Katalóg Národnej ceny za dizajn 2019 - Produktový dizajn / Slovak Design Award 2019

Page 1

Národná cena za dizajn 2019 Produktový dizajn

Slovak Design Award 2019 Product DesignNárodná cena za dizajn 2019 Produktový dizajn

Slovak Design Award 2019 Product Design

Texty © Marián Laššák, Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár Fotografie © Adam Šakový Grafický dizajn © Ondrej Gavalda Preklad © Katarína Kasalová

Texts © Marián Laššák, Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár Photographs © Adam Šakový Grapic design © Ondrej Gavalda Translation © Katarína Kasalová

Vydalo © Slovenské centrum dizajnu v Bratislave 2019 ISBN: 978–80–89992–03–4

Publisher © Slovak Design Center in Bratislava 2019 ISBN: 978–80–89992–03–4


139

54

29

56

109

23

43

51 29 7 15


Štatistiky ●Profesionálny dizajn ●Študentský dizajn ●Dizajn s pridanou hodnotou

Statistics ●Professional design ●Student design ●Design with added value

Národná cena za dizajn 2019 — Produktový dizajn

Slovak Design Award 2019 — Product Design

Celkovo prihlásených 139 prác — Profesionálny dizajn: 54 — Študentský dizajn: 56, — Dizajn s pridanou hodnotou: 29

In total 139 works — Professional design: 54 — Student design: 56 — Design with added value: 29

Do 2. kola NCD 2019 postúpilo 109 prác: — Profesionálny dizajn: 43 — Študentský dizajn: 43 — Dizajn s pridanou hodnotou: 23

In the 2nd round of SDA 2019, 109 works: — Professional design: 43 — Student design: 43 — Design with added value: 23

Na výstavu finalistov postupuje 51 prác: — Profesionálny dizajn: 29 — Študentský dizajn: 15 — Dizajn s pridanou hodnotou: 7

There are 51 works in the finalists exhibition: — Professional design: 29 — Student design: 15 — Design with added value: 7

Počet prihlásených autorov dizajnu: 107

Number of registred authors: 107

43


Michal Froněk dizajnér, architekt/ designer, architect

Foto/Photo: David Turecký

Porota/Jury

Absolvoval štúdium na pražskej VŠUP v ateliéri Tvarovanie úžitkových predmetov a v ateliéri Architektúry a dizajnu. V roku 1990 spolu s Janom Němečkom založil architektonicko-dizajnérske štúdium Olgoj Chorchoj so širokým záberom tvorby od svetelných ready-made objektov, sklenených váz, titánových šperkov, kolekcií nábytku Škoda až po architektonické realizácie. V roku 1993 založil spoločnosť Artěl, s. r. o., ktorá nadviazala na filozofiu zaniknutého výtvarného spolku Artěl a venuje sa produkcii českého dizajnu 20. storočia. V roku 2007 mu bol udelený titul docent v odbore Architektúra a dizajn na VŠUP v Prahe. Od roku 1999 na jej akademickej pôde pôsobí ako vedúci Ateliéru produktového dizajnu. A graduate of Prague's Academy of Arts, Architecture and Design, in the Studio of Utility Objects Design and the Studio of Architecture and Design. In 1990, together with Jan Němeček, he established the architecturedesign studio Olgoj Chorchoj with a wide range of works ranging from light ready-made objects, glass vases, titanium jewellery, Škoda furniture collections to architecture. In 1993 Froněk established the Artěl s.r.o. company which follows on the tradition of the ceased-to-exist Artěl art group and pursues the production of the Czech 20-century design. In 2017, he was awarded the title of Associate Professor in the Field of Architecture and Design at UMPRUM in Prague. Since 1999 he has been active in the academy as a Head of Product Design Studio.

4 ——


—— 5

Marián Laššák dizajnér, pedagóg/ designer, pedagogue

Foto/Photo: Marco Melander

Petteri Kolinen priemyselný dizajnér/ industrial designer

Absolvent manažmentu v dizajne s dlhoročnými skúsenosťami z vedúcich pozícií v rôznych odvetviach dizajnu. V rokoch 1993 až 2007 pracoval ako hlavný dizajnér Nokie na dizajne vyše dvadsiatich nových modelov telefónov, viedol tímy dizajnérov a stál na čele Ateliéru dizajnu centrály Nokie vo fínskom Keilaniemi. Bol členom Group Management Team a vedúcim dizajnu v škandinávskej spoločnosti Martela Group Oyj, ktorá je lídrom vo vývoji dizajnu optimálneho pracovného prostredia. Pracoval pre Design Forum Finland a ako kreatívny riaditeľ Nanso Group Oy. Aktívne podporuje dizajn zameraný na človeka. A graduate of management in design with years of experience in managerial positions in various design fields. In 1993 to 2007, Kolinen worked as Nokia's Design Manager; he worked on the design of over twenty new phone models, led design teams and stood at the lead of the Design Studio at the Nokia's headquarters in Keilani, Finland. Kolinen was a member of the Group Management Team and Design Director at the Scandinavian company Martela Group Oyj — a leader in designing an optimal working environment. He worked for Design Forum Finland and as a Creative Director of Nanso Group Oy. Kolinen is an active advocate of human-centered design.

Dizajnér a spoluzakladateľ dizajnérskeho zoskupenia Comunistar. Absolvoval štúdium na Katedre dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 ukončil doktorandské štúdium dizertačnou prácou s názvom Mýtus domova. Štúdium absolvoval aj na Ústave dizajnu STU v Bratislave. Po pracovnej stáži v ateliéri Erika Klarenbeka (2012) pracoval pre Studio Muller Van Tol v Amsterdame (2013). Má za sebou desiatky výstav doma a v zahraničí. Venuje sa najmä autorskej tvorbe, v rámci ktorej kladie dôraz na kultúrne a komunikačné aspekty dizajnu. Od roku 2015 pedagogicky pôsobí v ateliéri Art dizajn na VŠVU. Žije a pracuje v Bratislave. A designer and co-founder of the Comunistar design ensemble. Laššák graduated from the Studio of Design at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava where he completed this PhD study with a dissertation titled The Myth of Home (Mýtus domova). He also studied at the Design Institute of the STU in Bratislava. After an internship at the studio of Erik Klarenbek (2012), Laššák worked for the Studio Muller Van Tol in Amsterdam (2013). He has been widely exhibited home and abroad. Laššák pursues author work in which he emphasises the cultural and communication aspects of design. Since 2015 he is a lecturer at the Art Design Studio at AFAD. Laššák lives and works in Bratislava.


Absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v Ateliéri s+m+l_XL Kov a šperk na VŠVU, kde pokračovala v doktorandskom štúdiu. Venuje sa organizačnej, kurátorskej, edičnej a publikačnej činnosti v oblasti súčasného autorského šperku, aplikovaného umenia a dizajnu. Prednáša a organizuje medzinárodnú konferenciu Šperk Stret, Medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici a medzinárodný kolaboratívny projekt Schmuck Wander. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka v ateliéri s+m+l_XL Kov a šperk na VŠVU. Žije a tvorí v Bratislave. A graduate of the Department of Philosophy at the Comenius University, and in the Studio s+m+l_XL Metal and Jewel at AFAD, where she continued in PhD study. She focuses on organizational, curatorial, editorial, and publishing activities in the field of contemporary jewellery, applied art, and design. Nepšinská lectures and organises the international conference Šperk Stret, the International Symposium of Art Jewellery in Kremnica, and the international collaborative project Schmuck Wander. Presently, she works as a Specialist Assistant at the Studio of Metal and Jewel of AFAD. Nepšinská lives and works in Bratislava.

Foto/Photo: Alexander Dobrovský

Foto/Photo: Peter Čintalan

Mária Hriešik Nepšinská Jakub Pollág pedagogička, dizajnér/designer organizátorka, šperkárka/ pedagogue, organiser, jewellery-maker

Dizajnér a zakladateľ štúdia deFORM, ktoré založil spolu s Václavom Mlynářom. Absolvoval štúdium architektúry na FA STU, študoval na VŠVU v Bratislave, na VŠUP v Prahe a na Royal College of Art v Londýne. Pôsobil v dizajnérskom/architektonickom štúdiu Olgoj Chorchoj v Prahe a ako produktový dizajnér v štúdiu Buster+Punch v Londýne. Bol ocenený titulmi Najlepší začínajúci dizajnér (2014), Dizajnér roka v súťaži Czech Grand Design Award (2016) a Najlepší dizajnér udeľovaný publikáciou Elle Decoration Czech Republic (2017). V roku 2017 získal 2. cenu v súťaži Národná cena za dizajn v kategórii Produktový dizajn. Žije v Prahe, kde pôsobí ako kreatívny riaditeľ spoločnosti BOMMA Glassworks. A designer and co-founder of the deFORM studio which he established together with Václav Mlynář. He is an architectual graduate of FA STU, AFAD in Bratislava, UMPRUM in Prague and the Royal College of Art in London. Pollág worked in the design/architecture studio Olgoj Chorchoj in Prague; and as a product designer in the Buster+Punch Studio in London. Pollág has received the titles of the Best Beginning Designer (2014), the Designer of the Year at Czech Grand Design Award (2016), and the Best Designer awarded by the publication Elle Decoration Czech Republic (2017). Pollág is a 2017 laureate of the 2nd Award in the Slovak Design Award, the category of Product Design. Pollág lives in Prague where he is active as Creative Director of the BOMMA Glassworks company.

6 ——


—— 7

Foto/Photo: Bára Prášilová

Klára Šumová produktová a interiérová dizajnérka/product and interior designer

Foto/Photo: designaustria

Bettina Steindl kultúrna manažérka, pedagogička/manager in culture, pedagogue

V súčasnosti riadi kanceláriu Európskeho hlavného mesta kultúry 2024 Dornbirn v Rakúsku. Pôsobila ako riaditeľka a kurátorka Designfora Viedeň, v ktorom mala na starosti strategické plánovanie, tvorbu programu a zastupovala záujmy dizajnérov v Rakúsku. V projekte RUHR.2010 riadila oddelenie komunikácie a marketingu, pracovala na implementácii firemnej identity, strategickom plánovaní a rozvoji stratégie trvalej udržateľnosti štatútu kultúrnej metropoly Ruhr. V organizácii Urbane Künste Ruhr (nástupca Európskeho hlavného mesta kultúry RUHR.2010) viedla oddelenie komunikácie a marketingu. Ako marketérka a strategička pracovala na projekte Európskeho hlavného mesta kultúry Linz 2009. Má za sebou pedagogickú činnosť a prednáša v oblasti marketingu a komunikácie.

Produktová a interiérová dizajnérka. V roku 2011 absolvovala štúdium na UMPRUM v Prahe. Pracovala pre štúdiá vo Vancouveri a v Budapešti, pre holandské štúdio Kiki van Eijk a švédske štúdio Note. V roku 2013 spolu s ilustrátorom a grafikom Dirkom Wrightom založila značku Oáza Collection. Jej tvorba je charakteristická prepojením tradičného remesla a špecifických kultúrnych odkazov so súčasnými požiadavkami na funkčnosť. Používa prevažne prírodné materiály. Vo svojich objektoch zhmotňuje dialóg medzi tým, čo v priebehu storočia vytvoril človek a čo stvorila príroda sama. Vytvorila diela pre spoločnosť Preciosa, galériu Mint v Londýne a Křehký Gallery v Mikulove. Žije a pôsobí v Prahe.

A present director of the office of the European Culture Capital 2024 in Dornbirn, Austria. Steindl has been active as Director and Curator of the Designforum Vienna where she was in charge of strategic planning, program design, and she represented the interests of designers in Austria. In the RUHR.2010 project, Steindl managed the department of communication and marketing; she worked on corporate identity implementation, strategic planning, and the development of sustainability strategy of the status of the cultural metropolis of Ruhr. In the organization Urbane Künste Ruhr (successor of the European Culture Capital RUHR.2010), she led the department of communication and marketing. As a marketer and strategist, Steindl has worked on the project of the European Culture Capital Linz 2009. She has been teaching and lecturing in the field of marketing and communication.

In 2011 Šumová graduated from UMPRUM in Prague. She worked for studios in Vancouver and Budapest, for the Dutch studio Kiki van Eijk, and the Swedish studio Note. In 2013, together with an illustrator and graphic designer Dirk Wright, she co-established the brand Oáza Collection. Her work is characteristic with its combination of traditional craft and specific cultural legacies with current requirements on functionality. Šumová mainly uses natural materials. In projects, Šumová embodies the dialogue between what humans have created over centuries with what nature itself has made. She has designed works for the Preciosa company, the Mint Gallery in London, and Křehký Gallery in Mikulov. Šumová lives and works in Prague.


Hodnotenie poroty Marián Laššák

Do súťaže o Národnú cenu za dizajn 2019 — Produktový dizajn sa prihlásilo 139 prác od 107 autorov. Dizajnéri súťažili v kategóriách profesionál, študent a dizajn s pridanou hodnotou. Medzinárodná porota po prvý raz hodnotila práce v dvoch kolách, v prvom online hlasovaním a v druhom kole za ich fyzickej prítomnosti. Keďže bezprostredný kontakt s produktom je na jeho posúdenie zásadný, prvá selekcia bola o niečo „mäkšia“, aby všetky relevantné práce dostali šancu a porota sa s nimi mohla zoznámiť osobne. Počet prác postupujúcich na výstavu nebol nijako limitovaný, jediným rozhodujúcim faktorom bola ich kvalita z pohľadu kritérií a poslania súťaže. Dôležitú úlohu pri procese výberu zohralo zloženie poroty. Bola cielene zostavená tak, aby porotcovia svojím profesionálnym zameraním pokryli celú oblasť dizajnérskej tvorby od priemyselného dizajnu cez zameranie na nábytok, až po autorsky dizajn, či úžitkové umenie. Tento ročník bol navyše špecifický veľkým množstvom prihlásených prác z oblasti módy a textilnej tvorby, preto bola ako poradkyňa poroty prizvaná aj Zuzana Šidlíková, kurátorka textilu Slovenského múzea dizajnu. PROFESIONÁLNY DIZAJN Do kategórie profesionálneho dizajnu sa prihlásilo 54 prác, z ktorých na výstavu postúpilo 29. Daný pomer svedčí o vcelku vyváženej kvalite prihlásených projektov. Vysoká úroveň profesionálnej kategórie je do veľkej miery ovplyvnená silnou značkou súťaže, ktorá sa v priebehu rokov stala pre profesionálnu dizajnérsku obec prirodzenou motiváciou a reálne prezentuje to najlepšie, čo v oblasti produktového dizajnu na slovenskej scéne vzniká. V neposlednom rade k tomu prispieva aj fakt, že súťaž sa organizuje raz za dva roky, čo je dostatočné obdobie na vznik množstva kvalitných produktov. Najpočetnejšiu skupinu spomedzi tohtoročných prihlásených prác tvoril nábytok. Poukazuje to na rozvinutosť daného segmentu hospodárstva, na čele s viacerými etablovanými značkami. Cenným príspevkom do súťaže boli taktiež projekty z oblasti transport dizajnu a obzvlášť potešujúce je sledovať trend rozvíjajúcich sa spoluprác známych výrobcov s dizajnérmi, ako aj vznik nových produktov z dielne malých firiem a lokálnych výrobcov. Kvalitatívne silná bola už spomínaná oblasť módy, čo sa vo výsledku odzrkadlilo aj na ocenených prácach. K procesu ich výberu by som rád prezradil, že hoci sa porota pomerne jednoznačne zhodla na úzkom okruhu nominantov, výber prvých troch pozícií spomedzi veľmi vyrovnanej skupiny nebol vôbec jednoduchý. Ocitli sa v ňom okrem ocenených módnych kolekcií a projektu autobusu hlavne viacerí zástupcovia nábytkového dizajnu, ktorých to takpovediac tesne minulo a boli veľmi silnou konkurenciou pre konečných víťazov.

