha obalu. Vibrácie a hluk sa eliminovali umiestnením prvkov zariadenia na gumové lôžka. Vetranie je zabezpečené okrem hliníkovej základne aj otvormi (štrbinami) v prednej a zadnej strane vrchného krytu, medzi ktorými je ventilátor, a tiež vzduchovými medzerami medzi vnútornými prvkami a vrchným krytom. Samotný dizajn je podmienený horizontálnym usporiadaním častí na základnú dosku, ktoré drží na pozícii vrchný kryt. Dizajn krytu autori modelovali priamo v materiáli vákuovaním, pričom skúšali a kombinovali rôzne možnosti tohto procesu – tvar kopyta, hrúbku materiálu, teplotu, podtlak atď. Výsledky empirického hľadania tvaru následne premodelovali do CAD a dodatočne upravovali. Pôvodná povrchová úprava bola navrhnutá ako čierny chróm v kontraste k matnému pogumovanému základu. Pre nepraktickosť chrómového povrchu – viditeľné odtlačky prstov – ako finálnu úpravu zvolili vysoko leštenú čiernu farbu, tzv. klavirlak. Navrhnutý obal dodal spektrometru jedinečnú tajuplnú identitu a sprostredkoval tak laboratóriám iný rozmer – nielen výskumný, ale aj umelecký.

duct warmth away – that is another purpose of the case. The placement of the rubber bearings helps eliminate vibrations and noise. Apart from the one in the aluminium case, vents (slits) provide ventilation in the front and rear side of the top cover, where there is a ventilator in between and also with air slots between inner parts and top cover. The design itself is contingent with a horizontal placement of the components in the baseboard that top cover holds in the position. The authors designed the case directly in the material by vacuuming, while testing and combining various options of this process – a shape of the boot, material thickness, temperature, sub-atmospheric pressure, etc. They subsequently remodelled the results of the empirical search into CAD and made additional changes. Initially, they designed it with black chromium coating in contrast with matt rubberised base. Since the chrome surface is impractical – it leaves visible fingerprints – they have chosen a high-polished black colour, so-called pianolacquer, for the final finish. The designed case added the spectrometer a unique, mysterious identity and hence provided laboratories with a different dimension – not just of research but also artistic.

Compact Progressive Spectrometer

Profesionálny dizajn

Authors: Ondrej Zachar, Viktória Fedorkovičová

40

The spectrometer constructed by Masatech is a unique device standing out in its accuracy, response, and compact design. The spectrometer as such consists of a control unit, air pump, filters for air purification, pressure regulators, distributors, and the spectrometer itself with a capillary: They are all interconnected with tubes. The case serves several purposes: It holds the individual parts in place. A triple base offers this possibility, the components of the device are embedded in it, and cables and hoses lead out of it. The material for the triple base is aluminium which is also shock-absorbing. Its sides and corners form a deformation zone. Aluminium helps con-

Národná cena za dizajn 2017

© archív autorov


© archív Hem Design Studio

Polica ZIG ZAG

ZIG ZAG Shelf

Autori: Jakub Pollág, Václav Mlynár Štúdio: deFORM Klient: Hem Design Studio Sweden AB, Švédsko

Authors: Jakub Pollág, Václav Mlynár Studio: deFORM Client: Hem Design Studio Sweden AB

Policový systém pre spoločnosť Hem smeruje k čistej funkcii. Prepravuje sa v plochom balení, dá sa zostaviť za 30 sekúnd bez použitia náradia alebo šraubov. Systém sa inšpriuje modernými nomádmi, sťahujúcimi sa z miesta na miesto a redukuje ich majetok na prosté minimum. Kombinuje užitočnosť, kvalitu a dlhovekosť. Je vyrobená z jaseňového alebo dubového masívu.

A shelving system for the Hem company aims at pure functionality. It ships in flat packaging, assembling it takes 30 seconds with no need of tools or screws. The system inspires in the modern nomads who move from one place to another and reduce their possessions to a bare minimum. Zig Zag combines utility, quality and longevity. It is made of solid ash or oak.

Professional design Národná cena za dizajn 2017

41


Profesionálny dizajn

© Pavol Mikuláš

42

Model J™

Model J™

Autor: Pavol Mikuláš Klient: Re pello®

Author: Pavol Mikuláš Client: Re pello®

Model J™ je celoodpružené odrážadlo pre deti. Je vyrobené z vysokopevnostnej brezovej preglejky. Jednotlivé diely sú zlepené vodeodolným lepidlom a nalakované v dvoch vrstvách netoxickou farbou alebo priesvitným lakom. Má nízku hmotnosť, je ľahko zostaviteľné a jednoducho ovládateľné. Ako jediné na trhu je odrážadlo Model J™ celoodpružené patentovaným systémom LVS™. Systém odpruženia vytvoril Ing. Jiří Marján, Ph.D., ktorý Model J™ vyrába pod značkou Re pello® v Českej republike. Vďaka odpruženiu predného i zadného kolesa sú výrazným spôsobom redukované vibrácie, ktoré vznikajú pri jazde po akomkoľvek povrchu a ktoré majú negatívny vplyv na zdravie dieťaťa. Odrážadlo je vhodné pre deti od jeden a pol do štyroch rokov. Spĺňa požiadavky európskej normy EN71 pre bezpečnosť hračiek, podľa ktorej je otestované nezávislou skúšobňou ITC v Zlíne. Odrážadlo Re pello® Model J™ bolo vystavené na výstave Designblok 2015, Designblok 2016 v Prahe a na veľtrhu nábytku Salone del Mobile 2017 v Miláne. Drevené celoodpružené odrážadlo Model J™ je výnimočné svojou funkčnosťou aj dizajnom. Podporuje zdravý vývoj detí, učí ich rešpektu k prírode a prináša radosť z jazdy.

Model J™ is a full-suspension balance bike for children. It is made of high-strength birch plywood. Its individual parts are glued with waterproof glue and painted with two layers of non-toxic paint or transparent lacquer. It is light-weight, easy to assemble and easy to control. As the only one balancing bike on the market, Model J™ comes with the full-suspension patented LVS™ system. Ing. Jiří Marján, PhD developed the suspension system, he produces Model J™ under the Re pello® brand in the Czech Republic. Vibrations appearing when riding on any surface have a negative impact on children’s health are radically reduced using suspension of the front and rear wheel. The balance bike is suitable for children aged 1.5 to 4 years. It meets the requirements of the European norm EN71 on toy safety, and it has been tested by the independent test lab ITC in Zlín. The balance bike Re pello® Model J™ appeared at Designblok 2015, Designblok 2016 in Prague and at the furniture fair Salone del Mobile 2017 in Milan. The wooden full-suspension bike Model J™ is unique both in its functionality and design. It helps with the healthy development of children, teaches them to respect the nature, and brings the joy of riding.

Národná cena za dizajn 2017


Hra Panelák

Panelák game

Autorka: Mária Bujňáková

Author: Mária Bujňáková

Hra PANELÁK je spoločenská hra bez jasného víťaza. Cieľom hry je pomocou aktivít uhádnuť rôzne typy susedov a spoločne tak postaviť panelák. Dizajnový produkt je taktiež subjektívnou reakciou na dlhšie trvajúcu tému panelákov na Slovensku. Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť simplicitný dizajn hry či suveníru s pridanou hodnotou a vtipom. Hru si zamilujú najmä tí, ktorí majú určitú asociáciu s panelákom a susedmi v ňom. Panelák je vhodný pre deti od 12 rokov, taktiež pre anglicky hovoriacich užívateľov. Hra obsahuje: panelák, 66 hracích kariet s rôznymi typmi susedov v paneláku a pravidlá hry s anglickou mutáciou. Dizajn produktu, grafiky a obalu vytvorila autorka. Materiálom je bukové drevo a recyklovaný kartón.

The PANELAK game is a board game with no obvious winner. The aim of the game is to guess different kinds of neighbours using some activities, and thus built a “Panelak” jointly. The designer product is is also a subjective reaction to an ever-lasting topic of “Panelaks” in Slovakia. The main idea was to create a simplistic design of a game or a souvenir with added value and humour. People who bear some association with living in a “Panelak” and neighbours in it will grow specially fond of this game. Panelak is suitable for children aged 12 years and on and also for English-speaking players. The game consists the following: a “Panelak”, 66 cards with different kinds of neighbours on the block, and the game rules with English mutation. Author designed the product, graphics, and the packaging. It is made of beech wood and recycled cardboard.

Professional design

© Mária Bujňáková

Národná cena za dizajn 2017

43


© Stanislav Stehlík

NOIR Autorka: Andrea Chrastinová Pojezdálová NOIR je prvá Pojezdálovej kolekcia realizovaná po ukončení štúdia na VŠVU. Autorka ňou nepriamo nadväzuje na svoju diplomovú prácu. Po predchádzajúcom návrate ku koreňom a oživovaní tradícií sa v aktuálnej kolekcii zameriava na hľadanie a zadefinovanie určitého základu, podstaty. Vychádzajúc zo základných foriem a držiac sa jednotnej farebnosti a rukopisu príznačného pre jej doterajšiu tvorbu tvorí pomocou experimentálnych zásahov ucelenú minimalistickú kolekciu, ktorou poukazuje na kult konzumu a prebytok, ktorý nás obklopuje. Zameraním sa na kvalitu a využívaním lokálnych možností sa snaží hľadať udržateľnú cestu pre svoje pôsobenie.

NOIR

Profesionálny dizajn

Author: Andrea Chrastinová Pojezdálová

44

Noir is the first collection by of Pojezdálová since after her graduation at AFAD. The author indirectly follows her diploma thesis with it. After her previous comeback to the roots and reviving traditions, in the latest collection, she focuses on looking for and defining some base or substance. Deriving from an essential form and keeping uniform colour-scale and style characteristic of her existing works, she creates a wholistic minimalistic collection using experimental interferences. She aims to point a finger on the cult of consumer society and the abundance surrounding us. Focusing on quality and using local sources, she is trying to find the sustainable way for her work.

Národná cena za dizajn 2017


GUITARCELLO Autor: Tomáš Brichta Guitarcello je redizajn hudobného nástroja „viola da gamba“, ktorého pôvod siaha až do renesancie. Tento nápad je však navrhnutý pre gitaristov, ktorí si chcú rozšíriť obzory v sláčikových nástrojoch a ktorým vyhovujú pražce. Je ladené ako gitara, ale má iba štyri struny ako violončelo. Pri hre sa sedí rovnako ako pri hre na violončele, a taktiež sa používa sláčik, ale struny a stupnice sú gitarové. Je to veľmi univerzálny nástroj vhodný pre mnoho žánrov. Výhoda pražcov je v tom, že tóny, ktoré sa hrajú, sú znelé a ladia. Klasické violončelo je bezpražcové a vyžaduje dlhoročnú prax. Guitarcello je zaujímavé a zábavné, užívateľ sa s ním relatívne rýchlo dokážete zosúladiť. Navyše, na guitarcelle je možné hrať rovnakým spôsobom ako na gitare. Nástroj je elektroakustický, s možnosťou použitia elektronických efektov – slovami autora: „Pre mňa ako dizajnéra a gitaristu je to zaujímavá skúsenosť, ktorá ma hudobne obohacuje.“

GUITARCELLO Author: Tomáš Brichta

© Soňa Sadloňová Národná cena za dizajn 2017

Professional design

Guitarcello is a redesign of the musical instrument called „viola da gamba“, its origin dates back to the Renaissance. However, this idea is designed for guitarists who want to extend their horizons in the stringed instruments, and frets fit them, too. It is tuned like the guitar, but it has got only four strings like the violoncello. It is played while sitting down, the same way as on the violoncello, and with a fiddlestick as well, but it has got identical strings and scales to the guitar. This instrument is universal and suitable for many genres. The advantage of frets is that the tones you play are sounded and harmonised. The classical violoncello is fretless and requires age-long practice. Guitarcello is captivating and joyful; its players can tune up to it relatively quickly. Moreover, Guitarcello allows playing in the same way as on the guitar. This instrument is electro-acoustic, with a possibility to use electronic effects – as the designer says, “For me as both a designer and a guitarist, it is an interesting experience which enriches me musically.”

45


© archív Rona, a.s.

65094

Autorka: Aleksandra Stencel Klient: Rona, a.s.

Author: Aleksandra Stencel Client: Rona, a.s.

Sada ručne vyrábaných fúkaných stohovateľných nápojových skiel navrhnutých pre skláreň Rona, a. s., v Lednických Rovniach obsahuje univerzálny kalich na víno, dve veľkosti pohárov na vodu a nápoje (highball, lowball) a malú misku/ poklop.

