Page 1

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

COMMUNICATION DESIGN

N C D 18

KD


www.jtbanka.sk

Vy máte víziu. My ponúkame príležitosti. Spolu sme úspech.

02

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

COMMUNICATION DESIGN

N C D SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU

SLOVAK DESIGN CENTER


NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

COMMUNICATION DESIGN

N C D SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU

SLOVAK DESIGN CENTER


Texty © Eva Kašáková, Mária Rišková Fotografie © Adam Šakový a Radka Miklošová Grafický dizajn © Samuel Čarnoký a Matej Vojtuš Preklad © Katarína Kasalová

Texts © Eva Kašáková, Mária Rišková Photographs © Adam Šakový and Radka Miklošová Graphic design © Samuel Čarnoký a Matej Vojtuš Translation © Katarína Kasalová

Vydalo © Slovenské centrum dizajnu v Bratislave 2018

Publisher © Slovak Design Center in Bratislava 2018

ISBN: 978-80-89992-00-3

ISBN: 978-80-89992-00-3


VON Z KOMNATY OZVIEN

OUT OF ECHO CHAMBER

Na toto miesto a do mojich úst patrí poďakovanie. Ako každý ročník Národnej ceny za dizajn, ani tentoraz by sme nemohli takú komplexnú prácu urobiť v Slovenskom centre dizajnu sami. Ďakujem za spoluprácu a podporu všetkým partnerom, predovšetkým Ministerstvu kultúry SR, Slovenskej technickej univerzite, generálnemu partnerovi SCD J&T Banke, spoločnosti Antalis a médiám, ktoré nám pomáhajú dostávať správy o našom dizajne k verejnosti. Som vďačná za odbornú prácu medzinárodnej porote a spolupracovníkom, koordinátorke súťaže Soni Trubíniovej, kurátorke Eve Kašákovej, architektom výstavy Matúšovi Lelovskému a Petrovi Liškovi, ostatným spolupracovníkom, ktorí vytvorili dizajn súťaže, robili PR, organizovali sprievodné akcie a všetkým kolegyniam a kolegom v SCD. Všetky diela, ktoré sú na výstave, splnili náročné kritériá poroty a reprezentujú profesionálnu úroveň celej disciplíny komunikačného dizajnu, autoriek a autorov, no i klientov, ktorí si našťastie viac a viac uvedomujú význam dobrého dizajnu. Dobrý dizajn je adekvátny účelu, prostrediu, možnostiam…, a má množstvo ďalších definícií. Jednoducho, všetky časti skladačky musia do seba zapadnúť, aby vznikol želaný obraz a výsledok fungoval, ako má. Niektoré ocenené diela a mnoho ďalších diel z tohtoročnej ceny nás však nútia prehliadať ich bezchybné technologické spracovanie, profesionálnu typografickú úpravu alebo originálne použitie autorských techník. Znervózňujú svojím účelom, témami, na ktoré odkazujú. Pripomínajú nám, že komunikačný dizajn môže pomôcť problémy riešiť, ale i vyostrovať, môže byť nástrojom pozitívnej zmeny i toxickej propagandy. Žijeme spolu v jednom svete, no občas sa zdá, že paralelných svetov sú vedľa seba tisíce. Ako často vychádzame zo svojej komfortnej zóny, prerušíme každodennú rutinu a vydáme sa iným smerom? Namiesto toho sa ocitáme v sociálnej bubline, kde nám nikto neprotirečí, nespochybní náš názor a získavame pocit, že naše problémy a naše témy sú tie kľúčové. Komnata ozvien našich vlastných myšlienok nám neumožní počuť zvuky z vonkajšieho sveta a znásobuje náš hlas, ktorý však nevychádza von. Robíme svoju prácu dobre, no odozvu dostávame iba od tých, ktorí sa tiež venujú tej istej práci a majú tie isté názory. V susedných bublinách zostáva nepovšimnutá. Aj väčšina z vás, ktorí čítate tieto riadky, ste pravdepodobne z jednej takejto bubliny. No verím tomu, že patríme medzi tých, čo sa snažia bariéry medzi uzavretými svetmi, v ktorých žijeme, neustále narúšať. Grafickí dizajnéri a dizajnérky sa vedia na jednej strane uzavrieť do odborných mantinelov debát o forme, technológii a trendoch, alebo ironicky spochybňovať každú tému. No sú aj ľuďmi, ktorým záleží na spoločnom svete, vedia rozmýšľať vážne, zbierať informácie a majú všetky nástroje na to, aby oslovili aj ostatných. Súťaž a výstava NCD chce ukázať aj túto stránku ich práce. Je pre nás jedným z nástrojov, ako prekonať uzavretosť odborného sveta, ako dostať informáciu o dobrej práci ďalej. Dúfam, že nezostaneme v tomto úsilí sami a že nám pomôžete pochopiť prepojenosť a komplexnosť spoločného sveta, napríklad aj na niekoľkých desiatkach prác na jednej výstave v strednej Európe na konci roka 2018.

My expression of gratitude is due in this space. Just like during every annual Slovak Design Award, also this time, we – in the Slovak Design Center, would not be able to do such an elaborate amount of work alone. I thank all of our partners for the cooperation, notably, the Ministry of Culture of SR, Slovak University of Technology, our general partner — J&T Banka, and the Antalis company and the media helping us spread the message about our design to the public. I am appreciative to the international jury for their expert work and colleagues, the Award’s coordinator — Soňa Trubíniová, curator — Eva Kašáková, architects — Matúš Lelovský and Peter Liška, other cooperators who designed the Award’s visuals, worked on PR, organised accompanying events and to the all colleagues at SDC. All the exhibited works meet the Jury's strict criteria and represent the professional level of the whole communication design discipline, authors, but also clients who fortunately realise the meaning of good design. Good design corresponds to its purpose, environment, possibilities, …, and it has many more definitions. Naturally, all parts of the riddle must fit in their place to make the desired image, and for the result to work as it is supposed to. However, some awarded works and many other works of this year’s Award force us to overlook their flawless technological elaboration, professional typography or the original use of author techniques. They agitate with their purpose — topics to which they refer. They remind us that communication design can help deal with issues but also escalate them, it can be a tool for positive change and toxic propaganda. We live in one world, but sometimes it seems there are thousands of parallel universes next to each other. How often do we leave our comfort zone, break off our everyday routine, and set off in a different direction? Instead, we end up in a social bubble where nobody contradicts us, questions our opinion, and we get the impression that our problems and our topics are crucial. The echo chamber of our own thoughts does not let us hear the sounds of the outer world and multiplies our voice stuck within. We do our job well but only get feedback from those doing the same work — sharing identical opinions. It remains unnoticed in the neighbouring bubbles. Even most of you reading these lines are probably from one such bubble. However, I believe you belong to those continually trying to cross the boundaries between the isolated worlds in which we live. Graphic designers can, on the one hand, become withdrawn in their specialist debates limited to discussing from, technology, and trends; or they ironically question every topic. However, they are also those who care about the one world; they can reason seriously, collect information, and have all the tools to connect even with others. The SDA competition and Exhibition aim to show this side of their work. For us, it is one of the means for overcoming the isolation of the specialist world and spreading the word of good work further. We hope we will not remain alone in this endeavour, and we are counting on you in helping us understand the complexity of the one world, for example, in the tens of works in the Exhibition in Central Europe at the end of the year 2018.

Mária Rišková riaditeľka Slovenského centra dizajnu

Mária Rišková Director of the Slovak Design Center

07

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


Š 252 PRIHLÁSENÝCH PRÁC

ŠTATISTIKY

STATISTICS

160 PRÁC POSTÚPILO DO DRUHÉHO KOLA

87 FINALISTOV

160

252

87

252 SUBMITTED WORKS

08

160 WORKS SHORTLISTED TO THE SECOND ROUND

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

87 FINALISTS

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


S

09

ŠTATISTIKY

STATISTICS

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018 KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

SLOVAK DESIGN AWARD 2018 COMMUNICATION DESIGN

Celkovo prihlásených 252 prác — Profesionálny dizajn: 192 — Študentský dizajn: 44 — Dizajn s pridanou hodnotou: 16

In total, 252 works — Professional design: 192 — Student design: 44 — Design with added value: 16

Do 2. kola NCD 2018 postúpilo 160 prác: — Profesionálny dizajn: 113 — Študentský dizajn: 34 — Dizajn s pridanou hodnotou: 13

In the 2nd round of SDA 2018, 160 works: — Professional design: 113 — Student design: 34 — Design with added value: 13

Na výstavu finalistov postupuje 87 prác: — Profesionálny dizajn: 58 — Študentský dizajn: 22 — Dizajn s pridanou hodnotou: 7

There are 87 works in the finalists exhibition: — Professional design: 58 — Student design: 22 — Design with added value: 7

Počet prihlásených autorov dizajnu: 108

Number of registered authors: 108

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


POROTA

JURY

AYŞEGÜL İZER

1959

Grafická dizajnérka narodená v Istanbule (Turecko). V roku 1985 ukončila štúdium na Katedre grafického dizajnu Akadémie výtvarných umení v Sarajeve s vyznamenaním. Od roku 2000 vedie vlastné štúdio v Istanbule. V rokoch 2005 — 2017 bola vedúcou Katedry grafického dizajnu na Akadémii výtvarných umení Mimara Sinana. Je zakladateľkou Nadácie ESDF (Emre Senan Design Foundation) a nositeľkou 11 medzinárodných ocenení. Jej práce sú súčasťou mnohých publikácií a zbierok umeleckých múzeí. Je aktívna v oblasti dizajnu — publikuje články, organizuje semináre a workshopy, je členkou hodnotiacich porôt. Žije a pracuje v Istanbule.

A graphic designer born in Istanbul (Turkey). In 1985, she graduated with honours from the Department of Graphic Design in the Academy of Fine Arts at Sarajevo University. Since 2000, she runs her own studio in Istanbul. In the years 2005 — 2017, she was a Head of the Department of Graphic Design of Mimar Sinan Fine Art University. İzer is a co-founder of the ESDF (Emre Senan Design Foundation) and has received eleven international awards. Her works are a part of many publications and collections of art museums. She is active in the field of design — publishes articles, organises seminars and workshops, she is a jury member in several events. İzer works and lives in Istanbul.

www.aiapzine.aiap.it/gallerie/13522

JB

JURAJ BLAŠKO

1980

Absolvent Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, kde v roku 2012 ukončil doktorandské štúdium dizertačnou prácou na tému Jednotná vizuálna identita Štátnej správy SR. Absolvoval stáže na École des Beaux Arts v Saint Étienne a na École Supériore des Arts Décoratifs v Štrasburgu. Momentálne pôsobí na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU, kde vedie Laboratórium aplikovaného dizajnu. Vo svojej tvorbe sa venuje knižnému dizajnu, výstavnému dizajnu a vizuálnej identite. Je spoluautorom vizuálnej identity Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako autor či spoluautor sa podieľal na výstavných projektoch v SNG, SNM, MMB a SCD. V roku 2013 získal Cenu poroty Národnej ceny za dizajn za projekt Jednotná vizuálna identita štátnej správy v SR. Pôsobí v Únii grafických dizajnérov Slovenska. Žije a pracuje v Bratislave.

10

www.jurajblasko.sk

A graduate of the Department of Visual Communication at AFAD, where he finished his postgraduate programme with a dissertation on the topic of Unified Visual Identity of the State Administration of SR. He completed internships at the École des Beaux-Arts in Saint Étienne and the École Supériore des Arts Décoratifs in Strasbourg. Currently, he works at the Department of Visual Communications at AFAD, where he leads the Laboratory of Applied Design. In his work, he pursues book design, exhibition design and visual identity. Blaško co-authored the visual identity of the Slovak Technical University in Bratislava. As both an author and co-author, he participated in exhibition projects for national institutions. In 2013, he won the Jury Prize in the Slovak Design Award with the project Unified Visual Identity of the State Administration of SR. He works in the Union of Graphic Designers of Slovakia. Blaško lives and works in Bratislava.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


POROTA

EK

JURY

EVA KAŠÁKOVÁ

1984

Vyštudovala vizuálnu komunikáciu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Spoluzakladala vydavateľstvo výtvarných publikácií La Piscina Editorial, o dizajne písala na blogu Malý dizajn blog a od roku 2012 sa podieľa na organizácii festivalu o grafickom dizajne a vizuálnej kultúre SELF. V období 2013 — 2016 pracovala v štúdiu Milk ako kreatívna riaditeľka, v súčasnosti je grafickou dizajnérkou v Kunsthalle Bratislava. Špecializuje sa na knižný a editoriál dizajn. Žije a pracuje v Bratislave.

She studied visual communication at the Tomas Bata University in Zlín and University of Fine Arts in Bratislava. She co-founded an art-publications publishing house, La Piscina Editorial, and blogged on design in her Malý dizajn blog; and since 2012, Kašáková contributes to the organisation of a festival on graphic design and visual culture — SELF. From 2013 through 2016, she worked in the Milk studio as a creative director; currently, she is a graphic designer in Kunsthalle Bratislava. Kašáková specialises in book design and editorial design. She lives and works in Bratislava.

www.evakasakova.com

KPN

KATHRIN POKORNY­ ‑NAGEL

1971

Vyštudovala dejiny umenia vo Viedni, Mníchove a v Cambridgei. V rokoch 1994 — 1995 pracovala ako výskumná pracovníčka v Architektzentrum. V rokoch 1996 — 1998 absolvovala postgraduálne štúdium v programe Inštitútu kultúrnych štúdií pre kurátorov vo Viedni. V rokoch 1999 — 2001 navštevovala univerzitný program Library and Information Studies. V viedenskom MAK­‑u začala pracovať v roku 1996 ako výskumná pracovníčka a od roku 2001 je vedúcou oddelenia Knižnica a zbierka prác na papieri. Na Viedenskej univerzite vedie kurzy o histórii a technikách tlače a o súčasnom knižnom umení. Píše, publikuje a pripravuje výstavy o histórii dekoratívneho umenia, knižného umenia a grafického dizajnu.

She studied art history in Vienna, Munich, and in Cambridge. From 1994 through 1995, she worked as a researcher in Architektzentrum. Between 1996 and 1998, Nagel completed a postgraduate study in the programme of the Cultural Studies Institute for Curators in Vienna. In the period of 1999–2001, Nagel attended the Library and Information Studies university programme. In MAK Wien, she started to work as a researcher in 1996, and since 2001, she is a Head of the Department of Library and Works on Paper Collection. At the Viennese University, Nagel teaches courses on history and printing techniques, and on contemporary book art. Nagel writes, publishes and prepares exhibitions on the decorative art history, book art, and graphic design.

www.mak.at

11

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


POROTA

MP

JURY

MAREK PISTORA

1973

Marek Pistora je jedným z najvýraznejších českých dizajnérov a typografov. Vyštudoval strednú výtvarnú školu Václava Hollara (1980 — 1992) a neskôr písmo a typografiu v ateliéri prof. Jana Solperu na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (1994 — 2000). Za plagát pre Merkur dostal vo Francúzsku špeciálnu cenu Le concours d‘affiches „Etudiants, tous à Chaumont!“ (1996) a v roku 2004 získal 2. miesto za knihu Jiří Černický v kategórii Najkrajšia česká kniha roku 2004. Od jeho založenia v roku 1995 pôsobí v časopise Živel. V rokoch 2001 — 2008 bol umeleckým riaditeľom českého týždenníka Reflex. Od roku 2011 spolupracuje so štúdiom Najbrt. Je členom Typo Design Clubu. Žije a tvorí v Prahe. www.najbrt.cz

SLE

He is one of the most notable Czech designers and typographers. He graduated from the Václav Hollar Secondary School of Fine Arts (1988–1992) and later studied typography in the Studio of professor Jan Solpera at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (1994-2000). With his poster for Merkur — one of Pistora’s best-known typefaces — he received a special award Le Concours d'affiches «Etudiants, tous à Chaumont!» (1996) in France; and in 2004, he won the 2nd prize for the book Jiří Černický in the Most Beautiful Czech Book 2004 category. Since its launch in 1995, he works for the Živel magazine. Between 2001 and 2008, Pistora was an art director of the Czech weekly — Reflex. Since 2011, he cooperates with the Najbrt Studio. Pistora is a member of Typo Design Club. He lives and works in Prague.

SVEN LINDHORST­ ‑ EMME

1978

Narodil sa v Bielefelde (Nemecko). Najskôr vyštudoval litografiu, ktorej sa venoval 10 rokov, neskôr absolvoval štúdium grafického a komunikačného dizajnu. V roku 2011 sa presťahoval do Berlína a v rovnakom roku založil aj svoje štúdio lindhorst­‑emme. Venuje sa najmä grafickému dizajnu a typografii. Okrem prednášania a vedenia workshopov v Nemecku aj zahraničí vyučuje knižný dizajn a typografiu na Lette­‑Verein Berlín a prednáša na Univerzite umení v Berlíne. Práce z dielne štúdia boli prezentované na mnohých medzinárodných výstavách, napríklad v Rusku, Amerike, Číne, Taiwane, či vo Francúzsku. Jeho štúdio získalo významné ocenenia, ako napr. TDC New York; Chaumont Poster Festival, Francúzsko; 100 Best Posters, Rakúsko; Bienále Golden Bee, Rusko a iné. Je členom The Type Directors Club v New Yorku. Žije a tvorí v Berlíne.

Born in Bielefeld (Germany). He first studied lithography which he pursued for 10 years, later he studied graphic and communication design. In the year 2011, he moved to Berlin and also established his own studio lindhorstemme. He mostly focuses on graphic design and typography. Apart from giving lectures and leading workshops in Germany and abroad, he teaches book design and typography at the Lette-Verein, Berlin; and lectures at the Berlin University of Art. The studio’s work has been shown at many international exhibitions, such as in Russia, America, China, Taiwan, and France. Emme’s studio has received distinguished awards, for example, TDC New York; the Chaumont International Poster Festival, France; 100 Best Posters, Austria; the Golden Bee Biennale, Russia, and others. Emme is a member of the Type Directors Club in New York. He lives and works in Berlin.

www.lindhorst­‑emme.de

12

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


POROTA

TB

JURY

TOMASZ BIERKOWSKI

1974

Dizajnér a výskumník v oblasti vizuálnej komunikácie a akademický pracovník na Akademii Sztuk Pięknych v Katoviciach. Vyučuje na Fakulte poľských štúdií na Uniwersytete Jagiellońskom v Krakove a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako hosťujúci profesor. Špecializuje sa na knižný dizajn a dizajn vizuálnej identity. Publikuje texty o typografii a vizuálnej komunikácii, je autorom kníh O typografii (On Typography), Písmo pre solidaritu (Type for Solidarity) a Typografia pre humanistov (Typography for Humanists). Vedie workshopy o dizajne v Poľsku a v zahraničí. Študuje vzťahy medzi UX dizajnom a typografiou, a tiež implementáciu myslenia v dizajne. Žije a tvorí v Krakove.

A designer and researcher in the field of visual communication and academic staffer at the Academy of Fine Arts in Katowice. He teaches at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Krakow, and at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava as a visiting professor. He specialises in book design and visual identity design. Bierkowski publishes on typography and visual communication, authored books such as “On Typography”,“Type for Solidarity” and “Typography for Humanists”. He leads workshops on design in Poland and abroad. Bierkowski studies relations between UX design and typography, and also the implementation of thinking in design. He lives and works in Krakow.

www.behance.net/tomasz0083

13

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


HP

HODNOTENIE POROTY

Vybrať zo 160 prác, ktoré postúpili z online hlasovania poroty, len to najlepšie na výstavu, znamenalo neustále si pripomínať, čo Národná cena za dizajn vlastne je. Je to ukážka stavu, v akom sa nachádza slovenský grafický dizajn? Alebo je to výber špičkových prác, ktoré obstoja aj v medzinárodnom hodnotení? Porota, zložená zo zástupcov šiestich európskych krajín, sa zhodla v posudzovaní funkčnosti, kvality spracovania, aktuálnosti či inovatívnosti zvoleného vizuálneho jazyka a pochopiteľnosti u konečného používateľa. Viac ráz sme uvažovali o tom, či vybrať prácu, ktorej idea bola podľa nás skutočne prínosná — napríklad pre svoj sociálny rozmer, no videli sme nedostatky v spracovaní, či v technickom riešení. Prevážil názor, že práce, ktoré budú reprezentovať výber poroty na výstave, musia byť excelentné zo všetkých stránok a nemôžeme byť zhovievavejší k niektorým projektom pre ich ušľachtilý zámer. PROFESIONÁLNY DIZAJN Možno sa zdá, že okresať 113 postupujúcich projektov na menej ako polovicu musí byť dosť náročné. Ale ak sedem členov poroty stojí a diskutuje pri každej práci, ide to nakoniec celkom ľahko. Keď silné dizajnérske osobnosti bez servítky hovoria svoj názor a jeden z nich poskytne argument, ktorý nejde vyvrátiť, je rozhodnuté. Rada by som sa vyjadrila k prácam, ktoré nepostúpili: mnohé z nich boli z vizuálnej aj technickej stránky korektné, no možno v ich jednoduchosti sme mali problém vidieť novú hodnotu, význam, či problém, ktorý sa podarilo dizajnérovi zaujímavo vyriešiť. Boli aj práce, kde mal dizajnér dostatočný rozpočet na drahé materiály, razby, knihárske spracovanie či tlač, no celková konzistencia aplikácie značky sa rozpadala. Čo sa týka knižného dizajnu, zdalo sa mi, že bol tento ročník zastúpený o čosi slabšie. Buď sa už bežný štandard zvýšil natoľko, že dizajnéri sami nemali pocit výnimočnosti svojich kníh, alebo ich všetky neprihlásili do súťaže. Slabú účasť mali aj firemné identity a branding, čo je však možno dané charakterom Národnej ceny: kultúrne, výtvarné práce tu vždy bodujú viac.