ŠTUDENTSKÁ KATEGÓRIA Spomedzi všetkých prihlásených bolo najviac študentských prác — spolu 56. Do finále ich však paradoxne postúpilo nakoniec iba 15. Je to takmer o polovicu menej ako v kategórii profesionálov. Aj to svedčí o tom že ich kvalita nebola tento rok príliš konzistentná. Posudzovanie študentského dizajnu sprevádzali dlhé diskusie, keďže mnohé práce otvárali otázky kritérií hodnotenia dizajnu, súčasných tendencií, poukazovali na prieniky dizajnu a umenia, alebo reprezentovali experimentálne, až špekulatívne, no stále legitímne polohy dizajnu. Aj keď v rámci tejto, pre študentský dizajn typickej pestrosti bolo možné nájsť množstvo sviežich a na vysokej úrovni spracovaných projektov, neubránim sa názoru, že študentská kategória tento rok neodráža aktuálny stav na vysokých školách a motivácia študentov prihlasovať sa do podobných súťaži bude asi na rozdiel od profesionálov vždy nepredvídateľná, pretože napríklad pred dvoma rokmi bola situácia úplne opačná. DIZAJN S PRIDANOU HODNOTOU Kategória dizajnu s pridanou hodnotou tvorí vďaka špecifickému zameraniu prirodzene menšinovú kategóriu. Jej úlohou je pripomínať, že hoci je dizajn všeobecne vnímaný hlavne ako nástroj hospodárskeho zisku, je zároveň dôležitou súčasťou vývoja spoločnosti so zásadným vplyvom na životné prostredie, sociálnu oblasť, či rozvoj kultúry. Z celkového počtu 29 prihlásených projektov sa na výstave predstavuje sedem, ktoré zodpovedným spôsobom pristupujú jednak k otázkam trvalej udržateľnosti prostredníctvom efektívnej recyklácie, inovatívneho použitia alternatívnych zdrojov energie, či lokálnych materiálov, využívania upcyclingu, alebo naopak, majú špecifický vplyv na rozvoj kultúry prostredníctvom obnovy starých remeselných zručnosti, či prehodnocovania tradícií v kontexte súčasného spôsobu života. Porota sa okrem troch cien v kategórii profesionálneho dizajnu, ceny za študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou rozhodla udeliť aj špeciálnu cenu poroty projektu, ktorý výrazne zaujal svojím inovatívnym prístupom. Na záver by som rád v mene celej poroty úprimne poblahoželal víťazom a oceneným, a taktiež poďakoval všetkým zúčastneným, ktorí pomohli vyskladať aktuálny obraz súčasného produktového dizajnu na Slovensku za rok 2019.

8 ——


—— 9

The Jury's evaluation Marián Laššák

The competition Slovak Design Award — Product Design had 139 works in total submitted from 107 authors. Designers competed in the category of professionals, students, and design with added value. The first time this year, an international jury evaluated the works in two rounds: in the first online round and physically in the second round. Since direct contact with a product is essential for its assessment, the first selection was a bit “softer” so the relevant works would get a chance to introduce themselves to the jury in person. The number of works shortlisted for the exhibition was not limited in any way; the only decisive factor was their quality from the perspective of criteria and the competition's mission. The composition of the jury played an essential part in the selection process. It was explicitly compiled with the target to cover the entire field of design work, from industrial design, through a focus on furniture, to author design, or applied art. Besides, this year was specific with a large number of submitted works from the fields of fashion and textile making, that is why Zuzana Šidlíková, a textile curator of the Slovak Design Museum, was invited as a jury advisor. PROFESSIONAL DESIGN Professional Design category had 54 works submitted from which 29 were shortlisted for the exhibition. The given ratio proves the overall balanced quality of the submitted projects. The high level of the professional category is influenced mainly by the strong brand of the competition which, over the years, has become a natural motivation for the professional design community and presents the best in the field of product design on the Slovak scene. Last but not least, this is also because the competition takes place every two years; it is a sufficient period for the creation of a number of quality products. Furniture accounted for the largest group of this year's submitted works. It shows the development of the industry segment, with several established brands in the lead. A valuable contribution to the competition were also projects from the field of transport design, and it is particularly pleasing to follow the trend of developing cooperation between well-known manufacturers and designers, as well as the emergence of new products from the workshops of small companies and local makers. The already mentioned field of fashion was quantitatively strong; the awarded works reflect it as well. Let me reveal one thing from the selection process: Even though the jury agreed equivocally on a narrow circle of nominees, the selection of the first three positions from a very evenly matched group was not easy at all. In addition to the award-winning fashion collections and the bus project, it also features several furniture design representatives who, so to say, narrowly missed it and were solid competitors for the final winners.

STUDENT CATEGORY Student works make the largest group of submitted works — 56 in total. However, paradoxically, only 15 made it in the final selection. It is almost less than half compared to the professionals' category. This fact also manifests that their quality was not very consistent this year. The evaluation of student design was accompanied by lengthy discussions since many works raised questions in design evaluation criteria, current trends; they pointed out the intersections of design and art or represented experimental, even speculative, but still legitimate design positions. Although within this diversity, typical for student design, it was possible to find a number of fresh and high-quality projects; overall, I do not resist the opinion that this year the student category does not reflect the current state at collages and the motivation of students to enter similar competitions, probably unlike with professionals, is always unpredictable because, for example, two years ago, the situation was quite the opposite. DESIGN WITH ADDED VALUE Design with Added Value category naturally belongs to a minority category due to its specific focus. Its role is to remind that despite design is generally perceived as an instrument of economic profit it is, at the same time, an essential part of societal development with a significant impact on the environment, social matters, or cultural development. Of the total 29 projects submitted, the exhibition presents seven which with their responsible approach address, on the one hand, sustainability by efficient recycling, innovative use alternative energy sources, or local materials, utilization of up-cycling; or on the contrary, they have a specific impact on the development of culture through a restoration of old craftsmanship, or revaluation of traditions in the context of the current way of life. In addition to the three awards in the professional design category, an award in student design, and design with added value; the jury also decided to award a special jury award to the project which impressed by its innovative approach. Finally, on behalf of the entire jury, let me congratulate the winners and also thank all those who helped to compile the current picture of the contemporary product design in Slovakia in the year 2019.Ocenenia

Awards


1. cena v kategórii Profesionálny dizajn/ 1st Award in the Professional Design category SUVERÉN Marcel Holubec W.  SUVEREN Group s. r. o.  Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Porota definovala prácu ako ukážkový príklad profesionálneho spracovania módnej kolekcie, ktorá spĺňa vysoké kritériá súčasnej módy. Svojou kvalitou je porovnateľná s medzinárodnými módnymi značkami a značkami z európskych metropol. Pozornosť si zaslúži aj skvelá prezentácia kolekcie, precízne materiálové spracovanie so zmyslom pre detail a celková koncepcia spojenia cyklistiky a módy.

The Jury's Evaluation The jury defined the work as a case in point of a professional approach to a fashion collection which meets the demanding criteria of contemporary fashion. With its quality, it is comparable with international fashion brands and brands of European capitals. An excellent presentation of the collection, precise material treatment with attention to detail, and the overall concept of combining cycling and fashion also deserve attention.

12 ——


—— 13

Foto/Photo: Alexandra Rymšinová

Urbánna kolekcia Marcela Holubca navrhnutá pre značku mestských bicyklov SUVERÉN je určená pre fanúšikov aktívneho životného štýlu. Kombinuje funkčnosť cyklistického oblečenia s minimalistickou mestskou eleganciou. Kolekcia ponúka širokú škálu rôznych typov siluet od priliehavých až po voľné. Autor zvolil prírodné materiály, ktoré skombinoval s ľahkými inteligentnými textíliami. Farebnosť modelov je inšpirovaná prírodou a dopĺňajú ju signálne oranžové akcenty a reflexné prvky aplikované v detailoch.

An urban collection by Marcel Holubec designed for the brand of city bikes, SUVERÉN, is intended for the fans of an active lifestyle. It combines the functionality of cycling wear with minimalist urban elegance. The collection offers a wide range of various silhouette types from skin-tight to loose. The author chose natural materials which he combined with light intelligent textiles. The colour of the models is inspired by nature, and the orange signal accents with reflexive features applied in details complement it.


2. cena v kategórii Profesionálny dizajn/ 2nd Award in the Professional Design category Torsus Praetorian 4x4 Šimon Kožička, Miloslav Melichárek, Bystrík Míček  WERKEMOTION, s. r. o.  Pulsar Expo, s. r. o.  Autori/Authors

Dizajnérske štúdio/Design Studio

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Dizajn terénneho autobusu je v slovenskom kontexte neprehliadnuteľným počinom, ktorý si zaslúži pozornosť. Porota ocenila komplexnosť riešenia projektu, ktorý svojím rozsahom vzbudzuje rešpekt a prináša hodnotný výsledok v oblasti transportného dizajnu.

The Jury's Evaluation The design of the all-terrain bus is, in the Slovak context, an unforgettable design act worthy of attention. The jury appreciated the complexity of the project solution, which, with its scope, commands respect and brings a valuable result in the field of transport design.

14 ——


—— 15

Foto/Photo: Adam Šakový

Torsus Praetorian 4x4 je terénny autobus určený na prevoz osôb a vybavenia v najnáročnejších terénnych podmienkach. Návrh vozidla vytvorený dizajnovým štúdiom WERKEMOTION vychádza z technického základu nákladných automobilov značky MAN. Vozidlo sa vyrába na Slovensku v obci Horné Srnie. Okrem základného dizajnu štúdio navrhlo vyše 20 variácií, ktoré sú špeciálne prispôsobené pre potreby záchranných misií, na použitie ako zdravotnícke či hasičské vozidlo a vozidlo pre bezpečnostné zložky.

Torsus Praetorian 4x4 is an all-terrain bus designed for the transport of people and equipment in the most demanding off-road conditions. The vehicle design by the WERKEMOTION design studio is based on the technical basis of MAN trucks. The vehicle is made in Slovakia, in the village Horné Srnie. In addition to the basic design, the studio has designed over 20 variations with uniquely tailored features to meet the needs of rescue missions, for use as a medical, fire, and a security vehicle.


3. cena v kategórii Profesionálny dizajn/ 3rd Award in the Professional Design category Fullove Lenka Sršňová  Ondrej Jób  Atelier LS, s. r. o.  Autorka/Author

Spoluautor/Co-author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Dizajnérske štúdio/Design Studio

Hodnotenie poroty Módna kolekcia spontánne komunikuje so zákazníkom a svojou hravosťou púta pozornosť. Citlivo transformuje dielo tohto významného umelca do odevného dizajnu. Autorka využila plný potenciál Fullovej tvorby a porota ocenila predovšetkým spôsob, akým ju pretvorila do originálnych dezénov a strihov šiat. Projekt vyniká aj vysokou kvalitu materiálového spracovania.

The Jury's Evaluation The fashion collection spontaneously communicates with a customer and attracts attention with its playfulness. It delicately transforms the works of this prominent artist into garment design. The author harnessed the full potential of Fulla's works, and the jury appreciated the way she transformed it into original designs and dress cuts. The project also excels in high-quality material design.

16 ——


—— 17

Foto/Photo: Peter Spurný

Módna kolekcia Lenky Sršňovej je inšpirovaná tvorbou ikonického slovenského maliara Ľudovíta Fullu. Nadčasová estetika hravých farebných geometrických kompozícií, figurálnych motívov a rozprávkových zverov je citlivo preštylizovaná do rukopisu módnej dizajnérky. Fullovo dielo vďaka jemnému nádychu folklóru a silnému príbehu dodnes oslovuje naprieč generáciami. Jeho odkaz ožíva v letnej kolekcii, ktorá je charakteristická univerzálnymi strihmi, príjemnými materiálmi a výraznými farebnými vzormi. Autorské dezény vznikli v spolupráci s grafickým dizajnérom Ondrejom Jóbom. Vznik kolekcie podporila Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

The fashion collection by Lenka Sršňová is inspired by the works of the iconic Slovak painter Ľudovít Fulla. The timeless aesthetics of playful geometric compositions, figural motifs, and fairy-tale animals is delicately re-styled into the fashion designer's typical style. Thanks to the gentle touch of folklore and a strong story, Fulla's work continues to appeal across generations until today. His legacy comes to life in the summer collection characterised by universal cuts, pleasant materials, and distinctive colour patterns. The authentic designs were created in cooperation with the graphic designer Ondrej Jób. The Ľudovít Fulla Gallery in Ružomberok supported the collection.


Cena v kategórii Študentský dizajn/ Award in the Student Design category The Kit For an Urban Kid Mária Fialková  Technická univerzita v Košiciach/ Technical University of Košice  Tibor Uhrín  Autorka/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Projekt sa zaoberá témou voľnočasových aktivít detí a svojím riešením chce pozitívne ovplyvniť vývoj v tejto oblasti. Autorkiným zámerom je prostredníctvom hier v úzkom kontakte s prírodou prinavrátiť deti do ich prirodzeného prostredia. Kľúčovou hodnotou projektu je aktivácia užívateľa — motivácia na malú, ale významnú zmenu. Porota okrem celkového zámeru ocenila aj formu prezentácie a kultivované grafické spracovanie súprav.

The Jury's Evaluation The project pursues the topic of children's leisure activities, and with its solution, it aims to make a positive influence in this field. The author intends to bring children back to their natural environment through games in close contact with nature. The project's key value is user activation — motivation to make a small but significant change. Apart from the overall presentation, the jury also appreciated the form of presentation and sophisticated graphics of the kits.

18 ——


—— 19

Súbor interaktívnych hracích súprav pre deti je inšpirovaný štyrmi ročnými obdobiami a osobnými spomienkami autorky na detstvo strávené v prírode. Na jar si deti môžu zasadiť bylinky, v lete sa zahrajú na stopárov, na jeseň si vytvoria vlastný herbár, v zime si postavia vtáčie kŕmidlo a pozorujú správanie vtákov. Projekt reaguje na súčasný negatívny trend redukovania pohybu detí do malých priestorov oplotených detských ihrísk, ktoré sú čoraz častejšie vyrobené z plastu od podlahy až po detaily preliezačiek. Autorka sa zasadzuje o návrat detí do prírodného prostredia, ktoré im nielen poskytuje rôznorodé zmyslové podnety, ale predovšetkým kreatívnu slobodu na vymýšľanie vlastných hier.