A set of handmade blown stackable beverage glasses designed for the Rona glassworks, Lednické Rovne, consists of a universal wine goblet, two sizes of water and beverage glasses (highball, lowball) a small bowl / cover.

Profesionálny dizajn

65094

46

© archív Rona, a.s.

Národná cena za dizajn 2017


65095

65095

Autorka: Aleksandra Stencel Klient: Rona, a.s.

Author: Aleksandra Stencel Client: Rona, a.s.

Sada ručne vyrábaných stohovateľných váz určených pre skláreň Rona, a. s., v Lednických Rovniach obsahuje tri veľkosti pre rôzne množstvo kvetov.

A set of handmade stackable vases designed for the Rona glassworks, Lednické Rovne, consists of three sizes for various amounts of flowers.

© archív Rona, a.s.

LORD

LORD

Autor: Patrik Illo Klient: Rona, a.s.

Author: Patrik Illo Client: Rona, a.s.

Exkluzívna vínová súprava je určená pre strojovú výrobu sklárne Rona, a. s., Lednické Rovne. Súprava Lord reprezentuje spojenie špičkovej automatickej technológie a súčasných požiadaviek na dizajn strojovo vyrábaných produktov.

An exclusive wine set designed for the machine-made production of Rona a.s., Lednické Rovne. The Lord set represents a combination of over the top automated technology and current requirements on the design of machine-produced products.

Professional design Národná cena za dizajn 2017

47


Biatec MAJESTIC 02 Authors: Miloš Jakubec, Peter Kožár Client: Biatec Watches s.r.o. The Biatec Watches are watches „Made in Slovakia”. Models from the Majestic collection have an ideal-size 40 mm diameter case made of the 316L stainless steel case. The dial is an elegant blue sunny with polished silver indexes and hands and top-quality black calf leather straps with crocodile pattern and charcoal stitching. A small silver colour sub-clock face is located at the position of 9 o’clock. Under the casebook, there is a coin minted from genuine 14-carat gold and the rear part of the coin comes with a “Biatec motif” of a rider on a horse. The coin was made in Kremnica Mint that with its over 700-years-long tradition, belongs to one of the oldest coin producing factories in the world. © Marián Svítek

Biatec MAJESTIC 02

Profesionálny dizajn

Autori: Miloš Jakubec, Peter Kožár Klient: Biatec Watches s.r.o.

48

Biatec Watches sú hodinky „Made in Slovakia“. Hodinky z kolekcie Majestic majú leštené puzdro z nehrdzavejúcej ocele v ideálnej veľkosti 40 mm. Ciferník je modrý, slnečný, s vysoko leštenými striebornými indexmi a ručičkami a prvotriednymi koženými remienkami z teľacej kože s krokodílím vzorom v čiernej farbe. Malý subciferník striebornej farby je umiestnený na pozícii 9 hodín. Pod zadným vekom sa nachádza minca razená z pravého 14 karátového zlata a zadná strana mince obsahuje „Biatec motív“ jazdca na koni. Minca je vyrazená v kremnickej mincovni, ktorá je so svojou viac ako 700-ročnou históriou jednou z najstarších mincovní na svete vôbec. © Lenka Peráčková

Národná cena za dizajn 2017


Interiér športového lietadla Autor: Ľudovít Jedlička Klient: Czech Sport Aircraft a.s. Cieľom redizajnu technicistického interiéru športového lietadla je priblížiť tento priestor moderným trendom v dizajne dopravných prostriedkov. Prirodzenou súčasťou je dodržanie špecifických nárokov na funkčnosť a ergonómiu.

Sports aircraft interior Author: Ľudovít Jedlička Client: Czech Sport Aircraft a.s. The target of the redesign of a sports cruiser aircraft interior was to bring this space closer to modern trends in transport design. Its natural part is following what specific demands on functionality and ergonomics.

Professional design

© archív Czech Sport Aircraft, a.s.

Národná cena za dizajn 2017

49


CITYSCAPES COLOR & RECYCLED Autori: Elena Simoník, Peter Simoník Štúdio: ALLT STUDIO Klient: Basematters B.V., Holandsko Cityscapes je dlaždicový koberec skladaný z vrstiev podkladovej gumy a vlnenej plsti. V izometrickej mriežke sa inšpiruje komplexnými výrezmi mestských pohľadov, ale v zjednodušujúcom opakovaní jedného tvaru dlaždice umožňuje tvorbu ako symetrických tvarov, tak aj asymetrických ostrovov pre atypické priestory. Pohlcuje zvuk, izoluje, spomaľuje šírenie ohňa. Recyklované dlaždice Cityscapes sú vyrábané z recyklovanej plsti z uniforiem armády a leteckých spoločností. Vyrába a predáva sa cez holandskú firmu Basematters.

CITYSCAPES COLOR & RECYCLED Authors: Elena Simoník, Peter Simoník Studio: ALLT STUDIO Client: Basematters B.V., Holandsko Cityscapes is a tiled carpet made by a layering of a base rubber, and woollen felt. In its isometric grid, it takes inspiration from complex city segments and views, but also in a simplified repetition of one tile shape which allows creation of both asymmetrical shapes and also symmetrical islands fort atypical spaces. It absorbs noise, isolates, and its made of a fire-retardant material. The recycled titles, Cityscapes, are made of recycled felt taken from used army and aviation companies. The Dutch company, Basematters, produces and sells it.

Profesionálny dizajn

© archív ALLT STUDIO

50

Národná cena za dizajn 2017


CITYSCAPES GARDEN Autori: Elena Simoník, Peter Simoník Štúdio: ALLT STUDIO Betónová exteriérová verzia dlaždíc je poslednou zaradenou v kolekcii Cityscapes. Využíva vysoko kvalitný betón umožňujúci väčší formát s menšou hrúbkou. Vlastnosti produktu sú vhodné aj pre verejné priestranstvá.

CITYSCAPES GARDEN Authors: Elena Simoník, Peter Simoník Studio: ALLT STUDIO

© archív ALLT STUDIO

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

The concrete exterior version of the tiles is the latest addition to the Cityscapes collection. It makes use of high-quality concrete that allows a larger scale format with smaller thickness. The product’s properties make it applicable for public area projects.

51


Ĺ tudentskĂ˝ dizajn

Student Design


© Zuzana Martinusová

ČAKANKA (CHICORY)

Autorka: Zuzana Martinusová Škola: UMPRUM Praha Pedagóg: MgA. Jitka Škopová

Author: Zuzana Martinusová School: UMPRUM Prague Teacher: MgA. Jitka Škopová

Práca s názvom Čakanka tvorí kolekciu deviatich malých vreckoviek. Inšpirácia vychádzala z tejto nenápadnej byliny symbolizujúcej čakanie. Čakanka je charakteristická svojimi bledomodrými kvetmi. V minulosti bola prirovnávaná k smutným očiam dievčiny, ktorá čakala návrat svojho milého. Jej modrá farba symbolizuje oddanosť a vernosť. Tieto vlastnosti zhmotňuje autorka v podobe vreckoviek s motívom kvetu a sĺz čakajúcich očí. Sú vytvorené ako šperk, dávno zabudnutý doplnok, symbol odovzdanosti. Kedysi si mladé ženy chystali do svojej výbavy vyšívané vreckovky, ktoré potom darovali svojmu milému. Dizajnérka použila tradičnú techniku modrotlače prevedenú formou sieťky v pozitívnom i negatívnom vzore. Jemná vrstva indiga vytvorila atmosférické melíry pôvabného čara a melanchólie. Pri práci ju inšpirovali básne J. Seiferta – Píseň (Poštovní holub), V. Nezvala – Sbohem a šáteček a Ľ. Podjavorinskej – Čakanka. Kolekcia vreckoviek bola súčasťou jej semestrálnej práce s názvom Toto sú v ateliéri textilnej tvorby u MgA. Jitky Škopovej na UMPRUM v letnom semestri 2016.

The work titled Chicory is a collection of nine small napkins. It takes inspiration from the inconspicuous herb that symbolises waiting. The pale blue flowers are characteristic for Chicory. In the past, it used to be compared to eyes of a sad girl expecting the return of her dearest. Its blue colour symbolises devotion and fidelity. The author materialises these features in the form of handkerchiefs with motives of the flower and tears of the expectant eyes. They are intended as a jewel, a long forgotten fashion accessory, a symbol of dedication. In the past, young women used to prepare embroidered handkerchiefs for their bottom drawer, and they later gave these as a gift to their dearest. The designer used the traditional blueprint technique printed on screen in a positive and negative pattern. The fine indigo layer generated atmospheric highlights of charming magic and melancholy. She took inspiration from the following poems in her work: J. Seifert - Píseň (Poštovní holub), V. Nezval - Sbohem a šáteček, and Ľ. Podjavorinská - Čakanka. The napkin collection was a part of her semestral work titled “These are” in the studio of the textile design of MgA. Jitka Škopová at UMPRUM in the summer term of 2016.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

ČAKANKA

53


LIVELLO luminaire Author: Andrea Bišťanová School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava Teacher: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

© Marek Švantner

Svietidlo LIVELLO

Profesionálny dizajn

Autor: Andrea Bišťanová Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Pedagóg: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

54

Livello je svietidlo do interiéru, ktorého podstatou je vytvorenie jedinečnej atmosféry a kúzla. Osvetlená kvapalina preteká sklom, čím sa mení efekt a intenzita svetla. Vizuálom pripomínajúcim presýpacie hodiny vzniká „jemné retro“ a do domovov prináša dych histórie v modernom spracovaní. Svietidlo je vyrobené v dvoch verziách – stojace vertikálne alebo s možnosťou vertikálneho státia, ako aj horizontálneho uloženia sklenej časti na podložke. Evokuje to ukladanie sa na spánok. Svietidlo je určené do intímneho interiéru – na nočný stolík v spálni, prípadne do verejného interiéru – ako zaujímavý prvok na recepcii alebo v hoteloch. Sklená časť svietidla je uzavretá banka v tvare presýpacích hodín. Vo vnútri banky je kvapalina – glycerín. Má veľmi dobré optické vlastnosti, vedie svetlo a vytvára ilúziu zosilnenia svietivosti. Jeho prietok cez banku je preto výrazne pomalší a vytvára upokojujúci efekt. Sklenená časť je ako samostatná skulptúra, ktorá je voľne stojaca na podstavci. Je možné s ňou manipulovať a meniť jej polohu. Tým sa mení pohyb a umiestnenie kvapaliny, ako aj pohyb a efekt osvetlenia. Menší podstavec z hi-macsu sa skladá z dvoch dielcov. Na vrchnej časti podstavca je zafrézovaná štruktúra, ktorá tvorí ilúziu pádu kvapky na vodnú hladinu. Podstavec sa v kombinácii so sklenenou bankou akoby rozvlní pod jej váhou. Livello je slovo talianskeho pôvodu – hladina.

Národná cena za dizajn 2017

Livello is an interior light that sets its base on creating a unique atmosphere and magic feel. The illuminated liquid flows through the glass and hence changes the effect and the light intensity. Its design reminds of a sandclock and brings a breeze of “light retro” to homes, together with a touch of history in its modern versions. The light comes in two varieties: vertically standing or with the possibility of a combination of vertical positioning or horizontal laying of the glass part on the stand. It evokes putting oneself to sleep. The light is designed for intimate interiors – a bedroom nightstand, or respectively to a public space – as an interesting accessory to receptions or in hotels. The glass part of the luminaire is a compact bank in the sand-clock shape. There is glycerin inside. It has excellent optical properties, conducts light, and generates an illusion of intensified radiance. Thus its flow through the bank is much slower and brings a calming impression. The glass part resembles a stand-alone sculpture that stands freely on the base. It offers the possibility to manipulate with it and change its position. That is how the movement and placement of the liquid changes, as well as the movement and the illumination effect. There are two parts to the hi-macs base. A milled structure is on the upper part of the bottom; it creates an illusion of a water drop falling to a water surface. The base, in combination with the glass bank, seemingly sets into waves under its weight. Livello is a word of the Italian origin – it means surface.


Valet Butler Stand - MoVe Author: Jakub Cvitkovič School: Technical University Zvolen Teacher: prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. The mobile hanger / Valet Butler Stand – MoVe is designed as a solitaire interior object with regard to modern era and form. The product consists of a small number of parts, and its formal simplicity, minimalism and mobility of the whole object are its most outstanding advantages. It is excellent in not only its design but mostly in its daily utility.