14

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

EVA KAŠÁKOVÁ

ŠTUDENTSKÁ KATEGÓRIA Absolútna väčšina prác, ktoré boli poslané do súťaže v študentskej kategórii, bola na veľmi vysokej úrovni. Doslova to vyzeralo, že študenti urobili selekciu už za porotu. Zdalo sa nám, že študenti sa predháňajú v dokonalosti: kto bude mať dokonalejšiu sadzbu, väzbu knihy a podobne. Práce boli akoby málo „študentské“ — odvážne, experimentálne, drzé. Na druhej strane, videli sme veľa projektov, ktoré prinášali možné odpovede na reálne, spoločenské problémy. Povzbudila by som preto študentov, aby sa nebáli posielať viac svojich projektov — bolo by určite prínosné ukázať ich verejnosti aj mimo prieskumov na umeleckých vysokých školách. DIZAJN S PRIDANOU HODNOTOU Kategória Dizajn s pridanou hodnotou je výborný priestor, kde sa dajú vyzdvihnúť práce, ktoré vznikli buď bez zákazky  — z iniciatívy priamo od dizajnéra, alebo so zaujímavým spoločenským, ekologickým, či iným ideovým rozmerom. Tu bolo, prirodzene, najmenej prihlásených, no víťaz je špičkovou ukážkou toho, ako môže grafický dizajnér v spolupráci (s tímom ďalších odborníkov či nadšencov) upozorniť na dôležité témy, ktoré sú prínosom pre celú spoločnosť. Na záver jedna zaujímavosť: spomedzi troch víťazov v profesionálnej kategórii ani jeden nepôsobí a ani neštudoval v Bratislave. Samo Čarnoký je stabilne zakotvený v Košiciach, Matej Vojtuš je z Košíc a študuje v Prahe, Michal Slovák je autodidakt a žije v Galante. Býva častým argumentom, že mimo hlavného mesta sa nedá robiť dobrý grafický dizajn, klienti nemajú aktuálne vizuálne referencie, dobré nápady sa ťažko presadzujú, a podobne. Áno, práce týchto dizajnérov možno vznikali v trocha privilegovaných podmienkach (veľmi osobná kniha fotografky, kultúrny festival, prémiový produkt), no aj tak to hovorí o tom, ako sa (dúfam) situácia mení a vizuálne hodnotný dizajn sa dá robiť kdekoľvek na Slovensku. Verím, že Národná cena za dizajn bude tomu dobrým pomocníkom a propagátorom.

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


JE

THE JURY’S EVALUATION

EVA KAŠÁKOVÁ

When choosing the best works for the Exhibition from the 160 works shortlisted in an online jury voting, we had to remind to ourselves what actually is the Slovak Design Award for Communication Design. Is it a demonstration of the status of Slovak graphic design? Alternatively, is it a selection of top works that would stand the test of an international evaluation?

STUDENTS’ CATEGORY An absolute majority of works submitted to the contest in the Student Category were on a very high level. It even seemed like the students have already preselected them for the Jury. We had the impression the students were surpassing each other in perfection: who will have perfect typesetting, bookbinding, and the like. The works were somewhat not enough “studentlike” — bold, experimental, cheeky. There were a lot of projects, which represented potential answer for a real, social problems. That is why I would like to encourage students to send more of their projects — it would be valuable to show them to the public even outside exhibitions and art colleges.

The Jury composed of representatives of five European countries and Turkey concurred in assessing functionality, quality of production, up-to-dateness, or innovativeness of selected visual language, and end-user comprehensibility. On many occasions, we have considered whether to shortlist a work that had a beneficial idea for us; for example, in its social dimension, but we could see a deficiency in its realisation or technical solution. The opinion that works presented in the exhibition showing the Jury’s selection must be excellent in all their aspects prevailed, and we cannot be clement to some projects for their highminded intention. PROFESSIONAL DESIGN It may seem that pruning back 113 shortlisted projects to less than a half must be quite demanding. However, if seven Jury members are standing and discussing every work, it finally seems rather straightforward. When strong designer personas do not mince their words in expressing their opinion, and one of them offers an irrefutable argument — the decision is made. Let us comment on the works that have not been shortlisted: many of them were from both visual and technical side correct, but their simplicity did not reveal their value, meaning, or issue the designer succeeded in solving by coming up with an appealing idea. There were also works where the designer had sufficient budget to use expensive materials, embossing, book realisations or print, but their overall brand consistency application crumbled. As regards book design, I had the impression that this year was represented as somewhat weaker. Either the common standard has increased so much that designers themselves did not have the impression they are working on exceptional books, or they did not submit all of them to the contest. Corporate identities and branding were also weakly represented; it may be caused by the nature of the Slovak Design Award: works in culture and artworks always score more here.

15

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

DESIGN WITH ADDED VALUE The Design with Added Value category is an excellent space for highlighting works made either in the designer’s motivation — in his/ her initiative or with an interesting societal, ecologic, or another idea dimension. There were, naturally, the fewest submitted works but the winner is a top-notch demonstration of how graphic design, in cooperation with a team of other specialists, or enthusiasts; can point attention to crucial topics bringing value to the whole society. Finally, one sidelight: among the three winners in the Professional Category, none works or studied in Bratislava. Samo Čarnoký is a steadily anchored in Košice, Matej Vojtuš is from Košice and studies in Prague, Michal Slovák is an autodidact and lives in Galanta. There is a widespread opinion that it is not possible to make good graphic design outside the capital city; clients fail at having contemporary visual references, getting good ideas through is hard, and so on. Right, the works of these designers came to be in a bit privileged conditions (a very personal book by a photographer, cultural festival, premium product), but at the same time, it shows (I hope) that the situation is changing and it is possible to make visually valuable design anywhere in Slovakia. I believe the Slovak Design Award will serve as a good assistant and propagator of the fact.

COMMUNICATION DESIGN


O


NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

COMMUNICATION DESIGN

OCENENIA

AWARDS


1

18

PRVÁ CENA V KATEGÓRII PROFESIONÁLNY DIZAJN

1ST AWARD IN THE PROFESSIONAL DESIGN CATEGORY

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


SPIS 44

AUTOR/AUTHOR: SAMUEL ČARNOKÝ

HODNOTENIE POROTY Porotu nadchla úprava knihy — väzba, layout, písmo, kvalita tlače aj finalizácia so zapojením samotných odsúdených. Fotografie sú samy osebe silným zážitkom, no celkový dojem je výrazne zosilnený grafickou úpravou publikácie. Cítiť dlhodobé úsilie, ktoré dizajnér aj autorka venovali knihe, vďaka čomu sa podarilo vyladiť aj tie najmenšie detaily.

19

KLIENTKA/CLIENT: LENA JAKUBČÁKOVÁ

THE JURY’S EVALUATION The book design excited the Jury—its binding, layout, type, print quality, and also finalisation with the involvement of the convicts themselves. The photographs themselves already offer an intense experience, but the graphics of the publication dramatically accentuates the overall impression. It gives off the feeling of long endeavour the designer and author devoted to the book—it helped in finetuning even the smallest details.

Autorská kniha fotografky Leny Jakubčákovej Spis 44 predstavuje súbor fotografií zo slovenských väzníc, ktoré vznikali počas takmer trojročného projektu (2007 — 2010). Pôvodný názov projektu „V odlúčení“ je svedectvom o živote väzňov a výborne vystihuje nielen atmosféru knihy, ale aj autorkin citlivý prístup k téme. Väzba, obálka a typografia knihy evokujú zložku (spis) z väznice. Minimalistický dizajn a modré plátno použité na obálke sú odkazom na farbu väzenských uniforiem. Titulný list ukrýva zapečatený odkaz s úvahami odsúdených o slobode. Súčasťou knihy sú aj odtlačky pečiatok, ktoré vyrobili sami väzni. Krst publikácie sa za účasti fotografovaných väzňov uskutočnil v košickom Ústave na výkon väzby.

Author-book by the photographer Lena Jakubčáková Spis 44 is a collection of photographs from Slovak prisons created during a nearly three-year project (2007–2010). The original title of the project “In Separation” is a testimony to the life of prisoners and it perfectly describes not only the atmosphere of the book but also the author’s sensitive take on the topic. The binding, cover, and typography of the book evoke a prison file. The minimalist design and blue cloth used on the cover refer to the colour of prison uniforms. The title sheet conceals a sealed message with convicts’ deliberations on freedom. The book also includes prints of stamps which the prisoners made themselves. The launch of the publication took place in Ústav na výkon väzby in Košice with the participation of the photographed prisoners.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


2

20

DRUHÁ CENA V KATEGÓRII PROFESIONÁLNY DIZAJN

2ND AWARD IN THE PROFESSIONAL DESIGN CATEGORY

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


BRAK BRATISLAVSKÝ KNIŽNÝ FESTIVAL

AUTOR/AUTHOR: MATEJ VOJTUŠ

HODNOTENIE POROTY Autor spracoval tému festivalu „Zrkadlenie“ do komplexu jednoduchých grafických črepín, z ktorých vytvára mozaiku — kaleidoskop obrazcov. Tie fungujú v pozitívnej i negatívnej verzii, zároveň ich farebná škála umocňuje dojem krajiny. Autorské písmo je bonusom, ktorý dáva celej identite osobitý charakter. Porota ocenila kompaktnosť, s ktorou dizajnér vystaval jednotlivé prvky identity (hlavný vizuál, katalóg, noviny s programom, plagáty s rôznym programovým obsahom) a zároveň všadeprítomnú voľnosť. Podarilo sa mu obísť klišé témy knižných festivalov, no identita pritom stále pôsobí veľmi inkluzívne.

21

KLIENT/CLIENT: BRAK

THE JURY’S EVALUATION The author executed the festival’s topic—“mirroring” into a complex of simple graphics fragments creating a mosaic—a kaleidoscope of pictures. They function in a positive and negative version, at the same time, the colour scale accentuates a feel of the land. The custom type is a bonus giving the whole identity a special character. The jury appreciated the designer’s compactness in building separate identity features (primary visual, catalogue, a newspaper with a programme, posters with various programme content) and also the omnipresent freedom. He succeeded in avoiding cliché themes of book festivals, but the identity still seems very inclusive.

Komunikačný dizajn pre BRaK — festival vydavateľov, ilustrátorov, autorov, grafikov, typografov a všetkých priateľov peknej knihy. Témou štvrtého festivalového vydania bolo Zrkadlenie / Krajina za zrkadlom. Autor pre festival vytvoril sériu variabilných ilustrovaných prvkov, ktoré boli voľne inšpirované abstraktnými grafickými motívmi z knihy Mauricea Pillarda Verneuila Abstraktné art deco ornamenty z kaleidoskopu (1920). Reakciou na tému „Zrkadlenie“ je práve využívanie opakovania motívov, ktoré na seba nadväzujú. Autor sa inšpiroval aj technikami ručnej kníhtlače (vzorované a mramorované papiere). Súčasťou riešenia je autorské písmo a kaleidoskop, ktorý bol vytvorený ako reklamný predmet počas festivalu.

Communication design for BRaK—the festival of publishers, illustrators, authors, graphic designers, typographers, and all friends of a nice book. The topic of the fourth festival edition was Mirroring / The country behind the mirror. For the festival, the author created a set of variable illustrated features freely inspired by abstract graphic motives from the book by Maurice Pillard Verneuil Abstract Art: Patterns and Designs (1920). His response to “mirroring” is just the use of repeated patterns referring back to each other. The author also took inspiration from hand-book printing (papers with patterns and marbled). A kaleidoscope is a part of the solution; it was made as a promo item during the festival.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


3

22

TRETIA CENA V KATEGÓRII PROFESIONÁLNY DIZAJN

3RD AWARD IN THE PROFESSIONAL DESIGN CATEGORY

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


KOLEKCIA ČOKOLÁD NAŠA LYRA

AUTOR/AUTHOR: MICHAL SLOVÁK

KLIENT/CLIENT: LYRA CHOCOLATE

NAŠA LYRA CHOCOLATE COLLECTION

HODNOTENIE POROTY Vynikajúca ukážka toho, ako dokáže dizajn rozpovedať príbeh, ktorý je za vznikom produktu a kvalitatívne tak zvýšiť jeho hodnotu. Spracovanie obalového dizajnu je na vysokej úrovni, použité tlačové techniky a materiály skvelo zodpovedajú ideovému odkazu, ktorý chcel klient touto kolekciou odovzdať zákazníkovi. Balenie čokolád funguje bez problémov aj samostatne — ako celok sa edícia čokolád stáva doslova suvenírom či hodnotným darčekom.

23

THE JURY’S EVALUATION A perfect example of how design can tell a story of a product’s creation and thus increase its value qualitatively. Execution of the packaging design is at a high level, used printing techniques and materials greatly correspond to the idea message the client wanted to communicate with this collection to clients. The chocolate packaging works perfectly also as standalone; as a whole, the collection literally becomes a souvenir or gift of great value.

Obalový dizajn pre edíciu ručne vyrobených čokolád so slovenskými surovinami NAŠA. Obalový dizajn hravou formou odkazuje na slovenský pôvod čokolády a spoluprácu so slovenskými farmármi. Forma čokolády je rozdelená na 8 častí, tento počet je referenciou na 8 slovenských krajov. Každá časť má iný tvar (ktorým reaguje na spôsob života v danom kraji) a krátky sprievodný text v príznačnom nárečí. Kraftový papier a nálepky podčiarkujú ručnú výrobu. Nálepky sú v rôznych farbách a tvaroch a vytvárajú tak originálny podpis charakteristický pre použité ingrediencie — mak, tekvicu, čili, ľan alebo slnečnicu. Folklórne motívy sú inšpirované tradičnými vzormi a majú moderné stvárnenie.

Packaging design for an edition of hand-made chocolates using Slovak ingredients—NAŠA. Playfully, the packaging design references to the Slovak origin of chocolate and cooperation with Slovak farmers. The form of the chocolate is split into 8 squares; the number references to the 8 regions of Slovakia. Each square has a different shape (referencing to a different way of life in a given region) and short accompanying text in a specific dialect. Kraft paper and stickers accentuate the hand-production. The stickers are of different colours and shapes and they thus make an original signature characteristic for the ingredients used—poppy, pumpkin, chilli, flax, or sunflower. The folklore motives take inspiration in traditional patterns and have a modern form.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


Š

24

CENA V KATEGÓRII ŠTUDENTSKÝ DIZAJN

AWARD IN THE STUDENT DESIGN CATEGORY

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


ŠTART JE CIEĽ

AUTORKA/AUTHOR: TEREZA MACO

SPOLU-AUTORI/CO-AUTHORS: NORA ČAPRNKOVÁ SAPAROVÁ A JAKUB ČAPRNKA

HODNOTENIE POROTY Označiť prácu za sviežu a dynamickú býva zvyčajne klišé, no v tomto prípade je to snáď najvýstižnejšia charakteristika. Všetko — od namingu cez výber typografie, farebnosť, propagačné materiály (nášivky, šály, ponožky), lepiacej pásky ako orientačného systému v priestoroch výstavy, použitie vlajok ako súčasti identity v priestore inštalácií prác študentov až po katalóg, v ktorom dizajnérka spolupracovala s fotografmi, sú na vysokej vizuálnej aj koncepčnej úrovni. Tlieskame — nie v cieli, ale na štarte profesionálnej dráhy študentky.

25

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

PEDAGÓG/ /TEACHER: PAVOL BÁLIK

THE JURY’S EVALUATION To say that some work is fresh and dynamic usually sounds like a cliché, but in this case, it probably best describes its character. All of it from naming, to typography choice, to colouring, to promotional materials (appliqué, scarves, socks), to tape, as well as orientation system in the exhibition’s venue, use of flags as a part of identity in the venue of student works installation, to catalogue, on which the designer cooperated with photographers are on both high visual and conceptual level. We are applauding – not at the finish line, but at the start of the student’s professional career.

Vizuálna identita k výstave diplomových prác študentov ateliéru Typolab na VŠVU v Bratislave. Výstava má za cieľ poukázať na súčasný stav študentského grafického dizajnu a prezentovať najlepšie práce na poli experimentu a typografie. Identita je postavená na „športovom“ zápale — študenti sú prezentovaní ako vrcholoví športovci, ktorí sa svojím úsilím snažia dostať do cieľa.

Visual identity designed for the exhibition of students’ final works of the Typolab Studio at AFAD in Bratislava. The exhibition aims to point to the current condition of student graphic design and present the best works in the field of experiment and typography. The identity is based on “sport” enthusiasm — students are presented as athletes trying to get to the finish line with their efforts.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


PH

26

CENA V KATEGÓRII DIZAJN S PRIDANOU HODNOTOU

AWARD IN THE DESIGN WITH ADDED VALUE CATEGORY

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


ČIERNE DIERY: TECHNICKÉ PAMIATKY NA SLOVENSKU

AUTOR/AUTHOR: ONDREJ GAVALDA

HODNOTENIE POROTY Projekt Čierne diery oslovil porotu skvelým grafickým stvárnením ilustrácií priemyselných pamiatok, ktoré sa spolu s výraznou farebnosťou stali identitou projektu. Fungujú aj samostatne ako predajné riso­‑tlače, ktorých kúpou fanúšikovia môžu podporiť projekt. Myšlienka industriálnych máp sa dá ľahko šíriť nielen na ďalšie regióny, ale aj na ďalšie štáty.

27

KLIENT/CLIENT: ČIERNE DIERY

THE JURY’S EVALUATION The Čierne diery project impressed the Jury with excellent graphics in the technical sights’ illustrations which, together with bold colouring, have become the project’s identity. They also work individually as for-sale riseprints — fans can buy them to support the project. The idea of industrial maps is easy to share not only with other regions but also to other states.

Grafický návrh zemepisných príručiek, grafík a máp technických pamiatok pre Čierne diery. Združenie popularizujúce priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska dodnes vydalo edície pre mestá Bratislava, Trnava a Prešov. Mapy uvádzajú presnú polohu zhruba 40 objektov, najzaujímavejšie sú prezentované aj ako ilustrácia so sprievodným textom. Nevznikli by bez pomoci lokálnych znalcov a slúžia ako sprievodcovia málo známymi zákutiami. Grafický dizajnér Ondrej Gavalda zvolil pre historickú tému pamiatok sviežu farebnosť, podobnú sójovým farbám risografickej tlačiarne Risomat — poznávacím znakom Čiernych dier.

Graphic design of geographic handbooks, graphics, and maps of technical sights for “Black Holes”. Until today, the association popularising Slovakia’s technical sights and forgotten places has already published editions for Bratislava, Trnava, and Prešov. The maps show the precise location of about 40 structures, the most interesting of them are also presented as illustrations with accompanying text. The maps would not be possible without the help of local experts, and they are intended as a guides to the lesserknown secluded places. The graphic designer Ondrej Gavalda chose fresh colouring for the historical topic of sights similar to soya colours of risograph printing—Risomat—the Black Holes’ recognition sign.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


P

28

CENA POROTY

JURY AWARD

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


REDIZAJN

AUTOR/AUTHOR: ANDREJ BARČÁK

HODNOTENIE POROTY Ukážka grafického „Gesamtkunstwerku“ — autor pútavo spracoval teoretickú časť témy, ktorú spracoval do dokonalosti rozpracovaním v každej zo siedmich navrhovaných metód redizajnu.

29

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

PEDAGÓG/TEACHER: PAVOL BÁLIK

THE JURY’S EVALUATION A sample of graphic “Gesamtkunstwerk” —the author offers a spellbinding description of the topic’s theoretical part, he perfected it by elaborating all seven suggested redesign methods.

Pod pojmom redizajn rozumieme proces prenosu funkčných vlastností pôvodného dizajnu na nový a jeho prispôsobenie novovzniknutým podmienkam. V praxi sa však tento pojem často zamieňa s názvami jeho individuálnych techník, ako napr. facelift, rebranding, tuning, reduction alebo reform. Projekt Redizajn má za úlohu sprehľadniť význam a používanie tohto pojmu. Autor preto navrhuje 7 základných spôsobov redizajnu a to: Refresh, Revízia, Reštart, Retuš, Revival, Receive a Hack. Každá z týchto kategórií obsahuje jej presnú definíciu a má jasne stanovené pravidlá. Teoretickým základom projektu sú rozhovory s dizajnérmi a podrobný prehľad histórie dizajnu loga. Hlavným výstupom projektu Redizajn je publikácia — evolučný kruh knihy — ktorej forma sa mení a prispôsobuje príslušnej technike.

The term redesign represents the transition process of characteristic features of the original design to a new one and its adaptation to emerging conditions. However, in practice, this term is often interchanged with the titles of its individual techniques like, for example, facelift, tuning, reduction, or reform. The Redizajn project aims at making the meaning and uses more transparent. That is why the author suggests 7 primary methods of redesign, such as Refresh, Revision, Retouch, Revival, Receive, and Hack. Each category has a precise definition and clearly set rules. The theoretical background of the project contains interviews with designers and detailed overview of logo design history. The primary outcome of the Redizajn project is a publication—a book’s evolution cycle— with transforming form and adaptation to a corresponding technique.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


KP

CENA ZA KULTÚRNY PRÍNOS V OBLASTI DIZAJNU

THE AWARD FOR CULTURAL CONTRIBUTION IN DESIGN

Vladislav Rostoka je jedným z kľúčových grafických dizajnérov 20. storočia na Slovensku a jeho dielo patrí k základným hodnotám nášho grafického dizajnu.

Vladislav Rostoka is one of the vital graphic designers of 20th-century Slovakia, and his works belong to the fundamental values of our graphic design.

Narodil sa 18. mája 1948 v Gbelciach. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole u profesora Rudolfa Filu a na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Dezidera Millyho a Oresta Dubaya.

He was born on 18th May 1948 in Gbelce. Rostoka studied at Academy of Decorative Arts at the professor Rudolf Fila and Academy of Fine Arts under the tutorship of professors Dezider Milly and Orest Dubay.

Po skončení štúdia pracoval od roku 1973 ako grafický dizajnér v slobodnom povolaní. Tvoril kultúrne plagáty, knižné obálky a typografiu kníh, ilustrácie do kníh, logotypy a informačné systémy inštitúcií, výstavné katalógy, kalendáre.

After graduation, he worked as a freelance graphic designer since 1973. He created posters, book covers and book typography, book illustrations, logotypes and information systems for institutions, exhibition catalogues, calendars.

Realizoval knižné edície Nová próza a Malá edícia svetových autorov vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, edície Labyrint a Rovesník vo vydavateľstve Smena, Čítanie študujúcej mládeže a Svetová tvorba vo vydavateľstve Tatran, edíciu Priatelia v Mladých letách.

Rostoka designed book editions Nová próza and Malá edícia svetových autorov in the Slovenský spisovateľ publishing house, editions Labyrint and Rovesník at the Smena publishing house, Čítanie študujúcej mládeže and Svetová tvorba at the Tatran publishing house, and the edition Priatelia in the Mladé letá publishing house.