A set of interactive playsets for children draws inspiration from four seasons, and the author's personal memories of a childhood spent in nature. In spring, children can plant herbs; in summer, they play Indian tracker; in autumn, they create their own herbarium; in winter, they build a bird table and observe how birds behave. The project responds to the current negative trend in reducing the movement of children limited to small enclosures of fenced playgrounds, which are increasingly more often made of plastic from the floor to the details of climbing frames. The author advocates for the return of children to the natural environment, which not only offers diverse sensory stimuli but above all, provides the creative freedom to invent their own games.


Cena v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou/ Award in the Design with Added Value category Solar Tiles Igor Žáček  Nice Visions, s. r. o. Autor/Author

Dizajn s pridanou hodnotou/Design with Added Value

Dizajnérske štúdio/Výrobca/Design Studio/Producer

Hodnotenie poroty Vhodná aplikácia najnovšej technológie do už existujúceho typu produktu. Ak sa úspešne dostane na trh, môže výrazným spôsobom ovplyvniť charakter využívania solárnej energie na budovách. Zdanlivo jednoduché spojenie funkcie obkladačky a solárneho panela prináša inováciu, ktorá rieši súčasný problém nie príliš atraktívneho vzhľadu solárnych panelov.

The Jury's Evaluation A suitable application of newer technology into an already existing type of product. If it enters the market successfully, it can significantly affect the nature of solar energy use on buildings. The seemingly simple combination of a tile and solar panel brings innovation which solves the current problem of not very attractive appearance of solar panels.

20 ——


—— 21

Foto/Photo: Matej Michlík, Igor Žáček

Solar Tiles je systém solárnych panelov novej generácie, ktorý sa hlási k tradícii keramických fasádnych obkladov. Fasádny systém bol navrhnutý pre stavebné riešenia, pri ktorých je vzhľad rovnako dôležitý ako výroba elektrickej energie. Produkt je určený na masovú výrobu, jeho dizajn však poskytuje dostatočný priestor aj na úpravy podľa individuálnych požiadaviek. Solárny systém sa skladá z dvoch častí: fotovoltická (PV) obkladačka vyrába elektrickú energiu a chladiaca obkladačka s potlačou zvyšuje jej efektivitu.

Solar Tiles is a system of a new generation of solar panels which acknowledges the tradition of ceramic facade tiles. The facade system was designed for construction solutions where appearance is as important as the production of electricity. The product is intended for mass production; however, its design provides enough space also for adaptations according to individual needs. The solar system consists of two parts: a photovoltaic (PV) tile produces electric energy, and a cooling tile with print increases its efficiency.


Cena poroty/ Jury Award conTEXt Zuzana Zmateková  Matej Fandl

Autorka/Author

Dizajn s pridanou hodnotou/Design with Added Value

Spoluautor/Co-author

Hodnotenie poroty Porotu zaujal experimentálny prístup k tvorbe textilného dizajnu, ktorý korešponduje s aktuálnymi tendenciami spájania disciplín na získanie alternatívnych výsledkov posúvajúcich hranice zaužívanej estetiky. Autorkina práca je toho výborným príkladom. Porota ocenila aj interaktivitu projektu a aktívne zapojenie diváka do procesu výroby.

The Jury's Evaluation The experimental approach to textile design creation captured the jury's attention; it tallies with the current tendencies in overlapping disciplines with the target of alternative solutions pushing the boundaries of established aesthetics. The author's work is an excellent example of that. The jury also appreciated the project's interactivity and the active involvement of a viewer in production process.

22 ——


—— 23

Foto/Photo: Kvetoslava Nguyen

Interdisciplinárny projekt conTEXt kombinuje digitálne médiá s tradičnou technológiou tkania na žakárovom tkáčskom stave s cieľom prezentovať alternatívne prístupy v textilnom dizajne. Autorka zapája do kreatívneho procesu výroby žakárových textílii užívateľa. Pomocou interaktívnej aplikácie prepojenej so senzorom Kinect generuje vizuálne obrazy, ktoré jej slúžia ako podklady pre nové vzory. Voľne tak nadväzuje na svoju predchádzajúcu tvorbu, v ktorej sa zaoberá témou súčasnej alternatívnej estetiky inšpirovanej vzhľadom nových médií.

The interdisciplinary project, conTEXt, combines digital media with the traditional jacquard weaving loom; it aims to present alternative approaches to textile design. The author involves a user in the process of making jacquard textiles. Using an interactive application connected with the Kinect sensor, it generates virtual images which then serve as the bases for new patterns. She thus freely follows on her previous work where she pursues the topic of current alternative aesthetics inspired by the look of new media.


Cena za opraviteľný dizajn/ Award for Repairable Design Model 16 Pavol Mikuláš  Jiří Marján, Mladá Boleslav, (ČR)  Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Inovatívny systém odpruženia vibrácií je aplikovaný do formy bicykla, ktorý pôsobí jedinečne aj vďaka použitiu preglejky ako konštrukčného materiálu.

The Jury's Evaluation An innovative system of vibration suspension is applied in the form of a bicycle which has a unique appearance also thanks to using plywood as a construction material.

24 ——


—— 25

Model 16 je celoodpružený bicykel pre deti vyrobený z brezovej preglejky. Patentovaný systém odpruženia LVS™ vytvoril konštruktér Jiří Marján. Vďaka odpruženiu predného aj zadného kolesa sú výrazne redukované vibrácie, ktoré vznikajú pri jazde po rôznych povrchoch, a ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie dieťaťa. Repello Model 16 bol uvedený na výstave Designblok 2017 v Prahe.

Model 16 is a fully sprung bicycle for children made of birch plywood. A designer Jiří Marján made the LVS™ patented system of suspension. Using the suspension of the front and rear wheel significantly reduces vibrations. Such vibrations appear when riding on various surfaces; they can harm children’s health. Repello Model 16 was launched at the exhibition Designblok 2017 in Prague.


Text: Zdeno Kolesár

Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu/ Award for Cultural Contribution in Design František Burian

Tvorba Františka Buriana zahŕňa priemyselný dizajn, ale aj práce otvorene polemizujúce s tradičným vymedzením poľa dizajnu. Spočiatku nadväzovala na domáce dizajnérske základy, no postupne sa od nich odklonila a autentickú hodnotu potvrdila v medzinárodnom kontexte. František Burian sa narodil 23. 10. 1948 v moravských Valticiach. Po strednej umelecko-priemyslovej škole v Brne absolvoval vysokoškolské štúdiá u zakladateľskej osobnosti československého dizajnu, profesora Zdeňka Kovářa. Po ich skončení sa od polovice 70. rokov venoval priemyselnému dizajnu. Zameral sa na dizajn lodí, plávajúcich strojov, lesných mechanizmov, zváracích zariadení a ďalších produktov strojárskeho a spotrebného priemyslu. V 80. rokoch, keď začal pracovať pre Inštitút priemyselného dizajnu, však jeho projekty už prinášali posun k zdôrazneniu komunikačnej funkcie dizajnu. Kresbové štúdie nábytku, svietidiel či obuvi sa postupne vyčleňovali z rámca bežnej projektovej skice, vypovedali skôr o spôsoboch prezentácie dizajnu. Proces konceptualizácie dizajnérskej tvorby Františka Buriana dovŕšili začiatkom 90. rokov fotografie objektov

pripomínajúcich úžitkové predmety. Mediálny obraz sa stal konečným, reálny predmet sa v ňom rozpustil, stával sa metaforou efemérnej existencie dizajnérskych produktov obsahujúcich už vo chvíli vzniku kód svojej smrti. Postupne pribúdali ďalšie reflexie konzumných obrazov reality a v reakcii na premenu analógového sveta na digitálny nahrádzali fotografie asambláží reálnych artefaktov už čisto virtuálne vizualizácie. Tvorba Františka Buriana vzbudila medzinárodný ohlas a bola prezentovaná na mnohých výstavách doma a v zahraničí. Hlbokú stopu zanechali aj pedagogické aktivity profesora Františka Buriana. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pôsobil od roku 1988 vyše troch desaťročí a v rokoch 1998 — 2011 paralelne viedol dizajnérsky ateliér na detašovanej zlínskej katedre Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe. Na oboch školách sa stal zakladateľom výučby art dizajnu pohybujúceho sa v hraničnej oblasti dizajnu a voľnej tvorby. Mnohí z jeho diplomantov a odchovancov doktorandského štúdia sa zaradili medzi popredné dizajnérske osobnosti a podobne ako o „Kovářovej škole“ dnes už možno hovoriť aj o „Burianovej škole“ s jej špecifickou charakteristikou.

26 ——


—— 27

Foto/Photo: archív autora/author's archive

František Burian's work includes industrial design but also the works openly polemicising with the traditional definition of the field of design. Initially, it followed on domestic design foundations, but it gradually deviated and confirmed the authentic value in an international context. František Burian was born on 23. 10. 1948 in Moravian Valtice. After finishing his studies at the Secondary School of Applied Arts in Brno, he got university education from the founding personality of Czechoslovak design, Professor Zdeněk Kovář. After completing the studies, Burian pursued industrial design until the mid-70s. He focused on the design of ships, floating machines, forestry machinery, welding devices, and on other products in the engineering and consumer goods industries. In the '80s, when he started to work for the Institute of Industrial Design, his projects were; however, already shifting towards emphasising design's communication function. Drawing studies of furniture, lamps, and shoes gradually stepped out of the scope of the usual project sketch; they instead expressed the methods of design presentation. The process of conceptualisation of František Burian's design work was completed in the

early '90s by photographs of objects resembling utility objects. The media image became the final product, the real object dissolved in it becoming a metaphor of design products' ephemeral existence containing the code of death already at the time of their creation. Gradually, more reflections on consumer images of reality were added, and in response to the transformation from the analogue world to digital, the photographs of real artefacts assemblages were replaced by purely virtual visualisations. František Burian's work attracted international acclaim, and it was presented at many exhibitions at home and abroad. The pedagogical activity of Professor František Burian also left a deep mark. He was active at the Academy of Fine Arts in Bratislava since 1988 for over three decades, and in the years 1998 — 2011, he led the design studio at the detached Zlín department of The Academy of Arts, Architecture & Design in Prague. In both schools, he became the founder of the art design instruction oscillating in the boundaries of design and free art. Many of his Master's and PhD graduates have ranked among the leading personalities in design, and today we can compare „The School of Kovář“ with „Burian's School“ with its specific characteristics.


Cena Slovenského centra dizajnu za mimoriadny prínos vo výskume dizajnu/ Award of the Slovak Design Center for Exceptional Contribution in the Research of Design Iva Mojžišová

Text: Adriena Pekárová

(4. 4. 1939, Bratislava — 26. 1. 2014, Bratislava)

Iva Mojžišová bola výnimočná osobnosť slovenskej umenovedy. Uznávaná výtvarná teoretička, historička a kritička, ktorá si kládla vo svojej práci náročné kritériá odbornosti a riadila sa jasnými morálnymi postojmi aj v časoch ideologického tlaku. Ani vážna choroba, ktorej čelila posledných vyše 20 rokov svojho života, nebola dôvodom, aby zľavila z pracovitosti, dôslednosti a vytrvalosti vo svojej odbornej práci. Pre tieto výsledky sa dočkala mnohých oceňujúcich slov od osobností slovenskej kultúry a umenia, ale napokon aj najvýznamnejších vyznamenaní. V roku 2010 to bola Cena Dominika Tatarku za celoživotné dielo, v roku 2011 Vianočná cena, v nasledujúcom roku si v októbri 2011 v Prahe osobne prevzala z rúk Václava Havla Cenu Vize 97. Jej súčasťou bolo aj vydanie zborníka Kritika porozuměním zostaveného z textov z rokov 1965 — 2004. V roku 1961 vyštudovala dejiny umenia a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave u docentky Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Počas 60. rokov sa venovala súčasnej slovenskej moderne aj tvorbe európskych a amerických umelcov. Písala eseje, kritiky a štúdie pre odborné časopisy — Slovenské pohľady, Revue svetovej literatúry, revue Ars a Výtvarný život. Skúmala historické avantgardy medzivojnového obdobia v maľbe, sochárstve, neskôr vo fotografii a dostala sa k fenoménu Bauhaus. V čase normalizácie ako pracovníčka Slovenskej akadémie vied (od 1963 do 1997) uprednostnila faktografickú prácu pre encyklopedické slovníky a pokračovala vo výskume Školy umeleckých remesiel a scénografie. V roku 1977 vydala monografiu Daniela Gálika, maliara, sochára a javiskového výtvarníka a v roku 1986 spoločne s Katarínou Závadovou vydali knihu o unikátnom náleze návrhov divadelných dekorácií z prelomu 18. a 19. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne.

Začiatkom 90. rokov dostala nakrátko možnosť prednášať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ale vážna choroba ju donútila stiahnuť sa z aktivít na verejnosti a sústrediť sa na prácu, ktorú umožňoval jej archív a nazhromaždené skúsenosti. V roku 1994 pripravila na vydanie zborník svojich textov zo 60. a 70. rokov, pôvodne roztratených v rôznych periodikách (Giacomettiho oko), ktorý bol príležitosťou spoznať nadčasovosť jej úsudkov. S odstupom pätnástich rokov vyšiel ďalší zborník Giacomettiho smiech?, kde sa predstavil oblúk jej odborných záujmov od voľného umenia po dizajn. V roku 2002 jej vyšla kniha Fotografické etudy Ladislava Foltyna o neznámej tvorbe jej druhého manžela, bývalého študenta Bauhausu. Spolu s Dagmar Poláčkovou pripravili mimoriadne a rozsiahle dielo Slovenská divadelná scénografia 1920 — 2000 (vyd. 2004). Jej práca napokon vyvrcholila sústredeným výskumom histórie Školy umeleckých remesiel vďaka dlhodobo zhromažďovanému archívu písomných prameňov, literatúry a dokumentov, ako aj záznamov výpovedí osobností, ktoré mali priamy alebo sprostredkovaný vzťah k ŠUR a jej obdobiu. Bola poslednou osobou, ktorá mala možnosť osobne sa s nimi stretnúť a zaznamenať autentické svedectvá. Schopnosť vhľadu a znalosti o období a ľuďoch jej umožnili pochopiť význam fenoménu ŠUR a vytvoriť plastický príbeh pôsobenia školy a jej profesorov, zasadiť ju do medzinárodného kontextu a pomenovať význam školy pre modernizáciu hmotnej kultúry, teda aj dizajnu, na Slovensku. Po mnohých čiastkových štúdiách o úlohe školy, prednesených na konferenciách a publikovaných v rôznych publikáciách od konca 60. rokov, zosumarizovala svoje poznatky a v roku 2009 ponúkla časopisu Designum seriál o ŠUR. Ten sa stal základom pre rozšírené knižné spracovanie Škola moderného videnia, ŠUR 1928 — 1939, ktorá vyšla v spolupráci SCD a vydavateľstva Artforum (2013).