© Jakub Cvitkovič

Mobilný vešiak – MoVe Autor: Jakub Cvitkovič Škola: Technická univerzita vo Zvolene Pedagóg: prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. Mobilný vešiak/nemý sluha – MoVe je navrhnutý ako solitérny objekt do bytového interiéru s ohľadom na súčasnú dobu a tvarovanie. Produkt pozostáva z malého množstva segmentov a jeho prednosťami sú tvarová jednoduchosť, minimalizmus a mobilita celého objektu. Jeho prednosťou nie je len jeho dizajnérske prevedenie, ale hlavne každodenné využívanie.

Professional design Národná cena za dizajn 2017

55


© Alexandra Hrašková

Gemstone COLLECTION

Autorka: Mária Kobelová Škola: Fakulta designu a umění Západočeské univerzity Ladislava Sutnara Pedagóg: doc. MgA. Gabriel Vach

Author: Mária Kobelová School: The Ladislav Sutnar´s Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia Teacher: doc. MgA. Gabriel Vach

Kolekcia prezentačného servírovacieho inventára Drahokam je tvarovo inšpirovaná korunovačnými klenotmi. Porcelánové tvary nesú krivky konkrétnych kameňov, ktorými je vykladaná Svätováclavská koruna. Koruna, ktorú dal zhotoviť Karel IV., je postavená na matematickom usporiadaní kameňov. Symbolizuje samostatnosť, nezávislosť a suverenitu českého štátu i jeho predstaviteľov. Servírovací inventár je vytvorený z karlovarského bieleho porcelánu pozostávajúceho z dvadsiatichtroch tvarovo rôznych tanierov, v niektorých prípadoch doplnených o kovovú obrubu. Taniere sú vytvorené na predkrmy, obedové menu, dezerty a bonbóny. Pozostáva tiež z porcelánovej misy, hrnčekov s podšálkami, nádobky na tekutiny a chuťovky v rôznych tvarových kombináciách, doplnené atmosférickou nádobou na sviečku. Tvarovosť a veľkosť funguje podľa druhu jedla. Esteticky obsahuje jasnú cestu elegancie a čistoty. Časti servisu spoločne vytvárajú organickú harmóniu. Vybrané materiály, ako je porcelán, kov a perly, dotvárajú estetickú vznešenosť a decentnú honosnosť servírovacieho inventára vo vzájomnom dopĺňaní. Vhodná voľba materiálov prezentuje zároveň klenotnícky rukopis – jedlo ako šperk.

A set of formal display tableware Gemstone takes its formal inspiration in crown jewels. Porcelain shapes carry curves of the specific stones with which the Crown of Saint Wenceslas is encrusted. Charles IV had it made, and it builds on a mathematical arrangement of the gemstones. It symbolises autonomy, independence, and sovereignty of the Czech state and its representatives. This serving inventory uses Carlsbad white porcelain; it consists of twenty-three plates in different shapes; in some cases, they are completed with a metal border. The plates are in a starter, lunch menu, dessert, and bonbon variety. Followed by a porcelain bowl, cups with saucers, containers for liquids and flavourings in various formal combinations, complemented with an atmospherical candle holder. The type of food matches with its shapes and sizes. Elegance and purity reflect in its direct aesthetics. The parts of the tableware jointly generate its organic harmony. The selected materials, as well as porcelain, metals and pearls, complete the visual loftiness and decent sumptuousness of the serving inventory and in it, they complement each other. The proper choice of materials also presents a jeweller’s signature – food as a jewel.

Profesionálny dizajn

Kolekcia DRAHOKAM

56

Národná cena za dizajn 2017


© Kristýna Fojtik

COMPO

Autorka: Mária Kobelová Škola: Fakulta designu a umění Západočeské univerzity Ladislava Sutnara Pedagóg: doc. MgA. Gabriel Vach Klient: LASSELSBERGER, s. r. o.

Author: Mária Kobelová School: The Ladislav Sutnar´s Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia Teacher: doc. MgA. Gabriel Vach Client: LASSELSBERGER, s. r. o.

Séria Compo sú keramické obkladačky vytvorené v dvoch variantoch, esteticky založené na ornamentálnej schéme. Ornament poskytuje ľubovoľné prepojenie jednotlivých kusov, čím sa umožní vznik ďalšieho variantu ornamentu. Ornament keramických obkladačiek vznikol zoštylizovaním a pretvorením kriviek ultrazvukovej vlny modulovanej v tvare dvojitého zvonu. Zvukom je nazývané každé mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu vnem. Keramické obkladačky vyrobené technológiou sieťotlače a glazovaného povrchu zobrazujú spôsob, ktorým je možné zvýšiť rýchlosť ultrazvuku vo vode. Z výpočtov a simulácií vykonaných Mobleyovou skupinou z Mississippskej univerzity je zrejmé, že pre prudké zvýšenie rýchlosti ultrazvukových vĺn je potrebné vytvoriť silnú disperznú zmes (voda + plastové zrnká 0,1 mm). Veľkoformátové obkladačky o rozmere 45 x 45 cm sú mimoriadne vhodné pre obkladanie kúpeľňového priestoru. Vzorky série Compo vznikli vo vývojovom centre RAKO, výrobného závodu Chlumčany a spoločnosťou LASSELSBERGER, s. r. o., ktorá je najväčším výrobcom keramických obkladačiek a dlaždíc v ČR a zároveň sa zaraďuje k najväčším európskym výrobcom obkladových materiálov.

The series of ceramic tiles Compo have two variants; they base their aesthetics in an oriental scheme. Their ornament offers an arbitrary connection of their individual pieces that allow the creation of another version of the decoration. The ornament of the ceramic tiles was created by stylisation and remodelling of ultrasound wave curves modelled in the shape of a double bell. Any mechanical undulation is called a sound in a substance environment; it can create a perception in a human ear. The ceramic tiles are made with the screen printing technology and glazed surface; they display the way in which it is possible to increase the speed of ultrasound in water. From calculations and simulations performed by the Mobley group at the University of Mississippi , it is evident that for a rapid increase of the speed of ultrasound waves it is necessary to create a robust dispersive mixture (water and plastic grains 0,1 mm). The large-scale tiles in the size of 45 x 45 cm are especially suitable for tiling of bathroom interiors. The samples of Compo series originate from the RAKO development centre of the production facility Chlumčany and at the company LASSELSBERGER, s. r. o. - the largest ceramic tile and floor tile producer in the Czech Republic, and it also belongs to the leading European producers of tiling materials.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

COMPO

57


Profesionálny dizajn

© archív AUDI, A.G.

58

_cypher

_cypher

Autor: Jakub Štrpka Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér Transport dizajn Pedagóg: doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Author: Jakub Štrpka School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava, Transport Design Department Teacher: doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Je rok 2060 a AUDI práve oznámilo vstup novej technológie na trh – látku s menom _cyberwater, na ktorej princípe predstavuje nový model. Bitcoin-miner s pozitívnymi vyhliadkami na svoj budúci profesijný život hľadá prémiový voz v cyberpunkovom svete plnom reklamného chaosu. Jednoduché biele tvary z porcelánu kontrastujú s technickým systémom trubiek látky _cyberwater odvolávajúc sa na subkultúru počítačových geekov, hackerov a vodného chladenia PC zostáv. Toto coupé, atakujúc zmysly mladých gentlemanov, ktorí na prepravu využívajú najmä luxusnú verziu Uber, prichádza, aby znova vznietilo zápal automobil vlastniť.

It is the year 2060, AUDI has just announced the launch of a brand-new technology on the market – a substance called _cyberwater – it is the bases of a new model. A Bitcoin-miner with positive future professional life outlooks is looking for a premium vehicle in the cyberpunk world saturated with advertising havoc. Simplistic white porcelain shapes contrast with technological tubing systems of _cyberwater using the subculture of computer geeks, hackers, water-cooling of PC sets as its reference. This coupé is here to appeal to the senses of young gentlemen who commonly use the deluxe version of Uber for transportation, and reignite their desire to own an automobile.

Národná cena za dizajn 2017


PLETENINA A JEJ HRANICE Autorka: Bronislava Žurková Brůčková Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Pedagóg: prof. Júlia Sabová, akad. mal. Pletenina a jej hranice – tento názov vedie autorku k zamysleniu a kladeniu otázok. Má pletenina vôbec nejaké hranice? Sú pre prácu s ňou hraničným bodom len vonkajšie vplyvy? Alebo je hranicou technická možnosť pletacích strojov, na ktorých tento materiál vzniká? Alebo je hraničným bodom ľudské telo? Dajú sa vôbec dnes posudzovať hranice a možnosti pleteného materiálu, keď v podstate každý deň vznikajú nové a nové možnosti a vlastnosti pletiarskych vláken? Každý textilný materiál má svoje hraničné body a možnosti, aby vydržal tvarové a vonkajšie deštrukcie. V dizertačnej práci sa autorka vydáva smerom, pri ktorom pracuje s pleteným materiálom a pletiarskou väzbou na hranici únosnosti vlastností tohoto materiálu. Práca je založená na experimentálnom pletení na ručných pletacích strojoch Silver reed. Vďaka možnosti vytvoriť vlastný materiál má dizajnérka slobodu a ľahšiu manipuláciu už s východiskovou pletiarskou priadzou, nie je závislá na ponuke materiálov v predajniach s textilnou metrážou. Textilná technika pletenia umožňuje vyskúšať si rôzne varianty štruktúr a vzorov, ktoré sa v školách preberajú ako základné pletiarske väzby. S týmito známymi väzbami pracuje ako so základným prvkom, manipuluje s jednotlivými očkami, porušuje hustoty väzieb. Výsledná práca sa stáva nezávislou od inej produkcie. Isté obmedzenia tu samozrejme sú: parametre pletacích strojov alebo kvalita zakúpenej pletacej priadze. Pletenina a jej hranice je kolekcia pletených dámskych odevov. Ide o menšiu sériu pletených odevov, kde sa kladie dôraz na štruktúru, geometriu a nositeľnosť. Odevy sú určené pre ženu, ktorá má rada v móde pohodlie a hyperbolu. Autorská pletenina je v niektorých odevoch doplnená prírodným hodvábom (čierna hodvábna sukňa) a priemyslovo vyrábaným úpletom (overal, maxi šaty, legíny). Forma jednotlivých odevov je založená na jednoduchosti tvarov, aby v nich vynikla štruktúra väzieb, a hlavne samotná forma pleteného materiálu.

assess limitations and possibilities of knitted material when there are every day new and new options and features of hosiery yarn? Every textile has its proprietary boundaries and possibilities to endure formal and outer destructions. In her dissertation, the author takes the direction where she works with knitted material and hosiery binding on the edge of its specific properties. The works find its base in experimental knitting on the Silver Reed knitting machines. The designer’s freedom and more comfortable manipulation lie in ready hosiery yarn that makes her independent of materials available in stores with textile fabrics. The textile technique of knitting allows experimenting with different varieties of patterns that schools instruct as essential hosiery bindings. She works with these known bindings as with elementary features, manipulates with individual stitches, interferes with the thickness of binding. The resulting work becomes independent of other production. Indeed, there are some limitations: parameters of knitting machines, or purchased hosiery yarn quality. Knitwear and Its Boundaries is a collection of knitted garments for women. It is a rather small series of knitted garments with the accent on structure, geometry, and wearability. The items are here for a woman who likes comfort and hyperbole in fashion. In some designer knitwear garments, natural silk (black silk skirt) and industry-produced knitted fabric (overall, maxi-dress, leggings) complement the models. The form of the individual clothes takes base in formal simplicity that accentuates the structure of bindings, and mostly, the shape of the knitted material itself.

KNITWEAR AND ITS BOUNDARIES Author: Bronislava Žurková Brůčková School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava Teacher: prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Professional design

Knitwear and Its Boundaries – the title leads its author to reflection and asking questions. Does knitwear have some boundaries? Is working with it only limited by external influence? Or do technological capacities of knitting machines set any boundaries of how this material comes to be? Or is human body the breaking point? Is it even possible to © Lívia Štokingerová

Národná cena za dizajn 2017

59


ZRKADLO Autor: Miriam Čopíková Škola: Trier University, Gemstone and Jewelry Department Pedagóg: Prof. Theo Smeets Kolekcia šperkov je vytvorená z industriálnych zrkadiel. Zrkadlá sú chápané reflektory identity zachytávajúce svetlo ako hlavnú ingredienciu v nekonečnej reflexii a refrakcii. Slovami autorky: „Vrstvy, vrstvy, vrstvy... sú analógiou nánosov, ktoré spoločnosť na nás vrství, a mojím zámerom bolo pozrieť sa na ne z inej perspektívy, preskúmať možnosti, posunúť hranice, priniesť svetlo dovnútra a evokovať zvedavosť.“

CS 1

ZRKADLO (MIRROR) Author: Miriam Čopíková School: Hochschule Trier/ Trier University, Gemstone and Jewelry department Teacher: Prof. Theo Smeets

Profesionálny dizajn

Industrial mirrors set the base for this jewellery collection. Mirrors have the reputation as reflections of identity capturing light as the main ingredient of endless reflection and refraction. The author says: “Layers, layers, layers, … they are analogous to sediments the society layers on us, and I intended to take a look from another perspective, explore options, push boundaries, bring light in and evoke curiosity.”