Jeho dielo dominovalo generačným výstavám Plagát a grafický design v roku 1979 a 1981. Neskôr pôsobil ako umelecký riaditeľ grafického štúdia Rabbit&Solution (1994 až 2006). V roku 2007 si založil svoje vlastné grafické štúdio Rostoka Graphic atelier a dodnes tvorí v Bratislave. Počas svojej kariéry vytvoril vyše 400 plagátov, 250 logotypov a 1 000 kníh a katalógov. Za svoju prácu získal viac ako 80 ocenení, zúčastnil sa na vyše 600 skupinových výstavách a pripravil 43 samostatných výstav pod spoločným názvom Typografi(k)a. Vladislav Rostoka svojou originálnou prácou posunul vývoj v oblasti grafického dizajnu na Slovensku, zasiahol do všetkých jeho disciplín, no dominantná je jeho práca v oblasti tvorby knihy. Rozsiahlosť jeho diela vzbudzuje rešpekt aj preto, že úpravy kníh komponuje ako zložité štruktúry písma a obrazu, v ktorých je dotiahnutý každý detail. Medzinárodná porota Národnej ceny za dizajn 2018 prijala nomináciu Vladislava Rostoku na Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu s nadšením a ďakuje mu spolu so Slovenským centrom dizajnu za polstoročie tvorivej práce. Zdroj: Profil Vladislava Rostoku od Ľubomíra Longauera v knihe Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Bratislava : Slovart – VŠVU, 2013

30

VLADISLAV ROSTOKA

His works dominated the generation exhibitions Plagát a grafický design in the year 1979 and 1981. Later Rostoka worked as the art director of the Rabbit&Solution graphic studio (between 1994 through 2016). In 2007 he established his own graphics studio – Rostoka Graphic Atelier – and he works in Bratislava until today. During his career, Rostoka has designed over 400 posters, 250 logotypes, and 1000 books and catalogues. He has been awarded more than 80 prizes for his work, took part in over 600 group exhibitions and prepared 43 solo exhibitions under the collective name — Typografi(k)a. With his original work, Vladislav Rostoka shifted graphic design development in Slovakia, he affected all its disciplines, but his work in book design dominates it most. The enormity of his designs generates respect also because his book designs combine complex structures of type and picture with every detail meticulously worked-out. The International Jury of the Slovak Design Award 2018 accepted the nomination of Vladislav Rostoka for the Cultural Contribution Award in Design with excitement and expressed its gratitude for the half-century of his creative work jointly with the Slovak Design Center.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


A

B

C

A

VÝSTAVNÝ PLAGÁT PLAGÁT A GRAFICKÝ DESIGN 2, 1981

B

VÝBER STRÁN Z KNIHY A VARIANTY PÍSMENA F DO KNIHY BORIS FILAN: TÚLAVÝ PSÍK, 1987

C

VÝSTAVNÝ PLAGÁT PLAGÁT A GRAFICKÝ DESIGN, 1979

D

KNIHA ALEŠ VOTAVA, 2007

D

Vlad Bor Bra Tlač

31

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


ŽIVOTOPISY OCENENÝCH

LAUREATES’ RÉSUMÉS

SAMUEL ČARNOKÝ (1981) Grafický dizajnér a absolvent Ateliéru vizuálnej komunikácie Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach, kde pôsobí ako odborný asistent. Zameriava sa predovšetkým na dizajn písma a typografiu, knižný a editoriál dizajn. Pod značkou CarnokyType od roku 2010 vytvára a publikuje autorské písma. Je autorom a spoluautorom publikácií o písme na Slovensku — Fonts SK (2018) a NEON (spoluautor Radoslav Sinčák, 2014). Za svoju tvorbu bol roku 2016 ocenený v Národnej cene za komunikačný dizajn. Žije v Košiciach.

Graphic designer and a graduate at the Studio of Visual Communication at the Faculty of Arts, Technical University, Košice; where he works as a specialist assistant. He mostly focuses on type design and typography, book, and editorial design. Since 2010, he creates and releases author-type under the CarnokyType brand. He has authored and co-authored publications on type in Slovakia — Fonts SK (2018) and NEON (co-authored by Radoslav Sinčák, 2014). For his works, he has been awarded at the Slovak Design Award — Communication Design in 2016. He lives in Košice.

www.carnokytype.com www.fonts.sk

OG

ONDREJ GAVALDA (1984) Grafický dizajnér špecializujúci sa na oblasť korporátnej identity a knižného dizajnu. Vyštudoval odbor Grafika tlačovín na Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave a následne odbor Grafický dizajn pod vedením Stanislava Stankociho a Pala Bálika na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie v Ateliéri Identita na VŠVU a zároveň pôsobí ako dizajnér na voľnej nohe. Päť rokov pracoval v grafickom štúdiu Kat. Je držiteľom Národnej ceny za dizajn v oblasti komunikačný dizajn v roku 2011. Žije v Bratislave.

Graphic designer specialising in the field of corporate design and book design. He has studied Print Graphics at the High School of Graphics in Bratislava and later Graphic Design under the tutorship of Stanislav Stankoci and Palo Bálik at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. At present, he works as an expert assistant at the Department of Visual Communication, Identity Studio at AFAD and he also works as a freelance designer. He worked for five years in the Kat graphic studio. He has been awarded the Slovak Design Award—Communication Design in 2011. He lives in Bratislava.

www.gavalda.sk

MS

MICHAL SLOVÁK (1987) Grafický dizajnér — autodidakt. V roku 2012 absolvoval štúdium marketingovej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Špecializuje sa na branding a obalový dizajn. Za obalový dizajn pre slovenského výrobcu čokolády LYRA získal v roku 2017 ocenenie WorldStar Packaging Award, udeľované WPO. Je spoluzakladateľom firmy Jablčnô, vyrábajúcej prvý slovenský sajder, v ktorej pôsobil 4 roky. Žije v Galante.

Graphic designer—autodidact. In 2012, he graduated from Marketing Communication at the University of University of St. Cyril and Methodius in Trnava. He specialises in branding and packaging design. For his packaging design for the Slovak chocolate producer, LYRA, he was awarded WorldStar Packaging Award by WPO in 2017. He co-founded the Jablčnô company; it makes first Slovak cider, has worked there for four years. He lives in Galanta.

www.michalslovak.com

32

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN


ŽIVOTOPISY OCENENÝCH

MV

LAUREATES’ RÉSUMÉS

MATEJ VOJTUŠ (1991) Študuje pod vedením Tomáša Brousila a Radka Siduna v Ateliéri tvorby písma a typografie na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe (UMPRUM). Pôsobil ako dizajnér vo vydavateľstve Host. Venuje sa tvorbe písma a grafickému dizajnu, najmä v oblasti kultúry. Jeho práce boli uverejnené v časopise Étapes, Typodarium, Font, It’s Nice That, Bienále Brno, v Uměleckoprůmyslovom museu, na Budapest Design Week a inde. Žije v Prahe.

He studies under the tutorship of Tomáš Brousil and Radek Sidun in the Type Design and Typography Studio at UMPRUM in Prague. He worked as a designer at the Host publishing house. He pursues type design and graphic design mostly in the field of culture. His works have been published in the magazine Étapes, It’s Nice That, Typodarium, Font; at the Brno Biennale, in the Museum of Applied Arts, at Budapest Design Week, and elsewhere. He lives in Prague.

www.matejvojtus.com www.regularlines.com

TM

TEREZA MACO (1991) Grafická dizajnérka. Absolvovala štúdium v Ateliéri Typolab pod vedením Pala Bálika na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a študovala v Ateliéri 304 pod vedením Petra Babáka na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe (UMPRUM). V rokoch 2015 — 2017 sa aktívne podieľala na vzkriesení projektu Dizajn na kolesách. V súčasnosti sa venuje grafickému dizajnu v oblasti kultúry a neziskového sektora. Spolupracuje ako dizajnérka pre A4 — priestor súčasnej kultúry, Kapitál — angažovaný mesačník a vydavateľstvo Brak. S priateľmi založila malú bytovú galériu Žumpa. Vo voľnom čase sa venuje hre na harfu. Žije v Bratislave.

Graphic designer. She graduated from the Typolab Studio under the tutorship of Palo Bálik at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and studied at the 304 Studio under Peter Babák’s instruction at UMPRUM in Prague. In 2015—2017, she has actively participated in the resurrection of the project Dizajn na kolesách. Currently, she pursues graphic design in the field of culture and nonprofit sector. She cooperates as a designer with A4—Zero Space, Kapitál—a committed monthly magazine, and the Brak publishing house. She has established a small apartment gallery with friends — Žumpa. In her free time, she plays the harp. She lives in Bratislava.

www.terezamaco.sk www.galeriazumpa.sk

AB 33

ANDREJ BARČÁK (1991) Grafický dizajnér a absolvent Ateliéru Typolab pod vedením Pala Bálika na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pôsobil ako grafický dizajnér v štúdiu Milk (2011 — 2014). V roku 2014 spolu s Andrejom Čaneckým založil štúdio Andrej & Andrej, ktoré sa venuje vizuálnej identite, tvorbe písma, webdizajnu a ilustráciám. Fanúšik futbalu — jeho projekt Jedenástky bol vystavený na medzinárodných výstavách a získal hlavnú cenu v kategórii komunikačný dizajn Best in Design v Zlíne (2016). Žije v Bratislave.

Graphic designer and a graduate of the Typolab StudIo under the tutorship of Palo Bálik at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. He worked as a graphic designer in the Milk Studio (2011—2014). Together with Andrej Čanecký, they established the Andrej & Andrej studio in 2014; it pursues visual identity, type design, web design, and illustrations. He is a football fan — his Jedenástky project was exhibited at international festivals, and he has been awarded the Main Prize in the Communication Design category at Best in Design in Zlín (2016). He lives in Bratislava.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


PD


NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

COMMUNICATION DESIGN

PROFESIONÁLNY DIZAJN

PROFESSIONAL DESIGN


EDÍCIA DVD GOLDEN COLLECTION: GOLDEN COLLECTION OF THE SLOVAK DRAMA OF THE 20TH CENTURY I (1900—1948), CONTEMPORARY SLOVAK DIRECTORS

AUTOR/AUTHOR: ONDREJ GAVALDA

HODNOTENIE POROTY: Porota ocenila inovatívne typografické riešenie edície a kvalitné spracovanie  obalu.

THE JURY’S EVALUATION: The Jury appreciated the innovative typographic arrangement of the edition and quality processing of the cover.

Grafický návrh edície divadelných DVD Golden Collection je založený na výraznom typografickom riešení a dominantnej farebnosti. Písmo Galanda Moderna odkazuje na písma z knižných obálok navrhnutých Mikulášom Galandom v rovnakom období, v akom vznikli dramatické hry z kolekcie. Pre publikáciu Contemporary Slovak Directors autor zvolil súčasné písmo Expander od Davida Chmelu, ktoré sa vyznačuje schopnosťou kombinovať rôzne šírky znakov, čím odkazuje na rôznorodé prístupy tvorby súčasných divadelných režisérov.

Graphic design of the edition of theatre DVD Golden Collection is based on bold typographic solution and colouring. The Galanda Moderna type refers to types of book covers designed by Mikuláš Galanda in the same period when the dramatic plays of the theatre collection appeared. For the publication Contemporary Slovak Directors, the author chose current type Expander form David Chmela characteristic in its ability to combine various sign widths — this way, it also refers to various creative approaches of current theatre directors.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: DIVADELNÝ ÚSTAV

36


FEST ANČA 2016

37

AUTOR/AUTHOR: ANDREJ KOLENČÍK

KLIENT/CLIENT: ANČA

HODNOTENIE POROTY Jednoducho graficky spracovaná téma festivalu animácie, katalóg má príjemný rozmer a vhodne vybraný druh papiera.

THE JURY’S EVALUATION Simple graphics of the animation festival’s topic; the catalogue has a likeable size and well­ ‑chosen type of paper.

Plagát a ruksak sú súčasťou vizuálnej identity 9. ročníka medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Návrh vychádza z uvoľnenej atmosféry festivalu a jeho riešenie je aplikovateľné na všetky festivalové výstupy. Hlavnou témou identity je ironické zobrazenie zániku sveta — blížiacej sa apokalypsy. Inšpiráciu autor nemusel hľadať ďaleko — dennodenne čítame o ekologických katastrofách, vojnách, radikálnych náboženských aktivitách, či nakupujeme chemicky a geneticky upravené potraviny v nákupných centrách.

A poster and rucksack are a part of the visual identity of the 9th year of the international animation festival, Fest Anča. The design is based on the festival’s relaxed atmosphere, and its solution applies to all festival outputs. The identity’s leitmotif is an ironical depiction of the world’s end —the imminent apocalypse. Authors did not need to look far for the inspiration — we are constantly exposed to ecological catastrophes, wars, radical religious activities; or we buy chemically and genetically treated groceries in shopping centres.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


EÚ OČAMI DRÁMY/ ÓDY ČI FRAŠKY? (ODES OU FARCES? L’UE VUE PAR LE THÉÂTRE)

AUTORKA/AUTHOR: MÁRIA ROJKO

HODNOTENIE POROTY Koncepčne zaujímavo vybraná forma k obsahu. Výsledný objekt má výborný reprezentačný potenciál v súvislosti so zámerom projektu.

THE JURY’S EVALUATION Conceptually interesting choice of form for the content. The resulting object has excellent representational potential concerning the project’s intention.

Projekt EÚ očami drámy/Ódy či frašky? vznikol pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ a predstavil výber slovenskej drámy v Bruseli. Na jeho grafickú prezentáciu zvolila autorka Mária Rojko formu samostatných zošitov pre 19 zastúpených divadelných hier. Hry sú prezentované samostatne, a zároveň sú súčasťou novovzniknutej knihy slovenských dramatikov reflektujúcej filozofiu – EÚ ako celku s autonómnymi časťami. Názvy zošitov sú zvýraznené typografickou pečaťou divadla vo forme nálepky.

The project EÚ očami drámy/Ódy či frašky? was created on the occasion of the 10th anniversary of Slovakia’s accession to the EU and it introduced a selection of Slovak drama in Brussels. For its graphic presentation, the author, Mária Rojko, chose the form of individual notepads for 19 represented theatre plays. The plays are presented separately, and at the same time, they are a part of a newly­‑created book on Slovak playwrights reflecting philosophy—the EU as a whole with autonomous parts. The titles of notepads are highlighted using typographic seal of the theatre in a sticker form.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: DIVADELNÝ ÚSTAV

38


J. K. STEFÁNSSON: RODOVÁ SÁGA — RYBY NEMAJÚ NOHY; VEĽKÉ ASI AKO VESMÍR

39

AUTORKA/AUTHOR: MÁRIA ROJKO

KLIENT/CLIENT: ARTFORUM

HODNOTENIE POROTY Ilustrácie dizajnérky prepájajú obálku s predsádkou a vnútornými kapitolami. Príjemná práca s materiálmi a farebnosťou.

THE JURY’S EVALUATION Designer’s illustrations connect the cover and flyleaf with inner chapters. A pleasant work with materials and colouring.

Grafická úprava dvojdielnej rodovej ságy J. K. Stefánssona — Ryby nemajú nohy (2016) a Veľké asi ako vesmír (2017) z vydavateľstva Artforum. More a charakteristicky drsný život pri ňom, Boh, modlitba, či hudba sa minimalistickou formou preniesli na obálky týchto kníh pomocou strohej štylizácie života rodiny na Islande. Pre tvorbu Márie Rojkovej je príznačná práca s materiálom a využívanie klasických výtvarných techník — v tomto prípade sa zlatá razba na knihách pohráva s odrazmi na vode, vo vetre, či pod hladinou mora.

Graphic layout of a two­‑volume family saga by J. K. Stefánsson — Ryby nemajú nohy (2016) and Veľké asi ako vesmír (2017) from the Artfórum publishing house. The sea and the characteristically though life by it, God, prayer, or music minimalistically transferred to the covers of these books using stern stylisation of a family living in Iceland. Mária Rojko’s works are typical of working with material and using classic art techniques—in this case, it is the gilt on books playing with reflections on water, wind, or under the sea level.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


MONIKA KAPRÁLIKOVÁ: ZA HRANICE PROVINCIE

AUTORKA/AUTHOR: MÁRIA ROJKO

HODNOTENIE POROTY Grafické spracovanie knihy o Jánovi Smrekovi doslova znova vytvára dojem čias, v ktorých pôsobil. Dizajnérka dôsledne zrešeršovala nielen jeho prácu, ale aj vizuálny jazyk tridsiatych rokov 20. storočia.

THE JURY’S EVALUATION Graphic layout of the book on Ján Smrek literally recreates the feeling of the era of his active years. The designer not only researched his work rigorously but also looked at the visual language of the ’30s of the 20th century.

Ján Čietek­‑Smrek je známy predovšetkým ako básnik, pôsobil však aj ako novinár a publicista. Dizajn knihy Za hranice provincie: Ján Smrek a jeho E/elán je inšpirovaný tridsiatymi rokmi 20. storočia. Výber písma, práca s typografiou aj farebnosť návrhu obálky (slivková modrá a oranžová) vychádzajú z časopiseckej dizajnovej kultúry v rokoch 1920 — 1935, počas ktorých Smrek pôsobil ako redaktor. Obálku knihy a titulnú stránku (frontispis) ilustroval Miloš Kopták.

Ján Čietek­‑Smrek is known mostly as a poet, but he also worked as a journalist and publicist. The design of the book Za hranice provincie: Ján Smrek a jeho E/elán finds inspiration in the ’30s of the 20th century. The type selection and working with typography and colouring of the cover design (plum blue and orange) originate from magazine design culture of the years 1920 — 1935 when Smrek worked as an editor. Miloš Kopták illustrated the book cover and the front page (frontispiece).

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: ELÁN PUBLISHING HOUSE

40


IVAN MIHOK: DOTYKY

41

AUTOR/AUTHOR: MIRO KOZEL

KLIENT/CLIENT: TOUCHES

HODNOTENIE POROTY Presvedčivo spracovaný myšlienkový odkaz hudobného albumu do grafickej podoby. Výber fotografií, monochromatická paleta, medená razba a príjemne spracovaná typografia robia z albumu zbierkový predmet.

THE JURY’S EVALUATION Convincingly executed idea message of the music record transformed into a graphic form. The choice of photographs, monochrome palette, copper embossing, and pleasant typography make the album a collectors’ item.

Vizuálna podoba tretieho hudobného albumu Ivana Mihoka s názvom Dotyky. Východiskom pre dizajn bol autorov opis albumu: „Album je o vzťahoch, citoch, vášni a nerestiach, ale aj o tom, že ľudia sa medzi sebou navzájom málo dotýkajú.“ Vystúpené (embosované) časti grafiky poukazujú na to, že práve dotykom môžeme objavovať niečo nové, čo na prvý pohľad nemusí byť viditeľné.

Visual identity of the third music album by Ivan Mihok titled Dotyky. The author’s description of the album was the terminus a quo for its design: “The record is about relationships, feelings, passion, and indulgences; but also about the fact that people do not touch each other enough.” The embossed parts of graphics reference just to the fact that with touching, we can explore something new that might not be visible at first sight.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


ERIK ŠILLE: ŠŤASTIE JE NA DOSAH

AUTOR/AUTHOR: BORIS MELUŠ

KLIENT/CLIENT KROKUS GALÉRIA

HODNOTENIE POROTY Publikácia nekonformným štýlom spracúva nielen označenia, ale aj angličtinu: dizajnér zvolil jedno písmo v jednom reze (ale v rôznych veľkostiach), s ktorým pracoval naprieč celou knihou. Obálka je monumentálna a podobne nekompromisná.

THE JURY’S EVALUATION With a non­‑conformist style, the publication processes not only the captions but also the English translation: the designer selected one type in one cut (but in different sizes) with which he worked through the whole book. The cover is monumental and similarly uncompromising.

Knižná monografia Šťastie je na dosah predstavuje tvorbu maliara Erika Šilleho, ktorý vstúpil na výtvarnú scénu začiatkom nového milénia a dnes patrí k najznámejším predstaviteľom slovenskej maľby. Autor sa nevyhýba ani kontroverzným spoločenským témam a prostredníctvom svojej tvorby sa spoločensky angažuje. Názvy diel nesú dôležitú informáciu pre ich interpretáciu, preto bola na označenie diel zvolená neštandardne výrazná veľkosť písma.

A book monograph, Šťastie je na dosah, introduces works of Erik Šille, a painter, who entered the art scene at the start of the new millennia, and today belongs to the most prominent representatives of Slovak painting. The author does not avoid even controversial societal themes, and with his works, gets involved in society. The artworks‘ titles bear crucial information for their interpretation, that is why the artwork captions use non­ ‑typical type size.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

42


DANIEL MAJLING: RUZKÁ KLAZIKA

43

AUTOR/AUTHOR: BORIS MELUŠ

KLIENT/CLIENT: BRAK

HODNOTENIE POROTY Na sadzbu textu použil dizajnér o niekoľko bodov väčšie písmo ako býva zvykom. Text tak dostal skutočné „grády“. Porota ocenila aj knihárske spracovanie publikácie a výber materiálov.

THE JURY’S EVALUATION For typesetting, the author used a type a bit larger in points than customary. Thus the text got its real zest. The Jury also appreciated bookbinding execution of the publication and the choice of materials.

Knižný dizajn pre mystifikačnú knihu „ruzkej fejkovej klaziky“. Kniha je vtipná a poučná zároveň. Jej dizajn sa pohráva s motívmi vysokého aj nízkeho, no nezabúda pritom ani na funkčnú stránku knihy — a teda samotné čítanie textu.

Book design for a mystification book of “Ruzzian fake clazzics”. The book is both humorous and instructive. Its design trifles with high and low motives, but even does not ignore the functional side of the book—the reading itself.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


HVIEZDA ZO SEVERU BJØRNSTJERNE BJØRNSON

AUTOR/AUTHOR: ANDREJ BARČÁK

SPOLUAUTORI/CO-AUTHORS: ANDREJ ČANECKÝ, ANDREJ OLAH (ARCHITEKTÚRA/ARCHITECTURE), DAVID KALATA

HODNOTENIE POROTY Aktuálne navrhnutá identita výstavy literárneho autora z 19. storočia, ktorá predvída ťažkosti pri jej ďalších inštaláciách a ponúka riešenia. Katalóg experimentálne spracúva obsah klasickej literatúry.

THE JURY’S EVALUATION A current exhibition identity design of a 19th­ ‑century literary author, it foresees challenges in its further installations and offers solutions. The catalogue uses an experimental approach in treating classic literature.

Vizuálna identita mobilnej výstavy Hviezda zo severu Bjørnstjerne Bjørnson. V spolupráci s architektmi bol navrhnutý systém modulárnej steny, ktorá sa tvaruje a prispôsobuje obmedzeniam rôznych výstavných priestorov. Katalóg k výstave sa navrhoval pre dva plány čítania: horizontálny (textová časť — fakty, citácie a básne) a vertikálny (obrazová časť — kópie umiestnenia fotografií na paneloch).

Visual identity of a mobile exhibition Hviezda zo severu Bjørnstjerne Bjørnson. In cooperation with architects, they designed a modular wall system, it shapes and adapts to limitations of various exhibition venues. The exhibition catalogue was designed for two reading plans: horizontal (text part—facts, citations, and poems) and vertical (picture part—copies of the photograph’s placing on the panels).