28 ——


—— 29

Foto/Photo: Adriena Pekárová, Osobný archív Ivy Mojžišovej — SMD/Iva Mojžišová's Archive — SDM ↖ Reklamný leták školy/School's Advertising Leaflet, 1930 — 1931 ↑ Pozvánka na výstavu Lászlóa Moholy-Nagya/ Invitation to the Exhibition of László Moholy-Nagy, 1935 ← Študentky ŠUR v triede/Students of the School in class

Iva Mojžišová was an exceptional personality of the Slovak art history. She was a renowned art theoretician, historian, and critic; who set demanding criteria of expertise in her work and followed evident moral attitudes even in the times of ideological pressure. Despite the severe illness, she faced in the final 20 years of her life; she did not slack off from her efforts, diligence, consistency, and perseverance in professional work. Mojžišová was appreciated by many personalities of the Slovak culture and art for her results, but she also received the most prestigious awards. In 2010, she became a laureate of the Dominik Tatarka Award for Lifetime Achievement, the Christmas Prize in 2011; in the following year, in October 2011, she personally received the VIZE 97 Award from the hands of Václav Havel. The part of the award was also publishing the anthology Kritika porozuměním which consists of texts from the years 1965 — 2004. In 1961 she graduated from art history and history at the Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava under doc. Alžbeta Güntherová-Mayerová. During the 1960s, Mojžišová pursued contemporary Slovak modernism and also the works of European and American artists. She wrote essays, critiques, and studies for professional journals: Slovenské pohľady, Revue svetovej literatúry, revue Ars, and Art Life. She researched historical avant-garde of the interwar period in painting, sculpture, and later in photography, and arrived at the Bauhaus phenomenon. At the times of normalisation, Mojžišová was working for the Slovak Academy of Sciences (since 1963 to 1997); there, she preferred factual work for encyclopaedic dictionaries and continued in the research of the School of Arts and Crafts and scenography. In 1977, she published a monograph on Daniel Gálik — a painter, sculptor, and stage designer; and in 1986, together with Katarína Závadová, a book on the unique discovery of stage decorations from the turn of the 18th to 19th centuries at the Čaplovič's Library in Dolný Kubín.

In the early 1990s, she was offered to briefly lecture at the Faculty of Philosophy at the Comenius University, but a severe illness forced her to withdraw from the public life and concentrate on work made possible by her archive and accumulated experience. In 1994, Mojžišová prepared a collection of her texts from the '60s and '70s for publication — Giacometti's Eye — the texts had been initially scattered in various periodicals; it offered an opportunity to experience the timelessness of her judgements. Fifteen years later, another collection of her texts was published — Giacomettiho smiech? — presenting the scope of her interests ranging from professional interests, free art, and design. In 2002, she released the book on the unknown works of her second husband, a former student of Bauhaus — Ladislav Foltyn's Photographic études. Together with Dagmar Poláčková, they prepared a particularly extensive work — Slovak Stage Design 1920 — 2000 (pub. 2004). Finally, her activity culminated in concentrated research into the history of the School of Arts and Crafts — ŠUR, thanks to an extensive long-term collection of written sources, literature, documents, as well as records of testimonies of personalities who had a direct or mediated relationship to ŠUR and its period. She was the last person to have the opportunity to meet with them in person and record authentic testimonies. Her capacity of perspective and the knowledge of the era and its people allowed Mojžišová to comprehend ŠUR's contribution and create a vivid account of the school's activity and its professors; she put it into the international context and termed the school's importance in the modernisation of material culture, including design in Slovakia. After many partial studies on the school's role, presented at conferences and published in various periodicals since the late '60s, she summarised her findings; and in the year 2009, she offered the Designum magazine a series about ŠUR. It became the basis for an extended book adaptation — Škola moderného videnia, ŠUR 1928 — 1939, published in cooperation of SDC and the Artforum publishing house (2013).Profesionรกlny dizajn

Professional Design


Metaformi — kolekcia šperkov/ Jewellery collection Adamantine Tatiana Lesajová

Profesionálny dizajn/Professional Design

Autorka/Author

Hodnotenie poroty Profesionálne spracovaná kolekcia šperkov, ktorá dovoľuje vyniknúť náhodným štruktúram prírodného mramoru v ostrom kontraste základných geometrických foriem šperkov, vhodne kombinovaných s mosadznými prvkami.

The Jury's Evaluation A professionally produced jewellery collection which lets random patterns of natural marble stand out in sharp contrast with the basic geometric forms of the jewellery suitably combined with brass features.

32 ——


—— 33

Foto/Photo: Petra Hurai

Kolekcia šperkov značky Metaformi je vyrobená z lešteného mramoru a mosadze. Názov Adamantine odkazuje na pevnosť, stálosť a vysoký lesk materiálu, ktorý je porovnateľný s diamantom. Každý zo šperkov v tejto kolekcii je originálom a zachytáva časť kresby nerastu, ktorá vznikala tisícročia. Minimalistické šperky sú ručne vyrobené z talianskeho bieleho mramoru Bianco Cararra a španielskeho čierneho mramoru Nero Marquina. Krása kresby a štruktúry týchto materiálov vyniká na malých plochách šperkov. Každý malý detail v tejto kolekcii sa tak stáva „veľkým“ a dôležitým.

The jewellery collection of the Metaformi brand is made of polished marble and brass. The name Adamantine refers to the strength, durability, and high gloss of the material comparable to diamond. Every piece of jewellery in the collection is original and captures a part of the mineral's pattern, which took thousands of years to form. The minimalist jewellery is handmade from the Italian white Bianco Cararra marble and Spanish black Nero Marquina marble. The beauty of pattern and structure of these materials stands out in small spaces of jewellery. Thus every little detail in this collection becomes „large“ and essential.


Pebbles Boris Klimek  bomma — Bohemia machine, s. r. o.  Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Súčasná koncepcia svietidiel používa čistý dizajnérsky jazyk, ktorý je aplikovaný do produktu s komerčným potenciálom.

The Jury's Evaluation The current luminaire concept uses a clear designer language applied to a product with commercial potential.

34 ——


—— 35

Foto/Photo: Martin Chum

Kolekcia ručne fúkaných svietidiel Pebbles je inšpirovaná hladkými okruhliakmi. Niekto v nej môže vidieť okrúhle kamienky z pláže, niekto drahé kamene či spomienku na leto. Rôznorodé prírodné tvary sú štylizované do základných foriem. Ručne fúkané sklenené komponenty v tvare okruhliakov a koralov spája vnútorný svetelný zdroj. Vďaka širokej škále svietidiel v pestrých farbách si môže užívateľ ich reťazením vytvárať výrazné kombinácie.

A collection of hand-blown lights, Pebbles, is inspired by smooth pebbles. Someone might see in it round stones from a beach, some precious stones, or a summer memory. The diverse natural shapes are stylized into basic forms. The hand-blown glass components in the pebbles and the shape of corals connect with an internal light source. A wide range of luminaires in bright colours allows a user to create distinctive combinations by chaining them.


Element EVO Boris Klimek   mminteriér, Luhačovice  Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Čalúnený systém prezieravo reaguje na aktuálny vývoj v oblasti dizajnu interiérov, ktorý popularizuje využitie otvorených priestorov v súkromnom aj verejnom priestore. Výraznou hodnotou systému je typologická rozmanitosť prvkov, ktoré spája jednotný vizuálny jazyk.

The Jury's Evaluation The upholstered system intelligently responds to the present development in interior design, which popularises using open areas in private and public space. A distinctive value of the system is the typological variety of elements united by a single visual language.

36 ——


—— 37

Foto/Photo: archív mminteriér

Čalúnený systém Element Evo predstavuje evolúciu sedacieho nábytku Element navrhnutý pre značku mminteriér. Toto rozšírenie pôvodnej kolekcie o nové typologické prvky prináša pestré tvarové a funkčné riešenia, ktoré majú širokú škálu uplatnenia. Okrem sedacieho nábytku, doplneného o spodný čalúnený segment nahrádzajúci podnož, k pôvodnej kolekcii pridáva aj taburet, pracovný stôl, box a šatníkovú zástenu. Nábytkové prvky zároveň zlepšujú akustické vlastnosti interiéru a môžu slúžiť aj ako priestorová zábrana (ako napr. ostrovy či paravány).

The upholstered system Element Evo represents an evolution of the Element seating furniture designed for the mminterier brand. This extension of the original collection with new typological features brings varied forms and functional solutions with a wide range of applications. Apart from the seating furniture, complemented with a lower upholstered segment replacing a metal base; the original collection now includes a footstool, desk, box, and dressing room screens. The furniture pieces also improve the acoustic qualities of the interior; they can be used as space barriers (as, e.g. islands or paravanes), too.


Tatran Boris Klimek   Lenka Damová  JAVORINA, v. d.

Autor/Author Spoluautorka/Co-author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Originálny koncept s minimalistickým a kompaktným vzhľadom dokonale zapadá do výrobného programu nábytkovej firmy Javorina.

The Jury's Evaluation An original concept with minimalist and compact look perfectly fits into the production programme of the furniture company Javorina.

38 ——


—— 39

Foto/Photo: Filip Šlapal, Javorina, v. d.

Nábytková kolekcia Tatran navrhnutá pre značku Javorina odkazuje na legendárny tatranský profil fasád charakteristický pre drevenú architektúru na Slovensku. Prenesením tejto formy vyznačujúcej sa jednoduchosťou do nábytku vzniká pravidelný raster, ktorý umožňuje prvky funkčne členiť bez použitia ďalších výrazných detailov. Posteľ a komoda z masívneho dreva pôsobia aj napriek členitosti kompaktne a aktuálne. Zároveň je odkazom na tradičné a známe formy, ktoré prenáša z exteriéru do interiéru.

The furniture collection Tatran designed for the brand Javorina references to the legendary Tatra facade profile characteristic for the wooden architecture in Slovakia. By transferring this form characterised by simplicity into furniture, a regular grid emerges; it allows functionally separating the elements with no use of other distinctive details. The bed and chest of drawers from solid wood looks compact and modern despite its articulation. At the same time, it is also a reference to the traditional and wellknown forms brought from the exterior into the interior.


Hana Marcel Holubec W.  Mikina Dimunová

Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Spoluautorka/Co-author

Hodnotenie poroty Kolekcia šatiek ponúka dostupný módny doplnok, ktorý je spracovaný na profesionálnej úrovni z obsahovej aj technologickej stránky. Je príkladom súčasného dizajnu s výrazným, no zároveň nevtieravým grafickým spracovaním.

The Jury's Evaluation A collection of scarves offers an affordable fashion accessory which, from the perspective of content and technology, is made on a professional level. It is an example of contemporary design with bold but also unobtrusive graphics.

40 ——


—— 41

Foto/Photo: Alexandra Rymšinová, Milan Očenáš

Limitovaná kolekcia šiestich hodvábnych šatiek je inšpirovaná československou legendou Hanou Hegerovou. Abstraktný dezén nabáda na variabilné využitie šatiek. Vizuálna forma dezénu sa pohybuje medzi rigidnou geometriou v škále farieb bielamodrá-červená až po organické farebné štruktúry, v ktorých sa geometria organicky rozpúšťa. Šatky rafinovane podčiarkujú krásu ženskej tváre. Sú vyrobené zo stopercentného hodvábu v renomovanom talianskom ateliéri, ktorého služby využívajú aj značky, ako Gucci, Versace či Alexander McQueen.

A limited collection of six silk scarves inspired by the Czechoslovak legend Hana Hegerová. The abstract design encourages a variable use of the scarves. The visual form of the design oscillates between rigid geometry in a range of white-blue-red colours and even to organic colour structures where geometry organically dissolves. The scarves subtly emphasise the beauty of a woman's face. They are made of 100% silk in a renowned Italian studio; its services are also utilised by brands such as Gucci, Versace, or Alexander McQueen.


CREATIV Alojz Karpiš  Design Studio Zürich GmbH  Karpiš Nábytok, s. r. o.  Autor/Author

Spoluautor/Co-author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Vyvážená kolekcia s harmonicky pôsobiacim dizajnom a precízne spracovaným detailom, ktorý rešpektuje vlastnosti zvoleného materiálu.

The Jury's Evaluation A balanced collection with harmonically appearing design and precisely elaborated detail respects the characteristics of the selected material.

42 ——


—— 43

Foto/Photo: Lukáš Ronec

Kolekcia dreveného nábytku CREATIV kombinuje výbornú znalosť prirodzených vlastností dreva s najmodernejšími technológiami. Výsledkom je celomasívny rozkladací stôl s tenkým vzhľadom stolovej dosky. Stolový plát, nohy a rám sú od seba opticky oddelené tenkou drážkou, ktorá vďaka hre svetla a tieňa zvýrazňuje subtílne línie stola. Stôl je harmonickou súhrou rešpektovania vlastností dreva a napĺňania požiadaviek súčasného produktového dizajnu. Pre celoeurópsky úspech stolového dizajnu bola kolekcia rozšírená o komody a vitrínu.

The CREATIV collection of wooden furniture combines an excellent knowledge of wood's natural properties with state-of-the-art technologies. The result is an all-solid folding table with a slim look of the tabletop. The tabletop, legs, and frame are separated optically from each other with a thin groove which, with the play of light and shade, accentuates the subtle outlines of the table. The table is a harmonious interplay of respecting the characteristics of wood and meeting the requirements of the contemporary product design. Since the table design was a panEuropean success, the collection has been expanded to include chests of drawers and a glass cabinet.


Okuliare ako šperk a šperk ako príbeh/ Glasses as a Jewel and Jewel as a Story Dana Prekopová  Pavel Kahotský, Anastázie Kahotski Aleinikava  IOKO, s. r. o.  Autorka/Author

Spoluautori/Co-authors

Profesionálny dizajn/Professional Design

Klient/Client

Hodnotenie poroty Dokonalé remeselné spracovanie v kombinácii s extravagantným, no zároveň elegantným tvarovým riešením robí z okuliarov jedinečný módny produkt, ktorý vyčnieva z masovej produkcie.

The Jury's Evaluation Perfect craftsmanship in combination with extravagant, but also elegant shape makes the glasses a unique fashion product that stands out from mass production.

44 ——


—— 45

Kolekcia okuliarov s ručne vyrobenými rámami značiek IOKO & NA. Zakladateľka firmy IOKO Dana Prekopová prináša na trh 20 rokov skúseností a vášeň pre svet profesionálnej optiky. Okuliare nám nielen pomáhajú vidieť, vedia byť aj umeleckým dielom a dotvárať celkový vzhľad. Pri tvorbe kolekcie jej autori premýšľali nad každým krokom — od detailov okuliarov, cez materiály, bezodpadové spracovanie až po produktový obal.

A collection of eyewear with handmade frames by the IOKO & NA brands. The founder of the company IOKO, Dana Prekopová, brings 20 years of experience and passion for the world of professional optics to the market. Glasses not only help us to see; they can also be an art piece, and complete the overall look. When making the collection, its authors considered every step — starting with details of the eyewear, through materials, zero-waste production, to product packaging.