© Nima Ashrafi

60

Národná cena za dizajn 2017


H A N B O K

H A N B O K

Autor: Terézia Feňovčíková Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Pedagóg: prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Author: Terézia Feňovčíková School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava Teacher: prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Hanbok pánska kolekcia pre sezónu jar/leto inšpirovaná tradičným kórejským odevom – Hanbok. Kolekcia odevov pozostáva z košieľ a nohavíc. Je vytvorená v bielej farbe, ktorá je dynamizovaná priestorovým formovaním. Aplikovaný kompozit tvaruje 2D textíliu do priestoru, ktorý sa formuje podľa nositeľa a pohybu. Laminátové trojuholníky sú aplikované na bavlnený angín prostredníctvom tepla a tlaku (nažehľovaním). Priestorovú formu podporuje súhra kontrastov svetla a tieňa, ktorá je súčasťou aj nohavíc, keďže ich autorka ponechala v ich prirodzenom pokrčenom stave po vypratí. Živelnou časťou v kolekcii je maľba penovou farbou na textíliu s vytváraním efektu gesta – ťahu pri písaní pomocou špachtlí a lavírovania – odkazuje na inšpiráciu v kaligrafii. Efekty rôznorodosti a nepravidelnosti rastu farby do priestoru počas ohrievania podporujú umocnenie gesta.

Hanbok men’s collection for spring/summer season takes inspiration from traditional Korean garment – Hanbok. The collection that consists of shirts and trousers comes in white colour, and it gets dynamic by spatial formation. Applied Composite shapes the 2D fabric into space which forms itself according to the wearer and his movement. Warmth and pressure (ironing-on) apply laminate triangles to cotton ticking. An interplay of light and shadow contrasts support its spatial form that is a part of the trousers since the author left them in their natural wrinkled state after washing. Painting with foam colour on the textile brings a gesture effect of dragging a broad tip instrument and brush – it generates the spontaneous element of the collection and refers to the inspiration in calligraphy. The impressions of variedness and unevenness of colour growth to space during warming support intensification of the gesture.

Professional design

© Ľuboš Kotlár

Národná cena za dizajn 2017

61


© Dominika Špániková

Reflexná cyklistická vesta jednotnej veľkosti určená pre ženy Autorka: Dominika Špániková Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Pedagóg: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. Reflexná cyklistická vesta jednotnej veľkosti určená ženskej časti populácie je vhodná do prírody i mesta. Je ušitá z impregnovaného silonu, ľahkého a nepremokavého materiálu. Úprava plisovaním vytvára štruktúru inšpirovanú japonským umením skladania papiera, na ktorú sa následne nanesie reflexná vrstva. Origami prvok podporuje reflexiu, zvýrazňuje siluetu a zabezpečuje jednotnú veľkosť. Zapínanie na suchý zips zaručuje jednoduchú manipuláciu s odevom. Vesta sa vďaka týmto aspektom stáva funkčným i dizajnérskym doplnkom, v ktorom nositeľku nikto neprehliadne. Byť videná znamená byť v bezpečí.

Author: Dominika Špániková School: Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Architecture Teacher: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. The reflex cycle vest of one-size is meant for the female part of population, it is suitable to both nature and city. Impregnated nylon was used as the material for its light and waterproof qualities. Pleating creates a structure inspired by Japanese art of folding paper and subsequently, it gets a reflexing layer. The Origami element supports reflection, highlights silhouette and provides uniform size. Velcro fastening ensures easy manipulation with the garment. With all these features, the vest becomes a functional and designer accessory that makes its wearer impossible to overlook. Be visible, stay safe.

Profesionálny dizajn

62

One-size reflex cycle vest for women

Národná cena za dizajn 2017


© Studio Flusser

MATRIOŠACH

MATRIOCHESS

Autorka: Mariana Berecová Škola: UMPRUM Praha Pedagóg: doc. Eva Eisler

Author: Mariana Berecová School: UMPRUM Prague Teacher: doc. Eva Eisler

Vizuálna forma šachovnice a šachových figúr predstavuje notoricky známy dizajn. Čiernobiely raster hracieho poľa sa ocitol v móde, voľnom umení či v grafickom dizajne. Jednotlivé šachové figúry identifikuje aj človek, ktorý šach nehrá a nepozná jeho pravidlá. Koncept Matriošach je experimentom s vizuálnou podobou šachu. Ikonický dizajn šachu je podrobený radikálnej transformácii, ktorá sa vzďaľuje od tradičnej formy. Figúry Matriošachu sú vytvorené pomocou kovotlače. Biela a čierna sú nahradené farebnými kovmi – meďou a hliníkom. Vzhľad figúr je podmienený princípom skladania jednej do druhej, výsledkom sú veľkostne odstupňované anonymné kužele. Jednotlivé figúry sú rozdelené materiálovým akcentom na vrchole kužeľa, ktorý odkazuje k tradičným šachovým figúram. Šachovnica je vyrobená z bielej umelej kože, bez prítomnosti čiernych polí. Tie sú nahradené perforáciou. Poskladaním šachu vznikne vizuálne príťažlivý objekt zložený z dvoch spojených kužeľov a bieleho valca. Výsledný objekt nadobúda podobu skulptúry či interiérového doplnku, ktorého účel nie je možné identifikovať na prvý pohľad.

A visual form of a chess board and chess figures represent a notoriously known design. The black-and-white raster of the playing field appears in fashion, fine art and graphic design. Even a person who does not play chess and has no knowledge of the game’s rules can identify its individual chessman. The Matriochess concept experiments with the visual form of chess. The iconic design of chess is the subject for a radical transformation that departs from its traditional form. A metal spinning technique is a use for making the Matriochess pieces. Colour metals: copper and aluminium, substitute the black and white. Folding one into another resulting in the size-graded anonymous cones determines the design of the pieces. The individual chessman can be told apart by their material accent on the tip of the cone that refers to traditional chess pieces. The chessboard is made of artificial leather with no presence of black squares. Perforation supplements them. Upon building the chess, a visually attractive object appears that is assembled from two adjoining cones and a white cylinder. The resulting objects take the form of a sculpture or an interior accessory and their purpose is impossible to identify at first sight. Professional design Národná cena za dizajn 2017

63


© Miroslav Truben

PURIFY

Autor: Miroslav Truben Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Pedagóg: doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Author: Miroslav Truben School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava Teacher: doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Projekt Purify je koncept mestského dopravného prostriedku. Vozidlo okrem prepravy osoby vykonáva sekundárnu funkciu, ktorou je zachytávanie pevných častíc a s nimi aj toxínov z ovzdušia. Vozidlo je tak svojou prítomnosťou nápomocné prostrediu, v ktorom sa nachádza. Projekt reaguje na neustále sa zhoršujúcu situáciu čistoty ovzdušia v hustom urbánnom prostredí.

The Purify project is a city vehicle concept. Besides the primary transportation functionality, the automobile filtrates solid particles and toxins from the air. Hence the presence of the vehicle makes it helpful to the environment where it is located. The project responds to the continually worsening situation with air cleanliness in a densely populated urban environment.

Profesionálny dizajn

PURIFY

64

Národná cena za dizajn 2017


© Tomáš Omasta

JAGUAR VOLANTI

Autor: Tomáš Omasta Škola: Univerzita v Coventry, Anglicko Pedagóg: Clough Brian

Author: Tomáš Omasta School: Coventry University, Anglicko Teacher: Clough Brian

Jaguar Volanti je filozofiou honosného dizajnu. Autor sa zameral na vytvorenie celkom nového zážitku pre určitú skupinu klientov. Z hľadiska konštrukcie je vrtuľník dokonalý stroj. Avšak v dnešnom svete, kde je lietanie už relatívne ľahko dostupné a technológia umožňuje posúvať sa dopredu, je potrebné sa zamerať aj na silu estetickej stránky. Ideou bolo vytvoriť kontrast medzi technológiou a mechanikou oproti kultivovanosti a vyberavosti. V DNA projekte Volanti je kabína čistá, jednoduchá a sofistikovaná, na druhej strane je chvost, ktorý odhaľuje viac technických detailov, presúvajúcich sa až na koniec, kde sa nachádza vrtuľa a smerovacie krídelká. Myšlienka projektu prehodnocuje vzhľad vrtuľníkov ako ich poznáme dnes, a je poctou pôvodným vrtuľníkom, ktoré začali túto evolúciu. Jaguar Volanti je plne autonómny a elektrický, čo podľa autora úplne mení spôsob, akým sa bude v blízkej budúcnosti používať technológia autonómie a autopilotov pre komerčné a privátne lietanie.

Jaguar Volanti is a philosophy of opulent design. The author focuses on generating a wholly unique experience for a specific group of clients. Regarding construction, a helicopter is a perfect machine. However, in the present-day world, where flying is relatively affordable, and the technology allows moving forward, it is necessary to focus also on the power of its aesthetic side. The idea was to create a contrast between the technology and mechanics in comparison with refinement and pickiness. A cabin is clean in the DNA of the Volanti project; it is simple and sophisticated, a tail is on the other side, it reveals more technological details, moving to the end where there are a tail rotor and direction wings. The idea of this project reconsiders the look of helicopters as we know them now, and it is a homage to the original helicopters that set this evolution going. Jaguar Volanti is fully autonomous and electric what, according to its author, it completely changes the way how this technology of autonomy and autopilots will be used in the commercial and private aviation.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

JAGUAR VOLANTI

65


ARTEMIDE GALASSIA Autor: Peter Kuliffay Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Pedagóg: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. Artemide Galassia je atmosférické svietidlo inšpirované čistým princípom a zatočenou geometriou špirály galaxie. Difúzor svietidla je zhotovený z HI-MACS® („umelý kameň“ vyrobený z prírodných surovín). Jednotlivé listy sú CNC frézované v ploche, následne za tepla ohýbané v dvojdielnom kopyte a lepené do konečného tvaru špeciálnym HI-MACSovým dvojzložkovým lepidlom. Lepenie týmto lepidlom nezanecháva žiadne stopy po spoji, čo zaručuje dokonalé vizuálne prepojenie jednotlivých komponentov. Základňu pre difúzor tvorí závitnica vytlačená na 3D tlačiarni, do ktorej sa difúzor našraubuje. Noha svietidla je tvorená hliníkovou trubkou, v ktorej je umiestnený dotykový senzor pre AL profily určený na zapnutie, vypnutie a stmievanie intenzity svietenia. Senzor má LED indikátor, ktorý dierou v trubke naviguje, kde sa dotknúť. Jeden dotyk pre zapnutie a vypnutie. Dotyk trvajúci tri sekundy a viac mení intenzitu svetla nahor alebo nadol. Podstavu svietidla tvorí CNC frézovaný disk z umelého dreva. Kompletná rodina svietidla Galassia obsahuje aj stropný a stojanový typ svietenia.

ARTEMIDE GALASSIA Author: Peter Kuliffay School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava Teacher: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

Profesionálny dizajn

Artemide Galassia is an atmospheric light that finds its inspiration in the principle of purity and the rotating geometry of a galaxy spiral. The diffuser of the luminaire uses HI-MACS® (“artificial stone” made of natural resources). Its individual blades are CNC cut on the surface and later bent with the heat on a two-part hoof, and a special HI-MACS two-element glue holds it all together to create the unique final form. Using this adhesive does not leave any marks, it guarantees perfect visual interconnection of the separate components. A 3D printed diestock serves as a base for the diffuser that is screwed into it. An aluminium tube serves as a leg of the lamp; there is a touch sensor placed in it for AL profiles, its purpose is turning the lamp on and off and also dimming the light intensity. The sensor has a LED indicator that navigates with a hole where to touch on the tube. One touch for ON and OFF. A touch lasting three seconds and more changes the light intensity up and down. A CNC cut disk from artificial wood serves as a base of the light. The full range of Galassia luminaire also consists of a ceiling and floor type of lighting.