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

44


ERIK ŠIMŠÍK: ČABAJKA A INÉ ÚDENINY

45

AUTORKA/AUTHOR: AURÉLIA GAROVÁ TEREZA MACO

SPOLUAUTORI/ CO-AUTHORS: LOUSY AUBER

KLIENT/CLIENT: BRAK

HODNOTENIE POROTY Výborne zvolený formát. Charakter autora a jeho prác výstižne vyjadruje aj lentikulárna obálka a vtipné typografické spracovanie.

THE JURY’S EVALUATION Perfectly chosen format. The author’s character and works are aptly expressed also with a lenticular cover and humorous typography.

Grafický návrh prvej básnickej zbierky Erika Šimšíka z básnickej edície Lenticular. Spoločným vizuálnym prvkom edície je pohyblivý fotografický portrét autora — poeta na obálke knihy, na ktorý bola použitá špeciálna lentikulárna tlač. Táto polygrafická technológia, známa najmä z pohľadníc a gýčových obrazov, pomáha vytvoriť dojem „špeciálnej knižnej edície“.

Graphic design of the first book of poems by Erik Šimšík from the “Lenticular” poem series. A shared visual feature of the series is a changing photo portrait of the author/poet on the book cover using special lenticular print. This polygraphic technology, mostly used with postcards and kitsch paintings, helps to complement the impression of “special book series”.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


ČÍNSKA REŠTAURÁCIA JASMÍN

AUTORI/AUTHORS: ESTER NEMCOVÁ A JAKUB LYSÝ

HODNOTENIE POROTY Krásne kompaktná a vypracovaná identita. Každý prvok dopĺňa celkové riešenie.

THE JURY’S EVALUATION Beautifully compact and elaborated identity. Every single feature complements the complex solution.

Čínska reštaurácia Jasmín vznikla v Bratislave roku 1996. Po takmer dvadsiatich rokoch prešla kompletnou rekonštrukciou interiéru a redizajnom vizuálnej identity. Vznikol jednotný vizuálny jazyk reštaurácie, v ktorom si architektúra a dizajn navzájom nekonkurujú, ale naopak na seba nadväzujú. Na projekte autori úzko spolupracovali s architektonickým štúdiom Vallo Sadovsky Architects. Pre reštauráciu vytvorili nadpisové písmo na mieru (použité napr. v logu), vizitky, jedálny lístok, 30 originálnych piktogramov, či sezónne tlačoviny.

A Chinese restaurant Jasmín, established in Bratislava in 1996. After almost twenty years, it underwent a complete renovation of the interior and visual identity redesign. The result is a unified visual language of the restaurant where architecture and design do not compete with each other, but on the contrary, they refer back to each other. The authors closely cooperated on the project with the architecture studio Vallo Sadovsky Architects. They designed a custom heading font for the restaurant (used in the logo, for example), business cards, menu, 30 original pictograms, or seasonal prints.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: ČÍNSKA REŠTAURÁCIA JASMÍN

46


PRÍRODNÁ KOZMETIKA MYLO

47

AUTORI/AUTHORS: ESTER NEMCOVÁ A JAKUB LYSÝ

KLIENT/CLIENT: MYLO, S.R.O.

HODNOTENIE POROTY Puritánsky čisto navrhnuté obaly a redizajn identity. Oceňujeme kvalitné materiály aj pri výbere obalového skla. Konzistentné použitie všetkých prvkov a tlačiarenských techník naprieč rôznymi produktmi. Pestré darčekové balenie vhodne oživuje kolekciu.

THE JURY’S EVALUATION Clear puritan designed packaging and identity redesign. We appreciate quality materials also in the choice of packaging glass and the consistent use of all features and printing techniques throughout various types of products. The collection is aptly refreshing with its colourful packaging.

Redizajn vizuálnej identity a obalového systému pre mladú slovenskú značku prírodnej kozmetiky Mylo. Požiadavkou na riešenie bola ekologickosť. Obalový dizajn preto využíva stopercentne recyklovaný papier a recyklované papierové nálepky, je navrhnutý bez použitia lepidla. Tlač je realizovaná na risografe — jednej z najekologickejších dostupných foriem tlačiarní.

Redesign of visual identity and packaging system for a young Slovak brand of natural cosmetics—Mylo. Eco­‑friendliness was a requirement. The packaging design uses 100% recycled paper and recyclable paper stickers designed without using glue. Printing is done on risograph—one of the most ecological available forms of printing.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


LYRIK: NANIČHODNÝ POET

AUTORKA/AUTHOR: PAVLÍNA MORHÁČOVÁ

HODNOTENIE POROTY Grafické riešenie knihy výborne vystihuje rôznorodý a nekonvenčný obsah publikácie.

THE JURY’S EVALUATION The graphic solution of the book perfectly corresponds to the publication’s unconventional content.

Dizajn prvej básnickej zbierky od rapera a poeta Lyrika s názvom Naničhodný poet, ktorá obsahuje kvíz, zakázané strany (dostupné až po rozstrihnutí), aj niekoľko reklám pre život. Obsah je doplnený fotografiami z autorovho mobilu, ktoré vznikli počas prechádzky so psom. Obálka je v skutočnosti veľkoformátový lesklý plagát s portrétom a mottom autora.

Design of the first poem collection by a rapper and poet, Lyrik, titled Naničhodný poet; it contains a quiz, forbidden pages (available after cutting), and also several adverts for life. Photographs from the author’s cell phone taken during his dog­‑walks complement its content. The cover is actually a large­‑format glossy poster with the author’s portrait and motto.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: PAVOL REMIAŠ

48


KOSTOL SV. KATARÍNY V BANSKEJ ŠTIAVNICI

49

AUTORKA/AUTHOR: PAVLÍNA MORHÁČOVÁ

KLIENTKA/CLIENT: KATARÍNA VOŠKOVÁ

HODNOTENIE POROTY Dizajnérka veľmi citlivo spracovala bohato štruktúrovaný obsah knihy do ľahko čitateľného a vizuálneho čistého celku.

THE JURY’S EVALUATION The designer was very sensitive in treating the richly­‑structured book content to an easy read and visually clean piece.

Rozsiahla knižná publikácia o Kostole sv. Kataríny mapuje jeho vývoj a zmeny od postavenia v 16. storočí až po dnešok. Kniha je súhrnným dielom desiatok autorov a obsahuje bohatú fotodokumentáciu, schémy, nákresy a množstvo historických materiálov, máp a listín.

An extensive publication on the St. Cathrine’s Church maps its development and changes since its erection in the 16th century until present­‑day. The book is a collective work of tens of authors and contains rich photo documentation, schemes, drawings, and a number of historical materials, maps, and papers.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


AUGUSTÍN DOBROVODSKÝ: KURIČ V LETNOM KINE

AUTORKA/AUTHOR: PAVLÍNA MORHÁČOVÁ

HODNOTENIE POROTY Vydarené grafické spracovanie dalo zbierke básní nový rozmer. Oceňujeme aj výber úzkeho formátu.

THE JURY’S EVALUATION Well­‑done graphics provided the collection of poems with a new dimension. We also appreciate the choice of slim format.

Knižný dizajn zbierky básní Augustína Dobrovodského s názvom Kurič v letnom kine vychádza 18 rokov po smrti autora. Augustín Dobrovodský je považovaný za kultovú osobnosť slovenskej (neoficiálnej) kultúrnej scény. Kniha sa skladá z dvoch zbierok básní autora a je doplnená desiatkami fotografií a krátkymi esejami.

Book design of a collection of poems by Augustín Dobrovodský titled Kurič v letnom kine released 18 years after the author’s death. Augustín Dobrovodský is considered a cult personality of Slovak (unofficial) culture scene. The book comes in two collections of poems by the author and tens of photographs, and short essays complement it.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: BRAK

50


JONATHAN SAFRAN FOER: TU SOM

51

AUTOR/AUTHOR: JOZEF DOBRÍK

SPOLUAUTORKA /CO-AUTHOR: DOROTA MILUŠKA DOBRÍKOVÁ

KLIENT/CLIENT: VYDAVATEĽSTVO SLOVART

HODNOTENIE POROTY Ukážkový prípad toho, ako môžu obmedzenia v zadaní od klienta priviesť dizajnéra k originálnemu riešeniu.

THE JURY’S EVALUATION A perfect example of how limitations in client’s assignment can lead designer to an original solution.

Návrh knižnej obálky románu Tu som, ktorý rozpráva príbeh o chlapcovi v New Yorku. Obálka kombinuje detskú kresbu s jednoduchým grafickým symbolom. Medzi požiadavkami na grafické stvárnenie bola aj nenáročnosť technického spracovania, preto autor zvolil jednoduchý papier a iba dve tlačové farby. Na návrhu dizajnu spolupracoval so svojou dcérou.

Book cover design of the Tu som novel depicting a story of a boy in New York. The cover combines a children drawing with a simple graphic symbol. Among the requirements, there was a need for simple and undemanding technical processing, that is why the author chose simple paper and only two print colours. He cooperated on the design with his daughter.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


URBAN MARKET SPRING EDITION 2016

AUTORKA/AUTHOR: IVANA PALEČKOVÁ

KLIENT/CLIENT: ČERSTVÉ OVOCIE, N.  O.

HODNOTENIE POROTY Kompaktne pôsobiaca identita podujatia. Dizajnéri pri tomto type akcií zvyčajne pracujú len s grafickými prvkami, porota preto ocenila vhodné použitie fotografie aj výber písma.

THE JURY’S EVALUATION The visual identity gives off a compact impression. Designers usually work only with graphic features in this type of events; the Jury appreciated the appropriate use of photographs and the type choice.

Vizuálna identita pre jarné vydanie Urban Marketu, zamerané na predaj lokálnej módy a dizajnu. V roku 2016 sa Urban Market prvý raz konal na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity, na čo odkazuje výber písma s technickým charakterom Remi navrhnutého slovenským písmovým dizajnérom Ondrejom Jóbom. Ako reakcia na nosnú tému „proces“ boli na plagátoch použité „ilustrácie“ v podobe predajných predmetov odfotografovaných tesne pred ich dokončením.

Visual identity of the Spring edition of Urban Market focused on selling local fashion and design. In 2016, it was the first time when Urban Market took place at the Faculty of Architecture of the Slovak Technical University, the choice of a type with technical character, Remi, references to it. Ondrej Jób, a Slovak type designer, designed the type. As a reaction to the central topic—“process”, posters featured, apart from others, include poster “illustrations” in the form of sold items photographed right before their completion.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

52


FOTOGRAF BAZOVSKÝ

53

AUTORKA/AUTHOR: IVANA PALEČKOVÁ

KLIENT/CLIENT: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

HODNOTENIE POROTY Netradične plný layout a množstvo použitého fotografického a obrazového materiálu pôsobí prekvapivo príjemne a čitateľne. Dizajnérka vhodne vyvážila nabitý obsah čistou obálkou katalógu.

THE JURY’S EVALUATION Unusual full layout and plenty of photographic and picture material make it look surprisingly pleasant and readable. The designer aptly balanced the loaded content with a clean cover of the catalogue.

Katalóg k výstave Fotograf Bazovský v Slovenskej národnej galérii, ktorá predstavuje slovenského modernistického maliara Miloša Alexandra Bazovského netradične ako fotografa. Vizuál je inšpirovaný dobovými typografickými kompozíciami a je doplnený o digitalizované podpisy Bazovského. Letteringy sú odvodené od autorových podpisov malieb a kresieb. Pomocou fotoaparátu Bazovský budoval vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Dizajn katalógu preto cituje formátom, obálkou a rozložením formu zápisníka.

Catalogue to the exhibition Fotograf Bazovský in the Slovak National Gallery introducing the Slovak Modernist painter Miloš Alexander Bazovský non­‑traditionally as a photographer. The visual is inspired by period typographic compositions complemented with Bazovský’s digitised signatures. Letterings are derived from the author’s signatures of paintings and drawings. Using a camera, Bazovský built a visual database of motives that later appeared in his artworks. That is why the catalogue’s design cites a notepad form with the format, cover, and layering.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


PÍSMO SESTRA TYPEFACE

AUTORKA/AUTHOR: KRISTÍNA BARTOŠOVÁ

HODNOTENIE POROTY Sestra je písmo, ktoré skvelo ukazuje, ako staré dokáže fungovať s novým a naopak. Je to zároveň veľmi výrazné písmo, ktoré na seba v akomkoľvek dizajne upúta všetku pozornosť.

THE JURY’S EVALUATION Sestra is a typeface that perfectly shows how old can work with new and vice versa. At the same time, it is a very bold typeface that attracts all attention in any design.

Písmo Sestra je postavené na striedaní normálnych a atypicky rozšírených verzálok (alternatívnych glyfov) a bolo inšpirované písmom Ehmcke Antiqua a proporciami Futury. Na objednávku časopisu The New York Times Magazine boli k riešeniu pridané špeciálne znaky, ligatúry a boldový rez. V spolupráci s maďarským dizajnérom Adamom Katyi pribudli pre potreby časopisu na webové použitie ligatúry a široké glyfy, naprogramované ako Open Type. Písmo bolo súčasťou výstavy Type Directors Club v New Yorku (2017).

The Sestra typeface is built on alternating normal and atypical extended capital letters (alternative glyphs), and it was inspired by the Ehmcke Antiqua typeface and the proportions of Futura. Special signs, ligatures, and bold cut were added for The New York Times Magazine cover. In cooperation with a Hungarian designer, Adam Katyi, web use of ligatures and wide glyphs programmed as Open Type, were added for the magazine use on the web. The typeface was featured at the Type Directors Club exhibition in New York (2017).

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: THE NEW YORK TIMES MAGAZINE

54


WE ARE NOT SISTERS

55

AUTORKA/AUTHOR: KRISTÍNA BARTOŠOVÁ

KLIENT/CLIENT: WE ARE NOT SISTERS

HODNOTENIE POROTY Perfektná ukážka úzkej spolupráce medzi odevnou značkou, fotografom a dizajnérkou, vďaka ktorej sa prezentácia produktu dostáva na novú úroveň.

THE JURY’S EVALUATION With this perfect example, we can see how close cooperation between clothing brand, photographer, and designer makes product presentation reach a new level.

Kampaň, dizajn tlačeného portfólia (tzv. lookbooku), webovej stránky, e­‑shopu a redizajn loga pre mladú slovenskú odevnú značku pre ženy We Are Not Sisters. Nový vizuál uvedený kolekciou Dualism predstavuje koncepciu značky vo vyzretejšej a sofistikovanej forme. Komunikuje hodnoty značky – minimalizmus, inovatívnosť a multifunkčnosť oblečenia, ktoré spája módny a produktový dizajn.

A campaign, design of printed portfolio (so­ ‑called look­‑book), website, e­‑shop, and logo redesign for a young Slovak clothing brand for women - We Are Not Sisters. The new visual, launched with the Dualism collection, introduces the brand’s concept in a more mature and sophisticated form. It communicates the brand’s values: minimalism, innovativeness, and multi­ ‑functionality of garments connecting fashion and product design.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


NATURÁLNE VÍNO SVETÍK NATURAL WINE

AUTORKA/AUTHOR: KATARÍNA RYBNICKÁ

SPOLUAUTORKA CO-AUTHOR: ANNA MARTIŇUKOVÁ

HODNOTENIE POROTY Etikety na vína väčšinou prekypujú kreativitou — ale v tomto prípade porota ocenila práve ich jednoduchosť, takmer monochromatickú farebnú paletu a logo, ktoré na seba nepotrebuje zbytočne pútať pozornosť.

THE JURY’S EVALUATION Wine labels usually brim with creativity — however, in this case, the Jury actually appreciated their simplicity, almost monochrome colour palette, and logo that does not need to attract too much attention.

Vínne etikety pre levické naturálne vinárstvo Svetík, ktoré produkuje chuťovo jedinečné remeselné vína v malých množstvách. Každá odroda má svoju vlastnú etiketu. Návrh každej etikety bol inšpirovaný plynutím času, pričom čiary na nej vyjadrujú dni, roky a hodiny potrebné na dozretie konkrétneho vína. Biele vína sú šrafované vertikálne, červené horizontálne. Väčšina etikiet je vyhotovená v čierno­‑bielej modulácii, špeciálne odrody sú rozlíšené farbou.

Wine labels for natural winemaker from Levice — Svetík, it produces artisanal wines with unique taste made in small amounts. Each variety has its own label. The flow of time inspired the designs of each label whereas the lines on them express days, years, and hours needed for ripening of the specific wine. The white wines are hatched vertically, red horizontally. Most labels come in black & white modulation; colour distinguishes special varieties.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: JÁN SVETÍK

56


VÍŤO STAVIARSKY: KIVADER

57

AUTORKA/AUTHOR: KATARÍNA RYBNICKÁ

KLIENTKA/CLIENT: MARKA STAVIARSKA

HODNOTENIE POROTY Kivader je vyvážená knižka, ktorej obsah dotvára grafické riešenie — od výberu farieb, písma až po zvolené ilustrácie.

THE JURY’S EVALUATION Kivader is a balanced book; its graphics complement it — with the selection of colours, type, to chosen illustrations.

Druhé vydanie knižného debutu Víťa Staviarského o Kivaderovi z východoslovenskej rómskej osady graficky spracovala Katarína Rybnická. Tento ilustrovaný príbeh nadchne všetkých čitateľov, ktorí vedia oceniť osobitý štýl, humor a poetiku „všedného života“. Viac o Kivaderovi, jeho stratenom synovi, ale aj o všeličom inom vám v krčme za pár poldeci porozpráva jeho dobrý kamarát, bubeník miestnej rómskej kapely.

The second edition of Víťo Staviarsky’s book debut about Kivader from East­‑Slovak Roma village graphically treated by Katarína Rybnická. This illustrated story will enthuse all readers who can appreciate distinctive style, humour, and poetics of “everyday life”. Hear more on Kivader, his lost son, but also about other things for a shot of stagger­‑juice from his good friend, drummer of the local Roma band.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


CONCEPT ARCHITECTS

AUTOR/AUTHOR: JURAJ DEMOVIČ

HODNOTENIE POROTY Konzistentné stvárnenie identity na všetkých aplikáciách. Výber papiera aj knihárske spracovanie sú precízne.

THE JURY’S EVALUATION A consistent identity execution in all applications. The choice of paper and bookbinding is precise.

Korporátna identita pre architektonickú firmu zameranú na rodinné domy a luxusné rezidencie Concept Architects. Fragmentované písmeno A v logu vyjadruje proces hľadania ideálneho architektonického a stavebného riešenia. Jednotlivé fragmenty písmena slúžia ako doplnkové grafické elementy. Použitie metalických fólií zdôrazňuje naturálnosť papiera. Nová vizuálna identita zahŕňa vizitky, hlavičkový papier, obaly na prezentácie a pevné dosky na projekty.

Corporate identity for an architecture firm focused on family houses and luxurious residencies — Concept Architects. The fragmented letter “A” in the logo expresses the process of searching for an ideal architectonic and construction solution. The separate letter fragments serve as additional graphic elements. The use of metallic folios accentuates the neutrality of paper. The new visual identity includes business cards, headed paper, presentation covers, and project portfolios.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: CONCEPT ARCHITECTS S. R. O.

58


GOOD IDEA SLOVAKIA

59

AUTOR/AUTHOR: CREATIVE DEPARTMENT

SPOLUAUTORI/ /CO-AUTHORS: ANDREJ KRÁTKY, SIMONA BUBÁNOVÁ, EVA ODRÁŠKOVÁ, KRISTÍNA PAVLENDOVÁ, JURAJ KUSÝ

KLIENT/CLIENT: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

HODNOTENIE POROTY Skvele vypracovaný koncept a stratégia kampane k zviditeľneniu Slovenska. Vizuálne sa kampaň úplne vyhýba tradičným slovenským atribútom (ornament, valaška, príroda…) a vybrané písmo v značke je stelesneným všetkých hodnôt, ktoré si autori predsavzali propagovať.

THE JURY’S EVALUATION Perfectly elaborated concept and campaign strategy with the aim of putting Slovakia on the map. Visually, the campaign absolutely avoids using the traditional Slovak attributes (ornaments, shepherd’s hatchet, nature…) and the typeface selected with the brand embodies all the values its authors aimed to promote.

Nový branding prezentuje Slovensko ako krajinu, kde sa rodia mnohé autentické a ambiciózne nápady Slovákov, ktoré pohnú svetom. Riešenie nie je len štandardným logom či sloganom, ktorý by prvoplánovo staval na konvenčnom obraze pastierskeho národa s geletkou bryndze. Je nadčasovým konceptom, ktorý prináša pozitívne vzory, originálne nápady a pripomína Slovákom atribúty ich krajiny, na ktoré môžu byť  právom hrdí.

The new branding presents Slovakia as a country from which many authentic and ambitious ideas of Slovaks with the potential to transform the world originate. The solution is not just a typical logo or slogan that would superficially build on a conventional picture of a shepherd nation with a jar of bryndza. It is a timeless concept bringing positive images, original ideas, and it reminds Slovaks the attributes of their country of which they can be rightly proud.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


IKONY

AUTORKA/AUTHOR: LUCIA MLYNČEKOVÁ

HODNOTENIE POROTY Webovú stránku vhodne dopĺňajú propagačné materiály projektu: katalóg a letáčiky. Autorka s každým médiom pracovala samostatne, katalóg sa nesnaží vyzerať ako webová stránka, letáčik tiež plní samostatnú funkciu. Každý materiál má vlastnú štruktúru a usporiadanie.

THE JURY’S EVALUATION Promotional materials aptly complete the website: catalogue and leaflets. The author worked with every medium separately; the catalogue does not try to look like a website, leaflet also serves its separate function. Every material has its own structure and layout.

Projekt IKONY (webová stránka a katalóg) mapuje generáciu architektov a architektiek, ktorá po druhej svetovej vojne formovala nielen tvár slovenských miest a obcí, ale aj samotný obraz architekta ako nekompromisnej a originálnej individuality. Cieľom projektu IKONY je ukázať prácu osobností slovenskej architektúry vo svetle dobových kontextov aj súčasných paradoxov.

The IKONY project (website and catalogue) maps a generation of architects after Second World War who formed not only the appearance of Slovak cities and villages but also the idea of the architect as an uncompromising and original individuality. The target of the IKONY project is to show the works of Slovak architecture personalities in the light of period contexts and current paradoxes.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: ARCHTUNG NOC ARCHITEKTÚRY

60


ALBERT CAMUS: MOR

61

AUTORKA/AUTHOR: LUCIA ŽATKULIAKOVÁ

KLIENT/CLIENT: VYDAVATEĽSTVO SLOVART

HODNOTENIE POROTY Dizajnérka si vybrala silný motív na stvárnenie dramatického deja knihy — oceňujeme vypracovanie, odlíšenie papierového prebalu a samotnej obálky knihy, ako aj vybrané materiály.