Juro Tomáš Kráľ   Javorina v. d.

Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Autorovi sa prostredníctvom mäkkého tvarovania v kontraste s ľahkou a čistou konštrukciou podarilo vytvoriť tradičný, až ľudovo pôsobiaci nábytok, ktorý sa prihovára súčasným jazykom a harmonicky pôsobiacim dizajnom.

The Jury's Evaluation By contrasting the soft shapes with lightweight and pure construction, the author has succeeded in creating traditional, almost folk-looking furniture which appeals to customers with the contemporary language and harmonious design.

46 ——


—— 47

Foto/Photo: Younès Klouche

Nábytková kolekcia z masívneho dubového dreva Juro je navrhnutá pre slovenského výrobcu Javorina. Tvoria ju štyri kusy nábytku: taburet, lavica a dve výškovo rozdielne barové stoličky. Kolekcia je inšpirovaná tvarom klobúka legendárnej postavy Juraja Jánošíka. Táto myšlienka je viditeľná v konštrukčnom detaile polomeru masívnej sedacej dosky aj nôh nábytku. Všetky prvky sú vyrobené z masívneho dubového dreva a sú realizované v bielej, prírodnej alebo tmavej povrchovej úprave.

The furniture collection from solid oak wood, Juro, designed for the Slovak producer Javorina. Juro consists of four pieces of furniture: pouffet, benches, and two bar chairs in different heights. The Juro collection draws inspiration from the shape of the hat worn by the legendary Juraj Jánošík. This idea is visible in the structural detail of radius in the solid oak seating board and furniture legs. All elements are made of solid oak wood and are made in white, natural, or dark finish.


Oval Boris Klimek  Lenka Damová  mminteriér, Luhačovice  Autor/Author

Spoluautorka/Co-author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Kolekcia najlepšie pôsobí ako celok. Jej kvalita spočíva v čistote tvarového riešenia a dobre zvládnutých proporciách.

The Jury's Evaluation The collection works best as a whole. Its quality lies in the purity of form and well-elaborated proportions.

48 ——


—— 49

Foto/Photo: mminteriér

Kolekcia sedacej súpravy Oval je inšpirovaná hladkými oblými formami a kladie dôraz na proporcie a napätie medzi jednotlivými prvkami. Tie pôsobia prirodzene a dávajú priestor vyniknúť kráse jemného tvarovania a precízneho strihu. Kolekciu tvorí vysoké kreslo s odnímateľným podhlavníkom, nízke kreslo a podnožka.

The Oval seating collection draws inspiration from smooth, round shapes, and emphasises the proportions and tensions between the individual elements. They look natural and let the beauty of fine shaping and precise pattern stand out. The collection consists of a high chair with removable headrest, low chair, and footrest.


Dámska úpletová kolekcia/ Ladies knitwear collection Andrea Vonkomerová

Profesionálny dizajn/Professional Design

Autorka/Author|Výrobkyňa/Producer

Hodnotenie poroty Kolekcia vyniká výraznými siluetami, ktoré sú vyplnené jemnými a harmonicky pôsobiacimi linkami jednotlivých strihov, spojených vo výborne zvládnutých detailoch.

The Jury's Evaluation The collection stands out with bold silhouettes complemented with fine and harmonious lines of individual cuts combined in perfectly crafted details.

50 ——


—— 51

Foto/Photo: Jena Šimková

Autorská kolekcia úpletových modelov na jeseň/zimu 2018 pozostáva z kabátov, šiat a nadrozmerných svetrov. Ako materiál je použitý plastický 3D typ úpletu v podobe pravidelne sa opakujúcich dutých tunelov. Modely majú výrazné siluety s veľkorysým objemom. Jednoduchú farebnú paletu zvýrazňujú kontrastné farebné akcenty v podobe pruhov. Zapínanie je riešené formou magnetov a ozdobných spôn.

An author's collection of knitwear models for Autumn/ Winter 2018 consists of coats, dresses, and oversized sweaters. The material utilises the plastic 3D-knitted structure in the form of regularly repeating hollow tunnels. The models have distinctive silhouettes with a generous volume. The contrasting colour accent in the form of stripes enhances the simple colour palette. Magnets and decorative buckles provide fastening.


Recyklačné koše/ Recycle bins CURAPROX Peter Simonik  ALLT STUDIO  Curaprox

Autor/Author

Dizajnérske štúdio/Design Studio

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Projekt ponúka čisté dizajnové riešenie, ktoré podporuje identitu klienta a jeho angažovanosť v oblasti recyklácie a cirkulárnej ekonomiky.

The Jury's Evaluation The project offers pure design which supports client identity and engagement in recycling and circular economy.

52 ——


—— 53

Séria lisovaných odpadkových košov na triedený zber odpadu vyrobených z recyklovaných zubných kefiek. Na Slovensku sa ročne predá viac ako 3 milióny kusov zubných kefiek. Preto sa značka CURAPROX rozhodla ponúknuť zákazníkom službu zberu použitých zubných kefiek, ktoré následne recykluje. Návrh košov pracuje so zväčšením typického tvaroslovia kefky, ikonické farby recyklačných jednotiek nadväzujú na vizuálnu líniu produktov značky. Koše na triedený zber odpadu CURAPROX daroval slovenským školám.

A series of pressed waste bins for a sorted waste collection made from recycled toothbrushes. More than 3 million toothbrushes are sold annually in Slovakia. That is why the CURAPROX brand decided to offer its customers the service of collecting used toothbrushes, which they then recycle. The design of the bins works with an enlargement of typical brush shape, iconic colours of recycling units follow on the visual line of the brand's products. CURAPROX donated the containers for sorted waste collection to Slovak schools.


Corny Michal Staško  Tuli sk, s. r. o.

Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Klient/Výrobca/Client/Producer

Hodnotenie poroty Inovatívne riešenie výplne sedacieho nábytku granulami expandovaného polystyrénu zabezpečuje prvkom na sedenie tvarovú stálosť a prináša nový spôsob práce s týmto materiálom.

The Jury's Evaluation An innovative solution to the filling of seating furniture with granules of expanded polystyrene provides the seating features with dimensional stability and brings a new way of working with this material.

54 ——


—— 55

Foto/Photo: Erik Ďuriš

Minimalistická zostava na sedenie Corny je určená pre bytové aj poloverejné interiéry. Inovatívnosť kolekcie je vo viackomorovom delení vnútra tela, ktoré zabraňuje jeho deformácii aj napriek granulovanej výplni z polystyrénového granulátu. Viacvrstvový poťah je snímateľný a dá sa vyprať v práčke. Jednoduché osadenie kovových podrúčok bez montáže či kotvenia k telu sedacieho modulu zabezpečuje komfort pri sede. Kolekcia je ľahká a nie príliš rozmerná, čo uľahčuje jej manipuláciu a transport.

A minimalist seating set, Corny, is designed for housing and semi-public interiors. The inventiveness of the collection is in the multi-chamber division of the body interior, which prevents deformation despite the granulated polystyrene filling. The multi-layer cover is removable and machine washable. The easy fitting of metal armrests without mounting or anchoring to the body of the seating module ensures comfortable sitting. The collection is lightweight and not too large, making it easy to handle and transport.


Enigmatic Etela Mitrová Lučová  Juraj Mitro

Autorka/Author|Výrobkyňa/Producer

Profesionálny dizajn/Professional Design

Spoluautor/Co-author

Hodnotenie poroty Koncept dizajnu založený na tvarovom a farebnom kontraste vonkajšej a vnútornej časti robí zo stola originálny kus nábytku. Tvarovanie je výsledkom dômyselného konštrukčného riešenia, ktoré napriek tomu, že pôsobí subtílne, zabezpečuje dostatočnú pevnosť stola.

The Jury's Evaluation The design concept based on the shape and colour contrast of the interior and exterior part makes the desk an original piece of furniture. The form is a result of sophisticated construction solution, which, despite its subtle image, provides the desk with sufficient solidity.

56 ——


—— 57

Foto/Photo: Adam Šakový

Dizajn kancelárskeho stola Enigmatic pracuje s ostrým kontrastom chladnej minimalistickej vonkajšej formy a mäkkého bionického vnútra. Hra s farbou umocňuje tento kontrast voči čiernej, chladnej technickej štruktúre karbónu. Výber použitého materiálu neplní len vizuálnu funkciu, jeho mimoriadne vlastnosti umožnili v návrhu použiť aj zdanlivo subtílnu formu.

The Enigmatic office desk design works with a sharp contrast of cold, minimalist exterior form and soft bionic interior. The colour play enhances the contrast with the black, cold technical structure of carbon. The choice of used material not only fills the visual function — its exceptional properties also allowed using a seemingly subtle form in the design.


Desk Leo Čellár  Javorina, v. d.

Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Tvarovo vyvážené riešenie pracovného stola, ktoré zachováva vysokú funkčnosť. Sémantický odkaz na starú typológiu stolov z neho robí vizuálne atraktívny a svieži, no zároveň konzervatívny a seriózne pôsobiaci kus nábytku.

The Jury's Evaluation The formally balanced solution of a desk which remains highly functional. The semantic reference to the old desk typology makes it visually attractive and fresh, but also a conservative and serious-looking piece of furniture.

58 ——


—— 59

Foto/Photo: Adam Šakový

Písací stolík Desk z masívneho dreva je reminiscenciou na pracovné stoly z ľudovej školy umenia. Je vyrobený v dvoch verziách (z dubového alebo orechového dreva, ktoré je skombinované so striekanou MDF). Inklinujúce línie nôh zaisťujú stabilitu stolíka a pokračujú aj v tvarovaní vrchnej dosky. Elipsovité zakončenie pracovnej plochy umožňuje uloženie písacích potrieb. Tajný priečinok v zadnej časti stolíka slúži na uloženie malých predmetov.

A desk from solid wood is a reminiscence to the desks from folk art schools. It is made in two variants (from oak or walnut wood combined with sprayed MDF). The inclined lines of legs ensure the desk's stability and also continue in shaping the top board. The elliptical end of the workspace allows storing stationery. A secret compartment in the back of the desk is used to store small objects.


Pure Leo Čellár  Javorina, v. d.

Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Dôvtipné technické riešenie, prostredníctvom ktorého autor ukryl konštrukciu, čím dosiahol extrémne ľahký vzhľad jedálenského stola.

The Jury's Evaluation A smart technical solution with which the author hid the construction achieving an extremely light look of the dining table.

60 ——


—— 61

Foto/Photo: Adam Šakový

Jedálenský stôl Pure je vyrobený v dvoch verziách — z masívneho dubového alebo orechového dreva. Inklinujúce línie nôh zabezpečujú jeho stabilitu. Aj napriek pevnej konštrukcii pôsobí stôl ľahkým dojmom.

The Pure dining table is made in two versions: solid oak or walnut wood. The inclining lines of legs provide stability. Despite its robust structure, the table appears lightweight.


Stelazz Stanislav Meliš  Jozef Michalko  melismichalko.sk, s. r. o.  Autor/Author

Spoluautor/Co-author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Dizajnérske štúdio/Design Studio/Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Existuje množstvo podobných riešení policových systémov. Steláž je však možné vnímať aj ako výtvarne zaujímavú štruktúru pozostávajúcu z kombinácie liniek, farieb a povrchov rozličných materiálov, ktoré naopak nemajú žiadny systém — dajú sa ľubovoľne kombinovať.

The Jury's Evaluation There are a lot of similar solutions to shelving systems. However, it is possible to perceive Stelazz as an artistically pleasing structure consisting of a combination of lines, colours, and surfaces which, in contrast, have no system — they can be combined in any way.

62 ——


—— 63

Foto/Photo: Adam Šakový, archív autorov/author‘s archive

Steláž, šteláž, štelázia, štelajzňa — nábytok s policami bez bočných stien Stelazz je modulová nábytková zostava. Prináša inováciu v podobe systému drážok s vymedzovacími „pinmi“, do ktorých sú vkladané jednotlivé diely zostavy (boky, chrbty, či posuvné dvierka). Časti policovej zostavy tak možno ľahko premiestňovať, vymieňať či dopĺňať o nové prvky. Vďaka symetrickému umiestneniu drážok polica funguje obojstranne a nemá definovanú prednú a zadnú stranu. Chrbát môže byť dvierkami a dvierka môžu byť chrbtom. Táto modulárnosť nie je chápaná ako opakovanie, ale naopak ako nástroj na vytvorenie individuálneho celku, limitovaného len fantáziou užívateľa.

Steláž, šteláž, štelázia, štelajzňa — no side-walls furniture with shelves that is the modular furniture set Stelazz. It brings innovation in the form of groove system with spacing „pins“ which allow inserting the individual pieces into the set (sides, backs, or sliding doors). The shelving system parts can be easily moved, changed, and complemented with new elements. With the symmetrical placing of grooves, the shelf works on both sides and has no defined front or back part. The back can serve as doors and vice versa. This modularity is not understood as repetition; on the contrary, it is a tool for the creation of an indivisible whole where user's imagination is the limit.


Karolína Zuzana Škrinárová  Jitona, a. s.

Autorka/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Vyvážený dizajn celej kolekcie produktov pôsobí harmonicky, až mäkko. Je presným opakom chladne a neosobne pôsobiacich nábytkových zostáv, hoci jej tvaroslovie zostáva minimalistické.

The Jury's Evaluation The balanced design of the whole product collection seems harmonious, even soft. It is the exact opposite of cold and impersonal-looking furniture sets, although its shapes remain minimalist.

64 ——


—— 65

Kolekcia minimalistického nábytku do spálne je postavená na kvalitnej domácej surovine — dreve. Autorka je ako interiérová dizajnérka často postavená pred požiadavku klientov vytvoriť viac úložného priestoru ako je vhodné pre dané priestorové možnosti bytov. Navrhla preto kolekciu, ktorá vychádza z filozofie minimalizmu a uprednostňuje kvalitu pred kvantitou. Motivuje nás prehodnotiť množstvo predmetov, ktoré nielen vlastníme, ale aj reálne využívame. Prvky nábytku do spálne sú koncipované ako solitéry. Charakteristickým elementom kolekcie je detail otvárania skrinky tvarujúci samotné dvierka.

The collection of minimalist bedroom furniture built on a quality domestic material — wood. The author, as an interior designer, often faces the requirement of clients to create more storage room than is suitable for the given spacial options of flats. It inspired her to design a collection which follows the minimalism philosophy and prefers quality over quantity. She motivates us to reconsider the number of objects we not only own but actually use. The bedroom furniture pieces were designed as solitaires. The characteristic feature of the collection is the detail of the cabinet opening, which shapes the door itself.


LONG-BONG Matej Slezák  Lukáš Gašparovič  LONG-BONG, s. r. o.  bomma — Bohemia Machine, s. r. o. (CZ), RONA, a. s. (SK), SCHOTT AG (DE)  CNC frézovanie, s. r. o.  Autor/Author

Spolautor/Co-author Klient/Client

(sklenené časti/glass parts)

Profesionálny dizajn/Professional Design

(kovové časti/metal parts) Výrobcovia/Producers

Hodnotenie poroty Kultivovane spracovaný redizajn tradičnej kategórie produktu s využitím súčasného dizajnového jazyka. Autorovi sa podarilo naplniť zámer luxusného vzhľadu produktu.