© Peter Kuliffay

66

Národná cena za dizajn 2017


© Štefánia Sekanová

PUNTÍK (DOTTY)

Autorka: Štefánia Sekanová Škola: Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave Pedagóg: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Author: Štefánia Sekanová School: Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Architecture Teacher: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Puntík je hravý detský koberec, ktorý podporuje vývoj detskej kreativity, logiky a jemnej motoriky. Otáčaním bodiek na koberci si dieťa môže vytvárať vlastné vzory či hry. Prírodná plsť, z ktorej je koberec vyrobený, je príjemná, antialergická a nešpiní sa. Puntík je určený pre deti od troch rokov, ktoré začínajú s takzvanou paralelnou hrou. Staršie deti ocenia možnosť dotvoriť si detskú izbu podľa svojej fantázie.

Dotty is a playful rug for kids that supports the development of creativity, logic and fine motor skills. By turning the dots, a child can create own patterns on the rug or play various games. Natural wool felt used in the production of this rug is pleasant, it is hypoallergenic, and it does not get dirty. Older children will appreciate the option to accessories their kid room using their fantasy.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

PUNTÍK

67


© Jana Lukčová

MOORNITURE

Autorka: Jana Lukčová Škola: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach Pedagóg: doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Author: Jana Lukčová School: Technical University of Košice, Faculty of Arts Teacher: doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Moorniture je nábytok inšpirovaný kravou, ktorá je akýmsi prírodným „úložným priestorom“ vďaka svojmu rozsiahlemu žalúdku a najmä kvôli vemenu, ktoré ukrýva mlieko. Vemeno a jeho obsah je v tomto prípade posunuté do úsmevnej roviny, kde sa objavuje vo forme vedra naplneného odlišnou tekutinou a slúži tak na praktické chladenie nápojov. Obraz zvieraťa dotvárajú štylizované kravské nohy a rohy. Tento set pozostávajúci z barovej skrinky a príručného stolíka tvorí prvok, ktorý dotvára interiér a zároveň je i funkčným a užitočným nábytkom spĺňajúcim kritériá emotívneho a priateľského dizajnu vytvárajúceho vzťah medzi užívateľom a produktom.

Moorniture is a cow-inspired furniture that is a natural „storage space“ due to its large stomach and primarily because of the udder that hides milk in it. The udder and its content are, in this case, shifted to a humorous dimension where it appears in the form of a bucket filled with a different kind of fluid and serves for beverage chilling. Stylised cow legs and horns add the image of the animal. This set consists of a bar cabinet, and side table forms an accessory that complements an interior, and at the same time, it is a functional and useful furniture meeting criteria of an emotional and friendly design creating a relationship between a user and product.

Profesionálny dizajn

MOORNITURE

68

Národná cena za dizajn 2017


© Jana Lukčová

BLOK 3/1

BLOK 3/1

Autorka: Jana Lukčová Škola: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach Pedagóg: doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Author: Jana Lukčová School: Technical University of Košice, Faculty of Arts Teacher: doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

BLOK 3/1 je modulárny nábytok spĺňajúci funkciu stola, stoličky i úložného priestoru. Jednotlivé moduly je možné naskladať na seba do formy políc, ktorých stabilitu zaisťuje samotné tvarové riešenie kovovej konštrukcie. Multifunkčný nábytok mení svoju podobu jednotlivým skladaním jeho častí bez nutnosti montáže alebo doplnenia ďalších komponentov. Možnosť skladania je výhodou najmä v malých priestoroch, akými sú i byty v panelových domoch. Práve „paneláky“ sa stali inšpiráciou tohto projektu a socializmus ako obdobie rozmachu ich výstavby sa podpísal na retro dekorácii čalúnenia.

BLOK 3/1 is a modular furniture that combines in itself the function of a desk, chair and storage space. The individual modules offer the possibility to place them in the form of shelves, the actual shape of the metal construction itself provides their stability. The multi-purpose furniture thus transforms by assembling its parts with no need to mount or add additional components. The option to construct is of a particular advantage mostly in small spaces, such as in panel houses. It is precisely the “Panelaks” from which this project takes its inspiration, and it is also Socialism as the era of their construction boom that left a mark on retro patterns of the upholstery.

Professional design Národná cena za dizajn 2017

69


EMWE e-bike Autor: Matej Mačinga Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Pedagóg: doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch. Cieľom práce je poukázať na výhody cyklistickej dopravy a jej uľahčenia elektrickým pohonom. Predpokladá sa, že budúcnosť prepravy na vzdialenosti do 50 km je práve v elektrobicykloch. Tie by mali výrazne uľahčiť a predĺžiť komfortný dojazd v porovnaní s klasickou cyklistickou prepravou. Pre tento projekt som si zvolil zaradenie medzi horské elektrobicykle. Vzhľadom na stredne až vysoko obťažný terén sa tento bicykel vyznačuje odpružením predného aj zadného kolesa, väčšími zdvihmi, širokými riadidlami pre vyššiu stabilitu a krátkym predstavcom pre lepšiu ovládateľnosť. Koncept predstavuje viaceré inovatívne konštrukčné riešenia vrátane bezčapovej rámovej konštrukcie, automaticky nastaviteľnej výšky sedenia, integrovaných prístrojov a osvetlenia, magnetického odpruženia či systém rozdelený na partície napájaný z dvoch batérií.

EMWE e-bike Author: Matej Mačinga School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava Teacher: doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Profesionálny dizajn

This project aims to point to opportunities cycling transport offers and to ease it with the power of an electric engine. There is a prediction that the future of transport in middle range distances is in electricity powered bicycles. Those could significantly facilitate and prolong comfortable finish, in comparison with traditional cycling transportation. For this project, I have chosen the category of electric enduro bikes. This bicycle is characteristic in its suspension of the front and rear wheel, higher upstrokes, wider handlebars for better stability and a shorter stem for better manoeuvrability; considering middle to highest difficulty of terrain. The concept introduces several innovative construction solutions including a pivot-free frame construction, an automatically adjustable height of seating, integrated gadgets and lights, a magnetic suspension, or a system split into partitions powered by two batteries.

© Adam Šakový

70

Národná cena za dizajn 2017


© Matúš Chlpek

SNOVO – electric snowmobile

Autor: Matúš Chlpek Škola: Vysoké učení technické v Brně Pedagóg: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Author: Matúš Chlpek School: Brno University of Technology Teacher: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Snovo je koncept elektrického snežného skútra blízkej budúcnosti. Keďže niektoré zimné strediská strednej Európy (Alpy) sa začínajú ekologicky orientovať (napr. výrobou vlastnej elektriny), dá sa očakávať nárast skútrov na elektrický pohon. Ani znížená výdrž batérií v chlade nemusí byť prekážkou, keďže skúter je takmer polovicu dňa odstavený a môže sa nabíjať. Návrh vznikol na základe analýzy priamo na svahoch a obsahuje niekoľko prvkov, ktoré majú zefektívniť jeho používanie: 1. Pás hnaný elektromotorom vzadu zaručuje lepší prenos energie (dojazd) jednak eliminovaním prevodov, a tiež tým, že časť pásu je v kontakte so snehom napnutá. 2. Vak s lekárničkou dáva návrhu charakteristický pohľad zboku a urýchľuje pomoc zranenému vďaka polohe blízko k vodičovi. Navyše sa dá použiť ako ruksak v nedostupnom teréne alebo pri prenášaní. 3. Vzhľad sa odlišuje od súčasných skútrov, ktoré majú športový charakter a agresívny výraz. Snovo pôsobí umiernenejšie, jeho výraz je neutrálny, pretože je to nástroj na prácu a pomoc. Je skôr konzervatívny (trvácny), keďže ide o ekologicky orientovaný produkt.

Snovo is a concept of an electric snowmobile of the near future. Since some Central European ski resorts (the Alps) are starting to go green (for example by producing their own electricity), we can expect a rise of electric snowmobiles. Even the reduced battery range due to cold temperatures is not a serious obstacle because snowmobiles are almost half a day just parked and can get recharged meanwhile. The basis of the design came to be from an analysis right on the slopes, and it contains several features that should make its use more efficient: 1. Its rear drive track with electro-motor ensures better energy transfer, whether by eliminating any transmissions or by the fact that the bottom part of the track (in contact with snow) is tight. 2. The first aid kit defines the characteristic side view and makes helping injured person faster with its placement close to its rider. Moreover, it offers the possibility to use it as a backpack in case of inaccessible terrain or when carrying. 3. The design stands out of modern snowmobiles that have a sporty character and aggressive image. Snovo appears to be more modest, its expression is neutral, as it is a tool designated for work and assistance. It is somewhat conservative (durable) because it is an eco-oriented product.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

SNOVO – elektrický snežný skúter

71


Profesionálny dizajn

© Daniel Szöllősi

72

GEMMA – závesné svietidlo

GEMMA – pendant light

Autor: Daniel Szöllősi Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta mediálních komunikací, Ateliér Průmyslový dizajn Pedagóg: MgA. Martin Surman, ArtD. Klient: PRECIOSA – LUSTRY, a. s.

Author: Daniel Szöllősi School: University of Tomáš Baťa in Zlín, Faculty of Multimedia Communications, Industrial Design Studio Teacher: MgA. Martin Surman, ArtD. Client: PRECIOSA – LUSTRY, a. s.

Hlavnou myšlienkou svietidla sa stalo spojenie nepriameho – náladového a priameho – bodového osvetlenia s nezávislým stmievaním do jedného produktu. Ide teda o svietidlo, ktoré sa prispôsobí požiadavke alebo situácii. Dizajn tohto svietidla má pomôcť vytvoriť správnu atmosféru, aby zážitok z každého priestoru alebo konkrétnej udalosti bol čo najlepší a jedinečný. Svietidlo Gemma sa skladá z vonkajšieho skla – „obalu“ a vnútorného brúseného skla – difúzora, ktorý rozptyľuje svetlo zo stredového – náladového zdroja. Difúzor je osadený v oceľovej trubke, v ktorej je v spodnom priereze umiestený priamy bodový zdroj. Koncept lampy ponúka varianty tvarové, farebné, rozmerové a varianty povrchovej úpravy difúzoru. Gemma umožňuje použiť na ovládanie zdrojov Wifi, pomocou ktorej je možné ovládať aj viaceré lampy naraz a nezávislým stmievaním dvoch zdrojov vo svietidle dosiahnuť zaujímavú modeláciu svetla v priestore. Gemma v sebe spája súčasný dizajn s odkazom na tradíciu brúsenia skla a kvalitu sklárskej výroby v Českej republike.

The central idea of the luminaire became a connection of indirect – ambient light and direct – spotlight with independent dimming into one product. Hence it is the kind of light that adapts to need and situation. The design of this luminaire should help generate the right atmosphere in a way that experience from every space or specific event would be even better and more unique. The Gemma light consists of an outer glass – “a cover” and an inner cut glass – a diffuser that distributes light from middle – ambient source. The diffuser mounts into a steel tube which has the direct spotlight source placed in its bottom slit. The concept of the lamp offers varieties in shape, colour, and size; and different versions of upper diffuser finish. Gemma allows using Wifi source control with which it is possible to control several lamps at the same time with an independent dimming of both sources in the luminaire and achieve a fascinating modelling of light in space. Gemma interconnects current design with reference back to the tradition of glass cutting and the quality of glass production in the Czech Republic.

Národná cena za dizajn 2017


ČITATEĽOVA NEVYHNUTNOSŤ

READER’S NECESSITY

Autorka: Michaela Guthová Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra textilnej tvorby Pedagóg: doc. Mária Fulková, M.A.

Author: Michaela Guthová School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava, Textile Design Studio Teacher: doc. Mária Fulková, M.A.

Žakárové tkané záložky sú určené ako dizajnový spomienkový predmet zo Slovenska. Ako hovorí autorka: „Pre textilný dizajn raportu som zvolila strom, z ktorého som vytvorila svoju vlastnú väzbu. Pre ďalšie záložky som použila motívy tatranských hôr z fotografií, ktoré som skladala až takmer do abstraktných kompozícií s časťou doplnenou farebnými pásmi. Inšpiráciou mi bola záložka, ktorú som ako dievča vyrobila a obdarovala ňou moju mamu. Keď mi mama jedného dňa vrátila požičanú knihu, milo ma prekvapilo, keď som našla v knihe zabudnutú záložku. Aj po toľkých rokoch je vo veľmi zachovalom stave a mama ju stále používa. Každý z nás má svoju obľúbenú knihu a niektorí z nás majú aj svoju najmilšiu záložku.“

Jacquard Woven textile bookmarks are designed as a design souvenir from Slovakia. In the author’s words, “For the raport design, I have chosen a tree from which I have made my own weave. With other bookmarks, I used themes of the Tatra mountains from photographs that I folded to almost abstract compositions partially completed with colour lines. I got inspiration from a bookmark I once, as a girl, made and gave my mother as a gift. When one day, my mother gave me back a borrowed book, I was pleasantly surprised when I found the forgotten bookmark in it. Even after so many years, it is still in good condition and mum still uses it. We all have a favourite book, and some of us even have their dearest bookmark.”“

Professional design

© Michaela Guthová

Národná cena za dizajn 2017

73


© Daniel Szöllősi

TO – Spa Cup

Autor: Daniel Szöllősi Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta mediálních komunikací, Ateliér Průmyslový dizajn Pedagóg: MgA. Martin Surman, ArtD.