THE JURY’S EVALUATION The designer chose a strong motif to depict the dramatic plot of the book — we appreciate the execution, paper book jacket distinction, and the book cover itself, as well as the selected materials.

Grafický návrh knižnej obálky románu Mor. Dej vrcholného diela Alberta Camusa sa odohráva v alžírskom meste Oran, v ktorom vypukla morová epidémia. Jedna z interpretácií románu hovorí o francúzskom odboji proti nacistickej okupácii, čím bol inšpirovaný aj výber farebnosti grafického návrhu.

A book cover graphic design of the Mor novel. The plot of the paramount Albert Camus work set in the Algerian city of Oran, where there is a plague epidemic broke out. One of the novel’s interpretations discusses French revolt against Nazi occupation—it also served as an inspiration in the selected colouring for the graphic design.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


SÉRIA DIVADELNÝCH PLAGÁTOV — MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

AUTOR/AUTHOR: MARCEL BENČÍK

KLIENT/CLIENT: MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

SERIES OF THEATRE POSTERS   — ŽILINA TOWN THEATRE

HODNOTENIE POROTY Výborná ukážka spolupráce a dôvery klienta k dizajnérovi, ktorý to aj naplno využíva. Odvážnosť v propagácii divadelných predstavení si zaslúži pozornosť, o to viac, že ide o mestské divadlo v regióne Slovenska.

THE JURY’S EVALUATION An excellent show of cooperation and client trust in a designer who uses it to full extent. Bold promotion of theatre plays deserves attention, and even more since it regards a town theatre in the Slovak region.

Séria ôsmich divadelných plagátov realizovaných v rokoch 2016 — 2017. Grafický dizajnér Marcel Benčík vytvoril počas dlhoročnej spolupráce s Mestským divadlom v Žiline už takmer dve desiatky identít pre odpremiérované divadelné predstavenia. Každý plagát je typografickou reflexiou divadelného textu, a zároveň reflexiou divadelnej inštitúcie.

A series of eight theatre posters realised in 2016 — 2017. During long­‑term cooperation with the Žilina Town Theatre, a graphic designer Marcel Benčík has created over two tens of identities for premiered theatre plays. Every poster is a typographic reflection on the theatre text and also a reflection of the theatre institution.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

62


RASTISLAV SEDLAČÍK: KRAJINA dneSKA

63

AUTORI/AUTHORS: MARCEL BENČÍK RASTISLAV SEDLAČÍK

KLIENT/CLIENT: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA KOŠICE

HODNOTENIE POROTY Dizajnér dlhodobo programovo spolupracuje pri tvorbe výstav s autormi a kurátormi a je veľmi zaujímavé sledovať, kam až táto tímová práca môže posunúť výsledok. Oceňujeme experimentovanie a skúšanie nových podôb výstavného dizajnu.

THE JURY’S EVALUATION The designer has been working on the programme at exhibition design with its authors and curators for a long period, and it is fascinating to watch where this almost team cooperation may shift the result. We appreciate experimenting and trying out new forms of exhibition design.

Výstavný dizajn Krajiny dneSKa tvorí viac ako 50 diel do rozmerov 3 x 5 metrov. Súčasťou expozície je 55-metrové biele pódium, vďaka ktorému sa podarilo zmeniť vnímanie a proporcie výstavného priestoru. Diela sú zavesené zo stropu a vystavené pozdĺžne v niekoľkých plánoch. Divák má tak možnosť voľne prechádzať expozíciou, vnímať diela z ľubovoľného odstupu či zozadu, vo vzájomnom kontexte. Popis diel je riešený zrkadlovo, na opačnej strane výstavného priestoru.

The Krajina dneSKa exhibition design is made up of over 50 artworks in the size of 3✗5 meters. A 55-meter long white stage is a part of the exposition, using it helped change the perception and proportions of the exhibition venue. Works hang from the ceiling and are exhibited lengthwise in several plans. Thus it gives a viewer the possibility to freely walk through the exhibition, perceive the artworks from any distance, or from the back, in a mutual context. Artwork captions are solved in a mirrored way from the back side of the exhibition venue.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


DUŠAN BURAN (ED.): MAJSTER Z OKOLIČNÉHO A GOTICKÉ UMENIE NA SPIŠI OKOLO ROKU 1500

AUTOR/AUTHOR: MARCEL BENČÍK

HODNOTENIE POROTY Porota bola v názoroch na tento projekt rozdelená: časť mala pocit, že dizajnér stredoveké umenie uzatvára do kovovej cely, a tak ho vlastne potláča, druhá časť ocenila práve odvahu prezentovať vzácne výtvarné diela novým spôsobom. Zaradením do výstavy sa porota rozhodla podporiť inovácie vo výstavnom dizajne.

THE JURY’S EVALUATION The Jury fragmented in opinions on the project: a part had the feeling that the designer encloses the Medieval art into a metal cell and thus surpasses it; the second part actually appreciated the courage to present valuable artworks in a new way. By including it in the exhibition, the jury decided to support innovations in exhibition design.

Výsledkom úzkej spolupráce grafického dizajnéra Marcela Benčíka a kurátora Dušana Burana je výstavný dizajn, ktorý popiera stereotypy a ‚normy‘ vystavovania stredovekého umenia. Na expozíciu bolo použitých viac ako 2 500 kg oceľových konštrukčných prvkov umožňujúcich ľubovoľnú inštaláciu vystaveného diela. Maximálne presvetlený interiér umožňuje objektívne prezeranie diel. Návrh pracuje s objemovým kontrastom: veľa vs. málo, dielo vs. prázdno. Dôležitá je aj samotná dramaturgia výstavy — divák vstupuje najskôr na koniec inštalácie, laboratórneho/výskumného priestoru a vzápätí vchádza do najcennejšej oltárnej miestnosti.

The result of a close cooperation of a graphic designer Marcel Benčík and curator Dušan Buran is an exhibition plan defying stereotypes and ‘norms‘ in exhibiting Medieval art. They used over 2,500 kg of steel construction features allowing random installation of the exhibited works. Maximally bright interior allows an objective view of works. The design works with volume contrast: much vs few, artwork vs void. The dramaturgy of the exhibition itself is crucial; the viewer first enters the end of the installation, laboratory/exploratory space, and suddenly enters to the most precious altar room.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

64


DUŠAN BURAN (ED.): MAJSTER Z OKOLIČNÉHO A GOTICKÉ UMENIE NA SPIŠI OKOLO ROKU 1500

65

AUTOR/AUTHOR: MARCEL BENČÍK

KLIENT/CLIENT: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

HODNOTENIE POROTY Dizajnér pozoruhodne využíva zlatú farbu namiesto zdobenia na praktickú orientáciu v informačne komplexnom katalógu. Stredoveké gotické umenie je v jeho grafickej úprave o niekoľko krokov bližšie k súčasnému čitateľovi.

THE JURY’S EVALUATION The designer chose a strong motif to depict the dramatic plot of the book — we appreciate the execution, paper book jacket distinction, and the book cover itself, as well as the selected materials.

Sprievodný katalóg k výstave Majster z Okoličného a gotické umenie na Spiši okolo roku 1500 je zároveň úvahou o prezentácii stredovekého umenia súčasnému divákovi. Grafickej úprave katalógu dominujú reprodukcie, spôsob úpravy odborných textov, piata zlatá farba, obálka z čierneho papiera a variabilný vstup do publikácie. Katalóg reflektuje aj koncepciu a charakter inštalácie výstavy.

A book cover graphic design of the Mor novel. The plot of the paramount Albert Camus work set in the Algerian city of Oran, where there is a plague epidemic broke out. One of the novel’s interpretations discusses French revolt against Nazi occupation —it also served as an inspiration in the selected colouring for the graphic design.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


ART DIZAJN. FRANTIŠEK BURIAN A ŠTUDENTI

AUTOR/AUTHOR: MARCEL BENČÍK

HODNOTENIE POROTY Kniha, v ktorej dizajnér diriguje celý orchester vstupov s výborným a pre čitateľa pútavým výsledkom.

THE JURY’S EVALUATION A book where the designer conducts the whole orchestra of inputs is an excellent and attractive result for a reader.

Dizajn monografie s názvom Art Dizajn, ktorá je spoločným dielom historikov a teoretikov dizajnu zo Slovenska a Čiech. Publikácia vznikala ako ihrisko, v ktorom dizajnér Marcel Benčík vytvoril mriežku dvojstrany, kam mohli dizajnér, autor diel, kurátor aj spolukurátor voľne vstupovať a tvoriť tak dramaturgiu knihy (pridávať, uberať, či zvýrazňovať reprodukované diela). Výsledkom je autonómna kolekcia fotografického materiálu sprevádzaného teoretickými textami. Zaujímavosťou knihy je aj radikálna zmena papiera v časti študentských prác. CMYKová obálka reflektuje postmoderný charakter autorovho diela.

Monograph design titled Art Dizajn is a collective work of design historians and theoreticians from Slovakia and Czechia. The publication resulted from a playground method: the designer, Marcel Benčík created a grid of a double­ ‑page, the designer and the author of works, curator, and co­‑curator could freely intervene and thus create the book’s dramaturgy (add, take away, or highlights reproduced artworks). An autonomous set of photographic material accompanied with theoretical texts is a result of such an approach. The book’s speciality is also in the radical change of paper in the students’ works part. The CMYK cover reflects the postmodern character of the author’s work.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

66


REAL SOMETHING SERIES 2017

67

AUTOR/AUTHOR: MAREK MENKE

KLIENT/CLIENT: REAL SOMETHING

HODNOTENIE POROTY Vizuálne jednotne spracovaná identita s nevyčerpateľnými alternatívami.

THE JURY’S EVALUATION Visually unified identity execution with inexhaustible alternatives.

Séria vizuálov pre hudobné podujatie Real Something Series, ktoré propaguje nezávislú hudobnú scénu a DIY kultúru.

A visuals series for Real Something Series music event promoting the independent music scene and DIY culture.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


OBEDERIA CANTEEN

AUTOR/AUTHOR: MARTIN BAJANÍK

HODNOTENIE POROTY Jednoduchosť a humor sú dobre zvolené ingrediencie pri grafickom riešení interiéru štýlovej „jedálne“ / reštaurácie pre zamestnancov.

THE JURY’S EVALUATION Simplicity and humour are well-chosen ingredients in interior graphics for stylish “canteen” / restaurant for employees.

Komunikačný dizajn kantíny s vyšším štandardom, ktorá ponúka obedové stravovanie s pocitom talianskej reštaurácie. Prezentovaný komunikačný dizajn v priestore prevádzky sa pohráva s kancelárskym a kulinárskym žargónom. Má nielen identifikačnú, ale aj navigačnú funkciu.

A higher standard canteen communication design, the canteen offers lunch services with the feel of an Italian restaurant. The presented communication design in the space of the facility plays with office and culinary jargon. It not only functions as identification, but also navigation.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: BENCIK CULINARY GROUP

68


POTRAVINY YEME

69

AUTOR/AUTHOR: MARTIN BAJANÍK

KLIENT/CLIENT: SLOVENSKÝ POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL, A. S.

HODNOTENIE POROTY Porotu ohromila najmä kvantita a pestrosť ilustrácií, ktoré boli vytvorené ako súčasť vizuálnej identity. Navrhnutý grafický štýl výborne funguje v monochromatickom, duo­ ‑tónovom, ako aj v celofarebnom vyhotovení na sezónnych propagačných materiáloch.

THE JURY’S EVALUATION The quality and variegation of illustrations amazed the Jury; they make up a part of the visual identity. The designed graphics style works perfectly in monochromatic, dual­‑tone, as well as full­‑colour versions on seasonal promo materials.

Komunikačný dizajn pre YEME, potraviny s vyšším štandardom zameraným na kvalitné a lokálne produkty. Súčasťou potravín je pekáreň a vlastná mäsovýroba, na pultoch nájdete potraviny od lokálnych výrobcov a zo slovenských fariem. Práca je zameraná na dizajn určený pre priestory predajne od signmakingu, tlačovín, obalového materiálu až po sezónne úpravy obchodu.

A higher standard grocery store communication design with the focus on quality and local produce. The grocery store also has a bakery and meat production; they sell groceries from local producers and Slovak farms. The work focuses on design aimed at store spaces starting with sign making, prints, packaging material, to seasonal modification of the store.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


11TH YEAR OF THE [FJÚŽN] FESTIVAL

AUTOR/AUTHOR: MATÚŠ HNÁT

HODNOTENIE POROTY Okrem výraznej farebnosti a vizuálne jednoduchej interpretácie témy pohybu zaujalo porotu aj vypracovanie časopisu ako podporného komunikačného média festivalu.

THE JURY’S EVALUATION Apart from colourfulness and visually straightforward movement topic interpretation, it interested the Jury also for its thorough work on the magazine as the festival’s supporting communication medium.

Súbor tlačových propagačných materiálov pre multižánrový festival [fjúžn], ktorý sa venuje zvyšovaniu povedomia o témach migrácie a menšín žijúcich na Slovensku. Grafický návrh reaguje na hlavnú tému 11. ročníka „Pohyb“.

A set of print promo materials for a multi-genre [fjúžn] festival dedicated to raising awareness of migration and minorities living in Slovakia. The graphic design responds to the primary topic of the 11th year — “movement”.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU

70


POSTER COLLECTION 2016/2017

71

AUTOR/AUTHOR: MATÚŠ HNÁT

KLIENT/CLIENT: NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU

HODNOTENIE POROTY Z kolekcie plagátov vybrala porota ako najsilnejší plagát ďalšieho ročníka festivalu [fjúžn]. Veľmi osobitý charakter dosiahol autor netradičným výberom farebnosti, ako aj „megalomanskou“ typografiou.

THE JURY’S EVALUATION The Jury selected the poster of another year of the [fjúžn] festival as the strongest. The author reached a very distinctive character with non­‑traditional colouring as well as with “megalomaniac” typography.

Plagáty vznikali v období rokov 2016 — 2017 ako súčasť tvorby komplexných vizuálnych identít alebo ako samostatné vizuály propagujúce široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích aktivít a podujatí v Bratislave. Témy podujatí sú rôznorodé: architektúra, vzdelávanie v oblasti migrácie a menšín, divadlo, literatúra, či hudba.

The posters were made in 2016 — 2017 as a part of complex visual identity creation and as stand­‑alone visuals promoting a broad spectrum of cultural and educational activities and events in Bratislava. The events topics are various: architecture, migration and minority education, theatre, literature, or music.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


HENRIETA MORAVČÍKOVÁ: SLOVAK ARCHITECTURE YEARBOOK 2014/2015

AUTOR/AUTHOR: MATÚŠ LELOVSKÝ

HODNOTENIE POROTY Dizajnér vnímavo a kreatívne pristúpil k najproblematickejšej časti knihy, a to štatistikám, ktoré dokumentujú aktuálny stav architektúry a profesie architektov na Slovensku. Tým, že im venoval dostatok pozornosti a zároveň pridelil veľký priestor, sa tieto dáta stali autonómnou súčasťou ročenky. Čitateľovi tak autor maximálne priblížil podmienky a okolnosti vzniku architektúry u nás.

THE JURY’S EVALUATION The designer took an astute and creative approach to the most problematic part of the book — statistics; they document the current condition of architecture and architect profession in Slovakia. Since he dedicated enough attention to it and also allocated large space, this data has become an autonomous part of the yearbook. Thus the author maximally draw a reader closer to the circumstances of architecture creation here.

Knižný dizajn ročenky slovenskej architektúry 2014/2015, ktorá prináša pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú scénu. Publikácia bola ocenená titulom Najkrajšia kniha roka 2016.

Book design of a Slovak architecture yearbook 2014/2015 brings a view of the modern Slovak architecture scene. The publication was awarded the Most Beautiful Book of the Year 2016.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: VYDAVATEĽSTVO SLOVART

72


KNUT

73

AUTOR/AUTHOR: MATÚŠ LELOVSKÝ

KLIENT/CLIENT: DUB GALLERY VYDAVATEĽSTVO SLOVART

HODNOTENIE POROTY Dizajnér popretkával knihu Martina Knuta inteligentnými odkazmi na jeho tvorbu — či už je to prederavenie plátna/stránky, alebo práca s lyrickými textami, ktoré autor píše k svojim maľbám. Tie sú predlohou aj pre netradičné rozloženie označení obrazov. Anglické preklady pôsobia veľmi harmonicky.

THE JURY’S EVALUATION The designer interlaced the Martin Knut’s book with intelligent references to his work; either in the form of canvas/pages perforation or with work on lyrical captions the author composes with his paintings. They are also the base for the non­‑traditional layout of painting captions. English translations seem in harmony.

Knižný dizajn retrospektívy vizuálneho umelca a maliara Martina Knuta, ktorý sa na domácej výtvarnej scéne etabloval koncom deväťdesiatych rokov. Dizajn knihy je minimalistický, označenia diel majú formu poézie. Kurátorské texty sú od obrazovej prílohy knihy výrazne oddelené vo formátovo skrátených stránkach na špeciálnom papieri.

Book design of a visual artist and painter, Martin Knut, retrospective; he established himself at the homes scene at the end of the 90‘s. The book design is minimalistic; artwork captions are poetic­‑like. Curator texts are boldly separated from the picture appendix by form­‑shortened pages using special paper.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


KOLEKCIA ODRODOVÝCH ČOKOLÁD LYRA

AUTOR/AUTHOR: MICHAL SLOVÁK

HODNOTENIE POROTY Dizajnér originálne spracoval obaly odrodových čokolád ako cestovné pasy — farebnosť, písmo, materiál, to všetko spolu umocňuje dokonalý „cestovateľský“ zážitok.

THE JURY’S EVALUATION The designer originally executed the packaging of varietal chocolates as passports: colouring, typeface, material; they all accentuate a perfect “traveller” experience.

Obalový dizajn kolekcie odrodových čokolád LYRA využíva motívy, ktoré odkazujú na pôvod čokolády a pôsobia ako suvenír či zberateľský kúsok. Jeho koncept je postavený na podobnosti s balíkmi alebo pohľadnicami z exotických oblastí, odkiaľ pochádzajú čokoládové bôby (Kolumbia, Peru, Santander, Arauca a Macondo). Základným vzorom sú piktogramy pripomínajúce pečiatky z cestovného pasu alebo poštové známky. Farebná škála je odvodená od typických farieb jednotlivých lokalít a jej odtieň vyjadruje percentuálnu zložku kakaa v čokoláde. Kraftové obaly zdôrazňujú poctivo a ručne vyrábané čokolády.

Packaging design of the varietal chocolate collection uses motives referencing to the origin of chocolates, and they seem like souvenirs or collectors’ items. The concept builds on the similarity with parcels or postcards of exotic places from where the chocolate beans originate (Columbia, Peru, Santander, Arouca, and Macondo). Pictograms resembling passport stamps or postmarks are the basic motifs. The colour scale derives from typical colours of the individual locations and the shade represents the perceptual amount of cocoa in chocolate. The Kraft packaging highlights honestly hand­‑made chocolates.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: LYRA CHOCOLATE

74


MORHO

75

AUTOR/AUTHOR: MICHAL SLOVÁK

KLIENT/CLIENT: SPIRIT OF SLOVAKIA

HODNOTENIE POROTY Typograficky, no zároveň hravo spracovaný dizajn pálenky rodinnej výroby. Dizajnér pracuje s množstvom odkazov na pôvod a ľudovosť výrobku, čo spolu s netradičným výberom farby pomáha vzbudiť záujem o novinku na trhu.

THE JURY’S EVALUATION Typographically but also playfully executed schnapps design of the family production. The designer works with a number of origin references and folk tradition of the product — it helps attract interest in the market together with its non­‑traditional colour choice.

Minimalistický dizajn novej slovenskej ražnej pálenky Morho vyrobenej podľa rodinného receptu z Podpoľania. Dizajn loga pracuje s ľudovými motívmi a symbolmi, napríklad dvojkrížom či valaškou. Zadná strana fľaše obsahuje príbeh výroby a podpoliansku rozetu zloženú z ražných zŕn.

The minimalistic design of the new Slovak rye schnapps Morho made following a family recipe from Podpoľanie. The logo design works with folk motifs and symbols, such as, for example, a double­‑cross or shepherd’s hatchet. There are the production story and Podpoľana rosette made of rye grains on the back side of the bottle.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


DOMINIK DÁN: CIGARETKA NA DVA ŤAHY (LIMITOVANÁ EDÍCIA)

AUTORKA/AUTHOR: DANA KLIMOVÁ

SPOLUAUTORI/CO-AUTHORS: JOZEF GERTLI, OLEG KOLOMIJEC

HODNOTENIE POROTY Masový úspech autora Dominika Dána využil vydavateľ na limitovanú edíciu, ktorá fanúšikom prináša „fajnšmekerské“ vydanie jedného z titulov. Viac takýchto kníh!

THE JURY’S EVALUATION The publisher used Dominik Dán’s mass success for launching a limited edition of the book by bringing a connoisseur edition of one of the titles. We want more of these books!

Knižný návrh limitovanej edície detektívky Dominika Dána s názvom Cigaretka na dva ťahy, ktorá bola vydaná pri príležitosti milióntej predanej knihy. Obálku knihy ilustroval Jozef Gertli Danglár a je zdobená 3D parciálnym UV lakom. Každá kniha má vlastné poradové číslo (spolu 300 ks), ktoré evokuje číslovanie vyšetrovacieho spisu.

Book design for a detective story limited series written by Dominik Dán, titled Cigaretka na dva ťahy published on the occasion of the millionth sold book, and it is decorated with 3D partial UV polish. Every book is numbered (300 books in total), it evokes numbering of investigation files.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: VYDAVATEĽSTVO SLOVART

76


VIKTOR FREŠO

77

AUTOR/AUTHOR: MARTIN JENČA

SPOLUAUTORKA: SLÁVKA PAULIKOVÁ

KLIENT/CLIENT: VYDAVATEĽSTVO SLOVART

HODNOTENIE POROTY Publikácia je vynikajúcim zhmotnením autorovej tvorby v podobe knihy: množstvo, dynamika a neustále prekvapujúce/vyrušujúce momenty sú súčasťou exkluzívneho knihárskeho a tlačiarenského vyhotovenia. Sadzba je precízna, no v žiadnom prípade nie klasická, čo výborne sedí s celým konceptom knihy.