The Jury's Evaluation The redesign of a product in a traditional category done in a refined manner using the contemporary design language. The author achieved in delivering the intended luxury-looking product.

66 ——


—— 67

Foto/Photo: Adam Šakový

Long-Bong Stanley a Long-Bong Teo sú luxusné vodné fajky s funkčným a minimalistickým dizajnom. Sú vyrobené z kvalitných materiálov, ako dural, antikoro, krištáľové a borosilikátové sklo. Z hygienických dôvodov boli na používanie výrobku viacerými užívateľmi vyvinuté špeciálne náhubky. Vodné fajky sa dajú ľahko demontovať na jednotlivé súčiastky, čo uľahčuje ich čistenie a transport.

Long-Bong Stanley and Long-Bong Teo are luxurious water pipes with minimalist design. They are made using quality materials such as duralumin, stainless steel, crystal, and borosilicate glass. For hygienic reasons, unique mouthpieces were designed for the use of the product by several users. The water pipes are easily disassembled into individual parts making their cleaning and transport easy.


Korkii Nikoleta Čeligová Györe  Levellyn, s. r. o.

Autorka/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Porota ocenila hravo pôsobiaci dizajn a vhodnú aplikáciu materiálu. Pridanou hodnotou konceptu je využitie produktu aj ako nástroja na hru, ktoré je umocnené vtipným tvarovým riešením.

The Jury's Evaluation The jury appreciated the playfully looking design and suitable material application. The concept's added value is the use of the product as a play tool which is accentuated with witty form.

68 ——


—— 69

Foto/Photo: Stanislav Mitura

Kolekcia detskej súpravy sedenia a stolíka navrhnutá pre slovenskú firmu Korkii, ktorá sa špecializuje na zdravotne neškodný a ekologický korkový materiál. Korkový materiál je trvácny a dobre odoláva zaobchádzaniu detí, navyše dodáva nábytku protišmykové vlastnosti. Taburetky sú ručne opracované. Ich tvaroslovie vychádza zo štylizácie zvierat a kombinuje prírodné odtiene, moderné tvary a bezpečné línie. Taburetky aj stôl v sebe ukrývajú úložný priestor. Kolekcia Korkii oživí detské interiéry a pozýva zapojiť ich fantáziu.

The collection of seating and desk for children designed for the Slovak company, Korkii; it specialises on cork, which poses no risk to health or environment. The cork material is durable and resists children's manipulation well; besides, it gives the furniture anti-slip properties. The pouffes are hand-worked. Their shape originates from animal stylisation and combines natural shades, modern shapes, and safe lines. Both the pouffes and desk hide a storage place in them. The Korkii collection will enliven children's interiors and invites them to engage their imagination.


Agromehanika AGT 1055 Bystrík Míček  WERKEMOTION, s. r. o.  Agromehanika, d. d.  Autor/Author

Dizajnérske štúdio/Design Studio

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Kvalitne spracovaný redizajn malotraktora spĺňa kritériá súčasného transportného dizajnu vo svojej kategórii.

The Jury's Evaluation A quality redesign of a mini tractor meets the criteria of the contemporary transport design in its category.

70 ——


—— 71

AGT1055 je nový model malotraktora vyvinutý pre najväčšieho slovinského výrobcu traktorov, značku Agromehanika. Na zmodernizovaný podvozok pôvodného malotraktora navrhlo dizajnové štúdio WERKEMOTION dve nové verzie — malotraktor s kabínou a jeho otvorenú alternatívu.

AGT1055 is a new model of mini tractor developed for the largest Slovenian tractor manufacturer, the brand Agromehanika. The WERKEMOTION design studio designed two new versions of the mini tractor on the original chassis — a mini tractor with cab and its open alternative.


Japonský sen/ Japanese Dream Silvia Mišovič

Profesionálny dizajn/Professional Design

Autorka/Author

Hodnotenie poroty Umelecky a remeselne pôsobivo spracovaná kolekcia ručne tkaných kobercov, ktoré sú jedinečným artefaktom pohybujúcim sa na pomedzí produktu a umeleckého diela.

The Jury's Evaluation An artfully crafted collection of hand-woven carpets. They are a unique artefact oscillating between a product and an artwork.

72 ——


—— 73

Ručne tkaný koberec Japonský sen z kolekcie Sakura vychádza z dizajnu látok inšpirovaných voľnou maľbou z tvorby autorky. Koberce s hustotou 150 000 až 380 000 uzlíkov na meter štvorcový sú ručne tkané v Indii a Nepále a ich dizajn je prispôsobený na použitie 15 až 40-tich farebných odtieňov. Priadza je ručne farbená tradičnou metódou farbivami z kvetov. Priadze z vlny a viskózy sa prifarbujú pre každý individuálny koberec zvlášť.

The hand-woven carpet, Japanese Dream, from the Sakura collection is based on the design of fabrics inspired by the author's free painting. The carpets with a density of 150 000 to 380 000 knots per square meter are hand-woven in India and Nepal; their design is adapted for use in 15 to 40 colour shades. The yarn is hand-dyed by the traditional method using flower dyes. The wool and viscose yarns are coloured separately for each carpet.


Dedina Michaela Bednárová  Michaela Chmeličková  Puojd

Autorka/Author Spoluautorka/Co-author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Dizajnérske štúdio/Design Studio

Hodnotenie poroty Autorka prostredníctvom módnej kolekcie prináša originálny pohľad, ktorý vidiek neromantizuje, ale naopak vkladá do kontextu súčasnej spoločnosti.

The Jury's Evaluation With the fashion collection, the author brings an original perspective which does not romanticise the country, but on the contrary, she puts it in the context of the contemporary society.

74 ——


—— 75

Foto/Photo: Peter Spurný

Módna kolekcia Michaely Bednárovej Dedina implementuje nové vizuálne prvky do tradičných foriem ľudového vyjadrenia. Esencia slovenskej dediny je zobrazená v štylizácii agrárnych, folklórnych či architektonických prvkov. Tvorba značky Puojd sa dlhodobo sústreďuje na textilný dizajn a podporuje výrobu v lokálnych slovenských firmách. V tejto módnej kolekcii boli po prvýkrát použité textílie vytvorené žakárovou technikou. Strihovo je zložená zo šiat typu „one size“, ktoré sa variabilným preväzovaním prispôsobujú rôznym typom postáv. Strih šiat bol navrhnutý s dôrazom na redukciu materiálového odpadu.

Michaela Bednárová's fashion collection, Dedina (Village), implements new visual features to the traditional forms of folk expression. The essence of the Slovak village is depicted in the stylization of agrarian, folklore, and architectural elements. The works of the brand Puojd focus on textile design long-term; it also supports the production of local Slovak companies. For the first time in this fashion collection, the fabrics were made using the jacquard technique. In terms of cut, it consists of the „one size“ type of dresses, which adapt to different kinds of figures by variable tying. The dress cut was designed with an emphasis on material waste reduction.


Orbital Patrik Illo  Rona, a. s.

Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Autorov zámer o spojenie technológie, estetiky a funkcie vyústil do čistého a esteticky príťažlivého dizajnu.

The Jury's Evaluation The author's intention to connect technology, aesthetics and function resulted in a simple and aesthetically appealing design.

76 ——


—— 77

Foto/Photo: archív Rona, a. s./Rona, a. s. archive

Súprava kalichov na víno Orbital je vyrobená technológiou strojového fúkania, v ktorej je skláreň Rona technologickým svetovým lídrom. Túto revolučnú technológiu Rona zaviedla v roku 2001 a súprava Orbital je technologickým a dizajnérskym vyvrcholením jej vývoja. Súbor Orbital je hľadaním funkčného, technologického a estetického ideálu. Vyrába a predáva sa exkluzívne pod značkou RONA.

The Orbital wine goblets collection is made using the machine glass blowing in which the Rona glassworks is the global tech leader. Rona introduced this revolutionary technology in 2001, and the Orbital set is a culmination of development from the design and technological perspective. The Orbital set is a seeking of functional, technical, and aesthetic paragon. It is exclusively made and sold under the RONA brand.


Polaris Patrik Illo  Rona, a. s.

Autor/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Porota ocenila tvarovo čistú súpravu kalichov na víno.

The Jury's Evaluation The jury appreciated the set of wine goblets for their pure form.

78 ——


—— 79

Foto/Photo: archív Rona, a. s./Rona, a. s. archive

Súprava kalichov na víno Polaris je vyrobená technológiou strojového fúkania, v ktorej je skláreň Rona technologickým svetovým lídrom. Spolu s kolekciou Orbital predstavuje kolekcia Polaris vrchol technologického majstrovstva firmy. Vyrába a predáva sa exkluzívne pod značkou RONA.

The Polaris wine goblets collection is made using the machine glass blowing in which the Rona glassworks is the global tech leader. Together with the Orbital collection, the Polaris collection presents a culmination of the company's technological mastership. It is exclusively made and sold under the RONA brand.


Korkáče Zuzana Kubánová  Lukáš Beliansky

Autorka/Author

Profesionálny dizajn/Professional Design

Spoluautor/Co-uthor

Hodnotenie poroty Produkt podporuje lokálnu remeselnú výrobu a rozvíja potenciál obuvníckej tradície. Porota ocenila pozitívny príklad zodpovedného podnikania založený na jednoduchom produkte s kvalitným spracovaním.

The Jury's Evaluation The product supports local craft industry and develops the potential of shoemaking tradition. The jury appreciated a positive example of responsible business based on a quality-made simple product.

80 ——


—— 81

Korkáče je kolekcia ručne opracovanej obuvi z kvalitných prírodných materiálov, ktorá odkazuje na baťovskú tradíciu výroby obuvi v Partizánskom. Obuv bola navrhnutá tak, aby naplnila vysoké nároky na komfort, potreby udržateľnej módy aj nadčasovosť dizajnu. Jemný a zaujímavý zvršok je spojený s ortopedickou stielkou, ktorá spĺňa zdravotné požiadavky. Názov odkazuje nielen na remeselnú históriu a tradíciu mesta Partizánske, ale je aj slovnou hračkou odkazujúcou na všetky časti výrobnej skladačky, ktoré spolu tvoria dokonalý produkt.

Korkáče is a collection of handworked footwear from quality natural materials; it references to the strong Baťa tradition of shoemaking in Partizánske. The shoe was designed to meet the high requirements for comfort, needs of sustainable fashion, and timeless design. The soft and interesting upper part is connected with orthopaedic insole meeting health requirements. The name refers not only to the craft history and tradition of the Partizánske town, but it is also a play on words referencing to all parts of the production riddle which make up a perfect product.Ĺ tudentskĂ˝ dizajn

Student Design


Anna Katarína Jurčišinová  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave/ Academy of Fine Arts and Design in Bratislava  Ferdinand Chrenka  Autorka/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Porota ocenila multifunkčnosť detskej stoličky. Napriek drobným technickým nedostatkom (je to prototyp), ide o koncepčne a ideovo dobre zvládnutý projekt reagujúci na aktuálne požiadavky detského nábytku.

The Jury's Evaluation The jury appreciated the multi-functionality of the children's chair. Despite its minor technical shortcomings (it is a prototype), the project is conceptually and ideologically well done, responding to the current needs of children's furniture.

84 ——


—— 85

Detská jedálenská stolička Anna bola vytvorená v spolupráci s firmou Villo design. Vo svojej diplomovej práci autorka vnáša do detských izieb okrem praktickej funkcie aj hravosť. Variabilným dizajnom stoličky reaguje na rastúci trend spotrebného života, pri ktorom rodič pre dieťa nakúpi viac nábytku ako reálne využije. Stolička Anna má tri funkcie: je detskou jedálenskou stoličkou, kresielkom a detským stolíkom na hranie a zároveň populárnou vežou montessori. Multifunkčný nábytok je šetrný k životnému prostrediu a učí dieťa ekologickému mysleniu od malička. Stolička rastie s dieťaťom do šiesteho roku života, potom možno jednotlivé časti využiť ako stolík na kvety, stojan pre PC alebo ako schodík ku skrini.

The children's dining chair, Anna, is a result of cooperation with the Villo design company. In her Master's thesis, the author not only brings a practical function into children's rooms but also playfulness. The chair's variable design responds to the growing trend of consumerism where parent buys more furniture for a child than is actually used. The Anna chair has three functions: it is a dining chair for children, an easy chair, and a play table; at the same time, it is a popular Montessori tower. The multifunctional furniture is environmentally friendly and teaches a child to be ecologically conscious since childhood. The chair grows with a child until the age of six; the individual parts can then find use as a flower table, a PC stand, or as a closet staircase.


Foldari 01 Viktor Javorek  Technická univerzita v Košiciach/ Technical University of Košice  Tibor Uhrín  Autor/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Silný autorský koncept vychádza z princípov jednoduchosti a recyklácie. Hoci podľa autora riešenie nemá ambíciu podliehať módnym trendom, vyústilo do atraktívneho a sviežeho dizajnu.

The Jury's Evaluation The strong author concept follows the principles of simplicity and recycling. Even though according to the author, the solution has no ambition to be fashionable, its design is attractive and fresh.

86 ——


—— 87

Foldari je stopercentne recyklovateľný hliníkový nábytok, ktorý je konštrukčne jednoduchý, ľahko opraviteľný a nenáročný na montáž. Vysoká kvalita vyhotovenia je v dizajnovom riešení štandardom, kolekcia nepodlieha módnym trendom a má neobmedzenú životnosť. Foldari je dobrým príkladom produktov, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie a prírodné zdroje tým, že majiteľom slúžia čo najdlhšie.

Foldari 01 is a 100% recyclable aluminium furniture which is structurally simple, low-maintenance, and easy to assemble. The high-quality manufacture is a standard in design; the collection is not a subject to fashion trends and has an unlimited lifetime. Foldari 01 is an excellent example of a product minimising the negative impact on the environment and natural resources by serving its owners as long as possible.


KON RAO Oleksandra Bakushina  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave/ Academy of Fine Arts and Design in Bratislava  Ferdinand Chrenka  Autorka/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Inovatívny prístup k výrobe hudobných nástrojov — okrem zvuku sa autorka zameriava aj na priamy kontakt s ľudským telom. Zdrojom jej inšpirácie je niečo prapôvodné a mystické, zabalené do modernej a minimalistickej formy.

The Jury's Evaluation An innovative approach to the production of musical instruments — in addition to sound, the author also focuses on direct contact with the human body. The source of her inspiration is something original and mystical wrapped in a modern and minimalist form.