Author: Daniel Szöllősi School: University of Tomáš Baťa in Zlín, Faculty of Multimedia Communications, Industrial Design Studio Teacher: MgA. Martin Surman, ArtD.

Kúpeľný pohárik (po česky pítko) TO vychádza z pravidelných, oblých, mäkkých kriviek, ktoré stelesňujú ladný pohyb vody. Atypické uško v tvare kruhu symbolizuje voľne padajúcu kvapku vody, ktorá má prirodzene guľatý tvar. Umiestnenie tohto kruhového uška na vrchu „pítka“ ho robí nezameniteľným a je tiež funkčným prvkom umožňujúcim prechádzku s „pítkom“ plným pramenitej vody zaveseným na prste ako taška. Preto sa minerálna voda nikdy nevyleje.

The base of the spa cup (pítko in Czech) TO is in regular, rounded, soft curves that embody smooth motion of water. An atypical circle-shaped handle symbolises a free falling drop of water with a natural spherical shape. The placing the handle on the top of the “pítko” makes it unmistakable, and it also serves as a functional element allowing a walk with the “pítko” full of spring water hanging on a finger like a bag. Therefore mineral water never spills.

Profesionálny dizajn

TO – kúpeľný pohárik

74

Národná cena za dizajn 2017


© Peter Kuliffay

Spa Cup U17

Autor: Peter Kuliffay Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Pedagóg: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

Author: Peter Kuliffay School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava Teacher: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

Kúpeľný pohárik Lázeňské pítko U17 je porcelánová nádoba určená na pitie vody z prameňov v kúpeľoch. Poháriky sú vyrábané z glazovaného bieleho porcelánu, často obsahujú dvoj- a trojrozmerné dekorácie. Majú uško na uchopenie do ruky, ktoré klasicky plní aj funkciu slamky, prostredníctvom ktorej možno usrkávať vodu. Tieto poháriky sú typickým českým výrobkom, rozvíjajúcim sa v kúpeľných oblastiach v okolí Karlových Varov od 16. storočia. Pohárik U17 vznikol ako súčasť spolupráce dvoch škôl: Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na projekte Cucej. Práce boli neskôr súčasťou inštalácie na zlínskom Design Weeku. Študenti mali možnosť ponúknuť čerstvé poňatie a nové pohľady na riešenia historicky zaužívanej estetiky porcelánového kúpeľného „pítka“. U17 má tvar ponorky, pričom vtipne využíva typickú porcelánovú „slamku“ na pitie vody v tvare hľadáčika ponorky. Celkové tvarové riešenie ponorky je svojou estetikou zaoblených prvkov prispôsobené technológii porcelánu a prirodzenej ergonómii ruky.

The spa cup U17 is a porcelain vessel used for drinking water from spa springs. Glazed white porcelain frequently with 2D and 3D decorations is used to make the cups. They have a handle that traditionally serves also as a straw that allows sipping water. These cups are historically a Czech product; they developed in the spa areas surrounding Karlovy Vary since the 16. century. The “pítko” U17 was a part of cooperation on a project titled “Cucej”, two schools: Tomas Bata University in Zlín, and Academy of Fine Arts and Design in Bratislava; cooperated in it. The works were later a part of an installation at Zlín’s Design Week. It gave students an opportunity to offer a fresh take and new views on the solution of historically established aesthetics of the porcelain spa “pítko”. U17 has a shape of submarine, whereas it wittingly uses the typical porcelain “straw” for drinking water in the shape of a submarine visor. The overall formal solution of the submarine is, in its aesthetics of rounded features, in line with porcelain technology and natural hand ergonomics.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

Lázeňské pítko U17

75


Dizajn s pridanou hodnotou

Design with Added Value


© Adam Šakový

Kolekcia Pass It On

Collection Pass It On

Autori konceptu: Peter Olah, Lars Kemper Klient: Flowers for Slovakia

Authors of concept: Peter Olah, Lars Kemper Client: Flowers for Slovakia

Projekt Flowers for Slovakia sa vracia s treťou putovnou kolekciou výnimočných objektov. Mladé slovenské talenty navrhli kolekciu šperkov s názvom Pass it on, ktorá prostredníctvom súčasného dizajnu rozpráva príbehy osobností, ktoré zmenili svoju éru. 18 mladých architektov a dizajnérov navrhlo kolekciu autorského šperku s príbehom. Objekty predstavujú životné osudy osobností z rôznych odvetví siahajúcich od architektúry, umenia, politiky až po vedu či šport, od roku 820 až po dnešné dni. Projekt vznikol pod záštitou Prezidenta SR Andreja Kisku a Slovenského predsedníctva v Rade EÚ a bol prezentovaný na viacerých medzinárodných podujatiach (Paris Design Week, Dutch Design Week, Brussels Design September, DESIGN.S, Bratislava Design Week a ďalšie).

The project Flowers for Slovakia is back with its third travelling collection of exceptional objects. Young Slovak talents designed a jewellery collection titled Pass It On; it tells stories of outstanding personalities, who contributed to a change in their era, with modern design. 18 young architects and designers designed a collection of art jewellery with a story. The objects represent life paths of pioneers from various fields ranging from architecture, art, politics, to science or sport; from the year 820 till nowadays. The project was organised under the auspices of the President of the Slovak Republic Andrej Kiska and the Slovak Presidency to the Council of the European Union, and it was presented at several international design events (Paris Design Week, Dutch Design Week, Brussels Design September, DESIGN.S, Bratislava Design Week and other).

Professional design Národná cena za dizajn 2017

77


Profesionálny dizajn

© Petra Vicianová

78

BANANALITY

BANANALITY

Autorka: Petra Vicianová Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Author: Petra Vicianová School: Academy of Fine Arts and Design Bratislava

Nemožnosť kompostovať biologický odpad na deviatom poschodí panelového domu priviedla autorku na myšlienku tento odpad zbierať a potom s ním pracovať ako so základným materiálom. Postupným zbieraním sa rozhodla sústrediť sa len na banánové šupy, ktoré tvoria podstatnú časť biologického odpadu jej domácnosti a zároveň sú inšpiratívnym materiálom. Väčšie množstvo šupiek rozvarila a rozmixovala, aby dosiahla tvárnu hmotu. Túto hmotu následne v tenkej vrstve usušila a zistila, že po vysušení stvrdne a udrží si svoj tvar. Chemické zloženie banánu priviedlo dizajnérku na myšlienku vytvoriť 3D nádoby na kvety, z ktorej môžu vysadené rastliny zároveň čerpať živiny pre svoj rast (horčík, draslík). Tieto banánové kvetináče sú 100 % rozložiteľné v pôde (na ich vystuženie použila bavlnené plátno), takže môžu slúžiť ako nádoba na prvotný rast rastlín, ktorú po nejakom čase užívateľ zasadí do záhonu a vyhne sa zbytočnému odpadu. Samotnú banánovú hmotu je možné jednoducho farbiť či inak dekorovať, čím vzniká esteticky variabilný objekt s ekologickou pridanou hodnotou. Názov Bananality je slovná hračka, ktorá odkazuje na použitý materiál a zároveň na jednoduchosť celého procesu.

The impossibility of composting bio-waste on the 9th floor of a panel house has led the author to the idea of collecting waste and then working with it as a basic material. By collecting gradually, she has decided to concentrate only on banana peels which make a substantial part of biological waste in her household, and they are also an inspirational material. She over-boiled a significant amount of peels and mixed them to get a formable mass. She subsequently dried this mass spread in a thin layer and found out it retains its form once it is dry. The chemical compound of bananas has brought the designer an idea to create 3D flower containers that can, after planting, draw nutrients (magnesium, potassium) for their growth from them. These banana pots are 100% degradable in soil (she used a cotton canvas to reinforce them) so they can serve for initial plant growth which we can put in the soil and thus avoid unnecessary waste. The banana mass allows easy dyeing or decorating in any other way, with it, it creates an aesthetically variable object with ecological added value. The name Bananality is a play-on-words, it refers to the used material and also to the simplicity of the process as a whole.

Národná cena za dizajn 2017


© Peter Lipovský a archív štúdia 2021

A TOWER FOR THE COMMON SWIFT

Autori: Peter Lényi, Ondrej Marko Štúdio: 2021

Authors: Peter Lényi, Ondrej Marko Studio: 2021

Dážďovník obyčajný sa plne prispôsobil životu v urbánnom prostredí. Osídlil nedokonalosti a štrbiny v budovách, podkrovia v tehlových domoch. Dnes počas zatepľovania dochádza k likvidácii ich hniezd a zimovísk a dokonca k priamemu úhynu, keď sú tam zamurované. Za posledných 10 rokov klesla ich populácia v mestách na Slovensku o 50 %. Veža pre dážďovníky je snahou postaviť obytnú zónu iba pre ne a využiť architektonickú/dizajnérsku ambíciu vloženú do objektu na spropagovanie témy. Veža stojí na Kramároch blízko existujúcej populácie, aby ju dážďovníky ľahko našli a obsadili. Bola navrhnutá v spolupráci architektov a ochranárov, aby napĺňala nároky na hniezdenie. Základom je 120 drevených búdok, ktoré boli s pomocou firemných dobrovoľníkov upravené na mieru a osadené do oceľového nosníka. Kruh je vztýčený na troch betónových stĺpoch, ktoré sa bežne používajú na elektrické vedenie. Okrem finančných aj nefinančných príspevkov viacerých spoločností a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa financie na stavbu podarilo získať v crowdfundingovej kampani na portáli StartLab, kde prispelo 247 ľudí a za jeden mesiac sa podarilo vyzbierať 5 957 €. Mená mnohých podporovateľov sú umiestnené priamo na búdkach.

The Common Swift has completely adapted to living in urban areas. It has inhabited imperfections and cracks in buildings, attics in brick houses. Today during insulation, they lose their nests and wintering sites and even die when they are walled up. Their population has fallen by 50% in cities in Slovakia over the last ten years. The Tower for Common Swifts is an effort to build a residential area only for them and make use of the architectural/ designer ambition embodied in the project to promote this theme. The Tower stands at Kramáre near already existing population so it can easily find it and occupy it. Architects and environmentalists cooperated in designing it to make sure it meets the requirements for their nesting. The base consists of 120 wooden houses that corporate volunteers helped adjust for scale and attached to a steel beam. The circle is erected on three concrete poles generally used for electricity distribution. Apart from the financial and non-financial contributions of several companies and the city part Bratislava-Nové Mesto, a crowdfunding StartLab platform helped collect from 247 people the funds of 5 957 € in one month. Names of many supporters are placed directly on the houses.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

VEŽA PRE DÁŽĎOVNÍKY

79


© archív autoriek

#DOMOVNAMAME

#DOMOVNAMAME

Autorky: Dana Kleinert, Emilia Hutton

Authors: Dana Kleinert, Emilia Hutton

#domovnamame vznikol na základe akútnej potreby pomôcť ľuďom v núdzi. Spúšťačom bolo tisíce utečencov pešo putujúcich z vojnových krajín do Európy, z Maďarska cez Rakúsko, či uviaznutých v táboroch. Autorky o produkte hovoria: „Videli sme rodičov, ktorí, nesúc svoje deti na rukách, sa nemohli ani napiť. Preto sme spolu s dobrovoľníkmi vymysleli projekt #domovnamame. Ide o šitie nosiča pre deti. Tvar a spôsob šitia bol navrhnutý na základe kritérií – PEVNÝ, PRAKTICKÝ, UNIVERZÁLNY, MINIMUM MATERIÁLU, JEDNODUCHO ZREALIZOVATEĽNÝ, SKLADNÝ, LACNÝ, ROZPOZNATEĽNÝ. Projekt má dve úrovne: komunitné šitia a šitie na zákazku:

#homeonmama responds to the current critical circumstances with people in need. Its trigger was the thousands of refugees wandering barefoot from war zones to Europe, from Hungary through Austria, or stuck in camps. In authors’ words: “We have seen parents carrying their children in their arms, they could not even have something to drink. That is why we, together with volunteers, decided to come up with the project #homeonmama. Its point is sewing a baby carrier. We suggested its form and method of sewing according to the following criteria: SOLIDITY, USEFULNESS, UNIVERSALITY, MINIMUM MATERIAL USED, EASE OF MAKING, COMPACTNESS, AFFORDABILITY, RECOGNISABILITY. The project has two levels: community serving and bespoke sewing:

Profesionálny dizajn

1. KOMUNITNÉ ŠITIA – dobrovoľníci organizujú spoločné šitia, kde sa ušije čo najviac nosičov.

80

Benefity: a. hotové nosiče, b. pocit pomoci ušitím reálneho produktu, c. spoločná komunikácia a zbližovanie ľudí počas šitia – napr. aj o utečeneckej kríze – znižovanie strachu z neznámeho medzi širokou verejnosťou, d. dobrá téma pre spoločnosť a médiá pri búraní stereotypov – produkt pre deti, ľudia sú viac vnímaví pri počúvaní o tejto problematike, e. zvyšovanie zručností – ľudí baví fyzicky ušiť niečo, čo má zmysel, mnohí z nich šili prvýkrát, následne si sami môžu ušiť nosič pre seba či priateľov, f. zvyšovanie sebavedomia uvedomením si zmysluplnosti svojej práce a schopností.