THE JURY’S EVALUATION The publication is an excellent materialisation of the author’s works in the form of a book: the amount, dynamics, and still surprising/ exciting moments are a part of the exclusive bookbinding and printing execution. Typesetting is precise, but in no way classical — perfectly fits with the whole concept of the book.

Monografia prináša svieži a nekonformný pohľad na tvorbu multimediálneho umelca Viktora Freša (1974). Texty dopĺňa bohatý obrazový materiál, dokumentujúci Frešove maľby, konceptuálne (textové) výstupy, fotografie, sochy a objekty. Hlavným zámerom grafického štúdia pri zostavovaní monografie bolo grafickým návrhom reprezentovať umelcov prístup k tvorbe, jeho gesto, impulzívnosť aj nadmernú tvorbu. Monografia kombinuje šesť druhov prémiových papierov, z ktorých jeden je celoplošne lakovaný a iba jednostranne potlačený.

The monograph brings a fresh and non­ ‑conformist perspective on the multi­‑media artist, Viktor Frešo’s (1974), works. The text is complemented with a vibrant picture material documenting Frešo’s paintings, conceptual (text) works, photographs, sculptures, and objects. The central intention of the graphics studio when compiling the monograph was to represent the artist’s approach to work, his gesture, impetuosity, and oversized works with graphic design. The monograph combines six kinds of premium paper from which one of them is all­‑over lacquered and only one­‑side printed.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


MODRÉ HORY: DOBRÉ SLOHY

AUTOR/AUTHOR: PETER GÁLA

SPOLUAUTORKA/CO-AUTHOR: MARTINA ROZINAJOVÁ

HODNOTENIE POROTY Výrazné grafické spracovanie rozhodne svedčí netradičnému knižnému vydaniu raperských textov.

THE JURY’S EVALUATION Bold graphics definitely corresponds to the non-typical book edition of rappers’ texts.

Knižný návrh publikácie Dobré slohy – knihy všetkých zhudobnených textov kapely Modré Hory doplnených o spomienky autorov a príbehy okolo ich vzniku. Hudobníci Bene a Lyrik píšu texty autentické, nekompromisné a plné metafor. Autor k nim preto zvolil korešpondujúci drsný papier Courious Goya Matter, priamu farbu Pantone a tvrdé gesto razby na obálke.

Book design of the Dobré slohy publication contains all texts used as lyrics for the Modré Hory band complemented with authors’ memories and stories around their making. The musicians Bene and Lyrik write authentic texts; they are uncompromising and full of metaphors. That is why the author chose a corresponding the Courious Goya Matter coarse paper, direct Pantone colour, and a rough embossing gesture on the cover.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: ARTFORUM

78


JÁN KRALOVIČ: MAJSTROVSTVO ZA DVERAMI

79

AUTOR/AUTHOR: PETER GÁLA

KLIENT/CLIENT: VYDAVATEĽSTVO SLOVART

HODNOTENIE POROTY Jednoducho a účelne navrhnutý layout pre rozsiahlu knihu (reprodukcie diel, fotografie, označenia, poznámkový aparát atď.) menšieho formátu.

THE JURY’S EVALUATION Simply and usefully designed layout for an extensive book (artworks’ reproductions, photographs, captions, space for notes, and so forth) of a smaller format.

Publikácia Majstrovstvo za dverami sa venuje výtvarnému konceptu domových výstav organizovaných výtvarníkom Deziderom Tóthom, známych pod názvom „Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu“. Počas socializmu dávali tieto tajné stretnutia výtvarníkov jedinečný priestor na konfrontáciu vlastnej tvorby. Ich práce predstavujú svieže a hravé prístupy k umeniu počas nudného obdobia normalizácie. Grafické spracovanie knihy reflektuje túto hravosť výtvarnými detailmi, ktoré dopĺňajú odbornú publikáciu.

The publication Majstrovstvo za dverami deals with art concept of house exhibitions organised by the artist Dezider Tóth, known under the name ”Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu“. During Socialism, these secret artists’ meetings provided a unique space for a confrontation of their own works. Their works represent fresh and playful approaches to art during the dull period of normalisation. Graphics of the book reflect this playfulness with artworks that complement the specialised publication.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


PÍSMO DIGGY’S ADVENTURE

AUTOR/AUTHOR: DAVID CHMELA

KLIENT/CLIENT: PIXEL FEDERATION

ADVENTURE!

Solve ancient mysteries and find hidden treasures.

The Best Puzzle Adventure Dig your way through Diggy’s Adventure and get rewarded for your achievements.

READY FOR AN ADVENTURE? In the app version of the game, each Temple of an Egyptian god is located on the Egypt map.

DIGGY & WILMA Build up your camp and set it up with various decorations and items.

HODNOTENIE POROTY Opäť vyzdvihujeme spoluprácu medzi klientom a dizajnérom – je výborné, že vznikne písmo presne na mieru počítačovej hry. Písmo dodáva výslednému produktu taký silný charakter, že je pre klienta zaujímavé mať ho vytvorené špeciálne na tento účel.

THE JURY’S EVALUATION We again emphasise the cooperation between a client and designer – it is excellent that there is a type designed right for the purposes of a computer game. The type adds the resulting product such a strong character that it is interesting for the client to have it designed uniquely for this purpose.

Písmová rodina Diggy’s Adventure pre počítačovú hru v štýle logického puzzle je určená na použitie v sociálnych sieťach a mobiloch. Tvoria ju dva rezy písma (tučný pre nadpisy a tenký pre základné texty). V súčasnosti prebieha vizuálny redizajn hry, počas ktorého sa systémové písmo nahradí štylizovanejším písmom. Hra je celosvetovo rozšírená, používa viac jazykov a písmových systémov (napr. gréčtina, azbuka).

The type family Diggy’s Adventure for a logical­ ‑puzzle computer game designed to be used on social networks and mobiles. It is made up of two type cuts (bold for headlines and slim for basic texts). Currently, there has been a visual redesign of the game taking place, during which the system type will be substituted with more stylised type. The game has spread internationally; it uses several languages and lettering systems (for example, Greek, Cyrillic).

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

JUST THE WAY YOU LIKE IT.

80


MAREK JAROTTA: O 5 12

81

AUTOR/AUTHOR: PETER CHMELA

SPOLUAUTOR/ /CO-AUTHOR: DAVID CHMELA

KLIENT/CLIENT: MAREK JAROTTA

HODNOTENIE POROTY Čisto a jednoducho spracovaná publikácia necháva vyznieť práce výtvarníka.

THE JURY’S EVALUATION The publication with its pure and simplistic design gives space to the artist’s works.

Výstavný katalóg s názvom O 5 12 je malou monografiou mladého slovenského maliara Mareka Jarottu, ktorý sa vo svojej práci zameriava na prázdne priestory a ‚ne­‑miesta‘, akými sú haly, nástupištia, podchody, letiská a pod. Pojem „prázdna“ týchto priestorov je východiskovým konceptom dizajnu obálky od autorov Petra a Davida Chmelovcov.

Exhibition catalogue titled O 5 12 is a small monograph of a young Slovak painter Marek Jarotta who focuses on empty spaces and ”non­‑spaces“ such as halls, platforms, underpasses, airports, and the like in his work. The concept of ”emptiness“ of these places is a starting point of the cover by the authors Peter and David Chmela.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


FESTIVAL NEXT 2016

AUTOR/AUTHOR: PETER CHMELA

SPOLUAUTOR/ /CO-AUTHOR: DAVID CHMELA

HODNOTENIE POROTY Minimalistická farebnosť identity festivalu je vyvážením meniaceho sa loga a písma — autori ideálne využívajú potenciál printového (Pantone farba) aj online priestoru (interaktívna typografia).

THE JURY’S EVALUATION The minimalistic colour identity of the festival is in balance with the changing logo and type — the authors use both the potential of print ideally (Pantone colour) and online space (interactive typography).

Dynamická a interaktívna vizuálna identita najväčšieho festivalu „novej“ hudby na Slovensku od autorov Petra a Davida Chmelovcov. Festival NEXT každoročne spája hudobníkov, ktorí posúvajú hranice hudby, a ponúka výber elektronických experimentov a improvizácií až po audiovizuálne projekty. Autori vytvorili „dynamické logo“, ktoré neustále mení svoj tvar a vytvára tak neočakávané formy. V tlači je použitá redukovaná farebná paleta (strieborná, čierna, biela) a na použitie v digitálnom priestore bola vytvorená interaktívna typografia.

Dynamic and interactive visual identity of the biggest “new” music festival in Slovakia by the authors Peter and David Chmela. Every year, the NEXT festival connects musicians shifting music borders, and it offers a selection of electronic experiments and improvisations and even audiovisual projects. The authors created a “dynamic logo” — it changes its shape constantly and thus creates unexpected forms. In print, a reduced colour palette (silver, black, white) was used, and for use in digital space, they created interactive typography.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: ATRAKT ART

82


ŽIVÁ KNIŽNICA

83

AUTOR/AUTHOR: STUDIO 436

KLIENT/CLIENT: TABAČKA KULTURFABRIK

HODNOTENIE POROTY Energické farby a hra s grafickým zakrytím autorov — protagonistov pôsobia na diváka pútavo a pozitívne, čo príjemnou cestou komunikuje silnú tému festivalu.

THE JURY’S EVALUATION Vigorous colours and play with the graphic cover of the authors —protagonists positively attract a viewer—it helps communicate the strong topic of the festival.

Vizuál pre slovenskú verziu medzinárodného projektu Human Library v Košiciach tvoria farebné plagáty, letáky či nálepky. Živá knižnica ponúka možnosť osobného intímneho rozhovoru s marginalizovanými skupinami a ich členmi s rozdielnym sociálnym, kultúrnym či zdravotným statusom.

Visual for the Slovak version of the international project Human Library in Košice includes colour posters, leaflets, and stickers. Živá knižnica offers the possibility of an intimate personal conversation with marginalised groups and their members with diverse social, cultural, or health status.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


ABECEDÁRIK

AUTORKA/AUTHOR: MARTINA ROZINAJOVÁ

HODNOTENIE POROTY Detská kniha s veľmi priateľským a čitateľsky ústretovým spracovaním — sadzba, rozvrhnutie aj ilustrácie spolu s textom bavia rodičov, aj ich deti.

THE JURY’S EVALUATION A children’s book with very friendly and readeraccommodating layout — typesetting, layout, and also illustrations together with the text entertain parents and their children.

Knižný dizajn bohato ilustrovanej detskej knihy Abecedárik od Daniela Heviera. Je plná básničiek, ktoré hravou formou učia deti písmenká abecedy. Úlohy pri jednotlivých básničkách pomáhajú rodičom motivovať svoje deti písať, čítať a vymýšľať. Dizajn knihy vytvára z publikácie užitočnú knižnú hračku, do ktorej si deti môžu kresliť a s ktorou sa hrajú na indiánov, stavbárov, alebo hudobníkov.

Book design of Abecedárik — a richly­ ‑illustrated children’s book by Daniel Hevier. It is full of poems that playfully teach children the alphabet. Tasks with every poem help parents motivate their children to write, read, and create. The book’s design makes the publication a useful toy, and children can draw in it, role­‑play Indians, builders, or musicians.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: TRIO PUBLISHING

84


ANDREA GREGUŠOVÁ: GRÉTA

85

AUTOR/AUTHOR: MATEJ VOJTUŠ

SPOLUAUTORKA/ /CO-AUTHOR: NASTIA SLEPTSOVA

KLIENT/CLIENT: EGREŠ

HODNOTENIE POROTY Ideálne zvolený formát na knihu o veľrybe, nadpisové písmo výborne sedí k ilustráciám.

THE JURY’S EVALUATION Ideally selected format for a book about a whale, the heading type is a perfect match with the illustrations.

Knižný dizajn ilustrovanej publikácie pre deti Gréta, ktorá hravým spôsobom našim najmenším odkrýva jednu z najvážnejších súčasných tém — znečisťovanie oceánov. Na záver knihy sú pre deti pripravené tipy, ako môžu pomôcť Gréte a jej kamarátom — napríklad vymeniť plastovú fľašu za sklenenú alebo si nosiť na nákupy vlastnú tašku. Nechýba ani malý atlas vybraných druhov veľrýb.

Book design of an illustrated publication for children—Gréta, it unveils one of the most severe today topic to the youngest audience — the pollution of oceans. At the end of the book, there are tips on how children can help Gréta and her friends; for example by swapping plastic bottle with a glass one or by bringing your own shopping bag. It even contains an atlas of selected kinds of whales.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


RADIOHEAD_AWARDS 2016

AUTORKY/AUTHORS: OVÉ PICTURES (VERONIKA OBERTOVÁ & MICHAELA ČOPÍKOVÁ) & ALICA GURÍNOVÁ

SPOLUAUTORI/CO-AUTHORS: PAVLÍNA MORHÁČOVÁ (GRAPHIC DESIGN), PAVOL HUBINÁK, TOMÁŠ VADOVIČ (MUSIC)

HODNOTENIE POROTY Autorky svoj charakteristický ilustrátorský štýl hravo spojili s témou odovzdávania cien — v podobe balíčka hracích kariet, v ktorom má každá hudobná kategória svoje eso.

THE JURY’S EVALUATION The authors playfully connected their characteristic illustration style with the topic of the award ceremony — in the form of a playing cards packet in which each music category has its ace.

Grafika, motion design a animácie navrhnuté pre odovzdávanie hudobných cien Rádia FM s názvom RadioheadAwards 2016.

Graphics, motion design, and animations designed for the Rádio FM music award ceremony titled RadioheadAwards 2016.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: RÁDIO_FM

86


DETSKÝ ČASOPIS BUBLINA

87

AUTOR/AUTHOR: BUBLINA PRINT

HODNOTENIE POROTY Veľmi vydarené obálky časopisu dopĺňa graficky rôznorodý obsah, ktorý rýchlo vtiahne detského čitateľa do deja.

THE JURY’S EVALUATION Very well done magazine covers graphically complement the diverse content that quickly drags a child­‑reader to the plot.

Bublina je nový detský časopis pre deti vo veku 6 až 10 rokov. Atraktívnou grafickou formou predstavuje deťom aktuálne témy (hudba, šport, ekológia, veda a história), ale aj poučné a vtipné komiksy, aktivity a hry. Autori časopisu chcú prostredníctvom hier deti formovať či inšpirovať k bádaniu a snívaniu. Za obsahom časopisu stoja slovenskí autori: Kristína Farkašová, Samo Marec, Oliver Rehák, Samo Trnka, Tomáš Hudák, Daniel Hevier ml., či Zuzana Lišková a ilustrátori: Barbora Idesová, Petra Lukovicsová, Mária Kralovič, Michaela Mihalyiová, Ivana Šáteková, či Broňa Schragge.

Bublina is a new children’s magazine for children aged 6 to 10 years. It introduces current topics of the era to children in an attractive graphic form (music, sport, ecology, science, and history), but also instructive and amusing comics, activities, and games. The magazine’s authors want to shape or inspire children to explore and dream. Slovak authors are behind the magazine’s content: Kristína Farkašová, Samo Marec, Oliver Rehák, Samo Trnka, Tomáš Hudák, Daniel Hevier Jr., or Zuzana Lišková; and illustrators: Barbora Idesová, Petra Lukovicsová, Mária Kralovič, Michaela Mihalyiová, Ivana Šáteková, or Broňa Schragge.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


ZIN TYPE SYSTEM

AUTOR/AUTHOR: SAMUEL ČARNOKÝ

HODNOTENIE POROTY Extenzívne rozpracovaná písmová rodina, ktorá elegantne kombinuje neutrálnosť a dynamiku.

THE JURY’S EVALUATION An extensively developed font family that elegantly combines elegance and dynamism.

Zin je komplexný písmový systém pozostávajúci z niekoľkých komplementárnych písiem — Zin Sans, Slab, Serif a Display. Charakterizuje ich vysoká stredná výška, balans medzi neutrálnou konštrukciou a dynamickými formami a výrazné zúženia v napojení ťahov. Písmo má viac šírkových variantov (Normal, Condensed, Extended), obsahuje päť tučností (Light — Black) a im zodpovedajúce rezy italic. Každý font obsahuje malé kapitálky, číselné varianty, alternatívne znaky, zliatky a množstvo typografických vlastností aplikovaných v rámci OpenType. Je vhodný pre textové aj nadpisové použitie, editoriál dizajn, orientačné systémy, firemné identity atď.

Zin is a complex type system consisting of several complementary fonts: Zin Sans, Slab, Serif, and Display. They are characteristic with their tall middle height, the balance between neutral contraction and dynamic forms and bold tangles in strokes connections. The type has more width variants (Normal, Condensed, Extended), contains five typefaces (Light – Black) and corresponding italic cuts. Each font contains small caps, numeric variants, alternative characters, ligatures and a number of typographic features applicable within OpenType. It is suitable for both text and headline use, editorial design, orientation systems, corporate identities, and so forth.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

88


AVORY TYPE

89

AUTORKA/AUTHOR: SLÁVA JEVČINOVÁ

HODNOTENIE POROTY Z písma Avory výrazne cítiť atmosféru 19. storočia a jeho podtitul „retro­‑šik“ je asi jeho najlepším opisom.

THE JURY’S EVALUATION The atmosphere of the 19th century is boldly present in the Avory type and its sub­‑title, “retro­‑chic” is probably the best way how to describe it.

Autorské písmo Avory je mierne zúžený grotesk. Jeho špecifické znaky — nízko položený optický stred a široké horizontálne priečky — mu dodávajú nezameniteľný a ľahko rozpoznateľný vzhľad. Písmo Avory je inšpirované prácami českého dizajnéra Jaroslava Bendu. Je k dispozícii v dvoch verziách, ktoré poskytujú textu odlišný výraz.

The Avory author type is a slightly narrowed Grotesque. Its specific features — low­‑laid optical centre and wide horizontal lines make it look unmistakable and easily recognisable. The Avory type takes inspiration in the works of Czech designer Jaroslav Benda. It is available in two versions giving a text a different look.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


RASTISLAV PODHORSKÝ: PRIEVOZNÍK

AUTORKA/AUTHOR: AURÉLIA GAROVÁ

HODNOTENIE POROTY Grafická úprava úspešne dodáva knihe gradáciu aj potrebné vizuálne prvky, ktoré pomáhajú zatraktívniť čitateľovi pomerne náročný teoretický text.

THE JURY’S EVALUATION The graphic design successfully adds to the book’s gradation and necessary visual features helping to make the book more attractive for a reader in the case of such a demanding theoretical text.

Grafický návrh teoretickej knihy vizuálneho umelca Rastislava Podhorského Prievozník, ktorá skúma koncepciu tvorby založenú na špecifických prechodoch medzi umením a neumením. Knižná obálka využíva minimalistickú typografickú diagonálu a vychádza z obsahu knihy. Čitateľa knihou sprevádzajú autorove kresby.

Graphic design of a theoretical book by the visual artist Rastislav Podhorský, Prievozník, it researches the concept of creation based on specific crossovers between art and non­‑art. The book cover uses minimalistic typographic diagonal and finds its base in the book’s content. The author’s drawings guide a reader throughout the book.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

90


Å


NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

COMMUNICATION DESIGN

ŠTUDENTSKÝ DIZAJN

STUDENT DESIGN


DOBRO/ZLO

AUTOR/AUTHOR: ANDREJ ČANECKÝ CO-AUTHOR/SPOLUAUTOR: ANDREJ BARČÁK

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

HODNOTENIE POROTY Porota ocenila originálnu myšlienku, ktorá bola inšpiráciou pre vznik písma, rovnako ako rozsah a náročnosť spracovania tohto študentského projektu.

THE JURY’S EVALUATION The Jury appreciated the original idea used as an inspiration for the type creation as well as the extent and the demanding nature of the student work.

Typografický projekt Good and Evil je vyjadrením dobra a zla prostredníctvom písmovej rodiny. Prvá skupina rezov s názvom Evil vyjadruje zákernosť a nebezpečenstvo, má kontrastný serifový charakter a striktne ostré pätky. Ako jej protipól vznikla skupina rezov s názvom Good, ktorá je geometrickým groteskom (bezpätkovým písmom) s mäkkou stavbou, štedrou diakritikou a prispôsobivými ligatúrami a alternatívami. Vďaka jednoduchej stavbe spolu tieto písma — protipóly — dobre fungujú a navzájom sa dopĺňajú.

A typographic project titled Good and Evil is an expression of good and evil using a type family. The first cut group titled Evil expresses insidiousness and danger, it has a contrast serif character and strictly sharp serif. The group of cuts titled Good is its counterpart—a geometrical grotesque (sans­ ‑serif type) with a soft frame, generous diacritics and adaptable ligatures and alternatives. Thanks to simple construction, these two types—counterparts—complement each other.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

PEDAGÓG/TEACHER: MICHAL TORNYAI

94


3/11

95

AUTOR/AUTHOR: ANDREJ ČANECKÝ

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

PEDAGÓG/TEACHER: MICHAL TORNYAI

HODNOTENIE POROTY Jeden z najkomplexnejších projektov spomedzi študentských prác. Monumentálnosti práce uberá iba fakt, že finálnym výsledkom je „len“ kniha, ktorá „skrýva“ všetku prácu, čo k nej viedla.

THE JURY’S EVALUATION One of the most complex projects among students‘ works. The monumentality of the work is drained only in the fact that the final product is “just” a book “concealing” all the work leading to it.

Knižný príbeh s názvom 3/11 v sebe spája klasickú knihu, ilustrovanú knihu aj komiks. Texty sú vďaka vizuálnej narácii krátke a opisy či akčné časti textu sú niekde nahradené ilustráciami. Kniha naplno využíva hru s typografiou — emócie a intenzita hlasu v príbehu sú vyjadrené aj pomocou dvoch autorských písem Good a Evil. Písma vznikli pre potreby knihy a sú súčasťou magisterskej práce autora na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

A book story titled 3/11 combines a classic book, illustrated book, and comics. Visual narration allows texts to be short and descriptions or action parts of the text are substituted with illustrations here and there. The book uses typography playfully; emotions and voice intensity of the story are expressed with two author types Good and Evil. The types were created for the purposes of the book, and are a part of the author’s graduate work at the Department of Visual Communication at the Academy of Fine Arts and Design Bratislava.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


HRANICA BOARD GAME

AUTOR/AUTHOR: IVAN GALDÍK

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

HODNOTENIE POROTY Je pozoruhodné, že si autor vybral pre nás geograficky takú vzdialenú tému. Porota ocenila technologické spracovanie stolnej hry aj záujem upozorniť na spoločensky aktuálne témy.

THE JURY’S EVALUATION It is remarkable that the author chose, for us, such a geographically distant topic. The Jury appreciated the technical execution of the board game and also the intention to point attention to the current social issues.