88 ——


—— 89

Foto/Photo: Igor Smitka

Kolekcia dvoch hudobných nástrojov, ktoré svojou veľkou mierkou aktivujú celé telo človeka, čím sa zintenzívni vnímanie vibrácií a vzniká silnejší hudobný zážitok. Autorka skúma, ako na ľudské telo vplývajú vibrácie v podobe melódie. Rozhodla sa navrátiť k prapôvodu zvuku v prírode, s cieľom v človeku opätovne vzbudiť záujem o hudbu a harmóniu. Inšpiráciu našla v pôvodných afrických a peruánskych hudobných nástrojoch. Navonok jednoduchá konštrukcia ukrýva mechanizmus, ktorý podnecuje zvedavosť a motivuje k hre.

A collection of two musical instruments activates the whole body of a person with its large scale — it intensifies the perception of vibrations and creates a stronger musical experience. The author examines how vibrations in the form of melody affect the human body. She decided to return to the origin of sound in nature to reignite people's interest in music and harmony. She draws inspiration in native African and Peruvian musical instruments. The simple construction on the outside conceals a mechanism stimulating curiosity and motivating to play.


in:sole Jakub Štrpka  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave/ Academy of Fine Arts and Design in Bratislava  Štefan Klein  Autor/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Svieži a vizionársky projekt.

The Jury's Evaluation Fresh and visionary project.

90 ——


—— 91

Foto/Photo: Adam Šakový

Autor nahrádza čierne mäkké plasty v interiéroch automobilov novou alternatívou — korkovou vložkou. Vychádza z hypotézy, že najvzácnejším materiálom použitým vo výrobe automobilov budúcnosti nebude karbón, zlato, či titán ale niečo trvácnejšie, čo bude zároveň odkazovať na svetlejšiu budúcnosť nezaťaženú environmentálnou katastrofou. Korok je tradičný a zároveň inovatívny materiál, ktorý poskytuje žiaducu pohodlnosť, ľahkosť a prírodnú textúru. Má potenciál byť jedným z nástrojov, vďaka ktorým sa môže prémiová automobilová značka AUDI stať pionierom v estetike materiálov budúcnosti. Predpokladá, že najdôležitejším aspektom budúcnosti sa stane exkluzivita udržateľnosti.

The author replaces soft black plastics in automobile interiors with a new alternative — a cork insert. He follows on the hypothesis that the most precious material used in the automobile production of tomorrow will not be carbon, gold, titanium; but something more durable what will also refer to the brighter future unburdened by ecological catastrophe. Cork is a traditional yet innovative material providing desired comfort, lightness, and natural texture. It has the potential to become one of the tools with which the premium car brand, AUDI, may become a pioneer in the aesthetics of the materials of the future. He assumes that the exclusivity of sustainability will become an essential aspect of the future.


Boston_Mog Jakub Štrpka  Univezita výtvarného umenia a dizajnu Moholy-Nagy/Moholy-Nagy University of Art and Design (HU)  Balazs Lenkei  Autor/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Projekt založený na špekulatívnom príbehu otvára nové perspektívy v oblasti transportného dizajnu. Porota ocenila dizajn spracovaný na konceptuálnej úrovni.

The Jury's Evaluation A project based on a speculative story opens new perspectives in the field of transport design. The jury appreciated the elaborated design on a conceptual level.

92 ——


—— 93

Foto/Photo: Adam Šakový, archív autora/author's archive

Redizajn modelu automobilu Unimog pre značku Mercedes Benz vychádza z vízie pre rok 2070. Podľa hypotetického katastrofického scenára budúcnosti sa po dlhoročnej vláde 3. generácie rodiny Trumpových všetky americké pobrežia nachádzajú hlboko pod vodou. Ignorovanie globálneho otepľovania má za následok každotýždenné cunami a tajfúny. Odpoveďou na nové podmienky pre premiestňovanie je model Boston_Mog vybavený robotickými nohami, ktoré sú ideálnou odpoveďou na mäkký prevodnatený terén. Redizajn starého modelu Unimog z roku 2018 je príležitosťou vytvoriť jednotky záchranných vozidiel.

A redesign of the Unimog automobile model for the Mercedes Benz brand originates in the vision for the year 2070. Based on a hypothetical catastrophic scenario of the future, after a long-standing reign of the Trumps Family 3rd generation; all the American coasts are deeply underwater. The obliviousness of global warming results in weekly tsunamis and typhoons. The model Boston_ Mog is a response to the new transport conditions; it is equipped with robotic legs — they are an ideal reaction to the soft over-watered terrain. The redesign of the old Unimog model from 2018 is an opportunity to create a vehicle for emergency units.


Surfing On A Wave Of Alexandra Opoldusová  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave/ Academy of Fine Arts and Design in Bratislava  Mária Fulková  Autorka/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Originálny koncept, hravé spracovanie a uvoľnene pôsobiaca prezentácia vytvárajú vizuálne kompaktný celok, ktorý nenudí.

The Jury's Evaluation An original concept, playful adaptation, and relaxed presentation create a visually compact whole which does not bore.

94 ——


—— 95

Foto/Photo: Mischel Warenits

‚Vezmi si uterák, môžeš sa premiestniť, lietať, ľahnúť si a či len tak sa nudne utrieť!‘ Autorská kolekcia dvanástich plaviek a štyroch plážových osušiek je inšpirovaná úryvkom z knihy Douglasa Adamsa Stopárov sprievodca galaxiou. Priestor vyobrazený v knihe autorka pretavila do vlastných vizuálnych a utopických myšlienok a príbehov. Získal podobu vzdialeného úseku, zvláštneho zreťazenia a prekvapujúco zmyslových odtieňov vpitých do čiernobelasého hviezdneho neba. Alebo sú to hadovité tiene káblov a trúbok?

“Take a towel; you can relocate, fly, lie down, and just tediously wipe yourself off!” An authentic collection of twelve swimsuits and four beach towels draws inspiration from a quote from the book by Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. The author transformed the space depicted in the book into her own visual and utopian thoughts and stories. It took the form of a remote stretch, a strange cascading, and surprisingly sensual shades absorbed into the black-blue starry sky. Alternatively, are they serpentine shadows of cables and tubes?


hodiny/watches Viktor Tabiš  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave/ Academy of Fine Arts and Design in Bratislava  Sylvia Jokelová  Autor/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagogička/Pedagogue

Hodnotenie poroty Autor sa venuje opravám poškodených vecí, ktoré sú z pohľadu princípov trvalej udržateľnosti jednou z efektívnych ciest ako znižovať produkciu odpadu. Téma je spracovaná v rámci komplexného dizajnérskeho projektu, výsledkom ktorého je atraktívny produkt.

The Jury's Evaluation The author pursues repairs of broken things which are, from the point of view of sustainability principles, one of the effective ways how to reduce waste production. The theme is approached within a complex design project which results in an attractive product.

96 ——


—— 97

Foto/Photo: Jana Hojstričová

Na opravu vlastných starých hodiniek s poškodeným remienkom autor využil technológiu 3D tlače. Silikón dokáže dokonale zaliať hodinový strojček a je dostatočne pevným a pružným materiálom na každodenné použitie. Projekt má sprístupniť podobné opravy hodiniek pre kohokoľvek vďaka fungovaniu na báze otvoreného zdroja. Užívateľ si stiahne formu potrebnej veľkosti v podobe 3D virtuálneho modelu z internetu, upraví si ju podľa potreby a vytlačí si ju na 3D tlačiarni. Následne si podľa návodu odleje nový remienok zo silikónu aj s integrovanými starými hodinkami.

To fix his own old watch with a damaged strap, the author used 3D printing technology. Silicone can seal a clockwork perfectly, and it is a sufficiently flexible and robust material for everyday use. The project aims to make similar watch repairs available for anybody using open source. A user downloads a template of required size in the form of the virtual 3D model from the Internet; adapts it as needed, and prints it on a 3D printer. Then, following the instructions, the user casts a new silicone strap together with the old watches integrated.


Flin Petra Rybánska  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave/ Academy of Fine Arts and Design in Bratislava  Ferdinand Chrenka  Autorka/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Nenápadný, no kultivovane a súčasne pôsobiaci produkt, pri ktorom sa všetko podstatné odohráva v jeho vnútri. Samozavlažovací kvetináč prináša nové funkcie v čistej forme a vypracovaných detailoch.

The Jury's Evaluation An inconspicuous yet sophisticated and modernlooking product in which everything essential takes place inside. The self-irrigation flowerpot brings new features in a clear form and elaborated details.

98 ——


—— 99

Foto/Photo: Lea Lovisková

Flin je samozavlažovací kvetináč, ktorý spája dve funkcie v jednom produkte — rezervoár vody sa po otočení zmení na zakoreňovač. Produkt reaguje na trend cirkulárnej ekonomiky eliminovaním odpadu a jednorazových plastových nádob. Súčasťou kvetináča je aj presádzací systém, ktorý vysunie sadenice a umožní ich rýchlo presadiť. Zavlažovanie zabezpečujú pásy pasívnym prenosom vody z nádoby do nádoby. Moderný vzhľad dopĺňa minimalistický dizajn so zapusteným hladinomerom a esteticko-funkčným prvkom v podobe textilného uška naznačujúceho spôsob manipulácie.

Flin is a self-irrigating flower pot which combines two functions in one product: The water reservoir transforms into a seedling tray when turned upside down. The product is a reaction to the trend of the circular economy by eliminating waste and disposable plastic containers. The pot also contains a transplanting system which ejects the seedlings and allows their faster replanting. By a passive transfer of water, strings provide irrigation from a container to a container. The modern look is complemented with a minimalist design with an embedded level-meter and an aesthetic-functional element in the form of a textile handle indicating the way of manipulation.


Moodlight Jana Lukčová  Akadémia výtvarných umení Jana Matejka v Krakove/ Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (PL)  Piotr Bożyk  Autorka/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Tvarovo a materiálovo vyvážená kolekcia svietidiel, ktorá prostredníctvom zmeny polohy a zámeny tienidiel efektívne pracuje s intenzitou svetla a zmenou atmosféry.

The Jury's Evaluation A luminaire collection with balanced form and material uses a change of position and screens to work with the light intensity and a shift of atmosphere.

100 ——


—— 101

Interiérová lampa Moodlight je inovatívnym spojením interaktívnosti a variability v dizajne svietidiel. Užívateľ aktívne mení farebné filtre v svietidle, vďaka čomu predmet nie je len akousi ‚mŕtvou‘ súčasťou interiéru plniacou výhradne estetickú funkciu. Filtre sú k lampe pripojené pomocou magnetov, ktoré ich umožňujú ľubovoľne vymieňať, otáčať a vertikálne posúvať. Vďaka rôznym farbám, odlišnej priepustnosti a odrazivosti svetla tak vzniká množstvo kombinácií a svetelných efektov.

The Moodlight interior lamp is an innovative combination of interactivity and variability in luminaire design. A user actively changes the colour filters in the luminaire, making the object not just a ‘still’ part of the interior with purely aesthetic function. The filters attach to the lamp with magnets; they allow easy switching, rotating, or moving vertically. With different colours, varying light transmittance, and reflectivity; many combinations and light effects are created.


3D tlačený volant/ 3D-printed steering wheel Matej Dubiš  Slovenská technická univerzita/ Slovak University of Technology  Peter Paliatka  Autor/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

PedagógPedagogue

Hodnotenie poroty Inšpiratívny projekt, ktorý hľadá vhodnú cestu, nie konečný výsledok. Korešponduje s aktuálnymi výzvami nových technológií navrhovania a výroby. Výsledné formy volantov majú výtvarný, až skulpturálny charakter.

The Jury's Evaluation An inspiring project is seeking a suitable path rather than a final destination. It corresponds with the contemporary challenges of new design technologies and production. The resulting steering wheels have artistic — even sculptural nature.

102 ——


Foto/Photo: Monika Stacho, Adam Šakový

—— 103

Koncept 3D tlačeného volantu je výskumný projekt, ktorého cieľom je preskúmanie a demonštrácia potenciálu generatívnych metód navrhovania a výroby v automobilovom dizajne. Projekt vznikol v rámci doktorandského výskumu na tému ‚Potenciál generatívnych metód v automobilovom dizajne‘. Hľadá optimálne konštrukčné riešenie volantu, ktoré sa dopĺňa s možnosťami 3D tlače. S výstupnými dátami pracuje dizajnérom vytvorený algoritmus, ktorý navrhne samotnú geometriu. Výsledná kostra volantu je obalená klasicky dizajnovaným krytovaním. Projekt bol podporený štúdiom Volkswagen Group Future Center Europe.

The concept of a 3D-printed steering wheel is a research project with the target to explore and demonstrate the potential of generative methods in design and production in automobile design. The project emerged as a part of doctoral research on the topic ‘Potential of Generative Methods in Automotive Design’. It seeks an optimum steering wheel design solution which meets the capacities of 3D printing. A designer-made algorithm works with the output data and designs the geometry itself. The resulting steering wheel skeleton is covered with a typically designed cover. The Volkswagen Group Future Center Europe studio supported the project.


IKS Beáta Palíková  České vysoké učení technické v Praze/ Czech Technical University in Prague  Jan Fišer  Autorka/Author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Prostredníctvom transformácie motívu do jednoduchého tvaru obkladačky (realizovaného bez zbytočnej snahy estetizovať) sa autorke podarilo vytvoriť produkt, ktorý je napriek jednoznačnej symbolike vizuálne nenásilný a vo svojej jednoduchosti výborne funguje.

The Jury's Evaluation By transforming the motif into a simple tile shape, (realized with no unnecessary effort to anaesthetize), the author succeeded in creating a product that, despite its unambiguous symbolism, is visually natural and works perfectly in its simplicity.

104 ——


—— 105

Kolekcia keramického obkladu a porcelánových objektov IKS je inšpirovaná ľudovým ornamentom, ktorý je štylizovaný a transformovaný z exteriéru minulých čias do interiéru súčasnosti.

The IKS collection of ceramic tiles and porcelain objects draws inspiration from folk ornament, which is stylised and transformed from the exterior of the past era to the present-day interiors.


URBAQ Miloslav Melichárek  WERKEMOTION, s. r. o.  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave/ Academy of Fine Arts and Design in Bratislava  Štefan Klein  Autor/Author

Dizajnérske štúdio/Design Studio

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

Pedagóg/Pedagogue

Hodnotenie poroty Vizionársky projekt kladie množstvo otázok o budúcnosti dizajnu jednostopových dopravných prostriedkov. Je sfinalizovaný do kvalitne vypracovaného modelu v reálnej veľkosti.

The Jury's Evaluation A visionary project posing several questions regarding the future of single-track vehicles design. It is finalised into a quality-made sophisticated model in real scale.

106 ——


—— 107

Prototyp motocyklu budúcnosti URBAQ (Urban/Dynamic/ Liquid) skúma možnosti tvarového a technologického riešenia dizajnu týchto vozidiel. V diplomovej práci autor študuje nové technologické možnosti jednostopových strojov, a to z pohľadu bezpečnosti vo vzťahu k premávke aj samotnej jazde, zatiaľ neexistujúceho autonómneho riadenia pre motocykle, nových možností pohonu, tekutých batérií, variability ťažiska, flexibilného zavesenia, aerodynamického tvarovania či ergonomickej variability sedenia. Dizajn motocyklu sa nesnaží byť prvoplánovo „pekný” a unifikovaný, ale naopak — chce provokovať a priniesť novú víziu technologických riešení.