Národná cena za dizajn 2017

1. COMMUNITY SEWING – volunteers organise joint sewing sessions where they make the most carriers possible. Benefits: a. ready carriers, b. a sense of helping with making a real product, c. people were networking and communicating through sewing during the refugee crisis – e.g. also about the crises – reducing the fear of the unknown among wider society, d. a good topic for society and media breaking stereotypes – a baby product helps – people are more willing to listen when hearing about babies. e. Skills cultivation – people do like to sew something that has a point, some were sewing for the first time, they


Pozn. 1: v roku 2016 sa šilo po celom Slovensku a aj v Rakúsku. Pozn. 2: súčasťou sú aj guerillové šitia, happeningy, na neobvyklých miestach – pod Mostom SNP v Bratislave, na futbalovom ihrisku, na festivale Pohoda ako trojdňové spoločné šitie, na detskom ihrisku, v reštaurácii, v utečeneckom tábore a pod. Pozn. 3: látky spĺňajúce potrebné kritériá aj zbierame od dobrovoľníkov a partnerov... 2. ŠITIA NA ZÁKAZKU – zadaním šitia nosičov sme dali prácu chráneným dielňam či krajčírom s núdzou o pracovné príležitosti. Oblasť: Slovensko. Benefity: a. nosiče, b. zamestnanci šili produkt, ktorý má zmysel a konkrétne pomáha, c. zvýšenie pracovných príležitostí na Slovensku – produkt tak pomáha viackrát.“

can later sew a carrier for them or friends. f. Increase in self-confidence by reflecting on the point of their own work and abilities Note 1: Sewing events were held in Slovakia and Austria in 2016. Note 2: Guerrilla sewing-happenings were held in unusual places such as under the Bridge of SNP in the downtown of Bratislava, football field, Pohoda festival (3 days of 315 people sewing), restaurants, refugee camp etc. Note 3: Fabrics that meet the necessary criteria are collected from volunteers and partners. 2. BESPOKE SEWING – by having the carriers made, we provided work to shelter workshops or unemployed tailors. Area: Slovakia. Benefits: a. ready carriers, b. employees made a product that helps, c. increase in labour opportunities in Slovakia – the product that helps on more levels.“

Professional design Národná cena za dizajn 2017

81


PANELÁK Author: Marián Laššák The phenomenon of panel houses (“Panelaks”) and residential areas are integral parts of our visual memory. It has influenced lives of generations and brings meanings that vary according to unique stories of each of us. This chest of drawers is a part of a broader collection of furniture pieces referring to the Panelak aesthetics, and it has the ambition to move the theme often processed in free art or graphic design also to the area of furniture design. The material for the bureau is birch multiplex with a layer of laminate finish on top, and its design allows using a CNC milling machine to make a serially-manufactured product. It communicates with a given semantic reference, but it is practical and affordable at the same time, just like the Panelaks. The chest of drawers is a working prototype.

© Marko Horban

PANELÁK Autor: Marián Laššák

Profesionálny dizajn

Fenomén panelových domov a sídlisk tvorí neoddeliteľnú súčasť našej vizuálnej pamäti. Ovplyvnil životy generácií a prináša významy, ktoré sa menia na základe individuálnych príbehov každého človeka. Komoda je súčasťou širšej kolekcie nábytkových kusov odkazujúcich na estetiku panelových domov a má ambíciu posunúť danú tému, ktorá je často spracovávaná vo voľnom umení či grafickom dizajne, aj do oblasti nábytkového dizajnu. Je vyrobená z brezového multiplexu povrchovo upraveného laminátovou vrstvou a konštruovaná tak, aby za pomoci CNC frézy bolo možné vytvoriť sériovo vyrábaný produkt, ktorý komunikuje prostredníctvom daného sémantického odkazu, no zároveň je funkčný a cenovo dostupný, v súlade s filozofiou panelákov. Komoda je funkčným prototypom.

82

Národná cena za dizajn 2017


© Peter Čintalan

material Basic N 48.1355826, E 17.1053624 Coffee Table

Autor: Richard Seneši Klient: material basic, s. r. o.

Author: Richard Seneši Client: material basic, s. r. o.

Konferenčný stolík material basic N 48.1355826, E 17.1053624 je vytvorený z topoľa deltolistého zo Sadu Janka Kráľa v Bratislave. Tak ako u všetkých funkčných objektov material basic, aj u tohto stolíka je dôležité, že je vytvorený z konkrétneho stromu, vyrúbaného pre výstavbu alebo zničeného kalamitou, a k miestu jeho pôvodu odkazujú vyrazené GPS súradnice. Človek získava predmet s minulosťou, „živý“ materiál s vlastným osudom. Cieľom material basic je podnecovať v ľuďoch uvažovanie nad hodnotou svojho bezprostredného životného prostredia. Bratislava v súčasnosti zažíva nebývalý systematický výrub dospelých a mnohokrát zdravých stromov, často motivovaný necitlivou výstavbou. Produkty material basic sú preto formou „materiálového aktivizmu“, prostriedkom apelu voči neúcte k živej podstate stromu a identite prostredia. Hoci nie je v možnostiach jednotlivcov zastaviť túto masívnu likvidáciu stromov, material basic sa snaží predĺžiť ich existenciu v produktoch, ktoré môžu ďalej „žiť“ v súkromnom aj verejnom priestore. Konferenčný stolík rozvíja estetiku material basic od elementárnych foriem k zložitejším, vychádzajúcim z pôvodnej proporcie daného kusu stromu, napr. čo sa týka špecifickosti rastu. Každý objekt je vyrobený z jedného kompaktného kusu masívu, ktorý necháva materiál vyznieť v jeho prirodzenej podobe. Stolík spája viacero funkcií, môže slúžiť na servírovanie a ako odkladací priestor, a vďaka svojim skoseným formám aj na opretie nôh pri pohodlnom sedení. Multifunkčnosť je charakteristickou vlastnosťou produktov material basic.

The coffee table Material Basic N 48.1355826, E 17.1053624 uses wood from the Eastern Cottonwood formerly located in Sad Janka Kráľa in Bratislava. As with other functional objects of Material Basic, with this table it is also important that it uses a specific tree, cut down due to construction or destroyed by a calamity; engraved GPS coordinates refer to its original location. A buyer gets an object with a past, a “living” material with its own destiny. Material Basic aims to instigate reasoning on the value of their immediate surroundings. Bratislava currently experiences unprecedented systematic cutting down of mature trees that are often healthy with the motivation of inconsiderate construction boom. The Material Basic products are therefore a form of “material activism” – a tool of appeal against disgrace to the living form of a tree and identity of an environment. Since it is not in the power of an individual to halt this massive tree elimination, Material Basic endeavours to prolong their existence in products that can “live” on in both private and public areas. The coffee table develops the Material Basic aesthetics from elementary forms to more complex, deriving from the original proportion of the given piece of a tree, e.g. by its growth specifics. Each object makes use of one piece of solid wood which lets the material sound in its natural form. The table contains several functions in itself: it can have a serving function or provide storage place, and it also allows comfortable sitting with its chamfered edges and leg support. Multi-use is a characteristic feature of the Material Basic products.

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624

83


Profesionálny dizajn

© Michaela Prekopová a Pavol Prekop

84

PRIMÁT

PRIMÁT

Autori koncepcie: Michaela Prekopová, Pavol Prekop Autor dizajnu: Pavol Prekop

Authors of conception: Michaela Prekopová, Pavol Prekop Author of design: Pavol Prekop

Primát je značka, ktorá sa zaoberá výrobou voľnočasového oblečenia. Hlavným cieľom je vytvoriť kvalitný výrobok, ktorý vydrží dostatočne dlho na to, aby ste ho mohli začať mať radi. Oblečenie je od strihu, cez pletenie látky, šitie, až po konečnú aplikáciu grafického motívu vyrobené do 100 km od Trenčianskych Teplíc, kde žijú autori. Prevažnú časť produkcie tvorí nefarbená 100% bavlna, resp. látka, ktorej farebnosť závisí od prírodného sfarbenia priadze, z ktorej je pletená, analogicky s čistým plátnom, ktoré si maliar pripravuje pre svoj nový obraz. Preto dizajnéri pri realizácii jednotlivých kolekcií spolupracujú s výtvarníkmi, ktorí tak majú možnosť prezentovať svoju tvorbu na oblečení. Produkty sú ponúkané aj bez grafickej potlače ako „polotovar“ pre ďalšie kreatívne zámery a firma zabezpečuje aj realizáciu malých reklamných sérií podľa prianí klienta. Vytvárajú kreatívne pracovné príležitostí v regióne a podporujú tak kvalitnú domácu produkciu. Takýto regionálny model výroby je aj riešením ekologického narábania so zdrojmi. Podporujú výtvarníkov a neelitárskym spôsobom distribuujú ich tvorbu širokej verejnosti. Venujú sa aj mimoškolskému vzdelávaniu detí a dospelých, a to organizovaním workshopov, kde učia, ako jednoducho preniesť svoj názor, myšlienku, alebo to, čo sa im zdá dôležité, na oblečenie a bez slov tak komunikovať na verejnosti.

Primat is a clothing line with a focus on leisure wear. The primary goal is to create a quality long-lasting product that will endure long enough for you to grow fond of it. The garments’ design, knitting, tailoring and hand-printing application of graphic theme are made in the radius of 100km from the authors’ residence in Trenčianske Teplice. In a substantial part of the production, they use non-coloured 100% cotton or textile where its colour depends on the natural colouration of the yarn used in knitting it – an analogy to blank canvas a painter is getting ready for his / her new painting. The products are in offer also without any print as a “semi-finished product” for further creative intentions and the company also provides producing of small merchandise series based on the needs of a client. They provide new creative job opportunities in their region, and that way, they support domestic production and local business. Such local model of production also represents their idea of ecological handling with sources. They support artists in a non-elite way, distribute their works to a wider audience. A part of their time they also dedicate to the extracurricular education of children and adults by organising workshops where they teach how to transfer an opinion, idea, or what we see as important to a piece of clothing and spread the idea with no words in public.

Národná cena za dizajn 2017


Senzorická stanica Autor: Boris Vaitovič Senzorická stanica je terapeutické zariadenie zamerané na pomoc pri rekonvalescencii pacientov predovšetkým po mozgovej mŕtvici, ale aj pre pacientov po úraze chrbtice a končatín, resp. pre pacientov po operácii bedrových a kolenných kĺbov. Formou „gamifikácie“ – vytvorením príťažlivej audiovizuálnej situácie – sú pacienti pod vedením terapeuta vedení k pohybom potrebného charakteru a rozsahu. Pacienti preskupujú a spätne zostavujú obrazové kompozície, pomocou vytvárania tlaku, ťahu alebo pohybu v troch rôznych prostrediach podľa zvoleného pohybu a končatiny. Náročnosť – responzivita je softvérovo a hardvérovo kalibrovateľná podľa miery postihu, resp. podľa miery zlepšenia stavu pacienta. Priebeh terapie je číselne zaznamenaný a následne graficky vyhodnotený v týždennom rozsahu, čo je priemerná doba zotrvania pacienta na rehabilitácii.

Sensory Station Author: Boris Vaitovič The sensory station is a therapeutic device designed to help patients during convalescence period, especially after a stroke but also for patients with spine, leg and hand injury, respectively for patients after hip and knee joint surgery. With “gamification” form – by creating an attractive audiovisual situation – patients get instructions of a therapist to exercise movements in the necessary kind and scope. Patients regroup and retroactively compose image compositions using pressure creation, dragging, or moving in three different environments depending on the selected movement or extremity. Based on the extent of an injury, it is possible to calibrate the response/difficulty both on software and hardware level, or according to patient’s progress. The progress of the therapy is numerically tracked, and there is a visual evaluation of a weekly extent - an average time a patient spends in rehabilitation.

© Boris Vaitovič

Professional design Národná cena za dizajn 2017

85


Akcie Národnej ceny za dizajn 2017

Od Drotárskej po Ferarri – Príbeh automobilového dizajnéra Braňa Maukša, prednáška 3. 10. 2017, Aula FA STU Prednáška jedného z najúspešnejších slovenských automobilových dizajnérov – Braňa Maukša, ktorú priniesla spolupráca SCD s projektom OpenMaker. Návštevníci sa dozvedeli o jeho príbehu od štúdií na Vysokej škole výtvarných umení až po prácu vo svetoznámom dizajnovom štúdiu Pininfarina a na legendárnom Ferrari i čomu sa aktuálne venuje v Aufeer Design v Mladej Boleslavi. Akciu moderoval Maroš Schmidt.

In the Midl Design Forum, konferencia 13. 10. 2017, Ateliér Svetlík, Nová Cvernovka Piaty ročník edukatívneho a networkingového podujatia In the Midl Design Forum 2017 sa uskutočnil v spolupráci s SCD. Témou tohtoročnej konferencie aj workshopov bol DIZAJN S PRIDANOU HODNOTOU, reakcia na novovzniknutú kategóriu v súťaži NCD 2017. Rečníci s rôznymi prístupmi a úlohami vo svete dizajnu (teoretici, kurátori, učitelia, dizajnéri) pripravili prezentáciu o dizajne, ktorý by mal byť opísaný ako ten s „pridanou hodnotou“. Rečníci: Seetal Solanki, Ma-tt-er – prednáška Material matters, Kamila Boudová, Moyomi – prednáška Love like added value, Tomáš Gabzdil Libertíny, prednáška Studio Libertiny, Harald Gründl, EOOS/IDRV – prednáška Social design by EOOS, Agnieszka Jacobson-Cielecka, School of Form, prednáška Merging design with humanities, Mária Rišková, úvod Dizajn s pridanou hodnotou. V rámci konferencie sa 12. 10. 2017 konali dva workshopy pre študentov v priestoroch SCD, ktoré viedli Kamila Boudová a Seetal Solanki.

Profesionálny dizajn

Slávnostné vyhlásenie výsledkov NCD 2017 13. 10. 2017, Nová Cvernovka

86

Tvary a tváre – prezentácia víťazov NCD 2017 8. 11. 2017, Galéria v podkroví Slovenského múzea dizajnu Prezentácia víťazov tohtoročnej súťaže, ktorí bližšie predstavili nielen víťaznú prácu, ale i svoju ďalšiu tvorbu.

Národná cena za dizajn 2017

NOVÝ KONCEPT, Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach 23. 11. 2017, Satelit, galéria dizajnu SCD Podujatie zamerané na súčasné možnosti vstupu praxe do obsahu vzdelávania a formovania spoločného postupu, ako tieto možnosti lepšie využiť pre kvalitnú prípravu mladých ľudí pre kreatívne odvetvia. Organizátormi podujatia sú Slovenská živnostenská komora, Slovenské centrum dizajnu a Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok. Podujatie sa konalo s podporou Slovenskej živnostenskej komory a projektu „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships“ spolufinancovaného z programu Erasmus+.

Finisáž výstavy NCD 2017 30. 11. 2017, Galéria v podkroví Slovenského múzea dizajnu Finisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov Ceny verejnosti. Súčasťou programu bola komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy Marošom Schmidtom.

Deti vo forme, program pre deti 12. 10., 22. 10., 12. 11., 26. 11. 2017, Galéria v podkroví Slovenského múzea dizajnu S detským programom Deti vo forme pokračujeme v poradí už pri štvrtej výstave, ktorá sa koná v Galérii v podkroví SMD. Tentokrát sa deti formou prehliadky výstavy a tvorivých dielní oboznámia so súčasným slovenským dizajnom na výstave Národná cena za produktový dizajn 2017. Program, ktorý viedla galerijná pedagogička Katarína Kosánová, bol určený pre deti od 5 do 12 rokov a trval cca 60 minút. Jednotlivé „hodiny“ sa neopakovali, deti si vyskúšali vždy inú tvorivú činnosť, takže mohli prísť i opakovane.

Komentované prehliadky výstavy 25. 10. 2017, 30. 11. 2017, Galéria v podkroví Slovenského múzea dizajnu Prehliadky výstavy komentuje jej kurátor a vedúci Slovenského múzea dizajnu Maroš Schmidt.


National Prize for Design, organised by the Slovak Design Center, has changed from its original biennial to an annual competition where alternate the areas of product and communication design. The 14th year of the Competition, in the year 2017, focused on Product Design. Professional product designers, students of product design and related expert disciplines, producers, clients and specialists working in the field of product design had the opportunity to submit their works to the Competition. The Award has three categories: Professional Design, Student Design, and Design with Added Value, in which works realised between 2015 and 2016 could be submitted. An international jury, composed of specialists from the Czech Republic, Austria, Poland, Germany, and Slovakia; was uncompromising in the evaluation of works. The Jury separated the wheat from the chaff in a rigorous selection process, regardless of the name of their author or history. The Jury evaluated the originality and inventiveness of works, the extent of their innovation, technological advancement, the harmony of aesthetics and functional solution and the quality of rendition. In the Design with Added Value category, they looked at the ethical, social, and ecological aspects of the works to a greater extent.

From all of the 176 submitted works, the Jury selected 66 works for the Finalists’ Exhibition that meet the conditions of the individual categories and represent the best from Slovak product design in the past two years. After the rigorous selection process by the International Jury, a varied and extensive collection of exceptional designer solutions remained at the Attic Gallery of the Slovak Design Museum; it visibly indicates the ability of Slovak design to compete in an international context. For the Chair of the Jury, Majo Lukáč, diversity of the submitted works in the Professional Design category represented the most significant challenge. He notes, that “it’s difficult to decide in case of an equally professionally created helicopter, moulded glass, and clothing collection”. He is conside-

ring a different way of presenting works and a slight transformation of the form in which the individual works are shown on stage that could contribute to further appeal and a higher chance for rather inconspicuous projects. National Prize for Design is not just a completion and exhibition; it also organises accompanying programmes for the public. In the year 2017, the events focus on cooperation with other co-organizers. The most excellent event was the fifth year of educational and networking event, In the Midl Design Forum 2017, it took place in Nova Cvernovka. Its theme was DESIGN WITH ADDED VALUE – a response to the newlycreated category in the NPD 2017 Competition. Speakers with various approaches and tasks in the world of design (theoreticians, curators, teachers, designers) prepared presentations on the design that could be described as the one with “added value”. The following specialists were among them: Seetal Solanki, Kamila Boudová, Tomáš Gabzdil Libertíny, Harald Gründl, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Mária Rišková (SDC). As a part of the conference, two workshops for students took place in the premises of the SDC, lectured by Kamila Boudová and Seetal Solanki. Other lectures and presentations also took place – a story of an automobile designer Braňo Maukš that introduced one of the most successful Slovak automobile designers and that was organised in co-operation of the SDC with the OpenMaker project. A presentation of awarded works in the NDP 2017 – Shapes and Faces. A new cooperation with the Slovak Chamber of Self-Employed was notable at organising a seminar on practice entering into the content of education and generation of standard procedure how to better facilitate these opportunities for quality preparation of young people for creative industries. The Regional Development Agency Senec-Pezinok co-organised it. The Exhibition was available to the public also with commentated viewings and workshops for children. The Finalists’ Exhibition goes on during two months, but its organisers believe, that the National Prize for Design, including participation at the Finalists’ Exhibition, will motivate all awarded and exhibiting, but also those who did not succeed in the Competition. We are grateful to all authors, producers and clients who took part in it.

(Mária Rišková, Maroš Schmidt)

Národná cena za dizajn 2017

Professional design

Among all the Prizes, the Prize for Cultural Contribution in Design is outstanding, the Minister of Culture awarded this prize to Eduard Toran (1930, Bratislava), an art theoretician with the focus on Applied Arts disciplines. After leaving Czechoslovakia in the year 1968, he started to work in this field in practice. As a designer and manager, he worked himself up to directorial positions at renowned American firms in his new home – New York. The International Jury also decided to award, apart from the main prizes, a Prize of the Jury, to Tomáš Gabzdil Libertíny for his unique vase: The Honeycomb Vase „made by bees“, 40 000 bees helped produce it in one whole week. In the category of Student Design, Maroš Baran with his KOYAANISQATSI captured most attention with his hybrid, and at the same time, a sophisticated project that balances on the boundary between performance, fashion show and film. The Design with Added Value category was the one that set the Jury apart in their opinions most. Design suddenly ended up next to strong social-philosophical and ecological stories. Concept, material and the production process itself got to the front. The diversity of works generated many favourites for the Prize, but finally, the duo of authors – Vlasta Kubušová and Miroslav Král (crafting plastics! studio), was awarded for their project cp! eyewear, it shifts design

even to materials research. It was just the experiment and the interdisciplinarity of the project that decided about their success in the category. Three prizes were awarded in the Professional Design category. Judging in this category was the strictest, they considered not only the functional and aesthetic side, but also the production process, marketing, and the originality of solution. The Jury finally came up with their final decision. Jakub Pollág, the author of the drinking glass collection Bubbles, was awarded the Third Prize in the Professional Design category, he created it for the German glass-works Nachtmann. On the first sight, a pleasure to look at formal solution inspired by soap bubbles surprised with perfect ergonomics. Apart from that, the affordability of the product persuaded the Jury. The Second Prize was awarded to a trio of authors, Boris Belan, Ferdinand Chrenka and Milan Novosedliak from Feromon Design Studio; for their multi-functional digital pen, O.Pen, with a unique technology of sensory scanners. O.Pen allows controlling various types of devices that support BlueTooth, USB, HID, and all conventional hardware and software devices. The First Prize in the Professional Design category was awarded to Viktor Devečka and Bronislava Brtáňová, who designed the Forest Skis for the client Silberman s.r.o., they submitted their model LOTOR with hybrid geometry to the Competition. The innovative concept of asymmetrical free-ride skis is the first of its kind in the world. Switching skis allow changing the type of skiing style to free-ride or race. The connection of high-tech materials, known in the aviation industry, captivating graphics and colour processing and accent on ecology and quality of production highlights the whole uniqueness of the product that significantly influenced the choice of the winner of the NDP 2017 Product Design.

87


Výzva na prihlasovanie diel do nového ročníka súťaže bude vyhlásená v januári 2018, tentokrát za oblasť komunikačného dizajnu vytvoreného počas rokov 2016 – 2017. Sledujte stránku www.scd.sk

Kontakt: Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 P.O.Box 131 814 99 Bratislava ncd@scd.sk www.scd.sk/ncd facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn Texty © Mária Rišková Maroš Schmidt Majo Lukáč Dizajn © Radim Blaho Zodpovedná redaktorka Mária Rišková Texty o dielach archív autorov Spracovanie podkladov do katalógu Jana Birošová Helena Veličová Redakcia textov o dielach Miroslava Kuracinová Valová Preklad Katarína Kasalová

A call for submission of works to the new year of the Competition will be announced in January 2018; the focus will be on communication design created in the years 2016 – 2017.

Papier Obálka: Rives Design Bright White 250g, Vnútro: 100% recyklovaný papier Cyclus Print 130g Tlač Dolis Vydalo © Slovenské centrum dizajnu 2017 ISBN 978-80-970173-8-5

Contact details: Slovak Design Center Jakubovo nám. 12 P.O. Box 131 814 99 Bratislava ncd@scd.sk www.scd.sk/ncd facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

Follow the website www.scd.sk

Texts © Mária Rišková Maroš Schmidt Majo Lukáč Design © Radim Blaho Executive editor Mária Rišková Texts on works authors’ archive Processing of materials for the catalogue Jana Birošová, Helena Veličová Editor of texts on works Miroslava Kuracinová Valová Translation Katarína Kasalová Paper Cover: Rives Design Bright White 250g, Interior: 100% recycled paper Cyclus Print 130g

Profesionálny dizajn

Print Dolis

88

Published by the Slovak Design Center 2017 ISBN 978-80-970173-8-5

Národná cena za dizajn 2017


Výrobca

Distribútor


ISBN 978-80-970173-8-5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.