Stolná hra HRANICA reaguje na aktuálnu situáciu na pohraničnom území medzi USA a Mexikom. Kritizuje výstavbu vysokého múra prezidentom Donaldom Trumpom a poukazuje na environmentálne problémy, ktoré s ním súvisia. Kľúčovými pre hru sú náhodné intervaly, počas ktorých sa v strede hracej plochy automaticky vysúvajú tri segmenty múra, pričom po vysunutí posledného sa hra končí a živočíšny druh rozdelený hranicou zahynie.

The HRANICA board game reacts to the current situation in the frontier zone of the USA and Mexico. It criticises the construction of a tall wall by President Donald Trump and points at relating environmental issues. Random intervals are the key for the game, during which three segments of the wall slide out automatically in the middle of the playing field, where after the sliding out of the list one, the game ends and the animal species split by the border loses its life.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

PEDAGÓG/TEACHER: JÁN ŠICKO

96


KÔŇ. ANATÓMIA I.

97

AUTORKA/AUTHOR: KATARÍNA RYBNICKÁ

ŠKOLA/SCHOOL: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

PEDAGÓG/TEACHER: MARIAN OSLISLO

HODNOTENIE POROTY Dizajnérka ponechala knihe vážnosť skrípt, pridala profesionálne spracovaný layout a navyše aj štipku humoru.

THE JURY’S EVALUATION The designer retained the book’s collage textbook seriousness, added professionally processed layout and what is more, a pinch of humour.

Študentská práca ponúka grafický redizajn knižnej publikácie KÔŇ. Anatómia I. spracovaný pre Vysokú školu farmácie a veterinárneho lekárstva v Košiciach.

A student work offers a graphic redesign of a book publication KÔŇ. Anatómia I. prepared for The University of Veterinary Medicine in Košice.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


BIBLIA PRE  SENIOROV

AUTORKA/AUTHOR: KRISTÍNA ŠEBEJOVÁ

ŠKOLA/SCHOOL: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH V KATOVICIACH

HODNOTENIE POROTY Náročné spracovanie biblického textu pre čitateľov so špecifickými potrebami je dobrou ukážkou toho, ako dizajn dokáže zlepšovať kvalitu života svojich používateľov.

THE JURY’S EVALUATION Demanding working on a biblical text for readers with specific needs is a good example of how design can improve its users‘ quality of life.

Redizajn Biblie určený pre seniorov s poruchami kognitívnych funkcií. Grafická úprava knihy vychádza z výskumu špecifík tejto skupiny čitateľov a zohľadňuje ich aj pri komplikovanejších pasážach v knihe (napr. poznámky pod čiarou, či krížové referencie). Výsledkom práce sú dva návrhy zalomenia pre dva spôsoby čítania Biblie — Lectio Continua (čitateľ číta text bez prerušenia) a Lectio Divina (čitateľ číta text po fragmentoch) s podrobnou dokumentáciou analýzy špecifík čítania s kognitívnymi poruchami.

The Bible redesign is intended for seniors with cognitive function disorders. The graphic layout of the book uses sources from the research of this group of readers and considers them even in the more complicated passages of the book (as, for example, in case of footnotes, or cross­‑references). It resulted in two designs of making­‑up for two Bible reading methods — Lectio Continua (reader reads a text without interruption) and Lectio Divina (reader reads a text in fragments) with detailed documentation on the analysis of specifics when reading with cognitive disorders.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

PEDAGÓG/TEACHER: TOMASZ BIERKOWSKI

98


ADP

99

AUTORKA/AUTHOR: KRISTÍNA ULIČNÁ

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

PEDAGÓG/TEACHER: JURAJ BLAŠKO

HODNOTENIE POROTY Porota ocenila výber témy a záujem upozorniť na kritický stav ubytovania pre študentov.

THE JURY’S EVALUATION The jury appreciated the choice of topic and the intention to point out the critical condition of student housing.

Fotografická kniha ADP prináša správu o stave átriových domčekov v nezrekonštruovanom bloku P študentského ubytovania v Mlynskej doline. Poukazuje na kritický stav najväčšieho komplexu študentského ubytovania v Bratislave prostredníctvom vhodne zvolených výrazových prostriedkov – „punkového“ (špinavého) vizuálu, výberom materiálu (štruktúra linolea na obálke) či fotodokumentáciou každodenného života. Typografia v názve ADP odkazuje na číselné označenia internátnych izieb.

The ADP photography book brings a report on the condition of atrium houses in the not yet renovated P block of the student housing in Mlynská dolina. It points out at the critical condition of the most massive student housing complex in Bratislava using aptly chosen means of expression: “punk” (messy) visual, material choice (linoleum structure on the cover), or photo documentation of everyday life. The typography in the ADP title references to the numbering of dormitory rooms.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


INSIDE INSIGHT

AUTORKA/AUTHOR: LENKA BOLLOVÁ

ŠKOLA/SCHOOL: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

HODNOTENIE POROTY Vizuálna identita výstavy vhodne dotvára celý koncept študentských prác v galérii.

THE JURY’S EVALUATION The exhibition’s visual identity aptly completes the concept of student works in the gallery.

Nástenné ilustrácie k výstave Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) s názvom INSIDE INSIGHT, ktorá prezentovala študentské práce v galérii Műcsarnok v Budapešti (2017). Ilustrácie na spoločnú tému výstavy dizajn pre bývanie sú voľne aplikované na steny galérie a reprezentujú témy ako zábava, voľnosť, radosť, študentský život na FUTU a dizajn. S humorom parafrázujú vybrané študentské práce a dotvárajú atmosféru v priestoroch výstavy.

Wall illustrations to the exhibition of Design Department at the Faculty of Arts of the Technical University, Košice (TUKE) titled INSIDE INSIGHT, presenting student works in the Műcsarnok gallery in Budapest (2017). The illustrations have a common topic with the exhibition — design for living, they are freely applicable for gallery walls, and they represent themes like fun, freedom, joy, student life at the collage, and design. Using humour, they paraphrase selected student works and complete the atmosphere in the exhibition’s venue.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

PEDAGÓG/TEACHER: PAVOL ROZLOŽNÍK

100


ZNÁMEHO ZNÁMY

101

AUTORKA/AUTHOR: LUCIA GAMANOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

PEDAGÓG/TEACHER: JURAJ BLAŠKO

HODNOTENIE POROTY Príjemné spracovanie publikácie vo forme zošita s príbehmi cudzincov. Porota zároveň ocenila aj výber aktuálnej spoločenskej témy.

THE JURY’S EVALUATION A pleasing design of the publication in the notebook form with stories of foreigners. The Jury also appreciated the choice of actual social topic.

Grafický návrh fotografickej publikácie, ktorú tvorí séria portrétov cudzincov žijúcich na Slovensku. Kniha skúma pojem habitat, teda miesto, ktoré nazývame domovom, a vplyv prostredia na človeka. Respondentov hľadá formou „známeho známy“ a kladie im otázku „Čo pre vás znamená domov?“. Priame portréty sú doplnené o fotografie lokalít a textové prepisy výpovedí portrétovaných, ktoré tvoria mozaiku ich jedinečnej identity.

A graphic design of a photography publication consisting of a portrait series of foreigners living in Slovakia. The book explores the term “habitat” — the space we call home and the influence of the environment on an individual. It looks for respondents in the “acquaintance’s acquaintance” form and prompts them a question: “What does home mean for you?” Direct portraits are completed with location photographs and text transcriptions of statements by the portrayed, bringing a mosaic of their unique identity.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


GRADIENT DIARY

AUTORKA/AUTHOR: LUCIA GAMANOVÁ

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

HODNOTENIE POROTY Zápisník, ktorý by si porota určite chcela vyskúšať.

THE JURY’S EVALUATION It is the diary the Jury would definitely like to try.

Bakalárska práca Lucie Gamanovej Gradient Diary analyzuje a posúva formu osobného zápisníka. Autorka skúma hranice medzi dizajnom pre seba a dizajnom určeným pre ľudí. Nanovo definuje osobný zápisník ako funkčný objekt s intímnym obsahom, ktorý vie byť zároveň vizuálne príťažlivý a odrážať osobnosť majiteľa. Kladie si otázky, ako komunikovať s okolím cez osobnú výpoveď: Čo je univerzálnejšie? Čo všetko sa dnes dokáže odčítať pomocou linky či štruktúry papiera?

Lucia Gamanová’s bachelor work, Gradient Diary, analyses and pushes the personal diary form. The author explores borders between design for self and design meant for people. She redefines a personal diary as a functional object with intimate content that can be, at the same time, visually attractive and reflect its owner’s personality. She gives herself the questions of how to communicate with surroundings using a personal statement: What is more universal? What are the things we can read in using lines or structures of paper?

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

PEDAGÓG/TEACHER: JURAJ BLAŠKO

102


DIÁR VŠVU AFAD DIARY

103

AUTORKA/AUTHOR: LUCIA GAMANOVÁ SPOLUAUTORKY/ /CO-AUTHORS: ANDREA KURJAKOVÁ, HOA NGUYEN THI

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

PEDAGÓG/TEACHER: JURAJ BLAŠKO

HODNOTENIE POROTY Úspech diáru je potvrdením jeho univerzálnosti (plánovač, skicár, prezentácia prác študentov) aj v dnešnom digitálnom období.

THE JURY’S EVALUATION The Diary’s success only proves its universality (planner, sketchbook, student works presentation) even in today’s digital era.

Diár VŠVU je súborným zväzkom študentských prác z Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Do týždenného plánu sú zakomponované fotografie študentov a sú tak zároveň aj prezentáciou jednotlivých fotografov. Diár funguje ako týždenný plánovač aj ako fotokniha a skicár.

The AFAD Diary is a collective volume of student works from the Department of Photography and New Media at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Every weekly plan features student photographs, and it is, at the same time, a presentation of the individual photographers. The diary functions as a weekly planner but also as a photo book and sketchbook.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


JÁN H. BLICHA

AUTORKA/AUTHOR: LUCIA MLYNČEKOVÁ

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

HODNOTENIE POROTY Porota ocenila nové formy výstavného dizajnu, ktoré navrhla autorka. Je to komplexná práca, v ktorej dizajnérka spracovala najprv obsah a potom aj realizáciu celej výstavy.

THE JURY’S EVALUATION The Jury appreciated the new forms of exhibition design designed by the author. It is a complex work where the designer first analysed the content and then the realisation of the exhibition as a whole.

Výstavný dizajn, ktorý prezentuje životný príbeh architekta Jána H. Blichu očami jeho vnučky, grafickej dizajnérky Lucie Mlynčekovej. Divák môže vidieť prierez najvýznamnejšími prácami autora od architektúry cez interiér, sochu až po grafický dizajn. Hlavným motívom výstavy je spoznávanie architekta a starého otca 17 rokov po jeho smrti prostredníctvom analýzy jeho diela a života v kontexte obdobia, v ktorom tvoril.

Exhibition design presenting Ján H. Blicha’s, an architect, story of life through the eyes of his granddaughter, designer, Lucia Mlynčeková. A visitor can see an overview of most important works of the author ranging from architecture, to the interior, to sculpture, even to graphic design. The exhibition’s leitmotif is learning about the architect and grandfather 17 years after his death using an analysis of his work and life in the context of the era in which he worked.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

PEDAGÓG/TEACHER: MARCEL BENČÍK

104


VOLUME 1

105

AUTOR/AUTHOR: MAREK MATI

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

PEDAGÓG/TEACHER: JÁN ŠICKO

HODNOTENIE POROTY Kniha fyzicky konfrontuje čitateľa — používateľa sociálnych sietí s množstvom osobných údajov, ktoré dobrovoľne zverejňuje. Oceňujeme jednotné grafické spracovanie masy rôznorodých štatistických dát.

THE JURY’S EVALUATION The book physically confronts its reader—a social media user, with a number of personal details we voluntarily make available. We appreciate the unified graphics of the mass of various statistical data.

Kniha Volume 1 skúma online správanie kultúrno­‑výtvarnej obce. Je infografickým zberom dát o kľúčových pojmoch, ktoré od svojich používateľov zbiera, uchováva a vyhodnocuje Facebook. Úlohou zväzku Volume 1 je zber ťažko uchopiteľných a premenlivých dát, ktoré zmrazuje do fyzickej podoby kroniky a verejne ponúka na bližšie skúmanie. Zároveň odhaľuje praktiky Facebooku a je impulzom na verejnú diskusiu o povahe zberu dát a rovnováhe medzi technológiou a jej konzumom.

The Volume 1 book researches the online behaviour of the culture­‑art community. It is an infographic data collection on keywords which Facebook collects and keeps about its users. Volume 1’s target is collecting hardly graspable and volatile data which it freezes into a physical form of a chronicle and offers it publicly for further research. At the same time, it reveals Facebook’s practices and is an impulse for public discussion on the nature of data and balance between technology and its consumption.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


ČASOPIS X#9: SIEŤ VZŤAHOV

AUTOR/AUTHOR: MATEJ VOJTUŠ

KLIENT/CLIENT: HARDNESS & BLACKNESS

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAHE

HODNOTENIE POROTY Netradične vyriešená „väzba“ časopisu vo forme obálky a precízne typograficky spracovaný obsah. Voľné listy a zložky sú naplno využité na rôzne grafické experimenty.

THE JURY’S EVALUATION Non-traditionally arranged magazine “binding” in the form of an envelope and precisely processed typographic content. Free leaves and components are entirely used for various graphics experiments.

Deviate číslo Časopisu X o súčasnej kresbe s podtitulom Sieť vzťahov sa zameriava na sociálne, participatívne a komunitné projekty, ktorých hlavným výrazovým prostriedkom je kresba.

The ninth issue of the X Magazine on current drawing with the subtitle, Sieť vzťahov, focuses on social, participative and community projects where a drawing is the boldest tool of expression.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

106

PEDAGÓGOVIA/TEACHERS: TOMÁŠ BROUSIL RADEK SIDUN


PÍSMO ZAUM

AUTOR/AUTHOR: MATEJ VOJTUŠ SPOLUAUTORI/CO-AUTHORS: MICHAL CHRASTINA, LUCIA ŠOHAJDOVÁ, KRISTÍNA JANDOVÁ

107

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAHE

PEDAGÓGOVIA/TEACHERS: TOMÁŠ BROUSIL RADEK SIDUN

HODNOTENIE POROTY Porota ocenila kolaboráciu na vytváraní písma, ako aj inšpiratívnu tému.

THE JURY’S EVALUATION The Jury appreciated the collaboration in the type creation and also the inspiring topic.

Písmo Zaum je inšpirované ruskou futuristickou avantgardnou skupinou Zaum. Zaum sú jazykové experimenty so zvukovou symbolikou a jazykotvorbou. Písmo je vytvorené kontrastným perom. Je stále v procese vytvárania jeho autorským tímom z platformy Something to write something with.

The type Zaum takes inspiration from a Russian futuristic avant­‑garde group Zaum. Zaum are language experiments with sound symbolics and language­‑creation. A contrasting pen was used in making the type. It is still in the creation process of its author team from the Something to Write Something With platform.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


PÍSMO KULTIVAR TYPEFACE

AUTOR/AUTHOR: MATEJ VOJTUŠ

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAHE

HODNOTENIE POROTY Porotu najviac presvedčila animácia, výborne ilustrujúca ako písmo funguje a mení svoju podobu v rámci hraníc, ktoré mu sám autor určil.

THE JURY’S EVALUATION The animation perfectly illustrates how the type works and changes its form within author-set limits — that is what mostly persuaded the Jury.

Variabilné písmo Kultivar stavia na princípe základnej abecedy. Písmo vychádza zo statickej a jednoduchej geometrickej kostry bezpätkového písma (grotesk). V mantineli tvarov jednotlivých znakov autor najprv navrhol základnú abecedu (verzálky), ďalej písmo upravoval a vytvoril tak ďalšie doplnkové rezy písma.

The variable Kultivar type builds on the principle of a basic alphabet. The type originates from a static and simple geometrical grid of sans serif type (Grotesk). The author first designed the basic alphabet (capital letters) in the limits of the individual signs; further, he thus created other additional cuts of the type.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

PEDAGÓGOVIA/TEACHERS: TOMÁŠ BROUSIL RADEK SIDUN

108


PÍSMO PRAK TYPEFACE

109

AUTOR/AUTHOR: MATEJ VOJTUŠ

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAHE

PEDAGÓGOVIA/TEACHERS: TOMÁŠ BROUSIL RADEK SIDUN

HODNOTENIE POROTY Porotu veľmi bavila chuť a fantázia autora — študenta pri hľadaní inšpirácie na nové písma. Výsledky nemusia byť dokonalé, stojí však za to vidieť, kam ho jeho pokusy dovedú.

THE JURY’S EVALUATION The Jury enjoyed the author’s zest and fantasy very much —a student looking for inspirations when making new types. The results do not need to be perfect, but they are worth seeing where his experiments may take him.

Plagátové písmo je inšpirované pôvodným návrhom úzkeho tučného grotesku „Pražské kamenné“ od autora Stanislava Marša, ktoré pôvodne vydala Grafotechna v roku 1958. Najlepšie sa uplatní ako akcidenčné písmo do väčších veľkostí sadzby. Písmový súbor obsahuje aj variant so zaoblenými rohmi, ktorý odkazuje na efekt roztláčania okraja skutočných písmových litier.

A poster type inspired by the original design of narrow fat grotesque “Pražské kamenné” by the author Stanislav Maršo, initially published by Grafotechna in 1958. Its best use is in a jobbing type for largerscale typesetting. The typeset also includes a rounded-edge variant referring to the effect of pushing edges of a real type letters.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


IVAN KOLENIČ AŽ DO NIRVÁNY

AUTORKA/AUTHOR: ZUZANA UHALOVÁ

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

HODNOTENIE POROTY Experiment vo vyjadrení deja textu pomocou sadzby a písma — v tomto prípade vôbec neprekáža, že forma prevláda nad funkciou.

THE JURY’S EVALUATION An experiment in expressing the book’s plot with typesetting and font — in this case, the form prevailing over function does not matter.

Redizajn knihy Ivana Koleniča Až do nirvány v rámci projektu Re­‑book zahrnutý v programe festivalu Anasoft litera. Dizajn pracuje s atmosférou a stiesneným pocitom z príbehu knihy a používa tesnú sadzbu a malý formát publikácie. Použité boldové písmo sa postupne zužuje, až skončí v lightovom reze (v nirváne). Detaily, ako ošúchaná obálka či piktogram vajíčka oddeľujúci odseky, sú ďalšími odkazmi na dej knihy.

Redesign of a book by Ivan Kolenič, Až do nirvány, included in the programme of the festival Anasoft litera, within the Re­‑book project. The design works with the atmosphere and cramped feeling of the story and uses tight typesetting and small format of the publication. Used bold type gradually narrows until it ends up in a light cut (in nirvana). Details, such as a worn­‑out cover or an egg pictogram separating paragraphs is another reference to the plot of the book.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

PEDAGÓG/TEACHER: PAVOL BÁLIK

110


EXPERIMENTÁLNY DOKUMENT O METÓDACH LIEČENIA CHRONICKÝCH OCHORENÍ

111

AUTORKA/AUTHOR: ZUZANA UHALOVÁ

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

PEDAGÓG/TEACHER: PAVOL BÁLIK

HODNOTENIE POROTY Jeden z najvydarenejších experimentov spomedzi prihlásených prác. Kniha svojou formou interpretuje nestálosť tráviaceho systému gastropacientov — nedá sa poriadne držať ani listovať, čitateľovi vypadáva z rúk. Vizuálne bola vhodne zvolená čierno­‑biela forma zinu, či zápisníku — denníka autorky.

THE JURY’S EVALUATION One of the best experiments from the submitted works. With its form the book interprets the instability of gastrointestinal digestive system in gastro-patients — it is impossible to hold or flip through it correctly, it slips from a reader’s hand. Visually, the black and white form of zin, or a notepad, was adequately chosen.

Experimentálna publikácia balansuje na hrane dokumentu a autoterapie. Autorka v rámci niekoľkomesačného experimentu hľadá alternatívne spôsoby liečby chronického gastroenterologického ochorenia tráviaceho traktu a čriev, ktorým sama dlhodobo trpí. Formálne spracovanie dovolí čitateľovi manipulovať knihou len v limitovanom rozsahu, čím zdravému človeku sprostredkúva pocity pacientov, ktorých život je do určitej miery obmedzovaný chronickým ochorením. V sadzbe je použité autorské písmo Voajér vyznačujúce sa nepravidelným kontrastom.

Experimental publication balances on the edge of a document and auto­‑therapy. During a several­‑month­‑long experiment, the author seeks alternative ways of treating the chronic gastroenterological disease of the gastrointestinal tract and the gut she has been suffering from for a long time. Formal processing allows the reader to manipulate with the book only to a limited extent, thereby providing a healthy person with the feelings of patients whose life is, to some certain extent, limited by the chronic disease. The author­‑type Voajér characteristic with its irregular contrast is used in the typesetting.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


UČEBNICA

AUTORKA/AUTHOR: MICHAELA NOVOSADOVÁ

ŠKOLA/SCHOOL: VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

HODNOTENIE POROTY Experiment študentky pri spracovaní učebnice biológie je sympatickým pokusom o zjednodušenie náročného obsahu vzdelávacieho materiálu a jeho sprístupnenie pomocou vizuálnej formy.

THE JURY’S EVALUATION The student’s experiment in executing a biology textbook is an agreeable attempt to simplify the demanding content of the teaching material and making it accessible using a visual form.

Študentská práca skúma aktuálny stav systému vzdelávania a vzdelávacích pomôcok dostupných pre deti a mládež na základných a stredných školách. Narúša zaužívané princípy formy učebných materiálov ponúknutím ich alternatív, ktoré by zároveň podporovali estetické cítenie žiakov a napomáhali lepšiemu pochopeniu problematiky. Mottom práce je potreba deti motivovať k vzdelávaniu a kreatívnej tvorbe.

Student work researches the current state of the educational system and teaching aids available for children and youth at elementary and high schools. It disrupts established principles of teaching material forms by offering their alternatives that also encourage students’ aesthetics feeling and help grasp the issue better. The motto of the work is the need to motivate children to get educated and create.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

PEDAGÓG/TEACHER: STANISLAV STANKOCI

112


TYPTOP MIKROTYPOGRAFIA

113

AUTOR/AUTHOR: MARTIN FEK

ŠKOLA/SCHOOL: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

PEDAGÓG/TEACHER: ANDREJ HAŠČÁK

HODNOTENIE POROTY Vyčerpávajúco spracovaná téma v klasickej grafickej úprave. Autor svojou príručkou iste poteší každého dizajnéra, ktorý sa môže preskúšať z pravidiel sadzby.

