Page 1

C. B.

D.

A.

E.

F.

A. C-01

M-05 M-04

Fusta produïda en boscos certificats en gestió responsable i sostenible

B.

Disseny / manufactura / muntatge / /showroom / enviaments

C.

Consum per transport reduït. Ús de vehicle convencional.

D.

Procés de muntatge simple pensat per a dues persones amb eines bàsiques de bricolatge.

E.

Sistema d’adaptació a tot tipus de terreny de forma respectuosa amb l’entorn. Mínim consum energètic durant la seva vida útil.

F.

Procés de desmuntatge simple per a reubicació, reutilització o reciclatge.

F-04 M-04 M-07.2

M-03 M-02 F-05

F-01

Travesser de fusta de pi laminat amb forats de 6 mm de diàmetre.

F-02

Travesser de fusta de pi laminat 100 x 50 amb forats de 6 mm de diàmetre.

F-03.1 Bigues de fusta de pi laminat 100 x 120 mm. F-03.2 Travesser de fusta de pi laminat 100 x 50 mm per arriostrament. P-06 C-02.1

P-08

P-04 F-03.2

F-04

Biga de fusta de pi laminat de secció triangular per a carener.

F-05

Travessers de fusta de pi laminat 70 x 50 mm.

F-06

Travessers de fusta de pi laminat 100 x 120 mm.

C-01

Fusteria de fusta de pi practicable

C-02.1 Fusteria de fusta de pi practicable C-02.2 Fusteria de fusta de pi practicable

F-06

F-03.1

C-01

M-08 P-01

M-01

Conjunt de peces d’acer per a suport horitzontal i adaptació al terreny de l’estructura.

M-02

Pletina d’acer espessor 4 mm, plecs i forats segons plànol.

M-03

Passamà d’acer 25 x 4 mm per a unió de careners.

M-04

Conjunt d’elements d’acer per a peça d’unió entre panells i element coberta.

M-05

Perfil estructural cilíndric d’acer per a suport superior d’element coberta.

M-06

Perfil estructural cilíndric d’acer per a suport inferior d’element coberta.

M-07.1 Fusteria d’acer inoxidable pintat amb fulla abatible. M-07.2 Fusteria d’acer inoxidable pintat amb fulla fixa.

C-02.1 P-02 P-03 F-02 P-05

M-07.1 F-01

C-02.2

M-01

P-07

M-08

Xapa d’alumini a remat per a protecció de l’aigua.

P-01

Panell tricapa d’avet de 27 mm per a paviment.

P-02

Panell tricapa d’avet de 27 mm perfilat com a sòcol.

P-03

Panell tricapa d’avet de 16 mm per a suport aïllament.

P-04

Panell tricapa d’avet de 27 mm.

P-05

Panell tricapa d’avet de 2500 x 1250 x 16 mm.

P-06

Panell tricapa d’avet de 2500 x 790 x 16 mm.

P-07

Panell tricapa d’avet de 300 x variable x 16 mm.

P-08

Panell tricapa d’avet de 40 mm per a paviment d’altell.

WAW//house unitat habitacional autoconstruïble

WAW//house és fruit d’una arquitectura responsable que, sota criteris de sentit comú i respecte per a l’entorn, ofereix solucions eficients i singulars a les noves formes de viure. A partir del desenvolupament d’un senzill sistema preindustrialitzat, on la fusta és el material principal, WAW//house esdevé una opció idònia per a dissenyar espais habitables, confortables i adaptables a les necessitats d’ús de cada moment. La lleugeresa, escala i simplicitat d’unió dels seus components fan del seu muntatge i desmuntatge una tasca accessible a dues persones amb eines bàsiques de bricolatge. Per altra banda el transport d’aquests components es pot fer mitjançant un vehicle convencional. El treball per mòduls i components estandaritzats ens permet ajustar l’espai a les necessitats i capacitats del moment alhora que ens deixa adaptar-nos a necessitats o requeriments futurs ampliant, reduïnt o fins i tot fragmentant l’habitatge creant experiències espaials diverses.

Wawhouse Prototype  

WAWhouse. Prototip d'habitatge autoconstruïble. Panell explicatiu presentat als Premis d'arquitectura de Girona 2017 en la categoria d'arqui...

Wawhouse Prototype  

WAWhouse. Prototip d'habitatge autoconstruïble. Panell explicatiu presentat als Premis d'arquitectura de Girona 2017 en la categoria d'arqui...

Advertisement