A motorcycle prototype of the future, URBAQ (Urban/ Dynamic/Liquid), examines the possibilities in form and technology solution in the design of these vehicles. In his Master's thesis, the author studies new technological potentials of single-track vehicles from the perspective of safety concerning traffic and driving itself, yet non-existent autonomous steering for motorcycles, new drive options, liquid batteries, gravity variation, flexible suspension, aerodynamic form, or ergonomic seating variability. The design of the motorcycle aims not to be half-baked “nice” and unified, but on the contrary — it wants to provoke and bring a new vision of technological solutions.


Golden Section Mária Štvrtecká  Tomáš Šetaffy  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave/ Academy of Fine Arts and Design in Bratislava  Júlia Sabová  Autorka/Author

Spoluautor/Co-author

Škola/School

Študentský dizajn/Student Design

PedagogičkaPedagogue

Hodnotenie poroty Veľmi dobre zvolená a spracovaná téma, ktorá vyústila do originálneho a výtvarne silného výsledku.

The Jury's Evaluation An excellently chosen and elaborated topic leading to an original and artistically strong result.

108 ——


Foto/Photo: Jakub Gulyás

—— 109

Módna kolekcia Golden Section je inšpirovaná autorkinou osobnou skúsenosťou s mestom Rím. Talianska kultúra bola dlho charakteristická svojou vyváženosťou. V súčasnosti je však čoraz viac rušená anarchiou „módy ulice“, ktorá sa vyznačuje odvážnym kombinovaním rôznych štýlov odevov a módnymi subkultúrami. Základ kolekcie tvorí prepojenie prvkov chaotickej pouličnej módy s renesančným poriadkom. Archaické prvky sa prelínajú s modernými, historické prvky sa prebúdzajú do dnešného dňa. Osobitným prvkom dotvárajúcim výraz kolekcie sú teatrálnym dojmom pôsobiace masky inšpirované lebkou, jedným zo symbolov vanitas.

The Golden Section fashion collection draws inspiration from the author's personal experience with the city of Rome. Balance used to define the Italian culture for long. Nowadays, however, it is increasingly disturbed by the “street fashion” anarchy characterised by a bold combination of different clothing styles and fashion subcultures. The base of the collection is the intersection of the chaotic street fashion with the Renaissance order. The archaic elements overlap with the modern; historic features awake to the present-day. The theatrical impression of the masks inspired by a skull — one of the vanitas symbols — is a distinctive element completing the collection's expression.Dizajn s pridanou hodnotou

Design with Added Value


Napapier Marko Horban  KREVERK, s. r. o.

Autor/Author

Dizajn s pridanou hodnotou/Design with Added Value

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Čistý a praktický dizajn produktu reagujúci na recykláciu papiera má okrem edukačnej funkcie aj symbolický význam.

The Jury's Evaluation The product's simple and practical design responding to paper recycling has a symbolical meaning apart from the educational function.

112 ——


Foto/Photo: Marko Horban

—— 113

Nádoba na zber papierového odpadu v domácnostiach a kanceláriách. Nádoba je vyrobená z recyklovaného papiera (päťvrstvovej lepenky). Tvar a ergonómia koša je prispôsobená použitiu tak, aby aj deti staršie ako osem rokov mohli ľahko kôš odniesť a vysypať. Čiastka z predaja nádob putuje do zbierky určenej na adopciu stromu v súkromnej prírodnej rezervácii Vlčia v pohorí Čergov.

A bin for paper waste collection in households and offices. The container is made of recycled paper (five-layer cardboard). The design of its shape and ergonomics are adapted for the use by children over the age of eight, allowing them to carry and empty the basket easily. A portion of its sales goes to a collection for the adoption of a tree in a private nature reserve Vlčia in the Čergov mountains.


Come to the Light Mária Štraneková

Dizajn s pridanou hodnotou/Design with Added Value

Autorka/Author|Výrobkyňa/Producer

Hodnotenie poroty Kolekcia napĺňa kritériá trvalo udržateľného prístupu. Je nositeľná, zároveň dosahuje výnimočné estetické kvality. Porota ocenila najmä jej kompaktnosť v zmysle prepojenia autorkinej filozofie a použitého výtvarného jazyka.

The Jury's Evaluation The collection meets the criteria of a sustainable approach. It is wearable, and at the same time, it attains exceptional aesthetic qualities. The jury mostly appreciated its compactness regarding the connection of the author's philosophy and used visual language.

114 ——


Foto/Photo: Peter Čintalan

—— 115

Odevná kolekcia vyjadruje autorkin postoj k rýchlej móde, nadprodukcii a klamlivým marketingovým stratégiám súčasnosti. Vystihujú ju pojmy ako upcycling, recyklácia, nadčasovosť a prirodzenosť. Autorka je lokálnou priekopníčkou uvedomelého dizajnu a ku každému modelu pristupuje ekologicky — od výberu materiálu, strihu až po jeho produkciu. Strih odevu je riešený s nulovým odpadom a látky majú často vlastný príbeh. Niektoré modely napríklad využívajú vlnené látky zničené od molí, kde práve táto dekonštrukcia pomohla výtvarným zámerom zdobenia výšivkou. Modely sú nositeľné, variabilné a nadčasové, vhodné pre klienta s vysokými praktickými i estetickými nárokmi.

The garment collection reflects the author's attitude towards fast fashion, overproduction, and today's deceptive marketing strategies. It is characterised by terms such as up-cycling, recycling, timelessness, and naturalness. The author is a local pioneer of conscious design; she approaches every model ecologically — from the selection of materials, cut, up to its production. The cut of clothing is designed with zero-waste and fabrics often have their own story. Some models, for instance, use woollen fabrics spoiled by moths, in them, it is just the deconstruction which has helped the artistic intention of embroidery ornaments. The models are wearable, variable, and timeless, suitable for clients with high demands on practicality and aesthetics.


Malá tučná váza Aleksandra Stencel

Dizajn s pridanou hodnotou/Design with Added Value

Autorka/Author

Hodnotenie poroty Spojenie tradičnej remeselnej zručnosti tvarovania so súčasným dizajnérskym pohľadom.

The Jury's Evaluation A combination of the traditional craftsmanship in shaping from the perspective of contemporary design.

116 ——


Foto/Photo: Lukáš Moravský

—— 117

Autorská kolekcia ručne tvarovaných váz spája v sebe tradičnú remeselnú zručnosť českých sklárskych majstrov so súčasným dizajnérskym pohľadom na funkciu vázy. Inovatívny spôsob tvarovania bez použitia formy a krása farebného skla vytvárajú dizajnérsky objekt, ktorý presahuje hranice bežnej priemyselnej výroby. Vázy boli realizované v českej sklárni Egermann so sídlom v Novom Bore.

An author collection of hand-shaped vases combines in itself the traditional craftsmanship of Czech glass masters with a contemporary design perspective on the function of a vase. The innovative mould-free form and the beauty of stained glass create a design object that extends beyond conventional industrial production. The vases were realized in the Czech glassworks Egermann based in Nový Bor.


Ofélia Aleksandra Stencel

Dizajn s pridanou hodnotou/Design with Added Value

Autorka/Author

Hodnotenie poroty Produkt ako autoportrét tvorcu.

The Jury's Evaluation A product as the creator's self-portrait.

118 ——


Foto/Photo: Lukáš Moravský

—— 119

Projekt Ofélia vznikol ako séria autoportrétov vo forme úžitkových aj voľných objektov vytvorených technikou ručne tvarovaného fúkaného skla. Autorka využíva hyperrealistický digitálny odtlačok vlastnej tváre prenesený do sklenenej formy. Inšpiráciou bola postava shakespearovskej hrdinky Ofélie z divadelnej hry Hamlet zobrazenej na maľbe Johna Everetta Millaisa. Dizajnérka uvažuje o produkte ako o autoportréte tvorcu. Anonymný predmet, akým je misa na ovocie, tak dostáva ten najrozoznateľnejší podpis — odtlačok tváre.

The Ofélia project originates from a series of selfportraits in the form of utility and free objects produced with the technique of hand-blown-shaped glass. The author uses a hyperrealistic digital impression of her face transferred to glass form. It draws inspiration from Ophelia, Shakespeare's heroine in the play Hamlet, as she was depicted in a painting by John Everett Millais. The designer considers the product as the creator's self-portrait. An anonymous object, such as a fruit bowl, receives the most distinguishable signature — a facial print.


Nosha Julian Tupta  Ivana Krištofíková  noša, s. r. o.  Autor/Author

Spoluautorka/Co-author

Dizajn s pridanou hodnotou/Design with Added Value

Výrobca/Producer

Hodnotenie poroty Kvalitný a ergonomicky spracovaný produkt. Medzi jeho vlastnosti s pridanou hodnotou patrí nenáročnosť na opravu a použitie lokálnych biodegradovateľných materiálov.

The Jury's Evaluation A quality and ergonomically sophisticated product. A part of its value-added attributes is the ease of repair and the use of local biodegradable materials.

120 ——


—— 121

Nosha je alternatívou k plastovým školským aktovkám. Spája minimalistický dizajn, hravosť, praktickosť, multifunkčnosť, a pritom spĺňa prísne ergonomické kritériá. Vďaka kompaktnému tvaru udržuje ťažisko blízko chrbta, bedrový pás nesie väčšinu váhy a odľahčuje tak ramená (a dá sa vybrať a použiť samostatne ako ľadvinka). Ľahká aktovka sadne aj menším prváčikom. Na jej výrobu boli použité lokálne biodegradovateľné materiály (bavlna, vlna, buk). Aktovka sa dá ľahko opravovať, je pevná a po dopoužívaní môže byť recyklovaná alebo rozložená prirodzenými procesmi.

Nosha is an alternative to plastic schoolbags. It combines minimalist design, playfulness, practicality, multi-functionality while meeting the strict ergonomics criteria. With its compact shape, it keeps the center of gravity close to the back; the hip belt carries the most of the weight, and thus relieves the shoulders (and it can be removed and used separately as a bum bag). The lightweight schoolbag also fits shorter firstgraders. It uses local biodegradable materials (cotton, wool, beech) for its production. The schoolbag is easy to repair; it is robust and can be recycled or decomposed by natural processes after use.


16. ročník súťaže Národná cena za dizajn Národná cena za dizajn 2019 — Produktový dizajn Vyhlasovatelia súťaže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu Organizátor Slovenské centrum dizajnu Výstava finalistov 9. 10. — 1. 12. 2019 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Organizačný tím a realizácia Soňa Trubíniová, koordinátorka NCD 2019 Mária Rišková, riaditeľka SCD Marián Laššák, kurátor Helena Cibulková, Gabriela Rybáriková, sprievodné akcie a produkcia Zuzana Palicová, PR Ľubica Kollárová, Michal Čudrnák, online prihlasovanie Maroš Schmidt, odborná spolupráca Ondrej Gavalda, grafický dizajn Andrea Ďurianová, architektonický návrh a realizácia výstavy Spolupráca na realizácii súťaže: tím Slovenského centra dizajnu

Medzinárodná porota Marián Laššák, SK — predseda poroty Petteri Kolinen, FI Bettina Steindl, AT Klára Šumová, CZ Mária Hriešik Nepšinská, SK Jakub Pollág, SK Michal Froněk, CZ

Texty © Marián Laššák, Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár Fotografie © Adam Šakový Grafický dizajn © Ondrej Gavalda Preklad © Katarína Kasalová Zodpovedná redaktorka: Mária Rišková Redakcia: Soňa Trubíniová, Marián Laššák Editorka textov: Barbora Tomíková Jazyková korektúra: Jitka Madarásová Modelka: Natália Šoltésová Tlač: Ultraprint, s. r. o. Papier: Claro Bulk 300/135g Vydalo © Slovenské centrum dizajnu v Bratislave 2019 ISBN: 978–80–89992–03–4

Členovia poroty s poradným hlasom Jozef Švolík, MK SR, generálny riaditeľ sekcie umenia, štátneho jazyka a kreativity Zuzana Šidlíková, kurátorka Slovenského múzea dizajnu

Kontakt: Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, P.O.Box 131, 841 99 Bratislava ncd@scd.sk www.scd.sk

Vyhlásenie súťaže: 26. 2. 2019 Prvé kolo hodnotenia porotou: 6. — 17. 5. 2019 Druhé kolo hodnotenia porotou: 18. — 19. 6. 2019 Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 11. 10. 2019


16th Annual Slovak Design Award Slovak Design Award 2019 — Product Design Award Announcers: Ministry of Culture of the Slovak Republic and Slovak Design Center Organiser Slovak Design Center Finalists' Exhibition 9 October — 1 December 2019 Slovak National Museum, Bratislava Competition announcement: 26 February 2019 First round of Jury evaluation: 6 — 17 May 2019 Second round of Jury evaluation: 18 — 19 June 2019 Announcement of the results and the Award ceremony: 11 October 2019

Organisational team and realisation Soňa Trubíniová, coordinator of the SDA 2019 Mária Rišková, Director of the SDC Marián Laššák, curator Helena Cibulková, Gabriela Rybáriková, accompanying events and production Zuzana Palicová, PR Ľubica Kollárová, Michal Čudrnák, online submission Maroš Schmidt, expert cooperation Ondrej Gavalda, Award Visual Andrea Ďurianová, architecture design and Exhibition realisation Cooperation on Award realisation: the team of the Slovak Design Center

International Jury Marián Laššák, SK — Chairman of the Jury Petteri Kolinen, FI Bettina Steindl, AT Klára Šumová, CZ Mária Hriešik Nepšinská, SK Jakub Pollág, SK Michal Froněk, CZ

Texts © Marián Laššák, Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár Photographs © Adam Šakový Grapic design © Ondrej Gavalda Translation © Katarína Kasalová Editor-in-chief: Mária Rišková Editorial staff: Soňa Trubíniová, Marián Laššák Editor: Barbora Tomíková Proofreading: Jitka Madarásová Model: Natália Šoltésová Print: Ultraprint, s. r. o. Paper: Claro Bulk 300/135g Publisher © Slovak Design Center in Bratislava 2019 ISBN: 978–80–89992–03–4

Jury members with advisory vote Jozef Švolík, MC SR, Director of the Art Department, The Section of Art, Language and Creativity Zuzana Šidlíková, Curator, Slovak Design Museum

Contact: Slovak Design Center Jakubovo nám. 12, P.O.Box 131, 841 99 Bratislava ncd@scd.sk www.scd.sk


Výzva na prihlasovanie diel do ďalšieho ročníka súťaže bude uverejnená v januári 2020. V roku 2020 bude súťaž zameraná na komunikačný dizajn. Súťažiť budú diela vytvorené v rokoch 2018 — 2019. Sledujte www.scd.sk/ncd

Vyhlasovatelia súťaže (Organizátor súťaže SCD)

Hlavný mediálny partner SCD

Generálny partner SCD

Hlavný partner SCD

Partneri

Mediálni partneri


9 9788089992034 788089 992034