THE JURY’S EVALUATION Comprehensively made topic in classic graphics. With his guidebook, the author will definitely delight all designers who want to check their knowledge in the rules of typesetting.

Súhrn odporúčaní typografických pravidiel spadajúcich do oblasti mikrotypografie spracovaný do knižnej podoby a webovej stránky. Takýto materiál na Slovensku doposiaľ chýbal, a dizajnéri si pomáhajú predovšetkým českými manuálmi, ktoré sú často odlišné. Diplomová práca analyzuje existujúcu súčasnú slovenskú a českú literatúru, aj literatúru z čias Československa, a pravidlá sumarizuje do jedného uceleného materiálu. Tento materiál má pomôcť začínajúcim dizajnérom, DTP pracovníkom a všetkým, ktorí pracujú s úpravou textu.

Set of typographic recommendations that are a part of micro-typography field turned into the form of a book and website. Such material has been missing in Slovakia until now, and designers mostly find help in Czech manuals that usually differ. The final work analysis existing Slovak and Czech literature, and also the one from the Czechoslovak era, and summarises the rules into one compact material. The material is there to help starting designers, DTP operators, and everybody who works with layout.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


NETRADIČNE TRADIČNÉ

AUTORKA/AUTHOR: DARINA VÝBOHOVÁ

ŠKOLA/SCHOOL: AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

PEDAGÓG: ROBERT BRUN

HODNOTENIE POROTY Kvalitne vypracované, takmer bibliofilské spracovanie historického zväzku rozprávok.

THE JURY’S EVALUATION Quality production, almost bibliophile execution of the historical fable volume.

Študentský projekt Netradične Tradičné je autorským redizajnom pôvodnej knižnej zbierky Prostonárodné slovenské povesti, vydanej v roku 1958. Publikácia obsahuje 153 pôvodných ľudových povestí zozbieraných v rokoch 1880 — 1883 a zachováva prvotnú podobu trojzväzkového vydania z roku 1958 aj ilustračné perokresby. Pridáva však nový a netradičný prvok — červený kolorit vo forme odtlačkov pečiatok, ktorý umocňuje „hororovo — krvavý“ výraz narácie. Témou projektu je aktuálnosť ľudových rozprávok.

A student project Netradične Tradičné is an author redesign of the original book collection Prostonárodné slovenské povesti published in 1958. The publication contains 153 original folk fables collected from 1880 to 1883, and it maintains its original three­ ‑volume edition from the year 1958 and pen and ink illustrations. However, it adds a new feature—red ambience in the form of stamp prints accentuating “horror – bloody” narrative expression. The topic of the project is the up­ ‑to­‑dateness of folk tales.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

114


DPH


NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

COMMUNICATION DESIGN

DIZAJN S PRIDANOU HODNOTOU

DESIGN WITH ADDED VALUE


ILUSTROVANÁ ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

AUTOR/AUTHOR: BORIS MELUŠ

SPOLUAUTOR /CO-AUTHOR: ANDREJ KOLENČÍK

HODNOTENIE POROTY Porota ocenila grafické spracovanie knihy, ktoré efektívne podáva inak právnický obsah a robí ho príťažlivým najmä pre mladšie publikum.

THE JURY’S EVALUATION The Jury appreciated the graphics of the book offering otherwise juridical content and making it attractive mostly to a younger audience.

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou oboznamuje čitateľa s textom Ústavy Slovenskej republiky a zrozumiteľným jazykom hovorí o základných hodnotách, na ktorých stojí naša krajina.

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky is a useful book for every household. It introduces the fundamental values of our country and helps a reader understand the Constitution of the Slovak Republic in a comprehensive and attractive form.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: 82 BØOK & DESIGN SHÕP

118


DOBRÝ TRH BEZ ODPADU

119

AUTORKA/AUTHOR: ANNA JABLONOWSKA-HOLY

KLIENT/CLIENT: PUNKT

HODNOTENIE POROTY Oceňujeme používateľsky prístupnú komunikáciu recyklácie, ktorej zodpovedá výber písma, jasná farebná paleta a navrhnuté aplikácie vo forme nálepiek.

THE JURY’S EVALUATION We appreciate the user-friendly communication of recycling with corresponding type selection, bright colour palette, and the designed applications in a sticker form.

Komunikačný vizuál tvorí integrálnu súčasť stratégie redukcie odpadu a environmentálnej osvety na podujatí Dobrý trh. Zahŕňa informačný systém na recyklačných staniciach, tematické príručky a propagačné predmety zero waste. Samotný dizajn stavia na vizuálne atraktívnej komunikácii, zrozumiteľných informáciách o zásadách bezodpadového princípu (zero waste) a bol vytvorený v spolupráci s odborníkmi na odpadové hospodárstvo. Komunikácia pomohla spopularizovať bezodpadový životný štýl, zredukovať zmesový odpad na podujatí zo 70 % na 5 % a naďalej inšpiruje k redukcii odpadu aj iné slovenské podujatia.

A communication visual makes an integral part of the waste reduction strategy and raising of public environmental awareness at the Dobrý trh event. It includes an information system at recycling spots, topical zero­‑waste handbooks, and promotional materials. The design itself builds on visually attractive communication, comprehensive information on zero­‑waste principles and it was created in cooperation with waste management specialists. The communication helped popularise zero­‑waste lifestyle, reduce mixed waste at the event from 70% to 5% and it further inspires other Slovak events to waste reduction.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


PYENINY — AUDIO GUIDE

AUTOR/AUTHOR: MATEUSZ SŁOWAKIEWICZ

SPOLUAUTOR/CO-AUTHOR: RATAJCZYK PAWEŁ

HODNOTENIE POROTY Nahrávky si možno vypočuť až vtedy, keď sa človek fyzicky nachádza na konkrétnych spomínaných miestach v národnom parku. Sprievodca tak naozaj motivuje užívateľa vykročiť do terénu. Porota ocenila zaujímavé grafické spracovanie mapy, ktorá sa stáva nosným prvkom vizuálnej identity. Rovnako aj komplexnosť spracovania a vytvorenie hlasových nahrávok v dvoch jazykoch dvomi rôznymi rozprávačmi.

THE JURY’S EVALUATION The records are available for listening only when a user is physically at the specifically mentioned places in the national park. Thus the guide really motivates a user to step out to the terrain. The jury appreciated the interesting graphics of the map becoming the fundamental part of the visual identity. Equally also the complexity of execution and creation of voice recordings in two languages by two different narrators.

Pyeniny je turistický audiosprievodca poľsko­ ‑slovenskými Pieninami v podobe mobilnej aplikácie (stiahnutie zadarmo pre Android aj iOS). Pieninská história a legendy sú spracované v 25 kapitolách nahovorených tajomným rozprávačom — duchom hôr. Technológia GPS a načítavanie polohy používateľa v reálnom čase odomyká nahrávky až priamo na miestach, o ktorých sa v nahrávke rozpráva. Po horských cestách sprevádza turistov ilustrovaná mapa.

Pyeniny is a tourist audio guide of Polish­ ‑Slovak Pieniny in the form of a mobile application (available for free download for Android and iOS). The history of Pieniny and its legends are adapted in 25 chapters narrated by a mysterious storyteller—a mountain ghost. The GPS technology and tracking user location in real time unlock the recordings only at the places from where the recordings are. An illustrated map follows tourists on their forest paths.

www.pyeniny.com/en

www.pyeniny.com/en

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

KLIENT/CLIENT: AI-MAPS

120


GALÉRIA ĽUDSKÉHO TELA

121

AUTOR/AUTHOR: PETER GÁLA

CO-AUTHORS/SPOLUAUTORI: DANIELA OLEJNÍKOVÁ, JURAJ BALOGH, LUCIA ŽATKULIAKOVÁ

KLIENT/CLIENT: DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRAMÁRE

HODNOTENIE POROTY Skvelá spolupráca dizajnéra a ilustrátorov. Stvárnenie je úplne strhujúce a veríme, že inšpiruje aj ďalšie nemocnice a detské oddelenia.

THE JURY’S EVALUATION We appreciate the excellent cooperation between the designer and illustrators. The execution is fascinating, and we believe it will inspire more hospitals and departments for children.

Galéria ľudského tela je originálny koncept vytvorený pre novozrekonštruovanú čakáreň detskej rádiológie DFNsP Kramáre. Deti a ich rodičia sa vďaka veľkorozmerným priestorovým ilustráciám prenesú do prostredia ľudského tela. Dve diorámy zobrazujúce žalúdok a cievny systém hravou a deťom blízkou formou približujú návštevníkom tajomný svet červených krviniek, makrofágov, či žalúdočných enzýmov. Súčasťou realizácie sú edukatívne nápisy, vysvetlivky, maľovanka a interaktívne prvky v stene.

Galéria ľudského tela is an original concept created for a newly­‑renovated waiting room of Children’s Radiology Department at DFNsP Kramáre. With large­‑scale space illustrations, children and their parents get into the environment of a human body. Two diagrams are depicting the stomach and vascular system playfully and in a form close to children explain the visitors the mysterious world of red blood cells, macrophages, or gastric enzymes. The realisation includes educational legends, explanations, paintings and interactive wall features.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


MAPA BARDEJOVA A REGIÓNU HORNÉHO ŠARIŠA

AUTOR/AUTHOR: PETER JAVORÍK

HODNOTENIE POROTY Mapa vznikla ako autorský projekt dizajnéra, ktorý chcel upozorniť na svoj región — výnimočné miesto vo svetovom dedičstve UNESCO. Dizajnér abstrahoval mapu podľa vzoru schém metra, v ktorých sú jednotlivé pamiatky rozmiestnené vo vlastnej mierke, nie podľa geografického umiestnenia.

THE JURY’S EVALUATION The designer created the map as his author project; he wanted to draw attention to his region — an exceptional place in the UNESCO World Heritage Site. The designer abstracted the map according to the pattern of the metro scheme in which the individual monuments are located at their own scale, not geographically.

Dvojjazyčná anglicko­‑slovenská mapa bojuje proti nedostatočnej propagácii a informovanosti o turistických atrakciách v meste Bardejov a jeho okolí. Mapa obsahuje historické monumenty, lokálnu architektúru aj kultúrne pamiatky. Piktogramy na obálke mapy reprezentujú unikátne záujmové body.

The bilingual English­‑Slovak map combats inadequate publicity and awareness of the tourist attractions in Bardejov and its surroundings. The map contains historical monuments, local architecture and cultural monuments. Pictograms on the map cover represent unique interest points.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

122


INTERAKTÍVNA APLIKÁCIA UČEŇ Z OKOLIČNÉHO INTERACTIVE APPLICATION

123

AUTOR/AUTHOR: PHILO VAN KEMENADE

SPOLUAUTORKA/CO-AUTHOR: LUCIA DUBAČOVÁ

KLIENT/CLIENT: SLOVAK NATIONAL GALLERY

HODNOTENIE POROTY Aplikácia pre výstavu je ideálnym príkladom toho, ako sa môžu využiť rôzne digitálne nástroje na popularizáciu napríklad gotického umenia.

THE JURY’S EVALUATION The exhibition’s application is an excellent example of how to use various digital tools to popularise, for example, Gothic art.

Výstava s názvom Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 v SNG približuje tvorbu „tajomného Majstra“, o ktorom je okrem pozoruhodných diel z jeho dielne známe pomerne málo. Súčasťou výstavy je aj interaktívna aplikácia, pri ktorej môžu návštevníci prevziať na seba úlohu učňa z Okoličného a vyskúšať si prácu s časťami digitalizovaných umeleckých diel, čo im umožní vytvoriť vlastnú gotickú kompozíciu.

The exhibition titled Majster z Okoličného (Master of Okoličné) a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 in SNG tells the story of a “mysterious Master” about whom there we know very little except about his remarkable works from his workshop. The exhibition also features an interactive application in which visitors can become an ‘apprentice from Okoličné’ and try to work with the parts of digitised works of art, allowing them to create their own Gothic composition.

SLOVAK DESIGN AWARD 2018

COMMUNICATION DESIGN


TA TAKE TOWN (URBÁNNE PÍSAČKY O MESTE PREŠOV)

AUTORKA/AUTHOR: KRISTÍNA ŠEBEJOVÁ

HODNOTENIE POROTY Noviny Ta Take Town za niekoľko rokov od svojho vzniku vyrástli a ich grafické spracovanie je vyzretejšie. Autori (dizajnérka je sama iniciátorkou projektu) tak prispievajú k rozvoju kultúrnej komunity v domácom Prešove.

THE JURY’S EVALUATION In a couple of years since its establishment, the Ta Take Town newspaper has grown in its graphics, and it is more mature now. The authors (the designer is the project’s initiator) thus contribute to the development of culture community in their home Prešov.

Noviny zaoberajúce sa architektúrou, verejným priestorom, ale aj príbehmi, symbolmi a asociáciami, ktoré ponúka mesto Prešov, vychádzajú dvakrát do roka. Prvé číslo vytvorila autorka myšlienky ako študentský projekt na TUKE, odvtedy bolo vydaných už päť čísel. Okolo novín sa vytvorila silná komunita ľudí, ktorí spoločnými silami budujú mestskú identitu. Autori článkov boli oslovení slovenskými médiami, ako napr. týždeň, Denník N, pre ktoré píšu, a ďalej tak propagujú mesto.

Newspaper on architecture, public space, but also stories, symbols, and associations that the city of Prešov offers, published biannually. The author made the first issue as a student project at TUKE, since then, she there have been five more issues already. An active community of people have built around the newspaper; they jointly develop the city’s identity. The authors of articles have been contacted by Slovak media, such as týždeň, Denník N; and they write for them and thus promote the city.

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2018

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN

124


18

KD


A

ANTALIS ROZŠIRUJE PONUKU KREATÍVNYCH PAPIEROV

ANTALIS IS EXTENDING ITS OFFER OF CREATIVE PAPERS!

Popredný distribútor kreatívnych papierov na slovenskom trhu Antalis prináša tento rok celý rad noviniek z produkcie Arjowiggins Creative Papers. Výraznou inováciou prešli hlavne obľúbené značky Conqueror, Keaykolour, Pop´Set a Curious Metallics. Nekonečné farebné kombinácie na lepšie vyjadrenie každej kreatívnej túžby. Keď kreatívci vyberajú papier pre svoje projekty, najčastejšie býva ich hlavným kritériom farba. A práve v šírke a štruktúre ponúkaných farieb nastali v tomto roku najvýraznejšie zmeny. Pri vývoji nových farieb bola pozornosť venovaná nielen módnym trendom, ale aj vzájomnej kombinovateľnosti a zladeniu farebných tónov v rámci celého portfólia. Dizajnéri tak dostávajú do rúk ucelené palety farieb, ktorých vzájomným kombinovaním a dopĺňaním vznikajú nekonečné možnosti kombinácií sofistikovaných a harmonických farebných tónov. V portfóliu Antalis nájdete papiere pre všetky typy aplikácií a tlače vrátane technických noviniek, napríklad papiere so zabudovaným čipom na komunikáciu so sofistikovanými elektronickými zariadeniami prostredníctvom funkcie NFC. Neustále rozširovanou a inovovanou ponukou kreatívnych a špeciálnych papierov sa snažíme podporovať kreativitu našich partnerov a inšpirovať ich k využívaniu papierov novým a netradičným spôsobom, v oveľa širšom okruhu projektov. Navštívte náš profil facebook.com/CreativePowerByAntalis a nechajte sa inšpirovať.

126

A leading distributor of creative papers in the Slovak market — Antalis is bringing a whole line of new products from Arjowiggins Creative Papers this year. Mostly the popular brands Conqueror, Keaykolour, Pop’Set, and Curious Metallics are among those which have been significantly innovated. Endless Colour Combinations for Better Expression of Every Creative Desire When creatives choose paper for their projects, colour is usually the primary criterion. Moreover, it is just the width and structure of the offered colours that have gone through the boldest changes. When designing new shades, the attention was not only on fashion trends but also on mutual combinability and harmonising colour tones across the whole portfolio. With it, designers get a compact colour palette into their hands which they can mutually combine and add to create unlimited options in mixing sophisticated and harmonic colour tones. In the Antalis portfolio, you can find papers for all types of applications, including technical novelties, for example, papers with built-in chip for communication with sophisticated electronic devices using the NFC function. With our continually expanding and innovated offer of creative and special papers, we are trying to support the creativity of our partners and inspire them to use papers in a new and unconventional way and a much broader scope of projects. Visit our profile facebook.com/CreativePowerByAntalis and let us inspire you.


T

TIRÁŽ

COLOPHON

15. ročník súťaže Národná cena za dizajn Národná cena za dizajn 2018 — Komunikačný dizajn

15th Annual Slovak Design Award Slovak Design Award 2018 – Communication Design

VÝSTAVA FINALISTOV 9. 10. — 25. 11. 2018 Fakulta architektúry STU, Bratislava

FINALISTS’ EXHIBITION 9 October – 25 November 2018 Faculty of Architecture STU, Bratislava

Vyhlásenie súťaže: 22. 1. 2018 Prvé kolo hodnotenia porotou: 7. — 18. 5. 2018 Druhé kolo hodnotenia porotou: 18. — 19. 6. 2018 Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 12. 10. 2018

Competition announcement: 22 January 2018 First round of Jury evaluation: 7 — 18 May 2018 Second round of Jury evaluation: 18 — 19 June 2018 Announcement of the results and the Award ceremony: 12 October 2018

VYHLASOVATELIA SÚŤAŽE Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu

Award Announcers: Ministry of Culture of the Slovak Republic and Slovak Design Center

ORGANIZÁTOR Slovenské centrum dizajnu

ORGANISER Slovak Design Center

MEDZINÁRODNÁ POROTA Eva Kašáková, SK — predsedkyňa poroty Ayşegül İzer, TR Kathrin Pokorny-Nagel, AT Tomasz Bierkowski, PL Juraj Blaško, SK Sven Lindhorst-Emme, DE Marek Pistora, CZ

INTERNATIONAL JURY Eva Kašáková, SK — Chairwoman of the Jury Ayşegül İzer, TR Kathrin Pokorny-Nagel, AT Tomasz Bierkowski, PL Juraj Blaško, SK Sven Lindhorst-Emme, DE Marek Pistora, CZ

ČLEN POROTY S PORADNÝM HLASOM Jozef Švolík, MK SR, generálny riaditeľ sekcie umenia, štátneho jazyka a kreativity (poverený zastupovaním)

JURY MEMBER WITH ADVISORY VOTE Jozef Švolík, MC SR, General Director of the Section of Art, Language and Creativity (accredited to represent)

ORGANIZAČNÝ TÍM A REALIZÁCIA Soňa Trubíniová, koordinátorka organizačného tímu Mária Rišková, riaditeľka SCD Eva Kašáková, kurátorka Helena Cibulková, sprievodné akcie a produkcia Zuzana Palicová, PR Michal Čudrnák, online prihlasovanie Gabriela Ondrišáková a Anna Ulahelová, odborná spolupráca Ondrej Jób, vizuál súťaže — 1. fáza Samuel Čarnoký a Matej Vojtuš, hlavný vizuál súťaže Peter Liška a Matúš Lelovský, architektonický návrh a realizácia výstavy Spolupráca na realizácii súťaže: tím Slovenského centra dizajnu

ORGANISATIONAL TEAM AND REALISATION Soňa Trubíniová, coordinator of the organisational team Mária Rišková, Director of the SDC Eva Kašáková, curator Helena Cibulková, accompanying events and production Zuzana Palicová, PR Michal Čudrnák, online submission Gabriela Ondrišáková and Anna Ulahelová, expert cooperation Ondrej Jób, Award Visual — 1st phase Samo Čarnoký and Matej Vojtuš, Main Award Visual Peter Liška and Matúš Lelovský, Architecture design and Exhibition realisation Cooperation on Award realisation: the team of the Slovak Design Center

Texty © Eva Kašáková, Mária Rišková Fotografie © Adam Šakový a Radka Miklošová Grafický dizajn © Samuel Čarnoký a Matej Vojtuš Preklad © Katarína Kasalová Zodpovedná redaktorka: Mária Rišková Redakcia: Soňa Trubíniová, Eva Kašáková, Zuzana Palicová Editorka textov: Barbora Tomíková Jazyková korektúra: Jitka Madarásová Tlač: Bittner print s. r. o. Papier: Novatech Gloss 300g/m2 (obálka), Claro Gloss 115g/m2 (vnútro katalógu) Vydalo © Slovenské centrum dizajnu v Bratislave 2018

Texts © Eva Kašáková, Mária Rišková Photographs © Adam Šakový and Radka Miklošová Graphic design © Samuel Čarnoký a Matej Vojtuš Translation © Katarína Kasalová Editor-in-chief: Mária Rišková Editorial staff: Soňa Trubíniová, Eva Kašáková, Zuzana Palicová Editor: Barbora Tomíková Proofreading: Jitka Madarásová Print: Bittner print s.r.o. Paper: Novatech Gloss 300g/m2 (cover), Claro Gloss 115g/m2 (text block) Publisher © Slovak Design Center in Bratislava 2018

ISBN: 978-80-89992-00-3

ISBN: 978-80-89992-00-3

KONTAKT: Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 P.O.Box 131 841 99 Bratislava

CONTACT: Slovak Design Center Jakubovo nám. 12 P.O.Box 131 841 99 Bratislava

ncd@scd.sk www.scd.sk

ncd@scd.sk www.scd.sk


Výzva na prihlasovanie diel do ďalšieho ročníka súťaže bude uverejnená v januári 2019. V roku 2019 bude súťaž zameraná na produktový dizajn. Súťažiť budú diela vytvorené počas rokov 2017 — 2018. Sledujte www.scd.sk/ncd

Vyhlasovatelia/Award Announcers Organizátor/Award Organiser (SCD/SDC)

Generálny partner SCD/ SDC General Partner

Partneri/ Partners

Hlavný mediálny partner SCD/ SDC Main Media Partner

Mediálni partneri/ Media Partners

scd.sk/ncd facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn ncd2018.tumblr.com


Curious Collection arjowigginscreativepapers.com

DistribĂştor: Antalis bezpl. linka 0800 106 106 callcentrum@antalis.sk antalis.sk


ISBN 978-80-89992-00-3

20

Profile for Slovenské centrum dizajnu

Katalóg NCD 2018 je sprístupnený online  

Katalóg Národnej ceny za dizajn 2018, ktorá bola venovaná komunikačnému dizajnu, je sprístupnený online tu na Issuu. Môžete v ňom pohodlne l...

Katalóg NCD 2018 je sprístupnený online  

Katalóg Národnej ceny za dizajn 2018, ktorá bola venovaná komunikačnému dizajnu, je sprístupnený online tu na Issuu. Môžete v ňom pohodlne l...

Profile for scd.sk
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded